1

RANCANGAN PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN 2013
TINGKATAN 5

1. JANJANG
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
3 – 21 JAN
2013ALGEBRA
A6: JANJANG

1. Memahami dan
menggunakan
konsep janjang
aritmetik
2. Memahami dan
menggunakan
konsep janjang
geometri


Aras 1
1.1 Mengenal pasti cirri-ciri janjang arithmetik
1.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi
merupakan janjang aritmetik

Level 2
1.3 Menentukan dengan menggunakan rumus:
a) Sebutan tertentu dalam sesuatu janjang
aritmetik
b) Bilangan sebutan dalam sesuatu janjang
aritmetik.

1.4 Cari :
a) Hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu
janjang aritmetik.
b) Hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang
berturutan bagi sesuatu janjang aritmetik
c) Nilai n, apabila hasil tambah n sebutan
pertama bagi sesuatu janjang aritmetik diberi.

Aras 3
1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang
aritmetik.Aras 1
2.1 Mengenalpasti ciri-ciri janjang geometri
2.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi
merupakan janjang geometri
Gunakan contoh daripada situasi
kehidupan seharian, kalkulator
grafik atau kalkulator saintifik dan
perisian computer untuk meneroka
JA
Mulakan dengan jujukan nombor
untuk memperkenalkan JA dan JG

Libatkan contoh dalam bentuk
algebra


Libatkan penggunaan rumus
T
n
= S
n
- S
n-1
Libatkan masalah berkaitan situasi
kehidupan seharian.

Termasuk contoh berbentuk
algebra
Yakin diri dan rajin.


2
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

3 – 21 JAN
2013


JANJANG

Aras 2
2.3 Mencari
a) Sebutan tertentu dlm suatu JG
b) Bilangan sebutan dalam suatu sesuatu JG.

2.4 Cari :
a) hasiltambah n sebutan pertama dalam sesuatu JG
c) Hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang
berturutan dalam sesuatu JG


Aras 3
2.5 Cari :
a) hasiltambah hingga ketakterhingaan bagi sesuatu
JG
b) sebutan pertama atau nisbah sepunya apabila hasil
tambah hingga ketakterhinggaan sesuatu JG diberi.

2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan JG
Gunakan contoh daripada situasi
kehidupan seharian , kalkulator
grafik atau kalkulator saintifik dan
perisian computer untuk meneroka
JG.Bincangkan:
Bila n →·, r
n
→0 maka S
·

r
a
÷ 1

S
·
read as “hasil tambah
ketakterhingaan”. Libatkan
perpuluhan jadi semula. Terhad
kepada 2 digit jadi semula seperti
0.
.
3 , 0.
.
1
.
5 ,…
Tidak termasuk:
a)
b) Cumulative sequences such as,
(1), (2,3), (4,5,6),
(7,8,9,10),…..
Systematic, careful, confidence,
spirit
3
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
22 JAN –
28 JAN
2013

ALGEBRA
A7: HUKUM
LINEAR

1. Memahami dan
menggunakan
konsep garis
lurus penyuaian
terbaik.


2. Mengaplikasikan
hukum linear
kepada
hubungan tak
linear.

Aras 1
1.6 Melukis garis lurus penyuaian terbaik secara
oemerinyuan bagi data yang diberi.

Aras 2
1.7 Mencari persamaan bagi garis lurus penyuaian
diberi.
1.8 Menentukan nilai-nilai pembolehubah daripada ::
a) Garis lurus penyuaian terbaik
b) Persanaab garis lurus penyuaian terbaik.

Aras 3
2.1 Menukarkan hubungan tak linear kepada bentuk
linear.

2.2 Menentukan nilai-nilai pemalar bagi hubungan tak
linear apabila diberi:
a) Garis lurus penyuaian terbaik
b) data.

2.3 Memperoleh maklumat daripada:
a) Garis lurus penyuaian terbaik
b) Persamaan garis lurus penyuaian terbaik.
Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian untuk memperkenalkan
konsep hokum linear.

Gunakan kalkulator grafik atau
perisian computer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka garis lurus penyuaian
terbaik.Hadkan data kepada hubungan
linear anatara dua pembolehubah.

Patience
Accuracy
Neatness

4
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
29 JAN -
28 FEB
2013
CALCULUS
C2:
PENGAMIRAN

1. Memahami dan
menggunakan
konsep kamiran
tak tentu.
Aras 1
1.1 Menentukan kamiran melalui proses mencari
songsangan kepada pengamiran.
1.2 Menentukan kamiran ax
n
, dengan keadaan a ialah
pemalar dan n ialah integer, n≠÷1.
1.3 Menentukan kamiran bagi ungkapan algebra.
1.4 Mencari pemalar bagi pengamiran , c dalam
kamiran tak tentu.

Aras2
1.5 Menentukan persamaan lengkung daripada fungsi
kecerunan.
1.6 Menentukan kamiran dengan
menggunakanpenggantian bagi ungkapan
berbentuk (ax + b)
n
, dengan keadaan a dan b ialah
pemalar , n integer dan n≠÷1.
Gunakan perisian computer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep pengamiran.

Tegaskan nilai pemalar bagi
pengamiran.
ydx
}
dibaca sebagai ‘pengamiran
y terhadap x”
Terhad kepada pengamiran
n
u dx
}

Dengan keadaan
u = ax + b.29 JAN -
28 FEB
2013


2. Memahami dan
menggunakan
konsep
kamiran tentu.


Aras 2
2.1 Mencari nilai kamiran tentu bagi ungkapan
algebra.

Level 3
2.2 Mencari luas di bawah sesuatu lengkung sebagai
had bagi hasil tambah luas.
2.3 Menentukan luas di bawah sesuatu lengkung
dengan menggunakan rumus.
2.4 Mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau
yang dibatasi oleh suatu lengkung dikisarkan
sepenuhnya pada
(a) Paksi-x,
(b) Paksi-y.
Sebagai had bagi hasil tambah isipadu.
2.5 Menentukan isipadu janaan dengan menggunakan
rumus.

Gunakan kalkulator saintifik atau
grafik untuk meneroka konsep
kamira tertentu.

Gunakan perisian computer dan
kalkulator grafik untuk meneroka
luas di bawah sesuatu lengkung dan
pengertian tanda positif dan
negative bagi luas yang diperoleh.

Gunakan perisian kompuetr untuk
meneroka isipadu janaan.

Libatkan
( ) ( )
b b
a a
kf x dx k f x dx =
} }

}
=
b
a
dx x f ) (
}
÷
a
b
dx x f ) (
Rumus tidak perlu diterbitkan.

Terhad kepada satu lengkung.

Rumus tidak perlu diterbitkan.

Lterhad kepada isipadu janaan
daripada kisaran pada
x-axis atau y - axis
5
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
11 MAC –
22 MAC
2013


KOMPONEN
GEOMETRI

G2: VEKTOR

1. Memahami dan
menggunakan
konsep vektor.

Aras 1
1.1 Membezakan antara kuantiti vector dan kuantiti
skalar.
1.2 Melukis dan melabel tembereng garis berarah
untuk mewakili sesuatu vektor.
1.3 Menentukan magnitude dan arah vector yang
diwakili oleh tembereng garis berarah.
1.4 Menentukan sama ada dua vektor adalah sama.Level 2
1.5 Menadarab vektor dengan skalar.
1.6 Menentukan sama ada dua vektor adalah sehari.
Gunakan contoh daripada situasi
kehidupan seharian dan perisian
computer seperti Geometer’s
Sketchpad untuk meneroka konsep
vektor.


Gunakan tatatanda vektor :
AB a ,
~
, a, AB.
Magnitud :
, ,
~
AB a
, .

Vektor sifar:
~
0 .
Tegaskan bahawa vector sifar
mempunyai magnitud sifar.

Tegaskan vector negatif:
A B AB = ÷

Libatkan skalar negatif.
Libatkan :
(a) titik-titik segaris
(b) vektor-vektor bukan sifar yang
tidak selari.

Tegaskan:
Jika
~
a dan
~
b tidak selari dengan
h
~
a = k
~
b , maka h = k = 0.

Patience , co-operation, rational,
systematic and diligence.
a AB
6
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

11 MAC –
22 MAC
2013
2. Memahami dan
menggunakan
konsep
penambahan dan
penolakan vektor.
Aras 1
2.1 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor selari.

Aras 2
2.2 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor yang
tidak selari dengan :
(a) Hukum segitiga
(b) Hukum segiempat selari.

2.3 Menentukan vektor paduan bagi tiga atau lebih
vektor dengan menggunakan hukum poligon.

Aras 3
2.4 Menentukan hasil penolakan dua vektor yang :
(a) selari
(b) tidak selari

2.5 Mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan
vektor-vektor yang lain.

2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penambahan dan penolakan vektor.

Gunakan situasi kehidupan
seharian dan bahan manipulative
untuk meneroka penambahan dan
penolakan vektor.


Co-operation, Fairness, Rational.

Tegaskan :
a - b =
a +(- b )

Responsibility, Systematic
11 MAC –
22 MAC
20133. Memahami dan
menggunakan
vektor dalam satah
Cartesan.
Aras 1
3.1 Mengungkapkan vector dalam bentuk:
a)
~
~
j y i x +

b)
|
|
.
|

\
|
y
x3.2 Menentukan magnitude sesuatu vektor.
Gunakan perisian computer untuk
meneroka vektor dalam satah
Cartesan.Kaitkan vector unit
~
i dan
~
j
kepada koordinat Cartesan .

Tegaskan:
vektor
~
i =
|
|
.
|

\
|
0
1
and
vektor
~
j =
|
|
.
|

\
|
1
0

Untu hasil pembelajaran 3.2
hingga 3.7 , semua vektor diberi
7
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

11 MAC –
22 MAC
2013


Aras 2
3.3 Menentukan vektor unit dalam arah vektor yang
diberikan.
3.4 Menentukan hasil tambah dua atau lebih vektor.
3.5 Menentukan hasil penolakan antara dua vektor.
3.6 Menentukan hasil darab sesuatu vektor dengan
skalar.


Aras 3
3.7 Melaksanakan operasi gabungan ke atas beberapa
vektor.
3.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor.dalam bentuk

~
~
j y i x +
or
|
|
.
|

\
|
y
x
.
Hadkan gabungan operasi kepada
penambahan, penolakan dan
pendaraban vektor dengan sekala.

Patience and careful.
01 – 19
APRIL
2013


TRIGONOMETRI

T2: FUNGSI
TRIGONOMETRI

1. Memahami
konsep sudut
positif dan
sudut negative
dalam darjah
dan radian.Aras 1
1.1 Mewakilkan sudut dalam satah Cartesan yang
melebihi atau radian untuk
a) Sudut positif
b) Sudut negatif

Gunakan perisian komputer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka sudut dalam satah
cartesan
Yakin diri
Patience
Berhati-hati
8
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
01 – 19
APRIL
20132. Memahami
dan menggunakan
enam fungsi
trigonometri bagi
sebarang sudut.

2.1 Mentakrifkan sinus , kosinus dan tangan bagi
sebarang sudut dalam satah Cartesan
.

2.2 Mentakrifkan kotangen , sekan dan kosekan bagi
sebarang sudut dalam satah Cartesan

2.3 Mencari nilai enam fungsi trigonomoetri bagi
sebarang sudut.

2.4 Menyelesaikan persamaan trigonometri


Gunakan perisin computer untuk
meneroka fungsi trigonometri
dalam rajah dan radian

Gunakan kalkulator saintifik atau
kalkulator grafik untuk meneroka
fungsi trigonometri bagi sebarang
sudut.
Hardworking and systematic

Gunakan bulatan unit untuk
menentukan tanda bagi nisbah
trigonometri.

Tegaskan:
sin u = cos (90 - u )
cos u = sin (90 - u )
tanu = cot(90 - u )
cosecu = sec (90 - u )
secu =cosec(90-u )
cot u = tan(90 - u )

Tegaskan penggunaan segitiga
untuk mencari nisbah trigonometri
bagi sudut sudut khas 30
0
, 45
0
and 60
0
.
01 – 19
APRIL
2013

3. Memahami dan
menggunakan gaf
fungsi sinus,
kosinus , dan
tangan.
Level 2
3.1 Melukis dan melakar graf bagi fungsi trigonometri
:
(a) y = c + a sin bx
(b) y = c + a cos bx
(c) y = c + a tan bx
Dengan keadaan a, b dan c ialah pemalar dan b > 0.

Aras 2
3.2 Menentukan bilangan penyelesaian bagi
persamaan trigonometri dengan menggunakan
lakaran graf.

3.3 Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan
menggunakan graf-graf yang telah dilukis.

- Gunakan contoh situasi
kehidupan seharian untuk
memperkenalkan graf fungsi
trigonometri.

- Gunakan kalkulator saintifik
dan perisian computer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka graf fungsi
trigonometri.

Gunakan sudut-sudut dalam
(a) darjah
(b) radian, dalam sebutan ח .

Tegaskan cirri-ciri graf sinus,
kosinus dan tangen. Termasuk
fungsi trigonometri yang
melibatkan modulus

Tidak termasuk gabungan bagi
fungsi trigonometri.

Patience and diligence.
9
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN4. Memahami dan
menggunakan
identity asas
Aras 3
4.1 Membuktikan identity asas :
c) 1 cos sin
2 2
= + A A
d) A A
2 2
sec tan 1 = +
e) A ec A
2 2
cos cot 1 = +

4.2 Membuktikan identiti trigonometri menggunakan
identiti asas.

4.3 Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan
menggunakan graf-graf yang telah dilukis

Gunakan kalkulator saintifik atau
grafik dan perisian computer
seperti Geometer’s Sketchpad
untuk meneroka identity asas.


Identiti asas juga dikenali sebagai
identity Pithagoras

Libatkan hasil pembelajaran 2.1
dan 2.2.

01 – 19
APRIL
2013


5. Memahami dan
menggunakan
rumus dan
penambahan
dan rumus sudut
berganda.


Aras 3
5.1 Membuktikan identity trigonometri dengan
menggunakan rumus penambahan bagi
( ) ( ) B A B A ± ± cos , sin dan ( ) B A± tan .

5.2 Menerbitkan rumus sudut berganda
bagi A 2 sin , A 2 cos dan A 2 tan .

5.3 Membuktikan identiti trigonometri dengan
menggunakan rumus penambahan dan/atau rumus
sudut berganda.

5.4 Menyelesaikan persamaan trigonometri.
Gunakan perisian computer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka rumus penambahan dan
rumus sudut berganda.


Rumus penambahan tidak perlu
diterbitkan.

Bincangkan rumus sudut separuh.

Tidak termasuk :
x Acos + c x b = sin ,

Co-operation and confidence.
10
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
22 APR –
26 APR
2013
KOMPONEN
STATISTIK

S2: PILIH ATUR
DAN GABUNGAN

1. Memahami dan
menggunakan
konsep pilih
atur.
Aras 1
1.1 Menentukan bilangan cara melakukan peristiwa
berturut-turut dengan menggunakan petua
pendaraban.
1.2 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang
berlainan.
1.3 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang
berlainan apabila r objek dipilih pada sesuatu masa.
Level 2
1.4 Menentukan bilangan pilih atur n objek yang
berlainan dengan syarat tertentu.
1.5 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang
berlainan apabila r objek dipilih pada sesuatu masa
dengan syarat tertentu .
Gunakan bahan manipulatif untuk
meneroka petua pendaraban.

Gunakan situasi kehidupan
seharian seperti hamparan
elektronik untuk meneroka pilih
atur


Meramal
Pemikiran kritikal
Making inferences
Patience

Bagi tajuk ini:
a) perkenalkan konsepdengan
menggunakan contoh berangka.
b) Kalkulator hanya digunakan
selepas murid memahami konsep.

Terhad kepada tiga peristiwa

Tidak termasuk kes yang
melibatkan objek secaman

Terangkan konsep pilih atur
dengan menyenaraikan semua
susunan yang mungkin.
.
Libatkan tatatanda
a) n! = n(n-1)(n-2)…(3)(2)(1)

b) 0! =1
n! dibaca sebagai “n faktorial”

Tidak termasuk kes susunan objek
dalam bulatan.


Terangkan konsep gabungan
dengan menyenaraikan semua
pilihan yang mungkin.

Gunakan contoh untuk
11
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

2. Memahami dan
menggunakan
konsep
gabunganAras 1
2.1 Menentukan bilangan gabungan r objek dipilih
daripada n objek yang berlainan.

Aras 2
2.2 Menentukan bilangan gabungan r objek daripada n
objek yang berlainan dengan syarat tertentu.

Gunakan situasi kehidupan
seharian dan perisian computer
untuk meneroka konsep gabungan.
menunjukkan
r
n
C =
! r
P
r
n

29 APR –
3 MEI
2013KOMPONEN
STATISTIK
S3:
KEBARANGKALIAN
MUDAH

Memahami
dan
menggunakan
konsep
kebarangkalian


Aras 1
1.1 Menghuraikan ruang sampel bagi sesuatu
eksperimen.
1.2 Menentukan bilangan kesudahan bagi sesuatu
peristiwa
1.3 Menentukan kebarangkalian bagi sesuatu
peristiwa.
1.4 Menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa:Gunakan situasi kehidupan
seharian untuk memperkenalkan
kebarangkalian.

Gunakan bahan manipulative,
perisian computer dan kalkulator
saintifik atau grafik untuk
meneroka konsep kebarangkalian


confidence

Gunakan tatatanda set

Bincangkan:
a. kebarangkalian klasik
(kebarangkalian secara teori)
b. kebarangkalian subjektif
c. kebarangkalian kekerapan
relatif( kebarangkalian secara
eksperimen)

Tegaskan:
) (
) ( ) (
) (
B A P
B P A P
B A P
· ÷
+
=

Dengan menggunakan gambar
rajah Venn.

Cooperation.


12
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

29 APR –
3 MEI
20132. Memahami dan
menggunakan
konsep
kebarangkalian
bagi peristiwa
saling eksklusif.3. Memahami dan
menggunakan
konsep
kebarangkalian
bagi peristiwa
tak bersandar

a) A atau B berlaku;
b) A dan B berlaku.
Aras 2
2.1 Menentukan sama ada dua peristiwa adalah saling
eksklusif.

2.2 D Menentukan kebarangkalian bagi uda atau lebih
peristiwa yang saling eksklusif.


Aras 3
3.1 Menentukan sama ada dua peristiwa adalah tak
bersandar.


3.2 Menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa tak
bersandar.

3.3 Menentukan kebarangkalian bagi tiga peristiwa tak
bersandar.


Gunakan bahan manipulative dan
kalkulator grafik untuk meneroka
konsep kebarangkalian bagi
peristiwa saling eksklusif.

Gunakan perisian computer untuk
mensimulasikan eksperimen yang
melibatkan kebarangkalian bagi
peristiwa saling eksklusif.Gunakan bahan manipulatif dan
kalkulator grafik untuk meneroka
konsep kebarangkalian bagi
peristiwa tak bersandar.

Gunakan perisian computer untuk
mensimulasikan eksperimen yang
melibatkan kebarangkalian bagi
peristiwa tak bersandar
Libatkan peristiwa yang saling
eksklusif dan peristiwa habisan.

Fairness.

Terhad kepada tiga peristiwa saling
eksklusif.


Independent.

Lihat gambar rajah pokok.

Gratitude

13
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
29 APR –
3 MEI
2013


KOMPONEN
STATISTIK

S4 : TABURAN
KEBARANGKALIAN

1. Memahami dan
menggunakan
konsep
binomial.

Aras 1
1.1 Menyenaraikan semua nilai yang mungkin bagi
suatu pembolehubah rawak diksret.

Aras 2
1.2 Menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa
dalam suatu taburan binomial.

1.3Memplot graf taburan binomial.

1.4 Menentukan min , varians dan sisihan piawai bagi
suatu taburan binomial


Aras 3
1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan
binomial.


Aras 1
2.1 Menghuraikan pembolehubah rawak selenjar
dengan menggunakan tatatanda set.
2.2 Mencari kebarangkalian bagi skor-z untuk
taburan normal piawai.


Guru perlu menerangkan definisi
pembolehubah rawak diskrit

Bincang ciri-ciri of cubaan
Bernoulli.

n r
p
q p q p C r X P
r n r
r
n
,......, 1 , 0
, 1 0
, 1 , ) (
=
< <
= + = =
÷

Murid tidak perlu untuk
menerbitkan formula.

Kes tidak termasuk nilai n yang
besar.


Min = np
Varian = npq
Sisihan piawai = npq
n = bilangan cubaan
p = kebarangkalian berjaya
q = kebarangkalian gagal
Termasuk cirri-ciri cubaan
Bernoulli

Bagi hasil pembelajaran 1.2 dan
1.4, menerbitkan rumus tidak di
perlukan

Kejujuran, Adil, berhati-hati, tak
bersandar.Bincangkan ciri-ciri bagi:
a) N
graf taburan normal.
b) G
raf taburan normal piawai

Z dikenali sebagaipembolehubah
14
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

29 APR –
3 MEI
2013


2.Memahami dan
menggunakan
konsep taburan
normal


Aras 2
2.3 Menukarkan pembolehubah rawak bagi taburan
normal , X kepada pembolehubah Z.


Aras 3
2.4 Mewakilkan kebarangkalian sesuatu peristiwa
dengan menggunakan tatatanda set.
2.5 Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa.
2.6 Menyelesaikan masalah melibatkan taburan
normal
Gunakan situasi kehidupan
seharian dan perisian computer
seperti pakeh statistic untuk
meneroka konsep taburan normal.Gunakan contoh daripada situasi
kehidupan seharian dan software
computer untuk meneroka konsep
bagi taburan normal.


rawak.

Rasional dan berhati-hati


Pengamiran bagi fungsi taburan
normal untuk menentukan
kebarangkalian tidak diperlukanRasional, sistematik, berhati-hati
dan yakin diri.
10 JUN –
14 JUN
2013

PAKEJ SAINS DAN
TEKNOLOGI

AST2: GERAKAN
PADA GARIS LURUS


1. Memahami dan
menggunakan
konsep sasaran.

Aras 1
1.1 Mengenal pasti arah sesaran suatu zarah dari satu
titik tetap.


Gunakan contoh daripada situasi
kehidupan seharian, kalkulator
grafik dan perisian computer
seperti Geometer’s Sketchpad
untuk meneroka sesaran.Tegaskan penggunaan symbol-
simbol berikut:
s=sesaran
v=halaju
a=pecutan
15
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

10 JUN –
14 JUN
20131.2 Menentukan sesaran suatu zarah dari satu titik
tetap.Aras 2
1.3Menentukan jumlah jarak yang dilalui oleh suatu
zarah dalam sesuatu tempoh masa tertentu
menggunakan kaedah graf.t=masa
dengan s,v dan a adalah fungsi
masa.

Tegaskan perbezaan antara sesaran
dan jarak.

Bincangkan sesaran positif ,
sesaran negative dan sesaran sifar.

Libatkan penggunaan garis
nombor.

berkerjasama
tak bersandar
yakin diri
Rajin

10 JUN –
14 JUN
2013
2. Memahami dan
menggunakan
konsep halaju.


Aras 2
2.1 Menentukan fungsi halaju suatu zarah melalui
kaedah pemebezaan.
2.2 Menentukan halaju seketika suatu zarah.
Gunakan contoh daripada situasi
kehidupan seharian, kalkulator
grafik dan perisian computer
seperti Geometer’s Sketchpad
untuk meneroka konsep halaju.


Tegaskan halaju sebagai kadar
perubahan sesaran
v =
dt
ds


Libatkan graf fungsi halaju.Bincangkan:
a) halaju seragam
b) halaju seketika sifar
c) halaju positif
d) halaju negative


16
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN

10 JUN –
14 JUN
2013
Aras 3
2.3 Menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi
halaju melalui kaedah pengamiran


s =
}
dt
dv


Rasional. Sistematik dan
bertanggungjawab3. Memahami dan
menggunakan
konsep pecutan.


Aras 1
3.1 Menentukan fungsi pecutan suatu zarah melalui
kaedah pengamiran.

Aras 2
3.2 Menentukan pecutan seketika suatu zarah.
3.3 Menentukan halaju seketika suatu zarah daripada
fungsi pecutan melalui kaedah pengamiran.
3.4 Menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi
pecutan melalui kaedah pengamiran.
3.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gerakan
pada garis lurus.


Bincang idea pecutan sebagai
perubahan halaju terhadap
a = dv/dt , d
2
s /dt
2


Bincangkan idea pecutan seragam

Maksud tatanda bagi pecutan
a > 0 Halaju zarah bertambah
mengikut masa
a < 0 Halaju zarah berkurang
mengikut masa
a = 0 Zarah berada pada
halaju malar atau halaju
maksimumTegaskan pecutan sebagai kadar
perubahan halaju.

Bincangkan :
a) pecutan seragam
b) pecutan sifar
c) pecutan positif
d) pecutan negatif

Patience, independent and
diligence.
17 JUN –
28 JUN
2013

PAKEJ SAINS
SOSIAL

ASS2:PENGATURCA
RAAN LINEAR

1. Memahami dan
menggunakan
konsep graf
ketaksamaan
linearAras 1
1.1 Mengenal pasti dan melorek rantau yang
memuaskan suatu ketaksamaan linear pada graf.


Gunakan contoh situasi kehidupan
seharian , kalkulator grafik dan
perisian computer seperti
Geometer’s Sketchpad untuk
meneroka konsep pengaturcaraan
linear.


Tegaskan penggunaan garis penuh
dan garis putus-putus.
17
MINGGU OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN
Murid akan dapat:

CADANGAN AKTIVITI P&P CATATAN
17 JUN –
28 JUN
2013Aras 2
1.2 Mencari satu ketaksamaan linear yang
mentakrifkan suatu rantau berlorek.

1.3 Melorek suatu rantau yang memenuhi beberapa
ketaksamaan linear pada graf.

1.4 Mencari beberapa ketaksamaan linear yang
mentakrifkan suatu rantau berlorek.

.
Terhad kepada rantau yang
ditakrifkan oleh tidak lebih
daripada tiga ketaksamaan linear (
tidak termasuk paksi-x dan paksi-
y).

Moral values:
Patience and diligence.


18
KERJA PROJEK
TARIKH OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
CADANGAN AKTIVITI
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
HASIL PEMBELAJARAN CATATAN

KOSA KATA

BIASANYA
MEI 2013
Murid akan dibimbing
untuk:

1. Melaksanakan kerja
projek.Panduan untuk menjalankan
projek:

1. Gunakan kalkulator saintifik,
kalkulator grafik,atau perisian
komputer untuk melaksanakan
kerja projek:
a) selesaikan kes mudah dahulu
diikuti dengan kes yang
kompleks
b) Nyatakan dan uji konjektor
c) Semak jawapan yang
didapati, dimana sesuai
menggunakan kaedah yang
berlainan
d) draw conclusions supported
by mathematical reasoning;
e) make generalisations with
adequate justification.
2. Students should be given
opportunity to present their
research findings in the
classroom.
3. Students are encouraged to
answer questions regarding
their research findings.

Murid akan dibimbing untuk:


1.1 Mentakrif masalah / situasi yang dikaji.

1.2Menyatakan konjektur yang relevan.

1.3Menggunakan strategi penyelesaian
masalah untuk menyelesaikan masalah.

1.4Mentafsir dan membincangkan
keputusan

1.5 Membuat kesimpulan dan/atau
penitlakan berdasarkan penilaian kritis
terhadap keputusan dalam1.4

1.6 Menghasilkan laporan bertulis secara
sistematik dan menyeluruh.

Tegaskan penggunaan
Kaedah Polya dalam
proses penyelesaian
masalah.

Gunakan sekurang-
kurangnya dua strategi
bag I menyelesaikan
masalah.

Beri penekanan kepada
penaakulan dan
keberkesanan komuniasi
dalam matematik.Konjektur
heuristik
sistematik
kesimpulan
generalisasi
mathematical
reasoning
justification
adequate

19
Sek Men Sains Tk Intan, Perak

MATEMATIK TAMBAHAN

FORM 5 (2013)RANCANGAN
TAHUNAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful