Linii FinanŃare – CULTURA FONDURI EUROPENE

Program

Programul OperaŃional Regional – POR Axa 5 - Dezvoltarea Durabila si promovarea turismului
5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe - unităŃi administrativ teritoriale - autorităŃi ale administraŃiei publice centrale - ONGuri - unităŃi de cult - parteneriate intre unităŃi administrativ teritoriale - Restaurarea, consolidarea, protecŃia si conservarea clădirilor de patrimoniu; - Restaurarea, protecŃia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare; - Lucrări si dotări pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranŃa precum si a celui decorativ; - Restaurarea si remodelarea plasticii faŃadelor; - Amenajări peisagistice pentru evidenŃierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat; - Dotări interioare (instalaŃii, echipamente si dotări pentru asigurarea condiŃiilor de climatizare, siguranŃa la foc, antiefractie); - Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare); - Dotări pentru expunerea si protecŃia patrimoniului cultural mobil si imobil - Amenajarea zonelor de protecŃie prin delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul); - ConstrucŃia utilitatilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si indicatoare); - Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate; - ConstrucŃia / reabilitarea / amenajarea caii de acces către obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat; aceste activităŃi sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara. Valoare totala proiect: Minim 1.700.000 lei si maxim 85.000.000 lei minim 2% din valoarea maxima a cheltuielilor eligibile lansat pe data de 14 martie 2008 Cerere deschisa InformaŃii suplimentare: www.inforegio.ro

Domeniul de intervenŃie SolicitanŃi eligibili

ActivităŃi eligibile

Valoare grant ContribuŃie beneficiar Termen limita Info

1

Program
Domeniul de intervenŃie SolicitanŃi eligibili

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR)
3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populaŃia rurala si punerea in valoare a moştenirii rurale - Comunele prin reprezentanŃii lor legali conform legislaŃiei naŃionale in vigoare; - AutorităŃile locale sau AsociaŃii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investiŃiile in infrastructura de apa/apa uzata; - AsociaŃiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune; - ONG-uri, Aşezăminte culturale si InstituŃii de cult; - Persoane fizice si juridice care deŃin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spaŃiul rural. A. Pentru crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza: a. ÎnfiinŃarea de drumuri noi, extinderea si imbunatatirea reŃelei de drumuri de interes local ce aparŃin proprietatii publice a unitatii administrative pe teritoriul căreia se afla; b. Prima înfiinŃare, extinderea si imbunatatirea reŃelei publice de apa pentru localităŃile rurale având sub 10.000 populaŃie echivalenta (p.e); c. Prima înfiinŃare, extinderea si imbunatatirea reŃelei publice de apa uzata pentru localităŃile rurale având sub 10.000 populaŃie echivalenta (p.e.); d. Prima înfiinŃare si extinderea reŃelei publice de joasa tensiune si/sau a reŃelei publice de iluminat; e. Prima înfiinŃare si extinderea reŃelei publice locale de alimentare cu gaz către alte localitati rurale sau către zone rurale care nu sunt conectate la reŃea; f. InvestiŃii in staŃii de transfer pentru deşeuri si dotarea cu echipamente de gestionare a deşeurilor. B. Pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populaŃia rurala: a. ÎnfiinŃarea, amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populaŃia rurala (parcuri, spatii de joaca pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); b. Renovarea clădirilor publice (ex. primarii) si amenajări de parcări, pieŃe, spatii pentru organizarea de târguri etc.); c. InvestiŃii in sisteme de producere si furnizare de energie din surse regenerabile ca parte componenta a unui proiect integrat (in situaŃia in care este vorba de un proiect de renovare a unei clădiri publice); d. Prima înfiinŃare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de îngrijire copii, bătrâni si persoane cu nevoi speciale; e. InvestiŃii in construcŃia de grădiniŃe noi pentru copii, inclusiv dotarea acestora; f. AchiziŃionarea de microbuze care sa asigure transportul public pentru comunitatea locala in zonele unde o astfel de investiŃie nu este atractiva pentru companiile private dar care este indispensabila pentru comunitate si vine in sprijinul rezolvării unei importante nevoi sociale inclusiv construirea de staŃii de autobuz; g. AchiziŃionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreŃinere spatii verzi etc.) daca fac parte din investiŃia iniŃiala pentru înfiinŃarea serviciului; h. InvestiŃii de renovare, modernizarea si dotarea aferenta a aşezămintelor culturale, inclusiv prima achiziŃie de cărți, materiale audio, achiziŃionarea de costume populare si instrumente muzicale tradiŃionale in vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului. De asemenea, vor fi susŃinute cheltuielile cu achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj.

Activități eligibile

2

dar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi plafonul maxim. Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spatiul rural cu posibilitatea de valorificare a acestora si punerea acestora la dispozitia comunitatii.ro Contributie beneficiar Termen limita Info 3 . negeneratoare de profit. Plafonul minim acceptat este de 5. .2. consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural .3 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect individual de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara. . b) cel putin 30% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.1 milion Euro / proiect individual in cazul unui proiect de investitii in infrastructura de baza al carui beneficiar este un Consiliu Local.Valoare grant C.000 Euro / proiect individual pentru celelalte tipuri de actiuni vizate de aceasta masura. b. .). a) 0 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica. Restaurarea. Pentru protejarea patrimoniului cultural si natural de interes local: a. altele decat cele mai sus mentionate. Achizitionare de echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural.500. Cerere deschisa Lansat in martie 2008 Informatii suplimentare: www.000 de Euro – aceasta suma reprezentand valoarea totala eligibila a proiectului. c. Plafonul maxim difera astfel: . .6 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este o asociatie de dezvoltare intercomunitara. arbori seculari.apdrp.grupa B5 si natural din spatiul rural (pesteri.5 milioane Euro / proiect in cazul unui proiect integrat al carui beneficiar este un Consiliu Local. cascade etc.

Promovarea si sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoal -comunitateparinti si realizarea de activitati educationale integrate. . in special in invatamantul prescolar si secundar superior. . .Program Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU Axa 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii 2.Diversificarea. servicii sociale si de sanatate etc. . in parteneriat. inclusiv elaborarea de materiale didactice si de invatare si adaptarea acestora la specificul si nevoile pre colarilor. consiliere si asistenta educationala in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii .Furnizori acreditati de orientare si consiliere scolara . . . detectarea lacunelor in pregatire.Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul „scoala dup scoala ” (in special cursuri de alfabetizare si de formare a abilitatilor numerice etc.).Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor si solutiilor alternative si educationale in vederea pregatirii pentru debutul scolar.Organizarea campaniilor de crestere a gradului de constientizare in vederea prevenirii si reducerii fenomenului de parasire timpurie a scolii. servicii de ocupare.Autoritati ale APL .Unitati de invatamant publice si private . in special pentru persoanele apartinand grupurilor vulnerabile si familiilor acestora.Ministerul Educatiei.Crearea si dezvoltarea retelelor si parteneriatelor intre scoli. . . Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii „Nu abandona scoala!” . .Institutii de cult .2. .Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sanatate care pot afecta dezvoltarea mentala.).Furnizarea programelor flexibile de educatie de tip „a doua sansa” care urmaresc Domeniul de interventie Solicitanti eligibili Activități eligibile 4 . precum si rolul lor in educatia copiilor. dezvoltarea si furnizarea serviciilor de consiliere pentru parinti pentru a intelege importanta educatiei si a interventiei timpurii. indrumare etc. sociala si viitorul parcurs educational si profesional al populatiei scolare. .Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de orientare.Dezvoltarea activitatilor de tipul „scoala de vara/duminica” si de gradinita. orientare psihologic si profesionala.Organizatii sindicale si patronale . Cercetarii si Tineretului si structuri subordonate . in vederea prevenirii fenomenului de parasire timpurie a scolii si reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala.Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de tipul „gradinita de familie”.Dezvoltarea si furnizarea activitatilor de educatie remedial (validarea invatarii anterioare.ONGuri ce activeaza in domeniul educatiei .Institute/ centre de cercetare / dezvoltare in domeniul educatiei . in special in invatamantul prescolar si primar.Activități de adaptare/dezvoltare a curriculumului din invatamantul prescolar pentru formarea competentelor cheie.Inspectorate Scolare Judetene si structuri afiliate . ore de recuperare. . institutii locale. pentru prevenirea abandonului si parasirii timpurii a scolii.Reintegrarea tinerilor delincventi in educatie.

posdru.Dezvoltarea si implementarea metodologiilor si instrumentelor inovatoare ce se adreseaza celor care parasesc timpuriu scoala. . managementul schimbarii etc.ro - 5 . ratei scazute de participare la educatie si pentru a sprijini cresterea flexibilitatii in educatia de tip „a doua sansa”.edu. studiilor. . cu cei care parasesc timpuriu scoala si populatia adulta in educatia de tipul „a doua sansa”. . . .Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info Dobandirea competentelor de baza si dezvoltarea abilitatilor personale pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaza scoala. analizelor si sondajelor in domeniul parasirii timpurii a scolii. vizite de studiu. .849.Activități inovatoare. . egalitatea de sansa. interregionale si transnationale pentru prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii.000 lei.Dezvoltarea actiunilor specifice pentru imbunatatirea si promovarea abilitatilor sociale in scopul facilitarii integrarii sociale a celor care parasesc timpuriu scoala si a populatiei adulte in educatia de tip „a doua sans ”. organizarea de seminarii. . Valoare totala proiect: Minim 185. cursuri de limbi straine pentru grupurile tinta. inclusiv pentru populatia adulta. . in vederea cresterii constientizarii asupra problemelor de mediu si de prevenire a poluarii.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line Informatii suplimentare: www. nediscriminarea si respectul diversitatii..Sprijin pentru formarea profesorilor si a formatorilor si a altor categorii de personal care lucreaza cu persoane cu risc de parasire timpurie a scolii.Sprijinirea activitatilor care urmaresc introducerea unei abordari care integreaza principiul egalitatii de sanse si de gen in instrumentele si mecanismele de reintegrare a celor care au parasit timpuriu scoala.09. maxim 1.Introducerea de sesiuni de formare specifice privind egalitatea de gen. .Integrarea in cadrul instrumentelor si metodologiilor dezvoltate a principiului dezvoltarii durabile.Sprijin pentru dezvoltarea invatarii non-formale si informale pentru cei cu risc de parasire timpurie a scolii si pentru cei care parasesc timpuriu/abandoneaz scoala.Schimb si transfer de bune practici. conferinte. .999 lei 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 30.Elaborarea cercetarilor.Dezvoltarea si implementarea sesiunilor de formare TIC.

cercetari de piata si analize privind cererea in mediul de afaceri.Camere de comert si industrie . precum constientizarea asupra aspectelor referitoare la prevenirea poluarii si protectia mediului inconjurator etc.Universitati publice si private acreditate .Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor 3. . .Dezvoltarea si implementarea campaniilor de informare si constientizare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului.Sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate pentru dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate. in sprijinul inovatiilor de natura tehnologica si organizationala.Dezvoltarea schemelor de ajutoare si stimulente pentru a sprijini demararea activitatilor unei afaceri. .Furnizori autorizati de FPC. .1.Centre sau institute de cercetare cu atributii specifice in domeniul promovarii si dezvoltarii antreprenoriatului .Organizatii sindicale si patronate .Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica . . Promovarea culturii antreprenoriale „Antreprenoriatul.Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale).Asociatii profesionale . Domeniul de interventie Solicitanti eligibili Activități eligibile 6 .Organismele si agentiile aflate in coordonarea/subordonate MECT si MMFES sau structurile teritoriale ale acestora .Sprijin pentru realizarea analizelor si studiilor privind dezvoltarea oportunitatilor antreprenoriale in activitati noi in sectoarele productive privind. cu scopul de a sprijini initierea de noi afaceri. o alternativa de cariera” .ONGuri (asociatii si fundatii) . publici si privati . .Program POS DRU Axa 3 . cu accent pe oportunitatile de dezvoltare in noile domenii de ocupare. . domeniile noi de ocupare si dezvoltare economica si sectoarele emergente.Dezvoltarea activitatilor de cercetare si analiza in vederea conectarii resurselor si serviciilor existente. .Organizarea de seminarii in cadrul institutiilor de educatie si formare profesionala si in intreprinderi pentru a promova cultura antreprenoriala.Promovarea activitatilor dedicate implementarii interventiilor pilot privind schemele de ajutoare si stimulente financiare. precum vouchere tehnologice si pentru formare profesionala pentru persoanele care initiaza o afacere si pentru intreprinzatori. pentru dezvoltarea sectoarelor inovatoare. precum sectorul turistic durabil.Intreprinderi .Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii. antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu. . in special. pietei muncii si incluziunii social .Activități de diseminare pentru a promova antreprenoriatul din perspectiva dezvoltarii durabile.Institutii s i organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala .Activități de formare profesionala pentru a sprijini si sustine reorganizarea IMMurilor.Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii subordonate/ coordonate de acesta .

materiale educationale adecvate. activitati de asistenta si post-asistenta in sprijinul initierii afacerilor si a ocuparii pe cont propriu. societate informationala. Asistenta in afaceri oferita companiilor nou infiintate de către companiile cu experienta sau de către experti specializati.849.posdru. Activități de formare profesionala in vederea dezvoltarii si consolidarii noilor domenii de ocupare si antreprenoriat (mediu. Activități de formare profesionala si consiliere/tutoriat cu scopul facilitarii interactiunii intre universitati. inclusiv prin intermediul proiectelor de tip spin-off. Activități de asistenta pentru crearea de afaceri si ocuparea pe cont propriu.08. sprijin pentru initierea afacerilor. cu accent pe diseminarea expertizei in tehnologiile eco-inovatoare si transferul bunelor practici in domeniul energiei si mediului. Activități de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea cererii de competente necesare pentru cresterea competitivitatii lor in raport cu piata de referinta si dinamica economiei locale.ro 7 . servicii personale/individualizate etc. utilizarea asistentei informationale si electronice.999 lei 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 29. Activități de formare profesionala si asistenta pentru crearea si consolidarea noilor intreprinderi. Activități de sprijin pentru noile companii prin dezvoltarea parteneriatului intre noile companii si companiile consolidate.). Activități integrate cuprinzand consiliere.edu. la nivel national sau transnational. Activități pentru consolidarea capacitatii de a dezvolta si promova parteneriate. centre de afaceri si cercetare. o eficienta organizationala mai mare si corelarea cu cerintele pietei. cultura.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line Informatii suplimentare: www. Implementarea masurilor pentru crearea de servicii suplimentare noi. inclusiv in relatie cu cerintele pietii interne si transnationale. adoptarea de metode de formare si proiectarea de instrumente organizationale pentru a indeplini nevoile specifice. formare profesionala.000 lei Maxim 1.- - - - Asisten acordat IMM-urilor in vederea reorganizarii afacerilor si studierii noilor structuri organizatorice. cu posibilitatea transferarii povestilor de succes si a bunelor practici nationale sau europene. Activități inovatoare. precum: consiliere si asistenta personalizata. Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info Valoare totala proiect: Minim 185. Activități de formare profesional dezvoltate pentru asocia ii de IMM-uri din sectoare/domenii specifice. interregionale si transnationale in vederea promovarii culturii antreprenoriale. Activități de actualizare a calificarilor/competentelor pentru angajatii microintreprinderilor si ai IMM-urilor dedicate dobandirii de noi competente cu scopul de a garanta diseminarea inovarii.

publici si privati .ONG-uri (asociatii si fundatii) .Organizatii sindicale si organizatii patronale .Universitati publice si private. asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca.Camere de Comert si Industrie . inclusiv TIC si actualizarea cunostintelor TIC ale angajatilor.ANOFM si structurile sale teritoriale .Furnizori de FPC autorizati.Ministerul Sanatatii Publice si agentiile/structurile subordonate/coordonate .Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor 3.Promovarea schimburilor de experienta transnationala in vederea cresterii adaptabilitatii .Premii pentru calitate si certificarea calitatii pentru intreprinderile care promoveaza organizarea flexibila a muncii si servicii vizand facilitarea reconcilierii activitatii profesionale cu viata de familie pentru proprii angajati .Dezvoltare si furnizare module de formare profesionala si activitati de diseminare pentru crearea unei culturi privind protectia mediului. cat si pentru asigurarea unui mediu de munca atractiv si pentru reconcilierea activitatii profesionale cu viata de familie .2. inclusiv noi forme si practici si imbunatatirea conditiilor de munca . imbunatatirea competentelor privind controlul poluarii.Campanii specifice privind prevenirea riscurilor de imbolnavire.Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica .Promovare si sprijin pentru dezvoltarea si implementarea metodelor inovatoare in vederea organizarii flexibile a muncii.Asociatii profesionale si asociatii ale IMM-urilor . Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii "Adaptabilitate si flexibilitate" .Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/agentii/organizatii subordonate/ coordonate de acesta .Furnizarea programelor de formare profesionala privind noile tehnologii. .Program POS DRU Axa 3 . respectarea si asigurarea protectiei mediului Domeniul de interventie Solicitanti eligibili Activități eligibile 8 . acreditate .Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul pietei muncii . privind actiunile ce trebuie intreprinse in eventualitatea unor valuri de frig sau de caldura etc.Institute de Cercetare in domeniul educatiei si formarii profesionale si pietei muncii.Intreprinderi .Promovarea si asigurarea formarii profesionale pentru personalul medical si pentru managerii din domeniul sanitar . controlul poluarii si protectia mediului .Campanii de informare si constientizare in vederea schimbarii atitudinii sociale si stereotipurilor fata de grupurile vulnerabile la locul de munca .Activități si interventii pentru prevenirea bolilor profesionale.Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala . .Furnizarea programelor de formare profesionala pentru angajati in scopul obtinerii competentelor necesare pentru imbunatatirea calitatii si productivitaii muncii . privind necesitatea mentinerii unui mediu de lucru adecvat.

in scopul imbunatatirii managementului (in special managementul resurselor umane).000 lei.ro - 9 .Activități inovatoare.08.999 lei 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 29.posdru. maxim 1. interregionale si transnationale in vederea promovarii adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Valoare totala proiect: Minim 185.2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line Informatii suplimentare: www.Furnizarea programelor de formare profesionala destinate operatorilor tehnici din domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice .edu.Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info Formare profesionala pentru lucratori si manageri in vederea asigurarii competentelor necesare pentru respectarea reglementarilor UE din domeniul dezvoltarii durabile . identificarii nevoilor de formare ale angajatilor si imbunatatirii managementului sanatatii si securitatii la locul de munca .849.Formare profesionala si servicii de consiliere pentru personalul de conducere din intreprinderi.

Agentii guvernamentale cu atributii in domeniul incluziunii sociale .Servicii de integrare la locul de munca. marketing si vanzari. de consum si de productie . . crearea unor locuri de munca permanente pentru persoanele dezavantajate pe piata muncii si ateliere protejate. . studii si analize.Patronate . cum ar fi planificarea unei afaceri. .Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala.Intreprinderi implicate in economia sociala . consiliere psihiatrica. cum ar fi cercetari.Institute de cercetare . activitati de constientizare si interventii pilot. orientare profesionala.Culte si asociatii religioase  .Furnizori de servicii sociale . acreditati . .Cercetari.Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ-teritoriale). asistenta.Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate . .Ministerul Culturii si Cultelor si institutii/ agentii/ organizatii subordonate/ coordonate de acesta .Dezvoltarea si implementarea programelor de formare pentru formatorii din economia sociala. seminarii. conferinte.Program POS DRU Axa 6 – Promovarea incluziunii sociale 6. medierea locurilor de munca.ONG-uri (asociatii si fundatii) . dezvoltarea spiritului antreprenorial.MMFES si structuri/ agentii coordonate/ subordonate acestuia . consiliere psihologica. management financiar etc. precum informare si consiliere profesionala. conferinte. Dezvoltarea economieie sociale „Economie sociala si solidaritate” . ocupare temporara sau formare la locul de munca. noi idei de afaceri si abilitati necesare in economia sociala.Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru managerii intreprinderilor sociale si pentru specialistii implicati in economia sociala. inclusiv dezvoltarea competentelor de utilizare TIC pentru grupurile dezavantajate.Furnizori de FPC autorizati .Cooperative de credit. Domeniul de interventie Solicitanti eligibili Activități eligibile 10 . grupuri de lucru. publicatii. publicatii in domeniul economiei sociale. in vederea dezvoltarii cunostintelor si competentelor necesare.Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane . mentorat.Furnizarea serviciilor de ocupare. studii si analize. . seminarii. publici sI privati. tutorat.Activități de cercetare si promovare a unor masuri adecvate in ceea ce priveste nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune social sau excluse social si ale comunitatilor defavorizate. grupuri de lucru.Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru Ocupare si Incluziune Sociala . incluzand aspecte juridice..Agentia Nationala Antidrog . .Organizatii sindicale . de reglementare si ale politicilor publice.Membri ai Comitetelor Sectoriale si Comitete Sectoriale cu personalitate juridica .1.

care sa cuprinda informare. pentru dezvoltarea si sustinerea intreprinderilor. . conform principiului „primul venit.Promovarea si dezvoltarea activitatilor in parteneriat. nediscriminare si acceptarea diversitatii. . dezvoltare durabila si protectia mediului.Schimbul de bune practici in domeniul incluziunii sociale si economiei sociale.Dezvoltarea serviciilor.edu.ro - 11 .Activități de formare profesionala si de consolidare a capacitatilor.Dezvoltarea si promovarea activitatilor integrate. dar nu mai tarziu de data de 29 august 2008.Evenimente de informare la nivel national. in sprijinul managerilor si intreprinderilor economiei sociale. . .Infiintarea si dezvoltarea retelelor. Valoare totala eligibila proiect strategic: Minim 185.Infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi si cooperative ale economiei sociale. pana la utilizarea alocarii financiare. dedicate persoanelor vulnerabile pentru a le ajuta sa infiinteze intreprinderi sociale si sa beneficieze de oportunitatile nou create. intre organizatii orientate spre profit si organizatii non profit in vederea dezvoltarii economiei sociale. .2008 Cererile de finantare se completeaza si se transmit on-line.Dezvoltarea si furnizarea programelor de formare profesionala care sa includa aspecte privind egalitatea de sanse si de gen. . intre actori regionali/locali.999 Lei. aspecte legislative etc. . Informatii suplimentare: www. formare profesional . .Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info Activități care se conduc la promovarea responsabilizarii si implicarii comunitatilor in procesul incluziunii sociale in vederea consolidarii capacitatii comunitatii de furnizare a suportului social. cunostintelor si stimei de sine. consiliere. prevenirea riscurilor de imbolnavire. realizarea cercetarilor de piata. primul servit”.08. . organizatiilor si cooperativelor sociale nou create. formare.Dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor comunitare care stimuleaza implicarea in viata comunitatii a persoanelor excluse social. regional si local privind aspecte ale economiei sociale.Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii sociale a imigrantilor. organizatiilor tip „umbrela” si centrelor de resurse pentru structurile economiei sociale. planificarea unei afaceri si asistenta in vederea initierii unei afaceri. precum organizarea de targuri si expozitii. Depunerera cererilor de finantare se realizeaza continuu. revitalizarii vecinatatii si protectiei mediului. inclusiv cursuri de limba romana.posdru. constientizarea necesitatii controalelor medicale regulate.849.Activități de marketing. 2% pt persoane juridice de drept public si privat fara scop patrimonial 5% pt persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 29. . consiliere etc.Campanii de promovare a unui stil de viata sanatos. precum servicii de informare.000 Lei si Maxim 1. . . mobilizarii grupurilor dezavantajate. competentelor. nationali si transnationali din domeniul economiei sociale. .

mira. seminarii.Consultanta si studii pentru realizarea de analize/diagnoze institutionale si implementarea propunerilor rezultate.Ministere .Universitati .Asociatiile de dezvoltare intercomunitara . Informatii suplimentare: www. dezvoltarea de proiecte. Imbunatatirea eficacitatii organizationale . limbi straine.ONG-uri cu activitati relevante in domeniul administratiei publice (altele decat structurile asociative ale autoritatilor publice locale) . .3. cum ar fi achizitiile publice.Autoritati ale administratiei publice locale .Dezvoltarea si furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricula si materiale didactice) in domenii relevante pentru administratia publica .Schimbul de bune practici.000 lei minim 2% Domeniul de interventie Solicitanti eligibili Activități eligibile Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Cerere deschisa. .ro 12 .gov.Agentii .Program Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PO DCA Axa 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice 1.Structurile asociative ale autoritatilor publice locale .2008.05. Proiectele se vor primi in mod continuu pana in momentul in care Autoritatea de Info Management va anunta inchiderea cererii de proiecte. licitarea si managementul proiectelor etc. minim 220. incepand cu data de 15. ECDL.

Dobrich. evenimente comune. Ruse.9 districte din Bulgaria: Vidin. organisme sau intreprinderi. Beneficiari: . organizarea de conferinte. operatori. Contributia aplicantului este de minim 2%. beneficiarii pot fi ONGuri. Pleven. Veliko Tarnovo.Bulgaria) Axa 3 – Dezvoltare economica si sociala Domeniul de interventie Solicitanti eligibili 3. Urmeaza sa fie anuntat. Vratsa. Calarasi si Constanta . Giurgiu. Dolj. Teleorman. Silistra si Razgrad In conformitate cu Regulamentele UE. Olt.000 Euro. Valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului trebuie sa fei cuprinsa intre 200.autoritati publice .3.000 Euro si 2. Cooperarea „people to people” Aria eligibila: . Obligatoriu parteneri din ambele state. publice sau private. Numarul maxim al partenerilor in proiect este de 5.Program Programul de cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria (CBC Romania .cbcromaniabulgaria.ONG-uri Activități eligibile Valoare grant Contributie beneficiar Termen limita Info Proiecte mici de colaborare. Informatii suplimentare: www. incluzand aplicantul.000.eu 13 . Montana.7 judete din Romania: Mehedinti. seminarii.

diseminarea si networkingul care in sectorul cinematografic si audiovizual al statelor ACP: 1. Obiectivele programului MEDIA sunt: • • • pastrarea si sporirea diversitatii culturale si lingvistice si a mostenirii cinematografice si audiovizuale.media-desk. ACPFilms – lansarea unei noi licitatii de proiecte In cadrul programului ACPFilms. Sectorul audiovizual european are un rol important in conturarea cetateniei europene deoarece este unul dintre principalii vectori de transmitere a valorilor europene către cetatenii europeni si in special către tineri. favorabile crearii locurilor de munca. Proiecte privind promovarea. Termenul limita de trimitere a aplicatiilor: 5 septembrie 2008 Contact: Mabiala MBEKA. distributia. distribuirea si promovarea operelor audiovizuale europene. intarirea competitivitatii sectorului audiovizual european in cadrul unei piete europene competitive si deschise.MEDIA 2007 – 2013 Arta si cultura vizuala. garantarea accesului publicului european la aceasta mostenire si promovarea dialogului intercultural. Caraibe si Pacific) si Comisia Europeana au lansat un nou apel de propuneri privind finantarea tipurilor urmatoare de proiecte: Proiecte privind productia de opere audiovizuale: 3. productie de film Programul MEDIA sprijina in fiecare an 300 de proiecte noi de film european.ro 14 .acpfilms. Programul va sprijini: • • • cresterea numarului productiilor audiovizuale: dobandirea si perfectionarea aptitudinilor in domeniul audiovizual si dezvoltarea creatiilor audiovizuale europene. Pentru atingerea acestor obiective. inclusiv prin promovarea legaturilor dintre profesionistii din domeniul audiovizual. cresterea distributiei si a circulatiei creatiilor audiovizuale in interiorul si in afara Uniunii Europene. e-mail: info@acpfilms. Bugetul Programului MEDIA pentru perioada 2007-2013 este de aproximativ 755 milioane Euro. Actiunile trebuie sa se inscrie in cadrul unui parteneriat cu una sau mai multe tari ACP. proiecte pilot care sa asigure adaptarea acestui program la cerintele pietei. inclusiv printr-o cooperare mai puternica intre actori.eu Informatii suplimentare: www. Proiecte privind formarea si dezvoltarea profesionistilor ACP in domeniul cinematografic si audiovizual: 1 milion euro.8 milioane euro. Secretariatul General al grupului statelor ACP ( Africa. iar jumatate din filmele europene care ruleaza in cinematografe apar cu sprijinul Programului MEDIA.eu.7 milioane euro. site: www.

țarile din SEE (Islanda. Termen limita : 1 octombrie 2008 1. Institute culturale. festivaluri. Liechtenstein. Muzee. Institute culturale. structuri de sprijin pentru politica pentru Agenda Cultura:(i) platforme de dialog structurat.Program CULTURA 2007 .țarile candida te pentru aderarea la UE (Croația. Centre de cercetare. rețele de promovare. Sprijin pentru proiecte culturale (componenta 1) Sprijinul UE este limitat la maxim 50 % din costul total eligibil 1. a carei activitate principala se afla in sfera culturala (sectoare culturale și creative). Asociații profesionale.2: Proiecte de traduceri literare (cu durata de pana la 24 luni) Solicitanti eligibili: organizație publica sau privata cu personalitate juridica. Activități eligibile: cheltuielile de funcționare suportate pentru activitațile permanente ale organizațiilor beneficiare.ro 15 . Turcia și Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei) plus Serbia. (ii) grupari de analiza a politicii. Universitați.1: Proiecte de cooperare multianuala (cu durata cuprinsa intre 3 și 5 ani) Solicitanti eligibili: Teatre. Muzee. Institute culturale. Muzee. Activități eligibile: promovarea circulației operelor literare intre țari Valoare proiect: intre 2 000 EUR și 60 000 EUR Termen limita : 1 februarie 2009 1. Termen limita: 1 noiembrie 2008 Informatii suplimentare: www.1: Proiecte de cooperare (cu durata de pana la 24 luni) Solicitanti eligibili: Teatre. 1. Sprijin pentru organizațiile active la nivel european in domeniul culturii (Componenta 2) Sprijinul UE este limitat la maxim 80 % din costul total eligibil Solicitanti eligibili: ambasadori. Universitați. Autoritați publice (minim 6 operatori culturali din cel puțin 6 țari eligibile). Termen limita: 1 mai 2009 2. Valoare proiect: intre 50 000 EUR și maximum 200 000 EUR.statele membre ale UE . Universitați. Termen limita : 1 octombrie 2008 1. Asociații profesionale.cultura2007. Autoritați publice (cel puțin trei operatori culturali din cel puțin trei țari eligibile și cooperarea culturala cu cel puțin o organizație din țara terța). Norvegia) . Asociații profesionale. Valoare proiect: intre 50 000 EUR și 200 000 EUR. Centre de cercetare. Centre de cercetare.3: Proiecte de cooperare cu țari terțe (cu durata de pana la 24 de luni) Solicitanti eligibili: Teatre. Valoare proiect: minimum 200 000 EUR și maximum 500 000 EUR pe an.2.2.2013 Țarile eligibile in cadrul acestui program sunt: . Autoritați publice (cel puțin 3 operatori culturali din cel puțin 3 țari eligibile).

. . DVD/CD-ROM. muzee. solicitantii trebuie: . ateliere.Subventii de la buget pentru proiecte „de productie si realizare” Subventiile pentru proiectele compuse in principal din activitati altele decat evenimente sunt calculate pe baza unui buget provizoriu detaliat. organizatii active in domeniul muncii voluntare. asociatiile de supravietuitori. autoritati locale si regionale. munca voluntara pentru conservarea siturilor. seminarii. colocvii. grupuri consultative. Scopul acestei actiuni este sa pastreze cele mai importante site-uri si arhive asociate cu deportarile si sa comemoreze victimele nazismului si stalinismului.000 EUR vor fi eligibile.eu/citizenship/guide/documents/programme_guide_ro.europa. .5. etc. zile de studiu. o suma forfetara va fi alocata pe baza produselor finale posibile (publicatie. . subventia poate fi calculata urmand doua metode diferite. federatii.Pentru a fi eligibile. Numai cererile de subventie avand suma minima de 7. organizatii religioase.Subventii care se bazeaza pe tarife fixe si sume forfetare pentru „proiecte eveniment” Calculul subventiei se face pe baza numarului de participanti la evenimente.De exemplu: organizatiile non-guvernamentale. activitati de formare.info/finantare/10.ec. dezbateri.7/finantare10. institutii de cercetare. activitati socioculturale. memoriale. concerte de camera. ca o modalitate de a depasi trecutul si a construi viitorul.html http://eacea. Proiecte eligibile: . „Proiectele eveniment” constau in conferinte. site internet). persoanele fizice – adica indivizii – nu sunt eligibile. asociatiile familiilor victimelor. audieri.Trebuie sa aiba loc intr-unul din statele participante. cercetare pentru expozitii. precum si resursele operationale in vederea implementarii proiectului.7. institutii educationale. corespunzand unor abordari diferite si la care se aplica reguli specifice: . in concordanta cu conceptul actiunii descrise mai sus: proiecte care constau in ceremonii de comemorare. Subventia solicitata in acest caz nu poate depasi 60 % din costurile eligibile ale actiunii respective. Durata maxima a proiectului este de 12 luni. etc. ateliere de creatie. In plus.5.Programul EUROPA PENTRU CETATENI 2007-2013 Actiunea 4 – Memoria Europeana Vie Programul are un buget total de 215 milioane EUR pentru o perioada de sapte ani (2007-2013) din care 4% sunt alocati pentru Actiunea nr. prioritatilor si caracteristicilor orizontale ale Programului. zile de intalnire. Informatii suplimentare: http://eufinantare.4. proiectele trebuie sa corespunda obiectivelor.pdf 16 . Pentru a fi eligibili. In consecinta. . Finantarea activitatii: Conform acestei masuri. digitalizarea arhivelor.Sa fie o organizatie non-profit cu un statut juridic si personalitate juridica.Exemple de proiecte eligibile.Sa aiba calificarile necesare si posibilitatile financiare. Plata subventiei se va baza pe o declaratie finala detaliata insotita de documentatia justificativa a cheltuielilor. . interviuri video.Sa fie infiintata intr-un stat participant in Program.

afcn.institutii publice care deruleaza activitati editoriale.pastrarea identitatii nationale. Solicitantii si/sau partenerii asigura contributia minima de 10% din costurile totale eligibile al proiectului propus spre finantare sub forma contributiei in numerar.L. in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie.ro (persoana de contact: Cristina Petrache) 17 . acorda finantari nerambursabile pentru proiecte editoriale cu derulare in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data de 31 octombrie 2008.R.F. cultura nationala in context european .-uri). in afara celor ale A. Conditii de participare : Pot inscrie proiecte in concurs editurile si redactiile publicatiilor.N. In anul 2008 se finanteaza editarea de lucrari din categoria culturii scrise: Carte si Reviste si publicatii culturale.18 aprilie 2008.FONDURI NATIONALE Administratia Fondului Cultural National A.N. desfasoara activitati editoriale (de exemplu.Explorarea diferentelor culturale si a diversitatii culturale.F. . Diferenta se acopera din resursele proprii ale solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse. valorificarea patrimoniului imaterial. Perioada de inscriere a proiectelor editoriale pentru sesiunea I este cuprinsa in intervalul 20 martie . organizatii nonguvernamentale. altele decat cele stabilite ca obligatii sau programe minimale anuale. Prioritatile de finantare pentru aceasta sesiune de finantare sunt: .C.C. S. arta pentru schimbarea sociala si pentru schimbarea mentalitatilor. . Nici o finantare nerambursabila nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.Promovarea creatiei literare contemporane. potrivit actelor constitutive. cu sediul in Romania: . .persoane juridice de drept privat care. Informatii suplimentare: www.Incurajarea tinerilor creatori.

finantare.2008” NU se acorda finantari nerambursabile pentru producerea de bunuri culturale ci doar pentru exploatarea/promovarea bunurilor culturale. care indeplineste urmatoarele conditii: a) este autorizata. Poate solicita finantare in cadrul “Promocult . b) traduceri realizate dupa 1 ianuarie 2000. Informatii suplimentare: http://www. . film documentar si de animatie. . sub semnatura unui autor din Romania. proprii sau atrase de beneficiar. indiferent de data publicarii. b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local.000 lei. Programul de Promovare a Artei Contemporane din Romania in Uniunea Europeana. artelor spectacolului si culturii scrise.Teatru: spectacol realizat in perioada septembrie 2005 – martie 2008. sub semnatura unui autor din Romania.Dans: spectacol sau concert realizat in perioada septembrie 2005 – martie 2008. scurtmetraj de fictiune. . proza.Arte vizuale: expozitii realizate dupa 1 ianuarie 1990. . Ministerul Culturii si Cultelor finanteaza si in anul 2008 Programul de Promovare a Artei Contemporane din Romania in statele membre ale Uniunii Europene. suma maxima care poate fi acordata unui proiect fiind de 400.cultura-net. Prin “ Promocult . dramaturgie): a) opere publicate dupa 1 ianuarie 1990. romana sau straina. a unor opere.2008” este de 5 milioane lei. realizate cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei.ro/ 18 . respectiv infiintata in conformitate cu prevederile legale. Promocult – 2008” asigura sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte sau actiuni culturale care urmaresc promovarea creatiilor existente in domeniile: . are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale contemporane din Romania prin intermediul proiectelor si actiunilor culturale din domeniul artelor vizuale.Cultura scrisa (poezie. Cuantumul finantarilor nerambursabile: Bugetul total al Programului “Promocult .PROMOCULT – 2008 In contextul politicilor culturale europene si nationale.2008” poate primi finantare orice persoana fizica autorizata sau persoana juridica de drept public sau privat. in limita unui procent de minimum 20% din valoarea totala a ofertei culturale propuse spre finantare: contributia proprie sau atrasa de beneficiar poate fi asigurata in numerar si / sau in natura. c) a respectat obligatiile asumate prin contractele de finantare nerambursabila anterioare. Ministerul Culturii si Cultelor acorda finantari nerambursabile in cuantumul sumelor aprobate pentru fiecare oferta culturala.Film: lungmetraj. Acordarea de finantari nerambursabile este conditionata de existenta altor surse de finantare. . denumit in continuare “Promocult”.Muzica: spectacol sau concert realizat in perioada septembrie 2005 – martie 2008.

Culture by Request In anul 2008.Culture to Go Pentru anul 2008. precum si operatorii culturali din Romania si din strainatate care initiaza proiecte de promovare a culturii si civilizatiei romanesti in strainatate sau care participa la proiecte de cooperare culturala menite sa incurajeze dialogul intercultural. . In anul 2008.programulcantemir.Culture to Share Pentru anul 2008. In consecinta. Informatii suplimentare: www. precum si a Ordonantei 9/1996. De asemenea.incurajarea cooperarii intre artisti romani si straini. Pentru anul 2008. obiectivul general al Sectiunii II este promovarea creatiei romanesti de valoare cu scopul de a creste vizibilitatea culturii romane pe pietele internationale si accesul publicului strain la informatia de interes cultural din Romania. SECTIUNEA III: COOPERARE . prin valorificarea si integrarea acestuia in circuitele internationale. vor fi sprijiniti artistii si operatorii culturali din Romania care doresc sa asigure o participare romaneasca la festivaluri internationale importante din strainatate. obiectivul general al Sectiunii III este sa incurajeze dialogul intercultural intre artistii romani si cei straini si sa sustina schimburile de experienta intre artisti pentru crearea de produse artistice intr-un context cultural nou si/sau diferit de cel romanesc. precum si pentru integrarea operatorilor culturali din Romania intr-un circuit international de resurse. obiectivele Programului CANTEMIR sunt: . Programul CANTEMIR cuprinde 3 sectiuni fiecare avand obiective si prioritati specifice: SECTIUNEA I: FESTIVAL .ro 19 . In consecinta. SECTIUNEA II: PROMOVARE . obiectivele Programului CANTEMIR pentru Sectiunea I sunt cresterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii romanesti pe pietele culturale internationale. ca un program-pilot de finantare a proiectelor culturale romanesti adresate mediului international. criteriilor si conditiilor prevazute de Legea nr. se urmareste cresterea interesului pentru patrimoniul cultural romanesc la nivel european si international. In anul 2008.cresterea vizibilitatii si accesibilitatii culturii romanesti pe pietele culturale internationale. 350/2005.Programul CANTEMIR 2008 Programul CANTEMIR s-a constituit in anul 2006. vor fi sprijiniti artistii si operatorii culturali din Romania care doresc sa asigure o participare romaneasca la festivaluri internationale importante din strainatate. in vederea dezvoltarii de noi proiecte culturale. sesiunea de depunere a proiectelor a fost intre 18 februarie – 21 martie. in baza procedurilor.

apartinand autorilor romani. Cheltuieli eligibile TPS va acoperi pana la 100% din costurile traducerii (fara sa depaseasca suma de 17 000 EUR) si. pana la 50% din costurile de productie (hartie. Suma totala de finantare se va stabili in functie de indeplinirea criteriilor de evaluare. TPS sprijina publicarea lucrarilor de fictiune si non-fictiune in domeniile literatura si stiinte umane. Obiective: . in anumite cazuri. incluzand toate documentele necesare. Subventiile se acorda pentru traducerea operelor relevante pentru cultura romaneasca si de larg interes pentru publicul din strainatate.ro 20 . tipar etc. TPS sprijina publicarea si difuzarea in lume a operelor relevante pentru cultura romaneasca. atunci cand este cazul).icr. prin finantarea costurilor de traducere (si publicare. Pentru aplicatiile care solicita doar costuri de productie. .promovarea dialogului cultural si raspandirea culturii si istoriei romanesti in spatiul european. fara sa depaseasca insa suma de 3 000 EUR. Institutul Cultural Roman va face publica decizia Comisiei de experti TPS in decurs de 40 de zile de la termenele limita mentionate mai sus. Dosarul de inscriere. din domeniile literatura si stiinte umane. TPS acopera pana la 9 000 EUR din costurile eligibile. Informatii suplimentare: Institutul Cultural Roman www. Sunt considerate eligibile numai cererile de subventie TPS formulate de editurile (private sau de stat) inregistrate in afara teritoriului statului roman.sustinerea circulatiei operelor literare romanesti in spatiul european si international. va fi trimis pana pe data de 20 martie sau 20 octombrie (data postei).).Programul de finantare a editorilor straini pentru TRADUCEREA AUTORILOR ROMANI (TPS) Programul de finantare a editorilor straini pentru traducerea autorilor romani (TPS – Translation and Publication Support Programme) isi propune sa faciliteze accesul publicului strain la literatura romana si sa sprijine prezenta autorilor romani pe piata internationala de carte. cu suficient timp inainte de data stabilita pentru publicare.

Consolidarea democratiei .000 – max 75.000 Euro 2.max 75.000.000 Euro Informatii suplimentare: www.000 Euro 5. precum si sa sprijine toate tarile SEE pentru o participare deplina pe Piata Interna. din surse proprii sau din alte surse.ONG-uri si alte categorii de entitati fara scop lucrativ (cum ar fi autoritati locale. Face parte din asistenta acordata Romaniei prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE) de către cele trei state membre ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb.organizatii relevante din Romania si din celelalte state membre AELS (Islanda. anti-discriminare ai incluziune sociala. Parteneri: .000 Euro 4. Proiectia mediului: Granturi mari: Mini 15. Liechtenstein si Norvegia) sau UE.managementul schemei de granturi mici pentru micro proiecte in domeniul patrimoniului cultural Pentru runda 1 1.000 – max 15. Mecanismul Financiar are ca scop sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale. Co-finantarea: Contributia Fondului la costurile unui proiect nu va putea fi mai mare de 90% din totalul costurilor eligibile. • sprijin pentru copii si tineri confruntati cu anumite dificultati specifice.000 – max 75. Granturi mici: Min 5.000 Euro 3. • servicii sociale.ro 21 .FONDURI INTERNATIONALE si PRIVATE Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) si Programul de Cooperare Norvegian Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) si Ambasada Regala a Norvegiei au lansat in 30 iunie 2008 la Bucuresti Fondul ONG din cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE). Patrimoniul cultural Granturi mari: Min 15. etc.000 – max 15.EEA) este de a consolida societatea civila din Romania prin sprijinirea unor proiecte in cinci domenii prioritare: • apararea drepturilor omului. • protectia mediului si • conservarea si valorificarea patrimoniului cultural. institutii publice.fdsc.).oportunitati pentru implicare in viata comunitatii . Obiectivul Fondului ONG infiintat prin Mecanismul Financiar „Spatiul Economic European” (European Economic Area . Liechtenstein si Norvegia. .000. Copii si tineret . Solicitanti: Numai organizatiile neguvernamentale inregistrate in Romania. respectiv Islanda. O societate incluziva – Incluziune sociala si acces la servicii sociale .max 75.max 75. Granturi mici: Min 5. Beneficiarii vor trebui sa contribuie cu 10% din valoarea costurilor totale eligibile. Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile Administrarea generala si managementul schemelor de finantare pentru macro proiecte Fundatia pentru Parteneriat – managementul schemei de granturi mici pentru micro-proiecte in domeniul protectiei mediului Fondul pentru Dezvoltarea EuroRegiunii Carpatice .

Letonia. Portugalia. .int/Eurimages 22 . Luxemburg. Franta.EURIMAGES EURIMAGES este Fondul Consiliului Europei pentru sprijinul coproductiei. Lituania . Estonia. destinate exploatarii in sali. participarea producatorului majoritar nu trebuie sa depaseasca 80% din bugetul total al coproductiei si participarea coproducatorului minoritar nu trebuie sa fie mai mica de 20%. . Polonia.Proiectele prezentate trebuie sa fie coproduse de cel putin doi coproducatori independenti din diferite tari membre ale Fondului. Cipru. . Informatii suplimentare: http://www. participarea coproducatorului majoritar nu trebuie sa depaseasca 70 la suta din bugetul total al coproductiei iar participarea fiecarui coproducator minoritar nu trebuie sa fie mai mica de 10 la suta. Irlanda. Slovenia. Cu toate acestea. Grecia.Proiectele trebuie sa fie europene in termeni de origine. investitii si drepturi.In cazul unei coproductii bipartite. .sprijin pentru coproductie. Macedonia. . Danemarca. Serbia si Muntenegru. Bulgaria. in cazul coproductiile bilaterale al caror buget depaseste 5 milioane de euro. Norvegia. distributiei si exploatarii operelor cinematografice europene. reuneste la ora actuala 33 de state membre (Austria.In cazul unei coproductii multilaterale. Republica Ceha. prin stimularea productiei si circulatiei operelor cinematografice si favorizarea cooperarii intre profesionisti. Ungaria). Belgia. Criterii de eligibilitate pentru coproductie: . de animatie si documentare cu o durata minima de 70 de minute. Slovacia. participarea coproducatorului majoritar nu poate depasi 90 la suta din bugetul total al coproductiei. Suedia.sprijin pentru sali. Islanda. Italia. . Germania. Croatia. Finlanda. Resursele fondului sunt in majoritate (aproape 90 la suta din bugetul total) consacrate sprijinului pentru realizarea de coproductii. Olanda. . Creat in 1989 pe baza unui acord partial. Scopul sau este promovarea cinematografiei europene. In cadrul lui EURIMAGES se desfasoara 4 programe de sprijin: .sprijin pentru distributie.Sunt eligibile proiecte de lung metraje de fictiune. Spania.Coproducatorii statelor non-membre ale Fondului pot participa la proiect cu conditia ca procentajul de ansamblu al participarii lor sa nu depaseasca 30% din bugetul total al coproductiei. Bosnia si Hertegovina.coe. . Romania. Turcia. Elvetia.sprijin pentru digitalizarea proiectelor sprijinite de Eurimages.

ro. Incepand cu anul 1991.000 USD) va fi utilizat pentru achizitionarea unor echipamente multimedia inalt performante care urmeaza sa fie utilizate in activitatile specific muzeale.Tehnologie .org/funding/grantmaking. Domeniile in care fundatia ofera sprijin sunt: . Informatii suplimentare: www.8 milioane Yeni (aprox.Sun Microsystems Foundation Programul vine in sprijinul ONG-urilor care primesc o donatie de la unul din angajatii full-time ai Sum Microsystem. Se finanteaza proiecte din domeniile: sanatate. instrumente muzicale.Educatie si dezvoltarea individului .metlife.Arte . Downing Foundation sprijina eforturile inovatoare si proiectele originale propuse de ONG-uri care au efecte pe termen lung si impact mare.Comunicatii Informatii suplimentare: http://www.Sport .4773.„Cultural Grant Aid” unor institutii culturale romanesti de importanta nationala. Grantul actual este al 15-lea oferit de Japonia in cadrul programului sau ODA (Official Development Assistance).C.emb-japan. educatie.com/Applications/Corporate/WPS/CDA/PageGenerator/0. Grantul acordat Muzeului National de Arta Contemporana din Bucuresti in valoare de 38.00.html MetLife Foundation Ofera finantari pentru organizatii non-profit.jcdowning. html The J.go.jp Employee Matching Gift Program .P291. Informatii suplimentare: http://www.Cultural Grant Aid Scopul acestui program al Ambasadei Japoniei este acela de a ajuta institutiile culturale din Romania sa-si imbunatateasca calitatea activitatii lor prin donatii de echipamente de inalta tehnicitate. etc. evenimente civice. Guvernul nipon ofera anual un ajutor nerambursabil .html 23 .Cercetari in domeniul protectiei mediului . prin dublarea de către fundatie a sumei pe care angajatul o doneaza.sun. cultura si informare publica.com/aboutsun/comm_invest/giving/emgp. Informatii suplimentare: Informatii suplimentare: http://www. Downing Foundation The J. C. 356.

Cristina MAXIM . Scopul nostru principal este educatia.Persoane fizice .shtml Intocmit de stagiari: .Nathan Cummings Foundation Programele fundatiei Nathan Cummings Foundation includ arta si cultura.sa fie diversificative. .Olivia LEU . Nu se finanteaza urmatoarele: . Fundatia doreste sa lucreze cu perteneri din sectorul public. initiative inter-programe in ceea ce priveste domeniul social si justitie economica. ofera granturi mai putin substantiale si in domeniile educatiei adultilor si dezvoltarea fortei de munca.promovarea bunei intelegeri interculturale si sprijinirea comunitatilor nevoiase.gm-unccd.Proiecte care au legatura cu victimele holocaustului Informatii suplimentare: http://www. In plus. Cererile de finantare sunt evaluate in mod continuu. privat si neguvernamental. Informatii suplimentare: http://www. Este recomandat ca inainte de a trimite cererea de finantare sa se expedieze o scrisoare de intentie. Cateva criterii trebuiesc indeplinite pentru ca proiectul sa aiba sanse mai mari de a fi finantat: . ofera oportunitati angajatilor IBM sa sprijine comunitatile lor.Institutii care au proiecte locale .Florin MARGINEAN . IBM a selectat prioritatile si initiativele cheie in investitii. sanatate. arta si cultura.Marius JITEA 24 .com/ibm/ibmgives/grant/grantapp. mediul inconjurator. precum si a protectiei mediului. De asemenea. In general se sprijina programe care se deruleaza timp de mai multi ani.sa priveasca oamenii saraci si dezavantajati.org/FIELD/Foundations/NCF/FR_Gr.Campanii de capital sau dotari . comunitati in nevoie.ibm.htm IBM Philanthropy Pentru a face cat mai eficiente resursele si expertiza sa. .Burse .