Sistem pembangungan islam

Selasa, 3 Julai 12

Pengenalan

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepadaNya." (Surah al-Baqarah : ayat 172).
Selasa, 3 Julai 12

• Allah s.w.t telah menerangkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang segala atas bumi ini di pita oleh Nya. • Fahaman masyarakat dan pentadbiran negara telah banyak menyimpang kerana pengarah barat. • "...dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan".(Surah al-Qashah: 77)

Selasa, 3 Julai 12

DEFINISI Pembangunan
• Umum: • Pertumbuhan ekonomi, modenisasi, industrialisasi, hak-hak asasi & persekitaran. • Islam: • Keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya sama Ada di dunia mahupun di akhirat dalam satu proses yang harmoni dan dinamik.

Selasa, 3 Julai 12

Selasa.Tahap Pembangunan dalam Islam • Terbahagi 2: • Pembangunan kerohanian • Pembangunan fizikal • Pembangunan peringkat kerohanian adalah pembangunan yang paling asas dalam Islam. • Akal dan jiwa manusia perlu dibangunkan terlebih dahulu sebelum pembanguna fizikal dilakukan. 3 Julai 12 . • Ini bagi melahirkan insan yang mempunyai pemikiran & akhlak islamiah.

Selasa.• Tumpuan utama pendekatan Islam adalah ke atas kejiwaan. moral & etika-etika pembangunan yang merangkumi masa yang amat penting. 3 Julai 12 .

ASAS PEMBANGUNAN DALAM ISLAM • Menurun Muhammad Akhir & Hailani: Pembangunan dalam Islam adalah berlandaskan kepada orientasi nilai dengan perhatian untuk meningkatkan kebajikan umat Islam dari semua aspek (moral. 3 Julai 12 . • Tahap II Peringkat pembangunan fizikal Selasa. material & spiritual) untuk mencapai keselamatan & kedamaian hidup di dunia & akhirat. • Pembangunan he dalam dilakukan secara bertahap & berperingkat: • Tahap I Peringkat kerohanian seperti pembangunan yang mengarah kepada kesucian akak & jiwa.

Tiga konsep utama Tauhid IMAN Komitmen kepada wahyu iaitu ketaatan mutual bagi hidup berasaskan wahyu (syariah) untuk menghadapi cabaran persekitaran.1. Kepatuhan manusia kepada Allah boleh dilihat Dari tingkahlaku @ tindakan mereka mematuhi perinatal Allah & meninggalkan laranganNya dengan cara yang ikhlas dan menyeluruh. 3 Julai 12 . Selasa. Tauhid Konsep tauhid menjelaskan hubungan sesama manusia dengan Allah.

Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diredhai oleh Allah . Ilmu yang benar dapat memakmurkan dunia secara sebenarnya. 3 Julai 12 . bukan yang meragukan dan tidak berguna kepada manusia.ILMU Ilmu yang perlu dijadikan amalan ialah ilmu yang benar. Tiga sumber ilmu iaitu akal. AMAL Melakukan perbuatan yang diredhai oleh Allahibadat.fasad Selasa. pengalaman dan wahyu.

mengawal. Dia yang berkata membuat peraturan bagi menjamin kehidupan manusia agar selamat & sejahtera. Dia juga berkuasa untuk menjaga. Sifat Allah adalah sebagai penguasa di alam ini. 3 Julai 12 . RUBUBIYYAH Konsep yang menerangkan sifat Allah. menampung dan mengurus kehidupan makhluk ke arah kesempurnaan.2. Selasa.

Khalifah • Manusia sebagai utusan Allah di muka bumi ini. 3 Julai 12 . • Pemegang amanah. Pembangunan yang hendak dijalankan perlu memberi kebajikan seperti yang diwahyukan oleh Allah. ekonomi. politik dan sosial). • Tanggungjawab utamanya ialah sebagai pemegang amanah Allah dalam segala aspek (akhlak. Selasa. manusia tidak boleh merosakkan alam ini.• 3.

• Oleh itu. Selasa. 3 Julai 12 . • Asas turpenting untuk melaksanakan tugas khalifah selain daripada IMAN ialah ILMU. • Tanpa ilmu. akan mengakibatkan kepincangan dan kefasadan di muka bumi ini. iaitu ilmu tentang alam. manusia wajib mengelak Dari melakukan pembangunan yang fasad iaitu pembangunan yang Membaca kepada keruntuhan. kekacauan dan Kehakiman.

(Hadis riwayat Abu Saad AlKhudri).• "sesungguhnya dunia ini manis dan indah. dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil untuk menguruskan apa yang ada padanya. 3 Julai 12 . Dengan itu Dia sentiasa memerhatikan bagaimana kamu menjalankan utusan itu". Selasa.

• Tazkiyah melibatkan proses penyucian dinamik yang perlu dilakukan oleh setiap umat manusia sekiranya ia mahu berasaskan dalam keadaan yang sejahtera.• 4. 3 Julai 12 . Selasa. • Manusia perlu menyucikan hubungan sama ada manusia dengan Allah. manusia dengan Dan makhluk lain di dunia. Tazkiyah • Tazkiyah merupakan mekanisme utama bagi mewujudkan pembangunan termasuk pembangunan manusia.

3 Julai 12 . menyucikan anggota badan dari dosa. • Ibadat • Menghambakan diri kepada Allah • Zikir • Mengingati Allah pada setiap masa Selasa.• 7 unsur penting dalam tazkiyah • Taharah • Menyucikan tubuh dari kekotoran. menyucikan hati dari akhlak terkeji dan sebagainya.

• Doa • Memohon kepada Allah • Taubat • Meminta keampunan dari Allah • Sabar • Memupuk semangat dari Allah • Muhasabah • Menghitung dan mrngkritik diri Selasa. 3 Julai 12 .

3 Julai 12 . perlakuan sosial yang penuh beradab. pendidikan yang memberi penekanan kepada kepentingan dunia dan akhirat serta cara hidup Islam yang menyeluruh. Selasa.PEMBANGUNAN ISLAM PADA PERSPEKTIF SARJANA ISLAM • Teras pembangunan peradaban Islam: Imam Al Ghazali mentakrifkan pembangunan dengan pemahaman yang dinamik dan mendalam tentang epistemologi Islam.

• Dua perkara pokok dalam pembangunan Islam iaitu kekuatan intelektual dan kekuatan thaharah. Selasa. 3 Julai 12 .

India. 3 Julai 12 . Selasa. menyatakan bahawa pembangunan membabitkan langkah-langkah iaitu: 1. Decca.tugas pembangunan peradaban Islam. berdedikasi dan berakhlak tinggi bagi melaksanakan tugas. 2. ekonomi dan politik. Memilih tenaga kerja yang berdisiplin.• Abu A'la Al-Maududi yang merupakan pendakwah yang dilahirkan di Hyderabad. Menjelaskan semula ajaran Islam dengan memberi fokus kepada masalah-masalah semasa yang dihadapi oleh masyarakat Islam dalam bidang sosial.

Melaksanakan reformasi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selaras dengan kehendak Islam. Maknanya Islam mementingkan perancangan strategik. Selasa. 3 Julai 12 . Melaksanakan perubahan-perubahan yang akan membawa kepada transformasi yang menyeluruh pada setiap lapisan masyarakat berdasarkan situasi tempatan. 4.3.

3 Julai 12 .Matlamat Pembangunan Dalam Islam Pembangunan peribadi dan keupayaan manusia Menghasilkan keluaran yang berguna Meningkatkan kualiti kehidupan Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Membangunkan teknologi yang sesuai Selasa.

Mengurangkan pergantungan dengan negara luar Mengintegrasikan Pembangunan moral. 3 Julai 12 . kerohanian dan agama dengan Pembangunan kebendaan Selasa.

• Pembangunan jenis ini berasaskan kepada kebendaan semata-mata. 3 Julai 12 .Pembangunan Yang Diharamkan Oleh Islam • Pembangunan yang diharamkan dalam Islam ialah pembangunan yang mendatangkan kesusahan kepada manusia. Selasa.

3 Julai 12 .• Contohnya kesusahan yang terhasil dari pembangunan yang diharamkan ialah memberi kezaliman kepada manusia. • Sesiapa yang menganjurkan Pembangunan yang diharamkan ini akan diberi dendaan atau dosa. Selasa. Sesiapa yang membantu menganjurkannya pula digolongkan sebagai subahat dan dosanya sama berat dengan dosa penganjur. menjadikannya manusia lupa tanggungjawab sebagai khalifah. Allah dan lain-lain. mengancam kesejahteraan sejagat.

pergantungan. 3 Julai 12 Perspektif Islam Pembangunan peribadi dan keupayaan manusia Mengembangkan pengeluaran yang berguna Meningkatkan kualiti kehidupan Mengurangkan pergantungan negara kepada dunia luar dan integrasi yang lebih di kalangan dunia orang-orang Islam Pembangunan yang seimbang Untuk kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat . penindasan dan kesaksamaan di kalangan individu dalam masyarakat Merapatkan jurang serta meningkatkan taraf ekonomi negara Penciptaan teknologi baru Untuk kesejahteraan hidup di dunia Selasa.Perbezaan Matlamat Pembangunan Perspektif Sekular Memberikan kesempurnaan hidup kepada rakyat Meningkatkan KNK dan pendapatan negara Mengurangkan penderitaan.

• Sabda Nabi Muhamma s. Selasa. telah berkata: Aku telah mendengar Rasulullah s.a."sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesuatu yang haram itu juga jelas dan di antara kedua-duanya itu ada perkaraperkara yang samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui.a. Ingatlah bahawa tiap-tiap raja ada larangannya.a.w bersabda. 3 Julai 12 . Maka barangsiapa yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang samar itu maka dia telah membersihkannya agamanya dan kehormatanya dan barangsiapa yang jatuh ke dalam melakukan perkara-perkara yang haram itu maka ianya diibaratkan seperti pengembala di sekeliling tanah larangan dan lambat-laun ianya akan memasukinya.: Dari Abi Abdillah Annu'man bin Basyir r.w. Ingatlah bahawa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan Nya".

Selasa. 3 Julai 12 .Pembangunan yang disyaratkan oleh Islam • Pembangunan yang disyaratkan dalam Islam adalah pembangunan yang boleh memberi kesan kebaikan kepada manusia. • Perlaksanaannya adalah menyeluruh dan merangkumi segala aspek kehidupan seperti moral. • Pembangunan jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan pada manusia. kerohanian dan kebendaan (berkaitan dengan ekonomi. sosial dan akhirat).

maka janganlah kamu meninggalkannya dan telah menentukan beberapa batas.a.• Matlamat akhir yang hendak dicapai ialah menjamin kualiti kehidupan manusia sebagaimana sabda Rasulullah s. Selasa. bersabda : sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajipan. maka janganlah kamu melampauinya dan telah diharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu melanggarnya dan ia telah diam dari beberapa perkara sebab rahmat bagimu bukan kerana lupa maka janganlah kamu membahaskannya". bahawa Rasulullah s.a.w.w. 3 Julai 12 . iaitu: " Dari Abi Tsa'labah AlKhusyani Jurstum bin Nasyir r. (Riwayat Addaraquthni).a.

3 Julai 12 . secara automatik kita akan terfikir kepada masyarakat DNA juga kepimpinannya. namun kita tidak boleh memperkecilkan tanggungjawab dan peranan umat Islam yang bermastautin dalam sesebuah negara Islam itu sendiri. • Meskipun kepimpinan merupakan tunjang kepada pembangunan sesebuah negara.Peranan Umat Islam dan Ulama' dalam Pembangunan • Apabila kita memperkatakan tentang pembangunan negara. Selasa.

Selasa.• Umat Islam adalah aset penting dalam membangunkan sesebuah negara Islam mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Quran.a. baginda telah membina tapak yang teguh bagi negara Islam dan mewujudkan tiga bentuk hubungan yang penting iaitu. 3 Julai 12 . • Rasulullah s. dalam usahanya menegakkan negara Islam di Madinah iaitu selepas hijrah.w.

2. Selasa. Hubungan dengan Allah s. 3 Julai 12 .1.t. Hubungan sesama manusia 3.w. Hubungan umat Islam dengan orang bukan Islam dan negara bukan Islam dalam rangka menyampaikan risalah Islam serta menentukan sikap mereka terhadap Islam.

Aspek Pembangunan dalam Islam • Ekonomi • Pendidikan • Perundangan Selasa. 3 Julai 12 .

Aspek Ekonomi • Dalam ekonomi Islam. • Pertama. • Dan ke empat. dengan pihak berkuasa. adalah kombinasi antara kebebasan individu. ia mempunyai empat hipotesis. • Kedua. penggunaan dan pengagihan. • Ketiganya. tanggungjawab sebagai asas penentuan dasar agihan dan pemindahan sumber. keseimbangan yang adil dalam hubungan pengeluaran. Selasa. kesepaduan antara kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. 3 Julai 12 .

• Untuk melaksanakan sistem ekonomi Islam. • Ketiga. beberapa langkah perlu diambil. • Pertama. pihak pemerintah mesti berkuasa penuh dalam penetapan kewangan. pemahaman tentang akidah • Kedua. 3 Julai 12 . Selasa. pihak pemerintah mesti memainkan peranan lebih aktif bagi memastikan bahawa sistem ekonomi berjalan dengan adil dan seimbang mengikut lunas-lunas Islam.

• Dalam Islam tidak ada bayaran tambahan yang perlu dibayar selain daripada tambahan yang perlu dibayar daripada jumlah yang telah dipinjam. 3 Julai 12 .• Pada hari ini bank-bank perdagangan berpeluan mendapatkan wang melalui skim pinjaman wang. Selasa.

3 Julai 12 .• Dengan kata lain. sedangkan riba adalah haram di sisi undangundang Islam. • Pembangunan negara berkiblatkan sistem kapitalis iaitu amalan riba menjadi asas muamalat kepada urusan bank dan perniagaan sedangkan ia ditegah oleh Islam. Selasa. riba telah diamalkan oleh sistem perbankan di dunia Islam dan barat.

3 Julai 12 . Selasa.• Walaupun pembangunan Barat adalah haram di sisi Islam ini tidak bermakna pembangunan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. sebaliknya pemerintah perlu memastikan atau menekankan semua urusan pembangunan yang akan dilaksanakan itu mesti mengikut lunas-lunas Islam-bebas dari amalan riba dan yang tidak diharamkan dalam Islam.

3 Julai 12 .• "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Selasa. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" ( al-Baqarah: 275).

Selasa. • Walaupun begitu.Aspek Pendidikan • Pendidikan merupakan di antara komponen terpenting di dalam pembangunan sosial. 3 Julai 12 . pendidikan juga mempunyai hubungkait yang rapat dengan pembangunan keseluruhannya. • Mengabaikan pendidikan bererti mengabaikan kebajikan masyarakat dan yang lebih buruk lagi ialah menjejaskan pembangunan sesebuah negara.

( Riwayat Al-Bukhari).a.w. Nabi Muhammad s. Bersabda yang maksudnya: "Menuntut ilmu itu adalah fardhu (wajib) terhadap tiap-tiap orang Islam".• Pentingnya pendidikan kepada pembangunan sesebuah negara ditunjukan dengan peruntukan perbelanjaan besar pada setiap tahun untuk tujuan membangunkan sistem pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. Selasa. 3 Julai 12 . • Tindakannya ini dianggap sebagai satu pelaburan negara yang cukup besar untuk menjamin kemajuan yang berterusan pada masa akan datang.

• Syariah menggariskan peraturan hidup manusia secara individu atau kolektif.Aspek Perundangan • "Barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah diturunkan Allah. Selasa.47) • Semua masyarakat manusia mempunyai peraturan hidup dan undang-undang tersendiri. mereka adalah orangorang kafir" ( al-Maidah. 3 Julai 12 . • Perundangan Islam dinamakan Syariah.

Selasa. moral.• Peraturan ini mencakupi segala aspek kehidupan manusia seperti upacara keagamaan. 3 Julai 12 . • Pembangunan dalam aspek perundangan lebih menjurus kepada mencapai matlamat untuk menjadikan sesebuah negara itu mengamalkan ilmu keislaman sebagai teras pembangunan negara. keluarga dan sebagainya.

• Perundangan yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 3 Julai 12 . iaitu.• Perundangan terbahagi dua. Selasa. • Perundangan yang dicipta oleh manusia yang tidak menyentuh hal-hal keagamaan.

kebanyakan konsep-konsep ini telah disalah faham. Selasa. 3 Julai 12 . tapi disebabkan oleh budaya barat yang kian mencemari pemikiran generasi baru.Kesimpulan • Walaupun agama Islam telah lama diterima oleh umatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful