AotoKD *'g:l*,t

,-

ofle$gg 6oo6DlcffDoDt0 a,ccilocrdo

GncDtm)o6rDooilgcetro o-tccflaer roeLogdl rgroelmloccojl ocs'loaorcrogeerl cnorcrilo'l om-rcr6dcescm:oo'cru"coccgeClocr0o or
caucrO rol&ocyr)-,

a,c$d

dlaaocflorogcm oolnflc6TUc!o n-rcn0dcru6e,comcerrlogoo6o acidocojlaer €q#olQDC6.
a,3qgroilaartcm ao3 o.tSoojlolco6ernco.llogcmS oq ogeuonrrl orlglo Grcdldoedl rooct0o ooe, n-ils14j a,g
er6oorca0 or"oruo14 m)o@ccodoco3" o;tofl ricmcuog

odlcntd

crilocmco6 onnc6nt

-

gsoA oJ(05lro. oalfiY)

oc@ (l'rooc(l)e,oo

crfl

octooceeicoor GrocuoSos

agcco oog1.oil. (nsol ffDc6, dl. ocoocrsooA ocosl, celcorc a3ggcri mlcrt o41crrllrud a,croo1o1eojcm6. ooofin 66113(')lo 6ccocBo{r6 ocoolooS celcntro. crfl
pcm-o..rcdlor o.lc$oa8o oocrlont'crtlrDocm rilodl cnojlaocn0 aoJc6,lfinl. nglcroc oilcocroolcsTlr]c?
o3" o oo $ o or e'la3o oJl ei cm cru m ofl 93. o roll nfl 6 ccuororolm3coongo cDof;lcol coc$cn3 coonelor6gg a, c oofi o'l rpfl el c oll ogong eror c oi, " o cnl cD1 6 rooll 6 Qff 4l{g'on &Eile4grdeo3cm6. "otso ruoa orllgooJl ogcm oimrrojo. onre'lmcoreCloJlrootor'lccnc cnrorflorgCloJlro rorofl ccn c rwo ror3o e, c errc- ru eJl cor g c cot c ee cn o o c fi Dlo genacoJlogolarso, cutrorofleCloilrorwolo8 oo3 rn3em ogenecofl. o.r<rllor o41ocr0o e{loJlrororofl aereo'e,srm; ruo6rmof org m:lcrilocorgos ailglooemorolcnlscoll
rerg

eCHon@6,s(rr6'0Bplo {rDoccoAOIIc0on-.lCroileiOrO a, ocr0oSag3o (olocrul(3ld gqfr orqg<ra oLocooroJle.t6os
cnscm6 crlleonco.r,
c oror c s" c

oJle3cm6. gilcororcororofl octto

odJogo(mcocoo oscrrllro0 oo.tc$ ooa,a,oo r05rf3lo 6rct)

o rt roroi rgo or oJl od rarg c ru <.ro ugri cu o o c o1 occil a3oenJlao3crrrl GnaoJcoo. aenrenjl4gr6 o4lcmccoJloAcmg oq oJlratrcddlcor8os g o-r ol o c m <ror cu c sl ao c o c0. mgo c cto c oo c r5p eJl ro0
cr0 o m) f, o Gro c oo) or c mt1. o er o: a"l5i c oo c c69 ro0 ogolcolon ofl olo4roroil oa,carria,Acuelsil6ggilaaoo" m6ene;e, cor o1 ojl so c er o c of o el rd cm3e,1 scm" c eru enjl

o{) o

4Cr6 o:OSrOml, GrOOD(,(oOOGfDC6TDoi o3 cocoooccoilolcmt Gro oera,o,$oa

"OteJletCOtC

erc5m".

ocm"gmerru

oaooJlg;oo.rco: Gorucruo6uBogeogol4f ocd

ngmldnlkillfimmn ffil$srfi
oeremoocml gcoGco(oiloco {o}GeJcs}ecor}o oJ86rnot
roro"ogseilleo3rmoilocnoocoo,
6oBg1(6il

gcmroimc<d46, ng fl co e6(.crttcojloaao 9o.1... "
eaorlo ooJ!9 oo4,e,9GH?

6ro6oJ(m oooccc(,J orgqpcrJleo;acoag aorernrot? o.tcslor n-.tc
o61

53A,Oo ra6O'keCOO.rlo rOlOCU0qlC$a6r9lo G6)COOU'(DC

canrenll4oo0o a,Lo ojlorolgcgcoo gqgo.ttq9ctt

meoBggocaono3cm6.
oroolcoJlalO

gornnfi

e6ooo:e1o0aet6dl

m:.lrorcpgleloccor oolsoeilaorctE rogm:1e1qf oiol4g: "oroilcrJlrOcoraroroilos rgnrdlmcoro cotooaoJo ofloJl

a,loqf mg n-.rc$leplo orcscca ororum:oo3enecoil.
allelerorceiao crlledBoo ac6oto'lo'ldog crrllcg? ru"rgr;ilao"rooo.ocodo cucocgo" - gqg
orrggcra on icgil4ilo1ao3cm3.

@ocao ('O(r)Scoj6oBoo oa,cenegnrrcrrilggend on$oa e, cor g c cra o e, c aB c otlD a oSrom crd o9 cm c co,l o3cm6 oJlero3os pscollo0 genecao gcoef. q9 co,tra,'lgf qlccoloccol oo"Lenaa,3$oo" ggg ofl$a1il. mncrilocolloer ogyercmcoeg orocurt 6'6rrd15pgA. corncrtn dlojloronrflo8 ccn oo cnlcm"o o-r 936o13 glos oSeu ronn' ccnc aoccrEeo:cet3o ootootro'l gcrororumccolloS cmg eroco0 og1 cm"oro cu ooeoneirn Gro ct
corco0?"

ca){OlBcm)}o

6osiernatqgml"

po
o e,
c

ojlo1, rorcrrllcelaerSrorocm cmcao'l

cor3gg cnrioocutoocao
ejl o, o

pe allo'locsm"ml
O,t#

cot

o g- cn c cor a, o'l rot crfl cm"

4l{gDom corcn$crildonD6cmoorcm"eorc cmcogenel oJlorucoedBgilg. moEc6ruco)
c!3o:

"orcdlo) oJcgegilot oJEJo)lo cdolcoc

oJlolcmtr.

oecggcogoD o:cg3a,co

o4lcril

aer"oJloellot
o41cm crulcrilocor3os

ogg'l o:ocorccncarlol'p6rl'

'gocncs"

ailgilao
o.t

emoroilcncqoJl 5yD6ongeos

aa,ccadlo0

cmrocoJl ogcm6 6 q# "l€g

cIA. " rwo relcncoJl

colloeL'oogg!4[ggo ollrocfl','oo<ngo ecno6cmg'oJloo'on$lcollg" orgaolc','onu colaul'cojlos'cntcn,pcorc','oiloc6neil'at
oer'mro<ncnrJla,eonoo oJlsr6cm3','oo<n' rorofl oe.r'rumq4fl o3eu. amcaolo','rruloJ occorqil'olloe.r'oc(ro rocmo...' oJlocm ror o1 s1 of p g cor o c ec gtr134 ru errel o-rc dl or ojl e.t orc53aOo..."
oo.rcilcor

aoco6 coierrelaos GTOBJo crg olsrdloilooto orgcoaocra o{)ocm oil$43o&c6rBecarc aorrol ao6 rornc<rogcf n-tcscmcem". 'anog dl ccocsoceoo' ogcm otcgim,:1. a. org ccrooc ca.tgccncoscglo olcsll odoocm o|80:ooJdordnD"elcaocg ca,ccgdlcn6 olcri
o.rsoroyolgg orom6oocot3os oJl5l68 ro',1ro1 o4g orol or c g ooo el eco.r c oSollmrloaao a c 60

ojler €lsoj6oBoo po$cmeJ.

p

oEog$o.tcs1co oJcsl@,oo oletrolo {ID1{rfl o collal0 pso cmdlcoilg ogcmorcem'acml

g

oUBdorwddld

:.
'

I]

: rlslaocuaofl oa oletarfloo0o oocaoccr.l-o.t3ororoi1 ;n1 o or3o1 gg. g m e.dB oo cru-fl a, ol g oI et n-r cA3a, oo :'r m gcqJcoo caoo€olcmlcoo oo.rolococo3 ec
Gorc{TDlo. a,3ooao6dl

ecfml8mnoegc.ddgl

o6c6monqmtondd
(D0COol0@c0lQ!BC€fl0

r:loloAcmcgc oO5.)rncol cnrlccmoA. ,oocrlgo cmoJ -: :ulcDecol6ne1 noo.ut. occesQgoA ngeSon pgco,

@ed4l

ajCdl cD(mcdoc

00fl0c8flDflr,lutdld
4floldocorirt ooar ol {TD fB c r.DJo.' o oil crll r0 c ot e o' cejggil en- a, dl ororor- o-r s
erocaocnr,rlor-"6t.ojl.n€)".
cnlo coJl o6 € qH ol Qt c6 rorg n3o cr eeo0 ocov|cn3 co.tenelcorcaml crtff
m.)]
c s1
co.r

::*

qpcemo'I5 ,(6oH'laotg" ni3corc pgpoSg" enrr

3 T)

aim;gaoa,cern"o-rc$olo14i. $cdo-Grgao)(oe :- a I 5rB" n gldo fia o $ rua oJ cc s 5.rE 6, C OJC O g 5yte C Aojl : : -n3gga. o.Lco,sl, olllgilo,oemcooflocr6o

a .rr tri. accm:gcrd oocm"mrne.rroroflg. ogocr0o isc ,:*- oo.: gf o.cn. avg$oo.r g;cvooslo oJlcm"ls.eccmtg i ri r-ro orp o o16" o ar g/ aol 16 onn c oE o roil ao a g c. rl r.t'}. nO ". ('r0 d. (alo 6. cSpgnrjlc orcojloo o-,--.
:

1...' o€) cm ojcg c6m"ogJ gclllo cDfl g (3 cooo6rD o. ccae c mJl m3c cu errel (s cdo" oJ c s c cra o o: cm ro c em-

t0il cncoco$ dlooD 6 omcd domcsDcdl. orot odaocao3aodoorcoi3o 0l0ollt[00. 0g0t0o 6IDC0I

co- c B oJ

oc

orofl oaEo o"l

ol06l0do0pldd@Cofm
fiit

clloE msao3cm co.rgcoJloccoJloScmg

oodlrudldl dldoco

6ro

crgal a,6s1oocg. ogern-o3$m3o.lo.
ol-ao-c ao cn c 00 ol3o $ c
ee c

rr*3r"-3$
o

m_fl roflccorg

e0oq. o0l00C@0s[o o{t0rl

o."ol"o_!T,.
$ oil r,
aD

orola,

c

o

sr crd

o

dodooflo@colqOoen
oocdl03oD&

ollo8 polao3a,eoJcdtD-Gtrocgnoo. crudoccorolccoJl
ena mt am3ot6rc- 6,ao
o

a

*

ro

:e'

: lf

m;oorromr-

cgcecaml ocqpcrios omccgoucrO,oom3mjnnqi.rc

s. cro a, qJ c o 5 0D o clt o fff I on cro o'l a.ss o. o c rd ao ml.1s qnjl o ei a.rgg ce,3e o0 a,erca,cooa oo3 olocarr'lcojSocolt ngeSccmgroron
etorur

ca,gGqJcoo olsrorrfleraio crjldocrorcof agdl

pgdl co"rao-f crgococ,fr)cmol c e143o a, c ene" o o g c o3 enjl gf cu, ooif J"3,-3,oo @lcoo, olcao(r) dlluocaocos carlGUDoluo OCquolos
coJlooccrE orge(rDlfl .
c

e,

ol11

g

cn:

qgg$oa

o cA

grol eol$l

co c ? 6nD

coA,tnoiro)

ttrtocm orcaoJl4co0 ooil..." qpiartccorc

collo8 cnlgpopro o.rsr6cm cnlo,losjo. ' o arf I cnlfl c o rg' rororl oE er og o o <n omr. GrD c 00 c crp o o c o €o o.r c o1 c roor gf cn c aot o, o ao oL to.l a, o1 ao

Y -,9" aldleroruilotcm"o3(mydlojflD oJls3cm ao3 ml"lcil
aoca
gc
crfl

Jcn c

5tcoe,coo gro3

"crooilos crfkoolcm olcdlorcoa oro.n, rarg fl ? "-crg ee6nr nril e, 4g" oo g rorl a,Ut"_tcguolgg roo c con r{cm
oE
rarg

gorni rorg m-flcr0 ngomnco,cgc:oo" g3crn1scrooao-crncaol occgpO o:o#ror3:

crrl cn c

o

a,
o

ror o1

" ntro cm

ororo

dl c

o'l o n-r c g3o. Gro 6,sl o c dlo royoil o0 c oJ $ gf Jo4g" 6rEc6rD"oOocrAo {GrQalco.JCDo. gqor6" oloo;iggg aol oco &cr0o org otr" c o,$56ern cojl g...,, g QsoJ rgg oi a cd oror"oJloleo3cml.
toleo

q3c (rJ c o ao (m. € q#.1 q9 cA, 6rcoo c etoo dolc mJcoo p cmlo ail

*,

orgo3occoll oo3 o3vgcrfl g cncmo ooc€oco.r.r-oa.r97 c6olocesoA occJpd66,"coJcrelronl.ooD. errLcera.l

Q9eocmcooAo,o6rrfl aoo0

njlge' nOcm ru'lcnloggcoendl. n:c$o:olaoccnccoll

clgg orooorc o6rrJlaoo0

ol3eilaog$o8
:1 l

-€D1m accilo8 oa,cene6oilsSa,co.rcoloScmS co ccncoa. n_rso-lsc oldldoicrn €aaoojAoco,)cem,cnruc rr ro (, c o) a, oi o c osd o oA o oJl$ o0 e, ao cil o4g (m o,: goo oalonlools qlrol(I'ii. n:ee,uloccrp,O
aene
co_riscra oO

&coBcd mcno'loel ocqpo3os oI$m3 o3crrAoA 6qH -

!o p

fi r, o cru oa ci oJ o 5roro, c

.

-- r sl aol Sa6rE c fl c. m ogoo"

lo

oJ

: Go

QoJ C

Co m cm
6.ot3

oo cmD m cco0o3cm3.,,

c

cojl

l

p

nrl o cc g 6rril. roo

gosferno.rqgcrO oooaerc

n,Jlen'corgoilo0

ro c 6Trl GrO or

c

S

cru1

crt E aot ro8 ol roecm

ot: oll 6ret"

$ailogrim.il oniletnool occororoflro0 o.3 m-. co,oocgllgg3roroDA Grocgnoo. go3orang o1cn3$
m'lenE rsrg cro el lo 6l dr
6rn o oo^o cm crJl do cil
coJl

.rLr*.,r.
4il
o1

o cm

ojl

e :1

eooEaogdl Gbru) eaoco s ct cs.l

3')rcd o:glcolgcflc dOCm a6aeu. pcgce3o3enel,,
:.r

Groroi m cm c

c

cnte ol
mr_1

o

g.

il€) 6.0rl o cD ojl cl o1 ao
ror o1

or o o o rm.

ao3

ln€lolGroyocos o_rcdlcollg3co.tcel8o (1'D (,)Cff)o @ z;i ao o g 93 o6 cm roi g rpg a.r o cn p (mlo oro o.ie3(or
€g

a,aorccollo3cmg oorccrd. roccno n_Lcslaodlaroroargcoo
6rOcO0 olo6'orDt: occosc rdroroflcnore.loo.

:'ls8(onDScrD 6C@Jo.

gB3 criloaronn3co.:caoJl. ocnsdoo6o
o ctil
n_o c

<ootao]. o, ogolomr-oi,jlooro
o @ oil d,

r

etc$oo0o pDGTDo a6gilro;roro;cm.rcoo pgcoocs
;

cf u o ei c

6 o cot;ene.i

(610

c g oo (oro.n o oil

o s o3su oro" cu cm3cril o 6ronD

o'-

crj c

oru e{c

c

:::rn6 ooccrncddotcme (/)ccDoalcojlorcorcoor
-,r;1,

c! o

c ao,i1

!1aom)|, proiogcro',o.rcdlorcel3o voolco;ccrilfl .€) n, oroqco-r3" €€eorcrud(6laocolto6cm6 6.t#"rAD :'€o orgern6i6po. pcrnlo ralo dc$ooao *o"ua r o aor ao;ci1 qf cu cd oel ro c a,ecm cu o o rr1 cu m-r cl;. a .!la;ol g c otctrE" drD c oi. o errjl cor s1 ru uo o1 g c coro or;
.'ac6rBccuCo cro@aorlo cnogco3 o_rcgictcdlcoig"

occeqgoi. t'rscdo"c6,5cqJcce n6oaao ocncpy

og1o.

g

drn.xlo: "cco:ocssomoaoce6ne pointg6...; ogc ooo'leraocem"orcGuBom oJoool?DdJo,-*f aa a,o oo&rcoo oglcm"cu3celccrilc4ofn cn@oo. alc&!u, c6 cuo0sod ocnglooAo olcdotd,gil6E orogilaororor-go
GOronccruccDoc6rn: cToroteolcoelcroe oc<lrcaJc

o

orcDo

ojlocrD

ca$$g.,'
os

acdoa,giloE

o3e3a,1

corco3cm3 gqgo.rggod.

occrfl

1610(mJ(')o(m occ[U6 nrcsarolgil43rocmg.
cm-

g

roil a, c

cor c

c

g.

ojlca
"

rao

ol

o-L c

sl

o o c ao

c

*,?golgocD c(osl croaort.q (qocufiDo5ur]co
:rrrilc4ocarflo3(mro*' - oO".ort.rcrgcnocrdo
!06 Cl0)Odl 0.
t2

aO

o.rci;

9^3a,Cor3" oojsrJ. ole6lsj. ntgotggoE otcod o41v3 ro-laoi Gyo o3c rD ao o (m (o Holc (o. og) cm rBrf (/) c cD o -' ailcrrflsco;o ca$olaoco6 psaorfl . *rcgmllcrno

nrl oot

coiloE

ocqog
(sro

ooeoocnr:ler3.

gs.

cmdl

coilg oglcmorccoJlo3(me o,co6rno. pcm" orc
((rdl

"1610 <nc

(no 610)cod orcSlo0ocm(oilcrloo3 ool$cu3o

mcp1er6" @e4Jofffiel8o cro oJgao, eico8 o,cd oJlene3o cr"torlffto6romt. r6yo5'6BocD oilsdcmrocem"qSsmcormlSoe'leroccor
'

qs" aildlqil$" oocaocmlot
o ec6fE"

ocil€oE(rrilH. " cnfl cnlo col o0 cuocoroo.tE €rtdo o.!sco roG olc ao oJc536
oo

m.l

I

co cfuJ'l

e, 6oBoo.'

eClojlorroroflos rucloroflologa,$erer

gc.
cojl,

peneccoJlogcrntr ceouoE6cmtocBc)

glo gsm"6ct$ojqgocrio oignrnglo8.' gs coJg'aoJloel'o6roro3m ocr.rao;.' (a,ccr.rc
€Jo-ng)o,6Djl. ilg)lcrllorccrucd) pBcooo6{Do.

mr cnn'l cutro. GD 6Jo rsrg o ctr.>mcoJc(g o c

"dOoc6o (6)elosoaotoA o{)..5njl.oOCrD:
oO cm p"lcrilao crDlcri ccu enel o-lc scctfl o c

ojlocm ccqloomxruoDcncco 6rrol asJqrm)cnocBomcaojl. oerrel ruraov corocpo reocgnooj3ocaoJl ojlemeorjl
crilodcoosrrelcuoloofiD'Gyoo(mconlo rue,el4fl o3cm6co.:cel3o1g. "ngera0o dloilororoilos o6lg0rl" cor€mcrrl osronD d,ceroergoccoilo6rm3 rorooi o,65i1 do c ei o otrro c el rarg o c ajl oo3cm (/) c ao d, nil o0 crr'l cmraro e, cm;cnl o0 c oer errs'l or ol a,, Gro rolo oO c fiA o to) rucrolo) d,co6rDrorocO8."'.oloooAoJS@' ogcm m:1cn1 o aolo s (/) c (n c er 5u m G or g eojl eJ c em" roro m:1 c o m)tr nmflcrlpsoorceol(o fluoGolo. 1984-oer cDoJoloruo rsl m ruroil 6a oq crul rtl o Sg3c or errel votrc o1 o crE o g e drn
roroilot eiog oroccogc5io-rcscni 6qgorq9a0 gm:c rf cSpgnrilccorcaojlot ngom3cm3. 'mce-f a,cco3. ooa,

url

ol6fBcao rcn o-166oro c'lccora,o'lot ooc gc srrl ero cat. crg or c5" G o 6fit c5p6m1c cot c
colloE

colon m-iar"o,erreqioorgtcm 0uojo pcm6. acr3ocoler3enel ocom:ocor. e'ene4""ootggo,
eol" (l')ofiao ec(no o€)(oro3coxco" qg65iogls3oto3 cuc
aoileo3a,cor3o o.rcofloE

g<rse-cmorqgod

ac4o'l

ranorroolq[aeigrm;. mra"ocao'l dlo mrolo-t.

ocjgr;occofolrme

(r)36rn cru16B: oJcsl0oj

o6crilcoo6)c) poEoqJS cro olc€i6rcRrtcaoJc a,cmlglcerc coo.ri'lcolccoicelc aolooertr" olcrr,lg o{)(moi"olailoaocfoJ crrl6ccoJo." oi5gcelom"pcro
nE

rn3em m:1 eor$ o

o

p

o em roroil ar3. or
G

c

sll

q#

d

@ c6

-

or 53o

o,r c

gil

g

oE o-l s 60I] oo 65)"

or errel rarg ool o3rm3

ogcmloc@o gmrs'le,oo...
gf

- Gelcoglicolco,

6[Ucdo"ooaQtoA, 4,3
tg;emoouoccneun

fidlfiJlocmsot,
nDotrlfd

ocoeo0, esoocoal, osell

gQ#orgacrao o6Jgc!e. o'la'4g

ollootgnoomooto0
fidlmomoooollu[
nc6fi0 aocqe0t... or€dfl , odu!r@0000(D18d00CD

colo0oor41..' ogffD @ccDo oJcs'l oocdoco!"odWf oJ8ooYDtcucm €Q#4r€9ooAo oo@,eotloil @(ofl noel.

alt acm"'oooc6ruejl'eotoel (1983)'m:ocnmr:l)4,

ernco oJlsrtcm3...' (6yo6)5mcm"ojlto1ou1oo3cm6 eiorccrd. orilccncanmiloctEo e,cgcrJla, otcoSnrl oEeJ cucrd orqorcorilgfrorods;cno0 ocq!6 cDoE'14 clrc

ocu4troe,csaoyDEo6c5r]B"cril{6oc(')cor g(r)cE ojld; core"cru"rolog4a0 o:oerornl: "orejlco QJ(soS6rEc oef cor cr c g c emi B c c m) 5 oA or c 5'l o H cm' ojo 6rorD" g o
I

nrsfldoodlgcdlotml
ooailo0@ea0ootflom?

odcn. fi)o. nJcqlcDoGdrcs"ela,ryemcotoo)ccololcmE 6rqJo orcsllao)('iorcsrril goJoc.. ojlsoc U)c6ft.,Jot cru1 oE m s cm el o c ao c n-rr'l eunl o0 o c 6 ao mjts cril mr
gqil4groicecsn0mrani rorgcoiloscm3 oOCm eJcor1dr o(016rB: " rerg o.J c$ o m ao6cilqf a cd ao3c cru coo nng n5" omcp1oE e,scmloro'l€5 eco-rto3ncm.l'loct0o oJ5tloc eml eJ crD c rJ q! gm1 e cor c coll oE' g o o aoSao,l ro8' og1 cm
olsoroilmgco-rene1

eonlegccor o:cgi.." o6fiD$cqJce0jl €q$4l@c6. oOojlosc@c aot 6,4 oloo6 ololeicao c ?' crll maefl ror3roo crn col 6rn.' ng cm"GrOcoc 6rcroilo0 oqgilgco:coa. 6ccm)Sd,oAo c a osrjromf l o cr0 o dr c o 6rD o ojl crrfl s c am" rso oll eroro anl o o c ao c ctr)'l 6013'l crfl s gtrf av erril ao o (g 5c (uro) ojl er oro

ggaoocesaolos P,rrsmrllro'iloE
eiogT

8e

roildlo,oo ol(m"qHtodcarcaJl(06 d'tuongogenecoefl cor roiorocgooorofl crf p.Eorg$Ro@ . cro.dlorejlocolc ol rDddoltnotcD"gsco-rcoo1. prorDroo crlocuorgggl d'oo orcscol Baoorc@Jl (')o(m ojlgildooso(o)cml oJo
6ruyD" € c
G crD

c()JgmSo ojcgrnl gcoloco.l(r)lo 6)r!o 6lrol oDod€.1@ccDo

g

c6

p

o 6drt c (u c 4,36r aolo o oJ w?3.'
oACnJl RJ, (ea

!

p@

ooc6ocnr)'oorS/cc/oogo
0o

uaejlot emoo ojlB
sl

aoSooc6)do dtaierl6mcaollao dcSc6rD'6rancc6
s1

dc

c

crl c

d nD o0 crul c el 6el- o

ol43tuil
cg1;

€ota,
cor c

aoJ c

6rTi

ooxri

o.6)

cm

o1

eioofl

ao lo og c cm

c s"

crg

610,co6. o{)@o)3o
c oo c

oo.to5crrl'oooc6ruail'ojeos oo
gcrul c
corSo

oEo oro6lont8ollRl"

- g.lffo.tq9cla acddol(ml.
oi cil o

s a, rl c s6 6rscm-d€)6)06o etoen:ao"n-.tSororoiloeonlaoro3o ac

oll

eonl cn" og; ofi t 6rn o.

gcDl
o36u

aoc drD" (sro

o6ac gi

(sD coils g# 6roJ

g

cm)5oo6o d,cd oooiloo oloDrolo ao3o141 onao.

on$gg

o4lacrdo o-rczilofl 6,6rB"('l0cruoffrilsccr|6mo, oo6rxao"cril6onDccrE orocgoo" oer6, acerri148. o61 nrilogco; co.rcotr': o"rcgio.rcdl dlo.rlqf co-tco,em" o4; crrrlcg rn'lcnao? @5uBocD oo6ru€olritt oJocrns ms cm co0 o(n fiajl cel6o" 6,c9s14JaraoJ ct (o 6rlo rorosaorlo. m"l oo3 a,crt ojc6tm:.." o{)

arel4il@dcola,cojlcot cn4dl4dtrorcm cOmIc emoo3cilrlllot cer6u6,cro o0et('fl : "coruo&Bcm)'lmo-rcsccd a,dlaocoro'ljaooaoAm'eotloej dcg"€qS qr (r) o c"l o o c cot oJ c 51. " coro (rfl o'l e,ej 6rD oYD ffl djl Qg crd
I

ooil cril6oor

o ruofl ocr0o

crrllerer co-r6erofl o{)(nrlco6rDcm"pcmS" ojlsla,1$cofl$

oaooooog<rf rd€o{trrcnlc
6osdcrnorqgmg"

g 6QHdQgml

"n"jle.rergcoo o€)e}nrilco Grooo €ccm)

Er,-,:r.sls-r4irffrt*tr[d,ft*.rt*rs

oaao mcn

p c g 0o1+r or oaol6) or cco,lo3cm3

ACCm:5O8. olG6'9i, rgfOCmOCOrt rgY0olfiu0

r**i:"{fr1' t*! ""'*'* :ltL

SGCnCSlgg OjlGrOCtDo (0)'16OrOlo)Ce,Co. n(DffOC oocelao (lJYoroilofiEo G6cogo o8glo]oa GromeG

milot ao; e,cd crulcroocdolcrnro'flocnooS ol4f ffue,gildoccO cdcei8. orq oOmldo".
ololoccDo o]goo rifrl4lo. ggp oaormr"oJl oo 6ru ao"o) ofiD (610 4j ocra o cru gocDm{o oe,c 5rE" d'l $ oJ (o) c 5m: o.€) o oa o tn ('il c o, d
oO60rJocD
ao-rc

oflaoccnggg GQoc(Do ogcrflaoccolloScmg. a,c 6rnacmrcoeHc" ailolqloe,c6re'GrostonDt oJlgilgf orocuo oroaocotgg occm.lgcril oto c.o c o s oo o (m &i 6l.rB c {ot o'l erre c ror c cofl. o3o.r
o!lt"GCDCdOlCmrOleo:Cetio
m

glelol4ilolaoco

cccm)gcm35"ojo(a)cot." ojls

rncrtnr.>a0m:'lceracr3gg aoc@aotnrE gs go OASor eg ood o o m crul cA o3eeon'laor roi c cor co3r: c m:'l er crd o cu c aoga, g c 6rr,: a eJ " crDjoolo ecofl og)J6oEo'lgagP got"o,erpnor8.. oJGelgi, 6t6)065)'lm3 oacrnlol oolcmScnlcm
m'l

dv
F',i(

GIoGgnoo. nf)fturcq}tcello ng crjlaooioreilocorcot GOo€lc(''ocaoloScm3. o

"

gror

caE

oJ c)6101o)" o€)

93ofl

(6YOoJ36C!o. Get6! g cttco6m (m" 6}(6r

];

o.rdcrsrcorocgo crfl6rB Cn6,(oE4d. ps$# oJAlolo o-Jo6fdIOlE, (nOCgooCOIotCdOoIOD"OC
eneg

Af o-tocotcctr, nJca)g, a(oE o(i')geo oolgcolot sroccil a,so Gr.Jccllaolrmroilro0 oeoJlrolao3o

oilcg o6cmcololcrn|

GrocoS Gnm)lm)n10)6,00 o"looJocm3. o

cruo{maoro. oc*f cArcBl cdoorrertricrg orcola,orSos celola,cncg? ol

62

orQBld crosdotd

:,iTto) Oco)mJ'le, ffDoo€ldo9o (6ro(nleojlg mCAl

3.o

(sroaolloscrDt (6oot.,'

ill.mcqJcoo
-D

:xlg crDoao". o.rseor:'loil occmtgoa otoD,s8docoilo.l :o;cmarilocnaogcflgiaflanileoco6 co-rce.r3" (0r06,lgdc :ia3cm3. q;mtcdetceniloE ao3 oocaocm1eonlcri-'
;.
cmo

mcsa,'looroccoJl dro3 cncco org cilemoo :'o1crlrofl ogp"la o.r1cacm3.,'n6;oc6o ojlolcooo crjlcreu

:ilag3.

o

r-l€co(n(g5rDcoo. ('t0crxofinJco.rccoJlolaoem.

o !J ff D" cro c g or) oroil o

occm:5cra arc5inrcsl oj8ororDloj(t)a crd o o, c 5g oi o.fl emoro
E

: 31oo. pc66Bc5io41ercrote,1et3" otoaocod a,dlcorSo a: rdoie,sidrDdorom"6.toa,cco_rcos o6 gilg3; cnscm :, :o1. o3v3oto0 6]g(olccruo.rofl (oa n"LoAroro3nnldoroS. r rqploEcrilcm"cr"rejlocorco3 reco" poaeilocuq e.tc

I
6 (e b
5

e

.rel. o€)gc ootglcucoc.rDool3. orocorcars m"ldonl. on 1Jrongseonlm3 cuo1o ocgog oene3 oernlaogcoc

E

8,

sto)dol3ooodoCqJo O4Jelol9ldoJ6,a0)3o

:3nOo."

o!Js)8 roo o
@

{Dlsd0oCI6u0dl{d
rul cril o c cn s c6, cn c cor arod, o.rJ er{l 6rr- 6, a c 6, c o a0, o s =idlcqlcrE rsrootro)coaoa o6crnleonocn oootoJlu_13 r:ricm cocg3a,oq... ojco$c, 6qgotqgoodo fiDlsdoo
rerueilcsp"roqaoilgccolloScmS
co

q c I

o41cm"o€)@

o

cor66odl

ml

fft cm- crt eJ nr6oloE rucmg o:o}gil4llo3cm o6oo_rq9od oqco.flog
c c

? c a, cCl c eo

o5o

o cn c gJ ar o aojl oE

'odlsfd€flnoro]os ondl {DcDo ctx00cDlo 0[dl@
0c@6n(l)m(ufl8fi10&c 6rBt0)odlfl6fil. of,go[ e 0D0c0t o6ce8c0[D o01

r;"

cDlol. ootco3ccuo'loofloE rorgol" roreruer o.rcaorlg adoo.rqgo0 cruccilomcqJo roerrm. crilanmt6r0

:e3croil grom 6ralc€lcoo
g cot oE c 6, c Cl
G

mt""etdlg!4

ero3

.Jmco
16.

do c o S @ r0 o;l o cao a, ai oa. org e rtemSoJlocrao'gororoocorcnaeflgil o_rcs1...' o6cm

or6sd$ o. ol oreflcrllcSp"m:3a,aococrd, cru.l.ogo. otcdlco,loa, ngy caocnD'lqooE ilccoIl4g o_rgo0, crncrrocolc&f oq,6+fl
c c

I

$

m" ruro a, m.r

sl

c ml cril 4g3o a, c 6rE

ctD-

om0loomcollotsDlrnej oeos0sdldoorBcqDD ood tdool16ld14c0 ocqD 00t6[il6#160t 090

cmceo o;5'uo oc0nr1qil5pg6 6qgo.rggcr0. rerg o16 osl. cocq4l"lcorm)ocn')rororofi oE 5.icrncoo{0)oyoleaollo oolsu. rocel ojrtosio(Dro esq(o,colcao ofi o3ojmoo) ol3o(olo)a6,co5.)cD Ol(rnco fluncmcoroao".ncroggl oooceneccollo;cmg aileccuo. oecooromlco:l q4l.lcnl il:m'oo(m {cro odcmcooA eJcocal (')caoje,mJo cyDo vl1ol cru.cr.ilt.r.lcola,mlo ao6oaorccofl occfl oralJnjl5gc etaro1q". qggco corJolsccncoruotroronoacntcm-ois croed mJcao6ol]co crjloamrfl oJelcqJca8o rOna,glcnlrt

, cnc oolla, ellcnc o-r g crd tu 6oBoo Oc6o ojlel86rt',
5 cf,
':11

rr

p

n, ogo

16)- ro

r,,g

of,$d, adlmlooroeto0 ooDocg snCI6 e6nclst

@toncfudollo)
omldemooailcilo,,rgp3 trBglos ol0todi 0oc doco0cong8o oo(06jdlgc on0CIcdlo8mt6rDc0l

otorogg6oote,lel3o mJ6rcoJ cnjonatscDdrelo nDoc m;dlcl m;c crril o;o c oor'l o3cmA g qiv al eB o0. oro oro o c cr al a, " glroa6)or-9uc6rn"oa.ogm.i enJlcn, dlg, ffuleec{l'), er s od m:'1, ruro o3ml roil, 6r c ol c EJ o (911 a3o c d dg; crr,
oJm66Bgao cnsororlotcm ororuoeongjloE
or o o o ao c o €o o ene3o3 96 cm roi o o on a0 crg d s-cru. oroaoceol oa,c4ilco,'1oE ms(drorl0D etgilorcnccn oton.r

a,3$aocetonn'ogseun'lcororcem-otc$ccncs;gg
o.
1610

a,

eJ

(r)3o r0r0

ci 5yolo

(610

ff uj

cB

e,

m oJSo qr c cot a, o o g e,'l a3, rof I d.,, cn cu6roil o1 c! c s m c o o{) crD6}(03

;D56Boo oJlgilooSrm o3roror4;crf, otodorolco,S

mrg.ola roo ao)los qg c eolo, c of ao3 g ccorcdolejlco rsrgoctt.lcD corccrnlcoflo3cms.,srq
o

ro

rorufloE'o g| c a
610 rofl

gilc a,...'

n6,-

d c5

or

otro c coil ot c s1 oo e

anaorgenel o3conc mcceJc otcoqgggcgcoo ofl rlod m:onccotroroilcn; crilcrnlogcm q;ccor" ootcm qg"l uJAos 6r€ooro"6raocrlaotoACm"1610nrogos o-rgfl
a^c

ooofion0oofiBooGnol
@0fil?

ogdcm"oerm.rcgila,g3os

onn a'l

v"roro c sl aildl4Sco.r

rE

:o1oicmcg,'oco3ogoilccns6aco.l
1
rorl e cn

oro.il eror c od r-rc s3o c

oo3casjD cruoloilao3os oroojlcetoortrc o,Scmjlod ca,
ogo

ocolcoil5go r.610ocrDcDg?l"e3ooruccm6o1o gcmS ._to or3. 6.&y er eg oa. (\lJ o0 ool cor'l o0 197 4 cn s cm rol

ejlcoo,:JS

eai *3*r-*rb

6

o4;ocrao ou:3o
o cn"l

('ro

Qt

aoil

crt uJ c cD. O 4l s/

ro) c

5rn- o o 66) c cn c

e3e,

c

o'1...' oro c cm

og1

o fia o m;

ro c q3 o

o

troqgs3a,."

:ilol4gcilooronoScm3 oOoDc6rDl oSrororg;cr6 raroo.Jac

mi a, s1 sroror" roil o1 g3ot o3.oe1 gqgorqgcd gooo gosno3gg mceia8$e,
o,trc

oJ c oro,- o

o Fc o mJre

cl..

oo:cjlco_r fr ccru8dgilrdE otoleo}cmtcce ru-o'loocaoJl ccSpdloi otcs8o; ofjooaoto seodeD

anao crc53a,oo.'crumlSoeocroilcn3 milcr:6o....';noa r36ruco9o..."'o,o1o3e,1oE 6c5loej...' pcm3o a6roc(i')

Cotdoil.
oil. uomocscrE

ggo coi l o gcrL cn cro o:3o roror'l o eor$. o a3 arg r,, uo c arrrl .6n cl 0A6! roffi1 oE ot o e sSoo c OE c ot errd rCrq ao,l o3Cm3 oro orl om e1 o3sl. m s ororl co corSru rcro m o end n6" a

-

*

oJ(J0rOCgof,.

dcs8d,cgcsAgg e(qlooo. (oc gilcorm"olroromilod crile.rcru6d a,caoronclcorc,a :ro^!ot oicml (610 €J (r)JoA. c o or ro c s o0 o c crp 6 ooSc or ;rre1 qg c e-u or o c cor dleL mi cnl o rr,n r cn *n oo q, *,, iroloileoc5J 6,c0osiloet...',,ropilcoc$orgilo1s3"...,)
srg el

1ls1 cnlercrll6gcmJ rsro

a,gslleocg ae'leioro"oseon;. o3crdcigqgatqgoa0o
c o o0 o[]e.r c m:. cl c eor:1 o ot qil o3,m3

eior6 ot

rd

ov o a,6s1 a, vl eroro
cru@1 cr0 o s

- rr.,
ro c

c

em- ot ron

e na. raro g od d, n 6) aoJ

vgnril eroorod mr.ojlu:ccn" oroil o
crd

oetg3on,ocoilajldco.ro,
q0,
16lo s:l eo

o

c5p1

cn c

relo6ro)l

-ndl

gt

gg

rgro c

ro a, c d oroil c o,

qo cra

r,tr)

o cm. o,.lv1

r.olosltrnE

c(r)cojlcnoJlosjcorflcor;os

ercmjlogcm3 ro3s6cmegg GrocJm)mo.

oocmnoioE c6roroccro crocxcoJoeJgsoo,cene-m:36i1 orc onleil.m_fl oaEo arconlm:logcrilcm-cn-ocsnE ru-ci
coo oglromJcmorl otccldocdccluosjcrjlroEcrilcm,ru3qg

oD o o c cojl

ool

l9Z0_6g8os
cruov.l"]c(o.)c

o3seororrfloil
,

<n3ogotcco.rgri

orloocrr.t

6r6io"€JJojlcmcoscqJo
cno ro0 a, cn c 6 g"o o
cr8

ooloofil]

ooO,Qejlocao

;ru o.r coroil oE mt c asj c Gt o eJ o o ffr m;1 c o1 aor go s o; :rrt roA d c sc oA a e'l eioro.r oi a, s o c o a, cet roro- o,l em :
a,'l$oor reccn;eurs gf otr acml m)om)ocm eoi3olsecancroyDoloroflo0

s

aoocl

:, r:

oE a, cor cil 6 qgot q9 cd o mt od eod ccSpovcrjlo8 o4rcrriloedn3cm3. oo3 o_t3oiloo dlofl roomflocr0o ror3soo,. cr51;ovcrjlo8 cnlamtgri a,cr?oroil ca,cocrE ocov"acoro3crilcrrllogang.
cjl

20t5g}mflol 6-t2

63

sll

c co c o s roro'l

cor c

o-L c sil

r0

cm' c

ern- c a, c dl c ao c 534, c rt ml-fl a' o1 4 cnl c5p *1 m3 o-n crnl oA o d cm G cS c oo Gl"

oilos oene"oil.on6;.oJl.a,co
aorlo

a,oro, oScrll6gcmi' on41'

oil. cot,o'l crucotro m)'lo@Ao. osrBlcoJolo ooolcor3os
o.jsooloUl()lloseo)Eo rarqoccla,rd' a'enecor3scta

ogocm oa,$4ildl4ioouol mlcri uoeroror3: ogocrio
GrostoYo o-rsroroflod orgao1o1ao3".
5r

oosc

dcSao o-lcs;cmroiroccra

cxl. tro <,o',I aor6c scoi o-r c e-ru c do 5.} fl (mt .on o14 cllcorcod o41oo e,crmnflolcaoena'lolcrnlg gqgolgg
n€).

m1

o3cao-f Grorolc olotrone 6jol Goncenicacoo ogolml c6 o q€ c C oA Gro cJ c d 5b o a0 o"cn { er ej o4;. dl. g m cfl o 6ldctncrgcoo gnrrriaocolS" enil gscra "6;,rmnc4ro&6,. "pemcoiloel cncer" oilo3oeraor3.

oflol4-ooloocmojlalE oooroil o6oo

a'e1cor;o

!3

Jrl*ao-.',
g...'
o o e ao

Gfocrn-o5rBA co-1o3" colrtcm"o6;ocm o:o'l

96re"clooios.

a,;"oo'osc;p:'o,cn;a' ogcm oJlqo'roilocrSo ov6$arf cDs€o&a,aoc6mollos. gqgo:q9cn" o-l3oco EOgcol
o-rgcrdo,6dl o6rorilcofllern"oscpf
m"' 8,3coococcro
61 ^

ollcAcm-o3o3a,ceLcor cspsnnlccolccolloEocl49cem-

g gorocel,

o6<nr1

ec<nal

.rilgl.'oorgglgil9g6" oilorcil...','oroogilgg"a'cs3
a sSoil

o6<rrflo.tcocoscgo cecqD(rucnullailoel cqDsl aeJctgtccilc0

'almccritoffAo oloffxolo):. ', 'o-16 oJlolemoil cs1 e-l o oro o.rc 5i o-f cm'l s" * c col 5 cn c em" o:
I

c o-rl"

o at g7 or".

"

orj-mcnaoSgooao

njlicovoga'coo Oqgolgoa

of oooo

.nA*Ut4l

*cerrr143' o3groror"a'3oo a'3$

o gc roA' cDsEdolcm'

o4l; e,oo 6r gildoe(mof ccncoolcrfl6ga,cocom"cnooco ,m-,tue,pp""6*. ronaoSSondloil oo6 a'6$ psmf '€) ool ccnrlc 6)oc(o oqfleotrcm3. Glocoio'c6rntccilcco

og(m-moolos ols)lorotdreco'tffn reccUgo'64'
ro c em- roo o-t or o'l c

rcO

oc6o- arsEotor ol crilogel' ojlo4; oilo4cem-o-rc53e,o" olcdlroror'l6ororol olroflo't;co'tc oej oroo'lnnoc- osa0osioA (o5.)crn a,co6rno' "ols ooceoccuicn"o6e'gilo0 oa'cs3 ordloalo "Od."il' (610GrSc rnroAggg og;ocrto conccsc a,errecercjlolco
g

reoorril cp;n-ulclorcco,loE cnSfiD cDcrrlGel6llolo o

6f oJlol ailol4g. pscndl omlerevcra o''1534'cor3o oot orq roil o o1 cu crD erldl a, el aonn c em" 97 g. a,io 43 oe.r'ooom-1o' mlooilcuccoraot
o

ao

ene

rol

" ero

c crd

a

ol

QJ

G

colJar

o roro C

enEl

c or c o el.

"'

a,'l cn c oil o

"sd

cri. (o o'l eoSo c a,c e1 e' erol c ol crE o o o ml rorol "' o6 cm

s1l

o-l c

4 $

ocrao ooeooco-t-r'l6r]'clilsoloEocaoj rcromsreoroccollo3
re

cm3. cortoSr:cm:-,

(610m)oo "uio-il,gtnyUlcrrfl ocrogcra o-rs},6ooj4oi cruroJo o-loaocGelc; ailo'l - rarocgooo crJo6rorctl' crfl ooroccoflo;cm| criloato

'aonnooonldlosotdlot
dlocoom...'ooanocmo

a,6os goneccolloScmo-roo0o oJlol ooroiloS" Gslllooc ooi.3,m,otr o a' c erre" crfl o e,sl er g 51.'' GfD cm' o cruel a,*aa a,15co- aucaor o-rqaa a'celccrooomflalil cn
o

frootoooaaocotlootgd

oootootodlatddlol
o8@t0mfrllooldGo
o6mmdlorcoc?ot€dfl,
trdldlausDadcot flom gtosoondloonqgdlg. oo dloooat, ouoomscD O qdloooodocord oJcg ocCl

o4;mi eccnal o4;cm"l eleatrcur3 6rcoodoor!o ooooefl cn3 oScrrlloEcrllcm"o-lcsga' o61 cmof o4;gccu6eog" allSlrm reccnSogcgc' roo1v"orilcnl orilgSa,gSos nncd ga,r0g3a,oo rcrgco'fl53co'lc ccruccgc e-rtr" 'pem'colkot €q#ol@oa olcdlcor oone| ('t-* g3. cn.rgqJ 6 gc eot.' ocl ggil4ilg3" oilro
cil...' nOcm oLcgilcrlpgcorocscoEos'olrdYoc6
ao t er....'
6TD 01 og1

"rn

g c o3 oscolel

r0 or9

oJl

o c

o3a, cor3' ojl c r: <ro oro" c e c

n-t6o)g

e.ii rum.rcolao3ercol3o

cn'loel cnsoocrorosl oolgSoil$ 90D6oYolcm 6nc oJc@6ul3ogCffnlo djlom orcrn'lg ooCmOrcem"m:
ro3". eLrdl4groio43ooao-rlo

oallg/occoll ojlcnfl scilootot6' e*'1 e13" g qg o t tg9 ' o nrfl crjl ri a ol o o' m-:;g rtr oril g c er cor

cm

an o'l

C nril

91

c rn c s c aoil o3cm3

a's

g c sl

'raroogilg6"e,csta,oo'..'do"GD6.orll' erurtocd
5'
el arJ"d,'l
o-r

po

m.l ao"

a"l.'.'

o€) crn U) ccD

G

oro 3 53o'

rolloo-rcgltu0a ocruceids ddBgc6mi'a,oocoq;ccoto','ocgila'oo crllcnao6 col endl'eiEs€acolroil','eloeJl' og;crrileonom co'lo'
cd,oodo8cmlcoo og)GcltDc'olcocpiluooi Go)coD&cm
ols56Boo. "ocgila,oo crilmaogcclenelcollrud eroccn6o gaomao rarEooIloScm3 mccod'd ooooao cscal'l caruenjl m:Soroil; eecorccr0ooitgo"lg' ero6oc6loE gaocDlo a,6s1 qgotco"rojqgoctao GCDqI'6)l sr6)Ccnlo nnoiler3gg trllsrecqJserao ps143 olroroilolaoc€oEcrn
mAmsene'.

oHdldoteoodlotoDsol 0r0. @dldolo0D&8oGoC

dl gonnl

d

oBJcoIlD

olc$eot
erndlocore'ilan6o

'gem'oo;to* olcgte,oo *mgflroil
eunoo rcroo-l66oloccao

affodOhqnOsllof 60
(IIO0o OG{DlBOto

('OOI(ruO mr-1cro. gro'fl re oror$collaoccrE coJccT) dlco cng olcS&d,oo o.JerftDlo scnomflooio a'coiloE ogordlaong ogcmof oogcoA €SocIDo' 'p@orlo arc
ero' ogaD aillgroo'ilala aoaruonejl-soJc' dlolcn6ccu
erre'l

.Ofirldd oscos6f0dloloD&.:

€qsolQDcrlele1439g6' o-lc

pacmcrteo3cmlcoo oJlol ruotro "

orudldl$ooflqDdl

" onAmo.lt4"ocn. osSoroilolaotrcmlcvcem"oJl erg.
6ltllo cDCaodrff)Ca,Cmtgg drgStT)o
ccorernof oo41.oil. uouo'16o";
cncao osoomrJooolleo6o.
GfOO'ilmE mCBl

*.,o.

4p ota

cu c

ri

oro

mt1 crn o a,

$

e-

16" c o c

a8a' gil

dl. o6o.loclcci

elrtril6,ccolcos3qlo ol3dlaoJ'otlgocuSo' oelool (o4 oo...' p og ocil 5 o-r c5 ccoilo&cmtr. oic a'sc, o-ls{orofl ., aqpgrd ocecrl p.. *rn<ttlg. oulooo cDoff)6dngilafl 4jl{9. fr;oo gnore,gSorccoiloScm;'raroooe{' og(m o-rcdloor'corcoo 6rsGoo"'' ,o'tonmlcoenef €.Iff "lQ9flA og(rD cnocDo. 'r6nooe{' oOlgl4" arc6mcor6) eolcQo) oitrncot oa,. ecora,3ocrt ogv3oilco rcrg o-rc53' ollcrg
'or

olo

og.

omur6ol occora'
(')3SAO

1980-6'9los

s o c aoJl.' a, c ern c o o ol oror" o6 cm m:1 crjl o aorSo rcrqoA6rrt. nrita,ggcctf, coierre'l oJcdlaootcem"'acrg3o1 ocaila,;o3ccm...' (anjl43-vo1c") o$)crn cncmo' crullcrll
oollal8 rucmol3o orllgccorroS.
c or
rd

rorilob Lacdtaaoc;ioooceoncilcor on'lejlo cor"erucjl ooao (o}cocrtcocollala oloa,s8aoccrt ogrorofl colrorcnoil

ogmi ecma'1oo't;os

osi of, rcrg

coil

o3rm3.

ol(mt €q9dolQ9cra "rorocm"orq "rrtqruf,tl o*t5t*6,r;-onoel
U)c GD

colralooJloil crjloeiorin

tl

ttnoo erocad oeneS olc5iolcdl !m)qil66BGg ofl emSoeong"
oonlcolSos o-lcgicrfl elgSctotot

'-{tl^

r:grorrd

cil

'a,cco)csl arcclocoo' o@Crn ailqorufloel'coctl o:cs'l'ogcm olcgilrrfl Ga0)(mABcm)'' eloila', oc uila, ogcrrilolrtodocqJo 6Q#41\q9ooAo s06qlaDc
crriltr:1o-r6. goeneo,1eL3. orq

" ercm oonl m;cccilenl'crsccqf 'aot(da nJcs'lcoJ''lcooao
(DlOs...'

ooacoj

e**"og; onnrocornnfl pg.

ololaoo micrilocoJlcel "o-lsorflondo o1 oo
orocld $rO$ddld

64

c 661

3

Al"fl 6l:l"

;r oE

'rE-

d cdlq
o (oro
<rD

C Ol g coJlet c em- or4 G C CD o n@ o oD o do c (o): oJ (/su c oroel roloil oE .O. oro O. o.o-o c a1

r3coJ olctra, 0600 (EDg(t'tot6odl5,rrt

cm"

eJl

ci)

a,1 c eru c r0
oA o G.rrjl

9o. ".'ocorsm@c3'ofl oel roroogo:e1

l,

"

J.

c

s c er6 crg
r

oodo ejlo-iogot"ooo6ciccncaefl qgar"o-rga.r, n.tcO _S.ltrderoE 6tc6do8 m3. "cncaoa,oi aD6qil6n-6r9d$qf*J.l "
rojrocco0o3cma rorg cuo.la,oo" otonD cn36mo
rsro cm

o,l o o c co c nr;i erJ ruoaoromr] oocDorD-Grore,lmcolloo3cm out8n_rcejl

Ij.-) :'.]lry"corufl oE crt eril ej o oa o 0org..,, €D ffu
o re o.r.l

.g

(occnt;*3*, g --^ o g r,_ r.rn: - cn roroil cn3 m: t g:caorccotgroi€e#-,p9o,,i,.l,
*p,;

u3o <ro1 o.r o ernl corr o ao3o s rr.l coro c ogo o c"

s

o0(rriloioocoscqJo

nrd

_9*r.

crilrieccoleongsos c"e_rr.volrggllsaoreleo dreo 43 mfl dcgSsoo oiem8a,1$ g
xry41€gc6^'m:'lrn6om-rm.r.ttrao-or.",
o3c
ot^erre1

cem-cerlccr:3o g grol..,,

"6,m-o.ro3,rrng
.-r cdl ao,', orq

c cn. ocojloE orr6emeungcoE..., (enilgg6_ro3c,; inomo ,..rl,,oron.O omflo8 ao3 cnccnoccoJlo3cms.

e

c

m a,1 c

cor c

o sc

g.

"gcm

rnS,i,nn

e

i

.Do

oocc(3olcDeccx6114 oJltgcnorcoscgo 6}03 oja('n(/)c

oa,.ojl. o
o3

alo

oiodlaooioogcroJ me6uoegp acAr. ;o.,,nq6it
G

m caoJo...,

(oa

m : o co uocrE mcaot

rnld og. roq

e_r-c s:l or ol gf g or3. a c 16 ao m-lls,rrf _ qgn"a ro3. *. = rjl. ogmlocrdo-rcomic;pcr8cla,6slco.r"*.i,rn " Or*,rU ru"cn"lo mrooiltr.:cco.ra,od . rrL*rf, "_r3ocvcrofl ,:lagiloE otoo0o otc$oo0o oJlcmsrrjlcoJlot " cerucdan:lrnE g(geBcelo ollololqilogcm olelo-f nJI

d)

o6r,_-_#

*,i

o3cm3
cojloE

aerom;oooto oeneg corcornl acalE ooldoJffD{iD-o€)o.rilcrf nOcmcorro3cmg c4rrBJo. croetmaor"
o1

ocgcmJccjlml

,'c6rucoosru'aojloer .a,3g[ ?Sor(g9o0.
dO-OID...' n€) Cm (')
C

oq Aot il g,a cm c (o o9 o a ol rulcrjlomtloE orrsood oJlgilg e,rn6r3. ol*tool_l i,
16. o oo"o c

od

*3ai., -" "
er-oj W ro,- n6)

oo c crO ro.l oeo c cnl q ojl ar crrt oE GrO g or G 6 ro o s6s1 cor3 onel,, L_ ,nr 693e:5 rorocUmJCmc.oroJoS pgaOJo jsAor3os

ol^c S tro-d, @

T:3;1 i1"*o a, qg.l a, €D c

gcora,sjt;

ci
o"_

^f

m-r"rrl,1

{Do G@ 6Jo OO

C

eO

C Or_l-

olodolnllcor3oscorg" rnsrgrorofloE 1'doaor3" o'lcor3coc? o-rcasl, m.icrllo otcmcrgcoo

.,g;*r; "6-* *r;

oojcdlcotcarSo'lg. ooolooooi, au_tdemetor

Gro6uBgJos
1970-80

3a11 elcrn ol. Groc?Jccgdo3.
60pto0t$olDlogt

11S-"-rg{9crilcm'gqgarqgod a
A oYo l ocHSJ oO

orro.r3erao

cr)co)6off) e,oeneomileopleiorc.no;Cm;.,,"gili"ro

cm--.,-6i,- r.go * occncoollo0.r* ro)onan gnlj

oroa

oooeocerre"o_tc5ioc91 orcs1ao3a,ao,ccoilo3rm,trLo1q. coo1ao3. fiu$so Go,coDl. mtcrtocoro0cnl"rf oo 6rr0mlGolo o4ycrilao"mscos toqaollo3cmg...,,

olctt6C0l0sSodom0Dr

p gcoroceor
6.

qucolG00tooooo0orior

caojlo3cme roolelnr8
cD c aoJ

e cll c nD"on c r:

6

cn c

aot .rO

uy

€ qgar

eJ

m d,ll e

"61 3_co-oo...' oOCm ^ ".,-i @6rDaor(/)ccno o-rcdl gqgojrgg6 o,on cloE ro3sooo a,3cflqor"l982-nO. rsnc,o., or,ilql. cn"l rucao'ccncnlSoeonoo oomtotroflcg,co,ger6o gdrec iQtoecmi @n_ddooqJs a@l aorl{.rnf)ccDo. oom): sc
aor c

6l nslodm.ioado enccncfloo pgo)oceeao8o mr*n rc,s o3. co.rdcm-nil6o14f cnoootn rsrooooa cruoojlcoccno oargr'co,ce'l-a,gcU3ro. o4;cm afl@oroilcnJccx6rBl oO ffu: a cm 6l c aO c 6') S c r! o, c or1 *
o n63

o.jcetocem"o_r3rofl cor cnccora,ocdo GoJ(dp gaol(ocg or3o s @ el aoll of o o_r s3rooil cor anl ct c o, J A c co,

roo coooD, cocooo0 ffuoclilcoCcDo o' og) oD allqg omil o crd o a, a mj c "_p7,a,g*rrm, eorj] cr, o s

or3o e,6s3ro oE Gro cu oD o 5O3Oo m nn a,t o, o,3" orJc

a;.

g

oaAo

domcaddlaocrflg.om
o{D000c03

;-.f .!ilA

dcgeco0il

f

olldlotoutooofioomdl
doco08oJc0[o orptdaolo

d

oorgllgcom"pe Groorcnor,m .6,rn-L_#a3 emcoolcoll93ene"aolooald. occncgf cnoEo,3,rri*. (ru(066l3g3os o6rrca soroocmo n4$,1et3" ('trnd aaa rotolClg og3 <nccora,r0eo-oncrng6 roro;6 ooo crD9o{DoDJo o,cernl4j1O3Ocmslafl

f

moto;

oroo o ar c6rB'6ro eonco

oc

o 8l(Dl@0ojj0s.6n@@&
EaCe0c@l088mco0 00[0 om3l60t?€m0onD

o;. ccnol_gio_roeiorocgcoo rOroor-occncao,goioercojl oerego'roiloo0o cn3emo o4lcmccollo3cm3 oJecmrcol

dloilg8c

oJ,

oo oJCSa *_"cr). p Jir"

]f adin orc58@rcoJos roler.rlo cn'koroofleo3cm o) Gr06dB3rDocm (('ocg oocmceo,
oorC6rB"r6rocgcoooJo6roTOoo3oSloC,toCo,3erre-""" "co-rccoi o6a,c"arrila,c coo.rloqo
mcmccorl
m

erorcoa.

.l.lo]4j

dldlcocos6gogot
0qlc6ld0l0D&

*o),

" d or ol re ru o o c cm3o1 g g e# o.l Qgcni,,;o:* g ooooro)cqJc6-)g pofl oocm:coJettr-"_
oce c
cor c @)

Hd

3

93d, o g

c

cm3.

*Ll*r_..
on e|'qD

o_rl cm'l

d ro

crDl

o Rj a,.t etf

epfror c

cD c

o

sc

ocm ruejloo

6coJocfl?"

g. g o r0 roroil eo c oE a el eioro ro6co

oa3 *.(/).1-

o s c qJ

o.

tPmlooo gcroc pcroc).
ail od

o.tlg duBglo8 otcsll. ,oo.r1odoo0 orcnD-oloy6,o, 1"1o3 o o s^rn o'l co c a,l o ror),' rso gg| o or o1 o g| o o a,t l o er.

cffi^csleecorocsg}l8col6nij'l ooogotcroc g.
,orccra

ol c dlcol . oJ6ot o o o s d,

csl.., d)

cm.i

s

(6n(-oil6.)

od grFJ o6cmro.r-o€) oaAo CoJOOCS,OorcAojloleoc.. " oJe&!r, ^* pcmJolFJ

^Tip:r**
oao
c
Gro

ldyol
a.r

o.ro'log
G

got c

or:

ooo

cruo'r..,r o

clc.rlo

-ffi1::"8ffi:;.f'
f OZO_S-O

S$:o16rrc1 mfl onei olcgla,oo n-icdlcorlg6ene:6na"., gcd.'m.>mr.5asr'crftrol6roro, otgojl,oet,^-.;r_;;:t o3"...' (eec ma,1 c corc os c g.) g B c oo o .. G.rD ". 6rrl I TUlcrto00to8 (610clmaotdolcm(6).lcmcdoO

mlgf o co:anr1, (aot eo g oo3o, c o;o0), 'oceocerrjl ocsJo' (torocor mne.r mccoaco) itrJs66rjl criloclurl orilgga,oo. oaorcAnnniletJo elP

4lcuorol),,

m_r.lcuaoo,- (cror]3

"ogeongiloi Gor6m eroccmco3ern: .etSomfloa ojcg36JCO3O5
o6o oglocrdo co_Lrda-rocordooleoccrl

Lcet

Cr_to-otooo,3cmtcoo org -

f)]

3r

f

Gfl

GrgoJosoaorcodoccorc ae,loE oo.tcm-ro,nglj*i
(sro

cmdrom o:lolccorcos €sg.tegcrd c:.rcoloorcmr.

oaoco3 orcgaa)cooE dlofl4llo3cmS n6cm-Cruooro.n eo c od c o-i cer3. or er 6 ao3. o s'l ao.rSgg ;, ;,g ".. 1!"jtt*?r-rnoEccrnr ogloc6o orcAA6oo ?..

g. p*o"cn

c.lc6j"?r

r :3-

musicraviqahoo.com

20t3

9m0dl 6.

t2

65

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful