1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI 1.1.

RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF a) Europa – trepte de relief Altitudinal Europa se desfăşoară de la 0 m până la 5642 m, vârful Elbrus din Munţii Caucaz şi 4807 m în vârful Mont Blanc din Munţii Alpi; - altitudinea minimă o reprezintă nivelul Mării Caspice (-27 m) şi Zuider Zee (Olanda) (-23 m); - în comparaţie cu celelalte continente, Europa are altitudinea medie cea mai coborâtă (340 m), Asia 950 m, Africa 750 m, America de Nord 720 m, America e Sud 580 m, Australia 350 m, Antarctica 2600 m. Urmărind harta fizică a Europei se poate constata că acest continent este caracterizat prin predominarea reliefului de câmpie şi podişuri joase, care ocupă o pondere de 84 % din suprafaţa continentului, după cum urmează: - câmpii cu altitudini între -28 m şi 200 m deţin 57 % din suprafaţa continentului ; - podişuri, dealuri înalte şi munţi joşi, cu altitudini cuprinse între 500 şi 1000 m au o pondere de 10 %; - munţii cu altitudini de peste 1000 m deţin 6 % din suprafaţa continentului. Pe ansamblu, altitudinile mai mici de 500 m (câmpii, podişuri şi dealuri joase) se întind din estul Munţilor Scandinavici până în vestul Munţilor Urali şi din nordul Munţilor Pirinei şi al Mării Negre până la ţărmul Oceanului Arctic. Treapta de peste 500 m este reprezentată de munţi podişuri şi dealuri înalte. Munţii apar sub forma unor lanţuri discontinue la periferia continentului (Munţii Urali, Munţii Scandinavici, Munţii Penini). Treapta de peste 1000 m altitudine este cea mai masivă şi cea mai înaltă şi o constituie regiunea alpină, care domină atât zona centrală cât şi zona centrală a Europei sub forma unui lanţ muntos sinuos desfăşurat sub formă de arcuri (Pirinei, Alpi, Carpaţi, Balcani, Penini, Dinarici, Caucaz). Treapta montană are o mare extensiune şi în Peninsula Scandinavică (Munţii Scandinavici). b) Europa - unităţi morfostructurale Relieful Europei s-a format în moduri variate şi în etape diferite: Europa străveche. Tectonic, continentul Europa aparţine Plăcii Euroasiatice, fiind o unitate de platformă precambriană alcătuită din Scutul Scandinav în nord şi Placa Est-Europeană (Placa Rusă), care se suprapune peste cea mai mare parte a Europei Estice. Aceste unităţi de platformă alcătuiesc primul nucleu continental al Europei. Această platformă alcătuieşte fundamentul marilor câmpii central şi est europene, precum şi fundamentul Podişului Moldovei. Europa caledoniană - formată în orogeneza caledonică, care a avut loc în prima jumătate a erei paleozoice, a dus la formarea Munţilor Scandinavici, a munţilor din arhipelagul Spitzbergen, munţilor Scoţiei şi Ţării Galilor. Europa hercinică – formată în paleozoicul superior prin orogeneza hercinică a dus la formarea unui lanţ de munţi care începea la Oceanul Atlantic şi se termina la Marea Neagră. În prezent se păstrează în fundamentul unor câmpii din vestul Europei, dar mai ales într-o serie de masive joase (Cornwall, Masivul Armorican, Masivul Central Francez, Masivul Renan, Munţii Vosgi, Munţii Pădurea Neagră, Podişul Boemiei, Podişul Lysa Gora şi Podişul Dobrogei de Nord).
1

Aceeaşi orogeneză a dus şi la formarea Munţilor Urali. Europa alpină – situată în sud s-a format în erele mezozoică şi neozoică în timpul orogenezei alpine, care a dus la cutarea stratelor din fostul ocean Tethis în urma coliziunii dintre continentul nordic Laurasia şi a celui sudic Gondwana. A luat naştere lanţul alpin alcătuit din: Cordiliera Betică, Munţii Pirinei, Munţii Alpi, Munţii Apenini, Munţii Dinarici, Munţii Carpaţi, Munţii Balcani (Stara Planina) şi Munţii Caucaz. Tot acum, s-a format şi cel mai lung lanţ de munţi vulcanici din Europa, Harghita-Oaş-Vihorlat în erupţiile vulcanice neogene, precum şi vulcanii mediteraneeni: Etna în Sicilia, Vezuviu în Peninsula Italică, Stromboli în Insulele Lipari. În prezent areale cu vulcani activi se găsesc în Islanda şi Italia.

România – trepte de relief
În România, din punct de vedere altimetric, relieful se înscrie între 0 m, nivelul Mării Negre şi 2544 m în vârful Moldoveanu din Munţii Făgăraşului. Relieful ţării noastre este dispus în trepte concentrice în jurul Carpaţilor: Depresiunea colinară a Transilvaniei, cu altitudini de 400-800 m, înconjurată de inelul Carpaţilor, cu altitudini între 8002544 m. Spre exterior se desfăşoară concentric Subcarpaţii, cu altitudini între 500-800 m, Dealurile de Vest, Podişul Moldovei, Podişul Getic, Podişul Mehedinţi, Câmpia Română, Câmpia de Vest, iar în sud-estul ţării Delta Dunării şi Podişul Dobrogei. Sub aspectul treptelor majore de relief, România se caracterizează prin proporţionalitate: ponderea mai mare a dealurilor şi podişurilor 42 %; munţii 28 %; câmpiile 30 %.

România – unităţi morfostructurale
Evenimentele geologice dependente de tectonica plăcilor au impus crearea treptată a unităţilor structurale şi de relief. Analiza morfo-structurii majore a continentului Europa evidenţiază faptul că, pe ansamblu, relieful ţării noastre este predominant alpin. Unităţile de orogen au rezultat din ciocnirea microplăcilor (moessică, transilvanică şi panonică) cu placa euroasiatică (placa est-europeană). Din unităţile de orogen fac parte: Carpaţii, Subcarpaţii, Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Podişul Mehedinţi, Dealurile de Vest, Câmpia de Vest şi Podişul Dobrogei de Nord. Unităţile de platformă s-au definitivat în prima parte a paleozoicului şi constituie fundamentul unităţilor de relief de la exteriorul Carpaţilor: placa est-europeană constituie fundamentul Podişului Moldovei, placa moessică constituie fundamentul Câmpiei Române şi a Piemontului Getic. Podişul Dobrogei este format din structuri vechi de vârste şi origini diferite: Dobrogea de Nord conservă structuri hercinice, Dobrogea Centrală structuri caledonice, Dobrogea de Sud este unitate de platformă acoperită de loess. 1.1.1. TIPURI GENETICE DE RELIEF a. Tipuri genetice de relief din Europa

2

Tipurile genetice majore de relief ale Europei sunt determinate de morfostructurile majore: Câmpiile cele mai întinse se suprapun peste primul nucleu continental (Câmpia Est-Europeană se suprapune peste placa est-europeană, iar Câmpia Europei de Nord se suprapune, în cea mai mare parte peste scutul scandinav); Sistemele montane caledonice, hercinice şi alpine s-au format în orogenezele omonime, apărând astăzi fie sub forma unor lanţuri muntoase (Alpi, Carpaţi, Balcani, Caucaz, Ural, Alpii Scandinavici), fie sub forma unor masive muntoase sau podişuri; Ariile depresionare apar sub forma unor câmpii de acumulare (fluviale, fluvio-lacustre, fluvioglaciare) sau depresiuni interioare; Unităţile de podiş se suprapun peste substraturi diferite după cum urmează: Podişul Ardeni, Podişul Boemiei, Podişul Podolic, Podişul Dobrogei de Nord pe structuri hercinice; Podişul Smaland, Podişul Norland, Podişul Finlandei se suprapun pe structuri caledonice; Acţiunea agenţilor externi asupra acestor tipuri de relief au determinat apariţia reliefului derivat: Relieful glaciar a apărut fie ca rezultat al acţiunii gheţarilor de calotă, fie ca rezultat al acţiunii gheţarilor montani. În pleistocen Europa Nordică a fost acoperită de o calotă de gheaţă care se extindea spre sud peste Marea Baltică şi peste Câmpia Europei de Nord şi Câmpia Rusă până la latitudinea oraşelor Kiev şi Moscova. În urma topirii gheţarului de calotă a rămas un relief glaciar specific cu aliniamente de morene, sandre, blocuri eratice şi depresiuni care adăpostesc lacuri. Acest tip de relief glaciar se extinde peste sud-estul Peninsulei Scandinavice, Finlanda, Câmpia Nord Europeană şi jumătate nordică a Câmpiei Ruse. Relieful glaciar montan cuprinde mai multe tipuri: relief glaciar pirinean alcătuit dominant din circuri glaciare şi creste alpine, relieful glaciar alpin şi caucazian alcătuit din circuri, văi glaciare, morene, creste alpine, dar şi relief glaciar actual. În Munţii Carpaţi se păstrează relief glaciar cuaternar. Relieful litoral 1. cu fiorduri: Peninsula Scandinavică, Islanda, Arhipelagul Britanic; 2. cu rias: nordul Spaniei, nord-vestul Franţei, Marea Britanie; 3. cu estuare la gurile de vărsare ale fluviilor: Sena, Tamisa, Severn, Elba, Peciora, Dvina de Nord; 4. cu delte: Delta Volgăi, Delta Dunării, Delta Padului; 5. cu lagune: la Marea Baltică şi la Marea Neagră (sistemul Razelm-Sinoe); 6. cu limane: la Marea Neagră (limanul Nistrului); 7. relief litoral tectono-glaciar (litoralul britanic, litoralul Peninsulei Scandinavice); 8. cu canaluri (de tip dalmatic): pe litoralul Croaţiei la Marea Adriatică; 9. ţărm antropic: polderele olandeze. Relieful carstic s-a format pe roci carstificabile (calcare, sare, ghips) şi este foarte diversificat în raport de condiţiile concrete de carstificare. Cuprinde relief carstic de suprafaţă (lapiezuri, doline, uvale, polii, clipe calcare, chei, ponoare, poduri naturale) toate incluse în termenul exocarst şi carstul de adâncime, endocarstul, alcătuit din peşteri. Cele mai reprezentative zone carstice din Europa sunt: Podişul Karst şi Munţii Alpi din Austria. Relieful vulcanic din Europa cuprinde trei tipuri principale: platouri vulcanice în Islanda; vulcani activi şi semiactivi cu relief vulcanic alcătuit din conuri şi cratere, în Italia şi un lanţ vulcanic neogen stins în Carpaţi cu relieful vulcanic modelat de agenţii externi unde apar conuri vulcanice, neck-uri şi mai rar cratere sau fragmente de cratere. Relieful piemontan este mai bine reprezentat în nordul Munţilor Pirinei, în regiunea Piemont
3

Tipuri genetice de relief din România Existenţa celor trei fragmente rigide plăci: placa est-europeană. Tipurile genetice de relief din România cuprind o mare varietate de forme: 1. câmpii de subsidenţă. 5. 7. câmpii de terase). Podişul Mehedinţi etc. Munţii Apuseni. 6. Terasele şi luncile se desfăşoară în lungul văilor din Europa Centrală şi de Sud şi cuprind treiopt trepte de terasă. Aceştia formează cele mai vechi. Toate râurile mari şi fluviile din Europa prezintă lunci largi şi uneori culoare de vale. Danemarca etc. Munţii Rodnei. în sudul Podişului Moldovei (piemontul PoianaNicoreşti) şi Piemontul Curburii în exteriorul Subcarpaţilor de Curbură. Râu-Şes şi Gornoviţa. Munţii Banatului. În Carpaţii româneşti sunt trei nivele de evoluţie: Borăscu. dintre care cel mai înalt are 2115 m (Hekla). Formele de relief dezvoltate în flişul carpatic sunt mai complexe decât cele din Subcarpaţi. sub formă de nivele de creste sau platouri largi şi fragmentate formate în trei-patru etape de evoluţie numite suprafeţe de nivelare. Subcarpaţii reprezintă un tip de relief original alcătuit din depresiuni sinclinale închise la exterior de dealuri anticlinale (cu unu sau două şiruri de depresiuni şi de dealuri). Relieful insulelor este format din munţi alcătuiţi din roci eruptive sau cristaline cu înălţimi de până la 1500 m şi din câmpii litorale înguste. dar apare fragmentat şi în Dealurile Vestice. relieful structural s-a dezvoltat pe fliş sau pe structuri vulcano-sedimentare: pe calcare s-a format relief carstic atât de suprafaţă cât şi de adâncime (Munţii Apuseni. o puternică fragmentare tectonică. podişurile situate pe structuri monoclinale – Podişul Moldovei. şisturi cristaline şi granite şi prezintă suprafeţe de eroziune.din nordul Italiei şi în Piemontul Getic în sudul Carpaţilor Meridionali. 3. 4. placa moessică şi placa dobrogeană a determinat forma actuală a arcului carpatic românesc cu cea mai spectaculoasă torsiune în zona de coliziune şi subducţie a acestor plăci cu placa intra-alpină. 4 . pe când neck-urile vulcanice şi crestele vulcanice (Creasta Cocoşului) sunt mai frecvente în sectorul nordic. câmpii: Câmpia Română şi Câmpia de Vest (cu variantele genetice: câmpii piemontane.). peste care se înalţă numeroase conuri vulcanice. o puternică adâncire a râurilor. mai rigide şi mai complexe sisteme montane: Carpaţii Meridionali. Suprafeţele de eroziune apar atât în masivele vechi (caledonice şi hercinice) sub formă de peneplene. Relieful eolian este format din câmpuri de dune de nisip şi apar mai frecvent în sud-vestul Franţei şi în Câmpia Mării Caspice. cât şi în munţii din sistemul alpin. Conurile şi fragmentele de cratere vulcanice însoţite de platouri vulcanice sunt prezente în sectorul sudic al vulcanilor. alcătuit din bazalte. b. Insula Islanda are aspectul unui imens podiş vulcanic. relieful vulcanic este bine reprezentat în lanţul vulcanic Oaş-Gutâi-Ţibleş-CălimanGurghiu-Harghita. Delta Dunării – o câmpie fluvio-lacustră care se formează sub ochii noştri cu aportul Dunării şi al Mării Negre. 8. relieful piemontan este cel mai bine reprezentat în Piemontul Getic. relieful dezvoltat pe structuri cutate este bine reprezentat în Subcarpaţi şi în regiunile montane cu fliş din Carpaţi. munţii bloc s-au format pe roci dure. câmpii tabulare. tufuri şi brecii vulcanice terţiare. 2.

au cea mai mare altitudine şi masivitate din Carpaţii Orientali (Vf. Munţii Rodnei se află în sud-estul depresiunii. Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali . Altitudinile cele mai mari apar în Carpaţii Meridionali şi Munţii Rodnei. Depresiunea Ciuc. Obcina Feredeului şi Obcina Mare. cu dealuri ce depăşesc 800 m. Retezat-Godeanu) şi în Munţii Rodnei. Pe latura vestică vine în contact cu 5 . creste alpine şi morene. Gutâi şi Ţibleş (1835 m). ultimele fiind situate pe valea Moldovei. Parâng. Sectorul de est. Principalele subdiviziuni ale Carpaţilor Orientali sunt: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei. Au fost modelaţi policiclic (prezintă suprafeţe de nivelare asemănătoare celor din Meridionali). are relieful vulcanic cel mai dezvoltat (Oaş-GutâiŢibleş-Căliman-Gurghiu-Harghita). Podişul Casimcei este în prezent un podiş peneplenizat dezvoltat pe şisturi verzi şi apare ca o suprafaţă uşor ondulată. între frontiera României cu Ucraina. Este alcătuit din creste alpine. Carpaţii Moldo-Transilvani şi Carpaţii de Curbură. circuri glaciare. Relieful cuprinde două sectoare: sectorul de vest (Depresiunea Maramureş şi munţii care îl înconjoară) şi sectorul estic (Obcinele Bucovinei). şi este drenată de râurile Vişeu. Depresiunea Maramureşului are un relief colinar. ca ultim stadiu de evoluţie a unui sistem muntos caledonic (o câmpie de eroziune). relieful glaciar este bine reprezentat în Carpaţii Meridionali (Bucegi. cu relieful dominat de conurile vulcanice. Iza şi Mara. Pietrosul 2303 m. sunt constituiţi din şisturi cristaline. La sud de obcine se află Depresiunea Dornelor şi depresiunile Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului. La sud-est de valea Someşului Mare se află Munţii Bârgăului alcătuiţi din fliş străpuns de măguri vulcanice şi Munţii Suhard alcătuiţi din şisturi cristaline. Altitudinea maximă este 2303 m în Vârful Pietrosul Rodnei. alcătuiţi din şisturi cristaline. 11.. Depresiunea Câmpulung Moldovenesc şi Depresiunea Gura Humorului) în sud. Prezintă relief glaciar alcătuit din văi glaciare. prezintă relief glaciar doar în Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului. cuprinde trei culmi montane paralele cu altitudini ce descresc de la vest spre est: Obcina Mestecăniş cea mai înaltă. morene etc. Pe latura de vest-sud vest depresiunea este închisă de munţii vulcanici Oaş. situaţi în nordul Carpaţilor Orientali. alcătuită din şisturi cristaline. Principalele subdiviziuni sunt: Carpaţii Orientali. Depresiunea Braşov). Pe latura est-nord estică depresiunea este închisă de Munţii Maramureşului care culminează în vârfurile Farcău (1957 m) şi Toroioaga (1930 m). platforma continentală a Mării Negre – o câmpie submersă care începe la ţărm şi ţine până la 200 m adâncime.Carpaţii Orientali – reprezintă 52 % din întreaga arie carpatică românească. în nord. în sud. sunt formaţi din şisturi cristaline. Carpaţii Moldo-Transilvani situaţi între aliniamentul depresionar al Dornelor şi Văii Moldovei. văi glaciare. Depresiunea Giurgeu. roci vulcanice şi fliş dispuse în trei şiruri paralele orientate pe direcţia nord-vest sud-est. şi valea Oituzului şi Depresiunea Braşovului. Ineul 2279 m) şi constituie principalul nod orografic al acestor munţi. Sunt fragmentaţi de văi şi depresiuni mari (Depresiunea Maramureş. Petrografic. reprezentat de Obcinele Bucovinei. Unităţi majore de relief din România Unităţi montane carpatice Carpaţii Româneşti – sunt munţi cu înălţime mijlocie şi mică.9. Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei. Făgăraş. altitudinea medie fiind de 840 m. în nord. B. şi aliniamentul depresionar (Depresiunea Dornelor. Depresiunea Dornelor. 10. circuri glaciare.

axată pe cursul superior al Oltului. Goşmanu şi Berzunţ. cu terenuri agricole fertile. . Relieful Carpaţilor Meridionali deţine cele mai multe superlative geografice din România: . Relieful cuprinde două sectoare: vestic şi estic.Pietrei Singuratice‖). dintre care cel din vest şi centru aparţin fâşiei cristaline. Hăşmaşul Mare (cu o cuvertură de calcare în care s-au dezvoltat Cheile Bicazului şi relieful rezidual al .în Munţii Ciucaş).reprezintă cel mai masiv şi mai înalt domeniu al Carpaţilor Româneşti. relief dezvoltat pe gresii (Munţii Buzăului). la vest. Al doilea şir cristalin este format din munţii: Giumalău (peste 1800m. relief dezvoltat pe nisipuri (dunele de nisip de la Reci în Depresiunea Braşovului). Munţii Ciucaş. în Depresiunea Giurgeului şi Miercurea Ciuc. Varietatea rocilor sedimentare a impus un relief petrografic cu forme specifice: relief ruiniform pe conglomerate (turnuri. Primul şir cristalin este format din munţii: Giurgeu. cu vestita staţiune Poiana Braşov.. Sectorul de est. la est şi Culoarele Timiş-Cerna şi Bistra-Strei. În nord vestul grupei se află trei munţi scunzi (cu altitudine medie de 100 m) care pătrund digitat în Depresiunea Braşovului: Munţii Perşani (1104 m) cu defileul bazaltic de la Racoş şi Măgura Codlei. Curbura internă. Ambele depresiuni au altitudini de 600-700 m şi prezintă cele mai intense fenomene de inversiuni termice. Ceahlău (Vf. Pietrosul 2100 m). Relieful cuprinde un domeniul montan alcătuit din culmi şi văi dar în care munţii realizează o mare curbură în care este închisă Depresiunea Braşovului. ultimul închizând Depresiunea Comăneşti. Grupa de sud a munţilor vulcanici este mai înaltă şi mai masivă şi prezintă un relief vulcanic mai bine păstrat (alături de conuri vulcanice se păstrează şi cratere sau fragmente de cratere): Munţii Căliman (Vf. realizat de un piemont vulcanic de o remarcabilă netezime. Carpaţii de Curbură situaţi în sudul Carpaţilor Orientali. denumit şi cel al Munţilor Moldovei. relief carstic (Munţii Bârsei). Curbura carpatică externă cuprinde Munţii Vrancei. alcătuit din cristalin). Munţii Buzăului. Pe latura internă vin în contact cu Depresiunea Colinară a Transilvaniei. aici aflându-se polii frigului . iar cel estic unităţii flişului. 1907 m). În estul Munţilor Călimani se află micile depresiuni Bilbor şi Borsec. între valea Oituzului şi valea Prahovei. Bistriţei (1859 m). Rarău ( cu stâncile calcaroase . Ocolaşul Mare. Depresiunea Braşovului. Munţii Piatra Mare şi Munţii Tâmpa). Munţii Gurghiu şi Munţii Harghita. ciuperci. Sfinxul Bratocei .Depresiunea Colinară a Transilvaniei. iar pe latura externă vin în contact cu Subcarpaţii Curburii. datorită înălţării în bloc cu peste 1000 m produsă la sfârşitul neogenului şi începutul cuaternarului. În toate cele patru 6 . Ciucului şi Nemira. La contactul grupei vulcanice cu fâşia cristalină sunt închise mai multe depresiuni dintre care cele mai întinse sunt Depresiunea Giurgeului. cu o cuvertură de conglomerate care dau un relief spectaculos şi Tarcău. şi Munţii Baiului. situată la contactul Carpaţilor Orientali cu Carpaţii Meridionali este drenată de râul Olt şi afluienţii săi Râul Negru şi Bârsa.Carpaţii Meridionali – situaţi în sudul Depresiunii Colinare a Transilvaniei. Munţii Baraolt şi Munţii Bodoc. Şirul flişului se desfăşoară pe latura de est şi cuprinde munţii Stânişoara. Pietrele Doamnei‖). între valea Prahovei. iar în est cu Subcarpaţii Moldovei.Joseni. cuprinde trei şiruri paralele de munţi. axată pe cursul superior al Mureşului şi depresiunea Ciucului. Alcătuirea geologică din fliş a permis o fragmentare mai mare a reliefului. spre Depresiunea Braşovului cuprinde Munţii Întorsurii care închid Depresiunea Întorsura Buzăului şi Munţii Bârsei (formaţi din Munţii Postăvaru.. în Depresiunea Ciucului. cu altitudini de 500-600 m. Are aspectul unui şes întins. Sectorul de vest cuprinde grupa de sud a munţilor vulcanici şi depresiunile pe care aceştia le închid la contactul cu fâşia cristalină (tectonice şi de baraj vulcanic). cu multe aşezări şi cu intersecţia unor importante drumuri şi căi ferate transcarpatice.

Munţii Frunţi.. la 1000 m altitudine. in Munţii Orăştiei se păstrează vestigiile cetăţii geto-dacice Sarmizegetusa Regia. cu valorificare pastorală estivală. iar la vest de aceeaşi vale domină prin abrupturi în sud depresiunile subcarpatice şi au pante mai domoale spre nord. Cele mai importante mase calcaroase apar în extremitatea vestică (Munţii Cernei şi Munţii Mehedinţi) dar şi în sudul Parângului şi în Munţii Piatra Craiului. prezintă pante mai domoale. şi Munţii Piatra Craiului). spre Subcarpaţii Curburii şi Subcarpaţii Getici. Caracterele alpine dominante (relieful glaciar.Sfinxul‖. Grupele Bucegi şi Făgăraş Situate în estul Carpaţilor Meridionali.prezintă o asimetrie inversă: la est de râul Olt sunt abrupţi în nord şi coboară în trepte spre sud. în nord. în pleistocen.Babele‖ şi .Alpii Transilvaniei‖. fiind alcătuiţi din conglomerate care dau un relief specific de eroziune diferenţială şi eoliană: . platforma Râu-Şes. din această cauză trecătorile sunt joase: Turnu-Roşu (400 m). separate de creste alpine denumite popular . culminează cu vârful Omu (2505 m) şi se prezintă abrupt atât spre valea Prahovei (abruptul prahovean al 7 . altitudinea şi masivitatea cea mai mare) l-au determinat pe geograful francez Emm. . iar în sud. Munţii Ghiţu. dar şi drumurile alpine . Munţii Iezer şi Munţii Păpuşa).. Munţii Parâng cu vârful Parângu Mare de 2519 m şi Munţii Retezat cu vârful Peleaga de 2509 m. sunt totuşi traversaţi integral de valea Oltului şi parţial de valea Jiului la nivele foarte joase.altitudinile mari au făcut ca aceşti munţi să fie modelaţi. la obârşiile râului omonim şi la obârşiile Lotrului. Pe latura de nord domină prin abrupturi depresiunile Braşovului şi Făgăraşului. aceşti munţi fiind traversaţi doar de râul Olt şi cuprind doar trei depresiuni: Loviştei. .sunt alcătuiţi aproape în întregime din şisturi cristaline şi intruziuni granitice.Transalpina‖ (care traversează Munţii Parâng la peste 2100 m altitudine).deşi sunt cei mai înalţi şi cei mai masivi.. mai neregulată ca nivelare şi bine evidenţiată în Munţii Retezat. Munţii Leaota. grupele Bucegi şi Făgăraş sunt delimitate în est de Valea Prahovei. de gheţari care au modelat un relief specific alcătuit din circuri şi văi glaciare. Munţii Bucegi fac excepţie.există trei platforme de eroziune care reprezintă stadii de echilibru în evoluţia reliefului: platforma Borăscu la 2000m altitudine. Culoarul RucărBran. este valorificată prin aşezări rurale sau urbane permanente. Alcătuirea geologică dominant cristalină explică masivitatea accentuată. Pe această platformă. De Martonne să-i numească . Faţă de Defileul Oltului dintre Turnu-Roşu şi Cozia se pot delimita grupele Bucegi şi Făgăraş pe latura estică şi grupele Parâng şi Retezat-Godeanu pe cea vestică. în Munţii Bucegi se află drumul care urcă la 2500 m în Munţii Coştila.. . culminând în Munţii Făgăraşului cu vârfurile Moldoveanu 2544 m şi Negoiu 2535 m . la care se adaugă Munţii Bucegi cu vârful Omu de 2505 m. şi masivele fragmentate de afluienţii Argeşului: Munţii Cozia care închide la sud Depresiunea Loviştei. fenomen explicat prin epigenie (adâncirea râurilor concomitent cu ridicarea munţilor). . este situată la 1200-1600 m. Munţii Bucegi reprezintă din punct de vedere genetic un sinclinal suspendat. din Culoarul Rucăr-Bran.custuri” glaciare şi acumulări de morene. iar în vest de valea Oltului. dar şi prin fâneţe. Cozia (309 m) pe Olt şi Lainici (450 m) pe Jiu. şi Făgăraş (alcătuiţi din Munţii Făgăraş. Platforma Gornoviţa sau a Predealului. în acelaşi timp sunt şi pasuri de altitudine: Giuvala. . Haţegului şi Petroşani.Transfăgărăşanul‖ (care traversează Munţii Făgăraşului la peste 2000 m altitudine) şi ..grupe depăşesc altitudinea de 2500 m. Relieful include grupele Bucegi (alcătuiţi din Munţii Bucegi.. iar la extremităţi dar şi local apar calcarele care introduc o mai mare varietate a reliefului.

Depresiunea Haţegului este o depresiune tectonică şi o veche zonă de populare în care romanii stabilesc noua capitală a Daciei. cu relief glaciar dar şi cu peşterile Şura Mare şi Tecuri. situată pe cursul superior al Jiului. Între cele două unităţi făgărăşene penetrează partea de est a Depresiunii Loviştei..Sfinxul‖ şi alte .Ţara Haţegului‖. Haţeg şi Petroşani. sunt alcătuiţi din şisturi cristaline şi au un relief masiv şi greoi. cu relief glaciar şi lacuri glaciare (L.. Munţii Piatra Craiului. culoarul Orăştiei îi separă de Munţii Apuseni şi în continuare Depresiunea Sibiului şi Apoldului îi separă de Podişul Transilvaniei. formată din masive alcătuite din şisturi cristaline intens metamorfozate (gnaisul ocular de Cozia): Munţii Cozia. Spre est se desfăşoară Munţii Lotrului (vârful Ştefleşti. Gâlcescu) din care se desprind spre nord-vest Munţii Şureanu (vârful lui Pătru. Spre nord . situaţi la vest de Bucegi. praguri glaciare. Munţii Frunţi. şi Negoiu 2535 m. Podragul Mare. Călţun. (1668 m). În Evul Mediu era cunoscută sub numele de . alcătuiţi din şisturi cristaline şi intruziuni granitice. dezvoltată la confluenţa Lotrului cu Oltul şi în Masivul Parâng. În nord culoarul Bistra Strei îi desparte de Munţii Poiana Ruscăi. 2244 m). Urlea). între Depresiunea Făgăraş şi Curtea de Argeş.ciuperci eoliene‖. morene). fiind situate între Defileul Oltului dintre Turnu Roşu şi Cozia în est şi culoarele tectonice Timiş-Cerna în vest. Munţii Ghiţu. cu alcătuire cristalină şi relief glaciar. 2130 m). cu văi în chei şi peşteri.Bucegilor). Accesibilitatea şi frumuseţea deosebită a peisajului fac din Munţii Bucegi cel mai circulat masiv montan din România. Pe latura sudică se termină abrupt spre depresiunile subcarpatice oltene. având şi multe lacuri glaciare (Bâlea. Avrig. sunt alcătuiţi în întregime din şisturi cristaline şi cuprind cele mai extinse forme de relief glaciar din ţară (circuri glaciare. creste alpine. pe timpul verii. care este abruptă spre nord şi cu pante domoale spre sud. Culoarul Rucăr-Bran reprezintă o depresiune tectonică (o vale de sinclinal) orientată nord-vest sud-est cu importanţă în circulaţia transcarpatică încă din perioada feudală între Braşov şi Câmpulung Muscel.. Relieful glaciar este prezent în jurul vârfului Omu prin circuri glaciare dar şi prin văi glaciare (valea superioară a Ialomiţei). 2124 m) alcătuiţi din calcare. Culminează în vârful Moldoveanu 2544 m. Spre nord-est Munţii Cândrel (vârful Cândrel. este de origine tectonică şi corespunde celui mai mare bazin huilifer al ţării. Munţii Iezer şi Munţii Păpuşa (2462 m). Munţii Leaota. prezentând un platou structural cu forme interesante de relief eolian şi de eroziune diferenţială: .Babele‖ şi . la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. 2519 m). Capra. cu relief glaciar şi alcătuire cristalină. fragmentată. cât şi spre Depresiunea Braşovului şi spre Culoarul Rucăr-Bran.Transfăgărăşanul‖ care permite accesul. Grupa Munţilor Parâng include cel mai mare nod orografic din România din care pornesc cinci unităţi montane cu dispoziţie radiară: în sud-vest Munţii Parâng (vârful Parângu Mare. 8 . Sunt alcătuiţi din conglomerate şi calcare. Între grupele Parâng şi Retezat-Godeanu se desfăşoară spaţiile depresionare ale Haţegului şi Petroşanilor. Făgăraşul sudic are în componenţă o culme mai joasă.. situaţi la vest de Culoarul Rucăr-Bran se prezintă în relief ca cea mai frumoasă creastă calcaroasă din România. Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu ocupă latura vestică a Carpaţilor Meridionali. 2242 m) şi Munţii Căpăţânii (vârful Ursu.. Munţii Făgăraşului corespund culmii înalte situată între valea Dâmboviţei şi Defileul Oltului dintre Turnu Roşu şi Cozia. Depresiunea Petroşani. Relieful include cele două grupe de munţi precum şi depresiunile Loviştei. văi glaciare. Partea centrală a Făgăraşului este traversată de drumul transcarpatic modernizat .

. Viorica. Florica. depresiunea Haţegului şi Culoarul Bistrei la nord şi Culoarul Timiş-Cerna la vest. o vale transversală.prin pasul Merişor se face legătura cu depresiunea Haţegului.Carpaţii Occidentali – denumiţi astfel după localizarea lor. Grupa Retezat-Godeanu este situată între Depresiunea Petroşani şi Defileul Jiului la est. despărţiţi de valea adâncă a Cernei. iar spre sud prin pasul Lainici şi Defileul Jiului cu Oltenia subcarpatică. . au un relief glaciar mai puţin spectaculos. Bistra. străbătut de drumul european E70 şi de magistrala feroviară Bucureşti-Timişoara. denumit şi Poarta Orientală. dealurile şi Câmpia de Vest în nord şi nord-vest. printr-o denivelare tectonică de aproape 1000 m. Lia. Adăpostesc cele mai multe lacuri glaciare (Bucura.câmpii golfuri” în lungul celor trei Crişuri şi contactul direct al câmpiei cu munţii în dreptul Munţilor Zarandului. Zănoaga. la vest de Depresiunea Colinară a Transilvaniei. Sunt cei mai populaţi din Carpaţii Româneşti. Spre est sud-est sunt munţii Vâlcanului (vârful Straja 1868 m) cu alcătuire calcaroasă şi văi în chei (Cheile Runcu). continuaţi de Muntele Mic. altitudinile maxime fiind cuprinse între 1200-1400 m în sud şi abia depăşind 1800 m în nord. Se adaugă pătrunderea Câmpiei de Vest sub formă de . Au alcătuirea geologică cea mai complexă (şisturi cristaline. Are în componenţă cele două masive centrale Munţii Retezat şi Munţii Godeanu care dau numele grupei. Timiş-Cerna. aşezările permanente ajung până la 1600 m. se întind între Defileul Dunării. Constituie cel mai jos sector al Carpaţilor Româneşti. în 9 . Prin construirea sistemului energetic şi de navigaţie Porţile de Fier a fost rezolvată atât problema navigaţiei pe Dunăre. despărţite de culoare tectonice (grabene): Mureşului. Prezintă o accentuată asimetrie. Culoarul Timiş-Cerna în est. Asigură legătura nord-sud între oraşele Caransebeş şi Orşova prin pasul Domaşnea (540 m). Spre nord-vest se desfăşoară Munţii Ţarcului. fliş. caracterizată printr-o alternanţă de sectoare înguste . Tăul Porţii). Munţii Godeanu (vârful Gugu..Cazanele Mari şi Mici. dar prezintă cele mai întinse platforme de eroziune de tip Borăscu şi Râu-Şes. acestea apărând ca o succesiune de horsturi. 2509 m) prezintă cel mai ridicat nivel altitudinal al grupei şi au cel mai complex relief glaciar. iar pe latura de sud-vest se desfăşoară Munţii Cernei şi Munţii Mehedinţi. între Defileul Dunării dintre Baziaş şi Orşova în sud. Culoarul tectonic Timiş-Cerna are aspectul unui graben care separă grupele Retezat-Godeanu de Munţii Banatului. Caracteristica definitorie este discontinuitatea dintre grupele montane.şi bazinete depresionare: Moldova Nouă şi Orşova. Culoarul Bistra desparte Masivul Retezat-Godeanu de Munţii Poiana Ruscăi şi asigură legătura rutieră între Caransebeş şi Depresiunea Haţegului prin pasul Poarta de Fier a Transilvaniei (700 m). Munţii Retezat (vârful Peleaga. în sud. Munţii Banatului-sunt situaţi în sud-vestul ţării. Sunt puternic fragmentaţi de numeroase văi. Ana. Analiza reliefului nu este completă fără includerea Defileului Dunării dintre Baziaş şi Gura Văii. Spre est Culoarele Timiş-Cerna şi Bistra îi despart de Carpaţii Meridionali. roci vulcanice şi magmatice). depresiuni intramontane şi depresiuni de tip .golf‖. 2291 m). iar Depresiunea Alba Iulia Turda îi despart de Depresiunea Colinară a Transilvaniei. alcătuiţi ca şi Retezatul din şisturi cristaline. Porţile de Fier . Pitorescul peisajului natural şi elementele rare de floră şi faună au dus la constituirea Parcului Naţional Retezat încă din 1935. ei coborând în trepte de la est la vest. ceea ce a determinat apariţia unei mari varietăţi de forme de relief. şi până la văile Someşului şi Barcăului în nord.

care este drenată de râul Nera. Beiuşului (pe Crişul Negru) şi Vad-Borod (pe Crişul Repede). Între cele două unităţi montane este închisă Depresiunea Almăjului (sau Bozovici). Fiind înconjurată de zone joase Munţii Poiana Ruscăi au aspect de horst.Târg de Fete”. înfăţişându-se sub formă de cupolă şi de nod orohidrografic unitar. Peştera Comarnic). În sud. Râmeţului). În vest se desfăşoară munţii scunzi ai Crişurilor. care facilitează pătrunderea aşezărilor pe cele mai mari înălţimi. care cuprind munţii Trascăului (cu numeroase văi tăiate în calcare: Cheile Turzii. în sud. Spre est-nord est se desprind Munţii Gilău. În spaţiul Munţi Apuseni sunt prezente şi alte 10 . Munţii Aninei (1160 m). Munţii Codru-Moma (1112 m).golfuri‖ : Zarandului (pe Crişul Alb). Munţii Plopiş sau Şes (918 m) se află situaţi în nord-vestul acestui spaţiu montan. Peşterile Scărişoara şi Focul Viu (ambele cu gheţari). iar în sud Muntele Găina cu vestitul . valorificat pastoral şi turistic. Caraşului şi Minişului. alcătuiţi din şisturi cristaline şi cu aspectul unui platou la nivelul de 1400 m... marmure şi chiar roci vulcanice. complexul carstic Padiş-Cetăţile Ponorului. de-a lungul Dunării. 1374 m) dar cu o masivitate remarcabilă dată de alcătuirea geologică (şisturi cristaline cu intercalaţii de calcare cristaline. este gruparea montană centrală. iar în est Muntele Mare (1826 m). Latura de est a Munţilor Banatului este mai înaltă (1200-1400 m) şi include în nord Munţii Semenic (1446 m). care au o cuvertură de calcare pe care s-a dezvoltat relieful carstic (Cheile Nerei. alcătuiţi dintr-o alternanţă de şisturi cristaline străpunse de granite sau acoperite de roci sedimentare (calcare). Prezintă văi adânci şi culmi largi. cu peşterile Meziad. Munţii Apuseni Munţii Apuseni sunt situaţi la vest de Depresiunea Colinară a Transilvaniei. cu alcătuire predominant cristalină şi care culminează în vârful Bihor de 1849 m. Partea de vest cuprinde munţi mai scunzi (muncei) cu altitudini de 600-1100 m dar cu aceeaşi alcătuire geologică: Munţii Locvei. Relieful Munţilor Poiana Ruscăi se caracterizează prin altitudini scăzute (vârful Padeşu. Latura de sud-est a Munţilor Apuseni este alcătuită din Munţii Mureşului. Peste fundamentul cristalin au fost depuse cuverturi d calcare în care s-au dezvoltat fenomene carstice şi calcaroase: Cheile Someşului Cald şi ale Bulzului. separaţi de depresiunile golfuri: Munţii Zarandului (836 m). şi Munţii Metaliferi formaţi din andezite şi bazalte. 1224 m). Se poate menţiona şi o formă spectaculoasă a reliefului vulcanic . În nord-vest sunt Munţii Dognecea (617 m). precum şi Peştera Vântului (50 km lungime. la nord. Întregaldelor. Vadul Crişului. şi văile Barcăului şi Someşului. Munţii Apuseni includ următoarele subunităţi: Masivul Bihorului. care închid Depresiunea Caraş-Ezeriş. cu altitudini de 10001200 m. la nord. cu aspect de orgă uriaşă. lungul Cazanelor se desfăşoară Munţii Almăjului (vârful Svinecea Mare. Munţii Pădurea Craiului. nedee populară desfăşurată la sfârşitul lunii iulie. Din acest masiv se desprind spre nord Munţii Vlădeasa (1836 m). în primul sector al Defileului.. cât şi valorificarea potenţialului hidroenergetic. fiind cea mai lună peşteră din ţară).Detunatele”.acest sector. între defileul Mureşului dintre Deva şi Lipova.cu coloane de bazalt arcuite. Munţii Poiana Ruscăi– sunt cuprinşi între Culoarul Bistrei la sud şi Defileul Mureşului dintre Deva şi Zam. cu izbucul de la Călugări format pe calcare.. Pe latura estică intră în contact cu Depresiunea Haţegului iar pe latura vestică cu Dealurile Lipovei. Între Munţii Crişurilor se interpun depresiunile .

mai slab în sud şi vest (unde apar depresiunile de contact litologic: Făgăraş. Depresiunea Sibiu (pe râul Cibin) şi Depresiunea Făgăraş in sud (pe râul Olt). Abrud şi Câmpeni. Depresiunea Lăpuşului (pe râul Lăpuş) la nord. format din Munţii Meseşului (996 m). este o regiune cu un relief de dealuri joase (400-500 m). În partea centrală. Pe marginile depresiunii. Târnave.depresiuni mai mici: Gurahonţ. cu alcătuire geologică dură. nisipuri. Zona marginală prezintă o structură cutată. cea mai întinsă subunitate. cuprinsă între Valea Mureşului la nord şi Valea Oltului la sud. Sibiu. . gresii. structură care poartă numele de . Depresiunea Bistriţa (pe râul Bistriţa) la est. care uneori ajung la suprafaţă. prezenţa domurilor şi a cuestelor. este cea mai mare depresiune din interiorul arcului carpatic. de unde şi denumirea de Subcarpaţii Transilvaniei. situat în partea nord-vestică a Podişului Transilvaniei şi traversat de Someş între Dej şi Jibou. Huedin. Mureş. Culoarul Alba Iulia-Turda (pe Mureş şi Arieş) la vest. Dealurile şi depresiunile marginale situate în imediata vecinătate a munţilor cuprind următoarele subunităţi: . Relieful depresiunii prezintă o înclinare de la est (1080 m) şi nordest spre vest sud-vest (300 m). La nord – nord-est de valea Barcăului se desfăşoară sectorul munţilor scufundaţi. Prezintă un fundament carpatic faliat şi scufundat la adâncimi de 2000-8000 m.depresiuni: Depresiunea Almaşului (pe râul Almaş).. marne. domuri şi structuri monoclinale pe care s-au dezvoltat cuestele. Altitudinile medii sunt cuprinse între 400-500 m. văi scurte şi largi pe care s-au amenajat iazuri. la sud Carpaţii Meridionali. şi dealurile cristaline: Prisnel. unde există o alternanţă de dealuri şi depresiuni specific subcarpatică. Podişul Hârtibacilui ş Dealurile Secaşelor. delimitată la nord de Someşul Mare şi de Someşul Mic.Depresiunea colinară a Transilvaniei – situată în partea centrală a ţării. Principalele diviziuni sunt: dealurile şi depresiunile marginale şi Podişul Transilvaniei. Zlatna. are următoarele diviziuni: . Podişul Transilvaniei – situat în partea centrală a Depresiunii colinare a Transilvaniei. conglomerate. 11 . .Podişul Târnavelor. slab ondulat (datorită prezenţei domurilor).dealuri: Culmea Brezei. la vest Munţii Apuseni iar la nord vest Dealurile Silvaniei. Preluca. asimetria văilor. Culoarul Alba Iulia-Turda) şi mai accentuat în est . tufuri vulcanice şi sare. intensitatea alunecărilor de teren. Structura geologică conţine cute diapire. Brad. relieful este format dintr-un podiş cu strate sedimentare uşor boltite (domuri) care conţin acumulări de gaz metan. Dealul Mare şi Preluca. Olt).Podişul Someşan. care şi-au luat denumirea după poziţia faţă de această mare unitate depresionară: la nord şi est Carpaţii Orientali. este format din interfluvii netede dezvoltate pe un substrat sedimentar uşor înclinat spre sud-est. acoperit de o cuvertură de roci sedimentare formată din argile. se caracterizează printr-un relief mai înalt (peste 600 m) ce coboară în trepte de la est către vest. cu aspect neted. iar la sud de valea Mureşului. . cu altitudini de 500-600 m. Este mărginită de cele trei ramuri carpatice.jugul intracarpatic‖. Dealul Feleacului la vest. În cadrul său se individualizează trei subunităţi: Dealurile Târnavelor.Câmpia Transilvaniei. fapt arătat şi de orientarea generală a reţelei hidrografice Someş. din şisturi cristaline şi calcare. . dealurile de tip subcarpatic în est. Ocna Mureş sau Turda sunt prezente cutele diapire cu sâmburi de sare. Dealul Mare şi Prisnel în nord şi nord-vest. mai coborâte în depresiunile exterioare şi mai înalte în zonele interioare de podiş. Ocna Sibiului. la Praid.

între valea Moldovei. . Podeni pe Cricovul Sărat şi Pucioasa pe Ialomiţa. . Subcarpaţii Moldovei constituie cel mai simplu areal de tip subcarpatic. Nişcov.al doilea şir al depresiunilor .Unităţi de dealuri şi podişuri . Ciolanu. Subdiviziuni: Subcarpaţii Moldovei. Dealurile externe cuprind la contactul cu sectorul Culoarului Siretului o bordură de pietrişuri şi nisipuri piemontane. separă domeniul de orogen al Subcarpaţilor Moldovei de cel de platformă al Podişului Moldovei. Depresiunea Tazlău-Caşin. în sud. Depresiunea Vrancei. în nord. Pe latura estică sunt delimitaţi de Podişul Bârladului de o arie de discontinuitate geografică: Culoarul Siretului. Subcarpaţii Getici Situaţi la sud de Carpaţii Meridionali. De la nord la sud se desfăşoară: Depresiunea Neamţ. printre care şi cele care îi dau numele. iar în sud de Dealul Barboiu. drenată de râul Neamţ (Ozana) şi închisă de Culmea Pleşului (911 m).Prezenţa stratului de argilă intercalat între depozitele de molasă favorizează producerea alunecărilor de teren. Mera. Bisoca. Acestea sunt închise de o mediană deluroasă cu altitudini de 800-900 m: Răchitaş. . iar în sud de dealurile Ouşoru şi Zăbrăuţ. Subcarpaţii Curburii Situaţi în partea central-sudică a ţării. închise spre exterior de dealuri cu structură cutată. între valea Dâmboviţei în est şi valea Motrului în vest. Subcarpaţii de Curbură şi Subcarpaţii Getici..primul şi al depresiunilor . Deleanu. dispuse în unu sau două şiruri. Salcia. Reprezintă cel mai complex domeniu subcarpatic. drenată de râurile care îi dau numele. închisă la nord de Dealul Corni (592 m). Policiori.interne”. Se pot distinge două şiruri de depresiuni. iar dealurile externe au altitudini mai mici şi structură monoclinală. Istriţa (749 m) şi Bucovel. cu altitudini mari. Dumitreşti (pe Râmnicul Sărat). unde converg mai multe râuri. între valea Trotuşului (mai corect Şuşiţa) în nord şi valea Dâmboviţei în vest. Spre est şi sud. Răiuţu. 12 . Depresiunea Cracău-Bistriţa. situată pe râul Trotuş. Dealurile interne au structură cutată şi altitudini mai mari. Depresiunea Vălenii de Munte pe Teleajen şi Depresiunea Câmpina pe Prahova. şi valea Trotuşului (Şuşiţa).Relieful este alcătuit din depresiuni sinclinale închise la exterior de dealuri anticlinale. Subcarpaţii Moldovei şi Culoarul Siretului Subcarpaţii Moldovei sunt situaţi la est de grupa centrală a CarpaţilorOrientali. Depresiunea Pătârlagele pe Buzău. împreună cu valea largă a Moldovei (ambele de natură erozională). Bacău (Bistriţa). acestea sunt închise de dealurile externe: Măgura Odobeştilor (996 m). 1021 m.intracolinare‖ cuprinde depresiunile: Vidra. şi pătrunderea unor pinteni montani de fliş paleogen carpatic în arealul subcarpaţilor (Pintenul Ivăneţu.Subcarpaţii – Subcarpaţii s-au format prin cutarea sedimentelor depuse în fosa precarpatică în ultimele faze ale orogenezei alpine. Depresiunea Lopătari pe Slănicul Buzăului. structura întortocheată a depresiunilor.. include : Depresiunea Soveja pe Şuşiţa. drenată de râurile Putna şi Zăbala. şi pintenul Văleni). Culoarul Siretului. Roman (Moldova). separate de două aliniamente deluroase: . În est depresiunea este închisă de Culmea Pietricica (740 m). Gurbăneasa (979 m). format din trei mari depresiuni. Subcarpaţii Moldovei sunt formaţi din roci sedimentare cutate în ultima etapă a orogenezei alpine. . La confluenţa Siretului cu principalele râuri dinspre Carpaţii Orientali au apărut oraşele Adjud (Trotuş).

cu fundament alcătuit din placa est-europeană în jumătatea nordică şi placa nord-dobrogeană în jumătatea sudică peste care s-a depus o umplutură sedimentară alcătuită din nisipuri. . marne. la contactul cu Câmpia Română.intracolinare”.Podişul Sucevei situat în partea de nord-vest. Prezenţa argilelor a favorizat alunecările de teren. În partea de nord este o unitate de orogen formată în orogeneza hercinică – Podişul Dobrogei de Nord. . Culoarul Moldovei.Podişul Moldovei – unitate de platformă. ceea ce a favorizat apariţia reliefului carstic format din chei (Topolniţei şi Coşuştei). cu relieful alcătuit dintr-o alternanţă de dealuri (Ciungi. . Dealurile Fălciului şi Podişul Covurlui.în partea centrală o peneplenă formată în orogeneza caledonică – Podişul Casimcei. cuprinde: Depresiunea Câmpulung închisă la sud de Măgura Măţău (1018 m).Podişul Bârladului. Platforma Argeş. genetic aparţine orogenului carpatic. peşteri (Topolniţa). . argile.Petrografic este alcătuit din şisturi cristaline şi calcare. la contactul cu muntele. Podişul Fălticenilor. Altitudinea reliefului este cuprinsă între 500-600 m. . Relieful prezintă două şiruri de depresiuni. . Culoarul Siretului).Este cel mai mare piemont din România şi a fost puternic fragmentat de apele curgătoare. Este o peneplenă înălţată cu relief întinerit.Podişul Dobrogei . . Relieful înclinat de la nord spre sud. . cuprind Depresiunea Râmnicu-Vâlcea. Tismana şi Baia de Aramă.Subunităţi: Platforma Strehaia.este cea mai complexă arie geologică şi geomorfologică din România.în sud o platformă – Podişul Dobrogei de Sud.al doilea şir de depresiuni . . Relieful structural este format din platouri structurale şi din cueste. Aceste depozite sunt cunoscute sub numele de pietrişuri de Cândeşti. gresii în structuri orizontale sau monoclinale. poduri naturale (Ponoare).Câmpia Moldovei situată în partea de nord-est a podişului Moldovei între Culmea Bour-Dealul Mare în vest şi valea Prutului în est. Horezu pe Bistriţa Vâlcii şi închisă de Măgura Slătioarei. Platforma Cotmeana şi Platforma Cândeşti. . la care se adaugă văile consecvente şi cele subsecvente. reprezintă sectorul cel mai înalt. situat între Siret şi Prut. Arefu pe Argeş. Jiblea pe Olt. Dealul Ibăneşti. Platforma Olteţului. Podişul Dragomirnei. în nord. Podişul Mehedinţi cuprinde şi Depresiunea Severinului şi Dealurile Coşuştei. Colinele Tutovei.Piemontul Getic – Este o unitate de platformă (cu fundament alcătuit din Placa Moessică şi cu umplutură sedimentară). pe Olt. . Orogeneza baikaliană a dus la individualizarea 13 .Podişul Mehedinţi – Altitudinal este un podiş.. urmate spre vest de Polovragi. Platforma Jiului. la sud. între graniţa de stat cu Ucraina şi valea Moldovei. La suprafaţă s-au acumulat depozite de tip piemontan formate din pietrişuri şi bolovănişuri aduse de râuri din Carpaţii Meridionali şi depuse în condiţii subaeriene.primul şir de depresiuni. Dealul Mare -Hârlău) şi unităţi mai joase (Depresiunea Rădăuţi. şi de 200-300 m. Novaci.intră pe latura de sud în contact cu Podişul Getic. prezintă altitudini cuprinse între 600-700 m. . separate de două aliniamente deluroase: . Principalele subdiviziuni sunt: . ocupă jumătatea sudică a Podişului Moldovei şi cuprinde următoarele subdiviziuni: Podişul Central Moldovenesc. închisă de Dealul Negru şi Depresiunea Târgu Jiu-Câmpu Mare închisă la sud de Dealul Bran şi la est de Dealul Bârzei (560 m).

Măgura Şimleului).Dealurile Crişene. Dealurile Tirolului şi Dealurile Oraviţei.Ocupă 20 % din suprafaţa României şi s-a format în cuaternar prin umplerea unui lac care s-a retras treptat spre est. Câmpia Română .Zona litorală reprezintă fâşia paralelă cu ţărmul Mării Negre.Dealurile Banatului. . blocuri de piatră). despărţite de văi largi evoluate. fără terase. mai întâi câmpiile înalte din est. . Câmpia Crişurilor şi Câmpia Timişului. Crasnei) şi a unor depresiuni (Baia Mare. Are o înclinare foarte redusă.Podişul Dobrogei de Sud cu un relief alcătuit din interfluvii netede sau uşor ondulate cuprinde următoarele subdiviziuni: Podişul Medgidiei.câmpii cu dune de nisip: Câmpia Careilor în prezent cu plantaţii de viţă de vie. Câmpia Careilor. Câmpia Cermeiului.câmpii tabulare: Câmpia Aradului. . Principalele diviziuni ale Dealurilor de Vest sunt: . şi apoi câmpiile joase şi luncile Câmpia de Vest se prezintă ca o fâşie îngustă de 15-70 km care pătrunde în interiorul Apusenilor sub formă de depresiuni golf.Dealurile Silvaniei. cuprind Dealurile Lipovei. Depresiunea Nalbant şi Podişul Babadag alcătuit din calcare care au favorizat apariţia reliefului carstic. . unde pătura sedimentară mai subţire şi eroziunea activă au determinat apariţia la zi a unor măguri şi culmi vulcanice sau cristaline (Codrului. stâlpi. .Sunt alcătuite din roci moi: argile. Diviziunile sunt următoarele: . . Câmpia Miersigului.Podişul Casimcei cu altitudine de 200-300 m are un relief modelat pe roci vechi (şisturi verzi). gresii. prezintă un relief mai înalt ce se termină abrupt la contactul cu marea (faleze). Unităţile de câmpie Câmpia de Vest . . alcătuit din: Munţii Măcinului alcătuit din granite. partea sudică a podişului formată prin sedimentare prezintă un relief uşor ondulat şi văi în canion. Timişului şi Begăi. . . pietrişuri.Este o câmpie formată prin sedimentare lacustră pe un fundament carpatic scufundat. cu culmi puţin proeminente. cu relief rezidual (piramide. Zalău. Dealurile Tulcei cu relief colinar desfăşurat pe direcţia vestest.Aceste dealuri au caracter discontinuu fiind întrerupte de văile Crişurilor. 14 . Din punct de vedere genetic există următoarele tipuri de câmpii: . În partea nordică apar unele măguri cristaline sau vulcanice care dau şi altitudinile cele mai mari (Dealul Preluca 795 m. lată de 20-25 km.câmpii de subsidenţă: Câmpia Someşului. La suprafaţă s-a depus un strat de loess cu grosimi de până la 40 m care a favorizat procesele de tasare şi sufoziune. dispărând la sfârşitul cuaternarului. . Ea a devenit uscat succesiv. între Someş şi Barcău. situată între Capu Midia şi Vama Veche. între Mureş şi Dunăre. Şimleu).nisipuri. marne. Altitudinea medie a câmpiei este de 100 m şi urcă până la 200 m la contactul cu Dealurile de Vest. Se prezintă ca un piemont de eroziune cu altitudinea medie de 400 m. Dealul Codru. Preluca. între Barcău şi Crişul Alb. care cuprind Dealurile Plopişului şi Dealurile Pădurii Craiului (Piemontul Codrului).câmpii piemontane: Câmpia Vingăi. orogeneza hercinică a ridicat Munţii Măcinului alcătuiţi din granite.Podişul Dobrogei de Nord. Mureşului. Dealurile de Vest – o bordură de dealuri piemontane festonată de apele curgătoare din partea de vest a Carpaţilor. Dealurile Buziaşului. din care cauză râurile au cursuri divagante. Şimleului. Podişul Oltinei şi Podişul Negru Vodă.Podişului Casimcei alcătuit din şisturi verzi.

15 . UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF A. Câmpia Târgoviştei. .Este o unitate de platformă cu fundament (Placa Moesică puternic faliată şi compartimentată) şi umplutură sedimentară alcătuită din pietrişuri. 4807 m). nisipuri. iar în partea de est relieful carstic dezvoltat pe calcare şi dolomite. -26 m pe braţul Sfântu Gheorghe. 1. masivitatea. . este format din culmi paralele desfăşurate pe direcţia generală vest-est între Marea Ligurică şi Câmpia Panonică. Sărăturile şi Caraorman). în spaţiile dintre braţe altitudinea variază între -3 m în depresiunile lacustre şi +12 m pe grindul Letea. Câmpia Gherghiţa. Câmpia Bărăganului. Câmpia Găvanu-Burdea.52 m. altitudinea minimă de 4 m în Câmpia Siretului Inferior.câmpii de subsidenţă: Câmpia Titu. canale. fiind unitatea de relief cea mai nouă şi cea mai joasă. iar altitudinea maximă 300 m în Câmpia Piteştilor. mlaştini şi bălţi. relieful glaciar cu prezenţa gheţarilor actuali. -18 m pe braţul Sulina).câmpii înalte cu caracter piemontan (200-300 m): Câmpia Piteşti. Câmpia Mostiştei. Delta Dunării s-a format într-un fost golf marin prin aluviunile aduse de Dunăre şi din sedimentele marine depuse de curenţii circulari ai Mării Negre care au creat grindurile maritime (Letea. 2544 m). Câmpia Burnasului. şi relieful negativ reprezentat de braţele Dunării. au un traseu sinuos şi sunt mai fragmentaţi decât Alpii. Călmăţui. Câmpia Vlăsiei..câmpii cu formaţiuni de dune de nisip: Câmpia Olteniei. . Alcătuirea geologică a Carpaţilor este mai complexă decât cea a Alpilor (şisturi cristaline.Munţii Carpaţi – situaţi între bazinul Vienei şi Valea Timokului.Munţii Alpi – constituie cel mai important edificiu montan format în orogeneza alpină. Altitudini de peste 2500 m se întâlnesc doar în Masivul Tatra (vârful Gherlakowka. În cadrul reliefului deltei deosebim: relieful pozitiv reprezentat de grinduri şi ostroave (16% din suprafaţa deltei).Este a doua mare unitate deltaică din Europa după cea a fluviului Volga. peste care s-a depus o cuvertură de loess. adâncimile cele mai mari se întâlnesc pe braţele Dunării (-39 m pe braţul Chilia. dar şi de la vest la est. Din punct de vedere genetic există următoarele tipuri de câmpii: .Câmpia este înclinată de la nord la sud. Buzău şi Siret.2. Câmpia Buzăului şi Câmpia Siretului Inferior. gârle. Principalele caracteristici ale Alpilor sunt altitudinile mari de peste 4000 m (vârful Mont Blanc. Câmpia Ploieştilor. Are lungimea de 1200 km.Delta Dunării reprezintă o câmpie terminală în formare. Delta Dunării . au multe depresiuni şi culoare de vale. argilă. . Altitudinea medie deasupra nivelului mării este de +0. roci vulcanice şi fliş) fapt pentru care au mai multe tipuri genetice de relief. -34 m pe braţul Tulcea. Câmpia Râmnicului. lacuri. Unităţi majore de relief ale Europei Unităţi montane a. 2655 m) şi în Carpaţii Meridionali (vârful Moldoveanu. Unităţi alpine – formate din lanţuri montane individualizate şi masive despărţite prin depresiuni intramontane şi culoare . . Altitudinea medie a câmpiei este de 64 m.câmpii tabulare (numite şi câmpuri) care ocupă cele mai mari întinderi: Câmpia Boianului. lagune.1. şi de-a lungul râurilor Ialomiţa. Pe alocuri apar şi mici depresiuni de tasare a loessului numite crovuri (găvane) .

Munţii Balcani (Stara Planina) – se desfăşoară pe direcţia generală vest-est sub forma a două culmi paralele despărţite de Valea Tundjei. au un relief carstic bine dezvoltat. circurile şi văile glaciare. Munţii Cambrieni cu altitudini de 400-700 m. . Altitudinea maximă este de 2376 m în vârful Botev. au lungime de 400 km şi altitudini ce depăşesc 3000 m.Munţii Apenini – un lanţ montan ce se desfăşoară sub formă de culmi paralele în lungul Peninsulei Italice. hornurile. . pe structuri vechi (Podişul Doneţk. Podişul Dobrogei). Sunt orientaţi pe direcţia generală nord-sud. peste care se ridică vârfuri piramidale. . Altitudinea maximă este de 3404 m în vârful Pic d’Anetro. orientaţi pe direcţia nord-sud. 16 . Munţii Scoţiei de Sud cu înălţimi de 600-800 m. . au gheţari actuali şi masivitatea remarcabilă în partea centrală. Sunt alcătuiţi din granite. sectorul central cu relief carstic şi vulcanic şi sectorul sudic cu aspect deluros. 2912 m). 5642 m). morene şi văi glaciare.Munţii Pirinei – se desfăşoară între Golful Biscaya şi Marea Mediterană. Altitudinea maximă depăşeşte 2900 m (vârful Gran Saso. Munţii Penini şi Munţii Cambrieni – sunt situaţi în Marea Britanie. Spre ţărmul atlantic se termină abrupt şi prezintă numeroase fiorduri. roci vulcanice. Formele de relief cele mai frecvente sunt platourile înalte. calcare şi conglomerate. c. puternic metamorfozate. având extensiunea maximă în lăţime şi altitudinile cele mai ridicate.. . De la nord spre se desfăşoară: Munţii Caledonieni. Au gheţari actuali şi prezintă un relief glaciar pleistocen şi actual. Unităţi hercinice . b. În Munţii Scandinavici se pot deosebi trei sectoare: un sector sudic al fjellurilor. cu podişuri de 1500-2000 m. au altitudini reduse şi s-au format pe structuri caledonice şi hercinice faliate şi modelate de agenţii externi. Podişul Smaland. au altitudini de peste 2000 m deoarece.Munţii Cambrieni.Munţii Pindului – situaţi în sudul Peninsulei Balcanice. iar la nord de Roma apar şi vulcani stinşi cu cratere şi lacuri vulcanice. un sector central mai jos de 800-1000 m şi un sector nordic care se prezintă sub forma unei creste accidentate şi înguste. Sunt alcătuiţi din şisturi cristaline vechi. au altitudinea medie de peste 600 m şi au înfăţişare de deal.Munţii Caucaz – se desfăşoară pe direcţie vest-est între Marea Neagră şi Marea Caspică şi au altitudinea cea mai mare din Europa (vârful Elbrus. Unităţi de podiş a. Munţii Grampian. Podişul Central Rus. Altitudinea maximă este de 2469 m şi are gheţari montani actuali.Munţii Scandinavici – lanţ de munţi caledonici orientaţi pe direcţia generală nord-est sud-vest. este uşor înclinat de la vest spre est. gnaise şi granite. altitudinea maximă de 1894 m (vârful Narodnaia).Podişul Norland ocupă jumătatea nordică a Suediei. Relieful se desfăşoară sub formă de culmi paralele şi cuprinde trei sectoare: sectorul nordic cu piscuri. pe structuri caledonice (Podişul Norland. . b. după topirea gheţarului de calotă. cu altitudinea maximă de 1182 m. . o peneplenă intens fragmentată de văi. au fost antrenaţi în mişcări de înălţare pe verticală.Munţii Ural – este cel mai lung lanţ de munţi din Europa (peste 2000 km) situat la limita dintre Europa şi Asia. Unităţi caledonice . . Podişul Finlandei) sunt puternic modelate de glaciaţia de calotă din pleistocen. iar altitudinea maximă este de 2911 m în vârful Olimp.Munţii Alpii Dinarici – se desfăşoară pe direcţia nord-vest sud-est sub forma unor şiruri paralele de culmi ale căror cute revărsate spre Marea Adriatică au dus la formarea ţărmului dalmatic. cu vârful Ben-Newis 1343 m.

unde sunt poldere. maritime şi eoliene. câmpia este sub nivelul mării. .Meseta Spaniolă – regiune formată din podişuri cu altitudini de 600-1000 m. Cordiliera Iberică. 500-900 m. Pe structuri hercinice .Piemontul Getic şi Regiunea Piemont din Italia – formate prin acumularea depozitelor de tip piemontan (pietrişuri şi bolovănişuri) depuse pe suprafeţe uşor înclinate în condiţii subaeriene. are altitudini cuprinse între 600 şi 800 m. Relief dezvoltat pe structuri mai noi . fluvio-glaciare. deasupra căruia se ridică masive izolate mai înalte.Masivul Central Francez – este format în orogeneza hercinică.Podişul Boemiei – încadrat între Colinele Ceho-Morave. Altitudinal se încadrează la regiunile de podiş. În craterele vechi ale vulcanilor din regiunea Eiffel se păstrează lacuri de crater numite maar. . Altitudinile sunt cuprinse între 0-300 m. Pe cuprinsul său întâlnim aliniamente de morene glaciare şi sandre.Podişul Finlandei. Altitudinea medie este de 710 m. Câmpia este acoperită la suprafaţă de formaţiuni cuaternare glaciare. este acoperit de morene glaciare şi de argile postglaciare. în partea de nord şi peisajul lacustru şi păduri de conifere în sud. renumitele mesetas.Podişul Smaland are altitudini mai coborâte (150-250 m). O trăsătură dominantă o constituie frecvenţa loessului şi 17 . b. jumătatea sudică 700-800 m. Partea de sud. Au altitudini medii de circa 1400 m şi sunt puternic erodaţi de agenţii externi. carstic. platouri vălurite şi cordiliere (Munţii Cantabrici. Câmpia aparţine vastei arii depresionare dintre Platforma Moesică şi orogenul carpatic şi s-a format prin colmatarea succesivă a unui bazin lacustru. iar partea nord-estică este o depresiune de eroziune cu altitudinea de 200 m. are altitudinea cuprinsă între 120 m şi 80 m. de la Drobeta-Turnu Severin până la Galaţi. are altitudini reduse şi prezintă relief tectonic bine dezvoltat. d. .Masivul Şistos Renan – orientat pe direcţia est-vest. dar au fost separaţi de grabenul Rinului. situat în partea de nord a Finlandei. cu grabene. fluviale. c.Câmpia Nord-Europeană – situată între unităţile hercinice şi Marea Baltică şi Marea Nordului. Altitudinea maximă este de 3478 m. tectonic.Este o câmpie vălurită.Fundamentul precambrian este acoperit de acumulări glaciare şi de argile. iar cea maximă este de 1886 m în vârful Mt. . . Câmpii fluvio-lacustre . Partea de nord-vest are altitudini mai mari. acoperită cu loess.Câmpia Română – este cea mai mare câmpie din România. Panta generală a imprimat direcţia de scurgere a râurilor. . în timpul cuaternarului timpuriu şi mediu. şi este alcătuit din culmi deluroase alungite ce corespund sectoarelor de acumulare glaciară. Peisajul dominant este cel al pădurilor de conifere şi al turbăriilor. între care se interpun lacurile glaciare. are un relief uşor ondulat. Podişul Lacurilor. Sierra Morena şi Cordiliera Betică). este intens modelată de gheţarii cuaternari. cu altitudini medii de 300-400 m. Doré. Peisajul este dat de pădurea de conifere şi de numeroase turbării. fragmentată de numeroase râuri.Munţii Vosgi şi Munţii Pădurea Neagră – sunt formaţi în orogeneza hercinică. Peisajul este dominat de pădurile de amestec alcătuite din conifere şi foioase.uscatul fiind menţinut prin îndiguiri. Câmpii fluvio-glaciare . se dezvoltă pe stânga Dunării. Munţii Metaliferi şi Munţii Sudeţi. prezintă forme variate de relief: relief vulcanic. În sectorul vestic. Unităţi de câmpie a.

Napoleon Bonaparte a numit-o . Grecia. s-a format prin colmatarea Mării Panonice. În nordul acestei câmpii relieful este dominat de formele rezultate din procesul de acumulare glaciară care se întrepătrund cu cele fluvio-glaciare. are o suprafaţă de 4 mil. în Bazinul Panonic. Câmpia Dunării de Mijloc (a Cumaniei). Bugului şi Niprului. 343 m în Podişul Valdai şi 463 m în Colinele Timan. precipitaţii şi vântul). La nord vine în contact cu Podişul Volâno-Podolic şi Podişul Doneţului. CLIMA Clima reprezintă situaţia medie a principalelor fenomene meteorologice (presiunea. Ural etc. şi de la Marea Neagră şi Marea Caspică. iar pe de altă parte. în sud şi până la Oceanul Arctic în nord.Câmpia Mării Negre – numită şi Câmpia Pontică.Câmpia Panonică – situată pe cursul mijlociu al Dunării. ci sunt podişuri joase pe structuri foarte vechi. având un fundament precambrian larg boltit şi modelat de calota glaciară în jumătatea nordică. d. cu aportul aluviunilor aduse de apele curgătoare care se varsă în Marea Caspică (Volga.cea mai fertilă câmpie a lumii‖ şi reprezintă într-adevăr principala zonă agricolă a Italiei. Alcătuită din depozite paleogene şi neogene. Această câmpie este parazitată de cea mai mare deltă din Europa (Delta Volgăi). Aceste câmpii nu sunt câmpii propriu-zise. Ocupă aproape întreaga jumătate estică a Europei.Câmpia Europei de Est (Câmpia Rusă) – este cea mai întinsă câmpie din Europa. şi Marea Azov. prin colmatarea cu sedimente marine şi retragerea apelor ca urmare a coborârii nivelului cu -28 m sub nivelul Oceanului Planetar.a depozitelor loessoide pe toată întinderea câmpiei fapt care a dus la apariţia crovurilor. c. . Sava şi Morava.). Marea Adriatică şi Munţii Dinarici la est. km2 şi este a doua câmpie din lume ca suprafaţă după Câmpia Amazonului. Câmpia Bratislavei etc. până la Munţii Ural. . de la Carpaţii Păduroşi. în sectorul dintre fluviile Volga şi Ural. În partea de sud a câmpiei. apar şi forme de relief eolian (dune de nisip). la est. coline şi podişuri vechi. temperatura aerului. cu terase bine dezvoltate. Don. Din punct de vedere tectonic se suprapune peste Placa Est Europeană. cu compartimente mai joase (sub 150 m). Câmpia prezintă mai multe diviziuni: Câmpia Tisei. S-au format prin acumulările fluviatile şi submerse. Câmpia apare ca o asociere de câmpii joase. mărgineşte la nord Marea Neagră. Vertes 480 m. . Volga etc. pe de o parte. Este traversată de Dunăre şi câţiva afluenţi mai importanţi ai acesteia: Tisa. Andaluzia etc. Drava. câmpia este acoperită cu depozite de loess. pentru un interval larg de timp şi pentru o suprafaţă mare (România. în vest. între Munţii Alpi în nord. . Munţii Apenini la sud. în est. Câmpii fluvio-litorale. Are un fundament faliat şi căzut în trepte. şi mai înalte (între 150 şi 300 m) dominate de masive cristaline şi munţi insulari (Bakony 704 m. Câmpia Padului a apărut prin colmatarea unui fost golf marin cu depozite aduse de râuri din Munţii Alpi şi Apenini.). iar la vărsare formează limane. Are altitudini cuprinse între -28 m în Câmpia Caspică. Altitudinea acestei câmpii scade de la nord spre sud. până la 0 m Fâşia litorală este intersectată de văile Nistrului.Câmpia Precaspică – este o câmpie de şelf formată. O caracteristică a acestei câmpii este şi faptul că marile fluvii au dispunere nordsud: Nipru.) Factorii climatici 18 . dar şi prin retragerea spre larg a liniei ţărmului . Câmpii pe structură de podiş. la vest.Câmpia Padului – situată în nordul Italiei. între Delta Dunării. la suprafaţă . iar la sud limita este dată de ţărmul Mării Negre..

Această sumă va ordona categoriile de climă temperată. primăvara în Podişul Bavariei numit foehn B3. care nu permit traseul spre nord al maselor de aer sahariene. Relieful. Factorii radiativi Se referă la energia pe care masele de aer (care determină clima) o primesc prin radiaţia solară. Astfel. care se vor succede de la vest la est (oceanică. Sursa de umiditate a maselor de aer care influenţează Europa este Oceanul Atlantic. adică de la medii de 140-150 kcal/an în zona mediteraneană la medii sub 80 kcal/an în Scandinavia de Nord. prin dispunerea lanţurilor montane Munţii au rolul de a bloca şi de a reorienta masele de aer. de tranziţie. Astfel. B2. Pe versanţii nordici ai acestora se formează un vânt călduţ.  Factorii dinamici Masele de aer au caracter dinamic. temperatura aerului scade în altitudine.  Poziţia geografică Extinderea latitudinală a Europei se face de la paralela de 34º până dincolo de Cercul Polar de Nord la 76º latitudine nordică. B1. Există o valoare calorică calculată latitudinal. Valoarea calorică pentru România este de 125 kcal/an. moderând valorile climatice. iar precipitaţiile cresc. care în Europa scade de la sud la nord. dar şi în ţara noastră. Extinderea longitudinală însumează peste 70º. de la 10º longitudine vestică la 60º longitudine estică. vântul de vest (vânt cu caracter permanent) aduce masele de aer pe un traseu NVSE (deviat fiind de Curentul Atlanticului de Nord. propriu – zisă). Un exemplu sunt Munţii Alpi. 19 . Astfel. Masele de apă Acestea asigură umiditatea maselor de aer. dar are o influenţă sudică.  Factorii geografici Se referă la interacţiunea dintre suprafaţa terestră şi masele de aer. umiditatea şi precipitaţiile scad dinspre vest spre est în Europa. masele de aer sunt deviate sau blocate de câtre sistemele înalte. Relieful. Această este şi valoarea medie a regiunilor temperate şi a celor interior-continentale. de pe care vântul de vest preia umiditatea şi o împinge peste continent. se creează niveluri diferite de climă numite etaje climatice. care-l ridică spre latitudini înalte). Marea Mediterană este un alt întins acvatic care influenţează clima. Astfel. Din acest motiv. Europa se află în plină zonă de căldură temperată care îi va influenţa climatele şi valorile fenomenelor meteorologice. prin altitudine Valorile fenomenelor meteorologice se modifică în altitudine. Circulaţia generală a maselor de aer în Europa este de la vest la est.

BENELUX. smog (ceaţă cu poluanţi). Alte elemente chimice sunt eliberate în atmosferă alterând calitatea acesteia şi creând ploi acide. Transportul acestor mase de aer siberiene este asigurat de către vântul de NE. Pen. Vântul de vest împinge masele de aer oceanice pe uscat. determinând creşterea temperaturii la valori de 30ºC şi scăderea precipitaţiilor sub nivelul de 500 mm/an. Corsica. se poate dezvolta o circulaţie dinspre NE. Pen. I.  Clima temperat – oceanică Această clima marchează partea de vest a Europei. un vânt rece care afectează culturile de citrice numit mistral. În Franţa de sud coboară de pe Masivul Central. I.   sezonul uscat şi fierbinte se manifestă mai ales vara când mase de aer sahariene ocupă regiunea. primăvara. Toată regiunea este marcată de un alt vânt local format pe ţărm numit briza marină cu dublu traseu diurn: ziua dinspre uscat spre mare. Este o climă cu două sezoane datorate pendulării succesive a maselor de aer ca urmare a revoluţiei Terrei. Este vorba despre Pen. Arhip. Creta. I. partea de sud a Europei este marcată de pătrunderea maselor de aer sahariene purtate de alizeu. microclimate. Germania de Vest. Grecesc. Acestea sunt încărcate cu umiditate care moderează temperaturile (media este situată între 10 şi 15ºC) şi dau precipitaţii abundente (între 20 .  Factorii antropici Se referă la acţiunile desfăşurate de către om.Iarna. Sardinia. Iberice de Est. Norvegia. faţada sa atlantică. Italică. Ramura din Câmpia Română a acestuia poartă numele de austru. I. Crimeea. adică în Pen. care prin poluare reuşeşte modificarea evenimentelor climatice. determinând moderarea temperaturilor la medii de 8-10ºC şi creşterea precipitaţiilor la peste 1000 mm/an. numit şi crivăţ. iar noaptea dinspre mare spre uscat. când mase de aer uscat şi foarte rece siberiene invadează partea de E a Europei (până la lanţul carpatic). I-le Malta. Balcanică. Se observă o creştere a dioxidului de carbon în atmosferă lucru care conduce la o supraîncălzire a planetei. fenomen numit efect de seră. Clima Europei  Clima subtropicală (mediteraneană) Această climă caracterizează partea de sud a continentului. Vara. Britanic. Iberică de Vest. Danemarca. sudul Scandinaviei. I-le Baleare. Franţa. sezonul blând şi ploios se manifestă mai ales iarna când masele de aer oceanice le succed pe cele sahariene. Pen. Arhip. Sicilia.

briza marină pe litoral. Ucrainei de Vest. Scandinavia de Nord. nemira în Depresiunea Braşov. Are întindere peste Banat – Crişana şi Transilvania (incluzând unităţile: Câmpia de Vest nordică. Vântul de vest poartă în continuare spre est masele de aer oceanice. Belorusului şi Rusiei de Sud – Vest. Rusia de Nord – Vest. Clima României România are o climă temperat – continentală de tranziţie. iarna în jumătatea estică a ţării. iar iarna cad sub formă de ninsoare. şi austrul. Frecvent se produce ceaţa. vântul mare în Depresiunea Făgăraş etc.  Clima temperat – continentală (propriu – zisă) Această climă caracterizează partea de est a Europei.T. Precipitaţiile se moderează. Ungariei. Iarna pătrund mase de aer siberiene purtate de vântul de NE (crivăţ).1000 şi 1200 mm/an) sub formă de ploaie. care-şi pierd treptat din umiditate.  Clima montană Este vorba despre etajarea impusă de relief în cazul munţilor cu altitudini foarte mari. Cehiei. care corespunde politic Ucrainei de Est. M-ţii Poiana Ruscă. Islanda. Vântul permanent al ţării este vântul de vest.  Clima temperat – continentală de tranziţie Această climă caracterizează partea centrală a Europei. care politic corespunde Germaniei de Est. Dealurile de Vest nordice. cât şi al precipitaţiilor. atât în cazul temperaturilor. Sectorul oceanic. D. iar vânturile periodice sunt crivăţul. Alte vânturi au caracter local precum foehnul în Subcarpaţii estici. cu o medie a temperaturii de 10ºC şi o medie a precipitaţiilor de 640 mm/an. României. Extinderea în suprafaţa creează sectoare climatice care sunt poziţionate după cum urmează: 1. În acest climat situaţiile climatice devin extreme. Carpaţii Meridionali de Nord şi Carpaţii Orientali de Vest) 21 . Temperaturile suferă modificări creând amplitudini între anotimpurile extreme ce pot atinge 20ºC. care deasupra oraşelor mari se încarcă cu poluanţi formând smog-ul. Marchează I. Ţărilor Baltice. Austriei. vara în jumătatea sudică.C. care conduce la scăderea temperaturilor la valori de – 20ºC. Slovaciei. Poloniei. Grupa Apuseni. Este un climat de tranziţie afectat de pendularea succesivă a maselor de aer oceanice (vara) şi a celor polare ca urmare a revoluţiei Terrei.  Clima subpolară Această climă caracterizează partea de nord a Europei. caracterizat prin temperaturi medii şi umiditate crescută.

caracterizat prin ierni călduţe şi umede. vara. iar cele de precipitaţii cresc de la 1000 la 1200 mm/an. Dealurile de Vest. Munţii Banatului. caracterizat prin valori extreme de temperatură. factorii genetici 22 . şi veri fierbinţi şi uscate. iar cele de precipitaţii între 400 şi 600 mm/an. Subcarpaţii Curburii – partea estică. include zona înaltă dintre 800 şi 1800 m (dealurile foarte înalte din Subcarpaţi. Etajul alpin.C. sub 400 mm/an. ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ Elemente ce definesc particularităţile climatice: 1. 4. Grupa Retezat – Godeanu. 6. Etajul de dealuri joase.2. Sectorul de tranziţie. Afectează Maramureşul şi Bucovina (unităţi de relief precum Grupa de Nord. cu valori ridicate de temperatură. Subcarpaţii Getici – partea de est. peste 11ºC şi valori scăzute de precipitaţii.FACTORII GENETICI. iar precipitaţiile atmosferice au valori peste 1200 mm/an. Câmpia de Vest. 3. Sectorul baltic (scandinavo – baltic). include litoralul românesc şi o porţiune îngustă pornind de la ţărm până la 15 km distanţă în interiorul uscatului. Valorile temperaturilor scad de la 10 la 8ºC. Câmpia Moldovei şi Podişul Dobrogei de Sud).2.T. Podişul Mehedinţi şi dealuri ale Subcarpaţilor). pentru toate altitudinile de peste 1800 m. Sectorul continental (de ariditate). are manifestare în Muntenia (şi afectează unităţile: Subcarpaţii Curburii – partea de vest. Carpaţii Orientali de Est. umiditate scăzută şi foarte scăzută. Podişul Moldovei. Delta Dunării şi Bărăganul) 3. Podişul Getic – partea nordică. bat vânturile de NE. Câmpia Munteniei) 4. Dobrogea şi Muntenia (adică. Valorile de temperatură sunt situate între 11 şi 10ºC. Câmpia Transilvaniei şi depresiuni din Subcarpaţi). Sectorul mediteranean (submediteranean). Afectează Banatul şi Oltenia (adică. CLIMA . include toate suprafeţele cu valori situate între 0 şi 200 m (Câmpia Română. Carpaţii Meridionali de Sud. Podişul Getic – partea sudică. iarna şi austrul. Etajul de câmpie. Valorile de temperatură scad de la 6 la 2ºC. 1. zona marginală a D. caracterizat prin valori scăzute de temperatură şi umiditate crescută. Afectează Moldova. 5. Etajul de deltă şi luncă. Modificarea altitudinilor creează etaje climatice care se succed după cum urmează: 1. include toate suprafeţele cuprinse între 200 şi 500 m (Podişul Dobrogei – partea nordică. Etajul de dealuri înalte. Media temperaturilor este cuprinsă între 8 şi 6ºC. iar cea a precipitaţiilor între 800 şi 1000 mm/an. Podişul Mehedinţi şi Câmpia Olteniei) 6. unităţile Câmpia şi Dealurile de Vest – partea sudică. unităţile Podişul Moldovei. temperatura aerului este sub 2ºC. Sectorul pontic. Podişul Dobrogea. Subcarpaţii Moldovei – partea sudică. Etajul montan. Podişul Sucevei şi Subcarpaţii Moldovei – partea de nord) 5. 2. Podişul Getic. zona montană). iar cele ale precipitaţiilor cresc de la 600 la 800 mm/an. include toate suprafeţele cu valori între 500 şi 800 m (Podişul Sucevei.

2. elementele climatice 3.secete sudice → mediteraneene. Anticiclonul Siberian. regionarea climatică EUROPA .Factorii genetici o mişcarea generală a aerului de la vest la est →repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor → diminuarea caracterului oceanic al climei →accentuarea continentalismului termic     circulaţia unor mase de aer diferite: oceanice. după sezon şi uscate → caracteristici variate în regimul precipitaţiilor. Ciclonul Central Asiatic → determină deplasarea pe continent a unor mase de aer diferite:     polare.calde şi umede continentale. vara.estice şi estice→ iarna.spaţiul de acţiune dinamică a Vânturilor de vest şi a Vânturilor polare ● influenţa centrelor barice marginale: Anticiclonul Azorelor. Anticiclonul Groenlandez.uscate şi calde o relieful prin: 23 . frecvenţă de 45%→ precipitaţii şi valori termice moderate nordice şi nord-vestice.geruri.carpatic → zonalitatea verticală ● prezenţa unei mase continentale de mari dimensiuni în estul continentului → continentalismul temperaturii şi al precipitaţiilor ROMÂNIA .răcoroase şi umede mediteraneene/nord-africane. precipitaţii bogate nord.Factorii genetici ● radiaţia solară (poziţia pe glob) → caracterul temperat al climei → scade de la sud (130-140 kcal/cm²/an) spre nord (80-100 kcal/cm²/an) ● mişcarea generală a aerului de la vest la est → repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor → diminuarea caracterului oceanic al climei → accentuarea continentalismului termic → Europa.umede şi calde o → din nordul Africii şi Orientul Apropiat. Ciclonul Islandez.reci/calde. temperaturii ● contactul sinuos dintre uscat şi apă ● influenţa Curentului Atlanticului de Nord ● aspectul şi altitudinea reliefului → prezenţa lanţului alpino.foarte reci şi relativ uscate atlantice. 30%→ scăderea temperaturilor.

ELEMENTELE CLIMEI o temperatura medie anuală → scade de la S la N cu aprox.sub 6˚C o diferenţele de temperatură dintre vară şi iarnă → mai mari în E: 25-26˚C → în V: 21-22˚C o o o o precipitaţiile scad de la V (630mm/an) la E (400-450mm/an) precipitaţiile cresc cu altitudinea vânturile predominante: Vânturile de Vest.altitudine →barieră în calea maselor de aer formă→direcţionează mişcarea aerului → crearea etajelor climatice o diferenţe termice reduse – datorită extensiunii doar pe 5˚de latitudine EUROPA . 24 . 0˚C.5˚C (în Nord) →etaj intermediar –izoterma între 10˚C şi 6˚C →etaj rece – izoterma . Crivăţul ● vânturi locale. 0˚C la 2500 m ) o trei etaje termice: →etaj cald – izoterma de peste 10˚C (în Sud) şi 8. 2. Peninsula Italică. 10˚C.în Peninsula Iberică → climat mediteranean. în Est. de tip föhn. caracteristici: două sezoane. vara foarte caldă şi secetoasă .5˚C pentru 5˚de latitudine→gradient normal → scade cu creşterea altitudinii (10˚C la 200 m. EUROPA . 5˚C.iarna răcoroasă şi umedă. în Est Crivăţul vânturi locale.Peninsula Iberică.ELEMENTELE CLIMEI ● temperatura medie anuală – scade de la S la N (35˚ la 71˚ latitudine Nordică) → izoterme medii anuale cu valori de : 20˚C .REGIONAREA CLIMATICĂ ● mai multe tipuri de climă: → cu succesiune latitudinală → etajare verticală ● zone de climă cu succesiune pe direcţia sud-vest – nord-est → climat subtropical secetos. . brizele Particularitatea termică şi climatică: climatul României realizează o trecere de la climatul cu influenţe oceanice la cel cu elemente de ariditate. sudul Peninsulei Balcanice. 15˚C. de tip föhn ROMÂNIA .5˚C. ● precipitaţiile scad de la V (1000mm/an) la E (500mm/an) ● precipiaţiile cresc cu altitudinea ● vânturile predominante: Vânturile de Vest.

rece şi umed în nord (500 mm/an). etaje de climă: →climat montan →climat de dealuri →climat de câmpie . caracteristici: cca 5-6 luni temperaturi medii negative.existenţa unor nuanţe (sectoare) climatice :→de la N la S → de la V la E .500 mm/an.N Spaniei.REGIONAREA CLIMATICĂ Regionarea climatică (etaje şi nuanţe/sectoare de climă): .centrul Spaniei. temperatura medie anuală de 0˚C se înregistrează la cca 3.Europa Nordică . iar de la cca 800 m altitudine intervine etajarea: scăderea temperaturilor.etajare pe verticală.temperaturile medii ale lunilor extreme . temperaturi medii negative 1-3 luni. media lunii iulie între 10˚C şi 15˚C. vara temperaturi medii cuprinse între 15˚C -18˚C . ianuarie 10˚C . caracteristici: influenţa maselor de aer nordice şi est. Britanice.îmbinarea influenţelor climatice cu etajele climatice →nuanţe climatice Caracteristici ale nuanţelor (sectoare) climatice :  Climatul cu influenţe oceanice: →diferenţe mici intre vară şi iarnă →bat Vânturile de vest. precipitaţiile medii anuale scad de la vest (800 mm/an) la est (500 mm/an) → climat temperat-continental. precipitaţii medii anuale de 600-900 mm/an (predominant în aprilie şi octombrie). cu precipitaţii moderate – în Estul Mării Negre → climat subpolar. ROMÂNIA .000 m altitudine. Vânturile de Vest → climat de tranziţie. predominant sub formă de zăpadă.climat etajat pe verticală. interferenţa acestora cu masele de aer provenite din nord. zonă de intreferenţă între circulaţia vestică.continentale . iulie de la 22˚C la 15˚C. Ins. creşterea precipitaţiilor şi a umidităţii. de la 8˚C la -1˚C. precipitaţii de 500-800 mm/an. caracteristici: slăbirea treptată a circulaţiei maselor de aer vestice.000.vânturi permanente →precipitaţii mai bogate (cu 200-300mm/an)  Climatul cu influenţe submediteraneene : →bate Austrul 25 . ianuarie. iar în munţii din nordul continentului. la 500 m altitudine . în munţii din sudul şi centrul Europei. sud sau est . de pe Marea Mediterană şi cea din nordul african → climat temperat oceanic (influenţa Curentului Atlanticului de Nord). datorită altitudinii. N Norvegiei . V Franţei. precipitaţiile medii anuale scad de la 1. caracteristici: temperaturile medii ale lunilor extreme scad de la sud la nord.000 mm/an la 800-900 mm/an. Sudul Peninsulei Scandinavice . Europa de Sud-Est .Europa de Est. iulie peste 25˚C . vânturile polare → climat montan.1. Europa Centrală. precipitaţiile cresc până la 1. mai cald şi arid în sud (200-300 mm/an) → climat temperat de stepă. la baza munţilor sunt caracteristicile unităţii mari de relief.

700mm ■ Climatul de câmpie altitudine 0-200m . precipitaţii medii anuale. 19˚C . precipitaţii medii anuale. 10˚C . precipitaţii medii anuale. -8˚C la -10˚C.600mm/an .800m . primăvara acţiunea foenului ■ Climatul de dealuri – dealuri cuprinse între 200m. chiciură. 12˚-10˚C.200m). 800mm-1000mm 1200mm/an. temperatura lunii iulie. zăpezi posibile de la 6 la 10 luni. precipitaţii medii anuale peste 1200mm/an. 26 .11˚C. 500mm. 8˚C. -2˚C la -3˚C .climat de câmpie moderat: →caracteristici: temperatura medie anuală. fenomene meteorologice de iarnă: viscole. temperatura lunii ianuarie.climat de dealuri înalte (500-800m) →caracteristici: temperature medie anuală. posibile şi ploi  Climatul de tranziţie între submediteranean şi cel de ariditate : →în V bate Austrul →în E bate Crivăţul  Climatul de ariditate: →continentalism termic →precipitaţii reduse (500-400mm/an) →prezenţa zilelor tropicale →prezenţa secetelor →bate Crivăţul (iarna) şi vânturile uscate Suhovei. temperatura lunii iulie.→temperaturi medii anuale mai mari (cu 1-2˚C) →iarna. -3˚C la -4˚C ( -5˚C în Pod Sucevei). Austrul (vara)  Climatul cu influenţe baltice : →temperaturi mai scăzute →precipitaţii sub formă de ninsoare frecvente →mase de aer descendente din nord  Climatul cu influenţe pontice : →umiditatea aerului → prezenţa brizei Etajele de climă: ■ Climatul alpin. temperatura lunii iulie. temperatura lunii iulie. fenomene meteorologice de iarnă: viscole. bat cu putere Vânturile de vest. iarna temperaturi scăzute şi geruri persistente. temperatura lunii ianuarie. chiciură. bat Vânturile de vest.climat de dealuri joase ( 200-500m) →caracteristici: temperatura medie anuală: 10˚C . polei ■ Climatul de depresiuni (intramontane şi submontane) →caracteristici: inversiuni termice. temperatura lunii iulie.în munţii cu altitudini →de peste 2000m în Carpaţii Meridionali → de peste 1800m în nordul Carpaţilor Orientali → caracteristici: temperatura medie anuală: 2˚-0˚C (sub 0˚C la peste 2.2˚C. îngheţ frecvent peste 8 luni. 21˚C. 20˚C . temeratura lunii ianuarie. polei ■ Climatul de munte – munţii înalţi şi mijlocii cu altitudini între 1000-1800m → caracteristici: temperatură medie anuală: 6˚C . temperatura lunii ianuarie.8˚C . 21˚C . 600mm.12˚C. -4˚C la -8˚C.23˚C.

Română) . 23˚C. prezenţa brizei 1. aparţinând unor tipuri variate.configuraţia ţărmurilor. au debite bogate primăvara: Volga.întinderea continentului 2. 10˚C . . . neuniform distribuite spaţial. Marea Norvegiei. -1˚C la -2˚C.ASPECTE GENERALE EUROPA Europa dispune de importante resurse de apă. Apele subterane   sunt prezente mai ales în formaţiunile sedimentare contribuie.11˚C .climat de câmpie accentuat (arid) →caracteristici: temperatura medie anuală. continentalism accentuat (25˚-26˚C). cu 10-25% la volumul de apă ce se scurge pe râuri b. De Vest) 450mm.râuri care curg în regiuni cu climat continental → îngheaţă iarna. Rin. 630mm/an (C. Oceane şi mări   Oceanul Atlantic – influenţează Europa prin intermediul Curentului Atlanticului de Nord → modifică elementele climatice → climat temperat oceanic → precipitaţii bogate → debit bogat al râurilor din Vestul Europei mări exterioare: N: Marea Nordului. Marea Mediterană c. HIDROGRAFIA EUROPEI ŞI A ROMÂNIEI .solurile.500mm/an (C. precipitaţii medii anuale. sub 500mm/an.caracteristicile cantitative şi calitative ale circuitului apei în natură. Ural. dar şi primăvara 27 . Don.relieful.temperatura lunii ianuarie. Marea Neagră. Elba. Marea Barents S: Marea Caspică. umiditate provenită din evaporare ■ Climatul litoral →caracteristici: moderat .3. . 1.poziţia geografică – prin caracteristicile elementelor climatice . Tamisa.râuri care curg în regiuni cu climat temperat –oceanic → debite bogate tot timpul anului. Marea Baltică. bate Crivăţul ■ Climat de luncă şi deltă →caracteristici: cald şi arid . . Componentele hidrografiei Europei: a.24˚C . Fluvii şi râuri  caracteristicile climei influenţează debitele râurilor şi tipul de scurgere: . în funcţie de climat. . precipitaţii sub 400mm/an . precipitaţii medii anuale. zile tropicale. Factorii care influenţează hidrografia Europei: . cu un maxim iarna: Sena. -2˚C la -3˚C. .râuri care curg în regiuni cu climat mediteranean → debite bogate iarna. temperatura lunii iulie. temperatura lunii ianuarie.

Dunăre. Nipru. Nistru. Rhinul. Dunărea. d. limane maritime situate pe ţărmul mării: nord-vestul Mării Negre. Don Fluviile Europei se varsă prin: delte:. Albano) lacuri de baraj artificial → formate pe marile fluvii cu scop hidroenergetic: pe Volga (Lacul Rîbinsk) lacuri carstice→ formate pe roci calcaroase: în Alpii Dinarici. Pad.Dunărea. Lacul Zürich. Lacul Balaton lacuri vulcanice → formate în craterele vulcanilor stinşi din Islanda. etc         lacuri tectonice → formate în depresiuni de origine tectonică: Marea Caspică. Peciora. Ebro Spre Oceanul Atlantic şi Marea Mânecii: Sena.pentru cele care izvorăsc din Munţii Alpi. Elba. spre mările din sudul continentului: Ural. ierarhizarea fluviilor după debit: Volga. Mariţa. lacuri mari: lacurile glaciare din nordul continentului 28 . estuare: Elba. Oder. lagune. → formate în depresiunile create de gheţarii alpini: Lacul Geneva. Lacul Onega. Dvina de Nord. Bug. Nipru. Dunărea. Ural. Padul. Lacul Maggiore. Volga. în Finlanda. lacuri tectonice. Tibrul. Lacul Como (410 m adâncime).peste 450. Peciora. debite mici vara şi toamna când unele râuri seacă  sisteme de alimentare a râurilor: → pluvială → pluvionivală – în sectorul montan → subterană → gheţari → lacuri        bazine hidrografice diferite ca suprafaţă. Vistula. orientate spre spaţiile înconjurătoare: spre Oceanul Arctic sunt orientate fluviile: Peciora. Vistrula. Rhin. Vistula. etc. Rhonul. Don. Don. Dvina de Vest. Volga. în regiuni carstice. Ron.000 cuvete lacustre. sudul Franţei după suprafaţă: lacuri mici: în sare. Lacul Constanţa.Rhonul. Lacurile  după modul de formare: – lacuri glaciare → formate în depresiunile create de foştii gheţari cuaternari de calotă: Lacul Ladoga. Tamisa. Rhin. Padul. Lacul Garda. Nipru. Rhin. Guadalqivir ierarhizarea fluviilor după lungimea cursului: Volga. Nistru. Lacul Boden. Elba. Franţa (Nemi). Italia (Bolsena.

Călmăţui). Olt. Tămaşda.râurile interioare se varsă direct sau indirect în Dunăre →grupe teritoriale: → grupa de vest – de la Vişeu la Bega (Tur. Mureşul).e. Someş. Crişul Alb. Zănoaga. lacuri în masive de sare (Coştiui. Jiu. Râurile interioare . Ocnele Meri. Buzău. iazuri 29 . Crişul Repede. lacuri de agrement(Căldăruşani. Lala). Siret. râurile sunt colectate de Dunăre → grupa de est – râuri colectate de Siret (Suceava.se varsă în Marea Neagră.vest. Olt. Tatlageac). Vidraru). Someş. lacurile şi Marea Neagră a. lacuri vulcanice (Sf. antropice: lacuri hidroenergetice (Porţile de Fier I şi II. Jiu → ierarhizarea râurilor după debit: Siret. Podragul. Desnăţui. Vedea. Ana). Barcău. lac de baraj natural (Lacul Roşu). lacuri glaciare (Bucura. Oltina). Bâlea.400 lacuri → diversitate a originii cuvetei lacustre → tipuri de lacuri. lac de baraj natural. limane maritime (Techirgiol. Prut. Argeş. Pirinei. râurile sunt colectate de Tisa → grupa de sud. Marţihaz).gheţari montani: în Munţii Alpi. lacuri carstice (Vărăşoaia). Podu Iloaie). Milcov. Bistriţa.Timiş. Râmnicu Sărat. Turda. Snagov) → tipuri de lacuri. Ocna Sibiului). apele subterane. Mostiştea. Ţaga). limane fluviale (bugeac. apoi de Dunăre → grupa râurilor dobrogene. Ialomiţa. lacuri hidroenergetice. Jiu. Casimcea) → ierarhizarea râurilor după lungimea cursului: Mureş. Moldova. Argeş. Bahlui). Crişul Negru. lacuri carstice de deal şi podiş: lacuri în masive de sare. iazuri în Câmpia Transilvaniei (Zau de Câmpie. lacuri în depresiuni de tasare (crovuri) în Bărăgan. Blahniţa. după treapta de relief:   de munte: lacuri glaciare.bazine hidrografice inegale ca suprafaţă . Argeş → sisteme de alimentare a râurilor: → pluvială → pluvionivală – în sectorul montan → subterană b. Jijia. Câmpia Moldovei (Negreni. Nera. Novaia Zemlea. după origine (mod de formare):   naturale: lagune (Razim. Bârlad) şi Prut (Başeu. Svalbard.gheţari continentali: (de calotă): în Ioslanda. Ialomiţa. Cerna.se varsă direct în Dunăre → grupa de sud între Bahna şi Călmăţui (Bahna.1% din suprafaţa ţării.3. Mureş. Bârzava. Vlădeni. Slava. Lacurile → ocupă 1. Alpii Scandinavici. Olt. Taiţa. lacuri de luncă (Bălţile Dunării). Caraş. Uralul de Nord ROMÂNIA Componente ale hidrografiei României: Dunărea.banchiza: în mările Oceanului Arctic (în Marea Albă) . lac vulcanic. Gheţari şi banchiză . Prut. Slănic. prin limanuri sau lagune (Teliţa. Gâlcescu. Călmăţui. . Trotuş. râurile interioare.Sinoe). Câmpia de Vest (Cefa.

Bratislava.130 Km lungime. Moldova. Tisa.cursul inferior.de la Baziaş până la vărsare → Afluenţii Dunării (cei mai importanţi. situat în amonte de barajul hidrocentralei Porţile de Fier →Gura Văii (Porţile de Fier)-Călăraşi-Lunca Dunării se situează la contactul dintre Câmpia Română şi Podişul Prebalcanic. ca debit): Sava. panta este redusă. lunca este foarte largă. Budapesta. străbate Europa Centrală şi de Est şi se varsă în Marea Neagră printr-o deltă (Delta Dunării) → al doilea fluviu ca lungime şi debit al Europei.Defileul Dunării-cel mai important defileu din Europa (144 Km).de la Viena la Baziaş . Serbia. albia este îndiguită. după Volga → al doilea fluviu ca trafic de mărfuri. datorită ridicării punctului termic de îngheţ → schimbarea funcţionalităţii Luncii Dunării prin lucrările de îndiguiri şi desecări 30 .Dunărea maritimă. Slovacia.Gura Văii (Porţile de Fier). limane maritime c. Lacul Porţile de Fier I. Main. Drava. România. în prezent are aspectul unui imens lac. Ucraina) şi 4 capitale )Viena. Bulgaria. Belgrad) → Cursul Dunării se împarte în 3 sectoare: -cursul superior. încadrată între cele două braţe principale la contactul dintre Dobrogea şi Câmpia Română → Brăila – Marea Neagră.Marea Neagră. Apele subterane →ape freatice →ape de adâncime →ape geotermale → izvoare minerale DUNĂREA ŞI MAREA NEAGRĂ 1. Rhin. de câmpie şi luncă: lacuri în depresiuni de tasare. lacuri de luncă. Croaţia. Ungaria.până aproape de Viena . Inn → Dunărea asigură legătura dintre Marea Neagră şi Marea Nordului prin intermediul Canalului Dunăre. după Rhin → străbate 10 ţări (Germania. lacul Porţile de Fier II → Călăraşi.Brăila – Bălţile Dunării. cuprinde şi Delta Dunării (Rezervaţie a Biosferei) → influenţe antropice asupra Dunării: → construirea lacurilor de acumulare şi a hidrocentralelor de la Porţile de Fier şi Ostrovul Mare → reducerea cantităţii de aluviuni transportate → creşterea mineralizării Dunării – deversări de substanţe poluante din unităţi economice → diminuarea fenomenelor de îngheţ. → influenţează România prin: →colectează reţeaua hidrografică → potenţial hidroenergetic → asigură legătura fluvială între centrul şi estul Europei →influenţează caracteristicile mediului natural → utilizarea ei economică → sectoare : →Baziaş. limane fluviale.cursul mijlociu. Austria. Dunărea → cel mai important fluviu european. iar în vest prin intermediul unui sistem de canale. sub aspectul complexităţii.

Marea Neagră     Marea Neagră reprezintă un rest din Marea Sarmatică (ce se întindea de la bazinul Vienei până la Marea Caspică). 1. de la Sulina la Capul Midia.ţărm deltaic.200 m) .4.legătura cu Oceanul Planetar prin intermediul strâmtorilor Bosfor (spre Marea Marmara).. pe care le-a legat maritim cu Marea Mediterană şi Oceanul Planetar reprezintă o turnantă a comerţului europeano-asiatic → particularităţi: →mare continentală. cordoane de nisip ţărm înalt. plaje. în sud.. ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC EUROPA   Factori genetici: condiţii climatice diverse + relieful + evoluţia cuaternară a sistemelor naturale diversitatea zonelor biopedogeografice.. cu faleză. 31 . Dardanele (spre Marea Egee şi Marea Mediterană). Gibraltar (spre Oceanul Atlantic) →maree redusă (sub 10 cm) →curenţi circulari determinaţi de vânt → curenţi de transfer între Marea Neagră şi marea Mediterană →bilanţ hidrologic pozitiv .2. -2000 m) bazinul Mării Negre (situat la adâncimi mai mari de 2000 m -―câmpie‖ submarină întinsă şi netedă → Litoralul românesc al Mării Negre: o o o 244 Km . vecine sau apropiate.. cu lagune. de la Capul Midia la Vama Veche. datorită aportului adus de fluvii şi precipitaţii →două straturi de apă şi de salinitate →lipsa curenţilor verticali →platforma continentală extinsă →biomasa la suprafaţă →salinitatea redusă (16-17%) →la adâncimi există H2S (hidrogen sulfurat) → Relieful Mării Negre:  platforma continentală (0. a fost numită de greci Pontus Euxinus (―mare primitoare‖) a avut dintotdeauna un important rol geopolitic pentru ţările dunărene.aspect de câmpie submarină cu înclinare slabă   abruptul continental (-200. în nord.se desfăşoară între Sulina şi Vama Veche ţărm jos.

Stepa + silvostepa o o se dezvoltă în estul Europei – regiuni cu climat secetos  silvosepa = face trecerea de la pădure (stejar termofil. faună = termofilă = broasca ţestoasă. căprioare. arbuşti şi ierburi. conifere (molid.(Scandinavia – Munţii Ural). tei. arţar.  stepa = din estul României . mistreţi. a fost înlocuită în cea mai mare parte cu cereale şi plante tehnice. umezeală mică soluri brune. soluri: terra rosa. argiluvisoluri. păsări. vestul Europei. pelin. mesteacăn). lup. mediteraneeană     dezvoltată în sudul Europei. soluri: brune. garriga (în sudul Franţei).Vegetaţia subtropicală. păsări. 500 m altitudine). lupi. Taiga = păduri de conifere     în nord – până la aprox 50ºN . ierburi (colilie. cenuşii. mamifere (urs. îmbinat cu carpenul. arbuşti) animale (rozătoare)  soluri . elan).    dublă desfăşurare – pe latitudine = zone biopedogeografice şi pe altitudine = etaje biopedogeografice. frigana (în Grecia). formaţiuni arbustive semperviriscente: maquis. e.molisoluri (cernoziomuri. Europa peninsulară. vulpi. în insulele Mediteranei. şerpi. Zona pădurilor de foioase        centrul. pini. tomillares (în Spania). d. înlocuită cu păşuni şi plantaţii de măslin. insecte). formată din 2 tipuri de păduri: Păduri de fag = terenurile umede şi răcoroase – spre est. păiuş. vulpe. faună (cerbi. frasin. alături de tei. cenuşii. fâşii latitudinale paralele dispuse de la SV la NE Vegetaţia – este asociată cu animale + soluri = suportul biopedogeografic Zone biopedogeografice (cu desfăşurare latitudinală) a.nordul Mării Negre – dincolo de Volga. Zona de deşert şi semideşert = Nordul Mării Caspice – prelungire a zonelor deşertice asiatice c. argiluvisoluri. scorpioni. pădure = redusă = stejar verde. soluri: spodosoluri (podzol). b. ulm. turbării 32 . brad. în cele trei peninsule (până la aprox. hermelina. Păduri de stejar = la sud = temperaturi mai mari. arbuşti) la ierburi xerofile şi mezofile. soluri bălane). este cea mai masivă unitate forestieră a Europei. zadă. jderi. frasin. stejar de plută.

soluri specifice zonelor biopedogeografice. iar în Carpaţii Meridionali până la 1500 m. porţiuni din Câmpia de Vest.la altitudini mici 200-500 m . în Munţii Apuseni urcă până la 1400 m. cambisoluri. ciuful alb). fâneţe. cocoş de munte. o vegetaţia: ierburi xerofile. alunecări de teren. faună. fauna: rozătoare. vegetaţie: stajar. vulpea. soluri: molisoluri. etajul glaciar-periglaciar – la peste 3200m. gârniţă. o Dobrogea. Câmpia Siretului. Zone biopedogeografice (dispunere latitudinală) zona stepei o condiţionată de continentalismul climatic. în spaţiul carpato-danubiano-pontic se interferează vegetaţia caracteristică Europei Centrale (cu păduri de foioase) cu vegetaţia Europei sud-estice. vegetaţia: molid. veveriţa. sălcii pitice. Zona pădurilor de foioase Etajul stajarului . Tundra în insulele arctice + nordul Europei. zadă. Etajul coniferelor la altitudini cuprinse între 1200-1800 m. soluri: molisoluri. lupi. pajişti. cerbi. vulpe polară. torenţi. soluri negre de tundră. muşchi. licheni. (stepa propriu-zisă are în Câmpia Bărăganului cea mai vestică poziţie). aşezări. precipitaţii 450-500 mm. găiuşa polară. o vegetaţia naturală înlocuită în bună parte cu culturi agricole. pin. arbuşti (mesteacăn pitic.500-1200 m. cerbul. sudul Podişului Moldovei. păduri de conifere – 1200-1600/1800m. vegetaţia naturală înlocuită în bună parte cu culturi agricole. mai multe suprafeţe afectate de şiroire. păsări. râşi.cu temperaturi mari (+10ºC). după altitudine: păduri de amestec – 800/1000 – 1200m. etajul alpin – 2200-3000/3200m. În fiecare etaj – vegetaţie. vegetaţia: pâlcuri de păduri (stejar termofil). fauna: rozătoare. cer. soluri: luvisoluri. faună şi soluri) este organizat pe zone şi etaje biopedogeografice.  Etajele biopedogeografice (cu desfăşurare altitudinală) desfăşurat la latitudini variate. găinuşa de alun. ponto-caspice (reprezentată de stepe). 33 . Etajul fagului . soluri: argiluvisoluri. Bărăgan.            ROMÂNIA                   Învelişul biopedogeografic (vegetaţie.2200m. ierburi. slab formate. insecte.f. ienupăr pitic). vegetaţia naturală înlocuită cu păşuni. zâmbru fauna: urşi. ursul. nord-vestul Dobrogei. Câmpia de Vest. Podişul Moldovei. lupul. brad. culturi. gorun. Zona silvostepei Câmpia Română. fauna: căprioara. faună (ren. etajul subalpin – 1600/1800 . reptile.

       

soluri: spodosoluri (podzoluri); defrişări masive = coborârea limitei superioare a pădurii, procese de versant; zona alpină – peste 1800 m etaj subalpin - 1800-2200 m ; etaj alpin – peste 2200 m vegetaţia: ienupăr, jneapăn, afin, merişor (subalpin) şi ierburi, muşchi, licheni, stâncării (alpin); soluri subţiri, în formare; fauna – capra neagră, marmota, vulturi, insecte; vegetaţia naturală înlocuită cu păşuni; turism necontrolat = degradarea terenurilor o Vegetaţia azonală – este dezvoltată în luncile râurilor, precum şi în Lunca şi Delta Dunării unde se dezvoltă o vegetaţie reprezentata prin specii de arbori de esenţă slabă: salcia, plopul, aninul, cătina.

Învelişul bio-pedogeografic (Vegetaţia. Fauna. Solurile)

Vegetaţia (flora)
Este un înveliş compus din plante. Vegetaţia este influenţată şi determinată de mai mulţi factori geoecologici:

  

clima, care prin aspectele de temperatură şi umiditate ordonează covorul vegetal. Atât temperatură, cât şi umiditatea variază în suprafaţă şi altitudine. Prin urmare şi vegetaţia se va structura după aceste variabile, creând zone şi etaje de vegetaţie. relieful, deoarece acesta are dispunere diferită către lumină. Versanţii sudici sunt cei mai luminaţi, iar cei nordici cel mai puţin luminaţi. Relieful poate produce inversiuni de vegetaţie, când în văile umbrite şi răcoroase coboară elementele de vegetaţie ce suportă aceste condiţii, iar pe versanţii luminoşi urcă flora iubitoare de căldură. solul, prin proprietăţile de fertilitate oferite. Solurile fertile, însă, au fost decopertate de vegetaţia originală pentru a fi redate agriculturii. poziţia geografică a Europei, care introduce caracteristicile de vegetaţie specifice zonei temperate. Elementele de vegetaţie formează asociaţii vegetale. Exemple: ierburile xerofile formează asociaţia vegetală numită stepa, speciile de fag formează asociaţia vegetală numită pădurea de fag etc.

Fauna
Reprezintă totalitatea animalelor de pe un anumit teritoriu. Fauna este influenţată şi determinată de mai mulţi factori geoecologici:
  

vegetaţia, deoarece aceasta asigură hrană şi habitat speciilor faunistice clima, prin caracteristicile de temperatură, structurând elementele faunistice. Există specii care pot rezistă iernii friguroase fără a intra în migraţiune sau în hibernare. relieful, deoarece compune mai multe medii de viaţă precum mediul montan, deluros etc.

34

 

hidrografia, prin reţeaua acvatică. Aceasta introduce elementul de viaţă acvatic, dar şi traseele de migraţiune pentru adăpat. poziţia geografică a Europei, care poziţionează pe harta faunistică elemente specifice zonei temperate.

Elementele de faună formează nişte asociaţii numite populaţii. Exemple: albinele formează o populaţie numită roi, lupii formează o asociaţie numită haită etc.

Solurile
Reprezintă partea superficială, îngustă şi discontinuă a scoarţei terestre. Are proprietatea de a fi fertilă. Solul este un compus de materiale anorganice, materiale organice, aer şi apă rezultat în timp îndelungat. Mai multe elemente influenţează şi determină solurile:
     

poziţia geografică a Europei, care a introdus variaţii latitudinale solurilor relieful, deoarece altitudinal modifică pătura de sol creând etaje de sol roca, deoarece este cea care transferă solului materialele anorganice (minerale) solului care se dezvoltă deasupra sa. Pe loess se dezvoltă soluri cu mare fertilitate vegetaţia şi fauna, care prin descompunere formează învelişul fertil al solului numit humus clima, care permite prin proprietăţile sale descompunerea şi aerisirea învelişului de sol. Contribuie prin precipitaţii la umezirea solului şi la structurarea sa verticală hidrografia, ce prin sistemul de ape subterane permite umectarea solului.

Solurile se asociază în clase. Fiecare clasă de sol este compusă din mai multe tipuri.

Covorul biogeografic european

Zona mediteraneană

Această primă zonă are desfăşurare în Europa de Sud, în Pen. Iberică, Franţa de Sud, Pen. Italică, Pen. Balcanică. În România, suprafaţa prezintă un caracter azonal şi se dezvoltă în partea de SV a României (Munţii Banatului, Grupa Retezat – Godeanu, Podişul Mehedinţi). Flora include arbuşti precum liliacul sălbatic, castanul comestibil, alunul, sau flori frumos mirositoare precum iasomia, levănţica, rozmarinul, tămâia. Acest tip de vegetaţie poartă denumiri locale; în Spania se numeşte tomillares (unde apare şi singurul palmier de pe continent), în Franţa formează garriga şi maquis, iar în Grecia, frigana. Fauna aduce elemente precum vipera, broasca ţestoasă, vulturul pleşuv, scorpionul. Solurile sunt dezvoltate pe calcare şi se numesc terra rossa.

Zona stepei

Această zonă biogeografică are o desfăşurare care include suprafeţe largi din Europa de Est, în Rusia de sud-vest, Rep. Moldova, Ucraina de est, ţările din Caucaz. Şi în România are o
35

dezvoltare restrânsă în Câmpia Română (sectoarele central şi vestic), Podişul Dobrogei (partea nordică), Podişul Moldovei, Câmpia de Vest. Flora este compusă dintr-o pajişte cu ierburi xerofile (iubitoare de căldură) numită stepă. Aceasta include specii ierboase de păiuş, colilie etc. Fauna include rozătoare (şoarecele de câmp, iepurele, popândăul, hârciogul) şi păsări (potârnichea, prepeliţa, ciocârlia, vrabia, dropia). Solurile fac parte din clasa molisolurilor cu tipurile cernoziom, iar în Dobrogea sol bălan dobrogean.

Zona silvostepei

În Europa are desfăşurare în prelungirea zonelor stepice ale Europei de Est. Această zonă biogeografică are o desfăşurare în România care include suprafeţe largi din Câmpia Română (sectoarele central şi vestic), Podişul Dobrogei (partea nordică), Podişul Moldovei, Câmpia de Vest. Flora este reprezentată de pajiştea stepică peste care apar pâlcuri de pădure de stejar xerofili (stejar pedunculat, stejar pufos). Fauna este comună stepei, cu elemente ce coboară şi din zona de pădure precum căprioara, lupul, vulpea, mistreţul. În apele râurilor somnul şi crapul. Solurile sunt formate din clasa molisolurilor cu tipul cernoziom levigat.

Zona de pădure

Această zona are mai multe variaţii cauzate de modificarea valorilor de precipitaţii altitudinal. Din această cauză se formează mai multe etaje.
o

Zona pădurii de foioase

Extinderea europeană a acestei zone porneşte din Arhipelagul Britanic până la Munţii Carpaţi. În România are desfăşurare în zona deluroasă şi montană (200-1200 m) din Dealurile de Vest, Podişul Getic, Podişul Moldovei, D.C.T., Subcarpaţi şi Carpaţi. Speciile de foioase ce compun această zonă sunt fagul şi stejarul. Fauna introduce o mare varietate de mamifere (lupul, vulpea, mistreţul, pisica sălbatică, căprioara, veveriţa, iepurele) şi de păsări (cucul, ciocănitoarea, cinteza, găinuşa de alun, vrabia). În zonele acvatice peşti precum mreana şi cleanul. Solurile fac parte din clasa argiluvisolurilor cu tipurile cenuşiu şi brun – roşcat.
o

Zona pădurii de amestec foioase - conifere

Această zonă caracterizează partea centrală a Rusiei europene, Belarus, Ţările Baltice (Estonia, Letonia, Lituania), sudul Scandinaviei şi Scoţia. Flora are diferite specii de fag în amestec cu molid sau brad. Apar mesteceni. Fauna este diversă în specii de mamifere (lupul, vulpea, mistreţul, pisica sălbatică, căprioara, veveriţa, iepurele) şi de păsări (cucul, ciocănitoarea, cinteza, găinuşa de alun, vrabia). În zonele acvatice peşti precum mreana şi cleanul.

36

Fauna are mai puţine elemente.creşterea lentă din sec. acvila). mistreţul) şi păsări (cocoşul de munte.Solurile fac parte din clasa cambisolurilor cu tipurile brun – roşcat de pădure şi brun – acide de pădure. III. ursul. Munţii Pirinei. Flora se compune din specii de conifere pitice precum jneapănul şi ienupărul. Solurile fac parte din clasa umbrisolurilor. Flora este compusă mai ales din molid. Flora se compune dintr-o asociaţie cu ierburi şi flori viu colorate numită tundră. Solurile fac parte din clasa umbrisolurilor. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE EUROPA a. barza. Munţii Dinarici. Solurile fac parte din clasa spodosolurilor cu tipurile podzol şi acid de munte. lebăda. pinul. În România se ridică pe munţii cu altitudini medii (1200 până la 1600-1800 m) din lanţul carpatic. nutria). papura. egreta. III până în 1759: Europa avea 40mil locuitori în sec. Apare şi în Delta Volgăi. Flora se compune din plante acvatice precum trestia. rogozul. hamsii în Marea Neagră). marmota. mistreţul. peşti (sturionii ce depun icre negre: nisetrul. guvizi. stârcul. stavrizi. păsări (cormoranul. raţa etc. locuitori în anul 1500 şi 140 mil. hidromorfe sau halomorfe. nufărul. dar şi scrumbii. ursul şi capra neagră sunt specifice. vidra.). Solurile sunt azonale nisipoase. pelicanul. Finlanda. calcan. Munţii Stara Planina. Scandinavia şi zona montană. salcia şi răchita. 2. Munţii Scandinaviei. Fauna include mamifere mari (cerbul. Apare şi bradul. albatrosul. 80 mil. în apropierea Oceanului Arctic şi în I. Creşterea lentă a fost cauzată de 37 . păstruga. locuitori în anul 1759. elanul. morunul. râsul. Rusia de nord-vest. Se dezvoltă şi la cele mai mari altitudini din munţi (peste 1600 – 1800 m). Delta Padului etc. Evoluţia numerică a populaţiei Europei cuprinde două perioade distincte: .  Suprafeţe azonale de deltă Această suprafaţă prezintă un caracter azonal ţării noastre şi se dezvoltă în Delta Dunării. Munţii Carpaţi. laricea. o Zona pădurilor de conifere (taigaua) Ocupă partea de nord a Europei. Fauna are mai puţine elemente.2. cega.  Zona de tundră Caracterizează extremitatea nordică a Europei. ursul şi capra neagră sunt specifice. o Zona tufărişurilor alpine Este o ultimă fâşie arboricolă la altitudini de 1600 – 1800 m în Munţii Alpi. marmota. În râurile repezi montane există păstrăv. iar în munţi pajiştea alpină. Islanda. Munţii Apenini. Fauna include mamifere (câinele enot.

Europa de Răsărit şi Peninsula Balcanică). Polonia. de locuitori./km2). Structura populaţiei pe grupe de vârstă Pe ansamblu. .7‰).1‰). Ucraina (-6. d. iar cea mai mică densitate o are Islanda (2. Regatul Unit). Olanda.2‰). Mişcarea naturală a populaţiei Europa este spaţiul unui dramatism demografic deoarece natalitatea a coborât la 11-12‰. Germania. Mobilitatea teritorială a populaţiei După marile descoperiri geografice europenii au părăsit continentul şi au contribuit decisiv la colonizarea „lumii noi”. iar mortalitatea a urcat la 11‰. Franţa. Rusia (-4. nordul Italiei. Ucraina. Olanda. Finlanda. Danemarca). Fenomenul “brain drain” a căpătat o extensiune mare (persoane super dotate fiind racolate spre ţările dezvoltate vest europene). care au şi adoptat o legislaţie favorabilă). dar fără includerea părţii europene a Turciei). în ultimii ani s-au înregistrat rate ale natalităţii între 15 şi 20‰ în Albania. f. F. valea Rinului. factorii demografici şi factorii sociali. Germania. c. în Elveţia 84 de ani la femei. În statele din Europa de Est s-a înregistrat o scădere a speranţei medii de viaţă ca urmare a degradării nivelului de trai. Ruhr. în funcţie de factorii naturali. Densitatea medie a populaţiei este de 70 loc. state cu densităţi cuprinse între50-100 loc/km2 (Irlanda. Începând cu a doua jumătate a secolului XX şi în prezent asistăm la o tendinţă inversă (locuitorii altor continente se îndreaptă spre Europa ca forţă de muncă.000 loc. Austria./km2 (Germania. Cea mai mare densitate de populaţie o are Monaco (16. Islanda şi Irlanda. de locuitori (cu includerea populaţiei Federaţiei Ruse. centrul şi sud-estul Marii Britanii. Rusă).) şi state cu densităţi sub 50 loc/km2 (Islanda. Europa se caracterizează printr-o pondere mare a populaţiei în vârstă de peste 60 38 . e. Pe state există densităţi medii diferite: state cu densităţi medii de peste 200 loc. Turcia.creşterea evidentă a populaţiei în condiţiile exploziei demografice declanşată de revoluţia industrială din Anglia./km2 (Europa de Vest şi Europa Centrală). invaziile popoarelor migratoare. între 100-200 loc. Bulgaria. România./km2 (Europa nordică. plasând Europa pe locul doi după Asia. România (-2‰). Bilanţul natural al populaţiei Europei este negativ în ţări ca: Letonia (-7. Grecia etc. densităţi mai mari de 300 loc. Pe state apar diferenţieri mari: în Islanda 79 de ani la bărbaţi şi 83 de ani la femei. state cu densităţi cuprinse între 100-150 loc/km2 (Portugalia. Norvegia. Spania. După 1989 s-a înregistrat un flux de emigranţi dinspre ţările est-europene spre Europa Occidentală. Belarus (-4. Elveţia./km2) Pe zone. rezultând un spor natural cuprins între 0 şi 1‰.8‰).). rate reduse ale natalităţii sub 10 ‰ în Austria. Ungaria.7 loc. factorii tehnologici şi economici. Belgia. state cu densităţi între 150-200 loc/km2 (Italia. războaie./km2. Ţările de Jos: între anii 1800 şi 1900 populaţia Europei a crescut de la 203 mil. Rusia. Pe state. Belgia. sub 50 loc. Speranţa de viaţă În Europa speranţa de viaţă este de 70 de ani. b. şi chiar de 8-9‰ în Bulgaria. Franţa. de locuitori la 408 mil. pentru ca în 2004 să înregistreze 725 mil. Distribuţia spaţială a populaţiei Populaţia este distribuită inegal în Europa.epidemii. Franţa. lipsa resurselor alimentare. cele mai multe sosiri sunt din fostele colonii către Marea Britanie. etc./km2 apar în Olanda. România.

9 loc/km2. pe fondul ponderii ridicate a populaţiei de vârsta a treia şi a scăderii nivelului de trai. etc. Braşov. Structura populaţiei pe medii (urban/rural) În Europa populaţia urbană are o pondere de 73 %. i. dar în limite mai reduse.7 mil. Irlanda. cu o importantă forţă de muncă ocupată în servicii (60 %). Cipru (20 %). Structura profesională a populaţiei Structura populaţiei pe ramuri de activitate economică prezintă mari diferenţe: valorile medii plasează Europa între continentele cu un nivel de dezvoltare economică ridicată. După 1989 centrele de atracţie au rămas marile oraşe şi municipiul Bucureşti.1 mil. d. Cluj). Iaşi.7 %). valorile cele mai mari înregistrându-se în oraşele mari (Bucureşti. Există şi ţări cu pondere mare a populaţiei tinere: Albania (27 %). h. g. 39 . protestantismul şi ortodoxismul. Belgia şi Suedia (17 %).3 ‰ în 1989 la -2. de la 12.de ani: Italia este ţara cu cea mai îmbătrânită populaţie de pe glob (19. c.9 ‰ în 2004. Bilanţul natural (sporul natural) a scăzut de la 5. Alte culte: cultul musulman prezent în Albania. Germania şi Grecia (18 %). Spania. Structura confesională În Europa religia dominantă este creştinismul cu trei culte principale: catolicismul. Partea centrală şi de vest a Europei are o pondere de peste 70 % a populaţiei ocupate în sfera serviciilor. În prezent populaţia României este de 21.6 ‰ la 12. Structura pe grupe de vârstă Între 1970 şi 2005 s-a înregistrat un declin al populaţiei tinere (scăderea ponderii populaţiei tinere de la 26 % în 1970 la 16 % în 2005) şi o creştere a ponderii populaţiei de vârsta a treia de la 7 % în1970 la 14 % în 2005. O componentă importantă o reprezintă şi migraţiile pentru muncă spre Italia.9 ‰ (în 2004). Constanţa. Mişcarea naturală a populaţiei După 1989 s-a produs o scădere a natalităţii de la 16 ‰ la10 ‰ în 2004 ca urmare a reducerii ratei fertilităţii. S-a înregistrat o migraţie dinspre oraşele mici şi mijlocii spre mediul rural.7 ‰ (în 1996) şi 11. 8093 loc/km2 în 2004).7 ‰ în 2002 şi -1. Densitatea medie a populaţiei pe judeţe evidenţiază următoarele categorii: între 30-40 loc/km2 (judeţele Tulcea şi Caraş Severin). Timişoara. ROMÂNIA a. Germania.7 mil. Marea Britanie. iar cea rurală de 27 %. industrie (27%) şi agricultură (17%). locuitori în 1989. După 1989 s-a înregistrat o creştere a migraţiilor definitive spre ţările bogate din Europa de Vest şi spre America de Nord. Evoluţia numărului de locuitori In secolul XX populaţia României s-a dublat numeric. locuitori în 1912 la 23. Islanda. b. e. Densitatea populaţiei În anul 2004 valoarea medie a densităţii populaţiei României a fost de 90. În aceeaşi perioadă mortalitatea a crescut de la 10. de locuitori. Mobilitatea teritorială a populaţiei Exodul rural-urban din perioada 1960-1989 a favorizat migraţiile definitive de la sate spre capitală şi oraşele mari (Bucureşti.

0. Aproximativ 5. situaţie specifică şi României. la o economie liberă de piaţă. Structura pe medii (rural/urban) În prezent populaţia urbană a României are o pondere de 55 %.se caracterizează printr-o economie dezvoltată. cu caracteristici comune ţărilor dezvoltate (nivel de instrucţie ridicat şi unele ramuri de vârf) şi elemente ale subdezvoltării (asistenţă socială deficitară.5 % rromi.state dezvoltate. cu populaţie predominant urbană şi nivel de instrucţie foarte înalt. ţările vesteuropene realizând mari venituri naţionale din aceste activităţi. . . iar eficienţa acestora variază în limite foarte largi. . h. Cea mai numeroasă generaţie din istoria României a fost cea născută în perioada 1967-1968. foarte dinamică. iar cea rurală de 45 % din populaţia totală a României. . de regulă mari consumatoare de resurse. Marea Britanie.Europa concentrează toate activităţile economice prezente pe întinsul Globului.spre deosebire de celelalte continente. de la o ţară la alta. se reorientează.în Europa se diferenţiază două categorii de state: . . în principal din afara continentului (exceptie Rusia şi. de la o economie centralizată şi etatizată. au o dinamică amplă. cu o mare densitate.4. Alte aspecte Asemănător altor state europene. în ultimul timp.1 % alte naţionalităţi. spre ramurile de vârf.6 % maghiari. într-o mare măsură. g.industria. modernă şi diversificată. pe ultimul loc situându-se activităţile primare (în principal agricultura). .activităţile comerciale şi turistice plasează Europa pe primul loc între continentele lumii.România este într-o perioadă de tranziţie.gradul de industrializare. i. este ridicat în majoritatea ţărilor continentului. Norvegia. 2. de Nord-Vest şi Centrale. atât în ponderea populaţiei ocupate. serviciile sunt dominante. 2.cele mai multe state europene sunt dependente de importul de materii prime.3 % germani şi 1. 6.5 % români.f.economia României este dependentă de importul de materii prime.agricultura este. când s-au născut 550. deşi variat. renunţând treptat la subramurile demodate sau poluante. parţial. în agricultură de 32 % şi în industrie 25 %. 40 . Structura pe naţionalităţi Din totalul populaţiei României.000 de persoane.state aflate într-o situaţie de tranziţie. Ucraina). . în anul 2002 ponderea populaţiei pe naţionalităţi era următoarea: 89.1 % din populaţia de peste 65 de ani este ocupată în muncă. cât şi în realizarea PIB-ului. . . ACTIVITATILE ECONOMICE – CARACTERISTICI GENERALE . intensivă şi performantă. mai ales în ţările Europei de Vest. proporţie importantă a populaţiei rurale şi eficienţă economică parţial redusă. urmate de industrie. ca majoritatea ţărilor europene. . . România se află în faza finală a tranziţiei demografice. . Structura profesională a populaţiei În prezent tendinţa de redresare a economiei României s-a resimţit şi în structura profesională a populaţiei: ponderea populaţiei în sectorul servicii este de 38 %.căile de comunicaţie se includ într-o reţea complexă.

universitară. Funcţia de transport a oraşului este dată de port. nave maritime. Mult timp a fost principala metropolă comercială şi culturală a Europei. cu întreprinderi industriale situate la distanţe mari de oraş. Palatul Parlamentului. reşedinţa reginei. sectorul bancar. textile. British Museum. turismul (20 milioane vizitatori anual). cu o producţie diversificată (avioane.. Oraşul are şi funcţie culturală. mobilă. Este considerat nucleul originar al Franţei şi elementul determinant al formării teritoriale a statului francez. Cele mai mari atracţii ale oraşului sunt: Catedrala Saint Paul’s. printr-un amplu proces de restructurare şi retehnologizare România încearcă. situat în partea central-nordică a ţării pe fluviul Sena. petrochimie.după o perioadă în care toate domeniile economice au înregistrat un recul. ca volum şi performanţă. Timp de 150 de ani. editurile. 41 . dar a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă începând cu Evul Mediu. turistică. Turnul Londrei. presa. bijuterii. metrou (cel mai vechi metrou din lume – 1861) şi de Eurotunel. mobilă. biserica gotică a Mănăstirii Westminster. dar a cunoscut o dezvoltare deosebită începând cu Evul Mediu. Londra este centrul administrativ al ţării. al Parlamentului şi al puterii judecătoreşti. Originile sale se găsesc în antichitate unde oraşul iniţial era situat în partea centrală a Parisului (Île de la Cité). dar a rămas şi astăzi unul dintre cele mai mari şi influente centre comerciale şi financiar-bancare ale lumii (Bursa de la Londra este un important barometru al stării economice a lumii). pe valea fluviului Tamisa la aproape 80 km de locul de vărsare a acestuia în Marea Nordului. Londra îşi are originile în antichitate (Londinium). Economia Parisului este dominată de servicii (73% din locurile de muncă) cele mai performante domenii fiind asigurările. prin procesul de integrare europeană să reducă decalajele în dezvoltare faţă de ţările occidentale. dar şi afirmarea oraşului ca centru de importanţă mondială. optică. meşteşugurile (confecţii. Hyde Park. între 1800-1950. a fost cel mai mare oraş al lumii. Palatul Eltham. În prezent. Este cel mai mare port fluvial al Franţei şi deţine un sfert din producţia industrială a ţării. Este cel mai important nod de transport al Franţei: 11 magistrale feroviare. Eurotunelul şi mai multe aeroporturi. celebrul centru al afacerilor „City―. Palatul Buckingham. aparate de precizie electronică. Paris Este unul din marile oraşe ale Europei şi capitală a Franţei. 25 magistrale rutiere. mecanică de precizie). 21 de aeroporturi. automobile. În prezent funcţia culturală şi turistică joacă un rol foarte important (Parisul este cea mai vizitată metropolă din lume). Este un mare centru industrial. precum şi sediul Guvernului. A fost reşedinţa celui mai mare imperiu colonial pe care l-a cunoscut omenirea – Imperiul Britanic. comerţul. produse de lux). ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN EUROPA Londra Este capitala Regatului Unit situată în sud-estul ţării. Este un mare centru financiar şi de comunicaţii. când a prosperat pe plan comercial şi intelectual. Poziţia geografică extrem de favorabilă a facilitat dezvoltarea unor funcţii economice complexe.

muzee. etc. galerii de artă. bazilici. în centrul Câmpiei Române. Funcţia turistică este dată de cele 2. teatre. este numită „Cetatea Eternă”. iar împreună cu aria metropolitană numără 5 mil. Are 4 aeroporturi mari şi 3 porturi fluviale (este legat la 5 mări: Marea Neagră. locuitori şi este cel mai important centru industrial al Austriei. este situat în centru părţii europene a Federaţiei Ruse a cărei capitală este. muzee.Vasile Blajenîi‖). Oraşul îşi are rădăcini în antichitate unde în timpul Imperiului Roman a apărut ca aşezare cu funcţie militară şi administrativă (Vindobona). este situată în Peninsula Italică. XII când ajunge reşedinţă imperială (Imperiul Habsburgic 1438-1918). A fost fondat în secolul XII şi a avut un rol deosebit de important în organizarea statală a populaţiilor slave din estul Europei. numeroase academii. Petru. într-o zonă de coline joase. un oraş reprezentativ al antichităţii. Are una dintre cele mai mari universităţi europene (―La Sapienza‖). pieţe. catedrale (biserica .Viena Situată în nord-estul Austriei la ieşirea Dunării din cursul său superior în Câmpia Panonică (Bazinul Vienei). Are o populaţie de 1. Astăzi Roma se detaşează prin funcţiile sale turistice. În prezent. Este unul dintre cele mai importante centre economice ale lumii cu o industrie extrem de variată.6 mil. călători pe an). Are funcţie culturală importantă dată de 100 de universităţi dintre care cea mai importantă este Lomonosov. Funcţia culturală este dată de universităţi. Roma Capitala Italiei. pe rama vestică. teatre. Muzeul Vatican. catedrale. În prezent are o populaţie de 2. Marea Caspică. într-o regiune bogată 42 . se află situat pe malurile râului omonim. al evului mediu creştin şi al Renaşterii italiene. Roma reprezintă leagănul civilizaţiei europene. Este unul dintre marile noduri de comunicaţii de pe glob din care pleacă magistrale feroviare şi rutiere.7 mil. biblioteci. are cel mai circulat metrou din lume (3 mil. un oraş al culturii şi al muzicii. Funcţia turistică a oraşului este dată de vestigiile arhitectonice şi de prezenţa fluviului Dunărea. Marea Azov. Viena a cunoscut o dezvoltare continuă după sec. ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN ROMÂNIA Bucureşti Capitala României. ştiinţifice şi universitare ale lumii. locuitori).000 de monumente istorice şi de artă.2 mil. fântâni. Capela Sixtină. Moscova Cel mai mare oraş al Europei (10. Marea Albă). Viena începe să exercite o influenţă crescândă asupra spaţiului sud-est european. muzee. locuitori. “Oraşul celor Şapte Coline“. În prezent este o veritabilă metropolă europeană. dintre care amintim: Colosseum-ul. palate (Marele Palat). Marea Baltică. A fost capitala Imperiului Roman. cetate). este situat în sudul ţării. Funcţia turistică este reprezentată de Kremlin (trad. locuitori. “Oraşul Sfânt”. teatre. Columna lui Traian. de comerţ. aproape de ţărmul Mării Tireniene.. culturale şi de servicii (77% din locurile de muncă) şi mai puţin prin funcţiile industriale. Catedrala Sf. biblioteci. Este unul dintre marile centre culturale artistice.

de transport. locuitori). socială şi culturală a întregului teritoriu al ţării. Bucureşti. Are o suprafaţă de 228 km2. Constanţa Situată în sudul ţării. financiar-bancar. Funcţia turistică este dată de staţiunile balneo-climaterice de pe litoral dintre care cea mai importantă este Mamaia. În perspectiva dezvoltării durabile apar oportunităţi noi. comercial. cultural ştiinţific. amplasat pe 7 coline. case memoriale. apariţia unor localităţi satelit şi dezvoltarea funcţiilor culturale şi comerciale. în centrul Moldovei istorice. Este un centru industrial (metalurgie. petrochimice şi de şantierul naval. Timişoara prezintă diversitate etnică. industria uşoară. Funcţia de capitală îi asigură polarizarea economică. are funcţie comercială. informaţional. are un statut de unitate administrativă aparte. Timişoara Cel mai important oraş din partea de vest a ţării. sportiv şi turistic al ţării. Este un puternic centru industrial deoarece concentrează 1/5 din producţia industrială a României. industria alimentară). asemănător marilor metropole europene. a doua ca mărime din regiune (2 mil. Pentru România municipiul Iaşi îndeplineşte rolul de metropolă regională.. este cel mai important port românesc la Marea Neagră. devine capitala Ţării Româneşti în 1659 şi capitala României în 1862 şi a României moderne în 1918. pe valea râului Bahlui. dezvoltarea capacităţii portuare. Este cel mai important centru financiar-bancar.Trei Ierarhi―). punându-se 43 . Funcţia comercială importantă dată de o reţea de supermarketuri. Activitatea economică se caracterizează printr-o restructurare rapidă. fiind cel mai mare şi mai important centru politic. Iaşi Cel mai mare oraş din estul ţării. În prezent este una dintre metropolele Europei. Funcţia portuară este dată de portul Constanţa-Sud Agigea şi de canalul Dunăre-Marea Neagră. de învăţământ. 9 magistrale rutiere (între care 2 autostrăzi). cum ar fi tranzitarea unei părţi din petrolul exploatat în jurul Mării Caspice. Este menţionat documentar în 1459 ca reşedinţă domnească a lui Vlad Ţepeş. Funcţia industrială este dată de întreprinderile chimice. precum şi alte instituţii de învăţământ superior şi o filială a Academiei Române. situat în Câmpia Moldovei. ocupă o poziţie specială în reţeaua urbană a ţării. cu un plan radiar-concentric şi este împărţit în şase sectoare.cândva în păduri (codrii Vlăsiei) şi străbătută de râurile Dâmboviţa şi Colentina. A fost capitala statului Moldova timp de 300 de ani până la unirea principatelor. administrativ şi cultural al ţării. turistică (palate. biserici: Mitropolia. 2 aeroporturi şi metrou. utilaje. foarte cunoscut la nivel internaţional (locul de origine al Revoluţiei din Decembrie 1989). capitala României. Are funcţie de transport important: 9 magistrale feroviare. economic. aici funcţionând cea mai veche universitate din ţară. fiind depăşită doar de Istanbul. Reprezintă cel mai bun exemplu de dezvoltare teritorială rapidă. Este un oraş medieval întemeiat în secolul XIV. de creştere economică şi de organizare raţională a spaţiului urban din România. o puternică bază economică şi o organizare radial concentrică. Este al doilea centru universitar din România. culturală. Biserica .

. loc.. loc. celtică. romană.. aşezările umane. precum şi ameliorarea reţelei de transporturi internaţionale. muzee). Există mai multe accepţiuni cu privire la numărul de locuitori ai Europei în funcţie de raportarea la teritoriu pe care îl luăm în considerare: 1. 2. România Din punct de vedere al geografiei umane. ceea ce reprezintă 11 % din populaţia totală a Terrei. medievală. geografie socială. Aici se află cea mai importantă staţiune montană (Poiana Braşov) şi numeroase monumente istorice şi de artă (fortificaţii medievale: Cetăţuia. Europa (fără Federaţia Rusă şi cu Turcia europeană) cu 592 mil. Este nod feroviar. Europa Este un continent de locuire străveche. case vechi. 6. loc. 2. Europa (cu partea europeană a Federaţiei Ruse. modernă şi contemporană care au influenţat aspectul actual al culturilor europene. loc. reciclarea deşeurilor urbane. alimentarea cu apă. Europa (fără Federaţia Rusă şi Turcia europeană) cu 582 mil. Succesiunea unor civilizaţii: cretană. Uniunea Europeană (cu 27 ţări) cu o populaţie de 492 mil. Europa (inclusiv Federaţia Rusă fără Turcia) cu 726 mil. la poalele masivului Tâmpa. Continentul Europa cuprinde un total de 46 de state din care 44 de state sunt integral în Europa şi 2 state se extind atât în Europa cât şi în Asia (Federaţia Rusă şi Turcia). bizantină.. turnuri. fără Turcia) cu 686 mil.. Este centrul celei mai importante zone turistice montane din ţara noastră. aspectele de geografie economică. elenistică. rutier şi aerian internaţional. Braşovul a devenit un centru economic complex (industrie constructoare de maşini. Europa (inclusiv Federaţia Rusă şi Turcia europeană) cu 736 mil. 3. Biserica Neagră. loc. urmată de chimie. la 520-650 m altitudine. Populaţia Europei este în prezent de 726 mil. rulmenţi). Elementele comune principale ale Europei sub aspectul geografiei umane sunt: concentrarea demografică. loc. diversitatea comunităţilor. În perspectivă. dar şi al civilizaţiilor mondiale actuale.. 5. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI Caracteristici generale Caracteristicile de geografie umană se referă la următoarele componente: populaţia şi caracteristicile acesteia. etruscă. geografie culturală şi geografie administrativă. tractoare. Începând cu secolul XX. Oraşul datează din secolul XIII şi s-a dezvoltat ca centru comercial şi meşteşugăresc în perioada feudală. loc. sporul natural redus şi bilanţul migratoriu pozitiv. dezvoltarea durabilă a oraşului are în vedere reamenajarea centrului istoric. geografie politică. 4. Braşov Cel mai mare centru urban din regiunea montană a ţării situat în Depresiunea Braşov.accentul pe sectorul terţiar. conservarea spaţiilor verzi. bastioane. minoică. şi materiale de construcţii. Industria constructoare de maşini are cea mai mare pondere în producţia globală industrială a oraşului. România se caracterizează prin anumite particularităţi 44 .

care şi-a împărţit lumea şi pe care s-a declanşat Revoluţia Industrială care a dat naştere puterilor moderne. sau cazul Olandei unde Amsterdam şi Haga îşi împart funcţia de capitală. Există şi state de dimensiuni foarte mici (Andora.E. dar şi continentul pe care a luat naştere nazismul şi comunismul. Danemarca. cele mai importante oraşe ale ţărilor respective. Cipru este un stat asiatic. După mărimea suprafeţei. deşi mică. economic şi cultural. Croaţia. 45 . În secolul XX.1. partea sa europeană. cea mai mare parte a populaţiei este concentrată în partea europeană. Rusia). Unele state europene au şi în prezent teritorii extraeuropene care sunt dependente de acestea (cazul Franţei. Capitalele statelor europene sunt. Armenia). Macedonia.). Estonia. din punct de vedere demografic. numărul statelor Europei a crescut de la 19 la 27. Olandei. Liechtenstein. după Al doilea Război Mondial Europa avea 35 de state. San Marino. este continentul care a găzduit metropole coloniale. România este încadrată în romanitatea orientală. Există şi excepţii. Ucraina şi Moldova). cel mai întins stat este Federaţia Rusă care are suprafaţa de 17 075 400 km2. Pe continentul nostru există atât state unitare (Franţa. Teritorial şi ca populaţie. În ultimii ani se observă tendinţa de a include printre ţările europene şi ţările din zona Caucazului (Azerbaidjan. dar poate fi considerat stat european (bazându-ne pe relaţiile sale cu Grecia şi pe apartenenţa la U. Suedia. 2. Belarus. Slovenia. iar în prezent are 46 de state. Austria. BosniaHerţegovina. au apărut 15 state naţionale dintre care 7 în Europa (Rusia. unde Berna nu este cel mai mare oraş al acestei confederaţii. urmată de integrarea Dobrogei în 1878 şi Unirea din 1918 cu formarea României Moderne. Monaco. Luxemburg). Malta şi Liechtenstein). Lituania. Se poate observa că Federaţia Rusă. iar după divizarea paşnică a Cehoslovaciei au apărut 2 state noi (Cehia şi Slovacia). Spania. deşi ca întindere are o proporţie mare a teritoriului său în Asia. după destrămarea Uniunii Sovietice. iar cel mai redus este Vatican cu suprafaţa de 0. Olanda. Ca formă de stat cele mai multe ţări europene sunt republici. Cele mai importante momente din istoria României sunt: unirea Munteniei cu Moldova în 1859 sub numele de România.ale populaţiei. având ca şef de stat un preşedinte. Georgia. Din punct de vedere administrativ. Turcia este mai mult un stat asiatic. Muntenegru). Marea Britanie. România este organizată în 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti.44 km2. ca în cazul Elveţiei. Regatului Unit şi Danemarcei). apoi Constantinopol). aşezărilor şi organizării administrativ-teritoriale: Populaţia României este o populaţie neo-latină situată în extremitatea estică a ariei de extensiune a acesteia. Letonia. Vatican. dar există şi 10 monarhii (Belgia. Harta politică a Europei s-a modificat sensibil în perioada 1989-1993 când. a jucat un rol activ în istoria Europei (Imperiul Bizantin şi capitala acestuia Bizanţ. România) cât şi state federale (Germania. Norvegia. După destrămarea Iugoslaviei au apărut 6 state naţionale (Serbia. după Primul Război Mondial. HARTA POLITICĂ A EUROPEI ROMÂNIA CA STAT AL EUROPEI Europa a fost leagănul unor vechi civilizaţii. la aceasta trebuie subliniate şi aspiraţiile Turciei de a deveni membră a UE. de regulă.

). include cele două capitale Amsterdam şi Haga precum şi oraşele Rotterdam şi Utrecht. loc. Frankfurt am Main. Localizare oraşelor europene este condiţionată de configuraţia terenului. Prin Carpaţi şi fluviul Dunărea. loc. statele europene sunt cuprinse în 5 regiuni geografice: Europa de Vest. litoralul mediteranean al Spaniei. loc. Componentele naturale ale teritoriului românesc sunt: Munţii Carpaţi. Kőln. Liverpool. loc. Dűsseldorf şi Essen 3. stat al Europei România este stat european prin poziţie şi caracteristici. sudul Franţei) şi pe ţărmul Mării Negre: 46 . ocupând locul al nouălea între statele europene. sud-estul Ucrainei. Localizarea grupată a oraşelor europene se referă la ariile cu grad sporit de concentrare a acestora sub formă de aglomeraţii urbane. Europa Meridională şi Europa de Est.). Cele mai reprezentative aglomeraţii urbane din Europa sunt metropolele: Moscova (12. Nottingham. Paris (11. megalopolisul olandez. România poate fi considerată ţară central-europeană. Aglomeraţiile de tip megalopolis se conturează în câteva areale după cum urmează: 1. ierarhie.7 mil. loc.După criteriu geografic. 4.). conurbaţii şi chiar megalopolisuri. Cele mai vechi centre urbane ale Europei au apărut în jurul Mării Mediterane în perioada antică (în Grecia. şi înglobează cam jumătate din populaţia Marii Britanii (cca. Manchester. Berlin (4. Italia. 33 mil.3. Londra (11. Din punct de vedere politic. SISTEMUL DE ORAŞE AL EUROPEI Sistemul de oraşe al Europei este rezultatul unor transformări succesive. care înglobează oraşele Stuttgart. Roma. Dunărea şi Marea Neagră. sudul Poloniei. Sistemul de oraşe al Europei este alcătuit din totalitatea aşezărilor urbane din spaţiul european aflate în relaţii complexe de interdependenţă şi definite prin localizare. locuitori. loc. Alte zone cu grad sporit de concentrare a oraşelor sunt: Bazinul Parisului. Constantinopolul în Evul Mediu şi Londra în epoca modernă. megalopolisul german.2 mil. de resursele de apă şi de căile de comunicaţii. cuprinde marea Londră şi oraşele Birmingham. Leeds. centralitate şi mărime teritorială.). 10 mil. Atena.2 mil. În diferite perioade istorice oraşele europene au fost cele mai mari din lume: Roma în Antichitate. Ruhr-Rhin. care ocupă jumătatea vestică a ţării şi concentrează 60% din populaţia Olandei (cca. megalopolisul englez. Europa de Nord.) 2. nord-estul Franţei.1 mil. Madrid. loc. Schefield. dezvoltat în jurul conurbaţiei Ruhr-Rhin. valea fluviului Volga. Europa Centrală. România este membră NATO din anul 2004 şi membră a UE din 1 ianuarie 2007 2.3 mil. România are populaţia de 21. România. Milano.). cu o populaţie de peste 25 mil. Randstad-Holland. statul român este o republică parlamentară conform Constituţiei din 1991. Middland.

Rotterdam. Oraşe situate în interiorul continentului: Paris. Callatis) 2. Katowice. Florenţa. Bruges. . Callatis. Iaşi. Narwik.Oraşe cu funcţie financiară: Londra. Barcelona. Viena. Reşiţa şi Hunedoara (România). Bucureşti. Liverpool (Marea Britanie). oraşe-port: Londra. Liverpool. Cracovia. Viena. Leipzig. Versailles. fie prin înfiinţarea de oraşe noi în jurul unor obiective industriale nou construite: Nowa Huta (Polonia). Sankt Petersburg (Rusia). Frankfurt . Heidelberg .Oraşe cu funcţie industrială: Manchaster. Potaisa. Marsala) şi la Marea Neagră (Tomis. loc. Paris (Lutetia). În Epoca Modernă au apărut oraşe noi care sunt un produs al Revoluţiei Industriale al activităţilor de producţie şi comerţ: Manchester. Karlovy-Vary. Kiev. Istanbul. Histria. Gdansk. Kőln (Colonia) În Evul Mediu s-au dezvoltat oraşele hanseatice (Anvers. Berlin. Dunaujváros (Ungaria). Budapesta).Oraşe cu funcţie comercială: Genova. În viitorul apropiat este de aşteptat ca oraşul Istanbul să devină cel mai mare oraş al Europei sub aspect demografic. Zűrich. Essen. oraşele greceşti au apărut atât în bazinul Mării Mediterane (Atena. Anvers. Praga. O altă generaţie de oraşe antice sunt cele romane: Drobeta. Odessa (Ucraina). Cracovia. Londra (Londinium). aglomeraţia urbană Moscova este considerată cea mai mare entitate urbană a Europei (cu o populaţie de 12. Petersburg). Cambridge. Victoria (România). oraşele romane: Roma. Vichy. dar şi multe oraşe din Europa Centrală (Paris. Odessa. Hamburg şi Bremen). Sankt Petersburg.Oraşe cu funcţii de servicii: Băile Herculane. Târgovişte. În prezent. Essen (Germania). Constanţa Nivelul de urbanizare al Europei este evidenţiat şi de ponderea de 77 % a populaţiei urbane.1 mil. Eisenhüttenstadt (Germania). Braşov. Nisa . Clasificarea oraşelor după criterii geografice -după poziţia geografică Oraşe situate pe litoral. Davos. Moscova. şi Europa de Est (Kiev. Genova. Napoca. Milano. Cannes. Braşov . Viena (Vindobona). San Remo. Oxford. Byzantion. Rotterdam (Olanda). -după funcţia urbană . Cardiff. cele din bazinul mediteranean (Bizantium-Constantinopol. Paris. St.Oraşe cu funcţie culturală: Viena. Veneţia). Lyon. SISTEMUL DE ORAŞE AL ROMÂNIEI Cele mai vechi centre urbane din România sunt oraşele colonii întemeiate de greci pe litoralul Mării Negre: Tomis. Dierna. Birmingham. Doneţk.). loc.Oraşe cu funcţie portuară: Rotterdam. Histria. Ulpia 47 . Veneţia. Torino. Sankt Petersburg. Hamburg. -după mărimea demografică În Europa există peste 60 de oraşe cu populaţie ce depăşeşte 1 mil. Corint. Odessa. După al Doilea Război Mondial a apărut o explozie de centre urbane înfiinţate fie prin acordare de statut urban unor comune. Londra. Arhanghelsk.1. Moscova.

Brăila. oraşe cu populaţie între 50. XIV-sec. Bistriţa. 5. Deva. comemorative (arcuri de triumf. Satu Mare. Râmnicu-Vâlcea. sculptura care impresionează prin perfecţiunea proporţiilor. 4. mausolee. construcţii de utilitate publică (terme. religioase. Drobeta-Turnu Severin. Sistemul actual de oraşe din România cuprinde următoarele categorii după mărimea demografică: 1. Reşiţa. Sibiu. ROLUL EUROPEI ÎN CONSTRUIREA LUMII CONTEMPORANE Europa a avut o extraordinară contribuţie la crearea civilizaţiei universale şi construirea lumii contemporane. Focşani.000 şi 100. oraşe cu populaţie cuprinsă între 200.000 locuitori: Suceava. 2. pictură. Târgu Mureş. Ploieşti. 2. Craiova.000 şi 200. viaducte). Cluj – unele dintre acestea au pentru România şi funcţie de metropolă regională. este oraş capitală cu funcţii complexe. Târgovişte. b) Civilizaţia romană A contribuit prin edificii grandioase. Galaţi. fie prin apariţia de oraşe noi: Hunedoara. Vaslui. căi rutiere. Călăraşi – sunt oraşe de echilibru cu influenţă judeţeană şi interjudeţeană. Oradea. Târgovişte.000 şi 350.000: Tulcea. Bistriţa Slobozia. Botoşani. Constanţa. columne). Piatra Neamţ. Suceava. Oraşele moderne au apărut fie prin dezvoltarea oraşelor preexistente. Timişoara. corintic). Iaşi. Bucureşti. c) Renaşterea Reprezintă perioada din istoria Europei (sec. ionic. 3.Traiana Sarmizegetusa. oraşe cu populaţie cuprinsă între 100. frescă. în care sunt înălţate edificiile grandioase. Timişoara. Bacău. Arad. mozaic. dezvoltarea ştiinţei. Bârlad. loc. infrastructură (poduri. Craiova. forumuri).000 locuitori: Iaşi. Amintim: a) Civilizaţia greacă A contribuit prin stilurile arhitectonice (doric. Oradea. XVI) caracterizată prin marile descoperiri geografice (care au dus la dezvoltarea comerţului mondial). Braşov. cele mai multe oraşe sunt oraşele mici şi foarte mici cu influenţă locală în teritoriu Municipiul Bucureşti este centru urban de nivel european cu caracteristici de metropolă regională pentru sud-estul Europei. municipiul Bucureşti cu aproximativ 2 mil. Piteşti. Buzău. incluse într-un sistem urban precis şi funcţional. Oraşele întemeiate în Evul Mediu: Braşov. Reşiţa. gândirii politice 48 .

zdruncinând regimurile feudale absolutiste.95°C în ultimii 100 de ani şi se aşteaptă să crească cu 2 ÷ 6°C în secolul viitor. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ 1. căilor ferate şi energiei electrice. egalitate.şi filozofice şi în special dezvoltarea artelor (Michelangelo. f) Regionalizare Europa a fost continentul care a construit prima regiune economică a lumii. Apariţia „Declaraţiei drepturilor omului‖. XIX-lea. Constituie un exemplu care a fost urmat şi în alte zone ale lumii. bazată pe maşini. care alterează compoziţia atmosferei globale şi care se adaugă variabilităţii climatice observate de – a lungul unor perioade de timp comparabile. în paralel şi pe alte continente (America. declanşată în Anglia. Efectele lor sunt tot mai evidente prin evenimentele meteorologice extreme tot mai frecvente. maşinilor cu aburi. S-a răspândit în întreaga Europă de la Vest la Est. Uniunea Europeană este cea mai avansată pe calea punerii în practică a unui angajament de integrare regională a unor state. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE La începutul acestui mileniu. şi Naţiune. Botticelli etc. 49 . la sfârşitul sec. Temperaturile medii au crescut în Europa cu 0. omenirea se confruntă cu următoarele probleme globale: a) Schimbările climatice Reprezintă modificările climei atribuite direct sau indirect activităţilor umane. Ea a permis dezvoltarea mecanizării industriilor. fiind exemplul cel mai semnificativ al procesului de regionalizare a economiilor naţionale. Leonardo da Vinci.) d) Revoluţia industrială Procesul de înlocuire radicală a producţiei manufacturiere cu producţia de fabrică. fraternitate şi noţiunile de Democraţie. Rafael. prin crizele locale de apă şi prin topirea gheţurilor polare. C. Asia). pătrund în conştiinţa epocii. În acest sens. e) Revoluţia franceză A avut loc între anii 1789 ÷ 1794 şi a desfiinţat relaţiile feudale . Patrie. ideile de libertate. XVIII-lea şi începutul sec. metalurgiei. a înlocuit structurile vechiului regim (abolirea monarhiei) cu un regim democratic de tip parlamentar.

b) Poluarea Reprezintă procesul prin care o serie de substanţe chimice. Această politică energetică rezolvă trei probleme: .Ţările dezvoltate sunt responsabile de acumularea actuală a 75% din gazele industriale cu efect de seră din atmosferă. minereuri. Japonia. acţionează asupra componentelor mediului sau a stării lui generale.limitarea vulnerabilităţii faţă de importurile de hidrocarburi. lumea a avut un caracter bipolar. Aceste evenimente conduc la o instabilitate economică şi socială. proporţia europenilor de peste 80 de ani se va tripla. amplificarea mişcărilor separatiste din unele ţări. având efecte negative care merg până la modificarea compoziţiei chimice a materiei. În cadrul ţărilor lumii contemporane există în mod evident o poziţie dominantă a SUA.promovarea ocupării forţei de muncă şi a creşterii economice prin preţuri mici la energia furnizată. Uniunea Europeană este deja lider mondial în domeniul tehnologiilor regenerabile. India. economică şi socială În ultimii 25 de ani se manifestă o tendinţă mondială de instabilitate politică. . până în 2050. Brazilia şi ţările Uniunii Europene).). la care se asociază ţări situate în prezent în planul doi sau trei (China. de ţări şi ansambluri de ţări. Deşi creşterea speranţei de viaţă reprezintă un fenomen pozitiv. d) Epuizarea resurselor Lipsa unei strategii la nivel mondial în ceea ce priveşte exploatarea resurselor a condus şi conduce inevitabil la epuizarea unora dintre acestea. Statele sunt confruntate în prezent cu epuizarea resurselor neregenerabile (petrol. În trecutul apropiat. e) Îmbătrânirea demografică Acest proces se manifestă în ţările dezvoltate şi în special în cele vest – europene. radioactive. c) Instabilitatea politică. iar în prezent are aspectul unei lumi unipolare. Conform estimărilor. gaz metan. dezmembrarea unor state.combaterea schimbărilor climatice. etc. Aceasta se află în transformare spre o lume multipolară. datorită ratei natalităţii foarte redusă. generată de schimbarea regimurilor politice. Sectorul energetic generează 80% din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. ceea ce conduce la utilizarea în mai mare măsură a resurselor naturale alternative şi schimbarea tehnologiilor industriale. . bacteriologice. Procesul este rezultatul dezvoltării industriale şi se accentuează odată cu creşterea economică actuală. iar cei cu vârste cuprinse între 65 ÷ 79 de ani vor reprezenta un sfert din toată populaţia UE. Rusia. declinul populaţiei active şi 50 .

. . Creşterea demografică imprimă. ca urmare a poluării aerului şi a apei.creşterea fenomenelor infracţionale ( crimă organizată. Factorii care favorizează localizarea nucleelor teroriste sunt următorii: . inflaţie.achiziţionarea armelor de către grupările teroriste cu ajutorul fondurilor rezultate din comerţul cu droguri B. amplifică supradezvoltarea numerică a populaţiei. favorabil dezvoltării infrastructurilor teroriste. g) Creşterea criminalităţii Este rezultatul instabilităţii politice. multiplicând sărăcia. în urma activităţilor industriale şi menajere.îmbătrânirea forţei de muncă. .practicarea intensivă a monoculturilor. economice. f) Suprapopularea Relaţia neconcordantă între creşterea populaţiei.infrastructură deficitară. .degradarea mediului. Subdezvoltarea economică. şomaj. favorabilă recrutării de la vârste fragede. . .scoaterea din circuitul productiv agricol a unor importante suprafeţe. prin schimbarea modului de utilizare a terenurilor (urbanizarea. nivelul de trai mic.dezintegrarea unor forţe armate (din fostele state socialiste şi nu numai). violenţă ). concretizată prin cel puţin trei vectori de influenţă majoră: . o presiune tot mai mare asupra ecosistemelor naturale.populaţie săracă şi cu nivel educaţional redus. expansiunea industrială). . conduce la apariţia fenomenului de suprapopulare.situaţia economică (sărăcie. catastrofa ecologică din bazinul lacului Aral ). însă.vidul de putere. în discordanţă cu capacitatea de refacere a ecosistemelor ( aridizarea Sahelului. în anumite regiuni ale planetei şi factorii de mediu. reţelele teroriste.relief accidentat. scăderea nivelului de trai). . mizeria şi deteriorând profund mediul.instabilitatea politică. sociale şi în concordanţă cu nivelul de trai şi educaţie.existenţa unei puteri centrale ce sprijină moral şi logistic. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 51 . . creează probleme economice şi sociale deosebite (în 2050 doi lucrători vor plăti un pensionar). . h) Terorismul Principalele cauze ale terorismului modern sunt: .

care au pus bazele reformei instituţionale în cadrul U. Slovaciei. . Estoniei. susţine ideea înfiinţării Statelor Unite ale Europei după modelul american. Suediei (al patrulea val). formând Beneluxul.1995 – aderarea Austriei. Moneda Unică..2007 aderarea României şi Bulgariei.Pierre Dubois. propune instituirea unei republici a creştinilor. Tratatul a consfinţit Piaţa Internă Unică. 1693 . idee preluată în 1923 de contele austriac Condenhove-Kalergi. Maltei. 1946 . State fondatoare: Belgia.1986 – aderarea Spaniei şi Portugaliei (al treilea val). Comunitatea Europeană de Apărare şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (EURATOM). Ciprului.2004 – aderarea Cehiei.1992 – Tratatul de la Maastricht (2 februarie 1992) intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993.înfiinţarea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) la iniţiativa francezilor Jean Monnet (industriaş) şi Robert Schuman (ministru de externe care făcuse propunerea la 9 Mai 1950). . 5.Tratatele de la Roma (semnate la 25 martie 1957. Franţa. juristul regelui francez Filip cel Frumos. Irlanda. susţine înfiinţarea unui Parlament European.Tratatele de la Amsterdam (1997.E.E. reprezintă o reformă a tratatelor constitutive. Luxemburg. .Winston Churchill.). . care au susţinut ideea unei Europe unite: 1. intrate în vigoare în1999) şi Nisa (2000.Turcia. .Belgia şi Luxemburg formează Uniunea Economică. 52 . scriitor francez.1951. . Sloveniei şi Ungariei (al cincilea val).Victor Hugo. în baza căruia ia naştere Uniunea Europeană. de a munci şi de a se stabili oriunde doresc în spaţiul U. . (modificarea ponderii statelor membre în Consiliu şi participarea tuturor membrilor la luarea deciziilor. intrate în vigoare la 1 ianuarie 1958) în baza cărora se înfiinţează Comunitatea Economică Europeană (CEE). Italia. . 3.. 1921 . c) Tratatele Uniunii Europene: . Lituaniei. Norvegia respinge pentru a doua oară (tot prin referendum) aderarea la U.Tratatul de la Maastricht (1992). 4.E.FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE a) Iniţiative de-a lungul istoriei. 1849 .1957 . susţine la rândul său construirea Statelor Unite ale Europei în condiţiile în care în care Rusia exporta regimul comunist într-un număr tot mai mare de state din centrul şi estul Europei. intrat în vigoare în 2003). Croaţia şi Macedonia sunt state candidate la aderarea în U.britanicul William Penn . refuzul Norvegiei (refuz exprimat prin referndum). . pentru ca în 1943 să se alăture şi Olanda. Letoniei. b) Etapele constituirii Uniunii Europene: . Marea Britanie (primul val). mişcare care va redacta în 1926 un Proiect al Statelor Unite ale Europei prin omul politic şi diplomatul francez Aristide Briand.E. Germania.aderarea la CEE a statelor Danemarca. Poloniei. Olanda.1981 – aderarea Greciei (al doilea val). 2. fondatorul Mişcării Paneuropene.stabilirea rolului Parlamentului European – participarea acestuia la desemnarea Comisiei etc.1973 .1. Finlandei. dreptul cetăţenilor europeni de a călători. . 1310 .

Germania.E. Polonia). lansată la 1 ianuarie 1999. PROBLEMA ENERGIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA .ţările U. 53 . Regatul Unit. apele curgătoare-hidroenergie(Suedia. .Ziua Europei – 9 Mai .steagul ( adoptat la 10 octombrie 1955) .moneda europeană – euro.unificarea Europei în mod paşnic. . România). (9 Mai 1950 reprezintă ziua în care ministrul de externe al Franţei Robert Schuman cerea Franţei şi Germaniei constituirea unui organism european comun care să gestioneze industria cărbunelui şi oţelului). ceea ce explică preocuparea pentru asigurarea unor mari cantităţi de hidrocarburi din zonele Orientului Apropiat şi Mijlociu. Franţa. . Marea Caspică. în producerea energiei electrice.. solidaritate.acordurile existente la nivelul U.E şi cele existente între state. 5.participarea la gestionarea păcii în lume. utilizează surse variate. e) Însemnele Uniunii Europene: .E. . Germania. Cehia.E. alte surse – predominant energie eoliană (Austria). Franţa.în politica energetică a ţărilor U.legislaţia adoptată de Curtea Europeană de Justiţie.Declaraţiile şi Rezoluţiile Comunităţii Europene. în prezent România este dependentă de resurse energetice din exterior în proporţie de 40%.. pe un text scris de Friedrich von Schiller). . intrată în circulaţie la 1 ianuarie 2002. cântat pentru prima dată la 29 mai 1986. Asia Centrală.E. adoptat la 18 ianuarie1972. resursele U. .pe un fond albastru sunt dispuse în cerc 12 stele aurii (simbol al perfecţiunii şi armoniei). Polonia şi României şi cele de cărbune din Regatul Unit. sunt limitate.imnul – conţine muzica Odei Bucuriei (prima parte din preludiul Simfoniei a IX-a compusă de germanul Ludwig van Beethoven. se constată câteva tendinţe: diminuarea sau chiar eliminarea cărbunelui ca resursă utilizată în producţia energiei electrice (din cauza poluării accentuate). progres.E.). . reprezintă o suită de drepturi şi obligaţii pe care statele comunitare trebuie să le respecte: . se limitează la rezervele de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului. Cehia). Belgia. Ungaria).prosperitate. . .În prezent Uniunea Europeană realizează aproximativ 1/3 din energia electrică produsă pe Glob şi ½ din energia produsă în centrale nucleare. . cu pondere diferită de la ţară la ţară.E. spre care tind şi statele care aderă: . . eoliană. Olanda. Polonia. .resursele neconvenţionale (energia mareelor. Lituania).limbile oficiale – limbile tuturor statelor membre. f) Obiectivele U.resursele primare de energie ale ţărilor membre U. petrolul (Austria.deviza – Unitate în diversitate (datează din anul 2000 când a fost stabilită în urma unui concurs ce s-a desfăşurat în şcolile U.principiile şi obiectivele politice ale Tratatelor de la Amsterdam şi Nisa. .d) Aquis-ul comunitar. utilizată în prezent de 12 state. inclusiv România. termală) ocupă ponderi nesemnificative atât în Europa cât şi în România. minereurile radioactive-energia nucleară (Bulgaria. Slovenia. România. . predomină: cărbunele (Bulgaria.

E. a schimburilor comerciale mondiale. gazoducte) şi a liniilor de transport a energiei electrice din ţările U. promovarea surselor de energie regenerabilă şi a biocarburanţilor.E. majoritatea cu obiective economice. Cele două organizaţii au obiective similare. o obiectivele U. . Are ca obiective principale promovarea dezvoltării economice (cu accent pe problema energiei). remarcându-se:       realizarea unui studiu de impact cu privire la realizarea unei pieţe comune a gazului şi electricităţii. pe viitor. a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. respectiv reducerea emisiilor de gaze cu 8% faţă de nivelul anilor 1990 şi prevenirea schimbărilor climatice datorată încălzirii globale). cu 30 % până în anul 2030 şi cu 60-80 % până în anul 2050.E. pe Glob.E. dar puţine au atins un grad ridicat de coerenţă. c) UE – OCDE „Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică‖– OCDE grupează 30 de state din toate continentele. interconectarea cu prioritate a conductelor (oleoducte.. promovarea păcii şi siguranţei.Comisia Europeană din 10 ianuarie 2007 a adoptat un Pachet de măsuri ce defineşte politica energetică a U. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ANSAMBLURILE ECONOMICE ŞI GEOPOLITICE ALE LUMII CONTEMPORANE – PRIVIRE COMPARATIVĂ În prezent. faţă de importurile de gaz şi petrol). mai puţin Africa (România nu face parte încă). promovarea unei producţii de energie electrică durabilă (având în vedere reducerea poluării conform Protocolului de la Kyoto.E. elaborarea unui Plan strategic european. având. cultural. monitorizarea producţiei de energie nucleară în spaţiul U. există peste o suta de asociaţii / organizaţii internaţionale. a) UE – ONU Toate ţările UE sunt şi membre ale „Organizaţiei Naţiunilor Unite‖ – ONU. realizarea unor sisteme complexe de transport a petrolului şi gazelor naturale (în condiţiile în care totuşi se are în vedere limitarea dependenţei U.. alături de SUA şi Canada.. b) UE – NATO Toate ţările UE sunt şi membre ale „Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord‖ – NATO.E.E. cu accent pe utilizarea în viitor a unor tehnologii cât mai performante. NATO sprijină iniţiativa UE de creare a unei structuri de apărare şi securitate.). Comisia Europeană a publicat la 8 martie 2007 Cartea Verde (semnată o zi mai târziu de şefii statelor membre U. existând o cooperare constantă.). umanitar etc. social. o        54 . Obiectivele celor două organizaţii aproape se suprapun: cooperare în toate domeniile (economic.creşterea ponderii energiei nucleare (dar sub o strictă supraveghere).  . Cele două organizaţii au o poziţie comună în privinţa terorismului şi a armelor de distrugere în masă. care impune liniile directoare ale unei politici energetice comune şi lansează o dezbatere publică la nivelul U. declarat sau nu ca model CEE / UE. prevăd paralel cu diversificarea surselor necesare producerii energiei electrice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020.

şi are obiective comune cu UE. Belgia (1958) 2. h) UE – OCEMN „Organizaţia Cooperării Economice a Mării Negre‖ – OCEMN reprezintă un ansamblu regional din care fac parte 11 ţări (inclusiv România). cultural. educaţional. Danemarca (1973) 8. colaborarea în vederea folosirii cât mai complete a capacităţilor industriale şi a potenţialului agricol. Brazilia. Relaţiile dintre cele două organizaţii sunt de natură comercială. Obiectivul major îl reprezintă asigurarea păcii şi securităţii în Europa. În prezent. Olanda (1958) 7. comercial. Italia (1958) 5. Relaţiile dintre cele două organizaţii sunt de natură comercială. fiind practic o relaţie între UE şi NATO (fără Mexic). Franţa (1958) 3. Principalul obiectiv îl reprezintă cooperarea eficientă în domeniile economic. echilibrarea relaţiilor comerciale. Relaţiile dintre cele două organizaţii sunt de natură comercială. Membri Uniunea Europeana. Canada şi Mexic . Paraguay şi Uruguay şi are ca obiectiv principal realizarea unei zone de liber schimb.      d) UE – OSCE „Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa‖ – OSCE include 55 de state (toate statele europene – inclusiv Vaticanul) la care se adaugă Canada . e) UE – NAFTA „Acordul Nord American de Liber Schimb‖ – NAFTA este format din trei ţări membre : SUA. principalul obiectiv îl constituie eliminarea a restricţiilor privind comerţul şi investiţii reciproce. g) UE – ASEAN „Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud – Est‖ – ASEAN grupează 10 state. cum ar fi: accelerarea creşterii economice. tehnico – ştiinţific şi politic. SUA şi 8 ţări asiatice foste membre ale Uniunii Sovietice. promovarea păcii şi stabilităţii în zonă. j) UE – OCS „Organizaţia de Cooperare Shanghai‖ – OSC grupează 6 state cu continuitate teritorială (printre care Rusia şi China). i) UE – APEC „Forumul de Cooperare Economică Asia – Pacific‖ – APEC cuprinde 18 ţări de pe coasta Pacificului şi a luat naştere la iniţiativa SUA care a dorit să avertizeze UE că îşi pot găsi oricând aliaţi în Asia. Germania (1958) 4. Relaţia dintre UE şi NAFTA este benefică pentru ambele părţi. Luxemburg (1958) 6. Relaţiile dintre cele două organizaţii sunt de natură comercială. f) UE – MERCOSUR „Piaţa Conului Sudic‖ – MERCOSUR cuprinde: Argentina. Relaţiile dintre cele două organizaţii sunt de natură comercială. Irlanda (1973) 55           . Uniunea Europeana are 27 membri: 1. progresului social şi dezvoltarea culturală în regiune.

în N. Pădurea Neagră (vf. Elveţia (S). sunt oficial candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. de la N spre S are trei trepte.România (2007) Croaţia.) Limba oficială: germana Suprafaţa: 357. Cehia (E). Pădurea Bohemiei. străbătut de râuri ce izvorăsc din Alpi.000 km2 Locuitori: 8l. A doua treaptă: în centrul Germaniei.).Austria (1995) 14.Cipru (2004) 17. catolicism 35%. cele mai mari fiind: Frisicele de Est. Austria (S şi SE). Belgia. loc.Ungaria (2004) 26. (229 loc. Polonia.Finlanda (1995) 15. Munţii Metaliferi. Masivul Renan. Danemarca. Republica Macedonia şi Turcia. un şes larg. Olanda (V).Slovenia (2004) 25. alt.77 mil. 56 .Lituania (2004) 20. A treia treaptă: sudul Germaniei unde se înalţă munţii Alpii Bavariei (vf. masive muntoase vechi (hercinice). Munţii Pădurea Turingiei. Luxemburgul./km2) Religia: protestantism 40%. Geografia fizică: Relieful. Sylt etc. Franţa. 2963 m) în mare parte calcaroşi.9. Munţii Harz.Spania (1986) 13.Malta (2004) 21. Marea Baltică (N).Estonia (2004) 18. în faţa cărora se întinde un platou neted (Podişul Bavariei) înclinat spre Dunăre.Bulgaria (2007) 27. În Marea Nordului se află numeroase insule. Germania Denumirea oficială: Republica Federală Germania Capitala: Berlin (3.4 mil. Jura Suabă. Regatul Unit (1973) 10.Suedia (1995) 16. Helgoland. Zugspitze. Feldberg l493 m). Limite: Marea Nordului.Grecia (1981) 11.Polonia (2004) 22. cu deschidere la Marea Nordului şi Marea Baltică.Slovacia (2004) 24. câmpia Germaniei de Nord. neoprotestantism Moneda: euro Forma de guvernământ: republică Ziua naţională: 3 octombrie  Geografie: Germania este aşezată în Europa Centrală.Republica Cehă (2004) 23.Portugalia (1986) 12. foarte erodate (500-l000 m. lacuri şi mlaştini.Letonia (2004) 19. cu morene.

Leipzig/Lipsca. exercitându-şi nominal autoritatea asupra teritoriului Germaniei şi Italiei. Yena. Floră şi faună: Pădurile cuprind cca. cca. Rhein/Rin. Bavaria. la graniţa cu Elveţia. saxoni şi bavarezi. Canalul Mitteland. Bremen (port) pe Weser. vegetaţia de landă şi pădurile de conifere. Restaurarea 57 . austrieci. În sec. privighetoarea. din M. Regatul Franc (Carolingian) se împarte în cel occidental (nucleul Franţei) şi cel oriental (nucleul Germaniei) prin tratatul de la Verdun.Reţeaua hidrografică este bogată şi legată printr-un sistem de canale folosite în economie şi transport. Oraşe: Hamburg (port) pe Elba. Koln. În sud./km2). proces de creştinare sub patronajul arhiepiscopatului de Brandemburg. I-IV d. Dresden/Dresda (port pe Elba). la E de Elba.înfrângerea maghiarilor pe râul Lech). Vânturile dinspre V aduc precipitaţii bogate. Rata natalităţii: 9.2‰. Swabia. iau naştere: Franconia. Lorraine. din M. Saxonia. Ems. Germania are numeroase rezervaţii naturale şi parcuri naţionale. cu climă mai blândă. Weser. devenind provincie a Imperiului Roman. 5% în agricultură. X-XIV graniţa este împinsă spre est. celtice şi slave. de fag şi stejar. Concentrarea maximă pe valea Rinului. este parţial cucerit de romani (partea de S şi de V până la Rin şi Dunăre). Canalul Dunăre-Main-Rin etc. Lacul Boden/Konstantz. Apărarea şi victoria în faţa triburilor maghiare şi slave sub dinastia ottoniană (955 . Rata populaţiei urbane: 86%. iugoslavi. 30% din teritoriul Germaniei iar păşunile 25%. sturzul. bufniţa pitică. IX-X. Neagră: Donau/Dunărea (cu afluenţii săi). landului Bavaria. Elba era graniţa estică până unde locuiau germanii în sec. Fauna Germaniei cuprinde: căprioara. l270 mm/an în munţii din Sud. în zona Ruhr (peste 5500 loc. în câmpia nordică. greci. Densitatea populaţiei este printre cele mai ridicate din Europa. 40% în industrie şi cca. Frankfurt. În sec. activă lucrează în servicii. Istoria Germaniei: Teritoriul Germaniei era locuit de triburi germanice. Precipitaţii 500-640 mm/an în nord. jderul. Hr. cu pretenţii de supremaţie asupra întregii Creştinătăţi. de origine glaciară. Dusseldolf (pe Rin). Clima: Germania are un climat de tranziţie de la cel temperat-oceanic din NV. Valea Rinului este mai adăpostită. IX (843).9‰ (Populaţia este îmbătrânită). vegetaţia de mlaştini. Germania are peste 80 de universităţi şi colegii. pisica sălbatică. hârciogul. spanioli. Sunt trei mari bazine: din Marea Nordului: Elba. minorităţi: turci. după Rusia. Temperatura medie anuală -lºC şi l8ºC în ianuarie şi iulie. În zonele muntoase predomină coniferele. Munchen (S) cap. la cel temperatcontinental din centru şi NE. bizonul. a mortalităţii: l0. Nordului. polonezi. 50% din pop. Germania ocupă locul al doilea în Europa. o politică ecologică împotriva poluării industriale. De-a lungul ţărmului M. VI-VIII Regatul Francilor cucereşte teritoriile locuite de alamani. Baltică: Oder şi afluenţii săi. la l00 km de Marea Nordului. iar în sec. italieni. În 962 Otto I (936-73) se încoronează la Roma ca împărat. turingi. Populaţia: ca număr. apoi în cadrul procesului de colonizare agricolă extinderea populaţiei germane în teritorii slave. Populaţia este formată din germani 93%. În sec. dovadă a dezvoltării economice a Germaniei.

comitate care încep sa se afirme economic şi politic relativ autonom.l9l9. l945.l933 Hitler devine Cancelar al Germaniei. l9l8 izbucneşte revoluţia şi monarhia este abolită. Prin Tratatul de la Versailles. Cancelarul Bismarck formează Confederaţia Germană de Nord. sunt expulzaţi forţat în Germania (l945-46) Tribunalul de la Nurenberg îi judecă pe criminalii de război. Wismar. îşi dezvoltă sistemul propriu de legi maritime şi comerciale şi cunoaşte maxima sa înflorire în sec. se proclamă Republică.) sub Frederic II (l740-86). se fixează noile graniţe ale Germaniei şi principiile: demilitarizare. 58 . denazificare. Germania era fărâmiţată în principate ducate. În l9l9 Bremenul şi Bavaria se proclamă Republici sovietice. austriece. Austria. Între l929—33 criza economică deschide drum ascensiunii nazismului. Marea Britanie. După războaiele napoleoniene. Principii germani creează Uniunea Protestantă (l608) pe de o parte şi Liga Catolică (l609) pe de altă parte.imperiului roman în varianta germanică (viitoarea titulatură de Sfântul Imperiu Roman de Naţiune germană). democratizare. care însă nu pot face faţă ascensiunii Prusiei şi Austriei. spaniole. Instaurarea dictaturii naziste a celui de al III-lea Reich şi crearea Axei Berlin-Roma-Tokio: declanşarea celui de al doilea război mondial ca urmare a agresiunii Germaniei împotriva Poloniei. iar în l9l9. Câştigă Alsacia şi Lorena.) controla comerţul în zonă. Polonia este şi ea împărţită în l772.I. Din sec. Alsacia şi Lorena. La 8 mai l945 Germania capitulează necondiţionat în faţa forţelor aliate ale Naţiunilor Unite. exclude Austria (l866) şi unifică Germania prin forţă. Conflictele religioase vor duce la un adevărat război încheiat prin pacea de la Augsburg (l555) între Carol Quintul şi principii protestanţi.VI. Germania pierde toate coloniile. obţinând importante victorii şi devenind vecin al Rusiei până la primul război mondial. Prin Congresul de la Viena (l8l4-l8l5) Germania rămâne un stat fărâmiţat. În iunie l882 se creează Tripla Alianţă (Germania. Etnicii germani din Cehoslovacia. Ca urmare a impunerii de către URSS a regimului său politic şi economic în zona pe care o ocupa şi a nerespectării obligaţiilor privind reparaţiile de război. se adoptă Constituţia care o consfinţeşte. În l87l se creează Imperiul Federal German sub Wilhelm I (Al doilea Reich). nu i se mai permite înarmarea. Germania este împărţită în 4 zone de ocupaţie de către: SUA. suedeze. La 30. este obligată să plătească grele despăgubiri de război. XIV. SUA şi Franţa hotărăsc crearea unui stat federal în zonele lor de ocupaţie. pentru folosirea limbii naţionale în biserici. Polonia. a doua după S. încheiat cu înfrângerea Germaniei. În 3 nov. Revoluţia din l848 este repede înăbuşită de reacţiune. la Weiwar. Prin Conferinţa de la Potsdam. URSS şi Franţa. 80% devin luterani). XI începe lupta între imperiu şi papalitate (lupta pentru învestitură) cu episodul canosa l077. Marea Britanie. daneze etc. Luther traduce biblia în limba germană. contestă autoritatea papală etc. Germania după războiul cu Franţa (l870-7l) devine prima putere economică în Europa. l793 şi l795 G. În l5l7.). Rostock. Ungaria. Sub Wilhelm II. Liga hanseatică o alianţă a oraşelor de la Marea Baltică (Lidbeck. după ce anterior îşi anexase Austria şi Cehoslovacia. Hamburg etc. ce luptă pentru supremaţie. Italia) care precede izbucnirea primului război mondial (l9l4-19l8). În l948. Nordul Germaniei e de partea Reformei (cca.A. După Pacea Westfalică (l648) puterea principilor creşte. Sfântul Imperiu Roman încetează să mai existe (l806). la 9 nov. armata naţională. Martin Luther îşi afişează cele 95 de teze ale sale pe uşa catedralei din Wittenberg (împotriva indulgenţelor papale. sudul rămâne catolic. care se opun şi se ajunge la Războiul de 30 de ani (l6l8-l648) care distruge prosperitatea economică atinsă de oraşe şi fărâmiţează şi mai mult Germania. expansiunea colonială a Germaniei se ciocneşte de britanici şi francezi. Pe teritoriul Germaniei se luptă trupe germane. Germania câştigă lupta pentru unificarea lumii germanice. se creează centre independente. 26. Urmează o serie de războaie în care Prusia iese victorioasă (Războiul de 7 ani etc. eşecul politicii de centralizare a imperiului şi afirmarea tot mai mare a puterii principilor teritoriali.U.

G. ca rezultat al alegerilor legislative. R.F.F. potrivit Legii Fundamentale din l949 care în l990 devine Constituţia Germaniei unificate. La 9 noiembrie l989 cade zidul Berlinului. FRANŢA Denumirea oficială: Republica Franceză Capitala: Paris (cca. În l955 Republica Federală Germania R. Cele 4 mari puteri victorioase în l945 semnează un tratat prin care renunţă la vechile lor drepturi asupra teritoriului german./km2) Religia: catolicism 90% .G. l0 mil. Cancelarul Willy Brand. În martie l989 mari manifestaţii pentru democraţie în R.G.) Limba oficială: franceza Suprafaţa: 549. cu o economie centralizată. şi reprezentantul guvernului „marii coaliţii” din RDG semnează tratatul de reunificare a celor două state germane. în M. intră în NATO. 3. În l96l se construieşte zidul Berlinului. cea executivă de un guvern federal. Cancelar al R. Belgia.5 mil..G. Spania. la l iulie. având ieşire la Oceanul Atlantic şi Marea Mediteraneană. Atlantic (V).În l949 se consacră împărţirea de fapt în Republica Federală Germania (cap. de germani din E fug în V. PSUG renunţă la monopolul puterii.D.G. stat federal. Între l949-6l. Limite: M.500. Legăturile între cele doua state sunt complet rupte. Genova. Puterea legislativă este exercitată de Parlament (Adunarea Federală sau Bundestsagul şi Consiliul Federal sau Bundesratul). Luxemburgul (NE). la Berlin). recunoscând ca inviolabile graniţa ODER-NEISSE.G. extrem de sever păzit. Până în l990 pop. Mânecii (N).( Republica Democrată Germană) se dezvoltă după model sovietic. în l957 devine membru fondator al CEE(Comunitatea Economică Europeană). R. german trăieşte în două state diferite. Statul: este republică parlamentară. În l989 Cehoslovacia şi Ungaria îşi deschid graniţele lor cu Austria şi sute de mii de cetăţeni est-germani se refugiază în R. loc.D.G. În l990 primele alegeri libere în R. în l970 încheie tratate cu URSS şi Polonia. Bundestagul constituit după primele alegeri pangermanice alege ca sediu al parlamentului şi guvernului Berlinul. în l972 tratat cu privire la relaţiile dintre cele două state germane. Germania intră în categoria statelor puternic industrializate din lume („miracolul vest-german”). Geografia fizică: Relieful este variat: are munţi tineri care se întind de la Marea Mediterană la Lacul 59 . socialistă. mozaism Moneda: euro Forma de guvernământ: republică Ziua naţională: l4 iulie Geografie: FRANŢA este aşezată în Europa occidentală. islamism. Germania îşi redobândeşte suveranitatea de stat. diferenţiindu-se tot mai mult.D.G. numit de Bundestag. este Konrad Adenauer (l949-63). Cei ce încearcă să treacă în V sunt executaţi. în l990. în l973 ambele state sunt admise în ONU. intră în CAER(Consiliul de Ajutor Economic Reciproc) (l950) şi în Tratatul de la Varşovia (l955). Oc.F.D. (l03 loc. cancelarul Helmut Kohl cancelarul RFG. Ligurică. Germania. Insula Corsica la S de G.D. cu regimuri politice diferite. Multipartitism. R. M. Elveţia (E) Italia (SE).000 loc. Monaco. protestantism.000 km2 Locuitori: 57. Andora (S). Mediterană. la Bonn) şi Repubica Democrată Germană (cap. respinge programul reformator al lui Gorbaciov.

pe litoralul nord-vestic. max. iar clima devine temperat-continentală. Munţii Pirinei (Pic de Vignemale. care descresc spre valea Rhonului. În insula Corsica o vegetaţie specifică de maquis mediteranean. cu afluentul Saone 480 km. l7l8 m alt. marocani. fag) şi de conifere. Aici se găsesc gheţari. 6ºC şi 22ºC (Marseille). în V. Clima: în vestul ţării este temperat-oceanică. Lac d’Annecy 27 km2. are o industrie foarte diversificată. Specifică este zona rivierei‚”Coasta de Azur” între Marsilia (Marseille) şi graniţa cu Italia. spanioli. la graniţa cu Elveţia. Câmpiile formează o mare parte din terit. în zona Parisului. cu veri uscate. Resurse şi economie: FRANŢA este una din ţările dezvoltate ale Europei şi ale lumii. max. germani în Alsacia/Alsace şi Lorena/Lorraine.) la hotarul cu Germania. Valori scăzute în Corsica (30 loc. În munţi cca. algerieni. 2ºC şi l9ºC (Clermont-Ferrand). În agricultură 8% din populaţia activă. a Flandrei şi a Normandiei. Uneori aici bat mistralul şi tramontul. max. Podişul Ardeni. rezervorul Senei 23 km2.). foarte erodat (400-600 m) la graniţa cu Belgia (NE). În Corsica: muflonul şi capra neagră.Geneva: Alpii Francezi (vf. Câmpia Loarei (Loire). Cu cât mergi spre est. creste inaccesibile. cerbul sika. Bordeaux: 760 mm/an. Se varsă în Oceanul Atlantic: Loire/Loara l020 km. Dordogne 472 km. bazine separate de munţi: bazinul Parisului. basci în Pirinei.) se înalţă între Franţa şi Spania. Mont Blanc 4807 m alt. în Marea Mediterană: Rhonul 8l2 km (522 km în F. Bourget 45 km2. de 60 .) la graniţa cu Elveţia. lacuri.3‰ a mortalităţii de 9‰. 0ºC şi l9ºC (Strasbourg). Marseille: 580 mm/an. capra neagră. fierbinţi. italieni în Corsica/Corse şi Alpii Maritimi. în M. Bretagna). Apele: FRANŢA are o reţea de ape extrem de bogată. se varsă în Rhin l320 km (l90 km la frontiera de E). Garonne 650 km. portughezi. pe văile Rinului. vânturi reci. Populaţia: este formată din francezi în marea majoritate. cursul lor fiind lung. păduri de foioase (stejar. care se întind în partea centrală. Populaţia urbană este de 75%. ploioase. zone depresionare. bretoni în Bretagne. spre S se continuă cu Munţii Ceveni. l424 m alt.). Meuse 950 km şi Mosselle 550 km. culoarul Rhonului. câmpiile litorale: Languedoc (S). 3298 m alt. la graniţa estică: Munţii Jura (Cret de la Neige. munţi vechi. Temperatura medie anuală este de 2ºC şi l8ºC (Paris). Mânecii Seine/Sena 776 km. l000 mm/an. Precipitaţiile. Floră şi faună: Pădurile ocupă 25% din teritoriul Franţei. constant. max. Masivul Central are culmi vulcanice. tunisieni. 582 km2. şi ierni blânde. păsări cântătoare. în reg. înălţimile cresc. iugoslavi. Rhonului./km2). turci. L. Numărul emigranţilor se ridică la 8% din pop. Strasbourg 660 mm/an. faună aclimatizată: muflonul. al Acvitaniei. Franţa are o populaţie îmbătrânită. Munţii Vosgi (Grand Ballon. Concentrarea max. fâneţe 25% din teritoriul Franţei Fauna: căprioare. văi adânci. 5ºC şi 20ºC (Bordeaux). Păşuni. în industrie aproape 30%. Pe ţărmul Mării Mediteranei este o climă mediteraneană. Câmpia Alsaciei. păsări migratoare. Numeroase lacuri: Lac Leman/Geneva. în sudul căreia sunt dealurile Normandiei. Limousin. în Champagne-Ardenne. sudică şi nord-estică. influenţată de vânturile dinspre Atlantic care aduc precipitaţii bogate. mai bogate: Brest: 8l0 mm/an. Franţei. Rata natalităţii este de l3. de GrandLieu 37 km2. Masivul Armorican este în NV (Pen. Roussillon (S) şi Gascogne (SV).

) şi o transformă în provincie romană. de electricitate este asigurată 75% de către centralele nucleare). a materialului rulant. a medicamentelor. sfeclă de zahăr şi cartofi). Sec. se aşează pe teritoriul Franţa în sec. este recunoscut suveran de principii germani şi în anul 800 este încoronat de papă. burgunzii în SE. Ocupă locul II pe glob la struguri şi vinuri (se cultivă în S. porumb. Nice. Sub Carol cel Mare (768-8l4). Lyon. Creşterea şomajului este o problemă majoră. Hr. metalurgică neferoasă (aluminiu). FRANŢA are 23 de universităţi. Puţin petrol. alamanii. siderurgică (Lorena). Aeroporturi la: Paris. producerii energiei nucleare (prod. ca împărat al Occidentului. III-V d. sticlă şi cristaluri. năvălesc popoarele migratoare: francii. picturile rupestre din Lascaux.) şi greceşti (sec. Le Havre (port).printre care Marsala. Alpi. întăreşte statul. Bordeaux. III-IV). vandalii. Oraşe: Lyon. industria chimică. saxoni. Marseille (Marsilia-port). vizigoţii în S şi SV. foloseşte energia mareelor. Hr. Resurse minerale: minereu de fier (Lorena. gaz metan şi cărbune. Pirinei şi Masivul Central. Nice. Creşterea animalelor (bovine. Hr. bijuterii. Rouen (port). Pirinei). pune bazele unor instituţii şi raporturi social-politice şi economice ce vor defini Franţa şi Europa medievală. Imperiul Carolingian este dezmembrat. Champagne Bourgogne. textilă. va deveni teritoriul Franţa. Roma avându-l conducător militar pe Caesar cucereşte Galia (58-51 î. Istoria: Semne de locuire din paleolitic. În 843. Toulon. Carol cel Mare pune stavilă cuceririi arabe în vestul Europei prin victoria de la Poitier (732). Masivul Central). ovine) ocupă o pondere peste 50% din valoarea produselor agricole. are loc o expansiune teritorială integrând aproape toată Europa creştină şi înfloreşte cultura. FRANŢA este o mare putere agricolă (locul I în Europa la cereale: grâu. Bordeaux). 61 . Font-de-Gaume. cele mai vechi fiind cele din Paris (ll50) şi Toulouse (l230). sub conducerea lui Carol cel Pleşuv. popor germanic (vor da numele poporului francez) se contopesc cu pop. cărbune superior în Podişul Ardeni. reg. a soarelui. hunii. Importă petrol. prin Tratatul de la Verdun. parfum. VIII-VII î. începe procesul intens de romanizare. Hr. Strasbourg. manufactură. Pirinei). punând bazele statului franc. porcine. Cei dintâi. iar partea lui de vest. Turismul foarte dezvoltat (inclusiv turism cultural). Lile. în NE şi N (sec. popor celtic împărţit în multe triburi. Pescuitul dezvoltat în zona litorală a Atlanticului şi a Mării Mânecii. Toulouse. Transporturi şi comunicaţii: FRANŢA are o reţea foarte dezvoltată de căi rutiere şi feroviare (în special electrificate) — caracteristică unei ţări de mare atracţie turistică (Paris. la N de Pirinei. gaz metan.înaltă tehnologie în special în domeniul aeronauticii. galilor romanizată. El îi supune pe longoborzi. viitoarea Marsilie). avi. În paleoliticul superior (40000-8000 î. Clovis (48l-5ll) întemeiază dinastia merovingiană. Galii. Cele mai timpurii aşezări istorice au fost ale ligurilor şi iberienilor. porţelan (vestitele porţelanuri de Sevre). a oţelului. Bordeaux.): Homo Sapiens. îmbrăcăminte (haute couture). Riviera mediteraneană. cel mai de seamă reprezentant al dinastiei caroligiene. la Roma. Toulouse. bauxită (Alpii Francezi. IX î. Hr. litoralul Oceanului Atlantic. Niaux. construcţiilor navale. În 496 este convertit la creştinism în forma sa catolică. De-a lungul Mediteranei colonii feniciene (sec. orz. Hr. Valea Loarei. Dunkerque (port). hidrocentrale în Alpi. Nantes. VI î.

dobândeşte colonii în Canada şi India. triumfând asupra feudalilor.Sec. în refugiu la Londra.„căderea Bastiliei”) culminează cu proclamarea primei republici şi cu executarea publică prin ghilotină. În l795 Directoratul care va fi răsturnat de Napoleon. Pe l0 mai l940 Hitler invadează terit. Pacea de la Frankfurt pe Main: pierderea Alsaciei şi a Lorenei (în favoarea Germaniei).l358. În l8l4 Napoleon abdică şi se restaurează regalitatea (Ludovic XVIII). Alsacia şi Lorena sunt retrocedate FRANŢA În l939 (3 sept. Sf. XVI . occidentală. în linii mari. Se instituie Codul Napoleonian care va influenţa instituţiile întregii Europe. Rusia.I. IX-XI sunt o perioadă de fărâmiţare feudală. Napoleon (exilat la Elba) revine în l8l5 iar după cele „l00 de zile” este învins la Waterloo şi exilat în ins. care stabileşte Consulatul (l799) şi apoi Primul Imperiu (l804) şi continuă războaiele de apărare ale Republicii. Marea Britanie). În l904 se formează Tripla Alianţă (Antanta . ecuatorială. se încep catedrale magnifice (stilurile romanic şi gotic). În l830 dinastia Burbonilor este răsturnată de revoluţia din l830. Domnia lui Ludovic XIV. ca urmare a invadării Poloniei. iar în timpul lui Ludovic IX cel Sfânt (l226-70) se stabilesc principiile de justiţie şi virtute. supranumit „regele burghez”. Revoluţia Franceză (l4 iulie 1789 . Rezistenţa din interiorul FRANŢA este una din cele mai puternice din Europa. În l944: debarcarea aliată în Normandia. În sec. constituind Comitetul Naţional Francez care coordonează rezistenţa antinazistă (în interiorul FRANŢA şi pe terit. Războiul cu Germania (l870-7l).). Se construieşte Versaillesul şi se pune capăt toleranţei religioase prin revocarea Edictului de la Nântes (l685). Ludovic XI (l46l-83) întăreşte puterea monarhului.a. care ruinează şi slăbesc autoritatea regelui. Indochina. Cu Francisc I (l5l4-47) începe epoca absolutismului monarhic.F. Între l830-47 cucerirea Algeriei. Răscoala ţăranilor: Jaqueria .l793). Clasicismul francez. Războiul de l00 de ani (l337-l453) purtat cu Anglia (ai căror regi revendică o mare parte a Franţa) se încheie cu victoria FRANŢA (eroina naţională Jeanne d’Arc). XII-XIV se întăreşte autoritatea centrală şi FRANŢA devine o putere militară (Filip II August. FRANŢA este cea mai mare putere europeană. întărind prestigiul monarhiei.în sec. Oceania ş. Dictatura iacobină (l793-94).). (l643-l7l5) înseamnă apogeul absolutismului (el va spune „Statul sunt eu”). o monarhie constituţională. Franţei. Filip IV cel Frumos. În l9l9. la 23 august. alipeşte domeniului regal moştenirea casei de Anjou. l572). Cu l302 începe perioada monarhiei pe stări. insurecţia Parisului şi instalarea lui De Gaulle ca preşedinte al 62 . Generalul De Gaulle. Se proclamă Comuna din Paris (martie-mai l87l). Napoleon III (nepot de frate al lui Bonaparte) se proclamează împărat al FRANŢA (l852-l870). urmează sub Ludovic Filip (l830-48). prin pacea de la Versailles. Elena. Congresul de la Viena (l8l5) îl readuce pe Ludovic XVIII şi FRANŢA este readusă (şi redusă) la frontierele ei de dinainte de l789. limbajul şi manierele de la curte influenţează întreaga Europă. FRANŢA şi Marea Britanie declară război Germaniei. Prin Edictul de toleranţă din Nântes (l598) dat de Henric IV (întemeietorul dinastiei de Bourbon) războiul se încheie.şi încep războaiele religioase devastatoare (l562). În revoluţia din l848 este proclamată a II-a Republică (l848-52). culminând cu masacrele din noaptea Sfântului Bartolomeu (24 aug. În urma înfrângerii. a regelui Ludovic XVI (2l. O perioadă plină de războaie slăbeşte FRANŢA care în l763 pierde posesiunile din Canada şi India. coloniilor). Se răspândeşte religia protestantă (calvinismul ai cărui credincioşi poartă în FRANŢA numele de hughenoţi) . Începe al doilea război mondial. lansează apelul de a continua lupta. Crearea imperiului colonial al FRANŢA (Africa septentrională. În l9l4-l8 primul război mondial în care Tripla Alianţă obţine victoria asupra Puterilor Centrale (având ca nucleu Germania). Războaiele napoleoniene (l803-l8l4) supun Europa noii ordini zguduind temeliile ei tradiţionale prin răspândirea idealurilor liberale şi naţionale. În 987 se instaurează dinastia Capetiană care prin ramurile sale colaterale va domni până în l789. a teritoriului Franţa. după ce la sfârşitul sec. XVI se realizase prin alipirea Bretagniei la domeniul regal unificarea. subminând autoritatea Bourbonilor. „Regele Soare”. mareşalul Petain semnează capitularea la 22 iunie l940. când FRANŢA este înfrântă..

/km2) Religia: catolicism 95t. Italia insulară are un relief predominant muntos şi cu vulcani activi. Multipartitism. moneda nouă: euro Forma de guvernământ: republică Ziua naţională: 2 iunie Geografie: Italia este aşezată în Europa de Sud în Penisnsula Italică. Garda şi de văile apelor. Lipari. în Campania şi în Apulia. alegerile prezidenţiale îl aduc la conducere pe Francois Mitterrand. manifestaţiile studenţeşti.) şi Gran Paradiso. candidatul Partidului Socialist Francez. max. munţi calcaroşi. Panteleria. Cisalpină. Franţa devine putere nucleară. care în l993 suferă o înfrângere totală. are relaţii speciale cu URSS şi China. Din deceniile 6-8 marea majoritate a coloniilor franceze îşi dobândesc independenţa. (4061 m) formează ca un arc în N. Politica externă a Franţei este de distanţare faţă de hegemonia S. Acest zid apără teritoriul de vânturile reci din N. alt. cea executivă de preşedinte şi de Consiliul de Miniştri numit de preşedinte ca rezultat al alegerilor legislative. Cei mai înalţi (2941 m) sunt în E (masivul Gran Sasso şi Abruzzi). 3345 m în nord-estul Siciliei).) Limba oficială: Italiana Suprafaţa: 301. Statul: este o republică prezidenţială. FRANŢA intră în NATO (l949) şi în EEC (l957). o nouă Constituţie prin care se proclamă cea de-a V-a Republică Franceză şi dă şefului statului puteri sporite (l958). În l963 se semnează tratatul de colaborare cu Germania de Vest. Munţii Apenini. Geografia fizică: Italia este formată din reg. cu Monte Rosa (4638 m. în l988 câştigă Partidul Socialist. În l992 se modifică Constituţia în vederea ratificării Tratatului de la Maastricht. fragmentaţi au vulcani stinşi şi activi (Vezuviu 1277 m. Ei se prelungesc în Sicilia. În l986-88 Mitterrand „coabitează” cu un guvern de centru-dreapta. Ligurică. formează coloana vertebrală a Italiei peninsulare. 63 .A. M. Constituţia din l946 proclamă cea de a IV-a Republică. insulele: Sicilia. imperiul colonial se transformă în Uniunea Franceză. M. Slovenia. o gravă criză socială. Mediterană. ortodoxism Moneda veche: lira. Maggiore.000 km2 Locuitori: 57. Războaiele de eliberare naţională din Indochina (l945-54) şi din Algeria (l954-62) duc la o gravă criză a republicii. părăsind scena politică un timp. ţării de la Rivieră către Austria şi Slovenia întrerupt de lacurile glaciare: Como. M. Câmpii întinse sunt în V. protestantism. Italică. M. Munţii Apenini.guvernului provizoriu. Pen. În l98l. Elba. loc.U. (190 loc. Italia continentală cuprinde: Alpii Italieni. Un program de reforme privind redresarea economică (prin privatizare). Italia Denumirea oficială: Republica Italiană Capitala: Roma (2. potrivit Constituţiei din l958. La poalele Alpilor Câmpia Padului care se extinde în zona lagunară a deltei Padului/Po. Ischia. FRANŢA se retrage din NATO şi SEATO. Franţa (V). 8 km sud-est de Napoli).7 mil. Sardinia/Sardegno. Tireniană. întrerupţi de văile apelor în special de Arno şi Tibru. reales în l988. Un nou guvern avându-l ca şef pe De Gaulle. Ionică (S). M. Între câmpiile de coastă şi Apenini sunt zone colinare. cât şi de platouri. În mai-iunie l968. Limite: Elveţia. care erup periodic (Etna. securitatea şi controlul imigraţiei (reforma Codului Naţionalităţilor şi a dreptului de azil). De Gaulle este ales preşedinte (l959). Puterea legislativă este exercitată de preşedinte şi de Parlament (Senat şi Adunarea Naţională). Adriatică (E). Austria (N).2 mil.

Populaţia urbană cca. ariciul. stejar. 64 . broasca ţestoasă. a dezvoltat o industrie de prelucrare şi petrochimică mai ales în porturi.Apele: foarte multe izvorăsc din Alpi şi străbat Câmpia Padului. se cultivă: grâu. frasin. Fauna: lupul. gaze naturale. locomotive electrice). 10ºC şi 25ºC la Roma. Murano). Toscana. bauxită. Latium şi sub 500 mm/an în Apulia. Rata natalităţii este de 9. Ligurică) şi Trevere (Tibru) în V (se varsă în M. mercur. În agricultură 10% din populaţia activă. capra de munte. a confecţiilor. S Siciliei. după latitudine şi altitudine. Resurse şi economie: Italia este una din ţările cu cea mai dezvoltată economie de pe glob şi cu cele mai mari ritmuri de creştere a industriei din Europa. 18% din teritoriu este ocupat de păduri (mai ales de fag. Padul şi Adige în N (se varsă în M. Taranto). în partea continentală (Câmpia Padului) climă temperat continentală. Resurse minerale slabe: minereu de fier. Tireniană). pe care îl importă. Torino şi Genova („triunghiul industrial al Nordului”). ulei de măsline. Sardinia. a lânii şi a bumbacului). vegetaţie de tip maquis. Industria constructoare de maşini (automobile. a mortalităţii de 9. în Câmpia Padului (1000 loc. sticlăriei (Veneţia. Floră şi faună: Italia are o mare diversitate. sloveni. Mari combinate siderurgice (Genova. 500 mm/an în valea Padului. măsline (40% din prod. struguri. francezi. cu debit bogat iarna şi scăzut vara. Mari suprafeţe de pădure au fost defrişate şi au crescut în loc arbori mici şi arbuşti. Industrua siderurgică bazată pe importul de minereu de fier şi de fier vechi. Temperatura medie anuală este (în ianuarie şi iulie) de -1ºC şi 7ºC în Alpi. de italieni trăiesc în afara graniţelor. Arno în V (se varsă în M. de energia atomică şi de petrol. 1ºC şi 24ºC la Milano. 70%. Adriatică). a încălţămintei.6‰. greci. muflonul (berbec sălbatic). săruri de potasiu. albanezi. Păsări şi reptile numeroase. În general sunt scurte. leandru). Populaţia: Italia este omogenă: italieni 95%. mai bogate de sulf. castani măslini mirt./km2. în câmpiile din jurul Vezuviului peste 1800 loc. germani. Fiind un climat umed şi răcoros cresc păduri de foioase dar şi păduri mixte (foioase şi conifere). Aduc aluviuni în câmpii. Agricultura este modernă şi intensivă. nave maritime. vinuri. În N. 18ºC şi 27ºC în Calabria. Napoli. Concentrarea max. Ramurile de bază ale economiei sunt concentrate în: Milano.8‰. Clima este mediteraneană în peninsulă şi în insule. Baza energetică este asigurată de potenţialul hidroenergetic din Alpi. Pe pantele munţilor şi pe platouri: păşuni alpine. mondială). petrol./km2). iepurele. Precipitaţiile sunt de 1520 mm/an în Alpii de V şi peste 2000 mm/an în Alpii de E. Italiei este o industrie puternică şi o agricultură intensivă. zinc. Industrii tradiţionale: textilă. în oraşele din N (pre¬lucrarea mătăsii naturale. cărbuni. ali¬mentară (paste făinoase. pisica sălbatică. aparatură electrotehnică şi electronică. Peste 30 mil.

Hr. Între 1454-1559. prin Tratatul de la 65 . care devine centrul creştinătăţii occidentale. Italia este obiect de dispută între Franţa şi Spania. Primele colonii greceşti în Sicilia în sec..) Romulus Augustus este detronat de Odoacru. în 756 se creează statul papal. Hr. III î. cu capitala la Roma. În evul mediu şi epoca modernă Italia va fi caracterizată de fărâmiţarea politică. În sec. Hr. Hr. În sec. Italia are un comerţ intens. porturi: Genova. Torino. autovehicule. primul val indoeuropean. Un înfloritor regat al ostrogoţilor (493-552). Italia beneficiind de afluxul de bogăţie. după 1541 Contrareforma . Venezia. Savona. Aeroporturi la: Roma. legume (articole la care deţine performanţe mondiale). Hr. Iustinian I înglobează Italia în Imp. Cinci mici state sunt mai importante din sec. arabii se aşează în sudul ITALIei şi Sicilia. În sec. În 395. Casa de Anjou este înlocuită cu cea de Aragon. Turismul este foarte dezvoltat. Hr. Mediterane (sec.) şi a M. X-IX î. Trieste. produse textile. Bizantin (552). În sec. În 962. XIII-XIV: ducatul Milanului. Sub Augustus (27 î. Augusta. VI î. Hr. Pescuitul şi sericicultura sunt ocupaţii tradiţionale. „orbisul roman” atinge în sec. Milano. Hr. Hr. XIII Casa de Anjou stăpâneşte Sicilia . I î. Imperiul Roman se împarte în Imperiul Roman de Apus şi de Răsărit. Flo¬renţa. Se dezvoltă oraşele (semi-independente) viaţa economică şi culturală este înfloritoare. Napoli. II d. XI-XII. iar în sec. civilizaţia lor atinge apogeul. maşini unelte. Oraşe: Milano. „lupta pentru învestitură” între papalitate şi rege. ocupă un loc de frunte în ceea ce priveşte numărul de turişti. III î. bovine. devenind treptat suverana întregii Italia (sec.) căzând însă sub influenţa ei culturală. expansiune. XIV) în sec. VII-VI î. porcine. Hr. Hr. Livorno. Napoli. Regatul lombarzilor va fi înglobat în statul franc (773-774). romanii colonizează bazinul Mediteranei şi cuceresc Grecia (146 î.intensificarea inchiziţiei în 1713-14. este cel mai mare şi mai puternic al lumii antice. autostrăzi (Autostrada del Sole: Milano-Roma-Napoli).. IX. Se ridică puternică Liga Lombardă. Taranto. Padua (1222) şi Napoli (1224). republica Florenţei şi Veneţiei. În 568.a. Umanismul şi Renaşterea cunosc epoca de glorie (sec. Bolognia.-14 d. este caracterizat prin ridicarea Romei. Bologna. Ravenna. max. Hr.). se face pace cu papalitatea. longobarzii cuceresc partea de N a ITALIei (Lombardia). Palermo. Spania ia în stăpânire cea mai mare parte a peninsulei. Genova. VIII î. urmat de noi triburi italice în sec. alimentare ş. Hr. cea mai veche din Europa. 43 de universităţi şi Institute de Înalte studii. Creşterea animalelor: ovine. Transporturi şi comunicaţii: Căi ferate (peste 50% electrificate). Are cca. statul papal şi regatul Napoli. Cagliari. Olbia. Migraţiunea triburilor germanice duce la căderea Imperiului Roman de Apus (476 d.izbucneşte revolta contra stăpânirii („Vecerniile Siciliene” în 1282).fructe. Otto I uneşte coroana Germaniei cu a Italiei (nordul şi centrul) formând Sfântul Imperiu Romano-German. XII-XI î. Etruscii pătrund în sec. instalaţii industriale. Câmpia Padului este zona agriculturii cea mai importantă. Se desfăşoară „războaiele italiene”. Istoria Italiei: In mileniul II î. sfeclă de zahăr. XI-XII sunt alungaţi de normanzi. Exportă produse agricole. Livorno. Catania. Prin pacea de la Câteau-Cambresis (1559). cele mai vechi fiind cea din Bologna (1088). în insule: Palermo. Flotă maritimă comercială. Hr. cartofi. La Spezia. orez. galii pătrund până în centrul ITALIei Sec. Genova.) se trece de la organizarea republicană la cea imperială.

Între 1815-70: Resorgimento. Victor Emmanuel II (casa de Savoia) devine rege (1861-1878). / km2) Religia: catolicism 80%. În 1935-36 Italia ocupă Eritreea şi Etiopia. Din 1974 începe o gravă criză economică ce zguduie ţara. Puterea legislativă este exercitată de Parlament (Senat şi Camera deputaţilor) ales pe 5 ani. Grecia. câştigă Tirolul de Sud.000 km2 Locuitori: 8 mil. Austria Denumirea oficială: Republica Austria Capitala: Viena / Wien (l. în 1831. În 1940 se alătură Germaniei. Preşedintele Consiliului de Miniştri este responsabil în faţa Parlamentului. Italia e de partea Prusiei. regimul Mussolini e răsturnat. loc. Se creează axa BerlinRoma (1936) şi aderă în 1937 la Pactul Anticomintern. Răscoala armată din N. Urmare: Veneţia se uneşte cu Regatul Italian. iar Istria.Utrecht şi Rastatt. Preşedintele este ales pe 7 ani de Parlament. instabilitate politică ce încurajează regionalismul. participă la războiul împotriva URSS. „marşul asupra Romei” condus de Benito Mussolini. participă la intervenţia armată în războiul civil din Spania împotriva Republicii. În octombrie 1943. finanţări ilegale ale partidelor politice. mişcări de deşteptare naţională ce vor duce la unificarea ITALIei în jurul regatului Piemontului (în urma războiului franco-piemontezo-austriac din 1859). Italiei ajută la eliberarea ei. grupări extremiste. Multipartitism. Triest şi pen.) Limba oficială: germana Suprafaţa: 84. În 1943 debarcarea anglo-americană în Sicilia. Somalia şi Eritreea trec sub tutela ONU. Atacă Albania în 1939. apoi Tânăra Italie pentru unificarea Italiei. Garibaldi eliberează sudul Italia şi Sicilia (1860-61). Austria habsburgică stăpâneşte fostele posesiuni spaniole. Triestul devine teritoriu liber până în 1975 când e împărţit între Italia şi Iugoslava. În ultimele decenii se adânceşte decalajul dintre N industrializat şi S patriarhal (locul de baştină al Mafiei). Mussolini e capturat şi împuşcat. 1922.5 mil. puterea executivă exercitată de Consiliul de Miniştri. La 18 iunie 1946 (abolirea monarhiei). care devine şeful guvernului şi instaurează dictatura fascistă. Piemontul se va uni cu Lombardia. În războiul austro-prusian. din 1947 conform Constituţiei. În prezent se manifestă tendinţa Nordului spre obţinerea autonomiei. În oct. În 1871 Roma devine capitala Italiei. În 1975 P. protestantism Moneda: şilingul Forma de guvernământ: republică 66 . În 1943. Viaţa politică de după război se caracterizează prin lupta între Partidul Comunist (cel mai puternic din Europa Occidentală) şi Partidul Democratic Creştin. Acordul italo-papal (Concordatul) de la Lateran (1929) stabileşte independenţa Vaticanului şi statutul bisericii catolice. În 1945. Atacă Franţa. se guvernează prin coaliţii pentru a nu permite comuniştilor accesul la putere. Istria. nici un partid nu obţine însă majoritatea absolută. oraşul Fiume. ca rezultat al alegerilor legislative. asasinate politice. (95 loc. Italia declară război Germaniei. În 1915. numit de preşedinte. Fiume şi Uara/Zadar revin Iugoslaviei. Prin tratatul de pace de la Paris (1947). În 1804 Napoleon I se proclamă rege al ITALIei. Tensiuni sociale. Statul: este republică parlamentară. ca urmare. Comunist câştigă alegerile. societatea secretă a Carbonarilor. (în primul război mondial) Italia e de partea Antantei. Iugoslava. în 1924. În 1881 Franţa cucereşte Tunisia. Partidul Comunist şi Partidul Naţional de Eliberare luptă împotriva dictaturii fas-ciste. Italia intră în Tripla Alianţă (cu Germania şi Austria).

Italia (S). Între Dunăre şi Alpi este un platou îngust cu altitudinea de 305-6l0 m. tradiţie meşteşugărească. A. Extremul estic este un teren jos. foarte activ (peisaje. Limite: Germania. Geografia fizică: AUSTRIA este o ţară alpină. în câmpie. 67 . un bogat potenţial energetic.p. Numeroase lacuri glaciare (în munţi în extremul estic şi vestic): Constanţa / Bodensee în NV. rozătoare: iepurele. care în zona muntoasă se continuă cu conifere şi vegetaţie alpină (păşuni). Neusiedler. orz. antrenează şi zone altădată izolate (Tyrolul. capra neagră. Fauna: jderul. Aceştia se împart în: Alpii Calcaroşi Nordici. medie de l000 m. Concentrarea maximă a populatiei în Nordul ţării: 35% din populatie activează în industrie şi 8% în agricultura Rata natalităţii: ll. popândăul etc. ape termale. care întâlneşte câmpia ungară. Vegetaţie de stepă în câmpie. Turismul. vulpea.). Temp. porumb. caracteristici zonei centrale a Europei: păduri de foioase (fag. În zonele joase este un climat temperat de tranziţie cu ierni mai blânde şi veri mai călduroase. Apele au debit bogat. Elveţia. sfeclă de zahăr. hârciogul. dezvoltarea turismului şi a transportului. în NE. cu precipitaţii bogate. Cca 70% din teritoriu este acoperit de Înălţimile Austriei Prealpine şi de lanţurile Alpilor Orientali sau Alpii Austrieci (alt. Precipitaţii: 7l0 mm/an. Creşterea bovinelor domină pe versantele văilor alpine. Vorarlberg).Ziua naţională: 26 octombrie Membra Uniunea Europeana: Austria din1995 Geografia: AUSTRIA este aşezată în Europa Centrală (pe cursul mijlociu al Dunării). a mortalităţii: l0. colectată de Dunăre (360 km pe terit. Reţea hidrografică bogată. Grossglockner. Enns. În Nordul Dunării sunt câmpii şi coline cu pădurile boemiene. Alpii Centrali şi Alpii Calcaroşi Sudici. l8˚C vara. Resurse şi economie: AUSTRIA are o economie echilibrată d. max. ocupă primul loc printre ţările OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica). 3793 m). Rata populatiei urbane: 55%. Drava). Clima: este temperat-continentală. căprioara.v. verile răcoroase (2l˚C). Agricultura avansată are tradiţie în folosirea hidroenergiei. Liechtenstein (V). înaltă calificare a forţei de muncă. alimentat de zăpezi şi gheţari. minorităţi naţionale: unguri. iarna îngheţul durând 4-5 luni. staţiuni pentru sport alpin). lupul.l‰. care mai păstrează gheţari. Ungaria (E). industrial şi avansată prin: valorificarea resurselor naturale. croaţi.d. Slovacia. cu o alt. vr. stejar). medie anuală: -3˚C iarna.4‰. Floră şi faună: AUSTRIA are munţi împăduriţi. predominant alpină. Se cultivă: grâu. Populaţia: este în majoritate formată din austrieci (de origine germană). cu văi longitudi¬nale adânci (ale cursurilor de apă: Inn. păsări cântătoare. Cehia (N). sloveni. Slovenia. Mur. cerbul.

cehi. unguri. slavi (sec. cea executivă. Ungaria Occidentală. Pannonia. XVI). XVI un stat multi-naţional (Bohemia. Franz Ferdinand. Hr. fapt ce conduce la declanşarea primului război mondial după care Imperiul Austro-Ungar se destramă. Innsbruck (turism. Dunărea este o importantă cale de transport pe apă. V d. În l9l4 prinţul moştenitor al tronului A. centru industrial. a Banatului (l7l8). Statul: este republică parlamentară. Carol cel Mare îi învinge pe avari (795) şi întemeiază Marka de Est (803) viitorul Osterreich. Noricum. condus de liderul partidului majoritar din Consiliul Naţional. Silezia. croaţi. maşini utilaje. stat federal redus la actualul teritoriu. Puterea legislativă este exercitată de Adunarea Federală (Consiliul Federal — Bundesrat şi Consiliul Naţional — Nationalrat). oraşul festivalurilor internaţionale. Graz (din sec. În l938 AUSTRIA este ocupată de Hitler şi anex¬ată Germaniei. de guvernul federal. hunilor (sec. români. Hr. Universităţi în Viena. sârbi. Francisc I rămâne doar Împărat al Austriei (l806). În urma ofensivei antiotomane (l683-99) Imp. multe tuneluri în Alpi. Imperiul Habsburgic iese slăbit din războaiele cu Franţa. un imperiu multinaţional (germani. centru industrial şi cultural. Istoria: În antichitate pe teritoriul AUSTRIA trăiau celţii pe care i-au cucerit romanii (l5 î. unul din cele mai frumoase oraşe ale Europei. turistic şi industrial. chimică. sporturi iarnă). potrivit Legii Constituţionale din l955. Membri Consiliului Federal sunt aleşi de către adunările legislative ale provinciilor. Transporturi şi comunicaţii: AUSTRIA are căi ferate electrificate în cea mai bună parte. Multipartitism. electronică. port pe Dunăre în N. sub un absolutism luminat. capitala ţării. porţelan. polonezi. aluminiu. este asasinat la Sarajevo. Habsburgii stăpânesc în sec. a lemnului şi celulozei. Aeroport la Viena.). vizigoţilor. STATELE UNIUNII EUROPENE 68 . Linz.Industria este diversificată: siderurgie. Preşedintele este ales prin vot direct. după revoluţia din l848 şi conflictul cu Italia (l859) şi Prusia (l866). Moravia. stat federal. nu mai poate rămâne în fruntea Confederaţiei Germane şi în l867 prin pactul dualist ia naştere Imperiul Austro-Ungar. În l879 Imperiul Habsburgic pune bazele Triplei Alianţe (cu Germania). textilă.. Prin Constituţia din l920 Austria declară neutralitatea ca principiu de stat. artizanală. Salzburg (NV). avari. Parlamentul votează Legea Constituţională asupra neutralităţii permanente a statului. În l945 este eliberată de trupele aliate şi proclamată a doua republică. sticlărie. care uşurează circulaţia. invazia vandalilor. 3. important centru cultural.) organizând provinciile Raetia. în l955 îşi restabileşte suveranitatea. Transilvaniei. nod de comunicaţii. conduce coaliţia împotriva Franţei napoleoniene. Graz (SE). italieni. Oraşe: Viena. Imperiul se reformează sub Maria Terezia (l740-80) şi Franz Iosif (l780-90). încălţăminte. V-VI). Carol I de Habsburg abdică şi este proclamată Republica Austria. Habsburgic se întinde asupra Ungariei. Innsbruck. Teritoriul AUSTRIA este domeniul Habsburgilor (l274-l9l8) care devin şi regi ai Italiei şi împăraţi ai Sfântului Imperiu Roman (l438-l806). Sloveniei şi Croaţiei (parţial). În 955 Otto I îi respinge pe maghiari. teritoriu locuit de germani. metalurgie neferoasă.

Frankfurt am Main. mediteraneană în sud. Loira. Dortmund . agricultura este performantă. Stuttgart.Franţa Suprafaţa: 547 030kmp Populaţia: 60.Podişul Bavariei. Strasbourg. Rhon.susţine extinderea Uniunii spre Est pentru a obţine o poziţie geografică cât mai centrală. Ape curgătoare: Dunăre. 3.independent de NATO. Masivul Armorican. Toulouse. Germania Suprafaţa: 357 046kmp Populaţia: 82.a insistat pentru o politică agricolă comună (PAC) şi militează pentru constituirea unui sistem de apărare propriu.U.E . Pirinei. industria se remarcă prin nivelul tehnologic ridicat. Climă: temperat oceanică în nord şi vest. Geopolitic Germania care este membră fondatoare a U. Hamburg.sfeclă de zahăr. Moselle. Ape curgătoare: Rhin.reţeaua TGVetc. locul II pe Glob la producţia de autoturisme). locul IV pe Glob). 2. Rhin. Koln. Franţa excelează în producţia de struguri. agricultura este eficientă (concentrează doar 4% din populaţia activă).Munţii Alpii Bavariei.N.consideră că rezolvarea situaţiei conflictuale din Irak se poate face prin implicarea O. Bremen. Oder. Relieful: Masivul Şistos Renan.cartofi. Sistemul de transport este modern şi diversificat(autostrăzi. Bazinul Parizian. carne (locul I în Europa). serviciile concentrează 70% din populaţia activă. 69 . creşterea porcinelor(locul I în Europa.8 milioane locuitori Densitate: 112 loc/kmp Forma de stat: republică prezidenţială Capitala: Paris Oraşe: Marsilia.de tip alpin în sud. Masivul Central Francez.Câmpia Germaniei de Nord. Clima: temperată cu nuanţe ocenice în nord şi vest.se disting culturile de cereale.Franţa obţine venituri deosebite din turism. Toulouse.) Franţa a jucat un rol deosebit în crearea Uniunii Europene. Podişul Ardeni. Bordeaux.Dresda.Munţii Pădurea Neagră. fiind interesată de reglementarea situaţiei politice încordate care exista după cel de-al doilea război mondial între Franţa şi Germania. Economia este dezvoltată şi diversificată: 1.plante furajere.continentale în est. vinuri (locul I pe Glob). Germania se situează pe primul loc pe Glob în domeniul exporturilor. Elba. Unităţi de relief: Munţii Alpi. locul 4 pe Glob). Sena. Nisa.Munţii Harz. Economia: Germania este ţara cu cea mai performantă economie din Europa (locul III pe Glob). cereale (locul I în Europa. Lyon.5 milioane locuitori Densitate: 231locuitori / kmp Forma de stat: republica parlamentară Capitala: Berlin Oraşe: Munchen.cea mai lungă reţea de autostrăzi din Europa). transporturile sunt modernizate şi eficiente(cea mai întinsă reţea feroviară. industria este dominată de sectorul chimic şi cel al construcţiilor de maşini (locul I în Europa. Nantes.

Economia: este dezvoltată. Ferrari. bovinelor. Manchester. când era cea mai puternică la nivel mondial.E. imigraţia şi controlul frontierelor. Leeds. securitatea socială. Câmpia Padului Clima: mediteraneană în sectorul peninsular şi insular. scoţieni. Genova. cu nuanţe alpine în Munţii Alpi Apele curgătoare: Pad (Po). temperată în nord. Como. Clima: temperat oceanică.96 milioane locuitori Densitatea: 87 locuitori/ kmp 70 . Ape curgătoare: Shanon... Torino. siderurgie. Arno Lacuri glaciare: Garda. Torino. transporturile sunt diversificate şi modernizate(11 000 km căi ferate din care două treimi sunt electrificate. influenţată de Gulf Stream. La Roma s-au semnat în 1957 Tratatele de constituire a C. cea mai mare pondere în realizarea PIB-ului o deţin serviciile. în agricultură se remarcă creşterea ovinelor (locul I în Europa şi locul VI pe Glob). Florenţa. Glasgow. Industria este concentrată cu precădere în zona de nord (triunghiul Milano. Severn.6500km de autostrăzi). Maserati). Liverpool. Genova) fiind foarte diversificată: hidroenergie. mere. Agricultura se remarcă mai ales în regiunile sudice. Munţii Penini. construcţii de maşini (autoturisme Fiat la Torino) sau mărci de lux (Lamborghini. Italia este membru fondator al U. petrochimie. Tamisa. Spania Suprafaţa: 504 614 kmp Populaţia: 43. citrice. Napoli. Câmpia Londrei. industria este diversificată (siderurgie. căile ferate şi autostrăzile sunt extinse. Relief: Munţii Grampian. Maggiore Economia: a cunoscut o dinamică accentuată în ultimele decenii. Palermo Relieful: Munţii Alpi în Nord. textilă etc.13 milioane locuitori Densitatea: 195 locuitori/ kmp Forma de stat: republică parlamentară Capitala: Roma Oraşe: Milano.în schimb flota comercială maritimă este modestă în comparaţie cu secolele trecute. ulterior va adera la U. Munţii Apenini.E. Veneţia. textilă). Italia fiind o importantă producătoare de struguri (locul I pe Glob). galezi. măsline. construcţii de maşini. Iniţial Anglia s-a opus formării unei pieţe comune la nivel european. petrochimie. Tibru.6 milioane locuitori (englezi. irlandezi) Forma de stat: monarhie constituţională Densitatea: 248 locuitori /kmp Capitala: Londra Oraşe: Birmingham. patrimoniul turistic bogat şi peisajele naturale atrag anual un număr mare de turişti (50-60 de milioane).Regatul Unit (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord) Suprafaţa: 244 820 kmp Populaţia: 60. Transporturile sunt modernizate şi diversificate: Londra este deservită de 21 de aeroporturi (Heathrow este cel mai mare aeroport european).E. Edinburgh. Sheffield.E.E şi în prezent se concentrează pe probleme care vizează taxele. Italia Suprafaţa: 301 309 kmp Populaţia: 58. pere. care s-a transformat ulterior în U.

Industria s-a diversificat. Nestos Economia: s-a stabilizat şi a cunoscut o creştere aproape miraculoasă după aderarea la U.E. Iraklion Relieful: Muntele Olimp (2917m). Patras. 10. Grecia (Republica Elenă) Suprafaţa: 131 990 kmp Populaţia. Comisia Europeană va avea mai puţini membri . citrice. Industria a devenit treptat motorul economiei (siderurgie.va fi modificat sistemul de vot. Tratatul prevede înfiinţarea unui post de Preşedinte al U. Acţiunile separatiştilor basci (gruparea ETA).7 locuitori/ kmp Forma de stat: republică parlamentară Capitala: Atena Oraşe: Salonic. locul III pe Glob) sunt în continuare domenii economice de bază. Munţii Cantabrici. Setubal. Câmpia Macedoniei Clima: predominant mediteraneană Ape curgătoare: Axios. construcţii de maşini). Riviera Portugheză. Portugalia Suprafaţa: 92 389 kmp Populaţia: 10. Malaga. Activitatea turistică este intensă remarcându-se Lisabona. iar agricultura s-a modernizat. temperat oceanic în nord-vest. Câmpia Andaluziei Clima: mediteraneană în sud şi est.6 milioane locuitori Densitatea: 114 locuitori/ kmp Forma de stat: republică prezidenţială Capitala: Lisabona Oraşe: Porto. Cordiliera Betică.E. În decembrie 2007 s-a semnat Tratatul de la Lisabona. cu un mandat de doi ani şi jumătate(care înlocuieşte sistemul rotativ de atribuire a preşedinţiei cu o durată de şase luni) şi un post de şef al diplomaţiei europene. dar se remarcă şi agricultura prin producţia de măsline (ulei de măsline-locul I pe Glob). Braga Relieful: Munţii Serra da Estrela.Douro. Câmpia Thessaliei.Forma de stat: monarhie constituţională Capitala: Madrid Oraşe: Barcelona. Câmpia Portugaliei Ape curgătoare:Tejo. Sevilla. Strimon. constituie o problemă pentru Spania şi în acelaşi timp pentru U. Valencia. clima blândă atrag anual un 71 .Guadiana Economia: prin fondurile primite după aderare Portugalia a reuşit să se redreseze din punct de vedere economic(PIB-ul a crescut de peste 4 ori). Potenţialul turistic cultural – istoric şi balneo-maritim este valorificat pe deplin. struguri (vinuri-locul IV pe Glob). care a înlocuit fosta Constituţie Europeană. cu nuanţe de ariditate accentuată în partea centrală Ape curgătoare: Ebro. Porto. va fi restrâns numărul domeniilor în care statele pot opune veto. legume.locul I în Europa.E. Duero. Vestigiile antice şi potenţialul natural marin. Portugalia este cea mai mare producătoare şi exportatoare de plută de pe Glob. Munţii Pindului. Activităţile tradiţionale (comerţul şi navigaţia . ca şi în Portugalia. Zaragoza. Meseta Spaniolă (o regiune de podiş situată în partea centrală). metalurgie neferoasă.68 milioane locuitori Densitatea: 80. Pireu.E. Tejo. Las Palmas Relief: Munţii Pirinei (în nord) la graniţa cu Franţa. Guadalquivir Economia: s-a dezvoltat constant după aderarea la U. Este ţara balcanică cu cele mai importante investiţii. Câmpia Aragonului.

prezintă o mare stabilitate politică şi are un potenţial natural şi uman deosebit.tehnologie . Steyr Relieful:predominant muntos (Munţii Alpi).România este situată pe principalele Axe Geopolitice şi Geostrategice care străbat continentul european şi de care U.E.E. axa fluviilor şi canalelor( Dunăre-Main. care va permite statelor U. Salzburg.5 locuitori/ kmp Forma de stat: republică parlamentară Capitala: Viena Oraşe: Graz.sud estică a Europei.electronică. Salzburg (oraşul în care s-a nascut W. Inn Lacuri glaciare: Bodensee Economia: este dezvoltată şi se bazează în mare parte pe resurse naturale proprii. Klagenfurt. . . de Peninsula Balcanică. Activităţile economice de bază se desfăşoară în domeniile turismului şi financiar bancar. este interesată în mod deosebit:      axa Vest-Est: Uniunea Europeană (furnizoare de capital. un sistem fiabil de transport prin conducte (4500 km pentru transportul petrolului brut. materii prime diverse).know how.E.Mozart) şi regiunea Tirol (pentru sporturi de iarnă). care se poate racorda la sistemele similare ale ţărilor vecine şi ale U. ROMÂNIA CA PARTE A UNIUNII EUROPENE a) Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U. Austria Suprafaţa:83 859 kmp Populaţia: 20.A. Enns. Innsbruck.2 milioane locuitori Densitatea: 97. Linz. 4. Drava.Rhin): leagă cel mai mare port de la Marea Neagră (oraşul românesc Constanţa). sticlăriei.6 milioane locuitori) din regiunea central . ind. Câmpia (Bazinul )Vienei Clima: temperat continentală Apele curgătoare: Dunăre. în aceste condiţii este o piaţă de desfacere sigură şi atractivă.E. axa Nord Vest – Sud Est: care leagă U. textilă).România este cea mai mare ţară ca suprafaţă (238 391kmp) şi populaţie (21. să acceadă la resursele energetice caspice. o mare capacitate de rafinare a hidrocarburilor (35 milioane tone pe an).Marea Neagră – Marea Mediterană): inclusă într-un proiect energetic de avenrgură. 2500 km pentru transportul produselor petroliere).produse finite) şi Rusia-Ţările Asiei Centrale (furnizoare de resurse energetice. axa mărilor (Marea Caspică . de cel mai mare port european situat la Marea Nordului (oraşul olandez Rotterdam). România este inclusă în trei coridoare principale de transport paneuropean: 72 . România deţine cel mai mare port din bazinul Mării Negre (Constanţa). O dinamică deosebită au cunoscut unele ramuri industriale (hidroenergie.E.număr foarte mare de turişti. din punct de vedere turistic se remarcă Viena (oraşul valsului). Orientul Apropiat şi Mijlociu (zone furnizoare de forţă de muncă şi resurse energetice).

Marea Britanie. o coridorul IX (Helsinki-Sankt Petersburg-Vitebsk-Chişinău-Bucureşti-Plovdiv. care pot fi valorificate în folosul comunităţii europene. (Ungaria. Nicolaus Olahus).E. Grundwig.interdependenţe culturale: România face parte din categoria ţărilor de expresie latină din U. Arion) care au drept scop integrarea culturii şi a valorilor naţionale în patrimoniul comun al U.E.E. . .E. a obţinut ieşire la Marea Neagră. care s-a concretizat pentru moment cu înţelegerea dintre România. Germania) în condiţiile în care 38 % din lungimea Dunării (1075 km) se află pe teritoriul României. Ungaria). valorificarea spaţiului pontic şi contactul cu Rusia. România face parte din sectorul Europei alpine care include şi alte state U. Slovacia. Croaţia. astfel că manifestările culturale desfăşurate la Sibiu au conectat România la spaţiul european şi mondial. prin intermediul României U.România deţine unele resurse naturale (fondul funciar arabil.economice şi culturale.E. Irlanda. Socrates.E. Dunărea constituie cea mai importantă cale de legătură între România şi alte state ale U.E. .. Slovacia şi Italia pentru construirea până în 2011-2012 a unui tronson de conducte cu o lungime de 1400 km). în aceeaşi măsură în România s-au manifestat de-a lungul timpului. (Italia. gaz metan. Leonardo. (Franţa. Portugalia. (Proiectul Nabucco-care se va concretiza prin construirea unei conducte cu o lungime de 3500 km. Serbia. reprezentând o insulă de latinitate într-o mare slavă (reprezintă astfel o punte de legătură între Europa anglo-saxonă şi latină şi Europa slavă ). în anul 2007 oraşele europene Sibiu şi Luxembourg au fost desemnate capitale culturale europene.   coridorul IV (Berlin-Praga-Bratislava-Budapesta-Arad-Bucureşti-Giurgiu-SofiaIstanbul).interdependenţe geografice: Carpaţii . Slovacia. precum şi cu statele din Orientul Apropiat. . ţară cu populaţie majoritar 73 . Polonia). formând la vărsare cel mai important sector deltaic din U.E.E – interdependenţe geografice. (Comenius. dar şi în prezent reprezentanţii minorităţii germane (Johannes Honterus. Spania. România.E.E. domeniul forestier. . România constituie o zonă de stabilitate şi echilibru între două zone de conflict: o parte a spaţiului exiugoslav şi zona transnistreană.E.Dunărea şi Marea Neagră constituie elemente geografice care compatibilizează teritoriul României cu alte spaţii geografice (ţări) ale U. România este membră NATO şi are capacitatea militară şi economică de a securiza frontiera estică a U. (Franţa. prin Munţii Carpaţi (adevărată coloană vertebrală a teritoriului românesc).. Austria.E. Austria. România este membră a unor programe culturale şi educative ce se derulează cu fonduri U. sare) ca şi potenţial turistic diversificat. prin ieşirea la Marea Neagră (împreună cu Bulgaria) România asigură U. care va transporta gaze naturale din regiunea Mării Caspice până în Europa Centrală-Austria şi Proiectul Drumul energiei caspice spre Europa. care după 1990 a oferit forţă de muncă pe piaţa unor state membre U.România este un stat mediu populat în Europa.interdependenţe economice : România este o ţară cu economia în curs de restructurare şi dezvoltare care funcţionează pe principiul economiei de piaţă ca şi în celelalte state membre U. România este implicată în două proiecte energetice vitale pentru ţările U. . Italia.E. o coridorul VII (calea navigabilă Dunăre-Main-Rhin). Spania.România a avut o istorie comună în anumite perioade istorice cu ţări vecine precum Ungaria ceea ce explică prezenţa comună a unor personalităţi istorice sau culturale în culturile celor două ţări( Iancu de Hunedoara. Eginald Schlattner).. o b) România şi ţările U. Germania. Ştefan Ludwig Roth. Italia). Ucraina şi alte state exsovietice din Transcaucazia şi Asia Centrală. minoritate cu originile în teritoriile Europei de Vest.

George Enescu. Traian Vuia. George Emil Palade) la îmbogăţirea patrimoniului cultural european şi mondial. Mircea Eliade. şi Rusia care este majoritar ortodoxă.E. funcţionând totodată ca o interfaţă între religia catolică.ortodoxă constituie o sursă de informare pentru Europa în privinţa istoriei şi ritualurilor bisericii de rit bizantin. Ştefan Lupaşco. dominantă în statele U. Basarab Nicolescu. 74 . Eugen Ionesco. România a contribuit prin personalităţi marcante (Constantin Brâncuşi. Nicolae Titulescu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful