CAPITOLUL I Preocuparea societăţii comerciale în privinţa respectării plafonului de casă Operaţiile de încasări si plăţi în lei au o pondere mai redusă

în totalul decontărilor. Încasările în lei pot să provină din vânzarea de produse din producţie proprie, din vânzări de mărfuri, lichidarea unor debitori, ridicări de numerar de la bancă, aport de capital. Plăţile în lei se pot face pentru achitarea drepturilor salariale, plata ajutoarelor materiale din fondul asigurărilor sociale, avansuri spre decontare, cumpărări de bunuri, depuneri de numerar la banca. Unităţile pot păstra în casierie numerar în limita plafonului de casă, stabilit de comun acord cu unitatea bancară. Prin plafon zilnic maxim de plăţi, se înţelege totalitatea plăţilor efectuate în numerar de o persoană juridică într-o singură zi, respectiv 10000Ron Sunt exceptate următoarele operaţiuni: a) depunerile de numerar făcute de persoane juridice în conturile furnizorilor de bunuri şi servicii, în baza documentelor justificative legal întocmite; b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens de către salariaţii aflaţi în deplasare; c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare. Plăţile în numerar către persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 10000ron, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 5000ron. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sunt neplafonate. Încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 5000 ron de la o singură persoană juridică. Plăţile efectuate cu cardul nu sunt considerate plăţi în numerar şi nu sunt luate în calculul plafonului zilnic maxim de plăţi.

1

Societatea are ca obiect de activitate producerea. SC ENET SA a preluat activitatea de distribuţie a energiei termice de la regia locală CUP S. S. care este unic acţionar.funcţionează începând cu semestrul II al anului 2003 şi are ca obiect de activitate prestarea de servicii privind executarea unor lucrări de investiţii în regie proprie şi prestarea de servicii către terţi.A este amplasată in municipiul Focşani. facturare. activităţi licenţiate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei.procesare date contări. întreţinere şi modernizări ale instalaţiilor termice şi sanitare.C. încasare. * Unitatea de Distribuţie a Energiei Termice (UDET) . * Unitatea de Prestări Servicii . urmărire clienţi şi debite. pe baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Focşani. calcul consumuri individuale.1 Scurt istoric S. În iunie 1984 a fost transformată în Centrala Electrică de Termoficare (CET) şi trecută în subordinea FRE Focşani. distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică. Bucureşti nr. 95/1995 .C ENET SA FOCŞANI s-a înfiinţat prin desprindere din RENEL la data de 6 februarie 1996 în baza Hotărârii Guvernului nr. 2 . * Serviciul Comercial . licenţă de furnizare apă fierbinte. licenţă producere energie electrică. strada bd. transportul.CAPITOLUL II Prezentarea generală a firmei 2.A Focşani.licenţă de distribuţie apă fierbinte. Activitatea societăţii se desfăşoară prin intermediul următoarelor componente: * Unitatea de Producere a Energiei electrice şi Termice (UPET) .licenţă de producere şi transport energie termică . fiind o societate cu capital privat a Consiliului Local al Municipiului Focşani. La data de 31 octombrie 2001. la solicitarea acestora. ENET S. constând în lucrări de reparaţii. Unitatea de producere a energiei termice a fost înfiinţată în anul 1970 ca Centrala Termică de zonă în cadrul fostului Combinat de Prelucrare a Lemnului Focşani. 4 judeţul Vrancea.

aprobă repartizarea profitului potrivit legii. Capitalul social subscris şi vărsat este de 3. Adunarea Generala a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii. relaţiile cu clienţii.200 RON. nivelul tehnic. distribuţia si furnizarea de agent termic de încălzire si apă caldă de consum 3. racordaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice. ENET S. Întreţinerea centralelor termoelectrice si a sistemelor de termoficare. acesta având calitatea de acţionar unic. după analizarea raportului Consiliului de Administraţie şi a auditorului financiar. Dezvoltarea sistemelor de termoficare 5. forţa de muncă. programul de activitate pe exerciţiul economico – financiar următor. b) aprobă grila de salarizare a personalului angajat al societăţii. în valoare nominală de 2.356. cât şi agenţi economici şi instituţii bugetare. Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii principale a) aprobă structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi. h) analizează rapoartele Consiliului de Administraţie asupra stadiului şi perspectivelor societăţii cu referire la profit şi dividende.50 RON şi aparţine în totalitate Consiliului Local al municipiului Focşani. le stabileşte remunerarea.Numărul total de salariaţi ai SC ENET SA este de 526.480 acţiuni. aprobă sau modifică bilanţul şi contul de profit şi pierderi. Producerea si distribuţia de abur industrial si apă fierbinte 2. Producerea. Domeniul de activitate al societăţii cuprinde: 1. în funcţie de studii şi de încadrarea pe post conform nomenclatorului de funcţii c) desemnează membrii Consiliului de Administraţie. 3 . se pronunţă asupra gestiunii acestora şi îi revocă. SC ENET SA deserveşte atât populaţia Municipiului Focşani.A. Structura organizatorică a societăţii S.342. f) stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz. e)numeşte şi revocă auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar. g) examinează. care se împarte într-un număr de 1. protecţia mediului. poziţia pe piaţa internă şi externă. Producerea energiei electrice 4. d) alege dintre Administratori preşedintele Consiliului de Administraţie.C. i) hotărăşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor Consiliului de Administraţie pentru pagubele produse societăţii.

stabileşte salariile personalului.stabileşte politica comercială a societăţii. Directorul general reprezintă societatea în relaţiile cu terţii în limita atribuţiilor generale si a componentelor generale acordate de CA. de aceea ei sunt foarte importanţi. Directorul general are în subordinea sa un număr de patru directori: director de marketing. .angajează şi concediază personalul. director tehnic. director economic şi director de resurse umane. . reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.aproba operaţiunile de încasări şi plăţi pentru contractele comerciale şi civile. modificarea numărului de acţiuni şi a valorii nominale a acestora.j) hotărăşte în alte probleme ale societăţii care nu sunt date în competenţa altor organe ale acesteia. e)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani înfiinţarea unor sedii secundare: sucursale. Adunarea Generală Extraordinară are în principal următoarele atribuţii: a)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani majorarea sau reducerea capitalului social. d)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani schimbarea obiectului de activitate a societăţii. Societatea este conştienta de importanta unui personal bine instruit si motivat care sa participe la realizarea cu succes a obiectivelor firmei. . Atribuţiile directorului general: . Ei sunt cei care gestionează toate celelalte capitaluri. Angajaţii societăţii Angajaţii sunt capitalul unei societăţi. f)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani fuzionarea sau dizolvarea societăţii. b)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani schimbarea formei juridice a societăţii. agenţii. 4 . c)propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Focşani mutarea sediului societăţii.

apărare civilă Financiar . bilanţuri.Plăţi Resurse Umane Evidenţă clienţi Producţie. Organigrama întreprinderii Adunarea Generala A Acţionarilor Directorul General Director marketing Director tehnic Director economic Director Resurse Umane Marketing contractări Tehnic. protecţia muncii.2. indicatori tehnici Bugete şi bilanţuri Salarizare Relaţii cu clienţii Exploatare reţele primare si mentenanţă Contabilitatea gestiunii şi de patrimoniu Administrativ Serviciul consumatorului 5 .2.

• Utilizării ca dispoziţie de încasare. 6 . în vederea achitării unor sume. Chitanţa Se întocmeşte în doua exemplare.CAPITOLUL III Organizarea încasărilor şi plăţilor în numerar 3. • Document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate. pentru diferenţele de cheltuieli de către titularul de avans in cazul justificării unor sume mai mari decât avansul. procurare de materiale etc. Documente utilizate pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor în numerar Dispoziţia de plată .1. efectuate fără alt document justificativ. după utilizarea completă a carnetului. de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei. pentru procurarea de materiale. precum avansurile de cheltuieli si deplasare. Serveşte ca: • Dispoziţie pentru casierie. Serveşte ca: • Document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii.încasare către casierie Se întocmeşte într-un exemplar de către compartimentul financiar-bancar in cazul: • Utilizării ca dispoziţie de plată. când nu exista alte documente prin care se dispune plata • Utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare. pentru fiecare sumă încasată. când nu exista alte documente prin care se dispune încasarea. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. • Dispoziţie către casierie in vederea încasării în numerar a unor sume. • Document justificativ de înregistrare în Registrul de casă şi în contabilitate a plăţilor în numerar.

La sfârşitul zilei. pe baza actelor justificative. luna. • Denumirea. numărul de înregistrare la oficiul comerţului. strada. judeţul persoanei juridice.În condiţiile în care sumele înscrise pe chitanţă sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor legale. număr). formularul de chitanţă este document justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate.denumirea unităţii. Se arhivează: • La casierie • La compartimentul financiar-contabil Serveşte ca: • Document de înregistrare operativa a încasărilor si plăţilor în numerar. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactităţii sumelor înscrise şi respectarea dispoziţiilor legale privind efectuarea operaţiunilor de casă. după caz. sediul(localitatea. numărul si data(ziua. codul de identificare fiscală. rândurile neutilizate din formular se barează. strada. Registrul de casă Se întocmeşte în două exemplare. zilnic.codul de identificare fiscală. pe baza actelor justificative de încasări si plăti. Conţinutul minimal al formularului: • Denumirea unităţii. manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul. • Suma în cifre şi litere • Semnătura casierului. de către persoanele care au calitatea de casier.numărul). după caz. judeţul. anul) întocmirii formularului • Numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezintă acestea sau. Soldul de casă al zilei precedente se reportează. Se semnează de către casier pentru confirmarea înregistrării operaţiunilor efectuate si de către persoana din compartimentul financiar-contabil desemnată pentru primirea exemplarului 2 şi a actelor justificative anexate. 7 . numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului. Exemplarul 1 are rămâne la casier. efectuate prin casieria unităţii. sediul(localitatea. pe primul rând al registrului de casă pentru ziua în curs.

• Semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. a soldului de casă. pentru fiecare deplasare. numărul actului de casă. • Document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans • Document justificativ de înregistrare în contabilitate. pentru confirmarea sosirii şi plecării persoanei delegate. • La persoana care efectuează deplasarea. • Numărul curent. numărul actului de casă. • Report/ sold ziua precedenta. • Document pentru decontarea de către titularul de avans a cheltuielilor efectuate. pentru diferenţa de primit. contravaloarea în lei. pentru semnare.• Document de stabilire. de către titularul de avans se întocmeşte Dispoziţia de plată către casierie. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. • În cazul în care la decontarea avansului suma cheltuielilor efectuate este mai mare decât avansul primit. • Document de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de casă. • Report/sold ziua precedenta. luna. anul) întocmirii formularului. explicaţii. de către persoana care urmează a efectua deplasarea. la sfârşitul fiecărei zile. explicaţii. plăţi. 8 • . încasări. numărul anexelor. • Numărul curent. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: • Denumirea unităţii • Denumirea şi data (ziua. precum si pentru justificarea avansurilor acordate în vederea preocupării de valori materiale cu plata în numerar. încasări. Serveşte ca: Dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea. felul valutei şi cursul de schimb valutar pentru încasări si plăţi. plăţi. Ordin de deplasare Se întocmeşte într-un exemplar. • La persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea. • Semnături: casier şi compartiment financiar-contabil. • Circulă: La persoana împuternicită să dispună deplasarea.

titularului de avans. la sfârşitul zilei. data depunerii decontului. în condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. suma înscrisă în monetar trebuie să coincidă cu suma din registrul de casă emis de aceste aparate. persoana care verifică decontul. Potrivit reglementărilor în vigoare. numărul şi data actului. luna. Un alt document care evidenţiază la sfârşitul zilei numerarul existent în casierie. prin inventarierea numerarului pe categorii de bancnote şi monede. • Cheltuieli efectuate: felul actului şi emitentului. ziua si ora sosirii. pe baza documentelor justificative anexate. anul. • Numărul şi data documentului pentru restituirea diferenţei. inclusiv cu suma înscrisă de mână în registrul de casă. semnătura conducătorului unităţii. • Data(ziua.Acesta are rolul de a înregistra operativ încasările şi plăţile în valută . după caz. avans spre decontare. suma. Este un document justificativ pe baza căruia se predă titularului de patrimoniu numerarul încasat prin casă de către casier. diferenţa de primit/restituit • Semnături: conducătorul unităţii. şeful de compartiment. prenumele şi funcţia persoanei delegate. respectiv de vânzător. ştampila unităţii.Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul: • Denumirea unităţii . iar exemplarul numărul 2 rămâne la carnet în cadrul casieriei. controlul financiar preventiv. ora) sosirii şi plecării în/din delegaţie • Ziua şi ora plecării. • Numele. penalizări calculate. destinaţia şi durata deplasării. Exemplarul numărul 1 circulă la contabilitate pentru înregistrarea în registrul de casă. corespunzător mărfurilor comercializate în numerar prin magazinele proprii este Monetarul. • Denumirea şi numărul formularului. data. De asemenea. stabileşte la sfârşitul fiecărei zile soldul de casă 9 . Documentul se întocmeşte în două exemplare de către casier sau de o altă persoană împuternicită . Pentru operaţiunile efectuate de întreprindere în numerar cu valută se utilizează Registrul de casă – în valută . Monetarul se utilizează numai în cazul vânzării mărfurilor cu amănuntul.scopul. în cazul defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

.2. Corespondenţele acestui cont sunt următoarele: DEBIT . .sumele primite de la coparticipanţi. . .sumele încasate de la asociaţi.sumele încasate de la altă subunitate.diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor efectuate în valută.sumele încasate reprezentând decontări în cadrul grupului şi decontări privind interese de participare. . ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate. Contul 531 este cont de activ Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie. .sumele încasate reprezentând aport la capitalul social. . .sumele încasate din prestări de servicii.depunerile de numerar la bănci.sumele încasate de subunitate de la unitate. . Pe baza documentului se efectuează înregistrările zilnice în contabilitate privind operaţiile de casă în valută. . .sumele achitate reprezentând decontări în cadrul grupului şi decontări 10 . precum şi a garanţiilor restituite de furnizor. . vânzarea mărfurilor şi alte activităţi.sumele încasate reprezentând imobilizări financiare pe termen scurt. precum si a mişcării acestuia. .sumele încasate de la creditori diverşi. 3.valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri.sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri din remuneraţii. . prestări de servicii sau executări de lucrări. . CREDIT . Contul utilizat pentru evidenţa încasărilor şi plăţilor în lei si în devize: Contul 531 „Casa” Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa numerarului aflat in casieria unităţii. .sumele achitate personalului.plăţile efectuate către furnizori.pentru operaţiunile în valută. .costul de achiziţie al investiţiilor financiare cumpărate in numerar. .valoarea creanţelor imobilizate şi a dobânzilor încasate.sumele ridicate de la bănci.sumele încasate din despăgubiri şi alte venituri din exploatare.

plăţile în numerar reprezentând alte valori achiziţionate. precum şi a mişcării acestora.diferenţele nefavorabile de curs valutar. iar în credit valoarea bonurilor valorice. iar soldul contului reprezintă alte valori existente. Are funcţie contabilă de activ. . . Contul 532 „Alte valori „ ţine evidenţa bonurilor valorice. tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori consumate. aferente disponibilităţilor în valută la încheierea exerciţiului financiar sau operaţiunilor efectuate în valuta în cursul exerciţiului. Înregistrează în debit valoarea bonurilor valorice.avansurile de trezorerie acordate. tichetelor de călătorie şi a altor valori achiziţionate. timbre fiscale şi poştale. biletelor de tratament şi odihnă.sumele achitate diverşilor creditori. biletelor de tratament şi odihnă. a timbrelor fiscale şi poştale. . . biletelor de tratament şi odihnă. tichetelor de masă.sumele restituite asociaţilor. . . . a altor valori.plăţile efectuate reprezentând sume transferate între unitate si subunităţi.dividendele plătite acţionarilor sau asociaţilor.privind interese de participare. tichetelor şi biletelor de călătorie. 11 . a timbrelor fiscale şi poştale. .plăţile efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare.

Înregistrări în contabilitate a încasărilor şi plăţilor în numerar Ridicarea de numerar din bănci 5311 „casa în lei” = 581 „viramente interne” Depunere de numerar în bancă 581 „viramente interne” = 5311 „casa în lei” Încasare numerar de la clienţi 5311 „casa în lei” = 4111 „clienţi” Încasări de la asociaţi 5311 „casa în lei” = 4551 „asociaţi” Încasări de la debitori diverşi 5311 „casa în lei” = 461 „debitori diverşi” Încasări din vânzarea cu amănuntul 5311 „casa în lei” = 707 „venituri din vânzarea mărfurilor” Plăţi către furnizori 401 „furnizori” = 5311 „casa în lei” Plăţi către furnizori de imobilizări 404 „furnizori de imobilizări” = 5311 „casa în lei” Plăţi salarii 421 „personal-salarii datorate” = 5311 „casa în lei” 1500 500 9100 500 900 452 1800 4500 1800 12 .3.3.

prezintă la 31 decembrie 2008 un extras din balanţa de verificare: Cont 1012 106 2111 2131 214 2133 2813 302 303 381 401 403 404 4111 421 5311 5121 Debit 14000 28000 30000 70000 2000 4000 4600 4200 1000 35000 Credit 120000 2000 14000 34800 3000 8000 11000 - Total 192800 192800 13 .CAPITOLUL IV Monografie contabilă S.C. ENET S.A.

20 b) achitare factură 401 „clienţi” = 5311 „casa în lei” 4. La data de 8 ianuarie 2009 se achită avans chenzinal conform listă de avans chenzinal 425 „ avansuri acordate personalului” = 5311 „casa în lei” 11000 3. Se achită factura cu numerar conform chitanţei nr.A. prestează servicii terţilor în valoare de 6000. La data de 14 ianuarie 2009 se achiziţionează timbre poştale în valoare de 80 de lei conform factură fiscală nr. ENET S. TVA – 19 % conform facturii fiscale.C. Se încasează factura conform monetar. 1/8012009 a) 581 „viramente interne” = 5121 „ conturi la bănci în lei” b) 5311 „casa în lei” = 581 „viramente interne” 11000 11000 2.C. înregistrează următoarele operaţiuni: 1. a) 4111 „clienţi” = % 704 „venituri din lucrări executate şi servicii prestate” 4427 „ TVA colectată” 7140 6000 1140 14 .20 80 15. La data de 8 ianuarie 2009 se ridică de la bancă numerar în valoare de 11000 conform ordin de plata cu chitanţa nr. 5/14012009.A. ENET S. TVA. La data de 25 ianuarie 2009 S.19%.20 95. 6/14012009 % 5321 „timbre fiscale şi poştale” 4426 „ TVA deductibilă” a) = 401 „clienţi” 95.În cursul lunii ianuarie 2009 S.

1/25012009 a) 581 „viramente interne” = 5311 „casa în lei” 7140 b) 5121 „conturi la bănci în lei” = 581 „viramente interne” 6.20 1124. Regularizare TVA 4426 15. Numerarul se depune la bancă conform foaie de vărsământ cu chitanţa nr.80 15 .b) Încasare factură 5311 „casa în lei” = 4111 „clienţi” 7140 5. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: 704 „venituri din lucrări executate = 121 „ profit sau pierdere” şi servicii prestate” 6000 1140 15.20 4427 1140 7140 4427 „ TVA colectată” > 4426 „TVA deductibilă” => 4423 „TVA de plată” 4427 „ TVA colectată” = % 4426 „TVA deductibilă” 4423 „TVA de plată” 7.

Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit Imp/pr = 16 % x Pi Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltuieli Nedeductibile – Deduceri fiscale Profitul impozabil= 6000 Imp/pr = 16 % x 6000 = 960 691 „cheltuieli cu impozitul pe profit” = 441 „ Impozitul pe profit” 121 „profit sau pierdere” = 691 „cheltuieli cu impozitul pe profit” 960 960 16 .8.

ordin de deplasare. Firma are în dotare sisteme de calcul moderne şi performante.Deschiderea mai multor filiale în ţară. . Este o societate comercială cu capital privat a Consiliului Local al Municipiului Focşani Este o societate plătitoare de impozit pe profit şi de TVA. chitanţa. creşterea volumului de vânzări. ..A. operaţiunile de încasări şi plaţi se efectuează cu respectarea regulamentului operaţiunilor de casă. ENET S.Efectuarea de studii de piaţă pentru a afla opinia cumpărătorilor legate de produsele distribuite de S. Aplicarea normelor metodologice privind organizarea contabilităţii revine biroului financiar-contabil.A. 17 .. În prezenta lucrare am detaliat si analizat contabilitatea decontărilor în numerar la S. ENET S.Diversificarea activităţii desfăşurate. Întreprinderea s-a înfiinţat in anul 1970 şi are ca principal obiect de activitate producerea. folosind ca instrumente de decontare: dispoziţia de plată-încasare către casierie. afectează direct sau indirect activitatea tuturor unităţilor economice din România. . analiza activităţii şi urmărirea modului de organizare şi conducere a contabilităţii acesteia.A. transportul. Departamentul de conducere efectuează analize riguroase de rentabilitate şi caută soluţii pentru creşterea eficienţei. deficit bugetar. prin accelerarea vitezei de încasare a facturilor. Societatea face plăţi şi încasări în numerar. distribuţia şi furnizarea de energie termică şi producţie şi furnizarea de energie electrică. Societatea promovează politica de asigurare permanentă a lichidităţilor necesare. Beneficiază de un sistem de programe informatice bine pus la punct şi care ajută personalul departamentului financiar-contabil în conducerea evidenţei contabile şi întocmirea jurnalelor şi situaţiilor contabile.C. blocaj financiar. registru de casă.C.Mărirea vitezei de rotaţie a stocurilor .C. Propuneri . . şi cele cerute de piaţă.Contractarea unor noi furnizori şi încheierea de contracte de distribuţie a unor produse cu viteză de rotaţie a stocurilor cât mai mare. ENET S. monetar.Capitolul V Concluzii şi propuneri Concluzii Din punct de vedere economic etapa de tranziţie pe care o parcurge economia naţională cu dificultăţile sale: inflaţie. La societatea comercială S. şomaj.

2009 Legea contabilităţii nr. Mărgăritar. **************** 18 . *************** 4. Mihai Ristea 3. 82/1991 republicată 2. Violeta Isai Contabilitatea Financiară Ed.Bibliografie 1. 2002 Documente Financiar Contabile Ed. 2000 Contabilitatea Financiara Ed. Monitorul Oficial Bucureşti. Bucureşti. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.

ANEXE 19 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful