You are on page 1of 343
S.A.GEORGESCU —C zai : ees, RADIOLOGIE si = IMAGISTICA MEDICALA MANUAL PENTRU iNCEPATORI COoLABORATORI: ADELA MIHALCEA IOANA LUPESCU M. LESARU M. GHINEA D. CUZINO GHE. GOLDIS I. CODOREAN M. GRASU cai) EDITURA UNIVERSITARA “CAROL DAVILA” BUCURESTI - 2003 CUVANT INAINTE Mai mulfi ani de experienta intro practicd apreciatd ca anormala, si anume, predarea Radiologiei la anul 111 al Facultaqii de Medicina, a dus la cristalizarea acestei cirti. Nu existd nicdieri in lume o carte similara. Printran efort comun al intregului colectiv al Catedrei de Radiologie. Imagistici Medical Fundeni, am reusit si prezentim studentilor de anul II sau IV si rezidentilor de anul I, din noianul de notiuni radio-imagistice numai aspectele normale si semiologia generali, Am cuplat totdeauna cursurile teoretice cu lucrari practice interactive in colective mici de aproximativ 10 - 12 studenti. Rezultatul ne-a surprins chiar $1 pe noi ingine. Am reusit si objinem un randament excelent al studentilor in diagnosticul primar de orientare, pozitiv si diferential, de leziune sau sindrom, Plecnd de la premisa ci invaydmantul studenjesc este un invayamant de cultura medicala general, un asemenea rezultat corespundea integral cerinfelor. Studentii nostri poseda tori posibilitatea de a pune corect orice indicatie de examen imagistic si de a incadra orice set de imagini in mod corespunzator intro anumita grupi de afectiuni. Pe scurt .se descurci’ oriunde, oricdnd si nu oricum, ci bine. Este exact idealul pentru orice medic, indiferent de specialitate. ‘Aceastit selectie de elemente semiologice, desprinse separat de patologia propriv-zisi, constituic fundamentul specialititii Radiologie Imagistic’ Medicala. Semiologia bine infeleasa si corect utilizata conexati clinicii, anatomiei patologice si altor stiinfe medicale permite construirca ulterioard a unui esafodaj de cunostinte imagistice oricat de vast si de complicat. Asa se explica de ce adresim prezenta carte incepatorilor, in egala masura studentilor cat si rezidentilor. Manualul este rodul unei indelungate experiente, a multiplelor transformari si permutari de capitole si nofiuni, a numeroaselor ezitiri si incertitudini rezolvate pe parcurs in urma unoF analize colective, fécute dupa fiecare sesiune de examene sau chiar uneori din mers. Privind Ia tabla de materii poate surprinde faptul ci manualul conjine nofiuni de bazi necesare in anii mari (Radiopediatrie, Neuroradiologie). Remanenta de notiuni predate timpuriu, unor studenti cu perceptia inca nesolicitata de polimorfismul gindirii clinice, sa dovedit in mod paradoxal cficace, prin ugurinta cu care acestia s-au fixat gi ulterior rememorat la momentul potrivit notiunile, Includerea unor notiuni de imagistica moderna (CT, RM etc.) am considerat-o indispensa- bili. Fa asigurd caracterul actual al carjii gi garanteazi corectitudinea notiunilor predate de specialistii in materie, in ansamblu, .Imagistica Medicala - Manual pentru incepitori’, nu este 0 carte de biblioteci, cieste o carte de lucru. Tinuti la indemana, poate ajuta oricul si se descurce in fata oricarui tip de imagine diagnostica si in special permite injelegerea unor nuanfe sau interpretiri ale imaginilor au totdeauna usor de infeles. Cartea aceasta este un instrument de lucru si nu 0 piesi de colectic. Lucrarea este nascuta cu dificultate, indelung elaboratd, dar este 0 carte traitd side aceea © {im la suflet si o recomand tuturor incepatorilor. ‘Mulyumirile pentru realizarea cArtii se adreseaza intregului colectiv al catedrei, medici $i ‘nemedici, atat celui din Baza Clinica Fundeni, cat si celui din Baza Clinic’ de la Spitalul Clinic de Urgenta Militar Central Colectivul de autori rimfine deschis oriciror sugestii sau critici, cu angajamentul de remediere a lor i de ameliorare calitativa a cartii in eventualele edifii ulterioare. Prof. Dr. Serban Alexandru Georgescu Catedra de Radiologie, Imagistic’ Medicala si Medicina Nucleara Fundeni - SCUMC Facultatea de Medicina IME .Carol Davila” - Bucuresti Bucuresti 5 februarie 2003 Anntemsrent 1 BAZELE FIZICE $1 BIOLOGICE ALE UTILIZARIL RADIATIILOR RONTGEN IN SCOP DIAGNOSTIC — S.A. Georgescu. 1. Sursa de radiagii : 2. Vectorul 3. Modulatorul 4, Receptorul 5. Decodorul .. Il, ALTE METODE NEIRADIANTE DE EXPLORARE IMAGISTICA ..........-20000... 47 A. ECOGRAFIA - NOTIUNI DE ANATOMIE $I SEMIOLOGIE ECOGRAFICA — Adela Mthalcea .....6..0..00000cc0sessseteveesssees A B. NOTIUNI ELEMENTARE DE IMAGISTICA PRIN REZONANTA MAGNETICA — D. Cuzino ....0.ecccceeeceerteeeeee II. RADIOIMAGISTICA TORACELUI — S.4. Georgescu, M. Grasu 1. Anatomia radiologica a toracelui . cette 2. Semiologia generali radiologicd a toracelui ...........6.+++ 3. Sindroamele toracice ............ IV. RADIOIMAGISTICA APARATULUI DIGESTIV ~ C. Zaharia .. voces ISS 1. Tehnici de examinare ............ : sete 2. Nojiuni de anatomic radiologic 3. Modificari radiologice clementare . cee 4, Sindroame in patologia tubului digestiv .............+. V. RADIOIMAGISTICA FICATULUI, PANCREASULUL ‘$1 CAILOR BILIARE — S.A.Georgescu, M. Ghinea ..... 191 1. Explorarea radio-imagistica a ficatulut : 2192 2. Explorarea radio-imagistica a cailor biliare 199 3. Explorarea radioimagisticd a pancreasului .... bisteseeeees 202 4, Explorarea radio-imagisticd a splinei ...............+ bese eeeee e205