KAKANJSKE

NOVINE
Informativni list općine Kakanj · Godina IX, Broj 204 · 01.01.2013. · www.kakanjske.com · Cijena 1 KM

INTERVJU
Mr. Irfan Hasagić, v.d. direktor JP „Kakanj-sport“ Kakanj

KAKANJCI ĆE SKIJATI ZA NOVU GODINU

OBILJEŽEN NAJVEĆI KATOLIČKI BLAGDAN

Amar Jašarspahić Gile, kakanjska „Zvijezda Granda“

ULAZAK U FINALE JE NEŠTO ŠTO REALNO OČEKUJEM I ČEMU SE NADAM

USKORO OTVORENJE DIJELA ZGRADE PS KAKANJ

PREŽIVJELI SMO I DVIJE HILJADE DVANAESTU!

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Maja Hodžić Alen Zečević Mirsad Mujagić Hamid Hadžić Ilma Topalović Amila Durmić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-0000083244 kod IK banke Zenica

KAKANJSKE NOVINE

Za koji dan izlazimo iz 2012. goove važne pozicije najbolje se ogledine. Šta je to po čemu ćemo je dala u samoj primopredaji dužnosti pamtiti? Svako od nas ima svoje indikada su novog načelnika zatekla vidualno viđenje ove godine, za neke zaključana vrata kabineta, što je preje bila dobra, za neke loša, za neke sedan nezabilježen na ovim prosto’nako, itd. Nekome su se desili krupni rima. Iako je ostavio deficit od oko životni događaji, bili radosni ili tužni: milion KM i prazne budžetske kase, rođenje/smrt najbližih, ženidba/ to je starom načelniku bilo malo, pa udaja, zaposlenje/otpuštanje s posla, je zaključao vrata kabineta da bi dodok je nekome prošla a da se ne može datno isprovocirao novog načelnika sjetiti bitnog događaja koji se u istoj kao što je to radio i ranije (sjetite se desio. Na društvenom planu, dakako, samo kritika i pitanja vezanih za neke postoje događaji koji su obilježili dionice puteva). Prostor na ovoj stragodinu koja je iza nas, ali o tome nici nam ne dozvoljava da na ovu ćemo više saznati na drugim stranitemu navedemo još pokoji primjer, cama ovog broja naših novina. Na Piše: Alma Kahvedžić kojih, nažalost, nije manjkalo. No da ovom mjestu ćemo se osvrnuti samo na neke, ne duljim, moram ovom prilikom zahvaliti noiz domena važnih društvenih segmenata: kul- vom načelniku na tome što je nama novinarima ture i politike, naravno uzimajući i tu u obzir olakšao posao, obzirom da svaki prijem u njemogućnost i ograničenja individualnog perci- govom kabinetu ne moramo pratiti kamerama, piranja i donošenja suda. Na početku, možemo diktafonima i fotoaparatima. reći da baš ovo i nije bila upečatljiva godina po ■ Uštede i zaduženja onome što se desilo u našoj lokalnoj zajednici. Novi načelnik je u prvim danima svoga rada ■ Primopredaja dužnosti načelnika intenzivno počeo raditi na otvaranju (dugo – presedan nezabilježen na ovim zatvorenog) Kaknja za investitore, a mogli bisprostorima mo reći i otvaranju jednog šireg društevnog Sam početak godine krenuo je s velikim dijaloga po svim bitnim pitanjima vezanim za sniježnim padavinama, pa je Kaknju odnio i ono prosperitet našeg grada i općine. malo kulture. Prividna zainteresovanost za Pored izbora načelnika, dobili smo i novog kulturu je upravo razlog njenog rušenja. Kako predsjedavajućeg Općinskog vijeća i vijećnike. se i neće srušiti kakanjski hram kulture kada Već se radi punom parom i očekujemo dobre “čovjek (citiram nečije riječi, a ne sjećam se ko rezultate. Za sjednicu zakazanu 31. decembra je rekao) koji pored svoje kuće koja je u labilnom predviđeno je smanjenje paušala vijećnicima stanju gradi vikendicu”. I to je odraz naše “kul- za 30%, smanjenje naknada članovima upravture”. Dom kulture je privremeno otišao, a nih odbora javnih preduzeća i ustanova, plate “čovjek” je otišao zauvijek! Volja za vraćanjem općinskog načelnika i još mnogo toga, čime će kakanjske kulture postoji, pa se nadamo da se ostvariti uštede u Budžetu. Nadamo se da ćemo naše glumce ponovo vidjeti na daskama nam ovaj saziv Općinskog vijeća neće priuštiti i sa novim predstavama. maratonske sjednice, jer, da se primjetiti, nova Kada je u pitanju politika, počeli smo sa većina dobro funkcioniše. budžetskim deficitom za 2011. godinu, o kojem A šta će nam donijeti nova 2013. godina, se mnogo pričalo i raspravljala početkom 2012. možemo i pretpostaviti. Na državnom i federIznosio je preko 400.000,00 KM, što se tada a i alnom nivou vjerovatno će biti manjka kasnije bitno odrazilo na efikasno funkcionisanje budžetskih sredstava, zaduženja i drugig zavropćinskih organa, a u konačnici na standard i zlama. Uporno nas zadužuju, a mi kao najveći kvalitet života građana (i seljaka) naše općine naivci padamo na to kao da imamo veću korist koji su, konačno, na Lokalnim izborima u oktobru, od njih (mislim na MMF i dr.) Već im robujemo, onemogućili nastavak nedomaćinskog i bahatog čime nas vjerovatno spremaju za New world upravljanja javnim sredstvima i dobrima. orden. Kako nas obmanjuju malo će im faliti da Upravo dolazimo do najznačajnijeg nas ubjede da nam smak svijeta ponovo doladogađaja u 2012. godini, a to je promjena (iz- zi 31.13.2013.! A kad smo kod smaka svijeta, bor) novog nosioca izvršne vlasti u Kaknju – naumpadoše mi stihovi mevluda koji govore o općinskog načelnika, nakon 8 dugih godina. tom danu:„Suri Israfil kada zapuše...“ Israfil, ipak, Gore navedena bahatost i bezobzirnost spram nije zapuhao, ali je zato Suri otpuhao.

ISRAFIL NIJE ZAPUHAO, ALI JE SURI OTPUHAO

Šta nam je donijela/odnijela 2012.

Sretni božićni praznici i Nova godina

Redakcija Kakanjskih novina
broj 204, 01.01.2013.

2

OBILJEŽEN NAJVEĆI KATOLIČKI BLAGDAN
Kažu da se sreća više osjeti u onim momentima iščekivanja nego u samome događaju. Čekati najradosniji katolički blagdan Božić predstavlja radost i sreću za sve katoličke vjernike. Ta posebna atmosfera se osjeti na svakom koraku, svi je osjete, u snježnim decembarskim ulicama, u toplim domovima. Svuda je posebno, drugačije, čarobnije. Kakanj za ovaj blagdan odiše posebnim duhom, živi se nekim užurbanim tempom, svi nešto rade, kupuju se pokloni, daruju se porodici, prijateljima pa čak i potpunim neznancima. Prave se posebni, božični kolači, obilazi se rodbina, komšije, prijatelji... Kao i svakom prazniku tako i Božiću najviše se raduju djeca, božićni paketići su dodatna radost koja se vidi na licima onih najiskrenijih, na djeci. Ovaj katolički praznik je poziv na radost. To je dan kada se ljudi zbližavaju, pomažu, čestitaju ovaj praznik jedni drugima i zaborave na onu svakodnevnicu koja ponekad i nije lijepa. Grad, ali i sela, u ovim danima “svijetle” raznim bojama, ukrasima. U našem U katoličkoj Crkvi sv. Petra i Pavla u Kaknju, dvadeset petog decembra je održana misa tačno u ponoć, po čijem završetku nastupa Božić. Tradicionalno, misno slavlje je uveličano pjesmama crkvenog hora. Slavlju je prisustvovao veliki broj vjernika, te se kao i svake godine tražilo mjesto više. Osim mladalačke proslave uz pirotehniku, misa i slavlje ispred Crkve su protekli mirno i dostojanstveno, kako i priliči ovom prazniku. M.H.

AKTUELNO

Detalj sa ponoćne mise u Crkvi sv. Petra i Pavla u Kaknju gradu ta posebna topla atmosfera se itekako osjeti. Kraljeva Sutjeska je mjesto gdje se taj “božični duh” možda i najviše i osjeti i primjeti. U ovom mjestu sve je podređeno tom posebnom danu. Tu ima i najviše svjetala, plavih, žutih, zelenih, crvenih, božićna drvca su tradicija u svakoj kući kao i polnoćka uoči Božića. I.T.

Misno slavlje uveličano pjesmama crkvenog hora

Održan koncert „U susret Božiću“
U p ro s to r i ja ma Gra dske bi b l i o te k e, 2 1 . d e ce m b ra te k u ć godine, u 18,00 sati, održan je koncer t pod nazivom „U susret B ož i ć u “. N a p ro gra m u s u b i l a djela popularne k lasične muzike i tradicionalne božićne pje sme u iz vedbama: Melike Buza, Mar tine Jozinović, Ana-Marije Tomić i Bar tolomeja Stanoković a . I z vo d i l i s u s l j e d e ć a d j e l a : H ayd n & B e e t h ove n “ K l av i r s k e sonate”, Boccherini “Menuet za v i o l i n u”, B ra h m s “ Us p ava n k a”, “Raduj se, o Betleme”, “Radujte s e n a r o d i ”, “ M e r r y C h r i s t m a s M r. L a w r e n c e”, “ W h i t e C h r i s tmas”, “Last Christmas”, “Joy to the world”, “ Veselje ti navješćuj e m ”, t e “ T i h a n o ć ” p r i č i j o j iz vedbi su ugašena svjetla što

JP EP BiH TERMOELEKTRANA KAKANJ

Sretan Božić i Nova godina
Posjetioci oduševljeni

je oduševilo prilično punu pro s to r i j u p o s j e t i l a c a k o j i s u z a pjevali skupa sa iz vođačima. „Gradska biblioteka pravi različite programe za nacionalne i državne praznike što je sasvim razumljivo, tako da ve čeras imamo i povodom Božića jedan lijep koncer t“ , rek ao je direktor ove javne ustanove Senad Čišija. Amila Durmić

Uprava Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj

Sretni božićni praznici i sve najbolje u Novoj 2013. godini

broj 204, 01.01.2013.

3

KAKANJSKE NOVINE

DAN RUDARA

Kakanjski rudari ne zaboravljaju svoje pale komorate
Polaganjem cvijeća na spomeniku palih rudara u Kaknju i uz zvuke rudarske glazbe, na dostojanstven način obilježen je 21. decembar, Dan rudara. Polaganju su, osim građana Kaknja, prisusvovala i djeca palih rudara, predstavnici Općine Kakanj, Vlade Zeničko-dobojskog kantona, te menadžment Rudnika i Termolektrane Kakanj. Prigodan recital pročitao je glumac Mirza Mušija, a direktor Rudnika Kakanj Mirsad Jašarspahić obraćajući se prisutnima istakao je da rudari Rudnika

mjesta. Dok koračamo prema ovom mjestu da se sjetimo naših komorata, misli vam zastanu. Tada vas obuzeme jeza i sjeta na rudare čija su imena ispisana tu na ovom mjestu, kazao je direktor Jašarspahić. Cvijeće su položili i načelnik Kaknja Nermin Mandra, te kolektiv Termoelektrane Kakanj. Cvijeće je položeno i u Centralnom spomen parku boraca antifašističkog Sjećanje na 128 poginulih rudara i proteklog NOR-a 92’-95’. U rudarskom muzeju uprilična Kakanj ne zaboravljaju niti će ćoj rudarskoj katastrofi. ikada zaboraviti svoje komo- Ovo je deseti put da je prigodna izložba povorate koji su poginuli u najve- vam se obraćam sa ovoga dom praznika rudara. Az.S.

74 komorata otišlo u zasluženu mirovinu
Tradicija se nastavlja u najvećem kakanjskom kolektivu Rudniku mrkog uglja. Ove godine u zasluženu mirovinu otišla su 74 komorata. Svečanost se održala u restoranu Površinskog kopa Vrtlište gdje su rudarima se po običaju uručeni sahat sa posvetom i prigodan poklon. Ove godine pet kolega nije dočekalo ovaj dan, preminuli su ove godine, ali ih njihovi komorati nisu zaboravili. Obišli su porodice Ferida Heganovića, Zijada Hadžića, Sejada Zuljija, Nermina Aličkovića i Namira Semića. U svom obraćanju direktor Rudnika Kakanj Mirsad Jašarspahić poželio je svojim komoratima puno sreće i zdravlja u penzionerskim danima i, naravno, puno godina u zasluženoj mirovini. Iz pogona Haljinići u mirovinu su otišli: Fuad i Ismet Amidžić, Izet Velispahić, Zaim Velić, Rasim i Asim Kokošija, Elmin Čajo, Islam Zahirović, Senad Omerović, Zahid Mlivić, Jakub Ljubo-

Zabilježeno na svečanom ispraćaju penzionisanih rudara u restoranu Površinskog kopa Vrtlište

vić, Muzafer Karić, Maid Plasto, Zakir Goralija, Teufik Sarač, Omer Smaka, Esad Hadrović, Edhem Šljivo, Fahrudin Muflizović, Senad Mušija, Rešad Neimarlija, Muhamed Kubura, Medin Česa, Midhat Čosić, Rašid Husika, Remzija Ahmetović, Mustafa Kumbara, Jasmin Begić, te Mujo Kahriman. ■ Sa pogona PK Vrlište ispraćeno 14 komorata Sa pogona PK Vrtlište penziju su zaradili: Osman Heganović, Dževad Subašić, Hajrudin Karić, Enver i Smail Hrustić, Adem Berbić, Rešad Subašić,

KAKANJSKE NOVINE

Građanima Kaknja čestitamo božićne i novogodišnje praznike
Poslovodstvo RMU “Kakanj“ d.o.o. Kakanj Rudnički odbor Sindikata Vijeće zaposlenika RMu Kakanj JOB - Unija veterana Rudnika Udruženje invalida rada Rudnika
4

Hajrudin Vehab, Meho Kevilj, Nijaz Haračić, Nedim Delibašić, Mesud Ajdin, Suvad Mujagić i Šemsudin Redžo. Iz pogona Seperacija svečanom ispraćaju prisustvovali su: Hamdo Mandra, Selim Berbić, Hasib Musić, Jozo Tešić, Enver Ljubović, Muris Jašarspahić, Božo Benić, Emsad Čaluk, Ševal Karahodžić, Enver Jahirović, Hasib Imamović, te Hašim Moštro. Iz pogona Održavanje penzionisani su: Šefik Husika, Zdenko Knežević i Muris Delić, te iz Ekonomske jedinice Stručne službe: Esad Čeliković, Husnija Mašić, Hakija Smaka, Razija Begić, Edib Đokić, Ćamil Begić, Mirsad Sarač, Jasmin Osmanbegović, Himzo Čobo, Faruk Jašarspahić, Zahid Alispahić, Kemal Haračić, Besim Bečirević i Marko Franjković. Uz prigodan kulturno zabavni program komoratima su pjevali i svirali članovi grupe „Autostop“ iz Kaknja. Az.S.
broj 204, 01.01.2013.

DAN RUDARA

U prostorijama Površinskog kopa Vrtlište Kakanj, održan je tradicionalni “doručak sa novinarima” kojeg uprava RMU Kakanj već petu godinu zaredom organizuje. Cilj ovak vih sastanak a sa “sedmom silom” je prezentacija realizovanih projekata u toku godine kao i razgovori sa novinarima o aktuelnim temama vezanih za RMU Kakanj. Tim povodom su novinare ugostili v.d. direktor Mirsad Jašarspahić, direktor za proizvodnju i održavanje Rudnika dr. Nurfet Alić, izvršni direktor za investicije i razvoj Elvedin Čobo i izvršni direktor ekonomskih poslova Edina Lukić. ■ Ispunjeni i realizovani brojni planovi Dan rudara je i ove godine u Rudniku Kakanj dočekan u ozračju ostvarenih proizvodnih planova i niza realizovanih investicija, kako vlastitih tako i iz sredstava dokapitalizacije Elektroprivrede BiH. Prije kraja ove godine kakanjski rudari će proizvesti planske količine u iznosu od 1.134.000 tona uglja. U pogonu Haljinići do kraja godine biće proizvedeno oko 410.000 tona uglja. Ovogodišnji plan je iznosio 390.000 tona. Ispunjen je prije roka i to u prvoj sedmici decembra. Na površinskom kopu Vrtlište, od početka godibroj 204, 01.01.2013.

ULOŽENA VELIKA SREDSTVA U MODERNIZACIJU

RMU Kakanj u 2012. godini

Menadžment Rudnika prezentovao realizovane projekte u toku godine

ne do danas je iskopano 720.000 tona uglja. Do kraja godine će biti ispunjen plan od 744.000 tona komercijalnog uglja. Tokom godine u RMU Kakanj nije zabilježena teža povreda na radu. U ovj godini završena je realizacija vlastitih investicija i investicija iz dokapitalizacije Elektroprivrede BiH vezanih za Površinski kop Vrtlište: sistem za prijem, pripremu i utovar uglja, finansiran je vlastitim sredstvima u iznosu 9.373.474,69 KM. Sredstvima dokapitalizacije izvršena je nabavka: četiri kamiona za transport uglja vrijednosti 652.000,00 KM, nabavka manevarske lokomotive vrijednosti 1.147.289,88 KM i vučne lokomotive 2.419.586,63 KM. U toku je realizacija investicija iz sredstava dokapitalizacije: nabavka teretnih kola, 20 FALS vagona za prevoz uglja 3.168.000,00 KM. Zatim nabavka, montaža i ugradnja opreme, instalacija i uređaja za osigu-

ranje cestovnih prelaza Kulovića put i Kakanj na industrijskoj pruzi ukupne vrijednosti 316.000,00 KM. Nabavljena je i u remontnoj hali PK Vrtlište instalirana mašina za demontažu i montažu velikih damperskih guma, čime je znatno olakšan rad i povećana efektivnost u ovom radnom postupku. ■ Modernizacija na brojnim poljima još u toku U podzemnoj eksploataciji uglja na Pogonu Haljinići je realizirana vlastita investicija automatizacije transportnog sistema i odvodnjavanja što predstavlja nastavak modernizacije koji je uveden instaliranjen automatskog praćenja plinskog stanja u jamskim prostorijama. U toku je realizacija investicije za podzemnu eksploataciju uglja: otvaranje dva niskopa za buduću jamu Begići-Bištrani vrijednosti 2,4 miliona KM. Realizirane investicije vezane

za podzemnu eksploataciju uglja su i: nabavka i ugradnja opreme, pratećeg pribora i električnih, gromobranskih i uzemljenja transformatorske stanice sa unutrašnjim opsluživanjem 203.000,00 KM zatim nabavka i ugradnja kompresorske stanice 86.000,00 KM. Kontinuirano je investirano u nabavku lučne pregrade i grabuljastih transportera. Za potrebe Službe zaštite na radu isporučeno je moderno sanitetsko vozilo opremljeno za hitne intervencije u slučaju povrede na radu. Vozilo će biti stacionirano na Pogonu Haljinići. Od posebnog značaja je zamjena trala na svim gumenim transporterima u jamama Pogona Haljinići. Umjesto traka širine 800 mm uvedene su trake od 1000 mm, što je povećalo kapacitet i sigurnost transporta, čime je potpuno eliminirano rasipanje uglja tokom njegovog transporta. Teško ide realizacija nekih prioritetnih investicija. Riječ je o nabavljanju damper kamiona velike nosivosti za transport čvrste jalove mase i početak radova na izgradnji hidrotehničkih objekata u dolini rijeke Ribnice, a u funkciji povećanja odlagališnih k apaciteta. Ove veoma važne investicije usporavaju žalbeni postupci u procesu javnih nabavki. E.A.
5

KAKANJSKE NOVINE

DAN RUDARA

Druženje sa rudarima u obdaništu „Mladost“
U nizu svečanih obilježavanja Dana rudara, zasigurno je jedno od najzanimljivijih bilo ono u predškolskoj ustanovi „Mladost”. Djeca su uz pomoć svojih odgajatelja ugostila predstavnike Rudnika. U čast njihovog 110-og rođendana pripremili su priredbu. Recitacijama, plesom i pjesmom odali su počast svim rudarima našeg grada. Gosti su obradovali najmlađe slatkišima koje su im donijeli na poklon, ali ni oni Recitacijama, plesom i pjesmom mališani nisu otišli praznih ruku. Djeca najstarijih odali počast svim rudarima našeg grada grupa napravila su im rođendansku tortu u obliku voza. Nakon slikanja i čestitanja, direktor RMU Kakanj, Mirsad Jašarspahić, za Kakanjske novine je rekao: - Danas smo u sklopu prazničnih dana došli u posjetu našim najmlađim drugarima u vrtiću. To je već tradicionalna posjeta i uvijek se radujemo tom susretu. Svaki put nas djeca iznenade i obraduju priredbom ili nekim novim iznenađenjem. Evo, danas smo dobili Djeca najstarijih grupa napravila rođendansku tortu koju su djeca napravila zajedno sa tortu u obliku voza

svojim tetama. Iskreno im se zahvaljujemo. Od svih naših prazničnih aktivnosti, nekako je ova nama posebno emotivna, zbog toga što se radi o našim najmlađim članovima. Siguran sam da među njima ima budućih inžinjera, rudara, direktora… I ubuduće ćemo se truditi da imamo dobru saradnju sa našim najmlađim. Zadovoljstvo zbog odličnih rezultata svog truda nisu krile ni odgajateljice koje su i organizovale ovo druženje. - I danas smo, kao i prethodnih godina, za praznik Dan rudara ugostili njihove predstavnike. Naša djeca su priredila malu priredbu u njihovu čast i sretni smo i zadovoljni što uvijek imamo priliku da slavimo zajedno sa našim rudarima njihov praznik. Kakanj je mali rudarski grad i rođendan naših rudara smatramo i svojim – rekla je Adisa Pirić, odgajateljica. Na kraju, uslijedilo je obostrano čestitanje između direktora Rudnika i novoizabrane direktorice obdaništa Sabine Trako. Maja Hodžić

U okviru obilježavanja 21.decembra, Dana rudara, u maloj sali Doma kulture je u utorak 18. decembra, odigrana pozorišna predstava polaznika Škole glume pod nazivom “Ukradeni princ” redatelja Miroljuba Mijatovića. Predstava je organizovana za školarce, učenike prvih razreda Osnovne škole “Hamdija Kreševljaković” Kakanj. U prepunoj sali, sa polaznicima Ekipa Pogona Haljinići – pobjednici u malom nogometu Sportski susreti povodom Dana rudara radnika Rudnika Kakanj ili KakanjŠkole glume odigrano je peto izvođeska rudarijada, završena je pobjedom sportista Površinskog kopa Vrtlište. nje predstave rađene u okrilju JU za Takmičilo se u pet disciplina i to u malom nogometu, streljaštvu, stonom kulturu i obrazovanje Kakanj. E.A. tenisu, šahu i pikadu. U malom nogometu najbolji su bili fudbaleri sa Pogona Haljinići. U šahu, prvo mjesto je pripalo šahistima Separacije. Stoni tenis su igrale i muške i ženske ekipe. Kod muških najbolji su bili iz Stručnih službi , a kod žena prvakinje su iz Društvenog standarda. U streljaštvu prvo mjesto je pripalo ekipi Haljinića. U pikadu su se takmičile žene, a najbolje su bile iz ekipe Separacije. Pojedinačno prvo mjesto su osvojili: Mersa Migić u pikadu, Mensud Plasto u streljaštvu, Jasmina Šoše i Senad Šoše u stonom tenisu, te Selver Penjo u šahu. Za najboljeg igrača malonogometnog turnira proglašen je Ahmed Krivokapa iz ekipe Pogona Haljinići. Konačni poredak na tabeli izgleda ovako: PK Vrtlište 36 bodova, Separacija 32 boda, Haljinići 30 bodova, DrušPeto izvođenje predstave tveni standard 28 bodova, Stručne službe 28 bodova i Održavanje 15 bodova.Az.S.
6 broj 204, 01.01.2013.

Kakanjska rudarijada Za školarce odigrana predstava Sveukupni pobjednik ekipa PK Vrtlište “Ukradeni princ”

KAKANJSKE NOVINE

Proglašeni najbolji radnici godine u Rudniku Kakanj
Povodom obilježavalja Dana rudara – 21. decembra, dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor i članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH posjetili su rudnike u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH. Tokom posjete u direkciji RMU Kakanj održan je sastanak uprava i nadzornih odbora. Nakon sastanka, tradicionalnom akademijom povodom Dana rudara u hotelu ‘’Premium’’ u Kaknju održan je svečani sastanak i dodjela priznanja najvrednijim radnicima kakanjskog rudnika za proteklu godinu. Za veliku humanu gestu i rudarsku solidarnost Rudnički odbor sindikata dodijelio je ‘’Zlatno rudarsko srce’’ Sekciji dobrovoljnih davaoca krvi. Priznanje radniku godine u prateObilježena šezdesettreća godišnjica prvog Radničkog savjeta RMU

Završna manifestacija povodom Dana rudara

AKTUELNOSTI

Direktori Grabovica i Jašarspahić sa radnicima godine

ćim djelatnostima, diplomiranom inženjeru mašinstva Hedinu Bjelopoljaku uručio je direktor Rudnika Kakanj Mirsad Jašarspahić. ‘’Ovo priznanje je jedan veliki podstrek za mene u smislu daljnjeg rada, naročito u onom segmentu gdje ja mogu dati najveći doprinos. Ja ću i u budućnosti u svom radu nastojati da pokažem i dokažem, da ova

broj 204, 01.01.2013.

Kakanjski rudari kao i uvijek gordo i dostojanstveno su na svečan način obilježili “crno-zlatni“ dan, koji obilježava šezde settreću godišnjicu prvog radničkog savjeta Rudnika. Datum i godine su to historijske, a značaj prelazi okvire zajednice, države, Rudnika pa i šire. U zgradi, u kojoj se nalazi Muzejska rudarska zbirka, tačno 12. januara 1950. godine održana je sjednica prvog Radničkog savjeta. Prvi u bivšoj republici i među prvima u bivšoj Jugoslaviji. Za ovaj datum se vežu mnoga sjećanja od kojih su i danas dan mnoga svježa. Tog burnog vremena, u kome se vodila žestoka “radnička bitka”, na raznovrsnim područjima

Crno-zlatna praksa Rudnika

nagrada, odnosno priznanje nije slučajnost. Vjerujem kako naše poslovanje možemo dići na još jedan viši nivo’’ - rekao je Hedin Bjelopoljak, dobitnik priznanja u pratećim djelatnostima. Priznanje za radnika godine u preradi uglja dobio je Faruk Muflizović. Radnik godine u proizvodnji uglja je Fehim Delić, a Zehrudin Kevilj je dobio priznanje za

radnika godine u podzemnoj eksploataciji uglja. Direktor RMU Kakanj, Mirsad Jašarspahić govorio je o onome što je obilježilo 2012. godinu: ‚‘Ispunili smo godišnji plan proizvodnje. To smo ostvarili bez nekih većih povreda, što me posebno raduje. Ove godine obilježili smo i dva historijska događaja, to su: otvaranje pretovarnog sistema (mogućnost transporta uglja vagonima) i početak radova na jami Begići‘‘. Kao na početku tako i na kraju ove svečane sjednice, jednom instrumentalnom interpretacijom, ovo druženje su odjavili članovi muzičkog studija Osnovne škole‚‘Hamdija Kreševljaković‘‘ Kakanj. Edis Škulj

U zgradi, u kojoj se nalazi Muzejska rudarska zbirka, tačno 12. januara 1950. godine održana je sjednica prvog Radničkog savjeta

rada a sve u cilju boljeg življenja. Te, široke puteve, u ostvarenju ciljeva i želja čovjeka počelo je da krči samoupravljanje, istovremeno odlučivanje i rad, afirmacija i sloboda čovjeka da svoje stvaralačke vještine i potencijale iskoristi u rad i da ti rezultati budu njegovo mjerilo. O značaju osnivanja

Radničkog savjeta u Rudniku, o razvoju ovog kolektiva i njegovih samoupravnih odnosa mogli bi se napisati doktorati. Uglavnom, od samog početka u Rudniku su vođene i dobijane mnoge bitke i vršeni su veliki napori. Oduvijek su njegovane i brižno čuvane sve tradicije rudarske revolucionarnosti i ljudske

solidarnosti. Taj pređeni put nikada nije bio lak i hljeb sa sedam kora, nikad toliko težak da rudari posustanu. Rudari su istrajali u svojim htijenjima i danas je Rudnik postao ogroman i snažan kolektiv. U dubokim crnim hodnicima i jamama, iz godine u godinu se kopaju i izvoze rekordne tone uglja, usavršavaju standardi, sistemi, društveno-ekonomski odnosi i obogaćuje znanjem matični kadar. I na kraju, rudari uvijek poručuju “Sretno”. I ni trunke ne sumnjamo da će svakodnevno uložiti maksimalne napore na izvršavanju svih zadataka koje im društvo donese, postavlja i očekuje a to “kopači” mogu i hoće. Hamid Hadžić

7

KAKANJSKE NOVINE

RETROSPEKTIVA

PREŽIVJELI SMO I DVIJE HILJADE DVANAESTU!
za vijećnike bilo je naravno puno više, međutim nijedna žena nije prošla u Općinsko vijeće. Neki od ovih ljudi imali su dobar smisao za humor pa su nas onako baš redovno “častili” svojim duhovitim šalama u raznim televizijsk im emisijama i drugim medijima. ■ Brutalno ubistvo Enijada Čehajića Nažalost, ovaj grad je bio svjedokom i jednog tragičnog doganekih manjih infrastrukturnih projekata, grad nam krase labudovi, konjići i tako te pitome životinje. Nisu zaboravljena ni sela ove godine, bilo je raznih druženja, raznih dana, možda je bitno spomenuti „Dane pite“, “Dane halve“, “Dane....“. Ali, da ne bude da samo kukamo, bilo je i onih pozitivnih, svijetlih tačaka u našem kakanjskom „crnom zlatu“. Kopali su rudari ove godine i više nego

8

Evo još jedna godina je na izmaku. Puno toga se desilo, gledajući unazad bilo je i komičnih i tragičnih situacija, bila je i poneka pozitivna stvar koje ćemo se sjećati u 2013-oj. Živimo u malom gradu, ali ipak događaja nije manjkalo. Ako bih morala reći šta je to sve obilježilo ovu nam proteklu godinu, nažalost kad se sve oduzme i sabere bilo je puno više negativnih nego pozitivnih stvari. Podsjetićemo se na neke najznačajnije. ■ Dom kulture, zemljotresi, Izbori Na samom početku godine, trgovački lanac Konzum zatvorio je svoje prodajno mjesto u Kaknju i 30 uposlenih radnika dobilo je otkaz. Na kraju, objekat je zatvoren i dan-danas zjapi prazan, sudska trakavica oko zemljišta dodijeljenom za njegovu izgradnju još uvijek traje a Federalna policija je donedavno prvog čovjeka Kaknja, već zaboravljenog načelnika Surija prijavila Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona za počinjena krivična djela ”Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti” i ”Neizvršavanje sudske odluke”. Veliki minusi, niske temperature, ogromne količine snijega na samom kraju zime baš su nas „obradovale“ u protekloj nam godini. Srušiše nam

Nezapamćeno veliki snijeg u februaru Dom kulture, k’o da ga rijalne štete i nažalost imamo na svakom sasvim slučajno smo ćošku. Imali smo mali se uvjerili da se nismo putić za pješake kroz mogli osloniti na naše duboki snijeg „glav- lokalne vlasti. Nisu bili nom“ cestom, a na baš spremni da odgoonu „malu ulicu“ smo i vore prirodnim nepozaboravili. I snijeg nas godama, sanacija šteove godine namuči, ta je, izgleda, za ovaj k’o da i bez njega ni- naš mali grad „viša smo imali već dovolj- matematika“. no muka. Ali eto, otoNije nas zaobišla ni pio se, ode on a nama groznica, ona izborna. ostavi „belaj“ i u 2013- To je možda i najznaoj. Valja popravljati za čajniji događaj koji njim. ostavljamo iza sebe. Osjetili su Kakanjci Neki su „ozdravili“ poi „drmanje“, ove godi- slije ove groznice, neki ne baš je„ljuljalo“. Uče- su se još više „razboljestali zemljotresi su nas li“. Bilo je i onih koji su baš „prodrmali“, mož- znatno profitirali a i da su nas upozoravali onih koje rijetko mona nešto, možda se žemo sresti ovih dana samo „priroda malo u ovim našim „jednošalila sa nama“, ali sva- smjernim“ kakanjskim kako ih treba spome- ulicama. Ove godine nuti, sigurno ćemo ih imali smo čak sedam se još dugo sjećati. kandidata za načelniNanijeli su nam i neke ka na lokalnim izborimanje ali i veće mate- ma. Sedam! Kandidata

Urušen krov Doma kulture

Čitavu 2012. godinu zgrada CC1 je zjapila prazna đaja. Ubistvo Enijada što je trebalo. OsvjeČehajića ćemo svaka- tlali nam obraz, pokako još dugo, dugo zali kako znamo i umipamtiti. Tih dana bili jemo raditi najteži smo u „centru pažnje“, posao i ostvariti najvevijest o ovom nemi- će rezultate. Definitivlom događaju je obiš- no, godinu koju ostavla cijelu BiH. Pričalo se, ljamo iza nas pamtićetugovalo se, prote- mo po zapaženim i stvovalo... zavidnim rezultatima Bilo je i saobraćaj- naših rudara i menadnih nesreća, pogibija, žmenta RMU „Kakanj“, dosta izgubljenih mla- ali i drugih velikih pridih života. vrednih giganata, TerU 2012. ostavili moelektrane i Tvornismo i preko 6 hiljada ce cementa, čiji su diKakanjaca na Birou. rektori dobili značajna Ali, bilo je i zapaženih priznanja. Vrijedno kulturnih događaja, spomena je, svakako, i tribina i drugih deša- puštanje u rad revitavanja. liziranog Bloka 6 u Politike na žalost ili Termoelektrani ¨Kana sreću nikad dosta, kanj¨ snage 110 MW, pa je ove godine bilo i za šta je JP Elektropribroj 204, 01.01.2013.

KAKANJSKE NOVINE

RETROSPEKTIVA
temu, organizovane su tribine, emisije, pričalo se, vole ljudi pričati... Možemo se pohvaliti da smo u protekloj godini ispratili i 57 hadžija, Kakanjaca. Svi su nam se vratili živi i zdravi. Nažalost, još jedan tužan događaj obilježio je Kakanj. Rahmetli Kakanjci protestvovali povodom brutalnog ubistva Kemal Čelebić, profeEnijada Čehajića sor i ratni načelnik grada Kaknja svojim odlaskom izazvao je tugu i nevjericu. Bio je to tužan dan za Kakanj. Ipak, postignuti su i neki lični uspjesi koji predstavljaju uspjeh naravno i za naš grad. Naime, svakako treba spomenuti promociju Umjesto kamiona, željeznički transport ćumura sa knjige: “Kondicioni Površinskog kopa trening pojam, strukvreda BiH izdvojila momaka, talenata. tura, planiranje, proDva kakanjska slavuja, gramiranje“ autora 94,4 miliona KM. Spor tisti su nas Amar Jašarspahić Gile Mirze Demira. U 2012. smo bili i „izvukli“ iz crnila koje i Denial Ahmetović nam je obilježilo 2012. pjevaju za Kakanj, no- ekološko osviješteni. godinu. Odbojkaši Ka- se ime našeg grada i u Čistili smo planetu, knja su ponosni vlasni- Beogradu i u našem čistili smo Kakanj, sela, ci 14 trofeja pobjedni- Sarajevu, uglavnom zaseoke, sve smo poka Kupa BiH, a ove čujemo se. Zauzimaju čistili. I to sve za jedan godine su peti put samo prva mjesta i dan. Akcija „Let’s do it“ uzastopno donijeli nemaju namjeru mije- nas je osvijestila, bili ovaj trofej kući. 2012. njati trenutne pozicije. smo čestiti, i uspjeli smo. je njihova godina a i I oni su naš ponos. naša. Ponosni smo na U godini iza nas ■ Smak svijeta na započeta je jedna ide- Dan rudara njih. Ne smijemo zaboja, ideja o popisu sta■ Amar i Denial, novništva koja će tek raviti kako je u godini naš ponos Ni pjevači nas nisu biti „aktuelna“ sredi- iza nas jedno naše maiznevjerili. U godini na nom naredne godine. lo selo, Zagrađe, bilo izmaku možemo se Međutim i u Kaknju mjesto „okupljanja“ pohvaliti dvojicom raspravljalo se na ovu bitnih delegacija. Ugledni ljudi, cijenjeni imami, političari, novinari, svi su bili na ovom mjestu, na otvaranju džamije. Umalo da zaboravim, imamo i diskoteku, čuvenu „Aru“, ona je u 2012. dovela dosta dobrih i malo boPušten u rad revitalizirani Blok 6 u Termoelektrani Kakanj ljih pjevača, pjevalo se
broj 204, 01.01.2013.

u ovoj nam odlazećoj godini, punila se ova diskoteka „k’o šibica“, dojava o postavljenoj bombi ove godine samo jednom je bila. Kad smo već kod šibica, sjetih se i požara koji nas zadesiše ove godine .Palilo se i samo a bilo je i onih „slučajnih“ požara, uglavnom sve je dobro što se dobro svrši. Nije nam puno šume izgorjelo. Biće da smo ove godine bili pravi „baksuzi“, falilo je i vode, velike suše, nestašice najdragocjenije tečnosti su nas zabrinule, možda ćemo je nared-

viji u 2012. godini. Naime, ove godine smo se malo prepali. Pričalo se, šuškalo se, nagađalo, tražila se logika... Rekoše 21.12.2012. biće „Smak svijeta“. Taj dan ovi naši rudari jedva čekali, to je ipak bio već „rezervisan“ dan. Ljudi cijele godine čekali svoj praznik „Dan rudara“ da malo odmore kad ono isti dan i smak svijeta. Najaviše ga u 6 sati al’ neko se valjda preračunao pa reče biće neka informacija više u dnevniku u pola 8. Tada smo već bili u dilemi da li da tražimo neko „sklonište“ il’ da

Treslo se i u Kaknju

Kulturno nasilje u centru grada ne godine više cijeniti. se opustimo... UglavAli, kad bolje razmi- nom 22.12. smo pričaslim, nećemo. Navikli li viceve baš na tu tesmo se ove godine i na mu, i eto nekako, nemanjak vode i na ze- kim čudom, nekom mljotres i na puno sni- nevidljivom silom, jega, nije nam to više naravno s Božijom pozanimljivo... moći preživjeli smo i I na kraju, događaj 2012-u... Pripremila koji se nije dogodio je možda i najupečatljiIlma Topalović
9

KAKANJSKE NOVINE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton OPĆINA KAKANJ OPĆINSKI NAČELNIK

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Zenica-Doboj Canton MUNICIPALITY KAKANJ MAYOR OF MUNICIPALITY

Alije Izetbegovića 123.; Telefon:+387 32 771 800; 032/771801; Fax: 032/771 803

Čestitke povodom katoličkog i pravoslavnog Božića
Sa uvjerenjem da će duhovne vrijednosti koje ljudi svih religija nose u svojoj duši, uvijek i za sva vremena, biti čuvari mira, dijaloga, tolerancije i uvažavanja, sa željom da radost koju donosi Božić bude velika i neizmjerna, i sa nadom da će porodično zajedništvo i ljubav među ljudima uvijek biti snažni kao u vrijeme vjerskih praznika, građanima Kaknja katoličke vjeroispovijesti upućujemo srdačnu čestitku povodom Božića. Svojim sugrađanima pravoslavne vjeroispovijesti upućujemo srdačnu čestitku povodom Božića sa željom da božićni praznik dočekaju u sreći i zadovoljstvu, sa svojim porodicama i bližnjima, da porodična okupljanja tokom prazničnih dana u domove unesu radost, ljubav i mir, i da ih u životu prati lična i porodična sreća, zdravlje, uspjeh i napredak. Naša želja je da duhovna uvjerenja, te radost i poruke vjerskih praznika, svim ljudima, bilo koje religije, budu motiv i putokaz u prevladavanju svih životnih teškoća i ohrabrenje kako bismo se svi zajedno odlučnije uhvatili u koštac sa svakodnevnim teškoćama i izazovima.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić Općinski načelnik Nermin Mandra

KAKANJSKE NOVINE 10

broj 204, 01.01.2013.

Ministar Bošnjak ugostio načelnika Kaknja
Novoimenovani načelnik Kaknja Nermin Mandra razgovarao je, u sjedištu Zeničko- dobojskog kantona, sa ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Bojanom Bošnjakom o aktuelnoj situaciji u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva, te međusobnoj saradnji općine Kakanj i ovog ministarstva. Po riječima ministra Bošnjaka, sa kakanjske općine je ostvaren zanemarljiv broj zahtjeva za poljoprivredni poticaj. Stoga je izražena želja za

Ispraćeno sedam radnika u zasluženu mirovinu

Termoelektrana Kakanj

AKTUELNOSTI

Premijer Plevljak razgovarao sa direktorom “Tvornice cementa Kakanj”
U sjedištu ZDK, premijer Fikret Plevljak razgovarao je sa Branimirom Muidžom, direktorom kakanjske cementare i prvim čovjekom “Heidelbergcement” Group za BiH i Hrvatsku. Glavna tema razgovora bila je izvršenje obaveza iz Kuporodajnog ugovora o privatizaciji Tvornice cementa Kakanj. Razmijenjena su mišljenja o dokumentaciji Tvornice cementa koja

Sindikat radnika Termoelektrane Kakanj na prigodan način ispratio je u zasluženu mirovinu svojih dojučerašnjih sedam kolega. Svečanost se održala u restoranu ovog preUpoznavanje sa aktuelnom situacijom u oblasti duzeća. Predsjednik Sindikata TE Kakanj poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i veterinarstva, Ibrahim Sikira zahvalio se „novopečenim“ te međusobnoj saradnji penzionerima i nakon 40 godina rada poželio boljom saradnjom, ti iz tekuće godine. im dug život i dosta penzija na kućna vrata. kao i potreba da se Predstavnici općine - Svi mi koji ostajemo ovdje da i dalje radimeđusobni poticaji Kakanj će dati svu momo, nadamo se da ćemo dočekati ovakav dan. nadopunjuju, tj. da ne guću podršku za dodolazi do preklapanja nošenje Kantonalnog Otići u mirovinu nakon četrdeset godina zaipoticaja za poljopri- zakona o šumama. sta je svečan trenutak, istakao je Sikira. Nakon toga, prigodni pokloni uručeni su: vredu između općine i Tokom susreta razgoresornog ministarstva. varalo se i o problema- Sulji Hidi, Hamzi Husiki, Sejadu Haračiću, Naglašeno je da su za tici povećanog broja Muhamedu Delibašiću, Dževadu Kuloviću i Kakanj realizirani svi pasa lutalica u Kaknju. Ibrahimu Sikiri, a zbog lakšeg operativnog vodoprivredni projekPres služba ZDK zahvata svečanosti nije prisustvovao Ibro Siladžija kome su kolege, iako nije bio prisutan, zapljeskale uz želju za brzo ozdravljenje. Svečanom ispraćaju prisustvovale su i kolege iz sindikata HE Jablanica i TE Tuzla. Az.S.

Sa sastanka u sjedištu ZDK je dostavljena premijeru Plevljaku, kao što je korespondencija Tvornice sa Agencijom za privatizaciju o sveukupnom poslovanju u posljednjih nekoliko godina. Od privatizacije cementare u Kaknju prošla je decenija, od kada su prihvaćene obaveze u ukupnim investicijama premašene za 60 odsto. Pres služba ZDK

TE „Kakanj“ ispunila godišnji plan proizvodnje
TE „Kakanj“ je u popodnevnim satima 16.12.2012. godine, 15 dana prije kraja godine, ispunila Plan proizvodnje za 2012. godinu, u iznosu od 2.403.500 MWh. Do kraja ove godine, TE „Kakanj“ će ostvariti rekordnu poslijeratnu godišnju proizvodnju električne energije. U tekućoj godini, teškoj za poslovanje zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, TE „Kakanj“ je radila punim kapacitetom i u periodima niskih zimskih temperatura i sušnog ljeta. Izuzetno dobri proizvodni rezultati postignuti su, prvenstveno, zahvaljujući nesebičnom i odanom radu zaposlenika TE „Kakanj“, te uspješno provedenoj revitalizaciji Bloka 6 - 110 MW i njegovim pokretanjem u pogon u prvim mjesecima godine. Nakon revitalizacije, Blok 6 – 110 MW je omogućio povećanje proizvodnje u TE „Kakanj“ za dodatnih 600 miliona kWh električne energije na godišnjem nivou. (www.elektroprivreda.ba)
broj 204, 01.01.2013.

Predsjednik Sindikata radnika TE sa „novopečenim“ penzionerima

Građanima Kaknja čestitamo božićne i novogodišnje praznike
11

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj
Usvojena odluka o privremenom finansiranju Općine Kakanj za period od 1. januara do 31. marta 2013.
U Kaknju je održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Kakanj. Nakon polaganja svečane zakletve vijećnika Jasmina Mušanovića iz SBB-a koji, iz opravdanih razloga, nije prisustvovao konstituirajućoj sjednici, i nakon postavljanja vijećničkih pitanja, jednoglasno je usvojen dnevni red. Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2013. godinu nakon rasprave i usaglašavanja na kraćoj pauzi, usvojen je od strane vijećnika Općinskog vijeća Kakanj. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2012. godine nakon uvodnih pojašnjenja Džihada Berbića, šefa Službe za finansije Općine Kakanj usvojen je, sa 22 glasa “za” i 6 “protiv”. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine K ak anj za period 01.01. – 31.03.2013. god i n e, n a k o n k ra će ra sprave, je usvojen, a potrebnu većinu je dobio i Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za pro-

Sa pjesmom dočekajmo Novu godinu, u svjetlucavom ambijentu i bez petardi!
Općina Kakanj pripremila je Program dočeka Nove 2013. godine na otvorenom. Mjesto dočeka Nove godine bit će plato kod solitera 3, gdje će građani Kaknja i gosti našeg grada dočekati Novu godinu pjevajući zajedno sa kakanjskom raspjevanom mladošću koja je u proteklom periodu, kroz razne oblike medijskog predstavljanja, raskošnim talentom dostojanstveno predstavila Kakanj. U novogodišnjoj noći pjevat ćemo sa Amarom Jašarspahićem Giletom, Denijalom Ahmetovićem, Kakanjskim gradskim bendom (KGB), Halimom Čehajić, Vesnom Tomičić, Adijem Huskićem, Martinom Jozinović i Dinom Mahmutovićem. Program počinje 31. decembra 2012. godine u 22.00 sati i traje do 1.00 sat. Voditelji programa su Azra Mušija i Nihad Demir. Dočekajmo zajedno Novu 2013. godinu! U cilju suzbijanja problema upotrebe i prometa pirotehničkih sredstava, a povodom nastupajućih praznika, Odsjek za inspekcije Općine Kakanj sačinio je poseban plan inspekcijskog nadzora i kontrole zauzimanja javnih površina i prometa i upotrebe pirotehničkih sredstava. Nadležni inspektori svakodnevno, i u noćnim satima, u saradnji sa policijskim službenicima, obilaze štandove i druge obrtničke i trgovačke radnje s ciljem kontrole prodaje pirotehničkih sredstava. Napominjemo da je prodaja robe koja nema vjerodostojnu dokumenta-

Program dočeka Nove godine

Jasmin Mušanović iz SBB-a položio zakletvu

vođenje javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja proizvodnih i poslovnih objekata na lokaciji „Poduzetničke zone Vr tlište“. Usvojen je i Prijedlog rješenja o odbijanju prigovora ponuđača „Gradus“ d.o.o. Sarajevo na Zaključak o rezultatu konkursa za dodjelu gradskog građevinskog ze m l j i š t a „ Pa r t i z a n “ u Kaknju. Naredna sjednica Općinskog vijeća je zakazana za zadnji dan 2012. godine. Az.S.

OO SDA KAKANJ

Sretan Božić i Nova godina
12

ciju zabranjena i da ista može biti oduzeta, a prekršioci će biti novčano kažnjeni. Novčane kazne se kreću od 300,00 KM do 1.500,00 KM za fizička lica, a za pravna lica od 3.000,00 do 15.000,00 KM. Napominjemo da paljenje i bacanje petardi i drugih pirotehničkih sredstava na javnim mjestima predstavlja prekršaj u skladu sa Odlukom o javnom redu i miru Općine Kakanj. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 20,00 KM do 1.000,00 KM za fizičko lice, a za pravna lica od 500,00 KM do 7.000,00 KM. S obzirom da ove prekršaje u velikoj mjeri čine djeca, za prekršaje počinjene od strane maloljetnih lica ovlaštena lica će izdavati prekršajne naloge roditeljima, u skladu sa odredbama Zakona o javnom redu i miru ZDK i Odlukom o javnom redu i miru Općine Kakanj. Upozoravaju se i građani da je korištenje bilo koje vrste pirotehničkih sredstava zabranjeno i kažnjivo po zakonu. Cilj ove akcije jeste svesti na minimum neovlašten promet i upotrebu pirotehničkih sredstava koje najčešće koriste mladi i djeca, te zakupci javnih površina s ciljem prodaje novogodišnjih i drugih sadržaja. Press Općine Kakanj
broj 204, 01.01.2013.

KAKANJSKE NOVINE

Okrugli sto o temi “Perspektive razvoja kakanjskog sporta i uloga Sportskog saveza općine Kakanj”održan je 22.12.2012. godine, u organizaciji Općine Kakanj, u velikoj sali Općine. U uvodnom obraćanju općinski načelnik Nermin Mandra uputio je čestitku kakanjskim sportskim klubovima na rezultatima ostvarenim u 2012. godini, te je ukazao na činjenicu da brojne oblasti života i rada u našoj zemlji nisu uređene, ali da se treba otvoreno razgovarati o svim problemima. “Organizirali smo današnji skup jer želimo da nam kažete o čemu bismo trebali voditi računa kada je sport u pitanju. Ne očekujem da ćemo danas trasirati put koji će riješiti sve probleme. Želimo da svi diskutujemo i da, nakon toga, iz svih diskusija izvućemo dobre ideje i da definiramo zaključke. Teško je pronaći trajno sistemsko rješenje kojim bi svi bili zadovoljni, ali se može napraviti korak naprijed. Ja imam volju, imam želju da se napravi korak naprijed u kakanjskom sportu, želim da zajedno definiramo kvalitetna rješenja, pa smo organizirali ovu diskusiju jer na skupu ima više pameti. Želimo u Budžet Općine Kakanj za 2013. godinu uključiti sve dobre ideje koje će unaprijediti i masovni i vrhunski takmičarski sport”, rekao je u uvodnom izlaganju općinski načelnik Nermin Mandra. Tokom rasprave koja je trajala više od dva sata predstavnici Sportskog saveza općine Kakanj, predstavnici sportskih klubova i sportski radnici iznijeli su brojne stavove o trenutnom stanju u kakanjskom sportu, o problemima u sportu, a čuli su se i određeni prijedlozi u smislu poboljšanja aktuelnog stanja u sportu. “Kakanj nikad kao danas nije bio bogatiji u pogledu uspjeha sportskih klubova.
broj 204, 01.01.2013.

NA BAZI DISKUSIJA BIT ĆE DEFINIRANE SMJERNICE ZA UNAPREÐENJE SPORTA U KAKNJU
Spadamo u 6-7 općina u državi po kvalitetnom sportu”, rekao je Mato Komšo, višedecenijski sportski novinar. Međutim, kakanjski klubovi nikad nisu bili u težoj situaciji, dodao je ovaj vrsni poznavalac kakanjskih sportskih prilika. Tokom diskusije istaknuti su problemi poput činjenice da kakanjski kuglaši treniraju u Vogošći jer u Kaknju nemaju uslove, istaknuti su i problemi u poslovanju JP “Kakanj sport”, problemi u održavanju, obnavljanju i izgradnji sportske infrastrukture, pomenuta je i potreba da se modernizira kakanjska sportska dvorana kako bi se stekli uslovi za evropska takmičenja (novi semafor, prostor za unutar općinskog organa jedna osoba vrši poslove vezane za sport; da se napravi model koji će pokrenuti sport i odrediti prioritete; da se formira grupa stručnih ljudi kako bi se utvrdilo da li je moguća privatizacija klubova; da Sportski savez daje prijedlog raspodjele budžetskih sredstava za sport prema kriterijima; da se na službenoj webstranici Općine Kakanj objavi prijedlog rasporeda budžetskih sredstava za sport kako bi o tome javnost bila upoznata; da se sredstva iz Budžeta Općine Kakanj dodjeljuju za sportske rezultate u protekloj godini, a ne na bazi planova za budućnost; da se u Budžetu planiraju i nagrade za izvanredan sport-

Okrugli sto o sportu u Kaknju

AKTUELNOSTI

Detalj sa okruglog stola: Otvoren razgovor o svim problemima press, prostor za doping kontro- ski uspjeh; da se napave novi lu...), kao jedna od opcija pome- kriteriji za raspodjelu budžetnuta je i mogućnost privatiza- skih sredstava za sport... cije određenih klubova kako bi Prije definiranja zaključaka se stvorili uslovi da klubovi općinski načelnik Nermin Manmogu obavljati trgovinsku i dra je ukazao na nekoliko činjeugostiteljsku djelatnost (fan nica. shop i sl)... “Moramo jasno odrediti šta Bilo je i prijedloga kako na- je to javni interes u sportu i šta praviti korak naprijed. Akcenti- je to društvena odgovornost ramo nekoliko prijedloga: po- institucija. Svakom djetetu trekrenuti radničke sportske igre i bamo omogućiti da se bavi igre za mlade; da sekretar u sportom. Cilj ovog sastanka je Sportskom savezu obavlja po- da se jasno istaknu problemi. slove profesionalno (da prima Moramo napraviti ozbiljnu poplaću ili honorar) kako bi se litiku kako bismo poboljšali kontinuirano pratilo stanje stanje u sportu. Sportski savez sporta, prikupljali podaci, vrše- mora imati svoju ulogu koja će ne analize, pisani izvještaji koji biti bitna onoliko koliko joj mi bi se slali Općinskom vijeću; da damo na značaju. Sportski sa-

vez treba ojačati sa ljudima koji finansiraju sport. Trebamo sagledati i refleksiju masovnog sporta na vrhunski takmičarski sport”, rekao je, između ostalog, općinski načelnik Nermin Mandra. Nakon diskusije zaključeno je da će općinske službe, na osnovu svih izraženih stavova, definirati prijedlog smjernica o razvoju kakanjskog sporta u kojima će se kazati što više o mjerama unapređenja sporta u Kaknju i koji će biti upućen na razmatranje Općinskom vijeću, a može biti i predmet javne rasprave, uz naznaku da to trebaju biti konkretne smjernice za kraći vremenski period. Zaključeno je i da Sportski savez treba proširiti u smislu učešća finansijera sporta u njegovom radu, te da Sportski savez treba imati jednog profesionalnog uposlenika. Zaključeno je i da se mora početi rješavati problem nedostatka sudija, delegata, kontrolora i članova sportskih saveza na višim nivoima koji su iz Kaknja. Zaključeno je da se trebaju rješavati i problemi velikih sportista koji nakon vrhunskih karijera praktično postaju socijalno ugrožene osobe jer nemaju posao, ako u toku karijere nisu uspjeli potpisati ugovore sa velikim klubovima. Svi učesnici su pohvalili inicijativu načelnika da se organizira ovaj skup. Okruglom stolu su prisustvovali i Mirza Fazlić, savjetnik općinskog načelnika za ekonomiju, Enver Kusić, šef Stručne službe za poslove općinskog načelnika, Ferid Trako, šef Službe za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove, te predsjednici nekoliko klubova političkih stranaka koje participiraju u radu Općinskog vijeća Kakanj. Press služba Općine Kakanj
13

KAKANJSKE NOVINE

INTERVJU
o završetku četverogodišnjeg mandata gospodina Elvedina Šehagića na mjestu direktora JP „Kakanj-sport“ koji je na proteklim izborima postao vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj, odlukom Nadzornog odbora navedenog javnog preduzeća, na mjesto v.d. direktora došao je mr. Irfan Hasagić koji je zaposlenik ovog preduzeća od 2008. godine. Prije toga je radio u Sarajevu na FASTO-u u periodu 1996-2008. Magistrirao je 2003. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu. Razlog za intervju je početak upitne sezone skijanja, odnosno zimovanja na zimovalištu Ponijeri, jer je poznato da ski-liftovi na Ponijerima pripadaju JP „Kakanjsport“. Gospodine Hasagić, evo uskoro će mjesec dana kako ste imenovani za v.d. direktora JP „Kakanj-sport“. Kakvo ste stanje zatekli na novom radnom mjestu? - Na osnovu odluke Nadzornog odbora 5.12.2012. godine, imenovan sam za v.d. direktora JP „Kakanj-sport“. Iako sam uposlenik ovog preduzeća, po dolasku na ovo mjestu sam se počeo upoznavati sa trenutnom situacijom u preduzeću, najviše u polju papirologije i dokumenata koji mi nisu bili dostupni i poslovima koje do tada nisam obavljao. Još uvijek nisam dobio sve što bih trebao dobiti u jednoj normalnoj primopredaji. Prije svega, mislim na dokumente koji sadržavaju informacije o stanju blagajne, potra14

P

živanje, dugovanja i sve ono što čini poslovanje jedne firme. Evidentno je da smo u ovom kratkom vremenu uspjeli utvrditi veoma loše finansijsko stanje preduzeća. Naši uposlenici, neki tri a neki i četiri mjeseca, nisu dobili plate. Isto tako, neki radnici nisu pet mjeseci dobili topli obrok. Dugovanja našeg preduzeća prema dobavljačima su preko 35.000 KM, dugovanje za grijanje je preko 25.000 KM, već duže vrijeme se ne uplaćuje osiguranje radnicima... Stanje ne bi bilo ovakvo da korisnici usluga preduzeća „Kakanj-sport“ izmiruju svoje obaveze i dugovanja prema preduzeću. Tu najviše mislim na dugovanja naših sportskih klubova. Postoje i klubovi koji krajnje profesionalno i rade i podmiruju svoje obaveze prema ovom preduzeću. Sigurno je jedan od razloga dugovanja prenapuhani budžet Općine i neisplaćeni novac koji je obećan tim klubovima, pa kako nije njima, nije ni nama. Sportski klubovi bilježe cca 85.000 KM duga prema JP „Kakanj-sport“. Ovo su još uvijek svježi detalji i ja se

KAKANJCI ĆE SKIJAT
nadam da ćemo mi zajedno sa klubovima naći zajednički jezik i da ćemo taj problem riješiti na najbolji način. Isplatom ovih sredstava preduzeće bi se dobro pokrenulo, prije svega mislim i na plaćanje neizmirenih plata uposlenicima ustanove. Ono što može obilježiti rad ovog preduzeća za ovu godinu je sigurno rekonstrukcija Sportske dvorane? - Ono što je dobro u posljednjem periodu je rekonstrukcija Sportske dvorane koja sada pruža mnogo bolje usluge i uvjete treniranja. Svi radnici ovog preduzeća su uradili lavovski dio posla te smo zahvaljujući ličnom zalaganju radili ono što smo i trebali i ono što nismo. Samim tim, dvorana pruža profesionalne usluge. O tome moraju brinuti i sportaši jer bi sada trebali voditi računa i održavanju dvorane. Zamolio bih sve sportske klubove, a najviše Rukometni klub da

Mr. Irfan Hasagić, v.d. direkto

Najvažniji događaj ove godine je rekonstrukcija Sportske d

Hasagić: Utvrđeno veoma loše finansijsko stanje pr

Ponijeri imaju šta ponuditi, ali za ponudu je potrebno i ulaganje

očuvaju ovu dvoranu. Svjestan sam da na svojoj opremi moraju nositi ljepilo na patikama. Malo domaćinskiji odnos ne bi škodio jer su boje jako osjetljive. U sklopu preduzeća se nalazi i ski-lift na Ponijerima. Da li je ova sezona bila upitna s obzirom da je bilo mnogo problema pred prvi snijeg? - Prošle godine je zimska sezona u Kaknju na Ponijerima bila jako dobra, jer smo imali i dosta snijega. Ski-lift koji smo dobili donio nam je dosta problema. Jako je star, jako ga je teško održavati i jako je skupo održavanje. Sam ski-lift teško može poslovati. Ne mogu oni biti rentabilni ukoliko nema popratnih sadžaja. Kod nas to još uvijek nije ni regulisano. Kroz određene subvencije i takse se to rješava u svijetu. Praksa je bila da se ski-lift za vrijeme maja i juna obiđe i pripremi za narednu ski sezonu. U 2012. godini ništa od toga nije urađe-

no. Ratrak ko mo nije upa dnjeg snijega marta 2012. se tiče lifta, n žavan od zad odnosno od tog perioda urađeno. Ovo smo jednosta ni u nevjero uslovima. Ob općinskog Sportski sav smo na vrije sezonu. Nam treba 20.000 smo započe Mi u decem jedan odre sredstava te pomoć kako započeli. Sv spremni i ko kako bismo k jed. Nama je ponski kabal metara bez k ne može da f ja se moram z vovremenoj općinskom naravno d RMU, Rudstro za izgradnju i koji su u jedn

KAKANJSKE NOVINE

broj 204, 01.01.2013.

TI ZA NOVU GODINU
nergiji riješili ovaj problem. Sigurno da razlog neodržavanja leži i u periodu rekonstrukcije Sportske dvorane oko koje smo svi bili zauzeti. Mi planiramo Novu godnu dočekati sa ski-liftom i skijanjem na Ponijerima. Mi ćemo sigurno od 100% napraviti 120%. Radimo sve da lift bude osposobljen i siguran. Imamo brojne sadžaje i radimo stalno na proširenju. Moram napomenuti da veliki ski lift ne može raditi bez malog. On nam je potrebniji. Mnogo više možemo novca ostvariti kroz mali ski lift najviše gledajući školu skijanja. Mi obučavamo djecu skijanju, oni uče i koriste mali ski-lift. Jednog dana kada ih pripremimo, postat će odlični skijaši i koristit će veliki ski lift. Ponijeri imaju šta ponuditi, ali za ponudu je potrebno i ulaganje. Mislite li da će načelnik sa Vijećem biti naklonjen ovom preduzeću, odnosno šta mislite koliko će pomoći njegov rad? - Ja vjerujem da će načelnik i Vijeće učiniti sve da ovo preduzeće prevaziđe krizu i da nam pomogno onoliko koliko mogu. Općinski načelnik je već pokazao dobru volju i ja mu se zahvaljujem. Mi imamo realnu priču da će načelnik u skladu sa mogućnostima da nam pomogne da stvar ide naprijed. Mi ćemo u Sportskoj

or JP „Kakanj-sport“ Kakanj

INTERVJU
je odigrana odbojkaška utakmica Challenge kupa na kojoj je realno bilo oko 250 posjetilaca. Na pojedinim medijima stoji informacija da je bilo 500 posjetilaca. Nama to pravi problem jer imamo priču da smo prodali veliki broj karata. Pazite, u Dnevnom avazu piše da je bilo 700 gledalaca. Zamolio bih medije da budu malo objektivniji kad je u pitanju oglašavanje o broju ljudi koji posjećuju utakmice. Odmah po Vašem dolasku uveli ste i neke male novine, ali veoma interesantne. O čemu se radi? - Na svakoj utakmici naći neke svoje idole kao što smo mi nekad imali svoje Delibašiće, Sušiće i tako dalje. Mi ćemo se truditi da pravimo bolje aktivnosti. I na Ponijerima pravimo odlične sadržaje. I za kraj, spomenuli ste vrlo interesantno razvojno područje„Ljetnog turizma“ na Ponijerima. O čemu se radi? - Većina kakanjskih klubova se tokom ljetnih priprema odmara i priprema na Ponijerima. Nama fali jedan ozbiljan objekat koji bi bio u sklopu da li javnog preduzeća da li privatno, da im ponudi ono što posjetilac traži, ambijent, ponudu, uslu-

dvorane koja sada pruža profesionalne uslove sportašima
dvorani raditi sve kako bismo to pokrenuli. Naglašavam da smo lift ostavili u lošem stanju i da nam treba mnogo više kako bismo obnovili staru opremu. Radimo na dvije strane, organizujemo sportske aktivnosti u dvorani, i ujedno pripremamo ski-lift za ovu zimsku sezonu. Bez pomoći Općine i društva imat ćemo težak put da sve ovo ostvarimo. Izabrani ste za v.d. direktora u trajanju od 60 dana. Šta biste vi uradili u narednom periodu ukoliko biste ostali na toj funkciji, odnosno šta biste savjetovali Vašem nasljedniku? - Mogu poručiti svakome ko bude na mjestu direktora, da zadrži status Sportske dvorane, da se popune termini u prijepodnevnim satima. Raditi na popunjavanju praznog prostora, organizacija priredbi, koncerata, vidjeli smo kako je odlično organizovan ovaj koncert za Dan rudara, zatim organizacija različitih kulturnozabavnih večeri. Zajedno sa caffeom „Europa“ nudi prostor za kreiranje različitih događaja. Kakva je Vaša saradnja sa medijima? - Sa medijima u biti imamo jako dobru saradnju. Svi kakanjski mediji aktivno prate naše aktivnosti i ja sam im na tome jako zahvalan. Međutim, moram skrenuti pažnju na još jednu bitnu stvar. Nedavno

reduzeća

oji mi koristialjen od zaa, od mjeseca godine. Što ni on nije odrdnjeg snijega d marta. Od a ništa nije om sezonom avno zatečeovatno lošim bavijestili smo načelnika i vez kako bieme započeli ma za početak 0 KM kako bieli ovu priču. mbru imamo eđeni priliv očekujemo i o bismo ovo vi radnici su ooperativni krenuli naprie otuđen nal dužine 450 kojeg ski lift funkcioniše i zahvaliti praj intervenciji načelniku i irektorima roja i Zavoda i urbanizaciju noj lijepoj si-

Rekonstrukcija Sportske dvorane omogućila mnogo bolje usluge i uvjete treniranja

djelimo nagrade kako bismo što bolje promovisali Sportsku dvoranu i zimovalište na Ponijerima. Dođimo na utakmice sa prijateljima ili ako smo roditelji s djecom, sportistima je potrebna naša podrška. Nemojte se previše obazirati na igrače jesu li oni iz Kaknja ili nisu, oni igraju i nose boje za Kakanj. Ukoliko nema publike, takmičenja gube smisao. Mislim da možemo izdvojiti jednom ili dva puta sedmično po sat i pol vremena da odemo u dvoranu i povedemo našu djecu koja će možda u tim sportistima

gu, prostor za rekreaciju i odmor. Ponijeri pružaju idealnu lokaciju i za bavljenje biciklizmom, planinarenjem i ostalim ljetnim aktivnostima. Pojedini privatnici su blizu da postignu takvo nešto i blizu su da postignu dobar rezultat i ponude bogat program te im se ja zahvaljujem. Ja bih zamolio sve one koji imaju bilo kakav interes na Ponijerima a da im naša firma pomože pomoći, ja ih pozivam i moja su vrata otvorena za saradnju. Razgovarao Emerin Ahmetašević
15

broj 204, 01.01.2013.

KAKANJSKE NOVINE

KULTURA

USKORO OTVORENJE DIJELA ZGRADE PS KAKANJ
Dana 18.12.2012. godine, u prostorijama Policijske stanice Kakanj, policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Bečirović Fahrudin održao je radni sastanak sa komandirom ove policijske stanice Buza Esnafom, njegovim saradnicima, te šefovima odsjeka za administraciju i podršku Kakanj, Čaluk Hajrudinom i Amidžić Mehom. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnom stanju bezbjednosti na području općine Kakanj, aktivnostima koje se sprovode kako bi se osigurao što veći stepen lične i imovinske sigurnosti građana, kao i sigurnosti u saobraćaju, te planiranim aktivnostima policijsk ih službenika u narednom periodu, a povodom vjerskih i novogodišnjih praznika. Takođe, razgovaralo se i o stanju i aktivnostima koje se realizuju kada je u pitanju izdavanje ličnih dokumenata građanima, kvaliteti usluga, mogućnostima za unapređenje istih, te aktuelnim projektima. U tom kontekstu, poseban akcenat je stavljen na aktivnosti koje se poduzimaju na izgradnji i opremanju zgrade nove Policijske stanice Kakanj, te stvaranju pretpostavki za stavljanje u funkciju jednog dijela zgrade u skorije vrijeme. Naime, početkom januara 2013. godine, predviđeno je opremanje i otvaranje lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u suterenu i prizemlju novoizgrađene zgrade, u kojim prostorijama bi bile smještene službe Odsjeka za administraciju i Odsjeka za podršku Kakanj, a koje bi bile izmještene iz prostora koje trenutno koriste. Time bi se umnogome poboljšali uslovi za rad službenika navedenih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona, a korisnicima usluga olakšale procedure rješavanja po njihovim zahtjevima. Bolji uslovi za rad značajno će ubrzati provedbu administrativnih procedura, d o k će gra đ a n i m a omogućiti ugodniji boravak u prostorijama prilikom ostvarivanja njihovih prava iz nadležnosti MUP-a. Nakon sastank a, prisutni su obišli prostorije nove zgrade Policijske stanice Kakanj, te se na licu mjesta upoznali sa aktuelnim radovima. Tom prilikom, nisu krili zadovoljstvo kvalitetom i dinamikom dosadašnjih radova na izgradnji nove zgrade Policij-

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnom stanju bezbjednosti na području općine Kakanj

Nova zgrada PS Kakanj u čiju je izgradnju do sad uloženo oko 730.000,00 KM

Tokom obilaska prostorija nove zgrade PS ske stanice Kakanj, od suterena, prizemlja, istaknuvši zahvalnost 3 sprata i potkrovlja, što općinskim institucija- ukupno čini 1.200 kvama, posebno javnim dratnih metara koripreduzećima „Vodo- s n o g p r o s t o r a . I z kom“, „Grijanje“ i „Elek- Budžeta Zeničko-dotro-Kakanj“, na susretlji- bojskog kantona je do vosti i pomoći u što sada, za navedene svrbržem osposobljavanju h e, i zd vo j e n o o k o i obezbjeđivanju uslova 730.000,00 KM, a u naza rad u navedenim rednoj godini je planiprostorijama i time rano izdvajanje i preoomogućavanju skorijeg stalih sredstava za kopuštanja u rad istih. načni završetak ove N o v o i z g r a đ e n a zgrade, u iznosu od oko zgrada Policijske stani- 350.000,00 KM. (Ured ce u Kaknju sastoji se policijskog komesara)

Kanalizaciona mreža u Brnju završena, u Alagićima, Sopotnici i Barici, u okviru radova na izgradnji vodovoda, preostalo još instalirati pumpe
Završeni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Brnj. Radove je izvodilo JP “Vodokom” Kakanj. Ukupna vrijednost radova iznosila je 29 403,71 KM. U okviru radova na izgradnji vodovoda Alagići, ukupne vrijednosti 78 273,57 KM, završeno je betoniranje rezervoara, a izvršena je i nabavka pumpe koja će biti instalirana kada to dozvole vremenske prilike. I za vodovode u Sopotnici i Barici (Bištrani), nakon što su ranije izvršeni radovi, nabavKAKANJSKE NOVINE

Zabilježeno tokom radova u Brnju ljene su pumpe, a postavljanje pumpi zavisi od vremenskih prilika. U toku su i radovi na izgradnji vodo-

16

voda Brus u vrijednosti od 39 249,26 KM, te radovi na izgradnji kanalizacije Malješ (vrijednost radova iznosi 28 482,95 KM). Završeni su radovi na odvodnji podzemnih voda na lokaciji Poduzetničke zone “Vrtlište”. U toku su pripremne aktivnosti (tenderska procedura u Agenciji za vodno područje rijeke Save) za izvođenje radova na čišćenju korita rijeke Bosna uzvodno od Mosta zlatnih ljiljana. Press služba općine Kakanj
broj 204, 01.01.2013.

Stvarni život ili facebook, je li to isto?
vo jedne šaljive priče. Znam, svi su navikli na jad, na one male depresivne tekstove u kojima će se svako pronaći ili bar solidarisati s nekim sebi bliskim ko se osjeća baš tako, jadno. Ali eto, ja odlučih da napišem nešto čemu će se svi smijati. Ali, kako napisati nešto šaljivo, nešto što će svi shvatiti kao šalu i ne vidjeti ništa loše u tome, a da bude stvarno, kako bilo šta napisati u ovom “nestvarnom” životu punom samo onoga što se zove “politika”... Vrijedi svakako pokušati, naravno moramo se smijati malo al’ na čiji drugi račun nego na tuđi. Evo, upravo prije neki dan javi mi se prijateljica koja je imala tako neke ideje kako izaći iz depresije zbog propale veze, izgubljene ljubavi, prošlosti. Pokušala sam da je utješim, ali naravno bezuspješno. I onda sasvim slučajno “naletim” na sliku sa jako impresivnim tekstom ispod. Pisalo je: “Živiš, živiš, živiš, i onda se udaš”. To ju je znatno oraspoložilo a i mene je, jer sam se ja taj dan osjećala isto kao i ona. Pa sam baš taj dan odlučila malo “prekopati” internet, ili kako se to kaže popularno “surfati” malo u potrazi za rješenjem. I et’ nađoh neke zanimljive stvari, ohrabrujuće. Međutim, ipak poslije dugog traženja odgovora na pitanje „možemo li bez muškaraca“, dođoh
broj 204, 01.01.2013.

KOLUMNE
ku. Ta druga je bila efikasnija, a odlučila sam da ukinem prvu odluku i da živim dan za danom, jer tako je najsigurnije, niko nije pametan da bi isplanirao šta sutra, jer je ovaj današnji vakat jednostavno odnio sve pozitivno i normalno. Čak i želju za humorom, smijanjem i pisanjem nekih vedrijih tekstova od ovoga. Ali eto, opet ne treba se čovjek žaliti, jer ipak bolje biti pijan nego star i opet je bolje biti sam nego u lošem društvu. I ne d’o Bog gore i na zlo da ne ok rene, bolje muško nego “anam one”, žene sa ženama, muški sa muškima. E, tada bi vrag tek odnio šalu, zato kažem ne treba nam ni humor, jer nedjeljom je uvijek “Lud zbunjen normalan”, a kad to pogledate može vam biti za cijelu sedmicu. Zato živite, uživajte, kad je potrebno životarite, ali nikako nemojte biti ono što niste zarad nekog popularnog statusa ili “lajka” na facebooku koji nam sve više i više krade život i zatvara nas u sobe kao kakve zatvorenike osuđene na doživotnu robiju ili u lakšoj mjeri osuđeni na uvjetnu kaznu ili kućni pritvor. Samo što se mi nećemo naći u poznatim “žutim” novinama na naslovnim stranicama nego će nam život samo proći tek tako, bez smisla, okovan malim kompjuterskim monitorom i zelenim kružićima koji znače “život” a zapravo smrt ;). I da više ne pametujem, samo da kažem nešto “poučno”. Volite sve što vole mladi, idite vani, grudvajte se na +40 i sunčajte se na -25, samo nemojte da vam se život svede na tipkanje i želju za pravim zagrljajem umjesto onog “srceta” okaćenog na zid drage vam osobe...

Povratna karta
d kad je svijeta i vijeka zna se da suđenog ne odabiremo razumom, već jednostavno duša zatreperi, srce prepozna ONO NEŠTO. I to je to, ne razmišljamo previše i jedino u šta smo sigurni je da bez nje ili njega ništa ne bi imalo smisla. Eh da… I sve se desi tako brzo, spontano i tek poslije, dugo, dugo poslije, motamo film i vidimo realnost. Baš tako… Kao da je jučer bila ta 2005. kad se ON pojavio u mojoj podstanarskoj studentskoj sobici sa prstenom u ruci. “Hajmo” - samo je izustio ne skidajući pogled sa mog uplašenog lica. Upao je tako u moj život nakon 2 godine nejavljanja. Upao je tako u moj sređen život. Posao, momak, apsolventski staž… Sve sam imala… Osim njega. I bila sam sretna… Dok se ponovo nisu pojavile te plave oči. Sledila sam se. Nisam ni plakala ni smijala se i zadnjim atomom snage izgovorila sam NE. “Ne” za koje sam znala da će biti konačno. Razišli smo se bez riječi pozdrava. A šta i reći kad je toliko toga bilo među nama i kad je toliko toga rečeno, a još više toga ostalo neizrečeno. Mladi smo se upoznali, različite živote živjeli, voljeli se preko telefona i pisama, rijetko viđali… Ma nije moglo potrajati… Opravdavala sam svoju odluku. Bila sam jaka i ponosna na sebe sve naredne dane. Život je tekao dalje… I bilo je emocionalnih padova, ali tekao je dalje… Dan za danom. Slike su se smjenjivale u mojoj glavi, osjećaji mi pritiskali dušu… Smiješila sam se sve manje. I znala sam… Napravila sam životnu grešku. Odjednom je sve ono ružno izblijedilo, svi strahovi i zebnje su nestale. Sve što sam imala u svom “sređenom” životu je izgubilo smisao. Bila je jesen, ružna i hladna, kad sam sjela u autobus Sarajevo - Kakanj. Kako sam se samo gorko nasmijala kada me kondukter pitao želim li povratnu kartu ili u jednom smjeru. Povratnu molim… Eh… Put je trajao dugo, dugo, dugo… Nisam znala šta ću mu reći, nisam znala ima li nekoga, prošlo je ipak dosta vremena. I konačno Kakanj… Pa mala cesta… Pa ulica Osmana Džafića… Mala kuća… ON. Danas, 4 ljeta poslije, moja povratna karta je neiskorištena na dnu ladice, moj suprug i mala curica spavaju u susjednoj sobi, a ja se evo prisjećam tog dana kada je ljubav pobijedila. I zasigurno znam… Sve bih opet isto ponovila. Zauvijek tvoja…M.
17

O

Piše Maja Hodžić

E

Ilma Topalović do zaprepaštujućeg podatka da podataka zapravo nema. Čak ni “moćni” Google nije mogao ponuditi neku kvalitetnu informaciju. Uh, to je bio momenat kada shvatih da nama ženama ne preostaje ništa drugo nego da se sve po starom dobrom bosanskom običaju: udamo. Znam, sad sam srušila mnogobrojne iluzije mnogim djevojkama koje vole samostalni život bez muškaraca, al’ s njima kad im zatrebaju. Ali, šta ćete, tako vam je to, baš kao kad se pitate šta je starije, kokoš ili jaje. Da, to su neka pitanja koja zaista nemaju odgovor, ili ga imaju, ali nas ne zadovoljava onako kako bismo to mi željeli. I onda nakon mnogobrojnih konsultacija sa samom sobom donijela sam jednu bitnu, životnu odluku. I da vam odma’ kažem, pokajala sam se čim sam je naglas izgovorila. Kao što rekoh, odluka se sastojala u tome da je ipak bolje sve što radim, raditi neovisno o drugima, pa čak ponekad neovisno i o razumu slušajući samo srce i sa više realnosti, tj. bez virtuelnosti, odnosno facebooka. Ali, onda se pojavio on, jedan “virtuelni” momak, pa muško k’o muško, slatkorječivo i zavodljivo, a žensko k’o žensko... Možete pretpostaviti kako je to završilo. I onda ponovo odma’ nakon te odluke odlučih da donesem još jednu odlu-

KAKANJSKE NOVINE

SPONZORIRANO

Podizanje svijesti o nužnosti ranog otkrivanja karcinoma dojke
Već treći mjesec Udruženje žena Općine Kakanj (UŽOK) realizira projekat podizanja svijesti kod žena o nužnosti i prednostima ranog otkrivanja karcinoma dojke l Do sada su izvršene edukacije u 12 mjesnih zajednica, kojima je prisustvovalo 506 žena
O korisnosti ranog otkrivanja karcinoma dojke Udruženje žena općine Kakanj (UŽOK) do sada je organizovalo 12 predavanja, u: Desetniku, Crnču, Bijelim Vodama, Kučićima, Brnjicu, Velikim Trnovcima, Koprivnici, Bičeru, Lipnici, Donjem Kaknju sa naseljenim mjestima Jahorina i Tičići, i u Bilješevu sa naseljenim mjestima Lučani i Gora. Ovim je predavanjima prisustvovala 506 žena. Edukacija žena o nužnosti ranog otkrivanja raka dojke biće održana i u ostalim mjesnim zajednicama na području općine Kakanj. U pripremi su predavanja u Bjelavićima, gdje se očekuje dolazak žena iz Brežana i Haljinića. Zatim se planira edukacija za žene Čatića, Vehaba, Hrasna, Obara, Bukovlja, Zgošće i Povezica. Predavanja će biti održana i u dvije mjesne zajednice sa užeg područja gradskih naselja u Kaknju 1 i Kaknju 2. ■ Na selu veći interes žena Tokom do sada održanih edukacija ili u fazi priprema za njeno održavanje iz UŽOK-a su primjetili da žene urbanog područja pokazuju manje interesovanje za ova predavanja. Žene iz ruralnih područja više su zainteresirane, stiče se utisak da o sebi vode više brige i da je osnovni cilj ovog projekta, podizanje svijesti o važnosti samopregleda dojki, postigao potpuni efekat kod žena na selu, što je za svaku pohvalu. Istovremeno, žene će steći dovoljno znanja o samopregledima kako bi u slučaju eventualne potrebe mogle pravovremeno djelovati i zaustaviti karcinom. ■ Žene su počele ozbiljnije misliti o sebi Neumorna aktivistkinja ovog udruženja Munevera Zečević nam je rekla: - Mi smo planirali da edukacijom bude obuhvaćeno 400 žena. Međutim, nakon dvanaest predavanja imamo evidentirano 506 Munevera Zečević žena koje su prisustvovale veoma stručnim i korisnim predavanjima. To znači da ćemo do kraja realizacije projekta znatno premašiti planirani broj žena za edukaciju. Procjenjujemo da će to biti preko hiljadu žena. I ne samo to, ovaj odziv potvrđuje da su žene podigle nivo samosvijesti i ozbiljnije počele razmišljati o vlastitom zdravlju i vlastitom spašavanju života. Radujemo se što je to tako, a posebno smo sretne što je to u našim ruralnim područjima. ■ Priznate stručnjakinje – vanjske saradnice UŽOK-a Edukaciju na ovu temu vodi mr.sci.dr. Muvedeta Lemeš, koja je od strane UŽOK-a angažovana kao spoljni stručni saradnik. Njen višegodišnji profesionalni rad u ovoj oblasti loVildana Neimarlija gičan je slijed priključivanja ovom projektu kakanjskog UŽOK-a. Sve što žene trebaju znati o samopregledu dojki, o prepoznavanju karcinoma dojke, o preventivi i liječenju, sve to doktorica Lemeš, pristupačno i lako razumljivo pojasni tokom ovih predavanja. Pored toga, iz UŽOK-a su za razgovore sa ženama i savjetovanje, angažirali

UŽOK u edukativnoj akciji

Pripremio Adib Zekić Foto Mirsad Mujagić

Edukacija u Crnču

Edukacija u Brnjicu

Edukacija u Donjem Kaknju

Edukacija u Bilješevu psihologinju i psihoterapeutkinju Vildanu Neimarlija. Njena je uloga da ženama na ovim predavanjima kaže kako i šta učiniti u trenutku spoznaje, ako bi eventualno pronađena kvržica tokom samopregleda, mogla biti začetak karcinoma. Savjeti psihologinje Neimarlija o reakcijama u prvom trenutku i ponašanju u okolini od velike su koristi za pravilan odnos prema sebi i drugima, a sve sa ciljem lakšeg i bržeg ozdravljenja.
broj 204, 01.01.2013.

KAKANJSKE NOVINE

Muvedeta Lemeš i žene tokom predavanja
18

Sa predavanja u Bilješevu
Na edukaciji koja je održana u Bilješevu bilo je oko 50 žena. U jednom trenutka kada je psihologinja Vildana Neimarlija, govorila o pravilnom prihvatanju prve spoznaje o mogućem kar-

Tokom predavanja u Bilješevu, jedna od žena je prekinula psihologinju Vildanu Neimarlija, i rekla : „To se meni dogodilo“
cinomu dojke, jedna od žena Hanifa Saluković je prekinula i rekla: „To se meni dogodilo, ja sam opreisana“. Evo šta je Hanifa rekla u toj priči: “Osjetila sam bolove i tri-četiri dana nisam otišla doktoru, a trebala sam odmah. Istog trenutka, kada su mi doktori rekli potpisala sam se za operaciju. Nisam se ni sekunde mislila. Ja sam riješila pa šta Bog da. Evo peta godina, hvala Allahu ja sam prezadovoljna. Sada znam da je najvažnije biti hrabra i opuštena. Neuroza mi ne paše. Dok smo zdrave nama je skupo platiti pregled. Hoćemo sve drugo i ćilim i storu, hoću da promijenim i ovo i ono, a zdravlje zapostavimo i kada ga izgubimo onda nam više ništa osim golog života nije važno”. Ubrzo nakon ove priče završena je edukacija u Bilješevu. Pitali smo još jednu od prisutnih žena, kako je doživjela ovo predavanje: “Ranije sam o svemo ovome čula ponešto, ali ovo predavanje puno mi više znači od svega što sam do

„To se meni dogodilo“...

SPONZORIRANO

Hanifa Saluković

Fatima Selimović

sada znala. Sad znam šta trebam raditi i kako se ponašati u različitim situacijama vezanim za ovu bolest. Preporučila bih svim ženama da dođu na ovakve sastanke, da slušaju doktorice, da odu na preglede”, rekla nam je Fatima Selimović.

Spriječiti, otkriti, liječiti
Štampano izdanje o samopregledu dojki, sprječavanju pojave karcinoma, njegovom eventualnom otkrivanju i liječenju besplatno se dijeli ženama koje dolaze na edukacije u mjesne zajednice
U ok viru realizacije projkta Podizanja svijesti žena o nužnosti ranog otkrivanja karcinoma dojke, Udruženje žena Općine Kakanj (UŽOK) štampalo je publikaciju u kojoj je sadržano sve najosnovnije što bi svaka žena trebala znati o pravovremenom otkrivanju ove bolesti. Žene koje dolaze na predavanja, organizovana na cijelom području općine Kakanj, dobijaju besplatno ovu publikaciju. Munevera Zečević, kaže da je ova publikacija „Nastojanje da se na bilo kakav način djeluje na činjenicu da je ovo vrijeme u kojem se nažalost bilježi porast oboljenja žena od karcinobroj 204, 01.01.2013.

Publikacija

UŽOK zahvaljuje Američkom narodu i Ambasadi USA u BiH
Kao bezbroj puta do sada, Sjedinjene Američke države i njihove različite državne i nevladine organizacije su pokazale veliki interes za unaprjeđenje kvaliteta života u Bosni i Hercegovini. Pri tome uvijek su prepoznali opću društvenu korist za sve građane i sve narode u našoj zemlji. Jedan od projekata kojeg je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država prepoznala sa svim njegovim univerzalnim, a posebno humanim ciljevima je i projekat Udruženja žena Općine Kakanj – UŽOK, o podizanju javne svijesti o nužnosti ranog otkrivanja raka dojke. U ime žena koje žive na području općine Kakanj, a koje će biti obuhvaćene edukativnim programom o raku dojke i koje će biti podvrgnute preventivnim kontrolnim pregledima, neizmjerno smo zahvalni američkom narodu i Ambasadi USA u Sarajevu, kažu iz Upravnog odbora UŽOK-a.

ma dojke. Zato smo sadržaj ove brošure učinili dostupnim najširoj populaciji u našoj zajednici, a prevashodno ženama“. U sadržaju publikacije koja nosi naziv Rak dojke... spriječiti, otkriti, liječiti... dati su odgovori na pitanja šta je rak dojke, koliko je to često oboljenje, koji su rizici nastanka raka dojke, šta smanjuje taj rizik, kako prepoznati rak dojke... Posebno poglavlje u ovoj praktičnoj knjižici je Samopregled dojki. Opisano je i ilustracijama pokazano kako se obavlja samopregled dojki u stojećem, a kako u ležećem položaju. Na stranicama ovog

Naslovna strana brošure: Rak dojke, spriječiti, otkriti liječiti...

edukativnog izdanja data su i uputstva šta žena treba uraditi nakon što napravi vlastiti iskustveni nalaz samopregledom dojki. U svakom slučaju, ova publikacija predstavlja priručnik kojeg bi svaka žena trebala imati u svojoj torbici, kupatilu, spavaćaoj sobi, i to u dobi od dvadesete godine života pa nadalje. Zato aktivistkinje UŽOK-a ovu publikaciju besplatno dijele ženama koje dolaze na edukacije po mjesnim zajednicama.

19

KAKANJSKE NOVINE

Građanima Kaknja čestitamo božićne i novogodišnje praznike

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970

Sretni božićni praznici i sve najbolje u Novoj 2013. godini

KAKANJSKE NOVINE

Sretan Božić i Nova godina
20 broj 204, 01.01.2013.

BESPLATNI MALI OGLASI
Besplatne male oglase možete poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: kakanjske@gmail.com
Nekretnine ■■ Prodajem kuću u Dumancu kod škole. Tel: 066-530-133; ■■ Tražim garsonjeru ili jednosoban stan pod kiriju. Tel: 061-608-059; ■■ Kupujem ili unajmljujem stan površine 50 kvadrata u centru grada. Tel: 062858-492; ■■ Prodajem spratnu kuću, pomoćne objekte i još četiri duluma zemlje, sve u jednoj parceli. Nekretnine se nalaze na putu za Dumanac, neposredno uz petlju autoputa. Veoma povoljno! Telefon:065/983-090; ■■ Prodajem trosoban stan u Ulici Alije Izetbegovića ST-2 (sisulja) 74 kvadrata, dva balkona, renoviran, na prvom spratu. Tel: 061-791-355; ■■ Izdajem garažu pod zakup kod Gradske pekare. Tel: 062-519-671; ■■ Izdajem stan. Tel: 061-932-340; ■■ Prodajem stan 46 kvadrata + lodža 10 kvadrata na 3 spratu u zgradi NTV-IC. Tel: 062-422-953; ■■ Izdajem dva poslovna prostora namještena u ulici Branilaca. Tel: 061-565458; ■■ Prodajem vikendicu Ponijeri/Jejice 40 kvadrata i 600 kvadrata zemlje uz glavni put, voda, struja. Cijena 40.000 KM. Tel: 061-412-796; ■■ Prodajem stan u soliteru S3 na sedmom spratu površine 70 kvadrata. Tel: 061781-370; Vozila ■■ Landrover Džip 4x4 dizel 2.0, 72 KW, model 1998., registrovan do 05/2013.,

full oprema, vlasnik 1/1. Cijena 8.800 KM. Tel: 061-166-610; ■■ Prodajem Seat Ibizu 1.4 MPI, model 1998., registrovana do 05/2013., crna boja, nove zimske gume. Tel: 061-934-690; ■ ■ Prodajem traktor marke Dong Feng 35 ks, model 2006., registrovan trajno. Tel: 062-981-476; ■ ■ Jeta 2 dizel 1.6, model 1987. Može zamjena za kravu. Tel: 061-934-690; ■ ■ Golf Plus 1,9 TDI, model 2005., 77 KW, crvena boja, registrovan do 09/2013. Urađen servis, zeder. Tel: 061-994-694; ■ ■ Prodajem traktor marke Ursuz 335 sa zubačom, plugom i prikolicom kiperkom. Tel: 062-442-172; ■ ■ Prodaja: BMW 320 dizel, model 2001., full-oprema. Cijena 9.000 KM. Citroen C-4 1,6 HDI, model 2006., registrovan, tek uvezen, full-oprema. Cijena 10.600 KM. Tel: 061-162-382; ■ ■ Prodajem Peugeot 405 dizel, model 1999., tek registrovan. Cijena 3.500 KM. Tel: 061-409-085; Usluge ■ ■ Vršim servis računara i punim tonere uz garanciju. Tel: 061-253-801; ■ ■ Čuvam starce i djecu. Tel: 063-849382; ■ ■ Vršimo usluge ručnog malterisanja kvalitetno i povoljno. Tel: 061-362-609; ■ ■ Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747; Ostalo ■ ■ Prodajem peć za centralno grijanje jačine 24 kw. Cijena 350 KM. Tel: 062734-062; ■ ■ Prodajem navigaciju „Garmin“, stariji model, ima program za sve europske države uključujući i Balkan. Cijena 150 KM. Tel.064/422-1657;
Trgošped d.o.o. Kakanj tel: 00387 61 772100, fax: 00387 32 559045 www.trgosped.com.ba, e-mail: trgosped@bih.net.ba

■ ■ Prodajem dvije kosilice, jedna sa dvotaktnim motorom, a druga četverotaktni, obje za 200 KM. Tel. 063/443-634; ■■ Prodajem playstation 2 na USB + 2 džojstika. Cijena 180 KM. Prodajem TV. Cijena 120 KM. Sprave za kućnu teretanu. Cijena 600 KM. Sto za fudbal/igrače. Cijena 300 KM. Pikado. Cijena 600 KM. Telefon K850. Cijena 130 KM. Tel: 061788-076; ■■ Prodajem dva potpuno nova odijela broj 54. Tel: 061-585-928; ■■ Prodajem akvarij od 30 litara sa ribicama. Tel: 061-528-893; ■■ Prodajem skije i pancerice. Skije duge oko 180 cm, a pancerice br. 43/44. Cijena 80 KM. Tel: 062-077-089; ■■ Prodajem povoljno dobro očuvanu drvenu stolariju 140x180. Tel: 062-706815; ■■ Prodajem etažnu peć za grijanje 15 KW. Tel: 066-401-604; ■■ Prodajem laserski miš. Tel: 062-514-480; ■■ Prodajem kompjuter i frižider marke Gorenje u ispravnom stanju. Ukupna cijena: 150 KM. Tel: 032-553-540; ■■ Prodajem automatski inkubator marke Morava za leženje pilića kapaciteta 300 komada jaja. Tel: 066-034-120; ■■ Prodajem Sony Playstation 2 u ekstra stanju., vrlo malo korišten. Playstation nije čipovan, ali uz njega dolaze 2 džojstika+memorijska kartica 16 MB+8 orginalnih igrica. Cijena 120 KM. Tel: 062-078-601; ■■ Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; 2. januara 2013. godine navršava se 40 dana otkako je na Ahiret preselio
KAKANJSKE NOVINE 21

OGLASI/SJEĆANJE

Novo: Građevinski materijali
Popust na gotovinsko plaćanje 3% Besplatan prijevoz kupljene robe

Sretan Božić i Nova godina
broj 204, 01.01.2013.

Iz ponude izdvajamo: • sve za vrt • boje i lakovi • mašine i alati • vodomaterijal • centralno grijanje • keramika i sanitarija • građevinski materijali

MUHAMED ZAIMOVIĆ,
sin Osmana Život je prolazan, ali sjećanje je vječno. Neka ti Allah, dž.š., podari lijepi Džennet. Porodica Hasanović

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 22

broj 204, 01.01.2013.

Amar Jašarspahić Gile, kakanjska „Zvijezda Granda“
Kad smo dogovarali intervju sa Amarom Jašarspahićem Giletom, očekivali smo standardnu proceduru. Međutim, malo je reći da smi bili iznenađeni kada je Gile poslao prijatelja vozača po našu ekipu. Došavši na dogovoreno mjesto, uslijedilo je drugo iznenađenje: Mini koncert samo za nas! Mali podrum bez grijanja je mjesto gdje počinje svaka priča o Giletovim nastupima, uspjesima, planovima. Nakon što nas je sve zagrijao svojim taktovima, spremno je odgovarao na naša pitanja. Svi znaju ko je Gile sada. Reci nam ko je bio Gile prije ove priče sa Grandom? - Gile je bio i ostao običan momak. Star 22 godine, ekonomski tehničar, student prava, konobar. Momak koji voli pjesmu, društvo, dobre derneke. U zadnje vrijeme se pjesmom bavim, ali planiram, kad sve ovo završi, vratiti se na studij. Kada i kako si se počeo baviti muzikom? - Muzikom se bavim zadnje 4 godine, a krivac da sve to ode u javnost je moj prijatelj Palja. Naslijeđen talenat ili? - Za svoj talenat kao i za mnoge druge lijepe stvari u životu mogu zahvaliti svojoj mami. Da li si se prije prijavljivao na neka takmičenja ili učestvovao na nekim manifestacijama? Ne, nikada. I ovo je počelo kao jedna velika šala, pokušaj bijega od svakodnevnice, da se nešto dešava. Nisam ni
broj 204, 01.01.2013.

ESTRADA

ULAZAK U FINALE JE NEŠTO ŠTO REALNO OČEKUJEM I ČEMU SE NADAM
slutio da će poprimiti ovolike razmjere. Sjedili smo jedne noći i slučajno na internetu vidjeli da je u toku audicija za „Zvijezde Granda“ i da je ostala još samo jedna, ona u Zrenjaninu. I onda opet Palja, hajde i hajde! Bilo nam je dosadno tih dana, pa sam rekao: “Pa, eto hajde”! Ostalo znate. Da li ti je naporno prelaziti toliki put? Beograd je ipak daleko? - Ni najmanje. Uvijek me prati dio mog društva i put nam kroz šalu i pjesmu prođe brzo i ugodno, tako da nema nikakve potrebe za odmorom kad stignemo u Beograd. A nisam ni išao tako često. Nemam nikakve obaveze po pitanju boravka tamo, osim kad su nastupi. Zašto si se odlučio za Grand kada slična takmičenja imamo i u BiH? Zašto to “hajde” nije bila ideja za neki naš grad? - Kao što sam i rekao, sve se desilo slučajno, bez nekih velikih planova. Mada, iskreno, mislim da Grand ima bolji marketing i veću gledanost, pa ne mislim da sam pogriješio. Imaš li neka ograničenja od strane Granda dok si pod ugovorom s njima? - Imam. I jako su strogi po pitanju toga. Ne smijem se pojavljivati na televiziji i šta god da radim moram se njima prvo javiti. Imam menadžera koji odobrava ili ne odobrava moje nastupe. Čak i za humanitarne koncerte koji su mi posebno važni moram tražiti dozvolu. Imaš li donatore ili bilo kakvu finansijsku Ibrahimović iz Niša, izuzetan pjevač i čovjek! Kada ponovo nastupa tvoja grupa na takmičenju? - Ponovo pjevam 29.12. i to u duetu sa Radom Manojlović, što mi je posebna čast. Kako si prihvaćen od strane ostalih takmičara, obzirom da si iz druge države? - Odlično! Nisam imao nijedno negativno iskustvo ni od strane takmičara niti bilo koga drugog. Iznenadio sam se koliko su društveni i otvoreni. Čim dođem, odmah zovu da se ide negdje, svira, zeza, druži... Imaš li angažmane ovih dana? - Jedva stižemo sve! U zadnjih dana bili smo u Tuzli, Mostaru, Zavidovićima, Vitezu… Često sviramo i u našem Kanom. Drago mi je što ću među prvima imati čast svojim sugrađanima čestitati Novu godinu! Koji su Giletovi planovi za 2013. godinu? - Rad, rad i samo rad! A onda lijepo ljeto i Budva! I konačno pitanje koje ljepši dio populacije čeka: imaš li djevojku? - Imam djevojku već odavno. Njeno ime ne bih otkrivao, ali želim naglasiti da se radi o veoma dobroj i strpljivoj osobi koja ima razumijevanja za moja česta odsustvovanja i koja me podržava u svemu što radim. Pratiš li Denialov rad i šta misliš o njemu? - Denial je moj dobar prijatelj i odličan pjevač. Nastavi li raditi ovim tempom, pred njim je

Amar Jašarspahić Gile Za našeg Amara Jašarspahića možete glasati slanjem poruke na broj telefona 091 410 701.
pomoć koja pokriva troškove koje takmičenje nosi sa sobom? - Imam. Imam i to toliko da sam neke i odbio, jer zaista nemam tolike troškove koliko sponzora mi se nudi. Oni koji mi redovno pomažu su: BEGED, GMK, DEELA, Centrotrans, Caffe Fiera. Ponudili su se i Delibašić poliuretani, pekar Delibašić, DELTA PETROL, dr. Škaljo… Nadam se da mi neće zamjeriti ako sam nekog izostavio. Od srca im se svima zahvaljujem. Kakve su tvoje ambicije vezano za ovo takmičenje? - Mnogo je dobrih pjevača u ovoj sezoni i ulazak u finale je realno što očekujem i čemu se nadam. To bih smatrao svojim velikim uspjehom. Kada je finale i koliko takmičara će biti u finalu? - Finale je u maju 2013. godine. U samu završnicu ulazi 12 takmičara i to 6 djevojaka i 6 muškaraca. Imaš li favorita? - Imam, mada ne znam koliko je moj sud objektivan, jer se radi o momku s kojim se i privatno družim. Denis

Gile sa bendom „Livingston“
knju. Ništa ne bih mogao bez mojih prijatelja koji čine moj bend “Livingston” i prate me na mojim putovanjima. Smeta li ti medijska pažnja i prepoznavanje na ulici? - Ne smeta ni najmanje, ali ipak neke granice moraju postojati. Kako ćeš provesti Novu godinu? - Opet radno, ali sa u ž i t k o m . P j e va ć u u svom gradu, na otvoresjajna karijera. Poruka čitaocima? - Hvala Vam svima na velikoj podršci koju mi nesebično pružate. Bez Vas moj rad ne bi imao nikakvog smisla. Hvala Giletu na ugodnom druženju. Kakanjske novine mu žele puno sreće u narednom radu kao i sve najljepše povodom njegovog skorog rođendana (30.12.) Razgovarala Maja Hodžić
23

KAKANJSKE NOVINE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton OPĆINA KAKANJ OPĆINSKI NAČELNIK

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Zenica-Doboj Canton MUNICIPALITY KAKANJ MAYOR OF MUNICIPALITY

Alije Izetbegovića 123.; Telefon:+387 32 771 800; 032/771801; Fax: 032/771 803

Novogodišnja čestitka
Protekla godina ljudima je donijela puno životnih iskušenja. Hrabar čovjek prihvata izazove i zna da se zabrine nad problemima, ali isto tako zna zabrinutosti dati tek toliko vremena koliko je dovoljno da sagleda ozbiljnost problema. Nakon toga zabrinutost prerasta u snagu koja je potrebna kako bi se odlučno uhvatilo u koštac sa životnim nedaćama i iskušenjima. Premda je ovo period teške životne svakodnevnice, svojim sugrađanima želimo pred nastupajuću Novu 2013. godinu poslati poruku optimizma, snage, odlučnosti i naše spremnosti da učinimo sve kako bismo u Kaknju unaprijedili kvalitet života. U svim našim aktivnostima snagu crpimo iz odlučnosti građana Kaknja koji se nikada, pa i u onim najtežim vremenima, nisu mirili sa krizom i nedaćama, već su odlučnim radom uspijevali opstati i krenuti naprijed. Stoga smo odlučni da sve što budemo radili za dobrobit Kaknja bude u dosluhu sa građanima Kaknja i da zajedno činimo snažnog pokretača promjena na bolje za sve nas, a posebno za našu djecu. Sa ovakvim porukama istinske odlučnosti, snage, volje, htijenja i optimizma, građanima Kaknja upućujemo srdačnu novogodišnju čestitku.
KAKANJSKE NOVINE

Poštovani sugrađani!

Sretna Nova 2013. godina i neka Novu godinu obilježi naše zajedništvo, kontinuirana komunikacija, otvorenost i odlučnost što će sigurno rezultirati napretkom u našoj zajednici.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Slaven Katičić
24

Općinski načelnik Nermin Mandra
broj 204, 01.01.2013.

SPORTSKI PREGLED IZMEÐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić; Foto: Mirsad Mujagić

SPORT

U Kaknju održana „Noć borilačkih vještina“
Kick box klub Fight-Borba po treći put, sa uspjehom, organizator noći borilačkih vještina l Mnogobrojnu publiku oduševile borbe
Dana 17.12.2012. godine, u Kaknju je drugi put zaredom, a treći put u organizaciji k ick box k luba „Fight-Borba“ iz Kaknja, održana „Noć borilačkih vještina“. Pred gotovo do posljednjeg mjesta ispunjenom dvoranom u Kaknju, u koju je za ovu priliku došlo oko 800 gledalaca, održano je 7 borbi i to 4 u kategoriji kick boxa, te tri u kategoriji judoa. Na samom otvaranju večeri, voditelj programa Emerin Ahmetašević, publiku je upoznao sa historijom kick box kluba „FightBorba“, da bi se nakon toga u ringu, na defileu, pojavili i takmičari koji su nastupali u pomenutim borbama, a oni su: Aldin Alić, Muamer Šabić, Hamza Ahmetspahić, Abid Čatić, Ermin Delić, Zikret Hasanica, Aldin Vunić, Vedin Islamović, Nehru Hrvat, Dino Šabanović, Denis Halilović, Nerdin Fejzović, Ermin Bečirović, te Amir Solak. Nakon defilea boraca, uslijedilo je i zvanično otvaranje ove manifestacije, a nju je otvorio načelnik opštine Kakanj, te jedan od pokrovitelja manifestacije Nermin Mandra, koji je ovom prilikom pohvalio nastojanja ovog kluba da održi kontinuitet i trađer, bila jasno primjetna i bolja fizička te tehnička pripremljenost domaćeg borca, što je na kraju i presudilo pa je Ermin Bećirović zasluženo savladao Solaka i pobijedio u „ljepotici“ večeri. Na samom kraju manifestacije predsjednik kick box kluba „Fight – Borba“ iz Kaknja, Selver Mujagić, istakao je svo zadovoljstvo organizacijom i spektaklom koji se održao ove noći u Kaknju, te iskoristio je priliku, za naše novine, i zahvalio sponzorima i to: načelniku opštine Nerminu Mandri kao generalnom pokrovitelju, generalnom

Nehru Hrvat je jednoglasnom odlukom sudija bio bolji od Dine Šabanovića

diciju održavanja ove manifestacije, te je organizatorima poželio i to da i naredne godine uspiju održati ovu manifestaciju. Također, načelnik je borcima poželio dobre borbe i pobjede u pomenutim dvobojima. ■ Najmlađi takmičari nastupili u prvim borbama, karate klub „Sakib Bitić-DSM Trade“ u revijalnom programu U trećoj po redu „Noći borilačkih vještina“, prvi su u ring izašli judaši Hamza Ahmetspahić te Abid Čatić, a iza njih su, u prvoj kick box borbi nastupili Aldin Vunić te Vedin Islamović. U jednom sjajnom dvoboju koji je trajao tri runde i jedan i drugi borac pokazali su dosta mnogobrojnoj publici u dvorani. Ipak, na samom kraju jednoglasnom odlukom sudija pobjedu je uzeo Aldin Vunić. Nakon ovih borbi u

ringu su se pojavili članovi karate kluba „Sakib Bitić-DSM Trade“ koji su u revijalnom dijelu programa izveli performans za publiku. ■ Publika s nestrpljenjem čekala šlager večeri Nakon što je KK„Sakib Bitić-DSM Trade“ izveo svoju tačku, u ringu su se pojavili judisti Muamer Šabić i Ermin Delić koji su prezentovali svoje znanje iz judoa, a nakon njih ring su preuzeli Nehru Hrvat i Dino Šabanović. U jednom sjajnom meču koji je trajao pune tri runde, publika je mogla da vidi mnoštvo dobrih udaraca, a na kraju meča, sasvim zasluženo odlukom sudija slavio je Nehru Hrvat. Nakon ovih borbi, taekwondo klub „Nur“, u revijalnom dijelu, izveo je svoj performans. U petom dvoboju večeri nastupili su judaši Aldin Alić te Zikret Hasanica, a nakon njih u ringu su

se pojavili Denis Halilović i Nerdin Fejzović. Nošen frenetičnom podrškom sa tribina, domaći takmičar, mladi Nerdin Fejzović stigao je do pobjede, i to nakon tri runde, te nakon sjajne borbe, čime je nastavio, nakon prošlogodišnje pobjede, sa dobrim nastupi-

Detalj sa meča Solak (lijevo) - Bećirović (desno)

ma na ovom turniru. Nakon ove dvije borbe, uslijedila je dodjela zahvalnica te nabrajanje sponzora manifestacije, a kao šlager večeri predstavljena je borba između domaćeg takmičara Ermina Bečirovića te Amira Solaka. Bećirović je tijekom cijele borbe jasno pokazao ko će na kraju odnijeti titulu pobjednika, te je, tako-

sponzoru diskoteci „Ara“, sponzorima: Trgošped, DSM Trade, MGM Farm, Zaimović d.o.o, mesnicama Zmajevac, caffeu Boem, frizerskom salonu Crni, te ćevabdžinici Bosna 1. Medijski pokrovitelji ove manifestacije, pored naših novina bili su još i: NTV IC, Vi-Net, Radio Kakanj te portali KakanjX, i Kakanj live.
25

broj 204, 01.01.2013.

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

Košarkaši KK Kakanj „skinuli skalp“ Borcu iz Banja Luke, Zrinjski ih izbacio iz Kupa
Košarkaši KK Kakanj nastavili su sa dobrim igrama na svome terenu. Izabranici trenera Mulića imali su pravi niz utakmica, u kojem su odigrali tri susreta, s tim da je susret protiv Zrinjskog računat i kao Kup utakmica. U prvom od pomenutih duela ekipa KK Kakanj na svome terenu dočekala je jaku ekipu Radnika iz Bijeljine te su nošeni na krilima mladog Muflizovića stigli do pobjede rezultatom 93:85. U jednoj sjajnoj predstavi pred oko 400 gledalaca domaća ekipa bolje je otvorila susret, te je u jednom momentu imala i 10 poena prednosti, ali se na poluvrijeme otišlo rezultatom 42:41. dove, a ekipa KK Kakanj počela pokazivati kontinuitet dobrih igara, što svakako raduje domaće igrače, u nadi da se neće ponoviti sezona 2010/2011. kada je ekipa KK Kakanj ekspresno ispala u niži rang takmičenja. Dokaz tomu bila je i utakmica u kojoj je ekipa KK Kakanj ugostila ekipu Borca iz Banjaluke, te pred oko 500 gledalaca slavila, u jednoj dramatičnoj utakmici, rezultatom 77:75. Gosti iz Banja Luke tijekom cijele utakmice bili su konkretnija ekipa, a to se osjetilo i na rezultatu gdje su gotovo permanentno imali vodstvo od početka do kraja susreta. U jednom momentu ta prednost

Tabela Košarkaškog prvenstva BIH Sve do posljednjeg pe- dogovoru klubova i kao rioda utakmica je bila u Kup utakmica. U jedegalu, a onda je Mufli- nom nadasve zanimljizović serijom trojki do- vom duelu, bolji su bili veo ekipu KK Kakanj na domaći koji su na kraju 10 poena prednosti, a krunisali bolju igru iz ekipa KK Kakanj dobila prve i treće četvrtine te su na kraju slavili rezulutakmicu. Nakon toga KK Ka- tatom 86:80. Ek ipa kanj putovala je u goste Zrinjskog na taj način ekipi Zrinjskog, a ova prošla je u četvrtfinale utakmica bodovana je Kupa BIH te ubilježila za prvenstvo, a shodno važne prvenstvene bo-

iznosila je čak i 12 poena, ali je ekipa KK Kakanj dobrom igrom, posebno u drugom poluvremenu preokrenula rezultat te je minutu i pol prije kraja utakmice imala 4 poena prednosti. Gosti su imali posljednji napad za eventualnu pobjedu ili pak produžetke, ali nisu imali sreće pa je ekipa KK Kakanj slavila rezultatom 77:75. Kod ekipe KK Kakanj najzaslužniji za pobjedu bili su Hadžifejzović sa 16, te Muflizović sa 15 poena, dok su dobar učinak imali još i Begovac te Suljagić koji su postigli po 11 poena. U redovima gostiju najviše su se istakli Trikić i Blanuša koju su postigli po 17 poena.

Odbojkaši Kaknja neprikosnoveni, ŽOK Kakanj upisao prvu pobjedu
Odbojkaši OK Kakanj su nakon poraza u prvom kolu od ekipe Jedinstva iz Brčkog nanizali 11 uzastopnih trijumfa, a trijumfovali su i u prvoj utakmici četvtine finala Kupa BIH, a uzvrat istog odigrat će za vrijeme pripreme ovog izdanja novina. U prvom od pomenutih susreta ekipa OK Kakanj gostovala je u Domaljevcu te savladala istoimenu ekipu rezultatom 3:0, a najbolji dokaz superiornosti ekipe OK Kakanj u ovom susretu je i činjenica da su domaći igrači osvojili samo 43 poena u ovom susretu. Nakon toga ekipa OK Kakanj na svome terenu ugostila je ekipu Mladosti u okviru četvrtine fina26

Ekipa RK Kakanj u strahovitim problemima
Ekipa RK Kakanj nalazi se u teškoj situaciji. Pored problema u rezultatskom smislu nad ovim klubom su se nadvili i problemi vezani za finansije, bojkote, povrede ključnih igrača, a sve to se na kraju odražava i na rezultate. Ipak, nešto više oko ekipe RK Kakanj ostavit ćemo za naredne brojeve, a u ovom vrijedi napomenuti da je između dva broja ekipa RK Kakanj odigrala i posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva, i to na gostovanju u Gradačcu, gdje im je protivnik bila istoimena ekipa. Domaća ekipa predvođena reprezentativcem BIH Damirom Doborcem slavila je rezultatom 43:31, a Doborac je u ovom susretu postigao 16 pogodaka. Ovom pobjedom ekipa RK Gradačac osvojila je jesenju titulu, a ekipa RK Kakanj ostala je zakovana za sam dno prvenstvene ljestvice sa 1 pobjedom te 12 poraza. Ekipu RK Kakanj od sigurne zone dijeli 12 bodova, te će u nastavku polusezone imati težak, mogli bi smo reći gotovo nemoguć zadatak, pokušati zadržati mjesto u Premier ligi BIH za rukometaše.
broj 204, 01.01.2013.

Odbojkašice ŽOK Kakanj proslavljaju pobjedu nad ekipom Jahorine
la Kupa BIH te ih u jednoj dobroj utakmici, pred oko 250 gledalaca uspjela savladati rezultatom 3:1. Nakon utakmice protiv Mladosti ekipa OK Kakanj ponovo je bila domaćin, a na svome terenu ugostili su ekipu Lukavca. Neiskusna, i nekvalitetna ekipa Lukavca u Kaknju nije imala šta tražiti pa je ekipa OK Kakanj ekspresno došla do pobjede rezultatom 3:0

čime je sačuvala prvo mjesto ispred ekipe OK Jedinstvo Brčko. Ekipa OK Kakanj će 26.12. odigrati revanš susret četvrtine finala Kupa BIH protiv ekipe Mladosti u Brčkom. Ekipa ŽOK Kakanj tek je u okviru 12. kola Premier lige BIH za odbojkašice uspjela da dođe do prve prvenstvene pobjede. Iako su tijekom prvih 11 kola imale priliku za to, na prvu pobjedu čeka-

lo se sve do ovog kola, kada je u Kaknju gostovala ekipa Jahorine. Domaća ekipa ŽOK Kakanj tijekom cijelog susreta bila je bolji protivnik, a predvođena sjajnim, u ovoj utakmici, trojcem OžegovićRedžo-Srebrenica Kakanjke su slomile otpor gošći te došle do zaslužene pobjede rezultatom 3:0. U narednom periodu ekipi ŽOK Kakanj predstoji grčevita borba za što bolji plasman pred Play out koji će se igrati nakon regularnog dijela sezone, a prema pokazanom u utakmici protiv ekipe Jahorine, ekipa ŽOK Kakanj definitivno ima kvalitete da ostane u Premier ligi BIH za odbojkašice.

KAKANJSKE NOVINE

Omladinska Akademija (OA) Kakanj završila Taekwondo klub „Nur“ jesenji dio takmičenja u Superligi BIH organizovao polaganje
Utakmicom X kola Superlige FBiH za odbojkaše, koje je odigrana 15.12.2012. godine protiv OK ¨Jedinstvo¨ u Tuzli, ekipa OA Kakanj završila je jesenji dio takmičenja u Superligi BIH. Ekipa OA Kakanj ubjedljivo je savladala ekipu OK Jedinstva 0-3 ( 18:25 , 18:25, 17:25). Za OA Kakanj nastupili su: Lepić, Antunović, Srebrenica, Selimović, Škulj, Vehab, Lukić, Buza, Goralija, Šljivo, Alagić, Sužanj i Helja. Odbojkaška Akademija Kakanj sa ovom pobjedom zaključila jesenji dio prvenstva, zauzevši visoko treće mjesto, iza OK Bosna iz Kalesije i OK Breza iz Breze. U klubu slijedi pauza od dvije sedmice, poslije koje kreću pripreme za nastavak prvenstva, koje će donijeti veoma neizvjesnu utrku za prvaka Superlige FBiH, iz koje se ulazi u Premijer ligu BiH. Nastavak prvenstva je 24.02.2013. godine, a naši odbojkaši biće domaćini Bosni iz Sarajeva.

SPORT

učeničkih pojaseva
Mušija i Fejzić dobili trenersku licencu i certifikat, a Sumeja Mujić uspješno položila ispit za sudca III klase

TKD Centar dobio sudije, veća zvanja, a trener Denis Knežević trenerski certifikat i crni pojas Drugi dan
U organizaciji Taekwondo saveza BiH, 15.12.2012. godine održana su dva važna događaja. Za isti dan održano je polaganje za majstorska zvanja (crne pojaseve) u Bijeljini i seminar za sudije u Sarajevu. Na seminaru za sudije klub “Centar” je imao dva kandidata, Dejan Krličević i Semir Imamović. Seminar je trajao dva dana gdje su kandidati kluba “Centar” uspješno položili svoje licence i tako postali licencirani suci Taekwondo saveza BiH. Taekwondo klub “Centar” Kakanj je na sudijski seminar poslao dva kandidata, dok je na polaganje za crne pojaseve poslao tri kandidata. Na polaganju za veća zvanja izašao je 51 kandidat od kojih su 36 položili. Ispred

kluba “Centar” sva tri kandidata su položila veća zvanja. 1. Dan su položila braća Mirza i Said Sikira, dok je treći kandidat bio trener kluba Denis Knežević koji je imao polaganje za trenere i tako položio crni pojas 2. Dan. Trener kluba “Centar” je uspješno položio i trenerski seminar koji je u organizaciji Svjetske taekwondo federacije i Olimpijskog komiteta BiH organizovao Taekwondo savez BiH. Seminar je trajao 10 dana a naš Kakanjac je uspješno položio licencu koja je potpisana od strane predsjednika svjetskog Olimpijskog odbora Žak Rog-a, što je zaista jedno veliko priznanje za našeg mladog ali veoma uspješnog trenera taekwondoa.

broj 204, 01.01.2013.

Dana 15.12.2012. godine u Kaknju je po peti put po redu održan judo turnir koji se ove godine održao pod nazivom 5. judo turnir „Kakanj 2012“. Uspješan organizator ovog tradicionalnog turnira bio je judo klub „Kakanj“, a na turniru je nastupilo preko 150 takmičara, iz 14 klubova. Judo klub „Kakanj“ na ovom turniru nastupio je sa 20 takmičara, te su uspjeli osvojiti 10 medalja, i to 4 srebrene i 6 bronzanih. Na turniru su dodijeljene i zahvalnice prijateljima judo kluba „Kakanj“, a iste su dobili Fahrudin Bečirović, komesar MUP-a Ze-do kantona, Mijo

Judo Klub Kakanj po peti put uspješan organizator judo turnira

Od 01. do 10.12.2012. godine, u Sarajevu je održan trenerski seminar u organizaciji Taekwondo saveza BiH. Dva trenera iz taekwondo kluba “Nur”, Halim Fejzić i Haris Mušija, učestvovali su na seminaru i uspješno završili isti dobivši licencu i certifikat trenera. Seminar su vodili majstor taekwondoa iz Koreje gospodin Kim, te profesori sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja iz Sarajeva. Takođe, u organizaciji Taekwondo saveza BiH održan je sudački seminar u Sarajevu i polaganje crnih pojaseva koje je održano u Bijeljini. Iz taekwondo kluba “Nur” na sudačkom seminaru učešće je uzela Sumeja Mujić i uspješno položila za sudca III klase dobivši licencu za narednu godinu. U Bijeljini je održano polaganje crnih pojaseva a iz kakanjskog taekwondo kluba “Nur” tri člana su izašla na polaganje crnih pojaseva 1.dan i to: Adnan Haračić, Armin Hadrović i Fatima Ibrahimspahić. Uz odličnu pripremljenost, navedeni su pokazali visok stepen znanja i svi su uspješno polažu crni pojas, tako da je ovaj klub bogatiji za još tri crna pojasa. U subotu 22.12.2012. godine, u sali OŠ “Hamdija Kreševljaković” održano je polaganje učeničkih pojaseva od 9-1 kupa. Na polaganje pojaseva za viša zvanja u taekwondou izašlo je 41 kandidat, koji su pokazali visok stepen znanja i uspješno položili više učeničke pojaseve.

Detalj sa 5. judo turnira u Kaknju

Aždajić, inžinjer za mašinske poslove pri RMU Kakanj, Džihad Berbić uposlenik pri Opštini Kakanj, te Dženan Hadžić, sportski novinar na NTV IC Kakanj. Najbolji klub na turniru bio je judo klub „Famos“ iz Istočnog Sarajeva, slijede Bosna iz Sarajeva i judo klub „Zenica“ iz Zenice.

41 kandidat pristupio polaganju učeničkih pojaseva
27

KAKANJSKE NOVINE