Kim Bình Mai

Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Qua côn kinh haõi
Noùi veà Lai Baûo, Lai Vöôïng ngaøy ñeâm vöôït ñöôøng, ñoäi söông ñaïp tuyeát maø ñi, tôùi Ñoâng Kinh thì vaøo Vaïn Thoï moân nghæ ngôi. Hoâm sau ra ñöôøng nghe ngoùng thì thaáy daân gian baøn taùn laø vuï aùn Binh boä Thöông Thö hoï Vöông ñaõ xeùt xong vaø sau muøa thu, Vöông Thöôïng thö seõ bò xöû quyeát. Coøn vuï Döông Ñeà ñoác thì vì ñaùm gia quyeán thuoäc haï chöa bò baét heát neân chöa xeùt xöû ñònh ñoaït. Sau ñoù hai ngöôøi tôùi ñöôøng Long Ñöùc, gaàn phuû hoï Thaùi ñeå doø hoûi tin töùc. Laùt sau thaáy moät ngöôøi maëc aùo xanh töø trong Thaùi phuû voäi vaõ böôùc ra, ñi veà höôùng ñoâng, hai ngöôøi nhaän ra laø vieân Caùn bieän hoï Döông cuûa phuû Ñeà ñoác lieàn ñònh goïi laïi hoûi han, nhöng nhôù laø Taây Moân Khaùnh khoâng daën neân laïi thoâi. Moät luùc laâu sau, hai ngöôøi laân la tôùi coång phuû, hoûi lính gaùc coång: - Chaúng hay Thaùi sö coù nhaø khoâng ? Lính gaùc ñaùp: - Laõo gia chæ bò maát chöùc Phuï chính maø thoâi, hieän ñang ôû trong trieàu nghò söï chöa veà. Maáy ngöôøi hoûi coù vieäc gì ? Lai Baûo noùi: - Cuõng coù chuùt vieäc moïn, xin môøi giuøm vieân quaûn gia hoï Ñòch ra ñaây, chuùng toâi caàn thöa chuyeän. Lính gaùc vaøo hoûi quan giöõ coång roài trôû ra ñaùp: - Ñòch quaûn gia khoâng coù ñaây. Lai Baûo bieát laø teân naøy noùi doái ñeå laøm tieàn, beøn laáy ra moät laïng baïc ñöa cho lính gaùc, lính gaùc caàm laáy roài hoûi: - Hai ngöôøi muoán yeát kieán laõo gia hay laø Hoïc só ñaïi gia ? Neáu muoán yeát kieán laõo gia thì phaûi gaëp Ñòch quaûn gia, coøn neáu muoán yeát kieán Hoïc só ñaïi gia thì phaûi gaëp tieåu quaûn gia Cao An. Hieän giôø thì laõo gia ôû trieàu chöa veà, chæ coù Hoïc só ñaïi gia ôû nhaø thoâi. Hai ngöôøi coù chuyeän caàn thì ñeå toâi vaøo baåm vôùi Cao quaûn gia, roài Cao quaûn gia vaøo baåm laïi vôùi ñaïi gia cuõng vaäy chöù gì ? Lai Baûo noùi: - Toâi laø ngöôøi cuûa Phuû Döông Ñeà ñoác muoán ñöôïc yeát kieán laõo gia. Lính gaùc nghe vaäy voäi chaïy vaøo, laùt sau Cao quaûn gia böôùc ra, môøi Lai Baûo vaøo voïng gaùc trong coång, Lai Baûo ñöa ra möôøi laïng baïc roài thöa:
Nguoàn: Maây 4 Phöông

Hoài 19

- 228 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

- Toâi laø ngöôøi cuûa Döông gia, ñònh tôùi ñaây sôùm ñeå cuøng Döông caùn bieän hoûi tin töùc, nhöng tôùi nôi treã thaønh ra Döông caùn bieän ñaõ tôùi tröôùc roài. Cao An nhaän baïc roài noùi: - Döông Caùn bieän cuõng vöøa môùi ôû ñaây ra, coøn laõo gia thì baõi trieàu, ngöôi chòu khoù ñôïi, laùt nöõa ta seõ daãn vaøo yeát kieán laõo gia. Noùi xong daãn Lai Baûo vaøo ngoài chôø taïi moät ngoâi nhaø caïnh ñaïi saûnh ñöôøng. Ngoâi saûnh ñöôøng naøy quay veà höôùng nam, ñoà soä nguy nga, vaøng son choùi loïi, ôû giöõa treo moät böùc hoaønh coù boán chöõ "Hoïc só caàm ñöôøng" laø ngöï buùt ban töù. Nguyeân con trai Thaùi Kinh laø Thaùi Du cuõng laø moät suûng thaàn, hieän laøm chöùc Hoïc só taïi Töôøng Hoøa ñieän kieâm Leã boä Thöôïng thö. Cao An ñeå Lai Baûo ngoài ñoù roài vaøo trong, laùt sau trôû ra daãn Lai Baûo leân saûnh ñöôøng. Lai Baûo quyø ngay taïi theàm saûnh ñöôøng. Thaùi Du aên maëc giaûn dò ngoài trong hoûi: - Ngöôi ôû ñaâu tôùi ? Lai Baûo thöa: - Toâi laø ngöôøi cuûa Traàn gia, thaân gia cuûa Döông gia, ñònh cuøng Döông Caùn bieän tôùi ñaây hoûi tin töùc, khoâng ngôø Döông Caùn bieän tôùi tröôùc, neân ñaønh maïo muoäi moät mình tôùi ñaây. Noùi xong ruùt trong tay aùo taám thieáp maø ñöa leân, Cao An caàm thieáp ñöa cho Thaùi Du, Thaùi Du lieác qua roài baûo: - Laõo gia ta cuõng vì chuyeän naøy maø maáy hoâm nay cöù phaûi traùnh maët, moïi söï thaåm vaán xeùt xöû laø ôû Tam Phaùp ty, do Höõu Thöøa töôùng Lyù gia phuï traùch. Vieäc cuûa Döông laõo gia thì hoâm qua ñaõ coù tin töùc roài. Thaùnh thöôïng cuõng khoan hoàng ñoâi phaàn, nhöng coøn chôø baét heát gia quyeán thuoäc haï roài seõ xeùt. Baây giôø ngöôi cuõng neân tôùi Lyù phuû xem sao. Lai Baûo raäp ñaàu noùi: - Tieåu nhaân naøy khoâng quen bieát ai ôû Lyù phuû, nguyeän xin ñaïi gia thöông tình maø giuùp cho. Tieåu nhaân cuõng khoâng bieát Lyù phuû choã naøo nöõa. Thaùi Du baûo: - Ngöôi cöù tôùi caàu Thieân Haùn hoûi thaêm phuû cuûa Höõu thöøa töôùng Tö Chính dieän Ñaïi hoïc só kieâm leã boä Thöôïng thö Lyù Bang Nhan ôû ñaâu laø ngöôøi ta chæ cho, kinh ñoâ naøy ai laïi khoâng bieát. Nhöng ta cuõng cho ngöôøi cuøng ñi vôùi ngöôi. Coøn ôû ñaây ta seõ lieäu cho. Noùi xong sai Cao An cuøng ñi, gaëp Lyù gia maø noùi thay Lai Baûo. Cao An daãn Lai Baûo ra, cuøng Lai Vöôïng mang leã vaät tôùi phuû hoï Lyù. Luùc ñoù vöøa luùc
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 229 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Bang Nhan töø trieàu veà, coøn maëc phaåm phuïc hoát baïc ñai vaøng. Gia nhaân vaøo baåm laø coù Cao quaûn gia do Thaùi Hoïc só sai tôùi. Cao An ñöôïc goïi vaøo tröôùc thöa baåm moät hoài roài trôû ra daãn Lai Baûo, Lai Vöôïng vaøo. Hai ngöôøi quyø taïi theàm ñaïi saûnh, daâng leã vaät leân. Bang Nhan baûo: - Thaùi ñaïi gia vôùi ta laø choã thaân tình, caùc ngöôi laïi laø ngöôøi cuûa beân thaân gia Döông laõo gia, ta laøm sao nhaän leã naøy ñöôïc ? Vaû laïi nhôø thaùnh thöôïng hoài taâm neân Döông laõo gia chaéc cuõng voâ söï, baây giôø chæ caàn tröøng trò ñaùm gia nhaân thuoäc haï ñeå laøm göông maø thoâi. Nghe ñaâu laø ñaùm thuoäc haï cuûa Vöông phuû goàm Thö bieän Ñoång Thaêng, gia nhaân Vöông Lieâm, Hoaøng Ngoïc; ñaùm thuoäc haï gia nhaân cuûa Döông laõo gia goàm Thö bieän Lö Hoå, Caùn bieän Döông Thònh, Haøn Toâng Nhaân, Trieäu Hoaèng Ñaïo, Löu Thaønh vaø beø ñaûng goàm Traàn Hoàng, Taây Moân Khaùnh vaø Hoà Töù, ñoù laø boïn caùo möôïn oai huøm, yû theá laøm loäng, boïn ñoù hoaëc bò xöû quyeát hoaëc bò phaùt vaõng ñeå laøm saùng toû pheùp nöôùc. Lai Baûo nghe xong thì chaân tay ruïng rôøi, voäi raäp ñaàu laïy maø thöa: - Tieåu nhaân xin thöa thaät, tieåu nhaân chính laø gia nhaân cuûa Taây Moân Khaùnh quan nhaân, cuùi xin laõo gia môû ôn cöùu töû maø giuùp cho. Cao An cuõng quyø xuoáng xin giuøm cho Lai Baûo. Bang Nhan nghó raèng naêm traêm laïng kim ngaân röïc rôõ saùng choùi treân maâm kia chæ laø ñeå xoùa bôùt moät teân trong danh saùch toäi nhaân thì quaù reû, beøn sai gia nhaân ñem aùn thö tôùi, laáy danh saùch toäi nhaân ra, söûa teân Taây Moân Khaùnh thaønh ra teân Giaû Lieâm, roài cho Lai Baûo, Lai Vöôïng lui ra thöôûng cho moãi ngöôøi, keå caû Cao An, laïi vieát thieáp traû lôøi cho Thaùi Du. Ra tôùi ñöôøng, sau khi töø giaõ Cao An, Lai Baûo, Lai Vöôïng trôû veà phoøng troï, traû tieàn phoøng, thu xeáp haønh lyù, caáp toác vöôït ñöôøng trôû veà huyeän Thanh Haø. Tôùi nhaø, vaøo gaëp Taây Moân Khaùnh keå laïi ñaàu ñuoâi. Taây Moân Khaùnh nghe xong toaùt moà hoâi, quay laïi baûo Nguyeät nöông: - Cuõng may laø sôùm sai ngöôøi ñi, neáu khoâng thì ñaïi nguy roài. Noùi xong troïng thöôûng cho Lai Baûo, Lai Vöôïng, roài haï leänh môû coång ngoõ, goïi thôï tieáp tuïc döïng hoa vieân xaây laàu caùc. Moät hoâm, Ñaïi An nhaân ñi qua ñöôøng Sö Töû, thaáy nhaø cuûa Lyù Bình Nhi baây giôø trôû thaønh tieäm thuoác beà theá, tuû thuoác rình raøng, quaày haøng choùi ñoû, ngoaøi cöûa laïi coù bieån ñeà teân hieäu, beøn trôû veà thöa laïi vôùi chuû. Nhöng chöa bieát chuyeän Bình Nhi ñaõ trôû thaønh vôï cuûa lang y Truùc Sôn, neân chæ noùi theâm : - Nhò nöông môû tieäm thuoác lôùn laém, khaùch haøng ra vaøo taáp naäp.
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 230 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Taây Moân Khaùnh nghe xong baùn tín baùn nghi, sai laáy ngöïa ñeå tôùi doø hoûi xem sao. Hoâm ñoù vaøo khoaûng trung tuaàn thaùng baûy, gioù may hiu haét, söông thu laønh laïnh, Taây Moân Khaùnh cöôõi ngöïa ra phoá, tröôùc heát tìm gaëp ÖÙng, Taï hai ngöôøi ñeå ruû ñi uoáng röôïu nghe haùt. ÖÙng Töôùc hoûi: - Laâu nay sao chaúng thaáy boùng daùng ñaïi ca ñaâu, anh em chuùng toâi coù tôùi nhaø maáy laàn nhöng thaáy coång ngoõ trong ngoaøi ñoùng kín neân khoâng daùm goïi, muoán gaëp maø chaúng bieát laøm sao. Theá naøo, ñaïi ca ñaõ cöôùi taåu taåu veà chöa maø chaúng thaáy cho anh em uoáng röôïu gì caû ? Taây Moân Khaùnh ñaùp: - Chuyeän nhaø raéc roái quaù neân taïm ñoùng cöûa lo lieäu ít ngaøy, chuyeän cöôùi hoûi phaûi dôøi laïi ngaøy khaùc. ÖÙng Baù Töôùc baûo: - Anh em quaû khoâng bieát ñaïi ca baän roän lo laéng chuyeän gì, nay moïi vieäc chaéc ñaõ xong xuoâi neân ñaïi ca môùi raûnh rang nhö theá naøy. Anh em thænh ñaïi ca tôùi nhaø Ngaân Nhi uoáng röôïu. Ba ngöôøi tôùi nhaø Ngaân Nhi uoáng röôïu nghe haùt tôùi chieàu, Taây Moân Khaùnh môùi ñöôïc hai baïn cho veà. Ra tôùi ñöôøng, Taây Moân Khaùnh ñaõ ngaø ngaø say, cöôõi ngöïa veà phía ñöôøng Ñoàng Nhai, giöõa ñöôøng gaëp Phuøng ma ma ñang taát taû ñi, beøn chaën laïi hoûi: - Ma ma ñi ñaâu maø voäi voäi vaøng vaøng vaäy ? Phuøng ma ma ñaùp: - Nhò nöông sai toâi tôùi nhaø chuøa ôû ngoaïi thaønh laøm leã cho Hoa nhò gia. Taây Moân Khaùnh luùc ñoù hôi say, muoán veà nhaø nghæ, beøn baûo: - Nhò nöông hoài naøy maïnh khoûe khoâng ? Ñeå ngaøy mai toâi seõ tôùi noùi chuyeän. Phuøng ma ma baûo: - Chôø quan nhaân hoûi ñeán thì ñaõ muoän roài, ngöôøi ta ñaõ yeân beà gia thaát, coøn gì ñeå noùi nöõa. Taây Moân Khaùnh kinh ngaïc hoûi: - Sao laïi coù chuyeän nhö vaäy ? Phuøng ma ma ñaùp: - Luùc tröôùc Nhò nöông maáy laàn sai toâi tôùi môøi quan nhaân maø chaúng ñöôïc gaëp, coång ngoõ trong ngoaøi thì ñoùng im æm, nhôø ñöôïc Ñaïi An vaøo môøi thì quan

Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 231 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

nhaân khoâng chòu tôùi. Quan nhaân ñaõ chaúng ngoù ngaøng thì ngöôøi ta phaûi tính, baây giôø coøn hoûi gì nöõa. Taây Moân Khaùnh hoûi: - Nhöng maø laáy ai vaäy ? Phuøng ma ma ñaùp: - Thì Töông tieân sinh chöù coøn ai nöõa. Ñoaïn keå laïi ñaàu ñuoâi vieäc Bình Nhi buoàn phieàn sinh beänh. Töông Truùc Sôn tôùi chöõa beänh roài hai ngöôøi thaønh vôï choàng, roài Bình Nhi boû tieàn cho Truùc Sôn mua nhaø, môû tieäm thuoác. Taây Moân Khaùnh nghe xong vöøa töùc vöøa buoàn, voø ñaàu böùt tai baûo: - Khoå khoâng, laáy ai khoâng laáy, sao laïi laáy thaèng ñoù, noù coù caùi gì ñaâu. Noùi xong giuïc ngöïa veà thaúng nhaø. Luùc ñoù, Nguyeät nöông, Ngoïc Laâu, Kim Lieân vaø Taây Moân ñaïi thö ñang ngoài ñaùnh baøi giaûi trí. Thaáy Taây Moân Khaùnh veà, moïi ngöôøi kòp thôøi laùnh vaøo nhaø trong, chæ coøn Kim Lieân ñang loay hoay, Taây Moân Khaùnh maéng: - Ñoà hö heøn, ôû nhaø voâ coâng roài ngheà neân giôû troø côø baïc phaûi khoâng ? Noùi xong, xaán tôùi ñaùnh Kim Lieân maáy baït tai roài vaøo thö phoøng maø nguû. Laùt sau thöùc daäy, la heùt a hoaøn, ñaùnh ñaäp gia nhaân, laøm aàm yõ nhaø cöûa. Ñaùm theâ thieáp tuï laïi hoûi nhau, nhöng khoâng ai hieåu chuyeän gì. Nguyeät nöông traùch Kim Lieân: - Ñaõ thaáy ngöôøi ta uoáng röôïu say veà thì phaûi laùnh ñi, laïi cöù ñöùng ñoù maø choïc töùc. Chaéc vì vaäy maø noåi côn chöù gì. Ngoïc Laâu baûo: - Maéng chuùng mình thì ñaõ ñaønh, nhöng sao laïi maéng caû Ñaïi nöông nöõa. Kim Lieân tieáp lôøi: - Moïi ngöôøi cuøng vui chôi, vaäy maø ai cuõng nhanh chaân thoaùt ñöôïc, toâi chaäm chaân ôû laïi coøn bò ñaùnh maéng thaät baát coâng. Nguyeät nöông giaän baûo: - Sao luùc ñoù khoâng xuùi gia gia ñaùnh maéng chuùng toâi cho ñoàng ñeàu ? Ñeå baây giôø khoûi phaân bì ? Kim Lieân bieát mình lôõ lôøi beøn giaû laû: - Ñaïi nöông ôi, khoâng phaûi toâi noùi vaäy ñaâu, toâi traùch laø traùch gia gia buoàn giaän chuyeän gì ôû ñaâu ñaâu, veà nhaø laïi chæ truùt leân ñaàu moät mình toâi. Roài maéng nhö taùt nöôùc, laïi coøn ñaùnh ñaäp nöõa chöù.
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 232 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguyeät nöông baûo: - Ai baûo coøn öôõn eïo ôû ñoù, ngöôøi ta khoâng ñaùnh coâ thì ngöôøi ta ñaùnh choù ñeå bôùt giaän hay sao ? Ngoïc Laâu noùi: - Thö thö neân goïi gia nhaân vaøo hoûi xem hoâm nay gia gia ñi chôi nhöõng ñaâu, coù chuyeän gì xaûy ra khoâng maø veà nhaø laøm raàm ró leân nhö vaäy. Nguyeät nöông cho goïi Ñaïi An vaøo maéng phuû ñaàu: - Thaèng khoán kieáp kia, maøy khoâng chòu noùi thaät thì ta sai ñaùnh maøy vaø thaèng Bình An moãi ñöùa möôøi tröôïng. Ñaïi An lo sôï thöa: - Xin Ñaïi nöông bôùt giaän, ñeå toâi xin noùi thaät. Hoâm nay gia gia cuøng ÖÙng nhò gia vaø Taï ñaïi gia uoáng röôïu nghe haùt taïi nhaø naøng Ngaân Nhi. Tieäc xong, gia gia treân ñöôøng veà nhaø thì gaëp Phuøng ma ma. Ma ma cho bieát laø Hoa nhò nöông ñôïi maõi gia gia khoâng thaáy neân ñaõ laøm vôï lang y hoï Töông roài. Vì theá maø gia gia buoàn böïc trong loøng. Nguyeät nöông baûo: - Con daâm phuï voâ lieâm sæ ñoù laøm khoå chuùng mình. Ñaïi An theâm: - Toâi ñaõ bieát tröôùc chuyeän ñoù, Nhò nöông coøn boû tieàn ra môû tieäm thuoác lôùn cho Töông tieân sinh nöõa. Toâi coù thöa vôùi gia gia nhöng gia gia khoâng tin. Ngoïc Laâu noùi: - Choàng môùi cheát chöa heát tang ñaõ lo xoøng xoïc laáy choàng môùi, chôø ngöôøi naøy khoâng ñöôïc thì vô caøn vô ñaïi ngöôøi kia, thaät heát choã noùi. Nguyeät nöông baûo: - OÂi daøo, caùi thöù choàng cheát naèm ñoù ñaõ voäi röôïu cheø chaên goái vôùi ngöôøi khaùc thì coù moät mình Hoa nhò nöông ñaâu maø traùch. Nhöõng caùi ñoà voâ tieát voâ nghì ñoù nhan nhaûn thieáu gì, hôi ñaâu maø noùi cho theâm meät. Nguyeät nöông noùi caâu ñoù chuû yù laø moät vieân ñaïn baén hai con chim, vì Ngoïc Laâu vaø Kim Lieân ñeàu ôû vaøo tröôøng hôïp ñoù, hai ngöôøi vöøa giaän vöøa theïn maø veà phoøng rieâng. Ñeâm ñoù Taây Moân Khaùnh nguû moät mình ôû thö phoøng. Saùng hoâm sau daäy sôùm, ra ngoâi ñình trong hoa vieân uoáng traø roài goïi con reå laø Traàn Kính Teá tôùi tính toaùn tieàn baïc. Taây Moân ñaïi thö thì ôû trong nhaø, troø chuyeän vôùi Nguyeät nöông. Baét ñaàu töø hoâm ñoù Taây Moân Khaùnh giao cho Kính Teá vieäc coi soùc ñaùm thôï laøm
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 233 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

nhaø, aên uoáng ñaõ coù gia nhaân ñem ra, khoâng cho goïi thì khoâng ñöôïc vaøo nhaø. Do ñoù ñaùm theâ thieáp cuûa Taây Moân Khaùnh khoâng bao giôø ñöôïc gaëp maët Kính Teá. Moät hoâm Taây Moân Khaùnh tôùi nhaø Haï Ñeà hình coù vieäc, Nguyeät nöông thöông Kính Teá vaát vaû troâng coi coâng vieäc beøn baûo Kieàu Nhi vaø Ngoïc Laâu: - Noù ngaøy ngaøy vaát vaû maø mình chaúng coù laáy moät böõa tieäc ñaõi coâng. Noù thöùc khuya daäy sôùm, aên nguû thaát thöôøng maø lo vieäc cho nhaø vôï, mình cuõng neân coù caùi gì an uûi noù chöù. Ngoïc Laâu noùi: - Ñaïi nöông coù toaøn quyeàn veà moïi vieäc trong nhaø, Ñaïi nöông khoâng noùi thì ai daùm laøm. Nguyeät nöông beøn sai gia nhaân chuaån bò tieäc röôïu, tôùi tröa thì môøi Kính Teá vaøo aên, goïi laø buø ñaép coâng khoù nhoïc. Kính Teá daën doø coâng vieäc roài vaøo nhaø vaùi chaøo Nguyeät nöông maø ngoài vaøo baøn tieäc. Nguyeät nöông baûo: - Hieàn teá vaát vaû haøng ngaøy, ta vaãn muoán ñaõi coâng cho hieàn teá nhöng baän quaù, hoâm nay gia gia khoâng coù nhaø, ta môùi ñöôïc raûnh rang ñeå coù cheùn röôïu môøi hieàn teá duøng cho queân meät nhoïc. Kính Teá thöa: - Caûm ôn nhaïc nöông ñaõ phí taâm lo laéng cho con. Nguyeät nöông baûo Kính Teá cöù aên uoáng töï nhieân, roài sai Tieåu Ngoïc vaøo môøi Taây Moân ñaïi thö ra tieáp röôïu cho choàng. Tieåu Ngoïc ñaùp: - Ñaõ môøi roài, ñaïi coâ nöông cuõng saép ra. Boãng beân trong coù tieáng cöôøi noùi vui veû. Kính Teá hoûi: - Chaúng hay trong ñoù coù chuyeän gì vui veû vaäy ? Nguyeät nöông baûo: - Ñaïi thö vaø con Ngoïc Tieâu ñang ñaùnh baøi giaûi trí ñoù. Kính Teá noùi: - Teä thaät, môøi thì khoâng ra, töôûng maéc chuyeän gì, hoùa ra ñaùnh baøi trong ñoù. Laùt sau vôï Kính Teá môùi böôùc ra cuøng choàng ñoái aåm. Nguyeät nöông baûo: - Hieàn teá ñaây coù bieát ñaùnh baøi khoâng ? Ñaïi thö ñaùp: - Cuõng bieát qua loa.

Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 234 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Nguyeät nöông nghó raèng Kính Teá quaû laø ñöùa reå hieàn laønh ngoan ngoaõn, coù bieát ñaâu laø tay aên chôi töøng traûi, röôïu cheø côø baïc khoâng gì khoâng bieát, ca muùa ñaøn ñòch caùi gì cuõng hay, beøn baûo: - Neáu hieàn teá bieát ñaùnh baøi chuùt ít thì laùt nöõa aên xong vaøo trong kia cuøng moïi ngöôøi giaûi trí cho vui. Kính Teá ñaùp: - Xin nhaïc nöông vaø caùc nöông nöông mieãn cho, con coøn nhieàu vieäc khoâng boû ñöôïc. Nguyeät nöông baûo: - Hieàn teá laø choã thaân tình trong nhaø coù gì maø ngaïi. Sau böõa tieäc, Nguyeät nöông daãn Kính Teá vaøo trong, Ngoïc Laâu thaáy Kính Teá vaøo thì ñöùng daäy ñònh ñi nhöng Nguyeät nöông baûo: - Hieàn teá ñaây chöù phaûi ai xa laï ñaâu, cöù ôû ñaây ñi. Ñoaïn quay sang baûo Kính Teá: - Ñaây laø Tam nöông. Kính Teá voäi nghieâng mình vaùi chaøo, Ngoïc Laâu cuõng ñaùp leã. Sau ñoù Nguyeät nöông, Ngoïc Laâu vaø Taây Moân ñaïi thö thua luoân maáy vaùn lieàn. Kính Teá vaøo caàm baøi thay vôï. Boãng Kim Lieân veùn reøm böôùc vaøo, trang ñieåm loäng laãy, cöôøi töôi nhö hoa maø baûo: - Toâi laïi töôûng ai, hoùa ra Traàn hieàn teá. Kính Teá giaät mình nhìn laïi, chôït thaáy loøng daï xoán xang, taâm thaàn baát ñònh, thaät laø: Maáy ñôøi oan nghieät, moät buoåi töông phuøng, Bao noãi aùi aân, tình côø tao ngoä. Nguyeät nöông baûo Kính Teá: - Ñaây laø Nguõ nöông, hieàn teá chæ neân laáy leã toân tröôûng maø ñaõi. Kính Teá ñöùng vaäy vaùi chaøo, Kim Lieân cuõng voäi ñaùp leã. Nguyeät nöông laïi noùi: - Nguõ nöông tôùi coi baøi cuûa toâi ñaây, theá naøy maø khoâng aên coù töùc khoâng. Kim Lieân böôùc tôùi, tyø tay vaøo thaønh giöôøng nhìn vaøo baøi cuûa Nguyeät nöông roài cuøng thì thaàm trong vieäc aên quaân naøy ñaùnh quaân kia. Kim Lieân baûo: - Ñeå toâi giuùp Ñaïi nöông ñaùnh baïi Nhò nöông vaø hieàn teá ñaây môùi ñöôïc. Moïi ngöôøi ñang vui veû thì Ñaïi An hoäc toác chaïy vaøo thöa: - Gia gia veà roài ñoù.
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 235 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Moïi ngöôøi hoát hoaûng phaân taùn, Nguyeät nöông sai Tieåu Ngoïc ñöa Kính Teá theo cöûa sau maø ra. Luùc ñoù Taây Moân Khaùnh môùi veà tôùi coång, xuoáng ngöïa, gheù qua coi ñaùm thôï moät chuùt roài tôùi phoøng Kim Lieân. Kim Lieân ñaõ veà kòp, voäi ra tieáp röôùc. Taây Moân Khaùnh côûi aùo ngoaøi, Kim Lieân ñôõ laáy maø hoûi: - Chaøng veà sôùm vaäy ? Taây Moân Khaùnh ñaùp: - Haï Ñeà hình ñöôïc thaêng chöùc, moïi ngöôøi tôùi chuùc möøng, mình cuõng tôùi moät chuùt cho coù maø thoâi. Kim Lieân baûo: - Chaøng uoáng röôïu nheù. Ñoaïn sai a hoaøn doïn röôïu vaø ñoà aên ra, hai ngöôøi ñoái aåm. Taây Moân Khaùnh baøn vôùi Kim Lieân veà chuyeän môû tieäc ñaõi baïn beø khi nhaø cöûa vaø vöôøn hoa môùi hoaøn thaønh. Troø chuyeän moät laùt thì trôøi baét ñaàu toái, Xuaân Mai thaép ñeøn mang ra. Kim Lieân noùi: - Hoâm noï chaøng ñi ñaâu veà, thaáy maáy ngöôøi cuøng ngoài ñaùnh baøi, sao chaøng laïi chæ ñaùnh maéng moät mình toâi, ñeå toâi bò ngöôøi ta noùi naøy noùi noï, laøm nhuïc toâi ñuû ñieàu. Taây Moân Khaùnh hoûi: - Ai noùi naøng vaäy ? Kim Lieân ñaùp: - Thì Ñaïi nöông chöù coøn ai, noùi laø toâi khoâng bieát treân döôùi gì caû laïi coøn bôùi moùc chuyeän rieâng cuûa toâi ra nöõa. Maø hoâm ñoù chaøng coù chuyeän gì buoàn böïc vaäy ? Taây Moân Khaùnh noùi: - Hoâm ñoù ñi uoáng röôïu nghe haùt vôùi ÖÙng nhò ca vaø Taï ñaïi ca, sau khi ôû nhaø Ngoâ Ngaân Nhi ra, giöõa ñöôøng toâi gaëp con meï hoï Phuøng, noùi laø Hoa nhò nöông laáy choàng roài. Töôûng laáy ai, hoùa ra laáy caùi thaèng lang baêm hoï Töông. Thaèng ñoù thì coù caùi gì cô chöù, vaäy maø cho tieàn noù laøm voán roài laïi laáy ngay nhaø mình cho noù môû tieäm thuoác, nhö vaäy khoâng böïc sao ñöôïc. Kim Lieân baûo: - Caùi ñoù laø taïi chaøng, toâi noùi laø chaøng phaûi tính ngay, vaäy maø chaøng cöù laàn löõa, baây giôø coøn traùch ai. Vaû laïi noùi cho cuøng thì cuõng laø taïi Ñaïi nöông ngaên caûn neân chaøng môùi khoâng quyeát.
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 236 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

Taây Moân Khaùnh lieàn quy heát toäi cho Nguyeät nöông laø laøm hoûng chuyeän. Töø ñoù giaän gheùt Nguyeät nöông laém, khoâng theøm gaëp gôõ hoûi han gì caû. Nguyeät nöông thaáy vaäy cuõng maëc keä, ñi muoän veà sôùm cuõng chaúng theøm hoûi han. Taây Moân Khaùnh coù caàn chuyeän gì, Nguyeät nöông chæ sai a hoaøn laøm thay. Vôï choàng vì vaäy trôû neân laõnh ñaïm. Kim Lieân thaáy vaäy laáy laøm ñaéc yù laém laïi caøng chieàu chuoäng Taây Moân Khaùnh hôn leân, nhöng trong loøng laïi luoân nghó tôùi Kính Teá, Kim Lieân thaáy Kính Teá treû trung ñeïp ñeõ thì tìm caùch quyeán ruõ, nhöng vaãn coøn sôï Taây Moân Khaùnh, chöa daùm haønh ñoäng loä lieãu. Moät hoâm, vieäc xaây caát hoaøn thaønh, baïn beø tôùi möøng raát ñoâng ñaûo, Taây Moân cho môû tieäc khoaûn ñaõi khaùch khöùa taïi ñaïi saûnh, ban thöôûng cho boïn thôï. Ñeán quaù tröa buoåi tieäc môùi tan. Taây Moân Khaùnh uoáng röôïu hôi nhieàu, vaøo thö phoøng nguû. Kính Teá tìm ñeán phoøng Kim Lieân giaû vôø xin traø uoáng. Kim Lieân ñang ngoài ñaùnh ñaøn tyø baø trong phoøng, thaáy vaäy cöôøi baûo: - Hoâm nay treân ñaïi saûnh ñaõi tieäc linh ñình, hieàn teá khoâng aên uoáng gì hay sao maø tôùi ñaây hoûi traø hoûi nöôùc ? Kính Teá baûo: - Chaùu noùi thaät cho Nguõ nöông nghe, töø canh naêm tôùi giôø meät nhoïc lo laéng ñuû chuyeän, coù aên uoáng ñöôïc gì ñaâu. Kim Lieân hoûi: - Gia gia ñang ôû ñaâu ? Kính Teá ñaùp: - Gia gia ñang nguû taïi thö phoøng. Kim Lieân baûo: - Neáu hieàn teá chöa aên gì thì ñeå baûo noù ñem ít baùnh leân cho maø aên. Noùi xong baûo Xuaân Mai doïn maáy ñóa baùnh leân baøn môøi Kính Teá aên. Kính Teá ngoài xuoáng, thaáy Kim Lieân coøn oâm ñaøn lieàn hoûi: - Nguõ nöông vöøa môùi ñaøn khuùc gì vaäy ? Sao khoâng haùt leân ? Kim Lieân nguyùt Kính Teá roài cöôøi baûo: - AØ, gôùm thaät, hieàn teá laø caùi gì maø toâi phaûi haùt cho hieàn teá nghe ? Ñeå gia gia tôùi ñaây, toâi noùi laïi cho gia gia nghe môùi ñöôïc. Kính Teá cöôøi hì hì quyø xuoáng thöa: - Xin Nguõ nöông thöông chaùu, laàn sau khoâng daùm aên noùi nhö vaäy nöõa. Kim Lieân cöôøi khanh khaùch khoâng ñaùp. Töø ñoù hai ngöôøi maét ñi maøy laïi, thöôøng leùn gaëp nhau chuyeän troø lôi laû. Moät hoâm vaøo khoaûng thöôïng tuaàn thaùng
Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 237 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Kim Bình Mai
Nguyeân taùc: Tieáu Tieáu Sinh Dòch giaû: Phan Vaên Caùc

taùm, Taây Moân Khaùnh tôùi nhaø Haï Ñeà hình aên sinh nhaät. ÔÛ nhaø, Nguyeät nöông cho baøy tieäc taïi hoa vieân môùi, goïi moïi ngöôøi trong nhaø tôùi döï. Tieäc xong, Nguyeät nöông cuøng ñaùm ñaøn baø con gaùi trong nhaø du ngoaïn trong hoa vieân, thaêm caùc ngoâi nhaø maùt trong vöôøn, ngaém hoa nhìn caûnh, ñuoåi böôùm ngaém caù, khi tôùi ngoâi nhaø cao nhaát trong hoa vieân, goïi laø Ngoïa Vaân ñình, Kim Lieân cuøng Tuyeát Nga vaø Taây Moân ñaïi thö thì leân Ngoïa Hoa Laâu nhìn ngaém caûnh vöôøn, ngaém töø khoùm maãu ñôn tôùi ñoùa haûi ñöôøng, töø daøn töôøng vi tôùi buïi moäc höông, ngaém nhöõng khoùm truùc xanh töôi, nhöõng thaân tuøng cao vuùt. Laùt sau, Nguyeät nöông laïi cho doïn röôïu ngang taïi Ngoïa Vaân dình, goïi moïi ngöôøi tôùi uoáng röôïu ngaém roài baûo: - Hoâm nay toâi queân khoâng môøi Hieàn teá tôùi roài. Ñoaïn quay laïi baûo a hoaøn ñi môøi Kính Teá. Laùt sau Kính Teá tôùi ñaàu ñoäi muõ luïa thanh thieân, mình maëc aùo ñoaïn maøu tía, chaân ñi haøi theâu, böôùc tôùi vaùi chaøo moïi ngöôøi roài ngoài xuoáng, ñoái dieän vôùi vôï. Moïi ngöôøi uoáng röôïu, chuyeän troø vui veû. Sau maáy tuaàn röôïu, Nguyeät nöông xoay ra ñaùnh côø vôùi Kieàu Nhi vaø Taây Moân ñaïi thö, Tuyeát Nga vaø Ngoïc Laâu daét nhau ñi ngoaïn caûnh, Kim Lieân moät mình doïc theo maáy ngoïn giaû sôn, maáy ven hoà duøng quaït baét böôùm. Boãng nghe tieáng Kính Teá noùi sau löng: - Nguõ nöông khoâng bieát baét böôùm ñaâu, böôùm noù bay leân bay xuoáng khoù baét laém, ñeå chaùu baét giuøm cho. Kim Lieân quay laïi löôøm Kính Teá cöôøi baûo: - Ñoà khæ ôû ñaâu aáy, ai theøm nhôø, coù ñi choã khaùc ñi khoâng? Kính Teá cöôøi hì hì böôùc laïi saùt Kim Lieân ñònh giaät laáy caùi quaït nhöng Kim Lieân caàm quaït ñaäp nheï vaøo tay Kính Teá. Töø xa, Ngoïc Laâu tình côø nhìn thaáy, beøn goïi lôùn: - Nguõ nöông laïi ñaây, toâi coù chuyeän naøy muoán noùi. Kim Lieân giaät mình, trôû laïi vôùi Ngoïc Laâu. Kính Teá ngôõ ngaøng ôû laïi vôùi nhöõng caùnh böôùm chaäp chôøn bay lieäng xung quanh... o0o

Nguoàn: Maây 4 Phöông

- 238 -

http://vietkiem.com

Convert to pdf by Mickey

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful