Yunit Plan para sa ARALING PANLIPUNAN I Bilang ng mga Linggo : 10 linggo

STAGE 1 DESIRED RESULT / Content Standard/ Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng Kasaysayan at sa bahaging ginampanan ng heograpiya at ng tao sa pag-buo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

Essential Understanding/ Pag-unawa Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya ay nagbigay -daan sa pagbuo at pag-unlad ng mga karanasan ng nakaraan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan. 1. Ang kasaysayan ay nagbigay ng linaw upang makabuo ng pananaw sa nakaraan na makatutulong sa kasalukuyan at sa hinaharap. 2. Mahalagang salik ang heograpiya sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang pamayanang Pilipino. 3. May maunlad ng kabihasnan ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanol. Students will know: (knowledge) 1. Kahulugan at kahalagahan ng kasaysayan at ang kaugnayan nito sa ibang disiplinang panlipunan 2. Katangiang heograpikal ng Pilipinas 3. Pangkat etnolinggwistiko 4. Mga sinaunang pamayanan 5. Pagdating at Paglaganap ng Islam sa Pilipinas

Performance Standard/ Pamantayang Pagganap Naipamamalas ng mag-aaral ang kasanayan sa pamamagitan ng pagsulat o pagsagawa ng gawain tulad ng kasaysayang lokal o case study na nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa bahaging ginampanan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Essential Questions/ Mahahalagang Tanong Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino? Paano maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? 1. Paano namuhay ang sinaunang Pilipino? 2. Paano nakipag-ugnayan ang mga sinaunang Pilipino sa mga tao ng karatig-lugar? Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan?

Students will be able to: (skills and attitude) 1. Naipapahayag ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng pag-aaral ng kasaysayan, at naiuugnay ang kasaysayan sa iba’t ibang disiplinang panlipunan. 2. Nasusuri ang katangiang heograpikal ng Pilipinas. 3. Nasusuri ang uri ng pamumuhay batay sa kanyang kapaligiran. 4. Napapatunayan ang epekto ng heograpiya sa paguugali at kamalayang pangkapaligiran. 5. Naipapakita ang paggalang sa kabila ng pagkakaiba-iba. 6. Napapahalagahan ang katangian ng kulturang Muslim at mabuting impluwensiya ng Islam. Evidence at the level of performance Pagsasadula Pananaliksik Paggawa ng review notes at graphic organizer Pagsusuri ng teksto Test/Quiz

STAGE 2 ASSESSMENT EVIDENCE Performance Task Evidence at the level of Paggawa ng case study na may understanding kaugnayan sa impluwensya ng kapaligiran sa pamumuhay ng mga Pagpapaliwanag katutubong Pilipino. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng kasaysayan, heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Interpretasyon Bigyang puna na pananagutan ng bawat mamamayan na pangalagaan UbD Unit Plan – DIWA Learning Systems Inc

Page 1

Gamitin ang sumusunod na tsart para paghahanda ng laro: Istasyon Hamon Gawin ang puzzle ng mapa ng Pilipinas. 5. Iguhit ang pangkalahatang topograpiya ng Pilipinas 3 UbD Unit Plan – DIWA Learning Systems Inc Gantimpalang larawan kapatagan tabing-ilog palayok Bubu Bundok Ginto bulusang malayo panghabi Bangka Page 2 . Perspektibo Mabigyang katwiran na para sa kabutihan ng bansa lalo na ng susunod na henerasyon ang masinop at hindi mapanirang paggamit at paglinang ng mga likas na yaman. tropiko ng kanser). 4. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. at komitment ng isang historyador at siyentipiko na mapaunlad ang kaalaman sa pamamagitan ng mabusising pananaliksik ukol sa disiplina para sa kapakanan ng lipunan at mamamayan at sangkatauhan. 3. Maisasabuhay ang higpit (rigor) ng pamamaraan ng disiplina at nararanasang sakripisyo pagtitiis. amihan. 1 Ayusin ang mga pinaghalu-halong titik upang mabuo 2 ang salita (habagat. Ipakita ang mga bagay na ito sa nabuong mapa ng Pilipinas. Paglalaro ng Amazing Race 1. ekwador.ang likas na yaman at preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bansa at ng kani-kanyang komunidad Paglalapat Paglahok sa mga aktibidad o maihahayag ang paninindigan sa mga isyung pangkapaligiran at kultural na banta o sumisira sa kapaligiran at likas na yaman. pangangalaga sa kapaligiran. 2. STAGE 3 LEARNING ACTIVITIES EXPLORE (Pagtaya/Pagtuklas ng mga prior knowledge ng mga mag-aaral) A. Gagawin ng mag-aaral ang mga hamon sa bawat isytasyon upang makuha ang gantimpalang larawan. at preserbasyon ng mga pamanang kultural at kasaysayan ng bansa o pamayanan. at ang preserbasyon ng pamanang kultural at kasaysayan ng bawat pamayanan sa bansa Pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba Mailalagay ang sarili sa katayuan ng isang historyador at siyentipiko. Ang pangkat na mauunang makatapos ang tatanghaling nagwagi sa paligsahan. B umuo ng limang istasyon na pupuntahan ng bawat pangkat. klimang tropikal.

Talakayin ang mga nakalap na datos ayon sa iba’t ibang aspetong panlipunan gamit ang graphic organizer na nasa ibaba. Kung ang mga kagamitang nasa larawan ay pagmamay-ari ng mga sinaunang Pilipino. Paggawa ng comic strip 1. Suriin ang sumusunod na teksto mula sa Genyo (Yunit 1 > pahina 3. saan sila nagmula? 2. Mga Unang Tao sa Pilipinas 3. pinagmulan ng kapuluan at pagtatao sa Pilipinas. A. Tiyaking maiugnay ang mga salitang ilalagay sa bawat titik sa heograpiya at kabihasnan. DEEPEN B.) A. Sagutin ang tanong: Paano maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino? (Pretest na i-upload sa Genyo) B. Pagsagot/Pagbibigay sa paunang pagsusulit o pre-test upang mataya kung ano ang alam/nalalaman ng mga magaaral hinggil sa paksang aralin (nagiging sistematiko at madali sa bahagi ng guro sa pagkuha ng dagliang resulta ng pagsusulit) FIRM-UP (Pagsisimula sa pagwawasto ng mga maling konsepto ng mga mag-aaral: Pagsusuri sa kanilang paunang kaalaman at pagbuo ng konkreto/mahalagang kaalaman bilang resulta ng kanilang pagsusuri. Bumuo ng comic strip mula sa napiling paksa. Pananaliksik (Mga Sinaunang Pamayanan) 1. ILAWUD Panlipunan Pampulitika Pang-ekonomiya UbD Unit Plan – DIWA Learning Systems Inc Page 3 ILAYA . Pangangalap at pananaliksik ng mga dokumento/ impormasyon tungkol sa pamumuhay ng mga ninuno sa pamayanang ilawud at ilaya. Pagkatapos ng laro. tingnan ang mga nakolektang larawan at sabihin kung anong interpretasyon ang mabubuo ukol dito. 4.4 Bumuo ng akrostik sa salitang HEOGRAPIYA . Pumili ng isa sa mga naunang paksa. Mga Teorya Tungkol sa Pinagmulan ng Pilipinas B. Pakikipanayam sa historyador Kapanayamin ang isang historyado tungkol sa kasaysayan bilang isang disiplina. Ibahagi ito sa klase. 16-17). Pagmimina pagsasaka Pangingisda 5 Pagpapanday paghahabi Pakikipagkalakalan 6. Gumawa ng interview notes ayon sa sa sumusunod na format: Pamagat ng teorya : ______________________________________ Proponent : ____________________________ Paliwanag : ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Opinyon tungkol sa Teorya: : _________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ C.

Talakayin ang nilalaman ng tsart batay sa sumusunod na gabay na tanong: a.Pang-kultural 2. Atasan ang tatlong pangkat na magsagawa ng group case study tungkol sa kapaligiran at pamumuhay ng partikular na pangkat etnolinggwistiko sa Pilipinas. Pangkat 1: Ita sa Zambales Pangkat 2: Ifugao Pangkat 3: Badjao 2. a. Pinatubo Ifugao – unti-unting pagkasira ng rice terraces Badjao – di magandang impresyon ng pagiging “pulubi. Katabi nito ang ancestral land ng isang pangkat etniko at may posibilidad na sa hinaharap. Sa kasalukuyan. 4. Sa inyong palagay. ang mga wastes mula sa pagmimina ay makasira sa lupang pag-aari ng mga tribo. Maaaring gumamit ng internet resources para sa case study. paano sila namumuhay/nakikiangkop sa kanilang kapaligiran? Pansinin ang mga problemang kinakaharap nila. Pagsusuri ng teksto (Paglaganap ng Islam sa Pilipinas) 1. Ganoon din gagawa ang mining company ng probisyon para makapag-supply ng koryente para sa pamayanan. Bilang isang mamamayang may malasakit sa mga katutubo. Case Study (Pangkat Etnolinggwistiko) 1. Ita – napilitang lumikas dahil sa pagsabog ng Mt. Ipabasa sa mga mag-aaral ang artikulo tungkol sa pagdating at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Paggawa ng Advocacy Campaign May dayuhang mining company ang humingi ng permit mula sa DENR para magmina sa isang lugar. Gamitin ang sumusunod na gabay para sa case study. Pinangakuan ang mga katutubo ng trabaho at kukuning mga minero. TRANSFER F. Mula sa nabasang artikulo.” at di umunlad ang pamumuhay b. Talakayin ang pagdating at paglaganap ng Islam sa kapuluan batay sa sumusunod na punto: Pagdating ng Islam sa kapuluan Heograpikal na paglaganap ng Islam sa kapuluan Impluwensya sa kultura ng sinaunang barangay E. paano nakaapekto sa sinaunang pamayanan ang pakikipagkalakan at pakikipagugnayan ng ating mga ninuno sa labas ng kapuluan? D. Nalaman mo na ang pagkasirang dulot ng pagmimina sa kapaligiran ay permanente. at ang mga pangakong trabaho at koryente ng kompanya ay para lamang sa unang tatlong taon ng operasyon ng pagmimina. Gamitin ang rubrics para sa dula. atasan ang bawat pangkat na gumawa ng maikling dula. gumawa ng advocacy campaign laban sa UbD Unit Plan – DIWA Learning Systems Inc Page 4 . Paano nag-angkop sa kapaligiran ang mga ninunong nabibilang sa pamayanang ilaya? pamayanang ilawud? b. Bigyan ng paksa ang bawat pangkat: Pangkar 1: Pagdating ng Muslim sa Kapuluan Pangkat 2: Pagtatag ng Sultanato at Paglaganap ng Islam sa Kapuluan Pangkat 3: Impluwensya ng Kulturang Muslim sa Sinaunang Barangay 3. Anong mga kulturang materyal at di-materyal ang nagpapatunay sa pakikiangkop na ito? c. 2.

(Pagsusumite ng advocacy campaign sa Genyo) Pagtataya Post test sa Genyo Explore – generate tentative ideas to the essential questions Firm-up – varied learning experiences shall be introduced to help learners disprove misconceptions. revisit and rethink their ideas.kompanyang nais magmina sa kanilang lugar. view things differently and re-engineer processes UbD Unit Plan – DIWA Learning Systems Inc Page 5 . re-examine their revised tentative ideas Transfer – this is to challenge learners to transfer their learning in new settings and use creatively to generate new ideas. examine/assess prior knowledge and begin to discover the validity of tentative ideas to the essential questions Deepen – learners need to reflect.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful