ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА

Бр. Часа: 1
Наставна јединица:
Обнављање дела градива из седмог разреда које се односи на закон одржања
механичке енергије.
Тип часа: обрада;
Облик рада: фронтални;
Методе рада: дијалог, демонстрација;
Наставна средства и прибор: математичко клатно, стрма раван;
Васпитно образовни задаци:

Увод 10 минута: Обнављање дела градива из седмог разреда које се односи на
кретање тела у гравитационом пољу.

Главни део 35 минута:
– на примеру вертикалног хитца и слободног пада поновити З.О.Е.
– Демонстрација: Максвелов точак.
– Задаци из збирке.
Еp= max
Ek= 0

h

E = Ep + Ek

Ek= max
Ep= 0

Завршни део 5 минута: Потребан прибор и уџбеници за наставу фузике.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА
Бр. Часа: 2
Наставна јединица:
Осцилаторно кретање (тело на опрузи, куглица клатна). Појмови и величине којима
се описује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). Закон о одржању
механичке енергије при осциловању тела.
Тип часа: обрада;
Облик рада: фронтални;
Методе рада: дијалог, демонстрација;
Наставна средства и прибор: математичко клатно, метална кугла, опруга;
Васпитно-образовни задаци: да ученици усвоје појам осцилаторног кретања.

Увод 5 минута: поновити закон одржања механичке енергије.


Главни део 30 минута:
Периодично кретање је кретање тела, (система) које се после одређеног времена
понавља на исти начин.
Осцилаторно ктретање је периодично праволинијско кретање тела (система).
Осцилатор је тело (систем) који врши осцилаторно кретање (осциловање).
Математичко клатно: куглица занемариве дужине обешена о нит занемариве масе
која се може кретати око непокретног ослонца у вертикалној равни под утицајем
Земњине теже.O
α

Fz
x0
Fa
Fnx
E

Q=mg

Елонгација (x) је растојање осцилујућег тела од равнотежног
положаја;
Амплитуда (x0) је највећа вредност елонгације тј. максимално
растојање осцилујућег тела од равнотежног положаја;
Период (Т) је најмањи интервал времена после кога се осцилаторно
кретање понавља на исти начин, тј. време за које се изврши једна
осцилација:

t – време,
n – број осцилација.

xo
xo

Q=mg

Фреквенција (υ) или учестаност осциловања представља број осцилација у јединици
времена . јединица фреквенције је Херц (Hz).

Фреквенција и период осциловања не мењају вредност у току времена ако у
осцилатору нема губитка енергије, трења, отпора средине и слично.
Слободне осцилације се врше под дејством унутрашње (сопствене) силе осцилатора.
Називају се и сопствене осцилације а Т0-сопствени период, и υ0-сопствена
фрекванција.
Слободне непригушене (неамортизоване) осцилације су осцилације у идеалним
условима када оцилатор не губи енергију тј има константну амплитуду неограничено
дуго (вечне осцилације). Не постоје у стварности.
Пригушене (амортизоване) осцилације су такве да им се амплитуда осциловања
смањује у току времена због губитка енергије.
Принудне осцилације су оне које се одржавају деловањем спољашње силе, односно
довођењем енергије осцилатору,
З:О:Е: се једноставно може објаснити на примеру математичкопг клатна.

O

h=0
h
v=0

h
v

v=0

Претварање кинетичке у потенцијалну енергију и обрнуто.

Завршни део 10 минута: задаци из збирке.

     Тип часа: понављање. Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама. метална кугла. период. Наставна средства и прибор: електрично клатно. Закон о одржању механичке енергије при осциловању тела. . Осцилаторно кретање (тело на опрузи.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. куглица клатна).О. Часа: 3 Наставна јединица: Понављање: Обнављање дела градива из седмог разреда које се односи на закон одржања механичке енергије.Е. Методе рада: дијалог. Појмови и величине којима се описује осциловање тела (амплитуда.  Увод 20 минута: поновити З. фреквенција). и осциловање тела  – Главни део 25 минута: Задаци из збирке и одгпвори на питања из уџбеника. Облик рада: индивидуални.

s = v∙t x λ= t – T= = v∙T v = λ∙υ (брзина таласа) Таласна дужина λ је растојање до којег се пренесе осциловање за време од једног периода. камен бачен у воду. дијалог. – – Извор таласа место у коме започиње таласно кретање Таласни фронт представљају сфере (кружнице) на коме све честице осцилују на исти начин Таласни зрак представља правац и смер простирања таласа и нормалан је на таласни фронт – – Врсте таласа: − попречни (трансверзални) када честице средине осцилују нормално на правац простирања таласа. Часа: 4 Наставна јединица: Таласно кретање (механички талас). кретања. демонстрација. по води? У свим случајевима извори таласа су осцилације које се преносе са једне на другу честицу средине. баштенско црево.  Увод 5 минута: поновити осцилаторно кретање. Механички талас представља процес преношења осцилација са једне честице средине на околне који се одвија посредством молекулских сила. − уздужни (лонгитудинални) када честице средине осцилују у правацу простирања таласа. . црева житног поља. Наставна средства и прибор: таласна машина. Облик рада: фронтални. фреквенција. Ако је средина хомогена кретање таласа је равномерно праволинијско. конопац. Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина. Шта се простире дуж конопца. ветар. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са појмом таласа као начина преношења осил. брзина).ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.      Тип часа: обрада. Методе рада: излагање.  – Главни део 30 минута: Таласање жита.

Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама. Методе рада: дијалог. Завршни део 10 минута: задаци из збирке.  Увод 20 минута: поновити таласно кретање и осциловање тела  – Главни део 25 минута: Задаци из збирке и одгпвори на питања из уџбеника. брзина). Наставна средства и прибор: електрично клатно. Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина. . Облик рада: индивидуални. Часа: 5 Наставна јединица: Понављање: Таласно кретање (механички талас).      Тип часа: понављање. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. фреквенција. метална кугла.

Инфразвук: υ < 20 Hz. Извори звука су сва тела копја осцилују са фреквенцијом у интервалу чујности. извори звука. Наставна средства и прибор: звучна виљушка стаклено звоно. а трансверзални (чврста тела) фреквенције υ = 20 Hz ─ 20000 Hz (20kHz) (интервал чујности). Шумови настају радом мотора.(хармонијско осциловање. (сложено осциловање ипо фреквенцији и по амплитуди. То је тело чије осцилације изазивају звучне таласе. Карактеристике звучних извора су: . . Ултразвук: υ > 20000 Hz .  Увод 5 минута: поновити врсте таласа. гребање. непријатно за слушање осим шум кише и жубор воде). 3) боја тона (виши хармоници).      Тип часа: обрада.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. . Облик рада: фронтални. . 2) висина звука (фреквенција осциловања) сирене. Методе рада: излагање. певање.снага. машина експлозије. Часа: 6 Наставна јединица: Звук. демонстрација.сопствена фреквенција. Звук се простире кроз све материјалне средине осим кроз вакуум. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са звучним таласима. угодни за слушање). Карактеристике звука и звучна резонанција. шкрипање. Звук се дели на шумове и тонове. Звучна резонанција је појава преношења осцилација или нагло повећање јачине звука када је фреквенција осциловања звучног извора једнака фреквенцији резонатора(или фреквенцији друге звучне виљушке). музички инструменти.  – Главни део 30 минута: Звук је механички лонгитудинални талас (течности и гасови).репродукција – – – – – – Звучна виљушка – Карактеристике звука су: 1) јачина звука (објективна и субјективна) има две границе праг чујности 10-12 W/m2 (1kHz) и границу бола 10 W/m2 (1kHz). Тонове стварају: говор. дијалог.

карактеристике звука и резонанцију. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Облик рада: индивидуални.  – Главни део 25 минута: Задаци из збирке и одгпвори на питања из уџбеника. Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама. Наставна средства и прибор: електрично клатно. Часа: 7 Наставна јединица: Понављање: Звук. Методе рада: дијалог.  Увод 20 минута: поновити звук. Завршни део 10 минута: питања и задаци из уџбеника и збирке. Карактеристике звука и звучна резонанција. . метална кугла.      Тип часа: понављање.

. Часа: 8 Наставна јединица: Лабораторијска вежба: Мерење периода осциловања клатна. Облик рада: групни. 3. конац. Васпитно-образовни задаци: формирање вештина навика и прецизности при мерењу и израчунавању.      Тип часа: лабораторијска вежба. 2. Методе рада: експериментално-лабораторијски.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VI РАЗРЕДА Бр.  – ℓ(m) n t(s) Завршни део 10 минута: Сређивање резултата и давање закључка. ℓ Број мерења 1.  Увод 10 минута: – Подела прибора и давање упутства за рад. хронометар. Наставна средства и прибор: : куглице.  – Главни део 25 минута: Извођење вежбе.

. дијалог. Праволинијско простирање светлости. Методе рада: монолог.  Увод 10 минута: Шта је светлост? Шта су светлостни извори?  Главни део 30 минута: − светлостни извори (природни и вештачки). Облик рада: фронтални. − помрачење Сунца и Месеца. − подела тела на провидна и непровидна. демонстрација. − ДЕМОНСТРАЦИЈА:  Завршни део 10 минута: питања из уџбеника и збирке. Часа: 9. Наставна средства и прибор: оптичка клупа.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. − претварање хемијске.      Тип часа: обрада. − праволинијско простирање светлости. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са основним појмовима у изучавању светлосних појава и закона. топлотне или друге енергије у светлостну. нуклеарне. − ДЕМОНСТРАЦИЈА: − стварање сенке и полусенке иза непровидних тела. Наставна јединица: Светлост.

Методе рада: монолог.      Тип часа: обрада. особине лика предмета (имагинаран. Равна огледала.  Увод 15 минута: Шта је светлост? Шта су светлостни извори? Простирање светлости. основама геометријске оптике и конструкцијом лика. Наставна јединица: Закон одбијања светлости.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. дијалог. на једнаком растојању као и предмет. − ДЕМОНСТРАЦИЈА: на оптичкој клупи  α β α = β – Равно огледало. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са основним појмовима у изучавању светлосних појава и закона. демонстрација. . Главни део 20 минута: − закон одбијања светлости. обрнуте лева и десна страна). P L − нормално и дифузно одбијаљње светлости. усправан. Часа: 10. Облик рада: фронтални. Наставна средства и прибор: оптичка клупа.

Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама. Облик рада: индивидуални. Праволинијско простирање светлости. Понављање: Светлост. Увод 20 минута: поновити праволинијско простирање светлости и равна огледала. Закон одбијања светлости.        Тип часа: понављање. Равна огледала. Наставна средства и прибор: табла. Завршни део 10 минута: питања и задаци из збирке и уџбеника ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Методе рада: дијалог. .оптичка клупа. Часа: 11. Главни део 25 минута: одговори на питања из уџбеника и збирке.

 Увод 5 минута: − Поновити закон одбијања светлости. конкавна и испупчена. конвексна).  Главни део 30 минута: − сферна огледала (издубљена. − елементи сферног огледала: центар кривине (С). жижна даљина (f = r/2). демонстрација. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са основним појмовима у изучавању светлосних појава и закона. P T T F C L C F p = r. Часа: 12. F C P L . фокус или жижа (F). основама геометријске оптике и конструкцијом лика. главна оптичка оса (ТС). − карактеристични зраци за конструкцију лика. Наставна средства и прибор: оптичка клупа.      Тип часа: обрада. дијалог. 2. Наставна јединица: Сферна огледала и конструкција ликова предмета. теме (Т). r f T F C − карактеристични C случајеви за конструкцију лика: T F T 1. Методе рада: монолог.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. f < p < r. Облик рада: фронтални. полупречник кривине (r).

p=f 6. L L T P T P C F f > p. 5. Завршни део10 минута: F C F C . p > r.3. испупчено огледало P C F T L P T − увећање u=  l p . 4.

− Одговори на питања из уџбеника. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Методе рада: дијалог. Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама.оптичка клупа. Облик рада: индивидуални.        Тип часа: понављање. Увод 15 минута: провера домаћег задатка Главни део 30 минута: одговори на питања из уџбеника и збирке. Часа: 13. Наставна средства и прибор: табла. Понављање: Сферна огледала и конструкција ликова предмета. .

Облик рада: фронтални. а из оптички гушће у оптички ређу средину зрак се ломи од нормале (α<β).  Главни део 30 минута: − Олаф Ремер (1675) посматрањем Јупитеровог месеца одредио брзину светлости с = 300000 km/s (299792 km/s) према савременим мерењима. монолог. c = s/t. Тотална рефлексија.  Увод 5 минута: поновити простирање светлости. Наставна јединица: Брзина светлости у различитим срединама. − преламање светлости: при преласку светлости из оптички ређе у оптички гушћу средину зрак се ломи ка нормали (α>β). Часа: 14. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са максималном брзином у природи и законима преламања светлости. Методе рада: дијалог. Зрак који пада нормално на граничну површину не ломи се. Гранични . α β β α − апсолутни индекс преламања – однос брзина светлости у вакууму и датој средини (n = co/c) − релативни индекс преламања између две средине (nr = c1/c2 = n2/n1) − тотална рефлексија настаје при преласку светлости из оптички гушће у оптички ређу средину. Индекс преламања и закон преламања светлости.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.      Тип часа: обрада. Слободна површина воде понаша се као равно огледало. демонстрација. Наставна средства и прибор: оптичка клупа.

Методе рада: дијалог. поновити законе преламања светлости.  Главни део 30 минута: питања и задаци из уџбеника и збирке задатака. Васпитно-образовни задаци: тачност. Наставна средства и прибор: табла. Тотална рефлексија. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.угао (светлост клизи по површини). Часа: 15. прецизност и уредност при изради рачунских и графичких задатака. . 420-стакло). Облик рада: индивидуални.      Тип часа: понављање.  Увод 15 минута: прегледати домаће задатке. Индекс преламања и закон преламања светлости. то је онај упадни угао за који јае преломни 900 (490-вода. прибор за цртање. Наставна јединица: Понављање: Брзина светлости у различитим срединама. 490 − Завршни део 10 минута: одговори на питања из уџбеника.

np и α1) . .С центар сочива .  Увод 5 минута: поновити законе преламања светлости. Наставна средства и прибор: оптичка клупа.      Тип часа: обрада.  Главни део 30 минута: − призма .провидна средина са двеме углачаним непаралелним површинама на којима се прелама светлост. Часа: 16.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Облик рада: фронтални. . монолог.зрак увек скреће ка ширем крају призме γ ε α1 β2 − оптичка сочива (сабирна и расипна). Наставна јединица: Преламање светлости кроз призму и сочива.F1 и F2 жиже . Методе рада: дијалог.γ преломни угао призме. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са законима преламања светлости на сочиву и призми. f F1 C F2 . демонстрација.F1CF2 главна оптичка оса нормална на обе граничне површине .ε угао скретања (зависи од γ.

умањен. P<L.једначина сочива 1/f = 1/p+1/ℓ . усправан . прибор за цртање. p<2f .оптичка јачина сочива D = 1/f [f] у метрима [D] = 1/m диоптрија C F2 F 1 Завршни део 10 минута: примери из уџбеника. P<L. демонстрација..f жижна даљина − карактеристични зраци за конструкцију ликова . реалан. ℓ = ∞ . ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. имагинаран. Методе рада: дијалог. Облик рада: фронтални. p=f . Тип часа: обрада. обрнут 2.  Наставна јединица: Одређиванје положаја ликова код сочива. лик у бесконачности F C F2 L 1 5. p > 2f . усправан L C 1 3.  Главни део 35 минута: сабирна сочива 1. Васпитно-образовни задаци: уредност тачност и прецизност при конструкцији ликова предмета код сочива.увећање u = ℓ/p . p = 2f . Наставна средства и прибор: оптичка клупа. расипно сочиво лик имагинаран. монолог. ℓ > f . реалан. L=P . ℓ > 2f .       Увод 5 минута: поновити карактеристичне зраке за конструкцију ликова. p<f . обрнут Р L Р F 1 C F2 Р F C F2 1 6. Часа: 17. L<P . реалан. обрнут F 1 Р F C L Р F 2 1 F2 4. ℓ < 2f . ℓ = 2f .

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Наставна јединица: Понављање: Преламање светлости кроз призму и сочива.      Тип часа: понављање.F L F  P Завршни део 5 минута: задаци из уџбеника. . Васпитно-образовни задаци: тачност. Часа: 18. прибор за цртање. прецизност и уредност при изради рачунских и графичких задатака. Методе рада: дијалог.  Увод 5 минута: поновити карактеристичне зраке за конструкцију лика код сочива  Главни део 40 минута: питања и задаци из уџбеника и збирке задатака. Облик рада: индивидуални. Наставна средства и прибор: табла. Одређиванје положаја ликова код сочива.

Облик рада: фронтални. Лупа и микроскоп. оптичка клупа.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.12 пута.       Тип часа: обрада. P L . Увод 15 минута: поновити сочива. сабипно сочиво мале жижне даљине u = ℓ/p. L – микпроскоп: два сочива (објектив и окулар). Васпитно-образовни задаци: Објаснити стварање слике код ока и лупе. најједноставнији оптички инструмент. цев (тубус). p = f . u = d/f и износи 10 . Методе рада: дијалог. Наставна средства и прибор: лупа. ℓ = d (даљина јасног вида 25 cm). Часа: 19.  Главни део 25 минута: − лупа. Наставна јединица: Оптички инструменти. демонстрација.

. Методе рада: дијалог.      Тип часа: понављање.  Увод 5 минута: поновити карактеристичне зраке за конструкцију лика код сочива  Главни део 40 минута: питања и задаци из уџбеника и збирке задатака. Лупа и микроскоп. Васпитно-образовни задаци: тачност. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. прибор за цртање. Наставна јединица: Понављање: Оптички инструменти. Облик рада: индивидуални. Наставна средства и прибор: табла. прецизност и уредност при изради рачунских и графичких задатака. Завршни део 10 минута: задатак из уџбеника. Часа: 20.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА
Бр. Часа: 21.
Наставна јединица:
Систематизација и обнављање градива: Светлостне појаве.
Тип часа: понављање;
Облик рада: индивидуални;
Методе рада: дијалог;
Наставна средства и прибор: оптичка клупа, табла, прибор за цртање;
Васпитно-образовни задаци: утврдити степен усвојеног знања из целе тематске
целине.
Увод 5 минута: подсетити ученике на све обрађене наставне јединице.
Главни део 40 минута: питања и задаци из уџбеника и збирке задатака.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА
Бр. Часа: 22.
Наставна јединица:
Лабораторијска вежба: Провера закона одбијања светлости коришћењем
равног огледала
Тип часа: лаб. вежба;
Облик рада: групни;
Методе рада: експер. лаб.;
Наставна средства и прибор: оптичка клупа;
Васпитно-образовни задаци: формирање вештина, навика и прецизности при мерењу
и израчунавању.

Увод 5 минута: подела прибора и давање упутстава.

Главни део 30 минута: извођење вежбе.

P

L

Завршни део 10 минута: сређивање резултата и извођење закључака.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА
Бр. Часа: 23.
Наставна јединица:
Лабораторијска вежба: Одређивање жижне даљине сабирног сочива
Тип часа: лаб. вежба;
Облик рада: групни;
Методе рада: експер. лаб.;
Наставна средства и прибор: оптичка клупа;
Васпитно-образовни задаци: формирање вештина, навика и прецизности при мерењу
и израчунавању.

Увод 10 минута: подела прибора и давање упутстава.

Главни део 30 минута: извођење вежбе.

f

заклон

 – Главни део 35 минута: Тело се наелектрише: трењем и додиром. Бенџамин Франклин у 18. демонстрација. проводници и изолатори.       Увод 5 минута: осврт на градиво 6 разреда електрично међуделовање. а одбијају ако су наелектрисана истим врстама наелектрисања. Облик рада: фронтални. Тада има вишак или мањак негативних елементарних наелектрисања. Тела се привлаче ако су наелектрисана супротним врстама наелектрисања. електроскоп и електрометар. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Часа: 24. дијалог. Завршни део 5 минута: сређивање резултата и извођење закључака. веку означио је стаклену шипку као позитивну (+) а ебонитну негативну (–). Васпитно-образовни задаци: да ученици схвате како се наелектришу тела и какве су електричне силе међу њима. Наставна средства и прибор: стаклена и ебонитна шипка. Елементарна количина наелектрисања. Тип часа: обрада. Закон о одржању количине наелектрисања. Наставна јединица: Наелектрисавање тела. – + + . Електроскоп и електрометар: две електроде (кучиште и централна електрода). Методе рада: монолог.

Главни део 30 минута: одговори на питања и задаци из уџбеника и збирке. Облик рада: индивидуални. Часа: 25. Увод 15 минута: поновити – количина наелектрисања.6 • 10-19 C. Методе рада: дијалог. Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама. електрометри. При наелектрисању тела не ствара се наелектрисање.        Тип часа: понављање. Проводници и изолатори →  → Завршни део 5 минута: Потребан прибор и уџбеници за наставу фузике. Елементарна количина наелектрисања. e – елементарно наелектрисање. оно се само раздваја и преноси са једног тела на друго. – закон одржања наелектрисања. Наставна средства и прибор: табла. Укупан број позитивних и негативних елементарних наелектрисања остаје непромењен. Наелектрисање тела је појава повећања или смањења броја електрона на телу.Н.О. Закон о одржању количине наелектрисања. 1е = 1. . Наставна јединица: Понављање: Наелектрисавање тела. [q] = 1C (Кулон) 1C = 6. З.25 • 1018 е. проводници и изолатори. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.– – – – – Количина наелектрисања је: q=n•e где је: n – разлика у броју протона и електрона.

Наставна јединица: Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. метална кугла.  Увод 10 минута: поновити наелектрисање тела и количина наелектрисања.      Тип часа: обрада. демонстрација. Часа: 26.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Методе рада: дијалог. Наставна средства и прибор: електрично клатно.  – Главни део 25 минута: Електрична сила: N + r1 mg 2r1 mg 3r1 mg F1 4 F1 9 . Васпитно-образовни задаци: да ученици усвоје појам привлачне и одбојне електричне силе. Облик рада: фронтални.

Часа: 27. Васпитно-образовни задаци: проверити усвојеност градива код ученика и примену на задацима и свакодневним појавама. + или – зависи од наелрктрисања тела. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Константа k зависи од средине у којој се наелектрисана тела налазе. Наставна средства и прибор: електрично клатно. Методе рада: дијалог. Кулонов закон. метална кугла. F = ±k  Завршни део 10 минута: Задаци из збирке. а обрнуто сразмерна квадрату међусобног растојања.q1 ⋅ q 2 r2 – Кулонов закон: Две наелектрисане кугле које се привлаче или одбијају силом која је стазмерна производу њихових количина наелектрисања. Правац вектора електричне силе је правац најкраћег растојања. .  – Главни део 30 минута: Задаци из збирке и одгпвори на питања из уџбеника. Облик рада: индивидуални. Наставна јединица: Понављање: Узајамно деловање наелектрисаних тела.      Тип часа: понављање.  Увод 15 минута: поновити Кулонов закон.

F F = q•E → E = q Јачина електричног поља у некој тачки бројно је једнака сили којом то поље делује на јединицу наелектрисања. Методе рада: монолог. Васпитно-образовни задаци: да ученици схвате појам поља и врсте електростатичких поља. Рад силе електричног поља. – .      Тип часа: обрада. траке папира. Наставна средства и прибор: метална кугла. хомогено и нехомогено поље). дијалог.  Увод 5 минута: поновити електрично међуделованје. демонстрација.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Облик рада: фронтални. Наставна јединица: Електрично поље (линије сила. Часа: 28.  – Главни део 25 минута: Електрично поље објашњава појаву привлачења и одбијања наелектрисаних тела.

– – Електрично поље графички приказујемо линијама сила (линијама поља). E p1 – – –q = E p2 = 2 E p1 = const → φ= Ep q1 q2 2q1 q Потенцијал електростатичког поља бројно је једнак количнику електростатичке потенцијалне енергије наелектрисања у пољу и количине тог наелектрисања. Енергија бити Ep2 = 2 Ep1. 1J [φ] = 1V = 1C Тачка има потенцијал од 1 волта ако у њој наелектрисање од 1 кулона има пот. Радијално електрично поље: – + – Хомогено електрично поље: вектор јачине поља (Е) у свакој тачки има исти правац. енергију од 1 џула. Смер линија одређује кретање позитивног наелектрисања у том пољу. рад A = Ep1 – Ep2 = q•φ1 .q•φ2 = q (φ1 – φ2) = q•U . +q – Електрични потенцијал и напон: φ. ако ставимо q2 = 2q1 онда ће пот.Ep + – +q У тачки мало наелектрисање +q има потенцијалну енергију Ep1. смер и интензитет. Ep = q•φ .

Наставна средства и прибор: стаклена и ебонитна шипка.     . хомогено и нехомогено поље). Облик рада: индивидуални. електроскоп и електрометар. Часа: 29.  Главни део 35 минута: задаци из радне свеске и збирке. Наставна јединица: Понављање: Електрично поље (линије сила.  Увод 10 минута: поновити електрично поље и рад силе електричног поља. прецизност и уредност при изради задатака.– Разлика електричних потенцијала у почетној и крајњој тачки путање наелектрисања у електричном пољу је електрични напон. U=  A q [U] = 1V Завршни део 15 минута: Задаци из збирке.  Тип часа: понављање. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Рад силе електричног поља. Васпитно-образовни задаци: тачност. Методе рада: дијалог.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. U d + – + +q –q . Васпитно-образовни задаци: тачност.      Тип часа: обрада. Веза напона и јачине хомогеног електричног поља. прецизност и уредност при изради задатака. Методе рада: монолог.  – Главни део 25 минута: Рад електричних сила у хомогеном електричном пољу. дијалог. Облик рада: фронтални.  Увод 5 минута: поновитиелектрично поље. табла. демонстрација. Часа: 30. Наставна јединица: Напон. Наставна средства и прибор: графоскоп.

светлост. A = q • U → U = E •d → [E] =  E= U .A = F • d = q • E • d . гром) и заштитом од истих. Облик рада: фронтални. d V m Завршни део 15 минута: задаци из збирке. Васпитно-образовни задаци: упознавање ученика са природним појавама (муња.  – – – Главни део 30 минута: Муња – два облака. Наставна јединица: Електричне појаве у атмосфери      Тип часа: обрада. Часа: 31. табла. Наставна средства и прибор: графоскоп. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. дијалог. Гром – облак Земља. Методе рада: монолог.  Увод 10 минута: поновити електрично поље. . Грмљавина – звук.

Методе рада: дијалог. Наставна јединица: Понављање: Напон. Конструисао громобран. Облик рада: индивидуални. Часа: 32. Електричне појаве у атмосфери.      Тип часа: понављање. Веза напона и јачине хомогеног електричног поља. прецизност и уредност при изради задатака. Завршни део 5 минута: питања ученика. Сличност са варницом. табла. рад у хомогеном електричном пољу. Заштита у облику купе H=R.  Увод 10 минута: поновити напон. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. .– –  Поље између Земље и јоносфере. Френклин утврдио у XVIII веку да је муња електрична појава у атмосфери. Наставна средства и прибор: графоскоп. Васпитно-образовни задаци: тачност.

Облик рада: фронтални. Васпитно-образовни задаци: Поновити битне појмове из ове области и проверити степен усвојености градива код ученика. . Наставна средства и прибор: стаклена и ебонитна шипка. Часа: 33. демонстрација. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Главни део 35 минута: задаци из радне свеске и збирке. Увод 15 минута: поновити и дефинисати све значајне појмове из ове области. Наставна јединица: Систематизација теме: Електростатика       Тип часа: понављање. Методе рада: дијалог. електроскоп и електрометар. као и тачност и уредност при изради задатака.

Наставна средства и прибор: амперметар извор струје.  Увод 10 минута: поновити термичко кретанје честица. Наставна јединица: Електрична струја (једносмерна. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са електричном струјом.слободни електрони . наизменична). Главни део 30 минута: Задаци из збирке и питања из уџбеника. Часа: 34.      Тип часа: обрада. дијалог. Методе рада: монолог. Облик рада: фронтални. проводници и изолатори. демонстрација. електричном енергијом која се користи у свакодневном животу.  – Главни део 25 минута: Кристална решетка метала: .

     Тип часа: понављање. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Увод 5 минута: упознавање ученика са методама испитивања. наизменична). Усмерено кретање наелектрисаних честица (електрона и јона) кроз проводнике назива се електрична струја. Методе рада: дијалог. Наставна јединица: Понављање: Електрична струја (једносмерна. Часа: 35. . Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака.+ + + + + + + – – + Проводници: а) метали. б) електролити. Облик рада: индивидуални. Наставна средства и прибор: табла. → Е –  + Завршни део 10 минута: Примери из уџбеника. в) гасови.

Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са начином добијања електричне струје тј. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Изворима електричне струје.  Увод 5 минута: поновити електричну струју. Методе рада: монолог. Облик рада: фронтални.      Тип часа: обрада. дијалог. Наставна јединица: Услови за настајање електричне струје и извори струје (ЕМС). акумулатор. Главни део 40 минута: Одговори на питања из уџбеника и збирке задатака. Наставна средства и прибор: инфулентна машина.  Главни део 35 минута: . демонстрација. батерија. Часа: 36.

Представљање у шемама: – Е. Електричног поља у проводнику.– – Извори електричне струје служе за дуготрајно успостављање разлике потенцијала тј. У њима се раздваја позитивно и негативно наелектрисање и усмерава њихово кретање ка поѕитивном (+) и негативном (–) полу извора струје.М. Часа: 37 Наставна јединица: Понављање: Услови за настајање електричне струје и извори струје (ЕМС). ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.посуда – U = 1. Методе рада: дијалог. осетљивост на потресе. Лекланшеов елемент: Графит C Нишадор са скробом NH4Cℓ→ NH4+ + CℓПиролузит MnO2 деполаризатор Zn . влажност. Облик рада: индивидуални.  Увод 10 минута: поновити изворе електричне струје. извора ε  + Завршни део 10 минута: Одговори на питања из уџбеника. Наставна средства и прибор: табла. Секундарни извори. пражњење.5 V Акумулатор – оловни и челични.С. PbO Pb – – H2SO4 → 2H+ + SO4 -U = 2V Недостатци: велика тежина. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака. .      Тип часа: понављање.

Часа: 38. волтметар. Облик рада: фронтални. Наставна јединица: Мерење електричне струје и напона.  Увод 10 минута: поновити јачину електричне струје и напон. акумулатор. Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са методама мерења струје и напона као и са мерним подручјима инструмената. Методе рада: монолог.      Тип часа: обрада. Главни део 35 минута: Задаци и питања из збирке задатака и уџбеника. . дијалог. Наставна средства и прибор: амперметар. демонстрација. батерија. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.

Водити рачуна о поларитету прикључака на инструментима. . Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.      Тип часа: понављање. Галванометар мери струје испод једног микроампера (I < 1 μA). Раде на принципу скретања калема у хомогеном магнетном пољу. Завршни део 15 минута: Одговори на питања из уџбеника. Главни део 20 минута: Повезати електрично коло према шеми. Наставна средства и прибор: табла. R V А – – –  Амперметар серијски (редно) а волтметар паралелно потрошачу у електричном колу. Методе рада: дијалог. Наставна јединица: Понављање: Мерење електричне струје и напона. Облик рада: индивидуални. Часа: 39.

Проводници и изолатори. волтметар. . Облик рада: фронтални. проводник. Увод 10 минута: поновити мерење јачине електричне струје и напона. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. демонстрација. дијалог. Наставна средства и прибор: амперметар.      Тип часа: обрада.  Главни део 35 минута: Задаци и питања из збирке задатака. Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са електричном отпорности проводника. батерија. Часа: 40. Наставна јединица: Електрична отпорност проводника. Методе рада: монолог.

S – површина попречног пресека проводника у метрима квадратним (m2). На основу мерења струје у колу за сваки појединачан случај закључујемо да је:  R=ρ . Методе рада: дијалог. Облик рада: индивидуални. Наставна јединица: Понављање: Електрична отпорност проводника.  Главни део 20 минута: Повезати електрично коло према шеми. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака. затим проводнике исте дужине и од истог метала. ρ – специфична отпорност супстанције у омметрима (Ωm). ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Завршни део 15 минута: Задаци из уџбеника и збирке. А B V А –  Између прикључака А и Б у коло прикључивати проводнике различите дужине од истог метала и исте површине попречног пресека. . Увод 10 минута: поновити мерење електричне струје и напона. Наставна средства и прибор: табла.      Тип часа: понављање. Часа: 41. али различите површине попречног пресека и на крају проводнике од различитог метала исте дужине и површине попречног пресека. Проводноцо и изолатори. [R] = Ω (Om) S где је: ℓ – дужина проводника у метрима (m).

демонстрација. потрошач. Часа: 42. дијалог. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. батерија. Наставна средства и прибор: амперметар. проводник. Наставна јединица: Омов закон за део струјног кола. . волтметар. Облик рада: фронтални. Увод 15 минута: поновити електрична отпорност проводника.  Главни део 30 минута: Задаци и питања из збирке задатака. Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са Омовим законом.      Тип часа: обрада. Методе рада: монолог.

Облик рада: индивидуални. I~U А – –  При сталном напону струја у проводнику обрнуто је сразмерна његовом отпору.  Главни део 25 минута: Омов закон за део кола. . Увод 10 минута: поновити отпор проводника. Наставна средства и прибор: демонстрациона табла. Завршни део 15 минута: Задаци из уџбеника и збирке.     Тип часа: понављање. Наставна јединица: Понављање: Омов закон за део струјног кола. (струја у делу кола сразмерна је напону на R његовим крајевима а обрнуто сразмерна његовом отпору. 1 I~ . Часа: 43. R U Омов закон за део кола гласи: I = . V А – Јачина струје у проводнику сразмерна је напону на његовим крајевима. Методе рада: дијалог. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.

Облик рада: фронтални. Часа: 44. Наставна средства и прибор: амперметар. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака. волтметар.  Главни део 30 минута: Задаци и питања из збирке задатака.  Увод 15 минута: поновити Омов закон за део кола. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Методе рада: монолог. дијалог. демонстрација. батерија. Џул – Ленцов закон. Наставна јединица: Рад и снага електричне струје.     Тип часа: обрада. проводник. . потрошач.

Рад електричних сила: A = q • U . Наставна јединица: Понављање: Рад и снага електричне струје. . A = P•t. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Главни део 20 минута: Рад електричне струје је последица претварања електричне енергије у друге облике. Q = A = I•U•t = P•t  Завршни део 10 минута: Задаци из збирке.  Увод 15 минута: поновити рад електричних сила. q = I • t → A=I•U•t Рад електричне струје у делу кола једнак је производу електричног напона на крајевима тог дела кола јачине сталне електричне струје која протиче кроз тај део кола и времена протоцања. последицама проласка електричне струје кроз проводник и појмом снаге електричне струје. Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са облицима трансформације електричне струје у колу. Часа: 45. Џул – Ленцов закон. – Џулов закон гласи: количина топлпте Q која се ослободи у проводнику једнака је раду А који изврши електрична струја у њему. снага у механици и закон одржања енергије. Јединица за снагу је Ват (W): [P] = 1 W = 1V• 1A. – Јединица за рад је Џул (Ј): [A] = 1J = 1 V • 1 A • 1s .   Тип часа: понављање.  – A IUt – – Снага је брзина вршења рада P = t = t = I•U → P = I•U. Облик рада: индивидуални.

Наставна средства и прибор: демонстрациона табла. Облик рада: фронтални. дијалог. Џул – Ленцов закон.    Тип часа: обрада. демонстрација.   Методе рада: дијалог.  Увод 10 минута: поновити рад и снага електричне струје. Методе рада: монолог. Наставна јединица: Омов закон за цело струјно коло. . Часа: 46. Везивање отпорника. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Главни део 35 минута: Задаци и питања из збирке задатака.

Наставна јединица: Понављање: Омов закон за цело струјно коло. батерија. r ε R+r – Редна (серијска) веза отпорника. R I= ε. Облик рада: индивидуални. . Разгранато електрично коло. Неразгранато електрично коло. потрошач. Везивање отпорника.   Тип часа: понављање.    Наставна средства и прибор: амперметар. струје у затвореном електричном колу је сразмерна ЕМС извора а обрнуто сразмерна збиру унутрашњег и спољашњег отпора кола. Часа: 47. Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са облицима везивања потрошача у електрично коло. V1 V2 R1 R2 V A U = U1 + U2 → IRe = IR1 + IR2 /: I Re = R1 + R2 (еквивалентни отпор Re) Из једнакости I1 = I2 следи да је: U 1 R1 = U 2 R2 – Паралелна веза отпорника. Главни део 20 минута: – Омов закон за цело струјно коло гласи: Јачина eл. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Увод 15 минута: поновити Омов закон за део кола. волтметар. проводник. Закон одржања наелектрисања R I q = q1 + q2 → I•t = I1•t + I2•t /:t → I = I1 + I2 B A Према Омовом закону за део кола: V 1 1 1 I U U U I = + R = + /:U → Re R1 R2 Re R1 R2 Из једнакости U1 = U2 следи да је: 1 1 2 2 I1 R = 2 I2 R1  Завршни део 10 минута: Задаци из збирке.

   Методе рада: дијалог.  Увод 20 минута: поновити Омов закон за цело коло и паралелну и серијску везу отпора. Наставна средства и прибор: демонстрациона табла. . ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Наставна јединица: Електрична струја у течностима и гасовома. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака.  Завршни део 25 минута: Задаци и питања из збирке задатака. Часа: 48.

демонстрација. Наставна средства и прибор: амперметар. волтметар. електролит. Основни носиоци струје у електролитима су позитивни и негативни јони који се стварају у процесу електролитичке дисоцијације. гасна цев. Носиоци струје у гасовима су позитивни јони и слободни електрони. – Кроз гасове тече струја када је он јонизован. дијалог. Методе рада: монолог.  Завршни део 15 минута: Задаци и питања из збирке задатака. Часа: 49. Број јона је потребно одржавати спољњим узрочницима (x. До јонизације може наступити трењем молекула једног са молекулима других гасова. α . Протицање електричне струје праћено је променом хемијског састава раствора. киселина или база који проводе електричну струју. Васпитно-образовни задаци: да се ученици упознају са облицима провођења електричне енергије у колу. Наставна јединица: Систематизација теме: Електрична струја.  Увод 10 минута: поновити електричну струју у металима.     Тип часа: обрада. uv. односно неки пут и самог електролита.  Главни део 20 минута: – Електролити су раствори соли. Облик рада: фронтални. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. или космички – зраци) јер се због велике брзине кретања јона одређени број рекомбинује (неутралише). . јер се разлажу на јоне.

Облик рада: фронтални. Методе рада: дијалог. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. проводници. Наставна јединица: . демонстрација. потрошачи (отпорници). Васпитно-образовни задаци: Поновити битне појмове из ове области и проверити степен усвојености градива код ученика.     Тип часа: понављање. амперметар. волтметар.  Увод 15 минута: поновити и дефинисати све значајне појмове из ове области. Часа: 50. као и тачност и уредност при изради задатака. Наставна средства и прибор: извор струје.  Главни део 30 минута: Задаци из збирке.

Васпитно-образовни задаци: формирање вештина навика и прецизности при мерењу и израчунавању. струје. отпорник извор ел. R V А U(V) I(A) I(A) U(V)  Завршни део 15 минута: сређивање резултата и давање закључка. волтметар. Часа: 51. Методе рада: експериментално-лабораторијски. Наставна средства и прибор: амперметар. .  Увод 5 минута: подела прибора и давање упутства за рад. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Главни део 25 минута: извођење вежбе.Лабораторијска вежба: Зависност електричне стује од напона на проводнику (таблични и графички приказ зависности)      Тип часа: лабораторијска вежба. Облик рада: групни.

Методе рада: експериментално-лабораторијски.Наставна јединица: Лабораторијска вежба: Одређивање електричне отпорности проводника у колу помоћу амперметра и волтметра      Тип часа: лабораторијска вежба. Васпитно-образовни задаци: формирање вештина навика и прецизности при мерењу и израчунавању. отпорник извор ел. струје.  I[A] U[V] Rx[Ω] Rsr[Ω] Завршни део 15 минута: сређивање резултата и давање закључка. Наставна средства и прибор: амперметар. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Увод 5 минута: подела прибора и давање упутства за рад. Часа: 52.  Главни део 25 минута: извођење вежбе. . 2. R V А Број мерења 1. Облик рада: групни. волтметар. 3.

I(A) R1(Ω) R2(Ω) V1(V) V2(V) V(V) R1 V R2 B Br. Васпитно-образовни задаци: формирање вештина навика и прецизности при мерењу и израчунавању. Наставна јединица: I2(A) I(A) . 2. Методе рада: експериментално-лабораторијски. Облик рада: групни. отпорник извор ел. 2. 1. V(V) R1(Ω) R2(Ω) I1(A) ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.Наставна јединица: Лабораторијска вежба: Мерење електричне струје и напона у колу са серијски и паралелно везаним отпорницима      Тип часа: лабораторијска вежба.  Главни део 25 минута: извођење вежбе. струје.  Увод 5 минута: подела прибора и давање упутства за рад. Часа: 53. 1. 3. V1 V2 R1 R2 V A A I А1 1 АI 2 2 I А Br. 3. Наставна средства и прибор: амперметар. волтметар.

деловањем магнетног поља магнета и Земље. дијалог. . δ – деклинациони угао.  Увод 5 минута: поновити магнетно деловање из 6. разреда. Наставна средства и прибор: стални магнети. Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са намагнетисавањем гвожђа и челика.Магнетно поље сталних магнета. компас. Магнетно поље Земље. Методе рада: монолог. демонстрација. Облик рада: фронтални. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. – деловање истих и различитих полова.      Тип часа: обрада. Часа: 54. – показати магнетно поље помоћу гвоздених опиљака. N S N N S S S атомски дипол Магнетно поље Земље.  Главни део 30 минута: – демонстрација разних облика магнета. – магнетизам је последица кретања наелектрисања.

Часа: 55. Методе рада: дијалог.Наставна јединица: Понављање: Магнетно поље сталних магнета. . Магнетно поље Земље. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака.  Увод 10 минута: поновити сталне магнете. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Облик рада: индивидуални. Наставна средства и прибор: табла. магнет.  Главни део 35 минута: питања и задаци из збирке и уџбеника.      Тип часа: понављање. компас.

Облик рада: фронтални.       Тип часа: обрада. S S  Завршни део 10 минута: питања из уџбеника и збирке задатака. соленоид. праволинијски и кружни проводник. кружног проводника и соленоида. Линије сила су концентричне кружнице са центром у проводнику и нормалне на проводник. Методе рада: монолог. Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са магнетним пољем праволинијског. демонстрација. Увод 10 минута: поновити електричну струју. N – демонстрирати магнетно поље праволинијског проводника. N .Наставна јединица: Магнетно поље електричне струје. извор струје.  Главни део 25 минута: – демонстрирати Ерстедов оглед и правило десне руке за различите смерове протицања струје и положаја проводника. магнетно поље соленоида. одредити смер магнетних линија помоћу магнетне игле (правило десног завртња). правило десне руке за одређивање смера магнетног поља. – показати магнетно поље кружног проводника. Наставна средства и прибор: магнетна игла. дијалог.

Методе рада: монолог. Часа: 56. сс – интензитет магнетне силе је: F=I∙B∙ℓ  Завршни део 10 минута: питања из уџбеника и збирке задатака. Наставна јединица: Дејство магнетног поља на струјни проводник. дијалог.  Увод 10 минута: поновити магнетно поље електричне струје.  Главни део 25 минута: – демонстрација скретања проводника у магнетном пољу правило леве руке. Наставна средства и прибор: магнет. демонстрација. Облик рада: фронтални. извор струје.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. . Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са механичким дејством електричне струје.      Тип часа: обрада. праволинијски и кружни проводник.

Часа: 57. . проводник. Наставна средства и прибор: табла магнет. извор струје.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Облик рада: индивидуални.  Увод 10 минута: поновити: магнетно поље електричне струје и дејство магнетног поља на струјни проводник. Наставна јединица: Понављање: Магнетно поље електричне струје. Методе рада: дијалог. Васпитно-образовни задаци: тачност уредност и систематичност при изради задатака.      Тип часа: понављање.  Главни део 35 минута: питања и задаци из збирке и уџбеника. Дејство магнетног поља на струјни проводник.

ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Увод 5 минута: давање упутства за рад. Наставна средства и прибор: графоскоп.  Завршни део 15: дискусија на тему изложених радова. Методе рада: дијалог.  Главни део 25 минута: – излаганје самосталних радова о Николи Тесли и Михајлу Пупину. компјутер. дискусија. Наставна јединица: Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени      Тип часа: обрада. Облик рада: индивидуални. навика и мишљења у самосталном раду ученика. Часа: 58. Васпитно-образовни задаци: формирање вештина. .

Завршни део 10 минута: питања из уџбеника. Васпитно-образовни задаци: Упознати ученикие са грађом атома и настанком јона. z – редни број p i e (1 – 105). као и са најјачим силама које делују у природи. Облик рада: фронтални. филм. – показати наставни филм и слајдове. Наставна средства и прибор: модел атома. слајдови. Тип часа: обрада.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Нуклеарне силе. А – масени број А = p + n . демонстрација. mn = 1800 me . – Атом: 1. језгро – протони (+) нуклеони – неутрони 2. -//→ у саставу атома . Методе рада: дијалог. X –  Нуклеарне силе: Fn = 100 Fe . Часа: 59 Наставна јединица: Структура атома (језгро електронски омотач). слободни електрони → позитивни јони.негативни јони. фолије. разреда. кратког домета.електронски омотач – електрони (-). .       Увод 10 минута: поновити грађу атома из 7.  Главни део 25 минута: – демонстирати моделе разних атома. A Z Планетарни модел атома (Радерфорд – Бор).

Часа: 60 Наставна јединица: Понављање: структура атома (језгро електронски омотач).  Увод 10 минута: поновити: структура атома. Наставна средства и прибор: Васпитно-образовни задаци: утврдити степен усвојености градива код појединих ученика.  Главни део 35 минута: питања из уџбеника и збирке. . Методе рада: дијалог.      Тип часа: понављање. Облик рада: индивидуални. Нуклеарне силе.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. нуклеарне силе.

бета и гама зраци). дијапозитиви.      Тип часа: обрада. α зрачење 92U235 језгра He (честице) α 235 231 U → + 2He4 (2α4) 92 90Th Енергија распада. Наставна средства и прибор: фолије. α A A-4 + 2He4 ZX → Z-2Y β зрачење брзи електрони (честице) β 60 60 (+) + e(-) 27Co → 28Ni + e .  Главни део 25 минута: радиоактивност – Бекерел. . n → p β A A X → Z Z+1Y + e . емисија честице и узмак језгра. Завршни део 10 минута: задаци из уџбеника и збирке задатака. Падиоактивно зрачење (алфа.  Увод 10 минута: поновити структуру атома и нуклеарне силе. Распад се не може ни успорити ни убрзати вањским утицајем. Облик рада: фронтални. T 2  период полураспада. Продиру кроз метал неколико десетина центиметара. Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са радиоактивним распадом језгара атома. Методе рада: дијалог. Електромагнетне природе. Кири.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. γ зрачење – вишал енергије при α и β распаду. Часа: 61 Наставна јединица: Природна радиоактивност.

зраци опекотине на кожи (унос преко хране).  Главни део 25 минута: заштита од зрачења. дијапозитиви. β . α.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Увод 10 минута: поновити природну радиоактивност. Васпитно-образовн задаци: упознати ученике са последицама озрачивања и заштитом од јонизујућег зрачења. Часа: 62 Наставна јединица: Биолошко дејство радиоактивног зрачења на биљни и животињски свет и заштита од њега      Тип часа: обрада. заштита оловни контејнери. γ – уништавају коштану срж. Облик рада: фронтални. Методе рада: дијалог. .  Завршни део 10 минута: питања из уџбеника и збирке задатака. Наставна средства и прибор: фолије. Безбедно растојање ~ 1/r2 Нуклеарни отпад при раду електрана. заштита кутије од пластике и алуминијума.

бета и гама зраци). .ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. уредност и прецизност при изради задатака. . Падиоактивно зрачење (алфа.  Увод 25 минута: поновити радиоактивност дејство и заштиту од зрачења. Биолошко дејство радиоактивног зрачења на биљни и животињски свет и заштита од њега      Тип часа: понављање. Часа: 63 Наставна јединица: Понављање: Природна радиоактивност. Облик рада: индивидуални. Наставна средства и прибор: Васпитно-образовни задаци: тачност. Методе рада: дијалог.  Главни део 20 минута: задаци из збирке и уџбеника.

5 • 1020 atoma). Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са нуклеарним реакцијама за добијање електричне енергије.  Увод 10 минута : поновити структуру атома. Наставна средства и прибор: фолије. Облик рада: фронтални. дијапозитиви.  Главни део 25 минута: – фисија – цепање језгра атома. – фузија. Часа: 64 Наставна јединица: Вештачка радиоактивност. спајање лаких језгара у ново 2p + 2n → 2He4 + energija  Завршни део 10 минута: питања из уџбеника. X1 n + n + U235 92 + + + + U236 92 + X2 (фрагменти) E1 = 3 • 10-11J (200 MeV) E1g = 80 • 109 J (2. . Фисија и фузија.      Тип часа: обрада. Методе рада: дијалог.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.

дијапозитиви. Часа: 65 Наставна јединица: Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења      Тип часа: обрада. Облик рада: фронтални.  Главни део 20 минута: контролисана ланчана реакција и њена примена за производњу електричне енергије.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр.  Увод 15 минута: поновити нуклеарну фисију и фузију. + + + + + + n + U235 92 + + + + + + . Наставна средства и прибор: фолије. Васпитно-образовни задаци: упознати ученике са нуклеарним реакцијама за добијање електричне енергије. Методе рада: дијалог.

Главни део 45 минута: поновити пређено градиво у индивидуалном испитивању ученика. Наставна средства и прибор: Васпитно-образовни задаци: утврдити степен усвојености градива код појединих ученика. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења        Тип часа: понављање. Завршни део 10 минута: сређивање резултата и извођење закључака. ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Облик рада: индивидуални. . Фисија и фузија. Часа: 66 Наставна јединица: Понављање: Вештачка радиоактивност. Методе рада: дијалог.

Часа: 67 и 68 Наставна јединица: Утицај физике на развој других природних наука. Наставна средства и прибор: Васпитно-образовни задаци: примена стеченог знања и формирање вештина и навика.  Завршни део 20 минута: излагање реферата и извођење закључака. Облик рада: групни.ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ФИЗИКЕ VIII РАЗРЕДА Бр. Увод 5 минута: давање упутстава.  Главни део 20 минута: припрема реферата. Методе рада: текстуални реферат. медицине и технологије  Тип часа: обрада.      .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful