RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK TEMA:
MEMPERKENALKA N SAINS

ISI KANDUNGAN 1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian.

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • menyenaraikan apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains, • menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian, • menamakan kerjaya dalam sains seperti: a) guru sains b) doktor c) jurutera d) saintis alam sekitar Murid boleh: • menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik/eksperimen, • menjalankan satu penyiasatan saintifik.

EVIDEN B2D1E1 B4D1E1 B1D1E1

INSTRUMEN

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan kepada Sains

1.2 Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik.

B3D1E1 B4D2E1 (Pendulum)

1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.

Murid boleh: • menyatakan kuantiti fizik iaitu panjang, jisim, masa, suhudan arus elektrik, • menyatakan unit S.I. dan simbol yang berpadanan bagi kuantiti fizik, • menyatakan simbol dan nilai imbuhan bagi unit panjang dan jisim: mili -, senti- dan kilo-, • mengenal pasti dan menggunakan imbuhan yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim.

B3D2E1

B3D2E2 B3D2E2 & B3D2E3

1

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK

ISI KANDUNGAN 1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • memilih alat yang betul dan mengukur panjang, • menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf, • memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair, • memilih alat yang betul dan mengukur suhu badan serta suhu cecair, • menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air.

EVIDEN B3D3E1 B4D3E1 & E2 B3D3E2 B3D3E3 & E4 B4D4E1

INSTRUMEN

1.5 Memahami konsep jisim

Murid boleh: • menentukan berat suatu objek, • menerangkan konsep berat, • menerangkan konsep jisim, • menentukan jisim suatu objek, • menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat, • mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen. Murid boleh: • memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan.

B4D5E1 B4D5E2 B4D5E2 B4D5E1 B4D5E2 B4D5E1

1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian

B6D1E1

2

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN HIDUPAN Bidang Pembelajaran: 2. Sel sebagai unit kehidupan

ISI KANDUNGAN 2.1 Memahami Sel

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan, • menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul, • menggunakan mikroskop dengan betul, • mengenal pasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, • melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, • melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, • menyatakan fungsi setiap struktur sel, • menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. Murid boleh: • menyatakan maksud organisma unisel dan multisel, • memberi contoh organism unisel dan multisel. Murid boleh: • menamakan pelbagai jenis sel manusia, • menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia, • menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Murid boleh: • menerangkan mengapa manusia adalah organism yang kompleks.

EVIDEN B1D2E1 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B5D1E1 B5D1E1 B5D1E1 B5D1E1

INSTRUMEN

2.2 Memahami organisma unisel dan multisel. PEKA 1 2.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia. 2.4 Menyedari manusia adalah organism yang kompleks.

B2D2E1 B3D5E1

B1D2E2 B3D4E1 B3D6E1

B6D2E1

3

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK TEMA: JIRIM DALAM ALAM Bidang Pembelajaran: 3. Jirim

ISI KANDUNGAN 3.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan Memenuhi ruang

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang, • menerangkan maksud jirim, • menghubungkaitkan benda dan jirim, • menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Murid boleh: • menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah, • menyatakan tiga keadaan jirim, • menyatakan susunan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim, • menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim. Murid boleh: • mendefinisikan ketumpatan, • menerangkan mengapa ada objek dan cecair timbul, • menyelesaikan masalah mudah berkaitan ketumpatan, • menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti. Murid boleh: • memerihalkan bagaimana manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim, • memerihalkan bagaimana manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan, • menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti. Murid boleh: • menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup, 4

EVIDEN B1D3E1 B2D3E2 B3D7E1 B4D7E1

INSTRUMEN

3.2 Memahami tiga keadaan jirim.

B2D3E1 B4D8E1 B4D8E1

3.3 Memahami konsep ketumpatan

B3D8E1 B5D2E1 B5D2E1 B5D2E1

PEKA 2 3.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian

B6D3E1 B6D3E1 B6D3E1

Bidang Pembelajaran: 4. Kepelbagaian Sumber di Bumi

4.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi

B2D4E1 B2D4E2

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK

ISI KANDUNGAN

4.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran

4.3 Menghargai kepentingan Kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

HASIL PEMBELAJARAN • menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Murid boleh: • menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran, • memberi contoh unsur, sebatian dan campuran, • menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran, • membanding dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam melalui aktiviti, • mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan ciri-cirinya, • memberi contoh logam dan bukan logam, • mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti. Murid boleh: • menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia, • menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, • menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi, • mengamalkan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan Murid boleh: • menyatakan komponen dalam udara, • menerangkan mengapa udara ialah suatu campuran, • menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara, • menunjukkan melalui aktiviti: a) peratusan oksigen dalam udara, b) udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk.

EVIDEN

INSTRUMEN

B2D5E1,E2,E3 B4D9E1 B5D3E1 B5D3E1 B5D3E1 B5D4E1

B6D4E1 B6D4E1 B6D4E1

Bidang pembelajaran: 5. Udara sekeliling kita

5.1 Memahami komponen di dalam udara

B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2 B4D10E1 B4D10E2 & B4D10E3

Lisan / LK LK LK – CARTA PAI AKTIVITI AKTIVITI

5

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK

ISI KANDUNGAN 5.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • menyenaraikan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida, • mengenal pasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan ciri-cirinya, • memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida. Murid boleh: • menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air adalah hasil respirasi, • menghubungkait benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi, • membanding dan membezakan kandungan oksigen dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia, • menyatakan oksigen diperlukan dalam respirasi, • menjalankan eksperimen untuk menunjukkan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi. Murid boleh: • menyatakan maksud pembakaran, • menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran, • menyenaraikan hasil pembakaran, • menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran.

EVIDEN

INSTRUMEN AKTIVITI GABUNGAN

B4D11E1 & B4D11E2 B5D5E1 B5D5E1 B5D5E2 B5D5E1 EKSPERIMEN EKSPERIMEN EKSPERIMEN EKSPERIMEN

5.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

5.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran

B5D6E1

EKSPERIMEN

PEKA 3

6

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK

ISI KANDUNGAN 5.5 Menganalisa kesan pencemaran udara

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDEN

INSTRUMEN PEMBENTANGAN

Murid boleh: B6D5E1 • menerangkan maksud pencemaran udara, • menyenaraikan contoh bahan cemar udara, • menyenaraikan sumber bahan cemar udara, • memerihalkan kesan pencemaran udara, • menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara. Murid boleh: • memerihalkan bagaimana kehidupan jika tiada udara bersih, • mencadangkan cara mengekalkan udara supaya bersih, • mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih. Murid boleh: • menyenaraikan pelbagai jenis tenaga, • menyenaraikan pelbagai sumber tenaga, • mengenal pasti perubahan tenaga, • mengenal pasti matahari sebagai sumber tenaga utama, • mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti. Murid boleh: • mendefinisikan tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui, • mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui • menerangkan mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, • mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara cekap. 7

5.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

B6D5E1

PEMBENTANGAN

TEMA: TENAGA Bidang pembelajaran: 6. Sumber Tenaga

6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga

B2D7E1 B2D7E2 B2D7E3 B4D12E1

6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui

B3D10E2 B3D10E1 B6D6E1 B6D6E1

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK

ISI KANDUNGAN 6.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga, • menerangkan pengunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap. Murid boleh: • menyatakan matahari membebaskan haba, • menyatakan sumber lain bagi haba, • menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga, • memberi contoh pelbagai kegunaan haba, • menyatakan maksud suhu, • menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu. Murid boleh: • menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas, • menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran), • menyatakan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk, • memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam, harian • • • • menyatakan maksud konduktor haba, menyatakan maksud penebat haba, menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba.

EVIDEN B6D6E1 B6D6E1

INSTRUMEN

Bidang pembelajaran : 7. Haba

7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

B4D13E1 B4D13E1 B4D13E1 B4D13E1 B4D13E2 B4D13E3

7.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya

B4D14E1 B4D14E2 B4D14E3

B4D14E4 B4D14E4 B4D14E5 B5D7E1

8

RPT Sains Tingkatan 1 2012

TAJUK

ISI KANDUNGAN 7.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim

HASIL PEMBELAJARAN Murid boleh: • menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal, • menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba, • memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim. Murid boleh: • menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian, • mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. Murid boleh: • menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, • menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat, • menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba. Murid boleh: • mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa.

EVIDEN B4D15E1 B4D15E2 B4D15E3

INSTRUMEN

7.4 Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim

B6D7E1 B6D7E1

7.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik

B5D8E1 B5D8E2 B5D8E2

7.6 Menghargai faedah pengaliran haba

-

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful