RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM

UNIT/TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sukan Muzik Kajian Tempatan NILAI Kerjasama Perihatin Kerajinan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menjana idea - Banding beza KONTEKSTUAL BCB - Mencatat CATATAN

UNIT 1 TEMA: KELUARGA KREATIF TAJUK: Menggapai Impian

ARAS 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan unggkapan,an,ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. i. Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Menggunakan perkataan,ayat dan paralingustik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Mengemukakan hasrat dengan memberi alas an yang kukuh. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca perkataan,rangkaikata ,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memahami perkataan,rangkai kata dan ayat yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Menulis pelbagai jenis ayat. ARAS 2 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

TATABAHASA Kata nama Ayat tunggal Ayat majmuk Kata hubung Penanda wacana KOSA KATA Wadah Tergapai-gapai Tertera Lirik Manfaat

1
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM

UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS UNIT 1 TEMA: KELUARGA KREATIF TAJUK: Nenekku Kreatif ARAS 3

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA TATABAHASA Kata nama khas Gantinama Ayat penyata KOSA KATA Menggubah Mensesiakan Mengharumkan Penelitian

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sukan Muzik Kajian Tempatan NILAI Kerjasama Perihatin Kerajinan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menciri - Membuat Kesimpulan KONSTRUKTIVISME BCB - Berbincang

CATATAN

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Merayu dengan menggunakan strategi yan berkesan untuk memujuk pihak lain. ii. Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secara berhemah. ARAS I 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca perkataan,rangkaikata ,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memahami perkataan,rangkai kata dan ayat yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. ii. Menyataakan andaian yang dibuat secara ringkas. 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Menulis pelbagai jenis ayat. ARAS 2 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pastik dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat.
2

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS UNIT 1 TEMA: KELUARGA KREATIF TAJUK: Impian Menjadi Kenyataan ARAS 1 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolok pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. i. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca perkataan,rangkaikata ,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Memahami perkataan,rangkai kata dan ayat yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. i. Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. ARAS 2 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna. i. Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. ii. Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA Kata hubung Imbuhan meN Ayat majmuk KOSA KATA Menerewang Menyerlah Bibit PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sukan Muzik Kajian Tempatan NILAI Kerjasama Perihatin Kerajinan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Mengenal pasti - Meramal KMD TKP – Verbal Linguistik CATATAN

3
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS UNIT 2 TEMA: DATUK DI IBU KOTA TAJUK: Berkunjung ke Ibu Kota ARAS 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan unggkapan,an,ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. i. Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan yang releven tentang topik yang dibincangkan.. ii. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. ARAS 1 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberi jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA Kata tanya Kata panggilan Ayat tanya KOSA KATA Tersergam Berdaulat Bergayut Mahligai Landasan Monorel PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sastera Kesenian NILAI Kesyukuran Keberanian Bantu-membantu KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Mereka cipta - Memberi sebab KONTEKSTUAL BCB- Berbincang CATATAN

4
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS UNIT 2 TEMA: DATUK DI IBU KOTA TAJUK: Hani Berkarya ARAS 3 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan unggkapan,an,ayat, sebutan,intonasi dan nada yang sesuai. i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. ARAS 2 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan yang releven tentang topik yang dibincangkan. ii. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. i. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks. ARAS 1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuka dengan sebutn dan intonasi yang betul. ii. Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA TATABAHASA Imbuhan beR Makna perkataan Kata kerja KOSA KATA Hartanah Aksesori Teater Khazanah Cekik PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sastera Kesenian NILAI Menghargai Rasional Keperihatinan Bertanggungjawab KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Merumus - Menganalisis BCB – Mencatat KONTEKSTUAL TKP- Muzik CATATAN

5
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

10.1 Menghaslkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasu e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii. Membina draf karangan yang lengkap. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

UNIT 2 TEMA: DATUK DI IBU KOTA TAJUK: Menonton Konsert di Dewan Merdeka

ARAS 1 6.3 Membaca dan mengenal pastik isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 10.1 Menghaslkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasu e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. ii. Membina draf karangan yang lengkap. ARAS 2 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.

TATABAHASA Imbuhan di Kata sendi Bahasa istana Ayat majmuk KOSA KATA Menghulurkan Berkumandang Terpegun Keberangkatan

ILMU Kajian Tempatan Sastera Kesenian NILAI Berdiplin Menghargai masa Kebebasan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Mengumpul maklumat - Menjana idea KONTEKSTUAL KMD

6
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral Pendidikan Sastera NILAI Kerjasama Jati diri Bertanggungjawab Amanah Kerajinan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menjana idea - Menganalisis KMD TKP – Interpersonal BCB - Mencatat CATATAN

UNIT 3 TEMA: SEKOLAHKU TAJUK: Sekolahku Ceria

ARAS 1 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan tanpa kata Tanya. ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberi jawapan yang tepaat dengan alasan yang munasabah. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara i. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. ii. Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan. ARAS 3 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

TATABAHASA Sinonim Kata adjektif Kata ganda Kata pinjaman KOSA KATA Bestari Darjat Mencerminkan Muafakat

7
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Moral Pendidikan Sastera NILAI Berwawasan Berbangga Kerajinan Kesyukuran KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menganalisis - Mengelas KONTEKSTUAL TKP – Logik Matematik TATABAHASA Kata arah Tanda baca Simpulan bahasa KOSA KATA Sempena Tenteram Tumpuan Merujuki Mendadak Informasi ILMU Pendidikan Moral Pendidikan Sastera NILAI Berdikari, Keberanian Kerajinan, Berdisiplin KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menyusun Maklumat - Menjana idea KONTEKSTUAL Meramal KONSTRUKTIVISME CATATAN

UNIT 3 TEMA: SEKOLAHKU TAJUK: Hari Kecemerlangan Sekolah

ARAS 1 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Membaca dan mencari fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. ARAS 3 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.

TATABAHASA Kata tanya Kata bilangan Ayat majmuk KOSA KATA Mengiktiraf Teratak Format Peluasan

UNIT 3 TEMA: SEKOLAHKU TAJUK: Murid Cemerlang

ARAS 3 6.3 Membaca dan mengenal pastu isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. ARAS 1 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Membaca dan mencari fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Menulis dan menyusun maklumat kronologi.
8

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Pendidikan Moral NILAI Berhati-hati Mematuhi peraturan Keinsafan Rasional KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Mencirikan - Membeza banding KONTEKSTUAL TMK - Meneroka CATATAN

UNIT 4 TEMA: SENTIASA BERHEMAT, SEMUA SELAMAT TAJUK: Pendidikan Lalu Lintas

ARAS 2 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. 6.5. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Membaca dan mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. ARAS 3 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Memberi arahan secara ringkas dan tepat. ii. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untu membuat tindakan yang tepat. iii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan tertentu. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. ARAS 1 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
9

TATABAHASA Imbuhan peN Makna perkataan Kata sendi Peribahasa KOSA KATA Melintang Berhemah Tragedi Baran Terhumban Berupaya Wahana Rasional

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran. i. Menyenaraikan perkataan,idea,ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. ii. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

UNIT 4 TEMA: SENTIASA BERHEMAT, SEMUA SELAMAT TAJUK: Cara Selamat Menunggang Basikal

ARAS 2 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara i. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. ii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. i. Membaca dan mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. ii. Menyataakan andaian yang dibuat secara ringkas. ARAS 3 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Memberi arahan secara ringkas dan tepat. ii. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untu membuat tindakan yang tepat.
10

TATABAHASA Penjodoh bilangan Kata bilangan Kata ganda Imbuhan apitan KOSA KATA Koperasi Bersaing Ekspedesi

ILMU Pendidikan KeselamatanJalan Raya Pendidikan Moral NILAI Rasional Keperihatinan Berwaspada KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Memberi sebab - Membuat Kesimpulan KONTEKSTUAL TKP – Verbal Linguistik BCB - Merujuk

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN iii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan tertentu. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarka bahan grafik dan bukan grafik. ARAS 1 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran i. Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. ii. Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

11
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan KeselamatanJalan Raya Pendidikan Moral NILAI Berdisiplin Mematuhi peraturan Rasional Bertimbang rasa KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Mencirikan - Membuat Analogi KONTEKSTUAL TMK KMD CATATAN

UNIT 4 TEMA: SENTIASA BERHEMAT,SEMUA SELAMAT TAJUK: Pandu Cermat Jiwa Selamat

ARAS 2 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Menanalisis data berdasarkan sesuatu perkara. ii. Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ARAS 3 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara. ii. Membentangkan kesimpulan berdasaarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan. ARAS 1 8.3. Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
12

TATABAHASA Kata sendi Penjodoh bilangan Kata kerja Imbuhan peN KOSA KATA Majlis Beriringan Data Lintasan

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sastera Sains NILAI Kesyukuran Kasih saying Muafakat Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menganalisis - Mentafsir KONTEKSTUAL BCB - Mencatat CATATAN

UNIT 5 TEMA: WARISAN ALAM TAJUK: Menerokai Rahsia Alam

ARAS 1 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. i. Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan. ii. Berbinang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. ARAS 2 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. i. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan. ARAS 3 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. i. Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan.

TATABAHASA Penanda wacana Kata kerja Kata banyak makna KOSA KATA Diterokai Disusur Nikmat Agensi Cagaran

UNIT 5 TEMA: WARISAN ALAM TAJUK: Alam Penuh Misteri

ARAS 1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal da ayat majmuk dalam sesuatau penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmk berdasarkan tajuk. 10.3 Membuat ringaksan daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.
13

TATABAHASA Kata adjektif Kata ganda Ayat majmuk KOSA KATA Aneh Ajaib Penyumbang Industri Denai

ILMU Kajian Tempatan Sastera Sains NILAI Menghargai masa Berdisplin Semangat bermasyarakat Kesyukuran

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Membuat Inferens - Memberi Pendapat KONTEKSTUAL TKP - Intrapersonal CATATAN

ARAS 3 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancer, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan Sesutu cerita atau maklumat yang diberikan. i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

UNIT 5 TEMA: WARISAN ALAM TAJUK: Mensyukuri Nikmat Alam

ARAS 1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal da ayat majmuk dalam sesuatau penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmk berdasarkan tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. ARAS 3 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancer,sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

TATABAHASA Kata bantu Kata ganda Kata adjektif Perkataan yang betul KOSA KATA Pertiwi Membiakan Menguburkan Tanggapan Meleset Panduan

ILMU Kajian Tempatan Sastera Sains NILAI Kesyukuran Rasional Kebersihan Muafakat KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Menganalisis - Mentafsir KONTEKSTUAL BCB - Mencatat

14
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. i. Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.

UNIT 6 TEMA: RENCAMNYA BUDAYA KITA TAJUK: Foto Tanda Persahabatan

ARAS 3 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. ARAS 2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan.

TATABAHASA Penjodoh bilangan Ayat yang betul Imbuhan meN KOSA KATA Sumpit Gurauan Animisme Ketara Istiadat Terserlah

ILMU Kajian Tempatan Pendidikan Seni Pendidikan NILAI Patriotik Keperhatinan Kerajinan Kejujuran KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - meramal KONTEKSTUAL TMK BCB - Merujuk

15
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Pendidikan Seni Pendidikan NILAI Persefahaman Kasih sayang Menghormati KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - meramal KONTEKSTUAL TMK BCB - Merujuk CATATAN

UNIT 6 TEMA: RENCAMNYA BUDAYA KITA TAJUK: Warkah dari Sabah

ARAS 3 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara. ii. Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang teliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. ARAS 1 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklaumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. ARAS 2 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. TATABAHASA Kata bantu Imbuhan beR Tanda baca KOSA KATA Disajikan Paluan Warkah Hemat Luput

16
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Pendidikan Seni Pendidikan NILAI Berhemah tinggi Kerjasama Menghormati KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - meramal KONTEKSTUAL TMK BCB – Merujuk ILMU Kajian Tempatan Sastera NILAI Kesyukuran Kesederhanaan Keperihatina Bertanggungjawab KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mengelas - merumus KONTEKSTUAL TKP - Intepersonal KMD
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

CATATAN

UNIT 6 TEMA: RENCAMNYA BUDAYA KITA TAJUK: Satu Negara Pelbagai Perayaan

ARAS 2 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagi pihak untuk menyatakan pendapat.

TATABAHASA Penjodoh bilangan Ayat yang betul Kata majmuk KOSA KATA Rencam Budaya Liputan Mempromosikan Kebudayaan Janggal

UNIT 7 TEMA: JAUH PERJALANAN LUAS PANDANGAN TAJUK: Potret Kenangan

ARAS 1 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Menggunakan perkataan,ayat dan paralingustik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Mengemukakan hasrat dengan memberi alas an yang kukuh. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. i. Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja. ii. Membidas hujah dengan mengemukakan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa.

TATABAHASA Perkataan yang betul Makna perkataan Ayat aktif dan ayat pasif KOSA KATA Kabur Berkelana Berlibur Hasrat Dilancarkan

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. ARAS 2 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. ii. Mengemukakan pendapat untuk meuuk pihak tertentu dengan menggunakan kaata, ungkapan, ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. UNIT 7 TEMA: JAUH PERJALANAN LUAS PANDANGAN TAJUK: Seronoknya Melancong ARAS 1 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Menggunakan perkataan,ayat dan paralingustik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Mengemukakan hasrat dengan memberi alas an yang kukuh. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. TATABAHASA Makna perkataan Ayat aktif dan ayat pasif Jenis ayat KOSA KATA Destinasi Bersantai Muafakat Busur Rimbunan ILMU Kajian Tempatan Sastera NILAI Menghargai Rasional Kerjasama KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mentafsir - menjana idea KONTEKSTUAL TKP - Kinestatik BCB - Berbincang

18
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat secara menyeluruh. i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. ii. Menjelaskan maskud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. ARAS 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal da ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk i. Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaiatn sesuatu tajuk.

19
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sastera NILAI Kasih sayang Bertanggungjawab Berhati-hati Mengisi masa lapang KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - membuat keputusan KONTEKSTUAL TKP - Kinestatik BCB - Merujuk CATATAN

UNIT 7 TEMA: JAUH PERJALANAN LUAS PANDANGAN TAJUK: Merakamkan Kisah Perjalanan

ARAS 1 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Menggunakan perkataan,ayat dan paralingustik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Mengemukakan hasrat dengan memberi alas an yang kukuh. ARAS 2 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. ii. Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan mengemukakan kata,ungkapan,ayat,intonasi dan gaya yang sesuai. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca. ARAS 3 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karanga i. Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. i. Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.
20

TATABAHASA Kata bilangan Makna perkataan Ayat yang betul KOSA KATA Pengalaman Domestik Petugas

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sejarah Sastera Pendidikan Moral NILAI Menghargai Keperhatinan Patriotisme Kebebasan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - mencirikan KONTEKSTUAL TKP – Verbal linguistik KMD CATATAN

UNIT 8 TEMA: CERITA RAKYAT TAJUK: Cerita Asal Usul

ARAS 1 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. i. Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. i. Mengemukakan isi mengikut urutan dengan mengemukakan penanda wacana yang sesuai. ARAS 2 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. i. Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. ii. Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayaat dengan sebutan dan intonasi yang betil dan memahami perkataan yang dibaca. i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. i. Menyusun dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.
21

TATABAHASA Perkataan berlawan Kata kerja Imbuhan meN, peN KOSA KATA Menabur Tersingkap Berdagang Sabak

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sejarah Sastera Pendidikan Moral NILAI Jati Diri Menurut perintah Rasional Keinsafan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - membuat ramalan KONTEKSTUAL KMD BCB - Merujuk CATATAN

UNIT 8 TEMA: CERITA RAKYAT TAJUK: Cerita Teladan

ARAS 3 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul. ARAS 2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. i. Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek penggunaan perkataan, ayat, penandawacana, nilai dan pengajaran. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakaan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa i. Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

TATABAHASA Perkataan seerti Kata adjektif Imbuhan akhiran KOSA KATA Memerintah Sepurnama Berjaja Ditemukan

22
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sejarah Sastera Pendidikan Moral NILAI Keinsafan Berwawasan Keberanian KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - membuat ramalan KONTEKSTUAL TKP – Verbal Linguistik BCB - Mencatat CATATAN

UNIT 8 TEMA: CERITA RAKYAT TAJUK: Cerita Luar Negara

ARAS 1 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. i. Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakaan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa i. Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera. ARAS 3 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. i. Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. ii. Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul. ARAS 2 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca i. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

TATABAHASA Perkataan berlawan Kata kerja Imbuhan awalan KOSA KATA Mencungkil Pelawaan Kepalang Mengodek-godek Bergegas Dilimpahi

23
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Kesihatan Pendidikan Sains Sastera NILAI Kebersihan Berdisiplin Kesederhanaan Menghargai masa KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - menjana idea KONTEKSTUAL TKP - Interpersonal CATATAN

UNIT 9 TEMA: SEJAHTERA SEPANJANG MASA TAJUK: Makanan dijaga Kesihatan Terpelihara

ARAS 1 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan tanpa kata Tanya. ii. Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. iii. Memberi jawapan yang tepaat dengan alasan yang munasabah. 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. i. Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. ARAS 3 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancer, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

TATABAHASA Kata majmuk Struktur ayat Perkataan yang betul KOSA KATA Bersinar Teraju Pameran Fizikal

UNIT 9 TEMA: SEJAHTERA SEPANJANG MASA TAJUK: Sihat Tanpa Rokok

ARAS 1 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja. ii. Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa.

TATABAHASA Kata majmuk Struktur ayat Perkataan yang betul KOSA KATA Ceramah, Berisiko Dihidapi, Azam Terlaksana, Status

ILMU Pendidikan Kesihatan Pendidikan Sains Sastera NILAI Kebersihan Berdisiplin Rasional

24
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - mengumpul maklumat KONTEKSTUAL TKP - Kinestatik TMK CATATAN

ARAS 3 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancer, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. ii. Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. 6.5 Membaca dan mencari fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. i. Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. ARAS 2 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat

25
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS UNIT 9 TEMA: SEJAHTERA SEPANJANG MASA TAJUK: Tangan Penentu Kesihatan ARAS 1 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. i. Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. ii. Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. i. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. ARAS 3 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Membahaskan pendapat yang dikemukaka oleh pihak lain. UNIT 10 TEMA: SEJARAH SUMBER PENGAJARAN TAJUK: Kembara Sejarah ARAS 3 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik i. Menulis ayat dalam perenggan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
26
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA TATABAHASA Kata ganda Struktur ayat Tanda baca KOSA KATA Sesi Tekanan Mengepam Berangkai Sensitif Kelenjar

PENGISIAN KURIKULUM ILMU Pendidikan Kesihatan Pendidikan Sains Sastera NILAI Kebersihan Berhemah tinggi Kesyukuran Keperihatinan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - merumus KONTEKSTUAL TKP - Muzik BCB - Merujuk

CATATAN

TATABAHASA Kata penegas Imbuhan di Kata penguat Simpulan bahasa KOSA KATA Misi Mengendalikan Diceburi Perairan

ILMU Sejarah Sain dan Tekologi Sastera NILAI Menghayati Jati diri Rasional Menghormati

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - membuat keputusan KONTEKSTUAL TKP - Kinestatik BCB - Merujuk CATATAN

ARAS 2 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. i. Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah,menarik dan bermakna. i. Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. ii. Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. UNIT 10 TEMA: SEJARAH SUMBER PENGAJARAN TAJUK: Bahan Sejarah ARAS 3 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. i. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. i. Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan. ARAS 1 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i. Menghubungkaitkan sebab dan akbat dengan memberikan alasan yang rasional. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.
27

TATABAHASA Kata penegas Imbuhan di Kata penguat Simpulan bahasa KOSA KAT Artifak Memulihara Licik Perantauan Beranggapan

ILMU Sejarah Sain dan Tekologi Sastera NILAI Jati diri Kasih saying Menghargai Patriotik KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - menjana idea - beza banding KONTEKSTUAL TKP - Interpersonal TMK - Meneroka

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
ii. Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. i. Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatka minat membaca ARAS 2 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.

UNIT 10 TEMA: SEJARAH SUMBER PENGAJARAN TAJUK: Kesan Sejarah

ARAS 3 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat. ii. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca i. Menklasifkasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 10.1 Menghaslkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasu e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. i. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunan bahasa yang tepat,indah dan menarik. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. i. Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bahan secara kritis.

TATABAHASA Kata bantu Kata penguat Simpulan bahasa KOSA KATA Tertera Maklumat Peribumi Kudrat Keparat Angkara Editor Monumen

ILMU Sejarah Sain dan Tekologi Sastera NILAI Menghormati Meghargai Rasional KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - menjana idea - memberi sebab KONTEKSTUAL TKP - Kinestitik BCB - Berbincang

28
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sains dan Teknologi Sejarah NILAI Kesyukuran Berhemah tinggi Kerajinan Menghargai KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - merumus KONTEKSTUAL TKP - Intrapersonal TMK - Meneroka ILMU Kajian Tempatan Sains dan Teknologi Sejarah NILAI Kerajinan, Berdikari Menghayati Menghargai KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - membuat analogi KONTEKSTUAL TKP – Verbal Linguistik
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

CATATAN

UNIT 11 TEMA: SERBA TAHU TAJUK: Pelik Tetapi Benar

ARAS 2 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan yang releven tentang topik yang dibincangkan. ii. Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i. Mengebangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. ARAS 1 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

TATABAHASA Kata pemeri Kata ganda Kata pembenda Peribahasa KOSA KATA Tampilkan Wibawa Silam Kantung Enzim Terurai Agen

UNIT 11 TEMA: SERBA TAHU TAJUK: Seronoknya Membaca

ARAS 1 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. i. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. ARAS 3 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.
29

TATABAHASA Kata pemeri Kata ganda Ayat yang betul KOSA KATA Grafik Berpatutan Menyerlah Metafizik Dinasti Anatomi

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BCB – Mencatat CATATAN

ARAS 2 8.6 Membina wacana yang sempurna bai keseluruhan karangan. i. Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi.

UNIT 11 TEMA: SERBA TAHU TAJUK: Indahnya Seni Bina

ARAS 2 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i. Mengebangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bkti yang sahih. ARAS 1 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. i. Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. ii. Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. i. Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

TATABAHASA Kata adjektif Makna perkataan Imbuhan apitan Peribahasa KOSA KATA Arkitek Berhad Estetika Bertaraf Menakjubkan Suram Berteleku Lokasi

ILMU Kajian Tempatan Sains dan Teknologi Sejarah NILAI Menghargai Rasional Berhemah tinggi Kesyukuran KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - mengumpul maklumat KONTEKSTUAL TMK - Meneroka BCB - Merujuk

30
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Sastera NILAI Kesyukuran Kerajinan Patriotik KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - membuat inferens KONTEKSTUAL TMK BCB - Merujuk CATATAN

UNIT 12 TEMA: PERTANIAN PENJANA KESEJAHTERAAN TAJUK: Lembah Buahbuahan

ARAS 1 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau dialami. i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. ARAS 3 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. i. Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

TATABAHASA Imbuhan apitan Kata kerja tak transitif Kata nafi Imbuhan meN KOSA KATA Semangat Kualiti Kontan Organik Aromatik

31
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Sastera NILAI Kerajianan Keberanian Berwawasan Berdikari KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - membuat keputusan KONTEKSTUAL TMK BCB - Merujuk CATATAN

UNIT 12 TEMA: PERTANIAN PENJANA KESEJAHTERAAN TAJUK: Penternakan

ARAS 1 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Mengkategorikan isi penting berdasarkan topic. ii. Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. i. Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis. ARAS 3 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i. Mengulas fakata tentang sesuatu topic dengan mengemukakan bukti yang wajar. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan. ARAS 2 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat majmuk. i. Membina ayat majmuk denganmenggunakan kata hubung. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka.
32

TATABAHASA Kata kerja tak transitif Kata hubung Imbuhan meN KOSA KATA Mengusapi Destinasi Kompenen Lumayan Spesies

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kemahiran Hidup Kajian Tempatan Sastera NILAI Kesyukuran Rasional Keperihatinan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - menjana idea - merumus KONTEKSTUAL TKP - Kinestatik KMD CATATAN

UNIT 12 TEMA: PERTANIAN PENJANA KESEJAHTERAAN TAJUK: Envo Diesel

ARAS 2 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Mempersembakan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai. ARAS 3 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. i. Mengulas fakata tentang sesuatu topic dengan mengemukakan bukti yang wajar. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. i. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. i. Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan. ARAS 1 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. i. Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

TATABAHASA Kata kerja tak transitif Makna perkataan Kata nafi Imbuhan meN KOSA KATA Inovasi Teknologi Prestasi Memerah Promosi

33
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Sains dan Teknologi Kajian Tempatan Sastera NILAI Keberanian Rasional Kebebasan CATATAN

UNIT 13 TEMA: CIPTAAN SAINS MEMUDAHKAN MANUSIA TAJUK: Sains Dalam Kehidupan

ARAS 3 1.3 Memberikan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. ii. Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat. iii. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan tertentu. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. ARAS 1 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

TATABAHASA Kata penguat Ayat penyata Perkataan yang betul KOSA KATA Canggih Cas Medan Media

KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mencirikan - memberi sebab KONTEKSTUAL KMD BCB – Merujuk

UNIT 13 TEMA: CIPTAAN SAINS MEMUDAHKAN MANUSIA

ARAS 2 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. i. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. ii. Menyusun dan menyampaikan maklumat denga menggunakan laras bahasa yang sesuai. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. i. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre.
34

TATABAHASA Makna perkataan Kata hubung Ayat majmuk KOSA KATA Robot Berfungsi Reaksi Lincah Realiti Planet

ILMU Sains dan Teknologi Kajian Tempatan Sastera NILAI Menghargai Kerajinan Rasional Berwawasan

TAJUK: Robot Membantu Manusia

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - meramal - mencirikan KONTEKSTUAL KONSTRUKTIVISME BCB - Merujuk CATATAN

ARAS 3 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. i. Memberikan pandangan tentang cirri-ciri penulisan genre. ARAS 1 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca i. Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab UNIT 13 TEMA: CIPTAAN SAINS MEMUDAHKAN MANUSIA TAJUK: Teknologi Baharu Menguasai Desa ARAS 3 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i. Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memjuk pihak lain. ii. Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secara berhemah. ARAS 2 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara i. Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan supaya menjadi ayat gramatis. ARAS 1 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. i. Menggunakan penguruan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membat kerangka penulisan. ii. Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.
35

TATABAHASA Penanda wacana Ayat penyata Ayat perintah KOSA KATA Automatik Hirisan Pelanggan

ILMU Sains dan Teknologi Kajian Tempatan Sastera NILAI Menghargai Patrotik Kesyukuran Keadilan KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - memberi sebab - mengumpul maklumat KONTEKSTUAL TKP - Verbal Linguistik BCB - Mencatat

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. UNIT 14 TEMA: JIRAN SERANTAU TAJUK: Misi Kemanusiaan ARAS 1 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau dialami. i. Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. ii. Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat
catatan

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

TATABAHASA Kata kerja Imbuhan sisipan Ayat majmuk KOSA KATA Harmoni Serantau Terjejas Bencana Meninjau Menyalurkan Bergelimpangan Mencecah

ILMU Kajian Tempatan Sastera NILAI Patriotisme Kasih-sayang Baik hati KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - mengelas - merumus KONTEKSTUAL TMK BCB - Mencatat

ARAS 2 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau dialami. i. Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik. ARAS 3 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara i. Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheran. ii. Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan ayat topik dengan ayat huraian.
36

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sastera NILAI Rasional Kerjasama Keberanian Teliti KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - membanding - menganalisis KONTEKSTUAL TKP - Muzik BCB - Berbincang CATATAN

UNIT 14 TEMA: JIRAN SERANTAU TAJUK: Jiran Bestari

ARAS 3 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. i. Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar menggunakan bahasa yang betul.

TATABAHASA Kata hubung Imbuhan apitan Tanda baca KOSA KATA Menginap Kubu Sudut

ARAS 1 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. i. Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pastik dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

ARAS 2 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. i. Menyatakan ringkasan atau sinpsis teks pebagai bahan yang dibaca.

37
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM ILMU Kajian Tempatan Sastera NILAI Hormat-menghormati Kebebasan Rasional KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - menjana idea - membuat keputusan KONTEKSTUAL TKP - Kinestatik BCB - Merujuk CATATAN

UNIT 14 TEMA: JIRAN SERANTAU TAJUK: Negara Serantau

ARAS 3 4.4. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menola pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. i. Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan. ARAS 1 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. i. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre. ARAS 2 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. i. Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya.

TATABAHASA Makna perkataan Imbuhan sisipan Peribahasa KOSA KATA Istimewa Sudi Telunjuk Gemilang Prinsip Memperakui Logo

UNIT 15 TEMA: SATU PENEROKAAN TAJUK: Bijak Berkomunikasi

ARAS 1 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. ARAS 2 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. i. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan,intonasi dan gaya yang sesuai.
38

TATABAHASA Kata bantu Penanda wacana Makna perkataan KOSA KATA Angkasa Satelit KomunikasiGraviti Paksi Orbit Semesta Planet Astronomi

ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Kesyukuran Rasional KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Merumus - Membuat keputusan KONSTRUKTIVISME BCB – Mencatat TKP - Ruang
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. i. Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk. ARAS 3 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara i. Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheran. ii. Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan ayat topik dengan ayat huraian.

UNIT 15 TEMA: SATU PENEROKAAN TAJUK: Pencinta Angkasa

ARAS 3 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. i. Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsure paralinguistic secara menyakinkan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk personalia dan pelbaga sumber untuk mendapatkan maklumat. ii. Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Membaca synopsis,bibliografi,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.
39

TATABAHASA Penanda wacana Makna perkataan Ayat yang betul KOSA KATA Melayari Laman Aksi Remaja Nekad

ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Kerjasama Kebebasan Kerajinan Mematuhi etika KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Mencirikan - Mengelas TMK KMD KONTEKSTUAL

PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN ENAM
UNIT/TEMA/TAJUK/ARAS HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara i. Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheran. ii. Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkan ayat topik dengan ayat huraian.

UNIT 15 TEMA: SATU PENEROKAAN TAJUK: Alam Angkasa

ARAS 3 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. i. Membaca synopsis,bibliografi,indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum.. ARAS 2 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. ARAS 1 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

TATABAHASA Penanda wacana Makna perkataan Ayat yang betul Tanda baca KOSA KATA Mendarat Menjelang Jisim Atmosfera Gas Astroid Melonjakkan Integrasi

ILMU Sains dan Teknologi Sastera NILAI Rasional Bertanggungjawab KBT KEMAHIRAN BERFIKIR - Membuat gambaran mental - Beza banding KONTEKSTUAL TMK- Meneroka

40
PANITIA BAHASA MALAYSIA PPD MANJUNG RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful