You are on page 1of 2

Ruang Metrik

Muhammad Radhi 31 Desember 2012

a, b R dan |a b| secara geometris menyatakan jarak titik a dan titik b. Sifatsifat yang dipenuhi |.| 1. |a| 0, a R 2. |a| = 0 a = 0 3. |a b| = |b a|, a, b R 4. |a b| |a c| + |c b|, a, b, c R Denisi Diberikan himpunan X = Fungsi d : X X R disebut metrik pada X, apabila aksioma berikut terpenuhi: 1. d(x, y) 0, x, y X 2. d(x, y) = 0 x = y 3. d(x, y) = d(y, x), x, y X 4. d(x, y) d(x, z) + d(z, y), x, y, z X Jika X dilengkapi dengan metrik d, maka X dinamakan ruang metrik dan ditulis (X, d) atau cukup ditulis X apabila tidak menimbulkan kerancuan tentang metrik yang digunakan. Elemen ruang metrik (X, d) dinamakan titik x, y X, d(x, y) dinamakan jarak dari titik x dan y. Beberapa Contoh Ruang Metrik 1. d : R R R dengan d(x, y) = |x y|, x, y R merupakan metrik pada R, dan sering disebut dengan metrik biasa (usual metric). 1

2. Diberikan fungsi d : R2 R2 R dengan d(x, y) = (x1 y1 )2 + (x2 y2 )2 , x = (x1 , x2 ), y = (y1 , y2 ) R2

3. X = Didenisikan d : X X R dengan d(x, y) = 1, jika x = y 0, jika x = y

d metrik pada X dan dinamakan metrik diskrit. 4. f : Rn Rn R d(x, y) = sup {|xi yi |, i = 1, 2, . . . , n} x = (x1 , x2 , . . . , xn ), y = (y1 , y2 , . . . , yn ) Rn merupakan metrik pada Rn . 5. d : R R R dengan |x y| d(x, y) = , x, y R merupakan metrik pada R. 1 + |x y| 6. Diketahui (X, d) ruang metrik. Fungsi : X X R dengan (x, y) = merupakan metrik pada X. 7. Diketahui (X, d) ruang metrik. Fungsi : X X R (x, y) = min {1, d(x, y)} , x, y X merupakan metrik pada X. d(x, y) , x, y X 1 + d(x, y)