Tema: Pengenalan kepada Sains Bab 1: Pengenalan kepada Sains

MASA Minggu 1 2/1 – 4/1 :. Memahami Sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian 1.2 :. Memahami langkahlangkah dalam penyiasatan saintifik OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN MINGGU ORIENTASI Pelajar seharusnya dapat: • Menyenaraikan apa-apa yang dilihat di sekeliling yang berkaitan dengan sains • Menerangkan kepentingan sains dalam kehidupan harian LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

Minggu 2 7/1/2012 – 11/1/2012


Menamakan kerjaya dalam bidang sains Menyatakan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik Menjalankan satu penyiasatan saintifik Menyatakan kuantiti fizik: panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik Menyatakan unit S.I. dan simbol kuantiti fizik Menyatakan simbol dan nilai imbuhan awal bagi unit panjang dan jisim Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan awal yang sesuai dalam pengukuran panjang dan jisim Memilih alat yang betul dan mengukur panjang Menganggar luas bentuk sekata dan tidak sekata menggunakan kertas graf Memilih alat yang betul dan menyukat isipadu cecair Memilih alat yang betul serta mengukur suhu badan dan suhu cecair Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air Menentukan berat sesuatu objek Menerangkan konsep berat Menerangkan konsep jisim Menentukan jisim sesuatu objek Menerangkan perbezaan antara jisim dengan berat Mengaplikasikan penggunaan neraca spring dan neraca alur/tuas dalam konteks menjalankan eksperimen

• •

1.3 :. Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya Minggu 3 14/1 – 18/1 hingga Minggu 5 28/1 – 1/2 ***24/1 cuti maulidur rasul ***26/1 sekolah ganti

• • •

1.4 :. Memahami penggunaan alat pengukuran

• • •

• •
• 1.5 :. Memahami konsep jisim

• • • •

1.6 :. Menyedari kepentingan unit piawai dalam kehidupan harian

Memberi contoh masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan

Tema: Manusia dan kepelbagaian benda hidup Bab 2: Sel Sebagai Unit Hidupan
MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: • Mengenalpasti sel sebagai unit asas hidupan • Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul • Menggunakan mikroskop dengan betul • Mengenalpasti struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan • Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan • Melabel struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan • Menyatakan fungsi setiap struktur sel • Menyatakan persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan • • Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel Memberi contoh organisma unisel dan multisel Menamakan pelbagai jenis sel manusia Menyatakan fungsi pelbagai jenis sel manusia Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada yang mudah ke kompleks dengan menggunakan istilah sel, tisu, organ, sistem dan organisma LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

Minggu 6 4/2 – 8/2 & Minggu 7 18/2 – 22/2 ***11/2 – 15/2 cuti raya cina Minggu 8 25/2 – 1/3 :. Memahami organisasi unisel dan multisel 2.3 :. Memahami sel membentuk tisu, organ, dan sistem di dalam badan manusia :. Memahami sel

• •

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 1 @ 2013

1

2.4 :. Menyedari manusia merupakan organisma kompleks

Menerangkan sebab manusia merupakan organisma yang kompleks

Tema: Jirim dalam Alam Semulajadi Bab 3: Jirim
MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: :. Minggu 9 4/3 – 8/3 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang HASIL PEMBELAJARAN LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

• • • • • • • •

Menyatakan semua benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang Menerangkan maksud jirim Menghubungkaitkan benda dan jirim Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara, air, tanah dan hidupan mempunyai jisim dan memenuhi ruang Menyatakan jirim terdiri daripada zarah-zarah Menyatakan tiga keadaan jirim Menyatakan susunan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Menyatakan perbezaan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim PEPERIKSAAN PENGGAL 1 / 2013 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu 10 11/3 – 15/3

:. Memahami tiga keadaan jirim

Minggu 11 18/3 – 22/3 23/3 – 31/3 3.3 :. Memahami konsep ketumpatan 3.4 :. Menghargai penggunaan sifatsifat jirim dalam kehidupan harian • •

Mendefinisikan ketumpatan Menerangkan sebab ada objek dan cecair timbul Menyelesaikan masalah mudah berkaitan dengan ketumpatan Menyatakan ketumpatan pelbagai objek dan cecair melalui aktiviti Memerihalkan cara manusia menggunakan pelbagai keadaan jirim Memerihalkan cara manusia mengaplikasikan konsep ketumpatan Menerangkan aplikasi konsep timbul dan tenggelam yang berkaitan dengan ketumpatan melalui aktiviti PEKA (I)

Minggu 12 1/4 - 5/4 & Minggu 13 8/4 – 12/4

• • •
• •

Bab 4: Kepelbagaian Sumber di Bumi
MASA Minggu 14 15/4 – 19/4 & Minggu 15 22/4 – 26/4 ***Kecemerl angan & PIBG ***27/4 sekolah ganti Minggu 16 29/4 – 3/5 ***1/5 Hari pekerja 4.2 :. Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia 4.1 :. Memahami unsur, sebatian dan campuran OBJEKTIF PEMBELAJARAN 4.1 :. Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: • Menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup • Menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian • • • • • • • • • • • Menyatakan maksud unsur, sebatian dan campuran Memberi contoh unsur, sebatian dan campuran Menyatakan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran Membandingkan dan membezakan sifat-sifat logam dengan bukan logam melalui aktiviti Mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam berdasarkan sifat-sifat Memberi contoh logam dan bukan logam Mengasingkan komponen dalam campuran melalui aktiviti Menerangkan kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan sumber Bumi Menyatakan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan sumber di Bumi Mengamalkan pengurangan penggunaan, guna semula dan kitar semula bahan LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

Bab 5: Udara di sekeliling Kita
MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 1 @ 2013

2

Minggu 17 6/5 – 10/5 & Minggu 18 13/5 – 17/5 Minggu 19 20/5 – 24/5 27/5 – 7/6 Minggu 20 10/6 – 14/6 & Minggu 21 17/6 – 21/6

5.1 :. Memahami komposisi udara

Pelajar seharusnya dapat: • Menyatakan komposisi udara • Menerangkan udara merupakan suatu campuran • Menyatakan peratusan nitrogen, oksigen dan karbon dioksida dalam udara


• •

5.2 :. Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida

Menunjukkan melalui aktiviti: a. Peratusan oksigen dalam udara b. Udara mengandungi wap air, mikroorganisma dan habuk Menyenaraikan sifat-sifat oksigen dan karbon dioksida Mengenalpasti oksigen dan karbon dioksida berdasarkan sifat-sifatnya Memilih ujian yang sesuai untuk oksigen dan karbon dioksida PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / 2013

5.3 :. Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi

• • • •

CUTI PERTENGAHAN TAHUN Menyatakan tenaga, karbon dioksida dan wap air ialah hasil respirasi Menghubungkaitkan hidupan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi Membandingkan dan membezakan kandungan oksigen di dalam udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia Menyatakan oksigen diperlukan untuk respirasi Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan hidupan menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi Menyatakan maksud pembakaran Menyatakan oksigen diperlukan untuk pembakaran Menyenaraikan hasil pembakaran Menjalankan eksperimen untuk mengkaji pembakaran Menerangkan maksud pencemaran udara Menyenaraikan contoh bahan pencemar udara Menyenaraikan sumber bahan pencemar udara Memerihalkan kesan pencemaran udara Menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghalang dan mengawal pencemaran udara Memerihalkan keadaan kehidupan jika tiada udara bersih Mencadangkan cara mengekalkan udara supaya sentiasa bersih Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih PEKA (II)


• • • • • • • •

Minggu 22 24/6 – 28/6

5.4 :. Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran 5.5 :. Menganalisis kesan pencemaran udara

Minggu 23 1/7 – 5/7

5.6 :. Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih


Tema: Tenaga Bab 6: Sumber Tenaga
MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Pelajar seharusnya dapat: • Menyenaraikan pelbagai bentuk tenaga • Menyenaraikan pelbagai sumber tenaga • Mengenal pasti perubahan tenaga • Mengenal pasti Matahari sebagai sumber tenaga utama LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

Minggu 24 8/7 – 12/7 & Minggu 25 15/7 – 19/7

6.1 :. Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga


• • • • • •

Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan sebaliknya melalui aktiviti Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui Menerangkan sebab kita perlu memulihara sumber tenaga Mencadangkan cara-cara menggunakan tenaga secara secara cekap Memerihalkan pentingnya memulihara sumber tenaga Menerangkan penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap

Minggu 26 22/7 – 26/7

6.2 :. Memahami tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui 6.3 :. Menyedari kepentingan memulihara sumber tenaga

Bab 7: Haba
MASA OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN LATIHAN MINIMUM EKSP PBS

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 1 @ 2013

3

Minggu 27 29/7 – 2/8 & Minggu 28 19/8 – 23/8 Minggu 29 26/8 – 30/8 hingga Minggu 31 9/9 – 13/9 ***5/8 – 16/8 Cuti raya aidilfitri Minggu 32 16/9 – 20/9 7.3 :. Menganalisis kesan haba kepada jirim 7.4 :. Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim 7.5 :. Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba dengan lebih baik 7.6 :. Menghargai faedah pengaliran haba 7.1 :. Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga

Pelajar seharusnya dapat: • Menyatakan Matahari membebaskan haba • Menyatakan sumber lain bagi haba • Menyatakan haba ialah suatu bentuk tenaga • Memberi contoh pelbagai kegunaan haba • Menyatakan maksud suhu • Menyatakan perbezaan antara haba dengan suhu


• 7.2 :. Memahami pengaliran haba dan kesannya

Menyatakan haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas Menyatakan haba mengalir dengan tiga cara (konduksi, perolakan dan sinaran) Menyatakan haba boleh mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk Memberi contoh pengaliran haba dalam fenomena alam Menyatakan maksud konduktor haba dan penebat haba Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai penebat haba Menyatakan perubahan kepada keadaan jirim dalam proses fizikal Menerangkan perubahan kepada keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba Memberi contoh pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan kepada keadaan jirim Menerangkan dengan contoh pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah Menyatakan objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat Menyatakan objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat Menjalankan eksperimen untuk mengkaji penyerapan dan pembebasan haba Mengamalkan prinsip pengaliran haba demi kehidupan yang lebih selesa Ulangkaji PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / 2013


• • •

• • • • • • • • •

Minggu 33 23/9 – 27/9

Minggu 34 30/9 – 4/10 & Minggu 35 7/10 – 11/10 Minggu 36 14/10 – 18/10 Minggu 37 21/10 – 25/10 Minggu 38 28/10 – 1/11 Hingga Minggu 40 11/11 – 15/11 Minggu

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Aktiviti

Bab BAB 1 BAB 2 BAB 3

Eksp Ladung Sel Ketumpatan % udara Permukaan berbeza

K1 15 20 20 25 20 20 30

K2 0 2 2 4 4 2 3

ULANGKAJI

BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 1 @ 2013

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful