KABANATA II DISENYO AT PAMAMARAN NG PANANALIKSIK

Disenyo ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay gagamit ng palarawan o diskriptibong pananaliksik upang malaman ang persepsyon o pakiwari ng mga tao ukol sa isang biglaang kalamidad bunsod ng makabagong teknolohiya. Ang mga mananaliksik ay gagamit ng tinatawag na Randomized Complete Block Design na kung saan random na pipiliin ang mga respondante. Sa ganitong pamamaraan ang pagbuo ng mga tanong na naangkop upang makapangalap ng mga kinakailangang datos. Ang mga tanong na ito ay gagamitin sa pakikipagpanayam sa mga respondante.

Mga Respondante Ang mga pipiliing respondante sa pag-aaral na ito ay ang mga mamamayan at estudyante ng Science City of Muñoz Nueva Ecija partikular na sa mga taga- Central Luzon State University. Isasama rin ang pamahalaang lokal ng Muñoz. Ang dalawang pangkat ng respondante na pipiliin ay ng mgamananaliksik. Ang mga mananaliksik ay magsasagawa ng isang panayam sa mga repondante; tatlo(3) mula sa mga estudyante at mga ordinaryong mamamayan, at tatlo(3) na magmumula sa pamahalaang local ng Science City of Muñoz. Ang mga datos at impormasyon na makakalap ng mananliksik ay mamanipulahin na siyang magiging basehan upang makakuha ng resulta.

Instrumento ng Pananaliksik Ang mga gagamiting instrumento sa gagawing pananaliksik ay ang mga paghahanda ng mga katanungan na may kaugnayan sa pag-aaral ng mananaliksik; mga respondante, mga libro, journals, magazines, mga related studies at mga websites. Ang mga katanungan ay ilalagay sa isang talatanungan upang magagamit sa pakikipagpanayam sa mga respondante para makakalap ng mga impormasyon at datos.

Paraan ng Pagkuha ng Datos Ang mga sumusunod ay ang mga datos ng kokolektahin ng mga mananaliksik: 1. Persepyon ng mga tao tungkol sa teknolohikal na kalamidad Para sa paraan ng pangangalap ng datos, kakapanayamin ng mga mananaliksik ang mga respondante tungkol sa pakiwari ng mga ito kung saka-sakaling mgakaroon ng biglaang kalamida bundod ng makabong teknolohiya. Ang mga sagot na ito ay itatala at susuriin. Ang mga aangkop na sagot sa panayam ang gagamiting basehan sa pagkuha ng datos.

2. Pananaw ukol sa epekto ng teknolohikal na kalamidad tungkol sa yaman ng kapaligiran Para sa pangangalap ng datos, parehong paraan din ang gagamitin. Ang mga respondante ay kakapanayamin kung ano ang kanilang masabi tungkol sa epekto ng mga technological disasters sa mga yamang tubig, lupa at iba pa. Ito rin ay itatala at susuriin. Ang mga aangkop na sagot sa panayam ang gagamiting basehan sa pagkuha ng datos.

3. Pamamaraan kung sakaling dumating ang kalamidad Para sa pangangalap ng datos, kakapanayamin ang mga respondante tungkol sa kung anong paghahanda na kanilang gagawin kung magkakaroon ng teknolohikal na kalamidad. Ang mga datos na maitatala ang gagamitang basehan sa pag-susuri.

4. Pamamagitan ng Gobyerno sa Kalamidad Para sa pangangalap ng datos, kakapanayamin ang lokal na pamahalaan ng Science City of Muñoz tungkol sa kung anong paghahanda at gagawin kung skaling mangyayari ang ganitong sakuna. Ang mga naangkop na sagot na magmumula sa respondante ang basehan ng pagkakasagot sa tanong.

Disenyo ng Pag-aaral

Mga Respondante

Instrumento ng Pananaliksik

Paraan ng Pagkuha ng Datos

Balangkas ng Pag-aaral

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.