natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

1 | PDF by Had3s.com

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ NTU မြ ဘျဲ႔လျနးရၿပီ့ၿပီ့ခ္ငး့ ပထမဆဵု့ လုပးမိတာက R.E (Resident Engineer) ေလြ္ာကး်ခငး့သာလြ္ငး
်ဖစးပါသညး၈ ဒီေနရာတျငး R.E ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာေတာံ သိေအာငး ေ်ပာမြ မငး့မငး့ ဘာ်ဖစးလို႔ ေလြ္ာကးရတာလဲဆိုတာ
သိေပလိမးံမညး၈ စကၤာပူႏုိငးငဵ၏ Construction ေလာကတျငး R.E ေတျကို က္ီ့ကနး့လိုအာတတးသညးံ
အီ့ေဗာေလာေကာငးေတျဆိုၿပီ့ ကနးထ႐ိုကးတာေတျက ေနာကးေ်ပာငးၿပီ့ နာမညးေပ့ထာ့သညး၈ အမြနးကေတာံ R.E
ဆိုသညးမြာ Building Construction Authority (BCA) လို႔ေခၚသညးံ ေဆာကးလုပးေရ့ အာဏာပိုငး အဖျဲ႔အစညး့၏
တရာ့ွနးခနး႔အပးထာ့်ခငး့ ခဵရသညးံ ဆိုကးတစးခုကို ထိနး့သိမး့ရေသာ အငးဂ္ီနီယာပငး ်ဖစးပါသညး၈
ကနးထ႐ိုကးတာေတျကိုယးလုပးခ္ငးတဲံအတိုငး့ မလုပးရေအာငး၇ တငး်ပထာ့သညးံ ဒီဇိုငး့အတိုငး့ အတိအက္
ေဆာကးလုပးရေအာငး စစးေဆ့ေပ့ရသညးံ တာွနးမြာ R.E ေတျ၏ အဓိက တာွနး ်ဖစးေလသညး၈
ဒီေလာကးဆို မငး့မငး့ ဘာ်ဖစးလို႔ R.E လကးမြတးရေအာငး ေလြ္ာကးရသလဲဆိုသညးံ အေၾကာငး့ရငး့ကို အနညး့ငယးေတာံ
ရိပးမိမညး ထငးပါသညး၈ သေဘာကေတာံ Construction Site တစးခုတျငး R.E ေတျသညး ဘုရငးတစးဆူပငး ေနလို႔ရသညး၈
ကနးထ႐ိုကးတာေတျက ေၾကာကးၾကသညး၈ R.E မသိပဲ ဘာမြမလုပးရဲ၈ တစးခ္ကးမြာ့လို႔ R.E က တစးခုခုေ်ပာလိုကးလြ္ငး
သူတို႔ ခဵစာ့သျာ့ရမညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငးံ R.E ေတျကို ပသထာ့ရသညး၈ ဒီအခ္ကးကို စလဵု့က Civil
Engineerေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ သိၾကပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံလဲ အေနေခ္ာငးၿပီ့ လစာလဲ ေကာငး့သညးံ ဒီအလုပးကို
လုပးခ္ငးသူေတျ အေတားမ္ာ့သညး၈ မငး့မငး့လဲ ထိုသူမ္ာ့ထဲတျငး အပါအွငး ်ဖစးသညး၈
တစးခုေတာံ ရြိသညး၈ R.E လကးမြတးက ထငးသေလာကးေတာံ မလျယးပါ၈ သူ႔မြာ သတးမြတးခ္ကးေတျ၇ စညး့ကမး့ခ္ကးေတျ
ရြိသ်ဖငးံ အငးဂ္ီနီယာ်ဖစးတိုငး့ ရသညးေတာံ မဟုတး၈ မငး့မငး့လို ေဆာကးလုပးေရ့အေတျ႔အႀကဵဳ ်မနးမာ်ပညးမြာ
မ္ာ့ခဲံသူေတာငး ေရာကးကာစ ဘယးလိုမြ ေလြ္ာကးလို႔မရ၈ အဲဒါေၾကာငးံ အခုလုပးေနသညးံ Multi-international Design
Company ႀကီ့တစးခုတျငး ွငးလုပးရငး့ NTU မြာ ဘျဲ႔လျနး တကးခဲံရသညး၈ အခုေတာံ သူေမြ္ားလငံး ေစာငးံစာ့ေနသညးံ
အခ္ိနးကို ေရာကးလာခဲံေလၿပီ၈
Assistant Director အခနး့ထဲကို R.E Application form ေလ့ကိုငးၿပီ့ လကးမြတးထို့ခိုငး့ဖို႔ သျာ့ေတာံ ဆရာႀကီ့က
ဒေရာရငး (Drawing) တစးခုကို စစးေနရာမြ သူ႔မ္ကးမြနးကို လြနးကာၾကညံးသညး၈ မငး့မငး့လကးထဲမြ ေအဖို့စာရျကးေလ့ကို
်မငးေတာံ ..
"အလုပးထျကးမလို႔လာ့"
မငး့မငး့ "ႏို့ ႏို့" ဆိုၿပီ့ လကးကာ်ပၿပီ့ အရငး်ငငး့ရသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့စာရျကးေလ့ေတျ လာေပ့တိုငး့ ႏႈတးထျကးၾကတာက
မ္ာ့ေနၿပီမို႔ကိုယးံဆရာက လနး႔ေနသညး ထငးသညး၈ မဟုတးဘူ့ဆိုေတာံမြ မငး့မငး့ လကးထဲက စာရျကးကို ယူကာ
ၾကညံးသညး၈

2 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"အို့ ... မာစတာဘျဲ႔ရၿပီပဲ .. ေကာငး့တယး !!!"
တ်ခာ့ ွနးထမး့ေတျႏြငးံ မတညးံေသားလဲ မငး့မငး့ႏြငးံ အလျမး့သငးံသညးမို႔ ဆရာႀကီ့က သူ႔ကို ထုိငးရာမြထကာ
လကးဆျဲႏႈတးဆကးရငး့ ကျနးကရကးလုပးသညး၈ ၿပီ့ေတာံမြ မငး့မငး့လကးထဲက စာရျကးေတျကို ယူထာ့လိုကးသညး၈
သူလကးမြတးထို့ေပ့မညးဆိုေတာံ သေဘာ၈ မငး့မငး့ ကိစၥၿပီ့ၿပီမို႔ ်ပနးဖို႔်ပငးသညး၈ ဆရာႀကီ့သညး အငးမတနးမြ
အလုပးမ္ာ့သညးဆိုတာသိလို႔ သိပးမေႏြာငးံယြကးခ္ငး၈ အေပါကးွနာ့ေရာကးေတာံ သူ႔ေနာကးကေန "မငး့" ဆိုၿပီ့
ေခၚသဵၾကာ့သညး၈ မငး့မငး့ လြညးံၾကညးံေတာံ ..
"ဒါနဲ႔ေနပါဦ့ .. ဒါရၿပီ့ေတာံ ဘာလုပးမြာလဲ .. အလုပးထျကးဖို႔ေတာံ မဟုတးပါဘူ့ေနား?"
ထိုအခ္ိနးက မငး့မငး့ "ဟီ့" ဆိုၿပီ့သာ သျာ့ၿဖဲ်ပခဲံပါသညး၈
*** *** ***
ေနာကးႏြစးလခနး႔ၾကာေသား …
မငး့မငး့ အလုပးထျကးမညးဆိုသညးံ သတငး့ၾကာ့ေတာံ ပထမဆဵု့ မ္ကးႏြာပ္ကးသူက သူ႔ေအာကးတျငး
လကးေထာကးဒီဇိုငး့အငးဂ္ီနီယာအ်ဖစး လုပးေနသူ ဗလခ္ဳိကးမေလ့ ယိုယို ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ ရြိရာ စာ့ပျဲသို႔
ေလြ္ာကးလာၿပီ့ ပထမဆဵု့ သူ႔ကို လျယးထာ့သညးံ စလငး့ဘတးအိတးနဲ႔ လာ႐ိုကးသညး၈ မငး့မငး့ မသိခ္ငးေယာငးေဆာငးကာ
တျကးေနသညးံ ဒီဇိုငး့တစးခုကို ဆကးၾကညးံေနသညး၈ ဒီေတာံ ေဘ့က သူ႔ထိုငးခဵုကို သျာ့ဆျဲလာၿပီ့ သူ႔နာ့လာထိုငးသညး၈
ဒီအခ္ိနးထိလဲ မငး့မငး့ ရယးခ္ငးစိတးကို ထိနး့ကာ မသိခ္ငးေယာငးေဆာငးထာ့သညး၈ ေသခ္ာလြညးံမၾကညးံေသ့၈ ဒီေတာံ
မေခ္ာက တမငးတကာပငး ေရြ႕က စာ့ပျဲေပၚကို ေမ့တငး လကးေထာကးက သူ႔မ္ကးႏြာကို ဘလိုငး့ႀကီ့ လာၾကညးံသညး၈
မငး့မငး့ မေနႏိုငးေတာံလို႔ "ဟာ့ ဟာ့" ဟု ရယးကာ စလဵု့ထဵု့စဵအတိုငး့ ွြပးစးအပးလို႔ ႏႈတးဆကးေတာံ မ္ကးႏြာငယးေလ့ႏြငးံ
ၾကညးံၿမဲၾကညးံၿပီ့ ..
"မငး့ .. နငးအလုပးထျကးမယးဆိုတာ တကယးလာ့?"
ေကာငးးမေလ့၏ ပဵုစဵက တကယးံခဵစာ့ခ္ကးေလ့ႏြငးံမို႔ မငး့မငး့ သနာ့သျာ့သညး၈ မေနာကးရကးေတာံ၈ ယိုယိုႏြငးံ သူသညး
ေ်ပာရလြ္ငး ဂ္ပးစတငးတငးဘာလိတးႏြငးံ မီလာကျနးနစးလိုပငး၈ သိတယးမြတးလာ့ … ဖရနးွ
႔ တး ဘနီဖစး ေလ …၈
လကးရြိ ကုမၸဏီတျငး မငး့မငး့ ရာထူ့က ဒီဇိုငး့အငးဂ္ီနီယာ ်ဖစးၿပီ့ သူ႔ေအာကးတျငး လကးေထာကးဒီဇိုငး့အငးဂ္ီနီယာ
ႏြစးေယာကးႏြငးံ ဒရပးဖးတာ (Drafter) သဵု့ေယာကးရြိသညး၈ ယိုယိုသညး မငး့မငး့ ဒီကုမၸဏီေရာကးၿပီ့မြ ေရာကးလာသညးံ
အငးဂ္ီနီယာမေလ့်ဖစးသညး၈ ေနာကးၿပီ့ သူမ၏ ဒီအလုပးသညး စကၤာပူတျငး ပထမဆဵု့ စလုပးဖူ့သညံး အလုပး်ဖစးသညး၈

3 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ယိုယိုႏြငးံ သူ ဘာ်ဖစးလုိ႔ ၿငိၾကသလဲဆိုတာကို ရြငး့်ပရေသား စလဵု့၏ working life styleကို အနညး့ငယးေတာံ
ထပးေ်ပာရေပမညး၈ resources ဆိုလို႔ natural ေရာ human resources ေရာ ဘာဆိုဘာမြ မရြိသညးံ စလဵု့သညး
တကယးတမး့ေတာံ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကလာသညးံ အရညးအခ္ငး့ရြိသညးံ အလုပးသမာ့မ္ာ့ကို မြီခိုေနရတာ်ဖစးသညး၈ ဒါကို
စလဵု့ေကာငးေတျက သိသိႀကီ့ႏြငးံ လကးမခဵခ္ငးၾကတာ ်ဖစးသညး၈ ေ်ပာရလြ္ငး ဘယးေနရာမဆို သူတို႔က သိသညး၇
တတးသညးဆိုတာကို ်ပခ္ငးၿပီ့ အေပၚစီ့က ေနရာယူခ္ငးၾကတာ သူတို႔အထာ ်ဖစးသညး၈ foreign worker
ဆိုႏြိမးခ္ငးၾကသညး၈ မငး့မငး့တုိ႔လိုမ္ဳိ့ စလဵု့ပါ့ွေနသူေတျကေတာံ ်ပသနာမရြိေသားလဲ အခုမြ
စလဵု့စေရာကးဖူ့သူေတျကေတာံ အလုပးစလုပးလြ္ငးေတားေတား ဒုကၡေတျ႔ရသညး၈ အသစးမြနး့သိလိုကးသညးႏြငးံ
စလဵု့ေကာငးေတျက လာၿပီ့ ပညာ်ပတာမ္ဳိ့၇ ပရပးရြာေပ့တာမ္ဳိ့ ႀကဵဳရတတးသညး၈ ယိုယိုလဲ ဒီထဲတျငး ပါသျာ့သညး၈
ယိုယိုသညး ပထမတုနး့က သူ႔ေအာကးမြာ မဟုတး၈ သူႏြငးံ အဆငးံတူသညး စလဵု့မတစးေယာကး၏ ေအာကးတျငး်ဖစးသညး၈
အဲဒီဟာမက ဘာမြဟုတးတိပတးတိ မတတးေသားလဲ ေဟာကးစာ့ေတာံ တတးသညး၈ ဒီေတာံ သိပးၿပီ့ မကျ္မး့က္ငးေသ့သူ၇
အလုပးအေၾကာငး့ကို နာ့မလညးသူ ယိုယိုခမ္ာ မ္ကးစိပ္ကး မ္ကးႏြာပ္ကး ်ဖစးရတာ အႀကိမးႀကိမး၈ ဒါကို မငး့မငး့က
်မငးေနရ၇ ေတျ႔ေနရသညး၈ အဲဒီအခ္ိနးတန
ု း့က မငး့မငး့က ကုမၸဏီတျငး အလုပးလုပးေနတာ တစးႏြစးေက္ားၿပီမို႔
ဘယးသူကဘာဆိုသညးံ အထာေတျက နပးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ ဒီအတိုငး့သာဆို ဒီေကာငးမေလ့ probation သဵု့လေတာငး
မခဵႏုိငးဆိုတာ ်မငးေယာငးေနသညး၈ ေကာငးမေလ့ကို သနာ့မိေသားလဲ စလဵု့အထာအတိုငး့ "it’s not my business" ဆိုၿပီ့
မသိလိုကးမသိဖာသာ အစတုနး့က ေနခဲံသညး၈
သို႔ေပမယးံ တစးရကးတျငး ပတးသကးစရာ အေၾကာငး့က သိသိႀကီ့ႏြငးံ သူ႔ဆီဆိုကးဆုိကးၿမိဳကးၿမိဳကး ေရာကးကာလာသညး၈
ဟိုစလဵု့တ႐ုတးမ ေကာကးခါငငးခါႏြငးံ အပ္ငး့ဖ္ာ့ကာ အမးစီကို ႏြစးပတးေတာငး ယူလိုကးရသညး၈ ဒီေတာံ စလဵု့
ကုမၸဏီေတျ၏ ထဵု့စဵအတိုငး့ နီ့ရာလူကို အလုပးေတျ ထို့ေပ့ရာ မငး့မငး့စာ့ပျဲေပၚသို႔ ဖုနး့ကနဲ အုနး့သီ့ေႂကျက္သလို
ပဵုက္လာသညး၈ ဟိုေကာငးမေလ့ ယိုယိုႏြငးံလဲ သူစတျဲၿပီ့ အလုပးလုပးရသညး၈ မငး့မငး့ႏြငးံ ယုိယို ရငး့ႏြီ့သျာ့သညး၈
မငး့မငး့ဘကးကေတားေတားဟု ဆိုလို႔ရေပမယးံ သူမဘကးကာေတာံေတားေတာံေတားေတား ခငးလာ၏၈ တစးပတးအတျငး့
သူမကို မဆူမပူပဲ စိတးရြညးလကးရြညး အခ္ိနးေပ့ၿပီ့ သငးေပ့ ရြငး့်ပေပ့သညးံ မငး့မငး့ကို မငး့နဲ႔အတူ လုပးပါရေစဆိုၿပီ့
ဖျငးံေ်ပာသညးံ အထိေတာငး ်ဖစးလာသညး၈ မငး့မငး့က အာ့နာနာတတးမို႔ သူ စဥး့စာ့ပါရေစဦ့ဆိုၿပီ့ ေ်ပာတာေတာငး
အတငး့ပဲ ဆရာႀကီ့ကိုေ်ပာေပ့ပါ ေက့္ဇူ့မေမံပါဘူ့ေတျ ဘာေတျ ်ဖစးကုနးသညး၈ ဟိုစလဵု့မႏြငးံ ဘယးလိုမြ သူမ
ဆကးလုပးလို႔ ရမြာမဟုတးပဲ မငး့မငး့ေအာကးမြာသာ လုပးပါရေစဆိုၿပီ့ အထပးထပးအခါခါ ေ်ပာသညး၈
ဘာတတးႏိုငးမလဲ၈ သူ႔ေအာကးမြာ ဒီေလာကးလုပးခ္ငးေနသညးံ ေကာငးမေခ္ာေလ့တစးေယာကးကို ်ငငး့ဆနးႏိုငးဖို႔ ချနးအာ့
မငး့မငး့မြာ မရြိပါ၈ သူ႔က တစးဖကးသာ့အေပၚ စာနာသနာ့တတးသညး မဟုတးလာ့၈ ဒီေတာံ ဆရာႀကီ့ဆီ ဒီဇိုငး့ေတျ
သျာ့ေပ့ရငး့ မငး့မငး့ေ်ပာလိုကးေတာံ ဆရာႀကီ့က ဘာမြမေ်ပာ၈ ဟိုစလဵု့တ႐ုတးမ ေနမေကာငး့တုနး့ ကူညီထာ့တာကို
သိၿပီ့ မငး့မငး့ ေ်ပာတဲံအတိုငး့ ်ဖစးေစဗ္ာ့ဆိုၿပီ့ HRကို ေ်ပာလိုကးသညး၈ စလဵု့တ႐ုတးမ ်ပနးေရာကးေတာံ ယိုယိုက
စာ့ပျဲပငး ေ်ပာငး့၊ မငး့မငး့အနာ့ ေရာကးေနၿပီ်ဖစးသညး၈

4 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ယိုယိုကို စလဵု့မကပညာေပ့သညးမြာ ေနာကးထပး တစးခ္ကးေၾကာငးံလဲ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ ဒီဗလခ္ဳိကးမေလ့
ေရာကးမလာခငးထိ မငး့မငး့တို႔ ဆကးရြငးတျငး ထိုစလဵု့မက စတာ့်ဖစးသညး၈ သူမနာမညးက မီရြယးလး၈ မငး့မငး့တို႔
ကုမၸဏီက နာမညးႀကီ့ Consultant မို႔ တကယးဆို ွနးထမး့ေတျ ေတားေတားမ္ာ့ပါသညး၈ ခပးေဟာံေဟာံ
ေကာငးမေလ့ေတျ၇ ဘျာ့ေတားေတျ ရြိေသားလဲ မငး့မငး့တို႔ ဆကးရြငးတျငးေတာံ အႏြီ မီရြယးလးက စတာ့ပငး၈ သူမကို
႐ဵု့ထဲမြာ လိုကးေနသူေတျ အပဵုႀကီ့မို႔ ဒငး့ကနဲနဲ မာနးတကးခ္ငးသညး၈ မငး့မငး့ေတာငးမြ ရလြ္ငး ႀကိတးခ္ငးေသ့ေသားလဲ
ဒီလိုမ္ဳိ့ ေ်မာကးႂကျေ်မာကးႂကျ စလဵု့မေတျကိုကိုယးကစၿပီ့ပို့ရမြာ ေအာကးသညးထငး၊ ဖာသိဖာသာ ေနခဲံတာ ်ဖစးသညး၈
ဒီေနရာတျငး စလဵု့မ စလဵု့မနဲ႔ ေ်ပာလို႔ စလဵု့မဆိုတာ ဘယးလိုမ္ဳိ့လဲဆိုတာကို မသိသူမ္ာ့အတျကး အနညး့ငယး
ရြငး့်ပခ္ငးပါသညး၈ စလဵု့မေတျ လြသလာ့ ေခ္ာသလာ့ဆိုတာကိုေတာံ သိပးမေ်ပာခ္ငးပါ၈ တ႐ုတးအမ္ဳိ့အႏျယးက အမ္ာ့စုမို႔
တ႐ုတးမေတျကိုသာ ်မငးေယာငးၾကညးံၾကပါ၈ မငး့မငး့ ေ်ပာခ္ငးတာက ွတးပဵု၇ စာ့ပဵု ်ဖစးသညး၈ ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့
စလဵု့မေတျသညး ေဟာံေရြာံ်ဖစးၿပီ့ အသကးႀကီ့ႀကီ့ ငယးငယး ွတးထာ့တာ လနးပ္ဵထျကးေနသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံပငး တိုရဲ၇
်ပတးရဲ၇ ေဖားရဲလြ္ငး စလဵု့တနး့ွငးသညးဆိုသညးံ အဆိုက စလဵု့၉ ေရပနး့စာ့သညး၈ တစးခုေတာံ ရြိသညး၈ စလဵု့မေတျ
ဒီလွ
ို တးတာ ရာသီဥတုေၾကာငးံလဲ ပါသညးဟု အနညး့ငယးေတာံ ဆိုလို႔ရသညး၈ စလဵု့ရာသီဥတုက ပူသညး၈
တ်ခာ့ေနရာမ္ာ့တျငး ရာသီဥတု သဵု့မ္ဳိ့တို႔၇ ေလ့မ္ဳိ့တို႔ ရြိေသားလဲ ဒီမြာေတာံ ႏြစးမ္ဳိ့ပဲ ရြိသညးဟု ေ်ပာလို႔ရသညး၈
ေနာကးေတာကးေတာကး ေ်ပာရလြ္ငး hot and hot ်ဖစးသညး၈ မို့မရျာဘူ့ မဟုတးေသားလဲ ရျာလြ္ငး ခဏသာ်ဖစးၿပီ့
အၿမဲတမး့ ပူေနတာက မ္ာ့သညး၈ ဒါေၾကာငးံလဲ လူေတျက ေပါံေပါံပါ့ပါ့ ွတးခ္ငးတာ ်ဖစးေပမညး၈ ဘယးလိုပဲ ်ဖစး်ဖစး
မီရြယးလးသညး ေဟာံေရြာံစလဵု့မ အမ္ဳိ့အစာ့တျငး အပါအွငး်ဖစးၿပီ့ တခါမြ ႐ဵု့ကို ေဘာငး့ဘီရြညွ
း တး၊ မလာဘူ့ေပ၈
ဒါေပမယးံ ယိုယိုေရာကးလာေတာံ သူမကို စိုကးၾကညးံၾကသညးံ မ္ကးလဵု့ေတျက ဒါ႐ိုကးရြငး ေ်ပာငး့သျာ့သညး၈ ငယးလဲငယး၇
ေခ္ာလဲေခ္ာ၇ ွတးတာကလဲ သူမနညး့တူ ခပးမိုကးမိုကး်ဖစးသညးံ ယိုယိုဆီကို လမး့ေၾကာငး့ေ်ပာငး့ကာ
ေရာကးလာၾကသညး၈ မငး့မငး့ စိတးထငး ဒီအခ္ကးေၾကာငးံလဲ မီရြယးလးက ယိုယို႔ကို ဘာမြ မသငးေပ့ပဲ လျငးံသျာ့ေအာငး
ႀကဵတာ်ဖစးရမညး၈ အခုေတာံ သူမ ထငးသလို ်ဖစးမလာပါ၈ ယိုယိုက လျငးံသျာ့ေသားလဲ တ်ခာ့ကို မဟုတးပဲ မငး့မငး့ဆီ
်ဖစးသညး၈ သူ႔အ်ဖစးက 99မြာ ဘီယာသျာ့ေသာကးေတာံ မမြာပဲႏြငးံ ငါ့ရြညးံေ်ခာကးစပးေလ့ လာခ္ေပ့တာႏြငးံေတာငး
တူေနေသ့သညး၈
အေပၚက အေၾကာငး့ေတျ ဘာေၾကာငးံ ေ်ပာရသလဲဆိုေသား ယိုယိုကို ဘယးလိုေကာငးမေလ့ဆိုတာ သိေစခ္ငးလို႔
်ဖစးသညး၈ ရငးဘယးေလာကး၇ ခါ့ဘယးေလာကး၇ တငးဘယးေလာကးေတျဆိုတာက ႐ို့ေနၿပီမုိ႔ ယိုယိုနဲ႔
မီရြယးလးဇာတးေၾကာငး့ကို ရြငး့်ပရငး့သာ ယိုယိုဆိုတာ အမိုကးစာ့ေလ့ဟု သျယးွိုကးေသာနညး့ႏြငးံ ေဖား်ပ်ခငး့ပငး၈
ဘီစနစးရြပးနဲ႔ စကတးတိုတိုလြလြေလ့ကို ေန႔တိုငး့ မထပးေအာငး ွတးထာ့သညးံ ယိုယိုႏြငးံ စာ့ပျဲခ္ငး့အတူကပးၿပီ့
လုပးရသညးံအတျကး မငး့မငး့ သူမ္ာ့ေတျလို အႀကဵအဖနး အမးစီ (Medical Certificate) ချငးံ ေတာငး ေနာကးပိုငး့
မယူဘူ့ခဲံေပ၈
ေနာကးၿပီ့ ယိုယိုက မငး့မငး့ကို သူမ ေ်ပာခဲံသလို ေက့္ဇူ့ဆပးပါသညး၈ သူမေ်ပာသညးက ဒီအလုပးအဆငးမေ်ပလို႔
ထျကးၿပီ့ တ်ခာ့ ကုမၸဏီမြာ သူမ အလုပးေလြ္ာကးႏိုငးေသားလဲ မငး့မငး့တို႔ ကုမၸဏက
ီ အႀကီ့ႀကီ့မို႔ သူမက ဒီမြာ

5 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အေတျ႔အႀကဵဳ (Experience) ယူခ္ငးသညး၈ ဒါကလဲ မြနးပါသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ ကုမၸဏီႀကီ့မြာ ႏြစးႏြစးေလာကး လုပးလိုကးလြ္ငးပငး
တ်ခာ့ဘယး ကုမၸဏီကိုမဆို အခ္ိနးမေရျ့ ဂျိ္ဳငး့ (Join) လို႔ရေလာကးေအာငး မငး့မငး့တုိ႔ ေနရာက မိုကးသညး၈ ဒီေတာံ
စလဵု့မဆီက ကယးသညးံအတျကးေရာ၈ သူမကို အစစအရာရာသငးေပ့သညးံ အတျကးေရာ သူမက
ေက့္ဇူ့ေတျလႊတးတငးကာ မငး့မငး့ကို ေက့္ဇူ့ဆပးခဲံေလသညး၈
မငး့မငး့ တခါတခါ စဥး့စာ့ၾကညးံေသ့သညး၈ ယိုယိုသညး ဗလခ္ဳိကးဗာ့ရြငး့်ဖစးသညးံ စပျနးဆာအနးကယးလးႀကီ့ေတျ
ဘာေတျမ္ာ့ ဖတးဖူ့သလာ့ မသိလို႔၈ မငး့မငး့ အသကးအရျယးသညး အနးကယးလးႀကီ့ မဟုတးပဲ အနးကယးလးေလ့ေတာငး
ေခၚဆိုဖို႔ ေ်ပာရခကးခကးေပမယးံ သူမ၏ ေက့္ဇူ့ဆပးပဵုက ထိုထဲက အတိုငး့ပငး၈
ယိုယို မငး့မငး့ေအာကး တရာ့ွငးေရာကးလာၿပီ့ ႏြစးပတးအၾကာ တစးခုေသာ ေသာၾကာေန႔တျငး်ဖစးသညး ….
ထိုေန႔က မငး့မငး့ သူ႔ဆရာတစးေယာကးကိုယးစာ့ ပေရာဂ္ကးတစးခု၏ တကးကနီကယးမီတငးကို ေန႔လညးဘကးသျာ့ရမြာ
်ဖစးသညး၈ ထိုဆရာသမာ့်ဖစးသူက ချငးံႏြငးံ မေလ့်ပနးသျာ့သ်ဖငးံ မငး့မငး့ကို လိုရမယးရ သျာ့လိုကးပါဆိုၿပီ့ မနကးက
ဆရာႀကီ့က လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ R.E ေဖာငးကို ်ပနးလာေပ့ရငး့ မြာသျာ့သညး၈ မီတငးက ညေနသဵု့နာရီဆိုေတာံ
ေန႔လညးစာ ထမငး့စာ့ၿပီ့ ်ပနးေရာကးေတာံ မငး့မငး့ဟိုဟာဒီဟာေလ့ လုပးၿပီ့ ခနေနသညးတျငး လစးေတာံမယးဆိုကာ
ပစၥညး့ေတျသိမး့သညး၈ မငး့မငး့ ကျနးပ္ဴတာ ပိတးတာ ်မငးေတာံ ယိုယိုက ..
"မငး့ .. နငး်ပနးေတာံမလို႔လာ့? .."
"ဟုတးတယး .. ဘာ်ဖစးလို႔လဲ ?"
"ငါပါလိုကးလို႔ရမလာ့ ? ႐ဵု့မြာေနရတာ ပ္ငး့လာလိ"ု႔
ေသာၾကာေန႔လဲ ်ဖစး၇ လုပးစရာအလုပးကလဲ နဲနဲပါ့ေနသညးံ အခ္ိနးမို႔ ယိုယိုပ္ငး့ေနသညးဆိုတာ ဟုတးေလာကးသညး၈
မငး့မငး့တို႔ ကုမၸဏီက လုပးစရာရြိရငးသာ သိမး့က္ဳဵ့လုပးရၿပီ့ အလုပးမရြိရငးေတာံ ေအ့ေဆ့ပဲမို႔ မငး့မငး့ ဘာမြမေ်ပာ၈
လိုကးခ္ငးလိုကးခဲံေလဆိုၿပီ့ ချငးံေပ့လိုကးသညး၈ က္နးသညးံသူေတျက သူတို႔ႏြစးေယာကး ဒီရကးပိုငး့
တအာ့တျဲေနသညးဆိုတာကို သိေသားလဲ ဘယးသူမြ ဘာမြေတာံမေ်ပာ၈ မငး့မငး့တို႔ ထျကးလာေတာံ ခပးေနာကးေနာကး
စလဵု့ေကာငးတစးေကာငးကပဲ မ္ကးစိမိြတးကာ လကးမေထာငး်ပသညး၈ မငး့မငး့ "မဟုတးတာကျာ" ဆိုၿပီ့ လကး်ပနးကာ်ပရငး့
ၿပဵဳ့၊သာ ေရြ႕က ေလြ္ာကးသျာ့ခဲံသညး၈
မငး့မငး့တို႔ သျာ့ရသညးံ ပေရာဂ္ကး၏ ဆိုကးက Seragoon နာ့မြာ ်ဖစးသညး၈ မီတငးဆို၊ ေနာကးမက္ခ္ငးသ်ဖငးံ
တကးစီႏြငးံသာ သျာ့ၾကသညး၈ ကာ့ေနာကးခနး့တျငး အတူထုိငးေတာံ အက္ယးႀကီ့ ်ဖစးပါလြ္ကးႏြငးံ မငး့မငး့ေရာ ယိုယိုပါ
အလယးေလာကးတျငး ကပးထိုငးၿပီ့ ဟိုေ်ပာ ဒီေ်ပာလိုကးလာခဲံသညး၈ တစးေယာကးနဲ႔ တစးေယာကးလဲ ဟိုအထာ
ဒီအထာေလ့ေတျ ်ပလာခဲံသညး၈ မငး့မငး့က တျကးၿပီ့ထျကးလာလို႔ ပေရာဂ္ကးေရာကးေတာံ အဵကိုကးပငး၈ သူတို႔ေရာကးၿပီ့
ငါ့မိနစးေလာကး ၾကာေတာံ မီတငးစ်ဖစးသညး၈ တကးကနီမီတငးဆိုေပမယးံ ပေရာဂ္ကးက ကျနးဒိုအေသ့ေလ့ေဆာကးတာ

6 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

်ဖစးသ်ဖငးံ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ေမ့ချနး့ေတျ ဘာမြ မရြိပါ၈ ၿပီ့ခဲံတဲံ မီတငးမိနစးထဲက အေၾကာငး့အရာ ႏြစးခု သဵု့ခုကို ေ်ပာၿပီ့
ဇာတးလမး့ကၿပီ့သျာ့သညး၈ သဵု့နာရီေတာငး မချဲေသ့၈
ယိုယိုကေတာံ အလိုကးတသိႏြငးံ မငး့မငး့ကို ႐ဵု့်ပနးဦ့မလာ့ဟု ေမ့ပါသညး၈ မငး့မငး့ မ်ပနးေတာံဘူ့ဆိုၿပီ့ ေ်ပာကာ
သူမႏြငးံအတူ ဆိုကးထဲက ထျကးလာသညး၈ တကယးလဲ သူ မ်ပနးခ္ငးပါ၈ အချငးံအေရ့ေပ့လို႔ ယိုယိုႏြငးံ အ်ပငးထျကးရမြေတာံ
သူလဲပဲ သူမ သေဘာတူလြ္ငး ေအ့ေဆ့တစးေနရာရာတျငး ထုိငးခ္ငးေသ့သညးသာ၈ ထို႔ေၾကာငးံ ႏြစးဦ့သာ့ မထိခလုတး
ထိခလုတးႏြငးံ တို႔ထိတို႔ထိလုပးရငး့ႏြငးံ တကးစီရြာမေနေတာံပဲ သိပးမေွ့သညးS
ံ eragoon MRT ဘကးသို႔
ေလြ္ာကးလာခဲံၾကသညး၈ စကာ့တေ်ပာေ်ပာႏြငံး ေလြ္ာကးလာရငး့ တစးေနရာေရာကးေတာံ ယိုယိုက ဆိုငး့မဆငးံ ဗဵုမဆငးံ
လမး့ေလြ္ာကးေနရာမြ ရပးသညး၈ မငး့မငး့ ဘာ်ဖစးလို႔လဲဆိုၿပီ့ လြညးံၾကညးံလိုကးေတာံ ေကာငးမေလ့က အီစီကလီ
မ္ကးႏြာေပ့ႏြငးံ ..
"မငး့ .. နငးံေက့္ဇူ့ေႂကျ့ေတျကို ငါ်ပနးဆပးရေတာံမလာ့ ? …"
ယိုယို ေမ့ေငါံ်ပသညံးေနရာကို ၾကညးံေတာံ မငး့မငး့ မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈ ဟိုက!း ! ငါေတာငး ဘာမြ လမး့ခငး့ေနစရာ
မလိုပါလာ့၈ ်မငး့ကမလႈပး ခဵုကလႈပးတို႔၇ ယုနးကမတို့ ပိုကးကတို့တို႔ ဆိုတာ တယးမြနးပါလာ့ဟု ေတျ့မိသညး၈ ၾကညးံေလ၈
ယိုယို ေ်ပာသညးံေနရာက အငး့ တစးခု ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ ေသခ္ာေအာငးေတာံ ေမ့ရသညး၈
"နငးတကယးေ်ပာေနတာလာ့?"
"100% ေပါံ .. မငး့"
ယိုယိုက လကးွါ့ေလ့ကို ေထာငးကာ က္မး့က္ိနးသလို ဆိုေတာံ မငး့မငး့ ႏြစးခါထပးေမ့မေနေတာံပါ၈ ငါ့ေၾကားမႏိႈကး
ေၾကာငးမိုကးလို႔ ဆိုထာ့သညး မဟုတးလာ့၈ ယိုယိုလကးကို ဆျဲကာ ေ်ခလြမး့က္ဲႀကီ့ေတျႏြငးံ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈ အငး့က
သိပးအေကာငး့စာ့ႀကီ့ေတာံ မဟုတး၈ အလုပး်ဖစးသညးံ အဆငးံေလာကးပဲ ရြိမညးံ ေနရာ်ဖစးသညး၈ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး
မငး့မငး့အတျကးေတာံ အေ်ခအေနေပ့တုနး့ ဆျဲရတာဆိုၿပီ့ သိပးေခ့္မမ္ာ့ေနပါ၈ ႏြစးေယာကးခနး့ တစးခနး့၏ က္သငးံေငျကို
ခရကးဒစးကတးေပ့ၿပီ့ ရြငး့လိုကးသညး၈ ႐ဵု့ေရာကးကတညး့က ႀကိတးၿပီ့ ပစးမြာ့ေနခဲံေသာ ေကာငးမေခ္ာေလ့နဲ႔ ႏျႊဲရေတာံမြာ
ဆိုေတာံ ရငးေတျဘာေတျေတာငး ခုနးခ္ငးသလို ်ဖစးေနရာ အခနး့ေသာံရမြ အေရ့ႀကီ့တာကို သတိရသညး၈ 7/11 ဆိုငးမ္ာ့
ရြိမလာ့ဟု ေမ့ၾကညးံေတာံ ေကာငးတာမြဘဲႀကီ့က ေနာကးလမး့တျငး ရြိသညးဆိုလို႔ မငး့မငး့ ယိုယိုကို ခနထာ့ခဲံၿပီ့
ေ်ပ့ရေသ့သညး၈ မငး့မငး့ ်ပနးေရာကးလာေတာံ ယိုယိုကလဲ အထာနပးသညး ထငးသညး၈
"ဘယးႏြစးထုပးေတာငး ွယးလာတာလဲ?" ဆိုၿပီ့ မခ္ဳိမခ္ဥး မ္ကးႏြာေပ့ႏြငးံ ေနာကးေနေသ့သညး၈ သိတယးမြတးလာ့ ..
မငး့မငး့သျာ့ွယးတာက ်မနးမာလိုေ်ပာလြ္ငး "အေဖား" .. ဂ္ပနးလိုေ်ပာေတာံ "အိုကာမိုတ"ို ၈ ွွ၄ မဟုတးသညးံ ွွ၀
သာလြ္ငး ်ဖစးပါေတာံသညး …၈

7 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

႐ုပးရြငးေတျ ွတၳဳေတျထဲကလို အိပးခနး့ဆီ သျာ့ရာလမး့တေလြ္ာကး တစးေယာကးနဲ႔ တစးေယာကး ေပျ႔ဖကးၿပီ့ နမး့တာတို႔၇
အခနး့တဵခါ့ ဖျငးံလိုကးတာနဲ႔ ေကာငးမေလ့က ေကာငးေလ့ကို ကုတငးေပၚတျနး့လြဲပစးတာတို႔ ဘာတို႔ေတာံ မ်ဖစးခဲံပါ၈
အခနး့ထဲေရာကးၿပီဆိုလြ္ငးပဲ ယိုယိုက သူမ စလငး့ဘတးအိတးကို တီဗီထာ့ထာ့တဲံနာ့က ခဵုေပၚတငးလိုကးၿပီ့
"ငါ ေရခ္ဳိ့ခနး့ ွငးလိုကးဦ့မယး" ဆိုၿပီ့ မ္ကးႏြာသုတးပွ
ု ါ တစးထညးေကာကးဆျဲၿပီ့ ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲ ွငးသျာ့သညး၈ ဘာၿပီ့လြ္ငး
ဘာ်ဖစးေတာံမညးဆိုတာ သိေနၿပီမို႔ မငး့မငး့ကိုယးံအွတးအစာ့ေတျကိုယးချ္တးၿပီ့ (အတျငး့ခဵေဘာငး့ဘီမပါ)
မ္ကးႏြာသုတးပွ
ု ါတစးထညးခါ့မြာ ပတးၿပီ့ ကုတငးေပၚက အသငးံေစာငးံေနလိုကးသညး၈ ေခါငး့အဵု့ကို ကုတငးေနာကးမြီမြာ
ေထာငးၿပီ့ ေ်ခဆနး႔လကးဆနး႔လဲြကာ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ေရခ္ဳိ့ခနး့ဘကးကို ဆညးွက ေစာငးံေနတဲံ ဗ္ဳိငး့လိုပဲ
ေမြ္ားေနမိ၏၈ သိပးေတာံ အၾကာႀကီ့ မေစာငးံရပါ၈ ေရခ္ဳိ့ခနး့တဵခါ့ ပျငးံသျာ့ၿပီ မငး့မငး့လိုပဲ မ္ကးႏြာသုတးပွ
ု ါ
အ်ဖဴတစးထညး ပတးထာ့သညးံ ယိုယို ွတးလာခဲံေသာ အွတးေတျကို ကိုငးကာ ်ပနးထျကးလာသညး၈ ကုတငးေပၚတျငး
အသငးံေစာငးံေနသညးံ မငး့မငး့ကိုေတျ႔ေတာံ သူမ ၿပဵဳ့သညး၈ business suitsကို မငး့မငး့အွတးေတျ ထာ့ထာ့သညးံ
ေနရာမြာပဲ ထပးပဵုလိုကးၿပီ့ ကုတငးနာ့ကို ေလြ္ာကးလာသညး၈ ကုတငး ေ်ခရငး့ေနာကး ေရာကးေတာံ အေပၚကို
တကးမလာေသ့ပဲ ေ်ခေထာကးကို ေမားဒယးမေလ့ေတျလို ပဵုစဵထာ့ကာ ရပးသညး၈ "တာ တာ" ဆိုၿပီ့ မလဵု႔တလဵု
ပတးထာ့သညးံ မ္ကးႏြာသုတးပွ
ု ါစကို ရငးပတးကေန ေ်ဖကာ ်ပသညး၈ ဘရာအနကး၇ ပငးတီ အနကးေလ့ က္နးေနသညးံ
ဗလခ္ဳိကးမေလ့၏ ဆကးဆီက္လြသညးံ ပဵုစဵကို မငး့မငး့ ခဏစိုကးၾကညးံၿပီ့မြ ..
"ငါက နငးံကို အွတးအထညးေတျနဲ႔မြ လြတယးထငးတာ"
"ဟငး???"
"ငါမြာ့သျာ့တယး"
"တကယး???"
"အွတးေတျမပါလဲပဲ နငးက လြေနတယးေလ"
ဘာမ္ာ့ေ်ပာေတာံမလဲဆိုၿပီ့ ခပးတညးတညးႏြငးံ နာ့ေထာငးေနသညးံ ယိုယို .. ဒီစကာ့ၾကာ့ေတာံ မ္ကးႏြာေလ့ၿပဵဳ့သျာ့ကာ
ကုတငးေပၚတကးလာသညး၈ မ္ကးႏြာသုတးပွ
ု ါေလ့ ပတးထာ့သညးံ မငး့မငး့ခါ့ေပၚကို တကးလာရငး့ သူမကလဲ မေခစျာ
်ပနးေ်ပာသညး၈
"မငး့ .. ႐ဵု့မြာဆိုရငး ငါက နငးံေအာကးမြာ အလုပးလုပးရတာ မြတးလာ့?"
"အဲဒီေတာံ???"
"အခု ငါ နငးံအေပၚမြာေနလို႔ရလာ့?"
" အိုေက .. ရတယး .. ငါနငးံကို အငးဂ္တးေပ့လုပးတယး"
မငး့မငး့စကာ့ဆဵု့ေတာံ ယိုယိုက ေက္နပးစျာၿပဵဳ့ၿပီ့ မငး့မငး့ခါ့ကို ချထာ့ရာက ကုနး့၊ နမး့သညး၈ မငး့မငး့
ႏႈတးခမး့လႊာေသ့ေသ့ေလ့နဲ႔ ဒီေကာငးမေလ့ကို အာ့ရပါ့ရပငး ်ပနးနမး့သညး၈ လကးႏြစးဖကးႏြငးံလဲ သူမေက္ာ်ပငးေတျကို
ပျတးေပ့လိုကး၇ ဘရာေလ့နဲ႔ ထုတးထာ့တဲံ ေပါကးစီအႀကီ့စာ့ႏြယး ရြိတဲံ ႏို႔ေလ့ေတျကို ညႇစးလိုကးႏြငံး ေဆာံကာေနသညး၈

8 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ငါ့မိနစးေလာကး ၾကာေအာငး ဖကးရမး့နမး့ရႈပးၿပီ့ေနာကး မငး့မငး့လကးက ဘရာခ္ိတးကို ဆျဲ်ဖဳတးသညး၈ အေပၚပိုငး့
အကာအကျာမဲံသျာ့ၿပီမို႔ ယိုယို၏ ႏို႔အဵုမို႔မို႔ေလ့ေတျက မငး့မငး့ရငးပတးႏြငးံ ပကတိအတိုငး့ ပျတးတိုကးလာသညး၈
တစးခ္ကးတစးခ္ကး ႏြစးဦ့သာ့ ရငးပတးက သဘာွၾကယးသီ့ႏြစးလဵု့ကလဲ သျာ့သျာ့ ထိၾကေသ့သညး၈ မငး့မငး့ေရာ
ယိုယိုပါ အသကးရြဴ်မနးလာသညး၈ ယိုယိုက မငး့မငး့၏ ႏႈတးခမး့ကို နမး့ေနရာက ချာၿပီ့ သူမႏႈတးခမး့ပါ့ေလ့ေတျႏြငးံ
ဟိုတစးခ္ကး ဒီတစးခ္ကးနမး့ကာ ေအာကးကို ေလြ္ာဆငး့သညး၈ သူမ လုပးပါရေစဆိုၿပီ့ ချငးံေတာငး့ထာ့လို႔ မငး့မငး့ ဘာမြ
ေထျေထျ ထူ့ထူ့ လုပးမေနပါ၈ကိုယးကို ခပးသာသာေလ့ ေလြ္ာမြီထာ့ရငး့ သူ႔ ပီရာကာဒငး ေဘာငး့ဘီအနကးေလ့နာ့
ေရာကးသျာ့သညးံ ေကာငးမေလ့ကို မၿပဵဳ့တၿပဵဳ့ေလ့ႏြငးံ စိုကးၾကညးံေနလိုကးသညး၈ ယိုယိုလကးက သူ႔ေဘာငး့ဘီႀကိဳ့ကို
ေရာကးလာေတာံ သူ အလိုကးတသိ ဖငးကို ႂကျေပ့သညး၈ ေဘာငး့ဘီကျ္တးသျာ့ေတာံ ယိုယိုက ႏို့ေနၿပီ ်ဖစးတဲံ
သူ႔အေကာငးကို ငဵု႔ၾကညးံသညး၈ ဒါႏြငးံ မငး့မငး့က ..
"အဆငးေ်ပလာ့?"
"မဆို့ပါဘူ့ …" ဆိုၿပီ့ ယိုယိုက မီလာကျနးနစးလို ခပးၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ေလ့ ်ပနးေ်ပာသညး၈ ၿပီ့လဲၿပီ့ေရာ
ယိုယိုရဲ႕ႏႈတးခမး့ေသ့ေသ့ေလ့က ဟသျာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ရဲ ႔လိငးတဵထိပးဖူ့ကို လြမး့ငဵုလိုကးသညး၈ ယိုယို၏
ႏႈတးခမး့ေလ့ေတျသညး တကယးေတာံ မ္ကးႏြာလြလြေလ့ႏြငးံ လိုကးဖကးသညးံ ႏႈတးခမး့ဖူ့ဖူ့ ေသ့ေသ့ေလ့ေတျ်ဖစးသညး၈
ယိုယို သူ႔စာ့ပျဲနာ့ ေရာကးလာကတညး့က မငး့မငး့သညး ဒီႏႈတးခမး့ေသ့ေသ့ေလ့ေတျကို ေတျ႔တိုငး့ ဒါေလ့ေတျက
သူ႔လိငးတဵကို စုပးေပ့လြ္ငး ဇိမးက္လိုကးမညးံ ်ဖစး်ခငး့ဟု စိတးကူ့အခါခါ ယဥးဖူ့သညး၈ အခုေတာံ သူ၏ စိတးကူ့ယဥးမႈသညး
ေဆာငး့တျငး့အိပးမကး ်ဖစးေနယဵု သပးသပးမဟုတး၈ တကယးပငး ်ဖစးလာခဲံေခ္ၿပီ၈
ယိုယိုက အထာေတာံ နပးသညး၈ မငး့မငး့ေတာငး ဘာမြ ေ်ပာစရာမလိုပဲ လိငးတဵကို စဵခ္ိနးမီ မာတငး့လာသညးအထိပဲ
စုပးေပ့သညး၈ မငး့မငး့ လိငးတဵက သူမပါ့စပးနဲ႔ မဆနး႔မၿပဲ ်ဖစးလာေသာအခါ သူမဖာသာ သူမ ပါ့စပးထဲက ထုတးသညး၈
မငး့မငး့ကို လကးွါ့်ဖနး႔ေပ့ရငး့
"ငါ တစးခုခု ငြာ့လို႔ရမလာ့?" ဆိုၿပီ့ မငး့မငး့ ွယးလာသညးံ ွွ၀ကို ေတာငး့သညး၈ မငး့မငး့လဲ ခုနကတညး့
အဆငးသငးံေဖာကးထာ့သညးံ အထဲက တစးခုကို သူ႔ကိုထုတးေပ့လိုကးသညး၈ ယိုယိုက အသာဆျဲဖျငးံၿပီ့
မငး့မငး့ေကာငးထိပးကေန စျပးသညး၈ မငး့မငး့ ဒါကို ်မငးေတာံ သေဘာက္စျာ ၿပဵဳ့မိသညး၈
မငး့မငး့ စလဵု့ကို သေဘာက္သညးံ အခ္ကးေတျထဲတျငး ဒီအခ္ကးလဲ ပါသညး၈ ပငးကိုယးက မိနး့မေပျသူ မဟုတးေသားလဲ
မငး့မငး့၏ အက္ငးံက သူ႔ၿခဵထွ
ဲ ငးလာသညးံ ဘယးအေကာငးမဆို လြသညး ေခ္ာသညးဆိုလြ္ငးေတာံ ်ပနးမလႊတးဘူ့ေပ၈
သူ႔သေဘာကက spaceship battle ဆိုသညးံ ဂိမး့ေဆာံသညးဆိုလြ္ငး သူမ္ာ့လို သူ႔ယာဥးကို ဟိုေရႊ႔ဒီေရႊ႔ႏြငးံ လိုကးပစးေနသူ
မဟုတး၈ သူ႔အေ်မႇာကးက္ညးဆဵေရြ႕ တညးံတညးွ
ံ ငးလာသူကိုသာ ကာ့ေနေအာငး ပစးတတးသူ်ဖစးသညး၈ ဒီေတာံ သူ
စလဵု့ေရာကးကတညး့က သူ႔ဂျငးထဲ ွငးလာသညးံ ေစားေလ့ေတျႏြငးံေတာံ အငးတာေရြရြယး ႀကဵဳလြ္ငး ႀကဵဳသလို လုပးဖူ့သညး၈
မငး့မငး့သေဘာက္သညးက သူတို႔ေတျသညး ပိုမိုပျငးံလငး့လျတးလပးၿပီ့ ကာမစပးယြကးဖို႔တျငး လကးတျနး႔ေနတာေတျ
ရြကးကို့ရြကးကို့်ဖစးေနတာေတျ သိပးမ်ဖစးဘူ့ေပ၈ တကးညီလကးညီ ရြိလြသ်ဖငးံ တကယးတမး့ လုပးၾကသညးံအခါ
ႏြစးဦ့စလဵု့ အရသာ ေတျ႔ၾကတာ မ္ာ့သညး၈

9 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အခုလဲၾကညးံေလ၈ ွွ၀ကို ယိုယိုက သူမဖာသာ သူမ အဆငးေ်ပေ်ပ စျပးလိုကးသညး၈ ဘာမြ ညႊနးၾကာ့ေနစရာမလို၈
တဆကးတညး့ မငး့မငး့အေကာငးကို အကာစျပးၿပီ့သညးႏြငးံ သူမ၏ ပငးတီကို လကးႏြစးဖကးႏြငးံ တျနး့ကာချ္တးသညး၈
ညီညီညာညာညႇပးထာ့သညးံ အေမႊ့ေလ့ေတျကိုေတျ႔ေတာံ မငး့မငး့ သေဘာက္သျာ့သညး၈ သူ
ကဵေကာငး့သညးလို႔ကိုယးံဖာသာကိုယးေတျ့သညး၈ သနး႔သနး႔ရြငး့ရြငး့ ႏုႏုနယးနယးႏြငးံ ခ္စးစရာေကာငး့သညးံ အဖုတးေလ့
်ဖစးေနလို႔၈ ဒါမ္ဳိ့ဆိုလြ္ငးေတာံ ေနာကး ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ တစးခ္ိနးက္လြ္ငး ဂ္ာေပ့ဦ့မညးဟု မငး့မငး့ေတ့ကာ
မြတးထာ့လိုကးသညး၈ ဒါကလဲ သူမြာ အေၾကာငး့ရြိသညး၈ အသာ့်ဖဴ်ဖဴႏြငးံ ကိုယးလဵု့ကိုယးေပါကး၇ မ္ကးႏြာေပ့က လြသညးံ
တ႐ုတးမေတျဆိုၿပီ့ စျတးအထငးမႀကီ့ႏြငးံ၇ တခ္ဳိ႔ဟာမေတျသညး ေစာကးေမႊ့ရိတးဖို႔ ေနေနသာသာ ဂ္ဳိငး့ေမျ့ေတာငး
ဘုတးသိုကးေပါကးေနတာ မငး့မငး့ႀကဵဳဖူ့သညး၈ အဲဒါမ္ဳိ့ကေတာံ ဂ္ာဖို႔ ေနေနသာသာ အဖုတွ
း ေတာငး သူက
ေသခ္ာၾကညးံသူမဟုတး၈ ယိုယိုဟာေလ့ကေတာံ ရြငး့လငး့စျာ သနး႔ေနသညး၈
ယိုယိုက ေပါငးတစးေခ္ာငး့ကိုေထာငး ေပါငးတစးေခ္ာငး့ကို စငး့ထာ့ၿပီ့ ခပးကျကျ အေနအထာ့ႏြငးံ လိငးတဵထိပးကို
သူမအွႏြငးံ ေတံသညး၈ ခ္ကးခ္ငး့ မသျငး့ေသ့ပဲ ထိပးကို ဖိၾကညးံလိုကး ်ပနးထုတးလိုကးႏြငးံ အဆငးေ်ပေအာငး
ေလ့ငါ့ခါေလာကး လုပးသညး၈ မငး့မငး့ ဘာမြ မလုပးေသ့ပဲ သူ႔ေကာငးထိပးႏြငးံ ပျတးတိုကးေနသညးံ သူမ အဖုတးအွ
ပနး့ေရာငးေလ့ကိုသာ ေသခ္ာၾကညးံသညး၈ ႂကျကးနာ့ရျကးလို အဖတးေလ့ႏြစးခုက ကျဲကျဲသျာ့ၿပီ့ ထိပးက ်ပဴတစး်ပဴတစး
်ဖစးေနသညးံ ်မငးကျငး့က သူ႔စိတးကို တကးႂကျေစသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ ပစၥညး့ေကာငး့ေလ့ ်မငးေတာံ မငး့မငး့ ေနရငး့ထိုငးရငး့
စိတးကူ့တစးခုေတာငး ေပါကးသညး၈ အမြတးတရ ဖုနး့နဲ႔ ဓါတးပဵု႐ိုကးထာ့ၿပီ့ အခ္စးတကၠသိုလးမြာ တငးလြ္ငးေကာငး့မလာ့လို႔၈
ေနာကးေတာံမြ မ်ဖစးေသ့ပါဘူ့ဆိုၿပီ့ သူ ကုလာ့ထိုငးေပၚတငးထာ့ခဲံသညးံ ဖုနး့ကိုလြမး့ယူဖို႔ စိတးကူ့ကို ဖ္ကးလိုကးသညး၈
ေတားၾကာေန ဗမာ်ဖစးမြနး့ သေကၤတမပါလို႔ ဆိုကာ ကထိက ေဇားရဲဆိုသညးံ ငဖ္ကးႀကီ့ႏြငးံ ေတျ႔လြ္ငး သူ႔ဟာက
စတိုခနး့ထဲ ေရာကးသျာ့ဦ့မညး၈ ထာ့လိုကးပါေတာံဆိုၿပီ့ ေနလိုကးသညး၈ မငး့မငး့ ေင့ၾကညးံေနသညးံ အခိုကး ယိုယို၏
အွေလ့က သူ႔ထိပးကို အပးက္မတးက္ ငဵုမိသျာ့ေလၿပီ ်ဖစးသညး၈
"အငးံ … အငးံ … ဟငး့ … ဟငး့ …"
အေပါကးအလမး့ တညးံသျာ့ၿပီဆိုေတာံ သူမသညး ေထာငးထာ့သညးံ ေပါငးတစးဖကးကို
ေမျ႔ယာေပၚ်ပနးခ္ကာကိုယးကိုဘဲလနး႔ ်ဖစးေအာငးလုပးသညး၈ သူမ၏ လကးႏြစးဖကးက မငး့မငး့ ရငးအုပးေပၚေရာကးလာၿပီ့
အာ့ယူကာေထာကးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ တေ်ဖ့ေ်ဖ့ခ္ငး့ စျငးံကာ့ေနသညးံ တငးပါ့ႏြစးဖကးကို ေအာကးဖိခ္သညး၈
အကာၾကညးေလ့ႏြငးံ သူ႔လိငးတဵက သူမအဖုတးေလ့ထဲကို တစတစတို့ွငးကာ သျာ့သညး၈ ႏြစးဦ့သာ့
အဂၤါခ္ငး့ထိေတျ႔မႈက ်ပနး႔ႏြဵ႔လာသညးံ ကာမအရသာသညး တကိုယးလဵု့ရြိ အေၾကာေပါငး့စဵုထဲသို႔ တဖ္ငး့ဖ္ငး့ႏြငးံပငး
စိမွ
းံ ငးကုနးေတာံေလသညး၈
တငး့တငး့စီ့စီ့ေလ့ပငး သူ႔လိငးတဵက ယိုယို၏ အဖုတးထဲကို ပျတးတိုကးၿပီ့ ေရာကးသျာ့သညး၈ သူမဖငးႀကီ့ႏြစးလဵု့က
သူ႔ေပါငးရငး့ႏြငးံ အိခနဲထိသညး၈ ယိုယိုက ဘာမြ မလုပးေသ့၈ စကၠနး႔ပိုငး့ေလာကး ၿငိမးေန၏၈ ၿပီ့ေတာံမြ မငး့မငး့ရဲ႕
ရငးပတးကို လကးႏြငးံေထာကးရငး့ သူမဖငးႀကီ့ကို ႂကျသညး၈ လိငးတဵတစးွကးေလာကး ထျကးလာေတာံမြ ်ပနးဖိခ္သညး၈ စျိခနဲ

10 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေနၿပီ့ ်ပနးွငးသညး၈ မငး့မငး့ ဆဵပငးေလ့ေတျ ခါယမး့စ်ပဳေနၿပီ ်ဖစးသညးံ ်မငး့စီက္ငးံေနေသာ ေကာငးမေလ့၏
ႏို႔အဵုေဖျ့ေဖျ့ေလ့ေတျ လြမး့ကိုငးသညး၈
"မငး့ .. မငး့လကးေတျ လုပးေပ့တာ ႀကိဳကးတယး .. ညႇစးစမး့ပါ … အငး့ … အငး့ …"
ယိုယိုက ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ႏြငးံ ထုတးေဖားကာေ်ပာသ်ဖငးံ မငး့မငး့လဲ စိတးႀကိဳကးပငး ေဆာံကစာ့ေပ့သညး၈ ႏို႔အဵုထိပးဖ္ာ့ရြိ
စူထျကးေနသညးံ ႏို႔သီ့ေခါငး့ေလ့ကို လကးမလကးညိဳ့သဵု့၊ ပျတးေခ္ လြိမးံဆျေပ့သညး၈ မို႔ွနး့ေနသညးံ ရငးသာ့ေတျကိုလဲ
ေကာငးမေလ့ခဵသာယဵုေလာကး ညႇစးကာေခ္သညး၈ သူ႔လုပးေဆာငးခ္ကးက ထိေရာကးလို႔လာ့ မသိ၈ ယိုယိုတစးေယာကး
ေကာငး့ဘျိဳငး့လုပးေနသညးံ အရြိနးက တေ်ဖ့ေ်ဖ့ႏြငးံ ်မနးလာသညး၈ ႏြစးဦ့သာ့ အဂၤါေတျ ွငးထျကးေနသညးံ ေနရာကို
လြမး့ၾကညးံေတာံ အကာၾကညးေလ့ႏြငးံမို႔ ်ပနးထျကးလာတိုငး့ ်ဖဴ်ဖဴအရညးေတျ အထငး့သာ့ ေပၚေနတာ ေတျ႔သညး၈
ဒါကို်မငးေတာံ မငး့မငး့ စခ္ငးလာတာႏြငးံ တအငး့အငး့ တအဲအဲ ်ဖစးေနသညးံ ေကာငးမေလ့ကို လြမး့ေခၚသညး၈
"ယိုယို"
"ဘာလဲ?"
"ယိုယိုဆိုတာ ငါံတို႔ဘာသာစကာ့မြာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ သိလာ့?"
"ႏို့ .. ဘယးသိမြာလဲ"
"ယိုယိုဆိုတာ အရညးရႊမး့တာကို ေ်ပာတာ"
"ဟုတးလာ့ .. အဲဒီေတာံ?"
"အဲဒီစကာ့မြနးတယးဆိုတာ အခု သိလိုကးရၿပီ ... ဟငး့ .. ဟငး့"
ယိုယိုက တအငး့အငး့ တအဲအဲ အသဵၾကာ့တျငး တခိခိ အသဵထျကးေအာငးရယးသညး၈ မငး့မငး့လဲ လိက
ု းရယးၿပီ့
အရြိနး်မႇငးံတငးသညးံအေနႏြငးံ ႏို႔ေတျကို ေဆာံေပ့ေနရာက သူမတငးပါ့ေတျဆီသို႔ လကးကို ေရႊ႔သညး၈ ယိုယို၏
တငးပါ့ႏြစးဖကးကုိ ဆုပးကိုငးကာ ပငးံမသညး၈ ေကာငးမေလ့က အလိုကးတသိႏြငးံကိုယးကို သူ႔ရငးပတးေပၚ ေမြာကးခ္သညး၈
ႏို႔ႏြစးလဵု့က သူ႔ရငးပတးႏြငးံ ထိသညး၈ ယိုယိုတငးပါ့ေတျကို ဆုပးကိုငးၿပီ့ ေရြ႕တို့ေနာကးငငးလုပးေတာံ ေကာငးမေလ့၏
ႏို႔ေတျက သူ႔ရငးပတးႏြငးံ ပျတးတိုကးၿပီ့ တရြိနး့ရြိနး့ တဖိနး့ဖိနး့်ဖစးလာေစသညး၈ ဒီလိုႏြငးံ မြနးမြနးေလ့ လုပးၿပီ့ေတားေတားေလ့
ၾကာေတာံ ယိုယို အရြိနးတကးလာသညးထငးသညး၈ အာ့မရေတာံသညးံ အသျငးႏြငးံ မငး့မငး့ကို ဖကးထာ့ရာက ်ပနးထသညး၈
ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို ေရြ႕ကိုထုတးၿပီ့ လကးႏြစးဖကးကိုမူ မငး့မငး့၏ ေပါငးေပၚတျငး တစးဖကးစီ ေနာကး်ပနးေထာကးသညး၈
မ္ကးႏြာေရြ႕တျငး ရႈပးဖျာေနသညးံ ဆဵပငးေတျကို သိမး့လိုကးၿပီ့ မငး့မငး့ကို ၿပဵဳ့်ပသညး၈ ယိုယို၏ အၿပဵဳ့က ဘယးလိုဟာမ္ဳိ့ႏြငးံ
တူသလဲဆိုလြ္ငး fast and furious ဇာတးလမး့ထဲက မငး့သာ့ႏြငးံ ကာ့ခ္ငး့ယြဥးေမာငး့ေတာံ တစးဖကးကာ့ထဲက
မငး့သမီ့်ဖစးသူက ေက္ားမတကးခငးမြာ လြမး့ၿပဵဳ့်ပသညးံ အၿပဵဳ့မ္ဳိ့၈ သေဘာကေတာံ သူမ ေရြ႕ကသျာ့မညးဆိုသညးံ အထာ၈
မငး့မငး့ လကးမႏြငးံ လကးညိဳ့ကို ွိုငး့ကာ "အိုေက" ဆိုၿပီ့ ်ပလိုကးသညး၈ အခ္ကး်ပလိုကးသညးႏြငးံ ယိုယို စလႈပးရြာ့သညး၈
ဒူ့ကိုေကျ့ကာ အနညး့ငယးေထာငးေပ့ထာ့သညးံ မငး့မငး့၏ ေပါငးကို လကးအာ့်ပဳရငး့ လိငးတဵကို စျတးခနဲ စျတးခနဲ
ဖိဖိသျငး့သညး၈ ဒီလိုအေနအထာ့က မိနး့ကေလ့ေတျ အတျကး အေတားဖီလငးလာေစသညးံ ပဵုစဵ်ဖစးသညး၈

11 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

လုပးတတးကိုငးတတးသညးံ ေစားဆိုလြ္ငး လိငးတဵထိပးဖူ့ႏြငးံ အကျဲေလ့ထိပးက အဖုေလ့ကို ထို့မိေအာငးလုပးႏိုငးသလို
ေကာံကာေကာံကာႏြငးံ ဂ္ီစေပါံကိုလဲ ထုိ့မိေအာငး လုပးႏိုငးသညး၈ ယိုယိုက ဒါကို သိေနသလာ့ေတာံ မသိ၈ ပိုစရြငး
က္က္ႏြငးံ ေဆာငးံသျငး့ေနသညး၈
မငး့မငး့ အတျကးလဲ ဒီအေနအထာ့က ကာမဖီလငးကို ရေစပါသညး၈ သူ႔လိငးတဵ အရညးတရႊမး့ရႊမး့်ဖစးေနသညးံ
အဖုတးေဖာငး့ေဖာငး့ေလ့ထဲကုိ ွငးလိုကး ထျကးလိုကး ်ဖစးေနေသာ ်မငးကျငး့က ဘာႏြငးံမြကို မလဲႏိုငးေခ္၈ ဒါက ဆီ့စပးကို
သူၾကညးံေနလို႔ ်ဖစးသညး၈ အေပၚကို ၾကညးံဦ့မလာ့၈ မ္ကးစိေလ့ေမြ့ကာ နီေရာငးသနး့ေနသညးံ မ္ကးႏြာလြလြေလ့က
ကာမဆိပးတကးၿပီ့ တအငး့အငး့ တဟငး့ဟငး့ ်ဖစးေနေသာ ်မငးကျငး့၈ အလယးက္ေတာံလဲ ယိုယိုေဆာငးံသျငး့လိုကးတုိငး့
လႈပးခါသျာ့သညးံ ်ဖဴေဖျ့မိွ
ု႔ နး့ေနေသာ ရငးႏြစးမႊာ၏ ်မငးကျငး့၈ မငး့မငး့သာ ေကာငးမေလ့၏ ခါ့ကို လြမး့ကိုငးၿပီ့
အာ့ရပါ့ရေဆာငးံပစးလိုကးလြ္ငး ဒီ်မငးကျငး့ေတျေၾကာငးံပငး ေနာကးထပးငါ့မိနစးအတျငး့ သူၿပီ့သျာ့ႏိုငးသညး၈
အခုေတာံ သူက ရတုနး့ေလ့ စိမးေ်ပနေ်ပ ဆျဲခ္ငးသ်ဖငးံ ယိုယိုကိုသာ စိတးႀကိဳကးလႊတးထာ့ေပ့လိုကးသညး၈ ဒီေလာကး
အရညးရႊဲေနေတာံမြ ဒီေကာငးမေလ့ သိပးမၾကာခငးၿပီ့သျာ့မညးဆိုတာ သူႀကိဳ်မငးထာ့သညး၈ တကယးလဲ
မငး့မငး့တျကးတာမြနးပါသညး၈ မငး့မငး့လကးလြမး့ကာ ဟ်ပေလ့်ဖစးေနသညးံ အွေလ့၏ ထိပးကအဖုေလ့ကို
ပျတးေပ့လိုကးေတာံ သိပးေတာငးမြ ၾကာၾကာမခဵ၈ ဆယးမိနစးေလာကးၾကာၿပီ့ေသာအခါ ယိုယိုတစးေယာကး
တုနးတုနးခိုကးခိုကးေအာငး ်ဖစးေအာငးကို ညညး့ရငး့ တစးခ္ကးေဆာငးံခ္သညးတျငး မလႈပးေတာံပဲ ေခါငး့ငိုကးကာ
ၿငိမးက္သျာ့သညး၈ မငး့မငး့ ဒီေတာံမြ မာေနသညးံ လိငးတဵကို မကျ္တးေအာငး သတိထာ့ရငး့ တေစာငး့ထထိုငး၊ သူမကို
လြမး့ဖကးသညး၈ ယိုယိုက သူ႔ပုခဵု့ေပၚကို ေမ့တငးကာ အေမာေ်ဖေလသညး၈
"မငး့ .. မၿပီ့ေသ့ဘူ့မြတးလာ့ …"
"အငး့ .. မၿပီ့ေသ့ဘူ့ …"
"ဒါဆို .. ငါ ဘယးလိုေနေပ့ရမလဲ .. နငး လုပးခ္ငးသလိုလုပးေလ .. ငါေတာံ ေမာၿပီ .."
"ေလ့ဘကးေထာကးေပ့လို႔ ရလာ့ .. နငးံ အို့ေလ့ေတျကို ၾကညးံၿပီ့ ငါလုပးခ္ငးလို႔ .."
"ဟငး့ .. ဟငး့ .. ရတာေပါံ …"
တကယးလဲ ယိုယို လုပးေပ့ရြာပါသညး၈ မငး့မငး့ အေတားေတာံ ေက္နပးသျာ့သညး၈ ဒီေကာငးမေလ့ကို
သငးေပ့ရက္ဳိ့နပးသညးလို႔၈ အမြနးဆို ေသာၾကာေန႔မို႔ တစးပတးလဵု့ ႐ဵု့တကးထာ့သ်ဖငးံ သူတို႔ေတားေတားၿပိဳငး့ေနသညးသာ၈
ယိုယိုက ေညာငး့လို႔ တ်ခာ့နညး့နဲ႔ဆျဲပါဆိုလဲ မငး့မငး့က လကးခဵမြာပါ၈ သို႔ေပမယးံ အခုလိုမ္ဳိ့
ေလ့ဘကးကုနး့ေပ့မညးဆုိေတာံ သူသေဘာက္သျာ့သညး၈ တကယးတမး့ ယိုယိုက ကုနး့ေပ့ေသာအခါတျငးေတာံ
မငး့မငးေလေတာငးမြ "ရႊ"ီ ခနဲ ချ္နးမိသညး၈ ေကာငးမေလ့ ကုနးထာ့သညးံပဵုစဵက မ္ကးႏြာကို ေမျ႔ယာေပၚမြာ အပးရငး့
ေရြ႕တစးပိုငး့လဵု့ ညႊတးထာ့သညးံ ပဵုစဵ၈ ်ဖဴွငး့စျငးံကာ့ေနသညးံ တငးသာ့ေတျက မီ့ေရာငးေအာကးတျငး လကးလကးေတာငး
ထေနသလာ့ ေအာငးံေမံရသညး၈ မငး့မငး့ အခ္ိနးဆျဲမေနေတာံပဲ သူ႔လိငးတဵကို ်ပနးသျငး့သညး၈
"မငး့ .. လုပးေနား … အာ့မနာနဲ႔ .."

12 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ယိုယိုက ေ်ပာမညးံသာေ်ပာတာပါ၈ မငး့မငး့ကလဲ ဒါမ္ဳိ့ကိစၥတျငး အာ့နာတတးသူမဟုတး၈ အာ့နာေနသညးံပဵုလဲ မေပၚ၈
ခါ့ေသ့ေသ့ေလ့ကို ဆျဲကာ ဒလၾကမး့ကို ေဆာငးံသညး၈ ယိုယိုခမ္ာ အေစာပိုငး့ သူမ အေပၚက ေဆာငးံတုနး့ကမြ
အသဵထျကးကာ ညညး့ႏိုငးေသ့သညး၈ ဒီတစးခါေတာံ အသဵကို မထျကးႏိုငးေတာံ၈ ဘယးထျကးမလဲ၈ ဘယးဘကးေစာငး့ကာ
အိပးထာ့သညးံ သူမပါ့စပးက အိပးယာခငး့စကို ဖိကိုကးကာပငး ထာ့ရသညးေလ၈ ဒီတစးလြညးံ အသဵထျကးသူက
ႏျာ့သို့ႀကိဳ့်ပတးေဆာငးံေနသူ မငး့မငး့်ဖစးသျာ့ၿပီ့ ႏြာမႈတးသဵႀကီ့ တရြဴ့ရြဴ့ တဟငး့ဟငး့ ်ဖစးလာသညး၈
အဲယာ့ကျနး့ဖျငးံထာ့သညးံတိုငး နဖူ့တျငး ေချ့္ေတျ ်ပနးလာသညးအထိ မငး့မငး့ တရစပးေဆာငးံပစးလိုကၿး ပီ့ ေနာကးဆဵု့တျငးမူ
လိငးတဵတစးခုလဵု့ ဘယးလိုမြ မထိနး့ႏိုငးေအာငး ယာ့ယဵလာေသာအခါ လရညးေတျကို စိတးဆို့မာနးဆို့ႏြငးံ
ပနး့ထုတးပစးလိုကးေတာံသညး ….၈
ႏြစးဦ့သာ့ ကာမစပးယြကးၿပီ့ေတာံ လူေတျက ေဒါငး့သျာ့သညးမို႔ ဆယးငါ့မိနစးေလာကး ဒီအတိုငး့ ဖကးကာ
ေနၾကေသ့သညး၈ ေနာကးေတာံ ဒီအတိုငး့ဆို အိပးေပ္ားသျာ့ေတာံမညးဆိုတာ တျကးၿပီ့ ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲ တိုငးပငးၿပီ့ေတာံ
ွငးခဲံသညး၈ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကး တိုကးချ္တးေဆ့ၾကေတာံ မငး့မငး့ေကာငးက ်ပနးမာလာလို႔ ယိုယိုက ပါ့စပးနဲ႔
ေလြ္ာံေပ့မယးဆိုၿပီ့ ဘီေဂ္ေလ့ေပ့သညး၈ မငး့မငး့ အယးလးပီ်ပနးေပ့မညးဆိုေတာံ ရတယး၇ ခ္မး့ေနၿပီဆိုလို႔
ေရခ္ဳိခနး့ထဲက ်ပနးထျကးကာ လစးလာခဲံၾကသညး၈ တကးစီ စီ့ဖို႔ လမး့ချဲခါနီ့ၾကေတာံ မငး့မငး့ ယိုယိုကို
ေသျ့တို့စမး့ကာေမ့သညး၈
"Do you want to come along in next fortnightly meeting?"
"May be .. Who knows ??"
ေ်ပာငးစပးစပး မ္ကးႏြာေပ့ႏြငးံ တကးစီထဲ ွငးသျာ့သညးံ ယိုယိုကို ၾကညးံၿပီ့ မနးေဒ့က္လြ္ငးေတာံ ဒီေကာငးမေလ့ကို
မုနး႔လိုကးေကျ့္ရဦ့မညးဟု မငး့မငး့ စဥး့စာ့လိုကးပါေတာံသညး၈
*** *** ***
မငး့မငး့ အလုပးထျကးခ္ငးတာ ယိုယိုေၾကာငးံလဲ တစးစိတးတစးပိုငး့ေတာံပါပါသညး၈ သူတို႔ႏြစးေယာကးသညး ေက့္ဇူ့ခဵ
ေက့္ဇူ့စာ့ ဇာတးလမး့ႏြငးံကိုယးခ္ငး့ထပးကာ ရငး့ႏြီ့ခဲံၾကၿပီ့ေနာကးပိုငး့၉ အနညး့ငယးေတာံ သဵေယာဇဥးရြိလာတာ
အမြနးပငး၈ ဘယးေလာကးပဲ ေႏြာငးႀကိဳ့မဲံဆကးဆဵေရ့ႏြငးံ တျဲေနေစကာမူ အေနနီ့ေတာံလဲ ဟိုလိုဒီလိုေတာံ
်ဖစးလာၾကသညးသာ၈ ဒါက သူတို႔ႏြစးေယာကးစလဵု့တျငး အ်ပစးမရြိပါ၈ ယိုယို ဘယးေလာကးပဲ အထပးထပးွတးထာ့
အဲဒီအွတးေတျေအာကးတျငး ဘယးလိုအေဖာငး့အမို႔ေတျရြိေနသညးဆိုတာကို သိေနေတာံ မငး့မငး့လဲ အလုပးလုပးရငး့
စိတးထရသညးသာ၈ ယိုယိုကိုယးတိုငးကလဲ ခပးကဲကဲေလ့မို႔ မငး့မငး့အေပၚတျငး သူ႔နညး့တူ ်ဖစးမိမညး ထငးသညး၈
ထို႔အတျကးေၾကာငးံ ႀကိဳၾကာ့ႀကိဳၾကာ့ ဆျဲသညးံႏႈနး့က တစတစ စိပးလာေလရာ မငး့မငး့ ေႏြာငးႀကိဳ့မဲံဆကးဆဵေရ့ကေန
သဵေယာဇဥးႀကိဳ့ခ္ညးဆကးဆဵေရ့အ်ဖစး မေ်ပာငး့ခငး ဒီေကာငးမေလ့နာ့က ချာမြ ်ဖစးေတာံမညးဆိုၿပီ့ကိုယးံကိုကိုယး
သတိေပ့ရသညး၈

13 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့အိမးက စလဵု့ထျကးလာမညးဆိုတုနး့က အေမႏြငးံအေဖသညး တ်ခာ့ကိစၥေတျကို ဘာမြ
ေထျေထျထူ့ထူ့မမြာေသားလဲ ဒီကိစၥကိုေတာံ တငး့က္ပးစျာ မြာသညး၈ ဘယးလိုပဲ ရႈပးရႈပး၇ ဘာေတျပဲ လုပးလုပး
ႏိုငးငဵ်ခာ့သူကိုေတာံ ေချ့္မ မေတားႏိုငးဟု တခါထဲ အ်ပတးေ်ပာထာ့သညး၈ မဂၤလာပျဲတျငး ်မနးမာဆနးဆနး ရငးဖဵု့ႏြငးံ
ခ္ိတးထမိနွ
း တးထာ့သူကိုသာ သာ့ႏြငးံလကးခ္ငး့တျဲ၊ ေလြ္ာကးသညးကို ်မငးခ္ငးသညးဟု အေမက ေလဆိပလ
း ိုကးပို႔ေတာံ
ဆိုသညး၈ မငး့မငး့က ေနာကးေတာကးေတာကးႏြငးံ ဒါဆို စလဵု့မကို ထမိနွ
း တးတတးေအာငး သငးေပ့လိုကးမယးေ်ပာမိသ်ဖငးံ
လူပဵုအလယးမြာေတာငး ဗိုကးေခါကးေက္ာလိမးဆျဲတာ ခဵရေသ့သညး၈ ဒီေတာံ မငး့မငး့၇ ယိုယိုႏြငးံ အေၾကာငး့ေတျ
ရြညးလို႔မရပါ၈
မ္ကးႏြာငယးေလ့ႏြငးံ အနာ့လာၿပီ့ တကယးထျကးေတာံမြာလာ့လို႔ လာေမ့ေတာံ မငး့မငး့ နငးံေၾကာငးံထျကးတာဟု
ေ်ပာလို႔ေတာံ မ်ဖစးပါ၈ R.E လကးမြတးရၿပီ့မြေတာံ ဒီဇိုငး့အငးဂ္ီနီယာ မလုပးခ္ငးလို႔ ဘာညာဆိုၿပီ့
အေၾကာငး့ေလြ္ာကး်ပရသညး၈ စလဵု့ပါ့ သိပးမွေသ့ေတာံလဲ သူမထကး စလဵု့ကို ႀကိဳေရာကးေနသူ မငး့မငး့၏ စကာ့တျငး
ေ်မာကာ ယိုယိုက လကးခဵလိုကးသညး၈ အဲ ..ေ်ပာဖို႔ ေမံေနလို႔၈ R.E applicationကို ေထာကးခဵေပ့သညံး
သူ႔ဆရာႀကီ့ကိုေတာံ ဒီလိုေ်ပာလို႔မရပါ၈ မငး့မငး့ အမြနးအတိုငး့ပငး ေနာကးအလုပးက လစာပိုေပ့လို႔ ဆိုၿပီ့ ေ်ပာရသညး၈
ဆရာႀကီ့က ဘယးေလာကးေတာငး ရသလဲဟု ေမ့ေတာံလဲ သူမကျယးမွြကးပငး ေဒၚလာဿွွွ ပိရ
ု လို႔ပါဟု ေ်ဖလိုကးသညး၈
ဆရာႀကီ့က ဘာမြ ထပးေမ့မေနေတာံပဲ သူ႔စာ့ပျဲက ထလာကာ ထဵု့စဵအတိုငး့ သူ႔ကိုလကးဆျဲႏႈတးဆကးၿပီ့ "All the best"
ဟုဆိုသညး၈ ႏြစးေထာငးေတာငး ပိုေပ့သညးဆိုမြေတာံ သူလဲပဲ ဘာမြမေ်ပာႏိုငးေတာံတာ ေသခ္ာပါသညး၈ ဒါက မငး့မငး့ကို
လိုကးေပ့ၿပီ့ ဆျဲထာ့လို႔ရသညးံ ပမာဏမဟုတးဆိုတာ သူသိေနသညး၈ မငး့မငး့လဲ "Thank you for all your supports"
လုိ႔ေ်ပာၿပီ့ တခါထဲ ႏႈတးဆကးကာ ထျကးလာခဲံသညး၈
ထဵု့စဵအတိုငး့ ႏႈတးဆကးပျဲေတျ ဘာေတျလုပးပါသညး၈ မငး့မငး့က နဂိုကတညး့က သိပးလဲ မနေ်မာတတးသူ မဟုတးသ်ဖငးံ
ေန႔လညးစာေတာငး မဟုတးပဲ ညစာ လိုကးေကျ့္မညးဆိုၿပီ့ သူ႔ဆကးရြငးႏြငးံ လုပးေဖားကိုငးဖကးေတျကို ဖိတးသညး၈
သူ႔ေနာကးဆဵု့ေန႔က ေသာၾကာေန႔မို႔ အဲဒီေန႔ညပဲ လုပးမညးဆိုၿပီ့ စီစဥးၾကသညး၈ Bugis နာ့က ေဟာံေပါံဆိုငးတစးဆိုငးကို
ေရျ့ကာ ဘျတးကငးမြာထာ့ခဲံသညး၈ အာ့လဵု့ကလဲ မကနး႔ကျကးၾကေခ္၈ ဒီလိုႏြငးံ ေသာၾကာေန႔ ေရာကးလာခဲံသညး၈
တကယးံတကယးတမး့ အလုပးထျကးေတာံမညးဆိုေတာံလဲ တစးႏြစးေက္ားေက္ား လုပးခဲံသညးံကိုယးံပတးွနး့က္ငးကို
လျမး့မိသညးသာ၈ မနကးကတညး့က မငး့မငး့ ဘာမြ မလုပးရေတာံပဲ ဟိုေရာငးေရာငး ဒီေရာငးေရာငးႏြငးံ ဟို႔လူႏႈတးဆကး
ဒီလူႏႈတးဆကး လုပးေနသညး၈ မြတးမြတးရရ HR Manager ဆီသျာ့ၿပီ့ Clearance လကးမြတးထို့ေတာံ အဲဒီဘျာ့ေတားက
ဂ္ာမနးမႀကီ့မို႔ သူ႔ကို အေနာကးတိုငး့ဆနးဆနးပဲ ရငးခ္ငး့အပး ေပျ႔ဖကးၿပီ့ ႏႈတးဆကးေသ့သညး၈ ွတးထာ့သညးံ
ွတးစဵုကေတားေတားဟိုကးေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ေစာေစာစီ့စီ့ ဘူ့သီ့ႏြစးလဵု့ကို ခူ့စရာမလိုပဲ နဲနဲ ်မညး့လိုကးရသညး၈
ဘျာ့ေတား အခနး့က ်ပနးထျကးလာေတာံ စကထရီေကာငးမေလ့က မငး့မငး့ကို တို့တုိ့ေလ့နဲ႔ အလျမး့သယးေနတာဟု
သူ႔ေဘာံစးမႀကီ့ကို ေမ့ေငါံၿပီ့ ေ်ပာသညး၈ မငး့မငး့က ရယးၿပီ့ ခပးတညးတညးႏြငးံ လကးႏြစးဖကးကို ဟေပ့ေတာံ
သူမသညးလဲ အညဵံမခဵ လာဖကးၿပီ့ ႏႈတးဆကးသညး၈ အဲ .. အဲဒီဟာေလ့ကေတာံ ယိုယိုလိုမ္ဳိ့ ေပါကးစီေလ့်ဖစးသညး၈
စလဵု့ေပါကးစီ ဆိုၾကပါစို႔ …၈

14 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ညေန ေ်ခာကးနာရီ ေဒါငးခနဲထို့သညးႏြငးံ အာ့လဵု့ လစးထျကးလာခဲံၾကသညး၈ မငး့မငး့တို႔ ႐ဵု့က အမးအာတီႏြငးံ
သိပးမေွ့သ်ဖငးံ Bugisကို အမးအာတီႏြငးံသာ ဒို့လာခဲံသညး၈ ဟိုေရာကးေတာံ မငး့မငး့က ဘျတးကငးမြာထာ့သညးမို႔
ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ထိုငးလို႔ရမညးံ ေနရာရသညး၈ အာ့လဵု့ ွငးထိုငးၾကေတာံ ယိုယိုက မငး့မငး့ေဘ့မြာပဲ လာထိုငးသညး၈
တခ္ဳိ႔သူေတျက သူတို႔ႏြစးေယာကးအေၾကာငး့ကို သိေနၾကလို႔ "ဒီႏႈတးဆကးပျဲက ဘယးသူ႔အတျကးလဲ .. ဘာလဲ" ဆိုၿပီ့
ေနာကးေနၾကေသ့သညး၈ မငး့မငး့တို႔ ရယးသာ ရယးေနလိုကးၾကသညး၈ အဲဒီေနာကးေတာံ ထဵု့စဵအတိုငး့
အေငျ႔တေထာငး့ေထာငး့ ထေနသညးံ ဟငး့ခ္ဳိအိုႀကီ့ထဲကို အစာေတျပစးထညးံ၇ ပါ့စပးေဟာငး့ေလာငး့ ်ဖစးေနသညးံ
မငး့မငး့တို႔အထဲကိုေတာံ ဘီယာေတျ ေလာငး့ထညးံႏြငးံ ပျဲကေတားေတားစညးသျာ့သညး၈ ၄နာရီထို့ခါနီ့က စသညးံ
ေဟာံေပါံအို့ႏြစးအို့လဲ ၅ နာရီချဲေရာကးေတာံ ဘာမြ မရြိေတာံ၈ လူေတျလဲေတားေတားမြနးကုနးေနၿပီမို႔ အာ့လဵု့
တစးေယာကးမ္ကးႏြာတစးေယာကးၾကညးံရငး့ ်ပနးရေအာငး ်ပငးၾကသညး၈
မငး့မငး့အေပါငး့အေဖားေတျက ေနာကးလဲပဲႀကဵဳလြ္ငး ႐ဵု့ကိွ
ု ငးခဲံပါဦ့၇ အကူအညီလိုလြ္ငးေ်ပာပါ ဘာညာဆိုၿပီ့
ႏႈတးဆကးၾကၿပီ့ အသီ့သီ့ လမး့ချဲကာ ထျကးလာၾကသညး၈ Bugis လို ေနရာမ္ဳိ့က လူအရမး့စညးသညးမို႔ တခ္ဳိ႔ကလဲ Bugis
Junction ေရြာံပငး့စငးတာထဲ ွငးၾကညးံၾကဦ့မညးဆိုၿပီ့ အဲဒီဘကး ေလြ္ာကးသျာ့သညး၈ ေနာကးဆဵု့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုႏြငးံ
အခုထကးထိ မငး့မငး့ကို ႏႈတးမဆကးေသ့ပဲ အနာ့ကကပးၿပီ့ ေလြ္ာကးေနသညံး ယိုယိုတစးေယာကးသာ က္နးေတာံသညး၈
မငး့မငး့ ဒီေလာကးဆို သေဘာေပါကးပါသညး၈ ယိုယိုဆိုတာ သူမ္ာ့ႏြငးံ တနး့တူထာ့လို႔မြ မရတာ မဟုတးလာ့၈
သူတို႔ႏြစးဦ့၏ ရငး့ႏြီ့မႈက ေဟာံေပါံတစးပျဲအဆငးံႏြငးံၿပီ့သငးံတာမဟုတး၈
မငး့မငး့ "ယိုယို" ဆိုၿပီ့ ေခၚလိုကးေတာံ ေကာငးမေလ့က သူ႔ကို ေတျေတျေလ့ ေမာံၾကညးံသညး၈ ဒီေတာံမြ မငး့မငး့ သူမ
မ္ကးွနး့ကို စိုကးၾကညးံၿပီ့ ..
"ငါတို႔ ပါတီေလ့ကို ႏြစးေယာကးသာ့ ဆကးက္ငး့ပရေအာငး .. ဘယးလိုလဲ?"
"အိုေကေလ .. ပလမးဆျဲထာ့တာ ရြိလာ့?"
"ဟာ .. သိပးရြိတာေပါံ .. ဒီဇိုငး့ အငးဂ္ီနီယာပဲဟာကို …"
ဒီေတာံမြ ယိုယိုက မ္ကးေစာငး့ထို့ကာ "ဟငး"ံ ဆိုၿပီ့ ရယးသညး၈ မငး့မငး့ ဘာမြဆကးေ်ပာမေနေတာံပဲ ဗစးတို့ရီ့ယာ့လမး့
ထိပးနာ့ေရာကးသညးႏြငးံ အခ္စးမြတးတိုငးဆိုကးထူရနး ရညးရျယးၿပီ့ Landmark ဟိုတယး ထဲသို႔သာ ေလြ္ာကးလာခဲံမိသညး၈
ယိုယိုက တကယးလာ့ဆိုၿပီ့ ေမ့ေတာံ ဘာမြ်ပနးမေ်ပာပဲ လကးသာ ကမး့ေပ့သညး၈ ယိုယိုက မ်ငငး့ပါ၈ မငး့မငး့ လကးကို
ဆျဲ၊ ရႊငး်မဴ့သညးံ မ္ကးႏြာေပ့ႏြငံး ေကာကးေကာကးပါေအာငး လုိကးလာသညး၈
ေ်ပာရလြ္ငး ယိုယိုႏြငးံ မငး့မငး့ အဲဒီေန႔ညက အိမး်ပနးမေရာကးၾကပါ၈ ေရကူ့ကနးဘကးကို မ္ကးႏြာမူထာ့သညးံ အခနး့ထဲတျငး
သူတ်ပနးကိုယးတ်ပနး နပနး့ပျဲကို ေရကုနးေရခမး့ ႀကိဳ့စာ့ရငး့ မငး့မငး့၏ ႏႈတးဆကးပျဲေလ့ ဆကးက္ငး့ပ်ဖစးသညး၈
ဘီယာတနးခို့ႏြငးံ လူေတျကလဲ မြနးေနရာ လုပးခ္ငးတာေတျကို အကုနးေလြ္ာကးလုပးသညး၈ တစးေပါငးေက္ား၇ တစးေပါငးချ၇
တစးေပါငးခ္ိတး၇ တစးေပါငးထမး့ဆိုၿပီ့ တစးေပါငးေတျပဲသဵု့ၿပီ့ေတာံ တစးခါ၇ က္နးတာေတျက ေနာကးထပးအခါေတျ၈
မငး့မငး့က အေပၚေရာကးလိုကး ယိုယိုက အေပၚေရာကးလိုကးႏြငးံ တခါဆို ကုတငးေပၚက ်ပဳတးက္မလိုေတာငး

15 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

်ဖစးေသ့သညး၈ ေနာကးဆဵု့ မငး့မငး့၏ 003လဲကုနး လူေတျလဲ လႈပးလို႔ မရသညးထိ ဖလကး်ပေတာံမြ ရပးသျာ့ၾကသညး၈
ည၆နာရီေက္ားကေန သနး့ေခါငးအထိတိုငး ေသာငး့က္နး့ခဲံသညးမို႔ အဲဒီကုတငးတစးခုလဵု့လဲ တျနး႔ေၾကရႈပးပျကာ
အိပးဖို႔ေတာငး မေကာငး့ေတာံေပ၈ ေနာကးထပး ကုတငးတစးလဵု့မြာ ေ်ပာငး့၊ အိပးရသညး၈
ေနာကးတစးေန႔ မနကးက္ေတာံ မငး့မငး့က အရငးေစာႏို့သညး၈ သူ႔ဘကးကို ေမြ့ကာ အိပးေမာက္ေနသညးံ ေကာငးမေလ့၏
ပကတိ မ္ကးႏြာေလ့ကို ်မငးသညးတျငး သူ႔စိတးထဲ တမ္ဳိ့ေလ့်ဖစးသညး၈ သူ႔အ်ဖစးက အမးအာတီေပၚတျငး
ေပါငးတိုေကာငးမေလ့ တစးေယာကးႏြငးံ ႏြစးေယာကးခတ
ဵု ျငး ထိုငးမိတုနး့ ေဘ့နာ့ကို အဖျာ့ႀကီ့
တစးေယာကးေရာကးလာတာႏြငးံတူသညး၈ priority seat မို႔ မဖယးံခ္ငး ဖယးခ္ငးႏြငးံ ေနရာထေပ့လိုကးရေပမယးံ ဟိုခဵုေလ့ကို
လညး်ပနးတၾကညးံၾကညးံႏြငးံ သဵေယာဇဥးတျယးေနသညးံ သေဘာ၈ မ်ဖစးေသ့၈ ေနာကးဘူတာေရာကးလြ္ငးေတာံ
ရထာ့ေပၚက ဆငး့မြ်ဖစးေတာံမညး၈
ထို႔အတျကးေၾကာငးံ မငး့မငး့ အိပးယာထဲတျငး ဆကးလြဲမေနေတာံပါ၈ နဲနဲေလြ္ာေလြ္ာ ်ဖစးေနသညးံ ေစာငးကို ယိုယို၏
ပခဵု့ထိေရာကးေအာငး ၿခဵဳေပ့လိုကးၿပီ့ အ်ပငးသို႔ ထျကးလာခဲံသညး၈ အေညာငး့ေ်ပ အညာေ်ပ လြမး့ေလြ္ာကးၿပီ့ ဟိုတယး
်ပနးေရာကးေတာံမြ ယိုယိုက ႏို့သညး၈ အိပးယာထဲ မထေသ့ပဲ မငး့မငး့ကို လကးဆနး႔ေပ့သ်ဖငးံ သူ "စလစးပီဟတး အိပးပုတ"း ဆိုၿပီ့ နဖူ့ကို ဖျဖျေလ့ထုကာ နမး့သညး၈ သူဆကးလြ္ငး လငး့ဆျဲမဟုတးေပမယးံ ေမာနငး့ဆျဲေလ့
ရႏိုငးေသ့ေသားလဲ ဇာတးလမး့မရြညးခ္ငးေတာံလို႔ မငး့မငး့ မနကးစာစာ့ရေအာငးလို႔ ဆိုၿပီ့ ေလာေဆားလိုကးသညး၈
ယိုယိုကလဲ ဘာမြ မေ်ပာပါ၈ မငး့မငး့ ေ်ပာသညးံအတိုငး့ အိပးယာမြ ထကာ တခါထဲ ဟိုတယးကေန ထျကးဖုိ႔်ပငးသညး၈
မနကးစာကိုေတာံ တနးေအာငးဆိုၿပီ့ သူတို႔ ဟိုတယးက ေကျ့္တာပဲ စာ့လိုကးၾကသညး၈ ထို႔ေနာကးေတာံ
ခ္ကးေအာကးလုပးၿပီ့ ထျကးလာခဲံၾကသညး၈ မငး့မငး့ ယိုယိုေနသညးံ တိုပါ့႐ို့ (Toa Payoh)ကို အရငးလိုကးပို႔သညး၈
တကးစီထဲက ဆငး့ေတာံ ယိုယိုက "ဖုနး့ဆကးလိုကးေနား" ဟုေ်ပာၿပီ့ မငး့မငး့ႏႈတးခမး့ကို ခပးတညးတညးပငး ႁပျတးခနဲ
နမး့ကာ တကးစီေပၚက ဆငး့သျာ့သညး၈ မ်မငးကျယးရာတျငး ဘယးေလာကးေတာငး ကဲကဲ လူ်မငးကျငး့ႀကီ့မြာမို႔
(တကးစီသမာ့ကလဲ ရိႈ့ေနေလရာ) မငး့မငး့ မ္ကးႏြာနီ်မနး့ကာ က္နးခဲံေသ့သညး၈ တကယးဆို သူသညး ်မနးမာစစးစစးႀကီ့မို႔
နဲနဲေတာံ ရြကးတတးပါေလ၏ ….၈
*** *** ***
မငး့မငး့အေၾကာငး့ကို ဆကးေ်ပာရမညးဆိုလြ္ငးေတာံ သူ႔အလုပးအသစးအေၾကာငး့ကို အနညး့အက္ဥး့ ထညးံေ်ပာထာ့မြ
ေနာကးလာမညးံ အေၾကာငး့အရာမ္ာ့ႏြငးံ အစပးအဆကးရြိေပမညး၈ မငး့မငး့ R.E အ်ဖစး စလုပးရမညးံ အလုပးက Block
ဿခုပါသညးံ ကျနးဒိုတစးခုကို ႀကီ့ၾကပးေပ့ရနး ်ဖစးသညး၈ ကျနးဒိုတညးရြိသညးံ ေနရာကို သိလိုကးသညးႏြငးံ မငး့မငး့
ေခါငး့ထဲတျငး ပထမဆဵု့ ွငးလာသညးက အိမးေ်ပာငး့ဖို႔ ေကာငး့မလာ့ဆိုသညးံအခ္ကး၈ လကးရြိေနသညးံ ေနရာက
အဆငးမေ်ပသညး မဟုတးေသားလဲ အလုပးသစးကို သျာ့ဖို႔ဆိုလြ္ငး အနညး့ဆဵု့တစးနာရီေလာကး အခ္ိနးေပ့ရေပမညး၈
မငး့မငး့ ဒါကို သိပးသေဘာမက္၈ ေရရြညးကို စဥး့စာ့ၿပီ့ေတာံ သူ ေ်ပာငး့ဖို႔ ဆဵု့်ဖတးလိုကးသညး၈

16 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အရငးဆဵု့ စၿပီ့ ကနး႔ကျကးသူက မငး့မငး့က စာဖတးသူႀကီ့ဟု ေနာကးေခၚသညးံ ပုလငး့ချဵေလာကး မ္ကးမြနးကို
တပးထာ့သညးံကိုစို့ႏိုငးပငး၈
"မငး့ကလဲကျာ … ဘာအဆငးမေ်ပတာ ရြိလို႔လဲ .. မငး့ ေကာငးမေလ့ေတျ အိမးေခၚလာတာေတာငး ငါတို႔က
ဘာေ်ပာတာမြတးလို႔ .."
"ဟုတးပါတယး ..ကိုစို့ႏိုငးရယး .. အခုဟာက က္ေနားလဲ အဆငးမေ်ပလို႔ ေ်ပာငး့တာမြ မဟုတးတာ .. အလုပးနဲ႔
ေွ့လျနး့လို႔သာပါ .."
"ရြငးကလဲ .. မငး့မငး့ ေ်ပာငး့ခ္ငး ေ်ပာငး့ပါေစ .. ဒီေလာကးေတာငး ေနလာေပ့တာပဲ ဟုတးစာ … စလဵု့မြာက ဒီလိုပဲ
ေ်ပာငး့ေနၾကပဲကို .."
စလဵု့ကို သူ႔ထကး ေနာကးမြ ေရာကးလာေပမယးံ ေနရာတကာ သူမကခ္ညး့ပဲ ဆဵု့်ဖတးေလံရြိသညးံ
မထာ့ညိဳေၾကာငးံကိုစို့ႏိုငးအသဵတိတးသျာ့သညး၈ မိနး့မေၾကာကးရသူပီပီ ေနာကးထပး စကာ့သဵ ထျကးမလာရဲ၈ မထာ့ညိဳကို
ေက္ာေပ့ထာ့ရငး့သာ မငး့မငး့ကို မ္ကးႏြာမဲံရျဲ႔၊ ်ပသညး၈ မငး့မငး့ မထာ့ညိဳႏြငးံ မ္ကးႏြာမူထာ့သညးံေနရာကမို႔
ရယးခ္ငးစိတးကို မနညး့ေအာငးံအီ့ကာ ထာ့ရသညး၈ တတးလဲတတးႏိုငးသညးံ လငးမယာ့လို႔ေတာံ စိတးထဲက ေ်ပာ်ဖစးသညး၈
ကိုစို့ႏိုငးႏြငးံ မငး့မငး့သညး 99တျငး ငါ့ရြညးံေ်ခာကးစပးပနး့ကနးမြာ့ရငး့နဲ႔ စခငးခဲံၾကတာ်ဖစးသညး၈
အဲဒီအခ္ိနးတုနး့ကကိုစို့ႏိုငး၏ မိနး့မ မထာ့ညိဳက စလဵု့မြာ မရြိေသ့၈ ဒီေတာံ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့
လျတးလျတးလပးလပးေနရေအာငး ဆိုၿပီ့ တိုငးပငးကာ အိမးအတူ ငြာ့ေနၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ကို ညီတစးေယာကးလို
ခငးသူမို႔ မာစတာဘတးရျနး့ (Master Bathroom)ကိုေတာငး ေပ့ထာ့ခဲံသညး၈ မငး့ လုပးခ္ငးတာလုပး ငါ
မကနး႔ကျကးပါဘူ့ဆိုသ်ဖငးံ မာစတာဘတးရျနး့ အာ့ကို့ႏြငးံ ႏြစးေယာကးထဲ ရြိေနတုနး့က
မငး့မငး့ေတားေတားေသာငး့က္နး့ခဲံသညး၈ ေလ့လေလာကး ၾကာလို႔ကိုစို့ႏိုငး မိနး့မေရာကးလာမြ မေကာငး့တတးလို႔ဆိုကာ
ၿငိမးေနခဲံရတာ ်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့ ကဲခဲံသမြ္ ေလ့လေလာကး ထိုငးၾကညးံေနခဲံရတာမို႔ မထာ့ညိဳေရာကးလာေတာံ အဲဒီ စာဖတးသူႀကီ့က ်ပနးကဲသညး၈
မထာ့ညိဳကလဲ ကဲခ္ငးစရာ လဵု့ႀကီ့ေပါကးလြ၈ အို့ႀကီ့ေတျဆို နညး့တာႀကီ့ မဟုတး၈ ဒါေပမယးံ မထာ့ညိဳသညး
စလဵု့ေရာကး ်မနးမာမေလ့မ္ာ့၏ လမး့စဥးကုိ သိပးမၾကာခငးပငး လိုကးလာသညး၈ ေနရငး့ထိုငးရငး့ႏြငးံပငး ဟိုနာ့က
အဆီထျကး ဒီနာ့ကအဆီလိုကးႏြငးံ ေနာကးထပး ေ်ခာကးလေလာကးေနေတာံ ဟဲဗီ့ွိတးေတာငး ထို့လို႔ရမညးံ
ခႏၶာကိုယး်ဖစးလာသညး၈ မငး့မငး့ အိမးေ်ပာငး့ခါနီ့ တစးည ဘီယာေသာကး်ဖစးေတာံ အတညးေပါကးႏြငးံ
ေနာကးခဲံေသ့သညး၈ စျပးက္ယးွတးထာ့သ်ဖငးံ နဵ႐ို့အၿပိဳငး့ၿပိဳငး့ေပၚေနသညးံကိုစို့ႏိုငးကို ၾကညးံကာ ..
"ကိုစို့ႏိုငး .. ခငးဗ္ာ့တို႔ ႏြစးေယာကးလုပးၾကေသ့လာ့ .."
"ေဟံေကာငး .. ဘာေတျလာေမ့တာလဲဟ .. ငါံမိနး့မၾကာ့သျာ့ဦ့မယး .."
"ဟာဗ္ာ .. ခငးဗ္ာ့ကလဲ .. က္ေနားက အေကာငး့နဲ႔အႀကဵေပ့မလို႔ပါ .."
"ဘာအႀကဵလဲ .."

17 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ခငးဗ္ာ့တို႔ လုပးလြ္ငး .. ခငးဗ္ာ့ မိနး့မကို ်မငး့မစီ့ခိုငး့နဲ႔ေတာံ …ေတားၾကာေန ညႀကီ့မငး့ႀကီ့ က္ေနား
ေက္ားသူေခၚေနရဦ့မယး .."
"ေချ့ေကာငး .. ငါံကိုမ္ာ့ .."
"ဟာ့ .. ဟာ့ ..."
*** *** ***
မငး့မငး့ အိမးရြာသညးံကိစၥကိုေတာံ ေအ့ဂ္ငးံႏြငးံပငး လႊဲထာ့လိုကးသညး၈ ေအ့ဂ္ငးံကလဲ တ်ခာ့သူမဟုတး၈ သူ႔အရငး
ကုမၸဏီမြာ ဒရပးဖးတာလုပးေနသညးံ မေလ့ေကာငးေလ့ ်ဖစးသညး၈ တခါထဲေတာံ သူေနခ္ငးသညးံေနရာႏြငးံ ကျနးေဒရြငး့
(conditions) အခ္ဳိ႔ကိုေတာံ ေ်ပာထာ့လိုကးသညး၈ သူကတစးေယာကးတညး့သမာ့မို႔ ထမငး့ခ္ကးစာ့သူမဟုတး၇
အလကာ့ရေပမယးံ ဘာေတျလာမြနး့မသိသညးံ တီဗီခ္နးနယးေတျကိုလဲ ထိုငးၾကညးံတတးသူမဟုတး၈ ဒီေတာံ ထဵု့စဵအတိုငး့
ညဘကး တခါတခါ လူပိုပါလာလြ္ငး ်ဖစးလာ့ဆိုတာေလ့သာ ေတာငး့ဆိုသညး၈ ဒရပးဖးတာေကာငးေလ့က မငး့မငး့ကို
ခငးေနသူမို႔ သူလုပးေပ့ပါမညး၇ စိတးခ္ပါဆိုၿပီ့ ေ်ပာလို႔ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ႏြပးေနလိုကးသညး၈
အိမးရၿပီဆိုေတာံ မငး့မငး့ သျာ့ၾကညးံသညး၈ တိုပါ့႐ို့ အမးအာတီနာ့မြာ ်ဖစးသညး၈ စလဵု့အိမး ်ဖစးၿပီ့ တစးအိမးလဵု့မြာ
မငး့မငး့နဲ႔ပါမြ သဵု့ေယာကးထဲ ေနၾကမြာ ်ဖစးသညး၈ စလဵု့ေကာငးႏြငးံ သူ႔အေဖက တစးခနး့စီ ်ဖစးသညး၈ ေဘွငး့ဒို့ေတျ (Bay
Window) ေတျဘာေတျ ပါသညးံ အထပး်မငးံအခနး့မို႔ မငး့မငး့ သေဘာက္သျာ့သညး၈ ေနာကးၿပီ့ သူ႔အခနး့က
ေရခ္ဳိ့ခနး့မပါေပမယးံ အ်ပငးထျကးလိုကးလိုကးခ္ငး့ common bathroomကို ေရာကးႏိုငးသညး၈ ဒီေတာံ မငး့မငး့
အိမးသနး႔တာေရာ လူသနး႔တာေရာႏြငးံ ေနလိုကးသညး၈ စလဵု့ေကာငးက လူငယးပငး ်ဖစးၿပီ့ မငး့မငး့ ေတာငး့ဆိုထာ့သညးံ
တစးခုတညး့ေသာ အခ္ကးကို အၿပဵဳ့ႏြငးံ လကးခဵသညး၈ ေႁမျေႁမျခ္ငး့ ေ်ခ်မငးသညး ဆိုသညးံ အၿပဵဳ့မ္ဳိ့၈ ဒီလိုႏြငးံ …
အလုပးစွငးသညးံေန႔ဆိုေပမယးံ မငး့မငး့ ေအ့ေဆ့ပငး အိမးကထျကးလာခဲံသညး၈ သူ႔အိမးကေနဆို အမးအာတီပဲ စီ့စီ့၇
ဘတးစကာ့ပဲ စီ့စီ့ ဆိုကးကိုေရာကးႏိုငးေပမယးံ မငး့မငး့ အမးအာတီကို ေရျ့လိုကးသညး၈ ဘတးစကာ့ထကးစာလြ္ငး
အမးအာတီက သူ႔မ္ကးလဵု့အတျကး အေရာငးအေသျ့ပိုစဵုလို႔ ်ဖစးသညး၈ စိတးေအ့လကးေအ့ႏြငးံမို႔ ဆိုကးကိုေရာကးေတာံ ၆
နာရီေတာငး ေက္ားေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ ဂိတးတဵခါ့ွနာ့အေရာကးတျငး အေပါကးေစာငးံလိုလို traffic controller လိုလို
ကုလာ့တစးေကာငးကို ေတျ႔လို႔ R.E ဆိုၿပီ့ ေ်ပာလုိကးေတာံ အထာနပးေနသညးံ ဘဂၤလာ့က ေွါံကီေတားကီႏြငးံ
အထဲကိုလြမး့ေခၚသညး၈ ကျနးတိနးနာ တစးလဵု့ထဲမြ ေထာငးေထာငးေမာငး့ေမာငး့ တ႐ုတးတစးေကာငး ထျကးလာၿပီ့ site
manager ပါဆုိၿပီ့ မိတးဆကးကာ မငး့မငး့အတျကး ်ပငးထာ့သညးံ အခနး့ကို ်ပသညး၈ စာ့ပျဲတစးလဵု့၇ ကျနးပ္ဴတာတစးလဵု့၇
ဗီဒိုတစးလဵု့ပါသညးံ ကျနးတိနးနာ တစးလဵု့သာ ်ဖစးေပသညး၈ ဤသညးကာ့ ေက္ာံေက္ာံေမာံေမာံ စတိုငးလးက္က္
ွတးရစာ့ရသညးံ white collar job လို႔ေ်ပာရမညးံ ဘွမြ ကျနးတိနးနာ အစုတးထဲသို႔ ေ်ပာငး့လာရသညးံ မငး့မငး့
အလုပးသစး၏ ပထမဆဵု့ေန႔ပငး ်ဖစးေတာံေလသညး၈
မငး့မငး့ အေစာပိုငး့က ေ်ပာသလိုပငး R.E ဆိုသညးမြာ construction site ၏ ဘုရငးသာလြ္ငး ်ဖစးေလ၏၈ ကျနးဒိုက block
ႏြစးခုဆိုေပမယးံ တစးခုႏြငးံတစးခုကို mirror လုပးကာ ဒီဇိုငး့ဆျဲထာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဒီေတာံ ေရြာံပငး့ေမာေတျ၇ ေဆ့႐ဵုေတျ

18 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဒီဇိုငး့တျကးလာသညးံ မငး့မငး့အတျကး သူ႔ဒေရာရငးေတျက ကေလ့ကစာ့စရာေလ့ေတျသာ၈ ငြကးေပ္ာသီ့ အချဵႏႊာသညး
မေ်ပာႏြငးံ ေကာငးမေလ့က ေဖာကးၿပီ့ကမး့ေပ့သညးံ ကျနးဒျနး့ကို အသငးံစျပးလိုကးရတာထကးေတာငး လျယးေနေသ့သညး၈
ႏြစးရကး သဵု့ရကးအတျငး့ သူ႔မြာ ဘာမြလုပးစရာ မရြိေတာံေပ၈ ဆိုကးအေ်ခအေနကလဲ pilling (foundation) ပဲ ရြိေသ့လို႔
မငး့မငး့ ဘာမြ ေ်ဖရြငး့စရာမရြိ၈ R.E ်ဖစးေနလို႔ ဘယးသူကမြလဲ လာမေႏြာငးံယြကးသ်ဖငးံ ၾကာေတာံ နဲနဲေတာငး
ပ္ငး့လာရသညး၈
အဲ .. တစးခုေတာံ ရြိသညး၈ ဘယးအလုပးမဆို အနညး့ငယးေတာံ အခကးအခဲ ရြိၾကစၿမဲပငး၈ မငး့မငး့ အခကးအခဲက
အလုပးေၾကာငးံ မဟုတးပဲ Project Manager ဆိုသညးံ ငတိေၾကာငးံ ်ဖစးသညး၈ ဒီငတိက မငး့မငး့ကို စလဵု့မဟုတးမြနး့လဲသိ၇
်မနးမာမြနး့လဲ သိေတာံ နဲနဲ မခနး႔ေလ့စာ့ လုပးခ္ငးသညး၈ မငး့မငး့က လကုနးလို႔ သူ႔အိုတီေလ့ လကးမြတးသျာ့ထို့ခိုငး့ေတာံ
တခါထဲ လကးမြတးမထို့ေပ့ပဲႏြငးံ ဆိုကးမနးေနဂ္ာႏြငးံ စစးလိုကးဦ့မညးဆိုၿပီ့ ေ်ပာသညး၈ မငး့မငး့ နဲနဲဘုသျာ့သညး၈
ေတျ႔ၾကေသ့တာေပါံဆိုၿပီ့ ေတ့ထာ့လိုကးသညး၈ သိပးေတာံ ၾကာၾကာ မေစာငးံရပါ၈
ေနာကးတစးရကး pile ေလာငး့မညးဆိုေတာံ မငး့မငး့ နဲနဲ ပညာ်ပလိုကးသညး၈ ဟိုဟာစစး ဒီဟာစစးလုပးလိုကးသညးမို႔
ကျနးကရစးေလာငး့ရမညး အခ္ိနးေရာကးေတာံ ေတားေတားမို့ခ္ဳပးေနေလၿပီ၈ သူ႔တို႔ဆိုကးေနရာက residential ေနရာမို႔
ည၄နာရီေက္ားလ႔ို မရ၈ ည၄နာရီေက္ားလို႔ construction noise ေတျ ဆကးထျကးေနေသ့လြ္ငး NEA (National
Enviornment Agency) က fine ႐ိုကးတာကို ခဵရသညး၈ ဒီေတာံ ဆိုကးမနးေနဂ္ာေကာငး မ္ကးလဵု့်ပဴ့လာသညး၈ ဒီၾကာ့ထဲ
ကျနးကရစးကာ့ေရာကးလာေတာံ batching plant က ထျကးသညးံအခ္ိနးႏြငးံ ဆိုကးေရာကးသညံး အခ္ိနးက
ဿနာရီေက္ားသျာ့လို႔ ဆိုၿပီ့ reject လုပးလိုကးသညး၈ ကျနးကရစး မေလာငး့ရေသ့ ည ၄နာရီ ေက္ားေနေလၿပီ၈
ဆိုကးမနးေနဂ္ာက မငး့မငး့ကို လာညႇိေသားလဲ မငး့မငး့က မငး့နဲ႔ စကာ့မေ်ပာႏိုငးဘူ့ဆိုၿပီ့ အ်ပတးေ်ပာလိုကးလို႔ ဟိုေကာငး
ကျနးတိနးနာထဲက မ္ကးႏြာငယးေလ့ႏြငးံ ်ပနးထျကးသျာ့ရသညး၈ သိပးမၾကာလိုကးပါ၈ ်ပဴ့်ပဴ့်ပာ်ပာ မ္ကးႏြာေပ့ႏြငးံ
ပီအမးဆိုသညးံ စလဵု့ေကာငး မငး့မငး့၏ အိုတီစာရျကးေလ့ကိုငးၿပီ့ ်ပနးေရာကးလာသညး၈ စကာ့ေရာ ေဖာေရာ
မ္ကးႏြာခ္ဳိလာသျာ့ရငး့ "for the sake of the project" ေတျဘာေတျ လာေ်ပာေနသညး၈ တစးရကးအာ့လြ္ငး
ထမငး့အတူသျာ့စာ့ရေအာငးေတျ ဘာေတျ ်ဖစးလာသညး၈ မငး့မငး့ ငါ့ခူၿပဵဳ့ေလ့သာ ၿပဵဳ့၊ ေနလိုကးေတာံသညး၈
ဤသို႔လြ္ငး ပီအမးေကာငးအာ့ ဦ့က္ဳိ့သျာ့ေအာငး ပညာ်ပၿပီ့သညးံေနာကး မငး့မငး့၏ R.E ဘွသညး လကးညိဳ့ညႊနးရာ
ေရမ်ဖစးေသားလဲ သူလကးညိဳ့ညႊနးမြ ကျနးကရစးေလာငး့ႏိုငးသညးံ အေ်ခအေနကို ေရာကးခဲံသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံပငး
ကျနးတိနးနာတစးခုကို အပိုငးစာ့ရထာ့ေသာ သူ႔ဘွတျငး ေအာကးပါ အက္ဳိ့ေက့္ဇူ့မ္ာ့ကို ရရြိခဲံေလသညး၈
နဵပါတးတစး .. မနကးအိပးယာႏို့ႏို့ခ္ငး့ ဖုတးပူမီ့တိုကးထေရခ္ဳိ့၇ အမးအာတီ (သိ)ု႔ ဘတးစကာ့ကို တို့စီ့ၿပီ့ ၅နာရီ
႐ဵု့တကးခ္ိနးကို မီေအာငး time card ထို့ရသညးံ ဒုကၡမြ ကငး့ေွ့ခဲသ
ံ ညး၈
နဵပါတးႏြစး .. ႐ဵု့ေရာကးသညးႏြငးံ ကျနးပ္ဴတာဖျငးံ၇ အငးတာနကးဖျငးံ သတငး့ပလငး့ေတျ
ၾကညးံၿပီ့သကာလ၇ကိုယးသျာ့ခ္ငးသညးံဆိုကးသျာ့သျာ့၇ ၾကညးံခ္ငးသညးံဟာၾကညးံ အေႏြာငးံအယြကးမရြိ
လျတးလပးေအ့ေဆ့စျာ ၾကညးႏိုငးခဲံသညး၈

19 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

နဵပတးသဵု့ .. ဆိုကးတျငးေနရတာ ပ္ငး့လာၿပီဆုိလြ္ငး ဆိုကးမနးေနဂ္ာေကာငးကို ေ်ပာကာ အနီ့နာ့က
ေရြာံပငး့စငးတာထဲပဲသျာ့သျာ့၇ Orchard ဆိုသညးံ ၿမိဳ႕လညးေကာငးကိုပဲ သျာ့သျာ့၇ ဒါမြမဟုတး (Pennisula Plaza)
ဆိုသညးံ ဗမာေတျ စုရာေနရာတျငးပဲ သျာ့ႏြပးေနေန စိတးႀကိဳကးေနလို႔ရသညးံ အချငးံအေရ့မ္ာ့ ရရြိခဲံေလေတာံသညး
သတညး့ …၈
*** *** ***
ထိုေန႔က မငး့မငး့သညး အာ့အာ့ယာ့ယာ့ႏြငးံမို႔ ပငးနီဆူလာပလာဇာရြိ ရဲရငးံကေဖ့တျငး ထိုငး၊ လကးဖကးရညးတစးချကးကို
ဇိမးခဵကာ ေသာကးေနမိ၏၈ ၾကာ့ရကးမို႔လို႔ ပလာဇာထဲတျငး လူအေတားရြငး့ေနသညး၈ စေန၇ တနဂၤေႏျရကးမ္ာ့၉
ေခါငး့ေနာကးဖျယးေကာငး့ေအာငး ရႈပးေထျ့ၿပီ့ ေ်ခခ္ငး့လိမးေနတတးေလံရြိသညးံ ေကားရီတာတျငးပငး
လူတစးဦ့တစးေယာကးမြ ရပးေနသညးမရြိ၈ မငး့မငး့အဖို႔ေတာံ ဒါမ္ဳိ့ကို သေဘာက္သညး၈ လကးဖကးရညးတစးချကးကို
ေအ့ေဆ့စျာေသာကး၇ ဖျငးံထာ့သညးံ သီခ္ငး့၏ အရသာကို ခဵစာ့ရငး့ မျနး့က္ပးမႈေတျမြ ကငး့ေွ့စျာ်ဖငးံ အ်ပငးကို
ေင့ရတာေလာကး သူ အႀကိဳကးေတျ႔တာ မရြိေခ္၈
ထိုသို႔ ေင့ေကာငး့ေကာငး့ႏြငးံ ႏြစးထပးက တကးလာသညးံ စကးေလြကာ့ဘကးကို ေင့မိေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့ခမ္ာ
သူ႔ေနာကးနာ့ကို လူႏြစးေယာကးေရာကးလာသညးကို ႐ုတးတရကးမသိလိုကးေခ္၈
"ေဟ့ … မငး့… မငး့မငး့ !!!.."
သူ႔ပခဵု့ကို လြမး့ပုတးကာ ရငး့ရငး့ႏြီ့ႏြီ့ ႏႈတးဆကးသဵ ၾကာ့မြ မငး့မငး့ ေခါငး့ကိုေစာငး့ကာ ငဲံၾကညးံမိသညး၈
အရငးဆဵု့ေတျ႔သူက ကျမး့ကိုၿမဵဳ႔ကာ စာ့ၿပီ့ သူ႔ကို ွမး့သာအာ့ရ ရပးၾကညးံေနသညးံ လူႀကီ့တစးေယာကး ..
"ဟာ … ဆရာမို့ !!! .."
မငး့မငး့ ထိုငးရာမြ ခ္ကးခ္ငး့ထၿပီ့ လကးတစးဖကးက အတာခ္ီေကံစးကို ဆျဲထာ့သညးံ ထိုလူႀကီ့ကို အာ့ရပါ့ရ
လကးဆျဲႏႈတးဆကးသညး၈ အက္ငးံပါေနသညးံ သူ႔မ္ကးလဵု့က ဆရာမို့ေနာကးနာ့မြ အတူ ရပးကာေနသညးံတစးေယာကးကုိ
ၾကညးံမိေသာအခါ ..
မိနး့မလြေလ့တစးေယာကးဟု ေ်ပာရမလာ့၇ မိနး့မေခ္ာေလ့တစးေယာကးလို႔ပငး ေ်ပာရမလာ့ လြ်ခငး့ႏြငးံ ေခ္ာ်ခငး့ကို
average ခ္ကာ ်မငးရသူရငးကို လႈပးရြာ့ေစႏိုငးသညးံ ေကာငးမေလ့တစးေယာကးသညး အေပၚေအာကးတဆကးတညး့
အ်ဖဴေရာငးdressေလ့ကို ဆျဲေဆာငးမႈရြိစျာွတးဆငးလြ္ကး သူ႔ကို အသာအယာစိုကးၾကညးံေနေလသညး၈ ေတားယဵု
ေခ္ာေမာသညးံ အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့ပငး မွတးရဲၾကသညံး အ်ဖဴေရာငးွတးစဵုေလ့သညး သူမႏြငးံေတာံ လိုကးဖကးညီစျာ
ရြိေနသညးကို မငး့မငး့ ်မငး်မငးခ္ငး့ သတိထာ့မိသညး၈ မ္ကးႏြာတစးခုလဵု့တျငး အထငးရြာ့ဆဵု့ဟု ေ်ပာရမညးံ
ႏြာတဵလျငးလျငးေလ့ႏြငးံ အႏြီေကာငးမေလ့သညးံ တမငးတကာပဲလုပးထာ့သညးလာ့၇ သဘာွအတိုငး့ပဲ ်ဖစးေနသလာ့
မသိသညးံ ေရႊေရာငး ဆဵပငးေချေချေလ့ေတျႏြငးံ အငးမတနးမြ ၾကညးံလို႔ေကာငး့ေနသညး၈ ႏြာတဵလျငးလျငးေလ့ေၾကာငးံ

20 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ကုလာ့ဆငးေလ့လို ထငးရသညးံ ေကားပတး႐ုပးမေလ့သညး ေဘားလီ့ွုဒး႐ုပးရြငးကာ့ေတျထဲမြ
မငး့သမီ့ေတျထကးမသာေအာငး မေလ္ာံႏိုငးသညးက ေသခ္ာလြသညး၈ မ္ကးႏြာေလ့က ႏုႏုငယးငယးေလ့မို႔ အခုမြ
ႏြစးဆယးေက္ားေလာကး ရြိဦ့မညးဟု မငး့မငး့ တစးထိုငးထဲ သဵု့သပးလိုကးသညး၈ အက္ငးံပါေနၿပီမို႔ မငး့မငး့၏ ေလသဵက
ဆရာမို့ကို ႏႈတးဆကးရငး့ ဒါ႐ိုကးရြငး ေ်ပာငး့သျာ့သညး၈
"ဆရာဗ္ာ … က္ေနား ရနးကုနးမြာ ရြိတုနး့က ဒီေလာကးလြတဲံ သမီ့ ရြိတယးဆိုတာ ေပ့ေတာငး မသိဘူ့ .. ဘယးနာ့
ဖျကးထာ့လဲ မသိဘူ့ .."
"ေဟံေကာငး မငး့မငး့ .. မငး့ အေၾကာငး့ေတျ ငါသိေနတယး .. ငါ မိတးဆကးေပ့တာေတာငး ေစာငးံမေနေတာံဘူ့ … အဲဒါ
ငါံသမီ့ မဟုတးဘူ့ဟ .. ငါံ တစးွမး့ကျဲ ညီမရဲ႕ သမီ့ .. ငါံတူမ …ငါံသမီ့ရြိလဲ မငး့ကို မိတးဆကးေပ့မေနဘူ့ .."
မငး့မငး့အေ်ပာကို ်ပနးလညးေခ္ပရငး့ အရႊနး့ေဖာကးကာ မိတးဆကးေပ့သညးံ ဆရာမို့စကာ့ေၾကာငးံ ေကာငးမေလ့သညး
လြပစျာ ၿပဵဳ့သညး၈ ပုလဲသျယးေလ့ေတျလို ညီညာေနသညးံ သျာ့်ဖဴတနး့ေလ့က သူမ အၿပဵဳ့ႏြငးံ လိုကးဖကးလြေပသညး၈
အငး့ .. ဒီေကာငးမေလ့ ၿပဵဳ့အလြပိုငးရြငးမ္ာ့လာ့၈ မငး့မငး့ တမငးတကာပငး လကးကို ကမး့ကာ ႏႈတးဆကးသညး၈
"အကို႔ နာမညး မငး့မငး့ပါ .. ဆရာမို့နဲ႔က ဆရာတပညးံအရငး့ေတျပါ .. အကူအညီလုိရငးေ်ပာလို႔ ရပါတယး .."
"အမယး .. ေချ့ေကာငးေလ့ .. ငါကေတာငး ဘာမြ မေ်ပာရေသ့ဘူ့ .. သူ႔ဟာနဲ႔သူ ဟုတးေနတယး .."
"အာ .. ဆရာကလဲ … ဆရာကျမး့စာ့ေနတယးမြတးလာ့ … က္ေနားက ဆရာ ကျမး့စာ့ရငး့နဲ႔ စကာ့ေ်ပာလြ္ငး
ကျမး့တဵေတျ့ေတျ စငးကုနးမြာစို့လို႔ေလ .. ဒီက ညီမေလ့က အ်ဖဴွတးလာတာ မြတးလာ့ .. ဟဲ .. ဟဲ .."
"အကိုက ေနာကးတယးေနား .. စုနာမညးက .. ဖူ့သစးစုပါရြင.းံ ."
ေကာငးမေလ့သညး ရိႈ့တို့ရိႈ့တနး႔ ်ဖစးမေနပဲ သူမလကးကို ်ဖနး႔ကာ မငး့မငး့လကးကို လကးဆျဲႏႈတးဆကးသညး၈
လကးဖွါ့ႏုႏုေဖာငး့ေလ့ေတျကို စကၠနး႔ပိုငး့မြ္သာ ထိေတျ႔လိုကးရေပမယးံ အထိအေတျ႔က သူ႔လကးတျငး
စျဲက္နးေနရစးသညးံႏြယး မငး့မငး့ ခဵစာ့ရသညး၈ မငး့မငး့ကိုယးံကိုကိုယး အံဵၾသမိသညး၈ ငါ
ဘယးလို်ဖစးေနတာပါလိမးံ၈ကိုယးံကိုကိုယး ေမ့ချနး့်ပနးထုတးမိေပမယးံ အေ်ဖရသညးအထိ မေစာငးံဆိုငး့ႏိုငးသ်ဖငးံ မငး့မငး့
သူ႔စိတးခဵစာ့ခ္ကးကို ခန ေဘ့ခ္ိတးထာ့ၿပီ့ ဆရာမို့တို႔ကို ထုိငးပါဆိုၿပီ့ ဖိတးေခၚသညး၈ အမြနးက မငး့မငး့ကသာ ဆရာမို့တို႔
မထိုငပ
း ဲ ထျကးသျာ့မညးကို အစို့ရိမးႀကီ့ေနတာ ်ဖစးသညး၈ ဆရာမို့က သူမေ်ပာခငးကတညး့က လျတးေနသညးံခဵုကို
ေနာကးကိုဆျဲ၊ ွငးထိုငးဖို႔ ေနရာ ်ပငးၿပီ့ေနၿပီ်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့က ဆရာမို့ဟု ေခၚသညးံ ဦ့မို့ေဇားသညး သူႏြငးံ အငးမတနးမြ အတျဲညီခဲံသညးံ ဆရာတပညးံႏြစးေယာကး်ဖစးသညး၈
ဦ့မို့ေဇားသညး ထိပးတနး့ဟု ဆိုလို႔မရေသားလဲ နာမညးအေတားႀကီ့သညးံ ေဆာကးလုပးေရ့ ကုမၸဏီတစးခု၏
ပိုငးရြငး်ဖစးသညး၈ အမးဒီအ်ဖစး တာွနးယူထမး့ေဆာငးေနေပမယးံ ဦ့မို့ေဇားသညး တ်ခာ့လူမ္ာ့လို ကုမၸဏီ႐ဵု့ခနး့ထဲ
ထုိငးကာေနသူမဟုတး၈ကိုယးတိုငး လုပးငနး့ချငးႀကီ့တစးခုကို Project Manager အ်ဖစးဦ့စီ့ကာ လုပးေနသူ်ဖစးသညး၈
ဦ့မို့ေဇားသညး ေဒါသႀကီ့သူ မဟုတးေသားလဲ စညး့ကမး့တငး့ၾကပးကာ အာ့မနာတမး့ ေ်ပာတတးသူ
်ဖစးသညး၈ကိုယးတိုငးကလဲ ပိုငးရြငး၇ ကုမၸဏီ၏ အမးဒီလဲ အမးဒီ၇ ၿပီ့ေတာံ ပေရာဂ္ကးမနးေနဂ္ာဆိုေတာံ

21 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဦ့မို့ေဇားႏြငးံေတားယဵုလူက အလုပးတျဲမလုပးခ္ငးေပ၈ အရြိနးႏြငးံ လနး႔ေနၾကသညး၈ အဲဒီလုပးငနး့ချငးသို႔ မငး့မငး့က
ေက္ာငး့ၿပီ့ခါစ ပေရာဂ္ကးအငးဂ္ီနီယာအ်ဖစး ေရာကးသျာ့်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ ဆိုကးထဲတျငး ရြိေနသူမ္ာ့က
မငး့မငး့စအလုပးဆငး့ခါစက ဒီေကာငးေလ့ေတာံ မသကာခဵလြတစးပတး ႏြစးပတးပါပဲဆိုၿပီ့ တစးေပ့ၾကေသားလဲ
အဲဒီတစးပတး၇ ႏြစးပတးသမာ့ မငး့မငး့သညး ဦ့မို့ေဇားႏြငးံ အတျဲမိကာ ႏြစးႏြစးနီ့ပါ့မြ္ အတူအလုပးလုပးခဲံသူ ်ဖစးသညး၈
"ေနစမး့ပါဦ့ .. မငး့က အလုပးမလုပးဘူ့လာ့ … "
အလုပးခ္ိနးႀကီ့ကို စီတီ့ေဟာမြာ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ လကးဖကးရညးထိုငးေသာကးေနသညးံ မငး့မငး့ကို အခုမြ ဆရာမို့က
သတိထာ့မိဟနးတူသညး၈ ကျမး့တဵေတျ့ကို ကျ္တးကျ္တးအိတးထဲ ပ္စးခနဲ ေထျ့ထုတးရငး့ ေမ့သညး၈ မငး့မငး့ အဲဒီလို
ၿပဵဳ့လြ္ငးေတားေတားေသာကး်မငးကပးဖို႔ေကာငး့တယးဟု သူ႔ကို ေပၚတငးေ်ပာဖူ့သညးံ ဆရာမို့ မႀကိဳကးသညးံ အၿပဵဳ့ကို
တမငးတကာပငး ်ပနးလညးဖနးတီ့ယူသညး၈
"ဆရာမို့ကလဲ .. မငး့မငး့တို႔က မပိုငးရငး ်ခငးေတာငး မ႐ိုကးပါဘူ့ .. . ဟငး့ .. ဟငး့ .."
"ငါံတူမ ေရြ႕မြာ ေသာကး်မငးကပးေအာငး လာႂကျာ့မေနနဲ႔ .. မငး့တို႔ စလဵု့မြာ ႐ိုကးစရာ ်ခငးရြိလို႔လာ့ .. ေအ့ .. မငး့အိမးမြာ
ရြိရငးေတာံ NEA က လာၿပီ့ ဖိုငး့႐ိုကးသျာ့လိမးံမယး .. "
စလဵု့အေၾကာငး့ကို သူ႔ထကးသိေနသညံး ဆရာမို့၏ ေခ္ပစကာ့ေၾကာငးံ မငး့မငး့ အၿပဵဳ့က ေလေလ္ာံသျာ့သညးံ
မို့ပ္ဵပူေဖာငး့လို လမး့တစးွကးမြာတငး ်ပဳတးက္သညး၈ မြတးၿပီလာ့ ငမငး့၈ ဆရာကေတာံ ဆရာပါပဲဟုကိုယးံကိုကိုယး
ဆဵု့မရငး့ မ္ကးႏြာကို ်ပနးတညးလိုကးရသညး၈ မငး့မငး့အ်ဖစးကို ၾကညးံၿပီ့ ဖူ့သစးစုဆိုသညးံ ေကာငးမေလ့က ရယးသညး၈
"ဆရာ .. က္ေနား R.E ်ဖစးသျာ့ၿပီေလ … အရငး ဒီဇုိငး့ အငးဂ္ီနီယာ မဟုတးေတာံဘူ့ .."
"ဘာလဲဟ .. R.E ဆိုတာ .."
ဒါကိုေတာံ ဆရာမို့ မသိထငးသညး၈ မငး့မငး့ပဲ သူ NTU မြာ ဘျဲ႔လျနးရၿပီ့ေနာကး R.E လကးမြတးေလြ္ာကးကာ
အခုလုပးေနသညးံ construction တျငး R.E အ်ဖစး စလုပးေနေၾကာငး့ ရြငး့်ပရသညး၈ မငး့မငး့စကာ့ကို ဆရာမို့ေရာ၇
ဖူ့သစးစုဆိုသညးံ ေကာငးမေလ့ပါ စိတွ
း ငးတစာ့ နာ့ေထာငးၾကသညး၈ မငး့မငး့ စကာ့ဆဵု့ေတာံ ဆရာမို့က ..
"ဒါဆို အေတားပဲဟ ..မငး့ အလုပးနဲနဲပါ့တယးဆို .. ငါံကို ကူညီပါဦ့ .."
"ေ်ပာေလ .. ဆရာကလဲ .. ဘာကူညီရမြာလဲ …"
"ဒီမြာေလ .. ဖူ့သစးက ေက္ာငး့တကးမြာကျာ … အေစာတုနး့ကေတာံ ငါက သူ႔ကိစၥေတျ ေသခ္ာလိုကးလုပးၿပီ့မြ ်ပနးမလို႔ပဲ
… ဒါေပမယးံ အခုက္ေတာံ အလုပးက အေရ့တႀကီ့ ေပၚလာလို႔ ်ပနးရမြာ .. အဲဒါ ငါံတူမေလ့ လိုတာေလ့ေတျ ရြိရငး
လုိကးလုပးေပ့စမး့ပါကျာ .."
ဆရာမို့၏ စကာ့က မငး့မငး့ ေသာကးေနသညးံ လကးဖကးရညးထကးပငး ပို၊ ခ္ဳိ်မေနေလသညး၈ ဒီေလာကး
ခ္စးစရာေကာငး့သညးံ ေကာငးမေလ့ႏြငးံ ထပးေတျ႔ရမညးံ အချငးံအေရ့ကို ဖနးတီ့ေပ့သညးံ ဆရာမို့ကို

22 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဆရာသမာ့တစးေယာကး အေနနဲ႔ေရာ၇ (may be) ဖူ့စာ့ေရ့နတးအေနနဲ႔ေရာ ထိုငးရြိခို့ဆိုလြ္ငးေတာငး ရြိခို့မိဦ့မညး၈
တစးခုေတာံ ရိြသညး၈ ဖူ့စာေရ့နတးဆိုသညးကာ့ အသာ့ညိဳစိမးစိမးံ ပိနးပိနးပါ့ပါ့ႏြငးံ ကျမး့ကို မ်ပတးစာ့တတးသညးံ
ဘယးလိုမြ ကုမၸဏီပိုငးရြငး ႐ုပးမေပါကးသညးံ အသကး၂ွေက္ား လူႀကီ့ဆိုတာကေတာံ ေတားေတားယဵုရခကးပါသညး၈
အလႅာပသလႅာပ အခ္ိနးနာရီွကးခနး႔ ထုိငးေ်ပာခဲံသညးံ ရဲရငးံ လကးဖကးရညးဆိုငးမြ မငး့မငး့တို႔ စကာ့ွိုငး့ကို
အက္ဥး့ခ္ဳပးရေသား ရလဒးအေနႏြငးံ မငး့မငး့သညး ဆရာမို့ႏြငးံတကျ ဖူ့သစးစုကို ညစာစာ့ရေအာငးဆိုၿပီ့
ဖိတးလိုကးႏိုငးပါသညး၈ ဆရာမို့က ငါတို႔ခ္ညး့ပဲ မလုပးနဲ႔ ဖူ့သစးစုကို ထာ့ခဲံရမယးံ အိမးက သူ႔အသိမိသာ့စုကိုပါ
ေခၚၾကရေအာငးဆိုၿပီ့ ေ်ပာလိုကး်ခငး့်ဖငးံ မငး့မငး့၏ ဖိတးၾကာ့မႈကို လကးခဵလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစက
ု ေတာံ အာ့နာစရာႀကီ့
အကိုရယးဆိုၿပီ့ ၿပဵဳ့ကာေ်ပာရငး့ႏြငးံ မငး့မငး့ ေနာကးထကးတစးဖနး ဆဵုေတျ႔ဖို႔ ႀကိဳ့စာ့မႈကို မ်ငငး့ပယးပဲ
လိုကးေလ္ာံခဲံေလသညး၈ ထို႔ေနာကး ဆရာမို့က သူလာလုပးသညးံ ေလယာဥးလကးမြတးခ္ိနး့သညံးကိစၥကၿပီ့စီ့ခဲံၿပီမို႔
်ပနးဖို႔်ပငးသလို၇ မငး့မငး့ကိုယးတိုငးလဲ ဆိုကးက ထျကးလာတာ အေတားၾကာေနၿပီမို႔ ်ပနးဖို႔ ်ပငးရသညး၈
တကးစီနဲ႔ပဲ ်ပနးမယးဆိုလို႔ ပငးနီဆူလာပလာဇာက ထျကးေတာံ မငး့မငး့ taxi stand အထိေရာကးေအာငး လိုကးပို႔ရငး့
ႏႈတးဆကးသညး၈ ဆရာမို့က သူ႔ဖာသူ ကာ့ေမာငး့သူေဘ့က တဵခါ့ကို ဆျဲဖျငးံကာ ွငးသျာ့ေပမယးံ ဖူ့သစးစုကိုေတာံ
မငး့မငး့ တဵခါ့ဆျဲဖျငးံေပ့ကာ ဦ့စာ့ေပ့မႈကို ်ပလိုကးသညး၈ကိုယးကေလ့ကို ယို႕၊ ကာ့ထဲွငးသျာ့သညးံ
ေကာငးမေလ့သညး လြလြပပေလ့ ထိုငးေနရငး့ မငး့မငး့ကို သျာ့ေတာံမယးေနားဟု ႏႈတးဆကးသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏
မ္ကးွနး့ေတျကို တစိုကးမတးမတးစိုကးၾကညးံရငး့သာ ေခါငး့ကို ညိတး်ပလိုကးသညး၈ ေခါငး့ခနး့မြ ဆရာမို့က သူ႔ကို
လကးလြမး့်ပေနသညးကိုေတာံ ေယာငးလို႔ေတာငးမြ လြညးံမၾကညးံေခ္၈
မ္ကးလဵု့ေတျသညး အသညး့ႏြလဵု့သို႔ သျာ့ရာ စိတး၏ တဵခါ့ေပါကးဟု ဆိုၾကေသား ဖူ့သစးစုသညး ထိုတဵခါ့ေပါကး၉
ေမ့ေထာကးကာ အ်ပငးကုိေမြ္ားေင့ေနသူ်ဖစးႏိုငးၿပီ့ မငး့မငး့သညး အဆိုပါတဵခါ့ေပါကးကို ေက္ားတကး၊ အထဲကို
ွငးႏိုငးေအာငး ႀကိဳ့စာ့ေနသူသာ ်ဖစးေပမညး၈ အဆိုပါ မ္ကးွနး့တဵခါ့သညး ခဵစာ့မႈလျငး်ပငးမြ ဘယးေလာကးေတာငး်မငးံၿပီ့
ဘယးေလာကးေတာငး ကျာေွ့သညး ဆိုတာကိုေတာံ အငးဂ္ီနီယာတစးေယာကးအေနႏြငးံ သူတျကးခ္ကးရေပဦ့ေတာံမညး
….၈
*** *** ***
စေနေန႔ ခါတိုငး့ ဒီလိုအခ္ိနးဆို တီဗီေရြ႕ေရာကးကာ ပရီ့မီ့ယာ့လိဂးၾကညံးဖို႔ စိုငး့်ပငး့ေနတတးသညံး မငး့မငး့သညး
ဒီေန႔ေတာံ ထူ့ဆနး့စျာ ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲရြိ မြနးေရြ႕တျငး သူ႔မ္ကးႏြာကို သူ်ပနးၾကညံးေနမိသညး၈ မနးခ္ကးစတာႏြငံး အာစငးနယး
ကနးသညး်ဖစးေစ၇ လီဗာပူ့လးႏြငံး ခ္ယးလးဆီ့ ကနးမညး်ဖစးေစ မငး့မငး့အတျကး ေလာေလာဆယး၉ ည၄နာရီတျငး
ခ္ိနး့ဆိုထာ့သညံး ပျဲေလာကး ရငးမခုနးမိေခ္၈ မငး့မငး့ သူ႔ႏြလဵု့သာ့ကိုသူ ်ပနးေမ့ၾကညံးရသညး၈ တစးႀကိမးတစးခါတညး့သာ
ႀကဵဳေတျ႔ဖူ့သညံး မိနး့ကေလ့တစးေယာကးအတျကး စိတးလႈပးရြာ့မိသညး ဆိုသညံးအခ္ကးသညး North Korea က
နယူ့ကလီ့ယာ့နညး့ပညာကို စျနး႔လႊတးမယးဆိုသညံး သတငး့ထကးေတာငး အဵံၾသဖို႔ ေကာငး့ေနေပဦ့မညး၈

23 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

တကယးဆို မငး့မငး့ ႏြလဵု့သာ့သညး အသကးမရြိေတာံသညးမြာ အေတားပငးၾကာ်မငံးခဲံေလၿပီ၈ ခႏၶာေဗဒ သေဘာအရ
သူ႔ႏြလဵု့သာ့သညး ေသျ့လညးပတးမႈကို မ်ပတးေအာငး ေဆာငးရျကးၿမဲေဆာငးရျကးေနသညး ်ဖစးေသားလဲ
ရငးခုနးေႏျ့ေထျ့မႈကိုေတာံ မလုပးေဆာငးေပ့ခဲံႏင
ို းသညးမြာ မငး့မငး့ စလဵု့ေရာကးလာကတညး့က ်ဖစးသညး၈
သူ႔ႏြလဵု့သာ့သညး အ်ပငးဘကးတျငး နီရဲကာေနေပမယံး အတျငး့ဘကးတျငးေတာံ မီ့ကျ္မး့ထာ့သညံး သစးသာ့တဵု့တစးခုႏြယး
မညး့နကးကာ ရြိေနေလသညး၈ ထူ့ဆနး့သညးက ထိုေနရာသညး မညး့နကးေ်ခာကးေသျ႔ကာ ထိလိုကးလြ္ငး ေၾကမျသျာ့မညံး
သ႑ာနးႏြငံးရြိေနေသားလဲ အမညးနာမတစးခုအာ့ ရြငး့လငး့်ပတးသာ့စျာ ်မငးႏိုငးေသ့သညး၈
ေဆျ့ေ်မံဖျယးေကာငး့သညံး သူ႔အတိတးေတျ အခို့႐ိုကးလာသညံး မြနးသာ့်ပငးထကးတျငး ပနး့ခ္ီကာ့ခ္ပးတစးခုႏြယး
်ပနးေပၚမလာခငး မငး့မငး့ ၾကညံးမြနးကို လကး်ဖငံး ်မနး်မနးသပးသညး၈ ်ပနးလညးၾကညးလငးသျာ့သညံး မြနးသာ့ေတျႏြငံးအတူ
မငး့မငး့၏ စိတးက လကးရြိပစၥဳပၸနးကို ်ပနးလညးေရာကးရြိသညး၈ အေတားၾကာေအာငး ေမံၿပီ့ကိုငးထာ့သညံး Gilletteကို
ေရစငးေအာငး ေဆ့လိုကးၿပီ့ ေခ္ာေမျ႔သျာ့သညံး သူ႔ေမ့ကုိ အသာပျတးၾကညံးသညး၈ ဘယးညာေစာငး့၊ စိတးေက္နပးေအာငး
ၾကညံးၿပီ့မြ Gilletteကို မြနးစငးေပၚက ချကးေလ့ထဲ ေထာငးကာ ထညံးလိုကးသညး၈ ထိုေရာအခါမြ သူ်ဖစးေနသညံး ပဵုစဵကို
်ပနးစဥး့စာ့မိၿပီ့ မငး့မငး့ကိုယံးကိုကိုယး ရယးခ္ငးသျာ့သညး၈ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးႏြငံးေတျ႔ဖို႔အတျကး သူ
ဒီေလာကးေတာငး ်ပငးဆငးေနမိၿပီလာ့၈ ေၾသား .. ဖူ့သစးစု .. ဖူ့သစးစု …၈
*** *** ***
လူေ်ခာကးေယာကးဆိုသညးမြာ ညစာထမငး့စာ့ပျွ
ဲ ိုငး့အတျကး အငးမတနးမြ သငံးတငံးေသာ ပမာဏ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့
Changi Village ရြိ sea food ဆိုငးကို အနညး့ငယး ႀကိဳေရာကးေအာငးသျာ့၊ မြာစရာရြိတာေတျကို မြာထာ့လိုကးသညး၈
သိပးေတာံ အမ္ာ့ႀကီ့ မမြာေသ့၈ Red Snapperဆိုသညံး ငါ့တစးေကာငးလဵု့ အခ္ဳိဟငး့၇ နာမညးေက္ား chilli crabs ႏြငံး
shells အေၾကားပျဲႀကီ့တစးပျဲကိုသာ အသငံံး်ဖစးေအာငး ်ပငးဆငးထာ့ခိုငး့သညး၈ သူက ႀကိဳတငးဘျတးကငး
တငးထာ့သညံးအတျကး လမး့မႏြငံးနီ့သညံး ေထာငံးစျနးက ရသ်ဖငံး ထိုငးရတာက အဆငးေ်ပလြသညး၈ ဒီsea foodဆိုငးသညး
HDB Blockတျငး လာဖျငံးထာ့ေပမယံး အငးမတနးမြ လကးရာေကာငး့ၿပီ့ နာမညးႀကီ့လြသညးကို မငး့မငး့
အေခါကးေခါကးအခါခါ ေရာကးဖူ့ေန၊ သိကာေနသညး၈ ထို႔ေၾကာငံးပငး ဆရာသမာ့ကို ဟိုတယးႀကီ့ေတျ
ေခၚသျာ့မေနေတာံပဲ ဒီေနရာကို ခ္ိနး့လိုကးတာ်ဖစးသညး၈ ေလြ္ာကးွငးလာၾကသညံး လူေတျကို ဆရာမို့တို႔မ္ာ့လာ့ဆိုၿပီ့
လိုကးလိုကးၾကညံးေနသညံး မငး့မငး့ ခဏေနေတာံ သူ႔ဖုနး့မြ အသဵ်မညးလာသညး၈
"မငး့မငး့ .. ငါတို႔ ကာ့ပတးမြာ ဆငး့လိုကးၿပီ … အဲဒီကေန လမး့ေလြ္ာကးလာရမြလာ့ …"
"ဟုတးတယးဆရာ … လမး့ကူ့ၿပီ့ ဒီဘကးမြာရြိတဲံ HDB Block ဘကးလာလိုကးယဵုပဲ … က္ေနားေရာကးေနၿပီ .."
"ေအ့ .. ေအ့ … ဒါဆို ခဏေစာငံး .. ငါံသူငယးခ္ငး့တို႔ အိမးကကာ့လာလြ္ငး ရၿပီ …ေဟာ .. လာၾကာၿပီ ..ဒါပဲ .. ဒါပဲ
ခဏေနလြ္ငး ေရာကးၿပီ .."
မငး့မငး့ ဒီေတာံမြ ဖငးကို ေကာငး့ေကာငး့ခ္၊ ်ပနးထိုငးရသညး၈ အနညး့ငယး ရငးေမာေနသညံး သူ႔အ်ဖစးကိုသူ ်ပနးသတိရၿပီ့
စာ့ပျဲထို့တစးေယာကးကို လြမး့ေခၚကာ ကုတးတစးဗူ့ အရငးမြာသညး၈ လူနဲနဲရြငး့ေနေသ့၊ ခ္ကးခ္ငး့လာခ္ေပ့သညံး

24 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ကုတးကို ေရခဲချကးထဲေလာငး့ထညံးကာ အ်မနးေမာံေသာကးလိုကးမြ ေနသာထိုငးသာ ရြိသလို ခဵစာ့ရသညး၈
သူဒုတိယအႀကိမး ကုတးချကးကို ေမာံေသာကးဖို႔ ်ပငးစဥးမြာပငး HDB Block အကျယးမြ ထျကးလာသညံး လူတနး့ကို
်မငးလိုကးရသညး၈ မငး့မငး့၏ မ္ကးလဵု့သညး လူေ်ခာကးေယာကးထဲမြာ တစးေယာကးေသာသူ၏ အသျငးတျငး တ်ခာ့ကို
မေရႊ႔ေတာံပဲ ထိုေနရာ၉သာ ၿငိမးသကးသျာ့ေတာံသညး၈

"ေရာကးေနတာ ၾကာၿပီလာ့ .. မငး့မငး့ .."
"မၾကာေသ့ပါဘူ့ … ဆရာမို့ .. အခုေလ့တငး .. ဒါေပမယံး ဟငး့သဵု့ပျဲေတာံ မြာၿပီ့သျာ့ၿပီ .."
မငး့မငး့ အလိုကးတသိႏြငံး လူလညးက္စျာ ငုတးတုတးႀကီ့ ထိုငးမေနပဲ ဆရာမို့တို႔ကို ထ၊ ႏႈတးဆကးသညး၈
ဆရာမို့ႏြငံးပါလာသညး လူႀကီ့အတျဲကို စာ့ပျဲဟိုဘကးကို တျနး့ပို႔လိုကးၿပီ့ ေနာကးထပးမိနး့ကေလ့ ႏြစးေယာကးကိုေတာံ
သူ႔ဘကးက္ေအာငး ဖနးတီ့သညး၈ မငး့မငး့ရဲ ႔ကုလာ့ဖနးကျကးေၾကာငံး ဖူ့သစးစုႏြငံး ဆရာမို့က သူ႔ဘယးႏြငံးညာတျငး
ရြိသျာ့သညး၈ ဒါေတာငးမြ မငး့မငး့ဆငးေပါကးက နဲနဲလိုသျာ့သညးဟု ဆိုရမညး၈ တတးႏိုငးလြ္ငး သူက ဖူ့သစးစုႏြငံး သူမထကး
နဲနဲႀကီ့သညးဟု ထငးရမညံး ေကာငးမေလ့ကို သူ႔ဟိုဘကး ဒီဘကးထာ့ကာ ထိုငးခ္ငးတာ်ဖစးသညး၈
"ဒီမြာ မီႏူ့ခငးဗ္ …"
မငး့မငး့ လူႀကီ့သူမႏြစးေယာကးကို ႐ို႐ိုေသေသႏြငံး မီ့ႏု့စာအုပးထို့ေပ့လိုကးၿပီ့ တစးဆကးတညး့ အခုအခ္ိနးထိ
စကာ့မေ်ပာေသ့သညံး ဖူ့သစးစုကိုလဲ မီႏု့စာအုပးတစးအုပးထို့ေပ့ကာ ..
"မြာခ္ငးတာ မြာေနား .. စု .. အာ့မနာနဲ႔ .."
တမငးတကာ "စု" ဟု ေခၚလိုကးသညံး မငး့မငး့၏ စကာ့သဵေၾကာငံး ေကာငးမေလ့သညး မငး့မငး့ကို မ္ကးလဵု့ေလ့ွိုငး့ကာ
ၿပဵဳ့၊ ၾကညံးသညး၈ မငး့မငး့ သူ႔ဖာသာသူ "Killer’s smile" ဆိုၿပီ့ နာမညးေပ့ထာ့သညံး အၿပဵဳ့ခ္ဳိခ္ဳိေလ့ကို
ညေနကတညး့က ရြငး့သနး႔ထာ့သညံး မ္ကးႏြာေပၚတျငး ေနရာက္က္ ်ဖစးေအာငး ပဵုေဖားလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုသညး
မ္ကးေတာငးေလ့ခ္ကာ မီ့ႏု့စာအုပးကို ယူသျာ့သညးကို ေတျ႔သညး၈ ဒီေနရာတျငး Killer’s smile ဆိုလို႔
ေအ့စကးစကးမ္ကးႏြာေပ့ႏြငံး လကးမရျ႔ဵဓါ့သမာ့၏ အၿပဵဳ့လို႔ တလျဲမေတျ့ၾကပါႏြငံး၈ မငး့မငး့ဆိုလိုခ္ငးသညးက Lady Killer’s
smileကိုဆိုလို်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သူႏႈတးခမး့ထူထူအမး့အမး့ႏြစးခုကို အ်ပညံးအွဖျငံးကာ ရီေွေွေလ့ၾကညံးကာ
ၿပဵဳ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ အၿပဵဳ့ေအာငး်မငးသညး မေအာငး်မငးသညးကေတာံ မီႏု့စာအုပးကိုငးကာ ေလြ္ာကးၾကညံးေနသညံး
ဖူ့သစးစု၏ လကးကေလ့က အေစာပိုငး့တျငး မသိမသာေလ့ တုနးရငးေနသညံး အခ္ကးက သကးေသခဵေနသညး၈
ဆရာမို့က မငး့မငး့ကို သူ႔ညီမွမး့ကျဲ ်ဖစးသူႏြငံး မိတးဆကးေပ့သလို ဖူ့သစးစုကလဲ မငး့မငးအာ့ သူ႔အစးမွမး့ကျဲ ဆိုသူႏြငံး
မိတးဆကးေပ့သညး၈ သညံးေနာကးတျငးေတာံ မငး့မငး့ ႀကိဳမြာထာ့သညးေတျက အဵကိုကးေရာကးလာလို႔ အရနးသငံးပငး

25 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

စစာ့လို႔ရသညး၈ အရငးဆဵု့ ဆရာမို့က ရြဲလးကိုစစာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ကေတာံ တမငးတကာအလိုကးတသိႏြငံး
အမြတးေတျရေအာငး ငါ့ကို ဖဲံ၊ ပနး့ကနးေလ့ေတျထဲ သပးသပးထညံးေပ့သညး၈
"ဟ .. ေကာငး့တယးဟ .. မငး့မငး့ရ … လကးရာ အေတားမိုကးတာပဲ .."
"က္ေနားေ်ပာသာ့ပဲ .. ဆရာရ .. ဒီဆိုငးက စလဵု့မြာ နာမညးႀကီ့တယး .. hungrygowhere ထဲမြာေတာငး ဒီဆိုငးနာမညးက
ပါတယး .."
"ဟုတးတယးဗ္ ..ကိုမို့ရ .. ငါံတူ ေ်ပာတာ မြနးတယး …ကိုယံး႐ဵု့က လူေတျလဲ ဒီဆိုငးနာမညး ခဏခဏ ေ်ပာတယး .."
ေမနနး့ေမာငးဆိုသညံး ဖူ့သစးစု အစးမ၏ အေဖက မငး့မငး့ဘကးက ေထာကးခဵၿပီ့ ွငးေ်ပာသညး၈ ငါံတူဆိုသညံး အသဵု့ကို
သေဘာ႐ို့ႏြငံး သဵု့လိုကးေပမယံး မငး့မငး့ႏြငံး ဖူ့သစးစု တိုငးပငးထာ့သညံးအလာ့ တစးေယာကးကိုတစးေယာကး
ၾကညံးမိၾကသညး၈ ဒီတစးခါေတာံ မငး့မငး့ "Killer’s smile" သဵု့ဖို႔ အချငံးမႀကဵဳလိုကး၈ ေကာငးမေလ့က ငါ့ဖတးကို
တူႏြငံးထို့ကာ ်ပနးငဵု႔စာ့သညး၈ ဟငး့ .. အငတးမေလ့ က္ေနတာပဲ … ကေတာကး !!!
အစာေလ့ နဲနဲွငးေတာံ မငး့မငး့ကပဲ နညး့နညး့ပါ့ပါ့ ေသာကးရေအာငးဆိုၿပီ့ အေဖားညႇိသညး၈ ဆရာမို့ေရာ၇
အနးကယးတငးေမာငးကပါ လကးခဵသ်ဖငံး မငး့မငး့ သူတို႔အတျကး ပုလငး့မြာ၊ ေကာငးမေလ့ေတျအတျကးေတာံ သဵဗူ့တစးခုစီ
မြာေပ့လိုကးသညး၈ ေမနနး့ေမာငး၏ အေမ အနးတွ
ီ ွႀကီ့က သူမ မေသာကးေပမယံး သူ႔သမီ့ႏြငံး တူမအသစးစကးစကး
Heineken ေဖာကးေသာကးသညးကိုေတာံ မတာ့ပါ၈ ေခတးမီသညံး အနးတီႀကီ့ပဲ၈ ေမနနး့ေမာငးကိုယးတိုငးလဲ
ေခတးႏြငံးလိုကးေလ္ာညီေထျ ရြိစျာ ႀကိဳ့တစးေခ္ာငး့ ဂါွနးေလ့ကို ွတးလာသ်ဖငံး အေရြ႕အလယးပိုငး့ရပးွနး့ရြိ
ေတာငးပူစာႏြစးလဵု့က နဲနဲ အ်ပငးကို လြ္ဵက္ေနသညး၈ ခါတိုငး့အခ္ိနးဆို မငး့မငး့ ေင့ခ္ငးေင့မိေနဦ့မညး ်ဖစးေသားလဲ
အခုေတာံ ဆဵပငးေလ့ေတျကို သပးၿပီ့ ေခါငး့ငဵု႔ကာ စာ့ေနသညံး ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာေလ့ေလာကး ရငးခုနးေအာငး
လုပးႏိုငးစျမး့ မရြိေခ္၈
ဘီယာွငးလာသညံးေနာကးတျငးေတာံ မငး့မငး့တို႔ ွိုငး့ကာ အေတားစို်ပညးသျာ့သညးဟု ေ်ပာရမညး၈ နဲနဲ
လြ္ာသျကးအာသျကး်ဖစးလာေတာံ မငး့မငး့ သူ၏ ေနာကးထပး အစျမး့တစးခုကို ထုတး်ပကာ စကာ့ွိုငး့ကို
ေရပကးမွငးေအာငး ဦ့ေဆာငးလိုကးသညး၈ အမြနးစငးစစး မငး့မငး့သညး အငးမတနးသျကးလကးဖ္တးလတးၿပီ့ အကငး့ပါ့သူ၇
အလိုကးသိသူ၇ စကာ့ေ်ပာေကာငး့သူ တစးဦ့ပငး၈ မငး့မငး့စကာ့ေ်ပာေကာငး့သညးဆုိရာ၉ ပမာဆိုရေသား သူသညး
ၾကမး့ပို့ကို လိပး်ဖစးေအာငး ေ်ပာႏိုငးၿပီ့၇ ထိုလိပးသညး ဖျတးႏြငံးမိေက္ာငး့က ေပါငး့ဖကး၊ ်ဖစးတညးလာသညးဟုဆိုေသား
တစးဖကးကလူက "ဟငး .. အဲဒီလို်ဖစးခဲံတာလာ့" ဟု တအဵံတၾသေမ့ယူရေလာကးေအာငး စကာ့ရညးလညးစျာ
ေ်ပာတတးသူ ်ဖစးသညး၈ ႏိုငးငဵေရ့စိတွ
း ငးစာ့သူမ္ာ့ႏြငံး ႀကဵဳလြ္ငး ဦ့သိနး့စိနးႏြငံး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးသညး သူႏြငံး
ေဂၚလီ႐ိုကးဖကးေတျဟု ထငးသျာ့ရေလာကးေအာငး ခေရေစံတျငး့က္ ေ်ပာႏိုငးၿပီ့၇ စီ့ပျာ့ေရ့အေၾကာငး့
ေ်ပာၾကမညးဆိုလြ္ငးလဲ သူသာ ဒီအကျကးကို ေထာကးမ်ပခဲံေသား နကး်ဖနး၇ သနးဘကးခါပငး အီ့ယူစီ့ပျာ့ေရ့ဇဵုသညး
ပ္ကးစီ့သျာ့မညံးကိနး့ ်မငးသညးဟု ရြငး့်ပႏိုငးသူ်ဖစးသညး၈

26 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဒီေတာံ အရြိနးေလ့ရလာလို႔ လူခ္ငး့နဲနဲ အလျမး့သငံးသျာ့ခ္ိနးတျငး ဖူ့သစးစုမြာ ခုနကလို အစာကိုပဲ
ကသိုဏး့ရြဴေနသညးမဟုတးေတာံပဲ မငး့မငး့ႏြငံးရယးရယးေမာေမာ ်ဖစးလာသညး၈ ဒီေနရာတျငးလဲ မငး့မငး့က လညးသညး၈
နပးသညး၈ သူ႔စကာ့ေတျက ဖူ့သစးစုကို ဦ့တညးကာ သျာ့ေပမညံး ေမနနး့ေမာငးကိုလဲ စကာ့ွိုငး့အ်ပငးဘကးသို႔
ေရာကးမသျာ့ေစရေအာငး ခ္ဳပးထာ့သညး၈ သူ႔နညး့က ႐ို့ေပမယံး ထိေရာကးပါသညး၈ ဖူ့သစးစု မသိသညံး
စလဵု့အေၾကာငး့တစးခုေ်ပာလြ္ငး ေမနနး့ေမာငးဆီက ေထာကးခဵခ္ကးယူ်ခငး့်ဖငံး ညီအစးမႏြစးေယာကးသညး သူ႔ေလထဲတျငး
ေမ္ာကာ အခ္ိနးတစးနာရီေက္ား ႏြစးနာရီနီ့ပါ့ကို ကုနးမြနး့မသိ ကုနးကာသျာ့သညး၈ မငး့မငး့အေပၚ ရငး့ႏြီ့မႈသညးလဲ
ဒုတိယတစးႀကိမးေတျ႔သညံး ဖူ့သစးစု မေ်ပာႏြငံး ပထမအႀကိမးစေတျ႔သညံး ေမနနး့ေမာငးကေတာငး "အကို . အကိ"ု ဟု
အေခၚခဵရသညးအထိ တို့တကးသျာ့သညး၈
ဒီလိုႏြငံး အခ္ိနးတနး၊ ်ပနးၾကရမညး ဆိုေတာံ ..
"ဆရာမို့ … ကာ့ငြာ့ၿပီ့ ်ပနးမြာမြတးလာ့ .."
အနးကယးတငးေမာငးကာ့က ဆလျနး့ကာ့မို႔ အလာတုနး့ကလဲ ဖူ့သစးစုႏြငံး ဆရာမို့က တကးစီစီ့လာၾကတာ ်ဖစးသညး၈
"ေအ့ .. တကးစီပဲေပါံ … သူ႔ကာ့ကမြ မဆနး႔တာ .."
"ဒါဆို က္ေနားလိုကးခဲံမယးေလ … ဆရာတို႔က Bedok ဆိုေတာံ ဆရာတို႔ဆငး့မြ က္ေနား ဆကးငြာ့သျာ့မယးေလ .. ဒီအခ္ိနး
တကးစီရြာ့တယး .."
မငး့မငး့ ကိုယံးဖဲ ကိုယးဆငးလိုကးယဵုမက တခါထဲ စကာ့အလိမၼာသဵု့ကာ သူ႔အေ်ပာကို လကးခဵေအာငး ဂျငး႐ိုကးသညး၈
ဆရာမို့က မ်ငငး့သလို၇ ဖူ့သစးစုကလဲ ဘာမြ မေ်ပာသ်ဖငံး တကးစီတစးစီ့လာေတာံ ကာ့ေနာကးခနး့တဵခါ့ကို ဖျငံးေပ့ကာ
ဖူ့သစးစုကို ွငးထိုငးေစသညး၈ မငး့မငး့ ခပးတညးတညးႏြငံး ေနာကးခနး့မြာပဲ ွငးထုိငးေတာံ ဖူ့သစးစုက ကၠေႁႏၵမပ္ကး
မငး့မငး့ကို ၾကညံးကာေနသညး၈ မငး့မငး့ ဒီလိုမ္ဳိ့ေကာငးမေလ့ကို သေဘာက္သျာ့သညး၈ မလိုအပးပဲ ရြကးမေနတတးသညံး
ကိစၥသညး မငး့မငး့အတျကးေတာံ ်မနးမာမိနး့ကေလ့တစးေယာကး၏ အသိအမြတး်ပဳထိုကးသညံး အရညးအခ္ငး့တစးခု
်ဖစးပါသညး၈
ခ္နးခ္ီကေန ဘီဒုတးက သိပးမေွ့သ်ဖငံး မငး့မငး့ အာေတာံသိပး႐ိုကးလို႔ မရလိုကးပါ၈ Bedok Reservoir လမး့ထဲေရာကးလို႔
ဖူ့သစးစု ေနမညံး ကျနးဒို ေရြ႕ေရာကးေတာံ ဆရာမို့ႏြငံး သူမက ဆငး့ကာ မငး့မငး့ကို ႏႈတးဆကးသညး၈ မငး့မငး့ ေဟာလီ့ွုဒး
မငး့သာ့ႀကီ့ Richard Gere ၏ စတိုငးလးအတိုငး့ "keep the meter running" ဆိုၿပီ့ တကးစီသမာ့ကို လြမး့ေ်ပာကာ
ကာ့ေပၚ လကးေထာကး၊ ငါ့မိနစးေလာကးၾကာေအာငး ဆရာမို့တိ႔က
ု ို ႏႈတးဆကးစကာ့ေ်ပာလိုကးေသ့သညး၈ အဓိက
ေ်ပာသညံးအေၾကာငး့အရာက ထမငး့စာ့ွိုငး့တျငး မၾကာမၾကာ ေ်ပာခဲံသညံး အေၾကာငး့အရာကိုပငး ဖူ့သစးစုအာ့
မေမံေအာငး မြာၾကာ့်ခငး့်ဖစးသညး၈
"စု … အကို႔ကို လိုအပးတာေ်ပာေနား .. အာ့မနာနဲ႔ .. ဖုနး့သာ ဆကးလိုကး သိလာ့ .."

27 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့၏ ဘယးႏြစႀး ကိမးေ်မာကး ေ်ပာမိမြနး့မသိသညံး စကာ့တျငး ဖူ့သစးစုသညးလဲ ၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ေလ့ႏြငံး
ဘယးႏြစးႀကိမးေ်မာကးမြနး့ မသိ ေခါငး့ညိတးကာ ်ပ်ခငး့်ဖငံး ထို႔ေန႔ညကို လြပစျာ အဆဵု့သတးခဲံၾကသညး၈ မြတးမြတးရရ
ထိုေန႔က လမိုကးည်ဖစးေပမယံး မငး့မငး့ရငးထဲတျငး လွနး့ေလ့သာေနသလို ခဵစာ့ရေလသညး၈
*** *** ***
မငး့မငး့ တုိပါ့႐ို့အိမး၉ ေန်ဖစး်ခငး့တျငး လြ္ိဳွ
႔ ြကးေသာ အေၾကာငး့ရငး့ တစးခုရြိပါေသ့သညး၈ ဒီအေၾကာငး့က
ေ်ပာရမညးဆိုလြ္ငး နတး်ပညးက ပစးခ္လိုကးသညးံ အပးတစးေခ္ာငး့နဲ႔ လူ႔်ပညးကပစးတငးလိုကးသညးံ အပးတစးေခ္ာငး့
ထိခ္ငးထိႏိုငးေပမညး ဆိုေသာ ေမြ္ားလငးံခ္ကးမ္ဳိ့ကို အေ်ခခဵထာ့တာ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ အိမးရြငး Jamesသညး OCBC
Bank ၏ ဘဏးချဲတစးခုတျငး အလုပးလုပးေနသူ ်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့ ရနးကုနးမြာ ေနကတညး့က ဖနးတစီ (စျဲလမး့မႈ) အေသ့စာ့ေလ့ တမ္ဳိ့ရြိခဲံသညး၈ အဲဒါကေတာံ တ်ခာ့မဟုတးပါ၈
ဘဏးမြာအလုပးလုပးေနတဲံ ွတးစဵုလြလြႏြငးံ ေကာငးမေလ့တစးေယာကးကို အာ့ရပါ့ရ ခ္စးၾကညးံခ္ငးေသာ ဆႏၵ်ဖစးသညး၈
ၾကညးံရတာ ဂ္ပနးကာ့ေတျ ၾကညးံတာ အၾကညးံမ္ာ့သျာ့လို႔လဲ ်ဖစးႏိုငးပါသညး၈ ပုဂၢလိကဘဏးေတျ ေပၚေပါကးလာေတာံ
အေၾကာငး့တိုကးဆိုငးလို႔ မငး့မငး့ သူ႔စိတးကူ့ကို အေကာငးအထညးေဖားဖို႔ အကျကးရခဲံသညး၈ သူ မနကးဘကး
လကးဖကးရညးဆိုငထ
း ိုငးသညးံ အခ္ိနးတျငး တစးဖကးရပးကျကးက ေကာငးမေလ့တစးေယာကးကို ဘဏးမြာအလုပးသျာ့ရနး
ဖယးရီ ေစာငးံေနတာ အၿမဲလိုလို ေတျ႔ရတတးသညး၈ ေနစဥးရကးဆကး ေတျ႔လာရသညးမို႔ ေယာက္းာ့ေလ့ပီပီ မငး့မငး့
သူ႔စိတးကူ့ကို ်ဖညးံဆညး့ဖို႔ ႀကိဳ့စာ့ေလသညး၈
ေတာငးတနး့ႀကီ့က မိုဟာမကးဆီ မလာလြ္ငး မိုဟာမကးက ေတာငးတနး့ႀကီ့ဆီ သျာ့ရမြာေပါံလို႔ မငး့မငး့က ခဵယူထာ့သ်ဖငးံ
ေကာငးမေလ့ ဖယးရီေစာငးံေနခ္ိနးတျငး သူ သျာ့စကာ့ေ်ပာသညး၈ကိုယးႏြစးသကးသညးံ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကို
သေဘာက္ေၾကာငး့ ထုတးေဖားသညးံ ကိစၥသညး ရြကးေၾကာကးစရာမဟုတးဟု မငး့မငး့ အရျယးေရာကးကတညး့က
ခဵယူထာ့သညး၈ ပထမတစးရကး၇ ဒုတိယတစးရကး၇ တတိယတစးရကးေရာကးေသာအခါ ေနပူကာကျယးဖို႔
ထုတးေဆာငး့ထာ့သညးံ ထီ့ကေလ့သညး ေကာငးမေလ့လကးမြ မငး့မငး့လကးကို ေရာကးသျာ့သညး၈
အဲဒီတစးပတးၿပီ့သျာ့လို႔ ေနာကးတစးပတး ႐ဵု့်ပနးတကးေတာံ ေကာငးမေလ့က သူမ ေစာငးံေနၾကေနရာတျငး ရပးမေနေတာံပဲ
ဖယးရီကို မငး့မငး့ ထိုငးေနၾက လကးဖကးရညးဆိုငးထဲက ထိုငးေစာငးံသညး အထိ်ဖစးလာသညး၈ ထိုေကာငးမေလ့ နာမညးက
မ္ဳိ့မ္ဳိ့ဟုပဲ အလျယးဆိုၾကပါစို႔၈
မ္ဳိ့မ္ဳိ့သညး ခပးမိုကးမိုကးကေလ့ ်ဖစးသညး၈ ပုဂၢလိကဘဏးမြာ အလုပးရသညးဆိုကတညး့က ႐ုပးရညးအေနအထာ့ကို
ေ်ပာ်ပေနစရာ လိုမညးမထငးပါ၈ သူမ၏ ထငးရြာ့သညးံ လကၡဏာကာ့ တငးလဵု့လဵု့ေလ့က နဲနဲေကာကးသလို်ဖစးသ်ဖငးံ
ယူနီေဖာငး့စကတးေလ့ထဲကေန ေနာကးကိုေမာကးထျကးေနသလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးေနသညး၈ ဒီေတာံ သူမပဵုစဵက ေရြ႕ကၾကညးံလြ္ငး
ရငးခုနးဖုိ႔ေကာငး့ေနၿပီ့ ေနာကးကၾကညးံလြ္ငး သျာ့ရညးက္ခ္ငးစရာ ေကာငး့လြသညး၈ ေကာငးမေလ့ေတျ က္ေလာကးေအာငး
ေ်ပာတတးသူမို႔ မငး့မငး့ ကာလတိုအတျငး့ အႏြီ တငးေကာကးမေလ့ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ခရီ့ေရာကးေအာငး ႀကိဳ့စာ့ႏိုငးခဲံသညး၈

28 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မ္ဳိ့မ္ဳိ့သညး မငး့မငး့ႏြငးံ အေတားရငး့ႏြီ့လာေပမယးံ သူမအလုပးလုပးေနသညးံ ဘဏးကို လာႀကိဳဖို႔ ကိစၥကိုေတာံ ဘယးလိုမြ
လကးမခဵေပ၈ သူမ အေၾကာငး့်ပခ္ကးက လကးရြိ အလုပးလုပးေနသညးံ ဘဏးချဲတျငး ရြိေနသူက သူမဦ့ေလ့အရငး့်ဖစးၿပီ့
ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကးေယာကး လာႀကိဳတာကို သိသျာ့လြ္ငး သူမ အိမးႏြငးံ်ပသနာတတးႏိုငးေၾကာငး့ ရြငး့်ပထာ့သညး၈
မငး့မငး့ သိပးမလကးမခဵခ္ငးေပမယးံ သူကိုယးတိုငးကလဲ သူမကို အီစီကလီသာ ႐ိုကးထာ့သ်ဖငးံ ေရြ႕တို့ဖို႔ နဲနဲ ခကးေနသညး၈
မ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ဘဏးွတးစဵုေလ့ႏြငးံ အ်ပငးေခၚထုတးႏိုငးဖို႔ကလဲ ညေနဘကး သျာ့ႀကိဳဖို႔ကလျဲလို႔ တ်ခာ့ နညး့လမး့မရြိေပ၈
သူႏြစးပတးတိတိေလာကးေတားေတားဦ့ေႏြာကးေ်ခာကးလိုကးသညး၈ အမြနးတကယးဆို မ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ႐ဵု့ပိတးရကး
တစးရကးရကးတျငး သူအ်ပငးမြာ ခ္ိနး့ႏိုငးေသားလဲ ဘဏးယူနီေဖာငး့ ွတးလာခဲံဖို႔ ဘယးလိုမြာရမြနး့ မသိ်ဖစးေနသညး၈ သူက
ဒီေကာငးမေလ့ကို ဘဏးွတးစဵုေလ့ႏြငးံသာ တျဲ၊ စိတွ
း ငးစာ့တာ ်ဖစးသ်ဖငးံ ႐ို့႐ို့သာမနး အွတးအစာ့ႏြငးံ ေတျ႔ရမညးံ
အ်ဖစးကို သိပးမလိုခ္ငးေပ၈ ခကးေတာံခကးေနသညး၈ မငး့မငး့ အႀကဵအစညးကိုသာ သိလြ္ငး ဟိုက
သူနဲ႔လိုကးဖို႔ေနေနသာသာ ပါ့ေတာငး႐ိုကးသျာ့ႏိင
ု းေသ့သညး မဟုတးလာ့၈ ေနာကးဆဵု့ ႀကဵရမရ ်ဖစးေနသညးံ မငး့မငး့
အေဒၚ ်ဖစးသူ ငြာ့ထာ့သညးံ ေွဒမဂၢဇငး့ စာအုပးကိုေတျ႔မြ
အႀကဵရသညး၈ကိုယးံနဖူ့ကိုယး႐ိုကးမိကာေတားေတားတဵု့တဲံငါပါလာ့လို႔ေတာငး ေတျ့မိၿပီ့ ဟကးဟကးပကးပကး
ရယးရေသ့သညး၈
မငး့မငး့ ႀကဵစညးထာ့သညးံအတိုငး့ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို ေ်ပာ်ပလိုကးေတာံ သူမက မ္ကးေမြာငးက္ဳဵ႔ၿပီ့ မငး့မငး့ကို ၾကညးံသညး၈
မငး့မငး့က မ္ကးႏြာေသေလ့ႏြငးံ ခပးတညးတညးေနလိုကးသ်ဖငးံ သူ႔အေ်ပာကို ယဵုသျာ့ၿပီ့ ဒီအပတး တနဂၤေႏျေန႔မြာ
ေတျ႔ၾကမယးေလဆိုၿပီ့ လကးခဵလိုကးသညး၈ အဲဒီေန႔က ဖယးရီလာလို႔ လကးဖကးရညးဆိုငးက မ္ဳိ့မ္ဳိ့ထသျာ့ေတာံ
စကတးလြလြေလ့ထဲမြ ်ပညးံတငး့ေနေသာ သူမ၏ တငးသာ့ေတျကို ၾကညးံၿပီ့ မငး့မငး့ ေက္ေက္နပးနပးႀကီ့
ၿပဵဳ့မိေသ့သညး၈ အေကာငး့ႀကီ့ ရြိေနသညးံ အေဖ်ဖစးသူကို ေကာကးခါငငးခါ နာတာရြညး ေရာဂါ်ဖစးလိုကးရတာတစးခုပဲ
သူနဲနဲေတာံ မ္ကးခဵု့လႈပးမိေသားလညး့ ေဗဒငးဆရာက ဘဏးက အသိေကာငးမေလ့တစးေယာကးနဲ႔ သျာ့ၿပီ့
ယၾတာေခ္ပါဆိုသညးံ အပိုငး့ကိုေတာံ သူဘယးလိုမြ မ်ဖစးေပ၈ ေၾသား .. မိနး့မ ဆိုသညးက ေရြ့အစဥးအဆကး ေဗဒငး
ကိနး့ခနး့ေတျကို ယဵုသညးံ အမ္ဳိ့ပါလာ့ ဆိုတာကိုေတာံ သူလကးခဵလိုကးသညး၈
က္နးသညးံအပိုငး့ကေတာံ ရြငး့ပါသညး၈ ယၾတာအတျကး ငါ့သျာ့လႊတးရမညး ဆိုသညးံေနရာက ကနးေတားႀကီ့ ်ဖစးမြေတာံ
ငါ့လႊတးလႊတးၿပီ့ၿပီ့ခ္ငး့ ်ပနးသညးဆိုတာ ဘယးလိုလုပး ်ဖစးႏိုငးေတာံမညးနညး့၈ နဂိုကတညး့က ကုလာ့ဖနးထို့ထာ့ေသာ
ဖဲကို တစးခ္ပးခ္ငး့ ေွသလို မငး့မငး့လဲပဲ တစးဆငးံခ္ငး့ တကးခဲံသညး၈ အရိပးေကာငး့သညးံ သစးပငးႀကီ့ေအာကးမြာပငး
ထီ့ကေလ့တစးေခ္ာငး့ကျယးၿပီ့ နဲနဲ အလုပး်ဖစးလိုကသ
း ညး၈ နဲနဲ အလုပး်ဖစးၿပီ့ မ္ာ့မ္ာ့ အလုပး်ဖစးဖို႔က္ေတာံ
ကနးေတားႀကီ့ထဲက ်ပနးထျကးကာ အနီ့မြာ ရြိသညးံ တညး့ခိုခနး့ကို ဒို့က္သညး၈ မ္ဳိ့မ္ဳိ့က ရြကးကို့ရြကးကို့ ်ဖစးမေနပဲ
မခ္ဳိမခ္ဥး မ္ကးႏြာေပ့ႏြငးံ ဒါကလဲ ယၾတာေခ္တာပဲလာ့ဟုေတာငး မငး့မငး့ကို စေနေသ့သညး၈
ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး ထိုမဟုတးကဟုတးက အႀကဵကို အေၾကာငး့်ပဳ၊ မငး့မငး့ ထိုေန႔က မ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ
ေကာငး့ေကာငး့ခ္စးလိုကးရသညး၈ သူက ႏြစးေယာကးသာ့ လုပးၾကသညးံအခ္ိနးတျငး ကုလာ့ဖနးေတျ ထပးထို့လိုကး၊
မ္ဳိ့မ္ဳိ့က စကတးကိုသာချ္တးေပ့ၿပီ့ ဘဏးွတးစဵုကုတးအကၤ္ီေလ့ႏြငးံ အလုပးခဵသညး၈ ႏြစးဦ့သာ့

29 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ကာမခရီ့သျာ့တာေတားေတားေရာကးလို႔ လမး့တစးေထာကးတျငး ခနနာ့ကာ ေနရာေ်ပာငး့ၾကေတာံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့က
အကၤ္ီချ္တးလိုကးမယးေလဟု ေ်ပာတာေတာငး မငး့မငး့က ဒီအတိုငး့ေလ့ ပိုမိုကးတယးကျာဆိုၿပီ့ မချ္တးပဲ ေနခိုငး့သညး၈
ဒီလိုဆိုေတာံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ခမ္ာ မငး့မငး့ အႀကဵကို နဲနဲ ရိပးမိသလို ်ဖစးသျာ့ရသညး၈ ေက္ာခ္မြ ဓါ့်ပမြနး့ သိတယးလို႔
ဆိုလို႔ရေပမယးံ အေ်ခအေနက ထိုငးရမလို ထရမလို ်ဖစးေနသညးံ အေနအထာ့မို႔ သူမ တ်ခာ့ကို စဥး့စာ့မေနေတာံပဲ
မငး့မငး့အေပၚကေန ထိုငးထကိုပဲ ဆကးလုပးသညး၈ မ္ကးလဵု့ေလ့ေတျက ခပးေမြ့ေမြ့ ်ဖစးေနေသာေၾကာငးံ
မ္ကးေစာငး့ထို့လာ့ မထို့လာ့ေတာံ မငး့မငး့ ေသခ္ာမသိပါ၈ သူသိတာက တဟငး့ဟငး့ တအငး့အငး့ ညညး့ရငး့ သူမ
တစးခ္ီၿပီ့သျာ့ကိုပဲ ်ဖစးသညး၈
အဲဒီေနာကးေတာံ ေန႔တိုငး့ သျာ့ရညးက္ခဲံရသညးံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့၏ တငးလဵု့လဵု့ေမာကးေမာကးေလ့ကို ပိုမိုေပၚလာေစသညးံ
ပိုစကးရြငးနဲ႔ ဆကးဆျဲက္သညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ ေဒါံဂီအေနအထာ့က ထိလြသညးမို႔ မ္ဳိ့မ္ဳိ့တစးေယာကး တစးခ္ီၿပီ့သျာ့တာေတာငး
စိတး်ပနးပါလာသညး၈ မငး့မငး့ ပျဲသိမး့႐ိုကးခ္ကးအ်ဖစး သူမကို ပကးလကး်ပနးလြနးၿပီ့ ေပါငးတဵႏြစးေခ္ာငး့ကို
ရငးပတးထိေရာကးေအာငး တျနး့တငးၿပီ့ ေဆာငးံသညး၈ က္ယးသီ့်ဖဳတးထာ့သ်ဖငးံ ကုတးအကၤ္ီဟၿပဲေလ့ၾကာ့မြ
်ပဴထျကးေနသညးံ ဘရာစီယာ မလဵု႔တလဵု႔ ႏို႔ေလ့ေတျ လႈပခ
း ါေနပဵုက ရမၼကးထဖျယး ေကာငး့လျနး့ေနရာ မငး့မငး့
ေအာငးံမထာ့ႏိုငးေတာံပဲ ေနာကးထပး ငါ့မိနစးမၾကာခငးၿပီ့သျာ့ေလေတာံသညး၈
ႏြစးေယာကးသာ့ ဖကးၿပီ့ အေမာေ်ဖၾကေတာံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့က "အကၤ္ီေတျေတာံ ေၾကကုနးပါၿပီ .. နကး်ဖနး ႐ဵု့တကးဖို႔ေတာံ
ဒုကၡပါပဲ" ဆိုၿပီ့ မငး့မငး့ကို ညဴတျနးတျနးေလ့ ဆိုရြာသညး၈ "မ္ဳိ့က ဒီအကၤ္ီေလ့နဲ႔ လိုကးလို႔ပါကျာ" ဟု မငး့မငး့
ေလေ်ပေလ့ႏြငးံ ေခ္ာံမြ ေက္နပးသျာ့သညး၈ သိပးၾကာေနလြ္ငး အိမးက ်ပသနာရြာေနမယးဟု မ္ဳိ့မ္ဳိ့က ေတာငး့ဆိုသ်ဖငးံ
မငး့မငး့တို႔ ဘာမြ ထပးမလုပးႏိုငးပဲ အိမးကိုသာ ်ပနးလာခဲံၾကသညး၈
ေ်ပာလြ္ငး ယဵုၾကမလာ့ေတာံ မသိ၈ မငး့မငး့ႏြငးံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့သညး တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး ဒီအဆငးံထိေရာကးခဲံေပမယးံ
အမြနးအတိုငး့ ဆိုရေသား ခ္စးသညး ႀကိဳကးသညးဆိုတဲံစကာ့ တစးချနး့မြ မေ်ပာ်ဖစးခဲံၾကေပ၈ မငး့မငး့ကလဲ ဒီအတိုငး့
အကဲစမး့ခဲံတာ်ဖစးၿပီ့ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ကိုယးတိုငးကလဲ ထိုအကဲစမး့မႈ၏ ေနာကးကို သိသိသာသာႀကီ့ လိုကးခဲံတာ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့
ထိုစဥးအခါက နဲနဲေတာငး ထိုအခ္ကးကို သဵသယွငးခဲံေသ့သညး၈ သိပးေတာံ အၾကာႀကီ့ သူအေ်ဖနဲ႔ ေွ့မေနခဲံပါ၈
ေနာကးလေရာကးလို႔ မငး့မငး့ မ္ဳိ့မ္ဳိ့လုပးေနသညးံ ဘဏးချဲဘကးသို႔ ထမငး့စာ့ခ္ိနးႏြငးံ တိုကးတိုကးဆိုငးဆိုငး မေတားတဆ
ေရာကးသျာ့ေတာံ အေ်ဖကို အရြငးလတးလတးႀကီ့ ပကးပငး့ေတျ႔လိုကးရသညး၈ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ ဦ့ေလ့ဟု ဆိုထာ့သညးံသူႏြငးံ
သူမက စာ့ေသာကးဆိုငးတျငး ႏြစးေယာကးတညး့ ထမငး့အတူ စာ့ေနယဵုမက အေအ့ပုလငး့တစးပုလငး့ထဲကိုေတာငး
ပိုကးႏြစးခုထညးံ၊ ေသာကးေနေသ့သညး၈ ဒီေလာကးဆို သူတို႔ႏြစးဦ့က ဘယးအေ်ခအေနေလာကး ရြိေနၿပီဆိုတာ
ေဗဒငးေမ့စရာေတာငး မလိုေတာံေပ၈ ဒီဘွ ဒီမြ္ပါပဲဟုသာ သေဘာထာ့ရငး့ မငး့မငး့ကို်မငးၿပီ့
မ္ကးစိမ္ကးႏြာပ္ကးေနသညးံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို သူ႔ဦ့ေလ့မ်မငးေအာငး တာံတာ ်ပၿပီ့ မငး့မငး့်ပနးလြညံးလာခဲံသညး၈
အဲဒီေနာကး တစးပတးေက္ားေက္ားလာကးေတာံ မငး့မငး့ သူမ ႐ဵု့တကးခ္ိနးကို လကးဖကးရညးဆိုငး သျာ့မထိုငး်ဖစးပါ၈
တကယးဆို မ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ်ဖစးပ္ကးခဲံသညးံကိစၥသညး အခ္စးနဲ႔ပတးသကးၿပီ့ စိတးနာေနသညးံ အခ္ိနးတျငး ႀကဵဳခဲံတာမို႔ မငး့မငး့

30 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ထူ့ထူ့ေထျေထျ ဘာမြ ထပးမခဵစာ့ရပါ၈ သူ႔ကိုေတျ႔လို႔ မ္ကးစိမ္ကးႏြာပ္ကးသလို ်ဖစးသျာ့သညးံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့အတျကး
အေႏြာငးံအယြကး ်ဖစးသျာ့မြာစို့လို႔သာ မငး့မငး့ ဆဵုေနၾကအခ္ိနးကို ေရြာငးေနခဲံတာ်ဖစးသညး၈ နဲနဲ
ေသျ့ေအ့သျာ့ေလာကးၿပီထငးမြ သူ ဆိုငး်ပနးထိုငးသညး၈ ထိုေရာအခါ မငး့မငး့ကို ေတျ႔ေပမယးံ မ္ဳိ့မ္ဳိ့က
လကးဖကးရညးဆိုငးကိုလာမထိုငးေတာံပါ၈ မငး့မငး့ ရြိရာဘကးသို႔လဲ မၾကညးံေပ၈ မူလအရငးတုနး့က ဖယးရီေစာငးံေနၾက
ေနရာတျငးေတာံ ေစာငးံၿမဲအတိုငး့ ေစာငးံေနသညး၈ မငး့မငး့နဲ႔ ခငးေနတဲံ စာ့ပျဲထို့ေကာငးေလ့က "အကိုတို႔
မေခၚေတာံဘူ့လာ့" ဟု စပးစုသလိုအေမ့တျငး မငး့မငး့က ေအာကးပါအတိုငး့သာ ေ်ဖခဲံေလေတာံသညး၈
"ေအ့ကျ .. ယၾတာေခ္ၿပီ့သျာ့လို႔ပါကျာ …"
*** *** ***
James ႏြငးံ မငး့မငး့သညးေတားေတားေတာံ ေလေပ့ေ်ဖာငးံသညးဟု ဆိုရမညး၈ ဒါကလဲ သိပးေတာံမဆနး့ပါ၈ မငး့မငး့သညး
အဂၤလိပးစာကို မီ့က္ဳိ့ေမာငး့ပ္ကးအဆငးံမဟုတးပဲ ဌာနးက႐ိုဏး့က္က္ ေ်ပာႏိုငးသ်ဖငးံ သူတို႔ လိုကယးစလဵု့ေတျ (Local
Singaporean) ေ်ပာေနသညးံ "လာ့"ေတျ "လဲ"ေတျ "ေလာ"ေတျ ထကးေတာံ ပိုအဆငးံ်မငးံ်မငးံႏြငးံ
အေၾကာငး့အရာတစးခုကို လိပးပတးလညးေအာငး ေ်ပာတတးသညး၈ NTU graduate ်ဖစးသညးံအ်ပငး အဆငး်မငးံ်မငးံ
ေ်ပာတတးသညးံ မငး့မငး့ကို Professional တစးေယာကးအ်ဖစး ယူဆကာ အတိုငး့အတာ တစးခုထိေတာံလဲ ဂ္ိမး့စးက
အထငးႀကီ့သညး၈ အက္ဳိ့ဆကးအေန်ဖငးံ တစးဦ့တညး့သာ့်ဖစးသူ ဂ္ိမး့စးႏြငးံသာမက သူ႔အဖို့ႀကီ့ Uncle Wong ႏြငးံပငး
မငး့မငး့က အဆငးေခ္ာေသ့သညး၈ အိမးေ်ပာငး့ၿပီ့ သိပးမၾကာခငးပငးလြ္ငး မငး့မငး့အပါအွငး သူတို႔သဵု့ေယာကး ဂ္ေဟာ
(Johor - စလဵု့ေ်မာကးဘကးႏြငးံ ဆကးစပးေနသညး မေလ့နယး်ခာ့ၿမိဳ႕) သို႔ေတာငး သျာ့ၿပီ့ လညး်ဖစးခဲံၾကသညး၈
တစးခုေသာ ၾကာသပေတ့ေန႔ညေနတျငး ်ဖစးသညး၈ ထိုၾကာသပေတ့ေနသညးံ ရြာ့ရြာ့ပါ့ပါ့ရြိလြသညးံ စလဵု့၏ Public
holiday တစးရကးႏြငးံလဲ တိုကးဆိုငးေနသညး၈
ထို႔အတျကးေၾကာငးံ ဂ္ိမး့စး၏ အစီအစဥးႏြငးံ သူတို႔ေတျ ဘာဘီက္ဴ့လုပးစာ့်ဖစးၾကသညး၈ ဒီေနရာတျငး စလဵု့အေၾကာငး့
မသိသူေတျအတျကး အနညး့ငယးရြငး့်ပရေသား မငး့မငး့တို႔လို Housing Development Board ( ်မနးမာလို ဆိုရေသား ..
အို့အိမးဌာန) က ေဆာကးေပ့ထာ့ေသာ HDB Block တျငး ေနထိုငးသူမ္ာ့တျငး Barbecue Pit ေလ့ေတျ သကးဆိုငးရာ
ဘေလာံခးအတျကး သီ့သနး႔ရြိပါသညး၈ ဘာဘီက္ဴ့လုပးစာ့ခ္ငးသူက Town Council ၉ စေပၚေပ့ကာ ႀကိဳတငးဘျတးကငး
တငးထာ့ၿပီ့ကိုယးအဆငးေ်ပသညးံ ရကးတျငး လုပးစာ့လို႔ရသညး၈ Gathering တစးခုလိုမ္ဳိ့်ဖစးသညးံ ဒီလိုမ္ဳိ့ပျဲသညး စလဵု့က
လူမ္ာ့အတျကး အေတားေတာံ ေပ္ားရႊငးဖျယးေကာငး့သညးံ Activity ေလ့ တစးခု ်ဖစးေလံရြိတတးပါသညး၈
မငး့မငး့ ဂ္ိမး့စးကို ကူညီသညးံ အေနႏြငးံ အနာ့မြာရြိသညးံ NTUC စူပါမာ့ကတးမြာ ပုဇျနးသျာ့ွယးၿပီ့ ်ပနးလာေတာံ ဂ္ိမး့စး
မိတးေဆျအေပါငး့အသငး့ေတျ ဘာဘီက္ဴ့ လုပးေသာေနရာသို႔ ေရာကးေနၾကၿပီ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ သူႏြငးံ
မ္ကးမြနး့တမး့မိေနသညးံ ဂ္ိမး့စးႏြငးံတျဲေနသညးံ ေကာငးမေလ့ ဂ္ငး့နီကို ပုဇျနးစိမး့အထုပးကို ကမး့ေပ့လိက
ု းသညး၈ ၿပီ့ေတာံ

31 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဘာမြမလုပးေသ့ခငး ေရခဲပဵု့ထဲမြ ဘီယာတစးပုလငး့ကို သျာ့ႏိႈကးသညး၈ ဂ္ိမး့စးက သူ႔ကို ်မငးသျာ့သညးမို႔ လကး်ပၿပီ့
လြမး့ေခၚသညး၈
"မငး့ .. ဒီကိုလာပါဦ့ .. ဒီမြာ ငါံသူငယးခ္ငး့ေတျ ... "
မငး့မငး့ ေရာကးသျာ့ေတာံ ဂ္ိမး့စးက သူ႔ႏြငးံစကာ့ေ်ပာေနသညးံ ဘဏးကသူ႔ေဘားဒါေတျႏြငးံ မိတးဆကးေပ့သညး၈
ေကာငးမေလ့သဵု့ေယာကးႏြငးံ ေကာငးေလ့တစးေယာကး ်ဖစးသညး၈ ေကာငးမေလ့သဵု့ေယာကးထဲတျငး ႏြစးေယာကးက
အမိုကးစာ့ေလ့ ်ဖစးၿပီ့ တစးေယာကးကေတာံ နဲနဲပဵုပ္ကးေနသညးံ ခပးွွ ခႏၶာကိုယးရြိသညး၈ အာ့လဵု့က စလဵု့ေတျ ်ဖစးၿပီ့
ဂ္ိမး့စး၏ မိတးဆကးေပ့ခ္ကးအရ ဘဏးစာေရ့မေလ့ေတျ ်ဖစးၾကသညး၈ မငး့မငး့ မိတးဆကးေပ့သညးံအထဲက ဆူဇီဆိုသညးံ
ေကာငးမေလ့ကို ်မငး်မငးခ္ငး့ သေဘာက္သျာ့သညး၈
ဆူဇီသညးကိုယးလဵု့ကိုယးေပါကးေတားေတားလြၿပီ့ မ္ကးႏြာေလ့ကလဲ ခ္စးစရာေကာငး့သညး၈
ပုခဵု့ေက္ားေက္ားေလ့ရြညးသညးံ ဆဵပငးကို ခပး႐ို့႐ို့ရြငး့ေလ့ အလယးကေန ချဲထာ့ေပမယးံ ထိုပဵုစဵကပငး
တ႐ုတးမမ္ကးႏြာေပါကးႏြငးံ သိပးမတူသညးံ သူမ မ္ကးႏြာႏြငးံ လိုကးဖကးလြသညး၈ က္နးသညးံ မ္ကးႏြာေပၚက
အလြအပေတျကေတာံ စလဵု့မပီပီ ်ပဳ်ပငးႏိုငးသမြ္ အရာအာ့လဵု့ကို ်ပဳ်ပငးခ္ယးသထာ့သညးမို႔ ွငး့မျတးေခ္ာႏုေနသညး၈
စလဵု့မေတျ အ်ပငးထျကးလြ္ငး ွတးေနၾက်ဖစးသညးံ တစးထျာေလာကးပဲ ရြိမညးံ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီတိုေလ့ႏြငးံမို႔ သျယးလ္သညးံ
ေပါငးတဵ်ဖဴ်ဖဴေဖျ့ေဖျ့ေတျက အဖဵု့အကျယးမရြိပဲ ေပၚထျကးေနရာ ဆနး႔က္ငးဘကးလိငးကို ်မငးယဵုႏြငးံ ဆျဲေဆာငးႏိုငးေပသညး၈
အရပး်မငးံ်မငးံေပမယးံ ပိနးပိနးသျယးသျယး မဟုတးသညးံအတျကး အေတားေတာံ ၿဖိဳ့ေသာေစားေလ့ ်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့ အေစာတုနး့က ဖူ့သစးစု မလာႏိုငးလို႔ စိတးပ္ကးေနေပမယးံ အခုလိုမ္ဳိ့ ဆူဇီႏြငးံ ႀကဵဳလိုကးေတာံ စိတးပ္ကးးမႈကို
အနညး့ငယး ေ်ဖေဖ္ာကးလို႔ ရသျာ့သညး၈ သူတကယးဆို ဖူ့သစးစုကိုေတားေတားသတိရေနတာ ်ဖစးသညး၈ ဘာဘီက္ဴ့ပျဲက
သူလုပးတာ မဟုတးသညးံတိုငး ဖူ့သစးစုကို လာပါလာ့ဟု ဖုနး့ဆကးၿပီ့ ဖိတးေသ့သညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ သူသညး ဆရာမို့ကို
ရနးကုနး်ပနးလိုကးပို႔သညးေန႔တုနး့က ေတျ႔ၿပီ့ ေနာကးထပးမေတျ႔်ဖစးၾကေသ့ေပ၈ ထို႔ေန႔က ေလဆိပးက်ပနးလာေတာံ
မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု ႏြစးေယာကးတညး့ ်ဖစးခဲံေပမယးံ သူမ ေနေသာ ေနရာႏြငးံ Changi ေလဆိပးက သိပးမေွ့သ်ဖငးံ
တကးစီေပၚတျငး ဘာမြ ဟုတးတိပတးတိ မဆို်ဖစးလိုကးၾကေခ္၈
အဲဒီေနာကး ဒီအပတးအတျငး့မြာ ၾကေတာံလဲ သူတို႔ႏြစးဦ့ ဖုနး့သာေ်ပာ်ဖစးၿပီ့ လူခ္ငး့ အ်ပငးမြာ မေတျ႔်ဖစး၈ မငး့မငး့က
အႀကဵအစညးႏြငးံ ေတျ႔ၾကရေအာငးဆိုၿပီ့ ဂ္ိမး့စး၏ ဘာဘီက္ဴ့ပျဲကို ဖိတးေတာံလဲ သူမက ေကာကးခါငငးခါ ဖ္ာ့သညး၈
မငး့မငး့ နဲနဲေတာငး ေတျေွသျာ့သညး၈ ဖူ့သစးစုသညး သူ႔ကိုမ္ာ့ ေရြာငးေနတာလာ့၈ ဆရာမို့က လိုအပးတာ ကူညီေပ့ဖို႔
အပးသျာ့သညးဆိုေပမယးံ အခုထကးထိ အကူအညီ မေတာငး့ေသ့တာကလဲ နဲနဲ ဆနး့ေနသညး၈ ဖူ့သစးစုသညး ်မငးယဵုႏြငးံ
ထကးထကး်မကး်မကးရြိကာ အကငး့ပါ့လြသညးံ ေကာငးမေလ့မို႔ သူမအေပၚ မငး့မငး့ စိတွ
း ငးစာ့ေနသညးဆိုတာကိုမ္ာ့
ရိပးမိသျာ့တာလာ့ …
"မငး့ ... မငး့ !! "

32 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အသဵနဲနဲေလ့က္ယးကာ ေခၚလိုကးမႈေၾကာငးံ မငး့မငး့၏ အေတျ့ေတျသညး ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ လညးေနရာမြ
သူ႔ေဘ့တျငး ရပးေနသညးံ ဆူဇီဆီသို႔ ်ပနးေရာကးသညး၈ မငး့မငး့ႏြငးံ ဆူဇီသညး ဘာဘီက္ဴ့ေနရာမြ ႏြစးေယာကးတညး့
ချဲထျကးကာ ဘီယာတစးပုလငး့စီကိုငး၊ ေသာကးေနၾကတာ ်ဖစးသညး၈
"အိပးမကးမကးေနတာလာ့?"
သူ႔ကို စူ့စမး့သလို မ္ကးႏြာေပ့ႏြငးံ ဆူဇီက ေမ့ေတာံ မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့ေတျ က္ေလာကးသညးံ အၿပဵဳ့မ္ဳိ့ကို ၿပဵဳ့သညး၈
"ဟုတးမယး ထငးတယး .. ဆူဇီသိလာ့ .. အိပးမကးထဲမြာ ငါသိပးလြတဲံ ေကာငးမေလ့တစးေယာကးကို ေတျ႔တယး"
စလဵု့မပဲ်ဖစး်ဖစး၇ အ်ဖဴမပဲ်ဖစး်ဖစး၇ ်မနးမာမပဲ်ဖစး်ဖစး မိနး့ကေလ့ဆိုတာကေတာံ သူမတို႔ကို လြသညးဟု ေ်ပာေသာ
စကာ့ကို သေဘာက္ၾကတာ အတူတူပငး ်ဖစးပါသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ မထိခလုတး ထိခလုတးႏြငးံ ေစာငး့ေ်ပာေသာ
စကာ့မ္ဳိ့ကို ပုိသေဘာက္တတးၾကသညး၈ ဆူဇီလဲ ထိုထဲတျငး အပါွအငးပငး ်ဖစးပါသညး၈ စလဵု့မေတျ
သိပးမ္ကးေစာငး့မထုိ့တတးလို႔ မငး့မငး့ကို မ္ကးခဵု့ေလ့ပငးံ၊သာ ၿပဵဳ့စစႏြငးံ ၾကညးံသညး၈ ႐ုတးတရကးေတာံ ဘာမြ
ဆကးမေ်ပာပဲ လကးထဲက ဘီယာပုလငး့ကိုသာ လြပေသာ ႏႈတးခမး့ေလ့ႏြငးံ ေတံ၊ေသာကးသညး၈ မငး့မငး့ ဒါကိုၾကညးံၿပီ့
ဘီယာပုလငး့ေနရာတျငး သူ႔ဟာသာ ်ဖစးလြ္ငး ဘယးေလာကးေကာငး့မလဲဟု ေတျ့မိသ်ဖငးံ ွတးထာ့ေသာ
ေဘာငး့ဘီတိုၾကာ့မြ ေကာငးက ေခါငး့ေထာငး ခ္ငးသလို ်ဖစးလာသညး၈ မ္ကးစိကို လႊဲကာ ေဘာငး့ဘီအိတးထဲတျငး
အသငးံထညးံထာ့သညးံ L&Mကိုထုတးသညး၈ စီ့ကရကးဘူ့ကို ဖျငးံလိုကးၿပီ့ ဆူဇီဘကးထို့ေပ့ကာ ..
"ေဆ့လိပးေသာကးလာ့?"
ဆူဇီက "သနး႔စး" လို႔ ေ်ပာၿပီ့ ဖျငးံေပ့ထာ့သညးံ ဗူ့ထဲက တစးလိပးကို ဆျဲယူသျာ့သညး၈ မငး့မငး့ အလိုကးတသိပငး
အသငးံေဆာငးထာ့သညးံ မီ့်ခစးကို ဖျငးံေပ့လိုကးေတာံ သူမက သာသာေလ့ပငး မီ့ညႇိသျာ့သညး၈
မငး့မငး့ ဒီေလာကးဆိုလြ္ငး သူႏြငးံ ဆူဇီ၏ အေ်ခအေနသညး မဆို့ေတာံဆိုတာကို တျကးမိသျာ့သညး၈
စလဵု့မတစးေယာကးကို လဵု့ဖို႔၇ ဖနးဖို႔ ကိစၥသညး မငး့မငး့အတျကးေတာံ Precast Drawing တစးခု (သိ)ု႔ CD Requirements
တစးခုကို ဖတးရတာ၇ စစးရတာေလာကး သိပးခကးခဲလြေသာ ကိစၥမဟုတးေပ၈ မငး့မငး့တျငး ႐ုပးရညးရြိသညး၈ စကာ့ကို
က္ေလာကးေအာငး ေ်ပာတတးသညး၈ ွတးတာစာ့တာက သပးသပးရပးရပး ်ဖစးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ စီ့ကရကးကို စျဲစျဲၿမဲၿမဲႀကီ့
မဟုတးေပမယးံ ဟနးက္ပနးက္ ေသာကးတတးသညး၈ ေ်ပာရလြ္ငး ထိုေနာကးဆဵု့အခ္ကးကေတားေတားအေရ့ႀကီ့သညး၈
စလဵု့မေတျတျငး အက္ငးံတစးခုရြိသညး၈ လူတစးေယာကးကို ႐ို့႐ို့ သာမနးထိုငးစကာ့ေ်ပာတာထကး ေဆ့လိပးေသာကးရနး
ချငးံ်ပဳထာ့သညးံ ေနရာမ္ဳိ့တျငး မတးတပးရပး၊ စကာ့ေ်ပာရတာကို ပိုသေဘာက္တတးၾကသညး၈ ရငး့ႏြီ့မႈ ပို်မနးသညး၈
ေဆ့လိပးေသာကး်ခငး့သညး က္နး့မာေရ့ကို ထိခိုကးႏိုငးေပမယးံ sex သို႔ သျာ့ရာလမး့ေၾကာငး့တျငးေတာံ short cut
်ဖစးသညးကို မငး့မငး့က မ္ကး်မငးအရေရာ၇ကိုယးေတျ႔အရပါ သိထာ့သညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငးံ သူ အၿမဲလိုလို ေသာကးတာ
မဟုတးသညးံတိုငး ဒီေနေတာံ တမငးတကာ ေဆာငးထာ့တာ ်ဖစးသညး၈ အခုေတာံ သူ႔အႀကဵအစညးက အထေ်မာကးၿပီဟုပငး

33 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဆိုရမညး၈ လူ်ပညးံကပစးတငးသညးံ အပးႏြငးံ နတး်ပညးက ပစးခ္သညးံ အပးသညး ေရဒါကို သဵု့ကာ လာၾကလို႔လာ့၇
ဒါမြမဟုတး ကျနးပ္ဴတာနဲ႔ပဲ တျကးခ္ကးထာ့လို႔လာ့ေတာံ မသိ .. တညးံတညးံႀကီ့ကို တိုကးမိဖို႔ေတားေတားေသခ္ာေနၿပီ
်ဖစးသညး၈
ဘာဘီက္ဴ့စာ့ရငး့ႏြငးံ ဟိုအေၾကာငး့ဒီအေၾကာငး့ေတျ ေ်ပာ်ဖစးေတာံ မငး့မငး့က ေသခ္ာေအာငး ေမ့ရသညး၈
ေတားၾကာေန "အာ" ၿပီ့ေတာံမြ သူ႔မြာ ဘျိဳငး့ဖရငးံႀကီ့ ငုတးတုတးႏြငးံဆိုဆို ဒုကၡေရာကးဦ့မညး၈ တကယးတမး့
ေယာက္းာ့ေလ့မိတးေဆျရြိတာ ဒီလိုႏိုငးငဵမ္ဳိ့တျငး အေရ့ႀကီ့လာ့ဆိုလြ္ငး သိပးေတာံ ်ပသနာမဟုတးပါလို႔ ေ်ဖရမညး
်ဖစးေသားလညး့ လုပးရကိုငးရတာေတာံ နဲနဲခကးခဲသညးသာ၈
"ဆူဇီ .. ႐ဵု့က်ပနးရငး ဘာလုပးလ?ဲ "
"ဘာမြေထျေထျထူ့ထူ့ မလုပးပါဘူ့ .. ေရြာံပငးထျကး၇ ညစာစာ့၇ တခါတခါေတာံ လမး့ေလြ္ာကးတယး .."
"အိုေက .. ဒါဆိုလဲ ညေနတစးခ္ိနးက္ရငး ငါလာေတျ႔မယး .. ညစာ အတူတူစာ့ၾကတာေပါံ"
"အိုေက လာ့ "
မငး့မငး့ စကာ့က ဘယးေရာကးေနလဲဆိုတာက သိေနေပမယးံ အတူတူသျာ့ဖို႔ကို မ်ငငး့ဘူ့ဆိုကတညး့က မငး့မငး့
သူ႔ေအားပေရ့ရြငး့ကို ေအာငး်မငးၿပီဟု တျကးထာ့လိုကးသညး၈ ဂ္ိမး့စးနဲ႔ေတျ႔လို႔ "ဘယးလိုလဲ" ဟု အထာေလ့နဲ႔
လာေမ့သညးတျငး မငး့မငး့ ၿပဵဳ့၊သာ ေနလိုကးသညး၈ ခပးလြမး့လြမး့တျငး ရြိေနသညးံ ဆူဇီကို ဘဏးွတးစဵုေလ့နဲ႔
်မငးလိုကးရလြ္ငး်ဖငးံ …..
*** *** ***
ေနရာေဒသ အသစးတစးခုကို အေ်ခခ္ကာ ေရာကးရြိဖို႔ ႀကိဳ့စာ့ေသာ လူတိုငး့ ႀကဵဳေတျ႔ရသညးံ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ဳိ့ ဖူ့သစးစု
ခဵစာ့ေနရသညး၈ ငယးစဥးကတညး့က တစးေယာကးတညး့ ်ဖစးခဲံေသာ သူမသညး အခုအသကးအရျယးထိ
အာ့ငယးသညးဆိုသညးကို တစို့တစိမြ္ မခဵစာ့ခဲံရဖူ့ေသားလညး့ ေလာေလာဆယးတျငးေတာံ စိတးထဲတျငး
အမညးမတတးႏိုငးသညးံ ေွဒနာတမ္ဳိ့ကို ရရြိေနသညး၈ အာ့ငယးသညးဆိုတာပဲလာ့ေတာံ သူမ ေသခ္ာ မသိပါ၈
"မာမီရယး .. ဘာ်ဖစးလို႔ သမီ့ကို တစးေယာကးထဲ ထာ့သျာ့ရတာလဲ .."
ဖူ့သစးစုသညး တစးဦ့တညး့ေသာ သမီ့်ဖစးသညး၈ ထိုသို႔ တစးဦ့တညး့ေသာ သမီ့ ်ဖစးရသညးံအထဲ သူမ သိတတးစ
အရျယးမြာတငး အေဖ်ဖစးသူက ဆဵု့ပါ့ခဲံသညး၈ အေမတစးခု သမီ့တစးခု ဘွႏြငးံ ႀကီ့်ပငး့လာခဲံရေပမယးံ ဖူ့သစးစု
မ္ကးႏြာမငယးခဲံပါ၈ အာ့ငယးစရာ မရြိခဲံပါ၈ ဖူ့သစးစု အေမေရာ၇ အေဖဘကးကပါ ခ္မး့သာသညးံအ်ပငး သူမအေမ
ေဒၚနီနီစုသညး နာမညးရ ေရြ႕ေနတစးဦ့လဲ်ဖစးေပသညး၈ ထကး်မကးအရညးအခ္ငး့ ရြိသညးံ အမ္ဳိ့သမီ့မို႔
လငးေယာက္းာ့ဆဵု့ပါ့သျာ့ေပမယးံ ေဒၚနီနီစု ေ်ခမကိုငးမိ လကးမကိုငးမိ ဘွသို႔ မေရာကးခဲံပါ၈ ဖူ့သစးစုအေဖ၏

34 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ကုမၸဏအ
ီ လုပးမ္ာ့ကိုကိုယးတိုငး မဦ့စီ့ႏိုငးေပမယးံ ရြယးယာွငးကာ ဆကးလကးလုပးကိုငးခဲံသ်ဖငးံ သူမတို႔ႏြစးဦ့သညး
အေ်ခမပ္ကးယဵုမက ႏြစးစဥးမြနးမြနးပငး အက္ဳိ့အ်မတးရရြိခဲံသညး၈
တစးဖကးတျငးလညး့ ေဒၚနီနီစုသညး သမီ့်ဖစးသူ ဖူ့သစးစုေပၚတျငး အစစအရာရာ အလိုလိုကးကာ ဂ႐ုစိုကးသညး၈
ေ်ပ့ၾကညးံမြ ဒီသမီ့ေလ့သာ ရြိသညးံ ဘွမို႔ သမီ့်ဖစးသူအေပၚ အခ္စးေတျ ပဵုေအာကာ ထာ့ခဲံသညး၈
ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးလညး့ သူမ ဘွတေလြ္ာကးလဵု့ မေအ၏ အခ္စးႏြငးံ အၾကငးနာကို နာ့လညးခဲံကာ ေဒၚနီနီစု
စိတးတိုငး့က္ ေနထိုငးခဲံသညး၈ အေမ်ဖစးသူက သမီ့်ဖစးသူကို မ္ကးစိေအာကးမြ အေပ္ာကးမခဵခဲံသလို သမီ့်ဖစးသူကလဲ
အရျယးရြိေနေသ့သူ အေမ်ဖစးသူအာ့ သူမကိုသာ အခ္စးပိုေစခဲံသညး၈ ဤသို႔်ဖငးံ သူမတို႔ႏြစးဦ့သညး ႏြစးေယာကးတညး့
သီ့သနး႔ကမ႓ာေလ့တျငး ေအ့ခ္မး့စျာ ေနထိုငးလာခဲံသညးမြာ မိခငး်ဖစးသူတျငး ကငးဆာဆိုသညးံ ေရာဂါဆို့ႀကီ့ diagnosis
မ်ဖစးခငးအထိပငး ်ဖစးသညး၈
ေဒၚနီနီစု ဆဵု့ပါ့သျာ့်ခငး့သညး ဖူ့သစးစုအတျကး ေရႊေတာငးႀကီ့ၿပိဳသညးဟု တငးစာ့လို႔ မရေသားလဲ ေလာကဓဵ၏
အပူဒဏးမြ ကာကျယးဖို႔ ခိုနာ့ေနသညးံ ေညာငးပငးႀကီ့ လဲသျာ့သလိုမ္ဳိ့ေတာံ သူမ ခဵစာ့ရပါသညး၈ကိုငး့ကျ္နး့မီြီ ကျ္နး့ကိုငး့မြီ
ဆိုၿပီ့ အေမႏြငးံ သမီ့ ရပးတညးခဲံသမြ္သညး သမုဒၵရာထကးမြ ေရပျကးသဖျယး အစရြာမရေအာငး ေပ္ာကးပ္ယးသျာ့ခဲံသညး၈
အေမံအေလာငး့ ေ်မက္ၿပီ့ စ္ာပနကိစၥေတျၿပီ့ဆဵု့သညး အထိေတာံ သူမသညး အပူ႐ုပးကို ဟနးလုပးကာ ေနထိုငးႏိုငးခဲံသညး၈
သို႔ရာတျငး ရကးလညးၿပီ့သညးံေနာကးပိုငး့တျငးမူ သူမတစးေယာကးတညး့ သာ့အမိႏြစးေယာကးတညး့သာ ေနထုိငးခဲံေသာ
ကုကၠိဳငး့ရြိ ႏြစထ
း ပးတုိကးႀကီ့တျငး ဘယးလိုမြ ဆကးမေနႏိုငးပါ၈ ်မငးေလရာရာတိုငး့ ွမး့နညး့မႈက ႀကီ့စို့ထာ့သ်ဖငးံ သူမ
ဒီပတးွနး့က္ငးက ထျကးချာဖို႔ ဆဵု့်ဖတးခဲံသညး၈
ထို႔အတျကးေၾကာငးံ သူမသညး မာမီ၏လူယဵုတစးဦ့်ဖစးသူ အမ္ဳိ့လဲမကငး့သညးံ အနးကယးမို့ႏြငးံ တိုငးပငးကာ ႏိုငးငဵ်ခာ့တျငး
ေက္ာငး့သျာ့တကးမညးဆိုၿပီ့ ႀကဵစညးခဲံသညး၈ အနးကယးမို့၏ အႀကဵေပ့ခ္ကးႏြငးံ အေမ်ဖစးသူ ရြယးယာွငးထာ့သညးံ
ကုမၸဏီအလုပးေတျကိုလဲ ေဒၚနီနီစု၏ သူငယးခ္ငး့တစးဦ့်ဖစးသူ ေဒၚ်မ်မႀကိဳငးဆိုသညးံ ေရြ႕ေနမႀကီ့ႏြငးံတိုငးပငးကာ
ေရာငး့ခ္သငးံသညးကိုေရာငး့၇ ဒီအတိုငး့ထာ့သငးံသညးမ္ာ့ကို ဆကးထာ့သညး၈ လကးရြိေနေနသညးံ အိမးကုိလဲ
ႏြစးရြညးစာခ္ဳပးခ္ဳပးကာ မႏၲေလ့က ကုနးသညးတစးဦ့ကို ငြာ့ခဲံသညး၈ အာ့လဵု့ၿပီ့သညးံ အခ္ိနးတျငး အနးကယးမို့က
စကၤာပူတျငး သူ႔အသိရြိသ်ဖငးံ အဲဒီမြာပဲ ဖူ့သစးစု တတးခ္ငးသညးံ ဘာသာရပးကို သငးဖို႔ အႀကဵေပ့သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံပငး သူမ
စလဵု့ကို ေရာကးလာခဲံရသညး၈
စလဵု့အေၾကာငး့ ်ပနးစဥး့စာ့ေတာံ သူမအေတျ့ထဲတျငး အကိုမငး့မငး့က ေနရာယူလာသညး၈
"ဟျနး့ .. မုနး့စရာလူႀကီ့ .. အၾကညးံေတျက ရဲလိုကးတာ .."
ဖူ့သစးစု ႏႈတးခမး့ေလ့က မဲံသျာ့သညး၈ သို႔ေပမယးံ ေသခ္ာၾကညးံမညးဆိုလြ္ငး ထိုမဲံေနသညးံ ႏႈတးခမး့ေလ့သညး
ၿပဵဳ့ေယာငးသမး့ေနသ်ဖငးံ မဲံသညးဟုမညးသညးလဲ မဆိုႏိုငးေပ၈ကိုမငး့မငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မတငးမက္ ်ဖစးေနသညးံ
သူ႔စိတးကို အခုရကးပိုငး့ ဖူ့သစးစု ်ပနးစမး့စစးသညး၈ ဒါက သူမကိုလာပတးသကးသညးံ သူစိမး့ေယာက္းာ့ေလ့တိုငး့ အေပၚ

35 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

သူမလုပးေနၾက ကိစၥတစးခုပငး ်ဖစးသညး၈ ေမေမ ေဒၚနီနီစုက သူမ အပ္ဳိ်ဖစးကတညး့က သငးေပ့ခဲံေသာ
ေဖားမ္ဴလာတစးခုလဲ ်ဖစးေလသညး၈
"သမီ့ ... သမီ့က မၾကာခငး အရျယးေရာကးလာေတာံမယး .. ဒီေတာံ အရျယးေရာကးလာတဲံ သမီ့အတျကး
ေယာက္းာ့ေလ့ေတျ အေပၚ စိတွ
း ငးစာ့တာ .. ေယာက္းာ့ေလ့ေတျက စိတွ
း ငးစာ့တာေတျ ်ဖစးလာမြာပဲ .."
"ဟငး .. ေမေမကလဲ ... သမီ့က ေမေမနဲ႔ပဲ ေနမြာ .."
"အမေလ့ ... အဲဒါမ္ဳိ့ ်ဖစးပါေစလို႔ ေမေမက ဆုေတာငး့ေနၿပီ့သာ့ .. ဒါေပမယးံ ကဵၾကမၼာဆိုတာကလဲ ယဵုရတာ
မဟုတးဘူ့ … အဲဒီေတာံ သမီ့အတျကး မ်ဖစးသငးံတာမ်ဖစးရေအာငး ႀကိဳမြာတယးလို႔ပဲ သေဘာထာ့ .."
မၿပဵဳ့မရယးပဲ ေ်ပာသညးံ ေဒၚနီနီစု၏ အမြာစကာ့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ေသခ္ာစျာပငး နာ့ေထာငးခဲံပါသညး၈ သူမ ေမေမသညး
ေလ့နကးေသာ အေၾကာငး့အရာတစးခုကို ေ်ပာတိုငး့ အရယးအၿပဵဳ့မရြိသညးဆိုတာကို သူမ ငယးစဥးကတညး့က
နာ့လညးခဲံသညး မဟုတးလာ့၈ ေဒၚနီနီစု၏ ရြညးလ္ာ့စျာ ရြငး့်ပခ္ကးကို အႏြစးခ္ဳပးရေသား ဆနး႔က္ငးဘကးလိငး
ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကးကို စိတွ
း ငးစာ့ခဲံေသား ႏြလဵု့သာ့ကိုသာမက သူမ ဦ့ေႏြာကးကပါ
အတညး်ပဳခ္ကးယူရနးဆိုသညးံ စညး့မ္ဥး့ဥပေဒသ တစးခုသာ ထျကးလာခဲံသညး၈
ၾကညးံလိုကးလြ္ငး ဘာမြမဟုတးဟု ထငးရသညးံ ထိုကိစၥသညး တကယးတမး့ေတျ့ၾကညးေတာံေတားေတားအေရ့ပါမြနး့
ဖူ့သစးစုသညး သူ႔ကို ခ္ဥး့ကပးလာသညးံ ေယာက္းာ့ေလ့ေတျႏြငးံ ႀကဵဳမြ ေကာငး့ေကာငး့သိလာခဲံသညး၈ လြပသညံး
မိနး့ကေလ့်ဖစးသညးံ အ်ပငး၇ ပစၥညး့ ဥစၥာ်ပညးံစဵုသူမို႔ ဖူ့သစးစု ဘွတျငး အထကးတနး့ေက္ာငး့သူ ဘွကတညး့က
ဆျတးခ္ငးသူေတျ အေတားမ္ာ့ခဲံသညး၈ သို႔ေသား သူမ ေမေမခ္မြတးေပ့ခဲံသညးံ ေဖားမ္ဴလာႏြငးံ တိုကးစစးလိုကးေတာံ
ထိုသူေတျအာ့လဵု့သညး ပလိုငး့ေပါကးႏြငးံ ဖာ့ေကာကးသလို ဖူ့သစးစု၏ ႏြလဵု့သာ့ႏြငးံဦ့ေႏြာကးေပါငး့ကာ ယကးထာ့သညးံ
စကာေပၚတျငး ဘာမြတငးမက္နးခဲံေပ၈
ဒါ်ဖငးံ အကိုမငး့မငး့ကေရာ ...
ဖူ့သစးစုသညး အကိုမငး့မငး့ကို သူမႏြလဵု့သာ့ႏြငးံ မစမး့စစးရဲသ်ဖငးံ အရငးဆဵု့ ဦ့ေႏြာကးႏြငးံပငး တျကးခ္ကးၾကညးံသညး၈
သူမဘွတျငး ဒါက ေယာက္းာ့တစးေယာကးကုိ ပထမဦ့ဆဵု့ အႀကိမးအ်ဖစး ဦ့ေႏြာကးႏြငးံ အရငးတျကးၾကညးံ်ခငး့လဲ
်ဖစးပါသညး၈ ေယာက္းာ့ပီသစျာ မျနးရညးသညးံ မ္ကးႏြာႏြငးံ အကိုမငး့မငး့ကို စကာ့ေ်ပာကျ္မး့က္ငးမႈ၇ အလိုကးသိတတးမႈ၇
ဦ့ေဆာငးတတးမႈတို႔ဆိုသညးံ အခ္ကးေတျေပါငး့ထညးံကာ စဥး့စာ့လိုကးလြ္ငး
မိနး့ကေလ့တစးရာတျငးကို့ဆယးံကို့ေယာကးက သေဘာက္ၾကေပလိမးံမညး၈
အနးကယးမို့ စလဵု့မြ မ်ပနးခငးက သူ႔တပညးံအေၾကာငး့ သိသငးံသိထိုကးသူမ္ာ့ကို ေ်ပ်ပသျာ့လို႔ အကိုမငး့မငး့၏ မိသာ့စု
အေၾကာငး့လဲ ဖူ့သစးစု သိထာ့ခဲံသညး၈ အကိုမငး့မငး့သညး ေမာငးႏြမသဵု့ေယာကးတျငး အလတး်ဖစးၿပီ့ အထကးက
အစးမႀကီ့က အိမးေထာငးက္ၿပီ်ဖစးၿပီ့ သူႏြငးံ သူ႔ေအာကး ေလ့ႏြစးကျာသညး ညီသာ လူပ္ဳိအ်ဖစးး က္နးေနေသ့တာ
်ဖစးသညး၈ ႏိုငးငဵ်ခာ့ကို ထျကးကာ အလုပးလုပးေနသူက အကိုမငး့မငး့တစးေယာကးတညး့ ်ဖစးၿပီ့ ညီ်ဖစးသူက

36 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

်မနးမာႏိုငးငဵတျငးပဲ အလုပးလုပးေနသညး၈ အနးကယးမို့၏ ေ်ပာ်ပခ္ကးအရ အကိုမငး့မငး့တို႔ မိသာ့စုသညး မခ္မး့သာေပမယးံ
ေအ့ေဆ့ကာ ေပ္ားရႊငးဖျယးေကာငး့သညးဆိုတာကို သိထာ့သညး၈ မာနးမာနမရြိပဲ ေဖားေရျေသာ မိသာ့စုဟု
ေထာကးခဵသျာ့သညး၈ ဒီေတာံ .. ဖူ့သစးစု၏ ဦ့ေႏြာကးက ဆဵု့်ဖတးမႈတျငး မီ့စိမး့ေတျကေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ လငး့သျာ့သညး၈
ကဲ .. ဒါ်ဖငးံ သူမ ႏြလဵု့သာ့ကေရာ ...
ဒီေမ့ချနး့ကိုေတာံ ဖူ့သစးစု ေတံေတံဆိုငးဆိုငး မေမ့ရဲပါ၈ အကယး၊သာ သူမ ႏြလဵု့သာ့ကပါ မီ့စိမး့ထပး်ပလိုကးလြ္ငး သူမ
ဘာ်ဖစးသျာ့မညးနညး့၈ သူမခမ္ာ မဆျတးခငးက ညႊတးခ္ငးေနသညးံ ပနး့တစးပျငးံ်ဖစးသျာ့မညး မဟုတးပါေလာ၈ သူမသညး
လြပသညးံ ပနး့တစးပျငးံ်ဖစးေသားလဲ အခ္ိနးလျနးၿပီ့ ညိဳ့ႏျမး့စျာ ငိုကးေနသညးံ ပနး့ေတာံအ်ဖစးမခဵႏိုငးေပ၈ ငြာ့ငြာ့စျငးံစျငးံႏြငးံ
တငးံတငးံတယးတယး ပျငးံေနေသာ ပနး့ကေလ့တစးပျငးံသာ ်ဖစးသညး၈ ဒီေတာံ အနညး့နဲ႔အမ္ာ့ေတာံ ေစ့္ကိုငးရေပဦ့မညး၈
ဒီအခ္ကးႏြငးံပငး သူမ အကိုမငး့မငး့က ဘာဘီက္ဳ့လုပးစာ့မယး လာခဲံပါလာ့ဆိုသညးံ ဖိတးေခၚခ္ကးကို
ေနမေကာငး့ဘူ့ဆိုၿပီ့ ်ငငး့လိုကးတာ်ဖစးသညး၈ သူမအေပၚ အကိုမငး့မငး့က ဘယးေလာကးတျယးတာသညး၇
ဘယးေလာကးထိ သဵေယာဇဥးရြိသညးကို ေစာငးံၾကညးံရေပဦ့မညး၈ ေခၚတိုငး့တာလိုကးရမညးဆိုလြ္ငး သူမ ဘယးအစာ့ထဲ
ေရာကးသျာ့မညးနညး့ ...၈
"တီ တဵု တီ တဵု တီ တဵု ..."
အေတျ့ေကာငး့ေနတုနး့ ဖုနး့က ်မညးလာသ်ဖငးံ ဖူ့သစးစု ေကားလာအိုငးဒီကို ၾကညးံလိုကးေတာံ တ်ခာ့သူမဟုတး၈
အကိုမငး့မငး့ ...
"ဟယးလို ..."
"စု ... ဘယးလိုေနေသ့လဲ .. သကးသာလာ့ ..."
ၾကငးနာစျာ ေမ့သညးံ ေလသဵကိုၾကာ့သညးႏြငးံ ဖူ့သစးစု ရငးထဲ အတိုငး့မသိ ေပ္ားသျာ့သညး၈ ၿပီ့မြ သူ႔ကိုသူ
သတိရၿပီ့ကိုယးံရငးပတးကိုကိုယး်ပနးဖိရသညး၈ ဘုရာ့ေရ .. ဖူ့သစးစု ..ကိုယးံကိုကိုယးလဲ ဆငး်ခငးဦ့၈
တကယးေနမေကာငး့တာ မဟုတးပဲနဲ႔ေတာငး ဒီေလာကး်ဖစးေနလြ္ငး တကယးေနမေကာငး့်ဖစးတဲံအခ္ိနးမြာ
ဒီအသဵမ္ဳိ့ၾကာ့လြ္ငး ဘယးလိုလုပးမလဲ၈
"ဟုတး ... သကးသာပါတယး .."
"အကိုက သတိရေနတာ ..."
"အငး့ .. ဘာ်ဖစးလို႔လဲ ..."
"ေၾသား .. အစာ့ေကာငး့ အေသာကးေကာငး့စာ့တဲံေနရာမြာ ..ကိုယး ...ခငး ...တဲံသူကို သတိရတတးတယးေလ .."
ဖူ့သစးစု ဒီေလာကးေတာံ မအပါ၈ ကိုယး "ခ္စး" တဲံသူလို႔ ေ်ပာရမယးံေနရာမြ "ခငး" တဲံသူဆိုၿပီ့ စကာ့ကို ဆိုငး့ကာ
သဵု့သျာ့ကတညး့က ဒီလူႀကီ့သညး လူလညးႀကီ့ဆိုတာကို သိေနသညး၈ ဒီအေ်ပာေလ့ေတျနဲ႔ ေကာငးမေလ့
ဘယးႏြစးေယာကးကို က္ဴၿပီ့ေနၿပီလဲ မသိ၈

37 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"စုကို သတိရတာမြ ဟုတးလို႔လာ့ .. အရငးဆဵု့ေတျ႔တဲံ ဖုနး့နဵပါတးကို ေကာကးဆကးလိုကးတာ မဟုတးလာ့ .."
"အာ .. မဟုတးပါဘူ့ .. စုကလဲ ... အကို႔မြာ ညဘကး ဖုနး့ဆကးၿပီ့ သတိရတဲံအေၾကာငး့ ေ်ပာရမယးံ တ်ခာ့မိနး့ကေလ့
မိတးေဆျ မရြိေသ့ပါဘူ့ .."
မ်ဖစးေတာံဘူ့ .. မ်ဖစးေတာံဘူ့ .. မိစု၇ ်မနး်မနးစကာ့်ဖတးစမး့၈ နငး စကာ့မ်ဖတးလြ္ငး တစးထိုငးတညး့နဲ႔
ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာသျာ့မယးထငးတယး၈ ဖုနး့နဲ႔ ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာခဵရတာေလာကး သိကၡာက္တာမရြိဘူ့ .. မိစု၈
"အငး့ပါ .. အကိုမငး့မငး့ ... စိတးမရြိနဲ႔ေနား .. စု လုပးစရာေလ့ရြိေနလို႔ ေနာကးမြ ်ပနးဆကးလိုကးမယး သိလာ့ .."
"ေအား .. ရပါတယး စု ... လုပးပါ .. အကိုက ေနေကာငး့လာ့ မေကာငး့လာ့ သိခ္ငးလို႔ ဆကးတာပါ .. ဒါဆို ဒါပဲေနား .."
အကိုမငး့မငး့က အလိုကးတသိႏြငးံ ဖုနး့ခ္သျာ့ေပမယးံ ဖုနး့ကိုကိုငးၿပီ့ ငိုငးေနသူက သူမ ဆကး်ဖစးေနသညး၈ ေရႊေရာငး
ဆဵပငးေလ့ေတျ ေလထဲမြာ ွဲပ္ဵသျာ့သညးံအထိ်ဖစးေအာငး အကိုမငး့မငး့ႏြငးံပတးသကးသညးံ အေတျ့ေတျကို
ေခါငး့ခါထုတးသညး၈ သို႔ေသား အေတျ့ဆိုတာက ေခါငး့ခါထုတးတိုငး့ ေပ္ာကးသျာ့တတးသညး မဟုတးဆိုတာကိုေတာံ
ဖူ့သစးစု ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲေရာကးမြ သိလိုကးပါသညး၈ ေတားေတားရႈပးတဲံလူ .. ေရခ္ဳိ့ဖို႔ေတာငး လိုကးလာရေသ့လာ့၈ သျာ့ သျာ့
အ်ပငးထျကးစမး့၈ ဒီမြာကိုယးတဵု့လဵု့ႀကီ့ ရြငးံ .. ဟျနး့၈
*** *** ***
"ေဟ့ ... စု ... ေနေကာငး့သျာ့ၿပီလာ့ ..."
သူမက စၿပီ့ ဖုနး့ေခၚလိုကးလု႔ိထငးသညး၈ အကိုမငး့မငး့ အသဵက ၾကညးႏု့မႈအ်ပညးံႏြငးံ ဖုနး့ထဲကေနထျကးလာသညး၈
"ေကာငး့သျာ့ၿပီ .. အကို ..."
"ၾကာ့ရတာ ွမး့သာပါတယးဗ္ာ .. ကဲ .. ေ်ပာပါဦ့ .. ဘာခိုငး့ခ္ငးလို႔လဲ .."
"အယး .. အဲဒီလိုေတာံ မေ်ပာပါနဲ႔ေနား .. အကူအညီေတာငး့ရမယးံလူက တျနး႔သျာ့ၿပီ .."
"ဟာ့ .. ဟာ့ .. စတာပါဗ္ာ .. ေ်ပာပါဦ့ .. ဘာလုပးေပ့ရမြာလဲ .."
"စု ေက္ာငး့သာ့ကတးရၿပီ အကို ... အဲဒါ ဘဏးအေကာငးံဖျငးံဖို႔ ကူညီေပ့ပါဦ့ .. "
ွို့ .. တုိကးတိုကးဆိုငးဆိုငးပါလာ့၈ မငး့မငး့ေခါငး့ထဲတျငး အႀကဵအစညးေတျ ေ်ပ့သျာ့သညး၈
"ရတယးေလ .. ဒါနဲ႔ စုက ဘယးဘဏးမြာ ဖျငးံဖျငးံရတယးဟုတး ... POSB မဟုတးရငးေကာ ရလာ့ ..."
"ရပါတယး .. အဆငးေ်ပတဲံေနရာမြာေပါံ … POSBကို စုလဲ မႀကိဳကးပါဘူ့ .. ေအတီအမးမြာ အၾကာႀကီ့
တနး့စီေနရတာကိုက မမိုကးဘူ့ .."
"အိုေက .. ဒါဆို OCBC မြာလုပးေပ့မယး … အခုလုပးမလာ့ .. လာေခၚမယးေလ .."

38 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"အကုိကေရာ .. အာ့လို႔လာ့ .. အလုပးထဲမြာ ဟုတး .."
"ရပါတယး .. ဒီေန႔ အကိ႔ု အလုပးက နဲနဲပါ့တယး .."
"ဟုတးလြခ္ညးလာ့ .. စုေတာငး management school မတတးပဲ R.E ်ဖစးေအာငး လုပးရမလို်ဖစးေနၿပီ …"
"လုပးေလ .. အကို အစစအရာရာ သငးေပ့မယး .. လိုအပးလြ္ငး …"
"ဟို့ .. ဟို့ …ေတားၿပီ ဆရာ … စု ဘယးက ေစာငးံေနရမလဲသာ ေ်ပာေတာံ .."
ဖူ့သစးစု ်မနး်မနးစကာ့စကို ်ဖတးကာ ေ်ပာရသညး၈ မေ်ပာလို႔ မ်ဖစး၈ သူ႔ စကာ့ေတျက စသလို ေနာကးသလိုႏြငးံ
ဘယးကိုေရာကးေနလဲဆိုတာကို သူမ သိေနသညး၈ အကိုမငး့မငး့က ကာ့ငြာ့လာခဲံမယးေ်ပာၿပီ့ ကျနးဒိုမြာပဲ ေစာငးံဆိုသညးံ
အေ်ဖရသညးႏြငးံ "ဒါဆိုဒါပဲေနား" ဟု ေ်ပာၿပီ့ ဖုနး့ကိုခ္လိုကးသညး၈ နာရီွကးေလာကး အခ္ိနးသညး သူမအလြ်ပငးဖို႔အတျကး
လဵုလဵုေလာကးေလာကး ်ဖစးႏိုငးပါလိမးံမညးဟု တဆကးတညး့ တျကးမိေသ့သညး၈
ေနာကးနာရီွကးၾကာေတာံ ဒီဇိုငး့လြလြေလ့ႏြငးံ ေဆာကးထာ့သညးံ ကျနးဒိုလြလြေလ့၏ ေပၚတီကိုေရြ႕တျငး
မိနး့ကေလ့လြလြေလ့တစးေယာကး ရပးေနသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ ဖူ့သစးစုသညး ေပါငးလညးေလာကးေရာကးမညးံ
ဘေလာကးစးအကၤ္ီအရြညးကို စေတာံကငးအနကးအက္ပးေလ့ႏြငးံ တျဲကာွတးထာ့သညး၈ သူမအကၤ္ီက
အခုေခတးစာ့ေနသညးံ ဟိုဘကးဒီဘကး လကးေမာငး့အို့ေနရာေလ့ကို ကျကးကိုေဖားထာ့ေသာ အေပ္ာံစာ့
ဘေလာကးစးအကၤ္ီ်ဖစးသညး၈ ဘာရယးမဟုတးပဲ အလနး့စာ့ေလ့ ွတးလာခဲံတာ်ဖစးသညး၈ သူမ ရပးေစာငးံၿပီ့
သဵု့မိနစးေတာငး မ်ပညးံလိုကး၈ တကးစီတစးစီ့ ွငးလာတာ ေတျ႔သညး၈
"ွို့ … မေတျ႔ရတဲံ ရကးပိုငး့အတျငး့မြာ လူေတာငး မြာ့သျာ့ေလာကးေအာငး မိလာတယးေဟံ .. စလဵု့နဲ႔တညးံတယးနဲ႔ တူတယး
.."
မငး့မငး့က လျတးေနသညးံ တစးဖကးက ကာ့တဵခါ့ကို ဖျငးံေပ့ရငး့ ေ်ပာသညး၈ ဖူ့သစးစုသညး ်မနးမာမေလ့မို႔
်မနးမာဆနးစျာပငး မ္ကးေစာငး့ေပ္ာံေပ္ာံေလ့တစးခ္ကးထို့၊ ေနာကးခနး့ထဲ ွငးထုိငးသညး၈
စေတာံကငးအနကးေလ့ေအာကးမြ ေ်ခေထာကးႏြစးေခ္ာငး့ကို ပူ့ကပးကာ ေစာငး့ေစာငး့ေလ့ထာ့လိုကးသညး၈
အကိုမငး့မငး့၏ မ္ကးလဵု့ေတျက ဒါကို "်ဖတး"ခနဲ ၾကညးံၿပီ့ သူမမ္ကးႏြာေပၚ ်ပနးေရာကးလာသညးကိုေတျ႔သညး၈ ဒီေတာံမြ ..
"မေ်မႇာကးပါနဲ႔ေနား … မေ်မႇာကးလဲ စုကိစၥကို လိုကးကူညီၿပီ့လြ္ငး စုက ေန႔လညးစာ ေကျ့္ပါံမယး .."
မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို စကာ့မ်ပနးေသ့ပါ၈ တကးစီသမာ့ကို ဂ္ိမး့စးလုပးေနသညးံ ဘဏးချဲရြိရာ Seragoon သို႔
ညႊနးလိုကးသညး၈ လမး့ႀကဵဳဆိုၿပီ့ ဂ္ိမး့စးကိုေရာ၇ ဆူဇီကိုပါ ွငးႏႈတးဆကးရမညး၈ ဒါက ဆူဇီႏြငးံသူ႔အတျကး
တမငးတကာမဟုတးပဲ ်ပနးဆဵုဖို႔ အချငးံအေရ့လဲ ်ဖစးပါသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံပငး ဖူ့သစးစုတို႔ႏြငးံ နီ့သညးံ Bedok နာ့က
ဘဏးချဲကိုမသျာ့ပဲ Seragoonကို သျာ့ဖို႔ ေ်ပာလုိကးတာ ်ဖစးသညး၈ တကးစီသမာ့က ကျနးဒိုထဲကေန ်ပနးပတးထျကးဖို႔
ကာ့ကို လြညးံလိုကးေတာံမြ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို ်ပနးေ်ပာရသညး၈
"ေန႔လညးစာ စာ့ခ္ငးလို႔ ေ်ပာတာ မဟုတးပါဘူ့ .. မယဵုဘူ့ဆိုလြ္ငး အကိုကပဲ ေကျ့္ပါံမယး ….."

39 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"အမေလ့ေလ့ .. ရပါတယး ရြငး .. စုပဲေကျ့္ပါံမယးံ ..ေတားၾကာေန လိုကးလဲလုပးေပ့ရေသ့တယး မုနး႔လဲေကျ့္ရေသ့တယး
်ဖစးေနဦ့မယး .."
"ဒါဆိုလဲ စု သေဘာပါဗ္ာ … "
ထို႔ေနာကးေတာံ မိနစးႏြစးဆယးေတာငး မၾကာသညးံ တကးစီေပၚက ခရီ့ေလ့ကို ဖူ့သစးစုနဲ႔ မငး့မငး့
အလုအယကးစကာ့ေ်ပာ်ခငး့ႏြငးံ ကုနးမြနး့မသိ ကုနးကာသျာ့သညး၈ နဂိုကတညး့က တစးေယာကးတညး့ ေမျ့ထာ့သ်ဖငးံ
အေဖားမဲံေနသညးံ ဖူ့သစးစုသညး အခုတစးခါ မငး့မငး့နဲ႔ ်ပနးေတျ႔လိုကးရေတာံ ဘယးလိုမြ ဟနးမေဆာငးႏိုငးပဲ
အခငးႀကီ့ခငးသျာ့ေလသညး၈ သူမကိုယး သူမ ်ပနးသတိထာ့မိသညးံ အခ္ိနးတျငး အကိုမငး့မငး့သညး
ဘယးအခ္ိနးကတညး့က သူမႏြလဵု့သာ့ ဂိတးတဵခါ့ကို ်ဖတးေမာငး့သျာ့သညးမသိ၈ အတျငး့ပိုငး့တျငး က္က္နန ေနရာယူကာ
ပါကငးထို့၊ ရပးထာ့ၿပီ့သာ့ ်ဖစးေနေလၿပီ၈
မငး့မငး့လိုကးလုပးေပ့သ်ဖငးံ ဖူ့သစးစု ကိစၥက အဆငးေ်ပသျာ့ပါသညး၈ ဂ္ိမး့စးက မငး့မငး့ဆီက SMS ရကတညး့က
အ်ပငးထျကးေစာငးံေနသ်ဖငးံ သူတို႔ေတျ တ်ခာ့သူမ္ာ့လို တနး့စီၿပီ့ေတာံေတာငး ေစာငးံေနစရာမလိုပါ၈ စာ့ပျွ
ဲ ိုငး့ေလ့မြာ
ထိုငးၿပီ့ လိုအပးသညးံ စာရျကးစာတမး့ေတျကို လကးမြတးထို့လိုကးယဵုႏြငးံ အိုေကသညး၈ ေအတီအမးကတးအတျကး PIN
နဵပါတးႏြိပးသညးံ အခ္ိနးေလ့ပဲ ဖူ့သစးစု ေကာငးတာမြာ မတးတပးရပးလုိကးရသညး၈ ဒါေပမယးံ အဲဒီအခ္ိနးပိုငး့ေလ့ အတျငး့မြာ
အကိုမငး့မငး့က သူ႔အသိေကာငးမေလ့ဆိုသညံး ဘဏးစာေရ့မေလ့တစးေယာကးကို သျာ့စကာ့ေ်ပာတာ သူမ ေတျ႔သညး၈
သူမနဲ႔ နညး့နညး့လြမး့ေနသ်ဖငးံ ဘာေတျေ်ပာၾကမြနး့ မသိေသားလဲ ႏြစးဦ့သာ့ ရယးရယးေမာေမာ စကာ့ေ်ပာေနၾကတာကို
်မငးေတာံ သူမစိတးထဲ တစးမ္ဳိ့်ဖစးရသညး၈ အစစအရာရာ အဆငးေ်ပေနပါလြ္ကးနဲ႔ သူမ စိတးက မအီမသာ်ဖစးေနသညး၈
ဘုရာ့ေရ … မိစု … နငး ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကးကို အဲဒီေလာကးေတာငး သွနးတိုေနၿပီလာ့ …၈
သို႔ေသား အကိုမငး့မငး့က လညးပါသညး၈ အလာတုနး့ကလို မဟုတးပဲ ခပးဆိတးဆိတးေလ့ လိုကးလာသညးံ ဖူ့သစးစု၏
အေ်ခအေနကို ရိပးမိသညးထငးသညး၈ ဘဏးကထျကးၿပီ့ KFC ဆိုငးမြာ ထိုငး်ဖစးေတာံ အေအ့ချကးကို သူမအေပၚမြာ
ေမြာကးခ္်ခငး့်ဖငးံ ဖူ့သစးစုႏြငးံသူ႔ၾကာ့က အစိုငးအခဲပါ့ပါ့ေလ့အာ့ ပယးေဖ္ာကးပစးလိုကးသညး၈
"အာ … ေဆာရီ့ … အရမး့စိုသျာ့လာ့ … ဒီမြာ တစးရြဴ့ …"
"ရတယး .. အကို .. စုဖာသာစု လုပးမယး …ေပ့ .. ေပ့ .."
ဖူ့သစးစု ကမနး့ကတမး့ သူမေပါငးကိုထိေတာံမညးံ အကိုမငး့မငး့လကးထဲက တစးရြဴ့စေတျကို လြမး့ယူရသညး၈
အေစာတုနး့က အစာမေက္်ဖစးေနမႈေတျသညး ဘယးကိုေရာကးလို႔ေရာကးသျာ့မြနး့ေတာငး မသိေတာံ၈
ေလာေလာဆယးတျငး ဘယးေယာက္းာ့ေလ့မြ မထိဘူ့ေသ့ေသာ သူမေပါငးတဵေလ့ေတျကို ကာကျယးရငး့
တစးရြဴ့စေတျႏြငးံ အလုပးရႈပးသညး၈ တမငးတကာလာ့၇ မေတားတဆပဲလာ့ မသိေပမယးံ ကုတး(coke) အေအ့ချကးတစးချကး
ကုနးေအာငး သူမအေပၚ ေမြာကးက္မႈက ဖူ့သစးစုႏြငးံ မငး့မငး့ နဂိုအေ်ခအေနသို႔ ်ပနးေရာကးသျာ့ေစသညး၈ ဒီေနာကးေတာံ
လျတးလပးသညးံ ေယာက္းာ့ေလ့ႏြငးံ လျတးလပးေသာမိနး့ကေလ့တစးေယာကး (အခ္ငး့ခ္ငး့ စိတွ
း ငးစာ့မႈ အခဵရြိေနသူမ္ာ့)
ႏြစးဦ့တညး့ေတျ႔လြ္ငး ေ်ပာၾကဆိုၾကေလံရြိသညးံ မထိတထိစကာ့မ္ာ့ကို သူတို႔ ေ်ပာ်ဖစးၾကသညး၈

40 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

(KFC) ၾကကးေၾကားစာ့ၿပီ့ေတာံ သူမက အာ့နာၿပီ့ ်ပနးမယးဆိုေသားလဲ အကိုမငး့မငး့က
ေစ့္ထဲေလြ္ာကးၾကညးံမယးေလဆိုသ်ဖငးံ NEX ေရြာံပငး့စငးတာ ထဲ သူတို႔ပတးၾကညးံၾကသညး၈ စလဵု့ေရာကးကတညး့က
ေက္ာငး့တကးဖို႔ကိစၥႏြငးံအလုပးေတျ ရႈပးေနသညးံ ဖူ့သစးစုအတျကး ဒါ ပထမဦ့ဆဵု့ အႀကိမး ေရြာံပငးထျကး်ခငး့ ်ဖစးပါသညး၈
ထို႔အတူ သူမဘွတျငး ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမးအ်ဖစး ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကးႏြငးံ ႏြစးေယာကးထဲ အတူ
ေရြာံပငးပတး်ခငး့လဲ ်ဖစးေလသညး၈ တစးဆိုငွ
း ငး တစးဆိုငးထျကး လိုကးၾကညးံေပမယးံ အကိုမငး့မငး့က မညီ့မညဴပဲ သူမ
ေနာကးကလိုကးရြာသညး၈ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကို ရဖို႔ကိစၥတျငး ေ်ခတိုေအာငး ေရြာံပငး့စငးတာထဲတျငး
လိုကးရ်ခငး့လဲပါသညးဆိုသညးံ သငးခနး့စာကို အကိုမငး့မငး့သညး ေက္ညကးေအာငး ေလံက္ငးံထာ့သညး ်ဖစးရမညး၈
တစးခ္ဳိ႔ဆိုငးမ္ာ့ဆို သူကေတာငး ဦ့ေဆာငး၊ ွငးသျာ့ေသ့သညး၈ အငးတီမိတး ကလို႔စကး ဆိုသညးံ ဆိုငးထဲကို
ွငးသျာ့မညးလုပးသ်ဖငးံ သူမကပငး မ္ကးႏြာပူကာ ဆိုငးေပါကးွကေန ်ပနးဆျဲထုတးလာရသညး၈
ဖူ့သစးစု ေပ္ားလုိကးသညးံ ်ဖစး်ခငး့၈ ေရြာံပငးထျကးရတာကို မႏြစးသကးသညးမ
ံ ိနး့ကေလ့ မရြိသညးမို႔ သူမလဲပဲ
ေလြ္ာကးၾကညးံရတာကို ေက္နပးမိသညးသာ၈ ထို႔ထကးပို၊ အကိုမငး့မငး့ ပါလာကာ ဂ႐ုတစိုကးႏြငးံ
ဟိုအဆငးေလ့နဲ႔လိုကးတယး၇ ဒီဟာေလ့က လြတယးဆိုသညးံ စကာ့ေတျကိုလဲ သူမ ၾကညးႏု့ေနမိသညး၈
အဆဵု့သတးလိုကးေတာံ ထိုေန႔က ဖူ့သစးစု အိတးေတျ တေပျ႔တပိုကးႏြငးံပငး အိမးကို်ပနးလာခဲံရသညး၈ အကိုမငး့မငး့ကေတာံ
ဘာမြ ဟုတးတိပတးတိ အေကာငးအထညး်ပၿပီ့ ေပျ႔ပိုကးသျာ့စရာမရြိေပမယးံ သူမ၏ ရငးခုနးသဵေတျကို ေပျ႔ပိုကးယူသျာ့တာ
ေသခ္ာသညး၈ အခနး့ထဲေရာကးေတာံ ဖူ့သစးစု အွတးအစာ့ေတာငး မလဲႏိုငးေသ့ပဲ ကုတငးေပၚကို ေ်ပ့တကးရငး့
သူ႔ကိုယးလဵု့ေလာကးရြိသညးံ တကးဒီကို ေပျ႔ဖကးသညး၈ ရငးခ္ငး့အပး ပါ့ခ္ငး့ကပးထာ့သညးံ တကးဒီဆီမြ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့
"ဒုတး ဒုတး ဒုတ"း ဆိုသညးံ အသဵကို ်ပနးၾကာ့ေနရသညး၈ ေၾသား … ဤေလာကတျငး "ဒုတး ဒုတး ဒုတ"း လို႔
အသဵ်မညးတတးေသာ teddy bearလဲ ရြိေနပါေသ့သညး …၈
*** *** ***
အနကးေရာငး ႐ဵု့ွတးစဵု တျငး အနီေရာငးအနာ့ကျပးေလ့ေတျႏြငးံမို႔ OCBC Bank ွတးစဵုသညးေတားေတားလြပါသညး၈
ထိုလြပေသာ ွတးစဵုကို ဆူဇီလိုမ္ဳိ့ လြပသညးံ စလဵု့မေလ့က အခ္ဳိ့က္က္ွတးထာ့သ်ဖငးံ အငးမတနးမြ
ၾကညးံလို႔ေကာငး့ေနသညးဆိုတာကို ဘယးေယာက္းာ့ေလ့မဆို ွနးခဵမိမြာ ေသခ္ာေလသညး၈ မငး့မငး့လဲ
ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကး ်ဖစးသညးံအတျကး ထိုသို႔ပဲ ်မငးပါသညး၈ ဒီလိုပဵုစဵကုိ ်မငးခ္ငးလို႔၇ ၾကညးံခ္ငးလို႔ပငး ၾကာ့ရကးကို
ေရျ့ကာ ညစာ အတူစာ့ၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့ လာေခၚေတာံ ဆူဇီက Dinner စာ့ဖို႔ေနရာကို ေ်ပာမထာ့လို႔ သူမတို႔ ဘဏးရြိရာ NEX ေရြာံပငး့ေမာလးထဲမြာပဲ
ထငးသညး၈ မငး့မငး့က Taxi Standကို ေခၚလာၿပီ့ Orchard က နာမညးႀကီ့ေဟားတယးတစးခုကို ေ်ပာေတာံ ေကာငးမေလ့
မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈ "တကယးလာ့?" ဆိုၿပီ့ သေဘာက္သညးံ အရိပးအေယာငးေတျက ကာ့ထဲ အေပ္ားႏြငးံ
ွငးထိုငးလိုကးသညးံ သူမမ္ကးႏြာတျငး ထိနး့မရေအာငး ေပၚေနသညး၈

41 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ကလဲ သူ႔တျကးကိနး့ႏြငးံသူ၈ တကယးဆိုလြ္ငး ဆူဇီႏြငးံ ညစာစာ့ဖို႔ ဘာ်ဖစးလို႔ ခ္ိနး့မိမြနး့ေတာငး
သူ်ပနးစဥး့စာ့ၾကညးံေတာံ ေရေရရာရာ အေ်ဖရြာမရေတာံေပ၈ ခါတိုငး့ ဒါမ္ဳိ့တျငး တကးႂကျသေလာကး အခုေတာံ
စိတးပါသလို မပါသလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးၿပီ့ ဘာမြနး့မသိသညးံ အရာတစးခုက ေနာကးကဆျဲထာ့သလိုမ္ဳိ့ ခဵစာ့ရသညး၈
ထို႔အတျကးေၾကာငးံ အဆငးေ်ပခ္ငးလဲေ်ပ၇ မေ်ပခ္ငးလဲ ေနကျာဆိုၿပီ့ တခါထဲ ဟိုတယးမြာပဲ ညစာစာ့ဖို႔
ေရျ့လိုကးတာ်ဖစးသညး၈ ပိုကးဆဵနဲနဲပိုေပ့ရေပမယးံ "႐ိုမနး႔တစး ဒငးနာ"ကိုေရျ့ကာ ဘျတးကငးလုပးထာ့ခဲံသညး၈ စမိမြေတာံ
မထူ့ဘူ့ဆိုၿပီ့ မီ့စငးၾကညးံကဖို႔ ဆဵု့်ဖတးသညး၈ ဒီလိုႏြငးံ သူႏြငးံ ဆူဇီ အီတာလီလ္ဵစတိုငးလး ညစာ စာ့်ဖစးၾကသညး၈
လြပသညးံအဆငးအ်ပငး၇ ေကာငး့မျနးသညးံအစာ့အစာ၇ ရီေွသညးံ ရြနးပိနးခ္ဳိခ္ဳိ တို႔၏ အဆဵု့သတးတျငး ဆူဇီကိုယးတိုငးကပငး
စကာ့စကာ ေမ့သညး၈
"ညစာအတျကး ေက့္ဇူ့ပဲ .. ဘာဆကးလုပးမယးလို႔ စဥး့စာ့ထာ့လဲ .. မငး့?
ဆူဇီက ေပါငးေပၚမြာ တငးထာ့သညးံ အ်ဖဴေရာငးလကးသုတးပွ
ု ါေလ့ႏြငးံ သူမႏႈတးခမး့ကို အသာတို႔သညး၈ အေမ့ရြိမြေတာံ
အေ်ဖရြိရမညးမို႔ မငး့မငး့ အလိုအေလ္ာကးပငး ေ်ဖမိသညး၈
"အမြနးအတိုငး့ ေ်ပာရရငးေတာံ ဒီညေလ့ကို မကုနးေစခ္ငးေသ့ဘူ့"
"ဒါဆို .. လာ .. ေပ္ားၾကရေအာငး !!! "
မငး့မငး့အတျကးေတာံ ဒါကအေ်ဖပငး၈ သူေမြ္ားလငးသ
ံ ညးံ အချငးံအေရ့်ဖစးေပမယးံ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ သူ မေပ္ားမိပါ၈
သို႔ေပမယးံ ခဵစာ့မႈက ခဵစာ့မႈ၇ လကးရြိအေ်ခအေနက လကးရြိမို႔ ထိုငးရာမြထကာ ဆူဇီကို လကးကမး့ေပ့သညး၈ ဒါကေတာံ
သူေသခ္ာေအာငး ်ပလုပး်ခငး့ပငး၈ ဆူဇီက ၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ေလ့ပငး သူ႔လကးကို ဆျဲယူထာ့ရငး့ မငး့မငး့ဆျဲေခၚရာေနာကး
လိုကးလာသညး၈
မငး့မငး့ ဒီလိုမလုပးလို႔ မ်ဖစး၈ စလဵု့မေတျက ေၾကာကးရသညး၈ အမ္ဳိ့သမီ့ေတျ၏ အချငးံအေရ့ကို
အ်ပညးံအွကာကျယးေပ့ထာ့သညးံႏိုငးငဵမို႔ သူမတို႔က တခါတခါ ဒါကိုအချငးံေကာငး့ယူကာ ေယာက္းာ့ေလ့ေတျကို
ေ်ခာကးက္ေအာငး လုပးတတးသညး၈ အခုၾကညး်ဖဴေနေပမယးံ ေနာကးေတာံမြ မေက္နပးစရာတစးခုခုေတျ႔လြ္ငး
ဗလကၠာရလုပးပါသညးဆိုၿပီ့ ေ်ပာခ္ငးေ်ပာတတးသ်ဖငးံ စလဵု့မေတျကို သိပးေတာံယဵုလို႔မရ၈ အလိုတူအလိုပါဆိုတာေတာငး
အသိသကးေသေတျ ရြိထာ့မြ ေနာငးကိစၥအတျကး စိတးေအ့ရသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ ဟိုတယးေကာငးတာေရာကးၿပီ့
အခနး့ငြာ့ေတာံ ႏြစးေယာကးစလဵု့ နာမညးနဲ႔ အိုငးစီကို ေပ့လိက
ု းသညး၈ ဒီေနာကးတျငးေတာံ သူတို႔ႏြစးဦ့ လကးခ္ငး့ဆျဲကာ
ဓါတးေလြကာ့ဆီ ထျကးလာခဲံၾကသညး၈
ဟိုတယးအခနး့ေသာံကို ဖျငးံကာ ေသာံခ္ိတးကတးကို ထို့လိုကးသညးႏြငးံ မ္ကးႏြာက္ကးတျငး ်မဳပးကာထျနး့ထာ့သညးံ
မီ့ွါွါေလ့ေတျက လငး့သျာ့သညး၈ လကးခ္ငး့တျဲထာ့သညးံ မငး့မငး့ႏြငးံ ဆူဇီ တစးေယာကးကိုတစးေယာကး
အခ္ကးေပ့သလိုမ္ဳိ့ ၾကညးံမိၾကသညး၈ ႏြစးဦ့စလဵု့၏ လိုလာ့ခ္ကးေတျက မ္ကးႏြာအသီ့သီ့တျငး အတိုငး့သာ့

42 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေပၚလျငးေနသညး၈ မငး့မငး့ႏႈတးခမး့ေတျက သူမမ္ကးႏြာနာ့ကို တို့ကပးသျာ့ေသာအခါ ဆူဇီ မဖယးေရြာငးပါ၈
မငး့မငး့ေခါငး့က ဘယးဘကးကိုေစာငး့သျာ့သညးံအခ္ိနးတျငး သူမက ညာဘကးကိုေစာငး့သျာ့ၿပီ့ ႏႈတးခမး့ႏြစးလႊာက
ရျရျေလ့ ထိေတျ႔သညး၈ သူမခါ့ကို လြမး့ဆျဲလိုကးသ်ဖငးံ ဆူဇီ၏ကိုယးလဵု့်ပညးံ်ပညးံေလ့က သူ႔ရငးချငးထဲေရာကးလာၿပီ့
သူမလကးတစးဖကးကမူ မငး့မငး့၏ လညးပငး့ကို သိုငး့ဖကးကာလာသညး၈
ဖိုနဲ႔မ ထိေတျ႔သညး အနမး့မို႔ ႏြစးဦ့သာ့ ရမၼကးေသျ့ေတျက ေရခဲထညးံထာ့သညးံ ချကးထဲကို
စညးဘီယာေလာငး့ထညးံလိုကးသလို ခ္ကးခ္ငး့အ်မဳပးေတျထကာ ဆူတကးသညး၈ မငး့မငး့ ဆူဇီ၏ ႏႈတးခမး့ကို မလႊတးပဲ
အသာကိုယးကေလ့ကို ထိနး့ကာေရႊ႔ရငး့နဲ႔ ကုတငးနာ့ေရာကးေအာငး တျနး့ပို႔သညး၈ ဆူဇီေ်ခေထာကးေတျက ကုတငးစျနး့ႏြငးံ
ထိသျာ့ေသာအခါ သူမေက္ာ်ပငးက ေမျ႔ယာေပၚတျငး အိခနဲေနေအာငး က္သျာ့သညး၈ မငး့မငး့
ကုတငးေပၚမေရာကးေသ့သညးံ ေ်ခေထာကးႏြစးေခ္ာငး့ကို ဆျဲယူသညး၈ တေတာငးဆစးေလ့ ေနာကး်ပနးေထာကးကာ
သူ႔ကိုရီေွေွ မ္ကးွနး့ေတျႏြငးံ ၾကညးံေနသညးံ ေကာငးမေလ့ကို ေမားၾကညးံၿပီ့ ႀကိဳ့သိုငး့ဖိနပးေလ့ကို ်ဖဳတးေပ့သညး၈
ဆူဇီက "thanks" ဟု ၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ေလ့ ေ်ပာေတာံ မငး့မငး့က လကးညိဳ့ေလ့ကို ယမး့ခါ်ပၿပီ့ မလိုအပးတဲံအေၾကာငး့ ်ပသညး၈
ၿပီ့ေတာံမြ သူ႔လကးေတျက ်ဖဴေဖျ့သျယးလ္သညးံ ေပါငးတဵတေလြ္ာကး အေပၚကိုတကးသျာ့ၿပီ့
အနကးေရာကးစကတးေလ့ထဲ ွငးသျာ့သညး၈ ဟိုလုပးဒီလုပးႏြငးံ ်ပနးထျကးလာေတာံ သူ႔လကးထဲတျငး
ေဗဒါေရာငးဇာပငးတီေလ့ တစးထညးပါလာသညး၈ ဒီေတာံမြ မငး့မငး့က ..
"ေဟ့ .. ဒါကိုဖယးလိုကးလို႔ သနး႔စးလို႔ မေ်ပာရေသ့ဘူ့ေနား … "
ဆူဇီက သူေ်ပာတာကို သေဘာက္ၿပီ့ တခစးခစးရယးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ မငး့မငး့ကို အထာေပ့သညးံအၾကညးံႏြငးံၾကညးံကာ
ကုတးအကၤ္ီအနကးေလ့၏ ၾကယးသီ့ေနရာကို ်ပသညး၈ မငး့မငး့က သေဘာေပါကးၿပီ့ ကုတးအကၤ္ီၾကယးသီ့ေတျကို
်ဖဳတးကာ ချ္တးေပ့သညး၈ ေအာကးကတစးထပးွတးထာ့သညးံ ဘေလာကးစးအက္ႌအပါ့ေလ့တစးထညး ေပၚလာသညး၈
"သနး႔စ"း
"ယူအာ ွဲလးကမး့"
မငး့မငး့ႏြငးံ ဆူဇီ အတိုငးအေဖာကးညီသျာ့ၿပီ၈ ေနာကးထပးႏြစးခါ Thanks ဆိုသညးံ အေ်ပာအဆဵု့၉ ဆူဇီကိုယးေပၚတျငး
စကတးအနကးေလ့သာ က္နးေတာံသညး၈ မငး့မငး့ သူ႔အကၤ္ီႏြငးံေဘာငး့ဘီရြညးကို ချ္တးၿပီ့ ကုတငးေပၚအ်မနးတကးသညး၈
ဒီတစးခါ သူ႔ဦ့တညးရာက မီ့ေရာငးေအာကးတျငး အကာအကျယးမဲံစျာထျကးေနေသာ ွငး့ေ်ပာငးေနသညးံ ႏို႔ႀကီ့ႏြစးလဵု့၈ ဆူဇီ
ႏို႔အေတားထျာ့သညး၈ ပကးလကးအေနအထာ့တျငးေတာငးမြ သူမႏို႔ေတျက ေမာကးမို႔ကာတကးေနသညး၈ မငး့မငး့
ပါ့စပးကိုဟႏိုငးသမြ္ဟကာ ႏို႔အဵုတစးဖကးကို ငဵုကာစို႔သညး၈ ႏို႔သီ့ေခါငး့ေလ့ေတျကိုလဲ လြ္ာဖ္ာ့ႏြငးံထို့ကာ ဆျေပ့သညး၈
တစးဖကးၿပီ့ေတာံ ေနာကးတစးဖကးေ်ပာငး့စို႔သညး၈ ဆူဇီကေတာံ တဟငး့ဟငး့ႏြငးံ ညညး့ကာ သူ႔ဆဵပငးေတျၾကာ့ထဲ
လကးထုိ့ထညးံ၊ ေခါငး့ကဆဵႏျယးေတျကို ဖျေနသညး၈ မငး့မငး့ ေက္နပးအာ့ရေတာံ သူ႔လြ္ာဖ္ာ့ေလ့ႏြငးံ ပျတးဆျဲကာ
ေအာကးကိုဆကးဆငး့သညး၈

43 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ေနာကးထပးတစးႀကိမး သနး႔စးေ်ပာဖို႔ လိုေသ့တယးဟုတ.း ."
"မလုိဘူ့ ဆူဇီ .. မငး့က ဒီအတိုငး့ ဆကးဆီပို်ဖစးေနတယး သိတယးမြတးလာ့ ? အ်ဖဴနဲ႔ အမညး့ေလ "
မငး့မငး့က အမညး့ တျငး စကတးကိုေထာကး်ပၿပီ့ အ်ဖဴ အေရာကး၉ ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို ကာ့၊ ဆျဲေထာငးလိုကးသညး၈
စကတးက ေပါငးရငး့ထိ လိပးတကးသျာ့ၿပီ့ တကယးလဲ ်ဖဴႏုသညး အဖုတးေဖာငး့ေဖာငး့ေလ့က ဟၿပဲေလ့ထျကးလာသညး၈
ဆူဇီသညး သူမကိုသူမ ေကာငး့စျာ်ပဳ်ပငးထာ့သညးံေနရာတျငး ဒီေနရာလဲပါသညး ထငးသညး၈ ေစာကးေမႊ့ေလ့ေတျက
အဖုတးအကျဲေၾကာငး့ေလ့ အေပၚဘကးတျငးသာ ချ္နးချ္နးေလ့စုေပါကးေနၿပီ့ အဖုတွ
း တစးွိုကးတျငးေတာံ
ပကတိရြငး့သနး႔ေနသညး၈ ဒါမ္ဳိ့ဆိုလြ္ငးေတာံ ဂ္ာဖိွ
ု႔ နးမေလ့သ်ဖငးံ မငး့မငး့ ပိုၿပီ့အဆငးေ်ပသျာ့ေအာငး စကတးကို ထပး၊
လိပးတငးလိုကးၿပီ့မြ သူမ ေပါငးၾကာ့ကို မ္ကးႏြာအပးသညး၈ လြ္ာကို တတးႏိုငးသမြ္ ချ္နးေအာငးလုပးၿပီ့
အဖတးေလ့ႏြစးခုၾကာ့ကို ထို့ထညးံလိုကးသညး၈
"အို့ .. ေဂါံ … ရြီ့ … ရြီ့ .."
သူမႏို႔ေတျကို စို႔တုနး့က ဖျယုဵဖျခဲံသညးံ သူ႔ေခါငး့က ဆဵပငးေတျကို ဒီတစးခါေတာံ ဆူဇီက ခပးၾကမး့ၾကမး့ပငးကိုငးသညး၈
မငး့မငး့ကိုယးတိုငးလဲ ဒါႏြငးံပငး စိတးထဲတမ္ဳိ့်ဖစးၿပီ့ အဖုတးအကျဲေၾကာငး့ကို ေကာငး့ေကာငး့ႀကီ့လ္ကးပစးသညး၈ သူ႔လြ္ာကို
အထဲကိုထို့ထညးံႏိုငးသမြ္ ထို့ထညးံကာ ေမျေႏြာကးလ္ကးသညး၈ တစးခ္ကးတစးခ္ကးလဲ ပါ့စပးႏြငးံအသအခ္ာေတံၿပီ့
ဟငး့ခ္ဳိေသာကးသလို ရြဴ့ခနဲ်မညးတဲံအထိ စုပးပစးသညး၈ ဆူဇီ ဘာတတးႏိုငးေတာံမညးနညး့၈ မငး့မငး့ အေစံဖုေလ့ကိုလဲ
လြ္ာဖ္ာ့ႏြငံးထို့ကာ ကေလားတငးၿပီ့ ဆျေနသညးံ အခ္ိနးတျငး ေပါငးတဵေတျက အၿငိမးမေနႏိုငးေတာံပဲ လႈပးရျလာသညး၈
ဒါမ္ဳိ့အခ္ကး်ပသညးဆိုလြ္ငးၿပီ့ခါနီ့ၿပီဆိုတာ သိေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့ အဖုေလ့ကို လ္ကးေနရငး့
လကးညိဳ့ကိုအကူေခၚလုိကးသညး၈ စျိခနဲေနေအာငး သူ႔လကးညိဳ့က အထဲကို တို့ွငးပစးလိုကးၿပီ့ ခပးေကျ့ေကျ့လုပးကာ
ေမႊေႏြာကးပစးလိုကးသညးံေနာကးတျငးေတာံ ဆူဇီတစးေယာကး ဆတးခနဲ ဆတးခနဲတုနးကာ တစးခ္ီၿပီ့သျာ့ေလေတာံသညး၈
မငး့မငး့ ်ပနးထုတးလိုကးသညးံ လကးညိဳ့ကိုၾကညးံေတာံ အရညးၾကညးေတျေၾကာငးံ ချ္ဲေ်ပာငးေနသညး၈
"သနး႔စး .. မငး့ .. ငါတကယး ေက့္ဇူ့တယး .. မငး့က တကယး ေက့္ဇူ့တငးဖို႔ကို ေကာငး့ေနတယး .. ွို့ !!!"
ဆူဇီက အနညး့ငယးဖျာသျာ့သညးံ ဆဵပငးးေတျကို သပးရငး့ အေမာသဵေလ့ႏြငးံ ေ်ပာသညး၈ သူမ၏ အေ်ပာေလ့က
ခ္စးစရာေကာငး့ေသားလညး့ မငး့မငး့ စိတးထဲတျငး ဘယးလိုမြ မေနသလို ်ဖစးေနသညး၈ အငး့ .. ငါ ဘာ်ဖစးေနတာပါလိမးံ၈
"အရမး့ေကာငး့တာပဲ .. မငး့ "
မငး့မငး့ သူမေဘ့တျငး ွငးလြဲလိုကးေတာံ ဆူဇီက သူ႔မ္ကးႏြာကို ရႊနး့ရႊနး့ေွေအာငးၾကညးံရငး့ တို့တို့ေလ့ေ်ပာသညး၈
မငး့မငး့ စိတးထဲတျငး တမ္ဳိ့်ဖစးေနလို႔ ဘာမြ ်ပနးေ်ပာခ္ငးစိတးမရြိပဲ ၿပဵဳ့ယဵုသာၿပဵဳ့ေနသညး၈ ထိုအခိုကး ေကာငးမေလ့၏
ႏႈတးခမး့က သူ႔ႏႈတးခမး့ေတျဆီေရာကးလာသညး၈ ႁပျတးခနဲ်မညးေအာငး တစးခ္ကးစပ
ု းယူလိုကးၿပီ့ေနာကး ဆူဇီသညး ဖျဖျေလ့
တစးခ္ကးတစးခ္ကးစီနမး့ကာ သူ႔ကိုယးေပၚကို အနမး့ေတျေရႊ႔သျာ့သညး၈ ၾကညးံရတာ သူမအလြညးံဟု

44 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ခဵယူထာ့သညးထငးသညး၈ မငး့မငး့အထငး မြနးေၾကာငး့ကို သူမလကးက သူ႔ေအာကးခဵေဘာငး့ဘီကို ဆျဲဖယးလိုကးသညးႏြငးံ
သကးေသ်ပသညး၈ ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစး ဖိုႏြငးံမအထိအေတျ႔အရ ေထာငးမတးေနၿပီ်ဖစးသညးံ သူ႔အေကာငးက လကမ႓ာကို
ခ္ိနးရျယးထာ့သညးံအလာ့ မီ့ေရာငးေအာကးတျငး ေပၚထျကးလာသညး၈
"ွို့!! မငး့က လကးနကးႀကီ့တစးခု ပိုငးထာ့တာပဲ "
ဆူဇီထိုငးေနပဵုကကိုယးကိုေအာကးသို႔ဆငး့သျာ့သညး မဟုတးပဲ ေခါငး့ကိုသာေရႊ႔သျာ့သ်ဖငးံ သူမမ္ကးႏြာကို မ်မငးရပဲ
ေနာကးေက္ာကိုသာ ်မငးေနရသညး၈ မငး့မငး့ လိငးတဵကို လကးႏြငးံလြမး့ကိုငးၿပီ့မြ ေခါငး့ကိုေနာကး်ပနးလြညးံကာ
ေ်ပာ်ခငး့်ဖစးသညး၈ ရီေွေွအၾကညးံအ်ပငး ်ဖဴႏုသညးံ လကးကေလ့၏ ဖ္စးညႇစးထာ့မႈေၾကာငးံ မငး့မငး့စိတးအစဥးသညး
ရရြိလာသညးံ ကာမအရသာတျငး ်ငငး့ဆနးမရေအာငး နစးေမ္ာသျာ့သညး၈
"ငါမငး့ကို စိတးမပ္ကးေစခ္ငးဘူ့ေလ "
ဆူဇီ မ္ကးလဵု့ေလ့ေတျက အရညးလဲံကာ ၿပဵဳ့သညး၈ မငး့မငး့လိငးတဵကိုကိုငးထာ့သညးံလကးကမူ တစးခ္ကးႏြစးခ္ကး
အေပၚေအာကးကိုဆျဲကာ ဆျေပ့သညး၈ ၿပီ့မြ က္နးသညးံလကးတစးဖကးႏြငးံ နာ့နာ့က ဆဵပငးေတျကို သပးတငးကာ
ေခါငး့ကေလ့ကို ေစာငး့၊ကိုယးကိုအသာေမြာကးခ္သညး၈ ပါ့စပးေလ့ ွိုငး့ကာဟသျာ့ၿပီ့ ႏႈတးခမး့လြလြေလ့က လိငးတဵ၏
ထိပးဖူ့ကို ငဵုမိသာ့ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ သူ႔အလြညးံ်ပနးေရာကးၿပီဟု သတးမြတးၿပီ့ လကးတစးဖကးကိုဆနး႔ထုတး၊
သူမေခါငး့ကိုကိုငးသညး၈ အတငး့ေတာံဖိမခ္ပဲ ထိနး့ယဵုသာထိနး့ၿပီ့ ဆူဇီ ်ပဳစုေပ့သမြ္ကိုသာ မြိနး့၊ ခဵသညး၈
က္နးသညးံလကးတစးဖကးကိုေတာံ ဒူ့တုတးကာ ကုနး့ထာ့သလို ်ဖစးေနသညးံ ဆူဇီ၏ တငးပါ့ႏြစးဖကးၾကာ့ကို ေနာကးကေန
ထို့ထညးံၿပီ့ အရညးရႊဲေနသညးံ အဖုတးေလ့ကို လြမး့ပျတးေပ့သညး၈
"အငး့ .. အငး့ … အီ … အီ …. အငး့ …."
ဆူဇီ အစုတးေကာငး့သညး၈ လြ္ာဖ္ာ့ေလ့ႏြငးံ ထို့ထို့ဆျသလို ေခါငး့ကေလ့ကို နိမးံလိုကးႂကျလိုကး လုပးကာလဲ
သူ႔လိငးတဵကို သူမပါ့စပးထဲ ွငးလာေအာငး ်ပဳလုပးသညး၈ မငး့မငး့ တကိုယးလဵု့ ဖိနး့ရြိနး့တကးလာၿပီ့ အေၾကာေတျ
ေတာငးံတကးလာသညး၈ သူ႔ဘယးလကးႏြငးံ ထိေတျ႔ေနသညးံ သူမအဖုတးကို အာ့မလိုအာ့မရ လကးေစာငး့တိုကးသညး၈
စလဵု့တ႐ုတးမ အသာ့်ဖဴသူမို႔ အရညးကရႊဲလြရာ ခဏေလ့အတျငး့၉ပငး သူလကးေခ္ာငး့ေတျသညး ချ္ဲက္ိက္ိ
်ဖစးလာရသညး၈
"မငး့ .. ငါမေနႏိုငးေတာံဘူ့ .. လုပးၾကရေအာငး .."
ရမၼကးဆႏၵေၾကာငးံ မ္ကးႏြာေလ့ နီ်မနး့ေနသလို ်ဖစးသညးံ ေကာငးမေလ့သညး မငး့မငး့လိငးတဵကို ပါ့စပးထဲမြ
်ပနးချ္တးေပ့ၿပီ့ေနာကး အေပၚက တကးကာ ေခါငး့အဵု့တစးလဵု့ကို ်ပနးဆျဲယူသညး၈ မငး့မငး့လဲ စိတးတကးႂကျေနၿပီမို႔
အခ္ိနးမဆိုငး့ပဲ ချ္တးပစးထာ့သညးံ သူ႔ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီအိတးထဲႏိႈကးကာ ကျနးဒျနးကိုယူ၊ ေဖာကးစျပးသညး၈ ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို
ကာ့ေပ့ကာ အဆငးသငးံ်ဖစးေနသညးံ ဆူဇီ၏ ေပါငးချဆဵုနာ့တို့၊ ကပးသညး၈ ဆူဇီက အလိုကးသငးံ

45 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

သူမေ်ခေထာကးႏြစးေခ္ာငး့ကို သူ႔ေပါငးေပၚထပးခ္ိတးကာ ေနရာ်ပငးေပ့သညး၈ ဒီေတာံ မငး့မငး့ လုပးရသညးက
မာေတာငးေနသညးံ သူ႔လိငးတဵကို မဟတဟေလ့ ်ဖစးေနသညးံ အွေလ့ထဲ ႏြစးထညးံလိုကးရ်ခငး့သာ၈
"်ဗစး .. အငးံ … အငးံ … အ .. ဟငး့ .. ဟငး့ .."
အရမး့ႀကီ့ေခ္ာငး အရမး့ႀကီ့က္ပးေနသညး မ်ဖစးပဲ သူ႔လိငးတဵထိပးက တငး့တငး့စီ့စီ့ေလ့ႏြငးံ အဆငးေ်ပေ်ပ ွငးသျာ့သညး၈
ေခါငး့ွငးသျာ့သညးံေနာကး မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့၏ ေ်ခခ္ငး့ွတးႏြစးခုကို အသာဆုပးကိုငးၿပီ့ ဖငးႀကီ့ကို ႂကျကာ တအိအိ
ဖိသျငး့သညး၈ ဆူဇီ၏ မ္ကးႏြာသျငး်ပငးကိုလဲ မလျတးတမး့ အကဲခတးကာ ၾကညးံသညး၈ ေကာငးမေလ့သညး
သူ႔ထိပွ
း ငးလာသညးံ အခ္ိနးတင
ျ း ပါ့စပးေလ့ဟ မ္ကးလဵု့ေလ့ွိုငး့သညး၈ လိငးတဵထိပးကအထဲကို ေရာကးၿပီ့
ဆကးထို့သျငး့ခ္ိနးတျငး မ္ကးႏြာေလ့က မဲံသညး၈ လိငးတဵတစးွကးေက္ားလို႔ တငး့တငး့ၾကပးၾကပး ်ဖစးလာခ္ိနးတျငး
မ္ကးလဵု့ေတျက ရီေွသညး၈ အဆဵု့ထိွငးသျာ့ခ္ိနးတျငး မ္ကးလဵု့ေလ့ေတျ မပျငးံေတာံပဲ မြ္ငး့မြ္ငး့ေလ့
အသကးရြဴကာေနသညး၈ မငး့မငး့ ဘာမြ ေ်ပာမေနေတာံပဲ လုပးစရာ ရြိတာသာ လုပးေတာံသညး၈
"စျတး .. ဖျတး .. စျတး … ဖျတး .. အငးံ … အငးံ … အီ့ .. အီ့ .."
မြနးမြနးႀကီ့ ွငးထျကးေနသညးံ မငး့မငး့၏ လိငးတဵေၾကာငးံ ဆူဇီတစးေယာကး တလႈပးလႈပးတရျရျ်ဖစးေအာငး ဖငးႀကီ့ကို
ေကာံေကာံေပ့ၿပီ့ ခဵသညး၈ အရညးေတျရႊဲေနမႈေၾကာငးံ သျငး့ရထုတးရတာအဆငးေ်ပၿပီ့ ဆူဇီအဖုတးက လုပးလို႔
တအာ့ေကာငး့ေနသညး၈ သို႔ေသား မငး့မငး့ရငးထဲတျငး အေၾကာငး့အရာတစးခုက ေပ္ာကးဆဵု့ေနေလသညး၈ ဒီေလာကးလြတဲံ
ေကာငးမေလ့တစးေယာကး တလူ့လူ့တလျနး႔လျနး႔်ဖစးကာ သူႏြငးံတကးညီလကးညီ ကာမအရသာကို ခဵစာ့ေနေပမယးံ
သူ႔ရငးထဲတျငး ဟကးဟကးပကးပကးမရြိ၈ မီ့မလာသညးံ ရပးကျကးကို အဲယာ့ကျနး့ဆငးမလာ့ဟု လာကမး့လြမး့တာခဵရသလို
အဓိပၸါယးမဲံကာေနသညး၈ မငး့မငး့ သကး်ပငး့တစးခ္ကးခ္ကာ ်မနး်မနးၿပီ့ေအာငးပငး အရြိနး်မႇငးံကာ ေဆာငးံသညး၈
ေဘာငးဘငးခတးေနသလို လႈပးခါေနသညးံ ဆူဇီ၏ ႏို႔ထျာ့ထျာ့ေတျကို ဆုပးညႇစးဆျဲကိုငးၿပီ့ ဆကးတိုကးဖိေဆာငးံသညး၈
"အို့ .. ဂျတး .. ရကးစ.း . ရကးစး .. ကမး့မျနး့ .... အဂနး့ .. အဂနး့ .. အငးံ ... အငးံ .."
ဆူဇီသညး အရြိနးတကးလာသညးႏြငးံ အမြ္ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး ထုတးေဖာကးကာ ညညး့ၿပီ့ မငး့မငး့ကို
အာ့ေပ့အာ့ေ်မႇာကး်ပဳသညး၈ သူမ၏ ေပါငးတဵႏြစးေခ္ာငး့ကိုလဲ ကာ့ႏိုငးသမြ္ ကာ့ေပ့ထာ့သညး၈ ေကာံႏိုငးသမြ္လဲ
ေကာံေပ့ထာ့သညး၈ မငး့မငး့ လိငးတဵတေလြ္ာကး ပူတကးလာၿပီ့ သူ တအီ့အီ့ ေအားညညး့မိကာ ဖိဖိေဆာငးံပစးလိုကးသညးံ
အခ္ိနးႏြငးံ မေရြာငး့မေႏြာငး့ ဆူဇီ ေခါငး့ေလ့ေမာံတကးၿပီ့ ပါ့စပးေလ့ဟကာ တုနးခါသျာ့သညး၈ မငး့မငး့ကိုယးတိုငလ
း ဲ သူ၏
ခါ့ႀကီ့ကို တျနး႔ခနဲေနေအာငး ေကာံပစးလိုကးၿပီ့ သုတးရညးေတျကို ပနး့ထုတးသညး၈ကိုယးကိုေတာငးံ၊ထိနး့မထာ့ေတာံပဲ
ဆူဇီအေပၚကို ေမြာကးခ္ကာ သူမပါ့နာ့ကပး၊ အေမာေ်ဖရသညး၈ ဆူဇီကေတာံ သူ႔လညးတုိငးကို လကးတစးဖကးႏြငးံ
ဖကးထာ့ရငး့ ေနာကးတစးဖကးက သူ႔ေက္ာ်ပငးကို ပျတးသပးေနေလသညး ….၈
"ငါ ေရသျာ့ခ္ဳိ့လိုကးဦ့မယး .. မငး့ လိုကးဦ့မလာ့? "
အေတျ့ကိုယးစီႏြငးံ စီ့ကရကး တစးလိပးစီကို တစးွကးေလာကးက္ဳိ့ေအာငး ေသာကးၿပီ့ေနာကး ဆူဇီက ကုတငးေပၚက
ထသညး၈ ေ်ပ်ပစးလြပသညးံ အလြက အွတးအစာ့မဲံေနသညးံ သူမကိုယးေပၚတျငး အရြငး့ပတိ အခ္ဳိ့က္က္ ရြိေနသညး၈
"ေဟံေကာငး … မငး့မငး့ … ဒီေလာကးလြတဲံ ေကာငးမေလ့တစးေယာကးနဲ႔ မငး့စိတးကူ့ထဲက အတိုငး့်ဖစးတာေလ၈ မငး့

46 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေပ္ားသငးံပါတယးကျာ"၈ မငး့မငး့ကိုယးံစိတးကိုကိုယး အတငး့ ်ပနးထိနး့ေက္ာငး့ၿပီ့ ကုတငးေပၚက လူ့လဲထသညး၈ အငး့ ..
သူမအႀကဵမဆို့ဘူ့၈ ေရခ္ဳိ့လိုကးတယးဆိုလြ္ငး လနး့သျာ့မြာပဲ၈ သူကိုယးတိုငး လိငးတဵတစးွိုကး စီ့ကပးစီ့ကပး
်ဖစးေနမႈေၾကာငးံ ေရလဲေဆ့ခ္ငးေနသညး၈

ဆူဇီႏြငးံ ေရအတူခ္ဳိ့်ဖစးသ်ဖငးံ မငး့မငး့ အရဵႈ့မရြိလိုကးပါ၈ တဖျာ့ဖျာ့ က္ေနသညးံ ေရပနး့ေအာကးတျငး ႏြစးဦ့သာ့
ဖကးရမး့နမး့ရဵႈ ႔်ဖစးၾကၿပီ့ မငး့မငး့၏ လိငးတဵကို ေနာကးထပး ဘလို့ေဂ္ာံထပးေပ့သညး၈ တစးခ္ီၿပီ့ထာ့ၿပီမို႔
မငး့မငး့အေကာငးက မာယဵုသာမာၿပီ့ၿပီ့တဲံအထိေတာံ မေရာကးလိုကးေခ္၈ ဆူဇီ၏ ေခါငး့ကို စုပးကိုငးၿပီ့ အာ့ရပါ့ရ
ဖိေဆာငးံလိုကးလြ္ငးေတာံၿပီ့သျာ့ႏိုငးေသားလဲ သူမသာ လကးမခဵလြ္ငး အေကာငး့ခ္ညး့ကေန မေတားတရာ့လုပးပါတယး
်ဖစးသျာ့ႏိုငးလို႔ သူ ဒီအတိုငး့ပဲ ်ပနးထျကးခဲံသညး၈ ဆူဇီက မ်ပနးဘူ့ဟု ေ်ပာသ်ဖငးံ မငး့မငး့ အွတးအစာ့ေတာံ
ွတးမေနေတာံပဲ ေရကို ေ်ခာကးေအာငး သုတးၿပီ့ေတာံသာ ေစာငးကို ရငးပတးထိေရာကးသညး အထိ လႊမး့ထာ့လိုကးသညး၈
တေအာငးံေနေတာံ ဆူဇီ်ပနးထျကးလာၿပီ့ သူ႔နညး့တူ ေစာငးေအာငးတို့ွငးလာသညး၈
အေမာေ်ပေတာံ အေမာသစး စသညးလို႔ပငး ေ်ပာရမညး၈ ဒီတစးခါေတာံ ဆူဇီကိုယးတိုငးက စိတးလိုကးလကးရႏြငးံ စသညးမို႔
သူမကပငး အစစအရာရာ ဦ့ေဆာငးသျာ့သညး၈ ကျနးဒျနး့တပးက အစ သူမဖာသာသူမလုပးၿပီ့ ေဆာငးံေတာံလဲ သူမက
အေပၚက တကး၊ေဆာငးံသညး၈ ေတားေတားေလ့ၾကာ့လို႔ သူမ ေ်ခကုနးလကးပနး့က္သလို ်ဖစးသျာ့မြ မငး့မငး့က
ပျဲသိမး့လုပးေပ့ရသညး၈ ဒါကေတာံ သိပးမခကးေတာံ၈ မငး့မငး့ကိုယးတိုငးလဲ စိတးကိုတငး့ကာ ထိနး့မထာ့ခ္ငးေတာံသ်ဖငးံ
ေလ့ဘကးေထာကးကာ ကုနး့ထာ့ေပ့သညးံ ဆူဇီေနာကးတျငး ေနရာယူၿပီ့ ခပးၾကမး့ၾကမး့ ေဆာငးံပစးလိုကးေတာံ
ေနာကးထပး ငါ့မိနစးေတာငး မေရာကးေတာံ၈
ပထမအႀကိမးတုနး့က စီ့ကရကးေသာကးတာ တစးွကးမက္ဳိ့ခဲံေပမယးံ အခု ဒုတိယအႀကိမးကေတာံ တစးေယာကးတစးလိပးစီ
ကုနးေအာငး ဖျာမိၾကသညး၈ ထူ့ထူ့ဆနး့ဆနး့ သူတို႔ႏြစးေယာကးသညး ပကတိကိုယးလဵု့တီ့ႏြငးံ
စကာ့စ်မညးေ်ပာ်ဖစးေနၾကသညးံတိုငးေတာံပစးေတျသညး မထိတထိ စကာ့ေတျမဟုတးေတာံ၈ စလဵု့အေၾကာငး့၇
အလုပးအေၾကာငး့၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအေၾကာငး့ စသညးံ ဟိုဟိုဒီဒီေတာံပစးေတျသာ ်ဖစးၿပီ့ ႏြစးဦ့သာ့ တုိငးပငးထာ့သညးံအလာ့
ထုတးေဖားမေ်ပာေပမယးံ သူတို႔ႏြစးဦ့၏ အ်ဖစးကို တစးညတာပဲ ဟု သတးမြတးလိုကးၾကေတာံသညး၈
အဲဒီညက သူတို႔ႏြစးဦ့ ႏြစးေယာကးအိပးေမျ႔ယာႀကီ့တျငး အတူအိပးမိၾကေပမယးံ ႐ိုမနး႔ဇာတးလမး့ေတျထဲကလို ဆူဇီက
သူ႔လကးေမာငး့ကို ေခါငး့အဵု့တာတို႔၇ သူ႔ရငးချငးထဲ တို့ွငးတာတို႔ မရြိခဲံပါ၈ သူ႔ကိုေက္ာေပ့ကာ အိပးေနသညးံ ဆူဇီ၏
ေနာကးေက္ာ်ပငးကို ေင့ၾကညးံရငး့ အကယး၊မ္ာ့ သူမေနရာမြာသာ ဖူ့သစးစု ဆိုရငးေကာဟု မငး့မငး့ ေတျ့မိသညး၈
ထိုေရာအခါ သူ႔ရငးပတးထဲတျငး ေပ္ာကးဆဵု့ေနသညးံ အဓိပၸါယးသညး အေၾကာငး့အရာတမ္ဳိ့ႏြငးံ ်ပနးလညး၊
ကိုယးထငး်ပသညး၈ ထိုအရာသညး အ်ခာ့မဟုတး၈ စကာ့လဵု့ႏြစးလဵု့ရြိသညးံ "အခ္စး" ဆိုသညးံ အရာသာ
်ဖစးေလေတာံသညး၈
*** *** ***

47 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဦ့ေလ့ႀကီ့ ..."
ဖုနး့ထဲမြ အသဵက လျငးလျငးေလ့ေပမယးံ မငး့မငး့ တျနး႔သျာ့သညး၈
"ေဟ .. ဘယးသူ႔ေခၚတာလဲ ..."
"ဟီ့ ... ဟီ့ .. ဖုနး့ဟိုဘကးက အကိုမငး့မငး့ဆိုတဲံ ဦ့ေလ့ႀကီ့ကို ေခၚတာ .."
"အမယး .. ငါက အဲဒီေလာကး အသကးမႀကီ့ေသ့ပါဘူ့ ဟ .. လူပ္ဳိႏုႏုထျတးေလ့ ရြိေသ့တာ ..."
"ဟာ .. ဟ .. သူကို႔သူ လူပ္ဳိႏုႏုထျတးထျတးတဲံ .. ဘာလဲ ယရစးနဲ႔ၿပိဳတဲံ လူၿပိဳလာ့ ... "
"ေတားၿပီ ေကာငးမေလ့ ... စမေနနဲ႔ေတာံ .. ဘာကိစၥရြိလို႔လဲ ..."
"အယး .. ကိစၥရြိမြ ဆကးရမြာလာ့ ...ေတားၿပီ ဒါဆို မဆကးေတာံဘူ့ ..."
ဖူ့သစးစု အသဵက စိတးေကာကးခ္ငးသလို ်ဖစးသျာ့သညး၈ မငး့မငး့ ကမနး့ကတမး့ ေခ္ာံရသညး၈ သူလဲ အခုတေလာ
ဒီေကာငးမေလ့နဲ႔ေတျ႔မြေတားေတားေတာငး ေခ္ာံတတးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈
"ေဟ့ .. စု ... စတာေနား .. စိတးမေကာကးရဘူ့ .. အကိုေတာငးမြ ခနေနလြ္ငး ဖုနး့ဆကးမလို႔ စဥး့စာ့ေနတာ .."
"ဘာအခုမြလဲ ... စုက သတိရလို႔ ဆကးတာကို ... ေနပါဦ့ စုဆီ ဆကးမလို႔ဆိုတာေရာ ကိစၥရြိလို႔လာ့ .."
"ရြိတာေပါံ .. တကယးံအေရ့တႀကီ့ ကိစၥကို ရြိတယး .."
"အငး့ ... ဘာကိစၥ .."
"ဒီေန႔ ညေနအာ့လြ္ငး ထမငး့စာ့ရေအာငး လာေခၚမလို႔ .."
"ဒါမ္ာ့ ..."
ဖူ့သစးစုက ဘာမြမထူ့်ခာ့သညးံ အသဵႏြငးံ ေ်ပာသညး၈ မငး့မငး့ ဖုနး့ေ်ပာေနရငး့ ၿပဵဳ့သျာ့သညး၈ ေကာငးမေလ့ရယး ...၈ မငး့
အဲဒီ "ဒါမ္ာ့" ဆိုတာကို ညေနက္လြ္ငး ေ်ပာႏိုငးလာ့ ၾကညးံၾကေသ့တာေပါံ၈ကိုယးံရငးထဲက စကာ့တစးချနး့ကို ၾကာ့လြ္ငး
မငး့ ဘယးလိုေနမလဲ သိခ္ငးလိုကးတာ၈ မငး့မငး့ စဥး့စာ့ရငး့ႏြငးံပငး ရငးတဒိတးဒိတး ခုနးလာသညး၈ကိုယးံကိုကိုယးလဲ
သူအဵံၾသမိသညး၈
မငး့မငး့ ဘွတျငး "အခ္စး"ဆိုတာႏြငးံ ပတးသကး၊ သူတစးႀကိမးတညး့ ခဵစာ့ခဲံဖူ့ပါသညး၈ ထိုစဥးက သူသညး
အခ္စး၉ေပ္ားွငးကာ အခ္စးကို အရူ့အမူ့ကို့ကျယးခဲံၿပီ့ ကမ႓ာႀကီ့သညး အခ္စးႏြငးံ လညးပတးေနသညးဟုေတာငး
သူထငးခဲံသညး၈ သို႔ေသား ကဵၾကမၼာဆိုသညးံ သေကာငးံသာ့က သူ႔ဘကးမြာ မရြိခဲံပါ၈ ကဵၾကမၼာ၏ လြညးံကျကးတစးခ္ကးတျငး
သူသညး အခ္စးတျငး က္ရႈဵ့ၿပီ့ အခ္စး၏ သာ့ေကာငး်ဖစးကာ အခ္စးႏြငးံပတးသကး၊ ရငးနငးံေအာငး ခဵစာ့ခဲံရသညး၈
ေနာကးဆဵု့ မိမိက္ငးလညးရာ ပတးွနး့က္ငးတျငး မေနခ္ငးေတာံေလာကးသညးအထိ စိတးထိခိုကးခဲံရသ်ဖငးံ စလဵု့ကို
ေလံလျငံးကာ ေရာကးလာခဲံသညးဟု ေ်ပာလြ္ငးလဲ ရႏိုငးပါသညး၈
သို႔ေပမယးံ ဒါေတျအာ့လဵု့သညး ဖူ့သစးစုႏြငးံ မေတျ႔ခငးက အထိသာ မြနးကနးခဲံသညး၈ Orchard တျငး မငး့မငး့ ဆူဇီႏြငးံ
တစးညတာေတျ႔ခဲံၿပီ့ေနာကး သူ႔ကိုယးသူ ်ပနးေမ့ချနး့ထုတးခဲံသညး၈ ဆူဇီလိုမ္ဳိ့ စလဵု့မေခ္ာေခ္ာေလ့ႏြငးံကိုယးခ္ငး့ထပးကာ

48 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ရငး့ႏြီ့ချငးံရခဲံသညးတိုငး ဘာ်ဖစးလို႔ ခါတိုငး့လို ဟကးဟကးပကးပကး ်ဖစးမေနရတာလဲဆိုသညးံ ေမ့ချနး့ကို သူ႔ႏြလုဵ့သာ့အာ့
သူ်ပနးေမ့ခဲံသညး၈ ထိုေမ့ချနး့၏ အဆဵု့သတး၉ သူ႔ႏြလဵု့သာ့သညး သူ႔ကို တိတးတိတးေလ့ ရငးခုနးစျာ ်ပနးေ်ဖခဲံသညး၈
ထူ့ဆနး့အဵံၾသဖျယးရာ ေကာငး့စျာပငး သူ႔ရငးခုနးသဵေတျသညး "ဒိတး .. ဒိတး .. ဒိတး "်မညးရမညးံအစာ့ "စု .. စု .. စု "ဟု
်မညးေယာငးေနသညး၈ မငး့မငး့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခုကို ပိုငးပိုငးႏိုငးႏိုငး ခ္ခဲံပါသညး၈
ဒီၾကာ့ထဲ သူႏြငးံ ဖူ့သစးစု ႏြစးႀကိမးအ်ပငးမြာ ေတျ႔ၿပီ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈ ႐ုပးရြငးကာ့တစးကာ့ကိုလဲ ႏြစးေယာကးတညး့ အတူ
ၾကညးံခဲံၿပီ့ၿပီ၈ ်ဖစးယို့်ဖစးေနၾက ်ဖစးစဥးမ္ာ့ႏြငးံ တျကးၾကညးံလြ္ငး မငး့မငး့အတျကးေတားေတားေလ့
အေ်ခအေနေကာငး့ေနသညးဟု ဆိုရမညး၈ ဒါေၾကာငးံလဲ ဒီေန႔ေတာံ သူဖျငးံေ်ပာေတာံမညးဟု ႀကဵထာ့သညး၈ ဖူ့သစးစုက
စၿပီ့ မေခၚရငးေတာငးမြ သူက ဆကးၿပီ့ အ်ပငးမြာ ေတျ႔ဖို႔ ခ္ိနး့မညးဟု တကယးကို စဥး့စာ့ထာ့သညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုဆီမြ
ညေနစာ စာ့ဖို႔ချငးံ်ပခ္ကးရသညးႏြငးံ အစီအစဥးေတျ အေ်ပ့အလႊာ့ဆျဲသညး၈
ညေန ဆိုကးကထျကးလာေတာံ မငး့မငး့ တို့ပါ့႐ို့အိမးကို အရငး်ပနးသညး၈ ေရမို့ခ္ဳိ့ၿပီ့ လူငယးဆနးဆနး ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီႏြငးံ
ESPRIT တီရြပးအ်ဖဴေလ့ကို ွတးလာခဲံသညး၈ ဒီအကၤ္ီေလ့ကို ဟိုတစးေန႔က ွတးသျာ့တုနး့က ဖူ့သစးစုက မိုကးသညးဟု
ေ်ပာထာ့တာ သူမြတးမိေနလို႔ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု ေစာငးံေနရမြာစို့လို႔ တကးစီပဲ စီ့လာခဲံသညး၈ ဟိုေရာကးေတာံ
ဖူ့သစးစု ဆငး့မလာေသ့သညးႏြငးံ ဆငးွငးနာ့တျငး ရြိသညးံ ေရကနးေလ့ေဘ့မြာ ေမျ့ထာ့သညးံ ငါ့ေလ့ေတျကို
ၾကညးံေနလိုကးသညး၈
"ၾကာၿပီလာ့ … အယး …"
ႂကျႂကျရျရျေလ့ ထျကးလာသညးံ ဖူ့သစးစုသညး သူ႔ကို ႏႈတးဆကးၿပီ့မြ အာေမတိတးသဵေလ့်ပဳကာ သူွတးလာတာကို
ၾကညးံသညး၈ မငး့မငး့ သူမထကးဦ့ေအာငး လြမး့စသညး၈
"စုက အကို ွတးတာ လိုကွ
း တးထာ့တာ .."
ဖူ့သစးစုသညး ရငးပတးတျငး "MANGO" ဆိုၿပီ့ ေရ့ထာ့သညးံ တီရြပးအ်ဖဴလျလျေလ့ကို သူ႔လိုမ္ဳိ့ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီႏြငးံ တျဲကာ
ွတးထာ့သညး၈ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီက ရြိတးေဖားသညးံ အက္ပးမို႔ တငးလဵု့လဵု့က္စးက္စးေလ့ေတျေရာ၇ သျယးလ္ေ်ဖာငးံစငး့သညးံ
ေပါငးတဵေတျကိုေရာ ပဵုေဖားကာ ်ပေနသညး၈ မငး့မငး့ တကးစီငြာ့ဖို႔ ကျနးဒိုအ်ပငးဘကးထျကးလာေတာံ ဖူ့သစးစုနာ့ကို
တုိ့တို့ေလ့ကပးကာ ေ်ပာသညး၈ ဖူ့သစးစုက သူေ်ပာတာၾကာ့ေတာံ မ္ကးႏြာေလ့နီသျာ့ၿပီ့ သူ႔လကးေမာငး့ကို
ဖုနး့အိတးေသ့ေသ့ေလ့နဲ႔ ႐ိုကးသညး၈ မငး့မငး့ေ်ပာလိုကးသညးက ..
"စု … တီရြပးက Mango ဆိုၿပီ့ ေရ့ထာ့တာ မြာ့ေနတယး .. အမြနးက ဆနး့ကစး လို႔ ေရ့ရမြာ သိလာ့ …"
ဟုတးပါသညး၈ တီရြပးေအာကးမြ ႂကျာ့ႂကျာ့ွငးွ
ံ ငးံ ေထာကးကာအေရြ႕ဘကးကို ေဖာငး့ေဖာငး့ေလ့ထျကးေနသညးံ
ရငးႏြစးမႊာသညး ေရြာကးခ္ဳိသီ့ အႀကီ့စာ့အရျယးေလာကး ရြိမြာ ေသခ္ာသညး၈ မငး့မငး့ တခါတခါ ၾကညးံရငး့ႏြငးံေတာငး
အသညး့ယာ့ရသညး၈

49 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ကဲ ေရာကးၿပီ ဆငး့ေတာံ ဆိုၿပီ့ မငး့မငး့က ေ်ပာေတာံ "တကယး ဒါႀကီ့ စီ့ရမြာလာ့၇ အႀကီ့ႀကီ့ပဲ" ဆိုၿပီ့ ဖူ့သစးစုက
ေ်ပာသညး၈ ကာ့တဵခါ့ဖျငးံၿပီ့ ဆငး့ေတာံ သူက တကးစီသမာ့ကို ပိုကးဆဵေပ့ေနသ်ဖငးံ ကာ့ထဲက မထျကး်ဖစးေသ့၈
ကာ့ေပၚကေန ေခါငး့ကေလ့ကို ငဵု႔ကာ အ်ပငးအထျကး သူမကိုယးကို ခပးကုနး့ကုနး့ေလ့်ဖစးသျာ့သ်ဖငးံ
လဵု့က္စးသညးံတငးေတျက မငး့မငး့ကို ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီထဲကေန မ္ကးစပစး်ပသျာ့သညး၈ လကးေတာငး တုနးသျာ့သ်ဖငးံ
တကးစီသမာ့ ်ပနးအမး့သညးံ အေႂကျတစးေစံက လကးထဲကေတာငး ်ပဳတးက္သညး၈ မငး့မငး့ကိုယးံဖာသာကိုယး
ရယးခ္ငးသျာ့၏၈ ငါံႏြယးံေနား …
World Tallest Flyer ဟုေ်ပာရမညးံ observation wheelသညး စကၤာပူ၏ အထငးကရ အိုငးကျနးတစးခုပငး ်ဖစးပါသညး၈
ေ်မ်ပငးကေန 165 မီတာ ်မငးံေသာ ဒီဘီ့ႀကီ့သညး တကယးေတာံ မငး့မငး့တို႔ ငယးငယးတုနး့က ဘုရာ့ပျဲမ္ာ့တျငး
ေတျ႔ရေလံရြိသညးံ ခ္ာ့ရဟတးအႀကီ့စာ့ႀကီ့ပငး၈ မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု ညစာစာ့ဖို႔ အခ္ိနးကို ဖယးၿပီ့ လကးမြတးကို
ႀကိဳွယးထာ့လိုကးသညး၈ လကးမြတးရၿပီဆိုေတာံမြ သူတို႔ႏြစးေယာကး ညစာအတူစာ့ၾကသညး၈ မငး့မငး့က အႀကဵႏြငးံမို႔
ညစာစာ့ေနခ္ိနးအတျငး့ တ်ခာ့အေၾကာငး့ေတျသာ ေ်ပာသညး၈ ဖူ့သစးစုကို စပ႐ိုကး်ဖစးေစခ္ငးလို႔ သူမကို
ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာေတာံမညးဆိုသညးံ အေၾကာငး့ အရိပးအေယာငးေတာငး မ်ပ၈ ဘယးလိုပဲ ်ဖစး်ဖစး ဖူ့သစးစုကေတာံ
အေတျ႔အႀကဵဳ အသစးအဆနး့တစးခုကို ႀကဵဳေတျ႔ရေတာံမညးမို႔ တခ္ိနးလဵု့ ေပ္ားရႊငးေနသညး၈ သူ႔ကိုေတာငး
လိုကးေနာကးေနေသ့သညး၈
မငး့မငး့အတျကး ကဵေကာငး့သညးဟု ေ်ပာရမညး၈ သူတို႔ေနရာက္တဲံ capsule (အိမးေလ့) တျငး သူတို႔အ်ပငး အဖို့ႀကီ့၇
အဖျာ့ႀကီ့ စဵုတျဲတစးတျဲသာ ရြိသညး၈ အ်ဖဴေတျ်ဖစးၿပီ့ ၾကညးံရတာ သူတို႔လဲ စလဵု့ေရာကးလို႔ အမြတးတရအ်ဖစး
လာစီ့ၾကတာ ်ဖစးမညး၈ အဖို့ႀကီ့ႏြငးံ အဖျာ့ႀကီ့သညး တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့လကးဆျဲကာ ထိုငးေနၾကၿပီ့ မငး့မငး့တို႔ ွငးလာေတာံ
ၿပဵဳ့ၿပီ့ ႏႈတးဆကးသညး၈ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကး ၾကငးၾကငးနာနာ ရြိၾကသညးံ အဖို့ႀကီ့ အဖျာ့ႀကီ့အတျဲကိုၾကညးံကာ
မငး့မငး့ ဒါက သူ႔အတျကး နမိတးေကာငး့လို႔ ယူဆသညး၈ စုရယး …. မငး့ရဲ ႔လကးကိုကိုယးဒီလိုမ္ဳိ့
အသကးအရျယးထိကိုငးတျယးချငးံရလြ္ငး ဘယးေလာကးေကာငး့မလဲ ကျယး …၈
ေလ့ေယာကးထဲပါၿပီ့ အတျဲကိုယးစီလို ်ဖစးသျာ့သ်ဖငးံ မငး့မငး့တို႔ တစးေယာကးတစးလြညံးစီ ဓါတးပဵု႐ိုကး်ဖစးၾကသညး၈
အဖို့ႀကီ့က သူတို႔အလြညးံၿပီ့လို႔ မငး့မငး့တို႔ကို ဓါတးပဵု႐ိုကးေပ့ေတာံ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကးက မထိတထိ်ဖစးေနလုိ႔
"မရြကးနဲ႔ေလ" ဆိုၿပီ့ေတာံေတာငး စေနေသ့သညး၈ မငး့မငး့က "we’re just friends" ဆိုၿပီ့ ရြငး့်ပေတာံ အဖျာ့ႀကီ့က
"Really? " ဆိုၿပီ့ မ္ကးခဵု့ပငးံ၊ ေမ့သညး၈ ဖူ့သစးစုကေတာံ ပါ့စပးကို လကးကေလ့ႏြငးံ ပိတးကာရပးေနသညး၈
ဆယးံငါ့မိနစးေက္ားေက္ား၇ မိနစးႏြစးဆယးေလာကးေရာကးေတာံ မငး့မငး့တို႔ ပါလာသညးံ capsule က
ထိပးဆဵု့ကိုေရာကးလာသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုနာ့ကို တို့သျာ့သညး၈
"စု …"
ဖူ့သစးစုက အ်ပငးကိုေင့ေနရာမြ သူ႔ဘကးကိုလြညးံၾကညံးသညး၈ အကိုမငး့မငး့၏ မ္ကးႏြာေပၚတျငး ပဵုမြနးလို မဟုတးပဲ
တညးၾကညးေလ့နကးသညးံ အသျငးက အထငး့သာ့ေပၚေနသညး၈

50 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"အကိုတို႔ အခုလို flyer ရဲ ႔အေပၚဆဵု့ကို ေရာကးေနတဲံ အခ္ိနးမြာ အကို စုကို စကာ့တစးချနး့ေ်ပာခ္ငးတယး .."
"ရြငး !!! .."
ဖူ့သစးစု ရငးထဲ "ဒိတ"း ခနဲ ်ဖစးသညး၈ အကို .. သူ .. သူ .. ငါံကို …၈ တစးေန႔ ဒါမ္ဳိ့ ်ဖစးလာမညးဟု တျကးထာ့ၿပီ့
်ဖစးေပမယးံ တကယးတမး့ ်ဖစးလာေတာံ သူမ ထိနး့မရေအာငး ရငးခုနးမိသညး၈ ထိုအခိုကး မငး့မငး့၏ အသဵက
ေပၚလာသညး၈
"စုကို .. အကို သိပးခ္စးတယး …"
လြ္ပးစီ့တစးခ္ကး လကးလိုကးသညးဟု ဖူ့သစးစု ထငးသညး၈ သို႔ေသား .. မဟုတးပါ၈ သူမႏြလဵု့သာ့ထဲမြာ လြ္ပးစီ့လကးသလို
"လငး့" သျာ့်ခငး့သာ ်ဖစးပါသညး၈ Flyerသညး တေရျ႔ေရျ႔ႏြငးံ လညးပတးေနသ်ဖငးံ ေအာကးကို ်ပနးလညး၊
ေရျ႔လ္ာ့ေနေလၿပီ၈ သို႔ေသား ဖူ့သစးစု၏ ႏြလဵု့သာ့သညး ရငးခုနးသဵႏြငအ
းံ တူ ေလထဲမြာ လျငးံကာ ေအာကးကို ်ပနးမက္ဘူ့လို႔
ထငးေနရသညး၈
"စုကို အကို ဒီစကာ့ေ်ပာခ္ငးေနတာ ၾကာပါၿပီ .. အချငးံအေရ့ယူတယးလို႔ ထငးမြာ စို့လို႔သာ ၿမိဳသိပးေနခဲံတာပါ .. ဒါေပမယးံ
ဖျငးံမေ်ပာပဲေနေလေလ .. အကုိခဵစာ့ရတဲံ ေွဒနာက ပိုၿပီ့ေတာံ တို့လာေလေလ ်ဖစးလို႔ အရဲကို့ၿပီ့ ဖျငးံေ်ပာတာပါ .. စုရဲ
႔အကို႔အေပၚ သေဘာထာ့ကို သိပါရေစ .."
မငး့မငး့ စကာ့ဆဵု့ေတာံ ဖူ့သစးစု ၿပဵဳ့သညး၈ အကိုသညးေတားေတားေတာံ လညးသညးံလူ၈ သူမကုိ စိတးၾကညးႏု့ေအာငး၇
ေပ္ားေအာငး လုပးၿပီ့မြ ေ်ပ့မထျကးသျာ့ႏိုငးသညးံ ေနရာတျငး ရညး့စာ့စကာ့ကို ေ်ပာသညး၈ ၿပီ့ေတာံ တခါထဲလဲ
အေ်ဖေတာငး့ေသ့သညး၈ ဟျနး့ …၈ ဒီလို လျယးလျယးနဲ႔ ဖူ့သစးစုကို ရယို့လာ့၈ ၾကညးံရေသ့တာေပါံ …၈
"ကိုမငး့မငး့က ..ကိုယးံကိုကိုယး အပိုငးတျကးတာကို့ …"
ဖူ့သစးစု ၿပဵဳ့ေနလို႔ သူ႔အတျကး အေ်ခအေနေကာငး့ၿပီ့လို႔ ထငးထာ့သညးံ မငး့မငး့ တျနး႔ခနဲ ်ဖစးသျာ့သညး၈
ထငးမြတးမထာ့ပဲ "အကိ"ု လို႔ ေခၚေနရာမြ "ကိုမငး့မငး့" ဟု ေ်ပာငး့ေခၚသညးံ ဖူ့သစးစု၏ တဵု႔်ပနးမႈက သူ႔ရငးကို
တုနးလႈပးေစသညး၈
"အဲဒီလို မဟုတးပါဘူ့ .. စု … အကိုေ်ပာၿပီ့သာ့ပဲ … အကို ရငးထဲကေန စုကို တကယးေလ့ေလ့နကးနကး ခ္စးတာပါ …
ခငးမငးမႈကို အချငးံအေရ့ယူတယးလို႔ မထငးေစခ္ငးပါဘူ့ .."
"ဟုတးပါၿပီ … ဒါေပမယးံကိုမငး့မငး့က .. စုအေၾကာငး့ကို ဘယးေလာကးသိေနလို႔လဲ …"

51 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ စတငး ထိတးလနး႔စ်ပဳေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ သူ ရညး့စာ့စကာ့ေ်ပာလိုကးစဥးတုနး့က ရြကးေသျ့်ဖာသလို ်ဖစးကာ
မ္ကးႏြာေလ့ နီ်မနး့သျာ့သညးံ ေကာငးမေလ့သညး အခုေတာံ သူ႔ကို မၿပဵဳ့မရယးပဲ တညးတညးၿငိမးၿငိမးႏြငးံ
ေမ့ချနး့ထုတးေနသညး၈ သူမအ်ပဳအမူက နာ့လညးရခကးေစသညး၈ စု .. စု ဆီမြာ ..
"စု .. အကို႔ဆီမြာ တစးခုခု လိုအပးတာမ္ာ့ ရြိေနလို႔လာ့ … ဒါမြ မဟုတး စုကို ခ္စးတယးဆိုတာ မယဵုတာမ္ာ့လာ့ .."
"ကိုမငး့မငး့ ဆီမြာ ခ္ဳိ ႔ယျငး့ခ္ကးမရြိပါဘူ့ .. စု ဘကးက ရြိေနတာပါ …"
"စု .. စု ဆီမြာ ေယာက္းာ့ေလ့မိတးေဆျမ္ာ့ ရြိေနတာလာ့ ဗ္ာ .."
"ဟုတးပါတယး .. စု ဆီမြာ ရညးမြနး့ထာ့သူ ရြိပါတယး …"
"ဟာ !!! .."
ဘယးလိုမြ ဟနးေဆာငးမထာ့ႏိုငးေလာကးေအာငး မငး့မငး့ မ္ကးႏြာပ္ကးသညး၈ ေလပူတစးခ္ကးကို "ဟူ့"ခနဲ ်မညးေအာငးပငး
မႈတးထုတးၿပီ့ ဖူ့သစးစုကို မၾကညးံေတာပဲ capsule ၏ မြနးနဵရက
ဵ ေန အ်ပငးဘကးကို ေင့ၾကညးံသညး၈ စကၤာပူ ႏိုငးငဵသညး
မီ့ေရာငးစဵုမ္ာ့ႏြငးံ ထိနးထိနးလငး့ကာ လြခ္ငးတိုငး့ လြေနသညး၈ သို႔ေသား သူ႔ႏြလဵု့သာ့ထဲတျငးေတာံ အ်ပငးဘကးႏြငးံ
ကျာ်ခာ့ကာ ဘာအလငး့အေရာငးမြ မရြိပဲ ေမြာငးမညး့ ခ္ဳပးသိမး့ေနသညး၈ ကဵၾကမၼာသညး သူ႔ဘကးမြာ ရြိမေနခဲံပါ၈
သူ မိနး့ကေလ့တစးေယာကးကို အရူ့အမူ့ခ္စးခဲံဖူ့သညး၈ ထိုမိနး့ကေလ့ေၾကာငးံပငး သူ အသညး့ကျဲ်ခငး့ အရသာကို
ခါ့ခါ့သညး့သညး့လဲ ခဵစာ့ဖူ့ခဲံရသညး၈ နာက္ငးလြသညးံ ထိုအတျ႔အႀကဵဳကို သူတစးခါႀကဵဳဖူ့ယဵုႏြငးံ မြတးသျာ့ခဲံၿပီ်ဖစးသညး၈
အခု ေနာကးထပးတစးဖနး သူ အသညး့ကျဲရဦ့မညးလာ့၈ မငး့မငး့ မေတျ့ရဲေတာံပါ၈ မေတျ့လဲ မေတျ့ခ္ငးေတာံပါ၈
ဘာစကာ့မြ ဟုတးတိပတးတိ မဆိုမိပဲ သူ အ်ပငးဘကးကိုသာ ေင့ေနမိသညး၈ ဒီလိုႏြငးံ သူႏြငးံ ဖူ့သစးစု
ေအာကး်ပနးေရာကးလာသညး၈
"်ပနးလိုကးပို႔ ေပ့မြာ မြတးလာ့" ဆိုၿပီ့ ဖူ့သစးစုက ေ်ပာသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ေခါငး့ညိတး်ပကာ တကးစီတစးစီ့ကို ငြာ့သညး၈
လြပသညးံ မ္ကးႏြာေလ့က သူ႔ကို အကဲခတးသလို ၾကညးံေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့အတတးႏိုငးဆဵု့ စိတးကိုထိနး့ၿပီ့ ဖူ့သစးစုကို
ပဵုမြနးအတိုငး့ စကာ့ေ်ပာရသညး၈ တကယးဆို ဖူ့သစးစုမြာ အ်ပစးမြ မရြိတာ၈ မငး့မငး့ ကဵၾကမၼာကိုသာ အ်ပစးတငးမိသညး၈
ႏြစးဦ့သာ့ၾကာ့ တိတးဆိတးမႈကို မလိုခ္ငးသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို အလိုကးအထိုကး စကာ့ေ်ပာေနရေသားလညး့
သူ႔အသဵက အသကးမဲံေနသညးကိုေတာံ ဘယးလိုမြ ဖဵု့ကျယးမထာ့ႏိုငးခဲံပါ၈ သူ႔မ္ကးႏြာသျငး်ပငးသညးလညး့
ေသျ့စုပးဖုတးေကာငးတစးဦ့လုိပငး ရြိခ္ငးရြိေနပါံလိမံးမညး၈
"မဆငး့ေတာံဘူ့လာ့ …"
"မဆငး့ေတာံဘူ့ … စု .. နဲနဲလဲ မို့ခ္ဳပးေနၿပီ …"
ကျနးဒို ဆငးွငးေရြ႕တျငး ကာ့ရပးေတာံ ဖူ့သစးစုက ကာ့ထဲက မထျကးေသ့ပဲ သူ႔ဘကးကို လြညံးကာ ဖိတးေခၚသညး၈ မငး့မငး့
အလာတုနး့က သျကးလကးသေလာကး အခုေတာံ ရငးထဲမျနး့က္ပး၊ ပငးပနး့ကာေနသ်ဖငးံ ဒီေနရာကေန ်ပနးခ္ငးေနၿပီ
်ဖစးသညး၈

52 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"အငး့ … မဆငး့လြ္ငးလဲၿပီ့တာပဲ … မ္ကးႏြာႀကီ့ကလဲ ်ဖစးပ္ကးေနတာ … အီ့မြနးထာ့တဲံ အတုိငး့ပဲ .. ဟီ့ .. ဟီ့ .."
"ေဆာရီ့ .. စုရယး … အကိုက ဟနးသိပးမေဆာငးတတးေတာံ စိတးထဲမြာ ်ဖစးတာက မ္ကးႏြာမြာ လာေပၚေနတတးတယး …
ေဆာရီ့ကျာ … စု ေပ္ားေနတာကို အေႏြာငးံအယြကး ်ဖစးသျာ့လြ္ငး .."
"အငး့ပါ .. စုလဲ စိးတးမေကာငး့ပါဘူ့ … စုမြာ အသညး့နငးံေအာငး ခ္စးရတဲံသူ မရြိလြ္ငးကိုမငး့မငး့ကို စဥး့စာ့ေပ့ပါတယး …
ဒါနဲ႔ကိုမငး့မငး့က စု ခ္စးသူ ဘယးသူလဲဆိုတာကို မေမ့ဘူ့ေနား .."
မငး့မငး့ နဲနဲ ဇေွဇွါ ်ဖစးသျာ့သညး၈ ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာကို အခုမြ ်မငးဖူ့သညးံ လူတစးေယာကးလို သူ စိုကးၾကညးံမိသညး၈
ေကာငးမေလ့သညး မငး့မငး့ စိုကးအၾကညးံတျငး သူမ၏ ဖုနး့အိတးေသ့ေသ့ေလ့ကို ဖျငးံသညး၈ သူမဖုနး့ကို ဖျငးံၿပီ့
ခလုတးတစးခုကို ႏြိပးကာ ...
"စု ခ္စးသူ ပဵု ရြိတယး ..ကိုမငး့မငး့ ်မငးဖူ့ေအာငး ်ပထာ့မယးေလ ..ေတားၾကာေန စုမြာ ခ္စးသူရြိတယး ဆိုတာ မယဵုမြာ စို့လို႔
.."
မငး့မငး့ ေယာငးေယာငးကမး့ကမး့ႏြငးံ လကးထဲ ထို့ထညးံေပ့လိုကးသညးံ သူမဖုနး့ကို ၾကညးံသညး၈ သူ႔မ္ကးလဵု့ကိုသူ
မယဵုႏိုငးသလို စကရငးေပၚတျငး ရြိေနသညးံ ဓါတးပဵုကို ေင့ၾကညးံေနသညး၈ သူႏြငးံ ဖူ့သစးစုတျငး KFC တျငး ထိုငး်ဖစးတုနး့က
သူ႔ကို အမြတးတရ ႐ိုကးသျာ့သညးံ ဓါတးပဵု၇ မငး့မငး့ဘွတျငး ပထမဦ့ဆဵု့ အႀကိမးအ်ဖစးကိုယးံပက
ဵု ိုယး ်ပနး်မငးရတာ
အေပ္ားရႊငးဆဵု့ ်ဖစးသညး၈ ေတားေတားက္ကးသေရရြိတဲံ ငါပါလာ့ …၈ ထိုအခိုကး ဖူ့သစးစုသညး ကာ့တဵခါ့ဖျငးံကာ
ေအာကးကို ဆငး့သျာ့ေလသညး၈
"ေဟံ … ေဟံ … စု .. ခနေနဦ့ေလ …"
မငး့မငး့ အေယာငးေယာငးအမြာ့မြာ့ႏြငးံ ကာ့ေအာကးဆငး့ကာ လိုကးဖို႔်ပငးသညး၈
"Hey Hey !!!… taxi fare? "
တကးစီခ မေပ့ေသ့ပဲ အလျမး့သယးသလို စကာ့ေ်ပာေနၾကသညးံ သူတို႔ကို ေစာငးံေနရေသာ တကးစီသမာ့အဖို့ႀကီ့က
စိတးမရြညးေတာံပဲ လြမး့ေအားကာ ေတာငး့သညး၈ မငး့မငး့ "ေဆာရီ့" လို႔ ေ်ပာၿပီ့ ကဗ္ာကယာ တကးစီခ ထုတးေပ့ရသညး၈
ဖူ့သစးစုကို လြမး့ၾကညးံေတာံ ေကာငးမေလ့သညး ကယိုကယိုဆိုၿပီ့ သူ႔ကို လကးညိဳ့ကေလ့ေကျ့ကာ လြမး့စေနသညး၈
မငး့မငး့ စိတးထဲ က္ိနး့ထာ့လိုကးသညး၈ ေတျ႔ၾကေသ့တာေပါံ ေကာငးမေလ့ရယး၈
မငး့မငး့ ကာ့ေပၚက ဆငး့ၿပီ့ ေ်ပ့လိုကးလာေတာံ ဖူ့သစးစု လြစးခနဲ ထျကးေ်ပ့သညး၈ မငး့မငး့ ေ်ပ့လိုကးသျာ့ေတာံ သူတို႔
ကျနးဒို၏ ပထမထပးတျငး ရြိေနသညးံ ပနး့ၿခဵ၏ သဵလကးတနး့တစးခုကို ေနာကး်ပနးမြီကာ သူ႔ကို ၾကညးံေနသညးကို ေတျ႔သညး၈
မငး့မငး့ တစးလြမး့ခ္ငး့ သူမ အနာ့ကို တို့သျာ့သညး၈ သူမကို ေက္ားကာ သဵပနး့လကးတနး့ကို ဟိုတစးဖကး ဒီတစးဖကး
ဆုပးကာကိုငးသညး၈ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး အေနအထာ့မို႔ ဖူ့သစးစု သူ႔ရငးချငးထဲ အလိုအေလ္ာကး ေရာကးသျာ့သညး၈
မ္ကးွနး့ေတျသညး ညအေမြာငးထဲ ်ဖစးေပမယးံ အခ္စးစိတးႏြငးံအတူ အရညးလဲံေနသညး၈ စိတးလႈပးရြာ့ေနလို႔ ထငးသညး၈
အသကးရြဴလိုကးတိုငး့လဲ အ်ဖဴေရာငးဘေလာကးစးအကၤ္ီေအာကးက ရငးႏြစးမႊာက သိမးံသိမးံေလ့ လႈပးခါကာေနသညး၈

53 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"စု အကို႔ကိုေတားေတားႏြိပးစကးတယး .."
"စုက မႏြိပးစကးပါဘူ့ .. အကိုကသာ စု ခ္စးသူ ဘယးသူလဲဆိုတာ ေမ့မြ မေမ့တာ .."
"ဟုတးပါၿပီ … ေကာငးမေလ့ေတားေတားစကာ့တတးေနတယး … အဲဒီ စကာ့တတးတဲံ ႏႈတးခမး့ေလ့ကို …"
"ဟို့ .. ဟို့ထာ့ .. ဆရာ .."
မငး့မငး့ မ္ကးႏြာက သူမ မ္ကးႏြာေပၚ မို့က္လာေတာံ ဖူ့သစးစုက လကးွါ့ေလ့ႏြငးံ သူ႔ႏႈတးခမး့ကို ထိကာ ကာသညး၈
မငး့မငး့ကိုယးရြိနးသတးလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုသညး သူ႔်မတးႏို့စျာ ခ္စးရတဲံသူ၈ ခ္စးသူ၏ တာ့်မစးခ္ကးကို
သူေလ့စာ့လိုကးနာသငးံသညး၈ စိတးကိုထိနး့ကာ မ္ကးႏြာကို ေနာကး်ပနးဆုတးရငး့ ခပးလြမး့လြမး့က ထျနး့ထာ့သညးံ
မီ့ေရာငး်ဖာက္ေနသညးံ သူမ၏ အလြမ္ကးႏြာေလ့ကို ေင့ၾကညံးသညး၈
"စု ေမ့မယး … ေသခ္ာေ်ဖေနား …"
"ေမ့ .. စု .. အကို မညာတမး့ ေ်ဖပါံမယး .. က္ိနးဆိုလဲ က္ိနး်ပပါံမယး .."
"အယး .. အဲဒီေလာကးထိ မလိုပါဘူ့ … စုက ေသခ္ာေအာငး ေမ့တဲံသေဘာပါ .."
"အငး့ .. ေမ့ေလ .."
"အကို .. စုကို တကယးခ္စးတာပါ ေနား .."
"ေအား .. စုရယး .. တကယးခ္စးတာပါကျာ … အကို ရငးထဲက ်မတး်မတးႏို့ႏို့နဲ႔ကို ခ္စးတာပါ .."
ဖူ့သစးစု ဘာမြ ဆကးေမ့စရာ မရြိေတာံပါ၈ ဘာမြ ဆကးေမ့ရနးလဲ မလိုအပးေတာံပါ၈ သူမက အကို႔ကို ခ္စး၊၇ အကိုက
သူမကို ခ္စးသညးဆိုသညးံ အေၾကာငး့အရာသာ အခုအခ္ိနးတျငး အလိုအပးဆဵု့ေသာ အရာ မဟုတးပါလာ့၈ မငး့မငး့ ဘာမြ
မလုပးရေသ့ခငးမြာပငး သူမ မငး့မငး့၏ ရငးချငးက္ယးႀကီ့ထဲ တို့ွငးသညး၈ ဒီေတာံ မငး့မငး့လဲ သူမခါ့ေလ့ကို
ေပျ႔ကာဖကးထာ့်ခငး့ႏြငးံ တဵု႔်ပနးလိုကးမိသညး၈ သူ႔ရငးချငးကို ေခါငး့အပးထာ့သညးံ ေကာငးမေလ့ မ္ကးႏြာက
ေမာံလာေသာအခါတျငးမူ ပထမတစးခါတုနး့က တာ့ဆီ့ခဵလိုကးရသညးံ မငး့မငး့၏ ႏႈတးခမး့ေတျက ဒုတိယတစးႀကိမးတျငး
ေအာငး်မငးစျာ ဖူ့သစးစု၏ ႏြငး့ဆီဖူ့ေလေပၚသို႔ က္ေရာကးသျာ့ေလသညး၈
ပနး့ၿခဵေလ့ထဲတျငး အေရာငးအေသျ့စဵုညီသညးံ ပနး့ကေလ့ေတျ ရြိေနပါ၏၈ ဖူ့သစးစုသညး ထိုပနး့ကေလ့ေတျႏြငးံ
အၿပိဳငးလြေနသညးံ ေကာငးမေလ့တစးေယာကး ်ဖစးပါသညး၈ ညအခ္ိနးမို႔ ပနး့ၿခဵထဲမြ ပနး့ကေလ့မ္ာ့သညး ငိုကး်မညး့ကာ
အိပးေပ္ားေနၾကၿပီ ်ဖစးေသားလဲ ဖူ့သစးစုကမူ အခ္စးႏြငးံ ႏို့ထေနေလသညး၈ ဒါကလဲ မငး့မငး့ဆိုသညးံကိုေရႊပ္ာ့ပိတုနး့၏
အနမး့မ္ာ့ေၾကာငးံပငး ်ဖစးပါလိမးံမညး ထငးပါသညး၈ ပနး့ဆိုသညးကလဲ ပ္ာ့တို႔၏ အေဖားမျနး်ဖစးသလို၇ ပ္ာ့ဆိုသညးကလဲ
ပနး့တို႔၏ ခ္စးသူပငး မဟုတးပါလာ့ …၈
*** *** ***
ပတးွနး့က္ငးရြိ အေရာငးအာ့လဵု့သညး အ်ဖဴေရာငးေတျခ္ညး့ ်ဖစးေနသညး၈ ်ဖဴသညးမြ ႏြငး့ပျငးံ၇ ႏြငး့မႈနးတို႔၏
အေရာငးမ္ာ့လို ဆျတးဆျတး်ဖဴကာေနသညး၈ အခနး့ကလဲ အ်ဖဴေရာငး၇ မြနးတငးခဵုကလဲ အ်ဖဴေရာငး၇ သူမထိုငးေနသညးံ

54 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေမျ႔ယာႀကီ့ကလဲ အ်ဖဴေရာငး၈ ယုတးစျအဆဵု့ အခနး့ေထာငးံက စာ့ပျဲေလ့ေပၚတျငး ရြိေနသညးံ တစးပျငးံတညး့ေတာ
ႏြငး့ဆီကလဲ အ်ဖဴေရာငးပငး၈ ဖူ့သစးစု သေဘာက္သျာ့သညး၈ သူမသညး အ်ဖဴေရာငးကို ႀကိဳကးသညးံ အ်ဖဴေရာငး
မငး့သမီ့ေလ့ မဟုတးလာ့၈
"အယး .. "
အခုမြ သတိရလို႔ သူမကိုယးကိုသူမ ငဵု႔ၾကညးံေတာံ သူမွတးထာ့သညးကလဲ အ်ဖဴေရာငး၈ ဒါေပမယးံ ဘာကို ွတးထာ့မြနး့
သူမေသခ္ာမသိ၈ သူမ သိသညးက ထိုအ်ဖဴေရာငးအွတးသညး သူမခႏၶာကိုယး၏ အတျငး့ကအလြအပေတျကို
ဖဵု့ကျယး၊ထာ့ႏိုငးစျမး့ မရြိ်ခငး့ကို၈ အို .. ရြကးလိုကးတာ၈ ေယာငးယမး့၊ အ်ဖဴေရာငးွတး႐ဵု၏ အစႏြစးစကို ရငးပတးလဵုေအာငး
ဆျဲလိုကးမညး်ပဳေတာံမြ အခနး့ေထာငးံတျငး လူတစးေယာကးရပးေနသညးကုိ သူမ သတိ်ပဳမိသညး၈ သူမ ရငးထဲ ဒိနး့ခနဲ
ခုနးသညး၈
"စု ..ကိုကိုေလ …"
ဟုတးသာ့ပဲ၈ တ်ခာ့သူ မဟုတး၈ အကိုမငး့မငး့သညး ထိုေနရာ၉ ဘယးအခ္ိနးကတညး့က ရြိေနသညး မသိ၈ သူမ
တကိုယးလဵု့ကို သိမး့က္ဳဵ့ၾကညးံကာ အနာ့ကိုတို့လာသညး၈ ဖူ့သစးစု ရငးဖိုရ်ပနးသညး၈ သူမ ထိုငးေနရမြာလာ့၈
ထပဲေ်ပ့ရမြာလာ့၈ ဘာလုပးရမြနး့မသိ၇ လကးဖွါ့ႏြစးဖကးကိုပဲ စိတးလႈပးရြာ့စျာ ပျတးသပးေနမိသညး၈ သူမ စိတွ
း ိညာဥးသညး
အတျငး့မြာ ွုနး့ဒိုငး့က္ဲကာ ေပါကးကျဲေနေပမယးံ အ်ပငးဘကးရြိ သူမခႏၶာကိုယးကမူ အတျငး့စိတးႏြငးံဆနး႔က္ငးဖီဆနးစျာ
လဵု့ွလႈပးမရ်ဖစးေနသညး၈ ထိုအခိုကး အကိုမငး့မငး့သညး သူ႔အနာ့ကို ေရာကးလာၿပီ ်ဖစးသညး၈
"စု ေၾကာကးေနတာလာ့ … မေၾကာကးနဲ႔ေနား …"
"ဟငးံအငး့ … ဟငးံအငး့ … စု မသိဘူ့ …"
ဖူ့သစးစု အထိတးတလနး႔ႏြငးံ ဆိုမိေပမယးံ ထိုစကာ့ေတျ သူမပါ့စပးက ထျကးက္မလာပါ၈ သူမ ႏႈတးခမး့ေတျသာ
တလႈပးလႈပး ်ဖစးေနသညး၈ အကိုမငး့မငး့က သူမရငးတျငး့မြ စကာ့ကို မၾကာ့လို႔ထငးသညး၈ သူမကိုယးကို
႐ုတးတရကးဖကးကာ ေမျ႔ယာေပၚ လြဲခ္လိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ တကုိယးလဵု့သညး ႏု့ညဵံသညးံ တိမးစိုငးေတျၾကာ့
်ပဳတးက္သျာ့သလို ခဵစာ့ရသညး၈ သူမ လကးႏြစးဖကးကို ေနာကး်ပနးေထာကးကာ ႐ုနး့ထျကးဖို႔ ႀကိဳ့စာ့ေတာံ
အာ့ယူစရာမရြိသလို သူမ ဘာမြ ဆုပးကိုငးစရာ မရြိ ်ဖစးေနသညး၈ သူမ မ္ကးလဵု့ေလ့ အွိုငး့သာ့ ်ဖစးကာ
ဘာလုပးလို႔လုပးရမြနး့ မသိခိုကးေလ့မြာပငးကိုကို၏ ႏႈတးခမး့ေတျက သူမ၏ႏႈတးခမး့ေတျေပၚကို ေရာကးလာသညး၈
႐ုတးခ္ညး့ ထူပူသျာ့သလို ရငးထဲလဲ ပူသလို ေႏျ့သလို ်ဖစးသညး၈ ၿငိမးေဆ့အေႂကျ့ခဵရသညးံ ကေလ့ငယးေလ့လို သူမ
ဘာမြ မလႈပးရြာ့ႏိုငးေတာံ၈ အို .. အို .. ဒါ ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကး၏ အနမး့ပါလာ့ .. စုဘွမြာ ပထမဆဵု့ရတဲံ အနမး့
… စု ခ္စးတဲံကိုကို ရဲ ႔ အနမး့၈
"အငး့ … အငး့ …. အငးံ … ဟငး့ … ဟငး့ …"

55 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ပျငးံေနလာ့၇ ပိတးေနလာ့ ေသခ္ာမသိသညးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးလဵု့ေလ့ေတျက အခုေတာံ လဵု့လဵု့
မြိတးကာသျာ့ေခ္ၿပီ၈ကိုကိုရဲ ႔ အနမး့ေရယဥးေက္ာမြာ သူမ ပနး့ပျငးံေလ့တစးခုပမာ ဦ့တညးရာမဲံစျာ ေမ္ာပါသျာ့ေခ္ၿပီ၈
အနမး့အရြိနးက ်မငးံလာေလေလ ပနး့ပျငးံေလ့၏ စိုစျတးမႈက ပို၊ တို့လာေလေလ်ဖစးသညး၈ အို .. စိုစျတးေနတဲံေနရာက
သူမ ႏႈတးခမး့မြ မဟုတးတာ၈ ဖူ့သစးစု ရြကးသျာ့သညး၈ ခကးေတာံတာပဲ၈ကိုကိုသာ သိသျာ့လြ္ငး
ဘယးလိုလုပးရပါံမလဲ၈ကိုကို သိလို႔ မ်ဖစး၈ သူမ လကးကို အတငး့လႈပးရြာ့က ေပါငးၾကာ့ကို ထညးံကာအုပးကာမိသညး၈
"ဟိတး .. ဘာ်ဖစးလုိ႔ လကးႀကီ့နဲ႔ ကာလိုကးရတာလဲ …ကိုကိုက ခ္စးမလို႔ေလ .."
ကုိကိုက သူမလႈပးရြာ့မႈကို သိသျာ့သညး၈ အတငး့ပဲ သူမလကးကို ဖယးသညး၈ ဖူ့သစးစု ရြကးလျနး့လြသ်ဖငးံ အဖယးမခဵ၈
အတငး့အၾကပးကို ပိတးကာထာ့သညး၈ကိုကိုက လူလညးက္သညး၈ သူမလကးကို ဖယးလို႔မရသညးံအခါ အေပၚကေန
ဖိကာအတငး့အုပးကိုငးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ ၿငိမးၿငိမးလဲ မေန၈ ဆျဲကာဖိပျတးသညး၈ ဒီေတာံ သူမပနး့ပျငးံေလ့ကို သူမ
်ပနးပျတးေနသလို ်ဖစးေနသညး၈ ဖူ့သစးစု ဘာလုပးရမြနး့ မသိေတာံ၈
ဖူ့သစးစု ဒါမ္ဳိ့တစးခါမြ မႀကဵဳဖူ့ေပ၈ သူမလဲ အရျယးေရာကးတဲံ မိနး့မပ္ဳိေလ့မို႔ ေသျ့သာ့ဆႏၵေတာံ တခါတခါ
်ဖစးမိသညးသာ၈ သူမဖာသာသူမ တစးေယာကးထဲ ရြိတဲံအခ္ိနးမ္ဳိ့၇ စိတးလိုကးလကးရလဲ ရြိသညးံအခါမ္ဳိ့တျငး အိမးမကးထဲက
ခ္စးသူကို စိတးကူ့ယဥးကာ ေဆာံကစာ့ဖူ့ေသားလညး့ အခုတစးခါႏြငးံေတာံ မတူေပ၈ အရငးတုနး့က သူမစိတးကူ့ထဲက
မငး့သာ့ေလ့ေတျက စကၠနး႔ပိုငး့အတျငး့ ဒီတစးေယာကးကေန ဟိုတစးေယာကး ်ဖစးသျာ့တတးသလို ရငးဖိုလႈိကးခုနးမႈလဲ မရြိ၈
အခုေတာံ သူမလကးကို ဖိကိုငးထာ့သူက သူမ၏ ခ္စးဦ့သူကိုကို၈ သူမ လကးကို ဘယးလိုဆကးထာ့ရမြနး့မသိ၈
လကးဖယးေပ့လိုကးလြ္ငးေကာ၈ ဟငးံ … ဒါဆို၈ကိုကက
ို သူမဟာေလ့ကို ပထမဆဵု့ကိုငးဖူ့သူ ်ဖစးသျာ့မြာေပါံ၈ အုိ ..
ဘာ်ဖစးလဲ ..ကိုကိုက သူမ ခ္စးသူပဲ၈ လုပးခ္ငးတာ လုပးပါေစေပါံ …၈ ဖူ့သစးစု သူမလကးကို ဖယးဖို႔ ႀကိဳ့စာ့သညး၈
"ဟငး …"
သူမလကးက လႈပးမရပါလာ့၈ ဘာ်ဖစးတာလဲ မသိ၈ ဖူ့သစးစု ႀကိဳ့စာ့ကာ ႏႈတးၾကညံးသညး၈ မရ၈ ထိေနသညးံ ညီမေလ့ကို
ပိုၿပီ့ ပျတးေပ့သလိုေတာငး ်ဖစးသညး၈ ႏႈတးမရတာကိုကိုကိုငးထာ့လို႔ ေနမြာေပါံ၈ ဒါေပမယးံကိုကိုလကးက သူမလကးကို
ထိေနသလို မခဵစာ့ရပါလာ့၈ တစးခုခုေတာံ လျဲေနၿပီ၈ ဖူ့သစးစု အလနး႔တၾကာ့ မ္ကးလဵု့ဖျငးံကာကိုကို႔ကို ရြာမိသညး၈
အစတုနး့ကကိုကို ရြိခဲံသညးံေနရာေလ့မြာ အကိုမငး့မငး့သညး သူမကို လြညးံမၾကညးံပဲ ထျကးချာသျာ့သညး၈ အယး ..ကိုကို
ပစးသျာ့တာလာ့၈
"ကို ..ကို … မသျာ့နဲ႔ … စုကို ပစး မသျာ့နဲ႔ …ကိုကို !!! …"
ဖူ့သစးစု ႐ုတးခ္ညး့ ငုတးတုတးထထိုငးမိသညး၈ သူမ၏ ၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေရႊရငးသညး ခရီ့ရြညးတစးခုအာ့ မရပးမနာ့ေ်ပ့ခဲံရသညးံႏြယး
နိမးံခ္ညး်မငးံခ္ညးႏြငးံ လႈပးခါေနသညး၈ ခုနကတုနး့က ဘယးလိုမြ ထုတးမရသညးံ လကးသညး အခုက္ေတာံမြ ေပါငးၾကာ့ကေန
ဖယးချာလို႔ရသညး၈ အို … သူမ ညီမေလ့မြာ အရညးေတျရႊဲေနပါလာ့၈ ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာတစးခုလဵု့ ႏြငး့ဆီေရာငးသမး့ကာ
ရြကးသျာ့သညး၈ တစးေယာကးတညး့ ရြိသညး အခနး့်ဖစးေပမယးံ သူမ ေဘ့ပတးွနး့က္ငးကို မလဵုမလဲ ၾကညးံမိသညး၈
နဵနကးခငး့၏ ေနေရာငး်ခညးသညး ညတုနး့က ပိတးကာထာ့ခဲံသညးံ လိုကးကာကို ထို့ေဖာကး်ခငး့ငြာ မစျမး့ႏိုငးသ်ဖငးံ

56 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ပိတးသာ့စကိုသာ ေရႊေရာငးလႊမး့ေအာငး ထျနး့ညႇိထာ့ေပ့ရြာသညး၈ ဟျနး့ …ေတားေတားဆို့တဲံကိုကို …၈ သူမကို
အိမးမကးထဲထိေတာငး လိုကးဒုကၡေပ့တယးတဲံလာ့၈ ဒီေန႔ ညေနေက္ာငး့က အ်ပနးမြာမ္ာ့ ေတျ႔လြ္ငး ဘယးလိုလုပးမလဲ မသိ၈
ဖူ့သစးစု ေတျ႔ၾကညးံရငး့နဲ႔ ရငးဖိုလိႈကးေမာရ်ပနးသညး၈ ခကးေတာံခကးေနပါၿပီ၈ မေန႔က ညေနတုနး့ကတညး့က
အကိုမငး့မငး့သညး သူမႏႈတးခမး့ေတျကို ဖူ့ေယာငးမတတးေအာငး စုပးယူနမး့ရိႈကးခဲံသညး၈ သူမတိ႔ု ေရာကးေနသညးေနရာက
တိုကးတုိကးဆိုငးဆိုငး ပနး့ၿခဵေလ့၏ ေထာငးံစျနးမို႔ အေမြာငးရိပးက ဖဵု့ေနေလရာ ဒါကို အချငးံေကာငး့ယူၿပီ့ကိုကို
အရမး့ေသာငး့က္နး့သညး၈ ပထမေတာံ ႐ို့႐ို့နမး့ယဵုတငး နမး့တာပါ၈ ဒါေပမယးံေတားေတားၾကာေတာံ သူ႔လကးႀကီ့ေတျက
သူမခါ့ကို ဖကးထာ့ရမြ တငးပါ့ဆီေရာကးလာသညး၈ ဖူ့သစးစု ဘာလုပးရမြနး့မသိေတာံ၈ နဂိုကမြ အနမး့ေတျေၾကာငးံ
ရငးထဲမြာ တလြပးလြပး်ဖစးကာ ဘာမြနး့မသိသညးံ ခဵစာ့မႈႏြငးံ ဆူေွေနရသညးံအထဲ ဒီလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးေတာံ သူမ
မတးတပးေတာငးမြ မရပးႏိုငး်ဖစးသညး၈ အႏိုငးႏိုငးထိနး့ကာ ထာ့ရသ်ဖငးံ မတတးႏိုငးသညးံ အဆဵု့ကိုကို႔ရငးချငးထဲ
ေ်ပ့ွငးမိေတာံ ပိုဆို့်ပနးသညး၈ ရြညးၿပီ့ေတာံ သူမ ေဒါကး်မငးံဖိနပးေလ့ စီ့လာမိသ်ဖငးံ သူမရဲ ႔ညီမေလ့နဲ႔ကိုကို႔ေပါငးၾကာ့
ဖုဖုေဖာငး့ေဖာငး့ႀကီ့က တပးအပးသျာ့ထိသညး၈ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီခဵေနေသ့ေပမယးံ ဒါကကိုကို႔ဟာႀကီ့ဆိုသညးံ အသိႏြငးံပငး
သူမ ညီမေလ့မြာ အရညးေတျ ရႊဲလာရသညး၈ ေနာကးဆဵု့ ဘယးလိုမြ တုနးရငးလိႈကးေမာမႈကို မခဵႏိုငးသညးံ အဆဵု့
သူမကိုယးံကိုကိုယး မနညး့အာ့တငး့ၿပီ့ကိုကို ရငးချငးထဲက ႐ုနး့ကနးထျကးရသညး၈ ဒီလိုဆိုေတာံလဲကိုကိုက သူမကို
လႊတးေပ့ရြာသညး၈ ၿပီ့ေတာံ ်ပာ်ပာသလဲေတာငး့ပနးသညး၈ သူမ ဘာမြ မေ်ပာရေသ့၇ သူ႔ကို စိတးမဆို့ဖို႔နဲ႔ ခ္စးလို႔
စိတးေနာကးမာနးပါ ်ဖစးသျာ့တာ ဘာညာဆိုၿပီ့ ခခယယေ်ပာလို႔ အ်မငးကပးကပးႏြငးံ သူမ ဗိုကးေခါငးေတာငး
ဆျဲလိမးခဲံေသ့သညး၈ ဒီေတာံလဲ တဟဲဟဲ ရယးၿပီ့ သူမလကးကေလ့ကို ဖမး့ဆုပးကာ ပါ့စပးႏြငးံ နမး့ေနေသ့သညး၈
"ကိုကို … စုကို အဲဒီေလာကး မေႏြာငးံယြကးနဲ႔ေတာံ … ဒီမြာ ေရသျာ့ခ္ဳိ့ရေတာံမယး ရြငးံ .."
ဖူ့သစးစု ကုတငးေပၚကထၿပီ့ နဵရဵေထာငံးတျငး လြမး့ထာ့သညးံ အွတးတနး့စငးေလ့ေပၚက သဘကးေလ့ကို ်ဖဳတးသညး၈
ဒီအခ္ိနးဆို အိမးကလူေတျ အလြ္ိဳအလြ္ိဳ အလုပးသျာ့ၾကၿပီမို႔ သူမေရကို ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ခ္ဳိ့လို႔ရသညး၈ ေရကို
ေသခ္ာခ္ဳိ့ရမညး၈ စုညီမေလ့ကိုလဲ တိုကးချ္တးေဆ့ေၾကာရဦ့မညး၈ လြလြပပေလ့်ဖစးေအာငး ထာ့ရမညး၈ ဒီအႀကဵႏြငးံ သူမ
မြနးတငးခဵုအဵဆျဲထဲက Venus ဂ္ဳတးကေလ့ကို ဆျဲထုတးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ သူမဖာသာသူမ ်ဖစးပ္ကးေနပဵုကို သတိရၿပီ့ ခစးခနဲ
ရယးသညး၈ ၾကညးံမြနးထဲ၉ လြပေသာေကာငးမေလ့တစးေယာကးက သူမကိုၾကညးံၿပီ့ သူမရယးသလို လိုကးရယးသညး၈
"ငါကကိုကို႔အေၾကာငး့ စဥး့စာ့မိလို႔ ရယးတာ .. နငးက ဘာလိုကးရယးတာလဲ" ဟု ႏႈတးခမး့စူ ခါ့ေထာကးၿပီ့
ရနးေစာငးမိေတာံ ဟိုတစးေယာကးကလဲ သူမအတိုငး့ လိုကးလုပး်ပနးသညး၈ ဖူ့သစးစု မ္ကးေစာငး့တစးခ္ကးထို့ၿပီ့
ေရခ္ဳိ့ခနး့ဘကးသို႔ပဲ ထျကးလာခဲံသညး၈ လမး့တေလြ္ာကး အဆိုေတားမေလ့ Ke$ha ၏ Your love is my drug
သီခ္ငး့အလိုကးကို ညညး့ကာ ေနမိေတာံသညး၈ သူမသညးလဲပဲ အခ္စးေဆ့မိေနသူ မဟုတးလာ့ …၈
What you’ve got boy is hard to find, I think about it all the time. I’m all strung our my heart is fried I just
can’t get you off my mind
Because your love, your love, your love, is my drug: Your love your love your love
*** *** ***

57 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ကိုကို႔အိမးကို လိုကးခဲံပါ၇ ေအ့ေဆ့စကာ့ေ်ပာရေအာငးကျာ ဆိုကတညး့က ဒါမ္ဳိ့ ်ဖစးလိမးံမညးဆိုတာ ဖူ့သစးစု
ရိပးမိသငးံပါသညး၈ သို႔ေပမယးံ သူမကိုယးတိုငးကလဲ ထိုဖိတးေခၚခ္ကးကို မညးသညးံစကာ့လဵု့ႏြငးံ ်ငငး့ရမညးမြနး့
မသိေအာငးကို ်ဖစးကာကိုကို႔လကးကို ခိုတျဲ၊ပါလာခဲံသညး၈ ေနာကးရကးမြ လိုကးမယး၇ ဒီေန႔ သိပးေနမေကာငး့ဘူ့
အစရြိသညးံ ေ်ပာ႐ို့ေ်ပာစဥးစကာ့ေတျ သဵု့ကာ ်ငငး့လိုကးလဲကိုကိုက ဘာမြ ေ်ပာမညးမဟုတးေပမယးံကိုကို႔ကို
ခ္စးတဲံအခ္စးတစးခုတညး့နဲ႔တငး သူမ ဒီစကာ့ေတျကို ေ်ပာထျကးလို႔မရခဲံပါ၈ ကဲ .. ဖူ့သစးစု၈ အခုလို ်ဖစးေတာံ နငး
ဘာေ်ပာခ္ငးေသ့လဲ …၈
ၾကညးံပါဦ့၈ ေယာက္းာ့ေလ့တစးဦ့၏ အခနး့ဆိုေပမယးံ ဟိုတယးခနး့တစးခုႏြငးံ မ်ခာ့ သပးရပးသနးရြငး့လြသညးံ
အခနး့ေလ့ကို သေဘာက္စျာ လိုကးစပးစုမယး ်ပငးတုနး့ရြိေသ့၇ကိုကိုက သူမလကးကိုဆျဲကာ သူ႔ကုတငးစျနး့တျငး
ထိုငးေစသညး၈ ၿပီ့ေတာံ သူမကို ရႊမး့ရႊမး့စာ့စာ့ ၾကညးံသညး၈ကိုကို႔အၾကညးံက ဘယးလိုအနကးေဆာငးေနလဲဆိုတာကို
ရြငး့မ်ပလဲ သူမနာ့လညးပါသညး၈ ဖူ့သစးစု ဘာလုပးရမြနး့မသိေတာံပဲ အတူထိုငးခ္လိုကးစဥးက
အနညး့ငယးလနးတကးသျာ့သလို်ဖစးသညးံ စကတးတိုတုိေလ့ကိုသာ မေနႏိုငးမထိုငးႏိုငး လကးႏြငးံ်ပနးဆျဲခ္သညး၈
"စု …"
"ရြန.း ."
ေခၚလိုကးသညးံ မငး့မငး့ အသဵက မူမြနးသညးံ အသဵမဟုတးပဲ အာဇလုတးသဵႀကီ့ပါေနသလို ်ပနးထူ့လိုကးသညးံ
ဖူ့သစးစုအသဵကလဲ အဖ္ာ့ခတးကာ တုနးယငးေနသညး၈
"ခ္စးတယး စုရယး .."
ဤကမ႓ာေပၚတျငး ဖူ့သစးစု အၾကာ့ခ္ငးဆဵု့စကာ့ကို သူမအခ္စးရဆဵု့သူက နာ့နာ့ကပးကာ ယုယမႈအ်ပညးံႏြငးံ
ေ်ပာ်ခငး့်ဖစးသ်ဖငးံ ထိုစကာ့သဵသညး သူမ၏ နာ့၉ပငး ရပးတညးမေနပါ၈ ႏြလဵု့သညး့ေ်ခထဲထိေရာကးေအာငး စိမွ
းံ ငး်ပနး႔ႏြဵ႔ၿပီ့
သူမတကိုယးလဵု့ကို အခ္စး၏တနးခို့ႏြငးံ ေႏျ့ေထျ့လာသညးအထိ ်ပဳလုပးသညး၈ သူမကိုကို႔မ္ကးႏြာကို ်မတးႏို့မႈအ်ပညးံႏြငးံ
တု႔ဵ်ပနး၊ ၾကညးံမိေတာံကိုကို႔ႏႈတးခမး့ေတျက သူမနာ့သို႔တို့ကပးလာသညးကို ေတျ႔ရသညး၈
"ကိုကို ရယး .."
ဖူ့သစးစု ႏႈတးခမး့ေလ့က မဟတဟႏြငးံ လႈပးခါသျာ့ကာ သူ႔ကို တစးခုခုေ်ပာသညး ထငးသညး၈ တို့လျနး့လြသ်ဖငးံ မငး့မငး့
ဘာေ်ပာသညးဆိုတာကို ေသခ္ာမၾကာ့လိုကးပါ၈ သို႔ရာတျငး အဆိုပါစကာ့ကို ဆိုၿပီ့ေနာကး သူမ၏မ္ကးလႊာေလ့ႏြစးဖကးက
ေမြ့ကာက္ၿပီ့ ႏႈတးခမး့ေလ့က ေမာံတကးလာကတညး့က ဖူ့သစးစု သူ႔ဆႏၵကို မ်ငငး့ဘူ့ဆိုတာကို သူသိလုိကးသညး၈
အခုအခ္ိနးတျငး သူ႔အတျကးအလိုအပးဆဵု့က ဒီအေ်ဖပဲမို႔ မငး့မငး့ တ်ခာ့ဘာမြ စဥး့စာ့မေနေတာံ၈ နဂိုကတညး့က
ေမာံေမာံေလ့်ဖစးေနသညးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာေလ့ကို သူမခါ့ကို လြမး့ဆျဲကာဖကးလိုကး်ခငး့ႏြငးံ ပို၊ ေမာံတကးလာေအာငး

58 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

်ပဳလုပးၿပီ့ေနာကး သႏာၱေရာငးႏႈတးခမး့ေလ့ကို အမိအရစုပးနမး့၏၈ ႐ုတးခ္ညး့က္ေရာကးလာေသာ မငး့မငး့၏
်ပငး့ထနးလြသညးံ အနမး့ေတျကို ဖူ့သစးစု ဘယးလိုမြ မတျနး့လြနးႏိုငးပဲ သူ႔လညးတိုငးကို တနး်ပနးဖကးတျယး်ခငး့ႏြငးံသာ
လိုကးေလ္ာရရြာသညး၈
ကိုကို႔အနမး့ေတျက မေန႔ကထကး ပိုၾကမး့သညး၈ မေန႔ကတုနး့က သူမႏႈတးခမး့ေတျ၉သာ က္ကးစာ့က္ငးလညးခဲံေပမယးံ
ဒီေန႔က္ေတာံကိုကို႔လြ္ာႀကီ့က သူမပါ့စပးထဲထိေရာကးလာၿပီ့ သူမလြ္ာေလ့ကို လြညးံပတးကာ ထို့ဆျေနသညး၈ ဖူ့သစးစု
တကိုယးလဵု့ အခ္စးေသျ့တို႔ႏြငးံ ဆူေွလာသညး၈ သူမခႏၶာကိုယးက တစးခုခုကို ေတာငးံတသလို ခဵစာ့လာရသညး၈
ဘာလဲဆိုတာကို သူမ မသိေပမယးံ ထိုအရာကိုကိုကိုက ေပ့ႏိုငးစျမး့ရြိသညးကိုေတာံ သူမ သိပါသညး၈ကိုကို
်ဖညးံဆညး့ေပ့ပါေစေတာံ ဟူ၊သာ သူမ ေတာငးံတေနမိသညး၈
မငး့မငး့လကးေတျေၾကာငးံ အနကးေရာငးလိႈငး့တျနး႔ေလ့ေတျႏြငးံ စကတးက ပို၊တျနး႔ကာ အေပၚတကးသျာ့ေပမယးံ ဖူ့သစးစု
ခုနကလို ်ပနးဆျဲမခ္ေတာံပါ၈ ဆျဲမခ္သညးံအ်ပငး မငး့မငး့လကးက အထဲထိေရာကးလာၿပီ့ သူမညီမေလ့ကို လာထိေတာံ
အဆငးေ်ပေအာငးဆိုၿပီ့ ေပါငးႏြစးဖကးကိုေတာငး သိသိသာသာႀကီ့ ကာ့ေပ့လိုကးေသ့သညး၈ မငး့မငး့ကလဲ
ဒီအချငးံအေရ့ကို ေစာငးံေနသူဆိုေတာံ ဘာေ်ပာေကာငး့မလဲ၈ လကးဖွါ့ကိုေမြာကးလြနးလိုကးၿပီ့
လကးညိဳ့ႏြငးံလကးေခ္ာငး့ကို ဇာသာ့ေလ့ေတျေအာကးမြ မို႔ေဖာငး့ေနသညးံ ေနရာေလ့ကို ပစးမြတးထာ့ကာ
ကုတးပျတးသညး၈ ဖူ့သစးစု တကိုယးလဵု့ ေလ်ပငး့မုနးတိုငး့ တိုကးခိုကးခဵရသညးံႏြယး ယိမး့ယိုငးသျာ့ၿပီ့ သူ႔ရငးချငးထဲ
ၿပိဳက္သညး၈ သူမမ္ကးႏြာေလ့ကုိ မငး့မငး့ ပုခဵု့ေပၚေမ့တငးၿပီ့ ေမြ့ထာ့ရသညး၈ ႏြာတဵေလ့ကမူ မငး့မငး့
နာ့ရျကးတစးဖကးႏြငးံ နီ့ကပးေနသ်ဖငးံ သူမ၏ အသကးရြဴသဵေတျက ်ပငး့ေနမြနး့ နာ့သယးစပးကို လာထိသညးံ ေလေငျ႔ႏြငးံ
မငးမငး့သိေန၏၈ မငး့မငး့ကိုယးတိုငး စိတးေတျ်ပငး့်ပလာ့သညးမို႔ လကးကို ခပးၾကမး့ၾကမး့ ကစာ့ပစးလိုကးသညး၈
"အာ့ …"
မငး့မငး့ ဆတးခနဲ တျနး႔ခါတကးသလို သူ႔ရငးချငးထဲေရာကးေနသညးံ ဖူ့သစးစု၏ကိုယးကေလ့ကလဲ ေကာံေကာံေလ့
်ဖစးသျာ့၏၈ မငး့မငး့ ေခါငး့ေစာငး့ကာၾကညးံေတာံ သူ႔ရြပးအကၤ္ီအ်ဖဴေရာငး၏ ပုခဵု့ေနရာတျငးသျာ့ရာအကျကးေလ့တစးခုကို
စိုေနသညး၈ သျာ့ရာပိုငးရြငး ဖူ့သစးစုက သူ႔ကို မိႈငး့ရီေနသညးံ မ္ကးွနး့ေတျႏြငးံ မ္ကးလႊာေလ့ ပငးံကာၾကညးံေန၏၈
"ေချ့မေလ့ …ကိုကို႔ကိုကိုကးတယး …"
"ေဆာရီ့ ..ကိုကို .. အရမး့နာသျာ့လာ့ .. ဟငး …"
"နာပါဘူ့ .. စု … ရတယး .. စု ဘာလို႔ကိုကးလဲဆိုတာကိုကို သိေနတာပဲ .."
"အယး" ဟုဆိုကာ ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာတ်ပငးလဵု့ ပုဇျနးဆီေရာငး သနး့သျာ့သညး၈ မငး့မငး့ အလြမ္ကးႏြာေလ့ကို ၾကညးံကာ
ဒီေကာငးမေလ့ ရြကးတာေတာငး လြေနေသ့သညးဟု ေတျ့ကာ ၿပဵဳ့မိသညး၈
"ဘာ ၿပဵဳ့တာလဲ … ထပးကိုကးလိုကးရ …"
"အမယး .. ရမလာ့ .. ခုနကကိုကးလိုကးတာေတာငး အေလ္ား်ပနးမေပ့ရေသ့တာကို .."
"ကိုကိုက အေလ္ားလိုခ္ငးတာလာ့ .."
"အငး့ေပါံ .."

59 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ ညစးက္ယးက္ယးၿပဵဳ့ရငး့ ေ်ပာသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ အၾကညးံေတျတျငး မငး့မငး့၏ မ္ကးႏြာေပ့ကို စူ့စမး့သညးံ
အၾကညးံေတျက ေနာကးဆကးတျဲပါလာသညး၈
"စုက .. ဘာ်ပနးလုပးေပ့ရမြာလဲ …"
"ဘာမြ မလုပးေပ့စရာ မလိုပါဘူ့ ..ကိုကို နမး့တာကို ၿငိမးၿငိမးေလ့ ခဵယဵုပဲ .."
"ဒါမ္ာ့ …"
မငး့မငး့ လာ်ပနးၿပီ "ဒါမ္ာ့" ဆိုၿပီ့ ေကာငးမေလ့ကို ၿပဵဳ့ေထံေထံၾကညံးသညး၈
"ဒါမ္ာ့ မလုပးနဲ႔ေနား ..ကိုကိုနမး့မြာ ဘယးေနရာလဲ သိလို႔လာ့ …"
"အယး ..."
ဒီလိုေ်ပာလိုကးေတာံ ဖူ့သစးစု မ္ကးလဵု့ေလ့်ပဴ့သျာ့သညး၈ ဘယးကဘယးလိုအခ္ကးေပ့လိုကးမြနး့ မသိ၈
ၾကကးသီ့ေလ့ေတျေတာငး ထသညး၈
"ကိ.ု .ကိုကိုက ဘယးေနရာကို နမး့မြာလဲ ဟငး !!!"
မငး့မငး့ ႏႈတးႏြငးံမေ်ဖ၈ အခုထကးတိုငး ်ပနးမထုတးရေသ့သညးံ လကးကိုသာ လႈပး၊ အခ္ကးေပ့သညး၈ ေကာငးမေလ့
မ္ကးႏြာအမူအယာ ဘယးလိုေ်ပာငး့သျာ့မလဲဆိုတာကိုလဲ အကဲခတးၾကညးံသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာက ထဵု့စဵအတိုငး့
ရြကးေသျ့လႊမး့သညး၈ သို႔ေပမယးံ သူမ၏ မ္ကးွနး့ရျဲႀကီ့ေတျကမူ သူ႔ကို ရီေွစျာစိုကးၾကညးံေနသညး၈
"ကိုကို တကယးနမး့ခ္ငးတာလာ့ …"
"စု ချငးံ်ပဳလြ္ငးေပါံ …"
"နမး့ယဵုပဲေနား …"
"အငး့ပါ .. နမး့ယဵုပါပဲ .. စု ချငးံမ်ပဳလြ္ငးကိုကို ဘာမြ မလုပးပါဘူ့ .."
မငး့မငး့ကို sure ဆိုၿပီ့ ထပးေမ့ေနေသ့၊ သူ 100% sure ဆိုၿပီ့ ေ်ဖလိုကးသညးတျငး သူမကိုယးကေလ့ကို
သူ႔ကုတငးေပၚမြာ လြဲေပ့သညး၈ မ္ကးႏြာေလ့ကမူ သူ႔ဘကးကို ေစာငး့ထာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ ဘာလုပးမယးဆိုတာကို မမြိတးမသုနး
စိုကးၾကညးံေနသညး၈ မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့ ရြကးေနမြာစို့လို႔ အွတးေတျ မချ္တးေတာံဘူ့လို႔ ဆဵု့်ဖတးလိုကးသညး၈
ခုတငးေစာငး့တျငး ထိုငးေနရငး့ကိုယးကိုေ်ခရငး့ဘကးေရာကးေအာငး ေ်ဖ့ေ်ဖ့ခ္ငး့ ေရႊ႔သညး၈ ဖူ့သစးစု
ပကးလကးလြဲေပ့လိုကးေပမယးံ ေခါငး့က ေခါငး့အဵု့ေပၚ မေရာကး၊ မငး့မငး့ ေခါငး့က သူမေပါငးနာ့ကို ငဵု႔သျာ့ေသာအခါ
သူမ ေခါငး့ေထာငးၾကညးံရသညး၈ မငး့မငး့ ဘာအေရ့အေၾကာငး့မြ မရြိပဲ ေခ္ာမျတးေနသညးံ ဒူ့ေခါငး့ေဖျ့ေဖျ့ေလ့ေတျ
အေပၚဘကးရြိ အကာအကျယးမဲံေနသညးံ ေပါငးတျငး့သာ့ေလ့ကို ရျရျေလ့နမး့သညး၈
"ဟိ .. ဟိ … ခစး …"
"ဘာ်ဖစးလို႔လဲ …"
"ယာ့လို႔ ..ကိုကိုရဲ ႔…"

60 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"လာမယး .. လာမယး .. ဒီထကး ပိုယာ့ေစရဦ့မယး …"
မငး့မငး့ ေနာကးေတာကးေတာကးႏြငးံ ေ်ပာၿပီ့ ညာတာပါေတ့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏ စကတးဇစးကို လိုကးရြာကာ ဆျဲခ္လိုကးသညး၈
ဟသျာ့သညးံ တငးပါ့ေနရာတျငး ပနး့ေရာငးပငးတီသာ့ေလ့က ဇာအကျကးကျကးေလ့ေတျ ရဵၿပီ့ေပၚလာ၏၈ မငး့မငး့
စကတးေအာကးနာ့စကို ေအာကးကုိဆျဲခ္ေတာံ ဖူ့သစးစုက အလိုကးသိစျာ သူမတငးပါ့ေတျကို ေမျ႔ယာကေန
လျတးေအာငးႂကျေပ့သညး၈
"ွို့ .. လြတယးကျာ …"
"မေ်ပာနဲ႔ကျာ … ရြကးတယးကိုကိုရ .."
မငး့မငး့ မေနႏိုငးမထိုငးႏိုငး ထုတးေဖားကာ ခ္ီ့က္ဴ့မိေတာံ ဖူ့သစးစုက သူမလကးလြမး့မီသညးံ သူ႔ေပါငးကို လကးတစးဖကးႏြငးံ
ပုတးရငး့ ရြကးသွ
ဵ ဲွဲေလ့ႏြငးံ ဆိုသညး၈ မငး့မငး့ ထပးမေ်ပာေတာံပဲ ပနး့ေရာငးဇာပငးတီေလ့၏ အလယးေနရာမြ ႀတိဂဵပဵု
ပိတးစပါ့ပါ့ေလ့ကို စိုကးၾကညးံမိသညး၈ ပငးတီတစးခုလဵု့တျငး ဒီေနရာေလ့ကသာ အတျငး့ဘကးကို မ်မငးႏိုငးပဲ
က္နးသညးံေနရာမ္ာ့တျငးမူ ဇာအသာ့ေအာကးက ပကတိအသာ့မ္ာ့ကို စိတးလႈပးရြာ့ဖျယး ေတျ႔ေနရသညး၈
တမငးတကာမ္ာ့ ဒါေလ့ကို ွတးလာတာလာ့ မသိ၈ မငး့မငး့ ဒီဟာေလ့ကို ဖယးကာ ၾကညးံခ္ငးစိတးက ထိနး့မရေအာငး
်ဖစးတညးလာသညး၈
"ဖယးလိုကးမယးေနား … ဒါႀကီ့က ရႈပးေနတယး …"
"ဟျနး႔ .. သူကလဲ .. မေ်ပာခ္ငးေတာံဘူ့ …"
ဖူ့သစးစုက မ္ကးေစာငး့ေလ့တစးခ္ကး ဒိုငး့ခနဲ ထုိ့ရငး့ ဖငးေလ့ကို ႂကျေပ့သညး၈ ပနး့ေရာငးပငးတီေလ့ေအာကးမြ
်မငးကျငး့က မငး့မငး့လို အေတျ႔အႀကဵဳမနညး့ခဲံသူကိုေတာငး စကၠနး႔ပိုငး့ေလာကး အသကးရြဴရပးသျာ့ေစသညးအထိ
လြပလျနး့ပါသညး၈ ဘာဆိုဘာမြ မရြိေအာငး ေ်ပာငးရြငး့ေနသညးံ မို႔မို႔ေဖာငးေဖာငး့ အသာ့်ပငးေလ့၏ အလယးတျငး
အစငး့ေၾကာငး့ေလ့လို ေ်မာငး့ေလ့တစးခုသာ အေပၚေအာကး ေ်ပ့ကာ ရြိေနပါသညး၈ မငး့မငး့
လကး်ဖငးံအသာသပးၾကညံးသညး၈
"အရမး့ ႏူ့ညဵံတာပဲ စုရယး …စုက ေနရာစဵုကို လြတယး "
"တကယး …"
ဖူ့သစးစုသညး ေခါငး့အဵု့တစးခုကို ဆျဲကာယူ၊ သူမေခါငး့ေအာကး ထို့ထညးံလိုကးရငး့ မငး့မငး့လုပးသမြ္ကို
ရငးဖိုလိႈကးေမာစျာ ၾကညးံေနသညး၈ ရြကးေပမယးံကိုယးံခ္စးသူ၏ ယုယမႈကိုလဲ ခဵခ္ငးေနသညးံ သိခ္ငးစိတးက ရြိေနရာ
အသာ့ေလ့ေတျေတာငး တဆတးဆတးတုနးသလို ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ ဟိုပျတးဒီပျတးလုပးေနရမြ အကျဲေၾကာငး့ေလ့၏
အလယးေလာကးက အသာ့တျနး႔ေလ့ကို လကးမႏြငးံ စမး့သညး၈
"အေမံ …"
"ဘာ်ဖစးသျာ့လို႔လဲ .. စု .."

61 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"မသိဘူ့ .. တမ္ဳိ့ႀကီ့ပဲ .. ဘာႀကီ့မြနး့မသိဘူ့ …"
မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့ကို ႏူ့ႏူ့ညံဵညဵံၿပဵဳ့်ပသညး၈ ခ္စးသူေလ့၏ အေ်ဖက ပကတိ်ဖဴစငးလျနး့လြသညးကို သူသိသညး၈
ဆနး႔ဆနး႔်ပနး႔်ပနး႔ခငး့ထာ့သညးံ အိပးယာခငး့စေလ့ကို တျနး႔လိမးသျာ့သညးအထိ ဆုပးကာဆျဲထာ့ပဵုက ဖူ့သစးစု
အာ့တငး့ကာ ေတာငးံခဵထာ့မြနး့ သိသာေအာငး ေဖား်ပေနသညး၈ မငး့မငး့ လကးကို်ပနးဖယးကာ ်ဖဴေဖျ့လြသညးံ
ေပါငးတဵေလ့ေတျကို ေနရာက္ေအာငး အေပၚဘကးတျနး့၊ ကာ့ထုတးလိုကးသညး၈ ဒီေတာံမြ တငး့တငး့ေစံကပးေနသညးံ
အနာ့သာ့ေလ့ႏြစးခုက ကျာသျာ့ၿပီ့ နဲနဲေလ့ ပိုဟသညးံ အကျဲေလ့တစးခုကို ထပး်မငးရသညး၈ မငး့မငး့
ွမး့လ္ာ့ေမြာကးကာ ေနရာယူလိုကးသညး၈
"ကိုကို ကနးေတာံေနား …"
မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု အေ်ပာကို သေဘာက္ရ်ပနးသညး၈ တ်ခာ့မိနး့ကေလ့ေတျလို "မရျဵ ႔ဘူ့လာ့တို႔၇ ဘုနး့နိမးံမြာေပါံ၇
ငရဲႀကီ့တို႔မြာပဲ"တို႔ ဘာတို႔မဆိုပဲ အာ့တဵု႔အာ့နာသဵေလ့ႏြငးံ သူမ၏ အ်ပဳအမူက သူေပ့မညးံ အခ္စး၏
ေနာကးဆကးတျဲအရသာေတျကို မွဲံမရဲေစာငးံစာ့ေနမြနး့ သိသာသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာကို မၾကညံးေတာံပဲ
သူ႔မ္ကးလဵု့ႏြငးံ တစးတနး့တညး့ ်ဖစးေနသညးံ အကျဲေၾကာငး့ေလ့ကိုသာ ၾကညးံၿပီ့ လကးညိဳ့ႏြငးံလကးခလယးကို
အသာ့ႏုေလ့ႏြငးံကပးကာ ပိစးပဵုစဵမ္ဳိ့လုပး၊ ကာ့ထုတးလိုကးသညး၈ ထိုေရာအခါမြ တငး့တငး့ေစံေန႔သညးံ အကျဲေလ့က
မဟခ္ငးဟခ္ငးႏြငးံ ဟသျာ့သညး၈ ဒီေကာငးမေလ့သညးံ တကယးံအသစးခ္ပးကျ္ပးေလ့ပငး၈
မိနး့မတစးေယာကး၏ အဂၤါပစၥညး့သညး မငး့မငး့အတျကးေတာံ သိပးေတာံ ဆနး့်ပာ့လြသညးံအရာမဟုတးေပ၈
လကးခ္ဳိ့ေရလို႔မရေအာငးဟု မဆုိလိုခ္ငးေသားလဲေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ေတာံ အခုအသကးအရျယးေရာကးသညးံအခ္ိနးတျငး
သူေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ ႀကဵဳခဲံဖူ့ပါသညး၈ စပးစပးစုစုႏြငးံ အနီ့ကပးလဲ ေလံလာခဲံဖူ့ပါသညး၈ သုိ႔ေသား ဖူ့သစးစု၏
အကျဲေၾကာငး့လိုမ္ဳိ့ ခ္စးစရာေကာငး့သညးံ အရာေလ့ကိုေတာံ သူအခုမြ ်မငးဖူ့ပါသညး၈ ဘာကျာလဲဟု
မငး့မငး့ကိုေမ့ေသားေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ မိနး့မေတျ၏ အွတျငး ႂကျကးနာ့ရျကးလိုမ္ဳိ့ကာထာ့ေသာ အဖတးေလ့ေတျက
ပျငးံလႊာရျကးေလ့လို ရြိေနတတးသညး၈ တခ္ဳိ႔က ခပးထူထူ၇ ခပးကာ့ကာ့၇ တခ္ဳိ႔က္ေတာံ
အနညး့ငယးတျနး႔လိမးေနတတးသညး၈ အခု ဖူ့သစးစု၏ အနာ့သတးေလ့ေတျက မဆိုစေလာကးေလ့ ခပးပါ့ပါ့ေလ့ရြိၿပီ့
အသာ့်ပငးေတျက ပကတိပနး့ေရာငးသာ့်ဖစးေနသညး၈ ေတားေတား ဆုေတာငး့ေကာငး့သညံး ေကာငးမေလ့ဟု ေ်ပာရမညး၈
မငး့မငး့လြ္ာႏြငးံ ဖရဲသာ့တစးလဵု့၏ အတျငး့သာ့လို႔ ရဲရဲစိုေနသညးံ အရာေတျ ထိလုိကးစဥးမြာပငး ဖူ့သစးစု၏ ေပါငးတဵေတျက
တျနး႔ခါသျာ့သညးကို သူသတိ်ပဳမိ၏၈ ဘာဘာညာညာ ညညး့သဵမ္ာ့အစာ့ အသကးရြဴသဵေတျသာ ်မနးလာသညးကို
မငး့မငး့ၾကာ့သိေနရသညး၈ မငး့မငး့ သူ႔လြ္ာကို အထကးေအာကးစုနးဆဲလႈပးရြာ့ခိုငး့ေစလိုကးၿပီ့ ခ္စးသူေလ့အတျကး
အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးေအာငး ယုယပစးလိုကးသညး၈ အနာ့ေတာငး မယူပဲ ဆကးတိုကးလႈပးရြာ့မႈေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ဘယးလိုမြ
ၿငိမးၿငိမးမေနႏိုငးေတာံပဲကိုယးလဵု့ေလ့ တလႈပးလႈပး်ဖစးသညး၈ ေခါငး့ကို ဘယး်ပနးညာ်ပနးခါကာ တစးခ္ကးတစးခ္ကး
တရြီ့ရြီ့ေအားသညး၈ မငး့မငး့လြ္ာက အတျငး့သာ့ေတျထဲမြ ်ပနးထုတးၿပီ့ အဖုေလ့ဆီသို႔ ကူ့ေ်ပာငး့သျာ့သညးံ အခါတျငးမူ
သူမလကးေတျက သူ႔ဆဵပငးေတျေပၚေရာကးလာသညး၈

62 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကိုကို … ဘာေတျလုပးေနတာလဲ .. ဘယးလိုႀကီ့မြနး့ မသိဘူ့ကျာ …"
မငး့မငး့ အဖုေလ့ကို ွလဵု့ွိုငး့ေပ့ေနရငး့နဲ႔ပငး သေဘာက္စျာၿပဵဳ့သညး၈ ဖူ့သစးစုကို ေမားၾကညးံေတာံ
သူ႔ကိုေခါငး့ကေလ့ေထာငးကာ ရီေွေွေလ့ ၾကညးံေနတာေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့ တမငးတကာပငး မ္ကးစိတစးဖကးမြိတး်ပၿပီ့
ထပးခါထပးခါပငး ဘို့ဘို့ေအာငးလုပးပစးလိုကးသညး၈ မ္ကးစိမြိတး်ပတာကိုပဲ အ်မငးကပးလို႔လာ့၇ အ်မငးံဆဵု့အခ္ိနးပဲ
နီ့ကပးလာလို႔လာ့ မသိ သူ႔ဆဵပငးေတျကို ဆုပးကိုငးအာ့က ်ပငး့ထနး့လာသညး၈
"ကိုကို ..ကိုကို !!! .."
ဖူ့သစးစု၏ အသဵက orchestra တီ့ွိုငး့တစးခု၏ အဆဵု့သတးနာ့သို႔ ေရာကးလာသညးံ အသဵမ္ဳိ့ႏြငးံ တစတစတူလာသညး၈
"ကုိကို" ဟု ေခၚသဵေတျ အဆငးမ်ပတးထျကးလာသညး၏ အဆဵု့သတး၉ သူမ၏ လႈပးရျေနမႈက ႐ုတးခ္ညး့ၿငိမးက္ကာ
လူတကိုယးလဵု့ေပ္ာံေချသျာ့သညး၈ မငး့မငး့ ေနာကးဆဵု့အေနႏြငးံ အွေလ့ကို ႏႈတးဆကးသညးံအေနႏြငးံ
တစးခ္ကးလ္ကးေပ့လိုကးေတာံ အရသာက နဲနဲေ်ပာငး့ေနတာ ေတျ႔သညး၈ ဆို့ေတာံမဆို့ဘူ့ဟ စိတးထဲက ေတျ့ၿပီ့
အေပၚ်ပနးတကးကာ အေမာေ်ဖေနသညးံ ဖူ့သစးစုနာ့တျငးကပးကာ လြဲသညး၈
"ေကာငး့တယး မြတးလာ့ .. စု .."
မငး့မငး့ မ္ကးႏြာေပၚ ဖျဲဆနးႀကဲကာ ယြကးတငးေနသညးံ ေရႊေရာငးဆဵႏျယးေလ့ေတျကို သပးတငးေပ့ရငး့ေမ့သညး၈
ဖူ့သစးစုက သူ႔ဘကးကို ေစာငး့လာၿပီ့ ယဲံယဲံေလ့ အရငးၿပဵဳ့်ပသညး၈ ၿပီ့ေတာံမြ ..
"ကိုကို႔ကို အရမး့ခ္စးသျာ့ၿပီ .."
"တကယး .."
"တကယးေပါံ .. စု ်ဖငးံ ဘယးလို ်ဖစးသျာ့မြနး့ေတာငး မသိဘူ့ .."
"ေကာငး့လာ့ … "
"ေကာငး့တယး ..ကိုကိုက တကယးေတားတယး … "
"ဒါ်ဖငးံကိုကို႔ကို ်ပနးလုပးေပ့မလာ့ ..."
မငး့မငး့ ေယာငးၿပီ့ ပါ့စပးက ေ်ပာမိၿပီ့မြ ဖူ့သစးစု လနး႔သျာ့မြာ စို့ရိမးမိသညး၈ ခ္စးသူေလ့ႏြငးံ တူယြဥးႏႊဲကာ ေပ္ားခ္ငးေပမယးံ
သူအတငး့တုိကးတျနး့ခ္ငးတာမ္ဳိ့ေတာံ မလုပးခ္ငး၈ သူတကယး ်မတး်မတးႏို့ႏို့ ခ္စးေနမိသညးမို႔ ဖူ့သစးစုကို ရငးထဲကကို
တနး့ဖို့ထာ့သညး၈ သူ႔ညီေတားေမာငးသညး ေဘာငး့ဘီကို ေထာကးကာ ေခါငး့ေထာငးၿပီ့ အ်ပငးကို ထျကးခ္ငးေနေပမယးံ
မငး့မငး့ ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမးအ်ဖစး လ္စးလ္ဴရြဴထာ့ခဲံသညး၈
"စု ေၾကာကးတယး ..ကိုကို .."
"အငး့ပါ ..ကိုကိုလဲ အတငး့ မေ်ပာပါဘူ့ …ဘာရယး မဟုတးပဲ ေ်ပာမိတာပါ .."
"အငး့ .. စု သိပါတယး .. စု အဆငးသငးံ မ်ဖစးေသ့ဘူ့ ထငးတယး .."

63 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေကာငးမေလ့သညး သူ႔ကို အာ့တဵု႔အာ့နာသဵေလ့ႏြငးံ မရဲတရဲေလ့ ေ်ပာရြာသညး၈ မငး့မငး့ အသိအမြတး်ပဳသလို
ေခါငး့ကိုသာ ညိတး်ပၿပီ့ နဖူ့သာ့ွငး့ွငး့ေလ့ကို အသာနမး့သညး၈ ေကာငးမေလ့သညးံ
ႏႈတးခမး့ေထာငးံစျနး့ေလ့ကိုကိုငးကာ သူ႔အနမး့ကို မလႈပးမယြကးခဵသညး၈ သူမပဵုစဵေလ့က တစးစဵုတစးခုကို
ေတျကာစဥး့စာ့ေနသညးံဟနး ေပၚသညး၈
"စု .. တကိုယးေကာငး့ဆနးသလို ်ဖစးေနလာ့ မသိဘူ့ေနား …"
"ကဲ .. ေကာငးမေလ့ .. ထာ့လိုကးေတာံ … ဘာမြ ေ်ပာမေနနဲ႔ေတာံ … လာ ညေနစာ သျာ့စာ့ၾကမယး ထေတာံ .."
မငး့မငး့ ေ်ပာေ်ပာဆိုဆိုကယ
ို းတိုငး လြဲေနရမြထသညး၈ ဒါေပမယးံ ဖူ့သစးစုက မထေသ့၈ မငး့မငး့ လကးႏြစးဖကးဆနး႔၊
ကမး့ေပ့လိုကးေတာံမြ သူ႔လကးကို ဆျဲယူ၊ထသညး၈ ဒါေတာငးမြ ဆျဲထူလိုကးသညးံအတိုငး့ တစးဆစးခ္ဳိ့ ထိုငးေနေသ့သညး၈
မငး့မငး့ သူဆျဲချ္တးထာ့သညးံ ပငးတီေလ့ကို ေကာကးယူၿပီ့ ..
"ကဲ .. မေခ္ာ .. ဘာလဲ ဒါေလ့ေရာ.. ဟိုဟာေရာ ်ပနးွတးေပ့ရဦ့မလာ့ .. တကယးတဲ .."
ဒီလိုဆိုေတာံ ဖူ့သစးစု "ဟီ့ ဟီ့" ဆိုၿပီ့ ရယးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ ႏြာေခါငး့ေလ့ကို ရႈဵ႔်ပသညး၈ မငး့မငး့လကးထဲက ပငးတီကို
ဆျဲယူသျာ့သညး၈ မငး့မငး့လဲ ထိုေတာံမြ အကးရြငးမရလိုကးသညးံ သူ႔အေကာငးကို ေခ္ာံဖို႔ ေရခ္ဳိ့ခနး့ဖကးထျကးလာခဲံသညး၈
ရြဴ့ေပါကးဖို႔လုပးေတာံ သူ႔အေကာငးက သူ႔ကို အာခဵေနေသ့သညး၈ မငး့မငး့ အသာပျတးၿပီ့ "ေနပါဦ့ သာ့ႀကီ့ရာ ..
လကးဖကးေကာငး့စာ့ခ္ငးလြ္ငး ပေလာငးေတာငးတကးေႏြ့ရတယးကျ .."ဟု ေ်ပာဆိုဆဵု့မရသညး၈ ညီအစးကိုခ္ငး့ ဆိုေပမယးံ
တစးခါတစးခါေတာံ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကး မေက္လညးတာမ္ဳိ့ ရြိတတးသညး မဟုတးပါလာ့ဗ္ာ …၈
*** *** ***
မငး့မငး့ႏြငံး ဖူ့သစးစု၏ ခ္စးသူဘွသညး ေပ္ားစရာေကာငး့ပါသညး၈ အလိုကးသိေသာ၇ ခ္စးသူကို ေပ္ားေအာငး
လုပးတတးေသာ၇ အခ္စးကို ရၿပီ့်ဖစးေသားလဲ ပိုၿပီ့ သဵေယာဇဥးတျယးေအာငးလုပးတတးေသာ ခ္စးသူေၾကာငံး ဖူ့သစးစုသညး
မငး့မငး့ကို ႏြလဵု့သာ့ထဲမြ ်မတးႏို့စျာ ခ္စးမိေနၿပီ်ဖစးသညး၈ ခ္စးသူတို႔သေဘာသဘာွ စိတးေကာကး်ခငး့ႏြငံး
မကငး့ႏိုငးသညံးတိုငး မငး့မငး့က ေခ္ာံလိုကးလြ္ငး သူမသညး ဘယးလိုမြ တငး့မထာ့ႏိုငးပဲ ေပ္ာံကာ သျာ့စၿမဲ်ဖစးသညး၈
ဖူ့သစးစု အဲဒီေလာကးထိပငး မငး့မငး့ကို ခ္စးပါေလသညး၈
"နငးကမ
ို ငး့မငး့ကို အဲဒီေလာကးထိ ခ္စးတာ လျနးတာေပါံ"ဟု ပဵု႔ပဵု႔ကဆိုသ်ဖငံး ဖူ့သစးစု အခုမြ ရသညံး
သူငယးခ္ငး့အသစးႏြငံးေတာငး ႏြစးရကးေလာကး စိတးေကာကးလိုကးေသ့သညး၈ သူမလိုပဲ အေဖားငတးေနသညံး ပဵု႔ပဵု႔က
ေတာငး့ေတာငး့ပနးပနးႏြငံး ်ပနးလိုကးေခၚမြ ဖူ့သစးစု ်ပနးစကာ့ေ်ပာ်ဖစးသညး၈ သူငယးခ္ငး့ႏြစးေယာကး
်ပနးအဆငးေ်ပသျာ့ေတာံ ပဵု႔ပဵု႔က ေခါငး့တခါခါႏြငံး သူမေခၚေနၾကတိုငး့ "သစးစုတး … နငးေတာံ ေဆ့မိေနၿပီ" ဆိုၿပီ့ စသ်ဖငံး
ဖူ့သစးစု သူငယးခ္ငး့ေက္ာကို ထုကာ "်ပနးမေခၚပဲေနလိုကးမြာ"ဟု တဵု႔်ပနးသ်ဖငံး ပဵု႔ပဵု႔က ေနာကးပိုငး့တျငး မငး့မငး့အေပၚမြာ
ထာ့သညံး သဵေယာဇဥးကို စစးတမး့မထုတးေတာံေပ၈ ေ်ပာလဲရမြာ မဟုတးဟု သေဘာေပါကးလာေသာအခါ

64 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

သူမကေ်မႇာကးေပ့သူေတာငး ်ဖစးလာေသ့၏၈ ဖူ့သစးစု မငး့မငး့အေၾကာငး့ ေ်ပာသမြ္ကို ဒိုငးခဵနာ့ေထာငးသူလဲ
်ဖစးလာခဲံသညး၈
ဖူ့သစးစုသညး မငး့မငး့အာ့ အခ္စးဦ့ဆိုသညံး သဵေယာဇဥးႏြငံး တျယးတာသလို မငး့မငး့ကလဲ ဖူ့သစးစက
ု ို အခ္စးဆဵု့ဆိုသညံး
သတးမြတးခ္ကးႏြငံး ယုယ်မတးႏို့သညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငံး သူသညး ခ္စးသူအပ္ဳိစငးေလ့ကို တနးဖို့ထာ့ကာ တတးႏိုငးသမြ္
သူ႔ကိုယးသူ ေစာငံးစညး့ထာ့သညး၈ ်ခေသၤံ ဥပုသးေစာငံးသညးဆိုတာကို မၾကာ့ဘူ့ေကာငး့ ်ဖစးႏုိငးေပမယံး မငး့မငး့တကယး
ဖူ့သစးစုအေပၚတျငး အဆဵု့စျနးအဆငံးထိ မေရာကးေအာငး ေနသညးဆိုတာကေတာံ ်ဖစးဖူ့သျာ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈
လျယးေတာံမလျယးေပမယံး တတးႏိုငးသေလာကးေတာံ သူေနထိုငးသညး၈ သူ႔အိမးကိုလိုကးလာၿပီ့ ေနာကးတစးေန႔ကစ၊
ဆငး်ခငးသညံးအေနႏြငံး မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို အိမးအလညး မေခၚေတာံပါ၈ ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးလညး့
ေက္ာငး့သငးခနး့စာမ္ာ့ႏြငံး စတငး၊ အလုပးရႈပးစ်ပဳၿပီ ်ဖစးသ်ဖငံး ခါတိုငး့လို အခ္ိနးမေပ့ႏိုငးေတာံေပ၈ ၾကာ့ရကးေတျမြာဆို
သိပးေတာငး မေတျ႔်ဖစးၾကေတာံပဲ စေန၇ တနဂၤေႏျေလာကးသာ သူတို႔ဆဵု်ဖစးၾကသညး၈ ဒါေတာငး မငး့မငး့ အလုပးက
စေနေန႔သျာ့ရေသ့၊ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ေတျ႔ၾကတာ တနဂၤေႏျေန႔ တစးရကးသာ ်ဖစးလာခဲံသညး၈
လျတးလပးၿပီ့ အရျယးေရာကး ခ္စးသူႏြစးဦ့မို႔ ေတျ႔ၾကဆဵုၾကလြ္ငးေတာံ ထဵု့စဵအတိုငး့ အနမး့အရိႈကးေလ့ေတျက ရြိစၿမဲပငး၈
ထဲထဲွငးွငးသာ မလုပး်ဖစးၾကေသ့တာ ်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစု တကိုယးလဵု့ေတာံ မငး့မငး့ မကိုငးဖူ့၇ မႏိႈကးၾကညံးဖူ့သညံး
ေနရာမရြိေပ၈ တခ္ဳိ႔ စကတးတိုတိုေလ့ ွတးလာေသာ ရကးမ္ာ့ဆို မငး့မငး့လကးက ေအာကးကေနလြ္ိဳကာ
ွငးွငးသျာ့တတးလို႔ ဖူ့သစးစုက အဲဒီလိုလုပးလြ္ငး ေနာကးစကတးတိုတိုမွတးေတာံဘူ့ေနားဟု ေ်ပာထာ့ရသညး၈
တစးခုေတာံရြိသညး၈ ႏြစးေယာကးစလဵု့က ထိနး့ေတာံထိနး့ၾကပါသညး၈ အရြိနးအရမး့တကးလာလြ္ငး
မငး့မငး့ကေသားလညး့ေကာငး့၇ ဖူ့သစးစုကေသားလညး့ေကာငး့ တစးဦ့ဦ့က ဖယးချာကာေနလိုကး်ခငး့်ဖငံး
ခ္စးသူသကးတမး့ တစးလေက္ားေက္ား ၾကာသညးအထိ ဒီအတိုငး့ ရြိေနခဲံၾကေလသညး၈ ေ်ပာရလြ္ငး သူတို႔ႏြစးဦ့
ခ္စးသူဘွက outdoorသာ မ္ာ့ေနၿပီ့ indoor အ်ဖစးသို႔ ်ပနးမေရာကးခဲံေသ့ေပ၈ outside ၉သာ အခ္ိနးကုနးၿပီ့ inside
မ်ဖစးၾကေသ့ဟု ဆိုလြ္ငးလဲ ရမညးထငးပါသညး၈
သို႔ေသား …
ဆိုငး့မဆငံး ဗဵုမဆငံးႏြငံး ရျာခ္လိုကးသညံးမို့က တိုပါ့႐ို့အမးအာတီနာ့က Town Park ထဲတျငး
တစးေယာကးႏြငံးတစးေယာကးဖကး၊ မို့မ်မငးေလမ်မငး(တကယးလဲ မ်မငးသ်ဖငံ)း ၾကညးႏု့ေနၾကေသာစဵုတျဲကို
ရႊဲရႊဲစိုသျာ့ေစသညး၈ ဖူ့သစးစု မငး့မငး့ ရငးချငးထဲမြ လူ့လဲထကာ ေဆာငးထာ့သညံး ထီ့ကိုထုတး၇ ဖျငံးကာလိုကးေပမယံး
ထမိနးအနာ့သာ့ေတျကေတာံ သဲသဲမဲမဲ ရျာသညံး မို့ဒဏးမြ မလျတးေတာံပါေခ္၈
"ကိုကို ဘယးလိုလုပးၾကမလဲ … ထမိနးေအာကးေ်ခေတျ စိုကုနးၿပီ …ေက္ာေတျလဲ စိုသျာ့ၿပီ ထငးတယး .."
"တကးစီ ငြာ့ၿပီ့ ်ပနးမလာ့ .. စု …"
"အေစာႀကီ့ ရြိေသ့တာ ..ကိုကိုက စုကို ်ပနးေစခ္ငးၿပီလာ့ …"

65 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖူ့သစးစု ႏႈတးခမး့စူ၊ ေ်ပာသညး၈ ဟုတးေတာံဟုတးသညး၈ သူတို႔ႏြစးေယာကးခမ္ာ တစးပတးလဵု့မြ ဒီတနဂၤေႏျတစးရကးထဲ
ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ ေတျ႔ၾကရတာ ်ဖစးသညး၈ ေနာကးအပတးဆိုလြ္ငး ဖူ့သစးစု exam တစးခု ေ်ဖရေတာံမညးမို႔ အာ့ဖို႔က
မေသခ္ာလြေပ၈ ထိုစာေမ့ပျဲရြိေနသညံးအတျကးလဲ သူတို႔ႏြစးဦ့ တုိငးပငးၿပီ့ တိုပါ့႐ို့ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ကို ထျကးလာၾကတာ
်ဖစးသညး၈ အခုေတာံ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ဆိုလို႔ ်မနးမာဆနးဆနးေလ့ ွတးလာခဲံသညံး မေရႊေခ္ာ၏ ထမိနးေအာကးပိုငး့က
်မငးမေကာငး့ေအာငးကို စိုေနသညး၈ ဒီအေ်ခအေနမ္ဳိ့နဲ႔ေတာံ သူတို႔ ပထမ အစီအစဥးအတိုငး့ စီတီ့ေဟာသျာ့လို႔
ရေတာံမညး မဟုတး၈ ေရစိုေန၊ တငး့ေ်ပာငး့ေနသညံး ဖူ့သစးစု၏ ေနာကးပိုငး့အလြက သႀကၤနးမငး့သမီ့ႏြငံး
မ်ခာ့်ဖစးသျာ့မညး၈ မငး့မငး့ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးတစးခုကို ခပး်မနး်မနး ခ္လိုကးပါသညး၈
"ကိုကို႔ အိမးပဲ လိုကးခဲံေတာံကျာ .."
"အယး .."
လြ္ပးစီ့လကးလိုကးမႈေၾကာငံး ဖူ့သစးစု မ္ကးလဵု့ေလ့ ွိုငး့သျာ့တာ မငး့မငး့ ေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့ ရြငး့်ပမညး်ပဳစဥးတျငး
နာ့ကျဲမတတး မို့ခ္ိမး့သဵကို ၾကာ့လိုကးရသညး၈
"အေမံ …"
ဖူ့သစးစု သူ႔ကို က္ဳဵ့ဖကးသ်ဖငံး မငး့မငး့ကိုငးထာ့သညံးထီ့က အရြိနးပ္ကးၿပီ့ လညးထျကးသညး၈ မို့စကးေတျကလဲ အလစးကို
ေခ္ာငး့ေနသလာ့ ထငးရေလာကးေအာငး ထီ့ခဏဟာသျာ့သညးႏြငံး သူတို႔ႏြစးဦ့၏ မ္ကးႏြာေတျဆီ
အညိဳ့နဲ႔ေရာကးလာသညး၈ ဒီတစးခါေတာံ ဖူ့သစးစု၏အကၤ္ီသညး ေရြ႕ပိုငး့ပါ စိုသျာ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈
"စု … ဘာမြေ်ပာမေနနဲ႔ေတာံ … အေ်ခအေနက မရေတာံဘူ့ …"
"အငး့ပါ .. မေ်ပာေတာံဘူ့ .. ်မနး်မနးသျာ့ရေအာငး .. မို့ခ္ိမး့တာ လနး႔စရာႀကီ့ .."
အေစာတုနး့က အငးတငးတငးႏြငံး ဖူ့သစးစုခမ္ာ စကၤာပူမို့ တစးခ္ကးလဲ ခ္ိမး့လုိကးေရာ မငး့မငး့ကို တို့၊ ဖကးၿပီ့ေတာံ
အေ်ပ့အလႊာ့ကို ေထာကးခဵေလသညး၈ ေရဒီယိုေခတးတုနး့က အဆိုေတားဘုိဘုိဟနး ထီ့ေလ့တစးေခ္ာငး့နဲ႔ေတာံ
အလုပးမ်ဖစးဘူ့ဟု ဆိုထာ့ခဲံသညးႏြငံးအညီ သူတို႔ႏြစးေယာကး တကယးအလုပးမ်ဖစးေတာံပဲ မို့ေတျေရေတျ ၾကာ့ထဲမြာ
တုနး႔ဆိုငး့တုနး႔ဆိုငး့ႏြငံး မငး့မငး့အိမးဘကး ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈ စကၤာပူမို့ဆိုတာကလဲ မရျာလြ္ငးသာ မရျာတာ၇
ရျာလြ္ငးေတာံ ခပးၾကမး့ၾကမး့မို႔ ခ္စးသူႏြစးဦ့ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကး ဖကးထာ့သညံးတိုငး လူခ္ငး့မထိသညံး
ဟိုဘကး်ခမး့ေတျက ရႊဲရႊဲကို စိုသျာ့ေတာံသညး၈
"ဘယးသူမြ မရြိဘူ့လာ့ .."
"ဟုတးပါံ … ေ်ပာဖို႔ ေမံေနတာ .. ဂ္ိမး့စးတို႔ ဂ္ေဟာသျာ့ၾကတယး … ဘာလဲ .. စုက ဘယးသူမြ မရြိတာနဲ႔
မွငးခ္ငးေတာံဘူ့လာ့ .."
"ဟုတးပါဘူ့ … တိတးဆိတးေနလို႔ ..."

66 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကဲ .. မေခ္ာ .. စိတးထဲ တမ္ဳိ့်ဖစးမေနနဲ႔ .. ေရာံ ဒီမြာ အခနး့ေသာံ .. အဲဒီမြာ ဗီဒိုေသာံလဲ ပါတယး .. ်မနး်မနးဆနးဆနးသာ
ွငးၿပီ့ အွတးဗီဒိုထဲက အဆငးေ်ပတာနဲ႔ ွငးလဲေတာံ … အေအ့ပတးမယး ..ၿပီ့လြ္ငးသာ အခနး့အ်ပငး ်ပနးထျကးလာခဲံ
…ကိုကို ေကားဖီေဖ္ားလိုကးဦ့မယး …"
မငး့မငး့ အခနး့ေသာံကို လြမး့ေပ့ၿပီ့ ဧညံးခနး့ေနာကးဘကးက dry kitchen ဆီသို႔ ေလြ္ာကးသျာ့သညး၈ ဖူ့သစးစု မငး့မငး့
ထျကးသျာ့ရာသို႔ ေတျၿပီ့ ေင့ၾကညံးေနေသ့သညး၈ ၿပီ့မြ ဟငး့ခနဲ သကး်ပငး့ခ္ကာကိုကို႔အခနး့ဘကးသို႔ ခပးသျကးသျကးေလ့
သျာ့လိုကးသညး၈ တကယးဆို သူမလဲ ထမိနးေရစိုေန်ဖငံး အေတားေအ့ေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ မလဲလို႔ မ်ဖစး၇ ထမိနးအနာ့ကေန
ေရစကးေတျက ၾကမး့်ပငးေပၚေတာငး က္ေနသညး၈
မငး့မငး့ ေကားဖီေဖ္ားၿပီ့သညံး အခ္ိနးထိ ဖူ့သစးစု အ်ပငးထျကးမလာေသ့ေပ၈ မတတးႏိုငးသညံး အဆဵု့ စိုရႊဲေနသညံး
သူ႔တီရြပးကို ချ္တးကာ ေရညစးၿပီ့ လြမး့ဖို႔ အွတးတနး့ရြိရာ ေနာကးေဘ့ဘကးသို႔ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈
"ကို ..ကို .. အယး .."
မငး့မငး့က အခနး့နာ့ အ်ဖတး သူ႔အခနး့တဵခါ့ ပျငံးလာၿပီ့ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာွငး့ွငး့ေလ့ တဵခါ့ေနာကးကျယးမြ
ေပၚလာသညး၈ ေကာငးမေလ့သညး မငး့မငး့၏ တီရြပးအ်ဖဴတစးထညးႏြငံး ပုဆို့တစးထညးကွ
ို တးထာ့၏၈ ပုဆို့ကို
ထမိနးလိုပတးကာ ွတးထာ့သ်ဖငံး သူမပဵုစဵက ရယးခ္ငးစရာေတာငး ေကာငး့ေနသညး၈ သို႔ေသား ရယးခ္ငးစရာ
မေကာငး့သညးက တီရြပးေအာကးက မို႔ေဖာငး့ထျကးေနေသာ အရာ်ဖစးသညး၈ ထိုေနရာက ဘယးလိုပဲ
ေယာက္းာ့ေလ့အွတးအစာ့ကို ွတးထာ့ေပမယံး မိနး့ကေလ့ ်ဖစးေၾကာငး့ကို ႂကျာ့ႂကျာ့ွငံွ
း ငံးႏြငံး
ထုတးေဖားကာေ်ပာေနသညး၈ ပိုဆို့သညးက ဖူ့သစးစု ေရစိသ
ု ျာ့သညံး ဘရာကိုပါ ချ္တးပစးထာ့ခဲံဟနးတူသညး၈
ႏို႔သီေလ့ေတျေနရာက အရာေလ့ထငးဟပးေနသညး၈ မငး့မငး့ ထိနး့ထာ့သညံးၾကာ့မြ စိတးလျတးထျကးသျာ့သညး၈
"အေမံ .."
ဒီတစးခါ ဖူ့သစးစု အာေမတိတးသဵ ်ပဳ်ခငး့သညး မို့ခ္ိမး့သဵေၾကာငံးမဟုတးပဲ ခပးၾကမး့ၾကမး့ ေပျ႔ဖကးလိုကးသညံး မငး့မငး့၏
လုပးရကးေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈ အ်ပငးဘကးက မို့သီ့မို့ေပါကးထကးပငး ်ပငး့ထနးလြမညံး အနမး့မ္ာ့၏
ေခၚေဆာငးရာေနာကးတျငး သူႏြငံး ဖူ့သစးစုသညး တဵခါ့ွနာ့ကေန ေမျ႔ယာေပၚသို႔
တရြိနးထို့ေရာကးသျာ့ၿပီ့ကိုယးခ္ငး့ထပးကာလဲက္သညး၈ တီရြပးတစးထညး ၾကာ့ကခဵေနေသ့ေသားလညး့
ဘရာမပါေတာံသညံး ရငးသာ့ေတျ၏ အထိအေတျ႔က တပးမကးခ္ငးစရာေကာငး့လြပါသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏
ႏႈတးခမး့ေတျကို မလျတးတမး့စုပးနမး့ေနရငး့က သူ႔လကးကို တီရြပးေအာကးေ်ခကေန ပငံးကာ ဆျဲလြနးပစးလိုကးသညး၈
"အေမံ .."
ဖူ့သစးစု ေအားရ်ပနးၿပီ၈ မငး့မငး့၏ ႏႈတးခမး့သညး ေခ္ာမျတးႏုေထျ့ေနသညံး ရငးသာ့တစးဖကးကို
ငဵု႔ကာစုပန
း မး့လိုကးေသာေၾကာငံး ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ တစးဖကးကို ခဲထာ့ရငး့ ေနာကးတစးဖကးကို လကးႏြငံးဆျသညး၈
အရငးတစးခါ ခ္စးၾကတုနး့က သူ ဖူ့သစးစု၏ အေပၚပိုငး့အလြကို မ်မငးခဲံရလိုကးပါ၈ ဘာဂ္ာပဲ ဆျဲ်ဖစးခဲံ၊ သူမ၏
ေအာကးပိုငး့အလြႏြငံးပဲ ရငး့ႏြီ့ခဲံရသညး၈ ထိုအလြႏြငံးပငး သူ ဖူ့သစးစုကို 10 out of 10 ေပ့ခဲံၿပီ့်ဖစးသညး၈ အခုတဖနး

67 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မို႔အိ်ဖဴေဖျ့ေနသညံး ရငးႏြစးမႊာကို ်မငးရေတာံ သူတစးဆယးနီ့ပါ့ထပးေပ့ရဦ့မညး ထငးသညး၈
သူလကးတစးဆုပးစာထကးနဲနဲေလ့ ပိုမညံး သူမ၏ ရငးသာ့ေတျသညး သာ့ေကာငး့မိခငး်ဖစးမညံး အရိပးလကၡဏာေတျႏြငံး
်ပညံွ
း ေသာ အလဵု့အွနး့ရြိေပသညး၈ ပနး့ေသျ့ေရာငး ႏို႔သီ့ေခါငး့ေလ့ေတျကမူ ရြညးလဲမရြညး၇ ်မဳပးလဲ်မဳပးမေနပဲ
သူ႔လကးမႏြငံးလကးညိဳ့ပျတးကာ ေဆာံကစာ့လို႔ရေအာငး အဆငးသငံး ရြိေနသညး၈ ထိုအရာေတျအာ့လဵု့ကို မငး့မငး့
လကးႏြငံးသာမက ပါ့စပးႏြငံးပါ ေကာငး့ေကာငး့ေဆာံေပ့လိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ လကးကမူၿပီ့ခဲံသညံးအႀကိမးကအတိုငး့
သူ႔ဆဵပငးေတျကို ထို့ဖျကာေနသညး၈
ဖူ့သစးစု ွတးထာ့သညးံ သူ႔ပုဆို့က ေမျ႔ယာေပၚကို ထပးကာလဲက္စဥးကတညး့က ကျ္တးခ္ငးခ္ငး ်ဖစးေနရာ
မငး့မငး့လကးကနဲနဲ ထပးလႈပးရြာ့လိုကးသညးႏြငးံ သူမကိုယးမြ ကျာသျာ့သညး၈ ကျငး့လဵု့ကျ္တးသျာ့ေအာငးေတာံ မငး့မငး့
ေ်ခေထာကးကို ကူၿပီ့ လႈပးရြာ့ေပ့လိုကးသညး၈ ေအာကးပင
ို း့ဗလာ ်ဖစးသျာ့သညးတျငး က္ငးလညးခဲံဖူ့ေသာ
လျငးတီ့ေ်ပာငးႏြငးံ လြ္ဳိေ်မာငးေလ့က အရငးတစးႀကိမးကလိုပဲ ခ္စးစဖျယး ခရီ့ဦ့ႀကိဳ်ပဳေနသညး၈ ်မငးယဵုႏြငးံစိတးထခ္ငးစရာ
ေကာငး့ေနသညးမို႔ မငး့မငး့ သူ႔လကးကို တငး့တငး့ေစံေနသညးံ အွေလ့ဆီသို႔ မဆိုငး့မတျ လြမး့သညး၈
လကးေခ္ာငး့ေလ့မ္ာ့က အကျဲေၾကာငး့ေလ့ကို ထိလိုကးသညးႏြငးံ တၿပိဳငးနကး ဖူ့သစးစု ဆတးခနဲ
ေခါငး့ေထာငးၾကညးံသညး၈
"ကိုကို … စုကို ခ္စးလာ့ …"
"ခ္စးတာေပါံ စုရယး .... အသညး့နငးံေအာငးကို ခ္စးတယး"
ဒီလိုမ္ဳိ့ေမ့ချနး့က သူတို႔ႏြစးေယာကးၾကာ့ ဘာမြ ဆနး့ၾကယးသညးမဟုတးေပမယးံ အခုအခ္ိနးမြာ ဘာ်ဖစးလို႔ ေမ့လဲဆိုတာ
သေဘာေပါကးေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ေလ့ေလ့နကးနကးပဲ ေ်ဖပါသညး၈ အပ္ဳိစငးမိနး့ကေလ့တစးေယာကးအတျကး အခုလိုမ္ဳိ့
အခ္ိနးတျငးကိုယးံခ္စးသူဆီမြ "ခ္စးတယး" ဆိုသညးံ စကာ့ကို အၾကာ့ခ္ငးဆဵု့ ်ဖစးလိမးံမညးဆိုတာကို သူစာနာမိပါသညး၈
လိႈကးလိႈကးလြဲလြဲ ေ်ဖၾကာ့သညးံ စကာ့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ေက္နပးသျာ့သညး၈ ဘာမြ ထပးမေ်ပာေတာံပဲ ေခါငး့အဵု့ေပၚ၉သာ
အက္အန်ပနးမြီထာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ကို ရီေွေွႏြငးံ စိုကးၾကညးံေနသညး၈ ႏႈတးခမး့ဖ္ာ့ေလ့ေတျက
တလႈပးလႈပး်ဖစးေနသညးံအတျကး သူမ အရမး့စိတးလႈပးရြာ့ေနမြနး့ေတာံ သိသာလြသညး၈ မငး့မငး့ကိုယးကိုနဲနဲေရႊ႔ကာ
အေပၚဘကးတို့ၿပီ့ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာေလ့အာ့ မို့၊ တရႈိကးရႈိကးမကးမကး ၾကညးံသညး၈ မငး့မငး့၏ အၾကညးံက
ချငးံေတာငး့်ခငး့ဆိုသညးံ အနကးကိုေဆာငးၿပီ့ ဖူ့သစးစု၏ တနး်ပနးအၾကညးံ၉မူ ချငးံ်ပဳ်ခငး့ဆိုသညးံ သေဘာကို
်မငးလိုကးရေသာအခါ စမး့မိထာ့သညးံ အွေလ့ထဲသို႔ လကးညိဳ့ကို စတငး ထို့ထညးံသညး၈ တငး့အာ့တစးခုကို ေက္ားၿပီ့မြ
စိခနဲ အထဲကို ွငးသျာ့၏၈ တၿပိဳငးတညး့လို ဖူ့သစးစု ေပါငးတဵႏြစးဖကးကလဲ ဆျဲဖျငးံလိုကးသညးံ တဵခါ့ရျကးမ္ာ့အလာ့
အလိုအေလ္ာကးကာ့ကာ ထျကးသညး၈
"အငးံ …"
မ္ကးလဵု့ေလ့ ပျငးံလ္ကးသာ့ႏြငးံ မ္ကးႏြာေလ့မဲံသျာ့သညးံ ဖူ့သစးစု၏ ပဵုရိပးက မငး့မငး့ ႏြလဵု့သာ့ထဲမြာ စျဲနကးစျာ
ထငးက္နး၏၈ သူ စိတးမထိနး့ႏိုငးပဲ ေကာငးမေလ့၏ နဖူ့်ပငးကိုနမး့သညး၈ ဖူ့သစးစု မ္ကးေတာငးေလ့ေတျ စငး့က္သညး၈

68 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မ္ကးႏြာေလ့က ေမာံေမာံေလ့ ်ဖစးလာသညး၈ မငး့မငး့ အနမး့က မ္ကးချဵသာ့မို႔မို႔ေလ့ေတျကိုဆီ ကူ့သျာ့သညး၈ ၿပီ့ေတာံ
ႏြာတဵလျငးလျငးေလ့၇ ထိုမြ ပါ့မုိ႔မို႔၇ အဆဵု့သတး ႏႈတးခမး့ပါ့ေလ့ေပၚေရာကးသညးံ အခ္ိနးတျငးမူ ေအာကးဘကးတျငးလဲ
လကးညိဳ့တစးေခ္ာငး့ေတာငး မကေတာံပဲ လကးခလယးပါ အထဲကို ေရာကးေနေလၿပီ၈ မငး့မငး့ အတငး့ကာေရာ
ထို့ထညးံသညးေတာံ မဟုတးပါ၈ အငယးေကာငးအတျကး လမး့ေၾကာငး့ေပ့်ခငး့သာ့ ်ဖစးသညး၈ သိပးမၾကာခငးပငး
အေပါကးွေလ့က အရညးေတျရႊဲလာသညး၈
မငး့မငး့ လကးေခ္ာငး့ေတျကို ်ပနးထုတးၿပီ့ ကုတငးေပၚက ဆငး့သညး၈ ရငးခုနးမႈအသစးမြာ ေမ္ာလျငးံေနေသာ ဖူ့သစးစုသညး
မငး့မငး့ သူ႔အနာ့မြ ႐ုတးခ္ညး့ကျာသျာ့သညးတျငး မ္ကးလဵု့ေတျကို မဖျငးံခ္ငးဖျငးံခ္ငးႏြငးံ လြမး့ၾကညးံသညး၈ မငး့မငး့
အဵဆျဲကိုဖျငးံၿပီ့ အထုပးေလ့တစးခုကို ဆျဲယူလာတာ ေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့လကးထဲက အရာကို ်မငးသညးႏြငးံကိုကိုက သူမကို
အခ္စး၏အဆဵု့စျနးသို႔ ေခၚေဆာငးေတာံမညးဆိုတာ သေဘာေပါကးသညး၈ကိုကို သူမအေပၚ ခ္စးသညးံအခ္စးကို
သဵသယမ်ဖစးသ်ဖငးံ ေနာကးဆကးတျဲေရာကးလာမညးံကိုကို႔ အ်ပဳအမူေတျကို မတာ့်မစးခ္ငးပါ၈ သို႔ေသားလညး့
လကးထဲကအထုပးကိုမူ ဖူ့သစးစု သေဘာမက္၈
"ကိုကို .. အဲဒါႀကီ့ စျပးမလို႔လာ့ …"
"ဟုတးတယး .. စု … စု စိတးထဲမြ တမ္ဳိ့ ်ဖစးလို႔လာ့ …"
"ဒီအတိုငး့ပဲလုပး .. ကုိကို … စု ေနာကးမြေဆ့ေသာကးလိုကးမယး .. ဟိုေကာငးံဆီမြာ ေဆာငးထာ့တာရြိတယး .."
ခ္စးသူေလ့၏ စကာ့ကို ၾကာ့ေတာံ မငး့မငး့ အေပ္ားႀကီ့ေပ္ားသျာ့သညး၈ အမြနးတကယးဆို သူလဲ
က္နး့မာေရ့အသိေၾကာငးံသာ အစျပးသဵု့ရ်ခငး့်ဖစးၿပီ့ ဒါႀကီ့တပးေနရတာကို သိပးေတာံမႀကိဳကး၈ မငး့မငး့ လကးထဲက
အထုပးကို ်ပနးခ္ထာ့လိုကးၿပီ့ ကုတငးေပၚ ်ပနးတကးသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ႏႈတးခမး့ကို ်မတး်မတးႏို့ႏို့်ဖငးံ ်ပနးနမး့သညး၈
"ကိုကို ေ်ဖ့ေ်ဖ့လုပးေနား .."
မငး့မငး့ အနမး့ေတျရပးၿပီ့ သူမနာ့က ချာသျာ့ေတာံ ဖူ့သစးစု မ္ကးလဵု့ဖျငးံၾကညးံရငး့ ေ်ပာသညး၈ မငး့မငး့
ေခါငး့တစးခ္ကးညိမးံ်ပၿပီ့ သူ႔ေဘာငး့ဘီကို အခုမြ ချ္တးရသညး၈ စကၠနး႔ပိုငး့အတျငး့ သူ႔ေကာငးက
မာနးအ်ပညးံႏြငးံထျကးလာသညး၈ ဖူ့သစးစုကို ၾကညးံေတာံ သူမ မ္ကးလဵု့ေတျ ်ပနးမြိတးထာ့သညးကို ေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့
ဒါလဲ ေကာငး့တာပဲဟု ေတျ့လိုကးမိသညး၈ ေတားၾကာေန အလကာ့သကးသကး ေခ္ာံေမာံေနတာႏြငးံ အခ္ိနးကုနးေနဦ့မညး၈
"အေမံ .."
သူ႔ထိပးႏြငးံေတံကာ ေထာကးလိုကးစဥးမြာပငး ဖူ့သစးစုက သူမထဵု့စဵအတိုငး့ ေယာငးေအားသညး၈ မ္ကးလဵု့ကေတာံ
ပျငးံမလာပါ၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏ ေပါငးရငး့သာ့ႏြစးဖကးကို လကးႏြငးံဆုပးကုိငးထိနး့ၿပီ့ တစးခ္ကးတညး့ႏြငးံ ွငးေအာငး အာ့ႏြငးံ
ဖိထညးံသညး၈ ်ဗစးဆိုသညးံ အသဵက မတို့မက္ယး်မညးၿပီ့ သူ႔ထိပးက ကျ္ဵွငးသညး၈ ႏု့ညဵံအိေထျ့မႈႏြငးံအတူ
ေစ့ပိုငးတငး့ၾကပးသညးံ အရသာက တျဲ၊ ရရြိသညး၈ မြိတးထာ့သညးံ ဖူ့သစးစု မ္ကးလဵု့ေတျ ်ပနးပင
ျ းံလာသညး၈
"ကို ..ကို !!"

69 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ွိုငး့ွိုငး့ေလ့ ်ဖစးသျာ့ေသာ ေကာငးမေလ့၏ မ္ကးလဵု့မ္ာ့က အထိတးတလနး႔ ်ဖစးေနသညးံ ပုဵေပၚေနသညး၈ မငး့မငး့
ထိနး့ကာကိုငးထာ့သညးံလကးကို ်ပနးထုတးၿပီ့ ပါ့်ပငးမို႔မို႔ေလ့ကို ဖျဖျေလ့ ပျတးေပ့သညး၈ ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာေလ့က
ေစာငး့လာၿပီ့ သူ႔လကးကို လိုကးနမး့သညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ႏႈတးခမး့ပါ့ေလ့ေတျက သူ႔လကးမကို ထိကာ နမး့ေနခ္ိနးတျငး သူ
ေနာကးထပး နညး့နညး့ေရြ႕တို့လိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစု ႏႈတးခမး့က ဟသျာ့ၿပီ့ မငး့မငး့လကးမကိုကိုကးသညး၈
"အာ့ …."
"နာသျာ့လာ့ …"
"ခစး .. ခစး … ဟီ့ .. ဟီ့ .."
ဒီစကာ့ကို ႏြစးေယာကးစလဵု့ ၿပိဳငးတူေမ့မိၾကသညး၈ ေမ့ၾကမညးေပါံ ေအားလိုကးသညးံ "အာ့" ဆိုသညးံ အသဵက
ႏြစးေယာကးပူ့ အသဵ်ဖစးေနၾကတာကို့၈ ၿပီ့မြ ဖူ့သစးစုေရာ မငး့မငး့ပါ တိုငးပငးမထာ့ပဲ တူတူ ရယးမိၾက်ပနးသညး၈ မငး့မငး့
စိတးလျတးကိုယးလျတးရယးမိသ်ဖငးံကိုယးကိုေကာံလိုကးသလို ်ဖစးသျာ့ရာ သူ႔အေကာငးက တငး့ခနဲေနေအာငး
ေနာကးထပးတို့ွငးသညး၈ ဒီတစးခါေတာံ တငး့ရငး့ေနသညးံ ညႇစးအာ့အ်ပငး ထိပးတညးံတညးံမြ ေတာငးံခဵထာ့သညးံ
အရာတစးခုႏြငးံပါ လာတို့သညး၈
"ကို ..ကို …"
"ရလာ့ … စု …ေတားေတားေတာံ ွငးေနပါၿပီ …"
"ရေတာံရတယး .. ဒါေပမယးံ နာလဲနာတယး …"
"ဒါက အစမို႔လို႔ပါကျာ .. ေနာကးေတာံလဲ အဆငးေ်ပသျာ့မြာေပါံ … ဘယးအရာမဆို အစမြာ ခကးခဲတာပဲကို .. ဟီ့ .. ဟီ့
.."
မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့ စိတးအာ႐ဵုေ်ပာငး့ေအာငး ေနာကးသလို ေ်ပာငးသလိုနဲ႔ ဟိုေ်ပာဒီေ်ပာေတျလုပးရသညး၈
ေအာကးဘကးတျငးလဲ ခါ့ကိုသဵု့ၿပီ့ မသိမသာေလ့ ထုတးခ္ညး သျငး့ခ္ညးႏြငးံ ဆျေပ့သညး၈ တငး့ၾကပးမႈက
ေ်ပေပ္ာကးမသျာ့သညးံတိုငး အရညးေတျရႊဲေနၿပီမို႔ ွငးေနသညးံ အပိုငး့ကေတာံ အဆငးေ်ပေ်ပႏြငးံ လႈပးရြာ့လို႔ရေနသညး၈
ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာက ပဵုမြနးအတိုငး့ ်ပနး်ဖစးလာေသာအခါ မငး့မငး့ သူမပုခဵု့ႏြစးဖကးကို မိမိရရဆျဲၿပီ့ ႏႈတးခမး့ပါ့ေလ့ကို
ဖိကာစုပးနမး့သညး၈ ဖူ့သစးစုကလဲ သူအနမး့ကို တဵု႔်ပနးပါသညး၈ သူတို႔ႏြစးဦ့၏ အနမး့က အခ္ိနးပိုငး့ခနအတျငး့
အရြိနး်မငးံတကးသညး၈ ဖူ့သစးစု အနမး့ေတျ၉ ေမံေမာေနေလာကးၿပီဆိုသညးံ အခ္ိနးမြ မငး့မငး့ အသကးကိုေအာငးံၿပီ့
လႈပးရြာ့လုိကး၏၈
"အိ …."
ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ မလျတးေအာငး စုပးနာ့ထာ့သညးံၾကာ့က ဖူ့သစးစု၏ ညညး့သဵက အ်ပငးဘကးကို လြ္ဵကာၾကသညး၈
ေကာငးမေလ့သညး ေပါငးတဵေတျတဆတးဆတး တဵုသျာ့ယဵုမက ရငးေတျပငး ေကာံကာတကးသညးကို
မငး့မငး့ကကိုယးခ္ငး့ကပးထာ့၊ သိလိုကးသညး၈ မငး့မငး့ ဒီအခ္ိနးသညး သနာ့ညႇာတာေနလို႔ အလုပးမ်ဖစးႏိုငးဟု

70 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

တျကးဆကာ အတာ့အဆီ့ကို ေက္ားလႊာ့လိုကးႏိုငးၿပီ ်ဖစးသညးံ သူ႔ထိပးကို အဆဵု့စျနးထိေရာကးေအာငး
ထို့ထညးံလိုကးသညး၈
"ကိုကို !!! …"
ေအာကးဘကးကို အာ႐ဵုစိုကးကာ လုပးလိုကးရသညးံအ်ပငး ဒီတစးခ္ကးကေတားေတားံကို ်ပငး့ထနးသညးမို႔ ဖူ့သစးစု
ေခါငး့ခါလိုကးသညးတျငး မငး့မငး့ ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ေတံမထာ့ႏိုငးေတာံပါ၈ ဖူ့သစးစုမ္ကးရညးၾကညးေလ့ေတျ ွဲေနသညးံ
မ္ကးွနး့ႏြငးံ သူ႔ကို စိုကးကာၾကညးံေနသညး၈
"ေဆာရီ့ … စု .. ဒီလိုမလုပးရငး …"
"အငး့ .. ကျ္တး .. ကျ္တး … အကုနးလဵု့ ွငးသျာ့ၿပီလာ့ .."
"ွငးသျာ့ၿပီ .. ထပးသျငး့စရာလဲ မရြိေတာံဘူ့ …ဟီ့ ဟီ့ …"
ဖူ့သစးစု ေထာကးထာ့သညးံ သူ႔လကးေမာငး့ကို လကးတစးဖကးႏြငးံ ်ဖနး့ခနဲ ်မညးေအာငးပငး ႐ိုကးသညး၈ ဒီလိုအ႐ိုကတ
း ျငး
လႈပးလႈပးရြာ့ရြာ့ ်ဖစးသျာ့လို႔ထငးသညး၈ သူမ မ္ကးႏြာေလ့က အနညး့ငယး မဲံတကးသျာ့်ပနးသညး၈
"အီ့ …. ထပးသျငး့လဲ .. ဗိုကးထဲက ေဖာကးထျကးဖို႔ပဲ ရြိေတာံတယး …"
"မထျကးပါဘူ့ … စုကလဲ … ဒါမ္ဳိ့လုပးလို႔ ဗိုကးေပါကးသျာ့တယးဆိုတာ ၾကာ့ဖူ့လို႔လာ့ .."
"ေတားၿပီ ..ေတားၿပီ .. ေပါကးတတးကရေတျ မေ်ပာနဲ႔ေတာံ … လုပးမြာလဲ လုပးေတာံ .. ဒီမြာ ခဵထာ့ရတာ မစာ့သာဘူ့ …"
"ကဲ .. ဒါ်ဖငးံ စၿပီေနား … မရဘူ့ ဆိုရငးသာ ေ်ပာ …"
တကယးလုပးေတာံလဲ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို အံဵၾသရ်ပနးသညး၈ ေကာငးမေလ့သညး ပထမဆဵု့အႀကိမး ်ဖစးေပမယးံ
"နာသညး"၇ "ေအာငးံသညး"၇ "မခဵႏိုငးဘူ့" ဆိုၿပီ့ တစးချနး့မြ မေ်ပာ၈ မငး့မငး့ ပဵုမြနးအတိုငး့ ေ်ဖ့ေ်ဖ့ခ္ငး့ လုပးေပ့ေနတုနး့က
မ္ကးလဵု့ေလ့ မြိနး့ကာ ၿငိမးၿပီ့ေတာံခဵသညး၈ ရေလာကးၿပီ ထငးၿပီ့ tempo တငးလိုကးေတာံလဲ သူ႔လညးပငး့ကို သိုငး့ဖကးကာ
အသဵတို့တို့ႏြငးံ ညညး့ရငး့ ေတာငးံခဵထာ့သညး၈ သူမကေတာငးမြ အာ့ေပ့အာ့ေ်မႇာကးသညးံ သေဘာႏြငးံ မငး့မငး့
ေက္ာကုနး့ကို ပျတးေပ့ေသ့သညး၈ ဖငးသာ့ေတျကိုလဲ လကးသညး့ႏြငးံ တစးခ္ကးတစးခ္ကး ကုတး်ခစးသညး၈ ဒီလုိဆိုေတာံ
မငး့မငး့ ဘယးလိုမြ ထိနး့မထာ့ႏိုငးေတာံပဲ စိတးလျတးထျကးသျာ့သညး၈ ညႇာမေနေတာံပဲ ခပး်ပငး့်ပငး့၇ ခပးၾကမး့ၾကမး့
ေဆာငးံခ္ကးေတျကိုသာ ဆကးတိုကး အသဵု့်ပဳသညး၈
တငး့ၾကပးစီ့ပိုငးသညးံ အရသာက ေကာငး့လျနး့အာ့ႀကီ့ေနရာ မငး့မငး့ စိတးတငး့ထာ့သညးံၾကာ့မြ
နာရီွကးေက္ားေက္ားၾကာခ္ိနးတျငး ဘယးလိုမြ တာ့ထာ့လို႔မရေတာံပါ၈ အသစးစကးစကး ေ်မာငး့ေလ့ထဲကို သူ႔အရညးေတျ
အ်ပညးံ flood ်ဖစးသညးႏြငးံမ်ခာ့ ပနး့သျငး့လိုကး်ခငး့်ဖငးံ အဆဵု့သတးလိုကးသညး၈ အစျပးမပါသညးံအတျကးလဲ အရသာက
ပိုရြိေနသညးဟု သူခဵစာ့ရေသ့သညး၈ မငး့မငး့ မိနစးေတားေတားၾကာသညးံတိုငး အငယးေကာငးကို ်ပနးမထုတး်ဖစး၈ ဖူ့သစးစု
ပုခဵု့ႏြစးဖကးကိုအာ့ရပါ့ရ ဖကးထာ့ရငး့ ညိမးသကးေနမိသညး၈

71 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေနာကးေတာံမြ သူအသိ်ပနးွငးလာၿပီ့ ဖူ့သစးစုကိုယးေပၚမြ ႂကျ၊ သူမေဘ့မြာ ွငးလြဲရသညး၈ လူခ္ငး့ကျာသျာ့သလို
တသာ့တညး့ ်ဖစးေနသညးံ အရာတစးခုက ်ပနးလညးထျကးချာသျာ့သညးကို သိလိုကးလို႔ ထငးသညး၇ မ္ကးလဵု့ေလ့ ေမြ့ကာ
အသကးကို ပဵုမြနး်ဖစးေအာငး ရြဴေနရသညးံ ဖူ့သစးစု မ္ကးလႊာေလ့ေတျ ပျငးံလာသညး၈ သူမေဘ့နာ့တျငး ကပးကာ
ရြိေနသညံး မငး့မငး့ကို ်မငးေတာံ ေခါငး့ကိုသူ႔ဘကးေရာကးေအာငး အနညး့ငယး တို့ကပးသညး၈ မငး့မငး့
လကးေမာငး့တစးဖကးကို ဆနး႔ထုတးေပ့လိုကးသညးတျငး သူမေခါငး့က သူ႔လကးေမာငး့ေပၚအလိုကးသငးံေရာကးလာသညး၈
ပါ့ခ္ငး့ထိကပးထာ့သညးံ ခ္စးသူႏြစးဦ့သညး ရငးခုနးသဵအသစးစကးစကးတစးခု၏ လမး့ေၾကာငး့ေပၚတျငး တူယြဥးတျဲကာ
ရြိေနေလေတာံသညး၈
*** *** ***
တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ ်မတးႏို့ယုယၾကငးနာစျာ မချဲမချာတမး့ ရြိေနတတးသညးံ ခ္စးသူစဵုတျဲကို lovebirds ဟု အဂၤလိပးစာတျငး
တငးစာ့ေခၚဆို ၾကေသား ထိုအသဵု့အႏႈနး့သညး မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုအတျကး ရာခိုငးႏႈနး့ေတားေတားမ္ာ့ မြနးပါသညး၈
သူတို႔ႏြစးေယာကးသညး ခ္စး်ခငး့၏ အဆဵု့စျနးသို႔ ခ္ဥး့ႏြငး့ွငးေရာကးခဲံၿပီ့ေနာကး တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ သဵေယာဇဥး ပို၊
ခိုငးၿမဲလာသလို ပျငးံလငး့စျာလဲ ေ်ပာဆို ဆကးဆဵလာၾကသညး၈
"ကိုကို … အဲဒီလိုမ္ဳိ့လုပး … အငး့ … ဟုတးၿပီ ….. အဲဒီလိုမ္ဳိ့ …"
မငး့မငး့က သျယးလ္သညးံ သူမေပါငးတဵေတျကို ေပျ႔ပိုကးကာ ေအာကးကေနပငးတငးံေသာ နညး့်ဖငးံ
ေကာံေကာံေဆာငးံေပ့လြ္ငး ဖူ့သစးစု ႏႈတးမြ အထကးပါအတိုငး့ ဖျငးံဟ၊ ညညး့တတးသညး၈ တစးခါတစးခါ
ေဘ့ဘကးေထာကးကာ ကုနး့ထာ့ေပ့သညးံ သူမ၏ ေနာကးနာ့ကေန တဖတးဖတး်မညးေအာငးေဆာငးံေနရာမြ ႐ုတးခ္ညး့
ရပးခိုငး့တတးသညး၈ ၿပီ့မြ အဆဵု့ထိထညးံထာ့ၿပီ့ က္ိတးေဆာငးံေပ့ကျာေနား ဆိုၿပီ့ ခိုငး့ခ္ငးလဲခိုငး့တတးေသ့သညး၈ သူမ
အေပၚက ေနရာယူၿပီ့ တကးေဆာငးံသညးံအခါမ္ဳိ့တျငးမူ ခဵစာ့မႈ ဒီဂရီ ်မငးံတကးလာၿပီ ဆိုလြ္ငး မငး့မငး့လကးေတျ
ဟိုေလြ္ာကးပျတး ဒီေလြ္ာကးပျတးလုပးေနတာမ္ဳိ့ကို ဖူ့သစးစု မႀကိဳကး၈ မို႔ွနး့အိေထျ့ေသာ သူမ၏ ရငးသာ့ေတျကိုပဲ်ဖစး်ဖစး၇
ဆူၿဖိဳ့တငး့ရငး့ေသာ တငးသာ့မ္ာ့ကိုပဲ ်ဖစး်ဖစး ဆုပးကာကိုငးထာ့ခိုငး့တတးသညး၈
ဖူ့သစးစု၏ ဟနးေဆာငးမႈ ကငး့မဲံကာ ပကတိ အရြိကိုအရြိအတိုငး့ ဖျငးံေ်ပာတတးမႈတို႔က မငး့မငး့ကို တစးခါတစးခါ
ေပါကးကျဲထျကးသျာ့ေစတတးသညး၈ ဟိုတစးေန႔က ဖူ့သစးစု သူ႔ကိုပထမဦ့ဆဵု့ အႀကိမးအ်ဖစး ပါ့စပးႏြငးံ လုပးေပ့သညး၈
မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု ဒီၾကာ့ထဲ အခ္ိနးရလြ္ငး ရသလို ခ္စးပျဲွငးခဲံၾကေသားလဲ သူမ ပါ့စပးႏြငးံ ခ္စးေပ့သညးကေတာံ
ဒီတစးႀကိမးက ပထမဦ့ဆဵု့ပငး ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ကိုယးတိုငးက ဘာရယးေၾကာငးံမြနး့မသိပဲ ဖူ့သစးစုကို ထိုသို႔လုပးခိုငး့ဖို႔
အာ့နာေနသလို ်ဖစးလို႔ ထုတးမေ်ပာ်ဖစးခဲံတာေၾကာငးံလဲ ပါပါသညး၈ ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ သူတို႔ႏြစးဦ့ ေတျ႔ၾကလြ္ငး
မငး့မငး့ကသာ လ္ကးေပ့ခဲံၿပီ့ စိတးထလာသညးႏြငးံ လုပးၾကကိုငးၾက၇ ေဆာငးံၾကေဆားၾက အဆငးံကို ကူ့ၾကတာပဲမ္ာ့သညး၈
ထို႔ေန႔ကေတာံ ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငး ဖျငးံဟ ေတာငး့ဆို်ခငး့ ်ဖစးသညး၈
"ကိုကို ..ကိုကို႔ဟာႀကီ့ကို စုလ္ကးၾကညးံခ္ငးတယး …"
"ေဟ …"

72 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ႏြစးဦ့သာ့ ေပျ႔ဖကးနမး့ရႈတးေနရာမြ မ္ကးႏြာခ္ငး့ကျာသျာ့သညးတျငး ဖူ့သစးစုက သူ႔ဟာႀကီ့ကို လြမး့ကိုငးသညး၈
အွတးအစာ့ကငး့မဲံေနတာ ၾကာခဲံသညးံအ်ပငး ဖကးရမး့ပျတးသပးမႈေတျ အရြိနးတကးေနၿပီမို႔ မငး့မငး့လိငးတဵက စဵခ္ိနးမီ
မာေတာငးတကးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ ခါတိုငး့ ဒီလိုအခ္ိနးမ္ဳိ့ဆို ဖူ့သစးစုကေသားလညး့ေကာငး့၇ သူကေသားလညး့ေကာငး့
ညီေလ့နဲ႔ ညီမေလ့ကို မဆိုငး့မတျ ေပ့ေဆာံေစခဲံသညးသာ၈
"စုက .. တကယး စမး့ၾကညးံခ္ငးတာလာ့ …"
"အငး့ေပါံ … ေတျ႔တိုငး့ကိုကိုကပဲ စုဟာေလ့ကို လ္ကးေပ့ေနတာမြတးလာ့ … အဲဒါနဲ႔ စုက ်ပနးစမး့ၾကညးံခ္ငးေနတာ
…ဘယးလိုအရသာရြိလဲသိခ္ငးလို႔ …"
ဖူ့သစးစု အေ်ပာေၾကာငးံ မငး့မငး့ လိငးတဵ ဆတးခနဲ တုနးခါသညး၈
"အယး ..ကိုကို ေ်ဖစရာမလိုေတာံဘူ့ ..ကိုကို႔ ညီေလ့က သေဘာတူတယးဆိုၿပီ့ ေခါငး့ညိတး်ပေနၿပီ … ဟိ … ဟိ .."
ဖူ့သစးစု သူ႔ေဘ့ကေန ထကာ ေအာကးကို ေလြ္ာဆငး့သျာ့ေတာံ မငး့မငး့ မတာ့်မစးပါ၈ မလုပးတတး မကိုငးတတးႏြငးံ
အဆငးမေ်ပမြာ စို့လို႔၇ သူမဘကးက ေခါငး့အဵု့ကို ေကာကးကာ သူ႔ေခါငး့ေနာကးတျငး ေထာငး၊ ထို့လိုကးၿပီ့ကိုယးကိုနဲနဲ
ေလြ္ာကာ မတးထာ့လိုကးသညး၈ ေ်ပာစရာရြိလြ္ငးေ်ပာ၇ သငးစရာရြိလြ္ငးသငးရေအာငး ်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစု သူ႔ေပါငးၾကာ့တျငး
ေနရာ ွငးယူၿပီ့ ပုဆစးတုတးေလ့ထုိငးကာ ဆဵပငးေတျကို လကးတစးဖကးႏြငးံ အရငးေဘ့တစးဖကးသို႔ သိမး့သညး၈ ၿပီ့မြ
သူ႔ေပါငးၾကာ့ကို မ္ကးႏြာအပးသညး၈ မ္ကးႏြာက္ကးကို ေဖာကးထျငး့မညးံအလာ့ ေထာငးေနသညးံ မငး့မငး့လိငးတဵက
သူမမ္ကးႏြာေရြ႕တျငး ကာဆီ့ကာဆီ့ႏြငးံ ေထာငးေထာငးႀကီ့ ်ဖစးေနသညး၈ ထို်မငးကျငး့ေၾကာငးံ မငး့မငး့
ဘယးလိုလုပးရမညးဆိုတာကို ေ်ပာဆိုေပ့ဖို႔ေတာငး ေမံသျာ့သညး၈
သို႔ေပမယးံ ဖူ့သစးစု မငး့မငး့ အေ်ပာကို ေစာငးံမေနပါ၈ မငး့မငး့ကို ၾကညးံေနလ္ကးက သူမပါ့စပးကို ဟကာ သူ႔ေကာငး၏
ထိပးကို ငဵု႔လိုကးသညး၈ ေနရာခ္ငး့ မတူေပမယးံ ဖူ့သစးစု၏ကိုယးထဲကို ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမးအ်ဖစး ေရာကးသျာ့တုနး့က
ခဵစာ့ခ္ကးမ္ဳိ့ မငး့မငး့ခဵစာ့ရပါသညး၈ ဘယးေယာက္းာ့သာ့ မဆို ပထမဦ့ဆဵု့ဆိုသညးံ အသိသညး အလိုလို
ေသျ့ႂကျလာေအာငး ဆျဲေဆာငးႏိုငးသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ခဵစာ့မႈက ခ္ကးခ္ငး့ဆိုသလို ထႂကျလာသညး၈
"စု ေ်ဖ့ေ်ဖ့ေနား .. အရမး့ မလုပးနဲ႔ .. .အသကးရြဴရခကးေနမယး …"
"အိ … အု … အု …"
ေကာငးမေလ့ ထပးမဵ၊ ေခါငး့ကို ငဵု႔ခ္လိုကးသ်ဖငးံ မငး့မငး့ အ်မနးလြမး့တာ့ရသညး၈ ဖူ့သစးစုက တစးခုခု ်ပနးေ်ပာေပမယးံ
ဘာေ်ပာမြနး့ မသိပဲ ဗလဵု့ဗေထျ့အသဵမ္ာ့သာ ထျကးလာသညး၈ ထိုအခ္ိနး၉ သူ႔လိငးတဵက တစးွကးေက္ားေက္ားေလာကး
ွငးေနသညးံ အ်ပငး အာေခါငးကိုေထာကးေနၿပီမို႔ မငး့မငး့ စို့ရိမးသျာ့သညး၈ သူထငးသညးံအတိုငး့ပငး …
"အဟျတး … အဟျတး …."

73 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ပါ့စပးထဲ အစာအ်ပညးံအသိပးႏြငးံ ရြိေနတုနး့ အေလာတႀကီ့ စကာ့ေ်ပာမိသူတိုငး့ ခဵစာ့မႈမ္ဳိ့ကို ဖူ့သစးစု
ခဵစာ့လိုကးရသညး၈ ကမနး့ကတမး့ သူ႔ဟာႀကီ့ကို ်ပနးချ္တးၿပီ့ မ္ကးႏြာကို ေဘ့ကိုလြညံးကာ ေခ္ာငး့ဆို့သညး၈ အလ္ငးစလို
ပါ့စပးထဲက ်ပနးထုတးလိုကးမႈက မငး့မငး့ကိုလဲ ခဵရခကးေအာငး ်ပဳလုပးခဲံပါသညး၈ ဒီလိုအခ္ိနးမ္ဳိ့ဆို အရမး့
ဆနး့စတစး်ဖစးေနၿပီ ်ဖစးသညးံ သူ႔ထိပးေခါငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု အေပၚသျာ့ေလ့ေတျက မလျတး ်ဖစးသျာ့သညး၈
မနာေပမယးံေတားေတားေတာံ က္ငးတတးသျာ့၏၈ ဖီလငးလဲ နညး့နညး့ ပ္ကးသျာ့ရသညး၈
"အယး …ကိုကးမိသျာ့တာလာ့ ….အဟျတး …."
"ရတယး … ်ပသနာမရြိဘူ့ .. စုဖာသာပဲစု အဆငးေ်ပေအာငး လုပးဦ့ … ေရေသာကးဦ့မလာ့ …"
"ဟီ့ .. ဟီ့ … ရတယး .. စု စကာ့ေ်ပာမိလိုကးလို႔နဲ႔ တူတယး …"
"ဟုတးတယး … ဒါမ္ဳိ့ဆိုတာ စကာ့ေ်ပာရတာ မဟုတးဘူ့ .. အလုပးနဲ႔ သကးေသ်ပရတာ …"
မငး့မငး့ ႀကဵဖနး၊ ေနာကးလိုကးေတာံ ဖူ့သစးစု ဆီမြ မ္ကးေစာငး့အ်ပငး လကးေစာငး့ပါ ရလိုကးသညး၈ ေပါငးကို
လာဆိတးသညးံ ဒဏးက မနာေပမယးံ ေက္နပးသျာ့ေအာငး ဟနးေဆာငး အာ့ခနဲ ေအား်ပရသညး၈ ၿပီ့မြ မလုပးတတး၇
လုပးတတးႏြငးံ ဆကးလုပးေနလြ္ငး အခ္ိနးကုနးသျာ့တာသာ အဖတးတငးေတာံမညးမို႔ အဓိကကိုပဲ သျာ့ရနး ေ်ပာလိုကးသညး၈
"စု ..ကိုကိုတို႔ လုပးၾကရေအာငးကျာ … အဲဒါႀကီ့က ေနာကးမြ လုပးေတာံ …"
"ဟာကျာ .. မရဘူ့ကိုကိုရာ … ဒီမြာ စုကကိုကိုနဲ႔ ေနာကးတစးေခါကးေတျ႔လြ္ငး စမး့ၾကညးံမယးဆိုၿပီ့ စိတးကူ့ထာ့တာ …"
ဖူ့သစးစုက ေ်ပာလဲေ်ပာယဵုမက မငး့မငး့ ေနရာေရႊ႔သျာ့လို႔ မရေအာငး သူ႔လိငးတဵကို ဖမး့ဆျဲထာ့သညး၈ ဖူ့သစးစု
တစးခါတစးခါ အဲဒီလိုမ္ဳိ့ ဇျတးရျတး ႏိုငးလြသညး၈ သူမလုပးခ္ငးတာ ဒါဆိုဒါမြ ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ အေလြ္ာံေပ့ကာ
လကးကိုေထာကးကာ ႂကျမလို ်ဖစးတာကို ရပးလိုကးရသညး၈
"ေအ့ ေနား … အဲဒီလို စမး့ခ္ငးတာ အေၾကာငး့ မဟုတးဘူ့ …ေတားၾကာကိုကိုက မထိနး့ႏိုငးပဲ ထျကးသျာ့မြ ဟုတးပဲံ
်ဖစးေနမယး …"
မငး့မငး့က ၿခိမး့ေ်ခာကးလိုကးေပမယးံ ဖူ့သစးစုက ေၾကာကးမသျာ့ပါ၈ ေၾကာကးမသျာ့သညးံ အ်ပငး မ္ကးႏြာက စပးၿဖဲစပးၿဖဲႏြငးံ
ေ်ပာသညးံ စကာ့တစးချနး့ေၾကာငးံ မငး့မငး့ ေသျ့ေတာငးမြ နာ့ထငးတကးေဆာငးံသလို ခဵစာ့ရသညး၈
"ထျကးလဲရတယး .. စာအုပးေတျထဲမြာ ေရ့ထာ့တာ အဲဒါက မိနး့ကေလ့ေတျနဲ႔ တညးံတယးတဲံ .. ဟီ့ .. ဟီ့ .."
"အမး .. ဒီေကာငးမေလ့ကေတာံေနား … မႏိုငးဘူ့ …"
"မႏိုငးဘူ့ မလုပးနဲ႔ … စုကၿပီ့လြ္ငး ်မငး့စီ့ဦ့မြာေနား … ဒီေန႔ပဲ ေသခ္ာေတျ႔ရတာ .. ၾကာ့ရကးဆို ေနာကးက္မြာနဲ႔ အလုပး
သိပး်ဖစးတာ မဟုတးဘူ့ .."
မငး့မငး့ လကးေလြ္ာံလိုကးရပါသညး၈ ဖူ့သစးစု ေ်ပာတာလဲ ဟုတးသညး၈ ဒီရကးပိုငး့အတျငး့ မငး့မငး့ အလုပးက
နညး့နညး့မ္ာ့ေနသ်ဖငးံ ညေနခငး့ေတျဆို သိပးလစးထျကးလို႔ မရေတာံပါ၈ ကျနးကရစးေလာငး့သညးံ ရကးက စိပးလာသလို၇

74 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

Client’s Rep (Representative) ကလဲ တစးခါတစးခါ လာၾကညးံတတးသညးမို႔ မငး့မငး့ ဆိုကးမြာေနရတာ မ္ာ့လာသညး၈
အ်ပငးကို ထျကးလို႔မရတာ မဟုတးေသားလဲ စိတးေအ့လကးေအ့ မရြိလြသညးမို႔ သူတို႔ေတျ ဒီလိုမ္ဳိ့ ခ္စးတငး့ေႏြာသညးံ
အဆငးံသို႔ေတာံ မေရာကး်ဖစးၾကပါ၈ အ်ပငးမြာပဲ ေတျ႔်ဖစးတာ မ္ာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ အလုပးက အငးဂ္ီနီယာေကာငးေလ့က
ဖုနး့ဆကးကာ အေၾကာငး့ၾကာ့လြ္ငး သူေရာကးသညးံေနရာက တကးစီငြာ့၊ ်ပနးေ်ပ့ရတတးသညး၈ ဖူ့သစးစုကေတာံ
မငး့မငး့အေပၚမြာသာ မက၇ အလုပးကိစၥကိုပါ နာ့လညးတတးသူမို႔ ဘာမြ မေ်ပာရြာေပ၈
ပဵုမြနး ႐ဵု့ဆငး့ခ္ိနး ်ဖစးလို႔ အာ့ၿပီဆိုသညးံ အခါမ္ဳိ့ေရာကးလို႔ ခ္စးၾကမညးဆုိေတာံလဲ ဖူ့သစးစုက သိပးလကးမခဵခ္ငး၈ သူမ
အေၾကာငး့်ပခ္ကးက အိမး်ပနးေနာကးက္မညး ဆိုတာ ်ဖစးသညး၈ ဆရာမို့က အပးသျာ့သညးံ သူ႔ညီမွမး့ကျဲဆိုသညးံ
အနးတီႀကီ့က တ်ခာ့ေနရာေတျတျငး ဘယးေလာကးေခတးမီြေခတးမြီ အိမး်ပနးေနာကးက္လို႔ေတာံ မရ ဆိုတာ မြာထာ့သညး၈
ဖူ့သစးစုမြ မဟုတး သူတို႔ တစးအိမးလဵု့ ထိုအတိုငး့်ဖစးၿပီ့ အနးကယးတငးေမာငးကိုယးတိုငးလဲ အလုပးၿပီ့ၿပီ့ခ္ငး့ အိမးကို
်ပနးလာသူ ်ဖစးသညး၈ ဒီေတာံ အာ့လဵု့နဲ႔ ေရာေယာငးၿပီ့ ဖူ့သစးစုလဲ အိမးကို ရြစးနာရီမထို့ခငး အေရာကး်ပနးရသညး၈
စကၤာပူလို ႏိုငးငဵမ္ဳိ့မြာ ေနတဲံသူကို ညရြစးနာရီ မတိုငးခငး အိမး်ပနးရမညးဆုိတာ ဟာသပ္ကးလဵု့တစးခုလို ်ဖစးေသားလဲ
သူမကို ၾကညးံရြဴေစာငးံေရြာကးထာ့သညးဆိုသညးံ ခဵစာ့မႈႏြငးံ ဖူ့သစးစုခမ္ာ အာ့နာရရြာသညး၈ လုပး်ဖစးၾကလြ္ငးေတာငးမြ
သူမဘကးက တကးႂကျမႈ သိပး်ဖစးမေန၈ မငး့မငး့ကလဲ ခ္စးသူေလ့အေပၚနာ့လညးေပ့ထာ့သညးမို႔ ေနာကးပိုငး့ ၾကာ့ရကးဆို
ညေနစာစာ့ဖို႔ အစီအစဥး မရြိလြ္ငး သိပးေတာငးမြ မေတျ႔်ဖစးၾကေပ၈ အခုလိုမ္ဳိ့ ႐ဵု့ပိတးရကးမြ သူတို႔ ေတျ႔ၾကတာ ်ဖစးသညး၈
"ၿပီ့ေရာၿပီ့ေရာ .. ်မငး့မကလို႔ .. လာ့ပဲ စီ့စီ့ .. လုပးခ္ငးတာသာ လုပးေတာံ …"
မငး့မငး့ ခပးတညးတညးနဲ႔ ေနာကးလိုကးေတာံ ဖူ့သစးစုက သူ႔ေပါငးၾကာ့ထဲ ေခါငး့်ပနးငဵု႔သညး၈ ၿပီ့ေတာံမြ သူေ်ပာတာကို
စဥး့စာ့မိသျာ့ၿပီ့ သူ႔ေပါငးတစးဖကးကို လကးွါ့ေလ့ႏြငးံ တ်ဖနး့်ဖနး့႐ိုကးသညး၈
"ကိုကိုေနား .. ယုတးမာတယး .. စုကို အဲဒီလို ေ်ပာစရာလာ့ …ေတားၿပီ .. ဘာမြ မလုပးေတာံဘူ့ ်ပနးေတာံမယး …"
မငး့မငး့ သူစတာ လျနးသျာ့မြနး့သိ၊ ထကာေခ္ာံရသညး၈ ဖူ့သစးစုသညး သူႏြငးံ အာ့ရပါ့ရ စိတးလိုလကးရ
ခ္စးတတးေသားလဲ ဒီလိုမ္ဳိ့ခပးရငးံရငးံ အသဵု့အႏႈနး့ေတျကို သဵု့တာမ္ဳိ့ကို မႀကိဳကး၈ အမြနးတကယးဆို မငး့မငး့ကိုယးတိုငးလဲ
အပျဲပျဲႏႊဲလာဖူ့သညံးတိုငး ဒါမ္ဳိ့ေတျ သိပးေ်ပာခဲံသူမဟုတး၈ အခုမြသာ စခ္ငးလို႔ဆိုၿပီ့ ေနာကးလိုကးတာ်ဖစးသညး၈
်ပနးေတာံမယးဆိုေပမယးံ ထုိငးရာမြ မထပဲ ေက္ာပဲေပ့ထာ့သညးမို႔ မငး့မငး့ ေခ္ာံရတာ သိပးမခကးပါ၈ ဟျနး့ဆိုၿပီ့
မ္ကးေစာငး့ထို့ကာ "ကိုကး်ဖတးလိုကးမြာေနား" ဟု က္ိမး့ၿပီ့ နဂိုအတိုငး့ ်ပနး်ဖစးသျာ့သညး၈
"စု … အဆငးေ်ပသလို လုပးေနား .. အေလာမႀကီ့နဲ႔ …"
မငး့မငး့ ဘယးလိုေ်ပာေ်ပာ ဖူ့သစးစုကေတာံ မေလြ္ာံပဲ အာ့ကုနးကို စုပးေတာံသညး၈ လြ္ာေလ့ႏြငးံလဲ ထိပးကို
ပတးကာဆျဲေသ့သညး၈ ပါ့ေလ့ႏြစးဖကး ပိနးကာခ္ဳိငွ
းံ ငးသျာ့သညးအထိ စုပးသညးံအခါမ္ဳိ့တျငးမူ မငး့မငး့
ၿငိမးၿငိမးမေနႏိုငးေတာံပဲ ေကာံေကာံထို့မိသညး၈ ဖူ့သစးစုက လကးတစးဖကးႏြငးံ
လိငးတဵအရငး့ကိုကိုငးထာ့လို႔သာေတားေတာံသညး၈ မဟုတးလြ္ငး ခုနကလို ်ပနး်ဖစးမြာ ေသခ္ာသညး၈
"စု … အရမး့ မလုပးနဲ႔ကိုကိုၿပီ့သျာ့လိမးံမယး ….အီ့ …"

75 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေကာငးမေလ့၏ စုပးအာ့က ်ပငး့လာသညးံအ်ပငး လြ္ာဖ္ာ့ေလ့ကပါ သျကးလာလို႔ မငး့မငး့ မေနႏိုငးေတာံပဲ ဖျငးံဟကာ
ေ်ပာရသညး၈ တ်ခာ့ေကာငးမေလ့ေတျနဲ႔တုနး့က ပါ့စပးထဲမြာၿပီ့သျာ့လဲ ဘာမြ မခဵစာ့ရေပမယးံ ဖူ့သစးစုကိုေတာံ
ခ္စးသညးံစိတးႏြငးံ အာ့နာေနသညး၈ ပါ့စပးထဲမြာၿပီ့သညးံအစာ့ၿပီ့ဆဵု့ေနၾက ေနရာမြာပဲၿပီ့တာ ႏြစးဦ့စလဵု့အတျကး
ပိုေကာငး့မညး ထငးသညး၈ သို႔ေပမယးံ ဖူ့သစးစုက သူ႔ေ်ပာဆိုခ္ကးကို လကးမခဵပါ၈ မငး့မငး့ သူမေခါငး့ကို ဆျဲထုတးေတာံ
သူ႔လကးကို ပုတးထုတးသညး၈
"ေနစမး့ပါဦ့ ..ကိုကိုကလဲ … စုက္ေတာံကိုကိုက ဘယးလိုအရသာ ရြိလဲဆိုတာ စမး့ၾကညးံၿပီ့ .. စု်ပနးစမး့မယးဆိုတာံ
တျနး႔တိုေနတယး … မိနး့ကေလ့ေတျနဲ႔ တညးံတယးဆိုတာ ဟုတးမဟုတး သိခ္ငးလို႔ပါဆို … ၿမိဳကိုခ္ဦ့မယး …"
မငး့မငး့ "ေသဟဲံ နႏၵိယ" လို႔ကိုယးနဖူ့ကိုယး ်ပနးမ႐ိုကးမိေအာငးကို ႀကိဳ့စာ့လိုကးရသညး၈ တကယးံဟာမေလ့၈ ဘယးသူက
ေ်မႇာကးေပ့လိုကးလဲ၇ ဘယးသူ႔ဆီက ၾကာ့လာလဲေတာံ မသိ ဇျတးကို စုပးမညးလို႔ ေ်ပာေနပါလာ့၈ ခကးေတာံတာပဲ၈
မတတးႏိုငးေတာံသညးံ အဆဵု့ ဖူ့သစးစု စိတးပ္ကးသျာ့ေအာငး မငး့မငး့ စိတးကို ဟိုေလြ္ာကး ဒီေလြ္ာကး ေတျ့ေနလိုကးသညး၈
ဒါေပမယးံ ဖူ့သစးစုကလဲ သူႏြငးံ စိတးခ္ငး့ဆကးေနသလာ့လို႔ေတာငး ထငးရသညး၈ မငး့မငး့ အႀကဵကို ရိပးမိသျာ့သလိုႏြငးံ
ပိုလို႔ေတာငး အာ့တကးသေရာ ႀကိဳ့စာ့သညး၈ အရငး့ကိုကိုငးထာ့သညးံလကးကို လႈပးေပ့ယဵုမက လျတးေနသညးံ
လကးတစးဖကးက လကးသညး့ချ္နးေတျႏြငးံ ဟို်ခစး ဒီ်ခစး လိုကးလုပးသညး၈ ဒါမ္ဳိ့ဆိုေတာံ မငး့မငး့ မခဵႏိုငးပါ၈
"စု .. ထုတးလိုကးေတာံ … ထျကး .. ထျကး ကုနးၿပီ … "
ေတားေတာံေတားေသ့သညး၈ မငး့မငး့က ႀကိဳေ်ပာသလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးလို႔ ဖူ့သစးစု ေခါငး့နဲနဲေနာကး်ပနးဆုတးသျာ့ကာ
ထိပးပိုငး့ကိုပဲ ငဵုထာ့မိသာ့ ်ဖစးသျာ့၏၈ ဒါေတာငး အ်ပညးံအွ ပိတးကာမထာ့ႏိုငးပဲ ႏႈတးခမး့ေထာငးံမြ တခ္ဳိ႔က လြ္ဵက္သညး၈
မငး့မငး့ အခုေန ဆျဲထုတးလိုကးလြ္ငး မ္ကးႏြာေတျ ဘာေတျ စငးကုနးေတာံမြာမို႔ တုနးကာတကးေနသညးံ သူ႔အေကာငး
ၿငိမးသျာ့ေအာငး ေစာငးံရသညး၈ အတငး့ပငး ဖူ့သစးစုေခါငး့ကိုဆျဲကာ ဖိခ္ခ္ငးသညးံ စိတး႐ိုငး့ေတျကိုလဲ လကးသီ့ကို
က္စးက္စးပါေအာငး ဆုပးထာ့ၿပီ့ ေ်ဖေဖ္ာကးရသညး၈
"ွူ့ .. ွူ့…. "
"အယး .. ေပကုနးၿပီ …"
ကုနးစငးသျာ့သညးံ မငး့မငး့လိငးတဵကို ်ပနးထုတးၿပီ့ၿပီ့ခ္ငး့ စကာ့ေ်ပာလိုကးေတာံ သူမ ဘယးလိုမြ မထိနး့ႏိုငးပဲ
ပါ့စပးထဲကဟာေတျက အိပးယာခငး့ေပၚ စီ့က္သညး၈
"ေနေတာံ ထာ့လိုကး … ေရာံ … ဒီမြာ တစးရြဴ့ …"
ကုတငးေပၚမြာ အဆငးသငးံတငးထာ့သညးံ တစးရြဴ့ဗူ့ကို ေပ့လိုကးေတာံ တစးရြဴ့ရျကးေတျကို ဆျဲထုတးၿပီ့ ပါ့စပးကို
သုတးသညး၈ အ်ဖဴေရာငး တစးရြဴ့စေတျမြာ အ်ဖဴေရာငးအရညးေတျေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ စိုသျာ့သညး ဆိုတာကို မငး့မငး့
်မငးလိုကးရသညး၈ သူ႔စိတးထဲ ေထာငး့ခနဲ ်ဖစးသလို ၿငိမးသျာ့သညးံအေကာငးကလဲ စိတး၏ခဵစာ့ခ္ကးကိုလိုကးကာ
ထလႈပးသညး၈ ဒါကို ဖူ့သစးစုက သတိထာ့်ဖစးေအာငး သတိထာ့မိသျာ့ေသ့၏၈

76 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"အမယး .. သူက မေက္နပးေသ့ဘူ့လာ့ …. ေနာကးတစးခါဆို လဵု့ွကို လႈပးမရေအာငး စုပးပစးမယး … ဟျနး့ …"
ကေလ့ေလ့တစးေယာကးကို လကးကေလ့နဲ႔ တို႔ကာ စသလို ေ်ပာသညးံ စကာ့ေၾကာငးံ မငး့မငး့ ဘာေ်ပာရမြနး့
မသိေတာံပါ၈ သူပိုငးပစၥညး့က္ေနတာပဲဟုသာ စိတးထဲက ေတျ့ကာေနမိေလေတာံသညး၈
*** *** ***
ဘာလိုလိုႏြငးံ မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏ ခ္စးသူသကးတမး့သညးေတားေတားေလ့ေတာငး အရြိနးရခဲံၿပီဟု ဆိုရမညး၈
ၾကာလြ္ငး႐ို့သျာ့တတးသညးဆိုသညးံ စကာ့သညး သူတို႔ႏြစးဦ့အတျကးေတာံ မမြနးကနးပဲ ၾကာလြ္ငးတို့၊သာ ခ္စးၾကသညးဟု
ေ်ပာငး့ကာ ဆိုသငးံေပသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ ဖူ့သစးစု၏ မငး့မငး့အေပၚ ခ္စးသညးံအခ္စးက ထိုအခ္ကးကို
သကးေသ်ပေနသညးသာ၈ မငး့မငး့ႏြငးံပတးသကး၊ အေသ့အဖျဲေလ့ ကိစၥေလ့ကအစ သူမ မြတးမိေနတတးသညး၈
တစးေန႔တုနး့က Laksa (မေလ့ေခါကးဆျဲ်ပဳတး) စာ့ၾကသညး၈ အုနး့ႏို႔လို အရညးနဲ႔မို႔ အမြတးတမဲံ ခတးလိုကးရာ မငး့မငး့
အကၤ္ီအ်ဖဴစငး့ေလ့မြာ အနညး့ငယးစျနး့သျာ့သညး၈ အိမး်ပနးေရာကးေတာံ ေမံၿပီ့ ဒီအတိုငး့ပဲ အွတး်ခငး့ထဲ
ထညးံထာ့မိသညး၈ ဟိုလုပးဒီလုပးႏြငးံ သူက သတိမရေပမမယးံ ဖူ့သစးစုက မေမံမေလ္ာံ ဒါကို ေလြ္ားဖို႔ ဖုနး့ဆကးကာ
သတိေပ့ခဲံေလသညး၈ ေနာကးၿပီ့ မငး့မငး့အစးမက ႀကဵဳလြ္ငး scarf တစးထညးေလာကး လိုခ္ငးသညးဟု ေ်ပာထာ့ခဲံတာကို
ဟိုဟိုဒီဒီေ်ပာၾကရငး့ႏြငးံ သူမသိသျာ့သညး၈ ဖူ့သစးစု ေက္ာငး့က သူငယးခ္ငး့တစးေယာကး်ပနးေသာအခါ သူမက
မြတးမြတးရရႏြငးံကိုယးံဖာသာကိုယး သျာ့ွယးၿပီ့ လူႀကဵဳ ထညးံေပ့လိုကးသညး၈ မငး့မငး့ေတာငးမြ သူမ ွယးလာၿပီ့ ်ပမြ
အမြတးတမဲံ ေ်ပာဖူ့ခဲံတာကို ်ပနးမြတးမိသညး၈
သူမ ဒီလိုမ္ဳိ့ မငး့မငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အေသ့စိတးမြတးမိေနေတာံလဲ တစးခါတစးခါေတာံ ေခ္ာကးက္ရသညး၈ တ်ခာ့
မၾကညးံႏြငးံ၇ ဟိုတစးေန႔ကအ်ဖစးကုိပဲ ၾကညးံ၈
"ကိုကို .. စုတို႔ ခ္စးၾကတာ ဘယးႏြစးခါ ရြိၿပီလဲ …"
"အမး .. အခုမြ တစးခ္ီပဲၿပီ့ေသ့တယးေလ … ဘာလဲ စုက ်ပနးခ္ငးေနၿပီလာ့ …"
မငး့မငး့က ဦ့ေဆာငးလႈပးရြာ့သူမို႔ အသကးကိုမြနးမြနး ရြဴကာ အေမာေ်ဖရငး့ ေနာကးတစးခ္ီဘယးလိုစရမလဲ
ႀကဵစညးေနသ်ဖငးံ သူမ ေမ့ချနး့ကို သိပးမစဥး့စာ့ပဲ ေ်ဖလိုကးမိ၏၈ မေခ္ာက စိတးေကာကးသျာ့ယဵုမက ရငးပတးေပၚကို
လကးေခ္ာငး့ကေလ့ႏြငးံ တို႔ကစာ့ေနရာမြ မရြိမဲံရြိမဲံ အေမျ့ေလ့ကို ဆျဲႏႈတးသညး၈
"အာ့ .. နာတယးဟ … ေနရငး့ထိုငးရငး့ ဘာ်ဖစးရ်ပနးတာလဲ .."
"အို .. နာေအာငး ႏႈတးမြာပဲ .. စုေမ့တာကို ေသခ္ာမြ မေ်ဖတာ .. စုေမ့တာ စုတို႔ စခ္စးတဲံအခ္ိနးကေနစၿပီ့ အခုထကးထိ
ဘယးႏြစးႀကိမး တူတူေနၿပီ့ၿပီလဲ ဆိုတာကို ေမ့တာ .."
"ေအား .. ဒါလာ့ .."

77 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မေခ္ာ စိတးေကာကးေတာံမြာမြနး့ သိလို႔ မငး့မငး့ မြနးေအာငး ေ်ဖမြရမညးဆိုတာ တျကးမိသညး၈ မငး့မငး့ ေခါငး့ကို ကုတးကာ
စဥး့စာ့သညး၈ ၿပီ့ေတာံ နဖူ့ကို လကးႏြငးံပျတးသညး၈ အေ်ဖက ထျကးမလာေသ့၈ သူက ဒိုငးယာရီေရ့တတးသူ
မဟုတးသညးံအ်ပငး ဒါမ္ဳိ့ကို ်ပကၡဒိနးေပၚမြာ ေရ့ကာ မြတးထာ့သူမဟုတး၈ သူ႐ဵု့က ်ပကၡဒိနးတျငး ကျနးကရစးေလာငး့သညးံ
အခ္ိနးစာရငး့သာ ရြိသညး၈ ဒုကၡနဲ႔ လြလြေတာံ ေတျ႔ၿပီ ထငးပါရဲ ႔ …၈
"အခါႏြစးဆယးေလာကးေတာံ ရြိၿပီ မြတးလာ့ …"
"ကိုကိုေနား .. ဘာမြ လူလညးမက္နဲ႔ .. ေမ့တာကိုပဲေ်ဖ … "
"စုကလဲ ေ်ဖေနတာပဲကို .. ခ္စးသူအခ္ငး့ခ္ငး့ ဘာကိစၥမဆို တုိငးပငးတဲံ သေဘာပါ .."
"ေဟံ .. ညာတာပါေတ့နဲ႔ စကာ့ကို ေွံေအာငး မေ်ပာနဲ႔ .. တိတိက္က္ ဘယးႏြစးႀကိမးလဲသာေ်ပာ … စု
စိတးေကာကးလိုကးေတာံမြာေနား …"
"အမေလ့ … စိတးေတာံ မေကာကးပါနဲ႔ .. ေ်ဖမယး .. ႏြစးဆယးံတစးခါကျာ …"
"ေသခ္ာလာ့ …"
"ေသခ္ာတယးကျာ ..ကိုကိုက 21 သမာ့ပဲ .. စုကသာ ဘူႀကီ့ …ဟီ့ .. ဟီ့ …"
"ကိုကိုစုတး .. ရမး့သမး့ေ်ပာတာ .. ဘာမြ ႏြစးဆယးံတစးခါ မဟုတးဘူ့ … ဒီေန႔မြ အခါႏြစးဆယး ်ဖစးတာ …ကိုကိုက စုကိုဆို
ဘယးေတာံမြ အေလ့အနကး မရြိဘူ့ …"
ေကာငးမေလ့ မ္ကးႏြာက တညးတညးေလ့်ဖစးသျာ့ယဵုမက မငး့မငး့ကို မၾကညံးေတာံပဲ ငုတးတုတးထထိုငးကာ မ္ကးႏြာကို
လကးႏြစးဖကးႏြငးံ အုပးထာ့သညး၈ ဒီလိုဆိုေတာံလဲ မငး့မငး့ စိတးထိခိုကးရ်ပနး၏၈ ဖူ့သစးစုကို အေလ့အနကးမထာ့ဘူ့
ဆိုတဲံစကာ့ကို သူ မခဵႏိုငးပါ၈
"စုရယး … အဲဒီလိုႀကီ့ေတာံ မေ်ပာပါနဲ႔ .. စုကိုကိုကို တကယးခ္စးတာပါ … ဒီမြာ ၾကညးံစမး့ .. စု .."
အတငး့ပဲ အုပးထာ့သညးံလကးကို ဖကးၿပီ့ မ္ကးႏြာေလ့ကို ဆျဲေမာံေတာံ ညိဳ့ႏျမး့သညးံ သျငး်ပငးက
အထငး့သာ့ေတျ႔ေနရသညး၈ မ္ကးရညးၾကညးေတျ ွဲသလို ်ဖစးေနေပမယးံ မ္ကးႏြာကိုေတာံ လႊဲခါမသျာ့ပဲ
ထိုမ္ကးွနး့ေတျႏြငးံပငး သူ႔ကို ေင့ၾကညးံေနသညး၈
"စုကို …ကိုကို ေ်ပာဖူ့ပါတယး …ကိုကို႔အခ္စးကို သကးေသ်ပတဲံအေနနဲ႔ စုကို လကးထပးမယး ဆိုတာေလ …စုကိုကိုကို
ဘွတစးခုလဵု့စာအတျကး ရညးရျယးၿပီ့ ခ္စးတာပါ .."
ဒီလိုဆိုေတာံ ေကာငးမေလ့၏ မ္ကးႏြာက ်ပနးၾကညးလာသညး၈ မငး့မငး့ ရငးချငးထဲကို တို့ွငးလာရငး့ ..
"ကိုကို တကယးေ်ပာတာေနား .."
"တကယးေ်ပာပါတယးဆိုမြ … ခကးေတာံတာပဲ .. လာ ROM မြာ လကးမြတးသျာ့ထို့ရေအာငး .."
ROM ဆိုသညးမြာ စကၤာပူႏိုငးငဵကဖျငးံထာ့ေသာ Registery of Marriage ်ဖစးၿပီ့ အခ္ဳိ႔ေသာ စဵုတျဲေတျ ်မနးမာႏိုငးငဵ်ပနးၿပီ့
မဂၤလာေဆာငးဖို႔ မလျယးကူလြ္ငး ဒီမြာပငး လကးမြတးထို့တတးၾကေသာဌာန ်ဖစးသညး၈ ပထမဆဵု့ အႀကိမး
ခ္စးၾကၿပီ့ကတညး့က မငး့မငး့က ဒီအတိုငး့ေ်ပာထာ့ခဲံေသားလညး့ ဖူ့သစးစုက လကးမခဵခဲံေပ၈ အခုလဲ

78 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကဲပါ .. စုကို တကယးခ္စးတယးဆိုလြ္ငးၿပီ့တာပါပဲ … သူ႔စိတးေကာကးမယးလို႔ စဥး့စာ့လိုကးလြ္ငး ဒီလကးမြတးထို့ဖို႔
ကိစၥႀကီ့ပဲ ပါပါလာတယး .. စုက ေက္ာငး့ၿပီ့တဲံ အထိ လျတးလျတးလပးလပး ေနခ္ငးေသ့တယး ရြငးံ .."
"စုကလဲ …ကိုကို ေ်ပာၿပီ့ပါေရာလာ့ .. လကးမြတးထို့ထာ့တာ ဘာခကးတာမြတးလို႔လဲ .. မဂၤလာကေတာံ ဘယးေတာံ
ေဆာငးေဆာငးေပါံ …"
"ေတားၿပီ ..ကိုကိုရာ .. အဲဒီလိုႀကီ့လဲ စု မလုပးခ္ငးဘူ့ … သူမ္ာ့ေတျ မသိေတာငးကိုယးံကိုကိုယး လိမးသလိုမ္ဳိ့ႀကီ့ .. စု
လိပး်ပာမသနး႔ဘူ့ …"
မငး့မငး့ ဆကးမေ်ပာေတာံပါ၈ တစးခါတစးခါ ဖူ့သစးစု၏ အေတျ့အေခၚေတျက ဆနး့သညး၈ လိုကးလို႔မမီဟုပဲ ေ်ပာရမညး၈
အိမး်ပနးေနာကးက္ဖို႔ ကိစၥလဲ မငး့မငး့က ေဖာေရြာလုပးလိုကးေပါံ၇ ဟိုအေၾကာငး့်ပခ္ကး ဒီအေၾကာငး့်ပခ္ကးေပ့လိုကးလဲ
ရတာပဲဟု သငးဖူ့ေသားလညး့ သူမကို ေစာငးံေရြာကးေပ့ထာ့သူေတျကို ဒါမ္ဳိ့ လိမးၿပီ့ မဆိုခ္ငးဟု ဆိုသ်ဖငးံ မငး့မငး့
လကးေလ္ာံထာ့ခဲံရသညးသာ၈ သူက ဆကးေ်ပာေနလြ္ငး်ဖငးံ သူပဲ သူမ္ာ့ကို မုသာွါဒ က္ဴ့လျနးေအာငး
အတငး့တိုကးတျနး့သူ ်ဖစးကာ ငရဲက္ေပဦ့မညး၈ မုသာ့မပါ လကၤာမေခ္ာလို႔ ဆိုေပမယးံ ဖူ့သစးစုကေတာံ ဒါကို ဘယးလိုမြ
လကးမခဵပါ၈ သူ႔ေမေမက ငယးငယးကတညး့က မလိမးရဘူ့ ဆိုၿပီ့ သငးထာ့သ်ဖငးံ ေမေမ ဆဵု့မထာ့သညံးအတိုငး့
ေနရမညးဆိုၿပီ့ မငး့မငး့ကို ေ်ပာသညး၈ သူ႔ကိုလဲ သူမအေပၚမြာ မလိမးမညာရဘူ့၇ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး အမြနးအတိုငး့
ေ်ပာရမယးဆိုၿပီ့ စညး့ကမး့ခ္ကး ထုတးထာ့ေသ့သညး၈
"ကုိကိုက စုအတျကး ေ်ပာတာပါ .. ဒီအတိုငး့ပဲၾကေတာံ စုအတျကးကိုကိုက အာ့နာ …"
"ဘာ အာ့နာတာလဲ … မေ်ပာလိုကးခ္ငးဘူ့ … အာ့ပဲနာလို႔ပဲ … "
"ဒါကေတာံ ..ကိုယးံေကာငးမေလ့က ရငးခုနးခ္ငးစရာ ေကာငး့တာကို့ .."
"သူမ္ာ့ေတျလဲ … ခ္စးသူရြိတာပဲ .. ဒါေပမယးံကိုကိုေလာကး မေသာငး့က္နး့ပါဘူ့ … "
"ဟာ .. အဲဒါ သူတို႔ခ္စးသူေတျက စုလိုမ္ဳိ့ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ မရြိလို႔ေပါံ ကျ …မြတးထာ့ကိုကိုက စု ပျငးံပျငးံလငး့လငး့နဲ႔
ရြိလို႔ကို ခ္စးတာ …"
"ကဲပါ … ဒါေတျ ထာ့လိုကးေတာံ .. ညေနက္လြ္ငး ပဵု႔ပဵု႔နဲ႔ စာၾကညးံဖို႔ ခ္ိနး့ထာ့ေသ့တယး … အခု ဘာလုပးၾကမြာလဲ
..ကိုကိုက ႐ုပးရြငးၾကညးံခ္ငးေသ့တယး ဆို …"
မငး့မငး့ လကးပတးနာရီကို ေထာငးၾကညးံသညး၈
"႐ုပးရြငးက ႏြစးနာရီေလာကးပဲ ၾကာမြာပါ ကျာ .. အခု အခ္ိနး ရြိေနေသ့တာပဲ ဆိုေတာံ … ဟီ့ .."
"ကိုကို႔ေ်ပာလိုကးလြ္ငး .. ဒါႀကီ့ပဲ …"
"စုကလဲကျာ ..ကိုကိုတို႔က တစးပတးမြာ ဒီတစးေန႔ပဲ စိတးေအ့လကးေအ့ ေတျ႔ရတာ မြတးလာ့ …"
"ၿပီ့ေရာၿပီ့ေရာ .. ဒါေပမယးံကိုကို႔အလြညးံၿပီ့သျာ့ၿပီ့ေနား .. ဒီတစးခါ စုအလြညးံ …"
"အမး .. ဒါဆိုကိုကိုက ၿငိမးၿငိမးေလ့ ေနရာမြာလာ့ …"
"ေနေပါံ .. ဒီမြာ တစးခု စမး့ၾကညးံခ္ငးလို႔ …"
"ဟငး .. ဘယးသူ ေ်မႇာကးေပ့လိုကးတာကို စမး့ဦ့မြာလဲ …ပဵု႔ပဵု႔ပဲလာ့ …"

79 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ အေၾကာငး့သိေနလို႔ ဖူ့သစးစု သူငယးခ္ငး့မ ပု႔ဵပဵု႔ကို ရညးရျယး၊ ေမ့လိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔သညး
တစးေယာကး၏ အတျငး့ေရ့ေတျကို တစးေယာကးက သိေနတဲံအထိကို ခငးေနၾကၿပီ ဆိုတာကို သူသိေနသညး၈
ဟိုတစးေလာတုနး့ကလဲ အဲဒီတစးေယာကးေ်မႇာကးေပ့လို႔ ဖူ့သစးစု သူ႔ေကာငးကို လာစမး့စုပးၾကညးံတာမြနး့ သိထာ့သညး၈
"သိလြ္ငးလဲ ေမ့မေနနဲ႔ေတာံ …"
ဖူ့သစးစုက ေ်ပာၿပီ့သညးႏြငးံ သူ႔ေဘ့နာ့တျငး ထိုငးေနရာမြ ေအာကးကိုဆငး့သျာ့သညး၈ ဘာလုပးမြာမြနး့ သိေနသ်ဖငးံ
မငး့မငး့ကိုယးကိုေလြ္ာကာ ေနေပ့လိုကး၏၈ ဖူ့သစးစု ေခါငး့က ငဵု႔သျာ့ေသာအခါ သူက ေ်ပာငး့်ပနး ေခါငး့ကို ဆတးခနဲ
ေမာံမိသညး၈ တစးခါ စီတီ့ေဟာမြာ ဆဵုဖူ့ခဲံသညးံ ဖူ့သစးစု သူငယးခ္ငး့အေၾကာငး့က ေခါငး့ထဲေရာကးလာသညးႏြငးံ
"ပဵု႔ပဵု႔က စုကိုပဲ ေ်မႇာကးေပ့ေနတာလာ့ … သူကေရာ ရညး့စာ့ထာ့ၿပီ့ မဆနး့ဘူ့လာ့ … သူ႔ဆို စိတွ
း ငးစာ့မယးံသူေတျ
အမ္ာ့ႀကီ့ပဲကို .."
"ေွ ..ေွ… ွူ့ … ွူ့ …"
မငး့မငး့ အေမ့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ေယာငးၿပီ့ စကာ့ေ်ပာမိ်ပနးသညး၈ ကမနး့ကတမး့ ပါ့စပးထဲ တစးွကးေက္ားေက္ားေလာကး
ေရာကးေနသညးံ သူ႔အေကာငးကို ်ပနးထုတးရသညး၈ ေပါငးကုိ ်ဖနး့ခနဲေနေအာငး လကးွါ့တစးဖကးႏြငးံ ႐ိုကးၿပီ့ ..
"လူကို ဒုကၡေရာကးေအာငး ေမ့ချနး့ထုတးေနတယး ..ေတားၿပီ .. မလုပးေပ့ေတာံဘူ့ .. အထဲပဲ ထညးံလိုကးတာ
ေကာငး့တယး …"
"ေဆာရီ့ .. စု သေဘာ …ကိုကိုက ပဵု႔ပဵု႔က ေယာက္းာ့ေတျကို စိတးနာတယးလဲ ေ်ပာေသ့တယး … စုကိုလဲ
ေ်မႇာကးေပ့ေနတာကို အဵံၾသလို႔ပါ …"
"အငး့ … စု ေနာကးမြ ေ်ပာမယးကျာ … ေလာေလာဆယး ေလြ္ာကးေမ့မေနနဲ႔ေတာံကိုကိုရာ … ဒီမြာ ဖီလငးပ္ကးတယး …"
မငး့မငး့ ပုဵ႔ပဵု႔အေၾကာငး့ ဆကးမေမ့ေတာံပဲ ပါ့စပးပိတးေနလိုကးရသညး၈ ဖူ့သစးစု သူငယးခ္ငး့သညး အရမး့ေခ္ာလြသညး
မဟုတးေသားလညး့ သူ႔ဟာႏြငးံသူေတာံ ၾကညးံေကာငး့သညးံ ေကာငးမေလ့မြနး့ တစးခါေတျ႔ဖူ့လို႔ သူသိထာ့သညး၈ နဲနဲေလ့
်ပညးံ်ပညးံၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ ်ဖစးေနတာ တစးခုပဲ ေ်ပာစရာရြိသညး၈ ဒါေပမယးံ အရျယးငယးေသ့လို႔လာ့ေတာံ မသိ၇ ဒီလိုမ္ဳိ့
တငး့တငး့ရစးရစး ်ဖစးေနတာကိုက ဖ္စးညႇစးခ္ငးစရာေကာငး့မြနး့ ေယာက္းာ့ေလ့တစးေယာကးမို႔
မငး့မငး့ေကာငး့ေကာငး့သိသညး၈ ေနာကးပိုငး့ အသကး၀ွေက္ားလာလြ္ငးေတာံ ဘယးလိုေနမြနး့ မသိ၈ အခုေနေတာံ
ဒါမ္ဳိ့ေလ့ ဆူၿဖိဳ့ေနတာကပငးကိုကးစာ့ခ္ငးစရာေကာငး့ေနသညး၈ အထူ့သ်ဖငးံ အေနာကးက ်မငးရသညးံအခါမ္ဳိ့ ….
"အငး့ … ရြီ့ … ရီြ့ ..ကိုကိုရယး …"
စျိခနဲ ွငးသျာ့သညးံ သူ႔ထိပးဆီမြ အထိအေတျ႔က မငး့မငး့၏ အေတျ့မြ္ငးေတျကို ရပးဆိုငး့သျာ့ေစ၏၈ မဆိုငးသညးံသူကို
ေလြ္ာကးၿပီ့ စဥး့စာ့မိေနသညးံ သူ႔အ်ဖစးကို မလဵုမလဲ်ဖစးကာ ဖူ့သစးစုကို ၾကညးံေတာံ ေကာငးမေလ့က

80 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မ္ကးေတာငးေလ့ေတျေမြ့ကာ သူ႔ကို ်ပနးၾကညးံေနတာ ေတျ႔သညး၈ အၿပဵဳ့တစးခုကို အ်မနးဖနးဆငး့လိုကးရယဵုမက သူမ၏
တငးပါ့ေတျကိုလဲ လကးႏြစးဖကးႏြငးံ ေပျ႔ကာဆုပးလိုကးသညး၈
"ကဲ .. စၿပီေနား … ဘယးသူအရငးၿပီ့လဲ တုိငးမငးမြတးလိုကးေတာံမယး …"
"ေတားေတားဟုတးတဲံကိုကို .. ၿပိဳငးစရာမရြိ လာၿပိဳငးေနတယး .. ေစာငးံၾကညးံလိုကး … ဟျနး႔ …"
*** *** ***
မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုသညး ေတျ႔ၾကတိုငး့ အိပးယာေပၚေရာကးေနသညးလို႔ေတာံ ေ်ပာလို႔မရပါ၈ အစရြိေနာကးေနာငးဆိုသလို
မၾကာမၾကာ သူတို႔ေတျ ခ္စးပွ
ျဲ ငးမိၾကေသားလဲ ဒါက တ်ခာ့သျာ့စရာ မရြိေတာံမြသာ ်ဖစးသညး၈ ေယဘူယ္အာ့်ဖငးံ
ဟိုဟိုဒီဒီ ေလြ္ာကးလညးတာ ွါသနာပါသညးံသူခ္ငး့မို႔ စကၤာပူေနရာအႏြဵ႔စဵုေအာငး သျာ့်ဖစးၾကတာ မ္ာ့ပါသညး၈
ဖူ့သစးစုကလဲ ေရာကးခါစ၇ စကၤာပူအေၾကာငး့ကို မသိေသ့သညးံသူဆိုေတာံ သျာ့လို႔ရသမြ္ ေနရာတုိငး့ကို
သျာ့်ဖစးၾကသညးဟု ဆိုရေပမညး၈ ဓါတးပ႐
ဵု ိုကးၾက၇ စာ့လိုကးေသာကးလုိကးၾကႏြငးံ ႐ုဵ့ပိတးရကးဆို ေပ္ားစရာႀကီ့ပငး၈
ဒါေပမယးံ စကၤာပူဆိုတာလဲ တကယးတမး့ေတာံ ဘယးေလာကးမြ က္ယးသညးံေနရာမြ မဟုတးသညးံအတျကး
ၾကာလာေသာအခါ သျာ့စရာေနရာက မရြိေတာံေပ၈ တစးခါလာလဲ ဒီေနရာ၇ ေနာကးတစးပတး ်ပနးသျာ့ေတာံလဲ
ဒီေနရာဆိုေတာံ မငး့မငး့ မေ်ပာႏြငးံ အခုမြ စလဵု့ေရာကးသူ ဖူ့သစးစုေတာငး ပ္ငး့လာရသညး၈ မငး့မငး့ စိတးကူ့ထဲမြာေတာံ
တစးခုႀကဵထာ့သညး၈ သူ႔ဆီမြာ စလဵု့ driving license ရြိေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ R.E ်ဖစးၿပီ့ ရတဲံ ွငးေငျေလ့ႏြငးံ အရငးက
စုထာ့တာ ေပါငး့လြ္ငး ကာ့တစးစီ့ေလာကးေတာံ အငးစေတာမနး႔ (အရစးက္ေငျေပ့ေ်ခစနစး)ႏြငးံ သူွယးႏိုငးေနၿပီ၈
အခုတေလာ COE price ေတျကလဲ က္ေနတယးလို႔ သူ႔လိုပဲ R.E ်ဖစးေနသူ၇ ေလာေလာလတးလတး
ကာ့တစးစီ့ွယးလိုကးေသာ သူငယးခ္ငး့က သူ႔ကို ေ်ပာထာ့သညး၈ ဒီေတာံ အဆငးေ်ပတုနး့
ကာ့ေလ့တစးစီ့ွယး၇ကိုယးံကာ့ကိုယးေမာငး့ၿပီ့ မေလ့ဘကးကို ကူ့ကာသျာ့လညးလြ္ငး ေကာငး့မလာ့ဟု စဥး့စာ့သညး၈
ဖူ့သစးစုကိုေတာံ ဒီအေၾကာငး့ မေ်ပာရေသ့ေပ၈ ဆတးပ႐ိုက(း surprise) ်ဖစးေအာငး ဆိုၿပီ့ ႀကဵထာ့သညး၈
တ်ခာ့ ေထျေထျထူ့ထူ့ သျာ့စရာ မရြိေသာအခါ မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု လုပး်ဖစးတာက တိုပါ့႐ို့ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ကို
သျာ့မညး၈ အဲဒီက ်ပနးလြ္ငး စီတီ့ေဟာ သျာ့မညး၈ ဒါမြ မဟုတး East Coast (စကၤာပူ အေရြ႕်ခမး့ရြိကမး့ေ်ခ) သျာ့ၿပီ့
လမး့ေလြ္ာကးၾကမညး၈ ဒီေလာကးပဲ ်ဖစးသညး၈ အဲဒီလိုမြ မဟုတးလြ္ငးေတာံ ဖူ့သစးစုက မငး့မငး့ အိမးလိုကးလာၿပီ့
တူတူေနၾကသညး၈ သူ႔အိမးလိုကးလာလြ္ငးေတာံ ဂ္ိမး့စးက ဘာမြ မေ်ပာေပမယးံ သူတို႔ႏြစးဦ့က ဧညးံခနး့မြာ
မေနသညးံအတျကး ဇာတးလမး့က အိပးယာေပၚတျငးသာ အဆဵု့သတးသျာ့တာ မ္ာ့သညး၈ အစတုနး့က အိမးလိုကးလာလို႔
ဂ္ိမး့စးႏြငးံ အနးကယးေွါငးရြိေနလြ္ငး ဖူ့သစးစုက တ်ခာ့တစးေနရာကို သျာ့ရေအာငးဆိုၿပီ့ ်ပနးေခၚထုတးသျာ့ေသားလဲ
ေနာကးပိုငး့ေတာံ သူမလဲ သိပးဂ႐ုစိုကးေတာံသညးံ ပဵုစဵ မ်ပေတာံပါ၈ အခနး့တဵခါ့ ပိတးထာ့လြ္ငး ရတာပဲဆိုသညးံ မငး့မငး့
စကာ့ကို နာ့ွငး လကးခဵသျာ့သညး၈

81 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

တစးရကး သူတို႔ႏြစးေယာကး ထဵု့စဵအတိုငး့ တိုပါ့႐ို့ ဘုနး့ႀကီ့ေက္ာငး့ကေန အ်ပနး လမး့မြာ စကာ့ေ်ပာလာရငး့ႏြငးံ
အိမးရြငးမ ေကာငး့ဆိုသညးံေတာံပစးကို ေဆျ့ေႏျ့်ဖစးၾကသညး၈ ေ်ပာရငး့ေ်ပာရငး့ႏြငးံေတာံပစးက ဟငး့ခ္ကးသညးမ္ာ့ဘကး
ေရာကးသျာ့သညး၈
"ဒါဆို စုက ဟငး့တငးမကဘူ့ .. မုနး႔ဟငး့ခါ့တို႔ ဘာတို႔ပါ ခ္ကးတတးတာေပါံ …"
"ခ္ကးတတးတာေပါံ .. ငယးငယးေလ့ကတညး့က စုတို႔က သာ့အမိႏြစးေယာကးပဲ ရြိတာ .. ေမေမက
အကုနးသငးေပ့ထာ့တာ … "
"မယဵုပါဘူ့ကျာ .. အိမးမြာ ဘာမြ ခ္ကးစာ့တာလဲ မဟုတးပဲ အ်ပငးက ွယးစာ့တဲံသူကမ္ာ့ .. မသိတာက္ေနတာမြတးလို႔ .."
မငး့မငး့ အနးကယးတငးေမာငးတို႔ အိမးအေၾကာငး့ သိေနေပမယးံ မခဵခ္ငးေအာငး စလိုကးသညး၈ အနးတီသူဇာက
တ်ခာ့ဟာေတျ ဘာမြ သိပးမေ်ပာေသားလဲ မီ့ဖိုခနး့ွငးတာေတာံ သိပးမႀကိဳကးဆိုတာကို ဖူ့သစးစု ်ပနးေ်ပာထာ့လို႔
သူသိေနသညး၈ တစးခါတုနး့က ဖူ့သစးစု မီ့ဖိုခနး့ွငးၿပီ့ ေခါကးဆျဲ်ပဳတးတာေတာငး ဟိုဟာလာေ်ပာ ဒီဟာလာေ်ပာႏြငးံမို႔
သူမက ေနာကးေခါကးဆျဲေတာငး မ်ပဳတးေတာံေၾကာငး့ ေ်ပာဖူ့ထာ့သညး၈
"ကိုကိုကလဲ .. အိမးအေၾကာငး့ သိရဲ ႔သာ့နဲ႔ .. အမြနးဆို စုလဲ အနးကယးမို့ မ္ကးႏြာနဲ႔မို႔ပါ ..
တခါတေလက္ေတာံလဲကိုယးံဖာသာကိုယး လျတးလျတးလပးလပး တ်ခာ့သျာ့ေနခ္ငးတယး …"
"ေအ့ပါ …ကိုကို သေဘာေပါကးပါတယး .. ဒါနဲ႔ မုနး႔ဟငး့ခါ့က တကယးခ္ကးတတးတာလာ့ .."
"အငး့ .. ခ္ကးတတးတာေပါံ …ကိုကို႔လို ေ်မာငး့်မေဒၚခ္ဳိကို ေရေႏျ့ေဖ္ာတာ မဟုတးဘူ့ေနား …"
"အမယး .. အသာ့လျတး လူကို လာချပးေနတယး .. ေ်မာငး့်မေဒၚခ္ဳိက ေရေႏျ့ေဖ္ာတိုငး့ရတယး ေအာငးံေမံေနလာ့ ..
အဲဒီလို ေရေႏျ့ေဖ္ာတာကိုက ပညာဗ္ .. ဘာသိလို႔လဲ …"
"အမေလ့ .. ေရေႏျ့ေဖ္ာတာက ပညာဟုတးလာ့ .. ဟာ့ .. ဟာ့ လို႔ပဲ ရယးလိုကးေတာံမယး .. "
"ဒီမြာ ေကာငးမေလ့ .. မို့တစးလဵု့ ေလတစးလဵု့ လုပးမေနနဲ႔ … ဒါဆို အခု မုနး႔ဟငး့ခါ့ ခ္ကး်ပ .. အရသာရြတ
ိ ယးဆိုရငး
လကးခဵလိုကးမယး .."
"အိုေကေလကိုကို .. ခ္ကး်ပမယး … လိုအပးတာေတျသာ ွယးေပ့ ..ကိုကို႔အိမးကေရာ ်ဖစးတယးမြတးလာ့ .."
"်ဖစးပါတယး … ဂ္ိမး့စးက ဘာမြ မေ်ပာပါဘူ့ ..ကိုကိုက မီ့ဖိုထဲ ွငးရမြာ ပ္ငး့လို႔သာ မခ္ကးတာပါ .. သူတို႔ရြိေနလြ္ငးလဲ
သူတို႔ကို ေကျ့္လိုကးမယးေလ … ်မနးမာအစာ့အစာ စာ့ဖူ့သျာ့တာေပါံ .. စီတီ့ေဟာသျာ့ၿပီ့ လိုတာွယးၾကမယးေလ …"
"ဒါဆိုလဲ သျာ့ၾကတာေပါံ .. ငါ့ကေတာံ အ်ပနးက္မြ ွငးွယးမယးေနား …"
ႏြစးဦ့သာ့ သေဘာတူဆဵု့်ဖတးခ္ကးႏြငးံ တိုပါ့႐ို့ အမးအာတီဘကးေလြ္ာကးလာခဲံၾကသညး၈ အမးအာတီထဲ ွငးမယးလုပးေတာံ
ဖူ့သစးစု ရထာ့စီ့ကတးထဲမြာ ပိုကးဆဵသိပးမက္နးေတာံလို႔ ပိုကးဆဵထညးံသညးံစကးကို သျာ့ၿပီ့ ပိုကးဆဵ်ဖညးံသညး၈
ေရြ႕ကတစးေယာကး ်ဖညးံေနသူ ရြိလို႔ သူတို႔ႏြစးေယာကး ေနာကးက ရပးၾကညးံရငး့ ေစာငးံေနမိသညး၈ ဘာရယးမဟုတးပဲ
ေယာက္းာ့ေလ့ မ္ကးလဵု့မို႔ မငး့မငး့ ေရြ႕မြာ ရြိေနသူ ေကာငးမေလ့ကို စိတွ
း ငးစာ့သျာ့သညး၈ အ်ဖဴမေလ့ပငး ….၈
မငး့မငး့က ေနာကးကတညးံတညးံ ရပးေနတာမဟုတးပဲ ေဘ့ကိုထျကးေနရာ တေစာငး့အေနအထာ့ႏြငးံမို႔ ေကာငးမေလ့သညး
ေကာံေကရြနး့လို႔ ေခၚသညးံ အ်ဖဴမစစးစစးေလ့မြနး့ လြမး့်မငးေနရသညး၈ စလဵု့လို ႏိုငးငဵမ္ဳိ့မြာ အ်ဖဴမေတျကို ေတျ႔ရတာ

82 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မဆနး့ေပမယးံ ဒီေကာငးမေလ့က ်မငးလိုကးတာႏြငးံ မ္ကးစိမလႊဲႏိုငးေလာကးေအာငး ဆျဲေဆာငးမႈ ရြိေနသညး၈ ခါတိုငး့ မငး့မငး့
ဖူ့သစးစုႏြငးံ အ်ပငးထျကးလို႔ ေကာငးမေလ့ေခ္ာေခ္ာေလ့ေတျကို ေတျ႔လြ္ငး သူ်ဖတးခနဲ တစးခ္ကးႏြစးခ္ကးေလာကးပဲ
ၾကညးံ်ဖစးေပမယးံ ဒီေကာငးမေလ့ကိုေတာံေတားေတားစိုကးၾကညးံမိသညး၈
အ်ဖဴမေလ့သညး မသာကာ ရြိမြ ဖူ့သစးစု အရျယးေလာကးပငး ရြိဦ့မညး ထငးသညး၈ သို႔ေပမယးံ အတိုငး့အတာ
အရျယးအစာ့ေတျ အာ့လဵု့ကေတာံ ဥေရာပစဵခ္ိနးမီ်ဖစးၿပီ့ စီ့ထာ့ေသာ ေဒါကး်မငးံဖိနပးပါ ေပါငး့ထညးံလိုကးေတာံ
မငး့မငး့အရပးထပးေတာငး နညး့နညး့ေလ့ ်မငးံေနသညးဟု ခဵစာ့ရသညး၈ ႐ဵု့ဖျငးံရကးမဟုတးပဲ စေန၇ တနဂၤေႏျလို ေန႔မ္ဳိ့မြာ
အ်ဖဴေကာငး(မ)ေတျကိုေတျ႔လြ္ငး ေပါံေပါံပါ့ပါ့ ွတးစာ့ထာ့ၾကတာမ္ာ့ေသားလညး့ ဒီတစးေယာကးကေတာံ
ပျဲတကးအွတးအစာ့ ၾကကးေသျ့ေရာငး dress ႏြငးံ ်ဖစးသညး၈ ေက္ာံရြငး့ေ်ပ်ပစးေသာ ေက္ာ်ပငးတစးပိုငး့ေလာကး နီ့နီ့
ဟငး့လငး့ေဖား်ပထာ့ေသာ dressသညး ေရႊအိုေရာငး ဆဵပငးပိုငးရြငး သူမႏြငးံ လိုကးဖကးညီစျာ ရြိေနသညး၈ အရြငးလတးလတး
ေဟာလီ့ွုဒးမငး့သမီ့ တစးေယာကးကို ေတျ႔လိုကးရသလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့က ေင့ကာၾကညံးေနသ်ဖငးံ ပိုကးဆဵထညးံစကး၏ စကရငးကို ေထာကးကာ ေနသညးံ သူမ၏ လကးဖ္ဵတျငး
ေရႊအိုေရာငးအေမျ့ေလ့ေတျ ခပးေရ့ေရ့ ရြိေနသညးကို ်မငးရ၏၈ ေတားေတားေတာံ အေမျ့သနးတဲံေကာငးမေလ့ပဲ၈ ဒါဆို
သူမရဲ ႔ဟိုေနရာဆိုလြ္ငး ဘယးလိုေနမလဲ မသိ ..၈ ထိုအခိုကး အ်ဖဴမေလ့သညး ေနာကးဘကးကို လြညးံၾကညးံတာ
ေတျ႔လိုကးရသညး၈ သူမက မငး့မငး့တို႔ကို ်မငးသျာ့သလို မငး့မငး့တို႔က သူမကို စိုကးၾကညးံေနမြနး့လဲ သိသျာ့သညး၈
"Excuse me, ဒါၿပီ့လြ္ငး ပိုကးဆဵကို ထညးံလိုကးရတယး၈ အဲဒါဟုတးလာ့ ? "
မငး့မငး့က အကဲခတးကာ ၾကညးံေနသူမို႔ screenကို လြမး့ၾကညးံလိုကးသညးႏြငးံ သူမ ဘာေမ့တာလဲ ဆိုတာကို ခ္ကးခ္ငး့
ရိပးမိသညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငးံလဲ သူ႔ပါ့စပးက ဖူ့သစးစုထကး အရငးထျကးသျာ့သညး၈
"ဟုတးတယး ... အဲဒါေပၚလာၿပီ့ရငး ပိုကးဆဵထညးံလိုကးေလ .. ခရီ့ဆဵု့သျာ့ရငး ဒီပို႔ဇစးကို ်ပနးအမး့လိမးံမယး "
မငး့မငး့ ႏႈတးသျကးလြ္ာသျကးႏြငံး ရြငး့်ပလိုကးေတာံ thank you လို႔ေ်ပာၿပီ့ လကးထဲကိုငးထာ့သညးံ ပိုကးဆဵကို
စကးထဲထညးံသညး၈ ၾကညးံရတာ ဒီအဆငးံမြာ သူမက မေသခ္ာလို႔ အနာ့မြာ ရြိတဲံသူကို လြမး့ေမ့တာ်ဖစးရမညး၈
ွတးေကာငး့စာ့လြ ွတးလာၿပီ့မြ ဘာ်ဖစးလို႔ အမးအာတီႏြငးံ သျာ့လဲမသိဟု မငး့မငး့ အေတျ့ခနး့ွငးမိသညး၈ တကးစီပဲ
မရလုိ႔လာ့ ဘာလာ့ေတာံမသိ၈ မငး့မငး့ကိုယးံအေတျ့နဲ႔ကိုယးေမ္ာသျာ့သ်ဖငးံ ဖူ့သစးစုက သူ႔ကို ပုခဵု့ႏြငးံတိုကးမြ သူမကို
်ပနးလြညးံၾကညးံ်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစုက ဘာမြ မေ်ပာပဲ သူ႔ကို ၿပဵဳ့စိစိႏြငးံ ၾကညးံေနသညး၈ ၿပီ့ေတာံ
ႏြာဘူ့က္သညးဆိုသညးံအထာႏြငးံ သူမႏြာေခါငး့ကို လကးညိဳ့ေလ့ႏြငးံပျတးကာ ေ်ပာငး်ပသညး၈ ေ်ပာငးစပးစပး
မ္ကးႏြာေပ့ေၾကာငးံ နဖူ့ကို ထုမယး ဆိုၿပီ့ လကးရျယးလိုကးေသာအခါ အ်ဖဴမေလူ့ ေနရာေရႊ႔သျာ့ၿပီ ်ဖစးသညးံ စကးေရြ႕ကို
်ဖတးခနဲ တို့သျာ့သညး၈ အ်ဖဴမေလ့က မငး့မငး့တို႔ႏြစးေယာကး အ်ပဳအမူကို ်မငးၿပီ့ တစးခ္ကးၿပဵဳ့ကာ ်ပရငး့ အနာ့က
်ဖတးေလြ္ာကးသျာ့သညး၈ ဆျဲေဆာငးမႈရြိသညးံ အၿပဵဳ့ေၾကာငးံ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုနာ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ ကပးမသျာ့ႏိုငးပဲ သူမကို
လိုကးေင့ၾကညးံေနမိေသ့သညး၈

83 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကိုကိုကေတာံ ဘူ့တယးကျာ … ေကာငးမေလ့ေတျ ေတျ႔တိုငး့ ေင့ေနေတာံတာပဲ .."
"အာ .. စုကလဲ .. ေကာငးမေလ့တိုငး့ေတာံ မဟုတးပါဘူ့ .. အဲဒီတစးေယာကးကေတားေတားမိုကးလို႔ပါ ဟ .."
"ဒါနဲ႔ စိတးထဲမြာ ဘာလိုလုိ ညာလိုလို ်ဖစးခ္ငးသျာ့တယးေပါံ …"
"အဲဒီလိုမ္ဳိ့ႀကီ့ေတာံ မဟုတးပါဘူ့ကျာ .. စုကလဲ …"
မငး့မငး့ စိတးထဲမြာ ဘုရာ့တရငး့ ဖူ့သစးစုကို ရြငး့်ပရသညး၈ ဖူ့သစးစု သူ႔ကို ထဲထဲွငးွငး သဵေယာဇဥးရြိမြနး့သိလို႔
သူေတျ့ေနသညးံ အေတျ့ေတျသာ ေ်ပာ်ပလိုကးလြ္ငး ေနရာမြာတငး ထသတးမြာေသခ္ာသညး၈ မိနး့ကေလ့ဆိုတာ
အူတိုတတးသညးံ အမ္ဳိ့မဟုတးလာ့၈ သို႔ေပမယးံ အတူတူ escalatorမြ ဆငး့လာသညးံအခ္ိနးတျငး ဖူ့သစးစုက
သူထငးမြတမ
း ထာ့သညးံ စကာ့တစးချနး့ကို ဆိုသညး၈
"အငး့ေနား .. မိုကးတာေတာံေတားေတားမုိကးတယး .. စုသာ ေယာက္းာေလ့ဆိုလဲ ငမး့မိမြာပါပဲ ..."
ဖူ့သစးစု၏ အမူအယာႏြငးံ စကာ့ေ်ပာပဵုက တမ္ဳိ့်ဖစးေနေပမယးံ မငး့မငး့ ေသခ္ာ မဆနး့စစးမိပါ၈ အမးအာတီတဵခါ့က
ပိတးခါနီ့ "တီတ"ီ ႏြငံး ်မညးေနၿပီ ်ဖစးလို႔ ကမနး့ကတမး့ သူမလကးကို ဆျဲကာ အထဲကို ွငးလိုကးသညး၈ ရထာ့ကလဲ
သူတို႔ကို ေစာငးံေနသညးံအလာ့ မငး့မငး့တို႔ အထဲေရာကးသညးႏြငးံ တဵခါ့ပိတးသျာ့သညး၈ သူတွ
ို႔ ငးလိုကးသညးံ တျဲက
ေနာကးဘကးက္သညးံ တျဲတစးခု်ဖစးလို႔ အနညး့ငယးလူရြငး့ေနသညး၈ သို႔ေသား ထဵု့စဵအတိုငး့ ထိုငးစရာခဵုကေတာံ
လူအ်ပညးံႏြငးံပငး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုလကးကို ဆျဲ၊ တျဲတစးခုႏြငးံတစးခုဆကးထာ့သညးံ ေခ္ာငးေလ့သို႔ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈
မငး့မငး့က ရထာ့ကိုယးထညးကို မြီကာ ထာ့ခ္ိနးတျငး ဖူ့သစးစုက သူရငးချငးထဲေရာကးလာသညး၈ ဒါက သူတို႔ႏြစးဦ့
အၿမဲရထာ့စီ့ေနၾက ပဵုစဵ၈ တစးခါတစးခါ ေရြာပငး့ေမာထဲမြ escalator စီ့လြ္ငး သူတို႔ႏြစးဦ့က lovebirds လို႔
ဆိုထာ့သညးံအတိုငး့ တစးဦ့မ္ကးႏြာကိုတစးဦ့ၾကညးံရငး့ လိုကးလာတတးၾကသညး၈ ဘယးအခ္ိနးေတာံ
သူတို႔ႏြစးဦ့အေၾကာငး့က stomp ထဲပါလာမညး မသိ၈ မငး့မငး့တို႔ႏြစးေယာကးကေတာံ အ်ပငးထျကးလြ္ငး ဒါမ္ဳိ့ေလ့ေတျ
လုပးတတးသညး၈
မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးွနး့စိုစိုေလ့ေတျကို ေင့ကာၾကညးံေနစဥး သူ႔မ္ကးွနး့ေထာငးံတျငး အရိပးတစးခုကို
ေတျ႔လိုကးရသညး၈ မငး့မငး့ အၾကညးံ အေ်ပာငး့အလျဲေၾကာငးံ ဖူ့သစးစုက ေခါငး့ကေလ့ေစာငး့ကာ လိုကးၾကညးံသညး၈
သူတို႔ ေတျ႔လိုကးသညးက ..
အေစာက အ်ဖဴမေလ့သညး တိုကးတိုကးဆိုငးဆိုငး မငး့မငး့တိ႔စ
ု ီ့လာသညးံ ရထာ့တျဲထဲတျငးပါလာသညး၈ မငး့မငး့ႏြငးံ
ဖူ့သစးစုက ရထာ့တဵခါ့ဘကး်ခမး့ကို ကပးကာရပးေနၿပီ့ သူမက တဵခါ့ဘကးကို မ္ကးႏြာမူကာ ရြိေနသ်ဖငးံ သူတို႔ႏြစးဦ့
လြမး့အၾကညးံတျငး သူမကလဲ ်ပနးၾကညးံေနတာ ေတျ႔ရသညး၈ အ်ဖဴေတျ၏ ထဵု့စဵအတိုငး့ (စတယးႀကီ့ႏြငးံမဟုတးပ)ဲ
မငး့မငး့တို႔ကို ေတျ႔သျာ့သညးတျငး မြတးမိသညးံ သေဘာႏြငးံ ၿပဵဳ့်ပသညး၈ ဖူ့သစးစုေတာံ မသိေပမယးံ မငး့မငး့ကေတာံ
အလိုအေလ္ာကး ်ပနးၿပဵဳ့်ပ်ဖစးသျာ့သညး၈
"ကိုကိုနဲ႔မ္ာ့ ေရစကးလာ့ မသိဘူ့ .. ်ပနးေတျ႔်ပနးၿပီ …လြမး့ေတာငး အထာေပ့ေနေသ့တယး"

84 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဟာ .. စုကလဲ .. ဒါပဲစေနတယး …ကိုကိုက စုလိုမ္ဳိ့ ဆဵပငးေရႊေရာငးေလ့နဲ႔မို႔ပါကျာ …"
မငး့မငး့ စကာ့ကို ဘယးလိုသေဘာေပါကးလဲေတာံ မသိ၇ ဖူ့သစးစု သူ႔ဘကးကိုလြညးံထာ့ရာမြကိုယးကိုေက္ာခိုငး့ကာ
အ်ဖဴမေလ့ဘကးကို လြညးံသညး၈ မငး့မငး့လကးက နဂိုကတညး့က သူမခါ့ကို ေပျ႔ဖကးထာ့သညးံမို႔
အခုလိုအေနအထာ့တျငး သူမ ဆီ့စပးအထကးနာ့ကို ေရာကးေနသညး၈ ဖူ့သစးစုက သူ႔ကိုမြီထာ့သ်ဖငးံ သူမ၏
တငး့အိသညးံတငးလဵု့လဵု့ေလ့ေတျက သူႏြငးံလာထိေနသညး၈
"ေခ္ာတာေတာံေတားေတားေခ္ာတယးေနား ..ကိုကို .. အ်ဖဴေတျမြာ ေတျ႔တဲံ အစကးအေပ္ာကးေတျေတာငး မေတျ႔ဘူ့ .."
"အငး့ …"
ဖူ့သစးစု ဘာသေဘာႏြငးံ ေ်ပာေနမြနး့ မသိလို႔ မငး့မငး့ ဟုတးမြနးေၾကာငး့ "အငး့" ပဲ လိုကးသညး၈ မ္ကးစိကေတာံ ဖူ့သစးစု
နညး့တူ အ်ဖဴမေလ့ကို စိုကးၾကညးံေနမိသညး၈ သူမအေၾကာငး့ကို ေ်ပာေနၾကမြနး့ သိလို႔လာ့ေတာံမသိ၈
မငး့မငး့တို႔အတျဲကို အ်ဖဴမေလ့ကလဲ ်ပနးၾကညးံေနသညး၈
"ကိုကို ဒါမ္ဳိ့ေလ့ေတျ႔ေတာံ စိတးမွငးစာ့ဘူ့လာ့ .. "
"အမး …"
"စုက အေကာငး့ေ်ပာတာပါ … ေယာကး္ာ့ေလ့ေတျမြာ ဖနးတစီ ရြိတတးၾကတာ စု သိေနတာပဲကို …"
မငး့မငး့ ဘာေ်ပာရမြနး့မသိ်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစု စကာ့က သူ႔ရငးကို တိုကး႐ိုကးထိသညး၈ ခ္စးသူခ္ငး့မို႔ ဖူ့သစးစုကို
သူ႔အေၾကာငး့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့ကို ေ်ပာ်ပဖူ့ေသားလညး့ အတိတးက တခ္ဳိ႔ေသာအေၾကာငး့အရာမ္ာ့ကို သူမအာ့
မေ်ပာ်ဖစးခဲံေသ့ေပ၈ မငးမငး့ မ္ကးလဵု့ေတျက အနညး့ငယးရီေွသျာ့သလို ်ဖစးၿပီ့ လုပးမိလုပးရာအ်ဖစး ဖူ့သစးစုကို တို့လို႔
ေပျ႔ထာ့မိ၏၈ ထိုေရာအခါ သူမေနာကးပိုငး့ႏြငးံ သူ႔ေရြ႕ပိုငး့က ထိကပးမႈက ပို်ပငး့လာသညး၈
"ကိုကိုေ်ပာတာ ဟုတးတယး … သူ႔ဆဵပငးက္ေနပဵုက စုနဲ႔ တစးပဵုစဵထဲပဲ .. စုကို ေနာကးက ၾကညံးလဲ သူနဲ႔ ဆငးတငးယို့မြာ့
်ဖစးမြာ …"
မငး့မငး့ "ဟိုကး"ခနဲ မေအားမိေအာငး သတိထာ့လိုကးရ၏၈ ဖူ့သစးစု မေ်ပာခငးကတညး့က သူ႔စိတးကူ့ထဲတျငး ဟိုလိုလို
ဒီလိုလို ်ဖစးေနရာ အခုက္ေတာံ ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုကေန ဘာလိုလို ညာလိုလို အဆငးံထိ ်ဖစးလာ၏၈ သူ႔အေ်ခအေနကို
ပိုဆို့ရျာ့ေစသညးက သူတို႔ႏြစးဦ့ ရပးေနၾကေနရာက တျဲၾကာ့မို႔ သျာ့ေနသညးံအရြိနးႏြငးံ MRTကလႈပးေနသလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးေနရာ၇
သူတို႔ႏြစးဦ့၏ အေနအထာ့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု၏ ေနာကးပိုငး့က သူ႔ေရြ႕ပိုငး့အာ့ (တမငးတကာပဲလာ့မသိ)
ပျတးကာေပ့ေနသလို ်ဖစးသညး၈
"ကိုကို ရထာ့ေပၚမြာေနား .. စိတးလဲထိနး့ဦ့ .."
ဖူ့သစးစုက စသလို၇ ေနာကးသလိုႏြငးံ ေခါငး့ကေလ့ေစာငး့၊ လြမး့ေ်ပာေသားလညး့ တငးအလႈပးကိုေတာံ မရပးေပ၈
မသိမသာေလ့ ဆကးလႈပးေပ့ေနေသ့သညး၈ မ္ကးလဵု့ႏြစးဖကးဖျငးံကာ ထာ့သညးံၾကာ့မြ မငး့မငး့အေတျ့ေတျက ဟိုလိုလို
ဒီလိုလုိ ်ဖစးလာသညး၈

85 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

Somerset MRT ေရာကးေတာံ အ်ဖဴမေလ့ ရထာ့ေပၚမြ ဆငး့သျာ့သညး၈ မဆငး့ခငး မငး့မငး့တို႔ဘကးကို
တစးခ္ကးလြညးံၾကညးံကာ ၿပဵဳ့်ပသျာ့ေသ့သညး၈ ဘာေၾကာငးံ ၿပဵဳ့သျာ့သညးဆိုတာကို analyze မလုပးႏိုငးေသ့ပဲ
"ေရာကးေတာံမြာေနား" ဆိုသညးံ ဖူ့သစးစု၏ သတိေပ့ခ္ကးေၾကာငးံ မာေတာငးတကးလာေသာ သူ႔ေကာငးကို
်ပနးစိတးေလြ္ာံကာ ထိနး့ရသညး၈ မေလြ္ာံလို႔လဲ မ်ဖစး ခဏေနလြ္ငး စီတီ့ေဟာေရာကးလို႔ သူတို႔ဆငး့ရေတာံမြာ ်ဖစးသညး၈
ဖူ့သစးစုကလဲ အ်ဖဴမေလ့ဆငး့သျာ့သညးႏြငးံ သူ႔ကိုေက္ာေပ့ထာ့ရမြ ချကာ ်ပနးမ္ကးႏြာမူလာသညး၈
"ဘယးလိုလဲကိုကို .. ဖီ့လးေတျေတားေတားတကးသျာ့တာလာ့ … ဟီ့ .. ဟီ့ .."
"မသိဘူ့ကျာ .. စုက ေလြ္ာကးေ်ပာေနေတာံ နဲနဲေတာံ ထူပူသျာ့တာပဲ …"
"သိသာ့ ..ကိုကိုကသာ လိမးခ္ငးလိမးမယး ..ကိုကို႔ညီေလ့က လိမးမြမလိမးတတးတာ .."
"ေတားၿပီေတားၿပီ …ေတာံပစးေ်ပာငး့တာပဲေကာငး့မယး ထငးတယး … ဟီ့ .. ဟီ့ …"
ဖူ့သစးစု ဘာမြဆကးမေ်ပာပဲ ရယးေန၏၈ လြတဲံသူမ္ာ့ ရယးလြ္ငး ပို၊ လြသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ေင့သာၾကညးံေနရသညး၈ ငါံမြာ
ဒီေလာကးလြတဲံ ခ္စးသူေလ့ ရြိတာေတာငး တ်ခာ့သူ စိတးကူ့ယဥးေနမိေသ့တယးဟုလဲ ဘွငးမက္ ်ဖစးေနမိေတာံသညး၈
မငး့မငး့တို႔ စီတီ့ေဟာကေန ပငးနီဆူလာပလာဇာဘကး ကူ့ေတာံ ခါတိုငး့လိုပဲ ်မနးမာပီပီ လမး့မႀကီ့ကို
်ဖတးကူ့လာခဲံၾကသညး၈ အမြနးဆို မီ့ပျိဳငးံထိ လမး့ေလြ္ာကးသျာ့ၿပီ့မြ လူကူ့မီ့စိမး့ေစာငးံကာ ကူ့ဖို႔ေကာငး့ေသားလညး့
ထိုမီ့စိမး့ဖို႔ကိုကေတားေတားၾကာၾကာ ေစာငးံရလို႔ ႏြစးေယာကးသာ့ လကးဆျဲကာ ေ်ပ့ၾက်ခငး့်ဖစးသညး၈ မသိလြ္ငးေတာံ
မငး့သာ့ႏြငးံ မငး့သမီ့ လကးဆျဲၿပီ့ လမး့မႀကီ့ကို ်ဖတးေ်ပ့တာလို႔ေတာငး ထငးေနရဦ့မညး၈ ဒါမ္ိဳ့ဆိတ
ု ာ တကယးတမး့
ေ်ပာရလြ္ငး တရာ့မွငးဟု ဆိုရမညး ်ဖစးေသားလညး့ ဒီေနရာမြာက လူတိုငး့က ဒီလိုမ္ဳိ့ကူ့ေနၾကသ်ဖငးံ
အစဥးအလာလိုေတာငး ်ဖစးေနေသ့၏၈
်ပသနာက လမး့ကူ့တုနး့က မတကးပဲ ဟိုဘကး်ခမး့ေရာကးမြ တကးသညးဟု ဆိုရေပမညး၈ ႏြစးေယာကးသာ့
အ်ပငးဘကးတနး့က ေလြ္ာကးလာရငး့ ဆိုငးတစးဆိုငးေရြ႕ေရာကးေတာံ ဖူ့သစးစုက သူ႔လကးကိုအသာဆျဲသညး၈
တို့တို့တို့တို့ႏြငးံ သူ႔နာ့နာ့ကပးကာ ..
"ကိုကို ွငးၾကညံးရေအာငး .. "
မငး့မငး့ မ္ကးလဵု့်ပဴ့သျာ့သညး၈ မေခ္ာက ဆကးစးေရြာံ ဆိုသညးံ ဆိုငးထဲ ွငးၾကညးံခ္ငးသညးတဲံ၈ သူမ မ္ကးႏြာကို
်ပနးၾကညးံေတာံ ႐ုပးတညးႏြငးံ သူ႔ကို ်ပနးၾကညးံေနသညး၈
"စု တကယးေ်ပာေနတာလာ့ … ဒီမြာက ဗမာေတျ အမ္ာ့ႀကီ့ကို ရြကးစရာႀကီ့ …"
"အို ..ကိုကိုပါတာပဲကို … မသိဘူ့ကျာ … ၾကညးံခ္ငးတယး .. လိုကးပို႔ .."
ဟိုကး.. ေသာကးချ၈ မငး့မငး့ ဘာလုပးရမြနး့ မသိ၈ ဖူ့သစးစုကလဲ သူ႔လကးေမာငး့ဆျဲကာ တလႈပးလႈပးႏြငးံ ်ဖစးေနသညး၈
ၾကညးံရတာ ေနာကးေနတာမဟုတး၈

86 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဒီေနရာမြ မလုပးနဲ႔ေလ .. စု .. တ်ခာ့မြာ ရြိတာပဲ ..ကိုကို လိုကးပို႔ေပ့မယး .. အခုဟာက မုနး႔ဟငး့ခါ့ ခ္ကးရဦ့မယးေလ …"
"တကယးေနား .. မညာရဘူ့ …"
"ေအ့ပါ .. ဘယးလိုေတျ ်ဖစးေနတာလဲ .. တခါထဲ … အိမးလိုကးလာမြ ေတျ႔မယး …"
"အမယး .. စုကကိုကို႔လို ဟနးမေဆာငးတတးဘူ့ .. စိတးထဲရြိတာေ်ပာတာ .. သူသာ ဟိုအ်ဖဴမေလ့ကို
သေဘာက္လြ္ငးက္တယးဆိုတာ မေ်ပာပဲ စိတးကူ့ယဥးေနၿပီ့ေတာံမ္ာ့ …"
ဗုေဒၶါ …ေတာံပစးက ဒီဘကးကို ်ပနးေရာကးလာသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ပါ့စပးပိတးၿပီ့ အထဲကို အတငး့ဆျဲေခၚလာရသညး၈ ဖူ့သစးစု
ေပေစာငး့ေစာငး့ႏြငးံ သူ႔ေဘ့ကေန ပါလာသညး၈ မငး့မငး့ သဵု့ထပးထိ ဆျဲေခၚလာခဲံၿပီ့ မုနး႔ဟငး့ခါ့ ွယးဖို႔ ပစၥညး့ေတျကို
ေရျ့ေတာံမြ ဖူ့သစးစု ပဵုမြနးအတိုငး့ ်ပနး်ဖစးသညး၈ လိုအပးတာေတျ ွယးၿပီ့ေနာကး သူတို႔ေတျ အခ္ိနးဆိုငး့မေနေတာံပဲ
မငး့မငး့ အိမးကိုပဲ ေတာကးေလြ္ာကး ်ပနးလာခဲံၾကသညး၈ အ်ပနးလမး့တျငးေတာံ ရထာ့တျဲထဲတျငး လူမ္ာ့ေပမယးံ မငး့မငး့
တ်ခာ့ကို မၾကညးံေတာံပါ၈ ဖူ့သစးစု၏ သေဘာက ဘာမြနး့မသိလို႔ သူ ေနာကးထပး အရစးခဵရတာမ္ဳိ့၇
စိတးေကာကးသျာ့တာမ္ဳိ့လညး့ အ်ဖစးမခဵႏိုငးေပ၈ အိမးလိုကးလာသညးံ ဇာတးလမး့၏ အဆဵု့သတး၉ မငး့မငး့အတျကး
မုနး႔ဟငး့ခါ့ အ်ပငး အ်ခာ့ စိတွ
း ငးစာ့စရာလညး့ ရြိပါေသ့သညး၈
ဖူ့သစးစု တကယး မုနး႔ဟငး့ခါ့ ခ္ကးတတးပါသညး၈ မငး့မငး့က ေဘ့ကေန လုပးတာကိုငးတာကိုၾကညးံရငး့၇
လိုအပးသညးေတျကို ွငးလုပးေပ့ (အမြနးကေတာံ သူမ ခိုငး့သညးမ္ာ့ကိုသာ လုပးေပ့်ခငး့သာ) သ်ဖငးံ
သျကးသျကးလကးလကး ်ဖစးယဵုမက အစီအစဥးတက္ႏြငးံ ခ္ကးသျာ့သညးကို ေတျ႔ေနရသညး၈ ၾကကးသျနးဥကိုေတာငး
အရညးေပ္ားသျာ့မြာ စို့လို႔ သပးသပး်ပနးဆယးၿပီ့ ဟငး့ေသာကးပနး့ကနးတစးလဵု့ထဲ ထညးံထာ့ကတညး့က မငး့မငး့
အမြတး်ပညးံကို ေပ့မိသညး၈ အရသာက မစာ့ၾကညးံရေသ့၊ မသိေသားလညး့ အနဵ႔ႏြငးံပငး အိမးမြာ ရြိေနသူ
အနးကယးေွါငးေရာ၇ ဂ္ိမး့စးကပါ လာခ္ီ့က္ဴ့ၾကသညးအထိ ဆျဲေဆာငးမႈရြိေနသညးဟု ဆိုရမညး၈ ထမငး့စာ့ပျဲမြာ ထိုငးၿပီ့
ေလ့ေယာကးအတူ စာ့ၾကေတာံလဲ တကယးကို စာ့လို႔ေကာငး့မြနး့ မငး့မငး့သာမက က္နးသူေတျက ခ္ီ့မျမး့ၾကသညး၈
ဂ္ိမး့စးကေတာံ "စု .. နငးံဖာသာနငး ဆိုငးဖျငးံလို႔ရၿပီ" ဆိုၿပီ့ ေနာကးေနသညး၈
အစကတညး့က ေ်ပာခဲံသလို ကိစွ
ၥ ိစၥၿပီ့ၾကေတာံလဲ ထဵု့စဵအတိုငး့ သူတို႔ႏစ
ြ းဦ့ မငး့မငး့၏ စကးရာခနး့သို႔
ေရာကးလာၾကသညးသာ၈ ဂ္ိမး့စးေရာ သူ႔အဖို့ႀကီ့ပါ ရြိေနသ်ဖငးံ ဖူ့သစးစုက တဵခါ့ကို ေသခ္ာေအာငး ေလာံခ္ထာ့ယဵုမက
မငး့မငး့ ကျနးပ္ဴတာဆီသျာ့၊ သီခ္ငး့ေတျပါ ဖျငးံထာ့သညး၈ ႏြစးဦ့သာ့ အရြိနးတကးလို႔ အသဵေတျ ဘာေတျ ထျကးမိေသား
မ္ကးႏြာပူေနရာမြာ စို့လိမ
ု႔ ြနး့ မငး့မငး့ သိပါသညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငးံလဲ ဖူ့သစးစု ဆီမြ အသဵကို ပိုမို
ထျကးက္လာေစတတးသညးံ အေပၚကေန တိုကးစစးဖျငးံကာ ကစာ့်ခငး့မ္ဳိ့ကို သူမလုပးပဲ ဖူ့သစးစု၏
ကစာ့ကျကးအတိုငး့သာ သူကေမြ္ာ၊ လိုကးကစာ့သညး၈ ဒီလိုေၾကာငးံပဲလာ့ မသိ၇ ဖူ့သစးစု ပနး့တိုငးကို ေရာကးသျာ့သညးံ
အခ္ိနးတျငး မငး့မငး့က အရြိနးတကးေနတုနး့သာ ရြိေသ့သညး၈
"ကိုကို မၿပီ့ေသ့ဘူ့လာ့ …"
"လိုေသ့တယး … စု "
"ဒါဆိုလဲၿပီ့ေအာငး လုပးေန … ဘယးလိုမ္ဳိ့ လုပးခ္ငးလဲ .."

87 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"စု ေမာေနၿပီမြတးလာ့ … လြဲေနလိုကးေလ ..ကိုကို အေပၚက တစးလြညးံေပါံ .."
မငး့မငး့ ေ်ပာၿပီ့သညးႏြငးံ ဖူ့သစးစုကို ဖကးထာ့ရငး့ကိုယးံကိုလြညးံလိုကးသညး၈ လူခ္ငး့မကျာသလို တသာ့တညး့
်ဖစးေနသညးံ အေနအထာ့ပါ မပ္ကး ဖူ့သစးစုက ေအာကးက မငး့မငး့က အေပၚကေန ်ဖစးသျာ့၏၈ ထို႔ေနာကးတျငးေတာံ
ဒုတိယပိုငး့၏ တိုကးစစးကို ဦ့ေဆာငးကစာ့သူက မငး့မငး့်ဖစးၿပီ့ ဖူ့သစးစုကေတာံ မငး့မငး့၏ ေက္ာ်ပငးကို သျယးလ္သညးံ
လကးကေလ့ႏြစးဖကးႏြငးံ ဖကးတျယးထာ့်ခငး့၇ အခ္ကးက္က္ႏြငးံ တနး်ပနးေကာံကာေပ့်ခငး့၇ အာ့ေပ့အာ့ေ်မႇာကးသညးံ
သေဘာႏြငးံ ညညး့သဵသဲံသဲံေလ့မ္ာ့ ဖနးဆငး့်ခငး့်ဖငးံ ပဵံပို့ေနသညး၈ ထို႕အတျကးေၾကာငးံလဲ မငး့မငး့ အာ့သျနးချနးစိုကး
ႀကိဳ့စာ့ကစာ့သညးမြာ နဖူ့ကေချ့္သညး ေ်ခမအထိ မေရာကးေပမယးံ မ္ကးခဵု့ေလာကးအထိေတာံ ေရာကးေနၿပီ ်ဖစးသညး၈
သို႔ေပမယးံ မငး့မငး့ ကစာ့ရတာ အဆငးမေ်ပပါ၈ ကစာ့ကျကးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေ်ပာငး့ကာ ဘကးစဵုေထာငးံစဵုကေန
တိုကးစစးဆငးေသားလညး့ သူထငးသလို ်ဖစးမလာေပ၈ မငး့မငး့ နာ့မလညးႏိုငးပါ၈ ဖူ့သစးစုသာ ဒုတိယအႀကိမးအ်ဖစး
ပနး့တိုငးကို တေက္ာံ်ပနး ွငးသျာ့ေသားလညး့ သူက ပနး့တိုငးကို ေရ့ေရ့ေတာငး မ်မငးေသ့ပါ၈ တစးစဵုတစးရာက သူ႔ကို
ကာ့ဆီ့ထာ့သလို ခဵစာ့ရၿပီ့ ထိုတဵတိုငး့ကို မငး့မငး့ ဘယးလိုမြ ထို့ေဖာကး၊ မရပါ၈ သူ စိတးပ္ကးလကးပ္ကးႏြငးံ သူမကို
ဖကး၊သာ အေမာေ်ဖေနရသညး၈ ဒါမ္ဳိ့ သူတစးခါမြ မ်ဖစးဖူ့ေသ့၊ ဘာလုပးရမြနး့လဲ မသိေပ၈
"ကိုကို ဘယးလို်ဖစးေနတာလဲ … အရမး့ ၾကာေနတယး … "
"မသိဘူ့ .. စုရယး .. ဒီေန႔ ဘယးလို်ဖစးမြနး့ မသိဘူ့ …ကိုကိုလဲ လုပးတာပဲ "
"အလုပးက stress ေတျ ်ဖစးေနလို႔လာ့ …"
ေကာငးမေလ့သညး သူ႔နဖူ့က ဆဵပငးေတျကို လကး်ဖငးံသပးရငး့ ေ်ပာသညး၈ ေအာကးကေနရသူ ်ဖစးေပမယးံ
ႏြစးႀကိမးတိုငးတုိငး ရြသ
ိ ျာ့ၿပီမို႔ ဖူ့သစးစု၏ ႏျမး့နယးမႈက ဖဵု့ကျယးမထာ့ႏိုငးပဲ ထငးက္နးေနရစး၏၈ မငး့မငး့ ခ္စးသူေလ့ကို
သနာ့သျာ့ၿပီ သူမကိုယးေပၚမြ ႂကျလိုကးသညး၈ ခါတိုငး့ ဒါမ္ဳိ့ဖယးချာလိုကးလြ္ငး သူ႔လိငးတဵက အနညး့ငယးေပ္ာံသျာ့ၿပီမို႔
ေအ့ေအ့သကးသကး ထျကးလာေသားလညး့ ဒီေန႔ေတာံ တစးခုခုကို အလိုမက္သလို တငး့တငး့မာမာႏြငးံ အ်ပငးကို
ေရာကးလာသညး၈ အခ္ိနးၾကာ်မငးံစျာ အဆဵု့သတးကို မေရာကးႏိုငးခဲံသညးံအတျကး မငး့မငး့ အနညး့ငယးေတာငး
က္ငးေနသလို ခဵစာ့ေနရသညး၈ မငး့မငး့ စိတးပ္ကးလကးပ္ကးႏြငးံ မ္ကးလဵု့ မြိတးထာ့လိုကး၏၈
"ကိုကို ေန႔လယးက အ်ဖဴမေလ့ကို စိတးကူ့ၾကညးံပါလာ့ …"
သူ႔ပါ့်ပငးကို ဖျဖျေလ့ နမး့ရငး့ နာ့နာ့ကပးကာ ေ်ပာလိုကးသညးံ ဖူ့သစးစု၏ စကာ့က မငး့မငး့ မ္ကးလဵု့ႏြစးဖကးကို ်ဖတးခနဲ
ဖျငးံကာ ၾကညးံေစမိသညးံအ်ဖစး ်ဖစးေစသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးွနး့ေတျက သူ႔ကိုနာ့လညးရခကးသညးံ အဓိပၸါယးတစးမ္ဳိ့ႏြငးံ
်ပနးကာ စိုကးၾကညးံေန၏၈
"စု ေလ့ဘကးေထာကးေပ့မယးေလ ..ကိုကို ေနာကးကလုပးေပါံ … စုဆဵပငးေတျကလဲ ေရႊေရာငးပဲ မဟုတးလာ့ …"
"စု …"

88 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ တဵုနိဘာေွ်ဖစးေနရာမြ တစးခုခုေ်ပာမညး ်ပဳေတာံ ဖူ့သစးစုက သူ႔ေဘ့ကေန ချာသျာ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈
သူမဘကးကေခါငး့အဵု့ကို ဆျဲယူၿပီ့ မ္ကးႏြာရြိရာေအာကးကို ထို့ထညးံလိုကးယဵုမကကိုယးကိုပါ
အေနအထာ့်ပငးေပ့လိုကးသညး၈ ်ဖဴွငး့ေက္ာံရြငး့သညးံကိုယးဟနးပိုငးရြငးမို႔ ဒီလိုအေနအထာ့က မငး့မငး့ကို ဘယးလိုမြ
်ငငး့ဆနးလို႔ မရေအာငး ဆျဲေဆာငးထာ့သညး၈
"လာေလ ..ကိုကို ... မိနး့ကေလ့ေတျက ေနာကးဘကးက ၾကညးံလြ္ငး အကုနးလဵု့ ဆငးတူပဲ မဟုတးလာ့ .."
ဒီစကာ့ကို မငး့မငး့တစးခါက သူမအာ့ ေ်ပာ်ပထာ့ဖူ့တာ ်ဖစးသညး၈ သူတို႔ေရြ႕က အရျယးတူ အပ္ဵစာ့ေကာငးမလ့
ႏြစးေယာကး လမး့ေလြ္ာကးသျာ့ေတာံ သူတို႔ႏြစးေယာကး ဘာရယးမဟုတးပဲ ၾကညးံ်ဖစးၾကသညး၈ တစးထျာေလာကး ရြိမညးံ
ေဘာငး့ဘီတိုေလ့တျငး ထိုစလဵု့မေလ့ႏြစးေယာကးသညး ေနာကးက်မငးရတုနး့ကေတာံ ဘယးလိုမြ ်ပစးခ္ကးရြာေတျ႔စရာ
မရြိေအာငးကို ေတာငးံလျနး့ေ်ဖာငးံလျနး့ပါသညး၈ သို႔ရာတျငး ေလြ္ာကးလာၾကရငး့ လမး့တျငးသူတို႔အေၾကာငး့ႏြငးံသူတို႔ ရပးကာ
တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး စကာ့ေ်ပာၾကသညးတျငး မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုတို႔ သူမတို႔ႏြစးဦ့ မ္ကးႏြာကို
်မငးချငးံရလိုကးသညး၈ တိုငးပငးမထာ့ပဲ သူတို႔ တစးေယာကးမ္ကးႏြာကိုတစးေယာကးၾကညးံ်ဖစးၾကၿပီ့ ၿပိဳငးတူ ေခါငး့ခါၾက၏၈
ၿပိဳငးတူလညး့ ရယးၾက၏၈ ထိုတုနး့က မငး့မငး့က မ္ကးႏြာမ်မငးလိုကးရလြ္ငး အေကာငး့သာ့လို႔ ေနာကးၿပီ့
အထကးပါစကာ့ကို ဆိုဖူ့သညး၈ အခုေတာံ ဖူ့သစးစုက ဒါကို မြတးမြတးရရ ်ပနးကာေ်ပာေနၿပီ၈
မငး့မငး့ က္က္နန ကုနး့ေပ့ထာ့သညးံ ဖူ့သစးစု၏ ေနာကးတျငး ေနရာွငးယူသညး၈ အေနအထာ့က မြနးသညးမို႔
အေမျ့အမြ္ငးမရြိေသာ "စုဟာေလ့"ဟု မၾကာမၾကာ တငးစာ့ေ်ပာေလံရြိသညးံ အရာသညး ထငးထငးရြာ့ရြာ့ပငး
မ္ကးစပစး်ပေနသညး၈ ပကတိရြငး့လငး့ေနမႈတျငး ပထမပိုငး့ေရာ၇ ဒုတိယပိုငး့ပါ ကစာ့ထာ့သညးံ အရြိနးႏြငးံ အရညးေတျက
ရႊနး့ရႊနး့စိုေနယုဵမက အနာ့သာ့ေတျပါ အနညး့ငယး နီ်မနး့ေနသလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးေန၏၈ မငး့မငး့ စိတးထဲေထာငး့ခနဲ
်ဖစးသျာ့သလို ခ္စးသူေလ့ကိုလဲ သနာ့သျာ့သညး၈ ဒီတစးခ္ီေတာံၿပီ့ေအာငးကို လုပးမြ ်ဖစးေတာံမညး၈
"ဖကးခးမီ ဟနးဆနး့ စတရိနးဂ္ာ ပလိစး …"
တိနး .. လညး်ပနးလြညးံကာ ၾကညးံၿပီ့ မခိ႔တ
ု ယို႔ႏြငးံ မ္ကးစိတစးဖကးမြိတး်ပသညံး ေကာငးမေလ့ကို ၾကညးံၿပီ့ မငး့မငး့ ေ်ပာဖို႔
စကာ့လဵု့ ရြာမရ၈ ဖူ့သစးစုသညး တကယးပငး သူမကို ေန႔လညးတုနး့က ေကာငးမေလ့ အ်ဖစးမြတးယူေစခ္ငးေနသညး
ထငးသညး၈ ဒီေကာငးမေလ့ role play လုပးဖို႔ စိတွ
း ငးစာ့တာလာ့၈ မငး့မငး့ ႐ုတးတရကးေတာံ ေွချဲမရပါ၈ သို႔ေသား
စဥး့စာ့ဖို႔၇ ေတျေွေနဖို႔ အခ္ိနးမဟုတးလို႔ ်မနး်မနးဆနးဆနးပငး တဆတးဆတး်ဖစးေနသညးံ သူ႔အေကာငးကို
အရညးေတျလဲံေနသညးံ အေပါကးေလ့ထဲ ထို့သျငး့လိုကးသညး၈
"အို့ .. ဂျတး … ယူအာ ဆို့ဟုဂ္း ..ဖကးခးမီမို့ "
ဒုကၡပဲ၈ ခါတိုငး့ဆိုလြ္ငး ဘယးေလာကးကာမစိတးတကးကာ အရြိနး်မငးံ်မငးံ ၾကမး့ၾကမး့တမး့တမး့ စကာ့လဵု့ေတျ
သဵု့ရမြာရြကးသညးဆိုသညးံ ေကာငးမေလ့က အခုက္ေတာံ တ်ခာ့ဘာသာရပးႏြငးံ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ေတာငး့ဆုိေနေခ္သညး၈
မလြိမးံတပတးလုပးတာပဲလာ့၇ တကယးပဲ မငး့မငး့ကို ဟိုအ်ဖဴမေလ့အတိုငး့ စိတးကူ့လို႔ရေအာငး
ဖနးတီ့ေပ့ေနတာလာ့ေတာံ မသိ၈ ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစး သူမေ်ပာသလို ေနာကးပိုငး့ကပဲ ်မငးေနရသညးံအေနအထာ့တျငး

89 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

သူေဆာငးံလိုကးတိုငး့ ေရႊေရာငးဆဵပငးေလ့ေတျ လႈပးခါသျာ့သညးံ သူမဟနးက မငး့မငး့စိတးကို
်ဖနး႔ထျကး်မငးေယာငးေစတာကေတာံ အမြနးပငး၈
"သတးအစး .. ဟကးဒါ့ ဟကးဒါ့ …အို့ .. အို့ … အငးံ … အငးံ "
"ယူ လိုကးသစး (မငး့ႀကိဳကးလာ့)? …"
တဖျဖျ ေ်ပာေနသညးံ ဖူ့သစးစု၏ စကာ့ေတျႏြငးံ မခ္ငးံမရဲညညး့သဵေတျ၏ ေနာကးတျငး မငး့မငး့၏ အသိေတျလဲ
လျတးထျကးသျာ့ရ၏၈ သူကိုယးတိုငးပငး သူမကို English လို်ပနးေ်ပာ်ဖစးၿပီ့ က္ဳဵ့ကာလုပးပစးလိုကးရာ မ္ကးွနး့ထဲက
အ်ဖဴမေလ့သညး ေကာံပ္ဵကာပငးေနသညး၈ ဒုတိယပိုငး့တုနး့က ကစာ့ခဲံသညးံ ပဵုစဵထကးပို၊ေတာငး
ထိထိေရာကးေရာကးလုပးမိသညး၈ အာ့ပါ့သညးံ ထို့ဆျေဆာငးံထို့ခ္ကးေတျေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ေနာကးထပးစကာ့ေတျေတာငး
ထုတးေဖားမေ်ပာႏိုငးေတာံပဲ မ္ကးႏြာအပးထာ့သညးံ ေခါငး့အဵု့ကိုသာ တငး့တငး့ၾကပးၾကပး ဆုပးကိုငးထာ့ရသညး၈ ထိုသို႔
မ္ကးႏြာက ေခါငး့အဵု့ႏြငးံအပးထာ့၊ ညညး့တျာ့သညးံအသဵမ္ာ့က တို့ကာသျာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ဆီ့စပးႏြငးံ သူမ၏ တငးပါ့
ထိ႐ိုကးသညးံ အသဵမ္ာ့က ပို၊ က္ယးေလာငးစျာ ထျကးေပၚသညး၈ သို႔ေပမယးံ အၾကာႀကီ့ေတာံ ်ဖစးမေနပါ၈ ဖူ့သစးစု၏
႐ို့ပေလ့လုပးမႈက ထိေရာကးလြသညးမို႔ မငး့မငး့ ပငးနယးတီအထိ ဆကးကနးစရာမလိုေတာံေခ္၈
"အိုငးမနး ကနး့မငး့ ကနး့မငး့ .. ကနး့မငး့ အငးဆိုကး "
အထဲမြာၿပီ့ၿပီ ဆိုသညးံအေၾကာငး့ကို ထုတးေဖားကာ ေအားညညး့ၿပီ့ေနာကး တစးဆို႔ကာ ေနသညးဟု ထငးရေသာ
သူ႔ထိပးကေန အသာ့ကုနး ပျငးံထျကးသျာ့ေတာံသညး၈ စိတးကလဲ အရမး့တကးႂကျေနသညးမို႔ အရညးေတျ
ပနး့ထျကးတာေတာငး မေလြ္ာံႏိုငးေသ့ပဲ ဆကးၿပီ့ ေစာငးံမိေနေသ့၏၈ လဵု့ွ စိတးေက္နပးေတာံမြ ဖူ့သစးစု၏
ခါ့က္ငးက္ငးေလ့ကို မညႇာတမး့ကိုငးထာ့မိရာမြ လႊတးေပ့လိုကးမိ၏၈ ေကာငးမေလ့သညး ဘယးလိုမြ
ေတာငးံခဵမထာ့ႏိုငးေတာံပဲ ေပ္ာံေချကာ ၾကသညး၈ မငး့မငး့က တစးခုခုမ္ာ့ ်ဖစးသျာ့မလာ့လို႔ စို့ရိမးစိတးတစးွကးႏြငးံ
လိုကးၾကညးံေနသ်ဖငးံ ႏြစးဦ့သာ့ ေပါငး့စပးထာ့သညးံ အခ္စးရညး်ဖဴ်ဖဴမ္ာ့က ေရခဲမုနး႔တစးခု အရညးေပ္ားၾကလာသလုိႏြယး
စိမးံကာထျကးက္ေနသညးကို ေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့ ကုတငးစျနး့တျငး ေရာကးေနသညးံ တစးရြဴ့ဗူ့ထဲက တစးရြဴ့ရျကးေတျကို
ဆျဲထုတးကာ ကပးေပ့လိုကးရသညး၈ အထိအေတျ႔ေၾကာငးံ မြိနး့ကာေနသညးံ ဖူ့သစးစု .. သူ႔လကးထဲက တစးရြဴ့ရျကးေတျကို
လကးေ်ပာငး့ယူသညး၈
"ဘယးလုိလဲ ..ကိုကို … အ်ဖဴမေလ့ကို အာ့ရပါ့ရ ခ္စးၿပီ့သျာ့ၿပီ့ မြတးလာ့ .."
"ဟာကျာ .. စုကလဲ .."
"အမေလ့ ..ကိုကို က ရြကးေနေသ့တယး .. စုက နာ့လညးပါတယး … စိတးကူ့ယဥးတာပဲကိုကိုရယး … စုက ဘာမြ
မေ်ပာပါဘူ့ .. ေယာက္းာ့ေလ့ေတျနဲ႔ စိတးကူ့ယဥးတာ မကငး့မြနး့ စု သိေနတာပဲ .."
"အမး .. အဲဒီလို Gender bias ်ဖစးေအာငး မေ်ပာနဲ႔ေလကျာ … မိနး့ကေလ့ေတျလဲ ဒါမ္ဳိ့ ရြိၾကတာပဲ .. စု ေကာ
မလုပးဖူ့ဘူ့လာ့ .."
"မေ်ပာဘူ့ .. သတးခ္ငးသတး … ဟီ့ .. ဟီ့ .."

90 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖူ့သစးစု ရယးက္ဲက္ဲ မ္ကးႏြာႏြငးံ သူ႔အေမ့ကို မေ်ဖပဲ မလြိမးံတပတးလုပးေန၏၈ မငး့မငး့ မခ္ငးံမရဲ ်ဖစးသျာ့သညးမို႔
ခါ့ကိုတို႔ကာ ကလိထို့သညး၈
"မလုပးနဲ႔ ..ကိုကို … ယာ့တယး … ဒီမြာေမာေနတဲံဟာကို …ကိုကို !! မလုပးနဲ႔ဆို …"
ကိုယးံကိုတျနး႔ကာ တျနး႔ကာ ေရြာငးရငး့ သူ႔လကးကို တဖနး့ဖနး့႐ိုကးကာ ေ်ပာေနသညးံ ဖူ့သစးစု၏
အဆငးမ်ပတးရယးေမာသဵက သူ႔အခနး့ေလ့ထဲတျငး ပ္ဵ႕လျငးံကာ ရြိေနေလေတာံသညး၈
*** *** ***
ထို႔ေန႔မြ အစ်ပဳ၊ မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏ အခ္စးခရီ့စဥးသညး မြတးတိုငးအသစး စိုကးထူခဲံသညးဟု ဆိုရေပမညး၈
အခုေနာကးပိုငး့ သူတို႔ႏြစးဦ့ အ်ပငးမြာ ေလြ္ာကးသျာ့်ဖစးလို႔ ေကာငးမေလ့ေခ္ာေခ္ာလြလြေလ့မ္ာ့ ေတျ႔ၿပီဆိုလြ္ငး
ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးကပငး မငး့မငး့ကို လကးကုတးၿပီ့ ်ပတတးသညး၈ တစးခါတစးခါလဲ မ္ကးစပစးကာ အခ္ကးေပ့တတးသညး၈
ေ်ပာရမညးဆိုလြ္ငး ႏြစးေယာကးေပါငး့ၿပီ့ ငမး့ၾကသညးႏြငးံေတာငး တူေနေသ့သညး၈
"စုက …ကိုကို ေကာငးမေလ့ေတျကို လိုကးၾကညးံတာ သွနးမတိုဘူ့လာ့ .."
မငး့မငး့ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး ဖူ့သစးစု သေဘာထာ့ကို ဆနး့စစးကာေမ့ေတာံ ဖူ့သစးစုက ဘာမြမေ်ပာေသ့ပဲ
အရငးၿပဵဳ့သညး၈ ၿပီ့ေတာံမြ ..
"သွနးတိုတယးဆိုတာကိုကိုက စုေနာကးကျယးမြာ မဟုတးတာ လုပးမြ သွနးတိုရမယးေလ .. အခုက စုချငးံ်ပဳခ္ကးနဲ႔ကိုကိုက
ရြိတးတာဆိုေတာံ စုက ဘယးလိုမြ မ်ဖစးပါဘူ့ .. "
"ကိုကိုေတာံ တခါတခါ စုကို ဘယးလိုနာ့လညးရမြနး့ေတာငး မသိေတာံဘူ့ .."
"မခကးတာကို ခကးေအာငး မလုပးစမး့ပါနဲ႔ကိုကိုရယး … စိတးကူ့ပဲဟုတးစာ …ကိုကို ဘယးသူ႔ကိုပဲ မ္ကးစိထဲမြာ
်မငး်မငးကိုကိုခ္စးေနတဲံလူက စု မဟုတးဘူ့လာ့ … ေနာကးၿပီ့ စုကို မြနးမြနးေ်ပာစမး့ပါဦ့ ..ကိုကိုကေရာ တကယး
တ်ခာ့ေကာငးမေလ့တစးေယာကးကို အေတျ့နဲ႔ေတာငး စိတးကူ့မယဥးေတာံဘူ့တဲံလာ့ ..ကိုကိုပဲ သူ႔အေၾကာငး့ေတျ
ေ်ပာတုနး့က ေ်ပာထာ့ၿပီ့ေတာံ .."
ဖူ့သစးစု ဒီလုိေ်ပာေတာံ မငး့မငး့ ဘာမြ ထပးမေ်ပာႏိုငးေတာံပါ၈ ဟုတးေတာံလဲ ဟုတးသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ကိစၥစၿပီ့ေနာကး
မငး့မငး့ သူ႔အတိတးက ဇာတးလမး့ေဟာငး့ေတျကို ေ်ပာ်ပထာ့ရာ ဘဏးမြာလုပးေနသညးံ ေကာငးမေလ့ႏြငးံ
ခ္စးမိတဲံအေၾကာငး့မြစ၊ အဆိုေတားေကာငးမေလ့တစးေယာကးကို စျဲလမး့ခဲံဖူ့တာေရာ၇ မ္ကးလဵု့်ပာ်ပာႏြငးံ
ေမားဒယးမေလ့တစးေယာကးကို ႏြစးသကးခဲံဖူ့တာေရာပါ အကုနး ေ်ပာ်ပ်ဖစးခဲံသညး၈ ဖူ့သစးစုက ရယးသာရယးေနၿပီ့
"ဒါအကုနးပဲလာ့" ဟုေတာငး ေနာကးေနေသ့သညး၈ မငး့မငး့က ဆို့ရျာ့ခဲံသညးံ သူ႔အတိတးက အေၾကာငး့အရာတစးခ္ဳိ႔ကို
ဆကးမေ်ပာခ္ငးလုိ႔ သူမဘကးကို ဒါ႐ိုကးရြငးေ်ပာငး့ကာ "စုကေရာ" ဆိုၿပီ့ တဖနး်ပနးေမ့ေတာံ သူမ ေ်ပာေနၾက
စကာ့အတုိငး့ "ေ်ပာဘူ့ .. သတးခ္ငးသတး" ဆိုကာ လူလညးၾကၿပီ့ မေ်ဖေခ္၈ သူမက သွနးမတိုဘူ့ဆိုေပမယးံ သူကေတာံ
သွနးတိုမိမညးထငး၊ မငး့မငး့လဲ ဆကးမေမ့်ဖစးေတာံပဲ ေမံေမံေပ္ာကးေပ္ာကးသာ ထာ့ခဲံသညး၈

91 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

သို႔ေပမယးံ ေမံေမံေပ္ာကးေပ္ာကး မ်ဖစးသူက ဖူ့သစးစု ်ဖစးသညး၈ ေ်ပာခဲံဖူ့သလို မငး့မငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊
အေသ့စိတးကိစၥမ္ာ့ကို မြတးမိေနတတးေသာ သူမသညး ဒီလိုမ္ဳိ့ ကိစၥတျငးလဲ မြတးမိေနသညးသာ၈ မငး့မငး့ႏြငးံ
ေနာကးတစးခါ ်ပနးအေတျ႔တျငး ဘာမေ်ပာ ညာမေ်ပာႏြငးံ လကးကိုငးပွ
ု ါစ အနကးတစးထညးကို ထုတးကာ
မငး့မငး့မ္ကးလဵု့ကို စညး့သညး၈ ဖယးမၾကညးံရဘူ့ေနား ဆိုသ်ဖငးံ မငး့မငး့ သိခ္ငးစိတး်ပငး့်ပစျာႏြငးံ ဘာလုပးဦ့မြာလဲ
ေစာငးံေနမိသညး၈ တကယးတမး့ ဖယးချငးံရၿပီဆိုေတာံ သူအေပၚတျငး ေရာကးေနသူက ဆဵပငးပဵုစဵတမ္ဳိ့ႏြငးံ ဖူ့သစးစု
်ဖစးေနသညး၈ ခရမး့ေရာငးဆဵပငးတျငး ခ္ညးထာ့သညးံ ေခါငး့စညး့ႏြငးံ ခ္ယးသထာ့သညးံ မ္ကးႏြာပဵုစဵပါ
ေပါငး့ထညးံလိုကးေတာံ ပဵုက်မငးယဵုႏြငးံ ဘယးသူ႔ပဵု ဖမး့ထာ့မြနး့ သိသာသညး၈ မငး့မငး့ ႀကိဳကးသညးဟု ေ်ပာမိေသာ
အဆိုေတားမေလ့ Katy Perry ၏ ပဵု၈ အဲဒီေန႔ကကိုကို႔မိုကးႀကီ့နဲ႔ သီခ္ငး့ဆို်ပမယး လုပးေနသ်ဖငးံ ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမးတျငး
ဖူ့သစးစု ညီမေလ့ဆီေတာငး မေရာကးေတာံပဲ အေပၚပိုငး့ႏြငးံပငး တစးခ္ီၿပီ့သျာ့ရသညး၈
ၿပီ့ခဲံတဲံ တစးပတးတုနး့ကမူ မငး့မငး့က ကတိအတိုငး့ ဖူ့သစးစု ဂ္ီက္ထာ့သညးံ ဆကးစးေရြာံကို
မေယာငးမလညးလိုကးပို႔ရသညး၈ ဒီလိုဆိုငးကို သူ စလဵု့ေရာကးခါစက အထူ့အဆနး့ဆိုၿပီ့ တစးခါွငးၾကညးံဖူ့ေသားလညး့
ကျနးဒျနး့တစးထုပးကလျဲ၊ ဘာမြ မွယး်ဖစးပါ၈ မိနး့မအဂၤါအတုဆိုတာကလဲ သူ႔အတျကး လိုအပးေသာပစၥညး့မဟုတးလို႔
ၾကညးံယဵုကၾကညးံၿပီ့ ်ပနးထျကးခဲံတာ ်ဖစးသညး၈ သို႔ေပမယးံ အခုတစးေခါကးေတာံ ဖူ့သစးစုပါလာသ်ဖငးံ အမြတးတရဆိုၿပီ့
ငဵု့ဥလိုဟာေလ့တစးခု ွယးေပ့လိုကး၏၈ အေရာငးကေတာံ ဖူ့သစးစုက ပနး့ေရာငးဆိုလို႔ ပနး့ေရာငး ရြာွယးရသညး၈
လိငးတဵအတုေတျကိုေတာံ သူမက ၾကညးံယဵုသာၾကညးံၿပီ့ စိတွ
း ငးစာ့မႈ မ်ပ၇ကိုကိုရြိေနမြေတာံ အတုက ဘာလုပးဖို႔လဲဟု
ေ်ပာလို႔ မငး့မငး့ ေစ့္ေရာငး့သူ တ႐ုတးမေလ့ ေရြ႕မြာတငး သူမခါ့ကို ဖကးကာ နမး့ပစးလိုကးေသ့သညး၈
ငဵု့ဥွယးေပ့လိုကးေပမယးံ ဖူ့သစးစုက ဒီေလာကးနဲ႔ လာရတာမတနးေသ့ဘူ့ဆိုၿပီ့ အွတးအစာ့ေတျ ထာ့တဲံေနရာကေန
ွတးစဵုတစးခုကို ွယးေပ့ဆိုၿပီ့ ပူဆာသညး၈ သူမ်ပသညးံဟာကို ၾကညးံလိုကးသညးႏြငးံ ရငးခန
ု းႏႈနး့်မနးလာလို႔ မငး့မငး့
ခ္ကးခ္ငး့လကးငငး့ပငး ွယးေပ့ခဲံသညး၈ ဆိုငးထဲက ်ပနးထျကးထျကးခ္ငး့ေတာံ ႏြစးဦ့သာ့ တိုငးပငးမထာ့ပဲ
အိမး်ပနးၾကရေအာငးဆိုၿပီ့ ေ်ပာမိလို႔ ရယး်ဖစးၾကေသ့သညး၈
"ကိုကို … ဒါက ဓါတးေတျဘာေတျ မလိုကးပါဘူ့ေနား …"
မငး့မငး့ လုပးေနပဵုကို ကေလ့ငယးေလ့တစးေယာကးလို ေဘ့နာ့ကေန ေမ့ေလ့ေထာကးကာ ဖူ့သစးစု
စပးစုသညးံအၾကညးံႏြငးံ ၾကညးံေနသညး၈ မငး့မငး့ ဓါတးခဲေလ့ သဵု့ေလ့ကို ထညးံၿပီ့ေနာကး ေသခ္ာေအာငး အရစးကို
ၾကပးေအာငး ပိတးေပ့လိုကးသညး၈ ကစာ့စရာအသစးအဆနး့ရတဲံသူလို လကးဖွါ့ေလ့ထဲ ထညးံၿပီ့
လကးညိဳ့ႏြငးံတို႔ၾကညးံသညး၈ သူတ႔ို ွယးလာသညးံဟာက ေနာကးဆဵု့ေပၚအမ္ဳိ့အစာ့မို႔ remote က wireless ်ဖစးသညး၈
ထုrိ emote အပိုငး့က အမြတးတမဲံသာ ၾကညးံမညးဆိုလြ္ငး Ipod ေပၚခါစတုနး့က ပဵုစဵမ္ဳိ့ႏြငးံေတာငး တူေနေသ့၏၈ မငး့မငး့
"+ "လို႔်ပထာ့သညးံဘကးကို လကးမႏြငးံဖိကာ တျနး့ၾကညးံသညး၈
"အေမံ ..ကိုကို တုနးတယး …"
"တုနးမြာေပါံ … သူက ဆီမ္ဴေလတာပဲ ဟာကို …"
"လာခဲံ စမး့ရေအာငး …"
"ဟျနး႔ … ဒါပဲ .. ေနဦ့ အွတးအစာ့ လဲလိုကးဦ့မယး … လိုကးကာေတျ သျာ့ပိတးဦ့ကိုကို .."

92 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ မီ့အရငးဖျငးံၿပီ့မြ ်ပတငး့ေပါကးဘကး ေလြ္ာကးသျာ့ကာ လိုကးကာေတျကို ေစံလိုကး၏၈ အမြနးဆို ဖူ့သစးစုကသာ
စိတးပူေနလို႔ ်ဖစးသညး၈ သူ႔အခနး့ဟိုဘကးမြာ ဘာမြ မရြိလို႔ ေခ္ာငး့ၾကညးံခ္ငးတယးဆိုလြ္ငး ရဟတးယာဥးႏြငးံ လာေခ္ာငး့မြပဲ
ရႏိုငးမြာ ်ဖစး၏၈ မငး့မငး့ လိုကးကာစကို ဆျဲပိတးေနတုနး့ ဖူ့သစးစုက ွယးလာသညးံ အထုပးထဲကာ ွတးစဵုကို ထုတးသညး၈
အကၤ္ီက အ်ဖဴမြာ အ်ပာစငး့ေလ့ေတျပါသညးံ လညးတိုငအ
း ကာေလ့ႏြငးံ ်ဖစးၿပီ့ စကတးကေတာံ အ်ပာရငးံေရာငး
ခပးကာ့ကာ့ေလ့်ဖစးသညး၈ ဆိုငးကေကာငးမေလ့က သေဘာေကာငး့စျာႏြငးံ ဒစးစေကာငးံေပ့လိုကးလို႔ စေတာံကငး
အရြညးေလ့တစးခုေတာငး ပါလာေသ့သညး၈ ဂ္ပနးေက္ာငး့သူ ွတးစဵုပငး၈ မငး့မငး့ ဆယးေက္ားသကးအရျယးတုနး့က
မ္ကးစိအစာေကျ့္ခဲံသညးံ ႐ုပးရြငးမ္ာ့ထဲတျငး ပါေနၾက အွတးအစာ့ပငး …၈
အာ့လဵု့လဲၿပီ့ေတာံ ဖူ့သစးစုက ဂါွနးအနာ့စေလ့ကို လကးႏြစးဖကး်ဖငးံ ဆျဲကာ မ်ပသညး၈ကိုယးကို အနညး့ငယးကိုငး့ၿပီ့
ႏႈတးဆကးလိုကးသညးံ စကာ့ေၾကာငးံ မငး့မငး့ အိပးယာေပၚကေန ထခုနးမတတး ်ဖစးသညး၈
"ခုနီခ္ီွါ .. "
မငး့မငး့ "ဟိုကး ဟိုကး " ဆိုၿပီ့ ်ပနးေ်ပာလိုကးေတာံ ဖူ့သစးစု ရယးရငး့ ကုတငးေပၚတကးလာသညး၈ ဒီလိုပဵုစဵႏြငးံ
ေကာငးမေလ့မ္ဳိ့ကို မငး့မငး့ အရငးကတညး့က စိတးကူ့ယဥးခဲံသညးမို႔ သူစိတးမထိနး့ႏိုငးေတာံပဲ ဖူ့သစးစုကို ဖကးကာ
ဆျဲလြဲသညး၈ ပကးလကးကေလ့ ်ဖစးသျာ့သညးႏြငးံ စကတးကို ဆျဲလြနးပစးသညး၈ ထိုအွတးေတျကို လဲကတညး့က
အတျငး့ခဵေတျကို ချ္တးထာ့ခဲံၿပီ့ၿပီမို႔ ဖူ့သစးစု၏ ရတနာေလ့က ထျနး့ထာ့သညးံ မီ့ေရာကးေအာကးတျငး အရြငး့သာ့
ေပၚလာသညး၈ မငး့မငး့ ပနး့ေရာငးဥေလ့ကို ကီ့ခ္ိနး့လိုမ္ဳိ့ ထုတးထာ့သညးံဘကးမြ ေကာကးကိုငးရငး့ သူမကို တမငးတကာ
်မငးေအာငး လကးႏြငးံကိုငးၿပီ့ ်ပသညး၈ လႈပးရမး့ေနသညးံ ဥေလ့ကို ်မငးေတာံ ဖူ့သစးစုက ေၾကာကးသျာ့သညးံဟနးလုပးကာ
လကးႏြစးဖကးကို လႈပး်ပသညး၈ မငး့မငး့ ဆျဲေထာငးထာ့သညးံ ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကိုလဲ ၿငိမးၿငိမးမထာ့ပဲ ဘယးညာရမး့ကာ
သူ႔လကး ွငးရခကးေအာငး လုပးေနသညး၈
"ကိုကို !!! …ကိုကို …"
မငး့မငး့ ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို လကးႏြငးံဆျဲဖယးၿပီ့ကိုယးကိုေရြ႕တို့ကာ ၾကာ့ထဲွငးလိုကးသညး၈ ဟနးေဆာငးကာ ႐ုနး့ေနသူမို႔
မငး့မငး့က ပိုငးပိုငးႏိုငးႏိုငး ထိနး့မိသျာ့သညးႏြငးံ ဆကးမ႐ုနး့ေတာံေခ္၈ သူလုပးရလျယးေအာငး ေပါငးႏြစးလဵု့ကို တတးႏိုငးသမြ္
ကာ့ထာ့ေပ့ၿပီ့ သူမကိုယးတိုငး လကးႏြစးဖကးႏြငးံေမျ႔ယာကို ေထာကးကာ ထၾကညးံသညး၈ မငး့မငး့
မြနးမြနးေလ့တုနးေနသညးံ ငဵု့ဥေလ့၏ ထိပးကို အရငးဆဵု့ အဖုေလ့ဆီသို႔ ပို႔လိုကးသညး၈
"အေမံ …ကိုကို !!! .."
"ကီမျနးခ္ီ …"
ၿပဵဳ့စစႏြငးံ "ေကာငး့လာ့" ဆိုသညးံ မငး့မငး့အေမ့ကို ေခါငး့ကို ခပးသျကးသျကး ညိတး၊သာ ေ်ဖ်ပသညး၈ မငး့မငး့
အဖုေလ့ကို ထိေနရာမြ ေအာကးဘကးက အကျဲေၾကာငး့ေလ့အတိုငး့ သာသာေလ့ ပျတးဆျဲေပ့သညး၈ ငဵု့ဥ၏
စျမး့ေဆာငးအာ့က ထိေရာကးပါသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ေပါငးတဵေတျက အၿငိမးမေနႏိုငးေတာံပဲ ကာ့လိုကး စုလိုကးႏြငးံ

93 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

်ဖစးေနသလို တျငး့ွေလ့တျငးေလ့လဲ အရညးၾကညးေတျက ခနေလ့ႏြငးံ စိုရႊဲကာထျကးလာသညး၈ မငး့မငး့ အွေလ့ႏြငးံ
ထိကာ ပျတးေနရာမြ ဖိ၊ အတျငး့ကို ထို့ထညးံလိုကးသညး၈ ႁပျတးခနဲ အသဵ်မညးၿပီ့ ငဵု့ဥက အထဲကို ွငးသျာ့သညး၈
"ကိုကို !!!! …"
ဖူ့သစးစု၏ တငးပါ့ႏြစးဖကးက ကုတငးေပၚမြ ေ်မာကးႂကျကာ တကးသလို မငး့မငး့ လကးတစးဖကးကိုလဲ
အတငး့လာဆုပးကိုငး၏၈ စိတးတကးႂကျမႈ အရြိနးႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးလဵု့ေတျသညး ရီေွကာေနသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို
ရငးချငးထဲ ဆျဲသျငး့ကာ ဖကးထာ့ၿပီ့ ႏႈတးခမး့ေတျကို အငမး့မရ နမး့သညး၈ ဖူ့သစးစုကလဲ မကးမကးေမာေမာ တု႔ဵ်ပနးယဵုမက
မငး့မငး့ကို ပကးလကး်ဖစးသျာ့ေအာငး တျနး့ထုတးသညး၈ ေက္ာ်ပငးႏြငးံ ေမျ႔ယာကပးသျာ့သညးႏြငးံ မငး့မငး့ ေ်ခရငး့ကို
ခပး်မနး်မနးေရာကးသျာ့ၿပီ့ က္နးေနေသ့သညးံ ေဘာငး့ဘီကို အတငး့ဆျဲချ္တးသညး၈ တခါထဲ ချ္တးထာ့ခဲံတာ မဟုတးဘူ့လို႔
ႏႈတးကလဲ ဖ္စးေတာကးဖ္စးေတာကးႏြငးံ ေ်ပာေသ့သညး၈ ထို႔ေနာကးတျငးေတာံ သူ႔လိငးတဵကို ပါ့စပးထဲထညးံကာ အာ့ရပါ့ရ
စုပးေတာံသညး၈ ခါတိုငး့ ဒီလိုမ္ဳိ့ အေနအထာ့တျငး မငး့မငး့ လကးလြမး့ၿပီ့ သူမတငးပါ့ႀကီ့ေတျကိုလြမး့ကိုငးမြ ဖူ့သစးစု
တငးေတျယမး့ခါတတးေသားလညး့ ဒီေန႔ေတာံ လကးႏြငးံေတာငး မထိရေသ့ပဲ တယမး့ယမး့်ဖစးေနသညး၈
ငဵု့ဥကေတားေတားစျမး့ပဵုရသညး၈
မငး့မငး့ အထငးမြနးပါသညး၈ ေတားေတားေလ့ၾကာေတာံ ဖူ့သစးစု မငး့မငး့ လိငးတဵကို စုပးေတာငးမစုပးႏိုငးေတာံပဲ
ပါ့စပးထဲကေန ်ပနးချ္တးကာ လကးႏြငးံတငး့တငး့ကိုငးၿပီ့ မ္ကးလဵု့ေတျ မြိတးထာ့သညး၈ မ္ကးႏြာသျငး်ပငး အမူအယာကို
ၾကညးံယဵုႏြငးံ သူမ အေ်ခအေနက ဘယးလို်ဖစးေနသညးဆိုတာ မငး့မငး့ သိသညး၈ သူရြိေနလြ္ကးႏြငးံေတာံ ငဵု့ဥအစျမး့ႏြငးံ
တစးခ္ီၿပီ့သျာ့ရတာမ္ဳိ့ မ်ဖစးခ္ငးလို႔ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို ဖကးကာ ပကးလကးလြဲ၊ ေနရာခ္သညး၈ ဒူ့ေထာငး
ေပါငးကာ့ခိုငးၿပီ့ေနာကးတျငးေတာံ လကးကိုငးႀကိဳ့ကို ဆျဲၿပီ့ ငဵု့ဥကို ်ပနးထုတးသညး၈ ငဵု့ဥခမ္ာ့ အရညးေတျ ရႊဲေနယဵုမက
မငး့မငး့လကးထဲတျငး အနညး့ငယး ေႏျ့ေနေသ့သညး၈
"ကိုကို ်မနး်မနးထညးံေတာံ .. ဒီမြာ မရေတာံဘူ့ …"
ဖူ့သစးစု စကာ့ကို နာခဵၿပီ့ သူ႔လိငးတဵထိပးဖူ့ကို ငဵု့ဥအစာ့ထို့ လုပးလိုကးသညး၈ အရညးေတျရႊဲေနသ်ဖငးံ
အတျငး့သာ့ေတျက ႏု့အိေနရာ မငး့မငး့ ေခ္ာံတာေတျ ခ္ဴတာေတျ လုပးမေနေတာံပဲ တရြိနးထို့ ေဆာငးံသျငး့သညး၈
"အီ့ …"
ဖူ့သစးစု က္ယးက္ယးေလာငးေလာငး ေအားကာ ညညး့ေပမယးံ မငး့မငး့၏ တငးပါ့ေတျကိုေတာံ လျတးထျကးမသျာ့ေအာငး
လကးႏြငးံလြမး့ဖမး့ထာ့သညး၈ ထို႔ေနာကးတျငးေတာံ မငး့မငး့ တဖျတးဖျတး တဗ္စးဗ္စး်မညးေအာငး
အသာ့ကုနးေဆာငးံေတာံ၏၈ ဖူ့သစးစု၏ အေ်ခအေနကၿပီ့ခါနီဆဲဆဲမို႔ အတျငး့သာ့ေတျက အ်ပတးလႈပးရြာ့ေနရာ
မငး့မငး့ခမ္ာ ႀကဵကိုအဖ္ာ့က စာ့ရသညးႏြငးံမတူပဲ အရငး့က စကိုကးမိသညးႏြငးံ တူေနသညး၈ ဒီၾကာ့ထဲ
သူနာနာေဆာငးံေလ ေကာငးမေလ့က မေမံမေလ္ာႏြငးံ "မိုတို မိုတ"ို "မာဒ မာဒ" ေတျ လုပးေနသ်ဖငးံ
မီ့ေလာငးရာေလပငးံေအာငး သူ႔စိတးကို ဆျေပ့သလို ်ဖစး၏၈ ေနာကးဆဵု့ေတာံ ဇိမးဆျဲကာ လုပးမညးဆိုသညးံ အစီအစဥးက
ပ္ကးသျာ့ၿပီ့ အခ္ကး်ပငး့်ပငး့ေတျ သဵု့မိလိုကးသညးတျငး အရညးေတျကို မထိနး့ႏိုငးေတာံပဲ ဂ္ပနးေက္ာငး့သူေလ့ တ်ဖစးလဲ
ဖူ့သစးစု၏ကိုယးထဲသို႔ အတငး့ပငး ပနး့ထုတးမိလိုကးေလေတာံသညး၈ စိတးထဲကလဲ အကယး၊သာ

94 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေအာကးအေပါကးမဟုတးဘဲ အေပၚေပါကးမြာသာၿပီ့ခဲံေသား "အိုအီ့ရြ"ီ လို႔ ေ်ပာေနဦ့မလာ့ဟုေတာငး
ေတျ့မိေနေလေတာံသညး၈
*** *** ***
ခါတိုငး့ စေနေန႔ အလုပလ
း ာရလြ္ငး ပ္ငး့တိပ္ငး့ရျဲ ်ဖစးေနတတးေပမယးံ ဒီေန႔ေတာံ မငး့မငး့ ရႊငးလနး့တကးႂကျေနပါသညး၈
အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား မေန႔က သူ မာစဒါ အကးစးစီ့ရီ့ ွယးလိုကးၿပီ ်ဖစးသညး၈ ွယးွယးၿပီ့ခ္ငး့ ဖူ့သစးစုကို သျာ့ေခၚၿပီ့
ကာ့ေလြ္ာကးေမာငး့ဖို႔ စဥး့စာ့ေသ့ေသားလဲ မေခ္ာက သူမအာ့ဘူ့ ဆိုသ်ဖငးံ ကာ့ွယးလိုကးသညးံ ကိစၥ မေ်ပာ်ဖစးခဲံေပ၈
ဖုနး့ထဲကေန ေ်ပာတာထကး မ္ကး်မငးကိုယးေတျ႔်ဖစးေအာငး ်ပခ္ငးတာေၾကာငးံလဲ ပါပါသညး၈ သူမ အႀကိဳကး
အေရာငး်ဖစးသညးံ အနီေရာငးေလ့မို႔ ကာ့နီနီေလ့ကို မြီကာ ရပးရငး့ သူမကို ေစာငးံေနမညးံ သူ႔ကို ေတျ႔လြ္ငး
အဵံၾသသျာ့မညးံပဵုစဵကို မငး့မငး့်မငးခ္ငးပါေသ့သညး၈ ကုိကိုက စုကိုေတာငး မေ်ပာဘူ့ လြ္ိဳထာ့တယးဆိုၿပီ့ စကာ့နာထို့ခ္ငး
ထို့ႏိုငးေပမယးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးွနး့ေတျက အေပ္ားရညးလဲံေနမညးဆုိတာကေတာံ ေသခ္ာသေလာကး ရြိပါသညး၈ မငး့မငး့
ထိုအေတျ့ႏြငးံပငးေတားေတားေပ္ားမိေလသညး၈
ဖူ့သစးစု အေၾကာငး့ကို စဥး့စာ့မိေတာံ အခုတေလာ ခ္စးသူေလ့ႏြငးံ ခ္စးခဲံရသညးံ အ်ဖစးေတျက သူ႔အေတျ့ထဲ အစီတက္
်ပနးေရာကးလာသညး၈ မငး့မငး့ သူ႔ဖာသာသူ စဥး့စာ့ၿပီ့ ၿပဵဳ့မိသညး၈ သူ စုကိုေတားေတားေတာံ အံဵအာ့သငးံမိသညးသာ၈
ၾကညးံပါဦ့၈ ဟုိတစးေန႔ကလဲ ဘာစိတးကူ့ေပါကးသညးလဲ မသိ၈ အခ္စးတကၠသိုလးဆိုသညးံ ဖိုရမးတစးခုမြာ ေရ့ေနသညးံ
ဂ္ငးကလိဆိုသညးံ စာေရ့ဆရာ၏ "သဵသာစကး၉"ဆိုသညးံ ဇာတးလမး့ကို ဖတးၿပီ့ သူ႔ကို လာေ်ပာ်ပသညး၈
"ကိုကို … စုလဲေလ .. အဲဒီထဲက ေဆျဇငးလတးလိုမ္ဳိ့ အသူရယးကယးေကာငးမေလ့ ်ဖစးလြ္ငး ေကာငး့မြာပဲ .."
"ဗုေဒၶါ … စုက အဓိပၸါယးနဲ႔ ေ်ပာတာလဲ …ကိုကို မ္ကးခဵု့လႈပးေအာငးေတာံ မလုပးနဲ႔ေနား … "
"ၾကညံး … စုက အေကာငး့ ေ်ပာမလို႔ပါ …ကိုကိုပဲ စဥး့စာ့ၾကညးံေလ .. ေဆျဇငးလတးလိုမ္ဳိ့သာဆိုလြ္ငး စုက ေန႔တိုငး့
ေကာငးမေလ့တစးေယာကးပဵုစဵ ေ်ပာငး့ေနႏိုငးတာေပါံ ..ကိုကို႔ အႀကိဳကးပဲေလ …"
မငး့မငး့ ေနာကးေတာံမလို႔ လုပးမိၿပီ့မြ သူ႔ကို မ္ကးလဵု့်ပာေလ့ႏြငးံ ၾကညးံေနသညးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာက တညးတညးေလ့
်ဖစးေနသ်ဖငးံ သူမေနာကးရကးေတာံေပါံ၈ ဇငးဇငးေဇား်မငးံလိုမ္ဳိ့ မ္ကးလဵု့်ပာ်ပာႏြငးံ ေကာငးမေလ့ကို စိတွ
း ငးစာ့တယးဆိုလို႔
အဲဒီအတိုငး့လုပးလာသညံး ခ္စးသူေလ့ကို ရငးချငးထဲ ဆျဲေပျ႔လိုကးရငး့ ..
"စုရယး …ကိုကိုက စုေ်ပာဆိုလို႔သာ စိတးထဲ ရြိတာေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတာပါ …ကိုကိုတကယးခ္စးတာက ဖူ့သစးစုဆိုတဲံ
ေကာငးမေလ့ကိုပါ … ဘယးလိုပဲ ႐ုပးရညးသျငး်ပငးေတျ ်ဖစးေနပါေစ ..ကိုကို႔အတျကးေတာံ ဖူ့သစးစုဆိုတာ
တစးေယာကးထဲပါ ရြိပါတယး …"
"တကယးလာ့ …"
"တကယးေပါံ .. ဒါမ္ဳိ့ကိစၥကိုကိုကို မေနာကးတတးမြနး့ စုသိသာ့ပဲ .. ဒါနဲ႔ ေနစမး့ပါဦ့ ..ကိုကို ေမ့ပါရေစဦ့ …"

95 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့၏ ေနာကးဆကးတျဲစကာ့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးခဵု့ေလ့ အနညး့ငယးတျနး႔သျာ့ၿပီ့ ဘာလဲဆိုသညးံ အမူအယာႏြငးံ
သူ႔ကို ေမာံၾကညးံသညး၈
"အဲဒီ ဂ္ငးကလိ ဇာတးလမး့ကို စုက ဘယးလိုသိသျာ့ရတာလဲ … အခ္စးတကၠသိုလးဆိုတာေတာငးကိုကိုက ေ်ပာဖူ့တာ
မဟုတးပါနဲ႔ … ဘယးကေနမ္ာ့ အငးေဖားေမ့ရြငး့ ရသျာ့ရ်ပနးတာလဲ .."
"ေ်ပာဘူ့ .. သတးခ္ငးသတး .. ကလိေတာံ မထို့နဲ႔ေနားကိုကို .. စု မလႈပးႏိုငးေသ့ဘူ့ … "
ခါတိုငး့ သူမ ဒီလိုေ်ဖလြ္ငး မငး့မငး့က ကလိထို့ကာ စတတးသ်ဖငးံ သူမက ႀကိဳတငးကာကျယးထာ့သညးံဟနးႏြငးံ
ေ်ပာရြာသညး၈
"စုရဲ႕ တုိငးပငးေဖား တုိငးပငးဖကးႀကီ့ကပဲ လကးတို႔တာ မဟုတးလာ့ …"
"ဟီ့ … ဟီ့ "
ဖူ့သစးစု ်ပနးမေ်ဖပဲ ရယးေနသညး၈ ဒါဆို မငး့မငး့ သူထငးတာ မြနးသညးံ အေၾကာငး့ သေဘာေပါကးလိုကးပါသညး၈
တရာ့ခဵက ပဵု႔ပဵု႔ဆိုသညးံ ေကာငးမေလ့ ်ဖစးရမညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆိုေသား ဟိုတစးခါတုနး့က ဖူ့သစးစု
အဆနး့ထျငးလာသညးံ ကိစၥအခ္ဳိ႔ႏြငးံ ပတးသကး၊ အစးေအာကးေမ့တုနး့က ပဵု႔ပဵု႔က ေ်ပာလို႔ပါ ဆိုၿပီ့ သူမ ွနးခဵထာ့သညး၈
စကာ့စပးမိသျာ့လို႔ ဘာရယး မဟုတးပဲ သူတို႔ႏြစးဦ့ ပဵု႔ပဵု႔နဲ႔ ပတးသကး၊ေတာငး ေ်ပာ်ဖစးၾကေသ့သညး၈
"အဲဒီေကာငးမေလ့က သူက္ေတာံ ရညး့စာ့ထာ့မယး မရြိပဲ သူမ္ာ့အတျဲကိစၥေတျကို လိုကးေ်မႇာကးေပ့ေနတယး…"
"ကိုကိုကလဲ .. ပဵု႔ပဵု႔က ေယာက္းာ့ေတျကို စိတးနာသျာ့ၿပီေလ .. သူက ခဲမြနးဖူ့တဲံ စာသူငယးလို ်ဖစးေနတာေလ .."
"သူ႔ေကာငးေလ့ကလဲကျာ .. ဒီလို ေကာငးမေလ့မ္ဳိ့ကိုမ္ာ့ ပစးသျာ့ေသ့တယး .. နဲနဲေလ့ ွိတးတကးေနတာကလျဲလြ္ငး ..
ပဵု႔ပဵု႔က က္နးတဲံေနရာေတျမြာ အေနအထာ့က ေရႊငါ့ပဲလို႔ေတာငး ေ်ပာလို႔ရတယး … သူွိတးတကးတယးဆိုတာကလဲ
တငး့တငး့ရစးရစးနဲ႔ ၾကညးံလို႔ေကာငး့ပါတယး … "
"အယး !!! …ကိုကိုက .. စု သူငယးခ္ငး့ကို ႀကဵေနတာလာ့ … မရဘူ့ေနား … ဟျနး့ …"
"အာ .. မဟုတးပါဘူ့ .. စုကလဲ … "
မငး့မငး့ ရြကးကို့ရြကးကို့ႏြငးံ ေ်ဗာငး်ငငး့လိုကးရသညး၈ သူ နဲနဲေတာံ အေတျ့လျနးသျာ့မိမြနး့ သူ႔ဖာသာသူ သိေနသညး၈
ဖူ့သစးစု ထပးတျနး႔တကးလာမြစို့လို႔ ေနာကးထပး စကာ့သဵေတျ ထျကးမလာခငး သူမကို ဖကးကာ ႏႈတးခမး့ေလ့ကို ဖိကာ
နမး့ပစးလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုက သူ႔လညးတိုငးကို ်ပနးတျဲဖကးလာမြ သူ ရငးထဲ က္ိတးကာ သကး်ပငး့ခ္ခဲံရေလသညး၈
အဲဒီေနာကးပိုငး့ေတာံ မငး့မငး့ ပဵု႔ပဵု႔နဲ႔ပတးသကးလို႔ စကာ့မစမိေအာငး သတိထာ့၊ ေနခဲံသညး၈
"တီ …တဵု … တီ … တဵ…
ု . တီ …တဵု …"
ေဘာငး့ဘီအိတးထဲမြ ဖုနး့်မညးသဵက မငး့မငး့ အေတျ့စကို ်ဖတးေတာကးလိုကးသညး၈ စကရငးကို ၾကညးံလိုကးေတာံ
တ်ခာ့သူမဟုတး၈ ခ္စးသူေလ့ဆီက ်ဖစးသညး၈

96 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဟယးလို … ဆျိဟတး …"
"အမယး .. ထူ့ပဵုကလဲ .. ေစာေစာစီ့စီ့ ရႊငး်မဴ့ေနပါလာ့ … "
"ဒီေန႔အတျကး ပထမဦ့ဆဵု့ ဖုနး့လာတာက စုဆီကေလ ..ကိုယးံခ္စးသူရဲ ႔အသဵကို အရငးဆဵု့ ၾကာ့ရမြေတာံ
မေပ္ားဘူ့ဆိုတာ ရြိပါံမလာ့ … စုပဲ စဥး့စာ့ၾကညးံပါဦ့ …"
"ေတားေတား ေ်ပာတတးေနတယး …. အငး့ပါ .. ထာ့လိုကးပါေတာံ ..ကိုကို႔ကို ေ်ပာစရာ ရြိလို႔ …"
"ဟုတးလာ့ ..ကိုကိုလဲ စုကို ေ်ပာစရာ ရြိတယး … ဒါေပမယးံ စုပဲ အရငးေ်ပာပါ …"
မငး့မငး့ ခ္စးသူေလ့ကို ဦ့စာ့အရငးေပ့လိုကးသညး၈ ညေနေတျ႔လြ္ငး ကာ့ွယးထာ့သညးံကိစၥႏြငးံ အဵံအာ့သျာ့ေအာငး
လုပးမညးဟု သူကေတျ့ထာ့တုနး့ ရြိေသ့သညး၈ ဖူ့သစးစု၏ စကာ့က သူ႔ကို အရငးဦ့ေအာငး အဵံအာ့သငးံေစသညး၈
"ကိုကို စု အိမးေ်ပာငး့မလို႔ …"
"ေဟ .."
"ဟုတးတယး ..ကိုကို … ပဵု႔ပဵု႔နဲ႔ အတူ သျာ့ေနမလို႔ …"
"်ဗဳနး့စာ့ဒိုငး့စာ့ ႀကီ့ပါလာ့ .. စုရယး … အနးကယးတငးေမာငးတို႔က ဘာမြ မေ်ပာဘူ့လာ့ .."
"ဒီလိုကိုကို ..ကိုကိုလဲ သိသာ့ … စုက အခုအိမးမြာ သိပးမေနခ္ငးေတာံသာ ၾကာၿပီ .. အနးကယးတငးေမာငးကေတာံ
ေအ့ေဆ့ပါ ... ဒါေပမယးံ အနးတီသူဇာနဲ႔က ေနရတာ သိပးအဆငးမေ်ပေတာံဘူ့ … ေနာကးၿပီ့ ပဵု႔ပဵု႔ကလဲ သူအိမးရြာေနတာ
ရလြ္ငး လာေနပါလာ့ ဆိုၿပီ့ ေခၚေနတာ ၾကာေနၿပီေလ …"
"ဒါဆို ပု႔ဵပဵု႔က အိမးရသျာ့ၿပီလာ့ .. လက်ဖငးံ ေနာကးအပတးဆိုရငးပဲ ကုနးေတာံမြာ …"
မငး့မငး့ ေမ့သာေမ့ရသညး၈ ဖူ့သစးစု ေလသဵက တကးႂကျမႈ အ်ပညးံပါေနသ်ဖငးံ ဒီေကာငးမေလ့ ဆဵု့်ဖတးၿပီ့သာ့
်ဖစးေနမြနး့ ေသခ္ာလြသညး၈ ေနာကးၿပီ့ အနးကယးတငးေမာငးတို႔အိမးမြာ သူမ အေနရက္ဥး့က္ပးေနမြနး့ သိလို႔ မငး့မငး့
သိပးလဲပဲ မတာ့ခ္ငးပါ၈
"မေန႔ညက အနးတီသူဇာက စုကို စကာ့လာေ်ပာတယးေလ … အဲဒါနဲ႔ စုလဲ ေ်ပာငး့်ဖစးဖို႔ ေသခ္ာသျာ့တာ …"
ဖူ့သစးစု ရြငး့်ပမႈေၾကာငးံ သူအေၾကာငး့စဵု နာ့လညးခဲံရသညး၈ အမြနးတကယးေတာံ ေဆျရိပးမ္ဳိ့ရိပးမကငး့သညးံ အ်ပငး
ဆရာမို့၏ မ္ကးႏြာေၾကာငးံ အနးတီသူဇာတို႔က ဖူ့သစးစုကို လကးခဵခဲံ်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ အိပးခနး့တစးခနး့လဵု့
ေပ့ထာ့ေသားလညး့ ဆရာမို့မ္ကးႏြာႏြငးံ အိမးလခယူသညးလဲမဟုတး၈ ဖူ့သစးစုက အတငး့ေပ့မညးဆိုေသားလဲ လကးမခဵခဲံ၈
အခုေတာံ အနးကယးတငးေမာငးႏြငးံ ေဆျရိပးမ္ဳိ့ရိပး မကငး့သူတစးေယာကးက စလဵု့ကို အလုပးေ်ပာငး့ရမညးဆိုသ်ဖငးံ
အိမးလခေပ့ၿပီ့ ေနခ္ငးပါသညးဆိုၿပီ့ ေတာငး့ဆိုလာခဲံသညး၈ ဖူ့သစးစုကို ေ်ပာ်ပသညးဆိုေပမယးံ အလိမၼာနညး့ႏြငးံ
ႏြငးထုတး်ခငး့လဲ ပါမညးထငးသညး၈
"ဒါဆို စုက ဘယးေန႔ ေ်ပာငး့မြာလဲ …"
"နကး်ဖနး ေ်ပာငး့မယး … အိမးက Red Hill မြာ …"
"ေအား .. ေ်မနီကုနး့ ေပါံ …"
"ဟုတးတယး ေ်မနီကုနး့ … ဟီ့ ဟီ့ …"

97 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဒါဆို ဒီေန႔ ေတျ႔ဦ့မြာလာ့ .. ညေနစာေလ့ တူတူ မစာ့ခ္ငးဘူ့လာ့ …"
မငး့မငး့ အထာေလ့နဲ႔ေမ့ေတာံ အေၾကာငး့သိေနသူပီပီ ဖူ့သစးစု၏ အသဵက မာဆတးမာဆတးႏြငးံ ဖုနး့ထဲကေန
ေပၚလာသညး၈
"ကိုကိုေနား … ဒီမြာ ပစၥညး့ေတျသိမး့ဖို႔လုပးရဦ့မြာကို … ဒါပဲ ေတျ့ေနတယး .. "
"အမး .. ဒါပဲ မေတျ့လို႔ ဘယးဟာေတျ့ရဦ့မြာလဲ .. ေလာကနီတိမြာ ခ္စးသူနဲ႔ခ္စး်ခငး့၉ ေရာငးံရဲ်ခငး့မရြိဆိုၿပီ့
ေ်ပာထာ့တယးေလ .."
"မဟုတးက ဟုတးကေတျ ေလြ္ာကးေ်ပာေနတယး ..ေတားၾကာေန မို့ႀကိဳ့ပစးလို႔ စုပါေနဦ့မယး .. "
"လာ်ပနးၿပီလာ့ မို့ႀကိဳ့ .. အဲဒီ မို့ႀကိဳ့ပစးလို႔ ဘာ်ဖစးလဲဆိုတာ မမြတးမိေတာံဘူ့ ထငးတယး .. "
"ေတားၿပီေတားၿပီ ..ကိုကိုနဲ႔ ေ်ပာေနလြ္ငး စု ပစၥညး့ေတျ သိမး့လို႔ၿပီ့ေတာံမြာ မဟုတးဘူ့ .. ဒီေန႔ေတာံ မေတျ႔ႏိုငးေတာံဘူ့ ..
မနကး်ဖနးက္မြ ေတျ႔မယး ဒါပဲ .. ေနာကးမြ ေ်ပာမယးကိုကို …"
တစးဖကးက ဖုနး့ခ္သျာ့ေတာံ မငး့မငး့ ငိုငးသျာ့သညး၈ သူက ကာ့သစးေလ့နဲ႔ ေလြ္ာကးလညးမယးလို႔ စဥး့စာ့ထာ့တဲံ
အစီအစဥးေတာံ ပ္ကးေလၿပီ၈ ထို႔ထကးဆို့တာက ဒီအတိုငး့သာဆို သူ႔မာစဒါေလ့ခမ္ာ ဖျငးံပျဲအေနနဲ႔ mover service
်ဖစးဦ့မြာ ေသခ္ာသညး၈ မငး့မငး့တစးေယာကး ဘာကို ဘယးလို အလိုမက္်ဖစးရမြနး့ေတာငး မသိေတာံပါေခ္၈
*** *** ***
"ကိုကို တကးစီက ဘယးမြာလဲ …"
သူမကိုယးနီ့ပါ့ေလာကး ရြိမညးံ teddy bear အ႐ုပးႀကီ့ကို ပိုကးထာ့သညးံ ဖူ့သစးစုက ဟိုဟိုဒီဒီ ၾကညးံရငး့ ေမ့သညး၈
မငး့မငး့ ဓါတးေလြကာ့ေဘ့တျငး ရပးထာ့သညးံ ကာ့အနီေလ့ကို ေသာံတဵေလ့ႏြငးံ ထို့်ပလိုကးေတာံ "ကျကးစး ကျကးစ"း
ဆိုၿပီ့ ထ်မညးသညး၈
"ကိုကို .. ဘယးသူ႔ကာ့ႀကီ့ ဆျဲလာတာလဲ .."
ၿပဵဳ့စစႏြငးံ ဖူ့သစးစု အေမ့ေၾကာငးံ သူ႔မ္ကးႏြာ စူပုပးသျာ့ရသညး၈
"အမယး .. လူကိုမ္ာ့ အထငးေသ့တာ … ဘယးသူ႔ကာ့ ရြိရမြာလဲ ..ကိုကို႔ကာ့ေပါံ .. ေသာၾကာေန႔က ွယးလိုကးတာ .."
"အယး .. စုကိုလဲ မေ်ပာဘူ့ .. လြ္ိဳထာ့တယး …"
"တမငးတကာ မေ်ပာတာ … စုကို အဵံၾသေအာငး လုပးမယး ..ၿပီ့ရငး ေလြ္ာကးလညးမယးဆိုၿပီ့ ႀကဵထာ့တာ .. အခုေတာံ
ပျဲဦ့ထျကးက အိမးေ်ပာငး့ဖို႔ ်ဖစးသျာ့ၿပီေလ .."
"ဟီ့ .. ဟီ့ .. ေကာငး့တယး .. မေ်ပာခ္ငးဦ့ …"

98 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဘယးလိုပဲ ေ်ပာေ်ပာ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာက ေပ္ားရႊငးေနသညးံ အသျငးကိုေတာံ မေဖ္ာကးဖ္ကးႏိုငးပါ၈ သူမက
အ႐ုပးႀကီ့ကိုပိုကး၇ မငး့မငး့က အထုပးေတျကို ဆျဲရငး့ ကာ့နီေလ့နာ့ ေလြ္ာကးလာခဲံၾကသညး၈ မငး့မငး့ ေနာကးဖုဵ့ကို ဖျငးံၿပီ့
ပစၥညး့ေတျ ထညးံေနစဥးတျငး အ႐ုပးႀကီ့ကို ေနာကးခနး့ထဲ ထညးံၿပီ့သျာ့ေသာ သူမက အနာ့ေရာကးလာသညး၈
"ကိုကို … ကာ့ေလ့က ခ္စးစရာေလ့ .. စု ႀကိဳကးတယး … ေနာကးမီ့ကလဲ အွိုငး့ေလ့ေတျေနား .. လြတယး သိလာ့ …"
"ကိုကို သိသာ့ပဲ … စု ်မငးရငး ႀကိဳကးမယးဆိုတာကို .."
မငး့မငး့ ေနာကးဖုဵ့ကို ်ပနးပိတးရငး့ ေ်ပာသညး၈ ဖူ့သစးစုက အနညး့ငယးတျနး႔ကာ ေကာကးေနသညးံ ေနာကးဖဵု့ကို
လကးႏြငးံသပးၾကညးံသညး၈ ၿပီ့မြTransformers ထဲက မငး့သမီ့ Megan Fox ၏ ဒီဇိုငး့မ္ဳိ့ႏြငးံ ပို႔စးေပ့ကာ ရပး်ပသညး၈
လကးသညး့ကိုကိုကးကာ မငး့မငး့ကို မခုိ႔တယို႔ႏြငးံ ၾကညးံေနေသ့သညး၈
"ေအ့ .. လုပးထာ့ပါ … Bukit Timah ထဲ ကာ့သျာ့ထို့ၿပီ့ ေအာကးဒို့ေတျ လုပးမိေတာံမယးေနား .."
"ဟီ့ … ဟီ့ …ကိုကို ညစးစုတး … ဒါပဲေတျ့ေနတယး …ေတားၿပီ .. ဘာမြ လုပးမ်ပေတာံဘူ့ .. ပစၥညး့ေတျပဲ ထညးံရေအာငး ..
ႏြစးေခါကးေလာကး သယးရမြာေပါံ …"
"သယးရမြာေပါံ .. အ႐ုပးေတျကိုက မနညး့ဘူ့ပဲကို …"
မငး့မငး့ အေ်ပာကို "ဟီ့ ဟီ့" လို႔ ရယးၿပီ့ လြညးံထျကးသျာ့သညးံ ေကာငးမေလ့၏ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီတုိထဲက
တငးသာ့လဵု့က္စးက္စးေလ့ေတျကို မ္ကးစိစာ့ပျဲထိုငးၾကညံးရငး့ ဖူ့သစးစုသာ နာ့ကျငး့အွိုငး့ႀကီ့ႏြစးခု ဆျဲလိုကးလြ္ငး
ဒီေန႔ညေန Megan Foxနဲ႔ ခ္စးရခ္ညးေသ့လို႔ေတာငး မငး့မငး့ေတျ့ေနမိေလ၏၈
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"ေဟ့ … ပဵု႔ပဵု႔ .. နငးေ်ပာငး့ေနၿပီလာ့ … ငါတို႔ေတာံ အိမးကထျကးလာၿပီ …"
"အမး … mover က မလာဘူ့ ဟုတးလာ့ … ဘယးလို ်ဖစးတာလဲ …"
"ဒါဆို ဘယးလိုလုပးမလဲ … နငးံ ပစၥညး့ေတျက တကးစီနဲ႔ သယးလို႔ရမြာလာ့ …"
မငး့မငး့ ေဘ့နာ့ကေန ကာ့ေမာငး့လာရငး့ ဖူ့သစးစုကိုလြညးံၾကညးံသညး၈ ဖူ့သစးစုက သူ႔ကို တစးခ္ကး်ပနးၾကညးံေပမယးံ
စိတွ
း ငးစာ့မႈ မ်ပပဲ ဖုနး့ဟိုဘကးက သူမသူငယးခ္ငး့၏ အခကးအခဲကိုသာ လြမး့ေမ့ေန၏၈ မငး့မငး့ ဘာမြ မေ်ပာေသ့ပဲ
ကာ့ကိုသာ ဂ႐ုတစိက
ု းေမာငး့၏၈ ကာ့ေမာငး့လာရငး့နဲ႔ေတာံ စဥး့စာ့မိေသ့သညး၈ အငး့ .. ဒီပဵုစဵအတိုငး့ဆို
ဒီေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး အခနး့ထဲမြာ ပစၥညး့ေတျ ထညးံၿပီ့လြ္ငး အိပးစရာေနရာေကာ က္နးပါဦ့မလာ့လို႔ …၈
"ကိုကို …"
"ေ်ပာ .. စု သူငယးခ္ငး့က ဘာ်ဖစး်ပနးၿပီလဲ …"
"သူ႔ mover က မေန႔ကထိ လာမယးေ်ပာထာ့ၿပီ့ အခုက္ေတာံ မလာဘူ့ေလ … သူ ကိျဳငးတကးေနတယး .. အဲဒါ .."
"အဲဒါ ..ကိုကိုက mover လုပးေပ့ရဦ့မယးေပါံ .. အဲဒီလိုလာ့ .."
"ဟီ့ .. ဟီ့ …"

99 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ အတတးသိေနသညးံအလာ့ ေမ့လိုကးေတာံ ဖူ့သစးစုက သျာ့ေလ့ၿဖဲကာ ရယး်ပသညး၈ မငး့မငး့ ႐ုပးတညးႀကီ့ႏြငးံ
ေခါငး့ညိတး်ပလိက
ု းေတာံ "ဒါမြ စုကိုကိုကျ" ဆိုၿပီ့ ထေအားၿပီ့ ပါ့ကို လာနမး့သညး၈ "လုပးထာ့ ေကာငးမေလ့ … ညေနက္မြ
ေတျ႔မယး" ဆိုၿပီ့ မငး့မငး့ လြမး့က္ိမး့လိုကးေတာံ "မေၾကာကးေပါငး"ဆိုၿပီ့ လြ္ာတစးလစးေလ့ ထုတးကာ ေ်ပာငး်ပသညး၈
ထို႔ေနာကးေတာံ မငး့မငး့ကို ဂ႐ုမစိုကးေတာံပဲ သူ႔သူငယးခ္ငး့ဆီကို ဖုနး့်ပနးေခၚကာ
ေတာကးေလြ္ာကးစကာ့ေ်ပာေနေတာံသညး၈
ဖူ့သစးစုတို႔ ေ်ပာငး့ရသညးံ အိမးေနရာက မဆို့ေခ္၈ နဲနဲေတာံ အထဲွငးရေပမယးံ အမးအာတီအထိ လမး့ေလြ္ာကးလာလို႔
ရသညး၈ အိမးက 3 rooms type မို႔ အိပးခနး့ ႏြစးခနး့ပဲ ပါသညး၈ ဖူ့သစးစုတို႔က common room ်ဖစးၿပီ့၇ master room
မြာေတာံ အစးမႀကီ့ႏြစးေယာကးေနသညးဟု ေ်ပာသညး၈ မငး့မငး့တို႔ ေရာကးသျာ့ေတာံ အစးမႀကီ့ႏြစးေယာကးထဲက
အႀကီ့ဆိုသညးံ တစးေယာကးႏြငးံေတျ႔သညး၈ အသကး၀ွေက္ားေလာကး ရြိမညးထငးသညး၈ ပဵုစဵကို ်မငးလိုကးယဵုႏြငးံ
ခပး႐ို့႐ို့ေအ့ ေနတတးမညးံသူမြနး့ တနး့သိေနရသညး၈ကိုယးလဵု့ကိုယးထညးကေတာံ ေတာငးံတငး့သညး၈
"ဖူ့သစးစု ဆိုတာ ထငးတယး …"
"ဟုတးတယး … အစးမ …"
"လာလာ … ညီမ … ပဵု႔ပဵု႔ေကာ ပါမလာဘူ့လာ့ ……"
"သူက mover က လာမယးဆိုတာ ေ်ပာၿပီ့ မလာဘူ့ေလ .. အဲဒါေၾကာငးံ စုက အရငးေရာကးလာတာ .."
မိနး့ကေလ့ဆိုတာက အေၾကာငး့အရာတစးခု မရလိုကးႏြငးံ၇ ရလိုကးတာႏြငးံ ထိုအေၾကာငး့အရာကို အစေဖားကာ
စကာ့ေ်ပာဖို႔ ရြာေနသူမ္ာ့ ်ဖစးသ်ဖငးံ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ခ္မး့ခ္မး့သူဆိုသညးံ ခပးေတာငးံေတာငးံ မမႀကီ့သညး တခဏအတျငး့
ရငး့ႏြီ့သျာ့ၾကသညး၈ သဵု့ေခါကးေ်မာကးအ်ဖစး မငး့မငး့ ပစၥညး့ေတျ သယးၿပီ့ အေပၚ်ပနးေရာကးလာေတာံ ခ္မး့ခ္မး့သူက
ေကားဖီေသာကးဦ့ဆိုၿပီ့ အတငး့ေဖ္ားတိုကးမယး လုပးေနေသ့သညး၈ မငး့မငး့က အာ့လဵု့ၿပီ့မြပဲ ေသာကးေတာံမယးဆိုၿပီ့
ချငးံပနးကာ ဖူ့သစးစုႏြငးံအတူ တစးေခါကး်ပနးထျကးလာခဲံသညး၈
ဒုတိယတစးေခါကးက ပထမတစးေခါကးေလာကး ပစၥညး့ေတျ မမ္ာ့ေတာံပါ၈ အ႐ုပးေတျႏြငးံ တ်ခာ့တိုလီမုတးစ အခ္ဳိ႔သာမို႔
ေနာကးခနး့တစးခနး့ထဲႏြငးံတငး ရလိုကးသညး၈ ပစၥညး့ခ္တာလဲ သိပးမၾကာေခ္၈ ဖူ့သစးစု ကိစၥၿပီ့သျာ့ေတာံ မငး့မငး့တို႔
မနာ့ေတာံပဲ ပဵု႔ပဵု႔ဆီ ထျကးလာခဲံသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔လကးရြိေနရာက ေ်ပာငး့ရမညးံ အိမးႏြငးံ သိပးမေွ့သ်ဖငးံ ကာ့ေတာငး
သိပးမေမာငး့လိုကးရပါ၈ ခဏေလ့ႏြငးံ သူမတို႔ Block နာ့ေရာကးလာသညး၈
"လာ .. စု …ကိုမငး့မငး့ေတာံ အာ့နာစရာ ်ဖစးေနၿပီ …"
မငး့မငး့တို႔ကို ေတျ႔သညးႏြငးံ ဓါတးေလြကာ့ေဘ့တျငး အသငးံေစာငးံေနသညးံ ပဵု႔ပဵု႔က လြမး့ႏႈတးဆကးရငး့ ေ်ပာသညး၈ မငး့မငး့
ေခါငး့ညိတးကာ အသိအမြတး်ပဳရငး့ ရပါတယးဆိုသညးံ သေဘာႏြငးံ ၿပဵဳ့်ပလိုကးသညး၈ ပဵုထာ့သညးံ အထုပးေတျကို
လကးညိဳ့ထို့်ပရငး့ ..

100 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဒါပဲလာ့ ပဵု႔ပဵု႔ …"
"အ ဟီ့ … မဟုတးဘူ့ … အေပၚမြာ က္နးေသ့တယး ...ကိုမငး့မငး့တို႔ လာေနၿပီဆိုလို႔ ႏိုငးသေလာကးခ္ထာ့တာ …"
"ဒါဆိုဒါပဲ အရငးထညးံတာေပါံ … ဆနး႔ေသ့တယးဆိုမြ က္နးတာတကးယူတာေပါံ .."
"ဟုတး ..ကိုမငး့မငး့ .."
သဵု့ေယာကးသာ့ တကးညီလကးညီနဲ႔ ဟိုဟာမ၇ ဒီဟာဆျဲကာ ထညးံလိုကးသညးမို႔ ပစၥညး့ေတျက ခဏေလ့ႏြငးံ
ကာ့ေပၚေရာကးသျာ့သညး၈ ဖူ့သစးစုက ကာ့ေနာကးခနး့ထဲ ပဵု့ေတျ၇ အ႐ုပးေတျထညးံေနလို႔ မငး့မငး့ႏြငးံပဵု႔ပဵု႔
ႏြစးေယာကးအတူ ခရီ့သျာ့အိတးႀကီ့ကို မကာ ေနာကးဖဵု့ထဲ ထညးံရသညး၈ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး
အေနအထာ့မို႔ ဘာရယးမဟုတးပဲ စိုကးၾကညးံမိၾကသညး၈
အိမးေ်ပာငး့ရမညးဆိုလို႔ထငးသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔သညး အွတးကို အလျယးတကူပငး ွတးထာ့သညး၈ အေပၚပိုငး့က
စပါဂါတီစထရပးပးလို႔ ေခၚသညးံ စျပးက္ယးအနကးနဲ႔ ်ဖစးၿပီ့ ေအာကးကေတာံ ဖူ့သစးစုနညး့တူ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီတိုေလ့
ွတးထာ့သညး၈ တငး့တငး့ရငး့ရငး့ ရြိသူမို႔ လညးဟက
ို း စျပးက္ယးတနးခို့နဲ႔ ပဵု႔ပဵု႔၏ အေရြ႕အလယးပိုငး့က မငး့မငး့ မ္ကးလဵု့ကို
ေကာငး့ေကာငး့အစာေကျ့္ေနသညး၈ မငး့မငး့ကိုယးံကိုကိုယး ထိနး့သငးံမြနး့သိပါလြ္ကးႏြငးံ ်ဖတးခနဲ ်ဖတးခနဲေတာံ
ၾကညးံမိသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က ဖူ့သစးစုေလာကး အသာ့မ်ဖဴေပမယးံ အလဵု့အထညးကေတာံ ပိုထျာ့သညး၈ အသညး့ေကာ၇ ဒုတးပါ
ယာ့လာမိသညး၈
"ကိုကိုတို႔ပဲ တကးယူလိုကးေတာံ … စုမလိုကးေတာံဘူ့ …"
"ေကာငးမေလ့ ဖလကး်ပသျာ့ၿပီ မြတးလာ့ … အဲဒါဆိုလဲ ေနခဲံေတာံ …"
ေနာကးဖဵု့ထဲတျငး ေနရာနဲနဲ လျတးေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့က က္နးတာေတျ သယးရေအာငးဆိုၿပီ့ အေပၚတကးမယးလုပးေတာံ
ဖူ့သစးစုက ကာ့ေခါငး့ခနး့ထဲက လြမး့ေ်ပာတာ ်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ပဵုစဵက တကယးဟိုကးေနသညးံ ပဵုမို႔ မငး့မငး့
ခ္စးသူေလ့ကို ထာ့ခဲံကာ ဓါတးေလြကာ့ဆီသို႔ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ ေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈ မငး့မငး့ ဓါတးေလြကာ့ထဲ ွငးလိုကးေတာံ
ပဵု႔ပဵု႔က သူမအထပး၏ ခလုတးကို ႏြိပးလိုကးသညး၈
"ကိုမငး့မငး့ကိုေတာံ အာ့နာစရာ ်ဖစးေနၿပီ …"
"အာ .. ရပါတယး … စုေဘားဒါပဲ ဟုတးစာ …လုပးေပ့ရမြာေပါံ…"
"ကိုမငး့မငး့က ဖူ့သစးစုကိုေတားေတားခ္စးတယးပဲေနား .."
"ခ္စးတယး … ခ္စးတာမြ ဘာခ္စးသလဲ မေမ့နဲ႔ …"
"ဟိ ဟိ .. သိပါတယး .. ဟိုေကာငးကလဲ အဲဒါပဲ ေ်ပာေ်ပာေနတာ …"
"အမး .. က္ေနားတို႔ခ္စးတာကို ပဵု႔ပဵု႔သိတယး …"
"အာ .. အဲဒီဟာ မဟုတးဘူ့ေလ … ဟို .. ဟိုေလ .. ဘယးလိုေ်ပာရမလဲ … ပဵု႔ပဵု႔ေ်ပာတာ ဟိုလိုခ္စးတာေလ …"

101 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မ္ကးႏြာ်ပငးတစးခုလဵု့ ခရမး့ခ္ဥးသီ့တစးလဵု့လို အေရာငးေ်ပာငး့သျာ့သညးံ ေကာငးမေလ့က မလဵုမလဲရြငး့်ပသညး၈ သို႔ေသား
သူမရြငး့်ပမႈကပငး မူလအေၾကာငး့တရာ့ထဲ ်ပနးေရာကးေနသ်ဖငးံ မငး့မငး့ ဟကးဟကးပကးပကးပဲ ရယးမိသညး၈ ပဵု႔ပဵုက
ဘယးမြမေ်ပာေတာံပဲ မငး့မငး့ကို မ္ကးေစာငး့တစးခ္ကးထို့ကာ ဓါတးေလြကာ့ပျငးံသညးႏြငးံ ေရြ႕ကေန မေ်ပ့ယဵုတမယး
ေလြ္ာကးသျာ့ေတာံသညး၈ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီတိုေအာကးက လႈပးခါသျာ့သညးံ တငးသာ့ဆိုငးေတျကို ၾကညးံရငး့ မငး့မငး့
စိတးထဲ အသေွါတရာ့ေတျ တို့ပျာ့လို႔သာ ေနေလေတာံသညး ….၈
*** *** ***
မငး့မငး့ ဒီတစးေခါကး ရနးကုနး်ပနးရတာ ဘယးလိုမြ စိတးမပါေခ္၈ သူ႔အလုပး အေ်ခအေနအရ တစးႏြစးမြ တစးခါေလာကးပဲ
ချငးံရလို႔ ခါတိုငး့ဒီလိုအခ္ိနး မိသာ့စု ဆဵုၾကဖို႔ ်ပနးရၿပီဆိုလြ္ငး သူ အၿမဲတမး့ တကးႂကျေနတတးသညး၈ သို႔ေသား ဒီႏြစးေတာံ
အရငးႏြစးေတျကလို ်ဖစးမေနပါ၈ သူ႔နညး့တူ မ္ကးႏြာေလ့ ညိဳ့ႏျမး့ေနသညးံ ခ္စးသူေလ့ကို မငး့မငး့ လျမး့လျမး့ေဆျ့ေဆျ့
ၾကညးံမိသညး၈
"ကိုကို စုကို သတိရေနေနား …"
"အငး့ပါ ..ကိုကုိ႔မြာ လျမး့စရာ စုပဲရြိတာကို ..."
"အဆငးေ်ပလြ္ငး အငးတာနကးတကးလာခဲံေနားကိုကို .. စုေစာငးံေနမယး .. ေရာကးေရာကးခ္ငး့လဲ စု ဖုနး့ဆကးလိုကးမယး …"
"အမေလ့ေနား … မိစုရယး …ကိုမငး့က တစးပတးထဲသျာ့တာပါဟယး .. နငးတို႔ဟာကလဲ …ေ်ပာမေ်ပာခ္ငးေတာံဘူ့ …"
ေဘ့မြာ သူငယးခ္ငး့ကို ငုတးတုတးႀကီ့ထိုငးခိုငး့ထာ့ၿပီ့ အလျမး့သယးေနၾကသညးံ သူတို႔ႏြစးဦ့ကို
မၾကညးံႏိုငးေတာံသညးအ
ံ ဆဵု့ ပဵု႔ပဵု႔ဆီမြ ပူညဵပူညဵအသဵက ထျကးက္လာသညး၈ ဒီေတာံမြ မငး့မငး့နဲ႔ ဖူ့သစးစု
တစးေယာကးကိုတစးေယာကး ၾကညးံရငး့ ၿပဵဳ့မိၾကသညး၈ ခ္စးသူေလ့၏ ်ဖဴႏုေနေသာ နဖူ့်ပငးေပၚတျငး ေချက္ေနသညးံ
ေရႊေရာငးဆဵပငးေလ့ေတျကို မငး့မငး့လကးႏြငးံ သပးေပ့သညး၈ သူ႔လကးက နဖူ့ေပၚကေန
ပါ့်ပငးမျတးမျတးေလ့ေပၚေရာကးေတာံ ဖူ့သစးစုက လကးွါ့ႏြငးံ သူမပါ့်ပငးကို ဖိကာ ကပးထာ့်ပနးသညး၈
"တကယးထဲမြ ..ကိုမငး့တို႔ဟာကလဲ မလျနးလျနးဘူ့လာ့ … မေန႔ညကလဲ တစးပတးစာချဲရေတာံမယးဆိုၿပီ့
အလျမး့သယးၿပီ့သျာ့ၿပီ .. ဒါေတာငး အခု ထပးလျမး့ေနၾကေသ့တယး …"
"ဟဲံ .. ဒါေတာံ ငါတို႔က ခ္စးတာကို့ …"
မငး့မငး့ဘာမြ ်ပနးမေ်ပာရေသ့ခငး ဖူ့သစးစုက ေကအကးဖးစီဆိုငး၏ စာ့ပျဲဟိုဘကးတျငး ထိုငးေနသညးံ ပုဵ႔ပဵု႔ကို
လြမး့ရနးေတျ႔သညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က ်ပနးမေ်ပာေသ့ခငး မ္ကးေစာငး့အရငးထို့သညး၈ ႏႈတးခမး့ကိုလဲ မဲံ်ပသညး၈ မငး့မငး့ကေတာံ
သူငယးခ္ငး့ႏြစးေယာကး ်ဖစးေနပဵုကို ၾကညးံၿပီ့ အနညး့ငယး အိပခ
း ္ငးေနသညးံစိတးေတာငး ေ်ပသျာ့သညး၈
စိတးထဲရယးခ္ငးသလိုလဲ ်ဖစးလာသညး၈
"ခ္စးပါ ခ္စးပါ .. ခ္စးၾကပါ .. အဲဒီလိုတစးညလဵု့ခ္စးၾကလို႔လဲ လူေတျက တွါ့ွါ့ သမး့ေနၾကတာ မြတးလာ့ .."

102 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ေကာငးမ …ကိုကို႔ေရြ႕မြာ နငး ဒါေတျေ်ပာစရာလာ့ …"
"အမေလ့ကိုမငး့မ္ာ့ … အာ့နာရမယးံသူေတျက္ေနတာပဲ … ႏို႔ ငါေ်ပာတာကေရာ မဟုတးလို႔လာ့ …"
"အဵမယး .. ငါတို႔က စကာ့ထုိငးေ်ပာေနၾကတာပါေနား .. ဘာမြ လုပးၾကတာ မဟုတးဘူ့ …"
"ေဟ့ .. ဖူ့သစးစု အို့မလဵု အဵုပျငးံေနၿပီ .. ဘာမြေတာငး မေမ့ရေသ့ဘူ့ … တရာ့ခဵက ်ငငး့ေနၿပီေဟံ … ခစး .. ခစး .."
"ပဵု႔ပဵု႔ေနား ….နငး ေတျ႔မယး .."
ဖူ့သစးစုက ေ်ပာေ်ပာဆိုဆို ပု႔ဵပဵု႔ဘကးကို ကူ့သျာ့သညးတျငး ပဵု႔ပဵု႔က ဖူ့သစးစု ေရာကးမလာခငး လကးႏြစးဖကးႏြငးံ သူမကို
မထိေအာငး ကာသညး၈ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး တခစးခစး တချိချိႏြငးံ တစးေယာကးကိုတစးေယာကးတျနး့ထို့ကာ
စေနၾကပဵုက မငး့မငး့ မေ်ပာႏြငးံ ဆိုငးထဲတျငးရြိေနသညးံ တ်ခာ့ေသာ ပုရိသေတျ၏ မ္ကးလဵု့က အလိုလိုေရာကးလာသညး၈
"ဟဲံ ဟဲံ ကေလ့မေတျ .. လူေတျၾကညးံေနၾကတယး …ထိနး့ၾကဦ့ .."
"အို .. မ္ကးစိပါလို႔ ၾကညးံတာပဲ .. ၾကညးံပါေစေပါံကိုကိုကလဲ .. ေနာကးၿပီ့ စုက ကေလ့မဟုတးဘူ့ေနား .. ေဟာဒီ ပုဵ႔ပဵု႔ဆို
ပိုေတာငး ကေလ့မဟုတးေသ့ ..ကိုကိုပဲ ေ်ပာတုနး့က ဒါမ္ဳိ့ႀကီ့က ကေလ့အေမဆိုကးဆို …"
"အယး .. မိစု .. နငးေတာံေနား အခနး့်ပနးေရာကးရငး ေတျ႔မယး .."
ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးလဵု့ေထာငးံက ဘယးကိုထို့်ပေနသညးမြနး့သိလို႔ ဒီတစးခါ ရြကးရသူက ပဵု႔ပဵု႔်ဖစးသျာ့သညး၈ မငး့မငး့ကေတာံ
ထူ့ၿပီ့ မ္ကးႏြာပူမေနေတာံပါ၈ သူတို႔သဵု့ေယာကးဆဵုၾကလြ္ငး ဒီလိုမ္ဳိ့စေနာကးေနၾကတာက အခုေနာကးပိုငး့ ထဵု့စဵလိုလိုပငး၈
အတူတူ ရြိကာေနသညးံ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးကိုသာ သူၿပဵဳ့၊ ၾကညးံေနမိသညး၈
ဖူ့သစးစုသညး အငးမတနးမြ ေခ္ာလြသညးံ ေကာငးမေခ္ာေလ့မြနး့ မငး့မငး့သိပါသညး၈
မ္ကးႏြာေရာ၇ကိုယးလဵု့ကိုယးထညးေရာ ဘာမြ အ်ပစးေ်ပာစရာမရြိ၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ ေကာငးမေခ္ာေလ့ကို ခ္စးသူအ်ဖစး
ပိုငးပိုငးႏိုငးႏိုငးရထာ့သညးံအတျကး မငး့မငး့ ကဵေကာငး့ပါသညး၈ သိုေပမယးံ အခုေနာကးပိုငး့ သူ ဘာရယးမဟုတးပဲ ဖူ့သစးစုနဲ႔
အၿမဲလိုလို တျဲကာ ရြိေနတတးသညးံ ပဵု႔ပဵု႔ကိုလဲ စိတွ
း ငးစာ့ေနမိသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔သညး ဖူ့သစးစုေလာကးေတာံ
မ္ကးႏြာအက္အေပါကးလြသူမဟုတးေပမယးံ၇ သူမမ္ကးႏြာက ခ္စးစရာေလ့်ဖစးသညး၈ ဒီထကးပိုၿပီ့
ခ္စးစရာေကာငး့သညးကေတာံ ဖူ့သစးစုထကးပငး ပိုထျာ့မညးံ ရငးသာ့ေတျႏြငးံ၇ ေပါငးတဵ်ပညးံ်ပညးံၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ေတျ ်ဖစးသညး၈
ဒါအ်ပငးံ ွတးလိုကးရငး ဟိုေပၚဒီေပၚ အွတးအစာ့ေတျက အမ္ာ့စုမို႔ ပဵု႔ပဵု႔၏ ပဵုစဵက မငး့မငး့ စိတးကိုလာဆျေပ့ေနသလိုပငး၈
ဒါေပမယးံ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို သစၥာေစာငးံသိပါသညး၈ သူမေနာကးကျယးမြာ သူမ မသိပဲနဲ႔ မရႈပးရဘူ့ေနားဆိုၿပီ့
ကတိေတာငး့ထာ့တာကို လကးခဵခဲံၿပီ့ကတညး့က မငး့မငး့ တကယးလဲ တ်ခာ့မိနး့မေတျႏြငးံ မရႈပးခဲံပါ၈ ေနာကးၿပီ့
ရႈပးစရာမလိုေလာကးေအာငးလဲ ဖူ့သစးစုက သူ႔ဆႏၵအကုနးကို လိုကးေလ္ာထာ့သညး မဟုတးလာ့၈ အခုေနာကးပိုငး့
ခ္စးၾကၿပီဆိုလြ္ငး ပဵုစဵအမ္ဳိ့မ္ဳိ့၇ အွတးအစာ့ဒီဇိုငး့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ ေ်ပာငး့ကာ စတနး႔ထျငးလာခဲံၾကသ်ဖငးံ
သူ႔ရငးချငးကေကာငးမေလ့သညး ဖူ့သစးစုေပမယးံ မိနး့ကေလ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေ်ပာငး့ေနသေယာငးေတာငး ်ဖစးေနေသ့သညး၈
ဒီေတာံ သူ႔အတျကး တ်ခာ့ေကာငးမေလ့နဲ႔ ပတးသကးစရာအေၾကာငး့ မရြိေပ၈ သို႔ရာတျငး ပဵု႔ပဵု႔က္ေတာံ တမ္ဳိ့်ဖစးသညး၈

103 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးကလဲ မငး့မငး့ မေမ့ပါပဲႏြငးံ တခါတခါ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံအေၾကာငး့ကို အစလာလာေဖားေပ့သညး၈ ဖူ့သစးစု၏
စ႐ိုကးက ပျငးံလငး့သူမို႔ မငး့မငး့အေပၚ သူမက ဘာမြကျယွ
း ြကးထာ့သညး မရြိေပ၈ အိမးေ်ပာငး့ၿပီ့ သူမတို႔ႏြစးေယာကး
တစးခနး့ထဲေနကတညး့က ဘာေတျ်ဖစးၾကသညး၇ ဘာေတျလုပးၾကသညးဆိုတာကို မငး့မငး့ကို ၏သညးမေရျ့
်ပနးေ်ပာ်ပထာ့သညး၈ ငဵု့ဥကိုေတာငး ႏြစးေယာကးအတူသဵု့ေနရတာ အဆငးမေ်ပလို႔ဆိုၿပီ့ ေနာကးတစးခု
သူမတို႔ဖာသာသူမတို႔ သျာ့ွယးထာ့ၾကသညးကို မငး့မငး့သိေနသညး၈ ထို႔သို႔ေသာ ဆကးစးနဲ႔ပတးသကးသညးံ
အေၾကာငး့အရာေတျေၾကာငးံလဲ မငး့မငး့ ပဵု႔ပဵု႔ကို စိတွ
း ငးစာ့မႈ ပို်ပငး့်ပလာရသညးဟု ဆိုခ္ငးဆိုလို႔ရေပသညး၈
"ကိုကို …ကိုကို !!! "
"ဟငး .. ဘာလဲ စု .."
မငး့မငး့ အေတျ့က နဲနဲဆနး႔ထျကးသျာ့သ်ဖငးံ ဖူ့သစးစု ႏြစးခါေလာကး ဆကးေခၚမြ သူ်ပဴ့်ပဴ့ၿပဲၿပဲ ်ပနးထူ့ရသညး၈
"မ္ကးလဵု့ႀကီ့ဖျငးံၿပီ့ အိပးေပ္ားေနတာလာ့ … boarding gate ဖျငးံေနၿပီ မြတးလာ့ .. ွငးခ္ငးွငးေတာံေလ ..ေတားၾကာေန
ေနာကးက္ေနဦ့မယး .."
"အိုေကေလ .. ဒါဆိုလဲ သျာ့မယးေလ .."
မငး့မငး့ လကးပတးနာရီကို ငု႔ဵၾကညးံေတာံ ဖူ့သစးစုေ်ပာတာ ဟုတးေနသ်ဖငးံ ဟနး့ကယးရီအိတးကို ေကာကးယူၿပီ့
ထိုငးရာမြထသညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔ကလဲ သူ႔နညး့တူ ထိုငးရာမြထၿပီ့ လိုကးထျကးလာသညး၈ စကၤာပူႏိုငးငဵ Changi
ေလဆိပးသညး နဵနကးအေစာႀကီ့ အခ္ိနးဆိုေပမယးံ ပျဲေတားတစးခုအလာ့ ေလယာဥးစီ့ခရီ့သညးမ္ာ့ႏြငးံ စညး့ကာ့ေနသညး၈
အတူတူေလြ္ာကးလာရငး့ မငး့မငး့တို႔မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငးမြ Emirates Airline ၏ ေလယာဥးမယးေလ့ႏြစးေယာကး
ေလြ္ာကးလာသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ ညတုနး့က တစးညလဵု့ မအိပး်ဖစးလို႔ မငး့မငး့ မ္ကးလဵု့ေတျက ငိုကးမ္ဥး့ခ္ငးေနေပမယးံ
အခုလိုက္ေတာံ အလိုလို်ပနးက္ယးလာသညး၈
"ကိုကို မ္ကးလဵု့ က္ယးသျာ့တာလာ့ … ဟီ့ .. ဟီ့ .."
ေလယာဥးမယးေလ့ေတျ လျနးသျာ့တာႏြငးံ ဖူ့သစးစုက သူ႔လကးေမာငး့ကိုကိုငးကာလႈပးရငး့ေမ့သညး၈ သူမ၏
ဟိုဘကး်ခမး့က အတူပါလာသညးံ ပဵု႔ပဵု႔၏ မ္ကးႏြာေပ့ကလဲ ၿပဵဳ့စစႏြငးံ ်ဖစးေနသညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏ နဖူ့ကို ဖျဖျေလ့
လကးႏြငးံလြမး့ထုသညး၈
"မ္ကးလဵု့ပါမြေတာံ ၾကညးံမြာပဲဟ … သူပဲ ၾကညးံယဵုနဲ႔ေတာံ ဘာမြ မ်ဖစးဘူ့ဆို .."
"ဟုတးပါတယး .. စုကကိုကို ဘာေတျ့ေနလဲဆိုတာသိလို႔ စတာပါ .. တခါထဲ ႀကိဳတငးေ်ပာလိုကးဦ့မယး … စုေတာံ
ဒီကေန်ပနးရငး ေလယာဥးမယးွတးစဵု သျာ့ခ္ဳပးရငးေကာငး့မလာ့ မသိဘူ့ .. ဟီ့ .. ဟီ့ .."
မငး့မငး့ သျာ့ေနသညးံ ေ်ခလြမး့ေတျ လြမး့ရငး့နဲ႔ေတာငး တျနး႔သျာ့သညး၈ မ္ကးစိထဲတျငး အလိုလို ခ္စးသူေလ့ကို
ေလယာဥးမယးွတးစဵုေလ့ႏြငးံ ်မငးလာသညး၈
"မိစု .. နငးကိုမငး့ကို စိတးေ်ဖာငးံေ်ဖာငးံသျာ့ပါေစဟယး … ဟိုမြာ ေလယာဥးေပၚမတကးပဲ အခုပဲ
်ပနးလုိကးလာမယးလုပးမြကိုမငး့ အမနဲ႔ အေမက ေချ့္မေလာငး့ကိုဆဲေနမယးေနား … ခစး .. ခစး .."

104 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဟီ့ .. ဟီ့ .. ဟုတးသာ့ပဲ .. အလကာ့စတာ .. ကဲ .. သျာ့မြာသာသျာ့ပါကိုကို …ကိုကို႔တူေလ့ကိုလဲ
ေမျ့ေန႔လကးေဆာငးေပ့ရငး တီေလ့က ွယးေပ့လိုကးတာလို႔လဲ ထညးံေ်ပာဦ့ေနား .. ကဲ .. ွငးေတာံ .. ေနာကးက္ေနၿပီ .."
အငးမီဂေရ့ရြငး့ထဲကို ွငးရမညးံ ဂိတးတဵခါ့နာ့ကို ေရာကးလာၾကၿပီ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ ေ်ခစဵုရပးၿပီ့ ခ္စးသူေလ့ကို
မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး်ဖစးေအာငး လကးႏြစးဖကးႏြငးံဆျဲယူသညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ မငး့မငး့သညး လကးတစးဖကးခ္ငး့စီကို
ဆုပးကိုငးထာ့ၿပီ့ တစးဦ့ႏြငးံတစးဦ့ စိုကးၾကညးံေနၾကသညး၈ ႏြစးဦ့သာ့အၾကညးံေတျထဲတျငး အလျမး့ႏြငးံေပါငး့စပးထာ့သညးံ
အခ္စးေတျက အတိုငး့သာ့ ေမ္ာပါေနေလသညး၈ မငး့မငး့ ေဘ့နာ့မြာ ပဵု႔ပဵု႔ရြိေနမြနး့ သိလြ္ကးႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏
နဖူ့်ပငးေလ့ကို ငဵု႔ကာနမး့သညး၈ ၿပီ့ေတာံ ဘယးဘကးပါ့်ပငးမို႔မို႔ကို သူ႔ႏြာေခါငး့ႏြငးံဖိကာ အာ့ရပါ့ရနမး့ရိႈကးသညး၈
ေက္နပးအာ့ရေတာံ ႏႈတးခမး့နီစိုေထျ့ေလ့ကို ႁပျတးခနဲ ်မညးေအာငး တစးခ္ကးစုပးယူသညး၈ တကယးဆို သူဒီလိုမ္ဳိ့
ဖူ့သစးစုကို အ်ပငးမြာ နမး့ဖူ့ေပမယးံ အခုလိုမ္ဳိ့ ပု႔ဵပဵု႔ေရြ႕တျငး နမး့မိတာကေတာံ ဒါ ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမးပငး၈
ဖူ့သစးစုေတာံမသိ၈ သူေတာံ အရမး့ကို စိတးလႈပးရြာ့မိသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ႏႈတးခမး့က ချာလိုကးခ္ိနးတျငး သူတို႔ကို
လြမး့ၾကညးံေနသညးံ ပဵု႔ပဵု႔၏ မ္ကးလဵု့ေတျက အေရာငးတစးမ္ဳိ့ႏြငးံ လကးကာေနသညး၈
"ကဲ သျာ့ၿပီ .. စု .. တာံတာ .. "
"ပုဵ႔ပဵု႔ .. စုကို နငးံလကးထဲ အပးသျာ့တယးေနား … ငါံကိုယးစာ့ ေစာငးံေရြာကးထာ့လိုကး .. ႏြစးေယာကးေပါငး့ၿပီ့
ကလပးလဲသျာ့မေနၾကနဲ႔ဦ့ေနား … စာေမ့ပျဲေ်ဖဖို႔ စာၾကညးံၾကဦ့ .."
"အမေလ့ .. သျာ့မြာသျာ့ပါကိုမငး့ရယး .. စိတးခ္ပါ .. က္မပဵု႔ပဵု႔ကိုမငး့ ခ္စးသူကို ခဏပဲ ငြာ့ရမး့သဵု့စျဲမြာပါ … ခစး .. ခစး .."
အရႊနး့ေဖာကးၿပီ့ ်ပနးေ်ပာသညးံ ပု႔ဵပဵု႔က ဘယးလိုအနကးေတျ ေဆာငးေနလဲဆိုတာ သူတို႔သိၾကေပမယးံ မငး့မငး့တို႔
သဵု့ေယာကးစလဵု့ ဒီတစးခါေတာံ ရြကးမေနၾကပဲ ဟကးဟကးပကးပကးကို ရယးမိၾကေလသညး၈
*** *** ***
"ဟဲံ မိစ…
ု နငးကလဲ စာေမ့ပျဲၿပီ့သျာ့တာေတာငး မေပ္ားတဲံ႐ုပးနဲ႔ပါလာ့ …"
သူငယးခ္ငး့ ႏြစးေယာကး အခနး့ထဲ်ပနးေရာကးလာသညးႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔က ဖူ့သစးစုပဵုစဵကို လြမး့ၾကညးံကာ ေမ့သညး၈ ပဵု႔ပဵု႔အေမ့ကို
်ပနးမေ်ဖႏိုငးေသ့ပဲ ပုခဵု့ထကးလျယးလာသညးံ ဆလငး့ဘတးအိတးကို ကုတငးေပၚ ပစးတငးရငး့ ေ်ခရငး့ဘကးတျငး ရြိသညးံ
မြနးတငးခဵုကို လြမး့ၾကညးံသညး၈ မြနးသာ့်ပငးထဲမြ ေရႊေရာငးဆဵပငးႏြငးံ ေကာငးမေခ္ာေလ့တစးေယာကးက
မ္ကးႏြာငယးငယးေလ့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုကို ်ပနးကာၾကညးံေနသညး၈
"ဟငး့ .. မသိပါဘူ့ .. ပုဵ႔ပဵု႔ရာ … စာေမ့ပျဲမၿပီ့ခငးကေတာံ စာေမ့ပျဲစိတးနဲ႔မို႔ကိုကို႔ကို ခဏေမံထာ့ရတာ ..
အခုၿပီ့လဲၿပီ့လိုကးေရာ … သူ႔ကို ခ္ကးခ္ငး့ တမး့ၿပီ့ လျမး့ေတာံတာပဲ …"
"ဟဲံ .. သနးဘကးခါဆိုရငးပဲ ်ပနးေရာကးေတာံမယးံဟာကို .. နငးံကိုကလဲ အ်ဖစးကိုသညး့လျနး့တယး .. "

105 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"သညး့မြာေပါံဟ … အခုေနကိုကိုသာ ရြိလြ္ငး ဘယးေလာကးေကာငး့မလဲ .. ကာ့ေလ့နဲ႔ေလြ္ာကးလညး ..ၿပီ့ေတာံ
အတို့ခ္ၿပီ့ခ္စး .. ဟိ .. ဟိ .."
ဖူ့သစးစု ေ်ပာရငး့နဲ႔ ၾကကးသီ့ထသညးံဟနးႏြငးံ ပုခဵု့ေလ့တျနး႔ကာ ်ပသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က သေဘာေပါကးသညးဟနးႏြငးံ
ေခါငး့ေလ့တဆတးဆတး ညိတးသညး၈ ထို႔ေနာကး ဖူ့သစးစုအနာ့ကို တို့လာၿပီ့ သူမ၏ ပုခဵု့တစးဖကးကို
လကးႏြငးံအသာကိုငးသညး၈
"နငးံကိုကို မရြိေတာံလို႔ စိတးမပူပါနဲ႔ဟ .. ေလာေလာဆယးေတာံ ငါ အစာ့ထို့ေပ့ပါံမယး .. "
"ေကာငးမ .. တူမလာ့ ဟဲံ ..ကိုကိုကကိုကို .. နငးက နငးပဲ .. ဒါေပမယးံ နငး အခုေ်ပာတာကိုေတာံ ငါ လကးခတ
ဵ ယး .. ကဲ ..
ေ်ပာ .. နငးအရငးေရခ္ဳိ့မလာ့ ငါအရငးခ္ဳိ့ရမလာ့ …"
"နငးပဲ အရငးခ္ဳိ့လိုကးဟာ … ငါ အငးတာနကးတကးၿပီ့ နဲနဲေလြ္ာကးၾကညးံလိုကးဦ့မယး .."
"ပဵု႔ပဵု႔ နငးကေတာံ ဒါပဲ … တစးေန႔တစးေန႔ အငးတာနကးတကးၿပီ့ေတာံပဲ လိုကးလိုကးၾကညးံေနတယး .. ရညး့စာ့ေလ့
ဘာေလ့ ်ပနးထာ့ပါလာ့ဆိုေတာံလဲ မထာ့ခ္ငးဘူ့ .."
"မထာ့ခ္ငးေတာံပါဘူ့ဟာ … ငါံ ရငးထဲမြာ အခ္စးဆိုတာ မရြိေတာံဘူ့ .. ရညး့စာ့ထာ့ရငးလဲ ေပ္ားဖို႔သကးသကးပဲ်ဖစးမြာ ..
ဒါေတာငးမြ အသစးထပးရမယးံဘဲက လုပးတတးကိုငးတတးဦ့မြ .. အရငးတစးေယာကးတုနး့ကလဲ ်ပတးသျာ့တာပဲ
ေကာငး့ပါတယး .. ခ္ာခ္ကးက လကးလဵတယး .."
ပဵု႔ပဵု႔၏ ခ္ဴသဵပါေအာငး ညညး့သဵေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ၿပဵဳ့သညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ဆိုေတာံလဲ သူမကိုကို႔အခ္စးကို ရတာ
ကဵေကာငး့သညးဟု ဆိုရမညး၈ကိုကိုသညး သူမကို အစစအရာရာ အလိုလိုကးယဵုမက ခ္စးသညးံေနရာတျငးလဲ အႏုေရာ၇
အၾကမး့ပါရသူ ်ဖစးသညး၈ကိုကို႔ညီေလ့ကလဲ သူမညီမေလ့ကို ေကာငး့ေကာငး့ခ္စးေပ့ႏိုငးသညး မဟုတးလာ့၈
စဥး့စာ့ရငး့ႏြငးံပငး သူမအဖုတးေလ့ထဲတျငး ယာ့သလိုလို ်ဖစးလာသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ေ်ပာသလို ေရ်မနး်မနးခ္ဳိ့ၿပီ့ ႏြစးေယာကးသာ့
အယာ့ေ်ဖမြ ်ဖစးေတာံမညး၈
"နငး ေ်ပာမြပဲ လုပးတတးကိုငးတတးတဲံ ငါံကိုကိုကို ပိုလျမး့လာၿပီ .. ေရသျာ့ခ္ဳိ့ေတာံမယး ..ၿပီ့မြပဲ ဆကးေ်ပာၾကရေအာငး …"
ဖူ့သစးစု ေရလဲသဘကးကို ေကာကးဆျဲၿပီ့ေတာံ အခနး့ထဲက ထျကးလာသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ကေတာံ သူမေ်ပာသညးံအတိုငး့
ကုတငးဘကး်ပနးေလြ္ာကးသျာ့ကာ လကးေတာံကို ေကာကးဖျငးံသညး၈ ေမျ႔ယာေပၚ အသာေက္ာဆနး႔ကာ လြဲခ္ရငး့ favorite
ထဲတျငး မြတးထာ့သညးံ လငးံေတျထဲက တစးခုကို ႏြိပးလိုကးေတာံသညး၈
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"ေဆားႏြစးေပျနဲ႔ဘဲနဲ႔ ဖိုကးတာ ေရာကးသျာ့တာလာ့ …"
ပဵု႔ပဵု႔ကကိုယးကေရေတျကို ေ်ခာကးေအာငး သုတးရငး့ သူမလကးေတာံကို ွမး့လ္ာ့ေမြာကးကာ ၾကညးံေနသညးံ ဖူ့သစးစုကို
လြမး့ေမ့သညး၈ ဖူ့သစးစုက လကးေတာံစကရငးကို ၾကညးံေနရာမြ အွတးအစာ့်ပနးွတးမထာ့သညးံ ပဵု႔ပဵု႔ကို
လြမး့ၾကညးံသညး၈ ႏုၿဖိဳ့စို်ပညးသညးံကိုယးလဵု့က ေရခ္ဳိ့ၿပီ့ခါစမို႔ ွငး့မျတးစျာ ရြိေနသညး၈ကိုကိုေ်ပာသလို ပဵု႔ပဵု႔၏
အလဵု့အထညးေတျက အာ့ရစရာေကာငး့လြပါသညး၈

106 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဟဲံ .. နငးကလဲ အတျငး့ခဵေတျေတာငး ်ပနးွတးမလာဘူ့ …"
"မွတးေတာံပါဘူ့ဟာၿပီ့ရငးလဲ ်ပနးချ္တးေနရမယး .. ေနာကးၿပီ့ နငးနဲ႔ငါနဲ႔က ရြကးရမယးံလူမြ မဟုတးတာ .. နငးေတာငး
အွတးွတးေသ့လို႔လာ့ …"
"ငါက အွတးမွတးေသ့ေပ့မယးံ .. သဘကးရြိေနေသ့တယးေလ .."
"ဘယးမြာရြိလို႔လဲ …ကိုငး့ …"
ပဵု႔ပဵု႔က ေ်ပာရငး့ႏြငးံ လကး်မနးေ်ခ်မနးႏြငးံ ဖူ့သစးစုရငးပတးေထာငးံတျငး ထို့ထာ့သညးံအစကို ဆျဲထုတးသညး၈
ွမး့လ္ာ့ေမြာကးထာ့လို႔ သဘကးက ဖူ့သစးစု ေအာကးကေန ထျကးမလာပါ၈ သို႔ေသား ေနာကးေက္ာ်ပငးတစးခုလဵု့ကေတာံ
အကာအကျယးမဲံသျာ့သညး၈
"ဟဲံ .. ဘယးလိုေတျ ်ဖစးေနတာလဲ .."
"ဘာမြ ဘယးလိုေတျ ်ဖစးမေနနဲ႔ .. ေပ့ သဘကး ..ၿပီ့ေတာံ ဟိုဘကးနဲနဲတို့ဦ့ …"
ပဵု႔ပဵု႔က အစထျကးေနသညးံ သဘကးကို လြမး့ဆျဲလိုကးသ်ဖငးံ ဖူ့သစးစုကိုယးကိုႂကျေပ့ရငး့ နဵရဵဘကးသို႔ ကပးေပ့လိုကးသညး၈
ပဵု႔ပွ
ဵု ငးလာလို႔ ေရာကးေအာငး်ဖစးသညး၈ ေရခ္ဳိ့ၿပီ့ခါစမြာ ေ်ဗာငးႀကီ့ေနရတာ တမ္ဳိ့်ဖစးေပမယးံ ညအိပးအကၤ္ွ
ီ တးမညးံ
အစီအစဥးကိုေတာံ ေလာေလာဆယး ယာယီေနာကးဆုတးထာ့လိုကးသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ အတူတူဇာတးကာ့ဆဵု့ေအာငး
ၾကညးံၿပီ့မြပဲ ်ပနးွတးတာေကာငး့မညး၈ မ္ကးစိကို အရြိနးတကးေနၿပီ ်ဖစးေသာ ဂ္ပနးကာ့ဘကးသို႔ ်ပနးလႊဲသညး၈
ဇာတးလမး့က ပဵု႔ပဵု႔ဖျငးံထာ့ခဲံတုနး့က တစးေယာကးတစးေယာကးခ္ငး့ ်ဖစးေသားလဲ၇ သူမေရခ္ဳိ့ၿပီ့ ်ပနးေရာကးလာခ္ိနးတျငးတာံ
သူမေ်ပာသလို ဇာတးလိုကးလုပးသူက ေက္ာငး့သူေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးကို ဖိုကးေနတာ ်ဖစးေနသညး၈
ၾကညးံေနရငး့ႏြငးံကိုကို႔ကိုေတာငး သတိရလာသညး၈ သူမကိုယးတိုငး ဒီလိုမ္ဳိ့ေက္ာငး့သူေလ့ စတိုငးလးႏြငးံ ခ္စးခဲံၾကဖူ့သညး
မဟုတးလာ့၈
"ဟဲံ … လနး႔တာေအ .. လကးေအ့ႀကီ့နဲ႔ .."
"ေရခ္ဳိ့ၿပီ့ခါစပဲ .. ဒီေလာကးေတာံ ေအ့မြေပါံဟ .."
ကုတငးေပၚတကးလာသညးံ ပဵု႔ပဵု႔၏လကးက သူမပုခဵု့ေပၚေရာကးလာလို႔ ဖူ့သစးစု တျနး႔ခနဲ်ဖစးသျာ့သညး၈
အွတးအစာ့မဲံကိုယးလဵု့ခ္ငး့မို႔ ပဵု႔ပုဵ႔က သူမနညး့တူ ွမး့လ္ာ့ေမြာကးလိုကးသညးတျငး အသာ့ဆိုငးေတျက
ပျတးတိုကးကုနးၾကသညး၈ ထိုေရာအခါ လကးေတာံထဲမြ ဇာတးလမး့ေၾကာငးံ အရြိနးတကးေနသညးံ ဖူ့သစးစု ရငးခုနးႏႈနး့ေတျ
်မနးလာသညး၈ ထိုအခိုကး ပဵု႔ပဵု႔၏လကးက သူမပုခဵု့ကေန ေက္ာ်ပငးတေလြ္ာကး ဆငး့သကးလာသညး၈
မိနး့ကေလ့အခ္ငး့ခ္ငး့ေပမယးံ တ်ခာ့သူတစးေယာကးဆိုသညးံ အထိအေတျ႔မို႔ ရြိနး့ဖိနး့ဖိနး့ေလ့ စတငးခဵစာ့ရသညး၈
ႏို႔သီ့ေလ့ေတျက မထိမကိုငးရပဲႏြငးံတူ အလိုလိုႂကျတကးလာသညး၈
"နငး ၾကညးံေနတာေတားေတားၾကာေနၿပီလာ့ … ဒီအခနး့ကၿပီ့ေတာံမြာလာ့ …"

107 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဖငးေထာငးၿပီ့ေတာံလုပးၿပီ့သျာ့ၿပီ … အခုဟာက ပကးလကး်ပနးေရာကးသျာ့တာ ..ၿပီ့ေတာံမယးထငးတာပဲ .."
"ဂ္ပနးေကာငးေတျကၿပီ့ခါနီ့ဆို အသာ့ကုနးကိုေဆာငးံေတာံတာပဲ .. ေၾကာကးစရာႀကီ့ .."
"အမေလ့ .. ငါံကိုကို ေဆာငးံတာကမြ ပိုဆို့ေသ့တယး .. တခါတခါ ကုနး့ေပ့ထာ့တဲံအခ္ိနး ေနာကးကေဆာငးံရငး လူကို
ေရြ႕ကိုမေရျ႔ေအာငးကို မနညး့ေတာငးံခဵထာ့ရတယး ..ကိုကိုလဲ တအာ့လုပးႏိုငးတယး .."
"နငးံကိုကိုကေတာံ သမ႓ာရငးွ
ံ ါရငးံ ်ဖစးေနၿပီေနမြာေပါံ ..ကိုမငး့ ဒီေလာကးေ်ဖာငးံတာ နငးံနဲ႔မႀကိဳကးခငးတုနး့က သူ႔မြာ
ေဆားေတျ ွိုငး့ွိုငး့လညးေနမြာပဲ ဟာကို .. Practice makes perfect ဟ .."
"ငါသိပါတယး … ငါလဲ တခါတခါ အဲဒါကို ်ပနးစဥး့စာ့မိၿပီ့ စိတးမခ္်ဖစးေနတာပဲ .. ဒါေပမယးံ သူငါံကိုခ္စးတာေတာံ
တကယးခ္စးတာပါ .. ငါံေနာကးကျယးမြာ မရႈပးဘူ့လို႔ ကတိေပ့ထာ့တာပဲ .. ငါကလဲ ငါမသိပဲနဲ႔ ရႈပးရငးေတာံ အ်ပတးပဲလို႔ကို
ေ်ပာထာ့တာ .."
"ဒါ်ဖငးံ .. နငးံကို အသိေပ့ၿပီ့ ရႈပးမယးဆိုရငးေကာ .."
"အဲဒါေတာံ …"
ပဵု႔ပဵု႔၏ စကာ့က အထူ့အဆနး့်ဖစးေနသညးံအ်ပငး သူမတစးခါမြ မေတျ့ဖူ့သညးံ အေၾကာငး့အရာမို႔ ဖူ့သစးစု စူ့စမး့စိတးႏြငးံ
လြညးံၾကညးံသညး၈ နီ့ကပးစျာ ်မငးေနရသညးံ ပုဵ႔ပဵု႔၏ မ္ကးႏြာက မခ္ဳိမခ္ဥးႏြငးံ ်ဖစးေနသညး၈ ၾကညးံေနသညးံ ဇာတးလမး့ႏြငးံ
ပဵု႔ပုဵ႔၏ အေ်ပာကို ေပါငး့စပးကာ စဥး့စာ့လိုကးေတာံ ဖူ့သစးစုေခါငး့ထဲတျငး အေၾကာငး့အရာတစးခုက ေရာကးရြိလာသညး၈
"နငး !! .. နငးေ်ပာတာက .."
"ဟုတးတယးေလ .. နငးနဲ႔ငါနဲ႔က ဘာလြ္ိဳွ
႔ ြကးထာ့စရာ ရြိလို႔လဲ .. အမြနးအတိုငး့ေ်ပာရရငး နငးံကိုကိုကို
ငါစိတွ
း ငးစာ့တယးဟ .."
"ဘယးလို ဘယးလို !!! .."
"အမေလ့ စိတးခ္ပါ … နငးံကိုကိုကို စိတွ
း ငးစာ့တယးဆိုတာ .. နငးံကိုကိုအလုပးေကာငး့တယးဆိုတာေၾကာငးံပါ ..
တမ္ဳိ့ေတျ့မေနနဲ႔ဦ့ .."
ဖူ့သစးစု သေဘာေပါကးသျာ့သညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ သူမသညး တစးအူထဵုဆငး့ ညီအစးမအရငး့မ္ာ့သာ မဟုတးတာ၈
တစးေယာကးအေၾကာငး့ တစးေယာကးကေတာံ ပါ့စပးဟလိုကးသညးႏြငးံ ဗိုကးထဲတျငး အူဘယးႏြစးေချရြိသညးဆိုတာကို
ေ်ပာလို႔ရေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ကိုကိုႏြငးံ သူမခ္စးၾကသညးံ အ်ဖစးအပ္ကးတိုငး့ကိုလဲ ပုဵ႔ပဵု႔က သိေနၿပီ့၇ တခါတေလတျငး
သူမအႀကဵေပ့သလို ဖူ့သစးစုက မငး့မငး့ကို ခ္စးေပ့ခဲံသညးလဲ ်ဖစးသညး၈ကိုကို႔ကို ပဵု႔ပဵု႔စိတွ
း ငးစာ့သညးဆိုတာ
အဆနး့တၾကယး်ဖစးရပးေတာံ မဟုတးႏိုငးေတာံပါ၈ ဒါ်ဖငးံကိုကိုကေရာ ပဵု႔ပဵု႔ကုိ စိတွ
း ငးစာ့သညးတဲံလာ့၈ တခါတခါကိုကို
ပဵု႔ပဵု႔ကို ၾကညးံသညးအၾကညးံေတျက ဘယးလိုအနကးေဆာငးေနလဲဆိုတာ ဖူ့သစးစု ရိပးမိသညး၈ ပု႔ဵပဵု႔ေ်ပာသလို
သူမချငးံ်ပဳခ္ကးႏြငးံဆိုလြ္ငးေတာံ၈
ကိုယးထုတးထာ့သညးံ ပုစာၦဆိုေပမယးံ အေ်ဖကို ႐ုတးတရကး ဖူ့သစးစု ရြာမရေခ္ …၈

108 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ထိုအခိုကး ဂ္ပနးကာ့ထဲမြ ဇတးလိုကးက ပျဲသိမး့အ်ဖစး ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးကို ေဘ့ခ္ငး့ယြဥးကာ ထိုငးခိုငး့လိုကးၿပီ့
ပူ့ကပးေနသညးံ မ္ကးႏြာေပၚသို႔ သုတးရညးေတျကို ပနး့ထုတးလိုကးၿပီ ်ဖစးသညး၈ ဆငးဆာနဲ႔ ဖ္ကးထာ့တာမို႔ လိငးတဵထိပးမြ
လရညးေတျ ပနး့ထျကးလာသညးကိုေတာံ မ်မငးရေပ၈ ႏုနယးလြသညးံ ဂ္ပနးေက္ာငး့သူေလ့ႏြစးေယာကး၏
ဟေပ့ထာ့သညးံပါ့စပးထဲႏြငးံ ႏႈတးခမး့တစးွိုကးတျငး သုတးရညးေဖျ့ေဖျ့ေတျ ေရာကးလာသညးကိုသာ သူမတို႔
ေတျ႔လိုကးရသညး၈ ထို႔ေနာကးတျငးေတာံ streaming ဆျဲထာ့သညးံဖိုငးက ရပးသျာ့ၿပီ့ ေနာကးထပးဆငးတူကာ့ေတျ၏
လငးံေတျက ေပၚလာသညး၈ ဇာတးလမး့ၿပီ့သျာ့ေပၿပီ၈ သို႔ရာတျငး ဖူ့သစးစုေရာ၇ ပုဵ႔ပဵု႔ပါ တစးေယာကးအေတျ့တစးမ္ဳိ့စီႏြငးံ
က္နးခဲံသလို၇ ရမၼကးရြိနးလဲ တကးလ္ကးရြိေနေသ့သညး၈
မိမိကို အဆကး်ဖတးသျာ့သညးံ ရညး့စာ့ေဟာငး့ေၾကာငးံ ေယာက္းာ့ေတျ၏ အခ္စးကို မယဵုရဲေတာံသညးံ ပဵု႔ပဵု႔သညး
ေနာကးထပး ခ္စးသူရြာဖို႔ စိတးမကူ့ခဲံေပမယးံ ကာမဆႏၵကေတာံ ရြိေနၿမဲ ်ဖစးသညး၈ ်ပတးသျာ့သညးံဘဲႏြငးံတုနး့ကလဲ
ႏြစးဦ့သေဘာတူပငး ခ္စးရညးလူ့ခဲံၾကၿပီ့ၿပီမို႔ ေယာက္းာ့ႏြငးံမိနး့မ ကာမဆကးဆဵမႈမြ ရသညးံ အရသာကို သိရြိေနေလသညး၈
ေယာက္းာ့ေတျကို စိတးနာသညးံ အရြိနးေၾကာငးံမို႔သာ ဆကးစးကိစၥကို အတငး့ကာေရာ ေမံထာ့ခဲံရတာ ်ဖစးသညး၈
သို႔ေပမယးံ ဒါေတျသညး ဖူ့သစးစုႏြငးံ မေတျ႔ခငး၇ မရငး့ႏြီ့ခငးကအထိပဲ ခဵလိုကးသညး၈ ညီအစးမအရငး့ေတျႏြငးံ မ်ခာ့
ခငးမငးသျာ့ၿပီ့သညးံေနာကးတျငးမူ ဖူ့သစးေ်ပာ်ပသညးံ သူမႏြငးံကိုမငး့မငး့တို႔၏ အခ္စးပျဲမ္ာ့ေၾကာငးံ ကာမေွဒနာသညး
တေက္ာံ်ပနး ်ဖစးတညးလာခဲံရသညး၈ သူမကိုယးတိုငးလဲ အခ္ဳိ႔ကိစၥမ္ာ့ကို အာ့တကးသေရာ အႀကဵေပ့ (အမြနးကေတာံ
ေ်မႇာကးေပ့)ရငး့ကိုမငး့မငး့ကို တိတးတခို့ က္ိတးခိုကးေနသညးဟု ဆိုလြ္ငးရေပမညး၈ ဖူ့သစးစု၏
အေ်ပာအရကိုမငး့မငး့သညး သူမ၏ အရငးဘဲစုတးႏြငးံ စာလြ္ငး အမ္ာ့ႀကီ့ စျမး့ေဆာငးရညးရြိသညးဆိုသညးံ
အခ္ကးေၾကာငးံလဲ စိတးထဲက က္ိတး၊ ႀကဵဳခ္ငးေနသညးသာ၈ အခုေတာံ မရညးရျယးပဲ ထုတးေ်ပာမိသျာ့ၿပီ …၈
"မိစု !! …"
"ဘာလဲ .."
"စဥး့စာ့ရခကးေနလဲ … ေတျ့မေနပါနဲ႔ေအ .. ေလာေလာဆယးေတာံ .. နငးံကို ငါနမး့ခ္ငးလာၿပီ .."
"ေကာငးမ .. ဒါပဲ .. နငး စိတးထေနၿပီ မြတးလာ့ …"
"ေအ့ဟ …ေရမခ္ဳိ့ခငးကတညး့က ်ဖစးေနတာ .. အဲဒါနဲ႔ … ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲမြာ ေရပိုကးေခါငး့နဲ႔ နဲနဲထို့ခဲံေသ့တယး .."
ေ်ပာရငး့ဆိုရငး့ႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔၏လကးက သူမပုခဵု့ကို ဖကးထာ့ရာမြကိုယးကိုဆျဲလြနးလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔ မ္ကးႏြာခ္ငး့ဆိုငး
အေနအထာ့ ်ဖစးသျာ့သညး၈ ဖူ့သစးစု၏ လကးက ဆနး႔ထျကးလာၿပီ့ ပဵု႔ပဵု႔၏ ရငးသာ့ဆိုငးေတျကို ထိသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ကိုယးကေလ့
တျနး႔ခနဲ ်ဖစးသျာ့သလို ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးလဲ ရငးခုနးႏႈနး့်မနးလာသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ ဖူ့သစးစုကို တငး့တငး့ဆျဲကာ
ေပျ႔ဖကးလိုကးသညး၈ ႏြစးဦ့သာ့ကိုယးခ္ငး့က ပူ့ကပးသျာ့ၿပီ့ ႏုထျတးသညးံ ရငးသာ့ဆိုငးေတျ ပျတးတိုကးမိကုနးၾကသညး၈
"အငး့ … အငး့ … "
ပဵု႔ပဵု႔၏ မ္ကးႏြာက သူမနာ့ကို နီ့ကပးလာသညးႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးေတာငးေလ့ေတျက အလိုလိုေမြ့က္သညး၈ ွို့တို့ွါ့တာ့
်ဖစးသျာ့သညးံ အ်မငးအာ႐ဵုထဲတျငးကိုကို႔အသျငးသ႑ာနးကို လြမး့်မငးရသညး၈ အွတးဗလာႏြငးံကိုကို႔ပဵုက သူမစိတးကို
ဆူေွေစသညး၈ ထိုအခိုကး သူမ၏ ႏႈတးခမး့ပါ့ေပၚသို႔ ႏု့ညဵံအိေထျ့သညး ႏႈတးခမး့တစးစဵုက ဖိကပးကာလာသညး၈

109 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ ထိေတျ႔မိသညးႏြငးံကိုယးစီကိုယးစီ အစပ္ဳိ့ေနၿပီ်ဖစးသညးံ အခ္စးမီ့ေတာကးသညး မီ့ပဵုႀကီ့အ်ဖစးသို႔ ဟုနး့ခနဲ
အသျငးေ်ပာငး့သညး၈ အာ့ရပါ့ရနမး့မိၾကသညး၈ အသကးရြဴသဵမ္ာ့်မနးလာသလို တဒိတးဒိတးႏြငးံ ရငးခုနးသဵမ္ာ့ကလဲ
အ်ပငးကၾကာ့ရမတတး ်ဖစးလာသညး၈
ဖူ့သစးစု၏ လကးက ပဵု႔ပဵု႔ကို တငး့တငး့ဖကးထာ့ရာမြ ေအာကးကိုေလြ္ာသျာ့သညးတျငး တငးပါ့ေပၚသို႔ ေရာကးသညး၈
ဖျဵ႔ဖျ႔ဵထျာ့ထျာ့ေကာငးမေလ့မို႔ ပုဵ႔ပဵု႔၏ တငးသာ့ေတျက ကာ့ထျကးေနရာကိုငးရသညးမြာ အာ့ရစရာေကာငး့ေနသညး၈ ်ဖတးခနဲ
ဖူ့သစးစုကိုကို႔ကို သတိရ်ပနးသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့ကိုငးရလို႔ သူမေတာငးမြ စိတးလႈပးရြာ့ရေသ့လြ္ငးကိုကိုသာဆို သူမထကးပို၊
စိတးလႈပးရြာ့မိမြာ ေသခ္ာသညး၈ ထိုအေတျ့ေၾကာငးံပငး စိတးထဲမခ္ငးံမရဲ ်ဖစးလာၿပီ့ တစးအစးသညးံ ဖငးသာ့ႀကီ့တစးခုကို
လကးႏြငးံ အာ့ရပါ့ရ ဖ္စးညႇစးမိသညး၈
"အိ .. အိ .. အု … အု .."
ပဵု႔ပဵု႔၏လြ္ာက သူမပါ့စပးထဲ တို့ွငးလာသညး၈ ဖူ့သစးစုက အလိုကးသငံး အထဲေရာကးလာသညးံ ပုဵ႔ပဵု႔လြ္ာကို မိမိလြ္ာ်ဖငးံ
ပျတးဆျဲသညး၈ အနမး့မ္ာ့က အရြိနးတကးလာသလိုကိုယးခ္ငး့ထိပျတးမိကလဲ သျကးသျကးလာသညး၈
ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့ ေ်ခေထာကးေတျ အလိုလုိကာ့ထျကးသျာ့ၿပီ့ တစးေပါငးေပၚတစးေပါငးခ္ိတးမိၾကသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က
သူမခါ့ကို အတငး့ဆျဲကာ ဖိတျနး့သညးတျငး ေပါငးချၾကာ့ခ္ငး့ ပျတးမိသညး၈ မိမိရရ တစးခ္ကးထလ
ိ ိုကးသညးမို႔ ရြိနး့ခနဲ
ဖိနး့ခနဲေနေအာငးပငး ႏြစးဦ့စလဵု့ ခဵစာ့လိုကးရသညး၈ တစးခ္ကးၿပီ့သျာ့သညးႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔က ေနာကးတစးခါ ထပးပျတး်ပနးသညး၈
ထို႔ေနာကးေတာံ ဆကးခါ ဆကးခါ …၈
"ရြီ့ … လုပး … အဲဒီလိုမ္ဳိ့ … ဖိပျတးဟယး .. နာနာေလ့ … အငး့ .."
ဖူ့သစးစု စိတးလႈပးရြာ့မႈႏြငးံအတူ ပဵု႔ပဵု႔၏ လႈပးရြာ့မႈကို တိုကးတျနး့မိသညး၈ သူမေ်ပာသညးကမြ ေနာကးက္ေနေသ့သညး၈
ပဵု႔ပဵု႔က ပို၊ကိုယးခႏၶာထျာ့သညးႏြငးံအမြ္ သူမက ေရြ႕ကေနဦ့ေဆာငးကာ အ်ပတးကိုလႈပးေပ့သညး၈ ထိုမြတဖနးကိုယးကို
အနညး့ငယး ေလြ္ာဆငး့ကာ ဖူ့သစးစု၏ ႏို႔သီ့တစးဖကးကို ငဵု႔စို႔သညး၈ ်ဖဴွငး့ေနသညးံ ရငးၫျနး႔သာ့အထကးပိုငး့ကိုလဲ
လြ္ာ်ဖငးံ အသာဖျဖျရကးေပ့သညး၈ ဖူ့သစးစု တကိုယးလဵု့ ေကာံပ္ကးတကးလာသလို ဖိပျတး်ခငး့ခဵေနရသညးံ အဖုတးထဲမြ
ယာ့ယဵမႈကလဲ ပိုမိုလာသညး၈ ပျတးေနရယဵုႏြငးံ အာ့မရေတာံ …၈
"ငါမေနႏိုငးေတာံဘူ့ … ပဵု႔ပဵု႔ … အဵဆျဲထဲကဟာေတျ သျာ့ယူလိုကးေတာံ .. ဘကးထရီေတာံ ရြိေသ့တယးမြတးလာ့ .."
"ေအ့ .. ေအ့ .. ရြိဦ့မြာပါဟ .. နငး ..ကိုမငး့နဲ႔ သျာ့အိပးတုနး့ကေတာငး ငါစမး့ၾကညးံေသ့တယး .. အယး .."
ကုတငးေပၚက ကမနး့ကတမး့ ေ်ပ့ဆငး့ကာ မြနးတငးခဵု အဵဆျဲနာ့ကို တို့သျာ့သူ ပဵု႔ပု႔ဵ သူမစကာ့ႏြငးံသူမ
ရြကးကို့ရြကးကနး့်ဖစးၿပီ့ လြ္ာကေလ့ တစးလစး်ဖစးသညး၈ ခါတိုငး့အခ္ိနးဆို ဖူ့သစးစုက လြမး့စမိဦ့မြာ်ဖစးေသားလဲ
အခုေတာံ အဖုတးထဲမြ ရျစိတကးေအာငးလႈပးခါမႈကို ေ်ဖရြငး့ဖို႔က အရငးမို႔
ဘာမြေ်ပာမေနေတာံပါ၈ကိုယးံေပါငးၾကာ့ထဲကိုယးံဖာသာလကး်ပနးထို့ၿပီ့ မာေတာငးေနၿပီ်ဖစးသညးံ အဖုေလ့ကို
ထို့ဆျေနလိုကးသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ ငဵု့ဥႏြစးခုကို ယူၿပီ့ ခ္ကးခ္ငး့ ်ပနးေရာကးလာသညး၈ ဖူ့သစးစုလကးထဲကို သူမဟာေလ့ ်ဖစးသညးံ
အနကးေရာငးေလ့ကို ထို့ေပ့သညး၈

110 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဘယးလို ေနမြာလဲ .. ၃၆လာ့ …"
"ေအ့ .. လာ ်မနး်မနး.. နငးံ ငါံမ္ကးႏြာေပၚချလိုကး …"
မဆိုငး့မတျပငး ပဵု႔ပဵု႔၏ ေဖာငး့မို႔ေနသညးံ အဖုတးက ဖူ့သစးစုမ္ကးႏြာေပၚေရာကးလာသညး၈ သူမတို႔ႏြစးဦ့သညး
အေမျ့ရိတးၾကတာ်ခငး့ တူသညးမို႔ ပဵု႔ပဵု႔အဖုတးသညး ဖူ့သစးစုလိုပငး ေ်ပာငးရြငး့ေနသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔၏ ထုူ့်ခာ့ခ္ကးက
အဖုတးဘယးဘကးအနာ့သာ့ေပ့တျငး မြညးံနကးတစးလဵု့ရြိသညး၈ ပို၊ ထူ့ဆနး့သညးက ပဵု႔ပဵု႔တစးေယာကး သူမ အဖုေလ့ကို
ဆျေပ့မြ ဖီ့လးတကးတာမဟုတးပဲ ထိုမြညးံနကးဖုေလ့ကို ထို့ဆျေပ့လြ္ငးလဲ တဆတးဆတးႏြငးံ တုနးကာတကးသညးအထိ
ဖီလငးလာေၾကာငး့ ဖူ့သစးစုသိထာ့သညး၈ ငဵု့ဥကို ဖျငးံလိုကးၿပီ့သညးႏြငးံ တုနးေနသညးံထိပးေခါငး့ႏြငးံ အသာတို႔သညး၈
"အေမံ !!! … မိစု .. အဲဒါကို ေနာကးမြဆျ .. အထဲကိုပဲထညးံလိုကးေတာံ … "
"ေအ့ … နငးလဲ ငါံထဲကို ထညးံလုိကးေတာံ … လကးနဲ႔ထို့ရငး လကးသညး့ေတျလဲ သတိထာ့ဦ့ .."
"ရြီ့ … ရကး .. ရကး .. မရပးနဲ႔ .. ဆကးရပးေပ့ .. ပု႔ဵပဵု႔ .."
ပဵု႔ပဵု႔က ငဵု့ဥကို အထဲထညးံသို႔ ပစးသျာ့လိုကးသညးံအ်ပငး သူမ၏လြ္ာႏြငးံပါ တဆကးတညး့ ဖူ့သစးစု အဖုေလ့ကို
ထို့ဆျေပ့မႈေၾကာငးံ သူမရငးထဲ ရမၼကမ
း ီ့ေတာငးက ်ပငး့ထနးစျာပငးေပါကးကျဲထျကးသညး၈ စိတးတကးႂကျလာမႈႏြငးံအတူ
သူမမ္ကးႏြာေပၚ မို့ကာ ရြိေနသညးံ ပဵု႔ပဵု႔၏ ႏု့အိေနသညးံ အတျငး့သာ့ေတျကို လကးေခ္ာငး့ႏြငးံ ထို့ဆျသညး၈
အဖုေလ့ကိုလဲ ဖိဖိပျတးေပ့သညး၈ ႏြစးေယာကးစလဵု့ အသကးရြဴသဵမ္ာ့က ်ပတးေတာငး့်ပတးေတာငး့်ဖစးလာၿပီ့
ရငးသာ့ေတျက တငး့မာလာသညး၈ ထုိ႔ေနာကးတျငးေတာံ ….
အာ့သျနးချနးစိုကး လႈပးရြာ့မႈမ္ာ့၏ ေနာကးဆကးတျဲ အက္ဳိ့ဆကးအ်ဖစး ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔ မ္ကးႏြာတစးခါ
်ပနးသစးလိုကးရသညး၈ ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာသစးၿပီ့လို႔ ်ပနးထျကးလာေတာံ ပဵု႔ပဵု႔က မီ့ပိတးၿပီ့ အိပးေနၿပီ်ဖစးသညး၈ ၾကညးံရတာ
ေက္နပးအာ့ရသျာ့တာမို႔ အနာ့ယူခ္ငးတာ ်ဖစးရမညး၈ ကုိကိုနဲ႔ခ္စးရတာေလာကး မေကာငး့ေပမယးံ သူမရငးထဲက
ေွဒနာကို ခဏတာသကးသာေအာငး လုပးေပ့ခဲံသညးမို႔ ဖူ့သစးစု ပဵု႔ပဵု႔ကို မေႏြာငးံယြကးခ္ငးေတာံပါ၈ သူမကုတငးဘကးသို႔
အသာ်ပနးေလြ္ာကးလာခဲံရငး့ ေမျ႔ယာေပၚတျငးအသာွငးလြဲလိုကးသညး၈ မ္ကးစိကို အသာမြိတးလိုကးေပမယးံ
မ္ကးွနး့ထဲတျငးကိုကို၏ အရိပးအေယာငးကို လြမး့်မငးရ်ပနးသညး၈ သူမကိုကို႔ကို လျမး့ပါသညး၈ကိုကို႔ကို
လျမး့သညးံစိတးႏြငးံကိုကို်ပနးေရာကးလာလြ္ငးကိုကိုေပ္ားသျာ့ေအာငး လုပးရမညးဟု စဥး့စာ့လိုကးပါေတာံသညး၈
ဤသညးကပငး သူမအတျကး အေ်ဖတစးခု ်ဖစးခ္ငး်ဖစးေနပါလိမးံမညး …၈
*** *** ***
"ကိုကိုရယး .. ဘယးထျကးေ်ပ့မြာက္ေနတာပဲ .. တကယးတဲ ေတျ႔ကတညး့က .."
အခနး့ထဲ ေရာကးကတညး့က သူမကို တရပးစပးနမး့ၿပီ့ ကုတငးေပၚကို ေပျ႔တငးလိုကးသညးံ မငး့မငး့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု
ေလသဵေပ္ာံေပ္ာံေလ့ႏြငးံ ေ်ပာမိသညး၈ ေ်ပာလို႔သာေ်ပာရသညး၈ သူမကိုယးတိုငးလဲကိုကို၏ အခ္စးကို ေတာငးံတေနခဲံရသူမို႔

111 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

တာ့်မစးဖို႔ေတာံ စိတးကူ့မရြိပါ၈ တကးစီေပၚကတညး့က လကးသရမး့ခဲံသညးံကိုကို႔ေၾကာငးံ သူမဟာေလ့လဲ စိုရႊဲေနၿပီ
်ဖစးသညး၈
"လျမး့တာကို့ စုရဲ ႔ .. ေလယာဥးေပၚကတညး့က စိတးကူ့ယဥးေနခဲံတာ စုမြ မသိတာ …"
"အမေလ့ သိေပါံ … မေနႏိုငး မထုိငးႏိုငး တကးစီေပၚမြာတငး စုစကတးေအာကး လကးလာထို့ထညးံကတညး့က သိေနတာ "
"ဟဲ .. ဟဲ .. စုကလဲကိုကို႔စိတးကို ဆျေအာငးွတးလာတာပဲ မြတးလာ့ …"
မငး့မငး့ေ်ပာတာ ဟုတးေတာံလဲဟုတးပါသညး၈ ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးကကိုကို႔ကို အလျမး့ေ်ပဧညးံခဵဖို႔ စဥး့စာ့ထာ့သညးမို႔
တမငးတကာပငးကိုကိုသေဘာက္သညးဆိုေသာ အေပၚေအာကးတဆကးတညး့ အသာ့ကပးdress ေပ္ာံကို
ွတးဆငးခဲံတာ်ဖစးသညး၈ကိုယးလဵု့လြသညးံသူမို႔ အ်ပာနကးေရာငးႏြငးံ အ်ဖဴေရာငး အစငး့ေၾကာငး့မ္ာ့ပါေသာ
အသာ့ကပးdressသညး ်မငးရသညးႏြငးံ ရငးခုနးဖို႔ေကာငး့ေအာငး ဆျဲေဆာငးမႈရြိလျနး့လြသညး၈ အရြညးကလဲ
ေပါငးလညးအထိပဲ ရြိသ်ဖငးံ ေ်ဖာငးံစငး့ေသာ ေပါငးတွ
ဵ ငး့ွငး့ေလ့ေတျ၏ အလြက အစျမး့ကုနးေပၚေနရာ မငး့မငး့ ဘယးလိုမြ
မထိနး့ႏိုငးပဲ တကးစီေပၚမြာတငး လကးသရမး့ခဲံတာ်ဖစးသညး၈ ပငးတီေလ့ေပၚကေန မြနး့ကာ ပျတးေပ့ရငး့ သူ႔ကာ့ကို
အိမးမြာထို့ထာ့ခဲံတာ ဒီအခ္ကးႏြငးံ မြနးသျာ့ၿပီဟု ေတျ့ေတာငးေတျ့ေနေသ့သညး၈
"စု … မချ္တးနဲ႔ … ပငးတီပဲ ချ္တးလိုကးေလ .."
"ဟငး … ဒီအတိုငး့ႀကီ့ လုပးမလို႔လာ့ .. အရမး့ႀကီ့ ေၾကသျာ့ဦ့မယးေနား …"
"ပကးလကးမေနနဲ႔ေလ .. ကုတငးေစာငး့မြာ ေလ့ဘကးေထာကးလိုကးေလ ..ကိုကိုေအာကးကေန မတးတပးရပး လုပးမယး "
"ဟျနး႔ .. သူ႔အႀကိဳကးႀကီ့ပဲ .. စစခ္ငး့ အရမး့လဲ မေဆာငးံနဲ႔ဦ့ေနား .."
"အငး့ပါ ..ကိုကိုသိပါတယး "
"အငး့ပါ" လို႔ေ်ပာထာ့ေပမယးံ တကယးတမး့ လုပးေတာံ တာထျကးကတညး့က ခပးၾကမး့ၾကမး့ႏြငးံေဆာငးံသညးံ မငး့မငး့ကို
ဖူ့သစးစု မတာ့်မစးမိပါ၈ ကာ့ေပၚမြာကတညး့က လကးႏြငးံဆျတာခဵထာ့ရသညးံ အက္ဳိ့ဆကးေၾကာငးံ သူမအဖုတးေလ့ထဲမြာ
အရညးေတျႏြငရ
းံ ႊဲေနသညးက ခူ့ခပးထာ့သလို အဆငးသငးံ ်ဖစးေစသညး၈ မငး့မငး့ လိငးတဵတဆဵု့ ထို့ထညးံလိုကးေပမယးံ
အဆငးေ်ပေ်ပွငးသျာ့သညး၈ နာက္ငးစပး်ဖငး့မႈကို မခဵစာ့ရပဲ အရသာကိုသာ တစးလဵု့တစးခဲ ရလာသညးံအခါ မငး့မငး့
စိတးတိုငး့က္ေအာငးပငး ေနေပ့လိုကးသညး၈ မငး့မငး့ကလဲ ဖူ့သစးစု ခဵႏုိငးသညးမြနး့သိသညးႏြငးံ ကျဲကာခဲံရသမြ္ အတို့ခ္ကာ
ထငးတိုငး့ကို က္ဲေတာံသညး၈ အနးကယးေွါငးႏြငံး ဂ္ိမး့စးတို႔်ပနးမေရာကးေသ့ၾကသညးံ အခ္ကးကလဲ သူတို႔ႏြစးဦ့၏
ကာမတိုကးပျဲကုိ လျတးလျတးလပးလပးဆငးႏႊဲႏိုငးေအာငး အေထာကးအကူ ်ပဳေပ့ေနသညး၈ ႏြစးဦ့သာ့ စိတးလျတးကိုယးလျတး
ေအားဟစး ညညး့ညဴၿပီ့ ေပါကးကျဲထျကးေနၾကရာ ပဵုစဵေတာငး မေ်ပာငး့လိုကးႏိုငးပဲ ထိုအေနအထာ့ႏြငးံပငး
တစးခ္ီၿပီ့သျာ့သညး၈ မိနစးပိုငး့မြ္ ၾကာသညးအထိ အရညးေတျကို တစစးစစးႏြငးံ ပနး့ထုတးၿပီ့သညးံတိုငးေအာငး မငး့မငး့
်ပနးမႏႈတးေသ့ပဲ တပးလ္ကးႀကီ့ႏြငးံ ဇိမးခဵကာေနသညး၈
"ကိုကို .. မာေနတုနး့ပဲလာ့ …"
"ဟုတးတယး .. စု … မေက္နပးေသ့ဘူ့ေလကျာ .. ေနာကးတစးခ္ီေလာကးေတာံ ထပးဆျဲခ္ငးေသ့တယး .. "

112 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကိုကိုကေလ ထနးကိုထနးတယး …"
"ထနးတာ မဟုတးဘူ့ .. သနးတာ .. သနးတာ .. ဟငး့ .. ဟငး့ … ဘာလဲ စုက မခဵႏိုငးေတာံလို႔လာ့ …"
"ခဵပါံမယးေတား .. ဘယးလိုေတျ်ဖစးေနမြနး့ကို မသိဘူ့ .. ထုတးလိုကးဦ့ .. အရညးေတျသုတးရဦ့မယး …"
"ေန .. ေန … အဲဒီအတိုငး့ေန ..ကိုကို သုတးေပ့မယး …"
မငး့မငး့ ဒီေလာကးေတာံ အလိုကးသိပါသညး၈ နဲနဲအရြိနးက္သျာ့သညးံ သူ႔အေကာငးကို အခုမြဆျဲထုတးလိုကးၿပီ့
ကုတငးေခါငး့ရငး့နာ့က စငးေပၚရြိ တစးရြဴ့ထုတးကို ေ်ပ့ဆျဲသညး၈ ဖူ့သစးစုက မငး့မငး့သုတးရလျယးေအာငး
ကုတငးေ်ခရငး့မြာပငး ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို ကာ့ေပ့ထာ့သညး၈ ၆ွဒီဂရီနီ့ပါေထာငးေနတာ မဟုတးေတာံသညးံတိုငး
၁၂ဒီဂရီေလာကး ရြိေနေသ့သညးံကိုကို႔ဟာႀကီ့ကို ်မငးေတာံ သူမအတျငး့ထဲက လိႈကးလိႈကးလာ်ပနးသညး၈ တစးရြဴ့ရျကးကို
သူမအွေလ့နာ့ ကပးေပ့လိုကးသညးႏြငးံ အထဲကဟာေတျကို ညႇစးထုတးလိုကးသညး၈
"်ဗစး .. ်ဗစး .."
"အမ္ာ့ႀကီ့ကို ပနး့ထုတးတာပဲ …"
"ဟဲံ .. အဲဒါ စုကို ဘယးေလာကးလျမး့ေၾကာငး့ သကးေသ်ပတာ .. ဒီတစးပတးအတျငး့မြာ ဟနး့ပေလ့ေတာငး မလုပးဘူ့..
ဘယးမာဆကးမြလဲ မသျာ့ခဲံဘူ့ .."
"ဟျနး့ … ခါတိုငး့လဲ တစးပတးေနမြ တစးခါေတျ႔တာပဲ ..ကိုကိုရယး .. အခုဟာက ကိုကို႔ကိုက လျနးလျနး့တယး .."
ဖူ့သစးစု မ္ကးေစာငး့ထို့ကာ ေ်ပာေပမယးံ သူမ မ္ကးွနး့ေတျကေတာံ အေပ္ားရညးနဲ႔လဲံေနသညး၈ အမြနးတကယးဆို
သူမလဲကိုကို႔ကို လျမး့ေနသညးမို႔ကိုကို႔နညး့တူ အရညးေတျအမ္ာ့ႀကီ့ ထျကးက္ခဲံသညးသာ၈ သို႔ေသား သူမက မိနး့ကေလ့မို႔
အမူပိုပိုႏြငးံ ႏျဲ႔ကာေ်ပာလိုကး်ခငး့ ်ဖစးသညး၈ သူ႔လိငးတဵတစးွိုကးကို တစးရြဴ့ႏြငးံသုတးေနရငး့ ဖူ့သစးစု အေ်ပာကို မငး့မငး့
ေက္နပးအာ့ရစျာ ရယးပါသညး၈ သုတးလို႔ၿပီ့သျာ့သညးႏြငံး တစးရြဴ့ေတျကို အမိႈကး်ခငး့ထဲ ပစးထညးံၿပီ့
ကုတငးေပၚတကးလာသညး၈ ၿပီ့သညးႏြငးံ ဖူ့သစးစုကို ရငးချငးထဲ ဆျဲေပျ႔သညး၈
"ကဲ .. ေကာငးမေလ့ .. အပိုေတျ ေ်ပာမေနနဲ႔ .. စုေကာကိုကို႔ကို မလျမး့ဘူ့လာ့ .."
သူမမ္ကးွနး့ေတျကို စိုကးၾကညးံကာ ေမ့သညးမို႔ ဖူ့သစးစု ႐ုတးတရကးမေ်ဖေသ့ပါ၈ မငး့မငး့၏ ပါ့ကို ဖျဖျေလ့ ်ဖတးခနဲ
နမး့လိုကးၿပီ့မြ ..
"လျမး့တာေပါံကိုကိုရယး .. တစးပတးထဲဆိုတာေတာံသိတယး .. ဒါေပမယးံကိုကို စလဵု့မြာ မရြိဘူ့ဆိုတဲံ အသိနဲ႔တငး
ငိုခ္ငးသလိုလိုႀကီ့ ်ဖစးေနတာ .."
"ကိုကိုလဲ တူတူပါပဲ စုရယး … မမႀကီ့ကေတာငး ဒီတစးေခါကးကိုကို်ပနးလာတာ ငိုငးလြခ္ညးလာ့ဆိုၿပီ့ ေ်ပာေနတယး
..ကိုငယးကေတာံ မမစုကို လျမး့လို႔ေနမြာေပါံ ဆိုၿပီ့ ေနာကးေနေသ့တယး .."
"တကယး ?? .."
"တကယးေပါံ .. ဘာလဲ စုက မယဵုလို႔လာ့ .. ထပးသကးေသ်ပမယးေလ .."
မငး့မငး့ လကးက ဖူ့သစးစု၏ dress ေအာကးကရငးသာ့်ပညးံ်ပညးံေလ့ဆီသို႔ ေရာကးသျာ့ကာ လကးႏြငးံညႇစးသညး၈
"ကိုကိုကေလ ႏိုငးကို မႏိုငးဘူ့ … ကဲပါ ..ကိုကိုနာ့လိုကးပါဦ့ .. ဒီတစးခါ စုတစးလြညးံေပါံ .."

113 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ခ္စးစဖျယးေကာငး့ေအာငး မ္ကးစိတစးဖကးမြိတး်ပရငး့ ဖူ့သစးစု မငး့မငး့ကိုယးေပၚတကးလာသညး၈ မချ္တးရေသ့သညးံ dress
ေရာ၇ ဘရာနီနီေလ့ေရာ ချ္တးပစးလိုကးသညး၈ စျဲမကးဖျယး ပကတိကိုယးလဵု့ေလ့က အထငးအရြာ့ေပၚလာသညးတျငး
ဘာမြမလုပးရေသ့ပဲႏြငးံတငး မငး့မငး့ စိတး်ပနးတကးႂကျလာသညး၈ ထို႔အတျကးေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု သူမအကျဲေၾကာငး့ေလ့ႏြငးံ
ေလ့ငါ့ဆယးခ္ယးေလာကး ဖိကာပျတးဆျဲေပ့လိုကးသညးတျငး သူ႔လိငးတဵက စဵခ္ိနးမီ ်ပနးမာလာသညး၈ ဆျေနတာကို ရပး၊
ထိပးဖူ့ကို ေသခ္ာကိုငးၿပီ့ သူမအွေလ့ႏြငးံေတံသညး၈ မိမိရ်ဖစးသညးႏြငးံ ထိုငးခ္လိုကးသညး၈ စျိခနဲ ေနၿပီ့ ထိပးနီနီႀကီ့က
အထဲကို ေရာကးသျာ့သညး၈ ေနရာတက္်ဖစးသျာ့ၿပီမို႔ ဖူ့သစးစက
ု လကးႏြစးဖကးကို မငး့မငး့၏
ရငးပတးေပၚက္က္နနေထာကးၿပီ့ တငးပါ့ႏြငးံ ဆီ့စပးထိသညးအထိ အကုနးဖိခ္လိုကးေတာံသညး၈
"အာ့ .. ေကာငး့လိုကးတာ .. စုရယး … အဲဒါေၾကာငးံ စုကိုခ္စးေနရတာ .."
ၾကာ့ေနၾကစကာ့ေပမယးံ ဒီလိုမ္ဳိ့ႏြစးေယာကးသာ့ ခ္စးတငး့ေႏြာေနသညးံ အခ္ိနးမြာ "ခ္စးသညး" ဟု ၾကာ့ရ်ခငး့က ဖူ့သစးစု
အတျကး ပိုခ္ဳိၿမိနးလျနး့လြသညး၈ ေက္နပးအာ့ရစျာ ၿပဵဳ့ရငး့ ဒုတိယတစးခ္ီ အလျမး့ေ်ဖပျဲကို သူမက ေရြ႕ကဦ့ေဆာငး
ဆငးႏႊဲသညး၈ ေရႊေရာငးဆဵႏျယးေချေလ့ေတျ ဖူ့သစးစု၏ ႏြဖူ့်ပငးေပၚတျငး ခုနးေပါကးေ်ပ့လႊာ့ေဆာံကစာ့ေန၏၈ ထိုနညး့တူ
ရငးသာ့မို႔မို႔တို႔ကလဲ အထကးေအာကး ေဘာငးဘငးခတးကာ ေ်ပ့လႊာ့ေန်ပနးသညး၈ သူမတငးပါ့ႏြငးံ ဆီ့စပး႐ိုကးမိသဵ
တဖတးဖတးမ္ာ့သာ အခနး့ထဲတျငး အဆကးမ်ပတးႀကီ့စို့ထာ့သညး၈ အ်မငးံဆုဵ့အခ္ိနးကို တေက္ာံ်ပနး
ေရာကးသျာ့သညးအထိေတာံ ဖူ့သစးစု ေတာကးေလြ္ာကး ထငးတိုငး့က္ဲလိုကးႏိုငးေသားလဲ
ထိုအဆငးံကလျနးေ်မာကးသျာ့ခ္ိနးတျငးမူ ေမာပနး့မႈေၾကာငးံ ်ဖညး့်ဖညး့ေလ့သာ ဖိပျတးေပ့ႏိုငးေတာံသညး၈
"စုၿပီ့သျာ့်ပနးၿပီ မြတးလာ့ … နာ့ခ္ငးနာ့ေလ .. လာကိုကို႔ေပၚမြာ အိပး .."
မငး့မငး့က အလိုကးတသိႏြငးံ ဖူ့သစးစုကို လြမး့ဖကးက သူ႔ရငးပတးေပၚေမ့တငးကာ အိပးေစသညး၈ ေကာငးမေလ့သညး
အေမာေ်ဖေနသညးံဟနး အသကးကိုမြနးမြနးရြဴရငး့ သူ႔ကို မ္ကးလႊာပငးံကာ ၾကညးံသညး၈
"ကိုကို႔ကိုေတာံ စု မႏိုငးေတာံဘူ့ .. စုကသာၿပီ့သျာ့တယး .. သူက မၿပီ့ႏိုငးဘူ့ … ဒီလုိသာဆို စုေတာံ အကူရြာရေတာံမယး
.."
"ဟမး .. စု ဘာေ်ပာတယး .."
"ဒီလိုကိုကိုရ .. စုက ..ကိုကို႔ကို ပဵု႔ပုဵ႔နဲ႔ စပးေပ့မလို႔ပါ .."
"ေဟ !!! .."
မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို မ္ကးလဵု့အ်ပဴ့သာ့၇ ပါ့စပးအေဟာငး့သာ့ႏြငးံ ၾကညးံ၏၈ ဒီေလာကးနီ့ကပးစျာရြိေနသ်ဖငးံ
နာ့ၾကာ့လျဲတာေတာံ လဵု့ွ မ်ဖစးႏိုငးေပ၈
"ပဵု႔ပဵု႔ကကိုကို႔ကို စိတွ
း ငးစာ့ေနတယး … စုတို႔ စာေမ့ပျဲၿပီ့ေတာံကိုကိုမရြိဘူ့ေလ .. အဲဒါ သူနဲ႔အတူ စုတို႔
ငဵု့ဥသဵု့မိၾကတယးေလ .. အဲဒီမြာ သူက စုကိုဖျငးံေ်ပာတာ .."
"စုေ်ပာတာ .. သူကကိုကိုနဲ႔အိပးခ္ငးတယး .. အဲဒီလို ဆိုလိုတာလာ့ …"

114 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ မရဲတရဲႏြငးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာကိုေသခ္ာစိုကးၾကညးံ၊ ေမ့ရသညး၈ သူ႔စကာ့သဵေတျေတာငး အနညး့ငယး
တုနးခါေနသလို်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ အေတျ့ေတျက တခါတခါ သူလိုကးမမီလို႔ မငး့မငး့ မယဵုရဲေသ့တာေတာံ အမြနးပငး၈
မ္ကးလဵု့ထဲတျငးေတာံ ပုဵ႔ပဵု႔၏ တငး့တငး့ရစးရစးကိုယးလဵု့ေလ့ကို ခ္ကးခ္ငး့ေ်ပ့်မငးသညး၈ အ်ပငးမ္ကးႏြာအမူအယာ
ဘယးေလာကးထိနး့ႏိုငးေပမယးံ အတျငး့စိတးကို မထိနး့ႏိုငးသညးမို႔ လိငးတဵႀကီ့က ဆတးခနဲ တုနးသညး၈
"အလဲံ ..ကိုကို .. စိတးမပါရြာဘူ့ေနား .. ဟငး့ .. ဟငး့ .."
ကိုယးခ္ငး့ဆကးေနသညးအေနအထာ့မို႔ ဖူ့သစးစုက ခ္ကးခ္ငး့ရိပးမိသညး၈ မငး့မငး့ကို ၿပဵဳ့စိစိႏြငးံစသညး၈ "ဟာကျာ"ဆိုၿပီ့
မငး့မငး့ ရြကးကို့ရြကးကနး့ႏြငးံ ဘာလုပးရမြနး့မသိ်ဖစးသညး၈ ေနာကးေတာံ လူႀကီ့ရြကးရယးဆိုသညးံ စကာ့အတိုငး့
တဟီ့ဟီ့ႏြငးံရယးခ္လိုကးေတာံသညး၈
"ဒါပဲေနားကိုကို .. စုကကိုကို႔ကို ခ္စးလို႔ကိုကိုေပ္ားေအာငး စဥး့စာ့ထာ့တာ .. စုကို အခ္စးမေလ္ာံရဘူ့ .."
မငး့မငး့ ခ္စးသူေလ့၏ ပါ့်ပငးကို လကးႏြငးံရျရျေလ့ပျတးသညး၈ ၿပီ့ေတာံ ်ဖတးခနဲကိုယးကိုဆျဲေပျ႔ကာ တစးဖကးကို
လြိမးံခ္သညး၈ ဖူ့သစးစုက ေအာကးက သူက အေပၚကေန ်ပနး်ဖစးသျာ့သညး၈ ဖိမိေနသညးံကိုယးကိုမကာ ႂကျလိုကးရငး့
လကးႏြစးဖကးကို ေမျ႔ယာေပၚေထာကးကာ အာ့ယူသညး၈ ရီေွေွေလ့ႏြငးံ ၾကညးံေနသညးံ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးနကးွနး့ေလ့ကို
တညးံတညးံစိုကးၾကညးံၿပီ့မြ ..
"စုကို ဘယးေတာံမြ အခ္စးမေလ္ာံဘူ့ … ဒီစကာ့ေတျကို စုဘယးေလာကးထိ စဥး့စာ့ၿပီ့မြ ေ်ပာတာလဲဆိုတာကိုကို
သေဘာေပါကးတယး … စုကိုလဲကိုကို ပိုလို႔ေတာငး ခ္စးသျာ့ေသ့တယး .."
မငး့မငး့ အေ်ပာႏြငးံသာမက အလုပးႏြငးံပါ သကးေသ်ပသညး၈ သူ႔အတျကး မၿပီ့ဆဵု့ေသ့သညးံ ခရီ့ကို ႀကိဳ့စာ့ပမး့စာ့
စတငးသလို ဖူ့သစးစုကိုပါ တျဲ၊ ေခၚသညး၈ သူ႔်ပဳမႈ၏ ေနာကးဆကးတျဲအ်ဖစး ဖူ့သစးစု၏ လညးတိုငးေက္ာံေက္ာံတျငး
ေချ့္ေစ့ေလ့ေတျက ေ်ခာကးတာမြ မၾကာေသ့၈ ်ပနးလညး၊ ခိုတျဲလာ်ပနးသညး၈ကိုယးကေလ့ကလဲ တစးခ္ကးခ္ငး့
သိမးံခါသိမးံခါ လႈပးေနၿပီ့၇ မေစံတေစံ ႏႈတးခမး့ပါ့ေလ့မ္ာ့ၾကာ့မြလဲ တအငး့အငး့ ညညး့ညဴသဵေလ့မ္ာ့က
်ပနးလညးထျကးေပၚေနသညး၈ တစတစ မငး့မငး့ေဆာငးံခ္ကးေတျက ်ပငး့ထနးလာေသာအခါ မ္ကးေတာငးေလ့ေတျ
စငး့ေနေသာ မ္ကးႏြာေလ့က ခပးေမာံေမာံ်ဖစးလာၿပီ့ ႏႈတးခမး့ေတျကို လြ္ာႏြငးံသပးသညး၈ ေထာကးကာ အာ့်ပဳထာ့သညးံ
မငး့မငး့၏ လကးဖ္ဵႏြစးဖကးကိုလဲ သူမလကးႏြငးံ တငး့တငး့ဆုပးကာကိုငးထာ့သညး၈ ဖူ့သစးစု၏ အမူအယာကို
ေတာကးေလြ္ာကး အကဲခတးကာ ၾကညးံေနသညးမို႔ မငး့မငး့ အေ်ခအေနေကာငး့ၿပီဟု တျကးသညး၈ သူကိုယးတိုငး
မ္ကးစိမြိတးလိုကးၿပီ့ ေခါငး့ကိုေမာံကာ စိတးကို ႏု့ညဵံသညံးအတျငး့သာ့ေတျႏြငးံ ထိေတျ႔ေနေသာ သူ႔လိငးတဵဆီသို႔
အာ့်ပဳလိုကးသညး၈ စိတးေရာကိုယးေပါ အာ့သျငး့ကာ တရြိနးထို့တငးလိုကးသညးတျငး သိပးမၾကာခငးမြာပငး
မီ့သတးပိုကးေခါငး့ပျငးံကာ ထျကးသလို ထိနး့ထာ့သမြ္ အကုနး သူ႔လိငးတဵထိပးမြ ပနး့ထျကးသညး၈ ၾကာ့ေလဟာနယး
မရြိေအာငးႏြယး ႏြစးဦ့သာ့ဆီ့စပးမ္ာ့ကို ဖိကာကပးထာ့ရငး့ မငး့မငး့ အသကးကို ပဵုမြနး်ဖစးေအာငး ်ပနးရြဴရသညး၈
ပဵုမြနး်ပနး်ဖစးလာသညးႏြငးံ ပထမတစးခ္ီကလို စိမးကာမထာ့ေတာံပဲ ဖူ့သစးစု၏ကိုယးေပၚမြ ႂကျကာ ချာလိုကးသညး၈

115 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖူ့သစးစုကေတာံ မ္ကးလဵု့ေတာငး မဖျငးံႏိုငးေတာံပဲ မူလအတိုငး့ ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို ေထာငးထာ့ေပ့လ္ကး ရြိသညး၈
ေ်ပာငးရြငး့ေနသညးံ အကျဲေၾကာငး့ေလ့ၾကာ့မြ တစိမးံစိမးံထျကးက္ေနသညးံ အရာေတျကို ်မငးေတာံ မငး့မငး့
ဘာကိုသေဘာက္မြနး့ မသိပဲ ေက္ေက္နပးနပးႀကီ့ ၿပဵဳ့မိေလသညး၈
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
စကၤာပူၿမိဳ႕၏ ညအလြသညး သူ႔ေရြ႕ကေန ေနာကးဘကးသို႔ မာစဒါကာ့ေလ့ အရြိနးႏြငးံ တရိပးရိပးေ်ပ့ေနသညး၈ မငး့မငး့
မ္ကးစိ၏ ေရြ႕တူရြဴရြဴကို ၾကညးံကာ အာ႐ဵုစိုကးထာ့ေသားလဲ သူ႔စိတးအေတျ့က ေရြ႕မြာ ရြိမေနပါ၈
ဘယးလပ
ို ဲ်ဖစး်ဖစး ငါ့ေၾကားမႀကိဳကး ေၾကာငးမိုကးအ်ဖစးေတာံ သူ အေရာကးမခဵႏိုငးေပ၈ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ ကိစၥကို ဖူ့သစးစု
တကယးေ်ပာေနမြနး့ ေသခ္ာသညးႏြငးံ သူ ေရြ႕ဆကးဘယးလို ခရီ့သျာ့ရမညးဆိုတာကို plan ခ္သညး၈ သူ႔ေခါငး့ထဲတျငး
ေကာငး့ႏို့ရာရာ plan ေတျကတစးခုၿပီ့တစးခုေပၚလာလို႔ ကာ့ေမာငး့ေနရငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုကို ေသခ္ာေတာငး
စကာ့မေ်ပာႏိုငးခဲံေပ၈ သို႔ေပမယးံ ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးလဲ အလျမး့ေ်ဖပျဲ၏ အရြိနးႏြငးံ ႏႈဵ့ေနရာ မငး့မငး့ကို စကာ့စမေနေတာံပဲ
ဖျငးံထာ့သညးံ သီခ္ငး့မ္ာ့ကို နာ့ေထာငးရငး့သာ လိုကးပါလာခဲံသညး၈ ကာ့ေမာငး့ရငး့ ေတာကးေလြ္ာကးေတျ့လာရာမြ
ဖူ့သစးစုတို႔ အိမးနာ့ေရာကးသညးတျငး မငး့မငး့ေခါငး့ထဲတျငး အႀကဵေကာငး့တစးခု ရသညး၈
"စု .. ဒီလို လုပးပါလာ့ …ကိုကိုတို႔ Bintan သျာ့ရငး ေကာငး့မလာ့ .."
"ဘငးတနး .. ဟုတးလာ့ … အဲဒါ ဘာလဲ … ေအား .. သိၿပီ သိၿပီ .. အငးဒိုနီ့ရြာ့ကျ္နး့ကို ေ်ပာတာ မြတးလာ့ .. ေကာငး့တယး
ေကာငး့တယး … !!! "
လကးခုပးလကးွါ့ေလ့တီ့ကာပငး ဖူ့သစးစု မငး့မငး့ အႀကဵကိုေထာကးခဵသညး၈ မငး့မငး့ ေက္နပးသျာ့သညး၈ ကာ့ကို
သူလိုကးပို႔ေနက္ ဖူ့သစးစု ဘေလာံ၏ ဓါတးေလြကာ့ေအာကးနာ့တျငး ထို့ကာရပးသညး၈ ဖူ့သစးစုဘကးကို လြညးံၾကညးံကာ
"ဒါဆိုကိုကို နကး်ဖနးက္လြ္ငး တို့ေအ့ဂ္ငးံကို ဖုနး့ဆကးၿပီ့ သဵု့ေယာကးစာ package ွယးလိုကးမယးေလ .. အဲဒါဆို
ခရီ့သျာ့သလိုမ္ဳိ့ ်ဖစးၿပီ့ကိုကိုတို႔ေတျလဲ တမ္ဳိ့မ်ဖစးၾကေတာံဘူ့ေပါံ .."
"ကိုကိုကေတာံေနား .. ႏိုငးကိုမႏိုငးဘူ့ … ေခါငး့ထဲဥာဏးနီဥာဏးနကးေတျ အ်ပညးံပဲ .. ဟျနး့ .. ေ်ပာကိုမေ်ပာခ္ငးၿပီ့ ..
တစးလမး့လဵု့လဲ ဒါပဲ စဥး့စာ့လာတာမဟုတးလာ့ .."
"ဟီ့ .. စုကလဲကျာ ..ကိုကိုက စုေ်ပာလို႔ပါ .."
ဖူ့သစးစုက ဘာမြဆကးမေ်ပာေတာံပဲ မ္ကးေစာငး့ေပ္ာံေပ္ာံတစးခ္ကးကိုသာ လကးေဆာငးေပ့ရငး့ ကာ့ထဲက ထျကးသညး၈
မငး့မငး့လဲ သူ႔ဘကးကတဵခါ့ကို ဖျငးံကာ လိုကးဆငး့သညး၈ ဓါတးေလြကာ့ ဆငး့လာသညးကို ေစာငးံေနတုနး့ သူတို႔
ထဵု့စဵအတိုငး့ တစးေယာကးကိုတစးေယာကး ေပျ႔ဖကးထာ့ၾကသညး၈ ညဥးံေတားေတားနကးေနၿပီမို႔ လူရြငး့ေနရာ သူတို႔ႏြစးဦ့
ရငးခ္ငး့အပးအေနအထာ့ႏြငးံ ရြိေနသညးံတိုငး ဂ႐ုစိုကးၿပီ့ ၾကညးံမိသူက တစးစဵုတစးေယာကးမြ မရြိေပ၈

116 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကဲ .. သျာ့မယးကိုကို .. ဂျတးႏိုကး .. စိတးကူ့ေတျလဲ ႀကိဳယဥးမေနနဲ႔ဦ့ .."
"ႁပျတး .."
သူ႔ႏႈတးခမး့ကို တငး့တငး့ေလ့တစးခ္ကးလာထိၿပီ့ေနာကး ဖူ့သစးစု ပျငံးေနၿပီ်ဖစးသညးံ ဓါတးေလြကာ့ထဲ ွငးသျာ့သညး၈
မငး့မငး့ ဘယးသူမြ မရြိသညးကို အချငးံေကာငး့ယူၿပီ့ ေကာံေကာံေလ့ထျကးသျာ့သညးံ ဖူ့သစးစု၏ ေနာကးပိုငး့ကို
လကးသရမး့လိုကးသညး၈ကိုယးကေလ့တျနး႔ခနဲ ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ကို ဓါတးေလြကာ့ထဲကေန လြမး့မ္ကးေစာငး့ထို့သညး၈
မငး့မငး့ မ္ကးစိတစးဖကးမြိတးကာ မ္ကးႏြာကို စပးၿဖီ့ၿဖီ့ လုပး်ပသညး၈ သူမပါ့စပးကေန "ကဲကိုကဲတယး"ဟု
ေရရျတးသဵကိုေတာံ ဓါတးေလြကာ့တဵခါ့က ပိတးသျာ့ၿပီမို႔ မငး့မငး့ ေသခ္ာမၾကာ့လိုကးရေခ္၈ သူ႔ေရြ႕်မငးကျငး့ကေန
ဖူ့သစးစု ေပ္ာကးသျာ့သညးႏြငးံ မငး့မငး့ ရပးထာ့သညးံ ကာ့ဆီသို႔ ခပး်မနး်မနးေလြ္ာကးလာခဲံသညး၈
ဘာရယးေၾကာငးံမြနး့မသိ၈ သူလမး့တေလြ္ာကး ေလချ္နး၊သာ ်ပနးလာခဲံေလသညး၈
"စိတးကူ့ႀကိဳမယဥးနဲ႔ေနား"ဟု မြာထာ့လို႔သာေတားေသ့သညး၈ မငး့မငး့ ထိုအပတးက ေကာငး့ေကာငး့ေတာငး
အလုပးမလုပးႏိုငးေပ၈ သူ႔အေတျ့ထဲတျငး ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔၏ အေၾကာငး့က တွဲလညးလညး ရြိေနသညး၈ ခပး်ပညးံ်ပညးံ၇
ခပးေတာငးံေတာငးံ ေကာငးမေလ့မ္ာ့ကို အ်ပငးမြာေတျ႔တိုငး့ ဆူၿဖိဳ့လြသညးံ ပဵု႔ပဵု႔၏ကိုယးေလ့က ဘယးလိုေနမလဲ မသိဟု
ႀကိဳတငးရငးခုနးေနမိသညးသာ၈ တခါတခါ အေတျ့ရြညးသျာ့သညးံအခါမ္ဳိ့တျငး သူ႔ေကာငးကပဲ လိုကးလုိကးရြညးလာလို႔
မငး့မငး့ အိမးသာေ်ပ့ကာ ရြဴေပါကးထုတးရသညးက အေမာပငး၈ ဖူ့သစးစုကလဲ အလျမး့ေ်ဖၿပီ့သညးံ ေန႔ကတညး့က
ေပၚမလာေတာံ သူ႔မြာ စိတးေ်ဖစရာလဲ မရြိေခ္၈ လကးႏြငးံကေတာံ ဘယးလိုမြ မေ်ဖခ္ငးေတာံသညးမို႔ ေရာကးလာေတာံမညးံ
ေသာၾကာေန႔ကိုသာ သတိရတိုငး့ ်ပကၡဒိနးၾကညးံ၊ ေစာငးံေနမိေတာံသညး၈
တကယးတမး့ဆိုလြ္ငး မငး့မငး့ ကဵေကာငး့သညးဟု ေ်ပာရမညး၈ အခုေနာကးပိုငး့ အငးဒိုနီ့ရြာ့ ဘငးတနးကျ္နး့ကို သျာ့ရဖို႔က
ရကးတိုႏြငးံ စီစဥးလို႔ ရသညးမဟုတး၈ စကၤာပူႏြငးံကပးလ္ကးတျငး ဘငးတနးသာမက၇ ဘာတနးဆိုသညးံ ကျ္နး့လဲပဲ ရြိေပမယးံ
မငး့မငး့က သူတစးေခါကးေရာကးဖူ့ေသာ ဘငးတနးကိုပဲ သေဘာက္သညး၈ ဖူ့သစးစုတို႔လဲ သေဘာက္ႏိုငးမြနး့ သူက
ႀကိဳသိေနသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ သူက ဘငးတနးကိုသာ မရရေအာငး စီစဥး်ခငး့်ဖစးသညး၈ သူကဵေကာငး့ခ္ငးေတာံ ဘငးတနးမြာမြ
နာမညးႀကီ့ Nirwana Resort (နီွမး့နာ့)ကို ရလိုကးသညး၈ အဆငးေ်ပခ္ငးေတာံလဲေတားေတားႀကီ့ အဆငးေ်ပေနသညးဟု
ေ်ပာရမညး၈ သူ တို့ေအ့ဂ္ငးံကို ဖုနး့ဆကးၿပီ့ ေနာကးတစးရကးအၾကာမြာပငး ကျနးဖနး့်ဖစးသျာ့ၿပီ့
လကးမြတးသျာ့ထုတးလို႔ရသညး၈ ဒီေတာံ ေလာေလာဆယး သူလုပးေနရသညးံ အလုပးက ေသာၾကာေန႔ေရာကးဖုိ႔
ထိုငးေစာငံးေနရ်ခငး့သာ ်ဖစးပါသညး၈
ဘယးလိုပဲ ်ဖစး်ဖစး ဖူ့သစးစု၏ လိုကးေလ္ာမႈကို ေလာေလာဆယး အက္ဳိ့ခဵစာ့ေနရသူက ဆိုကးထဲက ကနးထ႐ိုကးတာပငး
်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့က ေသာၾကာေန႔ မေရာကးခငးထိ အပငးပနး့မခဵခ္ငးလို႔ ဆိုကးထဲေတာငးမြ သိပးမသျာ့ေတာံေခ္၈ ဒီေတာံ
inspection formကိုသာ လကးမြတးထို့ေပ့လိုကးသညးမို႔ ကနးထ႐ိုကးတာကေတားေတားသေဘာက္ေနသညး၈
ညမို့မခ္ဳပးခငး ကျနးကရစးေလာငး့တာကၿပီ့ၿပီ့သျာ့သ်ဖငးံ သူတို႔လဲ ေစာေစာစီ့စီ့ အလုပးသိမး့က္သလို မငး့မငး့လဲ
ေစာေစာစီ့စီ့ အိမး်ပနးအနာ့ယူလို႔ရသညး၈ ႏြစးေယာကးတစးေယာကး အ်ဖစးတျငး သူ႔ဘကးက အေလ္ာံေပ့လို႔ မ်ဖစး၈

117 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အာ့ရြိထာ့မြ်ဖစးမညး၈ ေ်ပာရမညးဆိုလြ္ငး ေကာငး့ေကာငး့ အာ့ေမျ့ထာ့်ခငး့သာလြ္ငး ဒီတစးပတး မငး့မငး့၏ အဓိက
အလုပး်ဖစးေနေလသညး၈
*** *** ***
ေရြ႕ကသျာ့ေနသညးံ စစးကိုငး့အို့ေလ့ႏြငးံ အလာ့သဏၭနး တူသညးံ တငးအို့ေလ့ႏြစးစဵုက မငး့မငး့စိတးကို
ဆျသထကးဆျေနသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ အရိပးအေ်ခၾကညးံရမညး ်ဖစး၊သာ သူစိတးကို ထိနး့ခ္ဳပးထာ့ရသညး၈
မဟုတလ
း ို႔ကေတာံ မႀကဵဳဘူ့ေသ့သညးံ ညာဘကး်ခမး့က အို့ကာ့ကာ့ေလ့တစးစဵုကို နီွမး့နာ့ဟိုတယးေရာကးသညးႏြငးံ
ေကာငး့ေကာငး့ႀကီ့ စမး့မိမြာေသခ္ာသညး၈ တစးထျာေလာကးရြိမညးံ ဂ္ငး့ေဘာငး့ဘီတိုေလ့ေအာကးမြာ
လဵု့ကာ့ထျကးေနသညးံ ဒီဟာေလ့ကို ေဒါံဂီစတိုငးနဲ႔သာ က္ဳဵ့လိုကးရလြ္ငး်ဖငးံ ဘငးတနးကမး့ေ်ခေတာငး သူဆငး့်ဖစးေတာံမြာ
မဟုတးဟု မငး့မငး့ေတျ့ေနမိသညး၈
မငး့မငး့ ယူထာ့သညးံ Tour Package က မနကးအေစာႀကီ့ထစရာမလိုလို႔ ဖူ့သစးစုတို႔ ေကာငး့ေကာငး့အလြ်ပငးဖို႔
အခ္ိနးရခဲံဟနးတူသညး၈ ွတးလာသညးံ အွတးအစာ့က သျာ့မညးံေနရာႏြငံးလိုကးေအာငး ေပါံေပါံပါ့ပါ့ ွတးစာ့ထာ့ေသားလဲ
မ္ကးႏြာေလ့ေတျက မႈနးေနေအာငး လြေနၾကသညး၈ အေရာငးတူ အေသျ့တူ ွတးဆငးထာ့သညးံ
ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးကို ဓါတးေလြကာ့ထဲက ထျကးလာကတညး့က မငး့မငး့အေရာငးေတာကးေနသညးံ
မ္ကးလဵု့မ္ာ့ႏြငးံ စိုကးၾကညးံေနခဲံမိသညးသာ၈ သူ႔မ္ကးလဵု့၏ အၾကညးံေတျကို ရိပးမိလို႔ထငးသညး၈ ခါတိုငး့ဆိုလြ္ငး
မငး့မငး့တို႔ႏြစးေယာကးကို ဆကးစးကိစၥပါမခ္နး ေနာကးေ်ပာငးေနၾက ပဵု႔ပဵု႔ေတာငး ရြကးကို့ရြကးကနး့ အမူအယာ်ပကာ
သိပးစကာ့မေ်ပာေခ္၈ Tanah Merah Ferry Terminal ေရာကးလို႔ သေဘၤာအလာကို ထိုငးေစာငးံရငး့ ဓါတးပဵုေလ့
ဘာေလ့႐ိုကးမြ နဲနဲ ပဵုမြနးအသျငး ်ပနး်ဖစးလာသညး၈ ေလ့ဆယးံငါ့မိနစးေလာကး သျာ့ရသညးံ ေရလမး့ခရီ့၉မူ ဖူ့သစးစုက
မငး့မငး့ ပခဵု့ေပၚမြီကာ ေမြ့လာလို႔လာ့မသိ၈ ပဵု႔ပဵု႔လဲ ေက္ာေလ့ဆငး့၇ ေ်ခေလ့ဆနး႔ကာ ထိုငးခဵုကိုမြီထာ့ရငး့
မ္ကးေတာငးေလ့ေတျ မြိတးထာ့သညး၈ မငး့မငး့သာလြ္ငး သူ႔ေပၚမြီထာ့သညးံ ဖူ့သစးစု၏ ေခါငး့ကိုေက္ားကာ တစးဖကးမြ
ေပါငးတဵအလြ်ပသလို ်ဖစးေနသညးံ ေ်ခတဵ်ပညးံ်ပညးံေလ့ေတျေရာ၇ ရငးကိုေကာံထာ့သလို ်ဖစးေန၊ အ်ဖဴေရာငး
ဘေလာံစးအေပ္ာံထဲက ေမာကးထျကးေနေသာ ရငးသာ့တစးစဵုကိုေရာ လြမး့လြမး့ရိႈ့ေနမိသညး၈
သူတို႔သျာ့သညးံေန႔က ေသာၾကာေန႔်ဖစးလို႔ အငးဒိုနီ့ရြာ့ဘကးေရာကးေတာံ အငးမီဂေရ့ရြငး့တျငး သိပးမတနး့စီလိုကးရပါ၈
ေႁမျလိမးေႁမျေကာကးလို ်ပဳလုပးထာ့သညးံ Q စီရာေနရာက ႏြစးတနး့ေက္ားေက္ားေလာကးပဲ လူရြိေနသညး၈ ်မနးမာပတးစးပို႔မို႔
ကိစွ
ၥ ိစၥတစးခုခု ်ဖစးေနမြာစို့သ်ဖငးံ မငး့မငး့က ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔ကို ေရြ႕ကေန စီခိုငး့သညး၈ ထို႔ေၾကာငးံလဲ ပုခဵု့ခ္ငး့တနး့ကာ
ရြိေနသညးံ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး၏ ေနာကးပိုငး့အလြကို ေကာငး့ေကာငး့ႀကီ့ သဵု့သပးလို႔ ရေနခဲံသညး၈ မေခ္ာတို႔က
ဘငးတနးေရာကးတာႏြငးံ ကဲဖို႔ ဘီကီနီကို တခါထဲ ခဵွတးလာခဲံမြနး့ မနကးကေတျ႔ကတညး့က မငး့မငး့ သိေနရာ ဟိုတယးကို
်မနး်မနးေရာကးပါေစဟု သူ ဆုေတာငး့ေနမိသညး၈ အ်ဖဴေရာငး ဘေလာကးစးအကၤ္ီခပးပါ့ပါ့ထဲမြ ်မငးေနရသညးံ
အေနအထာ့ကို အ်ပငးမြာ သူ ေတျ႔ခ္ငးလြၿပီ၈
"ကိုကို .. ဒီကေန ဟိုတယးကိုေတားေတားၾကာၾကာ သျာ့ရဦ့မြာလာ့ .."

118 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"မသျာ့ရေတာံပါဘူ့ .. နီွမး့နာ့က ဒီေနရာနဲ႔ အနီ့ဆဵု့ေလ .. တ်ခာ့ ဟိုတယးေတျဆိုရငးေတာံ နဲနဲသျာ့ရမြာေပါံ .."
"ေကာငး့တယး .. ေကာငး့တယး .. စုတို႔က ေရေဆာံခ္ငးေနၿပီ .."
"ဒီအခ္ိနးႀကီ့ ေနပူေနဦ့မြာ .. ေရထဲ တခါထဲ တနး့ဆငး့ေတာံမလို႔လာ့ .. ေန႔လညးစာ စာ့ၿပီ့ ဟိုတယးမြာ အနာ့ .. ယူ .."
"စု .. ေရထဲပဲ ဆငး့ .. ဆငး့ၾကရေအာငး .."
မငး့မငး့က အႀကဵနဲ႔စေပ့လိုကးေပမယးံ ပဵု႔ပဵု႔က ဒကးခနဲ ရိပးမိသျာ့ၿပီ့ ဖူ့သစးစုကို လကးကုတးကာ ေ်ပာသညး၈
ဖူ့သစးစုထဵမြလဲ မ္ကးေစာငး့လြလြတစးခ္ကးက လျငးံပ္ဵက္လာၿပီ့ ..
"ကိုကို မဆငး့ခ္ငးေနခဲံေပါံ .. စုတို႔ဖာသာ သျာ့ၾကမယး … အဲဒါေကာငး့တယး မြတးလာ့ ပဵု႔ပဵု႔ .."
"ေကာငး့တယး .. ေကာငး့တယး …ကိုမငး့တစးေယာကးထဲ အဲဒီမြာ ဘိလနးၿပီ့က္နးခဲံေတာံ .."
"မေနခဲံပါဘူ့ေတား .. ငါက ေနခဲံေတာံ နငးတို႔ ဘယးသူက ဓါတးပဵု႐ိုကးေပ့မလဲ .. ေနာကးၿပီ့ငါက Jet Ski စီ့ဖို႔
စဥး့စာ့ထာ့တာေနား .."
"ဟငး .. တကယးလာ့ ..ကိုကို .. စုလဲ စီ့ခ္ငးတယး .."
မငး့မငး့က ်ပနးမေ်ဖာပဲ ေမ့ကိုခပးေမံေမံလုပးကာ လကးေမာငး့ပိုကး်ပေတာံ ဖူ့သစးစုက သူ႔အနာ့ကို ကပးလာကာ
ပိုကးထာ့သညးံ လကးေမာငး့ထဲကို လကးထို့ထညးံသညး၈ မငး့မငး့ ေစာငး့ငဲံၾကညးံစဥးတျငး သူမက အရငးမ္ကးစိတစးဖကး
မြိတး်ပသ်ဖငးံ ႏြစးေယာကးသာ့ တဟီ့ဟီ့ႏြငးံရယးမိၾကသညး၈ ဒီတစးခါ မ္ကးေစာငး့ထို့ရသူက ပဵု႔ပဵု႔်ဖစးၿပီ့
သူမအထုပးကိုဆျဲကာ ဟိုတယးကလာႀကိဳသညးံ ကာ့ေပၚသို႔ ေရြ႕က ဦ့ေဆာငး၊ တကးသျာ့ေလေတာံသညး၈
မငး့မငး့တို႔ ေရာကးသညံးအခ္ိနးတျငး ဿနာရီေက္ားေနေပမယးံ သနး႔ရြငး့ေရ့လုပးတာ မၿပီ့ေသ့ဘူ့ ဆုိသ်ဖငးံ သူတို႔
အခနး့တနး့မရပါ၈ ေစာငးံရမညးံ အတူတူ လူေတျကလဲ ဗိုကးဆာေနၾကၿပီမို႔ သူတို႔ ေန႔လညးစာကို ဟိုတယးမြာပဲ
စာ့လိုကးၾကသညး၈ dining hall ထဲကေန လြမး့ၾကညးံလြ္ငး မလြမး့မကမး့ရြိ အ်ပာေရာငးေနာကးခဵ ပငးလယး်ပာႀကီ့ကို
လြမး့်မငးေနရသညးမို႔ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့ ဖငးတႂကျႂကျ ်ဖစးေနၾကသညး၈ အစာ့ေတာငးမြ သိပးေကာငး့ေကာငး့
မစာ့ၾက၈ ေရထဲသျာ့ေဆာံဖို႔ပဲ ဟနးတ်ပငး်ပငး လုပးေနေလသညး၈ သူမတို႔၏ မ္ကးႏြာရိပးမ္ကးႏြာကဲကို ၾကညးံေနရသူမို႔
မငး့မငး့လဲ အစာ့ပုတး်ပမေနေတာံပါ၈ ်မနး်မနးဆနးဆနးပငး လကးစသတးလိုကးၿပီ့ ရီစကးရြငးကို တခါသျာ့်ပနးေမ့ရသညး၈
သူတို႔ ေန႔လညးစာစာ့ေနခ္ိနးတျငး အခနး့က အသငးံ်ဖစးသျာ့လို႔သာေတားေသ့သညး၈ မဟုတးလြ္ငး
ဖူ့သစးစုတို႔ႏြစးေယာကးက သူ႔ကို အိတးေစာငးံထာ့ခိုငး့ကာ ေရထဲဆငး့ၾကေတာံမြာ ်ဖစးသညး၈
"ွို့ .. မိုကးတာေအ …"
မငး့မငး့ ႏြစးေယာကးအိပးကုတငး၏ အိစကးမႈကို စမး့သပးေနတုနး့ ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲကေန ဟာွိုငးအီကျ္နး့သူေလ့ ႏြစးေယာကး
ထျကးလာၾကသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ဘီကီနီက အနီေပၚတျငး အ်ဖဴေရာငးအေ်ပာကးေ်ပာကးေလ့ေတျနဲ႔ ်ဖစးၿပီ့၇ ပဵု႔ပဵု႕ကေတာံ
စိမး့်ပာေရာငး အကျကးေလ့ေတျႏြငးံ ်ဖစးသညး၈ ဖူ့သစးစုကေတာံ ပဵုမြနးအတိုငး့ ်ဖစးေပမယးံ ပဵု႔ပဵု႔မ္ကးႏြာက
အနညး့ငယးရဲေနသညး၈ ဘယးေလာကးပဲ ပျငးံလငး့တယးေ်ပာေ်ပာ၇ သူမစိတးထဲ တမ္ဳိ့ေတာံ ်ဖစးမညးမြာေသခ္ာသညး၈
အရမး့ႀကီ့ စူ့စူ့ရဲရဲ ၾကညးံလြ္ငး မေကာငး့တတးမြာမို႔ မ္ကးႏြာကို ခ္ကးခ္ငး့လႊဲလိုကးၿပီ့ တီဗီစတနး့ေပၚတျငး တငးထာ့သညးံ
Olympus ကငးမရာကို လြမး့ယူသညး၈ ဘငးတနးသျာ့မညးဆိုလို႔ သူတကူ့တက ွယးထာ့ခဲံတာ ်ဖစးသညး၈

119 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ကိုကို ေဖာံဘုတးေပၚ မတငးရဘူ့ေနား … ဒီပဵုေတျကို .."
"မတငးပါဘူ့ကျာ … အမြတးတရ ႐ိုကးတာပါ ..ကိုယးံေကာငးမေလ့ ဘီကီနီနဲ႔ပဵုကို တငးမလာ့ ဟ ..ေတားၾကာေန
အငးတာနကးမြာ ပလူပ္ဵသျာ့မြာေပါံ … "
"အဲဒါေတာံ တကယးေက့္ဇူ့တငးတယး ..ကိုမငး့ … ပဵု႔ပဵု႔က ကဲသာကဲခ္ငးတာ .. သူမ္ာ့ေတျ သိေစခ္ငးတာ မဟုတးဘူ့ .."
"မသိပါဘူ့ဟာ .. ငါတို႔ သဵု့ေယာကးပဲ သိတာပါ .. စိတးခ္စမး့ပါ .."
မငး့မငး့ စကာ့က အဓိပၸါယးတစးမ္ဳိ့သကးေရာကးေနေပမယးံ ဒီတစးခါေတာံ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးက
ဘယးလိုအမူအယာမြ လုပးမ်ပပါ၈ တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး ဖကး၊သာ ပို႔စးေပ့ေနၾကသညး၈ ဓါတးပဵု႐ိုကးဖို႔
အာ႐ဵုေရာကးသျာ့လို႔ ထငးသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔၏ ရြကးမ္ကးႏြာေလ့လဲ ေ်ပေလ္ာံသျာ့ရြာသညး၈ သဵု့ေလ့ပဵုေလာကး
စိတးႀကိဳကး႐ိုကးၿပီ့သညးတျငး မငး့မငး့တို႔ ကမး့စပးဆငး့လာၾကသညး၈
ဖူ့သစးစုက ေရႀကိဳကးသညးံ ေကာငးမေလ့မို႔ ေရထဲေရာကးသညးႏြငးံကိုယးံအိမးကိုယးံယာ်ပနးေရာကးသညးံအလာ့
ရႊငး်မဴ့ေနသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔လဲ ကမး့စပးကို လမး့ေလြ္ာကးဆငး့လာၾကတုနး့ကသာ ဘီကီနီကို ဟိုဆျဲခ္၇ ဒီဆျဲခ္ႏြငးံ
အလုပးရႈပးေနခဲံေပမယးံ ပငးလယးေရႏြငးံ အထိတျငးမူ မူလဗီဇ ်ပနးေပၚလာသညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ အၿပိဳငး အသဵေလ့ တစာစာ
်ဖစးလာကာ ညစးတီ့ညစးပတးေတျ စေ်ပာလာသညး၈ အဓိကကေတာံ သူတို႔ႏြငးံ ခပးလြမး့လြမး့တျငး အရငးေရာကးကာ
ေရေဆာံေနၾကေသာ မိနး့ကေလ့တစးဖျဲ႔ႏြငးံ မငး့မငး့ကို စေနၾကတာ်ဖစးသညး၈ အ်ဖဴမေလ့က ႏြစးေယာကး်ဖစးၿပီ့၇
က္နးသညးံတစးေယာကးကေတာံ တ႐ုတးမေလ့်ဖစးသညး၈ ေကာငးမေခ္ာေလ့ႏြစးေယာကးႏြငးံ ဘယးညာရဵထာ့သညးံ
မငး့မငး့ကိုလဲ သူမတို႔က ကျကးၾကညးံကျကးၾကညးံလုပးကာ တီ့တို့ဆိုေနၾကသ်ဖငးံ ဖူ့သစးစုတို႔က ရိပးမိကာ အခ္ငး့ခ္ငး့
ေနာကးေနၾကတာ ်ဖစးသညး၈ ဘာပဲ်ဖစး်ဖစး သူတို႔သဵု့ေယာကးၾကာ့ ပျငးံလငး့လာမႈကို မငး့မငး့ စိတးထဲမြ က္ိတးကာ
ွမး့ေ်မာကးွမး့သာ ႀကိဳဆိုမိသညး၈
ေရသူမေလ့ႏြစးေယာကး ေရေဆာံရလုိ႔ ေက္နပးၿပီဆိုေတာံမြ မငး့မငး့က Jet Ski စီ့ဖို႔ ဇာတးလမး့စရသညး၈
တစးေယာကးတစးလြညံးစီ တငးစီ့ရမြာမို႔ မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုက အရငးစီ့ၾကသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က ေသာငး်ပငးေပၚတျငး မငး့မငး့တို႔
ေနရာယူထာ့ခဲံသညးံ ေလြပဵုစဵ sun bed ထဲတျငး ေနကာမ္ကးမြနးတပးလ္ကးသာ့ႏြငးံ ပကးလကးလြနး အိပးကာ က္နးခဲံသညး၈
"ကိုကို႔ကို ၿမဲေအာငး ဖကးထာ့ေနား …"
"အငး့ပါ .. ဖကးထာ့ပါံမယး … ပဵု႔ပဵု႔က္ရငးလဲ အဲဒီလိုပဲ ဖကးခိုငး့ဦ့မြာ မြတးလာ့ .."
"ဟာကျာ .. စုကလဲ … သိရဲ ႔သာ့နဲ႔ .."
"ဟိ .. ဟိ .. အလကာ့စတာပါ ..ကိုကိုရာ .. စုကကိုကို႔ကို ဒီေန႔ သထာပါတယး … ဒါေပမယးံ စုကိုအၾကာႀကီ့
ပစးမထာ့ရဘူ့ေနား … "
မငး့မငး့ ေခါငး့ညိတး်ပရငး့ Jet Skiကိုေမာငး့ထျကးလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုကို စိတးေက္နပးေအာငး ေမာငး့ပို႔ေပ့ၿပီ့ေနာကး
ပဵု႔ပဵု႔၏ အလြညးံေရာကးလာသညး၈ ပထမဦ့ဆဵု့ အႀကိမးအ်ဖစး ႏြစးေယာကးတညး့ သီ့သနး႔ရြိရသညးံအ်ပငး၇

120 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အေနအထာ့ကလဲ တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး ဖကးတျဲကာ ်ပဳထာ့ရသညးမို႔ မငး့မငး့ စိတးထဲ ေသျ့ေတျ တ်ဖငး့်ဖငး့ႏြငးံ
တကးႂကျသညး၈ အသကးကယးအကၤ္ွ
ီ တးထာ့သညးံတိုငး ်ပညးံၿဖိဳ့ေသာ ပဵု႔ပဵု႔၏ ရငးသာ့ေတျက Jet Ski စီ့သညးံ တခ္ိနးလဵု့
သူ႔ကို ေတာကးေလြ္ာကး လႈဵ႕ေဆားေနသညး၈ ဖူ့သစးစုနဲ႔တုနး့က ေခါငး့ေထာငးထခ္ငးသလိုလို ်ဖစးေနသညးံ သူ႔ေကာငးသညး
ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံလဲ ႀကဵဳေရာ၇ သိသိသာသာႀကီ့ပငး ေဘာငး့ဘီ၏ ေရြ႕အသာ့ကို ေထာကးကာေနသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က သူ႔ခါ့ကို
ဖကးထာ့သညးမို႔ လႈပးရြာ့ေနသညးံ Jet Ski၏ အရြိနးႏြငးံ တစးခ္ကးတစးခ္ကး သျာ့သျာ့ထိသညး၈
လကး်ပနး႐ုတးသျာ့မညးထငးေသားလဲ မသိသလိုပငး ဆကးကိုငးထာ့လို႔ ဒီေကာငးမေလ့လဲ သူ႔လို စိတးထေနၿပီလို႔ မငး့မငး့
တျကးလိုကးပါေတာံသညး၈
"ကဲ ..ေတားၾကၿပီလာ့ …ေတားၾကမယးဆိုရငးလဲ လူေတျ အခနး့်ပနးနာ့ၾကရေအာငး .. "
စိတးေက္နပးေအာငး ပငးလယးကမး့ေ်ခမြာ အခ္ိနး်ဖဳနး့ၿပီ့သညးံေနာကးတျငးမူ ဘငးတနးကိုလာရ်ခငး့၏ အဓိက
အေၾကာငး့အရာကို ေရာကးခ္ငးလြၿပီ်ဖစးသညးံ မငး့မငး့ စကာ့စကာ ်ပနးေခၚမိ၏၈ Jet Ski စီ့ၿပီ့သညးံအ်ပငး
အခ္ိနးသဵု့နာရီေက္ားေက္ား နီ့ပါ့မြ္ ပငးလယးထဲတျငး ေရစိမးလိုကး၇ ေနပူဆာလဵႈလိုကး၇ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကး ေရထဲမြာ
လိုကးတမး့ေ်ပ့တမး့ေဆာံလိုကးႏြငးံ အာ့ရေအာငး ေပ္ားၿပီ့သျာ့ၿပီမ႔ို ဖူ့သစးစုတို႔ မ်ငငး့ပါေခ္၈ တစးေယာကးနဲ႔တစးေယာကး
ကလူ်မဴတူ လုပးထာ့မႈ၏ အရြိနးကလဲ ရြိေနရာ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့ ၿပဵဳ့စစအမူအယာႏြငးံ မငး့မငး့ကို ၾကညးံကာ
ေခါငး့ၿပိဳငးတူ ညိတး်ပၾကသညး၈ မငး့မငး့ကလဲ အပိုငးပဲဆုိတာ တျကးမိၿပီမို႔ ရငးကိုေကာံကာ လကးေမာငး့ပိုကးသလို
အမူအယာႏြငးံ ေရြ႕က ေလြ္ာကးသျာ့သညးတျငး ႏြစးေယာကးစလဵု့ တခစးခစး တဟီ့ဟီ့ ရယးၿပီ့ သူ႔လကးကို
ဟိုဘကးဒီဘကးက ခ္ိတး၊ ပါလာၾကသညး၈ ကမး့ေ်ခမြ ဟိုတယး်ပနးတကးရာလမး့တျငး အသငးံရြိေသာ ေရကူ့ကနးေဘ့မြ
ရြာွါေအာကး၉ ေရခဏွငးခ္ဳိ့ၾကေသ့သညး၈ စတိေလာကး ခ္ဳိ့ၿပီ့ေနာကး Beach Club က ေပ့သညးံ
ေရသုတးပွ
ု ါအရြညးတစးထညးစီကို ပတးကာ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး မငး့မငး့ေနာကးကပါလာၾကသညး၈
တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကး လကးခ္ငး့တျဲကာ ၿပဵဳ့စိစိမ္ကးႏြာႏြငးံ လိုကးလာၾကသညးမို႔ သူမတို႔လဲ သူႏြငးံ
အႀကဵတူေနေလာကးၿပီမြနး့ မငး့မငး့ မြနး့ဆၾကညးံလို႔ရသညး၈
"ေပ္ားလာ့ စု …"
"ေပ္ားတယး ..ကိုကို . ဘငးတနးက စကၤာပူနဲ႔ ဘာမြမဆိုငးဘူ့ .. East Coastေတာံ သနာ့တယးလို႔ ေ်ပာလို႔ရတယး .. ဒါမြ
တကယးံ ကမး့ေ်ခစစး .. သဲကအစ ်ဖဴႏုေနတာပဲ .."
"ဟုတးတယးကိုမငး့ .. ပဵု႔ပဵု႔လဲ ေပ္ားတယး .. Jet Ski စီ့ရတာလဲ မိုကးတယး .."
"ဒါဆိုလဲ .. ေနာကးတဆငးံ ေပ္ားရေအာငးေလ .. ဘယးလိုလဲ .."
"ကိုကိုက ေပ္ားခ္ငးၿပီလာ့ …"
အခနး့ထဲေရာကးလာၿပီမို႔ ဖူ့သစးစု၏ မ္ကးႏြာက မခ္ဳိမခ္ဥး ်ဖစးသျာ့ၿပီ့ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ လကးခ္ငး့တျဲထာ့ရာမြ မငး့မငး့နာ့ကို
တို့ကပးလာသညး၈ မငး့မငး့ တမငးတကာပငး ဆတးခနဲ ဖူ့သစးစု၏ ခါ့က္ဥးက္ဥးေလ့ကို လြမး့ဆျဲကာ
ရငးပတးခ္ငး့ထိကပးသျာ့ေအာငး ဖကးလိုကးသညး၈ ခါ့ကေလ့ေကာံသျာ့သညးႏြငးံ အလိုကးသငးံေမာံလာေသာ
မ္ကးႏြာေလ့ကို သူငဵု႔ကာ နမး့သညး၈ တစးေန႔ခငး့လဵု့လဵု့ ေအာငးံအီ့ထာ့ခဲံရသညးကို ဖျငးံဟချငးံရၿပီမို႔ သူ႔အနမး့ေတျက
်ပငး့ထနးလြသညး၈ ဖူ့သစးစု ခ္ကးခ္ငး့ပငး မ္ကးေတာငးေလ့ေတျ စငး့က္သညး၈ မငး့မငး့ကေတာံ အႀကဵႏြငးံမို႔

121 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖူ့သစးစု၏ကိုယးကေလ့ကို မသိမသာလြညးံလိုကးသညး၈ ထိုေရာအခါ တီဗီစတနး့ကို လကးေထာကးၿပီ့ မငး့မငး့တို႔
အခ္စးနလဵထေနပဵုကို လကးသညး့ကိုကးကာ အေရာငးလဲံေနသညးံ မ္ကးွနး့ေတျႏြငးံ စိုကးၾကညးံေနသညးံ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ
သူ႔မ္ကးႏြာက တစးတနး့ထဲ ်ဖစးသျာ့သညး၈ အၾကညးံခ္ငး့ဆဵုသညးႏြငးံ မငး့မငး့ႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔၏ အၾကညးံက တ်ခာ့သို႔
မလႊဲဖယးေတာံပဲ မ္ကးလဵု့အခ္ငး့ခ္ငး့ ႏိႈ့ဆျလ္ကးရြိေနသညး၈
ေခ္ာမျတးေနေသာ အွတးမဲံေက္ာ်ပငးေလ့ကို ပျတးေနရာမြ မငး့မငး့လကး်ပနးေခၚသညး၈ အၾကညးံခ္ငး့ မလႊဲပဲႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔
မခို႔တယို႔ႏြငးံ ေလြ္ာကးလာသညး၈ အနမး့ၾကမး့ေတျ၏ ေခၚေဆာငးမႈေနာကး လိုကးပါေနေသာ ဖူ့သစးစု ေႏျ့အိတငး့ရငး့ေသာ
အထိအေတျ႔က သူမေက္ာ်ပငးကို ဖိကပးလိုကးေသာအခါမြ မ္ကးေတာငးပျငးံလာသညး၈ မငး့မငး့၏ ႏႈတးခမး့ေတျမြ
ချာကာကိုယးကိုေစာငး့၊ ေနာကးလြညးံၾကညးံသညး၈ ရမၼကးစိတး တကးႂကျမႈေၾကာငးံ မ္ကးႏြာအမူအယာတမ္ဳိ့မ္ဳိ့ေ်ပာငး့ကာ
ညိဳ႔်မဴသလိုမ္ဳိ့ ၾကညးံေနသညးံ ပဵု႔ပ႔က
ဵု ို ေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို ချငးံပနးသလို ၾကညးံ၏၈ ဖူ့သစးစုက မငး့မငး့၏
အၾကညးံကို နာ့လညးသလို်ဖငးံကိုယးကိုနဲနဲေနရာေရႊ႔ကာ ေပ့လိုကးသညးတျငး ပထမဦ့ဆဵု့အႀကိမးအ်ဖစး မငး့မငး့ႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔၏
မ္ကးႏြာႏြစးခုက နီ့ကပးသျာ့ေလသညး၈
ပဵု႔ပဵု႔ ရငးတထိတးထိတး ခုနးေနသညး၈ ေယာက္းာ့တစးေယာကး၏ အနမး့ႏြငးံ သူမ ကငး့ကျာေနခဲံသညးမြာ
တျကးၾကညးံမညးဆိုလြ္ငး ႏြစးနဲ႔ခ္ီၿပီ့ ၾကာခဲံေလၿပီ၈ အခုေတာံ ထိုအနမး့ကို သူမ လတးလတးဆတးဆတး ်ပနးခဵစာ့ရၿပီ
်ဖစးသညး၈ ထို႔အ်ပငး သူမကို နမး့ေနသညးံ ေယာက္းာ့သာ့၏ ခ္စးသူေကာငးမေလ့က ေဘ့နာ့တျငးရပးကာ
ၾကညးံေနသညးဆိုေသာ ခဵစာ့မႈေၾကာငးံ သာမနးႏြငးံမတူေသာ ခဵစာ့မႈကို ်ဖစးေစသညး၈ ႐ို့႐ို့တနး့တနး့ ရငးခုနးရသညးထကး
အဆတစးရာေလာကးတို့၊ ရငးခုနးေနရသညး၈ ခႏၶာကိုယးအတျငး့မြ ေသျ့ေတျ ပျကးပျကးဆူလာသညးံအလာ့
သူမတကိုယးလဵု့ ပူေႏျ့ကာလာသညး၈ သတိမထာ့မိခငးမြာပငး သူမပါ့စပးထဲ တို့ွငးကာလာသညးံကိုမငး့မငး့၏ လြ္ာႀကီ့ကို
ပျတးဆျဲကာ တဵု႔်ပနးမိသညး၈
ပဵု႔ပဵု႔၏ တဵု႔်ပနးမႈက ရကးေရာလြေပမယးံ မငး့မငး့ သတိမလစးပါ၈ ဖူ့သစးစုကို သူပစးထာ့လို႔ မရဆိုတာ သူသိေနသညး၈
ထို႔အ်ပငး သူတကယးခ္စးတာက ဖူ့သစးစု ်ဖစးသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔၏ အထိအေတျ႔က ဘယးေလာကးပဲ ရမၼကးႂကျဖျယး်ဖစးေအာငး
ဖနးတီ့ေနေပမယးံ သူ႔ခ္စးသူကေတာံ ဖူ့သစးစုမြ ဖူ့သစးစုပငး၈ ဒီေတာံ ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ထိေတျ႔ေနမႈကို သူကပငး
စချာကာကိုယးကိုေနာကးဆုတးလိုကးသညး၈ မငး့မငး့ ထငးသညးံအတိုငး့ ဖူ့သစးစုက သူတို႔ႏြစးေယာကး၏ နမး့ေနၾကမႈကို
ရီေွေွ မ္ကးွနး့ေတျႏြငးံ စိုကးၾကညးံေနေလသညး၈ မငး့မငး့ ေခါငး့ထဲတျငး ်ဖတးခနဲ ်မငးကင
ျ း့တစးခုက ေပၚလာသညး၈
တ်ခာ့ေတာံ မဟုတးပါ၈ သူၾကညးံဖူ့ခဲံေသာ Wild Things ဆိုေသာ ႐ုပးရြငးထဲမြ ဇာတးွငးခနး့တစးခု၏ ်မငးကျငး့်ဖစးသညး၈
မငး့မငး့တို႔ ရြိေနပဵုက ထိုထဲက အေနအထာ့ႏြငးံ သိပးမ်ခာ့ေပ၈ မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့၏
လညးတိုငးေတျကို လကးတစးဖကးစီႏြငးံ လြမး့ဆျဲကာ မ္ကးႏြာခ္ငး့ ေတံေပ့လိုကးသညး၈
ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ထိသျာ့သလို ရငးခ္ငး့လဲ အပးသျာ့ၾကသညး၈ မငး့မငး့ အရငးဆဵု့ ဖူ့သစးစု
ေနာကးေက္ာကို ကပးသညး၈ လညးဂုတးသာ့ွငး့ွငး့ေလ့ေပၚတျငး ေချက္ေနေသာ ဆဵႏျယးေလ့ေတျကို
သပးတငးလိုကးသညး၈ သူ႔ႏႈတးခမး့ကို ေက္ာံရြငး့ေနသညးံ လညးတိုငးကို တစးခ္ကးငဵု႔ကာ နမး့သညး၈ ၿပီ့လြ္ငးေတာံ
မလဵု႔တလဵု်ဖစးေနရမႈကို လဵု့လဵု့ရြငး့ရြငး့ မလဵုသညး ်ဖစးသျာ့ေအာငး လညးတိုငးကႀကိဳ့စႏြငးံ ေက္ာ်ပငးက ႀကိဳ့ထဵု့ကို

122 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေ်ဖခ္လိုကးသညး၈ တစးေယာကးၿပီ့ေတာံ ေနာကးတစးေယာကးကို ကူ့သညး၈ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးသညး
ရငးခ္ငး့အပးကာ ရြိေနသညးံအတျကး ဘီကီနီဘရာႏြစးစဵုက ေအာကးကို်ပဳတးက္မသျာ့ပငး အေပၚမြာတငး ညႇပးတငးေနသညး၈
"ဒီဘကးလြညးံပါဦ့ … သဘာွအလြေလ့ ရြဴစာ့ခ္ငးလို႔ပါ .."
"တကယးပဲ ..ကိုကိုကလဲ .. မႏိုငးဘူ့ .. ကဲ .. အာ့ရၾကညးံ ..ၿပီ့ရငးေ်ပာဦ့ .. ဘယးသူပိုလြလဲဆိုတာ …"
"အဲဒီလို ဒိုငးလူႀကီ့ ေဘာငး့ဘီညပးမယးံ ေမ့ချနး့ေတျ မေမ့နဲ႔ .. မေ်ဖတတးဘူ့ .. ဟီ့ .. ဟီ့ .."
"ေဘာငး့ဘီညပးတာ ဘာ်ဖစးလို႔လဲ ..ကိုမငး့ .."
"သိခ္ငး လာစမး့ၾကညးံေပါံ …"
တကယးလဲ ေဘာငး့ဘီညပးမညပးေတာံ မသိ၈ ေဘာငး့ဘီကိုေထာကးေနတာကေတာံ မငး့မငး့က ေနာကးကို
ေ်ခႏြစးလြမး့ေလာကး ဆုတးကာ ချာလိုကးလို႔ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့ လြမး့်မငးေနရသညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔
တစးေယာကးမ္ကးႏြာကို တစးေယာကးအခ္ကးေပ့သလို ၾကညးံသညး၈
"ပငးလယးထဲမြာ တေနကုနး ေရကူ့ရတာ ေမာေတာံ ေရငတးၿပီ … ပဵု႔ပဵု႔ .. ဂ္ဴ႔စးေလ့ဘာေလ့ မေသာကးခ္ငးဘူ့လာ့ .. ဟိ ..
ဟိ"
"ငါတို႔က ႐ို့႐ို့ဂ္ဴစးံေတာံ မေသာကးခ္ငးဘူ့ .. အရသာရြိမြေနား …"
"အရသာ ရြိမရြိ စမး့ၾကညးံေပါံေအ …"
ဖူ့သစးစုတို႔၏ စကာ့အသျာ့အလာကို ၾကာ့ကတညး့က ရိပးမိေနသညးံ မငး့မငး့ မာနးထေနၿပီ ်ဖစးသညးံ သူ႔လိငးတဵကို
လျတးလပးချငးံ ေပ့လိုကး၏၈
"ွို့ … ဂျတးရြယးပဲေဟံ … မိစု ဒါေၾကာငးံ .. တနး့တနး့စျဲ်ဖစးေနတာကို့ .."
"နငး ေတျ႔ၿပီမြတးလာ့ .. ဖူ့သစးစုတို႔က ရြယးကိုမြ reserve လုပးထာ့တာ …"
ပဵု႔ပဵု႔ေရာ၇ ဖူ့သစးစုပါ မငး့မငး့၏ ေ်ခေထာကးနာ့တျငး ဒူ့ေထာကးကာ ထုိငးလိုကးသညး၈ မ္ကးႏြာႏြငးံ တတနး့တညး့တျငး
ရြိေနသာ လိငးတဵႀကီ့၏ မာေက္ာသနးမာမႈကို အနီ့ကပး်မငးရၿပီမို႔ ပဵု႔ပဵု႔ စိတးမထိနး့ႏိုငးေတာံပါ၈ ဖူ့သစးစုကုိ
ချငံးေတာငး့သလိုမ္ဳိ့ လြမး့ၾကညးံသညး၈
"ငါကိုငးၾကညးံမယးေနား … မိစု .."
"ကိုငးေပါံ … ဒါေပမယးံ စုပးတာေတာံ ငါအရငး စုပးမြာေနား …"
ဖူ့သစးစု၏ အေ်ပာက မငး့မငး့၏ ရမၼကးစိတးကို မီ့ေလာငးရာေလပငးံေစသညး၈ သူ႔လိငးတဵက ဆတးခနဲ တုနးခါသညး၈
"ေတျ႔လာ့ … ဒီမြာ ငါံေကာငးေလ့က သေဘာတူတဲံအေၾကာငး့်ပေနတယး .."
"ဒါလာ့ . .ေကာငးေလ့ .. ေကာငးႀကီ့လို႔ ေ်ပာရမယးဟ .."
ပဵု႔ပဵု႔၏ လကးတစးဖကးက မတးမတးႀကီ့်ဖစးေနသညးံ လိငးတဵ၏ အလယးေလာကးကို လြမး့ဆုပးသညး၈ လိငးတဵ၏
အထိအေတျ႔က လြ္ပးစီ့ေၾကာငး့တစးခုႏြယး သူမတကိုယးလဵု့ရြိ အေသျ့အသာ့ေတျကို်ဖတးကာ အရညးစိုေနၿပီ်ဖစးေသာ

123 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အဖုတးဆီသို႔ ခ္ကးခ္ငး့ေရာကးသညး၈ ဘာမြေတာငး မလုပးရေသ့ပဲကိုငးယဵုကိုငးထာ့ရသညးႏြငးံပငး တစးခ္ီၿပီ့ခ္ငးလာသလို
်ဖစးသညး၈
"လကးကို နဲနဲေနာကးေရႊ႔လိုကး … ငါ အရငး စစုပးေပ့လိုကးမယး ..ၿပီ့ရငး နငးံအလြညးံေပါံ…"
သူပိုငးပစၥညး့ဆိုသညးံ သေဘာႏြငးံ ဖူ့သစးစုက ဆရာမႀကီ့လုပးကာ ညႊနးၾကာ့သညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က လိငးတဵအရငး့ဘကးကို
လကးကိုေရႊ႔သျာ့သညးတျငး သူမ၏ ႏႈတးခမး့ပါ့ေလ့ေတျက ွလဵု့လို ွိုငး့စကးသျာ့သညး၈
"အငး့ … အငး့ .. စု .. ဟုတးၿပီ …"
ႏု့ညဵံေသာ လြ္ာဖ္ာ့ေလ့၏ အထိအေတျ႔က မငး့မငး့ကို ဇိမးအႀကီ့အက္ယးရေစသညး၈ သူေခါငး့ေမာံသျာ့ၿပီ့ ခါ့ကိုလဲ
ေကာံေပ့မိသညး၈ လိငးတဵထိပးဖူ့ ပါ့စပးထွ
ဲ ငးေနေသာ ဖူ့သစးစု၏ ေခါငး့ကိုသာမက ပဵု႔ပဵု႔၏ ေခါငး့ကိုပါ ဆျဲကိုငးထာ့သညး၈
သူ႔ထိပးကိုလဲ တငး့တငး့ေစံထာ့သညးံ ပါ့စပးေပါကးေလ့ထဲသို႔ ထို့ထုိ့ထညးံမိသညး၈ ဖူ့သစးစုက တကိုယးေကာငး့မဆနးပါ၈
သူမ ကတိအတိုငး့ ပဵု႔ပဵု႔ကို ်ပနးလႊဲေပ့သညး၈ ပဵပ
ု႔ ဵု႔အလြညးံတျငးမူ သူမက လိငးတဵအရငး့ကိုကိုငးထာ့သညးံ လကးကို
ဖယးလိုကးသ်ဖငးံ ဖူ့သစးစုတုနး့ကထကး အထဲပိုသျငး့လို႔ရသညး၈ မငး့မငး့က အကဲစမး့ကာ မသိမသာ ေညႇာငးံထညးံေပ့ရာ
လိငးတဵထိပးဖ္ာ့က အာေခါငးကို ေထာကးသညးအထိ အထဲကို ေရာကးသျာ့သညး၈ ဒါကိုေတာံ ပဵု႔ပဵု႔မခဵႏိုငး၈
"အဟျတး .. အ ဟျတး …"
"ပဵု႔ပဵု႔ နငးက ေလာဘႀကီ့တာကို့ …ကိုကိုကလဲ စု သူငယးခ္ငး့ကို အသကးရြဴချငးံေလ့ ဘာေလ့ ေပ့ပါဦ့လာ့ …"
"ကိုမငး့ .. အ်ပစးမဟုတးပါဘူ့ .. ငါ အရငးတုနး့က အဆငးေ်ပပါတယး .. အခုဟာက .. နဲနဲဆိုကးႀကီ့ေနလို႔ပါ .."
ပဵု႔ပဵု႔ အေလာတႀကီ့ႏြငးံ ေ်ဖရြငး့သညံး အေ်ပာေၾကာငးံ မငး့မငး့ေရာ၇ ဖူ့သစးစုပါ ေက္ေက္နပးနပးႀကီ့ ၿပဵဳ့မိၾကသညး၈
သူတို႔ႏြစးေယာကး၏ ၿပဵဳ့စစ အမူအယာကို ်မငးေတာံမြ ပဵု႔ပဵု႔ကိုယးတိုငးလဲ ရြကးကို့ရြကးကနး့်ဖစးၿပီ့ ဖူ့သစးစုကို ဆျဲဆိတးသညး၈
ထို႔ေနာကး တိုငးပငးမထာ့ပဲ သဵု့ေယာကးစလဵု့ တစးေယာကးကိုတစးေယာကးၾကညးံကာ ရယးမိၾကသညး၈ ရယးသဵေတျ
ဆဵု့ေတာံမြ လုပးငနး့်ပနးစသညး၈ ဒီတစးခါေတာံ လိငးတဵကို အလယးကထာ့၊ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႕က ဟိုဘကးဒီဘကးကေန
ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ထိကာ လ္ကးေပ့သညး၈ မငး့မငး့အဖိုေတာံ အရြငးလတးလတး နတး်ပညးေရာကးေနသညးံႏြငးံပငး တူေတာံသညး၈
အရသာက ဘကးစဵုေဒါငးံစဵုမြ ေကာငး့မျနး့လျနး့လြရာ ေအာငးံအီ့ထိနး့သိမး့မႈကို အစျမး့ကုနး ်ပဳလုပးထာ့ေပမယးံ
ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးကို ေနာကးထပး ဆယးမိနစးခနး႔ အခ္ိနးေပ့ၿပီ့ေသာအခါ မငး့မငး့ မထိနး့ႏိုငးေတာံပဲ ဖူ့သစးစု၏
ပါ့စပးထဲတျငးၿပီ့သျာ့သညး၈ ပနး့သညးံ အရြိနးက္သျာ့မြ ်ပနးဆျဲထုတးကာ ပဵု႔ပဵု႔ဆီကို ကူ့သညး၈ သူမ ပါ့စပးထဲ
်ပနးေရာကးလာေတာံ အကပးအသပးပဲ ရေတာံသ်ဖငးံ ပဵု႔ပဵု႔က မ္ကးႏြာေလ့ညိဳေတားမူသညး၈ မငး့မငး့ေရာ၇ ဖူ့သစးစုပါ
ညက္လြ္ငး တစးွႀကီ့ ေကျ့္မညးဟု ေ်ပာလိုကးေတာံမြ ပဵုမြနးအတိုငး့ ်ပနး်ဖစးသျာ့ေလသညး၈ ေၾသား ..
ခကးပဲခကးရခ္ညးရယးံကျယး၈
မငး့မငး့တို႔ ညစာကိုမူ ဟိုတယးမြာ မစာ့ပဲ Nirwanan Resort ွငး့ႀကီ့ထဲမြာ ရြိေသာ Kelong Restaurant ဆိုငးထိ
သျာ့စာ့ၾကသညး၈ ပငးလယးစာ ေကာငး့ေကာငး့ရသညးံအ်ပငး ဆိုငး၏ တညးေနရာက ပငးလယး်ပငးအစျနး့ကို မို့ကာ
ေဆာကးထာ့သ်ဖငးံ ညစာစာ့ရငး့ စိတးအပနး့ေ်ဖ ၾကညးံရြဴႏိုငးေအာငး ်ဖစးသညး၈ မငး့မငး့ ထငးထာ့သလိုပငး ဖူ့သစးစုေရာ၇

124 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ပဵု႔ပဵု႔ပါ သေဘာက္ေၾကာငး့ ေ်ပာသညး၈ ဂဏနး့လကးမ၇ တဵုယမးဟငး့ခ္ဳိ၇ ငါ့အခ္ဳိေၾကား အစရြိသ်ဖငးံ သူတို႔ေတျ
ဖျယးဖျယးရာရာ မြာစာ့ၾကသညး၈ ေသာကးစရာကေတာံ ဆိုငးက recommend ေပ့သညံး ွိုငးတစးပုလငး့ကို
မြာေသာကးလိုကးသညး၈ လတးလတးဆတးဆတး ပငးလယးစာကို သူမတို႔က ပျဲေတားတညးေနစဥးတျငး မငး့မငး့
မ္ကးလဵု့ေတျကလဲ ႀကိဳ့သိုငး့ဂါွနးလြလြေလ့ေတျ ွတးထာ့သညးံ သူမတို႔ႏြစးေယာကးကို ပျဲေတားတညးေနခဲံသညး၈
မြာထာ့သညးံ အစာ့အေသာကးေတျေရာ၇ ွိုငးပုလငး့တစးပုလငး့ေရာ ကုနးေတာံမြ သူတို႔ တပးေခါကးကာ ်ပနးလာခဲံၾကသညး၈
"ေဟ့ … တို႔ေတာံ ေနရာဦ့ၿပီ ေဟံ …"
အခနး့တဵခါ့ ဖျငးံေပ့ၿပီ့လြ္ငးၿပီ့ခ္ငး့ မငး့မငး့က ကုတငးေပၚ ေ်ခကာ့ယာ့ လကးကာ့ယာ့ႏြငးံ ေ်ပ့တကးကာ
အလယးတညးံတညးံတျငး ေနရာယူလိုကးသညး၈ လကးႏြစးဖကးကို ဆနး႔ကာလဲ ဘယးဘကးႏြငးံ ညာဘကးက လျတးေနေသာ
ေနရာကို ပုတး်ပသညး၈ ဖူ့သစးစုက အပိုလာထညးံေပ့ထာ့ေသာ တစးေယာကးအိပးကုတငးဘကးကို ေမ့ေငါံ်ပရငး့ ..
"ပဵု႔ပဵု႔ .. ငါတို႔ ပစၥညး့ေတျ ေအာကးခ္ၿပီ့ .. အဲဒီကုတငးေပၚမြာပဲ အိပးရေအာငး ..ကိုကို သူ႔ဖာသာသူ လျတးလျတးလပးလပး
အိပးပါေစ …"
"အဲဒါ ေကာငး့တယး … ခစး .. ခစး .."
"အမး .. ဒီလုိလာ့ …ကိုက အခ္ဳိတညး့လို႔ရေအာငး ငြကးေပ္ာသီ့ ေကျ့္မလို႔ေနား .."
"အမေလ့ .. ငြကးေပ္ာသီ့မ္ာ့ ခုနက စာ့ၿပီ့သျာ့လို႔ ွသျာ့ၿပီ .. ပဵု႔ပဵု႔တို႔ဆီမြာကမြ စပ္စးသီ့ ရြိတယးေနား .. ခစး .. ခစး .."
"ဒါဆိုလဲ အဲဒီ စပ္စးသီ့ ေကျ့္ေတာံဟာ … စာ့ခ္ငးလြၿပီ "
မငး့မငး့ကိုယးကို မတးကာ်ပနးထိုငးလိုကးရငး့ ကုတငးေ်ခရငး့တျငး ရြိေနသာ ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့ကို
လြမး့ဆျဲသညး၈ ဖူ့သစးစုေရာ၇ ပဵု႔ပဵု႔ပါ တခစးခစး တဟီ့ဟီ့ႏြငံး ကုတငးေပၚေရာကးလာသညး၈
ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့သညး ွိုငးအရြိနးႏြငးံ အနညး့ငယးေတာံလဲ ရီေွေွေလ့ ်ဖစးေနၾကသညး၈ မငး့မငး့
်မနး်မနးဆနးဆနးပငး သူ႔တီရြပးကို ေခါငး့ေပၚက ဆျဲချ္တးသညး၈ တခါတညး့ ကိစၥ်ပတးသျာ့ေအာငး ကျာတာ့ေဘာငး့ဘီေရာ၇
အတျငး့ခဵပါ တဆကးတညး့ ရြငး့ထုတးလိုကးသညး၈ စာ့ေသာကးဆိုငးက ်ပနးလာကတညး့က အကးရြငးကို ေမြ္ားကို့ေနသညးံ
သူ႔လိငးတဵသညး ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကး၏ ကပိုကယိုရြိေနသာ အေနအထာ့ေၾကာငးံ ဘာမြေတာငး မလုပးရေသ့ပဲ
ေခါငး့ေထာငးခ္ငးသလို ်ဖစးေနသညး၈
"ကိုကို႔ညီေလ့ ၾကညးံရတာ ဗိုကးဆာေနၿပီ ထငးတယး … မြနး့စမး့ သျာ့ရညးေတာငး က္ေနၿပီလာ့ …"
ဖူ့သစးစုက ေ်ပာရငး့ မငး့မငး့ကို တျနး့ထုတးကာ အေပၚက တကးချသညး၈ ဖူ့သစးစု သူ႔ကိုယးေပၚေရာကးသျာ့သ်ဖငးံ ပဵု႔ပဵု႔က
မငး့မငး့ႏြငးံကပးလ္ကးနာ့ တို့လာသညး၈ မငး့မငး့ လကးတစးဖကးဆနး႔ထုတးကာ ပဵု႔ပဵု႕ကို လြမး့ေပျ႔သညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က သူ႔ကို
တစးခ္ကးစိုကးၾကညးံၿပီ့ ေခါငး့ကိုငဵု႔ကာ သူ႔ႏို႔သီ့ေလ့ကို လြ္ာႏြငးံလြမး့ထို့သညး၈
"ေဟ့!! .. စပ္စးသီ့က ဘယးသူ႔ဆီက စာ့ရမြာလဲ .."
"ခစး .. ခစး … မသိဘူ့ .. အဆငးေ်ပသလိုပဲ …"
"စု .. ေကျ့္မယး ..ကိုကို .. စုဆီက စာ့ … ဟီ့ .. ဟီ့ .."

125 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့ အေပၚကို မို့ထာ့ရငး့ ဖူ့သစးစု၏ လကးႏြစးဖကးက ေနာကးသို႔ ေရာကးသျာ့သညး၈ ႀကိဳ့သိုငး့ဂါွနးရြညးက
အရငးဆဵု့သူမကိုယးေပၚက ကျာသျာ့ၿပီ့ ပနး့ခကးလိုအတျနး႔ေလ့ေတျႏြငးံ အနကးေရာကးဘရာလြလြေလ့က ်ဖဴွငး့ေသာ
အသာ့ထကးတျငး ထငး့ခနဲေပၚလာသညး၈ မငး့မငး့၏ မ္ကးလဵု့က အ်ဖဴနဲ႔အနကး လိုကးဖကးညီလြသညးံ လြပွငး့အိေသာ
ႏို႔အဵုသာ့ေလ့ေတျဆီ ေရာကးသညး၈ ဖူ့သစးစု ဒီလိုဆိုလို႔ ပဵု႔ပဵု႔ကလဲ အေလ္ာံမေပ့ေခ္၈ လြဲအိပးေနရာမြ ထထိုငးကာ
ဂါွနးကိုေအာကးနာ့က ပငးံ၊ ေခါငး့ေပၚက ေက္ားချ္တးလိုကးသညး၈ မငး့မငး့ မ္ကးစိထဲသို႔ ေနာကးထပးသျာ့ရညးက္ဖျယးရာ
်မငးကျငး့တစးခုက တို့လာသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔၏ ရငးသာ့ေတျက ဖျဵ႔ထျာ့ကာ အနီေရာငးဘရာေလ့ခမ္ာ မႏိုငးံတႏိုငးႏြငးံ
ထိနး့ထာ့ရရြာသညး၈
ဖူ့သစးစုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔ တစးေယာကးမ္ကးႏြာကို တစးေယာကး တိုငးပငးထာ့သလို ၾကညံးသညး၈ ထို႔ေနာကး ၿပိဳငးတူ လကးႏြစးဖကးကို
ေနာကးပစးလိုကးသညး၈ သူမတို႔လကးအသီ့အသီ့ ေရြ႕်ပနးေရာကးလာသညးတျငးမူ ဘရာအသီ့သီ့လဲကိုယးေပၚက
ကျာက္သျာ့ၿပီ ်ဖစးသညး၈ မ္ကးစိေရြ႕တျငး ်မငးေနရသညးံ ရငးသာ့ႏြစးစဵုကို မ္ကးေတာငးမခတးတမး့ မငး့မငး့ ၾကညးံသညး၈
တစးေယာကးက မို႔မွ
ို႔ နး့ွနး့ရြိၿပီ့ တစးေယာကးက ထျာ့ထျာ့ႀကိဳငး့ႀကိဳငး့ ရြိလြသညး၈ ၾကညးံရတာႏြငးံ အာ့မရေတာံသ်ဖငးံ
သူ႔လကးတစးဖကးစီ ေ်မႇာကးလိုကးသညး၈ ရငးသာ့ခ္ငး့ တူေပမယးံ မိနး့မသာ့ႏြစးေယာကးစီကမို႔ ထိေတျ႔မႈကပငး
ထူ့်ခာ့လြသညး၈ မငး့မငး့ ႏို႔သီ့ေခါငး့ နီနီေလ့တစးခုခ္ငး့စီကို ပျတးကိုငးေပ့ယဵုမက ခပးတငး့တငး့လဲ ညႇစးသညး၈
"အငး့ …ကိုကိုရယး … ႏို႔စို႔ေပ့ေတာံကျယး .."
ခ္စးသူခ္ငး့မို႔ ဖူ့သစးစု ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး ဖျငးံဟကာ ေတာငး့ဆိုသညး၈ မငး့မငး့ လြဲေနရာမြကိုယးကို မတးသညး၈
ဖူ့သစးစုက သူ႔လညးပငး့ကိုဖကး၊ကိုယးကိုႂကျလိုကးသညးတျငး သူမ၏ ရငးသာ့ေတျႏြငးံ မငး့မငး့မ္ကးႏြာက တတနး့တညး့
်ဖစးသျာ့သညး၈ ပါ့စပးနာ့ေရာကးလာသညးံ ႏို႔သီ့ေလ့ေတျကို မငး့မငး့ အလိုကးသငးံ စို႔ေပ့ယဵုပငး၈ မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုတို႔ပဲ
အကးရြငး်ဖစးေနလို႔ ပဵု႔ပဵု႔က ေနာကးက္က္နးေနခဲံသညး မထငးပါႏြငးံ၈ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု၏ ႏို႔သီ့ေလ့ေတျကို စို႔ေပ့မညး
်ပငးေတာံ သူမက ထကာ သူ႔ေနာကးဘကးသို႔ ကူ့သျာ့သညး၈ မငး့မငး့၏ ေက္ာ်ပငးႀကီ့ကို အပးကာ ထျာ့အိသညးံ
ရငးသာ့ေတျႏြငးံ ပျတးေပ့ေနသလို မငး့မငး့ေခါငး့ေပၚကေန ေက္ားကာလဲ သူမသူငယးခ္ငး့ႏြငးံ ကစးဆငးဆျဲေနေသ့သညး၈
လျယးေတာံမလျယးသညးံ ေကာငးမေလ့ပငး၈
"ကိုကို စုထဲကို ထညးံလိုကးေတာံ .. စုမေနႏိုငးေတာံဘူ့ …"
မငး့မငး့ကိုယးတိုငးကလဲ စိတးထေနၿပီ ်ဖစးရာ ဖူ့သစးစုဆီမြ ေတာငး့ဆိုသဵၾကာ့သညးႏြငးံ ဆီ့စပးႏြစးခုၾကာ့တျငး
ညႇပးကာေနသညးံ သူ႔လိငးတဵကို ်ပနးဆျဲထုတးကာ ဖူ့သစးစု အွေလ့ႏြငးံေတံသညး၈ ခပးစိုစို်ဖစးေနသညးကို စမး့မိသညးမို႔
ႏု့ႏြပးမေတာံပဲ ေတံမိသညးံႏြငးံ ေကာံသျငး့လိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုကိုယးတိုငးလဲ အထဲကို ွငးလာသညးဆိုတာသိသညးႏြငးံ
တငးပါ့ကို ႏြိမးံခ္ကာ ဆကးဖိသျငး့သညး၈ လိငးတဵႀကီ့သညး တအိအိႏြငးံပငး အထဲသို႔ တို့ွငးသျာ့ေလသညး၈
မငး့မငး့ႏြငးံ ဖူ့သစးစုတို႔ လုပးၾကကိုငးၾကတာကို အေသ့စိတးၾကညးံခ္ငးသ်ဖငးံ ပဵု႔ပဵု႔ ေနာကးကေန ေနရာ်ပနးေရႊ႔သညး၈
ထို႔အတျကးေၾကာငးံ မငးမငး့လိငးတဵတစးေခ္ာငး့လဵု့ အကုနွ
း ငးသျာ့ခိ္နးတျငး ဖူ့သစးစုက သူ႔ကို ်ပနးတျနး့ထုတး၊
အိပးယာေပၚတျငး ပကးလကး်ပနးၾကသညး၈ အဲဒီေနာကး ေကာငးမေလ့သညး မငး့မငး့၏ ေပါငးလဵု့ႀကီ့ႏြစးဖကးကို

126 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

လကးေနာကး်ပနးေထာကးကာ ဖိကာေဆာငးံေလေတာံသညး၈ ခပးၾကမး့ၾကမး့ ဖိက္ိတးေနသ်ဖငးံ ခဏအတျငး့မြာပငး
ေသျ့ေရာငးလႊမး့ေနသညးံ မ္ကးႏြာေလ့ေတျ ေချ့္ကေလ့ေတျေတာငး စိုလို႔လာသညး၈ အွငးအထျကး်ဖစးေနသညးံ
လိငးအဂၤါမ္ာ့၏ အရငး့အေ်ခတျငလ
း ဲ ်ဖဴ်ဖဴအရညးေတျက စုၿပဵဳကာ ထျကးလ္ကးရြိေနသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ ဒါကိုၾကညးံရငး့
ရမၼကးေသျ့ေတျ ႂကျသထကးႂကျလာသညး၈ ပငးတီချ္တးထာ့လိုကးၿပီမို႔ လျတးလပးေနသညးံကိုယးံအဖုတးကိုယး လကး်ဖငးံ
်ပနးပျတးမိသညး၈
"ပဵု႔ပဵု႔လာ ..ကို ႏို႔စို႔ေပ့မယး … "
"ေကာငး့တယး ..ကိုမငး့ .. ညႇစးလဲညႇစးေပ့ဦ့ .. ဒါေပမယးံ တအာ့ႀကီ့လဲ မညႇစးနဲ႔ေနား .."
ဖူ့သစးစုတစးေယာကး သူမဖာသာသူမ ဟနးက္ေနၿပီမို႔ မငး့မငး့ ပဵု႔ပဵု႔ဘကးကိုလြညးံသညး၈ ပဵု႔ပဵု႔က အနာ့တို့လာသညးတျငး
ႏို႔ထျာ့ထျာ့တစးစဵုက သူ႔မ္ကးႏြာေပၚမို့လာသညး၈ မငး့မငး့ ေခါငး့ေထာငးကာ မ္ကးႏြာႏြငးံ အနီ့ဆဵု့က ရငးသာ့တစး်ခမး့ကို
ပါ့စပးႏြငးံဟပးသညး၈ ပါ့စပးကိုက္ယးႏိုငးသမြ္က္ယးေအာငး ဟလိုကးသညးမို႔ ရငးသာ့ေတားေတားမ္ာ့မ္ာ့က
သူ႔ပါ့စပးထဲပါလာသညး၈ ႏႈတးခမး့ႏြစးခုကို တငး့တငး့ေစံကာ အသာ့ဆိုငးေတျစုပးယူလိုကးရငး့ ပါ့စပးထဲေရာကးေနသညးံ
ႏို႔သီ့ေခါငး့ေလ့ကိုပါ လြ္ာႏြငးံထို့သညး၈
"အာ့ပါ့ပါ့ .. ေကာငး့တယး ..ကိုမငး့ရယး … အဲဒီလိုမ္ဳိ့ လုပး လုပးစမး့ပါ .. အာ … ဟာ .. ဟာ …"
မငး့မငး့က ပဵု႔ပဵု႔၏ ႏို႔ႀကီ့ေတျကို အာ့ရပါ့ရ စို႔ေနသညး ်မငးကျငး့က ဖူ့သစးစု စိတးကို တမ္ဳိ့တမညး်ဖစးေစသညး၈ စိတးထဲတျငး
မနာလိုသလိုလို ်ဖစးသညး၈ သို႔ရာတျငးကိုကိုႏြငးံ ပဵု႔ပဵု႔ဆိုတာ တ်ခာ့သူေတျ မဟုတးသလို၇ သူမ ချငးံ်ပဳခ္ကးေၾကာငးံ
်ဖစးရသညးပဲဟု ေတျ့မိေတာံ မနာလိုမႈက ေပ္ာကးသျာ့သညး၈ စိတးလႈပးရြာ့မႈသာ အဆမတနး တို့ပျာ့လာလို႔ အာ့ထညးံၿပီ့
ေဆာငးံေဆာငးံခ္သညး၈ အရသာရြိနးက တကးသထကးတကးလာေသာအခါ ႐ို့႐ို့တနး့တနး့ေဆာငးံရတာကိုပငး
အာ့မရေတာံပဲ ေဆာငးံေၾကာငံးထိုငသ
း လို ပဵုစဵေ်ပာငး့ကာ ခါ့အာ့ေရာ၇ တကိုယးလဵု့အေလ့ခ္ိနးေရာ သဵု့ကာ တငးပါ့ေတျကို
အေပၚကေနပစးပစးခ္သညး၈ ဖတးခနဲ ေဖာငး့ခနဲပငး ်မညးကုနးသညး၈ သိပးၾကာၾကာေတာံ ဖူ့သစးစု မလုပးႏိုငး၈
ဆယးခ္ကးေက္ားေက္ားေလာကး ခပးၾကမး့ၾကမး့ဖိေဆာငးံမိသညးတျငး တကိုယးလဵု့တဆတးဆတးတုနးကာ
တစးခ္ီေကာငး့ေကာငး့ၿပီ့သျာ့သညး၈ မငး့မငး့ေပၚကိုလဲ အ႐ုပးက္ဳိ့်ပတးလို ေချက္ကာ ရငးချငးထဲကာ ေခါငး့အပး၊
အသကးမြနးမြနးရြဴကာ အေမာေ်ဖေနေတာံသညး၈
ဖူ့သစးစု မငး့မငး့ကိုယးေပၚမြ ဖယးႂကျကာ ေဘ့ကိုလြိမးံဆငး့သျာ့သညးႏြငးံ သူမအလြညးံေရာကးၿပီမြနး့ ပဵု႔ပဵု႔နာ့လညးသညး၈
ရငးေတျတဒိနး့ဒိနး့ ခုနးလာသလို အၾကညးံကိုလဲ အရညးေတျႏြငးံ ေ်ပာငးလကးေနေသာ အေခ္ာငး့မာမာႀကီ့ဆီမြ
ချာလို႔မရေပ၈ သူမပါ့စပးႏြငးံ အာ့ရပါ့ရစုပးခဲံရသညးံ ဒီအေခ္ာငး့ႀကီ့သညး မ္ာ့မၾကာခငး သူမအဖုတးေလ့ထဲသို႔ အာ့ရပါ့ရ
ွငးလာေပဦ့မညး၈ အေတျ့ႏြငးံပငး ပဵု႔ပဵု႔၏ အတျငး့သာ့ေတျက ထိနး့မရေအာငးလႈပးရျၿပီ့ အရညးၾကညးေတျလဲ ဆထကးတပို့
ထျကးလ္ကးရြိသညး၈
"ကိုမငး့ .. ပဵု႔ပဵု႔ ဘယးလိုေနေပ့ရမလဲ .."

127 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မေနႏိုငးေတာံသညးံအဆဵု့ သူမ ခပးရဲရဲပငး ေမ့လိုကးသညး၈ မငး့မငး့လြဲေနရာမြ ထလာၿပီ့ သူမကိုယးကေလ့ကို
ဆျဲယူကာေနရာ်ပငးေပ့သညး၈ ၾကညးံရတာကိုမငး့မငး့သညး သူမကို သူ႔စိတးႀကိဳကးလုပးေတာံမညး ထငးသညး၈
ေခါငး့အဵု့စအစျနး့ႏြစးဖကးကို လကးႏြစးဖကးႏြငးံ ဆုပးကိုငးထာ့လိုကးၿပီ့ကိုမငး့မငး့ သူမေပါငးၾကာ့တျငး
ေနရာယူလိုကးေသာအခါ အလိုလို ေပါငးႏြစးေခ္ာငး့ကို ကာ့ေပ့မိသညး၈ စိတးလႈပးရြာ့ရလျနး့လို႔ သူမရငးသာ့ေတျသညး
နိမးံခ္ညး်မငးံခ္ညးႏြငးံ လႈပးခါေနသညးကို သူမဖာသာသူမ ်ပနးေတျ႔ေနရသညး၈
"သျငး့လိုကးရေတာံမလာ့ … ပဵု႔ပဵု႔ .."
"ဟုတး .. ရတယး ..ကိုမငး့ .. ေ်ဖ့ေ်ဖ့ေတာံ လုပးေနား .."
စိတးထလာလြ္ငးကိုမငး့မငး့က ၾကမး့တတးသညးဟု ဖူ့သစးစု ေ်ပာထာ့၊ စစခ္ငး့ေဆာကးနဲ႔ထျငး့်ဖစးမြာစို့လို႔
လြမး့ေတာံသတိေပ့မိသညး၈ သို႔ေပမယးံ ဖူ့သစးစုေတာငးမြ ခဵႏိုငးေသ့လြ္ငး သူမလဲ မခဵႏိုငးစရာအေၾကာငး့မရြိဆိုတာေတာံ
စိတးထဲက သိေနသညး၈ စိးတးလႈပးရြာ့မႈေၾကာငးံ လိငးတဵထိပးက သူမအွေလ့ကို ေတံေထာကးမိခ္ိနးတျငး ဆတးခနဲေတာငး
တုနးသညး၈
"စိတးေလြ္ာံထာ့ေနား ပဵု႔ပဵု႔ .. သျငး့လိုကးၿပီ .."
"ဟုတး .. သျငး့ .. အီ့ … အီ့ .."
သူမအွေလ့တငး့ခနဲ ်ဖစးသျာ့တာ သိလိုကးၿပီ့ေနာကး ပူပူေႏျ့ေႏျ့ထိပးလဵု့ႀကီ့က အထဲသို႔ တို့ွငးလာသညး၈
ကငး့ကျာေနတာ ၾကာ်မႇငးံခဲံၿပီ်ဖစးသညးံ ဆနး႔က္ငးဘကးလိငးကေပ့ေသာ အရသာမို႔ အသညး့တုနး အူတုနးေအာငးပငး
ခဵစာ့လိုကးရသညး၈ သူမတကိုယးလဵု့ရြိ အေသျ့အသာ့ေတျသညး ကာမအရသာေနာကး ေကာကးေကာကးပါေအာငး
လိုကးကာ ၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ဖ္နး့ဖ္နး့ ်ဖစးလာၾကသညး၈ ထပးၿပီ့ ွငးလာဖို႔လဲ ေပါငးတဵႏြစးေခ္ာငး့ကို
ကာ့ႏိုငးသမြ္ကာ့ေပ့ထာ့သညး၈ကိုမငး့မငး့ကလဲ သူမသေဘာကို နာ့လညးသညးံအလာ့ တို့၊တို့၊ ဖိသျငး့သညး၈
တငး့က္ပးမႈက အ်ပညးံ်ဖစးေနေပမယးံ လိငးအဂၤါအသီ့သီ့သညး အရညးေတျရႊဲေနေလရာ သိပးေတာံ
ခဲခဲယဥး့ယဥး့မသျငး့လိုကးရပါ၈ မိနစးပိုငး့ေတာငး မကူ့လိုကးရပဲ မငး့မငး့လိငးတဵက ဂိတးကုနးေအာငး အထဲသို႔
ေရာကးလာသညး၈
"အဆငးေ်ပလာ့ .. ပဵု႔ပဵု႔ …"
ဒီစကာ့ကို မငး့မငး့က ေမ့ခ္ငး့မဟုတးပဲ အေမာေ်ပသျာ့ၿပီ်ဖစးသညးံ ဖူ့သစးစုက သူမပါ့ကိုရျရျေလ့ နမး့ကာ
ေမ့်ခငး့်ဖစးသညး၈ မ္ကးေတာငးေလ့ေတျ ေမြ့က္သလို ်ဖစးေနရာမြ ပုဵ႔ပဵု႔မ္ကးလဵု့ကို အာ့ယူဖျငးံကာ ဖူ့သစးစုကို ၾကညးံသညး၈
သူမမ္ကးႏြာႏြငးံ နီ့ကပးစျာ ရြိေနသညးံ သူငယးခ္ငး့်ဖစးသူ၏ မ္ကးႏြာကို ်မငးေတာံ စိတးထဲတမ္ဳိ့်ဖစးကာ
ေခါငး့အဵု့စျနး့ကိုကိုငးထာ့ရာမြလႊတးၿပီ့ သူမမ္ကးႏြာေလ့ကို ေပျ႔၊ အာ့ရပါ့ရ နမး့မိသညး၈
အဆငးေ်ပသျာ့ၿပီဆိုတာ သိလိုကးသညးႏြငးံ မငး့မငး့ လုပးငနး့စတငးသညး၈ အရငးကတညး့က သေဘာက္ေနရသညးံ
ဆူဆူၿဖိဳ့ၿဖိဳ့ကိုယးလဵု့ ပိုငးရြငးေလ့ကို ပိုငးပိုငးႏိုငးႏိုငး လုပးရၿပီမို႔ မငး့မငး့ စိတးထိနး့မေနေတာံပါ၈ ဖူ့သစးစုကလဲ
တစးခ္ီၿပီ့သျာ့ၿပီမို႔ သူ႔မြာ အာ့နာစရာမရြိ၈ ဒီေတာံ ခပးထျာ့ထျာ့ႏို႔ႀကီ့ႏြစးလဵု့ကို လကးႏြငးံဆုပးနယးယူကာ
လကးကိုငးသေဘာမ္ဳိ့သဵု့၊ စတငးေဆာငးံေပ့သညး၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ ထိကပးထာ့သညးံ ပဵု႔ပဵု႔ဆီမြ အို့အို့ အစးအစး

128 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ညညး့သဵေလ့ေတျ လျငးံပ္ဵထျကးလာသညး၈ ေလ့ငါ့ခ္ကးေလာကး အထာက္ေအာငး ေဆာငးံၿပီ့ခ္ိနးတျငးမူ ခပးၾကမး့ၾကမး့
စတငးေဆာငးံသညး၈ အာ့အရြိနး်ပငး့လာၿပီမို႔ ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ ဖူ့သစးစု ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ ထိကပးထာ့လို႔ မရေတာံပါ၈
"စု .. ဒီကိုလာ …"
မငး့မငး့ အလိုကးတသိပငး ဖူ့သစးစုကို လြမး့ေခၚသညး၈ ဖူ့သစးစု သူ႔အနာ့ကို ေရာကးလာသညးတျငး ပဵု႔ပဵု႔ႏြငးံ
အဆကး်ပတးသျာ့သညးံ အနမး့ဇာတးလမး့ကို သူက ဆကးေပ့လိုကးသညး၈ ေမျ႔ယာေပၚရြိ ပဵု႔ပဵုသညးမူ ေဆာငးံခ္ကးအရြိနးႏြငးံ
တလူ့လူ့တလျနး႔လျနး႔ ်ဖစးလာယဵုမက ရမၼကးေဇာအရြိနးႏြငးံ ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ပငး ေအားညညး့ေနသညး၈
"အီ့ … ထိတယး .. အငးံ .. ထိတယး .. ေဆာငးံ ..ကိုမငး့ … ေဆာငးံ .."
ပါ့စပးကသာ အာ့ေပ့အာ့ေ်မႇာကး်ပဳသညးမဟုတး၇ ပဵု႔ပဵု႔ ေအာကးကေန၊ တငးပါ့ႀကီ့ကိုပါ ေကာငး့ေကာငး့ကစာ့ေပ့သညး၈
မငး့မငး့ ေဆာငးံခ္ကးတိုငး့ႏြငးံ အဵွငးချငးက္်ဖစးေအာငး ်ပဳလုပးေပ့သညး၈ ထို႔အ်ပငး မငး့မငး့က ဖူ့သစးစုႏြငးံ ဖကးရမး့
နမး့ရႈဵ႔ေနသညးံအတျကး သူမ၏ ႏို႔ေတျကို မဆျဲေပ့ႏိုငးရာ၇ သူမဖာသာသူမ ်ပနးဆျဲၿပီ့ ်ဖစးညႇစးေနေသ့သညး၈ကိုမငး့မငး့၏
ေဆာငးံခ္ကးေတျက ဖူ့သစးစု ေ်ပာထာ့သညံးအတိုငး့ ဟုတးမြနးေၾကာငး့ကိုယးေတျ႔ခဵစာ့လာရေသာအခါ အခ္ကးတိုငး့
အခ္ကးတိုငး့က သူမအာ့ အ်မငးံဆဵု့အခ္ိနးသို႔ ေရာကးေအာငး တျနး့ပို႔ေနသညး၈ တရိပးရိပးတကးလာသညးံ အခ္စးဖီလငးက
ဒီဂရီ်မငးံလာသညးံအတျကးေၾကာငးံ သိပးမၾကာခငး သူမၿပီ့ေတာံမြာသိသညး၈
"ကိုမငး့ … ်မနး်မနးေလ့ ေဆာငးံေပ့ပါလာ့ …အငးံ .. ပဵု႔ပဵု႔ၿပီ့ေတာံမယး .. အငးံ .."
"ကိုကိုၿပီ့ခ္ငးၿပီ့လိုကးေလ ..ၿပီ့ေတာံမြ ်ပနးစၾကတာေပါံ .."
မငး့မငး့ ေက္နပးသျာ့သညး၈ တကယးတမး့ လုပးမညးဆိုလြ္ငး ဆကးလုပးႏိုငးဦ့မညး ထငးေသားလဲ သူ႔အတျငး့စိတး၉မူ
ပဵု႔ပဵု႔၏ကိုယးကေလ့အတျငး့ၿပီ့သျာ့ခ္ငးသညး၈ မိမိအလိုကို သိေနသညးံအလာ့ လိုကးေလ္ာသညးံ ခ္စးသူေလ့ကို
ေက့္ဇူ့တငးစျာၾကညးံသညး၈ ဖူ့သစးစုက သူ႔ကို နာ့လညးသညးံသေဘာႏြငးံ ေခါငး့ညိတး်ပသညး၈ ထို႔ေနာကးတျငးမူ မငး့မငး့
စိတးအာ႐ဵုကို ပဵု႔ပဵု႔ဆီသို႔ပဲ ပို႔လႊတးလိုကးသညး၈ ခါ့ေလ့ကို ဆုပးကိုငးကာ လိငးတဵတစးခုလဵု့ တဆဵု့ွငး
တဆဵု့ထျကးေဆာငးံသညး၈ ဆယးခ္ကးေက္ားေက္ားေလာကး ေဆာငးံၿပီ့သညးတျငး အာ့မရႏိုငးေတာံပဲ ကာ့ထာ့ေပ့သညးံ
ေပါငးတဵႏြစးေခ္ာငး့ကို ေကာကးေပျ႔ကာ ပုခုဵ့ထကးထမး့တငးသညး၈ လကးႏြစးဖကးကိုလဲ ေပါငးမ္ာ့ေဘ့မြ ပတးကာလြ္ဳိၿပီ့ ပဵု႔ပဵု႔၏
ပုခဵု့သာ့ႏြစးဖကးကို မိေအာငးကိုငးသညး၈ ထို႔ေနာကးအာ့်ဖငးံဖိတျနး့ခ္လိုကးရာ ပဵု႔ပဵု႔ကိုယးကေလ့မြာ
ေလ့ကိုငး့သဖျယးေကျ့ညႊတးသျာ့ရြာသညး၈ ထိုအေနအထာ့ႏြငးံ ဆကးတိုကး ခပးၾကမး့ၾကမး့ေဆာငးံပစးလိုကးရာ ပဵု႔ပဵု႔မြာ
ဘယးလိုမြ ထိနး့မထာ့ႏိုငးေတာံပဲ တအစးအစး တအီ့အီ့ေအားကာၿပီ့သျာ့ရသညး၈ ေကာငးမေလ့ၿပီ့သျာ့ၿပီဆိုတာကို
သိသညးံအတျကး အမီလိုကးခ္ငးသညးံစိတးႏြငးံ မငး့မငး့ မနာ့ေတာံပဲ ဆကးတုိကးေဆာငးံခ္ပစးလိုကးရာ ေနာကးထပး
ေ်ခာကးခ္ကးတိတိ လုပးၿပီ့ခ္ိနးတျငး သူလဲပဲ မထိနး့ႏိုငးေတာံပါ၈ လိငးတဵတေလြ္ာကး ပူထူတကးၿပီ့ လရညးေတျကို ဒလေဟာ
ပနး့ထုတးလိုကးေလေတာံသညး ….၈
"ဘယးလိုလဲ ေကာငးမ .. ေဆျမ္ဳိ့ေမံသျာ့ၿပီလာ့ …"
"ေဆျမ္ဳိ့ေမံလာ့ မေမံလာ့ေတာံ မသိဘူ့ … ဘယးေရာကးေနမြနး့ေတာံ ခဏေမံသျာ့တယး .. ခစး .. ခစး .."
"ဘငးတနးေရာကးေနတာေလ ..ေတားၾကာေန မနကး်ဖနး ်ပနးဖို႔ ေမံေနဦ့မယး ..ဟိ .. ဟိ"

129 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ေအ့ဟ … အမြနးအတိုငး့ ေ်ပာရရငး ်ပနးေတာငး မ်ပနးခ္ငးေတာံဘူ့ .. ခစး .. ခစး .."
"ကိုကိုေရ .. ဒီမြာ ပဵု႔ပဵု႔က နကး်ဖနး မ်ပနးခ္ငးဘူ့ဆိုပဲ .."
ပဵုပဵု႔ အေမာေ်ဖေနတုနး့ ေတာကးေလြ္ာကး အစျမး့်ပလိုကးရေသာသူ႔လိငးတဵကို ေရသျာ့ေဆ့သညးံ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု
လြမး့ေ်ပာေသာ စကာ့ေၾကာငးံ ၿပဵဳ့မိသညး၈
"နကး်ဖနးေရာကးဖ႔ို အေွ့ႀကီ့ လိုပါေသ့တယးကျာ .. ေအ့ေဆ့ေပါံ .."
"ကိုကိုကလဲေတားေတားႀကိဳကးတတးတယး .. သူ႔ဟာက်ဖငးံ အိပးေပ္ားေနၿပီဟာကို .."
"စုကလဲ အိပးေပ္ားတာမဟုတးဘူ့ .. စငးဒရဲလာ့လို အနမး့ေပ့မယးံသူ႔ကို ေစာငးံေနတာ .."
"ခစး . .ခစး ..ကိုမငး့က အလာႀကီ့ပဲ .. ကဲ .. မိစု နငးပဲ ႏို့ေအာငးလုပးထာ့လိုကးခ္ညး .. ငါလဲ ေရသျာ့ေဆ့လိုကးဦ့မယး "
တခစးခစး ရယးရငး့ ပဵု႔ပဵု႔ ကုတငးေပၚက ဆငး့ကာ ေရခ္ဳိခနး့ဘကး ေ်ပ့သျာ့ေလသညး၈ မငး့မငး့ ကုတငးေပၚတကးလာၿပီ့
ဖူ့သစးစု ေဘ့တျငး ေနရာယူလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ေခါငး့ကို လကးတစးဖကးႏြငးံ ဆျဲယူၿပီ့ နဖူ့်ပငးေလ့ကို နမး့သညး၈
"ကိုကိုေလ .. စုကို သိပးခ္စးတာပဲ .."
"အယး .. စုက ေမ့ေတာံမလို႔ ..ကိုကိုကႀကိဳသိေနတယး .. အမြတး်ပညးံေတာံ ေပ့လိုကးၿပီ … ဒါပဲေနား .. စုကို ဘယးေတာံမြ
ပစးမသျာ့ရဘူ့ .. "
"ပစးမသျာ့ပါဘူ့ .. စိတးခ္ စု ..ကိုကိုတို႔ ညီအကိုႏြစးေယာကးစလဵု့ကို စုကိုပဲေပ့မြာ .. ကဲ ..ကိုကို႔ညီေလ့ကို အနမး့ေလ့နဲ႔
ႏိႈ့လိုကးေတာံ .. စုကို ခ္စးေပ့ဦ့မယး .."
ဖူ့သစးစုကို အလြညးံေပ့မညး ဆိုေပမယးံ မငး့မငး့လိငးတဵ ်ပနးေထာငးလာသညးံ အခ္ိနးတျငး ပဵု႔ပဵု႔ကပါ ်ပနးေရာကးလာသ်ဖငးံ
သူမေဘ့ထျကးထိုငးေနရသညး မ်ဖစးေအာငး မငး့မငး့က ပဵုစဵတမ္ဳိ့ေ်ပာငး့ဖို႔ အႀကဵ်ပဳသညး၈
ေကာငးမေလ့ႏြစးေယာကးစလဵု့က မ်ငငး့သ်ဖငးံ ပဵု႔ပဵု႔ကေအာကးက၇ ဖူ့သစးစုက အေပၚက ၃၆ပဵုေနရာယူၾကသညး၈
မငး့မငး့က ဖူ့သစးစု တငးပါ့လဵု့လဵု့ေလ့ေနာကးတျငး ေနရာယူၿပီ့ ေဆာငးံေပ့သညး၈ ပု႔ဵပဵု႔ေခါငး့က
သူမအဖုတးတညးံတညးံတျငး ရြိေနသ်ဖငးံ လိငးတဵႀကီ့ အဖုတးေဖာငး့ေဖာငး့ေလ့ထဲ တို့ွငးေနပဵုကို အထငးအရြာ့ပငး
်မငးေနရသညး၈ စိတးထဲတမ္ဳိ့်ဖစးလာသညးမို႔ ေခါငး့ကိုႂကျကာ အကျဲေၾကာငး့ေလ့ထိပးမြ အဖုေလ့ကို
လြ္ာႏြငးံလြမး့ထို့သညး၈ ဖူ့သစးစု၏ ေအားသဵက ခ္ကးခ္ငး့ေ်ပာငး့တကးၿပီ့ တကိုယးလဵု့လဲ တုနးခိုကးခိုကး ်ဖစးရြာသညး၈
သူမလုပးေဆာငးမႈက ခ္ကးေကာငး့ထိသညးကို သိသျာ့ေသာအခါ ပဵု႔ပဵု႔က မငး့မငး့ေဆာငးံခ္ကးႏြငးံအညီ အဆကးမ်ပတးပငး
လုပးေပ့သညး၈ တကယးံအညႇာႏြစးခုကို ထို့ဆျ်ခငး့ ခဵေနရသညးံအတျကး အခ္ိနးပိုငး့အတျငး့ ဖူ့သစးစု တစးခ္ီၿပီ့ရ်ပနးသညး၈
ဖူ့သစးစုၿပီ့သျာ့ေတာံ မငး့မငး့က ေနရာေရႊ႔ကာ ပဵု႔ပဵု႔ဘကးေ်ပာငး့သညး၈ ပဵု႔ပဵု႔ၿပီ့ေတာံ ဖူ့သစးစု၇ ဖူ့သစးစၿု ပီ့ေတာံ ပဵု႔ပဵု႔ ..
ထို႔ေနာကး .. ထို႔ေနာကး …
*** *** ***

130 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ခနး့ဆီ့စေပၚကို ထို့ကာက္ေနသညးံ အလငး့ေရာငးသညး ေရႊေရာငးေတာကးပစျာ ွငး့လကးလ္ကးရြိသညး၈
ထိုအလငး့ေရာငးအာ့ႏြငးံပငး အခနး့ထဲရြိ ပစၥညး့ပစၥယေတျကို သဲသဲကျဲကျဲ ်မငးႏိုငးေနသညး၈ ဒီအတိုငး့ဆို
ေနေတားေတား်မငးံေနေလာကးၿပီမြနး့ မငး့မငး့ တျကးမိသညး၈ သူတို႔ေတျ ညတုနး့က ေသာငး့က္နး့ခ္ငးတိုငး့
ေသာငး့က္နး့ခဲံၾကရာေတားေတားႀကီ့ ညဥးံနကးလို႔ လူေတျလဲ တုတးတုတးမြ္ မလႈပးႏိုငးေတာံမြ မီ့ပိတး အိပးယာွငးခဲံၾကသညး၈
တစးေန႔ခငး့လဵု့ ေရထဲစိမး၇ တစးညခငး့လဵု့ ကျ္ငး့စိမးထာ့ခဲံသညးံ အရြိနးႏြငးံမို႔ကိုယးေတျလကးေတျေတာငးမြ နဲနဲကိုကးခ္ငးသလို
်ဖစးေနသညး၈ မငး့မငး့ ခနး့ဆီ့စဘကးကို ေင့ေနရာမြ ေခါငး့ကို အသာလြညးံလိုကးသညး၈ ်ဖဴွငး့ေနသညးံ မ္ကးႏြာေလ့တျငး
ေရႊေရာငးဆဵႏျယးေလ့ေတျ ကႏျဲ႕ကလ္ႏြငးံ ေချက္ေနသညးံ မိနး့မေခ္ာေလ့ တစးဦ့က သူ႔ေဘ့တျငး ႏြစးၿခိဳကးစျာ
အိပးေမာက္ေနရြာသညး၈ လြပႏုနယးသညးံ မ္ကးႏြာေလ့ကို ေင့ေနရာမြ စိတးထဲမခ္ငးံမရဲ ်ဖစးလာသညးႏြငးံ
ပါ့်ပငးေပၚအုပးမို့ေနသလို ်ဖစးေသာ ဆဵႏျယးေလ့တခ္ဳိ႔ကို လကးႏြငးံသပးတငးေပ့လိုကးသညး၈ သူ႔လကးဖွါ့ႏြငးံ ႏု့ညဵံသညးံ
ပါ့်ပငး ထိအေတျ႔တျငး ဖူ့သစးစု တစးခ္ကးတျနး႔သျာ့သညး၈
"အငး့ .. အငး့ …ကိုကို ႏို့ေနၿပီလာ့ …"
မ္ကးေတာငးေလ့ေတျ ပုတးခတးပုတးခတး ်ဖစးလာသညးံ ဖူ့သစးစု ေခါငး့အဵု့ေပၚတျငး သူမ မ္ကးႏြာေလ့ကို ဟိုမြဒီကုိ
လြိမးံကာလူ့သညး၈
"အိပးပုတးေလ့ … ထေတာံ .. ေန်မငးံေနၿပီ .."
"အငး့ပါ .. ထပါံမယး .. ကစးေပ့ဦ့ .. အဲဒါမြ မ္ကးစိဖျငးံလုိ႔ရမြာ .."
"ေရာံဗ္ာ့ … ႁပျတး .."
ႏႈတးခမး့ခ္ငး့ ထိေတျ႔သျာ့ရာမြ ်ပနးချာလိုကးေတာံ ဖူ့သစးစုက သူ႔ကို ေက္ေက္နပးနပး ၿပဵဳ့ၾကညးံေနသညး၈
"ဘယးအခ္ိနးရြိၿပီလဲ .."
"မသိဘူ့ .. ေနဦ့ ၾကညးံလိုကးဦ့မယး …"
မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုအေပၚကေန ေက္ားကာ ကုတငးေဘ့က ခဵုပုေလ့ေပၚ တငးထာ့သညးံ လကးပတးနာရီကို လြမး့ၾကညးံသညး၈
အဲဒီေတာံမြ တစးဖကးကုတငးတျငး ပဵု႔ပဵု႔ မရြိမြနး့ သတိထာ့မိသညး၈ အေစာပိုငး့တုနး့က ေစာငးႀကီ့ ကျယးေနသ်ဖငးံ သူမ
အိပးေနသညးဟုပငး သူက ထငးထာ့သညး၈ အခနး့ထဲ မ္ကးစိကစာ့လိုကးရာ ေရခ္ဳိ့ခနး့ဘကးမြ မီ့အလငး့အေရာငးက
ၾကမး့်ပငးထကးတျငး အစျနး့ထျကးေနသညးကို ေတျ႔သညး၈
"၆ နာရီချဲေနၿပီ .. ပဵု႔ပဵု႔လဲ ႏို့ေနတယး ထငးတယး .. ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲမြာလာ့ မသိဘူ့ .."
"ဟငး .. ၆ နာရီချဲေနၿပီလာ့ .. ဒါဆို ထမြ ်ဖစးေတာံမယး .. စုက ကမး့ေ်ခမြာ လမး့နဲနဲေလြ္ာကးခ္ငးေသ့တယး .."
"ကမး့ေ်ခ ဆငး့ဦ့မလို႔လာ့ … နဵနကးစာစာ့ၿပီ့ ဒီမြာပဲ ်ပနးႏြပးေန ရတာပဲကို …"
"မႏြပးခ္ငးပါဘူ့ … အခနး့ထဲမြာ ပ္ငး့စရာႀကီ့ …"
"ပ္ငး့စရာ မေကာငး့ေအာငးကိုကို ဧညးံခဵမယးေလ .. ဟီ့ "
"အဵမယး ..ေတားၿပီကိုကိုရယး … စုေတာံကိုယးေတျလကးေတျ နာေနၿပီ ..ေတားၾကာေန ်ပနးသျာ့ရငး
ေနမေကာငး့်ဖစးေနဦ့မယး .. ဘာလဲ ..ကိုကို႔ညီေလ့က ႏို့ေန်ပနးၿပီလာ့ … "

131 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖူ့သစးစု လကးတစးဖကးက ေစာငးေအာကးကို ေရာကးလာသညး၈ ညတုနး့က ဘယးေလာကးပဲ ဦ့က္ဳိ့ေအာငး လုပးထာ့၇
လုပးထာ့ မနကးဘကးဆို တာွနးေက္တတးသညးံ မငး့မငး့ လိငးတဵက မာတာတာ ်ဖစးေနေလသညး၈
"အယး .. မာေနတာပဲလာ့ ..ကိုကိုကေတာံေနား .. မႏိုငးဘူ့ .. ်ဖတးပစးလိုကးေတာံမယး .. ဟိ .. ဟိ .."
"်ဖတးေတာံမ်ဖတးပစးပါနဲ႔ကျယး .. ဒါေလ့နဲ႔ လုပးစာ့ေနရတာ … အရြိနးက္သျာ့ေအာငး ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲပဲ
ေ်ပ့လိုကးပါေတာံမယး …"
မငး့မငး့က သေဘာ႐ို့ႏြငးံေ်ပာလိုကးေပမယးံ ဖူ့သစးစုက ဘာကို စဥး့စာ့မိသညးမသိ၈ ေမျ႔ယာေပၚက ထေတာံမလို
်ဖစးသညးံ မငး့မငး့ လကးကို လြမး့ဆျဲသညး၈
"လုပးခ္ငးလဲလုပး …ကိုကို .. ဒါေပမယးံ အၾကာႀကီ့ေတာံ စျဲမလုပးနဲ႔ေနား …စု ဒီအတိုငး့ပဲ ေစာငး့ေပ့ထာ့မယး .."
"အာ .. စုကလဲ …ကိုကိုက ဘယးလိုသေဘာနဲ႔မြ ေ်ပာတာ မဟုတးပါဘူ့ … ပဵု႔ပဵု႔ ရြိေနလို႔ ေ်ပာတာ မဟုတးဘူ့ ..
တမ္ဳိ့မထငးနဲ႔ .."
"အငး့ပါ .. စုသိပါတယး .. စုကလဲ စုရြိေနလ္ကးသာ့နဲ႔ေတာံကိုကို႔ကို ပစးမထာ့ခ္ငးလို႔ … သိၿပီလာ့ .. လုပးမြာလုပးေတာံ ..
အဲဒါနဲ႔ပဲ အခ္ိနးကုနးေနမယး …"
ဖူ့သစးစုက တ်ခာ့ဘကးကို ်ပနးလြညံးသျာ့ၿပီ့ တငးကေလ့ကို ေနာကးပစးေပ့သညး၈ ေစာငးေအာကးတျငး ရြိေနသညးံ
သူ႔ခါ့ေအာကးပိုငး့ကို လဵု့လဵု့က္စးက္စးအရာေလ့ႏြစးခုက အိခနဲ လာထိသညး၈ မငး့မငး့ သူမကိုယးေပၚရြိ ဖဲသာ့
ညအိပွ
း တးစဵုေလ့ကို အေပၚသို႔ မတငးလိုကးသညး၈ ႏု့ညံဵသညံး အသာ့ဆိုငးေတျ၏ အထိအတျ႔က အခနး့ထဲရြိ
အဲယာ့ကျနး့ဓါတးႏြငးံ ဆနး႔က္ငးစျာ ေႏျ့ေထျ့ေနေလသညး၈ မမာံတမာ်ဖစးေနသညးံ သူ႔ေကာငးကို
တငးအို့ေလ့ႏြစးလဵု့ၾကာ့ထဲ ထို့ညႇပးလိုကးသညး၈
"အငး့ ..ကိုကို … ေ်ခာကးေတာကးေတာကးႀကီ့ … စပးေနဦ့မယး .."
"တဵေတျ့နဲနဲ ဆျတးလိုကးမယးေလ … ခန .."
"အေမံ … ေအ့တာ …"
တဵေတျ့ေတျႏြငးံ စိုေနသညးံ မငး့မငး့လကးက သူမအွေလ့ကိုလာထိေတာံ ဖူ့သစးစုကိုယးကေလ့တျနး႔သျာ့ယဵုမက
ၾကကးသီ့ေမျ့ညငး့ေလ့ေတျေတာငး ထသညး၈ မငး့မငး့ တဵေတျ့ေတျ အေငျ႔ပ္ဵၿပီ့ ေ်ခာကးသျာ့မြာစို့လို႔ လကး်ပနးအ႐ုတးတျငး
တခါထဲ သူ႔ထိပးဖူ့ကို ေတံကာေထာကးသညး၈ ဖူ့သစးစုက အလိုကးတသိႏြငးံ ေ်ခေထာကးတစးေခ္ာငး့ကို ႂကျကာ
ေနာကး်ပနးခ္ိတးေပ့ရာ အွေလ့ႏြငးံ အဵကိုကး်ဖစးသျာ့သ်ဖငးံ လိငးတဵကို လျတးလျတးကျ္တးကျ္တး ထို့ထညးံလို႔ရသညး၈
ႁပျတးခနဲ မတို့မက္ယးအသဵက ေစာငးေအာကးကေန သဲံသဲံေလ့ထျကးလာသညး၈
"ကိုကို .. နဲနဲ ေညႇာငးံေပ့ဦ့ေနား …"

132 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

အွေလ့တျငး တဵေတျ့ဓါတးႏြငးံ စိုေနေပမယးံ အတျငး့ထဲတျငးေတာံ ေ်ခာကးေသျ႔ေနေသ့သညး၈ ဖိုမြထုတးထာ့သညးံ
မုနး႔ေပါငး့တစးခုႏြယး ေႏျ့ေႏျ့ေလ့ ်ဖစးေနသညးကို မငး့မငး့ လိငးတဵထိပးဖူ့မြ တဆငးံ သိလိုကးရသညး၈ ်ပနးကျ္တး
မထျကးသျာ့ေအာငး သတိထာ့ၿပီ့ လကးတစးဖကးကို ခါ့က္ဥးက္ဥးေလ့မြ ေက္ားကာ ွမး့်ပငးသာ့ေရြ႕ကိုပို႔သညး၈
က္နးသညးံတစးဖကးကိုေတာံ ဖူ့သစးစု၏ လညးတိုငးေက္ာံေက္ာံေအာကးမြ ထို့သျငး့ကာကိုယးကို
သိုငး့ဖကးလိုကးသညး၈ကိုယးလဵု့အိအိေလ့က ရငးချငးထဲေရာကးလာမြ သူ စတငးၿပီ့ ေညႇာငးံသညး၈ ေ်ဖ့ေ်ဖ့မြနးမြနး
ေအာငးပျဲခဵဆိုသညးံ စကာ့အတိုငး့ ေညႇာငးံလိုကး ေဆာငးံလိုကးႏြငးံ ႀကိဳ့စာ့လိုကးရာ ဖူ့သစးစုတငးသာ့လဵု့လဵု့ေလ့ႏြစးခုက
သူ႔ဆီ့စပးႏြငးံ ထိသညးအထိ ်ဖစးလာသညး၈
"ကို ..ကို!! …"
ဖူ့သစးစု မ္ကးႏြာေလ့က လညး်ပနးလြညးံလာၿပီ့ သူ႔ကို ရီေွေွႏြငးံ ၾကညးံသညး၈ ေသျ့ေရာငးလႊမး့ေနသညးံ မ္ကးႏြာေၾကာငးံ
ခ္စးသူေလ့ စိတးထေနၿပီဆိုတာကုိ နာ့လညးသညး၈ မဟတဟ ႏႈတးခမး့ေလ့ကို အမိအရလြမး့နမး့လိုကးၿပီ့
ေဆာငးံခ္ကးအရြိနးကို ်မႇငးံသညး၈ တငးအို့ေလ့ႏြစးလဵု့ၾကာ့မြ ေလြ္ာတိုကးကာ အွငးအထျကး်ဖစးသညးံ အႀကိမးအေရအတျကး
မ္ာ့သထကးမ္ာ့လာသလို၇ ်မနးသထကးလဲ ်မနးလာသညး၈ အရြိနးရလာၿပီ ်ဖစးရာ ဖူ့သစးစု၏ အတျငး့သာ့ေတျက
လိႈကးကာစိုလာသလို၇ လိငးတဵကိုလဲ တငး့တငး့ဖ္စးညႇစးစ်ပဳသညး၈ ထို႔အ်ပငး တတးႏိုငးသမြ္ ခါ့ကေလ့ကို ချကးကာ
တငးေလ့ကို ေကာံေပ့ထာ့ေသ့သညး၈
"စု …ကို … အရမး့ခ္စးတယး .. သိလာ့ .."
"ခ္စးတယး …ကိုကို ..ကိုကိုလုပးတာ အကုနးလဵု့ကို ခ္စးတယး .."
ဖူ့သစးစု၏ တဵု႔်ပနးမႈက ်ပညးံစဵုလြပါသညး၈ အခ္စးႏြငးံ်ပညးံေနေသာ ၾကညးႏု့မႈအေပါငး့က သူ႔ရငးထဲအထိ
စီ့ဆငး့သျာ့ေသာအခါ သူ႔ကိုယးထဲမြလဲ တနး်ပနးအ်ဖစး အခ္စးရညးမ္ာ့ကို သူမကိုယးေလ့ထဲ စီ့ဆငး့ေစလိုကးသညး၈
စိတးထဲမြလဲ မနကးခငး့တိုငး့ မနကး်ဖနးတိုငး့ကို အခုလိုမ္ဳိ့ ႏို့ထချငးံရလြ္ငး ဘယးေလာကးေတာငးမ္ာ့
ေကာငး့မလဲမသိဆိုကာ မငး့မငး့ စိတးကူ့ယဥးေနမိသညး၈ မိမိအေပၚ အလိုကးသိသူ၇ နာ့လညးေပ့တတးသူ ခ္စးရသူ
ခ္စးသူေလ့ သူ႔ရငးချငးထဲ ရြိေန်ခငး့သညးပငး သူ႔အတျကး ကမ႓ာေပၚတျငး အလိုအပးဆဵု့ ဆုတစးခု ်ဖစးေတာံသညး၈ ထိုဆုေရာ၇
ဒီစုပါ မငး့မငး့ ထာွရပိုငးဆိုငးေအာငး ်ပဳလုပးရမညးဟုလဲ သႏၵိဌာနးခ္မိလိုကးပါေတာံသညး၈
"မငး့သာ့နဲ႔ မငး့သမီ့ .. ႏို့ေနလြ္ငးလဲ ထၾကေတာံ .. ဒီမြာ ဗိုကးဆာေနၿပီ …"
တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကးကိုယးခ္ငး့ထပးကာ မြိနး့ေနၾကသညးံ ခ္စးသူႏြစးဦ့ ေရခ္ဳိ့ခနး့ထဲက ထျကးလာသညးံ ပဵု႔ပု႔ဵ၏
ေလာေဆားသဵၾကာ့မြ လူခ္ငး့ချာ်ဖစးသညး၈ အခ္ိနးလဲ မရြိေတာံၿပီမို႔ ႏြစးေယာကးတူတူပငး ေရခ္ဳိ့ခနး့ွငးလိုကးၾကရသညး၈
မငး့မငး့တို႔ ်ပနးထျကးလာေတာံ ပဵု႔ပဵု႔က ပစၥညး့ေတျေတာငး သိမး့ၿပီ့ေနၿပီ ်ဖစးသညး၈ နာရီကိုၾကညးံလိုကးရာ
ှွနာရီေက္ားေနၿပီမို႔ ဟိုတယးကေကျ့္တဲံ မနကးစာကို မြီေအာငး သူတို႔ေတျ အေ်ပ့အလႊာ့သျာ့ရသညး၈ နဵနကးစာ
ဘူေဖ့စာ့၇ ကမး့ေ်ခမြာ လမး့ခဏေလြ္ာကးၿပီ့ ်ပနးလာေတာံ အ်ပနး ဖယးရီအခ္ိနးႏြငးံ ကပးေနၿပီမို႔ တခါထဲ အခနး့ေသာံ
်ပနးအပးၿပီ့ ထျကးလာခဲံၾကေလသညး၈ အ်ပနးလမး့တျငးမူ သူတို႔ သဵု့ေယာကးစလဵု့ ႏျမး့ေနမႈ အရြိနးႏြငးံေရာ၇ လျမး့သလို
ေဆျ့သလို ခဵစာ့ခ္ကးကိုယးစီေၾကာငးံေရာ စကာ့သိပးမေ်ပာ်ဖစးေပ၈ သဵု့ေယာကးသာ့ စကၤာပူအ်ပနး

133 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ဖယးရီသေဘၤာေပၚအေရာကး၉ ဘငးတနးဘကး်ခမး့ကို သဵေယာဇဥး မကုနးေသ့သညးံဟနးႏြငးံ သေဘၤာထျကးချာသညးံတိုငး
တၾကညးံၾကညးံ ်ဖစးကာေနသညး၈ ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့မြ တစးညတာ်ဖစးရပးကေလ့သညး လူသာ့သဵု့ဦ့၏ အေတျ့ထဲတျငး
မညးမြ္ၾကာေအာငး စို့မို့ထာ့မညး မသိဆိုတာေတာံ ထိုလူမ္ာ့သာလြ္ငး သိေပလိမးံမညး၈
သေဘၤာဦ့က ေရလိႈငး့ေတျကုိ ထို့ချဲလိုကးေသာအခါ အ်ဖဳေရာငးလိႈငး့ေတျသညး ေဘ့ႏြစးဖကးကို ဖျာ့ခနဲ ဖျာ့ခနဲ
လျငးံစငးကာ ထျကးေ်ပ့ၾကရသညး၈ အေ်ပာက္ယးလြသညးံ ပငးလယး်ပငးကို ေင့ၾကညးံေနရငး့ မငး့မငး့ စိတးထဲတျငး
ေနရစးခဲံေတာံ ဘငးတနးရယးဟုသာ ေတျ့ေနမိပါေတာံသညး ….၈
*** *** ***
အထကးပါ အ်ဖစးအပ္ကးမ္ာ့ ်ဖစးပျာ့ၿပီ့ တစးႏြစးခနး႔ ၾကာ်မငးံေသား …
်မနးမာ်ပညး၏ နာမညးေက္ား ေခ္ာငး့သာကမး့ေ်ခရြိ ပငးလယးဘကး ခပးက္က္တျငး ေဆာကးထာ့ေသာ ဘနးဂလိုတစးလဵု့ …
႐ုတးတရကး ဟူ့ခနဲ တိုကးခိုကးသျာ့ေသာ ပငးလယးေလ၏ အရြိနးေၾကာငးံ ဘနးဂလို၏ ွရဵတာဘကးတျငး ရပးကာ
ပငးလယးဘကးကို ေင့ေနၾကေသာ စဵုတျဲဆီမြ အ်ဖဴေရာငးွတးစဵုႏြငးံ ေကာငးမေလ့၏ ဂါွနးသညး
တလူလူလျနး႔ကာသျာ့သညး၈ အနာ့သတးေတျ လနးသျာ့သညးံ ဂါွနးစေတျကို သိမး့ကာေနေသာ ဇနီ့ေလ့တစး်ဖစးလဲ
ခ္စးသူေလ့၏ ကပိုကယို ပဵုစဵအာ့ ွိုငးအရကးကိုေမာံေသာကးရငး့ မငး့မငး့ ၿပဵဳ့ကာၾကညးံေနမိသညး၈ကိယ
ု းကေလ့ကိုကိုငး့၇
ေခါငး့ကေလ့ကို ငဵု႔ကာ ဂါွနးအနာ့စေတျကို လကးႏြငးံသပးခ္ေနသ်ဖငးံ ေရႊေရာငးဆဵႏျယးေလ့ေတျက ဖူ့သစးစု
မ္ကးႏြာေပၚတျငး ွဲကာက္ေနသညး၈ ထိုဆဵႏျယးေလ့ေတျ၏ အဆဵု့သတးရြိ ရငးမို႔မို႔က အခုလိုအေနအထာ့တျငး
ဂါွနးလညးဟိုကးထဲမြ ႐ုနး့ထျကးကာ အလြ်ပလ္ကးရြိသညး၈ ဘယးေတာံၾကညးၾံ ကညးံ ဒီ်မငးကျငး့ေတျက မငး့မငး့ကို
႐ို့မသျာ့ႏိုငးေစပါ၈
"အယး ..ေတားေတားၾကညးံေကာငး့ေနတယးေပါံ …"
ဖူ့သစးစုက ဆဵပငးေတျကို တစးပတးလြ္ဳိသိမး့လိုကးၿပီ့ ေခါငး့်ပနးအေမာံတျငး မငး့မငး့ မ္ကးလဵု့ေတျ၏ လာ့ရာကို
ေတျ႔သျာ့၏၈ မ္ကးေစာငး့ခပးေပ္ာံေပ္ာံ တစးခ္ကးထို့လိုကးၿပီ့ ွရဵတာလကးတနး့ေပၚတျငး တငးထာ့သညးံ ွိုငးချကးကို
လြမး့ယူသညး၈ ွိုငးချကးလြလြေလ့ႏြငးံ ႏႈတးခမး့လြလြေလ့တို႔ မိတးဆကးသျာ့ၿပီ့ေနာကး သျယးလ္သညးံ
လညးတိုငးေက္ာံေက္ာံေလ့က လႈပးရြာ့သျာ့သညးကို မငး့မငး့ စူ့စူ့စိုကးစိုကးၾကညးံေနသညးမို႔ ေသခ္ာ်မငးလိုကးရသညး၈
"ဘယးလိုေတျ ်ဖစးေနတာလဲ .. တကယးတဲ .. လူကို မ်မငးဖူ့တာက္ေနတာပဲ .."
"မဟုတးပါဘူ့ကျာ .. ဒီေလာကးလြတဲံ ခ္စးသူေလ့ကိုကို႔အနာ့မြာ အၿမဲရြိေနေတာံမယးဆိုတာ စဥး့စာ့မိၿပီ့
အိပးမကးမကးေနတာလာ့လို႔ ေသခ္ာၾကညးံေနတာ …"
"ဟျနး့ ..ေတားပါ အပိုေတျ .."

134 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မူႏျဲ႔ႏျဲ႔ႏြငးံ ဆိုၿပီ့ေနာကး ဖူ့သစးစုကိုယးကေလ့ကို လြညက
ံး ာ လိႈငး့ပုတးသဵေတျ ၾကာ့ေနရသညးံ ပငးလယးဘကးသို႔
လြမး့ၾကညးံသညး၈ မငး့မငး့ကိုယးတိုငးလဲ သူမနညး့တူ လိုကးကာေင့မိသညး၈ ခပးလြမး့လြမး့ရြိ ပငးလယးလိႈငး့ေတျက
တရိပးရိပးႏြငးံ ကမး့ေ်ခဆီသို႔ ေ်ပ့လာသညးကို်မငးေတာံ ဘာရယးမဟုတးပဲ သူ႔အတျငး့စိတးက တစးစဵုတစးေယာကးကို
်ဖတးခနဲ သတိရသညး၈ အေစာက ခပးၿပဵဳ့ၿပဵဳ့ ်ဖစးေနသညးံ သူ႔မ္ကးႏြာသညး တညးတညးတနး႔တနး႔ ံ်ဖစးသျာ့မိသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့
မ္ကးႏြာ အေ်ပာငး့အလဲကို သူ႔ဘကး မ္ကးႏြာ်ပနးလြညးံလာသညးံ ဖူ့သစးစု ်မငးသျာ့ရြာသညး၈
"ကိုကို .. ဘာေတျ စဥး့စာ့ေနတာလဲ …"
"ေအား .. ဘာရယးမဟုတးပါဘူ့ .. ပငးလယးႀကီ့ကို ်မငးေတာံ မႏြစက
း ဒီအခ္ိနးေလာကးတုနး့က ဘငးတနးသျာ့ခဲံတာကို
ေတျ့မိသျာ့လို႔ပါ .."
ပျငးံပျငးံလငး့လငး့ ထုတးေဖား်ပသညးံ စကာ့ေၾကာငးံ ဖူ့သစးစု ၿပဵဳ့မိသညး၈ကိုကို ပဵု႔ပဵု႔ကို သတိရေနမြနး့ သိသျာ့ေပမယးံ
သူမစိတးထဲတျငး သွနးတိုမႈမ်ဖစးပါ၈ အမြနးအတိုငး့ ေ်ပာရလြ္ငး သူမလဲပဲ အခ္စးဆဵု့သူငယးခ္ငး့ကို သတိရမိသညးသာ၈
သူမဦ့ေလ့ရြိရာ ေအားဇီကို လျနးခဲံတဲံေလ့လေလာကးကတညး့က ေ်ပာငး့သျာ့ခဲံသညးမို႔ ဖူ့သစးစုတို႔၏ မဂၤလာပျဲကို
ပဵု႔ပဵု႔တစးေယာကးမတကးေရာကးႏိုငးခဲံပါ၈ စလဵု့မြာသာ သူမႏြငးံအတူရြိေနေသ့သညးဆိုလြ္ငး ေသခ္ာေပါကး ပဵု႔ပဵု႔ သူမတို႔ႏြငးံ
အတူ ရနးကုနးလိုကးလာ်ဖစးမညး ထငးပါသညး၈ ဒါေတာငး သူမရြိရာ မဲလးဘုနး့ကို ဟနးနီ့မျနး့သေဘာမ္ဳိ့ႏြငးံ
အလညးလာခဲံၾကဖို႔ တဖျဖျလြမး့ေခၚေနခဲံေသ့သညး၈ အခုလိုမ္ဳိ့ကိုကိုႏြငးံ ႏြစးေယာကးသာ့ ေခ္ာငး့သာကို
ဟနးနီ့မျနး့ထျကးလာခဲံသညးဆိုလြ္ငး ဘာေ်ပာမလဲ မသိ၈
"စု .. စိတးထဲတမ္ဳိ့မ်ဖစးနဲ႔ေနား …ကိုကိုက ဘာသေဘာနဲ႔မြ ေ်ပာတာ မဟုတးဘူ့ .. စိတးေကာကးမသျာ့နဲ႔ဦ့ .."
ၿပဵဳ့ေနရာမြ တေအာငးံအၾကာတျငး ေတျေတျေလ့်ဖစးသျာ့သညးံ မ္ကးႏြာေလ့ေၾကာငးံ မငး့မငး့ ဖူ့သစးစုကို ်ပာ်ပာသလဲ
ေခ္ာံမိသညး၈ သူမ စိတးေကာကးလို႔မ်ဖစး၈ မေန႔ညက မဂၤလာပျဲအရြိနးႏြငးံ ပငးပနး့ထာ့ေလရာ သူတို႔ ေကာငး့ေကာငး့
အလုပးမ်ဖစးလိုကး၈ ဒီေန႔ညမြ တကယးံအခ္စးပျဲကို ေခ္ာငး့သာမြာ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ က္ငး့ပဖို႔ သူက ႀကဵထာ့ရြာသညး
မဟုတးလာ့၈
"စိတးမေကာကးပါဘူ့ ..ကိုကို …ကိုယးံေယာက္းာ့အေၾကာငး့ကိုယးအသိဆဵု့ပါ … စုလဲ ပဵု႔ပဵု႔ကို သတိရသျာ့လို႔ပါ .."
ဒီေတာံမြ မငး့မငး့ သကး်ပငး့ခ္ရသညး၈ ဒီအေၾကာငး့ေတျကို ဆကးမေ်ပာေတာံပဲ စိတးအေ်ပာငး့အလဲ်ဖစးေအာငး
တစးခုခုလုပးရငး ေကာငး့မညးဟု ေတျ့သညး၈ ကမး့ေ်ခဘကးကို လြမး့ၾကညးံရာ ညေနဘကးမေရာကးေသ့၊
လူသိပးမရြိပဲ်ဖစးေနသညးကို ေတျ႔ရသညး၈ တိမးကငး့စငးေနသညးံ ေကာငး့ကငးေၾကာငးံ ပငးလယးဘကးတျငး
ေနက္ဲက္ဲေတာကး ပူေနရာ ေရကူ့လို႔လဲ ေကာငး့ဦ့မညးမထငး၈ ၾကညးံေနရငး့ ခပးလြမး့လြမး့ရြိ ေဘားလီေဘာကစာ့ႏုိငးသညးံ
ေနရာတျငးမူ ေဘ့ပတးွနး့က္ငးရြိ အုနး့ပငးရိပးေတျေၾကာငးံ ေနသိပးမထို့တာကို သတိထာ့မိသညး၈
"အပ္ငး့ေ်ပ .. ေဘားလီေဘာေဆာံမလာ့ …ဧညးံခနး့ထဲမြာ ေဘားလီေဘာတစးလဵု့ က္နးေနတာ ခုနကတုနး့က ေတျ႔တယး
မြတးလာ့ .."

135 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

မငး့မငး့၏ ႀကဵႀကဵဖနးဖနး အႀကဵ်ပဳခ္ကးကို ဖူ့သစးစု သျာ့်ဖဴတနး့ေလ့ေပၚေအာငးပငးရယးသညး၈ သို႔ေပမယးံ
သူမကိုယးတိုငးလဲ ေရထဲဆငး့ဖို႔ အဆငးမေ်ပလြေသ့သညးကို တျကးမိသညးံအတျကး ကနး႔ကျကးဖို႔ စိတးကူ့မရြိပါ၈
ဘယးသူ႔ဆီက က္နးခဲံမြနး့မသိသညးံ ေဘာလီေဘာတစးလဵု့ကို အသဵု့ခ္ဖို႔ စဥး့စာ့မိသညးံကိုကို႔ကို စခ္ငးလု႔ိသာ ရယးေန်ခငး့
်ဖစးသညး၈
"ကိုကိုကေတာံေလ မႏိုငးဘူ့ .. အေခ္ာငးရတာကို အသဵု့ခ္ဖို႔ စဥး့စာ့ေနတယး … ဟီ့ ဟီ့ .. ဒါေပမယးံ ေဆာံပါ ..
ဒီအတိုငး့ဆိုလဲကိုကိုက တ်ခာ့ေဘာေဆာံခိုငး့မြာပဲ မြတးလာ့ .. ဟီ့ .. ဟီ့ .."
"လမး့ေၾကာငး့ေပ့ေနတယးေပါံ .. ဟုတးလာ့ ေကာငးမေလ့ .. ဒီမြာ ွိုငးအရြိနးေလ့နဲ႔ အခနး့ထဲပဲ
ထို့အိပးလိုကးေတာံမြာေနား .."
"အမေလ့ .. မလုပးပါနဲ႔ကိုကိုရယး .. အေစာႀကီ့ရြိေသ့တယး .. ညက္မြသာ လုပးေတာံ .. စုအခုခ္ကးခ္ငး့ အွတးလဲၿပီ့
်ပနးထျကးလာခဲံမယး .. ခနေလ့ပဲေစာငးံ .. ဟုတးလာ့ .."
တကယးခနေလ့ဆို ခနေလ့ပဲ ဖူ့သစးစု ၾကာလိုကးပါသညး၈ မငး့မငး့ လကးက္နးွိုငးကို ေမာံေသာကးၿပီ့ခ္ိနးတျငး သူ႔လိုပဲ
ကျာတာ့ေဘာငး့ဘီအတိုေလ့ႏြငးံ ်ပနးထျကးလာသညး၈ မငး့မငး့ ွိုငးချကးႏြငးံ ပုလငး့ကို အခနး့ထဲရြိ
စာ့ပျဲေပၚတျငးတငးထာ့လိုကးၿပီ့ ေရာကးကတညး့က အခနး့ေထာငးံတျငး ေတျ႔ထာ့သညးံ ေဘာလီေဘာကို ပိုကးကာ
ထျကးလာခဲံသညး၈ ထိုေဘာလီေဘာက ဆိုဖာေထာငးံႏြငးံကျယးေနသညးမို႔ ဟိုတယးသနး႔ရြငး့ေရ့က မ္ကးစိရြနး့ကာ
မေတျသျာ့တာ ်ဖစးမညးထငးသညး၈ ဘယးလိုပဲ်ဖစး်ဖစး ေလာေလာဆယးေတာံ အပ္ငး့ေ်ပသူတို႔ႏြစးေယာကးေဆာံဖို႔အတျကး
နညး့တစးခုရသျာ့သညးသာ၈ ႏြစးေယာကးသာ့ လကးခ္ငး့တျဲကာ ဘနးဂလိုမြ ဆငး့လာခဲံၾကသညး၈
"ကိုကို .. စုရြိရာကိုပဲ ေပ့ေနား … ေနပူႀကီ့ထဲ မေ်ပ့ခိုငး့နဲ႔ …"
"ေအ့ပါ .. စိတးခ္.. လာၿပီ .. ဒီမြာၾကညးံေတာံ .."
မငး့မငး့ ညာဘကးလကးသီ့ကိုဆုတးၿပီ့ ေအာကးကေန ထိနး့ကာပငးံ႐ိုကးလိုကးသညး၈ ေဖာငးခနဲ ်မညးသဵႏြငးံအတူ
ေဘားလီေဘာက ပိုကးေပၚကခုနးကာ တစးဖကးသို႔ ကူ့သညး၈ သဲေသာငး်ပငးေပၚ၉ ေဘားလီေဘာကစာ့်ခငး့ကို
သူတို႔ႏြစးေယာကး စကၤာပူမြာကတညး့က ကျ္မး့ေနၿပီမို႔ ဖူ့သစးစု သူ႔႐ိုကးခ္ကးကို ေကာငး့ေကာငး့တုနး႔်ပနးႏိုငးသညး၈
ေဘားလီေဘာက သူ႔ဘကးကို ်ပနးေရာကးလာသညး၈ သို႔ေပမယးံ လာ့ရာကေတာံ သူ႔တညးံတညးံမဟုတး၈
သူ႔ဘကးမက္ခ္ငးသညးံ ေဇာႏြငးံ မငး့မငး့ ကမနး့ကတမး့ ေ်ပ့လိုကးရသညး၈
"ေဟံ … မညစးနဲ႔ေလ .. ဘယးေတျကို ပုတးထုတးတာလဲ .."
"အယး ..ကိုကိုက ေယာက္းာ့ေလ့ပဲ အဲဒီေလာကးေတာံ လိုကးေပါံ …"
"ေၾသား .. ဒီလိုလာ့ … ရတယး .."
သူ႔ကို ဟိုေ်ပ့ခိုငး့၇ ဒီေ်ပ့ခိုငး့ လုပးေနသညးံ ေကာငးမေလ့ မြတးေလာကးေအာငးဆုိၿပီ့ ေနာကးအခ္ကးေတျမြာေတာံ
မငး့မငး့လဲ လူတညးံတညးံမေပ့ေတာံေခ္၈ ဖူ့သစးစုကလဲ ေလြ္ာံေပ့မညး မထငးႏြငးံ၈ မရမက လိုကးကာပငး
်ပနး႐ိုကးထုတးသညး၈ ေ်ပ့လႊာ့က လိုကးရသ်ဖငးံ ဟနးခ္ကးကမမြနးသလို၇ ထိခ္ကးကလဲ မ်ပငး့ေပ၈ သို႔ေပမယးံ

136 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေဘားလီေဘာကေတာံ မငး့မငး့ဘကးကိုပဲ လာ်ပနး်ပနးက္သညး၈ ဒီေတာံ သူခ္ညးံပဲ ေကာကးေကာကးေနရသညး၈ ဖူ့သစးစု
မ္ကးႏြာက အပို့မေသပဲ စပးၿဖဲၿဖဲ ်ဖစးေနသညး၈
"ေကာငးမေလ့ ..ေတားေတားညစးတယး .. ကုိကို႔ကိုပဲ ေကာကးခိုငး့ေနတယး .."
"ခိုငး့မြာပဲ ..ကိုကိုကလဲ .. စုကိုေမာငး့တာကို့ .."
မငး့မငး့ ဖူ့သစးစု အႀကဵကို ရိပးမိသျာ့သ်ဖငးံ ၿငီ့စူစူႏြငးံ ကနး႔ကျကးေပမယးံ ဖူ့သစးစုကလဲ အေလ္ာံမေပ့ပါ၈ လြ္ာေတာငး
ထုတး်ပလိုကးေသ့သညး၈ ေတျ႔မယး၈ စိတးထဲမြ က္ိနး့ွါ့ရငး့ နဖူ့တျငး ရႊဲစိုလာသညးံ ေချ့္ေတျကိုလကးႏြငးံသုတးကာ ဖူ့သစးစု
ေနရာယူထာ့သညးကို ေသခ္ာၾကညးံသညး၈ ေကာငးမေလ့ ေရြ႕နဲနဲ ေရာကးေနသညးကို ေတျ႔သညးႏြငးံ လကးကိုေ်မႇာကးကာ
ေဘားလီေဘာကို ေနာကးဘကးသို႔ ႐ိုကးထုတးလိုကးသညး၈ ဖူ့သစးစုကလဲ ဒါကို ရိပးမိသညးထငးသညး၈
ေဘာလဵု့တကးလာသညးႏြငးံ ေနာကးကို အေဆာတလ္ငးေ်ပ့သညး၈ အေပၚကို ေမာံၾကညးံေမာံၾကညးံႏြငးံ ေ်ပ့သညးံ ဖူ့သစးစု၇
ေဘားလီေဘာကျငး့၏ အေနာကးဘကးရြိ အုနး့ပငးတနး့မြ ထျကးလာသညးံ လူရိပးတစးခုကို ်မငးလိုကးေပမယးံ မေရြာငးႏိုငးပါ၈
"အေမံ"ဆိုသညးံ အသဵႏြငးံအတူ တို့ထျကးလာသညးံလူႏြငးံ တိုကးမိကာ လဲက္သျာ့သညး၈
"စု !!! .."
မငး့မငး့ အေ်ပ့အလႊာ့ပငး ေရာကးသျာ့သညး၈ စို့ရိမးစိတးႏြငးံ ေ်ပ့လာခဲံေပမယးံ လဲက္ေနသူႏြစးဦ့နာ့ အေရာကးတျငး သူ
စကၠနး႔ပိုငး့မြ္ ၾကကးေသေသသျာ့ရသညး၈ ဖူ့သစးစုႏင
ြ းံ ထပးကာ လဲေနသူက ေကာငးမေလ့တစးဦ့်ဖစးသညး၈ ႐ို့႐ို့တနး့
ေကာငးမေလ့ေတာငးမဟုတးပဲေတားေတားေခ္ာသညးံ ေကာငးမေလ့ ်ဖစးမြနး့ကို ်မငး်မငးခ္ငး့ မငး့မငး့ သတိထာ့မိသညး၈
ထို႔ထကးပို၊ သူ႔ကို ေ်ခမကိုငးမိလကးမကိုငးမိ ်ဖစးေစေသာ အေၾကာငး့အရာက ဖူ့သစးစုႏြငးံ ထပးကာလဲသညးံ
အရြိနးေၾကာငးံထငးသညး၈ ွတးထာ့သညးံ ဂါွနးတိုတုိေလ့က ေပါငးရငး့ေလာကးထိ လနးတကးေနရာ
အတျငး့ခဵစိမး့ႏုေရာငးေလ့ကို တစျနး့တစေတာငး ်မငးေနရသညး၈ ဒိတးခနဲခုနးသျာ့သညးံ ရငးခုနးသဵကို
ခ္ကးခ္ငး့ထိနး့လိုကးရၿပီ့ မ္ကးစိကို တ်ခာ့ေနရာသို႔ လႊဲလိုကးရာ ပုလငး့်ပာ့တစးလဵု့ကို ေကာငးမေလ့၏ လကး၉
ဆုပးကိုငးထာ့သညးကိုေတျ႔ရသညး၈ တအဵံတၾသ်ဖစးသျာ့မႈႏြငးံအတူ ႏြာေခါငး့ထဲကို ွငးလာသညးံ အနဵ႔ေၾကာငးံ ေကာငးမေလ့
အေ်ခအေနကို မငး့မငး့ အကဲခတးမိသျာ့သညး၈
"ကိုကို!! .. စုကိုထူဦ့ .."
"အငး့ ..လာ .. ထ .. စု .."
ေကာငးမေလ့ေပၚမြာ ဖိမိထာ့သလို်ဖစးသညးံ ဖူ့သစးစုကို အရငးဆျဲထူရသညး၈ ဖူ့သစးစုကိုယးေပၚမြာ ႂကျအသျာ့တျငး
ေအာကးကေကာငးမေလ့ကကိုယးကိုေကျ့ကာ ေနာကးဆုတးသျာ့သ်ဖငးံ စိမး့ႏုေရာငးေလ့က လူ်မငးကျငး့မြ
်ပနးေပ္ာကးသျာ့သညး၈ မငး့မငး့ ဆကးၾကညးံမေနေတာံပဲ ဖူ့သစးစုကိုယးတျငး ေပေနသညးံ သဲေတျကို ွိုငး့ခါေပ့သညး၈
ဖူ့သစးစုက အေပၚက်ဖစးသညးမို႔ ဘာမြ ထူ့ထူ့်ခာ့်ခာ့ ထိခိုကးမိတာ မရြိေပ၈ကိုယးံမိနး့မအေ်ခအေနေကာငး့သညးကို
ေတျ႔မြ မငး့မငး့ ေကာငးမေလ့ဘကးကို ်ပနးၾကညးံ်ဖစးသညး၈ တိုကးမိသညးံအရြိနးေၾကာငးံပဲလာ့၇
ေသာကးထာ့သညးံအရြိနးေၾကာငးံပဲလာ့ေတာံမသိ၈ ေကာငးမေလ့သညး ငုတးတုတးကေလ့ထိုငးေနရာမြ မထႏိုငးေသ့ေပ၈
ဆနး႔တနး့ထာ့သညးံ ေ်ခေထာကးႏြစးဖကးမြ ဘယးဘကးေ်ခသလဵု့ကို လကးတစးဖကးႏြငးံ ႏြိပးကာေနသညး၈
ေ်ဖာငးံစငး့ေနသညးံ ေ်ခတဵေလ့ေတျက အခ္ဳိ့က္လြသညးံအ်ပငး အမာရျတး၇ အမဲစကးအစရြိသညးတို႔ ဘာမြ မရြိ၈

137 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

ေတားေတား်ဖဴသညးံ အသာ့အရညးအ်ပငး မ္ကးႏြာေပါကးက္ပဵုေၾကာငးံ တ႐ုတးမလာ့၇ ရြမး့မလာ့ တစးခုခုေတာံ တစးခုခုဟု
မငး့မငး့ေတျ့မိသညး၈ ႏုႏုနယးနယးမ္ကးႏြာေလ့ႏြငးံမို႔ ဖူ့သစးစုထကးေတာံ ငယးခ္ငးငယးေနဦ့မညး ထငးသညး၈ ဒီလိုမ္ဳိ့
ေကာငးမငယးငယးေလ့က ပငးလယးကမး့ေ်ခမြာ တစးေယာကးတညး့ ပုလငး့ဆျဲ၊ ရြိေနသညးဆိုေသာအခ္ကးက
ထူ့ဆနး့အဵံၾသဖျယးရာမို႔ မငး့မငး့ ဘာစကာ့မြ မဆို်ဖစးေသ့ပဲ ေၾကာငးေင့ေနမိသညး၈
"ညီမေလ့ ဘာ်ဖစးသျာ့ေသ့လဲ .."
"မသိဘူ့ အစးမ .. ေ်ခေထာကးေတာံ နာေနတယး …ကျ္တး .. ကျ္တး .."
ဖူ့သစးစုအေမ့ကို ေကာငး့ေကာငး့်ပနးေ်ဖႏိုငးေပမယးံ ေကာငးမေလ့ အသဵက လြ္ာေလ့အာေလ့သဵ စျကးေနသညး၈
လူမြနး့သူမြနး့ မသိတတးေအာငးေတာံ မဟုတးေသ့သ်ဖငးံသာေတားေတာံသညး၈ ဒီ်ပငးဆို မငး့မငး့တို႔
ဘာလုပးရမညးမြနး့သိမြာမဟုတး၈
"ဟုတးလာ့ … လမး့ေလြ္ာကးလို႔ရမလာ့ .. အစးမတျဲေပ့ရမလာ့ …"
"ရမယး ထငးတယး အစးမ … စိတး .. မပူပါနဲ႔ .. ဘာမြ မ်ဖစး … ေလာကးပါဘူ့ … လူခ္ငး့ .. ထပးမိေတာံ နဲနဲေတာံ
ေအာငးံသျာ့တယး "
"ေဆာရီ့ ညီမရယး … ေဟာဒီကကိုကိုေပါံ … ဆာဗငးေပ့တာကို အေွ့ႀကီ့ေရာကးေအာငး ပုတးလိုကးတယးေလ .. အဲဒါ
အစးမကလိုကးရငး့ ..နဲ႔ .."
"ညီမေတျ႔တယး … အစးမတို႔ စကစာ့ေနကတညး့က ညီမက ဒီဘကးမြာ ထိုငးေနတာ .. အစးမတို႔သာ အုနး့ပငးေတျ
ကျယးေနလို႔ မေတျ႔သာ .."
"ေအား .. ဟုတးလာ့ .. ဒါနဲ႔ ညီမေလ့က တစးေယာကးတညး့ထိုငးေနတာလာ့ .. အေဖားမပါဘူ့လာ့ .."
ဖူ့သစးစုက စပးစပးစုစုေမ့လိုကးေပမယးံ ဒီအေမ့ကို မငး့မငး့ ေက္နပးသျာ့သညး၈ သူလဲပဲ ဒီအခ္ကးကိုသိခ္ငးေနသညး၈
ေကာငးမေလ့သညး မငး့မငး့တို႔ကိုၾကညးံေနရာမြ မ္ကးွနး့ေတျက ခပးေွေွေလ့ ်ဖစးသျာ့ရြာသညး၈ ေရြ႕တူရြဴကို
ၾကညးံေနေပမယးံ သူမ၏ အ်မငးထဲတျငး မငး့မငး့တို႔ကို ်မငးပဵုမေပၚေခ္၈ မ္ကးႏြာသျယးသျယးေလ့ကလဲ
ခပးမႈိငး့မိႈငး့်ဖစးသျာ့သညးကို မငး့မငး့ သတိထာ့မိသညး၈
"အေဖားမပါပါဘူ့ .. အစးမရယး .. တစးေယာကးထဲပါပဲ .."
"ေအား … တစးေယာကးတညး့ ဒီကိုထျကးလာတာလာ့ .. ဟိုတယးမြာေရာ .."
"ဟိုတယးမြာလဲ မရြိဘူ့ .. အစးမ .. ေခ္ာငး့သာကို ေကသီဖာသာ ေကသီ တစးေယာကးတညး့ထျကးလာတာ …"
"ဟငး !! "
ဖူ့သစးစု အာေမဋိတးတမိသလို မငး့မငး့လဲ မ္ကးခဵု့ႏြစးခု ပငးံတကးသညး၈ ဘယးကလာသညးမြနး့ မသိေသားလညး့
ေခ္ာငး့သာလိုေနရာမ္ဳိ့ကို တစးေယာကးတညး့ ထျကးလာသညးဆိုသညးံ
အခ္ကးကေတားေတားမ္ကးခဵု့လႈပးစရာေကာငး့ေနသညး၈ အိမးေ်ပ့မေလ့မ္ာ့လာ့၈ ဖူ့သစးစုႏြငးံ မငး့မငး့

138 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

တစးေယာကးကိုတစးေယာကးၾကညးံမိသညး၈ ထိုအခိုကး ရိႈကးသဵလိုလို ၾကာ့လို႔ ကမနး့ကတမး့ ်ပနးလြညးံၾကညးံရာ
ေကာငးမေလ့၏ မ္ကးွနး့တျငး မ္ကးရညးစေတျေွံေနသညးကို ေတျ႔ရသညး၈
"ဘာစိတးမေကာငး့စရာ ရြိလို႔လဲ .. ညီမ .. အစးမကို ေ်ပာ်ပႏိုငးရငးေ်ပာ်ပပါလာ့ .."
"စိတးမေကာငး့စရာ ဟုတးလာ့ … အစးမ .. ဟငးံ … စိတးမေကာငး့စရာ ရြိတာေပါံ အစးမရယး .. ဒါေၾကာငးံလဲ
တစးေယာကးတညး့ ေအ့ေအ့ေဆ့ေဆ့ လာၿပီ့ ကျဲေနတာေပါံ .."
"ဘာ်ဖစးလို႔လဲ ညီမ .. ဒီေလာကးထိ စိတးညစးဖို႔ ေကာငး့လို႔လာ့ .."
"ေကာငး့တယး .. အစးမ .. ေကသီ ရညး့စာ့ ေယာကး္ာ့ယူသျာ့တယးေလ .. အဲဒါ စိတးမညစးရဘူ့လာ့ .."
ဗုေဒၶါ .. ၾကာ့လိုကးသညးံစကာ့က သိပးထူ့ဆနး့ဖုိ႔ ေကာငး့လြသညးံ မဟုတးေပမယးံ ေ်ပာလိုကးသူက
မိနး့ကေလ့တစးေယာကး်ဖစးေနသညးံအတျကး မငး့မငး့ကိုယံးနာ့ကိုေတာငး မယဵုႏိုငး၈ သူ႔နညး့တူ ဖူ့သစးစုလဲ
ခဵစာ့ရသညးထငးသညး၈ မတုိငးပငးပဲ သူတို႔ႏြစးေယာကးတစးေယာကးကို တစးေယာကးၾကညးံမိၾကသညး၈ ႀကဵႀကဵဖနးဖနး
မိနး့ကေလ့အခ္ငး့ခ္ငး့ ႀကိဳကးတတးတဲံသူနဲ႔မြ လာတို့ေနရတယးလို႔၇ သူကပဲ သူ႔ရညး့စာ့ကုိ လြ္ာေကျ့္ေနတာလာ့၇
ေယာက္းာ့ယူသျာ့သညးံ သူ႔ရညး့စာ့ကပဲ သူ႔ကို လြ္ာေကျ့္ေနတာလာ့မသိ၈ ဟိုတစးေယာကးက
ေယာက္းာ့ယူသျာ့သညးဆိုသညးံအတျကး လကးစးစစးစးႀကီ့ပဲေတာံမဟုတႏ
း ိုငး၈ ၾကညးံရတာ ႏြစးဘကးချ္နးမ္ာ့လာ့၇ မငး့မငး့
စိတးထဲတမ္ဳိ့်ဖစးလာသညးႏြငးံအမြ္ သူ႔မ္ကးလဵု့ေတျက အေရာငးလကးလာသညး၈ ထိုေရာအခါ သူ႔အတျငး့စိတးကို ဖူ့သစးစု
ရိပးမိသျာ့သညးလာ့မသိ၈ မ္ကးလဵု့ခ္ငး့ စဵုၾကညးံေနေသာ သူမ၏ မ္ကးွနး့တျငးလဲ အဓိပၸါယးတစးမ္ဳိ့ႏျယးေသာ
အၾကညးံတစးခ္ကး ယြကးသမး့သျာ့သညး၈
"ညီမေလ့ရဲ ႔ရညး့စာ့က ေယာက္းာ့ယူသျာ့တယး .. ဟုတးလာ.. အစးမနာ့ၾကာ့လျဲတာေတာံ မဟုတးပါဘူ့ေနား .."
"ေၾသား .. အစးမကလဲ ခကးေတာံတာပဲ .. အခုမြ ေတျ႔တဲံလူကို ဘာ်ဖစးလို႔ ညာေ်ပာရမြာလဲ .. ေကသီရညး့စာ့
ေရႊရညးေယာက္းာ့ယူသျာ့တယး. ရြငး့ၿပီလာ့ .. ေယာက္းာ့ေတျမ္ာ့ ဘာေကာငး့တာမြတးလို႔ .. အစးမလဲ အတူတူပဲ .."
"ဟငး .. အစးမလဲ အတူတူပဲ ?? .."
"ဟုတးတယး .. အစးမတို႔က တခစးခစး တဟီ့ဟီ့နဲ႔ ေပ္ားေနၾကတာေတျ႔ေတာံ ေကသီက တစးေယာကးတညး့လာကျဲေနတဲံ
ဖီ့လးပ္ကးသျာ့ေရာ … အဲဒါနဲ႔ ထလာၿပီ့ အခနး့်ပနးမယးလုပးေတာံ အစးမနဲ႔ ွငးတိုကးတာပဲေလ .."
"ေၾသား .. ဒီလိုလာ့ .. အစးမနဲ႔ကိုကိုက မေန႔ကမြ လကးထပးထာ့တာ .. အဲဒါေၾကာငးံပါ .."
"ဟူ့ .. အတူတူပဲ .. ေယာက္းာ့ေတျမ္ာ့ ဘာေကာငး့တာမြတးလို႔ .. ဘာ်ဖစးလို႔ တစးေယာကးၿပီ့တစးေယာကး
လငးယူေနၾကတာလဲ မသိဘူ့ .."
မငး့မငး့ ဘယးလိုမြ မေအာငးံႏိုငးေတာံပဲ တဟာ့ဟာ့ႏြငးံကို ရယးမိေတာံသညး၈ ႀကဵဳပဲႀကဵဳရသညးလို႔၈ သူရယးေတာံ
ဖူ့သစးစုလဲ မေနႏိုငးပဲ လိုကးရယးသညး၈ မငး့မငး့တို႔ ရယးေနၾကသညးကို ်မငးေတာံ ေကသီဆိုသညးံ ေကာငးမေလ့ခမ္ာ
မ္ကးေစာငး့တခဲခဲႏြငးံ ်ဖစးေနသညး၈ ေမ့တာကိုေ်ဖရငး့ႏြငးံ ရငးဖျငးံသလုိ ်ဖစးသျာ့မိသညးံ သူမကိုယးသူမလဲ စိတးထဲမြ
က္ိတးကာ အ်ပစးတငးေနပုဵရသညး၈

139 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ေတားၿပီ ..ေတားၿပီ .. ေကသီ်ပနးေတာံမယး … အစးမတို႔က ခ္စးစခငးစဆိုေတာံ အသညး့ကျဲတာေတျ ေ်ပာေနလို႔လဲ
အလကာ့ပဲ .."
"အေမံ .. အို ...."
ဇို့ဇုိ့ဇတးဇတးႏြငးံ လူ့လဲကာ ထမတးတပးရပးေပမယးံ ေ်ခေထာကးကပဲ နာတာလာ့၇ ေသာကးထာ့သညးံ
အရြိနးေၾကာငးံပဲလာ့မသိ ဟနးခ္ကးပ္ကးကာ ယိုငးသညး၈ မငး့မငး့ ေ်ခ်မနးလကး်မနးႏြငးံ အေရြ႕ဘကးယိုငးလာသညးံ
ေကသီကိုယးကေလ့ကို ွငးထိနး့သညး၈ ပုခဵု့ကုိ မြနး့ကာ လြမး့ဆျဲလိုကးေပမယးံ သူမက ဟနးခ္ကးအပ္ကးႏြငးံမို႔ သူ႔လကးက
ရငးသာ့တစးဖကးကို မရညးရျယးပဲ ဆုပးကိုငးမိသညး၈ ေကာငးမေလ့ကိုယးကေလ့တျနး႔ကာသျာ့ၿပီ့ မငး့မငး့ကို
မ္ကးေတာငးေလ့ပငး၊
ံ ၾကညးံသညး၈ ၿပီ့ေတာံ ႏႈတးခမး့ေထာငးံကေလ့ ေကျ့တျနး႔ကာ မထီတရီၿပဵဳ့သညး၈ သူမ၏
အၾကညးံက ေသျ့တို့စမး့သလို၇ စိနးေခၚသလို အၾကညးံႏြယး ခပးေထျေထျေလ့ႏြငးံမို႔ မငး့မငး့ လကးကိုေတာငး ်ပနးလႊတးဖို႔
ေမံေနသညး၈
"ကိုကို .. စုပဲ လိုကးပို႔လိုကးမယး …ကိုကို ဘနးဂလိုမြာပဲ ်ပနးေနလိုကးေလ .."
ဖူ့သစးစုက ေကာငးမေလ့၏ ပုခဵု့တစးဖကးကို ွငးတျဲသညး၈ မငး့မငး့လကးက ဘယးကိုကိုငးထာ့သညးဆိုတာ ဖူ့သစးစု
မ်မငးမြာ မဟုတး၈ ်မငးမြာေသခ္ာသညး၈ သို႔ေသား သူမက မသိလိုကးမသိဖာသာႏြငးံပငး ေကသီ၏ တ်ခာ့တစးဖကးမြ
ွငးတျဲသညး၈ မငး့မငး့ အသိွငးလာၿပီ့ တငး့တငး့အိအိထိေနသညးံ ခပးလဵု့လဵု့ေလ့ အရာေလ့ထဵမြ သူ႔လကးကို
လႊတးသညး၈ ေကသီတို႔ သျာ့လို႔ရေအာငးလဲကိုယးကိုေဘ့သို႔ ဖယးေပ့သညး၈ ဖူ့သစးစု ေကသီကို တျဲကာ စေလြ္ာကးသညး၈
ေကသီသညး ဖူ့သစးစု ေခၚေဆာငးရာ ဟိုတယးဘကးသို႔ တျဲကာပါသျာ့ေပမယးံ မငး့မငး့ကို ှွေပေလာကး ကျာသညးအထိ
လညး်ပနးလြညးံ၊ ၾကညးံေနေသ့သညး၈ သူမ၏ အၾကညးံေတျက တမ္ဳိ့ဆိုတာ နာ့လညးေပမယးံ မငး့မငး့
အတညးယူရမြာလာ့၇ မယူရမြာလာ့ကို မေွချဲႏိုငးပါ၈ တစးေယာကးႏြငးံတစးေယာကးတျဲ၊ သျာ့ေသာ ေကသီတို႔ႏြစးေယာကး
ဟိုတယးဘကးသို႔ သျာ့ရာလမး့ကေလ့အနီ့ရြိ အုနး့ပငးတစးပငးနာ့ အေရာကး ရပးသျာ့သညးကို ေတျ႔သညး၈ မငး့မငး့က
ဘာမ္ာ့်ဖစးလဲမသိဆိုကာ လိုကး၊သျာ့မညးအ်ပဳတျငး ဖူ့သစးစုက ်ပနးလြညးံကာ သူ႔ဘကးသို႔ ေလြ္ာကးလာသညး၈
သူတို႔ႏြစးေယာကး လမး့တစးွကးမြာပငး ေတျ႔ၾကသညး၈
"ဘာ်ဖစးလို႔လဲ .. စု .."
"ဘာမြ မ်ဖစးပါဘူ့ ..ကိုကို႔ကို ေ်ပာစရာရြိလို႔ .."
"ဘာေ်ပာမလို႔လဲ .. စု .."
"မေန႔ညကကိုကို႔သူငယးခ္ငး့ေတျနဲ႔ ဘကးခ္လာႏိုကး လုပးၾကေသ့တယး မြတးလာ့ .."
ဖူ့သစးစုေမ့ပဵုက ထူ့ဆနး့ေနသလို သူမ မ္ကးႏြာက မခ္ဳိမခ္ဥး်ဖစးေနလို႔ တစးခုခုေတာံ တစးခုခုပဲဟု မငး့မငး့ ေတျ့မိသညး၈
ဘယးလိုသေဘာႏြငးံ လာေမ့ေနတာလဲဆိုတာကိုေတာံ သူနာ့မလညးေခ္၈
"ဟုတးတယးေလ .. "
"ေအား .. စုကလဲ ..ကိုကို႔အတျကး ဆနး့ဆနး့်ပာ့်ပာ့ ဘကးခ္လာပါတီတစးခု လုပးေပ့ရငး ေကာငး့မလာ့လို႔ေလ .. အဲဒါ .."

140 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

natthar - ေရ်ခာ့ေ်မ်ခာ့ သူ႔ဘွ

Credit : အခ္စးတကၠသလ
ို း

"ဘယးလို .. ဘယးလို .."
မငး့မငး့ အဵံၾသတႀကီ့ႏြငးံ မ္ကးလဵု့်ပဴ့ကာ ်ပနးေမ့လိုကးေပမယးံ ဖူ့သစးစု သူ႔အေမ့ကို မေ်ဖေတာံပဲ အနာ့က
်ပနးေပ္ာကးသျာ့သညး၈ မငး့မငး့တို႔ ႏြစးေယာကးစကာ့ေ်ပာေနသညးကို ရပးေစာငးံေနဟနး ရြိေသာ ေကသီနာ့အေရာကးတျငး
သူမတို႔ႏြစးဦ့ တစးစဵုတစးခုကုိ ကပးကာ စကာ့ေ်ပာၾကသညး၈ ဖူ့သစးစု ဘာေ်ပာသညးမသိ၈ ေကသီသညး
သူ႔ဘကးကိုေတားေတားေလ့ၾကာေအာငး စိုကးေင့ေနၿပီမြ ဖူ့သစးစုကို မြီကာ မငး့မငး့ကို ေက္ာခိုငး့၊
လမး့်ပနးေလြ္ာကးသညး၈ တရိပးရိပးႏြငးံ ထျကးချာသျာ့ၾကေသာ ေကသီႏြငးံ ဖူ့သစးစုတို႔၏ ေနာကးေက္ာမ္ာ့ကို ေင့ၾကညးံၿပီ့
ဖူ့သစးစုေ်ပာသျာ့သညးံ စကာ့၏ အနကးအဓိပၸါယးကို မငး့မငး့ စဥး့စာ့ခနး့ ွငးေနမိေတာံေလသညး …၈

ၿပီ့ပါၿပီ

141 | PDF by Had3s.com

STOP HIV/AIDS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful