MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

ADÓZÁSI ISMERETEK
Dr. FELLEGI MIKLÓS egyetemi adjunktus

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Fogalmak
• Az adó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli, visszatérı, ismétlıdı kötelezettség, amelynek mértékét és módját az állam egyoldalúan határozza meg és biztosítja jogi feltételeit • Az adózás általános célja a terhek szétosztása, a közös fogyasztás finanszírozásának biztosítása
2010.03.04.

2

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Az adózás elvei I.
• Fedezeti elv: Az adózásból befolyó bevételeknek fedezetet kell nyújtaniuk a költségvetés kiadásaira (A legritkábban tartják be) Haszonelv: (Normativitás elve) A hozzájárulás mértéke akkor igazságos, ha az arányban áll a fogyasztással, vagyis mindenkinek a ráesı „haszon” arányában kell adóznia Fizetıképességi elv: (Méltányossági elv) A hozzájárulás mértékét a jövedelmi és vagyoni helyzet függvényében kell meghatározni
3

2010.03.04.

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

Az adózás elvei II.
• • • • Törvényi elfogadás elve: (Népképviseleti elv) Adótörvényekrıl csak az országgyőlés dönthet Áttekinthetıség elve: (Nyilvánosság elve) Átlátható, közvetlen kapcsolat legyen az adóbevétel és a finanszírozandó cél között Egyszerőség elve: Az adófizetés szabályai legyenek egyszerőek, könnyen követhetıek Adóbehajtás gazdaságosságának elve: Az adóból származó költségvetési bevételek és a bevételek megszerzése érdekében tett erıfeszítés racionális arányban álljon egymással
4

2010.03.04.

03.04. 5 .MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az adórátákkal és a korrupcióval összefüggésbe hozható adókiesés a GDP %-ában a munkát sújtó és a forgalmi adók összesített bevételére értelmezve 2010.

vagyonadó) Ebben az esetben az adótárgy jövedelemszerzés vagy vagyontárgy ⇒ A adóalany és az adófizetı személye egybeesik 6 2010.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adófajták I. vállalati jövedelemadó.04. azok egyéni körülményeitıl függıen változó közterhek A közvetlen adók valamely gazdasági tevékenység pénzügyi eredményéhez. • • Direkt (közvetlen) adók: Természetes személyekre vagy gazdálkodókra kivetett. . azaz jövedelem vagy vagyon nagyságához kapcsolódnak (személyi.03.

fogyasztási adó.03. árukra kivetett adók. amelyek kivetésekor nem veszik figyelembe az adózó egyéni körülményeit (például a benzin árába épített fogyasztási adó mértéke mindenkire azonos) • A közvetett adók termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak (forgalmi adó. jövedéki adó. • Indirekt (közvetett) adók: Olyan. iparőzési adó. 7 .MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adófajták II. idegenforgalmi adó) Ebben az esetben az adótárgy szolgáltatásnyújtás vagy termékértékesítés ⇒ Az adóalany és az adófizetı különbözı személy 2010.04.

8 .MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ADÓPOLITIKÁK I.03. Az adókulcs változása az adóalap függvényében adókulcs progresszív lineáris degresszív adóalap 2010.04.

04. amikor a fizetıképesség elvére helyeznek nagyobb hangsúlyt és jövedelemarány változást is el akarnak érni az adózással (hátránya a teljesítmény visszafogó hatása.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adópolitikák II.03. • • • A degresszív adó ellentmondana a haszon és a fizetıképesség elvének is (nem alkalmazzák) A lineáris adó mértéke változatlan marad az adóalap változásától függetlenül A progresszív adót akkor alkalmazzák. mert az adóalap növekedésével a jövedelem egyre kisebb hányada marad az adózónál) 9 2010. .

hogy a társadalom számára hasznosan mőködjön) • Tıkejövedelmek adóztatása (kamat. az államnak kell tevékenyen befolyásolni. 10 .03. osztalék. önszabályozásának kétségbe vonása miatt.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Keynesianus adópolitika (beavatkozó) • Erısen progresszív jövedelemadók (ellenkezı eset.04. járadék. a bérekkel azonos feltételek szerinti adóztatása) 2010. a szegényekkel szembeni méltánytalanságot jelentené) • Sok adókedvezmény (a piacot.

direkt adók kisebb szerepe. normatív adóztatás (mert torzulnak az árarányok. megszüntetése (mert adózott jövedelmet újra adóztatunk és megdrágul a vállalatok forrásköltsége) • Fogyasztást adóztató rendszer kiépítése. a termelés nem a legjövedelmezıbb területeken növekszik) • Tıkejövedelmek adójának csökkentése.04. 11 . közvetett adók elterjesztése (csökkenthetık a direkt adók kulcsai. progresszivitás enyhítése (mert a nagy progresszivitás kisebb teljesítményhez vezet) • Kedvezmények leépítése.03. így a teljesítményösztönzés tovább nı) 2010.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Monetarista adópolitika (önszabályozó) • Határadókulcsok csökkentése.

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A Laffer-görbe alakja a monetaristák szerint adóbevétel keynesianus határadókulcsok 0% 2010.03.04. 50% adókulcs 80% 100% 12 .

50% adókulcs 80% 100% 13 .03.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A L affer-görbe alakja a neokeynesianusok szerint adóbevétel 0% 2010.04.

03.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010. 14 .04.

vagy nagykereskedı. • Adóalany. de forgalmi adó esetén az adóalany a forgalmi adót befizetı termelı. 15 .MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adózási alapfogalmak I. az adófizetı pedig a végsı fogyasztó) 2010.04. az a természetes vagy jogi személy. aki az adót ténylegesen megfizeti (Személyi jövedelemadó adó esetén a két személy egybeesik. akit a törvény az adó fizetésére kötelez • Adófizetı.03. az a természetes vagy jogi személy.

16 . az a pénzben vagy egyéb természetes mértékegységben meghatározott összeg. • Adóalap. az a termék. a jegyzetírás bevétele. ami alapján az adózás történhet • Adóforrás. amibıl kifizetik az adót (Személyi jövedelemadó esetében az adótárgy. az adóalap. pl.03. vagyontárgy vagy tevékenység. csökkentve az elismert költségekkel. az a jövedelem. egy jegyzet írása. az adó forrása pedig a belıle szerzett jövedelem) 2010.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adózási alapfogalmak II. amelyre kiszámítják a fizetendı adót • Adótárgy.04. szolgáltatás.

17 .04.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adózási alapfogalmak III. az adóalap egy egységére jutó adó • Adótétel. ha az adó mértéke az adóalap meghatározott százaléka (Az Áfatörvény százalékosan megadott adómértéket tartalmaz) 2010. • Adómérték. ha az adómérték fix összeg (A jövedéki adótörvény az ásványolaj-ipari termékek esetében adótételt alkalmaz) • Adókulcsról beszélünk.03.

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adózási alapfogalmak IV. 18 . az általános szabálytól eltérı módon számított adóalapot adóztatunk. az általánostól eltérı adómértékkel (A személyi jövedelemadó rendszerben bizonyos foglalkozási ágakban -pl. stb.04. • Adóátalány. személyszállítás. hanem egy fix éves összeg) 2010.választható tételes átalányadó. fodrászat. ha az adózás megkönnyítése érdekében egy..03. amelynek alapja nem jövedelem.

adóalap-vagy adócsökkentés útján (Az adóalanyra vagy az adótárgyra vonatkozik az adótörvény. de az általános szabályoktól kedvezıbb az elbírálás) • Adómentesség. 19 . az oktatási tevékenység ÁFA-ja viszont nem igényelhetı vissza (Ebben az esetben az adókedvezmény kedvezıbb az adózó számára. míg az oktatás ÁFA-mentes ⇒ Az értékesítésre egyik esetben sem kell ÁFA-t felszámítani és befizetni.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adózási alapfogalmak V.03. • Adókedvezmény.04. de az exportır a beszerzéseire jutó ÁFA-t visszaigényelheti. az adókötelezettség alól jogszabály által megengedett kivétel (A törvény nem vonatkozik az adóalanyra vagy az adótárgyra) Az export ÁFA kulcsa 0%. az adó összegének csökkentése vagy fizetési halasztás. mint az adómentesség) 2010.

valamely tevékenységet vagy tárgyat illet meg.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adózási alapfogalmak VI.04. tehát az adótárgyra vonatkozik • Adóáthárítás. 20 . eltitkolom. tehát az adóalanyra vonatkozik • Tárgyi adókedvezmény/adómentesség. • Alanyi adókedvezmény/adómentesség. valamely helyzető természetes vagy jogi személyt illet meg. a közvetett adók esetében az adóval megnövelem a termék árát. nem fizetem be az adót 2010. így az adót vagy annak egy részét áthárítom a végsı fogyasztóra • Adóelhárítás.03.

04.03.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kedvezmények . Tárgyi Általános forgalmi adó: Orvosi radioaktív izotópok Gépjármőadó: Tömegközlekedési eszköz 21 .Mentességek Alanyi Adókedvezmény Személyi jövedelemadó: Családi kedvezmény Adómentesség Társasági adó: Magyar Nemzeti Bank 2010.

04.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adók és adójellegő bevételek • • • • • • • • • – – – – – Személyi jövedelemadó (SZJA) Általános forgalmi adó (ÁFA) Társasági adó (TAO) EVA Jövedéki adó Elvárt adó Gépjármőadó (teljesítményadó + súlyadó) Kereskedelmi és játékadó Helyi adók Iparőzési adó Vagyonadó Építmény. Társadalombiztosítási és egyéb járulékok Vámok 22 .03.és telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó • • 2010.

03. egyszeri fizetési kötelezettség Illetékfajták Vagyonszerzési Eljárási Államigazgatási eljárási Örökösödési Bírósági eljárási Ajándékozási Államigazgatási és Visszterhes bírósági díjak vagyonátruházási 2010. közvetlen ellenszolgáltatást nyújtó. kényszer jellegő.04. állami elıírásokon alapuló.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nem adójellegő bevételek Az illeték. 23 .

04. 1.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az államháztartás alrendszereinek adójellegő bevételei I.Megosztott bevételek (1-2) között 2010.Helyi önkormányzatok 3. .03.Központi költségvetés Közvetlen Közvetett Társasági adó ÁFA Kereskedelmi Fogyasztási és játékadó adó Jövedéki adó Építményadó Idegenforgalmi Telekadó adó Kommunális Iparőzési adó adó Gépjármőadó SZJA 24 2.

Elkülönített állami alapok Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Központi mőszaki fejlesztési hozzájárulás 5. 25 .03.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az államháztartás alrendszereinek adójellegő bevételei II. 4.04.Társadalombiztosítás Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás 2010.

de közben a kifizetı adóelıleget von le) 2010. aki önmaga számítja ki.03.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Személyi jövedelemadó Magánszemélyek és egyéni vállalkozások éves jövedelmét terhelı sávosan progresszív adó Céljai: • Minden állampolgár egységesen adózzon a jövedelme után (A különbözı forrásokból szerzett jövedelmek összevontan. egységesen adózzanak) • Az adófizetés általános kötelezettség (Ha mindenki fizet ⇒ Eltartja az államot ⇒ Jobban ellenırzi az adóforintok elköltését) • Jövedelem-újraelosztás (A sávos progresszivitás miatt csökkennek az elsıdleges jövedelemelosztás során keletkezı különbségek) • Méltányos teherviselés (Beépíthetı számos kedvezmény és mentesség. az egyes gazdaság-és társadalompolitikai célok megvalósulása érdekében) Alanya a magánszemély.04. vallja és fizeti be az adóját (Adóbevallás évente egyszer történik. 26 .

04. 27 . ahol a legjobban tudják biztosítani az anyagi feltételeket a gyermeknevelésre) • Ösztönzi a házasságok egyben maradását (Elsısorban nagy jövedelem különbségek esetén) • Csökkennek az adminisztrációs költségek (Kevesebb lesz az adózó egység) 2010. minél nagyobb a család jövedelme ⇒ A gyermekvállalási kedv ott fog megnıni. Elınyei: (az SZJA-val szemben) • A család jövedelmét elosztják a családtagok számával és az egy fıre esı jövedelmet adóztatják (Kevesebb az adólevonás) • Ösztönzi a gyermekvállalást és az idısebb rokonok ápolását (Ez az ösztönzés annál erısebb.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Családi jövedelemadó I.03.

28 . mint az alacsony jövedelmőek (Egy bizonyos jövedelem alatt nem tudják a kedvezményeket sem teljes egészében kihasználni) • A gyermekszám növelésével a kedvezmény arányosan csökken (1/2>1/3>…⇒ 50%>33%>…) • Hátrányos helyzetbe kerülnek az egyedülállók.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Családi jövedelemadó II.04. nyilvántartás. Hátrányai: (az SZJA-val szemben) • A nagyobb jövedelmő családok nagyobb kedvezményt kapnak.03. a gyermektelenek és a nyugdíjas munkavállalók • Adminisztrációs nehézségek (Bonyolultabb adóbevallás.) 2010. adóelıleg számítás. stb.

04. természetbeni egészségügyi ellátás.03. aki belföldön rendszeres bevétel elérésére irányuló tevékenységet végez (Adómentes tevékenység: oktatás. a beszerzéskor a vállalat felé felszámított ÁFA-t és csak a különbözetet kell befizetni a költségvetésbe) 2010.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Általános forgalmi adó: ÁFA • Általános: Minden termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra kiterjed és minden adóalanynak fizetni kell. 29 . pénzügyi szolgáltatás) • Nettó: A vállalat által termelt hozzáadott értéket adóztatja (Ez a vállalat árbevételének és a más vállalkozótól megrendelt termékek és szolgáltatások értékének különbsége) • Összfázisú: A termelési folyamat minden pontján fel kell számítani az értékesítés után (Az értékesítés ÁFA-jából le kell vonni.

majd a szükséges munka elvégzése után eladja a kiadónak • II.03.04.fázis: A nyomda megvásárolja a terméket a papírgyártól. Az elıállításhoz két fázisra van szükség. h: hozzáadott érték 2010. 30 . az adókulcs legyen egységesen 10%. amíg a termelés és értékesítés után eladott könyv válik belıle.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Példa I.fázis: A kiadó megvásárolja a terméket a nyomdától. • I. majd eladja az olvasónak • b: beszerzés értéke. • Kövessük nyomon a papír útját.

31 .03.fázis: (Kiadó) nettó ár = 1400(b) + 250(h) = 1650 Ft bruttó ár = 1650 + 165 = 1815 FT (Olvasó) befizetendı adó = 1650 x 0.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Nyomda + Kiadó I.1 = 165 Ft visszaigényelhetı adó = 1400 x 0.1 = 140 Ft input adó (beszerzés) = 1000 x 0.fázis: (Nyomda) nettó (adó nélküli) ár = 1000(b)+400(h) = 1400 Ft bruttó (Áfa-s) ár = 1400 + 140 = 1540 Ft output adó (értékesítés) = 1400 x 0.04.1 = 100 Ft Nettó ÁFA befizetés = 140 – 100 = 40 Ft II.1 = 140 Ft Nettó ÁFA befizetés = 165 – 140 = 25 Ft 2010.

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Példa II.04. Termelı Gyártó Forgalmazó Fogyasztó 32 . Kövessük végig egy gyapjú pulóver elkészítését és eladását négy fázison keresztül: – – – – 2010.03.

A termelı eladja a gyapjút a gyártónak: 10€ + 20% Áfa = 12€ Áfa befizetés : 2€ 2.04.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 1. A gyártó eladja a pulóvert a forgalmazónak: 20€ + 20% Áfa = 24€ Áfa befizetés : 2€ (4€ . A teljes költségvetési bevétel: 2€ + 2€ + 4 € = 8€ (A fogyasztó nem visszaigénylı) Minden fázisban csak a hozzáadott érték adózott 2010. A forgalmazó eladja a pulóvert a fogyasztónak: 40€ + 20% Áfa = 48€ Áfa befizetés : 4€ (8€ .03.2€) 3. 33 .4€) 4.

04.5% 3.5% 18% 20% 20% 20.5% 17% 12% 12% 9% 18% Magyarország 34 .4% 25% Különlegesen alacsony 6% 3% 4% 5% 5% 5% 4% 4% 10% 2.3% 12.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR ÁFA kulcsok az EU-ban Tagállam Németország Luxemburg Spanyolország Portugália Egyesült Királyság Hollandia Görögország Olaszország Ausztria Franciaország Belgium Írország Finnország Dánia Svédország Eu átlag 2010.03.5% 17.6% 21% 21% 22% 25% 25% 19. Általános kulcs 15% 15% 16% 17% 17.1% 5% Kedvezményes kulcs 7% 6% 7% 12% 6% 6% 8% 10% 12% 5.1% 1% 6% 8% 6% 6/ 5.

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Társasági adó I. • A jogi személyiségő és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaságok által az adott évben elért jövedelmük után fizetett közvetlen lineáris adó • Jellemzıje: Szektor semleges normatív adó • Megállapítása: (Az adó alapját korrekciók után állapítják meg az adózás elıtti eredménybıl) • + Bevétel − Nem adóköteles bevétel − Kiadás + Költségként nem elszámolható kiadás = Jövedelem • ± Adóalap-korrekciók = Adóalap • − Adó + Adócsökkentés = Adózott jövedelem 2010.03.04. 35 .

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Társasági adó II. hogy a visszaforgatott eredmény nem adózik) • Tıkebefektetések ösztönzése (Csak jövedelem kivonás esetén kell többletadót fizetni) • Versenysemlegesség (Lineáris. • Az adókötelezettség a vállalkozások jövedelemszerzı tevékenységével keletkezik és ennek befejeztével szőnik meg • Célja: • Az államháztartás bevételeinek növelése • A tulajdonosi motiváció erısítése (A kulcsok csökkentésével és azzal.03. 36 . minden vállalkozásra egységes adókulcs) • Európai Uniós illeszkedés 2010.04.

elengedett követelés Nem hitelintézeti kötelezettség saját tıke háromszorosát meghaladó részére fizetett kamat Ellenırzött vállalkozásoknak fizetett értékvesztés.04. erdı értékesítésekor a könyv szerinti érték 37 . Céltartalék záró állománya Elszámolt amortizáció. büntetés Követelésre elszámolt értékvesztés összege + elızı évi adócsökkentı tétel Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege.03.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adóalap növelı tételek • • • • • • • • • 2010. árfolyamveszteség Adóellenırzés során megállapított adóévi költségként elszámolt összeg Megváltási áron nyilvántartott föld. könyv szerinti érték Bírság.

adózás elıtti eredmény 50%-a. az iskolával kötött együttmőködési szerzıdés alapján • 12 hónapi TB. vagy börtönbıl szabadult • Bírság elengedése miatt bevételként elszámolt összeg 2010. vagy 6 hónapig munkanélküli. kivezetett érték bekerülési vagy könyv szerinti értéket meghaladó része • Visszaírt értékvesztés. ha szakmunkástanuló. 38 .MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adóalap csökkentı tételek I.04. vagy 500 millió forint • Szakmunkásképzéskor minimálbér 24%-a jogszabály. • Elhatárolt veszteség • Kapott osztalék. visszaírt terven felüli értékcsökkenés • Társasági adótörvény szerint elszámolható amortizáció • Tızsdei árfolyamnyereség 50%-a • Fejlesztési tartalék: max.03. illetve 12%-a.

max adóalap 20% vagy 25% • Követelésbıl behajthatatlan. minimálbér Adomány.03. építmény 2010. Kivétel: épület. 39 .MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Adóalap csökkentı tételek II. max.04. de késıbb befolyt. környezetvédelmi céltartalék • Követelés értékvesztésére az adott évben adótörvény szerint elszámolható összeg • Adóévi beruházás értéke a kis. követelésre visszaírt értékvesztés • Céltartalék felhasználás. • Adóellenırzés során bevételként megállapított összeg • 50%-ban megváltozott munkaképességő esetén munkabér.és a középvállalkozásoknál • Visszavásárolt üzletrész bevonása következtében elszámolt bevételnek a visszavásárolt üzletrész bekerülési értékét meghaladó része • Csak a terv szerinti ÉCS elszámolása következtében maradványértéken nyilvántartott eszköz ÉCS leírása érvényesíthetı.

arany. Cigaretta) • Ramsey-szabály: Azokat a ráfordításokat és kibocsátásokat adóztassuk meg legerısebben. Így tudja az állam az adóbevételeit maximalizálni.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Fogyasztási adó • Az állam egyes cikkek árát megdrágítja a ráfordításokhoz képest • Jövedéki adó: Érvényességi köre az ún. hisz ekkor kell a legkevésbé tartani az adóalap csökkenésétıl (Pl. 40 .: benzin. dohány magas fogyasztási adója) 2010. amelyek kínálata vagy kereslete a legrugalmatlanabb. Benzin.03. „ABC termékek” (Alkohol.04.

2 Ft/liter 97.330 euró/liter Adó Minimum az EU-ban Alkoholtermékek: Bérfızési szeszadó (50 hektoliter fok alatt) Bérfızési szeszadó (50 hektoliter fok fölött) Szılıbor Pezsgı Köztes alkoholtermék Sör 138.10 Ft/hlf 0 Ft/liter 122 Ft/liter 188 Ft/liter 633 Ft/Bolling fok/hektorliter Normál adó 50%-a 0.55 euró/hlf 0 euró/liter 0 euró/liter 0.421 euró/liter 0.04.45 euró/liter 0.359 euró/liter 0.35 Ft/liter 0.0 Ft/liter 124.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Jövedéki termékek adómértéke Termék Ásványolaj-termékek: Ólmozatlan benzin Ólmozott benzin Gázolaj 120.748euró/Bolling fok/hektorliter Dohányipari termékek: Cigaretta 9350 Ft/ezer darab és a A kiskereskedelmi ár 57%-a.03.3%-a.05 Ft/hlf 276. kiskereskedelmi ár 28. de illetve 64 euró/ezer darab 2010. 41 .

– Betéti társaság Bt. Az adó alanya: – Egyéni vállalkozó – Közkereseti társaság Kkt.04. – Szövetkezet és lakásszövetkezet – Erdıbirtokossági társulat – Végrehajtó iroda – Ügyvédi iroda – Szabadalmi ügyvédi iroda – Közjegyzıi iroda – Egyéni cég 2010.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az egyszerősített vállalkozói adó EVA I.03. – Korlátolt felelısségő társaság Kft. 42 .

.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az adóalanyiság feltételei EVA II. Áfa korlát: a különös szabályok szerint különbözeti. Önkormányzat. amelyhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Köztartozás korlát: a bejelentkezéskor nincs adóhatóságnál (APEH.nincs másik EVA-s vállalkozásban 10 %-ot meghaladó részesedése. illetve árrés adózók nem választhatják.03. . más társaságban nem rendelkezik részesedéssel. Számla adás elmulasztás korlát: a bejelentkezést megelızı évben és a bejelentkezés évében nem volt adóhatóság által kiszabott bírsága számla vagy nyugtaadás ismételt elmulasztása miatt. Tulajdonosi korlát: egyéni vállalkozónál: folyamatosan mőködött. Tevékenységi korlát: a vállalkozó nem folytathat jövedéki vagy fogyasztási adó szerinti tevékenységet. illetve ezen idıszakokban új tag nem szerzett 50 %-ot meghaladó szavazati jogú részesedést. társaságnál: nem alakult át a bejelentést megelızı évben és a bejelentés évében. Illetékhivatal) nyilvántartott végrehajtható köztartozása 43 2010. valamennyi tagja magánszemély.04. vagy e szervekhez való bejelentés szükséges.vállalkozói bevétele termékértékesítésbıl és szolgáltatásból volt. valamint olyan tevékenységet. vagy a Szerencsejáték-felügyelet engedélye. Bevételi korlát: a bejelentkezést megelızı adóévben és a bejelentkezés évében és várhatóan az elsı EVA-s évben a vállalkozó éves szintre átszámított Áfa-val növelt bevétele a 25 millió Forintot nem haladja meg. a vámtörvényben meghatározott közvetett vámjogi képviselıi tevékenységet. VPOP. .

Az adó mértéke: Pozitív adóalap 30%-a – ha az adóalany bevétele és a bevételt növelı összeg együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt: bevétel értékhatárt meghaladó része után az eva mértéke 50% 2010. átalányadó. • a kettıs könyvvitelt vezetınél: az árbevétel.04.MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Az egyszerősített vállalkozói adó EVA III. Kiváltott adók: egyéni vállalkozónál: vállalkozói Szja. cégautóadó. 44 . az egyéb bevétel. Áfa. osztalék utáni Szja Az adó alapja: • a bevételi nyilvántartás vezetınél: minden megkapott vagyoni érték. cégautó adó. Áfa társaságnál: társasági adó. amit a vállalkozás megszerzett. vállalkozói osztalékalap utáni Szja.03. a pénzügyi bevétel és a rendkívüli bevétel figyelembe véve a megszerzés idıpontjára vonatkozó szabályokat és a törvény szerint nevesített módosító tételeket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful