Klas if Kasi

Superklas Pisces A. Klas Agnatha 1. Sub Klas Ostracoderma 2. Sub Klas Cyclostomata a. Ordo Petromyzontia : Petromyzon marinus b.

Ordo Myxinoida : Polistotrema stouti B. Klas Chondrichthyes 1. Super Ordo I Selachii a. Ordo 1 Heterodontia b. Ordo 2 Hexanchida c. Ordo 3 Lamnida d. Ordo 4 Squalida 2. Super Ordo II Hypotrematica a. Ordo 1 Rajida b. Ordo 2 Holochepali C. Klas Osteichthyes 1. Sub Klas Dipnoi : Neroceratodus sp 2. Sub Klas Teleostei a. Ordo 1 Teleostei 1) Famili Psettodidae 2) Family Soleidae 3) Family Bothidae 4) Family Pleuronectidae b. Ordo 2 Apodes 1) Family Synaphobranchidae 2) Family Nemichthyidae 3) Family Anguilidae 4) Falimi Myridae 5) Alimi Moringuidae 6) Famili Congridae 7) Family Neechelidae 8) Family Nettastomidae 9) Family Heterocongridae 10) Family Muraenida c. Ordo 3 Synbranchoidea 1) Family Synbranchidae d. Ordo 4 Solenichthyes 1) Famili Aulostomatridae 2) Famili Macrorhamphosidae 3) Famili Syngnathidae 4) Famili Cetricidae 5) Famili Solenostomidae e. Ordo 5 Microcyprini 1) Famili Phallostethidae

Ordo 10 Percesoces 1) Famili Polynemidae 2) Famili Sphyraenidae 3) Famili Mugilidae k. Ordo 11 Anacanthini 1) Famili Coryphaenoididae 2) Famili Ateleopodidae 3) Famili Gadidae l.2) Famili Cyotinoedentidae 3) Famili Andrianichthydae f. Ordo 8 Berycomorphi 1) Famili Holocentridae 2) Famili Anomalopidae 3) Famili Monocentridae 4) Famili Melamphaidae 5) Famili Carpoidae i. Ordo 9 Plectognathi 1) Famili Ostraciontidae 2) Famili Triacanthidae 3) Famili Triodontidae 4) Famili Balistidae 5) Famili Molidae 6) Famili Tetraodontidae 7) Famili Diodontidae 8) Famili Triacanthodidae 9) Famili Monacanthidae j. Ordo 12 Allotrioognathi 1) Famili Stylophoridae 2) Famili Tracchyperidae 3) Famili Lampris m. Ordo 13 Ostariophysi 1) Sub ordo Cyprinoidae a) Famili Homolopteridae b) Famili Cyprinidae . Ordo 6 Synentognathi 1) Sub Ordo Scombrescoidea a) Famili Belonidae 2) Sub Ordo Exocoetoidae a) Famili Hemirhamphidae b) Famili Exocoetoidae g. Ordo 7 Heteromi 1) Famili Lipogenyidae 2) Famili Notucanthidae 3) Famili Halosauridae h.

Ordo 14 Malacopterygii 1) Famili Elopsidae 2) Famili Notopteridae 3) Famili Albulidae 4) Famili Osteoglassidae 5) Famili Alepocephalidae 6) Famili Chanidae 7) Famili clupeidae 8) Famili Stomiatidae o. . Ordo 15 Mytophoidae 1) Famili Scopelidae p. Ordo 16 Labyrichi 1) Sub ordo Ophiocephaloidei a) Famili Ophiocephaloidea b) Sub ordo Anabantiodei a) Famili Anabantidae b) Famili Luciocephalidae q.2) Sub ordo Siluroidae a) Famili Clarridae b) Famili Plotosidae c) Famili Chacidae d) Famili Pengaside e) Famili Doiichthyidae f) Famili Bagaridae g) Famili Ariidae h) Famili Bagridae i) Famili Akysidae n.

Famili Pelobatidae : pelobates E. Klasifikasi Ampibi (Radiopoetro) Klas Amphibia 1. Subordo Salamandroidea . Typhanonectes Sp. Ordo Anomocoela : Pilobates sp.Famili brevicipitidae : breviceps. Subordo Aglossa . Subordo Proteida . hemisus. D. Ordo Proteida : Necturus sp . B. Famili Serenidae : Pseudobranchus dan Siren 2. Ordo Opistocoela C. Sub Klas Caudata/Salamander A. Phyllomedusa . famili Bufonidae : Bufo . famili Salamdridea: Salamandra sp dan Triturus . Subordo Amphicoela . Ordo Meantes : Siren Lacertina 3. famili Amphiumiddae: Amphiuma . Famili Plethodontidae : Ancides dan Ensatina D. Subordo Diplasiocoela . Famili Leptodactylidae : Clini dan Glavertia 3. Proteus sp. Ambystoma sp C. famili Pipidae : Pipa dan Xenopus C. Famili Dicroglossidae : dan Bombino D. Subordo Meantes . Famili Pseudidae : Pseudis . Subordo B. famili Rhacophoridae : Rhacophorus . dendrobates. Sub Klas Stegoccphalia (apoda) A. 2. Ordo Mutabilia : Cryptobranchus alleganiensis C.Klasifikasi Ampibi (maskorey jasin) Superkelas Tetrapoda Kelas Amphibia 1. Subordo Opisthoglossa . Phyllobates. Subordo Procoela . Ordo Amphicoela : B. hyla sp E. Hyla. Ordo Gymnophiona : lchtyopsis glutinosus. Phrymomerus . Ordo Anura (Salientia) A. Pseudis sp. Famili Mocrohylidae : Kalophrynus dan Microhyla F. Famili proteida : necturus dan proteus E. famili Ranidae : Babino. Sub Klas Salientia/Anura A. Ordo Diplocoela 1) Famili Polypeditidae : Philotus sp 2) Famili Microhylidae 3) Famili Ranidae : rana sp. Famili Hylidae : Acris. Rana. Ordo Procoela : bufo sp . Ordo Urodela (Caudata) A. Ordo Apoda (Gympophiona) . Famili Atelopodidae : Atelopus . Cyclorana. Subordo Ambysmtomoidea. Subordo Anomocoela . famili Caecilidae : Ichthyophis glutinosus . Famili liopelmatidae : Ascaphus dan Liopelma B. Famili Ambystomidae.

ordo Synenthognathi Tylosurus spec. Klas Actinopterygii . ordo Discocephali : Eicheneis naucrates. Klas Chondrichthyes . ordo Isospondyli . ordo Actinistia : Latimeria chalumnae . subordo Clupoidea : Clupea macrura . ordo Polypterini : Polypterus spec. ordo Solenchthyes : Syngnathus spec . subklas Palaeopterygii . . ordo Labyrinthici : Trichopodus trichopterus C.Klasifikasi Pisces (Radiopoetro) Subphylum Agnatha A. ordo protospondyli: amia calva . Klas Choanichthyes . subklas Dipnoi . Klas Cyclostomata . subordo Siliroidea : Claris batrachus. . ordo heterosomata : Psettodes erumei . ordo Monopneumona : ceratodes spec. ordo Dipneumona : protopterus spec . subklas Euselachii B. Ordo Myxinoidea : myxine spec. ordo Chondrostei: Acipenser spec. ordo Apodes: Anguilia Mauritania. ordo percomorphi : Lates calcarifer. ordo Gobiomorphi : periopthalmus spec. subklas neopterygii . subklas Crossopterygii . ordo Anachantini: gadus morhua.subordo Salmodea : Salmo salar . subordo Cyprinoidea: Cyprinus carpio .Ordo Ginglymodi : Lepidusteus spec. . ordo Petromyzontidae : Petromyzon spec. ordo Ostariophysi . ordo Plectognathi : Triacanthus brevirostris . Subphylum gnathostomata A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful