SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAANMALAYSIA KEMENTBRIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO8
PERDAGANGAN Kertas2
Nov./Dis. 2 jam

37s5l2

Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1 . Kertas soalan ini mengandungidua bahagian:Bahagian A danBahagian B. 2 . Jawab tlga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B. 3 . Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya
ruong dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambqhan daripada pengqwas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersamq-samabukujowopqn pada akhir peperiksaan.

4. Anda dinasihati supayo mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam
Bahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.

5 . Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan dituniukkan
dalam kurungan.

6 . Sekironya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemasjawapan yong
telah dibuat. Kemudian tulis jawapon yong baru.

7 . Anda dibenarkan menggunakankalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. 8 . Semuakertasjawapan anda hendaklah diserohkanpada akhir peperiksaan.

T

Kertassoalan mengandungi halaman ini l1 bercetak dan I halaman tidakbercetak lLihat sebelah
375512 @ 2008 Hak Cipta Kerajaan Mataysia

SI.]LIT

SULIT

) Bahagian A [75 markah] Jawab tiga soalan sahaja.

3755t2

|

(a) Terangkantiga sumbanganusahawankepadanegara.

[6 morkah]

(b) P ernyataan I hingga p e rn y a t a a n I I I me ru ju k k e p a d a p e n g k h u s u s a n dalam pengeluaran.

PERNYATAAN I II m mesinsecara intensif Kilangkasutmenggunakan untukpengeluaran secara besar-besaran. seorang doktormanakala adiknya seorang Hassan jurutera. NegeriKedahdikenalisebagai NegeriJelapang Padi.

Terangkanjenis pengkhususan dalam pernyataanI, II dan III.

16 markahl

375512

Malaysia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

SULIT

SULIT

3

375512

(c) Gambar menunjukkan perbualan orangsahabat tiga berkaitan Barter. I Sistem

Siapanak tukar ikari denganseekorayam saya?

Sayatak mahu ayam,saya mahuberas.

Kalau sayanak peha ayam sahaja, berapa banyakkahikan yang sayaperlu beri kepada awak?

Baba

Alang Gambar I Padapendapatanda,adakahAlang dapat menukarkanayamnyadenganikan? Kemukakantiga alasan.

14markah)

(d) Huraikan tiga bantuan perniagaan yang diperlukan oleh peniaga untuk melancarkan aktiviti perniagaannya. 19markahl

375512

o 2008 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

ll,ihat sebelah SULIT

SULIT 2

4

37ssl2
16 markahl

runcit dalam saluranagihan. (a) Terangkantiga fungsi perniagaan

(b) Gambar2 menunjukkanrisalahyang diterimaoleh SyarikatMaju.

NII SY[NilffiT PERIBOT
JalanAnggerik 3, Seksyen13, ShahAlam.

BAYARAN BULANAN RENDAH BAYARAN MUDAH

Gambar2 kepada: kelebihanjualandalamrisalahtersebut Jelaskan Ria (i) SyarikatPerabot (ii) SyarikatMaju

13markahl [3 markah]

H 375512 o 2oo8a k Cip ta

Ke r a ja a n Mal aysra

SULIT

SULIT

5

3755t2

(c) Dokumen olehSyarikatFariz. berikutditerima ASAL INVOIS SYARIKAT ELEKTRIK SENG Jalan Saujana 5, L2,Bandar Puncak Alam, Seksyen 42300Selangor. Tel.:03-33936203 Tarikh: 2 Mac 2008
Kepada: Syarikat Farrz, 16 Putra Heights, 47650 SubangJaya, Selansor.

NO.:4786

B IL .

BUTIR

KUANTITI HARGA JUMLAH SEUNIT RM RM 6 000.00 6 000.00
Tolak: Diskaun mas.aL0 7o

t

TV Plasma

3 unit

3 000.00

600.00 5 400.00

JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Lima ribu empat ratus sahaja) S yarat : 5 V o J h a rr 2Vo 14 hari

Angkutan dibayar 'L{nizah Pengurus (i) Pada5 Mac 2008,SyarikatElektrik Sengtelahmenghubungi SyarikatFanz memaklumkan terdapat kesilapan dalaminvois. Kenal pastikesilapan dan nyatakandokumenyang perlu digunakan tersebut untuk membetulkan kesilapan berkenaan. 12markahl jika SyarikatFanz membuat (ii) Hitungkanjumlah hargayang perlu dijelaskan pembayaran padal}Mac 2008 setelah kesilapan diperbetulkan.[5 markah] (iii) Jelaskantiga perbezaanantara diskaun niaga dengan diskaun tunai. [6 markah] ll-ihat sebelah SULIT

375512

o 2008 Hak Cipra Kerajaan Malaysia

SULIT 3

6

375512

(a) Encik Halim pengeluar kebab daging lembu jenama REZEKI memasarkan
kebabnyake Austialia sejak lima tahun lalu. Baru-baruini kerajaanAustralia daging perlu mendapatkelulusan menetapkansyarat semuaproduk berasaskan Lem6agaKawalanKualiti Daging Australia,mempunyairakankongsi daripada tempatandan melabel maklumat pemakananproduk berkenaan.Syaratini telah menimbulkan kesulitankepadaEncik Halim.

Terangkan tiga cara yang perlu Encik Halim lakukan untuk mengatasi 16 markahl tersebut. halang-an peniaga. (b) Situasiberikut berlakukepadaseorang Puan Melia pengedarbunga orkid segar di Alor Gajah, Melaka telah menerima inden daripada Encik Brown seorang pengimport bunga dari 400 dozenbunga orkid putih dan 300 dozen Finland.Encik Brown memesan jingga. bungaorkid (i) Kenal pastijenis inden yang diterima oleh PuanMelia. (ii) jenis inden tersebut. Jelaskan

ll markahl 12markahf

(iii) Terangkan lima prosedur eksport yang perlu Puan Melia patuhibagi Encik Brown dimuatkan dalam kapal. $0 markahl memastikanpesanan (c) Huraikan kaitan Industri Kecil dan Sederhanadengan Industri Berat dalam perkaraberikut: (i) (ii) kontrak khas Pengaturan Subkontrak

13markahl [3 markah]

375512

Malaysia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

ST]LIT

SULIT 4

3755t2

yang dibuat oleh dua orangpelabur. (a) Maklumat berikut berkaitandenganpelaburan

PelaburA

PelaburB

s y e r s y a rik a t Y a n g Membeli tiga buah rumah di IPoh, Me mb e li di disenaraikan Bursa Kuala Lumpur Perak. BursaSaham (dahuludikenali sebagai Kuala Lumpur).

yangditerimaoleh: pulangan Terangkan (i) PelaburA (ii) Pelabur B 14markahl 16markahl

(b) Gambar 3 menunjukkan perbualanberkaitan dengan kemudahan pembayaran di bank perdagangan.

l{elly, macammanani. Apa yang patut sayabua Saya selalu dapat surat peringatandaripadabank eranalewat membayar ansurankereta.

Gambar 3 digunakanoleh Sofiahyang sesuai pembayaran Huraikandua jenis kemudahan 16 markahl

375512

Malaysia @ 2008 Hak cipta Kerajaan

ll-ihat sebelah STJLIT

SULIT

8

375512

dalamsatuurusniaga' (c) Cek berikutdigunakan BANK PERKASA BERHAD Tarikh:.1.q,19,?99.q Melaka. JalanHang Jebat,

ATAU PEMBAWA

Bavar :

Suharti binti Ali

RM750/xx

07 25 34556'7 0142192700932 (i) Terangkantiga pihak yang terlibat dalam cek tersebut' 16markahl

(ii) Pada 15 Oktober 2008, Puan Suharti membawa cek itu untuk ditunaikan

di Neon Bank Berhad, Batu Pahat,Johor tetapi ceknya tidak diterima' MengapakahNeon Bank Berhad, Batu Pahat, Johor enggan menenma 13 markah) cek itu?

375512

Malavsia o 2008 Hak cipta Kerajaan

SULIT

SULIT 5

3755t2
16 marka'hl

pengangkutan udara (a) Terangkantiga kelebihanpengangkutan berbanding laut

campuranpemasaran. kepadakeberkesanan (b) Kejayaan pemasaran bergantung Terangkandua unsurdalam campuranpemasaran.

[4 markahl

(c) Maklumat berikut terdapatdalam satumedia bercetakyang diedarkandi sekitar bandarKlang, Selangor.

D? nA Konpatot I2l,Ialan RotanTekok, 42000Klang, Selangor.
Perkhidmatan yang disediakan: 1 Menjual dan membaiki komputer . Bayaran onsuran 0%faedah 2 Kelaskomputer(diPlazaGoldcourse) . Wndows . Linux pertanyaandan pendaftaransila hubungi: Sebarang

. |
(i)

(Nadiha) 012-6162914 (Amirul) 03-43268840

I
lL markahl f6 markah)

Apakahmediatersebut?

(ii) Mengapakah DIHA Komputer memilih mediaberkenaan? (d) Gambar4 menunjukkan masalahyang dihadapi oleh PuanFaridah.

A lamak! S a rd in ini dah berkulat. Baru sajabeli pagi tadi di pasarraya.

Gambar4 Apakahhak yang boleh dituntut oleh PuanFaridah? Kemukakantiga alasan.
3 75 51 2 M @ 2008Hak Cipt a Ker aiaan alav s i a

14markahl ll.ihat sebelah SIJLIT

SULIT

10

375512

kedaikain' di suasana sebuah (e) Gambar menunjukkan 5
Coiak kain ini samadengan corak tahun

Bulan lepaskain ni cuma RM15 sepasang.
BELI satu PERCUMA satu

MURAH RM3O sepasang

CORAK BARU

JUALAN AKHIR TAHUN

Gambar 5 (i) pada pendapatanda,adakahamalan perniagaanyang diamalkan oleh pekedai tl markahf beretika? kain t^ersebut Kemukakantiga alasan. [3 markah]

(ii)

375512

Malavsia @ 2008 Hak Cipta Kerajaan

SULIT

SULIT

11 Bahagian B [25 markah] Soalan ini wajib dijawab.

3755t2

Engik Ali merupakanseorangpengusaharestoranyang berjaya di Kuala Tahan, Pahang. Beliau merancang untuk mempelbagaikan perniagiannya.Peluangini terbuka apabilabeliau mendapatisebuahrumah peranginanberhampiraniaitu Reiort D'patin tidak mampu diuruskanoleh pengusaha asalkeranamasalah modal dan pengurusan. Beliau membuatkeputusanmengambil alih rumah peranginanberkenaan.KJputusan itu mendapattentangandaripada keluarganya.Mereka bimbang Encik Ali ukun mengalami kerugian disebabkanbeliau hanya berpengalaman dalim mengusahakan restoran.Encik Ali tetap melaksanakan keputusannya. Encik Ali mengambil insuransliabiliti am dan insuranskebakaranuntuk melindungi pelaburannya.Selepasbeberapabulan beroperasi,Encik Ali mendapati kutipa-n mingguannya terkurang sebanyak RM12000. Setelah siasatandilakutan didapati kekurangan tersebutakibatketidakjujurankerani akaunnya. Encik Ali telah menuntut ganti rugi daripada syarikat insurans tetapi tuntutannya ditolak. Keadaan ini menyebabkan Encik Ali terkejut dan memohonpenjelasan daripadasyarikat insurans. Memandangkan lokasi ResortD'Patin yang strategikdi KualaTahan, Encik Ali telah dihubungi oleh pegawai daripadaKementerian Kebudayaan,Kesenian dan Warisan u n tuk memohon kerjasama b e lia u me n ja d i t u a n ru m a h A S E A N O rie n t al Food Festival sempenaTahun Melawat Malaysia 2008. Pada awalnya Encik Ali keberatanuntuk menerima pelawaan ini. Namun setelah mendapai penerangan terperincidqipada pegawaitersebutbeliau bersetujuuntuk menjadi tuan rumah.Oleh itu, Encik Ali perlu mempertingkatkankemudahandi rumah peianginannyatermasuk kemudahan sistemkomunikasi.Penggunaan sistemkomunitasi yang sediaadaiaitu telefon dan pos muryukarkan pelancong tempatan dan luar nLgeii mendapatkan maklumat tentang Resort D'Patin. Encik Ali telah meminta pegawai pemasaran Resort D'Patin untuk memikirkan strategi bagi mempertingka-ikan kemudahan sistemkomunikasi. Berdasarkansituasi di atas,jawab soalanberikut: (a) Jelaskantiga alasanEncik Ali berkerasuntuk melaksanakan keputusannya. [3 markah] (b) Mengapakah syarikatinsuransmenolaktuntutanganti rugi Encik Ali? t4 markahl (c) TerangkankepentinganpenganjuranASEAN Oriental Food Festival kepada: (i) ResortD'Patin (ii) Negara Malaysia (d) (i)

16narkahl 16markahl

Jika anda adalahpegawaipemasaran Resort D'Patin, apakahjenis sistem komunikasiyang sesuaidicadangkan kepadaEncik Ali? ll markahl

(ii) Bagaimanakah sistemkomunikasitersebut dapatmembantu ResortD'patin?

KERTAS SOALAN TAMAT
375512 o 2008 Hak CrpraKerajaan Malaysia

15markahl SIjI,IT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful