You are on page 1of 24

60

1. Bearing sukuan Bukit Tangga (RG 075175) dari Bukit Sena (RG 115140) ialah A B C D 2. U 50 T U 50 B S 55 T S 40 B

Jenis cerun yang ditunjukkan oleh garisan PQ mungkin sekali A B C D curam landai sekata bertangga

3.

Apakah kegiatan ekonomi utama penduduk di Kampung Merbau? A B C D Pembalak Penoreh getah Pesawah Pelombong

4.

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang kawasan hutan dalam peta di atas? I II III IV A B C D Menyamankan suhu Kawasan pembalakan Kawasan tadahan Membekalkan sumber hutan I dan II I dan IV II dan III IIII dan IV

5.

Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian yang terdapat dalam peta di atas? I II III IV A B C D Saliran Petempatan Pengangkutan Bentuk muka bumi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

6.

Anda menyusuri Sungai Ular dari Tasik Jaya menghala ke utara. Apakah ciri budaya yang anda lihat sepanjang perjalanan itu? I II III IV A B C D Bukit Benteng Getah Hutan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Banjaran Iran Banjaran Crocker Banjaran Bintang

Antara yang berikut, manakah merupakan kemuncak tertinggi di Banjaran Crocker? A Gunung Tahan B Gunung Korbu C Gunung Murud D Gunung Kinabalu

II

III

IV

8 Pasangan arah tekanan manakah membentuk banjaran-banjaran gunung dalam senarai di atas? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

9 Antara yang berikut manakah menerangkan ciri-ciri fizikal di Semenanjung Malaysia. A B C D 10. Mempunyai tanah pamah yang terhad Terdiri daripada gunung lipat muda Terbentuk daripada proses gelinciran Banjaran gunung merendah ke arah selatan.

Huraian manakah benar mengenai bentuk muka bumi di Malaysia? A B C D Pulau Teluk Pantai Tanjung Batu-batu besar yang terpisah daripada daratan Sebuah daratan dikelilingi laut Kawasan air antara dua tanjung Daratan yang menganjur ke laut

11.

Gunung Merapi dan Gunung Mayon berkaitan dengan A dataran tinggi B gunung tertinggi C pusat peranginan D letusan gunung berapi

12

Kawasan tanah tinggi di Malaysia berpotensi menjadi I kawasan tadahan air

II kawasan pelancongan III kawasan petempatan IV kawasan pembalakan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 13 Pertanian teres giat di jalankan di cerun-cerun gunung berapi di Pulau Jawa kerana A B C D mengandungi tanih lava bes yang subur mempunyai saliran yang baik terlindung daripada tiupan angin monsun tanah tidak menakung air. Banjaran ini merupakan tulang belakang bagi Semenanjung Malaysia Menjadi legeh dan kawasan tadahan bagi sungai-sungai utama di Semenanjung Malaysia. 14 Maklumat di atas merujuk kepada A B C D 15 Banjaran crocker Banjaran Tahan Banjaran Titiwangsa Banjaran Bintang

Antara berikut kawasan pelancongan manakah yang terletak di Malaysia Timur ? A Gua Niah B Bukit Fraser C Bukit Bendera D Tanah Tinggi Genting

16 Kawasan tanah pamah yang terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia ialah I Dataran Hilir Perak 5

II III IV A B C D

Dataran Labuk Dataran Kelantan Dataran Kedah Perlis I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Tanah pamah yang sempit dan terputus-putus dan berpasir Sering mengalami banjir semasa musim monsun timur laut

17

Kawasan yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah A B C D Dataran Kedah Perlis Dataran Hilir Perak Dataran Terengganu Dataran Johor

Tanah pamah Tumpuan penduduk Delta sungai ditanami padi

18

Maklumat di atas mungkin sekali menerangkan kawasan A Dataran Kedah B Lembah Klang C Lembah Kinta D Dataran Johor

Kawasan air antara dua tanjung menganjur masuk ke daratan

19

Pernyataan di atas menerangkan bentuk muka bumi A B C D gua teluk tanjung gerbang laut Apabila gerbang laut runtuh, ia membentuk tiang batu yang disebut batu tunggul

20

Pernyataan di atas menerangkan pembentukan bentuk muka bumi akibat A hakisan angin B hakisan ombak C pemendapan ombak D pemendapan sungai Kawasan pinggir laut yang menganjur masuk ke arah daratan sesuai dijadikan I II III tapak pelabuhan petempatan nelayan kawasan pertanian

21.

IV tapak rumah api A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Soalan 22 berdasarkan maklumat di bawah

Ciri pinggir laut X ini adalah hasil mendepan pasir pantai oleh angin dari laut untuk membentuk bukit pasir

22.

Bentuk muka bumi pinggir laut X ialah A teluk B pantai C permatang pasir D tanjung

23

Antara berikut yang manakah menyebabkan terbentuk batu tunggul ? A Penurunan aras laut B Pemendapan ombak C Gelonsoran pinggir laut D Runtuhan gerbang laut

Merupakan kawasan pelancongan pinggir laut yang terkenal di Negeri Sembilan. Ia terbentuk akibat hakisan ombak 24 Pernyataan di atas merujuk kepada A Kuala Linggi B Lagun Biru C Teluk Kemang D Tanjung Tuan

Soalan 25 berdasarkan peta di bawah

Sungai terpanjang di Malaysia. Sungai penting untuk aktiviti pertanian

25 Peryataan di atas adalah berkaitan dengan sungai dalam peta bertanda A B C D I II III IV

26 Antara berikut manakah tasik akibat tindakan manusia? I II III IV A B Tasik Bera Tasik Kenyir Tasik Temenggor Tasik Chini I dan II I dan IV

C D

II dan III III dan IV

Sungai Chao Praya Sungai Rajang

27 Apakah persamaan fungsi bagi kedua-dua sungai di atas ? I II III Menyederhanakan suhu Mengangkut barang pukal Mengairi kawasan pertanian

IV Membawa penumpang A. B. C. D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Tasik Kenyir Tasik Temenggor

28

Kedua-dua tempat dalam pernyataan di atas terkenal sebagai A pusat pelancongan B pusat perikanan air tawar C pusat petempatan orang asli D pusat penjanaan kuasa hidroelekrtik

10

29

Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan peranan sungai di Semenanjung Malaysia? I Kawasan penternakan ikan II Jalan pengangkutan III Sumber pengairan IV Sumber air untuk kegunaan harian A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Soalan 30 berdasarkanrajah di bawah

30

X Y Z Apakah ciri yang terbentuk di kawasan brtanda Y? I Air terjun II Tasik ladam III Likuan terpenggal IV Lurah bentuk U A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

31

Antara berikut, manakah langkah yang dijalankan bagi mengekalkan 11

A. B. C. D.

kawasan hutan? I. Menanam semula hutan II. Menambahkan lesen membalak III. Meninggikan eksport hasil hutan IV. Menjalankan penebangan terpilih I dan II I dan IV II dan IIII III dan IV Soalan 32 berdasarkan rajah di bawah.

32.

A. B. C. D.

Keadaan muka bumi seperti di atas ialah terdedah kepada I banjir II gempa bumi III pergerakan hakisan IV gelongsongan tanah I dan II I dan IV II dan III III dan IV

12

33 I

Antara berikut yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber di atas? Pantai terdedah pada hakisan ombak Pemendapan tanih semakin giat II

III Pembentukan delta yang baru IV Tempat pembiakan hidupan marin terjejas A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 34 berdasarkan rajah dan peta di bawah

34

Pemeliharaan spesies haiwan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

35

Tindakan membakar pokok-pokok bagi tujuan membersihkan hutan akan I mencemarkan alam sekitar

13

II III IV A B C D

menambahkan hujan udara meningkatkan kelembanpan bandingan menambahkan kandungan karbon dioksida di udara I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 36 berdasarkan rajah di bawah

36.

Pergerakan bumi dalam rajah di atas boleh menyebabkan A pembiasan angin B C D perubahan musim kejadian siang dan malam perbezaan kedudukan bulan
Bulan J F M A M J J O S O N D Suhu 18 17 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 (C) Suhu Tahunan Stesen X di Malaysia

37 Faktor utama yang menyebabkan stesen X mengalami keadaan suhu seperti dalam jadual di atas kerana... A kepadatan tumbuhan semulajadi B kadar sejatan yang tinggi

14

C kedudukan di tanah tinggi D mengalami angin monsun 38. Antara berikut manakah dapat dikaitkan dengan putaran bumi? A Beredar mengelilingi matahari B Berputar dari paksinya dari barat ke timur C Melengkapkan putaran dalam setahun D Kejadian empat musim 39 Apakah faktor utama yang menyebabkan suhu di gurun Thar sangat tinggi pada waktu malam. I langit tidak berawan II Hujan tahunannya kurang. III Kawasan padang pasir IV Kelembapan bandingan tinggi A I dan II B I dan IV C III dan III D III dan IV Soalan 40 berdasarkan maklumat di bawah Alor star Verkhoyans k

40 Kedua-dua kawasan dapat dikaitkan dengan hujan maksimun jenis A hujan bukit B hujan perolakan C hujan Perenggan D Hujan berbentuk salji 41. Antara ciri-ciri hutan Khatulistiwa ialah: I malar hijau II .akar banir III dirian tulen IV Lapisan bawah rapat A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV Soalan 42 berdasarkan rajah di bawah

15

42.

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kejadian dalam rajah di atas? I Berlaku pada waktu malam II Berlaku pada waktu siang III Tekanan udara tinggi di laut IV Tekanan udara tinggi di darat A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

43.

Suhu tahunan yang sekata di Malaysia adalah disebabkan oleh A dilitupi hutan tebal B C D langit sentiasa berawan kawasan tanah tinggi yang luas kedudukannya berhampiran Garisan Khatulistiwa

Soalan 44 berdasarkan peta di bawah

44.

Di manakah letaknya kawasan lindungan hujan

16

A. B. C. D.

I II III IV

Soalan 45 berdasarkan peta dan pernyataan di bawah

o Panas dan kering sepanjang tahun o Julat suhu tahunannya besar 45. Pernyataan di atas menerangkan ciri-ciri iklim di kawasan bertanda A B C D I II III IV Angin bertiup pada waktu malam Udara di kawasan tekanan tinggi bergerak ke kawasan tekanan rendah

46

Pernyataan di atas berkaitan dengan A angin Monsun Timur laut B. angin Monsun Barat Daya. C. bayu laut. D. bayu darat. 17

Soalan 47 berdasarkan peta dan rajah di bawah

Burung Hantu Snowy

Habitat Z Walrus Karibu

47 Habitat Z terletak di kawasan yang bertanda A B C D I II III IV

Dataran Kedah Perlis Tanah Tinggi Cameron

18

48 Antara berikut faktor manakah menyebabkan perbezaan tanaman di antara kedua-dua kawasan tersebut ? A B C D Jenis Tanih Sistem saliran Perbezaan Suhu Bentuk Muka Bumi

49 Antara berikut pasangan manakah benar? Penduduk Orang Nomad Kegiatan Ekonomi Menternak binatang Pembalakan Pertanian Menangkap ikan

II Orang Nomad III Orang Eskimo IV Orang Eskimo A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

50 Pada musim panas orang Eskimo tinggal di dalam A B C D iglu Tupik umiak rumah papan

51 Antara berikut apakah kegiatan ekonomi penduduk yang dipengaruhi oleh iklim? I Menoreh getah di Segamat

19

II III IV A B C D

Menangkap ikan di Tumpat Kilang pembungkus gula di Seberang Perai Perusahaan membuat kereta di Shah Alam I dan II I dan IV II dan III III dan IV

52 Antara berikut kawasan manakah sering mengalami masalah jerebu? A Hutan B Kampung C Puncak gunung D Pusat perindustrian

Tumbuh-tumbuhan dan haiwan mati Kekurangan air minuman

53 Kesan-kesan di atas berkaitan dengan A jerebu B kemarau C banjir D hujan

54. Antara yang berikut manakah dapat dikaitkan dengan kejadian hujan asid I II III IV A B C kemusnahan hidupan akuatik tanah berasid katarak mata kejadian banjir kilat I dan II I dan IV II dan III

D III dan IV 20

55. Antara berikut manakah bukan kesan penipisan ozon? A B C D Perubahan iklim dunia Pembebasan gas beracun Penyakit kanser kulit Kerosakan sel dan mikro organisme haiwan

Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah


Hujan asid Habuk Banjir Kilat

56

Berdasarkan rajah di atas manakah mungkin Bandar P? A Kuala Lumpur B Kota Bharu C Tanah Rata D Kundasang

57 Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan gas rumah hijau meningkat di atmosfera I Penggunaan aerosol II Penggunaan baja organik III Pembakaran hutan IV Bahan bakar dari kilang A. I dan II B. I dan IV C D II dan III III dan IV

Soalan 58 berdasarkan maklumat di bawah 21

Bangunan konkrit dan menyerap haba Pengeluaran asap kenderaan

58. Antara berikut manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas? A Peningkatan suhu B Kejadian hujan asid C Pembentukan pulau haba D Kemarau yang berpanjangan 59 Antara berikut alatan manakah mengandungi bahan CFC yang menyebabkan penipisan lapisan ozon? A Cerek Elektrik B Penyembur ubat nyamuk C Alat kawalan jauh D Telefon bimbit

Penebangan hutan secara berleluasa tanpa kawalan akan menjejaskan iklim dunia 60 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan A kejadian banjir kilat B peningkatan suhu dunia C peningkatan hasil dunia D pancaran matahari semakin berkurangan JAWAPAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 PENGESANAN 2 SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAWAPAN B D B C D B D A D D 22 SOALAN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B D B D B B C B A B

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D A A C A D C A B B A C D C C C D D D D

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

A B D C B D D C B B A D B A C A D C B B

23

24