You are on page 1of 49

Giáo trình thực hành BSCI

Chương 6 - BGP

Chương 6 -

BGP

Bài 6.1 Cấu hình BGP với default routing 6.1.1 Sơ đồ luận lý
4 .0 /2

19 16 2.

8. 0

8.

16

1.

2.

24 0/

19

Router1 S1 AS 100 S0

10.0.0.0/30

172.16.0.0/30

S0

S1

ISP1 AS 200 12.0.1.0/24
Hình 6.1.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý

ISP2 AS 300 172.16.1.0/24

6.1.2

Mục tiêu của bài thực hành Bài lab này cấu hình BGP trao đổi thong tin định tuyến với 2 ISP.

6.1.3

Hướng dẫn cấu hình Bước 1: Cấu hình cơ bản cho Router1, ISP1, ISP2.

Router1 Router(config)#hostname Router1 Router1(config)#enable password cisco Router1(config)#no ip domain-lookup
197

Giáo trình thực hành BSCI

Chương 6 - BGP

Router1(config)#banner motd ^C Router1^C Router1(config)#line console 0 Router1(config-line)# logging synchronous Router1(config-line)# password cisco Router1(config-line)# login Router1(config)#line vty 0 4 Router1(config-line)# password cisco Router1(config-line)# login Router1(config)#interface Serial 1 Router1(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 Router1(config-if)#no shutdown Router1(config-if)#exit Router1(config)#interface loopback 0 Router1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 Router1(config-if)#exit Router1(config)#interface loopback 1 Router1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Router1(config-if)#exit ISP1 Router(config)#hostname ISP1 ISP1(config)#enable password cisco ISP1(config)#no ip domain-lookup ISP1(config)#banner motd ^C ISP1^C ISP1(config)#line console 0 ISP1(config-line)# logging synchronous ISP1(config-line)# password cisco ISP1(config-line)# login ISP1(config)#line vty 0 4 ISP1(config-line)# password cisco ISP1(config-line)# login IPS1(config)#interface Serial 0 IPS1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 IPS1(config-if)#clock rate 64000 IPS1(config-if)#no shutdown IPS1(config)#int loopback 0 IPS1(config-if)#ip address 12.0.1.1 255.255.255.0

198

Giáo trình thực hành BSCI

Chương 6 - BGP

IPS2 Router(config)#hostname ISP2 ISP2(config)#enable password cisco ISP2(config)#no ip domain-lookup ISP2(config)#banner motd ^C ISP2^C ISP2(config)#line console 0 ISP2(config-line)# logging synchronous ISP2(config-line)# password cisco ISP2(config-line)# login ISP2(config)#line vty 0 4 ISP2(config-line)# password cisco ISP2(config-line)# login ISP2(config)#interface serial 1 ISP2(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.252 ISP2(config-if)#no shutdown ISP2(config)#interface loopback 0 ISP2(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 Bước 2 : Cấu hình BGP trên Router1, ISP1, ISP2. Cấu hình BGP trên Router1 Router1(config)#router bgp 100 Router1(config-router)#neighbor 10.0.0.1 remote-as 200 Router1(config-router)#neighbor 172.16.0.1 remote-as 300 Router1(config-router)#network 192.168.0.0 Router1(config-router)#network 192.168.1.0 Router1(config-router)#exit Cấu hình BGP trên ISP1 IPS1(config)#router bgp 200 IPS1(config-router)#neighbor 10.0.0.2 remote-as 100 IPS1(config-router)#network 12.0.1.0 mask 255.255.255.0 IPS1(config-router)#exit Cấu hình BGP trên ISP2 ISP2(config)#router bgp 300 ISP2(config-router)#neighbor 172.16.0.2 remote-as 100 ISP2(config-router)#network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0 IPS2(config-router)#exit Bước 3: kiểm tra BGP. Kiểm tra BGP trên Router1
199

Giáo trình thực hành BSCI

Chương 6 - BGP

Router1#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.16.0.0/30 is directly connected, Serial0 B 172.16.1.0/24 [20/0] via 172.16.0.1, 00:01:31 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, Serial1 C 192.168.0.0/24 is directly connected, Loopback0 12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets B 12.0.1.0 [20/0] via 10.0.0.1, 00:01:31 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback1 Router1#show ip bgp BGP table version is 5, local router ID is 192.168.1.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 12.0.1.0/24 10.0.0.1 0 0 200 i *> 172.16.1.0/24 172.16.0.1 0 0 300 i *> 192.168.0.0 0.0.0.0 0 32768 i *> 192.168.1.0 0.0.0.0 0 32768 i Kiểm tra BGP trên ISP1 IPS1#show ip route Gateway of last resort is not set 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets B 172.16.1.0 [20/0] via 10.0.0.2, 00:03:07 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0 B 192.168.0.0/24 [20/0] via 10.0.0.2, 00:03:36 12.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 12.0.1.0 is directly connected, Loopback0 B 192.168.1.0/24 [20/0] via 10.0.0.2, 00:02:37 IPS1#show ip bgp BGP table version is 5, local router ID is 10.0.0.1 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

200

16.0/30 is directly connected.168.0/24 is subnetted. r RIB-failure. 00:02:00 ISP2#show ip bgp BGP table version is 5.1 Status codes: s suppressed.0/24 0.0.IGP.0 0 32768 i *> 172.0.0 172.0. local router ID is 172.internal.2.0.2 0 100 200 i *> 172.0/16 is variably subnetted.0 0 32768 i *> 192.1.0/24 is directly connected.0.16.16.0.2.16.16.16. 2 subnets.0.0.0.1.BGP Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 12. S Stale Origin codes: i .16. i .16.16.16.168.1.0/24 [20/0] via 172.1.0.0.0.2 0 0 100 i *> 192.0.0/24 172. e .0/24 10.0.0 172.0 10.0. d damped.16. Loopback0 B 192.168.2 0 0 100 i *> 192.0 10. Serial1 C 172.0.0.0.2 0 0 100 i Kiểm tra BGP trên ISP2 ISP2#show ip route Gateway of last resort is not set 172.2 0 100 300 i *> 192.1.incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *> 12.0.0/24 0.0.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1.2. 2 masks C 172. h history.0/24 [20/0] via 172.EGP. ? .2 0 0 100 i 201 .0 [20/0] via 172.0. > best.0.168. 1 subnets B 12.0.1.1.168. 00:02:53 12.0. * valid.168.1.1. 00:02:53 B 192.0.16.0.

16.2.1.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản cho ISP.2.1.BGP Bài 6.2 BGP & The AS_Path Attribute 6. Router1.1.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý Router2 AS 65000 172.0.168.0/24 Hình 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0.0/24 ISP S0/3/0 AS 300 S0/3/1 192.16/30 S0/3/1 S0/0/0 Router1 AS 100 12.1.2.0/24 6.25.2.0.2 Mục tiêu cùa bài thực hành dùng AS_PATH Attribute to Filter Routes 6. Router2 Router1 Router(config)#hostname Router1 Router1(config)#enable password cisco Router1(config)#no ip domain-lookup Router1(config)#banner motd ^C Router1^C Router1(config)#line console 0 Router1(config-line)# logging synchronous Router1(config-line)# password cisco 202 .4/30 172.1 Sơ đồ luận lý 202.

255.255.1 255.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0 ISP Router(config)#hostname ISP1 ISP(config)#enable password cisco ISP(config)#no ip domain-lookup ISP(config)#banner motd ^C ISP1^C ISP(config)#line console 0 ISP(config-line)# logging synchronous ISP(config-line)# password cisco ISP(config-line)# login ISP(config)#line vty 0 4 203 .255.168.0.5 255.255.24.255.252 Router1(config-if)#no shutdown Router1(config)#interface loopback 0 Router1(config-if)#ip address 12.16.1.1 255.255.1.252 Router2(config-if)#clock rate 64000 Router2(config-if)#no shutdown Router2(config)#interface loopback 0 Router2(config-if)#ip address 172.17 255.BGP Router1(config-line)# login Router1(config)#line vty 0 4 Router1(config-line)# password cisco Router1(config-line)# login Router1(config)#interface serial 0/3/1 Router1(config-if)#ip address 192.255.0 Router1(config-if)#exit Router2 Router(config)#hostname Router2 Router2(config)#enable password cisco Router2(config)#no ip domain-lookup Router2(config)#banner motd ^C Router2^C Router2(config)#line console 0 Router2(config-line)# logging synchronous Router2(config-line)# password cisco Router2(config-line)# login Router2(config)#line vty 0 4 Router2(config-line)# password cisco Router2(config-line)# login Router2(config)#interface Serial 0/0/0 Router2(config-if)#ip address 172.1.255.1.

00:00:39 172.168.BGP ISP(config-line)# password cisco ISP(config-line)# login IPS(config)#interface Serial 0/3/0 IPS(config-if)#ip address 192.168.6 255.6.0.25.16.1.0.255. 1 subnets C 12.168.6 remote-as 300 Router1(config-router)#network 12.1. 00:00:39 12.252 IPS(config-if)#no shutdown IPS(config)#int loopback 0 IPS(config-if)#ip address 202.1.0.0/30 is subnetted.18 remote-as 300 Router2(config-router)#network 172.255. Serial0/3/1 Cấu hình BGP trên Router2 Router2(config)#router bgp 65000 Router2(config-router)#neighbor 172.0/24 is subnetted.255.0 mask 255.0.168.1.16.0/24 [20/0] via 192.255.0.0.0.0 Bước 2: Cấu hình BGP Cấu hình BGP trên Router1 Router1(config)#router bgp 100 Router1(config-router)#neighbor 192.1. 1 subnets C 192.1.0.16.0 [20/0] via 192.255.0.252 IPS(config-if)#clock rate 64000 IPS(config-if)#no shutdown IPS(config)#interface interface Serial 0/3/1 IPS(config-if)#ip address 172. 1 subnets B 172.0 mask 255.1. Loopback0 192.168.1.6.255.4 is directly connected.1.25.168.18 255.255.1.255.0/24 is subnetted.0 Router1(config-router)#exit Router1#show ip route Gateway of last resort is not set B 202.255.1 255.1.255.0 Router2(config-router)#exit Router2#show ip route Gateway of last resort is not set 204 .Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0 is directly connected.1.

1 subnets B 172.1.11.0/24 [20/0] via 172.0 [20/0] via 192.18.6.1.1.25.2 to network 0.0 [20/0] via 172.0/24 is subnetted.16. Serial0/3/0 Bước 3: Remove the Private AS ISP(config)#router bgp 300 ISP(config-router)#neighbor 192. 1 subnets C 10.0.25.11.255.1.5 remote-as 100 ISP(config-router)#neighbor 172.25.0.0. 00:01:24 Cấu hình BGP trên ISP ISP(config)#router bgp 300 ISP(config-router)#neighbor 192.0.0/24 is subnetted. 1 subnets C 172.1.0/24 is subnetted.0.16.BGP B 202.6. Serial0/3/1 10.1.1.0.0.168.168.5 remove-private-as 205 .1.168.18.25.0 mask 255.0.1.0.26.4 is directly connected.0.0.0/24 is subnetted.168.1.0.0.1.0 [20/0] via 172.25.0.0.0 is directly connected.1.0/24 is subnetted. Serial0/0/0 12.0 C 202.0 is directly connected.25.16. 00:01:55 172.1. 00:00:02 192. 00:00:37 172. GigabitEthernet0/0 12.0.0 is directly connected. 1 subnets B 12. Loopback0 172. 1 subnets B 12.0/30 is subnetted.0/30 is subnetted.0.1.0. 1 subnets C 192.1. 1 subnets C 172.0.5.168.16.17.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .25.255.0/24 is directly connected.0 ISP(config-router)#exit ISP#show ip route Gateway of last resort is 10. 1 subnets C 172.16 is directly connected.0.17 remote-as 65000 ISP(config-router)#network 202. Loopback0 172.0/24 is subnetted.

2.1.2.17 filter-list 1 out Hình 6.BGP Kiểm tra trên Router1 Hình 6.2.3-1: Show ip bgp trên Router1 để kiểm tra Bước 4: dùng AS_PATH Attribute to Filter Routes ISP(config)#ip as-path access-list 1 deny ^100$ ISP(config)#ip as-path access-list 1 permit .25.3-2: Show ip route trên Router1 Hình 6.* ISP(config)#router bgp 300 ISP(config-router)#neighbor 172.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .3-3: Show ip route trên Router2 206 .

BGP Hình 6.3-4: Show ip bgp regexp ^100$ 207 .Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .2.

1.255.4/30 Fa0/0 BGP AS 2 Fa0/1 R2 1.2.BGP Bài 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .255.1.0/30 10.0.1.1 255.3.1/32 Lo0 : 2.0.2.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản R1.255.255.3.1/24 Hình 6. loadshare traffic qua nhiều link eBGP 6.0.252 R1(config-if)#no shutdown R1(config)# interface FastEthernet0/1 R1(config-if)#ip address 10.1 Sơ đồ luận lý Fa0/0 BGP AS 1 R1 Fa0/1 10.2 Mục tiêu của bài thực hành eBGP multihop có thể dùng peers.3.2/32 Lo1 : 192.5 255.168.0.0.0. R2 R1 Router(config)#hostname R1 R1(config)#enable password cisco R1(config)#no ip domain-lookup R1(config)#banner motd ^C Router1^C R1(config)#line console 0 R1(config-line)# logging synchronous R1(config-line)# password cisco R1(config-line)# login R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)# password cisco R1(config-line)# login R1(config)# interface FastEthernet0/0 R1(config-if)#ip address 10.252 208 .0.1-1: Sơ đồ luận lý 6.0.3.3 eBGP multihop 6.

255.2.2 R1(config)#ip route 2.0.0.1.2.255.2 ebgp-multihop 2 R1(config-router)# neighbor 2.255.255 10.255.2.2.252 R2(config-if)#no shutdown R2(config)#interface loopback 0 R2(config-if)#ip address 2.2.BGP R1(config-if)#no shutdown R1(config)#interface loopback 0 R1(config-if)#ip address 1.0.252 R2(config-if)#no shutdown R2(config)# interface FastEthernet0/0 R2(config-if)#ip address 10.6 Cấu hình eBGP multihop trên Router2 R2(config)#router bgp 2 209 .255.2.2 255.6 255.2 255.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .255.2.2.0 R2(config)#interface loopback 1 R2(config-if)#ip address 192.2.255.2 255.255.2 remote-as 2 R1(config-router)# neighbor 2.0 Bước 2: Cấu hình eBGP multihop trên R1. R2 Cấu hình eBGP multihop trên Router1 R1(config)#router bgp 1 R1(config-router)# neighbor 2.1 255.255.2.2 255.255 10.2.255.255.0.1 255.255.0.2 update-source Loopback0 R1(config-router)#exit R1(config)#ip route 2.2.0.1.255 R1(config-if)#exit R2 Router(config)#hostname R2 R2(config)#enable password cisco R2(config)#no ip domain-lookup R2(config)#banner motd ^C Router2^C R2(config)#line console 0 R2(config-line)# logging synchronous R2(config-line)# password cisco R2(config-line)# login R2(config)#line vty 0 4 R2(config-line)# password cisco R2(config-line)# login R2(config)# interface FastEthernet0/0 R2(config-if)#ip address 10.1.0.255.255.168.0.

1.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0.5 Bước 3: Kiểm tra cấu hình Hình 6.3.1 update-source Loopback0 R2(config-router)#exit R2(config)#ip route 1.1.255.1.3-1: Show ip route trên R1 Hình 6.1.1 ebgp-multihop 2 R2(config-router)#neighbor 1.168.3.0 R2(config-router)# neighbor 1.168.3-2: Show ip cef 192.0.0.1.255.1 255.1 R2(config)#ip route 1.1 255.1.0 210 .0.1.255 10.1.255.1 remote-as 1 R2(config-router)# neighbor 1.1.1.BGP R2(config-router)#network 192.1.255 10.255.1.

4/30 EBGP iBGP 172.0/24 EIGRP R1 S0/3/1 S0/3/0 AS 64512 192. ISP Router1 Router(config)#hostname Router1 Router1(config)#enable password cisco Router1(config)#no ip domain-lookup 211 .1.4.168.0/24 Lo0: 172. Local Preference và MED (MultiExit Discriminator) 6. Router2.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản trên Router1.0/24 S0/3/0 EBGP ISP S0/3/1 192. Local Preference và MED (Multi-Exit Discriminator) 6.64.16.16.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .4.168.1 Sơ đồ luận lý Lo0: 172.1.4.16.168.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý 6.32.100.0/24 Hình 6.BGP Bài 6.0/30 S0/0/0 S0/0/1 R2 Lo0: 192.1.4.4 Cấu hình IBGP và EBGP.2 Mục tiêu của bài thực hành Cấu hình IBGP và EBGP.

1 255.255.1.255.255.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .64.255.1.0 Router2(config-if)#no shutdown Router2(config)#interface loopback 0 212 .255.2 255.0 Router1(config-if)#clock rate 64000 Router1(config-if)#no shutdown Router1(config)#interface serial 0/3/1 Router1(config-if)#ip address 192.1.168.0 Router1(config-if)#exit Router2 Router(config)#hostname Router2 Router2(config)#enable password cisco Router2(config)#no ip domain-lookup Router2(config)#banner motd ^C Router2^C Router2(config)#line console 0 Router2(config-line)# logging synchronous Router2(config-line)# password cisco Router2(config-line)# login Router2(config)#line vty 0 4 Router2(config-line)# password cisco Router2(config-line)# login Router2(config)#interface Serial 0/0/0 Router2(config-if)#ip address 192.252 Router1(config-if)#no shutdown Router1(config)#interface loopback 0 Router1(config-if)#ip address 172.16.16.1 255.1.168.255.BGP Router1(config)#banner motd ^C Router1^C Router1(config)#line console 0 Router1(config-line)# logging synchronous Router1(config-line)# password cisco Router1(config-line)# login Router1(config)#line vty 0 4 Router1(config-line)# password cisco Router1(config-line)# login Router1(config)#interface Serial 0/3/0 Router1(config-if)#ip address 172.255.252 Router2(config-if)#clock rate 64000 Router2(config-if)#no shutdown Router2(config)#interface Serial 0/0/1 Router2(config-if)#ip address 172.16.2 255.255.6 255.255.255.

16.16.255.100.2 0.1 0.1.64..0 Bước 2 : Cấu hình EIGRP trên Router1 và Router2 Cấu hình EIGRP trên Router1 Router1(config)#router eigrp 64512 Router1(config-router)#network 172.16.1 255.255.0.252 IPS(config-if)#no shutdown IPS(config)#int loopback 0 IPS(config-if)#ip address 192.0 Router1(config-router)#no auto-summary Hình 6.168.1 0.16.0.168.255.1.252 IPS(config-if)#clock rate 64000 IPS(config-if)#no shutdown IPS(config)#interface interface Serial 0/3/1 IPS(config-if)#ip address 192.16.0.0 Router1(config-router)#network 172.5 255.0 Router2(config-router)#network 172.0.255.255.255.1 255.168.0.1 0.1.255.0.4.0 ISP Router(config)#hostname ISP ISP(config)#enable password cisco ISP(config)#no ip domain-lookup ISP(config)#banner motd ^C ISP^C ISP(config)#line console 0 ISP(config-line)# logging synchronous ISP(config-line)# password cisco ISP(config-line)# login ISP(config)#line vty 0 4 ISP(config-line)# password cisco ISP(config-line)# login IPS(config)#interface Serial 0/3/0 IPS(config-if)#ip address 192.32.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1.0.32.BGP Router2(config-if)#ip address 172.3-1: Show ip eirgp neighbors trên Router1 Cấu hình EIGRP trên Router2 Router2(config)#router eigrp 64512 Router2(config-router)#network 172.255.0 Router2(config-router)#no auto-summary 213 .0.1 255.

16.168.64.252 ISP(config-router)#end Cấu hình EBGP trên Router1 Router1(config)#router bgp 64512 Router1(config-router)#neighbor 192.255.BGP Hình 6.1 update-source loopback 0 Router2(config-router)#end Hình 6.6 remote-as 64512 ISP(config-router)#neighbor 192.1 remote-as 64512 Router2(config-router)#neighbor 172.0 Router1(config-router)#end 214 .0 mask 255.32.252 ISP(config-router)#network 192.0 mask 255.255.5 remote-as 200 Router1(config-router)#network 172.16.1 update-source loopback 0 Router1(config-router)#end Hình 6.0 ISP(config-router)#network 192.1.168.1.3-3: Show ip bgp neighbors trên Router1 Cấu hình iBGP trên Router2 Router2(config)#router bgp 64512 Router2(config-router)#neighbor 172.16.1 remote-as 64512 Router1(config-router)#neighbor 172.4.255.2 remote-as 64512 ISP(config-router)#network 192.0 mask 255.4.100.3-2: Show ip eirgp neighbors trên Router1 Bước 3: Cấu hình iBGP trên Router1 và Router2 Cấu hình iBGP trên Router1 Router1(config)#router bgp 64512 Router1(config-router)#neighbor 172.16.255.168.32.1.255.168.168.64.0 Router1(config-router)#network 172.255.3-4: Show ip bgp neighbors trên Router2 Bước 4: Cấu hình EBGP (ISP run EBGP với Router1 và Router2) Cấu hình EBGP trên ISP ISP(config)#router bgp 200 ISP(config-router)#neighbor 192.16.255.255.64.255.16.4.4 mask 255.1.168.1.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1.255.0 mask 255.

3-5: Show ip bgp neighbors trên ISP Hình 6.4.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .BGP Cấu hình EBGP trên Router2 Router2(config)#router bgp 64512 Router2(config-router)#neighbor 192.255.16.0 mask 255.0 Router2(config-router)#network 172.255.168.32.3-6: Show ip bgp neighbors trên Router1 Hình 6.0 Router2(config-router)#end Bước 5: Kiểm tra BGP Neighbors Hình 6.1 remote-as 200 Router2(config-router)#network 172.16.4.4.4.1.255.0 mask 255.3-8: Show ip bgp trên ISP 215 .3-7: Show ip bgp neighbors trên Router2 Bước 6 Kiểm tra Which Path Traffic Takes Hình 6.255.1.

3-11: Show ip bgp Router1 trước khi dùng Next-Hop-Self 216 .4.3-9: Show ip bgp trên Router1 Hình 6.4.3-10: Show ip bgp trên Router2 Bước 7: BGP Next-Hop-Self Kiểm tra trước khi sử dụng Next-Hop-Seft Hình 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .4.BGP Hình 6.

4.32.3-14: Show ip route Router2 trước khi dùng Next-Hop-Self Cấu hình Next-Hop-Self trên Router1 Router1(config)#router bgp 64512 Router1(config-router)#neighbor 172.4.16.3-13: Show ip bgp Router2 trước khi dùng Next-Hop-Self Hình 6.BGP Hình 6.4.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1 next-hop-self Cấu hình Next-Hop-Self trên Router2 Router2(config)#router bgp 64512 217 .3-12: Show ip route Router1 trước khi dùng Next-Hop-Self Hình 6.

5 route-map PRIMARY_ LocPrf_IN in Router1(config-router)#end Router1#clear ip bgp * soft Set BGP Local Preference trên Router2 Router2(config)#route-map SECONDARY_ LocPrf_IN permit 10 Router2(config-route-map)#set local-preference 125 Router2(config-route-map)#exit Router2(config)#router bgp 64512 218 .16.1.64.4.4.3-15: Show ip route Router1 sau khi dùng Next-Hop-Self Hình 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1 next-hop-self Kiểm tra sau khi sử dụng Next-Hop-Self Hình 6.168.BGP Router2(config-router)#neighbor 172.3-16: Show ip route Router2 sau khi dùng Next-Hop-Self Bước 8: Set BGP Local Preference Set BGP Local Preference trên Router1 Router1(config)#route-map PRIMARY_LocPrf_IN permit 10 Router1(config-route-map)#set local-preference 150 Router1(config-route-map)#exit Router1(config)#router bgp 64512 Router1(config-router)#neighbor 192.

168.1 route-map LocPrf_IN in Router2(config-router)#end Router2#clear ip bgp * soft Kiểm tra kết quả sau khi set BGP Local Preference SECONDARY_ Hình 6.1.3-17: Show ip bgp sau khi set BGP Local Preference trên Router1 Hình 6.4.4.3-18: Show ip bgp sau khi set BGP Local Preference trên Router2 Bước 9: Set BGP MED Set BGP MED trên Router1 Router1(config)#route-map PRIMARY_MED_OUT permit 10 Router1(config-route-map)#set metric 50 Router1(config-route-map)#exit Router1(config)#router bgp 64512 Router1(config-router)#neighbor 192.168.BGP Router2(config-router)#neighbor 192.5 PRIMARY_MED_OUT out Router1(config-router)#end Router1#clear ip bgp * soft Set BGP MED trên Router2 Router2(config)#route-map SECONDARY_MED_OUT permit 10 Router2(config-route-map)#set metric 100 Router2(config-route-map)#exit route-map 219 .Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1.

3-19: Show ip bgp trên ISP sau khi set BGP MED Bước 10: Establish a Default Network Router1(config)#ip default-network 192.1.4.32.168.1 default-originate Router1(config-router)#end Kiểm tra cấu hình trên Router1 và Rout2 Hình 6.16.168.4.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .3-20: Show ip route trên Router1 sau khi có default network 220 .0 Router1(config)#router bgp 64512 Router1(config-router)#neighbor 172.100.BGP Router2(config)#router bgp 64512 Router2(config-router)#neighbor SECONDARY_MED_OUT out Router2(config-router)#end Router2#clear ip bgp * soft Kiểm tra kết quả sau khi set BGP MED 192.1 route-map Hình 6.

Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .4.BGP Hình 6.3-21: Show ip route tren Router2 sau khi có default network 221 .

20.1.16.1.2.0/30 BGP AS 65002 & EIGRP AS 65002 192.0/30 Fa0/1 SW1 Providers Lo1 : 172.0/29 S0/0 S0/1 R3 S0/2 192.1.16.1/24 Lo3 : 10.0.1 Sơ đồ luận lý BGP AS 65001 & EIGRP AS 65001 Lo0 : 10.16.1/22 Lo3 : 172.1/22 Lo4 : 172.103.4.1/24 Lo4 : 10.168.1.3.0.5.2.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1/22 Lo2 : 172.3/24 S0/3/0 Lo0: 10.0/29 Lo0: 10.BGP Bài 6.12.102.2.16.5.168.5.1/22 Fa0/2 Fa0/0 R4 S0/3/0 Hình 6.20.1.3.0/29 10.1/24 International R2 S0/0/1 S0/0/0 10.34.1/24 R1 Gi0/0 S0/3/1 10.20.5 BGP và EIGRP 6.1/24 Lo2 : 10.2/24 Lo1 : 10.1.8.203.2 Mục tiêu của bài thực hành Cấu hình Provider network với EIGRP AS 65002 (Tắt chức năng automatic summarization trên cả 2 domain của EIGRP) 222 .20.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý 6.3.14.

102. Quảng bá tất cả interface loopback vào BGP. cần phải chỉnh sửa thông số Local Preference của các đường route đã quản bá từ Providers.14. 6. R4 gửi một summary route của tất cả interface loopback tới vùng International. Trên R2.0/24.255.255.248 R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#no shutdown 223 . R4 R1 Router(config)#hostname R1 R1(config)#enable password cisco R1(config)#no ip domain-lookup R1(config)#banner motd ^C R1^C R1(config)#line console 0 R1(config-line)# logging synchronous R1(config-line)# password cisco R1(config-line)# login R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)# password cisco R1(config-line)# login R1(config)#interface Serial 0/3/0 R1(config-if)#ip address 10. R3.BGP Cấu hình International network với BGP AS 65001 và Provider network với BGP 65002 Quảng bá mạng 192. ngoại trừ R2.168.168.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản cho R1. tạo một static summary route cho các interface loopback còn lại và quản bá static route này vào BGP.1 255. Để hoàn thành việc này. Những Router trong vùng International sử dụng đường đi tới vùng Provider thông qua liên kết Ethernet giữa R1 và R4.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .2. R2. chỉ quản bá loopback 10.34.0/30 trên cả 2 AS của EIGRP Tất cả router tham gia vào BGP.2.0/30 và 192. Cấu hình tất cả router dạng full mest iBGP.5.1.

203.0.255.BGP R1(config-if)#exit R1(config)#interface Serial 0/3/1 R1(config-if)#ip address 10.1.255.248 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#interface loopback 0 R2(config-if)#ip address 10.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1 255.255.255.248 R2(config-if)#clock rate 64000 R2(config-if)#no shutdown R2(config-if)#exit R2(config)#interface serial 0/0/1 R2(config-if)#ip address 10.2.255.14.1 255.0 R1(config-if)#exit R1(config)#interface GigabitEthernet 0/0 R1(config-if)#ip add 192.255.255.0 R2(config-if)#exit 224 .255.255.168.1.255.2 255.255.252 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R2 Router(config)#hostname R2 R2(config)#enable password cisco R2(config)#no ip domain-lookup R2(config)#banner motd ^C R2^C R2(config)#line console 0 R2(config-line)# logging synchronous R2(config-line)# password cisco R2(config-line)# login R2(config)#line vty 0 4 R2(config-line)# password cisco R2(config-line)# login R2(config)#interface serial 0/0/0 R2(config-if)#ip address 10.1 255.20.1.1 255.103.255.2 255.255.0 R2(config-if)#exit R2(config)#interface loopback 1 R2(config-if)#ip address 10.1.248 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface loopback 0 R1(config-if)#ip address 10.2.2 255.102.255.1.

103.0 R3(config-if)#exit R4 Router(config)#hostname R4 225 .3.34.1 255.255.255.255.252 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config)#interface loopback 0 R3(config-if)# ip address 10.255.20.3 255.1.1.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1.20.2.203.3 255.BGP R2(config)#interface loopback 2 R2(config-if)#ip address 10.255.255.0 R2(config-if)#exit R2(config)#interface loopback 4 R2(config-if)#ip address 10.255.1 255.255.255.3.3.1 255.0 R2(config-if)#exit R2(config)#interface loopback 3 R2(config-if)#ip address 10.0 R2(config-if)#exit R3 Router(config)#hostname R3 R3(config)#enable password cisco R3(config)#no ip domain-lookup R3(config)#banner motd ^C R3^C R3(config)#line console 0 R3(config-line)# logging synchronous R3(config-line)# password cisco R3(config-line)# login R3(config)#line vty 0 4 R3(config-line)# password cisco R3(config-line)# login R3(config)#interface Serial 0/0 R3(config-if)#ip address 10.248 R3(config-if)#clock rate 64000 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config)#interface Serial 0/1 R3(config-if)#ip address 10.255.255.20.255.168.248 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if)#exit R3(config)#interface Serial 0/3 R3(config-if)#ip address 192.1 255.3 255.255.255.

252 R4(config-if)#clock rate 64000 R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit R4(config)#interface FastEthernet 0/0 R4(config-if)#ip add 192.252.255.0 R4(config-if)#exit Bước 2 : Cấu hình International network với EIGRP AS 65001 Cấu hình EIGRP trên R1 R1(config)#router eigrp 65001 226 .168.1 255.16.4.255.BGP R4(config)#enable password cisco R4(config)#no ip domain-lookup R4(config)#banner motd ^C R4^C R4(config)#line console 0 R4(config-line)# logging synchronous R4(config-line)# password cisco R4(config-line)# login R4(config)#line vty 0 4 R4(config-line)# password cisco R4(config-line)# login R4(config)#interface Serial 0/3/0 R4(config-if)# ip address 192.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .255.4.12.2 255.168.255.34.4.8.16.4 255.16..255.0 R4(config-if)#exit R4(config)#interface loopback 2 R4(config-if)# ip address 172.252.0.252 R4(config-if)#no shut R4(config-if)#no shutdown R4(config-if)#exit R4(config)#interface loopback 0 R4(config-if)# ip address 10.252.255.1 255.255.1 255.2 255.16.252.255.14.0 R4(config-if)#exit R4(config)#interface loopback 3 R4(config-if)# ip address 172.255.0 R4(config-if)#exit R4(config)#interface loopback 1 R4(config-if)# ip address 172.255.1 255.0 R4(config-if)#exit R4(config)#interface loopback 4 R4(config-if)# ip address 172.

0.1 0.0 R3(config-router)#network 10.0 R1(config-router)#network 10.1.0.0.0.203.0 R2(config-router)#network 10.0.2.20.1.0 R1(config-router)#network 10.0 R3(config-router)#no auto-summary R3(config-router)#exit Kiểm tra cấu hình Hình 6.3.203.2 0.103.1.3-2: Show ip route eigrp trên R1 227 .1.103.0.1.0.0.0 R2(config-router)#network 10.102.0 R2(config-router)#no auto-summary R2(config-router)#exit Cấu hình EIGRP trên R3 R3(config)#router eigrp 65001 R3(config-router)#network 10.0.0.0.0.0.0.0.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .1 0.0.0.3.3-1: Show ip eigrp neighbors trên R1 Hình 6.0.2 0.0.0.5.0 R2(config-router)#network 10.0.0 R3(config-router)#network 10.0.2 0.1.0 R2(config-router)#network 10.20.0.20.1 0.1 0.2.20.0 R2(config-router)#network 10.3.0.5.0.3 0.1.3 0.0 R2(config-router)#network 10.1 0.1 0.0 R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#exit Cấu hình EIGRP trên R2 R2(config)#router eigrp 65001 R2(config-router)#network 10.1 0.0.3 0.2.1.0.102.1.BGP R1(config-router)#network 10.

34.4 0.0.0.168.0.3-6: Show ip route eigrp trên R3 Bước 3: Cấu hình Provider network với EIGRP AS 65002 (Tắt chức năng automatic summarization trên cả 2 domain của EIGRP) Cấu hình EIGRP trên R1 R1(config)#router eigrp 65002 R1(config-router)#network 192.5.3-4: Show ip route eigrp trên R2 Hình 6.1 0.0.168.34.0 R4(config-router)#network 10.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0 228 .5.14.168.0.0.2 0.3-5: Show ip eigrp neighbors trên R3 Hình 6.168.0 R3(config-router)#no auto-summary R3(config-router)#exit Cấu hình EIGRP trên R4 R4(config)#router eigrp 65002 R4(config-router)#network 192.4.1 0.4.14.2 0.5.0.0.BGP Hình 6.0 R4(config-router)#network 192.0.3-3: Show ip eigrp neighbors trên R2 Hình 6.0 R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#exit Cấu hình EIGRP trên R3 R3(config)#router eigrp 65002 R3(config-router)#network 192.0.5.

3.34.2 update-source loopback 0 R3(config-router)#neighbor 192.14.1 remote-as 65001 R3(config-router)#neighbor 10.3.5.2.1.2.3 remote-as 65001 R2(config-router)#neighbor 10.3.2.3.1.3.1.3.168.1 remote-as 65001 R4(config-router)#exit Kiểm tra cấu hình Hình 6.2.3 update-source loopback 0 R1(config-router)#neighbor 192.1.1.3-7: Show ip bgp neighbors trên R1 229 .3.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .2.2.168.2 update-source loopback 0 R1(config-router)#neighbor 10.34.2 remote-as 65001 R3(config-router)#neighbor 10.14.2 remote-as 65002 R3(config-router)#exit Cấu hình BGP trên R4 R4(config)#router bgp 65002 R4(config-router)#neighbor 192.1.1 update-source loopback 0 R2(config-router)#neighbor 10.2.3 update-source loopback 0 R2(config-router)#exit Cấu hình BGP trên R3 R3(config)#router bgp 65001 R3(config-router)#neighbor 10.1 remote-as 65001 R2(config-router)#neighbor 10.168.2 remote-as 65001 R1(config-router)#neighbor 10.2.1 update-source loopback 0 R3(config-router)#neighbor 10.1 remote-as 65001 R4(config-router)#neighbor 192.1.3 remote-as 65001 R1(config-router)#neighbor 10.3.2 remote-as 65002 R1(config-router)#exit Cấu hình BGP trên R2 R2(config)#router bgp 65001 R2(config-router)#neighbor 10.BGP R4(config-router)#no auto-summary R4(config-router)#exit Bước 4: Cấu hình International network với BGP AS 65001 và Provider network với BGP 65002 Cấu hình BGP trên R1 R1(config)#router bgp 65001 R1(config-router)#neighbor 10.168.1.

3-10: Show ip bgp neighbors trên R4 Bước 5: Quảng bá mạng 192.0 R3(config-router)#exit Kiểm tra cấu hình Hình 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .34.5.34.0.14.14.3-11: Show ip route eigrp trên R1 230 .5.3-9: Show ip bgp neighbors trên R3 Hình 6.168.0/30 trên cả 2 AS của EIGRP Cấu hình EIGRP trên R1 R1(config)#router eigrp 65001 R1(config-router)#network 192.0.0.5.0/30 và 192.168.5.1 0.168.BGP Hình 6.0 R1(config-router)#exit Cấu hình EIGRP trên R3 R3(config)#router eigrp 65001 R3(config-router)#network 192.0.1 0.168.3-8: Show ip bgp neighbors trên R2 Hình 6.

0.248 R1(config-router)#exit Cấu hình BGP trên R2 R2(config)#router bgp 65001 R2(config-router)#network 10.255.0 mask 255.2.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .255.255.255.255. chỉ quản bá loopback 10.255.255.1.255.248 R3(config-router)#exit Cấu hình BGP trên R4 R4(config)#router bgp 65002 R4(config-router)#network 10.255.0 mask 255.255.0 mask 255.203.255.2.255.0 R2(config-router)# network 10.0 R2(config-router)#exit Cấu hình BGP trên R3 R3(config)#router bgp 65001 R3(config-router)#network 10.255.255.BGP Hình 6.0/24.2.0 mask 255.4.0 R3(config-router)#network 10.255.1.5.0 231 .0 mask 255.3.255.0 R2(config-router)#network 10.248 R2(config-router)# network 10.3.203. Cấu hình BGP trên R1 R1(config)#router bgp 65001 R1(config-router)#network 10.0 R2(config-router)#network 10.255.0 mask 255. Quảng bá tất cả interface loopback vào BGP.102.2.1.255.0 mask 255.20.255. ngoại trừ R2.248 R3(config-router)#network 10.0 mask 255.0 mask 255.0 R2(config-router)#network 10.255.1.255.255.248 R1(config-router)#network 10.103. Cấu hình tất cả router dạng full mest iBGP.1.0 mask 255.0 mask 255.255.2.102.1.20.103.3.255.248 R2(config-router)#network 10.255.1.0 R1(config-router)#network 10.1.0 mask 255.255.255.0 mask 255.1.4.0 mask 255.3-12: Show ip route eigrp trên R3 Bước 6: Tất cả router tham gia vào BGP.255.20.20.

5.252.255.3-13: Show ip bgp trên R1 Hình 6.5.0 R4(config-router)#exit Kiểm tra cấu hình Hình 6.16.0 mask 255.252.0 mask 255.255.255.34.16.0 mask 255.3-14: Show ip route bgp trên R1 232 .255.252 R4(config-router)#network 192.0 mask 255.8.0 R4(config-router)#network 172.252 R4(config-router)#network 172.255.252.255.14.0 R4(config-router)#network 172.16.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .168.168.255.BGP R4(config-router)#network 192.255.4.16.0 R4(config-router)#network 172.252.12.0 mask 255.0 mask 255.0.

5.3-16: Show ip route bgp trên R2 233 .5.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .3-15: Show ip bgp trên R2 Hình 6.BGP Hình 6.

3-17: Show ip bgp trên R3 Hình 6.5.BGP Hình 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .5.3-18: Show ip route bgp trên R3 234 .

R2(config)#router bgp 65001 R2(config-router)#aggregate-address 10.5.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .3-19: Show ip bgp trên R4 Hình 6.5.255.0 255.252.3-20: Show ip route bgp trên R4 Bước 7: Trên R2. tạo một static summary route cho các interface loopback còn lại và quản bá static route này vào BGP.0.BGP Hình 6.0 R2(config-router)#exit 235 .20.

5.BGP Hình 6.3-21: Show ip bgp trên R2 236 .Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .

240.5. R4(config)#router bgp 65002 R4(config-router)#aggregate-address 172.16.0.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0 255.5.3-23: show ip route bgp trên R4 Bước 8: R4 gửi một summary route của tất cả interface loopback tới vùng International.3-22: Show ip bgp trên R4 Hình 6.0 R4(config-router)#end 237 .BGP Hình 6.255.

Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .BGP Hình 6.5.3-24: Show ip bgp trên R4 238 .

Hoàn thành việc này bằng việc thay đổi thông số MED quản bá tới vù Providers.3-25: Show ip bgp trên R2 Hình 6.BGP Hình 6.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 . R4(config)#route-map PRIMARY_MED_OUT permit 10 R4(config-route-map)#set metric 50 R4(config-route-map)#exit R4(config)#route-map SECONDARY_MED_OUT permit 10 R4(config-route-map)#set metric 100 R4(config-route-map)#exit R4(config)#router bgp 65002 239 .3-26: Show ip route bgp trên R2 Bước 9: R4 sử dụng đường đến vùng International bằng liên kết giữa R1 và R4.5.5.

14.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .168.168.1 route-map PRIMARY_MED_OUT out R4(config-router)#neighbor 192. cần phải chỉnh sửa thông số Local Preference của các đường route đã quản bá từ Providers.14. Set BGP Local Preference trên Router1 R1(config)#route-map PRIMARY_LocPrf_IN permit 10 R1(config-route-map)#set local-preference 150 R1(config-route-map)#exit R1(config)#router bgp 65001 R1(config-router)#neighbor 192. Để hoàn thành việc này.168.1 SECONDARY_MED_OUT out R4(config-router)#end R4#clear ip bgp * soft Kiểm tra kết quả sau khi set BGP MED route-map Bước 10: Những Router trong vùng International sử dụng đường đi tới vùng Provider thông qua liên kết Ethernet giữa R1 và R4.2 route-map SECONDARY_ LocPrf_IN in R3(config-router)#end R3#clear ip bgp * soft 240 .168.BGP R4(config-router)#neighbor 192.34.34.2 route-map PRIMARY_ LocPrf_IN in R1(config-router)#end R1#clear ip bgp * soft Set BGP Local Preference trên Router2 R3(config)#route-map SECONDARY_ LocPrf_IN permit 10 R3(config-route-map)#set local-preference 50 R3(config-route-map)#exit R3(config)#router bgp 64512 R3(config-router)#neighbor 192.

50.168.3 Hướng dẫn cấu hình và hình vẽ minh họa Bước 1: Cấu hình cơ bản cho R1.1.6.9.1 Sơ đồ luận lý 200.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .100.9.0/24 AS 100 S0/3/0 R1 S0/0/1 R3 199.24.2 Mục tiêu bài thực hành Bài lab này cấu hình IBGP routers dùng route reflector và route filter 6.6.6.1.6 BGP Route Reflectors & Filters 6. R3 R1 Router(config)#hostname R1 R1(config)#enable password cisco R1(config)#no ip domain-lookup R1(config)#banner motd ^C R1^C R1(config)#line console 0 R1(config-line)# logging synchronous R1(config-line)# password cisco R1(config-line)# login R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)# password cisco 241 . R2.4/30 172.0/24 R2 S0/3/1 S0/3/0 192.BGP Bài 6.6.1-1: Hình vẽ sơ đồ luận lý 6.0/24 Hình 6.

252 R2(config-if)#no shutdown R2(config)#interface loopback 0 R2(config-if)#ip address 200.1.255..1.255.1 255.255.0 R2 Router(config)#hostname R2 R2(config)#enable password cisco R2(config)#no ip domain-lookup R2(config)#banner motd ^C R2^C R2(config)#line console 0 R2(config-line)# logging synchronous R2(config-line)# password cisco R2(config-line)# login R2(config)#line vty 0 4 R2(config-line)# password cisco R2(config-line)# login R2(config)#interface Serial 0/3/0 R2(config-if)#ip address 172.168.255.1.100.1 255.0 R2(config-if)#clock rate 64000 R2(config-if)#no shutdown R2(config)#interface serial 0/3/1 R2(config-if)#ip address 192.5 255.100.255.255.168.50.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .255.24.255.255.255.252 R1(config-if)#clock rate 64000 R1(config-if)#no shutdown R1(config)#int loopback 0 R1(config-if)#ip address 192.BGP R1(config-line)# login R1(config)#interface Serial 0/3/0 R1(config-if)#ip address 192.0 R2(config-if)#exit R3 Router(config)#hostname R3 R3(config)#enable password cisco R3(config)#no ip domain-lookup R3(config)#banner motd ^C R3^C R3(config)#line console 0 R3(config-line)# logging synchronous R3(config-line)# password cisco R3(config-line)# login 242 .168.1 255.6 255.

Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 . Sau khi cấu hình xong R2. Sau đó cấu hình R2 route reflector.0.2 255.0.0.6 remote-as 100 R1(config-router)#end R2(config)#router bgp 100 243 .255.0.1 0.6 0.1.1. R3 R1(config)#router bgp 100 R1(config-router)#neighbor 192.0.1.0 R2(config-router)#network 192. cấu hình 2 router còn lại là route reflector clients.0.1 0.0.5 0. R2.BGP R3(config)#line vty 0 4 R3(config-line)# password cisco R3(config-line)# login R3(config)#interface Serial 0/0/1 R3(config-if)#ip address 172.24. R2.1.0 R2(config-router)#passive-interface loopback 0 R2(config-router)#no auto-summary R2(config-router)#end R3(config)#router eigrp 100 R3(config-router)#network 172.0 R1(config-router)#no auto-summary R1(config-router)#end R2(config)#router eigrp 100 R2(config-router)#network 172.1 255.24.2 0.168.255. R3 R1(config)#router eigrp 100 R1(config-router)#network 192.0.0 R3(config-router)#passive-interface loopback 0 R3(config-router)#no auto-summary R3(config-router)#end Cấu hình iBGP cho R1.1.168.100. IBGP kg cần cấu hình full mesh.9.0 R3(config-if)#exit Bước 2: Cấu hình IBGP peers cho BGP.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config)#interface loopback 0 R3(config-if)# ip address 199.9.168. Kiểm tra R2 có established peering với R1 và R3 hay không? Cấu hình EIGRP cho R1.255.255.0 R2(config-router)#network 200.0.0.50.24.1.

6.168.6.2 route-reflector-client R2(config-router)#end Hình 6.1.3-2: Show ip route tren R1 khi su dung route-reflector-client 244 .1 remote-as 100 R3(config-router)#end Bước 3: Inject an External Route vào BGP R3(config)#router bgp 100 R3(config-router)#network 199.0 mask 255.BGP R2(config-router)#neighbor 192.2 remote-as 100 R2(config-router)#end R3(config)#router bgp 100 R3(config-router)#neighbor 172.1.9.5 route-reflector-client R2(config-router)#neighbor 172.1.9.5 remote-as 100 R2(config-router)#neighbor 172.24.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .0 Hình 6.255.1.3-1: show ip route tren R1 R2(config)#router bgp 100 R2(config-router)#neighbor 192.1.24.24.255.168.

1.5 prefix-list SUPERNETONLY out R2(config-router)#end Hình 6.6.0.0.0 255.0. cấu hình R3 inject một summary address vào BGP R3(config)#router bgp 100 R3(config-router)#aggregate-address 199.3-3: Show ip route tren R1 Hình 6.BGP Bước 4: Inject một Summary Address vào BGP.0.168.Giáo trình thực hành BSCI Chương 6 .6.6.0 R3(config-router)#end Hình 6.0.3-5: show ip route tren R1 khi su dung prefix-list 245 .0/8 R2(config)#router bgp 100 R2(config-router)#neighbor 192.3-4: show ip bgp trên R2 R2(config)#ip prefix-list SUPERNETONLY permit 199.0.