ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ
2011 - 2014

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

Ε.Π.Ε.
ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ ΠΡΑΚΤIΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΩΝ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4

15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667
FAX 2106533534

27.11.2012

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ
ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ
2011 - 2014

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27.11.2012

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΧΟΛΗΠΤΗ: Δούσκου Καίτη
ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣIΑ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Λεοντή Εφη
ΠΑΡΑΒΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕIΜΕΝΟΥ ΑΠΟ: Βαράνο Γιάννη
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Ε.Π.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Συνεδρίαση

20η

Της 27ης Νοεμβρίου 2012
Ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αβαρκιώτης Φώτιος
Βασιλόπουλος Αργύριος
Βελιώτης Δημήτριος
Βίτσιος Αριστείδης
Γαβράς Νικόλαος
Γιαννουσόπουλος Δημήτριος
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Δημόπουλος Ιωάννης
Δρούγκας Σταύρος
Καλαντζής Νεκτάριος
Καραγιάννης Γρηγόριος
Καρκούλιας Δημήτριος
Καρράς Δημήτριος
Κουνενάκη Ειρήνη
Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος

6

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κωνσταντάς Σπυρίδων
Λάκκος Παναγιώτης
Λεβαντή Μαρία
Λεστάκης Ιωάννης
Λιακόπουλος Αγγελος
Μαντζώρος Ανδρέας
Μερτζάνος Γεώργιος
Μερτύρης Παναγιώτης
Μήλας Κωνσταντίνος
Μπάκας Κωνσταντίνος
Μπουντουβάς Αναστάσιος
Νούτσου Βασιλική
Πράπα - Δάρρα Θεοδώρα
Σμυρλιάδης Θεόδωρος
Σταματίου Θεόδωρος
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Χειλά Καλλιόπη
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Ζέρβας Ιωάννης
Μαζίτσος Φώτης
Μαλής Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ζινέλη Καλλιόπη

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

7

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Λήψη

απόφασης

περί

ΣΕΛΙΔΑ

αναμόρφωσης

Τεχνικού

Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Παλλήνης.
2.

57

Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους
2012 Δήμου Παλλήνης.

3.

59

Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου με
τίτλο: "ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΕ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ (φάση Β)".
4.

62

Λήψη απόφασης για κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ
για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ", αρ. μελ. 07/08.

5.

95

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης

του

έργου

"ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΑΝΩΝ

ΣΕ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΖΑ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ".
6.

Λήψη απόφασης για έγκριση εγγραφής του Δήμου μας στην
εφαρμογή λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων "ΕΡΓΑ".

7.

99

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ
Δήμου Παλλήνης.

8.

98

Λήψη

απόφασης

100
περί

εκλογής

τακτικών

και

αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Παλλήνης.
9.

101

Λήψη απόφασης για έγκριση της διαγραφής από χρηματικό
κατάλογο τέλους κατάληψης πεζοδρομίου προς την εταιρεία
"ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ".

10.

Λήψη

απόφασης

για

106
επιστροφή

καταβληθέντος ποσού στον CAKAJ HATEME.

αχρεωστήτως
107

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

8

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλόπουλος Αργύριος
ο κ. Βελιώτης Δημήτριος
ο κ. Βίτσιος Αριστείδης
ο κ. Καλαντζής Νεκτάριος, απών
ο κ. Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος
ο κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων
ο κ. Λάκκος Παναγιώτης
ο κ. Μερτύρης Παναγιώτης
ο κ. Μήλας Κωνσταντίνος, απών
ο κ. Σμυρλιάδης Θόδωρος
ο κ. Γαβράς Νικόλαος
η κα Νούτσου Βασιλική
ο κ. Γκοτσόπουλος Θόδωρος, απών
ο κ. Μαλής Παναγιώτης
ο κ. Μαζίτσος Φώτιος
ο κ. Ζέρβας Ιωάννης, απών.
Με την παρούσα έχουμε απαρτία και μπορούμε να συνεχίσουμε τη
διαδικασία.
Θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση. Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Την
απόφαση της δημοτικής παράταξης Δήμος Ισχυρός Πόλη με Οραμα, για τη
διαγραφή μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Κωνσταντά Σπυρίδωνος
του Ιωάννη, με το άρθρο 66 του νόμου 3852/2010.

"Στην Παλλήνη, σήμερα Κυριακή 11 Μαρτίου του 2012, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης Δήμος Ισχυρός Πόλη με Οραμα,
λαμβάνοντας υπ'όψιν την διάταξη του άρθρου 66, παράγραφος 5 του νόμου
3852/2010, αποφασίζουμε ομόφωνα ως ο νόμος ορίζει την διαγραφή του
Δημοτικού Συμβούλου του κ. Σπυρίδωνος Κωνσταντά του Ιωάννου, από μέλος

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

9

της παράταξής μας, για τους εξής λόγους. Με τη συμπεριφορά του που
προκαλεί -συγγνώμη- που παρακωλύει σοβαρά τη λειτουργία της δημοτικής
παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι αδύνατη η συνεργασία με τους
λοιπούς Δημοτικούς Συμβούλους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού με τη
δική του υπαιτιότητα, αν και πάντα καλείται στα προσυμβούλια της δημοτικής
παράταξης, έχει επιλέξει ο ίδιος εδώ και πολύ καιρό να απόσχει, ως έχοντος
αποτέλεσμα να έχει διαφορετικές θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και να
δημιουργούνται λανθασμένες ή δυσμενείς εντυπώσεις για την παράταξή μας,
όπως

π.χ.

στο

τελευταίο

διαφοροποιήθηκε

Δημοτικό

Συμβούλιο

δημοσιεύτηκε

σε

3,

σε τρία θέματα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μερτύρης

Παναγιώτης, Παναγιώτης Λάκκος, Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος, Βίτσιος
Αριστείδης,

Μήλας

Κωνσταντίνος,

Καλαντζής

Νεκτάριος,

Βασιλόπουλος

Αργύριος. Ο κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων αν και είχε κληθεί νομίμως, δεν
προσήλθε. Εξουσιοδοτούμε τον επικεφαλής του συνδυασμού κ. Μερτύρη
Παναγιώτη να την καταθέσει στο πρωτόκολλο του Δήμου όποτε αυτός κρίνει
απαραίτητο. Με εκτίμηση Παναγιώτης Μερτύρης".
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ:

Ευχαριστώ.

Δεν

θα

σας

απασχολήσω

πολύ

αγαπητοί

συνάδελφοι, γιατί όμως νιώθω υποχρέωση μετά την απόφασή μου να
παραιτηθώ από επικεφαλής του συνδυασμού πριν ένα χρόνο και κάτι, θεώρησα
σκόπιμο και για λόγους δεοντολογικής τάξεως θα έλεγα να μην αναφερθώ
καθόλου, είπα για προσωπικούς λόγους. Ομως τώρα είμαι υποχρεωμένος να πω
δυο πράγματα για να καταγραφούν στα πρακτικά, γιατί ο καθένας έχει τη δική
του διαδρομή και τη δική του ιστορία και ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία και
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

10

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι έζησα και ζω στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση 20 χρόνια, μια τετραετία σαν απλός Δημοτικός Σύμβουλος και
μετά 4 τετραετίες υποψήφιος Δήμαρχος, εκ των οποίων κέρδισα τις τρεις και
μετά η πέμπτη με τον Καλλικράτη. 22 χρόνια λοιπόν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
έχω παραστεί σε συνέδρια και παρακολουθώ ολόκληρη την ιστορία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και έζησα και αυτό το πρωτόγνωρο κάποιοι να διαγράφουν τον
ιδρυτή της παράταξης, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, στα χρονικά δεν υπάρχει της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αυτοδιοικητικής ιστορίας της χώρας, για να μην
πω και στης ευρωπαϊκής αυτοδιοικητικής ιστορίας, το ζήσαμε και αυτό, το ζούμε
και αυτό και μάλιστα με ένα τρόπο, με μία απόφαση η οποία έχει ληφθεί για να
το, έχει μάλλον προϋπογραφεί από τις 11 Μαρτίου του 2012, δηλαδή εδώ και 10
μήνες είχανε προαποφασίσει κάποιοι ότι θα πρέπει να με διαγράψουνε από το
συνδυασμό που εγώ ίδρυσα.
Εκείνο λοιπόν που θέλω να τονίσω και θέλω πραγματικά να καταγραφεί
στα πρακτικά, όντως από την πρώτη στιγμή υπήρχαν διαφοροποιήσεις στο
συνδυασμό, δεν μπορούσε να σταθεί αυτός ο συνδυασμός. Η πρώτη
διαφοροποίηση έγινε αμέσως μετά τις εκλογές, όπου ζήτησα όλους, οι νέοι
άνθρωποι μέχρι 35 ετών να οργανώσουν ένα πυρήνα, ούτως ώστε να υπάρξει
μία ανανέωση στην τοπική κοινωνία και νέοι άνθρωποι να βγούνε μπροστά για
τα τοπικά προβλήματα. Αντέδρασαν κάποιοι γιατί ήθελαν τις καρέκλες τους και
είπανε ότι δεν έχουνε καμία δουλειά αυτοί γιατί δεν έχουν εκλεγεί, δουλειά
έχουν οι εκλεγμένοι και μόνο.
Το δεύτερο σοβαρό κρούσμα ήταν όταν είχαμε τις διημερησίες η
πρότασή μου να παραχωρηθεί μία θέση στις παρατάξεις της ελάσσονος
αντιπολίτευσης, απ'τις τρεις τη μία να την πάρει η ελάσσονα αντιπολίτευση, έτσι
και έτσι η πλειοψηφία έχει την πλειοψηφία και δεν έχει ανάγκη σε καμία

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

11

περίπτωση να γυρίσει ανάποδα η οποιαδήποτε απόφαση. Η απόφαση ήτανε ευθέως θα το πω- εμείς αριστερούς δεν ψηφίζουμε.
Η τρίτη διαφωνία μας ήταν όταν αποφασίσαμε να στηρίξουμε κάποιον για
Συνήγορο του Δημότη. Η απόφαση και πάλι -γιατί εδώ είναι τα μέλη όλα του
τότε συνδυασμού- ήταν ότι ξέρετε, πάμε την πρώτη ψηφοφορία να ψηφίσουμε
κάποιον απ'όλους είτε τον Γιώργο τον Βογιατζή τον οποίο κάποιοι δεν τον
ήθελαν είτε τον Θοδωρή τον Κοτσώνη που επιβλήθηκε μετά, αλλά μετά ο
καθένας θα πάει να ψηφίσει είτε γιατί ο κύριος -που δεν έχω κανένα πρόβλημα
με τον κ. Ναστούλη, αλλά, προσωπικό πρόβλημα εννοώ, αλλά έχουμε πολιτικές
διαφορές- αλλά ειπώθηκε ευθέως ότι εγώ έχω πιει ένα κρασί με τον κ.
Ναστούλη, άρα θα ψηφίσω τον κ. Ναστούλη, ο άλλος έλεγε εμένα με βόηθησε
να πουλήσω δύο διαμερίσματα, άρα θα ψηφίσω, έχω υποχρέωση να ψηφίσω
τον κ. Ναστούλη και έτσι διαλύθηκε ο συνδυασμός με αυτό τον τρόπο.
Για να φτάσουμε στο τέταρτο, που πίστεψα και εγώ αν θέλετε ότι ήτανε
η αρχή για να μαζέψουμε κάπως τα πράγματα. Η αρχή ήταν η διαγραφή του κ.
Βελιώτη και λέω, την υπέγραψα και εγώ με μία αν θέλετε ελπίδα ότι τα
πράγματα θα ηρεμούσαν και κάπως ο συνδυασμός πραγματικά θα έκανε τη
δουλειά που πρέπει

να κάνει, τη θεσμική δουλειά, τη δουλειά της

αντιπολίτευσης.
Είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί έχω κάνει και επικεφαλής της
αντιπολίτευσης μία τετραετία και τώρα θα ήταν η δεύτερη τετραετία μέσα στην
διαδρομή μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεωρώ αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν,
ότι είδα ότι θεωρώντας ότι δεν λύνεται το πρόβλημα, παραιτήθηκα χωρίς καμία
δικαιολογία από επικεφαλής του συνδυασμού, διαχωρίζοντας κατά κάποιο τρόπο
τη θέση μου από τα όσα θα γινότανε από εκεί και πέρα και μετά. Ανέλαβε ο κ.
Κουτσικούρης, ο κ. Κουτσικούρης πολύ πιθανό για τους ίδιους λόγους -δεν θα
ερμηνεύσω εγώ τους λόγους του κ. Κουτσικούρη, εδώ είναι, είναι δικοί του

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

12

λόγοι προσωπικοί- παραιτήθηκε από τη θέση του επικεφαλής και ανέλαβε ο κ.
Μερτύρης.

Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι όντως ότι διαφωνήσαμε και

διαχωρίζω τη θέση μου από πάρα πολλά πράγματα. Εχω πολύ διαφορετική
πολιτική από αυτή που είχε ο υπόλοιπος πια παραμένων, ο εναπομείναν
συνδυασμός. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αγωνιστώ για να κάνω καλό Δήμαρχο
τον κ. Ζούτσο, εγώ θέλω να αποδείξω ότι ο κ. Ζούτσος δεν είναι επαρκής ή αν
θέλετε, για να μην φτάσουμε σε χαρακτηρισμούς γιατί δεν μ'αρέσουν, τα λάθη
που κάνει είναι τόσο μεγάλα που πραγματικά θα πρέπει να αναδειχθούν στην
τοπική κοινωνία και η τοπική κοινωνία να κρίνει. Αυτή είναι δικιά μου θέση αν
θέλετε στο χώρο της αντιπολίτευσης.
Διαφωνήσαμε βεβαίως και διαφωνήσαμε ως προς την ψήφιση του
προϋπολογισμού, διαφωνήσαμε ακόμα, γιατί ξαφνικά εν απουσία μου ήρθε το
θέμα του Βόσσου, εν απουσία μου, που το 'χα χειριστεί εγώ, εν απουσία μου
ήρθε θέμα που είχε σχέση με το κολυμβητήριο. Και ειπώθηκαν εδώ πέρα
πράγματα -γιατί διάβασα τα πρακτικά- ότι είναι χωρίς άδεια το κολυμβητήριο,
δεν έχει προδιαγραφές, τη στιγμή που το κολυμβητήριο -μιλάω για το
κολυμβητήριο της Παλλήνης- έχει προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, μόνο που η πισίνα είναι 25άρα, μπορεί να γίνουν οποιοιδήποτε
αγώνες εκτός από ολυμπιακοί σε 25άρα πισίνα, γιατί έχει 6 διαδρομές και δεν
έχει 5 όπως έχει η Ραφήνα, όπως έχει η Ελληνογερμανική, όπως έχει ο Βόσσος,
όπως έχει ο Κωστέας-Γείτονας και υπάρχει και οικοδομική άδεια, εδώ είναι, αν
δεν την έχει κάποιος, είναι στη διάθεσή του. Δεν υπήρχε τίποτα το αυθαίρετο
ούτε κάποιο μηχάνημα που έσκαψε ούτε κάποιο μηχάνημα που έσκαψε ένα
λάκκο για να βάλουμε νερό και να κοροϊδέψουμε τα παιδιά, είναι ένα πλήρες
σύγχρονο κολυμβητήριο με 25άρα διαδρομή, με 25άρα πισίνα και 6 διαδρομές.
Αυτό έγινε και πάλι συζήτηση χωρίς να είμαι εγώ παρών.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

13

Και αν θέλετε οι θέσεις που πήραμε όσον αφορά τη Reds, ενώ από την
πλευρά της συμπολίτευσης τη δική σας ακούστηκαν θετικές φωνές ότι εκεί πέρα
το συγκεκριμένο σημείο ήταν ο χώρος που πραγματικά αν κέρδισε κάποιος,
κέρδισε η πόλη της Παλλήνης και όχι κανένας άλλος, οτιδήποτε κέρδισε, από
τούτη την πλευρά δεν ακούστηκε τίποτα και έχω τα δημοσιεύματα στα χέρια
μου και τα 'χω στο φάκελο, για να τελειώσουμε σε δύο διαφοροποιήσεις μας,
βεβαίως και είναι, δεν ξέρω αν είναι τρεις, τις δυο θυμάμαι, εγώ τις δύο θα
αναφέρω.
Η μία ήταν ξεκάθαρα όσον αφορά το χώρο της παρέλασης έχουμε
διαφορετική άποψη και συνεχίζω να την έχω τη διαφορετική άποψη, ότι θα
πρέπει να ζωντανεύουν εκείνη την ημέρα οι πόλεις, τα κέντρα των πόλεων,
πέραν από την οποιαδήποτε αν θέλετε συναισθηματική ή αν θέλετε πολιτική
βούληση ότι θα πρέπει να ενωθούνε. Δεν είναι η μία παρέλαση που θα ενώσει
τους τρεις παλιούς Δήμους, δεν είναι η παρέλαση, είναι το οτιδήποτε άλλο εκτός
από την παρέλαση.
Και το δεύτερο ή που ήτανε σημαντικό, που ψηφίσαμε την τροποποίηση
ή την αναμόρφωση αν θέλετε του προϋπολογισμού, όταν είχε μέσα μετά από
δύο χρόνια που είχε τελειώσει, που είχε μάλλον ατονήσει η ένταξη της
Λεωφόρου Κύπρου στο Πανόραμα με 4.800.000,00 ευρώ και είχαμε μία έγκριση
736.000,00 περίπου ευρώ και οι οποίες δεν είχαν δοθεί. Ξέρω ότι έγιναν
ενέργειες βεβαίως και ήρθε το έγγραφο όπου ενέκρινε το έργο το συγκεκριμένο
τις 736.000,00 ευρώ, ήρθε η πρώτη δόση για να ξεκινήσει η αποκατάσταση της
κατολίσθησης και βεβαίως δεν απεντάχθηκε ποτέ το έργο, είναι ενταγμένο το
έργο. Απ'τα έργα που είχε εντάξει η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου και είναι
της τάξεως των 10 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ, μόνο ένα έχει απενταχθεί, το
ανοιχτό κολυμβητήριο, που ήτανε 13 σε όλη την ελληνική επικράτεια, το οποίο
απένταξε η κα Γκερέκου επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, με 50άρα πισίνα ολυμπιακών

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

14

προδιαγραφών, όπως είναι στο Γέρακα. Γι'αυτό κάναμε το μικρό, το μοναδικό
έργο που έχει απενταχθεί και το απένταξε η κα Γκερέκου μαζί με άλλα 12
κολυμβητήρια σε όλη την Ελλάδα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω πραγματικά να πω κάτι το σημαντικό,
όμως σ'αυτή τη διαδικασία που θεωρώ πολύ σημαντική της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, μία διαδικασία που έχει ένα αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, θα
πρέπει ο καθένας να λέει την άποψή του και να 'χει τη θέση και την άποψή του
μέσα σ'αυτό το χώρο που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο. Και ιδιαίτερα επιτρέψτε
μου να σας το πω, όσοι έχουμε διατελέσει επί 6, επί 8, 12, 16, 20 χρόνια στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιτρέψτε μας να 'χουμε μία βαρύνουσα άποψη, έστω και
διαφορετική από τον καθένα, δεν έχει καμία σημασία. Δεν είναι ντε και καλά ότι
θα πρέπει να ταυτιστούμε όλοι μεταξύ μας, δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίδιοι
στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, ο καθένας τα βλέπει με το δικό του
διαφορετικό τρόπο.
Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, θέλω να τονίσω στο Δημοτικό
Συμβούλιο ότι από μένα δεν έχουνε κανένα πρόβλημα ούτε οι συνάδελφοι -γιατί
με πλησίασαν και, με πλησίασαν και συνάδελφοι οι οποίοι τον Μάρτιο είχαν
υπογράψει, για να μου πούνε κάτι, είπα παιδιά, δεν χρειάζομαι ούτε διαψεύσεις
ούτε τίποτα, από μένα, από μένα ούτε συγχώρεση, γιατί δεν έχω καμία πρόθεση
να συγχωρήσω κανένα, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του και ας τους
συγχωρήσει ο Θεός, όποιους είναι να συγχωρήσει, αν πρόκειται να συγχωρήσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.
Προσήλθε ο κ. Καλαντζής Νεκτάριος, προσήλθε ο κ. Μήλας Κωνσταντίνος
και ο κ. Γκοτσόπουλος.
Προχωρούμε στα προ ημερησίας παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

15

Παρακαλώ κ. Μερτύρη, παρακαλώ, παρακαλώ, ορίστε, παρακαλώ, ορίστε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, κ. Κωνσταντά, απ'ότι κατάλαβα παίζετε και το ρόλο του
παπά να μας συγχωρέσετε κιόλας. Δεν ζητήσαμε αφόρεση, δεν κάναμε τίποτα
για να μας συγχωρέσετε. Και βέβαια σίγουρα ο καθένας έχει την πολιτική του
διαδρομή και εξ άλλου αυτό έχει κριθεί και από τον κόσμο. Και βέβαια σ'αυτά
που είπατε διαψεύδεστε σε πάρα πολλά πράγματα.
Καταρχήν, είπατε προηγουμένως ότι δεν έχετε ξανασυναντήσει ιδρυτής
παράταξης να διαγράφεται. Εσείς, εγώ δεν είμαι πολιτικός αλλά είμαι στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση δύο χρόνια, εσείς μπορώ να πω είστε και επαγγελματίας
πολιτικός, θα πρέπει να ξέρετε ότι μία παράταξη δεν είναι μόνο ο ιδρυτής της,
είναι όλη η παράταξη, η παράταξη κ. Κωνσταντά είναι 70 άτομα, δεν είστε εσείς
μόνο ούτε εγώ ούτε ο κ. Κουτσικούρης ούτε ο κ. Βίτσιος, κανένα μέλος.
Καταρχήν, η απόφαση είναι ομόφωνη και αφού κάνατε μία αναδρομή στο
παρελθόν, θα μου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε, να κάνω και εγώ μία αναδρομή, για
να δούμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να 'στε σύντομος μόνο παρακαλώ. Ευχαριστώ.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ. Για να δούμε πώς φτάσαμε σ'αυτό
το σημείο.
Είπατε προηγουμένως -γιατί απ'αυτά που είπατε, το 90%, στα 90% σας
διαψεύδω και όχι μόνο εγώ, όλα τα μέλη της παράταξης και όποιος θέλει ας το
αμφισβητήσει, εδώ είμαστε- είπατε ότι ζητήσατε από νέους ανθρώπους κάτω
των 35 να κάνετε μία συνάντηση. Ούτε κανένας σας έφερε καμία αντίρρηση
ούτε το σχολίασε κανένας, αυτά τα λέτε από μόνος σας και βέβαια δεν είχαμε
καμία αντίρρηση.
Ενα δεύτερο, με το πρώτο, για να ξεκινήσουμε, με την πρώτη
συνεδρίαση κ. Κωνσταντά μετά τις εκλογές και αφού χάσατε τις εκλογές,

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

16

κάναμε το πρώτο συμβούλιο. Ο πρώτος λοιπόν που σας έθεσε θέμα ηγεσίας της
παράταξης αν δεν κάνω λάθος ήταν ο κ. Βελιώτης. Του απαντήσατε -για να
δούμε και πόσο συνεπής είστε στους λόγους σας- του απαντήσατε ότι είστε και
θα είστε επικεφαλής στην παράταξη και στις επόμενες και στις μεθεπόμενες
εκλογές, αυτή ήταν η απάντησή σας. Ερχόμαστε στο επόμενο συμβούλιο...
Α, ό,τι αφορά το ζήτημα του Συνήγορου του Πολίτη, επειδή
προηγουμένως είπατε άλλο ένα ψέμα -και σε τέτοιου είδους λάσπες δυστυχώς
είστε, έχετε, σας βγάζω το καπέλο- είπατε λοιπόν ότι κάποιος είπε και
εννοούσατε εμένα -εγώ μιλάω με ονόματα, δεν μιλάω, τα ρίχνω στον αέρα όπως
έχετε συνηθίσει εσείς να κάνετε και να λασπολογείτε- είπατε ότι σας είπα εγώ,
ότι μου 'χει πουλήσει δύο διαμερίσματα. Κύριε Κωνσταντά, τα διαμερίσματα εγώ
τα 'χω φτιάξει μόνος μου, με προσωπική μου εργασία και τα πουλάω μόνος μου,
δεν μου 'χει πουλήσει κανένας τίποτα και καλώ όλους τους συναδέλφους αν έχω
πει εγώ τέτοια κουβέντα, θα παραιτηθώ απόψε. Εγώ αυτό που είπα στην
παράταξη είναι ότι εκτιμώ τον Συνήγορο, τον σημερινό Συνήγορο του Δημότη
και επειδή τον εκτιμώ και επειδή στη ζωή μου δεν δρω πολιτικά, όπως το
θέσατε εσείς πολιτικά και επειδή τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, έχω πιεί δύο φορές
καφέ μαζί του και τίποτα παραπάνω, ούτε διαμέρισμα μου 'χει πουλήσει ο
άνθρωπος και επειδή τον εκτιμώ, θα τον ψηφίσω. Θα κάνω, εάν η παράταξη,
καταρχήν συντάσσομαι με την παράταξη σ'αυτόν που προτείνει και δεν είναι
δυνατόν, γιατί θα πρέπει να λέμε και τα σωστά, όταν μία παράταξη έχει
ψηφιστεί από τον κόσμο της Παλλήνης με 65%, να υποδείξουμε εμείς ποιον
Συνήγορο του Δημότη θα βάλει, αυτό είναι το πιστεύω μου και αυτό το λέω και
αυτό σας είπα ούτε ότι έχω πουλήσει διαμερίσματα ούτε διάφορες τέτοιες
αερολογίες που λέτε.
Μετά, ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο συμβούλιο κ. Κωνσταντά και σας
κάνει μία επίθεση ο αγαπητός κατά τα άλλα κ. Βελιώτης, μήπως θέλετε να σας

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17

διαβάσω εδώ τι είπε; Σας είπε λαμόγια, σας είπε υπόδικους, να μην πω και τι
άλλα, γιατί άμα κάτσω και τα διαβάσω εδώ, θέλουμε δυο ώρες. Αυτά υπάρχουνε
μέσα στα πρακτικά. Και για να σας στηρίξουμε σαν παράταξη, έρχεστε και μας
ζητάτε να διαγράψουμε τον κ. Βελιώτη. Και σας στηρίζουμε σαν παράταξη, διότι
όταν έλεγε ο κ. Βελιώτης αν δεν απατώμαι -και εδώ είναι και να το πει- όταν
αναφερότανε σε λαμόγια και σε κακή διαχείριση, δεν αναφερότανε σε μένα κ.
Κωνσταντά, γιατί εγώ δεν ήμουνα στο Δήμο, σε εσάς αναφερότανε και για να
σας στηρίξουμε κ. Κωνσταντά, ψηφίσαμε τη διαγραφή και βέβαια όχι για να
στηρίξουμε μόνο εσάς, γιατί και αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Βελιώτης, για να το
ξεκαθαρίσω κιόλας, γιατί εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας, λοιπόν και για
να σας στηρίξουμε λοιπόν κ. Κωνσταντά και την παράταξη βέβαια, ψηφίσαμε τη
διαγραφή του κ. Βελιώτη. Το αποτέλεσμα οι χαριεντισμοί και όλα τα υπόλοιπα
ας τα κρίνει ο κόσμος, εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα, είναι ορισμένα
πράγματα που δεν χρειάζεται να λες λόγια, τα δείχνουν οι πράξεις των
ανθρώπων.
Συνεχίζουμε λοιπόν και σας έχουμε καλέσει σε όλα τα προσυμβούλια,
έρχεστε ένα βράδυ λοιπόν και μας λέτε ότι παραιτείστε για προσωπικούς
λόγους. Εάν θεωρείτε εσείς ότι στηρίξατε, παραιτηθήκατε από την παράταξη και
μπήκε κάποιος, ο κ. Κουτσικούρης επικεφαλής, αν θεωρείτε εσείς ότι στηρίξατε
τον κ. Κουτσικούρη ή οποιονδήποτε μετά ή στηρίξατε την παράταξη, είστε
μακρά γελασμένος. Οχι μόνο δεν στηρίξατε αλλά βγαίνατε και ρίχνατε και
λάσπες και θα σας το αποδείξω αυτό. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν ο κ. Κουτσικούρης
επικεφαλής, δεν έρχεστε σε κανένα προσυμβούλιο, έρχεστε, ψηφίζετε ό,τι
θέλετε. Σεβόμαστε την πορεία σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά ξέρετε τι
γίνεται; Εκφράζετε το παρελθόν της Παλλήνης και μοιραία εμείς εκφράζουμε το
μέλλον της Παλλήνης, δεν γίνεται αυτά τα δύο κ. Κωνσταντά, δεν
παντρεύονται. Ερχόσαστε λοιπόν, δύο φορές ήρθατε σε προσυμβούλια -θέλετε
να σας θυμίσω ποια;- το ένα ήταν όταν είχαμε να ψηφίσουμε εκπρόσωπο στην

18

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΔΑ, που σας ενδιέφερε γιατί είχατε πάρει γραμμή από το κόμμα σας για να
εκπροσωπήσετε τότε την κα Μπακογιάννη, μετά έγινε πάλι Νέα Δημοκρατία
βέβαια και η δεύτερη φορά που ήρθατε ήτανε για τη Reds. Αυτές τις δύο φορές
κύριοι ήρθε ο κ. Κωνσταντάς στο προσυμβούλιο, κατά τα άλλα εκφράζει την
παράταξη. Εξ άλλου το είπατε και μόνος σας προηγουμένως ότι ξέρετε κάτι, ότι
εμένα είδα ότι δεν με εκφράζει η παράταξη. Και αφού δεν σας εξέφραζε η
παράταξη κ. Κωνσταντά, γιατί καθόσαστε στην παράταξη, σας κράτησε κανένας
με το ζόρι; Γιατί δεν είχατε το θάρρος το πολιτικό να βγείτε και να πείτε ότι
εμένα δεν με εκφράζει αυτή η παράταξη, ευχαριστώ πολύ κύριοι. Βέβαια, όταν
ζητήσατε την στήριξη όλων μας, γιατί και να σας πω και κάτι, εγώ δεν είχα ξανά
ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάποιοι άνθρωποι εδώ μέσα, ο κ.
Κουτσικούρης, ο κ. Βίτσιος ήτανε επικεφαλής παρατάξεων και ήρθανε κάτω από
το όνομά σας να σας στηρίξουνε, όπως όλοι μας, τότε ήμαστε καλοί, -αλλά
ξέρετε τι γίνεται;- τώρα δεν εκπροσωπούμε τις προσωπικές σας φιλοδοξίες, γιατί
κατά την προσωπική μου άποψη, αφού θέλετε και το προσωποποιήσατε, το
μόνο που εξυπηρετείτε εσείς είναι προσωπικές φιλοδοξίες και τίποτα παραπάνω.
Και ερχόσαστε τώρα κ. Κωνσταντά, να μας πείτε ότι περάσανε 8 μήνες,
αν έχετε κανένα πρόβλημα, πηγαίντε

στην Περιφέρεια να προσβάλετε αυτό

εδώ το χαρτί. Οι 8 μήνες κ. Κωνσταντά ξέρετε γιατί είναι; Αυτό το χαρτί το 'χω
από 'δω πέρα από τις 11 Μαρτίου στα χέρια μου, σεβόμενος λοιπόν, -επειδή εγώ
έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι κάποια πράγματα, άλλο αν εσείς δεν
σέβεστε και βγαίνετε αυτή τη στιγμή, όχι τώρα, εδώ και 8 μήνες σε όλη την
Παλλήνη και με κατηγορείτε και με λασπολογείτε- σεβόμενος λοιπόν την πορεία
σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εξακολουθώ να τη σέβομαι, όσο και αν σας
φαίνεται περίεργο, σεβόμενος την πορεία σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έκανα
κάποιες προσπάθειες μπας και μπορέσετε να ταυτιστείτε με αυτή την παράταξη,
την οποία όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας στήριξαν, αυτό όμως το ξεχάσατε. Δεν
έχω να πω τίποτα άλλο, ο πιο επιεικής πάντως χαρακτηρισμός με αυτά που

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

19

άκουσα εδώ μέσα, με συγχωρείτε που θα το πω, είναι πολιτική κατάντια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μερτύρη.
Ναι, κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, τίποτα άλλο κ. Πρόεδρε, δεν έχω τίποτα άλλο, απολύτως
τίποτα, μιλάω ειλικρινά ακριβώς αυτά που είπε ο κ. Μερτύρης σαν επικεφαλής
της παράταξης και διέψευσε. Βεβαίως εγώ δεν θα επικαλεστώ, διότι δεν είναι
στην, έχετε δίπλα τον γραμματέα που μπορείτε να τον ρωτήσετε, δίπλα σας,
ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο
που θέλω να τονίσω είναι, μια και το μέλλον της Παλλήνης είναι σ'αυτή την
παράταξη, να ευχηθώ καλό μέλλον σ'αυτή την παράταξη και καλή πορεία,
τίποτα άλλο, μέσα απ'την καρδιά μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.
Προσήλθε και ο κ. Ζέρβας Ιωάννης.
Προχωράμε στα προ ημερησίας.
Ο κ. Βασιλόπουλος.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε
ένα θέμα το οποίο κατά καιρούς έχω αναφερθεί και θα 'λεγα ότι είναι σοβαρό
και απευθύνομαι σε εσάς κ. Δήμαρχε. Ισως δεν ξέρω το 'χει η μοίρα μου να
ασχολούμαι να πούμε εκεί πέρα εκεί με τα μπάζα. Εδώ και καιρό είχα θέσει θέμα
αν θυμάστε, πρέπει να ενθυμείστε σε ό,τι αφορά την Πρεμίξ σε ένα δρόμο ο
οποίος είχε κλείσει από τα μπάζα, είχα αναφερθεί στη Σολωμού στην
παράπλευρο ένα αδιέξοδο της Σολωμού. Εχει περάσει καιρός, η Πρεμίξ
καθαρίστηκε για να 'μαι ειλικρινής, η Σολωμού εξακολουθεί και υφίσταται.
Απλώς θα 'θελα να βάλω ένα θέμα το οποίο έχει συμβεί τώρα με τα έργα
που εκτελούνται στο Δήμο μας, εργολάβοι είτε λέγεται κάνουν έργα της ΔΕΗ

20

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

είτε του ΟΤΕ, έχουν γεμίσει την Παλλήνη όλο μπάζα. Θα 'λεγα ότι τείνει να γίνει
βραχνάς και θα 'λεγα με αποδέκτες συνδημότες μας μέσα σε χωράφια και σε
οικόπεδά τους. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, οδός Ελαιών ύψος Ανατολής,
ιδιοκτησία Γιώργου Μαντόπουλου, εργολάβος του ΟΤΕ εδώ και ένα χρόνο έχει
τελειώσει το έργο, έχει ολοκληρώσει το έργο, έχει ρίξει τα μπάζα μέσα στο
οικόπεδο του συνδημότη μας. Λοιπόν, απ'ότι έμαθα από τον κ. Καλδή ο οποίος
ήταν και επιβλέπων μηχανικός, η εταιρεία αυτή πτώχευσε, στο Δήμο υπάρχει
εγγυητική 5.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά ή 5.000 ή 10.000. Θεωρώ ότι
τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποκατασταθούν, δεν είναι δυνατόν
κάθε εργολάβος να μπαίνει στην Παλλήνη να κάνει ένα έργο, να εναποθέτει
μπάζα οτιδήποτε θέλει σε ιδιοκτησίες συνδημοτών μας, να φεύγει, να παίρνει το
καπελάκι του και να λέει άντε γεια.

Θεωρώ

κ.

Δήμαρχε,

ότι

οι

συγκεκριμένοι κύριοι λειτουργούν ανεξέλεγκτα και θα 'λεγα να πούμε ότι ο
Δήμος πρέπει να πάρει μια θέση, υπάρχουν λεφτά της εγγυητικής, καθαρίστε τα
οικόπεδα. Και θα 'λεγα δεν είναι μόνο, στην Ανατολής μάλιστα είχα σημειώσει
και κάτι και νομίζω πρέπει να σας έχει βρει και ο κ. Καραμπίνης ο Θανάσης, στη
συλλεκτήριο ακριβώς πλάι από το οικόπεδό του και στη Μεσόγειο που γίνεται η
αιμοκάθαρση και εκεί μπάζα μέσα σε οικόπεδα, σας έχουν επισκεφθεί μου έχουν
πει, έχουν ζητήσει από το Δήμο να καθαρίσει τα οικόπεδά τους και τα λοιπά και
η κατάσταση αυτή υφίσταται μέχρι σήμερα. Θεωρώ κ. Δήμαρχε, να το δείτε το
θέμα σοβαρά, είναι πολύ σοβαρό το θέμα με τους εργολάβους. Ευχαριστώ πάρα
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ευχαριαστούμε κ. Βασιλόπουλε.
Ο κ. Μερτύρης, παρακαλώ.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Εχω και εγώ ένα προ ημερησίας κύριε...
Πριν από 15 μέρες περίπου έγινε μία σύγκληση της Πρωτοβάθμιας
Επιτροπής και από τον καινούργιο Πρόεδρο τον κ. Καρκούλια εδόθη ένα χαρτί

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

21

το οποίο γράφει: Θέμα 2ο εκτός ημερησίας διάταξης, εγκατάσταση συστημάτων
συναγερμών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. Θα το
διαβάσω γιατί έχει σημασία να διαβάσω όλο το κείμενο, έτσι; Λοιπόν, ο
Πρόεδρος

της

Σχολικής

Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

Δήμου

Παλλήνης, εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης είπε: "Αγαπητοί
συνάδελφοι, στις αρχές του 2012 η πρώην Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Δήμου

Παλλήνης

κα

Αικατερίνη

Παπανικολάου,

συνέλεξε

προσφορές για την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε 5 σχολικά κτίρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, με σκοπό την αποφυγή κλοπών και
βανδαλισμών εν γένει. Οι προσφορές αφορούν τα κάτωθι σχολεία του Δήμου
Παλλήνης: 2ο Νηπιαγωγείο Γέρακα, 1ο Δημοτικό Παλλήνης, 2ο Δημοτικό
Παλλήνης, 3ο Δημοτικό Παλλήνης και 4ο Δημοτικό Παλλήνης. Τα συστήματα
συναγερμού κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση του χώρου και της
σχολικής περιουσίας, γεγονός και το οποίο επιβεβαιώνεται και σε προφορική
επικοινωνία με τους διευθυντές των παραπάνω σχολείων. Ως ανωτέρω,
εισηγούμαι την έγκριση της σχετικής δαπάνης ύψους 11.857,20 ευρώ και την
εξουσιοδότηση του Προέδρου για να προβεί σε ανάθεση του εν λόγω ποσού
στον μειοδότη και της σχετικής σύμβασης. Οι ανωτέρω χρήσεις -και έχει
αναλυτικά για να μην σας ταλαιπωρώ, έχει αναλυτικά για το κάθε σχολείο πόσο
είναι ο κάθε συναγερμός και γράφει από κάτω- οι ανωτέρω χρήσεις
συμπεριλαμβάνουν και την ετήσια συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων. -και
σ'αυτό έχουμε κάποια- Η αποπληρωμή του εν λόγω ποσού θα γίνει τμηματικά
σύμφωνα

με

τις

δυνατότητες

της

Πρωτοβάθμιας

Σχολικής

Επιτροπής.

Αποφασίζουν την έγκριση της σχετικής δαπάνης ύψους 11.857,20 και την
εξουσιοδότηση του Προέδρου για να προβεί σε ανάθεση του εν λόγω ποσού
στον μειοδότη και της σχετικής σύμβασης". Και έχει από κάτω τα ονόματα των
μελών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

22

Αυτό κύριοι είναι πρόκληση για την διαχείριση του δημοσίου χρήματος
που έγινε, το καταγγέλλω και είναι απαράδεκτο. Δηλαδή για να καταλάβει και ο
κόσμος, τον 2ο μήνα του 2012, απ'ότι μας λέει εδώ μέσα και παρακαλώ τον κ.
Καρκούλια αν θέλει να με διαψεύσει, η κα Παπανικολάου βάζει σε 5 σχολεία
συναγερμούς, παίρνοντας προσφορές, εμείς προσφορές, όχι μόνο εμείς που δεν
είναι υποχρεωτικό σε εμάς, η επιτροπή δεν έχει πάρει ποτέ στα χέρια της -λέω
ψέματα κ. Καρκούλια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κύριε, συνεχίστε κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: ... λοιπόν, χωρίς λοιπόν, με προσφορές που λέει εδώ τις οποίες
δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, βάζει, κάνει λέει μία προφορική συμφωνία με
κάποιο κύριο, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος, ενδεχομένως είναι μία εταιρεία εδώ
που έχει και στο Δήμο και τα λοιπά και βάζει και έρχεται λοιπόν και βάζει τον 2ο
μήνα και έρχεται ο κ. Καρκούλιας σαν Πρόεδρος μετά από 8 μήνες και ζητάει
από την Επιτροπή -κύριοι ακούστε- ζητάει από την επιτροπή να ψηφίσει να πάμε
να πληρώσουμε λέει τους συναγερμούς, γιατί δεν έχουνε πληρωθεί, αν είναι
δυνατόν. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, τους λέει κιόλας, λέει κιόλας ο κ.
Καρκούλιας ότι, κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο χριστιανός λέει, -τι, τι είπατε και
εσείς προφορικά λέω κ. Καρκούλια- αυτός ο χριστιανός λέει -προσέξτε να δείτε
τι διαχείριση εδώ έχουμε δημόσιου χρήματος, προσέξτε κύριοι- αυτός ο
χριστιανός λέει πήγε και έβαλε λέει τους συναγερμούς λέει και δεν έχει κόψει
δελτίο αποστολής και του λείπουνε λέει από την αποθήκη του και ξέρετε λέει,
πρέπει να πάει ή να ψηφίσουμε λέει να τον πληρώσουμε ή να πάει να τους
βγάλει. Αυτή είναι η διαχείριση του δημόσιου χρήματος που λέγαμε το
προηγούμενο συμβούλιο, καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δηλαδή εμ, σ'αυτή την επιτροπή έχουνε γίνει του κόσμου οι
παρατυπίες... Α, και το άλλο, το ξέχασα και αυτό, με συγχωρείτε γιατί παθαίνω

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

23

και διαλείψεις κ. Καρκούλια, λοιπόν, και το άλλο, ότι ξέρετε κάτι, εμείς θα
πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε να τους βγάλουμε. Οι δε συναγερμοί,
επειδή επισκέφθηκα τα σχολεία, πριν από δύο μήνες έχουν ενημερωθεί όλα τα
σχολεία ότι στο κέντρο δεν παίρνουνε τα σήματα, δηλαδή στην ουσία οι
συναγερμοί δεν λειτουργούν, τι εννοώ δεν λειτουργούν, αν το βράδυ στις 12 η
ώρα πάει κάποιος λοιπόν να κλέψει ένα σχολείο σήμερα, δεν παίρνει το σήμα το
κέντρο, άρα δεν ειδοποιείται Αστυνομία και ποιος, θα πάρει ο γείτονας εσάς κ.
Καρκούλια ή εμένα να πει ότι ξέρετε κάτι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, σας παρακαλώ ολοκληρώστε και θα σας δοθεί
απάντηση... την απάντηση και την ερώτηση μαζί.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ολοκληρώνω, μιλάω κ. Πρόεδρε, ωραία, ολοκληρώνω. Να μην
μιλήσω, θέλετε να σταματήσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, να ολοκληρώσετε σωστά όπως πρέπει, κάνετε ερώτηση και
απάντηση μαζί, δεν γίνεται.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Λοιπόν, η ψήφιση εν πάση περιπτώσει της δαπάνης αυτής δεν
είναι δυνατόν να γίνει και όταν ρωτάγαμε τον κ. Καρκούλια, ξέρετε τι γίνεται
λέει, ό,τι αφορά την προηγούμενη Πρόεδρο θα απευθύνεστε στον κ. Τέντη. Μα
λέμε, εδώ πέρα μας λέτε ότι η κα Παπανικολάου έχει εγκρίνει. Ναι, λέει, ό,τι
αφορά τη διαχείριση, εμένα ό,τι είναι από την κα Ζινέλη. Βέβαια λείπει και εδώ η
κα Ζινέλη και παραδόξως όλο αυτό το πράγμα εννοείται και καλά κάνανε βέβαια
οι άνθρωποι, δεν το ψήφισε κανένας από την επιτροπή ούτε από τη
συμπολίτευση ούτε από την αντιπολίτευση. Αυτό το πράγμα κύριοι δεν είναι
διαχείριση, δεν ξέρω τι θα κάνετε ή ορισμένα πράγματα θα λειτουργούνε σωστά
εδώ μέσα ή θα πάμε σε άλλα πράγματα τα οποία δεν μας το επιτρέπει ούτε η
δεοντολογία μας ούτε ο χαρακτήρας μας, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέτοιου
είδους διαχειρίσεις εδώ πέρα δεν μπορούν να γίνονται, είναι απαράδεκτα. Και θα
το καταγγείλουμε και παρακαλώ τη θέση του συμβουλίου και των συναδέλφων.

24

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δοθεί απάντηση κύριε.
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε αυτά που είπε ο κ. Βασιλόπουλος για τα μπάζα από την Πρεμίξ,
πράγματι έχει ανοίξει ο δρόμος επί θητείας του Γιάννη του Λεστάκη ακόμα, η
Σολωμού εκκρεμεί όπως το είπατε, αλλά κατανοείτε ότι είναι χιλιάδες τα θέματα
που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και δεν έχουμε προλάβει. Και όπως για τους
εργολάβους ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, πράγματι είναι μία πληγή, μία γάγγραινα, έτσι,
την οποία αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Προχθές σταμάτησα στην Υακίνθων και
Μαραθώνος, είχαν ανοίξει μία λακκούβα και είχαν πετάξει την ταμπέλα της
ονοματοθεσίας που είχαμε βάλει δυο μέρες πριν και σταμάτησα προσωπικά και
τους έκανα παρατήρηση και λέω πού έχετε την πινακίδα για να την
ξαναβάλουμε πάλι και λοιπά. Δηλαδή στην Σπετσών την ημέρα που στρώναμε,
τους είχα πάρει τηλέφωνο, τους είχαμε πάρει δέκα μέρες πριν ενόψει του ότι θα
στρώναμε το δρόμο, είχαν αδρανήσει. Την ημέρα που είχαμε φρεζάρει, είχαμε
τέλος πάντων τακτοποιήσει για να ρίξουμε τις ασφάλτους, τους πήρα εγώ
προσωπικά, βρίστηκα και δημοσίως τα έλεγα με τους διευθυντές εκεί της
ΕΥΔΑΠ, τελικά την άλλη μέρα ήρθαν, την παρ'άλλη μάλλον, για να κάνουν τη
βλάβη, αποκαταστήσανε όπως αποκαταστήσανε τη βλάβη. Δυστυχώς είναι
θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ και αντιμετωπίζουν όλοι οι
Δήμοι στο σύνολό τους στην Αττική, είναι γνωστό σε όλους σας φαντάζομαι,
δηλαδή όταν μαζευόμαστε και οι Δήμαρχοι δυστυχώς αυτά τα πράγματα
συζητάμε απ'αυτή την πληγή των υπηρεσιών αυτών που αν είναι να κάνουν κάτι
μεγάλο, παίρνουν και μία άδεια και έχουμε και μία εγγυητική, όταν κάνουν
μικροπαρεμβάσεις τοπικές σε μία κολώνα να την αλλάξουν ή να κάνουν
οτιδήποτε άλλο, πάνε και χωρίς να ρωτάνε κανένα και μετά αν μας ειδοποιήσεις
εσύ Αργύρη, αν μας ειδοποιήσει κανένας δημότης, τρέχουμε να προλάβουμε ή
να δούμε ποιος έσκαψε και πότε έσκαψε και λοιπά. Είναι ένα θέμα το οποίο

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25

ξέρεις, έχεις ασκήσει διοίκηση, το γνωρίζεις, είναι ανεξέλεγκτοι δυστυχώς αυτοί.
Εντάξει, κατάλαβα, αλλά γενικώς έχεις ασκήσει διοίκηση και γνωρίζεις πώς
συμπεριφέρονται όλοι αυτοί και όσο να τους κυνηγάς από κοντά, ένα κομμάτι
το καλύπτεις, το υπόλοιπο δεν το καλύπτεις.
Ο,τι αφορά τη Σχολική Επιτροπή, θα παρακαλούσα τον κ. Καρκούλια να
δώσει απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρκούλια, παρακαλώ.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω να πω πολλά. Ο κ.
Μερτύρης νόμισε με τον τρόπο που μίλησε ότι έβγαλε λαγό. Κύριε Μερτύρη,
σας έχω πει δέκα χιλιάδες φορές ότι να πάτε όπου θέλετε, όσες διεργασίες
γίνονται τουλάχιστον από μένα είναι νομιμότατες και γνωρίζω το αντικείμενο
ακριβώς πώς θα γίνουνε όλες οι πράξεις νόμιμες. Είσαστε μπροστά, καταλάβατε
τι είπαμε εκείνο το βράδυ, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω και τους πολίτες που
είναι... και το Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρξε μία προφορική συμφωνία όταν εγώ
δεν ήμουνα πρόεδρος, της προέδρου με ένα κύριο να βάλει συναγερμούς, πάνω
στη φούρια της δουλειάς και πάνω στο ανακάτεμα που υπήρχε ώσπου ο
Καλλικρατικός αυτός Δήμος να βρει μια, να γίνει ενοποιημένος με όλες τις
διαδικασίες

τις

γραφειοκρατικές,

τις

οικονομικές,

των

Κοινωφελών

Επιχειρήσεων, αυτής της συνένωσης. Πράγματι υπάρχουνε προσφορές,
υπήρχανε στο γραφείο μου κ. Μερτύρη και σας είπα να τις, υπάρχουνε και το
λέμε ενώπιον εδώ του κόσμου και αύριο πρωί μπορείτε να 'ρθετε, δεν ήρθατε
ποτέ. Πήγε κάποιος άνθρωπος και έβαλε 12 αν δεν κάνω λάθος κλιματιστικά.
Πληρώθηκε από τα 6, 7, συναγερμούς, πληρώθηκε από τους 6, 7 και μείνανε
άλλοι 5 οι οποίοι ήταν απλήρωτοι. Πράγματι οι συναγερμοί αυτοί λειτουργούσαν
κανονικά, τα σχολεία είχανε μία ασφάλεια και εμείς ως δημοτική ομάδα και ως
Σχολική Επιτροπή προσπαθούσαμε να λύσουμε τα προβλήματα των σχολείων. Ο
άνθρωπος ήρθε και είπε το εξής, ότι κύριοι εγώ έχω βάλει αυτούς τους

26

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

συναγερμούς, δεν έχω πληρωθεί, -κακώς που δεν είχε πληρωθεί- τα έχω και
λειτουργούν, θέλω τα χρήματά μου και επειδή ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα
οικονομικά και το κράτος, ας μου δώσετε τα χρήματα σιγά-σιγά όποτε μπορείτε.
Ενώ είχα τη δυνατότητα ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να κάνω
κατευθείαν ανάθεση, να τον πληρώσω και να μην πάρει και κανένας είδηση, εν
τούτοις δημοκρατικά λειτουργώντας όπως όλοι έχουμε αποφασίσει να έχουμε
διαφάνεια, κάναμε μία εισήγηση, ότι κύριοι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να
πληρώσουμε τον άνθρωπο και όποτε μπορούμε, όποτε μπορούμε. Πράγματι το
φέρνω στο Δ.Σ. εδώ, ενώ ενημερώνω ειδικά τον κόσμο κάτω τους δημότες ότι
είχα το δικαίωμα μέχρι 15.000 ευρώ, έλα πάρε, βγάλε τα χρήματά σου και να
μην πάρει και κανένας είδηση, εν τούτοις όμως δεν έγινε αυτό και γίνεται
συζήτηση εδώ στο Δ.Σ., κύριοι είναι αυτό το πρόβλημα.
Κύριε Μερτύρη, είπατε η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος. Νομίζω ότι
είπατε προηγουμένως ότι και γράμματα γνωρίζετε και γνώση του τι λέτε. Πού
έγινε διασπάθιση του δημοσίου χρήματος; Πληρώθηκε ο κύριος, ο κύριος αυτός
έχει πληρωθεί και έχουμε χαλάσει χρήματα ή είναι τίποτα υπέρογκα χρήματα,
ούτως ώστε κάναμε μία παράνομη πράξη; Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει
πληρωθεί, άρα δεν έχει φύγει χρήμα από το ταμείο του Δήμου να πάει να
πληρωθεί ο άνθρωπος. Πράγματι η εισήγηση του προέδρου κατεψηφίσθη ένθεν
και ένθεν, μειοψήφισα εγώ και απεσύρθη η εισήγηση. Δεν υπήρχε θέμα να γίνει
και θέμα σήμερα, διότι είναι ως να μην υπήρξε ποτέ αυτή η πράξη. Εγώ
ενημέρωσα τα σχολεία -να δούμε τώρα και ποιος στρέφεται κατά των σχολείωνενημέρωσα, κύριοι, ότι εδώ θα υπάρξει ένα μικρό πρόβλημα, μέχρι να γίνει
καινούργια ανάθεση ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να τα εξαγάγει αυτά, να τα
βγάλει, να τα αποξηλώσει και να προχωρήσουμε σε καινούργια ανάθεση. Οι
νηπιαγωγοί και τα σχολεία αυτά τα οποία θα μένανε χωρίς αυτό, ήρθαν εδώ,
πιάσανε τον Δήμαρχο, σας παρακαλώ, έχετε εσείς τα δικά σας πολιτικά και τα
δικά σας προβλήματα να τσακώνεστε πλειοψηφία με μειοψηφία και εμείς να

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

27

μείνουμε να μας κλέβουνε; Ετσι έγινε. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ποιος
ωφελεί τα σχολεία ή ποιος τα βλάπτει. Η δική μας η αντιπαράθεση του αν ήτανε
λιγάκι τυπικά ή μη τυπικό ή γιατί φάγανε κανένας χρήματα κ. Μερτύρη απ'αυτή
τη διαδικασία, που είπατε υπάρχει διασπάθιση; Οχι, δεν χρειάζεται να μου
απαντήσεις, το φάγαμε, φαγώθηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Μερτύρη, δεν έχετε δικαίωμα αυτή τη στιγμή,
δεν μπορείτε, δεν μπορείτε, δεν μπορείτε, σας παρακαλώ, δεν μπορείτε, δεν
μπορείτε.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Ενημερώνω το Δ.Σ. και τον κόσμο, ότι...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να 'χω επί της διαδικασίας το λόγο; Κύριε
Πρόεδρε, επί της διαδικασίας το λόγο, κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας μπορώ να
'χω το λόγο; Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι ότι όταν έχουμε προ
ημερησίας γίνονται οι ερωτήσεις, συλλέγονται από τον Δήμαρχο και τους
αρμόδιους Αντιδημάρχους που 'ναι σε κάθε θέμα αρμόδιος να απαντήσει,
απαντώνται και εκεί κλείνει το ζήτημα, αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπει ο
κώδικας και σας παρακαλώ να την τηρήσετε και να την σεβαστούνε και οι
συνάδελφοι.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, συγγνώμη, σεβόμενος το χρόνο,
τελειώνω. Ακούστε, διαβεβαιώνουμε ένα πράγμα, ότι και οι συναγερμοί θα
μπούνε, δεν έχουνε μπει κύριε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ μη διακόπτετε, μη
διακόπτετε. Κύριε Βίτσιο, σας παρακαλώ, μη διακόπτετε.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν, ακούστε με, το άγχος που σας έχει πιάσει -κύριε, σας
παρακαλώ μπορώ να μιλήσω;- λοιπόν, καταλαβαίνω το άγχος που σας έχει
πιάσει με την ενεργητικότητα του Δήμου στις Σχολικές Επιτροπές και στις

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

28

σχολικές μονάδες. Διαβεβαιούμε τον κόσμο, διαβεβαιώνω εγώ προσωπικά τον
κόσμο με την δημοτική μας ομάδα, ότι τα σχολεία βρίσκονται υπό την αμέριστη
επίβλεψη του Δήμου, ότι καθημερινά είμαστε πάνω στα σχολεία, προσπαθούμε
να μην υπάρχει καμία έλλειψη και όπου πηγαίνετε αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι...
μπροστά μας. Ευχαριστώ παρα πολύ, δεν έχω να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καρκούλια, ευχαριστούμε.
Κύριε Νεκτάριε, έχετε το λόγο για...
Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο κ. Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Τι λέτε τώρα κ. Πρόεδρε, δεν θα απαντήσω σ'αυτό το ζήτημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείτε να απαντήσετε κύριε, δεν μπορείτε, βάσει
καταστατικού δεν μπορείτε να απαντήσετε, το 'χουμε πει και άλλη φορά, δεν
μπορείτε, έχετε πάρει την απάντηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κλείστε το
μικρόφωνό σας.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Θέλετε εγγράφως;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε το εγγράφως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κλείστε το
μικρόφωνό σας.
Κύριε Νεκτάριε.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Τέσσερα ερωτήματα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας κ. Μερτύρη, σας
παρακαλώ, είναι θέμα κανονισμού. Οχι, δεν μπορείτε, σας το κλείνω, δεν
μπορείτε να μιλήσετε κύριε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορείτε να
μιλήσετε...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, ευχαριστούμε πολύ.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

29

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καλαντζή, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, ησυχία, σας
παρακαλώ.
Κύριε Καλαντζή, σας παρακαλώ.
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: Τέσσερα ερωτήματα που αφορούν το Γέρακα θέλω να ρωτήσω.
Το ένα αφορά το 5ο Δημοτικό, ξέρουμε ότι είχε γίνει ο αγιασμος και είχε
γίνει γρήγορα προκειμένου να μπούνε τα παιδιά στην αρχή να προλάβουν το
σχολικό έτος. Μου έχει γίνει αντικείμενο καταγγελίας από γονείς στο 5ο
Δημοτικό ότι υπάρχει μία επικινδυνότητα στο χώρο του μπάσκετ, δεν έχει
κατασκευαστεί ο χώρος και υπάρχει επικίνδυνο προαύλιο εκεί. Θέλω να δω τι
έχει γίνει σ'αυτή την περίπτωση, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο
ατύχημα.
Το δεύτερο είναι ότι επισκέφθηκα τις προάλλες με ένα ο οποίος έχει
ασχοληθεί χρόνια με σχεδίαση ποδηλατοδρόμων, τον ποδηλατόδρομο στην
περιοχή μας στο Γέρακα που ενοποιεί αθλητικούς χώρους, το Δημαρχείο και τα
σχολεία. Μου εξήγησε ότι όλος ο σχεδιασμός είναι λάθος. Εκεί γνωρίζουμε αν
συμβαίνει κάτι τέτοιο; Προκειμένου, διότι ένα ποδήλατο αν θέλει να πηγαίνει
στο συγκεκριμένο ποδηλατόδρομο, δεν πηγαίνει ευθεία, πηγαίνει έτσι, να το
πούμε έτσι. Γνωρίζουμε αν έχει γίνει κάποιο λάθος στην κατασκευή; Γιατί μου
είπε, είναι επαγγελματίας ο άνθρωπος, ότι είναι λανθασμένη η κατασκευή του,
ότι δεν πηγαίνει ευθεία όπως θα έπρεπε.
Το τρίτο αφορά την, δίπλα στο νεκροταφείο την περιοχή που ήταν
χρόνια με τα μπάζα και αφορά την οδό Εβρου με τη Λεωφόρο Γέρακα. Εκεί
πέρα είχανε πάει χρόνια με τα μπάζα με το Δημαρχείο, τα 'χουμε πάρει. Από εκεί
και πέρα, προβλέπεται κάποια αξιοποίηση του χώρου σύντομα σ'αυτό το χώρο
που είναι για να γίνει πολιτιστικό πάρκο στον Αγιο Δημήτριο; Νομίζω θα
μπορούσε να γίνει κάτι πολύ ωραίο και να είναι σε συνδυασμό με το εκκλησάκι
ένας ωραίος χώρος.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

30

Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι με την πλατεία του Γέρακα, είναι
ακόμα σε μία κατάσταση κατασκευής; Γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί; Δεν
υπάρχει καθόλου χώρος πρασίνου, υπάρχει ένα πρόβλημα αρκετά πάνω στο
χώρο, δεν υπάρχει πράσινο, να πούμε διαμαρτύρονται αρκετά οι κάτοικοι, θα
'θελα και εκεί μία απάντηση. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καλαντζή.
Προσήλθε και ο κ. Γιαννουσόπουλος Δημήτριος.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το 5ο Δημοτικό, πράγματι κάναμε την προσπάθεια και ήταν
πολύ αναγκαίο, όλοι το γνωρίζετε, να λειτουργήσει αυτό το σχολείο, γιατί θα
είχαμε πρόβλημα στεγαστικό στο Γέρακα, λειτούργησε και λειτούργησε με
ελλείψεις. Ο ΟΣΚ δυστυχώς χρωστάει πολλά χρήματα στον εργολάβο και ό,τι
έκανε το έκανε με προσωπικές μου παρεμβάσεις και με τη βοήθεια που
παρείχαμε και εμείς εδώ στο να καθαρίσουμε, να κάνουμε διάφορα πράγματα.
Πράγματι εκκρεμεί ο χώρος του μπάσκετ και κοιτάμε να δούμε πώς θα λυθεί το
θέμα αυτό, γιατί ο ΟΣΚ πράγματι δεν πληρώνει τον εργολάβο και όταν δεν τον
πληρώνει δεν μπορεί να του απαιτήσει κανείς να κάνει περισσότερα πράγματα.
Για τον ποδηλατόδρομο, ο ποδηλατόδρομος αυτός έχει σχεδιαστεί από
ειδικούς, εκτελείται σύμφωνα με την μελέτη όπως το προβλέπει. Τώρα από 'κει
και μετά ο καθένας που μας πιάνει στο καφενείο και λέει εγώ είμαι ειδικός και
ξέρω, εντάξει, δεν ούτε ξέρω ποιος είναι ούτε τι άποψη μπορεί να έχει, τι γνώση
ο άνθρωπος και από εκεί και μετά να υπάρχουν και διάφορες απόψεις για το πώς
μπορεί να είναι ένας ποδηλατόδρομος και αυτός να έχει μία άλλη άποψη. Το
μόνο εγώ που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η μελέτη αυτή έχει γίνει από
ειδικούς, το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη μελέτη και κατά συνέπεια όλα αυτά
που ακούσατε δεν μπορούν να απαντηθούν κατά άλλο τρόπο.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

31

Για το νεκροταφείο, είναι το 706 νομίζω οικοδομικό τετράγωνο και
πράγματι που 'χαμε διαμορφώσει πέρσι από μπαζότοπο που ήτανε. Υπάρχει
αυτή τη στιγμή στην Τεχνική Υπηρεσία ένα προσχέδιο μελέτης ας το πούμε να
φτιαχτεί, αλλά εάν γλιτώσουμε τα λεφτά απ'τη Reds τα 4,5 εκατομμύρια που
ξέρετε τι έχει συμβεί, τότε θα μπορούμε να μιλάμε και για άλλα έργα. Εάν δεν
τα γλιτώσουμε αυτά τα χρήματα, τότε τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε
διαφορετικά.
Για την πλατεία του Γέρακα, ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε μία παρέμβαση
περιμετρικά της πλατείας ώστε να απελευθερωθεί ο χώρος, ο κύριος χώρος της
πλατείας από τα καταστήματα που είχαν καταλάβει στο σύνολο και είχαν
αποκλείσει το χώρο της πλατείας. Από 'κει και μετά, με μία μικρή μελέτη θα
αποκατασταθεί ο χώρος του πρασίνου που πρέπει και αν κάποιες φθορές
υπάρχουν εν τω μεταξύ, όλα αυτά θα αποκατασταθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Προχωράμε. Παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... πάνω στην ερώτηση να κάνω. Επειδή κυκλοφορούν φήμες
για την πλατεία του Γέρακα, την κεντρική πλατεία, ότι δεν έχει δηλωθεί στο
Εθνικό Κτηματολόγιο διότι είναι ιδιοκτησία του ΟΣΕ, ένα, και δεύτερον, ότι η
τροποποίηση της όλης και η ανακατασκευή της πλατείας έγινε διότι πολύ
πιθανόν τώρα με την τρόικα ο ΟΣΕ να διεκδικήσει την πλατεία και ίσως να
διεκδικήσει και τις εισφορές που πληρώνουν τα τραπεζοκαθίσματα που είναι
πάνω στην πλατεία, γιατί δεν είναι δικιά μας ιδιοκτησία η πλατεία, δεν είναι
κοινόχρηστος χώρος, παρακαλώ να 'χω μία απάντηση, διάψευση εάν είναι έτσι ή
δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κωνσταντά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η απάντηση έχει ως εξής. Αυτός...

32

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Η πρώτη ερώτηση, έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα την πάρετε την απάντηση όπως πρέπει, δεν θα απαντήσω
μονολεκτικά. Εκεί λοιπόν ο χώρος της πλατείας ήταν χώρος του ΟΣΕ, από εκεί
περνάγανε γραμμές. Στην ένταξη στο σχέδιο προβλέφθηκε ότι η επιφάνεια της
πλατείας θα 'ναι κοινόχρηστος χώρος πλατείας του Δήμου και ο υπόγειος,
δηλαδή ό,τι είναι κάτω από τις πλάκες ο υπόγειος χώρος θα είναι χώρος που θα
συνεχίζει να ανήκει στον ΟΣΕ, γιατί θα πέρναγε υπόγεια γραμμή που θα 'βγαινε
από τους Αγίους Θεοδώρους, θα ακολουθούσε τις παλιές γραμμές και θα
φτάναμε Σολωμού κάτω μετά, για να προχωρήσουμε προς την Παιανία. Στο
βαθμό λοιπόν αυτό, έχει γίνει ένα μπέρδεμα όντως και το Δημόσιο πλέον και όχι
ο ΟΣΕ έχει καταχωρήσει τον χώρο αυτό στο Κτηματολόγιο, έχουμε κάνει τις
διαδικασίες για διόρθωση αυτού, γιατί εκεί δεν είναι ούτε του ΟΣΕ ούτε του
Δήμου, δηλαδή είναι με τη διάκριση που σας είπα, ο επιφανειακός χώρος είναι
κοινόχρηστος χώρος πλατείας και μπάσκετ αθλητικού χώρου παραδίπλα που
είναι το σπιτάκι. Οχι, όχι, δεν υπάρχει, αυτά είναι απ'αυτά τις καφενειακές
συζητήσεις. Απαντώ λοιπόν, αυτό είναι καφενειακή συζήτηση στο βαθμό που
γίνεται και στο βαθμό που την έχουν μεταφέρει. Οχι για σένα, να περιμένεις ρε
Σπύρο να ακούσεις. Λοιπόν, στο βαθμό λοιπόν που φτάνει στ'αφτιά σου, είναι
από καφενειακές συζητήσεις που πάνε από 'δω, από 'κει και κάποιος την είπε και
σε σένα, δηλαδή κάπως έτσι έχει φτάσει στ'αφτιά σου. Η πλατεία είναι δικιά
μας, η πλατεία, αυτό δεν ξέρω πόσο πιο κατανοητά μπορώ να το πω, η πλατεία
όπως την βλέπουμε και την περπατάμε είναι δικιά μας και ο υπόγειος χώρος για
να γίνει υπόγεια γραμμή κάποτε με καταπακτή να βγαίνει πάνω -μάλιστα κάποια
στιγμή ήταν να το κάνουμε κιόλας αυτό, αλλά μετά...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ. Κωνσταντά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν
γίνεται διάλογος, μα δεν γίνεται διάλογος κ. Κωνσταντά, είναι χωρίς διάλογο η
απάντηση, αφού το ξέρετε και μόνος σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

33

Κύριε Γκοτσόπουλε, έχετε το λόγο.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν συνηθίζω όπως
γνωρίζετε και ποτέ δεν το συνήθιζα να βάζω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα,
όμως επειδή πιστεύω ότι είμαι μπροστά σε ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
δημοκρατίας, γι'αυτό και το βάζω. Ελπίζω να οφείλεται σε παρεξήγηση αυτό που
θα πω και να λυθεί συζητώντας το στο Δημοτικό Συμβούλιο. Περί τίνος
πρόκειται. Εκανε ο ΣΥΡΙΖΑ Παλλήνης μία αίτηση για την παραχώρηση του
Κέντρου Εικαστικών Τεχνών της Κάντζας για μια εκδήλωση και υπάρχει εδώ η
απάντηση της Κοινωφελής Επιχείρησης, την οποία υπογράφει ο κ. Δήμαρχος,
την οποία θα σας διαβάσω.
"Σε απάντηση στην από 21 Νοεμβρίου 2012 αίτησή σας σχετικά με την
παραχώρηση του ΚΕΤ για πραγματοποίηση εκδήλωσης του κόμματός σας, σας
ενημερώνουμε με λύπη ότι αδυνατούμε να σας παραχωρήσουμε το χώρο στις
ημερομηνίες που αιτηθήκατε, δεδομένου ότι το ύφος της -της εκδήλωσης
δηλαδή- δεν συνάδει με τα είδη των εκδηλώσεων που δύνανται να
φιλοξενηθούν στα πολιτιστικά μας κέντρα, άρθρα 2 και 5 του κανονισμού
λειτουργίας πολιτικών κέντρων Παλλήνης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού, αναφέρεται ρητά ο
περιορισμός του αριθμού των ετησίων δωρεάν παραχωρήσεων στον ίδιο φορέα
σε δύο, αριθμός τον οποίο έχετε ήδη ξεπεράσει. Το συγκεκριμένο άρθρο
σκοπεύει στη δυνατότητα εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων
χωρίς

να

δημιουργείται

πρόβλημα

στη

λειτουργία

των

δημοτικών

προγραμμάτων".
Και μετά έχει τις ημερομηνίες στη συνέχεια, όπου χώροι του Δήμου
έχουν παραχωρηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ τη χρονιά το 2012 και αναφέρει σε τρεις
εκδηλώσεις, μία εκ των οποίων ήτανε και η ομιλία του αρχηγού της σήμερα της

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

34

αξιωματικής αντιπολίτευσης του Αλέξη του Τσίπρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Γέρακα.
Θεωρώ ότι, δεν ξέρω, πιστεύω ότι οφείλεται σε παρεξήγηση, γιατί
πραγματικά αδυνατώ να καταλάβω πώς εν έτει 2012 κάποιος Δήμος στην
Ελλάδα αρνείται σε φορέα της πόλης του είτε κόμμα είναι είτε σύλλογος είτε
παράταξη, εν προκειμένω κόμμα κοινοβουλευτικό, να κάνει μία εκδήλωση, να
του παραχωρήσει ένα χώρο να κάνει μια εκδήλωση γιατί λέει έκανε πάνω από
δύο εκδηλώσεις και αυτό απαγορεύεται, σε δημοτικούς χώρους εννοώ, στην
πόλη και το δεύτερο, ότι το είδος αυτό της εκδήλωσης δεν συνάδει λέει μ'αυτό
που επιτρέπεται και ανάφερα τα άρθρα 2 και 5 του κανονισμού, αν χρειαστεί να
τα διαβάσω. Θεωρώ επαναλαμβάνω απαράδεκτη αυτή τη λογική. Εγώ
εξεπλάγην τόσο πολύ, σήμερα το πήρα αυτό στα χέρια μου, δεν το ήξερα και
δεν πίστευα από τηλεφωνικές έτσι διηγήσεις ότι μπορούσε να υπάρξει τέτοιο
έγγραφο, πολύ περισσότερο που είχα την εντύπωση σε μια έτσι στο όρθιο
συνομιλία με τον Δήμαρχο που είχα σε μία εκδήλωση στην Αθήνα που τον είδα
ας πούμε, ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το βάζω λοιπόν στο Δημοτικό
Συμβούλιο, γιατί θεωρώ επαναλαμβάνω θέμα στοιχειώδους δημοκρατίας το
γεγονός οι χώροι του Δήμου να παραχωρούνται σε οργανωμένους φορείς, σε
οργανωμένους φορείς της πόλης μας, το θεωρώ ευτυχία για το Δήμο και μακάρι
πολλοί φορείς, μακάρι να έχει απορριφθεί η αίτηση επειδή κάποιος άλλος
κομματικός ή άλλος φορέας ήθελε να κάνει εκδήλωση την ίδια ημερομηνία, θα
'τανε πάρα πολύ σωστό. Το γεγονός λοιπόν ότι απορρίφθηκε μ'αυτή τη λογική
που σας διάβασα, το θεωρώ αδιανόητο, απαράδεκτο και θέλω το Δημοτικό
Συμβούλιο πραγματικά να τοποθετηθεί, γιατί πιστεύω ότι σε λάθος οφείλεται
αυτό το πράγμα.

Προσθετικά να πω ότι επικοινώνησα με τον κύριο και με

τον κ. Βίτσιο μίλησα που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς, με τον κ. Τσούτσια ο οποίος μου έδωσε την άδεια να αναφέρω το

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

35

όνομά του εδώ και το τι... ο οποίος μου 'πε ότι είναι αδιανόητα πράγματα αυτά
και διαφωνεί πλήρως με όλη αυτή τη λογική. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς... κ. Γαβρά, για το ίδιο θέμα, ναι. Ναι, κ. Γαβρά. Προ,
προ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... εκτός είναι άλλο.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, το ξέρω ότι είναι άλλο, έχω συνείδηση του τι λέω. Είπα
όμως, εκτός ημερησίας, το 'πα εγώ στην αρχή, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι 'χει
τελειώσει τα προ ημερησίας, γι'αυτό και το 'βαλα...
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενα λεπτό ο κ. Βίτσιος, ένα προ...
ΒΙΤΣΙΟΣ: Απλά να σας υπενθυμίσω κ. Δήμαρχε, ότι...
........: Πάντως κ. Βίτσιο, άλλη φορά άμα μιλάει άλλος συνάδελφος μην κάνετε
απρεπείς χειρονομίες στο συμβούλιο, δεν σας τιμάει. Εκανε μία απρεπή
χειρονομία πριν και δεν τον τιμάει και πρέπει να το πούμε.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βίτσιο, συνεχίστε, σας παρακαλώ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, βάλτε ένα όριο ηλικίας, γιατί τελικά έχουμε
θέματα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Βίτσιο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ενα όριο ηλικίας, έλεος. Στον κ. Δήμαρχο κοίταξα και του λέω τα
είδες. Αν αυτό είναι απρεπή χειρονομία, λυπάμαι, τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Βίτσιο, ελάτε, πείτε το θέμα.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Απρεπή χειρονομία, τι να πω; Ποτέ δεν μου ξεφεύγουν κύριέ μου,
ποτέ, ποτέ.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

36

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βίτσιο, σας παρακαλώ, κ. Βίτσιο, συνεχίστε.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Να τους χαίρεστε κ. Δήμαρχε, να τους χαίρεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βίτσιο, σας παρακαλώ, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, σας
παρακαλώ πάρα πολύ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Να τους χαίρεστε, σας το 'χω απαντήσει και δημόσια, να τους
χαίρεστε, εγώ τους αντέχω, δεν τσιμπάω και αντέχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βίτσιο, συγγνώμη, θα πείτε το θέμα σας, κ. Βίτσιο, θα πείτε
το θέμα ή θα σας το κλείσω;
ΒΙΤΣΙΟΣ: Ναι κ. Πρόεδρε, άμα με προστατεύσετε όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω προστατεύσει και δεν... προκαλείτε, συνεχώς εσείς
προκαλείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το θέμα σας.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, σας έχω από 20/9/12 Σεπτέμβριο καταθέσει
εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου στοιχεία για χορήγηση, να μου
χορηγήσετε στοιχεία για τα μισθωμένα κτίρια. Εχουν παρέλθει οι μέρες, δεν το
'χω πάρει.
Σας

έχω

καταθέσει

28/9/12

εγγράφως

με

το υπ'αριθμ. 28286

πρωτόκολλο να μου χορηγήσετε στοιχεία για τις δικαστικές εκκρεμότητες του
ενιαίου Δήμου Παλλήνης και των Νομικών Προσώπων σε σχέση με το τι
χρωστούμενα, δικαστικές εκκρεμότητες υπάρχουνε. Το είχα αναπτύξει το θέμα,
δεν θέλω να κουράσω. Δεν τα 'χω πάρει.
Σας έχω καταθέσει 28/9/12 το 28284 αριθμό πρωτόκολλο χορήγησης
στοιχείων

για τα περιβόητα αποτελέσματα της επιτροπής της απογραφής,

αφορά τον ισολογισμό έναρξης, αφορά, αφορά, αφορά, τα είχα αναπτύξει, δεν
μου απαντήσατε μέχρι σήμερα.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

37

Σας έχω καταθέσει επίσης το υπ'αριθμ. 28281/28-9-12 έγγραφο στο
οποίο ζητάω να μου χορηγηθεί η περσινή και η φετινή, εννοείται ότι έπρεπε να
'χει γίνει, ετήσια έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη ως υποχρεούται εκ του
νόμου και εκ των αρμοδιοτήτων του να κάνει και παράλληλα για τον
απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Δεν είχα την τύχη σε
κανένα απ'όλα αυτά. Και επειδή συνηθίζω τους Εισαγγελείς και τις Εισαγγελικές
Παραγγελίες να τις έχω ως τελευταία μου επιλογή, εννοώ προσωπική επιλογή,
θα παρακαλούσα να μου πείτε εάν στοχεύετε ή σκοπεύετε να μου απαντήσετε
και να μου δοθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα ή αλλιώς να πράξω αυτά που
επιβάλλεται απ'το νόμο.
Και δευτερευόντως, ας με συγχωρέσετε για την παρατυπία κ. Πρόεδρε,
εδώ παρατυπία είναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω τοποθετηθεί προσωπικά ο
ίδιος, δείχνοντας και τα ΚΑΕΚ και το γνωρίζει και ο κ. Δήμαρχος και οι υπόλοιποι
νομίζω συνάδελφοι παλιότερα του Γέρακα εννοώ, ότι η πλατεία η κεντρική του
Γέρακα είναι δύο ΚΑΕΚ τα οποία είναι στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου
και μάλιστα είχα επισημάνει παλιότερα, πολύ παλιότερα ότι έπρεπε να 'χουν γίνει
οι ενέργειες από πλευράς Δήμου, προκειμένου να δούμε στο Κτηματολόγιο,
γιατί σήμερα στα ΚΑΕΚ φαίνεται, υπάρχει, είναι, δεν είναι περιουσία του Δήμου,
υπάρχουν τα ΚΑΕΚ στα χέρια μου, τα 'χα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, απλά
ενημερωτικά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.
Κύριε Γαβρά, σας παρακαλώ, μπαίνουμε στα εκτός ημερησίας.
Θα απαντήσετε; Θα πάμε εκτός. Εχεις άλλο προ, έχεις άλλο προ; Εχεις
εσύ; Οχι. Ωραία, προχωράμε.
Κύριε Δήμαρχε, κ. Δήμαρχε, ναι, στον κ. Βίτσιο.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

38

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βίτσιο, ξέρετε πολύ καλά ότι τον τελευταίο μήνα και
παραπάνω ο Δήμος είναι ανάστατος, έχουν πάει πίσω σοβαρές δουλειές του
Δήμου, όπως η σύνταξη τεχνικού προγράμματος, η σύνταξη προϋπολογισμού.
Ηδη μπαίνουμε στον Δεκέμβριο σε μια, δυο μέρες και ακόμα δεν έχουμε
ξεκινήσει διαδικασίες. Πράγματι αυτά που λέτε τα έχετε καταθέσει, έχει, ίσως
κάποια απ'αυτά να είναι και στη φάση ολοκλήρωσης της συλλογής των
στοιχείων που ζητάτε, αλλά δυστυχώς, εντάξει, ζητώ να κατανοήσετε ότι
υπάρχει ένα θέμα στη λειτουργία του Δήμου απ'όλη την αναστάτωση που
υπάρχει στους Δήμους και ξέρετε πολλές φορές έχουμε βρεθεί, αντί να
βρισκόμαστε στον Δήμο βρισκόμαστε στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στο
Σύνταγμα και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Ετσι, ζητώ λίγο την κατανόησή σας, έχετε
δίκιο, θα σας δοθούν τα στοιχεία, θα δοθούν τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Γαβρά, έχετε το λόγο, κ. Γαβρά. Για το ίδιο θέμα;
Κύριε Αβαρκιώτη.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Για το Νομικό Πρόσωπο είναι έτοιμα τα στοιχεία κ. Βίτσιο και
σας έχω ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό να περάσετε να τα πάρετε τα
μισθώματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται απάντηση, δεν χρειάζεται.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Μπορείς αν θέλεις να περάσεις να τα πάρεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν χρειάζεται απάντηση, δεν χρειάζεται, στα προ δεν γίνεται,
ευχαριστούμε.
Κύριε Γαβρά, έχετε το λόγο στο εκτός ημερησίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, στα εκτός ημερησίας έχει ήδη τοποθετηθεί ο κ.
Γκοτσόπουλος και ο κ. Γαβράς.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

39

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και περιμένουμε τον κ. Γαβρά.
Κύριε Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Με αφορμή το θέμα που έθεσε ο κ. Γκοτσόπουλος, συμφωνώ, να πω
απ'την αρχή ότι συμφωνώ να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και ότι πρέπει
να πάρουμε μια απόφαση να δούμε τι θα γίνει μ'αυτή την κατάσταση. Προ
ημερών πήγα στην Κοινωφελή Επιχείρηση να ζητήσω μία αίθουσα για τον
συνδυασμό της παράταξης και μου ειπώθηκε αυτό ακριβώς που αναφέρεται
στην επιστολή, ότι δεν επιτρέπεται -προφορικά μου ειπώθηκε- δεν επιτρέπεται
περισσότερο από δύο φορές το χρόνο ο ίδιος φορέας να χρησιμοποιήσει
αίθουσα του Δήμου. Θα 'λεγα ότι είναι τελείως αυθαίρετο, τελείως πώς να το
χαρακτηρίσω, να μην χαρακτηρίσω καμιά βαριά έκφαραση, να μην πω καμιά
βαριά έκφραση, το να μην διευκολύνει ο Δήμος να πραγματοποιούνται
συνελεύσεις, εκδηλώσεις όλων των φορέων, όσων ενδιαφέρονται. Εκείνο που
προβάλλεται είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό για να διευκολύνει αυτή τη
λειτουργία, απογεύματα, αργίες και λοιπά και ότι οι αίθουσες είναι λίγες, οι
φορείς είναι πολλοί και ότι ο Δήμος κάνει εκδηλώσεις.
Εγώ θα 'λεγα να δούμε πού γίνονται εκδηλώσεις, ποιες μέρες και λοιπά,
ποιοι χώροι είναι ελεύθεροι, υπάρχουν τα σχολειά, υπάρχουν αίθουσες των
σχολειών, υπάρχουν διάφορες αίθουσες δημοτικών κτιρίων και να δούμε ένα
τρόπο διαχείρισης αυτωνών των αιθουσών έτσι ώστε να μπορεί κάθε φορέας να
κάνει

εκδηλώσεις,

να

κάνει

συνελεύσεις,

να

κάνει

συνεδριάσεις.

Δεν

καταλαβαίνω γιατί επειδή έχετε τη διαχείριση του Δήμου και όλων των
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, θα τα διαχειρίζεστε με ένα τρόπο ότι εδώ
θα γίνονται μόνο αυτά τα πράγματα που εμείς προγραμματίζουμε και όποιος
άλλος θέλει να προγραμματίσει κάτι, είναι εκτός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γαβρά.
Κύριε Δήμαρχε.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

40

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δώσω μια απάντηση σ'αυτό. Καταρχήν, πολύ καλά και πολύ
ολοκληρωμένα τα είπε ο κ. Γαβράς. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε ότι προσωπικό δεν
έχουμε στην Κοινωφελή Επιχείρηση, αυτό το προσωπικό στο βαθμό που το
απασχολούμε και για τις δικές μας εκδηλώσεις του Δήμου αυτές καθαυτές και
στο βαθμό που το απασχολούμε για να πάει να ανοίξει και να κλείσει όταν
κάποιος φορέας -και δεν είναι μόνο οι κομματικοί φορείς- ζητάνε τους χώρους
αυτούς, δεν το πληρώνουνε, στο φιλότιμο αυτών των ανθρώπων οφείλεται το
ότι μπορούμε και το παρέχουμε σε όσους το παρέχουμε και όσες φορές το
παρέχουμε και δεν περίμενα από Αριστερούς ανθρώπους στην ιδεολογία και
παρατάξεις να λένε στα παλιά μας τα παπούτσια, δεν μας πειράζει αν τους
πληρώνετε ή δεν τους πληρώνετε, θα τους στέλνετε εδώ να ανοίγουμε. Ούτε
πάω στη λογική ότι ο καθένας θα 'χει από ένα κλειδί που έχει ένα φορέα και θα
πάει να ανοίγει τα Κέντρα και να μπαίνει μέσα για να κάνει την εκδήλωσή του
και θα φεύγει και μετά θα πάω εγώ να μαζεύω τα σπασμένα και δεν εννοώ ότι
εσείς σπάσατε ή δεν σπάσατε κάτι, εννοώ απ'τον καθένα. Και για αναλογιστείτε
κύριοι συνάδελφοι, πόσοι φορείς εκτός από 'σας είναι που δικαιούνται και πώς
θα αρνηθούμε σε άλλους φορείς στην πόλη μας να έχουν αυτούς τους χώρους;
Δηλαδή δεν σας ενδιαφέρει καθόλου το αν έχουμε προσωπικό ή αν αυτό το
προσωπικό που έχουμε το στέλνουμε 150 φορές το χρόνο εκεί χωρίς να το
πληρώνουμε;
Και όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Γκοτσόπουλος και η απάντηση για το
ύφος, είναι ναι, θέλετε να κάνετε μία μουσική εκδήλωση, μουσικοχορευτική
εκδήλωση στο χώρο εκεί πέρα και είπαμε δεν συνάδει με το ύφος, δεν είπατε
να κάνετε μια ημερίδα ή μια ομιλία και μ'αυτή την έννοια η απάντηση δόθηκε με
αυτό τον τρόπο. Δεν σας είπαμε σε μια ημερίδα που θέλετε να κάνετε ή σε μια
συγκέντρωση για οτιδήποτε άλλο να μην το κάνετε, αλλά για μουσικοχορευτική
εκδήλωση του κόμματός σας είπαμε όχι και το λέω και τώρα όχι.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

41

Και κ. Γαβρά, πολύ σωστά βάλατε, γιατί αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η
Κοινωφελής στο βαθμό που δεν έχει προσωπικό, που δεν έχει τους χώρους,
γιατί η Κοινωφελής δύο χώρους έχει, το Πολιτιστικό πάνω και το Οινοποιείο
Πέτρου και το Πολιτιστικό στο... του Καμπά, δεν έχει τίποτα άλλο, η
Κοινωφελής γι'αυτούς τους τρεις χώρους μιλάει και διαχειρίζεται, αν πείτε για
σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, το βάζετε... και εκεί είμαι σύμφωνος, αλλά θέλετε
όλοι τα πολιτιστικά κέντρα που εκεί δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι σε ένα σχολείο
να πάμε να πάρετε να κάνετε την εκδήλωσή σας και τα λοιπά και επειδή έχω την
άποψη ότι οι χώροι αυτοί εκτός απ'την κύρια ανάγκη που πρέπει να
εξυπηρετούν το πρωί που είναι σχολεία, το απόγευμα πρέπει να είναι
διατεθειμένοι στην κοινωνία και ξέρετε πολύ καλά ότι αμέσως υπογράφω για
σχολεία σε συνεννόηση με τον διευθυντή, χωρίς να τηρούμε διαδικασίες να
τους δίνουμε τους χώρους αυτούς. Εκτός αν υπάρχει κανένα πρόγραμμα πάλι,
γιατί και φέτο που φύγαμε από την Ελληνογερμανική και τους χώρους αυτούς
που αξιοποιούσαμε ως Δήμος πέρσι για τα προγράμματά μας, επειδή έχουν πάει
και τέτοιου είδους δραστηριότητες του Δήμου σε σχολεία και τα κόμματα
χωράνε και οι σύλλογοι χωράνε και οι παρατάξεις χωράνε και όλοι, να ψάχνουμε
να βρούμε ποιο σχολείο είναι άδειο και να το δίνουμε.
Το είπατε και σας το λέω και εγώ και συμφωνώ σ'αυτό, αλλά όσον αφορά
την Κοινωφελή, να ξεκαθαρίσουμε ότι τρεις είναι οι χώροι που έχει η
Κοινωφελής, το Πολιτιστικό του Γέρακα, το Πολιτιστικό της Παλλήνης στο
Οινοποιείο Πέτρου και το Πολιτιστικό... στις αποθήκες Καμπά, αυτά τα τρία, δεν
έχει η Επιχείρηση άλλους χώρους. Αυτοί οι χώροι λοιπόν ούτε μπορεί να
δίνονται 300 φορές στον καθένα και στο κάτω-κάτω δεν είστε οι μοναδικοί
φορείς, υπάρχουν άλλοι 300 φορείς, αν λοιπόν τους βάλουμε όλους επί δύο, να
δούμε αρκούνε οι μέρες για να τις πάρουν όλοι από δύο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

42

Περνάμε -παρακαλώ, μη διακόπτετε από κάτω, σας παρακαλώ πάρα
πολύ, το 'χετε κάνει επανειλημμένως, παρακαλώ σταματήστε, σεβαστείτε το
χώρο.
Κύριε Γκοτσόπουλε.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, για να 'μαι ειλικρινής εξεπλάγην με την
απάντησή σας, πρώτον διότι δεν υπάρχουν 15.000 φορείς οι οποίοι κάνανε
αιτήσεις. Είπα και στην πρωτομιλία μου, είπα και στην πρωτομιλία μου ότι αν
πραγματικά άλλος φορέας ο οποίος δεν έχει κάνει καμία εκδήλωση, την ημέρα
που το ζητήσαμε εμείς ήταν, προφανώς δεν θα λέγαμε και τίποτα. Αρα, απ'ότι
ξέρω, απ'ότι ξέρω, δεν είναι χιλιάδες εκείνοι, δεν είναι δεκάδες, να μην πω
χιλιάδες, δεκάδες οι φορείς εκείνοι που κάνουν εκδηλώσεις στην πόλη, μακάρι
να ήταν, μακάρι να ήταν και μακάρι να τις κάνανε και θα 'μαστε όλοι
ευτυχισμένοι θαρρώ, γιατί αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος άλλωστε των
δημόσιων και δημοτικών χώρων.
Δεύτερον, μου είπατε ότι το είδος της εκδήλωσης που ζητήσαμε δεν
συνάδει με αυτά που επιτρέπεται στον κανονισμό της Πολιτιστικής Επιχείρησης.
Διαβάζω λοιπόν εδώ το άρθρο 2 που επικαλείστε, που λέει ότι εκτός από
συνέδρια, συμπόσια, διαλέξεις και τα λοιπά, δεύτερον επιτρέπονται συναυλίες,
θεατρικές

και

χορευτικές

παραστάσεις,

προβολές,

μικτές

πολιτιστικές

εκδηλώσεις. Κατά πόσο λοιπόν μία εκδήλωση -η οποία να πω και στο Δημοτικό
Συμβούλιο τι είναι, γιατί πραγματικά δεν το είπα στην πρωτομιλία μου, ήταν
λάθος- είναι μία εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα όπου στόχο έχει ο
συγκεκριμένος κομματικός χώρος να συγκεντρώσει είδη τα οποία θα
χρησιμοποιήσει, θα δώσει σε κοινωνικά άπορους της περιοχής μας. Εχουμε ένα
μικρό συγκρότημα το οποίο θα δώσει μία συναυλία και θα δώσουμε και ένα
ποτό. Αυτό είναι η εκδήλωση το ύφος της οποίας δεν συνάδει με αυτά τα οποία
έχει ο κανονισμός. Σας διάβασα τον κανονισμό που λέει για συναυλίες,

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

43

θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, προβολές, μικτές πολιτιστικές εκδηλώσεις,
τι το περίεργο υπάρχει δηλαδή εδώ, να καταλάβω.
Το τρίτο που θέλω να πω, δεν έχουμε κόσμο λέει ο Δήμαρχος. Εμείς
αναλάβαμε λοιπόν, ακριβώς επειδή μας ειπώθηκε ως, ειπώθηκε σ'αυτόν που
πήγε να ζητήσει την αίθουσα αυτό το ζήτημα, είπαν ότι αναλαμβάνουμε και την
καθαριότητα του χώρου και τη φροντίδα του χώρου και να τον παραδώσουμε
όπως τον παραλάβαμε, δεν ζητήσαμε από κανένα να τον καθαρίσει το χώρο.
Οπως και το κάναμε και στις 3 Φλεβάρη παραδείγματος χάρη του '12 που έγινε
εκεί μια εκδήλωση στο συγκεκριμένο χώρο, πάλι καθαρίσαμε το χώρο και τον
παραδώσαμε όπως μας τον παρέδωσαν. Επομένως ούτε αυτό στέκει ως
επιχείρημα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το ύφος και... του επιπέδου, ξέρετε
σαν αριστεροί θα 'πρεπε να νοιάζεστε για τους εργαζόμενους. Δεν είπε κανείς
ούτε είπαμε να πάνε οι εργαζόμενοι, εμείς θα τα κάναμε όλα αυτά και εμείς θα
καθαρίζαμε το χώρο και μετά θα τον αποδίδαμε. Και επαναλαμβάνω και πάλι,
δυστυχώς δεν υπάρχουν δεκάδες φορείς οι οποίοι κάνουν εκδηλώσεις. Κατά
συνέπεια θεωρώ -και γι'αυτό το βάζω στο Δημοτικό Συμβούλιο- θεωρώ
εξαιρετικά σημαντικό να τοποθετηθούμε εδώ πέρα και να δούμε τι τελικά
συμβαίνει με τους δημόσιους χώρους. Πιστεύουμε ότι οι δημόσιοι χώροι, οι
δημοτικοί χώροι να το πω έτσι, πρέπει να χρησιμοποιούνται από φορείς
οργανωμένους είτε είναι παρατάξεις είτε είναι σύλλογοι είτε είναι κόμματα, για
πολύ συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους που πιστεύω ότι είναι μέσα στο
καταστατικό αυτό τον κανονισμό της Επιχείρησης, τον οποίο δεν τον ξέραμε
εμείς, τώρα τον μάθαμε, εν πάση περιπτώσει και να δούμε και πού πρέπει να
αλλαχτεί, γιατί πραγματικά είναι περίεργο αυτό που να λέει ότι ξέρετε κάθε
φορέας πρέπει να κάνει δύο εκδηλώσεις το χρόνο. Είναι πραγματικά αδιανόητο
και ειλικρινά πιστεύω ότι μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας και ζητάω
απ'το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν είναι
απλό το θέμα. Ευχαριστώ.

44

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γκοτσόπουλε.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, δεν λέμε πόσες εκδηλώσεις θα κάνει κάθε σύλλογος,
γιατί έτσι όπως το διαβάσατε είναι σαν να λέμε πόσες εκδηλώσεις θα κάνει κάθε
σύλλογος, είναι πόσες μπορούμε να εξυπηρετούμε σε κάθε σύλλογο ή σε κάθε
φορέα ή σε κάθε κόμμα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κυρία Νούτσου, έχετε το λόγο παρακαλώ για μία ερώτηση.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Πριν κάνω την ερώτηση, εγώ ήθελα να βάλω το θέμα ότι αυτοί οι
χώροι φτιαχτήκανε με χρήματα των δημοτών και το θεωρώ απαράδεκτο το να
μην επιστρέφεται η χρήση τους στους δημότες, δεν χτίστηκε από κανένα άλλο.
Αλλά θέλω να κάνω ένα ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος, στον κανονισμό
λέει ότι εάν ζητήσει για τρίτη ή τέταρτη φορά κάποιος φορέας μια εκδήλωση,
μπαίνει μέσα, παίρνει απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς. Εγινε
Διοικητικό και το αρνήθηκε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Νούτσου.
Σε τι θέμα; Παρακαλώ, κα Κουνενάκη.
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι προσπαθούμε να δώσουμε μια πολιτική
διάσταση κ. Γκοτσόπουλε, σε ένα ζήτημα το οποίο δεν υπάρχει και δεν υπάρχει
για τον εξής λόγο, προγραμματίζουμε ως Δημοτική Αρχή να υλοποιήσουμε, να
κάνουμε τη βράβευση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ, όπως έγινε και πέρσι τη
βδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι
επειδή η Κοινωφελής δεν έχει προσωπικό να διαθέσει γιατί το προσωπικό, δεν
έχει τρόπο να πληρώσει τις υπερωρίες που κάνουνε και θα πάρουνε άδεια οι
περισσότεροι εργαζόμενοι, την εκδήλωση της βράβευσης των επιτυχόντων θα
την κάνουμε σε σχολικό χώρο. Το ένα είναι αυτό.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

45

Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας και καλό είναι
να υπάρχει σε όλα τα πράγματα που δημιουργούμε και σε όλα τα πράγματα που
τρέχουμε κανονισμοί λειτουργίας. Οφείλουμε λοιπόν να τον τηρούμε σε
απόλυτο βαθμό.
Το τρίτο είναι, ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας,
γιατί αυτό που είπε ο κ. Γαβράς το 'χουμε κάνει πράξη, στο Δήμο Παλλήνης και
αυτοί που προέρχονται από την Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, θα θυμούνται ότι
υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την διάθεση των δημοσίων χώρων και ιδιαίτερα
των σχολικών χώρων για εκδηλώσεις των όποιων φορέων. Από τον Ιανουάριο
του 2011 οι σχολικοί χώροι έχουνε, είναι ανοιχτοί προς χρήση απ'όλους τους
συλλογικούς φορείς και συλλογικούς φορείς αλλά και πολιτικά κόμματα. Ενα
μικρό παράδειγμα το κόμμα Ανταρσία έχει την αίθουσα του 1ου Δημοτικού
Σχολείου -μη μου κάνετε έτσι κ. Γκοτσόπουλε, δεν έχει σημασία το ότι είναι
μικρότερο κόμμα απ'τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανταρσία- το δίνουμε μία φορά το μήνα και
μία φορά το δίμηνο για να κάνουνε συναντήσεις

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο

Παλλήνης. Με την ίδια λογική έχουμε παραχωρήσει σχολικούς χώρους σε όλα τα
κόμματα. Εάν θέλατε λοιπόν να βρεθεί μία λύση και χωρίς να έχετε τη
σκοπιμότητα να το αναδείξετε σε πολιτικό ζήτημα, θα μπορούσατε να
συζητήσετε εναλλακτικούς χώρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Κουνενάκη.
Ο κύριος -παρακαλώ, παρακαλώ- ο κ. Βίτσιος- σας παρακαλώ, μα σας
παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνεται, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ σεβαστείτε το
χώρο.
Κύριε Βίτσιο, έχετε το λόγο εκτός ημερησίας, παρακαλώ.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσουμε το σώμα και να
συζητήσουμε ένα πράγμα το οποίο για μένα θα πρέπει να είναι αυτονόητο, για
εμάς δηλαδή ως αξιωματική αντιπολίτευση. Τα κόμματα είναι σίγουρα, έχουν το

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

46

ρόλο τους και εκτιμώ ότι πέρα από κανονισμούς, πέρα απ'οτιδήποτε αιτία θα την
πω εγώ υπάρχει, εάν υπήρχε η καλή πρόθεση, δεν θα υπήρχε μέσα στο
έγγραφο αυτή η αναφορά όπως έγινε, δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα και να υπήρχε
κλεισμένη εκδήλωση για τη συγκεκριμένη μέρα που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το χώρο,
θα μπορούσε να απαντήσει ο Δήμος ή ακόμα και με μια τηλεφωνική να το πω
έτσι επαφή, ότι ξέρετε κάτι κύριοι, εδώ πάσχουμε αυτή την ημέρα, δεν
μπορούμε, μπορούμε να σας δώσουμε τον τάδε ή τον παραπέρα ή τον
παραδώθε ή τον παρακείθε χώρο. Θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ τη συζήτηση κ.
Δήμαρχε και εκτιμώ ότι δεν το 'χετε κάνει στο κάτω-κάτω, δηλαδή
αποκλεισμούς τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχαμε και εκτιμώ ότι η συζήτηση
είναι -να μην ανεβάσουμε τους τόνους, τους ανεβάζει η κα Κουνενάκη τώρα,
θεωρώντας ότι οι κανονισμοί πρέπει να τηρούνται και όλα αυτά- θεωρώ ότι ένα
πολιτικό κόμμα και μάλιστα αξιωματική αντιπολίτευση είτε μας αρέσει είτε δεν
μας αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ -και να κάνω και ένα ευφυολόγημα ότι τους άλλους εσείς
το ενισχύετε κ. Δήμαρχε και ο φορέας το πρώην ΠΑΣΟΚ που λέμε... του
ΣΥΡΙΖΑ- δώστε του και την αίθουσα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα τέτοιο τώρα.
Και για να το σοβαρέψουμε, άποψή μας είναι δεν σας κατηγορούμε ότι έχετε
τέτοια άποψη, να το κλείσουμε το θέμα εδώ, να δοθεί ο χώρος και να τελειώσει
εδώ η ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι πολύ δίκαια τοποθετήθηκε ο κ. Βίτσιος ότι δεν έχουμε
κανένα φαινόμενο αποκλεισμού, κανένα απολύτως, αλλά όταν κάποιος του λες
αυτό το χώρο δεν τον έχω, δεν μπορώ να στον δώσω για οποιοδήποτε χι, ψι
λόγο, δεν θέλουνε κάποια, δεν είπανε μία εναλλακτική λύση κάποιο άλλο χώρο
να πάμε σε ένα σχολείο, θέλουνε τον συγκεκριμένο χώρο, ε, αυτό καταλαβαίνεις
ότι η εμμονή δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να υπονοεί.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

47

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Το θέμα κλείνει εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Γαβρά, σας
παρακαλώ, η διαδικασία έχει ολοκληρώσει. Τελευταίος ομιλητής παρακαλώ είναι
ο Δήμαρχος, δεν μπορείτε, δεν μπορείτε, έχετε αντιπροσώπους, παρακαλώ.
Θέματα ημερησίας διάταξης, παρακαλώ. 1ο θέμα.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κωνσταντά, κλείστε το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, ας μιλήσει, αλλά είχα ζητήσει...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γκοτσόπουλε.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, με συγχωρείες, επί της διαδικασίας. Αφού
συζητάμε το θέμα, θα τοποθετηθεί όποιος νομίζει επί του συγκεκριμένου
θέματος και στο τέλος εάν δεν βρούμε μια λύση κοινά αποδεκτή, θα πάμε και σε
ψηφοφορία, αυτό λέει, όταν βάζεις ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και
συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί, αυτό λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γκοτσόπουλε, ευθέως σας ρωτάω, θέλετε κάποιο άλλο
χώρο να ψάξουμε σχολείο να βρούμε; Η Κοινωφελής δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει την αίτησή σας, θέλετε; Αν δεν θέλετε, τότε άλλα υπονοείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην παίρνετε σας παρακαλώ το λόγο, δεν μπορείτε να μιλήσετε,
σας παρακαλώ πάρα πολύ, το καταλαβαίνετε; Σας παρακαλώ πάρα πολύ,
υπάρχει αντιπρόσωπος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν είναι δυνατόν τώρα, εσείς να διακόπτετε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Βολιώτη, όταν λείπει ο εκπρόσωπός εδώ, σας δίνουμε το
λόγο, τώρα το έθεσε ο εκπρόσωπός σας.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

48

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε. Κύριε, δεν μπορείτε, δεν
μπορείτε, μα δεν μπορείτε κύριε, μα δεν μπορείτε, είναι δυνατόν; Είναι
Δημοτικό Συμβούλιο τώρα, σας παρακαλώ. Υπάρχει εκπρόσωπος ο οποίος
μίλησε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βολιώτη, καθίστε, καθίστε.
Κύριε Γαβρά, τι θέλετε πείτε μου.
ΓΑΒΡΑΣ: Θέλω να πω ότι δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μας, αλλά επειδή
λέγονται πράγματα που δεν γίνονται εδώ πέρα, υπάρχει αποκλεισμός το να
γίνονται εκδηλώσεις και θα αναφερθώ με δυο παραδείγματα. Η ΚΝΕ ζήτησε για
την 28η Οκτωβρίου την αίθουσα του 2ου Λυκείου εδώ του σχολείου, για να
κάνει μια εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου. Παρ'όλο ότι η αίθουσα ήταν
ελεύθερη, παρ'όλο που η διευθύντρια του σχολείου -γιατί επικοινώνησα με το
σχολείο- δεν είχε καμιά αντίρρηση, αντίρρηση υπήρχε από 'δω, αντίρρηση
υπήρχε από 'δω.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γαβρά, επειδή είστε ειλικρινής και επικαλούμαι την
εντιμότητά σας, η ΚΝΕ πόσες φορές έχει πάρει αίθουσες, να πείτε και αυτό, όχι
μια φορά που έτυχε για κάποιο λόγο να μην την πάρει, να μας πείτε πόσες έχει
πάρει.
ΓΑΒΡΑΣ: Εκείνο που θέλω να επισημάνω, δεν λέω ότι δεν έχω πάρει...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... απαντήστε μου πόσες φορές έχει κάνει αίτηση και δεν την
πήρε; Κύριε Γαβρά, απαντήστε μου σ'αυτό, πόσες φορές έχει κάνει η ΚΝΕ
αίτηση και δεν την έχουμε εξυπηρετήσει.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΓΑΒΡΑΣ: Οσες φορές, όσες φορές, εκτός από αυτή και σε αυτή πήγε στην
αίθουσα συνεδριάσεων της Ανθούσας. Ομως, εξυπηρετήθηκε, που δεν την
εξυπηρετούσε βέβαια, αλλά υποχρεώθηκε να πάει εκεί. Εγώ θέλω να επισημάνω

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

49

ότι ενώ πέρσι δίνονταν οι αίθουσες των σχολείων πράγματι, σήμερα αρχίζει μια
άλλη τακτική, αυτό θέλω να επισημάνω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν υπάρχει καμία άλλη τακτική. Κύριε Γαβρά, πέστε εδώ να
ακούσουν όλοι ότι όλες τις φορές που η ΚΝΕ έχει ζητήσει, έχει πάρει ό,τι ζητάει
και έχει εξυπηρετηθεί, πέστε το να το ακούσουν όλοι. Οχι, θα πείτε αυτό που
έχει συμβεί και όχι ό,τι άλλο λέτε. Η ΚΝΕ έχει πάρει όλες τις φορές ό,τι έχει
ζητήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα είναι Δημοτικό... κα Βαρέλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορείτε να μιλήσετε τώρα, δεν μπορείτε, περιμένετε,
σας παρακαλώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, κ. Γαβρά. Μα δεν μπορείτε να μιλήσετε κυρία... σας παρακαλώ
πάρα πολύ, στο τέλος θα σας δώσω εγω το λόγο, καθίστε, μα καθίστε. Εχετε
διακόψει δέκα φορές το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα διακόψω, δεν είναι δυνατόν.
Μα είναι ωραίο αυτό που κάνετε; Μα δεν μπορείτε να μιλήσετε αυτή τη στιγμή,
είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σας παρακαλώ καθίστε κάτω. Τι να σας πω, δεν
ξέρω.
ΓΑΒΡΑΣ: Διαπιστώνω ότι υπάρχει μια καινούργια τακτική, ενώ πέρσι τα σχολεία
διατίθονταν, εφέτος δεν διατίθενται. Και εμείς την επόμενη Τετάρτη έχουμε στο
Οινοποιείο Πέτρου έχουμε ζητήσει. Αν μας δίνονταν σχολείο, θα πηγαίναμε σε
σχολείο, δεν είχαμε καμιά πρεμούρα να πάμε στο Οινοποιείο Πέτρου για να
κάτσουμε στα μαλακά καθίσματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την επόμενη Πέμπτη πήρατε; Δυο λεπτά, δυο λεπτά, εάν δεν
μπορείτε να εξυπηρετηθείτε σε κανένα άλλο χώρο, δεν πάτε σε άλλον; Δηλαδή
ζητήσατε κάπου αλλού, δεν μπορούσαμε και σας είπαμε πάρτε το Οινοποιείο,
δεν σας το δώσαμε;
ΓΑΒΡΑΣ: Ναι.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

50

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τότε πού είναι ο αποκλεισμός;
ΓΑΒΡΑΣ: Λέω ότι τα σχολεία που λέτε εδώ ότι διατίθενται τα σχολεία, οι
αίθουσες των σχολείων, υπάρχει άλλη τακτική σε σχέση με πέρσι, πέρσι
διατίθονταν όλα τα σχολειά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γαβρά, το λέω λοιπόν για να το καταλάβετε όλοι. Το αίτημα
αυτό αφορά συγκεκριμένο χώρο και δεν έχουν ζητήσει εναλλακτική λύση σε
σχολείο. Αυτό εάν το ζητήσουν, να ψάξουμε να βρούμε σχολείο και να διατεθεί,
πόσο πιο ελληνικά να το πω αυτό; Γερμανικά δηλαδή να το πω, πώς να το πω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν σέβεστε το χώρο, δεν σέβεστε το χώρο, σας το λέω τόσες
φορές, σταματήστε λοιπόν, σταματήστε να ολοκληρωθεί το συμβούλιο λοιπόν,
σας παρακαλώ.
Κύριε Γαβρά, κ. Γαβρά, σας παρακαλώ λίγο ησυχία, λίγο ησυχία, κ.
Γαβρά. Για το συγκεκριμένο λοιπόν κ. Γαβρά που λέτε, δεν έχετε δίκιο, διότι σε
μένα τηλεφωνήσατε και εγώ σας βρήκα, λοιπόν, δεν πρέπει να το λέτε αυτό το
πράγμα, διότι έγινε και στη μια φορά και στην άλλη και το 1ο Λύκειο πήρατε και
την Ανθούσα πήρατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας διαψεύδω.
Λοιπόν, προχωράμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 1ο θέμα.
Σας παρακαλώ κ. Καρκούλια, σας παρακαλώ πάρα πολύ κ. Καρκούλια, σας
παρακαλώ.
Κυρία Βαρέλλη, τι θέλετε, τι θέλετε; Καθίστε σε ένα μικρόφωνο, ορίστε,
καθίστε σε ένα μικρόφωνο και να μην διακόπτετε. Εάν το 'χατε κάνει αυτό, θα
'χαμε ολοκληρώσει, δεν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον εσείς ξέρετε και πρέπει
ότι...
ΒΑΡΕΛΗ: Τα δύο λεπτά ξεκινάνε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι δύο λεπτά, ένα λεπτό έχετε σας παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

51

ΒΑΡΕΛΗ: Λοιπόν, επειδή ακούστηκαν διάφορα, καλά είναι να ακουστούν λοιπόν
και να ξέρουν κάποιοι ότι και εμείς σαν Δημοτική Ενότητα Παλλήνης έχουμε
άπειρες φορές ζητήσει το Οινοποιείο Πέτρου που είναι στο χώρο μας και στο
κέντρο για να κάνουμε εκδηλώσεις και πάντα υπήρχε πρόβλημα από την
Κοινωφελή Επιχείρηση για τους εργαζομένους που λέει, ενώ προσφερθήκαμε να
υπάρχει ο κ. Φώτου να ανοίξει, να καθαρίσουμε, να κάνουμε. Εγώ συμφωνώ
λοιπόν μ'αυτά που είπε ο κ. Γαβράς, είναι επιλεκτικές πού δίνουμε και πού δεν
δίνουμε και λυπάμαι που το λέω, γιατί είμαι και στη Δημοτική Ενότητα
Παλλήνης, δυστυχώς η κυρία που είναι υπεύθυνη στην Κοινωφελή όπως
βλέπετε και το ακούτε και εσείς τώρα, αποφασίζει μόνη της. Σας έκανε την
ερώτηση η Αντιπρόεδρος εκεί, δεν πήραμε απάντηση αν αυτό πέρασε απ'το
Δ.Σ., γιατί δυστυχώς είναι δικαιολογία, όχι ότι δεν υφίσταται το πρόβλημα με
τους υπαλλήλους και ποιος θα ανοίξει, ποιος θα κλείσει και αυτά που λέμε, αλλά
είναι πολύ επιλεκτικές, αποφασίζει μόνη της. Να σας πει εδώ η συνάδελφος από
τη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης -Δήμαρχε, μην ειρωνεύεστε με τον κ. Τέντη
που αφορά τη γυναίκα του όμως, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα- η κα
Δρακοπούλου που είναι...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόβλημα είναι προσωπικό δικό σας και με τον κ. Τέντη και με
την κυρία... προσωπικό πρόβλημα έντονο έχετε.
ΒΑΡΕΛΗ: Δεν είναι καθόλου προσωπικό, αυτά που ακούγονται Δήμαρχε εδώ,
δεν είναι προσωπικό όμως, το ότι δεν... η κα Δρακοπούλου εγώ δεν το ήξερα ότι
έχει ζητήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς έχετε προσωπικό πρόβλημα κα Βαρέλη και δυστυχώς βλέπω
να μην το ξεπερνάτε ποτέ.
ΒΑΡΕΛΗ: Καλά, έχω εμπάθεια, έχω εμπάθεια, να μην πάμε τώρα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βαρέλη, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κα Βαρέλη,
ευχαριστούμε.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

52

Κυρία... ελάτε για ένα λεπτό, ορίστε, να μην νομίζετε ότι δεν θέλω να
μιλήσετε, ένα λεπτό σας παρακαλώ, ορίστε και να μη διακόπτετε άλλη φορά σας
παρακαλώ. Πατήστε το κουμπάκι.
ΦΙΚΟΥΡΑΣ: Θέλω να κάνω δυο παρατηρήσεις, επειδή ήμουνα εγώ που πήγα
και έκανα την αίτηση στη Δημοτική Επιχείρηση Παλλήνης. Το θέμα είναι ότι
επικαλείστε ένα κανονισμό ο οποίος δεν αντιστοιχεί

στη συγκεκριμένη

περίπτωση και το λέω περισσότερο για την κα Κουνενάκη. Ο κανονισμός, αυτό
η απαντητική επιστολή ανέφερε ορισμένα άρθρα του κανονισμού της Δημοτικής
Επιχείρησης. Ποια είναι αυτά τα άρθρα; Οι περιπτώσει για τις οποίες διατίθεται,
μέσα σ'αυτές εμπίπτουμε, ήτανε μία συγκέντρωση για να γίνει μία προσπάθεια
να δημιουργηθεί ένα στέκι αλληλεγγύης στην περιοχή. Δεν αναφέρθηκε
πουθενά ότι υπάρχει πρόβλημα υποστήριξης, γιατί θα πρέπει να το λένε στην
επιστολή ότι ξέρετε, έχουμε όλη την καλή διάθεση αλλά αδυνατούμε να το
υποστηρίξουμε, οπότε θα πρέπει να δούμε άλλους τρόπους που θα μπορούσαμε
να βοηθήσουμε σ'αυτή την κατεύθυνση, μολονότι το προτείναμε και το 'χουμε
γράψει και στην αίτηση, όχι μόνο το προτείναμε προφορικά αλλά δεσμευτήκαμε
και στην αίτηση ότι και θα καθαρίσουμε το χώρο και μπορούμε να
παραδώσουμε και τα κλειδιά, έτσι ώστε την άλλη μέρα οποιοσδήποτε θέλει να
'ρθει να ελέγξει την αίθουσα μαζί με εμάς και να μη βγάλουμε κανένα
εργαζόμενο από το ωράριό του. Δεν μπήκε λοιπόν θέμα λειτουργικότητας,
μπήκε θέμα του πόσο συνάδει η συγκεκριμένη εκδήλωση με τον κοινωνικό
χαρακτήρα της αλληλεγγύης, με τους στόχους που εξυπηρετεί η λειτουργία των
δημοτικών χώρων. Και νομίζω ότι αναντίστοιχα με τους στόχους βρίσκεται η
απόφαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό θα πρέπει να το
προσέξουμε πολύ, γιατί ανοίξει κακό δρόμο για όλες τις εκδηλώσεις τις
επόμενες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, ακουστήκατε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

53

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Γκοτσόπουλε, σας παρακαλώ πάρα
πολύ, έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείς, δεν μπήκε θέμα εκτός ημερήσιας; Με
συγχωρείς, μπήκε θέμα εκτός ημερήσιας; Εντάξει, εγώ αυτό είπα στην αρχή,
ήμουνα σαφής, τόση ώρα συζητάγαμε ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Γιατί θέλουμε
να κρυβόμαστε; Να πάρει απόφαση, όχι, να πάρει απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο λοιπόν, ότι συμφωνεί με το έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης
και δεν δίνει το χώρο, να... να πάρει απόφαση, να πάρει απόφαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφορά άλλο φορέα και δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον άλλο
φορέα, το οποίο έχει αυτόνομη διοίκηση.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο του
Δήμου...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν καταργεί τα άλλα Νομικά
Πρόσωπα ούτε τις Διοικήσεις κ. Γκοτσόπουλε και λυπάμαι που το λέτε εσείς
αυτό...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία... Κύριε Γκοτσόπουλε.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα, με συγχωρείτε κ. Δήμαρχε, τι μου λέτε, ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι το ανώτερο όργανο του Δήμου που μπορεί να
αποφασίζει τα πάντα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ανώτερο όργανο του Δήμου είναι επί θεμάτων που είναι της
αρμοδιότητάς του, δεν καταργεί Διοικήσεις άλλες, καταργεί άλλες Διοικήσεις;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

54

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, όχι, δεν καταργεί, είπα εγώ ότι καταργεί καμία
διοίκηση; Δεν μπορεί να διαφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση ενός
οργάνου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γκοτσόπουλε, σας παρακαλώ.
Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία ψηφοφορίας εάν θα συζητηθεί το
θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ... Μπαίνουμε στη διαδικασία εάν -ακούστε λίγο,
σας παρακαλώ ησυχία- συζήτηση εάν το θέμα αυτό θα μπει εκτός ημερησίας, σε
ψηφοφορία. Λοιπόν, συζητάμε το θέμα εάν θα μπει στη διαδικασία.
Θέλετε να μπει; Συζήτηση, λοιπόν, ωραία.
Κατά πλειοψηφία λοιπόν απορρίπτεται.
Η κα Λεβαντή
ο κ. Μπουντουβάς.
Λοιπόν, εκτός του κ. Μπουντουβά και η κα Λεβαντή.
Μπαίνουμε στα...
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ονομαστική ψηφοφορία να γίνει Πρόεδρε, ονομαστική
ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία να ξέρουμε τι μας γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομαστική, θέλετε ονομαστική; ΟΚ, ονομαστική.
Υπέρ, λοιπόν πάμε στα υπέρ.
Ο κ. Βασιλόπουλος, ορίστε θέλετε τώρα ονομαστική;
Ο κ. Βασιλόπουλος
ο κ. Κουτσικούρης
ο κ. Μερτύρης.
...: Ο κ. Βασιλόπουλος, υπέρ;
Ο κ. Κουτσικούρης, υπέρ; Κατά
ο κ. Μερτύρης, υπέρ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

55

ο κ. Βίτσιος, υπέρ
ο κ. Μήλας, υπέρ
ο κύριος... ναι, να συζητηθεί.
Είπαμε, ξανά.
Ο κ. Βασιλόπουλος, υπέρ
ο κ. Κουτσικούρης, κατά
ο κ. Μερτύρης, υπέρ
ο κ. Βίτσιος, υπέρ
ο κ. Μήλας, υπέρ
ο κ. Κωνσταντάς, υπέρ
ο κ. Λάκκος; Ο κ. Λάκκος, υπέρ
ο κ. Σμυρλιάδης, υπέρ
ο κ. Βελιώτης, υπέρ
ο κ. Γκοτσόπουλος, υπέρ
ο κ. Γαβράς, υπέρ
η κα Νούτσου, υπέρ
ο κ. Καλαντζής, υπέρ
ο κ. Δρούγκας, κατά
ο κ. Σταματίου;
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: Εγώ κάνω την εξής πρόταση, να εξουσιοδοτηθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο, μάλλον το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τα Νομικά
Πρόσωπα να παραχωρούν τους χώρους.
…….: Υπέρ ή κατά δηλαδή;
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: Εγώ λέω...
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μη διακόπτετε, κ. Βίτσιο, μη διακόπτετε.
……..: Υπέρ ή κατά;

56

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάμε.
Ο κ. Αβαρκιώτης Φώτης, κατά
ο κ. Γιαννουσόπουλος Δημήτριος, υπέρ
ο κ. Δημόπουλος Ιωάννης...
ο κ. Δρούγκας Σταύρος...
ο κ. Καραγιάννης Γρηγόριος...
ο κ. Καρράς Δημήτριος...
ο κ. Καρκούλιας Δημήτριος...
η κα Κουνενάκη Ειρήνη...
η κα Λεβαντή Μαρία...
ο κ. Λεστάκης Ιωάννης...
Λιακόπουλος Αγγελος, κατά
Μαντζώρος Ανδρέας...
κ. Μερτζάνος Γεώργιος...
κ. Μπάκας Κωνσταντίνος...
κ. Μπουντουβάς Αναστάσιος...
κα Πράπα Θεοδώρα...
κ. Σταματίου Θόδωρος...
κ. Στεφανάκης Εμμανουήλ...
κα Χειλά Καλλιόπη...
κ. Βασιλόπουλος Αργύριος...
κ. Βελιώτης Δημήτριος...
κ. Βίτσιος Αριστείδης...
κ. Νεκτάριος Καλαντζής...
κ. Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος...
κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων...
κ. Λάκκος Παναγιώτης...
κ. Μερτύρης Παναγιώτης...

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

57

κ. Μήλας Κωνσταντίνος...
κ. Σμυρλιάδης Θόδωρος...
κ. Γαβράς Νικόλαος...
κ. Γκοτσόπουλος Θόδωρος...
κ. Μαλής Παναγιώτης...
κα Νούτσου Βασιλική...
κ. Μαζίτσος Φώτης...
κ. Ζέρβας Ιωάννης.
18 λοιπόν να μη συζητηθεί και 15 να συζητηθεί.
Αρα, απορρίπτεται κατά πλειοψηφία το θέμα.
Περνάμε στα θέματα συζήτησης της ημερησίας διάταξης.
1ο θέμα.

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος έτους
2012 Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, για το 1ο θέμα.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταψηφίζετε.
Κύριε Γαβρά, στο 1ο θέμα.
ΓΑΒΡΑΣ: Οχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι.
Κυρία Νούτσου, το ψηφίζετε; Η κα Νούτσου, ναι.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

58

Ο κ. Γκοτσόπουλος;
Ο κ. Σμυρλιάδης;
Ο κ. Βελιώτης, ναι.
Παρακαλώ κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί στο 1ο θέμα έχουμε μπει,
έτσι, το τακτικό, τακτικό θέμα, έτσι.
Η ερώτηση είναι, τώρα μπαίνουμε στην αναμόρφωση του τεχνικού
προγράμματος οικονομικού έτους 2012 και μέσα έχει στατική ενίσχυση
στοιχείων

φέροντος

οργανισμού

και

μερική

ανακατασκευή

δημοτικού

καταστήματος Παλλήνης 429.000,00 ευρώ, τώρα το κάνουμε, όταν ο εργολάβος
είναι μέσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Οχι, είναι άλλη εργολαβία, άλλη μελέτη που
έχει προκύψει από τη μελέτη που έκανε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δηλαδή δεν έχει γίνει διαγωνισμός; Αυτός που είναι μέσα, πώς
είναι μέσα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Αυτό που είναι μέσα αφορά συγκεκριμένες
εργασίες οι οποίες εκτελούνται και γίνονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εδώ ξηλώνουνε, γι'αυτό ρωτάω. Πόσο είναι, ποιος είναι ο
κωδικός και πόσα χρήματα είναι; Με ποια διαδικασία ανατέθηκε; ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
(εκτός μικροφώνου) Η πρώτη με ανοιχτό διαγωνισμό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Πόσα η τότε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) 139.000,00.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Και είναι άλλες 429.000,00;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Απ'τη μελέτη του καθηγητή που την είχαμε
περάσει εδώ και είχε γίνει και συζήτηση ολόκληρη...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, εγώ δεν την είχα ψηφίσει τότε, γι'αυτό ρωτάω αυτή τη
στιγμή.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

59

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Δεν έχει σημασία αν την ψήφισες, κουβέντα
έγινε όμως και ήσουνα παρών, δεν ήσουνα, εκτός αν...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ναι, αλλά πάλι μιλάγαμε για 439.000,00 και λέγαμε ότι θα
φτάσει περίπου τις 600.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Βάσει της μελέτης και των προτάσεων που
έκανε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, γιατί έχει... το κτίριο, πρέπει να γίνουν
άλλες εργασίες, πρέπει να γίνει άλλη εργολαβία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εγώ, κατά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά, ο κ. Κωνσταντάς.
Ο κ. Βελιώτης, ναι
και ο κύριος..., κατά.
Το 'χετε σημειώσει;
Κατά είναι ο κ. Μερτύρης, ο κ. Κωνσταντάς, ο κ. Γαβράς και ο κ. Σμυρλιάδης και
ο κ. Γκοτσόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012
Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη, έχετε το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το καταψηφίζουμε ούτως ή άλλως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

60

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... ποιος θα κάνει εισήγηση; Τι, κ. Μερτύρη έχετε το λόγο,
κύριε τάδε έχετε το λόγο; Εισήγηση δεν θα γίνει, να ακούσουμε εισηγητικά τι
προτείνετε; Να ακούσουμε την εισήγηση και μετά, πώς έχετε το λόγο; Οχι για
τον κ. Μερτύρη, για τον οποιονδήποτε κύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή το είχατε ως έχει η εισήγηση, γι'αυτό το λόγο σας το 'πα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Δεν έχει καμία σημασία, οφείλετε να την καταθέσετε και να την
αναλύσετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε να τη διαβάσουμε την εισήγηση, την εισήγηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Να τη διαβάσετε...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν -με ποιο είναι το πρωτόκολλο, ποιου
εγγράφου;- μας διαβίβασε το φάκελο της υπ'αριθμ. 42/2012 μελέτης που
αφορά το έργο "Στατική ενίσχυση στοιχείων φέροντος οργανισμού και μερική
ανακατασκευή Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, φάση
β', προϋπολογισμού 429... Το 2 δεν είναι; Ποιο...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Αυτό λέμε, εδώ πέρα άλλα λέτε εσείς και άλλα γράφετε και
άλλα ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας το 'χω δώσει ως εισήγηση, σας το 'χω δώσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού, κωδικός αριθμός, περιγραφή,
αιτιολογία, αύξηση αποθεματικού, αύξηση εσόδων, μείωση αποθεματικού,
μείωση εσόδων.
Ο 1214.005 επιχορήγηση για... αποζημίωση σε βουλευτικές εκλογές.
Ενίσχυση

κωδικού

αριθμού

ως

έγγραφο

50852/44768/7-11-2012

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για επιχορήγηση εκλογικής αποζημίωσης
στις βουλευτικές εκλογές 17ης Ιουνίου 2012.
Αύξηση αποθεματικού εσόδων 10.458,00 ευρώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

61

Ο κωδικός αριθμός 0621 κάλυψη δαπάνης προνομιακών επιδομάτων,
ενίσχυση του κωδικού αριθμού λόγω τρεχουσών αναγκών, 2.601.961,84 ευρώ.
Σύνολο 2.612.419,84 ευρώ.
Ο κωδικός 006718.0001 εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων Νομαρχίας,
ενίσχυση κωδικού αριθμού ως έγγραφο 508244768 Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για επιχορήγηση εκλογικής αποζημίωσης στις βουλευτικές εκλογές 17ης Ιουνίου
2012 και... 28395.
Μείωση αποθεματικού, ενίσχυση δημιουργία εξόδων...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Συγγνώμη για τη διακοπή, εγώ προσωπικά δεν ζήτησα αυτό,
ζήτησα ένα φύλλο χαρτί με μία εισήγηση ποια είναι τα έσοδα, από ποιους
κωδικούς προέρχονται και ποια είναι τα έξοδα αναλυτικά και αθροιστικά, δεν
είπα να διαβάσετε... τουλάχιστον αυτό δεν το ζήτησα εγώ, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Αυτή είναι η εισήγηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να συνεχίσω ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε, ευχαριστώ. Συνεχίζουμε.
Κύριε Μερτύρη, θα μιλήσετε παρακαλώ για το 2ο θέμα; Καταψηφίζετε,
ωραία.
Κύριε Γαβρά, ο κ. Γαβράς.
Η κα Νούτσου; Το ψηφίζει η κα Νούτσου.
Το ψηφίζει ο κ. Βελιώτης.
Δεν το ψηφίζει ο κ. Σμυρλιάδης
ούτε ο κ. Γκοτσόπουλος.
Οχι, καταψηφίζει, καταψηφίζει.
Μπαίνουμε λοιπόν στο θέμα 3.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

62

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο:
"ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Φ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (φάση Β)".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο εκτός ημερησίας που είπαμε προηγουμένως, δεν ψηφίζουν
λοιπόν οι πρόεδροι της Ενότητας Ανθούσας, Παλλήνης και Γέρακα και η
ψηφοφορία διαμορφώνεται σε 16-14, 16 υπέρ και 14 κατά.
Λοιπόν, θέμα 3ο.
Ναι, 16 κατά της συζήτησης είπαμε και 14 υπέρ.
Λοιπόν, στο θέμα 3, κ. Μερτύρη, σας παρακαλώ, κ. Μερτύρη, έχετε το
λόγο για το θέμα 3.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, ήθελα να ρωτήσω για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει
βγει άδεια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε και θα σας απαντήσουμε, συνεχίστε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Οχι, γιατί έχει σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο την άδεια;
Κύριε Δήμαρχε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Βγήκε άδεια ή δεν βγήκε; Θέλω μία ερώτηση, κάνω μία ερώτηση
για το ζήτημα το 3ο, για το Δημαρχείο, το παλιό Δημαρχείο της Παλλήνης έχει
εκδοθεί άδεια;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Βεβαίως.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Τι άδεια έχει εκδοθεί κ. Δήμαρχε;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

63

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Αδεια επισκευής.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αδεια επισκευής, ωραία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, αυτό που σας προτείνουμε, σας το 'παμε και την
προηγούμενη φορά, το συγκεκριμένο έργο προλαβαίνετε να το σταματήσετε,
αυτό μόνο σας λέω. Πήρατε ένα κτίριο το οποίο είναι του '50, σας είπαμε και
την προηγούμενη φορά ότι θα το φτάσετε 700.000,00 και επιβεβαιωνόμαστε,
μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 190.000,00 και απ'ότι βλέπω εδώ πέρα μας φέρνετε
μία μελέτη για άλλες 430.000,00. Καταρχήν, θεωρώ, δεν ξέρω, αυτό θα το
δούμε και στην Πολεοδομία, διότι συμβαίνει το εξής, υπάρχει, αυτό θέλει
καταρχήν άδεια ΚΕΝΑΚ. Δεν πρέπει από τη στιγμή που γίνεται ριζική ανακαίνιση
-και ρωτάω και τους μηχανικούς, ίσως μπορεί να ξέρουνε καλύτερα- δεν
χρειάζεται άδεια ΚΕΝΑΚ;
Δηλαδή τι κάνουμε αυτή τη στιγμή, παίρνουμε ένα κτίριο του '50,
δίνουμε 700.000,00 ευρώ, 650.000,00 όσο θέλετε και να δούμε αν θα τελειώσει
και πού θα σταματήσει, το οποίο προσέξτε να δείτε, πήγα σήμερα και το είδα,
δεν θα έχει αυτό το κτίριο -και παρακαλώ να μ'ακούσουν όλοι οι συνάδελφοιαυτό το κτίριο θα έχει τα ηλεκτρολογικά του '60, θερμομόνωση, ηχομόνωση δεν
υπάρχει στο κτίριο ούτε προβλέπεται να γίνει, μέσα διαρρυθμίσεις γίνονται
κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αυτό το πράγμα θα φτάσει 700.000,00.
Είναι έγκλημα κύριοι αυτό που κάνετε και γι'αυτό το πράγμα θα λογοδοτήσετε
στο λαό της Παλλήνης, να το ξέρετε αυτό, θα φτάσετε ένα κτίριο 700.000,00,
που μπορούσατε κάλλιστα να το φτιάξετε καινούργιο μ'αυτά τα λεφτά. Υπάρχει,
για ριζική ανακαίνιση υπάρχει ένας νόμος που λέει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
νόμου 3661/2008 το οποίο λέει ότι όταν υπερβαίνει το 25- καταρχήν είναι
παράνομη η άδεια και αυτό θα το δούμε, έχω την εντύπωση με αυτά τα λίγα
που ξέρω, γιατί θα σας πω το εξής- ο νόμος λέει λοιπόν ότι όταν είναι ριζική

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

64

ανακαίνιση και πώς χαρακτηρίζεται κάθε τι ριζική ανακαίνιση, για να καταλάβει
και ο κόσμος, όταν υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου, μη
περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου θεωρείται ριζική ανακαίνιση και
θέλει άδεια ΚΕΝΑΚ. Εχει άδεια ΚΕΝΑΚ αυτό; Δηλαδή θα φτιάξουμε ένα κτίριο,
θα δώσουμε, θα πάμε σε ένα κτίριο του '50, θα δώσουμε 700.000,00 και δεν θα
'χει ούτε ηχομόνωση ούτε θερμομόνωση και δεν ξέρω κάποια αλουμίνια,
μένουνε τα παλιά, είναι δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κύριε, ολοκληρώστε, να πάρετε απάντηση.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Η κατάσταση σ'αυτό, εννοείται ότι το καταψηφίζουμε, προσωπικά
το χαρακτηρίζω σκάνδαλο και δεν μέμφομαι την εντιμότητα κανενός εδώ μέσα,
αλλά εάν γίνει αυτό το πράγμα, θα λογοδοτήσετε στην Παλλήνη κύριοι, όποιος
το ψηφίσει, για μένα θα λογοδοτήσει στην Παλλήνη. Είναι απαράδεκτο, με αυτά
τα χρήματα, σας το λέω εκ πείρας και απ'τη δουλειά μου, φτιάχναμε ένα στολίδι
εκεί πέρα και εκεί ξέρετε τι θα κάνουμε, θα δώσουμε 700.000,00 το
ξαναεπαναλαμβάνω και θα 'χουμε ένα κτίριο του '50 με ηλεκτρολογικό
εξοπλισμό του '60. Αν αυτό δεν λέγεται διασπάθιση δημόσιου χρήματος κ.
Καρκούλια, πέστε μου εσείς τι λέγεται. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ κ. Μερτύρη.
Κύριε Γαβρά, έχετε το λόγο.
Ναι, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, επειδή το θέμα έχει ξανασυζητηθεί εδώ μέσα, σας λέω ότι
για να αποκτήσουμε ένα καινούργιο κτίριο εκεί πέρα, θέλουμε 100.000
τουλάχιστον με 120.000 για την κατεδάφιση και θέλουμε και 750.000 με
800.000 για να κάνουμε ένα κτίριο το οποίο θα 'ναι μισό σε επιφάνεια. Ισχύει με
βάση τον συντελεστή δόμησης, εντάξει, λοιπόν αφήστε να πω και εγώ τι θέλω,

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

65

εγώ σας άκουσα κ. Μερτύρη, ακούστε με και εσείς τώρα, μπορείτε να 'χετε τη
διαφωνία σας, αλλά εγώ έχω...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ. Μερτύρη, δεν ακούγεστε, δεν ακούγεστε κ.
Μερτύρη, δεν ακούγεστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Μερτύρη, μπορείτε να μ'αφήσετε να μιλήσω; Μπορείτε να
διαφωνήσετε, αλλά αφήστε με να μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, σεβαστείτε κ. Μερτύρη σας παρακαλώ το χώρο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κτίριο αυτό λοιπόν θα φτάσει γύρω στις 900.000 αν κάνουμε
ένα κτίριο το οποίο θα 'ναι μισό σε επιφάνεια απ'αυτό που έχουμε σήμερα, αυτά
λένε οι απόλυτοι αριθμοί βάσει των όρων δόμησης που έχουμε στο χώρο, αν
βέβαια ξεπεράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουνε στο ιδιοκτησιακό τα οποία
θα τα αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω σε πόσο χρόνο θα μπορέσουμε να τα
ξεπεράσουμε, αν τα ξεπεράσουμε, γιατί ξέρετε ότι τίτλους δεν έχουμε στο
ακίνητο αυτό και επομένως είναι ένα ζήτημα. Αν λοιπόν φτιάξουμε ένα κτίριο με
900.000 με τη μισή επιφάνεια απ'αυτό που έχουμε σήμερα και ξαναείμαστε να
ψάχνει ο κόσμος άλλη υπηρεσία εδώ, άλλη εκεί, αντί να τις έχουμε όλες
συγκεντρωμένες, εγώ σας λέω ότι διαφωνώ, έτσι πολύ καθαρά και με πολύ
απλό και λιτό τρόπο.
Οσον αφορά την θερμομόνωση και το ΚΕΝΑΚ που είπατε κ. Μερτύρη, να
σας θυμίσω ότι έχουμε εγκεκριμένο και είναι στη φάση δημοπράτησης το
πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που ήταν απ'την προηγούμενη Διοίκηση θα πρέπει να
πω, το οποίο αφορά δύο σχολεία στην Δημοτική Ενότητα της Παλλήνης, το 1ο
που είναι επίσης πολύ παλαιό κτίριο, το 3ο νομίζω Δημοτικό της Κάντζας που και
αυτό έχει τα προβλήματά του και αφορά και ακριβώς το Δημοτικό Κατάστημα

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

66

αυτό το οποίο φτιάχνουμε. Επομένως και πιστοποιητικό θα πάρει και τα
χρήματα είναι εξασφαλισμένα για την θερμομόνωση και ηχομόνωση του κτιρίου.
Και να πω και κάτι άλλο, πραγματικά αυτό θα το κρίνει ο λαός, αλλά αυτό
το κτίριο έστω και όπως ήτανε θεωρώ ότι έχει μία ιστορικότητα την οποία εγώ
μέσα από τις παρεμβάσεις και τις βελτιώσεις που κάνουμε, -και οι οποίες δεν
είναι

700.000,00

όπως

λέτε-

ήταν

οι

πρώτες

συμβάσεις

139

συν

συμπληρωματική 180, αυτό το έργο τώρα που ξεκινάμε είναι προϋπολογισμού
μεν 429.000 αλλά νομίζω με τις εκπτώσεις που θα πάρουμε δεν θα ξεπεράσει τις
250.000, 260.000, κατά συνέπεια το σύνολο όλων των εργασιών αυτών δεν θα
ξεπεράσουν τις 400.000, 450.000 να πω βαριά, αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν
νομίζω ότι στο σύνολο όλες οι εργασίες θα ξεπεράσουν τις 450.000,00. Δεν
θεωρώ λοιπόν ότι αντί 400.000, 450.000 βαριά με τις εκτιμήσεις που μπορώ να
κάνω και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε σ'αυτό, μπορούμε να έχουμε ένα
διπλάσιο κτίριο σε σχέση με αυτό που θα είχαμε καινούργιο, θα το πληρώναμε
πάνω από 900.000,00 μαζί με όλες τις διαδικασίες. Αυτό το κτίριο λοιπόν το
οποίο έστω και όπως ήταν και έχει μια ιστορικότητα στην Παλλήνη, την οποία
εγώ εκτιμώ ότι μέσα απ'αυτές τις παρεμβάσεις και βελτιώσεις πρέπει να την
διατηρήσω ως Δήμαρχος της πόλης και πρέπει να αναδείξω σεβόμενος την πόλη
μου, την ιστορικότητα αυτού του κτιρίου και όχι να πάμε σε ένα μοντέρνο
κτίριο που θα μας αναγκάζει να ξανατρέχουμε στα ενοίκια και να πληρώνουμε
5.000 και 10.000 το μήνα και αυτά αναλύστε τε σε ετήσιο κόστος επί πόσα
χρόνια, για να δούμε μετά πού πάει το κόστος της επισκευής και συντήρησης
που λέμε εμείς και της βελτίωσης και πού πάει το κόστος ενός καινούργιου
κτιρίου στη μισή επιφάνεια και με διαιώνιση του προβλήματος να νοικιάζουμε
κτίρια γύρω-γύρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γαβρά, δευτερολογία, δευτερολογία, κ. Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Συμφωνώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

67

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Νούτσου, παρακαλώ.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Να ρωτήσω κάτι; Κύριε Ζούτσο, τι έκπτωση υπάρχει στο έργο; Γιατί
το 429 είναι το αρχικό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Είναι προϋπολογισμός. Θα δημοπρατηθεί.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Θα δημοπρατηθεί. Περίπου είναι το 35, 50, εκεί, γιατί βλέπω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Μπορεί να 'ναι και 30 και 35 και 40 έχουμε
σε πολλά έργα και παραπάνω.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Νούτσου, ευχαριστούμε.
Ο κύριος, κ. Σμυρλιάδη, ναι, κ. Σμυρλιάδη.
Ο κ. Μερτύρης, για τη δευτερολογία του.
Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ο κ. Μπουντουβάς.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε ψηφίσει στο
4ο Δημοτικό Συμβούλιο του 2012 τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και είχε να
κάνει με τις μειώσεις από 28% σε 18% του... και του ΟΕ και από 139 πήγε στις
128. Ερχεται μετά μία έκθεση -μιλάω για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα- μία
έκθεση του καθηγητή του Πανεπιστημίου περί αποτίμησης της υφιστάμενης
κατάστασης του παλαιού Δημαρχείου Παλλήνης σύμφωνα με τον αντισεισμικό
κανονισμό του 1959 και η οποία λέει, από τις αποκαλύψεις προέκυψε ότι το
κτίριο έχει υποστεί ζημιές από σεισμούς, συγκεκριμένα εκτεταμένη περιμετρική
ρωγμή και λοιπά. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον δόκτορα Κωνσταντίνο
Σπυράκο καθηγητή Πανεπιστημίου και διευθυντή εργαστηρίου και καταλήγει:
Επειδή η ανωτέρω κατάσταση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί εξ αρχής,
προτείνεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την αντιμετώπιση των
αναγκών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου. Και εκεί γίνεται η συμπληρωματική

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

68

σύμβαση με το ποσό των 62.885,00 ευρώ. Ολοι τότε, τουλάχιστον έτσι
θεώρησα και εγώ, επειδή ήταν με 48,95% ήτανε σύννομη και επομένως με το
50% θα τελειώσει το κτίριο. Αυτή τη στιγμή μας έρχεται πάλι για στατική
ενίσχυση στοιχείων του ίδιου κτιρίου να γίνει ένας νέος διαγωνισμός σε
ποσοστό 429, σαν προϋπολογισμός λέω, 429.327,00 ευρώ πάλι για στατική
ενίσχυση του ίδιου κτιρίου. Δεν θέλω να πω περισσότερα, εγώ κύριοι
συνάδελφοι, θα ψηφίσω λευκό σ'αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Η κα Λεβαντή, παρακαλώ.
ΛΕΒΑΝΤΗ: Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα αυτό
για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία, σαν παλιά Παλλινιώτισσα έτσι το θυμάμαι από
πολύ μικρή και το κτίριο και ό,τι προϋπήρχε του κτιρίου αυτού, όπως επίσης έχει
για μένα ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή που έδινε και ελπίζω να δίνει σ'αυτή την
πόλη, στην πλατεία της, στους κατοίκους της. Πάντα ήμουνα της άποψης ότι
αυτό το κτίριο θα έπρεπε κάποια στιγμή να προσεχθεί και ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τη στατικότητά του. Είχα ζητήσει επανειλημμένα και στις προηγούμενες
Διοικήσεις του Δήμου να γίνει έλεγχος στατικής επάρκειας του κτιρίου και να
προβούμε σε όποιες διορθωτικές κινήσεις έπρεπε τουλάχιστον ως προς τη
στατική πλευρά. Και πραγματικά με χαρά έτσι άκουσα ότι θα υπάρξει ανακαίνιση
του κτιρίου σε ό,τι αφορά την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής.
Αυτό όμως που πιστεύω κατά την άποψή μου ότι δεν τηρήθηκε, είναι ότι
δεν

τηρήθηκε

σωστή

διαδικασία.

Δεν

διαφωνώ

με

το

ύψος

του

προϋπολογισμού, αυτός είναι ο πραγματικός προϋπολογισμός της ριζικής
ανακαίνισης του κτιρίου, διαφωνώ με τη διαδικασία που ακολούθησε. Το ότι
υπήρχανε προβλήματα στατικότητας το γνωρίζαμε όσοι είμαστε από την
Παλλήνη ότι υπήρχανε. Θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μια μελέτη στατικής
επάρκειας μόνη της και ξεκομμένη από το έργο, ώστε βάσει της μελέτης αυτής

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

69

να δημοπρατηθεί το έργο στις πραγματικές του διαστάσεις. Και έρχονται τώρα
οι συνάδελφοι και φυσικά μετά από αυτές τις παλινωδίες 125, 225, δεν ξέρω
'γω, 400, 600 χιλιάρικα προϋπολογισμού δικαιολογημένα δυσπιστούν ως προς το
ύψος του προϋπολογισμού και στο εάν όλα αυτά χρειάζονται ή δεν χρειάζονται.
Κατά την άποψή μου χρειάζονται, όμως γιατί να ακολουθήσουμε αυτή τη
διαδικασία;
Μετά, είναι όπως είπα στην αρχή ένα σημαντικό κτίριο για την πόλη, δεν
έχουμε δει μια περιγραφή της μελέτης σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι όχι μόνο της
στατικής μελέτης, της αρχιτεκτονικής, της όψης, των πάντων. Δεν θα
μπορούσαμε να είχαμε κάλλιστα να είχε γίνει μία παρουσίαση εδώ; Είναι ένα
σημαντικό κτίριο για την πόλη, άσχετα αν είναι παλιό. Δεν θα μπορούσαμε να
'χουμε μια παρουσίαση με διαφάνειες πώς ήτανε, τι θα γίνει, τι θα προστεθεί,
ποια είναι αυτά τα τοιχία που περιγράφονται εδώ μέσα, πού, ποια, πού θα
μπούνε, πώς θα αλλάξουνε την όψη του κτιρίου, τη λειτουργικότητά του, τι θα
αλλάξουμε μέσα στη διαρρύθμιση; Μία περιγραφή όλης αυτής της δουλειάς.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κτίριο, τι θα στεγάσουμε εκεί, ποιο θα
στεγάσουμε, ποια Υπηρεσία; Περιμετρικά έχουμε, περιφερειακά έχουμε ακούσει
διάφορα και με τον Κώστα τον Μπάκα έχω συζητήσει και με άλλους
συναδέλφους και με τον Γιάννη τον Λεστάκη παλιότερα και λοιπά, συζητήσεις
έχουνε γίνει, έχουμε ανταλλάξει απόψεις, όμως μια ολοκληρωμένη παρουσίαση
αυτής της δουλειάς που θα κοστίσει τόσο πολύ για το Δήμο, δεν δικαιούμαστε
σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι να την έχουμε, για να μπορέσουμε να την ψηφίσουμε
με την καρδιά μας;
Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα το ψηφίσω το έργο, γιατί πραγματικά για
μένα έχει μεγάλη σημασία, αλλά πραγματικά διαφωνώ με τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν και με το ότι περιφρονήθηκε κυριολεκτικά το Δημοτικό
Συμβούλιο σε ό,τι έχει, σε ό,τι αφορά το έργο αυτό καθεαυτό. Ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

70

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Λεβαντή.
Ο κ. Δρούγκας έχει το λόγο.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Καταρχήν, να συμφωνήσω και εγώ με την κα Λεβαντή σε ό,τι έχει
να κάνει με την ιστορικότητα του κτιρίου. Από 'κει και πέρα, επειδή ακούσαμε
διάφορα σχετικά με σκάνδαλα και ποιος θα λογοδοτήσει μ'αυτό το έργο, θα
'θελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο να απαντήσει, για να
λάβουνε και οι υπόλοιποι τις απαντήσεις τους.
Εάν πηγαίναμε με τη διαδικασία της κατεδάφισης και της δημιουργίας
ενός νέου κτιρίου, πέρα από το ότι θα 'τανε λιγότερα τετραγωνικά και το πόσο
θα κόστιζε -γιατί οι τιμές κ. Μερτύρη, έχετε δίκιο ότι οι τιμές της αγοράς είναι
χαμηλότερες, αλλά οι τιμές των δημοσίων κτιρίων δεν έχουν καμία σχέση με τις
τιμές της αγοράς, τις τιμές τουλάχιστον που αφορούν τον προϋπολογισμό ενός
κτιρίου- θα 'θελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο τι πληρώνουμε αυτή τη στιγμή σε
ενοίκια στα διάφορα κτίρια που νοικιάζουμε γύρω-γύρω και πόσο περίπου χρόνο
θα μας έπαιρνε από την αρχή αν ξεκινάγαμε σήμερα να χτίσουμε ένα καινούργιο
Δημαρχείο, πόσο χρόνο θα μας έπαιρνε, γιατί αυτό θα 'θελα να το
αντιπαραβάλω, θα 'θελα να το αντιπαραβάλω αυτό με τις 90 μέρες στις οποίες
είναι η προθεσμία υλοποίησης του έργου. Το έργο αν διαβάσατε καλά κ.
Μερτύρη, μιλάει για προθεσμία υλοποίησης του έργου 90 ημέρες, δηλαδή 3
μήνες. Βεβαίως και στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και στο πώς το λένε
εδώ πέρα και στην τεχνική έκθεση μιλάει για 90 μέρες, 90 μέρες. Λοιπόν,
υπολογίστε στο κόστος αυτό της κατασκευής ενός νέου κτιρίου, συν το κόστος
των ενοικίων που πληρώνουμε όλο αυτό το διάστημα. Οπότε, φυσικά και το
ψηφίζω και θεωρώ είναι απαραίτητο κτίριο για την Δημοτική Ενότητα της
Παλλήνης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δρούγκα.
Κύριε Δήμαρχε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

71

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Δρούγκα, να πάρετε αμέσως την απάντηση, η οποία ισχύει
βέβαια για όλους τους συναδέλφους. Το κόστος θα ήταν διπλάσιο απ'αυτό που
θα μας κοστίσει σήμερα η λύση που επιλέγουμε, η επιφάνεια του κτιρίου θα
'τανε η μισή απ'αυτή που έχουμε σήμερα και εάν βγάζαμε άδεια, -διότι σας είπα
και το ξεχνάνε οι συνάδελφοι, δεν ξέρω γιατί το ξεχνάνε- επειδή υπάρχει ένα
πρόβλημα στους τίτλους, εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι αξεπέραστο, αλλά εάν
βγάζαμε άδεια όποτε τη βγάζαμε, θα θέλαμε και 18 μήνες σε 20 για να χτίσουμε
ένα δημόσιο κτίριο, έτσι, από την έκδοση της αδείας. Τώρα, σε πόσο καιρό θα
βγάζαμε την άδεια με τα προβλήματα που έχουμε και αν θα, για να μην είμαι
έτσι, να λέω ότι, απόλυτος ότι δεν θα βγάζαμε άδεια, αλλά για να ξεπεράσουμε
τα προβλήματα, θέλαμε ένα σημαντικό χρόνο να βγάλουμε άδεια, για να
ξεπεράσουμε τα ιδιοκτησιακά. Αρα λοιπόν σκεφτείτε ένα χρόνο που δεν ξέρω να
τον προσδιορίσω να βγάλουμε την άδεια, συν 18, 20 μήνες εκεί. Και πόσο μας
κοστίζουν τα νοίκια γύρω-γύρω; Πάνω από 6.000, 7.000 το μήνα. Αν θέλαμε
λοιπόν κανένα δυο, τρία χρόνια αυτά, βάλτε επί 30 μήνες λέω εγώ, επί πόσο το
μήνα, επί πόσο, εντάξει, αυτά, βγάλτε μόνος σας τα νούμερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Ο κ. Βίτσιος έχει το λόγο.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Φιλότιμη η προσπάθεια του συναδέλφου του Δρούγκα να δώσει
κίνητρα στον Δήμαρχο να απαντήσει για να τεκμηριώσει, φιλότιμη, λέω
φιλότιμη η προσπάθεια, μόνο που να πω το εξής. Ιστορικότητα κτιρίου, αν τα
αυθαίρετα αποκτούν ιστορικότητα, είναι καινούργια μέθοδος. Είναι ένα κτίριο το
οποίο ήταν στο κέντρο της Παλλήνης, ήταν το πρώην Δημαρχείο και εννοείται
ότι απ'την ώρα που το κτίριο αυτό είναι ακατάλληλο, έπρεπε να πάρει το δρόμο
του. Θεωρώ ότι υπάρχει -και λέχθηκε- κατάτμηση του έργου, ξεκινήσαμε με
200.000 ευρώ περίπου μαζί με τις εκθέσεις του Πολυτεχνείου, της εταιρείας για
τη σεισμική επικινδυνότητα. Λέχθηκε πολύ ορθά ότι έπρεπε να 'χει προηγηθεί ο

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

72

έλεγχος της σεισμικής επικινδυνότητας, προκειμένου να δούμε αν αυτό που
πάμε να φτιάξουμε αξίζει ή δεν αξίζει.
Θεωρώ ότι η διαδικασία η οποία επιλέχθηκε και είναι πάρα πολύ καιρό
Δήμαρχε, ήδη πάμε στον ενάμισι χρόνο μ'αυτή την ιστορία -για να σας δώσω
και την έμμεση απάντηση για το πώς ένα κτίριο θα γίνει- και είμαστε σ'αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο σας είχα προτείνει τότε και σας είχα πει ότι μία
κατεδάφιση του συγκεκριμένου κτιρίου λοιπόν και μία, ένα σύγχρονο κτίριο το
οποίο σήμερα είναι πολύ εύκολο να γίνει είτε μεταλλικό κτίριο είτε οτιδήποτε
άλλο, για γρήγορα μιλάω, προκειμένου να αποφύγουμε όπως είπε πολύ ορθά
κατά τα άλλα ο συνάδελφος τα ενοίκια που πληρώνει σήμερα ο Δήμος, θα
είχαμε σήμερα ένα σύγχρονο κτίριο, το οποίο θα είχε τα υπόγειά του, θα είχε τις
θέσεις πάρκινγκ, θα είχε, θα είχε. Φτάσαμε όμως για μένα, "δολίως" θα το πω
εγώ, -σε εισαγωγικά το δολίως, έτσι;- από λάθος, εκ παραδρομής, εκ
παραδρομής, από λάθος, από λάθος εισήγηση, από δεν ξέρω τι, πάντως
καλείστε

ως

Διοίκηση

να

υλοποιήσετε

μια

διαδικασία

έργου

εντελώς

λανθασμένα, δεν θα το 'κανε αυτό ο οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης ακινήτου, ο
οποιοσδήποτε. Αν ήταν δικό μας το ακίνητο, η πρώτη δουλειά που θα 'κανε, θα
έπαιρνε ένα μηχανικό απ'το αφτί από την αγορά και θα του 'λεγε πάμε να δούμε
το συγκεκριμένο κτίριο και εκεί θα του 'λεγε όπα μεγάλε πάμε να κάνουμε μία
ακτινογραφία του κτιρίου να δούμε αν αντέχει ή δεν αντέχει και μόλις θα μας
λέγανε δεν αντέχει, θα 'λεγες κάτω το κτίριο και να προχωρήσουμε, δεν έγινε
αυτό. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν έγινε, σας είπα κάποιοι σας πήρανε στο λαιμό
τους. Σας κυνηγάνε τα Δημαρχεία, σας το 'χα πει και παλιότερα, σας κυνηγάνε.
Λοιπόν, να πάμε στις τιμές της αγοράς. Σήμερα οι τιμές της αγοράς, γιατί
τιμή αγοράς είναι και το Δημαρχείο της Παλλήνης, τιμή αγοράς είχε και το
μηχανογραφικό

κέντρο

της

Εμπορικής

Τράπεζας,

η

αναλογία

κόστους

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

73

τετραγωνικού του ενός και του άλλου αφήστε τη, 1 προς 10, Δημαρχείου του
Γέρακα, ναι συγγνώμη.
Λέχθηκε αμφιβόλου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και είναι ορθό και εγώ
γνωρίζω το καλοπροαίρετο που το λέτε, αλλά όμως ένας Δήμος και ένα
Δημοτικό Συμβούλιο όταν καλείται να τοποθετήσει 700.000 ή 500.000 ή
400.000 ή μία, ένα ευρώ των δημοτών του κάπου, δεν μπορεί να το κάνει ποτέ
με αμφιβολία, πρέπει να το κάνει με σιγουριά. Αρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα
κάποιοι έπρεπε να το 'χουν λύσει ήδη, ποιοι είναι αυτοί, εσείς και κατ'επέκταση
οι Υπηρεσίες σας.
Παράλληλα κοιτάζοντας λίγο τον προϋπολογισμό της μελέτης, μιλάμε για
ένα κτίριο του οποίου θα πάμε να επανεγκαταστήσουμε τα υφιστάμενα
κουφώματα αλουμινίου, εκτός και έχει σχέση με τα ψυχολογικά -και δεν το λέω
ειρωνικά, για να μην πιαστούν κάποιοι να παπαγαλίσουν στην Παλλήνη- εκτός
και έχει σχέση με τα ψυχολογικά του ιστορικού κτιρίου, να πάμε να βάλουμε
αλουμίνια του 1970, '60, '50, δεν ξέρω πότε είναι, μπορεί να είναι και πριν 5
χρόνια. Λέμε επανατοποθέτηση των υφιστάμενων και δίνουμε κάποια λεφτά
γι'αυτό.
Λέμε για επισκευή υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων, δηλαδή γδύνουμε
ένα κτίριο από την αρχή, είμαστε όπως λέμε και στο χωριό μου ακριβοί στα
πίτουρα και φτηνοί στ'αλεύρι. Κάνουμε λοιπόν αυτή την αλχημεία θα την πω
εγώ, να μην την χαρακτηρίσω αλλιώς.
Να πάμε σε ένα άλλο παραπέρα; Ερχόμαστε και παίρνουμε κλιματισμό με
το κομμάτι, που λένε και οι μανάβηδες, εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων,
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατά το κοινώς λεγόμενο με το κομμάτι, ένα
τεμάχιο η τιμή και ερχόμαστε να κάνουμε και ασθενή ρεύματα όπως το
αποκαλεί ο προϋπολογισμός της μελέτης, δηλαδή τα καλώδια τηλεφώνων,
υπολογιστών και τα λοιπά, τα δίκτυα πάλι με το κομμάτι. Και οι σωληνώσεις

74

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

θέρμανσης πάλι με το κομμάτι, αλλά δεν μιλάμε πώς θα το θερμάνουμε, θα
βάλουμε τον υπάρχοντα λέβητα, ας πούμε; Είναι σύγχρονο, δημιουργούμε ένα
κτίριο και θα βάλουμε το λέβητα που προϋπήρχε; Πουθενά αναφορά.
Και κλείνω αυτό το πράγμα με ένα άλλο ακόμα που λέχθηκε πριν αλλά
δεν δόθηκε η δέουσα σημασία. Το συγκεκριμένο κτίριο, βλέποντας το
τουλάχιστον εγώ, δεν έχει ίχνος μόνωσης ούτε μισό πόντο ούτε ένα χιλιοστό
φελιζόλ... ό,τι θέλετε πέστε το. Το συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν, εάν θέλουμε να
μιλάμε για ένα σύγχρονο κτίριο, εκτός και είναι βιοκλιματικό σαν τούτο εδώ που
βάζει τα νερά και πληρώναμε λεφτά εξτρά μετά για να το μαζέψουμε, το
συγκεκριμένο κτίριο λοιπόν, δεν έχει πουθενά μόνωση. Από ένα πρόχειρο
υπολογισμό έτσι με το μάτι να κάνεις το γύρο του, το ύψος του κτιρίου και την
ταράτσα του να το μονώσεις, μιλάμε για 600, 700 τετραγωνικά επιφάνειες, 35,
40, 50 ευρώ είναι η τιμή της αγοράς του μανδύα, του κέλυφους του λεγόμενου,
αν θέλουμε να πούμε ότι αυτό το κτίριο θα το μονώσουμε με κέλυφος, αυτό
κάνει 400 χιλιάρικα. Ερώτημα, θα μονωθεί το συγκεκριμένο κτίριο, θα είναι
χωρίς μόνωση; Θα μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο απλά θα το χτίσουμε και θα
είναι της δεκαετίας του '50 όπως κάναμε και τον σεισμικό έλεγχο; Αν ναι,
λυπάμαι γι'αυτό, αν ναι, λυπάμαι γι'αυτό. Δεν νοείται λοιπόν κοινώς να
προχωρήσουμε και σας είπα και επέμενα και στο προηγούμενο πολλοί μήνες
πριν Δημοτικό μας Συμβούλιο ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει,
έπρεπε, τώρα δεν ξέρω, μπήκατε στο τρυπάκι, δική σας και η ευθύνη, αλλά είναι
ένα έργο το οποίο ξεκίνησε με λάθος τρόπο, δεν γνωρίζω και θα ψάξω να δω αν
έγινε εσκεμμένα, πάντως οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες σε καμία
περίπτωση δεν τηρήθηκαν σε όλα αυτά και πάμε σαλάμι-σαλάμι, κομμάτικομμάτι να δημοπρατήσουμε.
Και κλείνοντας, μια απορία επειδή έτυχε να πέσει μέσα στα χαρτιά μου.
Εχετε υπογράψει και μια σύμβαση 4.218,00 ευρώ, η οποία μιλάει για υπηρεσίες

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

75

αποτίμησης σεισμικής επικινδυνότητας δημοτικών κτιρίων. Διαβάζοντας τη
συγκεκριμένη απόφαση, δεν είδα πουθενά να αναφέρει ότι αφορά το κτίριο του
Δήμου της Παλλήνης, είναι κάτι διαφορετικό; Απλά μια απάντηση ή είναι άλλα
συν 24 -το λέω διαζευτικά- 24.000 σ'αυτό που είπε σήμερα ο κ. Μπουντουβάς
με τον καθηγητή, τον κ. καθηγητή, μάλλον αφήστε τον καθηγητή και το
Πολυτεχνείο στην άκρη, την εταιρειούλα που δουλεύει ο συγκεκριμένος
καθηγητάρας; Εχει σαρώσει όλα τα κτίρια όλης της Ελλάδος, για να πούμε και το
άλλο συγκεκριμένο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ναι, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταρχήν, δεν πρόκειται για κατάτμηση, γιατί η κατάτμηση και
ως κακός όρος χρησιμοποιείται όταν έχουμε ένα έργο το οποίο πάει με ανοιχτό
διαγωνισμό και το κάνεις πολλά μικρά γαι να πας είτε σε πρόχειρες είτε σε
απευθείας αναθέσεις. Εδώ και οι δύο διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί και θέλω να το
τονίσω αυτό για να το καταλάβετε όλοι, έτσι; Επομένως δεν μιλάμε για καμία
κατάτμηση. Προέκυψε το θέμα της δεύτερης μελέτης από τις έρευνες τις
σεισμολογικές,

έγινε

ακτινογραφία,

μαγνητική

τομογραφία

του

κτιρίου,

ακτινογραφία ας το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνουμε και από 'κει
προκύψανε διάφορα πράγματα. Επομένως, δεν μιλάμε για κατάτμηση, διότι και
οι δύο διαγωνισμοί ήταν πάνω απ'το όριο του πρόχειρου και γίνονται ανοιχτοί
δημόσιοι διαγωνισμοί και στις δύο περιπτώσεις, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για
να μην χρησιμοποιούμε τον όρο κατάτμηση που στα αφτιά κάποιων όταν δεν το
αναλύσεις με τον τρόπο που λέω μένει άλλο συμπέρασμα.
Αλλά εδώ θα επικαλεστώ τα εξής, ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Παλλήνης η οποία στεγαζότανε στο κτίριο αυτό αγαπητέ φίλε Αρη τόσα χρόνια,
αφού ήταν εκεί ο Δήμος, ο πρώην Δήμος Παλλήνης, δεν είχε κάποια στοιχεία να
μας δώσει επιπλέον και αν θέλετε αυτά που μας πληροφορούσε είναι ότι με

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

76

κάποιες παρεμβάσεις αυτού του τύπου που κάνουμε, με κάποιους μανδύες και
λοιπά, το κτίριο θα μπορούσε επειδή είχε πλήγματα πράγματι απ'το σεισμό, να
διορθωθεί. Μ'αυτή τη λογική λοιπόν μας "παρέσυρε" -σε εισαγωγικά το βάζω και
εγώ- στην επιλογή αυτής της διαδικασίας, το τεχνικό κομμάτι να το πούμε έτσι.
Στο βαθμό λοιπόν που προκύψανε απ'τις ειδικές μελέτες οι ανάγκες αυτών των
εργασιών, γιατί το κτίριο αυτό απ'τον σεισμό και απ'τον τρόπο που έχει χτιστεί
περιστρέφεται, άρα πρέπει να στερεωθεί, οπότε σε ένα σεισμό να μην έχει
κίνδυνο να καταρρεύσει λόγω περιστροφικής, λόγω στρέψης, καλά το λέω;
Τώρα αν κάνω κανένα λάθος τεχνικά, να με διορθώσουν οι τεχνικοί. Και έτσι
προέκυψε η δεύτερη ανάγκη. Και βέβαια δεν είναι ούτε 500 ούτε 800 ούτε ένα
εκατομμύριο, το κτίριο αυτό σας είπα υπολογίζουμε συνολικά μαζί με τις
εκτελούμενες εργασίες άντε να πάει 400.000, 450.000, υπολογίζουμε κάποιες
εκπτώσεις και ο κ. Κωνσταντάς που έχει εμπειρία από παρόμοια κτιριακά έργα
υπολογίζει το ίδιο, δηλαδή τον επικαλούμαι ως έχοντα μια εμπειρία σε
αντίστοιχα έργα.
Και εδώ θα παραπονεθώ κ. Βίτσιο, κ. Βίτσιο, θα παραπονεθώ προσωπικά
προς εσάς, διότι δεν παρακολουθείτε. Προηγουμένως, όχι και με τα μάτια θα
βλέπεις και με τα αφτιά θα ακούς, λοιπό, προηγουμένως είπα και το
επαναλαμβάνω, λοιπόν άκουσέ με, εντάξει, είπα η Τεχνική Υπηρεσία μας
οδήγησε σ'αυτή τη λύση. Ε, ωραία, λοιπόν τώρα, τώρα τι να πω δηλαδή, να
σκοτώσουμε κανένα; Εντάξει, προκύψανε από τη διαδικασία αυτή στην πορεία
αυτά, άλλα υπολογίζανε να προκύψουνε και προκύψανε δυστυχώς άλλα, έτσι;
Λοιπόν, αλλά ούτε μπορεί να αφήσουμε το κτίριο στη μέση ούτε να το
γκρεμίσουμε, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου όπως την ανέλυσα πριν.
Αλλά εδώ λοιπόν το παράπονο έγκειται στο εξής, ότι προηγουμένως είπα ότι τα
κουφώματα που θα μπούνε ξανά τα ίδια, είναι δεν βάζουμε εμείς κουφώματα να
τα πληρώσουμε τώρα, γιατί θα 'ρθει το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ που είναι χρηματοδοτικό
πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο θα έχει και πλήρη μόνωση του κτιρίου των

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

77

τοίχων, θα έχει πλήρη αλλαγή των κουφωμάτων και δεν είχε νόημα εμείς να
βάλουμε καινούργια κουφώματα μέχρι να εκτελέσουμε το έργο που είναι σε
δημοπρασία το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Κατά συνέπεια, παραμένουν τα ίδια, γιατί και εξ
άλλου είπες 600Χ30 ευρώ το μέτρο πόσο είπες, 18.000 είναι, εμείς απ'το ΕΣΠΑ
έχουμε εξασφαλίσει περισσότερα να αλλάξουμε όλα αυτά, έτσι; Επομένως και
πιστοποιητικό καταλληλότητας θα έχει και θερμομονώσεις θα έχει και καινούργια
κουφώματα θα έχει δεν θα τα πληρώσει ο Δήμος, γιατί αυτά εάν πηγαίναμε σε
καινούργιο κτίριο, αυτά τα λεφτά απ'το ΕΣΠΑ θα τα χάναμε υπ'όψιν να
σημειώσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, έχετε το λόγο, για τεχνικά θέματα. Εχει ζητήσει ο κ.
Μπάκας.
Εντάξει, ελάτε, ελάτε, κ. Καρκούλια, ελάτε.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Εγώ δεν θα μπω στα τεχνικά προβλήματα και στους
προϋπολογισμούς και στα τεχνικά προβλήματα που είναι αρμόδιοι άλλοι, εγώ
γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε ο Καλλικρατικός Δήμος και
σταμάτησε να λειτουργεί το Δημαρχείο της Παλλήνης, άκουγα γκρίνια και από
τον κόσμο και απ'τους συμβούλους ένθεν και ένθεν, γιατί δεν υπάρχει το
Δημαρχείο και γιατί το Δημαρχείο αυτό, η παύση της λειτουργίας του νέκρωνε
την πόλη. Ηδη μπήκε σε ένα ποταμάκι τώρα και να δημιουργηθεί το Δημαρχείο
και να ξαναγίνει το Δημαρχείο. Ο κόσμος άρχισε να ευχαριστείται αλλά
συνέχισαν να γκρινιάζουνε σύμβουλοι. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει
να το λύσουμε. Είπε ο Δήμαρχος δέκα φορές ότι δεν θα φτάσει τόσο, είναι το
σύστημα του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ότι θα γίνει μόνωση, είπαμε πάρα, πάρα πολλά
πράγματα και ότι το Δημαρχείο αυτό θα είναι, εάν γινότανε καινούργιο θα ήταν
το μισό απ'ότι αυτό. Η πλευρά της μειοψηφίας δεν έφερε και καμία πρόταση να
πει συγκεκριμένα ότι έχουμε αυτά τα δεδομένα, αυτά τα στοιχεία, ότι κύριε θα
γινότανε διπλάσιο ή θα ήτανε το ίδιο, απλά λέτε κ. Μερτύρη ότι όχι λέτε

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

78

ψέματα, δεν θα γίνει και δεν θα γίνει, δεν φέρατε μία μελέτη και να πείτε ότι
εάν γκρεμιστεί θα γίνουν τα ίδια τετραγωνικά. Ακουσα ότι δεν έχουμε την
κάλυψη, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Μα πώς θα γίνει, όπως ήταν το παλιό
Δημαρχείο, όπως ήταν το παλιό, θα γίνει μία διαμόρφωση και θα γίνει πιο
ισχυρό.
Και ένα άλλο και τελειώνω. Μου πέσανε, επειδή το είδα κιόλας και είδα
και κάτι φωτογραφίες, ουδείς προερχόμενος τουλάχιστον απ'την Παλλήνη δεν
είδε την κατάντια αυτουνού του κτιρίου, πώς λειτουργούσε τόσα χρόνια και πώς
δεν είχε σκοτώσει κόσμο, διότι όλο το κτίριο αυτό πάσχει, είναι χτυπημένο,
πάσχει κ. Μερτύρη, δεν το είδατε αυτό και δεν το είπατε. Πώς λειτουργούσε
αυτό το Δημαρχείο, μπορείτε να μας πείτε κάποιος από 'δω; Κανένας. Ητανε
σάπιο, ήταν χτυπημένο το αυτό και αυτή τη στιγμή διεξάγεται, γίνεται το έργο,
αυτό το Δημαρχείο αυτό το κτίριο που 'τανε πεθαμένο, ήτανε σαθρό, να γίνει
ισχυρότατο και να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Τώρα, αν πειράζει που το
Δημαρχείο δεν γίνεται μετά από δύο χρόνια για να 'χουμε να γκρινιάζουμε, είναι
άλλο θέμα, το Δημαρχείο θα γίνει και ο κόσμος σας διαβεβαιώ της Παλλήνης ότι
είναι ευχαριστημένος, γιατί θα δει πάλι τις Υπηρεσίες του να είναι εκεί, έτσι, και
η πλατεία πάλι σε 6 μήνες θα πάρει τη ζωή. Τώρα, αν δεν το θέλουμε είναι άλλο
θέμα, εμείς πάντως θέλουμε η Παλλήνη να πάρει ζωή. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Καρκούλια, ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Σέβομαι την προσπάθεια του κ. Καρκούλια να αποδείξει ότι
είναι καλός συνήγορος, αγωνιώδης η προσπάθειά σου αγαπητέ Δημήτρη, αλλά
εν πάση περιπτώσει, θα πούμε δυο πράγματα, να πούμε δυο πράγματα γιατί, δεν τα βάζω μαζί σου...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε κ. Καρκούλια, σας παρακαλώ.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

79

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... εγώ κάθισα και σ'άκουσα και είπες δεν υπάρχει κανείς που
να πει πώς αυτό το κτίριο λειτουργούσε. Αφησέ μας λοιπόν να σου πούμε γιατί
αυτό το κτίριο λειτουργούσε. Αυτό το κτίριο λοιπόν είχε τη μεγαλύτερη ζημιά,
τη μεγάλη ζημιά το 1999 με το σεισμό της Πάρνηθας και χαρακτηρίστηκε
κίτρινο. Δεν θα 'ρθει έλα παππού μου να σου δείξουμε τα αμπέλια σου ο κ.
Καρκούλιας, τα ξέρουμε τ'αμπέλια μας και είμαστε μέσα στο κτίριο χρόνια
ολόκληρα. Το κτίριο λοιπόν υπέστη σοβαρές ζημιές όντως στο σεισμό της
Πάρνηθας το 1999, είχε χαρακτηριστεί ακόμα και κίτρινο απ'το ΥΠΕΧΩΔΕ. Για να
ξαναλειτουργήσει το Δημαρχείο, σας πληροφορώ ότι ήρθε, δόθηκε χαρτί για τη
σεισμική επικινδυνότητα να είχε ή δεν είχε και δόθηκε και χαρτί για τη στατική
του επάρκεια μετά από αποξηλώσεις των σοβαντισμάτων που υπήρχαν, την
αποκάλυψη του τσιμέντου στις κολώνες, τις ενέσεις τις ενισχυτικές που έγιναν
και μας είπανε, τώρα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ένα πράγμα δεν μπορείτε
να κάνετε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, να μην γκρεμίσετε τοίχους να ενώσετε
γραφεία μεταξύ τους, γιατί και οι τοίχοι είναι φέρων οργανισμός του κτιρίου και
δεν κινδυνεύετε.

Για 10 χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι απ'το 2000 μέχρι το

2010 έγιναν του κόσμου οι εκδηλώσεις, μέχρι και με 200 και με 250 άτομα
γεμάτη η αίθουσα και γεμάτος και ο διάδρομος και δεν υπήρχε κανένα
πρόβλημα και δεν θα 'ρθει ο κ. Καρκούλιας να μας πει ότι δεν σκοτώθηκε
κόσμος και είμαστε τυχεροί, όταν εκεί πέρα πάνω γινότανε του κόσμου οι
εκδηλώσεις και το ξαναλέω, με 200 και 250 άτομα.
Βεβαίως απαιτείται μία, που εσωτερικά είχε γίνει, αλλά απαιτείται μία
αναβάθμιση του κτιρίου, απαιτείτο μία αναβάθμιση του κτιρίου και δεν είχαμε
καμία αντίρρηση, αλλά όμως δεν θα πάψουμε να μιλάμε ότι όταν μιλάμε για την
ιστορικότητα του κτιρίου και το συναισθηματικό, τους συναισθηματικούς
δεσμούς που υπάρχουν με το κτίριο, δεν μιλάμε για καμία αρχιτεκτονική
ιστορικότητα, δεν έχει καμία αρχιτεκτονική ιστορικότητα το κτίριο... έτσι, είναι
ένα κτίριο όμως που είναι συνδεδεμένο με τη ζωή της Παλλήνης, που ήταν η

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

80

παλιά Κοινότητα Παλλήνης, που πολλά παιδιά που σήμερα είναι επιστήμονες
τέλειωσαν το Λύκειο μέσα στο Δημαρχείο αυτό της Παλλήνης γιατί εκεί
στεγαζότανε

το

παλιό

Λύκειο

της

Παλλήνης,

έχει

λοιπόν

πολλούς

συναισθηματικούς δεσμούς το συγκεκριμένο κτίριο με όλη την πόλη της
Παλλήνης.
Αυτό λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία δεν να αρχίσουμε να μιλάμε
αγαπητοί συνάδελφοι, αν υπάρχουν αμφιβολίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
και τα λοιπά, το δηλώσαμε κανονικά στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι δηλωμένο
κανονικά σαν ιδιοκτησία του Δήμου. Συμβόλαια βεβαίως δεν υπάρχουνε, γιατί
υπάρχουνε στο Δήμο απ'την παλιά Κοινότητα απ'τη δεκαετία του '50 και
χτίστηκε, κανείς όμως δεν υπάρχει διεκδικητής ή να αμφισβητήσει το
ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ετσι μπράβο, γιατί όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα
ιδιοκτησιακό εννοείται ότι υπάρχουνε κάνα, δυο, τρεις όμοροι οι οποίοι
διεκδικούνε το οικόπεδο, δεν διεκδικεί κανένας το οικόπεδο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αμφισβητείται, αλλά αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, τίτλος
ιδιοκτησίας δεν υπάρχει, με αυτή την έννοια...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ναι, αλλά δεν υπάρχει και κανένας άλλος να διεκδικεί το
συγκεκριμένο κτίριο και να αμφισβητεί ότι είναι του Δήμου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, αλλά άμα πας στην Πολεοδομία και σου πει, φέρε μου τον
τίτλο ιδιοκτησίας, τι...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Αυτό θα το δούμε, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο, αυτό είναι
άλλο, αλλά δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή, να ακούει ο
κόσμος και να λέει...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Λάκκο, -Σπύρο, συγγνώμη, θα σε διακόψω τώρα, επειδή
πετιέται ο Λάκκος τώρα και λέει- ξέχνα τα ιδιωτικά και τις καταπατήσεις, τις
χρησικτησίες και λοιπά, ο Δήμος θα πάει σε κανένα δικαστήριο με κάποιον

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

81

ψευτοαντίδικο για να βγάλει απόφαση ότι είναι ιδιοκτήτης; Διότι η χρησικτησία
λοιπόν να σου πω για να μην το λέτε αυτό το πανηγύρι παραπέρα και
παραπέρα, άμα ένας ιδιοκτήτης λοιπόν ιδιωτικής έκτασης δεν έχει τίτλους και το
'χει 20 χρόνια, 30 χρόνια με τον πατέρα του και τη μάνα του, κάνει μια τυπική
αντιδικία με σένα, εσύ με τον αδελφό σου ή με το παιδί σου και λες είναι δικό
μου, γιατί το παιδί σου έρχεται ως αντίδικος και συνομολογεί αυτό και έτσι
αποκτάς ένα τίτλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Γιατί δεν τα λέτε μετά και μου κόβετε εμένα τώρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα πετιέται τώρα να μας πει ο Παναγιώτης.
ΛΑΚΚΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Εχει περάσει 25ετία...
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Αμα πας να βγάλεις... χαιρετίσματα στην
εξουσία, δεν έχεις τίτλο, κατάλαβες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λάκκο, κ. Λάκκο.
Κύριε Κωνσταντά, συνεχίστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, εκείνο λοιπόν που θέλω να τονίσω, γιατί
το ακούω συνέχεια αυτό και με έχουν ρωτήσει και στην Παλλήνη, καλά το
Δημαρχείο δεν είναι δικό μας, το κτίριο δεν είναι δικό μας, το οικόπεδο δεν είναι
δικό μας; Να ξεκαθαρίσουμε ότι και το κτίριο είναι δικό μας και το Δημαρχείο
είναι της Παλλήνης, ήτανε δικό μας και το οικόπεδο είναι δικό μας, κανείς δεν το
διεκδικεί. Για να πει κάποιος ότι δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας, αμφισβητείται
λέει το ιδιοκτησιακό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σπύρο, πάλι επανέρχεσαι και με αναγκάζεις να σε διακόψω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, δεν με πειράζει, να μου τα πεις μετά. Αλλά εκείνο που έχει
σημασία, γιατί βγαίνουνε...

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

82

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην μπερδεύεις την αμφισβήτηση με τον τίτλο, τίτλο έχουμε,
συμβόλαιο, συμβόλαιο έχουμε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ετσι, άλλο λοιπόν να λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουνε
τίτλοι και άλλο να λέμε ότι αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό. Εκείνο λοιπόν που
θέλω να ξεκαθαρίσω είναι αυτό, πρώτον...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι βέβαια, δεν είπα φταίει ο Σπύρος, αλίμονο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κωνσταντά, σας παρακαλώ. Κύριε Γαβρά. Συνεχίστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Και ο κ. Γκοτσόπουλος προχώρησε σε κάποια πράγματα μέσα
στο Δημαρχείο, γιατί ανακαινίστηκε το Δημαρχείο. Και εγώ μου φάνηκε
παράξενο όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται το Δημαρχείο που θα φτάσει
σχεδόν όχι τις 600.000...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 400 χιλιάρικα να φτάσει, άντε 450.000.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Να σας πω εγώ κάτι; Διότι θα 'ρθει το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και θα
βάλει άλλα 250 με 300 χιλιάρικα μέσα, το Δημαρχείο θα ξεπεράσει, θα πλησιάσει
σαν προϋπολογισμό το εκατομμύριο θα πλησιάσει μαζί με το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην πρόσθεση δεν είσαι καλός και εσύ, 400 και 250 που λες...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: 650, μέχρι τώρα είμαστε 620, έκανα το λογαριασμό όπως τα
'κανε ο κ. Μπουντουβάς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, τώρα αναιρείς αυτά που είπες πριν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Συγγνώμη, τα 620, προϋπολογισμό είπα κ. Ζούτσο, έχουμε 620
προϋπολογισμό μέχρι αυτή τη στιγμή.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο προϋπολογισμός δεν είναι κόστος όμως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Και λέω ότι αυτή τη στιγμή με βάση -προϋπολογισμό μιλάω,
εγώ

δεν

αμφισβήτησα

τον

προϋπολογισμό,

όχι

προϋπολογισμός,

ο

προϋπολογισμός του έργου μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα 620.000

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

83

ευρώ. Εάν πάμε και στα παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα λοιπά και στις
μονώσεις που είναι από το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, θα πλησιάσει αισίως το ένα
εκατομμύριο, προϋπολογισμός του έργου μιλάω και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι,
για να το ξεκαθαρίζω, μια και επιμένει σ'αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει,
μπορεί να δούμε και μία έκπτωση του 6%, μπορεί να δούμε και έκπτωση του
26%, έχουμε μάθει απ'τα δημόσια έργα το πώς παίζονται οι εκπτώσεις. Εκείνο
λοιπόν που έχει σημασία είναι θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ή ένα καινούργιο
κτίριο ή εκεί ή κάπου αλλού ή να περιμένουμε, μια και εδώ και ένα χρόνο,
ενάμισι έχουμε καταθέσει τη μελέτη του διοικητικού κέντρου την πολεοδομική,
της οποίας υπ'όψιν έχει πληρωθεί όλη η πολεοδομική μελέτη, έχει πληρωθεί και
όλη η πράξη εφαρμογής που ήταν 380.000, αν θυμάμαι καλά πρέπει να
χρωστάμε τις 80, οι 300.000 έχουνε προπληρωθεί στην πράξη εφαρμογής και
να ξεκινήσει η διαδικασία, πραγματικά κατασκευής ενός κέντρου διοικητικού
στην πόλη της Παλλήνης, που έχει τις τεράστιες εκτάσεις δίπλα απ'την Εφορία,
είμαι ξεκάθαρος σ'αυτό, ότι εκεί πρέπει να γίνει το διοικητικό κέντρο της πόλης
μας, όταν προβλεπότανε εκεί να γίνει και η Νομαρχία, θα δούμε τα 20
στρέμματα τι θα γίνει, εκεί ήταν οι μεγάλες αντιρρήσεις που είχαμε και αυτό το
κτίριο πραγματικά να γίνει ένα μικρό κόσμημα στο κέντρο της πόλης που θα
ξαναζωντανέψει αυτή την πόλη. Δεν είναι ανάγκη να είναι οι υπηρεσίες του
Δήμου που πηγαίνει ο κόσμος για να πιει τον καφέ του για να κάτσει στην
πλατεία, μπορούσε να 'ναι ένα ωραίο πολιτιστικό κέντρο στο κέντρο της
Παλλήνης, μία ωραία βιβλιοθήκη στο κέντρο της Παλλήνης, στο κέντρο της
πόλης, όχι όμως αυτά τα χρήματα τα οποία τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή να
γκρεμίζουνε, αυτό που κάνανε και το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2000, όχι σ'αυτή την
κλίμακα, σε μικρότερη κλίμακα. Ξηλώνανε όπου είχανε τις κολώνες και ιδιαίτερα
τις μεσαίες και κάποια δοκάρια, τα ξηλώσανε για να δούνε πού υπάρχουν τα
ραγίσματα και αν υπήρχαν ραγίσματα. Μ'αυτό τον τρόπο σας μιλάω ειλικρινά
είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσό, δεν επιτρέπεται να ξοδεύουμε αυτά τα

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

84

χρήματα σ'αυτές τις εποχές χωρίς να φτιάχνουμε ένα σύγχρονο κτίριο, αλλά
τουλάχιστον να σεβαστούμε αυτό το κτίριο με λιγότερα χρήματα να το
διατηρήσουμε, να το κρατήσουμε, γιατί είναι ιστορικό και συναισθηματικά
δεμένο με την πόλη της Παλλήνης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
Κύριε Βασιλόπουλε.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω κ.
Πρόεδρε, χαριτολογώντας κάπως, θα ξεκινήσω με τον κ. Καρκούλια και θα
τελειώσω με τον κ. Καρκούλια, χωρίς μ'αυτά που θέλω να πω να τον μεμφθώ,
προς Θεού, μακριά από μένα.
Στο παρελθόν είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος εδώ στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου ότι είχαν εγκριθεί 3 εκατομμύρια ευρώ για καινούργιο
Δημαρχείο στην Παλλήνη, σε χώρο δικό μας ιδιόκτητο. Οταν είχα ρωτήσει τον
Δήμαρχο, κάποια στιγμή είχε έρθει το θέμα του Δημαρχείου και το θέμα της
ανακαίνισης του Δημαρχείου και τα λοιπά και αυτά και τον ρώτησα απλά, τι
γίνανε κ. Δήμαρχε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η απάντησή του ξέρετε ποια ήτανε
κ. Πρόεδρε; Κάποιοι συνάδελφοι από μέσα εδώ, κάποιοι σύλλογοι της Παλλήνης
δεν θέλανε το καινούργιο Δημαρχείο. Και είχα κάνει και την ερώτηση πόσα
τετραγωνικά θα ήταν το Δημαρχείο, η απάντηση ήτανε 2.500 τετραγωνικά. Δεν
θέλαμε το καινούργιο, θέλουμε το παλιό σήμερα. Αυτό είναι η απάντηση του κ.
Καρκούλια το καινούργιο, το οποίο θέλαμε εμείς και εγώ προσωπικά και στο
προηγούμενο που είχε έρθει σε ό,τι αφορά το Δημαρχείο θέμα μέσα, δεν το 'χα
ψηφίσει και δεν το ψηφίζω και τώρα.
Αναφέρθηκαν κάποιοι συνάδελφοι σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του
Δημαρχείου. Θα 'μαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσει την ιστορικότητά του,
όμως όπως είπε και ο κ. Κωνσταντάς ας το κάναμε ένα μουσείο, ας το κάναμε
ένα πολιτιστικό κέντρο, έπρεπε να χαλάσουμε αυτά τα λεφτά ή έπρεπε να μην

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

85

πάρουμε τα 3 εκατομμύρια που 'χανε εγκριθεί, για να κάνουμε ανακαίνιση στο
παλιό Δημαρχείο; Δυστυχώς και τελειώνοντας, δεν το κάναμε το Δημαρχείο επί
διοίκησης του κ. Κωνσταντά εμείς, το καινούργιο που όλοι προσδοκούσαμε εμείς
οι Παλληνιώτες, δυστυχώς δεν το κάνετε και εσείς σήμερα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βασιλόπουλε.
Κύριε Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω το εξής, ότι -δυο λεπτά, παρακαλώ- επειδή
συμφωνούμε όλοι στην ιστορικότητα και λέμε να διατηρηθεί είτε μουσείο θέλεις
να το κάνεις φίλε Αργύρη είτε Δημαρχείο, Υπηρεσίες που λέμε εμείς, μέχρις
ότου κάνουμε κάποιο καινούργιο στο διοικητικό κέντρο που είπε ο κ.
Κωνσταντάς, που αυτό το διοικητικό κέντρο εγώ δυο χρόνια διοικώ και την
Δημοτική Ενότητα Παλλήνης, δέκα χρόνια πριν, οκτώ δεν ξέρω πόσα ήτανε
αυτό το διοικητικό κέντρο, ακόμα το περιμένουμε όμως. Κατά συνέπεια δεν
ξέρουμε πότε και πώς θα ξεμπερδέψουμε για να κάνουμε κάτι καινούργιο στο
διοικητικό κέντρο, μέχρι τότε αυτό το αφήνουμε και πέφτει και ρημάζει; Είτε
θέλουμε να το αφήσουμε ως μνημείο αν θέλετε ιστορικής μνήμης εκεί πέρα,
πάντως για να μην γκρεμιστεί και να υπάρχει με οποιαδήποτε ιδιότητα να το
επιλέξει κανείς, πρέπει να το στηρίξουμε, γιατί αλλιώς θα πέσει. Περάστε λοιπόν
τώρα που είναι γυμνές οι κολώνες και λοιπά, ούτε μηχανικός χρειάζεται να 'σαι,
εσύ περνάς κάθε μέρα, νομίζεις ότι αυτό το κτίριο μπορούσε χωρίς επισκευή και
συντήρηση στην στατικότητά του; Εστω εγώ να συμφωνήσω μαζί σου το
κάνουμε μια Βιβλιοθήκη που είπε ο κ. Κωνσταντάς ή ένα μουσείο που είπες εσύ,
μπορεί αυτό το κτίριο να σταθεί για να το κάνουμε μουσείο; Δεν θέλει επισκευή;
Μα, όχι, όχι, τον σκελετό του λέω, αφού πέρασες και το 'δες, δεν είδες τα
σίδερα γυμνά, σκουριασμένα απ'έξω, χωρίς τσέρια, χωρίς τίποτα, δεν τα 'δες;
Δηλαδή πρέπει να 'σαι μηχανικός για να δεις ότι καταρρέει; Αρα το θέμα δεν
είναι η χρήση του και αφού λέμε να το συντηρήσουμε και να το διατηρήσουμε

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

86

μάλλον, είναι πρώτα απ'όλα να το κάνουμε να σταθεί στα πόδια του, άρα οι
εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν έτσι κι αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ο κ. Μήλας.
ΜΗΛΑΣ: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω λίγο στον προϋπολογισμό κάποια
πράγματα τα οποία τα 'χουμε ξεχάσει, είναι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, ο
κλιματισμός, όλα αυτά τα στοιχεία, πώς θα περάσουν μέσα απ'αυτό το κτίριο;
Οταν θα ενισχυθούν τώρα τα δοκάρια, πώς θα περάσουν, θα ξανανοίξουμε
καινούργιες τρύπες; Ενα είναι αυτό.
Ασανσέρ έχει, ανελκυστήρας υπάρχει; Δεν το είδα πουθενά. Προβλέπεται
να γίνει ανελκυστήρας; Αρα αυτό το κτίριο δεν τελειώνει ποτέ απ'ότι φαίνεται,
πάει έτσι, προχωράει συνέχεια. Δεν είναι ηλεκτρολογικές μελέτες, αυτά είναι
ρετουσαρίσματα, ρετουσαρίσματα είναι. Θα κόψει τώρα κάτι καθώς γκρεμίζει ο
εργολάβος και θα πάει να το ξαναφτιάξει, δεν είναι εξ αρχής. Αυτό το κτίριο
θέλει καινούργια κανάλια, θέλει καινούργια άλλα ρεύματα, θέλει ταχύ Ιντερνετ,
θέλει χίλια δυο πράγματα, θέλει παθητικά συστήματα, παθητικά ενεργειακά
συστήματα, θέλει, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, πυροπροστασία και τι δεν
θέλει. Και συν το ότι δεν έχει πάρκινγκ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μήλα.
Ο κ. Μπάκας έχει το λόγο.
ΜΠΑΚΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
Θα απαντήσω κατευθείαν στον κ. Μήλα καταρχήν, επειδή είναι το
τελευταίο και το θυμάμαι καλά και στη συνέχεια θα πω μερικά πράγματα για τα
προηγούμενα που ειπώθηκαν.
Κύριε Μήλα, η διαδικασία, καταρχήν δεν έχω χειριστεί το θέμα, σας το
έχω ξαναπεί, η πληροφόρησή μου είναι από την Τεχνική Υπηρεσία και σας

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

87

απαντώ ότι έχω ενημερωθεί και εγώ, η διαδικασία είναι ως εξής. Αφού γίνει
αυτός ο διαγωνισμός για τον οποίο συζητούμε τώρα, ο προϋπολογισμός
αναφέρεται στην β'φάση και γίνουν οι ενισχύσεις που απαιτούνται βάσει της
μελέτης της στατικής που έχει γίνει από τον κ. Σπυράκο, αφού τελειώσει αυτό,
τότε θα μπούνε για να συνεχίσει η εργολαβία η πρώτη, πρώτη που είχε να κάνει
με την ανακατασκευή του κτιρίου, συνεπώς εκεί θα τοποθετηθούν όλα αυτά τα
οποία είπατε. Δεν θα έχουνε, δεν έχουν κλείσει τα πάντα και στη συνέχεια θα
ανοίγουν πάλι τρύπες δηλαδή, έτσι; Ο,τι έχει προβλεφθεί από την πρώτη το
αρχικό στάδιο.
Το άλλο που ήθελα να πω, ήτανε επειδή άκουσα και από τον κ.
Κωνσταντά που είπε αρχικά, η μελέτη η στατική έδειξε ότι δεν έβγαινε ούτε με
τον κανονισμό του '59, συνεπώς όλα τα χρόνια από το '59 μέχρι και σήμερα,
δεν ξέρω πότε κατασκευάστηκε, όχι δεν το λέω σε εσάς, επειδή το αναφέρατε
το λέω, μα δεν το χτίσατε εσείς, δεν έχω, δεν μέμφομαι εσάς, το λέω επειδή το
αναφέρατε. Το '59, ωραία, επιτρέψτε μου να συνεχίσω, ο στατικός έλεγχος
λοιπόν έδειξε ότι δεν βγαίνει ούτε με τον κανονισμό του '59. Συνεπώς επιτρέψτε μου, δεν αντιδικούμε, εγώ σας λέω τι έχουμε στα χέρια μας- όσον
αφορά ότι το ποσό είναι υπερβολικά μεγάλο, εγώ δέχομαι απόλυτα αυτά που
λέει η Τεχνική Υπηρεσία, έχουν γίνει προμετρήσεις, τα 'χουν υπολογίσει με
τιμολόγια που βγαίνουν απ'το Υπουργείο, συνεπώς δεν βλέπω κανένα λόγο εγώ
να αμφισβητήσω ή να πω κάτι άλλο.
Θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τη στατικότητα του κτιρίου, απλά προς
ενημέρωση. Ολα τα υποστυλώματα απαίτησαν από τη στατική μελέτη ενίσχυση,
όλα τα υποστυλώματα, όλες οι δοκοί του ισογείου απαίτησαν ενίσχυση. Δεν
υπήρχαν τοιχία, προφανώς και δεν υπήρχαν, στους παλαιότερους κανονισμούς
δεν προβλέπονταν τοιχία. Ελειπαν 4 δοκοί στο ισόγειο, υπήρχαν κολώνες οι
οποίες δεν συνενώνονταν μεταξύ τους, συνεπώς σε περίπτωση σεισμού δεν θα

88

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

μπορούσανε να απορροφηθούν μεγάλα σεισμικά φορτία γιατί θα σπάγανε πάνω
στις συγκεκριμένες κολώνες οι οποίες θα γκρεμίζονταν, έτσι, γιατί δεν θα
μπορούσε να μεταφερθεί ενεργειακό φορτίο. Ελειπε μία κολώνα, υπήρχε
σύνδεση, υπήρχε ένα δοκάρι που συνδέονταν κάθετα σε ταυ και έλειπε κολώνα
που δεν μπορούσε, ο στατικός έλεγχος έδειξε ότι απαιτούνταν εκεί κολώνα.
Υπήρχανε διαρρηγμένοι κόμβοι, έχει χαθεί η συνέχεια του μπετόν σχεδόν σε
όλους τους κόμβους, νομίζω το είδατε, το επισκεφθήκατε και εγώ το
επισκέφθηκα και έχω κρατήσει και φωτογραφίες.
Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω, το ανέφερε και ο Δήμαρχος, είναι ότι
σε όλα τα κτίρια υπάρχει ένα σημείο, λέγεται κέντρο ελαστικής στροφής, το
κέντρο ελαστικής στροφής είναι το σημείο εκείνο από το οποίο στρίβει το κτίριο
σε περίπτωση σεισμού, αυτό πρέπει πάντα να είναι κοντά στο κέντρο βάρους
του κτιρίου, έτσι, αυτός είναι ο ορθολογικός, κοντά, κοντά πάντως, όχι σε
τεράστια απόσταση. Εδώ η απόκλιση είναι τεράστια, φτάνει να είναι στα άκρα
του κτιρίου, στα όρια του κτιρίου, συνεπώς αυτό σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε
σεισμό οι στρέψεις είναι τόσο μεγάλες που σπάει το κτίριο. Αυτά είναι από
τεχνικής απόψεως, εγώ τα καταθέτω εδώ.
Τώρα, θα ήταν μία πολύ μεγάλη συζήτηση ενδεχομένως αν θα έπρεπε να
κατασκευαστεί αυτό το κτίριο ή όχι, αυτή η συζήτηση και προσωπική μου
άποψη αν θέλετε θα ήταν ότι θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα καινούργιο κτίριο αν
θέλετε έτσι. Αυτή όμως η συζήτηση έχει κλείσει εδώ και καιρό, γιατί το έχουμε
ήδη ψηφίσει αυτό, ψηφίσαμε να κατασκευαστεί, ψηφίσαμε να ενισχύσουμε το
παλιό το κτίριο, συνεπώς από 'δω και πέρα συζητάμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η
διαδικασία και όχι στον αέρα τι θα κάναμε ή πώς θα ήτανε ή να φιλοσοφούμε.
Αυτή είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

89

Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. Σας παρακαλώ. Ο κ. Καραγιάννης
έχει το λόγο. Σας παρακαλώ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, ειπώθηκαν πολλά πράγματα...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εχουν ειπωθεί πολλά πράγματα που τελικά δεν αποδεικνύουν
από τη μεριά της αντιπολίτευσης τι ακριβώς θέλει. Ηθελε να πάμε σε ένα
καινούργιο κτίριο με λιγότερα τετραγωνικά και να δούμε πού θα στεγάσουμε τις
υπόλοιπες Υπηρεσίες; Ψάχνεται η αντιπολίτευση πώς φτάσαμε εδώ. Τις
απαντήσεις τις έδωσε ο Δήμαρχος και δεν θα μπω σε αυτό.
Σε ό,τι αφορά την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Καρκούλιας. Είπε ο κ.
Κωνσταντάς ότι δεν θα 'ρθει ο κ. Καρκούλιας να μας πει πού είναι τα
αμπελοχώραφά μας. Λοιπόν, -εντάξει, εντάξει- έχω λοιπόν, έχω λοιπόν να πω
γι'αυτά τα, ναι, ναι, γι'αυτά τα αμπελοχώραφα έχω να πω λοιπόν. Το '99 το
χτύπησε ο σεισμός της Πάρνηθας, δόξα το Θεό δεν τα ξαναχτύπησε κανένας
σεισμός μέχρι σήμερα. Και δεν μπήκε, δεν μπήκαμε βέβαια και στην ανάγκη να
ανακαινιστεί το κτίριο, γιατί προς Θεού δεν μπορούσαμε να γκρεμίσουμε κανένα
τοίχο. Μ'αυτές τις λογικές εμείς δεν πορευόμαστε, εμείς πάμε με άλλες λογικές
οι οποίες λένε ότι, οι οποίες λένε κ. Κωνσταντά, ένα κτίριο χρήζει ενίσχυσης, θα
ενισχυθεί λοιπόν και θα δίνεται και η δυνατότητα να γκρεμιστεί οποιοσδήποτε
τοίχος για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου.
Σε ό,τι αφορά το, ας μην το κάναμε για να περιμέναμε την έγκριση
μελέτης του διοικητικού κέντρου, ε, μ'αυτές τις λογικές δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε, ακόμα θα μέναμε στο δεν βαριέσαι, άσ'το εκεί, μην γκρεμίζεις
τοίχους, να κάνουμε και μία προσευχή πριν μπούμε μην μας χτυπήσει κανένας
σεισμός και αν ποτέ έχουμε εγκρίσεις, τότε να φτιάξουμε εκεί ένα κτίριο. Ετσι
λοιπόν τα χωράφια μας πραγματικά δεν μπορούμε να τα τρυγήσουμε και αυτό
αποδείχθηκε.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

90

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κύριε.
Ο κ. Ζέρβας, παρακαλώ, έχετε το λόγο κ. Ζέρβα, είχατε ζητήσει το λόγο.
ΖΕΡΒΑΣ: Εγώ για τους λόγους που την προηγούμενη φορά ψήφισα λευκό, για
τους ίδιους λόγους θα ξαναψηφίσω λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ενα λεπτό, το 'χετε ζητήσει κ. Σταματίου; Δεν το 'χετε ζητήσει καθόλου.
Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: Θα ψηφίσω το έργο, γιατί θα το ψηφίσω; Γιατί πρέπει το
ταχύτερο δυνατό η Δημοτική Ενότητα Παλλήνης θα πρέπει να αποκτήσει το
δικό της διοικητικό κέντρο. Ακουσα με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις
όλων των συναδέλφων και διεπίστωσα το εξής, δεν είδα αμφισβήτηση σε
ουσιαστικά σημεία της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, το μόνο που
αμφισβητήθηκε ήταν τα 1.427 ευρώ ό,τι έχει σχέση με τις κατασκευές ξύλινες
και

μεταλλικές,

1.427

ευρώ,

αυτό

κατάλαβα,

αυτό

κατάλαβα,

αυτό

κατάλαβα...(επαλαμβάνει "αυτό κατάλαβα)... αυτό κατάλαβα και αυτό λέω. Το
ψηφίζω, σαφέστατα το ψηφίζω, σαφέστατα το ψηφίζω, γιατί, γιατί εκτιμώ,
εκτιμώ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί διακόπτετε, μα γιατί διακόπτετε; Σας παρακαλώ, γιατί
διακόπτετε; Εγώ δεν κατάλαβα τι είπατε. Κύριε Σταματίου, ένα λεπτό. Τι είπατε
κ. Βίτσιο; Σας παρακαλώ κ. Σταματίου, κ. Σταματίου, σας παρακαλώ ένα λεπτό.
Τι είπατε κ. Βίτσιο, τι είπατε;
ΒΙΤΣΙΟΣ: (εκτός μικροφώνου)...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν καταλάβατε, σας είπα πριν, βεβαίως, αλλά σας είπα το
εξής, ότι... δεν σταματάτε καθόλου.
Συνεχίστε.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

91

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: Συνάδελφοι, συνηθίζουμε να μην προκαλούμε. Εχουμε όλο το
δικαίωμα να λέμε την άποψή μας, όπως την αντιλαμβανόμαστε και έχουμε την
υπομονή να ακούμε από πιο μπροστά αρκετές απόψεις. Εγώ λοιπόν αυτό που
έχω να πω είναι το εξής, έχω μια μελέτη μπροστά μου της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Αυτό λοιπόν που είδα και αυτό που καταγράφηκε και από τους γνωρίζοντας
περισσότερο τα τεχνικά θέματα, αυτό το οποίο -και θα κλείσω- είναι ότι στα
ουσιαστικά σημεία η τεχνική μελέτη δεν αμφισβητήθηκε, γι'αυτό λοιπόν και το
ψηφίζω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Είναι κάποιος άλλος κύριος για πρωτολογία;
Δευτερολογία λοιπόν ο κ. Μερτύρης.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε τίποτα, επειδή άκουσα από τον
κ. Καραγιάννη και ειπώθηκε και από τον Δήμαρχο και δεν ισχύει, τα τετραγωνικά
είναι, πάρτε την επιφάνεια του οικοπέδου, είναι κατά 100 τετραγωνικά με 120
λιγότερα από αυτό που είναι σήμερα, πάρτε την επιφάνεια του οικοπέδου,
υπάρχει συντελεστής, είναι μία απλή, ένας απλός πολλαπλασιασμός, δεν είναι
λοιπόν το μισό κ. Δήμαρχε, όπως σέβομαι τις νομικές σας γνώσεις, σεβαστείτε
και αυτά που ξέρω 20 χρόνια σ'αυτή τη δουλειά και αυτό μπορούμε, ο Γρηγόρης
είναι μηχανικός, ο κ. Μπάκας είναι μηχανικός, μπορεί να σας τα πει η κα
Λεβαντή. Αρα λοιπόν δεν ισχύει το 50%, είναι 100 τετραγωνικά με 120
λιγότερο.
Μετά, δεν σας παρέσυρε -για να απαντήσω στον κ. Καρκούλια- δεν σας
παρέσυρε κανείς κ. Δήμαρχε, γιατί εξ αρχής εμείς σαν αντιπολίτευση, η θέση
που θέλει να μάθει ο κ. Καρκούλιας ήτανε, θεωρούμε ότι το κτίριο θα φτάσει σε
υψηλό κόστος, αυτή ήταν η θέση της αντιπολίτευσης -να ολοκληρώσω...

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

92

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε. Συνεχίστε κ. Μερτύρη, συνεχίστε. Κύριε
Καρκούλια, σας παρακαλώ.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Θεωρούμε λοιπόν, η θέση της αντιπολίτευσης εξ αρχής ήταν ότι
θεωρούμε θα φτάσει σε υψηλό κόστος και να γκρεμιστεί και να φτιαχτεί
καινούργιο, αυτή ήταν η θέση της αντιπολίτευσης, εντάξει; Οχι λοιπόν ότι
παρασυρθήκατε, αυτά ενδεχομένως μάλλον, τέλος πάντων.
Καταρχήν, για το χρόνο που 'πε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε, μα μη διακόπτετε τώρα, σας παρακαλώ
πάρα πολύ κ. Καρκούλια, μη διακόπτετε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Χαίρομαι κιόλας κ. Καρκούλια που 'χετε πιάσει και τον παλμό της
Παλλήνης και ξέρετε τι λένε οι Παλληνιώτες, ειλικρινά χαίρομαι, μόνο δεν έχετε
καμία σχέση με τον παλμό της Παλλήνης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρκούλια, σας παρακαλώ, δεν θα ολοκληρωθεί η συζήτηση
έτσι.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ο,τι αφορά κ. Δρούγκα για το χρόνο, ήδη διανύουμε, η ιστορία
αυτή με το Δημαρχείο έχει ξεκινήσει από τα μέσα του '10 αν δεν κάνω λάθος,
του '11, ήδη λοιπόν διανύουμε ένα χρόνο και καθίστε να τελειώσει, καθίστε να
τελειώσει, ακόμα εγώ πήγα και είδα τις εργασίες σήμερα, είναι τουλάχιστον στο
1/3. Σας εξήγησα, θα σας πω, γιατί αγχώνεστε κύριε... γιατί αγχώνεστε; Λοιπόν,
καθίστε λοιπόν να κάνουμε ένα απολογισμό στο τέλος να δούμε πότε θα
τελειώσει και αν σ'αυτό το διάστημα μπορούσε να φτιαχτεί καινούργιο κτίριο.
Και ξέρετε κάτι; Επειδή άκουσα διάφορα πράγματα εδώ, επειδή άκουσα διάφορα
πράγματα, οι πρώτοι θεωρώ λοιπόν που 'χουμε συναισθηματικό δέσιμο μ'αυτό
το κτίριο είμαστε εμείς οι Παλληνιώτες να το πω, χωρίς να υπάρχει κάποιος
διαχωρισμός, έτσι; Θεωρούμε ότι οι πρώτοι που έχουμε συναισθηματικό δέσιμο
είναι αυτό. Αλλά να σας πω κάτι κύριοι; Δεν μπορεί το συναισθηματικό δέσιμο

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

93

να το πληρώνει ο κόσμος ένα εκατομμύριο, γιατί απ'ότι είπε ο κ. Κωνσταντάς
και συμφωνώ μαζί του, εκεί θα φτάσει το κτίριο. Να σας πω γιατί, μέχρι στιγμής
έχει φτάσει 180.000 και 50% μείωση κ. Δήμαρχε, πήγαμε στις 250.000, συν
180.000, μας κάνει 450.000. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
που λέτε, γιατί μιλάμε για θέμα χρόνου, δηλαδή τι θα κάνετε, θα φτιάξετε αυτό
το κτίριο, για να καταλάβω δηλαδή τη λογική σας, θα φτιάξετε αυτό το κτίριο
και θα περιμένετε το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ για να το ξαναφτιάξετε ή θα περιμένετε να
εγκριθεί το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ; Γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ είναι εγκεκριμένο και
δημοπρατείται ήδη...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δηλαδή θα περιμένετε να πάρετε τα χρήματα του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
για να το φτιάξετε; Τα 'χετε πάρει δηλαδή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Δημοπρατείται το έργο, δημοπρατείται.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δημοπρατείται. Και πότε υπολογίζετε και πόσα χρήματα είναι κ.
Δήμαρχε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) ... είναι 700.000 για τα δύο δημοτικά που
είπε και για το Δημαρχείο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δηλαδή έχετε βάλει μέσα και το Δημαρχείο και είναι 700.000;
Λοιπόν, αυτό...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Οχι, για να 'μαστε και δίκαιοι, ο κ.
Κωνσταντάς τα είχε κάνει αυτά.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αυτό που σας λέμε εμείς αυτή τη στιγμή, είναι το κτίριο αυτό,
αυτό που σας λέμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Μερτύρη, αφήστε τον να ολοκληρώσει.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

94

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αυτό που σας λέμε εμείς λοιπόν, ότι το κτίριο αυτό με το
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, γιατί και τα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ χρήματα είναι, έτσι, δεν τα
βρίσκουμε στο δρόμο και με το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ θα φτάσει το ένα εκατομμύριο.
Επιβεβαιώθηκε η άποψή μας εξ αρχής, σας είπαμε εξ αρχής ότι θα φτάσει ένα
εκατομμύριο και θα φτάσει ένα εκατομμύριο. Τώρα, αν είναι σωστό ή όχι κύριοι
να δώσουμε ένα εκατομμύριο σ'αυτό, ας το κρίνει ο κόσμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μερτύρη, ευχαριστούμε πολύ.
Για ένα λεπτό ο κύριος θέλει ο Βίτσιο, μια δευτερολογία και να
ολοκληρώσουμε.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και να μην ξαναπιάσουμε τα
πράγματα από την αρχή, λέχθηκε και πριν και επισημαίνεται τι, ότι πρώτον η
διαδικασία την οποία ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το Δημαρχείο ήταν
λανθασμένη και πρέπει να το παραδεχτείτε, αυτό είπαμε εμείς. Είπαμε επίσης ότι
όλα αυτά που λέχθηκαν εδώ μέσα ότι το κόστος θα φτάσει στο ένα
εκατομμύριο κοντά, κρατάγατε, εντός εισαγωγικών, άσο στο μανίκι σας το
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ και τελικά μας επιβεβαιώνετε πλήρως. Αν τελικά θεωρείτε όσα
λέχθηκαν εδώ μέσα ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει ένα κτίριο στην Παλλήνη
προκειμένου να μαζευτούνε οι Υπηρεσίες και να κάνει οτιδήποτε, είναι μακράν
απ'αυτό που εμείς είπαμε. Εμείς εξ αρχής είχαμε την άποψη ότι το συγκεκριμένο
κτίριο έπρεπε να γίνει καινούργιο, επιβεβαιωθήκαμε σ'αυτό, τα κόστη θα είναι
υψηλότερα πολύ ακόμα και απ'το καινούργιο θα πω εγώ και παράλληλα
ουδέποτε η Δημοτική Ενότητα της Παλλήνης θα έχει ένα σύγχρονο κτίριο, θα
έχει ένα κτίριο μπαλωμένο, ένα κτίριο ανακατασκευασμένο και το κόστος θα
έχει ξεπεράσει κατά πολύ το καινούργιο κτίριο, αυτό δηλώσαμε, αυτό είπαμε,
εκεί διαφωνούμε και εκεί συνεχίζουμε να διαφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ναι κ. Μήλα, πείτε δευτερολογία.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

95

ΜΗΛΑΣ: Ξαναλέω πάλι, θυμίζω τα ηλεκτρομηχανολογικά τα οποία δεν
υπάρχουν πουθενά. Και ένα δεύτερο, το κτίριο αυτό που θα κατασκευαστεί
μ'αυτή τη μελέτη που υπάρχει, σίγουρα θα είναι, θα έχει μικρότερο συντελεστή
ασφάλειας από ένα καινούργιο κτίριο, το οποίο θα είχε υπόγειο, θα 'χε
διαφορετική συμπεριφορά, θα ήταν αλλιώς. Αυτό ήθελα να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Το θέμα έχει ολοκληρωθεί. Είναι κατά πλειοψηφία.
Κύριε Γαβρά, εσείς, ψηφίζετε; Συμφωνεί ο κ. Γαβράς.
Συμφωνεί η κα Νούτσου.
Ο κ. Γκοτσόπουλος; Συμφωνεί.
Ο κ. Σμυρλιάδης; Οχι.
Ναι, ναι, λευκό.
Ο κ. Δημήτρης Βελιώτης, συμφωνεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης για κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ για το
έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΜΠΑΛΑΝΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΥΡΟΥ", αρ. μελ. 07/08.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Ως έχει η εισήγηση.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

96

Παρακαλώ κ. Μερτύρη.
Θα μιλήσει ο κ. Βίτσιος;
ΒΙΤΣΙΟΣ: Μία ερώτηση, μια ερώτηση. Γνωρίζω ότι ο ΘΗΣΕΑΣ επανήλθε, έτσι,
από δημοσιεύματα που υπάρχει ότι ήδη μπήκαν και τα πρώτα χρήματα και
επανήλθε ο ΘΗΣΕΑΣ, έτσι; Λοιπόν, αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι ότι εμείς το καταψηφίζουμε γιατί θεωρούμε ότι ένα
έργο το οποίο ξεκίνησε με μια μελέτη του '09 λοιπόν, που κατοχυρώθηκε,
εγκρίθηκε και τα λοιπά και ήρθαν οι λογαριασμοί ένας πίσω από τον άλλο και
καταλήξαμε τελικά να φτάσουμε στον 7ο λογαριασμό για να δώσουμε μια
διαφορά έστω και της τάξης των 12.000, είναι φύσει αδύνατον να το
στηρίξουμε και να το ψηφίσουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να
'ρθουνε ένα σωρό λογαριασμοί και να έρθει μετά από τόσο χρονικό διάστημα ο
7ος λογαριασμός για 11.800 τόσα πόσα λέει εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βίτσιο.
Κύριε Γαβρά.
ΓΑΒΡΑΣ: Από πού προκύπτουν οι αναθεωρήσεις των τιμών και βγάζουν αυτό
το κονδύλι; Εχουν δοθεί παρατάσεις του έργου που δεν φαίνονται εδώ μέσα
στην εισήγηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τέντης θα απαντήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Να κάνω και μία συμπληρωματική ερώτηση αν επιτρέπεται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάντε τη κύριε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Είναι υπόλοιπο του έργου ή είναι αναθεώρηση τιμών; Η είναι
το ένα ή είναι το άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα σας απαντήσει ο κ. Τέντης.

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

97

ΤΕΝΤΗΣ: Εδώ πέρα δεν έχει έρθει το θέμα σαν έγκριση λογαριασμού, έτσι; Εχει
έρθει σαν κατανομή ΣΑΤΑ, γιατί αυτό είναι έργο το οποίο επειδή είχε ενταχθεί
αρχικά στο ΘΗΣΕΑ πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, έχει βγει με 18%, το
έργο αυτό είναι με 18%, έτσι; Λοιπόν, ήταν απ'το ΘΗΣΕΑ, τελείωσε ο 6ος
λογαριασμός απ'το ΘΗΣΕΑ και έρχεται αυτή τη στιγμή ο 7ος, ο οποίος
πιστώνεται από ΣΑΤΑ γιατί από τη ΣΑΤΑ και το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων πληρώναμε αυτά που έχουν να κάνουνε με επενδυτικά έργα που
είναι στο 18%, έτσι, το 28% ήταν ίδιοι πόροι. Δεν έχει έρθει εδώ πέρα το θέμα
σαν έγκριση λογαριασμών δηλαδή, έχει έρθει σαν κατανομή πίστωσης, είναι
λογιστικό το θέμα, δεν είναι... Οχι, άλλο σας λέω, δεν έχει έρθει αυτή τη στιγμή
σαν θέμα, έτσι, δεν έχει έρθει για να εγκριθεί εδώ ο λογαριασμός, ο
λογαριασμός αυτός προφανώς έχει εγκριθεί σε κάποιο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω σε ποιο. Το ζήτημα είναι από
πού θα πληρωθεί. Απ'τη στιγμή που δεν υπάρχουνε πιστώσεις απ'το ΘΗΣΕΑ, θα
πρέπει να πληρωθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ, οι πιστώσεις ΣΑΤΑ θέλουνε για την
κατανομή τους απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι λογιστικό θέμα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Τέντη.
Η κα Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Να ρωτήσω κάτι; Υπάρχει χώρος, ιδιαίτερα στην πλατεία του
Σταυρού που είναι κοντά στο σπίτι μου, που δεν έχει φτιαχτεί, εκεί τι
προβλέπεται να φτιαχτεί;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Ολοκληρώνεται η ανάθεση προμήθειας
οργάνων τώρα σε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Κύριε Γκοτσόπουλε, έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε; Οχι, ωραία.
Οπότε είναι κατά πλειοψηφία, εκτός κ. Γαβρά;

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

98

ΓΑΒΡΑΣ: Ψηφίζω, όχι, γιατί έχω ψηφίσει και άλλες φορές όχι τις αναθεωρήσεις
των τιμών και τις παρατάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νούτσου; Ναι.
κ. Γαβρά, όχι είπαμε, έτσι;
Ο κ. Γκοτσόπουλος; Ναι.
κ. Σμυρλιάδη; Ναι.
... και ο κ. Κωνσταντάς
ο κ. Λάκκος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μείζονα καταψηφίζει και ο κ. Γαβράς.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του

έργου

"ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΑΝΩΝ

ΣΕ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΣΗΜΕΙΑ

ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΖΑΣ ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έργο αυτό ήδη εκτελείται, δεν ξέρω πόσοι έχετε περάσει.
Είναι, έχουν πέσει οι κροκάλες, όλα αυτά, έτσι, σε λίγο θα ολοκληρωθεί και η
καθυστέρηση οφείλεται στο ότι έπρεπε να πάρουμε άδειες από το Δασαρχείο να
κόψουμε κάτι ευκαλύπτους που ήταν μέσα εκεί και λοιπά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη;

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

99

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε. Απλά να κάνω μία ερώτηση, εδώ γράφετε 4
ατόμων ευκαλύπτου, τι είναι αυτό; Ετσι λέγονται, άτομα ευκαλύπτου; Τεμάχια
δεν γράφονται;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι λέγονται, τώρα τι να σου πω;
κ. Γαβρά, το ψηφίζετε.
Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης για έγκριση εγγραφής του Δήμου μας στην εφαρμογή
λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων "ΕΡΓΑ".

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως έχει η εισήγηση;
Ομόφωνα.
Να σας απαντήσει ο κ. Τέντης.
ΤΕΝΤΗΣ: Αυτό είναι λογισμικό που το αγοράζουν όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα,
θα μπορούσε να έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, στη Λαμία, στην Καβάλα, τι σχέση
έχει; Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τοπικό για εμάς εδώ, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

100

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ Δήμου
Παλλήνης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ υπάρχουν 3 θέσεις που έρχονται απ'τον ΟΑΕΔ που δεν τις
γνωρίζαμε καθόλου όταν συντάσσαμε τον οργανισμό και πρέπει να κάνουμε
τροποποίηση για να τις περιλάβουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη
κ. Γαβρά
κα Νούτσου.
Παρακαλώ. Ο κ. Βίτσιος, μια...
ΒΙΤΣΙΟΣ: Απλά μια επισήμανση. Επειδή το ζήτημα και γνωρίζετε τι συμβαίνει
τώρα γενικότερα με τους εργαζόμενους και επειδή τροποποιούμε τον οργανισμό
τώρα του Δήμου, πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει σύντομα μια κουβέντα για να
δούμε όλα τα οργανογράμματα και των Νομικών Προσώπων του Δήμου
γενικότερα και του Δήμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει διάχυτη και το ξέρεις και το
ξέρουμε όλοι ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα, δηλαδή έχουμε Νομικά Πρόσωπα,
έχουμε ας πούμε την Κοινωφελή Επιχείρηση που 'χουμε ένα οργανόγραμμα το
οποίο δεν το 'χει ούτε η ΝΑΣΑ και έχουμε ας πούμε το Νομικό Πρόσωπο των
Παιδικών Σταθμών και τα λοιπά, το οποίο είναι όπως είναι. Δηλαδή θα πρέπει να
μπούμε σε μια διαδικασία και ενόψει της γενικότερης διαδικασίας Δήμαρχε, η
οποία λέει ότι μέχρι 31/12 πρέπει να απαντήσουμε σε τι οργανικά κενά, ανάγκες
και τα λοιπά έχει, θα πρέπει να προβλέψουμε να περιγράψουμε θέσεις,
συγχωρέστε με που φεύγω εκτός του θέματος αυστηρά, αλλά θα πρέπει να

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

101

προβλέψουμε άμεσα τις θέσεις για τις οποίες χρειαζόμαστε π.χ. για τους
παιδικούς σταθμούς και όλα αυτά, όλες τις ανάγκες θα τις δούμε εκ νέου. Αυτή
την επισήμανση ήθελα κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ο κ. Σμυρλιάδης.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω, αυτές οι θέσεις πότε προβλέπεται να
καλυφθούν; Και απ'ότι γνωρίζω...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουν εγκριθεί, μας έχουν έρθει ειδοποιήσεις και δεν μπορούμε
να τους τοποθετήσουμε, γιατί δεν έχουμε θέσεις στον Οργανισμό.
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ: Τα άτομα δηλαδή έχουνε βγει ποια είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν τους ξέραμε, δεν τους λάβαμε υπόψη και τώρα έχουμε
αδυναμία να τους απασχολήσουμε, ενώ έχουν έρθει άνθρωποι και φωνάζουνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
Ομόφωνα λοιπόν.

ΘΕΜΑ 8ο

Λήψη απόφασης περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλλήνης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά έτσι κι αλλιώς τυπικά θα τα πούμε, δεν είναι. Λοιπόν, εδώ
πέρα, επειδή έχουν εξαντληθεί όλοι οι αναπληρωματικοί της μειοψηφίας,
συνάδελφοι, τα μέλη που είχαν εκλεγεί ως τακτικά και αναπληρωματικά της
μειοψηφίας, όπως προβλέπεται, -για να μην λέμε τώρα άρθρα και λοιπά- τα

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

102

αναπληρωματικά έχουν εξαντληθεί γιατί ήρθαν να αναπληρώσουν θέσεις
τακτικών και τώρα είχαμε και έλλειμμα ενός τακτικού πλέον με τη διαγραφή του
κ. Κωνσταντά. Κατά συνέπεια, πρέπει να εκλέξει η μειοψηφία ένα τακτικό μέλος,
συν δύο αναπληρωματικά, ώστε να έχουμε πληρότητα σε ό,τι προβλέπει ο
νόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, η μειοψηφία μεταξύ της πρώτα θα εκλέξει τους υποψηφίους
και μετά θα πάμε στο σύνολο του συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μερτύρη.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ:

Εμείς

προτείνουμε

τακτικό

τον

κ.

Κουτσικούρη

και

αναπληρωματικό εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια εκλογή, πρέπει να κάνετε μια... Υπάρχει άλλος; Είναι δύο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Είναι για ένα μήνα, είναι τυπικό, εντάξει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει σημασία, τώρα αφού η διαδικασία πρέπει να
'ναι αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι θέμα διαδικαστικό.
Ο κ. Γαβράς, έχει το λόγο. Κύριε Γαβρά, παρακαλώ.
ΓΑΒΡΑΣ: Είχαμε τοποθετηθεί κατά τη διαδικασία της εκλογής των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής, όπως και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είχαμε
κρατήσει τότε μια στάση ότι δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία λόγω του ότι
η μείζονα αντιπολίτευση πήρε όλες τις έδρες που δικαιούτανε η αντιπολίτευση.
Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι πρέπει και η μείζονα και η ελάσσονα
αντιπολίτευση να εκπροσωπηθεί σ'αυτές τις επιτροπές, γιατί είναι επιτροπές που
παίρνονται αποφάσεις και συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την άποψη. Δεν θα
καταθέσω εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν θα καταθέσω υποψηφιότητα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

103

γιατί πρόκειται για ένα μήνα, να αφήσουμε την μείζονα αντιπολίτευση να το
χαρεί μέχρι τέλους και από την καινούργια χρονιά να κοιτάξουμε πιο
δημοκρατικά και πιο αντιπροσωπευτικά...
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αμα θέλετε να χαρείτε και εσείς κ. Γαβρά, ευχαρίστως, δεν
έχουμε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε σας παρακαλώ κ. Μερτύρη.
Η κα Νούτσου, παρακαλώ.
ΓΑΒΡΑΣ: Την διαδικασία τότε.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, και εγώ της ίδιας άποψης είμαι, θα το αφήσω να το
χαρούνε και ελπίζω απ'τον Γενάρη να αρχίσουν να ψηφίζουν και αριστερούς από
τη μείζονα αντιπολίτευση όπως ακούσαμε σήμερα, γιατί είναι και δείγμα γραφής
τελικά, σαν δημοτική παράταξη τι μέλλει γενέσθαι εάν κάποια στιγμή φτάσετε
να πάρετε το Δήμο, τι θα κάνετε με τους υπόλοιπους. Ψηφίζω λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ.
Ο κ. Γκοτσόπουλος.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μία λέξη να πω. Επειδή συμφωνώ απολύτως με αυτά που
είπε ο κ. Γαβράς και η κα Νούτσου, δεν θα προσθέσω τίποτα, στις διημερησίες
τον Γενάρη είμαστε εδώ. Λευκό ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
……..: Μία ερώτηση. Τελικά...
(συζήτηση εκτός μικροφώνου)
……..: Γι'αυτό θέλω να πω κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Εσείς δεν μπορείτε να μετέχετε στη
διαδικασία.

104

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

……..: Δεν μπορώ να μιλήσω δηλαδή να πω κάτι; Δηλαδή ο Καλλικράτης
τιμωρεί τους ανεξάρτητους; Εύγε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)... δεν μετέχεις Θόδωρε, στην επόμενη, ούτε
εμείς μετέχουμε ούτε η πλειοψηφία, στην επόμενη φάση...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είναι στην πρώτη φάση, δεν μπορεί, είναι στην πρώτη φάση,
δεν γίνεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε υποψηφιότητες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνεται, μετά θα μιλήσει, μετά, στο ολόκληρο θα μιλήσει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι στην αντιπολίτευση, είναι ανεξάρτητος, δεν συμμετέχει
στη διαδικασία...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: ... αν και νομίζω ότι αμφισβητώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα
πράγμα, άκουσα, για να τελειώσει το θέμα, να μην έχουμε πάλι καινούργια,
άκουσα αναπληρωματικό τον κ. κουτσικούρη. Ο κ. Κουτσικούρης, τακτικό,
ήτανε και έχει παραιτηθεί, έχει δικαίωμα να ξαναβάλει; Εχετε, το 'χετε ελέγξει,
μην έχουμε πάλι, δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά το θέμα είναι μην έχουμε πάλι
προβλήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα έχουμε 2 υποψηφιότητες, ένα για τακτικό και να το βάλεις
στη μειοψηφία να ψηφίσει και μετά θα 'ρθει σε όλο το συμβούλιο. Ο κ.
Κουτσικούρης είναι για τακτικό προτεινόμενος κ. Μερτύρη; Λοιπόν, ψηφοφορία
μεταξύ της μείζονος και ελάσσονος μειοψηφίας, για να καταγραφεί το
αποτέλεσμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν τοποθετηθεί, έχουν τοποθετηθεί ήδη, δεν χρειάζεται,
προφορικά, δεν χρειάζεται, αφού έχουν τοποθετηθεί Δήμαρχε.
(διακοπή ηχογράφησης)

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

105

ΒΙΤΣΙΟΣ: Ψηφολέκτης Βίτσιος. Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, έλαβε...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το θέμα 8, μετά από τη μυστική ψηφοφορία, έλαβε ο κ.
Κουτσικούρης 7 ψήφους υπέρ και 3 λευκά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκλέγεται ως υποψήφιος της μειοψηφίας ως τακτικό μέλος ο κ.
Κουτσικούρης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλέγεται ως υποψήφιος ο κ. Κουτσικούρης, μέλος.
Και αναπληρωματικό μέλος, ναι, ο κ. Μερτύρης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομοίως ο κ. Μερτύρης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομοίως και ο κ. Μερτύρης σαν αναπληρωματικό μέλος.
Ο κ. Κωνσταντάς αποχώρησε, δεν ψήφισε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, δυο λεπτά, πάμε τώρα σε όλο το συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για επικύρωση των δύο συμβούλων, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 19 λοιπόν της πλειοψηφίας ψηφίζουνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19 πλειοψηφία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και 7. Τώρα αφού πήρατε θέση πριν... 19 και 7, 26 λοιπόν
έλαβαν...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 26 έλαβαν ο κ. Κουτσικούρης για τακτικό μέλος και αντίστοιχα 26
ο κ. Μερτύρης για αναπληρωματικό μέλος και 3 λευκά. Ναι, τώρα ψηφίζουμε.
Αποχώρησαν, ο κ. Σμυρλιάδης και ο κ. Κωνσταντάς αποχώρησαν.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουν αποχωρήσει κατά την ψηφοφορία ο κ. Σμυρλιάδης και ο κ.
Κωνσταντάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, οι 3 ανεξάρτητοι, επαναλαμβάνω, ο κ. Κωνσταντάς, ο κ.
Βελιώτης και ο κ. Σμυρλιάδης έχουν αποχωρήσει και δεν μετέχουν στη
διαδικασία.

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

106

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης για έγκριση της διαγραφής από χρηματικό κατάλογο
τέλους κατάληψης πεζοδρομίου προς την εταιρεία "ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
& ΣΙΑ ΟΕ".

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ είχε χρεωθεί σε άλλη εταιρεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως έχει η εισήγηση.
Ναι, κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τμήμα εσόδων με το υπ'αριθμ. 30663 έγγραφό του εισηγείται
τη λήψη απόφασης σχετικά με την παρακάτω αίτηση που αφορά τη διαγραφή
χρηματικού καταλόγου τελών κατάληψης πεζοδρομίου για το οικονομικό έτος
2011 της εταιρείας ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Συγκεκριμένα, στις 22/3/2012
βεβαιώθηκε από το τμήμα μας ο υπ'αριθμ. 17 χρηματικός κατάλογος τελών
κατάληψης πεζοδρομίου για το έτος 2011 για την χρήση πεζοδρομίου επί της
οδού Θεσσαλονίκης 7, απ'την εταιρεία ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ. Το ποσό της
βεβαίωσης είναι 3.501,73 συν τις νόμιμες προσαυξήσεις. Εκ των υστέρων η κα
Τσούκα Ηλιάνα εξουσιοδοτημένη από τον κ. Περδίκη Ηλία, προσκόμισε
φωτοαντίγραφο λύσης της ομορρύθμου εταιρείας με την προαναφερόμενη
επωνυμία, σύμφωνα με την οποία στις 31/12/2008 οι κύριοι Περδίκης Ηλίας και
Περδίκης Δημήτριος αποφασίζουν τη λύση της εταιρείας ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ &
ΣΙΑ ΟΕ, η οποία είχε καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών στο Πρωτοδικείο
Αθηνών με αριθμό 8069/2012.
Σύμφωνα

με

τα

παραπάνω,

εισηγούμαστε

τη

διαγραφή

του

προαναφερόμενου χρηματικού καταλόγου που αφορά την επωνυμία ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, τέλη κατάληψης πεζοδρομίου 2011 και το οποίο βεβαιώθηκε
εκ παραδρομής μας και στο τμήμα εσόδων του Δήμου μας, δεν έχει

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

107

γνωστοποιηθεί ποτέ η λύση, μιας και στο τμήμα εσόδων του Δήμου μας δεν είχε
γνωστοποιηθεί ποτέ η λύση της εν λόγω εταιρείας το 2008. Αυτό θα βεβαιωθεί
στην εταιρεία που ήταν σε αντικατάσταση μετά, αλλά εδώ μιλάμε για τη
διαγραφή.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Διευκρινιστικά λοιπόν, επειδή στην εισήγηση...
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα βεβαιωθεί εκ νέου στην εταιρεία που υπάρχει, εντάξει;
ΒΙΤΣΙΟΣ: Επειδή, γι'αυτό σας είπα Δήμαρχε να διαβάσετε την εισήγηση, επειδή
όπως γράφτηκε και όπως είναι η εισήγηση, ακριβώς, σαφώς και συμφωνούμε να
διαγραφεί από τον άνθρωπο το χρέος, αλλά υποτίθεται ότι η χρήση θα πρέπει
να χρεωθεί σε κάποιον άλλο, έτσι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει ήδη βεβαιωθεί.
ΒΙΤΣΙΟΣ: Εντάξει, να αναφερθεί όμως, για να είναι σαφές το έντυπο και να
γραφτεί παρακαλώ και στην απόφαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, σ'αυτό δεν πρέπει να γραφτεί, αλλά σας λέω ότι έχει
βεβαιωθεί ήδη στο υπαρκτό... Νομικό Πρόσωπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν; Ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 10ο

Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον CAKAJ HATEME.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα ποσό αχρεωστήτως.
Ομόφωνα; Ομόφωνα.
--------------------------

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

108

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
--------------------------

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (απούσα)

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 20η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΛΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΒΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΗΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΑΠΑ - ΔΑΡΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΧΕΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

109

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ

Ε.Π.Ε.

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 4 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534
e-mail: hxografi@otenet.gr

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

110

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ .............................................................................................................. 38, 108
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ........................................................................................................... 5, 108
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ .................................................................................................... 19, 84, 108
ΒΕΛΙΩΤΗΣ ........................................................................................................................ 108
ΒΙΤΣΙΟΣ ............................................................. 35, 36, 45, 71, 90, 94, 96, 100, 105, 107, 108
ΓΑΒΡΑΣ ................................................................ 39, 48, 49, 50, 57, 66, 96, 98, 102, 103, 108
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ......................................................................................................... 108
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ..................................................................... 33, 35, 42, 47, 53, 54, 103, 108
ΔΑΡΡΑ ............................................................................................................................. 109
ΔΗΜΑΡΧΟΣ5, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 67, 71, 75, 80, 81, 82, 85, 93, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ................................................................................................................. 108
ΔΡΟΥΓΚΑΣ.................................................................................................................. 70, 108
ΖΕΡΒΑΣ ...................................................................................................................... 90, 109
ΖΙΝΕΛΗ ............................................................................................................................ 108
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ...................................................................................................... 5, 28, 29, 108
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ............................................................................................................ 89, 108
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ................................................................................................... 25, 27, 77, 108
ΚΑΡΡΑΣ ............................................................................................................................ 108
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ .............................................................................................................. 44, 108
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ................................................................................................................ 109
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ......................... 9, 19, 31, 32, 47, 58, 59, 60, 61, 78, 79, 80, 81, 82, 96, 104, 109
ΛΑΚΚΟΣ ..................................................................................................................... 81, 109
ΛΕΒΑΝΤΗ ................................................................................................................... 68, 109
ΛΕΣΤΑΚΗΣ ....................................................................................................................... 109
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ............................................................................................................. 5, 108
ΜΑΖΙΤΣΟΣ........................................................................................................................ 109
ΜΑΛΗΣ............................................................................................................................. 109
ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ .................................................................................................................... 109
ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ..................................................................................................................... 109
ΜΕΡΤΥΡΗΣ .............. 15, 20, 22, 23, 28, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 91, 92, 93, 94, 99, 102, 103, 109
ΜΗΛΑΣ.................................................................................................................. 86, 95, 109
ΜΠΑΚΑΣ..................................................................................................................... 86, 109
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ .......................................................................................................... 67, 109
ΝΟΥΤΣΟΥ ............................................................................................. 5, 44, 67, 97, 103, 108
ΠΡΑΠΑ ............................................................................................................................. 109
ΠΡΟΕΔΡΟΣ5, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 75, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ .............................................................................................................101, 109
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ .................................................................................................... 55, 90, 91, 109
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ................................................................................................................... 109
ΧΕΙΛΑ .............................................................................................................................. 109

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful