Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

KEBANGSAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN

P endidikan D i M alaysia H a rm onis D ari S egi In te lek, R ohani, E m o si D a n Ja sm ani B erd asa rkan K e perca yaa n D an K epa tuh an K e pada T u han . U saha Ini A dala h B a gi M Y a ng B erilm u P eng etahu an, B e rakhla k M ulia, B e rtang gungja w ab D an B e rkeupa yaa n M e nca pai K esejahteraan D iri S erta M em be ri S u m ba nga D an K em akm uran M asyarakat D an N egara

A dalah S atu U sa ha B e rterusan K e A ra h M e m pe rkem bang kan P oten si Individu S ecara M en yeluruh D an B ersepa du U n tu k M e w u ju dkan In sa

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

P e n d id ik a n Is la m ia la h

s a tu u s a h a u n tu k m e n y a m p a ik a n ilm u k e m a h ir a n d a n p e n g h a y a ta n Is la m b e r d a s a r k a n A l- Q u r a n d a n A l- S u n s e k ita r d a n n e g a r a k e a r a h m e n c a p a i k e b a ik a n d i d u n ia d a n k e s e ja h te r a a n d i a k h ir a t

k e m a h ir a n , k e p e r ib a d ia n d a n p a n d a n g a n h id u p h a m b a A lla h y a n g m e m p u n y a i ta n g g u n g ja w a b u n tu k m e m b a n

Panitia PI SMK Putra

4

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

2011

VISI SMK PUTRA

“ T in g k a t K u a liti A k a d e m ik , K o k u r ik u lu m S e r ta P e m b a n g u n a n S a h s ia h ”

VISI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
P a n itia P e n d id ik a n Is la m b e r c ita - c ita m e la h irk a n p e la ja r Is la m y a n g k o m ite d d e n g a n p e n g h a y a ta n a g a m a , c e lik A l- Q u r a n d a n J a w i k e a r a h p e m b e n tu k a n in d iv id u y a n m e n je la n g d e k a d y a n g a k a n d a ta n g .

Panitia PI SMK Putra

5

Panitia PI SMK Putra

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI

MISI KAMI

M e m p e lb a g a i k a e d a h p e n g a ja r a n d a n p e m b e la ja r a n k e a r a h m e la h ir k a n p e la ja r y a n g b e r m in a t m e m p e r o le h i k e p u tu s a n y a n g c e m e rla n g d i d a la m p e p e r ik s a a n . M e r e k a b e n tu k , m e la k s a n a d a n m e m p e r g ia t p e lb a g a i a k tiv iti y a n g te r a n c a n g d a n s is te b a g i m e n g a ta s i lite r a s i A l- Q u r a n k e p a d a s e m u a p e la ja r . M e r a n c a n g s e r ta m e la k s a n a k a e d a h d a n fo r m u la y a n g b e r k e s a n b a g i m e n g a ta s i k e le m a h a n p e n u lis a n d a n p e m b a c a a n J a w i d a la m k a la n g a n p e la ja r .

2011 6 .

Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi.Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P. W8 . W3 .Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini.Kemudahan riso. S2 . ANCAMAN / CABARAN (THREATS -T) O6 . S4 . O3 .Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi.5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan Islam SPM.Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal. W5 . W6 . W9 . KELEMAHAN (WEAKNESS .S) S1 . PELUANG (OPPORTUNITIES .W) W1 . O5 .Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan. ANALISIS SWOT/C KEKUATAN (STRENGTH .Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa sessi P&P.Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata pelajaran ini.KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam.Bahan rujukan mudah didapati di pasaran.Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar. O9 .Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman dan terlatih.Peratus lulus belum mencapai 100% W2 .Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran. bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan.Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi.Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya. S3 .O) O1 .Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar. W7 . O2 . O7 . W4 .Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM I). S4 .Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam sessi amali. O4 .Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM. O8 .Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru merancang P&P dengan baik.JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan .

pengajaran. T4 .Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar T2 Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah. T1 . T3 .Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran yang berasaskan sains & teknologi. PI SMK Putra Panitia 7 .Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid.

4 80 85 90 2014 2015 90 100 Matlamat Strategik Bidang Isu Strategi Objektif Panitia pelajar Pendidikan Islam belum Tahap pencapaian dalam matapelajaran Pendidikan Islam memuaskan Meningkatkan prestasi pelajar dalam matapelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti 1.3 85 20 2. 2 3.ar % pelajar yang men lulus PAFA penguasaan Alcap Bilangan Quran dan Jawi pelajar ai pencerapan gred rekod PAFA A setahun dala % pelajar yang m PI boleh membaca Gre Al-quran % pelajar mahir penulisan jawi. Meningkatkan pencapaian PAFA % d Purata MP pelaj (GPMP) 4.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 II).0 90 20 2.PELAN STRATEGIK Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % pelajar yang lulus Pend.3 80 15 2. Meningkatkan pencapaian PI PMR dari segi kualiti dan kuantiti 10.0 90 20 2.0 90 2. Meningkatkan . Islam % pelajar mencapai gred A dalam PI Gred Purata MP (GPMP) % pelajar yang lulus Pendidikan Islam Sasaran TOV 2011 2012 2013 77.2 66. Meningkatkan pencapaian PI SPM dari segi kualiti dan kuantiti 3. 2 15 2.

0 100 5.50 9 6.2 100 20 4.0 3 3 8 .3 100 100 60 70 50 60 70 40 40 Panitia PI SMK Putra 2 2 80 80 90 90 18 4.5 4.56 100 100 1 2 12 14 16 4.

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 Bidang Isu Strategi Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) % Program Panitia yang di laksanakan dengan berkesan dalam setahun Bilangan pencerapan seorang guru setahun % guru yang mendapat skor tahap cemerlang dalam pencerapan P&P % program yang mematuhi jadual yang dirancang Sasaran TOV 2011 2012 70 2 97 80 100 2 100 85 100 2 100 90 2013 2014 2015 100 3 100 95 100 3 100 100 100 3 100 100 Panitia Tahap Pendidikan pencapaian Islam pelajar dalam matapelajar an Pendidikan Islam belum memuaskan Meningkatkan 5. Meningkatkan prestasi kecekapan pengurusan pelajar dalam panitia matapelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti Bilangan Volume kerja pelajar sebulan Kekerapan pemantauan hasil kerja murid sebulan 10 2 12 2 15 2 18 2 20 20 2 2 % tajuk P&P yang dapat diselesaikan Bilangan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) setahun Bilangan Mesyuarat Panitia setahun 80 1 3 100 1 3 100 2 3 100 2 3 100100 2 44 0 .

Panitia PI SMK Putra 9 .

O7 Bahan P&P dan modul yang pelbagai telah disediakan oleh JPNT dan JAPIM. O1 Guru berpeluang mengikuti kursus yang berkaitan dengan kurikulum & pedagogi. O5 Bahan rujukan mudah didapati di pasaran. W4 Guru kurang berkemahiran menggunakan ICT dalam P&P.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 III). W7 Pelajar tidak tahu membaca Al-Quran & lemah dalam penulisan Jawi. O9 JAPIM telah menyediakan buku panduan P&P untuk kemudahan guru melaksanakan pengajaran. W3 Guru mengejar masa untuk menghabiskan sukatan pelajaran tanpa melihat masalah pelajar. O2 Pelajar dibekalkan dengan buku teks yang menarik dan praktikal. O8 Rancangan Pelajaran Tahunan telah diselaraskan memberi kemudahan kepada guru merancang P&P dengan baik. O6 KPM telah menjadikan PI sebagai mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh setiap pelajar Islam. S3 5 orang guru adalah pemeriksa kertas Pendidikan Islam SPM. O4 Ada peruntukan kewangan untuk matapelajaran. O3 Kemudahan riso. S4 Guru dapat mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap isi pelajaran dalam sesi amali. W6 Pelajar tidak berminat dan kurang bermotivasi. W8 Pelajar tidak mengulangkaji tajuk-tajuk tingkatan sebelumnya. S2 Semua guru Pendidikan Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap mata pelajaran ini. W1 Peratus lulus belum mencapai 100% W2 Pengajaran dan pembelajaran belum berkesan. bilik tayangan & makmal komputer berinternet disediakan. S5 Isi pelajaran pendidikan Islam berkait rapat dengan kehidupan seharian pelajar memberi kemudahan kepada pelajar untuk menguasai mata pelajaran ini. W9 Saiz kelas yang kurang selesa berbanding bilangan pelajar. W5 Guru kurang menggunakan BBB/BBM semasa P&P. PENJANAAN STRATEGI MENGGUNAKAN SWOT/C MATRIKS STRENGTHS (S) KELEMAHAN (W) Dalaman Luaran PELUANG (O) S1 Mempunyai 8 orang guru opsyen Pendidikan Islam yang berpengalaman dan terlatih. .

Memotivasikan meningkatkan minat. Menyediakan pemulihan Al-Quran jawi secara intensif.S1+S2+S3+O1+O7+O8+O9+W4+W5 1. Menyediakan Program khas yang berfokus S4+S5+O2+O6+O7+W6+W8+W9 10 Panitia PI SMK Putra . Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam kalangan guru PI. S1+S2+W6+W7+O9+T3 3. pelajar-pelajar untuk S1+S2+S3+O4+O7+W1+W7+W9 2. program dan 4.

Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan pencapaian akademik. 3 Menyediakan program pemulihan Al-Quran dan Jawi secara intensif . 5. T4 Ibubapa tidak prihatin terhadap perkembangan diri murid. Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain meningkatkan motivasi pelajar. Menyediakan pembelajaran terancang di luar jadual/ waktu persekolahan IV). T3 Pelajar lebih menumpukan perhatian kepada mata pelajaran yang berasaskan sains & teknologi. 3. S1+S7+W1+W2+W6+T1+T2 Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh 6. SWOT DEDUCTION REARRANGE AND DEVELOPED INTO STRATEGIC AREAS Strategy SWOT deduction rearrange and group Broad area or strategy 1. Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk Menyediakan pembelajaran terancang di luar jadual / waktu persekolahan meningkatkan prestasi kelas peperiksaan.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 T1+T2+T4+ S14 ANCAMAN / CABARAN (T) T1 Pengaruh Rakan Sebaya & media sangat berkesan mempengaruhi sikap & sahsiah pelajar T2 Percanggahan nilai di luar dan dalam sekolah. meningkatkan sahsiah pelajar W8+S2+O3+O5+O7 7. 4 Memotivasikan pelajar-pelajar untuk meningkatkan minat untuk 6 Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar 2 7 Menyediakan program khas dan berfokus 2. Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.

guru Pendidikan Islam kerja yang mantap Melaksanakan program perkongsian kepakaran dalam 5. Meningkatkan pengurusan dan pembinaan 1 kalangan pasukan Panitia PI SMK Putra 11 . Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak.5 Hubungan baik ibubapa dengan sekolah boleh meningkatkan pencapaian akademik 4.

Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar. . Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja yang mantap.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 V). Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar. ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN Menggunakan skala likert 1 2 3 4 5 Amat Rendah Rendah Sederhana Tinggi Amat tinggi Strategi 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 29 Strategi 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 33 Strategi 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 30 Strategi 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 33 Strategi 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 Bil Kriteria Pemilihan 1 Tahap kesukaran proses kerja 2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan/kelengkapan 5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai objektif. matlamat/isu.SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN 1 2 3 4 5 ST2 ST1 ST3 ST4 ST5 Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan. misi dan visi 7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 8 Rekod keberkesanan yang lepas 9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Strategi 2 menjadi keutamaan untuk perlaksanaan terlebih dahulu kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif VI). Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.

SMK Putra Panitia PI 12 .

Oktober Sumbangan PIBG & Dana SPM Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat.Oktober sumbangan PIBG & Dana PMR  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat 80% untuk 15% 2. PELAN TAKTIKAL Strategi 2 Program/ Tanggung Projek Bekerjasama dengan pasukan projek PMR dan SPM sekolah untuk meningkatkan prestasi kelas peperiksaan Tempoh/ Hari jawab RM *** Mac .  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat 80% untuk 12% 5.00 sumbangan & Dana PMR Kemahiran menjawab soalan meningkat  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat 80% Edaran Menjawab 15% 2.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 VII).00 sumbangan & Dana SPM Kemahiran menjawab soalan meningkat  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat Panitia 80% Edaran Menjawab 12% 5.3 Kos/ Sumber Output KPI Sasaran Pelan Kontingensi Bil Kelas Tambahan PMR 1 Kelas Tambahan SPM Guru PI PMR Pencapaian pelajar dalam PMR meningkat.3 Modul oleh guru Teknik Pn Alani Elit Mac & Ogos PIBG RM 300. Edaran nota GLA dilengkapkan oleh pelajar Guru PI SPM RM**** Mac .0 Modul oleh guru Teknik Intensif ASD PMR : Pn A Norhayati SPM : Pn Alani Sepanjang tahun Penguasaan kemahiran dalam semua topik meningkat .0 Edaran nota GLA dilengkapkan oleh pelajar Bengkel Teknik Menjawab PMR 2 Bengkel Teknik Menjawab SPM Pn Norhayati Mac & Ogos PIBG RM 300.

kepada 100% Edaran modul Galus pelajar terpilih .dalam semua topik  % pelajar yang menguasai 3 Intensif Galus PMR : Pn Noriah ASLU SPM : Ust Raja Penguasaan kemahiran dalam topik-topik mudah meningkat kemahiran Edaran modul elit kepada pelajar 100% terpilih  % pelajar yang menguasai Sepanjang tahun Panitia kemahiran dalam topiktopik bantu lulus.

Panitia PI SMK Putra 13 .

3 80% 12% yang 5.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011  % pelajar yang lulus PI 80% Program Ulangkaji Guru PMR Terancang PMR 4 Program Ulangkaji Guru SPM Terancang SPM Test For Excellence Guru PMR (TFE) PMR 5 Test For Excellence Guru SPM (TFE) SPM PI Oktober Panitia Pencapaian pelajar dalam PMR meningkat. Tempoh/ Kos/ .3 Bekerjasama dengan Cakna Cemerlang sekolah Strategi 4 Program/ Bil Tanggung ST4 . 80% pelajar 12% 5.3 Guru menyemak modul yang belum lengkap PI Oktober Panitia Pencapaian pelajar dalam SPM meningkat.Kerjasama dari ibu bapa / penjaga untuk mengawal pembelajaran anak pada musim cuti persekolahan.0 80% 15% 2.0 Guru menyemak modul yang belum lengkap Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru PI Selepas peperiksaan percubaan Selepas peperiksaan Panitia percubaan Panitia Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian peperiksaan PMR meningkat Kemahiran menjawab soalan dan pencapaian peperiksaan SPM meningkat Prestasi pelajar kelas bukan peperiksaan (Ting 1. 2 & 4) meningkat PI Latih tubi menjawab soalan dijalankan oleh guru 6 Cakna Cemerla ng Pn Zuriati Peruntukan Sepanjang Tahun Dana Cakna Cemerlang  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat 80% pasukan 15% 2.  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat  % pelajar yang lulus PI  % pelajar mencapai A  GPMP meningkat pelajar 15% 2.

Projek 1 Parent Teacher Academic Consultati on (PTAC) jawab Hari Januari hingga Oktober t Sumber melaksanakan Outpu Pelajar KPI Pencapaian akademik Strategik pelajar meningkat % penglibatan ibu bapa 100% Sasaran Rujuk Pelan Pelan Kontingensi Menggunakan khidmat pasukan motivasi sekolah untuk mengadakan pertemuan khas dengan pelajar Pn Zuriati tugasan dengan baik sumbangan PIBG & Dana PMR/SPM Pelajar mengemukakan masalah yang dihadapi Panitia PI SMK Putra 14 .

Menggunakan kepakaran dan bantuan kaunselor / guru-guru lain untuk meningkatkan motivasi pelajar. Tempoh/ Strategi 1 Program/ Bil Tanggung Projek jawab Hari Sumber Panitia Unit Kaunseling Output KPI  Pencapaian akademik Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran terlibat berkesan meningkat masa pelajar meningkat  % pelajar yang  Bilangan tempoh Sasaran Pelan Kontingensi Kos/ 1 Teknik Belajar Pn Alani 2x sebulan Menggunakan khidmat Rujuk Pelan Strategik pasukan motivasi sekolah untuk mengatur bengkel 100% Teknik Belajar 2 kali sebulan Menggunakan khidmat Rujuk Pelan Strategik pasukan motivasi sekolah untuk mengadakan 100% pertemuan khas dengan 2 kali sebulan pelajar 2 Slot Motivasi Pn Zuriati 2x sebulan Panitia Unit Kaunseling  Pencapaian akademik Motivasi pelajar dan teknik pembelajaran terlibat berkesan meningkat masa  pelajar meningkat % pelajar yang  Bilangan tempoh ST3 . Tanggung Strategi 3 Bil Program/ Projek Tempoh/ jawab Kem Besta ri Hari Solat Outpu En Mohd Kahar KPI Sasaran Pelan Kontingensi Kos/ t Sumber Gemilang Jawi 1 2 Pn Zuriati Mac & Okt Jan 1x seminggu Okt .Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 ST1 .Menggunakan modul pemulihan sedia ada dan meningkatkan pengurusan rekod pelajar.

Peruntukan PIBG Unit Dakwah Pelajar dapat menguasai bacaan dan amalan solat dengan baik teknik asas penuli san jawi denga n baik Peruntukan Panitia Pelajar menguasai  % pelajar pandai solat  Bilanga n tempoh masa  % pelajar mahir jawi meningk at.Okt 1x seminggu Peruntukan Panitia Pelajar dapat membaca ayat tilawah dan hafazan dengan fasih dan lancar  % pelajar celik AlQuran  Kekerapan pelaksanaan  Bilangan tempoh masa 70% Setiap minggu 40 minit seminggu Guru menggunakan 10 minit p&p untuk membaca ayat hafazan . Sukri Yunus 3 Bestari AlQuran Jan .  Kekerapan kemas kini rekod jawi  Bilangan tempoh masa 100% 2 kali setahun 70% Setiap minggu 40 minit seminggu Gur u mel aks ana kan ujia n am ali solat semasa P&P Edaran bacaan solat Guru modul mengedarkan jawi En M.

.

Panitia PI SMK Putra 15 .

Ogos. . kaedah penilaian serta menimbulkan semangat kerja berpasukan 3 kali/tahun Mengadakan perbincangan professional di bilik 100% guru Setiap bulan  Kekerapan kemaskini  % 100% - Maklumat dan rekod pencapaian pelajar Panitia sentiasa dikemaskini 3 Penyediaan modul pelajar PMR : Pn Norhayati SPM : Pn Alani Sepanja ng tahun pi Panitia Modul mengikut tahap pelajar sentiasa mencuku  Kekerapan riso  % penggunaan modul  Bilangan semakan  % volume kerja direkodkan Setiap bulan 100% - 5 Semakan Buku Kerja & Latihan Pelajar Ketua Panitia Oktober Mac - Semua volume kerja pelajar disemak dan direkodkan Setiap bulan Guru sentiasa menyemak hasil 100% kerja pelajar dari semasa ke semasa.Meningkatkan pengurusan panitia dan pembinaan pasukan kerja Kos/ yang mantap Bil jawab Ketua Hari t Sumber Outpu KPI  Bilangan perjumpaan setahun. Panitia Okt 2 Mengemaskini fail panitia Ketua Sepanjang Panitia Tahun GPI dapat berkongsi maklumat terkini tentang sebarang perubahan dalam Panitia sukatan pelajaran.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 Tanggung Strategi 5 Program/ Projek Tempoh/ ST5 .  % kehadiran guru Sasaran Pelan Kontingensi 1 Mesyuarat panitia / perjumpaan Jan. teknik pengajaran.

kemahiran dan Bengkel/Kurs us Dalaman 6 Pn Alani Mac komitmen Peruntukan guru meningkat untuk melaksanakan LDP tugas  Bilangan program setahun  % kehadiran guru 2 kali setahunBekerjasama dengan JK LDP Sekolah 100% untuk melaksanakan LADAP .Pengetahuan.

Panitia PI SMK Putra 16 .

 Bilangan tempoh masa 2  Hafazan : EN M.  Satu pasukan nasyid dapat ditubuhkan bagi mewakili sekolah dalam Festival Nasyid peringkat daerah Besut RM1000 Peruntuka n program keagamaan & KOKO  % program terlaksana mengikut jadual.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 Pelan Tanggung Tempoh/ Memperkasa program kerohanian untuk meningkatkan sahsiah pelajar Kos/ Strategi 6 Bil Program/ Projek jawab Hari t Sumber Outpu KPI Sasaran Kontingensi Rujuk Pelan Bekerjasama Strategik dengan Projek PMR & SPM 100% 2 kali/tahun 1 Solat Hajat YM Raja Nordin Oktober  Pencapaian akademik Pelajar bersedia menghadapi pelajar meningkat Peruntukan peperiksaan awam dgn bertawakal PIBG & Dana kepada Allah setelah berusaha  % pelajar yang terlibat PMR/SPM bersungguh-sungguh.SUKRI  Tilawah : PN ZURIATI MAJLIS TILAWAH AL Nasyid : QURAN & FESTIVAL PN NASYID NORIAH  Syarahan : PN ALANI Feb April Panitia & KOKO daerah.  % penglibatan guru & pelajar 100% 100% Bekerjasama dengan GPK KOKO untuk merancang aktiviti Pn Zuriati Maulidur Rasul 3 13 17 Februa ri Nordin Jun Isra’ Mikraj YM Raja RM220 Peruntukan Program Keagamaan KOKO & .  Dua orang wakil bagi setiap kategori pertandingan dapat dikenal pasti bagi mewakili sekolah dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat  Bilangan penyertaan pelajar  % pelajar mendapat tempat yang 15 pelapis 100% Melatih peserta untuk tahun berikutnya .

Semua pelajar.  % pro gra RM1000 Peruntuka n Program Keagamaan & KOKO m terlaksana mengikut jadual.  % penglibatan guru & pelajar 100% 100% .  % penglibatan guru & pelajar 100% Bekerjasama de ng 100% an GPK KOKO untuk meranca ng aktiviti Bekerjasa ma dengan GPK KOKO untuk merancan g aktiviti Ihya’ Ramadhan En M. guru dan kakitangan SMK Putra dapat menghayati & memperinga ti hari kebesaran Islam. Sukri Ogos  % program terlaksana mengikut jadual.

Panitia PI SMK Putra 17 .

Modul Tajwid 2. Modul Jawi  ASLU : Ajar Sampai Lulus  Memberi latihan intensif kepada pelajar yang gagal agar dapat mencapai tahap paling minima untuk lulus PI.  ASDA : Ajar Sampai Dapat ’A  Pelajar yang terlibat adalah dari kalangan pelajar Elit sahaja (Ting 3A & 5 IB.  Guru menjemput penceramah dari luar/ mana-mana guru yang berkebolehan.  TARGET : BULAN JULAI   Jadual kelas tambahan adalah tertakluk kepada jadual projek PMR & SPM Sila rujuk penyelaras projek. Modul Hafazan 3.  Cadangan Modul ASLU : 1. Modul ITK Intensif Elit ASDA PMR : Pn Norhayati SPM : Pn Alani Edaran modul elit kepada pelajar terpilih 3 Intensif Galus ASLU PMR : Noriah SPM : Raja Pn Ust Edaran modul Galus kepada pelajar  Dilaksanakan selepas peperiksaan percubaan.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 2 Bil Program/ Projek Tanggung jawab CADANGAN PELAKSANAAN  Guru menggunakan waktu kelas tambahan untuk menghabiskan sukatan pelajaran seawal mungkin. Modul Skima Umum 2.  Sasaran : Pelajar yang gagal subjek PI. Pelan Kontingensi 1 Kelas Tambahan PMR & SPM Guru PI Edaran nota GLA untuk dilengkapkan oleh pelajar sebagai ganti kelas P&P Edaran Menjawab Modul Teknik oleh guru 2 Bengkel Teknik Menjawab PMR :Pn Norhayati SPM : Pn Alani  Slot ceramah selama 1 hari. . Cth : Bahagian ADAB & IBADAT.SINA)  Guru menggunakan modul khusus untuk skor A.  Guru menyediakan “modul bantu lulus” yang bersesuaian.  Cadangan Modul Skor A : 1.

 Guru menyediakan modul ulangkaji.4 Program Ulangkaji Terancang  Target tempoh : 2 minggu Guru PI PMR & SPM  Teknik Ulangkaji : bergantung kepada kreativiti guru. Edaran Modul yang dilaksanakan oleh pelajar. belum Panitia PI SMK Putra 18 .

percubaan.  Guru mengedarkan modul jawi  Projek Jawi dilaksanakan dalam Persatuan Pendidikan Islam.  Bekerjasama dengan Unit Dakwah.2.  Pelajar terpilih akan dibimbing sehingga menguasai bacaan wajib dalam solat dan bermotivasi untuk menunaikan solat di rumah.4. (TFE)  Target : sekurang-kurangnya 5-10 set soalan. 2 Gemilang Jawi Pn Zuriati  Program fokus untuk ting 1 & 2.  Dilaksanakan selepas pep.  Contoh program : Kelas Tambahan / Projek Folio PI / Projek Nota Minda.  Edaran bacaan solat . . (simulasi peperiksaan) Latih tubi menjawab soalan yang dijalankan oleh guru  Guru merangka program khusus untuk pelajar 1.  Guru memastikan semua pelajar Ting 1 & 2 menguasai modul Jawi tahap 1 & 2. 1 Kem Bestari Solat En Mohd Kahar  Pengisian Kem : Rujuk kertas cadangan Unit Dakwah. & Selepas ulangkaji.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 5 Test For Excellence Guru PI PMR & SPM  Guru menyediakan soalan-soalan yang bersesuaian.  Pencerapan buku rekod PAFA akan dijalankan dari semasa ke semasa. CADANGAN PELAKSANAAN STRATEGI 3 Bil Program / Projek Tanggung PELAKSANAAN jawab CADANGAN Pelan Kontingensi  Pelajar terpilih diberi latihan intensif selama 1-2 hari. 6 Cakna Cemerlang Pn Zuriati Guru merujuk penyelaras Program Cakna Cemerlang bagi merancang aktiviti.  Guru melaksanakan ujian amali solat semasa P&P.  Pelajar dilatih menjawab soalan-soalan peperiksaan sebenar /percubaan secara terancang & berulang.  Guru merekodkan pencapaian jawi pelajar dalam buku rekod pelajar.

Guru menggunakan 10 minit p&p untuk membaca ayat hafazan .  Guru merekodkan pencapaian pelajar dalam buku rekod pelajar. Guru mengenal pasti pelajar yang tidak menguasai bacaan Al-Quran & 3 Bestari Al-Quran En M.  Pelajar dibimbing membaca Al-Quran mengikut tahap masing-masing. Sukri Yunus menentukan pelajar berada dalam kumpulan mengikut tahap.

Panitia PI SMK Putra 19 .

Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 VIII). PELAN OPERASI Nama Program Matlamat Objektif Tempoh Sasaran Kos : : : : : : Intensif Elit & Galus (ASDA & ASLU) Meningkatkan pencapaian pelajar dalam mp Pendidikan Islam Meningkatkan penguasaan pelajar dalam semua topik (ASDA) & topik mampu lulus (ASLU) Bulan Jan hingga Oktober Pelajar Tingkatan 3 & 5 - Langkah 1 2 3 4 5 6 7 Proses Kerja Taklimat kepada semua guru Pemberitahuan kepada pelajar Penyediaan bahan Pelaksanaan Program Mengenal pasti pelajar Tanggungjawab Ketua Panitia Guru MP KPI Bilangan taklimat Bilangan pemberitahuan Sasaran 1 hari 1 hari Status/Pelan Kontigensi Edaran memo - Guru mata pelajaran Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Berterusan (Jan hingga Oktober) Jan-Feb Berterusan Pembelajaran/ perbincangan dalam kumpulan Rujuk analisa TOV Gunapakai modul sedia ada Membina modul yang bersesuaian Guru Mata Pelajaran Bilangan tempoh masa Merancang pelbagai kaedah berkesan Ketua Panitia Guru Mata Pelajaran Bilangan penilaian Bilangan tempoh masa Bilangan tempoh masa Berterusan 1 kali 1 minggu setelah tamat program - 8 Penilaian dan pelaporan program .

Pelan operasi secara keseluruhan tidak disertakan bersama buku program ini. Panitia PI SMK Putra 20 . Sila rujuk fail panitia.Catatan : Pelan operasi di atas adalah sebagai contoh.

X X X X X X X X X X X X  Mengemaskini rancangan dan rekod pengajaranX  Perjumpaan ahli-ahli panitia Pengagihan tugas & merangka aktiviti tahunan panitia MAJLIS TILAWAH AL-QURAN & FESTIVAL NASYID X X X  2.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 CARTA GANTT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2011 BIL AKTIVITI PENGURUSAN PANITIA JAN FEB MAC APR BULAN MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT CATATAN  Mesyuarat Panitia 1. X X X X X X X X X X X X X X X X Perjum paan  Pelajar Target PMR & SPM . 4. 4. 6. 3. KURSUS DALAMAN KEM IBADAT SOLAT PROGRAM CELIK AL-QURAN PROGRAM GEMILANG JAWI PROJEK KECEMERLANGAN PMR & SPM X X X X X X X X X X 7.

Kelas Tambahan/Intensif Galus/Program Ulangkaji Terancang/TFE  Elit & X X X X X X X X X X X X Panitia PI SMK Putra 21 .

AKTIVITI BENGKEL PENYEDIAAN BBM SAMBUTAN HARI KEBESARAN ISLAM JAN FEB MAC APR X MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT X  Sambutan Maal Hijrah 9. X  Sambutan Maulidur Rasul  Sambutan Isra’ Mikraj  Program Ihya’ Ramadhan X X X X X X X X X riksaa TOV n X 10. PEPERIKSAAN AWAM Mengemaskini Keputusan  Analisa P e p e OTI X X . 11.Pelan Strategik & Program Tahunan Panitia PI 2011 BULAN CATATAN BIL 8. Semakan Buku Nota & Latihan Pelajar Semakan rekod PAFA & rekod pencapaian alQuran PEPERIKSAAN DALAMAN 12.

16. Panitia PI SMK Putra 22 .SPM TRIAL TRIAL 13. PMR X OTI P X SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN PMR & SPM TEKNIK BELAJAR SLOT MOTIVASI SOLAT HAJAT M R SPM X X X X X X X X X X 14. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful