RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA

Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 1 Kekeluargaan Tajuk: Aras 1 (i) A1 Rumahku Syurgaku A 1.1 Aras 1 (i) 5.1 Aras 1 (i) 8.1 Aras 1 (i) B 1.1 Aras 1 (i) 5.1 Aras 1 (i )(ii) 8.1 Aras 1 (i) A2 Keluarga Harmoni Hidup Diberkati A 1.1 Aras 2 (i) B 5.1 Aras 2 (i)(ii) 8.1 Aras 2 (i) C 8.1 Aras 2 (i) A3 Kasih Disemai Budi Dihargai A 1.1 Aras 3 (i) 5.1 Aras 3 (i) B 1.1 Aras 3 (i) 5.1 Aras 3 (ii) C 8.1 Aras 3 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu bahan. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata nama am Kata nama khas Kata ganti nama Kata hubung Kata panggilan Tanda baca Ayat tunggal Ayat majmuk Ayat perintah Ayat tanya Ayat seru Ayat penyata Kosa kata: Salasilah Berhijrah Subjek Prediket Peribahasa: Sebagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ringan tulang, berat perut Malu bertanya sesat jalan, malu berdayung sampan hanyut Ukur baju di badan sendiri Alah bisa tegal biasa Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kajian Tempatan Pendidikan Agama Nilai: Hormatmenghormati Bekerjasama Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

KBT: Kemahiran berfikir: Membuat Kaitan dan Perhubungan Merumus Menjana Idea Membuat Gambaran Mental menginterpretasi Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Verbal-Linguistik Visual Ruang Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar

Aras 1 (i)

Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Aras 3 (ii)

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Konstruktivisme

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 2 Institusi Pelajaran Tajuk: A1 Sekolah Selamat A 1.2 Aras 1 (i) B dan C 1.2 Aras 1 (i)(ii) (iii) 5.2 Aras 1 (i )(ii) D dan E 1.2 Aras 1 (iii) 8.2 Aras 1 (i) 11.2 Aras 1 (ii) A2 Sekolah Harapan Negara Impian Bersama A 1.2 Aras 2 (i)(ii) B 5.1 Aras 2 (i)(ii) 5.2 Aras 2 (i)(ii) C 8.2 Aras 2 (i) A3 UsahaTidak Henti Kejayaan Menanti A 1.2 Aras 3 (i) B 5.2 Aras 3 (i)(ii) 8.2 Aras 3 (i) 9.3 Aras 2 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan bertutur 1.2 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut Menjawab dengan menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Menghuraikan maklumat yang diperolehi daripada bahan yang dibaca. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Memahami isi kandungan teks yang dibaca. Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat tanya tanpa kata tanya Ayat tanya dengan kata tanya Makna perkataan Kata adjektif Kata hubung Tanda baca Kosa kata: Menyarankan Menjamin Kesedaran Persekitaran Pencapaian Menuntun Menyidai Merenung Terpukau Dugaan Impian Berkecai Sambalewa Punah Mengalah Tercapai Berkarah Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kajian Tempatan Sastera Nilai: Kesyukuran Kasih sayang Berusaha Berhemah tinggi Bekerjasama KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Mensintesis Membuat kesimpulan Menganalisis Mengenalpasti Mencirikan Menyatakan sebab Kecerdasan Pelbagai: Verbal-Linguistik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Kajian Masa Depan Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 3 minggu

Aras 1 (iii)

Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i)

Aras 2 (i) Aras 2 (ii) 5.2

Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Aras 3 (ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Menulis 8.2 Aras 1 (i) Aras2 (i) Aras 3 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk Membina perenggan dngan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk Menulis cerita berdasarkan sesuatu tajuk dengan menggunakan pelbagai jenis ayat. Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran Menyatakan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan

9.3

Aras 2 (i) 11.2 Aras 1 (ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 3 Kemasyarakatan Tajuk: A1 Amalan Berbudi Hidup Harmoni A 1.3 Aras 1 (i) B 6.1 Aras 1 (i) C dan D 1.3 Aras 1(ii) 6.1 Aras 1 (i) 8.3 Aras 1 (i) A2 Kerjasama Asas KesejahteraanHidup A 1.3 Aras 2 (i) B 6.1 Aras 2 (i) C 1.3 Aras 2 (ii) 8.3 Aras 2 (i) A3 Toleransi Teras Kemakmuran A 1.3 Aras 3 (i) 1.3 Aras 3 (ii) B 6.1 Aras 3 (i) C 8.3 Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 1.3 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Aras 3 (ii) Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber. Menulis 8.3 Aras 1(i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata sendi Kata bilangan Kata majmuk Kata arah Kata perintah Sinonim Ayat penyata Ayat perintah Kosa kata: Harmoni Toleransi Simulasi Tradisional Ensaiklopedia Berbilang kaum Pembetung Situasi Tesaurus Strategik Simpang Tunjuk arah Pengacara Sumber Peribahasa: Bulat air kerana pembetung,bulat kata kerana muafakat Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kajian Tempatan Nilai: Bekerjasama Baik hati Semangat bermasyarakat KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana Idea Membuat Gambaran Mental Membuat Keputusan Memberi Sebab Membuat Urutan Mengkategori Menganalisis Membuat Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal Verbal-Linguistik Intrapersonal Kinastatik Pembelajaran Konstekstual Hidup sepakat membawa berkat Belajar Cara Belajar Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 3minggu

Aras 1 (i)

Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: A1 Alam Bersih Hidup Sihat A 1.4 Aras 1 (i)(ii) 8.4 Aras 1 (i) B 6.2 Aras 1 (i) 8.4 Aras 1 (ii) C 8.2 Aras 1(i) Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan. Membaca 6.2 Aras 1(i) A2 Manusia Prihatin Bumi Terpelihara A 1.4 Aras 2 (i) B 6.2 Aras 2 (i) C 8.4 Aras 2 (i) D 8.4 Aras 2 (i) A3 Kebersihan NegaraTanggungjawab Kita A dan B 6.3 Aras 3 (i) 8.4 Aras 3 (i) 5.1 Aras 2 (ii) C 1.4 Aras 3 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata tunggal Kata bilangan Kata adjektif Kata sendi Penanda wacana Imbuhan Kosa kata: Urus setia Deklamasi Senario Strategik Toksik Diksi Sistematik Akuatik Laras Dimanfaatkan Pendaftaran Pencemaran Sewenangwenang Peribahasa: Umpama aur dengan tebing Seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masingmasing Seperti kera sumbang Ringan tangan Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kajian Tempatan Sains Nilai: Bekerjasama Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kerajinan Semangat bermasyarakat KBT: Kemahiran Berfikir: Membuat Kaitan dan perhubungan Merumus Menginterpretasi Mencirikan Mengumpul maklumat Membuat Analogi Mentafsir Membuat Inferens Kecerdasan Pelbagai: Verbal-Linguistik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

Aras 3 (i)

Menulis 8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

8.4 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 5 Sukan Dan Kesihatan Tajuk: Aras 1 (i) A1 Kesihatan Asas Kesejahteraan A 6.3 Aras 1 (i) 8.5 Aras 1 (i) 3.1 Aras 1 (i) B 3.1 Aras 1 (ii) 8.5 Aras 1 (ii) A2 Cegah Sebelum Parah A 6.3 Aras 2 (i) B 6.3 Aras 2 (i) 3.1 Aras 2 (i) (ii) C 8.5 Aras 2 (i) A3 Awas! Nyamuk . A 3.1 Aras 3 (i)(ii) 6.3 Aras 3 (i) B 8.5 Aras 3 (i) C 8.4 Aras 3 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Aras 3 (ii) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Membaca Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Menulis Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Memilih dan mengenal pasti penanda w acana. Menggunakan penanda w acana yang sesuai dalam ayat. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata kerja Penanda wacana Sinonim Ayat tanya Kosa kata: Kesejahteraan Minda Karbohidrat Protin Vitamin Tiruk Kaunseling Mandatori Denggi Vaksin Zat Kategori Ranjau Generasi Serius Slogan Parasit Kepompong Terbengkalai Sel darah Peribahasa: Sebatang kara Bangkai bernyawa Tulang belakang Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna Pengisian Kurikulum Ilmu: PJPK Sains Nilai: Hemah tinggi Kebersihan fizikal dan mental Rasional Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 3 minggu

KBT: Kemahiran Berfikir: Membuat Kaitan dan Perhubungan Merumus Menjana Idea Mengelaskan Membuat Kesimpulan Membanding dan Membeza Mengenal Pasti Idea Utama dan Idea Sokongan Menganalisis Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal Visual Ruang Pendidikan Muzik Logik Matematik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme

6.3 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

8.4 Aras 3 (i) 8.5

Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: Aras 1(i) A1 Hari Usahawan Muda A 1.6 Aras 1 (i) (ii) B 1.6 Aras 1 (i) (ii) C 6.4 Aras 1(i) (ii) 1.6 Aras 1 (i) D 8.6 Aras 1 (i) (ii) A2 Berdikari Teras Kejayaan A 1.6 Aras 2 (i) B 8.6 Aras 2 (i) C 6.4 Aras 2 (i) A3 Pengguna Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat A 6.4 Aras 3 (i) B 1.6 Aras 3 (i) C 8.6 Aras 3 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Membaca 6.4 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Menulis Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik. Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat tanya Kosa kata: Dana Memupuk Modal Ketahanan Berdikari Tulen Tiruan Terperdaya Pengguna Pembekal Pengilang Iklan Bermutu Permintaan Peribahasa: Seperti rusa masuk kampong Lupa daratan Alah membeli, menang memakai Tepuk dada tanya selera Ikut hati mati, ikut rasa binasa Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal Verbal-Linguistik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai: Hormatmenghormati Bekerjasama Berdikari Kebebasan Keberanian Kejujuran Kerajinan Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

KBT: Kemahiran Berfikir: Membuat Kaitan dan Perhubungan Merumus Menjana Idea Menginterpretasi Menyusun Atur

8.6

Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: A1 Ke Puncak Jaya A 2.1 Aras 1 (i) (ii) B 7.2 Aras 1 (i) 11.3 Aras 1 (i) C 11.3 Aras 1(ii) (iii) A2 Buat Baik Dibalas Baik A 2.1 Aras 2 (i) B 2.1 Aras 2 (i) 7.2 Aras 2 (i) C 11.3 Aras 2 (i) (ii) A3 Berundur Sebelum Terlajak A 2.1 Aras 3 (i) 11.3 Aras 3 (i) B 2.1 Aras 3 (ii) 7.2 Aras 3 (i) 11.3 Aras 3 (i) C 11.3 Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 2.1 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Aras 3 (ii) Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi, dan penghayatan yang sesuai. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Membaca 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menulis 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, w atak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata banyak makna Kosa kata: Puncak Rintangan Tabah Bertekad Mara Menggapai Sengsara Kecundang Mesej Kental Watak Terkapai-kapai Plot Sasa Leka Bestari Gelagat Belas Pengisian Kurikulum Ilmu: Sastera Pendidikan Moral Nilai: Bekerjasama Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kebebasan Keberanian Semangat bermasyarakat KBT: Kemahiran Berfikir Kecerdasan pelbagai Kajian Masa Depan Pembelajaran Konstekstual Konstruktivisme Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Peribahasa: Tenggelam punca Besar hati Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata, buruk padahnya

Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 1 (iii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 8 Pertanian Tajuk: A1 Buah Seribu Khasiat 6.6 Aras 1 (i) 9.1 Aras 1 (i) B 2.2 Aras 1 (i) 6.6 Aras 1 (i) (ii) A2 Tanaman Organik A 2.2 Aras 2 (i) 6.6 Aras 2 (i) B 6.6 Aras 2 (i) C 2.2 Aras 2 (i) 9.1 Aras 2 (i) D 2.2 Aras 2 (i) A3 Hasil Ternakan Kita A 2.2 Aras 3 (i) B 6.6 Aras 3 (i) C 9.1 Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 2.2 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Membentangkan hasil rumusan berdasarkansesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci . Membaca 6.6 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Menentukan kesesuaianmaklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan. Menulis 9.1 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras3 (i) Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Sistem Bahasa Tatabahasa: Frasa nama Kata keterangan Tanda baca Kata bantu Kosa kata: Dikomersialkan Masyarakata Tempatan Organik Unik Sistem penghadaman Kolesterol Lawas Filamen Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Matematik Sains Pertanian Nilai: Berdikari Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana Idea Meramal Membanding dan Membeza Menganalisis Kecerdasan Pelbagai: Naturalis Logik Matematik Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: Aras 1(i) A1 Kebudayaan Negara Kebanggaan Kita A 1.5 Aras 1 (i) B 7.1 Aras 1 (i) (ii) C 7.1 Aras 1(i) (ii) D 10.1 Aras 1 (i) (ii) A2 Budi Bahasa Budaya Kita A 2.1 Aras 2 (i) 1.5 Aras 2 (i) 7.1 Aras 2 (i) B dan C 10.1 Aras 2 (i) (ii) A3 Warisan DiSemai Budaya ikekal A 1.5 Aras 3 (i) 7.1 Aras 3 (i) B, C dan D 10.1 Aras 3 (i) 7.1 Aras 3 (i) Aras 2(i) Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat. Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Membaca Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Membina draf karangan yang lengkap. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah, dan menarik. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata seruan Kata hubung Frasa nama Ayat tunggal Kata kerja Ayat seruan Kosa kata: Identiti Mantera Unik Produk Muzikal Angklung Dokumentari Demonstrasi Interaktif Promosi Kertuk Lungsur Seni halus Rampanau Keseimbangan Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Pendidikan Moral Nilai: Hormatmenghormati Baik hati Kasih sayang Bekerjasama Patriotisme Semangat bermasyarakat Kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana Idea Mensintesis Menganalisis Menyusun Atur Mereka cipta Membanding Beza Kecerdasan Pelbagai: Verbal-Linguistik Naturalis Kecergasan Muzik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 3 minggu

2.1 Aras 2 (i)

7.1 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Peribahasa: Hidup muafakat membawa berkat

10.1 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 10 Nilai Murni Tajuk: A1 Bersatu Teras Keharmonian A 3.2 Aras 1 (i) B 7.2 Aras 1 (i) C 3.2 Aras 1(i) 9.3 Aras 1 (i) 6.1 Aras 1 (i) A2 Aku Tetap Bersamamu A 7.2 Aras 2 (i) B dan C 3.2 Aras 2 (i) 9.3 Aras 2 (i) A3 Budi Dikenang Bakti Disanjung A 3.2 Aras 3 (i) B 7.2 Aras 3 (i) 9.2 Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 3.2 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuki kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Mengklasifikasikan pelbagaijenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menulis 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grfik Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Sistem Bahasa Tatabahasa: Imbuhan apitan ke…an Sinonim Ayat penyata Ayat perintah Kata ganda seluruh Kosa kata: Tunjang Memangkas Wakaf Pondok hiasan Aksesori Automobil Patriotik Syahdu Kental Kokurikulum Strategi Kudapan Merarau Realiti Dhaif Sektor Menyemarakkan Bayonet Peribahasa dan kata-kata hikmat Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana muafakat. Bersatu teguh, bercerai roboh Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai: Kasih sayang Kebebasan kerajinan KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana Idea Menganalisis Membuat kesimpulan Membanding Beza Mengenal Pasti Idea Utama dan Idea Sokongan Menganalogi Mencirikan Membuat Urutan Kecerdasan Pelbagai: Verbal-Linguistik Pendidikan Muzik Interpersonal Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 3 minggu

Aras 1 (i)

7.2

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 11 Patriotisme Tajuk: A1 Setia Kepada Negara A 3.3 Aras 1 (i) 9.2 Aras 1 (i) B 7.3 Aras 1(i) 6.2 Aras 1 (i) A2 Ulang Tahun Kemerdekaan A 3.3 Aras 2 (i) B 7.3 Aras 2 (i) C 9.2 Aras 2 (i) A3 Negaraku Tercinta A 3.3 Aras 3 (i) B 7.3 Aras 3 (i) C 9.2 Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 3.3 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Membaca 6.2 Aras 1 (i) Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre. Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Menulis 9.2 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata adjektif Sinonim Kosa kata: Tumpahnya darahku Tidak akan berbelah bagi Bertoleransi Patahkan bersama Suburkan patriotisme Kedaulatannya Mengimbau Membelenggu Menerjah Menyoroti Alpa Anasir Merentap Derapan Kelibat Peribahasa dan Kata-kata Hikmat: Bersatu kita teguh bercerai kita roboh Bagaikan telur di hujung tanduk Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Pendidkan Moral Kesusasteraan Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 3 minggu

Aras 3 (i)

Nilai: Kesyukuran Kebebasan Patriotisme

KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana Idea Membuat Gambaran Mental Menghubungkait Menyatakan Sebab Menyelesaikan Masalah Menganalogi Mereka Cipta Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal Verbal-Linguistik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar

7.3

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: A1 Aku Dan Astronaut A 4.1 Aras 1 (i) B 4.1 Aras 1 (ii) 6.5 Aras 1 (i) C 10.2 Aras 1(i) A2 Maju Sains Maju Negara A 4.1 Aras 2 (i) (ii) B 6.5 Aras 2 (i) C 10.2 Aras 2 (i) A3 Kreatif dan Inovatif A 2.2 Aras 3 (i) 4.1 Aras 3 (i) (ii) B 6.5 Aras 3 (i) C 10.2 Aras 3 (i) 4.1 Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 2.2 Aras 3 (i) Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci . Mengemukakan idea,pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. Membandingkan dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Membaca 6.5 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Menulis 10.2 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata,kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan imbuhan. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata kerja Frasa kerja Kata dasar Kata terbitan Imbuhan apitan Imbuhan Pengisian Kurikulum Ilmu: Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Nilai: Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotisme Rasional KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana idea Mengumpul dan Mengelas Membanding dan Membeza Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Pembelajaran konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivisme Kajian masa depan Catatan Tempoh P &P: Dicadangkan 2 minggu

Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i) Aras 3 (ii)

Kosa kata: Kriteria Astronomi Rutin Siber Revolusi Multimedia Inisiatif Global Inovatif Komersial Produk Teori Karnoval Astronaut Planetarium Cakerawala Memacu Kos Agen Kaunseling Elemen Aerodinamik Hidrogen Karbon dioksida Inovasi Sel Logo

Kecerdasan Pelbagai

Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 13 Kegigihan Tajuk: Aras 1 (i) A1 Jasamu Dihargai A 6.1 Aras 1 (i) 10.3 Aras 1 (i) B 11.1 Aras 1 (i) (ii) C 4.2 Aras 1(i) (ii) A2 Kegigihan Tangga Kejayaan A 6.1 Aras 2 (i) 11.1 Aras 2 (i) 4.2 Aras 2 (i) B 4.2 Aras 2 (i) 10.3 Aras 2 (i) A3 Dirimu Cemerlang Negara Terbilang A 4.2 Aras 3 (i) 6.1 Aras 3 (i) B 10.3 Aras 3 (i) 11.1 Aras 3 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen. Menghuraikan maklumat untuk memberikan teguran yang positif dan meyakinkan. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Membaca Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuki kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Mengakses maklumat daripada laman w eb atau pelbagai sumber. Menulis Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mengecam dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. Meringkaskan karangan. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Sistem Bahasa Tatabahasa: Sinonim frasa nama Ayat topik Kosa kata: Profesor Emeritus Penggiat bahasa Makalah Sarjana Muda Doktor Falsafah Pakar Rujuk Profesional Pakar Ekonomi Prasarana MARA Linguistik Anugerah Tutor Ilmuan Profesor Madya Doktor Persuratan Tragis Onar Iltizam Infrastruktur Intensif Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kajian Tempatan Pendidkan Moral Nilai: Kesyukuran Keberanian Patriotisme KBT: Kemahiran Berfikir: Merumus Menjana Idea Mengumpul dan Mengelas Membuat Hipotesis Membanding dan Membeza Menganalisis Kecerdasan Pelbagai: Verbal-Linguistik Pembelajaran konstekstual Peribahasa: Kajian masa depan Sehari selembar benang, lamalama menjadi kain. Sedikit demi sedikit,lama-lama menjadi bukit Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

6.1

Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

10.3 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) 11.1 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 14 Keselamatan Jalan Raya Tajuk: Aras 1 (i) A1 Berhati-hati di Jalan Raya A 4.2 Aras 1 (i) 11.2 Aras 1 (ii) B 6.5 Aras 1 (i) C 11.2 Aras 1(i) A2 Lebuh Raya di Malaysia A 4.3 Aras 2 (i) B 6.5 Aras 2 (i) C 11.2 Aras 2 (i) (ii) A3 Bertimbang Rasa di Jalan Raya, A 4.3 Aras 3 (i) B 11.2 Aras 3 (i) C 6.5 Aras 3 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Membidas hujah lawan dengan memberi alasan yang wajar secara sopan. Membaca 6.5 Aras 1 (i) Aras 2 (i) Aras 3 (i) Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Membaca dan mencari fakta yang relevan. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Menulis 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Sistem Bahasa Tatabahasa: Kata majmuk Imbuhan apitan Kosa kata: Tragedi Rangkaian Pemantul Objektif Penyelenggaraan Identiti Terpancar Pusara Konsentrasi Nilai: Hormatmenghormati Bekerjasama Kasih sayang Rasional Berhemah tinggi Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kajian Tempatan Pendidikan Moral Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

KBT: Kemahiran Berfikir Kecerdasan pelbagai Pembelajaran konstekstual Belajar Cara Belajar

Aras 1(i) Aras 1(ii) Aras 2 (i) Aras 2 (ii) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA
Unit/Tema/ Tajuk /Aras Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: A1 Melaka Bandar Raya Bersejarah A 4.4 Aras 1 (i) (ii) 6.4 Aras 1 (i) (ii) B 4.4 Aras 1 (ii) 6.4 Aras 1 (ii) 11.4 Aras 1(i) (ii) A2 Cyberjaya A 4.4 Aras 2 (i) B 6.3 Aras 2 (i) 5.2 Aras 2 (ii) C 11.4 Aras 2 (i) A3 Negaraku Maju A 4.4 Aras 3 (i) 6.3 Aras 3 (i) B 11.4 Aras 3 (i) 4.4 Hasil Pembelajaran Mendengar dan Bertutur Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Membaca Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Menulis Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikanoleh pihak lain. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Sistem Bahasa Tatabahasa: Antonim Ayat majmuk Pengisian Kurikulum Ilmu: Kajian Tempatan Sains Nilai: Bekerjasama Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kerajinan Semangat bermasyarakat KBT: Kemahiran Berfikir: Membuat Rumusan Menjana Idea Membuat Gambaran Mental Menginterpretasi Mengitlak Membuat Kesimpulan Mengesan Kecondongan Pendapat Membuat Inferens Kecerdasan Pelbagai: Verbal-Linguistik Pembelajaran Konstekstual Belajar Cara Belajar Konstruktivis Kajian masa depan Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Catatan Tempoh P & P: Dicadangkan 2 minggu

Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

Kosa kata: Tersohor Urus niaga Laluan Pedagang Laksamana Berlabuh Masyhur Kenangan Meninjau Merangkumi Nadi Aset Kukuh Taraf Pencen Elaun Sosial Hulubalang Toksin Monorel Berautomasi

5.2

Aras 2 (ii) 6.3 Aras 2 (i) Aras 3 (i) 6.4 Aras 1 (i) Aras 1 (ii)

11.4 Aras 1 (i) Aras 1 (ii) Aras 2 (i) Aras 3 (i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN LIMA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful