i

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Trakya Bölgesi’ndeki -ilk yerleşimin Orta Kalkolitik Çağ’a ait olduğu ve Đlk Tunç Çağı’nda yeniden yerleşim gördüğü- Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında yapılan kazılarda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik incelemelerini kapsamaktadır.

Tezimin konusunu oluşturan malzeme ile çalışmama izin veren Doç. Dr. Aslı Erim Özdoğan, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan malzemeleri çalışmam esnasında kolaylık gösteren ve bana yardımcı olan Sayın Mehmet Akif Işın’a, destek ve önerilerle bana yol gösteren Hocam Yrd. Doç. Dr. Đsmail Fazlıoğlu’na teşekkür etmeyi görev saymaktayım.

Ayrıca, müzede yer alan eserlerin fotoğraf çekimlerini yapan Emre Taştemur’a, eserlerin çizimlerinde yardımcı olan Günsel Dağlı ve Leyla Atlı ile yardımlarını esirgemeyen arkeolog Murat Osmanoğlu’na teşekkür ederim.

Tezimin hazırlanması sırasında maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen aileme teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Edirne-2006

Dilek Turan

ii

Başlık: Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği.

Yazar: Dilek TURAN

ÖZET

Menekşe Çatağı, Tekirdağ ili merkezine 13 km. uzaklıkta Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridinde denizden 6.00-6.50 metre yükseklikteki bir kayalığın üzerinde yer alır. Bu alan Menekşe Deresi tarafından doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Bu çalışmada, 19932000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramik gruplarından 266 parça sunulmuştur.

Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri, dokuz grup altında incelenmiştir. Bu gruplar içerisinde çoğunluğu içe dönük kaseler oluşturmaktadır. Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri çoğunlukla M.ö. 2. yüzyılda üretilmiştir. Bunun yanında, M.ö. 4. yüzyılın sonlarına tarihlenebilecek erken örnekler ve M.ö. 1. yüzyılın ortalarına kadar olan geç örnekler de görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 1- Hellenistik Seramik 2- Menekşe Çatağı 3- Trakya 4- Megara Kasesi 5- Batı Yamacı Seramikleri

iii

Title: Hellenistic Pottery of Menekşe Çatağı

Author: Dilek TURAN

ABSTRACT

Menekşe Çatağı is 13 kilometre far away from Tekirdağ, almost south of the Đstanbul-Tekirdağ highway. It is take part on rock place which is the north coast area of the Marmara Sea, far away 6.00-6.50 metres high from the sea. In this area it is separated as eastern and western by Menekşe Stream. In this study had presented to 266 fragments of Hellenistic vases which were found the result of excavation in the Western Çatak between 1993 to 2000.

According to shapes Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı were separated types and study on nine groups. In these groups, a good deal of bowls with incurved lip take part. Most of the Hellenistic pottery of Menekşe Çatağı had been producted in second century BC. In addition to existing the earliest examples of Hellenistic pottery which are dated end of the fourth century BC. and also the latest examples are seen by middle of the first century BC.

Keywords: 1- Hellenistic Pottery 2- Menekşe Çatağı 3- Thrace 4- Megarian Bowls 5- West Slope Ware

iv

ĐÇĐNDEKĐLER

TEŞEKKÜR….………………………………………………………………….. i ÖZET……………………………………………………………………………... ii ABSTRACT……………………………………………………………………… iii ĐÇĐNDEKĐLER…………………………………………………………………… iv 1. GĐRĐŞ…………………………………………………………………………... 1 2. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI………………………………….3 2.a. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası…………………………………………… 3 2.b. Trakya Bölgesi’nin Tarihi………………… ……………………………...4 2.c. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu...………………………………….. 7 2.d. Menekşe Çatağı’nın Tarihi.………………………………………………. 9 2.e. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi……………………………………….. 10 3. HELLENĐSTĐK SERAMĐK…………………………………………………… 13 4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK DÖNEM SERAMĐĞĐ(Kat. No.1-266).. 20 4.a. Kaseler (Kat. No. 1-115)………………………………………………… 20 4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)……………………. 20 4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)…………………. 20 4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)………………………………………….. 20 4.a.1.a.2. Tip II (Kat. No. 20-40)………………………………………… 25 4.a.1.a.3. Tip III (Kat. No. 41-45)……………………………………….. 29 4.a.1.b. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat. No. 46-63)……………………. 30 4.a.1.b.1. Tip I (Kat. No. 46-52)…………………………………………. 30 4.a.1.b.2. Tip II (Kat. No. 53-56)………………………………………… 32 4.a.1.b.3. Tip III (Kat. No. 57-60)……………………………………….. 33 4.a.1.b.4. Tip IV (Kat. No. 61-62)………………………………………. 34 4.a.1.b.5. Tip V (Kat. No. 63)………………………………………….... 34 4.a.1.c. Büyük Çaplı Kaseler (Kat. No. 64-79)…………………………… 35 4.a.1.c.1. Tip I (Kat. No. 64-76)…………………………………………. 35 4.a.1.c.2. Tip II (Kat. No. 77-79)………………………………………… 37 4.a.1.d. Yarımküre Kaseler (Kat. No. 80-83)…………………………….. 38 4.a.2. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 84-88)…………………. 45

v

4.a.3. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat. No. 89-91)…………………… 49 4.a.4. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat. No. 92-93)……………………………. 50 4.a.5. Megara Kaseleri (Kat. No. 94-115)…………………………………... 52 4.b. Tabaklar (Kat. No. 116-158)…………………………………………....... 67 4.b.1. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. No. 116-126)………………. 67 4.b.2. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat. No. 127-139)…………………. 69 4.b.2.a. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat. No. 127-136)………... 70 4.b.2.b. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. No. 137-139)…………… 72 4.b.3. Kaide Parçaları (Kat. No. 140-144)………………………………….. 73 4.b.4. Balık Tabakları (Kat. No. 145-158)………………………………….. 78 4.c. Açık Kaplar (Kat. No. 159-197)…………………………………………. 86 4.c.1. Açık Kap (Kase, Kyliks, Skyphos, Kantharos) Kaide Parçaları (Kat. No. 167197)……………………………………………………………………. 87

4.d. Kapalı Kaplar (Kat. No. 198-215)……………………………………….. 95 4.d.1. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 198-209)………………………..... 95 4.d.2. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat. No. 210-215)…………………………. 97 4.e. Unguentariumlar (Kat. No. 216-219)…………………………………….. 100 4.f. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. No. 220-247)…………………………….. 105 4.g. Lagynos Seramikleri (Kat. No. 248-251)………………………………… 119 4.h. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. No. 252-258) ………………………. 123 4.i. Pişmiş Toprak Kandiller (Kat. No. 259-266)………................................... 125 5. SONUÇ…………………………………………………………………………134 KAYNAKÇA………...…………………………………………………………...137 ŞEKĐL LEVHALARI……………………………….………………………………1-5 ÇĐZĐM LEVHALARI……………………………………………………………….1-50 LEVHALAR……………………………………….……………………………......1-67

wikipedia. Seramiklerle ilgili kataloglar her grubun başında verilmiştir.uk. Çizim Levhalarında. Katalog numaraları kap formları ve bezeme çeşitlilikleri esas alınarak yapılmıştır.. Bu malzeme içerisinden Hellenistik Dönem’e ait toplam 266 adet seramik ayrılmış ve bunların kil ve firnis katalogları yapılmıştır. 2. Đlk aşamada. Delemen. ayrılan Hellenistik Dönem seramiklerinin hepsinin çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir. Bkz. Harita. Gruplar saptanabilen formlara göre kendi içlerinde tiplere ayrılmıştır. dokuz grup altında incelenmiştir. (1999): “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90: s. Daha sonra. ölçüsü. Dördüncü bölümde. seramiklerin fotoğrafları ise Levhalar kısmında katalog sırasına göre verilmiştir1. Trakya Bölgesi’nin ve Menekşe Çatağı’nın coğrafi konumu ve tarihine dair bilgi verilmiştir. çalışmanın konusunu oluşturan Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramikleri. GĐRĐŞ Menekşe Çatağı’nda 1993-2000 yılları arasında Batı Çatak’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu ele geçen Hellenistik Dönem’e ait seramikler bu tezin konusunu oluşturmaktadır.1 1. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. Seramiklerin seçiminde günlük kullanım kapları gibi sadece üretildiği merkezle sınırlı olan vazolar tezin dışında tutulmuştur. 1 Şekil Levhalarında ilk iki levhada konu ile ilgili haritalar yer almaktadır. Đstanbul: s. Harita 4: Đ. Kataloglarda her seramiğin buluntu yeri. 5. diğer bölgelerle ilişkileri ve bölgesel özellikleri saptanmaya çalışılacaktır. Đstanbul Üniversitesi depolarında ve Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde yer alan Menekşe Çatağı kazısından çıkan tüm malzeme incelenmiştir. Üçüncü bölümde. Harita 2: http://it.org/wiki/Tracia. Harita 1: 1 www.worldmap. Harita 3: M. Çizimler. kil ve firnis rengi verilmiş ve ayrıntılı tanımı yapılmıştır. söz konusu bu seramikler ilgili literatür taranarak öncelikle gruplara ayrılmış ve diğer merkezlerle karşılaştırılarak tek tek ayrıntılı olarak incelenmiştir. yoğunlukları. plan ve resimler Şekil Levhalarında yer almaktadır. Özdoğan. Çalışmanın ikinci bölümünde. Ayrıca.co. Bu seramiklerin tez olarak çalışılmasındaki amaç seramiklerle ilgili olarak günümüze kadar ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olmasıdır. . Bu tez çalışması ile Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem seramik grupları. Hellenistik Dönem seramiklerine dair genel bir bakış açısı sağlamak amacıyla bilgi verilmiştir.

M. Şek. Kat. M. Lev. Beşinci bölümde ise sonuç kısmına yer verilerek çalışılan malzemeden yola çıkılarak ulaşılan bilgilerle değerlendirme yapılmıştır. : Bakınız : Santimetre : Çizim Levhası : Katalog numarası : Levha : Milattan önce : Milattan sonra : Şekil Levhası 2 Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunan eserlerin kil renklerinin tespitinde Munsell Soil Color Charts kullanılmamıştır. Cm.s. . Lev. Lev.ö. Çalışmanın sonunda yararlanılan yayınlara ait kaynakça yer almaktadır.2 Kil renkleri için “Munsell Soil Color Charts” kullanılmıştır2. Çiz. Tez içinde geçen kısaltmalar: Bkz. No.

Trakia gibi farklı şekillerde geçmektedir. Roma Dönemi’nde ise. Ayrıca bkz. Thratta. Ares’in. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya. 361. (1962): Anabasis. 3 A. Trakya Bölgesi’nin Coğrafyası Dağlık. 33. 1. 6 Erzen. sert bölge anlamına gelen Trakya (Grekçe Trake). Kelimenin aslının Tharra-L X. Thraus. Erhat-A. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. (Çev. Homeros’un Odysseia adlı eserinde ise Threkendes olarak geçmektedir4. M. BÖLGESĐ’NĐN TARĐHĐ VE COĞRAFYASI 2. Ksenophon. Örs). Đstanbul: s. Ayrıca bkz. H. Marmara ve Karadeniz kıyıları ile sınırlanan bir bölgedir6. Thrakes şeklinde olduğu kabul edilmektedir3. 5 Herodotos. kuzeybatıda Istros (Tuna) ve Aksios (Vardar) ırmakları. Đstanbul: VIII.. 75. Đstanbul: s. 7. Trakya ve Makedonya arasında sınır olmuştur9.uk. Lev.3 2. Thraix. Đstanbul: s. Hebros (Meriç). 1994: 7. rüzgarların ve Orpheus’un yurdu olarak adı geçen Trakya’nın Okeanos ve Panthenone’nin kızı Thrake’den ismini aldığı söylenmektedir7. Herodotos ise. Harita 1: www.co. 7 Ş. Trakya. (1983): Herodot Tarihi. Trakya Bölgesi’nden söz ederken. Trak kabilelerinin yerleşmiş olduğu. M. Strymon kıyılarında oturdukları için Trak’ların kendilerinden Strymonia’lılar olarak söz ettiklerini belirtmiştir5. Şek. 8 Erzen. Mitolojik kaynaklarda. Thraeke. 1. Mansel. kuzeydoğuda Pontos Euksinos. Karadeniz. Harita 2: http://it. Ancak. 1994: 11. Can. (Çev. güneyde ise Ege Denizi ve Hellespontos (Çanakkale Boğazı) ile sınırlı olduğunu belirtmişlerdir10. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. Thukydides ve Herodotos’un eserlerinde Thrake. Đstanbul: VII. 3. Haimos silsilesini de Trakya’nın asıl sınırı olarak kabul etmiştir8. Erzen. (Çev. A. Şek. ayrıca “… sınırlanan batıda ise Salmydessos’tan (Midye/Kıyıköy) Perinthos’a (Marmara Ereğlisi). Hekataios.wikipedia. Đstanbul: VII. Ökmen). 1. . 1994: 10.a. 10 Ksenophon.world-map. Kadir). doğru inen çizgi ile belirlenen saha içerisindeki bereketli ve zengin yöreye delta adı verilmekteydi. doğuda Bosboros Thrakios (Đstanbul Boğazı) ve güneydoğuda Propontis.org/wiki/Tracia. 9 Erzen. Ege Denizi. 494. Ksenophon. A. Lev. 4 Homeros. Istros (Tuna) ve Illyria arasında kalan bölgeyi “Thrakia” adı altında toplamıştır. Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar . (1970): Odysseia.. Thrax. Thrassa.

Trakya Bölgesi’nin Tarihi Trakya. (Çev. Ergene) gibi üç büyük kolla beslenen Hebros (Meriç) akar. Ancak kuzeydeki sınırın zaman zaman Haimos (Balkan Dağları) ve Strymon (Struma) Irmağı tarafından çizildiği kabul edilmiştir12. fakat bu sahanın ötesinde. A. batıdan ise Melas (Saros Körfezi) ile kuşatılmış olan Khersonessos (Gelibolu Yarımadası) yer alıyordu. S. VII. Ardeskos (Arteskos. Casson. 14 Sevin. 10 V. Buna bağlı olarak.4 Güney uçta ise. Bkz. doğu ve kuzeydoğudan Hellespontos ve Propontis. V. 33. bölgenin ortasında Tonzos (Tuna). Roma egemenliği döneminde ise Makedonya’nın dört kısma ayrılması ve sınırlarının genişletilmesinden sonra bölgenin batı sınırını Hebros (Meriç) Irmağı’nın oluşturduğunu belirtmiştir. Arda) ve Agrianes (Ergines.” diyerek daha detaylı bilgi vermiştir11. 1. 13 Strabon. Haimos’a dek Traklar oturmaktadır…” şeklinde yazmıştır13. Illyria. “…Strymon Irmağı’na kadar Makedonlar. Güneyde. Anabasis. Bu dağ toplulukları arasında ise Ergene ovası yer alır. Balkanların güneydoğusunda Karadeniz kıyısı boyunca Istrancalar uzanmaktadır. Strabon ise. Đstanbul: VII. Trakya’nın en başta gelen akarsuyu. (1926): Macedonia. Sevin. Pekman). Paionlar ve Trakların kimi boyları. Ankara: s. Trakya’nın birçok yerleşiminde Paleolitik çağın farklı evrelerine ait buluntular bulunmaktadır15. 110. Güneyde Marmara Denizi kıyısına koşut olarak Ganos (Işıklar) Dağı yer almaktadır.14 2. Neolitik çağın başlarından itibaren ise. Oxford: s. 2001: 19. 15 Bulgaristan’da dört Paleolitik yerleşim bilinmektedir. yerleşim alanları çoğalmaya başlamış ve Bronz çağında bu yoğunluk son bulmuştur. Haimos (Balkanlar) ile güneydeki Rhodope (Rodop) dağlarıdır. (1987): Coğrafya. Aynı adı taşıyan ötekilerle karışmaması için buraya daha çok Khersonessos Thrakia yani Thrakia Khersonessos’u deniliyordu…. kuzey uçtaki Istros veya Danuvios denen Tuna’dır. kıyı hariç. Thrace. Trakya.. bölgesel özelliğinden kaynaklanan bir geçiş alanı olmasından dolayı çok erken dönemlerden başlayarak insanlığın tarih sahnesinde yer almıştır. Söz konusu bu yerleşimlerde 11 12 Ksenophon. yeryüzü şekilleri bakımından kuzeyde ve güneyde dağlık kesimleri ve ortada da geniş ovaları içine alır. . bölgenin sınırlarını anlatırken. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. 18. Belli başlı yükseltileri.b.

1938: 24.ö. Maidobithynler. yüzyılda Yunanlılar. Casson. M. M.ö. 1926: 102. binin ilk yarısına ait Trakya’nın tarihi olaylarında. sonradan Balkan Yarımadası’ndan Anadolu’ya göç eden Phrygler’in20 Mysler’i yerlerinden atıp kendilerinin bu bölgeye yerleştikleri anlaşılmaktadır. Avrupa’yı terk edip Asya’ya gitmeden önce “βρίγες” olarak isimlendirilendirilen bir Trak kabilesi idi. Ainos. Phrygler’in de Bithynler21 tarafından yerlerinden atıldıkları antik kaynaklardan öğrenilmektedir22. Mesembria ve Byzantion gibi birtakım koloni şehirleri kurmaya başlamışlardır25. 18 Mansel. 8.. 1994: 41 ve 57. Hellanicus. 22 Erzen. 19 Erzen.Erzen. II. M. 1938: 23 ve 83. 23 Erzen. 1994: 83. yüzyılın başlarını kapsayan dönemde Trakya’yı terk etmişlerdir24. II. Bkz.ö. Selymbria.5 yapılan çalışmalar sonucunda. Mygdonianlar. 1994: 75. Trakya sahillerinde Abdera.ö. Trak ve akraba kavimlerin yer değiştirme hareketleri önemlidir23. 24 Erzen.ö. 1926: 105-106. 16 17 Erzen. Perinthos. Erzen. 8. Trakya Bölgesi. bin yıllarında Trakların. bin yıllarında Avrupa’da geniş bir alana yayıldığı ve Adriyatik’ten Karadeniz’e kadar uzanan geniş sahayı yani tüm Balkan yarımadasını işgal ettikleri belgelerle desteklenmektedir18. 1994: 86. M. Bu belgelerde. Aynı yazar. başka bir yerde “βρύγοι” olarak başka grup insanlardan söz etmektedir. 21 Brigler. Neolitik çağdan Kalkolitik çağın sonuna kadar kültür gelişiminde bir devamlılığın olduğu gözlenmiştir16.. gelişmiş bir Bronz çağı kültürüne sahip olduklarından söz edilmektedir. 20 Herodotos’a göre Phrygler.ö. Bithynler ve Thynler aslen Trakyalı’dır. Bebrykler. Boeotia’da Minyan Krallığı’na akın ettiklerinden ve Attika’nın güneye giden kısımlarında oturduklarıdan söz etmektedir. Özellikle Merkezi Trakya’da gelişmiş bir Bronz çağı kültürünün varlığını yapılan çalışmalar göstermektedir17. 1994: 74-75. 25 Mansel. Bu varsayım kabul edilirse. Erzen. 1994: 80. I. Apollonia. Casson. Bkz. . yüzyılın sonlarını ve 7. 1994: 74. M. Bronz çağında da önemini korumuştur. Traklar’ın. M. II. A. Bithynler. binin ortalarında Traklar ile aynı olduklarını düşündüğü Doğu Balkan kabilelerinden Mysler’in bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kenar bölgesinden Sırbistan’ın kuzeydoğu taraflarına göç ettiklerini ve bu göçün yalnız bir defaya mahsus olmadığını ileri sürmektedirler19.

336-323) M.ö. 1994: 91. Mansel. Philippos’un (M. 33 Mansel. Trakya’da hüküm sürdükten sonra M. feodal bir devlet olarak teşkilatlanan Odrys devleti Makedonya Kralı II. 1938: 31. Bölgenin bir kısmını egemenliğine geçiren II. yüzyılın ortalarında Teres’in önderliğinde birleşen Trak kabileleri Odrys hakimiyetini kabul etmişlerdir27. Erzen. 336 yılında II. 30 Mansel. 1938: 31. 5. Antiochos (M. Seleukoslu yönetici bu topraklara ayak basar basmaz öldürülmüştür31. 513 yılındaki Đskit Seferi ile başlayarak Trakya ve Balkanlar’ı işgal etmiş ve bir süre sonra Trakya tamamiyle Pers egemenliğine girmiştir26.ö. 1994: 97. 522-486). Bunun yanında. 1994: 100 ve 102. 191 yılında Suriye Kralı III.6 Pers Đmparatoru Dareios I (M. tamamen Seleukoslar’a bırakılmıştır33. 279-280 yıllarında Trakya Kelt akınlarına uğramış ve yakılıp yıkılmaya başlanmıştır32. 1938: 30. 32 Mansel.ö. 1994: 103. Philippos’un ölümünün ardından bazı Trak boyları ayaklansa da II. . Aleksandros’un ölümünden sonra. 34 Mansel. M. 281 yılındaki Kurupedion savaşında ölmüş ve Trakya’nın dış hudutlarına kadar uzanan topraklar Seleukoslular’ın eline geçmiştir.ö.ö. 190 yılında Trakya Romalılar’ın hakimiyetine girmiştir34. 1994: 99. Aleksandros (Büyük Đskender) (M. Erzen. bazı kabileler daha sonra Odrys hakimiyetinden çıkmak için harekete geçmiştir. Bunun yanında. Bu sırada Makedonya ve Trakya’nın kralı olarak kabul edilen Ptolemaios’un oğlu Keltlerle mücadele ederken ölmüş ve bu ölümün ardından çıkan kargaşalar ile yapılan mücadeleler sonucunda Trakya.ö. M. Erzen. 223-187) Romalılara yenilmiş ve M. 359’da başlattığı seferlerle parçalanmaya başlamıştır28. Erzen. bölgedeki 26 27 Mansel.ö.ö. 28 Erzen. 1938: 25. 1938: 27-28. 1994: 92.ö.ö.ö. M. 359-336) M. M.ö. Erzen. Bu dönemde Lysimakhos kendini göstermiş ve tüm Trakya’yı hakimiyeti altına almayı başarmıştır. 1994: 103. 29 Mansel. Asya eyaletleri gibi Trakya da başlı başına bir satraplık olmuştur. II. Yaklaşık iki yıl sonra. Philippos Trakya’nın kolonizasyonuna önem vermiş. 1938: 29. fakat amacına ulaşamamıştır.ö. Erzen. Ancak. Aristokratik. Lysimakhos. 341 yılında bütün Trakya’yı Makedonya’nın hakimiyeti altına alıp vergiye bağlamıştır29. 1938: 33. M.ö. 31 Mansel. 1938: 32. M. 335 yılında bölgeye yaptığı seferlerle gücünü göstermiştir30. Trakya’yı Pers boyunduruğundan kurtarmak için ilk seferi Atinalı komutan Kimon yönetmiş.

37 Sevin.50 metre yükseklikteki kayalığın üzerinde yer alan yerleşmenin. Resim 2. 1. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. Marmara Bölgesi’nin kıyı kesiminin geçmişi ile ilgili önemli bilgi verecek bir konuma getirmektedir39. E. Şek. (1958): Naturalis Historia. 48. 239. 40 M. A. Ankara: s. 1938: 34. Derenin 300 metre kadar doğusunda. Ayrıca bkz. günümüzde 10 metre kadar yüksekliğe sahip Harekât Tepe olarak bilinen bir tümülüs bulunmaktadır40. Şek. 168 yılında ise. 1999: 350. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Resim 1: Işın v. Müze Kurtarma Kazıları. Menekşe Çatağı’nın Coğrafi Konumu Plinius bölgeden “…. Eumenes’e (M. Samoslu göçmenlerce kurulan Heraion Teikhos. 378. Kazı Sonuçları Toplantısı. 6.ö. 38 M. Tekirdağ ili Merkez ilçe Gazioğlu köyü sınırları içinde.” diye bahseder36. Rhaidestos (Tekirdağ). . hemen yolun kuzeyinde. Ayrıca bkz. Işın . Ankara: s. Bizans Dönemi’nde önemli bir manastır bölgesi ve çömlek üretim merkezidir37. Değirmenaltı) gibi iki küçük yerleşme yeri geçildikten sonra Rhaidestos’a (Tekirdağ) varılır…. Lev. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. Lev. Bugün denizden 6-6.kıyı boyunca batıya doğru ilerlendiğinde.Cilt.7 bazı yerler Pergamon Kralı II. A. 2. Marmara Denizi’nin kuzey sahil şeridindeki kayalık taraçada. 2001: 22. 2. Makedonya Krallığı’nı ortadan kaldırmışlar ve Trakya’yı dört eyalete ayırarak tamamen hakimiyetleri altına almışlardır35. (Çev. şehrin merkezine 13 km. Hiereo ve olasılıkla Aerea gibi adlarla da anılan Heraion (Karaevli) ile Mokapara (Mocasura. Lev. H. M. Đstanbul-Tekirdağ karayolunun hemen güneyinde deniz kıyısındadır. Yine Marmara Denizi (Propontis) kıyısında yer alan ve sığınmaya elverişli küçük bir limana sahip olan Ganos (Gaziköy).. 3. özellikle batı kesiminin güney yarısı deniz tarafından aşındırılmış ve kuzey güney doğrultusunda Menekşe Deresi tarafından Doğu ve Batı Çatak olarak ikiye bölünmüştür. Işın. 1. Kazısı ilk kez 1993 yılında başlayan Menekşe Çatağı38. günümüze kadar korunabilmiş birkaç höyükten biri olması bu tepeyi. Rackham). 24. Kazı Sonuçları Toplantısı. yüzyılda önemli bir piskoposluk merkezi olmuştur.. 17. 197-160/159) verilmiştir. Makedonya ile yapılan savaş sonucunda Romalılar. Harita 4: Delemen. Loeb. 39 M.c. Ankara: s. London: IV. Doğu Çatak Kazısı”. Özdoğan. 2. sonraları Resisthon ve Resisto gibi adlarla anılmaya başlanmış ve M. Şek.d. 2004: 2. 1999: 5 . uzaklıkta. Özdoğan. A. 21.Cilt.s. E.ö.R. A. A. 35 36 Mansel. Plinius. Işın. Harita 3: Özdoğan..

421. Işın. Işın . 1995: 18. Phillippos’un Kersebleptes ve III.Cilt. Bu nedenle burada doğu ve batı höyük alanları arasında küçük kayıkların girebileceği ufak bir koyun bulunduğunu. ayrıca tahkim edilerek kale işlevi yüklendiğini bildirir. Ancak derenin yatağını derinleştirmesinin Hellenistik Dönem sonrası bir dönemde gerçekleşmesi. Yazılı kaynaklar Ganos Dağı’nda Hieros Oros (Kutsal Dağ) denilen zirvenin. 43 M. 45 Işın v.. (2003): 378. 2004: 2. Deniz tarafından sürekli aşındırma da tepenin güney kesiminin denizin içine yayılmasına neden olmuştur43. yüzyılın ortalarında dağın yanı sıra . dolayısıyla tepenin üzerindeki değişik dönemlere ait yerleşmelerin de kısmen tahribatına yol açmıştır. Teres’e karşı gerçekleştirdiği seferler sonucunda Makedon egemenliğine girmiştir. Kazı Sonuçları Toplantısı. bir kült yeri ve hazine barındırdığını. Kuzucuoğlu’nun ön araştırmasına göre Menekşe Deresi’nin yatağının derinleştirmesi Hellenistik Dönem’den sonra olmuştur42. M. höyük alanının kuzeyinde. 2004: 428. yüzyılda Ganos Dağı’nın Trakya’da kurulmuş olan yerli boylardan Odyrsler’in teritoryumunda bulunduğu ilkin Ksenophon’dan öğrenilmektedir. Özdoğan. A. Aksaç. erozyon gibi) ve Hellenistik 41 42 Işın. Özdoğan . II. kumtaşı içine kazmış olduğu derin ve dar bir yatakta akmaktadır.ö.ö. bunun yakın zamanlarda dolduğu söylenmektedir41. M. ana yolun gerisinde hemen hemen deniz seviyesine yakın bir düzlemdedir.d. F. Derenin yatağı. zamanla tepenin topografyasında önemli değişikliklere. A. A. 44 Işıklar Dağı yakın zamana kadar antik dönemdeki gibi Ganos adıyla anılmıştır. 5. kumtaşı kayalıklardan oluşan bir falez halinde 10 metre yükseklikteki Marmara kıyısı. 25. Ankara: s. E. A. dış etmenlere ve belki de Marmara Ereğlisi açığından geçip Ganos Dağları’na doğru uzanan ‘Kuzey Anadolu Fay Hattı’na bağlı olan bir tektonik hareketlenme ile şekillenmiştir44. Doğu Çatak’ta bu eğimin daha az olduğu ancak Hellenistik Dönem’e kadar bu alanın çeşitli nedenlerle dolarak yükseldiği (bitki örtüsü. Bkz. Ganias/Ganis adıyla bilinen yöre.. E. . Delemen. 4. höyükte denize doğru bir eğimin varlığını göstermektedir. Henüz bir deprem uzmanı tarafından bakılmamakla birlikte. 2. daha doğrusu burkularak kepmesinin ancak şiddetli bir sarsıntı ile gerçekleştiği düşünülmektedir. 40 N açmasının doğusundaki uzun duvarın yıkılma şekli. M. Kazılar sırasında Batı Çatak’taki saptanan yangının da olasılıkla bu deprem sırasında çıkmış olabileceği arkeologlar tarafından ileri sürülmektedir45. Yerleşmenin bulunduğu alanda.8 Menekşe Deresi. Jeomorfolog C. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. Topografya ile ilgili yapılan gözlemler.

M.. Işın v.9 yerleşmenin bu dolgu eğimine uygun denize yüzünü vererek bir teraslama yapıldığı belirtilmektedir46. A. A.. Işın v. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”.d. M.Cilt. Romanya-Bulgaristan üstünden gelen kavimlerin de bu yerleşimde yaşadıklarını göstermektedir. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. Kazı Sonuçları Toplantısı. 2000 yılında. II. binyıl yerleşimleri ve Demir Çağı’na ait yerleşmelerin varlığını da ortaya koymuştur. Ankara: s.ö. liman niteliği olan dere ağızlarında küçük yerleşimlerin kurulmasında rol oynamıştır. Ayrıca. Oldukça yayvan olan höyükte. III. 2. Işın . Bunun yanında. 314.. 1.ö. 1. konumu bakımından Trakya’ya gelen Anadolu etkilerini iyi yansıtabilecek durumdadır48. 296. Menekşe Çatağı’nın Tarihi Menekşe Çatağı’nda yaşayan halkı büyük oranda Traklar ve batıdan gelen Hellen halkı oluşturmaktaydı. çok küçük ipuçları olmakla birlikte Karadeniz kavimlerinin de bu yerleşimde izlerine rastlanmıştır47. özellikle Son Tunç Çağı’na ait bazı geleneklerin Menekşe Çatağı Đlk Demir Çağı mezar ve adak çukurlarında benzer şekilde görülmesi. 2000: 239. gelişen Anadolu ticaret ağına bağlı bir merkez olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey Anadolu’nun büyüyen merkezlerinin. 20. 2003: 383. Ankara: s. E.d. Bulgaristan’da bulunan bazı yerleşmelerde. Ayrıca. Bu yerleşmelerin Trakya’nın iç kesimleri 46 47 Işın v. Bu dönemde Troia gibi. Işın v. bin yıl başlarında. tarihlemeye yardımcı öğe olarak Lysimakhos Dönemi’ne ait bir sikke ele geçmiştir49. Menekşe Çatağı. 306-280 yılları arasına tarihlenmiştir. özellikle deniz yolu ile olan ticarete verdiği önem Trakya kıyıları boyunca. Işın . özellikle 19-U açmasında yapılan yoğun çalışmalar. 1993 yılından itibaren özellikle Batı Çatak’ta yoğunlaştırılan kazılarda.. Özdoğan. Menekşe Çatağı’nın. Özdoğan. A. 49 Lysimakhos sikkesi M. 23. E.ö. Geç Roma Dönemi’ne ait bir sikke Roma Dönemi’nde de bu alanın herhangi bir amaçla kullanılmış olabileceğini göstermektedir50. . 48 M.d. 50 M. 1999: 296. Kırklareli/Aşağı Pınar ile çağdaş Orta Kalkolitik ve yerel Trakya özellikleri ile birlikte Anadolu etkilerinin de görüldüğü Đlk Tunç Çağı I-II’nin varlığı kanıtlanmıştır. 2004: 428.. Kuzey Marmara kıyısındaki diğer höyükler gibi. A. Kazı Sonuçları Toplantısı.Cilt. Bkz.d.d.

Tepenin hemen kuzeyinde. d. Güney Marmara ve Đç Trakya arasındaki ilişkinin (ticaret ağının) sağlandığı “Ara Đstasyon”lardan biri olduğu düşünülmektedir53. Menekşe Çatağı’nın Marmara sahil şeridinde. 1999: 301. Trakya’da şimdiye kadar saptanmış denize en yakın tümülüstür. 29. Ancak 1996 yılında denizin içinde yapılan kısa bir araştırma deniz içerisine yayılmış ve gömülmüş çok sayıda amphora parçasını belgelenmiş ve açılan açmalarda da yine çok sayıda amphora ele geçmiştir52.10 ile olan ticareti sağladığı anlaşılmaktadır. Hellenistik Dönem’de buranın küçük bir liman olarak değerlendirilmiş olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir51. 2004: 428. A. Kırklareli/ Aşağı Pınar Mevkii kazısında daha sonra sıyrılarak atılmış Hellenistik tümülüsün altındaki 90 tane adak çukuru. Menekşe Çatağı Kazıları Tarihçesi Menekşe Çatağı yerleşmesi. Harekât Tepe Tümülüsü gerçekten denizden görülmesi için mi bu kadar sahile yakındır. Đstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından 51 52 Işın v. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. Harekât Tepe.. Çalışmalara. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.d. 53 F.E. Mehmet Özdoğan başkanlığında başlamıştır. yoksa söz konusu olan aynı zamanda Dionysos rahibi/müridi kralın zaman içinde kutsallık kazanan herkesin kabullendiği Dionysos’a ait bir kutsal alanda ya da yakınında gömülmesi midir?54 M. bir kilometre uzaklıktaki Heraion Teikhos antik kentinin Trak Kralı Kersopleptes’in mezar anıtı Harekât Tepe Tümülüsü’nün konumunun Menekşe Çatağı yerleşmesinin (olası) adak alanı/ kutsal alan gibi işlevi ile doğrudan bir ilişkisi olup olmadığı da irdelenmesi gereken önemli bir sorundur.d. Işın ve A. 2. Aksaç. Dr. 2003: 383. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. tümülüsün kutsal bir alanın üzerine yapıldığını göstermişti. 1993 yılında Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ile ortak olarak Prof. bugün Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü olan Mehmet Akif Işın tarafından 1971 yılında saptanmıştır. .e. Özdoğan’ın sorduğu bu sorunun cevapları ileriki yıllarda verilebilecektir.. 54 Işın v. Đstanbul): s. Işın v..

Açık avlusu olan. Ayrıca Bkz. Şek. E. kireçli bir harç ile sıvanmıştır. 90.11 desteklenen kazılar. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 7. 2001: 20. tabaka yapısı olarak isimlendirilen 2. 59 Işın. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. 3. 60 M. denize burun yapan dik bir kayalığın üzerinde. E. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. A. Resim 4: Işın v. Bu taşların arası bir platform oluşturacak şekilde doldurulmuş ve sert. Işın v.. Lev. 20 V açmasında da 20 T’dekine benzer yuvarlak bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Şekil 1. 19 55 56 Aksaç. Ankara: s. 8. Yapının dışında çok sayıda pithos ve amphora parçası bulunmasına rağmen bu yapının işlik olabileceği düşünülse de içinden destekleyecek hiçbir buluntu gelmemiştir.. Işın . . Aslı Erim Özdoğan’ın bilimsel danışmanlığı altında devam etmektedir55. Bununla birlikte basit görünümlü yapının kiremit çatısı olduğu gibi zemine çökmüştür. Özdoğan. 4. Doğu Çatak ise.5 metre kadar çapta olan yuvarlak mekanın ortasında boyları bir metrenin üzerinde iki yassı taş bulunmaktadır. 1996 yılı çalışmalarında. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. derece arkeolojik sit alanından geçeceğinden yol hattı üzerinde arkeolojik kazılar yapılmadan yol genişletme çalışmalarına başlanamayacağına karar verilmiştir. Araştırmaların şimdiye kadar esas ağırlığının verildiği Batı Çatak 100x60x3 metre boyutlarındadır. Dr. Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi işbirliği ile halen Doç.. 1995 yılı çalışmalarında.d. Ankara: 373.d. A. Bu karar çerçevesinde 2000 yılında yapılan yoğun yüzey taraması ve Batı Çatak’ta 1993 yılından günümüze kadar sürdürülen kazılar (sadece 1999 yılında kazı yapılmamıştır) sonucunda yerleşmenin bu kesimde ana yola kadar devam etmediğini ancak tepenin Doğu Çatak kesimi için aynı durumun geçerli olmadığını göstermiştir56.10. 200x70x4 metredir57. Resim 1 ve 376. Resim 3. 3. Lev. 20 T açması içerisinde 1. 1997: 375. 1995: 22-23. 2001: 22. 57 Aksaç. 58 Bkz. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 14.. Şek. Özdoğan.1999 gün ve 5272 sayılı kararı ile genişletilmesi planlanan Kınalı-Tekirdağ yol güzergahı Menekşe Çatağı 1. esas yapının 19 T ve 19 U açmaları içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Resim 3 ve Şek. Batı Çatak’ta58 1993 yılı çalışmalarında. A. Plan 1: M. üzeri iri dörtgen kiremitlerle örtülü sundurma ile kapatılmış pithos ve amphoraların olduğu mekan açılmıştır60. Aynı şekilde bu yapının da üst yapısının çöktüğü görülmektedir59. 2003: 377. Işın . A. Lev.

5. 19 T-U açmalarındaki çalışmalara devam edilmiştir ve bir seramik grubuna rastlanmıştır. 2000 yılı çalışmalarında. Avluda tabana gömülü depo küpleri ve amphoralar bulunmaktadır. Mutfak yapısı olarak düşünülen 18 T ve 19 T açmalarının devamı kazılmış ve bir seramik grubu daha çıkarılmıştır. Şek.d. 19 U açmasında çalışmalara devam edilerek Hellenistik yerleşmenin korunmuş en güney ucu saptanmıştır. 18 T açmasında. yemek yenen yarı açık bir yer olarak kullanılıyordu... avluları. 18. 1997 yılı çalışmalarında. Şek.. Mutfak olduğunu düşünülen bir mekanın içindeki çok sayıda farklı dönemlerin tipik özelliklerini taşıyan günlük kullanım eşyaları ve seramikleri ele geçmiştir62. Işın v. üst yapının çökmesi sonucu kırılmış çok sayıda seramik parçaları bulunmuştur61. 63 Işın v.d. 61 62 Işın v.. 18 U açmasından M. 1999: 298-301. 18 T açmasındaki çalışmalar ile yerleşmenin batı kesiminde kuzeye doğru bir teraslama yapılmış olduğunu ve geniş bir alana yayılmış olduğu görüldü. Sonuç olarak Hellenistik Dönem’e ait taş temelli kerpiç-ahşap karışık üst yapılı mimarisi olan.d..17 U açmalarındaki Hellenistik ile Đlk Tunç Çağı arasında neredeyse steril kalın bir dolgunun bulunması. depo yerleri ve değişik nitelikteki mekanları ile bir yerleşim yapısı bulunmaktadır. Lev.d. Ayrıca bkz. Resim 4. 64 Işın v.12 U açmasında yarı taş yarı toprak tabanlı mekanın üzeri ahşap direklerle desteklendiği görülen iri kiremitlerle örtülü olup yangınla tahrip olup taban üzerine çöktüğü görülmüştür. buna karşılık bu dolguların 19 T ve 20 T açmalarında bulunmaması buranın deniz çekilmesi sonucu dolduğunu göstermektedir64.d. 1997: 365-366. . 2000: 315 ve 317. 20 T açmasındaki çalışmalarda bugünkü Menekşe Deresi’nin yatağının daha batıda olabileceği görülmüştür63. Resim 5.ö. Yer yer bozuk tabanlı yangınla yerle bir olan yapının ve avludaki sundurmaların üzerini örten ağır kiremitlerle kaplı çatısı olduğu gibi mekanların üzerine çökmüştür. 1998 yılı çalışmalarında. Toprak taban ve kerpiç parçaları üzerinde hasır izleri görülmektedir. 306-280 yıllarına tarihlenen bir Lysimakhos sikkesi ele geçmiştir.1997: 373. 4. Açılan mekan olasılıkla sadece oturulan. 1999: 244.d. Lev. Resim 5: Işın v. Resim 2: Işın v. Ayrıca bkz.1997: 377.

Eiring . Princeton: s. bunlar Hellenistik ve Roma Dönemi seramiğinin sınıflandırılması için oldukça yetersizdir67. Oxford: s. Athens: s. Bunun yanında. çömleklerin süslemesine köklü değişiklikler de getirmiştir. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. M. yüzyılın sonlarından Augustus Dönemi’ne kadar olan süreci kapsayan seramikler de “Geç Hellenistik Dönem” olarak ayrılmıştır71.ö. I. 68 Rotroff . N. 2. 66 S. Hellenistik Dönemi II. (1959): Handbook of Greek Art. yalnızca seramiğin gelişiminin ana hatları ayırt edilebilmekle birlikte oldukça karışık ve belirsiz görünüyor. Hellenistik ve Roma Dönem vazolarının form gelişimlerinin kronolojik olarak izlenmesi oldukça zordur66. 2. A. Westholm. Westholm’un belirttiği gibi. B. 4. Günümüzde kabul edilen ayırıma göre. International Congress on Hellenistic Ceramics. . 71 F.ö. Coldstream. HELLENĐSTĐK SERAMĐK A. Erken Hellenistik Dönem’de kıtasal olarak Yunan ve baskın olarak da Attika kökenli Siyah Firnisli seramikler erken dönem mallarının yerini 65 A. Bazı kazıların tabakalarından gelen buluntular önemli veriler sunsalar da. Klasik Dönem sonrasında ise. Vessberg (Editörler).1990: 33. Đstanbul: s. (1948): Antioch-on-the-Orontes. Çünkü bu dönemlerin seramiği oldukça dikkatsiz şekilde ya da mekanik olarak üretilmiştir. Part 3. pek çok Hellenistik Dönem formu Klasik Dönem öncülerine sahiptir68. 4. J. Hellenistik Dönem seramiğinin sonu için ise. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. Çömlekçi ustaları genel olarak gelenekçidir ve nadiren yeni form ve teknikler üretmişlerdir. Richter. Westholm . Buna bağlı olarak.ö. Forster. Bilim adamları. 69 J. 53. L. Aleksandros’un M. Üç yüzyıldan daha uzun bir süre varlığını korumuş olan siyah ve kırmızı figürlü üsluplar pratik olarak bırakılmış ve bunların yerini başka teknikler almıştır70. Waagé. Bunun yanında. 353. IV. G. (1984): Yunan Sanatı (Çev. O. Madra). 323 yılında ölümü ile başlatmaktadırlar. O. yüzyılın sonundan M. Part. 33. (2001): Knossos Pottery Handbook Greek and Roman. 305. 70 G. I. 1956: 53. Hellenistik Dönem. Buna bağlı olarak. Richter. The Swedish Cyprus Expedition. yüzyılın başlarına kadar olan dönemde üretilen seramikler “Erken Helenistik Dönem”. 91. seramik sanatında Klasik ve Hellenistik Dönem arasında doğal bir kopuş-kırılma yoktur. Rotroff. 67 Westholm. bilim adamları net bir tarih verememektedir69. G. A.ö. Stockholm: s.13 3. M. Hellenistik ve Roma Dönemi seramiği ile ilgili bilgiler çok sınırlıdır65. London: s.

metal kapların üzerinden kalıplanarak alınmıştır. skyphos. M. 1934: 311. yüzyıla tarihlenmekle birlikte çoğunluğu M. 1934: 434. 4. Bu dönemde Calene. Bu kabartmalar. Erken örnekler M. Seramik vazoların metal örneklerin formlarına bağlılığı. 1997: 270. 78 Thompson. Daha sonraki dönemlerde siyah firnislilerin yerine kırmızı firnisli seramiklere doğru bir eğilimin olduğu görülmektedir. Erken Hellenistik Dönem’deki özensiz fırınlamaların çömleklerin yüzeyinde düzensiz renklerin görülmesine sebep olduğu görülmüştür. 4. 311. Thompson. London: s. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. özellikle içte ve dıştaki derin dairesel yivler ile kaselerin iç yüzeyindeki kabartma simgelerde görülmektedir78. A.ö. hydria. M.14 almıştır. 1948: 6.ö. yüzyılda üretilmiştir. 3. fabrika metodlarının kullanıldığına dair çok fazla belirti yoktur75.ö. 4. . Geç Hellenistik Dönem’e gelindiğinde ise. amphora. yüzyıla kadar Atinalı çömlekçiler. yüzyılın sonlarında ise. yüzyıllarda seramik sanatının sadece formda değil malların inceliğinde. Hesperia 3: s. 76 Cook. 202. 75 Cook. 6. (1997): Greek Painted Pottery . 72 73 Waagé. H. 74 R. M. yüzyıldan Mö. 1997: 202. Özellikle. Kıta ve Batı Anadolu’da vazolar üzerinde görülen aplike kabartmalar. Cook. Hellenistik Dönem’e kadar. Metal işçiliği etkileri. Hellenistik Dönem çömlek standartlarını metal işçiliği hazırlamıştır76. Kırmızı Figür Stili ortadan kalkmış veya bitmeye yüz tutmuştur74. krater gibi diğer Siyah Figür vazolarına uygulanmıştır.ö. ve 2. Megara ve Pergamon olmak üzere başlıca üç sınıf vardır. iyi kalitede kırmızı firnisli seramikler. firniste ve boyama veya kabartma olarak uygulanan süslemede göze çarpmaktadır77. Kırmızı Figürlü vazoların süslemesi üzerinde yoğunlaşmış ve iki yüzyıl içerisinde bu stili geliştirmişlerdir73. Bu dönemde vazo formları bazı değişikliklere uğramış ve yerel üretimlerin ortaya çıkmasıyla da kalitede kötüye doğru bir gidiş gözlenmiştir. Güney Đtalya yakınlarındaki Calene’de bulunduğu için bu şekilde isimlendirilen Calene Seramiği’nde kabartmalarla süslenmiş kaplar görülmektedir. M. tipik formları ile piyasalara üstünlüğünü kabul ettirmiştir72. 77 Thompson.ö. 3.

Yarı kürevi kalıp yapımı kabartmalı bu kaseler lüks kaplar arasında çekici 79 80 Cook. Hellenistik vazo sanatının en gözde süslemeleri ise. M. Bu gruba ait seramikler. yüzyıla kadar devam etmiştir81. . 3. yüzyılın sonlarını takip eden dönemde boyalı bezemeli sıradan seramikler çok az ve basit süslemelerle açık zemin üzerine koyu boya veya koyu zemin üzerine açık boya olarak yapılmaya başlanmıştır. 1997: 204. Batı Yamacı ekolü ise. Bu bezeme biçimi. şeritler ve müzikal enstrümanlar eklenmiştir80. 1934: 311. Hellenistik Dönem koyu zemin üzerine açık renk bezeme grubu. 1990: 34. bu vazoların özensiz yapımdan incelikle yapılmışlara doğru sıralandığı görülmektedir79. 2. yüzyılın ortalarında Apulia Kırmızı Figür Stili’nin bir çeşit mirasçısı olarak kendini gösterir.15 Hellenistik Dönem seramik formları üzerinde yapılan bazı araştırmalarda. Hellenistik Dönem’e kadar Attika seramiği genellikle dikkat çekici bir şekilde doğu bölgelerin yerel üretimlerinden farklıydı. M. 4.ö. Sicilya’dan Küçük Asya’ya kadar Akdeniz’in birçok noktasında karşımıza çıkmaktadır.ö. 4. yuvarlak çelenkler. 1934: 311. 1997: 202. 81 Thompson. Yunanistan’da Batı Yamacı Seramiği ve Đtalya’da Gnathia Seramiği olarak başlıca iki ekole ayrılmaktadır. Her iki ekolün de taklitleri ve yerel üretimleri olmuştur. çelenkler ve de sarmaşıklardır.ö. yüzyılın sonunda Attika Kırmızı Figür Stili’nin halefi olarak ortaya çıkmış ve M. veya 1. 82 Rotroff.ö. Attika üretimlerine karşı. yunuslar. Yerel endüstriler daha titiz ve dikkatli olmaya başladıklarında bu farkı azaltmaya başlamıştır. bu pazarın daha ucuz temsilcileri olan taklit üretimlerle artan talepleri karşıladılar. M. Bu süslemelere bazı soyut desenler. 1997: 202. 4. Vazoların içinde ve dışında çark izlerinin belirgin şekilde görülmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu basit bezemeli seramikler çok uzun süre önemlerini koruyamamış ve yerlerini daha özenli kabartmalı süslemeleri olan örneklere bırakmışlardır.ö. Atina’da M. Batı Yamacı Seramiği’nden kısa bir süre sonra Megara Kaseleri’nin üretimlerine başlanmıştır83. Gnathia Seramiği. Bu geniş coğrafyada üretim yapan her merkez kendi farklı belirgin çeşitlerini üretmiştir82. Hellenistik Dönem’de üretimdeki artan dikkatsizlik yaygın bir eğilim olmaya başlamıştır. asma ve defne ağacı (mrtyle ve zeytin dalı) zincirleri. Cook. yüzyılın ortalarında veya sonunda sona ermiştir. Cook. 83 Thompson. Bu üretim merkezleri.

Attika dâhil olmak üzere diğer yerlerde de (biraz daha geç olsa da) üretilmiştir. Israel. R.16 olup form ve süsleme açısından kolayca tanınabilir bir gruptur84. büyük olasılıkla M. 1997: 203. Bu seramik grubu. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. kökeni tam olarak bilinmeyen lagynoslardır86. 1997: 207–208. Çeşitli gruplardan oluşan açık zemin grubunda. Genel olarak Güney Đtalya’daki Canosa’da bulunduğu için bu ismi alan “Canosa Vazoları”da benzer tekniklerle yapılmış ve plastik süslemeler eklenmiştir90. Yunanistan’ın büyük merkezlerinde ise. Pergamon örnekleri ise. Bu tür dekorasyon Akdeniz’de yaygın olup Adriatik’in doğusunda en yaygın grup. a Review of Scientific Studies.150 ile M. Megara Kaseleri ilk olarak Megara’da yoğun olarak bulunduğu için bu şekilde isimlendirilmekle birlikte. yüzyıla arasına tarihlenmektedir. 734. 541. 3. 1997: 203. Jones. 50 yılları arasında üretilmiştir. (1986): Greek and Cypriot Pottery. 88 Cook. Delos ve Kıbrıs’tan Mısır’a kadar geniş bir alanda bu tarz süslemeye sahip seramikler görülmektedir87. 1984: 305. J. Gürler. 1.Warsaw: s. B. 89 Richter. 86 Cook. Bu örnekler siyahımsı kırmızı firnisli olup. Çoğunlukla Hadra’da ve Aleksandria’daki (Đskenderiye) mezarlıklarda külleri taşımak (urne kabı) amaçlı kullanıldığı için bu şekilde isimlendirilen Hadra hydrialarında beyaz veya sarımsı astar üzerine koyu renk boyama uygulandığı görülmektedir91.ö. London: s. açık zemin metodu Hellenistik dünyanın daha çok kenar (ya da taşra) bölgelerinde üretilmiştir. 1959: 353. genellikle M. 87 Gürler. Bu Hellenistik vazolardan bazılarının yüzeyi beyaz astar ve süslemelerle kaplanıp. yüzyılın ortaları ile M. soluk astar veya direkt yüzey üzerine uygulanırdı. Meyza . 2002: 542. 1959: 353. Karadeniz kıyılarından Batı Anadolu kıyılarına. Genel olarak. Rosenthal-Heginbottom. kabartmalar bağımsız olarak kalıplanmış ve çark yapımı vazolara eklenmiştir85. Hellenistik Dönem boyalı seramiğinde ikinci grubu açık zemin üzerine koyu bezemeliler oluşturur. 90 Richter. 91 Richter. Sayı:243: s.ö. . yaygın Hellenistik süslemeler kahverenginden siyaha. üzerlerine ek boyalarla bezemeler yapılırdı.ö. açık beyaz. Cook. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. ‘Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern MediterraneanAdvances in Scientific Studies’. 1959: 354.A Preliminary Report’ In H. 85 Richter. koyu zemin zevki yerleşmiştir88. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. E.ö. “Hadra” vazolarının çoğu bu teknikte yapılmıştır89. Hadra 84 R. Mlynarczyk (editörler). 365.

Aleksandria. 94 Cook. P. Bunların arasında. Bu hydrialar için yaygın görüş büyük çoğunluğunun Mısır üretimi olduğu şeklindedir93. 271 ile 209 yılları arasında kullanıldıklarını göstermektedir97. 3.ö. daha çok Batı’da Canosa ve Apulia’da üretilen örnekler üzerinde çok yaygındır99. genellikle M. Figürlü sahneler ise. 1956: 77. . yüzyılın erken dönemlerine tarihlenmektedirler98.J. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmiştir96. 1997: 204. 99 Cook. 3. polykrom (çok renkli) olarak süslenmiş olup beyaz zeminli hydrialardır92. 98 Richter. 96 Westholm. Birinci grup kaliteli kilden yapılmış. M. 1984: 305. Cook. Hellenistik Dönem’e özgü Hadra hydriaları’nın tarihlenmesi ve kesin üretim yerleri konusunda bilim adamları arasında bazı farklı yaklaşımlar vardır. Aleksandria. Calaghan ise. 1984: 305. Kyrene ve Güney Rusya’da ele geçen çok geniş hydrialar ve amphoralar yoğun renklendirilmiş zincirlerle süslenmiştir. Aleksandria nekropolisindeki mezarlarda çıkan buluntularla benzer tipte olan Hadra hydriaları Kıbrıs’ta da bulunmuş ve yazıtlardan yola çıkılarak M. 97 Richter. 92 93 Jones. 1986: 735.17 hydriaları kendi içinde iki gruba ayrılır. R. Bazı vazolar üzerinde kazınmış ya da yazılmış ölüm tarihleri bize M. koyu renklerle boyanmış ve astarlanmamış hyrialardan oluşur. Cook. Sicilya’daki Centuripae’da üretilmiş oldukları için bu ismi alan “Centuripae Seramiği”nin en yaygın formu çan krater olup vazolar üzerinde yaygın olarak kimi zaman Pompei ve Herculaneum’daki fresklerin stiline ulaştığı görülen çeşitli renklerde plastik süslemeler özellikle de kadın figürlerine rastlanmaktadır. Diğer grup ise. Jones. daha kaba kilden yapılmış. Knossos ve Atina’dan bir miktar hydriayı analiz etmiş ve Nil deltası ve Knossos’taki çağdaş malzemelerle karşılaştırıldığında kökenin Girit olduğunu ileri sürmüştür95. 1997: 207-208. 1986: 734. Hadra hydrialarını sadece stilden yola çıkarak tarihlemek oldukça zordur. Bu grupların dışında az da olsa Hellenistik polykrom (çok renkli) vazolar da çeşitli merkezlerde üretilmiştir.ö. Richter. bu hydriaların Girit ile ilişkili olduğunu söylemektedir94. Bu vazolar. 1997: 208 95 Jones. 1959: 353. Cook. 1997: 209-210.ö. 1986: 734. Bunun yanında.

Hellenistik Dönem içerisinde. Gnathia Seramiği’ndeki bazı çan kraterlerin kulpların yerini tutamakların aldığı görülür. Keskin veya nadiren kavisli omuzlu ve yuvarlak ağızlı düz dipli bir çeşit oinokhoe olan lagynos ise. 3. Önceleri Arretine vazoları ve daha sonraları ise Terra Sigillata denilen bu kabartmalı Roma seramikleri. Hydrialar. 4. Hellenistik Dönem’in sonlarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Richter. Megara Kaseleri ile aynı teknikte yapılmıştır. M. Bunun yanında kotyle. 309.18 Hellenistik vazoların büyük çoğunluğunda boyalı süslemelerden kaçınılmış.ö. sıklıkla kalıp yapımı kaide ve üst kısımlarına doğru hafif konkav olmaya meyilli form en yaygın olanıdır. 1990: 35. Hellenistik Dönem siyah firnisli ve Batı Yamacı Seramiği’nde kısa bir süre için kendini göstermiştir. . yüzyılda sık olarak üretilmiştir. açılı bir omuza. Kabartmalı vazoların üretimine Roma Dönemi’nde de devam edilmiştir. Lagynos seramiği içerisinde iyi bilinmekle birlikte. Bu kantharoslar her zaman Batı Yamacı stilinde 100 101 Richter. Küçük pelikeler ise. yuvarlak gövdeye ve gaga ağza sahip oinokhoeler görülmektedir. Bu tip kantharoslar. Bu oinokhoeler olasılıkla form olarak lagynosları etkilemiştir. Siyah boyalı ve Batı Yamacı Seramikleri arasında önceki örneklerine göre daha dar. Cook. 102 Rotroff. Korinth şehrinde Hellenistik Dönem’e ait buluntular arasında kotyle çok yaygındır. Đçe dönük gövdeli çan kraterler ise. Centuripae Seramiği’nde de değişik bir çeşit çan krater görülmektedir. Hellenistik Dönem Seramiği’nde vazo formları erken dönemlere göre sınırlıdır. Lagynos formu. yalnızca Batı Yamacı Seramiği’nde yaygın olarak kullanılmıştır101. 1959: 357. bir Hellenistik Dönem formudur. siyah firnisli ve kabartmalı örneklerde de kullanılmıştır. Roma örneklerinin tamamen okside şartlar altında fırınlamasından kaynaklanan düzenli açık kırmızı firnisli olmalarıdır100. 1984: 306. Aralarındaki fark. Gnathia seramiğinde yaygındır. bunların yerini kabartmalar almıştır. Hellenistik Dönem’de Hadra üretimleri içerisinde görülmektedir. Boyunlu amphora. 1997: 221–237. Küçük kalyks-kraterler. yüzyılda standart formunu bulan içki kabı Hellenistik kantharostur102. Hellenistik Dönem’de varlığını çok uzun süre sürdürememiştir.ö. M.

Yaklaşık olarak küreye yakın gövdeli. A. 2. H. Ephesos ve Pergamon kandilleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde gözde olmakla birlikte Attika ve diğer bölgelere de ihraç edildiği görülmektedir. yüzyılın kalın cidarlı kaseleri daha sonra sıklıkla yumurta kabuğu inceliğinde örneklerle yer değiştirmiştir. Hellenistik Dönem siyah boyalı seramikleri arasında çok yaygındır.ö. Thompson. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. . 1990: 33.ö. 1934: 313 ve 432. 3. T. 3. M. Đstanbul: s. Thompson’a göre. yüzyılın ortalarında kalıp yapımı ve bezemeli kandiller Akdeniz ve çevresi kültürlerin çeşitli yerlerinde görülmeye başlamıştır. yüzyılda üretilen iç kısımlarında baskı bezekli. Đnce cidara olan bu eğilim kaselerin yanında tabak ve sosluklarda da rahatlıkla görülebilir104. Sezer.19 bezenmişlerdir. 1995: 71. Doğu ile Batı arasında ticari ilişkiler yoğunluk kazanmaya başladığında bunda en olumlu etkilenen merkez Rhodos olmuştur. Çark yapımı kandiler içerisinde üzerindeki bezemeleri kalıp yapımı olan Knidos kandilleri büyük bir üne sahip olmuşlardır106. 116-118. 4. Bunların yanı sıra Attika Ariston kandilleri de kaliteleri ile dikkat çekerler105.ö. 107. M. Doğu Ege. Anadolu ve Mısır’da bol miktarda görülmektedir. Kassab-Tezgör . Arkaik. Bunların içinde en özenli olanları Megara Kaseleri’dir. kabartmalı kase ve sosluklar diğerlerinden daha özel ve ilgi çekicidir.d. M. 106 Kassab-Tezgör v.ö. 105 D. M. Fig. Klasik ve Hellenistik Dönemler. 103 104 Rotroff. Hellenistik Dönem’e ait kandiller. yüzyılın ilk çeyreğinde deneysel olarak tanımakla birlikte yüzyılın ikinci çeyreğinde gözde hale gelmiştir103. kulpsuz ve kaideli ya da kaidesiz kaseler.. Bu incelik kaselerin çabuk pişmesini sağlamış ve metalik bir firnis sürülerek metal kapların olağanüstü yakın taklitleri üretilmiştir.

20

4. MENEKŞE ÇATAĞI HELLENĐSTĐK SERAMĐĞĐ

4. a. Kaseler (Kat. No. 1-115)

Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait kaseler; içe dönük ağızlı, dışa dönük ağızlı, ağız kenarı sivri biten, rulet bezemeli ve Megara Kaseleri olmak üzere beş ana grupta toplanmıştır.

4.a.1. Đçe Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. No. 1-83)

Đçe dönük ağızlı kaseler; ağız kenarı yuvarlak bitenler, ağız kenarı köşeli bitenler, büyük çaplı kaseler ve yarımküre kaseler olarak dört alt bölüme ayrılmıştır.

4.a.1.a. Ağız Kenarı Yuvarlak Bitenler (Kat. No. 1-45)

Ağız kenarı yuvarlak biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin üç farklı tipi vardır;

4.a.1.a.1. Tip I (Kat. No. 1-19)
Kat. No. 1. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 10.4 cm. Kaide çapı: 5.3 cm. Yükseklik : 5.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đç kısımda koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1) ve dış kısımda çok koyu kırmızıdan siyaha (10 R 3/3’den 2.5 YR 2/N2’ye). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide, yükselen gövde ile birleşmektedir. Gövde, dudakla birleşirken keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır. Kaidenin içerisinde gövde konik profil vermektedir.

21

Kat. No. 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase. Batı Çatak /1997. 19 T 28 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 19.5 cm. Kaide Çapı: 7.4 cm. Korunan Yükseklik: 8.5 cm. Kil Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengiden turuncumsu kahverengiye. Firnis Rengi: Dışta akmış. Pembemsi turuncudan devetüyümsü turuncuya metalik parlaklık var. Đçte açık kahverengi. Dışta dudak kenarında yanıklar var. Tanım: Akıtma bezekli , iyi pişmiş, halka kaideli, ağza doğru genişleyen ağız kısmı keskin içe dönük derin kase, dışta dudak kenarında yanıklar var. Đki parçadan tümlendi.

Kat. No. 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 13 plankare. Çiz.Lev.1, Levha 1 Ağız Çapı: 17.0 cm. Kaide Çapı: 6.8 cm. Korunan Yükseklik: 7.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Dışta akmış, siyah (10 YR 2/1’den 10 YR 3/4’e) ve içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Halka kaideli. Dışa dönük profil veren kaide yükselerek içe dönen gövde ile birleşmektedir.

Kat. No. 4. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1998. 20 T 113 Duvar, Çiz.Lev.2, Levha 1 Ağız Çapı: 9.9 cm. Korunan Yükseklik: 3.7 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (2.5 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmakta ve köşeli bir profil oluşturmaktadır.

Kat. No. 5. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 72 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 10.2 cm. Korunan Yükseklik: 4.0 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/2) ve dışta dudak altına kadar çok koyu gri (2.5 YR 3/N3). Tanım: Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

22

Kat. No. 6. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 18 T 2 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 9.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.6 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızıdan koyu kahverengiye (2.5 YR 4/6’dan 7.5 YR 3/2’ye). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 70 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 14.1 cm. Korunan Yükseklik: 2.05 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Firnis Rengi: Koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 8. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 9 plankare. Çiz.Lev.2, Levha 2 Ağız Çapı: 8.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.15 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.5 YR 3/N3), dışta iyi korunamamış. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Yükselerek gelen gövde, hafif (tatlı bir dönüş) kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1994. 17 U 8 Doğu Profil. Çiz.Lev.2, Levha 3 Ağız Çapı: 18.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı gri (10 R 6/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunamamış, çok koyu gri (5 Y 3/1). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Hafif küt dudak kenarlı. Gövde, kavis yaparak dudakla birleşmektedir.

Kat. No. 10. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak/1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).

23

Firnis Rengi: Dışta ve içte açık griden koyu griye (7.5 YR 4/N4’den 7.5 YR 6/N6’ya). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövdenin cidarı dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 11. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 18 U 8 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 14.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.2 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/8’e) ve içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış ve kalınlaşmış dudak kenarlı.

Kat. No. 12. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak. Çiz.Lev.3, Levha 3 Ağız Çapı: 12.6 cm. Korunan Yükseklik: 4.1 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Đçte akmış, siyah (7.5 YR 4/2) ve dışta akmış, siyah (5 YR 2/1’den 7.5 YR 4/2’ye). Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Firnis akmıştır. Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Dudak içe kıvrılmıştır. Dudağa doğru incelmektedir.

Kat. No. 13. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. 19 T 18 plankare. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 16.8 cm. Korunan Yükseklik: 4.3 cm. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış, içte kırmızı (10 R 5/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Gövde, düz yükselmektedir.

Kat. No. 14. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T Temizlik. Çiz.Lev.3, Levha 4 Ağız Çapı: 18.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.5 cm. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Firnis Rengi: Dışta akıtma firnis, silik kırmızıdan kırmızıya (10 R 5/8’den 2.5 YR 4/2’ye) ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı, yuvarlatılmış dudak kenarlı.

Kat. No. 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 17 U 1 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4

24

Ağız Çapı: 13.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, açık kırmızı (2.5 YR 6/8). Firnis Rengi: Dışta iyi korunamamış ve içte kırmızı (10 R 5/8). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 16. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 4 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 3.1 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Metalik, içte ve dışta sarımsı kırmızı (5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında kavis yapmaktadır.

Kat. No. 17. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 20 T 76 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.8 cm. Korunan Yükseklik: 2.4 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta ve içte metalik parlaklık var. Koyu kırmızı (2.5 YR 3/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında keskin bir dönüş yapmaktadır. Cidar, dudağa doğru kalınlaşmaktadır.

Kat. No. 18. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. 19 U 3 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 15.2 cm. Korunan Yükseklik: 2.0 cm. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızı (5 YR 3/4) ve içte metalik kırmızı (2.5 YR 4/6). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Gövde, dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır.

Kat. No. 19. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994. 20 T 28 plankare. Çiz.Lev.4, Levha 5 Ağız Çapı: 18.0 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Kil Rengi: Mika katkılı, pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.5 YR 5/6’dan 5 YR 3/4’e) ve içte koyu gri (5 YR 4/1).

Tanım: Đçe dönük ağızlı.5. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. Levha 6 Ağız Çapı: 10. 20.0 cm.8 cm Korunan Yükseklik: 3. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Kat. Kat. Levha 6 Ağız Çapı: 11.5 YR 5/4). Çiz. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Mika katkılı.45 cm. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). 20 T 12 plankare.2. Korunan Yükseklik: 3. 18 U 9 plankare. Batı Çatak /1993. . Batı Çatak /2000. kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4). 21.25 Tanım: Đçe dönük ağızlı. 20-40) Kat.35 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. No. No. No. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. 4.a. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. pembe (5 YR 7/4). 23.0 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (2.5.5 YR 6/4). Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır.Lev. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 22. Levha 6 Ağız Çapı: 13. Levha 5 Ağız Çapı: 12.6 cm. Batı Çatak /2000.5 cm. Çiz. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. No. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tip II (Kat.a.1. gri (10 YR 4/1). 20 T Yüzey. Korunan Yükseklik: 2.0 cm. Çiz. Dudak dik profil vermektedir.Lev.4. Kil Rengi: Mika katkılı. dudak altında yumuşak bir dönüş yapmaktadır. Gövde.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. açık kırmızımsı kahverengi (2. 18 T 41 plankare.4. Kil Rengi: Az mika katkılı. Korunan Yükseklik: 2. Kat. Çiz.

No. Levha 6 Ağız Çapı: 12. No. 20 T 98 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağızlı.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Çiz. 19 U 25 plankare.26 Kat. Korunan Yükseklik: 1. Çiz. Batı Çatak /1993. Çiz. Batı Çatak /1998. Çiz.4 cm Korunan Yükseklik: 3. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı.25 cm.5.25 cm. Firnis Rengi: Dışta ve içte soluk kırmızı (2. Kil Rengi: Gri (2.6.5 Y 4/N4). Korunan Yükseklik: 2. Kat. Levha 7 Ağız Çapı: 15.5.0 cm.Lev. 25.7 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. No. 28. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. .5 YR 4/6).5. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 6/4). 27.5 YR 4/2’den 10 R 4/4’e). 19 U 25 plankare. Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Batı Çatak /1995.0 cm.5 YR 5/N5). 19 U 13 plankare. No. Levha 7 Ağız Çapı: 14. Tanım: Kalın cidarlı.0 cm.8 cm.5 YR 6/4). Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Tanım: Kalın cidarlı. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat.3 cm. 20 T 6 plankare. Neredeyse dik yuvarlatılmış dudak kenarlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 7 Ağız Çapı: 16.85 cm.5 YR 5/6). Đçe dönük ağızlı.Lev. 24. Çiz. Korunan Yükseklik: 3. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. 26. Kat. No. Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev. Levha 7 Ağız Çapı: 18. kırmızı (2.5. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/4).

Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 28 plankare. Batı Çatak /1996. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz.6.6. Korunan Yükseklik: 2.5 cm. Yuvarlatılmış dudak kenarlı. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 2. No.6 cm. 29. No. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1996. pembe (5YR 8/3). Kat.0.5 YR 3/2). Kat. Levha 8 Ağız Çapı: 14. Tanım: Đçe dönük ağızlı.95 cm.27 Kat.5 YR 6/2). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 97 plankare. Batı Çatak /1996. Firnis Rengi: Đçte soluk kırmızı (2. No. 33. Yükselerek gelen gövde dudağa doğru kalınlaşmaktadır. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2.6. Çiz.15 cm. Levha 8 Ağız Çapı: 14. Korunan Yükseklik: 2. No.6. cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.Lev. Batı Çatak /1998.5 YR 6/8). Korunan Yükseklik: 2.Lev.2 cm. Çiz. Çiz. 20 T 72 plankare. Çiz.35 cm.8 cm. 32. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış dudak kenarlı. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı.Lev. Levha 8 Ağız Çapı: 9.5 YR 4/8).Lev. Kat.1 cm. açık kırmızımsı kahverengi (2. Kat. . No. 31.Lev. Levha 9 Ağız Çapı: 10.5 YR 6/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Dışta korunmamış.6. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.5 YR 4/8).5 YR 4/6) ve içte kırmızı (2. Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4).5 YR 6/4). Levha 8 Ağız Çapı: 16. 19 U 9 plankare. 20 T 71 plankare.4 cm. 30. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. açık kırmızı (2. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kil Rengi: Soluk kırmızı (2. Batı Çatak /1994.

Levha 9 Ağız Çapı: 9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 9 Ağız Çapı: 13.85 cm.5 YR 5/N5).8 cm.28 Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1). açık kırmızımsı kahverengi (2.5 cm.5 YR 6/4). Levha 10 Ağız Çapı: 15. 6 cm. Kat. 35. Kil Rengi: Gri (7.3 cm. No.0 cm. Levha 9 Ağız Çapı: 12. Yuvarlatılmış ağız kenarlı.Lev. Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. 34.3 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı.6. Batı Çatak /1993.5 YR 6/6). Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak/1994. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Çiz. açık gri (10 YR 6/1).7. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 3.Lev. Korunan Yükseklik: 1. Yuvarlatılmış ağız kenarlı. Batı Çatak /1998. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Dışta firnis akmış. . 36. 37. Çiz. 18 T 9 plankare.5 YR 3/6’dan 4/8’e). Yuvarlatılmış ağız kenarlı.Lev. 20 T 81 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Levha 10 Ağız Çapı: 12. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 20 T 77 plankare. 17 U 8 plankare.5 YR 4/6) ve dışta kırmızı (10 R 5/6).Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. No. Batı Çatak /1996. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan silik kırmızı (10 R 5/6’dan 10 R 4/4’e). No.9 cm. 38.7. Çiz. Kat.5 YR 3/N3) Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kat. 20 T 104 plankare. Çiz.0 cm.Lev. No.7. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Mika katkılı. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Korunan Yükseklik: 2.8 cm. Tanım: Kalın cidarlı.7. Batı Çatak /1997.

No. Çiz. No. Batı Çatak /1996. Kat. Levha 11 Ağız Çapı: 13.Lev. Firnis Rengi: Kaideye doğru akmış.4 cm. Levha 11 Ağız Çapı: 15. Batı Çatak /1996. Restorasyon ile tümlenmiştir. Firnis Rengi: Firnis boya kaideye doğru akmış. 43.Lev. Tip III (Kat. Batı Çatak /1994.7. Korunan Yükseklik: 1.2 cm.7 cm. Korunan Yükseklik: 8.2 cm.8 cm. 19 T 13 plankare. 40. Kaliteli parlak.2 cm. Çiz. No. Kaide Çapı: 7. 41.1. No.a. 20 T 55 plankare. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı ve yuvarlatılmış ağız kenarlı. No.4 cm.8. Batı Çatak /1995. Levha 10 Ağız Çapı: 17. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (5 YR 4/1).8. Tanım: Tama yakın olarak ele geçmiştir.05 cm. açık kırmızı (2. Korunan Yükseklik: 3. Batı Çatak/1995. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 69 plankare. içte açık griden griye.5 YR 6/8). 41-45) Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase. Firnis kaliteli ve parlak.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 11 Ağız Çapı: 10. 4.5 cm. içte sarımsı kırmızı (5 YR 4/8). içte açık griden griye. No.Lev. 19 T 13 plankare.9 cm.a. Çiz. Kat. Yükseklik: 5. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Kaide Çapı: 4. 42. Kat. 39. dışta açık gri. Dışta açık gri.8. . Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi.1 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.7. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 19 U 9 plankare. Çiz. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi. Çiz.Lev. Levha 10 Ağız Çapı: 11. Kil Rengi: Mika katkılı.3.29 Kat. Tanım: Tama yakın olarak iki parçadan oluşmaktadır. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4).

9. Çiz. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 19 U 9 plankare. Kat. 45. Kat. Batı Çatak /1994.1 cm. Tip I (Kat.1.Lev. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7.1. 44. Batı Çatak /1996.9. Çiz. kırmızı (2. 4.8 cm.45 cm. Dudağın hemen altında gövdenin yumuşak bir kavis yaptığı görülmektedir.85 cm. Yükselerek gelen gövde düz profil vermektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 25 plankare. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Yükselen gövde neredeyse dik dudak ile birleşir. 4. kırmızımsı sarı (5 YR 6/ 6). Korunan Yükseklik: 4.a. Firnis Rengi: Đçte dışta iyi korunmamış.0 cm. No. Levha 12 Ağız Çapı: 13.5 YR 6/4).5 YR 4/4).5 YR 4/6). açık kırmızımsı kahverengi (2. Çiz. kırmızı (10 R 5/6). No. Levha 12 Ağız Çapı: 15. No.Lev. Ağız Kenarı Köşeli Bitenler (Kat. . içte iyi korunmuş. Kil Rengi: Çok yoğun mika katkılı.30 Korunan Yükseklik: 2. Yuvarlatılmış dudak kenarlı.a. sarımsı kırmızı (5 YR 5/8). 46. Firnis Rengi: Dışta aşınmış. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu kahverengi (7. Korunan Yükseklik: 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Ağız kenarı köşeli.1. Levha 12 Ağız Çapı: 15.b.85 cm. Batı Çatak /2000. Yükselen gövde dudağın hemen altında belirgin bir dönüş yapar. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1).9. Tanım: Tamir görmüş. No.Lev.0 cm. 19 U 33 plankare. Đçe dönük ağızlı. 46-52) Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. No. 46-63) Ağız kenarı köşeli biten içe dönük ağız kenarlı kaselerin beş farklı tipi vardır.5 YR 3/N3).b. Tanım: Đçe dönük ağızlı.

Lev. Batı Çatak /1996. Korunan Yükseklik: 3. 18 T 10 plankare. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Kat. No. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1993.Lev.8 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.4 cm. Kat. Batı Çatak /1997. Levha 13 Ağız Çapı: 16. No. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Korunan Yükseklik: 2. koyu kahverengi (7.Lev. Tanım: Ağız kenarı köşeli. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.10. Çiz. Tanım: Ağız kenarı köşeli. 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (10 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (2.10. Çiz.9. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağızlı. Tanım: Ağız kenarı köşeli. No. Dışta firnis akmış. No.Lev. pembemsi gri (5 YR 6/2). Korunan Yükseklik: 4. Batı Çatak /1997.10. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. dudak kenarına yakın yerde yay şeklinde kazıma çizgi görülmektedir. 48.Lev. 18 T 5 plankare. Çiz. Dışta. Levha 13 Ağız Çapı: 12. 20 T 15 plankare.5 Y 3/N3). Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.4 cm. Levha 12 Ağız Çapı: 9. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/4). Levha 13 Ağız Çapı: 18. Kat.4 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta iyi korunmamış. Levha 13 Ağız Çapı: 12. 47. Kil Rengi: Mika katkılı.9 cm.75 cm.2 cm. 18 T 10 plankare. Kat. 49. Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (5 YR 2/1). Korunan Yükseklik: 4.5 cm.5 YR 3/2).9 cm. 51.6 cm. No. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Çiz. Đçe dönük ağızlı.31 Kat. Đçe dönük ağızlı.5 YR 3/N3). 50. Batı Çatak /1994.9. .

Kat.10. Tanım: Ağız kenarı köşeli.Lev.5 YR 6/6).0 cm. Levha 14 Ağız Çapı: 15. Çiz. Dışta firnis akmış. Dışta firnis akmış.5 YR 3/4). Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 6.Lev. 53-56) Kat. Levha 14 Ağız Çapı: 12. Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağızlı. No.11. 20 T 25 plankare. 53. Firnis Rengi: Đçte ve dışta dudak altında çok koyu gri (7.5 YR 2/N2). Kat. No. soluk kırmızı (10 R 6/3). Çiz.11.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.2. Batı Çatak /1994.5 cm. 20 T 72 plankare. 54.b. Batı Çatak /1996. 4. Levha 14 Ağız Çapı: 19. Batı Çatak /1998.11. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.5 YR 4/6).8 cm.5 YR 7/4). Korunan Yükseklik: 3. 55. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kil Rengi: Pembe (7. Çiz. Tip II (Kat.4 cm. Levha 14 Ağız Çapı: 15. Đki parçadan oluşmaktadır.05 cm. Kil Rengi: Az mika katkılı. No. No. Đçe dönük ağızlı.Lev. Tanım: Ağız kenarı köşeli. 20 T 25 plankare. Batı Çatak /1994. No.3 cm. Çiz. Korunan Yükseklik: 4.2 cm. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Tanım: Ağız kenarı köşeli.5 Y 3/N3) Tanım: Ağız kenarı köşeli.a. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.32 Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (5YR 5/4’den 5YR 3/2’ye). kırmızı (2. Tamir görmüştür. Ağız kenarı yuvarlatılmış.1. 52. Kat. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). içte kırmızı (2. Firnis Rengi: Dışta firnis akmış.2 cm. Đçe dönük ağızlı. Korunan Yükseklik: 3. . 20 T 124 plankare.

Ağız kenarı köşeli. 20 T 72 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı.1. Korunan Yükseklik: 2. 20 T 70 plankare. Kat. 4. Batı Çatak /1993.5 YR 5/N5).4 cm. Batı Çatak /1996. Çiz. açık kırmızı (10 R 6/8).11.Lev. Tip III (Kat.2 cm. Çiz. Ağız kenarı köşeli.33 Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. 20 T 3 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. 19 T 86 plankare Çiz.6 cm. Kil Rengi: Az mikalı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No. Levha 15 Ağız Çapı: 10. 57-60) Kat. No.12. Levha 15 Ağız Çapı: 11. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Levha 15 Ağız Çapı: 17. Kat. No. Batı Çatak /1998. Levha 16 Ağız Çapı: 9. gri (2.Lev.Lev.4 cm. Batı Çatak /2000.Lev.12.3. Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.12.4 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı.12. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Firnis akmıştır. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2.a. 60.5 YR 3/N3).b.Lev.3 cm.0 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. 59. pembe (5 YR 7/4). Çiz. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 57. Levha 15 Ağız Çapı: 10. Ağız kenarı köşeli.5 cm. No. 58. Đçe dönük ağızlı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 56. No.1 cm. No. 20 T 110 plankare. Ağız kenarı yuvarlatılmış. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4). . gri (5 Y 6/1). Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1). Korunan Yükseklik: 5. Batı Çatak /1996.

Batı Çatak /1998 19 T 45 plankare. 61-62) Kat. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). No.a.b.2 cm.Lev. No. No. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).5 YR 4/N4) ve içte grimsi kahverengi (10 YR 5/2).b.1. Ağız kenarı köşeli. Korunan Yükseklik: 1. Kil Rengi: Mika katkılı. 2 cm.Lev. Tip IV (Kat.2 cm. Çiz. içte ve dışta koyu kırmızımsı griden koyu kırmızımsı kahverengiye (5 YR 4/2’den 5 YR 3/2’ye). Batı Çatak /2000. Levha 16 Ağız Çapı: 12.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. gri (10 YR 6/1). Çiz. Çiz. Đçe dönük ağızlı. No.12. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 16 Ağız Çapı: 11. pembe (5 YR 7/4). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Đçte ve dışta (iyi korunamamış) kırmızı (10 R 4/6).5. Korunan Yükseklik: 2. Korunan Yükseklik: 1.4. 61. 63) Kat.13. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. 4. Tip V (Kat. Ağız kenarı köşeli. Ağız kenarı köşeli. Levha 16 Ağız Çapı: 19.34 Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1994. 62. Kat. 4.a. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 19 T 112 plankare.7 cm.9 cm.65 cm. Ağız kenarı köşeli. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2.05 cm. No. 18 U 9 plankare. Kil Rengi: Az mikalı. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (2. 63. . Tanım: Đçe dönük ağızlı. Kil Rengi: Az mika katkılı.5 YR 4/8) ve dışta silik kırmızı (10 R 4/4). Kil Rengi: Mika katkılı. Firnis Rengi: Mat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.1.12.

13. Tip I (Kat. Büyük çaplı.4 cm. 64-76) Kat. Dudağa doğru hafif kalınlaşıyor .0 cm. Levha 17 Ağız Çapı: 23. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No.13.1. No.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.6 cm.a. Tanım: Đçe dönük ağızlı.Lev. Levha 17 Ağız Çapı: 20. Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Korunan Yükseklik: 2.5 Y 3/N3) ve dışta koyu gri (5 YR 4/1). No. Çiz.5 YR 3/N3). Büyük Çaplı Kaseler (Kat.c.13.13. No. 66.7 cm.5 YR 5/4).Lev.c. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No.35 4. 4. Çiz. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Levha 17 Ağız Çapı: 26. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 64. Büyük çaplı. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. Batı Çatak /1996. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.15 cm. Kil Rengi: Çok koyu gri (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2. 20 T 71 plankare. 19 T 85 plankare. Kat. Büyük çaplı.1.1. Büyük çaplı.1 cm.5 YR 3/N3). 64-79) Büyük çaplı içe dönük ağız kenarlı kaselerin iki farklı tipi vardır. Kat. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 17 Ağız Çapı: 19. Korunan Yükseklik: 5. 20 T Temizlik. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Batı Çatak /2000.Lev. Gövde bitiminden sonra dudak gittikçe kalınlaşmakta ve ince dudak kenarı ile bitmektedir. Kat. Çiz. Korunan Yükseklik: 3. No.Lev. Batı Çatak /1997. 67. 18 T 10 plankare.8 cm. 65. soluk kırmızı (10 R 6/3).5 YR 6/6).a. Yuvarlatılmış dudak kenarlı.

Çiz. Đki parçadan oluşmaktadır. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 4/4). Levha 18 Ağız Çapı: 24. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Tanım: Đçe dönük ağızlı.13. Kat. Levha 18 Ağız Çapı: 24. Kil Rengi: Az mikalı. Çiz. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /2000. Tanım: Đçe dönük ağızlı.05 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. No. Levha 19 Ağız Çapı: 21. kırmızı (10 R 6/3).5 YR 4/6’ya) ve içte çok koyu gri (2. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Büyük çaplı. 71. Kat. 20 T 25 plankare.36 Kat.5 YR 6/6). pembe (5 YR 7/3).13.5 YR 3/2’den 2.8 cm. Kat. 14. Kat.4 cm. Çiz.5 YR 3/N3). Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Dışta çok koyu kırmızıdan kırmızıya (2. No. 69. Korunan Yükseklik: 3. . Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. No. 68. Batı Çatak /1994. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Çiz.0 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Levha 18 Ağız Çapı: 23. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). 70. No. 19 U Yüzey temizliği. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 15 plankare. Büyük çaplı.Lev.Lev.Lev. 20 T 107 plankare. Keskin gövde dönüşlü. 14. Levha 18 Ağız Çapı: 24.3 cm. Büyük çaplı. Korunan Yükseklik: 2. No.Lev.5 cm. Büyük çaplı. Korunan Yükseklik: 3. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.5 YR 2/N2). Korunan Yükseklik: 2.Lev. 20 T 60 plankare.4 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1) ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1).85 cm. Korunan Yükseklik: 2.3 cm. 72. Batı Çatak /1993. Batı Çatak /1994. Düzleştirilmiş dudak kenarlı. 14.8 cm.

74. Levha 20 .c. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Büyük çaplı.5 YR 5/4’e). Büyük çaplı. Çiz. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Kat. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.Lev.4 cm.Lev. Çiz. Levha 19 Ağız Çapı: 21. Kat. 20 T 110 plankare. Çiz. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No.Lev. Büyük çaplı.Lev. No. No. 14. Firnis Rengi: Đçte ve dışta parlak silik kırmızı (2. Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). Kil Rengi: Mika katkılı.35 cm. Korunan Yükseklik: 2. Levha 19 Ağız Çapı: 20. 14. 73. 4. 18 T 10 plankare.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.4 cm. 77-79) Kat. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) dışta akmış koyu grimsi kahverengiden kahverengiye (10 YR 4/2’den 7. Büyük çaplı. Batı Çatak /1997. 15. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 19 Ağız Çapı: 22.5 YR 4/2). Batı Çatak. Keskin gövde dönüşlü. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 20 T 7 plankare. Çiz. No. pembe (5 YR 7/4).6 cm. 76. 14. Korunan Yükseklik: 4.5 cm. Levha 20 Ağız Çapı: 19.a. 77. soluk kırmızı (2.5 YR 6/2). Tanım: Đçe dönük ağızlı. Batı Çatak /1998. 15. Batı Çatak /1998. No. Çiz.2 cm.5 YR 4/2) ve dışta koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1). Kil Rengi: Mika katkılı. Düzlenmiş dudak kenarlı. Büyük çaplı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. No.37 Tanım: Đçe dönük ağızlı.2. Korunan Yükseklik: 5.5 YR 5/2’den 2. Tanım: Đçe dönük ağızlı.0 cm. soluk kırmızı (10 R 6/3). Korunan Yükseklik: 2. Diğerlerine göre daha sığ gövdeli ve yuvarlanmış dudak kenarlı. Kat. Tip II (Kat.1.5 YR 4/2’ye).8 cm. 20 T 101 plankare. Firnis Rengi: Đçte kahverengi (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan kırmızımsı kahverengine (2. Batı Çatak /1993. 75.

Dudak kenarı içte köşe yapmaktadır. No. Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1994. Büyük çaplı.a. Yarımküre Kaseler (Kat. 81. 15. No.d. . Çiz. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Levha 21 Ağız Çapı: 6. 80.1. 78.Lev. 20 T 72 plankare. Büyük çaplı.2 cm. Büyük çaplı. Çiz.5 YR 6/6). Korunan Yükseklik: 3. Kil Rengi: Mika katkılı. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Batı Çatak /1997. açık kırmızı (2.9 cm. Kat. 15. Kil Rengi: Mika katkılı.5 YR 5/6’dan 2. 79. No. Korunan Yükseklik: 2. Levha 21 Ağız Çapı: 11. Korunan Yükseklik: 3.5 YR 3/N3). Neredeyse dik gelen dudak düz profilli gövdeyle birleşiyor. açık kırmızı (2. Kat.2 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.0 cm. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.2 cm.Lev.Lev. 15.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. Çiz. No. Tanım: Đçe dönük ağızlı. 19 U 16 plankare.Lev. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 80-83) Kat. Korunan Yükseklik: 2.6 cm. Korunan Yükseklik: 2.35 cm.4 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Tanım: Đçe dönük ağızlı. Çiz. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kat.1 cm. Tanım: Đçe dönük ağızlı.5 YR 5/8’e). Levha 20 Ağız Çapı: 23. 18 U 9 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Levha 20 Ağız Çapı: 29.5 YR 6/8). Dudak kenarı dik gelmektedir. 15. Batı Çatak /1996. 19 U 12 plankare. No. Yuvarlanmış dudak kenarlı. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 4.6 cm. Dışta kazıma çizgi ile üç harf görülmektedir.38 Ağız Çapı: 27. Ortadaki gamma harfi net görülmektedir. açık kırmızımsı kahverengi (2.

Kat. Kat.ö.9 cm. yüzyılın başlarına tarihlenen prototiplerden yola çıkılarak üretilmiş olmalıdır. Tarsus I. M. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. 110 B. Yuvarlanmış dudak kenarlı.39 Kil Rengi: Gri (10 YR 6/1). Princeton: s.d. VII. 109 Coldstream v. No. 156. 4. A. 2001: 98.Lev.ö.0 cm. Doğu Akdeniz’de bilinen Hellenistik kaseler içerisinde en yaygın görülen tiptir109. Edwards. Đçe dönük ağız kenarlı kase formu. 5. Oldukça sevilen ve çok geniş bir alana ihraç edilen içe dönük ağız kenarlı kase tiplerinin hepsi Klasik Dönem formlarından türemiştir107. 15. Part 3. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı.16. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Dudak kenarı hafif sivrilmiş. 82.Lev. Korunan Yükseklik: 2. Korunan Yükseklik: 1. 20 T 55 plankare. Yuvarlanmış dudak kenarlı. 29. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (7. Attika ile ilişki kesildikten sonra yerel gelişime sahip bir form halini almışlardır110. Hellenistik Dönem kadınları daha açık kapları tercih ederken genel olarak M. Batı Çatak /1994.d. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası.. Princeton: s. (1950): Excavations at Gözlükule. (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. 88.9 cm.. 2001: 98. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). The Athenian Agora. 108 R. yüzyıl kadınlarının 107 H. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3: s. Đçe dönük ağız kenarlı kaseler. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Goldman. Gürler .5 YR 4/8’e). Çiz.5 YR 4/N4) ve içte açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2). H. New Jersey: s. I. Tanım: Đçe dönük ağız kenarlı. Bu kaseler form olarak Dor sütun başlığını anımsattığı için “ekhinus kase” olarak da adlandırılmıştır108.0 cm. XXIX. 83. Levha 21 Ağız Çapı: 15. ilk olarak Attika’da. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). 20 T 104 plankare. Levha 21 Ağız Çapı: 15. Đçe dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 161. S. Corinth Vol. Rotroff. Çiz. . Batı Çatak /1998. Coldstream v.Thompson. The Hellenistic and Roman Periods. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4) ve dışta koyu kırmızımsı kahverenginden kırmızıya (5 YR 3/4’den 2. No.

. yüzyılda popülerliğini kazanmış ve yüzyılın yarısında sığ kaselerin (birinci grup) yerini almaya başlamışlardır.ö. Korinth’de ele geçen içe dönük kaseler de boyutlarına göre üç grupta toplanmıştır114. 300’den daha önceye tarihlendirilemezler115. yüzyılda çok tercih edildiği. bu kaseler rulet süslemeli ve neredeyse kürevi kaselerle yer 111 112 Thompson. 4. Westholm. Bunun yanında. 3. 225 civarında dışa dönük kaselerin çıkmasıyla yükselişlerinin durduğu söylenmektedir113. 4. Birinci grup zeminde baskı süslemesi olan sığ kaselerdir. Kaide dışa doğrudur ve bazen köşeli profildedir. S. Formun ikinci grubunu. yüzyılın son çeyreğine tarihlemektedir.0 cm. 3. 115 Rotroff. yüzyılda popüler değildir.2 cm. 1997: 162. 1956: 76. derin gövdeli. Gövde ve dudaktaki eğim çeşitlidir ve gövde incedir. üzerinde rezerve bant ve damga süsleme olmayan.40 içe dönük kaseleri tercih ettiğini belirtmektedir111.ö.ö. 3.ö. yüzyılın üçüncü çeyreğinde ise. 7. 2. 1934: 437.ö. Bazı bilim adamları. M. arasında olanlar büyük kaseler. Ağız çapları 10.ö. Bkz. I. arasında olanlar sığ kaseler grubu içinde sosluk alt başlığında ve 7. Goldman. Hemen hemen bütün Hellenistik yerleşimlerde oldukça çok sayıda ele geçen bu kase formu. Đkinci gruba ait örnekler M. diğer gruba göre daha geçe tarihlenen örnekler oluşturmaktadır. Baskı süslemenin ve kazıma ve rezerve yivlerin oluşu formu. özellikle M. içe dönük ağız kenarlı kaseleri çeşitli gruplara ayırmışlardır.3 cm.ö. 1950: 156.0-28. 113 Rotroff.ö. Özellikle M. fakat M. Hellenistik Dönem’de yaygınlaşmıştır. Birinci grubun bu erken örnekleri olasılıkla M. Bu gruba ait örneklerde halka kaide ve ayağın kıvrım yerinde rezerve bant görülmektedir. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin M. kaselerin iki grup olarak üretildiğini söylemektedir. Rotroff ise. Birinci gruba ait örnekler daha basit ve formun daha kalitesiz tipidir. M. arasında olanlar çok küçük kaseler içinde tuzluk grubunda incelenmektedir. 114 Tarsus’ta en popüler ikinci form olmakla birlikte Kıta Yunanistan’da ve Doğu Akdeniz repertuarında yaygın olmadığı belirtilmiştir. 1997: 156.4-6. yüzyıl içinde çok yaygın kullanım görmüştür112.0-9..

Đçe dönük ağızlı kaseler üzerinde rulet bezeme son derece nadirdir118. 3.ö. sosluk grubu için kesin bir tarih vermek zor olmakla birlikte 4. 122 Crowfoot v.ö. arasındadır117. 116 117 Rotroff. yüzyılın başlarında Attika ithalatları ile başlamış.ö. Olynthos’da ise. yüzyılın sonlarında ithal edilen Attika tipleri yanında.d. Hellenistik form. Crowfoot.ö. 121 J. Samaria’da ele geçen içe dönük ağızlı kaseler içinde erken örneklerin daha küçük ve kaliteli olduğunu belirtmiştir122. Crowfoot . Samaria’da M. 5. 1956: 76. M. şehrin yıkımı olan M. yüzyıl başlarına toplanmaktadır. tuzluk grubu da 4.0-14. yerel üretimin kaç yıllarında başladığını söylemek zordur. M. Đçe dönük ağız kenarlı kaselerin bezemeleri de bazı değişik özellikler göstermektedir. J. yüzyılın ilk çeyreğinden M. aynı yüzyıl içerisindeki bazı ithalatlarla ve M. yüzyıldaki yerel üretimlerle devam etmiş olmalıdır. yüzyılın ilk yarısına doğru kaseler daha sığ yapılmaya başlanmıştır. M. Kenyon. 120 Westholm.ö. IX: Pottery Hellenistic and Later. 3. 4. 4. Büyük çaplı olanlar. En erken Korinth örnekleri M.ö. 2. 1957: 248.ö.ö. Samaria-Sebaste 3. yüzyılın birinci yarısından önce ya da sonra üretilmiştir. M. Bunun yanında. 1997: 163. . 146’a kadar. G. yüzyılın başlarında yerel örneklerin çok sayıda üretildiği bilinmektedir. Đkinci grubu oluşturan derin içe dönük ağız kenarlı kaselerin en yaygın ölçüsü 11. (1957): The Objects from Samaria. M. London: s. yüzyıl ve M. 5.ö.ö. Samos’ta ve Aleksandria’da Attika’dan ithal edilen bazı örnekler görülmektedir120. Parlak siyah sır ile kırmızı ve siyah kombinasyonu genellikle M. 200 yılları arasına verilmektedir119. bu kaselerin ağız kenarlarının da kalın bir kıvrım yapar şekilde değiştiği gözlenmiştir. Crowfoot.. 2. Chap.ö. yüzyıl sonları ile M. M. 1975: 29. 1997: 163.0 cm. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. K. 119 Edwards. 250’den önceki gruplarda görülmektedir.41 değiştirmiştir116.1997: 162. 2. metalik siyah örnekler M. 118 Rotroff. Ayrıca. 248. Bunun yanında.ö. Samaria’da Olynthos’a benzer olarak Attika kaseleri taklit edilmiştir121. Rotroff.

yüzyılın ortalarına) formun genel hatları. orta evre içinde form değişmeye ve içe dönük dudak daha dar. ince form. 47 de 123 124 Goldman. arasındadır. 1950: 157. Bu moda M. uca doğru incelen ağız kenarlarına sahiptirler123. yüzyılın sonlarından M. 3. ağız kenarı yuvarlak bitenlerin ağız çapları 8. hafif bir dudak kavisi ile aşamalı eğim görülmektedir. 4.ö. No.ö. Kat. Tarsus’ta ele geçen bazı iyi örnekler üzerinde Attika parçalarının taklitleri olan rulet ve baskı palmetleri görülmektedir. 4. 2. alışıldığı şekilde iç ve dış kısmın üst kısımlarına uygulanmıştır. Pergamon’da yerel form Attika öncülerinden sonra gelişmiştir. Bu gruba ait Kat. Burada Erken Hellenistik Dönem’de gergin profil. Bu örneklerden 8 adeti tam profil vermektedir. .5 cm. yüzyılın sonlarından M. yüzyılın başlarına kadar daha çok etkilidir.ö. 32’nin yakın bir benzerine Korinth sığ sosluk grubunda rastlıyoruz.8 cm. 16 adeti büyük çaplı kaseler ve 4 adeti yarımküre kaseler olmak üzere toplam 83 eser bulunmaktadır. No. konik hale gelmiştir. Kat. Bu ölçü Atina Agorası’nda ele geçen içe dönük ağızlı kaselerin ölçülerine göre biraz büyüktür125. Diğer örneklerin tümü ağız parçasıdır. The Athenian Agora XXII. 3. diğer Attika benzerlerine göre daha küçük olmakla birlikte bir süre sonra daha alçak. formlar daha geniş ölçülerde yapılmaya başlamıştır124. 3. Basit halka kaideleri. Kaselere ait olabilecek kaide parçaları açık kap kaideleri bölümünde yer almaktadır. Đçe dönük kaseler Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem seramik grupları arasında sayısal bakımından en fazla olan formdur. Alt gruplar içinde. yüzyılın sonları) erken evrelerinde de bu profil devam eder. 18 adeti ağız kenarı köşeli bitenler. 6 ve Kat. gövde genellikle daha küçük boyutlarda yapılmaya başlar. 2003: 88.2 ile 15. Menekşe Çatağı’nda “Kaseler” grubu altında 45 adeti ağız kenarı yuvarlak bitenler. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük kaselerin ağız çapları çoğunlukla 10. Pergamon’da firnis renginin kırmızıya doğru eğilim gösterdiği Geç Hellenistik Dönem’de ise. 125 S. Bunun yanında. Benzer form veren ve çok küçük olan parçalar kataloğa alınmamıştır.42 Tarsus kazılarında ele geçen içe dönük kaseler. Princeton: s. Erken Hellenistik Dönem’de (M. No. Ayrıca.ö. No. Rotroff. Firnis. Orta Hellenistik Dönem’in (M. Gürler. I. arasındadır.ö. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. 163. geniş halka kaide karakteristiktir.8 ile 19.

Paris: Pl. 6: 36. R. Bunun yanında. 1 ile benzer kaidelere sahip örneklere Atina Agora’dan çıkan içe dönük ağızlı kaseler arasında rastlıyoruz130. 130 Rotroff. A. 131 Thompson. Bu grubun içinde yer alan ve 6. 4.6 ile 29. Pl.ö. 1975: 32. Bu kaselerin formlarında yerel bazı özellikler görülse de çok sayıdaki benzerlerine diğer merkezlerde rastlanmaktadır. yüzyıla örnekleri ile oldukça benzerdir131. Kat. 129 Sidi Khrebish Benghazi’de bulunan kase M.d. No. Vol. No. Dış kısımlarında ise. Büyük çaplı kaselerin ağız çapları 19. 128 Korinth örneği ağız çapları 6. kırmızı. Kat. 32.9 ile 19.. Menekşe Çatağı kazılarında ele geçen yarımküre kaseler ise 6. (1996): Le Mur de défense de l’époque Hellénistique. M. No. arasındadır. (1986): Tenos I.ö. Ağız kenarı köşeli bitenler ise. 4.4 cm. 63: 1007 (M. Edwards.2-7. H. 3. Bu ölçüler diğer üretim merkezleri ile uyum içindedir. M.0 santimetreden büyük olanlar büyük çaplı kaseler grubuna dahil edilmişlerdir127. Tenos örnekleri ise. Bkz. Doicescu. 1934. Supp. 9. Histria’da ele geçen benzer kaseler M. 200-175). arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler. yüzyılda yaygınlaşan ve yerel atölyeler tarafından üretildiği bilinen içe dönük kaseler Menekşe Çatağı’nda da çok sayıda görülmektedir. 90: II. 80’in bir benzeri Korinth kazılarında ele geçmiştir128. Bunun yanında.0 cm.ö. Fig. 101: XXV'. Thompson’un incelediği kase grupları içerisinde M.1 cm. Preda . 336-332 arasına tarihlenmiştir. Bkz. No. 94: Bb4. 117: D9. Söz konusu kaselerin iç kısımları firnislenmiştir. Pl.ö. 2. benzer formda kaselerin Knossos kazılarında M. 522. Histria’da ve Tenos’da rastlıyoruz129.ö.. kimi örneklerde sadece dudak altında. yaklaşık 260230/20 yıllarına tarihlenmişlerdir. 1997. Edwards 1975. 80 üzerinde kazıma harfler görülmektedir. Eserlerin tümü bezemesiz olup sadece Kat. P. 2. M. A. Preda v. Bunların içinde Kat... 3. Korinth’de ele geçen benzer kaseler içinde ağız çapları 10. 1996: 533. Le Sanctuaıre de Poseidon Et D’Amphitrite. yüzyılın sonları ya da 1. Bkz. Fig. kimi örneklerde ise dudak altından gövdeye kadar akan firnis görülmektedir. arasında değişen ağız çaplarına sahiptirler.. Ayrıca. Menekşe Çatağı’nda ele geçen içe dönük ağız kenarlı kaselerin firnis boyaları sarımsı kırmızı. Bunun yanında.ö. kırmızımsı kahverengi ve koyu gri renkleri olmak üzere çeşitlilik göstemektedir. s. C.1 ile 15. 126 127 Edwards. III Part 1. yüzyılın başları gibi daha geç bir tarihe verilmiştir. 1975: 29. 1’in form olarak benzerlerine Sidi Khrebish Benghazi’de. Bucuresti: s. to Libya Antiqua V. No. ağız çapına sahip Kat. Benzer tarihe verilen örnekler Histria’da da ele geçmiştir. Bkz. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. Etienne. Tripoli: Fig.43 form ve yakın ölçüleri nedeniyle Korinth örnekleri ile benzerdirler126. Bkz..2 cm.0 cm.ö. Kenrick. .2. arasında değişen küçük boyutlu tuzluklar olarak gruplanmışlardır.

ö. Bunun yanında. 134 S. yüzyılın son yarısı ile M. 49: 13. no. Đstanbul: Levha LIII: 31. M. fig. Coldstream v. 2. Diğer eser grupları ile de birlikte düşünüldüğünde Menekşe Çatağı içe dönük kaselerinin üretimlerinin M. Samaria’da M. 136 Crowfoot v. No. Kat. 37. 6 (M. Tafel 14: II. yüzyıl ve Knossos’ta M. Coldstream v. Kat. 2: 25. Ayrıca. Negev.d. No. Kat.ö. Metzger 1969. Samaria’da M. Cox. 131. 135 N.d.ö. 1957: 249 Fig.ö. form olarak Makedonya’da bazı mezarlarda ele geçen yarı kürevi gövdeli kaselerle oldukça benzer özelliklere sahiptir134.ö. 74. yüzyıl). Metzger. 556. Selanik: s. Drougou. 2001: 99. No.. yüzyıla tarihlenen bir örnek Tarsus’ta kazılarda ele geçmiştir135. 1. 225-175 yılları arasına tarihlenen tabakalarda çok sayıda ele geçmiştir139. 138 D. 76. 1.ö. (1949): The Greek and Roman Pottery. Ağız ve gövde profilleri göz önüne alındığında kaseler arasında yakın tarihlemeler yapmak mümkündür. 16’ya çok benzerdir 136 . . Baydur . Israel: s. 2. yüzyılda yoğunluk kazandığı söylenebilir. 132 I.d.ö. 3: 3m. 4. Atina Agora’sı kazılarında ele geçen Hellenistik içe dönük ağızlı kaseler içinde pek rastlanan bir örnek değildir. No. (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu.. benzer forma sahip kaseler. 19. 6 ise. M. No. Pl. en erken ve en geç tarihlemelerin yapıldığı benzer örnekler ele alındığında. Bern: Tafel 8: 2 (M. Dura. 3.ö.ö. 81’e oldukça benzerdir140. Final Report.ö. No. 49: 12. yüzyılın birinci çeyreğinden M. Kat. Kat. 7 ile çok benzer profile sahip olan ve M.44 150-125 gibi oldukça geç tabakalarda ele geçmesi. 3: 3h.. Nabatean Oboda kazılarında ele geçen bir kase Kat. 2. Seçkin. 1975. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir kase özellikle ağız profili ile Kat. 2. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda.ö.ö. 146 yıllarına kadar uzun bir dönem kullanıldığı anlaşılmıştır137. 5. N. mezar IV 8 η. The Cave at Polis II” BSA 39: s. 64 ile benzer profile sahip kaselerin Korinth’te yapılan kazılarda M. 133 S. yüzyıl). fig. No. bu kaselerinin Hellenistik Dönem içinde uzunca bir dönem üretildiğini göstermektedir132. Kat.ö. 3’ün form olarak benzerleri Eretria ve farklı kaidelere sahip Đthaka buluntuları arasında görülmektedir133. 17: 5 (M. H. 139 Crowfoot v. yüzyılın ilk yarısı tarihleri arasına yerleştirmek mümkündür. 140 A. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria.Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2 New Haven: s. R. No. Eretria II. 2001: 99. fig.d. yüzyılın ilk yarısından daha geçe tarihlenen örnek yoktur. 4. yüzyıl). 3. 1. Benton. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. no. 70 ile çok yakın bir profile sahip bir örnek ise Dura-Europos’da ele geçmiştir138. 1957: 249 Fig. Menekşe Çatağı içe dönük kaseler grubunu. 137 Edwards.

No. 16. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Yükseklik : 3. Kat. Kil Rengi: Yoğun mikalı. 16. 85. Batı Çatak /1996. 16. Levha 23 . Dışa dönük ağızlı ve halka kaidelidir. iyi pişmiş. sarımsı kırmızı. dışa dönük ağızlı minik kase. hafif köşeli dönüşlerle içe doğru bombe yapan gövde ile birleşmektedir.17. Çiz. Kaide Çapı: 4. 19 T Güneybatı temizlik. No.4 cm. açık kırmızı (2. 86. Firnis boyası yer yer akmıştır. Levha 22 Ağız Çapı: 9.Lev. Çiz.5 YR 3/N3).6 cm. Kat. Batı Çatak /2002. Korunan Yükseklik : 3.1 cm. Batı Çatak /1998.5 YR 6/6).6 cm. Batı Çatak /1996. Kaide Çapı: 4.Lev. dışta açık kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye. Kat. Dışa dönük ağız kenarlı kase. Dışa Dönük Ağız Kenarlı Kaseler (Kat. 16. 87. halka dipli.45 4. 88. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarı ve altında kırmızı (10 R 5/6).a.Lev.8 cm. Dışa dönük ağız kenarlı kase. Levha 22 Ağız Çapı: 12. Batı Çatak /1997.Lev. 84.5 cm. Çiz. Çiz. Astar Rengi: Soluk kırmızı. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. Dışa dönük ağız kenarlı kase ağız ve gövde parçası. 18 T 10 plankare. Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Đçte çok koyu kahverengi. No.5 Y 6/N6) Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı. dışta korunmamış.7 cm. Üzerinde demir cüruf izleri var. Tanım: Köşe yapıp düz devam ederek dışa dönen ağız. Levha 22 Ağız Çapı: 10. içte kırmızımsı kahverengi. 18 T 2 plankare.85 cm. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı. 20 T 70 plankare. No. Tanım: Vazo sağlam olarak ele geçmiştir. 84-88) Kat.2. Tanım: Đşçilik iyi değil. Levha 22 Ağız Çapı: 14. No. Korunan Yükseklik: 2.Lev.1 cm. Kat. No. Yuvarlak bir dönüş yapan dudak dışta köşeli profil vermekte ve içe doğru hafif bombeli bir dönüş yapan gövde ile birleşmektedir. gri (2. Tanım: Đyi pişmiş. tümdür.1 cm. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengiden kahverengine. Bozuk görüntülü.

d. En erken örnekler Atina’da M.. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Atina’da bulunan örnekler bu grubun başlangıcını yaklaşık olarak M.ö. Samaria’da rulet bezemeli M. Kil Rengi: Az mika katkılı. Üçüncü tip olan yarı firnisli çeşitlerde ise yalnızca içte ve gövdenin üst kısmında firnis görülmektedir146. 1975: 33. kaselerin iç kısmında zemininde baskı süslemeler bulunmakta. Korunan Yükseklik : 1. 5. 144 Edwards. Hellenistik örnekler form olarak Klasik Dönem tipine benzemekle birlikte. M. 143 Rotroff. 147 Rotroff. Korinth örneklerinde baskı ve rulet bezemeli örnek bulunmamakla birlikte ayakla gövdenin birleşme yerinde rezerve band yoktur145. 1957: 244..5 Y 3/N3). yüzyılda başlamıştır143. Genellikle firnisli ve hemen hemen her zaman baskısızdır. yüzyılda üretilmeye başlamıştır. yüzyılın sonlarında moda olmuş ve M. Hellenistik Dönem’de görülen en yaygın formlardan bir tanesi dışa dönük ağız kenarlı kaselerdir. M. Tanım: Yuvarlatılmış dışa dönük ağız kenarı içe doğru S kıvrım ile gövdeye keskin bir açıyla birleşmekte ve eğik bir açıyla aşağıya devam etmektedir. Hellenistik tip örneklerinde ise baskı süsleme 141 142 Crowfoot v. 3. yüzyıla tarihlenen Attika üretimi olduğu olası bazı örnekler bulunmaktadır148. yüzyılın son çeyreğinde Attika’dan etkilenerek üretime başlandığı ve şehrin yıkımı olan M. .ö. 3. Hellenistik tip ise daha basittir.d. dış kısımda rezerve bir band ve ayak ile gövdenin birleştiği yerde kazıma yiv görülmektedir. gri (10 YR 5/1). Bu kaseler. 1997: 157. Rotroff. Korinth’de ise.ö. Klasik Dönem örneklerinde gövdenin alt kısmında görülen kazıma yiv bu örneklerde görülmez. Hellenistik ve yarı firnisli olmak üzere üç çeşitte üretilmiştir142.ö.ö.4 cm. 1997: 156.ö. Erken tipte (Klasik Dönem). Dışa dönük ağız kenarlı kaseler Klasik. 1997: 158. 275 yıllarına tarihlemektedir147.ö. 1997: 157. 1957: 244. 5. 5. 4. 145 Edwards. 148 Crowfoot v.5 cm.ö.46 Ağız Çapı: 11. Hellenistik tip dışa dönük ağızlı basit form. yüzyılda da popülerliğini korumuştur141. 146 yıllarına kadar üretimin devam ettiği anlaşılmaktadır144. Atina’da ilk olarak M. 1975: 33. 146 Rotroff.

Açılı gövde profiline sahip örnekler büyük olasılıkla M. M. yüzyılın 149 150 Rotroff. Formdaki bu önemli gelişimlerinin yanında kaselerin gövdelerinin boyutlarında da değişiklik olur. Erken örneklerde kaide dikey veya dışa açılır. Açılı kaseler ise çok nadirdir.ö. yüzyılın ortalarına kadar yapılan kaselerde. 2. M. Ayrıca. Gövdenin yukarısının genişçe dışa dönebildiği daha keskin açılı profilliler. yaklaşık M. neredeyse yatay denilebilecek alçak gövde. 1997: 159. Benzer bir gelişim kaselerin gövdelerinde de gözlenmektedir. 3. 3. Önceki gruba göre daha özensiz yapılmış olan bu form. 151 Rotroff .ö. uzun-düz ve dışa doğru açılan üst gövde ile bir açı yaparak birleşir. Firnis üzerinde yaygın olarak parmak izleri görülmektedir. çeşitli ve kuraldışıdır. kase kaidelerinin daha küçüldüğü görülmektedir149. normal boyutlu olanlara göre daha özensiz yapıldıkları için daha zor tarihlenmektedirler. 3.ö. Bunun yanında. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait kimi örneklerde açılı veya konkav profilli ayaklar görülmektedir. Kaidenin ölçüleri de geçe doğru değişmeye başlamıştır.1997: 159.ö. Edwards . Daha sonra hepsinde dikey dışa doğru. 3.ö.ö. Bu da Hellenistik tipin sonlarında standart haline gelen daha ucuz üretimlerden çıktığına işaret etmektedir. kısa-düz.ö. yüzyılın başlarından M. 1.ö.ö. yüzyılın ikinci çeyreğinde ve daha geç örneklerde ise. 2. konkav ve açılı örnekler görülmeye başlamıştır. . yüzyılın sonlarında oldukça alçalmıştır151.ö. yüzyıl kaseleri daha yüksektir. Firnis. 175 yıllarından sonra görülmeye başlar. yüzyılın sonları ile M. 1975: 33. Bu oran M.ö.ö. Dışa dönük ağız kenarlı küçük kaseler de benzer bir gelişim gösterirler. Benzer bir durum Korinth kaselerinde de yaşanmış ve bu şehirde M. yüzyılın başlarında ise.47 oldukça nadirdir. 2. M. Klasik Dönem örneklerine nazaran hemen hemen her zaman kalite açısından düşüktür. M. M. 3. kaide ölçüsü genellikle neredeyse ağzın yarısı kadardır. Dışa dönük ağız kenarlı kaselerin gelişimini normal boyutlu kaseler üzerinde takip etmek daha olasıdır. yüzyılın ikinci çeyreğine ait kaseler genellikle sığ ve kavisli bir gövde profiline sahiptir. Örneğin. 2. 200 sonrasında üretilen örneklerde kaidelerde bir daralma görülmektedir150. M. Küçük kaselerin erken örnekleri sığ olurken daha geç olanların gövdeleri derindir. arada sırada dışta veya kaide de yapılmamıştır.

56: 6. 48: 1.8: no. benzer bir örnek de Kuzey Afrika’da Kartaca kazılarında ele geçmiştir156. arasında değişen ölçülerdedir. 118: D11. The Circular Harbour. Menekşe Çatağı’nda diğer Hellenistik merkezlerin aksine sadece 5 tane dışa dönük ağızlı kase ele geçmiştir. 154 Thompson. 1997: 159. 152 153 Rotroff. Bu gövde profiline sahip örnekler yaklaşık M. G. 85’in kaide çapları neredeyse ağız çaplarının yarısı kadardır. No. Rotroff’un dışa dönük ağızlı kaseler için belirttiği ölçüleri göz önüne alırsak. 1991: 131. North Side The Pottery. Kat. yüzyılın ortalarında bir tarihte üretildiklerine işaret etmektedir158.d. 3 yüzyılın başları ile M. yüzyıl). özellikle düz ağız kenarı profili ile Kat. .d. 3: 5c.7 ile 14. 1.ö. P. Diğer eserler ise orta boyutlu kaseler için uygun ölçülere sahiptirler. Samaria ve Eretria’daki kazılardan gelen seramikler arasında rastlamaktayız157. (1994): Excavations at Carthage. 4. Vol. 85 ile benzer profile sahiptir154. 2001: 103. eserlerle ilgili genel bir tarih vermek zordur. Bu da her iki kasenin M. Fig. No. No. Kat.ö. No. Oxford: 19. No.ö.. S. Fig. Peacock... Fulford . ağız kenarı daha sivri olmakla birlikte. 1969. fig. Diğer 3 kase ağız parçasıdır. 85’in tuzluk ya da sos tabağı olarak kullanılan küçük kaseler grubuna girdiğini söyleyebiliriz152. Ayrıca. 158 Rotroff. 155 Crowfoot v. Metzger. Menekşe Çatağı buluntuları arasında sınırlı sayıda ve farklı tipte dışa dönük ağızlı kase bulunduğu için. 87’ye çok benzerdir155. 157 Crowfoot v. 1997: 158. Fig. Ancak. 85 ve Kat. Atina Agorası kazılarından gelen örnekler gibi Kat. H. S. Hellenistik Dönem seramik merkezlerinde oldukça sık görülen kase tiplerinden bir tanesini “Dışa Dönük Ağızlı Kaseler” oluşturur. dışa sarkık dudaklı Kat. 59. No. 84 ve Kat.48 sonları ya da daha geçe tarihlenmektedir. 2. No. 1934: 437 Fig. yaklaşık 300 yıllarına tarihlenen bir kase ile benzer yönleri bulunmaktadır153. Kaselerin ağız çapları 9. yüzyılın başlarına tarihlenen bir kase. Coldstream v. 2. I. No. mezar IV 12 θ. 175 yıllarına kadar tercih edilmeye devam edilmişlerdir.ö. 156 M. Bu örnekler içinde Kat. 1957: 245. Drougou. 1957: 265. No. 88’e benzer profillere sahip kaselere. 86 tam profil vermektedirler. II. Samaria’da ele geçen ve M. Tafel 9: 3 (M.d. Kat. 84’ün Knossos’ta ele geçen ve M. Thompson’un incelediği bir kase.1 cm. 3.ö. Makedonya’daki bazı mezar buluntuları arasında. D.A.ö.

1957: 240. Batı Çatak /2000. Levha 23 Ağız Çapı: 13. Batı Çatak /2000. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. No. Levha 23 Ağız Çapı: 9.5 YR 4/2). Çok az bir kısmı korunan ince firnis bant görülmektedir. 19 U 33 plankare. 45: 1a (M. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).6 cm. Bunun yanında.Lev. Kat. 90 ile 159 Crowfoot v.3. 17. yüzyılın sonları-2. 19 U 26 plankare. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. açık kırmızı (2. 17. Çiz. No.4 cm.d. 89-91) Kat.5 YR 6/6). Dışta dudak altında iki paralel kazıma bant görülmektedir. Kat.49 4. No. Fig. Menekşe Çatağı’nda oldukça az sayıda ele geçen bu tip kaselerin diğer merkezlerde benzerlerine de pek rastlamıyoruz.a. yüzyıl).5 cm.89 özellikle kulbu ile Samaria’da ele geçen bir örnekle benzer özelliklere sahiptir159. Ağız Kenarı Sivri Biten Kaseler (Kat. 89. . No. Batı Çatak /1993. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2.5 YR 5/6’dan 7. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). No. Düz profil veren gövde dışa dönük belli bir açıyla devam ederek yuvarlatılmış dudak ile birleşmektedir. 3.5 YR 3/2). gövde ve kulp parçası.5 YR 3/2’ye). . Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı. 90. 17. Kat. No. Sivri ağızlı kase ağız.ö. Korunan Yükseklik: 3. Çiz.Lev. 20 T 12 plankare. Gövde profili kulun altından sonra keskin bir dönüşle içe kıvrılmaktadır. 91..7 cm. Ayrıca. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kahverengi (7. Tanım: Kavis yaptıktan sonra neredeyse düz profil veren gövde ile birleşen dudak diktir. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Tanım: Đçte dudak altında kalın kazıma yiv band yer almaktadır.05 cm.Lev. Kat. Đçte sivrilerek ince bir kenar oluşturmaktadır. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.8 cm. Kulp dudak kenarından dudağın biraz altına tutturulmuş. Sivri ağızlı kase ağız ve gövde parçası. Levha 23 Ağız Çapı: 9.

Kasenin ortasında daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır. 18. No. Fig. Çiz.Lev. M. 5. Derinlik: 3. Rulet bezemeli kase kaide ve gövde parçası.85 cm. 75 cm.5 YR 5/8). Alçak dışa dönük bir halka kaideye sahiptir.8: no. Kil Rengi: Mikalı. 92. 18 T 5 plankare. 1. Rozetler yerlerini daha geç dönemlerde dil gruplarına bırakmıştır161. Yıldızlar küçülmüş ve zaman içinde kaybolmuştur. No.d.a.3 cm. 93. Korunan Yükseklik: 4. Hellenistik çömlekçiler. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri. Levha 24 Ağız Çapı: 10 cm. 92-93) Kat.ö.75 cm. yüzyıl ortalarında ilk kez kırmızı figür kylikslerin iç kısımlarını alışılmış boyalı madalyon süslemeler yerine baskı bezeme şablonlarla süslemeye başlamışlardır. 18 T 2 plankare. Dört parçadan oluşmaktadır. Kaide Çapı: 4. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Tanım: Đyi pişmiş. Tanım: Halka kaideli. Rulet bezemeli kase. .. 58. Kasenin ortasında oluşan daire biçiminde baskı bezek yer almaktadır. Batı Çatak /1996. Crowfoot v. 1997: 37. Çiz. kırmızı (2. 5. 160 161 Fulford v.4.50 benzer profile sahip bir kase Kartaca kazılarından gelen buluntular arasında yer almaktadır160. Firnis Rengi: Đçte dışa çok az yerde korunmuş. Korunan Yükseklik: 4. gri. Bu baskı bezemelerde erken dönemde kullanılan yıldızlar ve rozetlerde geçe gidildikçe değişimler olmuştur. 162 Rotroff . Batı Çatak /1996.7 cm.. dudağın kenarında ve üzerinde ince birbirine koşut kazıma yiv bezeme mevcut. No. Yunan çömlekçiler M. 1957: 253-254.ö.Lev.d. Levha 24 Kaide Çapı: 2. Kat. 17. 4. Dışa dönük geniş dudaklı. Rulet Bezemeli Kaseler (Kat. yüzyılın ortalarında icat edilen kapların zemini üzerinde basit tasarımlarla baskı bezemesi yapma uygulamasını miras almışlardır162. 1994.

3. Hellenistik Dönem içinde zaman geçtikçe bazı formlar üzerinde tamamen unutulmuştur.ö.ö. Bunun yanında.. yuvarlatılmış dudak kenarlı tabaklar M. yüzyıl ile sınırlanmıştır. Baskı bezemeler. 2.ö. 4. Bunun yanında. M. Çapraz düzenleme içerisinde dört palmetle sınırlanan yere olanak veren geniş gövdeli kaseler üzerinde yaklaşık M. yüzyılın son çeyreğinde. 1997: 37. 325 yıllarından sonra baskı bezemelerle süslenmediği görülmektedir.ö. M. yüzyılın ortalarında dışa dönük ağızlı kaseler üzerinde baskı bezemelerin devam ettiği görülmektedir. M. hem tabaklar hem de kaseler üzerinde çok küçük damgalar yaygın hale gelmiştir. Ayrıca. Bunun yanında. 275 yılları civarında üretilen içe dönük ağız kenarlı kaseler üzerinde baskı bezemeler Klasik Dönem örneklerin çeşitliliğine göre oldukça sınırlıdır. 3. Kaseler üzerinde ise baskı bezemeler genellikle yaklaşık M. yüzyıldan sonra sadece palmetler ve ruletlerle sınırlanmıştır. . 300 yıllarından sonra pek görülmezler.d. erken dönemden gelen geniş çeşitdeki baskı bezeme örnek çeşitliliği. M.51 Bunun yanında. yuvarlatılmış dudaklı tabaklarda ve bazen de kalın kenarlı tabaklarda süsleme elemanı olarak kullanılmaya devam etmiştir. 2. yüzyılda damgalı kaseleri görmek mümkündür. 1997: 37. yüzyılda palmet baskılar iyice yozlaşmış bir şekilde karşımıza çıkmaya başlamıştır163.ö. Örneğin. hem de dışa dönük ağızlı kaselerde. M. M. Bu baskı tasarısı. 1957: 253-254. 165 Rotroff.ö. Rotroff .ö. yavaş yavaş tekdüze dört palmet modelinin kullanmaya başladığı örneklere dönüşmüştür. yüzyılın başlarında tabaklar üzerinde baskı bezemeler yaygın olarak kullanılmıştır. M. 3. yüzyılın son çeyreğinde kavislerle birbirine bağlı çeşitli sayıda palmet baskı yaygındır. 2.ö. Bağlı palmet baskı bezemeleri kaselerden çok tabaklar üzerinde daha uzun süre kullanılmaya devam etmiştir. Bu durum olasılıkla tabakların daha geniş süsleme alanı sağlamış olmasından kaynaklanmıştır. 300’den sonra bu süsleme unutulmuştur165. 163 164 Crowfoot v.ö. bazı farklı formlar üzerinde görülmeye devam etmiştir. 4.ö. M. baskı bezemeler hem içe dönük ağız kenarlı kaselerde. Bunun yanında.ö.ö. kantharosların Hellenistik Dönem’de derinleşen formlarından dolayı yaklaşık M. Tabaklar üzerindeki bu baskı bezemeler daha sonraki yüzyıllarda azalsa da görülmeye devam etmiştir164.

Batı Çatak /1995. 94. yüzyılın ortaları civarında bazı yeni formların üzerinde düzenli bir şekilde kullanılmıştır.5 YR 6/8). M. yüzyılın ortasında itibaren rulet baskı bezemeler tek olarak kullanılmamıştır. M. içe ve dışa dönük kaselerde baskı bezemeler görülmeye başlar ve genellikle de M. 275 yıllarına kadar korumuşlardır.7 cm. 94-115) Kat. Özellikle yarımküre kaselerin hem içinde hem de dışında yaygın olarak görülmektedirler166. yüzyılın birinci yarısına ait yerel Knidos kaseleri üzerinde ruletsiz geniş yer kaplayan palmet damgalar yerleştirilmiştir. Örneğin. Diğer merkezlerle kıyaslandığında M. Megara Kaseleri (Kat. No. Rulet baskı bezemeler vazolar üzerinde Klasik Dönem’deki kalitelerini yaklaşık M. ayaklı yarımküre kaseler. Bu genel tarihlendirme de ele geçen buluntular için uygun görülmektedir. Rulet baskı bezemede de Hellenistik Dönem içinde gelişmeler olmuştur. nadir olarak damga ile birlikte.ö. No. yüzyıldan sonra.ö. Levha 24 Ağız Çapı: 12. Menekşe Çatağı’nda yalnızca 2 tane rulet bezemeli kase karşımıza çıkmıştır.5 cm.5 cm. Rulet baskılar.ö. s. 4.ö. M.ö. M. Bu tarihten sonra rulet baskı bezemeler bazı formların geniş yüzeylerini kapatmak amacıyla bir başka şekilde kullanılmıştır. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Çiz. 2. Sınırlı sayıda ve farklı tipte bezemeler görülmediği için genel bir tarih vermek zor olacaktır.4/0.ö. Bkz. 2. 2. Korunan Yükseklik: 5. 4. 51. 18 U 95 plankare.Lev. 2. dik yükselen gövdeli kaseler ve dışa dönük ağızlı tabaklardır. yüzyılın ortalarına kadar baskı bezemelere rastlamak mümkündür167. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. yüzyıla tarihlenen iki vazo üzerinde fok balığına benzeyen baskı bezemeler yapılmıştır. 18. Kalınlık: 0. 2. Hellenistik Dönem’de yeni bir buluş olarak kaseler üzerinde yapımcının damgasının bulunduğu örnekler de görülmektedir Aynı zamanda bazı görülmedik damgalar da vardır. 1997: 37-38. 166 167 Rotroff. 300’den sonra pek görülmez. .5.a. Ancak dışa dönük kaselerde M.ö. Bu yeni formlar.52 Baskı bezeme yeni Hellenistik formlar üzerinde de uygulanmıştır.ö.

Ağzın bitimde ince plastik bir bant görülmektedir. Đçte yoğun olarak çark izleri mevcuttur. No. 18 T 212 plankare. 18.Lev. Korunan Yükseklik: 4. Elinde üzüm salkımı taşımaktadır.5 YR 5/N5). Dışa dönük ağızlı kase. Levha 25 Korunan yükseklik: 3.5 YR 4/N4). gövdenin ortalarına doğru şişkince olup dışbükey bir gövdeden oluşmaktadır. 97.Lev.5 cm. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası.5 YR 4/N4). Çiz. Düz ağız kenarlıdır. gri (7. Kil Rengi: Gri (2. Kil Rengi: Gri (2. Gövdenin ortasında iki kabartma yivle sınırlandırılmış nokta kabartmalar dizisi yer almaktadır.4 cm. Korunan yükseklik: 3. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. 95. 18. Çiz. Kat. Eros’un kullanıldığı ağız ve gövde parçası.3/0. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7.5 YR 4/N4). Kalınlık: 0. No. Batı Çatak /1996. Tanım: Dışa çekik dudaklı kase. No. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Batı Çatak /1996. Kil Rengi: Gri (7. 19. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. Megara Kasesi ağız ve gövde parçası. . Tanım: Ağız kısmı çok az korunmuştur. 20 T 72 plankare. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Gövdede.0 cm.45 cm Kil Rengi: Mika katkılı. içte kırmızı (2. Batı Çatak /1996.19.Lev. Đki kabartma yivin altında çok az korunduğu için belli olmayan bitkisel motifler (olasılıkla çiçek rozet) yer almaktadır. 98.3 cm. 96.8 cm. Levha 25 Ağız Çapı: 6.5 YR 4/6’ya). Tanım: Bezemesizdir. Korunan Yükseklik: 4.5 YR 4/8).5 YR 6/N6). Çiz. Eros figürünün karşısında hemen hemen aynı yükseklikte bir akanthus bezemesi yer almaktadır.5 3/N3). Batı Çatak /1996.2 cm. Çiz. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (2. Yüzeyde kırıklar vardır. Kat. Levha 25 Ağız Çapı: 14.53 Firnis Rengi: Dışta kırmızı (10 YR 5/6’dan 2.8 cm. No. Kat.Lev. 20 T 73 plankare.5 YR 5/N5). sağa dönük kanatlı betimlenen Eros figürü sağa doğru bakar pozisyondadır. Kat. Tanım: Figürlü bezemelerde. 20 T 72 plankare. Levha 25 Ağız Çapı: 16.5 YR 5/N5). Dışa çekik ağızlı kase.

20 T 103 plankare. 18 T 13 plankare. 101.5 YR 4/ N4). Kat. beyaz (7. 19. elips şeklindeki üç yaprağın bir kısmı görülmektedir.Lev. Levha 26 Kalınlık: 0. Çiz. 99. Batı Çatak /1998.5 YR 4/N4). Firnis Rengi: Koyu gri (7.45/0. Levha 27 . Kil Rengi: Gri (7.5 cm. Bitkisel bezemeye sahiptir. Megara Kasesi gövde parçası. soldakinin büyük bir kısmı ve sağdakinin de yalnızca boynuzları görülmektedir.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (7. Kalyks’teki bezeme tam olarak anlaşılamamakla beraber ters duran boğa başına benzemektedir.Lev. Kil Rengi: Gri (7.5 YR 3/ N3). Kat.5 YR 3/N3). Kat. No.5 YR 6/N6). Çiz.3 cm. 20 T 13 plankare. Korunmuş kısımda plastik bandın altında belirli aralıklarla yan yana üç tane boğa başı kabartması bezeme olarak kullanılmıştır. No. Ortadaki boğa tam olarak.3/ 0. onun üzerinde çiçek rozetler dizilmektedir. 20 T 103 plankare. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir.54 Tanım: Dışa çekik ağızlı kasenin gövdesi küre şeklinde bir profile sahiptir. Kat. Batı Çatak /1997.45/ 0. Đki plastik bant ile sınırlandırılmış nokta dizisi yer almaktadır. Kalyks’ün üzerinde de bir kısmı korunmuş olan Đon kymationu vardır. 102.5 YR 8/ N8) Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (7. Korunan madalyonda etrafı kabartma halkalı rozetin (sekiz petalli) etrafını bir sıra kabartma nokta dizisi çevrelemektedir. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası. 20 T 82 Çukur. Kat. No. Batı Çatak /1993. No.19. Levha 26 Kalınlık: 0. Megara Kasesi madalyon ve gövde parçası.Lev. Batı Çatak /1998. 20. Levha 26 Kalınlık: 0.5 YR 5/N5). Kalyks’ün etrafında bir sıra ardarda dizilmiş bezemeler.4 cm. Tanım: Figürlü gövde parçası. Çiz. Kil Rengi: Az mikalı. Gövdede üst üste binmiş asma yaprakları.5 YR 7/N7). 19. Batı Çatak /1998.4/ 0. Megara Kasesi gövde parçası. Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. 103. Levha 26 Cidar Kalınlığı: 0. Gövdede bitkisel bezeme olarak filiz demeti-buketi. asma yaprakları aralarında çiçek filizleri ve rozet çiçekler yer almaktadır.45 cm. Megara Kasesi gövde parçası. No. Tanım: Kalyks’ün ve madalyonun bir kısmı korunmuştur. Çiz. 20.Lev. Çiz. 100. Kil Rengi: Açık gri (7. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Madalyonda uçları sivri. arasında çiçek filizi bezemeleri yer almaktadır. Gövde ortasında plastik bantlar arasında kabartma dizisi yer almaktadır.

Lev. Çiçek rozetin büyük bir kısmı korunmuştur. Kil Rengi: Açık gri (7. Batı Çatak /1996. No. .5 YR 4/N4). 20. Çiz.Lev. Akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir. Firnis Rengi: Koyu gri (2. Tanım: Kısa yapraklı akanthus yaprağı bezemesinin büyük bir kısmı görülmektedir.5 YR 3/N3).5 YR 4/N4). Kil Rengi: Gri (2. Tanım: Boncuk dizisi iki plastik bant arasında sınırlandırılmıştır. Megara Kasesi gövde parçası. Tanım: Çiçek rozetin çok az bir kısmı korumuştur. Kat. Levha 27 Kalınlık: 0. 20 T 71 plankare. Batı Çatak /1995. 105. 108. No. Kil Rengi: Gri (7. Tanım: Akanthusun çok az bir kısmı yer almaktadır. Batı Çatak /1995.5 YR 5/N5). Tanım: Plastik bant üzerinde bir kısmı korunmuş yumurta dizisi.21 cm. 20.Lev. Kil Rengi:Mika katkılı.4 cm. 20 T 72 plankare. 104. No. Megara Kasesi gövde parçası. 19 T 13 plankare.45/0. Kil Rengi: Beyaz (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1’den 2.5 YR 4/N4’den 2. 20.3 cm. bordürün altında ise bir kısmı korunmuş sivri uçlu palmet yaprağı yer almaktadır.5 YR 3/N3).4/0. No. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7.5 YR 4/ N4’e). Batı Çatak /1998. Çiz.Lev. Levha 28 Kalınlık: 0. Levha 27 Kalınlık: 0.5 YR 7/N7). Bordürün üzerinde belli kısımları korunmuş iki tane elips şeklinde kabartma içerisinde (kalkan).5 YR 7/N7).Lev. Levha 27 Kalınlık: 0. Megara Kasesi gövde parçası. 20. 107. Kil Rengi: Mika katkılı. altında ise bir demetin boğumu yer almaktadır. 19 T 13 plankare. gri (10 YR 5/1). Batı Çatak /1996.45 cm. Çiz.3/ 0.3 cm. Levha 27 Kalınlık: 0. Kat.5 YR 6/N6). Çiz.55 Kalınlık: 0. Megara Kasesi gövde parçası. 20. Firnis Rengi: Dışta ve içte koyu gri (7. Diğer kabartmanın ne olduğu anlaşılamamaktadır. Çiz.6 cm. Kat.5 YR 8/N8). 106. No. Kat. Megara Kasesi gövde parçası. Kat.5 YR 4/N4’e). Firnis Rengi: Dışta ve içte çok koyu gri (2. 20 T 103 plankare. açık gri (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2.

Tanım: Đki plastik bant arasına sınırlandırılmış aralarında kargı bulunan yumurta dizisi. Çiz. 111. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. 21. 21. Firnis Rengi: Kırmızı (10 R 5/6). 20 T 98 plankare. No. Boncuk dizileri ile bölünmüş alanda sivri uçlu lotus yaprağı yer almaktadır.4/0. 109.4 cm.5YR 6/N6). 20 T 55 plankare. Levha 29 Kalınlık: 0.3/0. açık kahverengimsi gri (10 YR 6/2).Lev. Kat. Kil Rengi: Az mikalı.75/0. Çiz.5 YR 6/N6).56 Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. Levha 29 Kalınlık: 0. 21. Megara Kasesi gövde parçası. Kat. Çiz. Bordürün altında bir kısmı korunabilmiş kare kabartma bezeme görülmektedir. 110.Lev. Kat. Batı Çatak /1998. No. 99 ile benzer yumurta dizisine sahiptir. Megara Kasesi gövde parçası. Batı Çatak /1996. Çiz. Levha 28 Kalınlık: 0. . 114.5 YR 3/N3’e). Tanım: Plastik bant üzerinde kabartma spiral motifleri yer almaktadır.45 cm. 113. Kat. 18 U 4 plankare.Lev. Megara Kasesi kalyks ve gövde parçası. No.55 cm. Kil Rengi: Gri (7. Kat. Kil Rengi: Gri (7.3/0.Lev. Tanım: Gövdede çiçek rozet motifleri dışındaki kabartmalar anlaşılamamaktadır. 21. No. Batı Çatak /1998. Tanım: Korunabildiği kadarıyla plastik bir bant üzerinde Lesbos kymationu görülmektedir. Boncuk dizilerinin yanında iki yiv arasında kalın kabartma plastik bant yer almaktadır.6 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (2. Çiz. Megara Kasesi gövde parçası.5 YR 3/N3). Megara Kasesi madalyon ve kalyks parçası. 21. Batı Çatak /1993. Tanım: Kabartma iki plastik bant içerisinde sınırlandırılmış Lesbos kymationu. No. Levha 29 Kalınlık: 0. 19 T 98 plankare. Kil Rengi: Sarımsı kırmızı (5 YR 7/6). 19 T 48 plankare. Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye (2. 21.Lev.5 Y 4/N4).3 cm. Kat.5 YR 3/N3). 112. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Kat. Levha 28 Kalınlık: 0. Batı Çatak /1996. Levha 28 Kalınlık: 0. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Megara Kasesi gövde parçası. Batı Çatak /1994.Lev.65 cm. No. Çiz.5 Y 5/2’den 2. 20 T Temizlik. No.

L. 168 P. 14. Çiz. Rotroff (Kalıp Yapımı Kaseler). yanlış da olsa çok yaygın kabul görmüş bu terimi değiştirmek yalnızca karışıklığa sebep olacaktır. Athenaios’un belirttiği Megaralılar tarafından kullanılan bir kap olan “Γυáυaς” (gualas) ismini öne sürmüş ve buradan yola çıkarak bu kaplar için “Megara Kaseleri” ismini önermiştir170. Rotroff. Benndorf’un 1883’teki yayınında Athenaios’un Megaralılarca kullanıldığını belirttiği “Γυáυaς”a itafen Megara’dan geldiği söylediği bir grup kalıp yapımı kase. A. F. Edwards’a göre bu terim. I. (2000): Sadberk Hanım Müzesi. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. Kalyks’de bindirme tekniğinde yapılmış ucu sivri yaprak dizisi bezemesi.57 Kil Rengi: Az mika katkılı. I. koyu gri (2. 171 F. Kil Rengi: Gri (5 YR 6/1). Bkz.Lev. G. 1975: 155–185. (1965): Labraunda II. 1974: 14. Ancak.d. plastik halkanın bir kısmı korunmuş. 169 J.d. Oliver . Jansova (1974): Kyme I. Benndorf’un önerdiği bu ismin yanlış bir ifade olduğu daha sonraki çalışmalarda anlaşılmıştır.5 Y 4/N4). Ancak.. 1975: 151. 115. I. Firnis Rengi: Çok koyu gri (7. R. S. Rotroff. Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. bazı bilim adamları yayınlarında bu kaseler için çeşitli isimler önermişlerdir171. Rotroff. Tanım: Gövde parçası. Ancak. Edwards. O. Paris: 350-380. 170 O. Bkz. Kat. Hellström. Waagé (Kalıplı Kaseler). Lund: s. arkeolojinin yanlış anlaşılmalarının bir meyvesi olarak Megara Kaseleri şeklinde kullanılmaya başlamıştır. 19. Đstanbul: s.5 YR 4/ N4). Bouzek v. Pragha: s. Athenaios tarafından Atinalıların kalıp yapımı kaseler için kullandığını belirttiği “ήµιτόµος” isminin yarı kürevi bir içki kabı olduğunu fakat yine Atinalılar tarafından yapılan çark yapımı yarı kürevi kaseleri de temsil ediyor olabileceğini belirtmiştir. Benndorf. Bouzek . Courby (Hellenistik Kabartma Kaseler). 1982a: 3.. S. 1974: 14. Edwards. 19 U 12 plankare. 13. Bkz. Swedish Excavations and Researches. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. Courby. Bouzek v. Edwards (Kalıplanmış Kabartmalı Kaseler). Batı Çatak /1996. Megara Kasesi gövde parçası. Rotroff. bu süre içinde “Megara Kasesi” ismi arkeoloji literatürüne girdiği için günümüzde de bu şekilde kullanılmaya devam etmektedir.5 Y 3/ N3). 1982a: 2. Cook. dışta koyu gri (2. Hellenistik Dönem’de Akdeniz çevresinde yaygın kullanım gören “Megara Kaseleri” antik Yunanlılar tarafından “ήµιτόµος” (hemitomos) olarak adlandırılmıştır168.5/0. 1. Rotroff (Kürevi Kalıp Yapımı Kabartmalı Kase) terimlerini kullanmışlardır. Bunun yanında. Anlağan. Bunun yanında. 1. Edwards.. R. Levha 29 Kalınlık: 0. No. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. 21. 1975: 151. O. T. örneğin Atina hemitomic amphoraları gibi diğer kalıp yapımı formları da içine alıyor olmalıdır. 1997: 237.6 cm..5 YR 3/N3). En azından Atina’da bu kelime kullanılmış olmalıdır169. 1982a.. Tanım: Madalyonda. S. Daha sonra yapılan kazılarda ve çalışmalarda sözü edilen kaselerin Megara ya da “Γυáυaς” la ilişkili olmadığı ortaya çıkmıştır. G. s. .

(1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. Tarihi kaynaklara bakıldığında sözü edilen dönemler de Atina ile Mısır (özellikle Aleksandria) arasında dostluk ilişkileri olduğu görülmektedir. K. A. Argos vb. yüzyılın sonlarından M. Değerli kaseler ile erken kalıp yapımı kaselerdeki kabartma süsleme ve firnisin parlaklılığı arasındaki benzerlik metal prototiplere ve benzer yarı küresel gövdeye sahip gümüş. Bkz. 201. Oliver. Ege adalarında. Mackworth-Young. Antiokhia ve Tarsus’da. (1905): History of Ancient Pottery. 365. Attika malları ve Batı Yamacı Seramiği’ndeki skyphos ve kantharosun yerini almıştır. Cook. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51: s. Kyme. Tel Dor’da yarı kürevi kalıp yapımı kaseler.ö. 175 M. BSA 26: s. Lane.. Megara Kaseleri’nin Mısır kökenli olduğunu iddia etmektedir180. 1950: 163. s.d. aşağı yukarı yarı küresel gövdeli. 1924/1925: 277. London: s. Çok kısa sürede Yunan dünyasının birçok yerinde Kıta Yunanistan’da. (1948): Greek Pottery. I. Bunun yanında. 1965: 20. 1982a. Güney Rusya’da ve Đtalya’da birçok yerleşimde benzer şekilde taklit edilmeye başlandı174. (1982b): “Silver. 177 H. B. s. 1. Korinth. Miletos. I.. 1924/1925: 280. Ephesos. Hellström. Hellström. 59. Hellström. 2003: 92. değişik yerlerde üretilen bu kaselerin formlarında ve motif repertuarında önemli bazı yerel özellikler ortaya çıkmaya başlamıştır175. 330. Anadolu’da. 1997: 214. Rotroff . 1965: 20.ö. 1924/1925: 280. S. Suriye’de. Sparta. Hobling . 277. Labraunda. Metal prototiplerin bazı ayrıntıları ile kıyaslanabilen bu tip kaselere en iyi örnekler Sparta’da görülmektedir179. 1995. B. Boeotia. Bouzek v. Hobling.58 Megara Kaseleri’ni M. BSA 44: s. yüzyılın ortalarına kadar Atina’da yaygın bir içki kabı olmuştur173. (1949): “Excavations in Siphnos”. M. 498-499. Rotroff. 1.d. 1965: 20. . 1982a: 1. 174 J. Rotroff v. Rotroff 1982a: 10.M. tüm dış yüzeyi kabartma tasarım ve figürlerle süslenmiştir176. 178 A. Pergamon. R. Bunun yanında. Genel olarak Megara Kaseleri. Đsrail. 176 Hobling. 179 Hobling. London: s. Dipnot 1.. bronz hatta altın kaselere işaret etmektedir178. New York: s. yüzyılın ilk çeyreğinde Atinalı çömlekçilerin bir buluşu olduğuna şüphe yoktur172. Brock . Megara Kaseleri üzerindeki baskı bezemeler ya metal örneklerden kalıp olarak alınmış ya da çömlekçinin kendisi tarafından yaratılmıştır.d. Yarı küresel formlu ve özellikle lotus taç yaprakları ve kalyks yaprakları olmak üzere tekrarlanan birçok 172 173 Goldman. 180 Cook. Megara Kaseleri. kulpsuz ve kimi zaman kaideli. G. Delos ve Siphnos’da. S. altın ve gümüş kapları almaya gücü yetmeyenlere daha ekonomik bir temsilci olması nedeniyle önem gördüğü kabul edilmektedir177. 1974: 14. Rotroff 1982a: 6. Rosenthal v.. Walters. 3.ö. Rotroff. Bu dönemde kantharosun yerini alan Megara Kaseleri. 91. Rotroff. 3. (2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994..

yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Pergamon’da Asklepeion’dan çıkan en erken örnek M. 1982b: 330. Antiokhia’da M. Ptolemaios Euergetes onuruna düzenlenen birinci Atina Ptolemaia kutlamaları için bir grup M. 1982a: 12. Gürler. Rotroff.ö. 1948: 30. M. Delos’ta yaklaşık M. Anadolu merkezlerinde üretime başlanması ile ilgili kesin tarih yoktur187. Bu öneriyi U. 200’lere verilen Serapis Kutsal alanında oldukça az örnekler çıkmıştır.ö. Rotroff.ö. 186 Rotroff v. 3. yüzyıla ait gibi görülmektedir. 184 Rotroff. 2. 225-175 yılları arasına tarihlenmektedir. Rotroff v. 3. üst üste geçen merkezi kaburgalı taç yaprakları görülmektedir. 183 Rotroff. yüzyılın son çeyreğinin başlarını göstermektedir184. Crowfoot v. 3. Rotroff. 240-220 yılları arasındaki bir tarihte başladığına işaret etmiştir185.. 1. Megara Kaseleri’nin üretiminin başlangıcı için en sağlam buluntular Atina’dan gelmektedir ve tarih olarak M. yüzyıl içlerine kadar kullanıldıklarını göstermektedir. Antiokhia ve Pergamon’daki Asklepeion’da ele geçen en erken parça M.. 181 182 Rotroff. yüzyılın başlarına tarihlenen az örnek görülmekle birlikte M. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait örnekler kendini göstermekle birlikte çok az örnek de M. Hellström. Ephesos’taki buluntular ise. Rotroff. 2.d. 187 Metropolis’te stoanın üst bölümündeki buluntular bitkisel dekorlu kalıp yapımı kaselerin bu kentte M. . 3. I. 3.ö. Delos’taki en erken parçalar yaklaşık M. 2. 3. 1957: 273. 1965: 20.ö. 1982a: 4.ö. 2003: 92. 1982b: 331.. yüzyıldan önce bilinmiyordu. yüzyılın ikinci çeyreğinde var olduklarını ve M. 3. S.ö.d.ö. Bunun yanında. Rotroff v.ö. Rotroff. uzun. Her bir kase rozet madalyonlu olup noktalı. yüzyılın son çeyreğinde başlayan üretim diğer Peleponnessos merkezlerinde biraz daha geç başlamıştır. Tarsus’ta M.d. 1982a: 6. Bkz. Atina’da kalıp yapımı kaselerin üretimin M.ö. Rotroff v. 185 Korinth ve Argos’ta M. 1982a: 7. yüzyılın sonlarında Küçük Asya’da da üretim yapılmaya başlandığını göstermektedir186.. Bu da çömlekçinin muhtemelen ya plaster kalıba ya da metal kasenin aslına sahip olduğunu dolayısıyla metal örnekleri kopya ettiğini göstermektedir182. 200 yıllarından biraz daha erken bir tarihi göstermektedir188. Rotroff. Samaria ve Hama’daki en erken örnekler M. 1982a: 9. Hausmann ve S. Atina Ulusal Müze’deki çok erken tipteki kalıp yapımı bir kase ile Mısır’da Nil Deltası’nda Toukh-elGarmous’taki tapınak hazinesinden çıkan erken Ptolemaios Dönemi’nde yapılan gümüş olan yarı kürevi bir kase arasındaki benzerliğe dikkat çekerek desteklemektedirler. Aleksandria üretimi gümüş ve altın prototipleri akla getirmektedir ve etkileşime işaret etmektedir181. kalıp yapımı kaseler M. I. Theselia’da Demetrias’ta ise. yüzyılın sonuna tarihlenmiştir. 2003: 92. Arkeolojik buluntular. Rotroff’a göre. ilk önce III. yüzyıla ait yoğun örnek görülmektedir. yüzyıl ve 2.. Rotroff.ö. S.ö. 2003: 92. M. 2003: 92.59 Mısır motifi.ö..d.ö.ö.ö. I. 224/3’te Atina’ya ithal edilmiş ve ilk olarak Ptolemaios Dönemi’ne ait gümüş kaseleri kopyalama fikri doğmuş olabilir183.d. Bkz. 200 yıllarına aittir. 2003: 91 188 Waagé.ö. 1982b: 331. 3.ö.

Bunun yanında.ö.ö. 1965: 20. yüzyılda çok sayıda görülmekle birlikte M.d. Bu durumda iç 189 Thompson. yüzyıla kadar devam etmiştir195. 1950: 164. 1965: 20. Bu merkezde M. 1997: 214.d. çömlekçi önce ıslak kili alarak kalıp içerisinde boşluk kalmayacak şekilde parmaklarıyla bastırarak kalıbı çarkın merkezine yerleştirerek iç kısmı düzleştirir. 1. 1. Megara Kaseleri varlıklarını M. 1948: 30. 192 Bouzek v. yüzyılda da kullanılmaya devam etmiş ve büyük olasılıkla yaklaşık M.d. Bu kaselerin üretiminin kesin bitiş tarihi ise.ö. Antiokhia’da Megara keselerinin üretimi M.. 1934: 452. Bouzek v. büyük ihtimalle en erken grup M. 1982a: 4-5. 1957: 273.s. Megara Kaseleri’nin kabartmalı süsleme tekniği Roma sigillatalarında devam etmiştir.ö. 190 Crowfoot v. Rotroff. ilgi çekici bir şekilde bazı tiplerin M. Megara Kaseleri’nin yapımında196. Gürler. Crowfoot v. 2.d.ö. Pergamon’da M. 1957: 274. 1965: 20.d. yüzyılda az miktarda karşımıza çıkmaktadır190. . M. yüzyılın ortalarından itibaren popülerliği azalmış olsa da. 1. Crowfoot v.ö. 1997: 214.60 Megara Kaseleri. 2003: 91. 1950: 163. 195 Cook. Atina’da M. Hellström. 1974: 15. 1.ö. 2. 1950: 163. yüzyıla kadar kullanım görmeye devam etmekle birlikte bu yüzyılda nadir görülmektedir ve modası geçmiştir191. yüzyılın birinci yarısında geçmeye başlamış ve çoğu yerleşimde olasılıkla M. Bu esnada bir miktar ıslak kille iç kısmı sağlamlaştırır. Goldman. yüzyıla kadar sürdürmüştür. 1.d.s. 1.. 2. 1957: 274. Ancak. Ayrıca. 194 Goldman. Antiokhia ve Pergamon’dan gelen buluntular bu iki merkezde Megara Kaseleri’nin birkaç yüzyıl daha üretilmeye devam ettiğini göstermektedir. yüzyılın başlarından sonra sigillata malları piyasaya hakim olsalar da.. 1934: 458.s. 1. 1957: 273. M. yüzyıla ait olmalıdır. Megara Kaseleri’nin modası M. 3. 1. Daha sonra Đtalya’da da Arretine bunu devam ettirmiş ve kalıp kullanımı M.ö.ö. 191 Goldman.ö.ö. bu iki merkezden gelen buluntular bir istisnadır. Megara Kaseleri M. Hellström.ö.. yüzyılın ortalarında bir yerde üretimleri sona ermiştir194. 50 yıllarında son bulmuştur189. 2. ve 2. Tarsus’da. 196 Thompson. yüzyıl içlerine kadar üretilmeye devam ettiği görülmüştür193. 193 Waagé.. Pergamon bu değişimin ve devamlılığın merkezi gibidir.. yüzyılda bütün Akdeniz üzerinde itibar gören bir içki kabı haline gelmiştir. 1. bütün merkezlerde tam olarak bilinememektedir. yüzyıla kadar az miktarlarda da olsa devam etmiştir. Samaria’da. 1974: 15. Tarihlenen bazı yapı komplekslerinden geç örnekler çıkmaktadır192. Hellström. Crowfoot v. Cook.

198 Bazı kaseler dikkate değer şekilde 4. Atina üretimi Megara Kaseleri form olarak diğerlerinden farklıdır. 1934: 454. Delos’un Megara Kaseleri’nin dudak kenarları ise.0 cm. Genellikle çömlekçi dış yüzey süslemesini yapmak için kilin kurumasını bekler. arası uzunlukta. Daha sonra çömlekçi kili kalıptan çıkarabilecek kadar sağlamlaşmasını bekler.. Bunun yanında. Bir üretim yerinden diğerine fark eden şekilde farklı kategorilerin motifleri birbirleriyle kombine edilebilir. Bu aşamadan sonra kaseler aralarında ayrı durmalarını sağlayan küçük kil halkalar ile seramik fırınına yığılır.0 ile 9.8 cm. üst üste bindirme. içe dönüktür199. Bunun yanında. Form bakımından üretim merkezleri arasında görülen bu farklılık yanında. 200 Rotroff v. dudak ve madalyon çevresindeki yivler kazınır ve miltosla renklendirilir. Cook’a göre normal ölçüler 7. süsleme tipleri bütün üretim merkezlerinde oldukça standart bir şekilde uygulanmıştır. 6. 1934: 452: Bu amaca uygun Atina’da dipte bulunan rozet için kullanılan bir mühür bulunmaktadır. Bu özelliklerden yola çıkan bilim adamları Megara Kaseleri’ni gruplarken üzerlerindeki süslemeleri göz önüne almıştır. Bu tip kaselerin çocuklar için yapılmış olabileceği olasıdır. firnislendikten sonra.61 kısım ve dudak kenarı çark yapımı olur. Bkz. Anadolu ve Suriye’deki merkezlerde üretilenlerin gövdeleri daha sığ.5 ile 10.7 ile 5. 199 Thompson. arasındadır. ağ motifi. figürlü ve basit çizgisel motifler (uzun taç yaprağı.. Kase. henüz yumuşak kil iken sahnelerin. birçok çalışma esas olarak Attika ve Boeiotia üretimleri olan figürlü kaselerin ikonografik yorumlarına ilişkin 197 Thompson. 1982a: 15. Daha yaygın olanı ise. Rotroff. Kaselerin ölçüleri ise. Cook. Bkz. genellikle düzensizlik göstermektedir. çiçeklerin vb.. çizgisel yaprak vb. Buradan yola çıkarak süslemeleri. M.d.0 cm. . Atinalı çömlekçiler hafifçe beliren dudak kenarı ile derin gövdeli bir kase tercih etmişlerdir. çeşitli süslemelerin mühür baskılar kullanılarak yapılması şeklindedir197.0 cm. arasındadır198. Örneğin Atina kaselerinde bitkisel ve üst üste bindirme motifleri figürlü sahnelerle birlikte kullanılmıştır200.0 ile 16. 1997: 237. R. Figürlü ve kozalak taklidi üst üste bindirmeli kaselerde değil ama bitkisel ve uzun taç yapraklı kaselerde ve geometrik desenlerde sivri uçlu aletler yardımıyla el yapımı çizimler görülmektedir. arası çapta olup diğerlerine göre küçüktür. arasında olup çapları 14. yaprakların.5 ile 9 cm. 2003: 91.) gibi çeşitlere ayırmak mümkündür. Çoğunun yüksekliği 7. bitkisel.

Megara Kaseleri’ni bezeme çeşitlerine göre. Tod’da bu tipte gümüş bir kase bulunmuştur. Rotroff. yüzyılın yivli seramiklerinde de görülmektedir.ö. 206 Rotroff. Bouzek v. Model ya direkt olarak çam kozalağından alınmıştır ya da Bulgaristan’da M. M. yüzyılın son çeyreği ile M. . figürlü kaseler (M.d.ö. M. 3. yüzyılın başlarına kadar az miktarda üretildiği görülmektedir207. Rotroff. 204 Brock v. 3.ö. 2. Üst üste yaprak ya da taç yapraklı üst üste bindirmeli kaselerin. yüzyılın son çeyreğinde üretilmeye başlanmış ve olasılıkla Atina’da M. Megara Kaseleri üzerindeki bezeme çeşitleri onların tarihlenmesinde son derece önemlidir. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu üzerine yayılım göstermiştir. 4. 4. özel üretim yerlerinin gelişimini ve kronolojileri hakkında da bilgi veren F. 205 Rotroff. H. Courby tarafından yapılmıştır202. Atina Agorası’nda nadir görülen üst üste bindirmeli kaseler M. 2. üst üste bindirmeli bitkisel ve figürlü bezemeli kaseler.ö.ö.ö. 4. yüzyılın ortalarından sonra üretimi sona ermiştir208. 1. M. Bouzek v. 3. G. Thompson’ın verdiği bilgilere 201 202 Bouzek v. 208 Rotroff . Başta H.ö. Courby. metal.ö. Hausmann gibi diğer birçok bilim adamının çalışmaları sayılabilir204. 2. Thompson’un 1932 yılında bu alanda diğer bilim adamlarının çalışmalarını da derlediği klasik çalışması ve U. Megara Kaseleri’nin üzerlerindeki firnise göre iki ana gruba ve çeşitli alt gruplara ayırmıştır. 1974: 14. 207 Rotroff.ö. yüzyılın ortalarında üretilmişlerdir206.d. Yükselen bandlar yanında.ö. Edwards. Mısır. 1982a: 34. 1974: 14. Yunanistan’da Arkaik ve Klasik Dönemleri’nde metal işlerinde ve M. yüzyılın ilk yarısında görülmektedir205. M. 203 Edwards. 1975: 155–185. 1922: 378. yaklaşık 160–146) olmak üzere üç ana gruba ayırmıştır203. 209 Hellström. 1965: 21. yüzyılın son çeyreğinden M. Çiçek bezemeli kaseler M. Örneğin. Atina’da M. yüzyılın sonlarına ait Đran. 2.ö. 1982a: 16. ağ desenli kaseler hiçbir yerde yaygın değildir ve tarihlenen örnekler çok azdır.. 3.. 1949: 59.62 yayınlardır201. F. yüzyılın son çeyreği ile M. 3. yüzyılın ikinci yarısında oldukça popüler hale gelmiştir209.. 1974: 14. yapraklı kaseler (M. A.ö. Ayrıntılı çalışmalar ise bu alanda yararlı temel bilgiler sağlayan. 1982a: 16.ö. 2. yüzyılın son çeyreği-146) ve çizgisel kaseler (M.ö.1982a: 18.d.. Susa’daki gümüş bir kase yakın paralellik göstermektedir.d. Edwards ise. Delos’taki Fransız kazıları sırasında bu gruba ait çok geniş buluşlar yapılmıştır. 1975: 151. 250-146). R. Attika Megara Kaseleri’nin kronolojisi ve repertuvarı üzerine de birçok çalışma yapılmıştır. yüzyıla ait küçük gümüş bir kase üzerindeki çam kozalağı motifinden de kalıp alınmış olabilir. 1982a: 15. cam ve phialeler üzerinde oldukça yaygındır. A. Courby. Akhaemenid’de bu motif.ö.ö. 1982a: 34. Uzun taç yaprak kaseler ise.

1965: 22. 1982a: 35. Atik.63 göre. Hellström. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. 1965: 21. I. Bu durum sadece Menekşe Çatağı’na özgü bir durum değildir. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.. 211 210 . N. 1965: 21. Eskişehir: s. Diğer taraftan Antiokhia’daki benzer kaseler. Rotroff. Tarihlenen diğer yerleşimlerdeki parçaların hepsi M. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 22 tane “Megara Kasesi” parçası. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerden gelmektedir214. 213 Hobling.ö.. Bkz. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir213. Megara Kaseleri dönemince önemsiz bir yere sahip olduğunu farz etmektedir211. Benzer durum Heraion Teikhos’ta da karşımıza çıkmaktadır216.ö.ö. bir tane M. Bkz. Kazılardan ortaya çıktığı kadarıyla Delos serilerinin başlangıcı M. 212 Hellström. bu süslemenin. 2. Arasıra da merkezi rozetin yerini bir gorgon alır ya da merkez yalın bırakılır212. 215 Datça/Reşadiye Atölyelerinde az sayıda gri monokrom Megara Kaseleri ele geçmiştir. 5 adet ağız. Kaselerde ilk dikkati çeken özellik üç örnek dışında tamamının “gri monokrom” kil rengine sahip olmasıdır. merkezi bir rozetten çıkan kalyks yapraklarından oluşan süslemeye sahiptir ve ağzın kenarında bir veya daha fazla yükselen çizgiler ile ayrılan yatay dekoratif motifler bulunmaktadır. 3 adet madalyon ve 14 adet gövde parçasından oluşmaktadır.” demektedir. 1. Şahin. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. Labraunda kazılarında ele geçen Delos tipi kaseler. Menekşe Çatağı’nda tamama yakınının “gri monokrom” olması dikkate değerdir. Đzmir). Gerek bezeme gerekse form açısından kataloga dahil edilen örneklerden farksız olan küçük ağız ve gövde parçaları kataloga alınmamıştır. P. Hellenistik Dönem’e ait diğer merkezlerde bulunan Megara Kaseleri içinde “gri monokrom” örnek sayısı yok denecek kadar azken215. yüzyılın ikinci yarısı ve M. 2. 214 Hellström. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 300. 1965: 23. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. yüzyılın ortalarına tarihlenebilen Atina Agorası’ndan örnek vardır210.ö. Atik Heraion Teikhos’da yoğun gri monokrom bulunmasına “Heraion Teikhos’da Megara Kaseleri grubu Batı Anadolu’da ve Anadolu’nun güney kıyılarında yaygın olarak ele geçen pembe hamurlu kaselerin aksine gri hamurlu ve gri astarlı parçaların yoğunluğu dikkati çekmektedir. 3. 216 N. Bu süsleme aynı zamanda kazıma çizgi ve boyalı diğer çeşit Hellenistik çömlekler üzerinde de yer almaktadır. Hellström. 1924/1925: 280. Hellström. Geç Hellenistik Dönem’e aittir.

No. No. akanthus yaprağı. yüzyılın ikinci çeyreği ile üçüncü çeyreği arasına tarihlenen bir örnek üzerinde yer almaktadır220. 96 Delos tipine girmektedir. 98 Attika tipine ve sadece Kat. 94. 95 ise. Kyme’de ele geçen ve aynı tarih aralığına verilen bir başka örnek üzerinde de benzer Eros figürleri görülmektedir.d. Kat. 2. 114 kaseleri üzerinde madalyon görülmektedir. 31. Menekşe Çatağı’nda ele geçen tek bindirme kase örneği olarak Kat. 98 diğer kaselere göre daha belirgin bir S profiline sahiptir. madalyonun etrafında kabartma yiv oluşturulmuştur. yüzyılın ikinci yarısı ile M. Kat.ö. Rotroff. Diğer örnekler lotus çiçeği. 94 üzerinde mitolojik figürlü sahnede çocuk Eros ile bitkisel bezeme elemanlarından akanthus yaprağının birlikte kullanıldığı görülmektedir. dizi halinde boğa başları görülmektedir. Kat. yüzyılın birinci yarısındaki kontekstlerde görülmektedir217. M. Ayrıca. . No. 94’ün dış yüzeyinde yer alan koşan Eros kabartmasının çok yakın bir benzeri Kyme’de ele geçen ve M. No. Kat. No.ö. Kat. 2. Bu bilgilere dayanarak Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri’nin ağız çaplarının ortalama 12.ö. 63. No.. Cook. M. Cook’un belirttiği ölçülerin dışında kalarak S. Kat. 1974: 20. Eros figürünün yanında duran akanthus yaprağı motifinin benzerlerine Đsrail’deki Tel Dor kazılarından gelen Megara 217 218 Bkz. No.d. No. No. 1982a: 15. No. Rotroff’un belirttiği ölçü aralığı içerisine girmektedir218. Kat. 220 Bouzek v.0 ile 16.. No.. Kat. s. 1974: 20. No. I. No. Bu ölçüler R. çiçek rozet. 1997: 237. 99 gövde parçası üzerinde ise. No. küçük kaseler grubuna girmelidir219. yine Rotroff’a ölçülerini göz önüne alırsak. No. No.0 cm. 95. 1. No. Kat.64 Hellenistik Dönem’de birçok merkezde üretilen Megara Kaseleri form olarak. Kat. 100 ve Kat. Bouzek v. Kat. Kat. 1982a: 15. Fig 1: no. No. 102 ve Kat. Fig 1: no. Bu tip. korunan kısım üzerinde bezeme görülmemektedir. 219 Rotroff. 114 görülmektedir. Kat. No. Kat. 114’ün kabartma yivden sonrası korunamamıştır. 100 ve Kat. dışa dönük ağız kenarlı Attika tipi ve içe dönük ağız kenarlı Delos tipi olmak üzere iki grup ile karşımıza çıkmaktadır. kabartma nokta dizisinden sonra yiv oluşturulduğu görülmektedir. Menekşe Çatağı’nda ele geçen ve kataloga dahil edilen Kat. 97 ve Kat. No. 102’nin madalyonunda çiçek rozet yer almaktadır. 100. arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Megara Kaseleri içinde sadece beş tanesi bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir.102’de ise. No. 28. 114 bindirme kaselerinde. Đon ve Lesbos kymationu gibi bezeme unsurlarının kullanıldığı bitkisel bezemeli kaselerdir. 97’de ise.

Fig. 103’ün üzerinde benzer şekilde yapılmıştır226. Fig. 69. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenen bir başka kase üzerindeki yumurta dizisi bezemesi ise.ö. 1974: 26.. Laumonier. Rosenthal v. yüzyıl ve Ephesos’da da M. Kat. Mitsopoulos-Leon. Fig. Fig. Waagé. 95 üzerinde görülen nokta dizisi bezemesine sahip örneklere Đsrail’de Tel Dor ve Daskyleion’da rastlıyoruz223.. 1. Pl. No. 101’in üzerindeki sarmaşık yaprakları. 231 Bouzek v. 3. Schwabacker. 229 Courby.ö.. Wien: Tafel 77: D7. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. Pl. No. Ayrıca.1.. Dereboylu. .d. Fig.. 1974: 27. 74.d. 107 üzerindeki palmet yaprağı motifinin benzerlerini. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 81: 5.ö.d. Berlin: Abb. V.ö.ö. Bouzek v. 1974: 34. yaklaşık 221 222 Rosenthal v. 105’in üzerindeki akanthus yaprağının benzerini. 223 Rosenthal v. Kat. Kerameikos’da ele geçen buluntular ile benzerlik taşımaktadır230. 224 A. Çizimler: 1 KA 1 (M. 4: no. No. 225 Bouzek v. 1995: 396 Pl. No. Ayrıca bkz. Yine Kyme’de bulunan ve M. Kyme’de M.65 Kaseleri üzerinde rastlamaktayız221. Kyme’de M. (1941): “Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. 13: 4. 1995: 389. Paris: pl. Rosenthal v.d.1. KA 19. 1: no. E.ö.Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. benzer palmet yaprağı motifleri Daskyleion.. 20: 9. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. Pl. Sparta. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. Pl. Laumonier. No. Kat.. 2t.. Kyme kazılarında bulunan ve M.d. Fig. 13: 5. Kat. 1994. (1990): Die Megarischen Becher. Kossatz. 3: no.d. 60. 1977. 227 Courby. Tel Dor ve Delos kazılarında ele geçen Megara Kaseleri üzerinde görülmektedir232. 1. Kat. No. Band IX. 126: 772. 3: no. No. yüzyılın sonu-2. 108 üzerinde lotus yaprağı motifleri yer almaktadır. Ayrıca. Delos’ta ele geçmiş ve M. 2\2. 166-69 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinden tanıyoruz231. 2. Kat. A. U. Kat.. 1994. No. No. 106 ise. 2.d. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde. yüzyıla tarihlenmiştir222. 2. Kat.d. Funde Aus Milet Teil 1. 1995: 394. No. Kat. 2. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek üzerinde aynı şekilde yapılmıştır225. 132: no. yüzyılın başı). Đzmir): Çizimler 3: KA 11. Milet VI. 1922: 389. Kat. 97. 230 W. 18: 4. 94’ün form olarak bir benzeri ise. 104’ün üzerindeki akanthus yaprağı bezemelerine ise. 3: 60. 1974: 26.ö. 4576. 98’in form olarak benzer bir örneği Miletos kazılarında ele geçmiştir224. AJA 45: Pl.ö. Fig. 1948. Delos ve Daskyleion kazılarında bulunan örnekler üzerinde rastlıyoruz227. 1. 1995: 380. 5: no. yüzyıl). 228 Bouzek v. 1922: 353. aynı akanthus yaprakları Delos. Pl. Fig. yüzyıl ortası. 1. 22. 226 Bouzek v.d. Bu motifin benzerlerine. 1974: 20.. yüzyılın ikinci yarısı ya da sonlarına tarihlenen bir örnek üzerinde görmekteyiz228. Dereboylu. Tel Dor ve Antiokhia’dan gelen örnekler üzerinde de yapılmıştır229. Dereboylu. I: A1. Çizimler: 2 KA 8 (M. Kyme’de M. 232 Hobling. 1924/1925: 283.ö. 23 M400.

Tuchelt. Fig.ö. 76: 6. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”.ö. 111 üzerinde ise. Mitsopoulos-Leon.ö. . Tafel 86: D57. Fig 4: 82.ö. Đon kymationu bezemesi yapılmıştır.d. yüzyıla tarihlenen birçok örnek üzerinde yer almaktadır236. Meriç. yüzyıl olduğu anlaşılmaktadır. 236 Bouzek v.ö. (1971): “Didyma 1969-1970”. 9: 108. Sparta.. Ephesos (M. 1991. Tafel 22: Abb.ö. Tafel 31: M612. 1941. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde rastlıyoruz233. 130: 165. Kat. 1922: 379. yaklaşık 150-50 yılları arasına tarihlenen örneklerin üzerinde yapılmıştır234. Ayrıca bkz. 225-150) kazılarında ele geçen birçok Megara Kasesi üzerinde benzer şekilde yapılmıştır237. R. Pl X: B31. 114 örneğinin bezemesindeki bindirme düzeni. No. 1965: 2. 10 M 221. yüzyılın son çeyreğinden M.. Tuchelt 1971. Kaseler diğer merkezlerde olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda da M. 1991. Varia Anatolica XV: s. 111. 233 234 Goldman. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Megara Kaseleri diğer Hellenistik seramik merkezleri ile uyum içindedir. Ephesos’da M. Rosenthal v. Hellström.ö. 1924/1925: 289 Fig.ö. Rosenthal v. Kyme. 1991. 235 Courby.ö.66 200 yıllarına. Tafel 78: D11. 2. 1974. Kat. Mitsopoulos-Leon. 166-69 yılları arasına ve Tarsus’da da M. Didyma ve Miletos kazılarında bulunan örneklerin üzerinde de görülmektedir235. Pl. 2. No. 2. Bouzek v. C. Tafel 81: D 32.ö. Pl. Mitsopoulos-Leon. 51. IstMıtt 21: no. 140-144. 166-69 yılları arasına ve Labraunda’da da M. 1974: 31. Kat. 1-2 ve no. Fig. 1. Ağırlıklı kullanım dönemi ise M.d. Pl. Kerameikos.d. 3.. 13: no. 1950. 1995: 384. Bouzek v. 1995: 383 ve 386. yüzyılın üçüncü çeyreğine. No. Miletos. yüzyılın ortalarına kadar kullanım görmüştür. 1990. Benzer Đon kymationları Kyme’de M. 5 h. Pl. Schwabacker. XII: 8 ve XIII: 27. Benzer Lesbos kymationları. 1974: 20. 7: 8 ve 10: 5. Ephesos’da M.ö.d.. 1: 22. 8: no. 166-69) ve Tel Dor (M. 110 üzerinde yer alan Lesbos kymationun benzerleri ise. 8.. Ephesos ve Tel Dor’da M. pl.d. Fig. 237 Hobling. Kossatz.

dudağın bitim yerinde bir derin kazıma yiv oluşturulmuş.67 4. No. No. Batı Çatak /1993. Levha 30 Ağız Çapı: 31. No. Đçte dudak üzerinde koyu kahverengi firnis bant görülmektedir. hafif dışa sarkık oldukça dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. dudak kenarında ve gövde de firnis bandlar çizilmiştir. Çiz.0 cm. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. dudağın bitim yerinde derin bir yiv görülmektedir. Đçte. 118.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye).6 cm.95 cm. Korunan Yükseklik: 4. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). 116. Tanım: Yuvarlatılmış dudak. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. 22. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Korunan Yükseklik: 2. Çiz.Lev. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Tabaklar (Kat. 116-126) Kat.b.b. Kat.5 YR 6/4). Kat. Batı Çatak /1997. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Levha 30 Ağız Çapı: 23. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverenginden silik kırmızıya (2. No.5 YR 5/6). Đçte. ağız ve gövde parçası. 18 T 10 plankare. Ağız Kenarı Dışa Sarkık Tabaklar (Kat. Levha 30 . Levha 30 Ağız Çapı: 28. Đçte. ağız kenarı dışa sarkık. gövdesi köşe profilli. 18 U 4 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Yuvarlatılmış dudak kenarı oldukça dik gelen ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir.Lev. No.0 cm. 20 T 72 plankare. 22. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. ağız ve gövde parçası. 117. Tanım: Düz gelen dudak yuvarlatılmış ve oldukça dik gelen düze yakın profilli bir gövde ile dik açı yaparak birleşmektedir.1 cm. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 4.Lev. ağız ve gövde parçası.6 cm. 18 T 10 plankare. 22. Çiz. Kat. tabak kaide parçaları ve balık tabakları olmak üzere dört ana grupta toplanmıştır. No.1. Korunan Yükseklik: 2. 22. Çiz. Batı Çatak /1996.Lev. 119. Batı Çatak /1997. 116-158) Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar. ağız ve gövde parçası.

6 cm. oldukça dik gelen ve düz profilli gövdeyle birleşmektedir. Đçte firnisin çok azı korunabilmiştir. Levha 31 Ağız Çapı: 28. 20 T 28 plankare. 22. Levha 31 Kaide Çapı: 7. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Dışa sarkık dudaklı. Tanım: Dışa açılan halka kaide içte düz profilli olup. Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. 22.Lev. 123. ağız ve gövde parçası. 23. Korunan Yükseklik: 2. pembe (5 YR 7/4). Dışa sarkık ağız kenarlı tabak. Firnis Rengi: Đçte ve dudak kenarında çok az korunmuş. . Tanım: Yuvarlatılmış hafif dışa sarkık dudak kenarı hafif içbükey bir gövde ile birleşmektedir. Đçte ve dışta dudak gövdeyle birleşirken belirgin dönüşler yapmaktadır. Kat.5 YR 6/8). Kat.Lev. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta silik kırmızıdan çok koyu griye (2. Kırmızımsı sarı (5YR 6/6).6 cm. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Đnce taş ve mika katkılı. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).Lev. Kat. Levha 31 Kaide Çapı: 11. Levha 31 Ağız Çapı: 25. Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). No. 121. Batı Çatak /1994. Korunan Yükseklik: 2. firnisin dalgalanmasından kaynaklanan açıklı koyulu bir görünüm vardır. Korunan Yükseklik: 3. Đçte dudağın bittiği yerde hafif. Batı Çatak /1996. Đçte dudağın bitim yerinde kazıma çizgi bulunmaktadır. Çiz. 18 T 10 plankare.7 cm. Tanım: Yuvarlatılmış dışa sarkık dudak kenarı düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Kil Rengi: Mika katkılı. dışta silik kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte açık kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (10 R 6/8’den 10 YR 4 /2’ye). Tabak kaide ve gövde parçası. Đçte. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). 122.25 cm. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir.6 cm. No.5 YR 4/2). 22. Düzensiz ince firnis bandlar görülmektedir.Lev.5 YR 4/2’den 5 YR 3/1’e). Korunan Yükseklik: 2.65 cm. Tabak kaide ve gövde parçası. No. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. Çiz. Batı Çatak /1997. No.2 cm. Çiz. ağız ve gövde parçası. kalın bir yiv oluşturulmuştur.6 cm. Kil Rengi: Mika ve deniz kumu katkılı. Çiz. 120. 20 T Temizlik. kırmızı (2.5 Y 3/N3).68 Ağız Çapı: 21 cm. 19 T Güneybatı temizlik.6 cm.

Tanım: Alçak halka kaide. Batı Çatak /1994. 23. Korunan Yükseklik: 1. 20 T 28 plankare. Dik gelen düz profilli bir gövde ile birleşir.2 cm.5 YR 5/6). 125. Çiz. Firnis Rengi: Đçte dışta çok koyu gri (2.5 YR 4/2). 18 U 9 plankare. Đçte merkezi dolduran daire şeklinde ve kaidenin oturduğu yere denk gelen iç kısımda firnis bant görülmektedir. Kat.4 cm.0 cm. Gövdesi Köşe Profilli Tabaklar (Kat. dudak kenarı yuvarlatılmış ve ağız kenarı dışa dönük olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır. 4. 124. 127-139) Gövdesi köşe profilli tabaklar. Tabak kaide ve gövde parçası.Lev. Batı Çatak /1998. No. Dışta.5 cm. düz ve dik gelen bir gövde profili ile birleşmektedir.b. Kat. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1).5 YR 3/N3). Tanım: Dışa açılan alçak ve yuvarlanmış kenarlı halka kaide. Kat. Korunan Yükseklik: 1. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). No. Firnis Rengi: Đçte tondo ortasında ve kenarında koyu kahverengi (7. 23. Tabak kaide ve gövde parçası. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Kil Rengi: Mika katkılı. Đnce cidarlıdır.5 YR 3/2). Levha 32 Kaide Çapı: 5. 23. 126. Korunan Yükseklik: 3. kaidenin içine firnis uygulanmamıştır.69 Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2.6 cm. 20 T 107 plankare. Çiz.Lev. Tanım: Đçte düz profilli halka kaide.2.5 YR 6/4). No. düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. Çiz. Tabak kaidesi parçası. Tanım: Dış tarafta içbükey olan halka kaide içte düz bir profil vermektedir. No. Levha 32 Kaide Çapı: 6. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. merkezde iki sıra ardarda bir sıra aralıklı olarak rulet baskı görülmektedir.Lev. dışta kademeli olarak belirerek gövde ile birleşmektedir. Đnce cidarlı.0 cm. Batı Çatak /1994. Levha 32 Kaide Çapı: 7. .

Kat. 24.2 cm. Batı Çatak /1993. Kil Rengi: Açık gri (7.Lev.5 YR 4/4’e). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1994.5 YR 6/4). Tanım: Hafif içe dönük dudaklı. Batı Çatak/1997. Levha 32 Ağız Çapı: 29.Lev. Çiz.Lev. Dudak Kenarı Yuvarlatılmış Olanlar (Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Yuvarlatılmış. .4 cm. 24. 127-136) Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Levha 33 Ağız Çapı: 19. Keskin gövde geçişi görülmektedir. Korunan Yükseklik: 2. 23.3 cm.5 YR /N7). Batı Çatak /1993.b. 18 T 10 plankare. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.6 cm. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. No.55 cm. Levha 33 Ağız Çapı: 21. Çiz. No.15 cm. 20 T 95 plankare. Levha 33 Ağız Çapı: 36.4 cm.95 cm.5 Y 3/N3) ve içte koyu gri (10 YR 4/1). Kil Rengi: Çok az mika katkılı. 18 U 9 plankare.2 cm. Çiz. Korunan Yükseklik: 3.Lev. Kat. Korunan Yükseklik: 2. No. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Tanım: Hafif içe dönük dudaklı. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 33 Ağız Çapı: 38. gri (5 Y 5/1).Lev. Korunan Yükseklik: 1. gri (10 YR 5/1). 127. Kat. Tanım: Neredeyse dik gelen yuvarlatılmış dudak kenarlı. Çiz.2 cm. No. 131.70 4.5 YR 4/8). Firnis Rengi: Dışta ve içte kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2. Batı Çatak /1998. 129. 23. 130. 128. No.2. Firnis Rengi: Đçte (iyi korunamamış) ve dışta griden çok koyu griye (5 Y 6/1’den 5 Y 3/1’e). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. 20 T 12 plankare.a. yüksek ve dikey dudak kenarlı. 24. Kat. 18 U 4 plankare.

Lev. Kat. 20 T 55 plankare.2 cm. Batı Çatak /1994.5 Y 5/2). 24. Batı Çatak /1994. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. Dışta çark izleri çok belirgin. . No. 19 T 18 plankare. Korunan Yükseklik: 2. 24.5 YR 6/6). Tanım: Gövde kademeli dönüş yaparak taban ile birleşmektedir.1 cm. Tanım: Đnce dudak kenarlı. Tanım: Yüksek oldukça dik dudak.5 YR 4/6’ya).Lev.5 cm. Çiz. No. Batı Çatak /1995. Levha 34 Ağız Çapı: 22.9 cm. Korunan Yükseklik: 1.5 YR 3/2’den 2. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Korunan Yükseklik: 1.5 YR 4/8). 134. 17 U 9 plankare. Kil Rengi: Açık gri (7. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 133. 19 T 18 plankare. gövde keskin kademeli dönüş yaparak kaide düzlemiyle birleşmektedir. 132. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarlı. Kat. Gövde yumuşak bir dönüşle içe kıvrılmaktadır.4 cm. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 2/N2).6 cm. Kat. Levha 34 Ağız Çapı: 11.Lev. Korunan Yükseklik: 1. Çiz. Đçte çok düz bir profil vermektedir. No. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Çiz. 135. içte koyu gri (10 YR 4/1). Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). dışta silik kırmızıdan kırmızıya (2. Kat. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (2. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.5 YR 3/N3). Çiz. Batı Çatak /1995. Levha 34 Ağız Çapı: 15. No.5 YR 6/4).Lev. 24.4 cm.71 Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Kil Rengi: Kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Levha 34 Ağız Çapı: 23.5 YR 7/N7). içte profil vererek içe doğru keskin bir dönüşle kıvrılmaktadır. 24.2 cm.

Firnis Rengi: Kaliteli.Lev. No. Levha 35 Ağız Çapı: 29. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. 137-139) Kat.1 cm. Çiz. Batı Çatak /1998. 20 T 101 plankare. 137.6 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Gövde keskin bir dönüşle tabanla birleşmektedir. Korunan Yükseklik: 3. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası. No.5 YR 3/N3). Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Levha 35 Ağız Çapı: 20. Tanım: Yuvarlanmış geniş dudağın hemen altında derin kazıma yiv görülmektedir. Korunan Yükseklik: 2. 25.5 YR 6/N6). Kil Rengi: Koyu gri (5YR 4/ 1). Tanım: Onüç parçadan oluşmaktadır. içte ve dışta kırmızı (2. Levha 35 Ağız Çapı: 17. sarımsı kırmızı (5 YR 5/6). Kil Rengi: Yoğun mikalı katkılı. 136.0 cm. gri (7.4 cm. Kat. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.1 cm. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (2. 25. 139.2. Levha 35 Ağız Çapı: 21. Dışa sarkık etli dudak bir kademe yaptıktan sonra düz profil veren gövde ile devam ederek dışa dönük kaide ile birleşmektedir. Çiz. 24. 19 T 18 plankare.25 cm. No. . Batı Çatak /1994. Korunan Yükseklik: 1. Ağız Kenarı Dışa Dönük Olanlar (Kat. 17 U Temizlik. 4. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. No.Lev. Köşe profilli tabak ağız ve gövde parçası.Lev.72 Kat. No.b.4 cm. Ağız kenarını çevreleyen çentikler görülmektedir. Hafif derin yiv geçmektedir. grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Tanım: Dışa dönük dudak kenarlı gövde hafif bir bombe ile içe dönmektedir.5 YR 3/N3). Batı Çatak /1997. 25. Eğik açıyla gelen gövde keskin bir kırılma ile dışa doğru çıkma yaparak düz taban ile birleşmektedir.6 cm.b. Köşeli düz dudak kenarına sahiptir. Đç kısımda. Batı Çatak /1995. Çiz.Lev. 18 U 9 plankare. Korunan Yükseklik: 4. Çiz.5 YR 5/6) Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Kat. 138. ortada iç içe iki halka rulet bezeme ve üç palmet bezeme görülmektedir.

Tabak kaide ve gövde parçası.Lev. 26. Levha 36 Kaide Çapı: 15. Korunan Yükseklik: 2. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.2 cm. 18 T 212 plankare. Kaide Parçaları (Kat.5 cm. 140-144) Kat.0 cm. Kat.b.5 YR 5/8’den 10 YR 4/2’ye). Kil Rengi: Soluk kırmızı (2. Batı Çatak /1997. Kat.3 cm.Lev. Korunan Yükseklik: 2. 144. Đçte firnis bandlar arasına dikey dalga motifleri yerleştirilmiştir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2).3. No. Çiz. No. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). Levha 36 Kaide Çapı: 13. 141. 143.Lev.73 4. Tabağın içinde rulet bezeme vardır. gri (10 YR 6/1). . Çiz. 17 U 1 plankare. Tanım: Đki parça olarak ele geçmiştir. Batı Çatak /1994. Tanım: Dışa açılan halka kaideli hafif yukarı çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir. No.15 cm. 18 T 10 plankare. Merkezde halka rulet bezeme görülmektedir. Tabak kaide ve gövde parçası. 142.0 cm. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 3/N3). 18 U 9 plankare. Tabak kaide parçası. Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta gri (10 YR 5/1). 140. No. Tanım: Halka kaide hafif yukarı çıkan ve düz profil veren gövde ile birleşmektedir.2 cm. Çiz.2 cm. No.5 YR 6/2). No. Levha 36 Kaide Çapı: 16. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Çiz. Levha 37 Kaide Çapı: 11. Çiz. Batı Çatak /1996. 26. Korunan Yükseklik: 1. Tabak kaide ve gövde parçası. 26. 25. Tanım: Yüksek halka kaideli. Kil Rengi: Mikalı.4 cm. Tabak kaide parçası. 18 U 16 plankare. Kil Rengi: Kırmızı (10 YR 7/2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu grimsi kahverengine (2. açık kırmızımsı kahverengi (2. Batı Çatak /1994.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 5/6). Kat. Batı Çatak /1995.Lev.35 cm. Tanım: Alçak halka kaide hafif yukarıya çıkan düz profilli gövde ile birleşmektedir. Levha 36 Kaide Çapı: 9. 25.Lev. Halka kaide yatay gelen düz profilli gövde ile birleşmektedir.

ö. M. 4.) tercih edilmiştir. M.0 cm. Örneğin. Korinth’te 11. Yuvarlak kaideli. 243 Edwards. 1997: 143. Boyutları ise farlılık göstermektedir.ö.0 cm. 1975: 35. genel olarak halka kaideli ve kaideden farklı açılardan neredeyse dik bir yükselişe kadar ilerleyen gövde ve çok hafif derecelerde değişen kısmen konveksten hemen hemen düze doğru eğri bir profili olan forma verilmektedir.0-15. 1975: 35. M. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır240. 241 Edwards. . 1975: 37.) 4.0 ile 27 cm. neredeyse dik yükselen gövde profilli ve az ya da çok düz hatlı olan oldukça basit profilli yuvarlanmış dudak kenarına sahip tabak formu.ö. 200’den önce yapılan tüm örneklerin zemininde baskı süsleme bulunmaktadır242. 1975: 37. yüzyılın sonunda popüler olmaya başlamış ve M. Yuvarlanmış dudaklı tabaklar.0 cm. Edwards. Attika örneklerinin genellikle Erken Hellenistik Dönem’de sıklıkla başka yerlere ithal edilmiş olarak bulunmaktadır.ö. M.ö. hiç baskı rulet ve rulet bezeme görülmemektedir243.0–27.0-41.0 cm. M. arasında değişen farklı ölçülerde Hellenistik Dönem tabakları görülmektedir239. Korinth’te ele geçen örnekler üzerinde ise. Büyük olasılıkla antik dönemde düz. Yemek tabağından servis tabağına kadar birçok amaç için kullanılmış olması gereken yuvarlanmış dudaklı tabak tipinin geniş bir ölçü çeşitliliği vardır. Yuvarlanmış dudak içte ve dışta kalınlaşmaktadır.) servis tabaklarının da yapıldığı anlaşılmaktadır.ö.74 Tabak terimi. Diğer Hellenistik merkezlerde sivri dudaklı sosluk ve balık tabakları daha yaygın iken Attika’da Hellenistik Dönem’de yuvarlanmış dudaklı tabak çok popüler bir formdur. açık servis tabakları olarak işlevleri vardı238. Atina’da M. 240 Edwards. 4. Geniş tabaklar (16. 1975: 35. 1997: 143. 150–110 yılları arasında ölçülerde gözle görülür bir tutarlılık görülmektedir. 242 Rotroff. Ölçüler 23. Form çağdaş anlamda tabak terimini temsil etmemektedir. Ele geçen buluntulardan. bu zamanda çok büyük (34. yüzyılın sonlarına kadar kullanım görmüştür. arasındadır. her zaman firnislidir ve asla boyama süsleme taşımazlar. 3. 110–86 238 239 Edwards. 350’den önce üretilmiş ve çok geniş alana ihraç edilmiştir241. yüzyılın ikinci yarısında küçük tabaklar (12. Rotroff.ö.0-26.

0 ile 27.ö. Ağız kenarı dışa sarkık tabaklar. 1975: 36. 250 Korinth’te ele geçen Hellenistik tabaklar ağırlıklı olarak 11. 246 Rotroff. Tabakların kaide çapları ise. Bu tabakların üzerinde baskı.. Bunun yanında. Đtalya Campana ve Roma Dönemi’ne ait Doğu Sigillata A’da görülen farklı bir formdur. 10 adeti dudak kenarı yuvarlatılmış.ö. Edwards.ö. 247 Edwards. arasında değişmektedir. arasında 244 245 Rotroff.0 cm. Ölçüleri 23. 2.ö.ö. Hellenistik tabaklar arasında dik dudaklı örnekler sayıca azdır ve bu ender form Agora’da çok az örnek üzerinde görülmektedir. Bunun yanında. Bu örneklerden 11 adeti dışa sarkık ağızlı. Genellikle tabak ölçülerinin 1/3’ü olan küçük halka kaideleri.0 cm. 86 yılları civarına verilmektedir246. 1975: 36. Đtalya’da Campana Seramiği’nde ve Etrüsklerin siyah firnisli seramiklerde bu form daha popülerdir249.5 cm. 128 38. 129 36. 249 Rotroff. M. Atina’da büyük olasılıkla M. 3. 11. Kat.0 ile 31. yalnızca M. 5. arasında değişen çaplara sahiptirler. Korinth’de ele geçen düz dudaklı tabaklar ise.0 cm. yukarı dönen neredeyse dik dudakları vardır. yüzyılın ikinci çeyreğinin başlarına.0 ile 39. 146 yılları civarında da üretilmiştir. 1997: 152. Bkz. arasında değişen ölçülere sahiptir250. Rotroff. rulet ve diğer süslemeler görülmez248. Gövdesi köşe profilli tabakların en erken örnekleri M. No. 1975: 38. Her zaman için tabağın için rulet görülmektedir. 1997: 143. Bunun yanında. ve Kat.75 yılları arasında ise. 225’e tarihlenen tabaklarda dudak genellikle geniş ve hemen her zaman aşağıya sarkıktır245.ö. en geç üretimleri ise.ö. Menekşe Çatağı’nda Hellenistik Dönem’e ait toplam 44 tane “Tabak” incelenmiştir. 300 civarında üretilmiştir. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar yaygın hale gelmemiştir. gibi oldukça büyük çapları ile diğer örneklerden ayrılırlar. Bu tip M. 19 adeti gövdesi köşe profilli. ilk olarak M. .ö. 1997: 154-155. 110–86 yılları gibi sınırlı bir dönemde üretilmiş olmalıdırlar. 1997: 154.4 cm.0 ile 16. önceki örneklerine göre daha küçük ve çok çeşitli olarak üretilmişlerdir244. Korinth’de ele geçen örnekler bu formdaki tabakların M. 4 adeti dışa dönük ağız kenarlı. No. Tabakların ağız çapları bazı Hellenistik merkezlerde olduğu gibi. 248 Edwards. 5 adeti kaide ve 14 adeti de balık tabakları alt başlıkları altında toplanmıştır.2 cm. M. Gövdesi köşe profilli geniş ve zarif tabaklar “geniş offset dudak” ile tanımlanmaktadır. 330 ile 146 yılları arasında üretildiğini göstermektedir247.

No. Tenos’ta bulunmuş ve M.No. Menekşe Çatağı Hellenistik tabaklarının firnis boyaları çoğunlukla kırmızımsı sarı. 1950. No. yüzyılın sonları-M. yüzyılın sonlarına vermek mümkündür252. No. Tabaklarda genellikle alçak halka kaideler kullanılmıştır. 188: 258. Kat. Tarsus (M. 140 ve Kat. Kat. No. Kat. Pl. No.d. 254 Etienne. No. 131. No. no. 117: Cc5. 129’un benzer örnekleri ise. Antiokhia ve Nabatean Oboda’da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen örnekler arasında rastlıyoruz256.ö. 1934: 433. 257 Goldman. 109 (Erken Roma). Fig. 139 ve Kat. 1.6 cm. 54: 11.ö. Goldman. 119’un form olarak yakın bir benzeri Atina Agorası kazılarında ele geçmiş ve M.d.s. fig.ö. 140 “gri monokrom” tabak örnekleridir. 200’den önce yapılan tüm örneklerde görülmektedir251. 130’un 18. No. 180-150 yılları arasına tarihlenmiş bir tabak ile benzer profile sahiptir254.1957: 261. 150-50) ve Kartaca (M. No. 255 Crowfoot v. No. Tarsus’da bulunmuş ve M. No. 137. 120 ise. Kat. 1950.76 değişmektedir. Kat. fig. yüzyıla tarihlenmiş bir balık tabağı ile benzer özellikler göstermektedir255. 141 üzerinde rulet bezeme. No. 126. Kat. 52: 753. No. 150-50 yılları arasına tarihlenmiştir257. Kat. ağız ve gövde profili Samaria’da bulunmuş ve M. Rotroff. 1957: 253-254. fig. Tarsus. No. 1948. 128. kırmızı. 138.ö. Atina Agorası’nda görülen benzer bir örnekten yola çıkıldığında Kat. diğer Hellenistik gruplarda olduğu gibi Menekşe Çatağı’nda ele geçen tabaklar içinde “gri monokrom” örneklerin sayısı dikkati çekecek kadar fazladır. 137’de ise hem palmet hem de rulet bezeme görülmektedir.ö. Pl. Kat. kırmızımsı kahverengi. 137’yi.ö. 3. No. M. Kat. 1986: 17. Kat. Kat. Negev. 116: E 154. 1997. Kat. III: 123.. Kat.. Atina Agorası.4 cm. Ayrıca. M. 3. Kat. ve Kat. 135. Fig. yüzyılın başlarında tabaklarda yaygın olarak görülen baskı bezeme. Kat. No. gri ve koyu gri renklerden oluşmaktadır. Waagé. 175-150 yıllarına tarihlenmiştir253. Atina’da M. 122. No. 194: 420. 256 Thompson. 1986. 2. Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem’e ait tabaklar diğer merkezlerde üretilenler ile benzer form ve bezeme şekillerine sahiptirler. No. No. 253 Rotroff. 138’in 22. 53: 756. No. Kat.ö. Fig. . 1997. Ancak. 2. kaide çapları vardır. yüzyıl) 251 252 Crowfoot v.ö. 126. 127’nin benzerlerine ise. Bunun yanında.ö. 128 ile çok benzer bir profile sahip bir tabak.

50-25). M. 262 Crowfoot v. 130’un üzerindeki yiv dışında. 2.. Ayrıca. 131’in benzerlerine diğer merkezlerde sık olarak rastlıyoruz.d. 137’nin kaidesi. 1. 1948. 136’ın eksik olan kaidesi hakkında da bize bilgi vermektedir. M. . 135 için de geçerlidir.ö. 264 Mitsopoulos-Leon. Taf. 261 Thompson.3: 43. Fulford v.s. fig. 260 Thompson. Kat. 1. Kat. 10.d. yüzyıla tarihlenen Ephesos’taki örneklerle benzer profile sahiptir264. 1. No.ö. 1. 1994: 2.ö. 1986. Diğer merkezler göz önüne alındığında. 1986: 19. 135’de Hellenistik seramik merkezlerinde sıkça karşılaşılan bir forma sahiptir. yüzyıl sonu ile M. M. fig.I. Goldman. Waagé. Negev. Antiokhia’da da Geç Hellenistik Dönem’e tarihlenen buluntular arasında rastlıyoruz261.ö. Samaria’da (M.No. yüzyılın ikinci yarısı ile M. 66:4: 73:14. 265 Rotroff. 136’ya çok benzerdir263. Benzer tabaklar biraz daha geç dönemlerde de yapılmaya devam etmiş olmalıdır. 188: 265. 2. 200-175 yılları arasına tarihlenen Atina Agorası’ndaki bir buluntu grubu içinde ele geçmiştir265. 1. Ayrıca. Aynı durum. fig. 138. Yakın benzerlerine Atina Agorası ve Tarsus’da M. Schäfer’in de M.ö.ö. 3. 79. 1934.No. Bkz. Kat. 137’nin yakın bir benzeri. fig. 3. Peacock 1994: 6 fig. 150-50).No. Fig.ö. Elimizdeki örnekler göz önüne alındığında en erken tabakların ise. 150-50). yüzyılın ortalarından sonrasında da kullanım 258 259 Goldman.. yüzyıl) ve Antiokhia’da (Geç Hellenistik) ele geçmiştir260. pl. 150-50 yılları arasına. yüzyıla ait olduğu görülmektedir. M.1: no. Tenos kazılarında ele geçen bir tabak form olarak Kat. Fig.. 150-50). no.ö. 1934. Fulford . 133 ve Kat. 121: Eb2 (M. III: 124. 1957.ö. Negev. yaklaşık 50 yıllarına tarihlenen Tenos örneği tam profile sahiptir ve Kat. 73: 10. 120. 116: E 151 (M. fig. fig. Bazı tabakların Nabatean Oboda gibi merkezlerde olduğu gibi M. Nitekim benzer tabaklar. pl. 1997: 20. 1948. Kat. 1957. 188: 258.ö. fig.No. Fig. 1950. 52: 753.No.ö.d. 188: 252A.No.. 1. 1991: 272.ö. Schäfer. no. Nabatean Oboda’da ve Samaria’da Erken Roma Dönemi’ne tarihlenen buluntular arasında yer almaktadır262. 116: E 151. S.77 buluntuları arasında vardır258.ö. Goldman. Crowfoot v. form olarak Kartaca ve Nabatean Oboda kazılarında ele geçen buluntular ile yakın benzerlik içindedir259. IV: 126. Kat. yüzyılın birinci çeyreği ile 1. 263 Etienne. 1986: 22. Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik tabakların üretiminde. 5: 19-20. 1950. 1950. Benzer profile sahip tabaklar Atina Agorası’nda (M. Kat.ö. Tarsus’da (M. yüzyılın birinci yarısına tarihlediği tabaklar arasında da benzer örnekler vardır. Pl. yüzyılın birinci yarısı arasında bir yoğunluk olduğu anlaşılmaktadır. Waagé.No.No. Rotroff’un M.

Tabağın ağız kenarında yapımından kaynaklanan deformasyonu göze çarpmaktadır. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Geniş dudak kenarı dışa eğik bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. tek bir merkezin tüm grup hakkında genel yargıya varmakta yeterli olmayacağı açıktır. Kat. Levha 37 Ağız Çapı: 28. Çark izleri çok belirgindir. Balık Tabakları (Kat. derin çukurun kenarı ince kazıma yiv ile çevrelenmiştir. Levha 37 Ağız Çapı: 25. . 145. geniş dudaklıdır. Ağzın gövde ile birleştiği yer ve merkezdeki dairesel.2 cm. Batı Çatak /1997. 4. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Levha 37 Ağız Çapı: 18. Korunan Yükseklik: 1. Ağzın gövde ile birleştiği yerde yiv görülmektedir. 147.Lev.9 cm. 27.75 cm. 27. Çiz. Tanım: Tabak kırık olup parçaları yapıştırılarak alçıyla tümlenmiştir. Neredeyse düz profilli yükselen gövde hafif açı yaparak dışa dönen ağız ile birleşir.2 cm.b. No. Balık tabağı. merkezi çukurda ve dışa dönen ağız kenarında siyah firnis bant vardır.5 cm. Yükseklik: 5. No. Ağız kenarına firnis band yapılmıştır. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden sarımsı kırmızıya (5 YR 7/4’den 5 YR 4/8’e). Dışa dönük ağızlı. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. 146. Tanım: Đnce cidarlı. Çiz. Batı Çatak /1994. Kaidenin iç yüzeyi düzdür. 145-158) Kat. Firnis oldukça aşınmış ve soyulmuştur. Batı Çatak /1993. Geniş halka kaide dar ve yüksektir. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Ağız genişliğinde bir alan boş bırakılarak yeniden band yapılmıştır. No.5 YR 6/6). gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. 20 T 6 plankare.4.Lev.5 YR 6/8). Firnis bandlar kırmızımsı kahverengi çizgiler ile sınırlandırılmıştır. Bu firnisten sonra ağız genişliğinde bir alan boş bırakılmış ve yeniden firnis yapılmıştır.78 gördükleri anlaşılmaktadır. Çiz. Dudak. Tabağın içinde.Lev. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Đnce cidarlıdır.50 cm. Ağız kenarında aşınmış firnis band görülmektedir. Geniş dudak dışa eğik hafif açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. No. Korunan Yükseklik: 2. pembe. Ancak. 26. 18 U 9 plankare. Kil Rengi: Đyi pişmiş. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Kaide Çap: 9.2 cm. Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Dudak. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Firnis bandın altında yiv bulunmaktadır. Kat. 19 T 28 plankare.

Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. 152. 27.2 cm. 20 T 70 plankare.79 Kat.0 cm. dışa açılan kaide düz profilli ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. dışta pembe (7. 20 T 72 plankare. 150.Lev. No. Batı Çatak /1996. Çiz. Korunan Yükseklik: 1. Kil Rengi: Az mikalı. Yaklaşık iki ağız kenarı genişliği boş bırakıldıktan sonra yeniden firnis band yapılmıştır. Tabağın dış kısmında dudak kademeli bir şekilde gövde ile birleşerek neredeyse düz bir açı ile devam etmektedir. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (2. gövdeyle yaklaşık 45º açı yapmaktadır. Kat. Ağız kenarında firnis band bulunmaktadır.5 YR 2/N2’ye). Dudak altında ve üzerinde yivler görülmektedir. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Balık tabağı ağız ve gövde parçası. 151. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan siyaha (2. Đçte düz profil veren tabak belli bir açıyla eğim yaparak aşağıya doğru devam etmektedir. 20 T 25 plankare. Korunan Yükseklik: 2. Dudağın iç kısmında ve dış kısmında dışta daha derin olmak üzere yivler görülmektedir. Levha 38 Kaide Çapı: 9. No. No.9 cm. Batı Çatak /1994. 28. Levha 38 Ağız Çapı: 22. Firnis Rengi: Dışta kırmızıdan siyaha (2. No. 20 T 25 plankare. Dudak. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Levha 39 . Tanım: Kat.5 YR 8/4).0 cm. 149.8 cm. 148.Lev.6 cm. Levha 38 Ağız Çapı: 22. Tanım: Dudak yuvarlanmış ve ortada hafif bir köşe oluşturmaktadır. Kat. Korunan Yükseklik: 1. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Batı Çatak /1996. Tanım: Đnce cidarlı. Batı Çatak /1994. 20 T 1 plankare.5 YR 3/2’den 10 YR 2/1’e). Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Kat. Levha 38 Ağız Çapı: 16. Balık tabağı ağız ve gövde parçası. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra sarımsı turuncu ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir. Çiz. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).5 YR 2/N2).6 cm. Firnis Rengi: Kırmızımsı sarıdan siyaha (5 YR 7/6’dan 2. 149 ile benzer dudak kenarına sahip. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Halka kaide.4 cm. ancak daha küçük bir örnek. Kat. 28. Yüksek.Lev. Kat. No.5 YR 5/6’dan 5 YR 2/1’e). Geniş dudak dışa eğik hafif bir açı yaparak düz profilli gövde ile birleşir. Çiz. 149’a bezer şekilde dudak kademeli bir şekilde devam eden gövde ile birleşmekte ve neredeyse düz bir açıyla devam etmektedir. Çiz. Çiz.Lev. 27. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Batı Çatak /1994. 27.Lev. No.

8 cm. Korunan Yükseklik: 2. Halka kaide. Tanım: Halka kaide. Tüm iç yüzey firnislenmiştir. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızıdan kırmızıya (2. Kat. hafif dışa açılan kaidenin. Kaidenin iç kısmı düzdür. hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. 20 T 11 plankare. Levha 39 Kaide Çapı: 6.8 cm. No. 29. Yüksek. Kat. Levha 40 . Balık tabağı gövde ve kaide parçası.Lev. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembe (5 YR 7/4). 20 T 100 plankare. Kat. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kenarı. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Tüm iç yüzey firnislenmiştir. 19 T 18 plankare. Batı Çatak /1995. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Kaidenin iç kısmı hafif şişkincedir. Çiz.6 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Çiz. Dairesel çukurun içinde ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. No.0 cm. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/6). No. Balık tabağı gövde ve kaide parçası.80 Kaide Çapı: 9.2 cm. Batı Çatak /1998. 28. Kaidenin iç kısmı düzdür. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir.Lev. Levha 39 Korunan Yükseklik : 8. 155. Levha 39 Kaide Çapı: 8.5 YR 4/6’ya).4 cm. No.5 YR 2/N2’ye). Korunan Yükseklik: 3.Lev. Tanım: Halka kaide. Kat.Lev. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. dik açı yaptığı ince cidarlı gövde hafif bir açı yaparak yükselir. Merkezdeki çukurunun kenarı derin yivler ile çevrelenmiştir.9 cm Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6). 29. Yüksek. Hafif dışa açılan kaide düz yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. 18 T 10 plankare. 29. Batı Çatak /1998. Çiz.5 YR 4/2’den 2. Merkezdeki dairesel çukuru kalın bir kenar çevrelemektedir. Korunan Yükseklik: 2. derin bir yiv takip etmektedir. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir. Yüksek. 153. Batı Çatak /1997. Çiz. hafif dışa açılan kaide hafif yükselen ince cidarlı gövde ile birleşmektedir. 156.3 cm. Tanım: Halka kaide. kırmızımsı sarı (5YR 6/6). Kaide çapı diğer örneklere göre küçülmüştür. 154. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta pembeden siyaha (5 YR 7/4’den 7. Dairesel çukurun içinde belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra turuncumsu kahverengi ile sınırlandırılmış firnis band görülmektedir.

18 U 9 plankare. A. L. Kaideden itibaren dışı da firnislidir.ö. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızıdan siyaha (2. düz yükselen gövde ile birleşir. Batı Çatak /1994. Batı Çatak /1993. Bu isim bu da büyük olasılıkla antik dönemde balık tabağına verilen isim 266 L. Dairesel çukurun içinde turuncumsu kahverengi ve belli bir genişlik boş bırakıldıktan sonra çok koyu kahverengi firnis band görülmektedir. Cornell. No. 157. varsayımsal bir isimlendirme olduğu için servis tabağı olarak adlandırmanın terimle ilgili sorun yaratmayacağı görüşündedir. Olynthos’da M. 4. Firnis kimi yerlerde soyulmuş ve aşınmıştır. 158. Kaidenin iç kısmı hafif bombelidir. kırmızı figürlü örneklerinin üstündeki bezemelerde balık ve diğer deniz canlıları çizildiği için bu ismi almışlardır266.. Hafif dışa açılan kaide. 30. açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Bkz.4 cm. Tanım: Yuvarlatılmış halka kaidelidir. Rotroff. Firnis Rengi: Đçte koyu grimsi kahverenginden çok koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 3/1’e).0 cm.45 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. No. 18 U 13 plankare. Dairesel çukurun içinde ve dar bir alan boş bırakıldıktan sonra kahverengi firnis band görülmektedir. Merkezdeki dairesel çukur firnislenmemiştir. 145. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını belirsiz bir yiv çevrelemektedir. London: s. Levha 40 Kaide Çapı: 11. Merkezdeki dairesel çukurun kenarını kazıma yiv çevrelemektedir.A. Kaidenin iç kısmı düzdür. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5YR 6/4). Balık tabakları. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery from Tel-Anafa 1968–1973. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Tanım: Halka kaide. 29. Korunan Yükseklik: 1. Korunan Yükseklik: 3. 1997: 147. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen bir balık tabağının üzerinde hem yapanın ismi hem de “oξυβαφον” yazmaktadır.5 YR 2/N2’ye). Kat. Balık tabağı gövde ve kaide parçası. Levha 40 Kaide Çapı: 8. dışta gri (5YR 5/1). Çiz.Lev. Kat.7 cm.5 YR 3/6’dan 7. Cook. Çiz.Lev. Korunan Yükseklik: 3. 1997: 238. Kaidenin iç kısmı düzdür. . Cornell. balık tabağı.4 cm. Hafif dışa açılan kaide dik açı ile kalın cidarlı gövdeyle birleşir.15 cm.81 Kaide Çapı: 8. Tanım: Halka kaide.

merkezi çukurun etrafını genellikle yükseltilmiş bir kenar ile çevrelenmiş ve çukur her zaman halka kaidenin ölçüsünden daha küçük tutulmuştur275. 1957: 260. Hellenistik Dönem’de Kuzey Afrika’dan Mezopotamya’ya kadar çok geniş bir alana yayılmakla birlikte üretim merkezlerine göre değişen çeşitli formlara sahiptirler273.ö.d. Alt kısım konveks ya da sivri uçludur. 1980: 144.. Tarsus’da en çok M. 1980: 145. 1980: 145. Halka kaide ağız çapının yarısından daha azdır. Cook.ö. yüzyılın ikinci yarısına ait gümüş bir örnek de bilinmektedir268. 200 civarında rağbet görmüş ve M. Rotroff.. 267 268 Crowfoot v. Atina’da değerini oldukça kaybetmiştir. Rotroff. 5. Rotroff.d. 274 Rotroff.ö. Atina Agora’sının Batı Yamacı’nda üzerinde çok kaliteli süslemeler yapılmış bir parça bulunmuş ve en erken örnek olarak M.ö. yüzyılın sonlarına tarihlenmiştir269. 1997: 147.. 1997: 147. 3.ö. .d. Bu özellik geç örneklerde değişkendir ve Hellenistik Dönem’de her zaman tümüyle sırlanmıştır.ö. yüzyılın başları ve Geç Hellenistik Dönem’e doğru balık tabağı formu. 4. 1980: 145. Cornell. Bunun nedeni. 1997: 238. dışa dönük. 1997: 146. sarkık ya da dışa dönük ağız kenarlı ve ortasında bir çukur bulunmaktadır.82 olmalıdır267. Bu zaman aralığı Samaria için de geçerlidir272. M. 273 Crowfoot v. Đnce mallar grubunda genel olarak. yüzyılın başlarına kadar kullanılmaya devam etmiştir270. Balık tabakları. 272 Cornell. Halka kaideli olup genellikle dışta konveks bazen de hafif düz kenarlıdır. 269 Crowfoot v. 1957: 260. 1957: 260. yüzyılda düşüşe geçmiştir. Siyah firnisli balık tabakları ise. balık tabağının karmaşık bir form olması ve genellikle kaliteli yapım gerektirmesinden kaynaklanıyor olabilir271. Atina’da M.. 3. Cornell. M. Bilinen en erken balık tabağı örnekleri Attika’dadır. çömlekçilerin bir yaratıcılığı olarak görünmekle beraber.ö.. büyük dudağı ile kalın bir kap olup. geniş. ortasında büyük ihtimalle et suyunu biriktirmek ya da baharat ve çeşnileri almak amacıyla oluşturulan çukur bulunmaktadır. 1957: 260. 5. 1957: 260. 275 Cornell. 2.d. Çukurun etrafında ve zeminin kenarının dışında ağzın aşağıya döndüğü yerde neredeyse değişmez bir şekilde kazıma yiv vardır274. 1997: 147.d. 270 Crowfoot v. halka kaideli. Örneğin. Her şeyden önce bu form. yüzyılın sonlarından M. 271 Crowfoot v. Attika balık tabakları.

dudak daha küçülür ve bundan dolayı da tabağa profilden bakıldığında gövdenin çoğu görülebilir. tekrar daha sağlam ve kalın örnekler yapılmaya başlanmıştır279.ö. açı yaklaşık 45º yaklaşmıştır280. 279 Rotroff. yüzyılda favori olmasına karşın küçük boyutlu olanlar da üretilmeye devam etmiştir277. hafif sırtlı keskin bir kenara sahiptir. Biraz daha geniş örnekler. 275 yıllarından sonra ise. yüzyılın sonları ve M. yüzyılın balık tabaklarının hemen hemen hepsinin yüzeyi eğimli ve derin olukludur. Balık tabakları daha geniş hale geldiği zaman. M. 1997: 148. M. M.ö. 1997: 148. 3.ö.ö. Merkezi çukur da geçe doğru küçülerek değişikliğe uğramıştır. yaklaşık 20º açılıdır. 3.1997: 147.ö. yüzyılın birinci çeyreğinde terkedilmiştir. 4.ö. Dudağın kıvrımındaki açının dikliği de zaman içinde değişime uğramıştır. Yaklaşık olarak M. yüzyıl tabaklarında neredeyse diktir. M. 4. M. ve 3. M. Normal boyutları 11. yüzyılda.ö. 4.ö.83 Balık tabaklarının ölçüleri son derece değişkendir. Daha geç örneklerde ise. bu durum tersine dönmüş. yüzyılda balık tabaklarının dudak kenarı ile gövde keskin açıyla birleşir.ö. 275–200 yıllarında üretilen birçok tabak ince ve narin bir görünüme sahiptir. 4.0 cm.ö.Ö. 278 Rotroff.ö.ö. 225 yıllarından sonraki örneklerde dudak ile gövde arasındaki geçişde keskinlik ortadan kalkmıştır. ayak ve gövdenin büyük bir bölümü profilden bakıldığında görülür. yüzyıl tabaklarında ise. ayak daha küçüktür278. yüzyılda daha yaygındır. 14. 225 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda bu oran yaklaşık 1/5 oranınına iner. yüzyılın ikinci yarısının balık tabaklarında gövdenin tümü ve ayağın büyük bir kısmı yaygın olarak dudak tarafından gizlenir. Rotroff. 3.0 ile 20. Aynı zamanda bu dönemde balık tabaklarında cidar incelir. ve 3. 1997: 238. ve M. 3. yüzyılın sonları ve 2.ö. yüzyılda yaklaşık ağız çapının 1/4’ü iken. Çukurun çapı. Tabakların tipik eğimli yüzeyi yaklaşık M.ö. yüzyılın başlarındaki tabakların merkezi çukuru. Geç Hellenistik Dönem’in örneklerinde ise. M.ö. 3. yüzyılın 276 277 Cook. 280 Rotroff.0 cm. 275 yıllarından sonraya tarihlenen balık tabaklarında düzdür.ö. Bu kıvrım M. 250 yıllarından sonra düzleşmeye ve daralmaya başlamıştır.0 ile 13.ö. M. Bu keskin açı bazı 3. Bu özellikler M. yüzyıl örneklerinde yumuşamaya başlamış ve yaklaşık M. 1997: 147. M. Ayağın dış yüzeyi yaklaşık M. 4. 3. M.ö.ö. 4. . 4. M. arasında değişir276. 2. arasında olanlar M.

Bu örnekler. Firnis kalitesi ve rengi 3. kırmızı. 175 yıllarından sonra çok nadir olarak yapılmıştır. Balık tabakları.ö. gri ve 281 282 Rotroff. 4. arasında değişen ölçülere sahiptir. Balık tabakları içinde adece 6 parça bize ağız çapları hakkında bilgi vermektedir. yüzyılın sonları ve 1. Sadece Kat. yüzyıl örneklerinin hemen hemen hepsinde firnis boya parlak siyahtır.ö. 2. Rotroff.ö. Benzer form veren ve küçük parçalar kataloga dahil edilmemiştir. 3. 2.ö. 2. 4. Tabakların üzerlerinde yer alan firnis boyalar.ö. 146 tam profil vermektedir.8 ile 28. parlak sır yaklaşık M. Bu da balık tabaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırdı283. yüzyıl boyunca da popüler bir form olarak kalmıştır.0 cm. 275 yıllarından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. M. 4. yüzyılın sonları ve M. Kaliteli. Ölçülere bakıldığında ağız çaplarının 16. Attika yuvarlak dudaklı tabakları düz ve küçük olduğundan sos ya da yemekten akan et suyunun biriktirildiği bir yer içeren balık tabakları gerçek bir ihtiyacın yerini dolduruyordu. 1997: 148. Kazılarda ele geçen tarihlenebilir toplu buluntulara göre balık tabakları Attika’da yaklaşık M. . Ancak. yüzyılda bu tabakların Doğu Sigillata A örnekleri de yapılmaya başlanmıştır. yüzyılda yuvarlak dudaklı tabaklar derinleşti ve uygun hale geldi.84 ortasından sonraya tarihlenen tabaklarda ise. No. M. Balık tabaklarının piyasalardan kalkması ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Balık tabaklarının kaide çapları ise. yüzyıldan sonraki tabaklarda hemen hemen hiç miltos görülmez282. Aynı zamanda M. yüzyılda popüler olduğu için tarihlememize yardımcı bir kriterdir. yüzyılda.4 ile 11. yüzyılın başlarına gelindiğinde oldukça değişken bir hal alır.ö. çok nadir olarak görülür.ö. kırmızımsı sarı.ö. 2. Balık tabaklarının formları yanında firnisleme şekilleri de tarihleme için önemli bilgiler sunarlar. 6. M. 283 Rotroff. 5 adet ağız ve 8 adet kaide parçasından oluşmaktadır.8 cm. siyah. 1997: 149. Buna göre. çukurun etrafında sıklıkla kalın bir kenar ya da halka yer alır281.ö. M. M. Geniş çaplı balık tabakları. Aynı zamanda dikkate değer bir şeyde M. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 14 eser tabaklar grubu içerisinde “Balık Tabakları” alt grubu altında incelenmiştir. 1997: 148.ö. arasında değiştiği gözlenmektedir.

No. Diğer merkezlerde benzer örneklerine bakıldığında Menekşe Çatağı balık tabaklarının M.ö.ö.ö. No. No. Menekşe Çatağı’nda ele geçen balık tabakları birbirine benzer formlara sahiptir. M. Bu da M.ö. 152 ve Kat. yüzyılın ortalarına tarihlenen balık tabaklarında karşımıza çıkmaktadır. 275’ten sonra görülen bir özelliktir. Kat. 154. 155. 1991: Taf.85 kahverengi tonlardadır. 284 Mitsopoulos-Leon. Diğer örneklerle karşılaştırıldığında Kat. . 159 dışındaki tüm örneklerin firnis boya ile bezendiği görülmektedir. No. Kat. 156 ve Kat. Kat. 153. 3. yüzyılın başlarına tarihlenen bir örnek gerek form ve gerekse bezeme olarak Menekşe Çatağı balık tabaklarına oldukça benzerdir284. Kat. Ephesos’ta M. 153’ün dudağa doğru daha ince bir cidarı olduğu görülmektedir. 158’in merkezi çukurunun etrafını çevreleyen halka ise M. yüzyılda popüler olduğunu söylemek mümkündür. 2. No. No. No.ö. 7: A38. yaklaşık 250 yıllarından sonraya tarihlenebilmektedir. 3. Düzleşen eğimli yüzeyin görüldüğü Kat. No.

dışta silik kırmızıdan griye (10 R 4/2’den 5 YR 4/1’e). dışta silik kırmızıdan çok koyu griye. No. gri (7.Lev. Çiz.86 3. No. Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengiden siyaha. Boynun altında dışta iki yiv görülmektedir. sarımsı kırmızı. Kyliks ağız ve gövde parçası.c. Çiz.5 cm. Kat. Levha 41 Ağız Çapı: 6. No. Levha 41 Ağız Çapı: 10.5 YR 3/2’den 2.0 cm. Korunan Yükseklik: 2. Çiz. Dışa dönük dudak incelerek boyunla birleşmekte ve hafif bombe yaparak aşağıya doğru kalınlaşan cidarlı şişkin gövdeyi oluşturmaktadır.2 cm. Tanım: Üç parça birleştirilmiştir. Tanım: Đyi pişmiş.3 cm. Yükseklik: 7. 163. Kyliks. No. kırmızımsı sarı. Levha 41 Ağız Çapı: 17. Batı Çatak /1998. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 2/N2’ye). Firnis Rengi: Đçte gri (5 YR 4/1). Firnis Rengi: Dışta açık kırmızıdan koyu sarımsı kahverengine (2. Batı Çatak/ 41 M 78 plankare.8 cm. 30. içte silik kırmızıdan siyaha (2. Kat.5 YR 6/8).3 cm. Levha 41 Ağız Çapı: 17. Batı Çatak /1996. 40 L 36 plankare. . Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. On parçanın birleştirilmesiyle restore edilmiş ve alçıyla tümlenmiştir. 162. Yükseklik: 6. 159. Kaide Çapı: 6. dışta kırmızımsı sarıdan siyaha. Çiz. 20 T 70 plankare. 159-197) Kat.5 YR 5/N5). 160. Levha 40 Ağız Çapı: 12. 20 T 107 plankare. Tanım: Yirmi parçadan tümlenmiştir.5 cm. Kat. Korunan. Kil Rengi: Yoğun mikalı. 31. No.0 cm. 20 T 121 plankare. Kyliks. 31. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Kyliks kaide parçası. Çiz.Lev. 31.Lev. No.4 cm. Kat. 161. Açık Kaplar (Kat.Lev. Batı Çatak /1998. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (5 YR 6/4). Tanım: Kaide. Batı Çatak /2002. Kil Rengi: Yoğun mikalı.9 cm. küçük bir açıyla dışa açıldıktan sonra yine küçük bir açıyla içe dönüş yapar ve daralarak yukarı çıkmaktadır.5 YR 6/8’den 10 YR 4/4’e). Firnis Rengi: Đçte kırmızımsı kahverengi. Kyliks ağız ve gövde parçası. 30.0 cm. Yükseklik: 5.

Batı Çatak /1993. Tanım: Đçte ve dışta dudağın hemen altında yiv görülmektedir.Lev. No.5 YR 4/4). 4. 167197) Kat. Firnis Rengi: Dışta kaide üzerinde kırmızı (2. Batı Çatak /1994.c.5 YR 6/4). Korunan Yükseklik: 3. Firnis Rengi: Dışta çok koyu grimsi kahverenginden koyu kahverengine (10 YR 3/3’den 7. 21 T 3 plankare. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.Lev. Kat. Kil Rengi: Mikalı. kırmızı (10 R 5/6). Açık Kap (Kase.7 cm. 166. Kat.87 Firnis Rengi: Çok kaliteli.5 YR 6/N’dan 10 YR 4/1’e). Batı Çatak /1996. Levha 42 Ağız Çapı: 6.6. Kaide Çapı: 3. Đçe dönük dudak içe doğru açı yaparak boyunu oluşturmakta ve daha sonra çok hafif bir şişkinliği olan gövde görülmektedir. Kat. Levha 42 Ağız Çapı: 23.Lev. Korunan Yükseklik: 2. Dudak içe yumuşak bir dönüşle aşağıya doğru inen gövde ile birleşmektedir. Kulp dudak kenarından boyuna bileştirilmiştir. Kyliks. Lekanis ağız ve gövde parçası. soluk kırmızı (10 R 6/3). Yükseklik: 8.Lev.15 cm. Levha 42 Ağız Çapı: 17. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. No. Tanım: Dudak içe kıvrılmakta ve hemen önünde içe doğru derin bir yiv oluşturulmuştur (kapağın oturması için). Dudak kenarından başlayan kulp gövdenin ortasında son bulmaktadır. Đçte kaidenin ortası çukurdur.1. 164. Kil Rengi: Mika katkılı. Dinos ağız ve gövde parçası. Açık kap kaide ve gövde parçası. 32. Kantharos. Çiz.4 cm. 32. Kantharos) Kaide Parçaları (Kat. 32. içte ve dışta koyu gri (7. Tanım: Düz dudak kenarı hafif bir açı ile içe döndükten hemen sonra (dar bir boyun olabilir) hafif şişkin gövdeyle birleşmektedir. Çiz.0 cm.6 cm. . No. 20 T 70 plankare. Çiz.5YR 5/6). No. Çiz. açık kırmızımsı kahverengi (2. 165. Dışa dönük dudak kenarlı.5 YR 4/4’e). No. içte koyu kahverengi (7. 167. Şişkin gövde daralarak dışa doğru açılan kaide ile birleşmektedir. cm. Dışta kaidenin iç kısmında bir yiv ile ayrılarak ortada bir merkez daha oluşturulmuştur. Levha 42 Kaide Çapı: 7. 18 U 7 plankare. Skyphos. Gövdenin başlangıcında dışta yiv görülmektedir. 31. Batı Çatak /1996 19 U 48 plankare. Đçte oldukça kademelidir.6 cm.07 cm.

No. Batı Çatak /1994. 19 U 22 plankare. Batı Çatak /1998. Levha 43 Kaide Çapı: 5. Kat. Açık kap kaide ve gövde parçası. Korunan yükseklik: 1. Çiz. Levha 44 . Kil Rengi: Pembemsi gri (5 YR 7/2).Lev. 33. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1).Lev. Kaide içerisinde merkezde kazıma halka çizgi görülmektedir. pembe (5 YR 7/4). No. Halka kaide. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta açık kırmızıdan siyaha (2. Açık kap kaide parçası.2 cm. Firnis Rengi: Dışta çok az korunmuş koyu grimsi kahverengi (10 YR 4/2).Lev. No. 18 U 17 plankare. Đçerisinde belirgin çark izleri mevcuttur. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Kil Rengi: Mika katkılı. Kaidenin içerisinde firnis yoktur. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).7 cm. Korunan yükseklik: 1.5 YR 6/8’den 10YR 2/1’e). 168. Tanım: Halka kaideli. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kil Rengi: Soluk kırmızı (10 R 6/3). No. Korunan yükseklik: 1. Halka kaidelidir. Levha 43 Kaide Çapı: 6. Çiz. Kaide içerisine firnis akmıştır. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. 170. No. 172. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kaidenin içerisinde iki ince kazıma halka çizgi bulunmaktadır. 33. Açık kap kaide parçası.7 cm. 33. Kat. 20 T 55 plankare. Halka kaide keskin bir dönüş yapan gövdeyle birleşmektedir.35 cm.65 cm.6 cm. Çiz. 221 ile benzer formdadır.88 Korunan yükseklik: 4. 33. Tanım: Halka kaidelidir. Kat.Lev. 18 U 9 plankare. Levha 43 Kaide Çapı: 8. Çiz. Kat. Açık kap kaide ve gövde parçası. Kaide ince cidarlı hafif içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir. Batı Çatak /2000. Korunan yükseklik: 1. Levha 43 Kaide Çapı: 7.8 cm. Açık kap kaide parçası. Batı Çatak /1993. Kat. 169. 171. 18 T 13 plankare. Tanım: Kaidenin içi firnisli değildir. Batı Çatak /1994.7 cm. bu dönüşten sonra hafif içe doğru yükselmektedir. Kaseye ait bir kaide olabilir. Çiz. Firnis düzensizdir. Gövde. Kat.Lev. 32.0 cm.

No. Korunan yükseklik: 3. Kaidenin içerisinde merkezde düğme gibi bir kabartma görülmektedir. Kat.4 cm. 18 T 38 plankare. Çiz. Batı Çatak /1994.0 cm. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 34.5 YR 7/N7). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/8).Lev. Açık kap kaide ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (10 YR 3/1).3 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (5 Y 4/1).15 cm. 174. 17 U 9 Sondaj.5 YR 6/4). Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1996. Halka kaide açı yaparak yükselen gövde ile birleşmektedir. Açık kap kaide ve gövde parçası. Levha 44 Kaide Çapı: 5. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Batı Çatak /1996. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. No.7 cm. Kaidenin içerisinde merkezde konsantrik kazıma daireler görülmektedir. 20 T 72 plankare. Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Kat. Batı Çatak /2000. 34. Halka kaideli.1 cm.4 cm. Levha 44 Kaide Çapı: 5. Korunan yükseklik: 1. Açık kap kaide ve gövde parçası.89 Kaide Çapı: 4. açık gri (7. Halka kaideli ve ince cidarlıdır. Korunan yükseklik: 2.Lev. Çiz. 173. Firnis Rengi: Çok koyu gri (10 YR 3/1). Kaide içerisinde merkezde iki kazıma halka çizgi görülmektedir. Kat. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır.1 cm. 176. Özensiz bir işçiliği vardır.Lev. No. soluk kırmızı (10 R 6/3). 20 T 72 plankare. Levha 45 . 177. açık kırmızımsı kahverengi (2.Lev.5 cm. 175. Kat. Levha 45 Kaide Çapı: 6. Kil Rengi: Gri (10 YR 5/1). Kat. Korunan yükseklik: 1. soluk kırmızı (10 R 6/3). Firnis Rengi: Çok silik kırmızı (10 R 2/2). 34. Tanım: Halka kaideli. Açık kap kaide ve gövde parçası. Çiz. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Korunan yükseklik: 2. Gövdenin dışında çark izlerinden kaynaklanan kademeler mevcuttur. Çiz. 34.Lev. 35.9 cm. No. Levha 44 Kaide Çapı: 4. Kil Rengi: Mikalı. Batı Çatak /1994. Çiz. No. Kaide içerisinde firnis akmıştır. 18 U 8 plankare.

açık kırmızımsı kahverengi (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.7 cm.5 YR 5/8’den 5 YR 3/2’ye). Kat. Korunan yükseklik: 2. Korunan yükseklik: 3. 35. Đçte kazıma çizgi görülmektedir. açık kırmızımsı kahverengi (2.8 cm.5 YR 6/6). Kil Rengi: Az mika katkılı.5 YR 4/N4’e).5 YR 5/6’dan 5 YR 3/2’ye). . No. Kil Rengi: Yoğun mikalı.8 cm. Batı Çatak /1998. Kat.85 cm. No. 19 U 33 plankare.7 cm. 20 T 94 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2.Lev. 35. Korunan yükseklik: 3. Hafif içe doğru bombeli gövde ile birleşmektedir. Kat. Tanım: Halka kaideli. Levha 45 Kaide Çapı: 5. Levha 46 Kaide Çapı: 6. koyu gri (5 YR 4/1).6 cm.5 YR 3/N3). 19 T Güneybatı temizlik. açık kırmızı (2. 179. Tanım: Đçteki firnis iyi korunamamış. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /2000. Firnis Rengi: Dışta ve içte iyi korunmamış. dışta kırmızıdan koyu griye (2.Lev. Korunan yükseklik: 1.4 cm. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (10 R 4/4). Kaidenin içerisine firnis akmıştır. Levha 46 Kaide Çapı: 11. Gövde belirli bir açıyla yükselirken dışında çark izleri nedeniyle kademeler oluşmuştur. Açık kap kaide ve gövde parçası. 36. Levha 45 Kaide Çapı: 7.5 YR 6/4). Kil Rengi: Mikalı. Çiz. 181.90 Kaide Çapı: 6. Çiz.5 cm.8 cm. Tanım: Halka kaideli.5 YR 6/4). Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. Gövdenin dışı çark izleri nedeniyle kademelidir.5 YR 3/N3).5 YR 4/6’dan 7. Çiz. Batı Çatak /1998. Açık kap kaide ve gövde parçası.6 cm. Batı Çatak /1998 19 T Güney temizlik. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. pembe (5 YR 7/4). Halka kaideli.Lev. No. No. 178. Tanım: Halka kaideli ve ince cidarlıdır. 180. Kat. 35. Korunan yükseklik: 2. Tanım: Halka kaideli. Açık kap kaide parçası.

8 cm. Çiz. Açık kap kaide ve gövde parçası. Kil Rengi: Az mikalı. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1). Tanım: Đki parçadan oluşmaktadır. Açık kap kaide parçası. Levha 47 Kaide Çapı: 8. 36.Lev. Tanım: Halka kaideli. Batı Çatak /2000. Levha 47 Kaide Çapı: 8. Gövdenin dışında firnis akmıştır. Kaide altı firnisli değildir.Lev. Batı Çatak /2000. 185. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızımsı siyah (10 R 2/1). Kil Rengi: Az mikalı. No. No. pembe (5 YR 8/4). No. Levha 46 Kaide Çapı: 6. Çiz. Kat. Korunan yükseklik: 2. soluk kırmızı (10 R 6/3).5 YR 5/8’den 7. Açık kap kaide ve gövde parçası.5 cm. 20 T 6 plankare. 36. Tanım: Alçak halka kaideli. 36. Kil Rengi: Mika katkılı. soluk kırmızı (10 R 6/3). Kat. 186. 183.91 Kat. Levha 47 Kaide Çapı: 8. 182. Çiz. Açık kap kaide parçası. Batı Çatak /1993.Lev.6 cm. Çiz.2 cm.5 YR 6/4). Batı Çatak /1996.25 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu gri (10 YR 4/1). 20 T Yüzey. Đçte merkezde iki kazıma konsantrik daire görülmektedir. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu kahverengi (10 YR 2/2). Çiz. Açık kap kaide parçası. Dışta yoğun çark izleri mevcut. Halka kaideli. 18 T 13 plankare. No. 18 T 13 plankare.5 YR 3/2).4 cm Korunan yükseklik: 1. Batı Çatak /1998. 36. 184. Korunan yükseklik: 1.Lev. 18 T 1 Yüzey. Korunan yükseklik: 1. 37. .2 cm.Lev. Batı Çatak /1998. 19 U 33 plankare.8 cm.0 cm. No. 36. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7. Levha 46 Kaide Çapı: 8.5 YR 3/2’ye). No. Korunan yükseklik: 1. Açık kap kaide ve gövde parçası. dışta kırmızıdan koyu kahverengine (2. Kat. Tanım: Halka kaideli. Kaide altı firnislidir. Kat. 187. Tanım: Halka kaideli. Levha 47 Kaide Çapı: 9. Çiz.Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/3). Kat.4 cm.2 cm.

Levha 48 Kaide Çapı: 5. Kil Rengi: Kırmızı (10 R 5/6). Kat.5 YR 5/6). Batı Çatak /1996. Açık kap kaide ve gövde parçası. Kil Rengi: Açık kırmızı (2.Lev. Kat.5 YR 3/2). Açık kap kaide parçası. Levha 48 Kaide Çapı: 7.5 YR 4/8) ve dışta kırmızıdan koyu kırmızımsı kahverengine (2. kırmızı (2. 191. Levha 48 Kaide Çapı: 2. 19 T 18 plankare. 188. Korunan yükseklik: 1. No. Açık kap kaide parçası.Lev. Çiz. Korunan yükseklik: 1.5 YR 4/8’den 5 YR 3/4’e).92 Korunan yükseklik: 1. Tanım: Halka kaideli. Batı Çatak /1995. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. 19 T 18 plankare. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).5 YR 3/2). No.5 cm. Firnis Rengi: Đçte silik kırmızı (2. 189. Firnis Rengi: Dışta ve içte kaide içine akmış.8 cm. Korunan yükseklik: 2. Tanım: Halka kaide dışa doğru açılmaktadır.3 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1). 37. Kaide içerisine firnis akmıştır.5 YR 6/6).8 cm.8 cm. Açık kap kaide parçası. Levha 49 Kaide Çapı: 4. Çiz.Lev.5 YR 6/6). 19 U 9 plankare. Açık kap kaide ve gövde parçası.8 cm. 37. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. Batı Çatak /1998. .4 cm.45 cm. Korunan yükseklik: 1. dışta kırmızı (2. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Çiz. Kat. 37. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). No. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 37. Batı Çatak /1995. Batı Çatak /1994. 18 U 9 plankare. Kat. Çiz. Korunan yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (10 R 4/6). Kaide altı firnisli değildir. 17 U 5 plankare.5 YR 4/8).5 YR 6/4).85 cm.6 cm. dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Levha 48 Kaide Çapı: 5. 190.Lev. Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengi (7. 192. No.Lev. Tanım: Yüksek halka kaide kademeli olarak yükselmektedir. No. Tanım: Halka kaide iki kademeli olarak yükselmektedir. Çiz.0 cm. Kat. Kaide içerisine firnis akmış. 37.

No.5 YR 3/N3). Firnis Rengi: Đçte koyu kahverengiden kırmızımsı siyaha (7. Çiz. 38.Lev. Levha 49 Kaide Çapı: 5. Batı Çatak /1994. . dışa doğru açılmakta ve keskin bir dönüş yapıp yine içe dönmektedir.93 Tanım: Halka kaideli. Kat. Çiz.5 cm. Kat. 18 T 5 plankare. 20 T 108 plankare. 38.3 cm. Kat. Tanım: Halka kaideli. Tanım: Halka kaideli. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan kırmızımsı siyaha (2. Korunan yükseklik: 2. Batı Çatak /1998. 38.9 cm. Kil Rengi: Mikalı. Çiz. 20 T 25 plankare. Korunan yükseklik: 1.Lev. açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 3/N3).Lev. 19 U Yüzey temizliği. Açık kap kaide ve gövde parçası. Korunan yükseklik: 4. Batı Çatak /2000. gri (10 YR 5/1). Çiz. Korunan Yükseklik: 1. Kaidenin altında merkezde bir konsantrik daire ve etrafında iki firnis bant görülmektedir. No. Batı Çatak /1996. açık gri (10 YR 7/2). Kaide dışa açılmaktadır.35 cm. Levha 49 Kaide Çapı: 5. Açık kap kaide parçası. 195. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Halka kaide düz profilli gövdeye birleşmektedir.Lev.5 YR 5/ 6’dan 10 R 2/1’e).5 YR 3/N3). 38. No. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (7. Kaide. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Kaidenin içinde merkezde kazıma konsantrik daire bulunmaktadır.Lev. Levha 50 Kaide Çapı: 14.5 YR 6/N6). Kat. No. gri (7. Kil Rengi: Kireç taneli ve mikalı. Kat. Tanım: Halka kaideli. Merkezi aşağıya doğru inmektedir.8 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 49 Kaide Çapı: 4. Açık kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Halka kaideli. 196. 193. 19 U 8 plankare. 194. Batı Çatak /1996.5 cm. Açık kap kaide ve gövde parçası. 197. Đnce cidarlı.0 cm.05 cm. No. 39. Firnis Rengi: Đçte çok koyu gri (7.0 cm. Korunan yükseklik: 2.5 YR 6/4). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Levha 50 Kaide Çapı: 8.65 cm. Çiz.5 YR 4/2’den 10 R 2/1’e).

197 ise. Kantharoslar. fig. R. Fig. 287 Crowfoot v.ö. Fulford v. . No. Attika seramiğini temeller üzerine oturtan H.ö. Kat. Bu içki kapları. Benzer formda vazolar. 162 ve Kat.d.ö. 3. iki kulplu çok çeşitli formlardaki içki kabı görülmektedir. 166 da tam profil veren kantharosun benzerleri de yine Atina Agorası kazılarında ele geçen Hellenistik seramikler arasında görülmektedir291. 1997. 19: 284 (M. Kantharoslar bu yönleriyle Erken Hellenistik Dönem’deki seramik gelişiminin şekillenmesine yardımcı olmuşlardır. Hellenistik Dönem boyunca masa üstü vazoları olarak yaygındır ve buna paralel sürekli değişen fomlarla karşımıza çıkar. No. skyphos veya kantharos olarak adlandırılmaktadır.. yüzyılın yarısının standart olarak derin. Rudolph. Fig. 2. 1994: 11. No.4: 4. 1957: 242. Edwards kantharos terimini kullanmıştır285. Kat.325-150) ve Kartaca’da yapılan kazılarda ele geçmiştir289. kyliks. 1934: 469. 291 Rotroff. 290 Thompson. 1956.. 289 Westholm. yüzyılın başlarında görülen içki kapları arasında kantharoslar ilk sırayı alırlar. Rotroff. 3. yüzyıla verilmektedirler287. Đkinci tip olarak Agora ve Samos’tan bilinen düz ağızlı mahmuz kulplu kantharoslar Samaria’a çok az sayıda ele geçmiştir. Ayrıca Kat. 165 lekanis ağız kenarı parçasının benzerleri Atina Agorası kazılarında çok sayıda ele geçmiştir290. Bunlardan ilki düz gövdeli kantharoslar olup açılı ve sarkık gövdeli tip bu formdan doğmuştur286. Hellenistik Dönem kantharoslarının birbirine yakın ilişkili üç form vardır. Kıbrıs’ta (M. fig. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73: s. Menekşe Çatağı kazılarında çoğu küçük parçalar halinde ele geçen açık kapların diğer merkezlerde de benzerlerine rastlıyoruz. Mykenai’da geç Attika tipi skyphosların yanı sıra Hellenistik Dönem’in erken evrelerine ait örnekler bilinmektedir.ö. 1. M. 230. 163 sadece ağız kenarları korunmuş kyliks parçalarıdır.ö. Thompson ve onu takip eden G. No. Kat. bir açık kaba ait kaide 285 286 Rotroff. 21: 16. 288 W. No. Beyrut ve Aleksandria’da benzerlerinin görüldüğü ve Samaria’da da görülen kase benzeri düz ağızlı ve kumru kuyruğu kulplu kantharoslar ise üçüncü tipi oluştururlar ve tarih olarak M.ö.d. 122: D66. yüzyılın sonlarında ve M. 150-125). 1997: 97. A. Yunan skyphos tipi Hellenistik Dönem’de Mykenai’da çok az değişiklik göstermiştir288. 4. 1997: 97.94 Atina’da ve birçok yerde M.

20 T 73 plankare. soluk kırmızı (10 R 6 /4). Çiz. No. Kat. 198. açık kırmızı (2.0 cm.9 cm. açık kırmızı (2. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı oldukça kalın bir kenar oluşturarak içe doğru açı yaparak incelen boyun ile birleşmektedir. Levha 51 Ağız Çapı: 13. kırmızı (2. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Özensiz işçilik dışta yoğun düzensiz çizikler var. No. Çiz. Dudağın altında bir kademe görülmektedir.5 YR 5/6). Tanım: Dışta çark izleri yoğun olarak belirgindir. Çiz.Lev.5 YR 6/8). Korunan Yükseklik: 3. 198-209) Kat. Korunan Yükseklik: 3. No. 39. Korunan Yükseklik: 2.9 cm. 199. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/8’den 2. 198-215) 4. 20 T 87 plankare. Kil Rengi: Mikalı. Büyük Boyutlu Olanlar (Kat.d. Kil Rengi: Mika katkılı. Batı Çatak /1998. Levha 50 Ağız Çapı: 13. Tenos kazılarında ele geçen çok benzer profile sahip örnekler göz önüne alınırsa form olarak bir skyphosa ait olmalıdır292. 20 T 118 plankare. No.95 parçasıdır.8 cm.5 YR 6/8).1. Korunan Yükseklik : 1. kalın kenar oluşturarak hafif bir S kıvrımı yaparak içe doğru daralarak neredeyse dik inen boyunla birleşmektedir. Đç kısımda dudağın altında hafif bir kademe oluşmaktadır. 112: Aa1. 201. Đçte dudak altında bir kademe oluşmaktadır.d.9 cm. 200.Lev. 39. 292 Etienne. Kapalı Kaplar (Kat. Batı Çatak /1993. Batı Çatak /1996. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Çiz. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.0 cm. 4. Tanım: Yuvarlanmış dudak kenarı.55 cm. Levha 50 Ağız Çapı: 17. 1986. Pl.5 YR 3/6’ya). kum taneli. . Đçe dönük dudak.Lev. Kil Rengi: Mika katkılı. dışa doğru şişkinlik oluşturup içe doğru dönerek incelen boyunla birleşmektedir. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.Lev. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 40. No. No. 20 T 17 plankare. 39. Levha 51 Ağız Çapı: 13.0 cm. Kat. Batı Çatak /1998. Kat.

Batı Çatak /2000.3 cm. Kat. Korunan Yükseklik: 3. No.2 cm. 18 T 37 plankare. 20 T Temizlik. Çiz. 40. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Firnis Rengi: Đçte ve dışta sadece dudak altında ve boyunda kırmızımsı kahverenginden koyu grimsi kahverengine (5 YR 5/4’den 10 YR 4/2’ye). Levha 51 Ağız Çapı: 10. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.0 cm. Dudak bir kenar oluşturarak daralan boyunla birleşmektedir. Çiz. No.Lev. 205.Lev. Đç kısımda dudak altında kapak boşluğu gibi kademe oluşturulmuştur.8 cm. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 17 U 54 plankare. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6).4 cm. Batı Çatak /1993. Tanım: Stamnosa ait bir ağız ve gövde parçası olabilir. 40. Korunan Yükseklik: 2. Kat. Kat. Tanım: Sivri dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak nerdeyse dik olan boyunla birleşmektedir. Kat. Yuvarlanmış dudak kenarı kenar oluşturarak daralarak kademeli olarak dike yakın bir açıyla devam eden boyunla birleşmektedir. Batı Çatak /1996. Yuvarlanmış dudak kenarının iç kısmında kapak koymak için oluşturulmuş gibi bir kademe görülmektedir. Đç kısımda yoğun olarak çark izleri belli olmaktadır. Kil Rengi: Mika katkılı. Levha 52 Ağız Çapı: 10. Kil Rengi: Mika katkılı. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1997. Korunan Yükseklik: 3. kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Tanım: Üç parçadan oluşmaktadır. Çiz. Korunan Yükseklik: 3. 203.Lev. No.5 Y 3/N3’e). Đç kısımda dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe oluşturulmuştur. No.5 YR 5/N5). Kil Rengi: Mika katkılı.Lev. Levha 52 Ağız Çapı: 8. Korunan Yükseklik: 4. 20 T 5 plankare. Tanım: Dik gelen yuvarlanmış dudak kenarı dışa doğru açılarak bir çıkıntı oluşturmakta ve daha sonra daralan boyunla birleşmektedir. 41. Levha 51 Ağız Çapı: 13. Çiz.6 cm.1 cm. Firnis Rengi: Dışta koyu gri (10 YR 4/1). No. Kil Rengi: Gri (2.4 cm. Batı Çatak /1995. Yüzey. 204.0 cm. 206. Kat. açık kırmızı (10 R 6/6).96 Tanım: Đçe dönük dudak kenarı köşeli kalın bir kenar oluşturarak S kıvrımı yaparak daralarak inen boyunla birleşmektedir. içte koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2.25 cm. Çiz. 202. 40. Boyun dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. Levha 52 Ağız Çapı: 8.Lev. 41. .

Kat. Batı Çatak /1997. Firnis Rengi: Dışta açık kırmızımsı kahverenginden koyu kahverengine.4 cm. 19 T 18 plankare. 18 T 10 plankare. Minik oinokhoe. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 6 /6). No.9 cm. Çiz. Tanım: Đçe dönük halka kaide köşe yaparak yükselmekte ve içe doğru dönen gövde ile birleşmektedir.2. Çiz. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1998.5 Y 5/N5).5 cm. 209. Firnis Rengi: Dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Levha 53 Kaide Çapı: 7. Batı Çatak /1998.97 Kil Rengi: Açık gri (7. Kil Rengi: Gri (2. Firnis Rengi: Pembe (5 YR 7/3). 207. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Dışa dönük yuvarlanmış dudak kenarı boyunla devam etmektedir ve dışa doğru geniş bir şekilde açılan gövde ile birleşmektedir. Dışta ve içte belirgin çark izleri mevcuttur. 41. . Kat.5 YR 4/N4).Lev.Lev. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Tanım: Halka kaide belli bir eğimle dışa doğru açılan kademeli olarak yükselen gövde ile birleşmektedir. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı gri (10 R 4/1). No. 208.7 cm.2 cm.1 cm. 4. 41. Kat.0 cm. dışta koyu gri (2. Tanım: Çok hafif bir açı ile içe dönen dudak kenarı daralarak boynu oluşturmakta ve dışa doğru açılan gövde ile devam etmektedir. Kaide Çapı: 3. 41. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. koyu kırmızımsı kahverengi. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Levha 52 Ağız Çapı: 10.Lev. beyaz (10 YR 8/2). Yükseklik: 5.5 Y 3/N 3). 20 T 98 plankare. No. Kapalı kap ağız ve gövde parçası.05 cm. Korunan Yükseklik: 1. Astar Rengi: Đçte ve dışta dudak altına kadar. 20 T 94 plankare.5 YR 7/N7). Levha 53 Kaide Çapı: 13. No. 42.d. Çiz. Levha 53 Ağız Çapı: 4. 210. Batı Çatak /1995. Çiz.Lev. Küçük Boyutlu Olanlar (Kat.6 cm. Kil Rengi: Mika katkılı. Korunan Yükseklik: 3. No. 210-215) Kat.

5 YR 4/N4). grimsi kahverengi (10 YR 5/2). 215.3 cm. . 20 T 54 plankare. Ek boya: Pembe (7. Batı Çatak /1998. 42. Kil Rengi: Mika katkılı. yuvarlatılmış dudak kenarı daralan boyunla birleşip keskin ve şişkin bir dönüş yapan gövde ile devam eder. Gövde merkeze doğru bir açıyla gelmektedir. Çiz. Dışa açılan düz tabanlı kaide. No. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı.9 cm. 19 U 9 plankare.9 cm.98 Tanım: Akıtma bezekli. Halka dipli.Lev. Çiz. 43. Korunan Yükseklik: 2.5 YR 8/4). Batı Çatak /1996. Levha 54 Ağız Çapı: 7. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Batı Çatak /1996. No. Dudak altında daralarak kademeler oluşturan boyun dışa açılan gövde ile birleşmektedir. Kat. Kil Rengi: Mika katkılı. Kat. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Kat. Korunan Yükseklik: 3. Tanım: Dışta irili ufaklı beyaz nokta dizisi yer almaktadır. 19 U 9 plankare. Korunan Yükseklik: 2. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/4). Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. 42. yukarı doğru yükselen gövde ile birleşmektedir.1 cm. No.Lev. Kat.6 cm. 42. 212.Lev.Lev. Korunan Yükseklik: 2. Levha 54 Ağız Çapı: 4. Batı Çatak /1994. dışa dönük ağızlı. 214. Levha 54 Ağız Çapı: 7. Levha 54 Ağız Çapı: 6. Đki parçadan oluşmaktadır.0 cm. Çiz. Tanım: Yüksek halka kaide dışa doğru açılan gövde ile birleşmektedir. Kat. No. Kil Rengi: Mika katkılı. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. 211. Batı Çatak /1994.8 cm. Korunan Yükseklik: 1. Đçte dudağın altında kapak koymak için gibi bir kademe görülmektedir.5 YR 5/6). Dışta dudak altında kademeler görülmektedir. Kapalı kap kaide ve gövde parçası. Tanım: Dudak dışa doğru açılarak ilerlemekte ve ince bir kenar oluşturmaktadır. Đç kısımda kademeler görülmektedir. Kapalı kap ağız ve gövde parçası. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). koyu gri (2. Çiz. Tanım: Dudak kenarı ince bir kenar oluşturarak daralarak boyunla birleşmektedir.8 cm.Lev. No. Çiz. 18 U 9 plankare.2 cm. 18 U 6 plankare. 213. kırmızı (2. kırmızı (10 R 5/8). Levha 53 Ağız Çapı: 5.3 cm. 43.

Dışta ve içte belirgin çark izleri görülmektedir. 293 294 Rotroff. No. Kat. 1997: 132. Bunun dışında 2 adeti ağız ve 3 adeti kaide parçasından oluşmaktadır.99 Tanım: Düz tabanlı kaide altında hafif bir yiv halka oluşturulmuştur. Dipleri düz. Neredeyse düz profilli bir gövde ile birleşmektedir. 210 örneğinde gördüğümüz minik oinokhoeler. . Rotroff. Küçük boyutlulardan yalnızca bir adet tam profil bulunmaktadır. Bunların yanında. Kapalı kaplar büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki grupta incelenmiştir. No. 210 ve Kat. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 18 eser “Kapalı Kaplar” grubu altında incelenmiştir. yüzyıla tarihlenmektedir294. 215 dışında zemin hamur renginde bırakılmıştır. Rotroff. Küçük boyutlu kaplarda da. kulpları ağız hizasından yukarıdadır. ve 1. Atina Agorası’nda karşımıza çıkan bu minik oinokhoeler genellikle M. Büyük boyutlulardan 10 adeti ağız ve 2 adeti kaide parçasından oluşmaktadır.ö. 2.. 1997: Plate 52: 533-555. Bu minik oinokhoelerin (ya da testicik) iç ve dış kısımları genellikle firnis boyalıdır293. 6 adeti küçük boyutlular grubuna girmektedir. 1997: 133. Kat. Ayrıca bkz. Klasik ve Erken Hellenistik Dönem’de mutfak kapları içinde chytridia ile küre biçimindeki profilleri ve geniş ağızları ile benzer forma sahiptirler. kırmızı ve kırmızımsı kahverengi gibi çeşitli kil renkleride görülmektedir. No. Vazoların çoğunluğunun yüzeyinde firnis boya kullanılmamış. Menekşe Çatağı’nda ele geçen büyük boyutlu kaplar içinde az da olsa “gri monokrom” örnekler dikkati çekmektedir. Bunlardan 12 adeti büyük boyutlular. zemin hamur renginde bırakılmıştır.

216-219) Kat. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2. Fusiform unguentarium. Kat. Çark yapımı. Unguentariumlar (Kat. Fusiform unguentarium gövde parçası. No. Batı Çatak /1996.100 4.3 cm.e. 43. Tanım: Üç parçadan birleştirilmiştir Gri momokrom. Gövdenin içi boş. Çark yapımı. No. Kaidenin ayakla birleştiği yerde oluk şeklinde halka yiv. 19 U 20 plankare. Omuzda büyük ihtimalle beyaz bant izleri görülmektedir. kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3’den 2. Düz ağzı. Ayak. Gövde ve boyun dikkatsiz şekilde biçimlendirilmiş. Đyi pişmiş unguentarium. Kat. Uzun boyunlu ve boyun genişleyerek dudakla birleşir. 43. Tanım: Fusiform unguentarium. 43. Çark izleri mevcut. uzun boyunlu ve uzun ayaklıdır. Beş parçadan alçıyla tümlenmiş. Fusiform unguentarium ayak parçası.4 cm Kaide Çapı: 2. Levha 55 Ağız Çapı: 2. 20 T 76 plankare. Kil Rengi: Gri (10 YR5/1). .Lev.4 cm. Sır ve süsleme yoktur. Düz diplidir (disk kaidelidir). Levha 55 Korunan Yükseklik: 7. Çiz.5 Y 3/N3’e). ince formludur. Disk kaidelidir.5 Y 3/N3). Sır ve süsleme yoktur. Kil Rengi: Koyu gri (10 YR 4/1). Nispeten-biraz tombuldur.Lev. dudağın ölçüsü gövdeninkine yaklaşmıştır. boynun üst kısmı ve ağız kısmı eksik. Kat. 217. Đnce formludur. Fusiform unguentarium. Dışa eğik ağızlıdır. 219. Bu kriterlerden ötürü daha geçe tarihlenir. açık kahverengimsi gri. Sır ve süsleme yoktur. Tanım: Fusiform unguentariuma ait parça. Çiz. No. Dışı yer yer koyu kahverengi. Boya izine rastlanılmamaktadır.5 YR 4/4’e).8 cm. Batı Çatak /1998. Yükseklik: 15. Firnis Rengi: Koyu griden çok koyu griye (10 YR 4/1’den 2. Boya izine rastlanılmamaktadır. Kil Rengi: Yoğun mikalı. Đki parça birleştirilmiştir. Yükseklik: 20. 19 T 28 plankare. Boyun kalınlaşmıştır.0 cm.3 cm. No. Çiz. Çark izleri mevcut. 43. Ağız ve kaide dik açı yapmıyor. kabı sarmaktadır. No. Firnis Rengi: Grimsi kahverenginden çok koyu griye.4 cm.2 cm. Dışa eğik ağızlıdır. Gri monokrom.Lev. Kaidenin eğim yaparak yükseldiği konik bir form oluşturduğu yerin başlangıcında oluk şeklinde halka bir yiv bulunmaktadır. Batı Çatak/ 1997. 20 T 74 plankare. Kaide Çapı: 2. Đşçilik özensizdir. Levha 55 Korunan yükseklik: 4. Levha 55 Ağız Çapı: 2. Batı Çatak /1996. Çiz. Kil Rengi: Az mikalı.Lev. 216. 218.

Gri monokrom. Ayak. Yunanistan. vücudun günahlardan arınması için dinsel amaçlı kullanımı görülen ve ambrosia olarak adlandırılan parfümün kullanımını Fenikeliler aracılığıyla Myken evresinde almıştır299. Ancak bu terimi kendi döneminin alabastron şişeleri anlamında kullanmaktadır. . Günümüzde küçük kil şişeler için unguanteria ismi çok sık kullanılmaktadır. Persler tarafından bulunarak parfüm şisesi olarak kullanılmıştır. 1934: 473. Günay. Bu kap. Formlarındaki farklılık ve genellikle mezarlarda ele geçmelerinden dolayı bu vazolar yanlış bir şekilde “gözyaşı şişesi” olarak adlandırılmıştır. 12. Bunun yanında. Hem Plautus hem de Cicero. 1965: 23. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. 1974: 83. Çark yapımı. Attika’da M. Eğer bunun doğru olduğu kabul edilirse Hellenistik Dönem’in dar boyunlu küçük şişesi unguentariumun Latince ismi ampulla olmalıdır298. 6. Misafire parfüm sunma geleneği Mısır Firavunlar evresine kadar eskiye gitmektedir. Roma Dönemi’nde ise. Bu orijinal değil modern ismdir ve ilk olarak Kartaca’daki kazılarda Fransız arkeolog tarafından kullanılmıştır296.ö. Özellikle seramoni günlerinde görülen bu gelenek Yakın Doğu’da da yas zamanında ön plana çıkmaktadır. 298 Hellström. Gerçekten de Plinius vasa unguenteria terimini kullanmıştır297. Tanım: Fusiform unguentarium’a ait parça. yüzyılın başlarında yürürlüğe giren Solon kanunları bu tür üretimin yapılmasını ve satılmasını yasaklamıştır.101 Firnis Rengi: Gri (10 YR 6/1). Boya izine rastlanılmamaktadır. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ancak. bu teoriyi destekleyecek hiçbir arkeolojik buluntu ya da edebi yazı yoktur295. Korinth şehri.d. XXXVI. Đzmir): 3. Sır ve süsleme yoktur. 299 G. Fransız arkeologlar bu ismi Plinius’a dayandırmaktadırlar. Dor istilasından sonra kısa süreliğine de olsa parfüm kullanımı durmuştur. 297 Plinius. parfüm kullanımı en üst düzeye 295 296 Thompson. Hellström. Roma palestralarında en önemli iki gereç olarak ampulla ve strigilis isimlerini belirtmişlerdir. gövde ve ağız kısmı eksik. 1965: 24. Suriyeli işçilerin hem parfüm üretmelerine hem de bunların konulduğu kapların yapıldığı seramik atölyelerini kurmalarına izin vermiştir.. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bouzek v.

. A. Unguentarium. 1987: 106. Westholm. 1956: 60-61 ve 74. vazoların büyük çoğunluğu 300 301 Günay. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91.d. 302 Thompson. 1934: 472. Plinius’a göre. s.A. Bu vazo. Unguentarium. Bkz. Eğer kökeni Aleksandria değilse bile bunun Mısır olabileceğine değinmektedir. 105. yüksekliğinde. Bouzek v. Bazı bilim adamları unguentariumların çıkış yeri olarak Đspanya’daki Ampurias’ı önermektedir.Westholm ve H. Romalıların büyük ziyafetlerinde parfümü su ile karıştırılarak köleler tarafından konukların ayaklarına sürdükleri bilinmektedir300. 1956: 74. Anderson v.. 4. H. 1989: 4. Bkz. R. 1956: 73. Hellenistik Dönem’in başlangıcından daha erken dönemde görülmediği için zor bir konudur304.d. 307 Geniş alana yayılan tip Kıbrıs’ta M. Minyatür örnekler 4. parfümün yanı sıra özellikle bayanların yüzlerine sürdükleri ve güzellik amacıyla kullandıkları kremlerin konulmasına yaramaktaydı.0 ile 30.d. Westholm’e göre Mısır veya Kıbrıs çıkış yeri olarak gösterilmiştir. Hellenistik ve Roma Dönemleri’nin mezar adakları ve buluntuları arasında oldukça yaygın ve en karakteristik olanlarından birisidir302. Erkekler parfüm kullanmalarına karşın bu kremi kullanamıyorlardı. 306 P.ö.A. Bkz. 1989: 6.. yağ ve baharatları göz önüne alarak kesin olmamakla birlikte Doğu’da aramışlardır305. 305 A. Bouzek v. Bunun yanında. Vazonun kökeni. 1989: 3-4. tüm Akdeniz dünyasında popüler bir mezar adağı olarak Klasik Dönem’in lekythosunun yerini almış gibi görünüyor303. unguentariumun kökenini taşıdığı parfüm. Goldman. şehir halkı bazen evlerindeki banyoların duvarlarını parfümlüyorlardı. 1950: 151. 1974: 83. . 304 Westholm. arasında yüksekliklere sahiptirler. Thompson. Ancak öldükleri zaman yüzlerine sürülüyorlardı. Doğu’ya bakmanın gereksiz olduğunu düşünmektedir. Son yıllarda çok sayıda bilim adamı Kıbrıs Adası’nın bütün kesimlerinde bu formun yaygın bir şekilde bulunması nedeniyle köken olarak bu adayı göstermektedirler307. Günay. 303 Goldman. Thompson. Bu da bu kapların kadın mezarlarının yanısıra erkek mezarlarında çıkmasını bir şekilde açıklamaktadır301. Westholm ise köken olarak Aleksandria olamayacağını Aleksandria Hellenistik Dönem mezarlarından çok az sayıda benzer erken dönem fusiform unguanterium gelmekte olduğunu belirterek karşı çıkmaktadır.. bu görüşe karşı olup köken olarak batı bölgelerini gösteren bilim adamları da vardır306. Thompson’a göre tipin kökeni erken tarihlemeden ötürü Aleksandria’dır. Anderson-Stojaniviç. 1974: 83. Unguentariumların minyatür ve büyük boyutlu olmak üzere farklı ölçüde yapılmış örnekleri vardır. Günay.0 cm. V. A.0-5.. 1950: 151. Bunun yanında. Hellström. yüzyılın sonları gibi oldukça erken tarihlerde görülmektedir. Westholm.102 çıkmıştır. 1934: 473. büyük örneklerde ise 20.0 cm..

312 Thompson. Bu forma ait örneklerin bulunduğu diğer merkezlere bakıldığında da. Kat. Benzer forma sahip örnekler. 314 J. 325-150 yılları arasına ve bir başka benzer örnek Labraunda’da M. S. 2. Pl. 315 Günay. 24: 22. Atina Agorası buluntuları arasında M. (1954): “Excavation The Kofina Ridge. arasında değişen yüksekliklere sahiptirler. Fig. Ayrıca. yüzyılın üçüncü çeyreğine verilmiştir315. 1934: 335. 1965. No. Anderson v. yüzyılın başlarına kadar geniş bir zaman aralığında rastlıyoruz312. Thompson’un M. 217 tam profil olarak ele geçmiştir. 217’nin form olarak benzerlerine.A. 2.ö. 1965: 185. Örneğin. 309 308 . 150-125). Menekşe Çatağı’nda ele geçen bu 4 adet unguentarium “fusiform (ya da iğ form)” olarak isimlendirilen grup içinde yer almaktadır. 46 ve 184.173 (M.ö. 216 ve Kat. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan benzer formda bir unguentarium M. Çiz. Her iki form arasındaki başlıca fark görünüş veya ayağın bulunmayışıdır308.. 150-25 yılları arasına tarihlenmiştir314. No. daha bodur bir örneği Samaria’da M. Thompson.ö. K. Thompson’un belirttiği ölçülere göre büyük boyutlu unguentariumlar grubuna girmektedir. Bruneau. 311 Günay. Chios”. no. 218’in gövdesi şişkince olup diğer örnekler daha ince forma sahiptir. Pl. 216.A. Delos.ö. 179.H. BSA 49. 1987: 107. M. yüzyıla tarihlenmiştir313. 313 Westholm. 104. Fig. Anderson. F. Anderson v. 1986: 107. E138. Form olarak ise. 3. Labraunda ve Nabatean Oboda’da da M. P. Khios kazılarında ele geçen benzer bir örnek ise. 15: B6 ve 338.. kaidesi dışında H. Levha VII d. Negev. 1987: 106. Boardman. Levha IXc. 52: C76. Đzmir Arkeoloji Müzesi’nde yer alan bir örnek G. “fusiform (ya da iğ form)” ve “torba form” olmak üzere iki temel çeşidi vardır. 18: 328. buluntu grubuna dayanılarak M. 2. 1989. Fig.ö. Hellström. 1956: 85.ö. 310 Hellström.0 cm. Günay tarafından M. Fig. 1934: 418. 1 b (M. 2. 12: no. 12. Fig.0 ile 20.ö.ö.103 8. J. No. yüzyıl). 2. Kat. 2. 917. Hood. No. Exploration Archeologique de Delos XXVII. No.d.ö. Hellenistik Dönem içinde geniş bir zaman aralığı içinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Fig. Her iki örnek de H. Kat. Paris: Pl. s. yüzyılın sonlarına tarihlediği bir unguentarium ile aynı forma sahiptir309.ö. 1989.ö. 4. VIIId. Bunun yanında.d. yüzyıla ait tabakalarda bulunmuştur310. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 4 adet unguentarium içinde Kat. (1970): “L’îlot de la Maison des Comédiens. yüzyılın sonlarından M. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmiştir311.

(1992): 138.ö. 24: 24. Şahin. benzer forma sahip örnekler Datça ve Kıbrıs’ta yapılan kazılarda ele geçmiştir317. yüzyılın başlarına kadar sürmüş olabileceği düşünülebilir.ö.. No. Pl. Fig.104 Kat. 1956. Menekşe Çatağı unguentariumları için genel bir değerlendirme yapılırsa. Fig.104. 1. E138. Bazı örneklerde bu kullanımın M. Şekil 37: 215. yüzyılın sonları ile 1. 1934: 418. yüzyıl içerisinde kullanıldığı söylenebilir. Westholm. . 2. 316 317 Thompson. 1965. 2. 12 no. sınırlı sayıda ve tek tipteki bu örneklerin ağırlıklı olarak M.174. Ayrıca. 218’in Atina Agorası ve Labraunda’dan gelen benzer formlardaki örnekler göz önüne alındığında M.ö. yüzyılın başlarında kullanım gördüğünü söyleyebiliriz316. Hellström.

Çiz. 220. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kulplar. Beş parça birleştirilmiştir. Levha 56 Ağız Çapı: 11. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6). 44. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Batı Çatak /1994. Kat.Lev.5 cm.85 cm. 222. dışta grimsi kahverenginden çok koyu grimsi kahverengine (10 YR 5/2’den 10YR 3/2). dudak altından başlayıp gövdeye bağlanmaktadır. Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır.Lev. 20 T 34 plankare. Gövde de bir merkezden çıkıyormuş gibi görünen üç tane yatay damla bezek iki yiv ile sınırlandırılmıştır. Levha 56 Ağız Çapı: 4. Kantharos ağız ve gövde parçası. Batı Çatak /1995. Korunan Yükseklik: 2. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Ek Boyalar: Beyaz (7. Boyunda çiftli yatay damla bezekler dizisi. Firnis Rengi: Đçte grimsi kahverengi (10 YR 5/2). Korunan Yükseklik: 6. dışta kahverenginden koyu kahverengine (7. Firnis Rengi: Parlak. No. 44.5 YR 8/N8). 221.0 cm. Korunan Yükseklik: 7.2 cm.3 cm.5 YR 4/6).3 cm. Firnis Rengi: Mat. Kulp bitim yerine yakın gövdede yatay kazıma yiv bulunmaktadır. 44. Kat.f. Çiz. kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Kil Rengi: Yoğun mikalı. Tanım: Dışa çekik dudaklı. 17 U 2 plankare.5 YR 3/2’ye). 20 T 55 plankare. dışta kırmızı (2. . içte silik kırmızı (10 R 4/2’den 10 R 4/4’e).Lev. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). Kantharos ağız ve gövde parçası. 19 U 25 plankare. No. 220-247) Kat. Batı Çatak /1994. Kulp giriş yerleri mevcuttur. Kulp üzerinde makara tutamaklar yer almaktadır.Lev. içte siyah (7. Korunan Yükseklik: 3. Levha 56 Ağız Çapı: 8. Çiz. No.6 cm. Açık kap kaide ve gövde parçası.5 YR 4/6’dan 4/8’e). Levha 56 Kaide çapı: 4.105 4. No. Tanım: Halka kaide hafif eğimle yere paralel yükselirken keskin bir dönüşle yukarı dönüp hafif içe doğru kıvrılmaktadır. Çiz. Dudak altında ve kulpların bitim yerine yakın yerde gövde üzerinde kazıma yatay yiv bulunmaktadır. Batı Çatak /1994. Batı Yamacı Seramikleri (Kat. 45. 223.5 YR 5/4’den 7. Kantharos ağız ve gövde parçası. No. Gövdenin alt bölümü ile üst bölümü keskin bir hat ile ayrılmaktadır.5 YR 2/N2) dışta siyah (5 YR 3/2).7 cm. Kat. Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2).

Levha 57 Ağız Çapı: 8. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Batı Çatak /1998.5 YR 5/4). Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). 45. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3).4 cm.7 cm. No. No. Çiz. Kantharos ağız ve gövde parçası. Dudağın altında yatay düzensiz yerleşmiş gibi görünen damla bezekleri yer almaktadır.5 Y 8/2). Çiz. Firnis Rengi: Kırmızımsı kahverengi (2. içte kırmızımsı griden koyu griye (5 YR 5/2’den 10 YR 4/1’e). 226. 227. Gövdenin alt kısmına keskin bir geçiş görülmektedir.106 Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/2). Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Batı Çatak /1995. Dudak altında gövdede düzgün olmayan iki tane yatay kazıma yiv bulunmaktadır. Kat. No.95 cm Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Korunan Yükseklik: 1. Parça üzerinde çok az beyaz ek boya görülmektedir.Lev.Lev. Parça üzerinde kabartma plastik bandlar görülmektedir. Batı Çatak /1998. Levha 57 Ağız Çapı: 2. Çiz. Batı Çatak /1996. Tanım: Đki parça birleştirilmiştir. 46.Lev. Dudağın altında yatay kazıma yiv bulunmaktadır.Lev.4 cm. 45.1 cm. No. 20 T 103 plankare. Kat. Levha 57 Ağız Çapı: 11.8 cm.5 YR 6/4). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (7.4 cm. 225. 44. 20 T 101 plankare. 224. Korunan Yükseklik: 6. Korunan Yükseklik: 5. Firnis Rengi: Dışta kırmızımsı gri (5 YR 5/2). Dışa çekik ağızlıdır. Kantharos ağız ve gövde parçası. Kantharos ağız ve gövde parçası.6 cm. Gövdede beyaz ek boya ile yapılmış yatay sarmaşık yaprak bulunmaktadır. . Levha 57 Ağız Çapı: 10. Tanım: Dışa dönük ağızlı. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 20 T 103 plankare. Ek Boyalar: Beyaz (2.5 YR 3/4’den 3/N3’e). Tanım: Dışa çekik ağızlı. Korunan Yükseklik: 4. Çiz. Kat.5 YR 5/2’den 5 YR 3/2’ye). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 6/6) Firnis Rengi: Dışta ve içte dudak altında çok koyu gri (2. Kantharos ağız ve gövde parçası. 18 T 212 plankare. Kat.

Kat. dışta kırmızıdan koyu kırmızıya (10 R 4/6’dan 2. Kat. Batı Çatak /1994. 46. Levha 58 Ağız Çapı: 8. 167 ile benzer formdadır. Tanım: Dışa çekik dudaklı.0 cm.8 cm. 20 T 103 plankare. Boyun kısmında dikey kazıma zigzaglar arasına puanlar yerleştirilmiş. Tanım: Dışa çekik dudaklı.107 Tanım: Đki parçadan birleştirilmiştir. Kantharos ağız ve gövde parçası. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/4). 47. Tanım: Dudak altında iki paralel oluk yiv yer almaktadır. 46.Lev. Yüzeyde kazıma çizginin ortasında kırık mevcuttur.8 cm.6 cm.5 YR 3/6’ya). Levha 58 Ağız Çapı: 7. Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1998. 18 U 9 plankare.Lev. 229. No. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/4). Korunan Yükseklik: 2. No. . Gövdeye geçişte derin kazıma yiv kullanılmış ve dikey kazıma paralel yivlerle devam edilmiştir.9 cm. Batı Çatak /1994.5 Y 3/N3). Firnis Rengi: Dışta silik kırmızı (10 R 4/3).1 cm. Çiz. Dışa dönük ağızlı. 18 U 6 plankare. 231. Dudak altında düzensiz yatay kazıma bir yiv görülmektedir. Kil Rengi: Gri (2. Açık kap ağız ve gövde parçası. Korunan Yükseklik: 5. Dudak altında düzgün olmayan alt alta yer alan iki kazıma yiv gövdenin alt kısmına geçişte de kazıma yiv yer almaktadır. No.9 cm. Kat. Korunan Yükseklik: 4. Gövdenin üst kısmı alt kısmından bir kademe ile keskin bir şekilde ayrılmaktadır.9 cm. Çiz. Levha 58 Ağız Çapı: 6. Batı Çatak /1996.Lev. Dudak altında ve gövdede alt alta dizilmiş yatay damla bezekleri yer almaktadır. Ek Boyalar: Beyazdan koyu kırmızımsı kahverengine (5 YR 8/1’den 5 YR 3/2’ye). Kantharos ağız ve gövde parçası. Kat. Levha 58 Ağız Çapı: 9. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (10 R 5/8).Lev. dışta sarımsı kırmızı (5 YR 6/8). Çiz. Kat. 46. 228. Firnis Rengi: Đçte sarımsı kırmızıdan koyu griye (5 YR 5/6’dan 10 YR 4/1’e). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). 20 T 72 plankare. Kantharos ağız ve gövde parçası. Tanım: Ele geçen kısım üzerinde bezeme ve kazıma çizgi görülmüyor. 230. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (2. No. No. form olarak Batı Yamacı grubu içine giriyor.5 YR 5/N5). Çiz. Bunun yanında.

Batı Çatak /1994. 234.5 cm. Levha 59 Kalınlık: 0. Kat. No. Kat. Tanım: Dışa çekik dudaklı. Bu motiflerin altında yatay kazıma yiv yer almaktadır.5 YR 3/N3’e). 47. Kat. Batı Çatak /1996. Levha 59 Ağız Çapı: 7. Kil Rengi: Mika katkılı.5 Y 8/2). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6).Lev. Kat.Lev. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5YR 8/3). Tanım: Keskin gövde geçişi vardır. Açık kap gövde parçası. Levha 60 Kalınlık: 0. içte koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Dışta ve içte silik kırmızı (10 R 4/4). Çiz. 233. soluk kırmızı (10 R 6/3). 20 T 103 plankare. Firnis Rengi: Đçte koyu gri (5 YR 4/1). dışta kahverengi (7. 18 T 27 plankare. 48.4/0. Ek Boyalar: Beyaz (2. Ek Boyalar: Beyaz (2. Firnis Rengi: Mika katkılı. Ek Boyalar: Beyaz (5 YR 8/ 1). Çiz. Ek Boyalar: Açık gri (5 YR 7/1). Levha 59 Kalınlık: 0. Keskin gövde geçişi vardır. dışta koyu gri (5 YR 4/1). dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).3/0.5YR 5/8).3 cm. Dudağın altında düzensiz kazıma yatay yivler yapılmış. 235. Tanım: Omuzda kazıma zigzag bandın aralarına benzer büyüklüklerde puanlar oturtulmuş. 20 T 70 plankare. Açık kap gövde parçası. 232. Batı Çatak /1998.3/0. No. Kantharos ağız ve gövde parçası. Çiz. 47. No. Korunan Yükseklik: 1. 20 T 95 plankare. Açık kap gövde parçası. 236. Tanım: Ek boya ile yapılmış düzensiz gibi görülen yatay damla bezekler ve altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. 47. No. . Tanım: Ek boya ile yapılmış yatay damla bezek ve sarmaşık yaprak görülmektedir. Çiz.Lev.108 Kat. Batı Çatak /1998. Keskin gövde geçişi vardır.5 YR 6/4). Levha 59 Kalınlık: 0.5 cm. Firnis Rengi: Đçte koyu kırmızımsı kahverenginden koyu griye (5YR 3/2’den 5 YR 4/1’e). Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4).Lev.4 cm.5 Y 8/2).5 YR 5/2). 48.5 cm. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. Firnis Rengi: Dışta soluk kırmızıdan çok koyu griye (10 R 6/3’den 2. Zigzag bant yatay kazıma çizgilerle sınırlandırılmıştır. No. Açık kap gövde parçası. 18 U 9 plankare. içte sarımsı kırmızı (2.6 cm. Üzerinde yatay çiftli damla bezekler görülmektedir. Đki parça birleştirilmiştir.Lev.

20 T 71 plankare. dışta siyah (2. Çiz. Kil Rengi: Pembe (5YR 7/3). Açık kap gövde parçası. 239. 20 T 79 plankare. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. No.5YR 2/N2). Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.5 YR 3/N3). Batı Çatak /1996. Batı Çatak /1996.35 cm. Çiz. Batı Çatak /1996. Tanım: Birbirine paralel iki oluk yiv üzerinde beyaz ek boya ile yapılmış bezeme ve altında tam olarak anlaşılmayan bir bezeme yer almaktadır. Ek Boyalar: Beyaz (7. 241. Levha 61 Kalınlık: 0.4 cm.Lev.25/0. .4 cm. 238.25/0. altında oluk yiv. Ek Boyalar: Beyaz (2. No. onun altında sarmaşık şeklinde yaprak motifi yer almaktadır. açık kırmızı (2. 48. Kat.5 YR 4/4’den 5 YR 3/2’ye).5 YR 6/8). Çiz. Ek Boyalar: Açık gri (10YR 7/1) ve beyaz (2. Açık kap gövde parçası. Kil Rengi: Çok az mikalı.3/0. Firnis Rengi: Đçte parlak çok koyu gri (2. Açık kap gövde parçası.3 cm. No. Levha 60 Kalınlık: 0. 240.Lev. Tanım: Ne olduğu anlaşılmayan damla gibi beyaz ek boya ve derin kalın bir yiv içerisinde de yine beyaz ek boya görülmektedir.35 cm. 20 T 71 plankare. No.109 Kat. Firnis Rengi: Đçte ve dışta çok koyu gri (5YR 3/2’den 10 YR 3/1’e). 48 Kalınlık: 0. Batı Çatak /1994. açık kırmızı (2. Tanım: Ek boya ile yapılan bezemenin altında kazıma yatay yiv bulunmaktadır. dışta silik kırmızı (10 R 5/4’den 10 R 3/3’e). pembe (5 YR 7/4). Batı Çatak /1996. 20 T 32 plankare.5 YR 8/N8).5Y 8/2). Ek Boyalar: Beyaz (10 YR 8/1). Firnis Rengi: Dışta siyah (7. Çiz. No. Tanım: Beyaz bant. içte kırmızımsı kahverenginden koyu kırmızımsı kahverengine (2.Lev. Kat.Lev. 48. Levha 61 Kalınlık: 0.5 YR 2/ N2). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5YR 7/6) Firnis Rengi: Đçte parlak koyu gri (5YR 4/1). Ek Boyalar: Beyaz (2.5 Y 8/2). 48. Kat. Açık kap gövde parçası.3/0.5 YR 4/4). 237.5 YR 6/8). Kil Rengi: Az mikalı. 20 T 72 plankare. Kat.3/0. Levha 60 Kalınlık: 0.5 Y 8/2). Açık kap gövde parçası. Tanım: Ek boya ile yapılmış çiftli ince dallar ve kazıma yatay çizgiler görülmektedir.

Batı Çatak /1996. 247. Kat.5 YR 6/4) Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2).35 cm. 19 T 13 plankare. Çiz. düz kazıma bir çizgiye paralel yuvarlanmış başka bir kazıma çizgi görülmektedir. Firnis Rengi: Parlak. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Kulp. Açık kap gövde parçası.5 YR 5/2). Çiz. Batı Çatak /1995.Lev.4 cm. Batı Çatak /1995. 20 T 71 plankare.5 YR 3/N3). Batı Yamacı Seramiği. Açık kap gövde ve kaide parçası. Açık kap gövde parçası. Kat. 48. Levha 62 Kil Rengi: Kırmızımsı gri (10 R 6/1).3/0. No. Batı Çatak /1998. Tanım: Kat. No 242’ye benzer şekilde üzerinde yer alan iki kazıma çizgi büyük ihtimalle daire oluşturmaktadır. Batı Çatak. Firnis Rengi: Đçte ve dışta siyah (10 YR 2/1). 243. Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. Kat.25/0. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 3/2). Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Levha 62 Kil Rengi: Kahverengi (7. 19 T 13 plankare. Terim ismini Atina Akropolisi’nin güney . Tanım: Üzerinde kazıma çizgi ile çiftli konsantrik daire çizilmiştir. koyu zemin üzerine beyaz ve turuncu kil boya ile süsleme yapılan grup olarak tanımlanmaktadır. 244. derinlik ve kalınlıklarda çoğu birbirine paralel düzensiz yivler görülmektedir. Levha 62 Kalınlık: 0. No. No. içte dudak kenarında çok koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 3/2’den 10 YR 4/1’e). Batı Çatak /1996. koyu kırmızımsı kahverengi (5 YR 2/2). Kat. Kulp. 242. No. Gövde üzerinde farklı uzunluk. Kat. Tanım: Kantharosa ait olmalıdır. Açık kap gövde parçası. Tanım: Üzerinde. 19 U 9 plankare. Levha 62 Kil Rengi: Koyu kırmızımsı gri (5 YR 4/2). 20 T 98 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 7/4). Kulbun dudağa birleştiği kısımda ağız kenarından küçük bir bölüm korunmuştur. Tanım: Kaidenin çok az bir kısmı korunmuştur. Levha 61 Kalınlık: 0. 246. No. Firnis Rengi: Dışta çok koyu gri (2. 49.110 Kat.Lev. 245. Levha 61 Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. No.

Rotroff. Geç Hellenistik Dönem’de şarap sunumu için daha çekici koşullar sağlayan Lagynos Seramiği. Bazı çalışmalar. yüzyıla kadar sürdürmüştür322.. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı M. 323 Rotroff v. Bunların içinde. Tarsus. Aleksandria. Pergamon Seramiği ve Megara Kaseleri’nin piyasaya çıkmasıyla birlikte popülerliğini yitirmiştir323. 1997: 204. 2001: 119. Pergamon Aleksandria ve Güney Rusya’da yerel Batı Yamacı Seramiği üreten atölyeler saptanmıştır. 1997: 204. 4. Klasik Dönem’in Kırmızı figürlü vazolarına rakip olarak. 1934: 438. Watzinger. C. 2003: 38. Crowfoot v. 1997: 39. formlarını. 1997: 39. 320 Thompson. Pergamon. Bu temel yayınlar dışında günümüze kadar birçok antik şehrin yerel Batı Yamacı grupları da yayınlanmıştır321.Watzinger.A. motiflerini ve üretim kronolojisini ayrıntılı bir şekilde araştırmıştır. 1. Batı Yamacı Seramiği’nin çıkış yeri ya da başka bir deyimle ilk üretildiği şehir kesin olarak bilinmemektedir.d. Ancak bu merkezlerin hiçbirinde. Watzinger tarafından yapılmıştır. yüzyılın son yılları olarak belirtilmiştir. “Batı Yamacı Seramiği” terimi bir seramik grubunu değil de süsleme tipine işaret ettiği için bilim adamları tarafından günümüze kadar geniş kabul görmüştür319. Pagenstecher’in çalışması ve son olarak da H.ö. Coldstream v. 322 Crowfoot v. bu grubunun tekniğini.d. Cook. Antiokhia. Korinth. varlığını M..111 yamacındaki.ö. Areopagaos’un güneyindeki. Fransa ve Güney Rusya gibi birçok yerde Batı Yamacı Seramikleri ele geçmiştir324. C. Hellenistik Dönem’in başlarında ortaya çıkan bu seramik grubu. Atina’da M. . 1950: 158. Son dönemde yapılan çalışmalarda.. bu konuya açıklık getirmemekle birlikte. Gordion. yüzyıla ait siyah firnisli vazoları ile Batı Yamacı stilinde 318 319 Rotroff.d. şimdiki Dionysos-Areopagite Caddesi’nin doğusundaki alanda yapılan Alman kazılarından almaktadır318. 4.. Bu seramik grubunun Aleksandria’da üretilen yerel örneklerinin temel alındığı R.d. 1997: 38. Atina’da üretilenler kadar kaliteli örnekler yoktur. 324 Goldman..d. Girit. 1957: 236.ö. Cook. 321 Rotroff. yazdıklarından başlangıç noktası olarak Küçük Asya kıyılarını işaret etmiştir. 1957: 236. 1957: 236. Korinth. Thompson’un Atina Agorası buluntuları üzerindeki çalışması gelmektedir320. 1901 yılında C. Crowfoot v. Bu seramik grubu ile ilgili ilk kapsamlı çalışma.

1990: 34. Ancak. 1997: 40. Bezemenin kökeni Klasik Dönem’de üretilen Attika Kırmızı figürlü seramiklerde aranabilir328.. Rotroff v. Özellikle Gnathia çömlekleri 325 Thompson. Özellikle yaldızlı kil tomurcuk dizileri veya girlandlar Kırmızı figür Kerch vazolarının boynunlarını çevrelemektedir. Rotroff.. Benzer süslemeler çömleklerin yakın paraleli olmayan metal vazo formlarında da görülmektedir. 4... beyaz boya ve kazıma çizgi kullanılmasıdır. Geç Arkaik Dönem’de “six teknique” olarak bilinen bir bezeme şeklinden yararlanmışlardır327. 1950: 158. Örneğin Attika üretimi Kerch stilindeki kırmızı figürlü vazolarda gittikçe zıtlık yaratmak için beyaz kullanılmıştır. M. Batı Yamacı motifleri içinde yaygın bir hale gelmiştir. 4. Westholm 1956: 56. 330 Altın renginde süslemeli çömlekçilik Atina’da (aynı zamanda Güney Đtalya’da Karadeniz’in kuzey kıyısı boyunca ve başka yerlerde) M. 328 Bunun yanında. 2003: 37. Attika’da Kırmızı Figür stili tam anlamıyla yozlaştığı zaman çömlekçiler bazı yeni süsleme tasarımları keşfetmek zorunda kalmış olmalıdırlar. mücevher.d. Bezemenin en önemli unsurları. Bkz. Bu durumda stilin çıkış yeri olarak Atina gösterilebilir. 1934: 446. Hellström. yüzyıl boyunca üretilmiştir.112 yapılan vazolar arasında bir geçişin varlığını ortaya koymuştur325. 1957: 236. Küçük ve büyük boyutlu kaplarda beyazın uygulandığı bezemeye başvurmak için kullanmıştır. . Bu girlandlar ve tomurcuk dizileri bazı altın renginde süslemeli vazolar330 üzerinde. Motifler kimi zaman kırmızı figür süsleme bantları ile yakından ilişkilidir. Bkz. Batı Yamacı Seramiği tekniği Hellenistik Dönem Atinalı çömlekçileri için yeni değildir. 326 Crowfoot v. Westholm.ö. Ayrıca. 4. hükümdar asası veya at koşumlarını belirtmek için kalın (kabartı şekilde) ek kil boyalar kullanılmış ve daha sonra bunların üzeri yaldızlanmıştır. yüzyılda Güney Đtalya’daki Gnathia Seramiği’nde ve Korinth’teki bir grup çan krater üzerinde de kullanılmıştır331. 1997: 39. 1997: 40. Goldman. 329 Thompson. Benaki koleksiyonundaki bir hydria ve Kerch’deki Quarantine Yolu mezarından bir kase-kantharos kulpları arasında yaldızlanmış ve mızrak başı tomurcuk dizileri yer almaktadır. çok geniş bir alana ihraç edilmiş ve kuşkusuz başta Pergamon ve Aleksandria’yı olmak üzere diğer yerleşimlerde de taklitleri yapılmıştır326. kırmızı. Yaldızlı asma ve üzüm yaprakları Bulgaristan’dan bir kalyks cup’ın gövdesinin üst kısmında görülmektedir.ö. 1965: 16. Sanatçılar.. 1934: 439. M. Bunun yanında.ö.ö. Rotroff. 327 Rotroff. Attika seramiğinde M. Etkilenme büyük ihtimalle metal işçiliğinden gelmektedir. 4. yüzyılda kırmızı figüre ait bazı bezeme özellikleri bu yeni stilde de devam ettirilmiştir.d. 2003: 37. 331 Rotroff. Sanatçılar bu dönemde figürsel bezemeyi terk etmiş ve vazolar üzerine motiflerin oluşturduğu yeni stil süslemeler yapmaya başlamışlardır329. Bu tomurcuk (özellikle sivri uçlu) dizileri. yüzyıl sonlarında. A. Rotroff v. Arkaik ve Klasik Dönem Kıbrıs seramikleri ile ilişkilendirmek istemektedirler. koyu zemin üzerine açık renk bezemeyi.d.

birçok popüler altın süslemeli formlar aynı zamanda erken Batı Yamacı’nda yaygın olarak kullanılmıştır (örneğin. Gnathia Seramiği son dönemlerini yaşarken Batı Yamacı Seramiği henüz başlamıştır. cup-kantharos.113 üzerinde beyaz. Goldman’a göre Gnathia Seramiği’nin karşılığı Kıta Yunanistan’daki karşılığı Batı Yamacı Seramiği’dir333. 335 Thompson. 1934: 439. I. 1997: 41-42. Rotroff. Bkz. Batı Yamacı’nın önünden gitmektedir. Gnathia tekniğinde boyanmış ancak Attika formlarına yakın küçük bir amphora. Batı Yamacı Seramiği ile altın renginde süslemelere sahip M. pelike. H. altın renginde süslemeli vazolardan Batı Yamacı Seramiği’ne aşamalı bir geçiş vardır. Ancak. Bunun yanında.ö.ö. Batı Yamacı Seramiği’nin başlangıcı kesin olarak bilinmemektedir. lebes ve Panathenaia amphora) Batı Yamacı’nda hiç kullanılmamıştır. Rotroff. kırmızı ve diğer renkler M. Buna dayanarak başlangıç olarak M. Taranto’da M. Đki stil arasında zaman olarak bir paralellik yoktur. 360 yılları kadar erken bir tarihlerde kullanılmıştır. 332 333 Rotroff.A. S. 336 Örneğin.. kantharos. 1950: 158. Trakya’daki M. . Her iki grup arasındaki bağlantıyı kullanılan formlar ve bezemeler sağlamaktadır Bunun yanında. Rotroff. 325 yıllarına tarihlenen kırmızı figürlü bir bodur lekythos ile birlikte bulunmuştur. 334 Rotroff. Goldman. Batı Yamacı ve altın renginde süslemeli vazolar temelde iki farklı süsleme tipidir. 295–275 yıllarını arasında bir tarihi önermişlerdir. Örneğin. erkenden devam eden bezeme geleneklerini ve özellikle de beyaz ek boyanın kullanılma şeklini göz önüne almışlardır335. 270 yıllarında tahrip edilmiş Seuthopolis kentinde ele geçen beyaz boya denenmiş bir vazoyu göstermişlerdir. hydria. yüzyıl vazoları arasındaki ilişkiden söz etmiştir334. Bu tarihi bazı tarihsel olaylarla da desteklemeye çalışmışlardır336. kalyks-kyliks. bu tarihi belirlerken. Rotroff. Gnathia Seramiği.I. 1990: 34-35. 1997: 42. Batı Yamacı Seramiği ile Gnathia Seramiği genel olarak paralel bir gelişme gösterirler332. Her iki stil arasında karşılıklı etkilenmeler olduğu anlaşılmaktadır. kase-kantharos ve pyksis gibi). Bazı bilim adamlarına göre. 4. altın süslemeli teknikte kullanılan bazı formlar (kalyks krater. 1997: 41. Bunun yanında. H.ö. Rotroff. Thompson ve S.ö. 1990: 34 ve 37.ö.

Bunun yanında.yoğun beyaz veya soluk sarı boya. turuncu veya pembe renge dönüşen üreten inceltilmiş kil (vazo üzerine bir fırça veya sopa ile ya da çok ince bir tüp ile uygulanır). Batı Yamacı stili daha küçük mutfak mallarının süslemeleri için uygun değildir338. a. Batı Yamacı Seramiği’nin başlarında popüler formlar arasındadır. özel kulplu kantharoslar. ancak kısa sürede bu repertuarı yeni motiflerle genişletmiştir339. küçük sosluklar. amphoralar ve oinokhoe gibi kaplardır337. yüzyılın birinci yarısına özellikle de M. b. oldukça nadir olarak görülmektedir. .114 Batı Yamacı Seramiği’ne ait formlar Klasik Dönem örnekleri ile çok yakından ilişkilidir.ö. soyut süslemelerden.. Bunlar gerçek Batı Yamacı repertuarının dışında tutulmalıdır342. 1997: 46. Bunların yanında. Batı Yamacı Seramiği’nde yeni formlar da ortaya çıkmıştır. yüzyılın altın renkli süslemeli stilden esinlenilen motif ve formlar ile başlamış. situlalar. 2003: 37. c. Kaseler ve tabaklar ise. Üretimin çok geç aşamalarında süslemelerde turuncu renge de yer verilmeye 337 338 Rotroff. tabak. Hellenistik ressamlar. 3. Batı Yamacı stilinin süsleme şekli. 1934: 444-445. Bu bezeme şekli devam eden iki yüzyıl boyunca da kendini tekrar etmiştir. 342 Rotroff.d. 340 Rotroff. 341 Thompson. Bunların içinde amphora. Klasik formlar içerisinde bir diğer grup ise asla beyaz süslemeli olmayıp turuncu süslemeli olanlardır. Batı Yamacı Seramikleri. tabaklar. Crowfoot v. M. Thompson. Klasik Dönem formlarından esinlenilen yeni çeşitlemelerin görüldüğü kase-kantharos. küçük sosluklar yaygındır. Batı Yamacı seramikçileri tarafından en çok tercih edilen formdur. En önemli eserler M. Klasik Dönem’in sonlarından tanıdığımız kantharos. khous ve pyksis Batı Yamacı stilinde de devam etmiştir. kendi yarattıkları nesnelerden çok geniş bir repertuar geliştirmişlerdir. 1997: 45.ö. 339 Rotroff. Hellenistik guttus ve dışa dönük kaideli Korinth skyphosu da bunlara eklenebilir. 275 yılları civarında yapılmıştır340.d. Rotroff v. kase-kyliks.pişirildiğinde kırmızı. derin kaseler. Bunlar.. değişik formlarda Hellenistik kantharos-kraterler. 1934: 439. cup-kantharos.kazıma çizgi olmak üzere üç ana öğeden oluşmaktadır341. Diğer önemli bir form kantharoslardır. Kantharoslar. kısa sürede doğal motiflerden. 1997: 45-46.ö. 1997: 45. kalyks-kyliks. 4. 1957: 236. Batı Yamacı Seramiği’nin erken örneklerinde soluk sarı ve beyaz boyalar ön plandadır.

geometrik motifler üzerinde de yaygın bir şekilde kullanılmıştır343. paneller ve labirentler gibi tüm geometrik süsleme tasarıları kazıma çizgi ile verilmiştir346. yüzyılın ortalarında ise daha cesur ve az özenli bezemeler yapılmaya başlandı ve bu durum 2. M. 1.. 2. Süslemelerde beyazı kullanmak. gittikçe genelleşmeye başlamış ve sonuç olarak tüm dekorasyon planında kullanılmaya başlanmıştır. Sonraki dönemlerde. M. Rotroff. yaprakların kökleri veya mızrak başı tomurcuk zincirlerinin bağlanması gibi ayrıntılarını belirtmek için kullanılmıştır. Attika’da bulunanlar hem tarih hemde stil bakımından önemli bilgiler sunarlar. 275-260 yıllarına tarihlenen kantharoslar ve cup-kantharoslar üzerinde beyaz boyalar ile yapılmış süslemeler çok yaygındır. sonuç olarak her iki renk de yaklaşık aynı oranda kullanılmıştır344. 3.ö. M. yüzyılın birinci çeyreğine verilmektedir ve yaklaşık M. 1997: 43.ö.ö. 1997: 42-43. 1949: 61. yüzyılın ikinci çeyreğine verilebilir. yüzyılın sonları veya M. yüzyılın son çeyreğinde stilde önemli bir değişiklik olarak iyi tasarlanmış geniş yaprak grupları ortaya çıktı. Genel olarak. 3.115 başlanmıştır.d. Ancak.ö.ö.ö. 345 Rotroff. süslemede düzenli bir özellik halini alarak M. 347 Rotroff. 3. dalga-kıvrım. Bunun yanında.ö. Beyaz boya sadece çiçekler ve küçük meyveler için değil özellikle rozetler. Hellström. başlarda çok az kullanılmıştır. Bu buluntulara dayanarak. Özellikle vazoların boyundaki kazıma çizgilerin çok fazla kullanılması M. Brock v. yüzyılda da devam etti. Bu erken dönemde soluk sarının yanında beyazın kullanımı oldukça sınırlıdır. 346 Thompson.ö. Örneklere bakılacak olursa kazıma çizgi. 1934: 439.ö. yüzyılın başlarına tarihlenebilir. 3. Batı Yamacı Seramiği’nin en erken örnekleri üzerinde daha küçük çapta motifler kullanılmış ve oldukça özenli çalışılmıştır. 1997: 43. 1965: 16. Batı Yamacı vazoları üzerindeki motifler konusunda.ö. 2. yüzyıla kadar devam etmiştir347. M. 1934: 439. Ancak. 1965: 16. çapraz taramalar. Hellström. 275 yıllarında önemli hale gelmiştir. Rotroff. genellikle geometrik motiflerin kenarlarını sınırlandırmak için. M. Dama tahtası. 1997: 42. sap-gövde-dal ve benzerleri ikincil süsleme için kullanılmıştır. Đlk kullanılması olasılıkla M. . Kazıma çizgi. Bu stil. Beyaz boya. yüzyıllarda vazoların %80’inde kullanılmıştır 345. ile 2. vazolar 343 344 Thompson. 1.

200-86 yılları arasında kullanımda olduğu görülmektedir348. nokta rozetlerin M. No. Bazı parçaların sadece ağız ve boyun parçaları korunmuş olduğu için kantharos ya da skyphos oldukları kesin olarak anlaşılamamaktadır.ö.ö. 250-10 arasında. Kat. 233 üzerinde nokta bezekler. 275-75 arasında. 226. dama tahtası ve dikdörtgen motiflerinin M. yaprakların M. 250 arasında. Menekşe Çatağı’nda Batı Yamacı Seramikleri içinde en yaygın formu kantharoslar oluşturmaktadır. 227.ö. 239 örnekleri üzerinde yatay çiftli ya da düzensiz damla bezekleri.ö. 228. No. konsantrik daire ve Kat. 8.4 cm.ö. Bitkisel bezemelerin yanı sıra Kat. gri. Kat. 75 yıllarına kadar. Kat. kırmızı ve sarımsı-kırmızımsı kahverengi ağırlıkta olan renk tonlarıdır. 232 üzerinde.ö. No. 242 üzerinde görülen. 275-10 arasında. No. dalgalı çizgilerin M. Bunların dışında kazıdan gelen çok küçük gövde ve kulp parçaları kataloga alınmamıştır. Kat. No. Kat. . 230 ve Kat. No.116 üzerindeki yazıların Klasik Dönem ile M. ek beyaz boya kullanılarak yapılmıştır. Menekşe Çatağı’nda ele geçen örnekler ağırlıklı olarak yatay damla yaprakları ya da sarmaşık yaprağı gibi bitkisel bezemelerle bezenmişlerdir. 244 üzerindeki dikey çizgiler gibi geometrik motifler de görülmektedir. zigzag motiflerin M. yunus figürlerinin M. rozetlerin M.ö. Açık kaplar içinde ağız çapı saptanabilen 12 örneğe göre ağız çapları. 13 tanesi gövde parçası. arasında değişmektedir. 1 tanesi kaide ve 2 tanesi de kulp parçasıdır.ö. 220. 225. No. 86 arasında. No.No. 210-50 arasında ve paralel çizgilerin de M. Menekşe Çatağı’nda 28 tane Batı Yamacı Seramiği ele geçmiştir. yüzyılın sonları ile M. 250-10 arasında. küçük noktaların M. 1997: 70. Kat. Ağız profili veren parçalarda bezemeler genellikle dudağın hemen alt seviyesinde ve boyunda yer almaktadır. No. Kat. sarmaşıkların M. 280-200 arasında. 86 yıllarına kadar. No. palmetlerin M.ö. No. No. 242 üzerinde 348 Rotroff. 223 ve Kat. Kat. 270-86 arasında. No. No. 222. kazıma çizgiler düzensiz paralel çizgiler şeklinde. 250-200 arasında. No. No. Kat. Kat. 233 örneklerinin üzerinde zigzag bandlar ve aralarına yerleştirilmiş nokta bezekler. 238 üzerinde yaprak motifi ve Kat. Kat.ö. basit taramaların M. 231 ve Kat.ö. No. 4.ö. 224. Kat. figürlü sahnelerin M.ö. No. 275-190 yılları arasında. Bunların 12 tanesi ağız kenarı.ö. 236 ve Kat. Grubun firnis boyaları değişken olmakla birlikte siyah.ö.5-12.

ö. 350 349 . 116: Ca2. 3. Samaria (M.d. yaklaşık 125 yılları) ve Ephesos (M. Çizimler: 16 BY 35.ö. O.117 ise.ö.. 1957: 243 Fig. Kat. 150 ile 50 yılları arasında) ve Pergamon’da (M. 352 Dereboylu. 1934: 321 Fig. 125: 116. 225’in üzerindeki damla bezeğin çok yakın benzerleri Daskyleion’da ve Ephesos’da (M. Tarsus’ta (M. benzer tipteki örneklere Symrna’da.ö. M. Tafel 54: B111. 354 Thompson. 1991. 1956. 1950. No. Aleksandria’da ve Güney Rusya’da rastlandığını belirtmektedir. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler”. Kat. Şahin. 224.ö. Altertümer von Pergamon X/2. Kat. Pergamenische Forschungen 2. Fig. yüzyılın sonları ve M. Ayrıca bkz. 18: B21. 228 ve Kat. No. 28: 10. Schäfer. ancak ağırlıklı olarak M.58. Westholm. Fig. 234. (1975): Das Asklepieion. 224. 355 Dereboylu. 1994. 1994. Hellenistiche Keramik aus Pergamon. 1934: 338. 3: 15. 239 ve Kat. Kat. Mitsopoulos-Leon. yüzyılın başları). 235.. Kat. No. Atina Agorası (M. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. Tafel 49: B100. 353 Goldman. Berlin: Tafel 9: D31. yüzyılın başlarında vazolar üzerinde görülür. J. No. J.ö. 2. No. Berlin: 49. (1968). 2. yüzyılın sonları ile 2. No. 351 I. 45: 3. Form olarak ele alıcak olursak Tenos’ta bulunan benzer bir örnek.ö yaklaşık 190 yıllarına verilmiştir351. Etienne. Levha XII: BY 37. 3. 6: A38. 1957: 240 Fig. Waagé. Kat. Kat. ancak üzerinde daha kısa damla bezeklerin yer aldığı bir örnek Daskyleion kazılarında ele geçmiştir352. 2: 50. yaklaşık 175-150) kazılarında ele geçen örnekler ile benzerlikleri bulunmaktadır354. Trakya’dan benzer formdaki bir örnek ise paralellerinden yola çıkılarak M.ö. yüzyılın sonları). Çizimler: 18 BY 37. 220 ile benzer bezemelere sahip örneklere Daskyleion ve Atina Agorası buluntuları arasında rastlıyoruz349. Kat. Thompson. No. 1. 47: 2. 222 ile benzer formda olan. Çizimler: 9 BY 5. No. No. Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. Levha X: BY 35. Levha IV: BY 5. Dereboylu. 230/20 ile 180 yılları arasına tarihlenmiştir350. Samaria’da (M. 241 gibi örnekler üzerinde ise. 1991. Fig. benzer bezemeye sahip örneklere.. G. 1986. Kat. 3. 223’ün ise. Resim 5a.ö. çiftli konsantrik daire şeklindedir. Fig. Kat. No. Crowfoot v. Mitsopoulos-Leon. yüzyılın ikinci çeyreğinde görülmeye başlar. Schäfer. kazıma çizgi ve beyaz ek boya birlikte kullanılmıştır. Kıbrıs’ta (M.ö. 1948.ö. Crowfoot v. No. Ziegenaus . 175-150) çıkan örneklerin üzerinde de çizilmiştir355. Pl.ö. 1994. No.d. yaklaşık 320 yılları). 231’in boyun kısmında görülen kazıma çizgiler M.ö. De Luca. Ayrıca. Antiokhia. yaklaşık 150 yıllarına) tarihlenen çeşitli vazolar üzerinde rastlıyoruz353.

Çizimler: 8 BY 1. Dereboylu.d. 247 ile benzer bir kulba Ephesos örnekleri arasında ve Edirne Müzesi’nde yer alan bir eserde rastlamaktayız360. 238’in üzerindeki sarmaşık yaprağı motifi oldukça yaygın bir bezemedir. Kat. yüzyıla tarihlenen ve Samaria’dan çıkan bir krater üzerinde görülmektedir359.ö. 3. Benzer örneklerini. 4. Tafel 15: D64. Fig. Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri’nin form ve bezemeleri göz önüne alındığında.3. Tafel 40: B65. ya da 2.ö. yüzyılın başları). 356 Dereboylu. Daskyleion’da.. 1934: 399. 357 Dereboylu. Fig.ö. No. No. No. 244’in üzerindeki bezemenin bir paraleli M.118 Kat.175-150) ve Pergamon’da (M. 1994. Levha VII: BY 22 (M. Ziegenaus v. 233’ün üzerinde çizilen zigzag bezemesi ve nokta dizisinin benzerlerine bazı merkezlerden gelen örnekler üzerinde rastlıyoruz357. Tafel 43: B86. yaklaşık 190 yılları) ele geçen örnekler üzerinde görüyoruz358. yüzyıl özellikle de M.ö. Kat. 1975.ö. 45: 16. 358 Thompson. Kat. 1994. 2. 359 Crowfoot v. 228’in form olarak yakın benzerlerini Daskyleion ve Pergamon (M. Mitsopoulos-Leon. 2. 1957: 240. No. Çizimler 11: BY 17. M. 1975. Tafel 32: B38.d. Resim 5a. Ziegenaus v. Tafel 12: D17.d. 2001: 50. yüzyılın ikinci çeyreği ve sonlarında yoğunlaştıkları söylenebilir. No.. 88: E59. Çizimler: 12 BY 22. 1991.ö. Şahin. 1991.. Ephesos’da (M. yüzyılın sonları.ö. 360 Mitsopoulos-Leon. 1994. . Süslemelerin büyük bir kısmında beyaz ek boya kullanımı da bu tarihi destekler niteliktedir. Kat. yaklaşık 190 yılları) buluntuları arasında görmekteyiz356.

19 T 138 plankare.g. 18 U 8 plankare. Kat. 249.65 cm. Levha 63 Ağız Çapı: 4. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2.5 YR 4/6’ya). No. Kat. Levha 63 Korunan Genişlik: 4. No. 49.5 YR 5/8’den 2. Tanım: Ağız (tıpa yerleştirme için kademeli yapılmış) gittikçe daralarak konik biçimde gelen bir boyunla birleşmektedir.Lev. 248. Batı Çatak /1995. Bandın altında ne olduğu anlaşılmayan bir miktar ek boya daha vardır. Batı Çatak /2000.Lev. Kil Rengi: Kırmızımsı sarı (5 YR 7/6). Tanım: Omuz başlangıcında beyaz astar boya üzerine ek boya ile yapılmış band görülmektedir. 18 U 17 plankare. Kil Rengi: Pembe (5 YR 8/3). Levha 63 Korunan Genişlik: 4. Kalınlık: 0. 248-251) Kat. Levha 63 Korunan Kalınlık: 0.4 cm. Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile yapılmış birbirine paralel iki bant ve bitkisel motifler görülmektedir. Batı Çatak /1994. . Kalınlık: 0.55 cm.5 YR 6/4). Ek Boyalar: Dışta kırmızımsı sarı (7. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Korunan Yükseklik: 2. bu nedenle renk dalgalanmaları olmuştur. Astar Rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Ek Boyalar: Kırmızı (2.119 4. içte dudak altına kadar ve dışta beyaz (10 YR 8/2). No. Lagynos Seramikleri (Kat. Lagynos omuz parçası.5 YR 7/4’den 5 YR 6/8’e). Çiz. Ek Boyalar: Dışta sarımsı kırmızı (5YR 5/6 5/8). kırmızımsı sarı (5 YR 6/6). Tanım: Beyaz astar üzerine ek boya ile oluşturulmuş birbirine paralel üç bant yer almaktadır. Astar rengi: Beyaz (10 YR 8/2). Lagynos parçası. Boya her yere aynı oranda dağılmamış.0 cm. No.75 cm. Çiz. Batı Çatak /1993. 251. Lagynos ağız parçası.45 cm. 49. No.7 cm. 250. Kat. Astar rengi: Parlak. Kil Rengi: Yoğun mika katkılı. Lagynos gövde parçası. 20 T 13 plankare.3/0.45/0.

1997: 205. Amphora. Cook. yüzyıla kadar olan dönemde çeşitli merkezlerde üretilen tek kulplu. Thompson. Cook. Ayrıca. defne ağacı. Princeton: s. 1934: 451. ince boyunlu ve tek kulplu şarap testisi olarak ve şarap dökülürken çıkan sesden dolayı bu şekilde isimlendirilmiştir. lagynos. Bunun yanında. Cook. 1997: 226. boyunda ve ağız çevresinde firnis bandlarla sık olarak karşılaşılır. 245. 2002: 542. 1934: 451. Rotroff v. kithara. motif ve yazılar bazı istisnalar dışında bezemenin genellikle Dionysiak sahnelerle ilişkili olduğunu göstermektedir364. Aleksandria’daki bir lagynos parçasının omzunda “χώµος” kelimesinin görülmesi lagynosun festival zamanlarında şarap sürahisi (οίνοφόρος) olarak kullanıldığını göstermektedir.ö. lagynos kelimesi M. Kil. 1997: 225. yüzyıl ortalarından sonraya verilmektedir.ö.. 364 Hellström. Athenian Agora V. Bazı örnekler üzerinde ise. 4.. 1965: 18. Bkz. arp gibi müzikal enstürmanlar yer alır. Rotroff.ö. Bunun yanında. Gürler. ince boyunlu testi tipine verilmiş isimdir. Bunun yanında. Firnis boya. kuşlar ve yunus gibi motif ve figürler de lagynos seramikleri üzerinde görülen bezemelerdir. Ana bezeme genellikle omuzda ve doğal motiflerden oluşur. kaidenin etrafında. yüzyıldan M. Bunun yanında. Omuzdaki ana bezeme alanında bazen asma. 3. karşı görüşler de vardır. “Lagynos Seramiği” bu karakteristik formundan ismini almıştır. sıradan bir şarap testisi olmadığı da anlaşılmaktadır.. S. daha nadiren yaprak zincirleri ve oval çelenk resimleri yapılmıştır. Ancak. Bodur gövdeli. Robinson. 1997: 227. H. (1959): Pottery of Roman Period. Bütün bu figür. yüzyılda kullandığından söz etmiştir. trigonos. 1997: 205. 1. Ayrıca bkz. yüzyıldan sonra uzun. kantharos. daha sonra şarap sürahisi anlamına gelmiştir. 4. 6.d. Nitekim.120 Lagynos terimi. 2003: 72. Athenaeus “τριλάγυνος” kelimesinin M. bazen yuvarlanmış bazen keskinleşen ve tekrar dış hatlarında dikdörtgene ulaşan. 1954: 156.ö. 1997: 226. bu tarih M. Aristoteles’in “λáγυνος” terimini ilk kullanan antik yazarlardan birisi olduğu düşünülmektedir. Antik kaynaklarda. Bazıları üzerinde slogan ya da neşeyi ifade eden yazılar da yazılmıştır. Lagynos erken dönemlerde yaklaşık üç çeyreğe denk gelen (ya da 12 kotyle) bir ölçü birimi iken. Astar normal olarak yoğun ve beyazdır.ö. sıklıkla mikalı kısmen çok iyidir ve renk çeşitliliği olarak da açık kahverengiden kırmızıya değişir.d. Lagynos ismi bazı antik yazarlarların yazılarında Hellenistik Dönem’in açık zeminli seramikler arasında en yaygın olanıdır. . dövüşen horozlar. syrinks. Pembeden kreme veya kireç beyazına kadar değişen kaliteli bir astara sahiptirler. Anderson v. Vazoların cidarları genellikle incedir. M. kalın dudaklı uzun boyunlu ve genellikle düz bazen de tercihe göre yuvarlanmış olan dikey kulplara sahip bir formdur361.. bezemeler üretim merkezlerine göre değişen 361 362 Thompson. Bazı örnekler üzerinde ve bazen sarımsı kahverengidir363. Rotroff. Bilim adamları bu forma bu ismi verirken kaynak olarak bazı antik yazarları göstermişlerdir362. bazen siyah fakat çoğunlukla kahverengiye çalar. 363 Rotroff.

bu bölgelerde üretimin olmadığı şeklinde açıklanmıştır. erken örneklerdeki alt kısmının genişliğine karşın daha geç örneklerde basıklaştığı görülmektedir. Dipnot 39. kısa zamanda popüler bir form haline gelmiştir. Kıbrıs’da lagynos formunun oldukça yaygın olması. 2002: 542. Kyrenaika ve Kırım’daki buluntular diğer yerlere göre daha kaliteli bezemelere sahiptir365. Örneğin. 2002: 542. Bunun yanında. aynı zamanda pyksis. Doğu’da birden fazla üretim yeri olmalıdır.121 kalidededir. 1934: 450. diğer bir görüş stilin çıkış yerinin Doğu Akdeniz Bölgesi ve özellikle de Kıbrıs olduğu şeklindedir. Formların yayılım alanı ise. destekli krater. oldukça nadir üretilmiştir366. Delos. . Hellström. Son dönemdeki bazı çalışmalar ise. kaide genişler ve alt yarı konik olmaktan silindir olmaya doğru gider. 1956: 59. 367 Thompson. 1965: 18. “Lagynos Seramiği”ni oluşturan beyaz zemin üzerine koyu bezeme sadece lagynos formu üzerinde değil. Westholm. Filistin ve Kuzey Afrika’da Lagynos Seramiği’nin az sayıda ele geçmiş olması. krater ve tabaklar üzerinde de yapılmıştır. Birinci grup. 369 Westholm. geniş kısım keskin bir açı ile belirlenmiştir369. Aleksandria. Gürler. pyksis gibi çok sayıda form çeşidine sahiptir. thymiaterion. 1965: 18. 2002: 542. 1997: 225. 368 Rotroff. Lagynos Seramiği’nin Doğu Akdeniz’de en az iki ayrı merkezde üretildiğini ileri sürmektedirler. 2002: 544-545. Batı’da ise. Batı Anadolu. Rotroff. gövde oldukça karinalı. yarımküre kase. Grubun vazoları Akdeniz çevresindeki bütün Hellenistik merkezlerde görülmektedir. Cook. 1997: 225. 1997: 225. A. Boyun az çok konkav ve genişleyerek huni benzeri dudakla birleşmektedir. Đkinci tipte. tüm yoğunlaşma Doğu’dadır. lagynosları tip olarak iki gruba ayırmaktadır. bu üretim yerinin Pergamon ya da civarında bir yer olduğunu göstermektedir368. Hellström. Bunun yanında. çoğunlukla yatay ve belirgin bir hat çizen omuz şeklindedir. Gelişimin sonraki aşamalarında form şişmanlar. Suriye. kyliks. Hellenistik Dönem’in en karakteristik küçük sürahi grubu olan Laygnos. Kıta Yunanistan. Rotroff. Bazı bilim adamları bu stilin çıkış yeri olarak Kırım’ı düşünmektedirler. Bunun yanında. Bunlardan bir tanesi yüksek kalitede. Bir grupta yüksek alt kısım ve alçak üst kısım görülürken diğer grupta alt ve üst kısım eşitlenmiştir. Formun. Gürler. bezemelerinde daha erken Kıbrıs seramikleri ile ilişkiler bu görüşü destekler niteliktedir367. 1997: 205. 365 366 Gürler. Gürler.

Lagynos Seramiği’nin en popüler olduğu dönem ise. 3 yüzyıl ile 1. 1997: 205. H. yaklaşık M. beyaz ve pembe tonlarda olup ek boya kırmızımsı sarı.ö.M. Bunun yanında. 250. Robinson.ö. No. 370 371 Thompson. No. sarımsı kırmızı ve kırmızı tonlarda görülmektedir. yüzyılın sonları olmalıdır371. Menekşe Çatağı’nda 4 tane “Laygnos Seramikleri” grubuna giren lagynos parçası ele geçmiştir. 3. Ek boya ile oluşturulan bezemelerin her zaman aynı yoğunlukta olmayıp dalgalanmalar olduğu gözlemlenmektedir. Menekşe Çatağı Lagynos Seramikleri grubu. 372 Gürler. 1 tanesi omuz ve 2 tanesi de gövde parçasıdır. isminin kullanımına devam edilmiştir ve Roma Dönemi’nde benzer formlar yapılmaya devam etmiştir373.S. grubun M. Bunun yanında. 150–50 yılları arasındadır. 251 üzerindeki boya bandların yanı sıra. Cook. 1997: 228. 1959: 245. Thompson. M. 5. 1. No. . Robinson ve R. bazı Olynthos örneklerini göz önüne alırsak bu tarihi M. Parçalar üzerindeki astar. Kat.A. En geç örnekler. bitkisel bezemelerin de kullanıldığı görülmektedir. 251 ve Kat. H. Lagynos formu. Kat. Cook.122 Lagynos Seramiği’nin Hellenistik Dönem içinde kullanıldığı dönem konusunda bilim adamları arasında tam bir fikir birliği yoktur. 1934: 45. yüzyılın ortalarından daha geçe gitmezler372. Fırça darbeleri serbest elle yapıldığı için bantların her zaman aynı kalınlıkta uygulanamadığı görülmektedir. 373 Rotroff. Robinson. No. Kat. Bunların 1 tanesi ağız. hem az sayıda parçanın ele geçmiş olması hem de tarihlemeye yarayacak kriterlerinden olmayışından ancak diğer merkezlere bakılarak genel bir tarih olarak M.ö. yüzyıl aralığına yerleştirilebilmektedir. 252 üzerinde ek boya ile yapılmış bandlar görülmektedir. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başladığını ve iki yüzyıl kadar da kullanılmaya devam ettiğini ileri sürmüşlerdir370. 1959: 245.ö.ö. Hellenistik versiyonu bu tarihlerde kısa zamanda terk edilmiştir. 2002: 543.

dışta kırmızımsı kahverengi (5 YR 4/3). No. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. 20 T 32 plankare. Kil Rengi: Mika katkılı. 252-258) Kat. 254.5 YR 6/4).0 cm. Firnis Rengi: Đçte ve dışta koyu grimsi kahverenginden koyu griye (10 YR 4/2’den 10 YR 4/1’e).Lev. Açık kap gövde parçası.3/0. Tanım: Kat. Firnis Rengi: Đçte kırmızı (2. . 49. No. 18 U 9 plankare.123 4. 49. Kil Rengi: Açık kırmızı (2. Açık kap gövde parçası. 20 T 27 plankare. 20 T 121 plankare.5 YR 4/6). Kat. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. Açık kap gövde parçası.5 YR 4/8). Batı Çatak /1994. No. Tanım: Dikine ve birbirine paralel olarak dörtlü gruplar halinde oluklar görülmektedir. 255. Levha 64 Ağız Çapı: 7. 257.Lev.5 YR 4/8’den 2. Boynun gövde ile birleştiği yerde birbirine paralel kabartma iki yiv görülmektedir. Çiz.5 YR 6/6). Batı Çatak /1998. 253. 49 Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. Çiz. 252.5 YR 3/2). Tanım: Đki plastik bant üzerinde birbirine paralel dik oluklar oluşturulmuş.5 YR 6/N6). gri (7. No.5 YR 4/4’e).4 cm.6 cm. Açık kap gövde parçası. Korunan Yükseklik: 2. Levha 64 Korunan Kalınlık: 0. Kil Rengi: Kahverengi (7. Levha 64 Kil Rengi: Açık kırmızı (10 R 6/6). No. 256.Lev. yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar Kat. Batı Çatak /1994. Çiz.25 cm.3 cm. Kat. Çiz. Kil Rengi: Mika katkılı.4 cm. Batı Çatak /1994. Kat. Kabartmalı Seramik Parçaları (Kat. 255 ile benzer olarak yivlerin ardı ardına gelmesi ile oluşan oluklar görülmektedir. No. 20 T 103 plankare.h. No. Tanım: Birbirine paralel ve benzer kalınlıklarda görülmektedir.Lev. daralan boyun ile birleşmektedir. Yivin altından içe doğru hafif kavis yapan gövde. dışa dönük profilde devam etmektedir. 20 T 32 plankare. Firnis Rengi: Đçte dudak kenarında koyu kahverengi (7. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2. Batı Çatak /1998. Firnis Rengi: Đçte ve dışta kırmızı (2.5 YR 5/4). Kapalı kap ağız ve gövde parçası. Gövde parçası. Tanım: Birbirine paralel iki kazıma yiv görülmektedir. Tanım: Hafif içe dönük dudak kenarı. No. Kat. Batı Çatak /1998. 49. açık kahverengi (7.

Batı Çatak /1996. Kat. No. 255’in iç kısmında kazıma çizgilerle birlikte düzensiz şekilde beyaz ek boya görülmektedir. Kat. Kat.3/0. No.4 cm.5 YR 6/4). 267 üzerinde diğer örnek gruplamalarının dışında farklı teknikte kazıma bezek çeşidi kullanıldığı görülmektedir. Levha 65 Korunan Kalınlık: 0. 253 ve Kat.5 YR 5/6). No. 18 T 5 plankare. Menekşe Çatağı’nda ele geçen 7 tane seramik parçası “Kabartmalı Seramikler” grubu altında incelenmiştir. Đç kısmı da firnisli olan parça açık bir kaba ait olmalıdır. 253’in firnisleri diğerlerine göre daha kalitelidir. Kat. 252’ün sadece ağız kısmı firnisli olup kapalı bir kaba ait ağız ve boyun parçası olmalıdır. Kapalı kap gövde parçası. 257 ile benzer şekilde olabilir. Kat. No. Firnis Rengi: Dışta kırmızı (2. No. No. No. No. Tanım: Dikine ve birbirine paralel gruplandırılmış ve grupların arasında belli bir boşluk bırakılmış oluklar görülmektedir. . Kat. Kil Rengi: Açık kırmızımsı kahverengi (2. 253’in de iç kısmı firnisli olup içki kabına ait bir gövde parçası olmalıdır. 258. Bu eserlerden sadece bir tanesi ağız parçası olup diğerleri gövde parçasıdır.124 Kat.

i. No. Hamur iyi pişmemiştir. Kulbu kırıktır ve alçıyla tümlenmiştir.50 cm. omuzda. Ortadaki yağ deliğini içbükey küçük bir küvet çevrelemektedir.40 cm. Burnun iki yanını volüt kabartması kateder (burundan omuza doğru uçları volütlü plastik çizgiler). Birkaç parça birleştirilerek oluşturulmuştur. Omuzun alt kısmında. iki yivle üç bölüme ayrılmıştır.beş tane kabartma boncuk dizileri mevcuttur. Pişmiş Toprak Kandilleri (Kat. Halka kulp.3 cm. Fitil deliği Çapı: 1. üçgen burun şeklindedir. Diskus. Tanım: Kalıp yapımıdır.90 / 8. gövdenin ortası ile küvetin etrafındaki kenara bağlanır. halka kaidesi aşınmıştır. 19 U 14 plankare. Batı Çatak /1996.palmet yapraklarından oluşan bir dizi ve bu bezemeninkabartmanın her iki yanında birer tane ortası boğumlu çiçek (üçlü mersin yaprağı) bezemesi yer alır. Burnun üzerinde küvete bağlandığı yerde büyük bir palmet bezemesi yer alır. Tüme yakındır. Yükseklik: 2. Levha 65 Uzunluk: 7. Yükseklik: 3. Kandil.0 cm. 259. kaidenin altında halkaya ek olarak merkezde küçük bir kabartma daire bulunur.2 cm. Kil Rengi: Gri. Sağda hafif çıkıntı yapan kulakçığı vardır. Alçak. altı kesik ve yukarıya doğru genişleyen dışbükey profilli çift konik gövde. 259-266) Kat. Firnis Rengi: Koyu gri. No. Çiz. Kandil. 50. her iki yanda küveti çevreleyen -sağdakiler daha aşınmış olarak. Firnis Rengi: Koyu kırmızımsı kahverenginden çok koyu griye (5 YR 3/2’den 7. Soldaki kulakçığın bir kısmı kırıktır.60 cm. Korunan Genişlik: 5. Batı Çatak /1996.6 cm. Diskus Deliği Çapı: 1. Burun bezemesizdir. Kulp ve burun noksandır. simetrik olarak -sağdaki çok aşınmış. Korunan Genişlik: 5. Levha 66 Uzunluk: 7.Lev. Bu küvet aşınmış plastik bir bantla çevrilidir. Diskus Deliği Çapı: 1. .5 Y 7/2’ye). Ortadaki daha geniştir. boncuk dizileri ile kulakçıklar arasında. omuz üzerinde. birer tane burun volüt kabartmaları ile eş değerde kabartma daireler bulunmaktadır.125 4. 260. Halka şeklinde alçak bir kaide. Tanım: Kalıp yapımıdır.9 cm.5 YR 3/N3’e). Küveti çevreleyen plastik halkanın kenarında. Kil Rengi: Pembeden açık kırmızımsı kahverengine (5 YR 7/4’den 2. Dikey halka kulp. Kulp gövdenin ortasında küvetin etrafındaki kenara bağlanır. (küçük yağ deliğinin etrafındaki içbükey küvet) plastik bantla çevrilidir. Oval fitil deliğinin etrafı bir kenarla çevrili olup üçgenimsi bir şekil yapar. No. Gövde üzerinde kırıklar vardır. Pelikan gagası profilli burun. Kat. Her iki yanında dikdörtgen şeklinde birer kulakçığı vardır.70 cm. Çift konik gövdeli ve çanak şeklindeki diskus. 20 T 66 plankare.

gri (7. omzun alt ve üstünden gövdeye bağlanır ve küveti çevreleyen kenara bitişir.5 YR 4/6). Tanım: Kalıp yapımıdır.5 YR 3/N3’den 7. Şerit kulp. Batı Çatak /1997. Levha 67 Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak /1996. Kat. Geniş küvet. Đki derin yivle üçe bölüme ayrılmış şerit kulbun ortadaki ile sağdaki yivi eşit kalınlıkta olup soldaki oldukça incedir.5 YR 7/4).5 Y 4/N4). Tanım: Kalıp yapımıdır.6 cm. Büyük yağ deliği ve diğer küçük yağ deliğinin bir kısmı mevcuttur. 262. No. ince ve uzun şekilde yukarıya doğru çıkar. Batı Çatak / 1995.5 YR 5/N5’e).126 Kat.5 Y 6/N6). tek palmet bezemesi vardır. Firnis Rengi: Gri (10 YR 5/1). Kat.5 YR 6/ N6’dan 7.5 YR 5/N5’e). Firnis Rengi: Kırmızı (2. Çift konik gövdenin üst kısmında taşkın içbükey bir kenar yapan geniş bir küvet elde edilmiştir. Alçak halka kaideyi oluşturan plastik halkanın içerisinde bir tane daha alçak ve ince plastik halka bulunmaktadır. Çiz. No. 19 T 35 plankare. 19 T 18 plankare. .7 cm. No. Solda uzun. Firnis Rengi: Çok koyu gri (2.Lev. Üst kısmı noksan. 264. kanal ve burun ucu kenarla çevrilidir. Kandil. Kil Rengi: Mika katkılı. Yukarı doğru genişleyen dışbükey profilli gövde. Astar rengi: Pembe (7. iç içe iki plastik halka ile çevrelenmiş içbükey küvet ve düz kaidenin bir kısmı eksiktir. Batı Çatak /1994. Hamur. 265. 263.75 cm. Bezemesizdir. gri (10 YR 6/1). Kandil. Küvet. Tanım: Kalıp yapımıdır. iyi pişmemiş. 18 U 8 plankare. omuz üzerinde uzun. Yüzeyde kırıklar vardır.0 cm. Levha 67 Korunan Genişlik: 5. No. Firnis Rengi: Koyu gri (2. Kandil. 261. Kat. omuzdan çıkıp gövdenin ortasına bağlanır. Kırık kulp küveti çevreleyen kenara bitişik. Kil Rengi: Az mikalı. iyi pişmemiş. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. 17 U 8 Doğu Profil. Korunan Genişlik: 5. Fitil deliği. 20 T 77 plankare.4 cm. Kandil. bir kanalla burun ucuna bağlanır. Tanım: Büyük bir kısmı noksandır. 50. Kat. Levha 66 Korunan Yükseklik: 3. üçgen bir kenarla çevrilidir. ince ve oval formda kulakçık mevcuttur. Levha 66 Korunan Yükseklik: 2. Batı Çatak/1994. Şerit kulbun sağında.5 YR 3/N3). Kil Rengi: Çok koyu gri (2.0 cm. Yanmadan dolayı oval fitil deliğinin etrafında kararma vardır. Kil Rengi: Gri (2. Yaklaşık 1/3 ü mevcuttur. No. Kandil. Üçgen şeklindeki burun. Đki parça birleştirilmiştir. Alçak halka kaide plastik banttan oluşmaktadır.

Babil kabartmalarında özel masalar üzerinde yer alan ördek biçimli kandillere rastlanmaktadır.5 YR 5/N5’e)... Suriye ve Kıbrıs’a yayılmış olduğu kabul edilir. . B. Çark yapımıdır. Büyük bir kısmı noksan.. 18. Đşçilik özensizdir. Forbes. kesin olmamakla birlikte bazı Hitit yazılı belgelerinde geçen “DUG sasanna” kelimesinin kandil anlamına gelmekte olduğu sanılmaktadır376. Kandilin çıkış yeri eski Doğu medeniyetleridir. M. dimyzoi. Kandiller. 374 Kandil kullanımı. (1958): Studies in Ancient Technology VI. Tanım: Kalıp yapımıdır. Fitil deliğinin etrafı yuvarlak bir kenarla çevrilidir. Levha 67 Kil Rengi: Kırmızımsı sarıdan griye (5 YR 7/6’dan 2. 21 T 1 plankare. 1958: 148 ve 152-153. Daha sonra. Roma’da önceleri candela olarak isimlendirilen kandilin günümüze ulaşan antik kaynaklardan Grekçe lychnos veya lychno olarak. 1995: 27. Walters. Latince lychnus ve lucerna terimleri şeklinde aydınlatma araçları için kullanıldığı anlaşılmaktadır375. 376 Kınal. Kandil. 375 Bu söylenilen terimler “lux” kelimesinden türemiştir. Kassab-Tezgör v. Herodotos. Pişmiş topraktan kandiller ise Orta Devlet’e ait eserler arasında yer almaktadır. Bkz. 1960: 155. Kandilin ilk olarak. Kınal. Kat. Forbes. Leiden: s.127 Kil Rengi: Açık gri (5 YR 7/1’den 7. London: s. London: s. Lucretius ve Virgil tarafından kullanılmıştır.d. Küvet içbükey olup alçak plastik bir bantla çevrilmiştir. Kuzey Afrika. Çanaktan kandile doğru olan ilk değişiklik. Lucilius. R. Firnis Rengi: Çok koyu gri (5 Y 3/1). trimyzoi gibi isimlendirilmiştir. Firnis Rengi: Pembeden soluk kırmızıya (5 YR 7/4’den 10 R 6/3’e). lychncia veya lychnouchoi şeklindedir. 148. Đki burunlu olduğu zaman bilychnis daha fazla olduğu zaman polymyxus olarak adlandırılmışlardır. Adalar ve Güney Đtalya’ya kadar yayıldığı görülmektedir374. Tanım: Büyük bir kısmı eksiktir. Ur Kral Mezarları’ndan çıkan bir altın iki gümüş kandil vasıtasıyla Sümerler zamanında da kandil kullanımı olduğunu anlamaktayız. Mezopotamya’da ise. Erken Paleolitik Çağ’a kadar inmektedir. Kandiller için standart isimlendirme lychnia. Ayrıca.17. J. fitil sayısının artmasında sonra. Yunanistan. Walters. Oval ve yüksek olan kaideye sahiptir. Ennius. Eski Ön Asya medeniyetlerinde yağ kandili eski zamanlardan beri bilinmektedir. Bailey. Lychnus terimi. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII: s. Daha sonra Mısır’dan esinlenerek kandiller Minos ve Myken şehirlerinde de üretilmeye başlanmıştır. içine zeytinyağı konmuş normal bir çanaktan sarkıtılan bir fitilin yakılması ile kullanılmaya başlanmış olduğu düşünülebilir. No. Pelikan gagası profilli burun görülmektedir. Mısır’da Eski Devlet zamanına ait hiyeroglif işaretleri arasında kandil resimleri görülmektedir. 1914: 12. H. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum. Bkz. Fitil deliği çevresinde yanmadan kaynaklanan islenme görülmektedir. lychnoi. 266. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. Kandilin Mezopotamya’da ortaya çıktığı ve sonra Filistin. F. P. Mısır. Batı Çatak / 1993. Đki parçadan oluşmaktadır. akşam üzerini belirtmek için “περì λυχνών άφάς” deyimini kullanmıştır.5 YR 7/N7’ye). 155. fitili oturtmak için bir yuva yani burun yapılmış olmasıdır.

128

Antik dönemde; kandiller, toplumun her sınıfında kullanılmaktaydı. Kandiller, öncelikle evler ve ticari amaçlı binalarda kullanılmanın yanı sıra kamu yapıları, tiyatrolar, tapınaklar, meclis binaları ve caddelerde kullanım görmüştür. Fakir insanlar yaygın çark yapımı ve kalıp yapımı kandilleri kullanırken zengin olanlar tercihlerini metal olanlardan yana kullanmaktaydı377. Hellenistik Dönem’de metal kandiller oldukça nadirken, Roma Dönemi’nde yaygın hale gelmiştir. Metal kandiller içinde yaygın olanları bronzdan yapılan kandillerdir. Pompei ve Herculaneum’dan yüzlerce bronz örnek ele geçmiştir Bu kandiller genellikle insan ya da hayvan formunda yapılmışlardır. Diğer bir metal olan demirden yapılmış kandiller ise, oldukça az sayıda üretilmiştir. olmakla birlikte demir kandiller nadir olarak yer almıştır378.

Kandillerin kullanım şekilleri oldukça çeşitlidir. Evlerde nişlerin içine yerleştirilmek suretiyle askılara ya da sarkan zincirlere asılmışlardır. Daha geç dönemlere ait bazı kandiller ise, aşağı ve yukarı hareket etmesini sağlayan içi boş silindir ile desteklenmekteydi. Bazıları da özel masalara konulmaktaydı379. Kandillerin bir başka işlevi dinsel amaçlıdır. Kandiller, erken dönemlerden beri tapınak malzemelerinin önemli parçalardan birisidir. Tapınak ve kutsal mekânlarda ışığın artması için çok burunlu kandillerin kullanıldığı görülmektedir380. Ayrıca, bazı tapınaklara adak olarak sunulmuş çok sayıda kandil ele geçmiştir381. Bunun yanı sıra mezarlara da ölü hediyesi olarak bırakıldığı bilinmektedir382. Dini seremoniler, festivaller, tiyatrolar ve oyunlar gibi özel

377 378

Bailey, 1963: 11. Walters, 1914: 14 ve 19; Forbes, 1958: 150 ve 154. 379 Walters, 1914: 14; Forbes, 1958: 152; S. Çokay, (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları, Đstanbul: s. 23. 380 Çokay, 1998: 23. 381 F. Kınal, Kaunos’ta toplu olarak bulunan çok burunlu kandillerin tapınağa adandığı ileri sürmektedir. Demeter’e adanan tapınaklarda kandillerin daha çoklukta görülmektedir. Lykia’daki Oinoanda’da da bulunan bir kandil üzerinde “en yüce Tanrı’ya” yazmaktadır ve Sir Charles Newton, 1859’da Knidos’ta Demeter Tapınağı’na adanan benzer kandiller bulmuştur. Troizen’deki Demeter Thesmophorus Tapınağı’nda iki binin üzerinde kandil bulunmuştur. Bu çeşit düzinelerce kandil, Sicilya’daki Akragas Demeter Tapınağı’nda bulunmuştur. Naukratis’te, Sicilya’daki Selinus’ta ve Karthaca’da Satürn Balcaranensis Tapınağı’nda birçok örnek bulunmuştur. Bunun dışında Kıbrıs, Naukratis ve Atina’da da aynı amaç için kullanılan çok burunlu kandiller bulunmuştur. Çok fitilli kandiller, Sparta’daki Artemis Orthia kutsal alanında da yaygındır. Akropolis’in kuzeydoğu yamacında çoklu fitillere sahip kandiller ele geçmiştir. Bkz., Walters, 1914: 15 ve 21; Forbes, 1958: 155; Kınal, 1960: 154; Bailey, 1963: 12. 382 Kandiller, mezar ve gömütleri aydınlatmada sıklıkla kullanılırdı. Yunanlılar, mezarlara kandil bırakılması geleneğini Doğu kültürlerinden almışlar ve Roma Dönemi’nde bunu tam olarak bir gelenek haline getirmiştir. Kandillerin mezar içi kullanımları sembolik ya da dini amaçlı olabilir ya da ölülerin yanına konulan diğer çömlek, cam, ziynet eşyaları gibi aynı amaçla ölen kişinin mülkü olarak konulmaktadır Hristiyanlar da benzer kandilleri katakomplara adamaktadırlar. Bkz., Walters, 1914: 15; Forbes, 1958: 156; Bailey, 1963: 11-12.

129

günlerde de yanan kandiller bir gelenek olmuştur383. Daha geç dönemlerde ise, şehirlerde sokak ve caddelerini aydınlatılmasında da kandiller kullanılmıştır384.

Erken dönem kandilleri bezemesizdir. Ancak, kısa bir süre sonra firnis boyalar süsleyici nitelikte kullanılmaya başlandı. Hellenistik Dönem’de ise, siyah firnis boyaların yerini koyu gri metalik firnis almıştır. Kandiller üzerinde ilk olarak M.ö. 2. yüzyılda konular yer almaya başlamıştır385. Đlk olarak geniş ve taşkın omuzlu Hellenistik kandiller üzerinde sınırlı da olsa süsleme çeşitleri kullanılmıştır. Daha sonra bu bezemeler artmıştır. Hellenistik Dönem kandilleri üzerindeki bezemeler çoğunlukla dal veya çelenk halinde sarmaşık, asma, defne, nar, zeytin, mersin, girlandlar, sarmaşık biçimli yapraklar ve üzüm gibi bitkisel motifler ile yunus, geometrik desenler, spiraller ve yumurta dizisinden oluşmaktadır. Bunların yanı sıra Dionysos ile ilişkili mitolojik figürler, yarı-tanrılar, tanrılar, efsanevi varlıklar ve masklar da görülmektedir. Çoban, atlı, balıkçılar, avcılar, tahıl işlenmesi, suyun getirilmesi, yıkanma-temizlenme ve yatak odası sahneleri gibi günlük hayatın tüm yönleri kandiller üzerinde yer almıştır. Hayvanlar genellikle tek gösterilse de nadiren grup içerisinde kabartmalı kandiller üzerinde geyiğe saldıran av köpekleri şeklinde gösterilmektedir. Evcil ve vahşi hayvanlar, kuşlar, balık, kabuklu deniz hayvanı ve böceklerin hepsi betimlenmiştir. Çapa, içki kapları, karmaşık kaseler, şarap amphoraları, bereket boynuzları, altarlar ve yapılar gibi büyük şeyler de kandil süslemesinde popüler elemanlardır. M.ö. 1. yüzyıldan sonra bazı kandiller üzerinde yapımcısının adını gösteren yazılar ile özel olayları veya belli mesajları ileten yazılar da görülmektedir386.

383

Hellenistik Dönem’in sonlarına doğru Doğu’ya özgü kültlerin girmesiyle birçok âdette kandillerin kullanımı yükselişe geçmiştir. Yunan dünyasında Herodes Festivalleri’ndeki kandillerin yeri çok iyi bilinmektedir. Kandiller, antik dönem dini hayatında önemli bir rol oynamaktaydı. Kandiller ve kandil ayakları Minos kült resimlerinde görülmektedir. Herodotos, “Fenike Tyr’deki Herakles Tapınağı’nın içi geceleri pırıl pırıl yanıyordu” şeklinde aktarmaktadır. Kaligula ve Domitian zamanında, gladyatör gösterileri aydınlatılır ve tiyatrolarda kandil kullanılmıştır; M.s. 248’de Đmparator Philip I tarafından düzenlenen Secular Oyunları’nda da yüzlerce kandil yakılmıştır. Kleopatra tarafından Julius Caeser’ın zaferinde ve Nero’nun dönüşünde kullanılmıştır. Bkz., Walters, 1914: 11, 12 ve 14; Forbes, 1958: 154 155. 384 Belediye sorumluluğuna giren sokak aydınlatması, M.s. 5. yüzyılın ortalarında Antiokheia’da uygulanan kadar görülmemektedir. Pompei’de cadde ve sokaklarve Ephesos’ta Arkadianus Caddesi’nin aydınlatıldığı bilinmektedir. Aleksandria’da da M.s. 350 yıllarında dükkan kapıları ve ev girişleri üzerinde yer alan kandillerle caddelerin aydınlatıldığı bilinmektedir. Bkz., Bailey, 1963: 11; Çokay, 1998: 24. 385 Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21-23. 386 Bu yazılar, yapan kişinin ismi veya işareti, alan kişinin ismi veya işareti veya adak ithafı şeklindedir. Bkz., Forbes, 1958: 150; Bailey, 1963: 23; Çokay, 1998: 21.

130

Hellenistik Dönem’de kandiller çark ve kalıp yapımı olmak üzere iki şekilde üretilmiştir. Daha sonra bu gruplara, M.ö. 2. yüzyılda yaygınlaşan dökme kandilleri ve tapınak kandilleri de eklenmiştir387. Orta Tunç Çağı’ndan itibaren görülmeye başlayan çark yapımı kandillerin gövdeleri kürevî profilli, kaideleri düz, konik ya da halka biçimde olup büyük çoğunluğu kulpsuzdur388. M.ö. 6. yüzyıldan sonra, çarkla kandil yapımı yaygınlaşmıştır. Arkaik Dönem’de Attika, Korinth ve Batı Anadolu’da köprülü burunlu ve boru askı delikliler gibi yeni tipler üretilmeye başlanmıştır389. M.ö. 3. yüzyılın ilk yarısından itibaren küt burunlu kandiller yapılmaya başlanmış ve daha sonraki dönemde ise, ok ucu burunlu örneklerde görülmeye başlanmıştır390. M.ö. 3. yüzyıl ile 2. yüzyılın başında görülen kandiller, geride kalan yüzyılda görülen çark yapımı kandillerin bir devamı gibidir. Attika, bu dönemde de ürettiği kendine özgü kandillerle bir ihracat merkezi olmaya devam etmiştir. Büyük çapta ihraç yapan Rhodos gibi bazı antik kentler, bunların kopyalarını imal etmişlerdir. Yerli atölyelerde imal edilen bu kandiller başta Attika olmak üzere, Delos ve doğuda Filistin olmak üzere tüm Yunan dünyasına yayılmışlardır391.

Đkinci yapım şeklini kalıpta yapılan kandiller oluşturur. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır. M.ö. 2. yüzyılın ortalarında, görülmeye başlayan kalıp yapımı kandillerin çıkış yeri olarak Mısır, Antiokhia ya da Ege’deki yerleşmeler önerilmektedir. Attika’da ise, M.ö. 2. yüzyıldan sonra kandil üretiminde bir gerileme olmuştur392. M.ö. 2. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerde Ephesos ve Knidos’un önemli bir yeri vardır. Hellenistik Dönem boyunca kalıp yapımı kandiller, Akdeniz’in büyük çoğunluğuna yayılmıştır393. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Hatta bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmüştür394.

387

Walters, 1914: 19 ve 27; Bailey, 1963: 21; J. W. Hayes, (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps, Toronto: s. 1; Çokay, 1998: 13. 388 G. Günay-Tuluk, (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Đzmir): s. 21. 389 Çokay, 1998: 10. 390 Günay-Tuluk, 1996: 22. 391 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 392 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 393 Bailey 1963: 18; Çokay, 1998: 11. 394 Bunların üretimine Hellenistik Dönem’de olduğu gibi Roma ile Bizans hatta Đslami Dönemler’de bile devam edilmiştir. Bkz., Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71.

131

Knidos’ta T. Newton tarafından 1858’de yapılan kazılar esnasında aynı tipte ele geçen bir grup kandil buluntu yerinden dolayı “Knidos tipi kandiller” olarak isimlendirilmiştir395. Hellenistik Dönem’de çark yapımı kandiller arasında en gözde olan Knidos tipi kandillerdir. Ancak Knidos tipi kandillerin üzerindeki bezemeler kalıp yapımıdır396. Bu tip kandiller yuvarlak görünümlü, çift konik profilli, büyük kısa ve çapa biçimi burunlu ve küçük çukur diskuslu bir forma sahiptirler. M.ö. 2. yüzyılda, Attika, Korinth, Delos, Rhodos, Mısır ve Đtalya gibi birçok yerleşim yerine ihraç edilmişlerdir. Tarihlenebilir buluntulara göre M.ö. 2. yüzyıl ile M.ö. 1. yüzyılın ilk çeyreği arasına vermektedirler397.

Đlk olarak H. B. Walters tarafından tanımlanan ve literatüre Ephesos Kandilleri olarak geçen kalıp yapımı kandiller de Hellenistik Dönem’de çok yaygındır. Gri renkte iyi pişmiş, sert, gözeneksiz, fazla katkı maddesi içermeyen hamur Ephesos tipi kandillerin karakteristik özelliğidir. Bu grubun hamur ve firnis renkleri, kulp ve burun yapıları, diskus ve gövde profilleri açısından metal örneklerden esinlendikleri görülmektedir. En belirgin özellikleri, ok ucu biçiminde buruna sahip olmaları ve diskusu çevreleyen çanak görünümdeki bölümün bulunmasıdır. Birçok varyasyonu olan bu tipte gövde, birleşme yeri keskin olan çift dışbükey biçimde olup üst kısmı düzleştirilmiş ve yüksek bir bantla çevrilmiştir. Süsleme plastik bandın gerisinde kalır. Omuz, geometrik ya da bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yanma deliğinin kenarları üçgen ya da yuvarlak formdadır. Daha sonra aynı formda ancak yuvarlak burunlu olanlar üretilmeye başlamıştır398.

Hellenistik Dönem kalıp yapımı bezemeli kandilin bir başka üretim yeri de Pergamon’dur. Pergamon tipi kandillerin Hellenistik Dönem kalıp yapımı kandiller içerisinde önemli bir yer tutan kalp yapraklı olanlarının büyük bir ünü vardır. Đlk olarak M.ö. 3. yüzyılda üretilmeye başlamış olan kalp yapraklı kandiller M.ö. 1. yüzyıla kadar üretilmeye devam etmiştir399. Ephesos ve Pergamon tipi kandiller, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar üretimlerini sürmüşlerdir. Bunun yanında, bu tip kandiller bu iki

395 396

Günay-Tuluk, 1996: 32. Bailey, 1963: 18; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71; Günay-Tuluk, 1996: 32. 397 Günay-Tuluk, 1996: 32-33. 398 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 49-50, 62 ve 68; Gürler, 2003: 89. 399 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107; Günay-Tuluk, 1996: 33, 38-39 ve 68.

132

merkezin dışında, Sardes’te, Labraunda’da, Tarsus’ta, Attika’da, Korinth’de, Delos’da, Mısır’da, Kıbrıs’da, Rusya ve Đtalya’da bir çok merkezde ele geçmiştir400.

Menekşe Çatağı ait 8 tane Hellenistik Dönem’e ait kandil incelenmiştir. Bu eserlerden yalnızca Kat. No. 259 kulp hariç tümdür ve alçı ile tamamlanmıştır. Kat. No. 260 de tüme yakın bir örneğimizdir. Kat. No. 266 dışındaki bütün kandiller kalıpta yapılmıştır. Kat. No. 266 ise çark yapımıdır. Hellenistik Dönem’de kandil yapımında yaygın olarak kalıplama tekniği kullanılmıştır401. Kalıp yapımı tekniğinin ortaya çıkması ile çark yapımı kandillerin üretimi tamamen durmamıştır. Kat. No. 266 gibi diğer hellenistik merkezlerde de bazı kandil tiplerinin bu dönemde çark yapımı olarak devam ettiği görülmektedir402. Kat. No. 260 haricindeki örnekler gri monokromdur. Hellenistik Dönem içinde Küçük Asya’da özellikle Knidos ve Ephesos kandillerinin yapımında da koyu gri kil kullanılmaktaydı403.

Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262 çift konik gövdeli bir forma sahiptir. Çift konik profilli kandillerin en iyi örneklerini Hellenistik Dönem içinde M.ö. 2. ile 1. yüzyılın ilk çeyreği arasında üretilen Knidos tipi örneklerde görmekteyiz404. Kat. No. 259 ve Kat. No. 265 pelikan gagası burunludur. Kat. No. 261 ise üçgen burunlu kandiller sınıfına girer. Kat. No. 259’nin tümlenen kulbu dikey halka kulp şeklindedir. Kat. No. 265 ise şerit kulplu olup, benzer kulba sahip örnekler M.ö. 2. yüzyılın son çeyreği ile M.ö. 1. yüzyıl arasına tarihlenmiştir405. Kat. No. 259, Kat. No. 260 ve Kat. No. 262’in olup her iki yanında dikdörtgen şeklinde kulakçıklar vardır. Kat. No. 259 formu ve özellikle de burun yapısı ile ok ucu burunlu Ephesos tipi kandillere benzemektedir. Kat. No. 261 ise yuvarlak uçlu Ephesos tipi kandillerle benzerlik göstermektedir406. Bizim örnekte olduğu gibi, gri renkte iyi pişmiş, sert profil özellikleri Ephesos tipi kandillerin en karakteristik özelliğidir407. Ephesos tipi kandiller, M.ö. 3. yüzyıldan sonra yoğunluk kazanan üretimlerini, M.ö. 2. yüzyıl sonu ile yüzyılın başına kadar sürdürmüşlerdir408.
400 401

Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2 ve 39. Günay-Tuluk, 1996: 13. 402 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 71. 403 Walters, 1914: xvi. 404 Günay-Tuluk, 1996: 32. 405 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 294 ve 301. 406 Günay-Tuluk, 1996: 32. 407 Günay-Tuluk, 1996: 50; Kassab-Tezgör v.d., 1995: 107. 408 Kassab-Tezgör v.d., 1995: 109; Günay-Tuluk, 1996: 2; Çokay, 1998: 11.

No.ö. Kat. Ephesos tipi kandiller grubuna giren Kat. M. 266 üzerinde ise. dikey şerit kulplu Kat. 3. 259 üzerinde kabartma boncuk dizileri ve Kat. 1.ö. Günay-Tuluk. 262 ise M. sadece plastik halkalar bulunmaktadır. Aynı durum bizim örnekler içinde geçerlidir. yüzyılın son çeyreği ile M. No.ö. 409 410 Bailey. 259 ve Kat. 261 bize M.ö. yüzyıl aralığına yerleştirmek mümkündür. . 1963: 22. yüzyıl sonrasını. Diğer örneklerimiz tam olmadığından bezemeleri için kesin birşey söylemek mümkün değildir. 260 üzerinde mersin yaprağı ile Đonia Bölgesi kandillerinde burun üstü bezemesi olarak karşımıza çıkan damarlı yapraklar görülmektedir410. No. 2. 1996: Çizim 1-8. No. Bu örneklerimizin tarihlendirmelerinden yola çıkarak Menekşe Çatağı kandillerini. yüzyıl ile M. Kat. 1. No. No. yüzyıl arasını göstermektedir.ö. No. Çizim A-12.133 Hellenistik kandilde sınırlı bir süsleme çeşidi kullanılmıştır409. 2. 263 ve Kat.

Bu grupların dışında iç kısımda rulet bezemesi olanlar “rulet bezemeli” dış yüzeyinde kabartma bezemesi olanlar “Megara Kaseleri” grubu altında incelenmiştir. unguentariumlar. Kaseler grubu içerisinde de ağız kenarı içe dönük kaseler çoğunluğu oluşturmaktadır. lagynos seramikleri.134 5. Bu eserler Hellenistik Dönem seramiği literatürü ayrıntılı bir şekilde araştırılarak ve genele uyularak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle her gruba ait seramikler diğer merkezlerle karşılaştırılmış ve en erken ile en geç tarihler saptanmıştır. Pişirme ve saklama kapları. kabartmalı seramikler ve kandiller çeşitli alt gruplara ayrılarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Menekşe Çatağı-Batı Çatak Hellenistik Dönem seramiklerinde diğer merkezlerden çok sayıda paraleller bulmak mümkün olmuştur. Ayrıca grubun en yoğun üretildiği zaman aralığı saptanmaya çalışılmıştır. açık ve kapalı kaplar. Kaseler. mutfak kapları. SONUÇ “Menekşe Çatağı Hellenistik Dönem Seramiği” konulu bu çalışmada 266 adet eser incelenmiştir. tabaklar. skyphos. amphoralar ve testiler bu sınıflandırmaya dahil edilmemiştir. Dolayısı ile bu çalışma sonucu elde edilecek tarihler ilgili tabakalar için bir kriter oluşturacaktır. kabartmalı seramik parçaları. Formlarına göre yapılan bu sınıflandırmada kaseler. kantharos kaide parçaları ve gövde parçaları da açık kaplar grubu altında incelenmiştir. Bu merkezlerden yola çıkılarak tarihlendirme . Menekşe Çatağı kazılarında incelemesi yapılan seramikler dışında tarihlemeye yardım eden başka kriterler mevcut değildir. Diğer seramik parçaları da unguanteriumlar. Batı Yamacı Seramikleri. Kıyaslama yapıldığında tüm malzeme içerisinde kaselerin en büyük grubu oluşturduğu görülmektedir. kyliks. Seramik gruplarına genel olarak bakıldığında form ve bezeme açısından Attika tiplerine bağlılık olduğu rahatlıkla gözlemlenmektedir. Kapalı kaplar da boyutlarına göre büyük ve küçük boyutlular olmak üzere iki başlık altında toplanmıştır. lagynos seramikleri. Açık kaplardan kase. Tabaklar grubu da ağız profillerine göre gruplandırılmış ve formları ile kendini belli eden bir grup tabak “balık tabakları” grubu altında incelenmiştir. Batı Yamacı Seramikleri. ağız profilleri ve çaplarına göre gruplandırılmıştır. kapaklar. pişmiş toprak kandiller olarak gruplara ayrılmış ve incelenmiştir.

ö. M. 2. yüzyıl ile M. 1. 4.135 yapılmıştır.ö.No. Menekşe Çatağı buluntuları içerisinde Megara Kaseleri’nde diğer merkezlerden farklı olarak ağırlıklı gri monokrom parçalar görülmektedir. 1. ele geçen az sayıdaki örneğin M. yüzyıla aittirler.ö.ö.ö. ile 1. 3. Dışa dönük ağız kenarına sahip kaselerde ise. M.ö.ö. yüzyılın ortalarına kadar olan zaman aralığına tarihlenmektedirler.ö. yüzyılın ilk yarısına kadar geçe giden örnekler de görülmektedir. Bunların içinde Kat. 2. 3. 2. En geç örneklerin diğer merkezlerdeki kontekstlerle desteklenen tarihleri Erken Roma Dönemi’ni göstermektedir. yüzyıla ait örnekler sayıca fazladır. M. Tabaklar genel olarak hafif dışa sarkık dudak profilli nispeten ince cidarlı olup. yüzyılın sonları arasına yerleştirilmesi mümkündür. M. . Bunun yanında. 2 ise M.ö. ikinci yüzyılın ve üçüncü çeyreğine tarihlenmektedir. yüzyıla aittirler. Megara Kaseleri çoğunlukla M. Tabaklar grubu içinde incelenen balık tabakları genellikle M.ö.-2. Đçe dönük dudaklı kaseler genellikle M.ö.ö.ö. Bunun yanında. yüzyıla tarihlenmekle birlikte paralellerine göz atıldığında M. Rulet bezemeli kaseler. 2.ö. 150-125 ile en geç tarihli örneği temsil etmektedir. yaklaşık 340-330 yıllarına ait tarihi ile en erken örneği. yüzyıllar içinde üretilmişlerdir. 3.ö. Kat. 2. 300 yıllarından başlayan üretimlerin benzerlerine rastlanmaktadır. yaklaşık 150 yılları civarında yoğunlaştığı görülmektedir. firnis yapılarının ve yapılışlarının daha özensiz ve kalitesiz olduğu görülmektedir. yüzyılın başları ile M.ö. genellikle M. yüzyıla ait üretimler de görülmektedir. Benzer durum Heraion Teikhos’ta ve Datça/Reşadiye atölyelerinde de karşımıza çıkmaktadır. 1. Hellenistik seramiğin özgün formu unguentarium konusunda bir form gelişimi ve kronoloji oluşturmak örneklerin yetersiz olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Diğer merkezlerde karşımıza çıkan üretimlerle karşılaştırdığımızda Menekşe Çatağı’nda ele geçen Hellenistik Dönem seramiklerinin bir çoğunun kil. Buna karşın parçalar arasında atölye ayrımı yapmaya yaracak sayıya ulaşılamamış ve üzerinde herhangi bir atölye damgası bulunan parça da ele geçmemiştir.ö. 2.No. Bu tip örneklerin yanı sıra M. Seramikler yoğunluk olarak M. 1. yüzyıl sonlarına ve M. Menekşe Çatağı’nda üretilen tabakların özellikle M.

ö 3. . yüzyılın sonları ile 2. mesafedeki Heraion Teikhos’da seramik fırınlarının ortaya çıkarılmış olduğu göz önüne alınırsa büyük olasılıkla buradan getirtilmiş olabilir ya da Hellenistik Dönem merkezlerinden Ainos. ve M.136 Menekşe Çatağı Batı Yamacı Seramikleri M. Hellenistik Dönem seramiklerinin üretim yeri konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. 3. yüzyılın son çeyreği ile 1. M. 2. En geç tarihli örnekler M. Bu nedenle doğrudan paralelleri bulanamamıştır. yüzyılın başları ve ikinci çeyreğine ait örnekler sayıca fazladır. bu sınırlı grup için M. Teknik ve motiflerin yayılmasında çabuklaştırıcı bir etki olan Hellenistik dünya arasındaki hızlı ticari ilişkiler ve deniz kenarında yer alan yerleşime ulaşımdaki kolaylık ihtimalleri kuvvetlendirmektedir. yüzyılın başlarına yerleştirmek mümkündür. yüzyılın sonları arasına aittirler. 2.ö. yüzyılları verilebilir.ö. Bunun yanında. Üretim yerlerinin kesin olarak belirlenmesi için kil analizlerinin yapılması bizi sonuca götürecektir. 150-50 tarihleri arasında üretilmiştir. Menekşe Çatağı’nda genel olarak Ephesos tipi kandil özelliklerini taşıyan örneklerle karşılaşmaktayız. Bu nedenle de malzemeyi M.ö. Parion veya Kyzikos ile de ticari ilişkiler kurulmuş olması mümkündür.ö.ö. 2. Menekşe Çatağı’nda ele geçen az sayıda Lagynos Seramiği örnekleri oldukça küçük parçalardan oluşmaktadır. Ancak. Menekşe Çatağı’na yaklaşık 3 km. Hellenistik Dönem’e özgü bu grubun üretim tarihleri ve genel olarak tüm malzemenin ağırlık oluşturduğu dönemler göz önüne alındığında.

T. Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. (1954): “Excavations in the Kofina Ridge. Atik. Baydur. J. (2003): “Tekirdağ/ Karaevlialtı (Antik Heraion Teichos) Hellenistik Devir Çanak Çömlekleri” III. V. (2000): Sadberk Hanım Müzesi. N. (1963): Greek and Roman Pottery Lamps. 123-182. F. Anderson. BSA 44. J. (1974): Kyme I. S. . Paris. (1949): “Excavations in Siphnos”. N. (2001): Trakya ve Marmara Projesi Menekşe Çatağı Prehistorik Çanak Çömlek Buluntuları. J. S. Exploration Archeologique de Delos XXVII. Bruneau. L. 1-51. P. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anlağan. Đstanbul. Eskişehir. M. G. Chios”. BSA 49. K. F. ve Boardman. K. J. (1987): “The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria” AJA 91. 298-306. ve Mackworth-Young. Pragha.137 KAYNAKÇA Aksaç. ve Seçkin. H. 105-122. Đstanbul. Anderson-Stojaniviç. Bouzek. Brock. The Cave at Polis II” BSA 39. (1938/1939): “Excavations in Ithaca III. Bailey. P. 1-92. N. ve Jansova. M. Đstanbul). (2001): Tarsus Donuktaş Kazı Raporu.. Hood. Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (1970): L’îlot de la Maison des Comédiens. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu. Benton. R. London.

Cox. Erzen. (1991): Hellenistik Pottery from Macedonia. Coldstream. M. Samaria-Sebaste 3. ve Kenyon. Crowfoot. VII. baskı.138 Can. Casson. (2001): Knossos Pottery Handbook of Greek and Roman. J. Cornell. L. E.. Đstanbul. Illyria. S. Dereboylu. Selanik. A. S. Delemen. Đzmir). J. R. Courby. (1997): Greek Painted Pottery. Cook. S. G. Corinth Vol. D. G. Đstanbul. L. Ş. J. Đstanbul. Çokay. Chap. ve Forster. N. Edwards. F. Princeton. London: 3. (1922): Les Vases Grecs a Reliefs. K. (1998): Antik Çağda Aydınlatma Araçları. (1926): Macedonia. (1970): Klasik Yunan Mitolojisi. (1994): Daskyleion Hellenistik Devir Seramiği. (1980): Late Hellenistic and Early Roman Red-Slipped Pottery From TelAnafa 1968–1973.. (1994): Đlkçağ Tarihinde Trakya Başlangıçtan Roma Çağı’na Kadar. (2004): Tekirdağ Naip Tümülüsü. (1949): The Greek and Roman Pottery.. (1975): Corinthian Hellenistic Pottery. . (1957): The Objects from Samaria. Paris. Drougou. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. IX: Pottery Hellenistic and Later. M. R. Oxford. Đ. Eiring. M. London. New Haven. London. Crowfoot. A. H. Part 3. Dura-Europos Final Report IV Part 1 Fascicle 2. Đstanbul. Thrace. Oxford.

Günay-Tuluk. 1. BSA 26. North Side The Pottery. A. Paris. Gürler. G. Le Sanctuaıre De Poseidon Et D’Amphitrite. H. Đzmir). Müze Kurtarma Kazıları Semineri. (1950): Excavations at Gözlükule. 17–26. Gürler. The Circular Harbour. G. M. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2. P.139 Etienne. 87–97. B. 277-230. Ankara. Vol. Tarsus I. II. ve Peacock. P. (1924/1925): “Greek Relief-ware from Sparta”. Hellström. (1996): Đonia Bölgesi’nde Hellenistik Dönem Kandiller. (1995): “Menekşe Çatağı 1993 Yılı Kurtarma Kazısı” 5. (2003): “Ödemiş Buluntusu Hellenistik-Erken Roma Dönemine Ait Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 3. . Forbes. M. The Hellenistic and Roman Periods. G. D. Đzmir). Günay. (1965): Labraunda II. Hobling. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hayes. B. (1958): Studies in Ancient Technology VI. Swedish Excavations and Researches. (2002): “Tire-Ayaklıkırı’ndan Bir Lagynos” Belleten Cilt: LXV. New Jersey. Toronto. Leiden. Lund. (1994): Excavations at Carthage. J. R. Işın. Oxford. S. R. J. W. B. 541– 548. (Yayınlanmamış Doktora Tezi. (1989): Đzmir Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar. Goldman. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. s. Pottery of Classical and Later Date Terracotta Lamps and Glass. Fulford M. Sayı:243. (1980): Ancient Lamps in the Royal Ontario Museum I: Greek and Roman Clay Lamps. (1986): Tenos I.

A. A. III Part 1. 421-434. Kassab-Tezgör. M. (1996): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1995 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. A. 25. E. 377–388. 89–98. M. (1999): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kazıları 1997 Yılı Çalışmaları”. ve Özdoğan. Ankara. F.140 Işın M. E. Ankara. M. Đstanbul.Cilt. F.Cilt. ve Özdoğan. E. 20. E. 295–310. E. (1995): Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Pişmiş Toprak Kandiller Kataloğu: Protohistorik. A. Kazı Sonuçları Toplantısı. The BSA Fitch Laboratory Occasional Paper 1. Klasik ve Hellenistik Dönemler. (1985): Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice): The Fine Pottery. London. Tripoli. Ankara. 363–379. A. A.Cilt. A. 24.Cilt. E. Kınal. Müze Kurtarma Kazıları Semineri.Cilt. A. Ankara. E. ve Özdoğan. A. R. (1960): “Kaunos Adak Lambaları” Belleten XXXIII. A. 23. M. Işın. 1. 21. s. M. 1. Işın. (2002): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Kurtarma Kazıları”. (1986): Greek and Cypriot Pottery. Doğu Çatak Kazısı”. E.. Işın. A. 151-159. Jones. Arkaik. (2000): “Tekirdağ Menekşe Çatağı1998 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. Ankara. Vol. A. Kazı Sonuçları Toplantısı. M. Işın. Kenrick. ve Özdoğan. ve Özdoğan. Kazı Sonuçları Toplantısı. 1. (1997): “Tekirdağ Menekşe Çatağı 1996 Yılı Sonu Bilimsel Raporu”. 2. Özdoğan. 1. a Review of Scientific Studies. Işın. M. ve Özdoğan. Ankara. ve Aksaç. Müze Kurtarma Kazıları Semineri. 7. 8. Ankara. D. 239–250. Işın. to Libya Antiqua V. A. (2003): “Tekirdağ Menekşe Çatağı. . T. Kazı Sonuçları Toplantısı. (2004): “Tekirdağ Menekşe Çatağı Doğu Çatak Kazısı”. P. 313–326. ve Sezer. Supp. Kazı Sonuçları Toplantısı. A.

A. Rosenthal-Heginbottom. 79-82. Band IX. Özdoğan. Laumonier. 1. Paris. (1996): Le Mur de défense de l’époque hellénistique. Atheliers “Ioniens” Delos XXXI. Funde Aus Milet Teil 1. A. (1959): Handbook of Greek Art. A. London. R. Teil: Keramik hellenistischer und römischer Zeit. Meriç. A. (1959): Pottery of Roman Period. (1995): ‘Moldmade Relief Bowls from Tel Dor. Metzger. 1. (1984): Yunan Sanatı (Çev. Princeton. M. A. Milet VI. ‘Hellenistic and . 2\2. Richter. Preda. “Anadolu’dan Avrupa’ya Açılan Kapı TRAKYA” Arkeoloji ve Sanat Sayı: 90. ve Doicescu. Robinson. R. (1977): La Céramique Hellénistique à Reliefs. M. A. Lane. Richter. B. Madra). G. Mansel. (1938): Trakya’nın Kültür ve Tarihi. (1991): Die Basilika am Staatsinarkt in Ephesos Kleinfunde.A Preliminary Report’ In H. Bucuresti. (1990): Die Megarischen Becher. Bern. S. Mitsopoulos-Leon. Negev. Đstanbul. (1969): Die Hellenistiche Keramik in Eretria. Eretria II. Berlin. A. 2-8. (1948): Greek Pottery. R. Wien. Israel. G. Athenian Agora V. Mlynarczyk (editörler). V. C. Đstanbul. Varia Anatolica XV. Meyza ve J. H. I. Israel. U. London. (1986): The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda.141 Kossatz. (2003): “Efes Devlet Agorası Kuyu Buluntuları: Geç Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği”. (1999). Final Report.

(2003): The Hellenistic Pottery From Sardis: The Finds Through 1994. (1978): “Hellenistic Fine Ware Pottery and Lamps from above the House with Idols at Mycanae” BSA 73. The Athenian Agora XXII. A. Rotroff. Berlin. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Rotroff. S. 365-396. Şahin. I. Sevin. (1941):“Hellenistiche Reliefkeramik im Kerameikos”. . J. 33-38. 213–233. XXIX. (1997): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. The Athenian Agora. S. Warsaw. Rotroff. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. S. Rudolph. (1982a): Hellenistic Pottery: Athenian and Imported Moldmade Bowls. 182-228. Schwabacker. Athens. (1968): Hellenistiche Keramik aus Pergamon.142 Roman Pottery in the Eastern Mediterranean-Advances in Scientific Studies’. W. Đzmir). I. AJA 45. Rotroff. Acts of the II Nieborow Pottery Workshop. I. W. S. Princeton. ve Oliver. Rotroff. I. London. S. Princeton. 329-337. V. I. I. International Congress on Hellenistic Ceramics. Glass and Clay Evidence for the Dating of Hellenistic Luxury Tableware” Hesperia 51. (1990): ‘New Shapes and Tecniques in Early Hellenistic Athenian Pottery’ II. (2001): Anadolu’un Tarihi Coğrafyası I. Pergamenische Forschungen 2. (1982b): “Silver. Ankara. (1992): Datça-Reşadiye Atölyelerinde Hellenistik Dönem Knidos Đnce Seramik Üretimi. Schäfer.

Teil: Der Nordliche Temenobezirk und angrenzende Anlagen in Hellenistischer und frührömischer Zeit. I. F. G. Part 3. A. (2001): “Edirne Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Yurtdışına Kaçılırken Yakalanmış Hellenistik Seramikler” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi. 45-108. H. (1971): “Didyma 1969-1970”. . Stockholm. Princeton. (1948): Antioch-on-the-Orontes. 2. (1934): “Two Centruies of Hellenistic Pottery”. New York. ve De Luca. Thompson. The Swedish Cyprus Expedition. Walters. (1975): Das Asklepieion. IstMıtt 21. C. Berlin. 2. (1905): History of Ancient Pottery. Hesperia 3. O. 47-52. Westholm ve O. H. B. (1956): “The Hellenistic and Roman Periods in Cyprus”: In A. Walters. IV. Westholm. O. 311-480.143 Şahin. Waagé. Ziegenaus. London. Vessberg (Editörler). Part I. Tuchelt. Altertümer von Pergamon X/2. B. H. A. (1914): Catalogue of the Greek and Roman Lamps in the British Museum.

ÇĐZĐM LEVHALARI 1-50 .

No.Çiz. 3 . 1 Kat. 1 Kat.No. 2 Kat. Lev.No.

5 Kat. 7 Kat.No. 4 Kat.Çiz.No.No. 8 Kat. Lev. 9 .No.No. 6 Kat.No. 2 Kat.

Çiz. 3 Kat. 11 Kat.No.No. 14 . 10 Kat.No.No. 13 Kat. Lev.No. 12 Kat.

19 Kat. 21 . 20 Kat. 15 Kat.No.Çiz. 16 Kat.No. 18 Kat.No. 4 Kat.No. 17 Kat.No.No.No. Lev.

23 Kat. 27 .Çiz.No. 22 Kat. 24 Kat. 25 Kat.No.No. Lev.No.No.No. 26 Kat. 5 Kat.

No.No.No. 30 Kat. 29 Kat. 34 . 31 Kat.No. 28 Kat. Lev.No.No. 33 Kat.No.Çiz. 32 Kat. 6 Kat.

38 Kat.No.No.Çiz.No.No. 39 Kat. 37 Kat. 36 Kat.No. Lev.No. 35 Kat. 40 . 7 Kat.

Lev. 43 .Çiz. 41 Kat. 8 Kat.No.No.No. 42 Kat.

No. 9 Kat.No.Çiz. 47 Kat.No.No. 46 Kat. 44 Kat.No. 45 Kat. Lev. 48 .

52 .No.Çiz.No. Lev. 50 Kat. 49 Kat.No.No. 51 Kat. 10 Kat.

No. Lev.No. 55 Kat.No. 53 Kat.Çiz. 54 Kat. 11 Kat. 56 .No.

No.No. 62 . 58 Kat. 59 Kat. 57 Kat. Lev.No.No. 61 Kat.Çiz.No. 12 Kat. 60 Kat.No.

69 . 67 Kat. 65 Kat.No.No.No. 13 Kat. 66 Kat.No. 68 Kat.Çiz.No.No.No. Lev. 64 Kat. 63 Kat.

No. 70 Kat.No. 75 .No. 71 Kat. 74 Kat. 73 Kat. 14 Kat. Lev.No.Çiz.No.No. 72 Kat.

No.No.No. 77 Kat. 78 Kat. Lev. 79 Kat. 76 Kat. 82 . 80 Kat.No.Çiz.No.No. 15 Kat.No. 81 Kat.

No. 16 Kat.No.Çiz.No. 86 Kat. 85 Kat.No.No. 84 Kat. 83 Kat. 87 . Lev.

90 Kat. 88 Kat.No.Çiz. 17 Kat. Lev. 89 Kat. 91 Kat.No.No.No. 92 .No.

No.No. 94 Kat.Çiz. Lev.No. 93 Kat. 96 . 95 Kat.No. 18 Kat.

Çiz. 101 . 100 Kat.No.No.No.No. 98 Kat. 19 Kat. 99 Kat. Lev. 97 Kat.No.

103 Kat. Lev.108 . 107 Kat.No.No. 106 Kat. 105 Kat.No.No.Çiz. 102 Kat.No. 20 Kat. 104 Kat.No.No.

109 Kat. 114 Kat.No.No.Çiz. 110 Kat. 111 Kat.No.No. 112 Kat. Lev. 115 .No. 113 Kat.No.No. 21 Kat.

122 . 22 Kat.No. 117 Kat.Çiz. 120 Kat.No. 121 Kat. 116 Kat.No.No.No.No. 119 Kat. 118 Kat. Lev.No.

125 Kat.Çiz.No. 124 Kat. 126 Kat.No.No.No. 123 Kat. Lev. 127 Kat. 23 Kat. 128 .No.No.

136 .No.Çiz. 131 Kat. 132 Kat.No.No. 129 Kat. 135 Kat.No.No. 24 Kat. 130 Kat. Lev.No. 133 Kat.No. 134 Kat.No.

No. 141 . 25 Kat.No.Çiz. Lev.No. 139 Kat. 140 Kat. 138 Kat. 137 Kat.No.No.

143 Kat.Çiz. Lev.No.No.No. 26 Kat. 145 . 144 Kat.No. 142 Kat.

No.No. 149 Kat. 150 .No. 27 Kat.No.No.Çiz. 146 Kat. 148 Kat. Lev. 147 Kat.

No. 153 . 152 Kat.No. 28 Kat. Lev. 151 Kat.Çiz.No.

155 Kat.No.No. 29 Kat.No. Lev.Çiz. 154 Kat. 156 Kat. 158 .No.

No. 159 Kat. 160 .No.No. 30 Kat.Çiz. 157 Kat. Lev.

Lev. 161 Kat. 164 . 31 Kat.No. 163 Kat.No.No.Çiz. 162 Kat.No.

No.No. 168 .No. 167 Kat.No. Lev.Çiz. 166 Kat. 32 Kat. 165 Kat.

Lev. 33 Kat. 170 Kat. 171 Kat.No. 172 . 169 Kat.No.No.No.Çiz.

175 Kat.No. 34 Kat. 173 Kat. 176 .Çiz. Lev.No.No.No. 174 Kat.

179 Kat. 177 Kat.Çiz. Lev. 35 Kat.No.No.No.No. 178 Kat. 180 .

No. Lev. 182 Kat. 185 Kat. 36 Kat.Çiz. 183 Kat. 181 Kat.No. 186 . 184 Kat.No.No.No.No.

37 Kat. Lev.No.No. 190 Kat.Çiz.No. 188 Kat.No. 187 Kat.No. 191 Kat.No. 192 . 189 Kat.

No. Lev.No. 193 Kat.No. 195 Kat. 196 .No. 194 Kat.Çiz. 38 Kat.

39 Kat.No.No. Lev. 199 Kat.No. 200 . 197 Kat. 198 Kat.No.Çiz.

No. Lev. 204 .No.No. 201 Kat. 203 Kat.No.Çiz. 202 Kat. 40 Kat.

41 Kat. 205 Kat.No. 207 Kat.No. 209 .Çiz.No. 208 Kat. Lev.No.No. 206 Kat.

No.Çiz.No. 212 Kat. 210 Kat. 211 Kat.No.No. 213 . Lev. 42 Kat.

214 Kat.No.No.No. 216 Kat. 219 . 215 Kat. Lev.No.No. 217 Kat. 43 Kat. 218 Kat.Çiz.No.

223 Kat.Çiz.No. Lev.No. 224 .No. 221 Kat.No. 220 Kat. 44 Kat.

No. Lev. 45 Kat. 222 Kat.No. 225 Kat. 226 .Çiz.No.

Lev.No.No. 230 . 227 Kat.No.No. 228 Kat.Çiz. 46 Kat. 229 Kat.

No. Lev. 234 . 232 Kat. 47 Kat. 233 Kat.No. 231 Kat.No.Çiz.No.

236 Kat. 235 Kat. 237 Kat. 242 Kat.No.No.No.No.Çiz. 245 . 48 Kat. 241 Kat. Lev.No. 239 Kat.No. 238 Kat.No.No.

246 Kat.No.Çiz. 257 . Lev. 253 Kat.No.No. 248 Kat.No. 49 Kat. 252 Kat. 256 Kat.No.No. 250 Kat.No.

264 . 50 Kat. 260 Kat.No.No.Çiz. Lev.

ŞEKĐL LEVHALARI 1-5 .

Lev. 1 Harita 1 Harita 2 .Şek.

2 Harita 3 Harita 4 .Şek. Lev.

3 Plan 1 Resim 1 . Lev.Şek.

Lev. 4 Resim 2 Resim 3 .Şek.

5 Resim 4 Resim 5 . Lev.Şek.

LEVHALAR 1-67 .

No.Levha 1 Kat. 3 Kat. No. 2 Kat. No. 4 . No. 1 Kat.

No.Levha 2 Kat. No.6 Kat. 8 . 5 Kat. No. No. 7 Kat.

9 Kat. 11 Kat. No.Levha 3 Kat. 12 . 10 Kat. No. No. No.

No. 14 Kat. 13 Kat. No. 15 Kat. 16 . No. No.Levha 4 Kat.

19 Kat. No.Levha 5 Kat. No. No. 20 . 17 Kat. No. 18 Kat.

No. 22 Kat. No. 21 Kat.Levha 6 Kat. No. 24 . No. 23 Kat.

28 . 26 Kat. No. 27 Kat.Levha 7 Kat. No. No. 25 Kat. No.

30 Kat. 32 .Levha 8 Kat. 29 Kat. No. No. No. 31 Kat. No.

No.Levha 9 Kat. No. No. 33 Kat. 36 . 34 Kat. 35 Kat. No.

Levha 10 Kat. 38 Kat. No. 40 . No. No. 37 Kat. No. 39 Kat.

42 Kat. No. 43 . No. No. 41 Kat.Levha 11 Kat.

Levha 12 Kat. 46 Kat. No. 47 . 44 Kat. No. 45 Kat. No. No.

No. 48 Kat. 51 . 49 Kat. No.Levha 13 Kat. No. 50 Kat. No.

Levha 14

Kat. No. 52

Kat. No. 53

Kat. No. 54

Kat. No. 55

Levha 15

Kat. No. 56

Kat. No. 57

Kat. No. 58

Kat. No. 59

Levha 16

Kat. No. 60

Kat. No. 61

Kat. No. 62

Kat. No. 63

Levha 17

Kat. No. 64

Kat. No. 65

Kat. No. 66

Kat. No. 67

Levha 18

Kat. No. 68

Kat. No. 69

Kat. No. 70

Kat. No. 71

Levha 19 Kat. No. 74 Kat. No. 73 Kat. No. No. 75 . 72 Kat.

No. 78 Kat. 79 . 76 Kat. 77 Kat.Levha 20 Kat. No. No. No.

83 . 82 Kat. No. No. 81 Kat. 80 Kat. No.Levha 21 Kat. No.

86 Kat. 87 . 85 Kat. No. 84 Kat.Levha 22 Kat. No. No. No.

90 Kat. 88 Kat. No. No. No.Levha 23 Kat. 91 . 89 Kat. No.

Levha 24 Kat. No. 93 Kat. No. 92 Kat. 94 . No.

97 Kat.Levha 25 Kat. 95 Kat. No. No. 96 Kat. No. No. 98 .

102 . No. 100 Kat. 101 Kat. No. 99 Kat. No.Levha 26 Kat. No.

Levha 27 Kat. 104 Kat. No. 105 Kat. 106 Kat. 107 . No. 103 Kat. No. No. No.

No. No. No. 111 . 108 Kat. 110 Kat. No. 109 Kat.Levha 28 Kat.

No. No. 114 Kat. 112 Kat. 115 . No. 113 Kat.Levha 29 Kat. No.

No. No. 118 Kat. 116 Kat. 117 Kat. 119 . No.Levha 30 Kat. No.

121 Kat. 123 . No. No. 120 Kat. 122 Kat.Levha 31 Kat. No. No.

No. 124 Kat. No. No. No.Levha 32 Kat. 126 Kat. 127 . 125 Kat.

130 Kat. No.Levha 33 Kat. 129 Kat. 131 . No. No. No. 128 Kat.

134 Kat. No.Levha 34 Kat. 135 . No. No. 132 Kat. No. 133 Kat.

No. 139 .Levha 35 Kat. 138 Kat. No. 137 Kat. No. 136 Kat. No.

No. 141 Kat. No. 140 Kat. No. No.Levha 36 Kat. 143 . 142 Kat.

147 . No. 146 Kat.Levha 37 Kat. No. No. 145 Kat. 144 Kat. No.

No. No. 148 Kat. No.Levha 38 Kat. 150 Kat. 151 . 149 Kat. No.

Levha 39

Kat. No. 152

Kat. No. 153

Kat. No. 154

Kat. No. 155

Levha 40

Kat. No. 156

Kat. No. 157

Kat. No. 158

Kat. No. 159

Levha 41

Kat. No. 160

Kat. No. 161

Kat. No. 162

Kat. No. 163

Levha 42

Kat. No. 164

Kat. No. 165

Kat. No. 166

Kat. No. 167

Levha 43

Kat. No. 168

Kat. No. 169

Kat. No. 170

Kat. No. 171

No. 174 Kat.Levha 44 Kat. 172 Kat. No. No. 175 .

179 . 178 Kat. 177 Kat. 176 Kat. No.Levha 45 Kat. No. No. No.

No. 182 Kat. No. 183 . No. 181 Kat. 180 Kat. No.Levha 46 Kat.

184 Kat. No. 187 . No. No.Levha 47 Kat. 185 Kat. No. 186 Kat.

No. 188 Kat. 190 Kat.Levha 48 Kat. 189 Kat. No. 191 . No. No.

No. 192 Kat. No. No. No.Levha 49 Kat. 193 Kat. 195 . 194 Kat.

198 Kat.Levha 50 Kat. No. 196 Kat. No. 197 Kat. No. No. 199 .

No. 203 .Levha 51 Kat. 200 Kat. 201 Kat. No. No. No. 202 Kat.

Levha 52 Kat. No. No. No. 205 Kat. No. 207 . 204 Kat. 206 Kat.

Levha 53 Kat. 209 Kat. No. 208 Kat. No. 211 . No. 210 Kat. No.

No. No. 212 Kat. 215 .Levha 54 Kat. 213 Kat. No. No. 214 Kat.

No. 217 Kat. 218 Kat. No. No. 219 . 216 Kat.Levha 55 Kat. No.

Levha 56 Kat. No. No. No. No. 222 Kat. 220 Kat. 223 . 221 Kat.

226 Kat. No. 224 Kat.Levha 57 Kat. No. No. No. 227 . 225 Kat.

230 Kat. No. No.Levha 58 Kat. 229 Kat. 228 Kat. No. 231 . No.

232 Kat. No.Levha 59 Kat. No. 233 Kat. No. 235 . 234 Kat. No.

236 Kat. No. No.Levha 60 Kat. 238 . No. 237 Kat.

241 Kat. No. No. 240 Kat. 242 Kat. No. No.Levha 61 Kat. 243 .

247 . No.Levha 62 Kat. 244 Kat. 245 Kat. 246 Kat. No. No. No.

251 . No. No. 248 Kat. No. 249 Kat.Levha 63 Kat. 250 Kat. No.

No. No. 252 Kat. 253 Kat. No. 254 Kat.Levha 64 Kat. No. 255 .

No.Levha 65 Kat. 259 . No. No. No. 257 Kat. 258 Kat. 256 Kat.

262 Kat. 263 . No. No.Levha 66 Kat. 261 Kat. No. 260 Kat. No.

No.Levha 67 Kat. 265 Kat. 266 . 264 Kat. No. No.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful