You are on page 1of 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?

u l d ng )

HU ?NG D?N S? D?NG MY ?NH K? THU?T S? CANON EOS 60D.

Phin b n 2.0 ? C?p nh?t 1 2/201 ( 5/10/2011 )

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 1 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

M ?c L?c
Ph?n m? d?u LUU TRU ?C KHI ?C IT LIU ? Ph?n 2 : ?NG D?N NHANH. U H Chuong M ?t: B?T V?I MY ?NH ?U Chuong Hai:?C NANG O B CH C ?N. Chuong Ba: CI T? ?NG L?Y NT V CC CH? ? MY ?T BM Chuong ?n: I ?T H ?NH. B C NH Chuong Nam: ?C NANG NNG CAO. CH Chuong Su: CH V?I N FLASH. ?P Chuong ?y: CH?P ?NH CH? ? LIVEVIEW. B Chuong Tm: CH ? QUAY PHIM N MY ?NH ? TR Chuong Chn: PHT L NH ?NH. ?I H Chuong Mu ?i: X? L H?U K? MY ?NH. N TR Chuong Mu M?t S?CH C?M BI?N. ?i :LM Chuong Mu Hai HNH TR TI?P T? MY ?NH ?i :IN ?C Chuong Mu Ba: CH ?NH CC CH?C NANG N MY ?NH ?i Y T TR 3 7 15 40 56 65 89 10 5 12 3 13 6 14 8 17 1 17 9 18 4 19 6

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 2 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n m ? d?u LUU :

TR U ?C KHI ?C T I LI?U

Thu?t ng? ti?ng Anh i li t trong ?u M ?t i thut ng? ti?ng anh itrong t v ? li y khng d sang ?ngVi?t s? d?c gi?i thch r ?u n ?ch ti , u trong ?n sau dy Cc d?nhngh bn du?i l ph . ia nh?ng d?nh nghia h?p trong ph?m vi my ?nh CanonEOS 60D ? BASIC ZONE Nhm cc ch d? ch?p t? d?ng nhaug?i chung nhm ? khch , l co ?n .Bao gm b ? ? T? d?ng n ton ho ? T? d?ng n ton, khng dng dn flash ho ? Ch? d? sng t?o (t? d?ng )

? CREATIVE ZONE

? IMAGE ZONE

? LCD

? Live View

? Marco

Nhm cc ch d? ch?p php ngu ng di ch?nh thng ? ,cho ?i d ?u cc s?,g?i l nhm sng t?o . Bao?m g ? P: Ch? d??p tr t d?ng. l nh ? Ch? d? n ny ?u ta xoay v ng di khi?n c th? thay d?i mn tr ?u t?c d? v kh ?p ?u d? nhung ?n b?o d?m dng sng phn bi?t, n v?i v .C?n khc ch d? hoton ? d?ng. ? n t ? Tv: Ch d? tin t d? nm tr p ? uu ?c ? ? Av:Ch? d? tin uu kh?u d? ? M :Ch? d? t? di?u cc thng ? ch?nh s ? B:Ch? d? t? di?u khi?np m n tr ? T?p h?p ch d? ch?p theong? c?nhu?c i d cc ? t ?ng d c ?t s?n tr n my, g?i l nhm hnh ?nh. Bao?m g ? Ch? d? ch?p chn dung ? Ch? d? ch?p phong ?nh c ? Ch? d? ch?p ?nh c?n ? Ch? d? ch?p thao th ? ? Ch? d? ch?p dung lc ban dn chn Mn hnh tinh ? l?ng (Liquid Crystal Display). Trong my ?n th c nhi m hnh LCD, tu v dng my s? u?ng t? 1 cho d?n ?u n ? o l 4. ? phn bi?t, chng ti ms? th nang ?a t?ng hnh tnh c mn pha tru ch LCD. Trong ny chng ti ?ch cc t? nh ?c ? i b d u sau - LCD Monitor: Mn hnh LCD - LCD Panel: Mn hnh thng ? s Thu ?t ng?u?c d d? di ? h d?ng khi ch?p ho?c quay d ng ?n t nh phim ?ng cch ng?m tr?c ti?p qua m b n hnh LCD c?a my ?nh , trn Tivi y trn mn hnh my vi tnh, thay v bnh ng?m ha u?ng th qua khung?m view finder ng L ki ?u ch?p c?n c?nh ?c hi?u hnh ?nh ch d? d my .u l ? u?c ?nhghi nh b?ng ho?c phng ot hon ?u l?n Ch Marco c?n ?n nhi . ?p c ?ng knh macro, hay ?ng knh c kh? nang nh ?nh. phng d?i h N du ?c thi?t k? d? l?y kho?ng cch r?t g?n nt ? r
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 3 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Menu

? Tab ? Tele ? Viewfinder

Menu l m?t anh sch bao?m nhi?u n (tab) v ?i nh d g nh m n ch m?t danh sch cc ch nang cho php u?i ng ch?n ?a ?c ng d l i d ?a/c ?t hay th?c thi m?t ch?c nang. Nhn(tab) ?a cc m?c hay ch?c nang c tnh ch ch cng ?t, thu?c tnh hay cng nang. Vi?t t? ? telephoto. ?t mlo?i ?ng knh c c?u trc t ch L d?c bi?t cho php ch u c? d (th u?c nh ?nh ? xa). ?nh ti i ?y d h Khung ng thu n?m ? trn mn hnh LCD xem thm ph?n ?m ?ng , ? ch thch ?a my ?nhn bdu?i c d dich sang ti?ng Vi? ti li t trong ?u n y Ch?p b?a vy Ch? d? b?m my Vng ch?nh kh?u d? ?u d?) (kh ? m? ?ng knh Th?i ch?p Vng qu sng Tiu c ? T?m ?nh n ch ho ?nh (sau m h ?u k ) khi l ? ? g?nn dflash i ?m giao ti?p d?ng b? d n beam Nt ch ?nh ch? d? ch?p/quay phim ? nh?y ISO Thu?c canh ngan di ?n t? S? ?nh th ch?a trong nh t?m, n?u s? c ? ng v ? ny b?ng 0 th b?n khng th ch?pu?c n?a. Thngu?ng ?nh khi ch?p s? l ? d th uu vo vng nh t?m c?a my ?nh tr ? u?c khi chp sang th? nh?. V m che ?ng knh i ?m xc d?nh ti?n ch v? tr c?m bi?n trong thn my u di , ?

Nh ?ng thu?t ng? sau u?c ? Braketing ? Drive mode ? Aperture ring ? Ape ture r ? Exposure ? Highlight ? Focal length ? Photo inisher f ? Hot shoe ? Sync Flash Contact ? Mode Dial ? ISO Speed ? Electronic level ? Maximum Burst

? Len hook s ? Focal plane mark

Cc khi nim co ?n trong nhi?p ?nh ? b Cc khi ni r?t c n y s d?c s? d?ng trong su?ty, d h ?m o b n ? u ? i li n t i ?i ng d?c ph?i hi?u ?u u?i r d? c th? xem m ?tcch hiu qu?. Chng s? d gi?i thch m?tng?n g?n n ? u?c cch nhu bn du?i dy, d? bi?tchi ti ng d?c m th ?t u?i c?n xem m cc ti li bn ngoi ho?c tham gia th ?u hu b?m luy n v? nhi?p ?nh. ? u ?c hi?uy?u t? quy?t d?nh s? l sng di ?ng knh l u?ng nh qua , ? ? m? ?ng knh d? m?l d m? r?ng c?a ?ng knh ? / h?p Mn tr?p u?c xem nh m d u ?t lo?i .c?a m cho phpnh sng Khi ? ? Mn tr ?p di vo ?m bi?n. nM tr n?m tro my ?nh (c khi n?m tr c ?p ng n ?ng knh tu? lo?i my). Khi ni ? t?c d? m ?p l v n tr ni v? t?c d? m?dng. T v ?c d? ? T?c d? nm tr p ? m ? dng c g nhanh ?ng nh sng di v n lu o c?m bi?nng t, ?c c t d? c g ch u?ngnh sng di vo c bi?n c nhiu n ?m l ?m ng ?
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 4 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Tiu c ?

? C?m bi?n

? Th?i ch?p

u ?c hi?u yl t? t?o gc nhn c my ?nh,uti c ?u n n ?a c? ng di gc nhn cng ?p v tiu c c ng?n gc nh cng r ng. h ? ng n ? ? d tiu ?c d i u?c hi?u d gi lkho on ?n ?ng cch ?a quang gi tm (ph tm c?a c?a d sng trong ?ng knh) ?n i ?u v?itiu di (v tr ?n c?ac?m bi?n trong my bn ?nh) L m ?t thi?t b? chuy?n d?i?nh quang h?c th?t tn nh m?t h nh m hi di?n N ho?t d?ngu nhm phim c?a my ?nh phim. ?u t?. ? t Phn bi v?i c?ng ?t ?m L cc y?u t? quy?t d?nh d? ph(*) c nh. Ba y u t? oi sng ?a b?c h ? co ?nlin quan d th?i ch?p ? phi sng kh?u d?t?c b ?n hay d o l , d? mn tr?p v d? nh?y ISO ?c t? y?u t? nhi?t y v (Th vi d? ?u t khc cung ?nh h ?n th ch?p). ch?p th u?c ? u?ng d ?i Th?i c? d tnh ton, d theo gi tr? sng (Exposure Value) v d ?a oi ph ? chi c?a khung c?nh ( luminancet m?t v no d c ) ?i ng ?a ch? khi d? ch ?p

(*) khi ni ?n th?i ch?p hayoi sngdu?c hi l dang ? d d? ph ?u d c?p d?n kh?u d?, t?ctr mISO. n d? v ?p Ch? d? nh?y c?m bi?n nh sng. ? nh?y ISO c th c?a v?i ng ?p ? ? nh?y ISO di h?i th?i gian ph cng lu v ngu l?i. ? nh?y ISO oi sng ?c cao c th lnguyn nhn lmhnh ?nh b? nhi?u ? Hi?u theo nghia h?p trong nhi?p ?n ti hnh ?nh b? h, l chi ?tc?a cc ? Chy sng (Highlights) m ?t do vng ?nhqu sng.

M ?t i nh v ?m l?n b?i ng d?c khi xem?u u?ng d?n s? d?ng u?i i lit h ? Hu ?ng d?n s? d?ng my ?nh v d?n hu?ng nhi?p ?nh hai khi ?m khc xa nhau. l ni ? Hu ?ng d?n s? d?ng khng bycch b ch?p ?nh, ni v cch v trnh ?n m ? ?n nh cc h ch ?c nang trongd? ch?p ?nh my . ? Hu ?ng d?n s? d?ngkhng trnh by cch ? c?c nh ?nh, nh sng, tr?ng ny b h u phi, tnh ngh thu? c ung nh d?i u?ng ch?p. My ?nh ch? l c? ghinh ? t . u t cng h ?nh. ? Nhi ?n ?n c m?t my ?nh, v?n th cch ch?c nang ?u ki?n th?c khc. ?p h c nh ?t nhi v Dnh cho ngui l?n d?u c?m my ? Cc hu?ng d?n trnh by trong sch c th m b ?n r?i tung v?i ny ? l nh ?ng ch?c nangb?n khng hi?u m g. B?n cung ?ng hi?u cc m d? l ch g d n du?c vi?t b?ng ti?ng Vi?t. V?yu m?t my ?nh m g th tm hi ? ? s l ? (th t? sau c th? thay d?i ci d n my) . ? d b?n s? hi?u ? y theo t ?t tr T u?c nh ?ng v?n d? quan ?i n du?i, u?c tr by trong ti li n li v b d nh ?u y n cc thu?t ng? v chi cht thu?t ng? trong n y l khi ?n b?m b my d nh?ng v t sao g ?i

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 5 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

- Bu ?c 1: d cc thng s? ?c nangn tr tru khi ch?p Ci ?t chv my ?c - Bu ?c 2: o sng N ?u khng th?c hi?n b t u?c y ?m ?nh c?a b?n c th? t?i ho?c n qu sng. V y di?u sg quy?t d?nh vi?c do :sng, d l ? ? o Cch th?c do sng b?n c?n ch? d?nh cho my ?nh bi?t ph sng n ? uong th do ?c o b?n mu?n. C 4 uong th do sng u sau: do u?ng do ?t ph?ndo ph ?c nh u?c l , m , di v do trung tm ?m o o sng ? du? trong khung c r?ng l?n, my s? do sng ? du.do s? ?nh My sng ti oi m bn hung ?ng knh v ? n ? ? o (ty vo ?ng tr t u?ng h?p) o K ?t qu? do sng th? hi?n K?t qu? do sng th? hi?n thng qua ba thng ? du? s?: Kh?u d?, t?c d? pm vd? nh?y ISO. n tr ? o Ai l ngu th?c hi?n vi?c do sng:lb?n (n?u ch?p ch? d? di?u ch?nh ?i C th? b?ng tay) my ?nh(ch d? ho ton ? d?ng) ho?c c? hai (trong cc ch? d? hay ? n t cn l ?i) o Lm sao gi l?i k?t qu? doch ? sng: ?c nang kha sng u?c d g s? n d K?t lu?n: m?c dch c?a b 1 tm ra 3 gi ?: V?y u?c l tr Kh?u d?t , ?c d? n tr v d? m ?p nh?y ISO ?ng b?n tm, c th by gi? b?n ch n l . d ? ua hi ?u g.

- Bu ?c 3: ?y nt N?u khng th?c hi?nnh ?nh c?a b?n s? khng s?c nt, d L n, h u?ng nt b? nh v th e, ?y l nt s? g. ?y m l o Lo?il nt ?n t? di?u ch?nh vi?c my ?nh s? l?y nt t? d?ng. ?y : b l?y nt v o Cch th?c hi ?y nt m?t l?n v nt n t ?n: L l ?y li?c. o Phuong th l?y : c 3 phuong th ?c nt ?c l?y nt chnh: l?y theo cc di?m hay khu v?c b?n ch?n v s? t? ch?n cc di?m/khu v?c l?y nt. my o Cc v?n d? khi l?y ?y nt ch? d? d?ng chuy d?ng. : l nt n v y ?n o V cch th?c g quy?tTy cc ?n d?, b?n ph?i ch?n lo?i l?y nt, cch th? i ?i : v hi vphuong ?c l?y nt thch h?p. ?n th o L?y nt ? du My ? l?y nt t?imnbn u?ngcc dim l?y nt : s oi ? h ? vo. o K ?t qu? vi?c l?y nt: c?a b?n s?cn nt, nh l?y nt s? sng l Hnh ?nh xc d?n n. o Lm sao gi l?i k?t qu? l?y?c nang kha nt u?c d ? ch nt: s? ng d o Ai l ngu th?c hi?n b?n my ?nh ho?c ch? c my . ?i :C? v ?nh K?t lu?n: ?nh s?c nt hay b? m? d B?c u?c quy?t d?nh ? y u?c n b - Bu ?c 4:B? c?c l?i khung h nh - Bu ?c 5:Ch?p h h v xem ?i n l o Ty theo ch u?ng ?nh (dung l my ?nh s? m?t bao th ?t l u?ng) u nhi gian ghi ?i thng tin vo th ? nh? o S? h h t i da th? nh? c th? ghi n ? o S? h h t i da b? nh? c th? ch?a n ? o B?n c mu?n xem l?i?nh v?a ch?p nh h o N ?u xem l?i th trong bao lu xem o ..vv

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 6 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

D ? th?y r?ng 2 d?n bu?c 3 quan ?ng nh th o, tuy nhin ?c m ?tci d cc ch , bu ?c tr u ? n bu ?t ?c nang v hi ?ng ?u r?t quan tr?ng ,m b?n c?n ch trong su?t qu tr li ny. y l nh d?c ti ?u nh ?ng u?c r?t c d? b o b ?n b?n cth xemitli y m ?t cch hi?u V cn r ? ?u n qu?. ?t nhi?u v?n d? khc, ?n c?n ph?i n c?u v h ?c t?p b nghi thm bn ngoi, nhu?bc?c, nguy?c nhi?p ?nh, n t tru ng phi, nh?ng x? l h?u k? ? v . Ph?n 2 HU ?NG D?N NHANH. : L?P PIN V MY O ?NH. ? ?y ch?t m? n?p theo h s? 1, b?t ratheo u?ng n?p hu?ng s? 2 ? V l?p pin s?c d?y v d o my ?nh. L?P ?NG KNH V O MY ?NH. ? ?i v?i ?ng knh lo?i ?t n?i di?m tr S, k EF u m ?ng, cc loi?ng knh khc n di?m um d? tr ?ng ? th ?i n knh v thn my. ? Ging thng ng v xoay ? h ?ng knh san ?i, cho d?n g ph khi nghe ti cch ?ng B?T QUA CH ? ? T? ?NG L?Y NT ?NG KNH MY ?NH. (AF) TRN

L?P TH? NH? VO MY ?NH. ? Ko n ?p d?y theo h s? 1,b?t n?p theo h u?ng v u?ng s 2 d? m? n? ? p d?y ? Hu?ng nhn th v? pha b?n, nht d? th c cc ? ph?n u ? l c?m khech ? vo ?a th? thn my trn B?T NGU?N MY ?NH V? NT X ? KHO VNG CH ?N M ? M N HNH LCD RA V ? TR ON . B?M GI? ?NH CH? ? V XOAY

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 7 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

L?Y NT CH? ?. ? Nhn vo khung ng i chuy di trung tm ?m, d ?n ?m vo ch d?, n?a nt ch ?nhd? my ?nh l?y nt ch? ? b?m ?p d?.Trong tru h?p c?n thi?t, d bn trong ?ng n flash my s? b?t l n

CH ?P M?T B?C ?NH . ? B?m su nt chp xu?ng d? ch?p ?nh. ?

XEM L ?I ?NH CH?P. ? ?nh v?a ch?p s? hi?n th?giy trn mn nh kho ?ng 2 h LCD, sau d t ? d?ng . t?t ? Mu ?n xem l?i vo nt b?m

? xem?t c? ?nhd ch?p hay cch hnh, hyxem phn u?ng d?nn bdu?i t hnh xa ? h .

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 8 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CC B ? PH?N C?A MY ?NH. Ch? d? b?m my Ch?n ch? d? l?y nt Mn hnh thng ? s i ?m g?n ?ng knh EF n flash theo my i ?m g?n ?ng knh EF -S Nt da nang Nt dn mn hnh thng ? s Nt ch ?p n gi ?m m?t d? ? g?nndflash i ?m giao ti?p d?ng b? dn Thi b? thu m ?t Nt x kho ng ch ? v ?nh ch? d?

? nh?y ISO Ch?n ch? d? do sng

Nt ch ?nh ch? d? ch?p/quay phi Thi b? pht m thanh ?t Ch?tx? dy deo my

C?m ?ngcho thi?t b? di?u khi?n t? xa Tay ?m my v c khoang ?a pin ch Ng c?m ngu?n DC Nt kim tra d? su ? tru ng ?nh ? Guong ?t l

Nt kch ho n flash ?t d N?p che ng n?i k?t thi b? d?u cu?i ?t Nt tho ?ng knh i ?m kho ?ng knh

Ngm ?ng knh i ?m giao ti?p ?ng knh Ng c?m thi?t b? m ?n ngo thu g i Ng c?m cp HDMI Ng xu?t nh/m thanh h Ng c?m di?u khi?n t? xa

N?p che thn my

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 9 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Liveview chup / quay phim Nt quay phim ?ng & d i ?m xc d?nh ti u di ?n Nt hi th? menu ?n Nt ch ?nh khc x? viewfinder cho Ph?n b?o v? m?t Khung ng (Viewfinder ) ?m

Nt kch ho l?y nt ?t Nt kho sng, ch ? m ?c, thu nh? Nt ch di?m l?y nt/ ?n nt phng ?i d

Nt ngu ?n Nt xo

Ch?t x? dy deo my

Nt di khi?n nhanh ?u

N?p che khoang d?ng th? nh? Nt m? nap khoang d?ng pin Mn hnh LCD L? g?n chn my Nt xem ?i ?nh ch?p/ phim l Nt thng tin Nt x kho ng di ? v ?u khi n nhanh ? Nt ci d t ? Khe ?m h? nh? c t N?p che khoang d?ng pin n bo hi ?u my dang d?c th? Nt diu khi?n da nang ? Vng xoay ?u khi?n nhanh di

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 10 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

C?i thi?n chi ti?t trong vng sng Ch? d? B?m my Ch? d? ch?p t?ng t?m Ch? d? ch?p nhi?u t?m t?c d? cao Ch? d? ch?p nhi?u t?m t?c d? ch?m Ch?p h?n gi? (10 giy) Ch?p h?n gi? (2 giy) Phuong th l?y nt ?c

? nh?y ISO ? nh?y ISO

Th?i gi ?n gi? an h S? l?n ch?p lc trong ch? d? n ?i ch ?p b?a vy S? l?n ch?p lc n ?i Th?i gian ch?p trong ch? d? Bu Ch? d? do sng
Phuong phuong phuong phuong th ?c ?c th ?c th ?c th do u?c u?ng l do t?ng ph?n do theo di?m do n bnh qu

Ch? d? ch?p b?a vy Ch?t u?ng ?nh d?nh d?ng h l v nh M ?c nang l pin u?ng Ch? d? ch?p tr?ng den M ?c th?i ch?p Lu?ng btr sng ? Ph?m vi ch?p b?a vy M ?c btr d flash ? n

M ?c cn b?ng tr?ng

B tr d flash ? n

Tr?ng thi th? nh? dang ghi d? li?u M ?c canh ngan di?n t? ? m? ng knh Ch?n di?m l?y nt Th? nh? d?y Th? nh? b? l?i My khng c th nh? ? M l?i Lm s?ch c?m bi?n

T?c d? nm tr ?p My dang b n ? ang n?p di?n choflash n d

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 11 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Vng l nt ?y Mn hnh l nt ?y Vng l nt trung tm ?y

? nh?y ISO Hi?u ch?nh cn b?ng tr?ng

M ?c nang l pin u?ng Nt kho sng Ch?p v?i d n flash/ C?nh bo khng kho sngdn flashdu ?c Kho sng dn flash ?ng b?n dflash t ?c d? cao B tr sng ?

n xc nh ?n l?y nt thnh cng S? ?nh c th? trong b? nh? ch ?a Cn b?ng tr?ng ? nh?y ISO C?i thi chi ti?t vng sng ?n trong M ?c th?i ch?p Lu?ng btr sng ? Ph?m vi ch?p b?a vy Ch? d? m?t d? M ?c canh ngan di?n t?
Th? nh? d?y Th? nh? b? l?i My khng c th nh? ?

T?c d? nm tr ?p
Kho sng dn flash My dang ?n b ang n?p di?n choflash n d

? m? ?ng knh

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 12 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Kh?p g?nm v che?ng knh

Nt ch ?nh ch? d? l?y nt Ch? s? phng to/thu nh? Ph?m vi kho?ng cch

Vng r ang ?n g knh ?c l

Vng ch ?nh u c ti ? Vng l nt ?y Nt ch ?nh ch? d? ch?ng rung i ?m giao ti?p v?i my ?nh i ?m k?t n?i b?t d?u v?i my

Vng l nt ?y Kh?p g?nm v che?ng knh Nt ch ?nh ch? d? l?y nt Ch? s? phng to/thu nh?

Vng r ang ?n g knh ?c l

Vng ch ?nh u c ti ? Nt ch ?nh ch? d? ch?ng rung i ?m k?t n?i b?t d?u v?i my i ?m giao ti?p v?i my ?nh

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 13 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?n c th? dang k cc thngu s? ch l nh ? d? l?y nt, d n menu, vv cho ?ch Ch ? d? ch?p sng t?o i ?t tr c d? ch ?p P/Tv/Av/ M/B Nh?ng ch? d? ch?p n php ?n y cho b thay?i v ?u khi?n nhhi?u thng s? d di

Ch? d? ch?p theo chnh uong tr Ch? d? ch?p tin ?i gian uu th Ch? d? ch?p tin ?u uu kh Ch? d? ch?p t? di?u khi?n ng ng u?i b?i d Ch? d? ch?p t? ch?nh nm tr ?c d? t ?p

Ch? d? ch?p b n co ? y l cc ch ? d? n ton ? d?ng, u?i ho t ng dng ch vi?c b?m nt ch?p. ?

Ch? d? n ton ? d?ng ho t Ch? d? t? d?ng dng dn ,khng Ch? d? sng t?o (t? d?ng)
Ch ? d? ch?p theo ng c?nh ? Ch? d? ch?p chn d?ng Ch? d? ch?p phong c? nh Ch? d? ch?p c?n c?nh Ch ? d? quay phim Ch? d? ch?p th? thao Ch? d? ch?p ban d m

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 14 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG M

?T

B?T ?U

V ?I MY ?NH

Chuong nys trnh b cc bu chu?n b? tr h?ccch v nh my ?nhv ch hnh . ? y ?c u?c khi ?n h ?p Bn du?i dy l cch th t dy deo my ?nh ? Lu?n ph?n d?u dy ch o v?t x? dy tr ?nh v ?c n my th hi theo h mui t ?n u?ng n nhu nh v b c ,ko cang h ? n ?nh d?u dy. B?o d?m?ng dy ddu?c c?t ch?t. Ph?n n?p r che khung?m dimktrn dy deo. ng

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 15 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1: PIN v CCH S ? D?NG. S?c pin cho my.

C?I B? N?P B?O V? PIN

L?P PIN V THI?T B?S?C. O ? Lm nhu ch d?n theo bn c nh, l?p pin v ? nh h ? o c?n th ?n ? ? tho pin m ngu?c l?i trnh trn ra, l quy

S?C PIN B?NG THI?T B? LC E6. ? B?t ch?t c?m theo h nt v ghim vo? di?n nh mui

S?C PIN B?NG THI?T B? LC E6E. ? K?t n?i dy di?n v?i thi?t c?m s?c, o ?u b? ghim d v ? di?n ? Thi b? s? t? d?ngdn tnvhi m cam s ?t s?c ?u u ? ch ?p t?t

M ?c d? s?c 0-49 % 50 -74% Cao hon 75% S?c d?y d? Mu dn Mu cam

Mu xanh

n tn hi?u Trang thi Ch?p t?t m?t l?n m?i giy Ch?p t?t hai l?n m?i giy Ch?p t?t ba l?n m?i giy n b ?t sng

o ? Thng thu ng, m?t kho?ng 2h30 d? s?c h?t ho ton ? nhi?t d? 23 73 ? d?y n pin d C / oF. Th?i gian c?u s?c t ?c o nhi d? xung quanh v d? nang l pin c u y y thu v ?t m ?c uong n trn pin o ? K hi ?c pin ? nhi?t d? - oC c th s? lu h s C th?p 5 ? 10 on

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 16 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

M ?t i l khuy cho vi ng v s?c pin v ?i n ?c d ? S?c pin truckhi ? d?ng. Nga khi d?y ? s y ? c pin khng dng, nang lu n v?n t? t? ?ngc?a m ?t d?n ? Sau khi s pin, tho pin ra kh ?c y h ?i thi?t ,r s?c tho ngu?n di?n b? m?i ?i ? Trn n b?o v? pin c dnh hai k hi?u Pin, vo trang thi c ?p ?y v H ?t y t ?a pin chng ta c thxoay n?p b?oo v? sadng vnh tr c?a pin ? cho ?i t ?ng

? Khi khng dng my ?nhn?a, y tho Pin ra?i my. N?u pin lu h kh d? trong my m t , ? lu ?ng nh? di?n nang s? ti d d?n pin ho khn ki v u hao, ?n n ton ?t khng th s?c l?i. ? i ?u y cung m cho tu th? c?a pin ng?n d?y pin b?ng n?p b?o v?. Vi?c c?t n l ?i Lun l?i. pin sau khi d d?y c th? ml nang l c?a s?c m ?c u?ng pin xu th?p hnh th?ng. ?ng on b u ? Thi b? s?c c ng trn nhi qu?c gia khc nhau. N thch v ngu?n di?n t? ?t th? d ?u uong t ?i 100V AC ?n 240V AC 50/60Hz. Khng n thi b? s?ccc bin th? xch tay, d n ghi m ?t o v ? n c th m h ?ngb? s?c. ? l ? N ?u pin nhanh chng h?t sau khi ddu?c s?c d?y th pinb? h?ng. B?n mua m , d n n ?t pin ?i khc m ? K hng th s?c ? pin,?u nang l c?a ? m?c 94% ho?c cao h n u?ng n on. ? Sau khi rt ?n di?n ngu kh?i thi?t b? s?c,n khng n ovphch c m trong v 3 r tay ? ? ng giy ? B? s theo my ?c khng th d g d s?c cc lo?i pin khc, ngo?i tr? LP ? n ? E6 Ph?n 2 :L?P V THO PIN. L?p pin v o my. M ? NAP KHOANG CH?A PIN TR N MY ?NH ? ?y ch?t theo h s? 1b?t ?p theo h s? 2 d? m? u?ng v n u?ng n?p ch?a pin L?P PIN V MY O . ? Nht pin vo my theo dng hu ?ng ? Cho dn khi pin dkhal ? u?c ?i NG N ?P ?Y L?I ? dng n?p d?y l ?i

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 17 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

(*) Ch u?c s? d?ng lo?i -pin LP ? d E6 Tho pin kh my. ?i

M ? NAP KHOANG CH?A PIN V THO PIN R A ? G ?tch kha pin theo?ng 1,ovtho pin ra hung ?t hu nhu ? d?n trong hbn c nh nh ? ? ? trnh ?nh h d?n m?ch di?n khoan d u?ng trong ?ngpin. Hy lun dng ?p b?o v? d? d?y pin n Ph?n 3 :S? D?NG M N HNH LCD Sau khi mn hnh ra, b c th? l ?t ?n dng mn hn h ny d ci nh ? ?ng ch?c nang t? menu, ch?p liveview, quay phim, ?i xem?nh. B?n c th? thay d?i v hu?ng m? c?an m v nh l h xoaygc hnh LCD L?T M N HNH RA

XOAY MN HNH ? Khi mn hnh du?c l?t ra, b?n c th? xoay l B?n n v xu?ng. c th u?ng m hnh v pha ch? d? ? h n ? ? Gc xoay mn hnh ch gi?i h?n trong m?t ch?ng m?c n ? o d HU ?NG M N HNH V ? PHA NG U ?I CH?P ? B?n cung c th? m hnh vo v tr ban,sao cho mn x?p n ? d?u hnh h u?ng v? ph ngu ch?p. a ?i

Ch : ? Khng c? g?ng b? m n hnh v lm v b?n khi xoay hnh ? l ? n m ? Khi khng ? d?ng my ?nh n?a, tan x?p ml i hu?ng m ?t o trong my ?d b?o s hnh ? , v v? n. ? Khi ch liveview hay quay phim, m hnh v pha ch?,hnh ?nhhi th? ?p n?u hu?ng n ? d? ?n nhu nh vo trong g n uong. ? Tu? o gc mn hnh,n c th b? t?t ngay tr v ? u?c khi n d g?po vtrong. u?c Ph?n :M ? NGU?N MY ?NH 4

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 18 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Khi m ngu?n my ?nh, hnh cid?t ng thng hi n, b y d?c ph?n sau d? bi?t cch ? n m y ?n l ?n h lm <ON> M ? ngu?n my ?nh <OFF> T?t ngu?n my ?nh khi khng d n?a ng my

V? ch? d? d?ng s?ch c?m ?n. ? t lm bi ? B?t c? khi khi ?n t?t my, c?m bi?n s? d?chm ?t cch t? d?ng. Trong th?i o n b u?c lm s gian ny, mn hnh LCD hi?n th? ? s Ngay ? khi c?m bi?n u?c m d c dangl s?ch , b?n v?n c th? ch?p K hib?m m ?t n?a ch my ?nh s? nh. h nt ?p, d?ng vi?c lau ny?i l v chuy sang?c nang ?p nh ?n ch ch h ? Khi ?n m?v t my trong ?t th?i gian ng?n, th b ?t m bi u?ng ?u t c th khng ? hi th?. y di nh th ?n l?u b u?ng, my b?n khng sao c? V? ch? d? t? d?ng t?t my ? ? ti?t ki?m nang l u?ng cho pin, n?u?nh khng ? d?ng sau mt pht n s t? y m s ? , ? d?ng t?t. ? ? khch ho?t l?i my ?nh ch? c?n?a nt m?t n Ch? d? c th di ch b?m ch ?p. y n ? ?u ?nh b?ng cch d?t l?itrong ?nMENU ( ci n ph Auto power ] off ) ? N ?u b?n t?t nt ngu?nmy dang luu o th nh?, ,khi ?nh v ? dng ch RECORDINGs? ? xu ?t hi?n LCD, v my ?nh s? t? d?ng t?t sau?t vi?c l n tr n t khi uu thng tin. ho Ph?n 5 :KI?M TRA NANG L U ?NG PIN Khi ?n m? my n, m?c nang l ?a pin s? hi?n m n hnh thng ? theo ?t trong b l uong c trong s m su m ?c nang l nhu sa N u bi?u t pin nhy li c nghia ngu?n u?ng trong u?ng u. ? u?ng n t ?c nang l pin d c?n ki?t

Tu?i th? c?a pin Nhi ?t d? Khng dng dn Flash Dng dn fash? m?c nang l 50 l u?ng % 23oc Kho?ng 600 ?m 1 t Kho?ng1100t ?m 0oC Kho 1400 ?m ?ng t Kho ?ng 1000 ?m t

? Thng tin trn th ? ?ng k da theo pin LP du?c s?c d?y, khng ch d? live ? E6 d ng d ? viewv ki tra ?m theo tiu ?n c?a CIPA chu
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 19 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Khi my ?nh ng ngu?n nang l c?a pin n?m trong Grip ?t b? ph? k?t n?i d u?ng ph? (Thi vo thn my, cha pin ph?, th? nh?,) c th? ch?p g?p khi d pin trn ? di so ?i v ng thn my. V?i lo?i pin Alkaline AA/LR6, ? oC my c th? ch?p 400 t?m nhi?t d? 23 khng c dn flash hay kho ?ng 300 t?m ng flash m?c nang l 50% khi d ? u?ng ? S? l?n ch?p c th? gi?m xu?ng u?ng h?p sau trong cc tr ? B?m nt ch?p tro m th?i gian d ng ?t i ? Dng ch?c nang l?y n t lim khng ch nt?c ?p ? Dng thu ?ng xuy mn hnh LCD n ? V dng ?ng knh c ch?c nang rung ch?ng ? Ho?t d?ng c?a ?ng knh s? d?ng nangn lmy. Ty vo t u?ng pin tr ?ng lo?i ?ng knh, s? l ?n ch?p c th? gi?m xu?ng. ? V ? vi s? l?n ch?p ? ch? d? liveview, xemn ph?n thng tin b ?c du?i ? Xem thm [ Battery info bi?t th ] ? d m di?u ki?n s? d?ng pin ? N ?u b?nng pin AA/LR6 d trong? dg?n ngo Th hnh i. ?nh 4 m?c nang l s? hi?n u?ng ln thay v Ph?n 6 :CI ?T NGY GI ?

Khi m ngu?n my ?nh d?un ti ? l ?n hay khi ngy gi ? quay tr? l?i, t? d?u ci mn hnh d?t ng y thng hi n, b y lm theo bu 3 v d nh?p thng tin thng. Luur?ng nh?ng ?n l ?n h ?c 4 ? y ng hnh ?nh u?c ch?p s? ghi nh?nytheo ng d thng trong my, v th n nnh?p thng tin ng ? b?n y gi m ?t cch chnh xc. ? HI?N TH? MENU ? B?m nt <Menu> d? hi?nn th? mmenu hnh

CH ?N M?C NG Y GI ? ? B?m phm trn ? m?t c?a nt ch?n tab] [ b d? ? B?m ti?p phm d? ch?n muc [Date/Time] NH ?P ? ? ?

NGY GI ? B?m phm d? ch?n y [Date] ng ho?c gi? [Time] B?m nt <Set> nt thay?ithng ? hi n d? d s ?n l B?m ti?p phm d? thay d?i cc con s?. R?i b?m nt <Set> d? chuy?n khung thayv? khung con tr? d?i K ?T THC ? B?m phm ch ?n [OK] b?m nt <Set> v ? Ngy gi d ci d?t u?c uu vo my ?nh. Lcy nmn hnh ? d l menu lc ?u quay l?i d Ch :

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 20 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? N ?u b?n c?t my ?nh nh tr t khng c pin hay pin b? gi trong my c trong ?ng y h?t, ng ? th quay l?i t? d?u. i d c?n ycng tr khi d ? B?n l?i gi u?c ?t ? ng ? Trong bu 4 n?u b?n b?m nt <Set> m d?t ngy ? s? hi?n tr? l?i ?c n hnh ci gi Ph?n 7: ?N NGN NG? CH HI?N TH? MENU ? B?m nt <Menu> d? hi?nn th? mmenu hnh

CH ?N M?C NGN NG? ? B?m phm d? ch?n tab] [ ? B?m ti?p phm d? ch?n muc [Language r b?m nt ],?i <Set>

CI

?T NGN NG? ? B?m phm trn ? m ?t c?a ntd? ch?n m?t ngn ng? b trong danh sch trn mn hnh v b <Set> ?m nt ? Ngn ng? ci d u?c uu vo my ?nh. ?t d l Ngn ng? giao ti?p v?i ng dng s thay d?i l?p t?c u?i ? ? NH? (SD) .

Ph?n 8: L?P V THO TH

My ?nh uong thch v cc ?i th? ,SDH C v SDXC.My dng th? nh? d? uu cc nh t ?i lo SD l h ?nh. uu :cng t b?o v? d? n th tr ph?i n?m ? n trn ? cho php ghi L ?t li?u nh? ? v? tr d b my hnh ?nhvo th ?. L?p th? nh? my ?nh. o v

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 21 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

M ? N?P ?Y. ? Tru n?p v m ? n?p d?y hu?ng m ui n nhu h ?t theo t nh bn .

Cng t b?o v? d? li?u ?t L?P TH? NH? VO MY ?NH. ? Lm theo nhu ph h ?n u?ng d?n trong hbn c?nh nh . Hu?ng nh th v? pha b?n, nht ph?n d?u th? c cc l? n ? c?m v khe ?m tr thn my. o c n ? C?m th?ng v o NG N ?P L?I. ? ng n?p v trut theo ?u mui nt (2) cho?n khi ? chi d nghe it ?ng cch ? Khi m ngu?n my ?nh, my s? th? hi?n s? ?nh c th? ? ch ?a trong th? nh? trong thng ? mn hnh s

S? ?nh c th? ch?a trong th? nh? ? S? h h c th ch?a trongy th? dung lu c?a th? cung ?t u?ng ?nh d? n ? vo t ?ng u ch l nh v nh ?y ISO b ?n i trong my m c ? B?n c th? t?t ch?c nang cho ?nh khng th? trong my, d? trnh vi?c qu php ch ?p n ci th nh? v my. ? Tho th nh? ra kh?i my ? M ? N?P ?Y TH ? NH?. ? T?t ngu?n my ?nh. n tn hi?u bo th? dang d?c/ghi ? Ch dng ch ? Recording khi xu?t hi?n tr n mn hnh l my dang ghi d ? li?u ? Hy b?o d?m tn hi truy?p th? t?t, lc d m?i dn ?u c d l th? u?c d ?y ra .

THO TH ? NH? RA KH?I MY ?NH. ? B?m vo ph d?u c?a.Th? s? b?t l ?n th? n ? L?y th? ra v n?p l . dng ?i

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 22 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : ? n tn hi truy?p(ghi/d s? sng ln trong cc ?ng h?p sau dy :?nh ch?p, ?u c ?c) tru nh H dang du uu vo th nh?, y thdangdu?c d?c / xa, h dang truy d? li?u ?c l ? ha ? o?c ?n ra ngoi.K hng du m nh ?ng di?u sau, dy dn tn hi truy c?p sng, ?u ?c l khi ?u dang n khng ,ton b hay m?t ph?n li?u b? ?t n cung c th m h ?ng th nh? ho?c ? d? s? m , ? l ? my ?nhkhi : * M ? n?p d?y khoang th? nh?. * Tho pin ra?i my ?nh. kh * L?c m?nh hay ch m?nh o my ?nh. va ?m v ? N ?u trong th? nh? d ?nh,n tc?a nh ?nh m?i s? khng baou?c b?t d?u c hnh h gi? d b?ng s? 0001. ? N ?u tr mn hnh LCD hi th? cc bo n quan ?n th nh?, h n ?n l?i li d ? y tho th ra l ? v ?p vo l m?t cch c?n th?n. N?u thng v?n tr ?i n bo xu?t hi?n th n thay ? nh? b?n th khc . ? Trong tru h?p b? l?i, n?u b?n c th? chp d? li?u ra ra?ttnh, th ?ng chp my h r?i d ng my ?nh d?nh d?ng l?i th? (Format). Th? tr l?i b th c th u?c ng ? ? d d nh u?ng. ? Tnh nang ghi chp t caoUHS (Ultra High Speed) c?a lo?i th? SDHC v ?c d? SDXC cho php t d? ghi chp d?t d?n ngan b?ng th? SD class 10 ?c

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 23 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 9 : L P V THO ?

?NG KNH.

L?p ?ng knh v o my ?nh. THO N ?P B?O V? TRN M Y v ?NG KNH . ? Tho n?pn?p b?o v? pha?ng knh v thn my sau trn ?nh theo chi?u mui tnh minh ?a. n, nhu h h

L?P ?NG KNH V O MY ?NH. ? ?i v?i ?ng knh lo?i ?t n?i di?m tr S, k EF u m ?ng, cc loi ?ng knh l ? n c th ?i n?i di?mu md? tr thn n my v trn ?ng knh ? Ging thng ng v xoay ? h ?ng knh sang ph?i, cho d?n khi nghe ti cch ?ng

?Y NT L?Y NT C?A ?NG KNH QUA CH ? ? T? ?NG ( AF). ? N ?u ?ng knh c?a b?n dang ? ch? d? canh nt b?ng tay (ngh a l l nt c?a knh i nt ?y ?ng n?m ?v?chMF ) my , ?nh s? khng t? d?ng l?y nt d u?c. THO N ?P CHE PHA TRU ?C ?NG KNH RA.

Ch : ? ? h?n ch? b?i v knh cungu nh ?nh. Khi thay ?ngb?n ch nn thay o ?ng my knh, ? ? nh ?ng oi t ?i. n b ? Khi ?t my (khng c ?ng knh) v ph d? c o ti, ?i y thn my b ?ng n?p b?o v? ? Ph?i s?ch b?i trong n?p b?o d?y tr u?c khi v?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 24 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch?c nang ch?nh gc nh c?a my ?nh (ch?nh c?). n u ti Khi mu ch?nh gc nh c ?n n ?a my ?nh (xa ho?c ,chng ta g?n) xoay vng ch?nh u c? trn ?ng knh ti ? B?n h lm cng vi y tru ?y nt N ch?nh thu nh? y ?c n ?c l . ?u hay phng to sau khi nt, c th? sai?chk?t qu? d l ?y lm l l ?y nt tru d ?c (*) ?u b?n dang d N ng ?ng knh uti c? d?nh (Fixed Len) th chc nangy n c? khng c ? Tho ?ng knhrakh?i my ?nh. B? M NT THO ?NG KNH (1) ?NG TH?I V?N ?NG , KNH THEO HU ?NG SANG TRI NHU H NH BN . ? Xoay d n khi ?ng knh ? khng xoay du n?a tho n ra ?c v kh?i thn my ?nh. ? ?yn?p b?o chothn my v ?ng knh v?

Luu s? d?ng ?ng knh -EF18 S 200mm F3.5 5.6 IS Len ? B?n c th ? trnh?ng knh thay ?i u c (v ch d ti ? ng ?nh u c? ti t xoay do tc d?ng l?c b trong qu trnh ?n. chuy ? n ngoi) di Tru ?c h?t b?n ua ng ch c?nv d ?nh u c? v? gc ch?p 18mm, ti r u?t nt kho khovng ch ?i tr d? ?nh u t l?i. ?ng knh ch? ti? c th b? kho t v tr y m thi. ? ngay?i n Ch : ? Trnh hu ?ng knh tr?c o m ?t tr?i, n c mth? l b? h?ng ? nang b?t ?ng tip v ? sensor (kh sng) ? ?i v?i v ?i ?ng knh, l nt xoay ?ng knh t? d?ng l?y nh ch i lo vng ?y s? khi . Tr nt ?m vo n, v ?n c th? h ?ng m o bn trong b m l t ? V sensor c my ?nh (22.3mm) nh? h kch thu 35mm(kch thu ti chu ?a y n on ?c ?c u ?n hay cn ?i l g Full frame) hnh nhn qua my gi , nn ?nh ?ng ng qua ?ng knh c c? ?m u ti di thm 1.6x

Ph?n 10 :S? D?NG V M CHE

?NG KNH (LEN HOOD)

Khi vng che ?ng knh du?c s? d?ng, n s? trnh d h ?nh m? hay nh?ng c nh?ng u?c h n di ?m sng xu t hi?n trong t ?nhb?ng cch ngan cc tia sng mong mu?n di l?c ?ng ? n b ?m , khng o v knh. Vng che cn b v? ?ng knh v ?n u?c m ?o ngan c n ua, tuy ho?c b?i di v ?t o. D vm che

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 25 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

thu g du c bn r?i, nh kch thu tr?ng knh v ?n ? ung ?c n vng che ?n ph?i b?ng nhau m?i c th? c dng chung du ?c. Dng vm che khng c khtg?n ? L?P VNG CHE VO ?NG KNH ? Xoaytheo chi mui t ?u n nhu nh bn c nh cho h ? d?n khi vm che ?m c? d?nhch n v ch?n ?c .

Dng vm che c kh g?n ?t L?P VNG CHE VO ?NG KNH ? ?t v? tr kh?t g?n che cng ?i di?mu md? n vm tr v pha tru ?ng knh ?c .

G ?N VO ? Xoaytheo chi mui t ?u n nhu nh bn ?nh cho h c d?n khi ? tr c?a m che cng ?i v? tr v v v trn ?ng knh

Ch : ?

? tho mv che ra ?i ?ng knh, n?m th che v xoay n ra. N kh nh vm ?m ph?n d?u ,c th m vm che b bi?n d?ng ? l ? ? N ?u m che khng du?c g?n dng cch n c th? xu?t hi?n trong h b?n v?i v nh ?nh c?a cc ph ngo?i vi chung quanh b?c ?nh b? t?i. ?n ? Tru khi ch?p n flash trn my, b tho vm che ra?i ?ng knh. che ?c v?i d ?n y h kh m V c th che m?t ph?n nh sng c?a d v gy nn?n u?i c?a b?c h t?i ? n flash phd nh b ? ? Khi khng dng ?a, b?n c th? quay ng che v g o ?ng knh d? thu?n ti?n n u?c v m ?n v cho vi c?t gi? ?c

Ph?n 11: ?C NANG CH?NG RUN TR N ?NG KNH CH Ch?c nang yn k du?c k hi l IS(Image stabilizer) ?ng knh, m?t s? ?ng knh ?u ghi trn khng c ch nangy. Ch nangy ns gi?m ho?c kh?c nh ?nh b? e do thn ?c n ?c ? ph?c h nh my rung khi ch Ph ?p. uong th ch ?c ?ng rung du?c tr by d nh u?i dy ng cho?ng knh - 15 d EF S 85mm f/3.5 IS USM 5.6

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 26 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

?Y CH?T IS SANG V? TR ON ? M ? ngu?n my ?nh

B? M N ? A ? SU NT CH ? P ? ? kch ho?t d? ?ng rung ch ? ch CH ?P M?T B?C H NH ? Khi hnh ?nh trong khung ng d ?n d?nh, ti?n ch ?m n h h ?p b?ng cch b?m h?t nt ch?p Ch : ? Ch? d? ?ng rung ch khng ?nh u?ng d?n vi?c ch?p m?t d?i t chuy?n d?ng h u?ng dang ? Ch? d? yn cung c th? khng ?nh hv?i nh?ng chuy?n d?ng qu m?c, nh u?ng u dang ? trn thuy ?n ? Ch? d? yn v?n ho?t d?ng, ch?p nh dang ci d ch? d? canh nt t? d?ng (AF) b?t ?ng k ?t hay ?ng tay )(M b ? Ch? d? y v?n ho?t d?ng, ngay c? khi dmy monopod (Chn my c m ?t n ng chn chn) ? M ?t i lo ?ng knh cho php b?t/t?tch v ?i d? ch? rung tuy nhin m s? khc th ?ng , ?t khng. Tnh nang ny t? ? sd?ng ?t ?t b?i ?ng,knh?ng knh EF b/t hu n S15 85mm f/3.5 5.6 IS USM, EFS18 135mm f/3.5 IS, S15 85mm f/3.5 IS USM EF- 5.6 EF- 5.6 v S18 200mm f/3.5 IS 5.6 Ph?n 12 :CC THAO TC CAN B ?N.

Ch?nhkhung ng (Viewfinder) nhn cho r ?m . Tnh nang ny?i l g ch?nh khc x? (dioptric adjustment), u?ng h?p u?i ng p d?ng trongd tr ng c th l?c sai l?ch? nh ? u b c?n hay vi?n. Ch?cynang nlin quan?n vi?c l?y nt d?i khng d tu ?ng. on gi cho php ?i ch?p nnh cc thng tin hi n b ?n, ngu r ?n th? trong khung ng (n ?m hu thu do sng, cc di?m l?y nt, s khc) ?c thng ? v XOAY NT CH ?NH KHC X? ? Nt n?m b ph khung ng n ?i ?m ? Xoay nt ny sang tri ho ?c sang ph?i cho d?n r n khi nh cc thng ? b trong sn khung ng ?m (*) ?u dch?nh h?t ch?c nang, m N v?n khng nh r, b n c?nng m ?t thi?t b? khc nh n ? d u l ?ng knh ch?nh khc x? (bn r?i) Cc tu th c?m my. ?
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 27 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? c b?cnh nt, ?u tr n ph h di u?c ti ?i gi? my ?nh m?t cch ch?c ch?n, khng d? rung ? Dng tay ph n?m ph?n du?c thi?t k? d? gi? thn my ?i nh r ? Tay tri nng ng ? ph?n cu?i knh ? B?m nt chp m?t cch nh? nh ? n b?ng ngn tr? c?a b ph n tay ?i ? p cnh tay v ci ? nh? n pha tr co ? ch nh u?c th ? Gi thn my ngan g m t sao cho?t c th?n nh khung ng ? uong ? , m vo ?m ? ?ng u th th?t v?ng ch?c, b t ? n chn ny d u?c chn kia nh bn d ?i ?t tr nhu h u

Tu th c?m my ngan ?

Tu th c?m my d?c ?

Nt b?m ch ?p. Nt ch?p c hai bu ho?t d?ng. Ta b?m th? n?a,hayb?m h?tnt chp. ?c c m ?t ? B?M N?A ? SU NT CH?P . B?m n?a nt ch s? kch ho?t vi?c l?y nt v ? d?ng, ?p do sng t my ?nh s? ch?n t?c d? pm vkh?u d? n tr ? . Th?i ch?p (?c d? n tr p,ISO kh?u d?s? d?c hi?n th? tr t m ? v ) u n mn hnh thng ? v trong khung ng s ?m. B?M H ?T ? SU NT CH?P . Mn tr nh?y v my ch?p du?c ?nh. ?p

? trnh rung chng ta c c? d?nh my b?ng cch gi? ch?t b?m ?nh, n?a nt my , ?n my m ?t ch ?p d? kch ho?t vi?c l?y nt t? b?m h?t sau ch?p d?ng, nt d

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 28 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : ? Trong cc ch d? P/Tv/Av/M/B, nt AF ? b?m ON cung c tc d?ng u b?m n?a nt nh ch ?nh(kch ho do sngl?y nt) ?p ?t v . ? N ?u ngay?n d?u b?m h?t nt ch?p?c n?u b?m m ?t n?a ngay ?p t?c h?t l ta , ho ta r ?i l b?m nt ch ?p, my?nh s? ch? m?t lc d ?i ch?p ?nh. ,sau m ? K hi dang? cc menu, dang xem ?nhch?p,ho?ckhi m hay l ?i my dangb?n luu ,n?u ?nh ta ?m nt chp, my ?nh s? b ? kch hotch d? ch?p ngay?p t?c ? ? ?nh l . S? d?ng ng ch?nh ch? ch?p hayquay phim v d? ? B?m nt x? kho ? gi?a, v vng chnh ch? d? ch?p xoay ? /quay phim

S? d?ng ng di khi?n v ?u chnh d? ch?n. B?M M ?T NT NO ,K ?T H?P VNG XOAY I ?U KHI ?N CHNH. Khi ta m?t nt ?n ch?c nang g?nn mhnh thng s nhu l ?, <AF>, <Dri hay <ISO> hnh di khi?n?c nang c?a ve> .Mn ?u ch nt ny s hi n trong mn hnh thng s ? ?n l ?, n?u chng ta khng di ch?nh, th n s? tr?hnh d?u sau giy Trong?i ?u n v? m 6 . th gian ta c thxoay v di di khi?n chnh d cc ny, ? ng ?u ?u d? ci ?t thng s mong mu Tnh nang ny ?s b? m?t tc d?ng khi ta ? ?n. b?m m?t n?aovnt ch?p, v my ?nh s? du?c kch ho?t d? ch ?p ?nh. Ngu?i ta d vng di khi?n chnh ch?n ng ?u d? hay ci?t ch? d? d l nt, ? d? b?m my , do sng, ?m l?y nt, d? nh? ?y ch di y ISO, b tr sngkhi ? b?m nt , CH ? XOAY V NG I ?U KHI?N CHNH Khi nhn vo khung ng mn hnh thng ?,xoay vng ?m ho?c s di khi?n chnh, d cc thng ? nhu mong mu ?u d? i ?t c s ?n. Dng nt ny d? ci d t d? nm tr kh?u d? v.v... ?t ?c ?p, ,

Dng vng di khi?n nhanh ?u .

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 29 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B? M M ?T MT N O , K ?T H?P V?I VNG XOAY I ?U KHI?N NHANH. Khi ta m?t ntch ?n ?c nang, u l <WB>,<AF.Drive> hay nh <ISO>. Mn hnh ?u ch?nh?c nang c?a nt snhi trong di ch y ? ?n mn hnh thng ?. N?u chng ta khng di?u ch?nh th s n s? t? d?ng quay mn hnh d?u sau giy. l?i 6 Trong ?i gian nta c th y, th xoayng di nhanh cc c ? v ?u i d ?t mong mu?n. Tnh nang n y s b? m?t tc d?ng khi ta b?mo m?t ch v v ? nt n?a ?p, my ?nh s d?c kch ho?t cho vi?c ch?p ?nh. ? u Dng vng di khi?n nhanh d? ch?n haych d?ch ?u i d?t c ? ?p, Ch? d?b?m my (*) b ? d flash, di , tr n ?m l?y nt, .. CH ? DNG VNG XOAY I ?U KHI?N NHANH Trong khi nhn vo khungng ?m ho?c mn hnh thng s, xoay ? vng di khi?n nhanh, ta s? u?c m?t l?p d ?u thi?t s? c i d ?t. Dng vng xoay ny ch?n gi tr? b d? tr sng, v ? ch?n kh?u d? khi dng ? d? ch?p ch?nh b?ng tay . ch (Manual) di gi?i tnh nang m ?t hay nhi?u ng lc v cung bao ?n ch ?p t?m c

(*) Ch nang b?m my ?c g?m ch?p h?n gi?. S? d?ng pha Unlock

Trong cc ? d? ch?p sng t?o, b i c ch ?n c th? tnh nang kho vdi khi?n nhanh [ ng ?u Lock ] ?ng cch i [ b c Enable ? ngan?m vng xoay nhanh ] d c ,xoay mt cch ? v v c th ?nh ? hu?ng d?n ?ng i d nh c ?t sau ? B tr sng trong ch? d? P/Tv/Av ? ? Kh?u d? thay ?i trong ch? d? c d i d b?ng tay ?t ? Kh?u d? thay ?i trong ch? d? t? di?utr p (BULB) d n ? khi?n m

Khi nt ny ?b kho, b?n c th? x? kho nhanh b?ng cch b?m nt <Unlock>, tnh nang ? kho s t ?m th?i ung ho d?ng b?n c th? s? d?ng xoay nhanh. Sau 4 giy (hay 16 giy trong ng ?t v ng v ch d? quay ? phim) ?u b?n khng d vng xoay nhanh th? nt? d?ng b? kho l?i n ng s Ho ?t d?ng c?a di khi?n da nang. nt ?u Phm di khi?n da nang tr vng xoay nhanh,c nth ?u n?m n ? ch?nh theo tm h khc nhau. u?ng ? Dng d? ch?n cc di?m l?yhi ch?nh white ba nt, ?u lance, ch ?n khung l?y nt khi ch?p b?ng Live view, ho?c cu?n h nh ?nh, khi u?c du?c phng l?n hso?i m hnh LCD. n d on v n ? Khi ? d?ng menu trong mn hnh?u khi?n nhanh, nt s v di da nang ?ch ho?t d?ng theo 4 tri, ph?i, xu?ng u?ng h n v l

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 30 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

n chi ?u sn mn hnh thng s g ?. ? M ? v t?t n chiu sng cho hnh thng ? b?ng cch d ? mn s b?m vo nt ? Trong ch d? ch?p Bulb ( khi?n?i gian m? m ?p ? di ?u th n tr theo nhi ) khi h?t nt ch?p,sd t? d?ng t?t ?m b?m n ?

Hi?n th?n mhnh ci d?t . ? N ?ub?n b?m nt <Ino> nhi l?n hnh cid?ttuong f ?u ,mn ?ng s? xu?t v?inh?ng thng hi?n tin lin quan. c th? xoay ch B?n ng v ?nh ch? d? d? th?y cc thng?i ch? d? ch?p, n m s? tr d? chuy?n d?i hnh ny sang mn hnh?u khi?n nhanh, b?m .nt t?tn mhnh n m di ? ny, bn b?m nt <Info> ?tm l?n n?a. ?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 31 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 13 :S? D?NG M N HNH

I ?U KHI?N NHANH

Nh?ng ci d lin quan d ch? ch?p s? hi th? trong m LCD,v cho phpchng ta ?t ?n d? ?n n hnh c ch?n l?a cung nh ci d cc ch?c nang. nang ny du g?i mn hn h di khi?n u ?t Tnh ?c l ?u nhanh KCH HO ?T TNH NANG N Y ? B?m nt ? Mn hnh di khi?n nhanh xu?t hi?n tr LCD ?u n mn hnh

CI ?T CC THNG S? ? B?m phm v trn ? m?t c?a nt ch?n cc b d? ch ?c nang ? Tn c?a ch?c nang s? hi?n u?i m hnh th? n pha d ? Xoay nt haynt d? thay d?i cc gi d i tr? c ?t

TI?N HNH CH ?P ? B?m nt chp d? ch?p ?nh ? ? Mn hnh LCD s t?t b?c nh du?c ch?p s? hi?n l ? v h n mn hnh (*) Trong h?ng ch? d? thu?c Basic zone, cc di ch?nh th khc nhau tu? v n ch?c nang ? ?u c o ch d? ?p ? ch Ch thch v m hnh di khi?n nhanh ? n ?u
Ki ?nh ?u T?c d? n tr m ?p Ch? d? ch?p ch?nh y t ? m? ?ng knh Ch?c nang c?i thi?n chi ng sng ti?t trong v ? nh?y ISO= 200

B sng / ch d? ch?p b?a vy ?


1/3 B sng dn flash 1

Ch?p n t?c t?c cao li d? M ?c canh ngan di?n t? Ch? d?nh nh?ng ch?c u?ng th nang dng

Phuong th l?y nt m?t ?c l l?y nt T? d?ng ch?n di?m?n Ki do sng ?u Cn b?ng tr?ng t? d?ng

Ch?t u?ng nh ?nh l h B?t ch? d?uu d sng t?i ?

Ch?c nang kho sng (*) khng th? c mn hnh i trong di khi?n nhanh ?u

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 32 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

H i th? ch?c nang d ?n cc ci ?t ? Trong mn hnhdi khi?n nhanh, ch?n m?t ch?c ?m ?u b nang v nt Mn h nh tuong s? m? ra ?ng ? Xoay nt hay nt d? thay d?i cc gi tr?Ho?c i d ?t. c c th b?m hm ? p d? thay ?igi tr d ?trn ? B?m nt m ?t l?n n?a l i gi tr? v?a c ? v? n uu ? l i v tr m hnh d?u n ti ? Trong mn hnh ch nang ?c hay , ?n c th? quay b tr l?i m ? n hnh di khi?n nhanh b?ng cch b?m nt <Menu> ?u

Ph?n 4:CCH I 1

?U KHI?N MENU .

Trong cc menu ?a my ?nh, c th i d c ta ? c ?t nhi?u ch?c nang ho?t d?ng cho my ?nh, nhu l ci d ch u?ng ?nhkch thu c?a nh ), ngy/gi ?t ?t l ( ?c h ?,v.v... Trong mn hnh L CD, b?m nt MENU pha sau my , ?n c th? d phm ?nh b ng , v nt <Set> thi?t l?p cc c d? i d ?t.

Nt MENU Nt <Set> Mn hnh LCD

Mn hnh Menu c ch? d? t d?ng quay phim (Basic Zone) ?a ch?p ? v

(*) ?t i nhn v cc m lin quan khng hin th? trong ch? d? n M v ?c ?s ? y Mn h nh menu ?a ch? P/Tv/Av/M/B c d? (Creative Zone)

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 33 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Menu lin quan dch?pnh ?n h

Menu lin quan ?n vi?c d d i c my ?nh ?t Menu lin quan dvi?c ?n tu ch?nh cc ch?c nang ? My Menu

Tab

Ci d ?t menu Cc m?c b trong menu n

Th? t?c c ?t menu. i d HI?N TH? MENU. ? B?m nt MENU d? hi?n th?hnh Menu. n m

CH ?N M?T TAB (TH?). ? B?m phm d? ch?n m?t Tab. CH ?N M?T M?C TRONG MENU. ? B?m ti?p phm d? ch?n ?t m?c d r b?m nt m no ?i <Set> .

CH ?N C I ?T. ? B?m phm hay phm d? ch?n m?c c ?t i d mong mu M ?t i ch nangu yc?n ph?i b?m nt ?n. v ?c ho?c l hay phm ? Cc thng tin mu xanh l ?t s?n tr ci d n my V TI ?N HNH CI ?T . ? B?m nt <Set> l ?i thng tin u?c ch?n d? uu l v?a d . K ?T THC . ? B?m nt MENU d ? thot kh?i menu ?v v? ? d? tr ch ch ?p ?nh. Ch :

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 34 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Ta c ng c th? d u ng

d? ci d cc ?c trong menu.?i tr? ch?c nang xa ?nh ?t m ngo (

v format ?). thTrong bu 4, b?n cung c ng xoay vng ?c th? d tu v t ? o ?ng ch?c nang ? ? bi?t nghia t?ng menu, b?n b?m nt ?mn hnh menu M enu ? hi?n th d

Ph?n 11: ?C KHI B?T ?U TRU Format ( ?nh d?ng) th? nh?. N ?u b?n dang d m?t th? m ?ihon ton hay?t th? nh? d format?c b?i?t ng l nh? m du?c tru m my ?nh kh hay b my tnh c nhn, hy format l chnh my ?nhb?n dang dng. c, ?ng th n ?i Khi dnh liu ? khi m th? nh? d format, t?t c? h vd ? li?u s? b?Ngay c h ?nh d ?c ?t u?c nh ?nh xa. ? nh u d?u b?o v? cung s? b? xa, y ch?ch ch?n trong th? khng c gi b?t? kd? do d n luu ? n m b?n cn c?n. N?u c?n thi?t, h o y t ?i t?t c? d? li?u my tnh c nh,tru v? m ?t n ?c format th ?. CH ?N [FORMAT]. ? B?m ntMENU d? hi?n th?hnh Menu. n m ? Trong Tab bn du ch?n m ?c[Format ?ib?m SET. , ?i ] r

CH ?N [OK]. ? Xoay vng d? ch?n [ ] ?ib?m SET. OK r ? Th? nh? s? ddinh ?ng l?i ( ) u?c d format . ? Sau khi? th?c d?nh d?n u d g xong, mn hnh menu tr quay ? l . ?i ? Mu ?n d? d ng c?p th?p, b?m v dnh d?u [Low nh ? nt level format] d?u , ?i b?m nt OK ?ng b r Ch? d?nh d?ng l?i th? nh? khi ? l th ? nh? m?i ? Th? u?c d?nh d?ng my t nh hay my d n tr ?nh khc ? Th? nh? d?y do ?a qa nhi nh v d li?u ch ?u h ? ? Hay h? nh? b? l?i t Ch?c nang d?nh d?ng c?p th?p (Low level format) ? Th?c hi?n vi?c d?nh d?ng c?pt th?p, ghi chp th nh qu ch ?c d? n?u trn ? ? ?m hay b?n mu ?n hu? n ton ?t c? d? li?u b ho t n trong ? Ch? d? yn s hu? t?t c? nh?ng v ? ng d? li?u tr ?nh d?ng c?p s? lu on d?nh n th ?. th?p h d?ngbnh th u?ng

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 35 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? B?n c th? d?ng qu tr nh d?nh d?ng c?p b?ng cch ch?n [ ]. Trong ?ng th?p Cancel tru h?p ny, th v?n c th? s? d?ng do d?nh d?ng th ? nh qu tr bnh u?ng tr d u?c Ch

: ? Khi m t th? nh? b? format hay ch xa,?n qu?n lt ? b? c ph th ? ?p tin b dnh d?u xa l ? . D? li?u th s? n trn th Hy th tr?ng khi bn hay v?t b? th? nh?. ?t v?n c ?. ?n ? Khi ? m? th nh?, n h?y n v? m?t v?t ltrnh r? thng tin c nhn. b t ? n ph d? r ? Khi m t th? nh? bo n mn tr ? l?i hnh LCD, hy tho ? ra kh?i my ?nh r?i l?p tr? l?i. th N?u v?nn cbo l ?i, yh dng m ?t th? khc. N?u c th? t?i t?t c? h v? nh ?nh trong th? my tnh c nhn th hy lm truc, sau d format th? nh?. Th? nh? c th? ho?t d?ng ? ?i l l nh th?ng. ?i b u ? Dung lu c?a th? nh? sau khi format c th? lu ghi tr? nh?. ?ng t hon dung ?ng n th ? My ?nhs d?ng k? thu?t d?nh d?ng chu?n exFAT, thu?c b?n quy?n c?a cty M ? rosoft

Ci d?t ?c nang? d?ng ch t ngh? (khng ph?i. t?t) Ta c th thay d?i nang t? d?ng ngh? sau m?t th?i gian N ?u khng d?ng ? ch ?c . khng s? mu?n ch ?c nangy nho?t d?nghy ch [Off] , ?n .Khi my ?nhtrong trang thi ngh b?m vo ? ch c?n , ? nt ch hay ?tk? nt o trn my ?nh my s? d?c kch hotl ?p b n , u ? ?i. CH ?N [Auto power off]. ? B?m ntMENU d ? hi?n th?hnh Menu n m ? Trong Tab,bn du ch m ?c [ ?i ?n Auto power ], ?i offrb?m SET. CI ?T . ? Xoay vng d? ch?n ?i gian th mu?n ci d r?i nt ?t b?m SET. Ch : Ngay ? khi ?c nang t? d?ng ngh? khngi dd c ch u?c c ?t (dang [Off]) hnh LCD , mn cungs? t? d?ng t?t sau khi pht s d?ng ti?t ki?m u?ng. l 30khng ? ,d? nang (My ?nh khng b? t ?t ngu?n). Ci d?t ?i gian hnh sau khi ch th xem ?p Bnh th?ng sau khi chb?c ?nh s? hi?n th? l LCD trong?t th?i gian.d?nh u ?p, n mn hnh m M ?c b?c h s hi?n th? trong 2 giy. Mu?n thay d?ixem hugian n n bdu?i hay nh ? y th?i ?ng d?n khng mu?n hi?n th? sau khi?p ch?n [Off]. N?u mu?n hi?nlun cho nh h ch nh th? h d?n khi b?m nt ch?p th [Hold] ch ?n

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 36 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N ? B?m nt <Menu> d? hi?nn th? mmenu hnh ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Image Review v bm ] ? nt SET CI TH ?I GIAN HI?N TH? ? Xoay nt d?n th?i gian mong mu?n nt SET b?m v

(*) ?u [Hold] d i d N u?c c ?t, nh ?nh ? ? n mn hnh cho d?n khi my ?nh h s tr th hi?n cc ?c cng vic khc ? Khi ph i d ?c c ?t m?c d?nh cho my ?nh. Cc ci d trong my ?nh b? thay d?i b?i cng ? khi ph?c v? cc gi ?c d?nh ?t u?i ng d th m tr? ban ?u c?a s xu?t. d nh ?n CH ?N [Clear all camer ]. a settings ? B?m ntMENU d? hi?n th?hnh Menu n m ? Trong Tab bn du ch Clear all camera settings , ?i ?n [ ], r b?m SET. ?i

CH ?N [OK]. ? Xoay vng d? ch?n [ ],?ib?m SET. OK r ? My ?nh s? quay tr? v? d c i cc m?c d?nh m t ?t nhu ? bn du ?i dy .

Ci d?t cho vi?c ch?p ?nh Ch? d??y nt t? d?ng Mode l AF Ch?n di?m l?y nt area selection mode AF Ch? d? sng Metering mode do ? nh?y sng ISO speed Ch? d? t? d?ng ISO ISO Aut o Ch? d?b?m my - Drive mode Ch?p b?a vy (AEB) B tr d flashFlash exposure compensation ? n Kho vng Ci d theo mu - Custom Functions ?t ?n Ci d?t cho vi?c l uu ?nh Kh? ?nh Quality

One Shot AF Auto selection (Evaluative metering) A (Auto) Max 3200 (Single shooting) Canceled 0 (Zero). Disable Unchanged

L
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 37 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ki ?nh-Picture Style ?u Standard T? d?ng t?i ? sng- Auto Lighting Optimizer uu d Standard Enable/ Gi ?m hi?u ?ng t?i ? b?n-Peripheral illumination correction Correction Data retained ?nh gc Khng gian mu Color space sRGB Cn b?ng tr?-White balance ng Auto (AWB) Hi ?u ch?nh WB correction -WB Canceled Ch?p b?a vy WBWB -BKT Canceled nh s ? t ?p tin -T?p tin ?nh numbering Continuous T? d?ng s sensorAuto cleaning lm ?ch Enable nh d ?u ? li?u -Dust Delete Data d rc Erased Ci d?t cho my ?nh T? d?ng t?t ngu?n power off -Auto 1 min. Pht ti Beep khi ch - Beep ?ng ?p On Ch?p khng th? nh? -Release shutter without card Enable Th?i gian th? trn LCD khi ch hi ?n hnh ?p-Image eview r 2 sec. C?nh bo u sng- Highlight tal d er Disable Hi ?n th? di?m l?y nt -AF point display Disable Bi ?u d? Histogram Brightness 10 images Bu?c nh?y khi duy?t ?nh jump with -Image T? d?ng xoay -Auto rotate ?nh On ? sng c?a LCD -LCD brightness Auto: Standard Ngy/Gi? -Date/Time Unchanged Ngn ng? -Language Unchanged H ? th?ng Video -Video system Unchanged Nt thng tin - INFO. Button display options All items selected Ci d ?t ch?c nang -Camera user setting quay Unchanged Tnh nang ?n quy?n h?nh Copyright information Unchanged b nh i ?u khi?n thng qua c?ng Control over HDMI HDMI Disable Ch?c nang truy?n t?i thng tin qua wifi -Eye -fi transmision Disable Ci d ?t cho menu Menu - My Unchanged Ci d?t cho ch?c nang quay Th?i ch?p ch? d? quay phim exposure -Movie Auto Ch? d??y nt t? d?ng mode l -AF Live mode T? d?ng l?y nt khint ch?p trong khi quay phim Disable b?m AF W/Shutter buton during Nt l nt v sng trong ch quay phim ?y do ? d? [0] AF and metter button for Ch?t u?ng film l -Movierecording size 1920x1080 Quay c m thanh -Sound recording Auto Ch? d? quay Silent shooting kh?Mode 1 Kho?ng th?i kho do sng Metering timer gian 16 sec.
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 38 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ci d?t ch?p LiveView Live View shooting Ch? d??y nt t? d?ng mode l -AF Hi ?n th? d k? u?i) trong ?ng -Grid display u?ng (l ng?m T? l? khung h nh c phimAspect ratio ?a Ch?c nang gi? l?p d? sng th?c t? mn hnh LCD n c?a ?nh tr Exposure simulation Ch? d? ch?p - Silent shooting kh? Kho?ng th?i giando s -Metering timer kho ng

Enable Live mode Off 3:2 Enable Mode 1 16 sec.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 39 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG HAI

CH ?C NANG

CO B ?N.

Chuong ny ? trnh bycch s d?ng ch? d? ch?p ?nh c?a Basic Zone cho ra s ? t? d?ng d? cc b?c ?nh n h?o. ho Trong ch? d? y, b ch? vi?c ng?m v Cc ch nang d s? t? di?u n ?n ch ?p. ?c u?c ch t d?ng ?nh ? b?i my ?nh N gi thi?u t h h do thao tc sai.?c nang . ?m cc ?m nh u ch Cc quan trng khng ? thay hay ch s?a ? th d?i ?nh trong ? d?yn ch

Ch?c nang d?ng?iuu d sng t ? t ? Trong ch d? ?p basic zone, nang s di?u ch?nh cc ? ch ch?c ny ? d? sng v d uong ph c?a ? t ?n hnh ?nh m?t cch t? d?ng. ho?t d?ng ch? d? ch?p to [Creative Zone] N cung trong sng ?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 40 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1: ? ? CH?P HO N TON T CH

? ?NG

CI CH ? ? T? ?NG

HU ?NG V NG CANH NT VO CH ? TH? MU?N CH ?P ? T?t c? cc di?m l?y u?c my d nt s? dng d? l?y nt? d? ch , cc d u?ng g?n ?ng knhu?c uu tin nt ?i t s? d l ?y ? Vi?c u?ng ng canh nt vo h v ch? d?? gip my l?y nt d? s dng hon

L?Y NT ?I T ?NG U ? B?m n?a d? su nt ch?p d? ?t vi?c nt d?i t kch ho l ?y u?ng (ph nh? r?ng nt l?y ?ng knh ph i i ? ch? d? t? ?i n nt tr ? c d?ng, nghia d?ng ? v?ch AF) n l ? Lc ny cc di l?y nt s? hi?n th? llc d ti ?m n. Cng ?ng beep ?s vang l dn n v cung sng ln trong hnh mn c?a khung ng thng bo vi l?y nt ho ?m, ?c n t ?t ? Trong ?u ki?n thi?u sng, cc d nt s? ch?p m di i l?y ?m u d? ? Trong ?t s?u?ng h?pn dflash m tr trn my s u?c t? d?ng ? d kch hot ?

CH ?P M ?T T?M HNH ? B?m nt ch?p d? ti?n ?p nh chh ? B?c nh sau khi ch h ?p s? hi?n nth? l mn hnh LCD trong 2 giy ? N ?u d flash trn my n khi ch b?n c th? ng n b?t l ?p, d ngn tay ?d n dng l b?m ?i

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 41 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Nh ?ng th?c m?c th g?p u?ng ? n tn hi d sng ln, nh ung hnh v ?n ch ?u ua du?c l?y nt xong Hu ?ng ng canh nt vo ?ng ng trnch d? d? uong ph r v nh v ? c t ?n rng, sau b?m d n?a nt ch?p. N?u b?n d?ng d? n ch g? ? qu, th li ra xa hon ? i khi cc dim l?y nt c th ? ng ?i sngn l i ?u y c ngh n ia nh?ng di?m l?yl nt nt ? d? ?y dch xong. ung nh cc di l?y nt C u ?m chong h nl nh?ng d?i t nh mong mu n. Lc y vi ch?pnh c th d ?t u?ng u ? n ?c h ? u?c th hi?n ?c ? Ti ?ng beep vanglin ?c, trong khi d hiu l?i khng sng l n l t n tn ? n N bo r?ng camera dang th?c hi?n vi?c l?yu?ng m?t d?i t nt dang di chuy?n. B?n c th l?y ntch?p m?t v?t dang chuy?n d?ng ? v

? B ?m m ?t n?a nt ch?p,my ?nh v?n khng l?y nt d m u?c? C th? ?ng knh c?a b?n dang d? ch? d? l?y nt b?ng tay MF, ch? c?n chuy?n t d?ng AF ? ? M ?t dch?p d u?i nh sng ban y, nhung dn cc?n b?t l ng v n? C th? b?n dang ch?p d? ?c sng, my ?nh t? d?ngdn d? trnh d?i t ch? ngu ng d u?ng b? t?i ? Trong di ki?n thi?u sng, d ?u n flash nhy lin?h ?i Khi ?n b?m n?a nt ch?p, c th? n flash pht ra m b kch d ?t lo?t sng h?i d? tr? n li h? l ?y nt ? d? Tnh nang ny ch ch . ? hi?u trong ?ng 5 mt qu? kho ? D d dng dn flash, nhung b h ch v?n t?i? ?c h n ?p Ch? d? d?t qu xa so v?i cng su?t chi?u sng di ch?nh kho?ng cch thch n. Hy c?a d ?u h?p (trong v mt) ng 5 ? Khi chp v?i nd flash, ?n b du?ic?a b?c nh tr n t?i m?t cch khng t? ? ph n h ? n nhin? ?i u?ng qu g?n so v?i my ch?p ? m ?t ph?n ?ng che ?ng sng c?a d t c thv knh hu n flash tbng trn?m h Ch? d? cch xa t ?t m?t mt, n?u ?ng knh c?a b?n ?o t nh. nn nh c dng hood

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 42 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 2: ?NG K? THU?T CH?P TRONG NH B? c?c l?i b?c sau khi l y nt nh h d ?

CH ? ? T? ?NG

Tu? v t o ?ng c?nh ch?p, v? tr c d? l?ch v? pha tri hay pha ph?i d? t?o ra s? cn ?a ch? h?u c?nh c m ?t b?i c?nh t?t. v

Trong ch d? ? ch ?p t? d?ng, khi b?n ch?p m?t? d? mu?n ch d?ng n. ?u ti b h y n, ?n y hu?ngdi trung tm khung ng vo ch d?(lc nych d? ?m c?a ?m ? , ? n?m ?chnh gi b?cnh). ?a h B?m n?a nt ch?pmy s? t d?ng?y nt Sau khi l nthon t ,n?u b?n v?n b?m gi , ? l . ?y ?t dang ? nt ch p th cc thng ? s? b? kha Lc ny, d? c m?t b?c h cnd?i v ?t ph?i c?nh ? s l. ?i nh m t b?n c th? c?c?i b?c ?nh b?ng hu?ng v? ch? d? b tri hay bn ?i c?a ?t, b? l cch tr v? n ph khunghnh cho ?n khi hi lng th h?tnt ch d b?m ?p. Cng vi?c du?c g?i kha nt . trn l Ch?c nang kho nt c th? p d?ng ? cc ch? d? thu?c basic zone, ngo?i tr? ch? d?

Ch?p m?t ch? d? dang chuy d?ng ?n Trong ch d? ? ch ?p t? d?ng, ch? d? n?u lun di chuy (kho?ng cch t? d? ?n ch ? d?n my ?nh lun thay d?i, v sau khi l nt. B?n h ch d? l?y nt l Sero AF. ?n u?c tr ?y y ci ? Al Khi b b?m n?a nt ch?p cho php my?nh l?y nt t ,n n li kh ?c ib?n di chuy?n ?nhvo ch d? my ? . Cho dn khi b?n quy?t d?nh ch?p ?

Ph?n 3: ? ? CH?P LIVEVIEW CH B?ng cch b?m nt , ?n c th? ch?p hthng qua mn hnh LCD. ?c g?i Live b nh u l View. Xem ?n thng tin chi ti?t uong sau. ph ? nh?ng ch
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 43 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

HI?N TH? H NH ?NH BN NGOI QUA MNH HNH LCD ? B?m nt ? Hnh ?nh n ngoi ? hi?n trn mn hnh LCD b s n l

L?Y NT CH? ?. ? Hu?ng khung l?y nt t? vo ch d?. d?ng ? ? B?m n?a nt ch?p d? kch ho?t vi?c l?y nt. CH ?P M?T B?C ?NH. ? B?m nt ch?p. ? B?c nh du?c ch?p s? hi n tr hnh LCD h ?n th? mn ? Sau 2 giy mn hnh tr ? l?i ch? d? Live View, nghia l nh?ng hnh ?nh n ngoi ?i hi?n trong mn hnh LCD b l n l ? B?m nt d? k?t thc ch? d? Live View B?n c th? xoay hnh theo ?u u?ng vgc d? khc nhau n m nhih

Gc ch?p bnh th u?ng Ph?n 4: ? ? CH?P T? ?NG CH

Gc ch?p th ?p KHNG DNG N FLASH

Gc ch?p cao

? nh?ng oi dn flash c ?nh b? c?m s? d?ng, sb?n h n ?a my y ? d?ng ch d? y ? n . Ch d? y cung h?u hi?u d? ch?p nh?ng khung ? n c?nh b?ng nh sng t?n. V d? nh ch khung c?nh v?i nh nhi u ?p sng dn n n ?

Ch ? N ?u nh?ng thng tin nh?p nhy trong khung ng?m, h my c? dnh trnh y gi thn ? lm rungmy. Trong ?u ki?n thi?u sng, n?n hi?n t ?nh ?rungx?y ra, di u?ng my b thng tin v ? t?c d? m ?p s? nh?p nhy.gi ch?t my ?nh ho?c c? d?nh b?ng chn n tr Hay ? my. ?c bi?t ? d?ng ?ng knh tele, s? c ?ng g khi s d?ng nh?t c th? (Ch?nh ti r u c? ng ?n) d? gi?m hi?nmy rung u?ng t ? Ch ?p ?nh chn dung khngng dn flash. d Trong ?u ki?n thi?u sng, ch? d? c?n di d?ng n cho ?n khi my?nh ch?p. n?u ch? d? di chuy?n, trong sng, tr y d nh ph oi qua th ch d? s? b? m? ?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 44 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 5: ? ? CH ?P SNG T?O CH

T? ?NG

Trong ch d? ? ch ?p t? d?ng, ?nh h?u u di khi?n h?t cc cng vi?c, ntuy nhi my nh ?u h?u trong ? d? ch?p (*) sng t b?n dng thay?i d? su tr ?nh, flash ?ng ch ?o, d? d u?ng dn ,nh ci d cn l uong ?t nh ch d? ch?p ho ? d?ng ?t ?i t u ? n ton t (*) CA: Creative Auto CI ?T CH? ? CH?P SNG T?O ? B?m nt x? kho xoay nt ? d? d?n m?c [CA] v ch

B? M NT ? Mn hnh di khi?n nhanh s??n ?u hi xu?t

C H ?N M?T CH ?C NANG ? Dng phm ch ?n m?t ch?c nang ? Ph?n m t? ch?c nang dch?n s? hi?n th? pha d u?c u?i ng c c?a m hnh n ? Thng tin chi ?t t?ng ch?c nang s? tr by ? cc ti u?c nh d ph?n sau. CH ?P M ?T T?M H NH ? B?m nt ch?p, d? t n ho b?c h ?t nh Ch : ? Khi ?n thay d?i ch? d? ch?p,?nhm ? n t tnh trang ngh hay t?t my b ho?c my l ? dang ? ?nh, cc thng s ci d trong ch? d? creative s? gi tr tr? d?nh. Tuy th ? ?t quaym ?c v? ? nhin nh ?ng ci d khc nhu ch u?ng b?cnh, ch canh gi? v d di?u khi?n ?t : ?t l h ?p ci ?t t d?ng (remote control setting) nguy ? v?n gi? th n. Cc thng s c d ? i ?t trong ch? d? ch?p sng t?o

T?c d? n mtr ?p ? m? ?ng knh ? nh?y ISO

M ?c nang l pin u?ng Ch?t u?ng ?nh l

S? h cn ?i th? nh? c th? ch?a nh l Kh? nang t ?i da luu ? trong ch? d? n t?c tr ch?p li
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 45 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

(1) Ch?p b?ng nh sng th?c t? N ?u b?n mu ?n th hi?n nh sng th?c t? ?ng trn ?m h c b?n. B?m phm ? tuong t nh ?a ho?c c th xoayng ? v hay d? ch?n l?a lo?i nh sng th?c t?. Ph?n chi t s? tr by trong?n sau. nh ph (2) Ch?nh ? nt vd? m ? c?a d h?u c?nh Khi ?n ko con tr? v? pha nh ch h s? cho h?u c?nh ? di (gi?ng hin b tri, ?p ra m u nh ? tu ?ng xa phong) ngu?c l? khi ko v ph h?u c?nh ng r . ?m phm v i ? b n ?i s? c B ho ?c c th? xoay v hay ng d? ch?n l?a m?c d? hi?u qu? Tuy nhin ?c y ph? thu?c nhi?u?ng knh cungu nh thng ?s ? trn, vi n o v cc ci khi ch h?u c?nh th khng m? haynhu mong mu ?p c ? r ?n. i d ny ? m?t tc d?ng khi C ?t s ch ?p c d flash n

(3) Ch? d? b?m my v tnh nang pht sng dn flash d nt. ? l?y Khi ?n b?m nt <Set>, hnh ch d? b?m my v b mn ? tnh nang pht sng dn flash d? l?y nt hi?n .Ci d s? n l ?t cc thng s? nh u mong mu v b?m nt <Set> d? ho ?n n t ?t. Sau d tr? l?i m ?u khi?n nhanh n hnh di Drive Mode: ? d? b?m my ) X vng (Ch oay d? c d i ?t cc thng s?u nh mong mu ?n Ch? d? ch?p t n li t?c d? ch?m, cho php nh /giy. h ?c t?i da 3 Ch? d? ch?p t? d?ngng di d kh t? xa, hay ?u i ?n phuong ?c ho?t d?ng th s? du?c tr by chi ti nh ?t trong ph?n sau B?n v?n c th? di?u ch?nh ch? d? n thng ?, ?u nh mn h di ch?nh y ? mn hnh s n u nh ?u nhanh khng ?n n. Nhn vo mn hnh thng ?, ?m nt <Drive> xoay vng hi l s b v hay ? di? ch thng tin nhu mong mu u ?nh ?n Flash firing: nang pht sng dn flash d nt) ( Tnh ? l?y n flash dang trong d? t? d?ng. nghia ch trong di?u ki?n thi?u ? ch khi l ?p sng hay ? d? d?ng ng m?t ngu?n nh sngd, dn ? d?ng m?. ch u?c o n t Lun ch ?p v?i d n b?t ch?p m?i di?u ki?n Khng s d?ngndkhi ch ? ?p

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 46 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 6: ? ? CH?P HNH CHN DUNG CH

(PORTRAIT)

Ch? d? ch?p h chn dung s? m m ? ph?n h?u c?nh v nh l nu b?t ch? d? l c n. N ung d?ng th?i l da v tc trong m m?i m mu ?m hon ch d? ?p t? d?ng ho ? ch n ton

Ch
?

N ?u kho ?ng cch c?a ch? d??u c?nhng xa, ?c h h cng d?p. xo ph?n h v c b n N h?u c?nh m? di v di, trong khi u?c ch? d? t?i n b?t d n Dng ?ng knh tele. b?n c m?t ?ng knh tele, phng n g?n h?t khung N?u l?n ch? d? l h nh. Di chuyg?n ch? on ?u c?n thi?t ?n d? n h T?p trung v o guong m Ki?m tra di l?y nt nhy sng mu d trong ph?n ?t. cc ?m c ? khung m?t hay khng

N ?u b?n b?m su nt ch?p, b?n ?p th??c t?i da 3 t?m d? b?t k?p cc bi?u hi? ch c li t n v cc v tr khcau. ? nh

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 47 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 7: ? ? CH?P HNH PHONG C ?NH (LANDSCAPES) CH Ch? d? ch?p h phong ?nh nh c dng ch?p khung c?nh r?ng, khung ?nh m hay mu c d ?n m?i th? g?n v nt. Mu xanh l xa r ?c v lam ? tr? n?c r? nt hon ch d? ch?p ho ? d?ng s n r v ? n ton t

Ch
?

N ?u ban dang dng ?ng knh tele, th ?nh gc r?ng nh?t (Ting?n nh?t) hy ch u c? . n s? gip cc d?i t ? xa g?n d?u trng r V c u?ng v nt. ung m b ? ngan r?ng th l m Ch ?p c?nh md .Ngay ? khi d c n flash theo khng d ng, chd? ch?p phong c?nh my ? v?n pht uy ?t khi ch?p m. B n dng m?t chn my d? ch?ng rung h t ban ?n d my . N ?u b?n mu?n ch?p chn dung trong hy chuyn sang ch? d? ch?p chn m, c?nh d ? dung ban dm v dng chn my

Ph?n 8: ? ? CH?P C ?N C?NH (CLOSE CH UP) N ?u b?n mu?n ch?p mg?n ?tbng ho hay ?ng v?t th? nh?, a nh c th dng ch d? ch?p c?n ?nh N s m nh ?ng v?t nh? ? ? . ? l tr n to lon hon. Bc?n ? n ?n k?t h?p dng v?i ?ng knh marco (bn ?i) r

Ch
? ?

Dng h ?u c?nhon gi Ph?n h?u c?nh d ng lm ch d? n?i n d ?n. on gi c ?n ? b?t l

Ch ?p g?n ch? nh?t c th?. tra xem ?ng knh c?a b?n cho php ch?p g?n nh?t d? Ki?m l bao nhiu. M i ?ng knh ghi r sau < 0.45m/1.5flt> Kho u?c do t? ?t v nhu ?n cch d tiu di ?n trn thn my ?n ch? d?. N?u b?n d?n g?n ch? cho hphp, d d on m d? ?c n l ?y nt s? nh?p nhy. Ttru h?p thi?u sng, d ? s d?ng d knh ho?t. rong ?ng n flash t? u?c Khi ?n qu g?n ph?n cu?i c?a t?m? hb? t?i.di chuy xa ra b nh c th y H ?n

Hy ch?nh d?i dtiu ? t?i da, ng ?ng knh tele. lm ch d? trng l?n c khi d N s? ? hon

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 48 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 9: ? ? CH?P TH ? THAO (SPORT) CH N ?u b?n mu?n ch?p m?t ch? d? dang di l ?a tr? nh u chuy?n, d dang chay, xe dang di chuy ch? d? ch?p th? thao ?n, dng .

Ch
? ?

Dng ?ng knh tele.dng ?ng knh tele, cho php b?n ch?p ch? d? t? xa Nn Dng di?m l?y nt trung tm d? l?y nt.di?m l?y nt trung ch d? r?i Hu?ng o tm v ? b?m n?a nt ch?p d? kch ho?t vi?c l?y nt t? nh t d?ng l?y nt, ti?ng d?ng. trong qu tr ? beep ?s vang l n nho nh Khi ua th l?y nt, xc nh l?y nts ch?p. Khi b?n ?. ch ? n d ?n ? mu ?n ch?p b?c h nh,b?m h?t nt ?p. N?u b?n v gi nt ch?p, my s? ch?p li ch b?m ? n t ?c t?i da 5.3 l?nch? giy t? d?ng l?y nt s? c hi?u l?c / d? v Trong ?u ki?n thi?u sng my ?nh rung ?t b? n tr p th? hi?n b di c th? d? m ? , n trong khung ng s? ch?p t?t. h ?m y gi ch?t my ?nh ? (Portrait at Night)

Ph?n 0:CH ? ? CH?P CHN DUNG BAN M 1

B?n mu?n ch?p ai od ban dm d c h ?nh t? nhi v ? nh n trong ph?n h?u c?nh, h ch d?yn y dng ?

Ch
?

Dng ?ng knhgc r ?ng k?h?p chn my .Khi dng?ng knh lo?ib?n s? b?t t y n du?c khung h ?ng on. ?ng th?i chn my h?n ch? rung c?n r h my b? Gi? ch? d? xa kho?ng 5m t? v? trTrong ?u ki?n thi?u n flash theo . my ?nh di sng, d my s? d?c kch ho?t. kho?ng cch chi?u sng hi?u qu? c?a d vng 5m u n flash trong Ch ?p b?ng ch? d? ton t d?ng n ho ? trong ?ng h?p my ?nhrung Hy chuy tru ? b . ?n sang ch d? n ton ? d?ng ? ho t
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 49 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? ?

Hy ni v?i ch? d? d?ng dy dn flash chiu sng n, d ? N ?u ch?p ch? d? h?n gi?, ?d t? ch?p s? nsng l b nh du?c ch?p n bo hi u khi ?c h I ?U KHI?N NHANH

Ph?n 11: HNH MN

Khi dng ch d? ?p basic zone, b?m nt d? m? ran mhnh di khi n nhanh Nhng ? ch ?n b ?u ? . ? ch ?c nang b n du?i dy c th? d i d trong hnh di khi?n nhanh u?c c ?t mn ?u

Tm t?t nh?ng ch?c nang ci th? c d ?t b?ngn mhnh di khi?n nhanh trong basic zone ?u T? d?n ci ?t, Ngu?i ng c th ch?n, Khng ch u?c g d d ? ?n d Ch?c Nang Ch?p m?t t?m Ch?p li n T?c d? ch?m B?m t ?c T?c d? nhanh my Ch?p h?n gi? 10 giy / Remote control T? d?ng Pht sng ? d Lun pht sng l t ?y n Khng pht sng
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 50 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch?n nh sng t? n nhi Ch?p theo lo?i sng v ?nh khung c Ch?p h?u c?nh m? / r Ph?n 12: ?N L?A MI TRU ?NG SNG CH Ngo?i tr? ch? d? ton t d?ng khng dng dn flash , ?n c th? l?a k? mi n ho ? b t b? tru ngsng no dui dy ph ? ? h?p cho vi ch?p hc?a b?n ?c nh Lo?i nh sng (1) Standard setting (2) Vivid (3) Soft (4) Warm (5) Intense (6) Cool (7) Brighter (8) Darker (9) Monochrome Hi?u qu? nh sng
No setting

Low / Stan dard / Strong

Low / Standard / Strong

Low / Standard / Strong

Low / Standard / Strong

Low / Standard / Strong

Low / Standard rong / St

Low / Standard / Strong

Blue / B/W / Sepia

CI

?T CH? ? CH?P

B?T CH? ? LIVEVIEW ? B?m nt d? b?t ch? d? ch?p liveview

C H ?N MI TRU ?NG ? B?m nt ? Dng phm ch ch? d? c d?t chu?n Standard ?n i [ settinghay ?n ch? d? sng th?c t? [by ambience ] ch Shoot setting Thng tin xu u?i dy n hnh ]. ?t hi?n d m ? Dng phm d? ch?n trungmu?n ng mi ? d
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 51 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Trn mn hnh LCD th hi?n ?nh theo miu?ng v?a ? hnh tr ch ?n m b?n c th? th?y C H ?N HI?U QU? ? Dng phm ch lo hi?u qu? [ ?n ?i Effect ] ? Dng phm d? ch?n hi?u qu? mong mu?n

CH ?P M ?T T?M H NH ? B?m nt ch?p trong khi?nh dang ? ch? d? liveview , my ? Quay ? ch? d? ch?p qua khung ng?m, b?m nt v ? T?t nt ngu?n my ?nh, d? c sng quay v? ch? d? m?c i d ?t d?nh Standard Setting [ ]

Ch

? Hnh ?nh trong m n hnh LCD khi ?p liveview p d?ngci d phn lo nh sng ch c ?t ?i ? tr c thkhng ging v?ib?c nh th t? n, ? ? h ?c ? Dng dn flash c? th gi?m t?i thi?u hi?uu?ng p d?ng qu? mi tr ? V ?i nh sng ngo ?i, nh ?nh n mn hnh LCD c thth hi?n i tr h tr ? ? khng d ng ?i d? v sng hay mi tru c?a b?c h?nch?p. i [ LCD Brightness?c d? 4 v ?ng nh b C ] m nhn vo hnh ?nh quan mhnh LCD, ?n s? th?y hnh khng ? ?nh h b?i nh b n m b u?ng sng bn ngoi. ? N ?u b?n khng mu?n ?nh liveview hi?n th? i d cc ch?c nang, b?m nt nh h trong khi c ?t , mn hnh ci d?t nhanh hi?n v b?n c th? ch?p qua khung ng?m, sau khi ch?c ? s n l nang Shoot by ambience selection by lighting or du i d [ ] v shoot [ ] ?c c ?t scene Ci d?t mi tru ng sng ? (1) Standard setting:d? m?c d?nh. Tnh ch?t ?nh ph? thu?c nhi?u v ch? Ch? nh c?a h o t ?ng d? c?p. Nh? r?ng ch? d? ch?p chn dung uu di ph h c nh ?ng ?m, ?c v? cho nhu c?u ch?p ?nh chn dung, v ? d? ch?p phong c?nh thcho vi ch?p phong c?nh. M?i mi tr ch p d?ng ?c u?ng ci d s? thay?icc hnh ?nhkhc nhau theo ch? d? ch?p ?t d t ?ng (2) Vivid: d? ? r?t s?c nt vs N lm b c nh trng u?nghon so ?i m?c uti Ch? s s?c ?. ? h ?n t m chu . ?n (3) Soft: Ch? d? trng s? m ?m m?i v thanh tao hon.?p khi ch?p chn dung, vth y Ph h u bng hoa.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 52 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

(4) Warm: Ch? d? trng m m m?i v s?c ?m p. Ph ? mu h?p khi ch?p chn dung, v h yu t bng hoa. ?m h trng ?t ?m . T nh r p (5) Intense: Nh?ng ng sng chung chung tr? n?i on, ch d?u?c b?m m ?nh vcho v ? sn t h ? d c?m xc m?nh m?. L ?t y?u t? con ng m b u?i v s?ng d?ng . (6) Cool: Nh?ng ng sng chung chung tr? n?i on do tng mu l. Ch d? s? trng v ? sn t h ?nh ? ?n u?ngv thanh bnh t . (7) Brighter: nh trng sngon. B?c h h (8) Darker: B?c nh trng?i on. h t h (9) Monochrome: B?c nh s tr?nh 2 mu tr h ? th ?ng den hay xanh ( tm ) . Ph?n 13: ?N THEO T?NG LO?I SNG HAY THEO LO?I CH lighting cene type) or s B?I C?NH (Shoot by

Trong cc ch d? ch?p chn dung phong c , ?n ?nh , th thao hay ch chn ? , ?nh c ? ?p dung ban dm.. B n c th? ch?p trong khiuong?ng v?inh sng hay?ng lo?i b?i ? ci d t ?t t c?nh. nh th?ng, ic ch d? ?c d?nh B u ? m [ Default Settingc ? p d?g cho?u h?t cc tnh ] l th n h hu g, nhung n my ?nh c?a b?n di cc thng ? thch h?p s? cho nh?ng t?m h ?n ?u u?c c s th nh chnh xc nhu ?ng gb?n th?y b?ng m?t. nh N ?u b?ni cd ?t ch?c nangcng v?i ch?c nang ch?n u?ngtr y n mi sng [Shoot by Ambience Selectio ?n n ci d t ch?c nangtruc s? cho k?t qua t?t h n]. B n ? y n? on. Lo?iSng / B i c?nh ? (1) Default Setting (2) Daylight (3) Shade (4) Cloudy (5) Tungsten Light (6) Flourescent Light (7) Sunset

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 53 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CI

?T CH? ? CH?P

B?T CH? ? LIVEVIEW ? B?m nt d? b?t ch? d? Live iew ch?p V

C H ?N MI TR U ?NG ? B?m nt ? Dng phm ch ch d? ic d ?n ? ?t chu?n [ Default Setting ] hay ch ch? d? sng th?c t? [ lighting or scene ?n Shootby type . Thng tin ?txu?t hi?n d dy n hnh ] chi ti u?i m ? Dng phm d? ch?n lo?i sng hay b?i c?nh mu?n d ng ? Trn mn hnh LCD th hi?n h?nh theo lo?i sng hay b?i ? nh c?nh v?a ch?n CH ?P M ?T T?M H NH ? B?m nt ch?p trong khi?nh ang? ch? d? liveview , my d ? Quay ? ch? d? ch?p qua khung ng?m, b?m nt v ? T?t nt ngu?n my ?nh, d? c sng quay v? ch? d? m?c i d ?t d?nh Standard Setting [ ] Ch : ? Khi ?n ch?p h v n flash, ch icd m?c d?nh [ b nh ?i d ? d? ?t Default Setting ?c ] ? u s d dng, bt k? ?c d b?n c ?t lo?i sng hay b?i c?nh n ? tru i d o ? N ?u b?nng chung 2 ?c nang ch?p theou?ng tr Shooting by ambience d ch mi sng [ ] v ch ?p theo lo?i sng hay b?i c?nh [ Shoot by lighting or scene type], ch b?n c?n ph?i?n l ?a cc ch?c nang sau cho phnhau, trnh xung d d?: Khi b?n ch?n b?i h?p v?i ?t. V c?nh ho hn [ ng Sunset mu ?m p s? n?i tr?i trong t?m h ] nh, v ? b?n khi b?n ch?n th mi trung sng [Cool] c ?th ? l khng ph h?p. Tr khi ch?p, y nhn vo mn u?c b?n h hnh LCD, ?m tra xem h ki nh ?nh th? n nhu ? o hi? th n

Nh ?ng i d c ?t cho t?ng lo?i sng hay t?ng lo?i b?i c?nh (1) Default Setting Ci d ?t m?c d?nh (2) Daylight p d ?ng trong tr h?p ch?p ch? d? nh sng m?t tr?i. Cho hi?u qu? t?m h u?ng u?i d nh trng t nhi b tr?i xanh, m ? n, ?u u l tuoi v t ra s?ctuoi sng hon ?o hoa
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 54 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

(3) Shade p d ?ng trong tr h?p ch?p ch? d? bng rm. Cho hi?u u da m u?ng u?i d qu? hoi xanh?c s v hoa tuoi sng hon (4) Cloudy p d ?ng trong tr h?p ch?p ch? d? khi b?u tr?i b? my uche ph?. Cho m u?ng da v phong c?nh trng ?m p, d?ng th?i t?o s?c sng hon hoa tuoi (5) Tungsten light p d ?ng trong tr h?p ch?p ch? d n vng. Lm gi mu d?u?ng u?i nh d ?m cam trong t ?m hnh b m do nhndvng ? (6) Fluorescent light p d ?ng trong tr h?p ch?p ch? d n neon ?ng C th p dung cho t?t c? lo?i u?ng u?i nh d tr . ? dn neon (7) Sunset Ph h?p khi b?n mu?n ch?p hn c mu s ?n u?ng ng ho ?c t

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 55 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG B A

CI ?T T? ?NG L?Y NT V CC CH ? ? B?M MY

C 9 di m l?y nt th th?y trong khung ng ? c ? bn ?m.My ?nh cho php ngu ng ch cc di?m l?y nt t? d?ng. b?n cung ?i d ?n n Tuy nhi c th ch?p v?i ch? d? l?y nt t? d?ng trong khi b? c?c l?i ? hnh nh mong mu u ?n Ta c ng c th? ch?n d?l nt t? d?ngch? d? b?m my u ch ? ?y v choph h?p v?i di?u ki?n ch? d? ch?p ch?p v ? Bi u?ng ?u t ? gc ph?i cao c?a ucc ti ngia ch?c nang dp d?ng trong d? c h u?c cc ch d? P/Tv/ ? Av/ M/B ? Trong cc chd? ch?p h t d?ngBasic zone ? d? canh nt t? d?ng (AF), di?m ? nh ? [ ] ch canh nt v ? d?b?m my du?c ch?n t? d?ng ch ? AF (Auto Focus)? vi?t t?t c?a t? d?ng l?y (Manual Focu t vi?t t?t l t MF nt s)l ? c?a l?y nt b?ng tay.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 56 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CH PHUONG TH ?C T? ?NG L ? Y NT. : ?N Ch?n phuong ?c t d?ng?y nt cho phh?p v?i di?u ki?n v u?c ch?p. th ? l ch? d? d Trong cc ch d? ch?p ht d?ng ? nh ? [ Basic zone ]phuong ?c canh tn Focus AF du ci t d?ng th AI ?c ? TRN ?NG KNH, ?Y CH?T L?Y NT QUA V?CH <AF>

CH ?N CH? ? CH?P B?T K? TRONG [CREATIVE ZONE] B?M NT <AF >

CH ?N PHUONG TH ?C L?Y NT . ? Nhn vo Mn hnh thng s oay vng ?, x ho ?c d? ch?n phuong ?c l?y nt t? .d?ng th - One Shot - Al Ser vo - Al Forcus

One Shot Phuong th t d?ng l?y nt m?t ng d ch?p m ?t ch? d? d?ng y ?c ? d l?n? n. Thch h ?p cho ch? d? d?ng Khi ?m n?a nt ch?p, my ?nh s? ch? l?y nt m?t l?n. n. y b ? Sau khi lnt ho t ?y n ?t, trong khung ng?m my ?nh s? hi?n th? nh?ng di?m l ?y nt v dn xc nh cung s? sng ?>. ?n n <l ? Khi dng cch do sng u?ng thng tin t?c d? m ?p ? nh?y ISO kh?u d? u?c l , ? v n tr , d v s d?c xc d?nh d?ng th?i v?i lc l?y nt. ? u ? Khi ta v gi? nguy nt ch ?n n n?a ?p, nh ?ng thng tin v? vi?c l?y nt a ?i. Lc u?c khs?l d ny ta c ? b? c?c l?i khung h cchy t. th nh m?t Ch : ? N?u my ?nh khng th? l?y nt, nh ?> trong khung ng nh?p nhy. Trong n xc d?n < ?m s? trung h?py n?nh s? khng d ch?p ta cb?m h?tnt ch ? u?c d ?p. Hy ? c?c th l?y b v ? nt ?i ha ?n c th tham kh?o Khivi l nt ?t b?i l y b ? ph?n ?c ?y th pha sau .

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 57 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? N?u ta ci [ d OFF ]tnh nang beep menu [ ], khi lnt xong my ?nh s? khng trong ?y pht ti Beep. ?ng AI Servo AF Phuong th l nt n t ng d? ch?p cc ch? d? chuy?n d?ng. ?c ?y li ?c d Phuong th l?y nt n ?c y r?t phh ?p khi l ?y nt n t?c thay d?i. Khi ta b?m li ? Thng tin t d? nm tr p vkh?u d? ?c ? s? ? Trong h? d? P/Tv/ c Av/ M/B, knh ?t ho b?m v nt < >. o AF Ch : ch?p cc ch? d? chuy?n d?ng hay kho?ng cch n?a nt ch?p, qu n li nh l s?trt ?y ?c th?c hi?n . u?c quy?t d?nh ngay t?i lc b?m my. d vi?c l?y nt cungu?c th? d hi?n b?ng cch c th?c

? V ?iphuong ?c l nt th ?y AI Servo AFng beep s? khng vang l?c l?y nt ho ti ? n khi vi n t ?t. V xc nh ?> trong khung cung s? khng ln dn ?n < ?m ng sng AI FocusAF Phuong th t? chuy?n ch? d?. l?y nt ?c

Phuong th l?y nt n chuy?n phuong th One Shot ?c y s? t? ?c sangphuong th AI Servo ?c AF m ?t cch t? d?ng n?u ch? d? dang chuy sang chuy d?ng n d?ng y ?n ?n . ? Sau khi?c l?y nt ho v?iuong h?c One Shot vi n t ?t ph t ,n?u ch? d? b?t d?u chuy?n d?ng. my ?nh s? pht hi?n v sang uong th AI Servo AF chuy ?n ph ?c Ch : ? Khi dngphuong ?c AI Servo ,say khi ?nhl nt ho t ,m ?tting beep s? th AF my ?y n ?t ? vang ln tuy nhin xc nh ?> ? khng sng , dn ?n < s Ph?n 2 CH I?M L?Y NT : ?N Ch?n l?a ch? d? l?y nt Chng ta c ? h?n m?t trong v tr my ?nhl thc chn d? ?y nt.uu r?ng trong cc ch? d? ch?p L t d?ng c?a [Basic Zone] , b?n khng th? ch?n ,v n du?c ch?n m?t cch t? ? cc di?m l?y nt d?ng B?T CH ?C NANG ? B?m nt ? Cc di l?y nt s? hi?n l khung ng v mn hnh ?m n trong ?m thng ? s ? Khi ?t c? cc di?m l?y nt c ln, c ngh b?n t ng sng ia dang ci ch d? ? my t d?ng ch?n cc di?m l?y nt ? CH ?N I?M L?Y NT ? B?m nt <Set> chuy?n d?i qua l?i gi?a ?c d? hai phuong th l nt di?m trung t? d?ng ch?n cc di?m l?y nt ?y tm v
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 58 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch?n di?m l?y nt vng xoay chnh b?ng . ? Khi ?n xoay b hay th cc di l?y nt s? d ?m u?c ch ?n theo m?i h ng tuong u?ng ri ?ng v?i chi?u xoay. ? Khi ?t c? cc di?m l?y ng sng ln, c ngha b?n t nt c i dang ci ch d? ? my t d?ng ch?n cc di?m l?y nt ?

Ch?n di?m l?y nt nt diu khi?n da nang b?ng? ? Cc di l?y nt s? d ch?n theo m?i h b?n b?m ?m u?c u?ng phm m ui nt c?a nt di?u khi?n da nang. b?m Khi ?n b v gi phm muin tno d, th my s t? d?ng chuy?n d?i ? ? qua ?igi 2 ch? d? ch?n di?m l?y ntt? ch?n l ?a t? d?ng v ? B?m nt <Set> d? ch?n di?m l?y nt trung tm

Ch : ? N ?u b?n thi quen c nhn vo mn hnh thng khi ch di?m l?y Hy xem phn s? ?n . nt ? gi thch b ?i n du?i dy .
-

Ch? d? t? d?ng ch?n di?m l?y nt Ch?n di?m l?y nt trung tm Ch?n di?m l?y n ph?i nt b

Ch?n di?m l?y n cao nt tr ? Khi dng dn flash EOS dedicated speedlite, n th? l?y nt v?i tnh nang h? tr? ?u khng t ch sng pht ra tn flash, bn chuy qua di?m l?y nt trung tm. ? m ? d ?n n ?n Ch?c nang h? tr? l?y ntchm sng pht ra ? dn flash trn my ( Assist Beam b?ng t AFwith the Built ) in Flash Trong ?u ki?n thi?u sng, khi b?n b?m , dnnt ch?ptrn ? b?t l nhy ra di n?a flash my sn v nh ?ng ch sng ? chi?u sng ch? d?. Gip my ng l d?nt m d ?nh?y d Ch : ? Ch?c nangy nkhng ho d?ng trong cc ch? d? ch?p ?t ? Chm sng h? tr? l?y nt nc?a d trn my, ch flash ? ho?t d?ng hi?u qu? trong ph?m vi mt

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 59 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Khi dngch? d? ch?p P/Tv/Av/M/B, b?m d? kch ho?t flash ?c khi ch?c t n n d tru nang ny ho d?ng. ?t M ?i n h ? gi?a d? m? t?i da c?a ?ng ? nh?y c?m c?a bi?n?y nt t? d?ng li d knh v c?m l (Lens Maximum Aperture and AF Sensitivity ) Tru ?c khi b?t d?u d?c ph?n n ta u?t qua m?t khi di v? nguy?c l?y nt t? y, chng ? s l i v ?m n t d?ng cung unh lo c?m bi?n l?y nt. cc ?i Tru ?c ti b ph?i bi?t my ?nh Canon EOS di l?y nt, v c? cc di?md?u n, ?n 60D c 9 ?m t?t y n l c ?m bi?n cho (Cross AF system).c?m bi?n cho lc bao nhiu ?ic?m bi?n type ?y V g, lo l ?y nt t? d?ng trong my ?nh. Chng ho?t d?ng th? n o. H ?u h?t cc d my EOS c hai ?ico ?n c?m bi?n nt t? d?ng. Lo?i d?u ti ng lo b l ?y n l C?m bi d?nh tuy?n ?t Linear Sensothng thu r ?ng n lm ?t d?i nh?y sng, thln ?m theo u?ng chi u nga c cao? dkho?ngi vpixel ?m ?nh) d ? d kho ? n, (di v i ?ng i ch v ?c pixel. N lm nhi v?mts? thay d?i uongt ph theo m?t d u?ng) ?m d? ?n ng (h no d, t d dng m ?t thu?t ? ton d nh?n bi?t ?nh dl?y nt hayua ? nh h ch

Hnh ?nh b? m? (Out focus)

Hnh ?nh s?c nt (In focus)

Lo?i th? hai l bi?n cho c?m Crosstype AF, khc?i c?m bi?n d?nh tuy?n, c?m bi?n cho v c th pht hi?n c? hai th ? hu?ng ?ng d?ng n?m ngang. V?i d? nh?y c?m cao, c?m bi?n cho v qu chnh xc on c m bi?n d?nh tuy?n, trong ?u ki?n nh sng y?u. ? h ? d?c bi ?t di Trong ?t s? m dng my sau ny, d?c bi?t dng my chuyn v bn chuyn C m?t c m?t lo?i c?m bi?n cc . cho khc g i l ? c?m bi?n cho d? chnh xc caoprecision cross sensor. n?m ? highThu ?ng trung tm?a ccdi c ?m l? nt. chnh xc hon ba l so v?i c?m bi?n thNh di?m y N ?n u?ng. u?c c?a chng l c?u nh?ng ?ng knh ntnhanh ? m vi?c. ?u b?n d?t m?t ?ng knh yu l ?y d l N thu ?ng vo my ?nh, th c?m bi?n cho s? nh c?m bi?n d?nh tuy?n tnh, theo l tr? th nghia m ?t u?ng duy nht. chnh lnhu nh h ? d ?ng gta ?p xemnbdu?i dy. s

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 60 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

V ?i cc ?ng knh c d? m? ?ng knh lt?ih da . ?t c? cc di?m l?y nt (hay cc c?m ?n on f/5.6 T bi cho) c kh? nangs? thay d?i uong ph tr c? haiu?ng th?ng d?ng v ?n m t d? t ?n n h n?m ngang V v?y n?u ?ng knh c d? m? t?ion F/5.6 hthdi l?y nt c th? s? ch? ho?t . da nh? cc ?m d?ng nh c m bi?n d?nh tuy?n ni ? tr u ? u d nh n V ?i?ng knh c d? m? ?ng knh t?i . T?t c? cc di?m l?y c kh nang t da f/2.8 nt d?u m s? ? thay ?i d? t ph tr c? hai h th?ng d?ng v ngang tuy nhin l?y nt trung d uong ?n n u?ng n?m , di ?m tm c d? nh cao?p hai l?n so v?i nh?ng di?m khc. ho?t d?ng?ng nh khi ?y g n l 8 di?m gi ?i c u dng v ?i ?ng knh d? m?l h n f/5.6 c ?n o (Ngo tr? hai ?ng knh macro f/2.8 ?i EF28 80mm 4L USM and EF50mm f/2.5 ) Khi ? d?ng l?y nt khng th?cu?c. d t hi?n Khi vi ? d?ng l?y nt khng th? th?c hi?nxc nh ?c t u?c dn d ?n l?y nt <nh p nhy) do ( ?> ? l m ?t s? v?n d? du?c li?t k dy : du?i Ch? d? kh l?y nt. ? ? ? ? ? Ch? d? thi?u t phn nh : B u tr?i xa b u?ng on m m d?ng nh?t, v.v... uong ? u ? nh, ?c t s ?t u Ch?p ?nh trong di?u ki?n nh sng y?u. Ngu?c sng m?nh ho?c cc v?t ph?n chi?u nh ph?nchiu cao, v.v... u : xe c? d ? Ch? d? ch?ng chokho?ng cch xa g?n khc nhau: nh ?t trong chu?ng, v.v... c u Sc v Ch? d? l hoa van l di l?p l?i ?a s? cc nh cc ?p u : nh c ch?c tr?i, phm my tnh, n b v.v... Khi ?p cc u?ng h?p u trn, h ?c hi?n nh?ng di?u sau dy : g tr nh y th 1. Ch?p v?i phuong ?c l?y nt m?t One- ( th l?n shot AF ?y nt m?t v?t ng c ?ng ) l , c kho cch v ch? d?, l nt l?i c?c khung hnh ?i ha k ?y v b? l ?i nhu mu ?n v?i ch? d? . 2. ua ?ng knh v? d? ch? l nt [MF] r di ch?nh ?y , ?i ?u b?ng tay. L?y nt b?ng tay. G ?T CH?T L?Y NT C?A ?NG KNH QUA MF. ? <M Focus>? shi?n th?mn hnh thng ? n tr s

L?Y NT CH? ?. ? L?y n ?ng cch xoay vl nt t b ng ?y (Focusing ring) trn ?ng knh cho ?n khi th?y ch?nt trong khung ng d d? r ?m my ?nh.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 61 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : ? Khi ta n?a nt chp trong lc lnt tay, dim d b?m ? ?y cc ? u?c ng d? l?y nt s? sng d ln v dn xc nh l?y nt <? hi n th khi ch? nt. r ?n ?> s ?n l ? d?

Ph?n 2 CH CH ? ? : ?N

B?M MY

Ch? d? b?m my l m ?t thu?t ng? di?n gi?i cho tnh nang ch?p m?t (Single shot) t ?m (Continuous shooting) c ng lc. Tnh nang ny c bao g?m ch?c nang ch?p h?n gi?. ung B?M NT < DRIVE >

CH ?N CH ? ? B?M MY . ? Trong khi nhn m n hnh thng ?, xoay vng hay vo s ch ?n cc m?c sau

Single shooting ch?p?t ?nh nh :Ch? m duy ?t, khi b?m nt ch?p(*) . High speed continuous shooting ?c t?i .3?nh m?i giy. : ch lin t ?p da 5 Low speed continuous shootinglin ?c t?i 3 : ch ?p t da ?nh m?i giy. Nt t? ch?p ?p sau 10 giy). (ch Nt t? ch?p ?p sau 2 giy). (ch (*) goi trtrung h?p b?n dch d? ch?p b?atheo tng mu, s 3 hay 9 t?m d N ? ? ng ? y v ? c u?c ch ?p d?ng th?i Ch : ? Trong phu th l?y nt t AL Servo AF ong ?c n li ?c ch? d? ch?p t n li c th? ch?m h ?c on ty vo ch d? v ? ?ng knh s? d?ng ? Trong ?u ki?n thi?u sng ho?c trong nh?c d? ?p li t di khi ch?p ,t ch n ?c c th? ch?m h on bnh th u?ng, ngay c? khi b?n ch?p t n ch? t?c li ?c d? d ? nhanh.

Ph?n 3 CCH S ? D?NG CH ?C NANG T? CH?P (SELF TIMER). : Dng ch?c nangy nkhi ?n mu?n nh c m ?t trong b?c ch b m nh, h ?c nang ny d?ng trong t?t c? cc ch? d? ch?p c th p ?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 62 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B? M NT < DRIVE>.

CH ?N CH ?C NANG H?N GI? ? Nhn vo m n hnh thng ? v xoay vng s ch ?n ho?c . :T? ch?p sau 10 giy. : T? ch?p sau 2 giy.

d?

CH ?P M?T B?C ?NH . ? Nhn vo khungng?m, ?y nt ch? d? r?i b?m nt l ch ?p. ? n t ? ch?p nh?p nhy, v s? sau 10 giy ?c 2 ho giy,?nh s? t? d?ng ch?p. ? Trong qu trnh chp Mn hnh thng s s? d?m ? t? ? ngu ?c t?ng giy cho d?n khiu?c ch?p. Hai ?nh d giy tru khi ch?p, bo s? nh?p nhy nhanh ?c n d hon. Ch : ? Ch? d? t? ch?p trong 2 giy cho php b?n ch?p m o my (dang ?n tr khng d?ng v g n chn my). Ch y?u ch ? d? ?ng rung y khi ?p, m ch khi ch t ?p inh v?t, ho?c ? d?? trong ch t di khi?n m ?p ?u n tr ? Sau khi ?ch t? ch?p th?c hi?n xong,?m tra l xem my ?y nt v d? ?n nn kib ?i l t?c d? ch ?p cd ng khng. ? Tru khi ?c ch?c nang h?n ho?t d?ng nhn truc nh ?nh trong gi? ,hy ? h khung ng v sau ?m d d?y n l?i b?ngche (n tr s n?p ?m n ?i dy deo)? trnh nh sng di khung ng . o v ?m c th gy ?nh h ? u?ng d?n ?nh hnh ? Khi dngch? d?? ch?p, h?y nt m?t v?t c kho?nguong ? nh khong cch t y l cch t u ? m b ?n s? d?ng tr u?c my ?nh kha nt truc khi ch?p v ? . ? ? h?y b? ch? d? t? ch?p, b?m nt <Drive>

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 63 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG B ?N

CI

?T H NH

?NH.

Chuong ny ? trnh bynh s ?ng cchci d d? ch?p ?nh s?: Thi?t l?p nh ?nh, d? ?t u?ng h ch?t l nh ?y sng ISO, ?nh b?ng tr?ng, d sng v kh ki ?u ,cn t uu ? ?i ?c ph nh sng ? b?n gc h ?c nh.

? Khi dngcc ch d? ch?p t? [Basic Zone] ?nhcho php ch cc ch?c nang ? d?ng , my ?nh sau: cht u?ng h ?nh, kh?c ph?c nh sng ? b?n gc h t ? l nh nh, ?o th m?c v u phuong th d?t t t ?c n cho ?p tin ch?a chp. My ?nh cun cho php?n t?o v hnh ? g b ch ?n cc th m u ?c (Folder) trong y ch? d? n ? Bi u?ng ?u t ? gc ph?i cao c?au cc ti nghia ch?c nang p d?ng trong cc d? c u?c d ch d? P/Tv/ ? Av/ M/B

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 64 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CI :

?T CH?T LU ?NG H NH ?NH.

Ta c th i d ? c ?t kch u?c c?a h ?nh v di ?nh. th nh s? ?m ? C su lo ch u?ng?nh u?c uu dui d?ng JPEG ( ?i ?t l d l ? ) ? Ba lo d?nh ?i d?ng ?nh RAW ( , v . ?nh ?ng nh ny ph u?c x? l ). d h ?i d thng qua ?n m?m di theo my, tr u?c s? d?ng ph u?c khi d Ch?n kch u?c h h ?nh. th n CH ?N CH?C NANG ? B?m nt <Menu> hi?n th?hnh menu d? n m ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ] v bm ?i Quality ? nt <Set> CH ?N CH?T L U ?NG H NH ?NH. ? ? ch?n i d?t cho?p tin c t RAW, b?n xoay nt ? ch?ni cd ?t cho tin t ?p JPEG, ?n b?m b phm ? Hi?n th? pha tr bn phi ch? dung l nh n cao ? u?ng ? tnh b ?ng M (Mega Pixels) v s? chi?u v ch? i d chiu r?ng c?a ?nh dd?ng ****x**** con l ? u?i (* s ?). Thng tin ng ch t?ng s? s? ?nh uu th? l sau c ? c trn th (hi?n th? s? t?i da 999) ? ? Sau d ?m nt<Set> b M ?t i v d v? cch d ch?t l h h ?nh. v ? ci ?t u?ng n

(*) Khi b ch?n-]cho ?c hai lo?i ?nh RAW & JPEG, d?nh s d?c i d ?n [ m ?c th ? u c ?t

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 65 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?n thng s? v? ch?t l h ?nh u?ng h n Lu?ng ?nh S? ?nh t ?i da ?p ch trn th ? lin ?c t nh? khng 4GB ng?ng 490 58 990 300 940 260 1930 1930 1500 1500 3100 3100 2580 2580 10780 10780 155 15 229 24 345 38 6 6 6

Lo?i ?nh

S? u?ng di?m ?nh l (Megapixels)

Kh ? ?nh

Dung lu ?ng (MB)

6. 4 3. 2 3. 4 Approx. 8.0 (8M) Around A3 1. 7 JPEG 2.2 Approx. 4.5 (4.5M)Around A4 1.1 Approx. 2.5M) 2.5 ( Around 9x13cm 1.3 Approx. 35 0. 0. ( 35M) 0.3 Approx. 17.9 (17.9M) or larger 25.1 A2 RAW Approx. 10.1(10M) Around A3 17.1 Approx. 4.5(4.5M) Around A4 11.4 Approx. 17.9 A2 or larger 25.1+.6 122 6 Approx. 17.9 A2 or larger RAW+ Approx. 10.1 Around A3A2 17.1+6.6 164 JPEG Approx. 17.9 or larger Approx. 4.5 Around A4 11.4+6.6 217 Approx. 17.9 A2 or larger *1: S1 kch ?c ph thu h?p khi b?n s? d?ng h d?ung by nh ?nh tr *2: S2 kch ?c ph thu h?p khi b?n s? d?ng h d? t?itrang web nh ?nh n tr Approx. 17.9 (17.9M) or larger A2

? Hnh ?nh c kch u?c S2 v cng thu?c lo?i h c ch?t l ch?p nh?n d th S3 u nh ?nh u?ng u?c ? Nh?ng ch? s? du?c ki?ma tra tr nh n tr d n ? ?ng tichu c?a CANON (ISO 100, Ki?u u ?n ?nh chu?n, ? nh? 4GB). Nh?ng thng ph n th v y s? thu?c v ? d?, lo?i th?, ? o ch d? nh?y ISO, ?u ?nh cc thng ? khc i trn my?nh ki v s c ? Ch? s?Lu?ng ?nh t?i da n t li ch?p khng ng?ng tr p d?ng cho ? d? ch ?c ? n, ch ?p lin ?c t?c d? cao. t

Ch : ? T? l?nh ?nh khc v?i t? l? gi?y r?a ?nh, n?u b?n in ?nh d?ngckhng c vi?n h i, th h h ?nh b? c?t xn b?t. Khi hb? c?t b?i, ch?th l ? n nh ?nh u?ng n ?nh s? gi?m do s? h lu ?ng di?m ?nh b? gi?m. ? N ?u b n ch?n c? hai lo?i RAW & JPEG, t tin s u?c ghi d?ng n ? hai ?i ?p ny ? d loth th?i l th nh?ng tn trn cng ?t th m ? c m u ?c, ch? khc ph?n dui JPG hay CR2 ? Nh?ng bi?u t u?c d?c l u?ng d Raw (bnh th u?ng) Medium Raw (V ?a) Small Raw (nh ?)
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 66 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Fine ?tlu (Ch ?ng T?t) Normal (bnh Medium(Lo ?nh trung b ?i nh)

th u?ng)

Large ?i ?nh l?n) (Lo Small ?i ?nh nh?) (Lo

Tm hi?u t tin ?p RAW. Hnh ?nh RAW l hnh ?nh m sensor my ?nh thu nh?n dvluu ?i d?ng ?nh( thu?t u?c v th k? s?) B?n c th? ch?nch?t u?ng ?nh RAW d?a theo cc lo?i, sau v . l?a l .?nh RAW du ?c x? l v?i ti ch c trong my [ RAW Image Processing] nhin?nh cc ?n ( tuy d d?ng v khng th x? l n my ?nh) ?nh d?ng RAW s? khng thay d?i ? tr . khi chuy qua ?n TIFF hay ?nh JPEG khi bx? l hnh ?nh vthay ?i cc thng c th t?o ra , ?n d s? ? hng lot cc nh ?nh ? d?nh .?nh RAW sau khi d x? l c th? duu ?i u?i d?ng ? h JPG u?c u?c l l d ?nh TIFF hay ?nh JPEG. Nh?ng ph?n m?mn bngoi c th khng hi?n th? t ? u?c d tin ?p RAW. Nn s d?ng ph?n m?m ? du?c cung c?p theo my ?nh Tm hi?u t tin ?p sRAW. y l m ?t d?ng ?nh RAW nh? ch? b?ng m?t ph?n RAW b th u ?nh t nh u?ng (kho?ng 5.2 megapixel). sRAW cungu?c x? l u ?nh RAW b h th?ng. N?u ta khng c?n d? phn ?nh d nh n u gi qu cao cho ?nh,yhdng d?nh d?ng n ?i nh h y. S? u?ng t?i da ?nh ch?p li l n t ?c khng ng?ng. u ?c hi?u kh? nanguu tr t?i da l hh khi ?p li t?c trong b? nh? c?a my ?nh l l ? u?ng n ch n tru c khi d ghi v ? nh?. N u?c ki tra tiu chu c?a Canon th nh? 4GB. ? u?c o th d ?m b?ng ?n n tr ? Con s ny du ? ?c hi?n th? ? ph?n cu?i b n ph?i c?a khung ng?m, n?u s? th?c t? l ?n hon 99 th my cung ch? th? hi?n con s? t?i da l 99

Ch : ? S? n v?n hi?n th? th? nh? trong my hay khng.n Di chng ta c th y c d l nhi c?n ? nh trong my tr khi ch?p ? u?c ? N ?u ch?c nang ?m nhi?u C.Fn II High ISO Speed noise reduction gi [ 2 ] du?c i c d?t l Strong th s [2: ], ? ?nh ch?p ?c c th? didng k lin t gi ?m ? ? N ?u ch? s? th hi?n c ngha s? u?ng ?nh t?i da ch?p 99 ho cao h y n? 99, i l c th ? l ?c on. N ?u con ny l 98 hay th on, ?u d c nghia b? nh? my ?nh u d nh lc s? ?p h di g?n ?y. ny s xu?t hi?n ch Busy trong khung ng?m cung nhmn nh LCD.B?n ? ng d ? u trn h nn d?ng l?i d? my uu cc thng tin trong bra uu tr ?nh l ? nh? th? ?. l Ci d?t ISO cho my ?nh.
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 67 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

ISO l ch ? d? nh?y sng (k? thu?t s?). ISO cao d?i di?n cho d? nh?y cao. ? nh? ?s h?p d? ch?p ?nh trong di?u ki?n nh sng y?u hay cc ch? d? chuy?n d?ng. Nh ung nh ?nh s? h b? hi?n t nhi?u. Trong ch? d? ch?p t? d?ng u?ng thu c [Basic Zone], ? d? nh?y ISO d i t u?c c ? d?ng B? M NT <ISO>

CI ? NH?Y ? ISO. ? C th? c d i ?t d? nh?y ISO khung ng v m n hnh qua ?m thng ?, b?ng cch xoay nt s ho?c nt . ? Ch ng ta c ? i d nh?y ISO t?- 100 ?i l?n tang th ? c 6400, m gi 1/3 ?m stop ?c) (n ? Ch?n A ?u mu?n ng ch d? t? d?ng , n d ? Hu ?ng d?n d? nh?y ISO ? nh?y ISO Tnh hu?ng ch?p (khng flash) Ch?p c d n 100 -400 Ngoi tr ?i 400 1600 B?u tr?i my che ph? vo b? hay ? nh?y ISO c l thkh nang n?m ng ?n ? bu?i chi?u b?t u?c ph?m vi flash cng l d n d ?n. 1600 -6400 H Trong nh hay?i t?i . bu Ch :

? N?u ch?c nang c?i thi?n chi ti?t chy sngv[ C.Fn II High light tone ng trong 3 priority kch hot[ ] du?c ? 1: Enable khng ? ch?n d? nh?y ISO theo cc gi tr? sau ], ta th 100/125/160 v H (Tuong duong ISO. 12800) ? Ci ISO cao khi ch ?p trong di?u ki?n nhi?t d? cao, h?t (nhi?u) trong h n c th? gy n nh ?nh. Hay khi ch?p v?i th?i gian m mu ds ?c nh ?nh khng d?ng nh?t. i c th ch? ? l h ? ? nh?y cng caokhi ch c th gy n hnh ?nh b? nhi?u nhi . ISO ?p ? cng ?u ? N?u ch ?c n m ? r?ng d? nh?y ISO C.Fn - ISO Expansionduc b?t[ ang [ I 3 ] ? 1: On ], ta c th d nh?y ISO d?n m?c H (Tuong duong v d? nh?y ISO 12,800) ? i ? c n l ?i

Ni v? ch? d? t? d?ngAISO - AUTO N ?u d nh?y ISO d i l A , th gi ? ISO th?c t? s? ? u?c c tr hi th m?i l?n ta b?m n?a nt ch?p. Trong ph?n ch? d? ?n ? bn du?i dy, d? nh?y ISO s?i dm?t cch t? d?ng d? u?c c ph h?p v?i t?ng ch? d? ch?p

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 68 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch? d? ch?p

Ch? d? Ch? d? P/Tv/Av/M Ch? d? Ch? d?B Ch?p v?i d n flash

? Ci Ci C? C? C?

nh?y ISO c?t i d t d?ng d? nh?y ISO -t? 100 ? 3200 t d?ng d? y ISO? t100 ? nh? 6400 *1 d?nh d? nh?y ISO 1 t?i 00 d?nh d? nh?y ISO 4 t?i 00 d?nh d? nh?y ISO 4 t?i 00 *2 *3

*1: Tu thu?c d? nh?y ISO da c th? c ? o v t ?i i *2:N?u b?cnh d sng khi dng flash, ?i IS? m?c 100 hay on m h t. h u ci l O th cao ?t *3:N ?u ch?p ? ch? v cc ch d? t? d?ng [basic Zone] (ngo?i tr? ch? d? ch?p chn dung v d? P ? o ban dm ) n?u ch?p v?i flash speedlite bn ,ISO duc i t d?ng ? m?c -400 . ?u b?n , n d thngoi ? c ? 1600 N ci gii h?n t?i da c?a ? d? nh?y ISO [400] hay [800] trong nh?y th d? my, ISO u?c dch?n t? d?ng s? trong ?m vi gi?i h?n thi ph d m

Ci d?t gi?i h?n t?i my tr n da Trong ch d? t? d?ng ISO, b?n cd th? ? ci ?t gi?i h?n t?i my trong ?m vi t? 400 d?n n da tr ph 6400. ?u b?n ?n nh ?nh c ch?t l t b h?t (nhi?u) h ?i h?n t?i da c?a d? nh?y N mu h u?ng ? y ci gi ISO ? [400], [800] hay Hay nu b?n ch?p trong di?u ki?n thi?u trnh vt?c t [1600]. ? mu ?n sng d? m tr p m? luy hci gi h?n n ?ng t? [3200] d?n [6400] n ? ?i y kho

? B?m nt Men d hi?n th?hnh menu u ? n m ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ISO Auto], r?i b?m ?i nt <Set> ? Ch?n m?c gi?i h?n t?i da c?a d? nh?y ISO, r?i b nt <Set>

Ph?n 2 CH KI?U ?NH. : ?N

B?ng cch ch?n k ?nh i ?u thch ?p(Picture style). B?n c th? d?t ?u qu?nh ?nh h u?c nh?ng d hi h dng v c?m xc c?a b?n dng v ch? d? ch ?i ho?c ?i c?n ?p CH ?N CH?C NANG . ? B?m nt Menu d? hi?n nth? m menu hnh ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c [Picture Style], r?i b?m ? nt <Set> ? Mn hnh c ?a ki?u ?nh v?a ch?n ns? hi?n l mn hnh CH ?N M?T K I ?U PH H ?P. ? Xoay vng hay d? ch?n m?t ki?u ?nh, r?i b?m <Set> . ? M ?t menu s? xu?t hi?n d? i ?nh. k b?n ch?n ?u

Hi?u qu? t?ng ki?u ?nh


Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 69 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Standard ( ?u chu?n) Ki Portrait (Chn dung)

Cho mu s nh ?nh r?c r?, t ?c nt. Ki?u ph h?p ?c h uoi v s y n v?i m?i t hu nh ?ng khi ch?p. Cho mu da dp v m ?n. nh ?nh trng m?m m?i(soft). Ki?u ? H ny ph h?p khi ch?p ph? ? em v kho?ng cch , ung ? tr n? ? g?n c nhu ch d? ch?p chn dung ? Landscape Cho mu lam v mu ?c c?a b?c hr r?, h ?nh s?c l nh ?c nh nt (Phong?nh) c v tuoi. ?u y hi qu? khi ch?p phong c?nh, nh Ki n ?u trng b?c h ?n u?ng Ki y p d?ng cho ch? d? ch?p phong c?nh t . ?u n Neutral Cho hnh?nh c m t nhi Ki y ph h?p cho nh?ng ai u ? n. ?u n (Trung tnh) mu?n ch?nh s?a ?nh ch?p tr tnh nh h n my Faithful Cho hnh?nh c m nh?tv d?u. Ki?u ph h?p cho nh?ng u y n (Trung ?c) th ai mu ch?nh s?a ?nh ch?p tr tnh. Khi ? d? u?i ?n nh h n my ch d nh sng ban ngy ?i nhi?t d? 5200K, mu ?c s?u?c v u m s d hi ch?nh t ?ng v?iu ms ?u uong ?c c?a ch? d?. Monochr me o Ki?u y dng d? ch?p ?nh den tr?ng. ny du?i d?ng n Ki?u ?nh (tr ?ng den) JPG khng th chuy?n l?i th Khi ki n du?c ch?n, ? nh mu. ?u y hnh ?nh th?y qua khung ng?mhnh LCD c mn v ung s? nh th tr ng den. ? User Def 1 3 Ki?u y cho php ngu ng ty ch n ?i d ?nh thng qua cc ki?u c (Ki do ng ?i can ?n ? n. Sau d ?u ch?nh cc thng u mong mu ?u u b tr di s? nh ?n. dng d ?nh nghia) Trong tru h?p ng ng khng ch?nh cc thng s? theo ?ng u?i d nhu , th ki t? d?nh nghia s? gi?ng uv?i ?n dang ?u chuki?u ti ch ?n m thi Cc thng s trong t?ng ?nh ? Ki ?u M ?i ?u ?nh u?c thi?t l?p d?a theo b?n thngl s? chnh[ ki s? d . d? nt Sharpness ? uong ], d t ph ?n [ ontrast ? b?o a [ Saturation tng mu [ Color tone Ring trong ki C ], d h ] v ]. ?u monochrome c thm 2 thng ph? l ?u ?ng b? l?c [Filter effect?u ?ng tng ? s hi u m ] v hi mu [Toning effect ] ngh ia bi?u t u?ng(*) ? s?c nt ? uong ph t ?n ? b ha o Tng mu Hi?u ?ng b? l?c(Monochrome) u m Hi?u ?ng tngu m(Monochrome)

? Sharpness th hi?n s?rng c cc chi?t trong m?t hhi qu? du?c s? : ? r ?a it nh, ?u ny d?ng d? m?nh k?t c?u c?a ?nh. b?m

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 70 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? ContrastTuong ?n d?c hi?u mu s?c ? 2 thi c?c d?m nh?t khc nhau . M : ph u l ?t t?m ?nh du?c xem u c d uong ph t?t khi?nh c vng sng v ?i tch bi?t nhau. nh ? t ?n t?m t V ngu?c l?i uong h?n th?p khi s? khc ng ny 2 v nhi s? t p bi?t khng ?u. ? Saturation b?o ah th hi?n s?c thi u. Khi ?d b ha cao, mu ? r?c r?. : ? ? c?a m o s Khi ? b ha th d o ?p, u s? d?u xu?ng m .
?

Color tone :Cho php ch tng u c ?a b?c nh. C 4 ?p d? t?u mchu?n, di ?nh m h c ?u ch ?nh v? nb tri cho ?c h d? h b nh on v sang bn ph cho b?c h vng hon ?i nh

? Toning effect trong ch ch?p tr?ng den ( monochrome ) hi?u ?ng thay cc : dng ? d? u vng, d, xanh, mu den theo?ng c?p d?y tvo tng mu ch n. ? ..thnh t ? ? Filter effect trong? ch ch?p tr?ng den ( monochrome y du?c hi?u n :d ng d? ) hi?u ?ng nhu l ?o ra m?t l?c um mu s?c, nghia l mu ny di qua v ngan mu khc t b? cho divo . y l m?t v?n d? quan ?n quan ph? h n li d i d ng ch?p ph?i c ki?n th?c ?i u?i v? n. V d? unh c m xanh da cc ?p u: ?id?; camxanh den; Xanh ltm. M b? tr - cy ?t l ?c m da cam trong?ng h?p ntr m t?i m xanh, v lm sng mu cam; m u tru s? l u ?t b? l?cumxanh lm ngu l?i. B? l?c xanh l cy, c s? d?ng sng tn l ?c u?c th? dm l xanh, ? hi?n c on. th ? th? h Ngu?i ta dng b l?c n di?u ch?nh s? t?n c?a b?c ? y d? uong ph hnh khi?n thi?t. c

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 71 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 3: ?U CH?NH KI?U ?NH THEO I

MU?N.

Ta c th thay d?i thu c tnh c?a m?t ?nh b?ng cch di?u ch?nh cc thng s? nh ? cc ? ki ?u u [Sharpness v Contrast Mun bi?t nh?ng thayu d?i n , chng ta ? c?n ch?p t?m ] [ ]. ? th o ? nh ch hnh v so snh?i nh tr d. ? thay d?i [ v h u?c Monochrome hay xem ti u?i dy. ] ?p ph?n d CH ?N CH?C NANG . ? B?m nt Menu d? hi?n nth? m menu hnh ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c [ ? Picture ], ?i Style r b?m nt <Set> ? Mn hnh c ?a ki?u ?nh v?a ch?n ns? hi?n l mn hnh CH ?N M?T KI?U ?NH MU?N CH?NH. ? Xoay vng hay d? ch?n m?t ki?u ?nh, r?i b?m nt <INFO>. CH ?N M?T THNG S?. ? Xoay vng d? ch?n m?t thng s?, r?i b?m nt SET. CH ?NH THNG S?. ? B?m phm d? ch?nh thng s? mong mu?n, r?i b?m <Set> . ? B?m nt MENU d ? uu thng ? n Mn hnh kiu ?nh l s y. ? s quay ? l?i. ? tr ? T?t c? cc thng s? khc v?i thng s? m?c hi?n s? th d?nh ? trn mn hnh ?ng m xanhlam. b u Cc thng s v hi ? ?u qu? c?a n. [ t nt hon 0] : [ 4] : Tuong ph ?n th?p [ 4] : Bo ha mu ?p th [ 4] : Mu da hoi d ? Ch : ? B?ng cch ch?n [ Default set. ] trong ?c 3, ta c th? khit ph?c?u ?nhPicture Bu ?ng ki [ Style thng s? m?c d?nh. ]v? ? ? ch?p v?i cc thng s? d di ch?nh, l ?u m theo Bu c 2 trn, ?n Picture Style r?i ? ? ch ch . ?p [+7] Nt nhiu on : ? h [+7] : Tuong ph ?n cao [+4] : Bo ha mu cao [+4] : Mu da hoi vng.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 72 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch?nh thng s? cho ki?u ?nh (tr on ?c d?ng den) s . V ?i ?nhon s c, ngo[ d ? i Sharpness v [ontrast ta cn th ch?nh mth Filter ] ] C ], c ? [ effect (Hi ?u ?ng b? l?c m Toneeffect( u ) v [ ] Hi?u ?ng Tngum). Hi?u ?ng knh l?c m u. Khi p ?ng knh l?c m d u v?i ?nhon ?c, ta c th? l d s m cho my tr ?ng v cy xanh trng c gic n?i h ?m on.

Knh l m ?c u N :khng knh ?c l Ye : Mu vng Or : Mu cam R : Mu d ? G : Mu ?c l

Hi?u ?ng ?nh den tr?ng thng th khng hi?u ?ng knh l?c. u?ng, B?u tr?i xanh trng t? nhi n, my tr ?ng n?i h on. B?u tr?i xanh trng h m?t tr?i l?n trng on. l?i h oi ?m, d chi B?u tr?i xanh trng den roi ?i on v sng hon. on, l h trng n h Mu da ngu i v ? mu mi r?t d?p, l cy trng n?i sng hon. on v h

(*)Tang ? uong ph Contrast? m cho hi ?ng c?a knh u?c rd on. dt ?n [ ] sl ?u l?c r?t h Hi?u ?ng Tng u. m B?ng cch p ?ng ng mu cho ?nh on s?c, ta c th? l d t d m cho?nh on ?c u?c nhu?m u v trng?n u?nghon. d s d m t Cc Tng mu sau dy c th d ? u?c d g : None : khng, n [ ] [ Sepia: Nu ?],Blue : lam [ d [ ], Purple :],Green : l ta[ ?c ].

Ph?n 4: ?NH NGHIA KI?U ?NH RI NG My ?nh cho php d?nha nghi ?i da 3 ki?u ?nh theo mu?n c?a ng d?nh nghia m?t t u?i ng. ? d ki ?nh m?i, ta ch?n m?t ki?u ?nh c s?n nh hay [Landscape], sau d s? ?u u [Portrait] ?nh thng ch c?a n theo mu?n uu ?i v?i [ r?il l n t User Def. 1 [ ], User Def. 2hay [ Def. 3?i ki ], User ]. V ?u ?nh m?iy nta c thi d nt hay d? t ph v?i cc gi tr? khc nhau.m ?t ki?u ? c ? uong ?n t Ho?c ?i c s?n trong ph?n m?m k my. m theo

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 73 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?M NT . ? B?m nt Menu d? hi?n nth? m menu hnh ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Picture Style b?m ], ?i r nt <Set> ? M n hnh c a ki?u ?nh v?a ch?n ns? hi?n l ? mn hnh CH ?N [User Def.]. ? Xoay vng hay INFO.

d? ch?n [ Def. r ?m nt User ],?i b

B? M NT <SET >. ? V ?i ki?u ?nh u?c ch?n, b SET. v?a d ?m nt

CH ?N M?T KI?U ?NH C S?N. ? B?m phm d? ch?n Picture Style canb?m nt r? i b?n, <Set> . ? ? dy, chng ta cung c th? di?u ch?nh nh?ng thng s? c? m ?t ki?u ?nh u?c c d ?t v?i ph?n m?m m theo d i k

CH ?N M?T THNG S?. ? Xoay vngdi khi?n nhanh d? ch?n m?t thng u b?t k? n ?u s? Sharpness, Contrast, Satuation ?ib?m SET. v color tone, r CI ?T THNG S?. ? B?m phm d? c d?t thng s? theo mu?n, r?i i b?m <Set> . ? B?m nt MENU d ? dang k Ki?u ?nh ?i. n hnh ch m M ?n Ki ?u ?nh l?i xu?t hi?n. ? Ki?u ?nh can ?n s? hi?n th? npha bki ?nh t? d?nh b ph?i ?u ngh ia b?iu?i ng [ ng d User Def.* ] . ? Tn c?a Ki ?u ?nh ?i u?c uu v?i n [User Def.*s c m d l t ] ? mu lam

Ch : ? N?u m?t ?u ?nh d d du?c uu ?i nt [User Ki no l v def.*] khi thay d ?nh trong ?i ki?u u nh bu ?c 4 s? v hi?u ha cc thng ?t l?p ?c d thi d tru s? ? ? ch?pnh v ki?u ?nh du?c d?nh nghia h ?i v?a [User def*], lm theo 2, ch?n ki?u ?c bu ?nh[user def*]mu?n d ng

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 74 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 5: CI

?T CN B?NG TR?NG

- WHITE BALANCE.

Cn b?ng tr?ng d ng d? m cho cc vng mu trng tr ?nh c m tr ng th?t is?. u?c d l ? n u ? ?u ny c v kh hi?u, v ? trong ?c ? m tr th t u ?ng b? chi ph?i b?i cc nh sng xung quanh, v d? tu ?ng tr?ng d nh n vng, s c mu vng. Ch nang cn b?ng tr?ng s? gip my ?nh u?i d ? ?c nh ?n ra b? t l tr?ng vcho ra ?c h h c mu s?c chnh xc on. N ?u t?m nh u?ng mu b n h h ch ?p khng cho mu ?c dng b?ng ch? d? t? d?ng cn b?ng tr?ng (AWB). B?n c th? t ra s ch d? cn b?ng tr?ng dng v?i t?ng ngu?n sng th?c t?. Ho?c ch? d?nh my cch th ? b?ng tr?ng, b?ng cch ch?p m?t v?t th? tr?ng (xem ph?n chi ti?t trong ph?n sa CH ?N CH?C NANG ? B?m nt Menu d? hi?n nth? m menu hnh ? Ch?n tab ,bn dui ch?n m?c [ Balance ? White ], r ?i b?m nt <Set> CH ?N WHITE BALANCE. ? Xoay vng d? ch?n t?ng ch? d? cn b?ng tr?ng , r ?i b?m nt <Set>

Tuong duong?i (d? v Kelvin) Auto 3000 7000 nh sng tr ?i 5200 Bng rm 7000 Tr ?i my, lc ch?ng v?ng, hn ng ho 6000 n dy tc 3200 n hu ?nh quang 4000 n flash Automatically set * T? thi?t l?p 2000 10000 Nhi ?t d?um 2500 10000 (*) p ?ng theo ?t d?umc d nhi ?a n flash Canon speedlite hay ci d 6000K d ?t x?p x? Tm hi?u v? cn b?ng tr?ng. ?i v?i m?t ng m?t v?t tr?ng lun lun d ?y l ?ng, b?t k? trong di?u ki?n nh u?i, u?c nhn th tr sng no. V i my ?nh k? thu?t ?i ta thay d?i d?umb?ng ph?n m?m d? v ? ngus?, nhi ?t ng mu tr ng c m tr th s?? di?u ch?nhdu?c coi s? ch?nhu mcan ?n. K?t qu? l ? u ?ng ?t . S y n l b lm cho mu ?c trong h s nh ?nh trng t?n nhi m ng nh thy. nhu ?t u?i n ?

Bi u?ng ?u t

Mode

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 75 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ty ch?nh cn b?ng tr?ng Ch?c nang n y gip ta ?nh ch cn b ?ng tr?ng theo ?t ngu?n sng d?c tr d ? c d?c m ung no d u mu s?c chnh xc. m ?t cch khc, chng ta s? d?y my ?nh cch nh?n bi?t m?t v?t c Ni u tr ng. ? Th?c hi?n di?u n ngu?n sng th?c ch ng ta s y du ?i t? m ? ch?p CH ?P M?T CH? ? M U TR ?NG ? Nhn vo khung ng phng sao cho ?m, v?t th? tr?ng ph ? h?tvng trndo sng trung tm ? L?y nt b?ng tay vth i gian ch?p thch h?p v?i ch? ci ? d? m tr ng u ? ? ?ng b?ntm ch? d? cn b?ng tr?ng tr n my dang du ?c ci nhu ? o thn CH ?N [CUSTOM WB] ? B?m nt <Menu> d? h danh sch i ?n ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c ?i [Custom WB] ?i b?m , r vo nt <SET> ? Ch?c nang t y chinh cn?ng tr?ng s? xu?t hi?n b L?Y THNG TIN CN B?NG TR?NG ? Xoay vng d? ch?n m?t b?c ?nh ch?p ch? d? m u tr ng ?u?c 1, r?i b?m nt SET ? b ? M ?t h?p tho?ihi xu?t b?m nt OKmy s? d?c thng ?n, v tin? tb?c ?nh n y dng n lm tiu chu d? cn b?ng ?n tr ng ? ? Khi menu ?t hi?n, nt <Menu> d? quay tr? ra xu b?m

CH ?N CH?C NANG CN B?NG TR?NG ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c ? [ White balancer ] ?i , b?m v nt <SET> o CH ?N T Y CH ?NH CN B?NG TR?NG ? Nhn vo m n hnh thng s v xoay nt ? d? ch?n m ?c , ?i b?m nt <Set> r

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 76 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch

? Thay v ch m?t v?t th? tr?ng d? ch?nh cn b?ng tr?ng, b?n cung c th? thay ?p xm 18% v ?n cho ra chnh xc cn b?ng tr?ng ? ang k cn b?ng tr?ng b?ng ph?n m?m theo my thng qua ch?c N b?n . ?u nang th hi?n b 3,nto thng tin d ?c u?c b? dang k ?ng ph?n m?n s? b? xo b Ci d?t nhi?t d?Kelvin u m Vi ?c ch?n dng nhi?tu d? m mi u?ng ch?p cung ?t cch ch?nh cn b?ng tr?ng. Tuy t ?i tr m l nhin ch nangy ndi h ?c ?i ng ng c nhi kinh nghi?m, nangy nthi k? cho u?i d ?u ch ?c ?t dnh nhi ?nh gia n nghip ?p chuy ? CH ?N [ WHITE BALANCE ] ? B?m nt <Menu> d? hi?n danh sch ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c ? [ White balance ] , r ?i b?mo vnt <SET> CH ?NH NHI?T ? M U ? Ch?n K ? Xoay vng ch ?n m?t nhi?t u thch ?p, r?i d? m h b?m nt <Set> ? Nhi ?t d? um c th c t 2500K d?n 10,000K, m?i ? i ? l thay d?i tang / gi?m 100K ?n Ch ? Khi ci ?t nhi?t u cho m t ngu?n sng nhn t?o, h ch nang s?aWh ite d d? m ? y dng ?c sai balance ( hay ?m mu h?ng cnh sen hay l theo nhu c th?c.Xem ph thm gi u ?c) m ?u t? ?n ny bn du dy. ?i ? N?u b?n mu?n c ?t d? um i nhi can ? v m ?ts c o ?c nhi?t Color temperature k? ( meter), hy ch ?p th? di v ?u ch?nh nhi?t d? m ?ng cho my ?nh u tuong . ? Ta ung c th? c White balance trong menu White balance. c i d ?t Ch?nh s?a cn b?ng tr?ng (White balance). B?n c th? di?u ch?nh cn b?ng tr?ngs d trong my. Vi?c s?a ch?a hi qu? du?c i ?n c y cho ?u n tuong duong vvi?c dm ?t thi?t b? chuy?nt d?iumhay ? l?c mu. M ?i m c ?i ng nhi d? ? b b u th ch?nh s?a theo 9 m?c d?. i?u n ? y ch p d?ng cho ng ch?p chuy ?p dlm quen ? u?i n nghi v?i cng vi?c tr n

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 77 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N [WB SHIFT/BKT]. ? B?m nt <Menu> d? hi?nnth? mmenu hnh ? Ch?n Tab , bn du ch?n m?c SHIFT/BKT], ?i [WB r?i b?m nt SET.

CH ?NH S?A WHITE BALANCE. ? Dng nt da nang d? di chuy?n con d?n v? ? tr? tr mong mu ?n. ? B l mu lam, A l mu ? phch, M l magenta h mu (h?ng cnh sen v G l mu l c. M s?c s? u?c ), ? u d ch?nh s?a t ?ng v?iu?ng di chu c?a con tr? uong h y?n ? . ? Ch? SHIFT phan tr ph bn ?i cho bi?t h di chuy?n u?ng c?a con tr? gi tr ch?nh s?a. ? v ? ? B?m nt INFO s? h?y b? t?t c? ch?nh s?a tr n ? B?m nt <Set> thot tr v? n hnh Menu. d? v? m

Ch :

? Trong khi ch s?a White balance, bi?u? txu?t hi?n trong khung ng?m v ?nh u?ng s trn mn hnh LCD. ? M ?t n?c thay mu lam/h phch tuong duong v5 mired c?a knh l?c chuy?n d?i d?i ??i nhi t d?u. Mired l?t on ? d? tnh m?t d? c?a knh l?c chuy?n u. ? m m d v d?i nhi?t d? m Ch?p b?a vy theo tng (Auto White balance Bracketing WB u m BKT).

V ?i ch? m?t l?n b?m my, ba ?nh v?i ucc tng m ?ng th?i d ch?p. T khc nhau d u?c y vo thng ? c d s i ?t trong ph?ncc ?m ?nh s? d ch?p b ? v dng tng mu. Nhng t?m y, n t u?c , tr ? hnh ny khc tng mu theo tr -h? phch ho?c theo tr?c d? i?u yn du?c g?i l ?c lam -?c. ta l White balance bracketing (WBM b tr c th? thay d?i t?i da 3 m?c d?, m?i l?n BKT). ?c ? tang/ ?m m?t m?c. gi CI ?T M?C GI TR? WHITE BALANCE -BKT. ? Trong bu 2 c?a m?c ?c c h?nh s?a White balakhi xoay nce, vng , con ? ? trn mn hnh s ? phn th tr nh ba ? ? . Xoay vng ny v ph ? ? b n ?i d? ch?n tng bm u tr theo B/A, hay tri ? btr theo M/Gg. ? n v? b d ?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 78 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Pha bn ph i c?an mhnh, BKT ch tng u s? thay d?i ? ? m v m ?c btr ?. ? B?m nt INFO s? h?y b? ch? d? ch?pBKT, d t WB - WB ? BKT v ? 0. ? B?m nt <Set> tr? v? hnh menu. d? n m Th? t? ch?ptr WB-BKT. b ? Nh?ng nh ?nh s? d ch?p tr theo th? u sau: h u?c b? t? nh ? Tng B/A: 1 Tng mu chu?n (Standard) thin ? B (lam) 3v- thin ? A (h? -, 2 v v phch). ? Ho?c Tng M/Gr Tng mu chu?n (standard), 2 ? M (Magenta) vthin ? :1 - thin v 3v G (l ?c). Ch : ? Trong khi ch ?p ch? d? WB BKT, ? u?ng hh t i da trong b? nh? d?m trong my ch?p s l n ? lin ?c s? th?p di,l?n ch?p c th? cung b? g cn m ph?n ba. u?ng t t s? v gi?m ?t xu?n Bi?u White balance s ? nh?p nhy tr hnh LCD. n mn ? Chng ta c th c d y ch?nh Cn b?ng tr?ng v (Auto Exposure Bracketing : ? i ?t T AEB ch ?p b?a vy v?i nh sng hi?n ) ?ng th?i v?i BKT. N ta k?t h?p 2 ch?c u?ng tr d - WB ?u nang nhu vth c chn ?u ?nh s? d ch?p v?i ch? m?t l?n b?m my. ?y, ki u?c ? V ba hnh ?nh u?c ghi v?i m?t l?n b?m th nh? s? ghi ch?m hh th?ng. d n my, n ? on n b u ? BKT l ch ? vi?t t?t c?a Bracketing ( Ch?p b?a vy ). Ph?n 6: ?NG T?I T? UU ? SNG (Auto Lighting Optimizer)

N ?u nh ?nh ch?p trng t?i uong ph th?p, nh h d? t v ?n th ?ng l?i c th u?c kh?c ph?c m?t y n ? d cch t d?ng ? v?i ch?c nang .V?i d?nh d?ng ?nh l chng c th d ?c s?a ngay lc n tr JPEG ? u ch ?p b?i my ?nh, trong khi d?nh d?ng RAW on, chng ta c s?a l?i b?ng ph?n don gi h ?n th th ? m ?m dimktheo my. ?c d?nh ch? d? d? sng du c i ? m?c u chu (Standard) M uu t?i ? c ti ?n CH ?N CH? ? T?I UU HA ? SNG ? B?m nt <Menu> d? v o danh sch ? Ch?n tab , bn du i ch?n m?c [ light ? Auto optimize ?i b?m nt ]. R SET

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 79 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CI

?T THNG S? ? Xoay nt d? ch?n m?t thng s?, r?i b?m nt SET

CH ?P B?C HNH ? My ?nh s? di?u ch?nh d? sng cung nh u d ? tuong ?n theo cch d ph i ?t ?ntr c

Ch : ? N ?u b?t ch?c nang thi?n chi ti?tng sng [ c?i trong v C.Fn II 3Highlight tone prioritl [ y] ENABLE ], ch th ?c nang ?iuu d sng s? T ? khng ho ?t d?ng [ Disable ] v b?n khng th? thay d?i y i d n ?t c ? Tu? thu?c di?u ki?n ch?p, d? nhi?u ?nh c th? tang l n ? N ?u b?t ch?c nanguu d sngk?t h?p cc d?: sng, b sng b ng n flash t ?i ? ch? b ? d ho?c cc di?u ch?nh sng b?ng tay b?c ?nh sng. Trong ?ng h?py n , c thcho ? du tru b?n n t ?t nb?ng cch thng ? ny thnhDISABLE (T , d?i s ?t) ? Trong ch d? ch?p ?nh t? d?ng Zone], nangy ndu?c i t d?ng m?c cc ? [basic ch ?c c ? ? tiu chu [Standard] ?n Ph?n7:CH ?C NANG S?A L?I GI?M SNG NGO?I VI TR Peripheral Illumination Correction) N ?NG KNH (Lens

Do d ?c tnh c?a ?ng knh, b?n gc c?a hc th? trng t?i nhng ng khc. Hin nh ?nh on h ? v ? tu ?ng y du?c g?i ll gi sng ngo?i trn?ng knh. V?i n ?i ?m vi d?nh d?ng ?nh l chng JPEG c th d ? u?c s?a ngay lc ch?p, trong khi d?nh d?ng RAW c th? s?a b?ng ph?n m?m m theo my sau d M d?nh ch?c nang ?c i l Enable (B . ?c y du n c [ ] ?t)

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 80 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N CH? ? S?A L?I ? B?m nt <Menu> d? v o danh sch ? Ch?n tab , bn du?i ch?n m?cPeripheral [ illumin. correct b?m nt ], ?i R SET CI ?T CH?C NANG S?A L?I ? Trn mn hnh, ki tra xem ch?c nang s?a l?i c ?m h? tr? cho ?ng knh dang n my c ?a b?n g?ng tr hay. Nu c, b?n s? th?y xu?t hi?nch? ? ng d Correction data available ? Ngu?c l?i, n?u khng b?n s? th?y ch? ng d Correction data available not . Trong ph sau ?n s ch? b?n cch kh?c ph?c l?i n ? y ? Xoay ny d? ch?nEnable d b?t ch?c nang [ ] ? s?a l?i, r?i b?m nt SET

CH ?P B?C HNH ? My ?nh s? s?a gi sng ngo?i vi l?i ?m nhu h nh minh ?a n du?i h b

B?t ch?c nang s?a l?i V? vi?c s?a li?u tr l d? ?i n ?ng knh

T?t ch?c nang s?a l?i

Trong my?nh d s?n ch?c nang s?a l?i gi?m sng ngo?i vi cho kho?ng 25 ?ng knh c ny c ngh ia m?t s? ?ng knhs? khng u?c h? tr? tnh nang s?a Tuy nhin, v khc d y. l?i n ?i tin ch trong ph?n m?m cung c?p theo my, b?n c th? dang k ch?nh s?a d? li?u c ? ?ng knh ch dang ny. ? bi?t th ?t, xem sch h d?n c?a ph?n m?m CDua k m chi ti u?ng n tr ROM Ch : ? My ?nh khng th? s?a l?i gi?m sng ngo?i vi d?i v?i nh?ng b?c ?nhd?nh d?ng JPEG d du?c ch?pu?c d. tr

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 81 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Ty vo di ki?n ch?p, d? nhi?u ?nh c th? tang l ?nh, khi s? d?ng ch? ?u n trn ?n gc b d? s?a l?i n y ? Khi ? d?ng ?ng knh khng ph?i c?a Canon (?ng ?nb u?c khuy t s knh For), d n ?t tnh nang ny, ngay c ? khi ?ng knh d h? tr? b?i my ?nh. Nghia l ch ? u?c c dng [Correction data available]mn hnh. ?n th? tr n hi ? Ch?c nang s?a l?i gi?m sng ngo?i vi v?n p d?ng, cho d g?n m ?ng knh c th Extender (*). ? K ?t qu? trong hai b?c gi?ng nhau ?t v s? ?nh , khi b t?c ch?c nang s?a l?i cc ny cho lo ?ng knh, khng d tr b i my ?nh y. ?i u?c ? ? ? h n ? Ch?c nang s?a n my tr l?i ?nh y?uon, so snh vkhi d ch h ?i ng ?c nangy ntrn phn ? m ?m ? Hi ?u qu? s?a ch?a trn my ?nh khng th? b?ng dng ?m m?m cung c?p theo my khi ph (Digital Photot Professional ). ? N ?u ?ng knh khng c thng tin v? gi?i h?n kho?ng cch, s?a l?i s? th?p m ?c d? th hon. ? Khi ci ?d nh?y ISO cao, th s?a l?i ng cao hi qu? ?u s? c . (*)Extender: ?tthi b? bi?t ?n o ?ng knh cho php m? r?ng ti L m?t d?c ,khi g v u c theo m?t t? ? l o d. V d nh x1.4 ? n ? u Ph?n 8 T O V CH ?N M?T FOLDER KHI S? D?NG : ? Chng ta c th t?o dng b?t c? uth?c n d d? uu h ?nh khi ch?p th nh? c?a ? v m o l nh n tr ? b?n. N?u b?n kh t th m ng ?o u ?c tr u?c, my ?nh s? t? t?o cho b?n vo d luu nh v h T?o th m u ?c. CH ?N CH? NANG TH U M ?C [Folder]. ? B?m nt <Menu> d? danh sch o v ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Select Folder ], r ?i b?m nt SET

TAO THU M ?C [Create folder]. ? Xoay nt d? ch?nCreate folderr b?m [ ], ?i SET.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 82 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

T?O M?I M?T TH U M ?C. ? Xoay nt ch ?n OK. R?i b?mSET nt ? M ?t folder m?i d u?c t?o ra v n theo ?t s? d?t t m no d. S n thu ? y ?ng l?non ? c?a folder d h s u?c t tr (n?u c). ?o u?c

Ch?n m?t u m th ?c.


Hnh d?u ti n T?ng s?nh tronguth h m?c

? B?m nt <Menu> ? v danh sch do ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Select Folder ],?i r b?m ntSET ? Xoay vng d? ch?n m?t th (folder) trong u m ?c danh sch ?n tr mn hnh, ?ib?m nt SET . hi n r ? Thu m ?c d?c dnh d?u um xm l thu m?c d?c u u ch d?nh uu cc n h ?nh khi ch?p ? d? l h ? Tn cc hnh?nh s? d dnh s? tang d?n v u?c luu vo thu ?c dch?n. m
Tn thu m ?c Hnh cu ng ?i c

Tm hi?u v? uth m?c. V d? m?t u m th ?c c n nhu sau 100 t CANON , tn m ?t th m?c u?c b?t d?u v?i ba ch? s? u d (s c?a u m?c), ti?p theo l t?. M?t u m?c c th ch?au?c 9999 ?nh (T? tin ? th nam k th ? d t ?p 0001 9999). Khi thu ?n t?i ?chi m d?y, m?tu th khcs t? d?ng t?odu?c dnh s? cao m ?c ? v ra s? c?a uth?c hi?n t?i. Gi?ng nh m u v ?y, khi ta reset (xem ph?nu sau), m?t th s? t? m ?c m?i cung d?ng u?c t?o ra. V s ?i t? 100 d?n 999. d dnh ? l T?o th m u ?c tr my vi tnh. n G ?n th? nh? my vi tnh thng qua thi d?c th? (mua ri tnh?snh?n d?ng th? o v ?t b? ng), my nhu m ? diat? d?ng d?t m?t t ? dia d (nh ?t v n cho u F:; E:,).? Ch ? diay, trn mn o v n hnh s xu?t hi?nthu ?c c s?nn tr? nh?. T? dy, t?o um?t th ? cc m th m ?c m?i c t n DCIM. M ? th m DCIM v u ?c t?o ti?p cc m u th con c?n thi?t cc nh ?nh. Th m ?c uu d? h l u ?c ph?i tun theo nguyn t 100ABC_D, trong d ba ch? s? d?u ti 999, ?p theo sau ?c n l t 100 ? ti l nam k t theo b?ng m?u t? ABC. Nam k t? d c th? bao g?m ch? hoa t? A d?n Z, ? ch th ? u?ng., v ho ?c cc ch? s?, m ?t d?u _. Khng d c kho?ng cch trong t ?c. Ngo ra tn c v u?c n thu m i thu m ?c cung khng d u?c c ba ch? s? d?u n gi?ng nhau nh 100ABC_D v ti u 100W_XYZ, ngay c khi c cc k t? pha sau khc nhau. ?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 83 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 9: PHUONG TH ?C NH S?

T? P TIN?NH.

Cc con ? trong c?a cchnh ?nh cung gi?ng s khungnh trn ?t cu?n phim. H s tn u ? nh h m nh ?nh ch?p s? d dnh s? th? t? t? 0001 d?n 9999 v mth m u?c luu trong u ?c. Tuy n ta ung ?t nhi c c th thay d?i ? phuong ?c dnh s n . ?nh d?ng h th ? y nh ?nh khi xem my tnh c d n tr ?ng sau IMG_0001.JPG CH ?N CH?C NANG[ T?p tin numbering]. ? B?m nt <Menu> d? v o danh sch ? Trong tab , bn du ?i ch?n m?c [ ?p tin T numbering , r SET. ] ?ib?m CH ?N PHUONG TH ?C NH S? T N HNH ?NH. ? Xoay vng d? ch?n uong th dnh s ?i ph ?c ?, r b?m SET. ? Xem ngh t?nguong th ? ph?n d dy ia ph ?c u?i

Phuong th dnh s li t ?c ? n ?c (Continuous).

Phuong php ny ? tip t?c dnh s? th t? tang d?n,ch?p b?n d ?tth nh? ?i s ? theo ? b?t ng m ? m hay ch d?nh m?tm?c v?a t S? t ? u th ?o. ?p tinv?n du?c dnh n t s? li ?c d?n s? 9999. y r n Cch ?t tin l?i khi ta uu h l ? mu?n ?nh b?t c? n nh oi du trong cc nh? v thu m ? th cc ?c, nh?ng cc hnh ?nh v?nuoc ?t nt theo cc? st? 0001 d?n 9999, sau d t?i ?nh v? my tnh c nhn v d d ch uu chng vo thu m trong my tnh. N?u th? nh? m?is?n th d?c vc ch?a ? l ?c c thay m u hnh ?nh, th ?nh m?i s? c th? d hnh u?c dnh s? ti?p lin ?c v?i cc t tin c s?n o the t ?p d s? trong ?th nh? hay th d. u m ?c N ?u ta mu?n d phuong th dng s?nli?c y, b n p d?ng khing m ?t th? m?i ng ?c t n ?n d hon ton hay ?th u?c d?nh d?ng l?i (format). v?a d nh s ? t ?p tin khi thay nh? sau ? th nh s ? t ?p tin khi thay ?c m sau thu

Phuong th dnh s? l?i t? d?u (Reset). ?c B?t c? lc n o khi ta thay nh? hay t?o m?t thm?i, ? n s b?t d?ut 0001. ? th u m?c con s y ? l ? ?i R?t ti?n l?i n?u ta mu?n s?p x?p h ? nh? hay th nh ?nh y theo th t u m ?c. N?u th? nh? d u?c l?p vo my ?nh c s?n ?nh ho?cu th hnh m ?c, th hnh?nh m?i s? d dnh ti?p theoc s? d tn u?c trong ? nh? hay th hi?n h?u. N?u ta mu?n nh ?nh b?t d?u t? s? n0001 tr th u m?c dnh s? h th ? nh y format ?th ?, h tr khi d vo my ?nh. u?c ua

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 84 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

nh s ? t ?p tin khi thay nh? sau ? th

nh s? t ?p tin khi thay ?c m sau thu

nh s? l?i t? d?u u c?u ngu?i ng (Manual Reset). theo y d Khi phuong?c n du?c ch?n b?i ngng, my ?nh s? t? d?ng t?ou m?t th v th y u?i d m ?c m?i cc t ?p tin m?i s? duu trong thu y b?t d?u b?ng s? ?t ti?n l?i khi ta mu?n ?nh u?c l ?c m n 0001. R dng cc thu ?c khc nhau cho nh ?nh u?c ch?p trong nh?ng ng nhau. Sau khi m cc h d y khc ngu ?i ch?p ch?nuong th n tn hnh ?nh s? u?c dnh s? gi?ngu nh ph ?c y, d phuong ?c th Continuous Auto reset hay . Ch : ? N ?u th m?c dc s ? 999 v t tin d d?t t?i 9999, ta s? khng th? n u s? ?p ?nh o ch?p nhi on duc n?a, th nh? v?nua d y. M?t h?p tho?i s? hi?n ra tr ?u h ? d? ch? n mn hnh LCD yu c ta thay th? nh?.thay ?ng m?t th? nh? m?i. ?u y B?n b h ? Tn hnh ?nh s? b?t d?u b?ng ch? trong khi tn doan phim du d?u b?ng _, IMG ?c b?t MVI_. Ph ?n m? r?ng c?a JPEG l .JPG, v hnh RAW l .CR2 v phim s? nh h do?n l .MOV Ph?n 10 : CI ?T THNG TIN B?N QUY?N

Khi ?n i d b c ?t thng tin b?n quy?n, nh?ng y s uu vo ntrong h h trong vng thngltin ? nh ?n thng tin EXIF CH ?N [Copyright information]. ? B?m nt <Menu> d? hi?nn th? mmenu hnh ? Ch?n tab [ ], bn du?i ch?n m?c [ Copyright information r b?m <Set> ], ?i nt .

CH ?N M?T CH?C NANG. ? Xoay vng d? ch?n m?c [Display Copyright Information]xem l?i thng tin dang trn my. d? u?c i d c ? Ch?n m?c [Delete copyright information] d? xo thng tin ?c i hin t?i tr du c ? n my. ? Xoay vng d? ch?n ho?c m?c t gi [Enter n tc ? Authors Name] ?c m?c [Enter copyright details], r? ho b?m nt <Set> ? Mn h nh yu ?u nh?p thng tin s? xu?t hi?n c
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 85 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

NH ?P THNG TIN ? Cho php ch 63 k t?bi u?ng khc nhau ?n v t ?u ? Xem ph nh?p k t? du?i d?y ?n n b K ?T THC ? Sau

khi nh ?p thng tin, b?n b?m nt <Menu> d? k?t th?c

Phuong th nh?p li?u ?c ? Thay d i ng nh?p li?u ? v B?m nt d? di chuy?n qua l?i nh v li?u ng cc ?p ? Di chuy con tr? ?n B?m phm d? di chuy?n con tr?. ? Nh ?p k t? ? ph?n u?i ng c?a m hnh, ?m phm d c n b v d? ch?n cc k t?, r?i b?m phm <Set> ? nh?p k t? vo thng tin d o n ? Xo k t? B?m nt d? xo ?ng k t? trong nh t ng v ?p thng tin ? K ?t thc nh?p thng tin Sau khi nh?p xong t?t c? thng tin, b?m nt <Menu> hnh ? b v? m d n d? tr? 2 u?c ? B ? qua ph?n nh?p thng tin ? b? qua ph?n nh?p thng tin, b?n b?m nt <Info> ? b ?c 2 v? m n hnh d?u tr? (*) ?n c th nh?p thng tin b?n quy?n thng qua ph?n m?n mEOS Utility di k B ? theo my Ph?n 1:CH ?N KHNG GIAN M U (Color Space).

Khng gian mu ng v? kh? nang di?nu d?t m mmy ?nh c th? th? hi?n. Trong my ? s?c, ?nh n, khng gian mu y ta c th ch?n sRGB hay Adobe RGB.?i v?i ?nh ch?p b ? l nh thu ?ng, ta n n dng khng gian mu sRGB (Standard RGB ?m ph u h?p h n h m c vi m o ? u RGB). Trong?ch ch?p h? d?ng d? nh t , khng gian mu?c ch?n t? d?ng l du sRGB CH ?N CH?C NANG [Color space]. ? B?m nt <Menu>? dhi?n danh sach ? Trong Tab , bn du ch?n m?c [ ?i Select color ], space r ?i b?m SET. CH ?N KHNG GIAN M U. ? Ch?n sRGB hay Adobe RGB, r?i b?m SET.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 86 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Tm hi?u v? Adobe RGB. Khng gian mu ny du ng cho cc ngnh in thuong v ?c d ?i m ngnh cng nghi khc. cc ?p Chng ti khuyn ?n khng n dng n n?u khng c ki?n th?c v? nh ?nh, v? Adobe b n x? l h RGB, haynh ?ng nguy t n ?c d? h?a dcho Camera System 2.0 (Exif 2.21). Hnh ng File ?nh s? trng ?tth khi xem r b?ng my tnh trong mi tru sRGB hay khi in ?imy in khng ?ng ra v tuong thch chu Camera ?i v ?n File System 2.0 (Exif 2.21). ChuRGBdi h ?nAdobe ?i ph?i x? l h?u k? v?i ph?ntru c khi d. m?m ? ng Ch : ? Hnh ?nh d?c ch?p v?i khng gian Adobe RGB, s c t b ?t d?u v?i d?u u u m ? n _MG_. ? Thng tin ICC s ? khngdu?c ua vo bn trong t nhh?nh c khng gian m d ?p tin u l Adobe RBG (*) ICC Pro l 1 nhm thng tin du file : ?c nhng o t v ?p tin ?nh. ICC xc d file ?nh u pro m s?c c?a camera v gian mu ?a nh ?nh (sRGB, Wide RGB....).. khng c h

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 87 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG N AM

CH ?C NANG NNG CAO

Trong ph y chng ta? sni v? cc ch? d? ch?p P/Tv/Av/M/B. Cc ?n n ch d? yn cho php ngu ng ch ? ?i d ?nh t?c d? tr kh?u d? n m ?p, hay cc ci ?t khc n my d? mang l?i k?t uqu? nh mu d tr mong ?n

? Bi u?ng ?u t ? gc ph?i cao c?au cc ti nghia ch?c nang p d?ng trong cc d? c u?c d ch d? P/Tv/M/B ? ? Khib?m n?a nt ch?p, cc thng s? s? trong lkhung ng m n hnh thng ? n hi?n ?m v s trong vng 4 giy tr u?c khi t?t ? Nh?ng ch?c nang c i d ctrong t?ng ch? d? ch?p P/Tv/M/B bn du th? ?t u?c li?ts? d ?i k

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 88 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CH ? ? CH?P THEO CH UONG TR NH L ?P S?N (P: PROGRAM AE) . : ? ch? d? n my ?nh t? d?ng ch?n t?c tr p m kh?u d? y, n d? v ? tuong ?ng v?i d? sng c?a ch? d?. * P du?c hi?uProgramChuongtrnh l ( ). * AE du?c hi?uAuto Exposure ( ngphoi l T? d ? sng ). CI CH ? ? CH?P <P> ? B?m nt x? trung tm xoaynt ch d? ? v ? sang tr v? P. L?Y NT CH? ?. ? Nhn vo khung ng ua di l?y nt v ?m, d ?m o ch? d?, r b?m n?a nt chp. ?i ? ? Cc di l nt sng u d?, v xc nh l?y ?m ?y s? m dn ?n nt < cung sn g ln. (Trong d? -shot AF + ?> Ch? One automatic AF point selection). ? T?c d? nm tr p vkh ? ?u d? u?c my ?nh t? d?ng s? d quy ?t d?nhCc ch s?y ns hi th? tr hnh . ? ? ?n n Mn thng ? v trong khung ng s ?m. KI?M TRA T?C ? M N TR ?P V ? M? ?NG KNH. ? Nh?ng th tin ny d ng s u?c xc d?nh n?u t?c d? ? mn tr vkh?u d? ?p khng nh p nhy n mn hnh. ? tr

CH ?P M?T B?C ?NH . ? B? c?c khung h ib?m nt ch nh r ? ?p.

Ch : ? N?u ch? s? t n tr l 30 (tc d? ch?m nh?t) m? ?ng ?c d? m ?p ? v d? knh ln nh?t ? (trong ?ng h?p f4.0) tru ny nh?p nhy ngh , ia lb?n dang trong di ?u ki?n ch?p sngH y tang thi ?u . ISO ln ho?c ng dn d flash. ? N?u ch? s? t m tr p l 8000 (t c d? nhanh nh?t) m? ?c d? n ? ? v d? ?ng knh nh? nh?t (trong ?ng h?py nf32) tru nh?p nhy ngh , ia l b?n dang trong ki?n?p u sng Hy dng ISO ?p on, hay dng di ?u ch d . th h m ?t knh l?c NDm d? l b?tu?ng d? nh sng di qua ?ng knh. gi?m c ? N?u di?m xc nh?n l?y?> nh nhy, n tr s? b? kha, ta khng th? ch?p ?nh nt ?p < m ?p du ?c. ? N?u my t? d?ng l?y nt di?m t s? nh?p nhy trong nh th hi?n , nhi ?u l n ?y qu tr ?c .
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 89 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

S? khc nhau gi?a hai ch? d? ch?p <P> v V ?i ch? d? ch?p t? d?ng nhi ch?c nang nh mode, drive mode, v dn ?c , ?u u AF flash du di khi?n t? d?ng b?i my ?nh, cc ch?c nang ch?nhc r?t gi?i Trong khi ?u di b?n ?u th? ?n. h ? ch d? ch?p <P>, ngo d? n tr v kh?u d? ?u khi?n b?i my ?nh, cc ch?c nang c ? it ?c m ?p di n l d?u c th thay d?i ?i ? Tm hi?u v? Program Shift ch?nh di ?u ( linh ho ?t). ? Trong khi dang ch Ch? d? ?p b?ng Program AE, c ?p thng tin kh?u d?v t d m ?c ? n trp do my ?nhdi khi?n, v?n c ? thay d?i ng dng My ?nhs? t? di?u ? ?u thth? b?i u?i . ch ?nh cc gi tr? t uong?ng sao cho t?m ?nh v?n dng ph isng.Ch?c nang b?o d?m d? o ny du g?i Program Shift. ?c l ? ? m du ?c v?y, n?a nt ch?p r?i vng l b?m xoay d?n khi ch?n d t?c d? m u?c n trp vkh ? ?u d? v?a . ? Program Shift s d?ng b? h?y sau khi b?c ?nh d ? t? u?c ch?p. ? Program Shift khng ?c ng v?i n flash. ? d th d u d Ph?n 2 :CH ? ? UU TIN T ?C ? ( Tv : Shutter priority ). AE Trong ? d? ch ny, ngu ?i ch? ? ch p s ?n t?c d? m ?p, my ?nh s? t? d?ng ch?n ?ng n tr d? m?c?a knh tuong ?ng d? hnh ?nh v?n dng d? sngtiu chu Ch? d? yn du?c g?i Uu tin d?t ?n. l t ?c d? nm tr p . T?c d? n tr p nhanh c th? u?c d?ng tc nhanh. l?i, d? n ? m ? b?t d Ngu?c t ?c m tr pch ? ?m t?o hi?u ?ng e ,gy nn c?m gic chuy?n d?ng. m? nh * Tv : du hi?uTime value tr th?i gian). ?c l (Gi ?

T?c d? nm tr nhanh ?p

T?c d? nm tr ch?m ?p

CH ?N CH ? ? UU TIN T ?C ? (Tv) ? B?m nt x? ? trung tm v nt ch d? sang xoay ? v? tr <Tv>.

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 90 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N T?C ? M N TR ?P. ? Nhn vo mn hnh thng ?, xoay v s ng , ?c t d? m tr p s? thay d?i, xoay cho d?n khi ch?n d n ? u?c t d? mong mu?n. ?c L?Y NT CH? ?. ? B?m n?a nt ch?p. ? My ?nh s? t? d?ngkh?u d? ch?n tuong ?ng KI?M TRA KHUNG NG?M V CH ?P ?NH. ? N ?u kh?u d?hi?n th? trong khung ng?m khng nhy, ngh my d s?n ng ch ia l s ?p. Ch : ? Trong khung?m,n?u ch s? c?a m? ?ng knht da (trong ng ? d? l ?i trung h?p yn l f/4.0) nhy lin t l di u ki?n ?p b? ? ?c, nghia ? ch thi sng. Ch?nh v ?u ng xoay ch ?c d? n tr ch?mon, o t m ?p h cho ?n khi m? ?ng knh d d? khng cn nh nhy n?a, hay ch?n ?p d? nhay ISO cao hon ? N ?u ch s? c?a m? ?ng knh nh? nh?t nh?p nhy ? d? l (trong trung h?p yn l f/32) ial di u ki?n ?p du sng. ? , ngh ? ch Xoay vng d? ch?n t?c n trp nhanh h cho d khi d? m? d? ? m on, ?n ?ng knh khngn cnh?p nhy n?a,th ch c ? ?n ISO th?p h on T?c d? n tr bi?u di?n b?ng t 8000d?n 4, c ngh l m ?p ? con s? ia 1/8000 giy 1/ giy. V d?n 4 d? con s? 125 hi?n khung ng c nghia 1/125 giy,y ha ngh l n th? tr?m l 05 ia 0.5 giy v 15 ngh ia l giy 15 . Ph?n 3 CH ? UU TIN KH ?U ? ( Av : Aperture : ? Priority). AE Ngu?c v?i ch? d? ?c d? uu tin t ,trong ? d?Uu tin ch kh?u d?ngu ?i ch?p s? kh?u d? ch?n v my ?nh s? t? d?ng ch?n t?c ?p uong ? hnh ?nh d?t n trd? t m d du?c d? phoi sng tiu chu. ?n Kh?u d? cng l (nghia l m? ?ng knh nh?) s? l ?n d? cng m cho hnh?nh tr vsau ch d? u?c ? nt hon. Ngu l?i kh?u d? nh? (d? m? ?ng knhcho hnh?nh u?c vsau ch d? ?c m l?n) s? l tr ? m ? di. * Av du?c hi?uAperture value (aperture opening)m? ?ng knh). l ? d? (Gi tr

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 91 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? m? ?ng knh l?n ? m? ?ng knh nh? CH ?N Av. ? B?m nt x? ? trung xoay nt ? d? sang tr tm v ch v? Av. CH ?N ? M? ?NG KNH MONG MU?N. ? N hn vo m n hnh thng s xoay vng ?, d? ch?nh kh?u d? xoay cho d , ?n khi ch?n d? m?mong mu . u?c d ?n L?Y NT CH? ?. ? B?m n?a nt ch?p. ? T?c d? nm tr p s? d my ?nh t? d?ng ch?n. ? u?c KI?M TRA KHUNG NG?M V CH ?P ?NH. ? N ?u t ?c d? n tr hi m ?p ?n th? trong khung ng?m khng nhy, ngh my d s?n ng ch ia l s ?p.

? N ?u ch s??c d? n tr 30 (tc d? ch?m nh?t) ? t m ?p ? trong khung ng?m nh ?p nhy, nghiadiu ki?n ch?p thi?u sng. Xoay v l ? b? ng d? ch?n m? ?ng knh h n (s f/nh? h cho dkhi d? l o ? ?n on), ?n h?t nhy, ho?c ch?n ISO cao h on. ? N ?uch? s? d? n tr p 8000 (t c d? t ?c m ? ? nhanh nh?t) trong khung ng?m nh ?p nhy, nghia di u ki?n ch?p u sng. Xoayng l ? b? d v d? ch?n m? ?ng knh ? h (s f/ l?n h cho dkhi d? nh on ? on), ?n h?t nh?p nhy, ho?c ch?n ISO th?p h on. Ch : ? Ch? s? f/ ( ch s? kh?u d? ?n, d? m? g?n ? ) cng l knh cng nh ? m? ?ng knh nh?t ?. l ?n ty thu o m ?i ?ng knh. N?u khng c ?ngo knh n g?n ntr ?nh, s? ?c v du?c my 00 s hi?n th? ? v? tr d? m? ?ng hnh thng ?s trong khung ng ? n m n knh tr v ?m. Xem chi su u?ng ?nh ?u tr B?m nt xem tru hi su ?nhu?ng d? d? m? ?ng knh d ?c c?u tr u?c dng l dng v?i gi tr? th?cvt?. ta c th? u?c u?c chiu su ?i u ?y, Nh xem d tr ? ?nh u?ng Ph?m ving ?nh r ). tr ( v nt

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 92 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ni thm v nt xem d? suu?ng ?nh. Khi ni?m d? su tr ?nh c th? kh m ?, ? tr u?ng m b?n c? phi bi?t hi?u r t c ho?t d?ng c?a my ?nh. M?i c th? s? d?ng n hi?u qu n ? nguyn ? Ch?c nang n th gi?i thch gi nh sau: y c ? on d ?n u

? my ?nh c th? nh ch d? v n r ? l?y nt chnh xc,d? ?ng knh ph?i m? r?ng nh?t (v d? th f/2.8). Tuy nhin, ng ?c t th ? u?i ch?pu?ng ch?nh d? m? ?ng knh khi ?p (v d? f/5.4). th on b h ch V th khi b?n b?m nt ch?p, ?ng knh s? khp l?i t? f/2.8 xu?ng b?ng v?i kh?u d ? b?n mu?n ch ?p l f/5.6. Nhu v h ?nh b?n th?y qua khung u?c khi ch?p (l ?y n h ng?m tr lc ?ng knh d? c m ? l?n nh?t) v ?nh thuu?c sau khi ch?p (l hnh d lc ?ng knh d khp l?i) c th? s? khc nhau. Nt xem ?d xu tr u?ng ?nh cho php b?n xem ?nh qua khung ng?m lc ?ng knh nh h d khp. V th nh ?nh nh trn khung ?m s? g?n gi?ng nh?ng s? th?y nh ?nh ?, h n ng b?n g v?i h th t?. V?i cch gi?in, b tr th?y y khng c tc d ng, khi b?n ch?p?i ?c thch s? ?n nt n ? nh v h d? m? ?ng knh l?n nh?t. Ch : ? ? m? ?ng knh nh? ( ch? s? f/ l?n nh ?nh r t tr t?i sau nhi?uKhi ) ? cho h s nt ? u?c on. h b?m nt xemtruc chi?u su ?nh tr khung ng?m s? t?i h ? u?ng, on. ? N?u chi?u su ?nh tr quan st,b?m nt xem tru chi?u su ?nh tr u?ng kh y h ?c u?ng trong khi xoay vng khi?n chnh. di ?u ? Thng tin d? n tr p ch t ?c m ? ?p, ? nh?y ISO d? m? ?ng knh b? kha (AE lock) k d v s? hi ta b?m nt xem tru chi?u su ?nh tr ?c u?ng. Ph?n 4 CH ? CH ?P I ?U CH ?NH B?NG TAY ( : Manual Exposure : ? M ) . Trong ? d? ch ny, ngui ch?p t? quy?t d?nh t t? d? n tr p,kh?u d? ?ng knh ? m?i th?, ?c m ? c?a d?n d? nh?y . ? xc d?nh ?c d? n tr cung nhu kh ISO t m ?p ?u d?tathamchi u d?n ?c do , ? thu sng bn trong khung ng ?nh hay tham kh?o ? s? t? do sngbn r trn th ?m my cc ch my ?i ? tru ng. ? * M du ?c hi?uManual di ch?nh l ( ?u b?ng tay) . CH ?N CH ? ? <M>. ? B?m nt x? ? trung xoay nt ? d? sang tm v ch v?tr M. CH ?N T?C ? M N TR ?P V KH ?U ?. ? ? ch?nh t?c nd? ?m xoay v tr p, ng ? Cn mu ?n ch?nh kh?u d? xoay vng .N?u b?n , xoay vng ny m khng di ch?nh d hy b?m ?u u?c nt <Unlock>

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 93 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

L?Y NT CH? ?. ? B?m n?a nt ch?p. ? Thng tin kh?u d? ? nh?y ISO t d? n tr , d v ?c m ?p m b ?n d ci s? hi?n th?trong khung?m v n l ng m n hnh thng ?. s ? Con trch m?c d? oi sng ?a h ?nh ? ? ph c nh s? bo cho ?n m ?c d? sng t?i c?a c?a b?c ?nh b d?a theo ?c do thu tiu chu.? gi?a dng tiu chu ?n l ?n, l ?ch trithiu sn v ?ch ph?i l sng. l? g l du CH ?N M?C ? PH OI SNG. Ki?m tra m?c d? ph oi sng ?ng cch nh vo con b n tr, sau d ch?n t?c n tr v kh?u d? ? d? ?p m thch h?p. CH ?P M?T B?C ?NH.

Ch : ? N ?u ch?c nang t uu sng ?i [ Auto light Optimize] d khc v Disable th ?c i du c ?t ?i [ ] , b?c nh c th sng hon, h ? ngay ?c khi tc? m ?c ch? m?c ph th on b h th . oi sng ?p h n u?ng Ph?n 5 :CH ?N PH UONG TH ?C O SNG y l ph ?n r?t quan tr?ng trong my ?nh. B?n c?n l c t?ng uong th do nguyn hi?u r ?a ph ?c sng d t?mnh c mu s v ? h ?c d? sng thch h?p. C t?t c? b?n ph uong th d? do sng Trong ?c . cc ch d? ch?p t? [Basic zone] ? d?ng phuong ?c do th u?c u?ng (Evaluative metering) d l u?c ci m ?c d?nh B?M NT

CH ?N PHUONG TH ?C O SNG Nhn vo Mn hnh thng s?, xoay vng th do sng ?c

d? ch?n ph uong

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 94 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

PHUONG TH ?C O SNG U ?C L U ?NG (Evaluative Metering) y l phuong thc do sng, d cho cc tru h?p t?ng qut, ph ? nh ?ng h?p cho vi?c ch?p chn dung hay ch?pu?c sng. ng ?nh ch? d? My du?c c ch d? do sng t? d?ngph h ?p v?i m?i t hu i ? d? nh ?ng PHUONG TH ?C O SNG M ?T PH ?N (Partial Metering) R?t hi?u qu? khi sng hon ch d?. ch? do sng t?i 1 v h?u c?nh ? My ng ngay trung tm, vng ny kho 6,5 di n thch khung ng?m chi m ? ?ng % ?

PHUONG TH ?C O SNG THEO I?M (Spo t Metering) Phuong th n do sng theo?t di?m ch? d?nh hay c? th? ?c y m v?tm?t no d. My ch? do sng t?i 1 nh? ? ngay trung tm, ny ng v ng v chim kho 2. di tch khung ng?n. uong ph n du?c ? ?ng 8% ?n Khi th y ?c ch ?n, m?t v trn ? hi?n th? trong ng ng s ng do v s PHUONG TH ? C O SNG TRUNG B NH (Center weighter Average Metering) My s ? do sngt m?tng r ?i v ?ng l?n trung tm, du?c tnh d? ? sau sng trung bnh cho ? b?c ?nh ton b

Ph?n 6: TR ? SNG B

(B tr sng) ? .

B tr sng ng d? tang (sng hon) gi?m?i on) so v sngtiuchu M ?c dta c ? d ho?c (t h ?id? ?n. th btr 5 stop, tuy trn mn hnh thng ? ch hi?n d?n 3stopstop ? ? n nhi s ? th? ( du?c hi?u l gi tr sng ? (Exposure value) l?n thay d?i .N?u stop mu?n thayon m h 3, v m ?i 1/3 b?n d?i ?c b?n c?n ph?i di?u ch?nh ch?c Exp. comp./AEB s? u?c tr by trong?n ti?p nang [ ]m , d nh ph sau. C H ?N CH ? ? CH?P <P>, <Tv>, HO?C <AV>

CI M ?C B TR ? SNG ? B?m n?a nt ch?p xoay vng v d? di?u ch?nh m ?c b tr sng. ?u b?n khng th? ch?nh, h ? N y b?m n t <Unlock>,xoayl vng ?i r ?i

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 95 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?P M?T B?C ?NH. ? Trong tru h?p mu?n b? tnh nang sng y, ?ng tr b n ? dua con ?tr v? tr trung tm v? b?ng cch xoay vng

Ch : ? N?u ch?c nanguu d? sng [ Auto light optimizeri khc v i [Disable] t ?i ] du c ?c ? ,th b?c nh c th v?n sng h ? ,ngay ? khi c?c m?c ch? m?c d? phc b?cnh ? m?c c oi sng?a h thi sng. ?u ? Gi tr btr sng v?n gi? n tc d ngay ?c ? ? nguy ?ng khi ta t ?t ngu?n my ?nh. ? N?u b?n tnh xoay vng?u khi?n nhanhl thay ?i gi tr? ?b sng ? trnh v di ,s? m d tr . di n , hy kho vng di khi?n nhanh my ?nh b?ng cch d?t [ ?u y ?u c?a Lock ] l [ Enable V th u?c khi s? d?ngdi khi?n nhanh c?n b?m nt <Unlock> d? ]. ?, tr ng v ?u , ?n b m ? kho. ? N?u gi tr? ? v trb u?t m?c 3, cu th do s? th? hi?n bi?u ho?c th u?c ?i u?ng t .

Ph?n 5 : CH B?A VY (AEB ). ?P

B?ng cch t? d?ng thay d?iv t kh?u d? ?c d? n tr p, my ?nh s? ch?p ba ki?u ?nh v?i cc tr m ? s? khc nhau M t . ?t ?m dng sng, m?t d sngv m ?t t?m thi?u sng. l t ?m u nh ?ch sng c?a Ch 2 ?m d?u vcu so ?i t?m h dng sng, c ? t? t ?i v nh th 1/3 EV?n m?c t?i 3 EV d da * AEB du?c hi?uAuto Exposure Bracketing (Ch . l ?p b?a vy) CH ?N CH? ? CH?P B?A VY (AEB) ? B?m nt <Menu> hi?n hnh menu d? mn ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Expo. comp./AEB ] v b?m n t<Set> CI ?T ? L?CH SNG TRONG CH? ? AEB. ? Xoay vng d? ch?n m?c d? ch sng trong nh l ?ch cc t m h ? nh ? B?n cung cb?m phm d? d?i thaym ?c b tr ? sng. Trong ?ng h?p ?p b?a vy cng ch nang tru ch d ?c b sng, th ?c b sng s? p d?ng cho t?m dng m nh h sng c AEB, cc t?m l ?a n c s? thay d?i d?a theo m?c ?i chnh ?ch sngi cd ?ntr l ?t ? B?m nt <SET> d? c i ? Khi ban tho kh m hnh menu, bi tung t ?i n ?u ? v m ?c l?ch sng s? hi?n mn hnh thngs? n th? tr

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 96 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?P M?T B?C ?NH. ? L?y nt vb ?m nt c h?p. Cc t hnh s d ?m ? u?c ch?p theo trnh : dng sng, thi?u du sng. ? t sng v

B? ch? d? ch?p b?a vy (AEB) ? Lm theo bu 1 & 2 d? t?t d? ch ?c nh l ?ch ? Tuy nhin ? d? AEB cung b? t? d?ng t?t ta t ngu?n my nh ch ng khi ch ?t ho?c ch?p v?i dn flash Ch : ? N?u my ?nh c?a b?n d?t ch? d? ch?p t?ng t?m ph?i b?m nt ch?p ba l?n. dang b?n Trong khi ch? d? ch?p tli ? n ?c hay ,b?n ch c?n b?m gi nt ch?p, my ? v? ?nh s? t? ch?p?c ba ?nh, xong s? lng?ng ch?n ch?ch n t li ?i N u . ? d? h?n gi? 10 ?p sau ho ?c sau 2 giy, my ?nh s? ch?pba t ?nh, sau th?ich 10 giy ho 2 lin ?c t ?m gian ? ?c giy. ? Ch?c nang ch?p b?a khng ho?t d?ng vy khi dng dn flash hay ch d? ch?p trong ? BULB (t di?u khi?n t?c tr p) ? n d? . ? m

Ph?n 6 :KHA SNG (AE LOCK

).

T?i sao kho sng? K ta ?n ch?p nhi?u ?nh v?i?t t?c d? tr p v cng kh l?i hi mu ng m c n m? ?u d?, ho khi b?n do sng ? m?t ln nt ? m?t n n khng kho sng khi di chuy?n qua ?c oi v ?y oi,?u v? tr khc, my s? t? d?ng do sng l do ta c ph?i kho sng. Nh?i sao l?i do l?i. l ?n ung t sng m?t oi v ch m?toi? Vth t? v l nt th khc v?i dosng.N ?u b?n b? n ?p n ?c ng ?y c ? vng qua bu y hay ? khng d n, c ngh b?n ch? m?i bi?t m?t n?a ch?c nang ch?p c ?c n c ng ia my ?nh m thi. Khng may ?u y r di n ?t u?ng g?p ? n ng th h?ng u?i l?n d?u c?m my. H? nghi r?ng ch? c?n nt d?i u?ng vcanh ?c sng u chu l th ch?p . l?y r t m ti ?n c ? B?m nt <*> d khado sng, sau ? c?c l?i khungr h ch?p ?nh. Ph php ny ?t ? d b nh ?i uong r hi qu? khi ch?p u?c sng. ?u ?nh ng L?Y NT CH? ?. ? B?m n?a nt chp. ? ? Thng tinth ch?p hi?n th? trong khung?m hay ?i s? ln ng mn hnh thng ?. s B? M NT < *>. ? D ?u <*> s? b?t sng trong khung ng?m ngh ?nh, c my ia l cc thng ? do sng du?c kha (AE lock). s d ? M ?i l?n b?m <*>,my s? kha nh?ng ta thng s do sng ? hi t . ?n ?i
Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 97 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B? C?C L?I R?I CH?P ?NH. ? N ?u ta mu?n gi? n gi trv?a d?c khod? p d?ng nguy ? u cho nhi u ki?u ?nh , hyb?m gi d?u <*> b ?m nt ? khc ? v ch ?p.

Hi?u ?ng kho sng ( E lock A ) . Ch? d? sng do Phuong php ch di?m nt?td?ngAF) ?n l ?y ( T? d?ng ch?n Ch?n b?ng tay My s ? kho thng tin do sng s ? kho thng tin do sng ngay t My ?i ngay?i di?m l?y nt t di l?y nt ngu ng ch ?m do ?i d ?n My s? kho thng tin do sng ngay t?y nt trung tm ?i di?m l

(*) Khi ch nt ?nh h? l nt n ?ng knh v? tr nt b?ng ( ) m y s kho thng tin c ?y tr ? l ?y tay , MF ? do sng ngay tdi?m nt trung tm. ?i l ?y Ph?n 7 :CH ? ? CH?P T?C ? B ( Bulb. )

Ch? d? ?p Bulbgi ch ?ng nh ch d? ch?p ,tuy nhin t d? n tr p du?c di?u khi?n ta u ? M ?c m ? khi b?m nt ch?p tr my ?nh s? ra vch?dng l khi ta bung tay kh?i Cn ch?p. ,mn ?p m? , ?i nt du?c g?i ch?p t?c d? .Dng ch? d? yn d? ch?p c?nh d l B m, pho hoa, v cc ?ch khc d? di h ?i ph?i ch?p v?i th?i gian d i. CH ?N CH ? ? CH?P B ( BULB ) .

CH ?N ? M ? ?NG KNH TY . ? Nhn vo m n hnh thng ?, xoay vng s d? thay kh?u d? d?i

hayvng

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 98 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?P M?T B?C ?NH. ? Khi ?n b?m v ? nt ch?p, my ?nh s? n tr . b gi m? m ?p c?m bi?n s? nh?n nh sang di v o ? Th?i gian m ?p m? s? hi?n th? trong m ng n tr n hnh t h s ? Ch :

? Ch?p v?i?c d? ,?nh s? b? nhi?u nhi?u p ?nh nh th?ng. nh ?nh khng t B on ch h ? b u H du m ?nv b?v? h?t. ?c ? N?u h?c nang ?m nhi?u khi ch?p v?i th?i gian ?ng knh m? II Long c gi [ C.Fn lu 1 exp. noise reduction l [ ]du?c ci 1:Auto hay [ th nhi us? gi?m ] 2:On], ? dng k ?. ? Khi ch t?c d? B,n ta n dy di khi?n (dy b?m m?m)RS?p dng ?u lo?i 80N3 hay TC 80N3 (t c? d?u bn r?i). ?t ? B?n cung c th? d ?t b? di?u khi?n t? xa (cung d trong ch? d? n ng thi u?c bn r?i) y . Khi b?m nt ch?pntr ?t b? y, mn tr my ?nh s? m? ra ngay l?p t?c ho?c sau 2 gi thi n ?p mu?n dng m tr p l?i, ta b?m m ?tnl?n n?a n ? y nt N ?p chekhung ng my ?nh. ?m Khi ?n ch?pnh m khng nhn vo khung ?m, nh sng xung quanh c th? khung b h ng o di v ng ?m l ?nh u?ng d? d?oi sng ?a t?m ?nh. ? ngan ch?n di?u i ta d m?t m h ph c y, ngu n ng ? n?p d?y n?m tr dy deo my. Trong khi chh ho quay phim n ?p h n ?c b?ng liveview che , vi ?c khung ng lkhng c ?m ?n thi?t G ? B? B? PH?N B?O V? M?T (Eyecup) ? ?y ph?n d c?a ph?n b?o v?d? tho ra u?i b? m?t

CHE B?NG N?P ?Y ? L?p n?p che theo chi?u ng u?c l?i

K?t n?i dy khi?n (dy b?m m?m) Remote Switch di ?u . Ta c th k?t n?i di khi?n lo?i ? dy ?u RS60E3 c chiu i kho ? d ?ng 60cm my ?nh Khi ?t vo . k n?i v?i my ?nh, dy di?u khi?n c nth? ddi?u khi?n nt ch?p u?c dg d?

Bin ?p vi trang web vnolas.com vd so n t n ?ch bin ?

T rang 99 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 8 :CH ?C NANG KHO G

UONG L ?T .

M ?c dchng ta ?n c th? d?ng v s ? ch? d?? ch?p hay ddy di khi?n trnhmy rung, t ng ?u d? nhungn?u s d?ng ph ? uong php kho guongl cung c th? gip ta trnh my rung, ?t u?c d khi ch v?i ?p ?ng knh Tl hay khi ch?p c?n ?nh. ? b?t ch?c nang kho g ?t taicch nang[ uong l ? C.Fn III Mirror lockup 15 ]l [1:Enable ]. Bu ?c 1 L y nt ch? d?, nt ch?p. : ? b?m ? Guong ? l?t l s n. Bu ?c 2 B?m nt ch l n?a. : ?p ?n ? ?nh s?u?c ch?p d ,guong ?s tr? v? tr cu. v? Ch : ? Khi ch trong di?u ki?n nh sng m?nh bin, y nhanh chng ?p ngay sau ?p nhu ? b ? i h ch khi guong ld n. ?t l ? Trong khi guongn, trnh hu ?ng knh my ?nh m ?t tr?i. S?c nng c?a m?t ?t l l ?ng o v tri s? l ? m chy ho?c u h ng m tr my ?nh. h ? n ?p ? Ta c thk?t h?p ch?p ch? d??c d? B, nang ch?p v ? t ch?p tnh t ? kho guong ?t b?ng l cch b?m v gi nt ch ? ?p. N u ta bung tay ra kh?i trong qu trnh gian t? ? nt ch ?p th ?i ch ?p dang d?m, c th? ta nghe ti?ng m n tr u ln. Thc ra n khng ph?i m ?p k ? ting n ? trp u v kh ng hnh ? k ?nh o s d?c ch?p c?. n ? u ? Khi chc nangkho guong ?t [ ? l C.Fn III Mirror lockup 15 ] du?c kch ho ?t [ 1:Enable ? d? ch?p t?ng nh s h ?c ng b?t ch?p b?n dang c ch? d? ], ch t?m u ? d d i my ? ch n t ?p li ?c ? Khi ch d? t? ch?p (2 h giy)?c i d ? ay 10 duc ?t, my ?nh s? t? ch?p sau 2 hay 10 giy. ? Khi guong dang n, sau 30 giy khng d?ng, n s? t? d?ng h? B?m nt ?t l l ? s xu?ng. ch ?p m?t l?n n?a d?n l?t n l ? Khi ch trong ch? d? guong ?t, chng ta d khuy nn dng dy di khi ?p kho l u?c n ?u ?n lo RS ?i 60E3 ? Chng ta ung c th? s? d?ng di?u khi?n t? xa thi?t y, chng ta ?c c . Khi dng v?i b? n du khuyn ci my? ch? d? t? sau giy ch?p 2 Ph?n 9 DNG I : ?U KHI?N T? XA ? CH ?P.

V ?i di?u khi?n t? xa- lo?i RC ta c? th 6, chng d?ng cch xa t v? tr my ?nh.6 RC 5m ? - cho php b ch ch?p ngay?p t?c ?n ?n l ho?c sau 2 giy. cung c th? lo RC hay ?iRC B?n ng d ?i 1 lo 5 d?u u?c d

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 100 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

L?Y NT CH? ?.

CI ?NG KNH QUA CH? ? L?Y NT B?NG TAY (MF) ? B?n v?n c th? ch?p v?i tnh nang t? AF > l?y nt < d?ng B?M NT < DRIVE> CH ?N TH?I GIAN T? CH?P ? Nhn vo mn hnh thng ? v xoay vng s d? ch?n ch? d? ch ?p h?n gi?hay DNG I ?U KHI?N T? XA ? Hu?ng di?u khi?n t? c?m vbi?n ntr o xa my ?nh vb ?m nt pht tnh?u hi ? n bo hi t ch?p s? sng n sau d b h du?c ?u ? l ?c nh ch ?p Ch : Trong khi d?ng di?u khi?n my ?nh c th? khng ho?t d?ng khi ??c ? s t xa ? , khu vg?n c dn hu ?nh quang, h?n ng myd ?nh g?n ngu?n sng hu?nh quang. ch? Ph?n 10: HI?N TH? M ?C CANH NGAN I ?N T? Ch?c nangy ngip my c anh th d?ng, m?c ?ng canh ngadi t? c th? hi?n trn mn n ?n n th? l hnh LCD, trong khung ngtrong hnh thng ?. Ch r ng ch? c d n?m ngan ?m v mn s ? u?ng du?c hi?n th? khng u?ng d?c. ph?i d Hi?n th? m?c canh ngan trn mn hnh LCD di?n t? B? M NT INF O. ? M ?i khi b?n b?m nt INFO. mLCD ? thay d?i n hnh s ? Hi?n th? canh ngan di?n t? ? N ?u canh ngan di?n t? khng hi?n th?, b?m nt <Menu> vo tab bn du?ich ?n m?cInfo. button display] options [ d? hi?n th? tnh ynang n
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 101 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

KIM TRA ? NGHING MY ?NH ? Hnh bn chramy ?nh bi nghi o theo chi ngan ? n g1 ?u ? V ?ch d? chuy?n sang m , ni l nghig c?a my u xanh d? n ?nhd du?c kh?c ph?c

Ch :

? Ngay ? khi d? n g c?a my d du?c kh?c ph?c, sai s? v?n c th? x?y ra kho?ng + c nghi -1o ? D my ?nh b? nghi c?p d? nh?, nh ? s?ntr n g? ung ch Canh ngan ?n t? c th? hi?n th? di l on gi ? th?c t? ?n h tr ? Canh ngan ?n t? v?n ho?t d?ng dch?pnh qua mn hnh LCD (Live View) c di b ?n h ung nhu khi quay phim ? Canh ngan ?n t? cung c th? uakhung di th?y q ng?m Hi?n th? m?c canh ngan di?n t? tr?m n khung ng Ch?c nang n y cung c th? hi?n th? l n trn khung ?m v trong hnh thng ?. Ch ng mn s m ?c canh nganch hi?n th? khi myc?m ngan. y n ? u?c d

?ng r

B?T CH?C NANG . ? B?t ch?c nangtrong menu C.FnOperations Other y n [ ] r?i b?m nt <Set> CH ? ?NH CH?C NANG . ? B?m phm d? ch?n m?c s? [ [2] Assign SET button ] r?i b?m nt <Set>

HI?N TH? TRONG ?NG NG?M ? B?m phm d? ch?n m?c s? [[5] Viewfinder ] Set r?i b?m nt <Set> ? B?m ti?p 2 l?n nt <Menu> thc d? k?t

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 102 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

KIM TRA ? NGHING MY ?NH ? B?m nt <Set> ? M ?c canh ngan s? xu?t hi?n trong khungmn trn ng?m v hnh thng ?. s ? M ?c canh ngan ng chung ?i th ch? m?c th?i ch?p, s? d v u?c c kh nang th? hi?n 9 c?p d?, uong c?p d? v ? m?i duong t ?i 1o ? Khi ?n b?m n?a nt ch?p, m?c canh ngan s? ? b tr bi?n m?t v l u?c ch? m?c th?i ch?p ?i th Ch : ? Ngay ? khi myu?c di?u ch?nh ngan, ung m canh ngan di?n t? v?n c th? bo c d n?m nh ?c o 1 ? M ?t s?u?ng h?p, b?n d? u?ng n hay chi xu tr my h l ?ng, canh ngan di?n ? ho?t c tht? d?ng sai

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 103 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

SU

CH ?P V?I N FLASH

V?i n flash trong my,cbth? ch d? nd flash t d ?n dng ? ? d?ng, t? di ch?nh hay ch nang di?u khi?n wireless ?u ng d ?c

? Trong cc ch d? ch?p Creative Zone, mu?n kchflash ? c?m ? n ho?t ch b?m nt , d mu?n dng n flash ta dng ngn tay ph?n d?u flash ?ng. d b?m nh? n d xu ? Nhung rong ch d? ch?p t? d?ng t ? [Basic Zone], dn flash s ? kch ho?t khi mi tr u?ng ch ?p thi?u sng hay ng u?c sng. ng ch d? cho php ?n ch?n gi?a ch ?t/t?t Ri ? b haib c d n flash b?ng tay ch d? di?u khi?n t? d?ng v ? ? n flash khng dng trong d? quay phim ? ch

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 104 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n : CH ?NH V?I N FLASH 1 ?P

THEO MY

Dng dn flash trong ? d? ch?p P/TV/Av/M/B ch [Creative zone] ta c ph?i c?t t?c , chng ?n i d d? m tr p cung u khu d?hch hp nhu bn du .D ch?p ch? d? th dn flash lun n ? nh ? t ? ?i o n s? du?c ci m ?c d?nh ch?? d? Et d?ng TTL II ch d? yn t di?u khi?n d theo , ? ? n flash kh?u d? v tiu ? tuong du?c i trn my?nh c ?ng c . Ch? d? ch ?p T?c d? n tr m ?p T? d?ngi ct 1/ ? 250 1/60 giy Kh?u d? T? d?ng

P TV

AV

M B

T? d?ng T? d?ngi ct 1/2501/60 giy ? T? d?ngi ct 1/2501/60 giy ? T? d?ng Ngu?i ch?p c th?t c1/25030 giy i ? T? d?ng Ty vo ch ?c nang C.Fn I [ 7: Flash sync. speed in v?i mode] Av T? ch?nh gi tr o th ?c d m tr s? t? d?ng?i gi tr? t?ng nh ? n t ? n ?p i v c uong u sau ? 0: ?c d? t? d?ng T ? 1: 1/250 1/60 giy ? 2: ? cd?nh t?i t?c d? 1/250 giy Ngu?i ch?p c th?t c1/25030 giy i ? T? ch?nh Trong khi bgi? nt ch?p tr p s? m? ra cho d?n tay ra T? ch?nh ?m n m ? ? khi th

Ch : ? Ch?c nang d?ng b? t d? ?c trong ? d? ch?p tin ho ch uu kh?u d?[ C.Fn -I Flash 7: Sync. Speed in AV mode] n i d ?u u?c c ?t v?i gi tr hay th kh nang ch?n t?c d? d ?0,1 2, ? mn tr c?a my s? t?ngtrong ?m vi u sau ?p uong ph nh o O: Auto* o 1: ? d?ng ch?n t?c d? p trong ph?m vi t?1/60 giy T n tr m ? 1/125 . o 2: Ch t?c d? c? d?nh 1/250 giy ?n . (*) Bnh th?ng t?c d? d?ng b? v?i di t 1/250 d?n 30 sao cho h?p v?i u n du?c c ? , giy ph nh sng th t? trong di?n thi?u sng ch ch? d? chnh s? d chi?u sng b?i ?c , ?u i k khi ?p, u?c dn flash, trong khi h?u c?nh ? sng d du?c quy?t d?nh b?i t?c ?p (c ch c n tr ng ?m ng d? m sng). Khi?p v?i d? nm tr pch ch t ?c ? ?m b?n nn ch ?p v?i chn my . Ph?m vi c?a flash trn my n d Kh ?u ISO / ?c d? n tr T m ?p d? f/3.5 f/4 f/5.6
100 3.5/12 3/1 1 2.5 .5 /7 200 5.5 7 /1 4.5 5 /1 3.5 1 /1 400 7.5 4 /2 6.5 1 /2 4.5/15 800 11 4 /3 9/ 30 6.5 2 /2 1600 15/4 9 13/ 43 9.5/ 30 3200 21/6 9 18/6 0 13/ 43 6400 30 7 /9 26/ 85 19/6 1 H: 12800 42 38 /1 36/12 1 26/ 86
T rang 105 / 201

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

(Ph viu?c u?c tnh the ?m d o meters / feet, n khng quan tm d?n b? ch? s? pha sau) ?u b?n feet th Ch Khi ch v?i d ?p n flash trn my ? ?i v?i nh?ng ch? d? g?n, kho?ng cch t?i 1m (3.3f) my l thi?u d?n ? Tho b? v che ?ng knh (hood). N c th? nhng y ra ph t?i b m nguyn ?n n du?i c?a t ?m ?nh ? N ?u b?nng m ?t ?ng knh (telephoto)?ng knh nhanh n v?n c th??t d tele hay m che ph ?n u?ng sng c?a flash h dn ,trong tru h?py nb?n n dng dn flash r (EX ?ng ?i series Speedlite) S? d?ng ch?c nang hi ?ng ?t d? gi?m ?u m Khi ?n ch?p h v n flash b nh ?i d ,d?c bi?t o ban dm, nh sng dn flash sn trong ch ?p v ? hi?n l m ?t c?a ch? d?, gy?n u?ng m?t d?. S? ch?c nang ?m hi?u ?ng m?tu?c khi n hi n t d?ng gi d? tr ch ?p h h v n flash Ch nang m?t d? khng ho?t d?ng v n ?i d . ?c ?i ch? d? v ? B?m nt <Menu> hi?n th?hnh menu d? n m ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c [Red reduc. ch ? eye ], ?n Enable b?m nt SET v ? Khi ch v?indflash, b b?m m?t n?a nt ch?p s? kch ?p ?n ho?tdn gim hi?u ?ng m?t d?, sau d h?t np ch?p ? b?m m?i Ch ? Tnh nang ?m hi?u ?ng m?t ?u qu? h?u h?t cc tr h?p khi ch? n trnh gi d? hi u?ng th??c tip o dn gi m hi?u ?ng m?t d?, khi ch?p trong m?t khng?i ho?c khi ? v ? hon ton tgian ch th? d?ng kh g?n ? ? Khi ?n b?m n?a nt ch?p, ph?n hi?n th? b ? cu?i khung n s? d?n d?n t?t, ?i l g?m th dy di thch h?p d? ch?p ?m

? Tnh hiu qu? c?a ch?c y ph n ? nang thu?c nhi?u ? th? ? o chv S? d?ng tnh nangtr sng b ? b ?ng n flash( ) d Gi ?ng nh cch btr sng bnh th u ? u?ng, b?n c th??b tr sng b ?ng chon dflash. M b tr ?c ? sng c th i d tang gi?m 3 stops (~EV), m?i l?n thay d?i 1/3 stop. ? c ?t HI?N TH? MN HNH I ?U KHI?N NHANH ? B?m nt ? Mn hnh di khi?n nhanh s? hi?n l ?u n

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 106 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N ? B?m phm v ch ?n , ?i b?m nt <Set> r ? Mn hnh ci d?t ch?c nang? b tr sng dn flash hi?n l ? s n CI M ?C B TR ? SNG ? Xoay vng sang ph d? sng v bn tri ?d tr? sng ?i b ? Khi ?n b?m n?a nt ch?p, bi?u t s? hi?n th? trong b u?ng mn hnh thng ? ho?c khung ng?m s ? Sau khi c m?t b?c , ?n th?c hi?nu?c 1 bd?n b h?p ?nh b l?i u?c 3 d tr? m?c ? v? 0 ? tr b Ch ? N?u ch?c nang Auto light optimizer i d [ ] duc c ?t gi tr? khcDisable th ?c ? v?i [ ] b hnh c th v?n sng ? ,ngay ? khi c?c m?c ch? sng c?a n flash hnh? ch m?c c m?c b d ? th on b h th . ?p h n u?ng ? N?u b?ni cm?c b tr sng dn flash ? trn my v trn dn flash EXng d series. Th ci d?t btr sng dn flash ? trn my s m?t tc d?ng, nghia l s? s? d?ng m?c b ? my ?nh sng ci trn dn - Ex Series ? M ?c bsng dn flash v gi? nguyngay? ckhi t?t my ?n n, ? N?u b?n ch?h d?nc nang cho nt SET C.Fn IV 2: Assign SET buttonb ch ? [ ] l tr sng n flash [ ? d 4:SET Flash exp. Comp. ch? c?n b?m nt <Set> hnh ]. ?n B mn th ch ?c nang b ? sng n flash ?s hi?n l tr d n ? My ?nh c th? d ng d? i m?c b sng trn dn flash- Ex u?c d c series speedlite, gi ?ng nhu cch ci trn dn flash speedlite Kha do sng dn flash Fn FE LOCK) - (M FE vi t?t b?i ch? Flash Exposure (d? chi?u sng c?a Lock tnh nang cho php ?t n flash). FE d kha thng tin lin ?n d? dchi?u sng nc?a d ?i tm ng no d c quan flash ?t v ?a ch? sau khi d? do sng i ?u n c nghia, u?c khi ch?p m?t ch? d c ndng dn flash, my s . y tr o d? ? ti?n hnh do sng?i m t ng no d ,sau d bo cho dn flash c?n ph?i pht m?t cng su?t bao t? v ?t bi nhiu d chi?u d? sng, cng pht c?a d ? u?t s n flash s ?c my ?nh gi? l?i (b?ng tnh nang ? d u trn FE Lock) cho nh ?ng l?n ch?p sau. B?M NT ? KCH HO?T N FLASH TRN MY ? B?m n?a nt ch?pnhn vo khung ng xem bi?u t v ?m u?ng c hi n hay khng ?n l

L?Y NT CH? ?

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 107 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?M NT < *> ? Hu?ng tm di?m c?a khung ng?m v d? oi ?n mu?n o ch? n b kha sng dn flash, sau d b *> ?m nt < ? n flash ? pht ra m?t ch (b s m sng ?n c th? khng th?y) vo noi ?n ch? ? tr do, sau d tnh ton cng su?t pht b n d? ph h ?p c?an dflash v luu gthnno vo b nh? tin ? ? Trong khung?m, bi?u t FEL > ? xu?t hi?n trong m?t ng u?ng < s kho ?ng th?i gian sau d sng nl s ? ? M ?i l?n b?n b?m *> dn s pht m?t m sng d? do, nt < ? ch sau d tnh ton cng?t pht ph?p c?andflash v luu su h thng tin no vo b ? nh? CH ?P M?T B?C ?NH ? B? c?c l?i b?c b?m nt ch?p ?nh v ? n flash ? pht sng khi?p b?c ?nh s ch

(*) ?u ch? d? qu xa vqua gi?i h?n cho php flash, bi N u?t n c?a d?u u?ng t s? nhy n li t ?c, b?n c?n di?u ch?nh kho?ng cch d h?p l v hi?n t b ?c 2 d?n b 4. n m ?t cch th ?c l?i ? u u?c Ph?n11:CI ?T N FLASH

B?n c th? c ?t thng tin flash trn my v dn flash speedlite qua i d n d r thng ?i menu ?a c my ?nh. Nh?ng ch ?c nang cho flash speedlite c th? p d?ng dng EX Series dn r cung ?i cho v?inh ?ng ch?c nan g tuong thch n ?n n my ?nh khi g tr . Th? t?c c?tthng qua menu my ?nh i d trn

CH ?N TNH NANG I?U KHI?N N FLASH ? B?m nt <Menu> hi?n th?hnh menu d? n m ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [Flash Control], r?i b?m n ?i <SET > ? Mn hnh di khi?n fla hi n ?u n d sh ?n l i ?u khi?n mch sng pht th tia ? ? M ?c d?nh ch?c nangchm tia sng pht [Flash Firing] du ?c ci d t Enable ? [ ] ? N?u i [ c Disable ? hain dflash trn my v dn flash bn ] c ngoi speedlite s ? khng pht ch sng khi do. Tnh nang m ny h ?u d?g khi b ch? mu?n tr? nt b?ng d n ?n h? l ?y n flash ( AF Assist beam) m khng c n do sng ?

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 108 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ci d?t cho d n flash trn my dn flash v r?i Ch?n dn flash trn [ my Built Flash func. ] hay flash bn ngoi in setting dn [ External Flash func. setting d?t nh?ng ch?c nang li?t k ph sau. Nh ch?c nang n ]d? i c u?c d trong ?n ?ng c?a d flash bn ngoi ? r c th ?t nhi?u vo t y t ?ng lo?i Speedlite n d ? Ch?n ch?c nang [Built Flash func. setting in ] hay [ External Flash func. setting ] ? Nh?ng ch?c nang li n quan s hi?n ? ra, nh ch?c nang ?ng khng b m? c nghia cho php thay d?i ?

Nh ?ng ch?c nang c th??t cho d i d c n flash trn my v dn flash bn ngoi Ch ?c nang Ci d?t n trn my d Ci d?t n bn ngoi d Flash mode Shutter sync. FEB* Flash exposure co mpensation E-TTL II Zoom* Wireless setting (*) ? bi?tm th ?c nang FEB (Flash exposure bracketing) & Zoom tham kh?o sch h ch u?ng d?n d flash Speedlite n Cc ch? d?ndflash B?n c th? ch?n l?a cc n flashdph h v?i y ch? d? ?p u c?u c?a b?n ? [ TTL II l ?t ch? d? chu?n c?a flash d Series, E] m n lo?i EX t d?ng di?u ch?nh d thng s ? n theo ? ch?pntr ?nh (Ti my u c?,kh ?u d? ISO,) , ? [ Manual Flash i ch?nh flash b?ng tay, dnh d? n ]: ?u y ch? cho ngu ch?p c kinh nghi?m, mu?n t? ch mu?n ?i ?nh theo [ Flash Out theo cng su n d? 1/1 1/128 (du hi?u ] ?t c?a t ?c l 1/128 cng ?t n) xu d ? [ Multi flash? d ny c ] Ch ? ung nh cho ngu ch?p c kinh d ?i nghim, cho php di?u ch?nh mu ?n, nhu ch cng ? o the ?nh su n [Flash out] ,s? [Frequency l?n pht sng ?t d ?n T ] v ? s [Flash count] ? Nh?ng ch? d? l n c b?n tham kh?o th hu d?n s? ?i m trong ?ng d?ng n flash speedlite d Ch :

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 109 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? trnhn dflash qu nng v gi ?m tu?i th?, khng d?ng ch? d? ch?p [ Flash n s n ? Multi ] qu 10 ?n n t l li ?c. N?u b?n mu?n ch d? y, nn dn flash ? t?i thi?u 10 pht gi?a hai l?n ng d ? n ngh pht sng nhu?y. M?ti vdng flash v Series s d?ng d?ng l?i sau pht t EX ? t? n ?c d? li 10 l?n b?o v?n. Trong ?ng h?p b?n n d? n ngh m?t ?ng th?i gian (t?i thi?u 15 pht) d tru ny, d ? kho T?c d? d?ng b? c?a ?p v?i d n trm n flash (Shutter Sync). T?c d? d?ng b? n tr p Shutter Sync th u?c i ? gi tr? sau: c?a? m [ ] c ? d c ? C?a tr?p th? [nh?tcurtain s pht sng ngay l?p t?c sau ?p ?a my 1st ] dn ? : n tr c m khi ?nh m? ra. ? C?a tr?p th?2nd curtain s pht sng ngay trkhinmtr dng l?i. Tnh [ hai ] dn ? : u?c ?p nang ny ?u u?c k?t h?p v?i ch?c nang [Slow sync speed], b?n cv?t t?o d n d u?c m?t th? sng ging nh nh dn xe t trong dm. d?ng b? c?a ?p th? dn flash pht ? u ? c?a tr 2, sng hai ll d?u ngay sau khi b?n b?m nt ch?p, tr khinmtr p dng ?n,?n l?n hai v u?c ? l ?i. Tuy n n?u t?c d? m ?p nhanh h 1/30 giy, tnh nang curtain t? nhi n tr on 1st [ ] ? s d?ng kch ho?t?u b?n g?n my m ?t n Speedlite, c th c [Shutter sync] N o v d ?n b ? i v?i gi tr? [High speed], tnh nang ny trong phu?ng d?n s? d?ng d m xem th ?n h n speedlite Fash exposure compensation (Xem thng tin d by tr trnh ? n) ETTL II B?n i d?t ph c uong th do sng u?ng [ ?c u?c l Evaluation ]cho chd? E-TTL II gip nh ?nh ? s? h du?c chi?u sng dng trong h?u nh hucc t Trong khi in?u cph h?t ?ng. d ?t uong th do sng ?c trung bnh [ Average dn flash l?n l chi?u sng t? ti?n c?nh, ch? d? v sau d ] , ? s u?t h?u c?nh, ton tnh?i d? cho ra cng su?t ph bnh c cho ton ?b c?nh. l do ny, khi l t trung ?a n d V di d? sng c?a b?c h th sng ho?c t?i so?i m?c nh th nh c ? on h v b u?ng, nn ty vo ?ng tr t u?ng h?p ?n ph?i d ch , b ng ?c nang tr d flash? ddi?u ch?nh cho thch?t l?p n b? n , thi h?p y dnh cho ngu c kinh nghi?p v?i d ?i n flash. Wireless setting Xem ph i d ?n c ?t ch?p d n flash khng dy ph?n sau ? Clear flash setting ? xa cc thng s? u?i ng ci d t v do ng d ? quay ? v?icd ban d?u c?a nh tr ?t s?n xu?t, ch?n lo n trn my [ ?i d Built Flash in func. setting dn?i[ ] hay r External Flash func. ]. setting B?m nt <Info.> d? hi?nmn hnh dng d? xa cc i d b?m tip nt OK d? xa n th? tr c ?t, ? Thay ?i cc thng s? c?a d d n flash bn ngoi theo nhi ?m

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 110 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N CH?C NANG ? B?m nt <Menu> hi?n mn hnh menu d? th? ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [Flash Control], r?i b?m n ?i <SET > ? Mn hnh di khi?n flash?n n ?u n d hil ? Ch?n [ Extermal Flash C.Fn Setting b?m ti?p nt ], ?i r <SET> CI ?T THNG S? RI NG ? B?m phm d? ch?n ch?c nang ddnh d?u theo s? u?c 1,2, sau d ti?n h h thay ?i cc thng s? ri ? danh n d ng t sch bn dui ? ? ? xa cc i d c ?t do u?i ng ch ng d ?nh ?n, quay?i u?c tr l b 1, ch m?c [Clear ext. flash C.Fn set] ?n Ph?n12: ? D?NG S N KHNG DY

n flash trn my c ? d ?c ng d? kch hot kh dy wirelessly trigger flash thu d ? ng cc dn speedlite(du i nhu thi b? nh?n hi wireless slave r ?i ?c c ?t tnh ?u ) B?n c?n d?c ?u r . hi v tnh nang wireless ny trn hu s? d?ng nc?a d ?ng d?n flash Ci d?t v b? trndflash r ?i Ty theo?ng lo?i sp t n d eedlite, c cc bu d ?c i ?t khc nhauc th khc v?i nh?ng g c v ? trnh by bn du?i dy(b c?n tham kh?o h d?n s? d?ng n flash ?c) Tuy nhin cc ?n u?ng c?a d tru . dn speedlite khc nhau u?c ng hay di khi?n cv?i nhau. ? d th c d ?u ng (1) cc dn ?i speedl nhu l thi nh?n tn hi?u Slave unit Ci r ite ?t b? (2) d nh tn hi tr dn flash cng vk trn my ?nh Ci ?t k ?u n ?i nh (3) ?u b?n mu?n c l? sng N i t ? trn dn ( ?nh hay y?u so n khc ) m chng ti s m v?i d ? trnh by bn u?i dyhy khai bo m d , nh?n d?ng (ID)?a d ?i c n r. (4) b? trndmy ?nh v Hy dn r trong ?m vi cho php nh bn d ?i dy ?i ph u h nh u (5) Quay ? ph?n nh?n sng dn r speedlite v? pha my ?nh. b n tr ?i

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 111 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

V D? CCH THI?T L?P KHNG DY N

Trong nh

Ngoi tr ?i

Kho?ng cch trong vng 5m

Kho?ng cch trong vngm 7

B? ch?c nang t? d?ng t?t ngu?n c?a d n flash r?i ? b? ch?c nang t? d?ng t?t ngu?n c?a , ?m nt <*>, n?u b?n dangch?c n flash d b r ?i ng d nang ?t di?u ch?nh pht sng d? do th m ch b?m nt Pilot dn flash b?. trn d? Ch? d? ch?p t? d?ng?tdn flash bn ngoi m v?i Cc bu?c o b m t? u?i dy cho ch? d? c ?n d t d?ng di?u khi?ndng m ?t n r?i ? n d d speedlite. Ch , trong cc m tr by bn d u?i ?c nh ph ?n n , cc buc t? d 3 v 6 d?n y ? 1 ?n t? 7 th hi?n gi?ng h?t Nn chng ti s ?c . nhau ? khng nh l n?a m ?c ?i ch? tr by nh nh ?ng bu?c khc nhau k? ti?p m thi. Trn mn hnh menu, ?u u?ng bi t v du?c hiu ldn speedlite , cn ? r ?i bi u?ng ?u t hay du?c xem nh u dn trn my.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 112 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?M NT ? KCH HO?T N FLASH TRN MY ? ? di?u khi?nflash khng dy, blun ph?i kch ho?t n d ?n dn flash trn my tru ?c

CH ?N CH?C NANG I?U KHI?N N ? B?m nt <Menu> hi th? m d? ?n n hnh menu ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Flash Controlr b?m ], ?i nt < SET>

CH ?N N TRN MY ? Ch?n [Built flash func. Setting],<Set> -in ?ib?m nt r CH ?N CH? ? N FLASH ? T? m ?c Flash Mode ?n E[ ] ch [ TTL II ?ib?m nt <Set> ] r , CH ?N CH?C N ANG KHNG DY ? T? m?c Wireless Func ?n [ .] ch , ?ib?m nt <Set> r ? Bn du ?i m?c Wireless Func. xu?t hi?n cc m?c [ ] s ? [ Channel,Firing groupvv ] [ ],

CH ?N K NH TN HI ?U ? Ch?n m?t nh tnh hi t?-1 k ?u 4, dn flash r ?i

cng ?i nh d ci trn v k

CH ?N NHM N ? Ch?n nhm d [Firing Group], ciAll] ?i b?m nt n [ , r <Set> CH ?P M?T B?C ?NH ? Ci d my ?nh ch?p th? m?t b?c v ch? d? ch?p c ?t v nh h ?i dn ? Mu ?n k?t thc ch? d? ch?pn v?i d khng dy, ?n flash ch m ?c Wireless Func. thnh Disable [ ] ?a s [ ]

Ch :
?

B?n du?c khuy nn ci phuong ? do sng n, th u?c u?ng [ l Evaluationcho ? d? E] ch [ TTL II ]


Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 113 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

N ?u b?n ch? d ?t n r , th nh i d ng m d ?i ?ng c ?t trong m?c [ Firing group ] khng?nh hu?ng gc ? ? n flashr du?c di?u khi?n b?i tn n flash d ?i hi?u c?a my. trn ? i ?u khi d flash khng dys khng l vi ?c khiFlash mode du c c l ?n n ? m [ ] ? i [MULTI flash ]
?

Ch? d? ch?p t? d?ng v?i d v m?t n flash bn ngoi n trn my d Trong ph n s? ch? cho b?n ch? d? ch?p ?n y hon ton ? d?ng v?i d t n trn my v m ?t dn flash bn ngo i

B?n cung c th? thay d?i t? l? sng (ratio) gi n trn my v dn r d? di?u ch?nh t? ?a d ?i l sng t?i b? m?t ch? d? ? n tr Xin ?n d?ng n, cc bu u?i dy l b qu ?c d cc bu?c k? ti?p c?a 4(1,2,3 v dm t ? u?c b 4) ? ph?n n, v bu tr ?c 6 s khng nh?c l - ? 8 ?i, m b ?n ph?i m. l t? CH ?N CH?C NANG N FLASH KHNG DY ? Lm ti ?p b u?c 5 dm t ? ? ph?n n. T? m?c Wireless tr [ Func. ch ] ?n , ?ib?m nt <Set> r

CH ?N T? L? SNG GI?A 2 N ? Lm ti ?p b u?c 5 dm t ? ? ph?n n. T? m?c Wireless tr [ Func. ch ] ?n , ?ib?m nt <Set> r ? ch ?n v ci d t? l? t? 8:1 d?n 1:1. Tuy nhi ?t n t l? ? 1:1 l khng?th trong th?c t? (n ch? c tnh t c uong ?i) d ? N?u n flash v khng d? sng, c?n d? nh?y ISO d ?n ch?nh cao hon (*) ? l? 8:1 d?n 1:1 th T t uong duong 3:1 1:1 stopsl (m?i ?n d ?n thay d?i stop) Ch? d? ch?p t? d?ng v?i nhi?u d n flash bn ngoi Ch?p v?i nhi?u speedlite r n d ?i cung c th? xem ch p v?i m?t d u nh ? n ho?c chia theo t?ng nhm v ?i t? l? sng khc nhau. B dy l bu?c o b n du?i cc c ?n, b?ng cch thayi d?i c d ?t [Firing group c th? ch?p v?i nhi?u d n cflash?i nhi?u ch?ng n flash ] ?n b i cch d ?t v lo?i d speedlite

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 114 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CC CI ?T CO B?N ? Flash mode: ETTL II ? ETTL II: Evaluative ? Wireless Func.: ? Channel: Cng gi tr v?i d ? n flash r ?i

A.Dng m ?t i d c ?t cho ?u n flash rng lc hi d n ?i c R?t thu?n ti?n khi b?n c?n nhi?u ngu?n pht sng c cng cng su t v ? du?c di?u khi?n d? chi u sng theo m?t ti o d. B?t ch?p ? u chu n ?n m nh ?n d?ng c?a flash ry l A, B hay n d ?i n C, ?t c? cc d t n ny s? c g nhy sng c ng n m ?t lc

Ci [Firing Group] thnhAll v ti h h ch?p [] ?n n

B. Ci ?t nhi?u flash r theonhm khc nhau d n d ?i 2 Chia cc dn?i th hai nhm A v B v thay r nh d?i t? l? chi?u n t tr nhm khc nhau sng ?ng d? d?t d hi?u qu? mong mu u?c nhu ?n. B?n h tham kh h y ?o u?ng d?n s? d?ng d n flash speedlite d cch ch? d?nh ny ? bi?t n m?t d vo nhm A hay dn kia vo nhm B, gi ?ng nhu m t trong hk n ? nh ? b

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 115 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ci [Firing group] thnh thnh [ (A:B)]

Ch?n t? l? n hu mong mun v ch?p ? ? Ch?n m?c [A:B Fire ratio] v t? l? trong h l ?a m?t u nh nh ?nh bn c ?nh

Ch : ? N ?u [Firing group] d [ (A:B)] dn trong nhm C d u?c i l c th ? khng ho?t d?ng ? T? l? 8:1 d?n 1:1 th t uong duong 3:1 1:1 stopsl (m?i ?n d ?n thay d?i stop) Ch? d? ch?p t? d?ng v?i d k h?p v?i nhi?u d bn ngoi n trn my ?t n flash Nhu d ni ? tr dn flash trn my ? k?t h?p v?i nhi?u d r khng dy.n Bdu?i n, c th n flash ?i dy l cc bu c b ?c o ?n, b?ng cch thayi d?i Firing oup b n c th? ch?p v?i nhi?u d c ?t [ gr ] ? cch ci ?t n flash v nhi?u ch?ng nlo?i d speedlite k v?i flash trn my d d ?i flash ?t h?p n d CC CI ?T CO B?N ? Flash mode: ETTL II ? ETTL II: Evaluative ? Wireless Func.: ? Channel: Cng gi tr v?i d ? n flash r ?i CC

CI ?T CO B?N ? Ch?n cc m?c [Firing group], [Flash exposure compensat v nh ?ng cc m?c c?n thi?t khc d? i d d?i c thay u?c khi ?t tr ch ?p

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 116 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

S? d?ng ch? d? sng dn flash khng dy ?o t A. B sng dn flash khng dy (Flash Exposure Compensation) K hi ch d? nd flash [Flash mode]c du? ?c i [ETTL II] th tnh nb sng dn flash ? s? ang c th d?ng. Nh?ng c?t trong ch? sng b flash c? th i d i d d? dn u?c c ?t khc nhau vo thng d y t s? c?ach ?c nang [Wireless func] v group] [Firing [Flash exp. Com] ? Ch? d? b sng dn flash ny p ?ng cho nd trn my v d dn r ?i [ exp. Com] ? Ch? d? b sng dn flash nydn flash d p ?ng chon dtrn my [ exp. Com] ? Ch? d? b sng dn flash ny ?ng chon d ?i p d r

[A,B exp. Com] ? Ch? d? b sng dn flash ny d ng cho cc d p ? n flash ?c thu hai nhm v B A B. Kha sng dn flash khng dy N ?u m?cFlash mode du i l E [ ] ?c c [ TTL II, ?n c th? nt<*> d? i ch d? kha sng ] b b?m c ? S? d?ng ch? d? dc b?ng tayflash khng dy i ?t n d N ?u m?cFlash mode du ci l Manual flash th cng?t pht ra t [ ] ?c [ ], su n tr n s d?c ?ng d ? u di ch?nh b?ng tay. Cng su?t [ Flash OutputGroup A output .) c th ?u ( nhu pht ], [ ], ? du?c i d khc nhau vo thng ? trong ?c nang [Wireless func] c ?t y t s ch

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 117 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

[Wireless func] = ? Cng su phtFlash output?c ch?nh b?ng tay theo ?t [ ] du m ?c nang l u?c p d?ng cho t?t r u?ng, d n ?i d c? [Wireless func] =(A, B)] [ ? Cng su phtFlash output?c ch?nh b?ng tay theo ?t [ ] du m ?c nang l u?cp d?ng cho t?ng nhm rd A v u?ng, d n ?i B [Wirele func] = ss ? Cng su phtFlash output?c ch?nh b?ng tay theo ?t [ ] du m ?c nang l u?c p d?ng cho t?t r vddn flash u?ng, d n c? ?i theo my [Wireless func] = ? Cng su phtFlash output?c ch?nh b?ng tay theo ?t [ ] du m ?c nang l u?c p d?ng cho nhm n r u?ng, d t ?ng d ?i A B v cung nh dn flash theo my u Ph?n13: CC LO ?I N R ?I SPEEDLITE EOS -Didicated, Series Speedlite - EX

t?ng

t?ng

t?ng

t?ng

V ? o b n cc n ny ho?t d?ng gi?ng ton m?t n flash trn my. Khi m?tndEXc ? d n ho d ?n g series vo my ?nh, h?uu nh tnh cc nang ?t d?ng c?a d n duoc di khi?n b?i my ?nh, ni ?u theo ?t cch khc, d m n EX series? ch ?t n flash trn my c cng su l m d ?t l?n. ? bi?t th m chi ?t d?c mth ?ng d?n s? d?ng. My Canon60 l lo my ki?u A chocnth ti hu EOS D ?i n ? dng t c? cc t nang trn dn- EX ?t nh series speedlite

Ch :
?

V ?i ng EXd series khng tuong ?i ccv c d tch i ?t trong ch?c n, ch dc hai tnh nang? nang c th c d ? i ?t cho [ External Flash func. ]setting d l Flash exp. Com E [ ] v [ TTL II. M s? d EX ] ?t ng series cc th i [ ung ? c Shutter sync ] N ?u ch? d? do sng flash ?c c ch d? t? d?ng TTL v?i ch?c nang t n d du i ? y ch?nh nhi , th s pht h?t cng su?t m?i l?n nhy d ?m n ? n

Cc dng Canon speedlite khng thu ?c EXSeries Speedlite Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 118 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Nhu cc d g EZ, E, EG, ML,TL speedlite du l TTL hay-A n series ?t i c TTL trong ?ch d? d t d?ng, dn flash ?ch th? pht h?t cng su?t m?i nl?nChuy d n ? th c . nhy ch? ?n d? ch?p sang ch? d? ch?nhMb?ng Av) v di ch?nh ) hay ( ( ?u tay kh?u d? ?c khi ch?p tru Khi dn speedlite d??nh b? tay, bn ch ? ch? ch ng ?n n ?p b?ng ch? d? (M)

S? d?ng nd flash khc hng Canon. A. T?c d? d?ng b?. T?c d? d?ng b? c?a m ?nhv?i cc ?idn flash khng hng Canonc?ng l1/250 giy y lo cng ho c th ch ?c ? ?m h on. ?i cc n flash l s? d?ng trong studio, v ?n t?i c?a nh V d ?n th gi t ?i an ch lu hon dn flash thng thu t? t? ch? khng t?t ngay do )cng su?t l?n ?p ?ng t ( ?t , nn ?s d?ng t ?c d? t? 1/30 giy d?n 1/125 ?m tra k? l t?c d? d?ng b? khi ch?p ?nh. y ki giy. H u?ng u?c tr B. Nh uu khi ch Liveview ?ng l ?p N ?u b?nng m ?t n flash khng?i c?a Canon khi ch?p , ci [ Silent Shoot d d ph LiveView ] l [Disable n flash khng ho?t d?ng n?u n id? Mode 1 ho Mode 2 ]. ? s u?c c [ ] ?c [ ] Ch ? N?u my ?nh u?c d g v?i m?tn dflash hay ki?n flash d n ph? dn chuyn d ng cho m?t ? my ?nhkhc hi ?u, my?nh s? khng ho?t d?ng ? d?n d?n h ng. c thv u ? h ? Khng nn c v l PC c?a my ?nh b?t k? flash no s ?m o ? n m?t d ? d?ng di?n th? 250 volt ho ?c cao h on. ? Khng nn g n flash cao?i v c?a my ?nh, c n s d ?n d p r d? th? khng ho?t d?ng ? ? N?u m? dn flash g?nn tr v m ?t n khc k n?i thng qua khe c?m PC, c? hai t ?i r my d ?t c th ho?t d?ng c ?t lc. ? ng m

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 119 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

B?Y

CH ?P ?NH CH ? ? LIVEVIEW

Ta c th ch?p ?nh b?ng cch ng?m tr?c ti?p qua m Cch ny ? n hnh LCD. du?c g?i Live l View shooting. ?Ch ch?p ph h?p v?i ch? d? d?ng t di chuy tu th c?m my d? y n n v y ?n, ? khi ch LiveView d? my run gy nn b?c h h b m? hay e. Nn s d?ng ?p ,r ?t lm g, n ? nh ? thm chn my V ?i ph?n m?n m theo my duc i trn my tnh, b c th? k n?i my ?nh my tnh di k ? c ?n ?t o v v ch?p t? xa trong khi ng?m thng qua mn hnh my tnh. Xem chi u?ng d?n hnh ?nh ?t h ti trn CD

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 120 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CH ?P CH ? ? LIVEVIEW (Live view shooting) : . B?M ? ? ? NT . B?m nt Hnh ?nh th?c t? s? xu?tmn hnh lLCD n hi?n Hnh ?nh trong m n hnh uong duong v t? l? nh tht t ?i t?m ? h

L?Y NT CH? ?. ? L?y nt ch? d? b?ng?y nt t? d?ng hay b?ng tay. ch l c ? N ?u ch?c nang l?y nt t? u?c c , b b?m n?a nt d?ng d ?n i ch ?p d? kch ho?t vi?c l?y nt. CH ?P M?T B?C ?NH. ? B?m nt ch?p. ? B?c hnh du?c ch?p s? hi?n th?hnh LCD n mn tr ? Sau 2 giy mn hnh tr ? l?i ch? d? Live View, nghia l nh?ng hnh ?nh n ngoi ?i hi?n trong mn hnh LCD b l n l ? B?m nt d? k?t thc ch? d? Live View Ni v? bi?u t nhi?ttr ng u?ng k? ? v nhi k? d? ?t ? N?u ch d? Live View d s? d?ng d nh n?ng c?a m?t tr?i ho?t u?ng ? u?c u?i trong mi tr nhi t d cao, bi?u t ?t k? tr?ng hi?n l ? u?ng nhi s ? n trn mn hnh thng bo nhi d? ?t bn trong thn my qu cao. b?n v?n ti?p t?c s? d?ng hnh?nh cnth? b? ?u N y, ch? d? gi ch u?ng. Lc d, b?n ng ?m ?t l n n ?ng ch? d? Live View?i y ln ? N?u b?n v?n ti?p t?c s? d?ng ch? d? Live u?ng nhi?ttr ng t xu View khi bi?u ? k? ?t hi ?n, nhi?t d? trong thn my s? ti?p t?c ?u u?ng nhi?t k? d? xu?t hi?n bitang cao, th t v nh ?p nhy. Bi?u tu ?ng y c?nh bomy s? t? d?ng d?ng ch? d? n ch ?p liveview l v khng th kch ho?t tr? l?i cho d?n khi nhi?t d? trong my gi?m xu?ng ?i ? php . ?t my vd? my ?nh i ng m ?t th?i gian T ngh oi ? Ch?p liveview trong m?t th?i gian n nhi ? thn my cao xu?t hi?n i c ung gy d n ?t d v 2 bi u?ng n. Nn t t my khi khng dd?n ?u t tr ? ng B?t ch? d? ch?p liveview trong my N?u ch d? Live View b?t trong my, b?n khng th? kch ho?t ? chua ch d? y khi ?m v nt ? n b o . Ci [Enable] trong menu [ Live view shoot]

Ch? d? Live View nang lu c?a pin v ?ng Nhi ?t d? i ?u ki?n ch?p / S? l?n b?m x?p x?
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 121 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Khng n 50% Dng n At 23C / 73F 350 320 At 0C / 32F 310 280 ? Nh?ng ch? s? th?ng n d?a tr k? ? theo k?t qu? ki?m tra theoCIPA u chu ?n ti dng pin LPE6 sauhi du s?c d?y k ?c oC ? C th? ch?pn li qua ch? d? View t ?c Live trong kho 2 gi 30 pht (? nhi?t ) ?ng ? d? 23 Ch : ? Trong qu trnh?p Live View, nn hu ch khng ?ng my ?nh v? pha m?t tr?i. S?c nng c?a m?t tr?i c th? h m hu ?ng cc l thnh phn bn trong y ?nh. ? m ? Chng ta c ? kch ho?t vi?c l?y nt b?ng cch b?m nt <AF.ON> th ? Khi dn ch v?i d ?p n flash, b c th? nghe 2 l?n nti?ng um Nhung ?c t? my ?n tr p k. ? th ch ch?p m?t l?n ? ? Ngay ? khi ch? d? View c Live dang ho d?ng, b?n v?n c th? quay v? ch?c nang x ?t em ?nh d ch ?p b?ng cch b?m nt ? N?u my ?nh khng s? d?ng sau m?t th?i my s kch ho?t ch? d? ngh?. Ch?c i, gian d ? nang ny du i trong [ uto Power Off?u ch?c nang khng du i d ?c c A ] , n y n ?c c ?t, th ch d? ? Live View ng?ng sau 30 pht. s? ? V?i dy tn ?u AV (di k hi m theo my) ho dy tnh hi?u HDMI, b?n c th? chuy?n ch? ?c d? Live View tivi. ln

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 122 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Cc thng tin ?n th? tr hnh LCD hi n mn

Ng?m tr?c ti?p Nh ?n d?ng khun m?t

i ?m l?y nt Khung hnh Bi d? ?u Th? nh? eye dang fi truy ?n/nh?n tn hi?u FEB AEB

Ch ?

d? l?y nt nhanh

Ch? d? b?m my Ch? d? cn b?ng tr?ng T?iuu d sng ? Lo ?i ?nh ch?t u?ng t?p tin ?nh v l T?cd? mn tr ?p Kha sng (AE Lock) Ch?p v?in dflash T?c d? n tr m ?p Ki ?nh (photo style) ?u ? m? ?ng knh Thu?c do sng Ch? d? ch?p b?a vy

Gi l?p d? sng h ? nh ?nh th?t M ?c nang l pin u?ng


Ch?c nang c?i thi?n chi ti?t trong vng sng

? nh?y ISO S? l?n ch?p lc c th? n ?i

Ch : ? Khi ch? d? gi? l?p d? sng th?c t?nh ?nh qua n hnh LCD (Exposure c?a h m Simulation) du ?c kch ho?t (Enable), bi?u d? histogram cn th? hi?n th? tr cng hnh ?nh ? B?n c th? hi?n th? m?c canh ngan di?n b?m b?ng cch Luur?ng n?u t? nt<INFO.> ch d? l?y nt t? u?c i d m?c nh?n d?ng khun m?t [ ? d?ng ? c Live Mode ] ho?cmy ?nh dang k?t n?i v?i TV thng qua cp n?i HDMI, th m ?c canh ngan di?n t? s? khng hi th?. ?n ? Khi[Exp SIM]?n th? m ?ng, c nghia lsng c?a h?nh trong m hi u tr d? nh n hnh LCD d du?c di?u ch?nh ?ng v?i t?m ?nh th?t khi ch?p. g?ngi ? N ?u [Ex SIM] ch t?t, d? sng c?anh ?nh b?n th?y trong m s khng p ?p th h n hnh ? gi ?ng v?i h ?nh th?c t? s? ch?p, do b?i di?u ki?n nh sng th?c t? t?i ho? nh on m ?c sng ph ?p. Tuy n, hnh ?nhthu du th? hi?n v h nhi ?c dng ?i nh?ng thng s ci ? d?t trong . my ? N ?u n ch?p v?in dflash ?c ch? d? ch?p t? di?un khi?nBulb, m c?a d ho tr ?p m u bi u?ng [Exp SIM] v?u d? histogram s? chuy?n xm. Bim d? histogram ?u t bi u sang ?u c th khng hi?n th? dng trong di?u ki?n sng ? u thi?u ho?c d Ch?c nang gi? d? snghnh ?nh th?t p l? T?m ?nh th?t t?u?c s? ph?n ?nh dng v?i d n my lin quan?n ki?u ?nh, cn thu d i ?t tr cc c d b?ng tr?ng, vv ch? d? gi? cho php ?n th?y d h h ?nh th?c t? ngay tr y l?p n b u?c n n mn

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 123 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

hnh, ngh l ?ng gb?n th?y, l nh ia nh chnh ?ng g hnh ?nh th?c t? th? hi?n. Ch?c nang n y lin quan d cc ic d ?n ?t sau dy. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ki ?u ?nh Cn b?ng tr?ng Ch?nh cn b?ng tr?ng Ch?p b?ng nh sng th?c t? Ch?p theo cch ?n ch? d? sng hay c?nh my ch b?i trn Ch? d? gi? l?p sng Theo ? su u?ng ?nh d tr T?i d? sng uu Ch?c nang ch?nh d? t?i ? b?n gc ?nh Ch?c nang c?i thi?n chi ng sng ti?t trong v T? l? khung h nh

Ph?n 2 CI :

?T CC CH?C NANG CH?P (Shooting function setting).

Ci d?t cho ISO, DRIVE AF, K hi ch v?ich d? ?p ? Liveview?u b?n b?m <AF>,<Drive> , n nt hay ntISO>mn hnh cid?t < s? xu?t hi?nmn hnh LCD, ?n b?m phm n tr b d? ci nhng ch?c nang thch h?p. ? Ch?c nang di?u khi?n nhanh (Quick control) Khi ch v?i ch?Live View?n c th b?m nt ?p d? , b ? d? hi?n mn hnh ci d cc ch th? ?t ?c nang Trong? ch ch?p t? d?ng [Basic zone] b?n cc th? thay nt ci d h?n . d? c dim l?y d?i ?t ? v gi Cn d?i v?i ch? d? ch?p sng t?o [Creative zone] b?n c ?m l?y nt d?i ?. cc di th? thay? t d?ng, ch? b?m my , cn b ng tr?ng, ki?u uu d sn d? ? t ?nh, g, v nh ?i ? ?ng ch?c nang khc. B?M NT ? Ch?n nh ?ng ch?c nang cho php ci d trn mn hnh du?c ?t ( nh?n m ?nh b?ng xanh mu ) ? Khi m du?c ch?n, nh?ng di?m l?y nt s? hi?n l n trong mn hnh LCD CH ?N NH?NG CH?C NANG V CI ?T CHNG ? Dng phm d? ch?n l m?t ch?c nang n ?a o d ? Nh?ng i d trong ?c nang c ?t ch v?a ch?n hi ln bn du s? ?n ?i mn hnh ? Xoay vng hay d? thay d?i nh?ng thng s? d . ci ?t N ?u b?n b?m nt <Set> th mn hnh ci c?a ch?c nang d?t tuong ?ng s? hi?n(ngoi ? ch?c nang ch?n ?y nt l n l tr di?m t d?ng). ?

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 124 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch ? Ch? d? do sng t d?ng chuy?n qua do sng s? ? ch ? u?c u?ng (Evaluative) khi ch?p l liveview ? Khi dng cc ? d? ch sng ?o [Creative Zone], b?n c tra u?ng ?nh su ch ?p t ki ?m th? tr (Depth -field), cch of b?ng b?m ntDOF ? Khi ch lin tip nhi?u , thng tin v d?t d? n tr p v ISO ?a l?n ch?p ?p ? ?nh ? kh?u , ?c m ? c d?u n s d?c p d?ng ti?p cho nh?ng l?n ch?p k? ti?p sau ti ? u ? B?n c th? d thi b? di?u khi?n t? xa trong ch? d? ng ?t Live View Ci d?t ch?c nang trong menu ? Nh?ng i d n quan ?n ch? d? c ?t li d Live View d?c tr s? u nh by ? dy. Cc m ?c n?m nb trong tab cung s? d tr u?c nh by bn du ?i ? Nh?ng ch?c nang ch? p d?ng cho ch? d? ch?p liveview, y n v khng c tc ?ng khi ch?p qua viewfinder d A. Live View Shoot b?ng cch?m tr?c ti?p n hnh LCD -Ch?p ng qua m ? kch ho?t ch?c Live View ch m?c Live View Shoot., c ], v ngu l?i, nang , ?n i [ nable E ?c ci Disable [ ] B. AF modeCh?c nang l?y nt c?a ch? d? ch?p b?ng cch ng?m tr?c ti?p Ch?c nang l?y nt t? d?ng u?c th? d d?ng khung m?t Live mode Ch? d? c i nh?n c [ ]hay l ?y nt nhanh [ Quick Mode ] C. Grid display th? Hi?n khung ?i trong hnh LCD lu n m Ch?c nang cho php hi?n th?u?i n mn hnh LCD, n c th d khung l tr ? u?c i [Grid1 ] c (lui th hay [Grid2 (lu y) ? ua) ] ?i d

D. Aspect ratio T? l? khung ?nh c th? theo cc t? l? sau 3:2; 4:3; 16:9; hay 1:1. Nh?ng t? l? i d ?t c liveview d ?c dng khung b?ng nh?ng dth?ng [4:3]; [16:9]; nh ?nh thu?c ? s u u?ng [1:1]. Cc h d?nh d?ng JPG u?c d theo khung h trong k?i d?nh d?ng RAW s? lun uu s? uu l nh, hi v u?c d l thnh [3:2] b ?t ch?p t? l? d?t khung l bao nhiu du?c i d c ?t .Tuy nhin thng tin v l? s? ? t? y n du?c ghi v ?p tin ?nh RAW. Khi b?n x? l ?nh RAW b?ng nh ?nh m?m, s? d o t ph?n m?i h u?c t ?o ra t ?ng v?i t? l? d ?i v?i h c t l? [4:3]; [16:9]; [1:1] nkhi xem l?i tr uong luu. nh ? mn hnh LCD s c cc u?ng phn chia t? l?,n tuy du?ng th?ng n ? d cc nhi y khng c trong ?nh th t?. ?c Ch?tu?ng ?nh l T? l? khung h s u?ng di?m ?nh nh v ? l
3:2 4:3 16:9 1:1 5184x3456 4608x3456 5184x2912* 3456x3456 (18.0 megapixels) (16.0 megapixels) (15.1 megapixels) (11.9 megapixels)

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 125 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

3456x2304 3072x2304 3456x1944 2304x2304 (8.0 megapixels)(7.0 megapixels)(6.7 megapixels)(5.3 megapixels) 1 3888x2592 3456x2592 3888x2188* 2592x2592 (10.1 megapixels) (9.0 megapixels)(8.5 megapixels)(6.7 megapixels) 2592x1728 2304x1728 2592x1456* 1728x1728 (4.5 megapixels)(4.0 megapixels)(3.8 megapixels)(3.0 megapixels) 1920x1280 1696x1280* 1920x1080 1280x1280 (2.5 megapixels)(2.2 megapixel (2.1 megapixels)(1.6 megapixels) s) 720x480 640x480 720x400* 480x480 (350,000 pixels)(310,000 pixels)(290,000 pixels)(230,000 pixels)

? Cc t l? c d?u hoa th? (*) di?m ?nh du?i c th? khng th? hi?n cchnh x ? m, s di k ? n b v?i t? u?c dc l? i ? Vng ?nh n?m trong u?ng phn chi t? l? c th? vng?nh th?c uoc dluu. cc d on l?n h t? Nn ki ?m tra h?nh n mn hnh LCD tr khi ch?p nh tr u?c ? N ?u b?n in m?t ?nh ch?p b?ng my Canon EOS 60D v?i t?nh 1:1 , hnh nh h l? khung h ?nh in cra ? khng chnh xc. th E.Expo. Simulation d? gi? d? sng th t? nh ?nh quan mhnh LCD Ch? l?p ?c c?a h Ch?c nang n y cho php ngu ch?p th?y d ?i u?c d? sng th?c t? c?a t?m h khin nh nh ch ?p, qua mn hnh LCD. Ch ?ng ang ny c th d?c kch ho?t [ ] ho t?t [ ] n ? u Enable ?c Disable ? [ Enable ? sng c?a h?nh quan mhnh LCD ? u?c th? hi?n g?n v?i d? sng th?c ] nh s d t c?a b?c ?nh ch?p. N?u ch? d? b u?c d g, thd? sng cung s? thay d?i ? tr sng d ? n theo. ? [ Disable ? sng c?a h ?nh quan mhnh LCD s u?c th hi?n theo ch? d? chu?n, ] nh ? d ? gip ngui ch?p th?y d? nh ? v r n. F. Silent shooting nangh?p kh Ch?c c ? Ch?c nang n th d?c i b y c ? u c ?ng cc gi tr? sau ? [ Mode 1 Khi ?p, ti?ng pht ra nh h b th?ng, ch?c nang cung ho?t ] ch u k ? on nh u y n d?ng uong ?t tro ch d? ch?p t t ng ? n li cung nh ?c, u trong? ch ch?p t d? n li t?c d? cao ?c

? [ Mode 2 Khi?n b?m v ? nt ch?p, my s? khng ho?t d?ng (khng c ti?ng d?ng ] b gi no pht ra) cho d ?n khi b?n th? tay m?t n?a nt ch?p,m?iu?c ch?p. i?u hnh ?nh th d ny cho ph h ch? ti?ng ?n, ntuy nhim?t t?m ?nh dch?p, b?t ch?p my p ?n ch? c u?c ?nh dang d i ch d? ch?p t u?c c ? n li ?c ? [ Disable n u b?nng ?ng knh TS Tilt ] ? d E shift (*) hay ?i ?ng n?i (Extension dng v tube), hy?c r?ng, ch ch ?c nang ?p kh? ch ph?i u?c i l [ d c Disable ?u khng b?n c ], n th nh?n nh?ng k?t q?a khng nhd ph i sng ?a b?c ?nh khng b u?ng. ? u hay ? o c nh th Khi ?m nt ch?p b?n s? nghe my ram thanh nhu ngmn tr 2 l?n, nh b ?nhpht ti ? ?p ung th t? ch? c lm?t ?c ?nch?p (*) ?ng knh u?t nghi cho php lm ch chi?u su gc my. ?ng knh u?c L tr ng ? v d thi k? bi?t ch ki?n trc hay ch?p phong c?nh. ?ng knh ch d? ?t d?c cho ?p y khng c n ? l ?y nt t? d?ng, m ch?nh b?ng tay. ph?i
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 126 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch :
-

Khi ch c dg dn flash, cc chc nang n ? t? d?ng chuy?n Disable ?p n th ? y s thnh [ ] B?n cungn nci [Disable] cho ch y, n khng khi ?c nang n ?u b?n dang ng dn d flash khc hiu c th khng ho d?ng ?, ? s? ?t

G . Meter timer ing y l kho ?ng th?i gian m ?nh gi? thng tin do sng g?n nh?t (Th?i gian kho sng). my b?n li ?c ch?p v?i cc mi tr sng khc nhau, b?n n n t u?ng n ch?nh th?i gian ng?n. l?i u?c Ng hy ch th?i gian d ?c nangy nt uu hi su?ttang?c d? do sng. ?n i hon. Ch ?i ?u v t Ch ? N ?u m?t trong nh?ng ch?c nang sau dang d my nhu [ Dust u?c c trn i Delete Data Sensor cleaning [ Clear All Camera Setting ],[ ] hay ], ? d? ch Live View t? d?ng k?t thc s? Ph?n 3: D? NG CH ? ? T? S? ? NG L? Y NT

Ch?n ch? d? l?y nt t? d?ng B?n c th? c trong ?n ch i 1 3 l?a sau [ mode [ Live mode v Quick Mode. ?u b?n Live ], ] [ ] N m u?n l?y nt chnh xc, th d?t ch? d? l?y nt t? d?ng knh nh l nt b?ng tay[MF], n ?ng tr th ?y Phng to hnh ?nh, v l ?y nt b?ng tay. CH ?N CH? ? L?Y NT T? ?NG ? B?m nt <Menu> hi?n l d? n danh sch ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i AF Mode] ? Trong khi ?nh n ngoi hi n trong mn hnh LCD, hnh b ?n l b?m nt<AF > d ch?n l?a ch? d? l?y nt ? Ch? d? ng?m tr?c ti?p (Live Mode) B? ph?n c?m bi?n ?nh s? l ?m v? l?y nt. Cho d ?m l?y nt c th? ho?t d?ng nh h m nhi cc di trong ? d?Live Viewtuy nhin t gian l?y nt c th? kh khan hon so v? d? ch , h?i ch?m v ?i ch l ?y nt nhanh (quick mode) KCH HO ?T CH? ? NG?M TR?C TI?P ? B?m nt d? kch ho?t ch? d? View Live ? Hnh ?nh n ngoi hi n trong mn hnh LCD b ?n l ? i ?m l?y ntcung s? xu?t hi?n trnh n mn h DI CHUY ?N I?M L?Y NT ? Dng nt d? di chuy?n di?m l?y oi ?n mu?n (tuy nt b d?n n nhin, n khng ? dichuy d?nst c?nh c?a khung h th ?n nh)

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 127 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? B?m nt d? chuy?n di l?y nt s? tr? v? trung tm ?m L?Y NT CH? ? ? Hu?ng di?m l?y o ch d? v nt ? v b?m n?a tn ch ?p ? My s ? l?y nt ch? d?.n Khi di l?y nt chuy?n sang t ho ?t, ?m mu xanh v pht ra tik beep ?ng u ? Trong tru h?p khng th? l?y nt, di?m l?y nt s? chuy? ?ng sang mu ? d CH ?P M?T H NH ?NH ? Ki?m tra d? nt mn hnh v th n tr ?i ch?p, sau d b?m nt ch ?p

Ch? d? nh?n d?ng khung m?t Live Mode) ( Cung gi?ngunh phuong ?c [Live Mode], g m c?a con ngs? d my ?nh t? nh?n th uong ?t u?i u?c d?ng vl ?y nt, khi d khung nh?nuong m g c?a ch? d? s? hi?n l d?ng ?t n mn hnh

HI?N TH? H NH ?NH TRONG M N H NH LCD ? B?m nt d? kch ho?t ch? d? View Live . ? Hnh ?nh n ngoi hi n trong mn hnh LCD b ?n l ? Khi guong?t u?c nh?n di?n, khung nh?n d?ng m d s xu?t ? hi tr guong ?t c?a ch? d? ?n n m ? N ?u c nhi?u g m u?c xc d?nh, khung nh?n d?ng s? uong ?t d chuy th ?n nh ,dng nt d? di chuy?n khung h nh d?n khung m?t t?ng d?i . u?ngt L?Y NT CH? ? ? B?m n?a n ch?p v my ?nh s? l?y nt g m u?c t uong ?t d nh?n d?ng hi khung ln mn hnh v?n ? My s ? l?y nt ch? d?.n Khi di l?y nt chuy?n sang t ho ?t, ?m mu xanh v pht ?ng u beep ra ti k ? Trong tru h?p khng th? l?y nt, di?m l?y nt s? chuy? ?ng sang mucam ? N ?u my ?nh khng th? nh?n d?ng khung di l?y m?t, th ?m nt s xu?t hi?n t?i trung tm, v g di n d? ? my s ? d n ?m y l nt. ?y CH ?P M?T H NH ?NH ? Ki?m tra d? nt mn hnh v th ch?p, sau d b?m nt n tr ?i ch ?p d? ch?p tr?c ti?p.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 128 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : ? Khi ?ng knh t?p trung sai d?, th ? d? nh?n d?ng khung m?t cung s? khng o ch v ? ch ho ?t d?ng d N?u ?ng knh cho php l?y nt b?ng tay, ngay c? ?ng nt l?y nt u?c. n khi knh dang ch? d? t? d?ng, b?n v?n cng l ch?nhlm guong mt ch? d? d? th? nt, vv ?y ? m ?t nt, tuy nhi n n v?n c th? nh?n d?ng vthi khung trn mn hnh hi ?n ? C th? c nh?ng ch? d? khc g m con u?i, ung ?n b? nh?n d?ngguong uong ?t ng nh v u nh m ?t ? Ch? d? nh?n g s khng ho?t d?ng t?t, n?umg ch? d? qu nh? ho?c qu to d?n ? uong ?t trong khung hnh, hay trong mithi?uu /sng ho?c uong m n?m ngan u?ng tr d, g ?t ,b? xo hay ?t ph?n g m t b? che khu?t m uong ? ? Khung nh d?ng c th ch? ng ln m ?n ? cho ?t ph?n g m t uong ? ? Khi b?m nt , ch d? nh?n d khung mts? chuy?nnh ch d? Live View ? ?ng ? th ? .

B?n c th? d nt ng d? di chuy?n di?m l?y nt, nhnt du?c b?m m ?tl ung khi ?n n?a, my ?nh s? quay l?i ch? d? nh?n d?ng khung m?t ? Ch? d? t? d?ng l?y nt s? th?t b?i n?u vuong m qu g?n v?i cc c?nh ng nh d?ng g ?n ?t c?a khung h Lc ny khung s? chuy?n th nh. nh mu xm. Khi d, ?m n?a nt ch?p b d? my ch di trung tm di?m l?y nt. ?n ?m m l Nh?ng ghi ch trong ? d?Live View nh ?n d?ng khung m?t ch v ? Ho?t ? ? ? ?

? ? ?

d?ng l?y nt T?c d? nt c th? ch?m b h th l ?y on n h u?ng Ngay ? khi vi?c l?y nt ho khi b?m n?a nt ch?p my s? l?y nt l?i c n t ?t, ? sng c?a b?c ?nh c th? thay d?i trong sau tr l d nt nh ho ?c qu khi ?y Khi ngu sng thay d?i trong ?nh th?c t? hi?n th? hnh LCD. ?n nh khi h n trong m Mn hnh c th ch?p t?t ho?c vi?c l?y kh khan. N?u di?u n ra, ? s? r ?t nt y x?y hy t ch? d? ?t Live View dng ch d? t? d?ng l?y ntngu?n sng th?c v ? u?i d t ?. Khib?m vo nt trong ? d?Live View thdi l?y nt s? dphng l?n ch , ?m u?c l n. ?u b?n g?p kh khan vi?c nt N v?i l ?y trong ? d?yn hy quay trmn ch , ? l?i hnh bnh th u?ng. Ch t?c d? l?y nt trong n l khc nhau. 2 ch? d? tr N ?u dang l?y nt ? m bnh th n hnh u?ng, vi?c phng d?i m ln c th l n hnh ?m m ?t nt Nt khng ho d?ng trong ch? d? nh?n d?ng khung m?t ?t Khi ?n ch?p ch? d? liveview hay ch? d? nh?n d?ng khung m?t, n?u ph b n ngoi d i u?ng khng s?c nt, hu?ng di?m trung tm c?a khungo ng?m v ? t y h d?i u?ng d? l?y nty r?i h t ch ?p Ch? d? pht mch sng h? tr? lnt s? khng ho?t d?ng. ?y

? Nh?ng di?u ki?n ch?p my ?nh kh l?y nt m sau l ? Nh?ng ch? d? c uong ph th?pu nh tr?i, mu l?n, b? m?t ph?ng,.. d? t ?n b ?u n m ? Ch? d? trong di?u ki?n thi?u sng
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 129 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nh?ng van hoa v du?ng s?c ch? c t ph theo chi?u ngan uong ?n Du?ingu ?n nh sng, m sng, u s d? m ?c hay cc cc h?a ti?t lun thay d?i Ch?p trong khung c?nh t?i, hay c nhi?u di?m sng Du?i nh n hu?nh quang ho?c nh ?nh ch?p t?t d khi h Ch? d? qu b Ch? d? n?m ngay c?nh khung h nh Ch? d? ph?n chi?u m?nh nh sng Khi i d l?y nt n?m trongng g?n v xa ch d? (nhcon ?t n?m trong ?m hai v ? u v chu ?ng) Ch? d? di chuy?n t?c xung quanh di?m l?y cung nh khimy ?nh n li v nt u khng th gi c? d?nh ? ? Ch? d? di chuy?n hv? my ?nh ho?c di ra xa. u?ng Ch? d? di chuy?n trong khi l?y nt M ?tknh l hi?u ?ng bi? ?c d?c tdu?c ng khi ch d ?p

Ch? d? l?y nhanh (Quick Mode) nt C?m bi?n chuyn ?ng cho vil d ?c ?y nt? d?ng du?c ng trong ? d? l?y nt m?t l?n (One t s? d ch shot AF) thay v dng?m bi?nnh ?nh ung s? du?c d g trong ? d? h?p Live View c h , c n ch c ny. M ?c d vi l ntdi ra ?c ?y ?n nhanh chng, nhung ?nh trong m nh h n hnh LCD c th b? ? ng ?ng ch?c khi qu trnh l dang ho?t d?ng lt ?y nt HI?N TH? H NH ?NH TH?C T? TRONG M N HNH LCD ? B?m nt d? kch ho?t ch? d? View Live . ? Hnh ?nhbn ngoi hi n trong mn hnh LCD ?n l ? Nh?ng h?p nh? tr hnh l cc di l?y nt h?p l?n n mn ?m v chnh l khung phng d ?i

CH ?N I?M L?Y NT ? Khi ?m v nt b o , mn hnh ?u khi?n nhanh xu?t hi?n di ? Cc ch?c nang c th? d i c s?u?c nh ?t d ?m m?nh b?ng mu xanh ? Dng phm d? m cho cc di l?y nt c th? d l ?m u?c ch?n ? Xoay vng hay d? ch?n di?m l?y nt

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 130 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

L?Y NT CH? ? ? Hu?ng di?m l?y o ch d? v nt ? v b?m n?a nt ch?p ? Hnh ?nh trmn hnh s b? t?t, g ?t trong my s? l?t n ? uong l v? pha trong v trnh ?y nt ?s d?c th?c hi?n qu l u ? Khi hon ?t, t my pht ra ?ng beep ?m l?y nt chuy?n ti , di sang mu xanh hnh ?nh xu?t hi?n l?i hnh v n mn tr

CH ?P M?T H NH ?NH ? Ki?m tra d? nt mn hnh v th n tr ?i ch?p, sau d b?m nt ch ?p d? ch?p

Ch : ? B?n khng th??c hi?n vi?c ch?p trong th khi my dangl nt. B?c h ch u?c ch?p ?y nh ? d khi hnh hnh th?c t? hi?n n mn l?i tr ?nh th? hnh. S? d?ng ch? d? l?y nt b?ng tay Phng to hnh ?nh v ?y nt b?ng tay m?t cch chnh xc l CHUY ?N NT L?Y NT QUA CH? ? L?Y NT B?NG TAY (MF) ? Cho php xoay vng l nt n ?ng knh d? l?y nt ch? d? ?y tr m ?t cch t? do DI CHUY ?N KHUNG L?Y NT PHNG ?I ? Dng nt , ? di chuy?n khung l?y nt phng oi d d?i d?n n b?n c?n l?y nt ? B?m nt d? di?m l?y nt quay v? trung tm PHNG ?I H NH ?NH ? B?m nt , nh hh ?nh trong khu v?c c?a khung phng ?ng n d?i s? d phng to ra u?c ? M ?i l?n b?m nthnh ?nh s? thay d?i theo ph uong th ?c sau: l d?u phng to g?p 5, l?n hai phng l ?n ta g?p 10 v ?n 3 quay hnh ?nh tr? v? kch th th u?c nh u?ng b

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 131 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

L?Y NT CH ? ? ? Nhn vo khung?y nt phng d?i, xoay?y nt n ?ng l ng l v tr knh d l?y nt h ? nh ?nh ? Sau khi qu trnh l ho t?t, b?m nt d? h ?nh ?y nt n nh quay ? l?i kch thnh th?ng tr u?c b u

CH ?P ?NH ? Ki?m tra d? nt mn hnh v th n tr ?i ch?p, sau d b?m n t ch ?p Nh ?ng ch n quan ?n nh ?nh trong ch?Live View l d h d?

? Trong mi tru thi?u sng, ?nh hi?n trong mn hnh LCD c ?th ?ng nh h n l th? hi?n d? sng khc ?i th?c t? v ? N ?u nh sng trong b?c thay nh h d?i, n hnh c th b? ch?p. N?u ydi?u a, hy m ? x?y n r d?ng vkch ho t l?i ch? d? View ? Live du?i ngu?n nh sng th?c t?ng th? d c ? N ?u b?nu?ng my theo nh?ng h khc nhau, c m thay ?id? sng nh ?nh h u?ng th? l d h trong mn hnh LCD. Hy ch ? cho d?n khi d? sng c?a h d?nh l?i nh nh ?nh ?n u lc ?u d ? N ?u c m?t ngu?n sng r?t sng trong nh m h tr?i, th?c sng d c th? nh, b?c?t u khu v hi m den trong mn h LCD, tuy nhin ?nh th?c t? khi ch?p s? th? hi?n dng ?n u nh hnh d? sng ? Trong di ki?n thi?u sng, n?u ch?c nang d? snghnh LCD [ LCD ?u n c?a m Brightness ?c i theo?dsng o d. M?c d? nhi?u ta th tr mn hnh c ] du c n u m ?y n th khng c trong t?m th t?. ? nh h ?c ? Khi ?n phng d?i h b nh ?nh, d? nt c?a?nh c th? trng on h h ?nh th?c t? nh h d?pn Nh ?ng ch n quan ?n k?t qu? h l d nh ?nh u ?cch?p d

? Khi ?n ch?pn li v?i ch? Live View b t ?c d? trong ?t th?i gianNhi d? b m i. d ?t n trong thn my c th tang l ch?t u?ng nh ?nh s? b? suy gi?m. H ch? d? ? n v l h y d?ng Live View khi khng ?p. ch ? N ?u dch ?p trong m?t th?i gian nd t i, ?n b ?m d?n ch d?Live View ch? trong g ? v m ?t th?i gian. yi?u ngan suy gi?mu?ng nh ?nh s n ? ch?th l ? Ch?p ch? d? Live View trong mi tru nhi?t d? cao nh?y ISO ? m hnh ?ng d? v cao s l ?nh b? h?t vs?c sai mu ? N ?u b?n ch?p trong ch? d? phng u?ng h ?nh c th? khng ra nh d?i, ch?t l nh u mong mu ?n. y tr v? kchu?c nh th H ? th b u?ng tr khi ch?p. ? ch? d? phng d?i, u?c kh?u d? v

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 132 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

t ?c d? s? hi?n uth? m ngay c? khidu?c ch?p ? ch? d? phng ung hh d?, nh h d?i,n nh ?nh th?c t? gi?ng p ? ch? d? bu?ng u ch nh ? nh th Nh ?ng luuln quan d?n nh?ng ch?c nang t y ch?nh (Custom functions) ? Trong ch d?Live View ci d ch?c nang t ? cc ?t y ch?nh s? b? v hi?u ha Nh ?ng uu ln quan l d?n ?ng knh dn flash v ? Nh?ng tnh nang l?y nt cho?ng knh u tele c ?thng dng du i d c ?t si kh ?c ? Ch?c nang kha sng [Lock khng th th?c hi?n ng dn flash. Chm tia pht FE ] ? khi d th c?an dflash c khng ho?t d?ng n?u b?nflashdr n thn my ?nh, tr? ? ung n g?n ?i tr khi ?n ng ch nang d b d ?c n flash khng dy.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 133 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

TM

CH ?

? QUAY PHIM TR N MY

?NH

Ch? d? quay phim d kch ho?t b?ng cch chuy?n nt u?c Live View d?n v? tr .Phimdu?c uu dui ?nh d?ng l ? d MOV

Khi quay phim, nn dngnh? c dung l l?n c t ? th u?ng v ?c d? ghi d?c cao, ? nh? SD nhu l th t ?c d? .N?u b? dng th nh? t?c d? ch?m, quay d? c th v?nng khng ?t. n ? ch?phim ? h t Cung gi?ngunh v ?y, khi l phim c th? khng t nhi ? ki?m tra t?c d? ghi/d?c pht ?i du?c ? n. c?a th? nh?, thamu?ng d?n s? d?ng hay thngwebsite kh?o h n tin tr Phim Full HD 1080 Full 1080 l chu phim c phn gi i cao, chiu cao nh ?nh l 1080 di ?nh HD ?n d? ? v?i ? h ?m (scanning -dng qut) line

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 134 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CH ?C NANG QUAY PHIM : B?n u?c khuy nn ?i my ?nho vTV khi mu xem l?i do?n phim d d n, n ?n quay. Quay phim?i ch? d? t? d?ng v CH ?NH CH? ? QUAY . ? B?n s? nghe m thanh ra guong ?t chuy?n d?ng m ?t pht khi l , sau d nh ?nh th?c n ngoi ? xu?t hi?nmn hnh h t? b s n tr L?Y NT CH? ?. ? Tru ?c khi quay. l y H nt ch? d? b?ng b?ng tay ?y hay ?ng b ch ?c nang t? d?ng trong my . ? N ?u ch?cang ?y nt t? d?ng d c , b b?m n?a nt n l u?c i ?n ch ?p d? kch ho?t vi?c l?y nt. CH ?P M?T B?C ?NH. ? B?m nt d? b?t d?u quay k?t thc b?m nt n , d? y m ?t l?n n?a ? Trong khi my dang quay d?uth , tr s? xu?t hi?n n pha trn cao ph c?amn hnh ,bn ?i

Ch

? Trong khi dang quay , khng nn hu my ?nh v? pha m?t tr?i. S?c nng c?a m?t phim ?ng tri c th? hu h ? m l ?ng cc nh ph n trong my th ?n b ?nh. ? Chng ta c ? kch ho?t vi?c l?y nt b?ng cch .ON> nt <AF th b?m ? Chng ta ung c th? d nt kha sng b?ng cch b?m nt , ? b? qua ch?c nang c ng d ny l ? ? nh?y ISO, t?c d? p vkh?u d?? d?c my ?nhdi khi?n t? d?ng n tr m ? s u ?u ? Xoay vng d? i d m?c sng c ?t b ? B?m n?a nt ch?p, b?n s? th?y thngn tin t?c d? d? ?n th? tr hnh tr vkh?u mhi ?p n mn LCD ? gc tri bn du Thng tinch ng cho ch d? ch?p hinh ?i. y n d ? ? nh t . Trong ch d?icd ? ?t b?ng tay (Manual Exposure) Khi mu n quay phim b?ng ch? d? di?u ch?nh b?ng tay <M> b?n c th? ?c ? kh?u d? t , di?u ch?nh d? m tr p vd? nh?y ISO. Ch? n ch d? cho ngu c kinh nghi?m n ? n dng ? ny ?i

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 135 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?T CH? ? QUAY PHIM ? B?m nt x? trung tm, xoay ch ? ng v ?nh ch? d? d?n v? tr ? B?n s? nghe m thanh ra khi guongchuy?n d?ng m ?t pht ?t l , v hnh ?nh xu?t hi?n tr n mn hnh LCD CH ?N TH?I CH?P CHO PHIM ? B?m nt <Menu> bn trong tab [] ch m?c [Movie ?n exposure], r ?i b?m nt <Set>

CH ?N CH? ? CH?NH TAY ? Ch?n [Manual] trong danh sch v ?a m? ra ? B?m nt <Set> d? thot ra CI T ?C ? M N TR ?P V ? M? ?NG KNH ? Xoay vng d? c d i ?t t?c d? m ?p, t?c d? ph? n tr y n thu o s u?ng khung h trong?t giy khi quay ?c v ? l nh m . o 1/4000 giy 1/60 giy o 1/4000 giy 1/30 giy ? ? thay d?i d? ta xoay vng. N u ng kh?u , ? v khng ho?t d?ng, b?m nt <Unlock> xoay ?i y h v l CI ?T ISO ? B?m nt<ISO>v b?m phm d? i d?t t?c ISO c o Ch?c nang t? dc ISO i ?t 100 6400 o Ch?c nang ch?nh ISO t? d?ng 100 6400 ? L?y nt v ch?p

Ch : ? Ch? d? kha sng bv tr sng khng th? d ? i c ?t ? Trong khi quay phim n ?u thay d?i d? kh?u hay ?c d? n tr p,th nh?ng thay ?icung t m ? d s? gh votrong phim i ? B?n cung khng n n thay ?i u c? ?ng knh khi dang quay phim.?i?uthay d ti y s m n l d?i d? oi sng?a nh ?nh ph c h ? Khi ?n quay phim d nh n hu b u?i d ?nh quang, h nh ?nh c?a do?n phim c th? b? ch?p ? Khi ? nh?y ISO d i t d?ng, b?n ? quay phim nh d u?c c ? th c u trong? ch Uu tin ?u d? kh d? (Apenture Priority AE) ? Khi quay?t ch? d? chuy?n d?ng, b?n n n tr p o kho m n ci ?c d? m ? v t ?ng 1/30 giy d?n 1/125 giy, khi quay t nhanh hth ?c d? on khi xem hnh ?nh trong phim s? khng m u?t ho ?c tr on ? Ngay c? khi b?n b?t ch?c nang hi?n th? thng tinthng tin kh?u d? quay phim th , ?v t ?c d? n tr p, ch? d? quay cung khng mn hnh. Thng tin v h ?nh c?a m ? n hi?n l ? h n phim (Exif)l s cc thng su?c ng ngay?i th?i di?m b?m my ? uu ? d d t

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 136 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Cc thng tin ?n th n mn hnh LCD hi ? tr


Ch? d? l?y nt Ng?m tr?c?p nhanh it Nh?n d?ng khun m?t Ch? d? l?y nt Ch? d? ch?p b?m my Ch? d? cn b?ng tr?ng T?iuu d sng ? Th? nh? eye dang fi truy tn hi?u ?n Bo hi phim dang quay ?u Ki ?nh (photo style) ?u i ?m l?y nt Khung ?y nt phng d?i l

Lo?i ?nh ch?t u?ng t?p tin v l Kch thu phim ?c ?nh Kha sng (AE Lock) s? khungnh trn 1 h giy T?c d? n tr m ?p ? m? ?ng knh Th?i gian l?i c th? quay n c

M ?c nang l u?ng pin ? phi sng ?a phim o c


T? d?ng T? ch?nh

M ?c m l ?ng: t? ch?nh u Gi l?p d? sng th?c t? ? ? nh?y ISO S? l?n ch?p lc cth n ?i ? Thu?c do sng

Ch : ? B?n c th? hi?n th? m?c canh ngan di?n t? b?ng <INFO.> Luu r?ng b?m nt cch chng ta ?t d?u quay phim, th b m ?c canh ngan di?n t? s? t?t.ch? d? l?y nt n?u Hay t d?ngu?c ci m?c nh?n d?ng khun m?tLive Mode] my ?nh dang k?t ? d ? [ ho?c n?i v?i TV thng qua cp n?i HDMI, canh ngan di?n t? s? khng hi?n th?. m?c th ? N ?u my ?nh khng c th? n trong, th th nh? b ?i gian quay ?i n mn hnh s hi?n n l c tr ? th m d? ? u ? Khiqu trnh quay phim di thng tin v? s? nl?n ch?p cs? thay d?i theo ?n ra, l ?i cung ? Trong ?t th?i gian quay phim li l su n t ?c, ch? trn ?t t?p tin d? li?u. uu m ? Trong qu trnh y, m thanh s ?c thu b?i b? thu m n?m trong my, qua ? d u thi ?t n b d ch l thanh Mono (m thanh) ? m don . ? Tuy nhin chng ta v th? thu m Stereo ?n c n?i ( )b?ng cch s? d?ng thi?t b? thu g?n b n ngoi,dng dy c 3.5mm k?t n?i my ?nh thng mqua ng di vo ?a my ?nh ?m thanh c (IN Terminal) ? Cc ci d n quan ?n ch? d? phim ong cc menu ?t li d n?m tr
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 137 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? B?n c th? d di khi?n t? xa d? ng ?u quayphim hay?ng l?i?u ch? d? h?n u?c d d .N gi? ci hay , khi b b?m ntntr ?u khi?n t? xa, th s? ch? trong 2 giy ?n di my ?nh r ?i m?i quay. N?u u?c d l ch?p ngay l?p t?c ths chuy ch? d? quay nt i c my ? ?n sang ch d? ch?p hinh. ? nh t ? Khi pin LP du s?c d?y, t?ng th?i gian quayoC vo kho ng 2 gi? v E6 ?c ? nhi?t d? 23 ? o 1h khi ?p ? nhi?t C 0 ch d? Ch?c nang gi? l?p?nh th?t nh h T?m ?nh th?t t?u?c s? ph?n ?nh dng v?i d n my lin quan d ki?u ?nh, cn thu d i ?t tr cc c ?n b?ng tr?ng, vv ch? d? gi? cho php ?n th?y d h h ?nh th?c t? ngay tr y l?p n b u?c n n mn hnh, ngh l ?ng gb?n th?y, l nh ia nh chnh ?ng ghnh ?nh th?c t? th? hi?n. Ch?c nang n y lin quan d cc ic d ?n ?t sau dy. ? Ki ?u ?n (Tt c? cc d v? d? nt (sharpness, t (Contrast), d? mu h ? i c ?t uong ph ?n b?o ho s?c (Color satuation) v (Color tone)?c th? hi?nmn hnh. tng mu ? u s d n tr ? Cn b?ng tr?ng ? Theo ? su u?ng ?nh d tr ? T?i uu d sng ? ? Ch?c nang ch?nh d? t?i ? b?n gc ?nh ? Ch?c nang ?i thi?n chi ti?t trong v c ng sng Ch?p h t trong nh inh khi ch d? ? quay phim Chng ta c th ch?pnh b k? lc n ? h ?t o b?ng cchb?m nt ch ?p, ngay ? khi my ?nh dang quay phim c

Ch ?p h trong khi my dang quay phim nh ?nh

? N ?u b?n ch?p b?c h ong khi dang quay phim phn gi?i [1920x1080] hay nh tr ? d? [1280x720], ? l? khung h [16:9], ? d? phn gi?i [640x480]l? d l th t nh l cn t ? th [4:3] ? N ?u b?n ch?p h nh trong khi quay phim, thid? quay s? d? m?t lt kho?ng dang ? ch ng ?i l 1 giy ? Sau khi b h h chp d?c ghi l ? nh?, ch? d? quay phim cung s? t? d?ng ti?p ?c n ? u n th tr l?i sau khi b?c ?nh ch?p mn hnh ? n hi?n th? tr ? My ?nh s? ghi h ?p v phim trn hai tin d? t tinkhc nhau nh ch ?p t li?u)( ?p ? Nh?ng ch?c nang quan ?n vi?c ch?p h n li d nh du?c tr by d nh u?i dy. Nh?ng ?c ch nangcn l ho ton tuong? tnh ch d? quay phim ?i n u ?

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 138 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch?c nang Ch?t u?ng nh ?nh l h Th?i ch?p

Ci d?t Nhu d ci trong menu Quality [ ] T?c d? n tr p vkh?u d? m ? du?c i t d?ng (Ch? c th? ch?nh c ? b?ng tay trong ch? d? < Exposure? hi?n th? trong Man ual >) s mn hnh khi?n b?m n?a nt ch?p b T? d?ng cn b?ng tr?ng qua B? Ch? d?b?m my T?t c? cc ch?c nang ngo?i tr? ch?c nang h?n gi? n flash Khng s d?ng ? Ch : ? Ch? d? h?n gi? cng truoc khi qu tr th? d nh quay phi?t d?u m b ? B?n v?n c th? ch?p li n t ?c nh?ng h t nh trong khi dang quay phim.ch s? nh i nh sau ?p H khng hi n n mn hnh CLD nhu b th?ng. Tu? v ? l nh u o ch?t u?ng hh ch l n ?p, t?c d? ghi ?a th? nh?, s? l h ch li t c u?ng n h ?p n ?c, ch? d? quay phim c th? d?ng l ?i t? d?ng trong ?t th?i gian. m Ph?n 2 CI : ?T CH?C NANG CH ?P HNH T INH (Shooting function setting).

Ci d?t , DRIVE, AF ISO Khi b?nb?m nt < AF> hay DRIVE > my ?nh s? hi?n th? cc m cid?t uong?ng tr < n hnh t n LCD. Hy b cc phm ?m d? c d c ch nang.Trong ch? d? di?u ch?nh th?i ch?p b? i ?t c ?c tay, khi nt <ISO>v cc phm b?m d? i d d? nh?y ISO c ?t . Ch?c nang di?u khi?n nhanh (Quick control) Khi hnh ?nh th?c t? hi?n mn hnh LCD, ?n c th? nt n th? tr b b?m s cho php b?n dc ? i ?t nh ?ng ch ?c nang sau dy: ch? d? ch?n di?m l?y nt b?m d?ng, ch? d? t? my (p d ?ng cho ch?p hnh inh), cn b?ng tr?ng, t uu d sng ch u?ng ?nh, kch thu phim (p d?ng t ki?u ? ?i ?nh, , ?t l v ?c cho ? khi ch?p h nh) c nh t . i B?M NT ? Nh?ng ch?c nang c th?d c c th s? u?c b?m m ?nh i ?t ? d b?ngmu xanh ? Khi m du?c ch?n, nh?ng di?m l?y nt s? hi?n l n trong mn hnh LCD CH ?N M ?T CH ?C NANG V CI ?T N ? Dng phm d? ch?n l?a m?t ch?c nang n o d ? Nh?ng i d c ?t cho ?c nang ?n tr, s hi?n th?du?i ch ch n ? n b mn hnh ? Xoay vng hay ho?c ng phm d d? thay d?i cc gi tr (Ngo?i tr? di?m l?y nt t? d?ng) ? Khi cc di l?y nt hi n, d ch?nng l ?m d ?n l ? v ?y nt cho ch? d? c th d?c ch?n l?a b?ng cch b?m Fn> ? u <M - nt

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 139 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 3 : CI ?T KCH THU recording size ).

?C PHIM V HNH CH

?P TINH ( Setting the movie -

B?m nt <Menu>, ch?n tab] [ du?i ch?n m?c [Movie rec bn . size]. Menu ny cho php?n ch?n l?a kch th b u?c phim khi quay v s? khung quay trong m?t giy. T? l? khung h nh/giy ni r ng c ? bao nhiu khung hnh ghi trong m giy. Thng s? cn th du?c ?t y ? thay ?i tu? v d trong menu Video Systemnhu NTSC, d o ci ?t [ ] PAL. Moview recording-Kch thu c khungnh c phim size ? h ?a ? [ 1920x1080 ] ? phn gi?i cao nh?t (Full HD) ? [ 1280x720 ] ? phn gii cao ? (HD) ? [ 640x48] 0 ? phn gi?i chu t l? khung [4:3] tiu ?n, ? ?nh ? Crop[ 640x480 ] ? phn gi?i chu t l? khung ?nh . Ch c nang yn tiu ?n, ? [4:3] ? du?c hi?u unh sau. Thay?y tr?n khung , my ?nh c?t nh? khungxu lv nh h nh h ?ng, b?ng v?in mhnh khi?n ko i tiu ?c l 7?n. b d n l

Hnh ?nh nh th?ng (*) b u Hnh ?nh v?i ?ng knh c ti l?n u c? x7 (*) khung mu? dchnh l khung crop[640x420].?nh trong khung crop [640x420] cung Hnh gi ?ng nh h ?nh khi ch?p v?i ?ng u c? c ti u nh knh x7 l?n T?ng s? khung hquay nh du?c tr 1 giy(Frames per second) n ? ? ? Ch : ? ? ? : Cho ?ng oi dng TV?hNTSC nh b M?, Nh?t b?n, ?c vv nh n u ?c n quH , : Cho nh ?ng oi dng TV? hPAL (Chu u, Nga, Trung qu?c, c..) n : Ch? y?unh cho nh nh ?nh chuy?n d?ng d ?ng h

khi dng ch d? op[640x480] ? Cr Dng chn my d? trnh my b? khi ?m ty ? ch? d? liveview rung c Ch? d? Crop [640x480] khng cho php phng d?i hl?y nt nh ?nh d? Ngay ? khi ch? d? l?y nt d ?y nt nhanh [Quick mode] n s? t? d?ng chuy?n c u?c i l l c qua [Live mode]. Trong ch ? d? [Live mode] cc di?m u?c hi?n th? on b hh l?y nt d l?n n thu ?ng ? Nhi vcc dim sng c th? th honso ?ikhi quay ch? d? bth ?u ? d? ?y v ? nh u?ng ? My s ? kh l?y nt, n?u di?m l?y nt cho ?n vxa ch d? ng ln vng g ?
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 140 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Ch?c nang ch?p h nh khng ho?t d trong tr h?py n nh t i ?ng u?ng Th?i gian quay v thuc khung ?nh tr kch ? n pht Kch thuc khung ?nh ? [1920x1080] 22 min. [1280x720] [640x480] Crop [640x480] 22 min. 46 min. 44 min. 44 min . 1 hr. min. 2 3 330 MB/min. 330 MB/min. 165 MB/min. Th?i gian quay 8GB Card 16GB Card Kch thuc ? t tin ?p

Ch : ? Ch? d? quay phim s? b? d?ng l?i n?u nhi?t tangtrong th n my d? ln ? Th?i gian quay t?i da c?a m?t 30 pht. do?n phim v nhi d? my ?nhch d? Tu? o l ?t v ? th gian t?i da c th? ng?n h ?i on ? Khi xem?i phim b?ng zoombrowser EX/Image browser c?a ph?n m?n di theo m l c th l?y cc ?c nh t nh. Ch?t l nh kho ng 2 tri?u di?m ?nh ? ra b h i u?ng h ? ,n?u phim quay ? ch d? [1920x1080], 1 tri?u di?m ? ch d? quay [1280x720], ngn ? n?u qua ?nh y ? 300 v di ?nh ?m n?u quay ch d? [640x480] ? ? Ph?n 4 :CI ?T CH?C NANG TR N MENU

B?m nt <Menu>, ta th?y c ba tab nh [ ], [ ] v u sau [ ]. Cc ch nang nb trong?ng tab s? d gi?i thch ?c t u?c bn du?i dy.

Menu [ ] ? Movie Exposure: nang n ch ?c y du?c i m?c d?nh l? d?ng [Auto]u n u?c i ? t t . N ? d c ch d? t? ? di ch?nh [Manual] th ci d d? nh?y ISO, t?c tr p,m v ?u ?u ,b?n c ? ?t n d? ? kh d? cho ch d? quay phim. ? ? AF Mode: Ch?c nang nt t? d?ng l ?y gi ?ng ho to n nhu nh by ? ph?n ntr Trong n tr . ph ?n y, b c th? ch?n [Live mode], [ n ?n Live mode] v [Quick mode]. Ch nt ? d? l?y lin ?c v?i ch? d? chuy?n d?ng khngv?i ch?c nang t ho?t d?ngny. ? AF with Shutter button during recording)du i [Enabl ch? d? l?y (movie khi ?c c e] , nt t d?ng c th? ho?t d?ng trong ch? d? quay phim. Tuy nhi ? n n?u b?n kch ho?t vi?c l ?y nt trong khi phim dang th m hnh b? nho ,c quay ? l trong giy lt v thay d? ?i d sng c nh ?nh. N?u ch? d? l?y nt t? d?ng [quick de], th vi ?a h u?c i l d c mo ?c l?y nt t d?ng s? d th?c thi trong [Live mode] ? u?c
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 141 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? AF and meter button .B?n c th?? d?nh ch?c nang l?y nt v cho ? for ch do sng ch d? quay phm khi, b?m n?a nt ch?p, nt AFnt AF lock. ?n cung c th? start v B ch d?nh nh?ng ch? sau cho nh n thn my: do sng ?y lnt Metering ? c nang ?ng nt tr & & AF start, kho sng AF Lock, do sng metering start, ngung vi ?c l?y nt AF Stop ? Ci d?t m?c tang ?m gi nh?y sng ISO B?n c th? c i m?c t?i thi?u cho m?i l?n tang gi d? nh?y l 1/3 ?m ISO stop hay 1stop ? Ch?c nang c?i thi?n chi ti?tsng N ?uvch?c nang du?c b?t [Enable], ng trong y n chi ?t nh ?nh trong vsng s d ?c c?i thi?n. Ph?m vi u?c m? r?ng t? ti h ng ? u d?ng s? d mu xm tiu chu ?n 18% n m ?c sng on. ? thay d?i tr?ng ?t m xm v l h S hi gia u vng sng s tr v d u on. ? nh?y ISO c th?trong ?ng h?p yn s? t? 200 ? on ? h i c tru 6400. Khi b ch?c nang c?i thi?n nh ?nh trong v ?t chi ti?t h ng sng, ch nang uu ?c t ?i d? sng [Lighting optimizer]d?ng b? t?t [Disable] b n. ? t? s b?n hng v l k ?t Menu [ ]

? Sound recording ( Thu m )Khich ?c nang m (Sound recording]) idu On ], thu ?c c l [ t rong qu trnh quay, m thanh sthu b?i m?t thi?t b? thu trong my, ? d ?c u n m n?m b m thanhthu duc l m thanh Mono ( m) .Tuy nhin ? l don chng ta?n c th? thu m v theo ?ng Stereo b?ng cch s? d?ng thi?t ngoi, du k?t n?i v?i my ?nh d n b? thu ?c g?n b thng qua ?t phc c?m5mm qua ng [Microphone IN] ny thi ?thu m trn m 3. . Lc ?t b my s? b? m?t tc . d?ng

? Sound Rec. B?n c th? c tham ? sau cho ch?c y i cc s nang n ? [Auto]: lu ?ng khi thu d?c di?u ch?nh t? d?ng b?i my ?nh. My s? di?u m ? s u ch?nh t? d?ng t uong?ng v?i m?c d? m thanh th?c t? ? [Manual]: ng tham ? n khi ?n c kinh nghi?m. B?n c th? di?u ch?nh Ch? d sy b trong 64 m d?, ng cch xoay vng . Khi ?u ch?nh, b?n nh d?nh ?c b? di nh vo sng trn thu ch? m?c d? m thanh, di d?n 12- ( ?c n khi l 12dB / decibel ?don v do m thanh) s n?m l?ch pha b ? n y n ph?i ch? m?c d? m thanh l?n nh?t. N?u vu?t m?c 0 m thanh ?s mo th b? ? [Disable ]: T?t ch?c nang thu m
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 142 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Wind filter ti?ng ?n c?a gi:?c nang n l ?c Khi ch y du?c kch ho?t [Enable], khi ch?p bn ngoi ti ?n do gi th?i v ?ng o b? ph?n thu m s? b? gi?m xu?ng. Khiy ch?c nang n b?t ln,cc m lu ?ng th?p cung c th? b? gi?m v?y khi b?n ch?p trong nh V xu?ng. hay nh ?ng oi khng c gi th tt ch?c nang[Disable] n hy ? y n ? Silent shooting nang ch?p Ch? d? yn ch p d?ng khi ch?pinh Ch?c kh? ? nh t h trong khi my dang quay. ? Metering timerB?n c th? thay ?i th?i gian hi?n? th d nh?ng thng tin do sng, d l kh ?u d? v t?c d? ntr hnh LCD sau khi bn?a nt ch?p. Sau th?i ty mn ?m y gian n vo ci d t mm ?t trong hai hay c? hai thng s?ntrtrhnh ? n s b? t?tmn ? ? Grid display Hi?n th? khung ltrong m u?i n hnh LCD Ch?c nang o php hi th? ch ?n khung lu n mn hnh LCD, n c th d?c c [Grid1 ] (lu th hay [Grid2 ?i tr ? u i ?i ua) ] (lu y) ?i d Menu [ ]

? Exposure compensationsng ) ( B D ch?c nang sng cho php tang gi5 stop. Nhung trong ch b ?m ? d? quay phim, ch ?c nangy nch cho php?i da - 3 ? t stop, tuy nhind? ch?p ht nh v?n c th? ? ch nh i ci d ?t 5 stop ? Auto Lighting Optimizer d sng ( uu ? T?i ) Ch?c nang?iuu d sng s? di?u ch?nh sng uong ph c?ahnh ?nhm ?t cch t ? d? t v ?n t d?ng. nang ny d?ng cho c? ch quay phim v nh t nh ? Ch?c p ? d? ch?p h i ? Picture Style (Ki ?nh) ?u xem ch gi ? nh?ng ph?n Ch nang ny ?i n. tr ?c cung p d?ng cho ? ch? d? quay phim vnh t nh c ch ?p h i ? White balance ph gi?i thch ? nh?ng ph?n tr (xem ?n n) ? Custom White Balance ph gi?ich? nh?ng ph?n tr (xem ?n th n) Ch Nh ?ng ch n quan ?n nh ?nh khi quay l d h

? N ?u ?ng knh c?a b?n c nang ?ng rungth s? v?n h h trong ?t qu nh h?c c ch , n n su tr quay Ch?c nang n ? ng?n nhi?u nang l m gi th?i gian quayhu ? n . y s u?ng pin, l ?m cung s l ?n ch?p. Bn dng chn my hay ?t ch? ch ?n n t d? ?ng rung ?ng knh. trn ? B? ph?n thu m nb trong my c th thu lun ti?ng ?n do my ?nh t?o ra. N?u b?n ? dng m?t b? thu n ngoi c th h?n ch? d di?u n m b ? u?c y ? K hng nn dng ch? d?? d?ng?y nttrong khi quay, trnh?y nt c th? l t l v qu l m hnh ?nh b? nho trong giy lt hay lm ?i d? dph sng ?a nh ?nh. thay oi c h Ngay ? khi c

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 143 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

b?n ch?n ch? d? l?y nt nhanh [ Quick mode] nhung ?n t? d?ng chuy?n ? d? s ch qua [Live mode] trong khi quay phim ? N ?u ch? d? quay khng th th?c hi?nth nh? . Th gian quayl c n phim ? ,do ? d?y ?i n ?i tr mn hnh LCD s hi?n u d? ? m ? N ?u b?nng m ?t th? nh? t?c d? ch?m, v?ch d m ?t th d?ng cnam n s? xu?t hi?n b ?c n ph ?i m hnh trong qu trnh quay phim, v ? hi?n baou nhid? li?u n ?ch y th n % chua du?c ghi v ? nh? (khng gian tr?ng trn b? nh? trong c?a my ?c d? o th n l c ?i ?nh ). T th nh?ng ch th ?chsng s? tang l n v?ch ? m?c cao nh?t,b? nh? l ? c ?m v n, ?u nghia trong d?y. Th trnh quay phim s d?ng b? d?ngu?c ?i, v?it m? nh? d qu ? t? l?i. Ng l th ? t ?c d? cao, v?ch n y s? khng xu hi?n, ho?c n?uv?ch th ?t c thu?ng n?m ? pha d u?i th v t khi tang cao. c th? th? b?ngquaym ?t do?n ?p B?n cch phim, xem d? ghi t ?c nhu th n . N b?n ch?p t trong khi dangquayv ch d? quayb? d?ng ? o ?u hnh inh my ? s? l , hy gi ch?t l nh xu ?i th ?m u?ng h ?ng d? tang t?c o th nh?. d? ghi v ? Xem l i v ? k?t n?i v?i TV

? N ?u ch?c nang ch?nh th?i ch?p t? d?ng [Auto Exposure] dc th? l m thay ?id? sng hnh ?nh rong khi quay khi pht?ido?n phim d cth d?n ?i trong ch?c t , th l ? g l l t. Trong tru h?p yn hy chuy sang ch? d? di?u ch?nh th?i ch?p b?ng tay [Man ?ng ?n Exposure] ? N ?u k?t n?i ?nh v?i TV my thng qua dy tnh ?u HDMI, th khi quay phim ch hi ?t lu ?ng [1920x1080] ho?c [1280x720], hi?n th? TV c th nh? on kch nh ?nh h n tr ? h thu m hnh TV. Tuy nhin hnh ghi th?c t? s? dng v?i d?ci d?tgi?i d ?c n ?nh phn ? N ?u my ?nh k?t n?i v?i dang khi TV quay, th khng b?t k? m thanh du?c pht c o n ra tuy nhin th m thanh u?c thu. , ?c t? v?n d

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 144 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

CHN

PHT L ?I HNH

?NH.

Ph?n y hu?ng d?n cch l hnh ?nh dch?p hay xam ?t nh ?nhho?c do?n n pht ?i h phimtrn th nh? ? ,lm th o pht l n TV v cc chc nang khc ? n ?i tr ? . ?i v?i h?nh du?c ch?p v?i m?t my ?nh khc. nh My ?nh s? khng th? ?n h? dng nh?ng h o hi t n nh ?nh u?c ch?p b?ng m?t chi?c my ?nh d khc hay d du?c x? l thng qua tnh c nhn ho n t tinb? thay d?i. ?i my ?c t ?p d

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 145 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 PHT L ?I HNH : Hi?n th? t ?ng t?m m?t .

?NH

CH ?P ( Images Playback ) .

XEM L ?I ?NH. ? B?m nt . ? ?nh du?c ch?p sau hay?nhv?axem ?n cu?i ng c l s hi?n d?u n . ? th? ti

CH ?N H NH ?NH. ? ? xem?i nh?ng t?m sau cng xoay l ?nh , vng ngu ?c chi?u kim d?ng? h? nh?ng t?m . xem ?nh d?utin xoay , vng theo chi ?u kim ?ng h?. d ? B?m ntINFO d thay id?ng hi?n th? ? d?

Hi ?n th? theo t ?ng h nh

Hi ?n th? theo t?ngv h nh thng tin v ? lo?i h nh

Hi ?n th? bi?unh ?nh d? h

Hi ?n th? d?yhng t hnh ?nh d? tin

THOT CH ? ? XEM ?NH . ? B?m nt d? thot ? d? xem ?nh ? v? ? d? ?p hnh. ch v tr ch ch

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 146 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Hi?n th? thng lin quan hnh ?nh d?c ch?p. tin v? u
Th ng tin v tr sng ? b ? Thng tin v tr d flash ? b ? n Thu?c tnhnh ?nh d?c b?o v? h u Phn lo ?nh ?i Tn thu m vtn t tin h?nh ?c ?p nh ? m? ?ng knh Bi d? (d? sng/RGB) ?u T?c d? n t m r?p Ki ?nh ?u Phuong th do sng ?c Ch? d? ch?p Ch? d? cn b?ng tr?ng Ch?t u?ng nh l h ?nh vlo ?i ?nh ? nh?y ISO C?i thi?n chi ti?t trong v ng sng Khng gian mu

S? th? t? h nh dang xem trn?ng s?nh t h Nhi ?t d? um (Kelvin)

Thu?c tnh ki?m nh ?nh c cho php tra h ngu?i ng thay ?i hay khng d d Ch?nh cn b?ng tr?ng Dung lu nh ?nh theo MB ?ng h

Th? nh? eye dang fi pht/thu tnh?u hi

i ?u ch?nh cn b?ng tr?ng

Ch : ? Khi ta ?p RAW + JPEG, kch th ch u?c t tin ?p JPEG ? d?c hi?n ln khi trong d? s u th? ? ch xem ?i ?nh l . ? Khi xem hnh ?p tinh, mn hnh s hi?n th? u?ng t ch n tr ? bi?u ? Nh?ng hh ?nh d?nh d?ng RAW d x? l b?ng my ?nhhnh ?nh y du?c p n u?c v n d?ng v?i b? l?c sng bi u u?ng t?o,t th ? s chuy?nnh ? th M ?u h ch b?ng cc ch? d? ch?p [Basic Zone] nh ?p

Ch? d? ch?p

nh sng thc t? nh?ng hi?u qu? ? v Lo ?i sng b?i c?nh v

(*) ?i v?i cc h nh ?nh ch?p b?ng cc ch? d? [Basic zone], cc thng tin c th? hi?n k tu o ch? d? ch?p ? v

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 147 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

M ?u phi du m ?c thu b?ng ch? d? quay phim


Th?i gian quay Ch? d? pht l?i T?c d? n tr vd? m? ?ng knh m ?p trong ? d? quay ch

Ch? d? quay ?nh d?ng phim ? phn gi?i S? khung h / giy nh Kch thu phim ?c

Tm hi?u v? c?nh bo u sng Highlight Alert). d ( ? Khi menu [ Highlight Alert ci l [ nable, cc vng du sng ?nh s? nh?p ] du ?c E ] trn nhy. ? c d u?c chi ti?t trong qu sng,dng ch nang tr sngch?nh ng cc v ?c b ? v?i gi tr m r?i ch?p ? l ?nh. ?i Tm hi?u v? hi?n th? di?m l?y nt. ? Khi menu [ AF point disp. ci l [ ] du ?c Enable, ?m d dng d? l nt s? hi?n ] di u?c ?y th b?ngumd? trn ?m h ? t nh. N ch ?u ?c nang t? d?ng ch?n cc di?m l?y nt t? d ?ng du?c ng, th th c nhi u di?m (di l?y nt t? d?ng) th?. d c ? ? AF?m s? hi ?n Tm hi?u v? bi?u d?. ? Bi ?u d? v? d? sng hi?n th? m ?c d? phn b c?a th?i ch?p vsng t?ng .Bi d? ? d? th? ?u RGB du?c ng d? ki?m tra o ha mu v s ? chuy?n s?c c?a t?ngTa c ? d d? b u. m th xem bi d? b?ng cch ch?n [ ?u Histogram trong menu. ] Bi ?u d? sng. ? Bi ?u d? cho bi?t s? phn b? nh hnh ?nh. Tr?c ngang cho bi?t n sng tr c?p d? sng (t?i ? n tri v sng pha n ph?i), tr?c d?c cho bi?t pha b ? b s? u?ng pixel hi?n n m ?ic?p d? sng. C nhiu pixel pha b l h?u tr ng ? n tri, hnh ?nh ng t c ?i. ng nhi pixel pha ph?i, nh ?nh ng C ?u n b h c sng. N u c qu nhi?u pixel npha b cc chi ti ? tri, ?t trong ph?n t?i c?a hnh ?nh s? b? m?t. V c qu nhi?u pixelbn ph i ?t trong n?u pha ?i, ch ti cc ph sng c?a h?nh s? b? m?t. S? chuy?n s?c ? kho?ng gi?a bi?u ?n nh d? s?u?c ti hi?n n hnh ?nh. B?ng cch ki?m tra bi?u d? sng c?a d t?t tr hnh ?nh, ta c th? u?c m?c d? sng c hnh ?nh vt bi?t d phoi ?a ng mu t ?ng th? c?a b?c ?nh. Bi ?u d? RGB. ? Bi ?u d?yncho ta?t d? sng c?a u can ?n RGB (?, lam, l?c).ngang cho bi cc m b Tr?c ta ?t c?p d? sngt c?a bi ?ngknh mu (t i ? pha b ? n tri, v sng pha n ph?i). Tr?c ? b d?c cho bi?t s? l u?ng pixel hi?n h?u trong c?p d? sng c?a t?ng nhi knh mu. Cng ?u pixel pha bn tri th hnh t v ?nh ng ?i mu s ?c l?i cnh c ng ?t nh?t. Cnhiu pixel ng ? pha bn ph i th ? hnh ?nh ng sng v mu s?c l?i cd?m. N ?u c qu nhi?u pixel c ng
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 148 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

pha bn tri, thng ? m v tin s?c s? b? thi?u. qu nhi u pixel phaph?i m u N?u c ? n b u s?c s? qu b o ha v thi chi ti?t. B?ng cch ki?m tra bi?u d? RGB, ta c th? b ?u u?c d? b ha mu c ?a h h ?nh, s? chuy?n s?c c?a v s? thi?t c?a cn b?ng o n u cc m l?p tr ng ? . Ph?n 2 CCH TM HNH : ?NH NHANH NH?T.

Hi?n th? ?u h h ?nh tr cng m ?t n hnh ( nhi n n m Index display) . HI?N TH? DANH SCH HNH (Index) ? Trong lc xem b?m nt ?nh, . ? Danh sch ?n hnh s xu?t hi?n b ? trong mn hnhhnh , dang du ch?n s? c vi?n xanh . ?c (con ?) tr ? B?m nt l n?a d? ?n thay ?ich? d? hi?n th? danh d sch thnh hnh.B?m nt d? thay d?i ch? d? hi?n th? 9 t 9 nh sang 4 hnh v 1 hnh ? h

CH ?N M?T H NH ?NH. ? Xoay vng d? di chuy?n con tr? xanh nh . d? ch?n h B?n cung c th? phm ng d hay d? ch?n h nh. ? B?n xoay v ng d? xem hnh?nh ? trang k? cc . ? B?m nt <SET>,nh ?nh u?c ch?n s? hi?n th? l?n trong h d mn hnh . Bu ?c h?y qua ?uhnh ?nh. n nhi Trongch d? hi?n th? h ,b?n c th? ? nh ?nh xoay vng d? xem ?ng ?nh ntr hnh, tuy t mn nhin b n c th? di nhi u h h m?tl b ng cch xoay . ? h nh qua g?i l ? qua n ? ?n ? S nh ?y bu?c nh ?y, n c th? di?u ch?nh v nh hu ng d?n . ci d ?t u ? sau CH ?N PHUONG TH ?C NH?Y. ? B?m nt <Menu> hi?n th?hnh menu d? n m ? Ch?n tab [ ], bn du ch?n m?c ?i Image jump w/ Ch?n d? l?n c?a b nh?y m?t h u?c nh [ image, 10 1 ] hnh [ 10 images 100 hnh [ ], 100 images ho nh?y ], ?c theo?ng ng t y [ Date theo t th m?c [ ], ?ng u Folder ],
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 149 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

DUY ? ? ? ?

theo?ng do?n phim[ t Movies , ] theo ?s phn lo?i h nh [ Ratingho?c theo t?ng t ] nh inh h [ Stills ?ib?m ]. R nt <SET> ?T ?NH THEO T?NG B U ?C NH?Y B?m nt d? m? ch? d? xem l?i ?nh d ch?p. Xoay vng . My ?nh s? d?nh nh ?nh trong danh sch theo b v? h u?c nh?ydu?c i d c ?t v ?n th? mn hnh hi ln . Pha du n ph?ic?a mn hnh s xu?t hi?n m?t th ?i b ? u?c d?nh v?, hi?n th? b v v? tr hi t?i u?c nh?y ?nh ?n .

(*) Hnh t l inh hnh du?c ch?p h khi my nh dang quay phim Ch : ? Khi ?n m hnh ?nh theo yng b t ch?p, ch?n yng [Date v xoay vng d? hi?n th? ] ngy ch p. ? ? Tuong ?, khi mu?nhnh ?nh theo th t m t u m ?c, ta ch?n [] Folder ? N ?u th nh? c ch?a cc do?n [Movies] hnh t [Stills] c th? ch?n m?t ? phim v inh , ?n b trong hai hi?n th? t?ng lo?i. ? d ? N ?u khng c nh no du?c phn lo?i, b?n khng th? d d? duy?t ?nh h ng vng Ph?n 3: PHNG ?I H NH ?NH.

Ta c th phngd?ihnh ?nhtheo? tl? t? x x10 ?n tr mn hnh LCD. ? 1,5 d?n l n PHNG ?I H NH ?NH ? B?m nt d? m? ch? d? hnh ?nh d ?p. xem ch ? Trong khi hnh hi?n th? tr ?nh n mn hnh, ?m nt b ? Hnh ?nh trmn hnh s? d n u?c phng d?i cho ?n khi d d?t gi h?n l?n nh?t ?i ? ? tang d? phng n, tal v gi nt . Hnh?nh s? d?i b?m ? tip t?c phng n l l nh?tx10 ?n ? d?i ?n l l ? B?m nt d? m ngu ?c l?i, thu nh ?nh cho d?n l nh? h khi quayv? ch? d? hi?n th??ng nh th b u

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 150 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CU ?N H NH ?NH ? Dng nt d? cu n xu ?n l ?n, hay qua tri/ph? t?ng i ? xem d ph?n c?a h ?nh trong m nh n hnh ? ? thot kh?i d? ch? phng d?i b?m nt ,

Ch : ? Khi hnh ?nhdang du?c phng d?i b c th xoay v , ? ng d? xem ?nh khc qua ? Ch?c nang phng d?ihnh ?nh khng dng du ?c trong tr h?pnh ?nh hi?n sau u?ng h th? khi ch ?p ? Ch? d? phng d?i cung th ng trong khng ? d khi xem phim . Ph?n 4: XOAY M ?T H NH ?NH My ?nh cho php hnh ?nh theo hu?ng tu . xoay cc ? KCH HO ?T CH?C NANG XOAY [Rotate]. ? B?m ntMenu d? hi?n th?hnh menu n m ? Trong Tab , bn du h?n m ?c [ ?i c Rotate ?i b?m nt ], r <SET >. CH ?N H NH MU ?N XOAY. ? Xoay vng d? ch?n h ?nh mu?n xoay. nh ? Ta ung c th? ch?n ?nh t? danh sch hi?n th? nhi?u h c nh h nh.

XOAY ?NH. ? M ?i l?n ta <SET>,?nh s? xoay theo chi?u kim d?ng h? b?m o nhu sau: o 90 270 ? 0o ? ? ? xoaynh ?nh khc, l?p u?c 2b v h l?i bu?c 3. ? ? thot kh?i ch?c nang xoay ??nh v hnh menu, tr v? n m B?m nt <Menu> . Ch : ? Mu ?n ci d ch ?t ?c nang d?ng xoay ?mc my ?nh d?c hay ngan, ch c [ t ? , khi i ta nang ?c AutoR otate [ ]l ]
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 151 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? N?u n h ?nhkhng du xoay dng h trong qu tr ?i,y hci d?t[ h ?c u?ng nh xem l Rotatel [ ] ] . ? Ch?c nangy n khng th xoay khung h m ?tdo?n phim ? nh c ?a Ph?n 5: PHN LO ?I ?NH

Auto

V ?i ch?c nang phn lo?i ?nh trong menu?n b th? phn ?nh theo th khc Rating], c [ nh 5 lo ?i nhau [ ], [ ], ], ] v [ ] [ [ KCH HO ?T CH?C NANG XOAY [Rotate]. ? B?m nt Menu d? hi?nn th? mmenu hnh ? Trong Tab , bn du i ch?n m?c [ ], ?i b?m nt ? Rating r <SET >. CH ?N H NH HAY PHIM . ? Xoay vng d? ch?n h ?nh mu?n nh phn loi ?. ? B?n c th hi?n th? 3 trn mn hnh ?ng cch b?m nt ? nh h b , ? tr? v? ch? d? hi?n ta?m 1 h d nh th?b PHN LO ?I. ? B?m nt d? ch?n m?c phn lo?i tr n mn hnh ? T?ng s?nh hay phim sau khi ?i s?lo th?ng k h phn u?c d . ? Mu ?n phn lo?i h nh khc ?p l?i b 2 3. l u?c v ? ? thot kh?i ch?c nang xoay ??nh v hnh menu, tr v? n m B?m nt <Menu>. Ch ? Con s th?ng hnh hay phim ? k du?c phn lo?i s? hi?n th? trong 3. ch? s? [999] ?u s? n lu ?ng th?ng lk 1000 th mn hnh ?s hi?n l ?n trn n nhu sau [###] ? V ?i ch?c nang menu [ Image Jump w/ ] ?n c th? hi?n th? nh?ng h trn b nh ?nh haydo?nphim du phn lo?i ?c ? V ?i ch?c nang menu [ Slide Show] bc th? pht l?i nh?ng h do?n n tr ?n nh ?nhhay phim du phn lo?i ?c ? B?n cungc th phn lo?i b?ng ph?n m?m cung c?p y. ? chng theo m ? Khi xem hnh trn windows vista hay windows 7 m?m Image Viewer, b?n s? ?ng ph?m b th thng tin phn y. ?y lo?i n Ph?n 6:I ?U KHI?N NHANH TRONG C H ?C NANG XEM HNH ?NH

Trongch ?c nang xem ?nh hay do?n phim, b?n hnh b?m nt d? i d c ?t cc ch?c nang sa u: b?o v?nh ?nh Protect imagexoay [Rotate]; PhnRating [?c sng tao [Creative h [ ], ?nh lo?i L ]; filter]; ?i kch u?c nh [resize], c ng sng Highlight alert th? di?m l?y thay d th h ?nh bo v [ ], ?n hi

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 152 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

nt [ point display [ Image Jump w/ ]. Nh AF ] v ?ng ch?c ng in?m c th? p d?ng na d cho ch d? quay phim. ? DNG NT ? Trong ? d? ch xem hnh ?nh hay do?n phim, b?m nt ? Mn hnh di khi?n nhanh xu?t hi?n tr ?u n mn hnh

CH ?N CH ?C NANG V CI ?T . ? B?m phm d? ch?n ?t ch?c nang m . ? Tn v ci d hi?n t?i ?c nang dang d ch?n s? hi?n ?t c?a ch u?c ln cui m hnh ? n ? B?m nt d? i d c ?t cho ch?c nang v?a ch?n ? N?u ch?c nang ch?n l [Creative filter] hay [resize] th b ?m nt <Set> vi ci d ?t ? Mu ?n b? qua m n hnh ci d?t, b?m phm <Menu> PHN LO ?I. ? ? thot kh?i h nh cid?t nhanh nt . mn ,b?m Ch : ?

? xoay [ ? N ?u b?n ? B?m nt nhanh v

m?tnh ?nh, h ci ch nang xoay h trong menu [uto rotate] thnh ?c nh A ], ?u i cc tham s n c ? khc, th ?nh s? khng xoay hnh ch?p ch? d? RAW_JPEG, ?nh ch d?nh d?ng JPG s??n th? nh thi u?c hi d trong khi dang trong hnh, ? chuy?n sang hnh di khi?n khi xem s n m ?u ngu l?i ?c U ?C QUAY

Ph?n 7:XEM

O ?N PHIM

V ? o b n, c ba cch sau dy d? do?n phim quay c ? xem ?i l d Xem l i n TV ? tr S? d?ng cp tnh hi?u AV di k my ho?c m theo lo cp HDMI HCT ?i 100 ? k?t n?i my ?nh v d o tivi. Sau?t ch? xem phim ? xem n tivi d b d? d tr N?u b?n dang d ng TV c d phn gi?i cao v ? k?t n?i my ?nh b?ng cp tn hi?u HDMI, th b?n c th th?ng th?c phim ch?t l cao (Full HD ? u u?ng 1920x1080ay HD 1280x720) h

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 153 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : ? Phim duc uu trn ? nh? c th? d xem b?ng nh?ng thi?t uong ?n khc ? l th u?c b? dati ph c h? tr? d?nh d?ng .MOV ? B?n khng th? k?t n?i my ? c?ng g?n ngo cp HDMI, don gi ? c?ng ?nhv?i i b ?ng v ?n khng c khe ?m theo chu?n n c y ? Ngayc? khi my ?nh d n?i v u?c o dia c?ng g?ni, th cc d ngo ? li?u d?ng hay phim nh h cung khng th? xem uu trn d hay l Xem trn mn hnh LCD ?a my ?nh c B?n c th xem ?t do?n ? m phimngay trn mn hnh LCD ?a my c ?nh, th?m ch ch?nh s?a cch ch d?nh d?u v ph?n n b?ng ? ph?n cu?ic?a phim. xa ph?ncn l .B?n cung c th? hnh ?nh V ?i xem ho?c do?n phim theo nh di tr d?ng d?ng t? ?n o ?n phim d s?antr tnh khng xem l n my ?nh u?c my ?i tr Xem phimv ch ?nh s?an tr tnh my o ?n phimu?c ghi tr? nh? my ?nh c th? chuy?n sang my d n th vi tnh ? xem hay chnh s?a d ? b?ng ph?n m?m Zoombrowser EX/Image Browser. Xem thm hu ?ng d?n c?a ph?n y. n m?m B?n c th? trch m?t?nh trong do?n phim ?i nh m nh h luu v u ?t l hnh ?nh tinh Ch : ?

? xem l doan p trn my tnh m cch on tru, bc?n c m?t my tnh d? m?nh ?i him ?t tr ?n d? ch?y d ph?n m?m Zoombrowser EX/Image Browser, b?n x d?n c?a u?c em thm hu ?ng ph ?n m?m y. n ? N?u c th b?n ng m ?t ph?n m?m khcxem hay ch s? n c h? tr? dinh d?ng ? d d? ?nh n?u .MOV XEM PHIM B?T CH? ? XEM PHIM ? B?m nt d? hi th? danh ?n

Ph?n 8:CCH

CH ?N M?T O?N PHIM ? Xoay vng d? ch?n l?a m?t phim d do?n quay trong danh sch ?n th? hi ? Cc do?n phim hi?n th? theo d?ng u?ng nhbi?u t nhi?u ch h ?
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 154 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

nh?n hay 1 h?nh r?ng tr hnh LCD.Trong ch d? nh n mn ? hi th? m?t ?nh, bi?u t ?n nh h u?ng s? hi?n l n trn cao bn tri ? cho bid l m?t do?n phim (phn bi?t v?i h d ?t nh ?nh ch?p) ? Trong ch d? hi?n th? theo danh sch nh),ho?c 9 h ? (4 khung hnh c d?c l?n btri ch bi d l m ?tdo?n phim. o?n o ?t phim trong? ch hi?n th? danh schc khng nang d? ch?c xem, v th b?m nt <SET> d? chuy?n v? ch? d? hi?n th? ? m ?t nh ?nh. h B?M NT <SET> ? PHT L?I O?N PHIM ? B?ng di?u khi?n s? n du ra b hi?n ?i

PHT L ?I O?N PHIM ? Xoay nt d? ch?ni b u?ng []trong b di?u khi?n, ?u t ?ng r ?i b?m nt <SET> ? o ?n phimu?c ch?n s? b?t d?u pht d ? Mu ?n phim d?ng l?i, b?m nt <SET> m?t l?n n?a ? Trong khi dang pht do?n phim, chng ta c th? di?u ?i l ch?nh m u?ng b?ng cch xoay nt l

Ch?c nang Di?n gi?i Quay ? ch? d? hi?n th? ?nh n mn hnh v nh m?t tr h Exit Play B?m nt SET > d b?t d?u pht hay d?ng < ? Slow motion i ?u ch?nh t?c d? chi?u ch?m b?ng cch ?c d? nt , xoay chi?u ch?m t s hi?n th? ? gc nph?i ?a m hnh LCD ? cao tr n c Quay ? d?u phim v M ?i l?n b?m SET< t nt > ?i bi?u t y, s tua nhanh pha sau u?ng n ? ? v M ?i l?n b?m SET< t nt > ?i bi?u t y, s tua nhanh pha u?c u?ng n ? ? v tr Nh?y d?n cu?i phim Hi ?n th? m n hnh di ch?nh ?u Hi ?n v? tr dang pht c?a b? phim mm ss Th?i gian pht B?n c th? di?u ch?nh m c?a thi?t b? pht b my u?ng l n trong ?nh b?ng Volume cch xoay vng Ch : ? V ?i pin E6 du s?c d?y, my ?nh c th? LP ?c xem m?t do?n phim c th?i l u?ng kho?ng o 4h ? nhi?t d? 23 C
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 155 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Trong ch d? hi?n th? nh ?nh, khi b?n n t<INFO.> ? chuy?n qua hnh ? m?t h b?m d mn hi th? thng tin c?a t?mnh ?n chi ?t ti h ? N ?u b?n ch?p m?t ?nh tinh trong khi my ?nh dang quay,u?c ch?p s? nh h hnh ?nh dth hi n trong LCD kho 1 giy khi pht l?i do?n phim d ?n l ?ng ? N ?u b?n k?t n?i my ?nh v?i TV khi ?c nang di?u ch?nh m n my tr xem phim, ch thang ?nh khng c tc d?ng,s h d?ng nt di?u ch?nh m trTV y ? u?ng n l Ph?n 9:CCH S?A O?N PHIM

B?n c th? c?t do?n phim, b?ng cch ch? ph?nph?n d?u. v ra cu?i n c?a TRONG MN H NH PHIM ANG XEM, CH ?N ? Mn hnh s ?a ch?a s? xu?t hi?n

CH ?NH ?NH PHN KHC B?N MU?N S?A ? Ch?n bi?u t u?ng d? ch? ph?n mu?n c?t d?u ho?c bi?u tu ?ng d? ch ra ? ph?n dui mu?n c?t ?i b?m nt <SET> . R ? B?m phm sang tri / ph tua nhanh v?u?c tr ?i d? pha hay pha sau th xoay . C ? nt d? chi d?nh ph?n mu?n c?t, r ?i b?m nt <SET> ? Sau khi hon t , ?m nt <Set>. ?t b Ph?n t sng u xanh trn m cao ?a m hnh v n y nguynhu ban d c n ? n ?u KI?M TRA V S ?A ? Ch?n bi?u t u?ng v b?m nt <SET>d? xem ?i m?t l?n l n?a ? C th? s?a l?i n?u hi ng, quay lb 2 ua ch l ?i u?c ? Mu ?n b? qua ph?n ch?nh s?a, b?m nt b?m nt r ?i <SET > LUU L?I SAU KHI CH?NH S?A ? Ch?n bi?u t u?ng v b?m nt <SET> ? Mn hnh l thng tin xu?t hi?n uu ? s ? ? uu qua m t?p tin khc New T?p tin hay luu ln l ?t , ch [ ?n ] chnh n ch Overwire ?i b?m nt < ?n [ ], r SET>

Ch : ? Khi my ti nh c?t doan phim theo y c? sau m?i 1nh khung hnh ?c ?n h u c?u, giy h du c?t xong, v tr con s thay d?i. Tuy v? tr chnh xc do?n phim c?t c ? tr? n nhi u?c d th khc m?t t so v?i v? tr b?n ch? d?nh ? ? Trong tru h p th? khng d kho?ng tr?ng,uu phim ?ng ? nh? ? vi l ?c sang?p tin khc t [ New t ?p tin khng th ]l ? du?c ? C nhi?u ch?c nang cho php ch?nh s?a do?n phim trong ph?n m?m ZoomBrowse EX/ImageBrowser

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 156 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 10 TRNH DI ?N CC H NH ?NH HO?C PHIM : B?n c th? xem cc hnh ?nh dch?p trong th? nh? thng qua bi di Nghia l l?i nh m?t tr ?u ?n. my s? t? l?t t?ng h sau m?t gian ? d?nh dci d?ttruc. nh ?nh th?i ch u?c ? CH ?N CH?C NANG T? MENU ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ Show?i b?m nt ?i Slide ], r <Set> CH ?N H NH B ?N MU?N TR NH DI ?N ? B?m phm d? ch?n cc?i nh ?nh mu?n nh di , ?i lo h tr ?n r b?m nt <Set> [ Images All / MovieStills ?t c? h ?nh/Phim/H t nh). / ] (T nh nh i B?m phm d? ch?n m?t trong nh?ng m?cr b?m trn , ?i nt <SET> [ DateFolder/ / Rating Ngy/Thu m?c/ hn lo ) N ] ( p ?i ?u b?n mu?n ch?n nh?ng h nh ?nh n?m trong m?c Ngy/ theo Thu m ?c/ hn loi p ?. Khi bi u?ng ?u t sng ln, ?nb?m tip nt <INFO.> b ? B?m phm d? ch?n cc ?c nang mong mu?n, r?i b?m ch nt <Set> M ?c M t? nh phim trong th s? d ng d? tr di ? nh? u?c d nh ?n All ImageT?t c? h?nh v Folder T?t c? h?nh v nh phim trong thudu?c ch?n d?c tr di ?c m s u ? nh ?n Date T?t c? h?nh v nh phimc ngy ch ng v?ingy ch s?u?c tr di ?p c ?n d nh ?n Movies Ch? c phim trong th? u?c ng d? tr di nh? d d nh ?n s? h u?c ng d? nh ?n d StillsCh? c nh ?nh trong th? nh? s? d tr di Ch?bi di?n nh?ng ?nhhay phim ?c phn lo?i ?u hnh du CI ?T TH?NG S? TR NH DI ?N ? B?m phm ch [Setup], r ?n ?i b?m nt <Set> ? Khi bn mu?n nh din cc nh ?nh, b?n c th? thi ? tr ? h ci ? gian hnh ?nh hi?n th?mn hnh [Play Time v chc n tr ] ? nang ?p l?i cho php din l?i t? d?u, khi ?nh h l nh tr ? nh cc du?c di?n xong [ ],?i b?m nt <MENU> Repeat r Th?i gian hi?n th? L?p ?ikhi l trnh ?n xong di Hi?u ?ng bi?u di?n

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 157 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?T ?U TRNH DI ?N ? B?m phm ch [ ?n Start v bm nt < ET > d? b?t d?u ] ? S trnh ?n di ? M y s hi?n dng ch Loading Image d?cthng tin ? n l ? [ ] trn th b?n ch?n,truc khi tr ?n b?t d?u ? d ? nh di K ?T THC TR NH DI ?N ? ? k?t c trnh ?n vtr v? n hnh cid?tpha tru th di ? m ?c b?ng cch b?m nt < > MENU Ch : ? N ?u b?n mu?n d?ng t?mvi trnh di b?m nt <Set lc d trn mn nh s th?i ?c ?n, >, h ? hi th? bi?u t[]bn tri cao B?m nt <S > ?n n?a d? ti?p t?c ?n u?ng trn . et l ? Trong khi bt?m d?ng tr n. b?n c th? vng ?n nh di ? xoay d? l?t qua khc nh h ? Trong khi dang trn nh ?nh, b?n c th? nh?t nt <INFO.> d? thay d?i nh di h ? d?ng hi?n th ? ? Hay khi dang phim, ?n c th? xoay < xem b ng v > d thay d?iu?ng ? m l ? Trong khi dang di nh tr ?n, ch?c nang t?t my t? d?ng s? khng ho?t d?n g ? Th?i gian th? o dunglu hi ?n tu v ? ?ng nh ?nh h ? B?n xem ph?n sau d? bi?t din tr tivi nh cch n ? Ph?n 11 TRNH DI ?N TRN TIVI : B?n c th? xem hhay nh do?n phim ntr . Hy ?t ngu?n di?n TV v?nh, u?c khi k?t TV t my tr n?i hay ung kt n?i dy tn hi? ch?nh m thanh TV, thay v trn ?nh. C th? ng ? u. i ?u n tr my m ?t ph?n h?nh khng hi?n n mn tr nh th? hnh, tu v lo TV. ? o ?i Xem trn TV c ?d phn gi?i bth ?ng (NONHD) nh u K ?T N?I DY TIN HI?U (CP AV) ? N?i dy tn hi?u AV v my o ?nh theo ng <A/V out/Digital> ? B?n u?ng bi?u t Canonntr h u?ng phch ?m v? pha ?c c tru my ?nh v c?m v ng trn nh h h bn c nh o u n ? K ?T N?I V?I TIVI ? K?t n?i d?u dy cplc o tivi theo cc ng ?nh n ?i v hnh [Video] v ng m thanh [Audio] nh u h bn nh B?T TIVI VCHUY ?N SANG NG V ?A K?T N?I

B?T NGU?N MY ?NH

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 158 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B? M NT ? TRNH DI ?N ? Trn tivi s ? xu?t hi?n ?nh vmn hnh LCD c?a my nh h ?nh s? b? t?t ? ? xem phim tr ?n xem ph?n h d?n sau n tivi b u?ng

Ch : ? N ?u d?nh d?ng khng hph v?i d?nh d?ng tr ?p n tivi, hnh ?nh s? khng hi?n th? th dng. ? thay d?i d?nh d?ng, b?n [v Video Systemtrn my o menu ] ?nh ? Khng du?c d g cp tn hi AV khcv?idy km theo my. Hnh n ?u ?nh c th? khng hi th? tr hnh. ?n n mn Xem trn TV c ?d phn gi?i cao (HD) Dng cp HDM I HTC - (bn ?i) d? k?t n?i 100 r K ?T N?I DY TIN HI?U HDMI ? N?i dy tn hi?u vo my ?nh theo < HDMI out HDMI ng > ? B?n h?ng bi?u t [ u u?ng HDMI MINI ] trn phch ?m v? c pha sau my ?nh v c?m v ng trn nh h bn c nh o u nh ?

K ?T N?I V?I TIVI ? K?t n?i d?u cp cn ?i o tivi theo cc ng y d l v [HDMI]

B?T TIVI VCHUY ?N SANG NG V ?A K?T N?I

B?T NGU?N MY ?NH B?M NT ? TRNH ? Trn tivi s ? xu?t ?nh s? b? t?t ? Tivi? st? d?ng hnh ?nh ? B?m nt <INFO> DI ?N hi?n ?nh vmn hnh LCD c?a my nh h di?u ch?nh m thch ?p d? ?n th? n hnh h hi d? thay d?i cch nh ?nhth? h hi?n

Ch : ? B?n khng u?c k?t n?ira HDMI ?a b?t k? thi?tv? ng ra HDMI ?a my d ng c o b? n c ?nh, v th m lm hu my ?nh c ? l ? M ?t i tivi khng hi nhh?nh chnh xc, b?n c th? thay b v ?n th? cp HDMI ?ng cp AV r ?i th? l?i
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 159 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? B?n khng th? s? d?ng hai ng <A/V out/Digital> v <HDMI> Xem trn TV tr? chu?n h? (HDMI CEC)

cng m lc ?t

Khi my ?nh k?t n?i my ?nh v?i TV thch v chu?n HDMI CEC(*), b?n c th? d uong t ?i ng di khi?n t? xa c?a ?u ch?nh my ?nh pht l?i hv ?u diTV d? nh ?nh do?n phim

(*) HDMI CEC l?t u chu cho php b?n di?u khi?n nhi?u c m ti ?n ng thi?t b? d ?ng HDMI thng qua thi b? di?u khi?n t? xa ?t DI?U KHI?N THNG QUA HDMI ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ov HDMI], ?i Ctrl er kch ho?t ch?c nang di?u khi?n thng qua HDMI b?ng cch ch [ Enable,?i b?m nt <Set> ]r ? Khi my ?nh k?t n?i v?i TV, nh?ng tnh hi?u di?u khi?n TV s t? d?ng chuy?n qua c?ng HDMI d?n my ?nh ? ? Khi ?n b?m nt , ?n c th? d di khi?n t? xa b b ng ?u c?a TV d di?u ch?nh my ?nh ? CH ?N CH?C NANG TR NH CHI ?U H NH ?NH HAY PHIM ? Hu?ng di?u khi?n t? TV, v b m phm mui nt o xa v ? d? ch?n h ?nh vb?m nt <Enter> nh ? M ?t menu s? hi?n ra, ch hi?n th? c th? u khi nh th ? khc nh xem trn my ?nh ? B?m phm muitn d? ch?n ch?c nang mong mu?n v b?m nt <Enter> ? ?i v?i vi?c tr n ?nh, b?m phm trn di khi?n nh di ? ?u ch ?n m?t ch?c nang, r?i b?m nt <Enter> ? N?u b?n ch?n [Return] vnt <Enter>, menu s b ?m th ? dng l ?i, b?n dphm m ui nt ng d? ch?n m?t h?nh nh no d Ch : ? M ?t i loi TV uy c?u kch ho?t nang HDMI CEC TV tru khi cho php k?t v ? ch ?c trn ?c n?i o c v ?ng HDMI CEC. ? bi?t chi ?t b?n xem th ?ng d?n c?a TV m th ti m hu ? C vi lo TVuong thch chuHDMI CEC, ung c th khng di?u khi?n dng nh ?i t ?n nh ? u mong mu ?n. Trong tr h?py nhy t [Disable] tnh nang [Ctrl over HDMI] v u?ng ?t dng my ?nh d? di?u khi?n. Ph?n 12 : B O V? HNH ?NH. ? B?o v?nh ?nh d? trnh b? xa ngo h i mu?n. B?o v? t ?ng hnh ?nh.
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 160 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?T CH? ? B?O V? ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , n du?i ch?n m?c [ b Protect Image r b?m ], ?i nt <Set> ? Mn hnh ci d?t s? hi?n ra CH ?N H NH MU ?N B?O V?. ? Ch?n [Select Image] , ?i b?m nt et r <S > ? Xoay vng d? ch?n t?ng b?c b nh h mu?n b?o v?, r?i ?n b?m nt <SET> ? Khi hnh du?c b?o v?, b?n s? uth?y bi? ?nh tu ?ng xu?t hi?n trn ?c nh b h ? ? b? tnh nang b?o v?, b?m nt <SET> m?t bi n?a , l?n ?u tu ?ng s m?t di ? ? ? i tnh nang b v? cho h c ?o nh khc, lm?i u?c 2 l b ? ? k?t thc cng vi?c, b?n MENU nt < b?m >

B?o v? c?nh ?nh trong ?t th m?c hay t thnh? t ?t h m u rong ? . B?n c th? c i tnh nang bv? ?t lc cho c? h?nh trong m?tmth hay trong th? nh? ?o m t ?t nh u ?c CH ?N H NH MU ?N B?O V?. ? Ch?n menu [ Protect Imager b?m nt <Set> ],?i ? Ch?n All Image folder All Image card, ?i b?m [ in ] hay [ on ] r nt <S > et ? Khid, t ?t c? h?nh trong m?t mth hay trong th? nh? nh u ?c s? du?c b?o v?. ? ? b? tnh nang b?o v?,?n Unprotect ch b?n [ All Image in folder hay [ ] Unprotect All Image card on ]

Ch : ? N ?u b?n mu?n d?nh d?ng (Format) l?i th? nh?, th thtr bi xo k? c? t c? thng n ? s? ?t tin nh ?ng nh ?nh u?c dnh d?u b?o v?. h d ? B?n cung c th? tnh nang b v? cho phim. ng d ?o do?n ? D i nhi b?n khng th? xo h?nh dang d b?o v? t? my ?nh, mu?n xo b?n ph?i n nh u?c g? b? thu?c b?o v? ra. h tn ? Khi ?n ng ch b d ?c nang xo c? nh hnh?nhdu?c b?o v?? khng bi xa i t ?t , ?ng s . ?u ny thun ti?n khi mu?n xo nhi?u ?nh khng c?n thi?t c ? ng m ?t lc. Ph?n 3 : XA HNH 1 ?NH.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 161 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

B?n c th xa t?ng t?m ho?cng lo trn th nh?Tuy nhin, c ? xa ?t h ? . c ?nh u?c dnh d b?o d ?u v? s? khng b? xa. M ?t khi h ?nh db ? xa, n s? khng th? ph?c h?i l?i ch?c ch?n b?n khng nh u?c. y d H l cn c?n d?n nh ?nh d n?a u?c khi xa. ? trnh nh?ng ?nh quan tr?ng xav h tr nh h b? tnh, hydnh d?u thu?c tnh v? chng . b?o cho Xa m ?t ?nhon. d M ? CH ?C N ANG XEM HNH V CH ?N H NH MU ?N XO .

B?M NT . ? My s ? y c?u xc nh?n vi?c xo, b?ng cch hi?n th? thng u bo [Cancel hay Erase] bn du h ?i b?c nh XA HNH. ? Ch?n m?cErase, ?i b?m nt [ ] r <Set> Hnh . dang hi th? s? ?n b? xa.

nh d ?u h h ?nh ? d? xa hng lo t. n ? B?ng cch dnh d?u vo t c? h ?nh m b ?n mu?n xo. B?n c th? xo d?ng th?i nhi?u ? ?t nh hnh ?nh B?T CH? ? XO H NG LO ?T ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ Image?i b?m nt ?i Erase ], r <Set> CH ?N L?A CH?C NANG XO H NH ? Xoay vng ch ?n m?c Select and Erase images [ ], ?i r b?m nt <Set> ? Cc hnh ?nh s? d hi?n th? tr u?c n mn hnh ? Mu ?n hi?n nh h 3 ?nh ng lc trn mn hnh,?n b?m nt c b , ? tr? v? ch? d? hi?n th? m?t h d nh b nt ?m

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 162 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N ? ? ?

H NH ?NH MU?N XO Xoay vng ch nh ?nh mu?n xo, r?iphm ?n h b?m Bi u?ng nh ?u t h s? hi?n khung hnh n l Mu ?n xo nh?ng h ?nh khc, l nh m l?i u?c ba b

XO HNH ? B?m nt vo hnh ?n xo c ? Ch?n [OK] r?i b?m nt <SET> ? T?t c? b?c d du?c ch?nu?c d s? b? xo nh h tr

Xo t ?t c?nh ?nh trong th hay th? nh? h u m?c ? Mu ?n xo h thng tin m ?tthu ?c hy ch Erase Imangev ciAll Images ?t trong m, ?n [ ] [ in folder ] ? hay xa h?tthng tin trong ? nh? hy ch [ th , ?n Erase Imange ci [ ]v All Image on card ]. ? xo tt c? cc h?nh, k? c? h nh nh ?nh dang ?c b?o v?. B?n ch?c nang nh d?ng du ng d d? (Format) lth? nh?. ?i Ph?n 14 :THAY ?I C I ?T CHO CH ?C NANG XEM HNH /PHIM

Ch?nhd? sng ?icho mn hnhLCD. /t M ?c d?nh my ?nh t?i ? sng/t?i c?ahnh LCD d? cho d? sng h?p. B?n th uu ho d n m ph c ? ci d ch? di ch?nh d?ng ho?c ch? u?i ng t di?u ch?nh ?t d? ?u t ? d? d ? ng . M ? C H ?C NANG CH?NH . ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ Brightness?i b?m ?i LCD ], r nt <Set>

I ?U CH?NH ? SNG T?I ? Nhn vo biu d? xm n du?i, ? b b?m phm d? di? chnh u ? d? sng t?i h?p, r?i b?m nt <Set> ph ? ?i v?i ch? d? t? d?ng [Auto] b?n c th? di?u ch?nh t c?p d?, ? ch? d? c[Manual], my ?nh cho php b?n di?u n l ?i ch?nh theo 7 c?p d?

Ch : ?

? ki?m tra oi sng?a m?t b?c h ?nc th thamchi u bi?u d? histogram d? ph c nh, b ? ?

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 163 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

T? d?ng xoay h nh ?nh khi c?m my d?c . Hnh ?nh ch?p theo chi d?ng t? d?ng xoay khi hi?n th? tr ?u s? n mn hnh LCD c my ?nh hay m ?a n hnh my tnh c nhn

CH ?N CH ?C NANG . ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ rotate ?i b?m nt ?i Auto ], r <Set> CH ?N CH ? ? XOAY. ? Ch?n cc ch d? xoay b?m nt <Set> ? , ?i r

OFF CH : ?

T? d?ng xoay h nh ?nh ch?p d?ng trmn hnh LCD c my ?nh v n ?a trn my tnh. Ch? t? d?ng xoay h ch?p d?ng khi nxem tr c nhn. nh ?nh my tnh Gi? nguy hnh ?nh, khng xoay n

? h ?nh t? d?ng xoay c?n b?t [on] ch?c nang [auto rotate] tr cc nh ,b?n u?c khi ch?p, hnh ?nh ch?p khi ch?c y [off] s nang n? khng t? d?ng xoay ngay c? khi b?n b?tch d? ? t xoay [ ]. ? l On ? ?nh ch?p d?c s? khng t? d?ng xoayd? t? ?i ?nh ngay sau khi ch?p. trong ? ch xem l ? Ch?c nang nh?n d?ng ch d?ng c th? khng ho?t d?ng t?tu?c n b?n ng nh h ?p khi ho?c l chi my ?nh xu?ng ia l ,ngh hnh ?nhsau khi?p s khng t? d?ng xoay ch d? ch? trong ? xem ?i nh ch l h ?p. ? N?u nh ?nh ch?p h d?c khng t? xoay mn hnh my tnh c nhn, c ngh l n tr ia ph?n m ?m ta dang s? d?ng khng c ch?c nang xoay ?nh, hph?n m?m k y s? d?ng m theo my ?nh.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 164 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

MU ?I

X ? L H?U K? TR N MY

?NH .

?nh sau khi ch?p, di?u ch?nh b?ng cch i kch d? ?nh m(l?nh nh? l?i) hay c th? thay thu ?c nhng cc b l?cumln trn ?nh. ?nh d?ng RAW cung c th?n x? l ?nh ? b?c my tr

Ch?c nangy nkhng th hi?n v?ihnh ?nh ch?p my khc . Cc ch nang m t? d ?c cc t ? ?c u?i dy s khng th? th?c hi?n khi ang ?nh n?i v?i my qua ng <Digital> ? my ?t d k tnh

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 165 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n :B? L?C SNG T ?O 1 B?n c th? d nh ng ?ng b? l?c sng sau dy cho?ng t?mnh du?c ch?pu?c d vluu t?o nh h tr l ?i nh m u ?t t?m ?nh m?i: Grainy B/W, Soft focus, Toy camera effect, Miniature B? l?c s ng ?okhng th d g trn hnh t ? n ?nh c d?nh d?ng M RAW RAW S v CH ?N CH? ? CH?NH. ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c [ ? Creative Filter b?m ], ?i r nt <Set> ? Nh?ng nh ch trong th? nh? s? n mn hnh tr h ?p hi?n th? CH ?N M?T H NH ?NH ? Ch?n m?tnh ?nh b?n mu?n h ? B?m nt n?u b?n mu?n hi?n th?nh ?nh ng lc nhi?u ch trn m m hnh ?t n

CH ?N M?T B? L?C ? B?m nt <set> trn th b ch?n, d? m? ra danh sch ?m nh ?n cc b l?c b ? n du?i m hnh n ? B?m phm d? ch?n m?t b? l?c, r?i b?m nt <Set> ? T?m ?nh thay ?i theo b? l?c sng t?o v?a d s? d u?c ch?n CH ?NH HI?U ?NG ? B?m phm d? ch?nh hi?u ?ng b? l?c, r?i b?m nt <Set> ? ?i v?i hi?u ?ng Miniature, b?m phm ng ?nh d? ch?n v (ch n?m trong khung tr?ng) mu?n nh ?nh s?u?c ? oi ?n n b h d lm nt hon.?i b?m nt < R Set> LUU NH ?NG THAY ?I L?I TH NH HNH ?NH M?I ? Ch?n [OK] uu ?i nh?ng thay nd?i tr m nh m?i d? l l thnh ?t h ? Ch? d?nh th vd?t nt hnh ?nh m?i, r?i ch?n [OK] u m ?c ? ? m hnh ?nh khc, b?nl?i t? b 2 d?n b 5. l m l u?c u?c ? ? thot ra, b?n b?m nt <Menu> Ch : ? V ?i d?ng ?nh b ng d?nh d?ng RAW + JPEG, c nh ?nh d?ng RAW d p uu ? l ch thh ? u?c d?ng b? loc msau d luuthnh ?p tin khc d?nh d?ng JPEG u, ?i l t v?i ? Tuy nhin ?i d?ng RAW + JPEG vS RAW + JPEG, ?b l?c sng t?o ch? p d?ng v M trn hnh ?nh c d?nh d?ng JPEG m thi Tnh nangc?a t ?ng b? l?c sng t?o ? Grainy B/WT?o nhi?u ?nh ?n nh mu thnh hnh ?ng den, b?ng diu bi v h tr cch ? ch ?nh d? t ph b?n c th? thay d?i tr?ng den c?a t?m ?nh uong ?n, hi ?ng ?u
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 166 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Soft focus T?o nh ?nh trng m?m m?i, l cc phn khng r v m? chi?m h ngh ia ? nt ph ?n nhi?u trong h ?ng cch thay d?i d? m? (blur) b?n c th? thay d?i m? nh ?nh. B m ?m m?i c?a h nh ?nh ? Toy camera effect mu b ?nh u ki d?t tr ?a lo?i my ?nh oi v Cho ?c nh ?u ung c d? ch lm t b?n gc h Bngcch chnh tng u, b c th? t?o ran cc thi m ?i nh. ? ? m ?n hu?ng u khc nhau.
?

Miniature effect. hi?u ?ng h?u c?nh su. Trong trb nt <Info> d? T?o u?c 4 ?n, ?m b thay ?i u?ng (Ngan / d?c) c?a khung tr?ng, nh?ng chi ti?t y s trong khun d h ?nh ? du?c m s?c nt on l h

Grainy B/W Ph?n 2:THAY

Soft focus

Toy camera effect Miniature effect

?I KC H THU ?C H NH ?NH

B?n c th? thay d?iu?c nh ?nh b?ng cch gi?m s? di?m ?nh trong m?t inch kchh th u?ng l xu ?ng vluu ?i nh m?t nh ?nh m?i. Ch?c nang ? p d?ng cho nh ?nh d?nh l th h ny ch cc h d?ng JPEG L/M/S/S2. ?nh d?ng S3khng thay ?i kch u?c u?c. RAW v d th d CH ?N CH? ? CH?NH. ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ],?i b?m nt <Set> ?i Resize r ? Nh?ng h ch trong th? nh? s? hi?n th? tr nh ?p n mn hnh d? cho php ngu ng ch ?i d ?n l?a CH ?N M?T H NH ?NH ? Ch?n m?tnh ?nh b?n mu?n dv?i b? l?c sng t?o h ng ? B?m nt n?u b?n mu?n hi?n th?nh ?nh ng lc nhi?u ch trn m m hnh ?t n CH ?N KCH TH U ?C MONG MU?N ? B?m nt <set> trn th b ?m nh ?n ch?n, hi th? cc kch d? ?n thu ?nh b ?n mu?n thay bn du ?c m d?i,?i m hnh n ? B?m phm d? ch?n m?t kch th u?c mong mu?n, r?i b?m nt <Set>

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 167 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

LUU NH ?NG THAY ?I L?I TH NH HNH ?NH M?I ? Ch?n [OK] uu ?i nh?ng thay nd?i tr m nh m?i d? l l thnh ?t h ? Ch? d?nh th vd?t nt hnh ?nh m?i, r?i ch?n [OK] u m ?c ? ? m hnh ?nh khc, b?nl?i t? b 2 d?n b 5. l m l u?c u?c ? ? thot ra, b?n b?m nt <Menu>

Nh ?ng kch u?c ?nh c th? thay d?i th Hnh g?c M L M S1 S2 S3 Kch thu c h h ?nh ? n Kch thu nh ?nh [8.0M 3456x2304] hi?n th? 3 c t? bl? khung h ?c h u?c trong nh l 3:2. Kch thu nh ?nh tu? thu?c? vl? khung h u b ng th?ngbn du?i dy. ch thu ?nh ?c h o t nh nh ? k K ?c di km ?i d?u hoa th? (*) mc ?nh khng chnh xc so v?i t? l? khung u?c v di ? s? nh, khch h th th t? c th? on. h ?c nh? Quality M S1 S2 S3 Aspect Ratio and Pixel Count 3:2 4:3 16:9 1:1 3456x2304 3072x2304 3456x1944 2304x2304 (8.0 megapixels) megapixels) megapixels) megapixel (7.0 (6.7 (5.3 s) 2592x1728 2304x1728 2592x1456* 1728x1728 (4.5 megapixels) megapixels) megapixels) megapixels) (4.0 (3.8 (3.0 1920x1280 1696x1280* 1920x1080 1280x1280 (2.5 megapixels) megapixels) megapixels) megapixels) (2.2 (2.1 (1.6 720x480 640x480 720x400* 480x480 (350 000 pixels) , (310,000 pixels) (290,000 pixels) (230,000 pixels) N MY ?NH Nh ?ng kch th ?nh c th? thay d?i u?c S1 S2 S3

Ph?n 3:X ? L H NH ?NH ?NH D?NG RAW TR

B?n c th? x? l nh ?nh c d?nh d?ng RAW my ?nh v sang?p tin JPEG. Th?c cc h n tr luu t ch ?t d?nh d?ng RAW g th thay d?i, chng ng n d? d khn ? ta ch? t?o ra ?nh v?i d?nh d?ng nh h JPEG sau khi qua? cc khc nhau. l x Ch : hnh ?nh c d?nh d?ng M RAW RAW khng th x? l ntr ?nh EOS 60D, tuy S v ? my nhin n c th x? l b?ng cch ph ? ng d ?n m?m dnhmktheomy.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 168 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N CH? ? CH?NH. ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c [ Image Processing ? Raw ], r ?i b?m nt <Set> ? Nh?ng h ch d?nh d?ng RAW nh ?p trong ? nh? s? hi?n th? th trn mn hnh cho u?i ng ch l?a d? ng d ?n . CH ?N M?T H NH ?NH ? Ch?n m?tnh ?nh b?n h mu?n ng v?i b? l?c sng t?o d ? B?m nt n?u b?n mu?n hi?n th?nh ?nh ng lc nhi?u ch trn m m hnh. ?t n X ? L H NH ?NH ? B?m nt < Set> trn t h b ch?n, d? hi?n th? ?m nh ?n cc ch ?c nang ? l ?nh x ? B?m phm v d? ch?n m?t ch ?c nang xoay vng ,v d? thay?i thng s? d r d i c ?i b?m nt <Set> ?t, ? Hnh ?nh hi?n th? tr n mn hnh s th? hi?n d? sng, cn b?ng ? tr ng, v ? nh?ng ch?c nang ch?nh s?a khc ? ? tr? v? hnh cid?t nh ?nh, n m h b?m nt <Info> Hi?n th?n mhnh ci d?t ? B?m nt <Set> d? hi?nn th? mci hnh d?t. ? Xoay vng hay d? thay d?i cc thng s?. Mu ?n quay tr l?i m ? n hnh trong b 3, b?m nt <Set> u?c LUU NH ?NG THAY ?I L?I TH NH HNH ?NH M?I ? Ch?n bi?u t u?ng d? uu ?i thay d?i ?i b?m nt <Set> l l n, r tr ? Ch? d?nh th vtn hnh ?nh ?ib?m nt [OK] ? uu u m ?c r dl ? Mn hnh trongu?c 2 s? hi?n l b n ? ? m hnh ?nh khc, b?nl?i t? b 2 d?n b4. l m l u?c u?c ? ? thot ra, b?n b?m nt <Menu> Ch?c nang phng d?i h nh ?nh B?m nt trong ?c 3 d? phng d?i?nh, m?c d? phng d?i tu? thu?c v di?m bu nh h o s lu ? ?ng ?nhc?ahnh [uality du i trong [ Image processingV nt b?n c th? cu?n Q ] ?c c RAW ]. ?i hnh ?nhdu?cphng d trong khung m Khi?u u?ng [ ?i n hnh. bi t Magnify chuy sang ] ?n mu xm trong qu trnh l nh, th ? x h ?nh khng th? phng Kd?i. ?nhdang hi hnh phng d?i , b?m nt d? quay ? b h th vn u?ng Ci d?t t? l? khung h nh

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 169 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Hnh ?nhdu ?c ch?p b?ng ch? d? Liveview c t? l? khung[16:9] s [1:1] nh [4:3], h v d?c ? u hi th? v?i uong?ngt tr mn hnh. Hnh ?n t? l? n ?nh c d?nh d?ng JPEG s?l d u?c uu theo? tl? du?c i d c ?t Cc ch?c nang x? nh h l ?nh RAW ? Brightness B?n c th? di?u ch?nh d? ?nh nh d?n 1nh sng l stop?i m?c tang gi?m t?i thi?u l v 1/3stop White balance B?n c th? ch?n ch?c nang cn b?ng tr?ng. N?uxoay ch?n d? ci d , b?n vng ?t nhi d?u m ?t . Picture Style B?n c th? ch?n ki?u ?nh. ? cc tham s? d nt nh ?nh, b?m nt <Set> d? i d ?t c u ? nh h hi th? m ?n n hnh ci d?t. Xoay v d? ch?n cc tham s?, r?i xoay ti?p v ng ng d? thay ?i gi tr? mu d mong ?n. B?m nt <Set> d? tt v ? v? n hnh cid?t hon ? tr m Auto light optimizer B?n cung c th? ch?n ch?c uu d snghnh ?nh. nang t?i ? High ISO speed noise reduction Ch?c nang n y gip gi nhi?u khi ch?p ?i d? nh?y ISOH cao. ?m nh v h i ?ng gi?m nhi?u ?u ny kh nh ?n bi?t b?ng C 2 thng s? ci th? cch nang n [ m ?t. cho ?c y l Strong v ] [ Standard ? ki?m tra hi?u d strong ?n y phng d?i nh ?nh n, v ? ]. i qu? [ ?t c ] b h h l xem ? ch? d? ?nh bth?ng (xem m?t ?nhmn hnh) hi qu? ch? gi?ng nh nh u n tr ?u u [ Standard ] Image -record ing quality B?n c th? c di?m ?nh v u?ng c?a h?nhkhi i s ? ch?t l nh luu sang d d?ng JPEG t? ?nh d?ngRAW. Kch thu nh ?nh u?c hi?n th?sau [8.0M 3456x2304] khung ?c h d u nh ? l? t hnh l [3:2] Color space Trong ph khng gian m b c th? ch?n d?ng hay Adobe RGB. Mn hnh ?n u, ?n GB sR LCD c ?a my ?nh khng t thch v chu?n Adobe RGB, n hnh ?nh hi?n th? uong ?i tuy nhi trn LCD khng khc nhau m d ?y, b?n i d c ?t d?ng khng gian m u no

Peripheral illumination correction Ch?c nang h?n ch? ph?n t?i ? h.B?ngc h n b?n c th? kch ho?t ch?c nang [Enable] hay t ?t [Disable] ?c kch ho?t, ?nh u?c hi?u ch?nh s? hi?n l B c . Khi du nh h d n mn hnh. ?n th b?m nt d? phng d?i h ? nh ?nh vquan st?n gc ?nh. b

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 170 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Distortion correction Khich?c nang d kch ho?t [Enabl ?nh b? mo do l?i ?ng u?c s?a dv u?c e] hnh knh s? hi th? mn hnh. Chc nang n ?n n l ? y lm m ?t ph?n b n ngoi ?a nh ?nh s? b? c?t m?t, c h nn trng c ? l?n b th?ng m?t t (khng ph?i do phng d?i). ?n m?m v nh u ng ph N?u d di km theo my, c th trnh ? b?n du?c tr u?ng h?pn. Ch?t u?ng nh ?nh c th? suy tr l h gi m?t t, h ?m y dng ch nang t?o d? nt ?nh d? di?u ch?nh. ?c

Chromatic aberration correction Khich?c nang d kch ho?t [Enable],quang sai mu do ?i ?ng knh s? u?c hnh b ? (*) l du?c s?a hi th? mn hnh. ?u hi?u qu? s?a sai kh nh?n bi?t, b?n c th? b? v?n ln N nt d? phng d?i h d? xem. Th?c t? hi?u qu? vi?c kh?c ph?c quang sai m nh ?nh u trn my ?nhkhng th b?ng v?i ng ph ? khi d m?mtrn my tnh V th khi b?n th?y ?n . ? k?t qu? s?a sainhu mu ?n th dng ph m?m d? ch?nh . khng nn ?n thm (*) Hi u?ng quang sai " l hi u?ng gy n do ?i ?ng knh. T?t c? m ?n t u m ?n t n l u c?a nh sng di qua knh khng h?i t??t di?mt ra d? l?ch m hnh ?ng o m v , ?o u trn ?nh. Tham kho nh ?nh u?i dy ? h d

Ch : ? K ?t qu? x? nh d?nh d?ng RAW tr ?nh v l h n my trn phn m?m theo my c th? khc ? nhau ? N ?u tnh nang Ki?m tra tnh thu c?anh ?nh c tr t n nguy ? h n ?p tin RAW, n s? h t m ?t khi sang luu d?ng JPEG ? ? ch?c nang s?a l?i h (gy b?i ?ng k nh ?nh nh nhu: h ch? ph?n t?i ? b?n gc h ?n nh, s?a nh ?nh b? mo hay bi quang sai ?t cch hi?u qu?, ?ng knh d h u) m m ng d? ch?p ph u?c dang kng my ?nh, n?u khng b?ndng ph ?i d tr n n ?n m?m di k m theo my d? s?a.

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 171 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

MU ?I M?T

LM S ?CH C ?M BI?N .
My ?nh c m?t thi?t b? st? l m ?chc?m bi?nnh ?nh sensor ?n ? l?p tru c sensor h ( ) g , pha ? (Lowpass filter )t d?ng rung lo?i b?b?ibm trn c m bi?n ? d? l?p ? .Ngoi ra, my c ch?c cn nang xo ?i trong h b nh ?nh (Dust Delete,du?c hi?utrong Data) l hnh ?nh c cc ch?m u m den,?igy nn khi cc ?t b?i bmn tr l h c?m bi?n in trong o v hnh ?nhb?n ch?p, ch?c nang ny s dnh d?u nh?ngoi c ?i n b?c h h v s d?c xa t d?ng ? n b tr n ? u ? b?i ph?n m?m Digital Photo Professional m?m ikm theo my?nh). ?n (ph d

Xa b?i bm ch?t v o c?m bi?n : Bn c?nh cc h?n b?i dnhc?m bi?n d?n n ngoi my ?nh, di khi l?p d?un my b o v t? b trong my ?nh c th? l ?t b?i dnh ch?t v bi?n c?a ?nh. Trong tr?ng h?p b?n th?y m h o c?m nh ?ng di?m l? xu?t nhi?n tr hi kch d? l ?ch c?m bi?n ho?t d?ng nhi?u l?n, b?n h ?nh, sau ? m s y mang my d d?ch v? c?a Canon g?n nh?t. ?n Ch : ? Ngay ? khi bi?n dang trong qu trnh m s?ch ta c th c c?m dang du?c l , ? ng?ng b?ng cch b?m nh? n?a ch v b?t d?u d? ?p ?nh. nt ?p ch? ch

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 172 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 T : ?

?NG L M S ?CH SENSOR.

Lm s ?ch b?i ngay t?c l ?p . M ?i khi ta m? ngu?n my ?nh, thi?t?chc?m bi?n ho?t d?ng (kho?nggiy), m s b? t? l s? 3,5 b?ng cch rung b?ibm trn m u?c c?a d? ?t tr c?m bi?n ra Thng thu ta khng c?n ph?i roi . ?ng d? d?n ho?t d?ng?a my ?nh. Tuyn nhi ?n c th? can thi?p d? m s?chc?m y cn ta v my ?nh l bi b?t c? lc n ?n o ho?cngung d?ng ch?c nang s? ny . CH ?N CH ?C NANG . ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Sensor cleaning b?m ], ?i r nt <Set> KCH HO ?T CH? ? L M S ?C H [Clean now ]. ? Ch?n Clean now ], ?i b?m <Set> [ r nt . ? Ch?n [OK],r ?i b?m <Set> . ? Trong qu trnh lm s b?i, bi?u t ?ch u?ng s xu?t hi?n ? trn mn hnh LCD. Sau khi ?ch sb?i xong, hnh s lm n m ? tr v? ? bu?c 2. b ?n c nghe ti?ng tr p u, nhung ?t D n m k ? th ra khng c ?nh o du?c ch?p. n Ch : ? ? ch ?c nang l ?ch c?m bi?m vi?chi qu?, nn d? my ?nh ntr hay trn m s m l ?u b?n bn m?t m?t ph?ng ch nang n khi ?c y dang ho d?ng ?t . ? D b ?n th hi?n ch?c nang l c?m bi?n nhi?u l?n qu? ?c m s?ch , th ?u hi c?a n cun khng g tang ln bao nhiu ?i l?n d?u th?c Ngay sau khi sensor m s ?ch b?i, sao v . hi?n du?c d l ch ?c nangClean now ]trong menu t?m th?i ?u ho [ s? v hi . B? t ch ? ?c nang d?ng t lm s ? ?ch c?m bi?n . ? Trong Bu 2, ch?n [ ?c m?c Auto cleaning ],?ici [ able. r Dis ] ? Khi ta?t ngu?n ?t ngu?n ?nh, ?c nang s?chc?m bi?n khng ho b hay t my ch lm s? ?t d?ng .

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 173 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n : DNG CH ?C NANG Dust Delete Data NH D?U V? TR CC H?T B?I 2 ? TRONG HNH ?NH C ?A B?N . Thng thu ?ng thi?tmb? ?chc?m bi?n gi?m b?t h?t c th th?y d tr b?c s l s? h?u b?i ? u?c ong hnh c?a b?n Nhung trong tru . ?ng h?p b?i v?n ta c ? dng ch nang n, c th ?c xa b nh ?nh ?i h (Dust Delete Data) d d? dnh ?u v? cc h?tb?icn l trong .?nh tr ?i V ch?c nang Dust Delete Data c trong?n m?m Digital Photo ph Professional? xa h?t s? t chng ra ?ib?c nh,d?a kh h theo ?ng v? tr d dnh d?u b?i my truc d. nh du?c ?nh ? Bu ?c chu?n b?. ? Chu?n b? m?t th trng (m?t t? gi?y tr?ng, v.v...). v?t ? ? ? Dng ?ng knh c uti 50mm hay d c? i hon. ? Ch?n ch? d? l?y nt ay MF ) trn ?ng knh, xoay di?m l?y nt d?n v) c?c ( b?ng t ( . N ?u ?ng knh khng c th do kho?ng cch, vo pha tr c?a ?ng knh, r?i v?n u?c n nh u?c h?t ng l nt theo chi?u kim d?ng h?. v ?y Xc d?nh nh?ngoi c ?i tr c?m bi?n n b n . CH ?N CH?C NANG ? B?m nt <Men> u ? Ch?n tab , bn dui ch?n m?c [ Delete Data ? Dust ], ?i r b?m nt <Set>

HON T ?T QU TR NH XC ?NH I?M B?N. ? Ch?n OK ], ?i b?m [ r <Set> Sau khi?c t?m ls ?ch c?m . ch bi k?t thc, b?n s? xu?t hi?n b ?n c nghe ti?ng ?n D h?p tho?i. mn tr p pht ra, nh ? ungkhng c ?nh o du?c ch?p c? n

CH ?P ?NH M?T V?T TO N TR ?NG. ? ? kho?ng cch 2030 cm, dua my sao cho th tr ng v?t ? ? chong h t khung h ?i ch?p. ? nh, r ? Dng ch? d? ch?p (uu tin Av kh?u d?v?i gi tr? l ) f/22. ? Khng hnh ?nh no du?c uu. l My ch?l thng tin v dua ?y v trong ? nh? c?a my ?nh d? phn tch, b nn khng c?n thi c ? nh? ?t th trong my ?nh hay khng .
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 174 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? V ?i thng tin u?c, my?nh s? c d phn tch v tm ra v ? tr cc h?t b?i trong Sau d , m . ?nh ?t h?p tho?i s? xu?t hi?n. Ch?n OK ], mn nh menu?i hi?n ra. [ h l ? N ?u my khng tm th b?i ho?c ch?c nang phn tch th?t ?y b?i m h?p tho?i s? xu?ty hi?n. hi?n l?i u?c B , ?t th ?c H t? chu b? ch?p l?i ?nh. ?n v Tm hi?u v? d? li?u xa b?i. Sau khi d?nh cc v? c?a ?t b?i, n s? d dnh d?u v? tr b?i o t xc tr h u?c c v ?t c? h ?nh nh JPEG, RAW v sRAW duc ch?p sauVd. ?, gi?ng nh bng tr?ng, t khi ch?p m?t ? th u cn ? ru ?c hnh ?nhquan ?ngno d , ta nn tr th hi?n qu tr d? my ?nh c?p nh?t v? tr cc h?i b?i ?c nh trn m ?i nh?t h?t b?i tr ?nh b? d?ng xa .Cc n b?c s? t ? b?ngph?n m?m, yh tham kh sch u?ng ?o h d?n s? d?ng ph?n m?mdia CD n tr ROM. Thng tin dnh?u v tr h?t b?i trc dung d ? n hnh lu ?ng r?t nh? v lm ?nh u?ng d?n kch th?p tin khng h u?c t ?nh. Ch : ? Hy s? d?ng m?t v?t tr n to ?ng (m t? gi?y tr?ng, v.v...) d?ch?c nang tr ?t th hi?n ?c n. N?u t? gi?y c hoa van hay b?t k? n cung s?u?c coi unh b?i v nh v o, h ? n d l s? ?nh hu ?ng d?n kh? nang th?c c?a ph?n m?m. hi?n

Ph?n 3 T? LM :

S?CH C ?M BI?N .

N ?u c?m bi?n khng th m s ?chb?n my ?nh, c?n du?c can thi?p con ngu nh l ? l g n b?ng ?i u dng m?t d? th?i b?i B ? m?t c?a sensor ?ng Khi b mu?n ml s ?ch b?i hydem d m?t tr?m b?o h m r?t . ?n , ?n nh chnh thc c?a Canon. ? Tru ?c khi s ?ch sensor, h ?ng knh ra kh?i my ?nh. m l y tho CH ?N CH ?C NANG . ? B?m nt <Menu> ? Ch?n tab , bn du ch?n m?c [ ?i Sensor cleaning ], ?i r b?m nt <Set>

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 175 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N CH ?C NANG T? L M S ?CH . ? Ch?n Clean manually r [ ],?ib?m <Set> .

CH ?N [OK]. ? Ch?n OK ],?i b?m [ r <Set> . ? Trong giy lt, guong ns v mn tr s? m? ra ? l?t l ?p . ? Dng ch? Cln s? nh?p nhy tr hnh thng ?. n mn s ? B?n ti?n hlm s nh ?ch c?m bi?n K ?T THC. ? ? ch?m d?t?c lm s?ch sensor, t?t ngu my vi y h ?n ?nh. Ch : ? Hy s? d?ng ?n di?n m?t chi?u d? cung ?p ngu cho my?nh trong qu tr bi ACK E6 c ?n nh lm s?ch sensor. ? N?u ta d pin, hy x d?y pin tr m l ng ?c u?c khi s?ch sensor. b?nng m ?t ngu?n ph? N ?u d AA/LR6 n m trong ph?n k? n?i v?i thn my (Grip) m sch nang ?t? l ? ch?c c th khng kch hot u?c ? d ? Trong qu trnh lm s sensor, tuy?t d?i khng my ?nh tho/lp pin ?ch n t?t ngu? ? , hay m ? n?p th? nh? u b? t?t ngu?n d?t tr p mym?nh s? s?p xu?ng ?ngcc l . N ? n ng?t, ? gy hu h mn tr vc?m bi?n ?p . ? B? m?t c?a sensor r?t m?ng, h khiv? sinh y c?n th?n m l . ? Hy s? d?ng m?t d? th?i b?i thu?n ty khng b?i, ch?i qut b?i m th? l c ch?i qut c try u?c sensor. ? x ? Khng nn duad?u th?i b?i v honngm g?n?ng knh, n?u b? t?t ngu?n?p o su v n tr m s dng l?iguong ?t xu?ng b? h?ngvu?ng vo d?u d? th?i b?i. ? v l s ? do ? Khng bao gid ? u?c ng kh nn hay gaz m s?ch sensor. L?c th?i m?nh c?a kh nn d ? l d c th m h ?ng sensor, trong khi gaz c th? dng m?t sensor. ? l n b? tuy?t tr

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 176 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

MU ?I HAI

IN HNH TR ?C TI?P T? MY ?NH


Ta c th k?t n?i my ?nh v?i my b?tk? ?nh o trong ?th My ?nh uongthch ? , vinin n nh?. t v?itiu chu ?n c th inhnh tr c ti?p my in ? ? ra .

Tm hi?u v? DPOF. DPOF ( Digital Print Order Format ) cho php ?n in nh?ng h Inb? ?nh : b nh ?nh u?c uu bn d l trong ? nh? c?a my ?nh theo s? ring ?a b?n. u ch ?nh mu?n , ? u?ng in, th ch d?n ? c Nh ?n in l s v.v...). c th? in nhi?u h lc hayt in t?m B?n nh m?t ?ng

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 177 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CHU?N B? ? IN. : T?t c? cc thao tc lin quan di?u khi?n th quan st mn hnh LCD. ?n d inc ? qua K?t n?i my ?nh v?i my in. G ?T NT B?T/T?T NGU?N MY ?NH QUA V? TR OFF.

CI

? K ?T ? ?

?T MY IN. Xem sch hu ?ng d?n c?a my in d? bi?t chi ti?t. N?I MY ?NH V?I MY IN. Dng dy k?t n?i du?c cung c?p theo my USB km ?nh. C?m dy v ng < DIGITAL> trn thn my o ?nh. u?ng H bi u?ng ?u t trn phch?m v? m?t my ?nh. c sau ? ? ?t n?i v?i my in, xin xem sch h c?a my in. k u?ng d?n

B?T NGU?N MY IN. B?T NGU?N MY ?NH. ? M ?t s? my in s? pht ra ti?ng Beep.

B?T CH? ? XEM L ?I H NH ?NH. ? B?m nt . ? Hnh ?nh s? xu?t hi?n u?ng s? hi?n ra pha tr bi v ?u t n bn tri ?d ch? cho ?t my ?nh du?c k?t n?i v?i my ta bi d in.

Ch : ? B?n khng th? in m?t do?n phim ? My ?nh khng th? d du?c v?i cc lo?i my inl? ( kim v my in phun tr ng d?c in ) ?c ti ?p.
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 178 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Khi ?t n?i my ?nh v?i my in,dng dy cp du?c cung c?p theo my ?nh. k n ch? n ? Trong Bu 5, n?u ta nghe th?y m?t ti?ng ?c dang c ?n d? v?i my in ?c i, Beep d t v PictBridge.tham kh m l?i thng bon tr hnh d? bi?t cch gi?i quy?t. Hy ?o mn ? B?n c th? in cc h ?p t my ?nh,uu dui d?ng RAW N u b?n mu?n in kh? ?nh nh ch ? l ? . ? l on hay ?ng A4, h ?n h b y nn dng s d?ngnh ?nh JPEG ch?t l L du x? l t? ? h u?ng ?c t tin RAW ?i tr? M Raw v ?p (ngo S Raw. ? N?u ta s? d?ng pin trong y ch my ?c ch?npin ddu?c x?c d?y. M?t c?c pin x?c ?nh, h l d?y c th? ?nhtrong gi in b?n ?. ? Hy t ?t my ?nh my in tru khi ng?t k?t n?i N?mUSB. v ?c dy d?u c?m c?a cp khi dy mu?n rt ra khng nn , n?m dy cp. ? Khiin?nh tr?c ,nn dng bi di?n m?t chi?u AV ti?p ?n ACK -E4 d cung ?p ngu?n ?n ? c di trc ti?p cho my ?nh ? . Ph?n 2 IN : ?NH. Mn hnh hi th? cc m ?c i d ?n v c ?t s? khc nhau t t y theo?ng lomy in. ?i Vi m ?c i d c ?t s? khng thc hi?n d ? bi?t th ?t,y htham kh sch u?ng d?n s? d?ng c?a my in. ? u?c. m chi ti ?o h CH ?N ?NH S? U ?C IN. ? Ki?m tra xem bi?u t c xu u?ng ?t hi?n pha bn tri ?a n tr c mn h nh LCD khng. ? Xoay vng d? ch?n ?nh s? in. B?M NT <SET> . ? Mn hnh Print setting s hi?n. ? xu?t
Ch?n hi?u ?ng in ?nh B?t/t?ty ng? hay? t?p tin ?nh gi s

S? l?n in/1 h nh Ch ?n ng c v ?t ?nh Ch ?n kh? gi?y, lo?i gi?y v cch trnh B?t/t?ty ng? hay s? t?p tin ?nh gi B?t d?u in

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 179 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

* Ty theo ?i my in, i tnh nang nhu ngy ?,s t tin lo m ?t v in gi ? ?p ?nh, c?t ho?c nh?ng xn thit l?p khc c th? khng th?c hi?n d ? u?c. CH ? N [Paper settings]. ? Ch?n Paper settingsb?m <Set> [ ],?i r . ? Mn hnh [ Paper settingsxu?t hi?n. ]? s

Ch?n kh? gi?y. ? Ch?n kh? gi?y n?p vo my in,?ib?m <Set> ?d r ? Mn hnh Paper type xu?t hi?n. s ?

Ch?n lo?i gi?y. ? Ch?n lo?i gi?y d my in,?ib?m <Set> ? n?pvo r ? Mn hnh Page layout xu?t hi?n. s? Ch?n cch nh by trang tr ?nh. ? Ch?n cch nh by ?nh, r?i <Set> tr b?m ? Mn hnh Print setting s hi?n l?i. ? xu?t

Bordered Bordeless Bordered xx up -

20 -up 35 -up

Default *

?nh in s? u?ng vi?n tr?ng xung quanh. c d ?nh in khng cu?ng vi?n trTy my in c th ?nh in v?n cn vi d ?ng. ? ra ?n trng. ? Thng tin trnhnh s d?c in ?nh kh?x 9 * ? u v?i 13cm ho l?n h ?c on. Ch?n l?a d? in 2, 4, 8, 9, 16, m ?t t? gi?y tr n hay 20 ?nh in. Trn m?t t? gi?y A4/Letter, c th i 20 ho 35 ? n ?c ?nh nh? theo thumbnail d?ng thng qua PDOF . ? [20up ] : inthng tin cnh ?nh * ?s ?a h ngaybn c ?nh m?i thumbnail ,s? hi t ?u ?p tin v ?nh ngy gi ** u?c in b ? d n du?i m?i thumbnail. ? [35up ] :? s c s? hi?u file ?nh vgi in ngy ?** ngaybn du?i m?i thumbnail. Trang ?nh u?c tr by tytheo?ng lo my in cch ci ?t cho my in. d nh t ?i v d

Cc d? li?u Exif t?ng h ?nh nhu tn my ?nh,n t?ng knh, mode ch?p, t?c d? m c?a nh , n tr p, ?u d? gi ? btr sng, ISO, Whitealance, v.v... s ? kh , tr ? d?n b ? u?c in. d ** Ty theo?nh d?ng y/gi hays? hi?u tin ddu?c i d d ng ? t ?p ?nh c ?t trong b 5. u?c
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 180 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N HI?U ?NG IN. Ci nh ?ng th? thi. N khng c?n c?n ?t ?u dng hi ?ng cho ?u ?nh in, qua u?c 5. y h b Ch?n m?c phan tr ph bn ?i, r?i <Se b?m t> N ?u bi?u t u?ng xu ?t hi?n c?nh ch? INFO, hi?u ?ng in n b ?nh c th? d di?u ch?nh. u?c Ti ?p theo, xoay v d? ch?n hi?u ?ng mong mu?n, r?i ng b?m <Set>

M ?c

M t? ?nh s?u?c in theo chu m c?a my in. d u ti ?n u On D ? li?u Exif nh ?nhdu?c ng d? t? d?ng ch?nh u. c?a h d di ?u m ?nh khng u?c ch?nh s?a t? d?ng. d Off Hnh ?nh u?c in v?i d?ha mu cao ? cho u lam v ?c r?c r? d o b d m l Vivid hon. Hnh ?nh u?c gi?m nhi?u khi in. d NR B/W B/W In?nh den tr?ng u den ?t. v?i m th B/W Cool tone In?nhden ?ng tng l?nh, lam den. tr In?nh den tr?ng tng ng den. nng, v B/W Warm tone In?nh c m v d? uong ph nh th u t ?n b u?ng. Khng c s? ch?nh u no. m Natural Cung gi?ngunh trn, nhung v d y ,ta c th tinh ch?nh my in t?t ?i i ?t n c ? Natural M hon. Trnh in ?nh y thu v t t ?c o ?ng my in.yHxem h u?ng d?n s? d?ng c?a Default my in. * Mn hnh hi n th? c th? thaymy in. ? y d?i t ** Khi ta thay hi?u ?ng in ?nh, hi?u ?ng s? ?nh tr ?nh pha n bn tri ?i d u?c ph?n d n hnh tr mn hnh. Hnh?nh du c in ra c th? khc v?i h ? nh ?nh u?c quan st tr hnh, v hnh d n mn ?nh trmn hnh LCD ch mang tnh t ?i. n ? uong d CH ?N NG Y/GI ? V S ? HI?U T? P TIN?NH ? IN. ? Ch?n n?u c?n thi?t. ? Ch?n ch ?c nang in ng v s? h h ?nh , ?ib?m y gi ? n r <Set> . ? Ch?n th ng tin mong mu r b?m <Set> ?n ?i .

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 181 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N S? LU ?NG ?NH IN. ? Ch?n n?u c?n thi?t. ? Ch?n ch ?c nang d? ch?nh s? l?n rin <Set> , ?ib?m . ? Ch?n s? in, r l ?n ?ib?m <Set> . B?T ?U IN ?NH. ? Ch?n ch ?c nang [ in ] ?ib?m <Set> Print r . ? B?t d?u in ?nh.

Ch :

? V?i tn nang in EASY, b th? in nh?ng ?nh khc v?i cm ?t i d h ?n c nh h ng c ?t, ch?n hnh mu in b?m nt ?n v , trong ch in ns u?ng in c?a m?t?nh lun 1 ? d? y, ? l nh h l v ch nang c?t xn khng d d?ng ?c u?c p ? Hy ci m ?c d?nh [ Default trong ph ] ?n hi?u qu? in [ Printing effects nh h h?t cc ] ung u ?u c ch ?c nang in khc d? m?c tu chu t? nh xu?t. Xem phn hu?ng d?n s? dng i ?n s?n m th d?ng my in ? Tu? thu?c v o kch thu vch?t u?ng nh ?nh, th?i gian g?i d? li?u d?n my in c t ?c l h nhanh hay?m khc nhau ch ? Khi ? d?ng ch?c nang ch?ng in nghi s ng hnh ?nh, th?i gian in c th? ko nh i hon b d thu ng. ? ? ? k?t c vi innh, ?n b?m nt <Set> khi ch STOP hi?n th?mn hnh, th ?c h b ng d? n tr r ?i ch?n [OK] ? N?u b?n dng ch ?c nang Clear all camera settingi c?t rong my?nh s? [ ] ?t c? d , t t quay ? l?i gi tr? m?c d?nh c?a nh tr s?n xu?t

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 182 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

i ?u ch?nh hi?u ?ng in ?nh. Trong bu 4, ch?n ?c Printing effect ?u u?ng xu?t hi?n b . Khi bit n c?nh ,b?m nt INFO. Sau d ta ?c di?u ch?nh hi?u ?ng in th ?nh. c th di?u ch?nh ?u ?ng b?m, hay B?n ? cc hi in nh?ngm ?c hi?n th n mn hnh,ty thu o ch l trong ?c 4. ? tr ?c v ?n ?a bu

? sng. ? sng c?a h?nhkhi in th di?u ch?nh. nh c ? du?c

? i ?u ch?nh sng vd? uong phn ( d? t ? Levels. ) N?u ch?n [ Manual ], ta c th ? thay d?i s? phn bi tr di n b? d?, v?u ?u ch m ?c d? sng v d ? uong phn c?anh ?nh. Trmn hnh ?nh t ? h n Adjust , b?m nt INFO d thay d?i v? tr . Xoay vng level ? con tr ? d? di?u ch?nh d??i (0127) hay sng (128 ?a nh m ?c t 255) c h ?nh. ? Brightener. p d ?ng d?i v?inh ?nh ch?p u?c sng, khi m?t ch? d? b? t?i. Khi y n h ng b?t tnh nang [ ], ?t c?a ch? d? s? sng ?nh in. On m on trnh ra

? Red eye corr. p d ?ng d?i v?i ?nh ch?p n flash m ch d? b? hi?n t m?t d?. b?t tnh b?ng d ? u?ng Khi nang nyOn ], ?n u?ng m?t d? u?c d [ hi t s? di?u ch?nh tr in. n ?nh Ch : ? Cc hi u ?ngnh ?nh Brightener v ? h Redeye corr.khng hi?n th? tr ? s n mn hnh LCD. ? Khib?n ch?n c ?t chi [ i d ti?t Detail ], ta c? th set di?u ch?nh ong ph [Contrast d? u t ?n ], d? b?o hoSaturation [ ], tng mu [ Color one t ], v cn b?ng m s?c[ u Color balance ] b?ng cch ? d?ng nt .B dng cho mu lam, dng cho mu ? phch, dng cho s A h M mu h?ng, v dng cho mu ?c. Cc u s? thay d?i t?ng v?iu?ng c?ang G l m uong h v xoay. ? Khi ta?n Clear all t c? cc hi?u ?ng s? tr? v? c m?c d?nh. ch[ ],?t in?nh i d ?t

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 183 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch? d?nh v in(khung ?t) ng c. Ta c thch d?nh vin ?ng cch dng khung ?nh vch?c ? ? ng b hnh hnh n trong ?m khung du?c in ra. d?nh vinnhu m cch ti h? C ng ?t b? c?c ?nh N ?u b?n d?nh v inr?i m?ih?nhch?c hnh . ch? ng c nang in vngch d?nh s? b? m?t. ,th ?

Bu?c1 :Trn mn hnh Print Setting, ch rimming]. ?n T [ Bu?c2 :ch kch thu ?tr v ? l khung ?t?nh. ?n ?c, v t? c ? Hnh ?nh trong ch?n s d ?c in . Khung?t t? d?c qua ngangl? tc th vng ? u ra c v t ? c? ? thay?itrong menu [ d Paper settings ]. Thay ?i kch u?c khungc?t . d th Khi ta nt b?m hay , kch thu ?c khung c?t s? thay d?i theoCng m ?t khung c?t, t? l? . phng d ng nh th ?i c ? hnh ?nhtrong khungs? l h n so?i khi d t l? ?t c ?n o v ng ? phng ln. ? Di chuy khung ?t. ?n c Dng nt d? di chuy?n c?t khung du?c ng hnh ?nhhay ? c?c . v b ung

ngang hay d?c. Di khungc?t cho khi ch chuy?n d?n ?n

Xoay khung ?nh. M ?i khi b?m nt INFO, ta khungc?t cp s? xoay ngang hay xoay d?c. i?u d gip ta in ? khung ?c t? ?t ?nh khung ngang. d m S?a h ?nh b? nghi nh ng. B?ng cch xoay v ng , ta c? th di?u ch?nh nghimg d c?anh ?nh t?i da d m n?c ? h 10 ?, ?i xoayta thay ?.Khi ta ?nh d? nghihnh ?nh, bi?u t 0,5 d ch ng u?ng trn mn hnh ? c m s u lam. Bu?c3 :B?m <set> thot khi chd? ch? d?nh v in d? ? ? ng . ? Mn hnh Print settings l ra. ?i hi?n ? B?nc th ki?m tra ?nh u?c c?t ? phabn tri ?a m hnh Print settings. ? ng v d n tr c n Ch : ? Ty theo my in, vng c th? khng d in u ta ch?n. ?t c u?c nh d ? Vng c?t ng nh nh ?nh in ra s? b? v? h?t. c ?, h th c ? ? Khi ?t hy nhn vo mn hnh LCD ?a my ?nh, n?u ta ?nh trmn hnh TV, c, c n nh n khung ?t s? khng d chnh xc. c u?c

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 184 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

? Khi cc?i in l xu?t hi?n m?c, h?t gi?y, v.v...), n?u ]ch?n [ d?u l?i m (h ?t Continue ? b?t d my in khng ho?t d?ng, dng cc nt trn my in b?t d?u l?i. ? bi?t ?t, hy ? d m chi ti th hy tham kh sch u?ng d?n c?a my in. ?o h ? N?u c l x?y ra trong nh in,?t bo l?i s? xu?t hi? hnh LCD c my ?i qu tr m n trn mn ?a ?nh. y b?m nt <Set> ng?ng in. Sau i quy xong d?,?nh c th? p t?c H d? khi ?t gi? v?n ti ? in ?i. ? bi?t chi ti v? kh?c ph?c l?i c?a my in,kh sch u?ng d?n l m th ?t hy tham ?o h c?a my in. 1. Paper error i tra xem gi?y c n?p dng trong my ua. ch K ?m u?c d in 2. Ink errorK i tra l m?c trong my in. ?m u?ng 3. hardware error tra t?t c? cc l?i tr? cc gi v? m?c v Ki ?m l?i in. ?y 4. T?p tin error T?p tin ?nh du?c ch?n khng th? d in u?c thng quatrnh PictBridge. duc ch?p b?ng m?t my ?nh khc du?c x? l b?ng my ? nh ? n hay tnh truc d khng th in d ? ? u?c. Ph?n 3 :IN HNH THEO B? ?NH (DPOF).

B?n c th? c?tt ki in, in ng hayin ? t tin ?nh Nh?ng ci d ch i d ?ng ?u y/gi ? s ?p ln . ?t ?c nang in s? d?c p d?ng cho t?t hnh?nh trong b? ?nh u cc c? m?t (khng th ? ci d ng cho ?ng hnh ?t ri t don ?). l Thi ?t l?p m?t ?nh b? CH ?N CH ?A NANG . ? B?m ntMenu ? Ch?n tab [], bn du ch?n m?c [ ?i Print order?i b?m ], r <Set> . CH ?N C I ?T ? Ch?n Set up ?i b?m [ ], r <Set> . CH ?N ? ? ? L?A CCH IN THEO MU?N. Ch?n Print type [ ], vFile ]. [ ], Date [ No. Ch?n m?c lin quanr b?m , ?i <Set> . Ci d?tki in, r b?m ?u ?i <Set> .

Ki ?u in [Print type]

InNgy/gi ln ?nh ?

In ? t tin ?nh s ?p n l

Standard In m t ?nhn tr?t t? gi?y. ? m Index In hi ?nh n?u ?nh nh? trn m t? gi?y ?t .
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 185 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Both [Date]

Inhai ?nh kch thu tiu chu v ?nhnh?) ( ?c ?n

On [On]In ngy ? ch?p ?nh hnh. gi ln Off On [T?p tin number] [On]In ? t s ?p tin ln hnh. ?nh Off THOT KH ?I MENU. ? B?m ntMENU. ? Mn hnh Print order xu ?t hi?n. ? Ti theo, ch?n ?nh mu?n [ . I ?p hnh in mage], Sel theo?ng th m?c t u ch nh[By ?a h ], ay in ?t c? trong th? nh? ] ? ho h t [ All imaged n t in h?nh. ?t nh Ch : ? Ngay ? khi [Date] vNo.] du i d ? [On], ng v s t tin h c [File ?c c ?t y/gi ? ? ?p nh cung c th khng u?c inn tr ,ty thu o ci d inv t ? d ?nh ?c v ?t ?ng lo?i my in. ? Khi in ?nh b? ,b?n ph?idng trnh DPOF thng qua m ?c [Print order]?n v ?nh .N ?uch i bn ngoi ?i b?m l?nh in, khng u?c. r s th d ? ? M ?tvi my in tuong thch PDOF hay my in cho php d ring thng? s chu ?n cc ci ?t in?nhc th khngin du hnh. N u di?u d x?y y tham kh sch u?ng d?n s? ? ?c ? ra, h ?o h d?ng c?a my in. Ho?c ki?m tra ?t n my in cc ci l?itr d . ? ?ng inb? ?nh du?c thi?t trn my ?nh khc c? g?ng ch? l b? ?nh? my l?p hay d?nh ?i t s? d?ngN s? khng ho?t d?ng,thng tin trn b?ghi . ho?c ? th d. Ngoi ra th tr ,c ? nh DPOF khng dng du c, ty vo?ng lo?i h .?nh RAW v phimkhng th d?c ? t nh ?nh ? u ch vo trong ?nh in. ?n b? d? ? Kh ng th in ? cng m?t lc Ngy/thng v S hi?u tin trn .Ch? c m?t trong ? t ?p ln ?nh hai thng tin du inm thi ny ?c

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 186 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Th?c hi?n m ?tb? ?nh in ? Ch?n ?nh (Sel.Image) . Ch?n t?ng d? d a vb? ?nh ?nh u .B?n c th? b?m nt d? hi?n th? m ?t lc ba ?nh. ? txem?nhm ?t b?m nt . Sau khi d t ?ng , hon ?t vi ch?n b?,B?m nt <Menu> uu b? ?nh vo th nh?. ?c ?nh d? l l ?i ? [STANDARD], [BOTH]. B?m nt ,s? lu ?ng b?n (Quantity)m?t ?nh? hi?n. ra in ?a cb? s Sau d xoay ng v d? thay ?ithng s? ( th i t i da l ). d c ? c ? 99 ?n [Index]. B?m nt ,?nh dang hi?n th? s?m dvo ch m?c in bi u?c th ? v?u tu ? s xu?t hi?n pha tr ?a ?nh. ?ng ? n bn tri c ? In ton thu m ?c. Ch?n m ?c[ Mark all folder ch?n?tthu mc. ?c d?nh u?ng b?nin lm ?t. in ] ?i r m ? m s? l N ?u ta ch?n [ all folder ?nhc?n in b? h?y. Clear in ], b? s? ? In ton ? cc hnh ?nh. b N ?u ta ?c [ m Mark all on card c?nh ?nh th? nh?n?m trong ?nh N ta ],t ?t h s? b? . ?u ch Clear all card ?y b? ?nh ddnh d ?n [ on ], h cc ?u in . Ch : ? ?nh RAW v phims khngth ch o b? ?nh, b?n ch ? ? ?n v d ?n All image. ? Khi ? d?ng m?t my in PictBridge, nh khng nn u?t qu400. ?u khng s s? u?ng h l v N vi in khng ho?t d?ng ?c s? .

Ph?n 4 IN :

?C TI?P V?I PDOF. TR V ?i m?t my in PictBridge, ta c th? in m?t trnh d? d ng v?i cch PDOF .

Bu?c 1 Chu?n b? d? in. : * Xem ph k?t n?i my ?nh v?i my in, r?i th?c d?nu?c cc b ?n u?c hi?n 5. b Bu?c 2 Trong Tab [], h?n [Print order]. : c

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 187 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Bu?c 3 Ch?n [Print]. : ? [ Print ch hi?n th? khi my ?nh d n?i v?i mychuong nh in c ? th?c ] ? u?c k?t in v tr th hi u?c. ?n d Bu?c 4 Ci d?t [Paper settings]. : ? Ci d hi?u ?ng in n?u ?t mu?n. Bu?c 5 Ch?n [OK]. : Ch : ? Tru khi in, h c? gi?y. ?c y ch ?n ? M ?t i my in khng ? in t v th tn ?p tin ?nh. ? N ?u khung ?n [ vi Bordereddu?c i , ngy/gic th? in trn ?n ?nh ty theo t ] c ? b? vi , ?ng my in . ? Ty theo my in, ngy/gi ? du?c inn tr ?t n?nu mtr ng hayn tr?n ?nh. ? c th m ? vi ? Trong ?c Adjust levels khng th ch?n m [ ], b?n ? [ Manual ] ? Sau khi ?ng in mu ?n ti?p tr l?ihy ch Resume ng v t?c , ? ?n [ ]. Hy ch my in th c ? khng inl , do ?ng nguy nhn sau tru khi b?t d?u l?i, ?i nh n : ?c b?n d thay ?ib? ?nh d , hay xa ?t c? ?nh trong ?nh dung lu cn l trn th nh? b o n b? ,hay ?ng ?i ? khng d ?. ? N ?u c ?n d? g x v ?y ra trong nh in qu tr ?nh,yhtham kh ph?n bo l?i n? tr ?o

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 188 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CHUONG

MU ?I BA

TY

CH ?NH CC CH?C NANG TR

MY

?NH

V ?i nh?ng ch?c nang trong my ?nh thay ?i theo mu?n d ,Nh?ng thay ?itrn my d vng ch ?nh ch? d? ch?p t?i v?ngtnh C . Nh tr ? d?t v d?ngtrong ? d? P, Tv, Av, M p ch B.

cho php t theouyc u s? d?ng b?n c th? b?n thay d?i, u? ? ?nhc th uu b nh? c?a my ?nh thng qua ? l ? nang ?c gi?i thch trong ch c thi du uong ny ? c v

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 189 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ph?n 1 CI :

?T CH ?C NANG TU? CH?NH . CH ?N ? ? CH ?N ? CH ?C NANG B?m ntMENU d ? hi?n danh sch nhu hbn n l nh Xoay vng d? ch?n Tab ]. [ NHM. Ch?n cc m?c C.Fn ? Id?nIV, ?ib?m nt <Set> t r .

CH ?N T?NG C I ?T THNG QUA CH? S? 1,2,3, ? B?m phm d? ch t ?n ?ng ch? nhu m t trong danh s? ? sch bn dui m hnh, ?ib?m <Set> ? n r . ? L?p l?i b 2, n?u mu?n nh?ng ch?c khc. u?c ch?nh nang

THOT CHUONG TR NH CI ?T. ? B?m ntMENU. ? Mn hnh bu?c 2 s? l?i xu?t hi?n. Xa t?t c? cc ch?c nang dou?i dng ci ?t Custom Function ng d ( ) . Trong bu 2, ch?n [ all Custom Func.] (C.Fn) ?c Clear ? xa t?t c?thay ?i trong t?ng ch?c d cc d nang Ch ngay c khi xo cc c . ? i d ?t trong menu, ch?c nang 4 v IV nguy C.Fn gi? n gi ?n tr d d?t u?c d. ? ci tr Ph?n 2: CH ?C NANG C TH? THAY ?I CC C.Fn I : ?I CH?P (Exposure) TH 1 2 3 4 5 6 7
Exposure level Ci m?c t?i thi?u tang gi?m th?i ch?p increments ISO speed setting Ci m?c t?i thi?u tang gi?m d? nh?y ISO increments ISO expansion Ci d ph?m m ? r?ng nh? ISO ?t vi d? y Bracketing auto cancel T? d?ng h?y ch?p b?a vy Bracketing sequence Th? t? ch?p b?a vy Safety shift Chuy d?i ton ?n an ?ng b?ndflash trong mode Av Flash sync. speed in Av mode

CI

?T Live View ? ? ? ? ? ? ? Live View

C.Fn II : HNH ?NH (Image)

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 190 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

1 2 3

Gi ?m nhi?u khi ch?p ch?m Gi ?m nhi?u khi ch?p v?i ISO cao C?i thi?n chi ti?t trong v ng sng

Long exposure noise reduction High ISO speed noise reduction Highlight tone priority

? ? ?

C.Fn III ? ?NG L?Y NT/ B?M MY : T 1 2 3 4 5

(Autofocus/Drive)

Liv View e
(AF Quick)

Lens drive when AF i ?u khi?n ?ng knh khi khng th? l?y nt t? d?ng impossible AF point select method Phuong ?c ch?n di?m l?y nt t? d?ng th Superimposed display Hi ?n th? di?m m ?nhdng d l nt t? d?ng my ? ?y AF assist beam firing B?t n h? tr?y ntAF) d ?l ( Mirror lockup Kho guong ?t l

(AF Quick)

C.Fn IV : V HNH/CH ?C NANG KHC (Operation/others) ?N 1 2 3 4 5 Ch? d?nh ch?c nang th u?ng ng d Ch? d?nh ch?c nang cho nt SET Hu?ng xoay trong ch? d? Av/Tv Mn hnh l nt ?y
Chn thng tin ki ?m tra tnh nguy ? c?anh ?nh n thu h
AF and metering buttons Assign SET butto n Dial direction during Tv/Av Focusing Screen Add image verification data

Live View
? ? ? ?

Ch : ? Cc ch?c nangu?c t xm khng ho?t d?ng ng ch d? Live View Cc ci ?t d khi d ? . d s? khng th th hi?n d ? ?c u?c. ? Cc ch ?c nang c?t trong v khng p d i d ng ny ?ng trong ch? d? quay phim Ph?n 2 CI : ?T NHI ?M CC CH ?C NANG .

Nh?ng ch?c nang php thay d tu? du?c s?p x?p th cho ?i , nh b?n nhm, phn lo the tnh ?i o nang ?a chng : C.Fn I : Th?i ch?p, nh ?nh/o sng n flash/Hi th?, C.Fn III : c C.Fn II : H d ?n T? d?ng l?ych d?B?m my , C.Fn IV?n nh / nt/ ? V : h Ch?c nang khc. C.Fn I CH ?C NANG LIN QUAN : C.Fn Du ?i 0 : 1: ?N TH ?I CH?P.

I 1 Ci m ?c t?i thi?u khi tang ?m th i ch?p gi ? dy nh?ng gi tr? dc cho php thay d?i ?m th?i ch?p. l i ?t khi tang gi 1/3 stop Cho php ch b ? ? m?c ?nh tr 1/3 stop 1/2 stop Cho php ch b ? ? m?c ?nh tr 1/2 stop Ci d?tm ?c t?i thi?u thay d?i tang gi?m l ? m tr kh?u d? b 1/2 stop t d n ?p, cho ?c v tr sng ch b?a vy, tr d flash,r ? , ?p b? n . ?t ph h?p khi b?n mu?n ki?m sot t?t th?i ch so ?im ?c 1/3 stop ?p v ? Thng tin ny th m th trong khung ng?m v mn hnh thng ? nhu hh bn c ? t ?y trong s n du?i dy

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 191 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

C.Fn I 2 Ci m ?c t thi?u tangkhi ch d? nh?y ISO ?i gi?m ?nh 0: 1/3 stop 1: 1 stop C.Fn I 3 0: 1: Ci d?t ph?m m ? r?ng nh?y ISO vi d? Off On ? nh?y ISO th ch?n H (Tuong duong ?i ISO 12800) c ? l v . Ch n ch?c ?u nang ?iuu sng[ t C.Fn II Highlight tone] priorb?t l 3: itydu?c n [Enable] th b ?n khng th i d nh?y ISO ? m?c 12800 ? c ?

C.Fn I 4 T? d?ng h?y d? ch? ch?p b?a vy (AEB) 0: On Nh?ng ci d ch ?t ?p b?a vy ch?p b?a vy cn b?ng tr?ng h?y b? khi t?t v s b? ? ngu ?n my ?nh khi ta ? ch? d? d?tban ?u ho?c ta chuy?n qua ch? d? hay dua v i c d quay phim .Ch? d? ch?p b?a vy s? b? h?y ch tadn flash. cung khi v?i ?p 1: Off Nh?ng ci d ch ?t ?p b?a vyv ch ?p b?a vy cn b?ng tr?ng gi nguy s? v?n ? n ngay ? khi ta tngu?n my ?nh.ch?p v?i flash, d? ch?p b?as? b? c ?t Khi dn ch ? vy h?y t th?i nhung d c?a v?n n du?c uu trong nh? my ?nh. ?m , ci ?t n c l ? b C.Fn I 5 Th? t? ch?p b?a vy Th? t?ch b?a vy v ch ?p ?p b?a vy cn b?ng tr?ng thay theo ? t? u sau c th ? d?i th nh : 0: 0, + T?m ?nh d?u dng s ?m th? 2 thi?u sng th? 3 d - : , ng, t t?m v u sng 1:- 0,:+?m ?nh d?u?u sng, t?m th? 2 dng t?m th? 3 d , T thi sng v u sng B?a vy cn b?ng tr?ng AEB Theo u ?ng B/A h Theo h?ng M/G u 0 : ng sng 0 : White balance chu 0 : White balance chu ?n ?n - :Thi sng ?u - : Thm mu lam - : Thm mu h ?ng cnh sen + : sng Du + : Thm mu ? phch h + : Thm mu ?c l C.Fn I 6 Chuy?n d?i an to n 0: Disable. 1: Enable (Tv/Av). Tnh nang ny ?c th?c hi?n v?i ch? d? Av. ?Tv v c?a ch? d? ?i th?t du ch?p sng thay d thu ?ng, ?c nang t? d?ng do sng khng do my ?nh s? t? d?ng chuy?n d?i do ch u?c, d sng t d?ng sang ch? d? t? ?u ch?nh b?ng cch th? sai cc uga tr?, nh ? di d?ng thay ?i d th gian ch?p ( kh?u d? ?i Av) hay ( Tv) cho d d?t d d? sng thch h?p. ?n u?c C. Fn I7 ?ng b?ndflash trong mode Av 0: Auto. Thng thung, my u?c i t d?ng t?c n tr trong v1/250 giy 30 giy. ? d c ? d? m ?p ng d?n

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 192 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

1:

2:

y l ph ?m vi an d ?u qu? nh?t b?n ch?p t?c d? cao h ?nh c th? t?i n hi . ?u n on th hnh m ?t ph?n hay ph n to ?n. 1/ 0 d?n 1/60 giy (t? d?ng) 25 Khi ch v?in dflash trong d? ?p ? ch tin uu kh?u d? (Av),? dngannh tr t ?ng my ch?p v?i t?c d? tr qu ch?m do di?u ki?n thi?u sng, ch?c php ci t d? n m?p y cho nang n ?c mn tr t?i da 1/60 giy. Nh?m trnh my nho ch? d?. Tuyn, ch d? c ?p rung b? v nhi ? th d?c chi?u d? sng nh?n h?u c?nh c th? b? t?i ? u ung ph 1/250 giy? (c d?nh). T?c d? m tr p s?u?c i c d?nh ? t?c d? 1/250.n C n ? d c ? i d y ngan my ?rung lm ?t b v nho ch d? so v?i?t Auto n. tr ? i dc ? Tuy nhin ?n h u c?nh c th? b? t?i ph? ?N HNH ?NH

C.Fn IICH ?C NANG LIN QUAN :

C.Fn II 1 Gi?m nhi?u khi ch?p ch?m 0: Off 1: Auto Khi ch v?i th?i gian?p lu t? m?t giyn, tnh nang gi ?p n tr m tr? l ?m nhi?u s? t? d?ng du ?c kch ho?t khi my ?nh nh?n th?y nhi?u.hi [Auto] ?u qu? d?i v?i ?n xu?ti d C ?t s? hi da ? tr s u?ng h?p. 2: On Gi ?m nhi?u s? d th?c hi?n khi ch?p v?i nth?i gian m m?t giy tr? l u?c tr lu t? ?p n. Ci d?t [On] r?t hi?u qu? d?i v?i ch? d? nhi?u nhi?u t? d?ngkhng nh lo?i gi?m m Auto ] [ ?n bi hay?m m?t cch khng hi?u qu?. ?t gi Ch : ? V ?i i d c ?t 1 v sau khi u?c ch?p, th?i gian x? l gi?m nhi?u cung lu t 2, ?nh d uong duong ?i th?i gian ph ?a b?c ?nh. Trong nh gim nhi?u, B?n khng th? v oi sng c qu ? tr ch ?p ?nhu?c, cho d?n khi qu ?m nh d nh gi tr i ho t ?u n ?t ? T?i m?c 1600, ?c d? nhi?u c th? on trong ?ng h?p so?itrung h?p ISO m nhi?u h tru 2 v ? 0 v 1 ? V ?i i d [ ] Khi ch b?ng Live View t?c d? tr pm ? lu t c ?t 2 , On ?p v?i n m? , rong trnh qu x? l gi nhi?u, d ch BUSY s? hi?n th? mn hnh LCD . Trong qu trnh ?m ng ? trn gi nhi?u, ta v?n tipth?ch ?m c t?c ?p ?nh. ung ta khng?y gtrn mn hnh LCD ? Nh th v trong khung ng ?m c?, do d ta khng th? l?y nt, cung khng th? nh?t n t ?t b? c?c n l hy ch my ?nh x? l nhi?u xong m?i ti?p t?c ch?p l?i. ? C.FnII2 Gi?m nhi?u khi ch?p v?i ISO cao Gi ?m nhi?u d t?o ra trong?c h h. Cho d nhi u?c gi?m p d?ng ? b?t nh?y u?c n b b n ?u d d? k? ISO no. Nhung n ch th?t s? hi?u qu? v?i nh?y ISO V?id? nh?y ISO?p ? khi ch ?p d? cao. th hon, ph nhi trong vng bng u?c gi?m nhi?u phn khc, thay d?i nh?ng nc ?n ?u ?i t d on h ? i d ?t b du?i dy cho ph v?i m?c d? nhi?u h?p 0: Standard Chu?n 1: Low Th?p
T rang 193 / 201

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

2: 3: Ch :

Strong Cao DisableT?t ch?c nang gi?m nhi?u

? V ?i i d 2,tnh nang ?t s? pht huy l?n nh?t kh? nhi?u trong ch? d? ch?p c ?t th g gi nan ?m lin ?c t ? Khi xem ?i nh ?nh v?i d?nh dang RAW hay RAW+JPEG b?ng my ?nh hay in tr?c l h tip ra my in, hi?u qu? gi?m nhi?u ISO c th ? d? nh?y ? cao ? kh nh ?n bi?t?n c th? . B ki tra hi?u qu? gi?m d? nhi?u qua ph?n m?n Digital ?m Photo Professional C.Fn II 3 C?i thi?n chi ti?t trongsng ng chy v 0: Disable 1: Enable C?i thi?n chi ti?t trongD v ng sng. ung sai ?c m? r?ng t? xm trung tnh (card du u m xm tiu chu 18%) d?n vsng nh ?n ng ?t. S? chuy?n s?c gi?a xm vv c c vng ng cc sng s d?c nhuy?n h ? u on. Ch : ? V ?i i d c ?t 1,?c nang thi?n chi ti?t trong v ch c?i ng sng (Auto lighting Optimizer) s ? t? d?ng Disable v khng ? thay . [ ] th d?i ? V ?i i d c ?t 1, ph?n nhi?ung bng t c th? s? t so?i nh th?ng trong ?i v on h v b u ? V ?i i d c ?t 1, ta cci d? nh?y ISO 200 d?n 6 ?ng th?i bi?u D+ s ? th? t ? 400. u?ng t hi th? tr hnh LCD v khung ?m. ?n n mn ng C.Fn IIICH ?C NANG LI N QUAN : MY . ?N VI?C T? ?NG L?Y NT/ CH ? ? B?M

C.Fn III i ?u khi?n ?ng knh khi khng th? l?y nt 1 t d?ng ? Khi ch nang t? d?ng l?y nt khng th? l?y nt d c th? ho?c c? g?ng l?y nt l?i ?c u?c, my ?nh ho ?c ng ?i. ung l 0:Ti ?p t?c t ?m vi?c l?y nt m ki 1:Ngung khng ? g?ngm tki c ?m Ch?c nang n y ngung khng cho my s? g?ngki vi?c l?ykhi n khng ?t ?nh m t ?m nt d du?c. ?c bi?tn l?i v?i cc ?ngu knh v chng r t d? b? m?t nt. ti ? Tl si ? C.Fn III 2 0: 1: Phuong th ch?n di?m l?y nt t? d?ng ?c

B?m nt d? hi?n th? cc di?m l?y nt t? d?ngcc phm d d? di chuy?n ng sau d v ch di?m l?yt nt ?n ? d?ng B?m nt d? my ?nh t? ch?n di l?y nt t? d?ng cc ?m . Nhung ?u mu?n t? di?u n ch ?nh cc di?m l?yy nt ndngcc phm m ui nt th

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 194 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : n?u b?ni cd ?t tnh nang l 1, th?cch d?nh ch?c nang cho nt SET s? khng th? n tr vi ? ci d ?t C. Fn III Hi?n th? di m my ?nh dg d? l?y nt t? d?ng 3 cc ?m n 0: On B?t tnh nang n y 1: Off T?ttnh nang ny Khi my ?nh l?y nt th nh cng d u?ng, cc di?m l?y nt s? khng (mu d?) ?i t n sng l trong khung ng H t ?m. y ?t n, n?u b?n th?y cc di?m n lm mnh b? chi ph?i. mu d ? y Tuy nhin, cc diy s v?n sng khi ?ndi chuyn b?ng tay. ?m n ? n l b ?n C.Fn III B?t n flash tr? nt 4 d h? l ?y Ch?c nang b?t ch pht ra? td flash trn my hay m flash gbn ngoi ? h? m sng n ?t n d ?n d tr l?y nt ? 0: Enable B?ttnhnang ny 1: Disable tnh nang -T?t ny 2: Enable External flash only nang -Ch? b?t tnh ny khi dng flash bn ngoi dn 3: IR AF assist beam only Ch? c c dn flash ?c d g EOS thun dedicated speedlite nang pht chng sng c tnh h?ng ngo?i [Infrared AF beam] m khng th nh thy b?ng m?t thd? h? -Assist b?n ? n ? u?ng tr l?y . Ch l?a n ? nt ?n y trnh cc dn flash chm tia sng ?ng nh dn flash trn pht gi u my ?nh . C.Fn III Kho guong ?t? v? tr n 5 l l?t l Ch?c nangy ncho php my kho guong khi ?t nl tru c khi ?p, ch?c nang h?p khi ?t l l ? ch ph dng ?ng knh tele, ch?p macro, s? d?ng di tiu ?, hay ?p v?i th?i gian ph ko ?ng n?i c ch oi sng lu 0: Disable M ?c d?nh d n my ci ?t tr 1: Enable Khi ?m nt ch?p l?n d?u my s kho uong ?t v b n, ti ? g l b?n ph?i b?m ti?p?p l?n t ch n n?a d? ch?p h Nhm trnh my ?nh rung chuy d?ng c?a g ?t gy n, c nh. ? ? b do ?n uong l n th ?nhu?ng d?t vi?c ch?p v?i ?ng knh tele hay ch?p v?i c? ly g?n ? h C.Fn IV CC CH ?C NANG LIN QUAN : ?N S? V?N HNH .

Thay ?i cc thng s? tr ?nh b?ng cch s? d?ng m d n my n hnh di khi?n nhanh ny ung gi?ngu nh ?n ch?nh ?u . Cch c khi b cc thng ? C.Fn u bn dui dy. s nh ? [AF and metering buttons]-: C.Fn IV 1 [AF point selection method] : C.Fn III 2 [Assign SET button] : -C.Fn IV 2

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 195 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

C.Fn IV 1

Nt l ?y nt v do sng nt

B?n c th? thay ?i ch?c nang khi b?m m?t n?a nt ch?p, nt AE trn my ?nh. d (*) AF v C th? ch? d?nh nhi?u ch?c nang cho u o sng & ly nt, Kho nt, Kho sng, m?t nt. Nh ? d?ng vi?c l?y nton gi d l hay ?n khng ch ch?c ng no ? ? na c C.Fn IV 2 Ch? d?nh ch?c nang cho nt SET K hi ?m nt y n s? th?c hi?n m?t ch?c d m bn d ch d?nhunh dui dy b n o nang ?n ? bn ? 0: DefaultKhng ch? d?nh 1: Image Quality ?u ch?nh d?nh d?ng h i nh ?nh B?m nt Set? hi?n th? hnh ci d d?nh d?ng t?p tin ?nh Ch n m?t d?nh s n m ?t n LCD. tr ? d?ng o d r n ?i b?m nt SET 2: Picture style ch?nh ki?u ?nh i ?u B?m nt Set hi?n th? hnh ci d?t ki?u ?nh LCD. Ch m?t ki?u ?nh b?t k? s? n m n tr ?n r ?i b?m nt SET 3: While balance?u ch?nh nc b -i ?ng tr?ng B?m nt Set hi?n th? hnh cid?t cn b?ng tr?ng tr Ch n m?t d b?t s? n m n LCD. ? ci ?t k? r?i b?m nt SET 4: Flash Exposure Comptr sng n flash -B ? d B?m nt Set hi?n th? hnh ci d?t b ? sng n flash trn LCD. Ch ic s? n m tr d ?n m?t d?t b?t k? r?i b?m nt SET 5: Viewfinder Electronic level thu canh ngan di?n t? ?c B?m nt Set hi?n th?hnh cid?t u?c canh ngan di?n trong khung ng s? n m th n t? b ?m Ch : N u ch?c nang (C.Fn Piont selection method) phuongdi?m l?y n ? - 1 AF 2?c ch?n th t ? t d?ng u?c b?t lth tnh n trn khng? th d d n, ang i ?t c C.Fn IV 3 Thay ?i u?ng xoay trong Av/Tv d h 0: Normal 1: Reverse direction (chi l?i). ?u ng?c u Vng xoayd? ch?nh d? n tr pv kh?u d? th d?i chi?u. Vnh th b khi t ?c m ? c ? d?: u?ng xoay vng s ang ph th ch?nh t?c n tr nhanh h sau khi thay d ?i s? d? m ?p on, ?i [1] Reverse direction, khi xoay vng sang ph th ch?nh t?c nd? ?m ch?mon ?i s ? tr p h Trong mode manual, huxoay c?a cc v ?ng ng v c th d ? u?c d?i u?c l?i. ng Trong cc mode?p khc, ch vng c th d?c d?i u?c chi?u. H xoay c?a v ? u ng u?ng ng s? khng thay d?i khi ch?p khi b ? vsng. manualtr C.Fn IV 4 Mn hnh l?y nt Tu? v cc ci d t cc thng s? du?i cho nm hnh ?y nt, nh?ng d o ? n b l i c thch h?p ?t s? cho php b ?n th?yc r di l?y nt trong khung ng?m c ?m

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 196 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

0:

1: 2:

EF-A Mn hnh l nt ?n m?c, cc di?m l?y nt m?. Cn ho d sng n ?y chu i b?ng h ? m hnh khung ?m v d? sng di?m l?y nt. chou?i ngng d g th hi?n vi?c ng phpd d? n ?c l nt ?y EF-D Gi?ng m hnh ? tr nhung c th khung ?i n trong khung ng lu y n n m lu b ?m , ?i n cho php ?n ch?p h?nh ngay th?ng v b nghi hay xo b nh khng ? ng EF-S Mn hnh hi th?rng, ccdi l?y nt d? nh?n on mn hnh EF A. R ?n r ?m th?y h ?t thch ?p v?i u?i th h ng u?ng ng ch nang l?y nt b?ng ta d ?c y. - Ch? d? yn ho ?t d?ng r?t hi?u qua v?i cc ?ng knh nhanh hay c kh?u d? ?i v?i cc ?ng ch?m hay c kh?u d? t?on 2.8 th knh l?n h khung ng s? t?i ?m hon nh th b u?ng

C.Fn IV 5 Chn thng tin ?m tra tnh nguy ? c?anh ?nh ki n thu h 0: Disable 1: Enable Thng tin dng d ? ki?m tra tnh nguy h h c ?nh d ua vo ? d?ng trong t?p n th n ?a ?y u?c d t tin ?nh .nh ?nh sau khi thng tin ki?m ua vo ? hi?n th? v?i bi?u. t H u?c d tra d s u?ng ? ki?m tra xem ?nh c ph?i nguyn th hay khng, ta ph?iph?n m?m nh h l ?y ng d Original Data SecurityE3 (bn ?i). - Kit OSK r Ch : ? Nh?ng nh ?nh y khng tuong thch vtnh nangho /gii m hnh ?nh c?a ph?n h n ?i m ? m ?m ODS Kit OSK E3 Ph?n 3 ANG K : My MENU .

My Menu l m menu thu nh? c?a menu tr ?t n my ?nh, b?n? d?nh nh?ng menu n ch o thu ?ng dng vo n d? ti?n s? d?ng v th?i gian t Bn du?i tab menu, b?n c th? gi ?m m ki ?m. My dang k su ?c vnh?ng ch?c nang tu? ch?nh b? tru?ng ng m n m ?n th d CH ?N [My Menu settings]. ? B?m nt <Menu> d? hi?nnth? mmenu hnh ? Ch?n tab [ bn du ch?n m?c [My Menu Setting], r?i ], ?i b?m nt <Set> . ANG K. ? Ch?n Register My menu ?i b?m [ to ], r <Set> .

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 197 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

ANG K CH ?C NANG S? D?NG ? Ch?n ch?c nang trong danh sch, r?i b?m <Set> . ? Mn hnh m ?i xu?t hi?n, y xc nh?n ch?c nang u c?u v?a ci. Ch [Ok] b?m nt <Set> d? dang k ?n v ? B?n u?c php dang k t?i da 6 ch?c nang trong ph?n My d Menu ? Tr v? n hnh ? b ? m u?c 2, b?m nt <Menu> Ci d?t My Menu ? Sort ?p x?p) (s B?n c th? thay d?i th? t? c?a nh?ng ch?c nang dang k trong My Menu. T rong bu 2, ?c ch ?n m?c [ ]. Ch cc ch?c nang m mu?n thay d?i v? tr, . Khi?u Sort ?n b?n r?i b?m bi tu ?ng [] xut hi?n b ? n ph?i c?a m?c d ch?n, phm u?c b?m d? chuy?n l n/xu?ng trong menu, r ?i b?m . ? Delete / Delete all ch?c nang trong danh c a My Menu / Xo ht) Xa item ( h ? sc ? . Dng d? xo kh?i danh nh?ng m ?c d dang kho?c xo t?t Trong bu 2, ch?n sch . c? ?c [ Delete item/items r ch?n ?c nang mu?n ], ?i ch xa. ? xa t?t c? cc m?c My Menu, ch Delete all ]. ?n [ items ? H i th? My Menu. ?n N ?u ch?c nang du?c kch ho [Enable], th y n ?t My Menu s? xu?t hi?n n trong d?u ti mn hnh menu. Cch ci rong bu 2, ch?n [ d?t, t ?c Display from My Menu v ch ], ?n [ Enable. ]

Ph?n 4 :ANG K C

H ? ? CH?P RI NG

Bn c?nh cc ch? d? ch?p, d?nh nghia n my, nhu Tv, Av, chng ta c th u?c d s?n tr ? d?nh ngh ng m ?t ki?u ch?p cho chng ta. B?n c th? b?ng cch xoay ch ia ri m di?u y l n nt ?nh ch? d? ch?p d?n v? trV C. dang k ci ?t ng c mnh, nhu l ch d? ?p, ? d? l?y nt t? d ri ?a ? ch ch d?ng ch d? sng, ? d? b?m my , ? do ch Nhu v s? r?t ti?n l?i khi ta mu?n chuy?n d?i ?y cch nhanh chng d cc ?n thng ? ri m b?n thu s ng ?ng ng. d CH ?N [ Camera user setting ]. ? B?m nt <Menu> d? hi?nnth? mmenu hnh ? Ch?n tab [ ], bn du ch?n m?c Camera user ?i [ setting?i b?m t <Set> ], r n .

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 198 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

CH ?N [Register]. ? Ch?n Register [ Setting?i b?m . ], r CH ?N M?T CH?C NANG. ? Xoay vng d? ch?n m?t d? ,C?ib?m nt <Set> ch ? r ? Trn mn hnh hin ra thng bo, c?u xc nh?n vi?c ? u y dang k? tr B ch?n [OK] r?i b?m nt <Set>. n. ?n ? Nh?ng i d ? tr s u?c dang khi d?ng ch? d? c ?t n ? d k s? ch C ?p

Xo nh?ng ci d n ?t tr Trong bu 3 ? h ?c u?ng d?n n, b ch?n [ tr ?n Clear Settings ]. Nh?ng i d c ?t cho d? C s? ch? quayv? gia ?m ?c d?nh ban d?u. tr Nh ?ng ch?c nang c th? dang ch? cho ny k d? C ?nh d?ng nh ?nh (Quality), u (Beep), h t?ng k i ch?c nang ch?p khng c?n th? nh? (Release shutter without card), ch ?c nang m?t d?- (Red eye On/Off), gian xem l?i t h?i hnh khi ?p (Review time),nang ch?nh t?i b?n (Peripheral ch ch?c nh gc h illumination correct khi?n Flash (Flash control)ch?c nang ion),?u di n d ?m bao g pht chm sng khi lnt (FlashFiring), d?ng tr p ho m ?y n b? (Shutter sync.), b ? tr d flash (Flash exposure compensation), IIch ? n ? d? -E TTL Ch?p b?a vy(Exposure compensation/AEB), t d?ng (Auto Lighting t uu ? sng ? ?i d Optimizer),b?ng tr?ng (White balance), cn di ch?nh cn b?ng tr?ng (Custom WB), ?u ch?p b?a vy cn b?ng tr?ng (WB SHIFT/BKT), mu (Color space), khng gian ki ?u ?nh (Picture Style) T? d?ng ch?nh d? nh?y ISO o) (ISO Aut Ch?p LiveView, Ch? d? l?y nt t? d?ng (AF mode),trong hnh l u?i Hi?n m n th? LCD (Grid display), Gid? sng th?c t? c?an ?nh qua m ? l?p hnh LCD (Exposure simulation),d? ch?p t ti?ng ?n (Silent shooting), th?i gian kho do h? c (Metering t , ? l? co ( imer) T Aspect ratio) C?nh bo ng du sng (Highlight alert), di v ?n th? Hi ?m l?y nt (AF point display), bi d? Histogram, di (Slide show), nh?y khi duy?t h ?u nh ?n tr ci bu ?c nh (Image jump w/6 ) T? d?ng t?t (Auto powerd?ng xoay h t ? off), nh khi ?p d?c (Auto rotate), ch phuong th dnh s? t?p nh ?nh T?p tin ?c tin h ( numbering) Ch?nh d? sng m n hnh LCD (LCD brightness), m l ?ch c?m bi?n h ch?c nang s nh ?nh (Sensor cleaning), di khi?n nhanh kho vng ?u ( Lock ) Nh?ng ch?n l?ag ri b?m nt <Info> (INFO. button display options) n khi Cc ch ?c nang cho phpd c ng (Custom Functions) i ?t ri
Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 199 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ch : ? Cc ci d trong ph?n My Menu s?? khng k ?t th dang ? Khi ch ch? d? ch?p th chc nang [ Clear all camera settingClean ?n C ? ] v [ all custom func. (C.Fn) khngb? ?nh h ] ? s u?ng ? Khi ch ch d? ch?p b?n v?n c th? thay d?i n my ?nh nhuch?c nang ?n ? C ci d tr ?t : b?m my v nh?ng i d khc c trong menu, n c ?t ?u b?n mu?n dang k nh?ng thay d?i ny, hy xem?i ph?n tr ? tr l nh by n ? Khib?m nt <Info>?n c th? ki?m tra ch? o dang du dang k t?i v? tr C b d? ch?p?c n

H ?T

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 200 / 201

(Ti li uu hnh n?i b? nh cho thnh vin tra webvnolas.com ?u l d ng )

Ti li tham kh?o ?u
Sch Canon EOS 60D Instruction Manual www.w ikipedia. org www.usa.canon.com www.photo.net.ph www.thedigital picture.com

Ti li ny du?c mua ch luu hnh ?i b? ?u v ? n cho thnh vin trang web vnolas.com. Vui lng khng tr b?t s ? n chia k? trang o web n khc, k? c? trang luu nh rapidshare, ,v trn cc cc ? tr u file hot blog c nhn. Khng du phn ph?i d d?ng b?n in, bn l?i ?c u?i hay ph bi?n db?t k? h thc o m khng c s d?ng c?a ? u?i nh ? n ? chng ti. ?t mong s? ?ng gp v c?a cc thnh vin b?n R h? v d?c d? chng ti ng cng hon thin cc s?n ph?m. Xin chn y ? thnh cm on ?

Bin t p vi trang web vnolas.com vd so ? n ?ch bin ?n

T rang 201 / 201