You are on page 1of 38

1

Hoofdstuk. 11: Het Vlaams Mediadecreet
1 Situering 1. Algemene situering art. 127 § 1, 1° GW heeft de bevoegdheid over de culturele aangelegenheden toegewezen aan de gemeenschappen. GEMEENSCHAPSBEVOEGDHEID  art. 4, 6° BWHI (Bijzondere Wet Hervorming Instellingen van 8 aug 1990) « radio-omroep en televisie » als ‘culturele aangelegenheid’ aangewezen.  ruime bevoegdheid (art. 10 BWHI) - rechtspraak Arbitragehof (nu: Grondwettelijk Hof) - adviezen Raad van State  Wetgevende initiatieven « omroep »: wetgevende initiatieven worden ter advies voorgelegd aan de Sectorraad Media van de SARC, de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. (SARC : afzonderlijke rechtspersoon)  Sarc: bestaat uit algemene raad, vast bureau + 4 sectorraden (waaronder sectorraad Media). Deze laatste is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen, vertegenwoordigers van het ‘maatschappelijk middenveld’ en andere belanghebbenden.  Advies over hoofdlijnen van het beleid, voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van VRM.  Materie betreffende radio-omroep en televisie impliceert ook het toezicht op en de handhaving van de regelgeving door VRM.

2. “Radio-omroep en televisie” Vlaamse Gemeenschap beschikt over globaal bevoegdheidspakket betreffende radio & tv - inhoud/programmatie - organisatie - financiering (+ kijk- en luistergeld gewestmaterie sinds 2001; in Vlaanderen afgeschaft in 2002) - reclame, sponsoring, telewinkelen - commerciële communicatie - transparantieverplichtingen (..) Dit impliceert ook:       technische aspecten afleveren erkenningen en zendvergunningen omroepen leggen regels vast die gelden voor de elektronische-communicatienetwerken (kabelnetwerken, radio-, televisie- en satellietomroepnetwerken) regulering van transmissie omroepsignalen toezicht op regelgeving sancties, handhaving ° + soms in overleg met federale overheid

“Radio-omroep en televisie” - ruime interpretatie

2
De gemeenschappen kunnen zich dus ook op terreinen begeven die behoren tot de bevoegheid van de federale overheid, voor zover voldaan is aan de voorwaarden vervat in art.10 BWHI.( voor zover noodzakelijk) Dit wil zeggen: Vlaamse wetgever (met betrekking tot radio-omroep en televisie) rechtsbepalingen in de decreten kan opnemen in aangelegenheden waarvoor het Vlaams Parlement in principe niet bevoegd is, voor zover die bepalingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van bevoegheid inzake de omroepmaterie. De bevoegheid betreffende omroepmaterie bevat ook:  regels vrije nieuwsgaring  regels ivm industriële en intellectuele eigendom R&TV  recht van antwoord op R&TV  technische aspecten < omroep + Filmbeleid: Vlaamse regelgeving inzake filmbeleid was eerst geconcentreerd rond het fonds ‘Film in Vlaanderen’, nu het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). VAF: 3-ledige taak (ondersteuning van audiovisuele creaties + ondersteuning en vorming van professionelen + promotie van Vlaamse audiovisuele creaties) !! Maar niet langer keuring/classificatie bioscoopfilms  1989-1990: jeugdbescherming/welzijn> Intergemeenschapscommissie stond in voor filmkeuring.  Arrest RvS 18 november 2004: er werd geoordeeld dat de bevoegdheid om te kunnen bepalen welke films aan minderjarigen onder de zestien in de bioscoop kunnen worden vertoond een federale bevoegheid is!!!! Maken geen deel uit van de bevoegheid inzake “radio-omroep en televisie”  mededelingen federale regering VRT  private radioverbindingen (en elektronische communicatie van andere signalen)  politionele bevoegdheden die toebehoren aan het BIPT, betreffende het gebruik van etherfrequenties door de omroepen.  telecommunicatie/Belgacom en niet-culturele aspecten informatiemaatschappij (bescherming verbruiker, prijsbeleid, mededingingsrecht, handelsrecht en vestigingsvoorwaarden)  wel: frequentieplannen voor omroep!  Reclame in verband met tabak, alcohol, geneesmiddelen (!) worden niet gerekend tot de omroepmaterie. (federaal: volksgezondheid)  belasting op televisiereclame, zou immers leiden tot dubbele belasting, naast de federale BTW-belasting. (wél: compensatie pers: instellen van een forfaitaire tegemoetkoming aan de geschreven pers als compensatie voor het verlies aan inkomsten door handelspubliciteit op radio en televisie)  filmkeuring (tenzij ivm omroep) 5. Omroepactiviteiten en omroepdiensten (art. 39-126) Mediadecreet: onderscheid tussen omroepactiviteiten en omroepdiensten. Omroepactiviteit: art. 2, 25° (definitie) o o ter beschikking stellen van bewegende beelden (met of zonder geluid) of van klanken bestemd voor PUBLIEK (algemeen/deel)

3
o o via elektronische-communicatienetwerken Zowel economisch als niet-economisch Ook wel radio-omroep en televisie genoemd Omroepdienst : art. 2, 26° (definitie) A/       

dienst in zijn van art. 49/50 EG-Verdrag (economisch) onder redactionele verantwoordelijkheid van een aanbieder hoofddoel levering aan algemeen publiek van auditieve of AV-programma’s ter informatie, vermaak, educatie of met culturele inslag via elektronische communicatienetwerken

B/ - Commerciële communicatie (ter promotie van economische activiteit, tegen betaling of soortgelijke vergoeding)  omroepdiensten vormen dus een engere categorie binnen de brede noemer ‘omroepactiviteiten’. Het zijn professionele ‘economische’ omroepactiviteiten en om die reden zijn ze ook aan strengere regels onderworpen dan omroepactiviteiten die niet tegelijkertijd omroepdiensten zijn. Omroepdiensten • radiodiensten (art. 2, 33°) en televisiediensten (art. 2, 43°) • lineaire diensten (radio & tv – art. 2, 20° en 2, 21°) • aangeboden door omroeporganisatie • programma’s (AV /auditief) • gelijktijdig bekijken/beluisteren • obv programmaschema • niet-lineaire diensten (radio & tv – art. 2, 23° en 2, 24°) • aangeboden door omroeporganisatie • programma’s (AV /auditief) • op individueel verzoek • op door kijker/luisteraar gekozen moment • obv programmacatalogus door omroeporganisatie geselecteerd Definities ivm commerciële communicatie:        commerciële communicatie reclame sponsoring telewinkelen product plaatsing zelfpromotie boodschappen van algemeen nut (3 cat.)

6. Drielagenmodel: omroeporganisaties, dienstenverdelers, netwerkoperatoren (art. 177-214) Sinds 2009: voorschriften uit Vlaams mediadecreet volgen drielagenmodel.

internetradio.22°): = aanbieder van een elektronisch communicatienetwerk (dus de technische structuren. Netwerkoperator (art. 2. 48: verwijst naar art. 27°) : aanbieders van omroepdiensten (vooral inhoudelijke programma-en reclamevoorschriften) 2.193) uitz. 1. 7°): • Rechtspersoon • Levert omroepdiensten aan het publiek • Dmv elektronische-communicatienetwerken • In Vlaanderen: Belgacom. Maar Vlaamse wetgever heeft ervoor geopteerd het systeem te vervangen door een systeem van: kennisgevingen!! (kandidaat-omroepen of –netwerkuitbaters hoeven dus niet langer selectieprocedure te doorlopen) • Alleen in die gevallen waarin er omwille van schaarste in de ether een opportuniteitsoordeel vereist is door Vlaamse overheid (uitzenden via de ether)  vergunning (AM/FM-radios. voorafgaande aangifte bij VRM vb. Reg.: VRT : Vl. TV Vlaanderen voor programma’s verdeeld via DSL. kabel en satelliet. Telenet.) 3.4 Dit houdt in dat de actoren uit de waardeketen in 3 categorieën worden opgedeeld. (Bepaalde informatieverplichten: zie technische maatregelen voor minderjarigen. Alle andere activiteiten  kennisgeving = eenvoudige. 2. 37-48 Omroepactiviteiten Basisprincipe = vrijheid meningsuiting + geen enkele vormvereiste + geen voorafgaande controle Tenzij : omroepdiensten en tenzij beperkingen « wet » Zie ook vrijheid cc art. digitale ethernetwerken) Schriftelijke zendvergunning uitgereikt door VRM (art. aanbieders netwerken • 8. via kabel. 37 Niet aansporen tot haat en geweld (art. Basisnormen van toepassing op alle omroepdiensten Basisprincipe ook voor radio en televisie: vrijheid van meningsuiting + beperkingen naleven Art. die vervolgens specifieke verplichtingen opgelegd krijgen.38) !!! . Dienstenverdeler (art. biedt frequenties aan / openbare omroep behoeft geen vergunning. die dienstenverdelers gebruiken). film-op-aanvraagdiensten dienstenverdelers. 7. Omroeporganisaties (ar. 2. Gereglementeerde markt (controle over de markt) Het basisprincipe inzake omroep is lange tijd geweest dat niemand mocht uitzenden zonder een (culturele) erkenning en een (technische) zendvergunning.

Transparantie (of informatieverplichting) door aanbieders van omroepdiensten(naam. . als 1 van de 4 lijstrekkers van de Senaat en lid van 1 van de 4 grootste Vlaamse partijen. (discriminering van Vlaams-nationalistische strekking).« schade » tenzij door keuze tijdstip uitzending of technische maatregelen gewaarborgd wordt dat minderjarigen deze programma’s normaliter niet zullen zien of beluisteren + als ongecodeerd: akoestische waarschuwing of visueel symbool . regering kan regels opleggen ivm vertonen van programma’s die een invloed kunnen hebben op kinderen en jongeren. 43: Vl. op een redelijke en objectieve manier journalistiek en inhoudelijk moet kunnen verantwoord worden in functie van het gekozen onderwerp. 44: VRM kan lineaire schorsen.(Absoluut) verbod van programma’s . Geschillenraad: (vroeger klachten tot vermeende levenschouwelijke discriminatie.Verbod van discriminatie in programma’s en in programma-aanbod geen discriminatie tussen de ideologische en filosofische stromingen . .) (kijkwijzersysteem) .Informatieprogramma’s en programma’s en mededelingen met algemene informatieve inslag en alle informatieve programmaonderdelen en teletekst in geest van politieke en ideologische onpartijdigheid => VRM kan sancties opleggen in geval van vastgestelde overtreding en bij herhaalde inbreuken de Vlaamse regering voorstellen de doorgifte te schorsen. ). waarbij wordt aangegeven voor welke leeftijdsgroep ze geschikt zijn (kind < 12 j.Art. (geen Vlaams Belang vertegenwoordiger). 39-40 : omroepdiensten (voor zowel lineaire als niet-lineaire omroepdiensten) . onwettig en discriminerend te hebben geweerd uit 2 televisiedebatten in de aanloop naar de verkiezingen van 2007. adres. 41-45 : Bescherming minderjarigen televisiediensten (+ teletekst) geldt voor lineaire televisieomroeporganisaties + teletext.40) Art. waarop lijsttrekkers voor de nationale kieskring van de Senaat waren uitgenodigd.Art.5 Art. contactgegevens – webadres/email) (art.(Relatief) verbod andere programma’s . Hij verweet de VRT hem. Maar! VRM duidt erop dat de selectie die wordt gemaakt.ernstige schade (. 38 en 42 + procedure. jongere < 16j. ook tav EuCommissie . als laatste 12 maand duidelijke/ernstige inbreuk en minstens 2 x beslissing VRM ivm art. Vanhecke: 2007: een klacht van Vanhecke tegen de VRT. (VRM beschouwde selectie van VRT in casu niet objectief!) Valkeniers: klacht werd afgewezen: debat op Canvas in programma Panorama waar ‘12’ wijzen waren uitgenodigd. VRM oordeelde echter dat de selectie van Canvas object en redelijk verantwoord was... ging vaak over ontspanningsprogramma’s waarbij bepaalde vormen van humor of satire als kwetsend werden ervaren. (bedoeling was om thema vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en niet zozeer vanuit partijpolitieke hoek). Toepassingen: zie VRM F.) met name pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld . VRT: ruime vrijheid van selectie. + vgl.

Trailers Halloween 2BE. werd door de VRM gegrond verklaard. teletekst seksuele diensten. vrijheid van vestiging. (bicommunautaire instellingen: ressorteren onder de bevoegdheid van federale overheid) . (zonder filter en op eender welk tijdstip ter beschikking worden gesteld) Omroepen namen te weinig technische maatregelen om de minderjarigen van de bewuste boodschappen af te schermen. met inbegrip van teletekst) Recht van mededeling 9. Duitstalige Gemeenschap Omroepwetgeving van toepassing op het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad: wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. mededingingsregels) + Televisierichtlijn 89/97 -> AVMD richtlijn 2007 Franse Gemeenschap. Klacht van televisiekijker tegen trailers met zeer expliciete beelden van horrorfilms die in het kader van Halloween-avond op 2BE zouden uitgezonden worden. Te vroeg uitzenden van een aflevering van de serie Sex & the City. Sex & City SBS. Volgens VRM voor kinderen ongeschikt taalgebruik en schadelijke scènes van erotische of andere aard bevat. Recent: True Blood Acht en Ken Parks Jim-TV + Commerciële communicatie / BAN – VRM (toezicht) Recht van antwoord (iedereen. (trailers werden te vroeg op de avond uitgezonden + konden ernstige angstgevoelens opwekken bij jonge kinderen en aldus schade toebrengen) 2. 3. opgelegd voor expliciet seksueel getinte boodschappen op hun teletekstpagina’s. (18+ symbool werd als onvoldoende beschouwd) 4.Art.6 . 45: light-versie voor niet-lineaire TV (relatief verbod tov « ernstige schade ») Voorbeelden: 1. Belgische en Europese context EG-Verdrag (vrij dienstenverkeer. VMMa en SBS kregen al waarschuwingen en recent zelfs zware boetes.

hoe meer men een onzekere financiering heeft. werd omgedoopt tot VRT. talent Naar de VRT in een digitaal medialandschap(2005/2009…) (deze veranderingen situeren zich tegelijkertijd in het verlengde van de EU-verplichtingen betreffende de financiering van de openbare omroep) • Herdefiniëring van opdracht en mission statement • Strengere voorwaarden merchandisings. creativiteit. (BRT werd omgevormd tot BRTN) Noodzaak van een modern.7 Hoofdstuk. (voortaan onder leiding van gedelegeerd bestuurder. maximale autonomie + opdracht van de openbare omroep vastgelegd in een omstandige mission statement in het decreet en grondige herschikking in de directiestructuur. dan zie je pogingen om taakomschrijving beter af te lijnen + zoeken naar waarborgen voor onafhankelijkheid + waarborg financieel: hoe meer men afhangt van onzekere feiten.en nevenactiviteiten • Herschikking bevoegdheden gedeleg. Vlaamse gemeenschap is enige mogelijke aandeelhouder in de NV VRT. 12: De openbare omroep VRT 1 Situering Er is een lange weg afgelegd (veel verschillen op scherm + veel verschillen in juridisch kader) 1960/1979 (vroegere decreet BRT-BRTN) Na 15 jaar discussie: nieuw wettelijk kader voor openbare omroep RTBF (1960). gecoördineerd in 1 basisdocument. voorafspiegeling van staatshervorming ivm culturele autonomie. aangepast statuut van openbare omroep o 1995-1997 1995: maakten de wettelijke bepalingen betreffende de openbare omroep deel uit van het Vlaams omroepdecreet.) Van BRTN naar VRT (1995/1998)  Taakomschrijving en autonomie  beperking voogdijbevoegdheid  VRT bepaalt zelf statuut van personeel  financiering “gewaarborgd” + transparantie  invulling van taak “publieke omroep”  mission statement  beheersovereenkomst  meer efficiënte organisatiestructuur  NV van publiek recht  HRM ifv kwaliteit. 1979: Eigen Vlaams omroepdecreet! o 1991! Omroep als Staatsomroep (geen andere commerciële tegenstander). + nieuwe taakomschrijving. (effectieve omzetting op 1 januari 1998) o Beheersovereenkomsten 1997-2001 / 2002-2006 o 2006-2008 Nu beheersovereenkomst 2007-2011 / 2012-2016 (grote mate van continuiteit) o  (als je geschiedenis overloopt. bijgestaan door directiecomité) 1997: omzetting van de BRTN in een naamloze vennootschap van publiek recht. bestuurder / RvB (felomstreden!!) • Strengere voorschriften ivm opbouw van reserves en terugbetalingsmechanismen • Strengere voorschriften ontwikkeling nieuwe diensten .

bevoegdheid (art. Organisatie De Vlaamse Gemeenschap is de enige aandeelhouder (en kan haar aandelen in de VRT niet overdragen.5 m/euro) (VRT mag meer.3-5)   Algemene vergadering (Vl. identiteit en diversiteit.V. Parl. 15.  drie volwaardige televisiekanalen (één (aandacht voor info en goeie journalistiek) . NV) Financieel toezicht: (art. art. 14) + directie-college (RvBest) Commissaris(sen) (art. 13)  12/15 leden. fracties Vl. aangesteld door Vl.  Technologie – nieuwe mediatoepassingen Mission statement : verder uitgewerkt in strategische doelstellingen en performantiemaatstaven  maken deel uit van de beheersovereenkomsten.Zelfbedruipend/transparant  Marktconform (men mag niet onder de prijzen werken.Ondersteuning programma’s / diensten binnen publieke opdracht . actueel 2012-2016  meer cultuur en onderzoeksjournalistiek. Gem. maar moet zich houden aan de voorwaarden!!) art.31-33) Rekenhof + interne audit VRT/ Audit Vl. 8 merchandising en nevenactiviteiten binnen kader RvB + 3 clusters VW: . regering volgens evenredige vertegenw. Gemeenschapsafgevaardigde (algemeen voogdijtoezicht.) (art.8 = wettelijk kader voor opstarten en verder ontwikkelen van VRT als digitale omroep 2. kinderen)  Vlaanderen. Maatschappelijk doel en opdracht (Art. 11) Raad van bestuur (art. 7 autonomie programmatie ( er kan geen enkele inmenging van buitenaf gebeuren op de programmatie van de VRT + inperking door de verplichtingen die het decreet aan de VRT oplegt) art. waaraan concurrentie niet mee kan doen) 3. 12). art. creativiteit. regering. 6) = “verzorgen van programma’s” binnen de openbare omroepopdracht  Zoveel mogelijk mediagebruikers bereiken met diversiteit aan hoogkwalitatieve programma’s (inhoud. art. innovatie)  Pluralisme – prioriteit voor informatie en cultuur  Specifieke doelgroepen (jeugd.218)    . 3 coöptatie expertise media/bedrijfsbeleid + onverenigbaarheden  mandaat = 5 jaar (verlengbaar) Gedelegeerd bestuurder (A. max. democratie + in geest van tolerantie & verdraagzaamheid. Canvas (cultuur) en Ketnetkanaal (voor kinderen met aanbod voor jongeren vanaf 20u))  TV-sponsoring tot 16.

ondernemingsplan  strategische meerjarenplannen  regels ivm aanwerving en rechtspositie personeel  aanstellen en ontslag leden directiecollege  toezicht op gedelegeerd bestuurder (.)  opstellen kader VRT merchandising en nevenactiveiten (cfr. tv-sponsoring 10 milj € (klimt naar 16. 8) Art.9 milj € max.5 milj € ) Knipperlichtprocedure als minder dan 90% -> overheid past bij o Eigen producties (derde pijler) o Afgeleiden (vierde pijler) zogenaamde Line Extensions : merchandising/nevenactiviteiten(commerciële activiteiten die rechtstreeks verband houden met of afgeleid zijn van de VRT-netten) 5. art. 10 % overheidsmiddelen) (art. Overheidsdotatie (eerste pijler) o Jaarlijkse enveloppe aan financiële middelen volgens beheersovereenkomst 2011: 293. 22-26) A.e.9 Art.1 milj € E-VRT o Renovatie omroepcentrum /digitalisering archief o Vlaams orkest en Kamerkoor / Pensioenfonds (. 14: bevoegdheid gedelegeerd bestuurder           exclusief bevoegd voor en belast met… … taken van operationeel bestuur VRT management van de dienstverlening productontwikkeling personeelsbeleid en financieel beleid beheer infrastructuur communicatie en pr programma-aanbod en uitzendschema! operationele beslissingen ifv VRT vertegenwoordiging in rechte / voor rekening VRT 4.) o Reservefonds (max. 4. 16-17) o o Meetbare doelstellingen (kwaliteit/bereik/waardering) Doelstellingen E-VRT ... Financiële middelen (art. 13: bevoegdheid RvBestuur  algemene strategie van VRT  beslissingen ivm aangelegenheden strategisch karakter (i. 26) B.3 milj € o Vergoeding voor specifieke opdrachten vb. Eigen inkomsten o Advertentiemarkt: commerciële activiteiten max. Beheersovereenkomst (art. radioreclame 40. belangrijke impact op VRT in Vlaamse samenleving of op medialandschap) RvBestuur beslist!  goedkeuren beheersovereenkomst.

18-21)  Nieuwe diensten pas na toestemming Vl. decreten. 31-33)  interne auditentiteit + auditcomité/auditcel VRT  Rekenhof : controle rekeningen  Interne Audit Vlaamse Gemeenschap 8. na advies Sectorraad Media SARCJSM> (art. over de nietigverklaring . Parl. 19: ontwerp door VRT 6 maand voor verstrijken  Art. beheersovereenkomst  schorsing na gemotiveerd beroep  Vlaamse regering beslist binnen 20 d. Programma’s (art. transmissie Berekening jaarlijkse enveloppe (+ transparantie) Jaarlijkse rapportering aan Vl. regering + publiek op website  Art. Best + vakbonden Socio-economische programma’s TV + SERV (om bepaalde informatieprogramma’s te maken over werkgever en werknemer) (per week 15 min of per twee weken 30 min) . technologie. 27-28)    van statutair naar contractueel (arbeidsovereenkomst) VRT legt regels vast ivm aanwerving en de rechtspositie van het personeel HRM-beleid 7. Personeel (art. anders wordt beslissing definitief = beperkte voogdij : wettelijkheid/annulatie B/ Audit (art.10 o o o o Doelstellingen personeelsbeleid. 18)  Beheersovereenkomst = telkens 5 jaar  Art. 30)  naleving wetten. 20 : voorbereiding nieuwe beheersovereenkomst Sectorraad Media. reg. Parlement Maatregelen igv niet naleving Beheersovereenkomst (art. + evaluatierapport gemeenschapsafgevaardigde + toezicht en rapportering door VRM 6. financieel beleid. mediamarkt Advies aan Vl. 21: Jaarlijks rapport VRT voorgelegd aan Vl. Toezicht A/ Gemeenschapsafgevaardigde (art. 29) Nieuwsdienst moet heel zwaar inzetten op journalistieke deontologie + deontologische code binnen VRT + redactionele autonomie > redactiestatuut Code vastgesteld door Ged. publieke bevraging. Regering ter bespreking Vl.

/maand Wet 8/2/1977 en KB 8 juni 1982 Niet tijdens 2 maand voor verkiezingen (uitz. worden ter beschikking gesteld door Vlaamse Regering./Staatssecr. 8 u.103-117) Auteursrecht en naburige rechten Ook toepassing van de wet.193§4) VRT in basisaanbod dienstenverdelers (art. radio soc-econ. ook al heeft de VRT de exclusieve uitzendrechten verworven op deze wedstrijd. Mededelingen overheid (art.49) Maar : is federaal (wet verkiezingsuitgaven) (infra) 12. niet in periode 2 maand/verkiezingen) Vl.5 u radio) + bedrag subsidie Verplichting VRT om tegen vergoeding technische faciliteiten te verlenen  11. 50 u TV.) . 72./maand * kosten voor overheid  p.m : ook mededelingen Federale regering * max. regering geeft erkenning + bepaalt zendtijd (max. 34) Vlaamse regering/Vl.) 10. Parl Min. Andere wettelijke bepalingen • • • • • • VRT behoeft geen vergunning VRM nodig voor bezit van zendapparatuur / frequenties die nodig zijn.en decreetgeving betreffende openbaarheid van bestuur Recht op vrije nieuwsgaring en korte berichtgeving (casus: TV-Limburg/KRC GENK): (toegang moet worden gegeven aan regionale televisieomroepen tot een evenement in een voetbalstadion met het oog op het maken van beelden en afnemen van interviews in de marge. (art.186§1) Recht van antwoord (art. Derden (art. voor. aansluitend hoofdjournaal * max. 50  Geen reclame en telewinkelen op TV  Geen sponsoring/PP kinderprogramma’s  Co-productie en co-financiering  Zelfpromotie (geen sluikreclame!)  BAN’s (boodschappen van algemeen nut) (art. 35-36)     Sedert 1/1/2002: einde politieke derden Nog enkel religieuze/levensbeschouwelijke R&TV en sociaal-economische derden op de radio (uitz.49) 13. tijdens en na een voetbalwedstrijd. 15 min. Zendtijd politieke partijen Sinds 2009: geen zendtijd meer op VRT aan PP in aanloop naar verkiezingen (2 maand) Optie: betaalde boodschappen PP tijdens ‘sperperiode’ (art.46)  ‘political advertising’ (art.11 9. Brussels Hfdstedelijk Gewest  Voorlichting/algemeen belang. Commerciële communicatie op de VRT Zie les over commerciële communicatie / VRM + toepassingen Art.

zware sancties opgelegd.  het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector. schorsen en intrekken van zendvergunningen  het toekennen. Administratie 1.226) (hoogste orgaan. Algemene Kamer (eerste kamer) 3.Boeman van de omroep. schorsen of intrekken v/d vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk  het ontvangen van verschillende soorten kennisgevingen die gericht zijn aan de VRM  het bepalen van de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken en het analyseren van deze markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn  het identificeren van ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht en het opleggen. Raad van Bestuur (hoogste orgaan) 2. indien nodig van één of meer verplichtingen. 15: Commerciële communicatie + Hoofdstuk 18: De Vlaamse Regulator voor de Media Oprichting van het agentschap 10/02/2006 : start Vlaamse Regulator voor de Media . wijzigen. geen enkele invloed op Algemene Kamer)        het sluiten van de beheersovereenkomst met de Minister van Media het goedkeuren van de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst de opmaak van de begroting het herverdelen van de begrotingskredieten de opmaak van de algemene rekening de rapportering over de uitvoering van de begroting de opmaak van het jaarlijkse activiteitenverslag 2.12 Hoofdstuk. .  het uitvoeren van bijzondere opdrachten die de Vlaamse Regering indien . de Vlaamse Geschillenraad voor de radio en televisie en de Vlaamse Kijk-en Luisterraad. 215-233 Stuctuur van het agentschap Beter Bestuurlijk Beleid: Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met rechtspersoonlijkheid Structuur is vierledig: 1. Raad van Bestuur (art.218 §2) (ruime bevoegdheid)  het algemene toezicht op de naleving van het Mediadecreet en de sanctionering van inbreuken  het uitreiken.komt in de plaats van het Vlaams Commissariaat voor de Media. Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen (tweede kamer) 4. controleert inbreuken op het mediadecreet. Medio 2007: herschikking samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Kamer Decreet 20/06/2008: aanpassingen aan het regelgevend kader Nieuw Mediadecreet van 27 maart 2009 Bepalingen VRM : Art.  het toezicht op de beheersovereenkomst van de VRT en het jaarlijks rapporteren daarvan aan de Vlaamse Regering. Algemene Kamer (art.

216. §2)  Hetzij ambtshalve. indien programma’s die geestelijke. 229)  Waarschuwing met eventueel bevel overtreding stop te zetten  Bevel uitspraak uit te zenden op tijdstip en wijze door haar bepaald  Verplichte publicatie van de uitspraak in dag. enkel in geval van inbreuk op art. waaronder magistraten. geslacht. 176. 228)  Waarschuwing met bevel overtreding stop te zetten  Bevel uitspraak uit te zenden op tijdstip en wijze bepaald door algemene kamer. geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten (art.13 nodig kan toevertrouwen aan de Algemene Kamer Samenstelling (art. §1)  Hetzij ambtshalve (dat ze het zelf zien & onderzoek instellen)  Hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering  Hetzij op schriftelijke. met redenen omklede klacht door elke belanghebbende  klacht mbt commerciële communicatie of BAN kan ingediend worden door elke natuurlijke of rechtspersoon Sancties (art. lichamelijke of zedelijke integriteit van minderjarigen kunnen schaden (art. 38 MD) .die aansporen tot haat en geweld (art. §2) 9 leden. academici. 216. godsdienst of nationaliteit (art. op kosten van de overtreder  Administratieve geldboete tot 125. op kosten van de overtreder. 42 MD) . beroepsjournalisten Doet uitspraak (art.die de lichamelijke.000 euro  Zendvergunning schorsen of intrekken  Erkenning van de omroep schorsen of intrekken  Doorgifteschorsing 3. Administratie  de gedelegeerd bestuurder: dagelijks bestuur en leiding van het personeel en de vertegenwoordiging in rechte van het agentschap.000 euro. of die aanzetten tot haat wegens ras. 220. Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen Doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van het uitzenden van programma’s . 220. 39 MD) Samenstelling (art. enkel in geval van inbreuk op art.en/of weekbladen. 42). 42  Administratieve geldboete tot 125. op kosten van de overtreder  Verplichte publicatie van de beslissing in dag. §1) 5 leden: 2 magistraten (waaronder voorzitter) en 3 mediadeskundigen Doet uitspraak (art.waarin discriminatie voorkomt tussen de verschillende ideologische of filosofische strekkingen (deze bevoegdheid omvat niet dejournalistieke deontologie) (art. wat de bevoegdheden van de Raad van Bestuur betreft . 1°) => verschil met vroegere regeling: niet ambtshalve!!  Hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering  Hetzij nav klacht door eenieder die blijk geeft van benadeling of belang Sancties (art.en/of weekbladen. 42  doorgifteschorsing 4.

personeelsbeheer en informatica en is ook actief op vlak van het toezicht van de beheersovereenkomst technische cel: verricht technische onderzoeken voor de Regulator en doet ook technische berekeningen in het geval van verplaatsingen van zendinstallaties Algemene Kamer  Doet ondermeer uitspraak over commerciële communicatie  Reclame. geen blok. identificeert bedrijven met aanmerkelijke marktmacht in deze sector en brengt concentraties in de Vlaamse mediasector in kaart ondersteunende cel: verricht managementondersteunende taken op gebied van communicatie. 82: Telewinkelprogramma’s:  Duidelijk gekenmerkt (visuele en akoestische middelen)  Onderscheiden van de redactionele inhoud  Min. vroeger bevatte de omroep dit niet. wel toegestaan als reclamespot lang is + onvoldoende adverteerders + tijdens sportwedstrijden)  Onderbrekingen vaker mogelijk  Enkel nog uurlimiet (max 12 min per uur /20%)  Publi-reportages worden niet meegeteld !!!  Geen drie-uurlimiet meer voor telewinkelprogramma’s Radioreclame: idem (soepeler) Telewinkelen Def. telewinkelen. VT4: onderwatervrouwen. 45°: Onderscheid telewinkelspots en telewinkelprogramma’s Art. productplaatsing  Algemene vrijheid uitzenden commerciële communicatie (nieuwe term. zonder onderbreking .14      cel griffie: managementondersteuning naar de Raad van Bestuur en de kamers toe en verbindingsfunctie tussen de verschillende teams binnen het agentschap juridische cel: stelt ontwerpen van beslissingen op en biedt juridische ondersteuning bij afhandeling van dossiers onderzoekscel: verricht werkzaamheden op het vlak van bepaling en analyse v/d relevante markten in de elektronische communicatiesector. 2. kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden) met uitzondering van beperkingen en verplichtingen uit het decreet  Verbodsbepalingen VRT  Code reclame en sponsoring wordt geïntegreerd Commerciële communicatie Art. logistiek. 47-101 Mediadecreet: Versoepeling reclameregels  Scheidingsbeginsel: Reclame en Telewinkelen moeten duidelijk herkenbaar zijn en moeten kunnen worden onderscheiden van redactionele inhoud (zie bv. scheiding mag ook ruimtelijk zijn. duur van 15 min. 5° Vormen van commerciële communicatie zijn onder meer  Reclame  Telewinkelen  Sponsoring  Productplaatsing Televisiereclame en telewinkelen: vanaf 1 september 2009 Art. spitsuren: rechts onder blijft men doorlopen)  niet meer voor zelfpromotie + rekening houden met nieuwe technieken  Alleenstaande reclameboodschappen (single-spot: 1 reclamespot. boekhouding. 2. begroting. sponsoring. art.

uitgenodigd om tegen betaling de foto’s van andere kijkers te becommentariëren Aan het einde van de clips wordt telkens aangeven of de persoon in kwestie 'Hot or Not' is Argument zender: bijkomende dienst die niet op zichzelf kan bestaan Argument VRM: het resultaat van de stemming heeft geen invloed op de keuze en volgorde van de uitgezonden clips => geen interactieve applicatie. alle elementen van telewinkelen zijn hier aanwezig geen duidelijke scheiding tussen de clips en de banners Sanctie: boete van 2. wegens het gebrek aan wisselwerking tussen de voting en de clips Volgens de Regulator betreft het hier een loutere verkoop van de schermruimte. interviews. activiteiten of producten meer bekendheid te geven.15  Nooit in onmiddell. alle elementen van telewinkelen zijn hier aanwezig => telewinkelprogramma Geen duidelijke aanduiding als telewinkelprogramma Sanctie: boete van 2.500 € Ook belspelletjes: is telewinkelen: hoge prij voor nummer in beeld + programma bestaat grotendeels uit vragen (zie moeilijkheidsgraad van de spelletjes) Commerciële communicatie Sponsoring en Productplaatsing productplaatsing : elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie die bestaat in het opnemen van of het verwijzen naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk binnen het kader van een televisieprogramma. (art. handelsmerk. een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties. vr/na) Voorbeelden: Beslissing 2009/078 van 23 november 2009: ‘Hot or not’ Programma 'Hot or Not': kijkers worden via banners. die tijdens de videoclips worden getoond. (15 min. aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam. 2 § 41) Verschil tussen beide: PP: verwijzing naar het product is ingebed in de actie van het programma Verwijzingen naar een sponsor kunnen worden getoond tijdens een programma maar maken geen deel uit van de plot!!! . imago. geen interactieve dienst Volgens de Regulator betreft het hier een loutere verkoop van de schermruimte. (art. omgeving kinderprogr. 2 §30)  Onderscheid tussen: opname tegen betaling en opname in ruil voor gratis levering (productiehulp.500 € Beslissing 2011/003 van 24 januari 2011: ‘Fuzz’ Jongerenprogramma Fuzz met videoclips. prijzen) sponsoring : elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming. chat Argument zender: amusement + interactie Argument VRM: loutere chatfunctie los van het programma.

maar redactionele beslissing Argumenten VRM: Filmen op locatie = productiehulp Veelvuldig vertonen Marie Jo-Intense-lingerie = overmatige aandacht Zuiver promotioneel geaarde betoog in het interview = rechtstreeks aangespoord tot het aankopen van de nieuwe (sport)collectie Sanctie: boete van 5. 98-101 en def.) Verboden in journaals en politieke informatieprogramma’s Betaalde PP enkel in films. bij begin en einde. inzake plaats (boven/onder rechts). onderbreking eigen programma – geen overmatige aandacht Kinderprogramma’s – nooit bij VRT. 10 september 2010 inzake logo PP  Minstens 5 sec. 30° Aanduiding PP Zie Besluit Vl. Reg. sportprogramma’s en lichte amusementsprogramma’s Niet door tabaksproducenten en voor geneesmiddelen Niet door tabaksproducenten en voor geneesmiddelen Productplaatsing Art.)  Uitleg via teletext en/of website Geen overmatige aandacht redactionele onafhankelijkheid niet aantasten Niet rechtstreeks aansporen tot aankoop / huur Voorbeelden Product Placement Beslissing 2010/15 van 15 maart 2010: Marie Jo in De Zevende Dag Argument omroep: geen betaling ontvangen. kleur + transparantie  NEUTRAAL : geen enkele aandacht voor product/dienst  Tem 1 februari 2011: logo vergezeld door uitleg (minstens 5 sec. en na onderbreking  Vw.16 Sponsoring Voorwaarden: – redactionele onafhankelijkheid niet aantasten – niet aansporen tot aankoop – duidelijk maken begin. Reg. art.000 € Beslissing 2010/026 van 26 april 2010: Kwint in De Zevende Dag Argumenten omroep: geen betaling ontvangen. series. grootte. 2. maar redactionele keuze . gratis PP wel bij particuliere omroeporganisaties (Vl. einde of tijdens programma Strenger VRT Kinderprogramma’s – niet bij VRT (+ vijf minutenregel) – geen alcohol – geen logovermelding Productplaatsing Voorwaarden: – redactionele onafhankelijkheid niet aantasten – niet aansporen tot aankoop – duidelijk maken begin. einde.

omdat ze verf gratis krijgen VRM: Product wordt aangeprezen waardoor het programma op die manier rechtstreeks aanspoort tot aankoop of huur van de betrokken producten Nadrukkelijk in beeld: 5 seconden op de voorgrond + Junkers verwarmingsketel Sanctie: 10. • Prijsvermelding = promotioneel element • Sanctie: waarschuwing Beslissing 2008/025 van 14 maart 2008: sponsoring aankondigingsspot journaal een aankondigingsspot voor een programma dat zelf niet mag gesponsord worden mag geen sponsorvermelding bevatten Verbod sponsoring journaals Sanctie: waarschuwing Beslissing 2010/19 van 22 maart 2010: Martinispot Argumenten omroep: Sponsorvermelding .500 € Audiovisuele media • Strenge verplichtingen opgelegd door de overheid versus geschreven pers • Zelfregulering Lifestyleprogramma’s: het concept van dit programma is bepaalde winkel positief of negatief beoordelen.000 € Beslissing 2010/027. VRM maakt geen onderscheid tussen informatieve programma’s en lifestylprogramma’s.com. 26 april 2010: Sissy Boy in Spotlight Spotlight is lifestyle-programma waarin een reportage over de opening van de winkel Sissy Boy werd getoond Argumenten omroep: Geen betaling ontvangen.mpg • Slogan: ‘Globevents presents: Surf and Beach camps.17 Argumenten VRM: Door wijze van aanprijzen van de brasserie overschrijdt de openbare omroeporganisatie de limieten van de aandacht die in het geval van productplaatsing aan het product in kwestie mag worden besteed = overmatige aandacht Door zuiver promotioneel geaarde presentatie waarin Kwint zowel visueel als auditief op een aantrekkelijke manier wordt voorgesteld en waarin iedere vorm van kritische beoordeling ontbreekt = rechtstreekse aansporing tot het bezoeken ervan Sanctie: boete van 5.000 € Beslissing 2010/005 van 18 januari 2010: The Block Gent Levis-verf Argumenten omroep: Kijkers worden niet opgeroepen om naar winkel te gaan. maar een redactionele keuze. 10 dagen vanaf 199 €’. (dus puntje van kritiek) Voorbeelden Sponsoring Geen promotionele elementen Alleen imago-ondersteunende boodschap Beslissing 2008/080 van 15 december 2008: ‘Globevents • Beeldfragment: Sponsorvermelding Globevents. Lifestyle programma Argumenten VRM: Bijzonder lovende en aanprijzende commentaar = overmatige aandacht Visuele en auditieve aantrekkelijke voorstelling = rechtstreeks aansporen tot bezoeken van Sissy Boy Sanctie: 1. Enthousiaste reacties van deelnemers.

welzijn c. 46: BAN Duidelijk herkenbaar TV: voorafgegaan/gevolgd door passende aankondiging Radio: auditief signaal BAN van sociale en humanitaire verenigingen. waarin nieuwe producten worden voorgesteld. 2. psychisch en sociaal welzijn van hun leden te bevorderen in een geest van voorzorg. 3°) a. erkende culturele verenigingen / culturele activiteiten Voorbeelden BAN Beslissing 2009/ van 26 januari 2009: BAN CM CM = sociale en humanitaire vereniging of vereniging die behoort tot het domein van het algemeen welzijn.. onderlinge hulp en solidariteit” BAN roept niet op tot lidmaatschap van de CM Het loutere vermelden van het logo van een vereniging kan niet worden beschouwd als een commerciële promotie van producten of diensten . overheden/openbare instellingen (. sociale en humanitaire verenigingen en alg. eerdere beslissing 2009/034 van 20 april 2009: Martinispot: 3. b.500 € Boodschap Algemeen Nut Art.000 € Publireportage Art. namelijk “het fysiek.18 Argumenten VRM: Sponsorboodschap is uitgegroeid tot reclameboodschap.) Vl. komt het logo op de achtergrond in beeld Argumenten VRM: Ondanks informerend aangemeten karakter zijn het publiciteitsreportages Publireportage onvoldoende afgebakend van andere redactionele inhoud en niet duidelijk herkenbaar als publireportage Sanctie: 1. alg. Sanctie: 5. §5: = ‘Commerciële communicatie die meer tijd in beslag neemt dan reclamespots omdat het accent ligt op redactionele en informatieve inhoud’  Voor regionale en private lineaire zenders  Worden niet meegeteld in berekening van duur reclame  moeten duidelijk herkenbaar zijn en onderscheiden van redactionele inhoud Voorbeelden Publireportage Beslissing 2010/003 van 18 januari 2010 Gunk TV zaak: BOSE Feiten: tijdens vraaggesprek met directeur van Bose. De boodschap houdt verband met haar opdracht van algemeen belang. Gem. welzijn mogen geen commerciële promotie voeren voor individuele producten of diensten. De spot is niet duidelijk onderscheiden van de programma’s. noch commerciële promotie van lidmaatschap voor deze verenigingen Cfr 3 soorten BAN (art.000 € Cfr. 81.750 € Beslissing 2010/044 van 18 oktober 2010: Martini spot (3°x) (na veroordeling werd de spot nogmaals 3 keer uitgezonden) Sanctie: 25.

programma’s of netten Art. tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen deze uitzendingen normaal niet zullen zien. waardoor kan aangenomen worden dat deze uitspraak “geen minderjarig publiek” bereikt heeft  niet van aard om lichamelijke. seksueel getinte boodschappen op teletekst  Griezelige / gewelddadige aankondigingtrailers Onpartijdigheid Spanning VRT en VB Standpunt VRM Cases Bescherming van minderjarigen Artikel 42. mogen niet worden uitgezonden Artikel 42. Argumenten Regulator: ‘Mediadecreet geeft dienstenverdelers (zoals Telenet) de mogelijkheid om via één analoog en twee digitale kanalen. Dat kijkcomfort wordt wel verstoord wanneer men de kijker ongevraagd confronteert met pop-up berichten’.000 € Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen Bescherming minderjarigen  Drugs in programma’s  Seksuele handelingen in programma’s  Expliciete.19 Zelfpromotie Def. geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen “ernstig zouden kunnen aantasten”. 2. dat de kijker zelf dient te consulteren. zedelijke of geestelijke ontwikkeling van minderjarigen aan te tasten ‘Morgen beter’ (VRT): Kristien Hemmerechts verklaart dat zij “de ervaring had bloedgeil te worden bij het roken van een jointje” Beslissing VRM (14 maart 2006): rekening houden met soort programma + late uitzenduur. 46°: De aanprijzing door een omroepdienst van eigen producten.Relatief verbod Programma’s die “schade zouden kunnen toebrengen” mogen niet worden uitgezonden. Als deze programma’s ongecodeerd worden uitgezonden: waarschuwing auditief OF visueel symbool hele uitzending Drugs in programma’s ‘Thuis’ (VRT): Çois rookt een joint Beslissing VRM (14 maart 2006): algemeen beeld over druggebruik niet overwegend of ongenuanceerd positief + drugproblematiek komt niet op ongepaste wijze aan bod  niet van aard om lichamelijke. de abonnee informatie te verschaffen over programma’s en diensten. tweede lid . zoals programma’s waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen. 79: Moet niet meer duidelijk onderscheiden zijn van redactionele inhoud Informatie door dienstenverdelers Beslissing 2010/14 van 22 februari 2010: Telenet pop up Uitzendingen van Studio 100 TV: Tijdens de uitzendingen ->popup/ overlayer in beeld die de kijkers informeert over de nieuwe dienst ‘Prime Sport Digitext’. Door deze informatie via een afzonderlijk infokanaal aan te bieden. eerste lid . zedelijke of geestelijke ontwikkeling van minderjarigen aan te tasten . wordt vermeden dat het kijkcomfort wordt verstoord. art. Sanctie: 10. diensten.Absoluut verbod: Programma’s de lichamelijke.

mentale of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen  waarschuwing Gruwelijke beelden True Blood om 18u20 (Acht) Beelden: vastgeketende man in een kerker tussen afgehakte ledematen en dode lichamen met bloedsporen Omroep: technische maatregelen = leeftijdscode wordt meegezonden => kinderslot VRM: bestaan kinderslot onvoldoende gekend Sanctie: waarschuwing  Leeftijdscode wordt meegezonden  Omroep gaat mee werken aan een sensibiliseringscampagne Seksueel getinte beelden tijdens KenPark om 20u30 (JIM) Omroep: op voldoende laat tijdstip uitgezonden + op laatste moment naar vroeger tijdstip verschoven VRM: onvoldoende maatregelen genomen om te verhinderen dat kinderen toegang zouden krijgen tot deze beelden. TMF) Geen filter of andere technische maatregelen om minderjarigen af te schermen Dagelijks en ook overdag te bekijken ‘18+’ symbool onvoldoende Beslissing VRM (28 september 2010): programma’s die schade kunnen toebrengen aan fysieke. mentale of zedelijke ontwikkeling  waarschuwing Aankondigingstrailer voor ‘de zaak Alzheimer omstreeks 19u (VRT) Uur waarop breed publiek kan worden bereikt (net na ‘Blokken’) Man in close-up vermoord door schot in voorhoofd Beslissing VRM (28 september 2010): het tonen van dergelijke gruwelijke of schokkende beelden kan een negatieve invloed hebben op de fysieke. waardoor de beelden schade kunnen toebrengen aan hun fysieke. Sanctie: 12. seksueel getinte boodschappen op teletekst (VTM.500 € Onpartijdigheid Spanning tussen VRT en VB . VT4. zedelijke of geestelijke ontwikkeling van minderjarigen aan te tasten  Waarschuwing Expliciete.500 € boete + bevel bericht over uitspraak uit te zenden (VTM + VT4) Aankondigingstrailer voor horrorfilms om 18u (2BE) Veel kinderen voor de buis beelden angstwekkend en zeer indringend Beslissing VRM (16 december 2008): kinderen kunnen deze beelden niet in een juiste context plaatsen. mentale of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen  waarschuwing (TMF) / 12.20 Seksuele handelingen in programma’s ‘Seks & the City’ (VT4): expliciete beelden in twee fragmenten waar een volwassen man zich masturbeert met voor zich blootblaadjes die duidelijk in beeld waren gebracht Beslissing VRM (3 april 2007): expliciet + geen auditieve waarschuwing + vroeg uitzenduur  van aard om lichamelijke.

Geen inbreuk op plicht tot onpartijdigheid => Thema niet vanuit partijpolitieke hoek. 12 ‘wijzen’. 111bis) Geen discriminatie tussen de verschillende ideologische en filosofische strekkingen Informatieprogramma’s moeten in een geest van politieke en ideologische onpartijdigheid tot stand komen Vlaamse Regulator voor de Media . dan is er geen sprake van partijdigheid of discriminatie VRM 26 juni 2007 . VRT  Debat over de toekomst van België in Panorama (Canvas).Inbreuk op discriminatieverbod .Zaak Valkeniers & VB t. namelijk de lijsttrekkers voor de Senaat” Raad van State 25 juni 2009: VRM kon legitiem deze beslissing nemen (VRT in ongelijk gesteld) VRM 24 februari 2009 . als de afwezigheid van een politicus of een politieke strekking in een informatieprogramma objectief en redelijk wordt verantwoordt. §2 Mediadecreet) Bijdrage tot tolerantie. selectief! Mededeling (2005): ‘De VRTnieuwsdienst en Vlaams Belang’  VRT is geen instrument voor partijen. maar vanuit heel palet aan invalshoeken benaderd . stimuleren van gemeenschapsrelaties in pluri-etnische en multiculturele samenleving (Beheersovereenkomst 2007-2011) = PUBLIEKE OMROEP-OPDRACHT Nota (2001): ‘De VRT en de democratische samenleving’  Tegen discriminatie en sociale uitsluiting  Correcte en zorgvuldige berichtgeving + verbod van discriminatie in nieuws.Zaak Vanhecke t.Geen inbreuk op discriminatieverbod .Compromis de selectie van de gasten moet steeds op een ‘objectieve en redelijke manier journalistiek en inhoudelijk kunnen verantwoord worden in functie van het gekozen onderwerp’  Maw.21 VRT moet bijdragen tot onafhankelijke en pluralistische opinievorming en tot een democratische en verdraagzame samenleving (art.Inbreuk op plicht tot onpartijdigheid “In België worden geen premiers verkozen” “VRT heeft een niet objectief en derhalve niet redelijk verantwoord onderscheid gecreëerd voor een gelijke categorie van personen. standpunten of meningen die afbreuk doen aan de democratie of verdraagzaamheid en die openlijk oproepen tot discriminatie  Het is verantwoord dat vertegenwoordigers van het VB niet in dezelfde mate aan het woord komen als vertegenwoordigers van andere partijen Artikel 39 Mediadecreet (oud art. VRT “Kanseliersdebatten op VRT” (verkiezingen juni 2007) Enkel met kandidaat-premiers . niemand van VB uitgenodigd Klacht VB tegen VRT .en informatieprogramma’s  Geen open tribune aan VB. 6.

Alle wedstrijden van het Belgische voetbalteam. + EU) 1. De finale van de Beker van België voetbal. 16: Het Recht op vrije nieuwsgaring. omroeporganisaties (§ 2) Art.belangrijke algemene nieuwswaarde en brede interesse bij publiek . mannen 4. deze evenementen niet zou kunnen volgen via de basispakketten van de dienstverleners + ook weerslag tov lijsten van andere EU-lidstaten = inperking excl.traditioneel via kosteloze TV. 120 /121 + 123/124) Toepassing : VRM ivm VMMa t. . wel professionele vertrouwdheid met het thema => Niet alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. De wedstrijden van de Champions League waaraan een Belgisch clubteam deelneemt 7. VRT/Sporza (VRT heeft toegang tot beelden van voetbalmatch (in nieuws & actualiteitsprogramma’s). art.Recht korte nieuwsverslagen (journaals en actuaprogr. Lineair! (Vl. Lijst Criteria ! . 119 2. De eindronde van het Europees kampioenschap voetbal. mannen 5..22 => Selectiecriterium niet politieke kleur. 151 -176) Bepalingen voor alle TV-diensten Art. : lijst « aanzienlijk belang » (on)rechtstreeks / geheel of deel en daarom niet op exclusieve basis waardoor belangrijk deel publiek in Vl. 153 : Evenementenregeling – Vl. Recht om opnamen te maken + uitz. De eindronde van het wereldkampioenschap voetbal. mannen 3. + beperkt bij sport (art.houder. hoge kijkcijfers Evenementenlijst België besluit EU COMMISSIE 25 juni 2007 Geconsolideerde lijst van belangrijke evenementen voor België 1. ondanks dat VTM er recht op heeft) De televisiediensten (art.) + uitz. mannen .) + voorwaarden en beperkingen (art. De Ronde van Frankrijk voor beroepsrenners. korte berichtgeving en evenementen Art.internationale competitie / nationale ploeg of deelname Belgisch team of sporter(s) . 153 : Evenementenregeling Vl Reg. 118-126: Recht op vrije informatiegaring en korte nieuwsverslagen Weten dat er in de Vlaamse wetgeving zoiets bestaat als recht op informatiegaring in Audiovisuele media. aanwezige politici vertolkten bovendien persoonlijke visie = REDELIJKE EN OBJECTIEVE VERANTWOORDING Hoofdstuk. mits opnamen beschikbaar door exclusiviteitshouder) + recht om tegen billijke vergoeding te beschikken over opnamen/signalen excl. mannen 6. Gem.belangrijke sportdiscipline / rijke culturele waarde in de Vlaamse Gemeenschap . Recht op toegang tot evenement (. De Olympische zomerspelen 2. 3. 122) (enkel in de marge. De wedstrijden voor de UEFA-Cup waaraan een Belgisch clubteam deelneemt 8. rechten Vl.

Luik-Bastenaken-Luik 10. Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor beroepsrenners. halve finales en finales met De evenementenregeling ter discussie: 1. De Grote Prijs van België Formule 1 18. De Amstel Gold Race 11. mannen 5. 2007 (VRT) . 5. VRT en TV-Limburg Regionale televisieomroep TV Limburg ondervond problemen om beelden in de marge te nemen van de voetbalwedstrijd in het najaar van 2002.WK voetbal . is één evenement. halve finales en finales met Belgische deelnemers 19. Parijs-Tours en de Ronde van Lombardije (wielrennen) 4. KRC Genk. De Memorial Ivo Van Damme 17. De Waalse Pijl 2. De volgende Grand Slam-tennistoernooien: de Australian en de US Open. Evenementenbesluit België Lijst goedgekeurd EC 25 juni 2007 / Protest FIFA en UEFA . De finale van de Koningin Elisabethwedstrijd Evenementen die uitsluitend op de lijst van de Franse Gemeenschap staan: (Wallonië) 1.EK voetbal Gerecht eerste aanleg : OK. De volgende Grand Slam-tennistoernooien: Roland Garros en Wimbledon. De finales en halve finales voor de UEFA-Cup 3. Parijs-Roubaix 13. De finales en halve finales van de Champions League 2. Het Belgisch en wereldkampioenschap veldrijden voor beroepsrenners. kosteloze televisie EG-RL Decreet: basispakketten van de verschillende dienstenverdelers Voldoende waarborg? 2. Evenementenregeling OK voor GwH (Liga) 4. WK Veldrijden Hooglede-Gits. Het kampioenschap van België wielrennen op de weg voor beroepsrenners. alle kwartfinales. halve finales en finales waaraan het Belgische team deelneemt 20. alle kwartfinales. De Davis Cup en de Fed Cup. Via open. alle kwartfinales. mannen 16. De Ronde van Vlaanderen 12. De Olympische winterspelen 3.) Rechter: VRT: exploitatierechten + was als medeorganisator opgetreden. De wedstrijden van het wereldkampioenschap atletiek waaraan Belgische atleten deelnemen Evenementen die uitsluitend op de lijst van de Vlaamse Gemeenschap staan: 1.23 9. afweging HvJ 3. Milaan-San Remo 14. mannen 15.(VRT was van oordeel dat het TV-Limburg niet toekwam om met een cameraploeg in het stadion aanwezig te zijn.

. ° BJ en niet-BJ + ID voor technici die mee zijn met de journalisten (herkenbare documenten)  Men mag zich enkel beroepsjournalist noemen als men zich die titel verworven heeft (zekere erkenning) + officiële documenten die dat bevestigen (verschil met gewone journalist) 4. (informatie vanwege parket wordt exclusief verstrekt aan beroepsjournalisten) ° BIM-wet : restricties enkel tov BJ 3. Inleiding (notie beroepsjournalist: statuut van beroepsjournalist) Neen. 19: Journalistieke deontologie. Wet heeft beperkte draagwijdte dus. wordt door toedoen van AVBB ingediend bij erkenningscommissie) ° Officiële documenten : kaart en ID ° Omzendbrief betreffende de persvoorlichting door het parket. de AVBB/VVJ.) (journalist moet autonoom zijn en geen commerciële activiteiten doen) DUS : naleving DEONTOLOGIE is géén voorwaarde voor titel BJ ! AVBB/VVJ en journalistieke deontologie . er is geen Orde van journalisten. Wet 1963: “beroepsjournalist” ° Voorwaarden * + 21 jaar * geen ernstige veroordeling * hoofdberoep / bezoldiging/ redactie / algemene berichtgeving (Bij de redactie van algemene berichtgeving moet men journalistiek als hoofdberoep uitoefenen en het moet bezoldigd zijn. de beroepsjournalist en de raad voor de journalistiek 1. Identificatiedocumenten / T-kaart Nationale perskaart + doorgansbewijzen.) * minstens 2 jaar * geen handel drijven (uitz. maar wel een wet die verwijst naar het statuut van beroepsjournalist. Zelfregulering en zelfcontrole. vergezeld met de verantwoordingsstukken.. AVBB en de journalistieke ethiek ° Codes : internationaal / nationaal algemeen / specifiek ° Deontologische Raad en College (waken over toepassing en naleving van beroepsdeontologie) ° Adviezen/beslissingen 1995-2001 ° sinds 12/2002 : Raad voor Journalistiek (Vlaams initiatief: vorm van zelfregulering door en voor de journalistiek in de Vlaamse media) (. Wet 1963 : “beroepsjournalist” (er was nood aan meer wetgeving in journalistiek) ° Bescherming van titel (erkenning deels ook) ° Voorwaarden (.24 Media en Journalistiek: media en reclame. (de vrijheid van meningsuiting is grondrecht en uitoefening van vrijheid kan niet in exclusiviteit worden verleend) 2. Hoofdstuk.) ° Erkenningscommissie (journalisten / uitgevers) (aanvraag tot erkenning van titel.).

gezinsdrama berichtgeving weekblad Humo betreffende de zaak ‘Kasterlee’ (gezinsdrama.  beeldvorming allochtonen journalistieke aanbevelingen voor de berichtgeving over allochtonen.  Hoedt er zich voor uitspraken te doen over goede en slechte smaak KRITIEK: werd als onvoldoende beschouwd. alvorens een journalist er mag van afzien om zich als dusdanig bekend te maken. DM had in deze zaak onzorgvuldig gehandeld en beschikte over onvoldoende betrouwbaar bewijsmateriaal.: naar aanleiding van de publicatie van een foto waarop een (vermeende) pedofiel wel. moord en zelfmoord). (dus geen bindende uitspraken)  Taak: om deontologische bakens uit te zetten voor het journalistiek functioneren. en de slachtoffers niet onherkenbaar waren gemaakt. (respect privé-leven)  Berichtgeving zelfmoord  zaak Dejemeppe t. (zie vb.  Clausule tov juridische aansprakelijkheid (houdt geen erkenning in van strafrechterlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid van betrokken journalisten)  Wil niet als “rechtscollege” optreden . DM: beweerde dat de Brusselse procureur banden zou hebben met het prostitutiemilieu.25 Rechten en plichten  Internationaal  Nationaal AVBB/VVJ en journalistieke deontologie Om lid te kunnen zijn van AVBB/VVJ: logisch: titel beroepsjournalist. naar aanleiding van de publicatie ‘post mortem’ van het interview met de ouders. (wet dus heel compact qua impact).collega’s respecteren van het bronnengeheim moet ook gelden voor de bronnen van collega’s. (geïnterviewde: recht om zich rustig op vraaggesprek voor te bereiden)  Embargo’s Embargoproblematiek: naar aanleiding van het verbreken van 2 embargo’s die de gerechtelijke overheden hadden afgekondigd in het kader van de zaak Dutroux. dat in hoofde van de geïnterviewde een redelijke toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor in het gedrang kan brengen en daardoor het vinden van de waarheid kan bemoeilijken. (uitspraak werd voluit gepubliceerd in DM)  bronnengeheim . 5) Bevoegd om adviezen te formuleren dan wel standpunten in te nemen over de deontologie. klacht tegen journalisten aan raad van journalisten die hun collega’s moesten beoordelen: had weinig impact.  Respect privé-leven Geen afbreuk doen aan privé-leven door ongepast publiceren van persoonsnamen of identiteitsgegevens. Minister Van Rompuy: kan zoiets? Raad besloot dat dit . DM (!) 1998: aanleiding van de klacht van de Brusselse procureur des Konings Benoit Dejemeppe tegen De Morgen. een gesprek dat plaats had vijf dagen voor het drama. Raad voor Deontologie (1995-2001) 5 jaar rechtspraak  Undercoverjournalistiek “laatste middel” Alle middelen om informatie te achterhalen moeten uitgeput zijn.  zaak Kasterlee.)  Identiteitsgegevens slachtoffer  Overvaljournalistiek Aanpak heeft nodeloos intimiderend effect. Raad voor Deontologie (behandelen klachten van journalisten ivm ethiek)  11 beroepsjournalisten en beroepscollege 5 (College voor deontologie. Zich niet identificeren als journalist moet een allerlaatste toevlucht blijven.

waarheidsgetrouw . 6 afgevaardigden van de uitgevers en mediadirecties en 6 externe leden.26 document door zijn authenticiteit een belangrijke toegevoegde informatieve waarde bood omtrent een nieuwsfeit dat weinigen onberoerd liet en dat bijgevolg een grote maatschappelijke relevantie had.be Van Raad voor Deontologie (1995-2002) naar Raad voor de Journalistiek :      ruimere samenstelling breder draagvlak meer performante organisatie meer openbaarheid/transparantie + ombudsfunctie Verklaring der plichten en rechten van de journalist (1971.respect voor het privé-leven Zie ook website van het netwerk van Europese persraden: www. Raad voor de Journalistiek (december 2002) Situering (wetsvoorstel.  Uitspraken over beroepsethiek. . België) 2010 : Code van de RvdJ . journalisten en directies + ‘middenveld’) Dus niet beperkt tot beroepsjournalisten! Ook directies en uitgevers maken deel uit van het draagvlak. mededeling. Raad  Ombudsfunctie! (bemiddeling)  Uitspraken. generaal = ombudsman  Procedure o Klacht binnen 30 d. (behandeld klachten over berichtgeving)  Beoordelend (de beslissingen worden meegedeeld en gemotiveerd!) Raad treed op:  Verzoek om informatie  Klacht persoonlijk belang De Raad oordeelt geval per geval en op onaantastbare wijze of een verzoeker dit belang heeft. o Kennelijk ontvankelijk (ongegrond.  Eigen beweging (wanneer de Raad het nodig vindt om bepaalde journalistieke handelswijze te onderzoeken) Raad voor de Journalistiek  Organisatie o 18 leden: 6 journalisten. dan beslist de Raad dat de klacht om die specifieke reden niet verder kan behandeld worden) o Rapporteringcommissie.fair optreden .rvdj.onafhankelijk garen/verstrekken . bekendmaking  Jaarverslagen en www.net. verfijnen codes  Informatief  Bemiddelend (ombudsfunctie) Bijna de helft van de klachten kunnen opgelost worden via bemiddeling. EU) Code voor Journalistieke beginselen (1982. Ombudsman: Flip Voets.aipce. zelfregulering) Kenmerken (VZW. secr.

onder meer over de gebruikte undercovertechniek en over de veiligheid van de journaliste zelf. terwijl familie dacht dat de camera bij de MUG hoorde (men had niet meegedeeld dat de camera door onafhankelijk was. Cameraploeg (VTM reportage.Richtlijn 10 mei 2007 . MUG-team.Deontologie is soms strenger (daarom komt ethische tekortkoming niet neer op fout in juridische zin) = sommige dingen kunnen inbreuk inhouden op journalistieke beroepsethiek. . is in strijd met journalistieke beroepsethiek) Drowart t. in kamer van stervende. (hij sterft in de armen van het MUG-team.) klacht gegrond / “privé-leven. VTM en productiehuis 2B. Van Grieken. Klager deelt mee dat journaliste Annick Grobben hem meerdere keren heeft gecontacteerd op de dag waarop de dodelijke schietpartij plaatsvond. en Bart V.C.Zie ook Advies ivm Radio 1 E.Te gevaarlijk .(Foto slachtoffer)– men had meerdere keren aan de pers gevraagd om het verdriet van de familie niet frontaal en breed in de pers uit te smeren. één van de slachtoffers van de racistische moorden door Hans van Themsche. (en nadien blijven doen) = Journalistiek stalken. die zonder duidelijke toestemming opnames heeft gemaakt in de woning van een stervende man. klacht gegrond Klager nam ook aanstoot aan de manier waarop HLN de berichtgeving over de begrafenis van zijn kleindochter heeft geïllustreerd. De reportage lokte meerdere reacties uit. met het wapen in haar handtas. Vraag VVJ ivm Telefactsreportage “Bom in Hotel EU-top’ Reeks vragen van beroepsethische aard naar aanleiding van de reportage over de veiligheid van buitenlande staatshoofden tijdens de Europese top. vergezellen van een medisch urgentieteam). maar toch juridisch toelaatbaar zijn. op korte afstand van president Chirac te komen.Recht is soms strenger . oneerlijke methode”/ “het vermijden van ongeoorloofde inmenging in persoonlijke pijn en smart” (duidelijk protocol: handelwijze van cameraploeg. HLN (‘Luna’) Klacht van grootvader van Luna. maar . V.Andere methode . en de cameraploeg loopt. Klacht ongegrond (sereen portret van ouders van overleden kind. Een journaliste had een (alarm)pistool en een nepbom binnengesmokkeld in het Brusselse hotel waarin de staatsleiders Chirac en Merkel logeerden tijden de Europese Lentetop. Soms lopen recht en ethiek gelijk.27 Enkele uitspraken: Marc. Raad van Journalistiek beslist: Voorwaarden ‘undercoverjournalistiek’ niet vervuld . undercover Recht en ethiek: osmotische relatie Nadruk: journalistieke beroepsethiek valt niet samen met wat de wetgeving en de rechtspraak zeggen over de persvrijheid en de beperkingen ervan.Recht en ethiek: jurisprudentie “normaal zorgvuldige journalistiek” EHRM : journalistieke ethiek .Inbreuk .Te sensationele voorstelling . De journaliste slaagde erin om. t.

 Het behoort evenmin tot haar taak om juridische adviezen te verstrekken. affichage op openbare plaatsen. . radio.  andere handelspraktijken zoals verkoopspromotie. enz. bioscoop. mailings. de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. internet Zij voert dit onderzoek uit hoofde van hun vermoedelijke invloed op het publiek. enz. in het bijzonder de consument. -anderzijds de zelfdisciplinaire sectoriële codes die de wetgeving aanvullen en in het bijzonder de Code voor eerlijke praktijken inzake reclame van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code) De JEP is orgaan van zelfdiscipline in de reclamesector in België (kan dus geen sanctie opleggen. helft uit de ‘burgermaatschappij’ (oa ook Test Aankoop. de media en de reclamebureaus. televisie.  andere communicatiemiddelen zoals reclamefolders. verpakkingen.28 Hoofdstuk. 100 Euro dossierskosten betalen om advies te krijgen)  klacht van consument (bepaalde dingen die de consument tegen het hoofd stoten) Steunt haar beslissingen op: -enerzijds de wetgeving in het algemeen. Behoren niet tot haar bevoegdheid:  geschillen tussen koper en verkoper of tussen ondernemingen.  vraag om advies lid (100 EUR) (voor professionele gebruikers advies aanbieden. weekbladen. huis-aan-huisbladen. wedstrijden. magazines. 20: De reclamecode en de jury voor ethische praktijken inzake reclame JEP (Jurie voor ethische praktijken) (aantal uitspraken kennen met zake Jep: zodat je kunt situeren) VZW “Raad voor de reclame” (< leden) Overkoepelt reclamesector in België en is samengesteld uit de representatieve organisaties van de adverteerders. enkel advies verstrekken of vragen de reclame te wijzigen of stap te zetten) Tot voor kort bestaande uit  4 leden voor de adverteerders  4 leden voor de reclamebureaus  8 leden voor de media Recente aanpassing: paritair orgaan = helft van de leden uit reclamesector. zelfdisciplinaire autoriteit. alsook op de wetgeving per producten-en dienstencategorie. KBS…) Beschikt zowel over een jury in eerste aanleg als over een jury in hoger beroep De taak van de Jury beperkt zich tot het onderzoek van de inhoud van de reclameboodschappen die verspreid worden door de massamedia : dagbladen. affichage in winkels. Doelstellingen: naleving wetgeving en ICC-code (International Chamber of Commerce-code) (algemeen/sectoren) JEP: (1974).

Motivering van de klacht: Een vrouw afbeelden als seksobject om de verkoop van wagens te bevorderen. aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.aanbeveling/advies wijziging/intrekking adverteerder + evt. te spieken . enz. 1 -2 en 4 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel en de punten 2 en 4 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens. Vervolgens logo Nearly New Car (nnc. De bepalingen van zelfdisciplinaire codes geven op een meer expliciete en gedetailleerde wijze deze 5 basisprincipes inzake ethiek in reclame t. Elke reclame wordt afzonderlijk onderzocht rekening houdend met alle elementen van de boodschap. Na vraag advies of klacht: . is deze affiche ongepast. Standpunt van de Jury: Instrumentalisering van de mens voor commerciële doeleinden is aanstootgevend. hoe je internet kunt gebruiken om te frauderen.a. alsook van aard om dergelijke stereotypen te bestendigen en de menselijke waardigheid aan te tasten.v. Ze draagt zwarte lingerie. Tekst: “Zou u het erg vinden als u niet de eerste bent?”. waarheidsgetrouw (3) en wettelijk (4) zijn en moet getuigen van zin voor sociale verantwoordelijkheid (5). publiek weer.29  De Jury doet geen uitspraak (tijdelijk/definitief) wanneer de reclameboodschap tevens aan een gerechtelijke of administratieve instantie is voorgelegd. het type product of dienst. De adverteerder stelde niet akkoord te zijn met de beslissing van de Jury en was van oordeel dat de betreffende reclame niet in strijd is met de bovenvermelde artikels.fatsoen en goede smaak: kan advies van voorbehoud aan adverteerder. De Jury heeft bijgevolg een aanbeveling tot schorsing aan de media gericht. de sociale. valse stukken te bekomen. fatsoenlijk (2). Deze reclame is bijzonder denigrerend voor de vrouw. De basisprincipes van de code voor eerlijke praktijken inzake reclame van de Internationale Kamer van Koophandel zijn : Reclame moet eerlijk (1). TV-spot Reclame voor ADSL. culturele. media Nearly New Car 24 juli 2006 Beschrijving van de reclame: Affiche toont in close-up een vrouw die op een bed ligt. vraag tot stopzetting aan media . plagiaat… Klacht ivm benadrukken van voordelen van het gebruik van ADSL door sites te tonen die tips geven om te frauderen tijdens de examens. Gelet op huidige maatschappelijk context waarin het beeld van de vrouw en man in de reclame deel uitmaakt van de actualiteit en van de maatschappelijke gevoeligheden. begin schooljaar. Belgacom 6 september 2006. In een samenleving waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderd wordt.be) en de logo’s van automerken. heeft de Jury op basis van de art. een rapport te vervalsen. is ongepast en kwetsend. spieken. economische context. De Jury baseert haar beslissingen op de toepasselijke wetten en zelfdisciplinaire codes. de doelgroep. reclamebureaus.

scooters en fietsen Jep is van oordeel dat in ene geval geen inbreuk. Standpunt van de Jury: Spot speelt in op de terugkeer naar school en illustreert het gebruik van internet door bezoeken te tonen aan websites die middelen aanreiken om te frauderen. Deze reclame rechtvaardigt onrechtstreeks gemakzucht. Ze kijkt boos en schreeuwt. gelet op zelfregulering (‘zelfdisciplinaire uitgangspunten’) Beslissing bevestigd in hoger beroep 22 december 2010 . heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot te wijzigen. Daarenboven laat ze leerlingen die beïnvloedbaar zijn het risico nemen om uitgesloten te worden van hun studies. met vrouwen in slip op resp. JEP : 4 foto’s in strijd met waardigheid van de vrouw (bestendigen stereotypen die indruisten tegen evolutie van maatschappij) Voorbehoud tov hele campagne Geen uitspraak ivm affiches in de winkel/verkooppunten (want JEP enkel bevoegd voor massamedia en internet) maar wel advies om de nodige maatregelen te nemen. Campagne: bestaat uit 14 afbeeldingen die sensueel geladen zijn en was van oordeel dat de rol die aan de vrouw in de visuals ter promotie van herenkleding wordt toegedeeld en de wijze waarop ze daarbij wordt afgebeeld niet storken met de hedendaagse maatschappelijk evolutie en visie inzake de plaats van de vrouw in de huidige samenleving. Op basis van artikel 1. en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden. alinea 2 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en art. Suit Supply 1 december 2010 kledingmerk. fraude en oneerlijkheid. 1 van de code voor reclame-ethiek (CSA). Triumph International 11 oktober 2007 Geen inbreuk Triumph International 19 juli 2010 Wel inbreuk Betreft twee verschillende campagnes van Sloggi. Dit is totaal immoreel en onproductief. niet vernederend geen verwijzing naar geweld De expressieve houding van de vrouw in lingerie en de barsten in het raam. hetgeen niet getuigt van voldoende zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.30 via sms. JEP : niet seksistisch. in combinatie met de tekst « Mid-Season kortingen / tot -50% » zijn duidelijk bedoeld om de aandacht te trekken op de kortingen. enz. Het gebruik van humor heft de juridische en/of ethische verantwoordelijkheid van de auteur van de boodschap niet op. in andere geval wel inbreuk op menselijke waardigheid en ICC-Code Hunkemöller 10 november 2010 Beschrijving van de reclame De advertentie toont een vrouw in zwarte lingerie die zich achter glas (in een etalage) bevindt.

31 VRT/ Studio Brussel 24 november 2010.2 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. De Jury verzoekt de adverteerder erop toe te zien dat de mediaplanning (na 22 uur) strikt nageleefd wordt. De Jury is van oordeel dat deze beelden ongeschikt zijn om gezien te worden door kinderen. al.1. met name het programma “One night stand”. Deze spot toonde door middel van suggestieve scènes opeenvolgende enkele koppels die aan het vrijen zijn met de radio aan. De adverteerder heeft bevestigd dat er strikt op wordt toegezien. . Zij is derhalve van oordeel dat uitzending vóór 22u sociaal onverantwoord zou zijn en derhalve strijdig met art. ter promotie van het programma ‘One night Stand’ De Jury is van oordeel dat de beelden een verband vertonen met het voorwerp van de reclame. TV-spot Televisiespots ter promotie van de jongerenradiozender (Studio Brussel).

de waarheidsvinding. 148 GW / art. 433bis Sw. 8: Media en justitie 1. persoon. 6 EVRM .)  Het geheim van het onderzoek en het beroepsgeheim van medewerkers van justitie en politie zijn globaal terug te brengen op: ° dubbele argumentaties  ifv werking gerecht (belang van het onderzoek.openbare orde. moet men rekening houden met de maatregelen. goede zeden .fase terechtzitting = openbaar (+ uitz) . 148 GW en art. Beperkingen openbaarheid: Algemene beperkingen: reden om toegang te ontzeggen aan publiek en aan de media. griffies en politie. toestemming voorzitter nodig voor technische materialen. beschermd via beroepsgeheim en de discretieplicht van ambtenaren. W. (echtsch. media die hierover verslag brengt.belang rechtspraak (justitie zou zijn werk moeten doen. 10 EVRM (News Verlag) Foto verdachte in belangrijke zaak mag + belang gerechtsverslaggeving ‘open justice’ ‘denail of justice’: weigeren van openbaarheid. 6 EVRM Art. Openbaarheid van de terechtzittingen Principes inzake openbaarheid van terechtzittingen. 1270 Ger. zorgvuldigheid 4. R&TV 2.32 Hoofdstuk.fase onderzoek = geheim (+ uitz. recht op afbeelding. => geheim karakter vooronderzoek. Art. Als men toch toegelaten is. Beperkingen specifiek:     Art. Geheim vooronderzoek Terwijl het openbaarheidsprincipe verregaande mogelijkheden biedt tot verslaggeving inzake de openbare terechtzitting. Praktijk ? Men moet faciliteiten voorzien voor journalisten/pers. het functioneren van justitie) . Art..privacy . . 10 EVRM + beperkingen 3. 378bis Sw. ligt het moeilijker voor de berichtgeving die betrekking heeft op het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. vermoeden van onschuld. 80 Jeugdbeschermingswet 1965 nu Art. seksuele misdrijven Privacy. T&B) Art.bescherming minderjarigen Publiek én pers Perspectief art. 149 GW     Art. magistratuur. de procesdebatten en de rechterlijke uitspraak.  Art. discreet kunnen vorderen) .

28quinquies..Omzendbrief betreffende de informatieverstrekking aan de pers door de gerechtelijke overheden en de politiediensten gedurende de fase van het vooronderzoek (3 mei 1999) <“Wet Franchimont” 1998 (hervorming van het strafprocesrecht) 1° “Vooronderzoek”  a. 460ter SW: gebruik dat tot doel en tot gevolg heeft dat onderzoek hindert. respect voor rechten van verdachten. Gerechtelijk onderzoek : o olv Onderzoeksrechter o opsporing van daders en bewijzen o nemen van maatregelen ifv rechtscolleges kennis van zaken 2° Doelstelling  a.Inzage strafdossier ook door voorlopig gehechte. slachtoffers. praktische invulling van wettelijk kader: informatieverstrekking  b.Art. uniforme. perswoordvoerder waakt erover dat onderzoek niet wordt geschaad  d. 1965.PdK  Substituten (perswoordvoerder) specifiek of permanent .Art.gerechtelijk onderzoek . door PdK 4° Mogelijkheid van delegatie (specifiek of permanent) (waarbij niet de procureur des Konings zelf of de perswoordvoerder van het parket maar in bepaalde gevallen ook de perswoordvoerder van de politie kan instaan voor de informatiedoorstroming naar de pers. inverdenkinggestelde.Omzendbrieven 1953.1984 (verleden: door aantal ministers van justitie zijn richtlijnen geformuleerd die aan de basis liggen van een beperkte vorm van de gerechtelijke voorlichting aan de media. Opsporingsonderzoek: o olv Procureur des Konings o opsporing van misdrijven. getuigen. een adequate informatieverstrekking draagt bij tot het vertrouwen van de bevolking in de gerechtelijke instellingen 3° Algemeen principe = geheim van vooronderzoek en in de wet bepaalde uitzonderingen (art. daders en bewijzen o verzamelen van gegevens ifv uitoefening strafvordering  b. opportuniteit informatieverstrekking < algemeen belang  c.opsporingsonderzoek . § 3 en 57.) . getuigen  e.Art. procespartijen) . 28quinquies . 57 § 1 Sv. § 3 Sv) Mogelijkheid van infoverstrekking in openbaar belang. 35 Wet Politieambt: geen media-exposure (mogen dus niet blootgesteld worden aan de publieke nieuwsgierigheid) .Art. slachtoffers. is van belang!!!) .33  rechten van verdediging (belangen van verdachten. privé-leven schendt of inbreuk op integriteit van personen: tot één jaar!! (misbruik inzagerecht) 5. BP + advocaat . Gerechtelijke voorlichting .

PdK  Perswoordvoerder vd politie / specifiek of permanent . derden * privé-leven en waardigheid personen * voor zover als mogelijk geen identiteitsgegevens * art. vooral rol van ‘persrechters’ .als journalist afspraken niet naleeft.Opsporingsberichten/ opsporingsprogramma’s . 433bis SW en art. uitstel van berichtgeving ifv lopend onderzoek informatiestop = black out: tijdelijk niet mededelen van enige informatie aan de pers 6.Procedure / kwaliteitscriteria / productie 3. Actief / passief c.Criteria voor selectie .Gerechtelijk onderzoek 6° De informatieverstrekking  Wettelijke bepalingen: als openbaar belang het vereist  PdK moet waken over: * vermoeden van onschuld * rechten van verdachte..Evaluatiecommissie . inhoud en de vorm van de informatieverstrekking a.enkel beroepsjournalisten! . media 1. Basisregels b. 35 Wet Politieambt 7° De aard. melding AVBB(als men zich dan niet houdt aan bepaalde afspraken.) +VW! 2. slachtoffer. Communicatietechnieken on the record : PdK of perswoordvoerder mag officieel geciteerd worden off the record : PdK of perswoordvoerder verschaft informatie maar de PdK of perswoordvoerder mag niet geciteerd worden (toelichting of bevestiging die het de journalist mogelijk maakt de on the record verstrekte informatie correct weer te geven) background-informatie: betreft inlichtingen die geenszins door de journalist mogen gepubliceerd worden (doel = achtergrond en referentiekader teneinde begrip te vergroten) embargo: afspraak met journalisten om een tijdelijke stilte in acht te nemen. Ministeriële richtlijn 1 juli 2005 inzake het verspreiden van gerechtelijke opsporingsberichten via de media en het internet (vervangt richtlijn van 15/10/1996) “informatieve interactie met bevolking” preventie & opheldering onopgeloste misdrijven . dan kan men de beroepscommissie inlichten) c. Advocatuur.Selectiecommissie en Dienst TV Federale Politie . Communicatietechnieken . Reglement Orde van Vlaamse balies 4 juni 2003 restricties voor advocaat. FOD Justitie gedragsnormen relatie gerecht en pers 20 januari 2005. toestemming cliënt (. Parket. 378bis SW * art.Speciale materies steeds < PdK (categorie1) 5° Onderzoeksrechter ! .34 .

460ter SW (aantal zaken waar journalisten wel veroordeeld zijn.) Heling/medeplichtigheid schending beroepsgeheim? (bepaalde handelingen zijn verschoonbaar. maar waar men nu milder zou zijn) . VOLSTAAT NIET als bewijs van mededaderschap van misbruik van inzagerecht. Rb. Corr. 7 december 2004 Journalist bij het Laatste Nieuws. 6 EVRM) 7. Beperkingen (misdrijf? – enkele voorbeelden) privacy.Journalist De Coninck was de rechtbank van oordeel dat wanneer niet prima facie is hard te maken dat een journalist kopie van stukken uit een strafdossier verkreeg en overigens ook geen klacht is ingediend wegens mogelijke inbreuk op art. Omwille van context en gevolgen stelt rechtspraak strikte eisen aan journalistieke rapportering Invloed rechtspraak op de praktijk? Focus op ‘vermoeden van onschuld’ (art.W. Journalistieke praktijken Bepaalde journalisten bevinden zich op heel dun ijs en overtreden zo bepaalde wetten. Cass.Masschelin HLN + Cass. 460ter Sw. misbruik inzagerecht (had tegen betaling voor kopie gevraagd)  Journalist als mededader. (feit dat is vastgesteld dat een journalist in het bezit is van kopieën uit gerechtelijk dossier en deze zich daarvan terdege bewust is. recht op afbeelding. Betreft misdaad.  Inbreuk door BP. 460ter SW) Gent 25 mei 2004. Dendermonde 3/11/2008 Belaging (442bis Sw.35 6. wet persoonsgegevens.) Strafbare handelingen nieuwsgaring /art. brief. Gerechtverslaggeving en civiele aansprakelijkheid (Hfdst. 7/12/2007 . wegens het publiceren van gegevens uit een strafonderzoek in verband met seksueel misbruik van een minderjarige. 1382 B.en telecommunicatiegeheim.en gerechtsverslaggeving. 10 EVRM “anders oordelen zou nefaste gevolgen hebben dat de journalistieke druk op inverdenkinggestelden en BP tot het zo vlug mogelijk bekomen van een kopie van het strafdossier nog groter wordt en het geheim van het vooronderzoek en het vermoeden van onschuld volkomen ondermijnd wordt” In recente zaak: In de zaak tegen De Morgen.) 2) Zaak “Zware voet” Pol. actieve medewerking  Publicatie werd beschouwd als inbreuk op privé-leven van inverdenkinggestelde  Geen inbreuk op art. (. 10 EVRM 1) Zaak Masschelin (art.. de journalist niet als medeplichtig kan beschouwd worden.De Coninck DM. als het is om publiek belang!) Toepassing art. 6) Veel rechtspraak in toepassing van art. Ieper 29 november 2004  Vervolging van persoon wegens verkeersovertreding .

bondgenoten?”. “maar toch registratie en uitzending ook voor minderjarigen”) 4) Zaak “persfotograaf” .  Zie ook Brussel 31 juli 2007 (onrechtmatig verkregen bewijs. 339-342. (hinderlijk volgen of irriterend lastig vallen en daarmee inbreuk plegen op de persoonlijke levenssfeer + nietaflatende en steeds terugkerende gedragingen. Zie ook Jan CEULEERS. evenals zijn afwegingen van het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy tegen de ernst van het misdrijf. naar recht verantwoord. inbreuk op beginselen van behoorlijke rechtsorde Schending van de wet bescherming persoonsgegevens o Bevestigd Corr. De rechter heeft zijn beslissing om het onrechtmatig verkregen bewijs te weren. verleent hem geen strafrechtelijke immuniteit voor het plegen van verkeersinbreuken 5) Zaak Van Themsche – eerlijk proces. 19 februari 2008. enkel instemmende volwassenen  Bedenkingen bij manier waarop VTM-journalisten tewerk zijn gegaan (“verbolgen wat op seksueel gebied gebeurde”. 8 november 2005 Televisieopnames in samenwerking met politie .) Dat de berichtgeving in de pers over een assisenzaak ook de rechter en de jury kan bereiken houdt niet in dat daardoor een schijn van onpartijdigheid ontstaat. 133 (klacht: dat rechters beïnvloed zijn door alle voorbarige media-aandacht: vandaar geen eerlijk proces.verkeersovertreding Cass. TV-programma op VTM Geen rechtsgeldig bewijs.) . recht op privacy en recht op eerlijk proces. A&M 2005/4. dat niet met derden. gevolg: mag geen rekening mee gehouden worden!!. Ieper 26 mei 2005. VRT/Terzake) 3) Zaak “Zillion on Zundays” Corr. schending geheim onderzoek.36    Bewijsmateriaal op basis van vaststellingen door televisiezender die meetapparatuur beschikbaar stelde aan politie in kader van reportage. zoals een televisieploeg. Geen schending van het vermoeden van onschuld ingevolge berichtgeving in de media en van eisers recht op een eerlijk proces.Schending van recht op privacy . 90-91 en Cass. Het komt de rechter toe de toelaatbaarheid van een onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen in het licht van het recht op een eerlijk proces. AM 2005/1. Journalisten kunnen ook vervolgd worden voor ‘belaging’ ook wel ‘stalking’ genoemd. media-exposure. vermoeden van onschuld? Cass. Antwerpen 25 oktober 2004  Vervolging van uitbaters Zillion wegens openbare zedenschennis en uitbaten huis van ontucht  Bewijsmateriaal op basis van reportage Telefacts nadat journalist beelden beschikbaar stelde aan politie  Geen rechtsgeldig bewijs: montage van televisiebeelden met verborgen camera opgenomen biedt geen garantie voor waarheidsgetrouwheid en heeft geen bewijswaarde mbt de tenlasteleggingen  Evenmin bewijs dat minderjarigen aanwezig waren. AM 2008/2. cocaïneboleta’s. “Politie en televisie.Geen eerlijk proces  De vaststelling van een verkeersovertreding is het prerogatief van de politie. 17 mei 2005 Het feit dat een beroepsjournalist (persfotograaf) in het bezit is van identificatiedocumenten en kentekens die alleen dienen om de identificatie van de journalisten bij het uitoefenen van hun beroep te vergemakkelijken en om de openbare overheid in staat te stellen de vertegenwoordigers van de pers alle medewerking te verlenen die met de omstandigheden overeen te brengen is. kan worden gedeeld.

10 EVRM (België werd 2 maal veroordeeld door EU: Ernst + Tillack) Goodwin 1996/Aanbeveling 2000 werd goedgekeurd door Comité van Ministers. (AHof 7 juni 2006: niet meer “journalist”.37 8. (2003) Voskuil / Tillack (2007) Financial Times (2009) en Sanoma (2010) .145 Artikel 2 bij de wet tot bescherming van de journalistieke bronnen.) . Flankerende waarborgen * huiszoeking/inbeslagname * telefoontap 7.wat kan geweigerd worden? informatiebronnen -> identiteit/herkomst . “fair trial”) 4. Beperkingen: “openbaar belang” ° geen alternatief (meer) ° vitaal en ernstig belang (“major crime”. Proces tegen journalist: alternatief? 5. Bronnengeheim: sector media 3. zelfstandig/loontrekkend. regelmatig) ..andere bescherming? journalisten kunnen niet worden vervolgd wegens heling als zij hun recht uitoefenen om informatiebronnen te verzwijgen   .flankerende waarborgen? > geen opsporings. Deontologie <-> recht principe : getuigplicht < recht bronnengeheim < deontologie (journalisten werden derhalve niet geacht zich te kunnen onttrekken aan de verplichting om als getuige voor de rechter te verschijnen en onder ede de verklaringen af te leggen en de informatie voor te leggen waar de rechter of rechtscollege om vroeg. Bijkomende voorwaarden: rechter 6.of onderzoeksmaatregelen tegen journalisten + redactiemedewerkers als > informatiebronnen TENZIJ (. zelfs als zij daardoor de identiteit van hun informaten prijs gaven. Geen zelf-incriminatie -> Subsidiariteit/proportionaliteit -> Quid inbeslagname beeldmateriaal ? Case: BBC 1996 en Nordisk Film & TV 2005 .Aanbeveling R (2000)7 ComvMinisters 1. Recht niet te onthullen 2. Journalistieke bronnengeheim Bijzonder vraagstuk in het spanningsveld justitie en media: journalistiek bronnengeheim. Roemen & Schmit / Ernst e.wie heeft recht? zie p.a. 458 Sw)  lange tijd niet erkend in België  wetsvoorstellen 2004-2005… wet!!  Art. Vroeger: totaal geen zwijgrecht dus!)  geen beroepsgeheim (art.

het vermoeden van onschuld en de rechten van de verdediging beter te beschermen zijn in het Belgisch parlement al reeds verschillend wetsvoorstellen ingediend strekkende het verbod van het noemen van namen van personen tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt of een strafproces hangende is.nog meer bescherming? journalisten kunnen niet worden vervolgd wegens medeplichtigheid aan schending beroepsgeheim als zij hun recht uitoefenen om informatiebronnen te verzwijgen Enkele cases: Cass. 23 code RvdJ + aanvullende richtlijn . 6 februari 2008. “’Namen noemen” In poging om privé-leven van verdachten.2§2) Specifieke / uitzonderlijke methoden: (art. AVBB (voorzitter moet op de hoogte gebracht worden) + rechtstreeks verband met bedreiging vastgesteld door commissie + ernstige aanwijzingen (dan pas kunnen specifieke methoden worden aangewend. Ten aanzien van herkenbaarheidsinformatie in justitieverslaggeving: probleem. 10 EVRM Rb. inbreuk) Zaak politieman en journalistiek bronnengeheim Cass.18/2 §1&2) + informatie aan vz. Brussel 29 juni 2007: A. zelfs aan journalisten BIM-wet en bronnen Wet 1998 inlichtingen.  geen verbod  “sub iudice”?  verbod namen noemen : wetsvoorstel (een strafrechtelijk gesanctioneerd verbod tot het bekendmaken van identiteit van personen die verdacht worden. H. AM 2008/2. maar enkel beroepsjournalisten! (art. De Graaf => telefoon werd geregistreerd! Belgische staat moest schadevergoeding betalen aan De Graaf wegens het onwettig registreren van de telefoongesprekken. 1 december 2004. ifv bescherming journalistieke bronnen.  Reactie: journalistieke deontologie: Art. 130 (politieman had getipt over een huiszoeking in een ophefmakende zaak + feit dat politie lekte naar de pers volstaat niet om aan strafvervolging te ontsnappen: De politieman die als bron fungeerde voor de pers.) Dit verbod zou gelden tot het in ‘kracht van gewijsde gaan’ van de rechterlijke uitspraak.M. kan niet zelf de bescherming van de wet op het journalistiek bronnengeheim inroepen!!) Wet tot bescherming journalistieke bronnen verbiedt bij journalisten onderzoek met oog op identificatie van degenen die hen informatie verschaffen Wet is niet van toepassing op derden die verdacht worden op illegale wijze inlichtingen te hebben verstrekt aan wie dan ook. Tillack (bronnengeheim?) Maar EHRM 2007: inbreuk op art.) + eensluidend advies van commissie (of Minister) 9. (onderzoek naar een lek door de politiediensten) (bronnengeheim.38 .en veiligheidsdiensten (aanpassing 2010) Enkele beperkingen op BIM.