You are on page 1of 14

SULIT

4531/3

4531/3 Fizik Kertas 3 Ogos 2006 1 jam SEKTOR SEKOLAH BERASRAMA PENUH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2006

FIZIK Kertas 3 Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Tuliskan jawapan bagi Bahagian A dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Jawab satu soalan daripada Bahagian B. Tuliskan jawapan Bahagian B pada ruangan yang disediakan.. Jawab Bahagian B dengan lebih terperinci. Jawapan mestilah jelas dan logik.. Tunjukkan kerja mengira, ini membantu anda mendapat markah. Gambarajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh di programkan Masa yang dicadangkan untuk menjawab Bahagian A ialah 60 minit dan Bahagian B ialah 30 minit. Serahkan semua kertas jawapan anda di akhir peperiksaan

Kegunaan Pemeriksa Bahagian A Soalan 1 2 B 3 4 JUMLAH


Markah Penuh

Markah

4. 5 6. 7 8 9

16 12 12 12

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak

4531/3

SULIT

SULIT

2 Bahagian A [ 28 markah ] Jawab semua soalan dalam bahagian ini Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 60 minit

4532/3

1.

Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tekanan, P, dengan isipadu, V, bagi satu jisim udara yang terperangkap dengan menggunakan tiub getah, klip Hoffman pemberat dan picagari 100 cm3 . Luas keratan rentas picagari , A , adalah 10.0 cm2.. Skala terkecil picagari adalah 2.5 cm3. Susunan radas bagi eksperimen itu adalah seperti Rajah 1.1

Eksperimen dimulakan dengan menggunakan pemberat dengan berat, W = 5 N. W Tekanan udara dihitungkan menggunakan rumus , P = + 10 dengan N cm-2 A Pemberat 5 N diletakkan di atas omboh picagari seperti ditunjukkan pada Rajah 1.2 dan 5N 1 isipadu udara, V, yang terperangkap dicatatkan . Salingan isipadu , , dihitungkan. 10 N V 20 N Eksperimen diulang dengan meletakkan pemberat , W, bernilai 10 N, 15 N, 20 N, 25 N 30 N dan 30 N. Bacaan pada picagari ditunjukkan pada Rajah 1.3, Rajah 1.4, Rajah 1.5, Rajah 1.6 dan Rajah 1.7.

4531/3

SULIT

SULIT

4532/3

4531/3

SULIT

SULIT

4532/3

4531/3

SULIT

SULIT

4532/3

4531/3

SULIT

SULIT
1(a)(i)

4532/3

(a) Bagi eksperimen di atas , nyatakan (i) pembolehubah dimanipulasikan. [1 markah]

1(a)(ii)

(ii) [1 markah]

pembolehubah bergerak balas.

1(a)(iii)

(iii)

pembolehubah dimalarkan. [1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 1.2 , Rajah 1.3, Rajah 1.4, Rajah 1.5, Rajah 1.6 dan Rajah 1.7. 1 Tentukan tekanan udara, P , isipadu, V, dan salingan isipadu, , bagi nilai pemberat 5 N, V 10 N, 15 N , 20 N, 25 N dan 30 N.
1(b)

Jadualkan keputusan anda bagi

W, P , V dan

1 V

pada ruang di bawah.

[7 markah ]
1(c )

(c ) Pada kertas graf di halaman 7, lukiskan graf P melawan

1 . V [ 5 markah] 1 . V

1(d)

(d ) Dengan menggunakan graf anda, nyatakan hubungan antara P dengan

[1 markah]

4531/3

SULIT

SULIT

4532/3

Graf P lawan

1 V

4531/3

SULIT

SULIT

4532/3

2 Seorang pelajar menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara arus I,dengan rintangan R. Pelajar itu menggunakan dua sel kering yang disambungkan kepada perintang yang mempunyai nilai rintangan yang berbeza. Arus sepadan yang mengalir di dalam perintang diukur dengan 1 menggunakan ammeter. Salingan arus, kemudian dihitung. Pelajar itu kemudian memplotkan graf R I 1 melawan seperti pada Rajah 2.1 I

R/

1 / A 1 I

Rajah 2.1

4531/3

SULIT

SULIT

4532/3

(a)
2 (a )(i)

Berdasarkan graf, Nyatakan hubungan antara R dengan 1 . I

(i)

[1 markah]
2 (a )(ii)

(ii)

Tentukan arus I, yang mengalir apabila R = 1.5 Tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan arus I.

[3 markah]
2 (a )(iii)

(iii)

Hitungkan kecerunan graf

[3 markah]

4531/3

SULIT

SULIT

10

4532/3

2 (b) (i)

(b)

Diberi rumus E = I ( R + r ) , di mana E ialah daya gerak elektrik manakala r ialah rintangan dalam sel. Berdasarkan graf dan rumus di atas, (i) bagaimana anda menentukan E dan r dari graf ?

2 (b) (ii)

[2 markah] (ii) tentukan nilai E dan r bateri itu.

[2 markah]
2 (c) )(i)

(c)

Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa eksperimen ini dijalankan.

[1 markah]

4531/3

SULIT

SULIT

11

4532/3

Bahagian B [ 12 markah ] Jawab mana-mana satu soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian ini ialah 30 minit. 3. Rajah 3.1 menunjukkan imej seekor kucing yang di ambil dari jarak dekat. Rajah 3.2 menunjukkan imej seekor kucing yang di ambil dari jarak jauh.

Rajah 3.1 Menggunakan maklumat di atas (a) Buat satu inferens yang sesuai (b) markah] (c)

Rajah 3.2 [ 1 markah] [1

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai dan boleh disiasat Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda menggunakan. kanta, skrin dan lain-lain radas yang sesuai . Dalam penerangan anda jelaskan perkara berikut: (i) (ii) Tujuan eksperimen Pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen itu. (iii) Senarai radas dan bahan (iv) Susunan radas (v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasikan dan kaedah mengukur pembolehubah bergerak (vi) Cara bagaimana anda akan menjadualkan data

balas

4531/3

SULIT

SULIT (vii) markah]

12 Cara bagaimana anda akan menganalisis data

4532/3 [ 10

4. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah elektromagnet bagi kren digunakan untuk mengangkat besi terbuang di kawasan kilang besi. Apabila arus yang mengalir dalam elektromagnet itu dikurangkan, didapati pemerhatian besi terbuang yang diangkat berkurang.

Rajah 4.1 Menggunakan maklumat di atas (a) Buat satu inferens yang sesuai markah] (b) markah] (c ) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menguji hipotesis anda menggunakan.besi lembut, gegelung dawai dan radas-radas lain yang sesuai. Dalam penerangan anda jelaskan perkara berikut: (i) Tujuan eksperimen (ii) Pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen itu. (iii) Senarai radas dan bahan (iv) Susunan radas (v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah Nyatakan satu hipotesis yang sesuai dan boleh disiasat [1 [1

4531/3

SULIT

SULIT

13

4532/3

dimanipulasikan dan kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas (vi) Cara bagaimana anda akan menjadualkan data (vii) Cara bagaimana anda akan menganalisis data markah] [ 10

KERTAS SOALAN TAMAT

4531/3

SULIT

SULIT

14 RUANG UNTUK JAWAPAN

4532/3

Bahagian: .. No. Soalan:..

4531/3

SULIT