D

estine

L

iterare

Mesajul care a schimbat omenirea*
(fragment)
„Am hotãrât sã mã adresez vouã, locuitori ai planetei Pãmânt. Puterea mea este nesfârºitã! Vã poruncesc: Sã nu mai existe hotare, sã trãiþi cu toþii în pace ºi armonie! Nu mai tolerez rãzboaie, nu mai tolerez minciuna ºi hoþia, nu mai tolerez crima! În aceastã clipã, când mã adresez vouã, elimin toþi rãufãcãtorii în acþiune de pe planetã. Reduc cel mai înalt munte ºi cea mai mare adâncime! Sã vã temeþi de puterea mea! Nu are importanþã cum vã arãtaþi supunerea ºi cum vã rugaþi nouã, numai sã îndepliniþi ce v-am poruncit! Atât am avut de spus...”
Cum nimeni de pe planetã nu a putut înregistra Mesajul, variantele reproduse în ziarele de diferite limbi ºi acceptate de guverne, de cultele religioase etc. au fost puþin diferite. Iatã varianta acceptatã majoritar în limba englezã:

„I have decided to address you, people of the World. My power is endless ! I command: Borders must disappear, and you must all live in peace and harmony. Wars will not be tolerated. Lies will not be tolerated. Thieves will not be tolerated. No crime will be tolerated. In this instance, as I address you, I will eliminate all wrongdoers in action around the World. I will also lower the highest mountain and rise the deepest ocean, to demonstrate my powers. There is not important how you pray and worship Us; just obey Our commands. This is all...” Cutremurele care au precedat prin mulþimea de pe strãzi, care dintr-un cavou sãpat adânc în ºi urmat Mesajul, lumina orbi- alerga spre locurile degajate. Cei pãmânt. Apoi, brusc, totul a toare care a invadat planeta, vo- care se aflau în zone rurale au revenit la normal, dacã a mai cea puternicã pe care a auzit-o ieºit din case, împânzind grã- putut ceva sã se numeascã fiecare pãmântean în limba sa dinile ºi ºoselele. Camioanele, normal. Vântul ºi-a reluat suflamaternã, au înmãrmurit orice autobuzele, trenurile, automo- rea, lumina a revenit ca înainte suflare omeneascã. O voce cu bilele, motocicletele, toate s-au de Mesaj, pãsãrile ºi-au reluat rezonanþe metalice, dar foarte oprit înainte de Mesaj. Tot ce zborul. Oamenii, dupã înmãrclarã ºi impunãtoare! miºca s-a oprit. Electronii, parcã, murirea din timpul Mesajului, cât Tãcere adâncã a urmat ime- ºi-au încetat salturile între orbite; ºi din timpul cutremurului de diat ce pãmântul a încetat sã mai orice aparat electric sau elec- dupã Mesaj, înspãimântaþi, au vibreze; vuietul sinistru al cutre- tronic s-a oprit, orice luminã s-a cãzut la pãmânt, rugându-se fiemurului de dupã Mesaj s-a stins stins. Avioanele aflate în zbor au care în religia sa ºi în limba sa dintr-odatã! Nu s-a produs niciun planat, în secundele cât a durat maternã. Unii plângeau, alþii îºi accident, nici în timpul cutremu- Mesajul, cu motoarele oprite, dar þineau mâinile la ochi, neputânrului care a precedat Mesajul, niciunul nu s-a prãbuºit. Pãsãrile du-ºi reveni. Timpul pãrea tumenici dupã. La început, cei aflaþi cerului ºi-au întrerupt zborul, fiat! pe strãzi au alergat speriaþi spre aºezându-se în grabã care pe Trecuse mai mult de o orã parcuri ºi locurile îndepãrtate de unde au gãsit un adãpost, fãrã pânã când posturile de radio ºi clãdiri, ca sã-ºi salveze viaþa, în fricã de oameni sau de animale. TV au început sã transmitã ºtirile cazul cã acestea s-ar fi prãbuºit. Vântul a încetat sã mai batã. legate de Mesaj – ºi nimic Cei aflaþi în clãdiri ºi case, în Cutremur, Mesaj, cutremur, altceva. Fiecare pãmântean era zonele urbane aglomerate, au apoi liniºte. O liniºte profundã, convins cã fusese martorul ocuieºit în panicã, amestecându-se ca tãcerea în miez de noapte lar al celui mai mare eveniment

ALEXANDRU CETÃÞEANU (CANADA)
01

al omenirii de la Hristos încoace. Nimeni nu s-a aºteptat, chiar dacã se putea deduce, cã Mesajul a putut fi auzit la fel de toatã omenirea; din cea mai micã insulã din Pacific pânã la Polul Nord, iar de acolo pânã la Polul Sud. Oriunde, pe planetã, s-a auzit acelaºi Mesaj. Chiar ºi cutremurele care au precedat Mesajul, ca ºi cele care i-a urmat – s-au produs pe întreaga planeta la fel, cu aceeaºi intensitate, duratã ºi formã. Aceasta a fost concluzia generalã, cu toate cã nici un seismograf nu a putut înregistra forma undelor de ºoc. Posturile de radio ºi televiziune nu au mai contenit cu ºtirile. Nimeni nu a mai respectat programele prestabilite, toate ºtirile se refereau numai ºi numai la Mesaj ºi la urmãrile acestuia. Unii comentatori vorbeau de Marele Eveniment, alþii de Momentul Zero al planetei, alþii de Apocalipsã. Cine putea sã se mai gândeascã la altceva decât la vocea aceea tunãtoare ce rãmãsese întipãritã în mintea oricãrui om al planetei? Toatã viaþa pãmântenilor de pânã la Mesaj trebuia reevaluatã, pentru a se putea începe o nouã viaþã. Incertitudinea din mintea unora cã ar exista sau nu o Divinitate, care sã impunã cursul vieþii pe planetã, dispãruse. Ce a vãzut, ce a auzit ºi simþit fiecare, nu mai putea fi pus la îndoialã în niciun fel. Cel puþin pentru o bunã perioadã de timp... Imediat dupã Mesaj, cea mai mare bãtaie de cap au avut-o poliþiºtii, ambulanþele, pompierii, care nu puteau face faþã numãrului imens de apeluri despre oameni morþi, descoperiþi în diferite ipostaze, în toate locurile, despre arme de tot felul aruncate pe strãzi, la gunoi ºi oriunde, despre incendii pârjolitoare… Cine mai avea nevoie de arme? În plus, surprizele au fost de proporþii. Mulþi oameni politici, oameni de afaceri, milionari sau miliardari ºi chiar ºefi de state au fost gãsiþi morþi în minutele de dupã Mesaj. Nimeni, absolut nimeni în curs de a comite o crimã
02

D

estine

L

iterare

sau vreo hoþie nu a scãpat de judecata divinã. În unele þãri sau în anumite zone supuse ”dezastrelor” (cu mulþi hoþi, precum în România, de exemplu) a fost nevoie chiar de sprijinul armatei pentru a se aduna cadavrele rãufãcãtorilor în acþiune, cum fuseserã numiþi în Mesaj. În câteva zeci de secunde, cât a durat Mesajul (ºi asupra duratei Mesajului pãrerile au fost ºi au rãmas foarte diferite) s-au înregistrat peste ºase milioane de morþi. În acelaºi timp, pe întreaga planetã, la ore diferite, au pierit rãufãcãtorii din diferite colþuri ale lumii. De aici ºi numãrul diferenþiat de morþi de la o þarã la alta, de la un fus orar la altul. Când s-a auzit Mesajul – exact la ora 12:00 ziua, Eastern Standard Time în USA ºi Canada, era ora 17:00 la Londra, Belfast, Liverpool, Dublin, Casablanca (Marocco), Dakar (Senegal), ora 19:00 la Helsinki, Bucureºti, Athena, Ierusalim ºi Cape Town, ora 20:00 la Moscova, Mecca, Bagdad, Teheran, ora 22:00 în Bombay-India ºi în zona centralã a Rusiei, iar în DaccaIndia era ora 23:00. Mesajul a fost auzit la ora 00:00 la Bangkok-Thailanda, Jakarta-Indonezia ºi în Saigon-Vietnam; în acest timp pentru oraºele Montreal, Toronto, Boston ºi New York era ora 12:00, la Chicago ºi New Orleans era ora 11:00, iar ora 9:00 dimineaþa era pe coasta de vest, respectiv la Vancouver, San Francisco, Los Angeles ºi San Diego. În Beijing, Shanghai, Hong Kong, Saigon era ora 1:00 noaptea, dar o zi mai târziu. Tot o zi mai târziu, ora 2:00 dimineaþa, era la Tokio ºi Yokohama, în Japonia ºi ora 3:00 dimineaþa în Seul-Coreea ºi Melbourne-Australia. Aºa se explicã numãrul diferit de pedepsiþi cu moartea pe planetã, cei mai mulþi aflându-se în marile oraºe. Numãrul morþilor din timpul acþiunilor considerate criminale de divinitate era cu mult mai mic decât al celor ce pieriserã de moarte naturalã sau din cauza unor boli.

Toþi cei pedepsiþi aveau feþele roºii, încât s-a uºurat enorm munca medicilor legiºti. S-a constatat cã toþi aceºtia muriserã de stop cardiac. Cum a provocat Divinitatea acest fenomen este încã un mare mister, pe care nimeni nu ºi-a propus sã-l dezlege. Ce rost ar fi avut! Evident, toate religiile existente în lume au cãutat sã rãspundã, fiecare în lumina învãþãturilor ºi întâmplãrilor prin care au apãrut ºi s-au menþinut, prin ideologiilor lor, la întrebãrile multiple ce se ridicau. Toate au început sã se adapteze la noua realitate. Interesant a fost faptul cã Divinitatea nu a favorizat prin Mesaj în niciun fel o religie sau alta, o ramurã sau alta, o sectã sau alta. S-a ajuns, firesc, la concluzia cã toate religiile sunt acceptate de Divinitatea care a creat Universul ºi pe care îl controleazã, impunânduºi voinþa Sa tuturor creaturilor de pe planeta Pãmânt. Mesajul a fost foarte clar ºi convingãtor. De ce nu ºi-a fãcut cunoscutã voinþa printrun mesaj la fel de clar ºi convingãtor cu douã mii de ani înainte, pentru a se fi evitat atâtea rãzboaie, hoþii ºi crime este greu de înþeles. Dupã 5 ani de la Mesaj, nu mai existã niciun rãzboi, niciun conflict major, nicio crimã – toþi locuitorii Planetei trãiesc într-o armonie perfectã. Dacã Divinitatea ar fi favorizat, cu un cuvânt oarecare din Mesaj, pe cei aproape douã miliarde de creºtini de pe planetã, celelalte 4-5 miliarde de adepþi ai altor religii, sar fi simþit defavorizaþi, vinovaþi poate, ca nu au avut parte de credinþa adevãratã. Chiar dacã nu era vina lor (ei au continuat tradiþia religioasã în care s-au nãscut) cine ºtie ce efecte ar fi produs aceastã preferinþã a Divinitãþii, dacã ar fi existat!… Acelaºi lucru se putea produce dacã ar fi fost favorizaþi, cumva, cei peste 1,3 miliarde de musulmani, or cei aproape un miliard de hinduºi de pe planetã. Iar dacã ne gândim cã din cei douã miliarde de creºtini, aproape un miliard sunt catolici, iar restul pânã

la douã miliarde sunt protestanþi ºi ortodocºi, de partea cui trebuia sã fie Divinitatea? De partea celor 968 de milioane de catolici? De partea celor 465 de milioane de protestanþi? De partea celor 275 de milioane de «alþi creºtini»? De partea celor 217 milioane de ortodocºi? Religia creºtinã este cea mai divizatã de pe planetã, numãrând 17 grupãri principale ºi alte grupãri mai mici. Deci, pe cine ar fi trebuit sã favorizeze Divinitatea, care îi iubeºte la fel pe toþi locuitorii planetei, considerându-i cu siguranþã pe toþi, fiii Ei? Acum, dupã Mesaj, pare ciudat cã nu a existat religie majorã pe planetã care sã nu fie divizatã. Asta nu a însemnat ca Divinitatea sã nu le trateze pe toate la fel, pe toþi oamenii egali. Bunãoarã, ”muslimii” (musulmanii) sau islamiºtii (care sunt poate cei mai puþin divizaþi), împreunã cu gruparea Sunni, întrunesc 940 de milioane de adepþi, urmatã de shiiti, care numãrã 120 de milioane ºi de muslimii Ahmadiyya, cu numai 10 milioane de adepþi. Hinduºii sunt ºi ei divizaþi în Vaishnavites, grupare care întruneºte 580 de milioane de credincioºi, urmatã de Shaiviti – cu 220 de milioane de adepþi, de neo-hinduºi, cu 22 de milioane ºi de Veerashaivas – cu 10 milioane de credincioºi (cifrele sunt aproximative). La budiºti existã cultul major mahayana, care numãrã 185 de milioane de adepþi, cultul theravada, cu 124 de milioane de fideli, cãrora le urmeazã lamaiºtii, cu numai 20 de milioane de suporteri înflãcãraþi. Chiar ºi iudaismul este divizat în credincioºi conservatori, care numãrã aproximativ patru milioane ºi jumãtate de suflete, neafiliaþi sau seculari, în numãr aproximativ egal cu conservatorii, urmaþi de reformaþi – cu aproape patru milioane de adepþi, de ortodocºi, care numãrã peste douã milioane de suflete ºi de reconstrucþioniºti, cu numai 150.000 de

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

fideli. Exista ºi alte religii, cu mai puþini adepþi, precum jainismul, shintistismul, zoroastrianismul, taoismul etc. Ideea este cã oricare religie sau derivatã dintr-o religie este minoritarã pe planetã faþã de numãrul locuitorilor acesteia; fiecare adept al unei religii sau alta, mare sau micã, era convins cã a aderat la cea adevãratã sau cã urmeazã ritualul cel mai bun. Atheiºtii, agnosticii ºi aºa-ziºii seculariºti ai planetei, care numãrã cam 1,2 miliarde de suflete (aprox. 20% din totalul locuitorilor planetei), precum ºi adepþii acelor religii care nu credeau într-o Divinitate creatoare a Universului (rãmânând marea ºi fireasca întrebare – cine a creat Divinitatea?) , au fost cumva cei mai contrariaþi de Mesaj. Ultima frazã a Mesajului - «Nu are importanþã cum vã arãtaþi supunerea ºi vã rugaþi nouã…» (de ce ”nouã”? – foarte mult s-a vorbit ºi se discutã de acest ”plural”) duce spre concluzia cã este mai puþin important,

în concepþia Divinitãþii, dacã aparþii unei anumite religii, cult, rit etc., ci este mult mai important ºi apreciat sã fii cinstit - sã nu furi, sã nu minþi ºi sã nu ucizi. Cu puþine excepþii, toate religiile Planetei propovãduiau aceste valori, dar nu se respectau decât de foarte puþini pãmânteni. Acum, dupã marele eveniment planetar care a fost, este ºi va fi Mesajul, nu mai existã ”rele” pe planeta Pãmânt. Cat timp va dura aceastã liniºte ºi pace globalã? ........................................................

* N.A. În urmã cu mulþi ani, cu ”stângãciile” mele de începãtor în ale scrisului, inspirat de un vis ciudat, am pus pe hârtie - Mesajul care a schimbat planeta, din care publicãm acest fragment. Motivul ? ”Sfârºitul lumii”, subiect la modã în ultimul timp. Nu ar fi ºi acesta un fel de ”sfârºit” ? Oare ce s-ar întâmpla dacã ar avea loc o aºa ”grozãvie”? 03

D

estine

L

iterare

POEMS
Martin Alexander (poet, eseist, traducãtor) s-a nãscut pe data de 20 decembrie 1951, la Bengazi, Libya. Este BA Hons. în englezã, University of Wales (1973); studii postuniversitare în educaþie, University of Wales (1974); MA în limba englezã, Universitatea din Hong Kong (1997). Publicã poezie ºi prozã în prestigioasele reviste ºi ziare: Dimsun (Hong Kong), Asia Literary Review (Hong Kong), Akhabar (Egipt), Pearl River Poem Art Festival (China), Asian Cha (Hong Kong), Fifty-Fifty (Haven Books), Buenos Aires Herald (Argentina), Vientiane Times (Laos), Brink (Hong Kong) etc. Este laureat al Concursului de Prozã Scurtã, South China Morning Post, Hong Kong, 1999. Este nominalizat pe anul 2009 la Premiul Dzanc Book pentru cea mai bunã carte publicatã pe Web. Este autorul poemului Sã supravieþuieºti nopþilor, pentru care compozitorul Phil Tudor a creat muzica spectacolului cu acelaºi nume susþinut de Corul Feminin Kassia în Sala de Concerte a Centrului Cultural din Hong Kong (2005). Selecþii din lirica ºi din proza sa au fost traduse în chinezã, arabã ºi spaniolã. A participat la Festivalurile poetice intemaþinale din Hong Kong, Gonangzou, Curtea de Argeº ºi Cairo. A tradus ºi publicat în englezã volume ºi antologii din lirica chinezã: Aripi de varã, de Zheng Dangi, Douãzeci de Poeþi Chinezi Contemporani (în colaborare cu Zheng Dangi ºi Lua Hui) etc. Bibliografie: Jurnalul prudenþei (prozã) Chameleon Press, Hong Kong, 1999; Secret bine pãstrat, Dimsun, Chameleon Press, Hong Kong, 2003; Luminã perfecta (prozã) Dimsun Chameleon Press, Hong Kong, 2003; Luminiºul (poezii), Chameleon Press, Hong Kong, 2004; Drumul spre muncã (prozã), Asia Literary Review, Hong Kong, 2007; Din toþi rãrunchii, (selecþie) Fifty-Fifty (Haven Books), Hong Kong, 2008.

MARTIN ALEXANDER (HONG KONG)

The light ahead
That light ahead of me was green I swear it was! I know because it made me think of something clear and clean of shards of wave-washed glass of dew-drenched grass of deep green solitary seas where mermaids sleep and dream it made me think of football fields the way turf yields cool and clean beneath bare feet it made me think. of sleep. Its emerald eye became a mouth it spoke aloud and clear and slow I heard that word - there was no doubt that word was Go! Look, I’m a poet - you’re a cop. You think the word it said was Stop? Since when did cops have ways with words? It really wasn’t what you said That light was green. It wasn’t red.

Lumina din faþã
Lumina din faþã era verde Vã jur! ªtiu sigur pentru cã M-a fãcut sã mã gândesc La ceva clar ºi curat La un ciob spãlat de talazuri La iarba umezitã de rouã La verdele adânc al mãrilor singuratice Unde dorm ºi viseazã sirenele. M-a fãcut sã mã gândesc la terenurile de fotbal La felul cum se aºterne gazonul Rece ºi curat Sun tãlpile goale M-a dus cu gândul la somn Ochiul sãu de smarald s-a prefãcut în gurã ªi a vorbit clar ºi rãspicat ªi am auzit ce a zis - nu încape-ndoialã Cuvântul a fost: Mergi! Uite, eu sunt poet; tu eºti poliþist. Dumneavoastrã ziceþi cã el a zis: Stop? De când se pricep poliþiºtii la vorbe? Sigur, nu a fost cum aþi zis - Lumina era verde. Nu roºie.

04

Smashing up the Grand Piano
In Grandma’ s house when we arrived on leave the grand piano yawned and woke from two years’ sleep and bared its gleaming teeth - black-gapped and white sprawled out, a friendly beast across the sunny parlour floor. There was a box of sandstone bricks for building castles by the fire. We had a satisfying way of making thunder for our cannon with a fist of lower keys until the staircase thundered too with Mummy’s tread: “Don’t touch it!” and we stopped. The whole house hummed the taut strings’ tune when Daddy played sonatas on our last night in that room - every note touched lovingly like trembling light and air and Mummy leaned with eyes that gleamed and smiled that wicked smile behind the curtain of her hair. When Grandma died the grand piano swelled its bulk to fill the tiny Highgate flat, absorbed the little light and bullied all the crowded room. Its lid was weighted shut wi1h books and wedding photographs my mum and dad both still alive in black and white, the old ones dead and fading faintly into yellow like the pegs that filled the grand piano’ s wide and sulky mouth. At the end of one summer mum was sick and no-one came to tune the strings. Father banged out booming muffled thunder angry rock and shaky ragtime tunes, the bloody pedal held down far too long. And then the music stopped. My mother died that English spring, the age 1 am today. My father went abroad to work. We cleared the flat. The bits and books were taken home, or sold or carried to the skip that we had hired. We drank. The old piano - Boosey - had a name that fit the time but no-one wanted it or had the room. Some smudgy men appeared and fingered what was left. They wanted fifty quid we did not have to haul it down the path. They’ d take it to the tip, or so they said. It stayed. At first it was screwdrivers and blisters on our palms. The lids. The legs and pedal spindles. The body on the floor and an the length of keys and hammers dragged and twisted out and lugged along the path. Varnish thick with polish, immaculate for all those years - clawed Then other hammers and a borrowed saw. We smashed it up. I keep with me a dozen stubs of keys a memory like my mother’s jaundiced skin. The night before she died her eyes were closed and thunder - really - rolled far off. Of all the many light and loving words she spoke only the last three remain: “Don ‘t touch me”. Half a world and life away my mother’ s wedding photograph is here, upon my wall the eyes alert, direct, not weak; about to wrinkle in a smile, about to reach the mischief round the mouth - about to speak.

Zobind marele pian

D

estine

L

iterare

Când am sosit în casa bunicii, învoiþi de acord, Pianul cel mare-a cãscat ºi s-a trezit Dupã doi ani de somn A zâmbit cu toþi dinþii - negri ºi albi Prãvãlit aºa, ca o prietenoasã jivinã, pe podeaua-nsoritã-a salonului. Era o cutie din plãci de gresie Din care fãceam la gura sobei castele. Aveam Un fel de a ne juca, fãcând sã bubuie tunul Cu pumnul de chei pânã detuna ºi casa scãrii Iar mami bãtea din picior: Ia mâna, iar noi ne opream. Toatã casa þinea hangul acordurilor de pian Când tata ne cânta sonate în ultima noapte petrecutã în camera-aceea Fiecare notã ne-atingea mângâios, de parcã lumina ºi aerul ar fi fremãtat Iar mami ºedea sprijinitã, cu ochii în licãr Zâmbind cu surâsul ei nãrãvaº în spatele cortinei de pãr. Când bunica-a murit, pianul cel mare ªi-a supt burta ca sã poatã sã-ncapã în mãruntul apartament din Highgate; Acolo sorbea toatã lumina ºi împopoþona odaia aceea ticsitã. Capacul sta bine-nchis sub cãrþi ºi sub poze de nuntã. Mama ºi tata, vii încã, în negru ºi-n alb, Ãi bãtrâni, morþi, pãlind pe fondul îngãlbenit asemenea cuielor Care-astupau larga ºi neguroasa gurã-a pianului. La capãtul unei veri, mama s-a îmbolnãvit ªi nimeni n-a mai venit sã acordeze pianul Tata a zdrãngãnit scoþând un sunet înfundat O stâncã furioasã-n cutremur intonând un acord Pedala însângeratã apãsatã prea mult. Apoi muzica a încetat. Mama a murit în primãvara aceea englezeascã, la vârsta mea de acum. Tata a plecat sã lucreze afarã. Am lãsat liber apartamentul Mãrunþiºurile ºi cãrþile au fost duse acasã sau vândute Sau strânse-n dubiþa pe care o-nchiriasem. Am bãut. Vechiul pian Boosey era renumit pe vremea aceea, Dar nimeni nu ºi-l dorea ºi nici loc nu avea pentru el. Niºte beþivani au venit ºi au dosit ce mai era Pe acolo. Cereau cincizeci de parai, pe care Noi nu-i aveam, ca sã-i târascã jos, pe alee. Se lãudau Cã-i vor duce pânã ]a capãtul ei. A rãmas unde era. La început ne-am murdãrit mâinile cu ºurubelniþe. Clapele. Picioarele, tija de la pedalã. Corpul pianului trântit pe pãmânt, Cheiþele toate ºi ciocãnelele târâte, Contorsionate, smulse, de-a lungul aleii. Spoiala groasã-a vopselei - imaculate cândva - era îmbâcsitã. Apoi alte ciocane ºi-un fierãstrãu de-mprumut. L-am fãcut zob. Port cu mine douãsprezece mãnunchiuri de chei. În amintire, aºa, ca pielea gãlbejitã a mamei. Înainte sã moarã ea avea ochii închiºi Iar tunetul - într-adevãr - a bubuit afarã, departe. Dintre toate, multele, Luminoasele ºi drãgãstoasele cuvinte rostite de ea, Mi-aduc aminte de cele din urmã: “Nu mã atinge!” La depãrtare de jumãtate de lume ºi viaþã, Poza de nuntã a mamei se aflã aici, pe peretele meu, Cu ochii vioi, sfredelitori, nevlãguiþi; parcã Gata sã râdã, gata sã fie pe potriva Surâsului ºtrengãresc, gata sã spunã o vorbã. 05

D

estine

L

iterare

On the 30th Floor

La etajul treizeci
Liftul era plin De priviri lãsate în jos Iar în colþ, Rãpãnos, rânjitor, chel, Poate un pic hâtru, Omul cu un singur braþ A dat din cap spre casca din mânã Tãcând când în lift am rãmas numai noi. La etajul douãzeci. El se suci degajat Zâmbind spre geaca-mi de piele Fãcând semn cu degetul mare al singurei mâini Dând din cap, încurajator, Scoase mâna, turând o motocicletã Invizibilã ca ºi braþul pe care nu-l mai avea, Dar negreºit îl simþea la locul lui. Etajul zece. Acolo El a mimat O cãdere-amuzantã ªi, neîndemânatec, fãrã sã-ºi dea seama Se lupta cu nasturii ºi cu cãmaºa, Cu o bucatã de umãr Apoi ºi-a tras gulerul, dezgolindu-ºi coastele Etajul cinci Peisaj selenar, cu mici cratere, Braþul lipsã Lãsase încheietura vârâtã-nãuntru, adânc, clavicula era firavã. De la degetele ºi unghiile care-i lipseau, Pânã la încheietura absentã, Cotul, Grosimea bicepsului ªi locul unde Încheietura umãrului nu mai exista Nu mai rãmãsese nimic numai piele. Doar piele adâncitã-nãuntru. a mai rânjit încã o datã ºi toatã pielea aceea goalã a lunecat uºor înapoi. Etajul trei S-a încheiat la cãmaºã Când lumina a nãvãlit Printre uºile care s-au deschis cu un ºuier Iar înãuntru au nãvãlit mulþimile aflate în pauza prânzului Se holbau toþi înjur Cu feþele albe De atingerea privirilor ªi astfel ocrotiþi De oþelul sticlos Care urca, ei au rãmas Absorbiþi de probleme ªi orbi La negrãita minune A unei Astfel de goliciuni.

The lift was full of down-turned eyes And in the corner, wiry, grinning, bald perhaps a little mischievous the one-armed man nodded at my handed helmet, saying nothing till the lift was empty but for us. On the 20th Floor he shifted comfortably round grinning at my leather jacket one-arm thumbed-up. Nodding encouragingly he stuck out one hand to rev a bike invisible as his missing arm but unequivocally there. The 10th Floor Was where He mimed a comic fall and clumsy, unselfconscious struggled with his buttons and his shirt and strap of shoulder bag then pushed the collar down his naked ribs. The 8th Floor was a lunar landscape, cratered smooth. The missing arm had left its socket sucked right in, right in the collarbone From absent finger-nails to missing wrist elbow bicep thick and then the place where ball-joint’ s gone and nothing’s left just skin. Just skin - sucked in. was thin. brought another grin and alI that naked skin slipped smoothly back. The 3rd Floor He buttoned up his shirt as light carne in through doors that opened with a hiss and lunch-time crowds surged in. They stared about blank-faced without the touch of eye to eye and wrapped around with mirrored steel going up from ground absorbed in busyness and blinded to a speechless rniracle of nakedness like this. 06

D

estine

L

iterare

VIAŢA ÎN FIŞE DE ROMAN
Ancestrala unitate
...O femeie stã în faþa casei sale ºi priveºte înainte; peste supuºi, parcã, ºi peste întinderi. Este aºezatã într-un jilþ, un scaun înalt, cu spãtar. ªi, deºi într-un moment de odihnã, are o þinutã demnã; calmã ºi demnã, ocrotitoare ºi severã, liniºtitã ºi împãcatã cu sine. Mâinile aduse la piept lasã impresia cã ar putea fi vorba ºi de o clipã de meditaþie, de reverie. Trunchiul zvelt, cu forme bine proporþionate, vorbeºte de la sine cã avem de-a face cu o femeie frumoasã. Iatã, în câteva cuvinte – sumare, desigur, ºi niciodatã îndeajuns de expresive – descrierea statuetei descoperite într-un ºantier arheologic din oraºul Drãgãneºti-Olt. Descoperitorul ei, Traian Zorzoliu – profesor, pictor ºi director al Muzeului din localitate; arheolog împãtimit – mã ajutã sã înþeleg valoarea acestei descoperiri de excepþie. Reþin, astfel, faptul cã este vorba de o aºezare neoliticã târzie, cea mai mare, sub formã de movilã, descoperitã pânã acum în judeþul Olt. Cercetãri de câþiva ani au adus noi contribuþii privitoare la cultura materialã ºi spiritualã a purtãtorilor civilizaþiei neolitice Sãlcuþa, din zona de contact cu civilizaþia Gumelniþa, ale cãrei influenþe se simt, de altfel. Cu prilejul sãpãturilor, a fost dezvelitã în întregime o mare locuinþã de suprafaþã; cele 19 vase de lut gãsite aici, din care ºapte întregi (o adevãratã comoarã) sunt frumos ornamentate, unele cu motive ce duc cu gândul la începuturile ceramicii româneºti. S-au mai aflat, de asemenea, douã greutãþi duble pentru rãzboiul de þesut vertical, precum ºi numeroase unelte de stilex, os, cupru. Dar ceea ce a impresionat pânã la uimire este descoperirea statuetei. Interlocutorul meu, un om obiºnuit cu viaþa noastrã de acum câteva mii de ani, mãrturiseºte cã-i tremurau mâinile ºi sufletul la aceastã ineditã întâlnire. Figurina antropomorfã, din lut ars, reprezentând o femeie – deºi la sfârºit de neolitic, iatã, matriarhatul îºi spune totuºi cuvântul! – este de o înaltã realizare artisticã. Mai în glumã, mai în serios, subliniind cã descoperirea aparþine unor populaþii strãvechi, Traian Zorzoliu (de altfel, ºi un talentat scriitor) deschide volumul I din „Istoria culturii ºi civilizaþiei”, al lui Ovidiu Drâmba, ºi citeºte dintr-o „Jataka” indianã – legende circulând cam în aceeaºi perioadã cu frumoasa descoperire – un paragraf consacrat descrierii femeii. Îl reproduc, ca pe un omagiu adus artistului anonim care a modelat atât de mãiestrit lutul acela fierbinte, acum douã mii ºi ceva de ani: „La început, când Tvaºtri, creatorul divin, voi sã creeze femeia, îºi dãdu seama cã folosise toatã plãmada pentru crearea bãrbatului ºi cã nu-i mai rãmãsese nimic. Dupã ce se gândi, fãcu precum urmeazã: luã rotunjimea lunii ºi întortochetura plantelor agãþãtoare, îndãrãtnicia cârceilor volburii ºi tremurul firelor de iarbã, mlãdierea trestiei ºi farmecul florilor de lotus, privirea blândã a cãprioarei ºi înverºunarea cu care se apãrã albina, bucuria zglobie a razelor de soare, plânsetul norilor ºi nestatornicia vântului, sfiiciunea iepurelui ºi înfumurarea pãunului, moliciunea pufului de papagal ºi duritatea diamantului, dulceaþa mierii ºi cruzimea tigrului, cãldura focului ºi rãceala zãpezii, vorbirea gaiþei ºi gânguritul dulce al porumbelului, perfidia cocorului ºi fidelitatea raþei sãlbatice ºi, amestecând toate acestea la un loc, fãcu femeia ºi o dãrui bãrbatului”. Cam aºa trebuie sã fi arãtat modelul ce i-a slujit genialului nostru artist anonim. Dar nu doar valoarea artisticã face sã ne cutremurãm de emoþie la întâlnirea cu aceastã descoperire. Statueta de la Drãgãneºti-Olt încheie un triunghi cu totul ºi cu totul semnificativ pentru istoria poporului român. Un triunghi ale cãrui vârfuri bat înseºi punctele cardinale ale existenþei noastre milenare. Este vorba, mai întâi, de Gânditorul (ºi Soþia sa) de la Hamangia. Apoi, de celãlalt Gânditor – aidoma Hamangiei – de la Târpeºti, judeþul Neamþ. Iar acum, în sfârºit, rãspunde ºi sudul cu o „piesã” pe mãsurã: Domniþa de la Drãgãneºti-Olt, realizatã artistic la nivelul Gânditorului de la Hamangia, are chiar ºi aceeaºi înãlþime cu el: exact 11 centimetri ºi 5 milimetri. O frumoasã coincidenþã? Nu doar atât. O semnificativã descoperire! O semnificativã dublã descoperire. Mai întâi, un aspect ce þine de gradul înalt de civilizaþie al strãvechilor locuitori de pe aceste pãmânturi, al strãmoºilor noºtri. Toate aceste figurine reprezintã omul în ipostaze esenþiale, vizând mai ales meditaþia. Apoi – ºi aceasta reprezintã elementul esenþial – faptul cã s-au descoperit, s-au aflat, care va sã zicã, în locuri diferite, de la un capãt la altul al þãrii, aratã cã încã de atunci exista, în ceea ce ne priveºte, o unitate. O unitate ancestralã, a cãrei desãvârºire, pe parcurs, în timpurile moderne, ale fiinþei naþionale, înseamnã un fapt de la sine înþeles.

ION ANDREIÞÃ (ROMÂNIA)
07

D

estine

L

iterare

Roata ºi lutul
Se ºtie, roata constituie întâia mare izbândã a omului. Dacã unealta – poate întâia piatrã scrijelitã stângaci – i-a întãrit braþul, afirmându-l pe verticalã, descoperirea roþii avea sã-i uºureze definitiv existenþa. Roata aceea de început – desprinsã poate din trunchiul unui copac fulgerat de furtunã ori din rostogolirea unui bolovan ce-i va fi rãnit picioarele – a însemnat pentru strãmoºul nostru întâiul adevãrat pas spre progres. Un pas, un singur pas, dar uriaº cât o istorie. De atunci ºi pânã astãzi, roata ºi-a aflat trebuinþã în mai toate îndeletnicirile; de la maºina cu abur ºi cel dintâi vehicul de transport pânã la zborurile interplanetare. ...Meditam la toate acestea, rezemat cu fruntea de uºorul unei ferestre hurezene, ademenit de murmurul sacadat al roþii de olãrit, petrecut din milenii pânã la noi. Meditam la toate acestea în universul de trudã ºi mister al meºterilor hurezeni, care stau calmi pe scãunelul lor de stejar lustruit ca palma – ºi de sub mânã li se strecurau corãbioare de lut. Meditam – ºi gândul nu mai putea rezista ispitei de-a înþelege în acest ritual una din cele mai fericite împerecheri ale roþii: cu lutul. Pentru un popor de oameni ai pãmântului, din care ºi-au tras întotdeauna hrana, odihna ºi trãinicia, împerecherea aceasta dintre roatã ºi lut înseamnã mai mult decât efectul ei concret, utilitar. Iatã, ochiul minþii pãstreazã imaginea unei familii de sat strânsã roatã în jurul mesei scunde, rotunde, cu trei picioare, aºteptând ca mama sã rãstoarne ciorba aburindã în strachina aºezatã exact în centrul mesei. Credeþi, oare, cã þãranul – chiar la acea datã, cu o stare oricât de precarã – nu-ºi putea îngãdui mai multe blide pe masã? Cu siguranþã, da. Dar strachina, bulgãrele acesta de pãmânt împrumutând forma roþii, era de fiecare datã una singurã pe masã – unica – pentru cã îndeplinea ºi o funcþie spiritualã: de uniune ºi coeziune a familiei, asigurându-i ºi în felul acesta trãinicia în timp. Secole de-a rândul, imaginea aceasta – a mesei þãranului, devenitã ritual mãcar o datã pe zi – s-a petrecut aidoma însuºi sensului vieþii unui popor de þãrani iubitori de pãmânt, de glie. Azi, desigur, alte accesorii au pre08

luat funcþia utilitarã a tradiþionalului bulgãre de pãmânt. Azi, nici hurezenii nu mai fac, cu osebire, strãchini ori alte blide. Mâna lor sensibilizeazã pãmântul, ridicând lutul la rangul de frumos. La prestigiul operei de artã. Lutul lor închipuie doine ºi balade ºi izvoare limpezi, cãutate la faþa locului ori cerute dincolo de hotarele þãrii. Esenþial vorbind, strachina româneascã se plimbã cu paºaport de frumos prin multe din capitalele lumii. ...De aceea, un gând nu-mi dã pace: dintr-un, sã-i zicem, manual de moralã practicã n-ar trebui sã lipseascã o lecþie – cu atâtea semnificaþii – despre roatã ºi lut.

agãþat-o la grindã, lângã icoanã, alãturi de busuiocul ce-i înmiresmase, în noaptea nunþii, sânul tânãr. ...N-am cunoscut-o pe femeie, deºi nu se dusese de mult la Domnul, când hãlãduiam eu prin noroaiele satului aceluia. Am revenit de mai multe ori, locul nefiind departe de satul meu natal – dar degeaba. Într-un târziu, am cunoscut un nepot, aflat el însuºi, acum, la vârsta bãtrâneþii. O viaþã petrecutã, ca mai toþi de pe-aici, în legea grâului. Era chiar vremea seceriºului. Câmpul arãta ca o spinare de uriaº jerpelitã; tarlale de grâu, tarlale de miriºte, alte ierburi. Omul meu ia un spic în palmã ºi-l freacã. Apoi mi-l aratã, întrebândumã dacã vãd ceva. Dar tot el continuã: „Uite, pe fiecare bob se aflã o cruce; este Iisus Hristos rãstignit. ªi noi, odatã cu El, ãºtia care-am trãit în legea grâului. Cã noi de când ne ºtim suntem înfrãþiþi cu grâul. ªtii, dumneata, cum se cheamã pe la noi momentul acela când zic agronomii cã grâul rodeºte? Se zice atunci cã grâul înfrãþeºte. ªi de unde sã fi venit acest nume, dacã nu de la om. Cãrei plante i se mai spune cã înfrãþeºte? ªi doar lãstãriº avem destul...”. Omul îmi vorbea din mers, în amiaza topitã-n sudoare – ºi de sub frunte îi ºiroiau cute adânci. Pãºea desculþ ºi moale, peste peria asprã a miriºtii – ºi nu ºtiu de ce am vrut sã-i vãd tãlpile. Am rãmas puþin în urmã ºi l-am cercetat cu luare aminte. În tãlpile lui, pline de brazde ºi de tranºee, încolþiserã boabe de grâu, scoþând în afarã o perniþã de frunzuliþe verzi, care-i ocroteau mersul prin þepii miriºtii. Un sfânt. ...Abia când am ajuns acasã, dupã ce mã iniþiase astfel în taina grâului, mi-a arãtat sticluþa ºi busuiocul de la icoanã.

Grâul la români
Grâul la români înseamnã viaþa la români. Adevãruri trecute în legendã vorbesc despre un teritoriu în care caii înotau pânã la piept prin marea de spice, cãlãreþii fiind nevoiþi sã-ºi croiascã drum cu suliþa. Monede descoperite în vechile cetãþi Tomis ºi Calatys, datând de peste 2.500 de ani, poartã pe o parte chipul zeiþei Demeter (a agriculturii) iar pe cealaltã parte spice de grâu. Grâul la români înseamnã viaþa la români. Istoria grâului – istoria românilor: mai veche ºi mai nouã, aºa cum s-a scris ea între brazda gândului ºi-a mâinii. Grâul de azimã ºi de sãmânþã, grâul de viaþã lungã, urcat din palma truditorului pânã la talpa lui Dumnezeu. Numeroase sunt frescele românilor, în care existenþa noastrã este sculptatã cu grâu. Una din ele, mai apropiatã memoriei noastre, am întâlnit-o la Crâmpoia de Olt. Acolo, la grinda unei case, o sticluþã cu grâu este pãstratã ºi astãzi cu sfinþenie, alãturi de o ramurã de busuioc. Întâmplarea s-a petrecut în întunecatul an 1907. Printre participanþii la Rãscoalã se afla ºi un tânãr, proaspãt cãsãtorit, care nu adusese acasã decât un sân de grâu, sã-i facã nevasta o pâine mare ºi albã, sã se ospãteze cum poate nici la nuntã nu izbutise. Pânã dimineaþa însã jandarmii îl ºi sãltaserã. A apucat numai sã-i strige nevestei sã-i pãstreze ºi lui un pumn de grâu, sã-l vadã cum aratã, la întoarcere. Dar nu s-a mai întors. Femeia a umplut o sticluþã cu grâu ºi a

Bunã dimineaþa, pâine
Este vremea când grâul miroase a tei. Sau poate teiul miroase a grâu. Miresmele – ca nimfele nopþii, cu cer înalt ºi lunã, pe trepte de umbrã ºi rãcoare – cutreierã pãmântul cu braþe grele, împlinite de rod. Azi-noapte, dintr-un vârf de tei, feþi-frumoºi legãnaþi în cumpeni de stele zvoneau – peste câmpie ºi-n somnul cu vise al oamenilor – timpul culesului. Grâul, rãsu-

flând precipitat, întors cu faþa spre lunã, încremeneºte în culoare. Presimt foºnet de secerãtori – ºi pe pânza miezului de noapte, împurpuratã, se iveºte contur de dropii uriaºe înotând prin marea de aur pânã la subsuori, cu aripile larg desfãºurate. ...Ochiul gãseºte în amintire ungher de casã, în care un tatã prãvale mãsurile cu grâu, iar noi þopãim ca niºte zei-copii prin boabele fierbinþi – ºi tata ne mustrã blând, pomenind ceva de somnul grâului. Doar bunica spunea altfel, îndemnându-ne: Grâul, zicea ea, este sudoarea bãrbaþilor din nopþile de Sânziene, iar noi ne scãldam în sudoarea lor, ca sã ajungem mari ºi puternici ca ei. Noaptea s-au zbãtut în geam ciocârliile. Feþii-frumoºi au urat ºi s-au închis apoi în tei. Copacii îºi risipesc somnul dintre încheieturile braþelor. Din rãcoarea câmpiei se desprinde un om, cãlcând rar ºi apãsat. Din când în când se opreºte, loveºte cu cãlcâiul pãmântul, aºteptând rãspuns la o poartã numai lui cunoscutã. Apare ºi soarele. Grâul – încremenit în culoarea lunii, a ultimei nopþi cu nimfe ºi izvoare limpezi – se împlineºte definitiv sub spadele luminoase, pregãtit pentru marea debarcare. I se cuvine acestui adevãrat prieten o vorbã spusã cu sufletul: – Bunã seara, grâu! Bunã dimineaþa, pâine!

în ultimã instanþã, treceau peste. Erau fel de fel de oameni, care reacþionau în fel de fel de chipuri. Un lucru era limpede: nici unul nu se oprea în faþa micii vietãþi; o spaimã imensã îi cuprindea pe toþi cei ce treceau prin preajma micuþei ºi inofensivei chifle, a acestei vechi ºi statornice bucãþi de pâine, nimeritã acolo, în învãlmãºeala marelui bulevard, ca un glonþ rãtãcit de pace, trimis dintr-un suflet îndrãgostit disperat de oameni. …Într-un târziu, s-a ivit o bãtrânicã. A zãrit chifla, s-a apropiat de ea, s-a aplecat, a ridicat-o în palma-i tremurândã ºi ºi-a continuat mersul. Nu mult; atât cât sã ajungã peste drum, în faþa Ateneului, ºi s-o fãrâmiþeze liniºtit la porumbei.

sã nu mã gãseºti” – ºi rosteºte ºi un nume, pe care, mãrturisesc cu pãrere de rãu, l-am uitat. Am reþinut însã invitaþia bãtrânului – ºi iatã-mã, într-un miez de toamnã aurie, în comuna Români, iscodit de o întrebare pãstratã încã de la întâlnirea din tren: Cum se vede þara la Români? Trebuie sã spun, mai întâi, cã oricâte investigaþii am fãcut, n-am reuºit sã-l descopãr pe bãtrânul din tren. „Avem un director, e drept, Neculai ªerban – mi-au spus oamenii – dar tatãl sãu nu este dulgher. Avem ºi un zidar, Vasile Cuptor, dar fiul sãu nu este director ºi nici profesor, este învãþãtor”. Împreunã cu oamenii am bãtut satul cu gândul de la un capãt la altul, dar n-am izbutit sã aflu identitatea exactã a moºului. Ceea ce n-a împiedicat rostul invitaþiei ºi al întrebãrii: Cum se vede þara la Români? Cum se vede þara la Români – la ora amiezii. Zic ora amiezii, pentru cã amiaza este totdeauna vârsta þãrii; adicã acea vârstã a plenitudinii ºi puterii, a formãrii ºi impunerii, a trãiniciei. Dar amiaza este ºi momentul în care familia se strânge roatã, la masã, tatãl cu copiii lui alãturi, sub priviri – ºi chiar dacã unii dintre ei nu-i sunt alãturi (viaþa i-a împins spre alte locuri) el tot îi vede, îi simte lângã el. ªi tatãl-bãtrânul îºi întreabã fiii ce-au fãcut pânã la jumãtatea zilei; pe fiecare în parte îl întreabã. Cum îºi justificã ei masa aceea de amiazã, cu ce fapte s-au însoþit pânã la acest moment al vieþii? Iar fiii rãspund: de-aici, de lângã bãtrân; de-acolo de unde sunt ei acum, în þarã. ªi, desigur, la apelul amiezii rãspund ºi fiii moºului din tren, chiar dacã nu i-am putut afla identitatea – sau poate tocmai de aceea. Pentru cã, la aceastã orã, þarã la Români aratã ca þara Þarã: peste tot se pune masa de amiazã – ºi nicãieri n-ar trebui sã se mãnânce pâine nemuncitã. ...ªi, totuºi, nu-mi iese din memorie imaginea acelui tren de noapte, cu bãtrânul care se întorcea acasã, în Capitala lui, la Români. Printr-o coincidenþã, numele acelei comune este numele nostru, al tuturor. El ne reprezintã pe toþi: noi toþi suntem români; noi toþi suntem, putem fi, întrun fel, fiii moºului din tren. De aceea, ori de câte ori scriu despre oameni, mã gândesc la Capitala de 09

D

estine

L

iterare

Cum se vede þara la Români
Cãlãtoream, cu mai mult timp în urmã, într-un tren de noapte. În compartimentul de clasa a II-a nu se afla decât o familie de bãtrâni; „un moº ºi-o babã” – m-am gândit, fãrã sã vreau, prea îmi apãreau zugrãviþi ca într-o poveste de demult, din apele copilãriei. Un timp, ne-am drãmuit unii pe alþii din priviri. Apoi bãtrânul a început sã vorbeascã – sã mi se adreseze, de fapt – firesc, aºezat, fãrã grabã, dar mai ales apropiat ºi tainic, de parcã s-ar fi adresat unui prieten mai vechi ori unui vecin de-acolo încotro se îndrepta el acum. Trenul tãia câmpiile nopþii cu zgomot mare pe dedesubt, iar moºul aºeza pe deasupra plasã blândã de vorbe, împunsã ici-colea de câte un sughiþ. „Mã pomenesc cei de unde am plecat” – trãgea el concluzii filozofice – „Ori ãºtia care mã aºteaptã acasã”. Venea din Bãrãgan, fusese sã-ºi vadã o fiicã mãritatã acolo, iar acum se întorcea acasã, în comuna Români din judeþul Neamþ. Trecuse ºi prin Bucureºti, dar Capitala nu-l impresionase prea mult; om al munþilor, el se minunase mai mult de întinderile nesfârºite ale Bãrãganului. ªi m-am întrebat atunci, dacã nu cumva, pentru el, Capitala înseamnã Români. ...Ne-am despãrþit cu urãri de bine ºi invitaþia de a-i face o vizitã acolo, în Capitala lui, la Români. „Întreabã de mine – zice – am un fiu profesor, este ºi director de ºcoalã, eu sunt dulgher ºi zidar, am fãcut multe case; nu se poate

O chiflã
Nu se ºtie cum poposise acolo, pe tipsia de asfalt cenuºiu, sub ploaia toridã de raze, ca o vietate încolþitã, gata s-o ia din loc la cel mai mic semnal de alarmã. ªi semnale erau destule, pe trotuarul bucureºtean al Hotelului „Athénée Palace”, pe uºa cãruia tropãiau din secundã-n secundã genþi diplomat, traiste arhaice, pungi de plastic amintind aeroporturi internaþionale, serviete de liceu autohton. Unii treceau grãbiþi, fãrã sã observe vietatea micã ºi neajutoratã. Alþii, dimpotrivã, o observau – ºi cãlcau prudent pe de lãturi. Erau ºi unii care o ocoleau de la distanþã, ca pe un munte ivit pe neaºteptate în cale. Erau ºi din cei care, apropiindu-se de ea, strâmbau din nas, reflectând la a o strivi sub botinã sau a o evita – ºi,

suflet a moºului aceluia. Pentru cã, dintotdeauna, vin români spre Români ºi pleacã de la Români spre români.

D

estine

L

iterare

teafãra d-sale personalitate – ºi noroc! Tudor Arghezi. 25 octombrie 1954”. ...Am revenit nu demult la Livedea, cu intenþia de a-i ruga pe noii mai-mari ai locului sã ofere Muzeului Literaturii Române pagina cu autograful lui Arghezi. Din pãcate, Cartea de Onoare dispãruse în vârtejul Revoluþiei decembriste ’89; o pusese cineva pe foc sau o aruncase la gunoi. Nici pe socotitorul Socrate nu l-am mai putut întâlni; se afla acolo de unde nu se mai putea întoarce nici Tudor Arghezi. Þaþa Voica însã mi-a deschis uºurel uºa casei sale, m-a poftit înãuntru, am stat pe îndelete de vorbã. În legãturã cu vizita poetului îºi aminteºte – am notat vorbã cu vorbã: „Eu pe Arghezi nu-l cunoscusem, dar îi auzisem de nume. Nu mai ºtiu cine, vreun nepot, bag seamã, mai ºcolit, mi-a zis cã-i un fel de Eminescu în viaþã. De-asta m-am ºi fâstâcit, cã eu pe Eminescu îl ºtiam, îl citisem adicãtelea. Dar el, Arghezi, om cu cap ºi cu carte la cap, mi-a zis: Lasã, þaþã Voicã, nu te stânjeni, cã de-al vostru sunt ºi eu. Aºa mi-a zis, þaþã Voicã, ºi cã sã nu-i mai zic dumneavoastrã, cã vãzuse el, omul cu cap ºi cu carte la cap, cã mie nu prea-mi stã cuvântul ãsta pe limbã. ªi-aºa a fost, l-am poftit în casã, în casa asta în care stãm ºi azi de vorbã, mirosea tot a busuioc, cã alt parfum n-aveam ºi nici nu-mi trebuie, ºi-am mâncat ceva. Dar ce-am mâncat, doamne, cã d-ale gurii n-a vrut. Mere, da, mere i-am dat, cã era toamnã ºi aveam în grãdinã. Ei, ºi-apoi am stat ºi noi la vorbã, d-ale noastre, ba de una, ba de alta, ca omul...”. ...Aflu, astãzi, cã ºi þaþa Voica a urcat lângã Socrate ºi Arghezi. Ca sã continue vorba; ca omul, ca oamenii, ca între oameni; într-o dimineaþã limpede de toamnã.

Livedea, un sat cu arome de poezie
Întâmplarea m-a pus pe o urmã ineditã a scriitorului Tudor Arghezi. Treceam prin comuna Sineºti din judeþul Ialomiþa, împreunã cu prietenul ºi colegul de condei Aurel David. „Hai sã facem o micã abatere – zice – pânã în satul Livedea, sã-þi arãt locul unde, cândva, a poposit Arghezi”. Mirarea ºi curiozitatea mea s-au aprins dintr-o datã: Ce sã caute poetul aici, într-un sat ascuns într-o vãgãunã de pãdure, chiar dacã se aflã la numai 20 de kilometri de Bucureºti? Prietenul gazetar avea sã-mi spulbere nedumeririle. Livedea – fostã comunã – s-a numãrat printre primele localitãþi în care s-au înfiinþat gospodãrii agricole colective – atunci, în 1949. I se dusese vestea; „miracolul” era atât de umflat cu pompa propagandei de partid, încât dãduse pe de lãturi. Veneau (erau aduºi) þãranii „în schimb de experienþã”, sã se „lumineze” ºi sã rãspundã cum se cuvine lozincii cântate „Hai sã facem o gospodãrie / Colectivã ºi la noi în sat”... ori îndemnului celor sosiþi din „schimburi de experienþã” petrecute în „ºiraka strana maia radnaia”, în „colhozurile mari/ unde-s krasnâi proletari”... Acolo, la Livedea – acest nume frumos, cu arome de fructe ºi poezie – a poposit într-o zi de toamnã (mai exact, în 25 octombrie 1954) ºi poetul Tudor Arghezi, ispitit ºi el de ineditul lucrurilor, dar ºi de meteahna lui Toma „necredinciosul”. Nu ºtiu care va fi fost impresia sa adevãratã, dar urma trecerii sale prin acel loc a rãmas: poetul a semnat în Cartea de Onoare, sub o notiþã specificã personalitãþii sale. Iatã textul, inscripþionat cu scrisul sãu mãrunt ºi disciplinat, nedescoperit încã de ochiul istoricului literar: „În satul Livedea aº vrea sã mã mut cu copiii ºi caprele ºi câinii mei, sã stau într-o casã ca a þaþei Voica ºi sã mã gândesc cât s-a schimbat lumea, þara ºi peizajul gospodãresc, în numai câþiva ani. Omagii frãmântatului socotitor Socrate Ene, care ne-a delectat o dimineaþã cu 10

pãmântul afânat, care o primea cu îmbrãþiºare. Gestul pãstra ceva din ritualul vechilor semãnãtori. Dar pãmântul, bunul, dragul ºi caldul pãmânt, cu el, ce se petrecea cu el? ªi el, ca ºi iarba, fusese adus. Pe traseul Canalului Dunãrea-Marea Neagrã, numai bulgãri sterpi, calcar scrâºnit. Pãmântul vegetal, bunul, dragul ºi caldul pãmânt în stare sã rodeascã era ºi el, ca ºi iarba, adus din altã parte, din câmpiile verzi ºi mãnoase ale þãrii. Codri-codri – ca acei codri mari, ispititori, de pâine, din privirea flãmândului – fuseserã purtaþi pe braþe ºi plantaþi pe taluzurile uscate ºi flãmânde ale Canalului. Iar acum, acum se semãna iarba. Altfel spus, niºte liceeni, tineri cu identitate exactã, deveniserã pentru câtva timp arhitecþi peisagiºti. Cãuºul mâinii se îngropa în vãzduh, iarba picura în pãmântul cald ºi afânat. Alte mâini aduceau gãleþi cu apã. Gestul, tainic ºi strãvechi, umaniza pãmântul Dobrogei, înmiresmându-l cu sudoarea trupurilor tinere. Pe alocuri, iarba rãsãrise – ºi suliþa cerul amiezii cu verde crud. Din pânza zãrii, apãrea din nou Whitman: „Cred cã firul de iarbã nu este cu nimic mai neînsemnat decât ziua stelarã...” Puritatea ºi prospeþimea firului de iarbã! Apoi, gestul acela, iarãºi ºi iarãºi, ca un ritual: cãuºul mâinii... gãleþi cu apã... cãuºul... gãleþi... Apã din Canalul prin care urmau sã treacã corãbiile. Apa pe care urmau sã lunece vapoare. Dar, mai întâi, iarba. Apã pentru iarbã. Apã pentru vapoare. Se cuvine sã ni-l amintim încã o datã pe Walt Whitman, care spunea – când pentru el totul fusese gata – la capãtul vieþii ºi operei sale: „Tovarãºe, nu-i doar o carte asta: / Cine o atinge a atins un om”. Acum, când totul este gata, când Canalul poartã pe umerii lichizi vapoare, sã se ºtie cã el nu este pur ºi simplu un canal – ci o fiinþã, o altfel de fiinþã: cine o atinge a atins miile ºi miile de oameni tineri care i-au dat viaþã. Îi atinge pe cei care, nu cu mult timp în urmã, îi însufleþeau þãrmurile cu iarbã.

Mai întâi, iarba
Privindu-i, mi-am amintit de Whitman. Ori poate Walt Whitman însuºi venea spre noi, cu versul acela adânc ºi nemuritor pe buze: „Cred cã firul de iarbã nu este cu nimic mai neînsemnat decât ziua stelarã”. Ei, tinerii aceºtia pe care-i privesc acum din amintire, tocmai asta fãceau: semãnau iarbã. Cãuºul mâinii se îngropa în vãzduh, sãmânþa picura în

Iarba verde de acasã
Iarba. Iarba verde de acasã… Cât de obiºnuit – ºi de neobiºnuit, totodatã. De banal – ºi de mãreþ, în acelaºi timp. De la îndemânã – ºi, alteori, abia de atins cu gândul. Pentru cã iarba de acasã înseamnã – mai înainte ºi mai pe urmã, în primul ºi în ultimul rând – acasã. Sau – cum spunea poetul Nichita Stãnescu – acasa; acasa fiecãruia dintre noi – termenul însemnând, desigur, atât casa în care locuieºti, dar, cel puþin în egalã mãsurã, semnificând patria, limba cãreia îi aparþii. În limba Mioriþei – ºi-n Þara Mioriþei: Vrancea – am înþeles unul din mustoasele sensuri ale acestui termen. Acolo, într-o fabricã de mobilã, am cunoscut un om care mi-a recitat, cum n-o sã mai ascult niciodatã, acea poezie a lui Marin Sorescu: „… Ne apucã un dor de munte / Atât de puternic încât / Vedem cum începe sã creascã iarba grasã / Pe birouri”. Apoi, scuzându-se, mi-a mãrturisit: „Eu sunt din munte, acolo se aflã casa mea, pãrinþii mei, strãbunii mei. De fiecare datã când îmi trec palma peste luciul unei mobile, simt cum creºte iarba sub mâna ºi privirea mea. ªi mã apucã dorul”. Nu mai ºtiu dacã atunci, cu vrânceanul, sau eu, mai târziu, am cercetat versurile-cheie ce urmau: „Sunt gânduri care continuã sã ne soseascã / Pe vechea noastrã adresã”. Dar, iatã, mã frãmântã o întrebare: „Dacã aici, acasã, la câþiva paºi de locul unde ne-am nãscut, iarba verde se insinueazã în sufletul nostru pe nesimþite ºi stãruitor, cum s-or petrece lucrurile când te afli departe de casã? – acolo… sau dincolo… mânat de… sau de… Ce vei fi simþind în astfel de împrejurãri? Cum aratã, în atari situaþii, iarba verde de acasã?” Îmi povestea un muncitor de la Uzina de utilaj petrolier din Ploieºti, aflat odatã în Argentina, în chiar pustiul Patagoniei: „Patagonia existã, domnule – îmi preciza el – nu doar în zicale; am fost acolo. În mai multe locuri de pe glob am fost, cu instalaþiile noastre de foraj, dar ca acolo, în Patagonia, nicãieri n-am simþit mai dulce ºi mai chinuitor chemarea ierbii verzi de acasã. Bãtea un vânt cu peste douã sute de kilometri pe orã. Argentinienilor le-a picat o sondã; ziceau cã era fãcutã de americani. A doborât-o furtuna ca

pe un pai. Sondele noastre, aflate în probe de vânzare, au rãmas toate în picioare. Am primit felicitãri, laude, dar noi abia aºteptam sã ajungem mai repede acasã”. În altã parte de lume, printre dune ºi nisipuri miºcãtoare, niºte muncitori ºi specialiºti români construiau o autostradã. „Se fãcuse anul – mi-a mãrturisit inginerul Mihai Margine – de când nu mai vãzusem copaci. Copacii ºi iarba verde de acasã ajungeau la noi numai în scrisori ºi ilustrate – ºi fiecare scrisoare sau ilustratã era cititã de zeci de ori. Doi ani de zile ºi nopþi am lucrat acolo, cu fierbinþeala în oase ºi nisipuri în ochi. Când am ajuns la Otopeni, la umbrã de copac ºi miros de iarbã, din ochi ne curgeau lacrimi amestecate cu nisip”. Niºte þãrani din Bãrãgan (satul Smirna) se aflau într-o excursie în strãinãtate. „ªi nu oriunde – îmi povestea agronomul Berbecel, care îi însoþea – la Karlovy-Vary. La un moment dat, a plouat. O fi plouat, oare, ºi pe la noi? – a aruncat unul o vorbã. ªi pe nesimþite am început sã vorbim despre vremea de acasã, din Bãrãgan, uitând de frumuseþile acelei staþiuni. ªi-l vãd pe unul dintre consãteni cã se dã deoparte, scoate ceva din buzunar ºi priveºte cu luare-aminte. Ce-ai, nea cutare, acolo? – îl întreb. Nimic – zice – ºi-ºi fereºte privirea. Dar tot am aflat: toþi am aflat. Ce credeþi cã avea? Avea o cutie de chibrituri, pe care consãteanul meu o golise de beþe ºi o umpluse cu pãmânt de-acasã, din faþa prispei”. Iarba verde de acasã – dragostea noastrã de casã, rãmâne la fel de puternicã, oriunde ne-am afla. Pentru noi, casa-acasa înseamnã viaþa noastrã, istoria noastrã. Poate numai dorul sã se apropie de aceastã stare, potenþândo. Dar ºi dorul este tot al nostru.

Soarele din lãmpaº
La coborârea în subteran, fiecare miner îºi prinde în lãmpaº o razã de soare – ºi coboarã cu ea. Sau pe ea. Coboarã pe aceastã razã de soare, ca pe o frânghie de luminã ºi speranþã. Pânã la celãlalt soare – mineralizat, topit în pãdurile carbonizate, cãrora lea dãruit puterea ºi cãldura, ºi de la care a luat, în schimb, chipul întunecat. Cu grijã, cu multã grijã îºi prinde minerul raza de soare în lãmpaº – atent sã-i ajungã, sã-i lumineze noap-

tea mineralã a celor opt ceasuri de trudã, timp care acolo se mãsoarã altfel: mai ales cu ceasornicul inimii, decât cu solemnele cadrane ale turnurilor de suprafaþã. ªi minerul mãsoarã: bãtaie de inimã lângã bãtaie de inimã, sudalmã de ciocan lângã sudalmã de ciocan, front de lucru lângã front de lucru, abataj lângã abataj – o lume miriapodicã ºi exactã, halucinantã ºi concretã, vie ca o durere de dragoste. Cãci o mare dragoste înseamnã minerul ºi truda sa, în cãlãtoria spre afunduri, pe rãdãcinile pãmântului. Cercetarea ºi desprinderea filoanelor înmãrmurite de milenii, ca niºte stalactite uriaºe – ºi trimiterea lor sub formã de cãrbune pentru nevoile de la suprafaþã. Dragoste pentru unealtã, mai veche sau mai nouã: ciocanul de abataj ºi grinda de sprijin, complexul de susþinere ºi combina de înaintare. Dar mai ales dragoste pentru cei deafarã: pentru cei dragi, rãmaºi acasã. Înaintea marinarilor, a piloþilor, poate chiar a cosmonauþilor – meserii recunoscute printr-un accentuat aºanumit spor de izolare – minerul este stãpânit de o mistuitoare dragoste de oameni. Chiar dacã el stã acolo, în „izolare”, numai opt ore din zi – ºi nu zile ºi luni, ca marinarul, de pildã. Intensitatea cu care minerul trãieºte acest timp atinge cotele tensiunii înalte. De-asta atunci, înainte de coborâre, când îºi prinde în lãmpaº raza de soare, minerul ºtie cã de fapt prinde raza de viaþã; cã în gama de culori a acestei raze freamãtã surâsul femeii iubite, al copiilor rãmaºi acasã, grija mamei ºi-a tatãlui cu ochii pe cer, urmãrind rotirea norilor, a astrelor. O energie nebãnuitã pulseazã în raza captivã din dragoste – aºa cum minerul însuºi înseamnã o lume într-un om. ªi el hãlãduieºte pe dedesubturile planetei, adunând comori pentru cei dragi, purtaþi simbolic în lãmpaºul ce-i lumineazã calea ºi nãdejdea. Iar când iese din afunduri, când redevine om obiºnuit, minerul nu uitã, dacã e zi, sã dea înapoi soarelui raza împrumutatã. Dacã e noapte – ºi arborii în jur dorm, rezemaþi în flinte, ca niºte ostaºi obosiþi – minerul deschide lãmpaºul lãsând raza sã urce, stea de veghe, pe boltã, luminându-i drumul spre casã. Desferecã biniºor uºa: „Ai venit?”, se aude în toate casele o voce de femeie adormitã; „Da”, vine mormãit rãspunsul. κi sãrutã copiii cufundaþi în apele somnului – ºi se culcã ºi el, obosit aidoma arborilor acelora întâlniþi în cale. κi trage cerul de stele peste cap – ºi adoarme visând diamante negre. 11

D

estine

L

iterare

D

Povestiri cu sensul deplin
alcãtuiesc un posibil decalog de inimã ºi cuget nu doar pentru autor. 1. Bocetul din caseta de argint. O amplã desfãºurare de întâmplãri (convingãtoare) ºi mijloace artistice (ºi ele convingãtoare) în jurul unui personaj cu destin tragic. O posibilã nuvelã. 2. Centrul lumii. Fascinaþia copilului în clipa conºtiinþei de sine ºi a locului în care se aflã. O delicatã descindere în „Bunica” lui Delavrancea, într-un mediu ostil ºi instructiv. 3. Clopote în lacrimi. Drama unui tatã lovit mai rãu decât de aripa rãzboiului; rãpit (nu prizonier, pentru care existã totuºi legi întru apãrare) de gheara roºie, zgripþuroasã, a unui timp antiuman. Tatãl, care aºteptat acasã, „a uitat” sã vinã la prânz – ºi nu avea sã (mai) vinã nici la cinã. A fost adus pe catafalc. 4. Fântâna albã. Cea mai dramaticã povestire din volum. Vocile unor morþi din pãmânt, în cãutare de aer (ºi dreptate). Voci care nu iartã; care nu pot ierta. Sãmânþa unui posibil roman. 5. La frontiera cu cerul. Duios recviem pentru un câine iubit ºi credincios. 6. Nadã pentru lupi. Un tãietor de lemne ºi calul sãu petrecându-ºi zilele, una dupã alta, cu aceeaºi povarã în spate – pânã îmbãtrânesc împreunã. 7. Singurãtatea lui Nechita. Drama unui copil neînþeles de semeni – nici de colegi/profesori, la ºcoalã; nici de pãrinþi, acasã – sfârºind în deznãdejdea evadãrii. 8. Spovedania Annei Morand. Drama unei femei petrecute aievea, salvatã de credinþa în Dumnezeu. 9. Templul lui Ahile Tracul. Plonjãri în lumi ºi mituri strãvechi, în care o insulã cu nume de ªarpe sporeºte misterul. 10. Un oraº pe Lunã. De fapt, un oraº pe pãmânt, abandonat de oameni ºi unelte, arãtând aºa cum am crede noi cã este pe Lunã: dezastru. O apocalipsã. Interesant „paznicul” acestui oraº: rãmas ultimul sã dea seamã? – sau … sã stingã lumina? Încã o sãmânþã de posibil roman. Aº încheia cu o concluzie desprinsã din prefaþa pe care scriitorul Emil Lungeanu o consacrã acestei cãrþi: „Remarcabile prin potenþialul lor empatic, scrierile acestui mare sentimental de modã veche rãmân o pildã de eficienþã a simplitãþii, de întrebuinþare a limbajului binar al bãtãilor inimii, de alternanþã sistolicdiastolicã între exaltare ºi deprimare. Inspirate mai mult sau mai puþin din propriile experienþe, ele ar putea trece lesne, în ansamblu, drept un vast jurnal personal dezarticulat, în bun acord cu conceptul gidian de literaturã profesat de un Camil, Eliade sau Eugen Ionesco”.

estine

L

iterare

Ioan Barbu publicã o carte cu titlul desprins din literatura SF: „Un oraº pe lunã”, Editura „Antim Ivireanul”, Colecþia 99-Prozã, Rm. Vâlcea, 2012. Iar imaginea de pe copertã – „Lumina Lunii”, picturã de Florin Valentin Pãun – întãreºte ideea prin profilul unui extraterestru, stilizatã. Plutim în aburii unei vrãji þesute de o imaginaþie exoticã. Deschizând însã cartea – ºi rãsfoind-o – vraja dispare ºi simþi cum picioarele se înfig bine în pãmânt; în pãmântul planetei noastre, sãtulã de atâtea ademeniri cosmice. Toate întâmplãrile povestite în carte s-au petrecut aievea pe pãmânt sau

imaginate cã s-ar fi petrecut – dar tot aici, pe globul nostru de humã. Titlul însã este bine venit, pentru cã ademeneºte cititorul cãtre ceva ce nu va regreta. Cãci ceea ce impresioneazã în aceastã carte este epica, povestea, relatarea. Subordonarea unor întâmplãri în jurul unor eroi cu valoare arhetipalã. ªi fiecare erou este unul puternic, impunãtor, greu de uitat. Câte un cuvânt despre fiecare din cele 10 povestiri – ca 10 tablouri dintr-o geometrie variabilã – care
12

D

estine

L

iterare

POEZII
ªOIMUL ARCTIC
Peste Cordilieri, ºoimul arctic þine singurãtatea ostatecã sub aripi jos, apa fãrã s-aducã noroc îngheaþã urletul trimis de lupoaica Alfa urcatã pe-o stâncã sub luna muºcatã de nori haita cheamã vrãjmãºia vizuina-i pustie vara s-a risipit puii de lup, în numãr impar pe drumuri impare schelãlãie speriaþi doar ºoimul arctic rãmâne paznic înaltului hrãnit cu luminã. veni porunca sã-mi iau cele de trebuinþã ºi sã plec ºarpele s-a cuibãrit în povara lucrurilor mele scuipa pilde, semne l-am ogoit doar împãrþind cu el apa mea ºi pâinea mea amãgirile mi le susurã încã în auz, la fel de nelegiuit ºi din ce în ce mai rãguºit obligat sã bea soare, se zbate vechea vatrã e acum grãdinã.

PARABOLE CU OCHI ROªII
Cuptorul din poveste avea ochi fierbinþi gãurea întunericul ºi urechi avea din buturugi fumegânde aburul þuguiat ieºit din fiinþa lemnului atingea aripile heruvimilor veniþi ºi ei uneori din pribegie sã se încãlzeascã buluc la întrebãri nu-mi puteau rãspunde din pricina ºarpelui casei tolãnit parºiv între drumurile ºi vremile de sub cuptor ce urmau sã se-mplineascã ticãlosul! ºtia cã mi-e fricã

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

VERONICA BALAJ (CANADA)
13

D

estine

L

iterare

Inima de sub reverendă
Preotul Nicolae State-Burluºi este un interpret ferm ºi statornic al dreptãþii, cu o vitalitate netãgãduitã de-a lungul unei vieþi pe care a închinat-o slujirii bisericii ortodoxe. κi trage viþa din Ciofrângenii de Argeº. S-a nãscut la 20 mai 1949. ªase decenii ºi mai bine pe rãbojul vieþii, dar cu sufletul mai tânãr decât al multora. Intransigent, neºovãielnic, adversar neîmpãcat al rãuvoitorilor ºi al celor înrobiþi banului, pãrintele Nicolae ºi-a atras antipatia unora declaraþi apãrãtori ai Cuvântului Domnului, în schimb vânduþi propovãduitorilor de rele. Simbol al culturii ºi ortodoxiei, nu numai în Vâlcea ºi împrejurimi, ci în þara întreagã ºi peste hotare, preotul Nicolae State-Burluºi este un apropiat ºi mare iubitor al cãrþii bisericeºti, un cãlãtor cu tolba plinã cu carte de rugãciune, cu icoane ºi calendare, pe care le dãruieºte copiilor, tinerilor sau celor vârstnici întâlniþi în cale. Este cunoscut ºi arhicunoscut – pe cuprinsul României, în comunitãþi româneºti din unele þãri europene, pe care le-am strãbãtut împreunã – drept „Badea Cârþan contemporan”, ortodoxia ºi ecumenismul fiind pentru preacucernicia sa un credo de viaþã, norme ale conduitei de zi cu zi. Doar câþiva fãþarnici, oameni mãrunþi îi vâneazã smerenia ºi opera de mare cãrturar, fiindcã prietenii sãi sau enoriaºii, români cu suflete calde, încãrcate de evlavie, îl preþuiesc, îi admirã zidirea de fiecare zi, cu totul exemplarã. Fapte din viaþa sa pot servi, astãzi, ca model de înþelepciune ºi iubire de semeni. Viaþa preotului Nicolae State-Burluºi a fost ºi este una zbuciumatã ºi în veºnicã luptã pentru adevãr ºi dreptate, fiind un purtãtor convins al credinþei noastre strãmoºeºti – ºi tocmai de aceea reacþioneazã violent contra tuturor relelor ºi împotriva celor care ne ponegresc religia. Mi-a rãmas întipãritã în minte intervenþia sa fermã pe un post naþional de televiziune contra acelora care acceptã, în mod tacit, incestul, ca ºi avortul, care a mãcinat nenumãrate vieþi tinere. Rolul de cãrturar ºi de om al cãrþii bisericeºti este covârºitor în activitatea sa publicisticã ºi de editor. A scris nenumãrate studii ºi articole în reviste de specialitate, a editat ºi a îngrijit cãrþi unice în peisajul literaturii creºtine, peste o sutã, între care amintim câteva titluri de referinþã: „Tatãl Nostru comentat ºi explicat pentru copii”, „Roma veche”, „Puterea rugãciunii”, „Puterea celor 40 de liturghii ºi parastase” (Învãþãturile pãrintelui Cleopa), „Viaþa Sfântului Nicolae”, „Pustnicul din Carnel”, „Drumul crucii” (carte tipãritã în limba italianã, în câteva mii de exemplare, pe care a difuzat-o personal în Peninsulã, în anul 2006, preacucernicia sa fiind un apãrãtor convins al originii noastre latine). Cea mai recentã carte realizatã de cãtre neostenitul slujitor întru luminarea credincioºilor, preotul Nicolae StateBurluºi, este volumul de versuri „Spre Tine, Doamne…”, ajuns la a IV-a ediþie, o antologie de poezie religioasã. Cartea cuprinde, alãturi de Mihai Eminescu, numele unor strãluciþi iubitori de neam ºi credinþã – între care: Ion Alexandru, Valeriu Anania, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, George Coºbuc, Nichifor Crainic, Radu Gyr, Octavian Goga, Vintilã Horia, ªt. O. Iosif, Magda Isanos, Leonida Lari, Al. Macedonski, Adrian Maniu, Vasile Militaru, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Grigore Vieru, Vasile Voiculescu – ºi câþiva vrednici de stimã poeþi vâlceni: Dumitru Bãlaºa, Ilie Gorjan, Ioan St. Lazãr, Elisaveta Novac, Felix Sima, Ion Ene Fripcea. Ierarhi, scriitori, dascãli, alþi intelectuali de frunte ai þãrii, oameni politici l-au apreciat, în diverse ocazii, ca pe unul dintre cei mai activi clerici ortodocºi români, fiind un dãruitor participant la misiunile Bisericii Ortodoxe Române, atât în plan social, cât mai ales spiritual. În peregrinãrile noastre printr-o serie de þãri europene – Ungaria, Austria, Germania, Italia, Grecia –, în cadrul programelor „Lumina Nouã” sau „Prin lec-

IOAN BARBU (ROMÂNIA)
14

turã la culturã”, din care a fãcut parte activã ºi pãrintele Nicolae State-Burluºi, în calitatea sa de conducãtor al prestigioasei Edituri „Buna-Vestire”, alãturi de reprezentanþi ai altor case de editurã – „Antim Ivireanul”, „Fortuna” etc. – a promovat ideea reîntregirii bisericii neamului, prin readucerea la matcã a tuturor celor din pribegie,

mân, prin iniþierea ºi organizarea, în ultimii ani, a unor manifestãri comemorative, simpozioane, saloane de literaturã ºi artã, slujbe de pomenire a eroilor neamului, evocându-se cu aceste ocazii memoria unor personalitãþi ilustre, între aceºtia cãrturarii de valoare enciclopedicã Bartolomeu Valeriu Anania, mitropolit ºi scrii-

tributari ai unor tendinþe politice, lovind cu violenþã, în acelaºi timp, în faptele atee ale celor cu practici meschine, inoculate în vremea vechiului sistem politic satanic bazat pe distrugerea valorilor umane. Am salutat, totodatã, gestul sãu patriotic de a promova trecutul glorios al poporului ro-

tor, preot Dumitru Bãlaºa, supranumit „Patriarh de Drãgãºani”, poeþii Ion Ene Fripcea, Ovidiu Vuia ºi mulþi alþii. L-am ales drept duhovnic ºi sfetnic întru suflet fiindcã îl preþuiesc ºi îi admir calitãþile de excepþie, ca propovãduitor al învãþãturilor Mântuitorului în masele de

credincioºi din þarã ºi de peste hotare; pentru munca de ambasador al cãrþii ortodoxe; pentru cã prin întreaga sa activitate din ultimele decenii a produs o înviorare absolut necesarã a conºtiinþelor, într-o vreme fãrã inimã, tristã ºi rece; pentru cã socoteºte munca de preot ºi ca pe o expunere de fapte în folos social; pentru cã s-a dovedit un strãjer de nãdejde al Ortodoxiei, veghind sã nu se ºtirbeascã nici cea mai micã parte din credinþa ce ne-a rãmas moºtenire de la înaintaºi; pentru cã apãrã, trup ºi suflet, lucrurile drepte, fiind duºman neîmpãcat al minciunii, ignoranþei ºi conservatorismului exagerat; pentru admiraþia ºi dãruirea sa înspre largile ºi variatele armonii creºtine, în scopul de a desþeleni acele suflete împovãrate cu plantaþii parazitare dintr-un trecut ateu; pentru firea sa duhovniceascã, blândã, de pãstrãtor al demnitãþii ºi credinþei strãbune. Pe o carte, pe care mi-a dãruit-o cu vreo doi ani în urmã, a scris: „Dacã gândul nostru nu este cu totul dãruit lui Dumnezeu ºi Fiului Sãu, dacã inima noastrã nu se frãmântã cu adevãrat pentru pãcatele oamenilor, atunci ºi zidurile bisericilor sunt reci ºi chipurile sfinþilor de pe icoane sunt crunte ºi clopotele sunã spart ºi lumânãrile par stinse. Ai stat tot mai aproape de mine în ultimii ani; ºi la bucurie, dar ºi la necaz. Eu nu m-am depãrtat de credinþã ºi dreptate. Le-am dãruit oamenilor, dar mai ales copiilor, cãrþi de învãþãturã, iconiþe, diverse pliante etc., încât toþi sã simtã nevoia sã meargã la Bisericã ºi sã doreascã ceasul de rugãciune ca pe o mare liniºtire sufleteascã. Evanghelia Mântuitorului este faptã!” Un suflet cere vibreazã, permanent, sub luminile aprinse ale iubirii de oameni.
15

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Întortocheate sunt căile... biograficului
Continuare din numãrul 32-33 (22, pe pagina web www.scriitoriiromani.com)

Despre reactualizatul ºi redimensionatul Mihail Bulgakov (medic de profesie ºi printr-o voinþã de fier, devenit scriitor), trãitor în vremurile eliberãrii de Stalin ºi cortina de fier, criticul Eugen Simion prizeazã fraza scurtã, notiþa fugarã din jurnalul sãu. Redus ca numãr de pagini, jurnalul lui Bulgakov dezvãluie lupta acerbã „cu mizeriile existenþei”. Folosindu-i o metaforã din propriu-i jurnal, criticul conchide apreciativ: a fost „un tun de mare calibru, care se strãduieºte sã nu fie înghiþit de smârcurile unei istorii teribile”. Între elementele de poeticã ale jurnalului intim, se enumerã spontaneitatea, autenticitatea, simultaneitatea – cunoscute, dar nu ºi formulate aºa, de pe vremea lui Titu Maiorescu. A se vedea Însemnãrile zilnice. Sunt derutat, chiar ºi acum când scriu aceastã prezentare, de ce în niciun capitol al celor douã volume despre Genurile biograficului – carte impusã, cum ziceam, de împãrþirea apelor în douã a eului (biografic ºi pur) nu sunt rezervate pagini despre I.D. Sîrbu ºi Radu Petrescu (de exemplu). Dacã primul a compus Jurnalul unui jurnalist fãrã jurnal, apãrut postum (scriitorul murind la 19 sept. 1989), scriere care a cunoscut câteva ediþii ºi a definitivat postura autorului ca disident autentic, de marcã, proza lui (nuvele ºi romane) l-a propulsat în rândul marilor spirite narative ale Europei. Nu-i mai puþin adevãrat cã redescoperirea lui I.D. Sîrbu ca o instanþã de vârf a scriitorilor români se datoreazã aproape în totalitate lui Eugen Simion. Ce

se-ntâmpla oare acum ca Jurnalul sã nu fie chemat drept model de ficþiune, nu numai ca document al spiritului enciclopedic pe care l-a impus totuºi fãrã fast I.D. Sîrbu? I se alãtura, în egalã mãsurã, Radu Petrescu. Amândoi sunt doar nominalizaþi la Indice de nume, selectiv, întocmit de Rodica Pandele (De ce selectiv, când autorul „s-a rezemat” în argumentaþia lui ºi pe destule alte nume?) În spiritul acestui „selectiv” nedumeritor, I.D. Sîrbu ºi Radu Petrescu sunt nominalizaþi de 5 ºi 4 ori!). Oricât de drastice delimitãri am opera între speciile biograficului (parcã termenul de genuri este prea generos, fãcând loc imprecisului, trecerii vizibile de frontiere explicabile), autobiografia rãmâne mai severã în propriu-i fief semantic. Dar ºi cea mai dispusã a intra în variantele literaturii propriu-zise. Natura eului creator îºi ia din autobiografie atâta sare câtã îi trebuie, cât sã-ºi adjudece dãinuire esteticã. Numai aºa mã pot dumiri de ce autobiografiei i s-au rezervat peste 200 de pagini, în capitole separate în vol. I ºi în vol. II. Conºtientizând imposibilitatea trasãrii de frontiere între componentele confesiunii autentice, istoricul literar formuleazã de fiecare datã, într-un mod provocator, supratitluri laxe (amintind de obiceiurile scripturale ale unor englezi din perioada lui Richardson, dar ºi de mai târziu, procedeu implementat categoric ºi de G. Cãlinescu în a sa Istorie literarã), urmate de titluri aplicate pe texte / pe opere demonstrative. Iatã formulãrile: Autobiografia. Un contract de identitate. Caracterul testamentar ºi profetic al discursului

autobiografic. Mituri fondatoare, cu 14 titluri, în vol. I. Autobiografii. Eseuri biografice. Portretul. Autoportretul, în vol. II. Numele celor care populeazã primele 135 de pagini ale volumului al doilea (le citez dupã ordinea propusã de autor în cadrul câte unui subcapitol): Louis Althusser, Dino Buzzati, Jorge Luís Borges, Einstein, Chagall, Octavian Paler, Valeriu Cristea, Paul Goma, Ion Negoiþescu, Miron Kiropol, Nichita Stãnescu, Maiorescu / Cãlinescu, Günter Grass, Serge Fauchereau. Eugen Simion practicã în mod vizibil o criticã aplicatã, dezinhibatã de perplexitãþi ºi admiraþii gratuite sau de circumstanþã. Deºi spuneam cã titlul cãrþii de faþã este auster, oarecum solemn, academic, fãrã sã forþeze nota înþelesului de proprietate confirmatã, toate textele critice propuse sunt de o bogãþie informaþionalã impresionantã, revãrsatã într-o paletã diversã de formulãri. Dacã aº spune cã succesul criticului se aflã în sintaxa prozatorului care ºtie sã articuleze ºi sã alterneze impresia de lecturã, cu sentimentul ºi raþionalul, n-aº greºi prea mult. Poate cã modelul Cãlinescu sã se afle în procesele de gândire ºi, desigur, de structurare a dezbaterilor. Dar permanentele teoretizãri, separate ori în cadrul textelor critice, dublate mai mereu de comparatist fac ca formula lui Umberto Eco Lector in fabula sã se îmbogãþeascã nu pe orizontalã, ci în adâncime. Numai aºa îmi explic, acum, în luna ianuarie 2010, când am revãzut aceastã prezentare, de ce am citi de douã ori (cu voluptate) având pixul în mânã cele 792 de pagini. Existã atâtea

MARIAN BARBU (ROMÂNIA/USA)
16

variante stilistice, demne de a fi analizate de specialiºti, în a aprecia contribuþia acad. Eugen Simion la dezvoltarea actului critic, încât se impune de la sine sã cunoºti nu numai aspectul biografiei celui comentat, cât ºi opera acestuia la care se fac referinþe ori marginalii critice. Dupã modul de alcãtuire a c.v-ului modern, obligatoriu pentru departamentul de resurse umane, criticul porneºte cu teorii ºi analize din contemporaneitate cãtre înapoi, în timp, ca sã verifice continuitatea sau discontinuitatea speciei în cauzã, formele ei de manifestare, modalitãþile de respingere ori de apreciere în epocã, oamenii care au ilustrat-o. Cum se poate recupera ceea ce a fost, de cãtre cineva ºi în folosul cui? Scriptor, destinatar, mesaj, limbaj – sunt doar câteva formulãri de scop pe care Profesorul, cu ºtiinþã aºezatã de carte, le promoveazã cu insistenþã. Miºcãrile literare – cele clasice, deja consumate, atât prin istorie, cât ºi prin funcþiile lor estetice imediate – cunosc o revigorare prin ceea ce modernitatea, postmodernitatea ºi ceea ce a mai urmat – sencarcã de sensuri ºi de noi teorii, principii, cauze ºi clauze pe care europenii (francezii, italienii, germanii) le-au trecut cu multã grijã ºi în primele decenii ale sec. al XXI-lea. De la Roland Barthes (citat frecvent), Jean Starobinski, se ajunge la Pascal ºi-n jos, spre miturile lui Narcis ºi Sisif. Extrag un fragment din câteva sute, toate confirmând stilul supravegheat afectuos, al unui critic – prozator, ambii stãpâniþi de Profesorul ex cathedra (adicã sã se facã înþeles prin expozeul sãu îºi organizeazã ideile, impunându-le o exfoliere limpidã): „Narcis ºi Sisif, mitul cãutãrii de sine ºi mitul unui chin acceptat: acela care leagã fragmentele ºi cautã un sens în haosul unei existenþe ce s-a scurs deja ºi al unei memorii infidele. Mai trebuie ca cineva sã noteze ceea ce Narcis observã ºi Sisif duce de colo, colo, înainte ºi înapoi. Este Scribul, omul care dã un corp scriptural acestor fiinþe de ceaþã ºi umbre care sunt întâmplãrile trecutului”. (subl.n. – M.B.). Forþa expresivã a sublinierii mele calificã puterea asociativã în limbajul

criticului literar Eugen Simion. O discuþie aparþinând tot modernitãþii celei mai apropiate nouã (comentatorului de literaturã) vizeazã dincolo de eu pe acel el. Acesta a fost mereu un coeficient exponenþial tot al lui eu. În planul prozei concrete, formal, el a rãmas însã. Atunci când beneficiile procurate la o lecturã atentã de cãtre el se adunã de drept în portofoliul lui eu. Eugen Simion dã un exemplu concludent de trecere al lui eu în el cu o scriere (Pedigree, 1948) a lui G. Simenon. Cel care a fãcut tranzacþia cu autorul a fost André Gide (copios citat pentru jurnalul sãu, cu douã variante, una, pe când trãia soþia lui, ºi alta, dupã dispariþia Madlenei; citat însã ºi pentru proza sa, multã vreme fiind model de naraþiune dincolo de Franþa. De la o vreme, mai înspre noi, jurnalul intim al lui Gide a dislocat romanul). Deºi avem nenumãrate exemple de romane autografice, scrise la nivelul existenþei lui el, în carte, se comenteazã pro cauza romanul lui Mihail Sebastian De douã mii de ani (1934). L-aº fi preferat pe Camil Petrescu cu ale sale douã romane. Cu acest exemplu, se putea dezvolta mult mai abil ºi nu încrâncenat relaþia dintre eu ºi el, dintre document ºi ficþiune, dintre eul biografic ºi eul pur. ªi de ce confesiunea rãmâne numai un mijloc ºi nu un scop! Nu cumva se înlãtura ideea acreditatã de la începutul studiului cã structurile, componentele confesiunii nu se transformã totuºi în literaturã? Cã ele ar rãmâne în anticamera sau coridoarele acesteia? Oferta lui Marin Preda din Viaþa ca o pradã ar fi meritat dezbãtutã în acest popas pe care îl propunem. Istoricul literar rãmâne, orice ar fi, un Mendeliev, îndreptãþit sã ierarhizeze, sã extragã material din texte pentru definiþii ca sã instituie un tablou critic pe familii, clase, determinãri ºi câte altele. În aceastã ordine de idei, Profesorul Eugen Simion aduce în albia literarului ºi eseul biografic / autobiografic/memorialistic, autoportretul, antimemoriile, cartea vorbitã, discursul epistolar, paraliteratura, interviurile, convorbirile, corespondenþa (oficialã, particularã ºi intimã; în vol. II, cap. III impune o sobrã ºi inteligentã implicare/ deta-

ºare când se scrie despre corespondenþa dintre N. Steinhardt ºi Virgil Ierunca, despre Iubirile ºi disperãrile lui Cioran, despre corespondenþa ºi întrevederile parcimonioase dintre filosoful Constantin Noica ºi Sanda Stolojan). Ba, la acelaºi numitor comun al biograficului, istoricul literar aduce dosarul lui Ion Caraion de informator al securitãþii. În cele 27 de pagini ale capitolului IV, din vol. II (Un caz tragic: Ion Caraion), descoperim un comentator atent cu fenomenele dubioase ale istoriei ºi ale politicii, care au convertit ºi au distrus irecuperabil oameni ºi psihologiile acestora. Calm, raþional, ba chiar chirurgical, Profesorul Eugen Simion, deºi a apreciat poezia excepþionalã a lui Ion Caraion, nu-i poate ierta cã a încãlcat legea moralã („sã luãm faptele cum sunt ºi sã le judecãm drept, fãrã exces de indignare, dar ºi fãrã exces de toleranþã, ºi sã vedem, la urmã, dacã putem despãrþi pe omul biografic (omul lui Sainte-Beuve) de creatorul pur (omul lui Proust) în circumstanþele unei istorii imposibile”). Analistul are la dispoziþie douã cãrþi, semnate Mihai Pelin – „Artur”. Dosarul Ion Caraion (2001) ºi Delia Roxana Cornea / Dumitru Dobre – „Artur” ºi exilul românesc (2006). Menþinându-se în limita judecãþii drepte, apelând ºi la „puþinã psihanalizã”, Eugen Simion observã, deloc printre rândurile delaþiunilor lui Caraion, ci la suprafaþa stilisticii acestora, o înverºunare a implementãrii de duritãþi, vecine cu satira ºi pamfletul. Multe dintre acestea i-au vizat pe Ioan Alexandru, Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Marin Preda, Geo Dumitrescu (ultimii doi ajutându-l în perioade critice ale vieþii lui), Fãnuº Neagu, Ov. S. Crohmãlniceanu, Mircea Ciobanu, Pompiliu Marcea, Nina Casssian, Eugen Barbu, D. Þepeneag, Paul Goma, N. Breban, Ion Negoiþescu. Alte mârºãvii de o asemenea facturã se gãsesc în cele douã cãrþi citate, din care Profesorul Eugen Simion a reþinut doar câteva în interesul ideii... biografismului. Adicã, a vrut sã scoatã apã ºi din piatrã seacã. Din locuri care n-au intrat niciodatã în spaþiul literaturii propriu17

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

zise. Mai de fiecare datã, când a fost cazul, biografismul n-a constituit decât punct de plecare, ori de colaborare, nu ºi de sosire, de rãmânere independentã. Cazul Ion Caraion n-a fost singular în România din perioada 19401990. I s-au alãturat, prin mãrturisire directã, dupã 1990, Al. Paleologu (fiul sãu, Tudor Paleologu a fost numit ambasador în Danemarca, iar în 2009, ministru al Culturii ºi Cultelor, sub preºedenþia lui Traian Bãsescu), ªt. Aug. Doinaº, Sorin Antohi. Cu dezvãluirile despre Caraion, tot istoricul literar deschide o binevenitã parantezã despre exilul literar românesc începând cu cel din Franþa. Prin acest excurs de analizã perti18

nentã – de moralã ºi politicã – Eugen Simion face dovada unui spirit raþionalist, derivat din cunoscutul sic cogito. Consider cã ordinea ºi disciplina în criteriile aplicate de cãtre un istoric literar, care întreprinde dezbateri în vederea unor evaluãri sigure, reprezintã cartea de vizitã a acestuia. Ele sunt menite sã justifice structurarea capitolelor, nuanþarea lor în subcapitole, mergând pânã la evidenþierea în paginã, apelând la caracterul de literã. Astãzi, când imperiul calculatorului a zguduit din temelii meºteºugul tipografic, toate exigenþele textului tipãrit sunt ideal îndeplinite. Viitorul a început sã ne rezerve ºi bucuria unor biblioteci virtuale. Aºa cã un „mâine” ademenitor ºi pentru

scriitori ni se aratã spre laudã ºi omagiu. În virtutea consemnãrii unui biografic personal, omul Eugen Simion se mãrturiseºte în cap. VI, din vol. I., sub oblãduirea titlului Fragmente din jurnalul celui care studiazã genurile biograficului. Întâlnim în cele nouã subdiviziuni ale capitolului descrisã curgerea vieþii unui intelectual., cu sinusoidele sale, dar mai ales, cu pulsaþiile scrisului. Tentat de mai multã vreme sã descifreze... biografia jurnalului intim, el însuºi începuse, din anii ‚70, redactarea unuia. Procedând astfel, cãuta sã dezlege resorturile interioare ale speciei, atât de categoric respinsã de critici ºi teoreticieni literari. Secolul al XX-lea, cel mai bogat în evenimente (de tot felul!), nu putea accede la jurnalul intim în formula propusã prin Maine de Biran, Stendhal ºi Benjamin Constant, aºa cã dezvãluirile unei realitãþi crude au fost catalogate ca sincere ºi autentice. A se vedea cãrþile de tip freudist semnate de Simone de Beauvoir ºi Anaïs Nin, Gabriela Melinescu (mai puþin). Drapat de asemenea... modele, omul Eugen Simion nu uitã cã demnitatea lui este a Profesorului aulic, a modelului câºtigat cu greu; cã toate acestea îl întorc la misiunea scrisului. Din aproape în aproape, cufundat în teoriile franceze, îºi populeazã foiletoanele critice cu nume de referinþã ale literaturii europene – Tolstoi, Mircea Eliade, Th. Mann, C. Noica, G. Cãlinescu, A. Gide, Maurice Blanchot. H. F. Amiel (profesor de filosofie la Geneva, specialist în Hegel, autorul a 16.000 de pagini ale unui jurnal, singura lui operã), Montaigne, Radu Petrescu etc. Nu lipsesc în întreg periplu trimiterile la religie, la moralã, la evenimentele mãrunte, domestice, din propria-i gospodãrie, obligaþiile de gazetã, starea dupã telefoanele intempestive º.a. Silueta criticului recunoscut se descoperã în zeci de formulãri, adesea categorice (1), dar prozatorul îl însoþeºte ca o umbrã, obligându-l la o contemplare de tip poetic (2). Extrag câteva formulãri de o asemenea facturã: „Cinismul nu este o

specialitate gidianã. Va mai trece o generaþie, vor trece chiar douã pentru ca adepþii zeiþei H.(gays) sã iasã pe stradã ºi sã cearã protecþia organismelor internaþionale. Gide luptã doar pentru înþelegere ºi îngãduinþã...(1). „Nu sunt în stare sã mã gândesc la altceva, n-am stare decât de nestare (subl. n. indicã o sintagmã filosofico-poeticã, tipic nichitianã). „Pacea ruralã este sfârtecatã de strigãte sãlbatice de luptã... (...). E din nou liniºte, câinii sau potolit ºi, ca doi rãzboinici bravi, îºi savureazã acum succesul, picotind pe iarbã... Aº putea spune cã aud zgomotele liniºtii (ce oximoron apetent! – M.B.), dar nu spun, pentru cã liniºtea este întreruptã brusc de þipetele unui copil din vecini. Sunt þipete înalte ºi subþiri, care se sparg ca niºte pahare de cristal în vãzduhul acestei calme seri de varã. Mã gândesc la poezia lui Francis Jammes ºi a lui Ion Pillat al nostru, dar alung repede din minte aceastã analogie, pentru cã pe uliþa satului nu apare nici un mãgãruº ºi nu se zãreºte nicio berlinã”. (2,1). „Sunt în vacanþã, ceea ce în cazul meu nu înseamnã cã am pãrãsit oraºul în care locuiesc de la 18 ani ºi pe

care, în aceste zile caniculare, n-aº putea spune cã-l iubesc prea mult. Este o cãldurã criminalã, teii de pe strada dr. Lister stau pleoºtiþi, cu frunzele încremenite, peste maºinile îngrãmãdite lângã trotuar s-a aºternut un strat de praf lipicios cam de grosimea unui deget, puþinii trecãtori se miºcã apatic, cãrând dupã ei sacoºe enorme pline cu zarzavaturile cumpãrate de la colþul strãzii, în fine, în care m-am refugiat, cãrþile asudã ºi se uitã la mine cu priviri bolnave...”(2). De departe se-nþelege cã tratatul (cãci este unul!) despre genurile biograficului a fost gândit de acad. Eugen Simion ca sã ofere, în încheiere, ºi o deschidere spre sine, cu tot ceea ce înseamnã omul ºi... scriitorul. Cititorului curios sã afle câte ceva despre, i se oferã posibilitatea, cumva într-un fel optimist. Doar se renunþase la încheierea vol. I, dupã un substanþial studiu privindu-l pe Petre Pandrea, figurã aparte pentru ceea ce Eugen Simion numeºte Un spirit bogomilic însoþit de un SaintJust ºi de un Don Juan oltean, când a comentat douã apariþii editoriale referitoare la literatura produsã de

Oana Orlea (Ia-þi boarfele ºi miºcã, interviu de Mariana Marin, Ed. C.R., 1991) ºi Ioana Berindei (Am fãcut Jilava în pantofi de varã, Ed. Compania, 2008), aflate multã vreme în detenþie, înainte de 1989. Rãzbate din întreaga carte (Genurile biograficului) o pasiune devoratoare pentru studiul „de caz”. Criticul ºi istoricul literar Eugen Simion doreºte ca „genurile biograficului” sã intre – fie ºi acum! – pe poarta cea mare a literaturii. Cu atât mai mult, cu cât, biograficului i-a fost refuzat paºaportul din cauze minore, începând cu neliteraritatea lui. Faptul ca atare va avea încã de înfruntat reticenþa unora de specialitate, dar ºi a altora care exaltã astãzi cinematograful ca ºi televiziunea. Ne pronunþãm ºi scriem convingãtor: cultura imaginii nu va putea înlocui cultura scrisã. Ca sã nu mai spunem axiomatic cã imaginile fãrã text reprezintã o întoarcere la filmul mut. Ceea ce nu va fi niciodatã posibil! * * *

D

estine

L

iterare

N.B. 1) Poate cã n-aº fi dezvoltat atâtea volute de prezentare pe marginea subiectului propus de Acad. Eugen Simion – ºi rezolvat, cum au crezut de cuviinþã, alternativ, Profesorul, criticul si istoricul literar – dacã biograficul s-ar fi constituit ca reper prioritar ºi pentru alþi consângeni. Dezbateri izolate despre prezenþa sau absenþa autorului dintr-o operã narativã au existat mai mereu în critica de la vârf. Dar a chibzui metodic, fie ºi didactic, nu cunosc vreo întreprindere similarã celei finalizate de universitarul bucureºtean. Învãluitor, acesta s-a ferit sã condamne stilul conformist, parcã administrativ, al unor specii componente ale biograficului cum ar fi. corespondenþa (oficialã sau privatã) autobiografia, anumite tipuri de memorii, portretul. In schimb, s-a arãtat deschis sã extragã, cu fineþe ºi cu argumente, din fiecare în parte, tot ceea ce poate fi socotit brumã de literaturã, de imaginar, de ficþiune. Care vasãzicã – ficþiunea non-ficþiunii?! Într-o notã explicativã, de pro domo, din 31 mai 2008, Profesorul, dupã o privire circularã în lume, se informeazã despre vivacitatea subiectului sãu în USA, în Franþa, ºi aflã cã jurnalele de autor prolifereazã vãzând cu ochii. Ba, în Franþa, Philippe Lejeune a devenit specialist în ale domeniului, prin cãrþile: Le Pacte autobiographique (1975), Je est un Autre (1980), Moi aussi (1986). El însã nefiind singurul! 2) Prioritatea comentariilor despre eu se datoreazã explicaþiilor freudiene despre libido. Dicotomia acestuia – libido al eului sau narcisic (vizând persoana proprie ca obiect) ºi libido obiectal (persoana este obiect exterior – le-a impus teoreticienilor, francezi sã zicem, marcajul între le dedans ºi le dehors. În actul creaþiei literare, a prozei de anvergurã (ºi nu numai!), solicitarea tuturor impulsurilor ºi raþionamentelor creierului se dovedeºte un fapt normal. Exaltarea sau explorarea excesivã a unora dintre ele conduce la un anume tip de literaturã. Pulsaþiile psihologice au cunoscut o albie compactã de afirmare începând cu sec al XIX-lea. O asemenea literaturã de o puritate subiectivã evidentã începe sã aibã reguli, dincolo de principii, pe care psihanaliza lui Freud le explicã sau cautã sã le explice ºtiinþific. Ucenicii lui, contestatarii (cam numeroºi) au trecut de afirmaþii ºi ipoteze, ajungând la o concluzie notabilã – omul este o fiinþã contradictorie, aproape permanent contradictorie. Cã ºi filosofia, oricât pare ea de specializatã pe idei, foloseºte creator componentele numite conºtient – subconºtient – inconºtient. ªi aici, filosofia germanã a sec. al XIX-lea a avut un rol definitoriu pentru literatura modernã. Pe un asemenea fundal de informaþii pluraliste. Profesorul Eugen Simion conºtientizeazã absenþa intenþiilor literare pe care le au scriptorii genurilor biograficului. Dar, constatând cã finalizãrile tipãrite (în timpul vieþii sau postum) prezintã fructuoase, ºi deloc neglijabile, elemente literare, le aduce sã funcþioneze sub lumina ficþiunii. Ca orice autor de literaturã prozasticã, scriptorii în cauzã au apelat la imaginar cu încredere, vizând chiar o rezultantã esteticã. De aceea, lectorul interesat poate purcede la o ordonare a materialului actual pe specii convenite, stabilindu-ºi singur gradul de informaþie dorit, precum ºi deciziile de a redacta ºi el studii de profil.

19

D

estine

L

iterare

ROMAN AGMENT DE FR

CĂDEREA PISICII
Dedic aceastã carte prietenilor din Canada ºi de pretutindeni

Cartea întâia
„E... pentru cin’ se pregãteºte” TRAIAN BÃDULESCU-ªUÞEANU (ROMÂNIA)
FOC ªI JOC AMEÞITOR REVOLUÞIE ªI CONTRAREVOLUÞIE

REVOLUÞIE
Revelaþia sinelui

1.
În sufrageria apartamentului „stas” de la etajul ºapte, (douã dormitoare, o sufragerie, douã holuri ºi o bucãtãrie plus baia dintre dormitoare), se insinua tensiunea de searã: pe ecranul televizorului licãrea jocul de culori în bâzâitul spectacolului mamut ultra omagial – de data aceasta filmat în piaþa centralã a Craiovei. Prin transfocare portretul uriaº al preºedintelui, („secretar general, comandant suprem ºi doctor în ºtiinþe economice”), acoperea clãdirea consiliului popular (cum i se zicea primãriei), în timp ce prin crãpãtura uºii dinspre baie se infiltra în aþe subþiri aburul care se prefira în sufragerie. Uºa dinspre holul mic, fiind întredeschisã, permitea fâsâitului de la duº sã acopere bâzâiala din televizor având sonorul dat foarte mic. Zgomotele monotone mãreau starea de surescitare a celor doi locatari – Radu si Florica Pavelescu – care stãteau ca pe ghimpi în fotoliul fiecãruia într-o atitudine de încordare rece. Radu apãsa braþele pe rezemãtoarele fotoliului gata sã se ridice în vreme ce Florica, înfãºuratã într-un

pled, îºi þinea mâinile sub barbã privind dincolo de ecranul televizorului, cum se priveºte în gol. Cei doi bãtrânei aºteptau sã iasã fata de la baie, sã punã masa de searã, sã mãnânce ºi sã se culce, (adicã sã se liniºteascã dupã ziua aceea de sfârºit de decembrie, doborâþi: unul de tracasarea ºi mai drãceascã de la serviciu – fiindcã ºefii ºi cei de la partid intraserã în dârdurã – alta - ea – de certurile trase cu þigãncile pe la cozi). Aºteptarea se prelungea ºi nerãbdarea le dãdea niºte furnicãturi prin mâini deoarece se vedeau obligaþi sã vadã ºi sã asculte aceleaºi ºi aceleaºi imagini ºi cuvinte de ani ºi ani. La bâzâit ºi fâsâit se adãuga lãlãiala Cristinei, obicei luat din copilãrie sã cânte în baie când fãcea duº. Acum fredona un cântec în englezã, o imitaþie afonã a Dianei Ross. Mama a fost aceea care a dat sonorul televizorului ºi mai încet dar apa ºi fata nu puteau fi estompate. De altfel „zicãreala” Cristinei – a ultimului copil rãmas acasã – era suportatã chiar cu plãcere. Surescitarea venea de la televizor dar ºi de la þãcãnitul ceasului de masã aflat pe bufetul dintre fotolii, adicã aproape de urechile lor care, dupã reducerea intensitãþii sonorului, devenise obsedant. Era ora opt ºi jumãtate seara când, dupã “telejurnicu” (telejurnalul în care se arãtaserã cu pompã “treburile” din ziua aceea ale preºedintelui secretar general), se “da” obiºnuitul spectacol omagial uriaº cu pionieri, uteciºti, mineri ºi militari, îmbrãcaþi de operetã, aliniaþi în fel ºi chip sã zicã versuri ºi cântece de slavã omului care a dus la “apogeu” partidul ºi pe “noi culmi de progres ºi civilizaþie” þara. Dupã ce au fost panoramaþi destul cei masaþi în mijlocul Craiovei a bubuit vocea de stentor a actorului Mircea Albulescu iar chipul lui a

20

umplut ecranul pânã la amãnuntul sprâncenelor lungi ºi stufoase, zbârlite dinadins pentru a crea senzaþia de apoteazã în preamãrirea fãrã perdea a ”marelui bãrbat de la Carpaþi“. Chiar aºa tuna gura actorului mare cât ecranul: “marele bãrbat care“… ditirambã care nu s-a mai auzit pentru cã Radu Pavelescu s-a ºi ridicat în mâini întrebând contrariat, retoric : - Cum dracu “mare”, domnule, când de-abia trece de un metru ºi cincizeci ºi cinci!? Era de acum în picioare, oprit în rama uºii holului ce ducea la bucãtãrie . - A dracu’, a aruncat Florica o mânã cu dispreþ spre ecran. Iar a apãrut cuca asta lângã el! Savanta lu’ peºte… care nu ºtie nici o farfurie cum se spalã !… Din cauza agitaþiei cei doi n-au simþit când s-a oprit apa la duº iar Cristina a încetat sã mai cânte, semn cã terminase. Dar nici actorul lãudator n-a mai fost auzit deoarece Radu a zis repede, cu iritare: - Florico, nu te supãra, opreºte naibi panarama aia de televizor cã eu unul nu mai suport. Mã duc pânã jos la maºinã sã vãd dacã am închis bine portbagajul . - Du-te, Radule, l-a aprobat femeia ridicându-se greoi, cã ºi io o sã intru în bucãtãrie, sã vãd ce face fasolea aia. Fierbe? Cã-i pusã la foc de trei ceasuri, fi-i-ar bobu’ al dracului, cã-i proastã glonþ! - Sã zici mersi cã am apucat-o ºi p-asta, a þinut el sã-i aminteascã, puþin lezat, cã nu i se apreciazã efortul statului pe la cozi. Cinci ore am încremenit la rând la Obor pânã am apucat-o. Erau de acum amândoi în picioare în holul îngust de la intrare ºi s-au ferit unul de altul, sã nu se atingã, jenaþi de faptul cã la aproape ºaizeci de ani se simþeau bãtrâni ºi plictisiþi, hârºiþi de viaþa dusã fãrã rost. Tata s-a întors în sufragerie ºi a scos televizorul din prizã (o modalitate de a prelungi viaþa întrerupãtorului din aparat), iar mama a strigat de acolo fetei: - Cristina, când ieºi dã uºa de perete la baie ºi fã curent cu geamurile deschise de la dormitoare. Mama s-a pierdut în bucãtãrie, înfãºuratã în pled iar tata a mai zãbovit sã vadã dacã fata a auzit ce i s-a spus. În clipa urmãtoare uºa de la baie s-a deschis violent ºi tata a îngheþat când de acolo a ieºit Cristina înaltã, ca el, înfãºuratã întrun imens prosop de baie ºi pãrul strâns într-un fel

D

estine

L

iterare

de turban fãcut dintr-un prosop mai mic. - Ce-aveþi, dragã, le-a imputat ea “tonul de comandã“. Sigur c-am sã aerisesc. Doar nu mai sunt o puºtoaicã neºtiutoare!… - Bine, tatã, bine… a îngânat tatãl încurcat ºi vinovat cã fusese surprins de fatã uitându-se spre baie cu insistenþã. Eu nu, s-a desculpat el stângaci arãtând spre bucãtãrie; maicã-ta ! O ºtii cum e cu aerisitul… Tata a dispãrut repede la liftul de pe holul scãrii de unde i s-a vãzut capul mare, leonin, cu pãr sur ºi ondulat. Cristina a cãpãtat putere din puterea lui, a deschis repede uºile dormitoarelor; mai întâi uºa dinspre balcon a dormitorului mare dupã care s-a întors în dormitorul mic unde, dupã deschiderea ferestrei de aici, a rãmas în faþa oglinzii de la toaletã sã se ºteargã mai bine, sã-ºi usuce mai ales pãrul, sã se pieptene, ca apoi sã se îmbrace “deosebit” ºi sã se machieze pentru cã pleca la “cineva” la o aniversare.
21

D

estine

L

iterare

Scrisoare către niciunde, dintr-o lume doar cu lacrimi şi bani
Dragii mei,
Cum de ce? Doamne, ce n-aº da sã te am alãturi! Sã îþi spun, ca în anii de liceu, dupã vacanþã, cã mi-a fost dor de tine. Sã îþi amintesc, cã tot nu þi-am mai spus demult... Intuieºti ce?! Hai, cã ºtii! Nu? Ei, cum nu?! Sunt sigur cã ºtii, însã ai vrea sã auzi iar de la mine. De! Chiar ºi acum, la vârsta mea, am rãmas copil. Pe deasupra, de ce n-aº recunoaºte, bãrbaþii sunt cam nãtângi, iar eu nu fac excepþie. De-asta m-am hotãrât sã îþi scriu. În definitiv ºi scrisorile au fost ºi au rãmas celebre. Mai ºtii?! Mâine, poimâine, ne vor pomeni neamurile, alãturi de Platon. Dupã unii, se zice cã el le-ar fi creat. Dumnezeu ºtie! Cert e cã Seneca, R. Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, chiar ºi Kant au scris scrisori. La destinatar: pãmântenii, de-atunci, din prezentul lor, trecut al nostru, ºi pentru alþii, din viitor. Avea dreptate Augustin! Dacã viitorul nu e aºteptarea din prezentul prezent în sufletul omului, viitorul este un fel de acum mort, adicã fãrã viitor. E ca ºi cum s-ar înþepeni pãmântul în cer ºi distanþa de aici pânã dincolo ar deveni nimic. Nimic?! Ne-am mai întrebat noi, în tinereþe, ce e nimicul... Iþi aminteºti? La Bucureºti, pe o bancã, în pãrculeþul de lângã operã. Atunci când tu, mai tranºant, ai zis: „...ªi totuºi nimicul e!”... Când þi-am zis sã schimbi cifrele de la politehnicã pe vorbele celor de la filosofie, cã tot era facultatea la doi paºi!... Nu ne-ar fi stricat un gram de înþelepciune, numai cã la vârsta aia, pentru amândoi, caii chiar erau cai verzi pe pereþi. Acum, ce sã mai zic?! „Mai întoarce, Doamne, roata! ªi probabil ar întoarce-o, însã cu ce folos? Din lumea ta, nimeni nu s-a mai întors, iar eu n-aº mai vrea sã mã privesc în urmã. E ca ºi cum mi-aº întoarce capul spre Sodoma ºi mi-aº revedea sfârºitul. Clipa aceea, clipa morþii, clipa despãrþiri! Dezastrul, pentru mine, atunci a început! Poate era mai bine sã fii plecat împreunã. Suflete pereche, cãlãtorind spre cer! Rãmânea însã singur copilul. Soarta! Musai sã o fii purtat ºi pe fata noastrã cumva în vreo parte, deºi nu cred nici în ea, în soartã. Pentru mine, dincolo de spaima a toþi, stã Echilibrul. Marele Echilibru! În univers, aici, pe pãmânt... Chiar ºi în lacrima care m-a pãcãlit ºi îmi brãzdeazã acum, când îþi scriu, obrazul. Iar de aici, nu am încotro, trebuie sã îþi dau dreptate: nimicul e! E! Aflã cã „E!-ul” ãsta înseamnã facere. Chiar facere din primordii! Iar când invers, „E” nu e... Aci e aci! „E”-ul deja a fost.... Sã zicem, un fel de suflet a tot ce miºcã-n univers. Gândesc ºi eu! Cum sã-l vezi, cum sã-l prinzi?! Vorba lui Cioran: „tare aº vrea sã sãrut o sfântã!” ªi apoi, poate, poate... Tu ar trebui sã ºtii. Acolo, probabil, alte adevãruri, alte perspective... Aici, pe pãmânt, din câte îþi aminteºti, „lumea, totalitatea faptelor, lumea este tot ceea ce se întâmplã”. ªi se întâmplã! Când mã gândesc la chestia asta cu „întâmplarea”, un pumn cât povestea faraonului din Biblie, mã izbeºte, în fiecare dimineaþã, tocmai în creºtetul capului. Faptã ºi întâmplarea, faptã! Sunã ca urletul meu într-un pustiu în care ecoul stã pe gânduri. Ce sã-i fac? Nu are rãspuns... În consecinþã, draga mea, dupã cum vezi, sunt singur cuc. Nu am înþeles prea bine expresia, dar simt cã mi se potriveºte mãnuºã, chiar dacã nici mãcar ecou acum nu am. Nimeni, evident, un alt fel de nimeni, mai pãmântean, nu mã ascultã, nimeni nu-mi rãspunde. Întrebi guvernanþii... Bãlmãjeli! Se lamenteazã la televizor cu tot felul de... Vai de mamã de om! Apropo, parcã þi-am

Sfârºit de august ºi, totuºi, în aceastã lume a soarelui apune, cald. Parcã prea cald, câtã vreme câinele a scos limba, pisica nu mai ºtie unde sã se ascundã, iar eu scot flãcãri pe nas mai ceva ca balaurii din poveºtile copilãriei noastre. Cu toate astea, simt nevoia sã mã destãinui. Într-un fel, sã mã spovedesc þie, Vali. În definitiv, nu am nimic de ascuns. Da, þie ºi numai þie! De ce? Pãi... Dumnezeu o fi, n-o fi... ªi-apoi, cu El sunt într-un veºnic rãzboi de când ai trecut dincolo. În plus, cum ºi când sã m-asculte tocmai El de-acolo, de niciunde, câtã vreme pârliþii ãºtia, pãmânteni de lângã mine, au surzit definitiv. Da! Lumea în care m-ai lãsat acum, dupã numai patruzeci de ani, e ºi surdã, ºi absurdã. Peste tot, muþi ºi cocoºaþi! De promisiuni, de una, de alta... Unii au luat deja culoarea pãmântului. Alþii, cam prea devreme, au devenit figurile de cearã. Evident, bune de pus la colþ de stradã, pentru câinii rãtãciþi într-o lume la fel de rãtãcitã. Asta e! Câte nu inventeazã omul, doar, doar, ºi-o gãsi un loc ºi un sens, ºi câte nu ar face sã rãmânã mãcar un punct, semn pe acest pãmânt. Din câte îþi aminteºti, chiar ºi pe noi ne bântuiau gândurile. Nici nu terminasem ºcoala ºi mã ºi vedeam savant sau mãcar un profesor în aura unei universitãþi cu renume. Tu, la fel! Þie þi s-au retezat drumurile. Of! Când îmi amintesc... Abia aºtept sã-i zic vreo douã! Eu n-am avut talent la discursuri. Mintea mi-o ia ºi acum înainte, iar vorbele se împiedicã în te miri ce altã încurcãturã venitã tocmai de la Turnul Babel. Cumva, cumva, însã tot trebuie sã-þi zic de pe aici....Cã s-a cam împuþit totul! Þie! Doar þie!

NICOLAE BÃLAªA (ROMÂNIA)
22

mai spus, televizorul color nu mai e o problemã! Mâine, poimâine, o sã-l vândã producãtorii ºi la chioºcul de ziare. Asta dacã mai vor sã mai facã între timp câte ceva... Mã rog, cicã ºi ziarele ar dispãrea. Cât de curând! Nu de alta, dar s-au desfiinþat ceapeurile. Ascultã-mã, de-aici, din desfiinþare, o sã li se tragã multora! Inclusiv mie! Iþi dai seama, þãranii nu au de ce sã-ºi mai înveleascã bucata de brânzã în plenarele tipãrite... Sãracii! Au încã din plin de ce sã înjure... Aceleaºi bãlmãjeli! Congrese? Sunt, nu îþi face probleme!... Ehe, înzecite ºi îndesite cã... Una, douã, pun ãºtia de acum, de câte unul.... ªi, ce congres?! Nu te gândi, conducãtor iubit, la noi, e ºi va fi cât lumea, numai cã la gazetã apar femei dezbrãcate... Astãzi, se vinde cel mai bine pielea de pe om. ...Aia sclivisitã cu tot felul de zmacuri! Pacostea, pentru cei ce ne conduc, stã cuibãritã în scãderea consumului de plumb, pe cap de muritor! Nu se mai face nici mãcar þuicã la cãzãnel. In orice, de la restaurantele de lux pânã la cea mai prãpãditã dugheanã, se vinde alcool metilic. Un fel de spirt cu arome ce pãcãlesc mintea. Orbeºte al dracului! E, vezi, de murit tot se moare! Nu asta ar fi problema... S-a inventat mult, sunt alte metode... Cum s-ar zice, moartea a fãcut progrese! Sã nu gândeºti cã voi rãmâne pe-aci. Într-o zi, tot ne întâlnim. Locul ne e unde e, însã tare mi-e teamã cã, pânã mâine, poimâine, când o sã închid ochii, vom fi un fel de fosile înfipte în cer. Au apãrut tot felul bazaconii! Cianuri, chestii, socoteli... Toate aromate! Nici cu moliftele Sfântului Vasile, fãcute vinerea, la Biserica Mare, nu te mai dizolvi! Mai pe româneºte, ca sã înþelegi ºi tu timpurile mele: morþii în ziua de astãzi nu mai sunt morþi! Ci un fel de momâi ce nu mai putrezesc! In experiment cu omenirea, ãia cu experimentul, aud cã n-ar mai fi fost pusã ºi întoarcerea în þãrânã. Cu gândul cã asta ar fi venit de la sine... Cert e cã s-a fãcut o economie... Acum, mai marii lumii trec totul în contul facerii de bine, omenirii. Cicã ne-ar fi pregãtit sã fim gata îmbãlsãmaþi, pentru joia de joi când o sã vinã judecata de apoi. Mã întreb însã dacã, pânã atunci, o sã avem loc ºi noi, ca morþi, aici pe pãmânt? Cã de murit se moare în draci! Nu de alta, dar zice-se cã am fi peste zece miliarde. Iþi dai seama? ªi, dupã mintea unora, ar trebui sã rãmânem numai vreo cinci

sute de mii. Rezervele, gata, strigã... Ãia cu rezervele cã nu mai ºtiu cum îi cheamã! Asta e! Suflete cãlãtoare. Plecãm ºi în altã parte!... Ca þiganul cu cortul, cã cerul e mare!... Însã, vezi tu, e o problemã câtã vreme nu sunt gata trenurile de mutat cadavre de pe Pãmânt pe Marte. Asta ca ultimã soluþie propusã de naºa. Cum, care naºa? E, nu mã mai trage de limbã, ca securiºtii de pe vremea comunismului. „Ia mai zii, tov. Titus, cum e? Cine a furat grâul din vagoane?” Statu`, to`arãºul, statu`!” Iþi aduci aminte? Pe vremea când eram ºef la cefere?!... Cãtre alt securist: „Titus? I-azi, tovule, Titus?! Cine þi-a pus, bã, numele ãsta de Traian roman? Aflã cã ai cam belito! Te-arestez pe cale de consecinþã ºi motiv de tentativã la statu` de conducãtor!... De conducãtor iubit, futu-te-n cur sã te fut!” Homosexuali! Niºte nenorociþi! Acum, mã cam umflã rãsul chiar dacã o altã lacrimã m-a înºelat iar ºi curge pe obrajul celãlalt. Atunci?!... Vali, scumpa mea, lãsând gluma la o parte, nu mi-e în niciun fel bine. Cum de ce? Binele, cel puþin la noi, încã nu s-a inventat. Povestea e însã alta! Profitând de conjuncturã, în vreme ce tu, dusã, eu pe la greci plecat, coana Joiþina... Mitra, de, concubina noastrã, dupã ce s-a îmbuibat, joiþinele ºi-a mãritat, ºi-a luat ceva bocceluþe, lanþuri, brãþãri, verziºori ºi pãrãluþe ºi la Þârdel ea definitiv s-ar fi mutat. Vorba vine! O ºtii doar! Azi aici, mâine în Focºani! S-a dus dracu, a plecat! N-a mai contat cã vrând-nevrând, copiii împreunã i-am crescut, cã lângã mine lumea întreagã a vãzut, cã alãturi mie oamenii îi spuneau „doamnã” cã...! Nu a contat nici cã acum sunt mai bolnav, cã mama e ºi ea la o vârstã... Cu sacii puºi în cãruþã, ºi-a gãsit un alt ogeac. Pe deasupra, ca sã vezi ºi tu, femeie a dracu, mi-a trimis, în prag de searã, gaºca lui Pãsãroi, cu Þârdel ºi Papanghel, ca sã-mi dea cu paru-n cap. Ce sã-þi spun? Nu mi l-au spart, însã coastele mi le-a pisat, ochii mi i-au cam umflat... În spital sã tot fi stat... Ce s-o mai cotesc, m-au tãbãcit cât mã ºtii tu de bãrbat! Cu mama, gata de întâlnirea cu Bãtrânul, strada întreagã au mãturat. Circ ºi circ! Pâine, ca pe vremea împãraþilor, la Roma, nu a existat. Pe la noi, e foamete! Vremurile s-au mai schimbat. Vorba lui Sorescu, þi-l aduci aminte, poetul tinereþii noastre? ,,Astãzi, nici mãlaiul nu mai este

aºa cum îl fãcea...” (...) ªi avea dreptate! Conotaþiile mãlaiului s-au schimbat. Ba în mitã, ba în ºpagã... Dupã ãºtia cu nasu-n vânt, mãlaiul cicã ar fi comision, adicã, mã înþelegi, tot un fel de pãsat, dar cu miere ºi arome amestecat! Chestiuni de limbaj ºi interpretare. Vreme ºi vremuri! Draga mea, cu sau fãrã vrerea mea, gândurile mi-au dat iarãºi buzna la timpurile alea pe când tu, fatã, eu, bãiat, vorbeam despre libertatea ºi dreptatea ce ne-ar fi dat demnitatea ºi a mea, ºi a ta, ºi a omului, în general. Aflã cã ne-am înºelat! În oricare regim, la un adicã, doar pe ici, pe colo, recosmetizat, omul, muritor de rând, doar slugã, plãtitor de taxe cãtre stat. Îþi spun ºi þie ce am vãzut cu ochii mei cum: nu eu, ci jumãtate din popor, la referendum, pentru marile puteri, parcã nici cã a existat. Poporul, democraþie, vot, dreptate, libertate, bunãstare, sunt doar cuvinte-armã de înºelat. Nu contezi ca om al lumii, în faþa interesului celor care o conduc. Celor ce, cum spuneau bãtrânii, au ºi pâinea, ºi cuþitul. Foamea îmblânzeºte ºi pe dracu, iar pe om îl bagã în sperieþi. Aflã cã frica dominã ºi astãzi, ca ºi atunci când cu ceaºcã la palat. Ca de altfel în toate timpurile, dar mai ales acum când justiþia e doar pentru cine trebuie sã fie! ªi mai aflã cã aici, în ea, e marea putere. Doar la vrerea ei, hoþul se face, te miri cum, cât ai clipi, scãpat. Ba mai mult, peste noapte, te trezeºti cu el împins de servicii, în scaunul de împãrat. Povestea cu Stalin, tâlhar, nu e chiar poveste! Criminalii îþi dau, ca mie, în plinã stradã, când nici nu ai gândi, cu bâta în cap... Criminalul, sãgeatã fiind, iarãºi nimeni nu a vãzut, n-a auzit ºi, fireºte, tâlhar liber, prin târg cu aerul celui ce libertatea i-a asigurat. Vali, cazuri de-astea am vãzut, ehe... Doamne, te închini! Fac cum fac ºi când tocmai se aºtepta sã i se facã dreptate, vãtãmatul e condamnat sub pretextul cã ºi-ar fi dat singur cu bâta`-n cap, cã s-a pus, mai apoi, pe marele urlat ºi liniºtea boierimii cu interes a deranjat. Puºcariabilii strigã puºcãriabilii mai ceva ca hoþul care strigã: hoþii! Ar fi culmea s-o pãþesc la fel! Scuip în sân, mã închin cu gândul cã doar tu eºti, oriunde aº fi, cruce celor patru zãri. Apoi sper, însã pânã una, alta, cu tot echilibrul din mintea mea, îndur ce am de îndurat. Ce sã fac cãtã vreme pe aici, doar lacrimi ºi bani? Cum þi-am spus, justiþie 23

D

estine

L

iterare

e ºi nu e, politicul se luptã pe ciolan, iar boborul beleºte ochii la televizor apoi bate din palme cã asta a învãþat. Dumnezeu a obosit sau îl doare în cot. De-aia îmi vine uneori sã mã iau iar ºi iar cu el de piept ºi sã-l întreb: Doamne, ce mi-ai fãcut? Bine cã te ºtiu mãcar pe tine cumva în liniºte. Apropo, uitasem: aflã cã þi-am comandat statuie. O sã fie curând gata. Poate

D

estine

L

iterare

vom fi alãturi, pe pãmânt, cândva, cumva, semn. Pânã atunci, cã tot nu am apucat sã-þi spun ce aveam în gând, am sã-þi mai scriu. Cu drag, Titus P.S. Dacã-L întâlneºti cumva pe Bãtrânul, ia-l tu de mustãþi ºi zii vreo câteva

din partea mea. Întreabã-L dacã a fãcut lumea doar ca sã-ºi batã dracii ãºtia josnici, de aici, de jos, joc de ea?!... ªi, vezi ce zice! Asta aºa, pentru o vreme ºi pentru liniºtea mea. Te rog! Doar pânã ce ajung eu. Cã într-o zi, tot trebuie sã stãm faþã în faþã ºi sã ne sfãdim ca de la om la om. Cã Om, cicã dupã chipul ºi asemãnarea Sa, ne-ar fi fãtat!

Despre jigodism, legi şi ură
Dragii mei,
Despre sentimente ºi legi, am gândit, probabil, de când am conºtientizat lumea înconjurãtoare, un fel de spaþiu a tot, de când am vãzut cã trece ziua, vine noaptea, cã anotimpurile, deºi îºi au locul ºi rolul lor, uneori o iau razna ºi ne joacã farse... Mai exact, de când am vãzut cã trebuie sã dau din coate ºi sã-mi fac un loc al meu în tot ceea ce se întâmplã, prin însãºi întâmplarea de a fi. Dacã chiar o fi întâmplare! Desigur, omul, în genere, crede în scop ºi mai ales în cel pe care ºi-l atribuie, în condiþii de normalitate, ca fãcãtor de bine ºieºi ºi semenilor, prin însãºi firea lui. La limita patologicului, când simte cã ceva (influenþa, banul, politicul etc.) îi dau putere, se crede însuºi Mântuitorul. Care dintre cei ce au avut (ce-i drept, vremelnic), ºi pâinea, ºi cuþitul în mânã, nu au strigat în gura mare: ,,Pentru voi, Dumnezeul sunt eu!’’. Ce sã zic? Neghiobia în forma sa manifestã! Ca simplã aducere-aminte, trebuie sã spun cã expresia anterioarã putea avea cumva sens pe vremea politeismului grecesc când zeul era omul ale cãrui atribute extrapolate îi dãdeau muritorului sentimentul cã nu e singur ºi, la nivel emoþional, o oarecare siguranþã. Omul, atunci, ca de altfel ºi acum, striga cãtre cineva, cãtre acel protector din mintea ºi sufletul sãu ºi-i cerea ajutor. Venea sau nu, el aºtepta. Evreii aºteaptã de mii de ani pe acel Mesia care, la nivel de mit, le-ar fi promis cândva, la începuturi, ºi un tãrâm sfânt, ºi locul în care laptele ºi mierea ar curge râuri fãrã a miºca mãcar un deget. Revenind la chestiunea cu venirea noastrã, ca oameni în lume, personal nu exclud nici întâmplarea. Cum de altfel nici întâmplarea cu scop nu este exclusã (un nonsens la nivel lingvistic), câtã vreme, de exemplu, o piatrã supusã unor forþe exteriore, þipã (ascultaþi-mã! Þipã la propriu!), evident, fãrã ca noi sã o putem auzi, apoi (contrar oricãrei aºteptãri), îºi mãreºte volumul, ºi, în cele din urmã, dacã forþele nu-i dau pace, piatra, prin te miri ce mijloace, le sare forþelor în cap. Povestea anterior descrisã nu þine de fantastic sau de datul în bobi la miezul nopþi, ci de o nouã ºtiinþã, rocologie, ºtiinþã ce transformã în ecuaþii matematice tot
24

ce v-am povestit eu adineauri. În plus, noua ºtiinþã stãruie în tot ce se cheamã mecanica prafului. Când am auzit, pentru prima datã, despre aºa ceva, cu toatã încrâncenarea unora în: ,,Pe pãmânt, eu sunt ºi Dumnezeul meu ºi-al vostru’’, ºi neîncrederea mea în mai nimic, m-am întors în mine ºi m-am revãzut pulberea, din cine mai ºtie ce colþ de univers, culeasã, frãmântatã de Creator. Frãmântatã ºi re-frãmântatã pãnã ce am vãzut lumina zilei, în primordii, eu, om. Ce ziceþi voi e aºa uºor sã frãmânþi un pumn de pulbere pânã ce te obþii pe tine, din praf, om, adicã „om dupã chipul ºi asemãnarea ta”? Cu alte cuvinte, credeþi cã ar fi aºa de uºor sã fii tu însuºi Dumnezeu? Dupã pragmatismul contemporan, problema ar fi la îndemâna oricui. „Ce mare scofalã sã pui materia primã într-o piuã” – ar sãri ei – ,,sã torni apã, sã mesteci pânã ce se obþine ceva vâscos, apoi fie, îl iei la modelat, fie îl pisezi pânã ce praful spune tot. ªi ca sã scape de atâta frãmântat, singur ar lua chipul de om... Palavre de trei parale. Bazaconii! ªi încã de care, dacã te gândeºti numai la simplul fapt cã în cel de tine obþinut nu e nici suflet, nici sentiment, nici... Ori noi, ãºtia, fãcuþi, dincolo de oase, coaste ºi ºira spinãrii (cei care o au), pe care, la un adicã, le-aþi putea turna din gips, avem, fraþilor, de toate. Praful ãla cosmic, în ziua a ºasea, frãmântat de Tatãl Nostru, a devenit, în cele din urmã, suflet. Faceþi-l ºi voi, ãºtia, doar pragmatici, ºi eu vouã mã închin! Pânã atunci, vã spun cã nu mai e mult pânã o sã daþi de dracu! Chiar rãu de tot, câtã vreme, cu tot felul de ºiretlicuri, aþi scos din om ce avea mai de preþ, iar acum el, troacã pe interior, a devenit robot. Productivitate ºi societate de consum. Marketing în toate! ªtiu, n-o sã recunoaºteþi! Ba mai mult, o sã-mi spuneþi fel ºi fel de aiureli în care nici chiar voi nu credeþi. Mã rog, ar fi problema voastrã, însã v-aþi bãtut joc de Omul om ºi chiar de voi, parcã de când lumea, voi cei mai puþin oameni. Revenind, trebuie sã amintesc mãcar faptul cã structura asta mergãtoare (ca sã folosesc un termen pragmatismului la îndemânã), dincolo de carne, oase, are în el fel ºi fel de legi, interior-exterioare, raþionale, obiective, subiective, are sentimente care mai de care... Toate greu, dacã nu chiar imposibil, de pus pe tavã. Dupã Nietzsche (Friedrich Wilhelm), cicã cel mai puternic sentiment uman

ar fi frica. Tind sã-i dau dreptate mai ales pentru situaþia în care þi-e insuflatã sistematic ºi în creier, ºi în suflet, ºi în oase. Pentru cei fãrã de þinere de minte ºi pentru cei ce ar trebui sã ia aminte, le-aº reaminti prigoana intelectualilor dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial, când ruºii (la nivel de Stalin ºi fanaticii din jur, cã bietul popor...) au trimis, aici, spre noi ciuma. Ca un altoi al ei, al ciumei, pe vremea ceauºiºtilor ce fãcuserã, la nivel de popor, din cei trei din casã, doi informatori, jigodismul a cãpãtat forme noi. Doamne, sã fii plesnit de jigodie ºi sã nu te poþi trata e chiar un blestem! Spun asta pentru cã, dupã `89, dacã ar mai fi avut ceva în ei din om, poate, poate... Lãsaþi în pace sau cu faptele clasate, peste noapte s-au regrupat, au pus mâna pe par ºi, la vedere, ei, ai de neica nimeni, infestaþi (evident, la nivel de creier), au plecat la urat. Au plesnit în dreapta, în stânga, uitând de mâna ce i-a scos din rogozul ºi nãmolul cretinismului blestemat. Domnilor, psihologic vorbind, fereascã-te Cel de Sus de neica nimeni cel frustrat! Nu de alta, dar în mintea lui bolnavã, veºnic el se crede geniu. Izo, etero sau schizometric pune pe hârtie tot ce mintea-i debiteazã într-o crâºmã, la beþie ºi, mai pe urmã, fraþilor, pretenþii, chiar dacã despre om ºi carte, în viaþa sa, mai rar a auzit. Dintre gloata de jigodii, mai târziu, cei cu ,,ambâþ’’ ºiau cumpãrat, peste noapte, diplome din Dealul Haretului ºi au bãtut cu pumnul la partid, alþii la palat... Oportuniºti (vorba unuia, oportunist sã fii, dar pentru popor! Mare comedie!’’), instruiþi mai nou de... dracu ºtie cine, s-au pus pe strâns de ºpãgi. Prin fundaþii înfiinþate (în fals, cã falºi au fost o viaþã), au declarat câte în lunã ºi în stele, pânã ce statul român, la vremurile cele, stat în cap, le-a dat o hârþoagã ce i-a transformat din handicapaþi în ditamai revoluþionari. Vã asigur cã mã plec sincer în faþa celor ce au murit ca noi, cei rãmaºi, sã fim acum, în 2012, liberi. Nu o fac însã ºi în faþa hahalerelor ce s-au pricopsit cu hectare de pãmânt (vândute mai târziu cu sute de mii de euro), repet, prin falsuri, cu declaraþii, în care scrie negru pe alb cum cã au luptat cu pieptul gol în faþa gloanþelor din `89. Ãia, cicã mai deºtepþi adicã ,,intelectualii de profesie la palat’’, au devenit ºi ei (deºi le tremurau chiloþii pentru o ciosvârtã), la ceas de searã, dizidenþi. Iar de aici, onoruri, funcþii, cã de, ’telectuali, iar de-aici, pretenþii! Stau ºi mã întreb, pentru cei ce au statutul de jigodie, de hahalerã, de joiþinã, de sulicã frânarul, nu existã sentimentul despre care vorbea Nietzsche. Nu au fricã nici de legi, nici de Dumnezeu? Vin, îþi rânjesc în faþã deai crede cã lumea de ei ar fi fost, la ceas de dimineaþã, reinventatã. Bã nene, ,,lumea e de când lumea ºi ca lumea suntem noi’’ ºi aºa e. A spus-o un geniul ºi ca un smerit vã spun ºi eu. Nu mã credeþi? Nu?! Atunci iar vin ºi zic: lucru dracu în casa popii! Dar sã-i lãsãm ºi pe ãºtia cu ale lor, chiar dacã îmi vine sã le spun cã nu peste mult timp, o sã-i asculte doar tartorele ãl bãtrân obiºnuit cu fumul fum. Adicã, mai pe româneºte, cu palavrele spuse la baba ºi neveste, palavre în care n-au crezut nicicând. În plus, spuneþi voi, e creºtineºte sã bage popa la sfârºitul slujbei, pe ce se ocupã cu vânzãri de lumânãri ºi acatiste (mã rog, ºi de alte chestii din care se strâng bani), în altarul, transformat

pentru ceva vreme (cam cât e necesar), în bar sau... Doamne, fereºte! Nu de alta, dar la noi, în vremurile în care chiar Biserica s-a opus înfiinþãrii de bordeluri, ele sunt la vedere, la te miri ce colþ de stradã sau grupate, la un loc mai nou, pe scara unui oarecare bloc din parohia unuia ce tot dã din mânã cu cãdelniþa dacã iese, mãcar contextual, ceva. De! Fiecare cu meseria sa! Dar mãcar sã ºtim ºi noi cã altfel, crezând orbeºte în cine ºtie ce podoabã, murim proºti. Iar de aici, vorba lui Cãlinescu, nu popi plãteºte! Fac, ce fac ºi o caut cu lumânarea aprinsã! Sper sã aibã ºi Înalþi Prea Sfinþii umor ºi sã înþeleagã faptul cã nam bãgat slujitorii Domnului (dar slujitori!), în oala cu catran, oalã datã de pomanã de asfatangi (pentru reducerea impozitului), prin Bisericã, ãlora ce se ocupã zi ºi noapte de focurile din iad. Colaborare nu glumã! Dragii mei, îmi vine sã mã laud singur. Am fãcut o aºa trecere de la una, la alta, încât îmi vine sã spun cã între Dumnezeu ºi dracu, am sta acum, dupã mii de ani, noi, pe post de ispitã ºi urã a unuia împotriva altuia. Ura? Sã ne înþelegem bine, nu e vorba de uralele de pe stadioane, unde am strigat, ca besmeticii, în cor: ,,ura!’’ În consecinþã, vorbim acum despre urã ca stare subiectivã de care suntem capabili când vrem ºi nu vrem. Mda! Sentiment nu glumã! Ce sã vã spun? Dupã specialiºtii în urzeli, ea, ura, ºi-ar avea rãdãcinile tot în primordii, când Dumnezeu ispitit ºi de draci, dar mai ales de tot felul de drãcoaice ce l-ar fi ademenit cu mirodenii ºi cu dragoste, le-a luat la goanã ºi le-a îndesat ºi pe ei, ºi pe ele, tocmai în... turma porcilor. Vã amintiþi, povestea din deºert! ªi eu când mã gândesc cã porcul are ºi rang, ºi mare preþ, dacã aº avea puteri, aº proceda la fel. Probabil, doar cu drãcoaicele încã neîmpuiate aº mai avea ceva rãbdare. Dupã interviu, dar mai ales dupã o probã practicã, le-aº trimite în paºtele mã-si, la locul lor, în iad, pe toate. Ca sã se ocupe pe îndelete cu mâncatul zilelor fripte. Nu aºa deodatã, cum vor ele! Evident, ale noastre, cã altele nu au de unde. Mã întorc la urã ºi vã spun cã ea, ura, uneori potenþeazã. Din ura a ceva se naºte uneori, ce-i drept întâmplãtor, performanþa. Alteori, acest sentiment e însãºi dezumanizarea. Mai mult decât atât, ura, dincolo de cãderea în pãcat, e însãºi pieirea. Praful din univers însufleþit dispare. E sfârºitul sfârºitului în care nu mai putem pune nici mãcar judecata ºi reînvierea, promisiuni ale Creºtinismului. E... Culmea e cã e! Mai bine am vorbi despre dragoste. Sentiment nobil. Cã doar scrie ºi la Sfânta Scripturã. A spus-o, evident, reformulat ºi Preda, cã „dacã dragoste nu e, nimic nu e”. Povestea cu dragostea, la fel de complicatã mai ales dacã ne gândim la una dintre cele zece porunci: „iubeºte-þi aproapele ca pe tine însuþi!”. Personal aº face-o, vã jur, însã instinctul, tot un fel de ispitã, nu mã lasã. Totuºi, trebuie sã credeþi cã din dragoste, în prag de sãrbãtori, vã scriu ºi vã spun cã o cãruþã de oameni curaþi la suflet poate fi suficientã lui Dumnezeu ca sã mai rabde o vreme pãmântul. În consecinþã, fiþi deºtepþi, feriþi-vã de ciumã, de jigodism cã bântuie ºi fiþi curaþi la suflet! La mulþi ani!
25

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

SOLO JUSTER
NIMIC NOU
Femeia naºte de când e lumea lume de murit se moare tot de-atunci nimic nu-i nou sub soare (1987), “Ultimul zâmbet” (1988), “Surâsul apelor” (1990), “Columna secundelor” (1992), “Sensul timpului” (1994), “Clipa sãrutului” (1996), “Lacrima interioarã” (1997), “Poezia cea mai acutã” (Tel Aviv, 1998), “Rumba neagrã” (Tel Aviv, 2000), “Lacul de onix” (Bucureºti, 2001), “Fiara liricã”, “Umbra”, “Al cincilea punct cardinal”, “Lacrima verde”, “Iarna verde” (Bucureºti, 2007), “Iarna verde” – poeme alese (Iaºi, 2011). În 1985 înfiinþeazã la Tel Aviv un cenaclu literar, sprijinit de soþia sa, prozatoarea Mariana Juster. Elita literarã pe româneºte s-a adunat în casa lor, lunar, cu regularitate ºi seriozitate, în peste 20 de ani. Doi ani mai târziu, în 1987, editeazã revista literarã “Punct”, cu apariþii în mai ºi noiembrie, ajungând pânã la numãrul 40. În 1999 este distins cu premiul “Lucian Blaga” (România, Cluj – Napoca) iar în Israel cu premiul “ARTZI” (Tel Aviv, 2005). Este un poet minunat, care scrie despre sine urmãtoarele: “Nu numai ca sã mã includ în modernitate, încerc ºi eu versul alb – liber, ºi îmi cer scuze cã pe ici, pe colo, mai “pãcãtuiesc” strecurând ritm ºi rimã. Lipsitã de ritm ºi rimã, poezia – mi pare o vioarã, chiar Stradivarius poate, dar vãduvitã de coarde, NU SUNÃ! Împãrtãºesc ideile estetice ale lui Ion Vinea.” (Scriitori de limbã românã din Israel – generaþia contemporanã, bibliografie întocmitã de Emanuel Aczel, ed. Hasefer, Bucureºti, 2003) Maestrul Solo Juster are multe lucruri sã ne împãrtãºeascã din viaþa ºi creaþia sa, astfel i-am propus realizarea unui interviu, contactându-l prin poºta electronicã, dupã care i-am fãcut o vizitã acasã, la Rehovot, la cca 20 km distanþã de Tel Aviv. Complice mi-a fost distinsul scriitor Corneliu Leu care ºi-a exprimat dorinþa de a-l intervieva pe eroul nostru cultural, israelian, originar din România, poetul Solo Juster, având în vedere realizãrile sale culturale pe care le veþi afla (dacã nu le ºtiþi), în continuare. Solo Juster s-a nãscut în Bucureºti dar, pe când avea vârsta de trei ani, pãrinþii s-au mutat la Cãlãraºi – Ialomiþa, unde îºi petrece copilãria “ca-n basme”, locuind în centrul oraºului, vis-a-vis de ªcoala de bãieþi nr. 2 unde a frecventat ºi absolvit cursurile ºcolii generale. Apoi a continuat studiul la Liceul ªtirbei Vodã din Cãlãraºi, însã, din cauza unui oarecare antisemitism, dupã primul an de liceu, se mutã cu familia la Silistra. În aceeaºi perioadã tatãl sãu a avut un accident, a stat în spital la Vatra Luminoasã un an de zile – cu o dezlipire de retinã, ºi, dupã cca 1-2 ani, ºi-a pierdut vederea. Odatã cu accidentul tatãlui sãu a dat ºi “Banca Bercovici” faliment, dar ºi “Marmoros - Blank”, care erau bãnci evreieºti.

LUCREÞIA BERZINTU (ISRAEL)

URLÃ PIATRA
luna aºterne pe plai cãrare de aur Sã treacã semeaþã aia cu coasa ºi zâmbet ce-ngheaþã uraa uraaa urlã piatra cât o þine gura

În rest: poezie
Unul din cei mai reprezentativi poeþi de limbã românã din Israel, editor, jurnalist ºi promotor cultural, cu o biografie impresionantã, care impune respect ºi plecãciune, este Solo Juster. S-a nãscut la 1 octombrie 1922 în Bucureºti. Studiazã în oraºul Cãlãraºi (Ialomiþa). În anul 1952 absolvã “ªcoala de Literaturã ºi criticã literarã Mihai Eminescu” a Uniunii Scriitorilor din România. În 1960 se stabileºte în Israel, la Tel Aviv. Publicã: “Poeme de un ban”

Interviu cu poetul Solo Juster
Lucreþia Berzintu: Stimate domnule Solo Juster, a trebuit sã întrerupeþi cursurile liceale pentru a pleca cu familia la Silistra. De ce la Silistra? Solo Juster: Silistra era un oraº cosmopolit în care legionarii n-au avut acces, niciodatã. Au încercat o datã, au venit cãlãri de la sate dar populaþia i-a izgonit din oraº. 26

“SUB BULGARI, CA EVREI, AM DUS-O FOARTE BINE”
Cum a fost la Silistra? Aveam 12-13 ani, m-am vãzut într-o localitate nouã, o limbã nouã... locuiau, pe lângã evrei, bulgari, greci,

armeni, turci... Am prins dupã ureche; am învãþat turceºte, bulgãreºte... Bulgara se aseamãnã cu rusa, aºa cã, am învãþat rusa foarte uºor; armeneºte n-am învãþat fiindcã e cam greu. În 1940 s-a cedat Silistra, bulgarilor, prin Acordul de la Craiova ºi, sub bulgari, ca evrei, am dus-o foarte bine. În 1942 am fost chemat la muncã obligatorie în Bulgaria, pe Valea Strumei. Era iarnã ºi am mers pe jos 130 km prin zãpadã, de la Silistra pânã la Ruse, apoi pânã la Rusciuk, cu trei sãnii þãrãneºti ºi ni s-au gãsit ºi locuri de înnoptat la þãranii bulgari din Cadrilater. În total 3 zile am fãcut pânã la locul de muncã obligatorie, unde am fost chemat cu ordin militar. Când am ajuns acolo era varã, ca aici. Am stat un an de zile, din 1942 pânã toamna lui `43. Cãtre sfârºitul acestei perioade, de un an, m-am îmbolnãvit de malarie. ªi pânã în ziua de astãzi se gãsesc, la analize, urme de malarie. Ne-au dat drumul acasã ºi au luat pe alþii care nu fuseserã pânã atunci. Am avut un an pauzã, timp în care am putut lucra pentru familie. Ne-a mers destul de bine ca meseriaºi; am lucrat la un atelier de reparaþii pãlãrii bãrbãteºti. Mai erau douã ateliere de prãvãlii dar þãranii ne-au preferat pe noi. Toate împrejurimile Silistrei, de jur împrejur, erau clienþii noºtri. Când m-au luat pe mine, în 1944, întrebau: “da`, unde-i bãiatul?” Li s-a spus cã-i luat la muncã, ºi mi-au trimis cutii de 1 kg de miere, slãninã º.a. ªi sãracii ºi bogãtaºii au trãit bine sub bulgari. În 1944, primãvara, ne-a luat iar pe noi, dar nu în acelaºi loc. La Smeadovo, pe Valea Kazanlâk, unde era o pãdure de tei ºi de stejari, fagi, amestecaþi... iar noi construiam un drum, de la gara Smeadovo. Þãranii ne-au primit foarte bine. Câþi evrei au fost deportaþi acolo, la muncã obligatorie? Se vorbea cã au fost 24.000, jumãtate din populaþia masculinã din Bulgaria, împreunã ºi cu alte minoritãþi. Acolo era o armatã de trudovaci, pentru munci. Am lucrat la construcþii de cale feratã ºi poduri vechi. Acasã aveam 300 gr. de pâine pe zi, la fel ca toatã populaþia din Bulgaria – pe cartelã; la muncã aveam 600 gr., dublu. Nu aveam un regim opresiv. La Silistra, un singur coleg, cu care lucram la sãpat pãmânt, un avocat tânãr, Averbuh, a fost împuºcat în 1943 de Siguranþã, fiind bãnuit de comunism. ªi eu am fost bãnuit de comunism; nu aveam voie sã circulãm de la 9 seara pânã la ora 8 dimineaþa. Fac o micã parantezã: în acea perioadã, la Silistra, în sala cinematografului “Modern”, erau judecaþi sute de bulgari care fugeau din Bulgaria în România fiindcã venise la cârmuirea Bulgariei un anume Filof, care era filogerman, ºi a fãcut ce-a fãcut. Dar se zice cã regele Boris al III-lea ia susþinut pe evrei ºi nu a lãsat sã fie deportaþi din Bulgaria, dincolo de graniþele Bulgariei Mari. Ce a urmat? Când eram la muncã obligatorie, a doua oarã, ne pica câte un ziar, “Ciorno More” (Marea Neagrã) care apãrea la Varna, deci noi munceam în apropiere de Varna – pe lângã ªumen (o regiune foarte renumitã în Bulgaria)ºi am citit în 26 septembrie 1944, pe prima paginã, “România, 23 August, a capitulat fãrã condiþii”. Atunci am spus prietenilor mei: “eu, mâine, plec acasã”. Zis ºi fãcut. Acasã, unde? Bunã întrebare! Silistra nu avea cale feratã. Singura legãturã era cu vaporul pe Dunãre, între Silistra ºi Rusciuk,

ºi mai departe. A venit cu mine un bãiat din Varna ai cãrui pãrinþi erau exilaþi. De ce? Varna ºi Sofia au fost golite de evrei. De ce? Fiindcã erau noduri de cale feratã ºi baze militare germane iar bulgarii ne-au ferit. Deci, am plecat cu acest bãiat – coleg în acelaºi lagãr cu mine, fiindcã noi, silistrenii, eram puþini, 18 – 20. Ne-am dus în port; era plin cu nemþi care se retrãgeau din România; Dunãrea era plinã cu nemþii care se bãlãceau în apã... Am gãsit un Bac din Silstra, un cunoscut, care nea spus cã nu putem pleca fiindcã n-avea autorizaþie. L-am luat cu mine pe acel bãiat, am stat la un hotel în Ruse vreo 3 – 4 zile, nu-mi mai amintesc, cã sunt aproape 70 de ani de atunci. Ne-am întâlnit cu silistreni, “O, Solo, ce faci?” Bucurie mare... În sfârºit, a cãpãtat Bac-ul autorizaþie sã circule pe Dunãre înapoi la Silistra ºi ne-a luat ºi pe noi.

D

estine

L

iterare

“EU NU ªTIAM NIMIC CE SE ÎNTÂMPLA ÎN ROMÂNIA ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA RÃZBOI MONDIAL... ERA SECRET”
A existat perioada de tristã amintire, a pogromurilor ºi deportãrilor din perioada celui de-al doilea rãzboi mondial, când Hitler hotãrâse rezolvarea problemei evreieºti prin “soluþia finalã” iar regimul antonescian trecuse la deportãri ale evreilor ºi þiganilor în Transnistria dar ºi în Ucraina. Alþii au fost deportaþi la munci forþate pe teritoriul României. Slavã Rabinului Alexandru ªafran, care a intervenit peste tot ºi, ca urmare, s-au oprit vagoanele pregãtite pentru deportarea evreilor din Transilvania de sud cãtre lagãrele de exterminare din Polonia! Ce cunoaºteþi despre acele atrocitãþi? De fapt, eu nu ºtiam ce se întâmpla în România în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, cu deportãrile de evrei în Transnistria... Am aflat abia aici, în Israel. În România nu se vorbea, era secret. ªi, dupã ce v-aþi întors la Silistra, ce a urmat? Aþi hotãrât sã plecaþi în România împreunã cu pãrinþii? Nu! Pãrinþii mei au rãmas la Silistra fiindcã erau condiþii foarte bune de trai, cu o populaþie foarte prietenoasã, mai mult decât prietenoasã. Bunicã – mea murise în timpul când eram plecat la muncã obligatorie. Cimitirul evreiesc era dincolo de graniþã, pe teritoriul românesc, dar aveau acces la cimitir. Atunci nu mai era graniþã între Bulgaria ºi Silistra fiindcã intraserã ruºii, pe 9 septembrie, ºi au construit un pod pe Dunãre. Eu eram acasã, m-au cãutat prietenii, m-au chemat, mi-au dat o armã... poliþia fugise. Era o cazarmã de poliþie la Silistra, nu “stam” (nota red.: “de formã” sau “fãrã importanþã”, din ebraicã) o poliþie. O cazarmã de poliþie, cu armament, cu echipament, cu tot. ªi, eu am plecat în pantaloni scurþi ºi-n cãmaºã. Era septembrie... Ei, n-am apucat eu..., cam pe 19-20 octombrie am trecut graniþa fraudulos în România. Cu ce scop? Voiam sã-mi continui studiile liceale ºi pe urmã sã mã înscriu la cursuri mai departe. Nu puteam face asta în Bulgaria... limba o prinsesem dupã ureche ºi citind prin ziare, dar nu cunoºteam materie, nu cunoºteam istorie bulgãreascã, limba bulgarã. Am venit singur în România, la Bucureºti, unde am avut o naºã. Mi-a dat mama adresa, dacã ajung acolo, sã bat la uºa ei. Am gãsit-o, am dormit o noapte la dânsa dar n-am 27

mai dat pe la ea, n-am mai vãzut-o. Am început sã-mi caut de lucru, sã câºtig un ban. Am luat ziarul ºi am gãsit un anunþ cã se închiriazã o camerã pe str. Negustori, nr.24, dacã nu mã-nºel. O gazdã foarte bunã, foarte curatã. Am stat câteva luni acolo, ºi, acum, o micã parantezã: un bucureºtean care lucrase înainte la Teatrul Alhambra, ca electrician, a venit înainte de cedarea Silistrei, pe 1 octombrie, la niºte rude prin alianþã, foarte sãrace, ºi, a mai avut o rudã la Ruse, care avea o fãbricuþã de conserve. Când avea de lucru la Silistra, lucra cu noi la Silistra; când pleca la Ruse..., ºi l-a concentrat la muncã obligatorie împreunã cu grupul nostru dintâi, din 1942. Pânã am trecut eu graniþa, am mai ajutat pe unii sã treacã graniþa în România nu tocmai cu acte. Era þara vraiºte. La Bucureºti, l-am cãutat pe el la Teatrul Alhambra. El locuia în sectorul 3 Albastru (nota red.: Capitala Regatului României Mari era împãrþitã în patru sectoare de culori diferite: sectorul I Galben, sectorul II Negru, sectorul III Albastru ºi sectorul IV Verde) în Bucureºti, dacã nu mã-nºel, în cartierul sefarzilor (nota red. : “sefard” în limba ebraicã înseamnã “spaniol”). Acolo, împreunã cu el, am cunoscut pe Beni, de la Teatrul Alhambra, care fãcea actorie, fel de fel, ºi el era un mare comunist. El ne-a îndrumat la sectorul III Albastru ºi de-acolo... “Hei, bine ai venit, avem nevoie de tine; pleci la Constanþa!” Aºa am ajuns la Constanþa.

D

estine

L

iterare

LA CONSTANÞA AM SCRIS PRIMELE POEZII
De ce la Constanþa? Acolo au avut nevoie de mine, la U.T.C. Înainte am lucrat lustruitor de mobilã la firma “Dormitor”, chiar la “Scala”... ºi avea un mare atelier de tâmplãrie în Piaþa Amzei. Am lucrat câtva timp acolo; am început sã caut clienþi pentru lustruit mobilã ºi mici reparaþii. Deci, am plecat la Constanþa... m-au primit frumos. Tudoricã Roznatoschi era ºeful U.T.C.-ului iar ºeful P.C.R.-ului era Ciuroiu, care a fost ºi ministrul de externe pe timpul comuniºtilor, ambasador la Pekin. Scopul trimiterii mele la Constanþa era acela de a organiza tineretul hamalilor din port în U.T.C. ªi eu am lucrat în Portul Constanþa, aproximativ patru ani de zile, câºtigam bine ca muncitor. Am fost ales, repede, în Comitetul Sindicatului hamalilor din port. Care era mentalitatea oamenilor privind apariþia comunismului în România? Eu, personal, am fost recunoscãtor Partidului Comunist ºi Armatei Roºii, care ne-a eliberat ºi m-am dãruit cu trup ºi suflet muncii de organizare a tineretului comunist ºi ca membru în Comitetul Sindicatului “Dezrobirea”. Am simpatizat partidul comunist fiindcã m-am considerat lui, ca membru. În timp ce lucram în port, eram ºi conducãtorul Cenaclului Literar al Casei de Culturã din oraºul Constanþa. Atunci aþi început activitatea literarã? Atunci am început. La Constanþa am scris primele poezii. La Casa de Culturã din Constanþa era un învãþãtor, scos din producþie, Hordâncã ºi, printre membrii Cenaclului, era profesorul de francezã, era Corneliu Leu, Dionisie ªincan – care erau elevi de liceu (Liceul Mircea), Elena Tãrcioagã – care-i moartã, de-acum, tot colegã de liceu (Liceul “Domniþa Ileana”). Mai era un pensionar care a fost magistrat de Tribunal (judecãtor) º.a. Mai era un coleg de-al lui Corneliu Leu – trebuie sã-l ºtie, dacã-i spuneþi de “Bãtrânul”. Aºa îl numeau ei, “Bãtrâne”. 28

La Constanþa s-a organizat ºi un concurs literar, la care am luat locul întâi la poezie. Mai era unul din fiii unuia dintre preºedinþii sindicatului “Dezrobirea”, Ion Drãgãnescu, care, pânã la urmã a lucrat la “Dobrogea Nouã”. Am refuzat sã-i iau locul lui, propus fiind. El a fost colegul meu, hamal cu mine în port, cum era sã-i iau locul? Unde aþi debutat cu poezii? Cred cã la “Dobrogea Nouã” sau “Unirea”. Ce titlu aþi dat la prima poezie? “Salut voios de pionier!” Cât timp aþi activat la acel Cenaclu? Atâta timp cât am stat în Constanþa. Într-o zi, apare un ins ºi-mi spune, “Ai sã vii cu mine la Bucureºti.” “Eu nu pot sã plec fãrã sã întreb pe cei din regionala de partid Constanþa”, i-am rãspuns; “fac parte din activul Constanþa, am fost verificat pentru asta.” Am mers cu el la “Regiunea de partid”, secþia de agitaþie ºi propagandã, care era condusã de o învãþãtoare, tovarãºa Moºoiu – aºa îi spuneam. S-a uitat la mine ºi mi-a spus: “Dacã vrei sã te duci, noi nu putem sã ne opunem cererii Comitetului Central.” Eu zic: “unde mã trimite Partidul, acolo mã duc.” Între timp, la Constanþa, am fost pe ºantierele voluntare, eu am fost în Lunca Prutului – comandant de detaºament. Vin la Bucureºti, nu la Comitetul Central, ci la Jew Secþie – ziarul “Unirea”. Am stat câteva zile, m-au trimis încoace, încolo, sã fac un reportaj la Constanþa... apoi am fãcut un reportaj la Medgidia, pe ºantierul “Canalul Dunãrea – Marea Neagrã”. Reportajul a fost foarte bine primit, de aceea m-au chemat de la “Flacãra”, de la Nicolae Moraru, publicaþiile pentru strãinãtate, “Narodnaia Rumânia”, “Romania Hoilen”, “Romania Today”, “Roumanie d`Hojourdui”. Apoi am fost trimis la Turda, într-un sat, despre care mi s-a spus cã este acolo un þãran care a avut în gazdã comuniºti ºi unul dintre ei a fost îngropat în sat, pe nume Iura; pe tema asta am scris reportajul ºi am mai scris ºi o poezie, “Iura”. N-am scris în viaþa mea, nici acolo ºi nici aici, n-am scris nici pentru Gheorghiu – Dej, nici pentru Stalin, nimic! Pentru poezia “Iura” mi s-a plãtit în acea perioadã 8000 de lei; eu aveam vreo 2000 de lei salar. M-a întâlnit Eugen Jebeleanu pe ºantier, ºi, când m-am dus cu poezia, “Ce cauþi aici?”, “Nu eºti la Constanþa?” Zic, uite aºa ºi-aºa, ºi-i povestesc. “La ziarul Unirea?” “Ce cauþi tu acolo?” “Tu n-ai sã stai acolo. Ai rãbdare! În curând...” ªi într-adevãr, în vreo douã sau trei sãptãmâni primesc un telefon de la Beniuc ºi dumnealui mã trimite sã lucrez la Fondul Literar, pe strada Mihai Eminescu, ca referent literar, cinci ore pe zi ºi aveam salar aproape 3000 de lei. Aici am lucrat 2-3 ani.

AM FOST TRIMIS, CA ZIARIST, ÎMPREUNÃ CU GRUPUL DE DANSURI NAÞIONALE “CIOCÂRLIA”
Ce ne puteþi spune despre activitatea jurnalisticã pe care aþi desfãºurat-o în strãinãtate, în China, Coreea ºi Vietnam? Am fost trimis, ca ziarist, împreunã cu grupul de dansuri naþionale “Ciocârlia” a Ministerului de Interne ºi de-acolo am trimis câteva reportaje la “Scânteia Tineretului”, “România Liberã”, “Narodnaia Rumânia” ºi alte publicaþii, cu ceea ce m-a impresionat mai mult. În China am fost bolnav de hemoroizi, am fost internat la un spital din Shanghai, o sãp-

tãmânã, ºi m-am fãcut bine cu tratament chinezesc. În sãptãmâna când am fost liber, am primit invitaþie ca sã vin la Gheorghiu-Dej, cã era la Shanghai. Am fost acolo, am stat pânã la 2:00 dimineaþa ºi el n-a venit. A venit un chinez ºi mi-a spus, “duceþi-vã acasã cã el nu mai vine:” Cioroiu era ambasador la Pekin, mi-a trimis vorbã sã vin la el dar nu mam dus. Eram al cincilea, ca importanþã, faþã de colonelul de securitate. Aveam un dosar beton; hamal de port, ziarist...

“AM FOST TRIMIªI DE LA CONSTANÞA LA CONFERINÞA DE ÎNFIINÞARE A UNIUNII SCRIITORILOR DIN R. P. R.”
Sunteþi în legãturã cu foºtii colegi, ziariºti? Foºtii mei colegi de ziar au murit, cu toþii. Nu ºtiu dacã mai trãieºte cineva. De Sf. Ioan îi voi da telefon lui Ion Macarie, cu care am fãcut ªcoala de Literaturã. El a rãmas foarte impresionat, “tu eºti Solo Juster?” De ce? Eu ºi cu Drãgãnescu am fost trimiºi de la Constanþa la Conferinþa de înfiinþare a Uniunii Scriitorilor din R.P.R. (Nota red.: Conferinþa de fuziune între Societatea Scriitorilor Români ºi Societatea Autorilor Dramatici din martie 1949 marcheazã înfiinþarea Uniunii Scriitorilor din R.P.R, ulterior din R.S.R., devenitã U.S.R. în 1990). ªi acolo mi-a fãcut foarte bunã impresie Petre Bellu ºi Ion Pribeagu. Conferinþa a avut loc vis-a-vis de Ciºmigiu, în Casa Sindicatelor, pe vremea aceea. Eu am fãcut dosare pentru o parte din scriitorii vechi, dosare de pensii – ca referent literar la Fondul Literar. Cãtre sfârºitul ºedinþei am luat ºi eu cuvântul – nu eram pregãtit. Am luat cuvântul ºi am fost publicat în “Scânteia” pe prima coloanã de pe prima paginã. Erau mulþi scriitori, membrii în U.S.R.? Da. Erau, printre alþii: Mihail Sorbul, Maria Banuº, Veronica Porumbacu, Veronica Bârlãdeanu, Eugen Jebeleanu, Eugen Campus, care mã cunoaºte de-atunci. Pe Sorbul îl þin bine minte pentru cã a luat cuvântul ºi mie nu mi-a plãcut ce a vorbit el, ºi atunci am vorbit eu muncitoreºte. Ce culturã aveam eu? Eu habar n-aveam de Eminescu. În ºcoalã nu se învãþa despre Eminescu? Ba da, dar mie îmi plãcea Coºbuc. Era mai apropiat de glie. Toate poeziile lui e un roman sãtesc sau despre viaþa sãteascã. ªi Ion Horea este adeptul lui Coºbuc. Am toate volumele, care mi le-a trimis el. Aþi participat la cenacluri literare în Bucureºti? Nu. N-am avut timp. Cu Miºcarea sionistã aþi avut vreo tangenþã? Nu. Am avut tangenþã, la Silistra, cu Asociaþia Macabi ºi cu evreii de-acolo.

“CÂND ERAM ZIARIST ÎN COREEA AM DECIS SÃ PLEC ÎN ISRAEL”
Când aþi hotãrât sã plecaþi în Israel? Când eram ziarist în Coreea am decis sã plec în Israel. De ce atunci? Am fost la Panmunjom; am multe fotografii de-acolo. Umblau americanii cu gipurile, la o parte era o limuzinã cât un autobuz de mare, cu toate uºile deschise, cu ºofer ºi cu motorul în funcþiune. Cei cu gipuri, “Come in!, Come in!” Foarte greu m-am hotãrât sã nu rãspund chemãrilor, dar, întorcându-mã în România, am fãcut un plan de acþiune;

cum sã mã depãrtez de partid? Cum sã nu fiu în vizorul partidului ca sã nu mã împiedice sã plec. O datã cu cãsãtoria – cam în acea perioadã din 1951, am început sã deschid ochii. Eu eram trimis la toate consfãtuirile ARLUS ului (nota red.: ARLUS = Asociaþia Românã pentru strângerea Legãturilor cu Uniunea Sovieticã) pentru organizarea zilei de “7 Noiembrie”. Era o masã lungã de cinci metri ºi erau toate somitãþile; partidul, ambasadorii ºi, vis-a-vis de mine, era Ceauºescu. “Ce-i cu tine aici?” Eu am rãmas cu gura cãscatã. Fusesem prin vara anului 1945 la un curs pe care l-a þinut el în Aleea Alexandru, la Bucureºti. Cum s-a descurcat Ceauºescu la acel curs? Nu puteam sã fac comparaþie. Ce eram eu? M-a întrebat: “Ce cauþi aici? Nu mai eºti la Cîî...Cîî...Constanþa?” “Nu mai sunt demult”, i-am rãspuns. L-am mai întâlnit pe la Bãneasa, cu fel de fel de ocazii. Eu, ca reporter, mã împingeam sã strãbat coloanele ºi veneau o grãmadã dupã mine, ºi el spunea: “lãsaþi-l!” V-a protejat... Da, l-am cãutat sã-i cer un interviu, sã mã primeascã. Nu m-a primit niciodatã. Îi era teamã? Nu ºtiu. De fapt eu mergeam pe-acolo, la Bãneasa, sã fac prezenþã. Ca ziarist? Nu. Mã lãsasem de ziaristicã. Când am venit din China, am fãcut un reportaj sau douã, apoi, la sfârºitul lui decembrie le-am spus, într-o ºedinþã de partid, cã pe 1 ianuarie plec în concediu ºi pe urmã nu mã mai întorc. Au rãmas toþi aºa, blocaþi. “Solo, ce-i cu tine?” Era acþiunea cu îmbunãtãþirea socialã a redacþiei, adicã fãrã evrei. Evreii au fost daþi afarã, ºi de-acolo, dar ºi din alte pãrþi. La care publicaþie eraþi ziarist, atunci, când aþi fost trimis în strãinãtate? La “Narodnaia Rumânia”. Când lucram la “Steagul Roºu”, într-o bunã zi, mã trezesc cu-n telefon de la dl. Moraru; “Solo, vino în coace! Hai sã lucrezi aici!” M-am dus acolo. Dupã Fondul Literar? Dupã Fondul Literar ºi dupã ªcoala de Literaturã. S-a schimbat directorul Fondului Literar ºi l-a trimis pe Dumitru Corbea în loc, ºi am aflat cã a fost legionar, ºi eu n-am vrut sã mai stau cu el. Atunci m-am înscris la ªcoala de Literaturã din Bucureºti. În timpul acesta, ce aþi lucrat? Aveaþi nevoie de o susþinere financiarã... Primeam leafa de la Fondul Literar, în continuare. La repartiþie am cerut sã mã repartizeze la un ziar. M-a repartizat la “Steagul Roºu”. Nu se chema, încã, “Steagul Roºu”, se chema altfel, nu mai þin minte. În sfârºit, la “Steagul Roºu”, ºi acolo primeam 600 de lei. La începutul ªcolii de Literaturã m-am cãsãtorit cu Mariana, viitoarea prozatoare Mariana Juster. Cum aþi cunoscut-o? Printre alþii, am fost invitat ca ziarist, de Elisabeta Luca, la Comitetul Cinematografiei, ea fiind ºefã. Mariana era elevã ºi lucra acolo. Cum a ajuns ea acolo? Direcþia a pornit sã caute oameni prin þarã. La început nu avea, decât doi oameni sub conducerea Elisabetei Luca: Constantin Chiriþã, de la “Scânteia” ºi Ion Visu, de la “România Liberã”. Constantin Chiriþã a plecat prin Moldova sã caute cadre ºi s-a întors cu o elevã din Botoºani, actuala prozatoare Mariana Juster ºi un alt evreu din Piatra Neamþ, ªtefan Cazimir. Eu 29

D

estine

L

iterare

am fost chemat la Comitetul Cinematografiei sã fac un film documentar ºi astfel am cunoscut-o pe ea. Ea s-a îmbolnãvit... am cãutat-o... Aveam un prieten acolo ºi-mi spunea “las-o în pace cã-i fatã cuminte!” Un alt coleg, de la secþia evreiascã, vine la Botoºani, îl întâlneºte pe socrul meu ºi-i zice: “mãi, îl cunoºti pe Solo Juster?” “Aaa, pe derbedeul ãla, beþivul, fustangiul?” Eraþi un Don Joan? Nu eram un Don Joan, dar nu mi-au lipsit femeile. Eraþi un june frumos... Nu. Ea era frumoasã, sã vã arãt fotografia ei, fotografiatã de mine, ca nevasta mea, ca mamã de copii. Aºa cum am mai spus, la începutul ªcolii de Literaturã, m-am cãsãtorit cu ea. Sunteþi în legãturã cu foºti colegi de la ªcoala de Literaturã? Sunt în legãturã cu Ion Horea. Cine v-a descoperit talentul literar? Eugen Jebeleanu a fost descoperitorul meu. El m-a descoperit pe ºantierul de muncã “Ana Pauker”, care era la Galaþi. El a fost omul care m-a scos de la Jew Secþie (UTC – secþia evreiascã). În 1960 v-aþi stabilit în Israel, la Tel Aviv, împreunã cu soþia ºi fetiþa. A fost grea acomodarea? Ce aþi lucrat? A trebuit sã muncim pentru a avea o bazã materialã. Am lucrat ºi la Compania de telefoane, ºi optimetrist, ºi funcþionar de Bancã, de unde am ieºit la pensie. Am învãþat optica, întâmplãtor. Am gãsit un bãiat care a vrut sã mã înveþe singur ºi, pânã la urmã, am devenit tovarãºi. Am pus de-o parte niºte gologani ºi am cumpãrat instrumentar semiindustrial. Am mers cu el câþiva ani. ªi, pe urmã, el s-a încurcat cu o “boarfã”, scuzaþi-mi expresia, ºi mi-a spus: “Solo, nu ajunge pentru doi”, cã aia cerea ca sã meargã la sfârºit de sãptãmânã la hotel de cinci stele, ºi era o cheltuialã. Mia spus: “ori tu rãmâi în prãvãlie, ori eu rãmân, cum hotãrãºti.” Îi spun: “Tu rãmâi. Mie ce-mi dai?” Pãi, zice, “îþi dau cam 55000 de ºekeli.” “Bine”, i-am spus, “primesc!” ªi i-am spus sincer: “vreau sã comand ºi eu instrumentar din Germania.” Mã rog... O parte din clienþi, doi bulgari ºi încã unul, au venit dupã mine. El lucra repede, dar fãcea ºi rebuturi. Avea o ladã, cam jumãtate cât biroul acesta, plinã cu lentile. Se mai întâmpla ceva, ori era micã, ori era mare, trebuia modificatã. Dacã era ramã de metal, trebuia modificatã, trebuia plãtit unui bijutier. Doi bulgari..., din cauza asta eu n-am învãþat bine ebraica fiindcã, îi aveam pe bulgarii ãºtia. Dar acum, am un vecin bulgar, aici, în bloc, ºi am uitat bulgãreºte. Am uitat ºi ruseºte.

D

estine

L

iterare

Dupã ce m-am consolidat financiar, din dragoste pentru literaturã ºi jurnalism, m-am gândit sã editez o revistã în limba românã. Eu eram “Redacþia” ºi-mi mai trebuia tipograful. Tipograful – erau doi fii ai unui tipograf de limbã latino, (eu eram în legãturã ºi cu ziarul în limba bulgarã) care mi-a propus sã tipãreascã: “pãi, stai, am eu doi fii care au un local mare, închiriat, ºi fac acolo o tipografie mare... ºi ai sã vezi.” Mã duce pe o stradã din Tel Aviv, de la “Tahana Mercazit” (nota red. “Tahana Mercazit” din ebraicã, înseamnã autogarã) în continuare, unde sunt blocurile alea de meserii, vis-a-vis de str. Levinski, mã duce acolo ºi-mi zice: “Uite, am 200 m.p. ºi aici o sã fie... “Da, o sã fie... dar pânã atunci?” “Pânã atunci, e treaba mea. Eu rãspund de asta, de maºini tipografice...” ªi am fãcut o convenþie, cã voi primi de la difuzare 1200 de lire. Cu 10 lire, de exemplu, puteam cumpãra de mâncare, în familie, pentru o sãptãmânã întreagã. Deci, o sã am hârtie, o sã am pentru redacþie... Venise Sorin Cunea, a fost coleg cu mine, ºi, hop!, ai venit bine, îi zic. Uite, facem o revistã în limba românã, “Lumea Magazin”, sãptãmânalã... Am fãcut 18 numere; am câteva, o sã vã arãt. De ce n-am continuat? Din cauzã cã nu aveam tipografie. Tipograful nostru ne-a înºelat. Avea un linotip ºi, când aveam nevoie pentru revistã, ne spunea cã are de lucru. El trebuia sã plãteascã tipograful, dacã se dãdea la alt linotip. N-am mai putut sã rezist, lucram 20 de ore din 24. Am în faþa mea “Lumea Magazin”, numãrul 10, din 15 august 1966. Este o revistã de format mare, 34,5/24,5 cm, cu 24 de pagini, o graficã atrãgãtoare – de bun gust, articole interesante cuprinse în rubricile: “TRIBUNA LIBERÔ, “STRICT CONFIDENÞIAL”, Reportaje, “PAGINI DIN TRECUT”, “GURA LUMII SLOBODÃ...”, “GENUL FEMININ”, “De la lume adunate”; “De pretutindeni”, sport, umor, rebus, publicitate, anunþuri... Apropo de anunþuri, mi-a atras atenþia un anunþ de la pagina 7 despre un vernisaj care sunã aºa: “Mâine, marþi 16 august a.c. la ora 18,30 va avea loc la Casa Ziariºtilor din Tel Aviv, strada Kaplan nr. 4 vernisajul expoziþiei pictoriþei LIANA SAXONE...” (nota red.: o pictoriþã originarã din România pe care eu o stimez pentru arta sa, dar ºi pentru talentul ei publicistic). Citez din câteva titluri ale revistei: “Ce se poate petrece ÎN FEUDA lui ABA HUSI”, “Angelica Rozeanu a fost concediatã”, “Haolam Haze”, “DIN KNESET”, “ARTUR RUBINSTEIN”, “Execuþia celor patru miniºtri congolezi”, “Catastrofã la etajul 79”, “Doi gemeni se regãsesc dupã 24 de ani” º.a.

SOLO JUSTER, EDITORUL REVISTEI ISRAELIENE DE LIMBÃ ROMÂNÃ, “LUMEA MAGAZIN”
În 1966, Solo Juster înfiinþeazã revista sãptãmânalã “Lumea Magazin”, el fiind redactorul ºef. Secretar de redacþie era Sorin Cunea, iar colaboratori, Arnold Velureanu, Harry Ber (Canada) Nicu Palty, Marius Godeanu, Davis Grebu º.a. Revista a supravieþuit 18 sãptãmâni, editându-se 18 numere. Stimate domnule, Solo Juster, vã rog sã ne vorbiþi ceva despre revista “Lumea Magazin”, ca idee, realizare... ºi de ce v-aþi oprit dupã 18 numere? 30

SOLO JUSTER, INIÞIATORUL ÎNFIINÞÃRII CENACLULUI LITERAR “PUNCT” ªI EDITORUL BIANUALULUI CU ACELAªI NUME, “PUNCT”
În 1985 înfiinþeazã Cenaclul Literar “Punct”care a funcþionat peste 20 de ani, ºi, cu doi ani mai târziu, în 1987, înfiinþeazã bianualul “Punct” – ajungând pânã la nr. 40, fiind susþinut de soþia sa, prozatoarea Mariana Juster. În primul numãr al revistei “Punct”, Solo Juster scrie: “La doi ani de existenþã, am întocmit aceastã foaie, ca un semn dedicat celor care mi-au susþinut ideea de CENACLU.” Citez din articolul “CENACLUL LITERAR” scris de Dr.

Iosef Eugen Campus ºi apãrut în primul numãr al revistei “Punct”, noiembrie 1987: “Dar ceea ce am admirat la Solo Juster, iniþiatorul Cenaclului, ºi la cei care i s-au alãturat, a fost pasiunea pentru literaturã. În timp ce alþii se întâlnesc oameni “serioºi”, pentru a încheia afaceri fructuoase, sau pentru a juca “serioase” partide de cãrþi, ei îºi “pierd vremea”, încãpãþânându-se sã facã, în cele mai potrivnice condiþii, literaturã ºi mai se ºi întâlnesc ca sã o discute între ei.(...) Adevãrata pasiune pentru literaturã, cred eu, include ºi dispreþul pentru maculaturã, pentru ceea ce se pretinde deºi nu este literaturã. În acest spirit am încercat sã influenþez atmosfera de lucru a Cenaclului. Prieteneºte, am fost adesea necruþãtor.” În primul numãr al revistei “Punct” publicã urmãtorii cenacliºti: Dr. Iosef Eugen Campus (Cenaclul Literar), Maria Gãitan (Joc, Ruga – versuri), Adrian Zahareanu (Scrisoarea – prozã), Mariana Juster (Doi cireºi dintr-o tulpinã – prozã), Zeev Ben Chaim (Inspectorul – schiþã), Andrei Fischof (Acuarela – versuri). Domnule Solo Juster, ce v-a determinat înfiinþarea acestui Cenaclu Literar? Shaul Carmel era secretarul Asociaþiei Scriitorilor Israelieni de Limbã Românã ºi am venit la el cu propunerea sã facem la Asociaþie un Cenaclu Literar, la care el mi-a rãspuns: “Noi, Asociaþia, nu ne putem lua riscul, sã dãm în barã, cu un cenaclu literar, nu ºtiu dacã va prinde, nu ºtiu dacã va merge, nu ºtiu dacã va avea viaþã. O sã vedem.” Pânã la urmã, a venit ºi el la Cenaclu. ªi, dupã ani de cenaclu, la care participase ºi Shaul Carmel, n-aþi mai discutat despre problema asta? Nu, niciodatã! ªi-a amintit, nu ºi-a amintit, nu ºtiu, nu-i treaba mea. Ai sã-l întâlneºti aici (aratã spre reviste “Punct”) de multe ori. A fost o încercare de-a mea personalã ºi asta a fost refuzatã de Asociaþie. Asta m-a pus pe gânduri; stai, asta este o încercare grea, nu este de colea, ºi i-am spus “Punct”. Dacã am început cu “Punct” ºi revista tot “Punct”. Hârtia ºi imprimarea mã privea pe mine. ªi, atunci, când el a spus “sã vedem”, cum aþi luat hotãrârea? Am cerut o listã cu membrii Asociaþiei Scriitorilor ºi am trimis, tuturor, o scrisoare “tip”, propunându-le sã înfiinþãm un Cenaclu Literar, fiind vorba de scriitori care scriu în altã limbã decât ebraica ºi nu aveau acces niciunde, ºi eu mã pun la dispoziþie, dau spaþiu din casa mea... m-a costat multe parale. Câþi membrii avea Cenaclul Literar “Punct” ºi care erau aceºtia? Erau vreo 40 de membri, plus invitaþi, ca: Solo Juster, Mariana Juster, Dr. Iosef Eugen Campus, Andrei Fischof, Mioara Iarchi Leon, Tania Lovinescu, Adrian Zahareanu, Shaul Carmel, Luiza Carol, Maria Gãitan - Mozes, Moscu Eyal, Solo Har - Herescu, Prof. univ. Andrei Strihan, Gina Sebastian Alcalay, Zoltan Terner, Lucia Zilberman, Felix Caroly, Sonia Palty, Lucian Zeev Herºcovici, Mira Iosif (Belgia), ªtefan Iureº, Eveline Fonea, Radu Cârneci, N. Palty, prof. Vladimir Eºanu, regizorul Pavel Constantinescu. Dr. Ieruhim Roisman, Monica Sãvulescu (Olanda), Ludovic Bruckstein, Leopold Ruga, Moºe Maur, Z.B.C., Davis Grebu, Sorin Cunea, Isaac Eyal, Ervin Elias(Beer Sheva),

Preot Ion Chirilã, Dorel Dorian, Mira Iosef (Bruxelles), Maria Pal (Cluj), Zelber Haim (umorist), Iudith Coman, Leopold Bittman, Elena Ester Tacciu, Geta Berghof, dr. Sandu IacobsonIleana Iren Grunwald º.a. Mulþi dintre ei au murit, între timp. De fiecare datã, în fiecare lunã, participau, cel puþin, 1820 de membri. Cum se desfãºura, efectiv, o ºedinþã de Cenaclu Literar? Cine era conducãtorul? Eu eram conducãtorul Cenaclului. Dinainte se comunica cine citeºte în Cenaclu. Eu ceream de la ei copii. Nu de la toþi, de la cei care - mi plãceau mie, ca sã aparã în revista “Punct”. Nu era nicio ordine de zi, cu subiecte. Fiecare citea ce anume dorea. La ora fixatã (17:00) se vorbea, discutau unii cu alþii... apoi eu: “Domnilor, este ora ca sã începem ºi vã rog sã încetaþi orice fel de discuþii!”, “Cine are de citit astã searã?”, “Eu, eu...” Câteodatã se prelungea pânã seara târziu. Pânã când? Pânã când puneam eu “punct”. Care erau relaþiile dintre membri? Era cea mai perfectã democraþie, toþi eram egali, nu aveam “grade”. Shaul Carmel nu suporta critica ºi totdeauna se supãra. La Cenaclu veneau de la Beer Sheva; Dr. Elias Ervin venea de la Ashkelon... Andrei Fischof venea de la Haifa; el scrie primele poezii în limba ebraicã. Preotul Chirilã, cât a stat în Israel, venea regulat la Cenaclu. Printre membrii a fost ºi Michael Elias, cu care am copilãrit la Cãlãraºi, cu el ºi cu vãrul sãu. El a murit. Este vreo legãturã între el ºi Spitalul “Elias” din Bucureºti? Nu. “Elias” este un nume foarte comun la sfaradit. Spitalul “Elias” este construit de un mare bancher, evreu, Jack Elias, care a donat bani, a înfiinþat Banca Naþionalã, a fãcut Academia Românã, a fãcut teatre în România, ºi a depus aur, dar, când a avut nevoie, directorul (guvernatorul) Bãncii Naþionale n-a vrut sã-i onoreze CEC-ul, cã era ºi importator de bumbac. Patru funcþionari avea la Sf. Gheorghe. Mai trãieºte cineva din familia lui? Nu. O sorã a lui... Tatãl lui era un mare bancher, mai bogat decât Jack Elias, la Constantinopol. Numele Spitalului Elias este pe numele lui taicã-sãu. Nu-i pe numele lui. Sora lui Jack Elias era damã de companie a Reginei Elisabeta. Sã revenim la revista “Punct”. De ce “Punct”? Adeseori am fost întrebat de ce “Punct”. A fost a doua încercare, dupã Cenaclu ºi n-am avut computer. N-am ºtiut cum sã fac, ºi Ira Iosif mi-a fãcut cadou o maºinã de scris. Am încercat “Punct-ul” ãsta la maºina de scris, pe trei coloane. Am sã vã dau un exemplar. Aºa s-a fãcut primul numãr, la început, în patru pagini. I-am dat numele de “Punct” fiindcã e mic. O încercare. Refuzat de Shaul Carmel, refuzat de Asociaþia Scriitorilor. Când el s-a ales preºedinte, noi am rupt relaþiile cu el. Apoi am cumpãrat un computer ºi Mariana scria materialele pentru revista “Punct”, creaþii ale celor care participau la Cenaclul Literar. Cenaclul Literar a funcþionat peste 20 de ani iar revista “Punct” a ajuns la nr. 40. S-a încetat activitatea Cenaclului, când eu m-am îmbolnãvit, acum câþiva ani în urmã. Ce probleme de sãnãtate aþi avut? Am fost foarte bolnav. Nu ºtiu ce am avut. Dacã fãceam 2-3 paºi, cãdeam pe o parte. Fiica mea, care este medic (la prematuri ºi naºteri grele), m-a dus la un specialist (a ieºit 31

D

estine

L

iterare

la pensie de vreo 2-3 ani) ºi mi-a prescris un tratament. Lam luat ºi m-am vindecat, nu mai cad de ani de zile. Pot merge pe jos, fãrã probleme. De ce v-aþi mutat din Tel Aviv în Rehovot? Fiica mea locuieºte în Rehovot. Soþia face dializã, o boalã foarte cruntã. Eu, mai puþin. Când era nevoie o chemam pe fiica mea, la ora 1:00 noaptea, la 2:00 noaptea... ºi aºa s-a hotãrât sã stãm cu toþii în acelaºi oraº, în Rehovot. Atunci, când m-am consolidat financiar, am cumpãrat un apartament în nordul Tel Aviv-ului, pe str. Miriam Haºmonait 20/4 ºi acum este închiriat. Cu chiria de-acolo plãtesc chiria de aici (din Rehovot) ºi mai rãmâne acolo, niºte bãnuþi. La ce lucraþi acum? Acum, nu mai fac nimic. Nu mai scrieþi? De ce? Fiindcã nu mai înþeleg ce-am scris. Nu mai desluºesc. Mâna îmi tremurã... Pentru activitatea mea culturalã am primit un premiu din partea lui Itzak Artzi, lãsat prin testament. Familia lui mi l-a dat dupã ce a murit el. Impresionant! Felicitãri!

D

estine

L

iterare

“Se împlinesc în mai zece ani de când apare mica revistã “Punct” a soþilor Mariana ºi Solo Juster, animatorii cenaclului de la domiciliu, unde sunt citite cu glas tare (ºi discutate sub egida politicoso-intransigentã a criticului Eugen Campus) scrierile tipãrite în foaia acum sãrbãtoritã. Am preþuit întotdeauna dorinþa de calitate a Justerilor, ambiþia de a separa apele talentate de producþia valeitarilor þâfnoºi. Am preþuit punctualitatea cu care, anotimp dupã anotimp, “Punctul” acesta apare, dovedind o tenacitate rarã în lumea “tribului” de la noi, unde îndeobºte marile focuri sânt de paie. Am preþuit într-atâta voinþa aceasta exemplarã de a dura, marcând mereu puncte în lupta contra oboselii ºi a lui “ce rost are” – încât astãzi, la aniversare, eu strig: Punct ºi de la capãt!” (Al. Mirodan, revista Punct, Nr. 20, mai 1997, pag.1). “PUNCT” LA ZECE ANI Scriitorii – poeþii în special – sunt fiinþe neadecvate vieþii cotidiene, practice. Au aripile prea mari, bune pentru zbor ºi înãlþimi. Dar care încurcã la mersul pe pãmânt. Vã amintiþi simbolul Albatrosului lui Baudelaire. Dacã la aceasta se adaugã, ca trãsãturã caracteristicã, ºi modestia, incapacitatea de a face propagandã pentru sine însuºi, ºansele de succes se reduc ºi mai mult. ªi totuºi – Don Quijotte incurabil – mã încãpãþânez sã cred cã, pânã la urmã, valorile ies la suprafaþã, timpul – cu sita lui finã ºi incoruptibilã – cerne totul, inexorabil. Iatã-ne ºi pe noi acum – doisprezece ani de la înfiinþarea cenaclului, zece ani de la apariþia primului “Punct”. Durãm încã. Deºi ne-am ferit de agitaþia, de publicitatea zgomotoasã – conºtienþi de limitele noastre, dar ºi convinºi de rostul nostru, în colþul nostru. Durãm încã.” (Iosef Eugen Campus, revista Punct, Nr. 20, mai 1997, pag.5). “PE GÂNDURI Fãrã sã încerc vreo comparaþie, cred cã modestul nostru cenaclu de la Tel-Aviv a însemnat “ceva” în spaþiul restrâns al literaturii pe româneºte în Israel pe parcursul celor aproape douã decenii de existenþã. Cred de cuviinþã sã amintesc cinstind memoria celor care ne-au însoþit cu entuziasm începuturile, dar prin însãºi natura omeneascã a inevitabilului ne-au rãrit rândurile regretaþii: Ludovic Bruckstein, Moºe maur, Leopold Bittman – Ruga, Ieruhim Roisman, Adrian Zahareanu, Nicu Palti, Zeev Ben – Chaim, Vladimir Eºanu, Pavel Constantinescu; au mai pãrãsit cenaclul, din fericire, din cu totul alte motive, Tania Lovinescu, stabilindu-se în România, Elena Tacciu, Sonia Palti ºi Felix Caroly, din motive de noi necunoscute... Am rãmas mai puþini ºi ziua de mâine mai nesigurã... Cu destule dificultãþi am încropit acest al 33-lea Punct. Va mai apare cel de-al 34-lea? (S.J., revista Punct, Nr. 33, noiembrie 2003, pag. 8) “În ziua de 18 martie a.c. ASOCIAÞIA SCRIITORILOR ISRAELIENI DE LIMBà ROMÂNà a decernat premiul ARTZI prozatoarei Mariana Juster ºi poetului Solo Juster pentru CENACLUL LITERAR PUNCT în preajma împlinirii a douã decenii de neîntreruptã activitate.” (Revista Punct, Nr. 34, mai 2004, pag. 2)

CENACLUL “PUNCT” – AFLAT ÎN AL 12-LEA AN DE EXISTENÞÃ – ESTE SINGURUL CENACLU DE LITERATURÃ ROMÂNÃ DIN AFARA GRANIÞELOR ROMÂNIEI CARE A REUªIT PERFORMANÞA UNEI ASEMENEA REGULARITÃÞI ªI LONGEVITÃÞI
În continuare, meritã sã citez din cronicile apãrute în revista “Punct” despre activitatea literarã, desfãºuratã în casa familiei Juster, lunã de lunã, timp de peste 20 de ani, unde se aduna elita creaþiilor literare pe româneºte. Iatã: “CRONICà DE CENACLU Îmi aduc aminte cã în urmã cu zece ani eram turistã în Israel ºi prietena mea, Sonia Palty, m-a luat sã vãd “ un cenaclu literar”. ªi astfel în casa albã, primitoare a Marianei Juster, a lui Solo Juster, am cunoscut pe Ludovic Bruckstein, pe Ruga – Bittman, pe respectatul critic literar, profesorul Eugen Campus... ºi alþii. Dar, mai ales gazdele: Mariana Juster ºi Solo Juster, ºi mica lor poveste, atât de simplã ºi de emoþionantã. În urmã cu 12 ani, doi oameni modeºti, dar mari iubitori de literaturã, el – poet cunoscut, ea – originalã prozatoare, hotãrãsc sã deschidã casa lor din strada Miriam Ha-haºmonait ca sã creeze un cadru pentru întâlniri literare...” (Tania Lovinescu, revista Punct, Nr. 19, noiembrie 1996, pag.12). “Cenaclul literar “PUNCT” – organizat de scriitorii Mariana Juster ºi Solo Juster – scoate de douã ori pe an revista literarã PUNCT. Materialele cuprinse în revistã aparþin membrilor cenaclului ºi sunt publicate în urma citirii ºi comentãrii textelor în cadrul prietenesc (dar exigent) al discuþiilor lunare din cenaclu. Cenaclul “PUNCT” – aflat în al 12-lea an de existenþã – este singurul cenaclu de literaturã românã din afara graniþelor României care a reuºit performanþa unei asemenea regularitãþi ºi longevitãþi. Cenaclul îºi desfãºoarã activitatea în locuinþa soþilor Juster, iar revista apare prin efortul personal al acestor doi scriitori.” (Luiza Carol, revista Punct, Nr. 19, noiembrie 1996, pag. 12). 32

“20 ANI DE CENACLU De douãzeci de ani? Nu-mi amintesc exact când am început sã frecventez cenaclul Punct. Îmi amintesc însã bine motivele care m-au determinat sã iau în continuare parte asiduã la lucrãrile acestui laborator literar, care s-a impus în opinia publicã prin atmosfera creatã ca ºi prin seriozitatea rezultatelor. Am venit în cenaclu nu din obligaþie. Ci din plãcere. Din plãcerea de a fi gãsit în ospitalitatea Marianei ºi a lui Solo, patronii sârguincioºi ai cenaclului, ceea ce nu aflasem în alte medii scriitoriceºti. Am gãsit o atmosferã de interes pentru creaþia celuilalt, de consideraþie pentru fiecare membru al cenaclului, indiferent de locul pe care presupuneam cã l-ar ocupa pe scara valorilor literare (...) La Punct poposeau oaspeþi din strãinãtate, care ne onorau cu prezenþa ºi lecturile lor. Punctul devenise o adresã agreatã în lumea scrisului. Aici am asistat la evoluþia creaþiei unor cenacliºti, la impasurile lor trecãtoare, la închegarea unui spirit de echipã care începea sã anime aceastã micã fãclie de litere (...) Mulþumesc din inimã Marianei ºi lui Solo pentru clipele plãcute petrecute în cenaclu, oferite de ei cu simplicitate ºi cãldurã colegialã. Le urez ani mulþi ºi buni, lor ºi Cenaclului Punct.” (prof. univ. Andrei Strihan, revista Punct, Nr. 36, mai 2005, pag.2). “Aflu cã inconfundabilul cenaclu al Justerilor împlineºte 20 (douãzeci!) de ani ºi cã originalul lor PUNCT ajunge ºi el la o ediþie jubiliarã! Cum sã-i felicit? Cum sã onorez aceastã aniversare, cu ce scule literare? Cãci nimic mai superficial, mai steril, mai pompos ºi inutil ca rândurile omagiale, evocãrile paseiste ºi urãrile de circumstanþã... Punctul în ansamblul antologiei sale, a devenit o voce unicã în peisajul teritoriului invocat. E vocea unui grup de prieteni, care timpuriu dezrãdãcinaþi din limba viselor lor, s-au reîmplantat, s-au revigorat, ºi-au reconstruit plãsmuirile... Acest spaþiu magic ce se reconstituie ciclic, ca luna plinã, se deplaseazã laolaltã cu constructorii lui; din Tel Aviv la Rehovot, de aici oriunde ar fi ei, scena Cenaclului, magnetul grupului de prieteni rãmâne acelaºi... Grupul rezistã, bucuros sã pãrãseascã cotidianul existenþei pentru a se refugia în ficþiune, în metafore, în inefabil. Pentru a se oferi pe rând judecãþii colective, sentinþei grupului. E singurul Tribunal al Fericirii pe care l-am întâlnit.” (Myra Iosif – Bruxelles, revista Punct, Nr. 36, mai 2005). “...Acum, la împlinirea unei vârste primãvãratice, nu-i vorbã, totuºi deja impresionantã pentru cenaclu, pentru o revistã literarã, simbolicele flori expediate din Bucureºti, România, cãtre Rehovot, Israel, sper sã-i gãseascã reuniþi (ºi uniþi din nou) pe cât mai mulþi dintre cei ce datoreazã enorm, ca ºlefuire, ca autoritate, ca imagine – cenaclului ºi revistei. La mulþi ani gemenilor Punct! La mulþi ani, cu sãnãtate celor doi autori ai liniei formate din sumedenia de puncte!” (ªtefan Iureº - Bucureºti, revista Punct, Nr. 36, mai 2005) “TELEGRAMÃ A douãzecea aniversare a revistei Punct este o aniversare emoþionantã. Douãzeci de ani de poezie, prozã, criticã literarã, expri-

mând o aleasã simþire, un acut sentiment al contemporanului, o subtilã cãutare a unui drum spre sufletul cititorului... Tuturor colaboratorilor revistei ºi în mod special editorilor ei, Solo ºi Mariana Juster, felicitãrile noastre!” (Valentina ºi Berthold Gruenwald – Duesseldorf, revista Punct, Nr. 36, mai 2005). “DAKAR * morþii mei nu sunt muriþi în veºnicie ei sunt vii în memoria ºi sângele meu împãrãþia morþii nu-i va încape morþii mei din fund de mare urcã pe zarea albastrã ºi seamãnã pâine în þarã cu mine ci râd ºi plâng trãind în trãirile mele strãbãtând veºnicia cu toatã þara” (Solo Juster, revista Punct, Nr. 40, mai 2007, pag.7) Stimate Domnule, Solo Juster, de ziua dumneavoastrã aniversarã, 01 octombrie 2012, vã urez din partea mea, a stimatului scriitor ºi prieten Corneliu Leu, cât ºi din partea “cenacliºtilor” ºi cititorilor, un sincer “La mulþi ani!”, cu sãnãtate ºi bucurii! Închei cu una din poeziile dumneavoastrã: NICI O LIMBÃ Sã mã ascund de mine am fugit în prea – înaltul turn de fildeº nici în cer nici pe pãmânt cuprind de acolo marginile lumii drama vremurilor pocite dincolo de cuvintele ce nu pot fi în nici o limbã rostite nici o limbã nu încape atât de multul urât al lumii (Din vol. Arborele memoriei – antologia poeþilor de limbã românã din Israel, ed. Orion, Bucureºti, 1997, ediþie îngrijitã de Radu Cârneci, pag.136, Solo Juster) Vã mulþumesc! Lucreþia Berzintu Septembrie 2012 33

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Dainaua soteriologică şi „orgasmul iniţiatic”: „poeme interminabile”, de Eugen Evu
disjuncþie semanticã: CAIN-ABEL. “În pastoralia în pastoralia!/Acolo unde cele dintâi sanctuare/Au ajuns reptiliene cuibare/Acolo am auzit plânsul mieilor/Plânsul de primãvarã,/Al învierii prin înjunghiere - /În pastoralia, în pastoralia!”. Nu e decât o parodie (cumplit sardonicã!) a pastoralelor/bucolicelor viziuni vergiliene. “Pãstorirea” nu mai este, demult, izotopicã semantic cu “ocrotirea” - ci cu jertfa/asasinare, pãgân-sãlbaticã, din partea unei omeniri coborâte, pe linia Revelaþiei antroposoficosteiner-iene, pânã la STADIUL INFERIOR-LEMURIAN (“reptiliene cuibare”): “Pânã la un anumit moment al evoluþiei Pãmântului, existau doar FIINÞE CU SÂNGE RECE ªI LIPSITE DE PASIONALITATE; CELELALTE S-AU NÃSCUT PE LA MIJLOCUL PERIOADEI LEMURIENE. Prin aceasta s-au format ºi cele douã sexe, din sexul unic care existase pânã atunci. Datoritã faptului cã omul a eliminat din sine animalele inferioare, care mai trãiesc ºi azi ca reptile, ºi, mai târziu, când a devenit o fiinþã cu sânge cald, a îndepãrtat din sine ºi neamul pãsãrilor, el a ajuns la maturitatea necesarã pentru a primi în sine spiritul, în prima lui formã” – cf. Rudolf Steiner, Noþiunile fundamentale ale teosofiei. “Injunghierea” nu este (aici, cel puþin!) transfigurare, prin “junghiul solar”-Raza/Revelaþie – ci este mãrturia involuþiei canibalice, autofage (“mutaþia/Reciclãrile din interregn/Energofagia reciprocã”), a unei umanitãþi damnate (dar damnate, dimpreunã cu Dumnezeul ei! – “nemila” este complementarã trãdãrii/”vânzãrii” Sinelui Divin, anticipând funcþia Iudei!): “Mieii zburdând pe morminte/Mieii înþãrcaþi - carne roºie/Adulmecatã de canibalii pãstori/Ofranda cea plãcutã domnului/Motivaþia fratricidului/Cainul iertat de cel de mai sus/Ca sã se împlineascã mutaþia/Reciclãrile din interregn/Energofagia reciprocã/Paradigma ºi strãmutãrile/Namilei, Nemilei/ºi rodnicei de frate vânzare/sângele buºnind în celesta lucrare” – cf. Plânsul mieilor. Învingându-ºi, fie ºi ludic, înclinaþia pesimistapocalipticã, precum Poeþii/Preoþii Logos-ului antic (care se sinucideau - a se vedea Petronius sau Seneca! - în mijloc de fast ºi ospeþe!), ºi Eugen

Cu destui ani în urmã (2006), îi reproºam, cu jumãtate de glas, eminentului Poet românohunedoreano-european, Eugen Evu, în recenzia la volumul sãu, „Purpura iarnã” (Eubeea, 2006), excesul gongoric de neologisme. Maestrul a tãcut, a acceptat... ºi, peste trei ani, numai, când citeam ºi recenzam „Vânãtoarea de curcubee” (Hestia, 2009), constatam, cu bucurie umilã: „(...) acest nou ºi splendid volum de versuri, de 64 de pagini, s-a «scuturat», ÎN TOTALITATE, de orice dizarmonie (prin exces de “modernitate” neologisticã), tot aºa precum poezia eminescianã cunoaºte epoca deplinei maturizãri, apoteotice, în care s-a produs «scuturarea podoabelor»“. Poetul impresionantelor doine/„dainale” este, azi, probabil cea mai puternicã personalitate liricoreflexivã, din Poezia românã. Nu aruncãm vorbe-n vânt: nu existã temã, adânc înduratã/suferitã de Duhul uman terestru, pe care Eugen Evu sã nu ºi-o fi apropriat, sã nu o fi trãit, întru carnea Logosului sãu personal ºi sã nu o fi exprimat, cu dramatism - uneori atingând treptele sublime ale tragicului. Aºa cã nu ne mirã cum, prin noul sãu volum („Poeme interminabile”), Poetul Eugen Evu, academician al Accademiei Internazionale “Il Convivio”, Sicilia, Italia – a ajuns sã “adulmece”, îndeaproape, indeterminarea/”interminabilitatea” divinã a orfismului. Poemele sale, din acest volum, vorbesc despre Supra-Omul-POET, ca despre o fiinþã vecinã cu impersonalitatea zeilor ºi cu o moarte care, paradoxal, poate, “regurgiteazã” viaþã – eternitate umanizat-expresivã, de fapt: “Nu te mai zbate/suflet al meu/zbaterea însãºi/þi-e Dumnezeu.// (…) GEAMÃNA MOARTE/NAªTE MEREU/Nu te mai zbate/EU NEALMEU” – cf. Invocaþie nocturnã. Învierea-Renaºterea umanã este, la scepticul ºi sarcasticul tragedian, EUGEN EVU, un fenomen mai curând Gnostic, decât Creºtin. “Mielul” stã sub blestemul amestecului con-fratern (precum tracicul Fãrtat, con-fratern, întru demiurgie, cu Nefãrtatul – aparent paradox, exprimat astfel: “Noi, cei aduºi aici de moartea Ta murim/Abject sublim./Retro, Elohim!” – cf. Good morning!), pânã la non-

ADRIAN BOTEZ (ROMÂNIA)
34

Evu (chiar dacã, lucid, ºtie cã “pãstrãvii-n amonte mor la praguri” ºi, spre amurgul lui ICHTHEOS/HristosDumnezeu, “Nici icre de sãmânþã n-or mai fi…” – ambiguu, spre apoteoza…”nocturnului”: “Sub parapante, corbii zbat stihii” – CORBUL fiind nu doar simbol funebru, ci ºi Pasãrea FOCULUI!) - se situeazã (militant ANAMNEZIC, rãzvrãtit contra “iernii” existenþial-proliferante!) sub semnul solar ºi armonic al COCORULUI. Pasãrea lui Apollon! (“Cocorul este pasãrea lui Apollo, zeul soarelui (...). Cocorul este asociat cu poeþii, ce îl au pe Apollo ca patron” – cf. Dicþionar de simboluri, de Jean Chevalier/Alain Gheerbrandt): “Urcat pieptiº numi vine sã cobor/(AM FOST, UITAT ÎN IARNÃ, UN COCOR..)” – cf. Baladã la Uroi-Simeria. Sau, SOFIANIC-ESENÞIAL (“Sophia androginul din moarte înviind” – cf. Oarba empatie), taumaturgic („DIN MIEZ SPRE MARGINI VINE VINDECAREA” – cf. Baladã de septembrie): “În timpul cel mic, al duratei, COCOR,/din smulgere spre starea de zbor/Al inimii psalm niciodatã nu piere.../Stoarce SOPHIA din fagure miere/Esenþa de leacuri,himere” – cf. Aumbre (amintind, fireºte, de Omul Divin/Cosmic al invocaþiei buddhiste: AUM!). …Poetul nãzuieºte, precum Blaga, printr-o anamnezã implicitã Logos-ului descãtuºat, spre ORIGINARITATEA MISTERIOS/MISTIC-SALVATOARE, funcþionând ciclic (“Roiri stelare, sori ce ard miriade/Eonii ce se-alungã ºi rãsar/Cu stingerea ºi iarãºi vii cascade/SE-NTORC IZVORURI LA ORIGINI, IAR ªI IAR” – cf. Strãlumini – dar ºi: “CICLICà naºtere/Întru cunoaºtere/Prin zodii maºtere...” – cf. La Novalis): “A ne reumple lumea de mister (…)Noi, fii din flori ai cerului din cer,/CÃZUÞI DIN SEMINÞIILE DIVINE?/Am fost din îngeri? cei dintâi, vãzuþii,/ASCUNªI ÎN RAI CA-N CURCUBEU PÃUNII?” – cf. Baladã la Vâlcele Bune. Sã nu uitãm cã hierogamia luciferian/lucifericã a Eminescului se realizeazã, în fapt, între Pãunarul Cosmic (“Ce împle cupele cu vin/Mesenilor la masã,/Un paj ce poartã pas cu pas/A-mpãrãtesii rochii” - hephaistico-anamnezic ºi, în acelaºi timp, þinând/stãpânind “trena de foc con-stelar/con-stelativ” a Lunii!) ºi Lunã/”Fata din rude mari împãrãteºti”…! Astfel, devenind/atingând Stadiul Eliberãrii Ante-Nirvanice, Brahman: “Vis visat oglindit/Libertate luminând” – cf. Sanctuar pe umeri. Totul, pentru soteriologie! – cãci: “Nu-i scris la care paginã e moartea” – cf. Epifanie. Altfel, rãmâi în nadir – “ºtiind”, dar/deci murind: “Pulsaþia zburând prin armonii/Se-ntoarce-n orizont-nadir. Vei ºti” – cf. Epifanie. “Cine ºtie prea multe, moare prea repede”, nu? Probabil, dacã nu crede în ªansa Revelaþiei. Dar numai dacã Misterul blagian al “minus-cunoaºterii”/”cunoaºterii luciferice”, de fapt, al Re-Armonizãrii cu “susul”, prin ruptura, ACUM, cu “josul” - este pãstrat (consecutiv, apare, o, mult-aºteptata “DAINA” din colindã!): “Murindu-mi moartea-ntre pãmânt ºi cer/Reumplu Nemurirea de Mister./Al Spiritului, moartea nu-mi dã

D

estine

L

iterare

35

pace/De-aceea cânt ºi Florile-sunt-dalbe...” – cf. Florile dalbe. Da, “dainaua” barbilian-soteriologicã, prin “orb” Misterul Re-Armonizãrii Cosmice: “AINA-DAINA, orb misterul/Zdreanþa purpurei, BÃLAUR/Când îngenunchiase Cerul/Din splendoare-n frig de aur” – cf. De adio. Balaurul fiind Paznicul Sacru al Misterelor Eleusin-Demiurgice…! …”SOPHIA” nu este “ºtiinþã”, ci “ªTIRE ÎNTRU SINELE UMANO-DIVIN/înþelepciunea Magului Kogaionic” – altfel, se micºoreazã ºansa Revelaþiei Soteriologice (fanta dinspre Misterul Învietor se îngusteazã!): “Hristos ºtiind aflase. Eternitatea scade” – cf. Oarba empatie. Voind sã descânte Kali Yuga/Vârsta Întunericului/Fierului (când “Moartea bãtrânã-n stihii/Urlã gravidã prin gloate...” – cf. Kali Yuga) - Poetul este/devine, iniþiatic, “Pasãrea Haar”, orficã ºi thanaticã, totdeodatã (dar exorcizarea de moarte se face tocmai prin… ”murirea” întru CÂNTEC-REARMONIZARE, ÎNTRU NOU COSMOS! – “cu moarte pre moarte cãlcând”): “Acea pasãre prea-înaltã plutind/Sub care inima ta se mai zbate/Numele ºi-l CÂNTà parcã murind”- cf. Pasãrea HAAR. Sau, din nou, echivalarea dublã, a Poetului ºi a Revelaþiei, cu Harul Apollinic/COCOR, taumaturgic, întru thanatomahie: “Sub azimut bãtrân COCOR/râzând eu MOARTEA MEA SÃ-MI MOR!” – cf. Cântec pentru Canon-Group. ªi, altfel ºi mereu la fel: “Logos strãpuns ca rit al învierii...” – cf. Miel al durerii (variantã). Moarte iniþiaticã, autosacrificialã, a Poetului, pentru a adeveri Efectul Soteriologic/Cathartic, al Poeziei: “Nu plânge-n vis bãtrân, Miel al Durerii... / În paradis vor înflori iar merii/Gustând sãmânþa cu amar ocult,/Cunoaºterii altoiul vindecãrii/Cel reprimit ca dar, prinos plãcut,/Se-nfrupte-n noi misterumpreunãrii?”- cf. Miel al durerii (variantã). Iatã cum apare Poetul eliberat/mântuit, prin Logos orfico-demiurgic - imperativ ºi inspirat, chiar theogonic, întru a sa demiurgie: “Daþi-i poetului pãdurea vie/O va sculpta ºi o va umple de zei/Apoi va inventa o teogonie/la care sã se-nchine discipolii sãi” – cf. Daþi-i o pãdure… …Coperta ar trezi, poate, impresia cã Poezia Maestrului este una erotico-sexualã. ªi novicii, vãzând reiterarea cuvântului “orgasm”, vor întreþine aceastã falsã idee, despre Poezia Poetului! Sã fie, aici, ºi o oarece uºurãtate a Maestrului, care mai derapeazã, când ºi când… poate calculat, atrãgând cititorul în viitoare capcane semantice: “Zdrenþe bikini chiloþeii primelor orgasme” (cf. Un pamphlet, ma non troppo)…?! Se poate. Pentru cã, iatã ce structurã sintagmaticã dominã semantica “orgasmului”, din acest volum “evuian” (ºi nu numai!): “Ontologia orgasmelor tale/ªi verticala punere-n cruce a/Îngerului în organic nãpârlind/- TU ASEMENI SCÃLDÃTOAREI/EU ASEMENI CASCADEI -/Jertfe plãcute Daimonului”- cf.
36

D

estine

L

iterare

Eros t.v. nocturn - O descriere a orgasmului, în DOIME (variantã)....Da, Pãcatul Proliferãrii (sexualitate înjositã/înjositoare!)-DOI trebuie transfigurat în OPUSUL sãu – deci, resacralizat: deasupra de DOI, sã fie, din nou, pitagoreic, Stãpân-UNU - deci, REFACEREA TREIMII!!! Francezii, buni cunoscãtori ai mythos-ului sexual, vorbesc de “la petite mort”. Ca metaforã a ORGASMULUI. Dar ºi grecii antici îi “înfrãþeau” pe Eros, pe Thanathos ºi pe Hypnos…! Ce este, deci, “orgasmul evuian”? Este forma specificã de “moarte iniþiaticã”. “Tu asemeni scãldãtoarei/eu asemeni cascadei” – spune stihul evuian. EA este atotcuprinzãtoare/îmbrãþiºãtoare a morþii, iar EL se “aruncã”, iniþiatic-cascadic, blagian (“TIMPUL CASCADà îi caracterizeazã pe cei ce trãiesc în trecut, pe CEI CE ACORDà VALOARE TRECUTULUI, CARE A FOST DE AUR” – cf. Lucian Blaga, Orizont ºi stil, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1995, pp. 84-101) – în îmbrãþiºarea morþii, spre a avea parte de Înviere: Noua Femeie/Noua Lume! Harap-Alb a “înviat”, în finalul basmului, prin “orgasmul” erotico-thanatico-hypnotic: “I se taie capul” (rãdãcina fiinþei umano-divine) – ºi devine (prin Fata Împãratului ROª – adicã, a Soarelui!) - “TREZITUL” ºi, deci, RE-ÎNSCÃUNATUL COSMIC, cu “paloºul demiurgic” redat: “(…) atunci Harap-Alb îndatã ÎNVIE ?i, ?tergându-se cu mâna pe la ochi, zice suspinând: Ei, da’ din GREU MAI ADORMISEM! — Dormeai tu mult ?i bine, Harap-Alb, de nu eram eu, zise fata împãratului Ro?, sãrutându-l cu drag ?i DÂNDU-I IAR PALO?UL ÎN STÃPÂNIRE”. …Da, EUGEN EVU dezvoltã, astfel, Mistica Femeii. Prin Femeie ne-a venit Moartea, tot prin Femeie (FEMEIA COSMICO-MARIANICÃ!) ne vine ÎNVIEREA/”verticala punere-n cruce”! Tot “scenariul” erotic, preamãrirea FEMEII - este “jertfã plãcutã DAIMONULUI” socratic, Logos-ului Întrupat (dacã folosim limbajul creºtin). ... De la volum la volum, aºteptãm, de la EUGEN EVU, noi revelaþii existenþiale ºi, mai cu seamã, revelaþii resacralizante. Continuu în viziune, mereu ºi mereu (“interminabil”!), el nu ne dezamãgeºte, nici mãcar o datã, nici mãcar o clipã de/din... “interminabilitate”! Singura problemã este (ºi rãmâne!) una destul de grea: ca EUGEN EVU sã fie citit “în cheia” sa originarã, în care ºi-a desluºit, sie însuºi, ceea ce divinitatea i-a dezvãluit (cât de ocult!) Misterele IsiacoEleusine. Oare va fi posibil? ªi în ce proporþii umane? ...Se va vedea, în timp. “Á la bon entendeur, salut!” ...Dar, Poetul va apuca, oare, sã ºtie/afle (sofianic!) dacã…”da”, ori dacã “ba”?! Când “interminabilul” poetico-iniþiatic va deveni “desãvârºire/terminare” a ªTIRII SOPHIANICE – a INIÞIERII generale? Asta n-o poate ºti nimeni, din zona “orgasmului iniþiatic”.

D

estine

L

iterare

Guerre et vie
(urmare din numãrul trecut)
Mioara les invita dans la salle à manger ou Eracle avait déjà préparé les boissons et les attendait avec impatience. Mioara servi la salade et la soupe.Les discussions continuèrent après avoir pris un verre de tzuica. „Vous avez fait le tour des événements, mes dames. Moi j’ai faim. J’avais hâte que vous veniez.” „Eracle, nous avons fait un tour d’horizon et on peut tirer des conclusions. Après ça nous aborderons un sujet cher à Mioara, mais pour moi, aussi.” „Vous vous êtes transformées en Etat Major, m’acceptez-vous en qualité de conseiller?” „Ne te moques pas de nous. Tu verras que les choses se clarifieront à cause de ces travaux… Lara continua: Tous font des erreurs. Churchill qui met ses espoirs du côté turc. Le Maréchal qui, au lieu de faire un jugement réaliste, croit que les Anglo-Américains changeront le fusil d’épaule. Maniu-Bratianu qui croient aveuglement dans l’amitié des Occidentaux. Staline qui espère subordonner Tito. Il n’y croit peut-être pas mais fait semblant qu’il peut se baser sur lui. Churchill essaye de damer le pion à De Gaule et aux autres partenaires afin d’y accéder à la deuxième place après les E.U. quand la guerre se terminer. Le seul homme clairvoyant est Staline. Le Khan affirma que Maniu aurait du faire une démarche auprès de lui pour demander de l’aide et du support. Seulement les Soviétiques et seulement Staline peuvent le faire. Dans la position actuelle nous sommes pris entre l’arbre et l’écorce. Qui va gagner ? Le Parti Communiste Roumain, pratiquement sans membres actifs, mais accaparé par des juifs bolcheviques. Ceux-là nous haïssent à mort. Leur chef, Ana Pauker, qui se trouvait en U.R.S.S.après avoir été échangée contre la libération du vieux Codreanu par les Russes, demandait en l938 le rattachement des provinces roumaines Moldova et la Bessarabie à la république autonome soviétique Moldova et la transformation du reste de la Roumanie en République soviétique dans le cadre de l’Union soviétique. Cette étrangère ennemie de notre peuple sera à la tête de notre Etat. Un désastre de taille. Là, je vous laisse en paix. Mangeons! Par la suite nous jaserons sur d’autres sujets moins stressants.” „Nous t’approuvons, sourit Eracle. Buvons un verre de vin rouge de Vrancea. Vieux de six ans.” Ils trinquèrent. Mioara, en dépit de la lourde atmosphère, leur souhaita beaucoup de santé „Chère Lara, je vais t’expliquer pourquoi nous sommes venues à Bucarest. Mioara avait l’impression que ta position auprès du général est en danger. À cause de Chantal. Mais les choses tournèrent en ta faveur. Chantal est une très intéressante personne et de loin plus sérieuse que nous la croyons être. Elle se trouve en mission spéciale. Elle n’a pas soufflé mot à ce sujet. Nous soupçonnons le Maréchal ou Mihai Antonescu de vouloir mettre la main sur les plans du roi et de Maniu. Indirectement, par les services de Moczony-Styrcea.Ils essayent de le corrompre par le sexe.” „Tu parles…” s’exclama Lara. „Je ne le cr,ois pas que Chantal se laissera faire à ce point. Elle agi en agace-pissette. Elle mise sur l’exaspération du maréchal de la Cour. Elle lui tend un piège. Je ne peux pas prévoir la fin de ce travail, mais elle prétend qu’il payera le gros prix pour rien.” „Mais si nous regardions les choses sous un autre angle. Si quelqu’un a l’intérêt de percer les vraies pensées du Maréchal concernant une éventuelle sortie de son Alliance avec Hitler ?” demanda Eracle. „Tu veux dire quoi ?, Sourit Lara. Penses-tu qu’elle est à la solde des Alliés? Des Soviétiques, du groupe Bratianu, pour tirer les ficelles et tirer le ver du nez de Styrcea? Tout le monde est au courent qu’il est faible de caractère. Comme le roi d’ailleurs! Les deux en souffrent d’orgueil et d’ambition mal placée.”

EUGEN CARAGHIAUR (CANADA)
37

„Chantal a gardé le secrét pour elle… Nous voudrions le connaître. C’est un pari à gagner. Un vrai défi!” Mioara apporta les mititei et des paumes de terre frites à la Québécoise, après que l’ordonnance enleva les couverts pour la soupe. Il apporta deux bouteilles de vin rouge. Eracle remplit les verres à moitié. „Buvons à notre santé un autre verre. Les mititei en demandent et moi je ne refuse pas.” Lara remplit son verre jusqu’au bord. „Savez-vous, mes amis, que vous m’avez fait honneur et un grand plaisir. Je me sens en famille. Je vous en remercie pour votre confiance en moi et pour votre hospitalité.” „Ce n’est qu’une attitude des plus normales. Nous faisons partie du même clan,”soupira Puica. Eracle et Mioara l’approuvèrent. ,,Qui a préparé les mititei, ils sont délicieux,” demanda Lara. „C’est moi qui les ai concoctés. La viande hachée et épicée à la méthode coumane a été réfrigérée durant la nuit. A une température de 3 degrés C.Et traitée au bicarbonate de carbone. Les résultats vous pouvez les constater…” „C’est ça le secret? Je ferai de même à l’avenir,” chanta Lara d’une voix langoureuse. Elle alluma une cigarette Düsseldorf. Elle n’en demanda pas permission, parce que tous avaient la même habitude après un bon repas. Mioara fut la première à lui demander une, c étaient les cigarettes de son choix. „Lara, ou as-tu déniché les cigarettes. Moi je n’en trouve pas nulle part.” „Du général. A vrais dire je les ai volé…de son porte-feuilles. Quatre bons paquets. Ce n’est pas assez, mais mieux que rien du tout.” „Tu veux dire le porte-feuilles qu’il l’a laissé à Bucarest ?” „Exactement. Il l’a oublié sur le canapé, ou, peutêtre qu’il ne voulait pas l’emporter avec lui. Je vous dirai un autre secret. Un de ses amis allemands l’a mis au courent que Hitler craigne une attaque et un débarquement d’envergure en France. Deux tiers de ses avions se trouvent concentrés en France. C’est la cause de ses défaites sur le Front Oriental. Ses armes nouvelles entreront en action seulement en l944.” „Ça veut dire qu’il est perdu. Et nous, aussi!” „Ne soi pas pessimiste. Moi, dit Lara, je ne cède pas à la panique. Nous trouverons nos propres chemins particuliers. En tant que Pays et en tant que citoyens. Chantal est au travail. Elle travaille directement pour Mihai Antonescu. Les nouvelles de Varia ont été transmises au Premier ministre. Pour le
38

D

estine

L

iterare

Maréchal. Varia fait des tractations secrètes. En même temps il veut savoir les idées de Maniu et du roi. Antonescu préférerait voir Maniu comme négociateur direct avec Staline. Il négocierait au nom du Gouvernement. Ce que Maniu refuse catégoriquement. Il demande à Antonescu de capituler sans conditions aux Anglo-Américains.Il n’a pas confiance en Staline, même si Mihai Antonescu a laissé entendre que madame Kolontay, l’ambassadeur de l’U.R.S.S. en Suède, a déclaré que Staline est prêt à donner toute sa considération pour la Roumanie si le Maréchal consentait à rendre les armes sans conditions. Staline garantirait la rétrocession de la Transylvanie en échange des territoires déjà perdus.” „Toutes ces nouvelles d’ou les as-tu appris, Lara ?” „Du général. Mihai Antonescu lui a fait confiance.” „Quel monde embrouillé, mes chers. Chantal devrait être invitée chez nous. Je la vois dans une autre lumière, maintenant Elle mérite notre estime et notre considération. N’est ce pas ?” „Bien sûr, approuva Lara.” „Elle devrait faire partie de notre clan qui a démontré sa solidité,” enchaîna Mioara. „En ce qui me concerne, je vous offre trois mititei par bonnet de fourrure, ou par chapeau féminin de paille et je vous servirai le tort de Mioara, assorti avec un jaune de Vrancea. Acceptez-vous ?” Toutes les femmes approuvèrent et l’ordonnance se lança à toute vitesse pour les servir. Il était œil et oreille… Et dans son intérieur se demandait s’il ne fallait pas en donner une conférence à ses collègues sur la politique externe en général… Le vin coulait à flots. Lara déclara que dans cette situation elle préférait d’aller au but et demanda un autre verre. Elle ne désirait pas retourner chez elle. Elle acceptera même une place sur le canapé. „Tu m’offusques, ma chère. Mon lit est double et peut accommoder trois personnes. Nous dormirons ensemble, car nous ne sommes pas des adeptes de Lesbos.” „Sait-on? Riait Éracle avec la bouche pleine. Personne ne pourrait vous cataloguer avec précision….” „Tu es un saltimbanque grotesque, Eracle., cris Mioara hors d’elle. C’est comme ça que tu nous connais? ou tu fais ton fous.” Elle était très fâchée. Puica la calma. „Mère, ne le prends pas au sérieux. Ne vois-tu qu’il fait des farces?” „Des farces stupides, Puica. Dépourvue du sel du bon sens. C’est mieux qu’il se taise.” „Je me ferme la boite sur-le-champ, ma chère belle-mère ! Au moins je t’ai vu extasiée par le dépit. Tu n’as pas résisté comme il se devait de la part d’une femme noble, froide et passive.”

„Laisses tes fanfaronnades tomber, Eracle, le sermonna Puica. Veux-tu briser l’atmosphère amicale?.Veux-tu te noyer comme un sot dans deux pieds d’eau?” „J’interviens car la soirée mérite une fin joyeuse et pleine de lumière, remarqua Lara. Je vous ai déjà dit que j’ai soif et qu’un autre verre de Vrancea me ferait du bien. Je sens un vrai besoin, mes chers! Si vous le saviez comment je suis surmenée, vous ne le croiriez même pas. Une avalanche de clientes. Les unes remplies sans le savoir. Les autres omniscientes, mais avec le cœur dans l’estomac par peur de leurs maris.Les unes infestées par les microbes de blennorragie sans en être conscientes et se demandant de quelle façon ont-elles attrapé une telle maladie. Chance que, de la pénicilline, j’en possède en quantités industrielles. Et des erreurs j’en ai fait, aussi..J’en ai servi de trop fortes doses, mais je commence à connaître le problème.” „Quelles sont les séquelles après l’administration d’une telle dose ?” „Vous aller rire de moi, mais j’en ai administré à un jeune homme il y a trois mois. Il était guéri en seulement six heures. Au deuxième traitement il s’emmena au galop. Son visage ne se distinguait pas de son cul. La pénicilline lui a gonflé le visage qu’on ne voyait pas ses yeux…” „Quelle serait la cause ?”, s’informa Puica. „Se produit une réaction de la part des cellules sentinelles de l’organisme.Les cellules blanches combattent la pénicilline comme on combattrait un intrus étranger.” „Et que faites-vous dans ce cas-là ?” Nous changeons la pénicilline pour un autre médicament, d’une formule différente, mais qui donne les mêmes résultats. La firme allemande CIBA est celle qui a mis au point et sur le marché cette merveilleuse sulfamide. Son efficacité est surprenante dans les cas d’une bronchite, une pneumonie, la blennorragie et d’autres microbes qui disparaissent en un tour de main.” Il y a un mois Nuti Predescu, la fille du professeur Dumitru se maria. Elle accepta la demande officielle d’un universitaire qui la courtisait depuis un bout de temps,” communiqua Mioara. „La cérémonie religieuse ou c’est elle déroulée ?” „A la cathédrale du prêtre Rudareanu. Puica et moi nous avons été invitées. Beaucoup de monde. Le Khan a fait parvenir un grand bouquet de roses et une communication officielle qu’il les avait nommés barons de la Maison Coumane de Panciu. Les deux ont accueilli la nouvelle avec joie. Predescu, père, habituellement calme et froid comme un Suédois, devint presque hystérique.L’émotion a été plus forte que lui. Il ne s’attendait pas à une telle considération

pour sa fille.” Puica se remplit un petit verre de cognac et alluma une cigarette Bucegi. „Mircea, le cousin d’Aiu (le fils de Mitrica) fut blessé. Il opère sur des Messerschmitt l09. Les plus modernes.Il revint de Nikopol. Il sauta en parachute et se retrouva, le chanceux, en arrière de nos lignes de combat. Il a subi une fracture à un pied. Il paraît qu’il en a assez de luttes aériennes. Les Russes, qui en l941 avaient perdu plus de 3000 appareils, devancent les Allemands par deux avions soviétiques contre un Allemand.” A dix heures le téléphone sonna. C’était Carmen, la cousine de Tamara. Elle se trouvait à CiuperceniiNoi. Elle la cherchait partout sans succès.

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

„Allô!…C’est Carmen, Puica.” „Bon soir ma chère. As-tu de nouvelles è nous rapporter ?” „Du tout. Je cherche Tamara. Je lui avais laissé un billet au mois de juin. Ils l’ont trouvé, mais je n’ai pas eu de leurs nouvelles.” „Nous, nous sommes rencontrés. Tamara a été chez nous hier. Nous avons mangé ensemble.Il me semble qu’elle et son mari sont parti à Sinaia. Veuxtu leur laisser un message?” „Non, mais je me sens esseulée. Ils devraient m’inviter à Bucarest. Pour changer d’atmosphère. Avez-vous des nouvelles de Varia ?” „Il se trouve à son travail à Rome. Depuis dix jours sa femme est dans la Capitale. Elle n’y retournera plus.” „Demande à Tamara qu’elle m’appelle.” „Je lui laisserai un petit billet dans sa boite à malle. Nous revenons à Calafat après demain soir. Je vais
39

la contacter avant mon départ. Si je peux la trouver à la maison.” „Je t’en remercie Puica. Je passerai te voir chez vous à Calafat. Tu me manques…” „Je t’attends.” „Qui était à l’appareil?” S’enquerra, curieuse, Lara.” „Qui pourrait-il être à pars de la cousine de Tamara? Elle est probablement en chaleurs… ; tu l’a connais assez bien. Le tumulte est son domaine et elle manque probablement des occasions favorables.Elle espère être invitée à Bucarest. Je transmettrai son message.” „Elle s’ennuie de Varia. Elle n’oublie pas ses aventures passées. Elle en veut d’autres, à sa mesure, car elle a de l’étoffe d’une amazone. Varia subit sa pression, mais les temps changent. Chantal lui a pris la place et ne laissera pas la place.” „Cette merveille a besoin d’un jeune homme de 25 ans, intervint Eracle. Lara, tu ne peux pas lui en trouver un…” „Tout est possible en autant qu’elle ne me prend pas pour une matrone…” Ne soi pas effrayée. Avec son corps Carment attirera une horde d’amateurs en un clin d’œil. Mais les conditions lui en manquent. La réalité est que les hommes sérieux, prêts à s’investir, sont de nos jours plutôt rares Eracle sortit deux autres bouteilles de vin. L’ordonnance demanda si Mioara ne désirait pas du fromage telemea (roumain) des tomates fraîches, des olives noires et des concombres de son jardin. La patronne fit un geste d’approbation et Ioan revint avec un plateau, des ustensiles et des assiètes jetables. „Merci, Ioan, je te donnerai congé pour quelques jours, même si le général ne revient pas de sitôt.” „Merci, madame. Ma femme serait enchantée. Ils me manquent. Elle et mon garçon.” „C’est un contrât. Tu peux leur annoncer la nouvelle.” „Je vous en remercie infiniment, madame.” A midi écoutèrent le poste B.b.C. „Ici Londres…” Tout le monde le reconnaissait par les sons de tambour qui précédaient les commentaires britanniques. Au fait, ils prirent au sérieux les nouvelles défaites allemandes. Ils se retiraient sur la rivière Dniepr. Les Russes poursuivaient leur objectif immédiat: libérer Kiev, la capitale de l’Ukraine. Radio Bucarest parlait de nouvelles positions Hérisson, mais le public prenait ça avec un grain de sel…La résistence en défensive n’y trompait personne. Dans un local, à la periferie de la Capitale, le baron Moczony-Styrcea était en compagnie de Chantal. Avant son dernier déplacement à Rome elle
40

D

estine

L

iterare

en avait pris un difficile engagement. Elle devait faire parvenir au Gouvernement britannique, par l’entremise d’Ankara, le Plan élaboré par l’ancien homme de confiance de Carol II, le général à la retraite Gheorghe Mihail et de son collègue le général Aldea. Ils demandaient, en retour d’une rupture avec les Allemands, l’envoi de deux milles parachutistes à Bucarest, pour relever le moral des Roumains qui désiraient capituler seulement aux forces Alliées. Varia travailla ferme pour réaliser cette mission, sans que les autres agents roumains soient mis au courant! Sa belle-sœur lui annonça qu’un de ses cousins état en poste diplomatique à Ankara en qualité de vice-consul. Varia achemina, sans risques de fuite, la demande du groupe roumain. Il informa le chef britannique des opérations spéciales avec lequel il entretenait, à la demande du Premier Ministre Mihai Antonescu, des relations cordiales. D’autre part les initiateurs se fiaient aussi sur la collaboration du général Negoiescu. Ce dernier était incompris par le Maréchal qui ne lui faisait pas confiance. Mihail Gheorghe prétendait qu’il était supporté par tous les généraux à la retraite ou des généraux mis à la retraite pour des motifs politiques. Ainsi que celle de plusieurs généraux actifs qui se trouvaient dans les lignes de combat. Mihail rapporta que pour faire face à une éventuelle action allemande d’opposition, il comptait sur un nombre important de combattants mal armés. Il lui manquait les tanks, les avions et des canons anti-tank. Il était, néanmoins, prêt pour action de guérilla, contre laquelle les hitlériens seraient impuissants. Ce message fut acheminé de la part de Churchill à Roosevelt. Le Président américain était défavorable à toute immixtion en Roumanie, mais il ordonna de vérifier les faits et la proposition. Ce qui fit le Comité Uni des Chefs d’Etat Major, sous la présidence de l’amiral William D.Leahy. Un mémorandum a été élaboré trois mois plus tard. Il serait préférable que les Roumains passent à l’insurrection armée pour se désister de Hitler dans les meilleures conditions possibles favorables aux Alliés. La seule réaction palpable a été celle de refaire les liens avec les trois postes émetteurs clandestins. Celui du Salomon, qui était en liaison avec les Britanniques et les Russes, par le colonel Maximov, et les deux autres émetteurs sous le contrôle du général à la retraite Negrei et de l’ingénieur pétrolier Rica Georgescu, un agent de C.I.A. Cette action a eu le support de tous les acteurs roumains. Mihai Antonescu croyait que cette formule correspondait à ses propres plans. Le Maréchal aussi était au courant. Maniu fut informé par Negrei et par Mihail.

Culegere de înţelepciune
(urmare din numãrul trecut)

D

estine

L

iterare

1901. Patimile sunt punþile ce unesc Iluziile Vieþii de adevãrul absolut prin unicitatea lor. 1902. În marile capodopere veþi întâlni marile patimi. 1903. Patimile ne transformã visul vieþii în iluzia realitãþii. 1904. În sufletul patimii pânã ºi absurdul poate deveni zeul celui mai împlinit sens. 1905. Dacã vrei sã te cunoºti întreabã-þi patimile. 1906. Cel ce nu-ºi recunoaºte patimile este strãin de el însuºi. 1907. Alienarea socialã a început odatã cu dosirea propriilor ei patimi. 1908. Trãim în lumea absurdului ºi deºertãciunii fiindcã patimile adevãrurilor noastre sunt cenuºãresele societãþii în loc sã devinã reginele ei. 1909. Numai în patimã vei afla libertatea. 1910. Plenititudinea vieþii stã în patimile sale. 1911. Cine nu înþelege sensul patimii s-a nãscut degeaba. 1912. În patimã stã rãdãcina mântuirii de tine însuþi. 1913. Nu existã Timp care sã nu zboare pe aripile patimilor. 1914. Cum ar arãta o iubire care ºi-ar pierde pentru totdeauna propria ei patimã? 1915. Ar mai exista florile zâmbetului din lumea deºertãciunii dacã ar dispãrea patimile frumuseþii? 1916. Unde este patimã este ºi dorinþã. 1917. Patima mântuirii constã în pãcatul cãzut la tãlpile suferinþelor noastre. 1918. Un timp fãrã de patimã este un timp fãrã viaþã. 1919. Ca sã creieze lumea mai înainte de toate Dumnezeu a trebuit sã facã patimile. 1920. Cum ar arãta altarele pasiunii fãrã florile patimilor? 1921. Un cuvânt dezbrãcat de patimã nu poate fi nici mãcar trist. 1922. Patima fericirii stã în suferinþa de a înfãptui fericirea. 1923. Priveºte cum ard uneori focurile sufletelor ºi înþelege de ce patimile pãtimesc chiar ºi prin fericire. 1924. Ce s-ar face înþeleptul fãrã patima îndoielii? 1925. Nimic nu poate fi mai greu decât o patimã dar nici mai înãlþãtor. 1926. Suntem surâsul unei patimi a dorului când mamele ne strigau naºterea pãtimind pentru viaþa noastrã. 1927. Fãrã patimile creaþiei viaþa nu ar mai avea nimic înãlþãtor în ea. 1928. Oricât de sãrac ar fi un om va rãmâne mereu bogat în patimi ºi pãtimiri. 1929. Speranþa va fi ultima care va reuºi sã întindã mâna patimii celui care-ºi va pierde orice dorinþã de a mai reuºi. 1930. Niciodatã nu vei fi înfrânt atâta timp cât ai patimile alãturi de tine. 1931. Întreabã-þi dorul despre patimile lui ºi te vei cunoaºte. 1932. Ce singure ar rãmâne lacrimile dacã nu ar fi patimile care sã navigheze pe oceanele mântuirii lor. 1933. În patima norilor iubirii noastre se ascunde adevãrul din apa vieþii ce va cerne odatã cu ploaia noilor naºteri viitorul. 1934. Patimile sunt la fel ca ºi îngerii, bune sau rele. 1935. Somnul patimilor lasã viaþa sã treacã pe lângã tine fãrã sã o trãieºti. 1936. Adevãrata viaþã doar alãturi de patimi o poþi trãi. 1937. Ce ar mai rãmâne din noi dacã ne-am pierde toate patimile? 1938. În lipsa patimilor nici mãcar pacea morþii nu am putea sã o gãsim. 1939. Cât adevãr poate spune o minciunã prin patimile sale? 1940. Suntem mãsura patimilor noastre. 1941. Nu existã altã poartã spre viaþã sau moarte decât poarta patimilor noastre. 1942. Alungã-þi patimile din destin ºi acesta va dispare.Vei reuºi vreodatã? 1943. Pânã ºi deºertãciunea îºi are patima ei prin care se îndoieºte de adevãr la fel ca ºi adevãrul absolut de ea. 1944. Prin patimã deºertãciunea a devenit mama Iluziei Vieþii pe care a botezat-o:Realitate. 1945. Patima creaþiei se aflã în sfinþenie. 1946. O sfinþenie fãrã patimã este aidoma unui creator fãrã creaþie. 1947. Câtã patimã îºi pune omul în rugãciunea sa cãtre Dumnezeu?

SORIN CERIN (ROMÂNIA)
41

1948. Religiile sunt dicþionare de patimi ºi pãtimiri. 1949. Prin mântuirea de pãcatul originar am lãsat Cristul sã pãtimeascã în locul nostru chiar dacã ºi noi pãtimim cu fiecare clipã furatã eternitãþii de Timpul vanitãþii ºi deºertãciunii noastre. 1950. Nu ar putea exista o viaþã fãrã pãcatul ei originar fiindcã ar însemna sã-ºi alunge toate patimile. 1951. Chiar ºi patima care a creat cele mai monumentale opere poate deveni un pãcat la fel ca ºi patima sfinþeniei. 1952. Religiile au preluat patimile omului ºi le-au atribuit divinitãþilor înstrãinând astfel omul de propriul sãu sine, nãscând o societate alienatã. 1953. Adevãrata religie a omului ar trebui sã recunoascã patimile care-l înalþã la sfinþenie sau care-l coboarã în infernul simþãmintelor sale. 1954. Câtã patimã se aflã în clipa trecerii noastre în eternitate? 1955. Înainte de toate suntem patima sângelui nostru. 1956. Numai patima ochilor tãi poate sã-mi arate Lumina Divinã ce a creat sfinþenia acestei lumi, iubind. 1957. În patimã se regãseºte miracolul iubirii. 1958. Cred în Dumnezeu cu patimã fiindcã este Adevãrul Absolut care a pãtimit pentru noi dorind sã fie liber de propriul sine, nãscând Iluzia Vieþii, unde fiecare înþeles are patima lui. 1959. Ce ar mai rãmâne din Cuvânt dacã ar dispãrea haina patimilor lui? 1960. Suntem alãturi de Dumnezeu prin patimile divinitãþii din noi. 1961. Te iubesc Doamne fiindcã am înþeles sensul patimilor acestei lumi. 1962. Nu eºti singur fiindcã nu existã patimã prin care sã nu fi pãtimit cineva cândva înaintea ta. 1963. În orice lucru sau fenomen se aflã ascunsã o patimã care l-a creat. 1964. Trãim ca sã trecem prin patimi pãtimind. 1965. Doar patimile te ridicã sau te coboarã în aceastã lume. 1966. Viaþa este înainte de toate un dinamism al patimilor ei. 1967. Patima învierii este aceea care a nãscut creaþia ºi pe care a avut-o Dumnezeu când a visat lumea noastrã. 1968. Nicãieri nu vei întâlni o paletã mai mare de patimi decât în iubire. 1969. Sã fie moartea somnul patimilor noastre? 1970. Patimile te doboarã doar atunci când nu poþi înþelege marea revelaþie pe care a avut-o Dumnezeu creînd patimile iubirii. 1971. Nimic mai nobil decât sã pãtimeºti din prea multã iubire dar ºi mai dureros. 1972. Prin patima iubirii Dumnezeu devine viu în noi. 1973. Înþelege patimile creaþiei, echilibrului ºi iubirii ºi nu vei fi doborât niciodatã de alte patimi. 1974. Dacã sfinþenia se regãseºte în patima iubirii, divinitatea se aflã în patima creaþiei. 1975. Câtã patimã poate fi în mântuirea de sine a omului? 1976. Patimile sunt porþile omenirii care despart absurdul de absolut. 1977. Patima va fi mereu balanþa care-þi va spune cine eºti. 1978. Uitarea este un surâs fãrã patimã. 1979. Care orizont al inimii nu-ºi are patimile lui? 1980. Fiecare aripã îºi are patima zborului ei. 1981. Dorul este patima amintirii. 1982. Nicãieri nu vei gãsi mai multã ardoare decât în focul patimii. 1983. Ochii sufletului vãd prin lumina patimilor viaþa. 1984. Instinctul este sufletul patimilor. 1985. Suntem þãrâna propriilor noastre patimi dusã de vântul destinului spre moarte. 1986. Întreaga valoare a lumii stã în patimile ei. 1987. Nu existe bine care sã nu respire prin patimile rãului din el. 1988. Calea iubirii e pietruitã cu patimi. 1989. Un cer al iubirii fãrã de patimi nu ar mai avea niciodatã un orizont. 1990.Suntem þãrânã, patimã ºi dor. 1991. Fiecare vreme îºi are vremurile patimilor ºi pãtimirilor ei. 1992. Patima este focul divin al eternitãþii adevãrului absolut.

D

estine

L

iterare

IlUZIE ªI REALITATE
1993. Tot ce rãmâne în lumea iluziei este crezul în speranþã. 1994. Iluzia este o realitate care ºi-a pierdut cardinalele pe cadranul propriei sale busole. 1995. Iluzia este o realitate întoarsã pe dos. 1996. Iluzia devine realitate doar atunci când este cunoscutã. 1997. A cunoaºte iluzia este o realitate precum a cunoaºte realitatea este o iluzie fãrã adevãrul absolut. 1998. Nu existã realitate care sã poatã fi cunoscutã fãrã de adevãrul absolut. 1999. Lumea este o iluzie strãjuitã de speranþa realitãþii. 2000. Dacã adevãrul absolut este concret atunci nu permite libertatea iar dacã nu este concret devine relativ.De aceea trãim iluzia doar pentru a fi liberi? 42

2001. Numai visul poate ºti ce este realitatea. 2002. Care zori nu-ºi vor propria lor zi sau care iluzie nu-ºi vrea realitatea sa? 2003. Am mai cunoaºte vreodatã fericirea dacã nu am avea libertatea de-a o dobândi? 2004. Libertatea este esenþa iluziei iar cunoaºterea realitatea ei. 2005. Iluzia este reþeta sigurã spre fericire. 2006. Dacã nu am trãi realitatea iluziei nu am fi niciodatã fericiþi. 2007. Doar cel ce sperã poate ºti ce vrea. 2008. Iluzia este mãrunþiºul de cunoaºtere dezvãluit unui vis numit viaþã de cãtre adevãrul absolut. 2009. Doar pe patul morþii vei înþelege binele sau rãul Iluziei Vieþii. 2010. Faptul cã ºi iluzia cunoscutã ca atare este o realitate ne dezvãluie caracterul adevãrului absolut care ºi atunci când pierde o face câºtigând. 2011. Numai spaþiul poate reda timpului forma cuvântului sãu, precum iluzia redã libertãþii forma inimii sale. 2012. Adevãrul absolut se ascunde în destinul nostru fiindcã oricâtã libertate þi-ar da Iluzia Vieþii el nu poate fi decât unul singur. 2013. Care destin nu-ºi are masca sa sub formã de iluzie? 2014. Fãrã iluzie nu am fi niciodatã fericiþi. 2015. Iluzia este esenþa acestei lumi. 2016. Dacã realitatea înseamnã limita, concreteþea ºi absolutul netransformabil, iluzia este libertatea, relativitatea ºi lipsa oricãror limite. 2017. Dumnezeu este adevãrul absolut la care ne raportãm cu toþii propriile noastre libertãþi, fericiri ºi vise. 2018. Iluzia este starea de hipnozã a realitãþii unde ºi aceasta se crede liberã ºi fericitã. 2019. Numerele sunt concreteþea adevãrului absolut ce înoatã pe apele iluziei. 2020. Câte speranþe, fericire ºi dinamism ascunde iluzia ºi dramatism adevãrul ei. 2021. Drama, împlinirea, fericirea, speranþa sunt simple metafore scrise de Iluzia Vieþii adevãrului iluzoriu. 2022. Cum ar arãta stelele în lipsa iluziei de a cunoaºte frumosul? 2023. Nu poate exista iubire fãrã iluzie, iar cum Dumnezeu este iubire înseamnã cã nu poate fi perceput de noi decât prin iluzie. 2024. Oricât de mult adevãr pare a ascunde viaþa noastrã fãrã adevãrul absolut pe care nu-l cunoaºtem, totul este o mare iluzie. 2025. Care adevãr relativ poate minþi absolut sau care adevãr absolut poate minþi relativ? De aceea nu pot exista adevãruri relative decât în iluzie iar adevãrul absolut este unul singur ºi indivizibil. 2026. Întotdeauna în spatele iluziei va sta adevãrul absolut. 2027. Numai rãzboiul poate ºti ce este pacea ºi adevãrul minciuna, iar iluzia, realitatea. 2028. Moartea este adevãrul cel mai de preþ al iluziei. 2029. Într-o lume a realitãþii minciuna trebuie sã devinã adevãrul suprem. 2030. Cel ce nu viseazã nu trãieºte. 2031. Câtã zbatere pentru o iluzie ºi cât adevãr pentru o minciunã clãdesc aceastã lume. 2032. Fãrã de iluzie nici inima florilor nu ar mai putea fi dãruitã iubirii. 2033. Marea întrebare este cât de adevãratã poate fi o iluzie care minte în ochii înlãcrimaþi ai dorului de adevãr? 2034. Realitatea este o minciunã recunoscutã de adevãrul absolut al cunoaºterii. 2035. Dacã nu s-ar sprijini pe minciunã nici adevãrul nu ar mai exista. 2036. Faþã de moarte viaþa ºtie sã-ºi mintã propriul adevãr. 2037. Doar cel ce cautã un sens al existenþei va descoperi Iluzia Vieþii în faþa morþii. 2038. Cine eºti tu strãine ce crezi în lumea visului bântuit de viaþã? 2039. Faþã de Iluzia Vieþii cel mai mare mincinos este adevãrul absolut. 2040. Atunci când iluzia se vrea perfecþiune devine poezie. 2041. Doar cel ce minte minciuna lumii va cunoaºte adevãrul existenþei. 2042. Oricât de drepþi am fi nu am putea accepta concreteþea adevãrului absolut. 2043. Iubirea este cea mai adevãratã minciunã pe care se sprijinã adevãrul absolut. 2044. Fãrã de iubire pânã ºi adevãrul absolut s-ar nãrui asemeni unui castel de nisip. 2045. Pacea cea mai adevãratã este cea fãcutã cu tine însuþi. 2046. Care iluzie nu-ºi cere dreptul la adevãrul ei ºi care adevãr nu fuge de iluzie? Iatã cauza deºertãciunii acestei lumi. 2047. A crede înseamnã a minþi adevãrul absolut care se sprijinã pe minciunã pentru a putea deveni adevãrat. 2048. Dacã adevãrul absolut s-ar sprijini pe un alt adevãr pentru a deveni adevãrat atunci nu ar mai fi absolut ci relativ, deci o minciunã relativã faþã de celãlalt adevãr. 2049. Adevãrul lumii noastre este iubirea înveºmântatã în dor ºi speranþã, pãcat ºi durere. Sfâºietoare simbiozã de destin cosmic al stelei care ne-a plãmãdit. 2050. Fiecare adevãr al iluziei are propriul sãu timp, pe când adevãrul absolut are eternitatea. 2051. Iluzia este unicul adevãr al realitãþii. 2052. Cât nisip va mai cerne timpul inimii în clepsidra cuvântului prin care Dumnezeu a visat lumea iubirii? 2053. A fi liber de tine însuþi înseamnã a fi mort. 2054. Fãrã durere lumea ar fi o mare fãrã valuri care nu ar cunoaºte niciodatã þãrmurile fericirii. 2055. Cuvântul în aceastã lume devine sufletul iluziei. 2056. Fãrã iluzie, adevãrul realitãþii, ar fi fost atât de singur încât s-ar fi pierdut în neantul nonexistenþei pentru totdeauna. 2057. Iluzia înseamnã înainte de toate ritm, culoare ºi vibraþie, toate pentru un crez, o speranþã ºi un vis. 43

D

estine

L

iterare

2058. Realitatea este un joc de imagine al iluziei. 2059. Realitatea este cea care îi dã iluziei trãinicie. 2060. Doar cel ce se îndoieºte de cunoaºtere va descoperi lipsa acesteia de scrupule în faþa vieþii. 2061. Cele mai mari valori ale Iluziei Vieþii nu constau în subiectul speranþelor noastre ci în ierarhia care le-a înlãnþuit mereu. O altã mare deºertãciune. 2062. Dacã speranþa ar fi un adevãr înseamnã cã Iluzia Vieþii ar fi o minciunã odatã ce cu toþii sperãm o viaþã întreagã. 2063. Lumea este o strãfulgerare de iubire ºi pãcat terfelitã în praful deºertãciunii. 2064. Valoarea este soclul care ºtie sã mintã atât de bine adevãrul încât ºi acesta devine adevãrat. 2065. Greºeala neînþeleasã de adevãrul Iluziei Vieþii se numeºte iertare. 2066. Fãrã iluzie, lumea ar fi o stea nevãzutã de nimeni. 2067. Iluzia este suprema revelaþie a sinelui. 2068. Limita dintre iluzie ºi realitate stã în iubire ºi teamã. 2069. Cine poate înþelege cu adevãrat iluzia fãrã sã o cearnã prin realitate? 2070. Suntem clãdiþi spre a suferi eºecul realitãþii în faþa iluziei dorinþelor noastre de desãvârºire tocmai pentru a progresa. 2071. Marea descoperire a omului va consta în redescoperirea propriului sãu sine. 2072. Nu existã iluzie mai realã ºi nici realitate mai iluzorie decât propria noastrã viaþã. 2073. Lasã-þi timpul sã-þi cearnã realitatea fiindcã ºi el este o iluzie. 2074. Cine se poate întrece cu propria sa Iluzie a Vieþii? 2075. Trãim realismul fiindcã nicãieri în altã parte nu poate pãrea o iluzie mai realã decât în propria noastrã existenþã. 2076. Viaþa noastrã este o frânturã de extaz asezonatã cu exaltarea de a fi uitând cã ambele sunt mãsurate de Iluzia Vieþii. 2077. Numãrul este hotarul iluziei. 2078. ªtiinþa este o înþelegere a simþurilor noastre iluzorii cu iluzia trãitã de propriul nostru sine. 2079. Cine poate ºti de ce ºtie realitatea de existenþa propriei sale iluzii precum iluzia de existenþa propriei sale realitãþi. 2080. Fãrã de teamã iluzia ar fi fãrã de realitate ºi fãrã de iubire, realitatea ar fi fãrã de iluzie. 2081. O realitate fãrã de iluzie este o realitate moartã din faºã. 2082. Marea schismã dintre realitate ºi iluzie s-a produs atunci când omul s-a temut mai mult decât a putut sã iubeascã ºi astfel s-a nãscut Pãcatul Originar. 2083. κi poate imagina cineva libertatea fãrã iluzie? 2084. Nici o speranþã nu ar fi poposit din zborul viselor sale în sufletul realitãþii dacã nu ar fi fost iluzia. 2085. Doar cel ce va coborî în adâncurile iluziei va înþelege profunzimea propriei sale realitãþi. 2086. Nu visul este cel ce viseazã ci tu, de aceea nu-i contesta realitatea. 2087. În lumea noastrã va fi mereu îndeajuns de multã teamã ºi niciodatã îndeajuns de multã iubire, de aceea trãim realitatea fricii. 2088. Odiseea iubirii este pentru noi destinul frânt al unei iluzii dacã nu dorim sã uitãm de teama sfâºietoare regãsitã în propriul nostru Pãcat Originar. 2089. Boala este pentru noi o realitate ºi de aceea survine din teama care e corpul realitãþii, dar sã nu uitãm cã ºi teama este realitatea unei iluzii. 2090. Fãrã de inimã iubirea nu ar mai înþelege timpul ce ticãie orele absurde ale realitãþii. 2091. Viitorul este norocul iubirii din lozul încã nedesfãcut de teama ce devine astfel trecut. 2092. Niciodatã nu va fi îndeajuns de multã iubire în schimb, teamã, da! 2093. A crede în realitatea Iluziei Vieþii înseamnã a îmbrãþiºa teama iar a crede în iluzia acesteia este ca ºi cum ai cuprinde iubirea. 2094. Teama este unealta Pãcatului Originar ce ne determinã sã trãim realitatea iluziei ºi nu iluzia realitãþii. 2095. Nu poþi sã iubeºti fãrã de teamã. 2096. O lume perfectã ar fi un echilibru perfect între iubire ºi teamã, între realitate ºi iluzie fiindcã teama va reprezenta mereu realitatea ºi iubirea iluzia. 2097. Teama determinã iubirea ºi iubirea teama. 2098. Sã fi iubit atât de mult strãmoºii noºtri încât sã ne fi dat teama lor de a pierde iubirea? Sã fie aceasta cauza pentru care noi trãim aceastã realitate mizerã a deºertãciunii? 2099. Ce poate fi mai adevãrat în aceastã lume decât teama, dar mai fals decât iubirea împlinitã ºi mai sincer decât cea neîmplinitã? 2100. Pacea este pauza dintre douã temeri.

D

estine

L

iterare

Dora Groza

(Continuare în numãrul viitor)
44

www.cristinateodoragroza.blogspot.com

D

estine

L

iterare

Oraşe cu salcâmi
M-am ridicat din pat de dimineaþã, am desfãcut larg draperia sã privesc prin fereastra care îmi aratã o lume mirificã: pãduricea mi se aratã coloratã în toate nuanþele toamnei pastelate în verde-auriu, pãsãrelele gureºe ridicã un imn soarelui, ignorând “hrãnitorile” agãþate prin copaci, un cãprior apare timid dinspre poiana încã verde-crud strãlucind plinã de ultima sevã dinaintea îngheþului, iar veveriþele agitate cu aprovizionãrile de iarnã se bat câte douã - trei urcând ºi coborând pe tulpinile copacilor. Un spectacol de milioane! (cum ar spune americanii). Mã scald în soarele dimineþii ºi mã simt fericitã, poate mai curând mulþumitã, având în vedere cã fericirea este o stare efemera. Filmând din memorie cum miam construit o altã viaþã pe un continent strãin venind la nimeni, vorbind o altã limbã, pãºind într-o altã culturã mixtã, mã sperii de forþa cu care am reuºit sã-mi schimb complet cea de a doua parte a existenþei mele. Un bun prieten matematician de marcã spunea cã “un ºut în fund este un pas înainte spre viitor!”, când a fost refuzat la un post bun pe care-l merita în þarã; aºa a ajuns a NASA! Cam aºa ºi cu noi, cei transplantaþi într-o altã lume fãrã voia noastrã; mulþumim din inimã partidului ºi bãieþilor cu ochi albaºtri(sîc!). Locuiesc acum într-un oraº din mid-west America, unde m-a adus destinul ºi serviciul ºi unde am cãutat permanent sã-mi fac un culcuº ca sã mã simt “acasã”. Eu am nevoie, ca o felinã, de un loc unde sã mã simt bine, sã mã ascund în cotloane cu o carte bunã în braþe ºi cu Chopin în surdinã uitând de mine, dar am nevoie la fel de evenimente culturale bune care sã mã spele de povara muncii de robot ingineresc într-o companie americanã mamut. Am ajuns la stadiul la care nu mai spun “eu” ºi “ei”, ci simplu “noi” sau “la noi”, dupã peste 29 ani trãiþi în America. Suferinþele ca ºi satisfacþiile m-au legat de oameni ºi locuri, a trebuit sã-mi ocrotesc rãdãcinile, sã le hrãnesc cu lucruri bune, sãnãtoase, uitând mai întâi trecutul, apoi sã mã adaptez ca sã exist. Am murit de câteva ori, dar m-am sculat din moarte ºi am mers înainte. Poate cã Dumnezeu m-a iubit, cine ºtie!? Locul cu pricina se numeºte Cincinnati, fiind prescurtarea numelui de Cincinnatus, iar uneori este scris sau rostit scurt Cinti or Cinci în ziarul local ºi la TV. Aºezarea actualã a fost fondatã la 1788, de John Cleves Symmes cu grupuri mici de oameni veniþi pe malurile râului Ohio ºi Miami, cum spun documentele vremii, dar numele i-a fost dat la 1790 de cãtre Arthur St. Clair, guvernatorul teritoriilor de nord-est la acel timp, dupã Lucius Quinctius Cincinnatus care a fost un general, consul ºi dictator roman între 460-439 BC rãmas în istorie ca model de onestitate, modestie ºi devotament salvând Roma de la distrugere, lãsându-ºi de multe ori familia departe pentru interesele statului. Cincinnati a mai fost numit ºi “oraºul celor ºapte coline” prin asociere cu Roma, iar numele i se potriveºte fiindcã oraºul se desfãºoarã într-adevãr printre dealuri ºi vãi înverzite. Aºezat cel mai la sudul statului, pe râul Ohio, la încrengãtura dintre Kentucky, Ohio ºi Indiana s-a dezvoltat repede ºi eficient. Cam pe la 1802 devenise un sat de luat in seamã, iar la 1819 considerat deja oraº datoritã începuturilor de navigaþie a vapoarelor cu aburi pe râul Ohio care au ajutat enorm la dezvoltarea unor afaceri fructuoase, atrãgând oameni de pretutindeni, aºa încât la 1850 numãra cam 115, 000 locuitori. In 1835 oraºul a fost poreclit Porkopolis fiindcã umblau porcii liberi pe strãzi, aici pregãtindu-se expedierea animalelor crescute în zonã spre alte abatoare ale Americii, în special Chicago. A mai fost numit ºi Queen City of the West de cãtre Henry Longfellow, alintare folositã mai târziu ºi de Churchill când l-a vizitat prima oarã; se pare cã la perioada de dupã rãzboi oraºul a avut o dezvoltare industrialã explozivã : companiile Proctor & Gamble ( P&G), Ford, Kroger, General Electric, Manufacturing, Farmaceutice, au avut aici baze serioase de lucru. Aici a luat fiinþã American Chemical Society datoritã multor chimiºti ºi farmaciºti care au pus bazele industriilor respective în America. Este cert cã dezvoltarea rapidã a oraºului se poate explica prin contribuþia oamenilor care au sfinþit locul, aceºtia fiind germanii ºi evreii. Ce combinaþie mai bunã se putea gãsi decât disciplina ºi tehnicitatea nemþilor cu inteligenþa ºi spiritul comercial al evreilor? Chiar în zilele noastre de câte ori primãria s-a aflat în deficit cu foarte mulþi bani, imediat s-a rezolvat prin umplerea golului uriaº cu contribuþii anonime ºi tacite a celor care au pãstrat tradiþia ºi demnitatea oraºului. Impresionant spirit de castã, jos pãlãria! Cincinnati a avut realizãri cu care s-a putut mândri a fi primul în multe domenii la începuturile Americii: aici sa construit la 1850 primul Jewish Hospital din America, prima staþie de pompieri, au fost primii în construirea propriei lor staþii de cale feratã la 1880, prima universitate de stat (municipalã), primul oraº în care s-a deschis Jewish Theological College, prima staþie de TV cu licenþã, prima ligã de baseball cu jocuri nocturne, prima maºinã inimã-plãmân (descoperitã ºi aplicatã la spitalul de copii, ceea ce a fãcut posibile operaþiile pe cord des-

MONICA-LIGIA CORLEANCA (USA)
45

chis), descoperirea vaccinului polio, a medicamentului Benadryl, ca ºi alte prestigioase contribuþii în domeniul medical. Colegiul de medicinã a fost înfiinþat la 1819, al doilea ca vechime în US, are o reputaþie bine stabilitã în pregãtirea cadrelor medicale (facultãþile de medicinã ca ºi spitalele foarte bune afiliate acestora. Aici am gãsit ºi cel mai bun dentist din lume (pentru mine), evreu cu rãdãcini româneºti, talentat, uman ºi generos, ca o rudã regãsitã pe meleaguri strãine. Mulþi oameni importanþi din politicã, artã, ºtiinþã, medicinã, s-au ridicat din Cincinnati : trei prezidenþi ai Americii, Ted Turner, Johnn Gleen - primul cosmonaut american, actori ºi regizori precum Tyron Power, Doris Day, Bob Hope, Rosemarie Clooney, Steven Spliberg, George Cloony, Carmen Electra ºi alþii. Decizia mea de a accepta mutarea de la New York la Cincinnati, a fost determinatã de aspectele culturale, de prezenþa unui Music Hall cu cea mai mare salã din America, cu un trecut glorios onorat de mari dirijori ºi soliºti ai lumii ºi cu una dintre primele patru orchestre simfonice foarte bune ale Americii ; Cleveland i-a fost rivalã, deºi ambele se aflã în acelaºi stat. Conservatorul este de prestigiu oferindu-ne concerte gratuite, la fel de bune cu cele ale orchestrelor profesioniste; aici au studiat câþiva dirijori ºi soliºti, foarte buni, un exemplu este dirijorul orchestrei pop din Boston. La Cincinnati Music Hall am vãzut cele mai spectaculoase concerte, la aniversarea a 100 ani ai orchestrei, sub bagheta talentatului dirijor spaniol Jesus Lopez-Cobos, fost director al orchestrei din Berlin, apoi al orchestrei naþionale spaniole, iar acum la Lausanne, evenimente ce nu se mai pot repeta, nici uita. Erich Kuntze, dirijor al orchestrei pop din Cincinnati, care te scula din scaun cu forþa ºi entuziasmul sãu, a fost cel care a susþinut toate concertele dedicate sãrbãtoriri zilelor naþionale la Washington DC. Cunoscut în US ºi peste hotare a dirijat în toate centrele culturale ale lumii pânã a murit în 2009, când l-am plâns amar cu toþii. Mare artist ºi mare om! Un alt obiectiv luat în consideraþie de mine a fost aeroportul internaþional, headquartes pentru Delta ca ºi Atlanta, cu zboruri directe în câteva oraºe importante din Europa: Paris, Londra, Frankfurt, Amsterdam ºi Madrid, astfel cã eram în opt ore la una din aceste destinaþii, fãrã a mã simþi obositã; mã urcam în avion la 7:30 pm, iar dimineaþa îmi beam cafeaua pe Champs Elysee sau ceaiul la un hotel din Londra. Acum, de când cu criza, am rãmas doar cu Parisul de unde trebuie sã schimbi pentru alte destinaþii din Europa. Dupã instalarea la noua slujbã în Cincinnati, în 1991, am început a explora împrejurimile aºa încât nu am plecat în concediu primul an; am avut de vãzut muzeele din oraº ºi Dayton (la 50 miles de mine), adevãrate comori cu expoziþii permanente ºi temporare de mare valoare: Cincinnati Museum of Art, Taft Museum, Aronoff Center of Modern Art, Cincinnati Museum Center at Union Terminal cu Omnimax, apoi parcurile absolut superbe ºi multe, de notat Ault Park foarte rafinat, în stil francez, Spring Grove Cemetery and Arboretum „Historical National Landmark” inspirat la 1844 dupã Pere Lachaise din Paris, apoi Horse Park din Kentucky, la 100 miles sud de mine, Lebanonul la 27 mile nord-est, o comunitate - bijuterie în stil franþuzesc plin de anticariate, cu un hotel vechi celebru vizitat de mulþi preºedinþi ai þãrii ºi un restaurant la fel de faimos Golden Lamb, toate o adevãratã încântare pentru un turist. În 2007 Lebanon-ul a fost ales” best home town of Ohio” ºi cred cã-ºi 46

D

estine

L

iterare

meritã deplin medalia de excelenþã. O altã comunitate care mi-a rãmas la inimã este Marimount-ul situat la 25 miles sud-este de mine, de o eleganþã sobrã, britanicã care în 2007 a fost declarat Historical Landmark of US. Acolo chiar mi-ar fi plãcut sã locuiesc, în acest orãºel sofisticat, curat, plin de verdeaþã ºi flori, admirând de sus priveliºtea râului Ohio. Aceste comunitãþi au rãmas nepoluate de invadatorii nedoriþi, traficanþi de droguri, criminali ºi hoþi care au distrus zona veche ºi frumoasã a vechiului downtown. De-a lungul timpului oamenii au migrat spre nord - est, alþii au trecut râul în Kentucky pentru a scãpa de invazia nechemaþilor ºi distrugerea fãcutã în downtown; aºa s-au creat si dezvoltat comunitãþi satelit în jurul oraºului vechi, care acum sunt parte din city, deºi au administraþie proprie, primãrie, pompieri, miliþie ºi ºcoli. Cincinnati mai este binecuvântat cu produse alimentare proaspete de tot felul, datoritã fermierilor cu tradiþie din Ohio, stat agricol vechi, ca ºi Kentucky ºi Indiana plus amishii care ne dau ceea ce numim acum produse organice, pe care ei le fac de când e lumea, mai corect de peste 300 ani în America: pui organici, viþel proaspãt, cãprioarã, brânzeturi, ouã. Avem o piaþã veche de peste 100 de ani, magazinul Jungle Jim (unic în America), mare cât un oraº în care gãsim tot ce existã exotic în materie de mâncare în lume, iar de nu, putem comanda, Kroger-ul de care localnicii sunt foarte mândri, Meijer unde cumpãr mãrar ºi pãtrunjel proaspãt, rãdãcini de pãtrunjel ºi þelinã ca acasã, plus alte magazine pe care nu le are New York-ul. Pittsburgh, Cleveland ºi Seattle au pieþe mult mai largi ºi mai bogate, dar ºi aici avem destul ca sã nu ne plângem. Prima veste bunã am primit-o în 1993-94 când Cincinnati a fost ales cel mai bun oraº de trãit din US. M-am felicitat cã am venit încoace cu cea mai mare ºi bunã companie de inginerie nuclearã din lume, cã am unde sã-mi petrec weekend-urile ºi cã am scãpat de gândacii apartamentelor New Yorkeze, de mizeria ºi avariþia proprietarilor nãzuroºi, de preþurile ºi taxele exorbitante pentru orice ºi de duhorile metroului, chiar dacã am locuit în zona cea mai nobilã la 27 miles north de Manhattan. Mã instalasem atunci într-un un apartament curat ºi nou de condo, într-o zonã ca la staþiunile de odihnã, cu bazin de înot, cu servicii impecabile ºi la numai 13 miles de slujbã, ceea ce în America este un cadou, deci puteam sã mai respir alt aer. În toamna lui 1988 am primit un cadou de zile mari, la care cred cã ar fi dorit sã participe toþi cetãþenii americani, Tall Stacks Music, Art and Heritage Festival dedicat împlinirii celor 200 de ani de la fondarea oraºului prin participarea tuturor vapoarelor cu aburi de pe Missisipi. Cincinnati a fost portul prin care s-au manevrat mãrfuri, afaceri serioase care au adus bani grei oraºului la început de secol ca ºi celor de pe partea opusã a râului, Covington ºi Newport din Kentucky. S-a pãstrat tradiþia de a sãrbãtori acest eveniment la fiecare patru ani, însã din motive economice s-a mai amânat uneori. Spectacolul din 1988 a fost de excepþie: am ajuns în port crezând cã am greºit locul, fiindcã m-am trezit într-o lume a secolului 18 –19, cu zeci de perechi îmbrãcate potrivit acelor timpuri plimbându-se pe falezã cu umbreluþe, alþii în trãsuri, doamne, purtând rochii pe care leam vãzut doar în filmele vechi, însoþite de parteneri cu joben ºi haine de epocã, iar cei care serveau la chioºcuri bãuturi sau gustãri îmbrãcaþi la fel; am fost ºocatã de autenticitatea spectacolului excelent regizat. În acea zi am trãit cu ade-

vãrat pe râul Ohio, în urmã cu un secol ºi jumãtate! Îmi venea sã mã ciupesc ca sã mã trezesc ºi sã cred cã ceea ce priveam era real. Au fost iniþiate curse între vapoarele cu aburi prezente la celebrare, Delta Queen ºi Belle of Louisville (care ating viteze de maximum 9 miles pe orã, ca acum o sutã de ani), plus încã ºase sau ºapte vapoare care mai sunt în funcþiune, apoi seri cu mese servite pe vapor unde chelnerii erau îmbrãcaþi tot a la 1900, iar meniurile regale. Pentru mine a fost o mare premierã fiindcã nu vãzusem aºa ceva în viaþa mea, nici mãcar în ilustrate, iar vapoarele în sine aveau cu totul alt fason decât cele ce le ºtiam eu pe Dunãre. A fost un eveniment care a oglindit cea mai reprezentativã epocã din începuturile Americii, precum o stampã veche, încãrcata de patina auritã a timpului, sau o picturã din renaºtere, nici o exagerare. Acele patru zile de sãrbãtorire la Tall Stacks m-au vindecat de orice dor, mau umplut cu bucuria unei noi descoperiri, ca ºi cum vizitasem câteva muzee mari ale lumii. Am fost extaziatã ºi fericitã ca un copil! Imaginea oraºului Cincinnati nu poate fi completã fãrã vegetaþia bogatã, spectrele de verde care încântã oriunde priveºti, arborii uriaºi înºiraþi pe toate colinele, mai ales în parcurile care mi-au dat liniºtea ºi oxigenul primãverilor explozive bombardându-mã cu florile lor. Primãvara, cam pe la jumãtatea lui mai, mã trezesc dimineaþa învãluitã de parfumul salcâmilor din faþa geamului, mirese împodobite cu sute de mii de flori albe înclinându-se spre pãmânt, copaci pe care i-am iubit în România, dar pe care aici nu i-am vãzut pânã nu m-am pensionat. Plecam dimineaþa ºi veneam seara frântã de muncã ºi griji, aºa încât nu mai avem ochi ºi energie sã vãd nimic decât drumul fãcut la volanul maºinii numai pe întuneric. Salcâmii au un loc special în fiinþa mea întrucât am trãit o parte din copilãrie ºi adolescenþã într-un alt oraº strãjuit de salcâmi ºi castani bãtrâni care umbreau largile bulevardele brãilene. Dintr-odatã m-am înfiorat când i-am vãzut aici pentru prima oarã, notând ce mulþi gardeazã drumurile mele zilnice lepãdându-ºi florile ca un covor de ninsoare parfumatã în faþa maºinii; mi-au dat lacrimile ºi mi-am spus cã subconºtientul nu doarme. Am luat cu noi lucrurile semnificative din existenþa noastrã anterioarã fãrã sã ne dãm seama, purtãm în noi locurile unde am trãit ºi care ne-au marcat profund. Eu am aici ºi Dunãrea cu mine, râul Ohio larg ºi unduit ca un uriaº anaconda ocolind oraºul în sud, chiar dacã nu are falezele frumos amenajate ca cele de la Brãila ºi Galaþi, nici peisajele din preajma Orºovei cu poezia lor unicã. Mã simt acasã! Am gãsit la Cincinnati o comunitate micã de români, mai mult studenþi sau doctoranzi veniþi prin loteria de vize. Intre 1992-1998 am participat la niºte sãrbãtori frumos organizate de grupul lor, când m-am bucurat mult cã nu mã simt singurã. La acel timp prof. Dr. Anca Ralescu, matematician ºi specialist in fuzzy logic, a creat o organizaþie (RoSA)prin care a ajutat pe românii care veneau aici la studii ; atunci se organizau petreceri unde erau invitaþi ºi studenþi români de la Ohio State University din Columbus (capitala statului Ohio). La Cincinnati University avem cinci români profesori de matematici, iar de alþii nu prea ºtiu. Doamna Anca Ralescu este o stea în lumea matematicienilor din lume, a lucrat în fiecare an la Brain Institute of Japan ºi a pus în spaþiu primul helicopter fãrã pilot în urmã cu mulþi ani când a stârnit ovaþii bine meritate având ºi o

listã lungã de cãrþi în domeniul ciberneticii ºi “fuzzy logic”. Tot ea a fost sufletul organizaþiei româneºti a studenþilor; ne invita în fiecare an de Thanksgiving, unde regãseam o atmosferã caldã, cu mâncãruri româneºti, cu discuþii interesante ºi cu sentimentul cã suntem împreunã cu ai noºtri pe acest pãmânt nou. Nu pot uita un Paºte fãcut la familia prof. Anca ºi Dan Ralescu care a lãsat în memoria noastrã cea mai reuºitã sãrbãtoare între români. Un alt loc de întâlnire era la Ioana Popescu, astãzi profesor universitar în Missouri, unde se adunau toþi românii ºi încingeau niºte mese româneºti ca la nunþi. Bucuria noastrã s-a risipit prin plecarea doctoranzilor la posturile unde au fost doriþi, mai toþi în alte state, apoi fiecare a avut evenimente neplãcute în familie, cu bolnavi, cu morþi, copiii unora au crescut mari ºi au început grijile, aºa cã... încet, încet nu neam mai vãzut, fãrã vreun motiv anume. Ne mai întâlneam uneori la o familie de arhitecþi din Kentucky, peste râu, oameni foarte drãguþi ºi primitori, dornici sã menþinã relaþiile cu românii, însã criza a fãcut pe mulþi sã-ºi piardã slujbele, pierzându-ºi astfel ºi entuziasmul de a mai face întâlniri costisitoare. Timpul a trecut, copiii lor au acum copii, aºa cã nu prea ne mai vedem. Criza economicã a adus cu ea ºi criza sufleteascã a oamenilor speriaþi cã-ºi pot pierde casele, cã nu-ºi pot întreþine copiii la ºcoli, cã nu pot trece uºor acest impas fãrã urmãri destructive, aºa încât fiecare s-a refugiat în ale lui necazuri. ªi mie mi-au murit în ultima vreme câþiva prieteni, dar nu pot schimba cu nimic realitatea, deci mã strãduiesc sã merg înainte aºa cum se poate. Mã simt uneori blocatã într-un tunel al izolãrii ºi nu prea vãd lumina de la capãt, dar îmi propun sã gândesc pozitiv, am scãpat de grija serviciului care-mi sfâºia nopþile, am încã de citit sute de pagini ce mã aºteaptã pe raftul bibliotecii, o mulþime de evenimente culturale bune, hobbies-uri, legãturi cu prieteni de pe trei continente, aºa cã voi supravieþui încãrcându-mi bateriile din mine însumi. Oraºul Cincinnati s-a schimbat mult de când am venit eu aici, au apãrut mulþi mexicani ºi alþi sud americani intraþi ilegal, musulmani de tot soiul, care ºi-au ridicat peste noapte moschee uriaºe (una chiar în mijlocul campusului universitar), indieni, sârbi, multe alte neamuri ciudate care nu-þi inspirã nici simpatie, nici încredere, ceea ce face pe bãºtinaºii conservatori sã fie suspicioºi ºi neprietenoºi neºtiind cu cine au de-a face, iar pe bogãtaºii din elita oraºului sã se mute din zonele vechi, departe spre est unde ºi-au construit o comunitate pãzitã straºnic de poliþie, cu aeroport personal, totul închis ca într-o cetate. Eu voi rãmâne pe vest unde mã aflu, chiar dacã ne-au invadat cei de culoare din downtown ºi au schimbat atmosfera safe a locului; nu mai am nici energie, nici bani sã mã mut altundeva. Ignor ce este rãu ºi mulþumesc pentru ceea ce am, bucurându-mã cel mai mult de natura binefãcãtoare din jur ºi de hobbiesurile care mã þin ocupatã. Locul acesta m-a salvat însã de la nevrozã cu parcurile sale odihnitoare, grãdini botanice, pasãrile viu colorate, animalele sãlbatice care ne vin uneori la uºã ºi liniºtea de care eu am mare nevoie. Primãverile ºi toamnele sunt poetice la Cincinnati, nu meritã sã pleci de acasã în aceste douã anotimpuri, iar salcâmii care îmi surâd primãvara când se deschid salutându-mã cu florile lor parfumate, sunt purtãtorii unor mesaje - punte între un oraº uitat al copilãriei mele ºi altul unde m-am transmutat prin voia destinului. 47

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Două manifestări de marcă, cu participarea Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români
nel Rusu (Pelerin în Românitate), Ioan Enache (Viorel Savin – 60) ºi alþii. În imensitatea acelei încãperi se scurgeau printre exponate fluvii se oameni, în cãutarea unor cãrþi, care sã le satisfacã curiozitatea. Alþii se plimbau pentru a se fotografia, în scopul de a demonstra altora nivelul înalt de intelectuali sadea. S-au cumpãrat puþine cãrþi, de unde, vechiul proverb, la pomul lãudat, sã nu te duci cu sacul...plin cu cãrþi. lucrare de o mare valoare spiritualã, De l’image à la ressemblance, în care erau prezentate icoane de excepþie. A doua manifestare, care a avut loc în ultima perioadã, a fost sãrbãtorirea Zilei Naþionale a României, eveniment petrecut sâmbãtã, 1 decembrie 2012 ºi desfãºurat în Holul de Onoare al Universitãþii din Montreal, în organizarea Consulatului General al României. Din comitetul de iniþiativã au fãcut parte mai

În perioada 14-19 noiembrie 2012, a avut loc un important eveniment din lumea mirificã a cãrþilor. Este vorba de ediþia cu numãrul 35 a Salonului Cãrþii din Montreal, cel mai mare din America de Nord, amplasat în Place Bonaventure. La standul cu numãrul 237-A au expus câþiva cunoscuþi autori din cadrul Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor Români, precum Ionela Manolescu, Maia Cristea-Vieru, Livia Nemþeanu, Elena Buicã, Cãtãlina Stroe, Marian Barbu, George Tãutan-Cermeianu, Cezar Vasiliu, Francisc Ion Dworschak, Eugen Enea Caraghiaur, Corneliu Florea, Alexandru Cetãþeanu, Victor Roºca ºi semnatarul acestor rânduri. Printre multitudinea volumelor expuse la vânzare se aflau: Nelligan en roumain, Cei ºapte ani de acasã, Un amour chez les communistes, Între douã þãrmuri, Închisoarea Târgºor, Gloanþe cu dedicaþie ºi Crime fãrã vinovaþi. In plus, la standul ACSR s-au expus cãrþi ale prietenilor ACSR si ale colaboratorilor la revista Destine Literare precum Mariana Brãescu (Îmi amintesc ºi îmi imaginez), Veronica Balaj (Carnavalul damelor, Între alb ºi noapte ºi Puzzle veneþian) Victor Crãciun (ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi Liga culturalã pentru unitatea românilor de pretutindeni 1890-2010) Corneliu Leu (Studii, metode ºi ipoteze de filosofie personalistã), Nicolae Georgescu (Scrisul ca o tainã), Sorin Cerin (Poeme de dragoste ºi Învaþã sã mori), Ion PachiaTatomirescu (Elegii din Era Arheopterix), Nicolae Bãlaºa (Vãmile apocalipsei plus Viaþa ca iluzie ºi clipa ca destin), Theodor Rãpan (Evanghelia Tãcerii – Solilocvii, Evanghelia inimii – Anotimpuri ºi Evanghelia cerului - Zodii de poet), Luchian C. Deaconu (Craiova 1898-1916), Cor-

ION ANTON DATCU (CANADA)

La Salonul de carte - Standul ACSR
Sâmbãtã, 17 noiembrie 2012, la sala numãrul 7, din incinta Târgului, au avut loc trei lansãri de carte, în prezenþa unui grup de români, care au rãspuns invitaþiei. Scriitoarea Ionela Manolescu a prezentat un important volum tradus în româneºte, ce purta titlul, Nelligan en roumain. A urmat lansarea volumului Gloanþe cu dedicaþie, iar, în ultima parte, pãrintele Radu Rãºcanu a expus în faþa celor prezenþi o multe asociaþii ºi persoane de o valoare incontestabilã. Este vorba de Asociaþia Canadianã a Scriitorilor Români, Asociaþia Scriitorilor de Limbã Românã din Quebec, Asociaþia Oamenilor de Afaceri Români, Asociaþia Rocade, Jurnalul Impact, Radio Marca-Ro, Radio CFMB- Ora româneascã, Valentin Boju Musique Groupe, Universitatea din Montreal ºi, nu în ultimul rând, profesorul universitar Antoine Soare. Direcþia

48

artisticã a fost semnatã de Marc-Marinescu Constantin. La deschiderea Recepþiei, din partea Consulatului General, au þinut cuvântãri, doamna Letiþia Belivacã ºi domnul Ionuþ Cristian Negrescu, ViceConsul cu afaceri economice. Domnul profesor universitar Antoine Soare a vorbit despre însemnãtatea marii sãrbãtori. Primarul din Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grace, Lionel Perez a þinut un discurs în care a arãtat aprecierea lui pentru români ºi pentru România ºi în plus a citit un impresionant mesaj din partea primarului Montrealului, Michael Applebaum. ªeful NPD-ului, opoziþiei oficiale ºi deputat de Outremont, Thomas Mulcair, a trimis de asemenea un mesaj, pe care l-a citit Dinu Marinescu. Numeroasa asistenþã, formatã din câteva sute de invitaþi, a apreciat eforturile depuse de organizatori, pentru ca evenimentul sã fie de un înalt nivel emoþional, adresând felicitãrile de rigoare. S-au fãcut fotografii ºi s-au legat prietenii. Printre cei prezenþi s-au aflat doi decani de vârstã, Mateescu Matte de 99 ani (un bulevard important

D

estine

L

iterare

În mijloc, renumitul profesor Nicolae Mateescu Matte (99 ani!) ºi prof. univ. Antoaine Soare
în Brossard îi poartã numele) ºi Valentin Lazãr, de 92 ani, cãrora li s-a cântat nelipsitul Mulþi Ani Trãiascã! Unul dintre ei, domnul Valentin Lazãr, a depãnat în faþa grupului care îl asculta, amintiri despre participarea sa la ultima conflagraþie mondialã. Întregul eveniment se poate cataloga ca fiind unul dintre cele mai reuºite.

Trecutul amânat - 2 Războiul împotriva ţărănimii, 1949- 2012
Între 21 decembrie 2012 ºi 5 mai 2013, la Muzeul Þãranului Român din Bucureºti, este deschisã pentru vizitare, expoziþia, Rãzboiul Împotriva Þãrãnimii, 1949-1962. Sunt expuse fotografii, care demonstreazã acea cumplitã perioadã, care a mai purtat denumirea de Apocalipsa þãrãnimii. Treisprezece ani în care s-a distrus proprietatea, s-au masacrat elitele, s-a anulat viitorul, s-au ucis libertãþile.
Pentru a înþelege acest fenomen complex este bine sã dãm înapoi filele calendarului durerii, pentru a ne aduce aminte de marasmul prin care a trecut un popor trist, incluzând ºi alte elemente de detaliu, în care, moºierii au luat drumul închisorilor comuniste, iar þãranii înstãriþi, numiþi chiaburi, erau executaþi pe loc sau li se asigura pe viitor o sãrãcie lucie. În tranziþia care a debutat în primãvara anului 1945, comuniºtii au preluat de la legionari, principiul - Omul Nou, cãruia i-au adãugat sloganul demagogic: Omul este cel mai preþios capital. În realitate, omul preþios a devenit obiectul muncii pentru organele de represiune comuniste, tocat mãrunt la malaxorul purificãrii noii societãþi româneºti, a cãrei ideologie a fost importatã, adusã de tancurile sovietice. Duºmanii poporului trebuiau exterminaþi printr-o grandioasã mobilizare de forþe, ce a dus la represalii pe scarã largã. La 6 martie 1945, cu o lunã mai înainte de capitularea Germaniei, a fost instaurat în România primul guvern comunist, condus, în mod paradoxal, de un fost moºier, Petru Groza, care jurase credinþã noilor stãpâni. Se mai numea Guvernul Vîºinski, deoarece toþi titularii ministerelor au fost verificaþi de Andrei Ianuarevici Vîºinski, membru în Comisia Aliatã de Control, prim-locþiitor al Comisarului Poporului pentru Afacerile Externe al URSS. Sinistrul personaj se comporta ca un veritabil guvernator al Republicii Populare Române, avea infinite puteri de decizie asupra tuturor ce trebuiau sã moarã sau sã trãiascã, pe principiul: Pân’la unul or sã piarã, duºmanii poporului! ºi inclusiv ai URSS-ului. Internaþionala proletarã nu ne preciza cine era acel UNU, care trebuia sã rãmânã în viaþã! Ca ministru al Agriculturii ºi Domeniilor a fost numit, cine altul, decât Romulus Zãroni, fosta slugã de pe moºiile lui Petru Groza, întinse terenuri din zona Haþeg, conacul fiind în localitatea Bãcia, judeþul Hunedoara. În dimineaþa zilei de 7 martie 1945, deci a doua zi de la 49

formarea guvernului, a avut loc o întâlnire confidenþialã, pãrþile având urmãtoarea componenþã: Ana Pauker, Constantin Doncea ºi Constantin Pârvulescu, din partea Republicii Populare Române. Partenerii sovietici, prezenþi la discuþii se numeau: Evgheni Suhalov, Feodor Zurkov, Sulam Berezinski, Vasili Prisenko ºi Nicolai Afcev. De fapt este impropriu zis cã, la discuþii a participat partea româneascã, deoarece componenþii erau patrioþi fãrã patrie, ºcolarizaþi la Moscova. Planul adoptat în cadrul acestei întâlniri de tainã avea zece puncte, în condiþiile în care, la Bucureºti au fost chemate încã trei divizii sovietice, deoarece partidul celor ce muncesc se clãtina pe picioare firave, neavând aderenþi. 1. Ruinarea moºierilor ºi o nouã reformã agrarã. 2. Desfiinþarea armatei române ºi înlocuirea ei cu alta popularã, pe temeiul diviziilor Tudor Vladimirescu ºi Horia, Cloºca ºi Criºan. 3. Lichidarea bãncilor. 4. Desfiinþarea gospodãriilor þãrãneºti ºi includerea lor în sistemul colectivist. 5. Abdicarea regelui. 6. Exportul României, dirijat numai spre URSS ºi Lagãrul Socialist. 7. Suprimarea partidelor istorice, arestarea ºi uciderea membrilor lor. 8. Crearea unei organizaþii de poliþie politicã de tip NKVD. 9. Dezvoltarea industrialã ºi atragerea populaþiei rurale spre fabrici ºi uzine. 10. Intrarea în România va fi îngãduitã numai persoanelor din þãrile aflate sub influenþa sovieticã. Decretul-Lege, din 21 aprilie 1945 instituise o instanþã specialã de judecatã, fãrã precedent, sub denumirea de Tribunalul Poporului. Completul era alcãtuit din doi magistraþi ºi ºapte persoane civile, atent selectate, luate din rândul muncitorilor. Au fost introduse noi principii: 1. Abolirea prezumþiei de nevinovãþie. Se considera cã, dacã erai arestat, însemna cã eºti vinovat. 2. Dreptul la apãrare a devenit o simplã formalitate. 3. Sentinþa se hotãrãºte înaintea procesului, în timpul anchetelor. 4. Procesul este partea formalã, în care se pronunþã sentinþa. 5. Principiul retroactivitãþii legii penale. Orice persoanã poate fi arestatã ºi condamnatã pentru acþiuni fãptuite cu ani în urmã, chiar dacã la acea vreme, legile în vigoare nu le incriminau. 6. Interzicerea eliberãrii înainte de termen, pentru comportament adecvat. Cei graþiaþi rãmâneau cu dosar penal. Astfel, sistemul juridic comunist rãsturna toate principiile de bazã ale justiþiei româneºti ºi europene. Sistemul represiv comunist devenea o maºinã de tocat vieþi.(1) Colectivizarea agresivã s-a fãcut dupã modelul sovietic al colhozurilor ºi sovhozurilor din URSS. Toþi veteranii de rãzboi români, care au participat în campania din Est (1941-1944), au vãzut cu ochii lor foametea cumplitã care îi redusese la tãcere pe toþi locuitorii satelor ruseºti, prin care a trecut armata românã, în drum spre Stalingrad. Aceleaºi patimi urmau sã se abatã ºi asupra þãranului român. Colectivizarea a fost conceputã sã se facã în trei etape atroce, în care s-a semãnat groaza, prin mãsurile violenþei excesive, rezultând un munte de cadavre: 1947-1953/1953-1956/1957-1962. Mii de þãrani care s-au opus colectivizãrii au luat drumul închisorilor comuniste, mulþi fiind îngropaþi în locuri necunoscute, în gropi comune fãrã cruce. Peste 200.000 de þãrani au fost deportaþi în Bãrãgan, cu un singur geamantan sau cu douã bocceluþe, în trista epopee a dislocaþilor. În anul 1947, prin Directiva NK/003/47, la punctul 17 erau prevãzute urmãtoarele: Gospodãria particularã trebuie declaratã nerentabilã ºi colectivizatã. Se impune creºterea obligaþiilor de predare la stat a cotelor de cereale, carne, lapte, lânã ºi fructe, chiar dacã producãtorului nu-i mai 50

D

estine

L

iterare

rãmâne nimic. Decretul numãrul 83, din 2 martie 1949 preciza cã, cine se va opune naþionalizãrii suprafeþelor de pãmânt ºi a atelajelor, primeºte pedepse între 5 ºi 15 ani muncã silnicã. Decretul 183, din 30 aprilie 1949 stipula cã, infracþiunea de dosire sau de distrugere a produselor alimentare se pedepseºte cu condamnãri de la 5 la 15 ani muncã silnicã ºi amenzi între 50.000 ºi 100.000 de lei. Complicii ºi tãinuitorii vor fi pedepsiþi pentru omisiunea de denunþ ºi vor fi încadraþi juridic la fel ca delicvenþii titulari. Decretul 312/1949 prevedea confiscarea averii în totalitate, pentru toþi cei care au primit condamnãri. Familiile nefericiþilor au rãmas pe drumuri, copiii au fost daþi la alte rude, deoarece nu aveau ce mânca. În cadrul lucrãrilor Plenarei CC al PMR, din 3-5 martie 1949, s-a decis trecerea, cu hotãrâre la proprietatea socialistã. În raportul sãu, Gheorghe Gheorghiu Dej punea accent pe suprimarea chiaburilor, acei exploatatori ticãloºi ai clasei truditoare. Transformarea socialistã a agriculturii era o sarcinã principalã a dictaturii proletare. Pentru prima datã în istorie, noile autoritãþi instalate îºi luau angajamentul sã distrugã proprietatea, consideratã un delict, în loc sã sporeascã avuþia satelor. Pe de altã parte, persoanele care au manifestat atitudini duºmãnoase contra noului regim, urmau sã fie deportate. Aceastã Hotãrâre a Consiliului de Miniºtri a fost semnatã de Teoharie Georgescu, Iosif Chiºinevschi, Vasile Luca, Ana Pauker, Gheorghe Gheorghiu Dej ºi Dumitru Coliu. Astfel, la 18 iunie 1951, la ora 5 dimineaþa, patruzeci ºi cinci de mii au fost deportaþi din Banat, pe întinsul Bãrãgan, lãsaþi în mijlocul câmpului. În aceste situaþii critice au fost mulþi. Au fost implicate toate forþele politice represive ale statului, precum Miliþia, Securitatea Poporului, Armata Popularã ºi Trupele de Grãniceri. La începutul anului 1949, s-au tradus în româneºte multe opere sovietice, din care se înþelegea cât de necesarã a fost lichidarea þãranilor bogaþi din URSS ºi formarea colhozurilor, care au adus fericirea populaþiei rurale. Mihail ªolohov era trecut în programa ºcolarã, cu acel roman de toatã jena, Pãmânt desþelenit.(2) Zona Vrancea a fost ultima redutã care se opunea colectivizãrii. Miliþia, Securitatea ºi Armata ºi-au fãcut apariþia cu trupe, tancuri ºi tunuri, ca la un rãzboi de anvergurã, pentru a constrânge oamenii, sã-i intimideze în scopul de a accepta socializarea agriculturii, de a se înscrie în noile forme de colectivism. Direcþia Generalã a Securitãþii Poporului impune, în iulie 1950, ca, fiecare lucrãtor de Securitate sã rãspundã cu capul de adunarea cotelor ºi înscrierea þãranilor în Gospodãria Agricolã Colectivã. Securitatea Poporului îºi suprima propriul popor. De asemenea, instrucþiunile prevedeau împuºcarea pe loc a oricãrui chiabur sabotor, care fãcea agitaþie contra regimului de democraþie popularã. Generalul Nicolae Ceauºescu a condus personal rãzboiul împotriva þãranilor din comuna Vadu Roºca, în 1957. Deþinea funcþia de ºef al Direcþiei Superioare Politice a Armatei ºi adjunct al Ministrului Forþelor Armate. Au fost împuºcaþi câteva zeci de þãrani ºi, alþii au fost condamnaþi la câteva sute de ani de muncã silnicã. (3) Prima formã de colectivism s-a numit întovãrãºirea. Dupã aceea a apãrut denumirea de Gospodãria Agricolã Colectivã, care s-a transformat în Cooperativa Agricolã de Producþie. Pe pãmânturile fertile sau pe plantaþiile viticole ºi pomicole confiscate de stat, au luat fiinþã Gospodãriile Agricole de Stat, care, apoi, s-au numit Întreprinderi Agricole de Stat. Au apãrut Sta-

þiunile de Maºini ºi Tractoare, care ºi-au schimbat titulatura în Staþiuni de Maºini Agricole. Cu toate cã nu erau suficiente aceste utilaje pentru lucrãrile agricole, s-a decis decimarea fãrã milã a cailor, care au luat drumul abatoarelor, indiferent dacã erau de rasã sau valorau mult. Zona colinarã nu a fost colectivizatã, dar sãtenii erau obligaþi sã dea cote la fructe, lapte, lânã ºi carne. Marile cazane de produs rachiul erau atent monitorizate ºi impozitate în bani sau în naturã. Scriitorii epocii se întreceau sã descrie fericirea care a coborât pe pãmânt, prin prisma realismului socialist ºi sã aducã osanale Marelui Stalin, Pãrintele Popoarelor, care veghea la fericirea supuºilor, obligaþi sã fie deosebit de mulþumiþi. Ca exemple se pot cita poeþii proletcultiºti, Dan Deºliu ºi Nina Cassian, din a cãror perle proletare redau câte o strofã: (...) Darurile-acestea nu poþi sã le asemeni/ Cu nici o vistierie de crai sau împãrat/ Cãci n-a fost om pe lume sã-nalþe pentru oameni/ Atâta fericire cât Stalin a-nãlþat. (...) Cuvântul lui Stalin e armã de preþ/ Spre calea cea nouã, spre þelul mãreþ/ Pe buze cu scumpul sãu nume/ El urcã popoarele-n lume. La rândul sãu, Petre Þuþea, înzestrat cu acel har inconfundabil, afirma înainte de a muri cã, sistemul comunist a propovãduit fericirea, pe principiul: Bã, sã fiþi fericiþi, cã vã ia mama dracu’. La Plenara CC al PMR, din martie 1959, este relevantã cuvântarea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, referitoare la colectivizarea agriculturii, cuvinte care sunã cât se poate de cinic: Sã le luãm pãmânturile, în aºa fel încât, sã nu însemne o naþionalizare, dar sã nu le dãm prea mult, sã le dãm ºi lor ceva bani, ca sã aibã de o þigarã. Batozele ºi tractoarele trebuie luate de la chiaburi, la preþul fierului vechi. (4) Pentru a se trage vestita brazdã peste haturi, au fost astupate sute de fântâni cu cumpãnã, pentru a se întinde câmpul cel mare. Apa lor rece ºi limpede era deosebit de necesarã efortului depus de þãrani pe arºiþa verii. Micile plantaþii cu viþã de vie producãtoare au fost desfiinþate, prioritate, având cultura mare de cereale. Dacã în perioada interbelicã, fiecare þãran ieºea la poartã cu gãleata cu vin, invitând trecãtorii sã bea o canã cu zaibãr, începând cu anul 1962, ritualul secular a dispãrut, apãrând la sate cârciumile coordonate de stat. Nu pot fi uitaþi copiii mirificului sat românesc, tinere vlãstare, care, pentru a se înscrie la licee ºi facultãþi, erau obligaþi sã aducã o adeverinþã salvatoare. Acea dovadã clarã, prin care sã demonstreze cã, pãrinþii lor, de bunã voie, au acceptat sã adere la colectivizarea socialistã a agriculturii, renunþând pentru totdeauna, la pãmânt, atelaje, tradiþii, obiceiuri ºi speranþe. Mult timp, pe faþa multor sãteni s-au pãstrat semnele torturilor la care au fost supuºi, pentru a semna cumplita adeziune. Cu preþul a sute de mii de jertfe, cu multe surle ºi trâmbiþe, în martie 1962 s-a încheiat colectivizarea sau Rãzboiul împotriva þãranului român Între 23 ºi 25 aprilie a avut loc, la Sala Palatului din Bucureºti, Plenara CC al PMR, prilejuitã de încheierea procesului de colectivizare a agriculturii. Douã zile mai târziu, la Sesiunea Extraordinarã a Marii Adunãri Naþionale, din 27-30 aprilie 1962, Gheorghe Gheorghiu Dej, Prim-Secretar al Partidului Muncitoresc Român ºi preºedinte al Consiliului de Stat, a salutat acel eveniment mãreþ, dar considerat deosebit de trist pentru familiile îndoliate. Înãlþãtoarea sãrbãtoare comunistã a avut loc în Pavilionul Expoziþional de lângã Casa Scânteii, edificiu care a început sã fie construit în anul 1959, pe terenul fostului Hipodrom din Bucureºti. Suprafaþa pavilionului este 10.000

metri pãtraþi, diametrul la bazã-180 m. ºi diametrul cupolei este de 93 de m. Au fost aduºi 11.000 de þãrani, din diferite regiuni, la marele praznic al colectivizãrii, ca o comemorare a rãscoalelor þãrãneºti din 1907. Pe lângã Gheorghe Gheorghiu Dej au mai rostit discursuri vibrante, de ataºament fierbinte faþã de partid ºi de stat, George Cãlinescu, Zaharia Stancu ºi Nicolae Ceauºescu. Ce a urmat se ºtie. Sãrãcia lucie era la ea acasã, în curtea fiecãrui þãran, care, toamna, se alegea cu un sac de boabe, pentru zilele de muncã prestate în sistemul colectivist. Dar, a venit acel 22 decembrie 1989. Þãranii ºi-au cerut parcelele înapoi. Haos total. Evidenþele fuseserã distruse. Se considera cã, luminosul comunism va fi etern. Dar, cum o minune nu dureazã decât trei zile, þãranul s-a confruntat cu alt necaz. Nu avea cu ce sã munceascã pãmântul. În aceste condiþii au apãrut chiaburii de tip nou. Au rãsãrit indivizi îmbogãþiþi peste noapte, care aveau tractoare ºi alte acareturi, cumpãrate pe doi lei de la IAS-uri ºi SMT-uri. Interesant este cã, într-o comunã din judeþul Dolj, unul dintre aceºtia a fost secretar de partid comunal ºi secretar de primãrie, care i-a urât pe vechii chiaburi cu multã mânie proletarã. Bãtrânii satelor le-au dat cu multã încredere în arendã pãmântul lor, ca sã se trezeascã în anumite perioade de doi-trei ani cã nu intrau nici în posesia cerealelor ºi nici a banilor. Justificarea se traducea într-un ºir de minciuni, precum cã nu s-a fãcut recolta, ba cã a fost secetã, ba cã a plouat prea mult. Aceste baba-uri nu au þinut de foame pentru familiile perdanþilor, care au fost înºelaþi cu zâmbetul pe buze de noua ciocoime tranzitivã. Bãtuþi de ploi ºi de nevoi, cu palmele bãtãtorite, cu pãlãriile roase, arºi de soare pe obrazul adânc brãzdat de foame, aceºti martiri ai ogoarelor se simt umiliþi, din nou. Pe uliþele desfundate apar bãtrâni costelivi, proptiþi în douã ciomege, uitându-se în zare dacã mai vine acel nepot cu câte o pâine. Într-un târziu aflã povestea tristã a celui aºteptat, vestea urâtã cã a rãmas ºi el pe drumuri, fabrica fiind închisã, vândutã la fier vechi. Referitor la fericirea virtualã prin care românii sunt amãgiþi cu mitralierele demagogiei, este relevantã o strofã, scrisã de Adrian Pãunescu, recitatã în iunie 2006: S-au abãtut necazuri mari pe þarã/ ªi pãsãrile negre se rotesc/ Hiene pândesc ca ea sã moarã/ Grãbind sã stingã neamul românesc. Pentru finalul textului era mult mai potrivitã o strofã din cunoscuta poezie anticomunistã, Ridicã-te, Gheorghe, ridicã-te, Ioane! Am renunþat la acele versuri, care reprezintã un strigãt de durere ºi revoltã, prin care, þãranul român înfometat, îºi manifestã adversitatea faþã de mãsurile deosebit de austere, aplicate cu multã înverºunare de comunismul agresiv. Mesajul lor provoacã, la fel ca altã datã, furia unor nostalgici ai extremismului anti-românesc de stânga, care, din nou, îl înfiereazã pe autor, pentru faptul cã a fost extremist de dreapta, confirmând, prin aceasta, cã trecutul este, în continuare, amânat! Ion Anton Datcu Extras din volumul aflat în pregãtire, Trecutul amânat
1. Dinu C. Gurescu, Uzurpatorii, Editura Vremea, Bucureºti, 2004, p. 12, 21, 241, 273. 2. Lucia Hossu Longin, Memorialul durerii, Editura Humanitas, Bucureºti, 2004, p. 143. 3. Lucia Hossu Longin, op. cit., p. 197, 203. 4. Lucia Hossu Longin, op. cit., p. 196.

D

estine

L

iterare

51

D

estine

L

iterare

CÂTĂ ASEMĂNARE!
JULIA DEACONU (CANADA)
Sfârºit de Noiembrie 2012. Temperatura neobiºnuit de plãcutã pentru aceastã perioadã a anului. Se apropie sãrbãtorile de iarnã. Este timpul de umblat dupã cadouri. Intru într-un boutique de lenjerie - Denise, o doamnã de vârsta mea, mã întâmpinã zâmbind. Este singurã în magazin ºi tot singurã am lãsat-o dupã aproape o orã cât am stat de vorbã. Soþie de fermier. Au vândut ferma ºi s-au instalat într-un condo mai aproape de copii. - Eu þin locul fetei mele care ºi-a gãsit un alt job. Ar prefera sã petreacã vremea mai mult cu soþul ei - dar e mai bine aºa, el o sã punã ceramicã în bucãtãrie, sã dãm o notã mai personalã apartamentului nostru. Un domn trece prin fata boutiq-ului. - El este doctor, am fost de câteva ori la el, nu mi-a plãcut; acum nu am un doctor de familie... - Nu cred cã ai nevoie de un doctor de familie, intervin eu. Poþi sã ai grije de tine însuþi, iar în caz de ceva mai grav, oricum, trebuie sã mergi la spital. Vorbim de copiii noºtri ºi de multe altele. Constat cã nu e mare diferenþã între noi. A fost la Philadelphia ºi i-a plãcut mult, ºtia istoria amish-ilor, o sã meargã la soare în Honduras, a cumpãrat bilete la un spectacol în luna Martie ºi uneori merge la casino (fãrã sã depãºeascã 100 dol.) Îi plac Ventes de garajge unde cumpãra cãrþi. Aurevoir Denise. A la prochaine. Am avut impresia cã am întâlnit-o pe sora mea.

52

D

estine

L

iterare

Poezii
Doinã
MARIANA DOBRIN (ROMÂNIA)
53

Tu doinã – cântec lin, duios Pui aripã de vis la dor, Impaci iubitul mânios Pe înserat, lângã izvor. Ne cânþi în luncã ziua-întreagã Pe iarbã ºi pe fân cosit, Prin codrii cu pãstori, pribeagã, Þi-e cântecul neobosit. ªi seara lângã foc erai, Curgeai din fluierul vrãjit ªi lacrimile le ºtergeai De pe obrazul necãjit. Când inima era rãnitã De dor de casã, de pãrinþi, Tu, doinã, alergai grãbitã, ªtiai durerea sã ne-alinþi. ªi când vreunul dintre noi In lumea celor drepþi se duce, Te schimbi în lacrimã-ºuvoi, Boceºti cãzutã lângã cruce. Nu poate nimeni sã te uite, Eºti moºtenire sacrã, veche, Avem cãrãrile-mpletite, Noi suntem suflete – pereche.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

D

estine

L

iterare

SPECTATO

R

CRONICA UNUI SPECTACOL-EVENIMENT: IUBEŞTE-MĂ, AMERICA!
Prestaþia artisticã remarcabilã a actriþei româno-canadiene Claudia Motea a impresionat ºi entuziasmat publicul prezent joi seara, 18 octombrie 2012, la Cinematograful Scala din Bucureºti. Spectacolul organizat de România Film, “Iubeºte-mã, America!”, un one woman show scris cu har chiar de interpretã – care demonstreazã certe calitãþi de dramaturg, rãsplãtite în decursul timpului de numeroase premii – ºi regizat cu nobleþe ºi tact profesionist de Alecu G. Croitoru, cunoscut regizor ºi profesor la Facultatea de Arte a Universitãþii Hyperion, s-a dorit ºi a izbutit sã fie un spectacol de galã. Inspirata combinaþie între teatru ºi film prezintã povestea unei tinere românce, Steluþa, emigrantã în Statele Unite ale Americii. Rând pe rând, într-o succesiune care curge firesc ºi plãcut, sunt aduse în atenþia publicului spectator situaþii ºi întâmplãri inspirate din experienþele personale de peste ocean ale artistei. Jocul de lumini ºi umbre, imaginile (în miºcare ºi fixe) surprinzând locuri ºi oameni din America, Europa ºi România, muzica sugestivã, atent selecþionatã, decorul simplu, în concordanþã cu situaþia materialã precarã a tinerei emigrante (un cuier de care agaþã câteva accesorii de îmbrãcãminte – între care douã aripi de înger, purtate la un moment dat, în timpul reprezentaþiei, de Steluþa –, un geamantan, un drapel al Statelor Unite, o lanternã, mult timp aprinsã în timpul spectacolului, a cãrei luminiþã sugereazã probabil speranþa din sufletul femeii, o gãleatã, un mop ºi o glastrã în care este sãditã o floare verde, sugestiv alintatã “speranþa”, alãturi de care a fost “plantat”, tot sugestiv, un steguleþ american), dialogul viu, plin de savoare, al Steluþei, aflatã pe scenã, cu personajele de pe ecran, interpretate de aceeaºi actriþã (Nelly, bãutoare “profesionistã” de CocaCola, un fel de matroanã dispusã sã îi facã tinerei oricând lipeala cu diferiþi bãrbaþi, mama, îngrijoratã în privinþa fetei, bunica, înþeleaptã etc.), vocea din off a lui James, americanul de care tânãra s-a îndrãgostit, “interpretat” de inconfundabilul Eusebiu ªtefãnescu, toate concurã, cu succes, la crearea unui autentic spectacol-eveniment. Talentul incontestabil de dramaturg ºi actor al Claudiei Motea, uºurinþa ºi iscusinþa cu care intrã în “pielea” celor opt personaje pe care le joacã, propun fãrâme de realitate într-o inspiratã manierã comicodramaticã. Impresioneazã lesnea cu care artista izbuteºte sã treacã de la o stare sufleteascã la alta, bãtãtorind când calea tristeþii nemãrginite, când pe cea a bucuriei exaltante. Turneul american cu acest spectacol, programat începând din luna noiembrie a anului în curs, se anunþã interesant din perspectiva receptãrii creaþiei, interpretãrii actoriceºti ºi concepþiei regizorale, originale ºi novative, demonstrate joi seara la Scala. Nu mã îndoiesc, însã, de faptul cã îndrãzneþul demers artistic va avea ca rezultat împlinirea dorinþei exprimate chiar în titlul piesei: “Iubeºte-mã, America!”. Pentru cã, oricum, chiar dacã nu toatã America o va iubi pe Claudia Motea, o vor îndrãgi, cu siguranþã, ºi-i vor aprecia remarcabilul talent iubitorii de teatru bun, americani ºi români din diaspora.

CORNELIU-VICTOR DRÃGHICI (ROMÂNIA)

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

54

PETRU
Rar pãrãseºte curtea casei, mânat de vreo problemã arzãtoare. În rest, cât e ziua de mare, din rãsãrit ºi pânã la amurg, îºi face veacul sub o verandã, sau la umbra pãrului din bãtãturã, sãdit în urmã cu patruzeci ºi opt de ani de taicã-sãu, când a venit pe lume el, Petru. E la curent cu toate, de la politicã, pân’ la... mondenitãþi - nimic nu-i scapã. ªtirile din actualitatea internã ºi internaþionalã, despre istoria umanitãþii, mari descoperiri geografice, artã ºi film, le aflã de la televizor sau de pe telefonul mobil cu cartelã, pe care îl foloseºte ºi ca receptor radio, acceseazã ºi Internetul, tot pe mobil, evident când are credit, ºi-a fãcut ºi cont pe Facebook. Are ºi o bibliotecã interesantã cu câteva zeci de volume... Un om modern, al zilelor noastre, ancorat puternic în realitate. Îl ºtiu din copilãrie – suntem o þârã neamuri, cum se spune prin pãrþile locului în care trãieºte, adicã la Olteanca, în Glãvile Vâlcei, acolo unde s-au nãscut regretaþii Elena Marinescu (scriitoare) ºi renumitul Valeriu Anania (Bartolomeu), om de litere ºi înaltã faþã bisericeascã –, însã, doar de puþinã vreme îi admir curajul, dârzenia ºi demnitatea... Dârzenia de care dã dovadã în lupta cu propria-i viaþã... O viaþã plinã de nevoi, greutãþi, rar, foarte rar presãratã cu bucurii. Mãrunte bucurii pe care i le oferã, când ºi când, doar Corneluº, fiul lui de 11 ani. Necazurile au început sã dea buluc peste Petru din momentul în care nevastã-sa l-a pãrãsit, aºa..., pe nepusã masa. Plecatã la muncã în Franþa, s-a încârduit cu un francez ºi cu ãla a rãmas. Copilul, care era la grãdiniþã, a fost dat în grija lui, s-a bucurat mult când justiþia a hotãrât aºa, pentru cã þinea ºi þine la fiu-sãu ca la lumina ochilor. Dar cum o nenorocire nu vine niciodatã singurã, la câtva timp dupã aceea, o arteritã necruþãtoare l-a lãsat fãrã unul dintre picioare. Medicii n-au avut de ales, nu au mai putut face nimic, boala avansase, i-au tãiat piciorul, mai sus de genunchi. I-a fost greu, nespus de greu... Treptat, s-a împãcat însã cu ideea – n-avea încotro – ºi a continuat sã lupte. Cu greutãþile ºi destinul. Era conºtient de faptul cã trebuia sã-ºi ajute copilul, pe care îl avea alãturi. Ca ºi când toate astea n-ar fi fost de ajuns, de curând o altã nenorocire, o adevãratã nãpastã s-a abãtut asuprã-i. Din pricina aceleiaºi boli, a rãmas ºi fãrã celãlalt picior. Ca o ironie a sorþii, el, Petru, care cândva fusese tare ca piatra, a ajuns, practic, o „legumã”… Îl citez, pentru cã respectându-i demnitatea pe care o demonstreazã, nu mi-aº permite sã îl categorisesc astfel. Acum e dependent de cãruciorul cu rotile ºi nu are pe nimeni cu el, în afara copilului… Marea lui alinare sufleteascã ºi raþiunea de a mai exista… Pãrinþii i-au murit demult, cele trei surori sunt fiecare la casele, cu treburile ºi familiile lor, e drept cã-l viziteazã ori de câte ori timpul ºi distanþa le-o permit, îl ajutã ºi ele cu ce pot, dar ºi resursele lor sunt limitate. Se descurcã anevoie, cu eforturi mari ºi renunþãri multe, din pensia lui de handicap ºi alocaþia copilului, casa i s-a dãrãpãnat, dar cu toate astea nu se plânge… Aºa se cunosc caracterele tari! Discutãm când ºi când la telefon, ne mai trimitem mesaje pe Facebook. Într-un moment de sinceritate – i-am simþit emoþia în glas ºi intuit lacrimile –, mi-a mãrturisit teama care îl apasã la gândul cã ar putea rãmâne fãrã copil,

cã autoritãþile s-ar putea autosesiza în privinþa faptului cã nu este înde-ajuns de puternic pentru a-i asigura un trai îndestulãtor, am încercat sã-l liniºtesc spunându-i cã n-are cum sã se întâmple aºa, dar, sincer, ºi eu am avut o strângere de inimã…, dacã teama lui Petru e justificatã?! Nu mai aºteaptã multe de la viaþã, se mulþumeºte cu puþin, e conºtient de faptul cã în situaþia în care se aflã dorinþele mari pot aduce dezamãgiri pe mãsurã, de el nici cã-i mai pasã, Corneluº este pe primul plan, face eforturi supraomeneºti sãi asigure tot ce are nevoie, „sã ajungã ºi el cineva în viaþã”. Pentru sine, Petru nu-ºi doreºte decât sã fie sãnãtos ºi deasta îl implorã zilnic pe Dumnezeu, care e convins cã se aflã în tot ºi toate. „Fereascã Cel de Sus de mai rãu!”, e vorba lui care ilustreazã o mentalitate de om împãcat cu soarta, dar ºi de optimist... Optimismul îl determinã sã nu clacheze ºi sã continue lupta... Tânjeºte – îmi spunea într-o altã discuþie – dupã vremurile de odinioarã când putea sã meargã, sã munceascã ºi sã trãiascã normal... E convins însã cã vremurile acelea au apus ºi cã niciodatã n-au cum sã revinã. I-am spus însã un lucru pe care sunt sigur cã îl ºtia: tehnica a avansat mult, existã acum proteze performante care îþi permit inclusiv sã alergi, este binecunoscut cazul unui atlet fãrã picioare care cu proteze de ultimã generaþie a concurat cu sportivii sãnãtoºi, fãcând o impresie deosebitã, la Olimpiada de la Londra... Apoi mi-am dat seama cã sunt oarecum penibil ºi m-am oprit, de unde Dumnezeului sã aibã Petru bani de proteze performante, când abia îºi duce traiul de pe o zi pe alta?! M-a mirat sã aflu cã nu auzise despre atletul acela fãrã picioare, de obicei el le ºtie pe toate, se poate însã ca sportul sã îl intereseze mai puþin. Am avut însã imensa bucurie sã constat cã informaþia pe care i-am oferit-o a fost de naturã a-l determina sã spere din nou... Într-un trai mai bun, într-o viaþã aproape normalã... ªi, mi-a venit o idee: - Alo, Moº Crãciun?! N-am nimerit la Moº Crãciun?! Mã scuzaþi!...
P.S.: Dacã cineva vrea sã se convingã cã Petru este un personaj real, îl poate suna la numãrul +40762.564.451 sau poate accesa pagina lui de Facebook – www.facebook.com/petru.duman.

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

55

D

estine

L

iterare

Poezii
Mitopoema la Tãrtãria
Zmei morminte ºi gropari În pãmânt ºi pe araci Oale ºi ulcele, draci În ceramica din pari Basmu-i, mai bãtrân ca viaþa. Cãrþi, mumii înfoliate. În necropolã paiaþa Zgreabãnã pe uºi verdeaþa Sânge, foste clorofile, Ocru din omphalos, naos Sublunarei apostile, Ea, Þipenia din Haos! Mama - tata-n deal ºi moºii În hiatusul luminii Care l-au fost smuls cocoºii Ziguratelor, ºi câinii Lui Anobis... Nefârtatul Fratricidului eclectic Aina - Daina necuratul Al luminii negru-ascetic Spaima la giganþi, de iarbã, Saltã-n veac entelehia Gnomilor cu spini în barbã, ªaue, de la Tãrtãria... Lespede sã-þi plângi pãrinþii Roua Raiului mai este? Vãd cu ochiul sfânt al minþii, Scriu ieºirea din Poveste... Grea de pui nãpârca surã. Ala bala din cabbala Ghem de ºerpi bãloºi ºi reci Înghiþindu-se-n icneala Dintre pãsãri ºi culbeci.

EUGEN EVU (ROMÂNIA)

Mitopoetica
Lui Teohar Mihadaº Orfic m-am ascuns în mantre Sub nirvanicul zãbranic... Sfânt Enkomion de tandre Stihuri, verbul meu uranic Verbul - vers înverºunat De verbinã-n sus, la Rai... Ca sã se adevereascã Omenimea îngereascã Nici frumosul, nici urâtul Numai îndumnezeitul. Nici ai vieþii, nici ai morþii Nici ai cripto- stigmei sorþii Prag în sus, ca bolta Porþii.

Mantra gropii cu ºerpi
Lui Leo Frobenius Bîlba - bolba-bulba-buba Pânã-n tribul lui Yoruba ªi mai sus, pe-o arãturã Vrejul spurc de stârpiturã 56

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

D

estine

L

iterare

Migraţia memoriei?
Dragii mei,
Pentru mine, care scriu poezie de la anii adolescenþei, orice text inspirat, cum se zice, este o ieºire din timpul duratei proprii, o incursiune prefigurând-o pe ultima. Deductibil, prin Speranþã: am avut trei experienþe în care am înþeles ce spun cercetãtorii despre aºa - zisul „ tunel oranj”. 1. Un înec cu inconºtienþã de 8 minute, din care am fost resuscitat prin îndemânarea unui pescar ºi „ om al apei”, ( Ghiþã), din satul Bretea Românã; 2. O operaþie foarte grea, la Tg. Mureº; 3. Un ºoc anafilactic, cu paralizia picioarelor ºi resuscitare medicalã de precizie. Am înþeles, încã de la primul caz, cã în situaþia premergãtoare morþii, memoria iese, ( sau este extrasã, recuperatã?) printr-un fel de regresiune, un itinerar invers, spre origini, probabil ca amintire încã de la ºocul ( trauma nou - nãscutului preluatã organic - empatic - psihic, „ ca program de memorare iniþial”, de la mama sa) – a naºterii, prenatalã deci. O memorie a genomului. Tunelul oranj ar fi prima amintire, „ inconºtientã”, a expulzãrii din uterul matern, per calea fireascã, evident, de aspect roz - oranj... P.S. ªi visele în care levitãm, datoritã unei sufocãri în somnul profund, sunt un fenomen din aceeaºi categorie?

Scrisoare de la Evu Eugen

Alb pe negru
Dragii mei,
Fiinþa umanã, fiinþã cosmicã, de sine conºtientã odatã cu vârstele, este tragicã: tot ceea ce va face spre a suporta iminenþa morþii, este disimulat, sau frontal, dramatic asumat, o luptã cu absurdul existenþei insuficiente, ca duratã, limitatelor oricum bucurii de a fi, de a avea urmaºi direcþi ºi nepoþi, de a ne bucura de ei... Cu alte cuvinte de a avea „ treimea sinelui sãu” ramificat în minimum trei generaþii, ca un consimþãmânt îndestulãtor sufletului, afectelor ei. De aici, dintotdeauna, nostalgia indusã de miturile originare, faþã de un „ paradis pierdut”: nu din vina doar a omului, ci prin intruziunea maleficã a unei entitãþi superioare ( diavolul, „ ºarpele cel vechi care era atunci pe pãmânt” (o specie reptilianã? n) Din veacuri ºtim asta dar uitãm: spre a suporta. De aici religiile ºi colateralele toate ale teofosiei ºi filosofiei ºi artelor. Ca sã suporte, omul trebuie sã (se) mintã, sã afle mereu teorii - explicaþii-dogme, iar pãcatul originar nu era cel sexual (era un dat cosmic, împreunare bãrbat - femeie, întru creaþie de fiu-fiicã!),- este acela al Conºtiinþei de sine: fructul „gustat” din pomul cunoaºterii (binelui ºi rãului) - antinomia totalã, poate chiar „ cheia” rãsucitã spre interior (...) a unei ecuaþii a Legii cosmice: reciclarea, „ reîncarnarea”, „ învierea”. Atât a individului, cât ºi, in extenso deductibil, a Speciei...devenitoare ( evoluþie acceleratã prin „ facerea de sine” a o progresului, act recuperator - ideal, o altã utopie a dinamicii Fiinþei. Ai vãzut vreodatã, încã tânãr fiind, un congelator al autopsiaþilor? Fumul care suie noaptea prin coºul spitalului, este fumul arderii organelor eviscerate...Bietele trupuri ale morþilor, strivite de îngheþare, sunt aidoma peºtilor mari, oceanici. Eu am vãzut ºi nu am înnebunit. Îþi cer iertare cã sunt aºa de brutal.
57

D

estine

Urbariu sentimental
de Victor Isac
noile generaþii, oprimate perfid ºi grotesc de securismul ºi activismul cazon-duplicitar al regimurilor. În 1965, a fost eliberat. În nenumãratele mele convorbiri cu dsa, am avut ce auzi dar ºi citi din mãrturiile sale, interferând cumva cu amintirile copilãriei mele din acei ani. A continuat sã fie activ în miºcarea literarã ºi culturalã-universitarã din oraºul natal ºi din incintele academice, dupã cãderea dictaturii. Am avut cinstea sã îi editez o carte restitutivã ºi una a unui prieten al sãu, poet simerean creºtin. Mi-a vorbit evocator, emoþionat de tatãl meu, plecat mai înainte, pe care îl cunoscuse în anii prigoanei anticreºtine dejiste... Dupã 1989, a continuat militantismul de sorginte patrioticã autenticã, colegial cu noi, cerchiºtii, dar ºi în rândul Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici, alãturi de dl Mircea Tarcea, ajuns ºi el la senectute, ºi de alþii din generaþia lor urgisitã. A polemizat civilizat ºi legitim, cu unii dintre „emanaþii” evenimentelor, „descãlecaþi triumfaliºti exaltaþi ºi erotomani” în oraºul nostru atât de încercat prin secole. Chiar ºi detractorii, l-au respectat, când aveau o reminiscenþã de conºtiinþã. Întristata-i Doamnã, când ne îmbiem la aduceri-aminte, îi rãmâne fidelã cu sfinþenie, lãsându-mi arhiva, cât a mai rãmas, la recitire ºi conspectare. E frumos cã un grup de autori „ veºnici tineri”, au preluat numele sãu, ca cenaclu al jurnaliºtilor „Victor Isac”. (Victoria Stoian, Constantin Grecu, Raisa Boiangiu, Virgil Voiºan, Anghelescu ºi alþii). Ar fi ºi mai bine dacã edilii ar sprijini un Memorial Victor Isac, contra vitregiei spirituale ºi pecuniare ce ne secãtuiesc tot ce avem mai ziditor: Memoria Neamului. Dar, vai, cum scriam undeva, Rãul se hrãneºte cu Binele, de unde stigma sacrificiului...Avem a merge înainte, ca ºi cum am fi purtaþi...Scriind, cumva, vom retrãi ºi poate vom afla: la timp. Domnul Victor iubea poezia, cu sensibile unelte de semiotician, mãgulindu-mã duios cu elogiile d-sale analitice, dar ºi artele-surori, cum am convenit ambii cã sunt ele; a scris despre mine ºi alþi colegi Castelani, ºi am scris despre domnia-sa desigur, mai fiind loc în aceastã „asurzitoare tãcere de dupã”. A semnat numeroase pagini în revista ce am înfiinþat-o aici, ºi în douã cãrþi ale mele de memorialisticã, ori în publicaþiile din zonã. Ultimele sale zile au fost sã-i fiu pe-aproape, la spital, acasã la dsa, ºi la ultimul ceas „de dezlegãmânt”, cum mi-a ºoptit gustând din cireºele moacre ale micii sale grãdini sau din vinul negru- roºu de Isabela. Soþia sa, doamna Dora, a donat conform dorinþei soþului nonagenar, o bibliotecã unicã, selectã, iar acel duh umanist care l-a animat, s-a oglindit ºi în scrierile ce a apucat a le împlini, urmând a fi cercetate ºi restituite în mai generoase acte de culturã comunitarã. Viaþa ºi opera s-au contopit ºi au rodit, consacrându-i suferinþele ºi reuºitele. Cu cât „trece timpul” în urma stingerii sale trupeºti, nu ne întunecãm, cum scrie Eminescu, ci avem – ºi prin amintirea sa, ºansa de a ne lumina – comparatist cumva, – asupra propriilor noastre treceri. Paradoxal, poate, aceste fugare pomeniri mã reumplu de serenitatea ceasurilor în doi, din mica sa bibliotecã-altar. Niciodatã adio, Don’Victor! (Eugen Evu)

L

iterare

Urbariile Cetãþii Corvinilor au fost fie înecate, fie arse, dar cele din amintirea noastrã nu vor fi. Sã rodim vorbire/întru amintire... Dacã ai cunoscut îndeaproape, nu doar prin scrieri, un om de valoarea prof. dr. Victor Isac (originar din satul Zlaºti - de la Zlata, râu aurifer, n - lângã Hunedoara) filosof umanist, teosof, istoric, prozator, om politic – în istoricul PNÞ, bun conviv ºi un familist – model, aºadar un Om complex ºi deopotrivã deschis, limpede, empatic, prin patosul comunicãrii, misionarism – militantist – combatant apostolic, de spirit ecumenic, ai cunoscut genul de misionar al culturii din stirpea clasicã, a secolului XX, trecut cu o remarcabilã vioiciune, a gândirii ºi faptei, în primele decenii din mileniul nostru. A absolvit în 1942, Facultatea de Filosofie ºi Litere din Bucureºti, iar în zbuciumul politic antebelic, a fost secretarul personal al lui Iuliu Maniu, pânã la dezlãnþuirea terorii Kaghebiste „de implant colonial” de peste Prutul schimonosit de hoardele Tãtucului - Tartar al popoarelor. In Facultate, s-a bucurat de strãlucitori pleiadici profesori ca Anton Dumitriu ºi Mircea Florian, dar ºi a altor cãrturari de prim rang naþional, care l-au rãsplãtit cu Magna cum laudae. A trãit ocrotindu-ºi familia, pe Doamna prof. Dora Isac, ºi dânsa hãrþuitã pe motive politice, ºi crescânduºi urmaºii ºi nepoþii; imediat dupã invazia bolºevicilor staliniºti- paukeriºti, prin obedienþa maleficilor sãi conjudeþeni, Dr. Petru Groza (din Bãcia) ori grobianul Zãroni, din Nãdãºtia de Sus, hãrþuirile, condamnãrile (douã la moarte!) între care onerosul proces „ Garda albã”, de la Hunedoara, închisorile comuniste, apoi umilinþa unor munci mult sub capacitatea inteligenþei sale ordonatoare, benefice pentru

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

58

D

estine

L

iterare

...Soldier boy
I
This writing was inspired by a story written by my Gather friend Chuck. I liked his style, and I liked the authenticity of the story itself. I am about ten years younger than he is, and I was born about six thousands miles away from where he was born, however it seems that no matter the distance, or the time, certain things are meant to be similar, although the characters never knew of each other, and if they did, they had totally different ideas of the others reality. Before I go on with the story, I have to mentions certain cultural differences that play an important role in our narratives. Romania is a relatively small country in Europe, whose history goes back long before our era. Its people is a mix of diversity of populations with a strong predominance of a long extinct blood line contemporary to the Greek and later Roman cultures, which during the centuries received a lot of outside influences with a very strong Roman imprint persisting even today two thousand and some years later. Romanians down deep are still the shepherds and land laborer who started the first signs of life on the land. Due to their geographical location, relatively far from the cradle of the modern Western Civilization, they never developed into a strong political and social presence in the area. The Military tradition was mostly related to defense and if they could avoid the going to war they always did. When war was imposed on them though they never shied away, and they gave invaders a run for their money. After the independence from the Ottoman Empire in 1877, the Military had more of a show value than real social function. As a matter of fact by the late nineteen century, people had to be tricked to join. For the most part the young men were “recruited” with a lasso at public events and sent to the military camps for training. In more modern times, the military training was a required period in every young man’s life. The official draft was enforced and everyone had to be in the Military for around two years. Although it turned into a coming of age, especially for the illiterate population in the rural areas, the young people in the cities, and in the rural areas, but belonging to those with means, used to join the Military as ranking officers, having a privileged time when in uniform. When I was born, Romania was under Communist control, and the whole idea of the Military turned into a new experience. The Military was a “Military of the people for the people, by the people”. Of course we were fighting for Communism and we wanted to make sure that the “capitalists” will not destroy us. However, in spite of the high degree of patriotism, most of the new generation, did not really care to join... That is why, a draft was kept in place all along. We were fighting for peace of course... Everybody eighteen years old had to join for any where from sixteen months to two years. The big majority of the youth had to do it. Some tried everything possible to avoid it. One way to avoid the full term was to go to college. College graduates would received less than a year in uniform, and when they were done, they ended up as lieutenants in the Reserves. As long as I was in Romania, the Reserves had never been activated though, so practically those people were on stand by, but most of them retired without a day of additional training. I was an independent character, and to add insult to injury I was deeply in love around that time, and it just so happened that I was the only one in love. The girl was smart enough to find a better alternative. However, I was not. So I started college, and I dropped out. I managed to deffer the service for a few years. In the end I had to finally complete it. When I joined I was already old for the game, and I was

HARRISON FORBES (USA)
59

married, and my interest in Military was from zero to minus infinity. Around that time we decided to leave the “Communist Paradise” and there was no way to be able to, unless they had my physical presence for sixteen months. Well, they turned into twenty after all, because when my time came to be discharged, it was full blown Fall harvest season for the agriculture and one of the main duty of the Military was to work the fields on the state farms. So, when I finally got my orders I had to show up at the designated place to join other hundreds of young people in their new Military careers... The recruiting center where I had to report was almost downtown. Every day, except for the time of reporting for the draft, the place was totally invisible to anyone. Just another government building, located into an old house, the residence of a “bourgeois” of the past, which probably was confiscated and its owner died in prison... Actually it was a nice old building with a lot of roses in the garden. It was enclosed by an impressive wrought iron fence, and it had a big gate. That particular morning it was a lot of crowding around the building. Families of the young people leaving for the Military. Some were bringing food, some were bringing bottles of booze which of course were smuggled in, because drinking was against regulation. But part of the ritual was to drink your brains out and to celebrate the last few minutes of “freedom”. None of the young men there were happy to turn into soldiers. Some of them were resigned to the idea as something troublesome, not pleasant that had to be done; some others totally rejected it openly, but those were the ones rejecting anything as a matter of principle; some, very few like me, hated it, but I knew that it was the price I had to pay to leave the country. I stepped in the yard and joined the group the guard at the gate told me to join. There were usually two officers, at least one lieutenant and a sergeant major holding rosters of our names. After I checked in, I was advised to put my piece of luggage down and to seat on it until further orders. And there was my first problem. My piece of luggage was a regular, off the shelf item. Most of those present, had some wooden cases shaped like traveling cases on which they could seat... Traditionally every recruit had to have one of those, however they were not sold in stores, and unless you knew somebody who could make one for your, or who was in the Military and had no use for it, there was not way to get one. I found out later that the most important asset of the wooden case was the padlock that could be attached to secure it. Mine was easy to open, and there were a few times, when people helped themselves from whatever I had in it. In spite of the fact that we were to report at 7:30 am, some still showed up around ten. They were so drunk that it was useless for the officers to argue with them. Once they were checked in, they were promised some disciplinary action when they arrived on the camp. Now, the general question was, where were the camps? Nobody knew. We were not supposed to know it. It was a military secret that had to be very well kept. There were spies of the foreign powers prowling among the population and they were chasing information. Where the recruits were going was a highly classified secret. One could ask, but one would never get an answer. I did not see anyone I knew there. As I said my time for the military was late, and all people around me, in spite of the fact that we could have been neighbors, did not know each other, mainly because the generation gap. The sun was getting higher on the skies, the temperature was raising, and the lack of shed in the yard started to take its toll, especially on those who had more alcohol in their circulatory system than blood... Around noon or so, we were told to get ready to move. There were some buses outside the gates, waiting to take us someplace. Obviously it was at the train station. They would not take us by bus to the camp, nor were they going to take us to the airport... Knowing that the station was the destination, was not too much help to us, because there were three major train stations in the city and any one of them could have been a candidate for us. At that point, I was not sure if the reason for secrecy was the foreign powers on the look out for intelligence, or the family members whose numbers grew in geometrical progression in front of the gates, and who started to cause traffic problems, and disturbance in the streets. It was hard to determine who was drunker, the recruits, or the families outside the fence. In spite of the strict orders, after a while, it was hard to separate the two different crowds. The fences were not really a stop in keeping the family members outside... Finally, around four in the afternoon, we were loaded in the buses, and the destinations were already known. Darn it, no one can keep military secrets when civilians were involved. The buses were chartered, the drivers were civilians and it did not take them too long to divulge their itinerary... After a while the outside crowds started to get smaller and smaller. Knowing where the destinations were, they all ran to the train station to wait for us there. To be continued...
60

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

POEMS
You must love it…! (Kell, hogy szeresd…!)
“because silence has come out in a human body in your dreams” Attila Jozsef You must love my poetry, love it as much as you love me, as much as love in me, as much as your soul in my being! You must love my words, cover them with your words gather them up among your words go into ecstasy with your tongue encourage with your lips it does not matter if they sin! You must love my tears they water your flowers, your neck makes the wheel beads in them are the drops of the ocean the deep silences of the universe! You must love my silences your silences keep quiet in them, your dreams sleep in them your wishes come true the one which rolls over the stanza for you here is rhyme! if I am a bunch of grapes in your net, if I am but a half a loaf of bread, if I have nothing to give you in exchange, if the poem alone, if my copy of words alone, if broken words, if words, if blind, if, if.

Yesterday and Today (Tegnap és ma)
Otherwise does the voice of the birds within me grieve Otherwise today than yesterday have our soles been bleeding The star fallen down onto the earth, is my face in your hand The leaf shed by the poplar and waited for by the wind,

It is Wednesday (Szerda van)
I live from Monday until Friday. The future is on Saturday, the past is on Sunday What I am between them is important, What remains is but explanation because the third day is Wednesday and I and you brilliantly lie in the fibre of existence until the sun dies out within you and the rushlights light before the windows.

On the Grecian Plain (Görög mezõn)
The fishes sleep in your feet the kiss sleeps at the corner of your mouth the embrace has already fallen asleep in your arms like the hungry ones And the song would have a rest in my head But I urge/surge it, the time has not come, yet, I try to catch the past minutes in this motionless instant Lord God, or whoever may be, Pan or The Primal Matter, whence has he taken the idea of sowing stars on your eyelids the moon on your lips, when you laugh In your dreams it sounds as the clock strikes „the net of silence shivers because of it” I look at your serene face while at rest And at the pale down at the base of the ear I look at your hands, these two hands resting here like two broken branches 61

The German Sea (A német tenger)
Your lip is as salty as the sea because of your kisses my kiss has got thirsty. I gently extinguish my love with your love as I do me with you, as above me there rises, and below me there rolls over the law of ebbing and flowing tide. Faces, the faces strengthen between you and me, as do the sea shores between the sea and the sky.

Broken words (Felszakadt szavak)
If there is nothing left to save me but the words, if they, too, are no longer able to do it, if you, yourself, if you hold me above your face, if not the morning whirl below us, if your embrace melts me in you, if in the noble beast, if I am not the one who I was, if I am the one who you are if you come back to attend my afternoons,

ARON GAAL (UNGARIA)

it is so important for me, like the hollow of your shoulders waiting for my chin…. I look at the innocent whiteness of your trembling skin, the dwarfish hills of your breasts dominate, my face covers it by the blue of the evening The thin grass hides your other mysteries beneath your undulating womb and I look at you as the satires look at a nymph on the Greek plain between the trees on the bank of a river. Translations by Olympia Jacob

D

estine

L

iterare

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

nincs, aki voltam, ha leszek, aki vagy, délutánjaimba visszatérsz, szatyrodban fürt szõlõ, ha fél kenyér, cserébe adnom nincs semmi másom, csak a vers, ha csak hasonmásom, felszakadt szavak, szavak, vak, ha

Tegnap és ma (Yesterday and Today)
Másként fáj ma a madarak hangja bennem másként vérzi, mint tegnap, talpamat az éj földre hullt csillaga, sorsom a kezedben nyárfa leremegte levél, mit vár a szél.

Kell, hogy szeresd…! (You must love it…!)
„mert álmaiban megjelent emberi formában a csend” József Attila Kell, hogy szeresd a versemet, úgy szeresd, mint engemet, mint bennem szerelmedet, ölelésedben létemet, mint létemben, a lelkedet! Kell, hogy szeresd a szavaim, szavaiddal, hogy beborítsd, szavaid közé szorítsd, nyelveddel megmámorítsd, ajkaiddal bátorítsd, nem baj, ha elkárhozik! Kell, hogy szeresd a könnyeim, virágaid megöntözik, nyakadat körbe gyöngyözik, bennük a tenger csöppjei, a Mindenség, mély csöndjei! Kell, hogy szeresd a csöndjeim, benne hallgatnak csöndjeid, benne alszanak álmaid, valósulnak meg vágyaid, ki, belõlük görgeti neked a verset itt, a rím!

Szerda van (It is Wednesday)
Hétfõtõl péntekig élek. Jövõm a szombat, múltam a vasárnap. Ami a kettõ közt vagyok az a lényeg, a többi csak magyarázat, mert a harmadik napon szerda van, s én létem lázában ragyogva fekszem veled, míg belédhal a Nap, s az ablakokba mécseseket tesznek.

Görög mezõn (Ont he Gracian Plain)
Lábaidban alszanak a léptek, szád sarkában szendereg a csók, karjaidban, már az ölelések elszunnyadtak, mint jóllakott manók. Fejemben is pihenne az ének, de ösztökélem, most még nem lehet, megpróbálom megfogni e tétlen pillanatban, az elmúlt perceket. Honnan vette ötletét az Isten, vagy bánom is én, Pán vagy Õsanyag, pilláidra csillagot, hogy hintsen, ajkaidra holdat, ha kacagsz álmaidban, csengve, mintha óra üt… A csend hálója tõle megremeg. Nézem nyugvó arcodon a derût, s füled tövén a halvány pelyheket, S kezeidet nézem, ez a két kéz, mi úgy hever most itt, mint tört faág, oly fontos nekem, akár a mélység, vállad gödrében, mi államra vár… Bõröd borzongó, ártatlan fehérét nézem, melled két törpe-halma uralja, míg az alkonyi kékség arcodra rávetül, s eltakarja. Nyurga fû rejti többi titkod, a hasad alján hullámzó redõt, s én úgy nézlek, mint nimfát szatírok folyó menti fák közt, görög mezõn.

A német tenger (The German Sea)
Ajkad sós, akár a tenger, csókjaidtól szomjasabb a csókom. Szerelmemet a te szerelmeddel, mint magamat veled, lassan kioltom, ahogy fölém magasít, alattam görget apály - dagály szabálya. Arcok, arcaink feszülnek közted és közöttem, mint tenger és ég között a partok.

Felszakadt szavak (Broken words)
Ha nincs, ami megtart, csak a szavak, ha azok se már, ha te magad, ha magasra tartasz arcod fölött, ha az alattunk örvénylõ délelõttökön, ha öleléseddel magadba oltasz, ha nemesbe vadat, 62

D

estine

L

iterare

Jurnal veneţian (I)
Prima zi
14 iulie 2012. Ziua mult aºteptatã. Cu douã luni înainte îmi cumpãrasem biletul de avion la un preþ neaºteptat de convenabil, sub 100 €, dus-întors Cluj-Veneþia. Desigur, cu o companie low-cost, Wizzair. Aveam sã constat cã fusese mai ieftin decât orice alt mijloc de transport. În avion nimerisem între doi români. O studentã la Facultatea de Medicinã a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaºi, care mergea sã-ºi vadã iubitul. Nu ºtia mare lucru despre el. Doar cã fusese fotbalist ºi cã învârte niºte afaceri prin împrejurimile veneþiene. Sã fi avut puþin peste 20 de ani. Un chip proaspãt, plãcut, sincer. O altã ingenuã copilã la cheremul ºmecherilor români plecaþi peste hotare, gândeam în sinea mea. ªi un fost profesor de sport, absolvent al Facultãþii de Educaþie fizicã ºi Sport a Universitãþii BabeºBolyai din Cluj-Napoca. Alesese, în urmã cu zece ani, Italia. Visul chivernisirii rapide. Lucra la o firmã de publicitate pe un salariu modest. Undeva la 1300 €. Chiria, cheltuielile lunare de întreþinere, hranã ºi, poate, câte-o ieºire prin împrejurimi. Basta banii. Trãise ºi vremuri mai bune, spunea el cãtrãnit. Prietena lui îngrijea o bãtrânã pentru 700 € pe lunã, plus masa asiguratã. Un Bun venit!, oarecum cunoscut. Am un frate, care trãieºte în Roma din 1997. De la an la an, pachetele lui trimise pãrinþilor se micºorau semnificativ. Pânã când nu au mai ajuns deloc. De ce se mai îngrãmãdesc, totuºi, atâþia români sã vinã în Italia? Aveam sã constat cã pâinea noastrã cea de toate zilele se câºtiga la fel de greu ca în România. De ce nu se întorc? Probabil, mândria românului plecat ºi ruºinat de alegerea fãcutã. Check-out. Aeroportul Sant’Angelo Treviso (popular, Aeroportul Treviso), cunoscut sub numele Veneþia Treviso sau Antonio Canova, dupã numele noului terminal construit în 2007. Mã simþeam straniu. În jur, mulþi români, grãbiþi sã treacã cât mai iute de verificarea actelor de identitate. Ce aveau de furiºat?! Se crease, nu aveam sã înþeleg de ce, o îmbulzealã obositoare. La dimensiuni reduse, îmi reveneau în minte imagini asemãnãtoare cu cele din toamna lui 2007, în aeroportul din Tel Aviv. Singura diferenþã, acolo ofiþerul de serviciu îþi arãta drumul Golgotei cu puºca automatã în mânã. Trec de verificarea oficialã a paºaportului (e suficientã ºi cartea de identitate în calitatea noastrã de cetãþeni din Uniunea Europeanã) ºi mã trezesc într-o salã de dimensiuni modeste. Un rotocol al aeroportului: un birou de informaþii, un birou exchange, un chioºc de ziare ºi reviste ºi, ceea ce cãutam, biroul companiei de transport public ATVO. De aici mi-am cumpãrat (se poate ºi direct de la ºofer), biletul de autobuz (7 €) pânã la Piazzale Roma, destinaþia finalã. Poate fi cumpãrat biletul dus-întors, dacã vrei sã faci o economie de 1 €, dar acesta este valabil numai o sãptãmânã. Pe mine nu mã avantaja. Drumul de la aeroport la Veneþia a durat puþin peste o orã. Clujeanul, solidar cu emoþiile primilor mei paºi în laguna veneþianã, m-a consiliat pânã când a coborât. La Mestre, o staþie înainte de Veneþia. De fapt, e principala suburbie a Veneþiei. Atenþia mea nu mai era de multã vreme la cele grãite de el. Doar privirea încerca, din când în când, sã-i confirme interesul. ªi, cum sã nu auzi aºa ceva, cã preþurile sunt incomparabil mai mici decât în Veneþia. ªoseaua era bunã, principalul semn al unei þãri civilizate. Tablourile, de o parte ºi de alta, nu erau prea interesante. Drumul de la continent se opreºte în Piazzale Roma. Forfotã mare. Îngrozitor de cald. Prima impresie, un spaþiu mare, poligonal, deschis. De fapt, un foarte important punct de reper veneþian. Piazzale Roma este o staþie de autobuz în aer liber, cu opriri de feribot, alãturi de parcuri auto. ªi, ce este de interes turistic, alãturi, începutul lui Canal Grande. Nu-þi sare în ochi imediat, fiind ascuns de primul pod peste acesta, Ponte della constituzione. La stânga, în timp ce traversam parcarea, zãresc ºi biroul de informaþii, de unde poþi sã cumperi bilet pentru orice destinaþie din Veneþia. Trei cozi de oameni, la trei ghiºee diferite. M-am aºezat la una din ele. In faþa ghiºeului, cer informaþii despre adresa unde trebuia sã ajung. Castello 77 nu le spunea nimic celor de-acolo. Vai mie, ºi plãtisem deja cazarea pe-o lunã (340 €). Veþi spune, atât de ieftin? Nu a fost deloc simplu. Timp de douã luni jumãtate, zi de zi, am scris în jur de câte zece mesaje celor care ofereau locuri de cazare ºi tot la atâtea rãspundeam. Promptitudinea rãspunsurilor proprietarilor de locuinþe era impresionantã. Doream sã stau chiar în Veneþia. Gãsisem cu 250 € pe lunã în Mestre, sumã la care se adãugau însã cheltuieli de întreþinere (aprox. 50 €), transportul zilnic dus-întors. Calculasem ºi ieºeam mai scump. Primesc un bilet pentru vaporetto, de 7 €. O fi sumã fixã pentru orice mijloc de transport public, îmi spun oarecum îngrijoratã. Suma pe care o deþineam nu mã mai prea

DANIELA GÎFU (ROMÂNIA)
63

îmbia la multe cãlãtorii. De fapt, era valoarea unui bilet pentru o orã de plimbat printre canale cu mijlocul de transport public pe apã. Comparând acelaºi timp pe apã, dar în regim de taxi (100 € pe orã), suma nu mai pãrea deloc înspãimântãtoare. Zãresc staþiile aliniate. Nici o idee, de unde aveam sã plec ºi unde aveam sã cobor. Tot la cinci paºi întrebam, încotro. Pânã când, un gondolier amabil, uºor grizonat, avea sã mã lumineze. Linia 2 (roºie), ruta 5.2 sau 4.1. Staþia finalã: Giardini, la celãlalt capãt al Veneþiei. Arunc o privire pe hartã. Apropos, nu vã lãsaþi impresionaþi de mãrimea hãrþii. Veneþia, de la un capãt la altul, pe ceas, o faci cu piciorul în aproximativ o orã. Hai, o orã si un sfert. Pe hartã sunt trecute toate cãile de acces, oricât de mari sau de mici sunt. ªi sunt destule. Denumirile lor sunt cele care, de fapt, ne pun în dilemã. Acel labirint

D

estine

L

iterare

înconjurat de clãdiri, în mod normal cu o singurã intrare, Lista – stradã învecinatã cu o ambasadã strãinã, Merceria - stradã plinã cu magazine, Ramo – o ramificaþie pentru Calle, Corte sau Fondamenta, Ruga - primele strãzi care urmeazã sã fie împânzite cu case ºi magazine, Rughetta: mica “Ruga”, Salizzada - primele (importante) strãzi ce urmeazã a fi pavate, Sotoportego - stradã care traverseazã dedesubtul unei clãdiri, Viale – stradã în Isola di S. Elena. Cãlãtoria cu vaporetto pe Canalul Grande a durat aproximativ o jumãtate de orã. Cred cã a fost cel mai bun exerciþiu fizic al capului. Dreapta, stânga, înapoi, înainte. Eram înconjuratã de clãdiri vechi în culori pastel, ºterse, scorojite de vreme, înnegrite de îmbrãþiºãrile seculare cu apa. Mândre de lanþul lor de alge la atingerea poalelor de apã. Obloanele, neobiºnuit de înalte ºi înguste, de culori închise (pre-

Ponte S. Ana
magic despre care toatã lumea vorbeºte. Veneþienii au câte o altã denumire pentru fiecare cale de acces, spre deosebire de europeni. Astfel, dacã germanul spune „strasse” iar francezul „rue”, veneþianul are peste cincisprezece denumiri folosite: Via - stradã largã, în stil autentic veneþian, Rio stradã sau canal mic, Rio Tera - stradã care rezultã atunci când un canal este umplut cu pãmânt, Riva - stradã care este în linie cu laguna sau Canal Grande, Calle - stradã cu lungimea mai mare decât lãþimea, Fondamenta stradã care dã în Canal Grande, Campiello - strãduþã sau piaþã micã în formã de pãtrat, Campo - stradã sau piaþã mai mare în formã de pãtrat (în trecut era acoperitã cu pãºune, de unde ºi denumirea), Corte - pãtrat mic 64 dominã verdele închis). Acel du-te vino al ambarcaþiunilor navale: vaporette, gondole, ºalupe-taxi, feriboturi, nave de croazierã. Ici, colo, basilici impunãtoare. Se zãresc ºi douã insule: Isola della Giudeca (am aflat cã Elton John are un apartament aici), Isola di S. Giorgio Maggiore ºi Lido di Venezia (locul unde se desfãºoarã an de an Festivalul Internaþional de Film “Leul de aur” (anul acesta, in septembrie, a 69-a ediþie ºi voi fi aici). ªi, mai ales, bogãþia ornamentalã: basoreliefurile de marmurã în inconfundabilul stil bizantin, creneluri ºi tondi sculptaþi. Cu adevãrat, impresionant. In sfârºit, staþia Giardini. Ora 16.30. Alte întrebãri. Rãspunsurile, un ºir de dat din umeri. Ajung în parcul din apropiere, Giardini Biennale. Împãrþit în trei

alei. Douã înguste, pavate cu piatrã, se spune cã albã cândva, unde sunt ºi bãnci de piatrã care mãrginesc aleea principalã. Aceasta este nepavatã, delimitatã de un rând de copaci înalþi ºi bãtrâni. De-o parte ºi de alta, bãnci de culoare roºu închis. Oameni de toate naþionalitãþile. Din peisaj nu puteau lipsi nici românii. Nu m-am putut rãbda sã nu întorc capul ori de câte ori auzeam limba vorbindu-se românã. Era mai mult curiozitatea de a vedea cu ochii mei tipologia de români, trãitori în Italia. În cele din urmã, un grup de bãrbaþi în vârstã, cunoscãtori ai locurilor (mã aflam în cartierul Castello, unul dintre cele cinci cartiere ale centrului istoric veneþian), îmi dau o veste bunã. Existã locul cu pricina! Rãsuflu uºuratã. Mai mult, unul dintre bãrbaþi, pe picior de plecare ºi bombãnind privitor la un articol citit în ziarul strâns sub braþ, m-a condus pânã înaintea unui pod, Ponte S. Gioachin. De fapt, mergea înaintea mea, aruncându-mi, din când în când, câte-o privire. Rostea mereu, Fa Caldo. Zâmbeam. Nu din cauza mersului lui zorit. Îmi amintea de-o reclamã la ceai, cu doi protagoniºti italieni. Foarte discutatã la acea vreme. Ea, o brunetã focoasã, toropitã de cãldurã îi spune iubitului: Antonio, fa caldo! El, tipul clasic de italian seducãtor, îi întinde o sticlã cu ceai, luatã direct de la gheaþã. Dupã un timp, ea rãcoritã bine îºi aþâþã partenerul: Antonio, fa freddo! In România anilor ‘90, reclamele cu tentã sexualã aveau o anumitã savoare. Bun. Trec peste urmãtorul pod, Ponte S. Ana. Unul dintre obiºnuitele poduri de aici, care fac trecerea peste canalele veneþiene. Remarcasem anul când fusese ultima oarã renovat, 1991. Oboseala îmi înfrâna vãdit mersul. Am ajuns într-un fel de piaþã, numitã Campo Ruga, înconjuratã de case vechi. Peste tot atârnau haine la uscat pe sistemul cunoscut de scripeþi. In toate direcþiile, alte strãduþe. Pe care sã o iau? Mi-ar fi trebuit o jumãtate de zi sã le iau la verificat. Un mic bar cu o terasã afarã, Trattoria alla Nuova Speranza. Nu am avut curiozitatea sã vãd ce are de vânzare ºi la ce preþuri. De fapt, trei mese de plastic, unde stãteau câþiva bãrbaþi la taclale cu o bere în faþã. I-am întrebat ºi pe aceºtia. Oricât de confuzã eram, punând o întrebare mã ajuta sã mai fac paºi spre adresa doritã. ªi, italienii sunt foarte amabili, cum am constatat. In capãtul celãlalt al pieþei, un magazin alimentar.

Aici preþurile (în euro) erau chiar convenabile. Ca acasã. Trec de aceastã micã piaþã în Salizada Streta. Douã femei, aºezate pe scaune în faþa intrãrii caselor lor. Am zâmbit. Ce miºca în faþa ochilor lor, era analizat. Au fost ultimele pe care le-am întrebat pe unde sã mai merg. Imediat dupã colþul unde se aflau, pe Calle Larga De Castello, mult-cãutatul Istituto Buon Pastore. Asemenea atletului care atinge linia de Finish, am scos un ultim oftat. Imi gãsisem un loc de cazare într-o zonã sãracã, chiar înainte de Isola di S. Pietro. Îmi convenea de minune.

camerã. Era doar 17.30. Nu-i bai, voi aºtepta. Priveam holul în care mã aflam. Fãcea legãtura între Administraþia locului ºi camerele de cazare. Modest, dar plãcut. La un moment dat, se apropie o fatã, elevã de liceu, m-am gândit. La aflarea numelui, mã trage de mânã sã o urmez. Avea cheia camerei mele. De fapt, mi-a înmânat trei chei, douã de la uºile în principalele corpuri de acces ºi, fireºte, cheia de la camerã. Da, era lesne de-nþeles de ce atâta siguranþã. Peste tot pereþii erau tapetaþi cu mesaje de atenþionare: Per favore, chiudere la porta!, Per favore, ricorda

primisem camera era doar la dispoziþia elevilor ºi studenþilor (am înþeles cã aici sunt cazaþi ºi bursierii Erasmus). E ferit de restul chiriaºilor. M-a întâmpinat o studentã, singura cazatã acolo, Paola, care mi-a prezentat locul. Tot în italianã, dar era interesant sã descopãr asemãnarea limbilor noastre. Multe bãi pe coridor, unele cu vanã, cum era cea din faþa camerei mele, altele doar cu duº, un spaþiu cu maºini de spãlat (trebuia sã-þi aduci doar detergent), o bucãtãrie micã ºi una mai mare (aici era ºi un televizor), ambele dotate cu frigider, aragaz ºi dulapuri cu blide, tigãi, tacâmuri, prãji-

D

estine

L

iterare

Campo Ruga

O uºã masivã de fier mi-a dat puþin de furcã. Am pãtruns cu oareºce emoþii. Acolo, trei copii, un bãiat ºi douã fetiþe, simþindu-mi nesiguranþa, au început sã mã iscodeascã. Cine sunt, de unde vin. Italiana o înþelegeam. Vorbeam, însã, în englezã. Bariera lingvisticã ne-a dat de furcã. Micii drãcuºori încercau sã se joace cu mine. Sã mã duc nu ºtiu unde ºi sã-mi las bagajul la ei. In siguranþã. ªtiam una ºi bunã, nu e de plecat de lângã bagaj în Italia. Mi se spusese cã la ora 19, fiind sâmbãtã, va veni cineva sã-mi dea cheia de la

di chiudere a chiave! Aha, deci se perindau prin zonã tot felul de neaveniþi ºi era bine sã nu le facilitãm intrarea în spaþiu. Am urcat la primul etaj, apoi am cotit spre un hol lung unde se aflau 15 camere. Chiar înainte de a intra în camera mea, 9, trona un crucifix. Camera era cum mã aºteptam pentru preþul plãtit. De fapt, era mai mult decât mi-aº fi închipuit. Îngrijitã, cu baia în faþa camerei. Cãldura insuportabilã o rezolvam prin deschiderea uºilor de la camerã ºi baie, ambele cu ferestrele deschise. Da, corpul unde

tor de pâine etc. Plus, o salã de lecturã. Fãcusem o alegere inspiratã. Dupã turul de bun venit!, încerc netul. Mi se spusese cã existã conexiune Wi-Fi în contul banilor plãtiþi pe lunã. Trebuia sã-mi anunþ familia, prietenii cã ajunsesem cu bine. Tot Paola m-a scos din încurcãturã, dându-mi parola pentru conexiune. Da, aveam tot ce îmi trebuia. 9 sãptãmâni în Veneþia, timpul pe care mi-l permisesem pentru o mobilitate la Universitatea Ca’Foscari. Era vremea sã explorez Oraºul pe ape. 65

D

estine

L

iterare

EXCEPÞION

AL!

UN JURNALIST RUS SCRIE CORECT ŞI ÎN PREMIERĂ DESPRE TEZAURUL ROMÂNIEI LA MOSCOVA! SERGHEI GOLUBIŢKI*: AURUL ROMÂNESC (ÎN LIMBA RUSĂ).

October 9, 2012

Pentru acest material, îi mulþumim distinsului nostru coleg, Vasile Mic ºi evident, în primul rând autorului, remarcabilul scriitor rus Serghei Golubiþki. Redacþia

SERGHEI GOLUBIÞKI (RUSIA)

Serghei Golubiþki, scriitor, filolog ºi jurnalist, specialist în internet-trading

FRAGMENTE TRADUSE ÎN ROMÂNĂ DIN ARTICOLUL LUI SERGHEI GOLUBIŢKI:
(….) Aºadar, despre ce alegere a grâului de neghinã este vorba? Dragi colegi, cred cã v-aþi dat seama deja cã este vorba despre tema scoasã în titlul postãrii de astãzi. (…) Cu alte cuvinte, în ceea ce þine de „drepturile omului” avem o alegere. Cu totul aparte stã chestiunea „aurului românesc”, care nu permite în nici un chip, sub nici o formã, sub nici un fel interpretãri ambigue. ªi vreau sã subliniez încã o datã cã aceastã chestiune are o importanþã principialã anume pentru Rusia, anume pentru noi, ºi într-o mãsurã cu mult mai mare, decât pentru România ºi, cu atât mai mult, pentru Moldova, ai cãrei parlamentari, apropo, au ºi intervenit pentru includerea chestiunii în rezoluþia APCE. De ce are aceastã chestiune o importanþã principialã anume pentru noi, dar nu pentru România? Pentru cã în cazul României este vorba pur ºi simplu despre pierderea unor bunuri materiale, în timp ce în cazul Rusiei aceastã chestiune se pune într-un cu totul alt plan, în cel moral. Dacã noi nu recunoaºtem aceastã chestiune, noi îi spunem nu atât strãinãtãþii, câte ne spunem nouã înºine cã, da, noi suntem niºte HOÞI! Noi recunoaºtem conºtient, în deplinãtatea facultãþilor mintale, cã suntem urmaºii ºi continuatorii de drept ai unei hoþii bolºevice, cã suntem pui destoinici din cuibul lui Troþki. Doar aºa ºi nicidecum altfel. ªi nici un fel de inepþii de genul comentariilor oficiale ale cinovnicilor ruºi despre faptul cã, adicãtelea, tema „aurului românesc” þine de timpurile demult apuse, este o chestiune istoricã, fãrã nici o tangenþã cu politica actualã, nu pot acoperi monstruoasa prãpastie moralã care ne separã pe noi de Lumea Binelui ºi a Luminii dacã refuzãm sã ne recunoaºtem obligaþiunile de returnare a ceea ce am furat în mod deschis, cinic ºi impertinent. Presupun cã atât colegii mei, cât ºi marea majoritate a cetãþenilor ruºi, nu au nici cea mai vagã idee despre ceea ce reprezintã chestiunea “aurului românesc”, motiv din care nu existã nici cel mai mic temei sã tragã vreo concluzie pripitã ºi, cu atât mai mult, sã se lanseze în acuzaþii de imoralitate împotriva cuiva. Întrucât mass-media oficialã din Rusia nu s-a obosit sã aducã faptele la cunoºtinþa cititorilor sãi, voi încerca, pe cât îmi stã în putinþã, sã completez aceastã lacunã mãcar pentru publicul cititor al Reþelei Naþionale a Oamenilor de Afaceri. În august 1916, România a intrat în Primul Rãzboi Mondial de partea Aliaþilor ºi a ocupat Transilvania. Las în spatele scenei motivele care au determinat aceastã þarã sã adopte, timp de doi ani, starea de neutralitate: politica þãrilor mici este o chestiune complicatã ºi – ceea ce este mai important! – absolut

66

neprincipialã din punctul de vedere al demersului nostru. Aici ºi cum, nu mã intereseazã România, pe mine mã intereseazã doar Rusia. Demersul României a avut consecinþe foarte deplorabile: armatele aliate ale Mittelmächte (Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria ºi Imperiul Otoman) au replicat imediat printr-o contraofensiva, care, în cel mai scurt timp posibil, a înfrânt Armata Românã. Guvernul României a fost evacuat în grabã de la Bucureºti la Iaºi, la graniþa cu provincia Basarabia din Imperiul Rus. Dobrogea, Oltenia ºi Muntenia fuseserã deja ocupate, astfel încât cotropirea totalã a teritoriului naþional pãrea, pe bunã dreptate, doar o chestiune de timp. În noiembrie 1916, Consiliul Naþional al Bãncii Centrale a României a decis sã transmitã, pentru pãstrare temporarã, întregul sãu Tezaur aliatului sãu – Rusia, care, de fapt, îi oferise cu amabilitate serviciile. O variantã alternativã luatã în calcul era transportarea Tezaurului la Londra, dar poziþia dominantã pe care o aveau submarinele germane în spaþiul maritim a fost determinantã pentru alegerea fãcutã în favoarea Imperiului Rus. La 2 decembrie Banca Centralã a decis, iar la 12 decembrie Consiliul de Miniºtri al României a aprobat aceastã decizie. Ca precedent internaþional s-a apelat la experienþa Franþei, care transmisese deja Tezaurul sãu spre pãstrare Statelor Unite ale Americii. Pentru Rusia procesul verbal cu privire la transmiterea Tezaurului a fost semnat de general-locotenentul Aleksandr Aleksandrovici Mosolov, ºeful cancelariei ministeriale a Curþii Imperiale, iar din toamna anului 1916 – ministru-delegat în România. Guvernul rus s-a angajat nu doar sã pregãteascã transferarea, dar a ºi garantat integritatea necondiþionatã a Tezaurului României atât în timpul transportãrii, cât ºi pe întreaga duratã a ulterioarei lui pãstrãri. Trebuie sã spun cã în Rusia au fost trimise nu numai rezervele de aur ale Bãncii Centrale a României, dar, efectiv, toate economiile bãncilor private româneºti, ale companiilor ºi ale cetãþenilor. Inventarul a cuprins: documente, manuscrise, monede vechi, tablouri, cãrþi rare, arhivele mãnãstirilor din Moldova ºi Þara Româneascã, colecþiile muzeistice aparþinând instituþiilor publice ºi celor private, precum ºi 93,4 tone de aur. Întrucât toate aceste comori au fost descrise în cel mai amãnunþit mod cu putinþã în procesul verbal de transmitere, nu este dificil sã calculãm valoarea lor actualã (desigur, cu excepþia valorii pur istorice a exponatelor de muzeu): 2 miliarde 800 milioane de dolari. “Aurul românesc” a fost transmis în Rusia în douã etape: la 12 ºi 14 decembrie 1916 – în 17 vagoane cuprinzând 1738 lãzi, cu un conþinut în valoare de 314 580 456 lei ºi 84 de bani. Acestor lãzi li s-au adãugat altele douã cu bijuteriile ale Reginei Maria, toate în valoare de 7 milioane de lei. În zilele de 23-27 iulie 1917 (deja dupã revoluþia din februarie), a fost trimis la al doilea eºalon cu pãrþi ale Tezaurului României: 24 de vagoane, bunurile având o valoare de inventar de 7,5 miliarde de lei. Sub paza unei unitãþi de cazaci trenul a ajuns cu bine la Moscova, la 3 august 1917. Apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat: o bandã bolºevicã de teroriºti a acaparat puterea sub directa conducere a Statului Major german, iar la 26 ianuarie 1918 Leiba Dovidovici Bronstein, alias Troþk, a declarat public cu cinism: „Activele româneºti plasate la Moscova, vor fi indisponibile pentru oligarhia românã. Guvernul sovietic îºi asumã obligaþia de pãstrare a acestor active, ca ºi pe cea de returnare ulterioarã a lor în mâinile poporului român “. Cuvântul lui Leiba este lege, astfel încât poporul român, care de mult ºi-a rãsturnat regii, aºteaptã ºi în prezent sã-i fie restituit propriul Tezaur. Pentru a aprecia întreg cinismul situaþiei trebuie sã amintim în mod neapãrat despre cele trei restituiri oficiale, fãcute în 1935, în 1956 ºi 2008. Aceste restituiri au fost însoþite de o retoricã triumfalistã de genul celei din urmãtorul comunicat publicat la 12 iunie 1956 în presa sovieticã: “În toþi aceºti ani poporul sovietic a pãstrat cu meticuloasã grijã operele de artã de o mare valoare istoricã ºi artisticã. Guvernul URSS ºi poporul sovietic au tratat întotdeauna aceste valori ca fiind proprietatea inalienabilã a poporului român”.
67

D

estine

L

iterare

E frumos, nu-i aºa? E nobil. E onest. Cum i se ºi cuvine oricãrei þãri cu demnitate, nemaivorbind despre o superputere. Am înapoiat picturi, desene, manuscrise, hrisoave, arhive, monede de aur, medalioane, icoane, odoare bisericeºti, am înapoiat pânã ºi rãmãºiþele pãmânteºti ale eminentului gânditor Dimitrie Cantemir. Am uitat însã un mizilic colea: sã restituim 93,4 tone de aur. Acest mizilic nu a fãcut obiectul sentimentelor bolºevicilor de solidaritate de clasã cu poporul român. Dupã cum nu a fãcut nici obiectul obligaþiunilor de restituire a ceea ce nu-þi aparþine. România nu a încetat niciodatã sã revendice restituirea de cãtre Rusia a ceea ce fusese transmis, pe cuvânt de onoare, spre pãstrare în anii Primului Rãzboi Mondial. Din toate declaraþiile publicate în presa sovieticã reiese clar ºi univoc faptul cã Uniunea Sovieticã a recunoscut întotdeauna dreptul de proprietate al României asupra Tezaurului sãu. ªi atunci, care-i problema?! De unde apar astãzi aceste cinice ºi monstruoase fraze ale oficialilor ruºi privind chestiuni de interes pur istoric?! AU FURAT CEEA CE NU NE APARÞINE! ªi ne-au fãcut pe toþi ostatici ai acestei meschinãrii! Pe toþi cetãþenii Rusiei! De ce eu, de ce anume eu, trebuie sã trãiesc cu sentimentul cã sunt cetãþean al unei þãri care sãvârºeºte pe faþã ºi cinic cea mai oribilã crimã damnatã de codul moralei creºtine: înºelarea celor care þi-au dat încredere? La Dante Alighieri, cei care au înºelat încrederea sunt supuºi la cele mai îngrozitoare cazne în cea de-a noua - ultima – treaptã a Iadului: pe lacul îngheþat Cozit dracii le sfârtecã capetele Pentru orice creºtin nu existã o crimã mai oribilã decât înºelarea celor care þi-au dat încredere. ªi aici nu mai este vorba despre cântecelele ºi þopãiturile celor de la Pussy Riot în bisericã, aici este vorba despre un lucru cu mult mai îngrozitor. Din pãcate însã, nimãnui nu-i pasã de “aurul românesc”. De Riot Pussy – da, aceasta este o crimã strigãtoare la cer împotriva puterii. Pe când tezaurul furat altui neam, propriului nostru aliat, care ne-a încredinþat toatã averea sa, e aºa, un fleac, „o chestiune istoricã”. sursa: http://i-business.ru (Reþeaua Naþionalã a Oamenilor de Afaceri din Rusia) * Serghei Mihailovici Golubiþki este un scriitor, filolog, jurnalist ºi specialist în internet-trading de la Moscova. S-a nãscut la 11 iulie 1962. A absolvit magna cum laude (diplomã roºie) facultatea de litere a Universitãþii de Stat din Moscova în 1984, iar în 1989 ºi-a susþinut teza de doctorat cu tema “Mitologia socialã ºi nomenologia filosoficã în lirica romanescã contemporanã”, la aceeaºi universitate. Posedã limbile rusã, englezã, francezã, germanã, portughezã ºi românã. În 2004 a publicat o carte în douã volume cu titlul “Care este numele dumnezeului vostru? Marile afaceri oneroase ale secolului XX”, în care descrie peste douãzeci de afaceri oneroase din Statele Unite ale Americii, începând cu scandalul panamez ºi terminând cu cazul Enron. Este autor al cursului multimedia “TeachPro Internet Trading”, care, potrivit revistei de bursã “Technical Analysis Of Stocks And Commodities”, nu are analogie pe piaþa americanã. În clasamentul celor “100 de creatori din spaþiul postsovietic”, stabilit de “Global Intellect Monitoring” în anul 2009, a fost plasat pe locul 30, “pentru gândirea creatoare asupra realitãþilor în Vasile Mic transformare dinamicã”.
68

D

estine

L

iterare

TIERRA DEL FUEGO FIN DEL MUNDO
de Livia Nemþeanu-Chiriacescu
A câta carte a Liviei Nemþeanu? Nu asta conteazã. Importantã este impresia pe care o lasã cititorului. Acesta, parcurgând-o, se gãseºte în faþa unui jurnal de cãlãtorii fãcute de-a lungul ºi de-a latul pãmântului, pe unde cu pasul n-a ajuns ºi nici cu gândul n-a gândit. Argentina, cu o suprafaþã de cinci ori mai mare ca a Franþei, iar în capitalã, minune! librãriile sunt deschise toatã noaptea; Þara de Foc, Patagonia, Bolivia, Insula Paºtelui, Chile... Este de admirat documentarea amplã ºi serioasã cu care s-a înarmat autoarea ºi mulþimea informaþiilor pe care le dã cititorului bucuros a le afla sau, dacã pe unele le-a ºtiut, e încântat sã ºi le reaminteascã. Aflãm, aºa dar, cã scrisul a apãrut acum 6000 de ani în Mesopotamia; cã în Bolivia, deºi sunt localitãþi la mare altitudine, cu o temperaturã foarte scãzutã, ºcolile nu au calorifere, „ca sã nu adoarmã copiii” (?!); cã în Chile sunt 2025 de vulcani dintre care 56 în activitate ; cã în Bolivia s-au gãsit mumii în poziþie ºezândã, conservate în vase de ceramicã, mai rezistentã la eroziunea timpului decât lemnul ; cã la Chiu-Chiu (Chile), la înãlþimea de 4200 m se pare cã trãiau oameni încã de acum 11600 de ani (cum îþi poþi imagina aceastã cifrã tradusã în timp?) Se sperie gândul. Cã la SanPetro de Atacama este o regiune în care „de secole” n-a cãzut nici o picãturã de ploaie, sau cã în localitatea Cerro Santa Lucia existã o stradã cu numele... Bucarest. Întrun port din Bolivia fotografiazã tristul spectacol al unor vapoare ruginite, înghesuite unele în altele, pentru cã „moartea e legatã de viaþã” ºi „aspectele urâte fac ºi ele parte din viaþã”. Tot în Bolivia, în localitatea Iquique se vorbeºte limba aymara (ºtiaþi?). Cu toate cafenelele ce-ºi expun pe trotuar mãsuþele, în stil parizian, balcoanele neglijate o fac pe autoare sã spunã: „oraºul e parcã îmbrãcat cu un costum ºifonat”. Sugestivã imagine! Livia Nemþeanu a trecut prin locuri strãbãtute odinioarã de cãlãtori celebri: La Perousse, Thor Heyerdal, compatrioþii noºtri Mihai Tican Romano sau Iuliu Popper care, în Patagonia ºi Þara de Foc a bãtut moneda de 5 gr aur, monedã ce-i poartã numele ºi azi. Cred cã puþini vor fi fost românii care sã fi ajuns pe meleagurile strãbãtute de neobosita noastrã cãlãtoare, dar sunt mulþi cei care au vãzut Grecia ºi Egiptul. Drumul spre cetãþile greceºti trecând prin Bulgaria, îi dã prilejul sã aminteascã eroicele lupte de la Plevna ºi ajutorul vital dat de România imperiului þarist. De altfel, nu este singura datã când face referire la istoria noastrã. Cuvinte dure sunt spuse la adresa celor trei mari, „bolnavii care ne guverneazã” - titlul cãrþii autorilor Pierre Accoce ºi dr. Pierre Reutchuick-. La banchetul oferit de Stalin la celebra întâlnire de la Yalta, unde s-a servit caviar cu polonicul, cei doi mari, Roosevelt ºi Churchill ne-au trãdat, vânzând lui Stalin graniþele ºi viitorul poporului nostru, subjugat apoi jumãtate de secol. * Vizita în Grecia ne readuce în minte cunoºtinþele dobândite de noi în ºcoalã sau aflate în lecturile de mai târziu. Monumente celebre sunt prezentate competent, cu istoria lor ori/ºi cu ceea ce au mai caracteristic din punct de vedere arhitectural: templul lui Poseidon, vestigiile templului lui Apollon, Delfi, Micene. Este reamintitã tragedia Atrizilor, cei blestemaþi de zei, dominaþi de spectrul fatalitãþii. Destinele acestora au fost în mâna zeilor atotputernici, iar întâmplãrile grozave prin care au trecut ne înfioarã ºi astãzi, pe noi, trãitorii secolului 21. Lumea lor este „la fel de durabilã ºi de realã ca ºi stâncile cele uriaºe ºi zidurile ciclopice (J. Lacarrière.). Ajuns pe meleagurile acestea, cãlãtorul mediteazã la eroii care au pãºit pe aceleaºi poteci ºi drumuri prãfuite ce le calcã acuma, el, despãrþit de ei de un abis milenar. Toate aceste descrieri sunt completate ºi cu impresiile unor autori celebri: Chateaubriand, Henri Miller, Lacarrière etc. O curiozitate : aflãm cã verbul „a ostraciza” provine din substantivul grecesc ostracon însemnând scoicã. In dezbaterile publice, când cetãþenii voiau sã condamne la exil pe unii oameni politici de care erau nemulþumiþi, le scriau numele pe „ostracon”. ªi erau ostracizaþi! Cãlãtoria în Egipt, o altã sursã de informaþii. Despre Amenofis IV, numit mai târziu Akhenaton, aflãm cã a întemeiat cultul monoteist provocând revolta clerului politeist. Fãcând o incursiune în istoria Egiptului, autoarea aminteºte ºi alþi mari suverani: Tutmosis (I ºi III), regina Hatºepsut ºi Ramses II „cel mare” (care a avut 5o de fii ºi 53 de fiice!). Vrãjitã de multiplele forme de viaþã, Livia Nemþeanu „se scufundã în prãpastia timpului”: dinastii, rãzboaie, construcþii monumentale „faraonice”, pentru cã suntem în Egipt. Pe malul Mediteranei, „singurul continent lichid” cum spunea J. Cocteau, se ridicã oraºul cosmopolit, Alexandria, a cãrui populaþie este formatã din: copþi, evrei, musulmani, egipteni, greci, armeni, arabi, francezi, englezi etc. Cu amestecul de culturi ºi stiluri s-a realizat minunea: magnificul oraº. Cairo, Heliopolis, Piramidele (a lui Keops depãºeºte în înãlþime

D

estine

L

iterare

DOINA HANGANU (CANADA)
69

Statuia Libertãþii, mausoleul Taj-Mahal ºi biserica Sfântul Petru din Roma). Privind Sfinxul, Livia Nemþeanu se socoteºte „un martor viu în faþa morþii eterne”. Amintind un articol semnat de dr. Gabriela Dãncescu, intitulat „Piscurile Ceahlãului ºi piramidele Egiptului” publicat în 2001 în revista „Calea de luminã”, autoarea acestuia vorbeºte despre un arheolog german – al cãrui nume nu-l comunicã – ºi de afirmaþia lui surprinzãtoare, ºi anume cã civilizaþia din nordul Dunãrii ar fi mai veche decât cea a Egiptului antic, iar la construcþia piramidelor ar fi participat lucrãtori geto-daci care au avut drept model formele piramidale ale Cea-

D

estine

L

iterare

leandrii „lasã un parfum de îngeri în aer”; „o luminã neînduplecatã care mãnâncã toate culorile”; pustiul Africii „neschimbat de mii de ani, ne dã sentimentul infinitului ºi ne pune la picioare mãreþia care dureazã”; „m-am oprit ºi am ascultat vocea tãcerii. Mi-au plãcut ºi niºte meditaþii filosofice, ca urmãtoarea: „mâine este pentru visãtori, astãzi pentru tine ºi de la ieri sã înveþi”. Sau caracterizarea unui cuplu „care navigheazã unit pe mãrile vieþii : el este pânza ºi ea, vântul”. * Sunt un cititor profesionist. Adicã, nu pot citi o carte fãrã a avea în mânã un creion. Notez impresii, subliniez cu-

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

hlãului, Muntele Sfânt al strãmoºilor noºtri. Acelaºi om de ºtiinþã german susþine în lucrarea respectivã – nu ni se spune titlul – cã aurul gãsit în piramide provine, conform analizelor de laborator, din munþii Apuseni. În afarã de mulþimea informaþiilor pertinente, care abundã, descoperim în carte sensibile ºi delicate însemnãri despre naturã. Sentimentul naturii îl ai sau nu-l ai. ªi Livia Nemþeanu îl are. Iatã câteva mici exemple alese la întâmplare: seara „întunericul face valuri”; „timpul se dilatã ºi mã înghite”; 70

vinte, corectez. E o deprindere veche. În volumul sãu de convorbiri cu Andrei Grigor, «Ariergarda avangardei», profesorul Eugen Simion spunea: «Criticul literar devine judecãtorul antipatic ce trebuie sã spunã da sau nu despre opera prietenului dar ºi a duºmanului sãu». Însuºindu-mi aceastã opinie, voi nota ºi eu unele observaþii critice referitoare la cartea prezentatã în rândurile de mai sus. În mod neinspirat, autoarea a plasat capitolele despre Grecia ºi Egipt la mijloc, între Bolivia ºi Chile. Din aceastã cauzã volumul nu mai are unitate,

pare rupt în douã. Editura n-a observat. Nu voi obosi niciodatã sã deplâng dispariþia profesiunii de redactor (sau lector) din procesul de elaborare a unei cãrþi. Numele lui nu mai figureazã în caseta tehnicã. Deseori aceasta nici nu existã. El avea misiunea de a semnala inadvertenþe, greºeli de formã ºi de fond, traduceri eronate, corectitudinea citatelor folosite în textul prezentat. ªi multe altele. Dar cum redactorul nu mai este, manuscrisul apare tipãrit în forma prezentatã de autor, fãrã sã-l mai citeascã nimeni. Am ales câteva exemple de exprimare neglijentã, erori, unele nesemnificative, care, eliminate sau corectate de un lector (redactor) ar fi fost benefice stilului: – numele unor profesiuni n-are formã de feminin. Deci corect ghid nu ghidã, chiar dacã însoþitoarea era femeie ; – verbul a alãpta nu are diatezã reflexivã aºa cum îl întâlnim greºit folosit în propoziþia: „zeul se alãpteazã”; – în „cãlãtorii sunt bine restauraþi la cafeterie”, - un calc lingvistic - este impropriu aici. În limba românã cuvântul restaurat este utilizat când e vorba de o clãdire, un tablou etc. – unele cacofonii trebuiau evitate pentru cã sunt supãrãtoare; – volumul lui Gabriel Garcia Marquez a apãrut în româneºte cu titlul „Un veac de singurãtate”. Autoarea noastrã neºtiind acest lucru, l-a tradus „100 de ani de solitudine”. Redactorul, dacã ar fi fost, ar fi trebuit sã corecteze; – nu filozoful naþional Bulã a spus „totul e bine când se terminã cu bine” ci Shakespeare care ºi-a intitulat o comedie „All’s well that ends well” (tot Redactorul, batã-l vina!). * Cartea Liviei Nemþeanu este un foarte frumos Jurnal de cãlãtorie – nu „serie de nuvele”– ºi nu cu personaje. Cu o documentaþie ºtiinþificã ce nu îngreuneazã deloc lectura. E antrenantã. O citeºti ºi cu interes ºi cu plãcere. ªi înveþi multe din ea. Te îmbogãþeºti spiritual. Aº fi dorit în final un comentariu, o concluzie mai substanþialã decât laconica propoziþie „aºa s-a terminat o cãlãtorie frumoasã”. Dar, dupã ce am închis volumul, putem repeta noi vorbele cronicarului: „cã nu este mai de folos zãbavã decât cititul cãrþilor”.

D

estine

L

iterare

POEZII
ÎN DRUM SPRE EGHIPET
Cum moþãia în drumul spre Eghipet, parcã lovit din cer, Bãtrânul Iosif scoase-un þipãt ‘’Marie, coroana... Coroana de la magi, de Împãrat, în graba mare am uitat!’’ Maria-ºi înnoptã icoana. Privea departelui departe... A ºovãire, lacrima prelinsã curgea din ochii ei senini durerea gândului nespus. Îl strânse-n braþe pe-Iisus ºi-L sãrutã pe frunte, exact pe locul unde va purta coroana Lui de spini.

ADAMICÃ
Când mângâi pãrul nopþii tale pare-mi-se cã simt fiorul primului Adam când mãrul prima datã-ºi înflorise întreaga lunã plinã. Când mângâi pãrul nopþii tale desfãcut, încã mai simt fiorul, pare-mi-se, al primului sãrut atât de-aproape de-nflorit! Oare de ce nu-l îndrãznise? Întreaga lunã plinã nu pentru ei pe crengi se spovedise? Adam îi mângâie doar pãrul; înfricoºaþi ca noi ispitei de luminã. Numai puþin era ºi amândoi ar fi-nflorit ca mãrul întreaga lunã plinã în primul lor sãrut.

Cugetãtorului doar umbra tainei du-i.

BIOGRAFIA TRESTIEI
Ce chestie! In vorba lui iscoditoare cicã aºi fi o trestie. De unde-o mai fi scos - ºi gânditoare?! Au nu te enerveazã pustia gloatã ce-nghite totul, fãrã sã socoatã, ºi-n jurul þestei hop! îþi arcuieºte-o razã. Eu-s haimanaua sfântã de maidan desculþ ºi cu genunchii zgrãbãlaþi. Eu? Fost-am gânditor ca policandrul de castan? Nici pe departe! Din altã parte se zice cã-s de baºtinã, pe unde luna ºi pãcatul se ceartã pentru zestrea lor de mlaºtinã. O-ho! O-ho! Copilãrie... Meleagul ce numai visul îl mai ºtie ºi trestia ce încã am rãmas. Din jocul cu arºice ºi briceag; Acesta-i omul, Blaise Pascal! Te plimbi prin orice

ORHIDEEA
- Tu cine eºti de vrei sã-mi dai povaþã de noroc? m-a întrebat spre searã orhideea ce încerca sã-ºi scrie cu primul ei boboc, poemul rar ºi ne-ndrãznit lumirilor vreodatã. - Sunt singurul care-am iubit ( mi-e martor cerul, dator la împrumut) cea mai frumoasã fatã, de la primul pânã la ultimul sãrut. ...ºi-apoi freamãtul meu a tãcut. Orhideea cu buze-ntredeschise, ca la primul sãrut, cu numele ei deja înflorise.

POGRIBANIA ÎMPÃMÂNTENIRII
Cugetãtorului doar umbra tainei du-i. El vulturul cu ciudã i-ar jumuli aripa sã-mi demonstreze cã-i din acelaºi neam cu gâsca ºi gãina. Contemporan cu vulturinul zbor al lui, zgârcit mi-ascund deopotrivã ºi-otrava slovei ºi lumina ce tereziei îi rãstoarnã clipa. Cugetãtorului eu taina nu i-o spun

DUMITRU ICHIM (CANADA)
71

ºi nici mãcar secretul ce-l adun prin împãmântenire. Au nu-s dator pãmântul sã-l duc iar în palma Lui? M-oi îmbrãca-n stihar de sãrbãtoare ce-o viaþã-ntreagã l-am þesut cu calm. Îi voi întoarce (poate) chipul Lui de psalm, ceva apoi ºi din asemãnare, dar niciodatã ce I-am fost propria Lui suflare.

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

dar nu am pod ºi nici lacrã, cã bobul nu-i bun pentru pântec. Seminþele mele sunt grãunþe de floare pentru alte apriluri de cântec. Stricaþi dughene, hambarele! Sãmânþa de floare o voi urca în cuvânt. Azi mi-a rodit soarele ºi-s mai bogat ca nime’. Sunt florilor ºi tatã ºi fiu de pãmânt ºi-oricãrei strãzi dau, fãrã împrumut, ca norilor, renaºteri de vãzduh. Doamne, când vei veni de Florii adã-Þi întreaga Treime, pe bunul Tãu Tatã ºi pe Sfântul Duh, cã astãzi mi-a rodit soarele ca niciodatã!

APOCATASTAZÃ
enciclopedie, dar neavând copilãrie n-ai meºterit vreodatã cu-n briceag din trestie sã-þi faci zbârnâitoare. Omul se frânge, dar nu cã-i fire gânditoare, ºi astfel trestie-i dã tâlcul, mult mai subþire, mai umil Omul se frânge când n-a fost copil! Iisus), nimic din pâine nu se aruncã’’. ªi au fãcut precum li s-a spus ºi au strâns - doldora coºãrcile pline, fiecare pescar câte una. ‘’Ce o sã facã, întrebã Ioan ca apele line, cu-atâtea coºuri de fãrmãturi?’’ Inflorise luna sporind întrebarea cu o petalã din nepãtruns. Dar Domnul nu I-a rãspuns. Se ruga pentru Micul Voievod ºi neamul lui de pãsãri flãmând prin pãduri. Doar privirea de copil dã pãpãdiei semuire împãrãþiei Tale. Desculþã ºi sãracã e poate singura ta pildã despre a doua înflorire. Cum trupul Tãu ne va cuprinde pe toþi în aceeaºi bisericã? Doar privirea de copil dã pãpãdiei semuire prin neînþeleasca pildã despre a doua înflorire îmbrãþiºarea sfericã.

APOCRIFÃ
Dupã ce-au mâncat din pâinile înmulþite, cele cinci mii sãturate ºi-au pierdut mulþumirea risipind-o prin sate. Au rãmas numai cei 12, copilul ºi Domnul. Iisus îºi aplecã urechea, apoi dând din cap I-a zâmbit copilului. Nici Scripturile, nici ucenicii nu ºtiu ce la ureche I-a ºoptit. ‘’Strângeþi în coºuri toate fãrmãturile, (dãdu poruncã 72

SIT TIBI LUX LEVIS
Þãrâna-i uºoarã? Pe inimã chiar ºi o mânã-i destulã. Asearã am vãzut pe îngerul tãu scriind cu-o libelulã în loc de condei: Sã-i fie lumina uºoarã! Apoi neºtiind cum aceasta se zboarã atinse cu-n vârf de aripã oftatul o parte din basmul de tei ºi-o parte din mine, cojit de þãrânã, luminã ce fuse a ei.

MI-A RODIT SOARELE
ªi mie mi-au rodit þarinile cari ni le rãsfaþã buzele zãrii cu ºoapta albastrã a mãrii. ªi mie mi-a rodit înserarea ca niciodatã sãmânþa otrãvii spre zodie sacrã,

DORUL DE FĂNUŞ sau DESPRE MICIMEA ÎNALTEI PORŢI
Un dor duios ºi adânc de Fãnuº mã macinã din când în când, devenind chiar mai puternic decât dorul de tinereþile noastre, fãcându-mã sã-l doresc oricum, numai sã-l simt alãturi: Fie-n momentele de sclipitoare genialitate când lamina ca nimeni altul aurul limbii române pânã la deplina lui valoare în carate, fie ºi-n sentimental-glumeþele noastre relaxãri de gen retro, adicã din epoca anterioarã manelelor cu mult metisaj de neamuri proaste, când el îºi permitea doar refrenul pursânge þigãnesc: „Ce ne facem noi þiganii Dacã vine americanii?!”... ªi iatã cã el rãspunde dorului acestuia ºi-mi revine dinainte din când în când parafrazându-se pe sine însuºi. În acest mod, mai zilele trecute, când cu ºedinþa CSAT pe care unii au pãrãsit-o iar alþii au îmbogãþit-o cu avioanele second-hand de la portughezi, m-am trezit cu el cântându-mi pe aceeaºi melodie nici mai mult nici mai puþin decât: „Mãi Barosso, barosaneee, Nu te da dã milioaneee!”... Da, îmi cânta, ºi se amuza ºi-mi arãta cu degetul spre strada Grigore Mora din vecinãtatea casei lui, unde ne-am nimerit la o recepþie a Doamnei Karen Fogg, cred cã prima ambasadoare (ºefã a Delegaþiei, cum se numea), a Comisiei Europene la Bucureºti. Se cinstea printre altele, dacã-mi aduc bine aminte, o finanþare europeanã pentru ridicarea culturii poporului român, pe banii aceºtia o echipã de la BBC venind sã-i înveþe pe dramaturgii ºi regizorii români cum se realizeazã „ Soap-Opera” – un fel de manea altoitã pe ceea ce este mai vulgar în telenovele. Experiment care, de fapt a ºi eºuat ne având, din fericire, succes la Teatrul Naþional Radiofonic ai cãrui ascultãtori români fuseserã cât de cât obiºnuiþi cu integrala Shakespeare. Cum eu fãcusem cândva o specializare la BBC, antamând apoi ºi unele coproducþii, aveam ceva cunoºtinþe printre celebrii realizatori de acolo, despre care am încercat sã discut cu membrii echipei venite sã „implementeze” generoasa finanþare europeanã. Dar aceºtia nu-i cunoºteau pe amicii mei de mare profesie, nu lucraserã cu ei, nu-i vãzuserã pentru cã, în afarã de faptul cã erau cam tinerei – adicã aºa, ca niºte veriºori, rude mai sãrace ai Doamnei Ambasador – nici nu lucrau direct la BBC, ci erau „o firmã partenerã” care doar oferea BBC-ului produse din acestea de Soap-Opera. Cum ar fi la noi o firmã cãpuºã de la Oltchim. Ne-am

D

estine

L

iterare

lãmurit atunci cã era vorba de o afacere de familie ºi cu toate cã finanþarea europeanã acordatã cu generozitate nouã, românilor, ca s-o încaseze conaþionalii ambasadoarei al cãrei Fanar se putea numi Soho; adicã cei care se prezentau cam ilicit „echipa BBC” avea multe zerouri, mi-am dat seama împreunã cu Fane cã nu pupãm noi nimic ºi ne-am retras într-un colþ unde - comanda lui englezeascã la barman: „doubledouble-double” - puteam beneficia de whisky fãrã conversaþia „colegilor” englezi. Pentru cã, mi-a spus Fãnuº înþelept: In vreme ce fondurile propriu-zise erau doar pentru ei, whisky-ul din cheltuielile de protocol nu mai mari de 2%, putea fi ºi pentru noi... Poate cã la degetul lui indicativ spre strada Grigore Mora unde, în lucrativa perioadã a tranziþiei fusese sediul Delegaþiei Comisiei Europene, eu nu mi-aº fi amintit tocmai acest amãnunt, când el îmi cânta parafraza cu „Barosso – barosane...”, ci mi-aº fi putut aminti altele... De exemplu cum, în locul Doamnei Fogg cu proverbialul ei ºofer, cam în perioada în care ºi alt ambasador venise în unisex cu soþia, a fost acreditat un subtil diplomat grec, în timpul misiunii de câþiva ani a cãruia, bãncile greceºti au înfiinþat cel puþin treizeci de filiale la noi, germinând tocmai acele instituþii bancare care, dupã ce ne-au stors prin transferarea de fonduri, în ultimii ani ne-au accentuat criza molipsindu-ne-o cu falimentul lor. Iar, când pe scaunul ocupat de acesta (vedeþi, nu zic „sofa” ca la Înalta Poartã) a venit din nou un cetãþean al Marii Britanii, vântul de la pupa s-a întors spre celebra afacere cu fregatele luate de la fier vechi cu preþ ca de noi. Dar vremurile acelea scuzabile ca „ tranziþie” au trecut, Înalta Poarta nu mai are beilic la noi, nici noi nu mai avem capuchehaie la ei, ci am cãpãtat scaun stabil la masa rotundã a marilor decizii... Stabil în mãsura, bine-nþeles, în care nu trag doi de el: Care sã se aºeze ºi care sã rãmânã pe de margine!... Deci, de bine de rãu, suntem la masa deciziilor, nu mai avem în cârcã un reprezentant european care, ocult, sã reprezinte ºi interesele tãrii lui metropolitane faþã de bugetul nostru colonial, aºa cã ne exprimãm liber opinia intrând direct în dezbatere... Numai cã, spre a intra în dezbatere, trebuie sã ceri cuvântul de la cel care prezideazã. ªi, cum „prezideazã”, ar putea rima cu „condiþioneazã”, iatã cã, întâmplãtor, cu totul întâmplãtor, aviaþia noastrã strategicã îºi reface viaþa ca într-o a doua cãsãtorie, cu aparatele rãmase vãdane de la armata portughezã. Armatã în care, fãrã sã ºtiu ce grad a avut, bine-nþeles cã ºi-a satisfãcut stagiul militar

CORNELIU LEU (ROMÂNIA)
73

Domnul Barosso, ca cetãþean loial al statului sãu... Stat cãruia, dupã cum se vede, îi este ºi acum la fel de loial. Din pricina aceasta, pesemne, cu dulcea amintire a melosului pur-sânge þigãnesc, rãspunzând dorului meu, în visul de as noapte Fãnuº îmi cânta: „Mãi Barosso, barosaneee, Nu te da dã milioanee, Cã eºti biºniþar ca noooiii ªi dai þepi cu euroi! Cã la noi procuratura Lui Bãsescu ne ia gura; Iar la voi, la PePeEeee, Român doar Bãsescu e! Pãi: „Ce ne fãceam noi þiganii De venea americanii”, Ne-ntrebam ºi noi ca proºtii Cã-i credeam pã ei de-ai noºtri! Dar venirã-europenii Fãcând caz cã-s de milenii; Însã s-au mânjit la labã, Iar Euro nu-i de treabã!

D

estine

L

iterare

Cã Euro avea rostu Ca sã facã jocu nostru, Jocul micilor patroni Pã care i-aþi dus cu Roni. Dar pe voi vã-nteresa Sã ne daþi nouã þeapa: Sã ne vindeþi second-handul Ca sã vã pãstraþi voi brandul! Si aºa mãi Barossaneee, Ai vândut la avioaneee, ªi lui Ponta ºi lui Bãse, Doar Lisabonei sã-i iese!... Mãi Baroasse, barossaneee, Nu te da dã milioane, Cã ne-ai vândut avioaneee, Da nu ne þine dã foameee! Dragul de Fãnuº!... Cred cã, într-un asemenea vis, el îmi cânta ca sã mã amuze, ajutându-mã sã ies din coºmarul acestei realitãþi europene.

MAI MULTĂ EUROPĂ SAU MAI MULTĂ INTEGRARE POLITICĂ?
Pun aceastã întrebare pentru cã, în înþelesul clasic, pe care Democraþia Creºtinã l-a susþinut întotdeauna iar Popularii europeni sunt convins cã n-au nici un motiv sã se dezicã, „Mai multã Europã” înseamnã mai multã democraþie, mai multã frãþie creºtinã, mai multã diversitate culturalã, mai profundã înþelegere a specificului naþional, mai mult pluralism politic parlamentarist ºi tot mai multe asemenea valori specifice bãtrânului nostru continent, nãscute pe el ºi bine confirmate în diacronia lui, pânã la a-i deveni patrimoniu spiritual. Iar aceastã convingere mã face sã sper cã urmaºii principalului partid care a oferit Europei moderne soluþii pentru a scãpa de extremisme ºi a depãºi escalada provocãrilor comuniste sau fasciste, nu au venit la Bucureºti spre a înghiþi lecþia de inculturã politicã a unui demagog aventurier, care a imprimat chiar partidului sãu trãsãtura evidentã de traseism ideologic. Pentru cã doar termenii politici învãþaþi la cursul seral PCR, pot crea confuzie între valorile pe care le-am enumerat drept patrimoniu spiritual ce poate fi dezvoltat prin acest concept de „Mai multã Europã” ºi ideea de „integrare politicã” avansatã de Bãsescu într-o servilã supralicitare a dezideratelor pe care „europenii mai vechi” le formuleazã realist ºi pragmatic. Pentru cã „Mai multã Europã” înseamnã mai multã producþie Europeanã prin integrare, înseamnã mai multã bunãstare din PIB prin aliniere, înseamnã mai bune rezultate financiare prin respect ºi egalitate în tranzacþii, înseamnã mai mult echilibru social prin liberalizarea pieþii muncii ºi multe alte avantaje ale unei asocieri care, sã nu uitãm, îºi are rãdãcinile în Piaþa Comunã a Oþelului ºi Cãrbunelui, deci, o pragmaticã a politicilor economice integrate. ªi nu o „integrare politicã”, adicã o aliniere servilã ca la Internaþionalele comuniste, pentru a asigura dominaþia uneia dintre doctrine în defavoarea altora. Poate cã unii buni creºtini, conform zicalei cu „de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere”, îi vor scuza infantilismul amestecãrii termenilor ºi incultura politicã. Eu, însã suspectez cã aceastã supralicitare, aceastã plusare cu promisiuni de integrare la care cultura democraticã pluralistã nu se poate gândi, vine din slugãrnicie. Slugãrnicia fanariotului respins de popor ºi de divan, al cãrui unic sprijin sunt vizirii de la Poartã. Iar atunci când, chiar vizirii cinstiþi care, tradiþional, aºteaptã o pungã, se minuneazã cã primesc trei, sprijinul represiv e mai puternic ºi, la o nouã rãscoalã împotriva fanariotului, trimit un bei mai mare, cu steag cu mai multe tuiuri, care sã-l apere de nemulþumirea popularã. Aºa a fãcut ºi omul nostru care ºi-a pus ochelari cu rame de intelectual pentru ca sã descifreze intenþii pãguboase, în sloganul de bun simþ al unui congres. Slogan normal care, prin „Mai multã Europã” propune mai multã coeziune între statele bãtrânului continent, mai multã într-ajutorare în afirmarea valorilor proprii, mai multã atenþie ºi respect între toate þãrile ei, mai multã asistenþã ºi cooperare între organismele sociale ale popoarelor respective ºi mai mare extindere a valorilor morale nãscute în acest creuzet. Dar nicidecum o aliniere politicã amintind de partidul unic la care a ucenicit sub semnul „mãreþei uniuni sovietice”, conferind Europei pluraliste perspectiva „integrãrii politice” a statelor ei, într-unul al „politicilor globale”, ceea ce presupune renunþarea la guvernarea statalã, pentru o centralizatã guvernare europeanã care rezolvã problemele „de pe plan intern european”. Or, politicile europene de pânã acum, care au ridicat întotdeauna steagul descentralizãrii ºi au luptat pentru promovarea democraþiei locale definind foarte precis ºi fãrã posibilitate de interpretare 74

defavorizantã termenul de „subsidiaritate”, conferã sloganului „Mai multã Europã” aceste sensuri ºi nicidecum altele. El înseamnã „Mai multã descentralizare”, „Mai multã democraþie localã, regionalã ºi interstatalã”, „Cât mai multe probleme rezolvate în interiorul democratic al comunitãþilor locale sau zonale, al naþiunilor ºi populaþiilor dupã caracteristicile lor, dar cât mai puþine delegate prin subsidiaritate guvernelor care, la rândul lor, tot prin justificatã ºi echilibratã subsidiaritate, transferã unele atribuþii organismelor continentale. Aceasta este singura formã democraticã de a înþelege imperativele globalizãrii, care se referã în primul rând la piaþa economicã ºi la progresul tehnic, dar nu la tendinþele finaciar-monopoliste de altã naturã, care ar vrea sã impunã omenirii acea politicã globalã favorabilã doar intereselor lor, ºi nu ale omenirii în diversitatea ei. Aºa cã, în cadrul unui congres internaþional de Partid Popular, menit prin doctrinã sã serveascã dezvoltarea popularã ºi s-o apere de tendinþele monopoliste ale unei oligarhii interesate a deþine puterea globalã, sã vii ca preºedinte de stat, ºi sã-þi exprimi dorinþa dizolvãrii acestuia într-unul al politicilor globale, este cel puþin straniu, dacã nu de-a dreptul duºmãnos. Iar, dacã scormoneºti freudian la rãdãcinile unei asemenea dorinþe dizolvante pe fondul psihologic al unui sfârºit de mandat ºi catastrofal ca popularitate ºi categoric în privinþa obligaþiei de a nu mai candida, îþi dai seama, vorba Poetului cã „organele-s sfãrmate ºi maestrul e nebun”. Adicã setea lui de a conduce, de a fi jucãtor, guvernator, dictator, etc. îl fac sã doreascã sã distrugã statul mai înainte ca el sã nu mai poatã sã îl conducã. Sper ca luciditatea politicã a acelor participanþi la acest Congres care cred în valorile Democraþiei Creºtine mai mult decât în cotizaþia prin care PDL a fost primit în PPE, sã-ºi fi dat seama de aceastã catastrofã naþionalã pentru care ºi-a dovedit disponibilitatea producerii vorbitorul când, în discursul sãu (notaþi bine: citit ºi nu improvizat, elaborat ºi printat ca atare pentru lecturã ºi nu expus liber într-o inspiraþie de moment) ºi-a permis sã dezvolte teza unui „stat al politicilor globale” prin care statul naþional pentru a cãrui Constituþie el este garantul sã se anihileze. Sã disparã pe principiul „dupã mine potopul!”, dacã nu mai rãu ºi mai mârºav conform condiþiei sale morale: „Nu mã mai alegeþi voi, dar nici pe altul nu vã las sã mai alegeþi! Þara asta dispare odatã cu mine! Uite-aºa vã dau pe mâna europenilor, cã nu degeaba i-am adus aici!” Dar, fiind normal ca orice formaþiune politicã sã se doreascã puternicã, posibil ca Popularii Europeni sã plece astfel flataþi din Bucureºtiul unde s-a plusat la miza lor, prin dorinþa fierbinte de federalizare europeanã care a fãcut din glasul preºedintelui þãrii un fel de ison þinut visurilor lui Laszlo Tokes. Dar, când vor ajunge cu gândul la electoratul lor, din þãrile lor, ei îºi vor da seama cã s-a plusat ca în acele jocuri trucate de poker, când arunci cãrþile ca sã laºi potul unuia care ºtie cã astfel e mituit: Ei au venit cu normale gânduri realiste, iar Bãsescu le devanseazã planurile întãrindu-ºi o viitoare poziþie când, antipopular la el acasã fiind, va primi sprijinul popularilor care-l cred de-ai lor. Asta îmi aminteºte de o situaþie de acum peste douãzeci de ani când, în faþa reacþiilor care-l negau, Patriarhul Teoctist s-a retras din scaun la Mãnãstirea Sinaia ºi, temându-se de populaþia care i-ar fi acuzat colaboraþionismul, n-a dat atenþie intereselor mai restrânse ale sinodalilor care-l chemau înapoi. N-a dat atenþie, pânã când n-a primit ºi asigurarea cã fratele sãu de la Moskova ºi alþi ierarhi înscãunaþi ca ºi el sub guvernãri comuniste îi susþin pe plan internaþional revenirea ce nu prea era doritã pe plan naþional. Cum erau sã nu i-o susþinã?!... Fiindcã altfel, ar fi trebuit ºi aceia sã facã gestul sãu înþelept prin care pleca sã se pocãiascã. Traseistul nostru ideologic, însã, nu a învãþat nimic, nici ca doctrinã Democrat-Creºtinã, nici mãcar ca înþelepciune prin care, Patriarhul ce i-a rostit rugãciunea de instalare, a avut buna intenþie de a se retrage. El pluseazã în speranþa ca fraþii europeni care i-ar aprecia gestul, vor mai avea prilej sã-l susþinã împotriva propriilor sãi alegãtori. N-a fost atent nici mãcar la formularea prietenei sale Angela, care a urcat la tribunã cu sânii strânºi în taiorul mov, ca sã ne spunã cã: „...mulþi preºedinþi de þãri din Europa Centralã ºi de Est au o gândire futuristã”! Eu am fost atent; dar tot nu mi-am dat seama dacã a fost vorba de viitorologie, sau de vorba românului: „a face politicã la futu-i mã-sa”.

D

estine

L

iterare

MAI MULTĂ EUROPĂ SAU MAI MULTĂ DEFULARE DE FOST PREŞEDINTE JUCĂTOR?
Afirmam pe propria-mi rãspundere în articolul trecut cã: omul nostru ºi-a pus ochelari cu rame de intelectual pentru ca sã descifreze intenþii pãguboase în sloganul de bun simþ al Congresului PPE. Slogan normal care, prin „Mai multã Europã” propune mai multã coeziune între statele bãtrânului continent, mai multã într-ajutorare în afirmarea valorilor proprii, mai multã atenþie ºi respect între toate þãrile ei, mai multã asistenþã ºi cooperare între organismele sociale ale popoarelor respective ºi mai mare extindere a valorilor morale nãscute în acest creuzet unic al culturii Europene. S-ar putea enumera încã multe semnificaþii în aceastã dorinþã legitimã de a cuprinde toate þãrile determinate geografic la apartenenþa europeanã fãcând, acolo unde este nevoie, sã se renascã sau sã se consolideze determinarea conceptualã ºi spiritualã a apartenenþei la cultura europeanã. Dar, într-o asemenea enumerare de semnificaþii, nu poate fi nicidecum vorba de o aliniere politicã amintind de partidul unic de la care provenea ºi obligaþia de devotament faþã de „mãreaþa uniune a republicilor socialiste sovietice”, în jurul federaþiei cãreia, „lagãrul pãcii ºi al socialismului victorios” integra politic alte state la modul totalitar. Iar descifrarea - sau, mai bine zis, interpretarea pãguboasã datã sloganului de cãtre preºedintele þãrii gazdã - este aceea cã, fie din inculturã în materie de politologie democraticã, fie din cultura politicã de la învãþãmântul seral PCR
75

cu care erau instrumentaþi marinarii lãsaþi sã navigheze în ape strãine ca oameni de încredere ai regimului, contribuþia lui constã în a vorbi ºi de federaþie ºi de integrare politicã. Cu federaþia e mai simplu fiindcã ºi pe vremea aceea trãdãtorii de þarã propuneau sã devenim al ºaisprezecilea sau al ºaptesprezecilea stat sovietic, dar ºi pe vremea de astãzi discursurile lui Tokes viseazã ºi vizeazã aºa ceva. Integrarea politicã, însã, e mult mai dubioasã, fiindcã ea începea cu o Internaþionalã Comunistã care numea cadrele-curele de transmisie, se concretiza cu existenþa partidului unic în fiecare þarã care se pregãtea de aºa ceva, apoi continua cu o concentrare a deciziei la Moscova ºi ajungea la exterminarea celor care s-ar fi împotrivit conceptului. Fiind cu totul altceva, despre integrarea europeanã ca act politic se putea vorbi doar în perioada tranziþiei de la comunismul totalitar la democratismul parlamentar al Statului de Drept, adicã a tranziþiei unei þãri din „ lagãrul” în care o încercuise leninismul, stalinismul ºi brejnevismul, la libertatea între naþiunile libere ale lumii. Or, în mãsura în care aspectele morale ale existenþei nu-i intereseazã pe politicieni, problemele astea s-au rezolvat. Mai mare integrare politicã poate exista doar în calculele grupului Bilderberg, nicidecum în programul unui Partid Popular. Ba, chiar mai mult decât atât: A singurului partid care, chiar dacã o are acum printre vicepreºedinþi ºi pe Doamna Boagiu, se defineºte ca „European”. Ceea ce, de ce n-am spune-o?! Înseamnã, mai ales „nu asiatic” în mãsura în care Europa este cea care a formulat ºi a pus în practicã conceptul de democraþie, apoi l-a perfecþionat cu cel de parlamentarism, cu cel de vot universal etc., etc., pânã la cel de Democraþie Creºtinã. Înseamnã, în acelaºi timp ºi „nu american”, pentru cã pluripartidismul mergând pânã la recunoaºterea electoralã a celor mai mici formaþii ºi a tuturor esenþelor de reprezentativitate prin societatea civilã caracterizeazã un eºichier politic de specific european. În acest context, a merge dupã mintea lui Bãsescu la o intensificare a integrãrii politice, nu poate însemna altceva decât tendinþele lui vãdite de a avea un Big Brother european, el fiind fericit cu cât puterea acestuia e mai „globalizatã” ºi cu cât îi dã mai mult curaj sã gãseascã în Instituþiile ºi Serviciile Statului de Drept elementele cu care sã-ºi asigure cât de cât un aparat de represiune ºi anihilare a adversarilor, ca pe vremuri. Doar cu o asemenea mentalitate el poate veni sã confere Europei pluraliste perspectiva „integrãrii politice” a statelor ei, într-unul al „politicilor globale”, ceea ce presupune renunþarea la guvernarea statalã, pentru o centralizatã guvernare europeanã care rezolvã toate problemele „de pe plan intern european”. Or, politicile europene de pânã acum, care au ridicat întotdeauna steagul descentralizãrii ºi au luptat pentru promovarea democraþiei locale definind foarte precis ºi fãrã posibilitate de interpretare defavorizantã termenul de „subsidiaritate”, conferã sloganului „Mai multã Europã” aceste sensuri ºi nicidecum altele. El înseamnã „Mai multã descentralizare”; „Mai multã democraþie localã, regionalã ºi interstatalã”; „Cât mai multe probleme rezolvate în interiorul democratic al comunitãþilor locale sau zonale, al naþiunilor ºi populaþiilor dupã caracteristicile lor, dar cât mai puþine delegate prin subsidiaritate guvernelor care, la rândul lor, tot prin justificatã ºi echilibratã subsidiaritate, transferã unele atribuþii organismelor continentale”. Aceasta este singura formã democraticã de a înþelege imperativele globalizãrii, care se referã în primul rând la piaþa economicã ºi la progresul tehnic, dar nu la tendinþele finaciar-monopoliste de altã naturã, care ar vrea sã impunã lumii noastre acea politicã globalã favorabilã doar intereselor lor, ºi nu ale omenirii în diversitatea ei. Aºa cã, în cadrul unui congres internaþional de Partid Popular, menit prin doctrinã sã serveascã dezvoltarea popularã ºi s-o apere de tendinþele monopoliste ale unei oligarhii interesate a deþine puterea globalã, sã vii ca preºedinte de stat ºi, abandonându-i interesele evidente, sã-þi exprimi dorinþa dizolvãrii acestuia într-unul al politicilor globale, este cel puþin straniu, dacã nu de-a dreptul duºmãnos. Fiindcã, în ultimã instanþã, e vorba de a atrage o altã putere sã-þi acapareze propria ta independenþã. Iar, dacã scormoneºti freudian la rãdãcinile unei asemenea dorinþe dizolvante, pe fondul psihologic al unui sfârºit de mandat catastrofal ca popularitate ºi categoric în privinþa obligaþiei de a nu mai candida, îþi dai seama, vorba Poetului cã „organele-s sfãrmate ºi maestrul e nebun”. Adicã setea lui de a conduce, de a fi jucãtor, guvernator, dictator, etc. îl fac sã doreascã sã distrugã statul mai înainte ca el sã nu mai poatã sã îl conducã. Sper ca luciditatea politicã a Congresului sau, mãcar a acelor participanþi care cred în valorile Democraþiei Creºtine mai mult decât în cotizaþia prin care PDL a fost primit în PPE, sã-ºi fi dat seama de o asemenea catastrofã naþionalã pentru care vorbitorul ºi-a dovedit disponibilitatea producerii. A demonstrat-o din plin când, în discursul sãu (notaþi bine: citit ºi nu improvizat, elaborat ºi tipãrit ca atare pentru lecturã ºi nu expus liber într-o inspiraþie de moment) ºi-a permis sã dezvolte teza unui „stat al politicilor globale” prin care statul naþional, cel pentru a cãrui Constituþie el este astãzi garantul, sã se anihileze. Sã disparã pe principiul „dupã mine potopul!”, dacã nu mai rãu ºi mai mârºav conform condiþiei morale în care a decãzut preºedinte: „Nu mã mai alegeþi voi, dar nici pe altul nu vã las sã mai alegeþi! Þara asta dispare o datã cu mine! Uite-aºa vã dau pe mâna europenilor, cã nu degeaba i-am adus aici!”... Sper cã vor observa ºi se vor ruga împreunã cu noi: Sã ne fereascã Dumnezeu de aºa ceva! Sper ºi spre binele nostru, dar ºi spre binele lor. Pentru cã, dacã noi ne-am convins de mult în ce râpã ne duce ãsta, ei trebuie sã-ºi dea seama acum cã, dacãl iau în serios cât de cât, se duce dracului de râpã toatã doctrina Democrat Creºtinã. Iar o doctrinã decãzutã, nu mai poate fi vândutã nici mãcar la fier vechi; cum vinzi o flotã, ca în cazul lui, sau cum pierzi o industrie naþionalã, ca în cazul nostru!
76

D

estine

L

iterare

MAI MULTĂ EUROPĂ DE DREAPTĂ SAU DE STRÂMBĂ CREDINŢĂ?

D

estine

L

iterare

Faptul cã Popularii Europeni s-au gândit sã-ºi desfãºoare Congresul la Bucureºti, e o cinste pentru oraº ºi pentru þarã. Cel cã ºi-au luat în serios partizanii conjuncturali de aici considerând cã asemenea specimene politicianiste le-ar putea fi într-adevãr confraþi de doctrinã, este însã o dovadã a crizei doctrinare prin care trece Democraþia Creºtinã din Europa, acceptând eticheta în locul politicilor reale. Voi explica aceasta într-un mod mai „neortodox”, prin rãspunsul pe care l-am dat unui vechi prieten politolog, istoric de referinþã al miºcãrii Democrat Creºtine de la care am învãþat sã aprofundez valorile europene ale doctrinei încã din anii secolului trecut. Pe care, interesându-l ºi urmãrirea Congresului ºi ce am scris eu în legãturã cu aºa ziºii „democrat-creºtini” din România, l-au intrigat apropierile nefireºti pe care le fãceam. „Creezi un triunghi bizar între preºedintele þãrii voastre, Doamna Merkel ºi Patriarhul Teoctist care este de mai multã vreme decedat” – îmi imputã el, pentru ca eu sã-i rãspund mai bizar cã „... ºi Republica Democratã Germanã ºi Republica Socialistã România sunt de multã vreme decedate, dar la fel cum ierarhii cu dosare de la arhivele securitãþii amintesc de Teoctist, Merkel aminteºte de RDG, iar Bãsescu de RSR; ºi nu prin amintirile cele mai frumoase, ci tot prin trãdarea cãii drepte”. Rãspunsul fiind ºi cinic ºi criptic, a trebuit în continuare sã mã explic, aºa cum fac ºi aici: Ultima manifestare de voinþã naþionalã slujitã cu credinþã de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române înainte de a suferi îngenuncherea bolºevicã ºi filorusã, a fost în sesiunea din decembrie 1946 ale cãrei dezbateri ºi hotãrâri s-au publicat în numãrul pe primul trimestru 1947 al oficiosului „Biserica Ortodoxã Românã”. Este vorba de decãderea din treapta de arhimandrit a lui Teoctist Arãpaºu, „care s-a asociat cu arhiereul-vicar Justinian Marina, prelat perceput de asemenea ca procomunist, care-ºi submina superiorul, mitropolitul Irineu Mihãlcescu al Moldovei” - dupã cum scrie Eugen Miron in ziarul „Criºana”. Aceastã retrogradare fiind o avertizare împotriva oamenilor impuºi de regim, devenea evidentã ºi pentru Justinian Marina, forþat adus vicar la Iaºi, ca eparhia cea mai apropiatã de sovietele în a cãror federaþie ar fi trebuit sã intrãm renunþând la doctrina Bisericii noastre Naþionale. Astfel, procesul verbal al acelui Sinod conþine mult mai multe date care configureazã un grup de rezistenþã al Ierarhilor Sinodali împotriva decapitãrii autocefaliei Bisericii noastre, dupã cum aratã un alt document al vremii: „Marþi 4 februarie: ...Justinian se autoizoleazã de cler. Clerul afirmã cã acþiunea politicã a lui Justinian a fost un act de bruscheþe... Marþi, 30 septembrie 1947: La Mitropolie, se afirmã cã plecarea Patriarhului Nicodim din scaun - prin demisie sau deces - va avea ca efect desfiinþarea Patriarhatului, revenindu-se la Mitropolit primat, ca-n trecut, post pe care urmeazã sã-l ocupe arhiereul Justinian Marina. Mitropolia aceasta ar urma sã intre sub jurisdicþia Patriarhului de Moscova....” (ARHIVELE NAÞIONALE ALE ROMÂNIEI: DUDU VELICU – „BISERICA ORTODOXà ÎN PERIOADA SOVIETIZÃRII ROMÂNIEI” ÎNSEMNÃRI ZILNICE - I. 1945-1947). Binecuvântat de rãposatul Teoctist la instalarea ca Preºedinte al românilor, nu ºtiu prin ce fel de duh, Bãsescu preia trãdarea faþã de „autocefalie” ca doctrinã ºi credinþã, fie cã-i vorba de realitate statalã sau religioasã, ºi, pentru a face plãcere celor ce-l susþin, dã tonul propunerilor federative pe care alþii le exprimã mai timid ºi mai cu jenã ca sã nu li se vadã interesele oculte de monopol financiar, demonstrând prin vehemenþã cã e gând la gând cu colegul sãu de tribunã Tokes. Tot aºa cum a fost gând la gând cu colegul sãu de provenienþã bolºevicã Voronin care, fãrã influenþele lui, nu ar fi cãpãtat un al doilea mandat. Întrebat mai târziu cum a putut sã trãdeze interesele fraþilor noºtri Basarabeni, Bãsescu a declarat limpede cã a fost o cerinþã venitã de la un for al Uniunii Europene, dar nu a spus prin ce persoanã. Pentru cã aº vrea ºi eu sã ºtiu un nume de comisar sau de parlamentar european, care îndeamnã un preºedinte de þarã europeanã sã susþinã un partid care se numeºte „al comuniºtilor”, adicã al celor de care continentul nostru se dezice categoric. Iar acesta se supune ordinului internaþional, ca ºi cum ar fi preºedinte al rãposatei RSR sau RPR!... ªi, uite-aºa ajungem în colþul celãlalt al triunghiului, la rãposata RDG din care provine Doamna Merkel. Nu am documente cu ce nãravuri deprinse in tinereþe se rãsfaþã dumneaei astãzi, cum avem despre securismul ºi turnãtoriile vaporene în care s-a scãldat al nostru; nici nu-i pretind sã simtã, cum simþim noi cã acest om îºi vinde þara pentru sprijinul din strãinãtate. Dar faptul cã ea nu vede nici un rãu în modul evident cum acesta ºi-a consumat legislaturile ca sã refacã sistemul de spionare represivã prin care se poate exercita o anumitã dictaturã politicã, faptul cã nu remarcã lipsa oricãrei legãturi doctrinare cu cei pe care ºi-i considerã Familia Popularã din România, faptul cã nu gãsesc în discursul ei, înafara prioritãþilor capitalului german din sistemul „Euro uber alles”, nici o urmã din doctrina la care a contribuit Adenauer, mã pune pe gânduri. Asta este legãtura în triunghi pe care o fac între rãposatul patriarh care, în compromis cu „strâmbarea ortodoxiei”, dacã ne putem exprima astfel, a supravieþuit judecãtorilor sãi ce susþineau doctrina Bisericii Strãmoºeºti; între el, rãposatul întru Domnul, ºi cei doi porumbei în viaþã, prin care supravieþuiesc nãravuri din internaþionalismul demagogico-poliþienesc al rãposatelor întru satana RSR ºi RDG. ªi mã tem, pentru înaltul spirit european pe care ar trebui sã-l aibã un Partid Popular European, ca amintirea banchetului de la „Caru cu Bere” sã nu însemne începutul trãdãrii doctrinei Creºtin-Democrate care ºi-a afirmat întotdeauna misiunea popularã de a ajuta continentul sã depãºeascã totalitarismele. Deoarece, dacã istoriceºte a reuºit cu fascismul ºi comunismul, nici monopolismului financiar contemporan nu trebuie sã-i permitã sã agreseze ºi sã altereze principiului pluralist al marilor diversitãþi care se respectã in democraþie, sufocându-le prin ceea ce afonii marºului de libertate al omenirii cântã în struna infectului termen de „globalizare politicã” susþinut de discursul bãsescian. Cam atât pot explica printr-o privire ce depãºeºte o jumãtate de veac din istoria României, care poate afirma cã a simþit în mod repetat, chiar avant la lettre, ceea ce denumim astãzi prin conceptul de „Big Brother” cu tot cu cozile lui de topor. Dar o spun cu precizarea cã un simplu concept, oricât ar fi el susþinut de puternicii lumii, nu poate înlocui o doctrinã; dar o poate strâmba, adicã o poate face sã nu mai fie „orto-doxã”. Aºa cum ne-am dori sã nu se întâmple cu Democraþia Creºtinã. 77

D

estine

L

iterare

DEMOCRAŢIA CREŞTINĂ CA GARANT EUROPEAN?
Vorbind despre aspiraþiile tradiþiei noastre adânc europene, sugerez a se þine seama de faptul cã, pânã ºi filorusismul celor care l-au continuat pe Cantemir, era o aplecare cãtre marele europenism de la Sankt Petersburg, cu nobilimea palatelor venind dinspre Versailles sau barocul Elisabetan ºi ºtiinþele confirmate prin Academia de la Berlin; nicidecum cãtre asiatismul respirat între zidurile Kremlinului. E vorba de aspiraþii consecvent pãstrate în suflet, care s-au direcþionat mereu spre vestul ce însemna democraþie, ajungând pentru noi pânã la perpetua speranþã cu „vin americanii”. Din acest motiv, marele semn de întrebare pe care îl pun prin titlul de mai sus, pe mãsurã ce privesc „pozele de familie” ale summiturilor europene aºteptând sã se înalþe din ele, aºa cum se înãlþa odatã,intransigentã ºi neconcesivã faþã de destinul þãrii sale, statura lui De Gaulle; cum se contura, marcatã de rãspunderea pentru viitorul þãrii sale rãspunzãtoare de fanatismele trecutului, convingãtoarea figurã a lui Adenauer; cum convingea strategic trabucul lui Churchill învãluindu-ne-n certitudinile de dialog rezultat din propriul parlamentarism cu care Albionul îºi avansa în omenire politicile pragmatice. ªi cum, pe lângã ei, se afirma generaþia venind din rezistenþa a cãrei solidaritate în scop salvator internaþional o îndreptase dupã rãzboi spre o doctrinã în care se regãseau cele mai diverse forme de opinie publicã, indiferent de modul cum le periclitase conflagraþia. Privind conclavul politicienilor europeni de azi, aºtept un semn prin care - dintre priceperile procedurale cu care ei îºi drãmuiesc avantajele încât sã fie ceva ºi pentru neofiþi ca noi - va izbucni o idee politicã majorã care sã poatã da certitudini unor populaþii debusolate ºi de propriul lor trecut ºi de criza comunã. O idee care sã distrugã complexele de adaptare dând un þel de reconstrucþie socialã, în aºa fel încât omul sã vrea creaþie productivã, nu ajutor; sã vrea iniþiativã,nu subzistenþã ºi consumerism. Iar aceasta, s-ar putea baza în actualitate printr-o reciprocitate de apreciere ºi înþelegere care nu numai sã facã uitatã tâmpenia cu ”douã viteze” ci sã ºi þinã treazã înþelepciunea lui De Gaullle care nu voia nimic suprastatal în afarã de sentimentul patriei tale. Aºtept de la aceastã pozã de familie în care, prioritarã, încã este democraþia-creºtinã, o asemenea idee politicã încât sã merite numele unui bulevard Schuman aici, unde eram cândva catalogaþi drept Belgia Orientului. Nu neg încercãrile fãcute pânã în prezent, dar nici micimea rezultatelor lor, mai ales privind România. Pentru cã, studiind fenomenul politic al ultimelor decenii, nu s-ar putea spune cã în interiorul democraþiei-creºtine nu au avut loc eforturi de perfecþionare. Cu cea mai frumoasã intenþie: Cea de a gãsi, printr-o asemenea doctrinã care s-a dovedit a avea trãsãturi foarte populare, cãi de solidaritate naþionalã sau chiar internaþionalã, cum au fost cândva cele ale coagulãrii Rezistenþei din occidentul european în timpul celui de al doilea rãzboi mondial, din care au decurs apoi ºi raþionamentele de solidaritate aºezate la temelia Comunitãþii Europene cu toate aspectele ei. Adicã a gãsi cãile de solidaritate interumanã de astãzi, care sã garanteze prin ele celelalte cãi: Cele de conlucrare interstatalã printr-o consecventã colaborare interguvernamentalã, pe bazã de absolutã egalitate ºi total ostilã organismelor care se vor supranaþionale. Putem spune ºi cã, pe planul cercetãrii filosofice independente a unor grupuri personaliste, prin cãutarea elementelor de filosofie personalistã în tradiþia altor zone ale lumii ºi a altor religii, s-au fãcut paºi teoretici spre gãsirea elementelor comune de respect între persoane ºi de universalizare a concepþiei primordialitãþii existenþei ºi afirmãrii persoanei umane ca scop, toate celelalte trãsãturi ale lumii devenind mijloace întru realizarea acestui scop. La fel cum ºi pe planul politic al unor formaþiuni largi, funcþionând în reþea democraticã internaþionalã, cum sunt partidele creºtin democrate din diverse þãri, cu institutele lor respective de studii politice, iarãºi s-au fãcut progrese pentru definirea unui caracter popular cât mai larg al politicilor bazate pe doctrine creºtin-democrate, cu adaptarea lor la cât mai multe caracteristici naþionale, zonale, tradiþionale sau religioase. Cãutând în asemenea tradiþii elemente de aspiraþie popularã, s-a cãutat extinderea unei miºcãri echilibrate, de centru, de eliminare a extremismelor ºi fundamentalismelor în politicile din diverse þãri. Iar o asemenea dorinþã de lãrgire, de neîngrãdire cu nimic a caracterului popular prioritar pe care o asemenea politicã o poate avea în oricare dintre zonele lumii ca ºi la oricare dintre cetãþenii unei þãri, s-a concretizat chiar în schimbarea denumirii, partidele respective devenind Partide Populare. Partidul Popularilor Europeni ºi-a jucat astfel rolul sãu în emanciparea democraticã a statelor continentului ºi integrarea lor pânã la numãrul de astãzi. Ceea ce este cea mai mare realizare cu care am intrat în acest nou mileniu, pentru noi, care vreme de o jumãtate de secol am bâjbâit dupã aspiraþiile tradiþiei noastre adânc europene. ªi, poate din acest motiv, dintr-o dorinþã sincerã de „adevãratã integrare”,cum am spus mai sus, cu convingerea necesitãþii de reciprocitate în fapta ei de vieþuire comunitarã, apar ºi rezervele sau nemulþumirile noastre faþã de unele aspecte, poate pragmatice, care n-au mai produs în democraþia-creºtinã nici lideri nici idei de mare fervoare democraticã. Aºa cum am început aceste rânduri, aº îndrãzni sã spun pe propria-mi rãspundere cã - de la un Adenauer încurajat de Churchill ºi De Gasperi întru ideea de colaborare interguvernamentalã europeanã ºi echilibrat de reþinerile lui De
78

Gaulle cu vigilenþa patrioticã de a nu se ajunge la organisme suprastatale, apoi de la figurile unor Schuman, Moro, Fanfani, Pottering, Santer, Tindemans ºi în bunã parte Helmut Kohl, liderii europeni s-au tehnicizat ignorând aspectul politic propriu zis. Astfel, cei de mai sus au fost ultimii lideri atenþi prioritar la semnificaþiile pe care o doctrinã neoconservatoare le poate conferi tradiþiilor morale ºi umaniste pe care se întemeia Comunitatea Europeanã. ªi mã tem cã scandalul financiar cu care ºi-a încheiat cariera Kohl, a pus amprenta pe preocupãrile arghirofile ale guvernãrilor statelor europene ºi a preocupãrilor de drept comercial ºi financiar a multor lideri creºtin-democraþi, care au devenit tehnocraþii pragmatismului sec, desprinzându-se de fervoarea actului politic care aducea sau chiar producea un entuziasm al dorinþelor democratice. Aºa cum avea harisma sã producã ºi social-democratul Willy Brandt, cu toate cã doctrina sa nu fusese la început prea entuziasmatã de ideea unitãþii europene. Cu tot regretul, am impresia cã astãzi s-a trecut la statutul unor practicanþi pragmatici ai democraþiei creºtine care, pot asigurã cu priceperea sau specializarea lor ºi cu experienþa þãrilor lor echilibrul eºichierului; dar fãrã a aduce suflul unei filosofii politice cum a fost cel prin care aceste partide ºi-au cucerit la vremea respectivã marele lor electorat. ªi, declar pe cuvânt de onoare cã aº gãsi chiar o scuzã acestei birocratizãri a funcþionãrii în fruntea Uniunii Europene, recunoscând cã nu toate etapele politice produc personalitãþi atrãgãtoare sau fascinante, dar fiecare etapã politicã are nevoie de tehnocraþii ei pe care trebuie sã-i respectãm ca atare ºi sã le fim recunoscãtori pentru rezolvarea problemelor terre-a-terre, asigurând o administraþie coerentã pe linia elementelor tehnice de funcþionare. Aº gãsi chiar prilej de satisfacþie în aceste merite cotidiene cu care liderii de astãzi se încarcã cinstit, funcþionãreºte, fãcând sã se respecte ºi sã se precizeze mai bine normele existenþei comunitare pe bãtrânul nostru continent!... Nu mã deranjeazã nici mãcar cã asta coboarã în rutinã, dacã e vorba de o rutinã bunã, benignã... Mã reþine numai ºi numai durerea cã Popularii Europeni nu au avut tãria, sau prezenþa de spirit spre a împiedica mistificarea conceptului de democraþie-creºtinã în România. Nu au avut nici perseverenþa de a acorda atenþia cuvenitã unei societãþi ca a noastre, foarte deschisã democraþiei creºtine. ªi, în nici un caz, nu au avut inteligenþa de a înþelege mãruntul amãnunt cã românii ar putea dezvolta aceastã politicã de centru, dacã ar fi stimulaþi cu bunãcredinþã. Din acest punct de vedere sunt demni de rezerve din partea noastrã, la fel cum avem rezerve faþã de traseiºtii politici; sunt de suspectat, ca orice om care abandoneazã o doctrinã. Chiar dacã nu s-au comportat chiar aºa, adicã n-au fost ei traseiºtii, ci s-au complãcut ca punct de atracþie pentru traseiºti. Aºadar, nu fiindcã au înghiþit hapul cu multe declaraþii formale, fãrã sã le pese de demagogie; ci pentru cã nu a fost nimeni atent la asemenea pericole care poate cã marcheazã elemente de integrare formalã ºi în alte þãri din categoria noastrã. Prin asta, conducând doctrina creºtin democratã în derizoriu, aºa cum se întâmplã la noi.

D

estine

L

iterare

(va urma)

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

79

D

estine

L

iterare

«Nelligan et Eminesco»
Propos (roum.« Convorbiri ») littéraires » et mentor du poète Eminesco ; son parrain littéraire ; son promoteur et, en fin de comptes, son éditeur : Titu Maïoresco. Nelligan allait connaître la poésie d’Eminesco ; son ascension au sommet, son déclin subit et son internement à l’hospice, toujours par Françoise. Celle-ci se tenait au courant des intrigues de château dont se plaignait Carmen Sylva dans des lettres adressées, de même, à l’écrivain Pierre Loti (1850-1923), qui ne manqua pas de divulguer la mesquinerie des mégères ; certaines de ses dames de compagnie, qui provoquèrent sournoisement l’inquiétude du roi Carol Ier, tout en lésant la brave reine, par envie contre l’«étrangère» qu’elle était - que chantaient les rapsodes, que son peuple adorait et le que louait tout un monde. Nelligan a établi a posteriori sa communion spirituelle avec un Eminesco , tombé en désuétude, en compatissant avec lui. Il en a eu des nouvelles par l’intermédiaire de Françoise, sa « sœur d’amitié », formatrice et protectrice, qui entretenait par écrit ses contacts, établis au préalable à Paris, avec Carmen Sylva, reine de Roumanie. La reine, de son côté, voua à la longue une amitié fraternelle à Robertine Barry, en continuant de lui envoyer ses livres. De son côté, la femme de lettres et journaliste réputée qu’était devenue Françoise, alias Robertine Bary, ne renia jamais son « filleul », qui bientôt va sombrer à son tour : le poète Émile Nelligan. Elle continua de lui faire part des trésors de sa riche bibliothèque. Parmi ses livres, on signale la version française d’une autobiographie, où Carmen Sylva évoquait, nostalgique, son adolescence à seize ans, précédant sa métamorphose, peu de temps après, en reine de Roumanie. J’ai personnellement remarqué la vignette en forme de rose, l’unique ornement que porte sur sa couverture le livre de Carmen Sylva, l’objet qui devint, pour ma thèse, un témoin précieux, éclairant l’elliptique Madrigal. Le volume est joliment relié et il contient le «Journal» de la reine, paru dans sa version en anglais. La couverture en vélin de ce livre n’est ornée que d’un seul bouton de rose stylisé, muni d’un minuscule pendentif en forme de cœur. Voilà ce qui suffit à l’adolescent Émile Nelligan pour évoquer la reine dans un portrait sentimental. Quant à sa perception réelle, il l’a eue par sa photo. La reine- auteur de ce livre de mémoires, accueillait le lecteur par un portrait d’apparat où le rose domine, placé en frontispice Le poète Nelligan garda en mémoire ce portrait

Eminesco et Nelligan! Qui l’aurait dit? Et pourtant ils sont tous les deux rassemblés, comme par hasard, par une Muse commune, une reine poète Carmen Sylva. Celle-ci était lue, connue et admirée partout dans le monde, car elle bénéficiait d’une médiatisation sans pareil. Nelligan ne l’avait connue que par sa photo largement diffusée. Ses portraits figuraient régulièrement dans tous les magasines huppés de l’époque, dont celui de Montréal où s’était abonnée sa mère Émilie. Cette princesse vraiment lointaine, dont l’adolescent Nelligan se constitue ad hoc le barde insolite, était considérée par l’ intelligentia occidentale, tant européenne que Nord américaine, comme la plus remarquables des femmes de lettres de son temps. Ceux qui l’attestent comme telle dans leurs écrits, s’appellent Pierre Lotti, Mark Twain, le président Theodore Roosevelt, Edgar Poë, Bernard Shaw et bien d’autres - qui l’ont connue, cultivée, ou seulement lue et hautement appréciée. C’était la beauté personnifiée, celle du corps et de l’esprit, à laquelle s’ajoutait une bonté proverbiale. Elle protégeait les faibles, les démunis, les enfants, les vieux, les infirmes et les bêtes. Carmen Sylva a soigné des blessés de guerre, des orphelins, des êtres en détresse. Sa célébrité fut telle que j’ai pu encore reconnaître, dans le répertoire d’une orgue de Barbarie que j’ai récemment entendue à Montmartre, une chanson que me chantait ma grand’mère et qui datait d’avant la première guerre mondiale, composée en l’honneur de la reine Carmen Sylva traversant les champs de bataille et pleurant la mort de ses soldats… Cette reine a financé de l’ombre Eminesco, sans q’il le sache, de ses propres fonds. Eminesco avait déjà refusé, pas seulement l’aide, mais encore toute gratification, pour une collaboration en qualité de traducteur auprès de la reine ; le poète ayant transposé pour elle, de l’allemand vers le roumain, les Allégories que la celle-ci avait rédigées dans sa langue maternelle, l’allemand, pour les lui faire ensuite publier en version bilingue, donc en roumain aussi, dans l’Almanach de la Jeunesse qu’il avait fondé. Malgré les réticences du poète, elle allait le financer indirectement, en lui payant les frais d’hospitalisation en clinique psychiatrique privée, ainsi que deux voyages de rémission temporaire, à Vienne et à Venise. Elle l’a fait de son propre gré, par l’intermédiaire d’un mandataire, le ministre de la Culture, qu’était devenu entre temps le chef de l’École littéraire en vogue, des «

IONELA MANOLESCO (CANADA)
80

éblouissant. Il allait lui dédier un éloge atemporel sur le plan de l’Absolu, en s’adressant à la jeune fille de seize ans, qu’avait été jadis la reine qui signait ces mémoires, basées sur son journal de jeune fille, commencé quand elle avait quinze ans. À cette belle jeunesse le poète Nelligan dédiait son premier poème sentimental, qui lui fut inspiré comme j’avançais, par ce bouton de rose factice, en forme de cloisonné. Ainsi fut fait le départir du poème qu’est le Madrigal en forme de double quatrain, soit le huitain que voici : Jesaislà – basune Vierge Rose «Je sais là-bas une vierge rose Fleur du Danube aux grands yeux doux Ô si belle qu’un bouton de rose Dans la contrée en est jaloux. Elle a fleuri par quelque soir pur, En une magique harmonie Avec son grand ciel de pâle azur: C’est l’orgueil de la Roumanie.» Pourquoi l’orgueil ? Pour la beauté de Carmen Sylva, ainsi que pour l’intelligence et la richesse spirituelle de la première dame du pays nommé. Pour la renommée de celle-ci. Pour la valeur d‘une œuvre poétique dont elle rehaussa le prestige du royaume. Or j’avance que ce ne fut pas là le seul poème qu’il lui a dédié ! Émile Nelligan s’est plusieurs fois inspiré de la figure de Carmen Sylva et pas seulement dans le madrigal reconnu comme tel. C’est ce que j’essayerai de démontrer, comme je me le propose, à travers la lecture raisonnée et décryptée des poèmes sur le thème d’un amour inconcevable, ayant comme objet une muse triplée:la femme réelle (Françoise, sa « sœur d’amitié ») qui aurait pu être sa mère; une altesse royale bien éloignée ( et ayant alors l’âge d’une grand’mère) et puis , comme couverture ou prétexte – une jeune fille allemande, dont en réalité il fut étranger. Nelligan a d’ailleurs récité le madrigal à tout début de sa carrière, lors de la soirée inaugurale tenue au Château Ramezay à laquelle il a participé. Ce poème fut transcrit, d’après la copie autographe, sur une feuille volante, dans le journal intime de José Mélançon , ami, collègue et poète l’ayant accompagné à la mémorable soirée littéraire Le poème de Nelligan célébrait la beauté de Élizabeth de Wied, épousée par Carol de Hohenzollern, devenant ainsi reine de Roumanie. Cette reine fut une femme libérée. Elle a écrit sous le pseudonyme de « Carmen Sylva » (nom composé, signifiant en latin : « Chant de la Forêt »). C’est elle qui avait fait connaître à Robertine Barry, alias Françoise, le meilleur poète de son nouveau pays, le Roumain Mihaïl Éminesco. J’ai d’ailleurs la certitude que, d’une façon ou d’une autre, Nelligan aurait bel et bien lu, ne fut-ce qu’à travers des traduction, les poèmes les plus marquants du poète roumain Mihaïl Eminesco. Mais qui fut la femme réelle que Nelligan avait substituée, dès le début, par celle plutôt imaginaire? Qui d’autre, sinon sa ‘sœur d’amitié’ (sa formatrice même ; Françoise en personne) mais qu’il idéalisait, sous une autre abstraction encore : Sainte Cécile ( dis-je ; pas si loin que ça, de la Lucile de Chateaubriand ) . Le jeune Émile s’était épris de cette femme émancipée,

aussi belle que d’une intelligence, d’une prestance et d’une culture sorties du commun. Bien plus âgée que Nelligan, Françoise était issue du même genre d’alliance que le poète, provenant elle-même d’un père irlandais et d’une mère canadienne française. Émile, tout en étudiant chez les Anglais aussi, avait opté pour le statut de sa mère. Étant un enfant, précoce et difficile, il s’entendait moins bien avec son père qui, de son côté, aurait nourri pour son fils d’autres projets d’avenir que les siens.. Émile adorait sa mère. Il ne s’entendait pas aussi bien avec un père qui n’agréait pas son choix exclusif. L’adolescent qu’il devint, prit la décision irréversible de n’être que poète. Il désespérait de la platitude des programmes scolaires par rapport à celui qu’il s’était forgé. La poésie l’absorbait. Ce fut sa mère qui le sortit du marasme en connaissant Françoise, dont elle se lia d’amitié. Sa mère avait à son chevet le journal « La Patrie », auquel collaborait Robertine Barry, alias Françoise. Grâce à celle-ci, Nelligan put ainsi s’assouvir la soif de lire, en ayant à disposition tout ce qu’il y avait de mieux en matière de littérature française. Baudelaire, Verlaine Rimbaud Mallarmé, n’avaient plus de secrets pour lui. Émilie Nelligan fut celle qui recommanda son fils comme poète, à la journaliste devenue entre temps son amie, Françoise. Émile était déjà en admiration de celle-ci grâce a une photo d’elle, que publiait avec des éloges, le chef de la « Revue nationale », J.-D. Chartrand. La renommée de Françoise s’est répandue du Canada en Europe. Aussi a-telle pris pour un temps un pied-à-terre à Paris. Dès sa rentrée à Montréal, elle devint la protectrice du jeune Nelligan, dont elle allait conduire les premiers pas dans la société, tout en l’aidant à évoluer dans le monde des lettres. À part cela, elle avoue l’avoir fraternellement guidé et lui avoir servi d’auditoire, de lectrice et d’appui. La bibliothèque de Françoise contribua beaucoup à la formation de Nelligan. Cette amitié littéraire, selon l’éminent professeur Paul Wyczynski, l’inégalable expert en matière de notre poète (depuis « Émile Nelligan – Sources et originalité de son œuvre » ; Université d’Ottawa, 1960, et jusqu’à la monumentale monographie, signée avec le prof. Réjean Robidoux, Montréal, Fides, 1991)-allait le marquer, surtout dans ses œuvres de début, parmi lesquelles se situait le huitain que j’ai cité plus haut et qu’il avait composé en l’honneur de Carmen Sylva. Or, la reine écrivaine de ce nom, Elisabeth I de Roumanie, avait voué à Françoise, pour ses mérites reconnus, une amitié durable, lors de leurs rencontres dans la Ville lumière, aux salons littéraires que fréquentaient toutes les deux. Carmen Sylva écrivait aussi bien en anglais et en français, que dans sa langue maternelle, l’allemand. Parmi les livres écrits par Carmen Sylva et présents dans la bibliothèque de Françoise, comptait le volume diffusé à Montréal aussi, intitulé « Les pensées d’une reine ». Françoise entretenait une correspondance soutenue avec cet auteur. Émile Nelligan contracta un amour de tête pour Françoise, la dame hautaine et inaccessible qui faisait le double de son âge. Mais Emile aimait par-dessus tout, la Poésie. Il n’aimait la femme que par l’amour de l’art. Il fut un pur, et il le resta. C’est alors que le transfert poétique a eu lieu et que Nelligan remplaça, par discrétion, sa muse réelle par celle 81

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

imaginaire que fut pour lui une reine lointaine d’un pays moins connu autour de lui - la Roumanie. Non plus l’Altesse royale qu’elle était alors (et, de surcroît, à l’âge d’une grandmère), mais telle qu’elle avait été ( à l’âge de Nelligan), avant qu’ elle soit présentée au roi de Roumanie, dont elle devint l’ épouse. Nelligan fut bientôt obligé de cacher, cette muse aussi par un autre nom, car s’il restait sur la touche, ne fût-ce que mentalement, il aurait pu avoir des pépins. Mais il ne pouvait pas renoncer d’emblée au rempart d’exotisme que sa fantasmagorie princière lui procurait. Il garda tout son 82

arsenal quasi germanique, et sa muse protéique telle quelle, tout en lui changeant le nom. C’est ainsi qu’il aima une Gretchen florale ; toujours rose, toute blonde et aux yeux couleur d’azur. La modalité d’expression du poète Nelligan étant éminemment citationnelle, l’irréelle « Gretchen » lui servit d’emprunter plus à l’aise ses repères nordiques. C’est ainsi qu’elle est née sa Vénus, la vierge de seize ans, qu’évoquera à maintes reprises notre jeune barde, dans plusieurs de ses sonnets dédiés à Françoise, aussi bien qu’à une reine désormais inavouable, moins décelable, dans un pays lointain de même, mais toujours relié au Danube, tout comme la musique symphonique de fond. Éminesco et Nelligan ; qui l’aurait dit ? Car ils se ressemblaient en profondeur, comme ils se rassemblent dans notre pensée. La principale raison de cette association d’idées, n’est pas basée sur une simple suite de coïncidences, mais elle fait suite à une prise de conscience de ma part, quant aux profondes affinités décelées entre les deux poètes, allant du particulier au général, ou du vécu à l’imaginaire Quant au Romantisme qui les encadre, il explique en général la dot qui revient au Poète, voire le génie et dont le fardeau saturnien le tuera (ou le fardelet, comme le nommait Villon) tout en le terrassant, foudroyant, consommant. Émile Cioran, le grand philosophe français d’origine roumaine, postulait à son tour comme suit, au sujet du destin tragique qui accablerait, selon lui, tout poète en tant qu’être humain : « Il ne peut y avoir d’aboutissement à la vie d’un poète. C’est de tout ce qu’il n’a pas vécu, que lui vient sa puissance… Éminesco, le plus grand poète roumain, est l’une des illustrations les plus probantes de l’échec qu’implique toute existence poétique. Sa vie n’est qu’une série de misères accompagnées par le pressentiment de la folie… Ce ne sont que les médiocres qui ont une vie… et, si l’on a inventé les biographies des poètes, c’est pour suppléer la vie inutile qu’ils n’ont pas eue » (Émile Cioran, « Exercices négatifs »). Il y a là une boutade aussi; un sourire ; un peu de son propre orgueil, chez Émile Cioran. Le philosophe ténébreux s’approprie en subsidiaire le destin malheureux d’Eminesco, en visant tous les poètes en block. Or, si on remplace dans la citation ci-dessus, le sujet Eminesco par la personne de l’autre, à savoir par le plus grand poète québécois, Émile Nelligan, il aurait eu également raison. On objectera, j’en conviens, que ce philosophe a eu raison de généraliser ainsi, vu que tant d’autres génies ont perdu par amour la raison et que, pour la plupart, bon nombre d’entre eux sont passés par l’asile. Mais dans le cas de nos deux poètes, il y a ce vecteur qui leur est tout à fait particulier ; le piège d’un amour aussi pur qu’inconcevable. Le rapprochement que je décèle entre les deux destinées reste unique, par l’intensité du tragique. Reprenons le mythe de la « princesse lointaine » dont ils s’éprennent. Le cas de « Hyperion » par exemple, chez Eminesco. C’est la dénonciation, par le poète meurtri, de cet amour inconcevable, soit pour une divinité, soit pour une femme inaccessible et dont tout le sépare. Pour Nelligan aussi. Quoique livresque, cette similitude devient symptomatique, dans la mesure où Nelligan s’éprend d’une image démesurée, dont son homologue roumain n’en est point étranger. . Nelligan a connu cette reine poète diffusée par la presse

dans le monde entier et dont la Roumanie, comme il le dit dans son madrigal, se montrait si fière de l’avoir sur le trône. Elle écrivait en allemand. Eminesco, le plus grand poète roumain, l’a traduite en roumain, langue qu’elle connaissait moins bien que les autres, de circulation universelle. N’a-t-il pas accepté, comme une solution tactique, le pénible internement - et sauvegardé ainsi, de plein gré, sa chère solitude ? Mais que pourrait-il faire d’autre ? Sinon s’accommoder, comme le clochard à son « bien-être », au verdict de la société. Son père ne l’a jamais visité. Sa mère ne le visita que deux fois seulement, sur tout le parcours des quatre décennies que dura son internat. Il en accuse le rejet, à la page datée du 26 février 1897 « En fait, nul n’entendait mon chant. Mais est-ce encore ‘chant’ ce cri de grisaille ? Au fond, ce qui contribue le mieux à la force des solitaires, au rang desquels leur silence me range, c’est qu’ils n’ont pas d’image à préserver. Je suis franchi par des accès d’espoir et rêve d’un grand œuvre. Mais pour qu’un tel œuvre se révèle, il lui faut d’être réclamé ou, du moins, reconnu, par ceux mêmes qui s’en disent capables. En poésie comme en toute chose, le vivant seul reconnaît le vivant ». Toutefois, quelques mois auparavant le poète avouait son désespoir : « Il m’est des temps d’exil que je nomme poèmes et par où seulement j’échappe au guet de mes sentinelles. Je me sens agressé d’insolites présences, en proie à l’action concertée … pour me faire entendre ‘raison’. Ma mère, ma complice d’antan, qui me poursuit de son silence ! Je fuirais vers des terres d’exil, qu’importe !... Je réalise que jamais je ne pourrais leur faire partager l’enivrement du verbe qui m’arrache à ce temps… Je suis parcheminé par tant de soif et perméable à tant de sources, qu’entre les deux incessamment j’alterne. Et, par cette alternance, je ne suis qu’illusion. Sauf en poème, où il est octroyé à ce fugace délié de faire enfin le plein. J’avoue par conséquent mon manque absolu d’intérêt pour tout ce qui n’est absolu ». Bref, ceci n’est que l’ébauche d’un projet de livre portant sur ces Phares, surgis au croisement du Romantisme avec le Symbolisme, incorporant tous les deux de manière analogue, quoique vivant dans des aires géophysiques éloignées, l’archétype de l’Homme romantique. Ce livre en cours de parution, porte le titre abrégé de « Nelligan et Eminesco – en lectures parallèles » et c’est un essai de restitution littéraire, dont la partie principale du Corpus comprend une traduction en vers doublement bilingue, signée par l’auteur I.M., dont un Nelligan franco-roumain et un Eminesco roumain – français, avec les convergences de rigueur, et une riche illustration. Je couve ce projet depuis longtemps déjà. J’ai beaucoup travaillé là-dessus et par étapes progressives. Je l’ai d’ailleurs plusieurs fois annoncé ; d’abord en 2004 lors de ma prise de parole le13 septembre à Montréal, Place de la Roumanie, date qui coïncidait avec le lancement d’un livre préparatoire mais autonome, que j’ai dédié au poète roumain et intitulé « Mihaïl Eminesco poèmes choisis - traduits en vers, du roumain vers le français, avec une introduction, des notes et des commentaires »,130 p., Montréal, 2004. Dans les pages de ce livre, je divulguais, en première, trois documents autographes, dont deux - de la main de Eminesco et l’autre - de celle de Bernard Shaw. Ces témoignages uniques attestaient d’une part que le poète

roumain avait lui-même traduit en roumain, pour la reine Carmen Sylva, dont la langue maternelle était l’allemand, deux des Allégories en vers de celle-ci, qui parurent en version bilingue dans l’Almanach de la Jeune Roumanie (1883). Quant au dernier document en fac-simile, la lettre de Bernard Shaw (1929), c’est un témoignage du fait que celuici appréciait au superlatif la poésie de Mihaïl Eminesco – qu’il a connue à travers la traduction en anglais de Sylvia Pankurst,.Le grand écrivain considérait l’original « un vrai trésor de poésie , de rêve et d’alchimie du verbe ». Quant à toute tentative de traduction d’Eminesco, y compris celle qu’il appuyait, il les taxait de « plus que téméraire », l’original étant selon lui, pour maintes raisons, quasi intraductible. Nelligan aurait pensé de même, en le lisant toujours en anglais, langue où Eminesco lui parvint, non sans les explications et commentaires de Françoise- édifiée à son tour dans ce sens par la reine Carmen Sylva. Ce n’est jusque là qu’une simple hypothèse. Néanmoins, la lecture seule et en parallèle de ces deux Romantiques et un vrai régal. Traduire Nelligan, cela frise l’impossible. Si je l’ai osé, ce fut un dur et merveilleux défi. Une chose m’a servie. Le parfait exutoire que fut pour Nelligan, son exil imaginaire dans cette partie du monde qui m’a donné le jour. Quant à l’admiration sincère que ressentait Nelligan face à la beauté réelle de la reine poète, ceci fut largement partagé par tout le monde, mais personne ne l’a si bien dit, voire allégoriquement. L’identification en fut établie dans sa monographie célèbre sur Nelligan, par le professeur de l’Université d’Ottawa, Paul Wyczynski, dans l’ample biographie qu’il a consacrée à Nelligan. Au Château Ramezay qui a jadis accueilli les soirées mémorables de l’École Littéraire de Montréal, se présentèrent entre autres, les poètes adolescents Émile Nelligan et Joseph Melançon. Ils s’étaient liés d’amitié en étudiant tous les deux au même collège de Sainte-Marie (1895-1897). Nelligan publiait depuis 1895 déjà, des poèmes dont le madrigal de plus haut : « Je sais là-bas une vierge rose». Ce poème compta, diton, parmi les sept autres, récités en 1897 devant le jury de l’École Littéraire, par le poète de dix-sept ans, qui en fut coopté comme membre. Le Madrigal que j’ai cité figure dans le volume des Œuvres Complètes, publiées sous la direction de Luc Lacourcière aux éditions Fides en 1979, qui s’en est servi de la collection Nelligan-Corbeil, où figurait ce poème de début d’Émile Nelligan, transcrit par J. Melançon dans son journal intime de février 1897. Cet évènement relie indirectement Nelligan, auteur d’un Madrigal allégorique, où il apporte des louanges à Carmen Sylva, reine de Roumanie, - à une autre femme de lettres, ayant le plus compté dans sa vie, notamment à sa « soeur d’amitié » Françoise, et implicitement à son « confrère » romantique insoupçonné, Mihaìl Eminesco, qui avait à son tour réellement servi la même reine et poète, en traduisant de l’allemand, pour elle et à ses ordres, les Allégories de celle-ci.. Pour en apprendre encore plus là-dessus, ne manquez point le Salon du Livre qui ouvre ses portes dans quelques jours seulement. La signataire de ces lignes y lancera, dans ce cadre, son « Nelligan en Roumain » et vous y êtes tous invités, si vous êtes intéressés. 83

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Biserica trăită departe Viaţa religioasă a românilor din Austria
de preot Dr. Nicolae DURA
legãturile dintre români ºi austrieci de-a lungul timpului. Amintim Universitatea din Viena, unde au început sã studieze tineri români, încã de la sfârºitul secolului al XIV-lea, numãrul acestora sporind în mod deosebit în secolele urmãtoare. Între ei, „corifeii ªcolii Ardelene, Ioan Molnar Piuariu, Gheorghe Lazãr, Eugen Hacman, Ioan Slavici, Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Lucian Blaga, Filaret Barbu ºi mulþi alþii.” Marile muzee, arhive ºi biblioteci din Viena pãstreazã pânã astãzi mãrturii ale culturii ºi ale artei bisericeºti, icoane, manuscrise, documente, cãrþi de o valoare incontestabilã pentru istoria noastrã. Domnitori, personalitãþi ale istoriei, ale bisericii, au ajuns la Viena ºi au cerut sprijin, drepturi religioase ºi naþionale pentru români: „domnitorii Petru ªchiopu ºi Mihai Viteazu, Sfântul Mucenic Oprea Miclãuº din Siliºtea Sibiului, Sfinþii Preoþi transilvãneni Ioan din Galeº ºi Moise Mãcinic din Sibiel, iar mai târziu Horea din Albac, Tudor Vladimirescu, domnitorul Alexandru Ioan Cuza ºi alþii.” Prezenþe remarcabile româneºti la Viena au fost ºi: mitropolitul Andrei ªaguna, ierarhii ºi slujitorii Silvestru Morariu Andrievici, Vladimir Repta, Nectarie Cotlarciuc, Visarion Puiu, Nichifor Crainic, Nicolae Mladin ºi alþii. O paginã memorabilã în istoria dialogului ecumenic privind relaþiile ortodoxe române ºi catolice austriece o constituie Fundaþia PRO ORIENTE, „ca principal cadru de exprimare ºi aprofundare a acestor relaþii”, continuând tradiþia ºi în prezent, prin vizite ºi conferinþe. În vizita la Viena, din 19 iunie – 1 iulie 1987, Patriarhul a sfinþit capela (ce marcheazã însemnul prezenþei româneºti pe pãmânt austriac) ºi a sãvârºit un pelerinaj la cimitirele unde sunt morminte ale soldaþilor români. Trecerea de la condiþia de provizorat la „starea de împlinire”, înfãptuitã de cãtre cel „trimis de la Dumnezeu” (Ioan, 1, 6), Pãrintele Nicolae Dura, este prezentatã într-o manierã specialã în,,CUVÂNT ÎNAINTE” scris de Î.P.S. SERAFIM, Mitropolitul românilor ortodocºi din Germania, Europa Centralã ºi de Nord. De la venirea Pãrintelui Nicolae Dura la Viena, în 1993, pânã în 2003, la primul hram al noii biserici, Sf. Ap. Andrei (30 noiembrie 2003), imposibilul a devenit posibil: „zidirea bisericii din cãrãmidã a constituit, atât pentru Pãrintele Nicolae, cât ºi pentru credincioºi, imboldul cel mai puternic de înnoire a propriei lor vieþi duhovniceºti, de înviere a bisericii din sufletul fiecãruia. Dacã e adevãrat cã biserica din suflet o zideºte pe cea din cãrãmidã, tot atât de adevãrat este cã aceasta din urmã o înnoieºte pe cea dintâi.” Slujirea Pãrintelui Nicolae nu se opreºte însã în bisericã. Pãrintele Nicolae este prezent oriunde simte cã e nevoie sã FIE: în ºcolile din Viena unde învaþã copii români, în casele credincioºilor, în azile, în închisori, la întâlniri ecumenice, la radio sau alte instituþii de culturã. Înþelegând ce înseamnã CUNOAªTEREA, Pãrintele a gãsit timpul necesar pentru investigaþiile indispensabile scrierii acestei monografii ºi nu a întârziat sã o facã. Apreciind strãdania muncii, iatã ce scrie Î.P.S. Mitropolit SERAFIM: „Cartea de faþã ne aduce – pentru noi cei ce deºi trãim în diaspora, dar suntem totuºi, prin Bisericã ºi credinþa strãmoºeascã acasã – o

„Cuvintele bune comunicate prin viu grai sau prin scris transformã pustii sufleteºti în grãdini frumoase ºi bine roditoare, în fapte ziditoare” (Preot Dr. Nicolae DURA). Cartea, generatoare de noi orizonturi culturale ºi spirituale, îmi bucurã sufletul, sub unghiul trãirilor unice ºi, deopotrivã, al stãrilor emoþionale, cu atât mai mult, cu cât este vorba despre o „lucrare ziditoare”, cum consider cã trebuie numitã „BISERICA TRÃITÃ DEPARTE”, (Editura IBMBOR, Bucureºti, 2005, p. 400+60 ilustraþii), scrisã, cu deosebitã acribie, de eruditul Preot Dr. Nicolae DURA. Avem în faþã, aºadar, o lucrare eterogenã, fundamentalã despre ortodoxia româneascã în spaþiul european, respectiv la Viena, „Oraº de rãspântie generoasã unde lumea Apusului se îngânã cu orizonturile Europei de Rãsãrit ºi spiritul germanic pare sã-ºi afle bogate confluenþe cu latinitatea.” (A. E. Baconsky) Particularitatea ei se întemeiazã pe reflectarea concentratã a vieþii omului supus înnoirilor, reprezentantul, în efemer, al unui principiu durabil, sprijinit pe forþa de sugestie a cuvântului. Este firesc sã ne întrebãm, sã formulãm ipoteze ºi sã elaborãm rãspunsuri, analizând relaþia dintre Chemare ºi Destin, dintre Datorie ºi Împlinire, dintre Timp ºi Istorie, dupã lectura celor 400 de pagini ºi dupã vizualizarea celor 60 de ilustraþii, care pun accentul pe evenimentele trãite de „sufletul” concentrat pentru împlinirea problemelor eterne ºi ancorarea bietei corãbii umane la portul credinþei. Cartea se deschide cu o „BINECUVÂNTARE” a Prea Fericitului Patriarh Teoctist, (trecut la cele veºnice) ºi subliniazã diferitele forme de expresie în care s-au concretizat

NICOLETA MILEA (ROMÂNIA)
84

mângâiere ºi totodatã o încredere în propriile puteri adumbrate ºi întãrite de harul lui Dumnezeu. In calitate de ierarh al locului, care a urmãrit îndeaproape evoluþia Parohiei din Viena sub îndrumarea P.C. Pr. Dr. Nicolae Dura, aduc ºi pe aceastã cale mulþumirile cele mai calde Pãrintelui Profesor ca ºi tuturor credincioºilor care s-au implicat prin rugãciunea ºi jertfa lor la ridicarea bisericii româneºti din Viena care este garanþia viitorului acestei comunitãþi ºi totodatã cel mai frumos simbol al Bisericii ºi Þãrii noastre în inima Europei. Sã fie aceastã bisericã ºi aceastã parohie din Viena un exemplu pentru Pãrintele Profesor Nicolae Dura, o cãlãuzã pentru viitorul nostru în Europa unitã, care aºteaptã de la noi mãrturia vie a spiritualitãþii ortodoxe, fãrã de care Europa nu va putea supravieþui!” Cartea se bucurã de PREFAÞA eruditului OM de Culturã ºi Academician Virgil Cândea, aducând în prim plan doi termeni specifici fenomenului strãmutãrii peste hotare, din diferite motive, bãjenarii ºi emigranþii români prin lume, „care nu ºi-au uitat, însã, vechea patrie, tradiþiile, cultura ºi, mai ales, credinþa.” Accentul deosebit îl pune pe rolul uriaº al Bisericii Ortodoxe Române, acela de a veghea ºi îndruma viaþa spiritualã a românilor, dar ºi „sã pãstreze zestrea de valori care definesc identitatea profundã a credincioºilor, graiul curat, tradiþiile ºi patrimoniul cultural, monumentele literare, de arhitecturã ºi artã veche, alcãtuite de ctitori, cãrturari ºi meºteri creºtini, slujitori ai Ortodoxiei.” Scrierea ºi tipãrirea acestei cãrþi sa impus cu atât mai mult cu cât comunitãþile româneºti din alte spaþii geografice unde trãiesc români (ex. Franþa, America) s-au bucurat cu mult timp în urmã de asemenea realizãri editoriale. În PRELIMINARII-le cãrþii, autorul îi mãrturiseºte cititorului cauza primã: „Cartea aceasta s-a nãscut dintr-o dorinþã de cunoaºtere a trecutului, dar în acelaºi timp ºi pentru o mai bunã folosire a prezentului. Dupã ce am început, în urmã cu doisprezece ani, sã slujesc în altarul capelei „La Sfânta Înviere”, dar ºi la altarul sufletului românului ortodox din Viena am cãutat drumul.” Parcursul Pãrintelui Nicolae a fost unul lung, e adevãrat, greu, dar bogat,

cãci providenþa l-a înzestrat cu tenacitate ºi dãruire, cu pasiune ºi rãbdare, dar mai ales cu iubire ºi har: studiul Teologiei pastorale ortodoxe la Seminarul Teologic din Cluj, apoi la Institutul Teologic din Sibiu. Au urmat cursurile de doctorat de pe lângã Institutul Teologic din Bucureºti, dar ºi de la Facultatea de Teologie Catolicã de la Universitatea din Viena. La acestea s-au adaugã experienþa de la catedrã, altarul ºi amvonul sibian, lectura a mii ºi mii de pagini despre ceea ce a însemnat viaþa ºi lucrarea româneascã vienezã, comunicând cu trãitorii la Viena. ªi totul sub triada: trudã, rugã, studiu. Distinsul dascãl sibian ºi membru al Academiei Române, Pãrintele Dr. Mircea Pãcurariu, pe care l-a avut profesor, i-a sãdit ºi i-a cultivat în suflet dragostea faþã de trecutul plin de jertfe ºi împliniri al Bisericii Ortodoxe Române ºi l-a convins cã trebuie sã scrie. Seria modelelor care l-a întãrit sã persevereze în aceastã muncã a fost îmbogãþitã cu alte douã personalitãþi marcante, a cãror dimensiune ecumenicã este universal recunoscutã: Înalt Prea Sfinþitul Dr. Antonie Plãmãdealã, Mitropolitul Transilvaniei ºi Înalt Prea Sfinþitul Dr. Serafim Joantã, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord. Pentru îndemnul sufletesc, la scrierea acestei monografii, demni de memoria Pãrintelui Nicolae, teolog practician, sunt ºi cei doi precursori, de formaþie teologicã istoricã, pãrinþii Moisescu ºi Braniºte, care au slujit la acelaºi altar. A scris despre viaþa românilor din Austria „respectând principiul istoric sine ira et studio, dintr-un realism creºtin”, evidenþiind, în primul rând, contextul vieþii românilor care au trãit sau trãiesc în diaspora, apoi a stãruit asupra legãturii cu lumea austriacã. Douã sunt temeliile fundamentale pe care se bazeazã coloniile diasporale în evoluþia lor istoricã ºi pe acestea le are în vedere ºi le dezvoltã, în cartea de faþã, Pãrintele Nicolae: viaþa religioasã ºi limba maternã. Timpul în care se opereazã receptarea textului continuã un trecut în care orice adevãr îºi gãseºte originea, cãci autorul cãrþii este emiþãtorul unor mesaje ce aparþin viitorului, dovada vie a spiritului care valorificã simultan memoria ºi predicþiunea. Edificatoare în acest sens sunt cele

zece capitole ale cãrþii care îmbogãþesc valoric ºi spiritual cititorul dornic de cunoaºtere:

D

estine

L

iterare

I. DIASPORA ROMÂNÃ: RÃSPÂNDIRE, ISTORIE, ORGANIZARE
Exil ºi diasporã sunt doi termeni care definesc aceeaºi stare, din perspectivã profanã, exil-ieºire, plecare de acasã, iar în limbaj bisericesc, diasporã-omul care nu mai trãieºte acasã, ci în împrãºtiere. Interesant sunt cercetaþi ºi explicaþi termenii, conducând la înþelegerea relaþiei omului cu statul de provenienþã, cu statul care îl acceptã, ca locuitor sau cetãþean, relaþia cu Biserica ºi cum îl acceptã aceasta. Primul capitol cuprinde descrierea întregii diaspore româneºti ºi a organizãrii ei bisericeºti: Diaspora organizatã canonic de Biserica Ortodoxã Românã (Mitropolia Autonomã a Basarabiei, Episcopia Ortodoxã Românã a Ungariei, Episcopia Ortodoxã Românã a Vârºeþului, Aºezãminte româneºti la Ierusalim ºi Ierihon, Parohii româneºti în Australia ºi Noua Zeelandã, Parohiile ortodoxe române din Cipru, Istanbul ºi Johannesburg). Diaspora românã americanã (Arhiepiscopia Ortodoxã Românã din America ºi Canada, Episcopia Românilor Ortodocºi din America). Diaspora românã europeanã (Eparhia de la Paris, Organizarea de noi parohii europene, Mitropolia Ortodoxã Românã pentru Germania, Europa Centralã ºi de Nord).

II. ROMÂNII ªI AUSTRIECII
De-a lungul istoriei, Austria, în general, ºi Viena, în special, au reprezentat o punte de legãturã între Orient ºi Occident. În evoluþia noastrã culturalã, economicã, politicã s-au înscris capitole importante privind legãturile cu Austria, ilustrate prin: Prezenþe româneºti în Viena (Manuscrisul numit „Cronica lui Anonymus”, notarul regelui maghiar Bela III, documente de o importanþã deosebitã pentru istoria româneascã ºi ortodoxã, pãstrate în Biblioteca Naþionalã, Tetraevanghelul scris din porunca lui ªtefan cel Mare, de cãtre monahul Filip, în 1502, pentru 85

Mãnãstirea Zografu de pe Muntele Athos. Amintim câteva dintre personalitãþile care au trecut prin Viena: Matei Corvin, Petru Cercel, Radu ªerban Vodã, ªerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanul, mitropolitul Atanasie Anghel, episcopul unit Inocenþiu Micu Klein, diplomatul Ienãchiþã Vãcãrescu, Horea, Tudor Vladimirescu, episcopul Andrei ªaguna, legendarul Badea Cârþan), Alma mater vindobomensis – studenþi români la Viena. La Universitatea din Viena, înfiinþatã în anul 1365 de împãratul Rudolf, mulþi tineri români au studiat aici teologia, filosofia, medicina, dreptul, artele ori ºtiinþele tehnice. În analele Universitãþii se aflã numele tinerilor români: Ladislaus Wolachus (1391), Laurencius de Moldavia (1448), Samuil Micu (1766-1772), Petru Maior ºi Gheorghe ªincai (1780), Gheorghe Lazãr (1806-1809), Aron Pumnul (1842-1846), Petrache Poenaru (1822-1826), Alexandru PapiuIlarian (1849-1852), Titu Maiorescu (1856-1858), Simion Bãrnuþiu, Ioan Slavici, Mihai Eminescu (1869-1872), Lucian Blaga, D.D. Roºca, Elena Asachi, Alexandru Flechtemacher (18341840), Isidor Vorobchievici (18681873), compozitor ºi profesor al lui Ciprian Porumbescu, Agatha Bârsescu ºi George Enescu (1888-1894). Tradiþia studiilor vieneze s-a continuat, indiferent de evenimentele istorice. Mulþi tineri, teologi, compozitori, pictori, poeþi, au beneficiat de bursa,,Herder” la Viena. Personalitãþi ale culturii ºi spiritualitãþii româneºti au fost rãsplãtite la Viena primind premiul Herder: Constantin Daicoviciu, Marin Sorescu, Eugen Barbu, Nichita Stãnescu, Eugen Jebeleanu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Rãzvan Teodorescu, Andrei Corbea-Hoisie, Andrei Marga etc. Crucea româneascã ce vegheazã de 322 ani la Viena „este o aducere aminte a prezenþei româneºti la depresurarea Vienei”. Cine, ce, de ce, când, sunt întrebãri la care inscripþia de pe Crucea româneascã rãspunde: „Noi, ªerban Cantacuzino, din mila lui Dumnezeu, principe al Valahiei Transalpine, domn ºi singur stãpân al ei etc. am ridicat aceastã cruce în locul sfânt la care poporul se poate închina în orice zi, cinstit întru veºnicã memorie a sa ºi a lor sãi, în timpul asediului Vienei din Austria Inferioarã de cãtre mahomedanii conduºi de vizirul Kara-Mustafa Paºa, 1 septembrie 1683. 86

D

estine

L

iterare

Cãlãtorule, adu-þi aminte de moarte!” Românii de seamã ce au activat sau au trãit la Viena consemneazã prezenþa unor personalitãþi româneºti care marcheazã legãturile puternice care au existat ºi existã între noi ºi vienezi ori austrieci: Nicolaus Olahus, Grigorie Maior, Gheorghe Lazãr, Zenovie Pop, Dinicu Golescu, Mihail Kogãlniceanu, Nicolae Bãlcesu, Nicolae Filimon, Andrei ªaguna, Samuil Andrievici Morariu, Alexandru Hurmuzachi, Alexandru Lupu, Ioan Molnar Piuariu, Eusebiu Mandicevschi, Epaminonda Bucevschi, Aurel Vlaicu etc. Asociaþii româneºti la Viena au fost întemeiate încã în 1840, „Societatea de lecturã juridicã”, sub conducerea lui Eudoxiu Hurmuzachi. În 1861, Aron Pumnul a iniþiat „Societatea bisericeascã literarã a teologilor români.” În anul 1864, la Viena a luat fiinþã un club social-literar cu numele „Societatea literarã ºi ºtiinþificã”. Societatea academicã „România”, la 1867 îl avea ca preºedinte pe Andrei I. Mureºianu, care îºi luase doctoratul la Viena în 1865. Din unirea societãþilor existente: „România” ºi Societatea literarã ºi ºtiinþificã”, în 1871 ia fiinþã „România Junã” care a avut un rol important în organizarea, la 15 august 1871, a aniversãrii celor 400 de ani de existent a mãnãstirii Putna, ctitoria lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt ºi a primului congres al studenþilor români de pretutindeni (16 august). În cadrul asociaþiei, Mihai Eminescu a proiectat serbarea de la Mãnãstirea Putna. În 1884, un grup de studenþi a înfiinþat în 1884 clubul numit „Arborele”, în cadrul cãruia se întâlneau în fiecare duminicã dupã amiazã ºi citeau din opere literare. În cadrul comunitãþii de români din Viena, în 1902 ia fiinþã societatea „Clubul român”, ca o preocupare pentru tinerii meseriaºi sau alte categorii sociale care trãiau si munceau în Viena. Am reþinut din obiectivele prevãzute în Statutul Clubului, aprobat la 13 decembrie 1906: „pãstrarea vieþii religiosmorale ºi sociale, a limbii, literaturii ºi artei româneºti între românii ce locuiesc în Viena, susþinerea activitãþilor comerciale ºi de industrie, organizarea de conferinþe, expoziþii, discuþii asupra temelor de ºtiinþã, dar nu cele politice”. În secolul al XX-lea au funcþionat la Viena: „Societatea românã de ajutor Karol I rege al României”, „Senatul Militar Român”,,,Guvernul Naþional

Român” (format de Horia Sima, la 24 august 1944, cu sediul în Hotelul Imperial), „Asociaþia austro-românã” (1951), „Colonia românã” (1958), care îºi schimbã numele în 1982 – „Unirea Prietenii României în Austria”, „Asociaþia culturalã internaþionalã a etniei române – ACIER” (1983), „Arhanghelul Mihail” (1983), „Asociaþia pentru organizarea de ajutoare pentru bolnavi grav de cancer ori handicapaþi din România” (1989),,,Asociaþia Comunitãþii lui Dumnezeu în Austria” (1989), „Comitetul Internaþional pentru România” (1990), „Ajutor pentru copiii din România” (1993), „Iniþiativa vienezilor pentru România” (1994), „Iniþiativa speranþã (o ºansã pentru copiii din România” (1995), „Asociaþia pentru susþinerea copiilor cu probleme din România” (1995), „Asociaþia sportivã ºi culturalã Hajduk-Velko” (1997), „Platforma pentru comunicare ºi promovarea relaþiilor româno-austriece” (1998), „Vorba noastrã” (1995), „Asociaþia culturalã a austriecilor de origine românã – A.C.A.R.” (1998), „Astra” (2002),,,Pro Arte” (2002), „Aut Pro Rom” (2000), „România” (2000), „Cercul cultural româno-austriac „Unirea” (2000), „Speranþa” (2000). Într-o lume a profundelor schimbãri, Asociaþiile româneºti din Austria au fost ºi sunt dovada împlinirii trebuinþelor duhovniceºti ale oamenilor, dar ºi expresia unui principiu fundamental (indiferent de timp, forme de guvernãmânt, partide politice): „Biserica îl trateazã pe om nu doar ca fiinþã socialã, ci îndeosebi ca o fãpturã cu vocaþie spre transcendent, ca chip al lui Dumnezeu, fãpturã capabilã sã ajungã la asemãnarea cu Dumnezeu” (p.136). Cãrþi româneºti publicate la Viena este subcapitolul în care, dupã minuþioase investigaþii, Preot. Dr. Nicolae Durã, autorul acestei lucrãri unice, prelucreazã ºi transmite informaþii care intereseazã ºi cercuri eterogene de cititori, între care ºi acelea ale cercetãtorilor în domeniu. Materialul bio-bibliografic deosebit de bogat este prelucrat ºi prezentat într-o sintezã uimitoare, oricând putând constitui izvorul altor studii de specialitate. De reþinut este data de 14 februarie 1770, când, „pentru a stopa colportajul de cãrþi de ritual din Rusia, Veneþia ºi mai ales din Principatele Române spre provinciile austriece”, împãrãteasa Maria Tereza a oferit lui Iosif Laurenþiu Kurzbock din

Viena un „privilegium privativum”, pentru 20 de ani, sã tipãreascã toate cãrþile de ritual ºi manualele ºcolare, de care au nevoie episcopiile ortodoxe ºi unite din Imperiu, indiferent de naþionalitatea ºi limba lor (p.137). Lucrãrile religioase sunt ilustrate îndeosebi prin: Samuil Micu Klein, erudit filolog ºi istoric român, care a tipãrit la Viena o amplã lucrare de istorie bisericeascã, „Istoria eclesiasticã sau bisericeascã a lui Klaudie Freufi. Scoasã pre limba româneascã de S(amuil) K(lein) de la Sad, anul Domnului 1782”. Mai amintim „Prea scurtã arãtare pentru Dumnezeu…”, a lui Teofan Procopovici, arhiepiscopul Novgorodului, tradusã dupã o versiune sârbã, 1784. Preotul ortodox român Constantin ªuboi din Timiºoara a publicat douã cãrþi pe cheltuiala sa, în 1785, „Învãþãturi creºtineºti” ºi „Prea scurtã arãtare pentru Dumnezeu…” Tot în 1785, Simion Magiar a publicat „Cuvântare despre Taina Preoþiei”. Cu binecuvântarea episcopului de la Carloviþ s-a tipãrit în 1786 „Preoþia sau îndreptarea preoþilor”. De o inestimabilã valoare sunt: „Adunarea Cazaniilor” (3 vol.), „Ceaslov” ºi „Psaltire”, toate tipãrite în anul 1793. „Theoreticonul”, „Anastasimatarul” ºi „Irmologhionul” sunt primele cãrþi româneºti de cântare bisericeascã, în câte 9.000 exemplare, tipãrite de cãtre Ieromonahul Macarie Psaltul, în tipografia cãlugãrilor armeni mechitariºti, cu cheltuiala companiei de comerþ a lui Hagi Constantin Pop din Sibiu, în anul 1823. Episcopul Andrei ªaguna a publicat, în germanã ºi românã, la Sibiu ºi la Viena, broºurile: „Pro memorie despre fâreptul istoric al autonomiei bisericeºti ºi naþionale a românilor de religie rãsãriteanã”, 1849 ºi „Memorial prin care se lãmureºte cererea românilor de religiune rãsãriteanã în Austria pentru restaurarea Mitropoliei lor din punct de vedere al sfintelor canoane”, 1851. În 1868 ºi 1877, a apãrut, integral, „Noul Testament”, preluat din Biblia publicatã de Andrei ªaguna. Cel pe care Mihai Eminescu îl prezenta drept „unul din bãrbaþii cei mai învãþaþi dintre românii din AustroUngaria”, teologul ºi pedagogul Silvestru Andrievici Morariu a tipãrit numeroase cãrþi la Viena, învãþãturi, catehisme, psaltichia, exprimându-ºi, nemijlocit, convingerea cu care scria ºi tipãrea „sã luminãm poporul, sã-i îndulcim viaþa cu sarea bunelor moravuri”.

Acestea, ca ºi manualele destinate elevilor din clasele superioare ale gimnaziului sunt scrise cu dragostea ºi convingerea cultivãrii limbii, rãspunzând dorinþei ºi imperativului major: „în limba maicii, unica limbã care strãbate de-a dreptul pânã la inimã”. Calendarele sau Almanahurile cultivate la noi de Anton Pann ºi Andrei ªaguna au fost preluate ca gen de literaturã de Asociaþia România junã care a editat Almanahuri în 1883, 1888, 1924. În intervalul 1962-1989, Parohia Ortodoxã Românã din Viena a publicat 27 de Almanahuri (13, prin grija Pr. Prof. Dr. Gheorghe Moisescu, iar 14, în timpul slujirii Pr. Dr. Marin Braniºte), reprezentând „o adevãratã enciclopedie a relaþiilor româno-austriece, dar ºi o antologie de literaturã românã.” Tot prin grija Pr. Prof. Dr. Gheorghe Moisescu s-au publicat la Viena: „Prinos întru aducerea aminte a poetului Mihai Eminescu, la 75 de ani de la moartea sa”, Ed. Coloniei Române din Austria, Viena, 1964, „Mãnãstirea Putna. La 500 de ani de la întemeiere 1466-1966, Editura Parohiei Ortodoxe Române din Viena, Viena 1966 ºi „Centenarul Societãþii academice literare România junã, din Viena 18711971”, Editura Coloniei Române din Austria, Viena 1971. Tipãriturile laice de la Viena publicate pentru români sunt marcate prin manuale ºcolare în tipografia lui Kurzboc din Viena, cãrþi de pedagogie, de metodicã, de gramaticã, de istorie etc. Dintre autori, amintim pe: Iacob Putneanul, Samuil Micu Klein, Gh. ªincai, Ianache Vãcãrescu, Iohan Molnar, Dimitrie Caracaº, Constantin Ucuþ Moscopolitamul, Mihail G. Boiagi, August Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, Silvestru Morariu-Andrievici, „fondator al cãrþilor ºcolare române din Bucovina”, descris de Mihai Eminescu: „personalitate puternicã, strãlucit ºi vrednic model de imitat prin viaþa sa plinã de o activitate salutarã ºi binecuvântatã.” În primul Almanah, cel din 1883, apare pentru prima datã „Luceafãrul” de Mihai Eminescu, „Vremea ºi iubirea” de Carmen Silva, „Iarna vine” de Vasile Alecsandri, alte capodopere scrise de T. Maiorescu, I. Creangã, I. Slavici, I. Negruzzi, I. Vulcan, A. D. Xenopol º.a. La Viena au apãrut ºi o serie de publicaþii româneºti dintre care autorul

aminteºte „Sionul românesc. Foaie bisericeascã, literarã ºi ºcolarã”, 73 de numere (1865-1867, 1871-1872). Ziarul se remarcã prin dimensiunea conciliantã, lucru destul de rar întâlnit în publicaþii cu o asemenea problematicã. Dr. Sterie N. Ciurcu ºi Dr. Cornel Diaconovici, în „Rumänische Revue”, fãceau cunoscute doleanþele românilor ºi realizãrile ºtiinþifice ale savanþilor români. Alte ziare româneºti la Viena au fost: „Albina” (1866-1870), „Sunete ºi rãsunete” (15 iunie 1892), „Luceafãr nou” ºi „Unirea” (1972-1089) ºi „Grai românesc” (1995-2003). Mai amintim „Foaia de comunicãri a Parohiei Ortodoxe Române din Viena”, trimisã spre vestire sub numele „Chemãri la Hristos” (din 1993), aprobatã ca ziar în Austria, Buletinul Bisericii Ortodoxe Române Sf. Arhangheli Mihail ºi Gavriil din Salzburg „Vestea cea bunã” (din 1988), foaia „Viaþã ºi cuvânt” a Parohiei Ortodoxe Române, Pogorârea Duhului Sfânt din Linz (începând din 2004), „Publicaþiile Bisericilor Penticostale Române din Austria, „Apa vieþii” (din 1995). Acest întreg univers al cuvântului teologic ori laic, publicistic, literar, lingvistic este oglinda vie al relaþiilor dintre români ºi vienezi, dar ºi a prezenþei elementelor româneºti în capitala culturii europene, Viena. Cimitire româneºti din Austria. Preoþi ºi credincioºi ortodocºi transilvãneni „veniþi la Curtea de la Viena” pentru a-ºi cãuta dreptatea, mai ales de pe la jumãtatea secolului al XVIIIlea, au pierit în temniþã, din Kufstein, exemplu, Oprea Miclãuº de la Sãliºte, Ioan din Galeº, Moise Mãcinic din Sãliºte. In cimitirul St. Marx, din sectorul 11 al Vienei, nefolosit din 1874, se aflã mormintele multor români care ºi-au gãsit sfârºitul la Viena, printre care: Prinþul Georfie Demetrie Bibesco ºi Prinþesa Maria, m. nov. 1851, domnitorul Alexandru Ipsilanti, al Þãrii Româneºti, m.1823, colonelul ºi cavalerul Constantin Bãlãceanu, m. 1853, fostul episcop de la Blaj, Ioan Lemeni, m. 1848. Sunt amintite cele cinci cimitire cu soldaþi români, eroi din primul rãzboi mondial, înmormântaþi în Austria: Viena (Zentralfriedhof), Tulln (46 soldaþi), Zwentendorf (155 soldaþi), Brucknendorf (100 soldaþi), Kittsee (83 soldaþi). Mai sunt îngropaþi soldaþi români la Sigmundsherberg, 27 eroi în St. Georgen am Ybbsfeld, 4 la Wiesel87

D

estine

L

iterare

burg, iar alþii la Purgstall. Soldaþi din al doilea rãzboi mondial au fost înmormântaþi la Kaisersteimbruch-Sommerein ºi Mauthausen. Sunt trecute in continuare listele cu soldaþii înmormântaþi în Cimitirul din Viena, parcela 68 A, cu soldaþii înmormântaþi în cimitirele amintite mai sus, în alte locuri din Austria, dar ºi în apropiere de meleagurile austriece, în Slovacia. Din anul 1994 s-a organizat o grupã pentru enoriaºii Parohiei Ortodoxe Române din Viena (38 Zentralfriedhof) care îºi sfârºesc trecerea pãmânteascã ºi pot fi înmormântaþi aici. Locul a fost marcat cu o cruce de granit, înaltã de 2,60 m. pe care s-a scris cu litere de aur, în românã ºi germanã: „Cimitirul Parohiei Ortodoxe Române din Viena”. Crucea a fost sfinþitã în 25 martie 1995, de asemenea ºi locul, printr-o slujbã tradiþionalã ortodoxã sãvârºitã de cãtre Î.P.S. Mitropolit Dr. Serafim, de preoþii Nicolae Dura (paroh), de Vasile Grãjdan (bursier) ºi de diaconul Dumitru Dura (secretar, Mitropolie Regensburg).

D

estine

L

iterare

III. VIAÞA BISERICEASCÃ ORTODOXÃ ÎNTR-O SOCIETATE MAJORITAR CATOLICÃ
Sfârºitul secolului al XVII-lea ºi începutul secolului urmãtor aduc schimbãri în viaþa religioasã a Imperiului habsburgic în sensul încorporãrii numeroºilor creºtini ortodocºi în aceastã zonã eminamente catolicã, explicaþie justificatã de biruinþa austriecilor asupra turcilor, în anul 1683. R.W. Seton-Watson, profesorul de la Universitatea din Londra, scria despre românii transilvãneni cã „au rezistat cu dârzenie tuturor condiþiilor defavorabile ºi au dovedit o uimitoare virilitate ºi tenacitate a sentimentului naþional, fãrã egal în Europa”. Ei erau convinºi de un fapt, credinþa ortodoxã este „legea lor” ºi cã „Ortodoxia a fost cea mai adâncã putere a unitãþii noastre în tot trecutul”. Pe fondul unor puternice încordãri de apãrare a credinþei strãbune ortodoxe române, a luat fiinþã Biserica unitã din Transilvania. Mulþi preoþi, dar ºi simpli mãrturisitori transilvãneni au sfârºit în închisori, pentru dreapta 88

credinþã ortodoxã. Preoþii Ioan din Galeº ºi Moise Mãcinic din Sibiel, Oprea Miclãuº din Sãliºtea Sibiului au murit ca martiri în temniþa din Kufstein, Biserica pomenindu-i în ziua de 21 octombrie. „Asemenea mãrturii – scrie autorul acestei cãrþi – ne ajutã sã înþelegem mai bine convingerea lui Nae Ionescu, acest mare gânditor ºi metafizician: „Ortodoxia este un element decisiv ºi constitutiv în plãmada româneascã”. Parcursul evoluþiei evenimentelor în secolele urmãtoare nu a fost deloc uºor. Dependenþa canonicã s-a pãstrat pânã la destrãmarea Imperiului austrungar în anul 1918, ºedinþele sinodului mitropolitan þinându-se la Viena. Prin Legea Ortodoxã din 23 iunie 1967 s-a recunoscut din partea statului austriac existenþa ºi activitatea Bisericilor Ortodoxe din Republica Austria. Prezenþe ortodoxe la Viena subliniazã condiþiile deosebite în care se desfãºura viaþa religioasã a ortodocºilor în Viena, etapele parcurse pânã în prezent, când existenþa Ortodoxiei din Austria este reglementatã prin Legea numitã Ortodoxã, cunoscutã sub numele de „Biserica greacãorientalã sau ortodoxã”. Biserica din Austria este recunoscutã ca o personalitate a dreptului public, compusã din cinci Biserici dependente canonic de Patriarhatele lor de origine: Biserica Ortodoxã Greacã (Patriarhia Constantinopolului), Patriarhia Ortodoxã Rusã (Patriarhia rusã), Biserica Ortodoxã Sârbã (Patriarhia sârbã), Biserica Ortodoxã Românã (Patriarhia românã) ºi Biserica Ortodoxã Bulgarã (Patriarhia bulgarã). Bisericile greacã, sârbã ºi românã au fost recunoscute prin Legea nr. 229, promulgate de Parlamentul Austriei la 23 iunie 1967, iar Biserica rusã ºi bulgarã au fost recunoscute doi ani mai târziu. Din anul 2003 funcþioneazã ºi o comunitate ortodoxã antiohianã (Parohia Antiohiei). Aºa cum remarcau F. Gschwandtner ºi C. Gastgeber, Viena este ca o „poartã spre lumea ortodoxã”, care a condus la numeroase ºi roditoare legãturi între Bisericile Ortodoxe ºi Biserica Romano-Catolicã. Urmãtoarele subcapitole dezvoltã Întrunirea episcopilor ortodocºi din Imperiul austriac, Grecii, Sârbii, Ruºii, Bulgarii, Antiohienii. Între aceste Biserici Ortodoxe ce funcþioneazã la Viena liantul îl realizeazã mai multe acþiuni comune, practicate, pe rând, în fiecare

din bisericile amintite. Autorului cãrþii ii recunoaºtem deosebitul merit de a ni se adresa minþii ºi inimii, prin intermediul personalitãþilor care ºi-au consacrat viaþa unui þel, constituind, astfel, autentice modele.

IV. ROMÂNII CREªTINI DIN AUSTRIA
A patra parte a cãrþii ne face cunoscutã convieþuirea grupurilor etnice ºi religioase, în societatea austriacã pluriconfesionalã, precum ºi formele de manifestare: Românii Ortodocºi din Viena, Parohia Ortodoxã Românã din Salzburg. Pãrintele Dr. Dumitru Viezuianu este implicat în activitatea ecumenicã localã ºi sprijinã cunoaºterea credinþei, asigurând asistenþa religioasã a românilor trãitori în aceste pãrþi ale Austriei. Parohia Ortodoxã Românã din Graz, preot slujitor fiind Pr. Drd. Nicolae Liviu Vâlcea, fost profesor la Seminarul teologic din Alba Iulia, apoi bursier al Episcopiei catolice din Graz. Parohia Ortodoxã din Linz, preot slujitor, Drd. Emanuel Sorin Bugner. Parohia Ortodoxã Românã din Knittelfeld, preot slujitor Pãrintele Ioan Cristian Greceanu. Români greco-catolici, Viena a avut un rol foarte important în toatã istoria Bisericii greco-catolice române, încã de la apariþia ei. Românii aºa-numiþi neoprotestanþi. Penticostalii, baptiºtii, adventiºtii, alte denominaþiuni religioase au fost recunoscuþi în Austria ca ºi culte religioase, în iulie 1998. Preot Dr. Nicolae Dura subliniazã aici o idee care trebuie sã ne punã pe gânduri ºi nu numai atât: „Este interesant de remarcat cã dintre cele ºase Biserici ortodoxe naþionale existente ºi în Austria doar românii îºi au organizate grupuri religioase neortodoxe.” „Virusul scindãrilor este larg rãspândit ºi provoacã discordii ºi conflicte” (Bartolomeu S. Sa Patriarhul Ecumenic, Unitatea Bisericii… p. 2). Ceea ce impresioneazã în mod deosebit în cartea despre care vorbim este permanenta recunoaºtere a conºtiinþei folosirii aceleiaºi limbi: „Cu toatã diversitatea religioasã a românilor care trãiesc în Austria, ei au conºtiinþa folosirii aceleiaºi limbi ºi apartenenþa la neamul ºi spiritualitatea românã.” Gândite ºi scrise, rostirile acestei cãrþi devin Testament de împlinit, de nu

le respectãm, se întorc împotriva noastrã: „Toþi ortodocºii aparþinând celor cinci Biserici ortodoxe recunoscute în Austria, ca ºi fraþii români ce s-au desprins de Biserica strãbunã avem datoria unei mãrturii comune, cã Hristos Domnul nostru a murit ºi a înviat pentru noi toþi ºi noi toþi suntem martori ºi mãrturisitori ai Lui, ai cuvântului Sãu veºnic ºi mântuitor. Toþi oamenii suntem chemaþi la toleranþã ºi conciliere, cãci toþi oamenii suntem chipuri ale lui Dumnezeu chemate spre asemãnarea divinã.”

VI. ENORIAªI, PREOÞI SLUJITORI ªI BINEFÃCÃTORI AI PAROHIEI
E simplu sã ne punem întrebarea: Cine sunt ei? ªi rãspunsul îl gãsim încã la începutul acestui capitol: „Aceºti credincioºi creºtini adunaþi, povãþuiþi ºi însoþiþi spre împãrãþia lui Dumnezeu de un preot paroh formeazã parohia.” Aici, creºtinul vârstnic, tânãr sau copil „pot gãsi în comunitatea parohialã din care fac parte ambianþa necesarã unei vieþuiri creºtine autentice.” Nu-i lucru uºor sã ºtim despre noi cine suntem, de unde venim ºi unde mergem, când se clatinã credinþa ºi ºtiinþa despre unitatea ºi dãinuirea noastrã neîntreruptã pe acest pãmânt. Dar Pãrintele Durã, cu har ºi înþelepciune, înscrie în aceste pagini mesajul pe care cei interesaþi îl pot desluºi. Sunt aici consemnate pagini despre Enoriaºi, aparþinãtori ºi susþinãtori ai parohiei, Consilieri ºi epitropi, Dirijori ºi cântãreþi bisericeºti la Viena, Preoþi slujitori ºi parohi. Cu înþelepciune duhovniceascã, prin puterea harului ºi cu osârdia inimii, ei au fost sau sunt cei care au purtat ºi poartã de grijã pentru mântuirea credincioºilor.

V. SOCIETATEA ROMÂNÃ-ORTODOXÃ JUBILIAR-IMPERIALÃ
Prezenþa unui bogat material informativ, în fiecare capitol, ne aratã cât de preocupat a fost autorul de a alcãtui o lucrare temeinicã. Asta nu înseamnã cã este lipsitã de originalitate. Modul în care prelucreazã ºi structureazã informaþia într-o aurã a firescului, iatã o altã particularitate a „acestui scris”, care mãrturiseºte despre „Societatea româno-ortodoxã jubiliar-imperialã pentru zidirea unei biserici ºi înfiinþarea unei comunitãþi bisericeºti” la Viena, începuturile capelei în Palatul Dietrichstein, Sfinþirea capelei, pãstrarea ºi înfrumuseþarea ei, Apartenenþa canonicã a comunitãþii, Moaºtele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava pãstrate la Viena, Comitetul de caritate de la Capela din Viena, Înfiinþarea ºi dãinuirea Parohiei Ortodoxe Române din Viena, care de peste opt decenii contribuie la unitatea spiritualã a românilor din Austria. Înþelegem pentru totdeauna cã aceastã carte este importantã prin sine, nu numai pentru epocã sau pentru creatorul ei, cât pentru privirea „în timpul” înaintaºilor, conºtientizând cã nimic nu poate apãrea din vid, ci din preocuparea asiduã de a evidenþia autenticul ºi verosimilul. De la cercetare pânã la prezentare drumul e lung ºi Preot Dr. Nicolae Dura îl parcurge magistral. Nu se aflã nicio clipã în contradicþie cu sine ºi cu învãþãtura sa despre desãvârºire. Cuvântul despre iubirea lui Dumnezeu este esenþial pentru modul definirii propriei spiritualitãþi nu la modul declarativ, ci faptic. ªi FAPTELE Sfinþiei Sale SUNT! Fiecare paginã a cãrþii ni le oferã din plin!

Naºterea, întemeierea familiei creºtine, moartea sunt evenimente cruciale, „ce-l þin pe creºtin legat de lucrarea Bisericii, iar harul ºi darurile Bisericii penetreazã cu putere ºi luminã viaþa omului.” Lucrarea pastoralã este covârºitoare în existenþã pentru cã ea înseamnã, în fapt, „creºterea de la nivelul de individ la cel de persoanã umanã autenticã, înseamnã redescoperirea chipului divin din omul înstrãinat aºa cum este el.” Ca fiecare capitol ºi acesta se încheie cu un îndemn: sã nu mai fim robii pãcatului, ci fiii luminii ºi fericirii, „sã devenim cu toþii copii ai Lui Dumnezeu ºi fraþi buni unii cu alþii.”

D

estine

L

iterare

VIII. OPERA PEDAGOGICÃ ªI CULTURALÃ A BISERICII
Numele capitolelor unei cãrþii produc asupra cititorului surprize din cele mai interesante ºi mai plãcute. La fel se întâmplã ºi în cazul de faþã, când identificãm în Bisericã izvorul formãrii ºi al învãþãrii umane, cãci primele ºcoli au fost organizate pe lângã biserici ºi mãnãstiri, preoþii au fost luminãtorii, iar cãrþile de cult primele manuale ºcolare. ªi-n Austria organizarea de ºcoli pe lângã biserici ºi mãnãstiri a fost o realitate. Aºa se explicã acceptul Consiliului ºcolar din Austria de Jos, din 12 octombrie 1899, pentru catehizarea copiilor ortodocºi, chiar în limba românã. Cum s-a dezvoltat ºi a evoluat aceastã formã de învãþãmânt aflãm din subcapitolele: ªcoala naþionalã Grecoromânã din Viena, Învãþãmânt religios, Învãþãmânt religios ortodox roman în ºcolile austriece, Catehizarea. Aºa cum mãrturiseºte Preot Dr. Nicolae Dura, conºtienþi de importanþa deosebitã a catehizaþiei ca obiectiv prioritar în slujirea dreptei credinþe, preoþii slujitori români de la Viena s-au strãduit sã lumineze, sã întãreascã ºi sã îndemne pe credincioºii ortodocºi sã trãiascã potrivit mesajului Evangheliei Mântuitorului Hristos. Sunt diverse formele prin care se poate face educaþia religioasã: completarea slujbelor cu dialoguri biblice, explicarea unor capitole din învãþãtura bisericii ºi publicarea lor în „Foaia de comunicãri a Parohiei Ortodoxe Române din Viena”, traduceri din Sfinþii pãrinþi, cunoaºterea vieþii ºi activitãþii marilor personalitãþi cul89

VII. ACTIVITÃÞI BISERICEªTI LA VIENA
În dorinþa de a argumenta cât mai temeinic adevãrul cuprins în relatãri, autorul acestei cãrþi aduce, concret, date, nume, localitãþi, figuri vii - purtãtoare ale virtuþilor pe care le-au slujit ºi le slujesc. Ne aminteºte ºi reaminteºte puterea faptelor, dar ºi necesara prezenþã la Slujbele duminicale ºi ocazionale, care înfrumuseþeazã ºi înnobileazã pe mai departe viaþa, subliniind cã „ordinea sfintelor slujbe ortodoxe din Viena a creat un liant între românii care trãiesc în aceastã capitalã europeanã. Participarea la Sfintele Liturghii, dar ºi la celelalte slujbe (Vecernii, Acatiste, Masluri º.a.) înseamnã tot atâtea prilejuri de întãrire ºi recreere spiritualã.” Nu trebuie sã uitãm nici o clipã cã cele trei momente fundamentale din viaþa creºtinului au girul sacrului.

turale, a concepþiei lor despre lume ºi viaþã. În acest sens am reþinut adevãrul scris de Simion Mehedinþi, actual în orice timp:,,Un popor, ca ºi orice om în parte, atât preþuieºte cât a înþeles din Evanghelie ºi cât poate sã urmeze învãþãtura lui Iisus”.

D

estine

L

iterare

IX. COMUNITATEA ORTODOXÃ ROMÂNÃ ÎNTR-O LUME PLURICONFESIONALÃ ªI MULTIETNICÃ
Comunitatea ortodoxã românã întro lume pluriconfesionalã ºi multietnicã este deschisã dialogului sincer ºi comunitãþii frãþeºti, „fãrã teama de a ne pierde identitatea ºi fãrã spaima de-a ne risipi într-o Europã multiplã”. Edificatoare în acest sens sunt conþinuturile subcapitolelor pãrþii a noua, care vin în sprijinul susþinerii temei majore: Legãturi cu Biserica Romano-Catolicã, Legãturi cu Bisericile protestante, Raporturile cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Austria, Vizite pastorale arhiereºti la Viena. Austria, în general ºi Viena, în special, prin poziþia geograficã, dar ºi prin valoarea lor istoricã ºi culturalã au fost ºi au rãmas un loc important al întâlnirilor ºi al tratativelor, al comunicãrilor între reprezentanþii diferitelor neamuri, Biserici ºi religii, cum ne face cunoscut autorul ºi cum a dovedit-o ºi practica ecumenicã.

cuget ºi simþire româneascã, de la începuturi pânã în zilele noastre. Aparatul ºtiinþific cu care este dotatã cartea, BIBLIOGRAFIE, INDICE DE PERSOANE ªI NUME, ILUSTRAÞII susþin din plin lucrarea ºi ca cercetare în domeniul istoriei culturii vechi româneºti, nu numai al teologiei, în care încã a mai gãsit loc de descoperit ºi de spus multe necunoscute. Cine citeºte cu atenþie BISERICA TRÃITÃ DEPARTE recunoaºte valoric aprecierea Dlui Virgil CÂNDEA, Membru al Academiei Române: „Pãrintele Nicolae Dura contribuie prin lucrarea sa la o imagine completã a Bisericii Ortodoxe Române, prezentã în toate pãrþile lumii în care se aflã credincioºi pãstoriþi de Ea. Autorul cãrþi, cu o amplã documentaþie ºi întemeiat pe propria experienþã, demonstreazã cã în comunitatea românilor din Austria trãirea ortodoxã este împletitã cu pãstrarea limbii ºi tradiþiilor strãbune, cã membrii acestei comunitãþi au un rol activ în proiectarea unei imagini

autentice, pozitive a românilor în lume ºi în dezvoltarea vechilor legãturi ale poporului nostru cu cel austriac.” La acestea, aº mai adãuga folosirea unui limbaj ce abordeazã perspective largi, pe baza cãrora întemeiazã sistematic o construcþie durabilã – cartea – dincolo de realitatea sa pur teologicã, Preot Dr. Nicolae Dura îºi îndeplineºte desãvârºit misiunea de cercetãtor. Modul în care evidenþiazã dimensiunea policulturalã a credinþei strãmoºeºti ne-a îndemnat sã recunoaºtem, cu toatã convingerea, originalitatea artei sale scriitoriceºti, ca fenomen ce reflectã ºi concentreazã deopotrivã istoria, cultura, literatura românã veche etc. Cuvântul despre iubirea de oameni este esenþial pentru definirea spiritualitãþii Preotului Dr. Nicolae Dura, creatorul acestei lucrãri unice în domeniu, o Carte ce dã socotealã pentru felul cum s-a achitat de îndatoririle specifice locului în care a fost rânduit, a slujit ºi slujeºte lui Dumnezeu.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

X. BISERICA ROMÂNEASCÃ ÎN VIENA
Ultima parte a cãrþii este ilustrarea întemeierii ortodoxiei de cãtre românii trãitori în Austria, þarã preponderent catolicã. Pas cu pas aflãm despre: Strãbunii la început de veac, Începuturi promiþãtoare, Grijile Martei ºi al Mariei, Vremile n-au fost prielnice ori n-au fost înþelese, Dumnezeiasca Liturghie ºi Psaltire, Temelia bisericii, Cãutãri pentru un locaº românesc la Viena, Sion ortodox românesc la Viena, Biserica Sf. Apostol Andrei – locaºul sfintelor slujbe. Dintr-o îndatorire supremã ºi din harul pe care-l certificã „a fi”-ul sãu, Preot Dr. Nicolae Dura face din fiecare capitol o cercetare ºi o evocare, subsumate ideii de a cunoaºte oameni de 90

D

estine

L

iterare

NICHIFOR CRAINIC 40 de ani de la moartea lui
România ºi întreaga intelectualitate contemporanã, vor aniversa în toamna aceasta 123 ani de la naºterea ºi 40 de ani de la moartea marelui om de litere care a fost Nichifor Crainic. Pe mine, personal, mã leagã de acest nume fervoarea unei adolescenþe flãmânde de cunoaºtere ºi înflãcãratã de ideile mari. Eram elevã la ªcoala Centralã de fete “Marica Brâncoveanu” sub direcþia Domniºoarei Elena Malaxa prin clasa a cincea de liceu (liceul de opt clase) când, tatãl meu, la o plimbare cu trãsura la ºosea, mi-a cumpãrat prima revistã Gândirea. Era o revistã ca niciuna alta, mare cât un atlas, cu o copertã semi-cartonatã, pe hârtie velinã matã groasã. Toate articolele ºi poeziile aveau vignete elegante în stil bizantin modernizat. Aºa am fãcut cunoºtinþã cu Nichifor Crainic din carte, în contextul unor scriitori pe care deja îi cunoºteam, ca Lucian Blaga, Ion Pillat, Vasile Voiculescu ºi mai ales Radu Gyr. Din acel moment am fost abonatã la Gândirea pânã la suprimarea ei, dupã doi ani, odatã cu celelalte publicaþii româneºti. În recreaþia mare de 20 de minute eram abonatã ºi la timpul profesoarei noastre de religie pe care am rugat-o, cu revista Gândirea în mânã, sã-mi lãmureascã mai întâi pasajele neînþelese de mine din articolele ce comentau filosofia lui Toma d’Aquino, ºi mai apoi eseurile lui Nichifor Crainic sau pasaje din cãrþile lui Ortodoxie ºi etnocraþie ºi Nostalgia Paradisului. Cãrþile le cumpãram la librãria Cartea Româneascã de pe bulevardul Elisabeta adeseori din banii de cornuri, pe care nu-i cheltuiam cãci ªcoala ne oferea sandviciuri în recreaþia mare. Ideile de o înaltã moralitate ale autorului, pentru care naþionalismul, etnicul, este legat de religie, de ortodoxie, iar frumosul este identificat cu binele, mi-au pãrut cunoscute, cãci în casa pãrinþilor mei – ambii profesori - se vehiculau cam aceleaºi idei, iar în ºcoalã am învãþat la orele de religie doctrina creºtinã, dar ºi cea mozaicã ºi ºtiam Vechiul Testament aproape pe dinafarã. Mi-a plãcut mult ºi forþa spiritualã a lui Crainic, pentru care omul trebuie sã poatã sã învingã potrivnicia vremilor, ca ºi romantica idee a nostalgiei Paradisului, a nostalgiei unei cetãþi, a unei stãri minunate, dar nu pierdutã definitiv, ci eternã, cãci undeva, cândva … La vârsta de 16 ani, ca toþi tinerii entuziaºti cred, eram gata sã-mi dau viaþa pentru patrie. Ideea unui “instinct de patrie” lansatã de Nichifor Crainic m-a înaripat. Pânã la el învãþasem la Sociologie ºi la Psihologie despre instinctele de supravieþuire, de apãrare, de procreare, de proprietate, dar nu “de patrie”. ªi când iam cumpãrat ºi volumul de versuri Þara de peste veac, am devenit adepta poetului “cu arme ºi bagaje”. Nichifor Crainic scriitorul, profesorul, academicianul avea sã fie curând dupã aceasta, în 1947, arestat ºi aruncat în temniþele Aiudului. El a fost supus timp de 15 ani unui regim crunt de exterminare fizicã, psihicã ºi intelectualã. Fãrã hranã, fãrã haine, bolnav de 13 boli grele pe care le-a traversat muribund fãrã medicamente, este un miracol cã organismul lui a rezistat pânã la eliberarea din 1962. Eliminat din Societatea Scriitorilor Români, din Sindicatul Ziariºtilor, de la Universitate ºi de la Academie, a urmat apoi “decapitarea “ lui literarã. “Cãrþile mele au fost puse la index împreunã cu ale celorlalþi eliminaþi. E una din crimele de neiertat ale regimului. Au fost scoase din circulaþie cãrþile ce reprezentau lamura românismului ºi în schimb s-a dat frâu liber pornografiei iudeo-române, ca sã rãneascã astfel sufletul poporului, nimicindu-i ideea de frumuseþe, de nobleþe ºi de moralitate. “Invertiþii ºi libertinii de tot felul, semidocþii ºi agramaþii, veneticii ºi corciturile sunt ridicaþi la rangul de scriitori misionari ai maselor. Uciderea spiritului românesc în literaturã se numeºte “libertate democraticã”. De peste hotare sunt introduºi scriitori de duzinã ai proletariatului, pe care presa îi înfãþiºeazã zilnic ca genii. Croitori de gânduri ºi cizmari de sentimente dupã manechinele ºi calapoadele marxiste. Evacuarea cãrþilor româneºti din circulaþia publicã e totuna cu eclipsa culturii naþionale. Regimului îi trebuie un “popor” fãrã deosebire de rasã ºi credinþã, imbecilizat. Toate publicaþiile româneºti au fost suprimate. “Gândirea, fireºte, nu mai apare, dupã 23 de ani de viaþã literarã, timp cât a deþinut primatul periodicelor româneºti”. (Citat din “Pribeag în afara istoriei”) Teroarea puterii comuniste se exercita pe douã închisori paralele : cea a oamenilor ºi cea a operelor lor, mai periculoase ca autorii, deoarece incitau la libertatea ideilor, la rezistenþa de spirit ºi la luptã. Dacã primii (autorii) puteau fi reduºi la tãcere, hârtiile care circulã nu mai pot fi stãpânite. De aceea ele, hârtiile, au fost “arestate” ºi condamnate la “închisoare perpetuã”. Chiar ºi când unii autori au mai ieºit din închisori, hârtiile rãmâneau închise în arhiva Securitãþii. N. Crainic (Ion Dobre, nãscut la Bulbucata - Vlaºca, la 24 septembrie 1889, dupã G. Cãlinescu la 22 decembrie 1889), îºi construieºte un sistem filosofic bine organizat, deºi vulnerabil, cu multe influenþe, dar nu inert ca

LIVIA NEMÞEANU (CANADA)
91

multe altele mai laborioase. El “stârneºte gândirea, iritã, pune probleme ºi contribuie la progresul culturii” (George Cãlinescu). A fãcut prozeliþi. A instigat tinerimea, inculcând ideea de “haos”, pentru a-i gãsi apoi “punctele cardinale”. Cât de actuale sunt cuvintele lui: “bântuie ºomajul intelectual”, “tânãrul e setos de o concepþie integralã de viaþã în care sã-ºi salveze sufletul din ruinele ce se îngrãmãdesc împrejur”. El dã o imagine a situaþiei de dupã primul rãzboi mondial catastrofalã: situaþia economicã ruinatã, tâlhãrismul politic, extinderea literaturii pornografice cu instigarea instinctelor inferioare. Dar aratã ºi calea mântuirii prin aceea cã el nu vede ca Miron Costin pe “bietul om sub vremi” ci, din contra, cã voinþa omului poate conduce vremile ºi “frânge grumazul monstrului”. Creºtin profund ancorat în credinþã, el nu concepe ordinea materialã decât ca un efect al spiritului primordial. Îmbinând doctrina ortodoxiei cu panteismul germanic, el depãºeºte schema strict teologicã. Nichifor Crainic are “nostalgia Paradisului”, a cetãþii eterne, ageografice ºi atemporale. El a considerat marxismul ca o doctrinã de “urã tiranicã împotriva creºtinismului”. Comunismul a fost pentru el îndreptat contra “instinctului de familie, instinctului de proprietate ºi a instinctului de patrie” care integreazã natura omeneascã. El leagã specificul românesc de ortodoxie, de bisericã. Specificitatea înþeleasã prin ralierea etnicului la ortodoxism, îl duce la concluzia cã orice strãin de neam care trece la ortodoxism devine integrat ºi mai specific decât Goga, Rebreanu, Sadoveanu, Eminescu chiar, care n-au astfel de orientãri. Gânditor remarcabil, setos de absolut, N. Crainic împinge prea departe legãtura dintre tradiþional ºi religios. El neagã calitatea spiritualitãþii româneºti oriunde nu gãseºte preocuparea religioasã. Dar deºi îl vede pe Eminescu - care nu e un mistic - mai puþin specific, el trece în registrul fatalitãþii specificului ºi conchide cã, ortodox sau nu, un adevãrat român nu poate sã nu fie specific “ºi e rostul sociologicului literar de a-i descoperi aposteriori nota etnicã”. Profund influenþat de Platon, Crainic pune în cartea sa Nostalgia Paradisului bazele unei estetice ortodoxiste metafizice. “Universul ne apare poleit cosmic, ca un reflex al frumuseþii supranaturale” (N.C.) Frumosul artistic e întruparea în operã a frumosului spiritual. Arta este revelaþia în forme sensibile “a tainelor de sus”. Artistul este inspirat de Creator. Platonicianã este ºi identificarea frumosului cu binele. În poezia lui Crainic este remarcabil stilul solemn, lapidar, profetic. El nu se remarcã prin imagini, dar are aspecte figurative surprinzãtoare. : Te-ai stins rãnitã ca o cãprioarã Ce m-a lovit fu dat ca sã te doarã Ce m-a durut pe tine te-a ucis. (Mausoleu la moartea soþiei) sau Dã-mi cruda cerbicie durerea sã-mi îndur ªi sfãrâmat ca steiul sã licãr aur pur ªi treierat ca grâul sã mã aleg din paie ªi ars ca buturuga sã mã prefac vãpaie (Rugãciune sub cruce) Pe cât a fost de viguros subliniat în eseistica sa accentul pus pe ortodoxia noastrã, pe atât de mare e surpriza de a-l întâlni mult mai puþin frecvent în lirica sa plinã de elogiul vieþii, izbucnind triumfãtor în temerarul “eu am trãit”. 92

D

estine

L

iterare

La el însãºi moartea se întrepãtrunde cu viaþa. Se umanizeazã. Poezia lui e plinã de vitalitate explozivã. Ea ne apare “profund creºtinã ºi ancestral pãgânã, ca ºi personalitatea sa” (Ovidiu Papadima). El este poetul adevãrurilor trãite. Fiu de þãran, fãrã posibilitãþi materiale, dus de învãþãtorul satului pe spezele sale la Seminarul teologic din Bucureºti – destin care se aseamãnã întrucâtva cu al lui Creangã – Crainic înalþã o cupolã de reculegere ºi înseninare în bucuria mântuirii. Ca bobul în spice ºi mustu-n ciorchine Eºti totul în toate ºi toate prin tine, Tu, vinul de-a pururi al neamului meu. (Cântecul Potirului, poem scris în închisoare, care a circulat pe cale oralã, ca ºi balada mioriticã). Pr. prof. dr. D. Stãniloaie vede în Crainic “poetul nostru creºtin prin excelenþã, cum este Paul Claudel poetul francez creºtin prin excelenþã, sau Rainer Maria Rilke poetul creºtin german prin excelenþã”. “Creºtinismul lui nu se reduce la preceptele teologice învãþate din Evanghelie ºi din cãrþi, ci e un creºtinism manifestat în practicile ºi datinile poporului român”. El vede în spiritul panteist al unor poezii energia ne creatã de Dumnezeu, care e prezent în toate, fãrã a se confunda cu ele. În cei 15 ani de martiraj, N. Crainic a creat poeziile din volumul ªoim peste prãpastie pe care – toate – le-a memorizat ºi le-a transmis prin morse celulelor învecinate ºi prin ele altora. În toate aceste poezii, aproape toate cu un profund sentiment creºtin, mistic ortodox, Crainic cântã pe Dumnezeu în lumina supremã, dar aceastã luminã întrece puterea noastrã de a vedea, cãci ceea ce vedem este doar umbra luminii Lui, este deci un întuneric ce “nu explicã prin sine nimic”. Iatã poezia Unde sunt cei ce nu mai sunt? ce mãrturiseºte încã o datã credinþa poetului cã aceºtia “sunt”, ca o entitate aparte ºi nu pierduþi în neant ori în alte reîncarnãri, dar rãmâne întrebarea “unde sunt?” la care nici un muritor nu poate rãspunde : Zis-a vântul : Aripile lor Mã doboarã nevãzute-n zbor. …………………………………… Zis-a ciocârlia : S-au ascuns În lumina celui nepãtruns. …………………………………… Zis-a bufniþa : Când va cãdea Marele-ntuneric, vei vedea. În poezia Þara de peste veac dedicatã gândiriºtilor (din volumul cu acelaºi nume, 1931), el cântã în înaripate versuri dorul de þara de care cândva se va dezlipi, mistic, cu teribile sfâºieri, pentru a pleca din viaþã. Spre þara lui Lerui-Ler Nu e zbor nici drum de fier, Numai lamurã de gând, Numai suflet tremurând ªi vâslaº un înger. Dar opera cea mai de seamã a lui Nichifor Crainic rãmâne aceea de eseist. Ca profesor universitar la Facultatea de Teologie din Bucureºti, generaþii de studenþi au urmat cursurile sale înflãcãrate de misticã, pentru prima datã introdusã la noi în învãþãmântul teologic. În 1930 îi apare volumul de eseuri Puncte cardinale în haos, numit “Cartea veacului”, cu o mare putere de previ-

ziune ºi în care aratã rolul mântuitor al creºtinismului care vine în ajutorul descumpãnirilor mereu actuale ºi a frãmântãrilor tulburi ale oamenilor. Cartea sa de glorie este Nostalgia Paradisului (eseuri), apãrutã în 1940. “Operã de gândire cu descoperiri ºi interpretãri absolut originale ºi poate cea mai plinã de adevãr cu privire la artã în sensul desãvârºirii. Cine o pãtrunde simte un nou izvor de luminã ºi cunoaºtere care-i îmbogãþesc sufletul” (Pan M. Vizirescu). În 1937 i-a apãrut volumul de eseuri Ortodoxie ºi etnocraþie Nichifor Crainic are marele merit de a fi purtat pe umerii sãi timp de 23 de ani cea mai prestigioasã publicaþie literarã apãrutã în þara noastrã între cele douã rãzboaie mondiale (1921-1944), revista Gândirea. Ea apare un an la Cluj, iniþiatã de Cezar Petrescu. Dupã un an se mutã la Bucureºti ºi trece curând sub totala responsabilitate a lui N. Crainic, care devine teoreticianul revistei. Ia naºtere curentul gândirist sau ortodoxist. Dintr-o cuminte succesoare a “Luceafãrului” sibian, Gândirea devine o revistã de directive spirituale, preconizând, ca o replicã la presa de avangardã, întoarcerea la tradiþiile culturale ºi literare. Crainic explicã ideea de tradiþionalism lansatã ca linie directoare a revistei, ca fiind un tradiþionalism dinamic, nu osificat, în sensul marii spiritualitãþi istorice a poporului nostru iubitor de frumos, în forma cea mai avansatã ºi mai modernã a vremii, sau modul istoric cum s-a rãsfrânt spiritul în gândul ºi fapta poporului român, deci specificul naþional în miºcare, în progres. El identificã tradiþia cu spiritualitatea, înþelegând tradiþia ca putere propulsivã, nu repetarea stereotipã a aceloraºi forme. Acest principiu metafizic adoptat ºi de Lucian Blaga în altã terminologie, i-a creat mari duºmani în lumea contemporanã. “Dumneata ne-nveþi sã gândim româneºte, domnule Crainic”, i-a spus un publicist ardelean, al cãrui nume indescifrabil a rãmas necunoscut. Gândirea a fost cea mai elegantã publicaþie din România, merit care îi revine lui Pamfil ªeicaru. Dupã decoraþiile lui Victor Ion Popa, talentat desenator ºi caricaturist (pe lângã nuvelist, dramaturg, sculptor), Adrian Maniu l-a descoperit pe Atanasie Demian care a dat revistei o fizionomie decorativã aparte, cu totul inimitabilã, în care influenþa bizantinã, prelucratã, este majorã. “Pentru idei, Gândirea a cultivat genul eseului, adicã forma cea mai poeticã a studiului, dispensat de trimiterile la subsol” (N.C.). În al doilea rând nuvela, gen care dupã primul rãzboi mondial a fost uitat. ªi în al treilea rând, dar cel mai important, poezia. Poezia de calitate care apãrea la Gândirea a fost numitã de criticii celorlalte reviste “regina poeziei”. Aici au scris Lucian Blaga, Ion Pillat, V. Voiculescu, Adrian Maniu, George Gregorian, ºi mai apoi Radu Gyr ºi N. Crevedia. Ei au dat revistei un prestigiu fantastic, neavut de nici o revistã, nici mãcar Convorbiri Literare a lui Maiorescu, care – în afarã de Eminescu bineînþeles – cultiva “o poezioarã miorlãitã sub obsesia lui Heinrich Heine ºi atâta tot” (N.C.) Pleiada de scriitori de la Gândirea, toþi cu titluri universitare ºi de înaltã culturã era de departe cea mai selectã, absolut de negãsit la toate celelalte reviste. Aceºti tineri învãþaþi aduceau din toate colþurile lumii pe unde au studiat, cunoºtinþe ºi observaþii critice, comparaþii, idei, toþi aproape trecuþi prin focul rãzboiului de întregire, naþionaliºti, care au

pus tot sufletul pentru þara lor. “Cu aceºti tineri camarazi angajaþi moral, mi-am dat seama cã se poate plãzmui ºi transfigura imaginea integralã a României Mari. Gândirea trebuia sã aibã acest rol. Sã reprezinte literatura, arta plasticã, muzica ºi gândirea, convergente în punctul ideal al noii culturi româneºti. Asta ºi nimic mai mult n-a nãzuit aceastã revistã” (N.C.) Gândirea a apãrut 23 de ani ºi a fost suprimatã la finele anului 1944, odatã cu toate celelalte publicaþii româneºti. Volumul omagial Manuscriptum (apãrut în 1995) cuprinde un fragment din Memoriile lui N. Crainic din perioada 1944-1947, douã studii literare despre Tudor Arghezi ºi Lucian Blaga, abordate din unghiul teologic, ceea ce explicã într-o mãsurã nota criticã acuzatoare a autorului. Crainic respinge “erupþia pamfletarã” a lui Arghezi, numind-o “un imens noroi”, strãin firii româneºti ºi considerã pe autorul monah sperjur bântuit de o religiozitate care se clatinã, îndoindu-se de existenþa lui Dumnezeu. La T.A. “suavitatea ºi grosolãnia se confruntã permanent cu ºanse egale” (Simona Cioculescu). În ce-l priveºte pe Blaga, el îl acuzã direct de a nu fi “un cãutãtor de Dumnezeu”, dar îi recunoaºte metaforele de “o noutate strãlucitoare” care dã fiorul veºniciei. Volumul mai cuprinde corespondenþa dintre Nichifor Crainic ºi Al. Vlahuþã, L. Blaga, D. Mugur, M. Bucuþa, Cezar Petrescu, V. Voiculescu, George I. Brãtianu, Dr. C. Angelescu, douã articole politice, scrisori adresate lui N.C. de cãtre V. Goldiº, A.C. Cuza ºi Octavian Goga care contureazã omul politic, un Memoriu al lui N. Crainic, rãspuns la actul de acuzare, un album de familie, o parte din corespondenþa cu Pan Vizirescu, îngropatã ºi deterioratã ºi un amplu Tabel Cronologic.

D

estine

L

iterare

Nichifor Crainic, spune prof. Al. Condeescu în editorialul la volumul omagial Manuscriptum, “a fost unul din autorii cei mai nedreptãþiþi de istorie”. Alãturi doar de Radu Gyr, i s-a interzis cu desãvârºire publicarea în þarã. Numele sãu a fost ºters din istoriile literare, cãrþile sale au fost arse ºi doar câteva exemplare au “supravieþuit” în întunericul fondurilor speciale, secrete, inaccesibile pentru public. Generaþiile noi abia dacã i-au auzit numele învãluit într-un fel de legendã a þinutului pentru totdeauna refuzat cunoaºterii. De aceea acest volum, de douã ori jubiliar, Manuscriptum, este ºi unul “justiþiar” faþã cu istoria literarã. El este menit sã prefaþeze retipãrirea operei unui autor de marcã al literaturii române. Astãzi, o datã cu opera justiþiarã de restituire a acestor cãrþi ºi manuscrise publicului ºi culturii româneºti, îl regãsim în memoria ºi în sufletul nostru pe Nichifor Crainic, învãluit în nimbul glorificat de principialismul ºi martiriul lui. 93

D

estine

L

iterare

POEZII
DE-ATÂTA TINEREÞE
...Îmbãtrânesc de-atâta tinereþe ºi te întreb pe tine dacã chiar se poate sã-mi pun broboada ºi sã dau bineþe lui Dumnezeu, la îngeri, ºi...la toate... Doar aerul mai rãsuceºte clipa ºi-agaþã secolele în tãcere Cobor ºi urc, cobor ºi-mi frâng aripa, iar tu-n oglindã-i piepteni mângâiere Doar o secundã pentr-o veºnicie-þi cer s-o pun sub pleoapã sã n-adoarmã iarã Strãdincolo sã-mi fii baladier abisul sã nu-mi parã o povarã Pleacã!, îmi spui… ºi fã-te nevãzutã! cu-altarul florilor crescut în pântec. Pe sânii goi, când lacrima-i sãrutã îmbãtrâni-va iarã un descântec… E Toamnã. Numãr mântuirile în umbra paºilor ce trec arar. Aezii se tot plimbã-n susul ei nestingheriþi, la braþ cu muzele, Pe înserate ºi-ating buzele sub felinarul florilor de tei Terasa e pustie. Eu i-aºtept. Ploaia îmi încolþeºte pe obraji sãrutul basmelor cu paji s-adorm pe-al nopþii singuratic piept Gutuii îmi ºoptesc cã în zadar pictat-am urme pe pereþi cereºti - Nu vin aezii! Doar îmbãtrâneºti pe-aceeaºi stradã unde plouã iar.

MIRUNA OCNÃRESCU (CANADA)

UNEORI
Uneori murim împreunã cu capul pe umãrul celuilalt Îngerii vin, aripi ne-adunã din cioburi uitate-n-Înalt... Uneori respirãm împreunã plãmânul dimineþii de ieri Suflãm în lumânarea Lunã ºi-apoi ne urâm împreunã stingheri Cãlãtori printre stele cãzute numãrãm împreunã câþi paºi ne vor pierde-n lumi nevãzute sau pe muchii de dor sunt rãmaºi Uneori zburãm împreunã, eu bãtând dintr-o aripã frântã târcolindu-þi aripa bunã cu odihna din fruntea cãruntã Uneori murim împreunã îmbãtaþi de vara din noi De-atâta-nflorire nebunã nici Toamna nu ne lasã goi...

SE-NTÂMPLÃ…
Se-ntâmplã sã te privesc prin ferestre Agãþat în fiecare întrebare Din poiana de cer, sub Luna cea mare, Flãmând aºteptând voci rupestre, Se-ntâmplã sã te citesc printre rânduri Sã gust din miez, ca un sãrac cerºetor Sau…ca iubita din timpul trecãtor Lãsând urme-n zãpada de gânduri, Sã mã priveºti dintre îngeri se-ntâmplã Eu sã te strig, tu sã nu vrei sã m-auzi Sã îmi rãspunzi precum copacii surzi Lãsându-þi frunza albã tâmplã…

STRADA CU SENS UNIC
Pe strada cu sens unic plouã iar Gutuii-ºi spalã amintirile
94

D

estine

L

iterare

EPIGRAME
Încuscriþii, de sub scut…
Un adevãr trecut de istorii sub tãcere: «Ioana, fiica „ducelui“ / „regelui“ valah, Menumorut de Pannonia (Dacia de Vest), s-a cãsãtorit cu Zultes, fiul „ducelui“ / „regelui“ maghiar, Arpad» (Cronici diverse) Eterni, majestuoºi, sub cerul-scut, stau cuscrii Arpad ºi Menumorut, zicând: „Ce bine-am dus-o-n vremea noastrã, când tu îmi dai cumâs ºi eu – colastrã…!“ *** „În vremea ministrului culturii din România / Dacia, veterinarul Kelemen Hunor, Sarmizegetusa fu asediatã demolator de investitori „cultural-turistici“ ai verii anului 2011: un zid din capitala Daciei fu distrus pentru a se face o parcare-auto“ (ªtire din presa lui august 2011) ªi asta ordonã veterinar-ministrul Hunor: „Zimbrii din stemã meargã-n abator, cu cei pe care-i doborâþi din scuturi – nemuritorii Daci ne vând rebuturi…!“ *** Fondul Monetar Internaþional cautã specialiºti în „Apocalipsã“ pentru unele þãri din Uniunea Europeanã… (Presa din arc…) Sub scut, am traversat „Apocalipsa“, pe când fatalã soarelui a fost eclipsa… De-atuncea F(e)M(e)I specialiºti tot catã spre a privatiza ºi-„Apocalipsa“ toatã…! *** În era noastrã, o nouã maladie, Apocalipsita, face ravagii printre poeþii de la începutul mileniului al III-lea… Poeþii mor pentru idei mai fixe: „Apocalipsa“-i azi „la purtãtor“ – cã-n toate turuie de zor al ei motor ºi, peste-un an, sfârºitul lumii-ntr-un prefix e…! *** Magistratului-epigramist, Ion ªt. Diaconu, autor, între altele, al volumelor «Ca un blestem iubire» (1996) ºi «Inorog în Apocalipsã» (2002) ªi cu blestem, ºi cu iubire, scrii epigrame în neºtire… ªi inorogul tãu – din junglã-i lipsã – cã-ºi rupse cornu-ntr-o apocalipsã…! 95

Sportivitate…
În România preºedintelui Tr. Bãsescu ºi a primministrului Em. Boc, a apãrut un nou sport: sãritura Naþiunii de sub scut, pe scut… („ªtire din presa arcului guvernamental“) „Nu vã lãsaþi, Români, cuprinºi de stres, vã dãruim noi strategii pentru progres: cât alte naþii suliþe-ºi ascut, voi, de sub scut, sãriþi pe scut…!“

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

ION PACHIA-TATOMIRESCU (ROMÂNIA)

D

estine

L

iterare

Unei muze…
Gurile rele spuneau cã „modelul din realitatea universitar-craioveanã“ al unei eroine a romanului «Cearta» (Bucureºti, 1969), de Al. Piru, „s-a metamorfozat din poetã în straºnicã epigramistã“. Ce bine prins-ai avionul poeziei strãlucitor, în borangic-aurul iìei, dar, de când ai devenit epigramistã, constat c-aeroportu-þi are pir pe pistã…!

vor sã toarne-n epigramã boiaua de pe pastramã…!

„Sã trãiþi bine…!“
…zicea, în anul 2004, Traian Bãsescu, sau despre discrepanþa dintre lozinca-i trâmbiþatã pe când candida la Preºedinþia Þãrii ºi realitãþile dezastruoase, malefice, înregistrate de România în deceniul în care el a fost ºi încã mai este „alesul“ ºi „realesul“ ei preºedinte De douãzeci de ani înaintãm ca racul – din comunism, prin jungla abundenþei, conduºi pânã-n prãpastia demenþei – cã ne-am ales un Scorpion-stegar ca Dracul...!

Epigramiºtilor nãscuþi în Alutuania
– antologaþi de Petre Gigea-Gorun, în 2008, într-o „cãrãmidã de carte“, «Printre epigramiºtii olteni» (506 pagini A-5) Toþi oltenii spadasini, cãlãrind pe sfinþi asini, schimb-armuri sub verzi dãcini: sunt maeºtri ºi cu vorba, iuþind epigramei ciorba…!

Geminae frontis…
Lui George Gîrda (1879 – 1948), versificator în dialectul bãnãþean, cãruia i se atribuie paternitatea zicalei: «Tãt Bãnatu-i fruncea…!» Zis-a George Gârda: „Tãt Bãnatu-i fruncea…!“ – ºi fu adevãrul valabil atuncea… Privind prin istorii, cercetând profund, „fruncea“ de pe-atuncea devenit-a fund…

Maeºtrilor epigramiºti
(variantã) Floretiºii din Craiova congres fac la Castranova:

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

96

D

estine

L

iterare

Operibus credite et non verbis (Credeţi faptelor, nu vorbelor)
Dezastrul general al agriculturii româneºti este bine cunoscut. Atât de români, cât ºi de strãini. ªi totuºi, în pofida angajamentelor sterile ale guvernanþilor ºi a resemnãrii tuturor acelora care – direct sau indirect – se identificã cu rãmãºiþele þãrãnimii, situaþia agriculturii româneºti trebuie urgent ºi serios amelioratã. În caz contrar, toate sacrificiile ºi eforturile postdecembriste ale românilor sunt primejdios de zadarnice, iar interminabila noastrã reformã se contureazã din ce în ce mai mult în ofensã la adresa trãitorilor de pe aceste meleaguri, deoarece face ca democraþia ºi libertatea sã penduleze între vag ºi ostil pentru majoritatea zdrobitoare a celor care au fost împinºi în mizerie. Cãci ce reformã este aceea în care toate sunt date peste cap ºi în care ceea ce pânã mai ieri era ºtiut de bun, azi este dat drept rãu, asta pentru ca interesele ºi profiturile potentaþilor sã nu sufere vreo ºtirbire? Tot aºa, despre ce respect al legilor, eficienþã ºi sentimente patriotice se poate vorbi acolo unde aproape toatã agoniseala unei familii onorabile se duce pe alimente neruºinat de scumpe, dar de-o calitate mai mult decât îndoielnicã? În perioada interbelicã, cu nivelul mult mai scãzut al mecanizãrii din acele vremuri, România era consideratã grânarul Europei. Astãzi, România importã cantitãþi uriaºe de alimente (peste 70% din necesarul consumului populaþiei), ºi asta deoarece milioane de hectare de teren arabil sunt lãsate în paraginã... Fiecare þarã cu o cârmuire înþeleaptã cautã sã-ºi valorifice avantajele absolute ºi cele relative cu care a fost înzestratã într-o mãsurã covârºitoare prin bunãvoinþa Creatorului (aºezarea geograficã, reþeaua hidrograficã, clima, calitatea solului etc.) ºi într-o mãsurã mult mai micã, dar deloc neglijabilã, prin strãduinþa înaintaºilor. România, prin aºezarea sa geograficã (la întretãierea drumurilor dintre Apus ºi Rãsãrit) ºi prin armonia reliefului sãu, a fost din plin dãruitã cu un sol bogat ºi roditor. Oare ce fatalitate îi îndeamnã pe tot mai mulþi români sã ignore certitudinea avantajelor din þara lor ºi sã alerge dupã efemeritatea certitudinii prezente oferitã de meleagurile strãine, deseori în condiþii atât de umilitoare pentru dezrãdãcinaþi?!... Cât priveºte mult discutatul dezavantaj al agriculturii româneºti trecute ºi prezente, ei bine, iatã cã el se constituie într-un redutabil avantaj relativ: La început de secol 21, România este capabilã, tocmai graþie acestor privaþiuni la care a fost supusã, sã punã la dispoziþia consumatorilor interni ºi externi cantitãþi însemnate de alimente ecologice, alimente care, dupã cum bine se ºtie, se bucurã de multã cãutare ºi preþuire pe pieþele încãrcate de produse chimizate ale Apusului. Iar Maramureºul, cu deosebire Maramureºul Istoric, ar putea dobândi un binemeritat monopol la anumite alimente ecologice (fructe, sucuri naturale, produse din carne ºi lapte), cãci cei din urmã vor fi cei dintâi, sau – altfel spus – dezavantajul înapoierii, mai exact al nepoluãrii de ieri datoritã subdezvoltãrii, astãzi se constituie într-un notabil avantaj. Dar ieºirea din actuala inerþie a agriculturii româneºti în general, al celei maramureºene în special, nu poate avea loc fãrã o politicã adecvatã, o politicã înþeleaptã ºi hotãrâtã, în cadrul cãreia agricultura sã-ºi (re)dobândeascã statutul de necesitate ºi prioritate naþionalã absolutã pe agenda de lucru a unei suite de guvernãri, indiferent de culoarea lor sau de interesele de grup urmãrite. Cãci pretutindeni în lume, îndeosebi în þãrile dezvoltate, agricultura face paºi fermi pe direcþia cantitãþii (producþia la hectar) ºi calitãþii produselor doar cu subvenþii ºi stimulente de la guvern. În inseparabilã legãturã cu acest aspect, grija ºi responsabilitatea guvernanþilor faþã de sãnãtatea concetãþenilor s-ar vãdi ºi în mãsurile luate pentru limitarea, ba chiar pentru interzicerea pe piaþa internã a alimentelor intens chimizate ºi îndopate cu e-uri, fapt îngrijorãtor care se impune atenþiei generale nu doar prin înmulþirea ºi diversificarea îmbolnãvirilor de cancer, ci ºi prin sporirea dependenþei bolnavilor de produsele profitabilelor industrii farmaceutice. Probã grãitoare în acest sens: Numãrul farmaciilor din toate localitãþile României a crescut de zeci de ori, iar frecvenþa bolilor cardiovasculare ºi, mai ales, a atacurilor cerebrale urmeazã aceeaºi curbã ascendentã! Pentru binele nostru iluzoriu, dar mai ales pentru binele ferm al generaþiilor viitoare, haide sã nu ne mai ascundem dupã deget ºi dupã statistici contrafãcute de oculte interese ale politicienilor, ci sã spunem lucrurilor pe nume, cãci Amicus Plato, sed magis amica veritas (Prieten mi-e Platon, dar mai prieten mi-e adevãrul). Fapt întru totul justificat când în joc este sãnãtatea, bunul cel mai de preþ al omului.

GEORGE PETROVAI (ROMÂNIA)
97

D

estine

L

iterare

Portrete în peniþã

Părintele Anania
despre biografia lui Valeriu Anania: cã a fãcut teologie la Bucureºti ºi cursuri de medicinã ºi muzicã instrumentalã la Cluj, cã a fost condamnat la nu mai puþin de douãzeci de ani de muncã silnicã în 1958 ºi cã a fost eliberat în 1964 prin decretul de graþiere generalã, cã a trecut prin penitenciarele de la Aiud, Jilava ºi Piteºti ºi acolo i-a cunoscut pe Petre Tuþea ºi pe Petre Pandrea, cã în 1965 a plecat ca preot în America, de unde s-a întors în 1976, dar despre scrierile lui nu aflasem mai nimic, nu atât datoritã ignoranþei mele în materie de literaturã, cât mai degrabã „obrocului” sub care îi fuseserã (îi mai erau încã) puse scrierile. ªtiam cã a scris poezie ºi teatru însã din nefericire pentru mine nici volumul „Geneze” (1971) ºi nici „File de acatist” (1976) nu-mi cãzuserã în mânã ºi nici nu se-ntâmplase ca vreunul dintre cunoscuþii ºi prietenii mei sã le fi citit, ca sã-mi fac, mãcar printr-un intermediar, o idee despre scrisul literar al acestui autor. Într-un cuvânt nici nu ºtiam, habar n-aveam, cu cine eram faþã în faþã la Pârscov. Cel mult puteam intui (în urma eleganþei, stilului elevat, farmecului cu care vorbise atunci celor câþiva intelectuali ºi grupului de þãrani din Pârscov) cã mi-a fost dat sã mã întâlnesc cu un om de excepþie ºi care, fãrã îndoialã, de la înãlþimea altarului bisericilor româneºti din Detroit (America) îi „vrãjise” cu spusele lui ºi pe românii ce alcãtuiau diaspora pe îndepãrtatul continent al Statelor Unite. Dar uneori întâmplarea ºi destinul aranjeazã în aºa fel lucrurile încât sã þi se ofere ocazia unor neaºteptate binefaceri spirituale. Dupã ce amintitul simpozion de la Pârscov a luat sfârºit ºi ne-am întors cu toþii la Buzãu, gazdele neau rezervat locuri la un tren, „personal” cu care urma sã ajungem la Bucureºti undeva cãtre miezul nopþii, apoi sã ne împrãºtiem care-ncotro, pe la casele noastre. În personalul acela de noapte cam toþi tovarãºii noºtri, obosiþi de eforturile de peste zi s-au instalat ºi au început sã picoteascã în compartiment, ori sã discute între ei despre toate cele pe care le vãzuserã ori le auziserã în ziua aceea. Oarecum strãin de grup (ne despãrþeau nu numai vârsta, ci ºi un anume fel de a fi al subsemnatului), am preferat sã ies pe coridor, sã mã sprijin de balustrada din faþa ferestrei ºi sã privesc în noapte. Într-un rãstimp m-am simþit bãtut pe umãr ºi am auzit în spatele meu o voce: „Ce faci, tinere? De ce te-ai rãzleþit de grup?”. Era distinsul prelat ºi scriitor Valeriu Anania. Nu mai ºtiu (ºi nici nu mai are importanþã) ce i-am rãspuns, dar mi-amintesc cã numaidecât am început o conversaþie. De fapt e cam mult spus o conversaþie, întrucât, dupã obiceiul meu din copilãrie, l-am lãsat pe domnia sa sã vorbeascã. ªi, slavã Domnului!, avea ce sã-mi spunã – mai ales despre firea ºi personalitatea celui pe care tocmai îl omagiasem cu toþii în chiar satul în care a venit pe lume, la Pârscov. Ocolind (deliberat?, întâmplãtor?, n-aveam sã aflu niciodatã) delicatele momente ale propriei biografii (cum ar fi cele legate de anii de închisoare ºi de prigoanã politicã din anii comunismului), marele ºi interesantul meu interlo-

Sã fi fost prin 1980-1982 când, invitat sã particip la manifestãrile „V. Voiculescu” de la Pârscov (casa în care s-a nãscut marele scriitor era încã departe de statutul pe care avea sã-l primeascã mai târziu, acela de muzeu memorial) am avut rarul ºi plãcutul prilej sã-l cunosc pe Valeriu Anania, cel despre care ºtiam cã în tinereþe îl cunoscuse pe autorul „Sonetelor închipuite” ºi al fermecãtoarelor povestiri fantastice. De fapt nu numai cã-l cunoscuse, ci îi ºi stãtuse în preajmã de multe ori, mai ales la reuniunile „Rugului aprins” de le mãnãstirea Antim, reuniuni care aveau sã le aducã membrilor grupului cu pricina ani grei de închisoare, cu care i-a „blagoslovit” puterea comunistã ºi despre care aveau sã se scrie dupã anul 1990 pagini zguduitoare. Acolo, la poalele Carpaþilor buzoieni, în peisajul nu de puþine ori evocat de V. Voiculescu în poeziile, dar mai ales în prozele ºi-n amintirile lui, se perindau în fiecare toamnã, la aniversarea zilei de naºtere a scriitorului mari personalitãþi ale culturii noastre, pe care reuºea sã le strângã din toatã þara neobositul istoric, bibliolog ºi totodatã director al Bibliotecii judeþene, prietenul meu ºi al întregii scriitorimi, Alexandru Oproescu. Ce poþi spune despre un om pe care l-ai întâlnit pentru câteva ore alãturi de alþii, cu toþii „angajaþi” în realizarea unui simpozion literar? Desigur, foarte multe sau nimic, de vreme ce acele ore se scurg atât de repede încât abia ai timp sã te dumireºti asupra firii ºi psihologiei personajelor alãturi de care te afli printr-o fericitã întâmplare. Mãrturisesc cã ºtiam câte ceva

FLORENTIN POPESCU (ROMÂNIA)
98

cutor de pe tren a-nceput sã-mi vorbeascã despre V. Voiculescu – scriitorul, dar mai ales omul, despre felul în care „doctorul fãrã arginþi” se comporta în viaþa de zi cu zi, la întâlnirile cu confraþii, la Radio sau prin redacþiile prin care-l purtau paºii în perioada interbelicã, perioadã despre care citisem ºi eu prin diverse cãrþi de memorii, însã pânã atunci nu-mi fusese dat sã aflu „pe viu”, de la cei care o trãiserã unele inedite ºi preþioase informaþii. Din când în când în câte un rãgaz în care companionul meu se oprea pentru a-ºi aminti ori a începe povestea unei alte întâmplãri, îndrãzneam sã-l întrerup timid cu câte o întrebare. ªi imediat se grãbea sã-mi rãspundã. Simþeam cã-i place sã se confeseze – fireºte, în anumite limite, cu o anume autocenzurã! – ºi sã dea ºi altuia ceva din prea plinul tolbei sale de amintiri (de altfel, la puþinã

vreme dupã aceea avea sã-i aparã la „Cartea Româneascã” volumul de evocãri „Rotonda plopilor aprinºi”, consideratã de unii comentatori drept „una dintre cele mai frumoase cãrþi de memorialisticã din literatura românã”). ªi cum sã nu fie aºa adaug eu, acum, de vreme ce de acolo ne „privesc”, surprinse de o panã cu scris inimitabil figurile lui Tudor Arghezi, Gala Galaction, Anton Holban – care i-a fost ºi profesor la Seminarul din Bucureºti, Victor Papilian, Lucian Blaga, Ion Luca, Marin Preda ºi îndeosebi maestrul lui spiritual Vasile Voiculescu). Târziu încoace, dupã anul 2000, pe când Valeriu Anania era de multã vreme arhiepiscop al Vadului, Feleacului ºi Clujului, i-am trimis una din cãrþile mele despre V. Voiculescu, amintindu-i în autograful înscris pe pagina de gardã de conversaþia noastrã de atunci.

ªi nu micã mi-a fost surpriza, iar bucurie la fel de mare când, dupã un timp, am primit un exemplar cu versiunea româneascã a „Bibliei” pe care d-sa a tipãrit-o în 2001, poate cea mai valoroasã ediþie pentru cã este însoþitã de comentarii de mare erudiþie ºi rafinament, cu interpretãri ce deschid cititorului largi ferestre de înþelegere ºi însuºire a întregii mitologii creºtin-ortodoxe. Se înþelege aproape de la sine cã autograful pe care mi 1-a scris era cât se poate de flatant. „Bartolomeu. Scriitorului Florentin Popescu, cel împãtimit de opera lui V. Voiculescu, pe care o va gãsi citatã în aceastã carte. Cu veche preþuire. Februarie 2002”. Greu de spus dacã poetul Valeriu Anania este mai valoros decât dramaturgul, eseistul ori romancierul Valeriu Anania (romanul lui „Strãinii din Kipukua”, din 1979 este de un straniu ºi fascinant exotism), dupã cum este dificil de spus dacã viitorii exegeþi ai acestuia vor pune înaintea operei beletristice memorialistica lui, foarte originalã ºi interesantã. Deschid „Dicþionarul general al literaturii române” la articolul care i-a fost consacrat ºi mã opresc la paragraful referitor la piesa lui, „Meºterul Manole”, din care desprind acest citat: „...în esenþã, conflictul purcede dintr-o fatalitate ontologicã: omul este disputat concomitent de «cer» ºi de «pãmânt», de Bisericã ºi de Femeie, de dragostea spiritualã ºi de dragostea trupeascã. Alegerea absolut necesarã unei iubiri, creaþii autentice, aparþine omului ºi ea determinã destinul tragic; voinþa de creaþie coincide cu asceza, cu jertfirea «izvodului», a materiei, în «rodul» spiritului”. Un tren alunecând în noapte prin câmpie. Iar la ferestre unui vagon un cãrturar îi vorbeºte pe-ndelete unui om mai tânãr, amândoi având acelaºi mentor spiritual: pe V. Voiculescu. Aºa pãstrez ºi aºa voi pãstra pânã la sfârºitul zilelor imaginea unuia dintre cei mai mari cãrturari ai timpului nostru. ªi tot aºa, dar vorbind cu stelele ºi aureolat de lumina plinã de tainã a dumnezeirii l-am vãzut ºi atunci când am auzit cã a plecat pentru totdeauna dintre noi cu un alt tren – alunecând pânã dincolo de fire, pe tãrâmurile nemuririi...
99

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Viaţa mea – amintiri din închisoare şi din libertate
(urmare din numãrul trecut)

GEORGE SARRY (CANADA)

Porumbelul cu inel
Într-o dimineaþã sunt sculat din somn de niºte deþinuþi care-mi spun: „George, vino repede, este un porumbel pe acoperiºul barãcii numãrul 3“. Mã îmbrac ºi ies afarã. În curtea coloniei erau adunaþi o mulþime de deþinuþi ºi priveau pe acoperiºul barãcii numãrul 3. Mã apropii ºi eu de cei din curte ºi când mã uit la porumbel, mi-am dat seama cã era o porumbiþã de rasa cãlãtor. Bãieþii care ºtiau cã mã pricep la porumbei i-au spus lui Feher, care era ºi el acolo, cã Sarry poate sã prindã porumbelul. Feher m-a întrebat dacã-l pot prinde. I-am spus cã-l pot prinde. „Ia sã vedem!“ a spus Feher. Acoperiºul barãcilor nu avea o înclinaþie prea mare. Doi bãieþi m-au ajutat sã mã urc pe acoperiº cu o bucãþicã de pâine în mânã ºi m-am apropiat de porumbel, chemându-l: bigi, bigi. Totodatã rupeam pâinea ºi o aruncam spre el. Feher a început sã râdã ºi sã spunã: „Ce crezi, mãi Sarry, cã dacã îl strigi, o sã vinã la tine?“. Cunoºteam rasa ºi ºtiam cã porumbeii cãlãtori sunt foarte blânzi. Nici acest porumbel nu era o excepþie, cu atât mai mult cu cât era pierdut ºi foarte flãmând. De îndatã ce am început sã-i dau pâine, venea spre mine ºi acum îl hrãneam din mânã. În curte se auzea musca, aºa de liniºtiþi erau cei care urmãreau scena cu porumbelul. Porumbelul era flãmând ºi înghiþea bucãþicã dupã bucãþicã. Am cerut sã mi se aducã o canã de apã. Bucãtãria era la doi paºi. Am primit cana cu apã ºi am vãrsat puþinã apã între mine ºi porumbel. Porumbelul, mort de sete, a încercat sã bea din apa care se prelingea pe acoperiº ºi nu putea sã bea. Acum avea încredere în mine ºi a început sã bea direct din cana pe care o þineam în mâna stângã, ºi când am vãzut cã a bãut destul, cu mâna dreaptã l-am prins. Deodatã s-au auzit aplauze ºi strigãte. Atunci mi-am dat seama cã ºi ostaºii din prepeleac urmãreau ca ºi cei din curte întreaga scenã. Ca sã cobor de pe baracã, a trebuit sã merg în partea opusã a acoperiºului, fiindcã numai pe acolo puteam sã cobor. De la început, am remarcat cã porumbelul avea inel la piciorul stâng, însã numai inel ºi nimic altceva. Când am coborât, i-am dat porumbelul lui

Feher. Dupã ce mai toþi din curte s-au uitat la el, Feher l-a luat ºi s-a dus spre poarta de ieºire din colonie. Nu a trecut nici jumãtate de orã ºi sunt chemat la poartã unde mã aºtepta ofiþerul politic Alexandru. Când m-a vãzut, a strigat: “Iarãºi tu, banditule, de data asta nu-þi mai merge!“. Nu ºtiam de ce e atât de supãrat pe mine. M-a scos din colonie unde erau barãcile gardienilor ºi unde avea ºi el un birou afarã de cel din colonie din baraca numãrul 3. Aici, într-o ladã de carton în care dãduse niºte gãuri pentru aerisire, puseserã porumbelul. Îl scoate din ladã, îmi aratã piciorul cu inel al porumbelului ºi mã întreabã: „Ce crezi cã era aici?“. Mi-am dat seama cã idiotul o sã creadã cã a fost un mesaj ºi cã eu l-am luat. I-am rãspuns cã nu era nimic. „Cu c…l din minã ai scãpat, dar acum nu mai scapi. Vreau sã-mi spui cui i-ai dat biletul pe care l-ai scos din inel de la piciorul porumbelului ºi cine l-a trimis.“ Din nou i-am spus cã nu a fost niciun fel de bilet. M-a þinut toatã ziua ºi pânã noaptea târziu, nici în minã nu m-a lãsat sã intru. Voia sã ºtie de la cine era biletul ºi cui îi era adresat. Am încercat sã-i explic cã porumbeii cãlãtori nu se folosesc aºa. Mã întreabã de unde ºtiu cã este porumbel cãlãtor. I-am spus cã am avut porumbei de rasã ºi am avut ºi porumbei cãlãtori. Porumbeii cãlãtori au nãrile proeminente aºa cum le are ºi porumbiþa asta. M-a întrebat de unde ºtiu cã este porumbiþã. I-am rãspuns cã am fost crescãtor de porumbei de rasã ºi nu este greu sã deosebesc o porumbiþã de un porumbel. M-a întrebat pentru ce sunt condamnat. I-am rãspuns cã pentru înaltã trãdare. „Banditule, eºti spion, nu vrei sã spui cui i-ai dat biletul, te facem noi sã spui“. A chemat un gardian ºi i-a spus sã stea cu mine. El s-a dus ºi s-a întors peste cincisprezece minute cu dosarul meu ºi þipând la mine: „Banditule, ai spionat pentru Consulatul Englez ºi acum nu vrei sã-mi spui cui i-ai dat biletul. Lasã cã ai sã spui tu!“ Dupã o orã îmi pune cãtuºe cu mâinile la spate, mã încarcã într-un jeep încadrat de doi soldaþi de la trupele de securitate, înarmaþi cu arme automate. În faþã lângã ºofer, încã un soldat înarmat. Era unsprezece sau douãsprezece noaptea. Am ajuns la Securitatea din Baia Mare. Am fost predat aici. De serviciu la ora aceea nu mai era decât un sergent. Dupã douãzeci de minute au mai sosit încã doi, un locotenent ºi încã un sergent. Erau agitaþi ºi nervoºi. Aici nu aveau celule sau camere goale unde sã mã þinã. M-au culcat într-un colþ al biroului unde se aflau ei ºi au adus o scândurã latã cam de un metru ºi lungã cam de doi metri. Au rezemat-o de perete ºi sub ea mau pus pe mine. I-am rugat sã-mi punã mâinile în faþã

100

cãci începuserã sã mã doarã. Indivizii nu ºtiau pentru ce sunt adus aici, însã locotenentul a dat ordin sergentului sãmi punã mâinile în faþã. Atunci au vãzut ºi ei cât de rãu arãtau mâinile mele. Pe tot drumul cu jeepul între Baia Sprie ºi Baia Mare, drum de munte plin de hârtoape, fiecare datã când treceam peste o groapã, cãtuºele se strângeau pe mânã. Toatã noaptea am stat sub scândurã, în colþul biroului ºi dimineaþa mi-au adus o bucatã de pâine cu brânzã. S-au purtat cu mine destul de civilizat. Am observat, în momentul când mã puseserã în spatele scândurii, în noaptea trecutã cã nu se simþeau confortabil. Dimineaþa a venit un maior de securitate care pãrea la curent cu situaþia mea. Probabil ofiþerul politic Alexandru vorbise cu el la telefon ºi îi spusese despre mine. Deci aici o sã am de-a face cu el. Îl aud pe maior dând ordin sã-mi scoatã cãtuºele ºi mi s-a oferit un scaun în faþa maiorului care stãtea la birou. M-a întrebat dacã mi s-a dat de mâncare de dimineaþã. I-am rãspuns cã am primit de mâncare. Mi-a oferit o þigarã pe care am luato. Mi-a dat un foc. Era prima mea þigarã dupã pãþania cu porumbelul. M-a întrebat dacã ºtiu de ce sunt adus aici. Iam rãspuns cã bãnuiesc cã din cauza porumbelului. Mi-a cerut sã-i spun cum e cu porumbelul. I-am povestit totul aºa cum îi povestisem ºi ofiþerului politic Alexandru. Mi-a mai cerut sã-l conving cã într-adevãr ce spun este adevãrat. Am încercat sã-i explic cã porumbeii cãlãtori nu-i trimiþi unde vrei. Porumbelul nu ºtie sã se ducã unde vrei. Porumbelul trebuie mai întâi luat de la locul unde este crescut ºi antrenat sã-l recunoascã printr-o anumitã metodã, anume în fiecare zi stãpânul lui trebuie sã-l ia ºi sã-i dea drumul dintrun loc din ce în ce mai îndepãrtat de casa lui. Aºa învaþã porumbelul sã se întoarcã acasã, uneori dupã zile ºi chiar sãptãmâni ºi de la distanþe de sute de kilometri. Probabil porumbelul acesta s-a rãtãcit de la unitatea (probabil militarã) unde a fost crescut ºi s-a trezit pe baraca din colonie. „Cum de s-a întâmplat, de tocmai dumneata ai prins porumbelul?“. „În colonie ne cunoaºtem unii pe alþii foarte bine ºi unii deþinuþi ºtiau de la mine de pasiunea mea de crescãtor de porumbei de rasã. În dimineaþa respectivã, m-au chemat sã-mi spunã de porumbelul care era pe baracã ºi eu l-am prins. Era exact aºa cum l-am predat domnului comandant (aºa i se adresau deþinuþii lui Feher). Dupã aceea am fost adus la domnul locotenent pe care nu am putut sã-l conving cã exact aºa se întâmplaserã lucrurile.“ Maiorul mi-a spus cã se va interesa dacã cele spuse de mine erau adevãrate. Timp de douã zile cât am stat la Securitatea din Baia Mare m-au tratat neaºteptat de bine. Când maiorul a apãrut, era însoþit de un locotenent, tot de securitate. Îmi spune cã au gãsit locuinþa porumbelului ºi locotenentul era tocmai cel care se ocupa de creºterea ºi întreþinerea porumbeilor. Din nou cu cãtuºe la mâinile întoarse la spate, sunt urcat în jeep ºi dus înapoi în colonie la Baia Sprie. Am aflat apoi cã politrucul Alexandru îi chemase la biroul lui din colonie pe toþi turnãtorii sã-i întrebe dacã au fost prezenþi când am prins porumbelul ºi dacã au observat vreun bilet în inelul de la piciorul porumbelului. În baraca nr. 3 una dintre cele douã cãmãruþe ale barãcii era biroul poli trucului. În uºa acestei cãmãruþe era o ferestruicã atât de mare cât sã poatã trece prin ea o foaie de hârtie. Era cutia poºtalã folositã de turnãtori ca sã depunã informaþii pentru politruc. Am povestit bãieþilor toatã pãþania cu politrucul ºi Baia Mare.

D

estine

L

iterare

101

D

estine

L

iterare

PICTURA INSPIRATĂ DE LITERATURĂ
Primele cãrþi, încã înainte de descoperirea tiparului, erau frumos ºi bogat ilustrate. Se înþelege cã desenele trebuiau sã întregeascã textul, dar uneori fantezia pictorului medieval reuºea adevãrate performanþe. Sunt cunoscute frumoasele miniaturile irlandeze sau cele orientale de la Babur Nama care depãºesc cele scrise, realizând pentru posteritate, în afarã de valoarea lor artisticã, ºi una documentarã de excepþie. Ne vom referi însã numai la „literatura” laicã. Capodopera „O mie ºi una de nopþi”, culegerea povestirilor Sheherezadei din veacul de aur al civilizaþiei arabe, a stimulat imaginaþia multor pictori din mai toate þãrile. Iatã aici, un desen vechi, unul din primele care au însoþit textul, având naivitatea stilului dar ºi autenticitatea personajelor. Folclorul este de asemenea stimulator. O lucrare de Constantin Piliuþã, cu un peisaj idilic respirând liniºte pastoralã ºi pace (ºi un simbolism izoteric) sugereazã versul „pe un picior de plai, pe o gurã de rai” cu care cântãreþul popular a numit intuitiv locul atât de îndrãgit. Un pictor mai puþin cunoscut la noi, Nicolai Samokis, gãseºte interpretarea potrivitã „Troicii” lui Serghei Esenin, lãsând frâu liber nu numai cailor care spulberã zãpada în goana lor nebunã, dar ºi fanteziei poetului. E poate spaþiul privilegiat în care claritatea rostirii plastice încearcã sã egaleze frumuseþea versurilor. În arta plasticã israelianã s-au remarcat lucrãrile care ilustreazã frumuseþile câte unui loc sau însoþesc câte un cântec intrat în repertoarul personal al fiecãruia. De pildã versurile poetei Rachel, cooptate firesc în folclor, dedicate Kineretului (lacul Tiberiada) au inspirat numeroºi pictori, printre care Reuven Rubin, Nahum Gutman, Shmuel Charuvi, Ziona Ta-

DOREL SCHOR (ISRAEL)

Seherezada

Nicolai Samokis
102

Alexandru Ciucurencu

ger, Mordechai Levanon… În opera lor, acest lac, parte din istorie ºi religie, capãtã o altã dimensiune, fiind în mod paradoxal, uneori fascinant ºi spectacular, alteori esenþã ºi simplitate. Pictura capãtã un aspect social ºi militant atunci când e inspiratã de literatura socialã ºi militantã. Vom da ca exemplu pânza lui Alexandru Ciucurencu ilustrând un fragment din cunoscuta poezie a lui Mihai Eminescu „Împãrat ºi proletar”. Comandã socialã sau numai comandã a vremii,

pictura poartã însemnele unui mare pictor, care semneazã numai cu iniþiale dar nu face compromisuri cu calitatea. Exemplele sunt foarte numeroase, nu am încercat decât o trecere în revistã a unei tematici care poate servi ca subiect unei lucrãri vaste ºi exhaustive.

D

estine

L

iterare

Rubin Reuven

Constantin Piliuþã

MEMORIA SCURTĂ
• Unii au valoare, câþiva au preþ, cei mai mulþi au tarif. • Rãul trebuie expus pentru a fi înlãturat sau recomandat. • Bãile nu ajutã la reumatism, dar mãcar te spalã. • Dacã nu am de ales, aleg sã tac… • Mã rog pentru voi la al meu… Fã-o ºi tu la al tãu… Unul trebuie sã existe (Nae Cernãianu). • Extraordinar cum nu te-ai schimbat! …Mã refer la cãmaºã. • Memoria scurtã te ajutã sã te însori de mai multe ori. • Numai dacã te pierzi, ai o ºansã sã te regãseºti. • Amicul nu citeºte prostiile pe care le publicã. Doar le scrie… • Istoria se face (ºi) pe bazã de greºeli involuntare (Mihai Batog Bujeniþa). • Sã se interzicã umorul ca sã nu se interpreteze… • Dacã ai idei, vei deranja sigur pe cineva. • Orice om valoreazã mãcar bijuteriile pe care le poartã. • E ironic, l-a luat picior peste picior. • Un cuvânt scris cu k în loc de c nu devine brusc elegant (Liviu Antonesei). • Fãptaºul prins se crede victima justiþiei. • Ai bani, ai probleme. N-ai bani, ai probleme! Nu ºtiu ce sa fac… • Când o uºã þi-e închisã, alta e larg deschisã, dar e foarte departe… • Adevãrul e greu, minciuna pluteºte. • Mi-am schimbat dispoziþia în bunã dispoziþie (Roni Cãciularu). • Uneori, o decizie bunã e sã nu iei nici o decizie… • Tipul avea un calm nervos. • Destinul nu se învaþã la nici o ºcoalã. • O sã ajungem de râsul lumii? Pãi, am ºi ajuns!
103

D

estine

L

iterare

Viaţa e tristă la noi, în schimb salariul e hazliu
Folclor umoristic internetist cules, selectat ºi prelucrat de Florentin Smarandache Ridendo... instigat mores
Deoarece Dumnezeu nu reuºeºte sã urmãreascã chiar totul, a creat bãtrânele, bãncile ºi bancurile. - Mama, ce tare e ãsta!, spuse al doilea ºoricel, în timp ce-ºi turna tequila. Rahat! ªtiþi voi grãunþele alea mici ºi roz, bobiþele alea de grâu cu otravã pe care le pun oamenii ca sã ne omoare? Eu iau câteva boabe, le pisez, le pun pe o foiþã ºi pac!, le trag pe nas! - Bã... Ãsta e nebun de tot! Auzi, se drogheazã cu otravã!, râde al treilea în barbã, turnându-ºi un pãhãrel. Îl da pe gât, se încordeazã, se scuturã un pic ºi o ia la fugã. - Unde fugi dementule? - Mã duc sã regulez pisica! • Rugãciunea Alinuþei: Bunule Dumnezeu, fã în aºa fel ca Londra sã fie capitala Danemarcei, aºa cum am scris la lucrarea de control ieri. • Într-o zi Alinuþa veni la mama ei, obositã dupã pregãtirile pentru nunta sa, ºi o întreabã: - Mamã, cum îmi stã cu rochia de mireasã? - Foarte bine, Alinuþa, dar nu crezi cã þi-ar trebui ºi un mire? - Ah, ºtiam eu cã am uitat ceva! • Trei candidaþi dau examenul de conducere. Instructorul care îi examineazã îi întreabã: - Fiecare sã-ºi imagineze cã este la munte ºi ruleazã pe un drum îngust cu 80 km/h. În stânga e muntele, în dreapta e prãpastia. Deodatã, apar în faþã o tânãrã ºi o bãtrânicã. Ce cãlcaþi? - Baba, cã e pãcat de puºtoaicã, rãspunde primul. - Fata, cã mai are ºanse de supravieþuire dupã accident, rãspunde al doilea. - Pe amândouã, cã orice viraj e periculos în aceste condiþii, zice ºi al treilea. - Sunteþi picaþi toþii!, þipã instructorul exasperat... Frâna trebuie cãlcatã, dobitocilor! • Un tip merge la farmacie. - Aveþi prezervative cu gust de cireºe? - Da, avem. - 4 cutii, vã rog. Dupã nici o jumãtate de orã, tipul se întoarce. - Aveþi prezervative cu gust de bananã? - Da, avem. - 4 cutii, vã rog. Trec vreo 20 de minute ºi tipul revine. - Aveþi prezervative cu gust de cãpºuni? - Da, avem.

Cred cã autostopiºtii sunt cei mai prietenoºi oameni. Am trecut pe lângã vreo zece în ultima orã ºi toþi mi-au fãcut cu mâna. • Doi lãcãtuºi stau de vorbã: - M-am angajat la o uzinã ºi chiar din prima zi am ajuns la spital cu concediu medical de 30 de zile. - Pãi, de ce? - Am intrat în secþie ºi am strigat: Ioane, aruncã-mi o cheie de 32! - Aºa, ºi? - Pãi ºi de unde era sã ºtiu cã în hala ãia erau 22 de muncitori pe care îi chema Ion? • SMS 1: Bunã pisi! Ce faci? Ce zici dacã ne vedem în seara asta? Iau acum o sticlã de vin... Apartamentul este al nostru! SMS 2: Hmmm, pare o propunere interesantã, doar cã pisi nu e acasã. Sunt soþul ei. Mai bine ia un bax de bere... Vin imediat. Miaaaauuu! • - Domniºoarã, de ce v-aþi numit câinele „Boule”? - Pentru distracþie. Când sunt în stradã ºi-l strig, jumãtate din bãrbaþi se întorc! • La brutãrie: - Domnule, a ieºit pâinea din cuptor? - Da. - ªi la ce orã se întoarce? • Scufiþa Roºie ºi cu Scufiþa Roz în pãdure. La un moment dat, ajung la o rãspântie: în dreapta, casa bunicuþei, în stânga, lupul. Scufiþa Roºie o ia în dreapta. Scufiþa Roz o ia peste tot. • Trei ºoareci într-un bar trãgeau shot-uri de tequila. Primul toarnã un shot, îºi umfla muºchii ºi începe: - Bã, fraierilor, voi ºtiþi capcanele alea de ºoareci pe care le pun bulangiii de oameni cu o bucãþicã de caºcaval înãuntru? Ei bine, io desfac dinþii ãia, fac vreo 20 de tracþiuni la capcanã, mã învârt un pic, iau caºcavalul ºi o ºterg, bã! Îi sparg pe toþi!

104

FLORENTIN SMARANDACHE (USA)

- Daþi-mi ºi mie vreo 3 cutii. - Auzi, dom’le? Voi vã fregulaþii sau faceþi compot? • Vând rochie de mireasã, cu toate accesoriile: mãnuºi, voal, soþ, probleme, dureri de cap, undiþã, prieteni! • Într-un autobuz ticsit de lume, urcã un om. Se aºeazã lângã o femeie sexi ºi-i pune mâna pe sân. - Ascultã neruºinatule, nu poþi sã-þi pui mâna în altã parte? Omul o priveºte gânditor. - Nu mã provocaþi, doamnã, nu mã provocaþi! • Recent a fost efectuat un sondaj de opinie în Italia, în care întrebarea era: Credeþi cã sunt prea mulþi strãini în þarã? Rezultatele au fost dupã cum urmeazã: 20% dintre respondenþi au spus Si, 10% dintre respondenþi au spus No, 70% dintre respondenþi au spus: Ei, pe dracu’! • Pe stradã era un bãrbat orb, care cerºea: - Aveþi milã, sunt orb ºi am 15 copii! O doamnã care era în trecere, s-a oprit ºi l-a întrebat: - Biet sãrman, cum de ai 15 copii?! - Pãi, doamnã dragã, crezi cã eu vãd ce fac? • O babã surdã se urcã în tramvai. Vine controlorul: - Biletul la control, vã rog! - Ce zici maicã? - Biletul la control! Baba se întoarce cãtre o tânãrã ºi întreabã: - Ce zice, fã, maicã? - Zice: Biletul la control. Pentru cã dânsul e controlor. Baba se întoarce supãratã cãtre controlor ºi zice: - ªi eu sunt contra lor, maicã, dar ce dracu’ sã le faci! • Într-o dimineaþã, Ion îºi gãseºte cocoºul mort în curte. Supãrat nevoie mare cã nu mai are cocoº sã îi calce gãinile ºi cã acestea nu vor mai face ouã, Ion se duce la târg, sã cumpere altul. Ajuns acolo, dupã îndelungi cãutãri, gãseºte o pasãre frumoasã, arãtoasã, muºchiuloasã, gãlãgioasã. Ion întreabã: - Cocoºul ãsta e sãnãtos? Proprietarul îi rãspunde: - Este. - Face mofturi la mâncare? - Niciodatã. - ªi cât costã? - 50 de lei! - Vai de mine! Dar ce face de banii ãºtia? - Pãi, ce face orice cocoº. Cucurigã dimineaþa, bate cocoºii vecinilor, mãnâncã rãsadurile. - Dar, de cãlcat gãinile, le calcã? - Calcã tot ce prinde. Gãini, raþe, gâºte, curci, cãþei, purcei ºi ce mai ai matale prin curte pe acolo. - Hm! ªi.... Le calcã bine? - Le calcã foarte bine. A doua zi, iese Ion în curte dis-de-dimineaþã. Toate animalele mergeau mai crãcãnate. Gãini, raþe, gâºte, curci, cãþei, purcei, oi, vaci, pânã ºi calul zâmbea mai altfel. Cãlcase cocoºul tot ce prinsese. Cât despre cocoº, acesta zãcea, lat, în mijlocul curþii, cu picioarele în sus. Pãrea mort.

Un vultur îi dãdea târcoale în aer. Supãrat cã o sã rãmânã fãrã minunãþie de cocoº, Ion dã fuga în casã, pune mâna pe arma de vânãtoare, iese repede afarã ºi ocheºte vulturul. Cocoºul, de jos, îi zice cu un glas scãzut: - Uºurel, nu-l speria, lasã-l sã se aºeze... • Un student la ºtiinþe economice sta lângã un catarg în curtea Universitãþii. Dupã un timp, vine un coleg student la inginerie ºi-l întreabã: - Ce faci colega? - Am primit ca temã de la rector sã mãsor înãlþimea catargului ºi tocmai mã gândeam cu ce formulã aº putea face asta mai bine. - O secundã, spune studentul la inginerie. Scoate catargul din suport, îl întinde pe pãmânt ºi cu o ruletã îl mãsoarã. - Exact 7 metri! Dupã care, pune catargul la loc în suport ºi pleacã. La care, viitorul economist: - Inginerii ãºtia!... Noi vorbim de înãlþime ºi el mãsoarã lungimea... • Doi tractoriºti scot pita, slanã, bat o ceapã de roata de la tractor ºi se pun sã mãnânce. Vine ºeful turbat de nervi ºi îi întreabã: - Voi de ce nu semãnaþi?! Unul dintre ei, nedumerit, rãspunde: - Pãi... noi nu suntem fraþi! • O bãtrânicã merge la pescãrie. - Domnu’, e proaspãt peºtele? - Pãi nu vedeþi cã este viu, cum sã nu fie proaspãt?! - Bine, bine, maicã, rãspunde baba, vie sunt ºi eu... • Fosta mea prietenã mi-a îndoit capota de la maºinã dupã ce neam despãrþit. Într-un fel, a fost ºi vina mea, pentru cã aveam vitezã. • O mãicuþã face autostopul. Apare o domniºoarã cu un Ferrari ºi opreºte. Dupã câþiva kilometri, încep sã dialogheze. - Domniºoarã, cum þi-ai cumpãrat maºina? - Am trãit cu un italian ºi mi l-a fãcut cadou. - Dar veºmintele faine de pe tine, de unde le ai? - Am trãit cu un francez ºi m-a îmbrãcat. - Iar bijuteriile de la gât ºi de la mâini?! - Am trãit cu un jidan ºi mi-a fãcut o atenþie. Ajunsã la mãnãstire, se face searã ºi mãicuþa începe sã se roage. - Cioc, cioc!, bate cineva la uºã. Mãicuþã îi rãspunde: - Ia mai du-te dracu’, Gheorghe, iar mi-ai adus biscuiþi! • Un pitic tot sãrea în fata tejghelei unui bar ºi strigã: - Vreau ºi eu un suc! Vreau ºi eu un suc! Dar nu reuºea sã vadã peste tejghea... Tot sare el aºa degeaba, pânã când se enerveazã îngrozitor ºi se duce în spatele barului. Acolo era alt pitic care sãrea: - Cola sau Fanta? Cola sau Fanta? • 105

D

estine

L

iterare

Vin acasã într-o noapte ºi soþia mea îmi spune: - Vezi cã ai tricoul invers! - Zici?, am întrebat, privind în oglindã. - Da, nu pot sã cred cã ai umblat aºa toatã ziua, arãþi ridicol, mi-a rãspuns. - Sã ºtii cã mi s-a pãrut mie cã e prea larg la gât. ªi foarte strâns pe talie. • Doi amici: - Am auzit cã te-ai însurat, de ce? - Nu mai voiam sã umblu pe la alte femei. - ªi acum? - Acum vreau! • Conform statisticilor, 93% din oameni, când spalã vasele, se gândesc: sã-mi bag piciorul, mai e ºi tigaia! • Matrimoniale: Sunt în cãutarea unui bãrbat, fumãtor, alcoolic, curvar. Consider cã într-un cuplu ambii trebuie sã aibã interese comune! • Dacã prietena ta nu se mai epileazã înseamnã cã nu mai are pe nimeni în afarã de tine. • Mistreþul furios îºi cumpãrã o bicicletã ºi se dã cu ea prin pãdure. Iepuraºul, fugind pe lângã el, îi tot strigã: - O sã cazi! O sã cazi! Mistreþul, nervos: - N-o sã cad! N-o sã cad! Pânã la urmã, cade într-o groapã. Iepuraºul, vesel: - Vezi, þi-am zis eu c-o sã cazi! Mistreþul îi rãspunde rãutãcios: - Parchez unde vreau, da?! • Înseamnã cã ai îmbãtrânit atunci când: tot ce mai funcþioneazã, doare, iar ceea ce nu doare, nu funcþioneazã. • Vine un student în cãminul de fete. PAZNICUL: La cine mergeþi? STUDENTUL: La cine mã sfãtuiþi? • Un moº de 119 ºi nevasta de 109 merg la tribunal sã divorþeze. JUDECÃTORUL: Dar de câþi ani sunteþi cãsãtoriþi? - Apoi, au trecut 80, rãspunde moºul. JUDECÃTORUL: Dar de câþi ani nu vã mai înþelegeþi? - Pãi, de 50, domnu’ judecãtor, zice baba. JUDECÃTORUL: ªi atunci ce aþi aºteptat pânã acum? - Sã moarã copiii ºi sã nu sufere, rãspunse moºul. • Un tinerel în spital întreabã un moºneag: - Cum te împaci tataie cu aparatul auditiv? - Excelent, deja mi-am schimbat termometrul. • Un þãran se ocupa de cultivatul pepenilor. La un moment dat, niºte copii au început sã intre noaptea pe plantaþie ºi sã fure din pepeni. Omul se gândeºte, ºi se gândeºte, pânã îi vine o idee, care în mod sigur îi va speria pe copiii. Aºa cã pune pe câmp o plãcuþã pe care scria: „Un pepene de pe acest câmp a fost injectat cu cianurã”. Ziua urmãtoare, þãra106

D

estine

L

iterare

nul vine pe câmp ºi vede cã nu lipseºte nici un pepene, dar gãseºte o altã plãcuþa lângã cea pusã de el: „Acum sunt doi”. • Un tip se lanseazã într-o depãºire inconºtientã, ºi îi zice prietenului care-l însoþea: - Bã! cred cã ãla m-a înjurat, cã avea spume la bot... PRIETENUL: Stai liniºtit! Þie nu þi-a zis nimic... Cu mã-ta avea ce avea... • Doi tipi la închisoare: - Câþi ani þi-au dat? - 15… - Pentru ce? - Am spart un geam la serviciu. - Dumnezeule! Pentru atât? Unde lucrezi? - Pe un submarin.... • Doi prieteni stãteau de vorbã. Unu dintre ei îi spune celuilalt. - Prietene, ne ºtim de mult timp, dar trebuie sã-þi spun ceva, am pentru tine douã veºti, una buna, una rea. - Ia zi! - Pe care o vrei prima? - Combinã-le! - Nevastã-ta ne înºealã pe amândoi! • Un turist se adreseazã unui þãran: - Îmi daþi voie sã trec peste terenul dumneavoastrã ca sã pot prinde autobuzul de la ora cinci? - Desigur! ªi dacã vã vede taurul, puteþi prinde ºi cursa de la patru ºi jumãtate… • Un ateu se plimba prin pãdure, minunându-se de frumuseþile naturii: - Ce copaci impresionanþi! Ce râuri cristaline! Ce animale drãguþe! La un moment dat, în timp ce se relaxa, omul aude în spatele lui zgomote ciudate. Când se întoarce, vede un urs ca-n poveºti: mare, frumos, sãnãtos ºi cu poftã de mâncare. Îngrozit, ateul o ia la fugã, însã ursul avea condiþie fizicã, aºa cã îl urmeazã conºtiincios... Tipul era atât de îngrozit, încât la un moment dat se împiedicã ºi cade. Ursul îl apucase deja de un picior, aºa cã omul, paralizat de fricã, rãcneºte: - Doamneeee! În secunda urmãtoare, timpul se opri, ursul îngheþã în poziþia în care se afla, pãdurea rãmase neclintitã ºi o luminã se revãrsã din cer. Tipul, ºocat, auzi o voce: - Mi-ai negat existenþa toatã viaþa, le-ai explicat ºi altora cã sunt un mit, ai pus toatã Creaþia Mea pe seama întâmplãrii cosmice... Vrei acum sã te salvez? Cum sã te consider credincios cu adevãrat? Ateul se uitã fix în luminã ºi rãspunse: - Aº fi ipocrit sã îþi cer brusc sã mã consideri credincios, dar poate ai reuºi într-un fel sã devinã ursul creºtin? - Foarte bine, rãspunse vocea. Lumina dispãru, zgomotul pãdurii reveni. Ursul îl eliberã din ghearele sale, îºi împreunã labele din faþã ºi spuse: - Doamne, binecuvinteazã aceste bucate... Amin!

D

estine

L

iterare

Ceainăria de argint sau despre miracolul fanteziei în teatrul lui George Astaloş
În 1971 George Astaloº pãrãseºte România cu destinaþia Franþa, dupã primirea unei burse oferitã de Academia Francezã, prin poetul Pierre Emmanuel. In 1972 îi apare prima carte în Occident. Este vorba despre eseul Teatrul floral-spaþial concept bine exemplificat cu piesa Ceainãria de argint, caldã pledoarie romanticã pentru reîntoarcerea în mijlocul naturii, aºa cum o dovedeºte chemarea lui Adacvis, de la sfârºitul piesei, dupã ce viziteazã, împreunã cu Edeea, fascinanta Ceainãrie de argint care de fapt ascunde în ea viciul reprezentat de Ghicitoare ºi Arlechin dar ºi urgia morþii oglinditã de dialogul dintre Soldatul mort ºi Soldatul viu. Aceastã parodie feministã este construitã, aºa cum procedau scriitorii romantici, pe mituri ºi simboluri, având ca piloni cele 9 personaje care, spre deosebire de alþi dramaturgi, par sã aibã aceiaºi importanþã pentru cã vocea fiecãruia în parte, transmite mesajul existenþial al autorului, amintind, prin cele trei elemente: apa, aerul ºi peºtii de primele poezii ale lui George Astaloº, adunate în ciclul Peºtii ce cuprinde creaþia liricã scrisã între anii 1962-1968 ºi care a apãrut pentru prima datã în volumul ªodron, în 1971, la Bucureºti, Editura Eminescu. Scrisã mai mult din dorinþa de a demonstra cã teatrul este copilul legitim al poeziei ºi pentru a ilustra teoria pluridimensionalitãþii teatrale ºi a pulverizãrii acþiunii scenice în spaþiu, autorul dã libertate deplinã regizorului de a alege o multitudine de montãri. Piesa aduce în faþa spectatorului un decor simplu dar inedit, prezentat cu lux de amãnunte în didascaliile ce sunt concepute dupã toate regulile teatrului postmodern, apelând la tehnica electronicã pentru a realiza un joc semnificativ de lumini ºi culori acompaniat de muzicã de orgã. Ele sunt aºezate În loc de prolog ºi asemeni romanticilor, unde spaþiul este o expresie a subiectivitãþii umane, sugereazã rând pe rând, speranþa, prin mirifica ceainãrie de argint, dar ºi deziluzia, prin acei cai verzi pe pereþi: „Întuneric. Undeva înfloreºte un punct luminos ºi difuz de culoare verde, care îºi deseneazã miºcarea dupã linii frânte, urmãrind o traiectorie bizarã. Punctul creºte ºi capãtã o anumitã claritate, prefigurând în claritatea sa un contur care cu timpul se va desluºi. Liniºtea este spartã de acordurile monocorde ale orgãi, care se amplificã, se reverbereazã. Punctul luminos devine imagine figurativã, poate fi descifrat: este un cal verde. Continuã miºcarea în decor (cai verzi pe pereþi).” Acest cadru este locul în care ºi prezenþa corului mixt, ne aminteºte de teatrul antic în care se dezbãteau, prin diverse forme de reprezentare, în forum, toate problemele cetãþii, aici asemãnarea constând doar în dezbaterea condiþiei umane, în cei 18 Timpi ai piesei. Privitor la indicaþiile regizorale inedit mi s-a pãrut ºi faptul cã autorul nu dã indicaþii privitoare la vârsta, îmbrãcãmintea ºi gesturile personajelor ci sugereazã totul prin dialog. Compusã ca un joc al vocilor cum ar fi cea a Ghicitoarei care afirmã, la un moment dat, cã „Semnele nu mint” sau a Arlechinului care rosteºte descântecul: „Stea nouã pentru fiecare moarte cu liniºte, fulger aprins pentru fiecare cãutãturã rea, bob de aur pentru fiecare dragoste bunã, flacãrã caldã pentru sabat, ursitoare blânde pentru noii-nãscuþi” ºi care cântã în prezenþa soldatului viu având ca pereche soldatul mort: „Lumea e plinã de mimi ºi actori, /râsul se clatinã strâmb, /lumea cu mimi ºi actori,/ visele, visele frâng/ viaþa cu: de-atâtea ori...” piesa este un cumul de reflecþii asupra destinului uman, în care vocile lui Adacvis ºi Edeea sunt simboluri ale iubirii ºi ale pledoariei pentru reîntoarcerea în prospeþimea naturii: Adacvis: „Iubito, ci hai sã acoperim oglinzile./ Edeea: Cã suntem primejdios de bogaþi...” Dialogurile dintre Adacvis ºi Edeea, personaje despre care putem deduce cã sunt tineri ºi pe care autorul, în general, le izoleazã pentru a le pãstra inocenþa, nu se deruleazã decât o singurã datã, cãtre finalul piesei, în spaþiul închis al ceainãriei ci mereu „altundeva” ºi „încã altundeva”, acest din urmã loc situânduse în Timpul V. Aici este dezvãluitã, la un moment dat, tema centralã a piesei, construitã pe mitul adamic al izgonirii Evei ºi a lui Adam din Paradis, prin cântecul Edeei care sugereazã spaþiul mioritic: „Braþ de bãrbat-ºi mai greu, /ºarpe sã te-ncolãceºti, /sânge din sângele tãu/ pomului fructe sã-i creºti-ºi adânc,/ singuri pe-o gurã de rai,/ peºtilor, peºtilor, peºti,/ cailor, cailor cai...” În ceainãrie, în momentul în care sunt prezente faþã-n faþã cuplurile Edeea-Adacvis ºi, prin contrast, Jonglerul-Ghicitoarea, dar ºi Jocheul, Soldatul mort ºi Soldatul viu, se sugereazã nu doar vârsta mai înaintatã dar ºi o bunã experienþã într-ale vieþii a celorlalte personaje, în special a Ghicitoarei pe care Jonglerul o caracterizeazã astfel: „E o codoaºã bãtrânã, toatã viaþa a bãtut hipodroamele ºi s-a întins cu toþi jocheii... s-a apucat de ghicit ºi trãieºte de pe urma vechilor matrapazlâcuri.” Indiferent unde ºi între cine au loc aceste dialoguri, ele se desfãºoarã într-un interval de timp identificat ca „o datã”, „altã datã”, „ºi altã datã” prezenþei lui Arlechino care, asistã la un moment dat la discuþia tinerilor, în

107

ANTOANETA TURDA (ROMÂNIA)

timp ce se juca nonºalant cu mingile, adãugându-i-se momentul “ºi încã altãdatã”, menit parcã sã sporeascã farmecul inocent al tinereþii care nu percepe trecerea timpului, ci doar zgomotul iubirilor care bat, „ca de clopot sunând”. Tot acest joc al temporalitãþii mai simbolizeazã ºi expresia vieþii ca joc al întâmplãrii, viaþa fiind vãzutã prin elementele sale primordiale, aerul ºi apa, aceasta din urmã fiind locul în care trãiesc peºtii care, atât în teatrul cât ºi în poezia lui George Astaloº, alãturi de cai, au nu doar un rol decorativ ci ºi acela de a spori misterul lumii enunþat în versurile: „e ca o aversã/ de îngeri simetrici/ pe care cerul îi restituie/ e ca o ploaie/ cu peºti paraleli/ pe care apa îi recupereazã.” Crâmpeiele de conversaþie dintre Adacvis ºi Edeea pot fi considerate ca parte pozitivã a vieþii ºi a realitãþii, ele amintindu-ne ºi de farmecul ºi inocenþa copilãriei, prin mãrturisirea lui Adacvis: „ªi când mã gândesc, aº fi putut sã mã duc pe maidan ºi sã mã joc în capace cu Gelil turcul, sau sã alerg digul, pânã la piatra pescarilor mei bãrboºi - cei doi ºi sã mã fac sticlã la ora mesei, orã la care apa de bãut rãspunde la numele meu” cuvinte care sunt de altfel rostite, pentru prima datã în piesã la începutul ei, de cãtre corul mixt, pe fundalul în care este indicat de cãtre autor o jumãtate de cal ºi vocea soldatului mort, sugerând astfel, chiar de la începutul piesei, absurdul existenþei dar ºi regretul pe care îl provoacã pierderea puritãþii copilãriei. La polul opus faþã de cuplul Edeea-Adacvis se aflã Ghicitoarea ºi Jonglerul, acesta din urmã privindu-l cu un profund dispreþ pe Adacvis, despre care afirmã cã e: „un nimeni, numãrã peºtii din baltã ºi viseazã avioane. Crede cã totul e argintiu. Un nebun!” Deºi par douã feþe ale întunericului, dincolo de duplicitatea fiinþei omeneºti ºi forþa ocultã a artei divinaþiei, pun eterna problemã a destinului omenesc care mereu atârnã de ceva Neºtiut ºi Necunoscut, oricâte încercãri am face de a-l desluºi. În virtutea acestui adevãr se aude la un moment dat vocea Jonglerului care afirmã: „Iluzia costã ºi nu face rabat!” Dialogurile dintre cei doi uneori atinge ridicolul, fãrã a-i face însã înspãimântãtori ci mai degrabã comici în filosofia lor: „Ai vrut viaþã, muzicã... Sã auzi, sã vezi, sã cunoºti...Viaþa e fãcutã s-o trãim, nu se ºtie mâine dacã o sã vreau sã mai ascult ce-mi spui, nu mã pot înhãma...” îi spune, la un moment dat Jonglerul Ghicitoarei. O altã faþã a destinului este prezentatã de Soldatul mort care, la un moment dat, se contopeºte cu cel viu, asemeni vieþii care se sfârºeºte în moarte. Cu cei doi soldaþi, care afirmã: „Suntem morþi” sunt doi dintre pilonii-cheie ai piese. Omniprezentul Arlechin este parcã, o punte de legãturã între personajele de diverse vârste, fiind de fapt un liant între destine, între bine ºi rãu, între moarte ºi viaþã. Jonglerul judecã lumea într-o manierã personalã, de-a râsuplânsu, asemeni unui spectator care vede în jurul sãu doar nãtãrãi care „Trãiesc în trampã ºi fac drame din orice, sã stârneascã interes noilor veniþi.” Gãsim aºadar în amalgamul personajelor din aceastã feerie dramaticã tot ceea ce þine de viaþa cu farmecul ºi problemele ei, pe care eroii piesei o judecã dupã propria personalitate, asemeni oamenilor obiºnuiþi. Analiza cuplurilor de personaje ºi a dialogurilor dintre ele ne pot duce cu gândul, prin amestecul de ludic ºi dramatic, la Marin Sorescu, celãlalt mare dramaturg ºi poet român care se apropie de George Astaloº prin obârºia sudistã ºi prin diferenþa de vârstã de doar trei ani. 108

D

estine

L

iterare

Fãcând prin aceastã piesã o incursiune în sufletul omenesc, George Astaloº îºi finalizeazã creaþia readucând în faþa publicului tema centralã a piesei, mitul izgonirii omului din paradis, de aceastã datã readus în atenþie de cãtre cor, deci ca o concluzie a tuturor personajelor, asupra soartei umane. Pentru a reliefa cât mai bine semnificaþia acestui mit, dramaturgul foloseºte urmãtorul decor: „ªi corul acoperã parcã totul ºi lumina moare spre întuneric ºi Adacvis ºi Edeea se pierd spre bolþile podurilor-case ºi nu se mai aude decât cântecul neîntrerupt ºi din ce în ce mai tare, peste care se suprapun la intervale strigãtele de moarte ale soldaþilor morþi, ale soldaþilor vii omorâþi, ale jocheilor înjunghiaþi, ale ghicitoarelor ucise, ºi ale, ºi ale, Domnului sã ne rugãm pentru sufletul omului care dã la mânã, consemnat ultimul pe tabla distribuþiei.” Îmbinarea tuturor personajelor compune un întreg similar ce dã piesei o structurã circularã, cea a ciclului vieþii. Lectura aceasta ne poate sugera ideea cã Ceainãria de argint poate fi asemãnatã cu o oglindã care nu redã decât acele fragmente ale vieþii ce stârnesc reacþii emoþionale. Studiind piesa mai în profunzime, suntem de acord cu afirmaþia lui Alexandru Paleologu din prefaþa primului volum de teatru al autorului: „Teatrul lui George Astaloº e un teatru modern. Teatrul lui Astaloº e un teatru poetic. Teatrul lui George Astaloº e un teatru original. Un teatru nou. Acestea sunt însuºiri frumoase ºi bune ºi au fost remarcate numaidecât, cu toate cã din teatrul lui Astaloº s-a jucat mult prea puþin.” Piesã cu titlu simbolic semnificând parcã acel mãr frumos din grãdina cu mere de aur dar care are înlãuntrul sãu viermele viciului, are o oarecare continuitate prin personajele Adacvis ºi Edeea cu o micã bucatã dramaticã care are ca titlu numele celor douã personaje, ea fiind o adevãratã demonstraþie de pantomimã în care cei doi tineri simbolizeazã generaþia mileniului trei. A ne opri atenþia asupra acestei piese-reverie prin care osatura dialogului ne pune faþã-n faþã cu realitatea, o piesã care, alãturi de Vin soldaþii ºi Fântâna au revoluþionat teatrul modern contemporan prin exemplificarea teoriei pluridimensionalitãþii teatrale, înseamnã a face un efort de a pãtrunde într-un univers dramatic care, prin aceastã piesã de tinereþe, scrisã doar pentru a pune o problemã existenþialã, ne dezvãluie un autor capabil sã treacã cu multã uºurinþã de la marile drame politice la farse, desfãtând publicul cu acel farmec atât de individualizat al limbajului.

Referinþe bibliografice: 1. Astaloº, George: Ecuaþia tãcerii, Bucureºti, Ed. Vitruviu, 1996. 2. Astaloº, George: Fie pâinea cât de rea, tot mai bine-i la Paris: interviuri 1989-1994, Bucureºti, Ed. Fundaþiei Culturale Române, 1996 3. Astaloº, George: Vin soldaþii ºi alte piese, Bucureºti, Ed. Eminescu, 1970. 4. XXX: George Astaloº 70: Poetul, prozatorul, dramaturgul, omul, Bucureºti, Ed. Tritonic, 2003 5. Puiu, Dana: Parodia în teatru modern ºi postmodern, Piteºti, Ed. Paralela 45, 2000 6. XXX: Vatra, nr. 3/1971, Târgu Mureº.

D

estine

L

iterare

t Debu

Poezii
De te temi sau de te bucuri Sau de plângi, e trecãtor. Salþi prin ale lumii valuri, Ca o pasãre în zbor. De eºti martor de-o secundã La o scenã de decor, Nu te pierde în speranþe, Totul este trecãtor. De se-ntâmplã ce se-ntâmplã, Tu ca simplu spectator Sã gândeºti doar o secundã, «nu-i nimic întâmplãtor»

EU
Fãrâmã sunt din toatã-a lumii zestre, Un infinit obscur de universuri, Sunt aer, apã, foc, poem de versuri, ªi flaut sunt, de cântec, la ferestre. Sunt cerul trist, înnourat de ploaie, ªi soarele, ºi visele, ºi zãrea. Sunt valul care încreþeºte marea, ªi vântul, care-mprãºtie gunoaie. Sunt omul încercat de suferinþã Plângându-ºi soarta într-un colþ de lume, ªi stâncã sunt, ºi valurile-n spume, ªi rege sunt, ºi slugã-n umilinþã. Sunt o fãrâmã dintr-a lumii zestre, Nimic eu sunt, ºi totuºi, sunt de toate. Sunt un total de forþe adunate, Acuma sunt, dar mâine-s o poveste.

CRITICÃ
Mi-aºtern sufletul pe-o foaie, Cât de simplu pare tot, Eu, mã liniºtesc cu asta, Voi, vã faceþi mintea nod. Ce-am vrut eu sã spun hârtiei ªtie ea, ºi ºtiu doar eu. Voi, vã frãmântaþi cu gândul, Ce-am gândit, în capul meu. ªi vã luaþi la contraziceri Cã-i aºa, cã nu-i aºa, Dar ce-am vrut, mister rãmâne Între eu, ºi foaia mea. Criticã de trei parale, Critici, ce n-ai scris nicicând, Nu mã-nþeapã-a voastrã vorba, Nu mã-ncurc cu-al vostru gând

ILUZII
Cuget, gând, speranþe, vise, Amalgam de trecãtoare, Vin, se duc, revin chemate, Stol de pãsãri cãlãtoare. Nu vã vreau; tot eu vã caut, Fac cu timpul un consens, Fãrã voi, viaþa-i un flaut Fãrã cânt, ºi fãrã sens.

CONSTATARE
De se-ntâmplã ce se-ntâmplã, Nu-i nimic întâmplãtor. De se-ntoarce roata sorþii, Toate au destinul lor.

ICOANA MAICII DOMNULUI
Cu ochii ei, fermecãtori de triºti, Priveºte mutã din divina-i pozã,
109

VICTORIA TVANTARNAI (ROMÂNIA)

D

estine

L

iterare

ªi-o lacrima îmi pare cã s-a scurs, Nebãnuit de tainicã, ºi rozã.

ªi un fior mã scuturã … dar trec Nepriceput, prin vechea Catedralã. E un tablou : dar câte nu ascund Aceste taine, de agonisealã.

De pãtrunzi în a mea minte, Nebunia-mi vei cunoaºte, ªi nebun vei fi de-atuncea Fãrã-a te mai recunoaºte. Cã-s nebunã, ºtiu prea bine, ªi de poþi, mã ocoleºte, Cine-mi furã nebunia, Mã doreºte, mã iubeºte.

POPAS
Eu nu te cãutam în lumea asta, Te cunoºteam din lumile trecute. Erai acel ceva, de care Eu-mi Era legat cu fire nevãzute. Îþi duceam dorul fãrã-a te cunoaºte, Din simþurile mele fãceai parte. Te-am regãsit, ºi sufletu-mi vibrat-a Cu-acel ceva, de foarte de departe. Doar un popas. ªi dupã-atâta zbucium De cãutãri, din vieþi anterioare, Ne-am întâlnit spre a ne pierde iarãºi, În lumea asta, fãrã de culoare.

OM
Mister învãluit în umbrã Trecând grãbit prin univers, Noian de vise adunate Într-un total de ne-nþeles. O dulce tainã de sãmânþã, Sãmânþa cui? ºi taina cui? Un eu, un tu, sau el, sau… poate, Un tot, ciobit, pierdut hai-hui.

MATERIALIªTII
Fiinþe reci, perverse, mincinoase, Cãzute-ntr-un comerþ murdar, meschin, Voi adunaþi averi de mucegaiuri Crezând cã-s diamante, ºi rubin. V-aþi împietrit simþirea ºi iubirea Nu o cunoaºteþi decât pentru voi, Vã prea slãviþi în cercuri de-ntuneric, Prea sus sunteþi, dar mult mai jos de noi. ªi plini de voi, în neºtiinþa voastrã Vã credeþi fericiþi în ce-i lumesc, Cãci bunãstarea voastrã-i în materii. În spirit, sãrãcie o numesc. Tot ce-adunaþi aici, mâine dispare Sub ale fizicii severe legi. Deschideþi sufletul spre milã ºi uitare, ªi-atunci, veþi aduna comori întregi. Comori de-nþelepciune ºi iubire, Comori ce nu dispar, nu putrezesc, Comori ce-naltã sufletu-n simþire Dispreþuind avutul cel lumesc. Atunci veþi fi bogaþi,veþi fi puternici, Având în nemurire loc privat. Atunci veþi înþelege ºcoala vieþii ªi adevãrul cel adevãrat.

CÃ-S NEBUNÃ…
Cã-s nebunã, ºtiu prea bine, Dar îmi place ºi mã laud Cu aceastã... nebunie Nu-mi mai spune - « sã mã caut ».

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

110

D

estine

L

iterare

LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI ŞI DEMOCRAŢIA ÎN SLUJBA CULTURII LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL DICTATURII COMUNISTE
(urmare din numãrul trecut) realismul – socialist din URSS, cum ar fi Maiakovski, ªolohov, Esenin, Konstantin Fedin, Leonid Leonov, Andrei Jidanov, Ilia Ehrenburg, Aleksandr Fadeev cu „Tânãra gardã”, N. Ostrovski cu „Aºa s-a cãlit oþelul”, Maxim Gorki care publicase în „Literaturnia Gazeta” articolul „Despre realismul socialist”etc. Se înfiinþeazã în Bucureºti Editura Cartea Rusã, o facultate unde se învãþa numai limba rusã, iar în marile oraºe se deschid Librãriile „Cartea Rusã”. Dar ce era acest non-curent literar? El reprezenta o realitate distorsionatã a realitãþii, o adaptare a ei la cerinþele ºi interesele partidului comunist care dorea sã deþinã monopolul adevãrului ºi înþelegerii realitãþii. Real era doar ce era conform cu viziunea partidului unic. Având ca principiu „tipul omului nou” mereu învingãtor în luptã cu tarele trecutului. La noi, mulþi scriitori pactizeazã cu puterea comunistã ºi încep sã publice cãrþi scrise în spiritual realismului-socialist, doctrinã comunistã oficialã proclamatã în 1932 de Comitetul Central al Partidului Comunist al URSS, impusã tuturor þãrilor care au fost ocupate de Armata Roºie. Debutul realismului socialist din România are loc în ianuarie 1948 când Sorin Toma, fiul poetului mediocru A. Toma, publicã trei articole în Scânteia, intitulate „Poezia putrefacþiei sau putrefacþia poeziei” despre opera poeticã a lui Tudor Arghezi, în care se dã semnalul ruperii totale faþã de valorile naþionale ale trecutului Întru articol publicat în „Viaþa Româneascã”, nr. 3, din 1951, Mihai Beniuc, în calitate de preºedinte al Uniunii Scriitorilor, oferã definiþia poetului realismului-socialist. Imediat criticii literari ca: Leonte Rãutu, Ovid S. Crohmãlniceanu, Mihai Gafiþa, Mihai Novicov, Traian ªelmaru, Ion Vitner publicã articole în spiritul cerut de noua ideologie cultural-politicã. Primul care a dat semnalul introducerii realismului-socialist la noi a fost Mihai Sadoveanu (cel care, fiind preºedintele Marei Adunãri Naþionale, nu a vrut sã graþieze condamnarea la moarte a unui þãran care nu a dorit sã se înscrie în CAP), cu prozele: „Fantezii rãsãritene” (1946), „Pãuna Micã” (1948) ºi „Mitrea Cocor” (1950). A urmat Zaharia Stancu cu „Desculþ”, Alexandru Jar cu „Sfârºitul jalbelor” (1950), Petru Dumitriu cu „Drum fãrã pulbere” ºi „Pasãrea furtunii”, Eusebiu Camilar cu romanul „Negura” (1949), Eugen Barbu cu „Groapa” ºi „ªoseaua Nordului”, Aurel Baranga, Mihai Davidoglu, Lucia Demetrius, Alexandru Mirodan etc. Mai târziu, dupã 1960, au apãrut romane care au mai “îndulcit,, realismul socialist, dar slujind ºi în acest fel regimul de dictaturã comunistã, prin faptul cã se arãta lumii “deschiderea” literaturii noastre spre noi orizonturi. Era un fel de „dizidenþã” cu aprobarea cenzurii ºi ai securitãþii. Vezi: Þoiu, Buzura, D.R. Popescu, N. Breban etc. Se continua publicarea de cãrþi a celor care fãceau parte din sistem (redactori la edituri, reviste, ziare, radio, televiziune, instituþii cultural artistice, activiºti culturali ºi politruci) ºi care erau verificaþi. De fapt toþi scriitorii din sistemul amintit nu erau altceva decât activiºti politici în slujba propagandei PCR, iar o parte din ei vizitau occidentul cu sarcini precise de culegere de informaþii din rândul diasporei româneºti, dupã care veneau în þarã ºi raportau securitãþii. Astfel se explicã de ce scriitori ca Ion Acsan, Ion Cocora, Al. Cãpraru, A. Buzura, Eugen Barbu, D.R.

O datã cu intrarea tancurilor ruseºti în þarã în august 1944 ºi eliminarea persoanelor competente din aparatul de stat ºi din întreprinderile economice, înlocuirea lor cu membrii P.C.R. sau simpatizanþi (septembrie-octombrie 1944), formarea guvernului condus de dr. Petru Groza (6 martie 1945), votarea la 3 august 1948 de cãtre Marea Adunare Naþionalã a legii prin care întreg învãþãmântul este unificat ºi laicizat, ºi transformarea Societãþii Scriitorilor Români în Uniunea Scriitorilor, literatura românã devine o unealtã în propaganda de partid. Aceasta promovând realismul socialist al unui regim totalitar impus de sovietici. Sunt excluºi din noua organizaþie scriitoriceascã scriitori a cãror operã nu se încadra în ideologia marxist-leninistã, cum ar fi: Radu Gyr, N. Crevedia, Lucian Blaga,Vasile Voiculescu ºi mulþi alþii. Sunt interzise operele lui Gib Mihãescu, Pillat, Arghezi, Nichifor Crainic, Octavian Goga, Mircea Vulcãnescu etc. Din 1944 pânã în 1950 Mihai Eminescu a fost interzis datoritã poeziei „Doina”. Din literatura universalã sunt interziºi: Platon, Spinoza, Nietzsch, Bergson, Edgar Poe, Gide. În total au fost interzise 8000 de cãrþi. In aceastã perioadã sunt impuse opere ce promovau

AL. FLORIN ÞENE (ROMÂNIA)
111

IV - LITERATURA ROMÂNÃ ÎN DEFAVOAREA DEMOCRAÞIEI, SLUJNICA UNUI REGIM CRIMINAL – COMUNISMUL. (REALISMUL – SOCIALIST)

Popescu, Nicolae Dragoº, V. Tudor, Marin Sorescu, Dumitru Popescu, Adrian Pãunescu, E. Jebeleanu, A. Jebeleanu, Marin Preda ºi mulþi alþii, erau mereu prin occident. În spiritual realismului-socialist au apãrut: „Calea Griviþei” (poem) de Cicerone Teodorescu, „Griviþa Roºie” de Marcel Breslaºu, ambele în 1950, „Steaguri” de M. Beniuc, „Minerii din Maramureº” de Dan Deºliu, apãrute în 1951, „In satul lui Sahia” de Eugen Jebeleanu, „La cea mai înaltã tensiune” de Nagy Istvan, „Oþel ºi pâine” de Ion Cãlugãru, „Dulãii” de Zaharia Stancu, „Desfãºurarea” de Marin Preda, cãrþi apãrute în 1952, „Un om între oameni” (1953, 1955, 1957), de Camil Petrescu, „Cântecele pãdurii tinere” de Eugen Jebeleanu, „Un cântec din uliþa noastrã” de Cicerone Teodorescu, Laude” de Miron Radu Paraschivescu, toate apãrute în 1953. In anul 1954 apar cãrþile: Mihai Beniuc, „Mãrul de lângã drum” ºi „Partidul m-a-nvãþat”, Cicerone Teodorescu „Fãurari de frumuseþe”, Mihu Dragomir „Rãzboiul”, în 1955; Marin Preda, „Moromeþii”, T. Arghezi, „1907”, Titus Popovici, „Strãinul”, Maria Banuº, „Þie-þi vorbesc, America”, Veronica Porumbacu, „Generaþia mea”, în 1956; Tudor Arghezi, „Cântare omului”, N. Labiº, „Primele iubiri”, în 1957; Eugen Barbu, „Groapa”, A.E. Baconski, „Dincolo de iarnã”, Gheorghe Tomozei, “Pasãrea albastrã”, Ion Marin Sadoveanu, „Ion Sîntu”, Ion Vitner, „Firul Ariadnei”, în 1958, Miron Radu Paraschivescu cu „Laude ºi alte poeme “, Marin Preda, „Îndrãzneala“ ºi D.R. Popescu, „Fuga”, iar în 1959 îi apare primul roman „Zilele sãptãmânii”; în 1960 sunt publicate cãrþile noii generaþii de poeþi ºi prozatori: Nichita Stãnescu, Cezar Baltag, Ilie Constantin, Nicolae Velea, ªtefan Bãnulescu, Ion Gheorghe, Ion Horea, iar Fãnuº Neagu publicã „Somnul de la amiazã”. In 1963 apar cãrþile: „Laudã lucrurilor” de G. Cãlinescu, „Capul Bunei Speranþe “ de Augustin Buzura,(romanele acestuia sunt necitibile în ziua de azi), „Fântâna soarelui “ de Eugen Frunzã, în 1972 „Coborând spre nord-vest “ de Vasile Sãlãjan, în 1974 „Clodi Primus” de C. Zãrnescu etc. Aceastã nouã generaþie sub motivul ideilor absonse nu spunea nimic. Era ruptã de realitãþile existente, într-o perioadã când poporul roman era înfometat. 112

D

estine

L

iterare

În perioada aceasta, de dupã 1960, Nicolae Manolescu publicã articole vãdit propagandistice în favoarea realismului-socialist, cum ar fi: „Tineri muncitori în creaþia literarã contemporanã” ºi o serie de altele în „Gazeta Literarã” ºi „Contemporanul” unde a publicat articolul „Realism-realism socialist”. La fel ca Manolescu, Alex ªtefãnescu de când a început sã publice, din 1970, cronici literare în „Luceafãrul”, condus pe atunci de ªtefan Bãnulescu, a fãcut apologia realismului-socialist ºi criticând fãrã milã lucrãrile care nu se încadrau în acest aºa zis curent literar impus de PCR. În a doua parte a secolului XX când, în aproape, jumãtate din þãrile europene era impusã ideologia marxist-leninistã, în celelalte þãri democratice, literatura, în general cultura ºi arta, cunoºtea o înflorire democraticã. Astfel în perioada de care facem vorbire prozatorul ºi dramaturgul francez Marcel Ayme îºi publicã lucrãrile de dramaturgie ºi prozã în care cultivã umorul suculent, cum ar fi: „Clerambard” (1950), „Capul celorlalþi” (1952), Paul Eluard, poet francez, scrie ºi publicã „Poezie neîntreruptã” (1953), folosind un limbaj poetic simplu ºi familiar, vizând un raport de reciprocitate între obiect ºi cuvânt. Englezul William Empson în 1951 ºi în 1961 „Structura cuvintelor complexe ºi volumul de poezii” „Dumnezeul lui Milton”, poetul, prozatorul ºi dramaturgul german (RFG) Hrmann Kasack publica „Oraºul de dincolo de fluviu” (1947), „Nãvodul cel mare” (1952), poetul spaniol Moreno Villa publica în 1944 “Viaþã dezvãluitã” (Memorii). De observat cã în timp ce în þãrile democratice autorii îºi publicau din timpul vieþii memoriile sau jurnalele, la noi nici-un scriitor nu a îndrãznit sã le publice din timpul vieþii, de teamã cã vor intra în malaxorul securitãþii. Toate revistele din Bucureºti ºi din þarã, România Literarã, Sãptãmâna, Flacãra, Convorbiri Literare, Cronica, Scrisul bãnãþean, Tribuna, Orizont etc., aflându-se sub controlul aparatului propagandistic al Partidului Comunist, fãceau apologia, nu numai prin editoriale, dar ºi prin literatura publicatã, a regimului de dictaturã. Sunt modificate poeziile ºi proza, de cãtre redactori, (trimise pe adresa redacþiei de corespondenþi), în spiritul realismului-socialist, iar când au fost la conducerea

partidului ºi þãrii familia Ceauºescu, erau modificate, datate ºi dedicate acestei familii. Modificãrile se fãceau fãrã aprobarea autorilor. Iatã cum redactorii ºi scriitorii din redacþii contribuiau ºi prin aceastã metodã la implementarea unei ideologii strãine poporului nostru. Cãrþile majoritãþii scriitorilor care au fost publicate în timpul dictaturii comuniste nu au fost bune nici pentru prezentul de atunci, ne mai vorbind de viitor. Mã gândesc câte pãduri s-au tãiat pentru a se fabrica hârtia pe care sã se tipãreascã aberaþiile acestor scârþa-scârþa pe Nicolae Manolescu ºi Alex ªtefãnescu în loc sã cuprindã în „Istorii” lor aceºti mastodonþi cu picioare vopsite cu cernealã roºie, mai bine cuprindeau scriitorii din diaspora româneascã ce au scris în spirit democratic fãrã constrângerea ideologicã a comuniºtilor, cum ar fi: Vintilã Horia, Paul Goma, Dumitru Radu Popa, Herta Muler, Andrei Codrescu, Geoge Astaloº, Virgil Duda, Ioan Ioanid, Oana Orlea, Jeni Acterian, Lena Constante, ªtefan Baciu ºi mulþi alþii. Totuºi îi înþeleg pe cei doi istorici ºi critici literari, gândindu-mã la proverbul românesc «te asociezi cu cine te asemui», recte Pãunescu ºi alþi aplaudaci comuniºti, chiar dacã ºi-au pus masca democratului. Promovând în astfel de „Istorii” autori care au scris în spiritual realismului socialist, riscãm sã educãm tinerele generaþii tot în spiritual acestei doctrine comuniste criminale. Datoritã acestui fapt, cã toate instrumentele de propagandã, radio, presã scrisã, edituri ºi TV se aflau în mâna acestor scriitori-activiºti de partid, astãzi constatãm cã societatea româneascã, oamenii care o compun au un comportament ºi o mentalitate deformatã faþã de valorile democratice. Aceasta este principala vinã cã România, în cei 20 de ani de la revoluþia din 1989, nu progreseazã în implementarea democraþiei în drumul ei de integrare europeanã. În acest sens, ACUZ pe toþi scriitorii care au lucrat în redacþiile ziarelor, revistelor ºi editurile comuniste de genocid moral ºi cultural la adresa poporului roman. Din 1989 se întrevede noul curent glob modernul (denumire datã de noi) ce înglobeazã operele de artã, proza, poezia, eseul, compoziþiile muzicale, care fac o întoarcere spre valorile trecutului promovate printr-un stil pe jumãtate întors spre clasicism.

D

estine

L

iterare

Crăciunul
Crãciunul, pentru noi copiii, însemna carne de porc, colinde ºi zãpada cu bucuriile ei. Nu-i dãdeam o semnificaþie religioasã. Nici nu ºtiam cã de Crãciun s-a nãscut Iisus Hristos. Nu ne spunea nimeni. Moº Crãciun nu exista. Exista numai Moº Gerilã, care de fapt nu ne aducea nimic , cã nu avea de unde. Aºa cã îl ignoram. Nu împodobeam niciodatã brad de Crãciun. Nu aveam brad, nu aveam becuri, nu aveam globuri. Ar fi fost prea mult pentru imaginaþia mea de copil sã vãd atâtea lumini. Eu mã delectam cu pâlpâitul lãmpii cu petrol ºi cu lumânãrile pe care le aprindea mama când dãdea de împãrþit. Porcul se tãia întotdeauna în Ajunul Crãciunului. Mama fierbea apã în oale mari. Veneau doi-trei oameni, îl tãiau ºi îl pârleau cu paie. Era zarvã mare, dãdeam ºi noi ajutor cu plãcere. Nu ne pãrea rãu de porc când îl tãiau. Tata ne spusese cã aºa e rânduit el de la Dumnezeu, sã fie tãiat de Crãciun ºi el se bucurã. Din carnea aburindã, mama prãjea în tigaie la foc de lemne o fripturã nemaipomenitã. Niciodatã, în viaþa mea, nu am mai mâncat o carne aºa gustoasã. Ne aºeza la masa micã, rotundã, pe scãunele mici, scotea o varzã muratã din putina de lemn ºi ne îndemna sã mâncãm. De fapt, nu era nevoie sã ne îndemne, cã noi abia aºteptam. Aceasta era pomana porcului. Mama nu mânca. Þinea post. Când se întuneca, în Ajunul Crãciunului, pe uliþele satului se auzeau colindãtorii. Mama nu ne lãsa. Zicea cã oamenii sunt sãraci ºi cã nu au ce sã ne dea. Avea dreptate. M-am dus ºi eu odatã ºi oamenii ne-au alungat. Eu nu m-am supãrat., Mã delectam cu zãpada care scârþâia tare ºi sclipea în bãtaia lunii. Unde sunt acum zãpezile? In dimineaþa Crãciunului, ne trezeam întrun miros plãcut de sarmale, caltaboºi ºi fripturã. Pentru prima datã geamurile nu mai aveau flori de gheaþã pe ele. Mama nu dormea în noaptea de Ajun. Pregãtea bucate alese. Mie îmi pãrea rãu cã nu mai sunt pe geamuri florile de gheaþã cu care mã jucam, topindu-le cu degetul. Ne spãlam pe faþã. Urma cel mai frumos ritual. Pe turtiþe mici ºi rotunde din fãinã de mãlai, scoase din cuptor chiar în dimineaþa Crãciunului, mama punea o sarma, o bucatã de caltaboº ºi una de fripturã. In mijloc înfigea o lumânare, pe care o aprindea. Mirosul de tãmâie ºi pâlpâirea lumânãrii mã încântau nespus. Parcã mai mult decât miile de beculeþe puse acum prin pomii din Cluj. Ne duceam la vecini cu turtiþele. Mama zicea cã asta e pomanã pentru cei morþi. Pe mine întotdeauna mã apostrofa: „ tu sã fi atentã, cã eºti cam cu capul în nori, nu ºtiu cu cine naiba oi semãna, sã nu cazi!”. Avea dreptate. Eu cu firea mea visãtoare, urmãream scârþâitul zãpezii, piþigoii, aºa cã de multe ori mã împiedicam. Când veneam acasã, aºezam masa mare, cea de sãrbãtoare ºi mâncam. Ne dãdea voie chiar sã bem puþin vin din via noastrã, fãrã apã ºi fãrã chimicale. Apoi mergeam la sãniuº pânã seara, când, cu þurþuri de gheaþã la ochi, veneam acasã. Oare care Crãciun era mai frumos, acela sau acesta de acum?

POEZII • POEZII • POEZII • POEZII • POEZII • POEZII • POEZII • POEZII • POEZII • POEZII

Am plecat în lume...
Miroase a fum ºi lãmpile-s aprinse Fumul se îndoaie pe coºuri, în afarã, Copacii par în floare cu crengile lor ninse ªi mã cuprinde iar un dor de primãvarã. Mã cuprinde un dor de satul de departe Gândurile, stol, aleargã spre cei dragi Cã am plecat în lume, ca sã învãþ carte, Lãsând copilãria lângã pãduri de fagi.

toate tristeþile lumii stau ascunse-n ochii ei. Se gândeºte neîncetat la cãsuþa ei umilã ce i-au vândut-o copiii ca sã-ºi construiascã vilã. Dar în vilã n-are loc, i-au fãcut lângã grãdinã cãmãruþã cu un geam sã priveascã spre luminã. “Fii, mãicuþã mulþumitã sã ne-ajuþi pe fiecare! Cine astãzi þi-ar mai da farfuria cu mâncare? 113

Cheia Bãtrânei
Stã bãtrâna gârbovitã pe o bancã sub un tei,

TITINA NICA ÞENE (ROMÂNIA)

D

estine

L

iterare

Cã dacã ai îmbãtrânit nu este a noastrã vina, vila se-ntreþine greu ºi vrem sã schimbãm maºina!” În clipele de rãgaz ascunzând o cheie-n mânã, se îndreaptã cãtre casa unde a fost, cândva, stãpânã. Numai cheia i-a rãmas cã în rest toate sunt duse, casã, tinereþe, soþ, sunt durerile-i nespuse. Lung priveºte printre gard ºi îºi vede viaþa toatã, simþind cum din ce în ce de puteri este lãsatã. Însã, într-o dimineaþã, au gãsit lângã grãdinã, moartã, pe bãtrâna mamã, tot strângând o cheie-n mânã.

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

Cântecul sapelor
În copilãrie nu am avut calculator, televizor, ca acum, nu am avut pãpuºi. Pãpuºile le fãceam din coceni de porumb, plãmãdindu-le capul din lut amestecat cu apã ºi uscat la soare. Le îmbrãcam frumos cu pânzã rãmasã de la mama, de la þesut. Mingea cu care ne jucam o fãceam din pãr de caprã sau dintr-un ciorap tetra umplut cu cârpe, dupã care împleteam cu sfoarã gheomotocul obþinut. Nu-mi pare rãu cã nu am avut jucãrii frumoase cum au azi copii. ªi ale noastre erau frumoase, þineam la ele ca la ochii din cap. Doar erau fãcute de noi. Eram mai legaþi de naturã ºi ne bucuram din inimã de lucrurile confecþionate de noi. Pe deasupra eram atenþi la discuþiile oamenilor mari. Nu aveam curent electric în comunã. Satul era luminat de stele ºi Lunã. Seara mã duceam cu alþi copii pe malul râului Beica ºi ascultam broaºtele cum cântã, þârâitul greierilor ºi povesteam fel de fel de întâmplãri ce ne înfiorau, fãcându-ne pielea pe mâini ca pielea de gãinã când o jumulea mama sã umple pernele cu fulgi. În serile lungi de iarnã coseam, la lumina lãmpi cu petrol, cãmãºi de in ºi cânepã. Primãvara mama întotdeauna semãna, în grãdina din Dadeºu, cânepã. O plantã înaltã cu seminþe multe. Prin august când se cocea, tãia tulpinile, le lega în snopi ºi îi punea în apã, în pârâul Beica, la înmuiat. Stãteau acolo o sãptãmânã, dupã care îi punea la soare sã se usuce. Tata a fãcut o meliþã. A bãtut doi pari în pãmânt. A pus de-o parte ºi alta câte o scândurã, iar în mijloc altã scândurã. Mama bãga firele de cânepã la mijloc ºi le meliþa. În urmã rãmâneau fire lungi ºi mãtãsoase. Le dãdea prin darac, un fel de pieptãn mai mare ºi apoi le fãcea un caier. Le punea pe furcã ºi le torcea. Sfârâitul fusului era ca un cântec. Acest cântec mã urmãreºte mereu. De multe ori, seara, mama mã lua cu ea la cooperativa din sat, adicã la magazinul sãtesc. Lua cu ea felinarul ºi un bãþ cu care se apãra de câini. Când se întâlnea cu cineva pe drum ridica felinarul ca sã-l vadã ºi zicea: - Tu eºti, þaþã Floare? - Eu, fã, Mãriþã, unde te duci? - Mã duc la cooperativã sã cumpãr gaz de lampã, cã nu mai am. Ai vãzut, este? - Este, fã! - Ai auzit cã copilul lui Marina al Anicãi e bolnav rãu? L-a grijit, ºi popa zice cã moare. Eu nu ºtiu de ce nu-l oblojeºte ºi ea, cã eu am crescut ºapte copii, dar nu am fost cu ei pe la doftori. Când erau rãciþi, îi înfierbântam cu apã ºi le puneam pe piept Frunze de varzã acrã unse cu ulei, dupã ce îi trãgeam cu gaz ºi gata rãceala. Iar când îi dureau în gât le spãrgeam gâlcile cu gaz. - Bine, fã, Mãriþã! Mâine mã duc sã le spun sã facã ºi ei aºa. Aºa stãtea mama pe drum de vorbã cu femeile cã s-a întâmplat, de multe ori sã închidã magazinul pânã sã ajungem. Când se lua dupã noi vreun câine, mama îi pune felinarul în ochi. Îl lovea cu bãþul ºi zicea: - Marº! ªarla dracului!
114

Apoi, îºi trãgea basmaua pe ochi ºi pornea mai departe, o umbrã în întunericul nopþii, prelungitã de lumina palidã a felinarului. De multe ori, dimineaþa, mi s-a întâmplat sã fiu trezitã din somn de mama când bãtea sapa. Aveam în pãmânt un fier pe care bãtea sapa cu ciocanul. Alþi oameni bãteau ºi ei în acelaºi timp sapele. Aceste sunete formau un cântec nemaipomenit. Oare acum se mai bat sapele? Acest cântec aproape a dispãrut. ªi câte o sã mai disparã!

D

estine

L

iterare

Dracu-n farfurie
Auzisem cã existã draci dar nu vãzusem niciunul. Aºa cã, într-o searã, când m-am întâlnit cu Frusina lui Stancu, o fetiþã de vreo cincisprezece ani, care mi-a zis cã mâine sã merg la ea, împreunã cu fraþii mei ca sã ne arate pe dracu-n farfurie, a fost prea de tot. Nu a uitat sã-mi spunã sã aduc ºi vreo douã lumânãri ºi o farfurie. Farfurie în care sã aparã, nimeni altul decât, dracul. Noaptea am avut un somn agitat. Am visat niºte drãcuºori, de culoare roz, cu corniþe mici, care jucau de mama focului, în farfurie. Dansam ºi eu cu ei. Cu fricã ºi cu bucurie. La ora prânzului, când soarele ºi-a trimis raza pe fereastrã ca sã ne trezeascã, am sãrit din pat, lac de sudoare. În ziua aceea mama nu ne mai dãduse instrucþiuni. Parcã presimþise cã aveam alte treburi mai…importante. Am trezit fraþii ºi le-am spus cã mergem la Frusina lui Stancu, sã ne arate pe dracu în farfurie. S-au uitat miraþi la mine.” Ce înseamnã asta? “, au întrebat ei. Nici eu nu ºtiu, le-am rãspuns, mergem ºi vedem la faþa locului. Am pornit pe drumul prãfuit al satului spre casa Frusinei lui Stancu. Pe lângã noi mai treceau, din când în când, oameni cu sape pe umãr. Ne-am întâlnit ºi cu câþiva copii, dar noi nu i-am bãgat în seamã. Mai întâi trebuie sã vedem cum aratã dracul ºi apoi sã le arãtãm ºi lor pe acesta. Veta lui Lisandru venea agale cu un sac de buruieni pentru porc. Când ne-a întrebat unde mergem, noi i-am rãspuns cu mândrie:” sã vedem pe dracu-n farfurie!“. A crezut cã ne batem joc de ea ºi ºia vãzut de drum. Ne era chiar necaz cã nu i s-a pãrut important. Am trecut pe lângã Biserica satului ºi ne-am închinat. Dracii pictaþi pe pereþii acesteia dansând în jurul cazanului cu zmoalã unde fierbeau oamenii necredincioºi m-au urmãrit pânã la destinaþia noastrã. Frusina lui Stancu ne aºtepta, nerãbdãtoare, în poartã. Ne-a bãgat într-o camerã cu perdelele trase. Ne-a aºezat pe toþi pe pat. Eu, la mijloc, cu farfuria în mânã. Ea a aprins o lumânare. Ne-a zis sã închidem ochii. În clipele acelea îmi imaginam cã vine dracu ieºind din flãcãri cu coada ridicatã în sus, cum vãzusem la biserica din sat. Frusina a stat aºa preþ de vreo douã minute bolborosind ceva. Eu începusem sãmi imaginez dracii dezlipindu-se de pe pereþii Bisericii ºi dansând în farfurie. Ba mi se pãrea chiar cã cineva danseazã în farfurie. Îmi era fricã de ei, dar parcã erau ºi simpatico, aºa cum îi vãzusem în vis, rozalii ºi cu corniþe. La un moment dat, Frusina, bolborosind cuvinte neînþelese, ne dãdea cu degetul pe faþã. Totul era cât se poate de misterios. Când am avut voie sã deschidem ochii ne-a dat o oglindã, luatã de la lampa cu petrol, în care ne-am privit. Eram toþi negri de funingine pe faþã. Afumase fundul farfuriei cu lumânarea, iar cu degetul ne mânjise. Numai ochii ne rãmãseserã ca o luminã, care nu ºtiau, sã râdã sau sã plângã? Dracii eram noi!

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

115

D

estine

L

iterare

De la Zagreb în România
plecat din Zagreb la volanul unui Volkswagen. ªoselele în Iugoslavia erau destul de bune ºi neaglomerate. Pe alocuri existau chiar porþiuni de autostradã, pe care se putea circula cu 120 de kilometri pe orã. Nu am fost oprit de nici un poliþist nici în Croaþia, nici în Serbia deºi mergeam cu vitezã destul de mare. Am ajuns la graniþã pe înserat ºi m-am aºezat rãbdãtor la coada lungã de un kilometru. Înainta încet, aproape nu se miºca. Dupã mai bine de o orã de aºteptare, am hotãrât sã mã duc pe jos la punctul de trecere sã vãd ce se întâmplã. În perioada aceea sârbii veneau în þarã cu produse pe care le vindeau la piaþã. Era vineri dupã amiaza ºi sâmbãta ºi duminica era deschisã piaþa din Timiºoara. Aºa se explica coada lungã de maºini care voiau sã intre în România. Vameºul stãtea de vorbã cu cineva în cabina lui, fãrã sã se sinchiseascã de aglomeraþie ºi de faptul cã maºinile aºteptau de câteva ore. - Domnule, m-am adresat vameºului, eu conduc o maºinã pe care am închiriat-o la Zagreb, dar sunt cetãþean canadian. Trebuie sã ajung la Bucureºti pânã mâine dimineaþã pentru un eveniment important în familie. Nu am menþionat ce fel de eveniment pentru cã nu voiam sã creadã cã încerc sã-l impresionez. - Credeþi cã existã vreo modalitate de a trece mai repede? - Pãi, dacã sunteþi cetãþean canadian de ce v-aþi aºezat pe banda din dreapta ºi nu pe cea din stânga care este pentru cetãþeni strãini? - Nu am ºtiut aceastã regulã, i-am rãspuns, privind banda pe care nu era nicio maºinã. - O sã o ºtii de acum înainte, a replicat cu un aer de superioritate. Nici mãcar nu mi-a mai pãsat de obrãznicia vameºului. Eram aºa de bucuros cã nu mai trebuia sã stau la coadã. Fusesem îngrijorat cã nu voi putea trece graniþa pânã a doua zi dimineaþa. Aproape am alergat pânã la maºinã ºi m-am aºezat pe banda din stânga. Eram singura maºinã de pe bandã ºi am crezut cã voi fi preluat imediat. Dar nu a fost aºa. Dupã o orã de aºteptare, a apãrut un

Dupã douã zile petrecute la fabrica de capsule tari din gelatinã de la Ludbreg, prietenul meu, Antun, directorul fabricii, m-a condus cu maºina la aeroportul din Zagreb. Mi-am cumpãrat bilet de avion pentru zborul la Bucureºti de a doua zi dimineaþa ºi m-am instalat confortabil la hotelul din aeroport. Mergeam în România pentru un eveniment emoþionant pentru mine -, punerea pietrei pe mormântul mamei. Era prima întoarcere în România în care nu aveam sã o mai gãsesc pe mama în viaþã ºi eram trist. Avionul urma sã plece la ora zece, dar am fost în aeroport la ora opt dimineaþa. Am cãutat pe ecranul care afiºa zborurile, cursa la Bucureºti ºi negãsind-o, m-am îndreptat spre biroul de informaþii. - Bunã dimineaþa, am salutat în englezã. Nu vãd afiºat zborul Zagreb-Bucureºti de la ora zece. - Ce zbor la Bucureºti? a replicat angajatul de la biroul de informaþii într-o englezã stâlcitã. Nu este nici un zbor la Bucureºti. - Atunci, de ce mi s-a vândut bilet la acel zbor? am întrebat stupefiat. - Zborul a fost anulat, nu au fost suficient pasageri, m-a informat funcþionarul. Eram destul de supãrat. Timpul era scurt ºi voiam sã particip alãturi de familie la acest eveniment important pentru noi. Nu ºtiam cum aº putea sã ajung la Bucureºti pânã a doua zi. - Existã alte zboruri la Bucureºti? l-am întrebat din nou pe funcþionar. - Nu mai este nici un zbor direct. Existã un zbor de la Zagreb la Zürich dupã amiazã ºi de acolo este un zbor de noapte la Bucureºti. - Existã vreo garanþie cã aceste zboruri nu vor fi anulate? Am avut tot felul de experienþe în Europa de Est. Iar eu trebuie sã fiu dimineaþã în Bucureºti. - Puteþi închiria o maºinã. Este o agenþie chiar aici în aeroport, mi-a sugerat funcþionarul. - Aveþi dreptate, de la Zagreb la Bucureºti sunt aproximativ 800 de kilometri. Chiar dacã o sã stau puþin la graniþã tot o sã ajung pânã mâine. Au mai trecut douã ore pânã am reuºit sã închiriez maºina. Era aproape de ora amiezei când am

HERMAN VICTOROV (CANADA)
116

vameº tinerel, mic de staturã, cu o privire impus pãtrunzãtoare. Îl însoþea o matahalã de om. - Daþi-mi paºapoartele, mi-a spus autoritar „mititelul”, de unde mi-am dat seama cã el este ºeful. - Nu am decât unul, i-am rãspuns, întinzându-i paºaportul canadian. - Cum adicã numai unul? Nu aveþi ºi paºaport românesc? - Nu am decât paºaport canadian. - Bine, a mormãit, ridicând din umeri. - Pavele, haide sã ne apucãm de lucru, i-a spus matahalei. O sã începem cu motorul. Deschideþi capota, mi-a ordonat. Am cãutat mânerul de deschidere al capotei, dar nu l-am gãsit. Nu eram familiar cu maºina pe care o închiriasem - Ce faci acolo? Grãbeºte-te, am auzit glasul nerãbdãtor al vameºului. - Nu ºtiu de unde se deschide capota, i-am spus. - Ce vreþi sã spuneþi, domnule, cã nu aþi fost curios sã vedeþi motorul maºinii pe care o conduceþi? - Nu am avut ocazia sã deschid capota, pentru cã abia astãzi am închiriat maºina. ªi curios nu am fost deloc pentru cã, prin natura profesiei mele, am vãzut atâtea motoare în viaþa mea cã nu mai am nici o curiozitate în privinþa aceasta, i-am rãspuns cu glas destul de iritat. - Deschide tu capota, Pavele, cã te pricepi la automoto. Cu o faþã pe care se citea încântarea cã a fost lãudat de ºeful sãu, Pavel s-a urcat în maºinã, aproape rãsturnând micul Volkswagen. - Hai, Pavele, sã ne uitãm amândoi cã patru ochi vãd mai bine decât doi ºi douã capete sunt mai bune decât unul, a încercat „mititelul” sã îºi etaleze deºteptãciunea. - Depinde, am ºoptit pentru mine. - Depinde de ce, domnule, a sãrit jignit vameºul, care a interceptat comentariul meu. - Depinde de ochi, am încercat sã dreg lucrurile. Mi-a aruncat o privire distrugãtoare ºi a continuat controlul în jurul motorului. Dupã câteva minute, a trântit capota ºi a început sã controleze interiorul maºinii. În acest timp, „matahala” stãtea în faþa mea, gata parcã sã mã înºface în cazul în care ar fi fost ceva în neregulã. Pe bancheta din spate aveam o sticlã de coca-cola. Vameºul ºi-a turnat câteva picãturi în palmã ºi le-a mirosit. A cercetat fiecare colþiºor al maºinii de parcã aº fi fost un traficant dat în urmãrire generalã. Nu aveam nimic în neregulã, dar aceste tãrãgãnãri îmi creau o stare de tensiune. Era târziu ºi aveam încã de condus destul de mult pânã la Bucureºti. Mitocãnia, manifestatã printr-o pedanterie intenþionatã a vameºilor români, îmi crea o stare de dezgust. Cãlãtorisem pretutindeni în lume, dar nu mã confruntasem nicãieri cu atâta lipsã de respect ca în þãrile din blocul comu-

nist. ªi cel mai rãu, a fost la graniþele României. Terminând inspecþia interiorului maºinii, individul s-a îndreptat spre portbagaj cu o figurã dezamãgitã, de parcã i-ar fi pãrut rãu ca nu a gãsit nimic. - Deschide portbagajul! a strigat. A început sã-mi controleze valiza. Ca întotdeauna când mergeam în România, cumpãrasem plicuri de cafea, cutii cu brânzã topitã, cremã de ras, sãpun, lucruri care nu se gãseau în acea perioadã în magazine. - Aveþi cafea! a exclamat triumfãtor. - O duc familiei în România, sunt doar niºte cadouri mãrunte, am rãspuns, vrând sã mã justific. - Cadouri sau nu, trebuie sã plãtiþi vamã. - Plãtesc, am rãsuflat uºurat. - 13 dolari ºi 35 de cenþi, a dat verdictul dupã calcule îndelungate. Plãtiþi la ghiºeul de acolo, mi-a spus arãtând spre o baracã, un fel de „duty free” care se afla la câþiva paºi. M-am îndreptat cu repeziciune spre ghiºeu. Înãuntru nu pãrea a fi nimeni. Am bãtut în geam ºi de sub tejghea a apãrut o individã corpolentã, îmbrãcatã cu o uniformã bleumarin, cu pãr scurt, oxigenat ºi cu o privire fioroasã. Mi-a sãrit în ochi cã pe fiecare deget avea câte un inel. - „Dihania” asta o sã mã rupã în bucãþi, mi-am spus în sinea mea. Am trezit-o din somn. - Trebuie sã plãtesc 13 dolari ºi 35 de cenþi vamã, i-am spus întinzându-i douã bancnote una de zece ºi alta de cinci dolari. A luat banii ºi a început sã caute prin sertare. - Nu am sã vã dau rest, mi-a spus. - Nu este nevoie sã-mi daþi rest, este doar un dolar. Am nevoie doar de chitanþã sã arãt cã am plãtit. - Încercaþi sã mã mituiþi! mi-a spus rãstit. - Nu, doamnã, suma este atât de micã. Nu poate fi vorba de mitã. V-am spus cã nu-i nevoie sã-mi daþi restul pentru cã mã grãbesc. Trebuie sã ajung la Bucureºti în noaptea aceasta ºi este deja destul de târziu. - Poftiþi restul în bani româneºti, mi-a înmânat femeia banii. Fericit cã am scãpat de „dihania” oxigenatã, m-am întors la maºinã ºi i-am înmânat vameºului chitanþa. Bucuria mi-a fost însã de scurtã duratã. Între timp, vameºul mai gãsise câteva pliculeþe de cafea ºi m-a trimis înapoi sã mai plãtesc încã trei dolari. M-am îndreptat cu groazã spre ghiºeul unde se afla femeia fioroasã. - Ce mai vreþi, domnule? m-a luat aceasta în primire încã de la intrare. - Doamnã, i-am replicat cu o voce impus hotãrâtã, nu am stabilit eu regulile. Am fost trimis sã mai plãtesc trei dolari vamã. Dumneata trebuie sã faci ceea ce prevãd sarcinile de serviciu. Luaþi banii ºi daþi-mi chitanþa. I-am lãsat pe masã o bancnotã de cinci dolari ºi am plecat. - Poftiþi paºaportul, domnule, mi-a spus vameºul, ºi, dacã credeþi cã nu m-am purtat corect cu dumneavoa117

D

estine

L

iterare

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

strã ºi v-am taxat pe nedrept, mã puteþi reclama. Vã dau numãrul de telefon al ºefului meu de la Bucureºti. Cu paºaportul în buzunar, m-am urcat în maºinã, ºi pornind motorul i-am spus prin geamul deschis. - Sã vã spun ceva, domnule. Nu contest obligaþia de a plãti taxe. Aici nu aþi greºit cu nimic. Legea trebuie respectatã. Dar sunt revoltat de atitudinea pe care un funcþionar al statului a avut-o faþã de un cetãþean care s-a prezentat la controlul vamal. Contest faptul cã vã bateþi joc de oameni. Fãrã sã mai aºtept rãspunsul lui, am demarat ºi am plecat. Era ora zece seara. Plecasem din Zagreb de aproape zece ore. Eram obosit ºi, dupã calculele mele, mai aveam încã ºapte ore de condus pânã la Bucureºti. Dincolo de Caransebeº, m-am oprit în faþa unei fabrici ca sã mã odihnesc o jumãtate de orã. Am lãsat scaunul pe spate ºi am aþipit. Deodatã, m-au trezit niºte bubuituri puternice în geamul maºinii. - Nu ai voie sã opreºti aici. Este o întreprindere de stat, mi-a spus un bãrbat, probabil, portarul.
118

Am plecat imediat. Dupã vreo patruzeci de kilometri, mi-am dat seama cã am luat-o pe un drum greºit. Mi-a trebuit aproape o orã sã mã întorc. Mai aveam cam douãzeci de kilometri pânã la locul care se numea Piatra Scrisã. ªtiam bine drumul pentru cã îl strãbãtusem adesea în perioada când am lucrat la Porþile de Fier. Admirasem de multe ori bisericuþa sãpatã în stâncã la poalele cãreia curgea domol Timiºul. Gândul cã voi trece pe lângã ea, chiar atunci noaptea, îmi dãdea o stare de bucurie. „E frumoasã þara noastrã!”, mi-am spus cu emoþie. Conduceam cu vitezã de peste 100 de kilometri pe orã, când, deodatã, maºina s-a aplecat spre dreapta. Mergea numai pe douã roþi. Partea din stânga a ºoselei fusese ridicatã cu un sfert de metru, dar nu puseserã nici un semn de avertizare. Am crezut cã nu mai am scãpare. Jos, în dreapta, se deschidea prãpastia. Am acþionat prompt. Þinând cu o mânã volanul spre stânga, am frânat maºina schimbând vitezele. Dacã aº fi apãsat pe frânã, probabil cã ar fi trebuit sã se punã piatrã ºi pe mormântul meu. Mi-a ajutat Dumnezeu sã scap cu bine din încercarea aceea. Dupã un kilometru de mers încet, am reuºit sã redresez maºina ºi am ajuns cu bine la bisericuþa de la Piatra Scrisã. Era trecut de miezul nopþii. Am oprit maºina, am coborât ºi, privind Timiºul care curgea impasibil în noaptea adâncã, i-am mulþumit lui Dumnezeu cã m-a ajutat sã o revãd. Am intrat în restaurantul care mai era încã deschis ºi plin de oameni ºi aº fi vrut sã dau de bãut la toatã lumea. Am ajuns la Bucureºti dimineaþa la ora 3:00. Cumnatul Ilie de la Piteºti aduse o damigeanã de þuicã ºi una de vin de ªtefãneºti. ªtiau cã trebuie sã ajung ºi mã aºteptau. Nu dormiserã toatã noaptea. - Am venit cu maºina de la Zagreb. Zborul a fost anulat. - Cum a fost cãlãtoria? - Extraordinarã, am râs. Ilie s-a uitat neîncrezãtor la mine. - Nu ai avut nici o problemã? - Nici o problemã, am rãspuns, deºi eram amorþit de obosealã. Eram bucuros sã fiu acasã între ai mei, mã încerca însã o mare tristeþe pentru cã mama, care mã aºtepta cu atâta emoþie ºi nerãbdare sã mã întorc, nu mai era acolo. Am intrat în camera ei. Am respirat cu nesaþ mirosul care încã mai persista. „Mamã, am venit” am ºoptit cu ochii în lacrimi. O liniºte interioarã m-a cuprins ºi parcã am vãzut-o aievea, zâmbind fericitã cã mã întorceam acasã. ªi, cu toate cã piatra pe mormântul mamei nu s-a pus pentru cã nu a fost terminatã din lipsã de material, am fost fericit fiindcã am simþit spiritul mamei printre noi ºi am înþeles cã ea va fi întotdeauna acolo, pentru mine.

D

estine

L

iterare

Ningea înainte de Crăciun
Ea: Prin urmare, mergem? El: Adicã, te mai aºtept mult în frig? Ea: Eºti deja jos? El: Dacã mai stai mult o sã fiu pe jos! Ea: Acum vin. Sã mã machiez un pic. El: Duº ai fãcut? Ca sã ºtiu cât mai am de aºteptat. Ea: Trebuia? El: Nu, vino oricum. Râde. Ea: Acum cobor! Coboarã. Ea: Mã vezi? El: Da. Dar tu? Uite-mã! Se agitã. Ea: Nu… Aha! Se îmbrãþiºeazã cald ºi lung. El: Pofteºte, te rog, în umila mea voaturã! Ea: Mulþumesc, ce drãguþ! El: Aºa eram ºi atunci. Ai uitat. Explicabil. Nu-i nimic. Ai ocazia sã-þi aminteºti. Urcã în maºinã amândoi. El: E suficient de cald? Se uitã atent la ea. El: Vrei mai cald? Ea cotrobãie prin geantã. El: Vrei sã fumezi deja? Ai avut o zi grea? Ea: Nu vreau sã fumez, dar poþi sã faci puþin mai cald… Mi-am luat bluziþa asta subþire ºi mi-e cam frig, El: Lasã, cã-þi stã foarte bine. Eºti foarte sexy. Ea: Îþi place? El: Ce întrebare e asta? ªtii bine cã da! Ai asortat-o perfect cu fusta. ªi pantofiorii. Ea: Ai vãzut cã mi-am luat eºarfa de la tine? El: Scuzã-mã, fãrã sã vreau, m-am uitat la picioare. Sunt la fel de frumoase, dacã nu ºi mai ºi. Dar am remarcat ºi eºarfa, sã nu crezi cã nu. Mã bucur cã o porþi. Ea: Nici nu am plecat bine… Poþi ºi tu sã aºtepþi puþin… Mãcar sã ajungem acolo. El: Pãi, na! Unde vrei sã mã uit? La baba aia care ºia scos cãþelu’? Ea râde. Maºina porneºte ºi un timp nu se aude altceva decât motorul. Ea: E departe? El: Destul. El: (Nu e, dar o sã mã prefac cã e foarte departe, ca sã mai stau cu tine.) Notã lãmuritoare: Parantezele sunt gânduri nerostite.. El: N-ai mai fost aici, nu? Ea: Niciodatã. Tu? El: Nici eu. Aºteptam sã venim amândoi. Ea: Uite, ninge! El: Daaa… Ce frumos! Ea: (Mãcar de-ar fi mai departe restaurantul!) El: Pânã vom ieºi de la crâºmã o sã se punã ceva. ªi o sã încropim un omulete de zãpadã. El: (Doamne, ce-mi bate inima!) Ea: (Sper cã nu o sã mã bage la zãpadã, sã-mi stric bunãtate de pantofi!) El: (Dacã se mai uitã aºa la mine, o sã roºesc ca un prost. ªi o sã râdã de mine. Iar. ªtiu cã abia aºteaptã.) Zâmbeºte. El: (Dacã se pune, abia aºtept sã o frec cu zãpadã.) El: Uite, au dat drumul la luminiþe pe strãzi. El: (Nu, nu o sã fac aºa ceva. Cã doar nu mai are 16 ani. ªi nici eu. Dar e neschimbatã! Ea: Când ajungem? El: (Ce draci îi zic?) El: Mai avem un pic… Uite ce frumos ninge! Ea: Te-ai rãtãcit? El: Eu? Niciodatã. Mai ales cu tine alãturi. El: (Pfaaa, ce texte de 2 lei am în mine!) Ea: Parcã am mai trecut pe aici. De douã ori El: Aºa seamãnã locurile astea între ele. Deh, ce vrei! E de pe vremea comuniºtilor, când toate erau la fel. El: (Ptiu! S-a prins oare? Sau nu…) Ea: Oricum mã bucur cã suntem împreunã. Eºti cam roºu la faþã! Eºti OK? El: (Drace! M-am înroºit ca un prost!) El: E de la ger. Ea: Þi-e frig? El: ªi de la bãrbierit. Am pielea sensibilã. Ea: Aaa… Îþi puneai puþin faþa între palmele mele. Sunt calde. Dar dacã e de la bãrbierit… El: (Ori sunt prost, ori sunt prost! Ori ) El: Da… Aºa sunt eu… El: (Prost!) El: Sensibil! Zâmbeºte strâmb. El: ªi, tu ce mai zici? Ea: Când ajungem cred cã am putea bea un vin fiert înainte, aºa, sã ne mai încãlzim. Pauzã. Ea: ªi sã se mai ducã iritaþiile… Zâmbeºte ºi îl priveºte cu coada ochiului. El: (Vin fiert? Drace!)

ADRIAN VOICU (ROMÂNIA)
119

El: Da, e o idee… Nu mai vrei cappuccino? Ea: Crezi cã au? El: Au un cappuccino de mare soi. Ea: Nu vreau cappuccino. El: (Dacã nu au vin fiert, am pus-o!) El: Sigur au! Ea: Vreau un Irish Coffee. El: Irish merge la fix pe vremea asta. Ca vinul fiert. Ea: Am ajuns! Uite, e pe dreapta! El: (Doamne! Cum am ajuns, cã n-am fost atent deloc la drum?) El: A, da! He-he! El: (Ce prost sunt!) El: Stai sã gãsesc parcare. Cã nu poþi opri oriunde. El: (Cum dracu’ de am venit pe-aci?) Ea: (E cam emoþionat.) El: (Nu mai trebuie decât sã mi se opreascã maºina. NA! Asta-mi trebuia.) Ea: (Sau poate crede cã o sã-l coste prea mult ºi nu are destui bani?) Se opreºte motorul. El: He-he! Un gunoi prin benzinã. Porneºte motorul din nou. El: Nu mai bag de la Rompetrol. Ruºine Patriciu! Ea: Dacã vrei luãm un taxi la întoarcere. Plãtesc eu. El: Nu, nuuu! Cum sã plãteºti tu? Ea: Nu-i nici o problemã! El: (Ce-a apucat-o? Aha, da! E ea! Trebuie sã fie un pic rea cu mine, altfel nu are cum!) El: Relaxeazã-te! Am venit sã ne simþim bine, nu sã facem împãrþiri. El: (Doamne, frumoasã mai e!) Ea: Mi-e mult mai bine. M-am mai încãlzit, nu te grãbi! Când parchezi, parchezi… El: Dacã vrei rãmânem în maºinã. Mi-ar fi mai uºor, he-he! Ea: (Cred cã l-am stresat, hi-hi!) El: (Ce frumos râde! ªi ce tare-mi bate inima! Sã nu-mi sarã pe bord! Când au trecut 25 de ani?) El: Eu zic s-o las aici. Ce zici? Ea: E foarte bine. Hai înãuntru! El o opreºte sã coboare. El: Stai, unde ieºi? Ea: Nu? El: Pãi? Aºa iese o domniþã din caleaºcã? Ea: (Ce galant…) El: (Ptiu! Ce cap am dat în rama uºii! Sper sã nu fi observat!) El: He-he! Ea: (Ce cap a dat în tocul uºii!) El îi deschide uºa ºi îi întinde mâna. El: O secundã! Aºa! Vã rog, poftiþi! Ea: (Se cam precipitã. O fi de la loviturã? O sã-i iasã cucui, hi-hi!) Ea: Mulþumesc! El: (M-a luat ameþeala. ªi nu cred cã de la loviturã. E superbã!) El: Îþi stã perfect în fustiþa asta. Ea: Nu e cam scurtã? El: (Slavã Domnului cã-i aºa!) El: Deloc. E perfectã. Alminteri e pãcat de picioare. Ea: Mã gândeam sã nu crezi ceva rãu despre mine cu fusta asta… 120

D

estine

L

iterare

Ea: (Trebuia sã-mi fi luat bluza aia mai decoltatã.) El: (N-aº putea crede rãu despre tine nici dacã aº fi dobitoc!) El: Nu, nu! Cum aº putea? Bãnuiesc cã nu te-ai schimbat prea tare de la ultima noastrã întâlnire. Nu? El: (25 de ani…) Ea: Eºti tu drãguþ. În afarã de haine sunt la fel. El: (Pe dracu’! Mi-a fost un dor de tineee…) El: Eh, ºtii cã ce-i frumos ºi lui Dumnezeu îi place. Ea: Aºa mã gândeam ºi eu. Hai sã intrãm! Te rooog! El: Scuzã-mã! El: (Scuzã-mã!) El: Scuzã-mã! El: (Bã, da’ prost sunt! Mã uit ca proasta la savarinã ºi Ea îngheaþã! Doamne!) Ea: (Mamã-mamã, dar am îngheþat, nu glumã! Dacã mã mai þinea mult fãceam pe mine de frig!) El: Sã vezi ce bine e înãuntru. Intrã. Ea: Ce bine ºi cãlduþ e aici… El: Sã nu te ia somnul. El: (Ba sã te ia!) Ea: Daca mã ia, mã duci tu acasã, nu? El: (Sã-mi adormi în braþe…) El: Cum sã nu… Ai toatã încrederea. El: (Doamne-ajutã!) El: Aºa. Ea: Pot sã-þi spun ceva? Mi s-a fãcut puþin ºi foame… Crezi cã au ceva de mâncare? El: Sigur. Se întoarce cãtre un ospãtar. El: Meniul, vã rog frumos. Ea: Proscciuto con melone e preferata mea! E OK? Ea: (Cred cã am întins coarda cu proscciuto) El: (I-aº face poze, cât de frumoasã e. ªi lumina picã angelic pe chipul ei… Slavã Domnului cã ne-am regãsit!) El: Perfect. El: (Ce dracu’ a comandat? Sper cã e de mâncare.) Ea: Tu nu iei nimic? El: Nu prea mi-e foame. El: (Ce draci sã iau? Eu am ieºit sã fiu cu ea.) Ea: Comanzi ºi tu un vin bun? El: Roºu? Alb? Ea: Fiert cu scorþiºoarã. Roºu, evident! El: (Vin fiert… Doamne, dã-mi putere!) El: Perfect… Ea: ªi cu mere. Dacã au. El: Au, au… El: (Poate n-au!) Ea: (Ha-ha-ha!) El: (Dacã n-au?) Se întoarce cãtre ospãtar. El: Aveþi vin? Da? Fiert aveþi? Cu mere? El: (Boule! Cum n-aveþi mere?) El: Cum n-aveþi mere? Ea: Nu-i nimic, merge ºi fãrã. El: Luaþi de la salatã. Salata de fructe, cum care salatã? Trebuie sã comand ºi salatã de fructe? Ea: (Oare de ce nu o lasã aºa? Dar îmi place sã-l vãd cu se agitã ca sã-mi facã pe plac.) El: Deci, pune-þi-mi o salatã de fructe cu mere, iar merele le luaþi ºi le puneþi la vin. Aºa. Mulþumesc frumos.

El: (Bine cã au salatã! Ce proºti…) Ea: E superb! ªi cald. El: Daaa…Mã bucur cã-þi place. Ea: ªi ce fotolii confortabile au… El: (Parcã e o pisicuþã… Doamne, ºi cum se întinde…) Ea: Pãcat cã nu au canapele. Am fi stat mai aproape unul de altul. Sã ne auzim mai bine. El: (Putem muta scaunele!) El: Vin cu scaunul lângã tine, dacã vrei. El: (Vrei?) Ea: Cum vrei… Ea: (Doamne, câte invitaþii sã-i mai fac?) El: Acuºi! El: (Doamne, ce prost sunt! Dacã m-atinge, leºin!) Se mutã lângã ea. Se fâstâceºte un pic. El: (Ce frumos miroase… ªi cum îi strãlucesc ochii… Ea: (Nu cred cã trebuie sã mai fac nimic acum. Uite cât e de emotionat! Poate se relaxeazã dupã vin.) El: Ããã… Vrei apã? Ea: Vine vinul! Ce frumos miroase! El: (Apã? Ce idioþenii pot spune! Poate-mi revin dupã douã guri de vin!) El: E original. Ea: Ce e? Ea: (Nu cred cã ºtie, hi-hi!) El: Vin. Zâmbeºte. El: Roºu.

Ea: Nu aveam nici un dubiu El: Sãnãtate sã-þi fie! ªi iubire! ªi noroc! ªi tot ce-þi doreºti sã-þi fie aievea. El: (ªi sã mã opresc, cã se rãceºte vinul.) Ea: Noroc! Ciocnesc ºi sorb din cãni. Ea: E puþin cam acru. Poþi sã-i rogi sã-mi aducã niºte zahãr? El: (Acru?) Mai soarbe o datã. El: (Acru?) Ea: (Cred cã fac cam multe fiþe. Dar chiar e acru!) El: (Aºa e! Chiar e acru! Dracu’ sã vã ia de proºti!) Se întoarce cãtre chelner. El: Se poate niºte zahãr, vã rog frumos? El: (Cã merge la caltaboº vinul ãsta!) Amândoi pun zahãr în vin. El: Merge? Ea: E altceva. Aºa da! El: (Slavã Domnului!) Se aude un clinchet ca de clopoþel. El îºi întoarce capul ºi priveºte pe fereastrã. Ningea. Doamne, ce frumos ningea… O fãpturã de abur apãru prin perdeaua de fulgi moi ºi-i zâmbi. Fãptura: Iar visezi cu ochii deschiºi. El: Da, iar. ªi e aºa de bine… Doamne, ce frumos ningea…

D

estine

L

iterare

ADRIAN VOICU s-a nãscut la 14 martie 1970 la Nehoiu, în judeþul Buzãu. Am vãzut lumina cu ochii fizici într-o zi de primãvarã, mai precis, cu o zi ºi ceva înainte de jumãtatea lui martie, în primul an din cei ai lui ’70, pe plaiurile Nehoiului. ªcolile le-a urmat la Breaza, Braºov ºi Bucureºti, una mai tehnicã ºi mai militarã decât alta. Am vãzut lumina cu ochii minþii ceva mai încolo, începând cu ºcoala generalã urmatã pe aceleaºi plaiuri, continuând cu adolescenþa petrecutã prin Liceul Militar de la Breaza, apoi prin Academia Tehnicã Militarã din fostul “mic Paris” ºi, dacã nu oi fi orbit între timp, mai continuu ºi azi. În „Viaþa Studenþeascã” îi apar primele încercãri literare, prin anii ‘88 – ‘89. M-am apucat de mic de scris, la început bastonaºe, apoi “Ana are mere” (cã portocalele erau doar de sãrbãtori), continuând cu texte mai elaborate, pe bileþele de hârtie de mate (“Ne vedem dupã ore?”), apoi cu scrisori catre casã ori necunoscute ºi, în cele din urmã, cu ceva materiale minuscule la “Viaþa Studenþeascã”, gazete de perete de prin liceu, ori texte scrise pentru amuzamentul prietenilor din ªcoala Militarã. Adrian Voicu a debutat cu volumul de prozã Joi seara, în parcare (2007). Tot în 2007 îi apare ºi cartea din aceeaºi categorie a prozei memorialistice Între douã decolãri. Autorul îºi rezervã, însã, dreptul de a pune pe hârtie întâmplãri mai mult sau mai puþin închipuite, genul memoristicii fiindu-i astfel strâmt pe alocuri. A mai publicat ºi în revistele culturale Apollon (2007), Luceafãrul (2009) ºi Argeº (2010) fragmente din cãrþile apãrute sau viitoare. În 2010, în volumul colectiv Premiile Lili - Antologia Festivalului de Literaturã LILI, Ediþia I, Adrian Voicu reediteazã câteva capitole din Decolãri, ca laureat al premiului special pentru prozã. M-am reapucat de scris când am mai crescut, la început mai timid, cã uitasem cum e, apoi din ce în ce mai viril, cu texte despre întâlnirile unui club auto. Curajul mi-a venit de la cititori ºi am încropit materialul pentru prima mea carte “Joi seara, în parcare”. Deja gustul fiind prins, în paralel am lucrat la cea de-a doua carte, adusã mai înspre sufletul meu, “Între douã decolãri”. Primul volum al romanului Nepovestitele trãiri ale templierilor români a apãrut în 2011, la Editurii ALLFA, în colecþia Strada Ficþiunii. Adrian Voicu este primul scriitorul român publicat în aceastã colecþie a Grupului Editorial ALL. Întotdeauna mi-am dorit sã trãiesc în perioada cavalerilor, iar pe templieri i-am iubit de-a dreptul. Cred cã, urmãrind teoria sufletului veºnic cãlãtor prin trupuri efemere, sufletul meu pãstreazã în adâncurile sale o parte foarte vie adusã tocmai din acele vremuri. Adrian Voicu a câºtigat, în anul 2009, premiul special pentru prozã la Festivalul de Literaturã „Lili” al Asociaþiei Scriitorilor Bucureºti. Premiul pentru cel mai bun tânãr scriitor al anului 2011 i-a fost acordat de Clubul de Prozã La formarea ideilor, al Uniunii Scriitorilor din România. Anul 2012 îi aduce lui Adrian Voicu statutul de membru stagiar al Uniunii Scriitorilor ºi apariþia Cãrþii a II-a din Seria Templierilor. 121

D

estine

L

iterare

PEOZII
Întuneric
Picãturi de tãcere Se preling în brazde Contorsionând peºtii la mal Forme sub ape isterice Picãturi de tãcere Adunate în coº de nuiele Sub copacul aspru al vieþii Colþuri de minþi viagere Picãturi de tãcere

Repetiþie
Zilele copie nopþile In oglinda Iatacului cu tapet ªi anecdote rãsuflate Privesc laguna Prin fereastra deschisã De la pervazul meu cu pernuþã Prin casã se fac auzite Cuvinte arzânde Ferecate-n întrebãri ascuþite Simt tufiºuri crescânde Într-un joc inventat când surfez Peste lanurile vecerniei Adulmec sudoarea durerii Cum se ridicã ceaþã-arcuitã Bronzatã în apa de mare Gust ce-am pierdut Despre visul din iatac Pe fundal de limbi înroºite Formele se copie una pe alta În oglinda paralizatã De voci joase fãrã formã Fãr’ de-nceput...fãr’ de sfârºit...

MARIANA ZAVATI GARDNER (ANGLIA)

O problemã de vârstã
Insula se tot micºoreazã Fãrã somn, îi cercetez malurile Cu satnavs pe hãrþi virtuale Aerul e-ncãrcat de mânie Furtuni mici...furtuni mari... Apar ºi dispar la întâmplare Dupã anotimp colectez Amintiri zadarnice Prea personale sã fie împãrtãºite Satul meu se tot micºoreazã Cunosc mai multe locuri ca înainte ªi mai multe nume din cartea de telefon Zilele mele de azi ºi de ieri Devin tot mai mici Pânã dispar într-un punct...

O zi din nimicuri
Platforma japonezã intactã Plutise timp de peste un an Pânã când atinsese plaja cu scoici

122

De cealaltã parte-a oceanului Plutise un an sa ajungã acolo Pe plaja cu dune ºi lemn plutitor A fost parte din ªTIRI pe Coasta Pacificului O macara fusese adusã s-o mute de-acolo. A doua zi – familii cu copii, Oameni cu câini, oameni singuri Sosiserã buluc sã se zgâie La platforma japonezã intactã Ce plutise din Japonia dupã tsunami

Macaraua înþepa nisipul ºi scoicile Mergeam de-a lungul cãrãrii Mãrginite cu ierbi aromate În ultima zi a platformei japoneze intacte Sequoias cu scoarþa imunã la insecte Urmau sa fie doftoricite de fiul meu Ucenic în ale medicinii, cel care-ºi pierduse Pijamaua undeva prin acele locuri bizare Orele deveneau gravide-n minute ªi pâcla înghiþea orizontul El le îngrijea tinereþea fãrã bãtrâneþe Dintr-un hotel indiferent din Eureka.

D

estine

L

iterare

PROZA SCURTĂ
Call me old fashioned, but...
‘Anyway, you see…What I want to say…’ ‘What, what? My neighbour traces her hand over her drum stretched skin. ‘Anyway, you see… I am concerned Jeffrey has taken to working in the garden on a grand scale.’ ‘You don’t say! You don’t say!’ My neighbour explores her cosmetically enhanced haunted nose. ‘Anyway, you see…He never showed any interest in our garden until this summer!’ ‘What? What?’ My neighbour readjusts her silk scarf over her hanging double chins. ‘Anyway, you see…to tell you the truth, he’s out with the lark – before and after work!’ ‘How’s that? How’s that?’ My neighbour echoes her fingers into her highlighted less glorious hair. ‘Anyway, you see…He stopped going to the pub altogether. He’s either in the garden in daylight or in the spare bedroom on his exerciser or on his bike’ ‘Really? Really?’ My neighbour rubs her nose in anticipation. ‘He has pruned all the bushes, he has shortened all the trees…and it’s not even the season!’ ‘True! True!’ My neighbour smiles with wrinkled lips. ‘Anyway, you see! I was just cleaning the windows of the spare room, where Jeffrey exercises now, the one facing the new neighbour… ‘Which one? Which one?’ My neighbour’s splendour in winter’s eyes pin my gaze. ‘You know, the one who moved into Sally’s place…the one with the two Dalmatians and the recued horses…Sally who is romancing the young vet! ‘I know now who you mean! I know now who you mean!’ My neighbour twitters on the parched texture of her skin. ‘Well, I could not believe my eyes! I got Jeffrey’s binoculars that were handy on the window sill…The new neighbour…the peroxide blonde lass was there spread on the lawn, our little Tiddles spread near her blood shot painted nails! Her head was hidden behind a wide straw hat. The rest was uninhibited skin, exposed to the sun! Can you imagine that?’ ‘Well, well, call me old-fashioned, but I would have thought by now, with all the images on the TV and the internet, you should not look so shocked!’

Only if…
It’s half past nine and I’m in a hurry. In fifteen minutes I must be in town to meet Sylvia behind the bike sheds of the small supermarket. 123

‘Don’t worry, I’ll get you there’my husband reassures me with a smile. I grab my bag made of recycled cloth, with my pen, writing book and printed written piece. I jump into the car not sure if I locked the door. ‘Don’t worry, I’ll be back in no time, nobody will get in.’ We arrive behind the bike sheds of the small supermarket with two minutes to spare. ‘If I don’t phone you, it means you have to wait for me here – if we finish late, after twelve o’clock, then I’ll phone you and we’ll meet in the car park of the big supermarket.’. I just manage to say to my husband as I am about to get off the car. Two hours later… It’s just noon so I am not going to phone my husband. On the way back, Sylvia kindly leaves me in front of the small supermarket. The Friday market is in full swing. All I’ve got to do is to walk down the alley and there I’m behind the bike sheds of the small supermarket. I choose instead to walk through the shop because I want to buy a couple of food items. I pay and exit the shop by the bike sheds. I wait for 10 minutes; there is no sign of my husband. I search for my mobile. It’s not in my bag made of recycled cloth. I stand there for another five minutes, to make the academic quarter. Then I walk down the alley so that I can catch no.8 bus which stops at the top of my street. I run as the bus is about to leave and I don’t want to wait for another half an hour until the next one. I get home; there is no sign of my husband. I find my mobile phone as well as my husband’s on the tray in the kitchen. I busy myself preparing some lunch. I’ve been home for thirty minutes now and my husband has not turned up yet. He must have gone to the DIY shop or the garden centre. One hour on, I hear my husband’s car in the drive. I hear the key in the door. ‘Where have you been?’He asks me slightly out of breath. ‘I waited for you behind the bike sheds of the small supermarket for fifteen minutes, then I got no.8 bus home. I had to run, as the bus was about to leave.’ ‘You were not behind the bike sheds; I waited for you there for over a quarter of an hour. Then I went to the big supermarket and I waited there for twenty minutes as well. Then I went back for another ten minutes on the car park behind the bike sheds. I am shattered! Only if you could drive!

D

estine

L

iterare

Dora Groza
www.cristinateodoragroza.blogspot.com

124

SCRIITORI CANADIENI ÎN PUBLICAŢIILE LUMII nu,
etãþea ndru C nost, Alexa ista Iu g în Rev t.or ://unos a http usi 2011, R

D

estine

L

iterare

N.R. Dorim sã inserãm în ediþiile urmãtoare ale revistei DESTINE LITERARE ºi alte nume de scriitori din spaþiul canadian, dupã acest indicator de referinþã: - titlul revistei sau al cãrþii; - þara în care apare; - scanarea (fie ºi parþialã) a materialului publicat. Se admit numai texte tipãrite în alte limbi de culturã decât cea a autorului. Ele vor beneficia de gãzduirea noastrã, fiind o mãrturie în timp despre dezvoltarea prestigiului scriitorilor români pe meridianele lumii. 125

DIVERSE

D

estine

L

iterare

Cărţi care au trecut Oceanul
Gânduri la cartea „Şi când m-am trezit, tot peste Dumnezeu am dat” *
de Odette ºi Victor Alexandru
Dragii mei,

DIVERSE

M-am strãduit sã fiu foarte atentã ºi la forma cãrþii. Conþinutul m-a þinut într-o ”prizã” de n-am cuvinte! Extraordinar! Esenþã de cea mai finã calitate!!! În câteva pagini, ai o ”aplicaþie” a întregii biblii! Din punct de vedere ºtiinþific, îl poþi numi ca fiind ”un remarcabil ghid al normelor etice/morale”, pe înþelesul tuturor, iar din punct de vedere psihologic, cartea meritã o altã avalanºã de felicitãri pentru subtilitatea cu care a surprins trãsãturile fundamentale, specifice anumitor categorii socio-umane, creionând clar, cãtre finalul piesei, antiteza dintre ceea ce înseamnã un ”om al lui Dumnezeu” ºi un rãtãcit al sorþii, dar, în acelaºi timp, paralela extraordinar de limpede conturatã, între ceea ce era Daniel, în prima parte a vieþii sale ºi ceea ce a devenit, dupã ”lecþia” primitã de la Dumnezeu!.. Mesajele subliminale ale acestei piese vor avea un efect extraordinar asupra multor oameni care, deºi simt cã au nevoie de un ”ghid” care sã-i orienteze cãtre drumul spre Dumnezeu, ”credinþa” lor este cã nu o pot face... Sunt convinsã cã, toþi cei care fac parte din aceastã categorie, atunci când vor vedea piesa, sigur îºi vor schimba optica, atitudinea faþã de viaþã ºi Dumnezeu! Ecaterina Radu * N.R. O carte interesantã care ... „a trecut Oceanul”! Scrisoarea Ecaterinei Radu cãtre autori este concludentã ºi o publicãm ad litteram.

O carte remarcabilă! „Gloanţe cu dedicaţie”
de Ion Anton Datcu

Autorul prezintã echidistant, echilibrat, o mare parte a tragicelor evenimente care au precedat ultimul rãzboi mondial. Care au fost mai duri, rãzbunãtori ºi au suferit mai mult consecinþele escaladãrii urii - anumiþi evrei sau anumiþi legionari? Veþi putea judeca singuri, citind cartea lui Ion Anton Datcu, Gloanþe cu dedicaþie. Redacþia
126

D

estine

L

iterare

OASPEŢII CELULEI MELE*
PETRE CARAMITRU CRUCEA
Uitatã rãmãºiþã a unei vechi capele, Sub cei fãrã de lege cãzutã în ruinã, O cruce de fier, simplã, mâncatã de ruginã, Îmi strãjuie fereastra încinsã cu zãbrele. O vãd de-a lungul zilei, scãldatã în luminã, Cu umbra pe olane puternic proiectatã ªi-o desluºesc adesea, sub bolta înstelatã, În nopþile când somnul întârzie sã-mi vinã. În clipele mai grele, când mintea mi-o frãmântã Potop de gânduri negre cari catã sã mã frângã, Iar sufletul din mine de jale stã sã plângã, Ca un magnet m-atrage aceeaºi cruce sfântã. În clipele acelea mã uit la ea hipnotic Pânã ce simt cã ochii încep sã-mi lãcrãmeze ªi peste zbucium pacea porneºte sã s-aºeze Ca sub efectul unui alinãtor narcotic. Privind-o, pe retine simt cum se-ntipãreºte, Iar ochii de-i închid, o vãd crescând sub pleoape, Din ce în ce mai mare, mereu tot mai aproape, De parcã din adâncul fiinþei mele creºte. Umilã cruce-nfiptã pe-o creastã de olane, De-ar ºti nelegiuiþii cã tu ne dai puterea Sã înfruntãm tortura ºi sã sfidãm durerea, Te-ar transforma de ciudã în seceri ºi ciocane. Aiud, 1950 Dintre toþi arborii, plopii mi-au fost cu deosebire dragi încã din copilãrie. Subþiri, înalþi ºi drepþi, cu crengile de-a lungul trunchiului, înãlþate spre cer ca niºte suliþi, cu coaja alb-verzuie ºi frunzele veºnic tremurãtoare, licãrind în soare sau, graºi, cu tulpini ce nu pot fi cuprinse pe braþele unui singur om ºi cu coroana bogatã, care freamãtã la orice adiere a vântului, ei aveau darul sã-mi stârneascã în suflet simþãminte contrarii de tristeþe sau bucurie, dupã cum îi întâlneam pe înserat sau în timpul zilei, izolaþi sau înºiruiþi de-a lungul unei alei sau unui drum. E uºor de înþeles, deci, bucuria pe care am avut-o când, în urma uneia din mutãrile periodice care se fãceau în celularul mare al Aiudului, întâmplarea m-a fãcut sã nimeresc într-o celulã a cãrei unicã fereastrã dãdea spre un zid exterior strãjuit de plopi. Zi de zi, la cãderea nopþii sau în zori, când riscul de a fi surprins era mai mic, mã apropiam de fereastrã ºi, cu ochii la nivelul pervazului, mã uitam cu nesaþ la plopii mei dragi. Le urmãream legãnatul crengilor ºi le ascultam ºoaptele frunzelor, cãutând sã prind din ele mesajul lumii din afarã. Cu ei am plâns seara soarta tristã a neamului, cu ei m-am înveselit ºi am cântat dimineaþa, sperând la vremuri mai bune ºi tot ei mi-au smuls din suflet strofele ce urmeazã.

În gândul care zboarã ºi-n primul veac mã duce, Imaginea ei simplã gãseºte întregire Pe Cel ce pentru noi ºi-a noastrã mântuire S-a coborât din cer ºi s-a suit pe cruce. Cu membrele zdrobite, bãtute în piroane, Cu pieptu-mpuns de suliþi ºi fruntea sângeratã, Îl vãd atât de clar cum poate niciodatã Nu mi-a fost dat sã-l vãd în sfintele icoane. Lumina bunãtãþii îi stãruie pe faþã ªi nimb Dumnezeiesc pe cap îi strãluceºte, În pulberea de aur din jurul Lui pluteºte, De Dânsul anunþatã, a veciniciei viaþã. În curcubeie norii de-asupra-I se prefac ªi în tãcerea care doar gândul meu o curmã Îmi pare cã-I aud cuvintele din urmã: “Îi iartã Doamne Sfinte cã n-au ºtiut ce fac!” Aºa îl vãd pe „Omul” ce a golit paharul, Jertfindu-se pe Sine ca sã ne mântuiascã ªi la vederea lui începe sã-mi sporeascã Voinþa de a-mi duce cu fruntea sus calvarul.

PLOPII
Trei plopi bãtrâni, îngemãnaþi, Cu vârfuri cari înþeapã norii, De vântul serii legãnaþi, Plâng lângã zidul închisorii. I-ascult în pacea înnoptãrii ªi cât de bine înþeleg Cã plânsul lor e plânsul þãrii ªi plânsul neamului întreg. E plânsul þãrii cotropite În lagãr toatã transformatã, E plânsul naþiei robite În lanþuri grele ferecatã. De pretutindeni plâng românii Strãini în propria lor þarã Cum nu le-au plâns nicicând strãbunii În lunga epocã barbarã. Înãbuºitele suspine Prin glasul frunzelor de plopi Pãtrund în temniþã la mine ªi-mi storc ai lacrimilor stropi. 127

D

estine

L

iterare

AN NOU 1949

Te-aºteaptã neamul cu înfrigurare Sã îi aduci rãvaº de izbãvire ªi sperã o întreagã omenire Sã fii mai bun ca anul care moare. Nãpãstuiþii, cu deosebire, Ar vrea sã vii cu gând de împãcare Sã schimbi prigoana în descãtuºare ªi vrajba s-o transformi în înfrãþire. Te-aºteaptã fiecare ins, în parte, Încrezãtor cã tu te naºti anume Sã reînvii rãpusa libertate. De vrei, An Nou, sã porþi ºi tu un nume În a istoriei nepieritoare carte, Sã nu dezamãgeºti atâta lume! Piteºti - Gãvana, 31 decembrie 1948

Ele, fãrã de cuvinte, Au ºtiut sã îmi arate Cã în suflet ºi în minte Mai am încã libertate. Cã din cauza terorii Care-n þarã bântuieºte, ªi-n afara închisorii Omul tot în gând trãieºte. Dar având prin simþuri veste De cât rãu îl înconjoarã, Gândul negurã îi este ªi-i e inima povarã. Rupt de lumea din afarã, În celula-mi - univers Eu, cu inima uºoarã, Pot sã-mi schimb gândul în vers. Pilda voastrã, pildã vie, Am urmat-o cu credinþã Torcând fir de poezie Din fuior de suferinþã. Versurile mele toate, Fie bune, fie rele, Vouã vã sunt închinate Oaspeþi ai celulei mele. Piteºti - Gãvana, iunie 1948

OASPEÞII CELULEI MELE
Oaspeþi ai celulei mele, Gâzele înaripate, Razele de sori ºi stele Pe fereastrã furiºate, Norii, caravane sumbre Strãbãtând nemãrginirea, Jocul de lumini ºi umbre Ce-mi stârnesc închipuirea, Vântul serii, vânt molatic Cu mireasmã de câmpie, Plânsul codrului sãlbatic Frãmântat de vijelie, Lor le-am spus durerea toatã Ce pe suflet mã apasã, Gândurile cum mã poartã ªi tot dorul meu de-acasã.

* N.R. Oare câþi eroi precum generalul Caramitru au suferit în puºcãriile comuniste? Ne bucurãm cã aceastã carte „a trecut Oceanul”. Sã nu se uite niciodatã crimele comunismului. Considerãm o datorie sfântã de a publica aceste impresionante poezii, poate la fel de „puternice” precum poeziile lui Radu Gyr. Mulþumim prof. Dr. Antoaine Soare de la Univ. de Montreal, nepotul generalului erou, pentru acest cadou surprizã – cartea Oaspeþii celulei mele! Vom continua publicarea poeziilor generalului Caramitru în numerele viitoare ale revistei Destine Literare. Alexandru Cetãþeanu

PETRE CARAMITRU Nãscut la 11 martie 1900 la Bucureºti, terminã liceul la ”Matei Basarab” ºi, la 17 ani, ia parte la luptele de la Mãrãºeºti. Urmeazã cursurile ªcolii Militare, apoi cele ale ªcolii Superioare de Rãzboi, pe care o absolvã în 1925 ºi, fiind ºef de promoþie, este trimis sã-ºi continue pregãtirea la ªcoala de Rãzboi de la Paris timp de 2 ani (1926-1928), având printre profesori pe generalul De Gaulle. Întors în þarã, lucreazã la Marele Stat Major, secþia a 3-a operaþii, iar din 1938 este numit profesor de Tactica Infanteriei la ªcoala de Rãzboi. În 1940 este numit director de studii, în timp ce comandant al ªcolii de Rãzboi era generalul Ioaniþiu. În 1941 pleacã pe Frontul de Rãsãrit, comandând Regimentul 9 Vânãtori de Munte. Iubit, apreciat ºi stimat de toþi cei din jur, în 1946 este avansat la gradul de general ºi i se dã comanda diviziei de la Dej. În ianuarie 1948 este scos la pensie la vârsta de 48 de ani. În iulie, acelaºi an, este arestat ºi condamnat la 5 ani de închisoare, care în realitate au devenit 8, pentru ”lipsã de colaborare cu regimul comunist ºi legãturi de prietenie cu cetãþeni din S. U. A”. Din cei 8 ani petrecuþi dupã gratii, unul a fost de totalã izolare, singur în celulã, la penitenciarul din Piteºti. A mai trecut apoi pe la închisorile de la Malmaison, Jilava, Aiud, dar ºi cele de la Poarta Albã ºi Valea Neagrã (la Canalul Dunãre - Marea Neagrã) - adevãrate lagãre de exterminare. În anul 1957 este mutat cu domiciliul forþat la Ag㺠(fosta regiune Bacãu) unde mai petrece un an. Generalul Petre Caramitru este cel care a scris Regulamentul Tacticii Infanteriei, valabil pânã în ziua de astãzi. A fost lipsit de dreptul la pensie pânã în anul 1960, când generalul De Gaulle face o vizitã oficialã la Bucureºti ºi, graþie faptului cã oaspetele a dorit sã-l întâlneascã pe generalul Caramitru, i se redã pensia. Moare la 14 septembrie 1968 cu durerea de a nu-ºi fi vãzut þara eliberatã de teroare. 128

D

estine

L

iterare

Din cauza unor probleme legate de computere, s-a întârziat apariþia revistei ºi anumite materiale s-au pierdut. Rugãm pe colaboratorii noºtri sã ne semnalizeze eventuala lipsa de materiale din acest numãr al Destinelor Literare, cât mai curând cu putinþã. REDACÞIA

Colectivul de redacţie al Revistei Destine Literare urează cititorilor un călduros La Mulţi Ani!

129

DIVERSE

D

estine

L

iterare

Colectivul de redacþie:
Director: Redactor-ºef: Redactor-ºef adjunct: Redactor-ºef adjunct: Redactor tehnic: Consultant literar: Secretar literar: Alexandru Cetãþeanu (romwriters@yahoo.com) Eliza Ghinea Maia Cristea Vieru Daniela Gîfu Valentin Gheorghe Piþigoi (valentinpitigoi@gmail.com) Marian Barbu Ion Anton Datcu Miruna Tarcãu Georges Tãutan Florin Mãlaele Toropu + Ion Þãranu Cezar Vasiliu + Zoe Torneanu Vasiliu Maia Cristea-Vieru

MEMBRII ACSR:
Alex Cetãþeanu - Preºedinte Jacques Bouchard - Vicepreºedinte Mihai Cristina - Vicepreºedinte Ion-Anton Datcu - Vicepreºedinte Dragoº Samoilã - Vicepreºedinte Margareta Amza Elena Buicã Eugen Caraghiaur + Constantin Clisu George David Francisc Ion Dworschak Irina Egli George Filip Corneliu Florea George Georgescu Mircea Gheorghe Eliza Ghinea Eugene Giurgiu Daniela Gîfu Ionela Manolesco Felicia Mihali Camil Moisa Livia Nemþeanu Florin Oncescu Carmen Poenaru Radu Rãºcanu Victor Roºca Sorin Sonea Cãtãlina Stroe Luminiþa Suse

DIVERSE

SECRETAR ACSR:
Corina Luca

MEMBRII ASOCIAÞI:
Petruº Andrei - România Clara Aruºtei - România Veronica Balaj - România Nicolae Bãlaºa - România Adrian Bebe - Elveþia Lucreþia Berzintu - Israel Michaela Bocu - România Hanna Bota - România Magda Botez - USA Dan Brudaºcu - România Mihai Batog Bujeniþa - România Rareº Burlacu - România Melania Rusu-Caragioiu - Canada Roni Cãciularu - Israel George Cãlin - România Sorin Cerin - România Nicholas Cetãþeanu - China Radu Mihai Criºan - România

130

Gheorghe Culicovschi - România Octavian Curpaº - USA Rita Dahl - Finlanda Julia Deaconu - Canada Virgil Diaconu - România Nicholas Dima - USA Viorel Dinescu - România Mihaela Donciulescu - Canada Mihaela Dordea - România Carmen Doreal - Canada Octavian Doreanu - USA Darie Ducan - România ªtefan Dumitrescu - România Victoriþa Duþu - România Eugen Evu - România Eduard Filip - USA Petre Fluieraºu - România Traian Gãrduº - Canada Mariana Gheorghe - Canada Ioana Gherman - Canada Ana-Maria Gibu - România Iury Gugolev - Federaþia Rusã Laura T. Ilea - România Liviu Florian Jianu - România Maurice Lebeuf - Canada Pompiliu Manea - România Daniel Constantin Manolescu - Canada Luisa Marc - România Mihai Mãlaimare - România Vasile Mic - România Calin Mihãilescu - Canada Silvia Miler - România Kae Morii - Japonia Ion Murgeanu - România Gheorghe Neagu - România Vali Niþu - România Ion Enescu Pietroºita - România Victor Roºca - Canada Virgil Sacerdoþeanu - Franþa Adrian Sãhlean - USA Octavian Sãrbãtoare - Australia Dorel Schor - Israel Andrei Seleanu - România Tsipi Sharor - Israel

General Emil Strãinu - România Victor Stroe - Canada Irina Suatean - România Tsvica Szternfeld - Israel Ion Pachia Tatomirescu - România Ion Floricel Teicani - România Flavia Teoc - România Al. Florin Þene - România Titina Nica Þene - România Le Verne - Germania ªtefan Viºan - România Alina Voicu - Franþa Daniela Voiculescu - România Dan Vulpe - Canada

D

estine

L

iterare

MEMBRII DE ONOARE:
Martin Alexander - Hong Kong Ion Andreiþã - România Ioan Barbu - România Marian Barbu - România Jacques Bouchard - Canada Dan Brudaºcu - România Jean-Yves Conrad - Franþa Gilles Duguay - Canada + Vasile Gorduz - România Carolina Ilica - România Dumitru M. Ion - România Shirley Lee - South Coreea Corneliu Leu - România + Caludiu Matasã - USA Kae Morii - Japonia Doru Moþoc - România General Ion Mihai Pacepa - USA Dorel Schor - Israel Florentin Smarandache - USA Herman Victorov - Canada

MEMBRII DE ONOARE POST-MORTEM:
Cezar Ivãnescu Arthur Silvestri Grigore Vieru
131

D

estine

L

iterare

Fiecare autor care semneazã în revista „Destine Literare” rãspunde moral ºi juridic de conþinutul articolului sãu. Redacþia respectã ortografia autorului. Materialele nepublicate nu se înapoiazã autorilor.
Textele publicate nu se remunereazã.

ã pãrit ti anta ”, i i var erare rim ea p stine Lit ent t m a pu i „De ntru viste bona i pe an, a Pe r re e un a dola re. fac e þi pute e de 80 d expedie r ei aloa axele de v ciaþi o în a As strã: lus t s p adre eavoa e ail p dumn . e-m i un rmaþiile hoo.com þ a imite e info Tr r. rs@y at umã o te n cu t romwri rice o rima mp em i t re pu re a ce L

ISSN 1916-0623
132

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful