UNIVERSITATEA „ARTIFEX” BUCURESTI

PROIECT DE AFACERE

BUCUR CHRISTINA TACHE CLAUDIU-GABRIEL

CUPRINS

Plan de afaceri : Noţiuni introductive………………………………………………....... 3 Capitolul I: Funcţiile planului de afaceri şi rolul acestuia ………………………....... 5 Capitolul II: Elementele planului de afaceri …………………………………………. 7 II. 1 Sumar executiv …………………………………………………….........7 II. 2 Descrierea generală a societăţii ……………………………………......7 II. 3 Produse şi servicii …………………………………………………........ 8 II. 3.1 Descrierea fizică ………………………………………………....... 9 II. 3.2 Folosinţa şi atracţia ……………………………………………....... 9 II. 3.3 Stagiul de dezvoltare ……………………………………………... 10 II. 4 Planul de marketing ………………………………………………… 11 II. 4.1 Definiţia pieţei şi oportunitatea …………………………………...12 II. 4.2 Competiţia ………………………………………………………....16 II. 4.3 Strategia de marketing …………………………………………….20 II. 4.4 Cercetarea pieţei …………………………………………………..27 II. 4.5 Previziunea vânzărilor ………………………………………….....31 II. 5 Planul operaţional ……………………………………………………..33 II. 5.1 Dezvoltarea produsului …………………………………………....33 II. 5.2 Fabricarea ………………………………………………………….34 II. 5.3 Menţinerea şi serviciul …………………………………………….34 II. 5.4 Influenţe din exterior ……………………………………………...34 II. 6 Management şi organizare …………………………………………....35 II. 6.1 Echipa managerială ………………………………………………..35 II. 6.2 Graficul de organizare …………………………………………….36 II. 6.3 Politica şi strategia ………………………………………………...37 II. 7 Planul financiar ………………………………………………………..38 II. 7.1 Definiţie flux de numerar ………………………………………….38 II. 7.2 Rata internă de rentabilitate ……………………………………….38 II. 7.3 Pragul de rentabilitate ……………………………………………..39 II. 7.4 Analiza de senzitivitate ……………………………………………39 II. 7.5 Valoarea netă actualizată ………………………………………….40 II. 7.6 Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de bancă…..40 II. 7.7 Gradul de îndatorare ………………………………………………42 II. 7.8 Lichiditate imediată ……………………………………………….43 II. 7.9 Solvabilitate patrimonială …………………………………………43 II. 7.10 Rentabilitatea în funcţie de cifra de afaceri ……………………...43 II. 7.11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri ………………….44 Studiu de caz: Exemplu practic de plan de afaceri ……………………........................ 46 Bibliografie......................................................................................................................60

2

PLAN DE AFACERI

Noţiuni introductive: Se remarcă în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluţie susţinută de apariţia unor noi idei de afaceri, a unor noi societăţi, de dezvoltare şi perfecţionarea celor deja existente. Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de proiecte in cadrul aşa-numitelor “incubatoare de afaceri”, etc. Ele reflecta proiecte de investiţii din toate domeniile de activitate. Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţa şi care reflectă de o manieră accesibilă ideea de afaceri şi evoluţia acesteia in timp. Rolul său este nu de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a ghida întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Implementarea lui înseamnă control şi adaptare în funcţie de evoluţia reala. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va viza toate elementele critice ale entităţii economice (stocurile, costurile de producţie, controlul calităţii, vânzările, plăţile efectuate, etc.). În forma sa scrisă, planul de afaceri este un document de reflectare a activităţii companiei pe un anumit interval de timp, de regula 12 luni, luând în calcul şi perioada următoare (2 până la 5 ani). Puţine companii planifică activitatea pentru mai mult de cinci ani, datorită nesiguranţei ce caracterizează aceste previziuni. Planul de afaceri este deci un document scris care descrie natura afacerii, piaţa-ţinta, avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor , precum şi resursele şi aptitudinile de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenţie produsele/serviciile oferite, competiţia, resursele financiare necesare şi alte detalii operaţionale. Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce se foloseşte pentru a începe şi derula o afacere, care necesită resurse materiale, financiare şi umane. Prin intermediul său este valorificată experienţa şi realizările din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai adecvate metode de estimare şi aproximare. Orice plan de afaceri presupune o anumita succesiune de operaţiuni. Pentru întocmirea sa e necesară parcurgerea următoarelor 3 etape: 1) culegerea informaţiilor necesare (preţuri, concurenţi, furnizori, date tehnice, juridice, etc.); 2) planificarea efectivă a activităţilor respective – alegerea strategiei potrivite şi găsirea căilor de atingere a obiectivelor stabilite; 3) redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare către destinatar a rezultatului etapei anterioare).

3

Prezentarea completă a întregului proces ce stă la baza planificării afacerii şi întocmirii planului de afaceri poate fi schematizată după cum urmează: Schema 1: Fluxul realizării planului de afaceri Fixarea obiectivelor A -unde vreţi să ajungeţi -Randamentul investiţiei -Produse/Pieţe -Productivitate -Expansiunea/Consolidarea etc. Analiza D SWOT -Puncte forte -Puncte slabe -Oportunităţi -Ameninţări Stabilirea strategiei E Care este cea mai bună cale de a ajunge de la B la A considerând C şi D 1)Strategii 2)Resurse necesare 3)Responsabilităţi de implementare şi motivaţii Diagnosticarea situaţiei B actuale -Unde va aflaţi *Produse/Pieţe *Resurse:-umane -materiale -financiare *Organizare *Rezultate Analiza mediului C economic de evoluţie -Cererea pieţei -Clienţii -Competitorii -Tehnologiile existente -Forţa de muncă -Alte informaţii Intocmirea F planului de afaceri 4 .

suport financiar). Astfel. de a-şi alege strategia optimă pentru atingerea acestora. strategiile sunt cizelate. direcţiei şi amplitudinii abaterilor de plan. poate compensa lipsa capitalului şi experienţei în cazul în care există alte avantaje (ideea afacerii. afacerea este examinată din toate punctele de vedere (marketing.I. d) de a obţine finanţare. iar greşelile sunt comise mai degrabă pe hârtie decât în realitate. plăţii datoriilor şi generării profitului. Funcţiile planului de afaceri si rolul acestuia Planul de afaceri are patru funcţii: a) de cristalizare şi dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusă afacerea. Planul va arăta „cât şi când veţi avea nevoie” ( evită subcapitalizarea şi deficitul de numerar). precum şi modalităţilor de acţiune a companiei în viitor. dacă şi când va fi capabilă să recompenseze alocarea de fonduri. evolua. acest instrument de lucru conferă încredere în forţele proprii. etc). Finanţatorii vor putea aprecia capacitatea de a diagnostica situaţia prezentă. Sursele de capital vor dori să ştie de câţi bani are nevoie firma . Funcţia de evaluare a unei idei de afaceri derivă din capacitatea planului de afaceri de a analiza . vor fi mai puţin expuşi unor pericole neprevăzute. Funcţii de generator de finanţare – cei mai mulţi creditori şi investitori vor finanţa firma numai după ce-i vor studia planul de afaceri. compara şi clasifica proiectele de investiţii. când are nevoie de ei. c) de evaluare a unei noi idei de afacere. Managerii şi întreprinzătorii îşi vor îmbunătăţii experienţa profesională şi cunoştinţele. Funcţia de realizare a unei evaluări retrospective a performanţelor reale ale unei afaceri de-a lungul timpului presupune identificarea cauzelor. Totodată. producţie. să identifice riscurile implicite. b) de realizare a unei evaluări retrospective a performanţelor reale ale unei afaceri de-a lungul timpului. Funcţia de cristalizare şi dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusă afacerea presupune ca planul de afaceri să definească clar scopurile şi obiectivele afaceri să stabilească metode de atingere (îndeplinire) a acestora. oportunităţi de piaţă considerabile. cum ar fi alocaţi. alocarea resurselor se va face după criterii de maximizare a eficienţei. vor supraveghea şi controla performanţele companiei şi vor fi în măsură să ia măsuri corective în timp util atunci când realizarea obiectivelor este ameninţată. vor vedea abilitatea planului de a genera încasări necesare operaţiunilor zilnice. permiţând compararea unor alternative strategice şi alegerea celei mai eficiente. 5 .

Un plan de afaceri bine fundamentat va trebui să fie capabil să determine necesarul de capital suplimentar şi momentul în care se va realiza infunzia acestuia.  Financiar – învăţarea pregătirii şi folosirii proiecţiilor cash-flow-ului.  Se vor identifica domeniile în care compania nu are suficiente cunoştinţe de specialitate. cel care se gândeşte să investească într-o afacere nu va fi convins de complexitatea tabelelor şi amănuntelor furnizate. El cuprinde puncte de repere şi alte elemente ajutătoare pentru orientarea în mediul economic. etc. conceperea unui plan de afaceri este un excelent mod de a obţine credibilitate şi arăta că a avea succes este foarte important pentru dezvoltarea firmei. O scriere confuză sugerează o gândire confuză. Deoarece planul de afaceri are rolul de a prezenta afacerea în faţa destinatarului. calitatea managementului şi modul în care produsul se transformă în bani. Invenstitorii vor să se asigure că sa făcut o analiză competentă a punctelor tari şi a punctelor slabe ale afacerii. etc. stilul de prezentare a planului trebuie urmărit cu atenţie. Sintetizând. ideea în sine. a riscurilor şi oportunităţilor asociate. ei vor trebui convinşi că multe riscuri legate de afacerea respectivă au fost identificate şi s-au găsit metode de diminuare a lor la niveluri acceptabile. bilanţului. Planul de afaceri este primul document scris ce va fi citit de potenţial investitor sau creditor.  Se vor crea condiţii şi facilităţi reluându-se procesul de planificare şi cu alte ocazii. elaborarea şi redactarea planului se vor conferi avantaje competitive în cel puţin trei domenii:  Marketing – vor fi identificaţi clienţii. tehnicile utilizate pentru cucerirea segmentului de piaţă dorit. direct. Efectele pozitive generale de întocmirea planului de afaceri:  Se va avea prilejul de a identifica unele aspecte ale afacerii care nu sunt sub control şi se va acţiona asupra lor cu unele măsuri speciale . ci de acurateţea analizei. De aceea el trebuie să fie scris cât se poate de clar şi convingător. gradul de detaliere a planificării.  Cu ocazia aceasta se conştientizează şi se analizează în detaliu strategia firmei. procesul operaţional zilnic. nevoile şi aşteptările lor. 6 . În concluzie. De asemenea. Limbajul folosit trebuie să fie clar. convingând asupra capacităţii solicitantului de a conduce afacerea. analizelor de punct critic. politicile de angajare şi concediere.  Se vor oferi atât angajaţilor firmei cât şi terţilor în cadrul operativ şi direcţii noi de acţiune. În ultimă instanţă.  Personal – se vor defini drepturile şi atribuţiile managerului şi angajaţilor. evitând stilul pasiv şi detaliile excesive.  Cu acest prilej se vor apleca mai mult asupra sistemului informaţional al firmei.Planul de afaceri pate fi comparat cu o hartă rutieră: va arăta unde se află firma şi unde vrea să ajungă. politica de preţuri. Rezultatele bune ale unei planificări valoroase vor fi compromise printr-o prezentare necorespunzătoare.

1 Sumar executiv Executivul este alcătuit din: 1) 2) 3) 4) întreprinzători. cu răspundere limitată. Numele companiei reprezintă elementul primordial de diferenţiere faţă de competitori şi protejat prin lege. Specialiştii în domeniul elementelor de identificare ale companiilor sunt de părere că numele firmei ar trebui să sugereze: . astfel. Aceştia şi funcţiile lor vor fi exemplificate mai în detaliu în capitolul II. Descrierea generală a societăţii Această secţiune a planului de afaceri este importantă deoarece reprezintă ” cartea de vizită ” a solicitantului. 2. cine este cel care îi prezintă cererea de finanţare. directori.II.cum face(eventual). de comerţ sau prestări servicii). în nume colectiv. îşi extrage informaţiile care îl interesează şi încadrează solicitantul într-un anumit cadru de analiză şi raportare. Destinatarul planului află.ce face firma.cine este firma. pentru a-i da examinatorului un sentiment de încredere şi siguranţă ca urmare a familiarizării cu identitatea întreprinzătorului. corpul consilierilor. Numele poate acţiona foarte bine şi ca element de marketing. . consultanţii-cheie. iar performanţele trecute şi prezente constituie baza de plecare pentru extrapolarea viitorului potenţial. 7 . . exactitate şi organizare.tipul de activitate desfăşurat ( de producţie. 6 Management şi organizare II.stadiul de evoluţie la care a ajuns compania. reflectând identitatea sa. . Elementele planului de afaceri II. Numele şi logo-ul societăţii reprezintă „vârful iceberg-ului” în cadrul strategiei de comunicare a acesteia. .forma de proprietate a societăţii (pe acţiuni. în comandită simplă sau pe acţiuni). Datele furnizate trebuie să fie caracterizate de suficienţă. În această secţiune sunt prezentate următoarele elemente: .

Întreprinzătorii de succes ştiu sau cel puţin au o idee despre ceea ce clientul aşteaptă de la ei. scurta descriere a fondatorilor. II. brevete sau licenţe nu va proteja complet afacerea de competiţie. • identificarea produselor/serviciilor actuale. • care au fost deficienţele ei ( contribuie la sinceritatea şi credibilitatea planului). • tendinţa vânzărilor firmei • echilibrul social. • stadiul de viaţă economică al domeniului de activitate al afacerii. • cota de piaţă deţinută şi resursele firmei. detalii privind structura actuală a capitalului permanent (capitalul propriu. Acest tip de anticipare este vital pentru atragere şi fidelizarea clientului. 3 Produse şi servicii Prezentarea produselor/serviciilor oferă oportunitatea descrierii avantajelor acestora din perspectiva clienţilor. împrumuturi). • numărul de salariaţi ai firmei. • modificări în tendinţele generale. Cea mai bună apărare o reprezintă diversificarea bazei de produse şi servicii oferite. ci un concept complex care trebuie definit cu atenţie. • scopul întemeierii. pentru asigurarea unei competitivităţi pe piaţă. 8 . elemente privind situaţia actuală: • activitatea curentă. cât şi o identificare a utilităţii sau interesului pentru produsul respectiv. Una din cele mai bine metode de sinucidere a companiei (faliment) o reprezintă axarea pe un tip de produs sau serviciu. Nici cel mai complet set de drepturi de autor. Produsul nu este numai un articol fizic. elemente privind trecutul firmei: • data înfiinţării. • care au fost realizările ei majore. accentuând experienţa relevantă şi poziţia fiecăruia în cadrul firmei.- - - - produsele sau serviciile pe care firma le-a dezvoltat sau vândut pe piaţă şi succesul acestora. În prezentarea unui produs este recomandată atât o descriere fizică. • calificarea personalului.

angajaţii. Investitorii sunt mai „sensibili” la produsele şi serviciile noi ce sunt destinate către portofoliu de clienţi ai firmei – în acest fel nu mai sunt necesare eforturi de prezentare şi fidelizare a noilor clienţi. . de o campanie agresivă de marketing. dar conferă planului o notă de profesionalism şi lasă o impresie pozitivă. desene sunt opţionale.etapa de introducere – caracterizată de vânzări uşor crescute şi profituri reduse. de design-ul lui. în cazul serviciilor se pot fotografia echipamentele.II. etc. . Alături de descrierea fiecărui produs sau serviciu poate fi anexată ponderea deţinută de acesta în cifra de afaceri totală. firma va căuta noi strategii pentru revitalizarea vânzărilor (modificări ale pieţei. precum şi potenţialul afacerii. costul de producţie scăzut. Trebuie urmărită relatarea clară. Aceste fotografii. cât mai devreme. se vor explica investitorului gama de servicii pe care le realizează firma. produsului sau mixului de marketing). tehnologia superioară. Ciclul de viaţă al produsului este format din 5 etape: . se poate angaja un specialist care să realizeze o serie de schiţe.1 Descriere fizică Pentru prezentarea caracteristicilor fizice a produselor ar putea fi incluse în anexe fotografii. desene sau reprezentări ale modului în care se prestează serviciul. la o alternativă . a avantajelor concurenţiale distincte şi semnificative ale produselor sau serviciilor. să reducă uşor preţurile.compania identifică şi dezvoltă ideea noului produs.etapa de creştere – caracterizată de creşterea rapidă a vânzărilor şi profitului. schiţe. 3. Atracţia pentru produs poate fi determinată de avantaje funcţionale. de satisfacere mai rapidă şi eficientă a unor nevoi în comparaţie cu produsele concurenţei. II. locaţiile afacerii.etapa creării produsului . Potenţialul descriptiv al unui serviciu este mai modest decât cel al unui produs. În situaţia prestatorilor de serviciu. Atracţia manifestată faţă de produs este în strânsă legătură cu ciclul de viaţă al acestuia. Pentru a compensa această limită. 3. să acapareze noi segmente de piaţă şi canale de distribuţie. 9 .2 Folosinţa şi atracţia Pentru prezentarea diferitelor utilităţi şi interesului manifestat faţă de produs/serviciu sunt obligatorii de menţionat caracteristicile unice ale produsului. cum funcţionează şi cărora nevoi ale pieţei se adresează. . broşuri. Pentru un serviciu se poate utiliza o diagramă.etapa de maturitate – ritmul vânzărilor scade şi profiturile se stabilizează. în acest interval firma va încerca să îmbunătăţească produsul.

valorificat sau eliminat. în situaţia în care mai trebuie aduse completări sau îmbunătăţiri produselor/ serviciilor. Prin urmare. II.200n - La acest punct poate fi făcută o scurtă referire la parametrii economici ai produsului (cost de producţie. evoluţiei modei sau perimări tehnologiei folosite. Creşterea vânzărilor . cosmetice. etc. profitul. Aceasta înseamnă că un client odată cucerit nu poate fi fidelizat.03. se vor prezenta într-un tabel activităţile care mai trebuie realizate în acest scop şi intervalul de timp necesar.02.3 Stagiul de dezvoltare Stagiul de dezvoltare reflectă evoluţia produsului/serviciului până în prezent şi modul în care compania apreciază că va evolua în viitor.ofertă singulară – obţinerea unui singur produs permite focalizarea resurselor afacerii. iar compania va trebui să decidă dacă acesta (produsul) trebuie manţinut. .). 3.Produse care se vând o singură dată – sunt acele produse pentru care nevoia de achiziţie se manifestă o singură dată (cazul aparaturii medicale sofisticate). În acest domeniu sunt frecvente dificultăţile financiare apărute ca urmare a modificărilor neprevăzute ale pieţei –subiectivitatea pieţei în exprimarea cererii pentru acest gen de produse/servicii reprezintă un factor demn de o atentă consideraţie. produse alimentare. de lux (eventual) datorită intervalului scurt de timp între promovare şi vânzare efectivă. Lucrurile stau cu totul altfel în afacerile cu vestimentaţie. . În analiza produselor oferite există o serie de aspecte care pot ridica probleme în faţa finanţatorilor (prin riscurile implicate): . Produs/Serviciu A B C Stagiul (gradul) de Acţiuni ce mai dezvoltare trebuie realizate 80% X 90% Y 70% Z Data Definitivări 25.Produse perisabile comercial. .200n 20. cash-flow-ul generat şi nivelul concurenţei depind de stadiul în care se află produsul.etapa de declin – vânzările şi profiturile scad.Produse/servicii prea simple (uşor de imitat sau copiat) – uşurinţa în realizarea ofertei este contrabalansat de costul redus de intrare pe piaţa 10 . Se poate afirma deci că siguranţa pieţei depinde de caracterul indispensabil al produselor/serviciilor oferite (piaţa hainelor de blană comparativ cu piaţa produselor lactate).04. dar aflate totuşi la modă – deseori întreprinzători sunt atraşi de elementele la modă. profitabilitate. însă atrage o vulnerabilitate crescută în faţa concurenţei. preţ de vânzare.200n 10.

II. service-ul şi reclama sunt luate pe baza unei solide înţelegeri a ceea ce clienţii îşi doresc. • minimizează efectul schimbărilor bruşte în mediul economic. ca urmare a respectării unor politici unanim cunoscute şi acceptate de consiliul director. O abordare de marketing a afacerii înseamnă a începe de la nevoile şi dorinţele clienţilor şi a construi întreaga afacere având drept scop satisfacerea acestor nevoi. preţul. valori ( sociale. • nu va feri managerul de posibilitatea unor greşeli. • jalonează şi îndrumă activităţile celorlalte departamente ale societăţii. aceste obiective urmărind a fi fixate în cadrul obiectivelor generale ale firmei. apariţia unor produse noi. etc. analiza critică la momentul respectiv va rămâne o cerinţă de bază. 11 . următoarele: • sporeşte abilitatea firmei de a focaliza toate eforturile de marketing pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor fixate.respectivă şi de valoarea adăugată redusă ce se poate obţine (sub presiunea ofertei suplimentare a noilor intraţi pe piaţă). a ceea ce se doreşte a fi realizat de afacerea respectivă în viitor. metodelor de vânzare. Deciziile privitoare la design-ul produselor. 4 Planul de marketing Planul de marketing reprezintă mijlocul de implementare a strategiei de marketing alese. schimbări tehnologice. • uşurează efortul de management al conducerii. morale. Planul de marketing. Cererea evoluează în timp în funcţie de concurenţă. culturale ). planul de marketing are şi unele limite de care trebuie să se ţină cont în fundamentarea planului de afaceri: • nu este un instrument ce-i permite managerului să prezică viitorul cu precizie extremă. Alături de aceste avantaje. are atât avantaje. • nu va rămâne neschimbat pe parcursul duratei planificate. modificări legislative ( exemplul obligativităţii introducerii caselor de marcat fiscale). Marketingul presupune monitorizarea permanentă a modificărilor cererii şi luare măsurilor pentru adaptarea la tendinţele constante. ca parte componentă a unui plan de afaceri. El trebuie să se bazeze pe înţelegere clară a obiectivelor de marketing ale companiei. • nu va oferi căi de rezolvare a tuturor problemelor majore ce apar. Avantajele sunt legate direct de implementarea strategiei de marketing alese şi sunt. vor fi necesare corecturi în concordanţă cu evoluţia reală a mediului economic. cât şi limite. în principal.

ale agenţiilor specializate. fie va deveni din ce în mai neprofitabilă. şi îşi va pierde continuu din cota de piaţă. etc. În cazul produselor noi o cercetare de piaţă privitoare la dinamica. Pentru identificarea segmentului de piaţă-ţintă. Buna înţelegere a evoluţiei preţurilor pe piaţă va constitui un element important pentru definirea. Este recomandabil ca în cadrul planului de afaceri descrierea pieţei să fie scurtă.1 Definiţia pieţei. Pentru aceasta se vor utiliza date istorice şi prognoze credibile din publicaţii ale Comisiei Naţionale de Statistică. • caracteristici specifice ale pieţei. ce se raportează la decizia de a veni cu două sau mai multe oferte caracterizate de stiluri. a politicii de piaţă şi de produs pe care firma o va putea aplica. mărimea şi natura pieţei iniţiale şi viitoare ar face impresie bună. • preţurile practicate ( tendinţe şi elasticitate). Elementul central în descrierea pieţei îl constituie evoluţia preţului produsului sau grupelor de produse/servicii ce fac obiectul planului de afaceri. piaţa reprezintă locul de unde se achiziţionează produsul/serviciul ofertat de societate. caracteristici. ale asociaţiei producătorilor şi comercianţilor. calităţi sau dimensiuni şi având ca scopuri finale varietatea şi individualizarea produselor firmei faţă de cele ale unor concurenţi. 12 . marketingul „la ţintă” este echivalent cu identificarea de grupuri diferite ce constituie o piaţă şi de a concepe produse sau mix-uri de marketing pentru pieţele vizate. în cadrul pieţei generale vor fi determinate segmentele de piaţă principale şi secundare. În caz contrar vor exista două consecinţe principale: fie compania va deveni din ce în ce mai necompetitivă. • tendinţele la nivel naţional şi internaţional în acest sector. • mărimea actuală a acestui sector de activitate. 4. ci o îmbunătăţire a unuia existent. Totodată. Conform tendinţelor actuale se pare că această ultimă formă este cea mai eficientă. În sfârşit. Dacă produsul sau serviciul analizat nu este unul nou. în termeni generali. de fapt a oportunităţilor. pot fi foarte bine determinate dimensiunile şi caracteristicile pieţei. • cele mai importante aplicaţii ale produsului/serviciului. Pentru descrierea pieţei se vor avea în vedere câteva direcţii mai importante.II. A doua are la bază marketingul bazat pe varietatea produselor. • preferinţele consumatorului. felul acestora şi importanţa lor. descrierea ei şi oportunitatea Din punct de vedere economic. şi anume: • identificarea si descrierea scurtă a industriei în care afacerea se include. planurile de afaceri pot propune 3 strategii de abordare a pieţei: Prima se axează pe marketingul de masă şi presupune decizia de a produce şi distribui în masă un produs şi de a încerca atragerea tuturor categoriilor de cumpărători.

Pentru a defini în mod eficient politicile şi strategiile de marketing este obligatoriu să fie identificat mai întâi clientul.caracteristici geografice. . prelungirea contractelor existente). c) Trendul pieţei. .poziţie socială/pregătire. 13 .modul de achiziţie a produselor (licitaţie.beneficiul urmărit. având implicaţii majore asupra multor decizii de marketing.caracteristici de consum (de comportament). . sex. • starea civilă. Spre exemplu. stare civilă. Segmentarea pieţei este deci un proces important care analizează mai exact clienţii şi îi împarte în grupuri mai uşor de manevrat şi monitorizat. . a) Segmentarea propriu-zisă a pieţei – se realizează prin împărţirea clienţilor efectivi şi potenţiali în grupe omogene conform unor criterii de segmentare anterior alese. grupate în funcţie de grupa de produse şi servicii ce fac obiectul afacerii.caracteristici psihografice.ritmul de consum (regulat/ocazional. crescut/scăzut).localizare geografică. pentru segmentarea pieţei pot fi folosite o serie de criterii. nivelul venitului. pentru acelaşi produs pot fi fixate preţuri diferite în funcţie de intensitatea nevoi pentru acel produs.vârstă. . • domiciliul. b) Motivaţia clientului.caracteristici psihologice ale consumatorului (identificarea acestora contribuie şi la alegerea unei strategii de promovare adecvate). • sexul.caracteristici şi informaţii demografice.industria beneficiară.cantitatea/frecvenţa achiziţiilor. • Cazul produselor industriale . intermediari. . În categoria caracteristicilor şi informaţiilor demografice intră următoarele: • vârsta.serviciile post-vânzare solicitate. Piaţa este alcătuită din indivizi (persoane fizice şi juridice). . . după cum urmează: • Cazul bunurilor de consum . În practică. . • mărimea familiei. .. . Informaţiile care creează profile sociale ale pieţei-ţintă se pot grupa în : .Identificarea segmentului de piaţă-ţintă se va realiza prin: a) Segmentarea propriu-zisă a pieţei.

Este necesar să se evalueze caracteristicile referitoare la mărimea şi creşterea 14 . • tradiţionalist / inovativ. industria. sunt importante. • extravertit / introvertit. prejudecăţi. • conservator / liberal. venitul disponibil pentru consum. speranţe. contract de lungă durată. Caracteristicile de consum / de comportament sunt cele legate de achiziţia şi folosinţa clientului . nevoi sau dorinţe) şi sunt foarte dependente de propria imagine a clienţilor şi de percepţia lor asupra industriei sau produsului comercializat. • independent / dependent. management administrativ. • la ce nivel se ia decizia de cumpărare (management superior. • frecvenţa de utilizare.• • • • • • • • • venitul sau. cumpărări individuale). clasa socială. apartenenţele culturale. • modul de alocare în consum. obiective şi sunt caracteristici observabile pe care toţi clienţii ţintă le au în comun. • conducător / subordonat. mai exact. clienţi individuali). ocupaţia. Caracteristicile psihografice. etc . nivelul educaţiei. În categoria caracteristicilor psihografice intră următoarele: • adeptul unui anumit stil de viaţă. vechimea în afaceri. Ele au de-a face cu caracteristicile psihologice ale persoanei (atitudine. etnice. agenţii de cumpărare. Cunoscându-se aceste informaţii se vor lua decizii cu mai multă uşurinţă în privinţa mass-mediei unde se va face reclama. management mediu. veniturile din investiţii. credinţe. • frecvenţa de cumpărare. Aceste informaţii demografice sunt specifice. numărul de angajaţi. Trebuie luate în considerare următoarele aspecte: • modul de realizare a vânzării (licitaţie. religioase. Caracteristicile geografice se referă la zona în care clienţii ţintă pot fi localizaţi. temeri. Pentru a avea succes întreprinzătorul trebuie să aleagă cele mai bune segmente de piaţă. management tehnic. • conştiinţă socială / centrat pe sine. deşi sunt mai puţin tangibile. • beneficii anticipate. • modalităţi de folosire.

factori ce ţin de afacere – amplasament. Odată definitivată segmentarea pieţei. ofertă diversificată.marketing concentrat – alege unul sau un număr restrâns de segmente de piaţă asupra căruia/cărora se va focaliza. pensie) Necesităţi fiziologice (hrană. În abordarea unei noi afaceri este util să se identifice unde se află clientul pe această piramidă a necesităţilor şi cum îl poate ajuta produsul/ serviciul în satisfacerea nevoilor sale. uşurinţă în manipulare şi transportare. adăpost.factori ce ţin de produs – calitate. El a ordonat nevoile consumatorului în cadrul unei piramide cu 5 trepte ierarhice (Piramida trebuinţelor): Autorealizare (autodezvoltare) Stima (afirmarea competenţei. aspectul şi atitudinea angajaţilor. textură. . sănătăţii. Identificarea pieţei ţintă este imposibilă fără o înţelegere prealabilă a dinamicii pieţei în ansamblul său Există o serie de factori care contribuie la luarea unei decizii de cumpărare: .fiecărui segment. Este bine să se facă distincţia între nevoile celor ce utilizează produsul şi nevoia celor care iau decizia de cumpărare. atractivitatea structurată şi compatibilitatea cu resursele şi obiectivele firmei. caracteristici operaţionale (eficienţă. ambalaj. service. program de lucru şi timp de vânzare. 15 . Cunoscutul psiholog american Abraham Maslow spunea: „toţi clienţii sunt căutători de scopuri care să justifice nevoile lor de achiziţie şi consum”. mărime. . aspect (formă.marketing diferenţiat . adaptabilitate). material). reputaţie. somn) Autorealizare Stima Necesităţi sociale Necesităţi de siguranţă Necesităţi fiziologice Piramida trebuinţelor Abia după satisfacerea nevoilor fiziologice oamenii încep să urce spre satisfacerea celorlalte categorii de nevoi. reclamă şi promovare. program de creditare. întreprinzătorul va trebui să aleagă strategia de acoperire a pieţei dorite printr-un: . . metode de vânzare.marketing nediferenţiat – ignorând diferenţierile segmentelor asupra cărora se concentrează. garanţie şi fiabilitate. culoare. b) Motivaţia clientului este un alt aspect ce stă la baza segmentării pieţei. apartenenţă la grupuri sociale) Necesităţi de siguranţă (asigurarea proprietăţilor sale. respect şi recunoaştere) Necesităţi sociale (relaţii umane. îmbrăcăminte.lansează oferte de piaţă diferite pentru anumite segmente. economicitate.

Existenţa concurenţei. ei trebuie să fie ordonaţi în funcţie e „pericolul” reprezentat de ei în: . c) Trendul pieţei exprimă tendinţele de evoluţie ale segmentului de piaţă – ţintă pe care se va focaliza afacerea analizată.să confere produsului/serviciului oferit acele caracteristici necesare obţinerii succesului pe piaţă. • investiţii în cercetare-dezvoltare – pentru lărgirea gamei de produse pe măsură ce ritmul creşterii se apropie de 0. Planul de marketing trebuie să indice dacă piaţa este în expansiune.alţi factori .condiţii meteo. este constantă sau este în recesiune. 16 .să se determine punctele slabe ale concurenţilor şi modul în care pot fi exploatate acestea.. capacitate de stocare şi distribuţie – pentru satisfacerea cererii aflate în creştere.2. . Când se analizează mediul concurenţial al afacerii trebuie făcută o dublă determinare: . Competiţia (concurenţa) Se au în vedere două aspecte când se vorbeşte despre competiţie( concurenţă) : 1. • o politică de preţ axată mai degrabă spre maximizarea profitului decât pe extinderea cotei de piaţă. 4. axate pe: • control riguros al cheltuielilor promoţionale .competitori primari . urmată de majorări odată cu reducerea ritmului de creştere a pieţei. II. • atenţie maximă asupra nivelului stocurilor şi costului de distribuţie. ce intră pe pieţe dominate de concurenţi experimentaţi şi dotaţi cu resurse net superioare. După identificarea competitorilor. boom). • investiţii mai mari în stocuri. cea mai tentantă pentru investitor fiind o piaţă în expansiune. • o gamă de produse restrânsă. Pieţele în creştere şi cele în declin presupun strategii diferite bazate pe următoarele acţiuni : • investiţii puternice în promovare – pentru a asigura cumpărarea de probă şi cumpărarea repetată a produsului firmei. Acest aspect are o importanţă deosebită în cazul firmelor mici. Pieţele în declin necesită alte strategii. • practicarea unei politici concurenţiale agresive a preţurilor mici în etapele de creştere a pieţei. Identificarea concurenţei Deoarece studiul concurenţei este esenţial pentru fiecare afacere. anotimp. 2. el trebuie tratat ca atare în fiecare plan de afaceri. evoluţii macroeconomice ( recesiune.

nivelul stocurilor.pregătirea personalului. d) Alte influenţe. . Pentru fiecare dintre competitorii principali este bine să se cunoască cât mai multe din elementele operaţionale-cheie. . . . există o serie de surse de obţinere a informaţiilor: .termenele de livrare. din elementele critice ale afacerii lor: .percepţia pieţei privitoare la valoarea produselor lor. . . Mediul concurenţial poate fi analizat prin intermediul următoarelor caracteristici: a) Gradul de concurenţă. .calitatea produselor şi serviciilor oferite. b) Surse de concurenţă viitoare.fiabilitatea produselor oferite. Totuşi.politica de creditare a clienţilor şi de acordare a discount-urilor. -Contactarea directă a firmelor concurente – deşi este dificil. canalele de distribuţie. garanţiile oferite. - 17 . -Contactarea furnizorilor firmelor concurente şi a persoanelor care pot deţine informaţii despre acestea. a) Gradul de concurenţă – specifică nivelul actual al concurenţei pe piaţă avută în vedere. uneori se pot obţine informaţii şi pe această cale. c) Bariere de intrare pe piaţă. competitori potenţiali.service-ul .Registrul comerţului – pentru informaţiile financiar-contabile pe care firmele sunt obligate să le facă publice. . . .modurile de realizare a reclamei şi publicităţii.renumele firmei sau a fondatorilor ei. În analiza concurenţei se poate lua în considerare şi puterea financiară şi avantajele tehnologice.metodele de vânzare. .competitori secundari.Publicaţiile de specialitate – ce conţin articole despre tipul de afacere analizat. obiectivul fiind de a trata într-un mod inteligibil ceea ce este cu adevărat competitiv. . Aflarea unor informaţii privitoare la mărimea şi profitabilitatea competitorilor reprezintă o sarcină dificilă (mai ales în cazul competitorilor mici).programul de desfăşurare a activităţii.politica de preţ. .localizarea lor.

preţul. ducând la suplimentarea pe piaţă a ofertei pentru produsul respectiv. Posibile puncte slabe: . etc. .lipsa unor relaţii de afaceri anterioare (pentru afacerile noi).b) Surse de concurenţă viitoare – se referă la evoluţia anticipată a mediului concurenţial pe perioada de planificare a afacerii. . . Diagnoza completă a acestor avantaje şi dezavantaje concurenţiale presupune şi sintetizarea ideilor privitoare la: • capacitatea de menţinere a punctelor forte în cazul unor pericole reprezentate de tehnologii similare.amplasarea nefavorabilă (în special pentru activităţile comerciale). etc.lipsa surselor de finanţare a noilor investiţii. . • ce alte produse mai fac aceste companii. service-ul.management mai flexibil. calitatea.posibilitatea specializării pe un anumit produs sau pe exploatarea unei anumite nişe de piaţă.o imagine mai bună a produsului. Posibile puncte forte: . distribuţia.  pieţei tehnologiilor evoluate – unde procesele şi produsele au o evoluţie fulminantă. 18 .costuri şi preţuri mai reduse.management insuficient pregătit. epuizarea patentului etc. Câteva avantaje potenţiale pe care trebuie să le aibă o firmă nou înfiinţată . design-ul. motivat sau fără experienţă.  industriilor tinere – unde au loc schimbări importante şi destul de dificil de previzionat din punct de vedere al frecvenţei amplitudinii lor. . . .existenţa unor patente.o legătură mai strânsă cu clienţii şi piaţa-ţintă. precum şi costurile şi rezultatele previzionate ale unor asemenea acţiuni. • căile ce trebuie urmate pentru a diminua sau evita punctele slabe. precum şi costurile şi rezultatele previzionate ale unor asemenea acţiuni. Sunt necesare informaţii privitoare la: • companiile ce încearcă să intre pe piaţă în prezent şi modalităţile lor de acţiune. Prin urmare o atenţie specială trebuie acordată:  unui produs nou – ce implică posibilitatea apariţiei imitatorilor. .reţea de distribuţie puternică. • principalii factori de influenţă ai pieţei (ex: performanţele produsului.). . • căile ce trebuie urmate păstrarea şi întărirea punctelor forte. .utilaje uzate fizic şi moral.tehnologie superioară.acces la materiile prime principale cu costuri mai mici. • aşteptările privind reacţia concurenţilor şi contrareacţia avută în vedere. etc. Se realizează de asemenea o diagnoză cu specificarea punctelor forte şi a punctelor slabe în raport cu concurenţii companiei. .

poate exista necesitatea unor examinări stricte din partea organelor abilitate în domeniu. elemente ce asigură şi stimulează avansul faţă de concurenţă. furnizorii. Pentru a afla aceşti factori de succes este necesară o atentă analiză a mediului intern al firmei şi a mediului economic în care se integrează afacerea. considerând atât aspectele pozitive. Acest proces are impact asupra vitezei cu care vor fi introduse noile produse.Dificultăţi de producţie sau de proiectare. etc. etc.Experienţă substanţială în domeniul respectiv. . atitudinea şi motivarea lor. dar ei pot avea două surse de provenienţă: -resursele umane ale firmei (ex: creativitatea salariaţilor.Politica guvernamentală. -caracteristicile funcţionale ale firmei (ex: baza de date şi informaţii. . cât şi pe cele negative: . . existenţa printre aceştia a unor persoane cu relaţii şi influenţă care pot „impulsiona” activitatea firmei ). Spre exemplu. c) Bariere de intrare pe piaţă Un plan de afaceri pentru a fi bine întocmit trebuie să ia în considerare următoarele bariere ce pot apărea.Saturaţia pieţei – nici un loc pe piaţă pentru un nou competitor.O alternativă de evaluare a poziţiei concurenţiale o constituie identificarea factorilor principali de succes ai companiei. dar nu putem neglija politica guvernamentală. asupra promovării pe piaţă.Accesul la distribuţie. Cantitatea şi calitatea informaţiilor disponibile contează foarte mult în această etapă. . 19 . performanţa şi flexibilitatea operaţională.Costuri iniţiale mari/ Necesar de capital. reţea de distribuţie performantă). publicul. . . cu accent deosebit asupra mediului concurenţial. În funcţie de specificul afacerii pot exista şi alte influenţe externe ce trebuie menţionate în planul de afaceri. etc.Identitatea mărcii. Aceeaşi factori de succes pot îmbrăca diferite forme. d) Alte influenţe Eventuala performanţă a unei afaceri este influenţată de factori externi asupra cărora o societate are prea puţin sau nu are deloc control. Cel mai important factor este reprezentat de concurenţă. în scopul obţinerii avizelor de funcţionare.

pe bază de comandă). Această specializare poate fi: -pe clienţi (produsul este executat pentru anumiţi clienţi. precum şi celelalte firme de mărimea ei sau firme mai mici care operează pe aceeaşi piaţă. atacul prin încercuire. -lipsa de interes pentru competitorii mari. Pentru a alege cea mai potrivită strategie concurenţială de marketing o firmă va ţine cont de poziţia sa în cadrul ramurii sale de activitate.3 Strategia de marketing După identificarea pieţei-ţintă. . challenger. -pe produs (fabricarea unui produs care are succes pe piaţă). Caracteristicile acesteia sunt: -posibilitatea obţinerii unui profit sigur şi suficient de mare. -pe canale de distribuţie (adoptarea acelor canale de distribuţie neexploatate de concurenţi). În cazul unei firme mici sau mijlocii se practică în general alegerea unei strategii de nişă. Opţiunile pe care le are un lider pe piaţă în conturarea strategiei sale de marketing sunt: -extinderea pieţei totale – reprezintă cea mai profitabilă alternativă. sau firmă specializată în deservirea nişelor de piaţă. atacul pe flancuri.găsirea unor noi utilizatori ai produsului. Strategia sa se bazează pe utilizarea propriilor abilităţi pentru a acumula o cotă mai mare de piaţă. urmăritor.sporirea frecvenţei de utilizare a produsului. 4. Strategia de marketing aleasă va depinde de poziţia sa pe piaţă: lider. O firmă-challanger va ataca în mod agresiv poziţia liderului. 20 . de teama de a nu pierde mai mult decât câştigă. -mărirea ponderii deţinute pe piaţă – prezintă interes dacă profitabilitatea creşte odată cu obţinerea unei cote de piaţă mai mari. Literatura de specialitate menţionează diverse strategii de atac: atacul frontal. aplicată prin . de oportunităţile existente şi de resursele disponibile. Fixarea scopurilor şi obiectivelor de marketing precede alegerea celei mai adecvate strategii. Pilonul strategiei de nişă este reprezentat de adaptabilitatea perfectă.găsirea unor noi destinaţii ale produsului. obiectivelor şi concurenţilor este necesară o planificare a modului în care societatea va utiliza oportunităţile existente pe piaţă şi o determinare clară a modului în care se va cuceri segmentul de piaţă dorit. -protejarea poziţiei deţinute – de regulă liderii sofisticaţi nu lasă nici o portiţă deschisă pentru un atac din partea concurenţilor. de obiectivele fixate.II. .urmăritor este caracterizată de prudenţă. Firma. O nişă reprezintă un mic segment de piaţă pentru care un anumit produs/serviciu este foarte bine adaptat. de specializare. atacul prin evitare şi atacul de gherilă.

.agenţi comerciali proprii. Alte elemente ale strategiei de marketing. lipsa de resurse). B) C) D) E) F) Politica de preţ.agenţi comerciali externi. Analiza amplasamentului şi amenajările necesare. Analiza efectuată se poate ramifica pe două direcţii: 1. Metode de vânzare În funcţie de felul în care se vor realiza vânzările (dacă se va vinde prin distribuitori independenţi sau prin intermediul propriilor agenţi de vânzări .-pe zone geografice ( abordarea acelor pieţe pe care concurenţii n-au pătruns încă din motive variate – lipsă de interes. prezentările oficiale). prin puncte de desfacere proprii. Modul în care se procedează pentru ca produsul să ajungă la utilizatorul final (metoda de vânzare şi distribuţie) este esenţial. Fără vânzări nu se încheie circuitul.telefon (pentru servicii de informare/divertisment) . cercetarea de marketing. Feedback din partea clienţilor. . 2.angrosişti. merită. 21 . oricât de bine ar merge producţia. existând o gamă largă de opţiuni: . .detailişti. atenţie. . Numărul persoanelor ce activează în vânzări şi maniera de distribuţie ( în funcţie de produs sau de aşezare geografică ) vor trebui descrise mai în detaliu în planul de afaceri.reprezentanţi. Promovarea şi relaţiile publice. . Canale de distribuţie Ele sunt în strânsă dependenţă de forma de vânzare aleasă. vânzări prin comandă poştală) se vor determina costurile vânzărilor şi nivelul de finanţare necesar. Metode de vânzare 2. imposibilitate.poştă. promovarea. etc. A) Strategia de vânzare şi distribuţie Orice afacere e destinată obţinerii de profit de pe urma vânzării produselor sau serviciilor sale. Canale de distribuţie 1. Procedurile specifice de vânzare (ex: vânzările prin telefon. prin puncte de desfacere la poarta fabricii . Strategia de marketing este definită de următoarele elemente: A) Strategia de vânzare şi distribuţie. de asemenea.

O importanţă deosebită o constituie: • opţiunea fundamentării acestuia: • pe nivelul costurilor implicate plus cota de profit dorită . Totuşi la fixarea preţului sunt luate în considerare şi alte elemente extrem de importante: costul de producţie.distribuţie directă (de tipul „din uşă în uşă”). . . locuri de desfacere sau momentul în timp).utilizarea preţurilor diferenţiate (în funcţie de cumpărători. . detailişti. strategia generală.utilizarea preţurilor stabilite pe criterii geografice – stabilirea unor anumite preţuri pentru clienţii aflaţi la o distanţă mai mare. .numărul de verigi (reprezentanţi. etc). • pe nivelul pe care-l poate accepta cererea existentă la momentul respectiv pe piaţă. tipuri de produse. etc. angrosişti. .localizarea verigilor (depinde de întinderea geografică a pieţei potenţiale). Structura preţurilor practicate de o companie se modifică în timp. Una din cele mai dificile decizii din viaţa unei afaceri este cea de determinare a preţului produselor/ serviciilor. B) Politica de preţ În ţările cu putere de cumpărare redusă a monedei naţionale ( cazul României ) politica de preţ devine un element extrem de important al strategiei de marketing. În practică.întâlniri de prezentare a produselor.tele-marketing..utilizarea preţurilor promoţionale – pot fi uneori mai mici decât costurile de producţie şi sunt practicate pentru a promova un anumit produs/serviciu.utilizarea preţurilor psihologice – ce sunt dimensionate astfel încât să stimuleze intenţia de achiziţie. . . depind şi de cererea pentru produs – ca urmare a posibilităţii de a cumpăra materiile prime în cantităţi mai mari şi la un preţ mai mic. • reacţii aşteptate de la concurenţi.tipul canalului. .acordarea de rabaturi şi bonificaţii. transportul. Principalele variabile ce caracterizează un canal de distribuţie sunt: . ca element component al preţului. 22 . . • acoperirea riscului valutar-hedging (pentru comerţ exterior).utilizarea preţurilor orientate spre valoare – mixul calitate-servire este oferit la un preţ acceptabil. politica reducerilor comerciale şi financiare adoptată. Stabilirea unui preţ este un proces dinamic.comis voiajori . Un produs/serviciu de calitate poate argumenta menţinerea unui preţ ridicat pentru a impune o anumită imagine. .francize. firmele utilizează variate strategii de ajustare a preţului în funcţie de contextul existent la un moment: . Costurile de producţie.

8) Capacitatea de producţie. 2) factori externi .impune calcularea tuturor costurilor aferente activităţii.acţiunile şi nivelul concurenţei. fără a se limita la aprecieri generale. 2) Aprecierile clienţilor faţă de produsul/serviciul oferit – Imaginea ofertei în faţa clienţilor şi valoarea ei nu au legătură cu costul realizării ei sau cu preţurile practicate de concurenţă. 1) Costurile implicate . preţurile concurenţilor reprezintă cel mai bun indiciu al nivelului costurilor şi marjei de profit ce pot fi acceptate pe piaţă. 6) Evoluţia mediului economic. fără concurenţă puternică) şi practicarea unor preţuri mici. 23 . cu concurenţă experimentată). 4) Elasticitatea cererii.preţul pe care clientul este dispus să-l accepte. Cu cât creşte uşurinţa de imitare a afacerii cu atât nivelul preţurilor se apropie de limită. 3) Preţurile competitorilor. magazin propriu. 7) Canalele de distribuţie alese. Nu acelaşi lucru se poate spune în cazul produselor alimentare curente. etc.utilizarea preţurilor internaţionale – ce implică ajustarea preţurilor în funcţie de aşteptările cumpărătorilor de pe pieţele externe. În stabilirea preţurilor intervin două categorii de factori: 1) factori interni . Pentru a nu aluneca pe panta falimentului.. aşa încât competitorii vor fi descurajaţi să intre pe o piaţă cu rentabilitate scăzută. 6) Evoluţia mediului economic – Preţurile tind să crească în condiţii de expansiune şi să scadă în condiţii de recesiune. 5) Strategia companiei. 5) Strategia companiei – Ea poate oscila între exploatarea pieţei şi practicarea unor preţuri mari (în cazul pieţelor noi. 2) Aprecierile clienţilor faţă de produsul/serviciul oferit. 4) Elasticitatea cererii – Întotdeauna scăderea preţului implică o creştere a vânzărilor.costul produsului.cererea manifestată pe piaţă. obiective (în cazul pieţelor mature. puţin atractivă. .marja de profit urmărită. Cererea pentru produse/servicii de lux nu va creşte ca urmare a unei reduceri cu 5-10% a preţurilor. . 3) Preţurile competitorilor – În cazul unei pieţe echilibrate. Sezonalitatea are şi o mare importanţă. în fixarea preţurilor practicate e necesar să se analizeze următoarele elemente de determinare a preţului: 1) Costurile implicate. 7) Canalele de distribuţie alese – preţul de vânzare faţă de politica de distribuţie (la poarta fabricii. . reprezentanţe).

de a crea o imagine favorabilă a firmei. Efectul dorit în promovare Este absolut necesar să fie identificate de la început obiectivele strategiei promoţionale. Atât compania. O politică de preţuri este eficientă doar atunci când clientul este dispus să plătească preţul şi un profit este încasat. 5. 24 . 4. 2. Mesajul ce va genera efectul dorit.de a creşte cifra de afaceri. Având mai mult feedback din partea clienţilor se poate analiza mai uşor succesul şi eficacitatea demersurilor promoţionale. 1. fie la falimentul afacerii.de a informa clienţii existenţii şi potenţiali. Pentru a fi competitivi. Costurile care le implică promovarea. Scopul promovării este: . strategia de marketing trebuie să fixeze preţuri care trebuie atât să satisfacă clienţii. Efectul dorit în promovare. 2. În concluzie.8) Capacitatea de producţie – Preţul de vânzare poate fi mai mare decât cel al concurenţei atât timp cât cererea asigură ocuparea capacităţii de producţie existente. cât şi să fie profitabile pentru afacere. • Procentul de vânzări al afaceri. Mijloace mass-media ce vor fi utilizate. • A realiza analiza cost-beneficiu (presupune experienţă şi încredere crescută în efectele promovării). preţul este poate cea mai complexă decizie de marketing. şi anume: a) Promovarea produsului/serviciului b) Relaţiile publice ca element al strategiei de marketing. • A face precum competitorii. Strategia de promovare cuprinsă în planul de afaceri se bazează pe următoarele elemente: 1. A avea un produs/serviciu competitiv şi a nu-l promova este ca şi cum nu s-ar desfăşura activitatea respectivă. Analiza rezultatelor promovării. . Costurile care le implică promovarea Există 4 moduri principale de dimensionare a costurilor acestei activităţii: • A stabili cât îşi poate permite. a) Promovarea produsului/serviciului poate duce fie la succesul. . 3. cât şi produsele acesteia trebuie să fie promovate. C) Promovarea şi relaţiile publice Eficienţa unui plan de marketing nu poate fi concepută fără două secvenţe extrem de necesare.

Pot fi folosite materiale promoţionale (broşuri. Întreprinzătorii pot contacta massmedia locală (publicaţii. -vânzarea directă „din casă-n casă” (prin comis-voiajori).3. -promovarea de informaţii referitoare la produs (pliante. Trebuie alese acele căi ce se potrivesc cel mai bine naturii şi stadiului afacerii. Nici o afacere cu o cotă de afaceri scăzută nu va începe prin a-şi face reclamă la TV. 5. TV) ce difuzează articole. Analiza rezultatelor promovării În funcţie de tipul afacerii. companiile de relaţii publice pot fi mai avantajoase decât reclama plătită. -târguri şi expoziţii. Mijloace mass-media ce vor fi utilizate Nu toate mijloacele de comunicare în masă au acelaşi rezultat. aşa cum nici o afacere cu o cotă de afaceri ridicată nu se va rezuma doar la împărţirea de fluturaşi. radio. broşuri). reportaje despre noile afaceri din comunitatea respectivă. Mesajul ce va genera efectul dorit Prin aflarea răspunsului la întrebarea „de ce ar cumpăra clienţii produsul/ serviciul oferit de societate ?” se poate stabili mesajul promoţional care va beneficia de forma şi direcţia care vor produce astfel cel mai mare efect. ştiri. de posibilităţile financiare existente şi de finalitatea dorită se alege metoda de promovare cea mai adecvată. 4. Pentru companiile mai noi. Cele mai practicate metode de promovare a vânzărilor sunt: -reclama în mass-media. prin poştă. dar nici acelaşi cost de utilizare. În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante căi de promovare: Metoda TV Avantaje Dezavantaje  cea mai întinsă  costisitoare arie de acoperire  imposibil de  grad maxim de direcţionat cu precizie control  greu de oferit  impact imediat informaţii tehnice  evaluare dificilă  greu de planificat  uşor de acumulare lentă direcţionat  impact redus  se pot oferi dificil de controlat informaţii tehnice greu de indicat efectul  se pot utiliza cupoane de promovare a vânzării 25 Reviste . cu resurse financiare mai modeste. -reclama directă. afişe) şi reclame luminoase.

a. atractivitate)  acoperire largă  auditoriuţintă specific  auditoriuţintă specific  se pot explica avantajele ofertei  se pot demonstra avantajele ofertei  este necesară o planificare atentă  limitat impact  greu de oferit informaţii tehnice  lentă  limitată acumulare acoperire  acoperire limitată  dificil de demonstrat avantajele  slabă acoperire  costisitoare  costisitoare  greu de demonstrat avantajele  necesită timp pentru planificare  greu de controlat  acumulare lentă  costisitoare  costisitoare  greu de asigurat prezenţa auditoriului vizat Ofertă prin poştă Expoziţii Tabelul II. 4.Presa (naţională) Presa (locală) Radio Cinema Postere  arie de acoperire extinsă  acumulare rapidă  uşor de planificat  uşor de planificat  slabă capacitate de informare tehnică  relativ ieftină  uşor de planificat  acumulare rapidă  ieftină  culoare şi mişcare (n. b) Relaţiile publice ca element al strategiei de marketing 26 . analiza rezultatelor promovării se va face pe baza raportării numărului de clienţi potenţiali şi clienţi efectivi ce au contactat compania în urma promovării făcute.1 : Avantajele şi dezavantajele canalelor de promovare potenţiale Astfel .3.

să fie elaborate într-un stil uşor de înţeles şi urmărit. El constituie un element esenţial în situaţia comerţului cu amănuntul (vadul comercial). alimentaţie) a scos în evidenţă şi alţi factori . să cuprindă o cale de contactare a companiei (telefon. urmărind profitabilitatea maximă ce se poate obţine prin această alegere. 2. Alegerea amplasamentului se va face cu imaginea afacerii în minte. costurile.Acestea privesc modul de prezentare a afacerii în faţa presei. pagină web). preţ şi distribuţie. Există unele variabile foarte importante ce pot fi incluse aici: datele demografice. promovarea formează ceea ce specialiştii numesc „ mixul de marketing” . D) Analiza amplasamentului şi amenajările necesare Pentru ca strategia de marketing a produselor/serviciilor să fie eficientă sunt necesare două elemente importante. În relaţiile cu presa comunicatele de presă sunt foarte importante. Alături de produs. 1. vizibilitatea. şi anume: 1. Acest lucru se referă la clădiri deja existente. Amplasamentul afacerii. care sunt la fel de importanţi: • personalul (implicarea angajaţilor va fi un factor crucial pentru majoritatea firmelor prestatoare de servicii) • procesele (modul în care este furnizat serviciul). Amenajările necesare reprezintă un element important al planului de afaceri. Amplasamentul afacerii este analizat în funcţie de natura acesteia din urmă. ce necesită un efort de investiţie pentru a le aduce la standardele impuse de produsele/serviciile propuse în planul de afaceri. succinte. divertisment. Incompatibilitatea între natura afacerii şi amplasamentul său duce la faliment. Mixul de marketing constituie una din ideile dominante ale teoriei şi practicii de marketing moderne şi este definit ca „ansamblul de instrumente tactice de marketing controlabile pe care firma le combină cu scopul de a produce pe piaţa-ţintă dorită”. accesibilitatea. procesarea datelor. Ele trebuie să aibă un format corespunzător. fără a avea idei preconcepute. Amenajările necesare. Ele au avantajul că pot promova afacerea la un cost foarte mic sau chiar fără costuri şi în plus promovarea prin astfel de mijloace este mai credibilă. • perimetrul fizic (mediul în care este furnizat serviciul). dar suficient de cuprinzătoare. 2. să fie interesante. Pentru o anumită afacere trebuie căutat amplasamentul favorabil. 27 . fax. D) Alte elemente ale strategiei de marketing În ultimele două decenii dezvoltarea constantă a firmelor având ca activitate de bază serviciile (unităţi de desfacere cu amănuntul. aşa cum pentru un amplasament dat trebuie căutată afacerea cea mai potrivită.

ducând şi la consolidarea credibilităţii afacerii în faţa examinatorului. 28 . El face legătura dintre planificare şi control. Răspunsul managementului la feedback-ul clienţilor este cheia pentru asigurarea unei bune reputaţii pe piaţă. II. -asigurarea că preţul. măsurând diferenţele între rezultatele obţinute şi cele dorite. Cea mai eficientă metodă de a fideliza clientul este abordarea directă a acestuia. Motivele pentru care se realizează o astfel de cercetare sunt: -obţinerea unei informaţii la prima mână. trebuie să se prezinte limpede şi cuprinzător starea şi perspectivele pieţei-ţintă. -înţelegerea a ceea ce doresc clienţii efectivi. Pentru obţinerea feedback-ului. Obiectivul principal pentru care un plan de afaceri cuprinde şi se bazează pe o cercetare de piaţă este acela de a permite înţelegerea pieţei de către întreprinzător şi examinator. Vânzarea nu este ultimul obiectiv al efortului de marketing. ci şi în cadrul activităţii curente a companiei (după înfiinţarea ei). telefonul reprezintă un mijloc mai eficient decât scrisorile. 4. În efectuarea cercetării de piaţă va fi nevoie de a se decide amploarea demersului în funcţie de două restricţii: • completitudine: deşi se caută informaţii specifice. calitatea.F) Feedback din partea clienţilor Feedback-ul poate fi definit drept controlul unui proces (sistem) prin intermediul rezultatelor sau efectelor sale. • disponibilitatea resurselor: timpul şi banii repartizaţi acestui capitol să se încadreze în bugetarea preliminară.4 Cercetarea pieţei Companiile mari şi de succes realizează constant cercetări de piaţă şi teste pentru a descoperi ceea ce se cere pe piaţa pe care operează. promovarea şi distribuţia produselor sunt corect dimensionate în raport cu segmentul de piaţă-ţintă. Cercetarea de piaţă este importantă nu numai pentru demararea unei afaceri noi .

Cercetarea de birou – se bazează pe studiul informaţiilor publicate sau a celor disponibile pe Internet. deoarece el constituie instrumentul de bază al investigării de piaţă. Procedurile de realizare a cercetării de teren Cercetarea de teren se bazează pe un set de întrebări la care trebuie găsit răspunsul şi parcurge mai multe faze ce trebuie bine delimitate şi aranjate. pe de-o parte. A. 29 . evoluţia Internet-ului furnizând o sursă de informaţii imensă. Delimitarea populaţiei ţintă totale presupune identificarea clienţilor efectivi şi potenţiali care ar putea să beneficieze de produsele sau serviciile ce fac obiectul afacerii. pentru ca toate concluziile desprinse pe baza lui să fie valabile pentru colectivitatea statistică studiată. Formarea eşantionului. etc. reprezintă o investigare proprie cu obiective precise. 3.Cercetarea de piaţă este vitală pentru afacerile noi şi se realizează cu ajutorul unui pachet de tehnici şi metode ştiinţifice de investigare atât a informaţiilor ce provin din diferite surse (Internet. 1. Elaborarea chestionarului este o operaţie complexă. pe de altă parte. 5. Cercetarea de teren – constituie. secvenţa de cizelare cantitativă şi calitativă a informaţiei obţinute în etapa anterioară şi. necesare realizării planului de afaceri. analizate şi sistematizate în vederea elaborării planului de marketing. Analiza şi interpretarea datelor. B. Ea reprezintă componenta incipientă a cercetării de piaţă. date statistice. Culegerea datelor de pe teren. 4. 3. cât şi a informaţiilor culese de la diferiţi subiecţi.) . 4. cercetarea de birou 2. Principalele faze într-o cercetare de teren sunt: 1. 2. cercetarea de teren 1. Etapele cercetării de piaţă Cercetările de piaţă se desfăşoară în două etape: 1. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia ţintă totală şi în acelaşi timp să fie suficient de mare. Formarea eşantionului presupune selecţionarea unei părţi a populaţiei totale. Culegerea datelor de pe teren Cele mai importante forme de completare a chestionarului sunt: -interviul direct (faţă în faţă). Elaborarea chestionarului. 2. prelucrate. 2. Delimitarea populaţiei ţintă.

Vizitarea şi spionarea competitorilor. vizitarea de expoziţii. Interviul direct este cel mai des folosit şi cu rezultate mai bune deoarece operatorul completează chestionarul pe baza declaraţiei respondentului. -răspunsurile cu privire la persoanele intervievate pot fi mai exacte. unde sunt observaţi subiecţii într-o şedinţă de aproximativ două ore în care îşi expun punctele de vedere cu privire la produsul sau serviciul ce face obiectul afacerii. când operatorul are libertatea de a schimba ordinea întrebărilor. Metoda reprezintă câteva avantaje nete faţă de celelalte forme de interviu: -ea se face cu costuri reduse. respectiv primele concluzii cu privire la opţiunile grupului ţintă în legătură cu produsul sau serviciul respectiv. nefiind formulate în prezenţa operatorului. -chestionarul trimis prin poştă. . Analiza şi interpretarea rezultatelor Chestionarele completate se supun unui program de codificare şi prelucrare după cum apar informaţiile primare. -se foloseşte atunci când se solicită nişte răspunsuri mai îndelung chibzuite. Chestionarele reprezintă doar una din modalităţile de cercetare de teren a pieţei. . Interviul prin telefon presupune cheltuieli considerabile cu serviciile telefonice. trimiterea de plicuri cu expediţie gratuită către beneficiul chestionarului. etc. atunci când se pun o serie de întrebări. şi anume. Discuţiile sunt mediate de un specialist.răspunsurile care vin prin poştă trebuie acceptate ca fiind definitive. puţine chestionare trimise prin poştă primesc răspuns – această lipsă de interes pateu fi contractată prin promisiunea unor mici premii pentru chestionarele completate. Interviul direct (faţă în faţă ) se face cu ajutorul unor operatori bine instruiţi.deoarece operatorul nu participă în mod direct. studierea comportamentului clienţilor potenţiali şi efectivi sunt instrumente la fel de importante. Chestionarul trimis prin poştă nu are nici o asistenţă din partea operatorilor. Bineînţeles. fiind cea mai ieftină şi mai rapidă dintre metode. iar răspunsurile sunt standardizate. şi neformale. Totuşi. Interviurile directe sunt formale. întrebările trebuie formulate într-un limbaj clar. -discuţiile cu grupul ţintă. analiza produselor lor. Interviul prin telefon este o formă prin care chestionarul este citit şi completat prin telefon. prin participarea la tombole. există şi câteva dezavantaje. Discuţiile în grup se fac într-un cadru organizat în săli de focus-grup. care pe baza unui raport întocmit informează asupra rezultatului testării produsului sau serviciului respectiv.-interviul prin telefon. 30 . 5. dar şi aptitudini de comunicare deosebite ale operatorului. pentru a determina persoana intervievată să răspundă.

• Evoluţia tehnologiilor. A) Elementele de structurare a previziunilor În general sunt utilizate patru elemente ce pot sta la baza elaborării previziunilor: 1) perioade de timp. din articole publicate. Camera de Comerţ. parteneri de afaceri/asociaţi. de la competitori. biblioteci. Surse de informaţii ce stau la baza cercetării Un specialist în marketing a subliniat importanţa informaţiei sub forma următoare: „a conduce o firmă înseamnă a fi stăpân pe viitorul ei. iar a fi stăpân pe viitor înseamnă a şti să lucrezi cu informaţia”. ii. Pentru previziunea vânzărilor sunt evidenţiate trei aspecte: i. informaţiile necesare pot fi culese din surse publicate. cartea Pagini Aurii etc. Informaţiile necesare pot să provină şi din informaţiile deţinute de managementul companiei. 2) produse/servicii. statistici guvernamentale sau ale asociaţiei profesionale. afaceri similare. agenţii de publicitate. furnizori. • Tendinţele şi caracteristicile mediului social. Factorii de influenţă a volumului vânzărilor. agenţii guvernamentale. II. se vor alege căile cele mai eficiente de atingere a obiectivelor fixate. iii. 3) grupe de clienţi. care prin experienţa acumulată în domeniul respectiv (lucrând la firme similare) cunoaşte mediul în care va evolua afacerea. Cercetarea concurenţilor şi cercetarea furnizorilor şi a clienţilor sunt importante pentru cunoaşterea mai clară şi mai detaliată a contextului în care se desfăşoară activitatea urmărită. • Influenţa factorilor politici asupra domeniului de activitate al întreprinzătorului. reprezentanţi comerciali.În urma rezultatelor obţinute în cadrul cercetării de piaţă se conturează strategia de marketing a afacerii. 31 . Acest proces de decizie are loc în strânsă legătură cu mediul economic în care afacerea se încadrează: • Starea economiei şi potenţialul său de creştere sau recesie.5 Previziunea vânzărilor Previziunea vânzărilor este procesul de organizare analiză a informaţiilor în scopul de a determina care va fi nivelul vânzărilor viitoare. • Eventualele oportunităţi sau constrângeri legislative. Structura logică a procesului de previzionare. Elementele de structurare a previziunilor. În funcţie de faza de realizare a cercetării. C. 4.

• Tulburările sociale. calitate. • Diminuarea/creşterea capacităţi de producţie. 1) perioade de timp – element utilizat întotdeauna. • Vacanţele. • Competitorii direcţi. Factori ce pot influenţa vânzările companiei: Externi: • Anotimpul. • Evenimentele politice. 3) grupe de clienţi – apar prin agregarea utilizatorilor finali ai produsului/serviciului în entităţi omogene ( grupe). • Nivelul câştigurilor consumatorilor. etc). 4) cota de piaţă – constituie un mijloc neconvenţional de măsurare a performanţelor în vânzări şi reprezintă partea din totalul vânzărilor de pe piaţă pe care firma se aşteaptă să o realizeze. Interni: • Modificările produselor (stil. Modul de prezentare poate fi tabelar sau sub forma unor grafice. în explicarea priorităţilor companiei şi manierei în care sunt stocate resursele disponibile. 32 . a căror influenţă poate valida sau infirma rezultatele efortului de previzionare.4) cota de piaţă. prezentarea vânzărilor pe intervale de timp fiind deosebit de utilă în demonstrarea creşterii anticipate şi a influenţelor generate anotimpuri. • Moda şi tendinţele ei. • Clima. Mod de prezentare recomandat – graficul. În cazul unui momenclator mare este recomandabilă gruparea acestuia pe categorii generale. O asemenea abordare este utilă în identificarea produselor celor mai importante. Previziunea vânzărilor reprezintă primul pas al bugetării activităţii unei companii.). • Competitorii indirecţi. • Mişcările demografice. 2) produse/servicii – implică o structurare a vânzărilor pe produse/servicii dacă oferta este mai mare de un produs/serviciu. • Evenimentele speciale. calitate etc. În acest caz va trebui determinată/estimată cota de piaţă definită precum şi mărimea totală previzionată o pieţei produsului/serviciului în cauză. • Natalitatea şi mortalitatea. • Modificările serviciilor (tip. deoarece de valorile prezentate în bugetul vânzărilor depind valorile cuprinse în celelalte bugete ale societăţii B) Factori de influenţă a volumului vânzărilor Cifra de afaceri estimată depinde de un număr foarte mare de agenţi.

Indiferent de valoarea idei de afaceri. b) producţia. Schimbările condiţiilor de creditare.• • • • • • • Modificările eforturilor de promovare. dacă nu există cineva competent s-o pună în practică nu va avea nici un rezultat. Probleme de muncă. Un plan operaţional va cuprinde următoarele elemente: a) forţa de vânzare. Modele de distribuţie utilizate. mai ales că el trebuie să demonstreze şi să probeze în faţa finanţatorului că este capabil să organizeze acest important domeniu al afacerii. Crearea profitului clientului şi identificarea tendinţelor în domeniul de activitate vizat. Lipsa unor factori de producţie. 5 Planul operaţional Planul operaţional reliefează modul de transpunere în practică a strategiei manageriale construite până acum. b) producţia – trebuie să stea în atenţia întreprinzătorului. Estimarea vânzărilor – se va face lunar în primul an şi apoi anual. d) protecţia împotriva riscurilor. 4. Ei vor să vadă modul în care întreprinzătorul îşi abordează vânzările. 33 . 3. II. C) Structura logică a procesului de previzionare În majoritatea afacerilor. pentru a putea face o previziune a vânzărilor trebuie parcurşi următorii paşi: 1. Planurile de stimulare a vânzărilor. Stabilirea amplasamentului şi mărimea aproximativă a zonei de acţiune. Planul operaţional trebuie să arate ce persoane sunt necesare pentru desfăşurarea afacerii. c) personalul – este resursa cea mai importantă într-o afacere. Modificările de preţ. a) forţa de vânzare – va fi examinată cu mare atenţie de creditori/investitori. 2. Analiza competitorilor din zonă. c) personalul.

Cele patru reguli necesare atingerii acestui obiectiv sunt: 34 . -posibilitatea apariţiei unor tehnologii concurente. în special. etc.3 Menţinerea şi serviciul Menţinerea şi asigurarea calităţi este una din condiţiile primordială de reuşită a afacerii. activitatea de cercetare-dezvoltare în curs. etc. 1 Dezvoltarea produsului Această componentă a planului va fi importantă. Indiferent de tipul de afacere pentru care se realizează planul. Se vor avea în vedere următoarele: -necesitatea înlocuirii produselor. În situaţia în care afacerea se încadrează în sfera comerţului. costuri. obiectivele. II. resursele necesare. asigurare pentru răspundere civilă. asigurare pentru răspundere profesională. 5. II. eventualii subcontractori. etc. etc.2 Fabricarea Dacă afacerea este în domeniul producţiei planul de afaceri trebuie să includă şi un plan de producţie care să indice aspectele esenţiale ale procesului.d) protecţia împotriva riscurilor – acest element se apreciază în funcţie de existenţa unor poliţe de asigurare a activelor companiei. 5. Este necesară cunoaşterea tendinţelor şi aşteptărilor privitoare la produsele ce vor apare la acea dată. contractele ce au fost încheiate. în care raportarea unui produs ce va fi lansat pe piaţă peste un an la condiţiile de piaţă actuale nu mai e tocmai potrivită. II. atenţia va fi distribuită asupra altor necunoscute: -De la cine se achiziţionează marfa? -Cum va funcţiona sistemul de control al stocurilor? -Care vor fi necesităţile de depozitare?. este necesar să se stabilească încă de la început că satisfacţia clienţilor la achiziţionarea produsului/ serviciului este prioritară. în domeniile de activitate dinamică. 5.

În primul rând va fi necesară identificarea produselor/serviciilor concurente. -tratarea clientului în aşa fel încât să îi fie arătată şi apreciată afacerea/persoana. Acestea putând fi similare cu cele ale firmei. iniţierea şi derularea afacerii. 8) consultanţii-cheie. determinând schimbări în cadrul societăţii prin aducerea de îmbunătăţiri produselor şi serviciilor puse la dispoziţie de aceasta. 6 Management şi organizare II. 35 .1 Echipa managerială Descrierea echipei manageriale este cea mai importantă secţiune a acestui capitol şi prezintă acele persoane ce vor avea rol hotărâtor în iniţierea şi derularea afacerii. 6) directori. deosebirea putând avea mai multe cauze ce trebuie identificate şi apoi eliminate. 5. 7) corpul consilierilor. -să fie satisfăcute nemulţumirile clientului atunci când apar probleme.-furnizarea unui produs/serviciu ce întruneşte standardele de calitate cerute pe Piaţa respectivă. Clienţii sunt satisfăcuţi atunci când aşteptările le sunt confirmate şi încântaţi atunci când aşteptările le sunt depăşite. II.4 Influenţe din exterior Influenţele din exterior pot apărea din pricina produselor sau serviciilor oferite de firmelor concurente. Este bine să se facă distincţia între personalul ce alcătuieşte echipa managerială: 5) întreprinzători. implicit a firmei. cumpără mai multe produse ale firmei. Reclama joacă astfel un rol important în promovarea imagini produselor şi serviciilor. Clienţii satisfăcuţi rămân fideli firmei pentru o perioadă mai îndelungată. -vânzarea produsului/serviciului la un preţ corect. II. 1) întreprinzătorii – este necesară prezentarea unor informaţii legate de persoanele fizice/juridice responsabile de proiectarea. 6. sunt mai puţin sensibili faţă de preţ şi vorbesc mai apreciativ faţă de firmă. Întreprinzătorii se pot limita doar la deţinerea unei părţi a capitalului social al firmei sau pot fi întreprinzători activi – ce s-au implicat în mod semnificativ cu capital social şi care vor participa cu experienţa şi aptitudinile lor la conducerea efectivă a societăţii.

pasiune. inteligenţă. d) Perseverenţă – este acea calitate care permite acestora ca odată atins un obiectiv anterior fixat să treacă de îndată la urmărirea altuia nou. b) Capacitate de a face faţă eşecurilor – puterea de a-şi reveni rapid în urma insucceselor este o trăsătură caracteristică a întreprinzătorilor de succes. de a fi la îndemână să acţioneze într-un mediu sigur. entuziaşti. mereu curioşi şi preocupaţi de noi oportunităţi. să aloce mult timp şi multă energie asigurării succesului afacerii. motivaţie. . . energie. . . sunt însă persoane care au o competenţă deosebită într-un anumit domeniu. nu este vorba de asumarea unui risc iraţional ci de a judeca la rece şi a decide ce riscuri şi în ce moment pot fi asumate.orientare de marketing.dedicaţie.. Atribute ale managerilor: .calitatea de acţionar. familiale 2) directorii – sunt persoane care poate nu au investit în afacere.experienţă încununată de succes.capacitatea de a construi o echipă. . fapt care poate afecta echilibrul relaţiilor sociale şi.perspicacitate. . f) Dedicare totală – întreprinzătorul trebuie să aibă încredere totală în afacerea sa. e) Uşurinţa în asumarea riscului – în special afacerile mici trebuie să facă faţă unor pericole numeroase.Întreprinzătorii.relaţii în industria respectivă.abilităţi de conducere. necesitând preluarea riscului de eşec. întreprinzătorii de succes sunt persoane inventive care fie abordează necunoscutul şi fac lucruri noi . Există o serie de caracteristici pe care întreprinzătorii ar trebui să la aibă şi anume: Încredere în sine şi în tot ceea ce întreprind – rareori acestea sunt genii. fie fac într-o manieră nouă lucruri deja existente. ce adaugă credibilitate echipei de conducere şi măreşte speranţa de succes. dar al căror talent şi pricepere influenţează în mod important afacerea. onestitate. c) Inventivitate – prin definiţie. Un comitet director puternic e un activ însemnat pentru societate. să identifice şi să exploateze o nişă nedescoperită de altcineva. . . agitaţi. . Ei au o relaţie contractuală. indiferent dacă sunt activi sau nu. .cunoştinţe în domeniu. O afacere de succes nu înseamnă o lungă serie de succese ci o continuă şi pozitivă evoluţie a activităţii. optimişti. sunt deseori văzuţi ca persoane mereu preocupate de idei noi. Pe lângă acest lucru mai au însă şi abilitatea de a rezolva toate problemele privitoare la afacerea lor.recomandări favorabile. Ei trebuie să se diferenţieze de ceea ce există la momentul respectiv pe piaţă. mai ales. legată cu compania şi o răspundere fiduciară asupra ei.integritate. a) 36 .

II. dar care nu ocupă un loc oficial în aceasta. dat fiind faptul că la acel moment de cele mai multe ori afacerea generează prea puţine beneficii. 37 . Selecţia – se referă la necesitatea implementării unor proceduri eficiente de recrutare a personalului. Ea va fi realizată sub forma unui simplu grafic care poate conţine câteva informaţii esenţiale despre personalul din subordine. 6. Firma trebuie să dispună de personal capabil pe tot parcursul funcţionării ei. Prin urmare. trebuie să se planifice exact data si modul în care se vor realiza angajările. -selecţia.3) corpul consilierilor – are mai mult o natură funcţională. 6. Ei pot fi avocaţi. ei vor oferi un plus de valoare imaginii firmei în ochii celor din afară. când nu există de obicei o a doua şansă pentru corectarea greşelilor. 4) consultanţii-cheie – sunt persoane cu statut special în echipa managerială. II. el trebuie să fie format din indivizi cu experienţă valoroasă în domeniu. contabili şi consultanţi în diverse domenii de afaceri.3 Politica şi strategia Politica de management a resurselor umane este definită de următorii factori: -sincronizarea.2 Graficul de organizare (organigrama) Organigrama joacă rolul unei prezentări succinte a organizării resurselor umane. Consultanţii externi oferă experienţa care lipseşte unei companii în primii ani. având astfel capacitatea de a ajuta şi a-şi oferi serviciile de consultanţă în dezvoltarea afacerii. O corectă decizie de angajare e absolut necesară în primii ani de existenţă a companiei. Organigrama prezentată în planul de afaceri nu necesită o detaliere fină. -recompensarea salariaţilor. Sincronizarea – se referă la asigurarea unei evoluţii raţionale a cheltuielilor salariale în raport cu veniturile obţinute din afacere. Dacă sunt selectaţi cu atenţie. La demararea afacerii trebuie păstrat un nivel al cheltuielilor cât se poate de scăzut.

cât abordarea unor probleme legate de structura salariului în funcţie de competiţie. II. planuri de prime şi stimulente similare. pachete de beneficii. a nivelului câştigului de pe urma demarării afacerii. 7. şi o previziune asupra viitorului.Recompensele salariaţilor – se referă la prezentarea succintă a beneficiilor angajaţilor. participarea salariaţilor la profit etc.1 Definiţie flux de numerar Fluxul de numerar .2 Rata internă de rentabilitate 38 . Nu este atât de importantă includerea unui ştat de plată. 7 Planul financiar Planul financiar are o mare importanţă pentru stabilirea performanţelor financiare . Acesta va arăta surplusul sau din contră deficitul de numerar ce va caracteriza afacerea în perioada previzionată. El trebuie să asigure o analiză exactă a trecutului şi prezentului. 7. reprezintă piesa de rezistenţă a întregului plan de afaceri. II. denumit şi cash-flow . Fluxul de numerar demonstrează capacitatea companiei de a face faţă costului finanţări: rambursarea creditului şi plata dobânzii (pentru un împrumut bancar) sau plata dividentelor (pentru un raport de capital social). II.

Rata internă de rentabilitate corespunde ratei de actualizare ce face ca valoarea actualizată netă să fie nulă. În consecinţă, aflarea necunoscutei se bazează pe următoarea relaţie: n i i = 0 i =1

Deci., RIR este acea rată de actualizare pentru care suma ieşirilor de trezorerie actualizate este egală cu suma încasărilor actualizate. Pentru a argumenta realizarea investiţiei trebuie ca RIR să fie cel puţin egală cu rata medie a dobânzii de piaţă sau cu costul mediu ponderat al capitalului (în cazul finanţării mixte: surse proprii şi surse împrumutate). Rentabilitatea proiectului de investiţii creşte pe măsură ce RIR creşte. Modalitatea de calcul a ratei interne de rentabilitate este:

CF (1+ RIR ) I

RIR = Rmin + ( Rm ax − Rmin)
cu

VANRmin VANRmin − VANRmax

,

netă (VAN ) .

Rmin , Rmax - ratele de actualizare pentru care s-a calculat valoarea actualizată
II. 7.3 Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate reprezintă acel nivel al activităţii unei companii începând de la care aceasta obţine profit. .În acest punct (la prag) valoarea veniturilor şi valoarea costurilor sunt identice, profitul fiind deci zero. Pragul de rentabilitate se calculează în mod diferit: a) pentru afacerile care realizează un singur tip de produs; b) pentru afacerile care realizează o gamă largă de produse. Ecuaţia de obţinere a pragului de rentabilitate se prezintă astfel:

CA prag

=

CF + Pf , MCV %

unde

MCV= marja cifrei de afaceri asupra cheltuielilor variabile (marja brută) MCV%= (CA-CV)/CA- rata marjei (exprimată procentual).

39

II. 7.4 Analiza de senzitivitate (sensibilitate) O tehnică utilă folosită adesea pentru a demonstra că riscul a fost luat în considerare este analiza de senzitivitate. Aceasta mai este întâlnită uneori sub denumirea de analiză de sensibilitate şi se concretizează într-un set paralel de proiecţii financiare, proiecţii care descriu efectele financiare probabile în cazul în care anumiţi factori-cheie pe care planul s-a bazat ( de ex: calendarul de lansare al produselor, nivelul costurilor variabile etc.) diferă semnificativ în practică faţă de nivelul presupus în proiecţia de bază. Rezultatele acestor proiecţii financiare sunt adesea incluse într-o formă sintetică. O formă deosebit de utilă de analiză de sensibilitate este analiza pragului de rentabilitate. Un punct important de atins în analiza de senzitivitate este determinarea intervalului de siguranţă. Intervalul de siguranţă este de fapt un indicator de poziţie al Cifrei de afaceri previzionate faţă de Cifra de afaceri prag. Acest indicator exprimă gradul de risc al exploatării. El poate fi exprimat atât în valoare absolută (α) , cât şi în valoare relativă (α') .

α = CAp − CApr
α '=

- în valoare absolută

CAp − CApr - în valoare relativă, CApr

unde Cap = cifra de afaceri prognozată, Capr =cifra de afaceri la prag. Cercetările efectuate în economiile occidentale apreciază situaţia afacerilor în raport cu pragul de rentabilitate astfel:

-

instabilă şi riscantă – pentru confortabilă - pentru

relativ stabilă – pentru α' aparţinând intervalului 10%-20%;

α ' < 10%;

α ' > 20%.

II. 7.5 Valoarea actualizată netă Valoarea actualizată netă reprezintă diferenţa între suma cash-flow-urilor actualizate previzibile (inclusiv valoarea reziduală) şi costul iniţial al investiţiei.

VAN

=∑ F C 0
i= 1

n

i

(1+a )

−i

− I 0 , unde

a - rata de actualizare, n - durata de viaţă a investiţiei,

I 0 - investiţia totală la momentul 0,

40

CF i - cash-flow-ul anului i.
Aprecierea valorii obţinute este următoarea: • dacă VAN>0, atunci investiţia este acoperită şi se obţine şi un surplus, proiectul fiind acceptabil; • dacă VAN<0, atunci investiţia nu poate fi acoperită, proiectul fiind inacceptabil. Pentru a îndeplini condiţiile de eligibilitate, VAN trebuie să fie pozitivă şi superioară dobânzii compuse încasabile prin plasarea aceleaşi sume într-un depozit bancar. Pe măsură ca VAN creşte, proiectul devine rentabil. În situaţia unor investiţii creditate, VAN trebuie să fie superioară dobânzii plătite (actalizate), ce se înregistrează de regulă în cheltuielile curente şi nu în cele de investiţii. II. 7.6 Indicatorii de performanţă financiară ce se calculează de bancă Există patru indicatori: Rentabilitatea capitalului poropriu (ROI – Return on Investment) Rentabilitatea capitalului permanent (ROCE –Return on Capital Employed) Termenul de recuperare (TR) – Pay-back Period (PP); Indicele de profitabilitate (IP) – Profitability Index (PI).

1) 2) 3) 4)

1) Rentabilitatea capitalului propriu (ROI – Return on Investment)
ROI mai este cunoscut şi ca Return on Equity. El reprezintă unul din cei mai importanţi indicatori ai profitabilităţii, fiind folosit de proprietarii unei companii sau potenţialii finanţatori în luarea unei decizii de investiţie. Se calculează pe baza raportului:
ROI = Pr ofit _ net × 100 Capital_ propriu

O rentabilitate a capitalului propriu bună facilitează atragerea de capital social nou deoarece demonstrează capacitatea conducerii de a realiza o afacere rentabilă. Obţinerea unui profit mare pe o societate cu finanţare proprie modestă poate imprima indicatorului o evoluţie culminantă. O evoluţie descrescătoare a ratei, în condiţiile unei firme solid capitalizate, nu trebuie văzută negativ – cu condiţia să nu fie sub limita minim admisă în industria respectivă. 2) Rentabilitatea capitalului permanent (ROCE – Return on Capital Employed)

41

puteţi folosi următoarea formulă: C â s_tni ge_ tî n ian et_ d e_ i m p o z_ is ti_ap r lea _tda o b â n z i l o r ROCE = ×1 0 0 C a p _i pt ae lr m a n e n t În genere. De aceea. arătând cât de repede poate fi recuperat capitalul angajat. finanţatorii vor identifica investiţiile în care capitalul avansat se recuperează într-o perioadă mai mare de timp. El se calculează după următoarea formulă: 42 . riscul de nerecuperare crescând proporţional cu perioada de recuperare.Este un indicator ce caracterizează cel mai bine profitabilitatea capitalului permanent al firmei. ROCE= Pr ofit _ net × 100 Capital_ perm anent Dacă doriţii ca efectul strategiei de finanţare să fie complet eliminat din analizele făcute. TR = I .cash-flow mediu anual actualizat. unde CF ma .rata de actualizare. CF ma ∑ CF i i i =1 (1+ a ) = n . 4) Indicele de profitabilitate (IP) – reprezintă valoarea actualizată netă obţinută prin actualizarea netă obţinută prin investirea unei unităţi monetare în proiectul respectiv. Analizând acest indicator . unde a . TR nu trebuie să fie mai mare decât durata de viaţă a investiţiei (sau – mai corect – decât durate de viaţă a produselor/ serviciilor realizate cu aceasta).valoarea investiţiei. dar este foarte util în condiţiile unui mediu economic riscant.numărul de ani de viaţă economică a investiţiei. Acest criteriu de evaluare defavorizează investiţiile cu rentabilitate bună pe termen lung. finanţarea pe termen lung e o decizie la latitudinea managementului. Rentabilitatea capitalului propriu prevalează asupra Rentabilităţii capitalului permanent. În fond. n . I CF ma n . indiferent de sursa sa de provenienţă. Din punct de vedere al investitorilor. prima formulă a ROCE este cel mai intens utilizată. 3) Termenul de recuperare – reprezintă numărul de ani necesar recuperării investiţiei prin cash-flow-urile nete actualizate.

atunci proiectul de investiţi va fi rentabil.2 şi 0. 7.IP = n ∑ ( 1 + ai ) i i =1 n CF .3).5). I0 Cum i ∑ (1 + a)i i =1 CF = VAN 0 + I 0 ⇒ IP = I 0 + VAN 0 VAN 0 =1+ I0 I0 Dacă IP va fi supraunitar.5 (RL< 0. II. Utilizarea acestui indicator este practică pentru selectarea investiţiilor pe baza fructificării capitalului investit. cu atât afacerea depinde mai mult de creditorii săi. Un raport mai mare decât 1 implică un risc mare pentru creditori. De regulă. Aceştia vor ţine seama de normele bancare curente şi reglementările în domeniu. Cu cât valoarea indicatorul este mai mare.7 Gradul de îndatorare (Liabilities to equity) Acest indicator cuantifică mărimea finanţării externe în raport cu finanţarea asigurată de proprietari şi se calculează după relaţia: RL= T otal_ datorii C apital_ propriu Capitalul propriu se poate obţine scăzând din activul total valoarea datoriilor totale ale companiei.8 Lichiditatea imediată Rata lichidităţii imediate (Rli) se calculează după formula: RL= i D is p o n ib ilti ita P a s iv_eim e d ia te x ig ib ile _ Conform lucrărilor de specialitate este recomandat ca rata lichidităţii imediate să aibă valoarea cuprinsă între 0. II.2 < RLi < 0. o situaţie rezonabilă pentru cea mai mare parte a activităţilor este ca acest indicator să fie sub 0. 43 .3 (0. 7.

II. Pentru a identifica explicaţia unor modificări e necesară analiza cheltuielilor de exploatare. fie pe raportarea Capitalului propriu la Capitalul permanent (în exprimare procentuală). Marja profilului net (Profit Margin of Sales) Constituie cea mai bună metodă de diagnosticare a capacităţii globale a companiei de obţine profit. Formula de calcul este următoarea: 44 . Se calculează după relaţia: î m p r u m pue_t t e r m _ ln n g _ eu R S= C a p i _ap lr o p r i u t Alte metode de evaluare a solvabilităţii companiei se bazează fie pe raportare Datoriilor pe termen lung la Capitalul permanent. greşeli care în condiţiile unor afaceri mai puţin profitabile ar fi dus firma în pierdere. Marja profitului de exploatare. 1. Marja profitului de exploatare (Gross Profit Margin) MEP reflectă procentajul reprezentat de profitul activităţii de exploatare din volumul total al vânzărilor şi se calculează pe baza raportului: Pr ofit _ din _ exp loatare MEP = × 100 Cifra _ de _ Afaceri Acest indicator caracterizează în special sistemul anglo-saxon. În grupa indicatorilor de rentabilitate în funcţie de cifra de afaceri intră: 1. Rata de solvabilitate indică ponderea datoriei pe termen lung în capitalul propriu.9 Solvabilitate patrimonială Solvabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a-şi onora obligaţiile faţă de partenerii de afaceri din activele sale. 2. 7. Marja costului bunurilor vândute. 7. 3. 2. mai exact arată modul de finanţare a capitalului permanent pus la dispoziţia companiei (surse proprii sau surse atrase). costurile activităţilor. O rată înaltă permite luxul unor greşeli ocazionale. dat fiind faptul că atât cheltuielile financiare. Marja profilului net.10 Rentabilitatea în funcţie de cifra de afaceri Rentabilitatea reprezintă capacitatea unei companii de a realiza vânzări care depăşesc costurile implicite pentru realizarea lor. In analiza dinamică se cere cel puţin menţinerea marjei. cât şi impozitul plătit sunt luate în calcul. II. ce grupează cheltuielile pe destinaţii.

Se calculează astfel: C o s tu_lb u n u r ilovrâ n d u te _ M C V= × 100 C if r a d e _ A f a c e r i _ O tendinţă a acestui indicator duce la scăderea rentabilităţii companiei. Rata de acoperire a serviciului datoriei (Debt Service Coverage) Acest indicator tratează solvabilitatea proiectelor de investiţii. În practică RAD poate fi calculată în două variante: a) înainte de impozitare. Rata de acoperire a activelor imobiliare (Fixed Charge Coverage) Se calculează după relaţia: R A =I A c t i_ ei x _n e t e vf e . II. Marja profitului net nu va fi analizată independent. b) după impozitare. Marja costului bunurilor vândute (Cost of Sales Margin) Acest indicator serveşte la compararea activităţii companiei cu firmele concurente. În esenţă. 3. 2.M P N= P ro f it_ n e t × 100 C ifr a d e _ A fa c e r i _ În general acest indicator evoluează în acelaşi sens ca indicatorul anterior (cu excepţia existenţei unor elemente financiare sau extraordinare semnificative).11 Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri 1. deoarece este mai bine să aveţi o rată de 5% la o cifră de 100. 7. 45 .000 USD. costul bunurilor vândute variind foarte mult de produsul realizat. iar o tendinţă descendentă poate indica o raţionalizare eficientă a costurilor. el indică de câte ori profitul din activitatea companiei înainte de plata dobânzilor acoperă serviciul datoriei (rata anuală de rambursare a împrumutului plus plata dobânzilor aferente). unde: i m p r u m pue_ t e r m _ lnu n g _ t e Active_fixe_nete = Valoarea de intrare a activele fixe – Amortizarea cumulată Acest indicator arată de câte ori valoarea activelor fixe nete acoperă suma datoriilor pe termen lung.000 USD. Cifra de afaceri joacă un rol extrem de important. decât o rată de 10% la o cifră de afaceri de 40.

Acest indicator măsoară gradul în care câştigurile nete ale unei companii se pot diminua fără a influenţa major capacitatea de a face faţă cheltuielilor cu dobânzile anuale. 3. practica anglo-saxonă raportează aceste cheltuieli la câştigul net negrevat de dobânzi şi impozite. Un rezultat mare arată că societatea dispune de un interval de siguranţă suficient de mare înainte de a ajunge în pericol de a nu plăti dobânzile scadente. 46 . Volumul cheltuielilor pentru dobânzi nu cuprinde dobânda inclusă în ratele aferente activelor cumpărate în leasing.a) Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei de impozitare se calculează pe baza raportului: C _nâ _d es_a i t nci _dgt_ p ie _vdl ai o t _ts ab_ai i mtâ er n p z o i zl oi t r e l o R=A D D + oR _db _ar eâ at an_ma _î z m bi i upl_ p o_tr e rus_l r aumm r n eu e g tn u r b) Calculul ratei de acoperire a serviciului datoriei după impozitare se face pe baza formulei: P o _rdf _iai t n c _dt i _uiv m pi t + apD to eo z bi tâ a n r ze i R =A D D +o R b_da _âr et ana mz_a _iî bm u ip lr_ pro s_t uerae _mrl ume u n et gun r O tendinţă descrescătoare a RAD poate indica o conducere ineficientă sau previziuni prea optimiste la momentul contractării creditelor. Rata de acoperire a dobânzilor (Times Interest Earned Ratio) Acest indicator se calculează pe baza raportului: C â s t _ g e _ i n a n e _ d e_ i m p o z i t+ aCr e e l t u _i e lei n t r d o b â n z i in t i t h p _u R A D =o b C h e l t u _i e lei n t r d o b â n z i p _u Deoarece angajarea unor împrumuturi atrage după sine plata periodică a unor cheltuieli cu dobânzile (deductibile fiscal).

Studiu de caz: Plan de afaceri CUPRINSUL PLANULUI DE AFACERI 47 .

..53 IV................... 3 Obiective..... utilităţi .............................54 IV........................................................................................................... 1.............................................. 4 Concurenţa .................50 III............................................. 1 Necesarul de finanţare ...................................... 1 Procesul de producţie ..................... 3 Cheltuieli de producţie anuale ............................50 III.... 2 Produse/servicii....................57 I...... Sinteza planului Acest plan de afaceri este întocmit de către firma S.........53 IV.....................................52 Capitolul IV :Plan operaţional şi managementul afacerii ............53 IV.................. 2 Activitatea propusă şi domeniul de activitate....................................... 1....................................................1 Utilajul necesar ..... 48 .....54 Capitolul V: Planul financiar ...................................48 Capitolul II: Afacerea ...............................54 IV .................. 3 Personalul ........... 2 Venituri previzionate ....................................49 II.....Capitolul I: Sinteza planului ............................................................................................50 III............................................... 1 Clienţii............................................1................................49 II.......55 V...50 Capitolul III : Planul de marketing ............2 Spaţii....................................3 Regimul de lucru...................................................................................................................................................... 2 Echipa managerială ........................53 IV .....................56 Capitolul VI : Anexe.......................55 V....................................................judeţul Vâlcea.......................................................................................................... PANVAL SRL pentru obţinerea unui credit bancar necesar în scopul achiziţionării utilajului pentru deschiderea unei mori de cereale în comuna Băbeni ................C............................................ 1 Istoricul firmei şi activitatea sa .............................................................................................49 II..............................................55 V............................................................................................................................51 III..................................................... 3 Segmentul de piaţă ..............

Comparând rata internă de rentabilitate cu dobânda acordată în prezent de bănci.000 lei.150.000.000 lei. zona oferă posibilităţi clare de aprovizionare cu materii prime şi beneficiază de o poziţie geografică favorabilă.33 în anul al cincilea. lei vor fi asiguraţi printr-un credit bancar.83 în al cincilea an de funcţionare. circa 5080% la termen. -300 mil. În acest domeniu de activitate există o cerere sigură şi constantă.33%. care va fi utilizat pentru achiziţionarea utilajului necesar. aproape de alte centre orăşeneşti. Afacerea II.97 în primul an până la 28.09 în primul an .1. Investiţia necesară este de 450. -venituri minime şi cheltuieli maxime. putem considera proiectul destul de rentabil. Bugetul proiectat prevede un grad de acoperire a investiţiei de 151. Estimarea acestor rezultate s-a făcut în condiţiile unor marje de siguranţă destul de largi şi anume: -utilizarea capacităţii de producţie în proporţie de numai 75% în primul an de funcţionare. rata rapidă a lichidităţii va creşte de la 0. Această investiţie va putea fi acoperită din profitul net până la sfârşitul primului an de activitate. ajungând până la circa 44% în al cincilea an. aceasta va creşte până la 21. II. iar valoarea netă actualizată a investiţiei este de 1. Activitatea prevăzută va aduce un profit net de circa 23.41 în anul al cincilea de funcţionare). cultura cerealieră(grâu şi porumb) şi în aval. -preţuri şi uium cu cel puţin 10% sub nivelul mediu al pieţei actuale. Activitatea proiectată va asigura un grad bun de lichiditate (rata curentă a lichidităţii va fi de 1. producţie de pâine şi alte produse de panificaţie.06 în primul an şi va creşte până la 28. -un regim de lucru de numai 8 ore pe zi. precum şi asigurării utilităţilor tehnice necesare.29% . Rata internă de rentabilitate este de 86.000.Moara va produce făină de grâu din grâul achiziţionat şi va oferi servicii de morărit pentru producătorii agricoli din zonă. Există perspective de extindere a acestei afaceri în amonte şi aval faţă de activitatea de morărit: în amonte. din care: -150 mil. lei vor fi asiguraţi de patronul firmei şi vor fi destinaţi amenajării terenului şi spaţiilor. Istoricul firmei şi activitatea sa 49 . Capacitatea de acoperire a dobânzii este foarte bună: de la un minim de 3.5% în primul an. cu legături rutiere şi pe calea ferată bune. ambii indicatori fiind previzionaţi pentru un interval de 5 ani. 6 zile pe săptămână.

Moara va funcţiona: -în regim de producţie. 3. Pe parcursul activităţii sale magazinul deţinut de societate şi-a mărit şi consolidat portofoliul de clienţi.2. sub formă de uium. gradul de utilizare a capacităţii sale deservire evoluând în această perioadă de la 45% în anul 1998/1999 la aproximativ 75% în anul 2000. II. Cota de piaţă a magazinului este de 15%. fiind susţinută de serviciile a 12 de salariaţi (inclusiv echipa managerială). În a doua etapă. cu un capital social integral privat de 2.4 mld.S. lei. să deschidem o moară de cereale în localitatea Băbeni. cu o rată a profitului lunar de 15%. Considerăm ca această afacere are reale şanse de reuşită deoarece. Ne propunem. cod unic de înregistrare: R 3245621 Obiectul principal de activitate al societăţii îl reprezintă „activităţi specifice în domeniul producţiei şi comercializării de produse de panificaţie”. Rezultatele financiare se prezintă astfel: o cifră de afaceri medie de 300. poziţia geografică asigură o bază largă de aprovizionare cu materii prime. intenţionăm să dezvoltăm activitatea firmei în domeniul producţiei agro-alimentare. PANVAL SRL s-a înfiinţat în 23.000 lei si este înmatriculata in Registrul Comerţului cu nr.000 lei lunar. în prima etapă. făina urmând a fi vândută en-gros.000. adică va produce făină de grâu şi porumb din cereale achiziţionate. Firma are un magazin situat în centrul comercial al oraşului Râmnicul-Vâlcea. iar în prezent nu are nici un credit în derulare. II.Strategia companiei vizează atingerea într-un interval de 3 ani a unei cifre de afaceri anuale de 4.08. Afacerea propusă şi domeniul de activitate Pentru a reinvesti profitul acumulat în ultimii doi ani de activitate.1998. există o cerere în creştere pentru produsele şi serviciile pe care le vom oferi. Obiective Ne propunem ca în primul an de la punerea în funcţiune a morii : • Să ne creăm o clientelă stabilă atât pentru activitatea de prestări servicii cât şi pentru activitatea de producţie. rata lichidităţii este foarte buna. care a fost integral rambursat. ce va reprezenta aproximativ 10% din piaţa-ţintă. intenţionăm să extindem activitatea productivă în domeniul producţiei de pâine şi alte produse de panificaţie.C. adică va măcina cereale pentru locuitorii din zonă . judeţul Vâlcea. Prezentul plan de afaceri se referă numai la prima etapă a proiectului nostru şi anume la deschiderea morii de cereale. J 11/1432/1998. 50 . comuna fiind intr-o zonă cerealiera şi există posibilităţi de desfacere datorită reţelei relativ dezvoltate de drumuri şi căi ferate.cu plata în natură.000. -în regim de prestări servicii. firma a desfăşurat activităţi de comerţ en-detail cu produse agro-alimentare. În primii doi ani de funcţionare. firma a contractat un credit comercial pe termen scurt.

Din experienţa firmei de până acum. care şi-a exprimat interesul pentru aprovizionarea cu făină de la moara noastră. iar în comunele vecine pe o rază de 10 km încă 15. care va ocupa 75% din capacitatea de producţie a morii. Să realizam o cifră de afaceri lunară de circa 300. Aceşti clienţi vor cumpăra făina en-gros pe baza unor contracte ferme. 1. clientela va fi formată din producători agricoli locali. b) Populaţia din comuna Băbeni Intenţionăm ca o parte din producţia de făină să fie desfăcută en-detail în magazinul firmei. care posedă importante cantităţi de grâu şi porumb. începând din anul al treilea de funcţionare. care este un produs secundar. Am mai contactat şi brutăria sătească existentă într-o comună vecină. c) Pentru activitatea de prestări servicii de morărit. pe care doresc să le prelucreze pentru valorificare pe piaţa ţărănească şi pentru consum propriu. restul de 25% fiind acoperit de activitatea de servicii. deci ne aşteptăm să vindem circa 75% din cantitatea de tărâţă pe care o vom avea disponibilă.000. • Să atingem o cifră de afaceri de circa 350. În comuna Băbeni există 9750 de locuitori. clientela va fi formată din : a) Brutăriile săteşti şi orăşeneşti din zonă. III.000 lei şi un profit brut de 15%.000 de locuitori. în funcţie de volumul acumulărilor realizate în prima etapă. Într-o a doua etapă a proiectului.000 lei pe lună şi un profit brut de 15%.• • Să atingem un grad de utilizare a capacităţii de producţie de 75 % .000. Planul de marketing III. Această etapă urmează a fi analizată în detaliu ulterior. Pentru activitatea de producţie. ne propunem extinderea activităţii productive prin înfiinţarea unei brutării săteşti. considerăm că la cererea existentă vânzări de o tonă pe lună pot fi cu uşurinţă realizate. Clienţii Clientela pe care o vizăm se împarte în patru categorii. d) Pentru vânzarea tărâţei. intentionăm să contactăm fabrica de nutreţuri combinate situată în oraşul vecin. Începând din anul al doilea de funcţionare ne propunem: • Să lărgim volumul activităţii productive. 51 . precum şi firme de comerţ en-gros. care din informaţiile noastre are un necesar mare de materii prime şi întâmpină probleme în aprovizionare.

lucru pe care l-am şi demarat. vom obţine tărâţa de grâu şi porumb. Moara poate fi reglată pentru a produce şi griş. Firma noastră intenţionează să practice un nivel de 20% pentru uium. În prezent astfel de servicii sunt prestate cu plata în natură sub forma unui uium de până l a 25%.III. Întrucât desfacerea produselor va fi asigurată în special en gros. va creşte pe măsura creşterii populaţiei şi diversificării producţiei de specialităţi făinoase. promovarea făcându-se în presa şi televiziunea locală. III. Preferăm să contactăm direct clienţii potenţiali. considerăm că cea mai bună formă de reclamă va fi asigurarea unei calităţi superioare a făinii produse şi menţinerea promptitudinii în prestarea serviciilor noastre de morărit. să aibă un procentaj redus de cenuşă (deci să fie albă) şi să fie păstrată în condiţii corespunzătoare de umiditate. Preţurile en detail practicate în prezent pentru aceste produse sunt următoarele: • Făina de grâu -12500 lei/kg • Mălai -10000 lei/kg • Tărâţă -7000 lei/kg • Griş -12000 lei/kg Firma noastră intenţionează să practice preţuri cu 10% sub acest nivel pentru desfacerea en detail. nu considerăm necesară o campanie de promovare largă. considerăm că magazinul firmei are un vad comercial destul de bun şi este destul de cunoscut. unui număr limitat de clienţi. Pentru prestările de servicii. dimpotrivă. Întrucât făina reprezintă un produs de bază în alimentaţie. Un alt produs este mălaiul obişnuit. următoarele preţuri: • Făina de grâu -10500 lei/kg • Mălai -8000 lei/kg • Tărâţă -5000 lei/kg • Griş -10000 lei/kg Important pentru ca făina să aibă vânzare sigură este ca aceasta să aibă proprietăţi bune de panificaţie. 2. 3. este de presupus că în viitor consumul nu va scade. Produsele/Serviciile Produsul principal care va fi oferit este făina albă. Segmentul de piaţă 52 . iar pentru desfacerea en gros. În ceea ce priveşte comerţul en detail. Serviciile prestate vor consta în măcinarea grâului şi porumbului adus de locuitorii din zonă. Ca produse secundare.

o gospodărie ţărănească macină lunar circa 30 kg de cereale pe familie. Comparativ cu aceşti concurenţi.224.Moara va fi amplasată în comuna Băbeni.000 lei) Însă s-a prevăzut să prelucrăm numai 832 tone de grâu pe an. incluzând aici şi încasările din vânzarea tărâţei rezultate. Din constatările noastre. 53 . În împrejurimi. În apropiere.2% din cererea existentă pentru aceste servicii. • Intenţionăm să oferim condiţii de plată mai avantajoase decât concurenţa.2 mld lei pe an . • Patronul se va ocupa personal de conducerea activităţii. (15000+9750/4) persoane ×30 kg cereale/lună ×12 luni =6275 t Dacă am prelucra toată această cantitate de cereale. III. Prelucrarea acestei cantităţi de grâu ne va aduce un venit de numai 4. Aceasta înseamnă aproximativ 13. aceasta ne-ar aduce o cantitate de 1255 tone de cereale uium. situată într-o zonă culturii grâului. Comuna beneficiază de legături rutiere şi CFR bune cu oraşele învecinate.250. situate la aproximativ 20 km distanţă. ritmicitate în aprovizionare. care lucrează în regim de prestări de servicii. o comună cu 9750 de locuitori.250. judeţul Vâlcea. Concurenţa În zonă există două mori de grâu cu tehnologii vechi.224. evitarea risipei şi a dezordinii. se află fabrica de nutreţuri combinate care reprezintă un consumator potenţial pentru tărâţă. (1255 t× 70% extracţie ×10500 lei/kg =9. pe o rază de 10 km. mai există 5 comune cu o populaţie totală de circa 15000 de locuitori. activitatea pe care intenţionăm s-o organizăm va fi mult mai bună. 4. la 10 km distanţă.000 lei. Aceste mori acoperă cu greu necesarul de morărit din comunele limitrofe. deoarece : • Utilajele pe care le vom achiziţiona sunt moderne de productivitate înaltă şi asigură produse de calitate superioară. ceea ce va duce la promptitudine în prestarea serviciilor. Un calcul simplu arată că această piaţă are capacitatea de a absorbi un volum de 6275 tone de cereale pe an. (20% ×6275 t =1255 t) Transformând această cantitate de grâu în făină şi vânzând-o la preţ en gros ne-ar aduce un venit de aproximativ 9.

1. Terenul necesită amenajări şi împrejmuire. Acest utilaj a fost ales după compararea a trei oferte similare. fără perioade de aşteptare. 1. -maturare (stocare 4-5 zile). -măcinare. am ajuns la concluzia că moara cea mai potrivită este o moară cu trei valţuri. canalizare şi la linia electrică de curent trifazic. asigurând un procent de extracţie de 70-80% .1 Utilajul necesar Din studiile efectuate. 54 . 1 Procesul de producţie Ciclul de producţie constă în următoarele etape: -achiziţionare grâu. Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajări am contactat o firmă particulară de specialitate. IV. -desfacere făină. la distanţă de 150 m. Plan operaţional şi managementul afacerii IV. Devizul estimativ pentru aceste lucrări se ridică la 25 mil lei. livrarea către beneficiari se va face zilnic. În mod corespunzător vor fi dimensionate depozitele de grâu şi capitalul necesar pentru achiziţii.5 t. După acumularea uni stoc de făină realizat în 4-5 zile (necesare pentru „maturarea” făinii). adică 17. va fi necesară branşarea morii la sistemul de apă. cu capacitate de prelucrare de 400 kg/oră. IV. care funcţionează la o putere de 22 kW.IV. toate existente în comună. utilităţi Patronul deţine un teren corespunzător şi o clădire care după renovare poate fi folosită pentru amplasarea utilajului şi amenajarea depozitelor. Intenţionăm să construim un spaţiu de parcare suficient de larg pentru facilitarea accesului camioanelor şi căruţelor până în apropierea morii şi un drum de acces la şoseaua naţională care trece prin comună. Preţul estimativ solicitat de producător. inclusiv instalarea şi punerea în funcţiune este de 175 mil de lei.2 Spaţii. măcinarea grâului adus de clienţi şi livrarea făinii se vor face pe loc. Stocul de grâu necesar pentru asigurarea ritmicităţii producţiei va trebui să acopere capacitatea de măcinare pentru 10 zile . În regim de servicii. De asemenea.

Personalul Moara va fi deservită de 4 angajaţi. Menţionăm că managerul are o experienţă de conducere de 15 de ani într-o întreprindere industrială şi de asemenea are experienţă ca tehnician specialist în morărit şi industrie alimentară. Contabilul care va ţine evidenţele financiare şi contabile ale firmei. 2. 1.IV. 55 . Administratorul va supraveghea activitatea de achiziţie şi desfacere. precum şi de contractare pentru aprovizionare şi desfacere. Personalul va fi selectat dintre locuitorii comunei. are o vastă experienţă în domeniu lucrând anterior ca şef-contabil la o societate cu profil asemănător. de un contabil şi de un administrator . instruit şi testat la locul de muncă. IV. am contactat deja o persoană calificată şi cu experienţă în domeniu. 3. Echipa managerială Moara va fi condusă de patronul acesteia. se va ocupa direct de problemele de producţie. după cum urmează: • 1 electromecanic. Cu fiecare va fi încheiat un contract de muncă separat.3 Regimul de lucru În estimaţiile din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa că se va lucra întrun schimb de 8 ore. IV. Managerul va coordona întreaga activitate. va angaja şi controla personalul. • 1 morar. Pentru această funcţie am şi contactat o persoană din comună care are o experienţă destul de îndelungată de magazioner gestionar. timp de 6 zile pe săptămână. • 2 muncitori necalificaţi (pentru însăcuire şi încărcare). în prezent este şomer. pe care îl considerăm poziţie cheie pentru asigurarea calităţii prestaţiei şi a producţiei. în prezent fiind şi contabilul magazinului. Pentru postul de morar.

care se vor acoperi din credite bancare. 300 mil lei pentru achiziţionarea utilajelor.capacitatea de producţie nominală: .293. Deci.2 mld lei/an la un grad de utilizare a capacităţii de producţie de 100%. în estimarea veniturilor am luat în considerare numai producţia de făină de grâu şi tărâţă aferentă care vor reprezenta 50% din volumul fizic de cereale prelucrate – plus încasările provenite din vânzarea făinii şi tărâţelor obţinute din uiumul de 20% reţinut pentru serviciilor de morărit.regim de lucru: .000 lei. Plan financiar V.8 ore pe zi .260 zile/an .70% făină .520 mii lei tărâţă din uium: 832×50%×25%×5000×20% =104.000. din care: 150 mil lei pentru amenajarea spaţiilor şi terenului. care se pot acoperi din surse proprii.000 mii lei Total: 4. În estimarea veniturilor am pornit de la următoarele date: .25% tărâţă . În calcule am luat însă în considerare un grad de acoperire a capacităţii de producţie de numai 75% pentru primul an. cantitatea anuală de grâu prelucrat va fi: 400 kg/h ×8 h ×260 zile = 832 t/an.057.400 kg grâu/oră . Volumul vânzărilor: făină producţie proprie: 832 t/an ×50%×70% procent de scoatere ×10500 lei/kg = 3.V.10500 lei/kg -tărâţă .randament (procent de scoatere): . Venituri previzionate Estimăm că vom obţine un venit de circa 4.5000 lei/kg Pentru simplificare.600 mii lei tărâţă producţie proprie: 832×50%×25%×5000 lei/kg =520. 2.000 mii lei făină din uium: 832×50%×70%×10500×20% uium =611.preţ de vânzare: -făină .120 mii lei 56 . Necesarul de finanţare Apreciem că întreaga investiţie necesară un fond de 450. V. 1.

canalizare circa= 4.reparaţii. În estimarea cheltuielilor de producţie am inclus următoarele: .416 mii lei .administrative= circa 60.000 mii lei Total= 146.000 mii lei . 57 .200 mii lei (1 electromecanic) 1 persoană× 3. 3. etc.000 mii lei Total general = 3.800.Alte cheltuieli: .000 lei/lună ×12 luni = 39.7 mld lei/an la o capacitate de producţie utilizată 100%.000 lei/lună × 12 luni = 120.Utilităţi: .749.V. care ne permite să considerăm proiectul fezabil şi profitabil.000.energie electrică – 23 kW/h ×8 h ×300 zile ×2580 lei kW/h = 142.Achiziţie grâu pentru 50% din capacitatea nominală de prelucrare: 303 kg/h ×8 h ×260 zile ×50% ×5000 lei/kg preţ achiziţie =1.416 mii lei Cheltuielile cu dobânzile.575.600 mii lei . aceasta reprezentând încă o rezervă pentru dezvoltarea activităţii.Salarii: (1 morar +1 administrator) 2 persoane × 5.000 mii lei (2 muncitori necalificaţi) 2 persoane × 2.000 lei/lună × 12 luni = 67.416 mii lei .000 mii lei . întreţinere.Cheltuieli desfacere – transport: 700. amortizarea.400 mii lei .802. Indicatorii financiari ai investiţiei prefigurează o situaţie financiară favorabilă. Am prevăzut ca întregul profit să fie reinvestit .300. asigurările au fost calculate procentual.600 mii lei Total =1.= circa 60. Cheltuieli de producţie anuale Estimăm că pentru realizarea veniturilor sus-menţionate vom cheltui o sumă de circa 3.apă.000 lei/transport ×150 curse/an = 105. comisioanele.

VI. Anexe Anexa 1: Organigrama Anexa 2: Fişa de post: Administrator 58 .

Anexa 1: ORGANIGRAMA S.R. PANVAL S. DIRECTOR SECRETARA ADMINISTRATOR CONTABIL ŞEF DE MAGAZIN ELECTROMECANIC 2 MUNCITORI NECALIFICAŢI VÂNZĂTOR VÂNZĂTOR MORAR ŞOFER 59 .C.L.

Anexa 2: S. are grijă de integritatea utilajelor. jud. Vâlcea STUDII: subinginer DESCRIERE POST: • • • • • • • • gestionează întreaga activitate a morii. Vâlcea ADRESA: Str. Data: Semnătura titularului Semnătura Director 60 . îndeplineşte orice alte sarcini trasate de director. .S. nr.I. com.123. Băbeni. Băbeni. jud. încheie contracte comerciale cu furnizorii şi clienţii firmei.R. răspunde de parcul auto.C. Morii. instruieşte personalul din subordine cu privire la programul de muncă. PANVAL S. procesul de producţie şi desfacere. protecţia muncii şi a mediului. Cod unic de înregistrare: R 3245621 FIŞĂ DE POST DENUMIRE: ADMINISTRATOR NUME: IONESCU PRENUME: CONSTANTIN DATA NAŞTERII: 29/02/1958 LOCALITATEA: Com. respectă şi instruieşte personalul cu privire la legislaţia în vigoare referitoare la P. ia măsuri pentru întărirea disciplinei şi ordinii la locul de muncă.L. răspunde de buna lor folosire.

proceduri” – autori: Cristian Bişa. anul apariţiei: 1994 61 . Viorel Niţu. tehnici. editura : Casa de editură IRECSON – Bucureşti. Cristian Valentin Floru. editura: Editura Tehnică – Bucureşti.„GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI PARTICULAR” – autori: Florin Botea. anul apariţiei: 2002 . Dumitru Porojan. Marina Maidaev. Mircea Oniţă. metode. 2. „PLANUL DE AFACERI: concepte.BIBLIOGRAFIE 1. Cristina Mănescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful