எ ெபய பா நா ெசைனய ஒ பரபல அழ

நிைலயதி ேவைல ெசகிேற. இ! சின"மா ந$ைகக%
பல வவ& உ(). ஒ நா% ந$ைக ேதவயாண இ!
வ+தா%. ,தலி வரேவ-பைறய உ%ள ெப(ணட0
ேபசினா% ப அ+த ெப( என1 ேதவயான"ைய அறி,க0
ெசதா% ப நா ேதவயான"ைய உ%ேள அைழ&
ெசேற. ,தலி ேதவயாண த2ைடய
தைல ,$ைய ெவ3$ வ)மா4 ெசானா% நா கதr
எ3)& அவ% தைல ,$ைய அழகாக ெவ3$ேன ப தன&
ேசைல ம-40 ரவ1ைகைய அவ6& அவள" ைகைய
உயதி அ1ைள 71கி அ! வள&%ள ,$ைய ேஷவ!
ெசய ெசானா%.
நா ந9!க% ,:வ&மாக அவ6& ேபா3டா தா அ1ைள
வழி;ேப 2 ெசாேன உடேன அவ<ைடய பராம-40
பாவாைடைய அவ6& ேபா3) நிவாணமாக ஆனா%. நா
ேதவயாணய அ1ைள ,க+& நா1கா அ1% ,$ைய
ந1கிேன. அவ% ந1கிய& ேபா)0 ேஷவ! ப(>?
ெசானா%.
நா அவ<ைடய வல& ற0 வ+ேத. ெம&வாக வல&
மாைப; பைச+ேத. இெனா ைகய வரகைள அட+த
அ1% ,$ ம@ & தடவேன. ன"+& ,க+& பாேத.
ஒ டவ எ)& வயைவைய ஒதி எ)ேத. ெம&வாக
epilator அ1% ம@ & ஓ3$ேன. அவ<1 Bசிய10.
ெநள"+தா%. ஒ4, இர(), C4 ,ைற ஓ3$ேன. ,தலி
ேமேலா3டமாக அ+த மிஷிைன நகதியேபா&, ,$கள" பாதி
கதr1க; ப3) வ:+த&. இர(டாவ& ,ைற ேதாேலா)
ேச+& ஊ+தேபா& பலத ச!கட&ட ெநள"+தா%. நா
ஒ ைகய அைத; ப$&1 ெகா(ேட ம-ெறா யா
வல& மாபகைத வ$வ3), கா0 கைள; ப-றி இ:&
வ3)0 அவ<1 கி<கி<;E3$ேன. Cறாவ& ,ைற
ெசF0 ேபா& அ1% ம:ம:;பான&. அ;ேபா& அவ%

"ஆஆஆஆஆPPPP. . . பாதன. நலா வrHசி கா3)$. ஆனா (ைடைய நா வரகளா த9(டவைல. இ.:&0 மழிேத. வரகளா தடவ. ப$& அ1ள" ம@ & அ:தமாக ஓ3$ேன.$ய ?ன"க% ம@ & கா3$ேன. இ. % ழிய ஒ வரலா ஆ3$ேன.ப$ மட1கி வHI1க. க(>. பழமா ெவ$&H சிதறிய ேயான"1ழாய ?ைழவாய." எ4 உ-சாக மிதிய . epilatorஐ .$11 கீ ேழ சிவ. இ20 மட1" எ4 அவ% . பா& மகி6Hசியாேன.மா1கா0ைப எ வாய கGவ.பா ேகாைவ.ப3ட இடதி epilator ெதா3) நக+த&. அேத ேபா அவ% இட& ப1க0 வ+& இட& மாைப பழி+&0 ச. அவ% ெதா. Cறாவ& . (ைட10 ஆசன வா10 இைட. ந9(ட . நா ேஷG ெசேத. மதன ேம3$ ம@ தி+த மயகா)க% அழி+தன. அ1% ம@ & epilator ஐ ஓ3$யதிேலேய ெஜயMய (ைட ேவைல ெசதி10 ேபால. பIபI. "கால நலா 710மா.ைற ெசF0 ேபா& அவ% த$& 71கி நிற (ைட ப.பாக ஒ3$1 ெகா(ட&.பF0 அேத ேநர0 அ+த ப1க.ைன பட. 00. ம@ ()0 டவலா &ைட& ஒதி எ)ேத.ழ!கா ப$& அவ% மா ம@ & அ:த." த1கா)க% ஆவேலா) எைன.0 அ1ைள . (ைட ம-40 ($கைள நறாக 71கி1கா3$னா%. 00. ெமா: ெமா: (ைடயாய-4. அவ% வய-ைற தடவயப$ேய.ப கால 71 க(ணா3$. ஆ!கா!ேக ஈர0 கசி+& (ைட மயேரா) கல+&.ப ம@ & epilatorஇ . ஆனாQ0 நா கடைமயேலேய க(>0 க&மாக இ+ேத.னகினா%. அவ<1ேக உணHசிக% தா!காம மா கைள பைச+& ெகா(டா%. எ காதலிேயா. 00. திGய தrசன0 ெகா)த vagina ெவ$.

எ . வழி+ேதா$ய&. ப$& அத ஊேடய+த .1கி .$கைளF0 ந91கிேன. அ+த ேமாகனமான ந9ைர வணா1க 9 எ மன0 இட0 ெகா)1கவைல.ைற ஆழமாக எ நா1ைக வ3) அ!கி+& வழி+த திரவைத Iைவ& ம@ ()0 எ:+ேத.பான திரவ0 வழி+த&. திற+தி+த சிவ+த (ைட இத6க% வழியாக பIபI.கதி பட+த அவ% மதன ந9ைர ந1கினா%. ேயான"1% ஒேர ஒ .ேபா& தா .ைறயாக நா நிதான0 இழ+ேத.:&0 ேகா+& ேபால ஒ3$1ெகா($+தைத. பதிய epilator நக0 ேபா& எ க(மண.கைத அ+த Iக+தமான (ைடம@ & ேத& நாவனா வழி+த திரவைத ந1கிேன. இவ0 சில நிமிட!க% . பளைவ நா வr&.பன ($. இ4தியாக ெதாைடகள" இ)1.த சலாபதி திைளேதா0. பாத ேதவயாண பரவசமானா%.தமி3டா%. ச3ெட4 எ:+& உ3கா+&. உத)கைள இ41க1 க$&1ெகா(). எ ேதா%கைள. . அ. எ . எ .த .க0 . ப-றி இ:& ஆ6+த . .னகி காமதி ெப(க% எ&0 உHசக3டைத எதினா%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful