You are on page 1of 7

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép

1

1 Đặt thép cho tường hoặc sàn bằng lệnh Area Reinforcement
Lệnh này cho phép đặt 4 lớp thép (2 dọc, 2 ngang) tạo thành lưới mắt cáo cho tường và sàn theo một hình bao khép kín tùy ý. Đối với cầu thang, có thể dùng bản sàn nghiêng. Việc đặt thép có thể thực hiện tại các khung nhìn mặt bằng, mặt đứng, 3D.

1.1 Vẽ đường bao mảng đặt thép
1. 2. Mở khung nhìn thuận lợi cho việc đặt thép. Ra lệnh Structure  Reinforcement  Area.

3.

Nhấn chọn bức tường hoặc sàn cần rải thép.

4.

Có thể dùng công cụ xoay hướng nhìn vuông góc với mặt phẳng tấm cần đặt thép để vẽ chính xác:  Nhấn pải chuột vào khối lập phương. Chọn Orient to Plane.  Hộp thoại hiện ra, nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

2

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép

5.

Các công cụ vẽ hình phác hiện ra.

6. 7.

Nhấn Rebar Line: vẽ đường bao khép kín của diện tích đặt cốt thép. Dùng các công cụ Draw để vẽ đường bao.

8. 9.

Nhấn Modify, kết thúc vẽ. Nhấn nút chọn hướng đặt các đường thép chính. Có thể định hướng bằng một trong các cách sau:  Nhấn nút , vẽ một đường thẳng. Đường này là hướng đặt thép.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép

3

Nhấn nút

, nhấn chọn cạnh mép của đường bao làm hướng đặt thép.

Nhấn Modify, kết thúc vẽ.

1.2 Chọn các thông số cho mảng lưới cốt thép
Các thông số tại thanh Properties. 1. Mục Construction có:  Layout Rule: cách rải thép. Nhấn chọn:

o

Maxcimum Spacing: khoảng cách lới nhất. Phương án này, cho khoảng cách tại Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Spacing:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

4

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép o Fixed Number: cho số thanh. Phương án này, cho số thanh tại Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Number of Lines.

Additional Exterior (Top đối với sàn) Cover Offset: thêm khoảng chênh của lớp bảo vệ mặt ngoài tường (mặt trên sàn).  Additional Interior (Bottom đối với sàn) Cover Offset: thêm khoảng chênh của lớp bảo vệ mặt trong (mặt dưới sàn). Nếu các giá trị này khác 0, thanh cốt thép sẽ cách xa lớp bảo vệ thêm một khoảng.  View Visibility States: trạng thái hiển thị, như đã giới thiệu tại các phần trước. Thanh Properties bên trái của tường, bên phải của sàn.

Chọn phương án hiển thị thanh cốt thép: nhấn Edit tại View Visibility States như đã trình bày tại các phần trước. 3. Layers: các lớp cốt thép.  Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Direction : hướng cốt thép chính lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn). Có đánh dấu, có lớp cốt thép; không đánh dấu tại cột Value, không có lớp thép này, các thông số tiếp theo dưới đây không kích hoạt.  Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Bar Type: kiểu thanh chính lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn). Nhấn chọn đường kính thanh. 2.

Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Hook Type: kiểu móc thanh chính lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn). Nhấn chọn tương tự như các thanh cốt thép khác đã giới thiệu tại các phần trước:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép

5

   

Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Hook Orientation: hướng của móc thanh chính lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn). Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Spacing: khoảng cách giữa các thanh chính lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn). Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Major Number of Lines: số thanh chính lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn). Tương tự có Exterior (tường) hoặc Top (sàn) Minor: thanh nhỏ lớp mặt ngoài (tường) hoặc bên trên (sàn); Interior (tường) hoặc Bottom (sàn) Major: thanh chính lớp mặt trong (tường) hoặc bên dưới (sàn); Interior (tường) hoặc Bottom Minor: thanh nhỏ lớp mặt trong (tường) hoặc bên dưới (sàn). Thông số cho tường:

Thông số cho sàn:

10. Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

6

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép

2 Thay đổi mảng cốt thép đã vẽ bằng Area 2.1 Thay đổi biên dạng diện tích bố trí thép
1. 2. 3. Mở khung nhìn hình cắt nhìn thấy tấm cốt thép (đối với tường có thể mở khung nhìn mặt bằng). Nhấn trái chuột vào mảng cốt thép (hình dưới bên trái). Nhấn nút Edit Boundary (hình dưới bên phải).

4. 5.

Hộp thoại hiện ra, nhấn chọn hướng nhìn, nhấn Open View (hình dưới bên trái). Biên dạng hiện ra. Dùng các công cụ Draw và Modify, vẽ lại biên dạng. (hình dưới bên phải).

6.

Nhấn

Finish Edit Mode kết thúc lệnh.

2.2 Bung các lớp cột thép thành các đối tượng riêng
1. 2. Mở khung nhìn hình cắt nhìn thấy tấm cốt thép (đối với tường có thể mở khung nhìn mặt bằng). Nhấn trái chuột vào mảng cốt thép.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Autodesk Revit Structure – Bố trí cốt thép 3.

7

Nhấn Remove Area System, các lớp cốt thép bung ra thành các đối tượng riêng rẽ. Ví dụ, khi tạo ra, cả hệ thống gồm 4 lớp liên kết với nhau thành một đối tượng, nay mỗi lớp là một đối tượng có thể chỉnh sửa riêng rẽ hoặc xóa đi.

1.

Hình dưới là các lớp được chọn tách ra.

2. 3. 4.

Có thể thay đổi biên dạng bằng nút Edit Sketch. Thay đổi phân bố bằng Rebar Layout. Nhấn Esc, kết thúc sửa.

2.3 Thay đổi thông số của mảng cốt thép
1. 2. 3. Mở khung nhìn hình cắt nhìn thấy tấm cốt thép (đối với tường có thể mở khung nhìn mặt bằng). Nhấn trái chuột vào mảng cốt thép. Nhấn nút , đảo chiều móc của thanh cốt thép nếu có móc.

4. 5. 6.

Thay đổi các thông số tại thanh Properties như đã giới thiệu tại phần tạo mảng. Sau khi đã thay đổi vừa ý, nhấn Apply, kết thúc lệnh. Nhấn Modify (Esc 2 lần), kết thúc sửa.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com