လန္းလန္းေလးနဲ႔ Brand ေကာင္းေကာင္း ေလးနဲ႔ ေစ်းၾကီး ေပး၀ယ္လိုက္တာ ျပသနာ မရွိေပမယ့္

ကိုယ္ကလည္း လက္ထဲမွာ ေငြကို ခ်င့္ခ်ိန္ေနရတဲ့သူ တကယ္လည္း လိုအပ္ေနပါတယ္ ဆိုတ့ဲ
သူမ်ိဳးအတြက္ က်ေတာ့ အေရြးမမွားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္ .. ဒါမွသာ မိမိတက္ႏင
ို ္တဲ့ ေငြေၾကးပမာဏနဲ႔
ကိုယ့္အတြက္ တကယ္အသံုး၀င္တ့ဲ Latop မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ..
အရင္ဆံုး Latop တစ္လံုး ၀ယ္ေတာ့မယ္ ဆိုရင္ မိမိတက
ို႔
ဘာအတြက္ သံုးမွာလည္း ဆိုတာကို
စဥ္းစားပါ .. ေဖ်ာ္ေျဖမွုသက္သက္ အတြက္ပဲ သံုးမွာလား ၊ ရံုးလုပ္ငန္း အတြက္ သံုးမွာလား ၊
ကြန္ပ်ဴတာပိုင္းဆိုင္ရာေတြ

ေလ့လာဖို႕အတြက္

သံုးမွာလား

မိမိက

လက္ေတာ့

၀ယ္ျပီးရင္

ဂိမ္းအၾကီးစားေတြ ေဆာ့ဖို႔ အထိ စဥ္းစားထားလား ဆိုတာေတြကို ထည့္ျပီး ေတြးဖို႔ လိုပါတယ္ ..
ဒါမွသာ မိမိလုပ္ခ်င္တာနဲ႔ သင့္တင့္ မွ်တတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ..
ေဖ်ာ္ေျဖမွု အတြက္ပဲ သံုးခ်င္တယ္ .. မိမိက သက္သက္မွတ္မွတ္ၾကီး သံုးစရာေတာ့ မရွိဘူး အေ၀းမွာ
ရွိေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲ အင္တာနက္သံုးျပီးေတြ႕မယ္
ေတြရွိရင္လည္း

အင္တာနက္မွာ

သီခ်င္းနားေထာင္မယ္

ေတြ႕မယ္

ဆိုတ့သ
ဲ ူမ်ိဳးကေတာ့

မိသားစုေတြထဲက အေ၀းေရာက္ေနသူ

ပ်င္းတဲ့

Hardware

အခါေတြမွာ

ရုပ္ရွင္ၾကည့္မယ္

ပိုင္းဆက္စပ္ပစၥည္းေတြ

အရမ္းၾကီး

မျမင့္ရင္ေတာင္ ဒီဇိုင္းလွလွ ေလးနဲ႔ ေစ်းႏွုန္းသင့္တင့္တာမ်ိဳးေလးေတြ ဆိုရင္ အဆင္ေျပပါတယ္ ..
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့

ရံုးသံုး

စာစီစာရိုက္သံုးမယ္

လိုအပ္တဲ့

ေဆာ့၀ဲလ္

တစ္ခုရမ္းထားျပီး

အျမဲသံုးေနလို႔ ရပါတယ္ ဆုိတ့ဲ သူမ်ိဳးက်ေတာ့ လည္းအေပၚနဲ႔ အရမ္းၾကီးမကြာပါဘူး .. ကိုသံုးမဲ့
ရံုးသံုးလုပ္ငန္းေတြကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ယံုနဲ႔ ရံုးေတြဘာေတြကို ယူသြားမယ္ ဆိုရင္
လည္းအျမင္တင့္ ေစမဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ Hardware ဆက္စပ္ပစၥည္းေတြက အရမ္းၾကီး မျမင့္ရင္ေတာင္
အလယ္အလတ္တန္းစားေလာက္ ဆိုရင္ကို သူ႔အတြက္ အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မယ္ ..
ေနာက္တစ္ခ်က္ ကြန္ပ်ဴတာပိုင္း ဆိုင္ရာေတြမွာ သံုးခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ သူမ်ိဳးက်ေတာ့ ပံုစံဒီဇိုင္း အရမ္း
မေကာင္း ရင္ေတာင္ Hardware ပိုင္းဆက္စပ္ ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ ကို
သံုးသင့္ပါတယ္ .. မိမိတို႔က ေဆာ့၀ဲေတြ ရမ္းမယ္ စမ္းသပ္ခ်င္တာ ေတြကို စမ္းသပ္မယ္ ျဖဳတ္မယ္
တပ္မယ္ ေဒါင္းေလာ့ေတြ ခဏခဏ ခ်မယ္ Upload ေတြတင္မယ္ ျပီးရင္ စက္ကို အျမဲတမ္း ၂၄
နာရီပါတ္လံုး အသံုးျပဳျဖစ္ေနတဲ့ အခါေတြ ရွိမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မိမိတ႔ို ၀ယ္မဲ့ေကာင္က Hardware
ပိုင္း ဆက္စပ္ ပစၥည္း ျမင့္တာနဲ႔ အၾကမ္းခံမဲ့ ေကာင္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ျပီး ၀ယ္ယူတာ ကပိုျပီး
အဆင္ေျပေစပါလိမ့္မယ္ .. ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ Latop မ၀ယ္ပဲ Destop သာ၀ယ္ေပါ့ဗ်ာ .. ကၽြန္ေတာ္က
Latop Crazy ျဖစ္တ့ဲ သူအတြက္ ေရြးခ်ယ္လို႕ရေအာင္ ေျပာျပတာပါ .. ဒီလိုလူမ်ိဳး အတြက္ေတာ့
ဒီဇိုင္းပိုင္းထက္ Hardware ပိုင္းစပ္ဆက္ ပစၥည္းေတြ ေကာင္းမြန္တာမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္ ..

Page 3

Operatingsystem
ေနာက္တစ္ခ်က္ Laptop Detail ထဲမွာ Operating System ဆိုျပီး ပါပါလိမ့္မယ္ .. အဲ့ဒါက ဘာကို
ျပတာ လည္းဆိုေတာ့ မိမိတို႕ ၀ယ္မ့ဲ Laptop မွာ အသံုးျပဳမဲ့ Windows အမ်ိဳးအစားကို ေျပာတာ
ျဖစ္ပါတယ္ .. ကၽြန္ေတာ္ တို႕ အေနနဲ႕ Laptop ၀ယ္တဲ့ အခါမွာ ေပးရမဲ့ တန္ဖိုးထဲမွာ အဲ့ဒီ Windows
အတြက္ပါ ပါျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္ .. ကၽြန္ေတာ္တို႕ Windows ကို ၀ယ္ျပီး သံုးရတာပါ .. Microsoft ®
Windows

7

Home

Basic

စသည္

ျဖင့္

ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္

..

Memory
Memory ပမာဏ ကိုေတာ့ Detail ထဲမွာ Mb နဲ႔ ေဖာ္ ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္ . အဲ့ဒီအတြက္ Laptop မွာ
Ram ဘယ္ႏွစ္ Gb ပါတယ္ ဆိုတာကို သိဖို႕ အတြက္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ Unit ေရတြက္
ပံုေလးကို သိထားဖို႕ လိုပါလိမ့္မယ္...
1 Bits = အငယ္ဆံုး unit
1 Byte= 8 Bits
1 kbyte =1024 Byte
1 Megabyte = 1024 kbyte
1 Gegabyte = 1024 Megabyte
1

Tetrabyte

=

1099

Gegabyte

ဒါမွသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ 4096 Mb ဆိုရင္ 4 Gb ၊ 3072 Mb ဆိုရင္ 3 Gb စသည္ျဖင့္
အလြယ္တကူ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ .. ဒါဆိုရင္ မိမိတို႕ ၀ယ္မဲ့ Laptop မွာ Ram ဘယ္ေလာက္
ပါတယ္ ဆိုတာကို ခြျဲ ခားႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ .. ဒီေနရာမွာ တစ္ခု သိထားရမွာက Laptop မွာ
Ram ကို ထပ္ျပီး တိုးလို႕ ရပါတယ္ .. ဥပမာ ။ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕က Ram 2 Gb ပဲ ပါတဲ့ Laptop
၀ယ္ထားတာ

ဆိုရင္

ေနာက္ထပ္

1Gb

,

2

Page 7

Gb

ထပ္တိုးတာတို႕

လုပ္ႏိုင္ပါတယ္

..

Screen
ဒီမွာက ဘာကို ၾကည့္ရမလည္း ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀ယ္မဲ့ Laptop ရဲ႕ Screen အရြယ္
အစားကို ၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ .. Screen အရြယ္အစား အၾကီး အေသးကို လိုက္ျပီး မိမိရဲ႕ Laptop
အရြယ္အစားကလည္း အၾကီး အေသး ကြာသြားပါလိမ့္မယ္ .. 14" , 15.6" , 17.3" စသည္ျဖင့္
အသီးသီး

ရွိပါလိမ့္မယ္

..

မိမိတို႕

စိတ္ၾကိဳက္

ေရြးခ်ယ္

ႏိုင္ပါတယ္

Hard

..

disk

Hard Disk မွာ မိမိတို႕ ၀ယ္မ့ဲ Laptop မွာပါ ၀င္တဲ့ Hard Disk ရဲ႕ ပမာဏကို ေဖာ္ျပေပး ျပီးသား
ျဖစ္ပါတယ္ .. 320 GB , 500 GB , 640 GB စသည္ျဖင့္ အသီးသီး Hard Disk ရဲ႕ Data ေတြကို
Store

လုပ္ေပးႏိုင္တ့ဲ

ပမာဏကို

ေဖာ္ျပေပးမွာ

ျဖစ္ပါတယ္

Optical

..

Drive

ဒီေကာင္ေလးကေတာ့ ဘာမွ အေရးမပါသလိုနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ အေရးပါပါတယ္ .. မိမိတို႕ ၀ယ္မ့ဲ
Laptop မွာ Optical Drive ပါမပါေတာ့ ေသခ်ာ ၾကည့္ဖို႕ လိုပါတယ္ .. ဘာလို႕လည္း ဆိုေတာ့
ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ Optrical Drive မပါတဲ့ Laptop ကို ၀ယ္မိျပီ ဆိုရင္ ေနာက္ပိုင္း Windows
အသစ္ျပန္ တင္ခ်င္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ Software ေတြ Install လုပ္ဖို႕ အေခြထည့္ခ်င္ရင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္
အဆင္ေျပမွာ

မဟုတ္ပါဘူး

..

ဒါေၾကာင့္

Optical

Drive

ပါတာကို

ေရြးခ်ယ္

၀ယ္ယူဖို႕

တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ .. Optical Drive ပါတဲ့ Laptop ေတြမွာ DVD-Super Multi Double Layer
စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျပီးေတာ့ Optical Drive မပါဘူး ဆိုရင္ေတာ့ no ဆိုျပီး ေဖာ္ျပေနပါလိမ့္မယ္ ..

Video Card
အမ်ားစု မသိၾကတဲ့ အထဲမွာ ဒီေကာင္ေလး ပါပါတယ္ .. ဆိုင္က ျပတဲ့ Detail ကို ၾကည့္ျပီး
အမ်ားစုက မိမိ၀ယ္မ့ဲ Laptop မွာ Video Card ပါမပါေတာင္ မသိၾကပါဘူး .. Laptop မွာ Video
Card မပါဘူး ဆိုရင္ ကိုယ့္ဘာသာ အသစ္ စိုက္လို႕ ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး .. ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္၀ယ္မ့ဲ
Laptop မွာ Video Card ပါမပါလည္း ေသခ်ာေလး ၾကည့္သင့္ပါတယ္ .. Video Card က Brand

Page 8

ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္ .. Nividia နဲ႔ ATI ပါ .. မိမိတို႕ ၾကိဳက္တဲ့ Brand ကို ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါတယ္ ..
တကယ္လို႕ Video Card ပါတဲ့ Laptop ေတြရဲ႕ Detail ထဲမွာ Nividia Geforce ® GT 520MX
1024Mb

၊ ATI ™ Mobility Radeon ™ HD6630 1024Mb စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မယ္ ..

ဒီေနရာမွာ တစ္ခု သိထား ရမွာက ပါ၀င္တဲ့ Graphic ပမာဏ ကို Gb နဲ႔ မေဖာ္ျပပဲ MB နဲ႕ ပဲ ေဖာ္ျပမွာ
ျဖစ္ပါတယ္ .. 1 Gb ဆိုရင္ 1024 MB ၊ 512 MB စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပး မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ..
တကယ္လို႕ Video Card မပါတဲ့ Laptop ေတြမွာ ဆိုရင္ Intel ® HD Graphics 3000 Intel ®
GMA HD စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ .. ဒါဆိုရင္ မိမိတို႕ ၀ယ္မဲ့ လက္ေတာ့မွာ Video Card
ပါမပါ ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ ..

ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လက္ေတာ့ ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ အဓိကထားျပီး သိထားသင့္တဲ့ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တ့ဲ
အခ်က္လက္ ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္ .. က်န္တဲ့ Wifi , Bluetooth ပါမပါ
သူ႕မွာပါတဲ့ Battery Card က ဘယ္ေလာက္ အသံုးခံလည္း ( 2 hour , 3 hour ) Laptop ရဲ႕
အေလးခ်ိန္ စတာေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခ်က္ ခ်င္း ေရးမေပးေတာ့ပါဘူး .. အေပၚမွာ
ေရးေပးခဲ့တ့ဲ အခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျပီး Laptop တစ္လံုး ၀ယ္ဖို႕ အတြက္ အနည္းနဲ႕ အမ်ား အေထာက္
အကူ
အားလံုးပဲ

ျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕
အဆင္ေျပၾကပါေစ

ထင္ပါတယ္
...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ေစတနာ မ်ားစြာျဖင့္ … ေနမင္းေမာင္ (http://www.nayminmaung.info/ )

Page 9

..
ခင္ဗ်ာ

..