You are on page 1of 375

R

!"#$A

PR$!%R$A C !&#'$ P'R$A! (u)eţul Timi*+ 3,731- Periam str. !ure*ului nr.1 bis 2elefon& 0246'#7400" fa!& 0246'#74002 e'mail&office<primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2013

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 04.0".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.26/0#.0".20"# întocmit de doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent impo-ite şi ta!e în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local adoptarea unei )otăr%ri cu pri$ire la abrogarea 0./.L. .eriam nr.67/21."2.20"2 pri$ind stabilirea impo-itelor şi ta!elor locale în /omuna .eriam pentru anul 20"# ' pre$ederile 2itlului ,3 din Legea nr.47"/200# pri$ind /odul (iscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.44/2004 pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii nr.47"/200# pri$ind /odul (iscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."6 alin.2 şi art.26 din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare ' 0otăr%rea 5u$ernului nr."#07/20"2 pri$ind ni$elurile pentru $alorile impo-abile, impo-itele si ta!ele locale si alte ta!e asimilate acestora, precum si amen-ile aplicabile incepand cu anul 20"# ' pre$ederile 8.5. nr.#0/20"" pentru modificarea şi completarea Legii nr.47"/200# pri$ind /odul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar'fiscale ' pre$ederile 0otăr%rii /onsiliului Local .eriam nr.67/22."2.20"" pri$ind stabilirea impo-itelor şi ta!elor locale în /omuna .eriam pentru anul 20"2 ' pre$ederile 0otăr%rii /onsiliului Local .eriam nr.67/21."2.20"2 pri$ind stabilirea impo-itelor şi ta!elor locale în /omuna .eriam pentru anul 20"# ' actuala perioadă de cri-ă economică şi financiară, precum şi posibilităţile limitate ale cetăţenilor de a suporta creşteri ale impo-itelor şi ta!elor locale ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' a$i-ul comisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.27, art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.c, art. 44 alin.2 lit.c şi art.""4 din Legea nr. 2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

"

/

T % R % 0 T ' :

Art.1. *e stabilesc impo-itele şi ta!ele locale pentru anul 1,13 după cum urmea-ă & a2 ni$elurile stabilite în sume fi!e sunt pre$ă-ute în 2abloul cuprin-%nd impo-itele şi ta!ele locale pentru anii 20"2 şi 20"#, constituind Anexa nr.1 b2 cota pre$ă-ută la art.24# alin.2 din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 1+-, 34 (imp. clădiri pers. juridice pt. clădirile pentru care s-a făcut reevaluarea); c2 cota pre$ă-ută la art.24# alin.6 lit.a din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 1, 34 (imp. clădiri pers. juridice pt. clădirile pentru care nu s-a făcut reevaluarea în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă); )2 cota pre$ă-ută la art.24# alin.6 lit.b din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 5, 34 (imp. clădiri pers. juridice pt. clădirile pentru care nu s-a făcut reevaluarea în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă); e2 cota pre$a-ută la art.270 alin.4 din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 3 34 (taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate); 62 cota pre$ă-ută la art.277 alin.2 din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la -3 (taxa hotelieră cotă aplicată asupra taxei de ca!are). Art.1. .entru plata cu anticipaţie a impo-itului datorat pentru întregul an de către contribuabili, p%nă la data de #" martie inclusi$, se acordă bonificaţia pre$ă-ută la art.244 alin.2, art.260 alin.2 şi art.264 alin.2 din 2itlul ,3 din /odul (iscal şi se stabileşte, în ca-ul persoanelor fi-ice, după cum urmea-ă & a2 în ca-ul impo-itului pe clădiri, la 1, 3 b2 în ca-ul impo-itului pe teren, la 1, 3 c2 în ca-ul mi=loacelor de transport, la 1, 3. Art.3. >a=orarea anuală pre$ă-ută la art.217 din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte după cum urmea-ă& a? în ca-ul impo-itului pe clădiri, la , 3 b? în ca-ul impo-itului pe teren, la , 3 c? în ca-ul ta!ei asupra mi=loacelor de transport, la , 3+ cu e!cepţia mi=loacelor de transport pre$ă-ute la art.26# alin.4'4 din /odul (iscal d? în ca-ul ta!elor pentru eliberarea & ). 1. certificatului de urbanism, la , 3 ). 1. autori-aţiei de construire, la ,3 ). 3. autori-aţiei de fora=e şi e!ca$ari, la ,3 ). 5. autori-aţiei de desfiinţare, la ,3 ). -. autori-aţiei pri$ind lucrările de racorduri şi branşamente, la ,3 ). 7. a$i-ului comisiei de urbanism şi amena=area teritoriului, la ,3 ). 7. certificatului de nomenclatură stradală, la ,3 ). 8. autori-aţiei de funcţionare pentru acti$ităţi lucrati$e şi $i-a anuală, la , 3 ). 9. autori-aţiei sanitare de funcţionare, la ,3 ).1,. de copii )ielografice, la ,3 ).11. certificatului de producător şi pentru $i-a trimestrială a acestuia, la ,3 e2 în ca-ul ta!ei pentru folosirea mi=loacelor de reclamă şi publicitate, la ,3 62 în ca-ul impo-itului pe spectacole, la ,3 :2 în ca-ul ta!ei )oteliere, la ,3 ;2 în ca-ul altor ta!e locale, la ,3 . Art.5. .entru determinarea impo-itului pe clădiri şi a ta!ei pentru eliberarea autori-aţiei de construire în ca-ul persoanelor fi-ice, precum şi a impo-itului pe teren, pentru anul 20"#, se introduce delimitarea -onelor /omunei .eriam, care este pre-entată <n Anexa nr.1. 2

Art.-. 2erenurile pentru care nu se datorea-ă impo-it, potri$it art.247, lit.i? la 2itlul ,3 din Legea nr.47"/200# ( terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru a"ricultură sau silvicultură orice terenuri ocupate de ia!uri bălţi lacuri de acumulare sau căi navi"abile cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor "ospodărirea apelor hidrometrice cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă cele folosite ca !one de protecţie definite în le"e precum şi terenurile utili!ate pentru exploatările din subsol#) sunt& a? ............................................................................................................................................... b? ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Art.7. :n conformitate cu pre$ederile art."71 alin.2 din 8.@.5. nr.72/200# pri$ind /odul de procedură fiscală, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, creanţele 6iscale restante aflate în sold la data de #" decembrie a anului, mai mici )e 5, lei, se anulează. .lafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neac)itate de debitori. Art.7. *e acordă scutire de la plata impo-itului pe clădire şi terenul aferent acesteia pentru persoanele ale căror $enituri sunt sub ni$elul salariului minim brut pe ţară sau ale căror $enituri constau în e!clusi$itate din indemni-aţie de şoma= sau a=utor social, stabilirea procedurii şi a criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în $e"ulamentul de la Anexa nr.3 a pre-entei )otăr%ri. Art.8. *e acordă scutire de la plata impo-itului pe clădire şi terenul aferent acesteia, aflată la adresa de domiciliu a copiilor orfani de ambii părinţi în $%rstă de p%nă la "1 ani, respecti$ 24 ani, dacă urmea-ă cursurile unei instituţii de în$ăţăm%nt, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în $e"ulamentul de la Anexa nr.3 a pre-entei )otăr%ri. Art.9. *e acordă scutire de la plata impo-itului pe clădire şi terenul aferent acesteia, contribuabililor persoane fi-ice care au în îngri=ire copii cu )andicap gra$ sau accentuat şi in$aliditate gradul ,, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în $e"ulamentul de la Anexa nr.3 a pre-entei )otăr%ri. Art.1,. .re-enta )otar%re $a intra în $igoare încep%nd cu ,1.,1.1,13, de la această dată, pre$ederile /otăr=rii Consiliului Local nr.79 )in 11.11.1,11 privind stabilirea impo!itelor şi taxelor locale pentru anul %&'% ale /otăr=rii Consiliului Local Periam cu nr.73>17.,7.1,,7 privind instituirea unei taxe pentru efectuarea copii xerox în cadrul (rimăriei (eriam ale /otăr=rii Consiliului Local Periam cu nr. 71>11.11.1,11 privind stabilirea tarifului la apa potabilă distribuită pe ra!a comunei (eriam, ale /otăr=rii Consiliului Local Periam cu nr. 1,>1,.,8.1,11 privind stabilirea tarifelor orare de închiriere a utilajelor din dotarea (rimăriei )omunei (eriam, îşi încetea-ă $alabilitatea. Art.11. Lista actelor normati$e prin care sunt instituite impo-itele şi ta!ele locale, inclusi$ )otăr%rile /onsiliului Local al /omunei .eriam, prin care s'au instituit/stabilit impo-ite şi ta!e locale pe o perioadă de 4 ani anteriori anului fiscal curent, este pre$ă-ut în Anexa nr.5. Art.11. Lista cuprin-%nd actele normati$e, inclusi$ )otăr%rile /onsiliului Local al /omunei .eriam, în temeiul cărora s'au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 4 ani anteriori anului fiscal curent, este pre$ă-ută în Anexa nr.-. Art.13. Anexele nr.1 ? - fac parte integrantă din pre-enta )otăr%re.

#

Art.15. :ncep%nd cu data de #"."2.20"2, se abrogă /otăr=rea Consiliului Local Periam nr.77>18.11.1,11 privind stabilirea impo!itelor şi taxelor locale în )omuna (eriam pentru anul %&'3. Art.1-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna (erc)i *imona +lena, inspector , asistent ' impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art. 17. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei (erc)i *imona +lena, inspector , asistent impo-ite şi ta!e ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE , PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ŞEDINŢĂ,

 HĂRDĂLĂU ANIŞOARA  …………………………….
………………………… _______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 1 )in ,5.,1.1,13
4

Anexa nr.1
la /.C.L. Periam nr. 1 )in ,5.,1.1,13

TA@L &L
C&PR$#AA#B CAL R$L' $!P AA@$L'+ $!P A$T'L' D$ TAE'L' L CAL'+ ALT' TAE' AD$!$LAT' AC'DT RA+ PR'C&! D$ A!'#A$L' APL$CA@$L' $# A#&L F$DCAL 1,13
!" C#$%L &!'C(L ) ! L%L !* ) !mpozite şi taxe locale +(L#,!L- !.P#/(0!L- P,-+1/% - L( (, " 221, (L!3" 435, !.P#/! -L- 6! (*-L- L#C(L- C(,- C#3' (% 73 ,8 # (3%.! 1 '%.1 73 L-! 6! C(,- '- !3$-*-(/19(J%' -(/1 (3%(L, 73 C#3$!:!!L- (, " 2;2 6! ,-'P-C !+ (, " 2;2, (L!3" 4125, P,-C%. 6! (.-3/!L- P# ,!+! (, " 2;<, (L!3" 4<5 CAP$T L&L $$ ? $!P A$T&L 0$ TAEAG2 P' CL%B$R$ A. Persoane 6izice CAL R$L' $!P AA@$L' pe metru patrat )e supra6aţă construită )es6ă*urată la clă)iri+ <n cazul persoanelor 6izice Art. 1-1 alin. H32 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ (,*/;L 1,11 :6 ;6@L (,*/;L 1,13 Daloarea impo-abilă Daloarea impo-abilă ' lei/m2' ' lei/m2' /u instalaţii de apă, (ără /u (ără Tipul clă)irii canali-are, electrice şi instalaţii de apă, instalaţii de instalaţii de apă, încăl-ire Fcondiţii canali-are, apă, canali-are, cumulati$eG electricitate sau canali-are, electricitate sau rol/ron încăl-ire electrice şi încăl-ire rol/ron încăl-ire Fcondiţii cumulati$eG 0 " 2 # 4 ;. /lădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi 8,7 578 93--e!teriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale

4

re-ultate în urma unui tratament termic şi/sau c)imic E. /lădiri cu pereţii e!teriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din $ălătuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau c)imic /. /lădire'ane!ă cu cadre din beton armat sau cu pereţi e!teriori din cărămidă arsă sau din din orice alte materiale re-ultate în urma unui tratament termic şi/sau c)imic A. /ădire'ane!ă pereţii e!teriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din $ălătuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau c)imic

119 137

137 113

1-5 1-9

1-9 153

81

-5

9-

73

+. :n ca-ul contribuabilului care deţine la aceeaşi 74H din suma care s'ar aplica clădirii adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utili-ate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri pre$ă-ute la lit. ;'A (. :n ca-ul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 40H din suma care s'ar aplica clădirii încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utili-ate în alte scopăuri dec%t cel de locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri pre$ă-ute la lit. ;'A

74H din suma care s'ar aplica clădirii

40H din suma care s'ar aplica clădirii

I? :ncep%nd cu data de " ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate proprietate publică sau pri$ată a statului ori a unităţilor administrati$ Cteritoriale, concesionate, înc)iriate, date în administrare sau folosinţă, după ca-, persoanelor =uridice, se stabileşte ta!a pe clădiri, care repre-intă sarcina fiscală a contribuabililor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după ca-, în condiţii similare impo-itului pe clădiri. 4? *uprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor ni$elurilor cladirii, inclusi$ ale balcoanelor, loggiilor sau ale celor situate la subsol, e!ceptand suprafetele podurilor care nu sunt utili-ate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. J4? Daloarea impo-abila a cladirii se a=ustea-a in functie de rangul localitatii si -ona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea $alorii determinate conform alin. J#? cu coeficientul de corectie corespun-ator, pre$a-ut in tabelul urmator&

6

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Zona in cadrul │ Rangul localitatii │ │ localitatii │ │ ├─────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │ │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ A │ 2,60 │ 2,50 │ 2,40 │ 2, 0 │ 1,10 │ !,05 │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ " │ 2,50 │ 2,40 │ 2, 0 │ 2,20 │ 1,05 │ !,00 │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ # │ 2,40 │ 2, 0 │ 2,20 │ 2,!0 │ 1,00 │ 0,$5 │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ % │ 2, 0 │ 2,20 │ 2,!0 │ 2,00 │ 0,95 │ 0,$0 │ &─────────────────────'───────────'───────────'───────────'───────────'───────────'───────────(

;$%nd în $edere faptul că localitatea .eriam este localitate de rangul ,D, se $or aplica coeficienţii corespun-ători -onelor din cadrul localităţii ;, E, /, A.

J6? :n ca-ul unui apartament amplasat într'un bloc cu mai mult de # ni$eluri şi 1 apartamente, coeficientul de corecţie pre$ă-ut la alin. J4? se reduce cu 0,"0. J7? Daloarea impo-abilă a clădirii, determinată în urma aplicării pre$ederilor alin.J"?'J6?, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmea-ă& a? cu 20H, pentru clădirea care are o $ec)ime de peste 40 de ani la data de " ianuarie a anului fiscal de referinţă b? cu "0H, pentru clădirea care are o $ec)ime cuprinsă între #0 de ani şi 40 de ani inclusi$, la data de " ianuarie a anului fiscal de referinţă. J1? :n ca-ul clădirii utili-ate ca locuinţă, a carei suprafaţă construită depaşeşte "40 de metri patraţi, $aloarea impo-abila a acesteia, determinată în urma aplicării pre$ederilor alin. J"?'J7?, se ma=orea-ă cu cate 4H pentru fiecare 40 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. J1J"? :n ca-ul clădirii la care au fost e!ecutate lucrări de reconstruire, consolidare, moderni-are, modificare sau e!tindere, din punct de $edere fiscal, anul terminarii se actuali-ea-ă, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

7

Art. 1-1. ' J"? .ersoanele fi-ice care au în proprietate doua sau mai multe clădiri datorea-ă un impo-it pe clădiri, ma=orat după cum urmea-ă& a? cu 64H pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu b? cu "40H pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu c? cu #00H pentru a treia clădire şi urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. J2? 6u intră sub incidenta alin. J"? persoanele fi-ice care deţin în proprietate clădiri dobandite prin succesiune legală. J#? :n ca-ul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impo-itul ma=orat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dob%ndite, aşa cum re-ultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. J4? .ersoanele fi-ice pre$ă-ute la alin. J"? au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în ra-a cărora îsi au domiciliul, precum şi la cele în ra-a cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Art.1-5 alin.H72 ' :nstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile pre$ă-ute de lege, nu poate fi efectuată p%nă c%nd titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respecti$e nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu e!cepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cu$enite bugetului local al unităţii administrati$teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cau-ă, cu termene de plată scadente p%nă la data de înt%i a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. ;testarea ac)itării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. (ctele prin care se înstr=ineaz= cl=diri cu înc=lcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept" @. Persoane Iuri)ice Art. 1-3: Calculul impozitului pe clă)iri )atorat )e persoanele Iuri)ice J"? ,n ca-ul persoanelor =uridice, impo-itul pe cladiri se calculea-a prin aplicarea unei cote de impo-itare asupra $alorii de in$entar a cladirii. Art.1-3 alin.J2? C cota de impo-it stabilită prin 0/L #$C'L&R$L' PR P&D' P'#TR& A#&L 1,13
/ota aplicată asupra $alorii de in$entar a clădirii JH?

J4? :n ca-ul unei clădiri care a fost ree$aluată, conform reglementărilor contabile, $aloarea impo-abilă a cladirii este $aloarea contabilă re-ultată în 1+urma ree$aluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului ' persoana Iuri)ica. J6? :n ca-ul unei cladiri care nu a fost ree$aluată, cota impo-itului pe cladiri se stabileşte de consiliul local între & a? pentru cladirile care nu au fost ree$aluate în ultimii # ani anteriori a? 1, anului fiscal de referinţă b? pentru cladirile care nu au fost ree$aluate în ultimii 4 ani anteriori b? 5, anului fiscal de referinţă. J6!? /ota impo-itului pe clădiri pre$a-ută la alin. J6? se aplica la $aloarea de in$entar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor =uridice, p%nă la sfarşitul lunii în care s'a efectuat prima ree$aluare. (ac e!cepţie clădirile care au fost amorti-ate potri$it legii, în ca-ul cărora cota

1

impo-itului pe clădiri este cea pre$ă-ută la alin. J2?. CAP$T L&L $$$ ? $!P A$T&L 0$ TAEAG2 P' T'R'#
$!P A$T&L>TAEAG2 P' TR'#&R$L' A!PLADAT' Î# $#TRAC$LA# ? T'R'#&R$ C& C #DTR&CJ$$

;rt. 241, alin. J2? 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 Kona în cadrul localităţii 0 A E / A
172" 7401 4600 #1#2

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 ' lei/)aII? ' 6i$elurile impo-itului, pe ranguri de localităţi D
6"# 460 #60 "4#

' lei/)aII? ' 6i$elurile impo-itului, pe ranguri de localităţi ,
7401 4600 #1#2 "12"

,,
6401 4440 2174 "4"7

,,,
4640 #1#2 "12" "060

,D
777 6"# 460 #00

0
"0#4# 1477 6477 4447

,
1477 6477 4447 2""#

,,
744# 4267 ###4 "76#

,,,
6444 4447 2""# "2#0

,D
889 711 -35 358

D
7"" 4#4 #44 "71

$!P A$T&L>TAEAG2 P' T'R'#&R$L' A!PLDAT' Î# $#TRAC$LA#
) #,!C- (L 1 C( ->#,!- $- &#L#'!3:1 $-C? C-( C% C#3' ,%C:!! Art. 1-8+ alin. H52

6r. crt. /ategoria ". 2. #. 4. 4. 6. 7. 1.

Kona

de folosinţă 2eren arabil .ăşune (%neaţă Die Li$adă .ădure sau alt teren cu $egetaţie forestieră 2eren cu ape Arumuri şi căi ferate Aona A 15 18 18 5, 57 15 13 x

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 ' lei/)aII? '
Aona @ "1 "6 "6 #0 40 "1 "" ! Aona C "6 "# "# 24 #0 "6 7 ! Aona B "# "" "" "6 24 "# ! ! A 18 11 11 57 -3 18 "4 !

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 ' lei/)a '
E 11 19 19 357 11 "# ! C 19 1118 319 1 ! B 113 13 19 18 1! !

7

7.

6eproducti$

x

!

!

!

!

!

!

!

J4? *uma stabilită conform alin. J4? se înmulteşte cu coeficientul de corecţie corespun-ător pre$ă-ut în urmatorul tabel&
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ Rangul localitatii │ #o)*ici)ntul d) cor)cti) │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ + │ ,,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ I │ 5,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ II │ 4,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ III │ ,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ IV │ 1,10 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ V │ !,00 │ &────────────────────────────────────'─────────────────────────────────────────(

$!P A$T&L>TAEAG2 P' TR'#&R$L' A!PLADAT' Î# 'ETRAC$LA#

Art. 1-8+ alin. H72
6r. crt. 0 ". 2. #. 4. 4. 4.". 6. 6.". 7. 7.". 1. 1.". 7. "0. Kona /ategoria de folosinţă " 2eren cu construcţii ;rabil .ăşune (%neaţă Die pe rod, alta dec%t cea pre$ă-ută la nr. crt. 4.". Die p%nă la intrarea pe rod Li$adă pe rod, alta dec%t cea pre$ă-ută la nr. crt. 6.". Li$adă p%nă la intrarea pe rod .ădure sau alt teren cu $egetaţie forestieră, cu e!cepţia celui pre$ă-ut la nr. crt. 7.". .ădure în $%rstă de p%nă la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie 2eren cu apă, altul dec%t cel cu amena=ări piscicole 2eren cu amena=ări piscicole Arumuri şi căi ferate 2eren neproducti$

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11
A 17 53 15 15 58 x 58 x 15 x 19 x x E 24 4" 22 22 46 ! 46 ! "2 ! 4 27 ! !

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
A @ C B

/ 22
#7

"7 "7 4#
!

4#
!

"0
!

A "7 #6 "7 "7 4" ! 4" ! 7 ! " 22 ! !

31 -, 18 18 -E -7 x 17 E 7 35 x x

18 58 17 17 -3 E -3 x 15 E 31 x x

17 511 11 -, E -, x 11 x 1 18 x x

11 51 1, 1, 58 x 58 x 8 x 1 17 x x

2 24
! !

"0

I? :ncep%nd cu data de " ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau pri$ată a statului ori a unităţilor administrati$'teritoriale, concesionate, înc)iriate, date în administrare sau folosinţă, se stabileşte ta!a pe teren care repre-intă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după ca-, în condiţii similare impo-itului pe teren.

Art.1-8 alinH72 ? :nregistrarea în registrul agricol a datelor pri$ind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi sc)imbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe ba-ă de documente, ane!ate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru ma=or al gospodăriei, potri$it normelor pre$ă-ute la art. 27#, sub sancţiunea nulităţii. Art.1-8 alinH82 ? ;t%t în ca-ul clădirilor, c%t şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală re-ultată din măsurătorile e!ecutate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/"776, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în $edere suprafeţele care corespund situaţiei reale, do$edite prin lucrări te)nice de cadastru. Aatele re-ultate din lucrările te)nice de cadastru se înscriu în e$idenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operea!ă încep*nd cu data de înt*i a lunii următoare celei în care se înre"istrea!ă la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă ca anexa la declaraţia fiscală. Art.1-8 alinH7K12 C :nstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile pre$ă-ute de lege, nu poate fi efectuată p%nă c%nd titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe @iscale locale+ cu excepţia obli:aţiilor 6iscale a6late <n liti:iu+ cuvenite bu:etului local al unităţii a)ministrativteritoriale un)e este amplasat terenul sau al celei un)e isi are )omiciliul 6iscal contribuabilul <n cauza+ cu termene )e plata sca)ente pana la )ata )e <nt=i a lunii următoare celei <n care are loc <nstrăinarea. Atestarea ac;itării obli:aţiilor bu:etare se 6ace prin certi@icatul @iscal emis )e compartimentul )e specialitate al autorităţilor a)ministraţiei publice locale. (ctele prin care se înstr=ineaz= terenuri cu înc=lcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept"
CAP$T L&L $C L $!P A$T&L P' !$(L AC'L' B' TRA#DP RTG2

Art. 173+ alin. H1212
>i=loace de transport cu tracţiune mecanică 2ipuri de auto$e)icule Ce;icule <nmatriculate ".>otorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de p%nă la ".600 cm# inclusi$ 2.;utoturisme cu capacitatea cilindrică între "60" cm # şi 2.000 cm# inclusi$ #.;utoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.00" cm # şi 2.600 cm# inclusi$

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11
*uma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm# sau fracţiune din aceasta x 8 18 71

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
*uma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm# sau fracţiune din aceasta x 8 18 71

""

4.;utoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.60" cm # şi #.000 cm# inclusi$ 4.;utoturisme cu capacitatea cilindrică de peste #.00" cm# 6.;utobu-e, autocare, microbu-e 7. ;lte auto$e)icule cu masa totală ma!imă autori-ată de p%nă la "2 tone, inclusi$ 1. 2ractoare înmatriculate Ce;icule <nre:istrate ". De)icule cu capacitate cilindrică "." De)icule înegistrate cu capacitate cilindrică L 4.100 cm # ".2 De)icule înregistrate cu capacitate cilindrică M 4.100 cm # 2. De)icule fără capacitate cilindrică e$idenţiată
"?

155 19, 15 3, 18

155 19, 15 3, 18 lei>1,, cm3 5 7 -, lei>an

' ' '

Dalorile sunt cele pre$a-ute la art. 26# alin. J2? din Legea nr. 47"/200# pri$ind /odul fiscal, cu modificarile aduse prin Legea nr. 207/20"2 pri$ind aprobarea 8rdonantei 5u$ernului nr. #0/20"" pentru modificarea si completarea Legii nr. 47"/200# pri$ind /odul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar'fiscale, si nu au fost inde!ate, deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de # ani.

Autove;icule )e transport mar6ă cu masa totală maximă autorizată e:ală sau mai mare )e 11 tone Art. 173+ alin. H5212
6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
,mpo-itul Jlei/an?
;!Je? motor Joare? cu sistem de suspensie pneumatică sau ec)i$alentele recunoscute ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate e!clusi$ în operaţiunile de transport intern ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate în operaţiunile de transport intern şi intenaţional

6umărul de a!e şi greutatea brută încărcată ma!imă admisă

De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut

De)icule cu alt sistem de suspensie

De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut

De)icule cu alt sistem de suspensie

;lte sisteme de suspensie pentru a!ele motoare

$.

)ouă axe
". 2. #. 4. 4. 3 axe ". 2. >asa de cel puţin "2 tone, dar mai mică de "# tone >asa de cel puţin "# tone, dar mai mică de "4 tone >asa de cel puţin "4 tone, dar mai mică de "4 tone >asa de cel puţin "4 tone, dar mai mică de "1 tone >asa de cel puţin "1 tone >asa de cel puţin "4 tone, dar mai mică de "7 tone >asa de cel puţin "7 tone, dar mai mică de "7 tone 0 "## #67 4"7 4"7 "## 2#" "## #67 4"7 ""67 ""67 2#" 474 0 "## #67 4"7 4"7 "## 2#" "## #67 4"7 ""67 ""67 2#" 474 , 133 377 -17 -17 133 131 133 377 -17 1179 1179 131 575

$$.

"2

$$$.

#. 4. 4. 6. 7. 5 axe ". 2. #. 4. 4. 6.

>asa de cel puţin "7 tone, dar mai mică de 2" tone >asa de cel puţin 2" tone, dar mai mică de 2# tone >asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 26 tone >asa de cel puţin 26 tone >asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 27 tone >asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 27 tone >asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de #" tone >asa de cel puţin #" tone, dar mai mică de #2 tone >asa de cel puţin #2 tone

474 6"4 747 747 747 6"4 62# 77# "444 "444 "444

6"4 747 "472 "472 "472 62# 77# "444 227" 227" 227"

474 6"4 747 747 747 6"4 62# 77# "444 "444 "444

6"4 747 "472 "472 "472 62# 77# "444 227" 227" 227"

575 71957 957 957 71713 973 1-51-51-5-

71957 1571 1571 1571 713 973 1-51191 1191 1191

2? Dalorile sunt cele pre$a-ute la art. 26# alin. J4? din Legea nr. 47"/200# pri$ind /odul fiscal , cu modificarile aduse prin 8rdonanta de urgenta a 5u$ernului nr. "24/20"", si nu au fost inde!ate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de # ani. #? Dalorile sunt cele pre$a-ute la art. 26# alin. J4? din Legea nr. 47"/200# pri$ind /odul fiscal , cu modificarile aduse prin 8rdonanta de urgenta a 5u$ernului nr. "24/20"", si nu au fost inde!ate deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de # ani.

Combinaţii )e autove;icule Hautove;icule articulate sau trenuri rutiere2 )e transport mar6ă cu masa totală maximă autorizată e:ală sau mai mare )e 11 tone 3 Art. 173+ alin. H-2 2
6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
;!Je? motor Joare? cu sistem de suspensie pneumatică sau ec)i$alentele recunoscute ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate e!clusi$ în operaţiunile de transport intern De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut De)icule cu alt sistem de suspensie ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate în operaţiunile de transport intern şi intenaţional De)icule cu De)icule sistem de cu alt suspensie sistem de pneumatică suspensie sau un ec)i$alent recunoscut

6umărul de a!e şi greutatea brută încărcată ma!imă admisă

;lte sisteme de suspensie pentru a!ele motoare

$.

1M1 axe
". 2. #. 4. 4. 6. >asa de cel puţin "2 tone, dar mai mică de "4 tone >asa de cel puţin "4 tone, dar mai mică de "6 tone >asa de cel puţin "6 tone, dar mai mică de "1 tone >asa de cel puţin "1 tone, dar mai mică de 20 tone >asa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone >asa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 2# tone 0 0 0 60 "#7 #20 0 0 60 "#7 #20 4"4 0 0 0 60 "#7 #20 0 0 60 "#7 #20 4"4 , , , 7, 137 31, , , 7, 137 31, 515

"#

7. 1. 7.

>asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 21 tone >asa de cel puţin 21 tone >asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 26 tone >asa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 21 tone >asa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 27 tone >asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de #" tone >asa de cel puţin #" tone, dar mai mică de ## tone >asa de cel puţin ## tone, dar mai mică de #6 tone >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone >asa de cel puţin #1 tone

4"4 747 747

747 "#"0 "#"0

4"4 747 747

747 "#"0 "#"0

515 757 757

757 131, 131,

$$.

1M1 axe
". 2. #. 4. 4. 6. 7. 1. 7.

"21 277 47" 72" 17" "427 "714 "714 "714
"477 2"77 2"77 "#74 "7#7 2677 2677 774 760 "4#4 "4#4

277 47" 72" 17" "427 "714 #0"2 #0"2 #0"2
2"77 2716 2716 "7#7 2677 #76# #76# 760 "4#4 221# 221#

"21 277 47" 72" 17" "427 "714 "714 "714
"477 2"77 2"77 "#74 "7#7 #677 #677 774 760 "4#4 "4#4

277 47" 72" 17" "427 "714 #0"2 #0"2 #0"2
2"77 2716 2716 "7#7 2677 #76# #76# 760 "4#4 221# 221#

118 199 591 711 871 1519 1985 1985 1985
1-79 1197 1197 1391937 1779 1779 795 97, 1535 1535

199 591 711 871 1519 1985 3,11 3,11 3,11
1197 1987 1987 1937 1779 3973 3973 97, 1535 1183 1183

$$$.

$C.

1M 3 axe >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone ". >asa de cel puţin #1 tone, dar mai mică de 40 tone 2. >asa de cel puţin 40 tone #. 3M1 axe
". 2. #. 4. >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone >asa de cel puţin #1 tone, dar mai mică de 40 tone >asa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone >asa de cel puţin 44 tone >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone >asa de cel puţin #1 tone, dar mai mică de 40 tone >asa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone >asa de cel puţin 44 tone

C.

3M 3 axe
". 2. #. 4.

Art. 173+ alin. H72

Remorci+ semiremorci sau rulote >asa totală ma!imă autori-ată 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 2a!a, în lei 1 27 44 44 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 ,mpo-itul, în lei 9 35 -1 75

a. .%nă la " tonă inclusi$ b. .este " tonă, dar nu mai mult de # tone c. .este # tone, dar nu mai mult de 4 tone d. .este 4 tone

"4

Art. 173+ alin. H72 !iIloace )e transport pe apă ". Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi u- personal "1 2. Eărci fără motor, folosite în alte scopuri 41 #. Eărci cu motor "1" 4. 6a$e de sport şi agrementI? :ntre 0 şi 764 4. *cutere de apă "1" 7. Remorc;ere *i <mpin:ătoare: ! a? .%nă la 400 /. inclusi$ 412 b? .este 400 /. şi p%nă la 2.000 /. inclusi$ 71# c? .este 2.000 /. şi p%nă la 4.000 /. inclusi$ "204 d? .este 4.000 /. "721 7. Dapoare C pentru fiecare ".000 tdN sau fracţiune din acesta "47 1. /eamuri, şlepuri şi bar=e flu$iale& ! a? /u capacitatea de încărcare p%nă la ".400 tone inclusi$ "47 b? /u capacitatea de încărcare de peste ".400 tone şi p%nă la #.000 tone inclusi$ 24" c? /u capacitatea de încărcare de peste #.000 tone 422 I? /riteriile de stabilirea a cuantumului impo-itului $or fi pre$ă-ute în normele metodologice de aplicare a pre-entului cod

11 -7 11, Între , *i 1119 11, x --9 9,9 1398 1137 181 x 181 18, 59,

Art. 175: Aobandiri si transferuri ale mi=loacelor de transport J4? 8rice persoana care dobandeste/instrainea-a un mi=loc de transport sau isi sc)imba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu pri$ire la mi=locul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei ra-a teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de #0 de -ile inclusi$ de la modificarea sur$enita.
CAP$T L&L C ? TAEA P'#TR& 'L$@'RAR'A C'RT$F$CAT'L R+ AC$A'L R 0$ A A&T R$AAJ$$L R ;rt. 267, alin. J"? 2a!a pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 2a!a , în lei 4 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 2a!a , în lei A

*uprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism a? .%nă la "40 m2 inclusi$

"4

b? :ntre "4" şi 240 m2 inclusi$ c? :ntre 24" şi 400 m2 inclusi$ d? :ntre 40" şi 740 m2 inclusi$ e? :ntre 74" şi ".000 m2 inclusi$ f? .este ".000 m2

6 1 "0 "2 "2O0,0" leu/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte ".000 m2 7 pentru fiecare m2 afectat 7 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie 7 pentru fiecare racord "# 1 "" "7 21 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 #1

< ; 12 1B 15M,+,1 leu>m1 pentru 6iecare m1 care )epă*e*te 1.,,, m1 + pentru fiecare m2 afectat + pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie 13 pentru fiecare racord 12 ; 12 20 32 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 3C

Art. 177, alin (2), Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este e ala cu 50! din taxa
stabilita conform alin" (1)"
;rt. 267, alin. J4?

2a!a pentru eliberarea autori-aţiei de fora=e sau e!ca$ări 2a!a pentru eliberarea autori-aţiei de construire pentru c)ioşcuri, tonete, cabine, spaţii de e!punere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişa=, a firmelor şi reclamelor 2a!a pentru eliberarea unei autori-aţii pri$ind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canali-are, ga-e, termice, energie electrică, telefonie şi tele$i-iune prin cablu 2a!a pentru a$i-area certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amena=area teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului =udeţean 2a!a pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 2a!a pentru eliberarea unei autori-aţii pentru desfăşurarea unei acti$ităţi economice& ". în mediul rural 2a!a pentru eliberarea autori-aţiilor sanitare de funcţionare 2a!a pentru eliberarea de copii )eliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte planuri, deţinute de consiliile locale 2a!a pentru eliberarea certificatului de producător

;rt. 267, alin. J7?

;rt. 267, alin. J""?

;rt. 267, alin. J"2?

;rt. 267, alin. J"#? ;rt. 261, alin. J"? ;rt. 261, alin. J2? ;rt. 261, alin.J#?

;rt. 261, alin. J4? ;rt. 261, alin. J4?

;rt. 27", alin.J2?

2a!a pentru eliberarea/ $i-area anuală a autori-aţiei pri$ind desfăşurarea acti$ităţii de 40 20 alimentaţie publică CAP$T L&L C$ ? TAEA P'#TR& F L D$R'A !$(L AC'L R B' R'CLA!% 0$ P&@L$C$TAT' 2a!a pentru afişa= în scop de reclamă şi publicitate& 6,D+L@9,L+ 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;.L,/;E,L+ :6

"6

;rt. 274, alin.J2?

a? în ca-ul unui afişa= situat în locul în care persoana derulea-ă o acti$itate economică b? în ca-ul oricărui alt panou, afişa= sau structură de afişa= pentru reclamă şi publicitate CAP$T L&L C$$L $!P A$T&L P' DP'CTAC L' >anifestarea artistică sau acti$itatea distracti$ă

;6@L (,*/;L 1,11 'lei/m2 21 20 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 'lei/m2 " 0,2

;6@L (,*/;L 1,13 ' lei/m2 ' 32 23 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 ' lei/m2 ' 2 0,3

a? în ca-ul $ideotecilor b? în ca-ul discotecilor
;rt. 274. J#?

,mpo-itul pe spectacole se a=ustea-ă prin înmulţirea sumei stabilite, potri$it alin. J2?, cu coeficientul de corecţie corespun-ător, preci-at în tabelul următor&
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ Rangul localitatii │ #o)*ici)nt d) cor)cti) │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ + │ ,,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ I │ 5,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ II │ 4,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ III │ ,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ IV │ !,!0 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ V │ !,00 │ &────────────────────────────────────'─────────────────────────────────────────(

CAP$T L&L $E ? TAE' DP'C$AL'
;rt. 212& *e instituie taxele speciale după cum urmea-ă & ". 2a!a pentru consum apă de la reţeaua publică de interes local & 2. 2a!a pentru e6ectuare copii xerox 6ormat A5 #. 2a!a pentru e6ectuare copii xerox 6ormat A3 4. 2a!ă <nc;iriere bul)oexcavator ec)ipat cu cupă încărcător frontal & 4. 2a!ă <nc;iriere bul)oexcavator ec)ipat cu braţ şi cupă e!ca$ator & 6. 2a!ă <nc;iriere Tractor &7-, & 7. 2a!ă <nc;iriere Ci)anIă & 1. 2a!ă <nc;iriere Remorcă 7. 2a!ă <nc;iriere Tocător CD& "0. 2a!ă <nc;iriere 6oreză orizontală @'RL$#N/'R DO$O ! "". 2a!ă <nc;iriere motos6re)el L' !AC "2. 2a!ă <nc;iriere motocositoare DT$/L "#. 2a!a <nc;iriere miniexcavator O !ATD& 17R /D ' ' ' ' ' ' ' ' L ' ' ' ' 1+9 lei>m3 1 lei>coală 4 1 lei>coală 4 77 lei>oră 8, lei>oră -1 lei>oră 4 11 lei>oră 4 17 lei>oră 4 13 lei>oră 4 78 lei>oră 4 95 lei>oră 4 15 lei>oră 4 -, lei>oră.

"7

;rt. 21# alin. J"? Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru $i-itarea mu-eelor, a caselor memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de ar)itectură şi ar)eologie

CAP$T L&L E ? ALT' TAE' L CAL' 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 "0 lei/mp/-i "0 lei/mp/-i

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 1 lei/mp/-i 1 lei/mp/-i

". Aepo-itare materiale 2. .entru desfacere de produse ce fac obiectul

comerţului, cu respectarea 9egulamentului aprobat prin 0./.L. nr. "1/20.01.20"2 #. 2a!a pentru ocuparea domeniului public cu construcţii pro$i-orii autori-ate în condiţiile legii
;rt. 21# alin. J2? 2a!a -ilnică pentru deţinerea sau utili-area ec)ipamentelor destinate în scopul obţinerii de $enit ;rt. 21# alin. J#? 2a!a anuală pentru $e)icule lente

'

1 lei/mp/-i

' #4 lei CAP$T L&L E$$$ ? DA#CJ$&#$

13 lei>zi 35 lei

;rt. 274, alin. J#?

;rt. 274, alin. J4?

L$!$T'L' !$#$!' 0$ !AE$!' AL' A!'#A$L R Î# CAA&L P'RD A#'L R F$A$C' 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ 6,D+L@9,L+ ;/2@;L,K;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 .+629@ ;6@L 1,13 /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă de la 60 de lei la 240 /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se lei, iar cea de la lit. b? cu amendă de la 240 lei la 600 lei sancţionea-ă cu amendă de la 70 de lei la 277 lei, iar cea de la lit. b? cu amendă de la 277 lei la 676 lei :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la 210 lei la ".#60 lei gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la #24 lei la ".471 lei L$!$T'L' !$#$!' 0$ !AE$!' AL' A!'#A$L R Î# CAA&L P'RD A#'L R (&R$B$C'

"1

;rt. 274, alin. J6?

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,11 J6? :n ca-ul persoanelor =uridice, limitele şi ma!ime ale amen-ilor pre$ă-ute la alin.J#? şi J4? se ma=orea-ă cu #00H, respecti$& /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă de la 240 de lei la 760 lei, iar cele de la lit. b?'d? cu amendă de la 760 de lei la 2.400 de lei. :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la "."00 lei la 4.440 lei.

6,D+L@9,L+ ;/2@;L,K;2+ .+629@ ;6@L 1,13 J6? :n ca-ul persoanelor =uridice, limitele şi ma!ime ale amen-ilor pre$ă-ute la alin.J#? şi J4? se ma=orea-ă cu #00H, respecti$& /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă de la 210 de lei la """6 lei, iar cele de la lit. b?'d? cu amendă de la """6 de lei la 2.714 de lei. :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la ".#00 lei la 6#"2 lei.

$$. L'N'A nr. 117>1999 privin) taxele extraIu)iciare )e timbru+ cu mo)i6icările ulterioare

"7

A#'EA ? L$DTA C&PR$#A"#B TAE'L' 'ETRA(&B$C$AR' B' T$!@R& 'xtras )in norma Iuri)ică L lei Capitolul $
Taxe pentru eliberarea certi6icatelor )e orice 6el+ altele )ec=t cele eliberate )e instanţe+ !inisterul (ustiţiei *i Libertăţilor Cetăţene*ti+ Parc;etul )e pe l=n:ă Înalta Curte )e Casaţie *i (ustiţie *i )e notarii publici+ precum *i pentru alte servicii prestate )e unele instituţii publice

"

2

+liberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în e!ercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, ade$erinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu e!cepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă ta!ă e!tra=udiciară de timbru mai mare +liberarea certificatului de producător

6,D+L@L ;.L,/;2 :6 ;6@L (,*/;L 1,11 2

6,D+L@L ;.L,/;2 :6 ;6@L (,*/;L 1,13 1 x
Punct abro:at prin art. 1+ pct. 155 )in Le:ea nr. 175>1,,5 pentru aprobarea .N. nr. 91>1,,3 privin) Co)ul )e proce)ura 6iscală

#

4

+liberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal& ' pentru animale sub 2 ani 2 ' pentru animale peste 2 ani 2 /ertificarea Jtranscrierea? transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate& ' pentru animale sub 2 ani ' pentru animale peste 2 ani +liberarea certificatelor de înregistrare fiscală 2 4

1 1 1 x
Punct abro:at prin art. 1+ pct. 155 )in Le:ea nr. 175>1,,5 pentru aprobarea .N. nr. 91>1,,3 privin) Co)ul )e proce)ura 6iscală

4

6 7 1 7 "0 "" "2

+liberarea, la cerere, a certificatelor medico'legale şi a altor certificate medicale folosite în =ustiţie +liberarea, la cerere, a certificatelor de ca-ier =udiciar :nregistrarea la cerere, în actele de stare ci$ilă a sc)imbării numelui şi a se!ului :nregistrarea la cerere, în actele de stare ci$ilă a desfacerii căsătoriei 2ranscrierea la cerere în registrele de stare ci$ilă rom%ne, a actelor de stare ci$ilă întocmite de autorităţile străine 9econstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare ci$ilă +liberarea altor certificate de stare ci$ilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2 2 "# 2 2 2 2

1 1 11 1 1 1

Capitolul $$ Taxe pentru eliberarea sau presc;imbarea actelor )e i)entitate *i <nscrierea menţiunilor <n acestea+ precum *i pentru eliberarea permiselor )e v=nătoare *i )e pescuit " ;cte de identitate&

20

"

? .otri$it pre$ederilor 8rdonantei de urgenţă a 5u$ernului nr."04/2004 pri$ind unele măsuri pentru eliberarea şi înm%narea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în >onitorul 8ficial al 9om%niei, .artea ,, nr. ".077 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. #4/2004, în scopul finali-ării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înm%narea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

2"

Anexa nr. 1 /.C.L.nr.1 )in ,5.,1.1,13
Belimitarea pe zone a comunei P'R$A! ' Teren $#TRAC$LA# ?
A #A A 6r. crt " 2 # 4 4

*trada *trada >ureşului *trada ;rmoniei *trada 5ării Diorelelor *trada >agnoliei

6umere locuinţă 74 C "7" 44 C 76, " bis, 2 bis ' ' 2 ' "1 1 C 22, 22/a "7 C 27.

A #A @ 6r. crt " 2 # 4 4 6 7 1 7 "0 "" "2 "# "4 "4 "6

*trada *trada /alea 2imişoarei *trada Dişinului *trada ;rmoniei *trada 5ării *trada >estecenilor *trada *alciei *trada >olidului *trada Leandrului *trada /ri-antemelor *trada .latanilor *trada *te=arului *trada (re-iei *trada /alea ;radului *trada >agnoliei *trada 9ăc)itei *trada *tadionului

6umere locuinţă " C 27 2 C #0 26 C 42 27 C 67 " C 7 2 C "2 " C "7 2 C 21 " C "4 2 C "2 " C 7 2 C "2 " C "# 2 C "2 " C 7 2 C "2 " C "" 2 C "0 6" C 74 46 C 10 44 C 76 1# C 17 67 C "47 46 C "71 62 C 2"2 1# C 2#7 2 C 6 " C "7 " C 7 2 C "2 "C#

A #A C 6r. crt " 2

*trada *trada /alea 2imişoarei *trada Dişinului

6umere locuinţă #4 C 46 67 2 C 22 " C 24 22

# 4 4 6 7 1 7 "0 "" "2 "# "4 "4 "6 "7 "1 "7 20 2" 22

*trada (rasinului *trada ;rţarului *trada .inului *trada .lopului *trada /astanilor *trada *te=arului *trada *moc)inului *trada .latanilor *trada >ăslinului *trada >ureşului *trada (re-iei *trada /alea ;radului *trada Korelelor *trada 2randafirilor *trada .anselelor *trada 6ufărului *trada Aaliei *trada Kambilelor *trada 6arciselor *trada Lalelelor A #A B

" C 2# 2 C #4 " C ""7 2 C 70 "C4 ' ' 21 C 42 47 C 1" " C 47 2 C "6 " C 4# 2 C #2 ' " C 7# 2 C 42 " C 64 2 C 44 " C 1"/b 2 C 60 2 C "2 "7 C "0" "1 C "42 (urdea " C "07 2 C 14 " C 77 2 C 70 " C 77 2 C 10 " C "7 2 C 22 " C 2# 2 C "6 "C7 2C1

6r. crt " 2 # 4 4

*trada *trada Dişinului *trada *te=arului *trada Liliacului *trada (agului *trada *alc%mului *trada >ăceşiului

6umere locuinţă 44 C 76 7" C "0# 24 loc. cartier romi " C 47 2 C 26 2 C 42 2 C "2 2 C "0 "C4 2C1

2#

Anexa nr. 3 /.C.L.nr.1 )in ,5.,1.1,13
Re:ulament pentru stabilirea proce)urii *i criteriilor )e acor)are a 6acilităţilor 6iscale pentru anul 1,13 .entru a beneficia de scutire la plata impo-itului pe clădiri şi a impo-itului pe teren pentru persoanele pre$ă-ute la art. 7. al pre-entei )otăr%ri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii & ' persoanele beneficiare, să nu deţină şi alte proprietăţi Jclădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă? ' persoanele beneficiare să nu deţină în proprietate o suprafaţă mai mare de 2 )a de teren aflat în e!tra$ilanul localităţii ' domiciliul înscris în E.,.//.,. să coincidă cu adresa clădirii pentru care se solicită scutire ' $enitul lunar pe membru de familie să fie sub ni$elul salariului minim brut pe ţară. .rin familie, în accepţiunea acestei proceduri înţeleg%nd soţ, soţie, copii precum şi alţi membri ai familiei de grad , care se gospodaresc împeună ' persoanele beneficiare să nu fie administratori, asociaţi sau să deţină acţiuni în cadurl societăţilor comerciale ' pot beneficia de această facilitate şi persoanele care locuiesc la aceeaşi adresă şi care şi'au asumat obligaţia de plată în numele debitorului în conformitate cu pre$ederile 8.@.5. nr. 72/200# pri$ind /odul de .rocedură (iscală, rererepublicată cu modificările şi completările ulterioare . Dcutirile prevăzute la art. 7+ art. 8 *i art.9 )in prezenta ;otăr=re+ se acor)ă & ' doar la plata impo-itului pe clădirea şi terenul aferent acesteia, a6lată la a)resa )e )omiciliu a solicitantului ' în urma unei declaraţii pe proprie răspundere că solicitantul, sau membrii familiei acestuia care locuiesc la aceeaşi adresă, nu mai deţin şi alte proprietăţi Jclădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă? ' pe ba-a cererii însoţită de documente =ustificati$e ' încep%nd cu data de înt%i a lunii următoare depunerii cererii. Acte necesare acor)ării )e 6acilităţi 6iscale prevăzute la art .7 . al prezentei ;otăr=ri: ' declaraţie pe propria răspundere precum că nu au alte $enituri, nu sunt asociaţi, administratori, nu deţin acţiuni la societăţi comerciale ' acte de identitate pentru toti membrii familiei C copie ' certificat fiscal/ade$erinţă eliberat Jă? de ;dministraţia (inanciară *%nnicolau >are din care re-ultă că nu au $enituri Jpentru toţi membrii familiei cu $%rsta de peste "1 ani? ' ade$erinţă de $enit pentru fiecare membru de familie J$enitul brut? ' pentru cei care reali-ea-ă $enituri care constă în a=utor social, pensii, a=utor de şoma= şi/sau pensie de sistenţă socială, do$ada se face cu documente eliberate de organele abilitate. Acte necesare acor)ării )e 6acilităţi 6iscale prevăzute la art. 8 al prezentei ;otăr=ri : ' copii certificate deces părinţi ' copie /.,. sau copie /ertificat de naştere ' ade$erinţă ele$/student. Acte necesare acor)ării )e 6acilităţi 6iscale prevăzute la art . 9. al prezentei ;otăr=ri: ' copie /ertificat încadrare în grad de )andicap gra$ sau accentuat/in$aliditate ' copie act de identitate ' declaraţie pe proprie răspundere că nu deţin în proprietate, o suprafaţă de teren e!tra$ilan mai mare de 2 )a ' declaraţie pe proprie răspundere că solicitantul, sau membrii familiei acestuia care locuiesc la aceeaşi adresă, nu mai deţin şi alte proprietăţi Jclădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă? 24

*cutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă p%nă la sf%rşitul anului şi se operea-ă încep%nd cu data de înt%i a lunii următoare celei în care persoanele în cau-ă au depus cererea însoţită de toate documetele pre$ă-ute în pre-entul regulament. :n ca-ul în care, persoanele beneficiare nu se mai încadrea-ă în criteriile enumerate mai sus, în cel mult #0 de -ile sunt obligate să depună o cerere pentru calcularea impo-itelor.

Anexa nr. 5 /.C.L.nr.1 )in ,5.,1.1,13 L $ D T A
cuprin-and actele normati$e prin care s'au stabilit impo-itele si ta!ele locale pentru anii 2001C 20"2 a. Actele normative prin care s'au stabilit impo-itele şi ta!ele locale &
' Legea 47"/200# pri$ind /odul (iscal ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.44/2004 6orma 44/2004 pentru aprobarea 6ormelor >etodologice de aplicare a Legii pri$ind /odul (iscal.J>.8. nr. ""2/06.02.2004? ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.71#/2004, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile care se inde!ea-ă/a=ustea-ă/actuali-ea-ă anual pe ba-a ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2004 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.777/2004, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile care se inde!ea-ă/a=ustea-ă/actuali-ea-ă anual pe ba-a ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr."4"4/2006, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile care se inde!ea-ă/a=ustea-ă/actuali-ea-ă anual pe ba-a ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2007 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.746/2007, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile aplicabile în anul fiscal 20"2.

$$. /otararile Consiliului Local Periam prin care s'au stabilit impo-itele şi ta!ele locale & 1. 0./.L. .eriam nr. 41/"4.04.2007, pentru anul 2001, coroborată cu 0./.L. .eriam nr. 62/"1.06.2007, pentru anul 2001 1. 0./.L. .eriam nr. 44/26.04.2001, pentru anul 2007 3. 0./.L. .eriam nr. 77/"6."".2007, pentru anul 20"0 5. 0./.L. .eriam nr. 62/"0."2.20"0, pentru anul 20"", coroborată cu 0./.L. .eriam nr. 7/24.0".20"" -. 0./.L. .eriam nr. 67/22."2.20"", pentru anul 20"2.
24

Anexa nr. /.C.L.nr.1 )in ,5.,1.1,13 L $ D T A
cuprin-%nd actele normati$e în temeiul cărora se puteau acorda scutiri sau reduceri de la plata impo-itelor şi ta!elor locale pentru perioada 2001'20"2 $. Actele normative care prevă) 6acilităţi 6iscale : ". 0.5. 774/2002, pentru aprobarea 6ormelor >etodologice pri$ind procedura şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impo-itelor, ta!elor şi a altor $enituri ale bugetelor locale J>.8f. nr. 472/"2.01.2002? 2. 8.@.5. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare aprobată şi modificată prin Legea nr. 47"/2002 J>.8. 422/"1 iulie 2002? #. 0.5. nr. 774/24 iulie 2002 de aprobarea 6ormelor >etodologice pri$ind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impo-itelor, ta!elor si a altor $enituri ale bugetelor locale J>.8. 472/"2 august 2002? 4. Legea 47"/200#, pri$ind /odul (iscal J>.8f. nr. 727/2#."2.200#?,cu modificările şi completările ulterioare 4. 0.5. nr. 44/2004 pentru aprobarea 6ormelor >etodologice de aplicarea a Legii nr. 47"/200# pri$ind /odul (iscal 6. Legea nr. #0#/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/"774 pri$ind $eteranii de ra-boi, precum si unele drepturi ale in$ali-ilor si $adu$elor de ra-boi. $$. /otăr=ri ale Consiliului Local Periam pri$ind facilitati fiscale& L 6u au fost acordate facilitaţi fiscale prin )otăr%ri ale /onsiliului Local .eriam în perioada anilor 2001'20"2 .

26

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii şi complet=rii art"1 al D"C"L" Periam nr"A2921"12"2012 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "6.0".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2#1/"".0".20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana C inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.64/2"."2.20"2 pri$ind stabilirea tarifelor pentru unele ser$icii de interes local la ni$elul /omunei .eriam încep%nd cu anul 20"# ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."4/"1.07.20"2 pri$ind stabilirea unor noi ta!e speciale pentru înc)irierea sălii /asei de /ultură a /omunei .eriam ' art.4 din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.#74'#71 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul civil, republicată ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.b, ale art.#6 alin.4 lit.c şi ale art.44 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, modificată şi completată / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea şi completarea art." al /.C.L. Periam nr.7->11.11.1,11 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul )omunei (eriam încep*nd cu anul %&'3+ după cum urmea-ă& La (rt"1, punctul 2E 1. 2arife de concesionare a terenurilor din proprietatea publică sau pri$ată a /omunei .eriam, tari6e care nu conţin T.C.A.+ pentru reali-area lucrărilor de construcţii ori pe care e!istă construcţii edificate, astfel& Tari6e )e concesionare a terenurilor )in proprietatea publică *i privată pentru realizarea lucrărilor )e construcţii Bestinaţia construcţiilor Tari6e 1,11 Tari6e încep%nd cu anul 1,13 lei>mp>an lei>mp>an /onstrucţii destinate acti$ităţilor financiar'bancare " 1+, /onstrucţii destinate acti$ităţilor economice " 1+/onstrucţii destinate acti$ităţilor medicale " 1+1 /onstrucţii de locuinţe şi case de $acanţă " 1+, /onstrucţii de gara=e " 1+, :n ca-ul e!istenţei unor utilităţi în apropierea amplasamentului construcţiei, tarifele minimale se $or cuantifica succesi$, prin aplicarea unor procente în ca-ul următoarelor reţele& 27

a. apă, canal b. transport urban c. energie electrică d. telefonie e. transport rutier f. transport fero$iar

4H 4H 4H 4H 2H #H

-3 -3 -3 -3 13 33

La (rt"1, punctul 3E 3. 2arife de înc)iriere sau concesionare a terenurilor din proprietatea publică sau pri$ată a /omunei .eriam, cu altă destinaţie dec%t cea de construit, tari6e care nu conţin T.C.A., astfel& #r. Dcopul &.!. Tari6e 1,11 Tari6e crt. încep%nd cu anul 1,13 lei>mp>an lei>mp>an 1. ;mplasarea panoului publicitar pe mp 4 5, domeniul public sau pri$at al /omunei .eriam ' suprafaţa minimă supusă tarifării $a fi cea re-ultată din înclinarea proiecţiei ori-ontale a panoului, la care se adaugă " m de =ur ' împre=ur 1. /)irie teren arabil intra$ilan mp 0,0" ,+,3. *paţii cu destinaţie comercială Jc)ioşcuri, mp 4 5, g)erete, puncte de desfacere produse, asigurări, alte acti$ităţi? amplasate pe terenuri aparţin%nd domeniului public, aflate în administraţia /onsiliului Local al /omunei .eriam ? 5. :nc)iriere teren arabil e!tra$ilan, pentru )a ' 7,, acti$ităţi economice, altele dec%t agricultura Jfora=e, construcţii căi acces, construcţii de obiecti$e industriale etc.? :nc)iriere teren arabil e!tra$ilan pentru )a ' 5-, -. acti$ităţi agricole ;mplasare stupi'stupină mp 4 5 7. 2recerea liniei electrice subterane şi mp 4 7. instalarea unui st%lp pe drumurile =udeţene La (rt"1, introducerea punctului B, <ncep=n) cu anul 1,13& #r. crt. ". 2. Benumirea taxei alte taxe locale stabilite la nivelul Comunei Periam Tari6e 1,13

2a!ă înc)iriere teren ba-ă sporti$ă 1, lei>oră Jaer liber? 2a!ă înc)iriere sală de sport :n inter$alul 1 aprilie8 30 septembrie& multifuncţională ' 3, lei>oră pentru =ocuri de ec)ipă ' 1, lei>oră pentru =ocuri indi$iduale :n inter$alul 1 octombrie8 31 martie& ' 5, lei>oră pentru =ocuri de ec)ipă ' 3, lei>oră pentru =ocuri indi$iduale. 21

#.

2a!ă înc)iriere cămin cultural ,nchirierea se face în ba!a unui contract de închiriere încheiat între primărie şi solicitant în urma constituirii unei "aranţii care să repre!inte '&- din dublul preţului de achi!iţie al numărului de tac*muri închiriate şi în ba!a unei cereri depuse la (rimăria )omunei (eriam cu cel puţin % !ile înainte de eveniment. )ontractului de închiriere îi va fi anexat un proces-verbal de predare . primire prin care vor fi constatate şi pierderile suferite şi recuperate prin reţinerea contravalorii lor din "aranţie. $e!ervarea sălii se va face doar în momentul achitării contravalorii taxei de închiriere. (entru distru"erea sau deteriorarea veselei închiriate se va percepe o taxă repre!ent*nd de % ori contravalorea preţului de achi!iţie al bunului distrus sau deteriorat.

/ei care înc)iria-ă sala Jindi$idual sau ec)ipe? cel puţin 2 ore/săptăm%nă, $or beneficia lunar în mod gratuit de sală încă 2 ore. 1. pentru nunţile+ botezurile sau petrecerile private or:anizate <n sala mare a Casei )e Cultură Periam C ta!a repre-intă contra$aloarea înc)irierii $eselei e!istente în in$entarul .rimăriei /omunei .eriam, respecti$ 1 lei>persoană, dar nu mai puţin de -,, lei M contra$aloarea ener:iei electrice consumate O contra$aloarea consumului de ga2. pentru <nc;irierea veselei e!istente în in$entarul .rimăriei /omunei .eriam, necesară la di$erse alte e$enimente organi-ate în altă locaţie dec%t incinta /asei de /ultură .eriam, se stabileşte o ta!ă de 1 lei>tac=m #. pentru spectacole+ evenimente artistice, organi-ate de di$erse persoane C se stabileşte suma de 1-, lei 4. pentru seri )istractive organi-ate de către di$erse persoane fi-ice sau =uridice C se stabileşte suma de 1-, lei 4. pentru serbări *colare+ pentru alte evenimente e)ucative+ socialLculturale *i pentru mani6estări cu scop electoral C nu se plăteşte ta!ă, cu condiţia ca spaţiul să fie predat în aceleaşi condiţii bune în care a fost primit 6. An:aIaţii .rimăriei /omunei .eriam şi ai ser$iciilor aflate în subordinea /onsiliului Local .eriam, $or beneficia pentru ei şi familia lor Jp%nă la gradul , de rudenie?, o singură dată, de gratuitate pentru un e$eniment din categoria celor pre$ă-ute la art." pct." şi 4 din pre-enta )otăr%re

Art.1. :ncep%nd cu data pre-entei )otăr%ri, îşi încetea-ă aplicabilitatea 0./.L. .eriam nr."4/"1.07.20"2 pri$ind stabilirea unor noi ta!e speciale pentru înc)irierea sălii /asei de /ultură a /omunei .eriam, precum şi orice alte pre$ederi contrare. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului financiar'contabil, impo-ite şi ta!e 27

' ' '

Aomnului Eobu ;urel, referent , Jcultural? La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ŞEDINŢĂ, PREŞEDINTELE DE ,
L.".

HĂRDĂLĂU ANIŞOARA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

……………………………. _______________________________________ …………………………

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 1 )in 17.,1.1,13

#0

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea ,eFulamentului de orFanizare a p=şunatului, precum şi de exploatare a paGiştilor şi a p=şunilor de pe raza administrativ8teritorial= a comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "6.0".20"#, a$%nd în $edere următoarele& - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.237/11.01.2013 întocmit de doamna Nicolescu Olimpia-Angela – inspector I superior – agent agricol în cadrul rim!riei "omunei eriam# prin care propune consiliului local aprobarea $egulamentului de e%ploatare a p!&unii "omunei eriam' ' pre$ederile art."4 alin.", art."4 alin.2 şi alin.4 din Legea nr.2"4/20"" pentru organi-area, administrarea şi e!ploatarea pa=iştilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.72/2002 pri$ind -oote)nia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.740/2002 pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii -oote)niei nr. 72/2002 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate nr." din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PcP, art.#6 alin.4 lit.PbP, art."2# şi art.44 alin.l şi alin.2 lit.e din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, modificată şi completată

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă QRe:ulamentul comunal de or"ani!are a păşunatului precum şi de exploatare a pajiştilor şi a păşunilor de pe ra!a administrativ-teritorială a comunei (eriam# , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta 0otăr%re. Art.1. *olicitarea terenurilor pentru păşunat se efectuea-ă de către preşedintele asociaţiei crescătorilor de animale sau de către crescătorii de animale. Art.3. La data intrării în $igoare a pre-entei )otăr%ri se abrogă toate reglementările anterioare în $igoare referitoare la regimul de păşunat pe teritoriul comunei .eriam. Art.5. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitraş /ornel, doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior ' agricol, precum şi compartimentul financiar'contabil, impo-ite şi ta!e locale. #"

Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior C agricol ' /ompartimentului financiar'contabil, impo-ite şi ta!e ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIŞOARA

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 3 )in 17.,1.1,13

#2

A#'EA #R.1 La /. C.L.nr.3>17.,1.1,13

$- #,>(3!/(,- ( P16%3( %L%!, P,-C%. 6! $- -*PL#( (,- ( P(J!6 !L#, 6! ( P16%3!L#, $- P- ,(/( ($.!3!' ,( !+8 -,! #,!(L1 ( C#.%3-! P-,!(. Art.1 2erenurile e$idenţiate ca păşuni, aparţin%nd domeniului pri$at al comunei .eriam, $or fi folosite pentru păşunatul animalelor. :n scopul asigurării unui păşunat raţional, pe tot parcursul anului se $or stabili efecti$ele de animale pe trupuri de păşune. Art. 1 (ac obiectul pre-entului regulament suprafeţele de păşune permanentă, respecti$ terenurile consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante fura=ere erbacee Jînsăm%nţate sau naturale?, care nu fac parte din sistemul de rotaţie a culturilor din e!ploataţie de cel puţin 4 ani şi care sunt administrate de către agricultor pentru producerea de fura=e, cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu. Art. 3 ' 9eparti-area terenurilor pentru păşunat J"? Aeterminarea suprafeţelor pa=iştilor destinate păşunatului se efectuea-ă pe ba-a contractelor de păşunat/concesiune. J2? Areptul de folosinţă asupra terenurilor pentru păşunat se acordă pe ba-ă de contract de păşunat/concesiune. J#? Lucrările de întreţinere a pa=iştilor, precum şi a utilităţilor -oopastorale se $or efectua de către crescătorii de animale care le folosesc. J4? .entru a ocupa suprafaţa de păşune reparti-ată prin contract, crescătorilor de animale le este permisă tra$ersarea cu animalele pe suprafeţele de teren din $ecinătatea amplasamentului stabilit, în condiţiile în care nu e!istă drumuri de acces amena=ate. Art. 5 ' .erioada de păşunat J"? .ăşunatul se iniţia-ă în momentul în care terenul este -$%ntat şi c%nd plantele au o înălţime minimă de "0'"4 cm pentru o$ine şi caprine şi "4'20 cm pentru bo$ine şi cabaline. J2? *e $or e$ita& păşunatul pe rouă, brumă, imediat după ploaie sau în -ilele cu $ariaţii mari de temperatură şi precipitaţii abundente re$enirea pe aceeaşi parcelă la inter$ale mai mici de 2" -ile ţinerea pe o parcelă a animalelor o perioadă mai mare de 4'6 -ile. J#? :ntreruperea păşunatului se face cu #'4 săptăm%ni înainte de apariţia primelor îng)eţuri, pentru a permite plantelor să se regenere-e şi să fie astfel suficient de puternice pentru a re-ista pe timpul iernii. Art. - L 2a!e aferente contractului de păşunat/concesiune J"? 2a!a de păşunat/9ede$enţa înscrisă în contractul de păşunat/concesiune este de 1,, lei>;a *i se $a plăti după cum urmea-ă& ' p%nă la data de 1 iunie a fiecărui an, -,3 din $aloare ' p%nă la data de 1 octombrie a fiecărui an, restul )e -,3 din $aloare. ##

J2? 2a!a pe teren, pre$ă-ută la art. 246, alin. J#? din Legea pri$ind /odul fiscal nr. 47"/200#, actuali-ată, se plăteşte la /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e. Art. 7 ;tribuţiile pri$ind păşunea şi păşunatul pe teritoriul comunei .eriam, re$in /ompartimentului ;gricol, în cadrul căruia se $or desfăşura următoarele acti$ităţi& a? întocmirea şi gestionarea contractelor de păşunat/concesiune b? $erificarea cu pri$ire la modul în care crescătorii de animale/concesionarii îndeplinesc obligaţiile pre$ă-ute în contract c? monitori-area lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pa=iştilor d? alte acti$ităţi care se impun, în ba-a pre$ederilor legale în $igoare pri$ind păşunile. Art. 7 C 8bligaţii ale crescătorilor de animale J"? *ă întocmească un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de refacere a co$orului $egetal, după fiecare ciclu de păşunat. Dor fi înscrise măsurile ce trebuie respectate la începutul fiecărui se-on de păşunat, cu pri$ire la curăţarea păşunilor, eliminarea buruienilor to!ice, t%rlirea, eliminarea e!cesului de apă, modul de grupare a animalelor pe păşune, acţiunile sanitar' $eterinare obligatorii J2? *ă declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localităţii, în conformitate cu legislaţia în $igoare J#? *ă facă do$ada e!istenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul $eterinar de circumscripţie, pentru întregul efecti$ de animale în$oite la păşunat J4? *ă respecte limitele trupului de păşune reparti-at, durata ciclului de păşunat, să asigure protecţia parcelelor în$ecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor reparti-ate pentru păşunat J4? *ă aibă gri=ă şi să păstre-e în bună stare dotările şi construcţiile pastorale J6? *ă respecte normele sanitar'$eterinare în $igoare şi dispo-iţiile organelor sanitar' $eterinare J7? *ă urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau suspiciunea unei boli transmisibile. Art. 8 J"? *e inter-ice e!ecutarea de construcţii neautori-ate sau amena=ări de orice fel pe păşune, în conformitate cu Legea 40/"77", pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, republicată. J2? *e inter-ice depo-itarea deşeurilor mena=ere şi/sau agro-oote)nice pe păşune. J#? *e inter-ice sc)imbarea categoriei de folosinţă a suprafeţelor de păşune. J4? *e inter-ice trecerea peste păşuni cu căruţa sau cu orice alte mi=loace de transport, care cau-ea-ă deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri. Art. 9 J"? .ăşunatul neautori-at se sancţionea-ă cu amendă contra$enţională conform Legii -oote)niei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potri$it Legii nr.2"4/20"" pentru organi-area, administrarea şi e!ploatarea pa=iştilor. J2? .ăşunatul neautori-at repre-intă& a? păşunatul cu animale care nu sunt înregistrate la registrul agricol b? păşunatul pe alte suprafeţe dec%t cele stabilite, respecti$ migrare pe alte păşuni sau terenuri Jf%neţe, ogoare, mirişti, diguri etc.?, în condiţiile în care nu e!istă acordul scris al proprietarului/arendaşului de teren c? introducerea animalelor la păşunat pe pa=işti, fără ca proprietarii acestora să deţină contracte de păşunat/concesiune d? păşunatul cu animale pentru care nu e!istă certificate sanitar'$eterinare care să ateste starea de sănătate a acestora #4

e? păşunatul animalelor depistate bolna$e f? păşunatul în afara perioadei de păşunat stabilite. g? păşunatul animalelor aduse din alte localităţi. Art. 1, .entru pre$enirea păşunatului ilegal se $or efectua controale de către ec)ipe mi!te formate din repre-entanţi ai .rimăriei /omunei .eriam şi ai .ostului de .oliţie al comunei .eriam.

#4

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind stabilirea 'tatului de &uncţii şi a #rFaniFramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, precum şi ale 'PCL-P Periam, pe anul 2013

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 24.0".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' nota de fundamentare înregistrată sub nr.204/07.0".20"# pre-entată de domnul Aumitraş /ornel C primarul /omunei .eriam, prin care solicită consiliului local modificarea structurii organi-atorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale .rimarului /omunei .eriam pentru anul 20"# ' referatul înregistrat sub nr.2#7/"".0".20"#, pre-entat de doamna Eronţ AacianaC secretarul /omunei .eriam, prin care solicită consiliului local stabilirea şi aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al .rimarului /omunei .eriam pe anul 20"# ' adresa nr.702/*#/27."2.20"2 a ,nstituţiei .refectului C Bud.2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.20/0#.0".20"# cu pri$ire la numărul ma!im de posturi stabilit potri$it 8.@.5. nr.6#/20"0 ' adresa nr.#70/"7.0".20"# a .rimăriei /omunei .eriam prin care se solicită a$i-ul ;.6.(... pentru aprobarea modificării structurii organi-atorice ' a$i-ul nr.2#"0/20"# a ;.6.(... Eucureşti înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.447/22.0".20"# ' pre$ederile Legii'cadru nr.214/20"0 pri$ind salari-area unitară a personalului plătit din fonduri publice ' pre$ederile Legii nr.21#/20"" pri$ind aprobarea 8rdonanţei de urgenţă a 5u$ernului nr. 10/20"0 pentru completarea art."" din 8rdonanţa de urgenţă a 5u$ernului nr. #7/2001 pri$ind reglementarea unor măsuri financiare <n )omeniul bu:etar4 L preve)erile 8.@.5. nr.14/20"2 pri$ind unele măsuri referitoare la $eniturile de natură salariala ale personalului plătit din fonduri publice; ' pre$ederile 0.5. nr."224/20"" pentru stabilirea salariului de ba-ă minim brut pe ţară garantat în plată ' pre$ederile art.2 alin.#, art.47 alin.4 lit.a, art."07 şi art.""2 din Legea nr."11/"777 pri$ind *tatutul funcţionarilor publici, Jr2?, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.a şi ale art.44 alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

#6

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă *tatul de funcţii şi 8rganigrama aparatului de specialitate al .rimarului /omunei .eriam, precum şi al *.../.L.+... .eriam pe anul 20"#, respecti$ se aprobă modificarea structurii organi-atorice, după cum urmea-ă& ' se aprobă şi se stabileşte Dtatul )e 6uncţii al aparatului de specialitate al .rimarului /omunei .eriam, precum şi al *.../.L.+... .eriam pe anul 20"#, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re ' se aprobă şi se stabileşte r:ani:rama aparatului de specialitate al .rimarului /omunei .eriam, precum şi a *.../.L.+... .eriam pe anul 20"#, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1.:ncep%nd cu data pre-entei )otăr%ri îşi încetea-ă aplicabilitatea orice alte pre$ederi contrare. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a însărcina primarul /omunei .eriam, Aumitraş /ornel şi secretarul /omunei .eriam, Eronţ Aaciana. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' ;.6.(... Eucureşti ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIŞOARA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 5 )in 1-.,1.1,13

#7

COMUNA PERIAM - PRIMĂRIA si SPCLEP
Anexa nr.1 la H.C.L. nr.4/ !."1. "1# STAT DE $UNCŢII
,ra-&+ )ro.es(ona+ STRUCTURA
$UNCŢIE DE DE%NITATE PU!LICĂ

N(/e+&+ st&-((+or

2na+t .&n#'(onar )&*+(#

-e #on-&#ere 3

-e e4e#&'(e

-e #on-&#ere

-e e4e#&'( e

DEMNITARI 1. . SECRETAR 6. COMPARTIMENT $INANCIAR-CONTA)IL* IMPO+ITE SI TA,E 9. :. ;. <. =. COMPARTIMENT A-RICOL* PROTECŢIA MEDIULUI ?. @A. COMPARTIMENT ASISTENTĂ SOCIALĂ @@. @B.

%ri&ar/ 'i(e%ri&ar Pr(mar 5(#e)r(mar se#retar

N(/e+&+ st&-((+or

$&n#'(a )&*+(#ă C+asa

DU%ITRAŞ CORNEL A5RA% IOAN %IRCEA IURE"CU LAURA 7 s&s)en-at8 !RONŢ DACIANA 7 )r(n -e+e1are atr(*&'((

II

"

(ns)e#tor (ns)e#tor (ns)e#tor (ns)e#tor re.erent

I I I I III

as(stent as(stent as(stent as(stent s&)er(or

" " " " %

!ODE"CU $LORICA 7 tem)orar o#&)at COTOŞ%AN CLAUDIA7LETIŢIA DU%ITRAŞ LORENDANA $ERCHI "I%ONA7ELENA COPIL ALE>ANDRU

(ns)e#tor (ns)e#tor

I I

s&)er(or as(stent

" "

NICOLE"CU OLI%PIA7AN,ELA 5ACANT

(ns)e#tor re.erent

I III

as(stent as(stent

" %

COPIL PAULA7,IANINA CĂPUTĂ LI5IA

N&me+e, )ren&me+e 0 /a#ant, tem)orar /a#ant, -&)ă #az

Nr. #rt.

$&n#'(a #ontra#t&a+ă

Trea)ta )ro.es(ona+ă01ra-

#1

COMPARTIMENT CULTURĂ si )i.li/0e(1 C/&2nal1 @6. @9. COMPARTIMENT SOLUŢIONARE PETIŢII @:. COMPARTIMENT DE+3OLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ* UR)ANISM @;.
(ns)e#t or -e s)e#(a+ (tate (ns)e#t or -e s)e#(a+ (tate (ns)e#t or -e s)e#(a+ (tate

re.ere nt re.ere nt

I I

% %

!O!U AUREL 5ACANT

re.erent

III

as(stent

%

A!RUDAN %ARIA

IA

"

%ARICA $LORIAN

@<.

IA

"

5ACANT

@=. @?. BA. COMPARTIMENT AUTO$INANŢARE B@.

I I II

" % %

%IREA CRI"TIAN %ANUEL

re.ere nt re.ere nt

IANCU ALE>ANDRU 5ACANT

BB. COMPARTIMENT 4NTREŢINERE ŞI ADMINISTRARE REŢELE APĂ ŞI CANALI+ARE

m&n#( tor #a+(.(# at m&n#( tor #a+(.(# at

I

%

CI,O5AN $LORIAN7%ARIU"

I

%

RICHTER LAURENŢIU UDE

#7

B6. COMPARTIMENT ADMINISTRARE .a51 6%/r0i'1 B9. COMPARTIMENT ADMINISTRATI3 B:. B;. B<. B=.

)azn(#

,

5ACANT

a-m(n(s trator

I

%

5ACANT

B?.

6A. COMPARTIMENT S.3.S.U. 6@. 6B. SPCLEP 7Ser'i(i2l P2.li( C/&2ni0ar L/(al 8e E'i8ent1 a Per6/anei9 66. 69. 6:. #ons(+(er (ns)e#tor re.erent I I III as(stent as(stent as(stent " " %

)azn(# 2n1r(E(t or Fo.er m&n#( tor #a+(.(# at m&n#( tor #a+(.(# at m&n#( tor #a+(.(# at Fe. "5"U
#on-&# ător a&tos)e #(a+ă

% , I I % ,

,ALEA ,HEOR,HE ,RI,OROŞCUŢĂ DANIELA ,HEOR,HIŢĂ CRI"TIAN

,RAD ,HEOR,HE

I

%

$ILIPE"CU ,HEOR,HE7 5ALENTIN

I

,

UN,UREANU $LORIN

% ,

5ACANT

5ACANT

!RAD DORIN7,HEOR,HE !RONŢ DACIANA 5ACANT

NR. TOTAL $UNCŢII ALEŞI LOCALI

B

40

NR. TOTAL $UNCŢII PU!LICE NR. TOTAL $UNCŢII PU!LICE DE CONDUCERE NR. TOTAL $UNCŢII PU!LICE DE E>ECUŢIE NR. TOTAL $UNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE NR. TOTAL $UNCŢII CONTRACTUALE DE E>ECUŢIE NR. TOTAL $UNCŢII GN IN"TITUŢIE

@9 @ @6 A @? 6: DUMITRAŞ CORNEL - Pri&ar al C/&2nei Peria& SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 7:n /ri;inal9

4"

42

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind prelunFirea Conventiei de parteneriat nr"CAA290B"10"200<, încHeiat= în baza DCL Periam nr"<<910"0<"200< privind Centrul de zi pentru copiii romi din Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "4.02.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresele nr.""14/0"."".20"2 si nr."7#/#".0".20"# ale (ederaţiei /aritas a Aiece-ei 2imişoara, înregistrate la .rimăria /omunei .eriam sub nr.764#/02."".20"2 si respecti$ nr."001/ #".0".20"# ' referatul înregistrat sub nr."2"7/07.02.20"#, pre-entat de domnul Aumitraş /ornel C primarul /omunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea prelungirii /on$enţiei de parteneriat nr.1662/04."0.2007 înc)eiată în ba-a 0otăr%rii /onsiliului Local al /omunei .eriam nr.77/"0.07.2007 ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.""4#/06.02.20"# întocmit de doamna /ăpută Li$ia, referent ,,, asistent în cadrul compartimentului ;sistentă socială al primăriei /omunei .eriam ' pre$ederile art."2 alin.#, art.402 alin.2, art.4" lit.c si art.4#" lit.c din 8.5. nr. 61 din 21 august 200# pri$ind ser$iciile sociale, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile art.4 alin." si ale art.7 din 9egulamentul'cadru de organi-are si functionare a institutiilor de asistentă socială pre$ă-ut în 0.5. nr.4#7 din 2#.06.2004 pentru aprobarea 6omenclatorului institutiilor de asistentă socială si a structurii orientati$e de personal, a 9egulamentului'cadru deorgani-are si functionare a institutiilor de asistentă socială, precum si a 6ormelor metodologice de aplicare a pre$ederilor 8.5. nr. 61/200# pri$ind ser$iciile sociale, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile art.#0 alin.4 lit.b, art.4" alin.4, art.""2 alin.", art.""2 alin.# lit.R, art.""# alin.4, art.""7 alin."'2, art."21, art."#2 lit.c, art."#6 lit.a si lit.f si art."#6 alin.2 din Legea nr.272/20"" a asistentei sociale, ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.77/2007 pri$ind finantarea de către /onsiliul Local al /omunei .eriam a c)eltuielilor pri$ind salariile a două persoane care $or fi anga=ate în /entrul de -i pentru copiii romi care urmea-ă a fi înfiintat de către (ederatia /aritas a Aiece-ei 2imisoara ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiilor de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.2# alin.", ale art.#6 alin.2 lit.PdP, ale art.#6 alin.6 lit.PaP pct.2, ale art.44 alin." şi ale art.""4 alin." lit.SbS din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea /on$entiei de parteneriat cu (ederaţia /aritas a Aiece-ei 2imişoara pri$ind /entrul de -i pentru copiii romi din /omuna .eriam, pentru o perioadă de - ani, încep%nd cu data de "4.02.20"# p%nă în data de "4.02.20"1, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam si compartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e din cadrul primăriei. 4#

Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică&
• • • • • • •

,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam (ederatiei /aritas a Aiece-ei 2imisoara /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e din cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI(OARA
_______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

!RONŢ DACIANA
______________________________________ L.".

#r. - )in 15.,1.1,13
Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
44

privind aprobarea contului de încHeiere a exerciţiului buFetar pe anul 2012 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "4.02.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul înregistrat sub nr."260/"".02.20"# întocmit de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, cu pri$ire la înc)eierea contului e!erciţiului bugetar pe anul 20"2 şi a$i-at de domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam ' raportul înregistrat sub nr."##"/"".02.20"# întocmit de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, cu pri$ire la înc)eierea contului e!erciţiului bugetar al autofinantării pe anul 20"2 şi a$i-at de domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam ' contul de e!ecuţie a bugetului /omunei .eriam pe anul 20"2 întocmit de compartimentul de specialitate si înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr. ""74/07.02.20"# ' pre$ederile art.47 din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului ;dministraţiei publice nr."720/20"2 pentru aprobarea 6ormelor metodologice pri$ind înc)eierea e!erciţiului bugetar al anului 20"2 ' pre$ederile art."7 şi art.27'21 din Legea nr.12/"77" pri$ind legea contabilităţii, republicată Jr4?, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.b, ale art.#6 alin.4 lit.a, precum şi ale art.44 alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, modificată şi completată,

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă contul de înc)eiere al e!erciţiului bugetar pe anul 20"2 la acti$itatea bugetară desfăşurată, după cum urmea-ă& +!cedent 20"2& #00.66# lei
• •

la $enituri& 7.#10.#42 lei la c)eltuieli& 7.077.617 lei +!cedent 20""& #7.747 lei 'xce)ent Htotal2 1,11: 338.711 lei.

Deniturile şi c)eltuielile pe capitole şi articole bugetare se aprobă conform Anexelor nr.1 *i nr.1+ ane!e care fac parte integrantă din pre-enta )otăr%re. 44

Art.1. *e aprobă contul de înc)eiere al e!erciţiului bugetar la autofinantare pe anul 20"2 la acti$itatea bugetară desfăşurată, după cum urmea-ă& *old la 0".0".20"2& 24#.014 lei
• •

la $enituri& 410.410 lei la c)eltuieli& 4"7.720 lei Dol) la 31.11.1,11: 1,-.75- lei.

Deniturile şi c)eltuielile pe capitole şi articole bugetare la autofinantare se aprobă conform Anexei nr.3+ ane!ă care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredintea-ă domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică&
• • • • • •

,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul primăriei A.5.(... 2imiş .rin afişa=, atenţiei publice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI(OARA

_______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM


L."

!RON) DACIANA

______________________________________

#r. 7 )in 15.,1.1,13

46

47

41

47

40

4"

42

4#

44

44

46

47

41

47

60

6"

62

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contract=rii unui împrumut în valoare de 3A;"3<3 lei, în con@ormitate cu prevederile #rdonanţei de urFenţ= a >uvernului nr" 392013 privind reFlementarea unor m=suri pentru reducerea unor arierate din economie, alte m=suri @inanciare, precum şi modi@icarea unor acte normative Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "4.02.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' a$%nd în $edere pre$ederile 8rdonanţei de urgenţă a 5u$ernului nr. 64/2007 pri$ind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului ,D din Legea nr. 27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 8rdonanţei de urgenţă a 5u$ernului nr. #/20"# pri$ind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normati$e, precum şi cu cele ale 0otăr%rii 5u$ernului nr. 7/2007 pri$ind constituirea, componenţa şi funcţionarea /omisiei de autori-are a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art. 4" alin. J4? din Legea nr. 24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ' pre$ederile art. 7 pct. 1 din /arta europeană a autonomiei locale, adoptată la *trasbourg la "4 octombrie "714, ratificată prin Legea nr. "77/"777, ' pre$ederile art. ""66 şi următoarele din /odul ci$il, republicat, referitoare la contracte sau con$enţii ' referatul de aprobare pre-entat de către primarul /omunei .eriam în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. "#67/"2.02.20"# ' raportul înregistrat sub nr."#66/"2.02.20"# întocmit de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, cu pri$ire la aprobarea contractării unui împrumut din $ărsăminte din pri$ati-are de la >inisterul (inantelor .ublice, raport a$i-at de domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam ' necesitatea de a asigura resursele financiare pentru ac)itarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, faţă de furni-orii de bunuri, ser$icii şi lucrări, în conformitate cu pre$ederile art. 2 alin.4 din 8.@.5. nr. #/20"# ' pre$ederile art. 4" alin. J4? din Legea nr. 24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.b, ale art.#6 alin.4 lit.b, ale art.44 alin.2, art.6# alin." lit.c, art.6# alin.4 lit.c precum si ale art ""4 alin." lit. b, alin.#, alin.4 şi alin.6 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, modificată şi completată, C#3'!L!%L L#C(L (L C#.%3-! P-,!(. ($#P 1 P,-/-3 ( D# 1,?,-E Art.1. *e aprobă contractarea de la >inisterul (inanţelor .ublice a unui împrumut din $ărsăminte din pri$ati-are în $aloare de ma!im 379.373 lei, cu o maturitate de ma!imum 4 ani. 6#

Art.1. /ontractarea împrumutului pre$ă-ut la art." se face pentru ac)itarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furni-orii de bunuri, ser$icii şi lucrări, conform Q*ituaţiei arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furni-orii de bunuri, ser$icii şi lucrăriS, pentru care $a fi întocmită cererea pentru autori-area contractării împrumutului. Art.3. Ain bugetul local al /omunei .eriam se asigură integral plata ser$iciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului pre$ă-ut la art.". Art.5. H12 .e întreaga durată a ser$iciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a .rimăriei /omunei .eriam următoarele date& a. )otăr%rea /omisiei de autori-are a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia b. $aloarea finanţării rambursabile contractate/garantate în $aluta de contract c. gradul de îndatorare a /omunei .eriam d. durata ser$iciului datoriei publice locale, cu preci-area perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile e. dob%n-ile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile f. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. H12 Aatele pre$ă-ute la alin. J"? se actuali-ea-ă în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul e!pirat, sub sancţiunile pre$ă-ute de lege. Art.-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredintea-ă primarul /omunei .eriam, domnul Aumitras /ornel. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică prin intermediul secretarului /omunei .eriam, în termenul pre$ă-ut de lege, după cum urmea-ă& • ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ • .rimarului /omunei .eriam • /onsiliului Local .eriam • Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul primăriei • A.5.(... 2imiş • ;tenţiei publice, prin afişa= la sediul .rimăriei /omunei .eriam si pe pagina de internet a primăriei& NNN.primatimperiam.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI(OARA

_______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

!RON) DACIANA

______________________________________

L.".

#r. 7 )in 15.,1.1,13
64

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea buFetului de credite interne pentru proiectul IPunte ecoloFic= peste rJul .ures între .aKo si PeriamL Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de "4.02.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."46"/"4.02.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului de credite interne pe anul 20"# ' contractul liniei de credit /+/ E;6T pentru in$estitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr. 9U "20642#744070# "2.07.20"2 Jproiect .unte ecologică peste r%ul >ures între >aVo si .eriam, 0@98/0102/0#0W;( ? ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată ' pre$ederile 0./.L..eriam nr.7/"2.07.20"2 pri$ind aprobarea contractului de credit pentru in$estiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene 6r. 9U"20642#744070# din data de "2.07.20"2, a contractului de garanţie cu $eniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale nr. 171 din data de "2.07.20"2 şi a /ontractului de ipotecă mobiliară conturi nr. 1"46 din data de "2.07.20"2 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, art.44 alin.2 lit.a, art.""4, art.""7 şi ale art."2" alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă bugetul de credite interne pe anul 20"#, după cum urmea-ă& B$DP #$@$L B$# TRAN'R$ L$#' B' CR'B$T: 3--.-81+51 lei ' 401" disponibilităti #44.412,4" lei C/'LT&$'L$ : 3--.-81+51 lei ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.07.70.0".#0? C ,mplementare ..2. .unte ecologică peste r%ul >ures între >aVo si .eriam #44.412,4" lei Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& • ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ • .rimarului /omunei .eriam • /onsiliului Local .eriam 64

• • • • •

A.5.(...2imiş 2re-oreriei *%nnicolau >are Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI(OARA

_______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

!RON) DACIANA

______________________________________

L.".

#r. 8 )in 1-.,1.1,13

66

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 8 Pentru: 7 Împotrivă: 1 Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contract=rii unui împrumut în valoare de 3B;"3<3 lei, în con@ormitate cu prevederile #rdonanţei de urFenţ= a >uvernului nr" 392013 privind reFlementarea unor m=suri pentru reducerea unor arierate din economie, alte m=suri @inanciare, precum şi modi@icarea unor acte normative Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 07.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' a$%nd în $edere pre$ederile 8rdonanţei de urgenţă a 5u$ernului nr. 64/2007 pri$ind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale capitolului ,D din Legea nr. 27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 8rdonanţei de urgenţă a 5u$ernului nr. #/20"# pri$ind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normati$e, precum şi cu cele ale 0otăr%rii 5u$ernului nr. 7/2007 pri$ind constituirea, componenţa şi funcţionarea /omisiei de autori-are a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art. 4" alin. J4? din Legea nr. 24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ' pre$ederile art. 7 pct. 1 din /arta europeană a autonomiei locale, adoptată la *trasbourg la "4 octombrie "714, ratificată prin Legea nr. "77/"777, ' pre$ederile art. ""66 şi următoarele din /odul ci$il, republicat, referitoare la contracte sau con$enţii ' referatul de aprobare pre-entat de către primarul /omunei .eriam în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2"0#/07.0#.20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2"00/07.0#.20"# întocmit de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' necesitatea de a asigura resursele financiare pentru ac)itarea arieratelor, înregistrate în contabilitate, faţă de furni-orii de bunuri, ser$icii şi lucrări, în conformitate cu pre$ederile art. 2 alin.4 din 8.@.5. nr. #/20"# ' pre$ederile art. 4" alin. J4? din Legea nr. 24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.b, ale art.#6 alin.4 lit.b, ale art.44 alin.2, art.6# alin." lit.c, art.6# alin.4 lit.c precum si ale art ""4 alin." lit. b, alin.#, alin.4 şi alin.6 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, modificată şi completată, C#3'!L!%L L#C(L (L C#.%3-! P-,!(. ($#P 1 P,-/-3 ( D# 1,?,-E Art.1. *e aprobă contractarea de la >inisterul (inanţelor .ublice a unui împrumut din $ărsăminte din pri$ati-are în $aloare de ma!im 359.373 lei, cu o maturitate de ma!imum 4 ani. Art.1. /ontractarea împrumutului pre$ă-ut la art." se face pentru ac)itarea arieratelor înregistrate în contabilitate faţă de furni-orii de bunuri, ser$icii şi lucrări, conform Q*ituaţiei arieratelor înregistrate în 67

contabilitate faţă de furni-orii de bunuri, ser$icii şi lucrăriS, pentru care $a fi întocmită cererea pentru autori-area contractării împrumutului. Art.3. Ain bugetul local al /omunei .eriam se asigură integral plata ser$iciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului pre$ă-ut la art.". Art.5. H12 .e întreaga durată a ser$iciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a .rimăriei /omunei .eriam următoarele date& a? )otăr%rea /omisiei de autori-are a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia b? $aloarea finanţării rambursabile contractate/garantate în $aluta de contract c? gradul de îndatorare a /omunei .eriam d? durata ser$iciului datoriei publice locale, cu preci-area perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile e? dob%n-ile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile f? plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. H12 Aatele pre$ă-ute la alin. J"? se actuali-ea-ă în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul e!pirat, sub sancţiunile pre$ă-ute de lege. Art.-. /u data pre-entei )otăr%ri, se re$ocă 0./.L. .eriam nr.7 din "4.02.20"#, precum si orice alte pre$ederi contrare. Art.7. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredintea-ă primarul /omunei .eriam, domnul Aumitras /ornel. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică prin intermediul secretarului /omunei .eriam, în termenul pre$ă-ut de lege, după cum urmea-ă& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent contabil în cadrul primăriei ' A.5.(... 2imiş ' ;tenţiei publice, prin afişa= la sediul .rimăriei /omunei .eriam si pe pagina de internet a primăriei& NNN.primatimperiam.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIȘOARA

!RONȚ DACIANA

_______________________________________

______________________________________

#r. 9 )in ,7.,3.1,13

61

R

!"#$A

C #D$L$&L L CAL AL C !&#'$ P'R$A! (u)eţul Timi*+ 3,731-+ Periam+ str. !ure*ului nr.1 bis 2elefon& 0246'#7400" (a!& 0246'#74002 e'mail& office<primatimperiam.ro Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Pentru aprobarea ,eFulamentului privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' e!punerea de moti$e nr.2224/"".0# 20"# pre-entată de .rimarul /omunei .eriam ' raportul compartimentului de specialitate nr.2224/"".0#.20"# întocmit de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' Legea nr.""4/"776 pri$ind locuintele, republicată, cu modificările si completările ulterioare ' 0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor Legii locuintei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare ' 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriasilor si stabilirea c)iriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, cu modificările si completările ulterioare ' 0.5. nr. #"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/mp? practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartin%nd domeniului public sau pri$at al statului sau unitătilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de ser$iciu, locuintele de inter$entii si căminele pentru salariati ale societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale si regiilor autonome ' Legea nr. 2"#/"771 cu modificările si completările ulterioare, pri$ind proprietatea publică si regimul =uridic al acesteia ' pre$ederile Legii nr.24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.2# alin.", ale art.#6 alin.2 lit.PdP, ale art.#6 alin.6 lit.PaP pct.2, ale art.44 alin." şi ale art.""4 alin." lit.PbPdin Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/ T%R%0T':
Art.1. *e aprobă Re:ulamentul privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re.

67

Art.1. .rimarul si Diceprimarul /omunei .eriam, precum si membrii /omisiei de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat $or duce la îndeplinire pre$ederile pre-entei )otăr%ri. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e al .rimăriei /omunei .eriam ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIȘOARA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

70

#r. 1, )in 19.,3.1,13

A#'EA nr.1 La /.C.L.nr.1,>19.,3.1,13 R'N&LA!'#T privin) repartizarea+ <nc;irierea si exploatarea locuintelor a6late <n proprietatea privată a Comunei Periam sau <n 6on)ul locativ )e stat )in Comuna Periam

CAP. $ L C #D$B'RAT$$ N'#'RAL'. Art. 1 H12 8biectul pre-entului regulament îl constituie reparti-area, înc)irierea si e!ploatarea locuintelor aflate în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam. H12 Locuinta aflată în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam este acea locuintă care se atribuie cu c)irie unor persoane sau familii. Art. 1 La elaborarea pre-entului regulament s'au a$ut în $edere si au fost respectate pre$ederile următoarelor acte normati$e& o Legea nr.""4/"776 pri$ind locuintele, republicată, cu modificările si completările ulterioare o 0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor Legii locuintei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare o 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriasilor si stabilirea c)iriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, cu modificările si completările ulterioare o 0.5. nr. #"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/mp? practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartin%nd domeniului public sau pri$at al statului sau unitătilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de ser$iciu, locuintele de inter$entii si căminele pentru salariati ale societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale si regiilor autonome o Legea nr. 2"#/"771 cu modificările si completările ulterioare, pri$ind proprietatea publică si regimul =uridic al acesteia. Art. 3 .rincipiile care stau la ba-a pre-entului regulament sunt&  principiul transparentei C locuintele sociale se reparti-ea-ă si se înc)iriea-ă pe ba-a listei de priorităti aprobată de /onsiliul Local al /omunei .eriam, în conditiile legii  principiul obiectivului major C reali-area locuintelor sociale constituie un obiecti$ ma=or, de interes local pe termen lung, al administratiei publice locale  principiul e"alitătii si nediscriminării C accesul liber si neîngrădit la locuinte este un drept al fiecărui cetătean. Art. 5 :n sensul pre-entului regulament se definesc următorii termeni& ' persoan= marFinalizat=& persoană care beneficia-ă de $enit minim garantat sau face parte dintr'o familie beneficiară de $enit minim garantat în conditiile Legii nr. 4"6/200" si se află în una din următoarele situatii& a? nu are loc de muncă b? nu are locuintă în proprietate c? locuieste în conditii improprii d? are unul sau mai multi copii în întretinere sau face parte dintr'o familie cu mai multi copii în întretinere e? este persoană $%rstnică fără sustinători legali f? are în întretinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu )andicap gra$, accentuat ori in$aliditate gradul , sau ,, ' persoan= cu Handicap& acea persoană căreia mediul social, neadaptat deficientelor sale fi-ice, sen-oriale, psi)ice, mentale, împiedică total sau îi limitea-ă accesul în sanse egale la $iata socială, potri$it $%rstei, se!ului, 7"

factorilor materiali, sociali si culturali proprii necesit%nd măsuri de protectie specială în spri=inul integrării ei sociale si profesionale ' persoan= vJrstnic=& persoana care a împlinit $%rsta de pensionare stabilită prin lege ' familie& sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, părintii sotilor, precum si ginerii, nurorile si copiii acestora, dacă locuiesc si se gospodăresc împreună. +ste asimilat termenului de familie si situatia persoanei necăsătorite care locuieste împreună cu copiii aflati în întretinerea sa precum si bărbatul si femeia necăsătoriti, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si se gospodăresc împreună ' copil/ copilul pro$enit din căsătoria sotilor, copilul unuia dintre soti, copilul adoptat, precum si copilul încredintat unuia sau ambilor soti, dat în plasament familial sau pentru care s'a instituit tutela sau curatela ' persoan= sinFur=& persoana care a împlinit $%rsta de "1 ani, locuieste si se gospodăreste singură ' @amilie monoparental=& este familia formată din persoana singură si copiii în $%rstă de pană la "1 ani aflati în întretinere si care locuiesc împreună cu acesta ' locuint=& constructie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii ' locuinta cu conditii improprii& locuinta impro$i-ată sau constructia cu destinatia de locuintă care nu îndeplineste cerintele minimale de locuit astfel cum sunt pre$ă-ute în ;ne!a nr. " lit. XaS din Legea nr.""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare pri$ind locuintele ' locuinta social=& locuinta care se atribuie cu c)irie sub$entionată unor persoane sau familii a căror situatie economică nu le permite accesul la o locuintă în proprietate sau înc)irierea unei locuinte în conditiile pietei ' lista de priorit=ti& document întocmit pe ba-a criteriilor si conditiilor aprobate potri$it pre-entului regulament, prin care se atribuie solicitantilor, cu c)irie, locuintele disponibile ' comisie& comisie cu o componentă stabilită prin )otăr%re a /onsiliului Local, cu atributii pri$ind stabilirea ordinii de prioritate în solutionarea cererilor de locuinte, în reparti-area locuintelor si stabilirea criteriilor în ba-a cărora se reparti-ea-ă locuintele aflate în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam ' contract de încHiriere& actul =uridic prin care se stabilesc drepturi si obligatii ale proprietarului si c)iriasului pri$ind înc)irierea, e!ploatarea si întretinerea locuintei ' criteriu& ordine de prioritate a$ută în $edere pentru ierar)i-area solicitantilor de locuinte Jconditii de locuit, $enitul net al familiei, starea sănătătii, etc.? ' cHirie social=& c)iria stabilită pentru locuintele sociale al cărui ni$el ma!im este de "0 H din $enitul net lunar, calculat pe ultimele "2 luni pe familie - persoane si @amilii evacuate sau care urmeaz= a @i evacuate din locuintele retrocedate în natur= @ostilor proprietari/ sunt persoanele fi-ice care îndeplinesc cumulati$, următoarele conditii& sunt titulare ale contractelor de înc)iriere sau au a$ut calitatea de c)iriasi, do$edită prin acte, ori li s'a anulat prin )otăr%re =udecătorească definiti$ă si ire$ocabilă contractul de $%n-are'cumpărare a locuintei, la data retrocedării pe cale administrati$ă sau =udecătorească a locuintelor către fostii proprietari sau mostenitorii acestora, potri$it următoarelor acte normati$e& Legii nr. ""2/"774, Legii nr. "0/200", 8.@.5. nr. 74/2000, sau altor acte normati$e, precum si )otăr%rilor =udecătoresti cu caracter reparator rămase definiti$e si ire$ocabile. CAP. $$. C #DT$T&$R'A F #B&L&$ B' L C&$#T' Art. - H12 :n pre-entul 9egulament sunt utili-aţi termenii din Legea nr. ""4/"776 ' legea locuinţei& ' 0ocuinţa ' construcţie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii. ' 0ocuinţa socială ' locuinţa care se atribuie cu c)irie sub$enţionată unor persoane sau familii, a căror situaţie economicăă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau înc)irierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. ' 0ocuinţa de serviciu ' locuinţa destinată funcţionarilor publici, anga=aţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potri$it pre$ederilor legale.

72

' 0ocuinţa de intervenţie ' locuinţa destinată ca-ării personalului unităţilor economice sau bugetare, care, prin contractul de muncă îndeplineşte acti$ităţi sau funcţii ce necesită pre-enţa în ca- de urgenţă în cadrul respecti$elor unităţi economice sau bugetare. L 0ocuinţa de necesitate ' locuinţa destinată ca-ării temporare a persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au de$enit inutili-abile în urma unor catastrofe naturale sau accidente sau ale caror locuinţe sunt supuse demolării în $ederea reali-ării de lucrări de utilitate publică, precum şi lucrărilor de reabilitare ce nu se pot efectua în clădiri ocupate de locatari. ' 0ocuinţa de protocol ' locuinţa destinată utili-ării de către persoanele care sunt alese în unele funcţii ori demnităţi publice, e!clusi$ pe durata e!ercitării acestora. ' )asa de vacanţă ' locuinţa ocupată temporar, ca reşedinţă secundară, destinată odi)nei şi recreerii. H12 (ondul de locuinţe este compus din& ' locuinţe în regim normal de înc)iriere ' locuinţe sociale ' locuinte de ser$iciu ' locuinte de protocol ' case de $acante ' locuinte de necesitate ' locuinţe pentru tineri, construite în regim de înc)iriere din fonduri ;6L. H32 (ondul de locuinţe mai poate fi format prin& ' reali-area de constructii noi prin programe de in$estitii promo$ate pe plan local, în conformitate cu pre$ederile Legii locuintei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare ' reabilitarea unor constructii e!istente, în conditiile legii ' sc)imbarea destinatiei unor imobile din aceea de spatiu cu altă destinatie în spatiu cu destinatie de locuintă ' donaţii ' alte surse, potri$it legii. H52 Locuinţe libere sunt& a? locuinţele care trec în administrarea /onsiliului Local .eriam, urmare a reali-ării de in$estiţii b? locuinţe rămase libere urmare a încetării contractului de înc)iriere prin& ' solicitarea c)iriaşului de a preda locuinţa ' re-ilierea contractului de înc)iriere şi e$acuarea din locuinţă ' decesul titularului. H-2 :nc)irierea locuinţelor se face pe ba-a acordului dintre proprietar şi c)iriaş, consemnată prin contract scris. H72 /ontractul de înc)iriere este un contract prin care o persoană numită locator se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, în folosinţă temporară, totală sau parţială, o locuinţă. Art. 7 /onstructiile de locuinte se $or amplasa numai pe terenuri apartin%nd domeniului public sau pri$at al /omunei .eriam, pe amplasamente pre$ă-ute în documentatia de urbanism, cu respectarea suprafetei utile si a dotărilor stabilite în limita suprafetei construite, potri$it legii. CAP. $$$. Î#C/$R$'R'A L C&$#T'L R ? contractele )e <nc;iriere Art. 7 :nc)irierea locuintelor aflate în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam se face în ba-a listelor de priorităti întocmite si aprobate, în conditiile legii, de către /onsiliul Local al /omunei .eriam. Art. 8 H12 0ista cuprin!*nd solicitantii îndreptătiti să primească o locuintă în conditiile si în ordinea de prioritate stabilită conform pre!entului re"ulament si a legislatiei în $igoare, se aprobă prin )otăr%re a /onsiliului Local. 7#

H12 .erfectarea contractelor de înc)iriere se reali-ea-ă urmare a )otăr%rilor adoptate de /onsiliul Local .eriam, în conformitate cu pre$ederile Legii Locuinţei nr. ""4/"776, cu modificările ulterioare şi normelor de aplicare a acesteia, a Legii nr. 24"/200" pentru aprobarea 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protecţia c)iriaşilor şi pentru stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr."42/"771 pri$ind înfiinţarea ;genţiei 6aţionale de Locuinţe şi a normelor de aplicare a acesteia. H32 ;sigurarea continuităţii contractelor de înc)iriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe, prin prelungirea duratei de înc)iriere este reglementată prin acte normati$e emise de către 5u$ernul 9om%niei. Aocumentele solicitate pentru reînnoirea contractelor de înc)iriere şi prelungirea duratei de înc)iriere sunt& ' copii acte identitate pentru toate persoanele înscrise în fişa suprafeţei locati$e ' do$ada/ade$erinţa de ac)itare a utilităţilor ' do$ada/ade$erinţa de ac)itare a c)iriei ' cupon de pensie sau ade$erinţa cu $eniturile pe care le reali-ea-ă membrii ma=ori cu drept locati$ în locuinţă. H52 @rmărirea e!ecutării contractelor de înc)iriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă, se reali-ea-ă în conformitate cu legislaţia în $igoare, respecti$ Legea Locuinţei nr. ""4/"776, cu modificările ulterioare şi normelor de aplicare a acesteia, a Legii nr. 24"/200", pentru aprobarea 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protecţia c)iriaşilor şi pentru stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. "42/"771 pri$ind înfiinţarea ;genţiei 6aţionale de Locuinţe şi a 6ormelor de aplicare a acesteia. H-2 *omarea şi c)emarea în =udecată a c)iriaşilor răi platnici, se face prin notificarea persoanelor care locuiesc fără titlu locati$ şi întocmirea formalităţilor în $ederea e$acuării acestora pe cale administrati$ă şi =udecătorească, re-ilierea, dacă este ca-ul, a contractelor de înc)iriere, recuperarea creanţelor şi e$acuarea c)iriaşilor cu titlu locati$ sau sama$olnic care nu respectă clau-ele contractuale, precum şi întocmirea oricăror acte şi proceduri referitoare la e!ecutarea contractelor de înc)iriere şi a sancţiunilor pre$ă-ute de lege în ca- de nee!ecutare. H72 9eabilitarea şi moderni-area spaţiilor aparţin%nd fondului locati$ se reali-ea-ă de către /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială din cadrul .rimăriei /omunei .eriam prin& a? asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform pre$ederilor din cartea te)nică a construcţiilor şi a reglementărilor te)nice în $igoare b? întocmirea listei pri$ind necesarul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente pentru imobilele care au destinaţia de locuinţă, în conformitate cu pre$ederile Legii nr. ""4/"776 şi a Legii nr. "42/"771 c? $erificarea trimestrială a stării te)nice a imobilelor, iar urmare a constatării deteriorării stării te)nice a clădirii sau a deteriorării intenţionate de către c)iriaşi se înaintea-ă către primarul comunei o notă de comandă prin care se aduce la cunostinţa deteriorările constatate d? $erificarea de către /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială a lucrărilor de reparaţii sau de întreţinere care se pot e!ecuta prin firme speciali-ate sau de către muncitorii din cadrul primăriei, organi-%ndu' se, unde este ca-ul, licitaţii sau solicitări de oferte în $ederea e!ecutării acestor lucrări e? dacă se constată că imobilul a fost deteriorat urmare a întreţinerii defectuoase sau cu rea intenţie de către c)iriaşi, prin /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială se întocmeşte de$i-ul estimati$ cu lucrările care necesită a fi efectuate, fiind somat c)iriaşul care le'a produs să le e!ecute pe cont propriu, iar în ca- de neconformare aceştia $or fi acţionaţi în =ustiţie pentru recuperarea pre=udiciului, re-ilierea contractului c%nd este ca-ul şi e$acuarea din imobil. Art. 9 /ontestatiile împori$a )otăr%rilor consiliului local se $or adresa instantei de contencios administrati$ competente, potri$it legii. Art. 1, Lista mentionată la art.8 alin.H12 se întocmeste sau se reface anual numai în ca-ul c%nd în /omuna .eriam e!istă locuinte libere aflate în proprietatea pri$ată a unitătii administrati$'teritoriale sau din fondul locati$ de stat sau numai atunci c%nd urmea-ă să se finali-e-e locuinte în anul respecti$ si să se reparti-e-e locuintele. 74

Art. 11 Lista mentionată la art.8 alin.H12 întocmită si aprobată, în conditiile pre-entului regulament $a cuprinde în principal& numele si prenumele solicitantului adresa de domiciliu număr de camere acordat si nr. apartamentului acordat/locuintei acordate total puncta= cumulat. Art. 11 H12 Lista mentionată la art. 8+ alin H12 întocmită conform art. 1, se $a afisa la sediul .rimăriei /omunei .eriam, în termen de '1 !ile de la aprobarea acesteia prin )otăr%rea consiliului local si se $a putea consulta si la secretariatul institutiei. H12 Lista mentionată la art. 8 răm%ne definiti$ă în termen de 3& de !ile de la afisarea ei la sediul .rimăriei /omunei .eriam. Art. 13 H12 :n $ederea $erificării, anali-ării dosarelor si întocmirii listei de priorităti s'a constituit o comisie, respecti$ Comisia de analiz= si aprobare a solicit=rilor de atribuire de locuinte a@late în proprietatea Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat , la ni$elul /omunei .eriam, în următoarea componenţă& Pre*e)inte: @RAB B R$#LN/' RN/' C consilier , asistent Decretar: !embri: C P$L PA&LALN$A#$#A C inspector , asistent DTR&T$#DC/$ R B$CA C consilier local B&!$TRAD L R'#BA#A C inspector , asistent !$R'A CR$DT$A#L!A#&'L C inspector de specialitate , inginer constructor.

2embri supleanti/ E9862 A;/,;6; C secretarul comunei 6,/8L+*/@ 8L,>.,;';65+L; C inspector , superior. H12 :n urma $erificării şi anali-ării cererilor depuse cu actele aferente, comisia $a întocmi un referat către /onsiliul Local .eriam cu propuneri de atribuire a unor locuinte rămase libere si aflate în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam sau aflate în fondul locati$ de stat, către persoanele care îndeplinesc condiţiile legale, respecti$ de respinFere a cererilor persoanelor care nu întrunesc condiţiile pre$ă-ute de lege. H32 ;tribuţiile comisiei sunt& ".". 9espectă criteriile stabilite prin pre-entul 9egulament în ba-a cărora se reparti-ea-ă locuintele, dar propune si alte criterii noi ".2. Derifică si anali-ea-ă dosarele solicitantilor de locuinte, respecti$ cererile de locuinţă depuse în temeiul Legii locuinţei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările şi completările ulterioare si întocmeste lista pri$ind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă în ba-a criteriilor de ierar)i-are aprobate de /onsiliul Local .eriam ".#. .re-intă spre aprobare /onsiliului Local .eriam lista pri$ind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţă, listă întocmite în temeiul Legii nr. ""4/"776. ".4. ;nali-ea-ă şi face propuneri consiliului local asupra cererilor de e!tindere pentru spaţiile, de$enite disponibile, din cadrul unităţilor locati$e ".4. ;nali-ea-ă şi face propuneri /onsiliului Local al /omunei .eriam cu pri$ire la cererile referitoare la sc)imburi de locuinţe proprietate pri$ată a /omunei .eriam sau din fondul statului în /omuna .eriam. Art. 15 H12 Dolicitantul )e locuintă va avea )omiciliul <n Comuna Periam cu o vec;ime )e cel putin 3 Htrei2 ani. H12 *olicitantul de locuintă $a întocmi un dosar care $a cuprinde actele =ustificati$e stabilite de către )omisia de anali!ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea )omunei (eriam sau în fondul locativ de stat conform Anexei nr.$ C parte integrantă din pre-entul regulament. Art. 1- H12 Aosarele solicitantilor de locuintă, împreună cu cererea si actele necesare se $or depune în toată perioada anului calendaristic. 74

H12 Lista de priorităti pentru anul în curs urmea-ă a fi aprobată de către /onsiliul Local al /omunei .eriam. H32 /ererile si dosarele pentru locuintă se $or depune la sediul primăriei, prin secretariat. Art. 17 6u pot beneficia de locuinţe, persoanele/familiile care se găsesc în $reuna din următoarele situaţii& a. nu au domiciliul în /omuna .eriam b. deţin în proprietate o locuinţă, inclusi$ casă de $acanţă c. au înstrăinat o locuinţă după " ianuarie "770 d. deţin, în calitate de c)iriaş al /onsiliului Local .eriam, o altă locuinţă e. au beneficiat şi/sau beneficia-ă de spri=inul statului în credite şi e!ecuţie pentru reali-area unei locuinţe f. intră sub incidenţa pre$ederilor art. "4, alin. J2?, lit. QcS şi QdS din 8.@.5. nr. 40/"777, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 17 La determinarea $enitului net mediu lunar pe membru de familie se au în $edere& $eniturile de natură salarială a=utorul social a=utorul de soma=& alocatia de stat pentru copii indemni-atia pentru îngri=ire copil Jpînă la 2 ani? pensiile pentru limiata de $%rstă, boală, in$aliditate, de urmas, etc. alte $enituri reali-ate, re-ultate din declaratia notarială alte $enituri obtinute în conditiile legii. Denitul mediu net lunar pe persoană se stabileste pe ba-a declaratiei de $enituri si a actelor do$editoare, potri$it legii. Art. 18 H12 La stabilirea ordinii de ierar)i-are a cererilor solicitantilor de locuinte se $or a$ea în $edere& a? conditiile de locuit ale solicitantilor b? numărul copiilor si al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitantii c? starea sănătătii solicitantilor sau a unor membri ai familiei acestora d? $ec)imea cererilor e? $enitul pe membru de familie, pre$ă-ut la art. "7, alin J"? lit. a?. H12 (iecărui criteriu stabilit la alin.J"? i se atribuie un puncta= mentionat conform Anexei $$ C Criterii de stabilire a ordinii de prioritate pentru obtinerea unei locuinte . parte integrantă din pre-entul regulament. Art. 19 /ompartimentul de ;sistentă socială din cadrul .rimăriei /omunei .eriam $erifică în teren situatia locati$ă a fiecărui solicitant de locuintă si întocmeste anc)ete sociale, pe care le transmite /omisiei mentionate la art."2, la cererea acesteia. Art. 1, :nc)irierea locuintelor se face pe ba-a unui contract )e <nc;iriere înc)eiat pe o perioadă de ani, între /omuna .eriam si c)irias si care $a cuprinde în principal& a? adresa locuintei care face obiectul înc)irierii b? suprafata locati$ă si dotările folosite în e!clusi$itate si în comun c? suprafata curtilor si a grădinilor folosite în e!clusi$itate sau în comun Jdacă este ca-ul? d? $aloarea c)iriei lunare, regulile de modificare a acesteia si modul de plată e? locul si conditiile în care se reali-ea-ă primirea si restituirea c)eilor f? obligatiile părtilor pentru folosirea si întretinerea spatiilor care fac obiectul contractului g? obligatiile c)iriasului cu pri$ire la plata c)eltuielilor de întretinere si utilităti publice Jenergie electrică, apă, canali-are, coserit, gunoi, etc? )? in$entarul obiectelor si al dotărilor aferente i? durata înc)irierii =? conditiile pri$ind folosinta e!clusi$ă si în comun a părtilor aflate în coproprietate V? persoanele care $or locui împreună cu titularul contractului de înc)iriere l? alte clau-e con$enite între părti în conditiile legii. Art. 11 :n ca-ul în care părtile nu con$in asupra reînnoirii contractului de înc)iriere, c)iriasul este obligat să părăsească locuinta la e!pirarea termenului contractual. 76

Art. 11 /ontractul de înc)iriere se re-ilia-ă în următoarele situatii& a? la cererea c)iriasului cu obligatia acestuia de a notifica prealabil într'un termen de minimum #0 de -ile b? la cererea proprietarului respecti$ al /omunei .eriam, dacă& c)iriasul nu a ac)itat c)iria # luni consecuti$ pe an sau 6 luni cumulat pe întreaga durată a înc)irierii c)iriasul a pricinuit însemnate stricăciuni locuintei, instalatiilor ori altor bunuri aferente acestora sau au înstrăinat părti din acestea c)iriasul are un comportament care face imposibilă con$ietuirea ori împiedică folosirea normală a locuintei c)iriasul a părăsit locuinta c)iriasul nu a ac)itat utilitătile publice Jenergia electrica, ga-, apa, salubritatea? # luni consecuti$ pe an sau 6 luni cumulat pe întreaga durată a înc)irierii c)iriasul nu a respectat clau-ele contractuale. Art. 13 :n ca-ul decesului titularului contractului de înc)iriere, înc)irierea poate continua, cu respectarea conditiei pre$ă-ute de art. %3 din 0e"ea nr. ''45'667 republicată, cu modificările si completările ulterioare, pri$ind locuintele, după ca-, cu următoarele categorii de persoane& a? :n beneficiul sotului / sotiei dacă a locuit împreună cu titularul b? :n beneficiul descendentilor sau ascendentilor de grad , dacă au locuit împreună cu titularul contractului de înc)iriere c? :n beneficiul altor persoane care au a$ut acelasi domiciliu cu titularul, cel putin un an si care au fost înscrise în contractul de înc)iriere d? :n ca-ul decesului titularului contractului de înc)iriere care a obtinut puncta= conform cap. 4 din )riteriile de stabilire a ordinii de prioritate pentru obtinerea unei locuinte dosarul se $a reanali-a de către /omisia de atribuire a spatiilor de locuit ce se află în patrimoniul /omunei .eriam. Art. 15 +$acuarea c)iriasului se face fără cerere de c)emare în =udecată, pact comisoriu "rad 888, cu somatie prealabilă, fiind obligat să plătească c)iria pre$ă-ută în contract p%nă la data e$acuării lui din locuintă. Art. 1- H12 /)iriasii nu pot subînc)iria locuintele, nu pot transmite dreptul de folosintă a acestora altor persoane, nu pot sc)imba destinatia locuintelor si nu pot aduce modificări acestora, sub sanctiunea re-ilierii contractului de înc)iriere si a suportării e$entualelor daune aduse locuintei si clădirii, după ca-. H12 8rice clau-ă contractuală, a$i- ori dispo-itie, contrare pre$ederilor alin. " sunt nule de drept si determină răspunderea celor în culpă. Art. 17 ;nual, .rimăria /omunei .eriam prin compartimentele de specialitate, $a $erifica starea de fapt a locuintelor înc)iriate si documentele c)iriasilor si $or propune /omisiei de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat, măsurile pe care le consideră necesare pentru respectarea pre$ederilor legale pri$ind e!ploatarea, întretinerea si înc)irierea acestora. Art. 17 /omisia de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat se $a întruni în sedinte de lucru de c%te ori este ne$oie, în $ederea solutionării tuturor problemelor ce se $or i$i cu pri$ire la locuinte, conform pre$ederilor pre-entului 9egulament si a legislatiei în $igoare. CAP. $C DTA@$L$R'A C/$R$'$ Art. 18 H12 *tabilirea c)iriei nominale se face cu respectarea pre$ederilor art. 4 din 8@5 nr. 74/2007, cu modificările si completările ulterioare si 0.5. nr.#"0/2007. H12 6i$elul c)iriei pe care o $a plăti beneficiarul repartitiei se stabileste odată cu înc)eierea contractului de înc)iriere. H32 2itularul contractului de înc)iriere este obli:at să comunice .rimăriei /omunei .eriam, în termen de 3& de !ile, orice modificare produsă locuintei sub sanctiunea re-ilierii contractului de înc)iriere. CAP. C. Î#TR'T$#'R'A L C&$#T'L R 77

Art. 19 8bligatiile .rimăriei /omunei .eriam pri$ind întretinerea locuintelor sunt reglementate de Legea nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare, pri$ind locuintele si constau în principal din& a? predarea locuintei c)iriasului în stare normală de folosintă b? luarea de măsuri pentru repararea si mentinerea în stare de sigurantă, în e!ploatare si functionalitate a clădirii pe toată durata înc)irierii locuintei c? întretinerea în bune conditii a elementelor structurii de re-istentă a clădirii, a elementelor de constructii e!terioare a clădirii Jacoperis, fatade, împre=muiri, pa$imente?, curti si grădini Jdacă este ca-ul? precum si spatii comune din interiorul clădirii d? întretinerea în bune conditii a instalatiilor comune proprii clădirii Jinstalatii de alimentare cu apă, canali-are, instalatii de încăl-ire centrală, instalatii electrice etc.? Art. 3, 8bligatiile c)iriasului pri$ind întretinerea locuintei sunt reglementate de asemenea de Legea locuintei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare si constau în principal din& a? efectuarea lucrărilor de întretinere'reparatii sau înlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta e!clusi$ă b? repararea sau înlocuirea elementelor de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comună ca urmare a folosirii lor necorespun-ătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau e!teriorul clădirii dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, c)eltuielile de reparatii $or fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de constructii, de instalatii, obiectele si dotările aferente c? să asigure curătenia si igieni-area în interiorul locuintei si la părtile de folosintă comună pe toată durata contractului de înc)iriere d? să nu aducă modificări în structura de re-istentă a locuintei e? să ac)ite c)iria si utilitătile publice Jenergia electrică, ga-, apa, salubritatea? f? să predea proprietarului locuinta în stare normală de folosintă la eliberarea acesteia. Art. 31 H12 :ntretinerea locuintei de către proprietar potri$it obligatiilor sale pre$ă-ute în pre-entul regulament si în lege se reali-ea-ă prin e!ecutarea următoarelor tipuri de lucrări& lucrări de reparatii capitale consolidări. H12 Lucrările mentionate la alin. J"? se aprobă de către consiliul local pe ba-a programelor de lucrări si e!ecutarea acestora este conditionată de asigurarea resurselor de la bugetul local. Art. 31 +!ecutarea unor lucrări, de către c)irias, care re$in în sarcina proprietarului se fac pe ba-a următoarelor documente& solicitare scrisă a c)iriasului antemăsurătoarea întocmită conform pre$ederilor legale acordul scris al proprietarului. Art. 33 .re$ederile pre-entului capitol se completea-ă cu dispo-itiile actelor normati$e referitoare la proiectare, autori-are si e!ecutare a lucrărilor de întretinere la clădiri. CAP. C$. B$DP AT$$ F$#AL' Art. 35 .re$ederile pre-entului regulament se completea-ă si cu dispo-itiile actelor normati$e în $igoare pri$ind reparti-area, înc)irierea, întretinerea si e!ploatarea locuintelor sociale. Art. 3- Anexele nr. $$$L+ (9işa solicitantului locuinţei 9işa de anchetă socială si 9işa de calcul a punctajului) fac parte integrantă din pre-entul 9egulament. A#'EA nr. $ la ,eFulamentul privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam
(aprobat prin :.).0. nr.'& din '6.&3.%&'3)

71

Lista actelor Iusti6icative pe care solicitantii trebuie să le prezinte <n ve)erea analizării cererilor )epuse <n ve)erea repartizării locuintelor

A2 L C&$#JA D C$AL% L Bocumente necesare constituirii )osarului )e solicitare )e locuinţă socială& a? cerere'înregistrată la sediul .rimăriei /omunei .eriam b? copie act de identitate Jbuletin/carte identitate, certificat de naştere pentru minori, )otăr%re de di$orţ?, ale persoanei Jfamiliei? precum şi ale tuturor persoanelor care locuiesc împreună cu aceştia c? certificat de căsătorie Jdacă este ca-ul? d? acte do$editoare pri$ind $eniturile obţinute Jpentru membrii familiei care reali-ea-ă $enituri? e? copie după cartea de muncă Jprimele şi ultimele două pagini? conform cu originalul sau copii contract de muncă f? ade$erinţe cu $enitul net reali-at pe ultimele "2 luni g? cupon şoma= )? cupon pensie i? ade$erinţă $enit minim garantat =? declaraţie de impunere sau declaraţii notariale pentru situaţia în care nu se face do$ada reali-ării $eniturilor prin acte anterioare, sau nu se reali-ea-ă $enituri V? ade$erinţă de la *er$iciul de +$idenţa ,nformati-ată a persoanei cu domicilile anterioare pentru toţi membrii ma=ori l? certificat medical Jpentru boli deosebite? eliberat de medic de specialitate m? certificat de rol de la /ompartimentul ,mpo-ite şi 2a!e eliberat de .rimăria /omunei .eriam n? declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să re-ulte că persoana Jfamilia? solicitantă, încep%nd cu 0".0"."770, nu a dob%ndit şi nu a înstrăinat locuinţa sau cote de moştenire pe teritoriul 9om%niei şi că nu a beneficiat de drept locati$ în imobile proprietate de stat o? acte do$editoare pentru solicitanţii care pro$in din instituţii de ocrotire socială p? copie după )otăr%re de încredinţare sau tutelă r? copie după )otăr%rea de e$acuare şi adresa emisă de .rimăria /omunei .eriam pentru foştii c)iriaşi din imobilele naţionali-ate s? ade$erinţă emisă de asociaţia de proprietari Junde este ca-ul? pri$ind ac)itarea utilităţilor şi numărul şi numele persoanelor care locuiesc efecti$ în locuinţă ş? repatriaţii $or pre-enta do$ada că în ţara de pro$enienţă nu au deţinut locuinţă în proprietate t? pentru persoanele care pro$in din alte localităţi, ade$erinţă din care să re-ulte dacă au figurat sau figurea-ă înregistraţi cu imobile în proprietate, eliberată de .rimăria localităţii respecti$e ţ? în ca-ul în care, din actele pre-entate, nu se clarifică situaţia locati$ă şi familială a petentului, $or putea fi solicitate şi alte acte în funcţie de particularitatea fiecărui dosar. *olicitanţii de locuinţe sociale $or pre-enta ade$erinţe de $enit trimestrial, iar alte documente e!istente la dosar, care nu au termen de $alabilitate, $or fi reînnoite la solicitarea primăriei. 77

/ompartimentul ;sistentă socială poate întocmi, după ca-, anc)ete sociale pri$ind situaţia locati$ă a solicitanţilor. :n situaţia în care e!istă neconcordanţe între documentele ane!ate la cerere şi situaţia de fapt, care afectea-ă po-iţia în lista de priorităţi, /ompartimentul ;sistentă socială informea-ă )omisia de anali!ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea )omunei (eriam sau în fondul locativ de stat, care $a anula repartiţia propusă sau $a respinge solicitarea de locuinţă.

@2 L C&$#JA A.#.L. C nu este ca-ul. C2 L C&$#JA Î# R'N$! # R!AL B' Î#C/$R$'R' L Bocumente necesare constituirii )osarului )e solicitare )e locuinţă <n re:im normal )e <nc;iriere& a? cerere de locuinţă înregistrată la sediul .rimăriei /omunei .eriam b? copie acte de identitate Jcertificat de naştere pentru persoanele minore? ale titularului cererii de locuinţă, ale membrilor familiei acestuia, precum şi ale persoanelor care locuiesc împreună cu acesta c? certificat de căsătorie Jdacă este ca-ul? sau di$orţ Jdacă este ca-ul? d? ade$erinţe cu $enitul net reali-at pe ultimele "2 luni, de la societatea sau instituţia unde petentul îşi desfăşoară acti$itatea în care să se specifice punctul de lucru, precum şi de la ceilalţi membri din familie care desfăşoară acti$ităţi lucrati$e e? copie după cartea de muncă Jprimele şi ultimele două pagini? conform cu originalul sau copii contract de muncă f? copie după ultimul act de studii g? ade$erinţă de la *er$iciul de +$idenţă ,nformati-ată a .ersoanei cu domiciliile stabile pentru toţi membrii ma=ori din familia solicitantului )? certificat de rol eliberat de /ompartimentul ,mpo-ite şi 2a!e eliberat de .rimăria /omunei .eriam i? copie acte do$editoare pentru tinerii care pro$in din instituţii de ocrotire socială =? copie sentinţa definiti$ă de adopţie, )otăr%re de încredinţare sau tutelă V? certificat medical Jpentru boli deosebite? eliberat de medic de specialitate l? copie sentinţa de e$acuare sau notificare pentru solicitanţii care sunt din imobile retrocedate m? copie a actelor imobilelor în care solicitantul sau membrii familiei sale figurea-ă cu domiciliul stabil. Aupă $erificare, )omisia de anali!ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea )omunei (eriam sau în fondul locativ de stat înaintea-ă spre aprobare /onsiliului Local al /omunei .eriam dosarele cu solicitările de locuinţe, precum si propunerile de reparti-are a unei locuinţe, conform listei de prioriotăti aprobată de consiliul local, prin emiterea unei )otăr%ri în acest sens. ,erar)i-area solicitărilor de locuinţe care au îndeplinit, în totalitate, criteriile restricti$e, se stabileşte prin puncta=ul aprobat prin 0./.L. .eriam, în conformitate cu pre$ederile legale, în ba-a actelor depuse de către solicitant, această ierar)i-are repre-ent%nd lista de priorităţi. Aupă pre-entarea de către solicitant a tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului de solicitare de locuinţă, se parcurg următoarele etape& a? la solicitările de locuinţe sociale sau în regim normal de înc)iriere referatul de anc)etă socială se întocmeşte după $erificarea situaţiei locati$e la domiciliul declarat al petentului şi $a cuprinde date pri$ind situaţia locati$ă şi familială a petentului şi membrilor familiei acestuia, societatea sau instituţia în care îşi desfăşoară acti$itatea solicitantul cererii de locuinţă şi membrii din familie care desfăşoară acti$ităţi lucrati$e, 10

sau în ca-ul persoanelor defa$ori-ate, starea de sănătate, $enitul reali-at în ca-ul în care din documentele pre-entate de către solicitanţi nu se clarifică situaţia locati$ă şi familială, primăria poate să mai solicite şi alte documente, efectu%nd $erificări la domiciliile actuale ale petenţilor b? se întocmeşte referatul de anc)etă socială care $a cuprinde date pri$ind situaţia locati$ă şi familială a petentului şi membrilor familiei acestuia, instituţia şi punctul de lucru în care îşi desfăşoară acti$itatea solicitantul cererii de locuinţă şi membrii din familie care desfăşoară acti$ităţi lucrati$e, starea de sănătate a acestora, instituţiile de în$ăţam%nt absol$ite acest referat $a cuprinde datele necesare întocmirii puncta=ului.

A#'EA nr. $$ la ,eFulamentul privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam
(aprobat prin :.).0. nr.'& din '6.&3.%&'3)

1"

Criterii )e stabilire a or)inii )e prioritate pentru obtinerea unei locuinte
;partament/locuintă # camere ;partament/locuintă 2 camere 5arsoniera/locuintă " cameră .entru A'nul / A'na WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

CR$T'R$$ P&#CTA(

P&#CTA( AC RBAT

1. D$T&AT$A L CAT$C% ACT&AL% ".". /)irias în spatiu din fond locati$ pri$at ".2. 2olerat în spatiu ".#. *uprafata locuibilă detinută Jcu c)irie, tolerat în spatiu?& mp/locatar a? mai mare de "4 mp si p%nă la "1 mp inclusi$ b? mai mare de "2 mp si p%nă la "4 mp inclusi$ c? mai mare de 1 mp si p%nă la "2 mp inclusi$ d? mai mica de 1 mp 1. DTAR'A C$C$L% ACT&AL% 2.". *tarea ci$ilă & a? căsătorit b? necăsătorit 2.2. 6umăr de persoane în întretinere & a? un copil b? doi copii c? trei copii d? patru copii e? mai mult de patru copii f? alte persoane, indiferent de numărul acestora 3. C'#$T&L >membru a? 0 ' M "24 lei b? "26 ' M 240 lei c? 24" ' M 400 lei d? 40" ' M 440 lei e? 44" ' M 700 lei 5. DTAR'A D C$AL% a? .ro$in din institutiile de ocrotire sociala b? *unt persoane in$alide Jgradul , sau ,, cu di-abilitati?, au boli cronice si transmisibile'2E/,*,A; sau au in intretinere persoane cu di-abilitati c? *unt $eterani sau $adu$e de ra-boi d? *unt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din 9e$olutia de la "717 e? *unt persoane persecutate politic, deportate, pri-onieri, cu incepere de la " >artie "744 f? .ersoanele care isi desfasoara acti$itatea in institutii de interes public

"0 7 1 "2 "6 20

6 4 2 4 4 6 6 O c%te " punct pentru fiecare copil peste numărul de patru 2 "0 7 1 7 6 "0 "0 "0 "0 "0 12

general Jsanatate, in$atamant, =ustitie, armata, cercetare, administratie? g? /)iriasii carora li s'a pus in $edere prin 0otarire Budecatoreasca sa e$acue-e locuinta, ca urmare a redobindirii dreptului de proprietate a fostilor proprietari )? *olicitantii care pro$in din randul persoanelor repatriate i? .ersoanele care do$edesc ca sunt marginali-ate social in conditiile Legii nr. 4"6/200" si 0.5 nr. ""47/2002 -. C'C/$!'A C'R'R$$ D L$C$TA#T&L&$ a? p%nă la un an b? între un an si doi ani c? între doi ani si trei ani d? între trei ani si patru ani e? pentru fiecare an peste patru ani 7. #$C'L&L B' DT&B$$ D$>DA& PR'N%T$R' PR F'D$ #AL% a? cu scoală generală si/sau cu speciali-are la locul de muncă b? cu studii medii si/sau cu speciali-are la locul de muncă c? cu studii superioare 7. B !$C$L$&L ACT&AL 7.". :n /omuna .eriam a? între # si 4 ani b? mai mare de 4 ani 7.2. :n /omuna .eriam a? cu loc de munca în /omuna .eriam b? cu loc de munca în altă localitate 8. T TAL N'#'RAL P&#CTA( B DAR #otă:

"0 "0 "0 "0 " 2 # 4 O"/;6 4 7 "0

2 4 4 2 ?

:n ca-ul celor tolerati în spatiu, suprafata locuibilă este a întregului apartament/locuintă si se raportea-ă la toti locatarii acestuia care gospodăresc împreună, at%t membrii familiei solicitantului de locuintă c%t si ceilalti locatari C proprietarii locuintei, alte persoane tolerate în spatiu. Denitul mediu net lunar pe persoană, reali-at în ultimele "2 luni, sub ni$elul c%stigului salarial mediu net lunar pe economie, comunicat de ,nstitutul 6ational de *tatistică în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se anali-ea-ă dosarul, precum si anterior lunii în care se reparti-ea-ă locuinta. /riteriile de ierar)i-are pre$ă-ute prin puncta= au în $edere titularul dosarului si implicit re-ol$area situatiei locati$e a acestuia. :n consecintă se punctea-ă numai titularul dosarului.

A#'EA nr. $$$ la ,eFulamentul privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam
(aprobat prin :.).0. nr.'& din '6.&3.%&'3)

1#

C !&#A P'R$A! C !$D$A D C$AL% B' A#AL$A%

F$0A D L$C$TA#T&L&$ L C&$#J'$ ;osar nr. WWWWWWWWWWWWWWWWWW 3umele şi prenumele solicitantului WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW <*rsta J in ani la data depunerii cererii? WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW (dresa WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 'ituaţia locativ=& ' c)iriaş in spaţiu din fond locati$ pri$at WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ' tolerat in spaţiu WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW =uprafaţa locuibilă deţinută mp5locatar WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 'tarea civil=: ' căsătorit WWWWWWWWW ' necăsătorit WWWWWWW 'tarea de s=n=tate& ' fără probleme de sănătate WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ' afecţiuni ale solicitantului sau membrului de familie care necesită insoţitor sau o cameră in plus WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW $ata depunerii cererii& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 3um=rul de camere solicitat WWWWWWWWWWWWWWWW 3ivelul de studii şi 9sau preF=tire pro@esional= WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Locul de munc= şi localitatea unde8şi des@=şoar= activitatea MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 'ituaţii locative sau sociale deosebite& ' pro$enit din case de ocrotire socială WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ' a adoptat sau adoptă copii WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ' e$acuat din case naţionali-ate WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW (lte noti@ic=ri& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 7ntocmit,

A#'EA nr. $C la ,eFulamentul privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam
(aprobat prin :.).0. nr.'& din '6.&3.%&'3)

14

C !&#A P'R$A! C !$D$A D C$AL% B' A#AL$A%

F$0A B' A#C/'T% D C$AL% 1" $ate personale ale titularului de cerere pentru locuinţ= social= . 6umele şi prenumele& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ;dresa& WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 2" 'ituaţia locativ=/ ' c)iriaş in spaţiu din fondul locati$ pri$at WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 6umele şi prenumele proprietarului locuinţei WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW ' tolerat in spaţiu WWWWWWWWWWWWWWW 6umele şi prenumele proprietarului locuinţei WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 3" 'tarea civil=& ' căsătorit& ' necăsătorit& ' alte situaţii&WWWWWWWWWWWWWWWWWWW B" .embri de @amilie şi 9 sau alte persoane care locuiesc în acelaşi imobil #r. crt. " 2 # 4 4 6 7 1 #umele *i prenumele Calitatea

2. 'upra@aţa locuibil= deţinut= 4cu cHirieN tolerat în spaţiu5 mp 9 locatar sau membru al @amiliei solicitantuluiE a? mai mare de "4 mp. şi pană la "1 mp. inclusi$ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW b? mai mare de "2 mp. şi pană la "4 mp. inclusi$ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW c? 1 mp. şi pană la "2 mp. inclusi$ WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW d? mai mică de 1 mp. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW A" Consemn=ri în cazul c= situaţia locativ= este sau poate deveni în mod iminent Frav= & WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW Aata WWWWWWWWWWWWWWWW ,ntocmit, Luat la cunoştinţă &

A#'EA nr. C la ,eFulamentul privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam
(aprobat prin :.).0. nr.'& din '6.&3.%&'3)

14

C !&#A P'R$A! C !$D$A D C$AL% B' A#AL$A% F$0% B' CALC&L A P&#CTA(&L&$ L locuinţe L

16

#r. Crt. 1 1.1. 1.1. 1.3.

Criterii D$T&AJ$A L CAT$C% ACT&AL% /)iriaş in spaţiu din fond locati$ pri$at in /omuna .eriam 2olerat in spaţiu a? cu părinţii in /omuna .eriam b? cu părinţii in altă localitate *uprafaţa locuibilă deţinută Jcu c)irie, tolerat

'talon

PunctaI acor)at

1, 7 3

1. 1.1.

1.1.

în spatiu etc.?& mp/locatar a? mai mare de "4 mp si p%nă la "1 mp inclusi$ b? mai mare de "2 mp si p%nă la "4 mp inclusi$ c? mai mare de 1 mp si p%nă la "2 mp inclusi$ d? mai mica de 1 mp DTAR'A C$C$L% ACT&AL% *tarea ci$ilă & a? căsătorit b? necăsătorit 6umăr de persoane în întretinere & a? un copil b? doi copii c? trei copii d? patru copii e? mai mult de patru copii

8 11 17 1,

7 5 1 5 7

7 M c=te 1 punct
pentru fiecare copil peste numărul de patru

3.

5.

f? alte persoane, indiferent de numărul acestora C'#$T&L >membru a? 0 ' M "24 lei b? "26 ' M 240 lei c? 24" ' M 400 lei d? 40" ' M 440 lei e? 44" ' M 700 lei DTAR'A D C$AL% a? .ro$in din institutiile de ocrotire socială b? *unt persoane in$alide Jgradul , sau ,, cu di-abilitati?, au boli cronice si transmisibile' 2E/, *,A; sau au in intretinere persoane cu di-abilitati c? *unt $eterani sau $adu$e de ra-boi d? *unt urmasi ai eroilor sau luptatorilor din 9e$olutia de la "717 e? *unt persoane persecutate politic, deportate, pri-onieri, cu incepere de la " >artie "744 f? .ersoanele care isi desfasoara acti$itatea in institutii de interes public general Jsanatate, in$atamant, =ustitie, armata, cercetare, administratie? g? /)iriasii carora li s'a pus in $edere prin 0otarire Budecatoreasca sa e$acue-e

1

1, 9 8 7 7 1, 1,

1, 1, 1,

1,

1,

17

T TAL P&#CTA(

@J$#&T

E

Comisia: ". WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 2. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW #. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 4. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 4. WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

11

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea ,eFulamentului de orFanizare si @unctionare al Comisiei de analiz= si aprobare a solicit=rilor de atribuire de locuinte a@late în proprietatea Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' e!punerea de moti$e nr.2224/"".0#.20"# pre-entată de .rimarul /omunei .eriam ' raportul compartimentului de specialitate nr.2224/"".0#.20"# întocmit de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' Legea nr.""4/"776 pri$ind locuintele, republicată, cu modificările si completările ulterioare ' 0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor Legii locuintei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare ' 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriasilor si stabilirea c)iriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, cu modificările si completările ulterioare ' 0.5. nr. #"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/mp? practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartin%nd domeniului public sau pri$at al statului sau unitătilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de ser$iciu, locuintele de inter$entii si căminele pentru salariati ale societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale si regiilor autonome ' Legea nr. 2"#/"771 cu modificările si completările ulterioare, pri$ind proprietatea publică si regimul =uridic al acesteia ' pre$ederile Legii nr.24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.2# alin.", ale art.#6 alin.2 lit.PdP, ale art.#6 alin.6 lit.PaP pct.2, ale art.44 alin." şi ale art.""4 alin." lit.SbS din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă 9egulamentul de organi-are şi funcţionare al Comisiei de analiz= si aprobare a solicit=rilor de atribuire de locuinte a@late în proprietatea Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat , conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. >embrii /omisiei de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din comuna .eriam $or duce la îndeplinire pre$ederile pre-entei )otăr%ri. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& 17

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e al .rimăriei /omunei .eriam La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIȘOARA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 11 )in 19.,3.1,13
Anexa nr.1 la /.C.L. nr.11>19.,3.1,13

70

R'N&LA!'#T&L B'

RNA#$AAR' D$ F&#CT$ #AR'

al Comisiei )e analiză si aprobare a solicitărilor )e atribuire )e locuinte a6late <n proprietatea Comunei
Periam sau <n 6on)ul locativ )e stat

CAP$T L&L $ L Bispoziţii Nenerale
Art. 1. J"? .re-entul 9egulament de organi-are şi functionare stabileste cadrul =uridic de organi-are şi functionare a comisiei înfiintate conform Legii locuintei nr.""4/"776, republicata, a 6ormelor metodologice de aplicare Legii nr.""4/"776, cu modificarile şi completarile ulterioare, a /otăr=rii Consiliului Local al Comunei Periam nr.1,>19.,31,13 pentru aprobarea ,eFulamentului privind repartizarea, încHirierea si exploatarea locuintelor a@late în proprietatea privat= a Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam. J2? .rin locuinta a@lat= în proprietatea Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam se intelege& locuinta care se atribuie cu c)irie unor persoane sau familii, a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta în proprietate sau înc)irierea unei locuinte în conditiile pietei.

CAP$T L&L $$ ? Comisia )e analiză si aprobare a solicitărilor )e atribuire )e locuinte a6late <n
proprietatea Comunei Periam sau <n 6on)ul locativ )e stat Art.1. C J"? /omisia de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat este formată din - membri. J2? /omisia se $a intruni ori de cate ori $a fi necesar. J#? >embrul /omisiei nu poate $ota o propunere care are ca obiect atribuirea unei locuinte unei persoane care îi este rudă sau afin p%nă la gradul ,D inclusi$. ,n ca- de incompatibilitate persoana $i-ata se $a abtine de la $ot sau locul sau in comisia $a fi luat de catre unul dintre membrii supleanti. J4? /omisia este abilitata să reparti-e-e, pe ba-a criteriilor stabilite prin )otarare a /onsiliului Local al /omunei .eriam, în conditiile pre$ederilor Legii locuintei nr.""4/"776 republicata, locuintele aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat în ordinea de prioritate stabilita potri$it legii, urmatoarelor categorii de persoane& a? persoanele si familiile cu o situatie economică precară si/sau e$acuate sau care urmea-ă a fi e$acuate din locuintele retrocedate fostilor proprietari b? tinerii care au $%rsta de p%na la #4 de ani c? tinerii pro$eniti din institutii de ocrotire sociala si care au împlinit $arsta de "1 ani d? in$ali-ii de gradul , si ,,& e? persoanele cu )andicap f? pensionarii g? $eteranii si $adu$ele de ra-boi, beneficiarii pre$ederilor Legii recunostintei fata de eroii'martiri si luptatorii care au contribuit la $ictoria 9e$olutiei romane din decembrie "717, precum si fata de persoanele care si'au =ertfit $iata sau au a$ut de suferit în urma re$oltei muncitoresti anticomuniste de la Eraso$ din noiembrie "717 nr. #4"/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai pre$ederilor Aecretului'lege nr. ""1/"770 pri$ind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din moti$e politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie "744, precum si celor deportate în strainatate ori constituite în pri-onieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, alte persoane sau familii îndreptatite. J4? /omisia anali-ea-a, in limitele de competenta stabilite prin legislatia în $igoare si prin actele de autoritate ale consiliului local (0e"ea nr.''45'667 si >ormele 2etodolo"ice de aplicare a acesteia elaborate de ?uvernul $omaniei ; @.?.$. nr. '65'664 şi >ormele 2etodolo"ice de aplicare a acesteia ; 0e"ea '1%5'66+ şi :.?.67%5%&&' privind construirea de locuinte in re"im de inchiriere pentru tineri si familii de tineri cu finantare de la bu"etul de stat si credite externe ; $e"ulamentul privind reparti!area închirierea si 7"

exploatarea locuintelor aflate în proprietatea privată a )omunei (eriam sau în fondul locativ de stat din )omuna (eriam conform :.).0. nr.'&5'6.&3.%&'3), situatia persoanelor care solicita acordarea unei locuinte.

Capitolul $$$ L !o)ul )e 6unctionare al Comisiei
Art.3. C J"? /omisia de anali-a si aprobare a solicitarilor de atribuire se $a intruni ori de c%te ori se $a considera necesar. J2? *edinta este condusa de presedintele comisiei. J#? Aupa desc)iderea sedintei, /omisia $a studia inscrisurile ce stau la ba-a )otararilor pe care le $a adopta. J4? Aoamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam $a pre-enta dosarele cu inscrisurile supuse anali-ei si aprobarii si un borderou pe care membrii comisiei isi $or inscrie optiunile si mentiunile referitoare la cau-a supusa $otului. J4? La inc)eierea lucrarilor, fiecare membru $a semna două e!emplare ale borderoului, dintre care unul $a ramane in pastrarea .resedintelui /omisiei şi unul $a fi pastrat de catre .resedintele comisiei de in$entariere al patrimoniului C doamna (erc)i *imona'+lena. J6? 0otararile /omisiei se iau cu ma=oritatea simpla a $oturilor membrilor pre-enti care participa la sedinta respecti$a. ,n ca- de egalitate de $oturi, $otul care $a conta este cel al .resedintelui comisiei. J7? 0otăr%rile comisiei $or fi puse în e!ecutare de compartimentul de specialitate.

Capitolul $C ? Clauze )e con6i)entialitate
Art.5. C J"? >embrii comisiei $or asigura confidentialitatea informatiilor obtinute în urma consultarii dosarelor petentilor. J2? Aocumentele, inclusi$ borderoul din cadrul /omisiei de anali-a si aprobare a solicitarilor de atribuire de locuinte, $or fi studiate doar in cadrul compartimentului de specialitate sau in cadrul /omisiei. J#? +ste inter-isa eliberarea de e!emplare ale documentatiei sau copii ale acesteia $reunuia dintre membrii comisiei sau $reunei persoane straine de comisie, cu e!ceptia ca-urilor pre$a-ute de lege.

Capitolul C ? Bispozitii 6inale
Art.-. C J"? :n ca-ul în care /omisia consideră necesar, $a putea solicita informatii suplimentare sau puncte de $edere cu pri$ire la modul de atribuire a locuintelor, compartimentelor din cadrul .rimariei /omunei .eriam sau institutiilor din subordinea /onsiliului Local al /omunei .eriam. J2? .re$ederile pre-entului regulament intră în $igoare la data adoptării sale de către /onsiliul Local al /omunei .eriam. J#? Aispo-itiile pre-entului regulament se completea-a cu pre$ederile Legii locuintei nr. ""4/"776 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte acte normati$e sau administrati$e în domeniu.

72

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 7 Împotrivă: 7 Abţineri: x

HOTĂRÂREA
aprobarea ,eFulamentului privind reFlementarea cadrului Feneral de evacuare a persoanelor @izice sau Guridice care ocup= în mod abuziv locuintele a@late în patrimoniul Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate nr.2227/"".0#.20"# întocmit de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' Legea nr.""4/"776 pri$ind locuintele, republicată, cu modificările si completările ulterioare '0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor Legii locuintei nr. ""4/"776 republicată, cu modificările si completările ulterioare ' 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriasilor si stabilirea c)iriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, cu modificările si completările ulterioare ' 0.5. nr. #"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/mp? practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartin%nd domeniului public sau pri$at al statului sau unitătilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de ser$iciu, locuintele de inter$entii si căminele pentru salariati ale societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale si regiilor autonome ' Legea nr. 2"#/"771 cu modificările si completările ulterioare, pri$ind proprietatea publică si regimul =uridic al acesteia ' pre$ederile Legii nr.24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.2# alin.", ale art.#6 alin.2 lit.PdP, ale art.#6 alin.6 lit.PaP pct.2, ale art.44 alin." şi ale art.""4 alin." lit.SbS din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/ T%R%0T':
Art.1. *e aprobă ,eFulamentul privind reFlementarea cadrului Feneral de evacuare a persoanelor @izice sau Guridice care ocup= în mod abuziv locuintele a@late în patrimoniul Comunei Periam sau în @ondul locativ de stat din Comuna Periam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. >embrii /omisiei de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din comuna .eriam $or duce la îndeplinire pre$ederile pre-entei )otăr%ri. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e al .rimăriei /omunei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice. 7#

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIȘOARA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 11 )in 19.,3.1,13

Anexa nr.1 la /.C.L. nr.11>19.,3.1,13

74

R'N&LA!'#T
PR$C$#B R'NL'!'#TAR'A CABR&L&$ N'#'RAL B' 'CAC&AR' A P'RD A#'L R F$A$C' DA& (&R$B$C' CAR' C&P% Î# ! B A@&A$C L C&$#T'L' AFLAT' Î# PATR$! #$&L C !&#'$ P'R$A! DA& Î# F #B&L L CAT$C B' DTAT B$# C !&#A P'R$A!

CAP.$ ;92.". 8biectul pre-entului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de e$acuare a persoanelor care ocupă în mod abu-i$ locuintele aflate în patrimoniul /8>@6+, .eriam. ;92.2. La elaborarea pre-entului regulament au fost respectate pre$ederile următoarelor acte normati$e& ' L+5+; nr. ""4 din "" octombrie "776, republicată, pri$ind locuintele ' 082Y9Z9+; nr. "274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor Legii pri$ind locuintele nr. ""4/"776 ' L+5+; nr. 2"4/200" a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. ;92.#. :n întelesul pre-entului regulament sunt definiti următorii termeni& ' /ontract de înc)iriere& actul =uridic prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile părtilor pri$ind înc)irierea, e!ploatarea, întretinerea si administrarea locuintei. ' Locuinta& constructie alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotările si utilitătile necesare, care satisfac cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. ' .ersoane abu-i$e& persoane fi-ice sau =uridice care ocupă fără titlu locuinta. *unt asimilate persoanelor abu-i$e persoanele fi-ice sau =uridice care au rămas în locuintă si care nu îndeplinesc conditiile pre$ă-ute de art. 2" si art. 27 lit. a'c din Legea nr. ""4/"776, republicată, si ocupă spatiul respecti$ fără forme legale. ' +$acuarea pe cale administrati$ă& procedura eliberării locuintelor ocupate abu-i$ de persoanele mai sus mentionate. CAP.$$ F #B&L B' L C&$#T' ;92.4 Locuintele aflate în patrimoniul /8>@6+, .eriam sunt administrate de către /onsiliul local al /8>@6+, .eriam prin /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e, în ba-a Legii pri$ind locuintele nr. ""4/"776 republicată, respecti$ 0.5.9. nr. "274/2000 pentru aprobarea 6ormelor >etodologice de punere în aplicare a Legii pri$ind locuin2ele nr. ""4/"776, republicată. ;92.4 Locuintele care constituie patrimoniul /8>@6+, .eriam sunt reparti-ate persoanelor fi-ice/=uridice, care îndeplinesc conditiile cerute de legislatia în $igoare, în sensul de a beneficia de a=utorul statului, prin atribuirea unei locuinte din fondul disponibil. CAP.$$$ C #TRACT&L B' Î#C/$R$'R' ;92. 6 2emeiul legal al folosirii acestor locuinte este contractul de înc)iriere, înc)eiat între proprietarul/administratorul fondului locati$ si persoana fi-ică'titular al contractului de înc)iriere si membrii familiei sale, care au obtinut repartitie pentru locuintă. :nc)irierea locuintelor se face pe ba-a acordului dintre proprietarul/administratorul fondului locati$ si c)irias, consemnat prin contract scris, semnat si însusit de ambele părti Jîn conformitate cu art. 2" din Legea nr. ""4/"776, republicată?. :n ca-ul în care părtile nu con$in asupra reînnoirii contractului de înc)iriere, c)iriasul este obligat să părăsească locuinta la e!pirarea termenului contractual Jart. 2# din Legea nr. ""4/"776 republicată? ;92. 7 :n ca-ul în care titularul contractului de înc)iriere a părăsit definiti$ domiciliul sau a decedat, precum si în ca-ul titularului de contract nere-ident care, fără a fi detasat, nu a mai folosit locuinta mai mult de doi ani, fără întrerupere, înc)irierea continuă, după ca-, în beneficiul următoarelor categorii de persoane& a? sotului sau al sotiei, dacă a locuit împreună cu titularul b? descendentilor sau al ascendentilor, dacă au locuit împreună cu acesta c? altor persoane care au a$ut acelasi domiciliu cu titularul cel putin un an si care au fost înscrise în contractul de înc)iriere Jart. 27 alin. " din Legea nr. ""4/"776?.

74

;92.1 :n lipsa persoanelor mentionate la art. 7, care pot solicita locuintă, contractul de înc)iriere încetea-ă în termen de #0 de -ile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului ori de la împlinirea termenului de doi ani de nefolosire neîntreruptă a locuintei Jart. 27 alin. # din Legea nr. ""4/"776?. ;92.7 2oate persoanele care nu sunt în posesia unui contract de înc)iriere, în temeiul căruia să aibă acordul proprietarului/administratorului fondului locati$ de a folosi locuinta aflată în patrimoniul /8>@6+, .eriam, inclusi$ cele care nu îndeplinesc conditiile inserate la art .7 si 1, sunt considerate persoane care folosesc imobilul în mod abu-i$. CAP.$C C'R$F$CAR'A Î# T'R'# ;92. "0 :n situatiile în care .rimăria /omunei .eriam constată că e!istă locuinte care sunt folosite de persoanele mentionate la art. 7, aceasta $a lua măsurile care se impun în $ederea e$acuării persoanelor abu-i$e pe cale administrati$ă. ;92. "" .entru constatarea folosirii imobilelor în mod abu-i$, fără forme legale, persoanele abilitate din cadrul .rimăriei comunei .eriam se $or deplasa si $or face $erificări la fata locului, materiali-ate prin note de constatare în teren Jconform ane!ei la pre-entul regulament?, po-e, declaratii ale repre-entantilor asociatiei de proprietari, respecti$ $or efectua toate demersurile necesare în $ederea stabilirii si determinării situatiei de fapt, a imobilului în cau-ă. ;92."2 La fata locului, repre-entantii .rimăriei comunei .eriam $or lua toate măsurile care se impun în $ederea identificării persoanelor care ocupă în mod abu-i$ locuinta în spetă, precum si a stabilirii numărului acestora. ;92."# :n urma acestor $erificări, personalul din cadrul .rimăriei /omunei .eriam $a efectua măsurile legale care se impun în $ederea demarării procedurii de e$acuare pe cale administrati$ă a persoanelor găsite si identificate, în imobilele folosite fără forme legale. CAP.C RAP RT&L B' DP'C$AL$TAT' ;92."4 :n temeiul constatărilor si actelor întocmite ca urmare a $erificării în teren, repre-entantii .rimăriei comunei .eriam $or întocmi rapoarte de specialitate. 9aportul de specialitate $a fi structurat astfel& ". pre-entarea si descrierea imobilului 2. situatia de fapt retinută în urma $erificării în teren #. pre$ederile legale care fundamentea-ă măsurile ce urmea-ă a fi luate 4. propunerea făcută în temeiul celor pre-entate la punctele "'# 9aportul de specialitate $a cuprinde ca si ane!e, actele întocmite cu oca-ia $erificărilor în teren Jpreci-ate la art. ""?. CAP.C$ 'CAC&AR'A P' CAL' AB!$#$DTRAT$C% ;92."4 :n ba-a raportului de specialitate $a fi întocmit referatul pri$ind e$acuarea pe cale administrati$ă a persoanelor fi-ice/=uridice care ocupă fără forme legale locuinta, aflată în patrimoniul /8>@6+, .eriam. ;92."6 +$acuarea pe cale administrati$ă a persoanelor fi-ice/=uridice abu-i$e Jasa cum sunt definite la art. # din pre-entul regulament? se face în ba-a dispo-itiei .rimarului comunei .eriam, la emiterea căreia stă referatul mentionat la art."4, neconditionat de atribuirea altui spatiu locati$. ;92."7 Aispo-itia pri$ind e$acuarea pe cale administrati$ă a persoanelor fi-ice/=uridice abu-i$e $a fi comunicată imediat persoanelor fi-ice/=uridice nominali-ate în cuprinsul acesteia, prin semnătură de luare la cunostintă sau, în ca-ul refu-ului semnării, prin afisare pe usa de acces în locuintă, cu po-area afisării. ;92."1 +$acuarea efecti$ă a abu-i$ilor precum si a bunurilor acestora $a fi făcută de către persoanele abilitate desemnate din cadrul .rimăriei comunei .eriam, cu spri=inul .ostului de .olitie din comuna .eriam. ;92."7 +$acuarea bunurilor $a fi făcută fără a asigura sau garanta siguranta si integritatea lor. ;92.20 Aupă eliberarea locuintei aceasta $a fi încuiată cu lacăt si cu sigiliu, prin gri=a repre-entantilor .rimăriei comunei .eriam.

R !"#$A PR$!%R$A C !&#'$ P'R$A!
str. >uresului nr." Eis, #07#"4 .eriam, 9om%nia

76

2el& O40'J0?246'#7400"/#74002 (a!& O40'J0?246'#74002 #R.PPPPPPPPP> PPPPPPPPPPP1,13

3# 1 $- C#3' ( (,73 -,-3

Dubsemnata>ul2 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP an:aIat al Primăriei comunei Periam+ )eplas=n)uL

mă <n str. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPnr. PPPPPPbl. PPPPap. PPPP+ am constatat următoarele: 1. Locuinta )in 6on)ul locativ+ a6lată <n a)ministrarea subscrisei+ este situată <n comuna Periam+ str. PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP nr. PPPPPPP bl. PPPPPPap. PPP si este compusă )in PPPPPcamere si PPPPPPPP)epen)inte. 1. În prezent+ locuinta este ocupată <n mo) abuziv+ 6ără vreun )rept locativ si 6ără contract )e <nc;iriere )e numitul PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP si bunurile sale+ 6amilia 6iin) 6ormată )in: 1.1.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 1.1.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 1.3PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 1.5.PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Abuzivii+ con6orm actelor )e i)entitate+ au )omiciliul <n PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.

$#DP'CT R+

77

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea documentaţiei teHnice de dezmembrare a parcelei cu num=r cadastral B02002 din C"&" nr"B02002 a localit=ţii Periam realizat= de '"C"P,#C($ '","L"

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.262/"2.0".20"# întocmit de către domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam ' documentaţia te)nică de de-membrare a parcelei cu număr cadastral 402004 din /( nr.402004 .eriam reali-ată de *./. .98/;A *.9.L. şi înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7#64/26."0.20"2 ' pre$ederile Legii nr. 7/"776 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului nr. 6#4/2006 al directorului general al ;genţiei 6aţionale de /adastru şi .ublicitate ,mobiliară pentru aprobarea 9egulamentului pri$ind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în $ederea înscrierii în cartea funciară, modificat şi completat prin 8rdinul nr.714/20"" al directorului general al ;genţiei 6aţionale de /adastru şi .ublicitate ,mobiliară ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, alin.4 lit.c, art.44 alin.#, art.""4, art.""7 şi ale art."2" alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e însuşeşte şi se aprobă documentaţia te)nică de de-membrare a parcelei cu număr cadastral 402004 din /( nr.402004 a localităţii .eriam reali-ată de *./..98/;A *.9.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredintea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam ' *./. .98/;A *.9.L. ' E./...,. *%nnicolau >are ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice. 71

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează HĂRDĂLĂU ANIŞOARA
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 13 )in 19.,3.1,13

77

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii unui contract de concesiune cu (sociatia Cresc=torilor de (nimale Periam pentru supra@aţa de 2<0,C< Ha p=şune, supra@at= a@lat= în proprietatea privat= a comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului *-ofran >atei, presedintele ;sociaţiei /rescătorilor de ;nimale .eriam, înregistrată la primăria /omunei periam cu nr."771 din data de 21.02.20"#, pri$ind concesionarea unor suprafeţe de păşune aflate în administrarea consiliului local în $ederea păşunării animalelor - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.233*/13.03.2013 întocmit de doamna Nicolescu Olimpia-Angela – inspector I superior – agent agricol în cadrul rim!riei "omunei eriam# prin care propune consiliului local aprobarea concesion!rii supra+etei de ,70#-7 .a p!sune c!tre Asociatia "resc!torilor de Animale din "omuna eriam' ' pre$ederile art. "4 alin.", art."4alin.2, art."6 si art."7 din Legea nr. 2"4/20"" pentru organi-area, administrarea şi e!ploatarea pa=iştilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.72/2002 pri$ind -oote)nia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.740/2002 pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii -oote)niei nr. 72/2002 ' pre$ederile 8.@.5. nr.44 /2006 pri$ind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.4 si art."0 alin.2 si # din Legea nr. 2"#/"771 pri$ind proprietatea publică si regimul =uridic al acesteia , cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.#, ale art.""4, alin." lit.b şi ale art."2# alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, modificată şi completată

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea unui contract de concesiune, prin atribuire directă, cu Asociaţia Crescătorilor )e Animale Periam pentru suprafaţa de -7,+87 ;a pă*une aflată în proprietatea pri$ată a comunei .eriam, =udeţul 2imis si în administrarea /onsiliului Local .eriam, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. 2erenul se concesionea-ă pentru desfăsurarea acti$itătii de păsunat a animalelor detinute si înscrise în ;sociaţia /rescătorilor de ;nimale .eriam si care au fost declarate si înregistrate la 9egistrul ;gricol al /omunei .eriam. Aestinatia utili-ării terenului nu poate fi sc)imbată sub sanctiunea re-ilierii unilaterale a contractului de concesiune de către concedent.

"00

Art.3. Aurata concesiunii este de "0 ani şi poate fi prelungită, prin acordul de $oinţă a părţilor, în condiţiile legii, respecti$ prin act aditional aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e aprobă modificarea art.4 din ;ne!a nr." la 0./.L. .eriam nr.#/"6.0".20"#, care $a a$ea următorul continut& #(') $edevenţa înscrisă în contractul de concesiune este de '&& euro5ha5an. Aermenul de achitare a redevenţei este 3' decembrie a fiecărui an. (entru depăşirea termenului stabilit mai sus se percepe o majorare în conformitate cu prevederile le"ale înt*r!iere aplicată asupra taxei restante p*nă la achitarea inte"rală a acesteia. )uantumul redevenţei va fi achitat anual în lei repre!ent*nd contravaloarea la !i a cursului euro av*nd ca referintă cursul valutar B>$. (%) Aaxa pe teren prevă!ută la art. %17 alin. (3) din 0e"ea privind )odul fiscal nr. 13'5%&&3 actuali!ată se plăteşte la )ompartimentul 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe din cadrul primăriei.S Art.-. Lucrările de întreţinere a pa=iştii comunale, precum şi a utilităţilor -oopastorale se $or efectua de către ;sociaţia /rescătorilor de ;nimale .eriam. Art.7. ;sociaţia /rescătorilor de ;nimale $a )otărî asupra modalitătii de împărtire a suprafetei totale de 470,17 )a de păsune către crescătorii de animale cu domiciliul în /omuna .eriam. Art.7. *e împuterniceşte domnul primar Aumitraş /ornel de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de concesiune. Art.8. :ncep%nd cu data pre-entei )otăr%ri, îşi încetea-ă aplicabilitatea orice contracte sau pre$ederi contrare acesteia. Art.9. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitraş /ornel, doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior ' agricol, precum şi /ompartimentul financiar' contabil, impo-ite şi ta!e locale. Art.1,. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' ;sociatiei /rescătorilor de ;nimale .eriam ' Aoamnei 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior C agricol ' /ompartimentului financiar'contabil, impo-ite şi ta!e ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

HĂRDĂLĂU ANIŞOARA

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.15 )in 19.,3.1,13

"0"

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea vJnz=rii, @=r= licitaţie public=, a terenului intravilan în supra@aţ= total= de C3B mp a@lat în proprietatea Prim=riei Periam, patrimoniu privat, c=tre soţii #prişa Petru şi $ana8.irela, proprietari ai construcţiei înscrise în C"&" nr" B012B3 Periam Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului @prişa (etru înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.%+45'4.&'.%&'3 prin care solicită aprobarea cumpărării terenului aferent construcţiei situată în localitatea (eriam strada <işinului nr.4 jud.Aimiş; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.407/2".0".20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea $%n-ării terenului intra$ilan situat în /omuna .eriam, Bud. 2imiş, e$idenţiat în /.(. nr.40"24# .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( $ec)i nr.4#4" .eriam, nr. top. "40'"42/2?, a$%nd nr.cadastral 40"24#, în suprafaţă totală de 1#4 mp, aflat în proprietatea .rimăriei /omunei .eriam, domeniu pri$at ' raportul de e$aluare întocmit la data de 2".0".20"# de către *./. 0;65; /86*@L2 *.9.L., e$aluator 2ot) Koltan +ugen'+!pert e$aluator proprietăţi imobiliare şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4"4/2".0".20"# ' pre$ederile contractului înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.44#"/2#.01.20"0, precum şi ale actului adiţional înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.271#/24.04.20"2 ' pre$ederile art.4 din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.444 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."# alin." din Legea nr. 40/"77" republicată, pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ' terenul este proprietatea .rimăriei /omunei .eriam, domeniu pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.40"24# .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( $ec)i nr.4#4"? .eriam Jpct.E C :nscrieri pri$itoare la proprietate& .rimăria .eriam, domeniu pri$at, asupra "/" parte? ' faptul că terenul care urmea-ă a fi $%ndut soţilor 8prişa .etru şi 8prişa Aana'>irela $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b , art.44 alin.#, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': "02

Art.1. *e aprobă $%n-area, fără licitaţie publică, a terenului intra$ilan în suprafaţă totală de 1#4 mp aflat în proprietatea .rimăriei .eriam, patrimoniu pri$at, către soţii 8prişa .etru şi Aana'>irela, proprietari ai construcţiei înscrise în /.(. nr. 40"24# a /omunei .eriam, a$%nd nr.cadastral 40"24# Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(. nr.4#4" .eriam?, teren aflat în proprietatea .rimăriei .eriam, domeniu pri$at. Art.1. D%n-area terenului se $a face în ba-a raportului de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L. ' e$aluator 2ot) Koltan +ugen ' +!pert e$aluator proprietăţi imobiliare, raport care a fost înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4"4/2".0".20"# şi care constituie Anexa nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. *e aprobă raportul de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L. prin care s'a stabilit suma de "".000 lei pentru $%n-area terenului în suprafaţă totală de 1#4 mp, sumă care repre-intă contra$aloarea terenului descris la art." al pre-entei )otăr%ri. .reţul terenului aferent casei de locuit $a fi ac)itat de către cumpărători, în rate, pe o perioadă de ma!im #6 luni de la data semnării contractului de $%n-are'cumpărare. .reţul $a fi actuali-at cu coeficienţii ratei inflaţiei stabiliţi de ,nstitutul 6aţional de *tatistică. /)eltuielile efectuate cu e$aluarea terenului $or fi suportate de către cumpărătorii terenului. Art.5. .lata contra$alorii terenului se $a face în lei la casieria .rimăriei /omunei .eriam iar contractul se $a înc)eia în formă autentică în fata notarului public, după ac)itarea ultimei rate. Art.-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin tea-ă domnul primar Aumitraş /ornel care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de $%n-are'cumpărare, precum şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' .reşedintelui /omisiei centrale de in$entariere din cadrul primăriei ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar' contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' *oţilor 8prişa .etru şi Aana'>irela ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

HĂRDĂLĂU ANIŞOARA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 1- )in 19.,3.1,13

"0#

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHirierii supra@eţei de 30,20 mp din domeniul public al Comunei Periam c=tre '"C" L( 0!( '","L", în vederea amenaG=rii unei terase Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea *./. XL; E,;S *.9.L. .eriam, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.124/27.0".20"#, depusă de doamna 5)iog)iu *abina, a$%nd calitatea de administrator al societăţii, cu sediul în comuna .eriam, nr.600, =ud.2imiş, prin care solicită înc)irierea suprafetei de #0,40 mp din domeniul public al /omunei .eriam, în $ederea amena=ării unei terase ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.777/#".0".20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local adoptarea unei )otăr%ri cu pri$ire la aprobarea amena=ării unei terase în suprafaţă de #0,40 mp, situată în intra$ilanul /omunei .eriam, Budeţul 2imiş, de către *./. XL; E,;S *.9.L. .eriam ' pre$ederile Legii nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, modificată şi completată ' dispo-itiile art.24 şi 46 alin." din Legea nr. #40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată ' pre$ederile art."" alin.2 art."# alin.2 şi art."4 lit.e din Legea nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării construcţiilor şi unele măsuri pentru reali-area locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' faptul că terenul care urmea-ă a fi înc)iriat $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.a , art.44 alin.#, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă amena=area unei terase de către *./. XL; E,;S *.9.L. .eriam şi înc)irierea terenului folosit cu acest scop pe domeniul public al /omunei .eriam, Budeţul 2imiş în suprafaţă de #0,40 mp, teren care este situat în faţa maga-inului *./. XL; E,;S *.9.L. .eriam, imobil înscris în /.(. 40#2 .eriam, a$%nd nr. top 402'40#/a, repre-ent%nd casa cu nr.de conscriere $ec)i 2#7/a si nr.de conscriere nou 600, în suprafaţă de #.2#7 mp, aflat în proprietatea pri$ată a doamnei 5)iog)iu *abina'>irela, cu condiţia ca terasa să nu incomode-e traficul pietonal, iar *./. XL; E,;S *.9.L. .eriam să asigure curăţenia, precum şi un climat de decenţă şi ordine la locul de amplasare a terasei, conform normelor legale în $igoare. ,dentificarea şi amplasarea suprafeţei unde se $a amena=a terasa $a fi conformă sc)iţei, care constituie Anexa 1 la pre-enta )otăr%re şi care face parte integrantă din aceasta. "04

Art.1. /ontractul de înc)iriere a terenului în suprafaţă de #0,40 mp, conform modelului ane!at care repre-intă Anexa nr.1 şi care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re, se înc)eie pe o perioadă de 4 ani, iar tariful se $a stabili conform art." al 0./.L. 6r. 64 din 2"."2.20"2 pri$ind stabilirea tarifelor pentru unele ser$icii de interes local la ni$elul /omunei .eriam încep%nd cu anul 20"#, tarif care poate fi modificat prin )otăr%ri ale /onsiliul Local .eriam. Art.3. 8rice sc)imbare a destinaţiei suprafeţei de teren de #0,40 mp se $a putea face numai cu acordul scris al /onsiliului Local al /omunei .eriam. Art.5. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitras /ornel şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' *./. XL; E,;S *.9.L. .eriam ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA
________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 17 )in 19.,3.1,13

"04

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea concesion=rii unei supra@eţe de 100 mp din domeniul public al Comunei Periam c=tre '"C" 3".">(0,!-L( P-,!(. '","L", în vederea amenaG=rii unei terase Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea *./. 6> 5;E9,+L; .+9,;> *.9.L. .eriam, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."126/21.02.20"#, cu sediul în comuna .eriam, nr.7##, =ud.2imiş, prin care solicită concesionarea sau $%n-area unei suprafete de apro!imati$ "00 mp din domeniul public al /omunei .eriam, în $ederea amena=ării unei terase ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2244/"2.0#.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local adoptarea unei )otăr%ri cu pri$ire la aprobarea amena=ării unei terase în suprafaţă de "00 mp, situată în intra$ilanul /omunei .eriam, Budeţul 2imiş, de către *./.6> 5;E9,+L; .+9,;> *.9.L. ' pre$ederile Legii nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, modificată şi completată ' dispo-itiile art.24 şi art.46 alin." din Legea nr. #40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată ' pre$ederile art."" alin.2 art."# alin.2 şi art."4 lit.e din Legea nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării construcţiilor şi unele măsuri pentru reali-area locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' faptul că terenul care urmea-ă a fi concesionat $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.a , art.44 alin.#, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă amena=area unei terase de către *./. 6.>.5;E9,+L; .+9,;> *.9.L. şi concesionarea terenului folosit cu acest scop pe domeniul public al /omunei .eriam, Budeţul 2imiş în suprafaţă de "00 mp, teren care este situat în faţa imobilului înscris în /.(. 400624 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( 6r.7021?, a$%nd nr. top "0""'"0"#/", repre-ent%nd casa cu nr.de conscriere $ec)i 742 si nr.de conscriere nou 727, în suprafaţă de 142 mp, aflat în proprietatea pri$ată a domnului 9ăcătău 5)eorg)e si în folosinta *./. 6.>.5;E9,+L; .+9,;> *.9.L pe o perioadă nelimitată, conform contractului de comodat înc)eiat între părti la data de "4."".2002, cu condiţia ca terasa să nu incomode-e traficul pietonal, iar *./. 6.>.5;E9,+L; .+9,;> *.9.L. să asigure curăţenia, precum şi un climat de decenţă şi ordine la locul de amplasare a terasei, conform normelor legale în $igoare. ,dentificarea şi amplasarea suprafeţei unde se "06

$a amena=a terasa $a fi conformă sc)iţei, care constituie Anexa 1 la pre-enta )otăr%re şi care face parte integrantă din aceasta. Art.1. /ontractul de concesiune a terenului în suprafaţă de "00 mp, conform modelului ane!at care repre-intă Anexa nr.1 şi care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re, se înc)eie pe o perioadă de - ani+ iar tariful se $a stabili conform art.# al 0./.L.6r.64 din 2"."2.20"2 pri$ind stabilirea tarifelor pentru unele ser$icii de interes local la ni$elul /omunei .eriam încep%nd cu anul 20"#, tarif care poate fi modificat prin )otăr%ri ale /onsiliul Local .eriam. Art.3. 8rice sc)imbare a destinaţiei suprafeţei de teren de "00 mp se $a putea face numai cu acordul scris al /onsiliului Local al /omunei .eriam. Art.5. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitras /ornel şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' *./. 6.>.5;E9,+L; .+9,;> *.9.L. ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

 HĂRDĂLĂU ANIȘOARA
________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 17 )in 19.,3.1,13

"07

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"<<1 Periam avJnd nr" cad"2BC82B;9b c=tre @amilia domnului >rad >HeorFHe Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20", a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului 5rad 5)eorg)e înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4#4/"1.0".20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii contractului de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr.447 J$ec)i?, strada *te=arului, nr.6Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.470/2#.0".20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.74"4/"".07.2007 ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.77" .eriam a$%nd nr. cad.441'447/b, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr.447, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada *te=arului, nr.6, Budetul 2imiş, către familia domnului 5rad 5)eorg)e, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& "01

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam Aomnului 5rad 5)eorg)e La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează HĂRDĂLĂU ANIȘOARA
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 18 )in 19.,3.1,13

"07

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"122 Periam avJnd nr" cad"2208222 c=tre @amilia domnului .oldovan Pavel Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului >oldo$an .a$el înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."042/04.02.20"#, prin care solicită a reînnoirea contractului de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr."#4 J$ec)i?, strada .latanilor, nr.26Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."047/04.02.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil,impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."407 din 04 martie 2001 ' pre$ederile 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." li.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. . *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr."24 .eriam a$%nd nr.cad.240'242, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr."#4, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada .latanilor, nr.26, Budetul 2imiş, către familia domnului >oldo$an .a$el, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani+ conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. ""0

Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului >oldo$an .a$el ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează HĂRDĂLĂU ANI"OARA
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 19 )in 19.,3.1,13

"""

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"32<19( Periam avJnd nr" cad"A228A2<91 c=tre doamna >rad .aria Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei 5rad >aria înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."#17/"#.02.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii contractului de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr.7"4 J$ec)i?, strada (re-iei, nr.""2Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."776/04.0#.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.74"#/"".07.2007 ' faptul că doamna 5rad >aria, domiciliată în /omuna .eriam, nr.7"4, =udetul 2imis este încadrată în gradul de )andicap XaccentuatS, a$%nd $alabilitate permanent, încep%nd cu data de 21.07.20"2,conform /ertificatului de încadrare în grad de )andicap 6r.#644/04."0.20"2, eliberat de /omisia de +$aluare a .ersoanelor ;dulte cu 0andicap din cadrul /onsiliului Budetean 2imis ' pre$ederile art.2 din 0./.L. .eriam nr.#1/"0.04.20"2 cu pri$ire la scăderea din e$identele fiscale a unor sume repre-ent%nd plata c)iriei pentru locuintele apartîn%nd patrimoniului comunei .eriam, înc)iriate de către persoanele care repre-intă ca-uri sociale ' pre$ederile art.20, alin.2, lit.b din Legea nr.441/2006 pri$ind protectia si promo$area drepturilor persoanelor cu )andicap, republicată, modificată si completată ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.#47"/; .eriam a$%nd nr. cad.624'627/", în suprafată de 240 mp, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr.7"4, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada (re-iei, nr.""2, Budetul 2imiş, către doamna 5rad >aria, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. ""2

Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei 5rad >aria ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează HĂRDĂLĂU ANIȘOARA
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 1, )in 19.,3.1,13

""#

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"B23B Periam avJnd nr" cad"28A91 c=tre @amilia domnului urt= +asilie Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului 2urtă Dasilie înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."1772/0".0#.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii unui nou contract de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr."44J$ec)i?, strada .latanilor, nr."0Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."71#/04.0#.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#0"7 din 04 aprilie 2007 ' pre$ederile 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." li.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.44#4 .eriam a$%nd nr. cad.4'6/", aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr."44, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada .latanilor, nr."0, Budetul 2imiş, către familia domnului 2urtă Dasilie, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. ""4

Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului 2urtă Dasilie ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează HĂRDĂLĂU ANIȘOARA
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 11 )in 19.,3.1,13

""4

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind recti@icarea buFetului de credite interne pentru proiectul IPunte ecoloFic= peste rJul .ures între .aKo si PeriamL Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7.0#.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2##1/"#.0#.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului de credite interne pe anul 20"# ' contractul liniei de credit /+/ E;6T pentru in$estitii pentru proiecte finantate din fonduri europene nr. 9U "20642#744070# "2.07.20"2 Jproiect .unte ecologică peste r%ul >ures între >aVo si .eriam, 0@98/0102/0#0W;( ? ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată ' pre$ederile 0./.L..eriam nr.7/"2.07.20"2 pri$ind aprobarea contractului de credit pentru in$estiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene 6r. 9U"20642#744070# din data de "2.07.20"2, a contractului de garanţie cu $eniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale nr. 171 din data de "2.07.20"2 şi a /ontractului de ipotecă mobiliară conturi nr. 1"46 din data de "2.07.20"2 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul/omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local al /omunei .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, art.44 alin.2 lit.a, art.""4, art.""7 şi ale art."2" alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului de credite interne pe anul 20"#, după cum urmea-ă& B$DP #$@$L B$# TRAN'R$ L$#' B' CR'B$T: ' 401" disponibilităti C/'LT&$'L$ : ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.07.70.0".#0? C ,mplementare ..2. .unte ecologică peste r%ul >ures între >aVo si .eriam -9.,51+71 lei 47.042,72 lei -9.,51+71 lei 47.042,72 lei

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ""6

' ' ' ' ' '

/onsiliului Local .eriam A.5.(...2imiş 2re-oreriei *%nnicolau >are Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI"OARA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONT DACIANA

______________________________________

#r. 11 )in 19.,3.1,13

""7

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea recti@ic=rii buFetului de credite interne pe anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 0".04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' 0otăr%rea nr.2121 din 2".0#.20"# a )omisiei ;e Cutori!are a ,mprumuturilor 0ocale, prin care s'a aprobat contractarea unui împrumut din $ărsăminte din pri$ati-are în $aloare de 359.373 lei pentru ac)itarea unor arierate ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.2744/27.0#.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului de credite interne pe trimestrul ,, al anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, art.44 alin.2 lit.a, art.""4, art.""7 şi ale art."2" alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului de credite interne pe trimestrul ,, al anului 20"#, după cum urmea-ă& B$DP #$@$L B$# Î!PR&!&T&R$ $#T'R#': 359.373 lei

' 40.1".0" ,,Aisponibil din împrumuturi interne contractate de unitătile administrati$'teritoriale potri$it 8rdonantei de urgentă a 5u$ernului nr.#/20"#S #47.#7# lei C/'LT&$'L$ : ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J64.07.70.0".#0? ,-olare termica scoala nouă, constructie pentru centrală ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.07.70.0".#0? ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J14.07.70.0".#0? 359.373 lei 72# lei 41."07 lei 270.44" lei

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ""1

' ' ' ' ' '

/onsiliului Local .eriam A.5.(...2imiş 2re-oreriei *%nnicolau >are Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI"OARA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONT DACIANA

______________________________________

#r. 13 )in ,1.,5.1,13

""7

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 9 Pentru: 9 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 04.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.#"21/0#.04.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului local pe anul 20"# ' adresa nr.#411/27.0#.20"# a /onsiliului Budeţean 2imiş C Airecţia Euget (inanţe înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#020/0".04.20"# ' adresa nr.#""4/24.0#.20"# a A.5.(... 2imis si înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#0"7/0".04.20"# ' pre$ederile 0otăr%rii nr.24/27.0#.20"# a /onsiliului Budeţean 2imiş pri$ind reparti-area unor sume pentru ec)ilibrarea bugetelor locale pe anul 20"# si înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#014/02.04.20"# ' adresa nr.11#/0#.04.20"# a Liceului 2eoretic .eriam si înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#"#4/0#.04.20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile art."7 alin." lit.a din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice, modificată şi completată ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP şi ale art.44 alin.2 lit.a din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă @&N'T&L L CAL de $enituri şi c)eltuieli al /omunei .eriam pe anul 20"#, conform Anexei nr.1 ? Bu"etul 0ocal de venituri Anexei nr.1 ? Bu"etul 0ocal de cheltuieli, Anexei nr.3 ? Bu"etul de venituri autofinanţare şi Anexei nr.5 L Bu"etul de cheltuieli autofinanţare, ane!e care fac parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. *e aprobă utili-area sumei de 338.711 lei din e!cedentul anului 20"2 pentru plata facturilor aferente implementării proiectului D(unte ecolo"ică peste r*ul 2ures între 2aEo si (eriam# - sectiunea de de-$oltare. Art.3. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam "20

' ' ' ' '

A.5.(...2imiş 2re-oreriei *%nnicolau >are Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

HĂRDĂLĂU ANI"OARA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONT DACIANA

______________________________________

#r. 15 )in ,5.,5.1,13

"2"

Anexa #r.1 la 0./.L.nr.24/04.04.20"# !U,ET LOCAL BA@6 3ENITURI

NR. CRT

DENUMIRE INDICATOR TOTAL 3ENITURI

COD 3ENIT , "#." A6.AB.@= "4." A9.AB.A@ A9.AB.A9

REALI+AT #1.1 . "1 <.#=".#! ##.?#" 66.?6A 1.=??.>44 ;<<.<9; @.BB@.=?= " A = <.?>? !>1.14# ;A.::: :AA.:== > .#? 9=.:6A @=.6:9 @?:.:A= 4.4#4 " 4.1#<.">= @.==9.9:B A B.B:B.;@; A >" ;A A 1?.#<# 1?!.1"1 @@A.@=B =9.?@? 4. < !>.#4< :;.69< >1.<11 ;@.<@@ #.=?< 6.=?< A 14. 1? @9.B@? ! .444 6:.A@; @<.9B=

PRE3EDERI ANUALE "1# !.> ".#"" #4.""" 69.AAA 1.=#4.!"" ;<<.:AA @.@:<.AAA " A = <.="" !>1.""" ;A.:AA :AA.:AA > .#"" 9=.:AA @=.6AA @?:.:AA 4.!"" " .4=!.""" B.@BA.AAA A 6;:.AAA A " A A 1?.""" 1?!.""" @@A.AAA =:.AAA 4.""" !>.""" :;.AAA >1.!"" ;@.:AA #.?"" 6.?AA A 14. "" @9.BAA ! .4"" 6:.AAA @<.9AA

@ B # 9 : > < = ? @A @@ @B @6 @9 @: @; @< 1= @? BA B@ BB # B9 B: > B< B= B? 6A #1 6B ## 69 #> 6< 6= #? 9A 41 9B 96

I&%/5i0 %e 'eni0 Im)oz(t.)e /en(t.-(n trans..)ro)r(et.(mo*(+(are C/0e 6i 62&e 8e@al(a0e 8in i&%/5i02l %e 'eni0 Cote -e.a+#ate -(n (m)oz(t&+ )e /en(t "&me a+o#ate -(n #ote -e.a+#.-(n (m)./en(t.)t.e#H. Al0e i&%/5i0e %e 'eni0*%r/@i0 6i (a60i;.8i (a%i0al-%.@i5 A+te (m)oz(te )e /en(t, )ro.(t s( #ast(1&r( -(n #a)(ta+ I&%/5i0e 6i 0axe %e %r/%rie0a0e I&%/5i02l 6i 0axa %e (la8iri Im)oz(t&+ )e #+a-(r( -e +a )ersoane .(z(#e Im)oz(t&+ )e #+a-(r( -e +a )ersoane E&r(-(#e I&%/5i0 6i 0axa %e 0eren Im)oz(t )e teren -e +a )ersoane .(z(#e Im)oz(t&+ s( ta4a )e terne -e +a )ersoane E&r(-(#e Im)oz(t&+ )e teren&+ -(n e4tra/(+an Taxe A28i(iare 8e 0i&.r2 6i al0e 0axe 8e 0i&.r2 Al0e i&%/5i0e 6i 0axe %e %r/%rie0a0e S2&e 8e@al(a0e 8in T3A "&me -e.a+#ate -(n T5A )t..(nant.#He+t.-es#entra+(z. "&me -e.a+#ate -(n T5A )entr& -r&m&r( "&me -e.a+#ate -(n T5A )t.e#H(+(*r.*&1et.+o#a+e "&me -e..-(n T5A )t..(nant.)ro1r.-e -ez/.(n..s).r&ra+ Taxe %e 6e'i(ii 6%e(i@i(e Im)oz(t )e s)e#ta#o+e A+te ta4e )e se/(#(( s)e#(.(#e Taxe %e 20ili5area .2n2ril/r 6a2 %e 8e6@.8e a(0i'i0. I&%/5i0 %e &iAl/a(ele 8e 0ran6%/r0 Im)oz(t&+ )e m(E+.-e trans).-et(n&te -e )ers..(z(#e Im)oz(t&+ )e m(E+.-e trans).-et(n&te -e )ers.E&r(-(#e Al0e 0axe %e 20ili5area .2n2ril/r Al0e i&%/5i0e 6i 0axe @i6(ale A+te (m)oz(te s( ta4e 3eni02ri 8in %r/%rie0a0e 5en(t&r( -(n #on#es(&n( s( (n#H(r(er( 3eni02ri 8in %re60ari 8e 6er'i(ii 6i al0e a(0i'i0a0i 5en(t&r( -(n )restar( -e ser/(#(( 5en(t&r( -(n )restar( -e ser/(#(( s( a+te a#t(/(tat 3eni02ri 8in 0axe a8&ini60ra0i'e*eli.erari %er&i6e Ta4e e4traE&-(#(are -e t(m*r& A&en5i* %enali0a0i 6i (/n@i6(ari 5en(t&r( -e amenz( s( a+te san#t.a)+.)tr.-(s).+e1a+e A+te amenz(, )ena+(tat( s( #on.(s#ar(

"<." "<." ."1 A<.AB.A@.A@ A<.AB.A@.AB "<." ." A<.AB.AB.A@ A<.AB.AB.AB A<.AB.AB.A6 "<." ."# 11." @@.AB.AB @@.AB.A; 1!." @:.AB.A@ 1>." 1>." ." @;.AB.AB.A@ @;.AB.AB.AB 1>." .!" 1=." @=.AB.:A #"." 6A.AB.A: ##." 66.AB.A= #4." 69.AB.AB #!." 6:.AB.A@ 6:.AB.:A

"22

44 9: 4> 9< 9= :A :6 :9 :: :; :<

3eni02ri 8in 'al/ri@i(area 2n/r .2n2ri 5en(t&r( -en /anzarea &nor *&n&r( a).-omen. Pr(/at S2.'en0ii 8e la .2;e02l 8e 60a0 $(nan.)ro1r.-e )(etr.a -r&m.#om.s( a+(m.#& a)a a sat. $(nant.#He+t.-e #a)(t.a+e &n(t.-e (n/.)re&n&/ers(tar "&*/ent(( )t.a#or-area aE&t.)t.(n#a+z.+o#.#& +em,1az,#r "&me -(n e4e-ent. !&1.Lo#.)t..(nant.#He+t."e#t.-e Dez/. S2&e 8e la UE in (/n0 %la0i e@.$8.E2r/%ean 8e De5'.Re;i/nala $EDR7"&me )+at( -(n an(( )re#e-ent( E4#e-ent -(n se#t(&nea -e .&n#t(onare E,CEDENT/DE$ICIT

#?." 6?.AB.A< 4 ."

9B.AB.69

#!."#" 6:.A6A ?. "" A A B?.BAA A ?.4>" ?.9;A 6<.?:? ##=.>

" A # .""" A A 6B.AAA A A A A "

4!." 9:.AB.A@.AB

"2#

Anexa nr.1 la 0./.L.nr.24/04.04.20"#

!U,ET LOCAL BA@6

CHELTUIELI REALIZA T PREVEDERI LA ANUALE 31.12.201 2 2013 1.171.469 932.410 509.202 652.267 10.600 388 29.605 21.!38 2.$$5 1$.695 52.$3! 513.23$ 2.103 1.692 415.000 377.410 10.000 5.000 32.500 2!.000 5.000 20.000 55.000 213.910 5.000 $.000

CAPITOL/SUBCAPITOL/ARTICOL

51.02-ADMINISTRATIE - TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL BUNURI SI SERVICII DIN CARE Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica arburanti si lubrefianti "iese de sc#imb "osta,telecomunicatii ,radio,t%,internet Materiale si prest.ser%.cu caracter funct. &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. &lte obiecte de in%entar 'eplasari interne,detasari,transferuri T!"#$%&!'!( )"*!& "$+)("*(( ,&-..(#*&!)+/'#(*"!& CHELTUIELI DE CAPITAL &mena(are toaleta pentru #andicapati &mena(are rampa pentru #andicapati )eparatii capitale sediu '&* + e,ecutie pt.,,*ucrari de reabilitare a ladirii "ompierilor". + e,ecutie,,*ocuinte sociale pentru locuitori de etnie roma "eriam-

10.000 0 0 10.000

140.000 5.000 5.000 80.000 50.000

54.02-SERVICIUL PUBLIC CHELTUIELI DE PERSONAL BUNURI SI SERVICII DIN CARE Furnituri de birou Incalzit, iluminat si forta motrica

123.500 06.500 37.000 130 0

136.200 79.000 47.200 500 0 "24

arburanti si lubrefianti "osta,telecomunicatii,radio,t%,internet Materiale si prestari ser%icii cu caract.funct. &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. &lte obiecte de in%entar/ec#ipament "0I1 Materiale "0I CHELTUIELI DE CAPITAL 2enerator curent Motopompa

3.000 6.050 2.6$0 19.150 6.000

5.000 5.000 3.000 12.000 6.000 15.$00 10.000 $.000 3.000

0 0 0

55.02-DOBANZI 'obanzi aferente datoriei publice interne directe 65.02-INVATAMANT CHELTUIELI DE PERSONAL BUNURI SI SERVICII Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit,iluminat si forta motrica arburanti si lubrefianti &pa, canal si salubritate "osta,telecomunicatii,radio,t%,internet Materiale si prest.ser%.cu caracter funct. &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. &lte obiecte de in%entar 'eplasari profesori "rotectia muncii, inspectia muncii 3,cursii pentru ele%i &lte c#eltuieli cu bunuri si ser%icii BURSE CHELTUIELI DE CAPITAL ACTIVE 1I2E &c#izitie centrala termica Izolare termica scoala noua constructia pentru centrala 3,ecutie 4ard la scoala cu clasele 565III )acord electric la scoala cu clasele 565III )acord 4az la scoala cu clasele 565III 0tudiu de fezabilitate *iceul .eoretic "eriam

12.915 12.915 1.731.516 1.362.007 193.603 8.369 0 52.$!3 0 0 !.615 50.003 58.118 3.266 11.1$$ 5.392

100.000 100.000 2.057.000 1.604.000 296.000 20.000 30.000 8$.000

9.000 19.000 16.000 $.000 3!.000 10.000 50.000 1!.000 30.000 127.000 77.000

0 175.746 164.536 29.190 101.3!0 0 23.!66 1.2!0 9.300

55.000

22.000 "24

ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR )eparatii capitale scoli 66.02-SANATATE CHELTUILEI DE CAPITAL ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR )eparatii capitale dispensar 67.02-CULTURA3RECREERE SI RELI4IE CHELTUIELI DE PERSONAL BUNURI SI SERVICII Materiale pentru curatenie Incalzit,iluminat si forta motrica arburanti si lubrefianti Materiale si prest.ser%.cu caracter funct. &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. &lte obiecte de in%entar 7*.3 )3*I2I8&03 SUBVENTII &lte sub%entii/&%antul "eriam1 CHELTUILEI DE CAPITAL ACTIVE 1I2E 9aza sporti%a multif.model .ip II 0ala de sport "rioect te#nic apela reli4ioasa ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR )eparatii la sala de sport si baza sporti%a 60.02-ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTA SOCIALA Indemnizatii lunare ale pers.cu #andicap &(utoare sociale in numerar 6 a(ut.incalz.pt.pers.cu a(ut.social &(utoare sociale in numerar 6 a(utor incalzirea loc.cu lemne 70.02-LOCUINTE3SERV.SI DEZV.PUBLICA

11.210 11.210 0 0 0 0 420.207 35.744 103.653 5$ !.562 993 61.820 115.$21

50.000 50.000 0 0 0 0 342.000 22.000 200.000 500 $.000 1.500 68.000 118.000 5.000 5.000 55.000 55.000 60.000 30.000

14.000 20.000 20.000 166.090 166.090 156.9$0 0 9.920 0 0 303.475 136.090 246.505 221.815 0 2!.$$0 2.096.477

30.000 30.000 30.000 413.500 270.000 143.500 102.500 9.000 32.000 000.050

"26

CHELTUIELI DE PERSONAL BUNURI SI SERVICII DIN CARE Incalzit,iluminat si forta motrica arburanti si lubrefianti "iese de sc#imb Materiale si prest.ser%.cu caracter funct. &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. &lte obiecte de in%entar CHELTUILEI DE CAPITAL ACTIVE 1I2E 3,ecutie retea canalizare 9ransamente la reteaua de canalizare Implementare "...pt.-"unte ecolo4.peste Mures intre Ma:o si "eriamImplementare proiect-3coturul Mures.inferior intre "eriam si Ma:oImplementare proiect -;aula6"ar:"roiect te#nic si e,ecutie pista biciclete ".7.<. 6 zona de constructii de locuinte ".7.<. 6 zona rromi 'ocum.peisa(ist.pt."roiect-)ecreere si a%entura tranfrontaliera in *unca MuresMinie,ca%ator cu senile 'iri4entie santier statie de epurare &limentare ener4ie electrica 0"2 0"! &ctualizare studiu de fezabilitate,elaborare si consultanta pt.infiintare sistem canalizare amere de luat %ederi &mena(are parc ". amena(are parc )emorca "adis "72 comuna "eriam 3,ecutie strand, inclusi% a%izare 74.02-CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE CHELTUILEI DE CAPITAL 0tatie de epurare "unere in functiune statie de epurare Modernizare sist.alim.cu apa si statie de tratare ".+''3 infiintare sisit.de canalizare in com."eriam &ctualizare studiu de fezabilitate,elaborare si consultanta pentru infiintare sistem de canalizare Instalatie clorinare retea alimentare apa

69.156 304.506 1!2.!31 31.8$8 5.918 1!9.522 !9.188 5.569 1.642.015 1.642.015 1.21!.028 196.500 6.388 10.000 88.959 1.000 5.208 62.991 16.168 21.890 1.2!0 3.!!3 15.000

39.000 430.000 168.000 35.000 $.000 160.000 5!.000 6.000 411.050 411.050

188.300

81.500 50.000 5.000 2.500 !3.$50 !0.000 254.539 254.539 2!!.539 10.000 167.320 167.320 0 0 500 $8.120 68.$00 20.000

04.02-DRUMURI SI PODURI

005.511

591.020 "27

BUNURI SI SERVICII DIN CARE arburanti si lubrefianti &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. CHELTUILEI DE CAPITAL ACTIVE 1I2E 3,ecutie 2 :m drumuri/e,ec."latanilor1 &sfaltare strazi comunale/trotuare1 "roiect te#nic modernizare drumuri &ctualizare studiu de fezabilitate,elaborare si consultanta pt.modernizare drumuri comunale ".+''3 modernizare drumuri de interes local in com."eriam ALTE CHELTUIELI ASIMILATE INVESTITIILOR )eparatii capitale strazi comunale/trotuare1 )eparatii drumuri TOTAL

60.074 3.029 5$.8!5 024.637 799.995 66!.088 91.26! 2!.6!3 20.000

70.000 5.000 65.000 521.020 191.020 50.000 63.$00 $8.120 330.000 330.000 5.620.300

24.642 2!.6!2 0 7.079.609

Anexa nr.3 la 0./.L.nr.24/04.04.20"#

!U,ET AUTO$INANTARE BA@6

BU4ETUL DE VENITURI DENUMIRE INDICATOR REALIZAT PREVEDERI

TOTAL S+5, 5" 01.01.2013 .a,a apa .a,a prestari ser%icii apa .a,a bransare apa .a,a %idan(a .a,a prestari ser%icii canalizare .a,a inc#iriere sala camin .a,a inc#iriere sala de sport .a,a eliberare numere 0ponsorizare 0ub%entii pasune "restari ser%icii

31.12.2012 ANUALE !80.!80 569.!30 199.!30 133.85$ 150.000 9.58! 20.000 !0.100 50.000 21.6$! 25.000 6.638 6.000 10.323 15.000 16.910 20.000 8!2 1.000 19.200 25.000 11!.65$ 0 106.695 58.000 "21

"27

Anexa nr.5 la 0./.L.nr.24/04.04.20"#

!U,ET AUTO$INANTARE BA@6

BU4ETUL DE CHELTUIELI CAPITOL/SUBCAPITOL/ARTICOL REALIZAT PREVEDERI LA ANUALE 31.12.2012 2013 400.400 569.430 39.000 441.400 6$9 0 38.69$ 1$.386 !.$80 0 91.326 288.612 40.000 529.430 1.000 3.000 50.000 20.000 5,000 0 51.000 200.000 199.!30 0 0

03.02-AUTO1INANTARE - TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL BUNURI SI SERVICII DIN CARE Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica arburanti si lubrefianti "iese de sc#imb "osta,telecomunicatii ,radio,t%,internet Materiale si prest.ser%.cu caracter funct. &lte bunuri si ser%.pt.intretinere si funct. )eabilitare si amena(are pasune CHELTUIELI DE CAPITAL Freza orizontala

15.115 15.115

"#0

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru:7 Împotrivă:1 Abţineri:5

HOTĂRÂREA
Privind interzicerea explor=rii8dezvolt=rii8exploat=rii Fazelor de sist pe teritoriul comunei Periam, Gudetul imis

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"# ;$%nd în $edere 0otăr%rea 5u$ernului 9om%niei nr.""11/04."2.20"2 pri$ind aprobarea Acor)ului petrolier )e concesiune pentru explorareL)ezvoltareLexploatare in perimetrul 'E L 11 @uzias+ inc;eiat intre A:entia #ationala pentru Resurse !inerale si D.C. &#$C'RDAL PR'!$&! L D.A. prin care se aprobă exploatarea :azelor )e sist <n localitătile @uzias+ Periam+ @ile)+ Parta si Crai #ou4 2in=n) cont )e 6aptul că :azele )e sist se exploatează prin 6oraIe la mare a)=ncime+ iar mixul )e substante se va răsp=n)i <n p=nza 6reatică a localită tii+ )istru:=n)uLse ast6el me)iul natural al comunei Periam4 ;$%nd în $edere raportul comisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local al comunei .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6, alin.J"?, alin.J2?, literele PbP,PcP si PdP, art.#6, alin.J6?, pct.7 şi ale art.44 ale Legii nr.2"4/200", Legea ;dministraţiei .ublice Locale, republicată Jr"?, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T%R%0T':

Art.1. *e inter-ice e!plorarea'de-$oltarea'e!ploatarea ga-elor de sist pe teritoriul comunei .eriam, =udetul 2imis. Art.1. *e inter-ice darea în administrare, concesionare sau înc)iriere a terenurilor proprietate publică a comunei .eriam în $ederea e!ploatării ga-elor de sist. Art.3. *e inter-ice $%n-area, concesionarea sau înc)irierea terenurilor proprietate pri$ată a comunei .eriam în $ederea e!ploatării ga-elor de sist. Art.5. *e inter-ice eliberarea de a$i-e, certificate de urbanism si autori-atii de constructie în $ederea amplasării de constructii sau sonde de e!ploatare a ga-elor de sist. Art.-. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se însărcinea-ă .rimarul comunei .eriam, =udetul 2imis. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' La dosarul şedinţei "#"

'

.rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

5OICU LI5IU

______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 1- )in 1-.,5.1,13

"#2

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de vJnzare8cump=rare nr"1;2C922"0B"1;;< încHeiat între Comuna Periam şi sotii .(,!(3 &L#,!3 si .(,!(3 '!./!(3( Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului >arian (lorin înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.##22/"0.04.20"# prin care acesta solicită modificarea si completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."741/22.04."777, în $ederea intabulării dreptului lor de proprietate asupra imobilului pe care l'au cumpărat în rate si pe care l'au ac)itat integral la data de 06."0.20"" ' comunicarea :nc)eierii 6r.#407/20"# a E./...,. *%nnicolau >are întocmită la cererea depusă de domnul >arian (lorin si înregistrată la .rimăria .eriam sub nr.#210/07.04.20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.##24/"0.04.20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."741/22.04."777 înc)eiat cu sotii >arian (lorin si >arian *im-iana ' pre$ederile contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr nr."741/22.04."777 înc)eiat între /omuna .eriam si sotii >arian (lorin si >arian *im-iana (una si aceeasi persoană cu 2C$8C> =,>F8C>C acest nume fiind "resit înscris în contractul de v*n!are-cumpărare nr.'61+5%%.&4.'663), ambii cu domiciliul în /omuna .eriam, str.(re-iei, nr.646/;, =ud.2imis, pri$ind cota de 2/# parte din constructiile înscrise în /.(. nr.2047 .eriam a$%nd nr. cadastral 607'601, repre-ent%nd casa cu nr.$ec)i #44 din /omuna .eriam, Bud.2imis ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP şi art.44 alin.l al Legii nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."741/22.04."777 înc)eiat între /omuna .eriam si sotii >arian (lorin si >arian *im-iana Juna si aceeasi persoană cu 2arian =în!iana acest nume fiind "resit înscris în contractul de v*n!are-cumpărare nr.'61+5%%.&4.'663?, prin act aditional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re si din contractul de $%n-are'cumpărare. Art.1. .rin actul aditional se modifică si se completea-ă punctul " al contractului nr."741/22.04."777. ;ctul aditional este necesar pentru identificarea corectă a imobilului pe care cumpărătorii l'au cumpărat în rate si pe care l'au ac)itat integral la data de 06."0.20"", în $ederea intabulării dreptului lor de proprietate asupra acestuia în cartea funciară. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţiile şi clau-ele contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind punctul " al contractului. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam, care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actul adiţional. "##

Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului >arian (lorin ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 17 )in 1-.,5.1,13

"#4

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de vJnzare8cump=rare nr"21A291B"0B"200; încHeiat între Comuna Periam şi doamna D1,$1L1% $#,!3( Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei 0ărdălău Aorina înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.##"0/"0.04.20"# prin care acesta solicită modificarea si completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2"64/"4.04.2007, în $ederea intabulării dreptului său de proprietate asupra imobilului pe care l'a cumpărat în rate si pe care l'a ac)itat integral la data de "2.02.20"# ' referatul E./...,. *%nnicolau >are întocmit la cererea nr.6447/27.0#.20"# depusă de doamna 0ărdălău Aorina si înregistrat la .rimăria .eriam sub nr.#26"/01.04.20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.##24/"0.04.20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a obiectului contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2"64/2007 înc)eiat cu doamna 0ărdălău Aorina ' pre$ederile contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr nr.2"64/"4.04.2007 înc)eiat între /omuna .eriam si doamna 0ărdălău Aorina pentru imobilul înscris în /.(. nr.2444 .eriam a$%nd nr. cadastral "064'"067/b ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP şi art.44 alin.l al Legii nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2"64/"4.04.2007 înc)eiat între /omuna .eriam si doamna 0ărdălău Aorina, prin act aditional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re si din contractul de $%n-are' cumpărare. Art.1. .rin actul aditional se modifică si se completea-ă obiectul contractului nr.2"64/"4.04.2007. ;ctul aditional este necesar pentru identificarea corectă a imobilului pe care cumpărătorul l'a cumpărat în rate si pe care l'a ac)itat integral la data de "2.02.20"#, în $ederea intabulării dreptului său de proprietate asupra acestuia în cartea funciară. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţiile şi clau-ele contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind obiectul contractului. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam, care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actul adiţional. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& "#4

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam Aoamnei 0ărdălău Aorina La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 17 )in 1-.,5.1,13

"#6

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind acceptul şi susţinerea particip=rii 0ibliotecii Comunale Periam la ProFramul 3aţional 0!0L!#3-

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa emisă de Eiblioteca Budeteană 2imis înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.##27/"0.04.20"# ' e!punerea de moti$e nr.##21/"0.04.20"# pre-entată de primarul /omunei .eriam, domnul Aumitras /ornel ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.##27/"0.04.20"# înaintat de domnul Eobu ;urel, referent ,,, cultural în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea si sustinerea participării Eibliotecii comunale .eriam la .rogramul 6ational XE,EL,86+2S ' pre$ederile art.## din Legea nr.##4/2002 legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.", art.#6 alin.2 lit.Pd'eP, art.#6 alin.6 lit.PaP pct." si pct.4'4, art.#6 alin.7 lit.a, art.44 alin.l art.44 alin.2 lit.SdS si art.""4 alin." lit.SbS al Legii nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e acceptă participarea Eibliotecii comunei .eriam la Pro:ramul #ational Q@$@L$ #'TR. Art.1. *e aprobă sustinerea participării Eibliotecii comunei .eriam la Pro:ramul #ational Q@$@L$ #'TR prin asigurarea următoarelor conditii& 7 mese si scaune, spatiu minim încăl-it, iluminat, $entilat de 2,4 mp/calculator 7 ac)itarea politei de asigurare pentru ec)ipamentele obtinute 7 ac)itarea abonamentului ,nternet Jbroadband 2>E.*? 7 asigurarea securitătii Jpa-ă/supra$eg)ere $ideo/usi metalice/alarmă, după ca-? 7 suportarea costului transportului si ca-ării domnului Eobu ;urel, referent ,,, C cultural în cadrul primăriei, participant la cursul de instruire cu durata de 4 -ile tinut la Eiblioteca Budeteană 2imis 7 asigurarea accesului publicului la bibliotecă timp de minim 1 ore/-i lucrătoare. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinta domnul primar Aumitras /ornel şi domnul Eobu ;urel, referent ,,, C cultural din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ "#7

' ' ' ' ' '

.rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam Eibliotecii Budetene 2imis /ompartimentului /ultură si Eibliotecă /omunală din cadrul .rimăriei comunei .eriam La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 18 )in 1-.,5.1,13

"#1

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
.ri$ind aprobarea înc)eierii contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.4077 .eriam a$%nd nr. cad.467'461 către familia doamnei Leeb ;na Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei Leeb ;na înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."424/"4.02.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii contractului de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr.474 J$ec)i?, str. /alea ;radului, nr.76Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.27#2/24.0#.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.16"4/22."2.2006 ' faptul că doamna Leeb ;na, domiciliată în /omuna .eriam, /alea ;radului, nr.76, =udetul 2imis are în întretinere un copil bolna$ care este încadrat în gradul de )andicap X5ra$ cu asistent personalS, a$%nd $alabilitate "2 luni, încep%nd cu data de 0".07.20"2, conform /ertificatului de încadrare a copilului într'un grad de )andicap, ;ne!a 6r."#6 la 0ot nr."4/5.0./06.07.20"2, eliberat de /omisia pentru .rotectia /opilului din cadrul /onsiliului Budetean 2imis ' pre$ederile art.2 din 0./.L. .eriam nr.#1/"0.04.20"2 cu pri$ire la scăderea din e$identele fiscale a unor sume repre-ent%nd plata c)iriei pentru locuintele apartîn%nd patrimoniului comunei .eriam, înc)iriate de către persoanele care repre-intă ca-uri sociale ' pre$ederile art.20, alin.2, lit.b din Legea nr.441/2006 pri$ind protectia si promo$area drepturilor persoanelor cu )andicap, republicată, modificată si completată ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.4077 .eriam a$%nd nr. cad.467'461, în suprafată de 2777,72 mp, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin nr.$ec)i "14, nr.474 prin renumerotare si actualmente adresa /alea ;radului, nr.76, =udetul 2imiş către doamna Leeb ;na, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam.

"#7

Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei Leeb ;na ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 19 )in 1-.,5.1,13

"40

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"1 Periam avJnd nr"cad"18293 si 1829A c=tre @amilia doamnei L=c=tus $oina Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei Lăcătus Aoina înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2461/2".0#.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii contractului de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr.""4 J$ec)i?, strada *moc)inului, nr.4Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.27#"/24.0#.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2747/"4.""."777 ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr." .eriam a$%nd nr.cad."'2/# si "'2/6, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr.""4, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada *moc)inului, nr.4, Budetul 2imiş, către familia doamnei Lăcătus Aoina, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& "4"

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam Aoamnei Lăcătus Aoina La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.3, )in 1-.,5.1,13

"42

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"B01<2A Periam4provenit= din conversia de pe HJrtie a C& nr"B2215 avJnd nr" top"A118A129b c=tre @amilia domnului #rz >abor Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului 8r- 5abor înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#06"/02.04.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii contractului de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr.647 J$ec)i?, strada Disinului, nr.40 Jnou?, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.#2"4/01.04.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' referatul C propunere înregistrat sub nr.##26/"0.04.20"# înaintat de către /omisia de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea comunei .eriam sau în fondul locati$ de stat, prin care propune spre atribuire si înc)irirere spatiul situate în /omuna .eriam, *tr.Disinului, nr.40, Budetul 2imis ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.40"746 .eriamJpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.442"? a$%nd nr. top.6""'6"2/b, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr.647, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada Disinului, nr.40, Budetul 2imiş, către familia domnului 8r- 5abor, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere.

"4#

Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului 8r- 5abor ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 31 )in 1-.,5.1,13

"44

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea vJnz=rii, @=r= licitaţie public=, a terenului intravilan în supra@aţ= total= de 112 mp a@lat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, c=tre soţii $raFoş ,amona8Laura şi $raFoş .arcel, proprietari ai construcţiei înscrise în C"&" nr"B01A1C Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea sotilor ;ra"os $amona-0aura si ;ra"os 2arcel înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.%3'+5'3.&3.%&'3 prin care solicită aprobarea cumpărării terenului aferent casei de odihnă situată în localitatea (eriam-(ort jud.Aimiş ai cărei proprietari sunt; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#01#/02.04.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea $%n-ării terenului intra$ilan situat în /omuna .eriam, Bud. 2imiş, e$idenţiat în /.(. nr.40"6"1 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.4642? a$%nd nr.top. 4"4"/2077/2/#7/7, în suprafaţă totală de ""2 mp, aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at ' raportul de e$aluare C e!perti-ă te)nică e!tra=udiciară întocmit la data de 07.0#.2007 de către ..(.;. @rlea 5). Aan ' +!pert te)nic e$aluator acti$e si patrimoniu, raport înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."277/0#.0#.2007 ' pre$ederile art.4 din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.444 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."# alin." din Legea nr. 40/"77" republicată, pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ' terenul este proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.40"6"1 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.4642? .eriam Jpct.E2 C :nscrieri pri$itoare la proprietate& /omuna .eriam, domeniul pri$at, asupra cotei de "/" parte, conform 0./. L. .eriam nr.27/2007? ' faptul că terenul aferent casei de odi)nă din .eriam'.ort care urmea-ă a fi $%ndut soţilor Aragos 9amona'Laura şi Aragos >arcel $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.#, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# alin.# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': "44

Art.1. *e aprobă $%n-area, fără licitaţie publică, a terenului intra$ilan în suprafaţă totală de ""2 mp înscris în /.(. nr.40"6"1 a /omunei .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(.nr.4642?, a$%nd nr.top. 4"4"/2077/2/#7/7, aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at, către soţii Aragos 9amona'Laura şi Aragos >arcel, proprietari ai construcţiei repre-ent%nd casă de odi)nă în .eriam'.ort. Art.1. D%n-area terenului se $a face în ba-a raportului de e$aluare întocmit de către raportul de e$aluare C e!perti-ă te)nică e!tra=udiciară întocmit la data de 07.0#.2007 de către ..(.;. @rlea 5). Aan ' +!pert te)nic e$aluator acti$e si patrimoniu, raport înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."277/0#.0#.2007 şi care constituie Anexa nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. *e aprobă raportul de e$aluare întocmit de către către ..(.;. @rlea 5). Aan prin care s'a stabilit $aloarea de 3+-3 euro>mp, sumă care repre-intă contra$aloarea terenului descris la art." al pre-entei )otăr%ri. .reţul terenului în suprafată totală de 111 mp aferent casei de $acantă, $a fi ac)itat de către cumpărători în lei, a$%nd ca referintă cursul $alutar E69 din -iua respecti$ă. Art.5. .lata contra$alorii terenului se $a face la casieria primăriei şi se $a ac)ita integral de către cumpărători la data semnării contractului de $%n-are'cumpărare. /ontractul se $a înc)eia în fata notarului public. Art.-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin tea-ă domnul primar Aumitraş /ornel care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de $%n-are'cumpărare, precum şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' .reşedintelui /omisiei centrale de in$entariere din cadrul primăriei ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar' contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' *oţilor Aragos 9amona'Laura si Aragos >arcel ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.31 )in 1-.,5.1,13

"46

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 13 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea retraFerii %nit=tii (dministrativ8 eritoriale ) Comuna Periam din L(sociatia Cresc=torilor de (nimale PeriamL

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#442/"6.04.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior în cadrul /ompartimentului ;gricol al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea retragerii @nitătii ;dministrati$'2eritoriale C /omuna .eriam din S;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriamS ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.4/24.0".20"" pri$ind aprobarea înfiintării asociatiei profesionale de producători din sectorul -oote)nic din comuna .eriam, denumită S;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriamS în ba-a 8rdonantei nr.26/2000 C ordonantă cu pri$ire la asociatii si fundatii ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."4/"7.0#.20"# pri$ind aprobarea înc)eierii unui contract de concesiune cu ;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriam pentru suprafaţa de 470,17 )a păşune, suprafată aflată în proprietatea pri$ată a comunei .eriam ' pre$ederile art. "4 alin.", art."4alin.2, art."6 si art."7 din Legea nr. 2"4/20"" pentru organi-area, administrarea şi e!ploatarea pa=iştilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.72/2002 pri$ind -oote)nia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.740/2002 pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii -oote)niei nr. 72/2002 ' pre$ederile 8.;... nr.246/2001 pri$ind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea sc;emelor )e plăti )irecte si plăti nationale )irecte complementare <n sectorul ve:etal+ pentru acor)area spriIinului a6erent măsurilor )e a:rome)iu si zone )e6avorizate+ cu mo)i6icările si copmpletările ulterioare4 ' pre$ederile 8.;... nr.#"/20"# pentru modificarea si completarea 8rdinului ministrului agriculturii si de-$oltării rurale nr.246/2001 pri$ind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea sc)emelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul $egetal, pentru acordarea spri=inului aferent măsurilor de agromediu si -one defa$ori-ate ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.#, art.""4, art.""7 si ale art."2" alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. ;$%nd în $edere dubla calitate a @nitătii ;dministrati$'2eritoriale C /omuna .eriam, respecti$ pe de o parte calitatea sa de proprietar al p=sunii si totodată concedent al acesteia, iar pe de altă parte calitatea sa de membru @ondator al L(sociatiei Cresc=torilor de (nimale PeriamL si totodată de concesionar al "47

păsunii, pentru a fi e$itată orice situatie care ar putea repre-enta un conflict de interese sau o incompatibilitate, se aprobă retragerea @nitătii ;dministrati$'2eritoriale C /omuna .eriam din S;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriamS. Art.1. ;$%nd în $edere dubla calitate a doamnei 6icolescu 8limpia';ngela, respecti$ pe de o parte calitatea sa de @unctionar public în cadrul Prim=riei Comunei Periam , iar pe de altă parte calitatea sa de reprezentant al %nit=tii (dministrativ8 eritoriale ) Comuna Periam în cadrul L(sociatiei Cresc=torilor de (nimale PeriamL, pentru a fi e$itată orice situatie care ar putea repre-enta un conflict de interese sau o incompatibilitate, se aprobă retragerea calitătii doamnei 6icolescu 8limpia';ngela de repre-entant al @nitătii ;dministrati$'2eritoriale C /omuna .eriam în cadrul S;sociatiei /rescătorilor de ;nimale .eriamS. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin tea-ă domnul primar Aumitraş /ornel şi doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior în cadrul /ompartimentului ;gricol al .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior în cadrul /ompartimentului ;gricol al .rimăriei /omunei .eriam ' ;sociatiei /rescătorilor de ;nimale .eriam ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.33 )in 1-.,5.1,13

"41

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 13 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr"2B<<91;"03"2013 încHeiat între Comuna Periam şi L(sociatia Cresc=torilor de (nimale PeriamL Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 24.04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#420/"4.04.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior în cadrul /ompartimentului ;gricol al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea modificării ta!ei de concesiune pre$ă-ută la punctul 4 al contractului de concesiune nr.2477/"7.0#.20"# înc)eiat între /omuna .eriam si ;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.4/24.0".20"" pri$ind aprobarea înfiintării asociatiei profesionale de producători din sectorul -oote)nic din comuna .eriam, denumită S;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriamS în ba-a 8rdonantei nr.26/2000 C ordonantă cu pri$ire la asociatii si fundatii ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."4/"7.0#.20"# pri$ind aprobarea înc)eierii unui contract de concesiune cu ;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriam pentru suprafaţa de 470,17 )a păşune, suprafată aflată în proprietatea pri$ată a comunei .eriam ' pre$ederile contractului de concesiune nr.2477/"7.0#.20"# înc)eiat între /omuna .eriam si ;sociatia /rescătorilor de ;nimale .eriam ' pre$ederile art. "4 alin.", art."4alin.2, art."6 si art."7 din Legea nr. 2"4/20"" pentru organi-area, administrarea şi e!ploatarea pa=iştilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.72/2002 pri$ind -oote)nia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.740/2002 pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii -oote)niei nr. 72/2002 ' pre$ederile 8.;... nr.246/2001 pri$ind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea sc)emelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul $egetal, pentru acordarea spri=inului aferent măsurilor de agromediu si -one defa$ori-ate, cu modificările si copmpletările ulterioare ' pre$ederile 8.;... nr.#"/20"# pentru modificarea si completarea 8rdinului ministrului agriculturii si de-$oltării rurale nr.246/2001 pri$ind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea sc)emelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare în sectorul $egetal, pentru acordarea spri=inului aferent măsurilor de agromediu si -one defa$ori-ate ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin." si ale art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea contractului de concesiune înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2477/"7.0#.20"# înc)eiat în ba-a 0./.L. .eriam nr."4/"7.0#.20"# între Comuna Periam si L(sociatia Cresc=torilor de (nimale PeriamL, prin act aditional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re si din contractul de concesiune. "47

Art.1. .rin actul aditional se modifică si se completea-ă& ' punctul 5 L taxa pentru concesiune, respecti$ art.3 al contractului de concesiune nr.2477/"7.0#.20"#, în sensul că se modifică rede$enta de la suma de 100 euro9Ha9an la suma de 100 lei9Ha9an ' punctul 7 ? )repturile părtilor , respecti$ art.7 al contractului de concesiune nr.2477/"7.0#.20"#, în sensul că se modifică titlul din $repturile bene@iciarului 4proprietarul de animale5 în O$repturile bene@iciaruluiL; ' punctul 7 ? obli:atiile părtilor, respecti$ art.9 al contractului de concesiune nr.2477/"7.0#.20"#, în sensul că după primul paragraf se include un paragraf nou, si anume& OLa solicitarea Consiliului Local Periam, bene@iciarul este obliFat s= permit= amplasarea de panouri @otovoltaice si s= nu împiedice realizarea de investitii pe p=sune, în cazul în care interesul local sau national impune acest lucruR. 2oate celelalte condiţii şi clau-e contractuale răm%n nesc)imbate. Art.3. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam, care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actul adiţional, /ompartimentul ;gricol, precum si /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior în cadrul /ompartimentului ;gricol al .rimăriei /omunei .eriam ' ;sociatiei /rescătorilor de ;nimale .eriam ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează

5OICU LI5IU

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.35 )in 1-.,5.1,13

"40

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind recti@icarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de #".04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' comunicarea pri$ind Aosar nr.171 +3/20"2 emisă la data de "7.04.20"# de către /amera +!ecutorilor Budecătoresti de pe l%ngă /urtea de ;pel 2imisoara ' *ocietatea /i$ilă .rofesională de +!ecutori Budecătoresti >atei [ ;sociatii, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4207/"6.04.20"# ' adresa nr.4172/27.04.20"# a Airecţiei 5enerale a (inanţelor .ublice 2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.441"/#0.04.20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4406/#0.04.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe trimestrele ,, si ,D ale anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată 'pre$ederile 0./.L..eriam nr.24/04.04.20"4 pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de $enituri şi c)eltuieli al /omunei .eriam pe trimestrele ,, si ,D ale anului 20"#, după cum urmea-ă& ' ' ' C'#$T&R$ : /ote defalcate din impo-itul pe $enit H,5.,1.,12 *ume din 2D; pentru finantarea c)eltuielilor descentrali-ate la ni$elul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si >unicipiul Eucuresti J29.,,? *ume din 2D; pentru finantarea c)eltuielilor descentrali-ate la ni$elul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si >unicipiul Eucuresti J29.,D? C/'LT&$'L$: /)eltuieli de personal H-1.,1.1,.,1.1,2 /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii conform Aosar +!ecutare 171/ +3/20"2 H-1.,1.1,.,1.1,L1,.3,.3,2 /)eltuieli de personal H-5.,1.1,.,1.1,? /)eltuieli de personal H77.,1.1,.,1.1,2 /)eltuieli de personal H78.,1.1,.,1.1,2 /)eltuieli de personal H7,.,1.1,.,1.1,2 *alarii, sporuri, indemni-atii si alte drepturi salariale în bani, stabilite prin 119.37, lei "27.#70 lei '#4.000 lei #4.000 lei 119.37, lei #6.000 lei 61.#70 lei #.#00 lei ".000 lei "1.400 lei 2.200 lei "4"

' ' ' ' ' ' '

'

lege, precum si contributiile aferente acestora HTR.$$ L7-.,1.1,.,1.1,2 *alarii, sporuri, indemni-atii si alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora JTR.$CL7-.,1.1,.,1.1,2

L#4.000 lei #4.000 lei.

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' A.5.(...2imiş ' 2re-oreriei *%nnicolau >are ' Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.3- )in 31.,-.1,13

"42

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind recti@icarea buFetului de auto@inantare al Comunei Periam pe anul 2013

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de #".04.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4401/#0.04.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului de autofinantare pe trimestrul ,, al anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată 'pre$ederile 0./.L..eriam nr.24/04.04.20"4 pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de autofinantare al /omunei .eriam pe trimestrul ,, al anului 20"#, după cum urmea-ă& C'#$T&R$ : ' -5.8-, lei

*ub$entii primite de institutiile publice si acti$itătile finantate integral sau partial din $enituri proprii în cadrul programelor (+5; implementate de ;.,; 40.140 lei ' Denituri din prestări de ser$icii H33.1,.,82 4.000 lei C/'LT&$'L$: /)eltuieli de personal H7,.1,.1,.,1.1,2 :ntretinere si reabilitare păsune H83.1,.1,.,1.1,2 -5.8-, lei 4.000 lei 40.140 lei

' '

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam "4#

' ' ' ' '

A.5.(...2imiş 2re-oreriei *%nnicolau >are Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.37 )in 31.,-.1,13

"44

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 8 Pentru: 8 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea buFetului şi a cHeltuielilor leFate de proiect, acordului de parteneriat şi proiectului O'istem inteFrat pentru taxe, impozite si reFistrul aFricol la nivelul Gudetului imisL Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 04.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul de specialitate înregistrat sub nr.4707/04.06.20"# pre-entat de domnul >arica (lorian inspector de specialitate ,, prin care propune consiliului local aprobarea aprobarea bugetului şi a c)eltuielilor legate de proiect, acordului de parteneriat şi proiectului Q*istem integrat pentru ta!e, impo-ite si registrul agricol la ni$elul =udetului 2imisS ' oportunitatea obtinerii unei finantări nerambursabile si procedurile de accesare a .rogramului 8peraţional *ectorial X/reşterea /ompeti$ităţii +conomiceS şi pre$ederile 5)idului *olicitantului pentru ;!a ,,, X2e)nologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele pri$at şi publicS, Aomeniul ma=or de inter$enţie 2 XAe-$oltarea şi creşterea eficienţei ser$iciilor publice electroniceS, 8peraţiunea " Q*usţinerea implementării de soluţii de e'gu$ernare şi asigurarea cone!iunii la broadband, acolo unde este necesarS, publicat de >inisterul pentru *ocietatea ,nformaţională pe site'ul NNN.mcsi.ro ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b si lit.d, ale art.#6 alin.4 lit.e, ale art.#6 alin.6 lit.a pct."7, ale art.44 alin.2 lit.a si lit.d si ale art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă proiectul G=istem inte"rat pentru taxe impo!ite si re"istrul a"ricol la nivelul judetului Aimis# în valoare totală de 7.334.'&& && lei în $ederea promo$ării şi implementării acestuia în cadrul .rogramului 8peraţional *ectorial X/reşterea /ompeti$ităţii +conomiceS 2007 C 20"#, ;!a ,,, X2e)nologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele pri$at şi publicS, Aomeniul ma=or de inter$enţie 2 XAe-$oltarea şi creşterea eficienţei ser$iciilor publice electroniceS, 8peraţiunea " Q*usţinerea implementării de soluţii de e' gu$ernare şi asigurarea cone!iunii la broadband, acolo unde este necesarS. Art.1. *e aprobă contribuţia proprie @.;.2. .eriam, Jîn calitate de partener? la $aloarea c)eltuielilor eligibile în conditiile impuse de .rogramul 8perational *ectorial si legislatia în $igoare. Daloarea totală Jinclusi$ 2D;? a proiectului este de 6.7#4."00,00 lei din care contributia @.;.2. .eriam Jîn calitate de partener? la $aloarea c)eltuielilor eligibile este de 5.589+5, lei Jinclusi$ 2D;?, repre-ent%nd 0,066H din $aloarea c)eltuielilor eligibile ale proiectului. Art.3. *e aprobă acordul de parteneriat pentru derularea proiectului G=istem inte"rat pentru taxe impo!ite si re"istrul a"ricol la nivelul judetului Aimis# , pre$ă-ut în (nexa nr"2, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re.

"44

Art.5. *e împuterniceşte primarul /omunei .eriam să semne-e ;cordul de .arteneriat pre$ă-ut la art.# pentru @.;.2. .eriam. Art.-. *ecretarul /omunei .eriam $a comunica pre-entul proiect de )otăr%re& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /onsiliului Budetean 2imiş ' Aomnului >arica (lorian inspector de specialitate , în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.37 )in ,-.,7.1,13

"46

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind constatarea încet=rii mandatului de consilier local al domnului .aFer C=lin8.arius, ca urmare a demisiei acestuia şi declararea vacant= a @uncţiei de consilier local

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului 2a"er )ălin-2arius av*nd calitatea de consilier local în cadrul )onsiliului 0ocal al )omunei (eriam cerere înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.33%+5%7.&4.%&'3 prin care acesta îsi înaintea!ă demisia; ' referatul constatator semnat de primarul şi secretarul comunei .eriam si înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.400"/07.04.20"#, prin care se propune /onsiliului Local să se adopte o )otăr%re prin care să se ia act de situatia apărută şi să se declare $acant locul de consilier ' pre$ederile art.7 alin.2 lit.a si alin.#, ale art."0 si ale art."2 din Legea nr.#7#/2004 pri$ind *tatutul alesilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.", ale art.44 alin." si ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e constată încetarea de drept, înainte de e!pirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului >ager /ălin'>arius, consilier local în cadrul /onsiliului Local al /omunei .eriam, ca urmare a demisiei acestuia. *e ia act de situaţia apărută, mandatul de consilier local al acestuia încet%nd de drept la data de 26.04.20"#. Art.1. *e declară $acantă functia de consilier local din cadrul /onsiliului Local al /omunei .eriam detinută de domnul >ager /ălin'>arius.

Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam "47

' ' '

Aomnului >ager /ălin'>arius La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.38 )in ,7.,7.1,13

"41

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

/ T%R"R'A
Privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ str.Armoniei+ nr.7+ bl.1+ ap.1+ către 6amilia )oamnei Cozma Lăcrămioara Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei /o-ma Lăcrămioara înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#4#0/"7.04.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii unui nou contract de înc)iriere pentru apartamentul cu numărul 2 situat în localitatea .eriam, strada ;rmoniei, nr.6, bloc ", =ud.2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.#462/22.04.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."010/22.02.2001 ' pre$ederile 8.@.5. nr.40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# pri$ind /odul de procedură fiscal, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, str.;rmoniei, nr.6, bl.", ap.2, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară& /omuna .eriam, bl.", ap.2, Budetul 2imis, către familia doamnei Cozma L=cr=mioara, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Aacă nici una dintre părţi nu denunţă acest contract cu #0 de -ile înainte de e!pirarea perioadei pentru care a fost înc)eiat, $alabilitatea acestuia se prelungeşte de drept pentru fiecare an în care nu s'a solicitat în mod e!pres re-ilierea. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. "47

Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei /o-ma Lăcrămioara ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.39 )in ,7.,7.1,13

"60

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"30B Periam, avJnd nr"cad"2BA82B<9!! c=tre @amilia doamnei Cioanc= &lorica

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei /ioancă (lorica înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#444/"6.04.20"#, prin care solicită aprobarea înc)eierii unui nou contract de înc)iriere pentru imobilul situat în /omuna .eriam, nr.62# J$ec)i?, actualmente strada (re-iei, nr.6"/E, Budetul 2imiş ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.#46#/22.04.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."6#4/"0.0#.2001 ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# pri$ind /odul de procedură fiscal, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /.(. nr.#04 .eriam, a$%nd nr.cad.446'447/,,, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr.62#, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada (re-iei, nr.6"/E, Budetul 2imiş, către familia doamnei /ioancă (lorica, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Aacă nici una dintre părţi nu denunţă acest contract cu #0 de -ile înainte de e!pirarea perioadei pentru care a fost înc)eiat, $alabilitatea acestuia se prelungeşte de drept pentru fiecare an în care nu s'a solicitat în mod e!pres re-ilierea. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere.

"6"

Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei /ioancă (lorica ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.5, )in ,7.,7.1,13

"62

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de vJnzare8cump=rare nr"1;2A922"0B"1;;< încHeiat între Comuna Periam şi sotii (0%,$(3 +('!L!- si (0%,$(3 &L#(,-( Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei ;burdan (loarea înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#640/2#.04.20"# prin care aceasta solicită modificarea si completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."746/22.04."777, în $ederea intabulării dreptului de proprietate asupra imobilului pe care l'a cumpărat în rate împreună cu sotul său si pe care l'a ac)itat integral la data de "4.0#.20"" ' faptul că la data de "# ianuarie 200#, domnul ;E@9A;6 D;*,L,+ a decedat, conform certificatului de deces seria A9 nr.20"76" eliberat de .rimăria /omunei .eriam, la data de "4.0".200# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.#710/07.04.20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."746/22.04."777 înc)eiat cu sotii ;burdan Dasile si ;burdan (loarea ' pre$ederile contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."746/22.04."777 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam si sotii ;burdan Dasile si ;burdan (loarea pri$ind cota de "/# parte din constructiile înscrise în /.(. nr.2047 .eriam a$%nd nr. cadastral 607'601, repre-ent%nd casa cu nr.$ec)i #44 din /omuna .eriam, Bud.2imis ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP, art.44 si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."746/22.04."777 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam si sotii ;burdan Dasile Juna si aceeasi persoană cu Cburdan <asilie acest nume fiind "resit înscris în contractul de v*n!are-cumpărare nr.'6175%%.&4.'663) si ;burdan (loarea, prin act aditional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re si din contractul de $%n-are'cumpărare. Art.1. .rin actul aditional se modifică si se completea-ă punctul " al contractului nr."746/22.04."777. ;ctul aditional este necesar pentru identificarea corectă a imobilului pe care cumpărătorii l'au cumpărat în rate si pe care l'au ac)itat integral la data de "4.0#.20"", în $ederea intabulării dreptului lor de proprietate asupra acestuia în cartea funciară. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţii şi clau-e contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind punctul " al contractului. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam, care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actul adiţional. "6#

Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei ;burdan (loarea ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 51 )in ,7.,7.1,13

"64

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea vJnz=rii, @=r= licitaţie public=, a terenului intravilan în supra@aţ= total= de 13< mp, a@lat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, c=tre soţii JiFovan eodor si JiFovan +iorica si sotii 0ender 3icolae si 0ender +ioara, proprietari ai construcţiei înscrise în C"&" nr"B001C< Periam 4C"&" vecHi nr"B<A3 Periam5, avJnd nr"cad"B001C<

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului Hi"ovan Aeodor înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.31615%%.&4.%&'3 prin care solicită aprobarea cumpărării terenului aferent casei de odihnă situată în )omuna (eriam !ona (eriam-(ort jud.Aimiş ai cărei proprietari sunt; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#714/07.04.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea $%n-ării terenului intra$ilan situat în /omuna .eriam, Bud. 2imiş, e$idenţiat în /.(. nr.400"17 .eriam J/.(. $ec)i nr.476#?, a$%nd nr.cad. 400"17, în suprafaţă totală de "#7 mp, aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at ' raportul de e$aluare C e!perti-ă te)nică e!tra=udiciară întocmit la data de 07.0#.2007 de către ..(.;. @rlea 5). Aan ' +!pert te)nic e$aluator acti$e si patrimoniu, raport înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."277/0#.0#.2007 ' pre$ederile art.4 din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.444 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."# alin." din Legea nr. 40/"77" republicată, pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ' faptul că terenul este proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.400"17 .eriam J/.(. $ec)i nr.476#?, a$%nd nr.cad. 400"17 Jpct.E partea ,, C (oaie de proprietate& /omuna .eriam, domeniul pri$at, asupra cotei de "/" parte, conform 0./. L. .eriam nr.27/07.0#.2007? ' faptul că terenul aferent casei de odi)nă din .eriam'.ort care urmea-ă a fi $%ndut soţilor Bigo$an 2eodor si Bigo$an Diorica si sotilor Eender 6icolae si Eender Dioara $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.#, art.""4, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# alin.# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, "64

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă $%n-area, fără licitaţie publică, a terenului intra$ilan în suprafaţă totală de "#7 mp înscris în /.(. nr.400"17 .eriam J/.(. $ec)i nr.476#, cu nr.top.4"4"/2077/"/1/"76?, a$%nd nr.cad. 400"17, aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at, către soţii Bigo$an 2eodor si Bigo$an Diorica si sotii Eender 6icolae si Eender Dioara, proprietari ai construcţiei repre-ent%nd casă de $acantă în -ona de agrement .eriam'.ort. Art.1. D%n-area terenului se $a face în ba-a raportului de e$aluare întocmit de către ..(.;. @rlea 5). Aan ' +!pert te)nic e$aluator acti$e si patrimoniu, raport înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."277/0#.0#.2007 şi care constituie Anexa nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. *e aprobă raportul de e$aluare întocmit de către către ..(.;. @rlea 5). Aan prin care s'a stabilit $aloarea de 3+-3 euro>mp, sumă care repre-intă contra$aloarea terenului descris la art." al pre-entei )otăr%ri. .reţul terenului în suprafată totală de 137 mp aferent casei de $acantă în -ona de agrement .eriam'.ort, $a fi ac)itat de către cumpărători în lei, a$%nd ca referintă cursul $alutar E69 din -iua respecti$ă. Art.5. .lata contra$alorii terenului se $a face la casieria primăriei şi se $a ac)ita integral de către cumpărători la data semnării contractului de $%n-are'cumpărare. /ontractul se $a înc)eia în fata notarului public. Art.-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin tea-ă domnul primar Aumitraş /ornel care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de $%n-are'cumpărare, precum şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' .reşedintelui /omisiei centrale de in$entariere din cadrul primăriei ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar' contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' *oţilor Bigo$an 2eodor si Bigo$an Diorica ' *otilor Eender 6icolae si Eender Dioara ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.51 )in ,7.,7.1,13

"66

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 9 Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHirierii supra@eţei de 30 mp din domeniul public al Comunei Periam c=tre '"C" *-38C#C#'( '","L", în vederea amenaG=rii unei terase

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea *./. X3+6'/8/8*;S *.9.L., înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4006/"0.04.20"#, depusă de domnul /o=oacă .etre, a$%nd calitatea de administrator al societăţii, cu sediul în comuna .eriam, nr.4#7, =ud.2imiş, prin care solicită înc)irierea suprafetei de #0 mp din domeniul public al /omunei .eriam, în $ederea amena=ării unei terase ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4"6#/"4.04.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local adoptarea unei )otăr%ri cu pri$ire la aprobarea amena=ării unei terase în suprafaţă de #0 mp, situată în intra$ilanul /omunei .eriam, Budeţul 2imiş, de către *./. X3+6'/8/8*;S *.9.L. ' pre$ederile Legii nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, modificată şi completată ' dispo-itiile art.24 şi art.46 alin." din Legea nr. #40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată ' pre$ederile art."" alin.2 art."# alin.2 şi art."4 lit.e din Legea nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării construcţiilor şi unele măsuri pentru reali-area locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' faptul că terenul care urmea-ă a fi înc)iriat $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.a , art.44 alin.#, art.""4, art.""7, art."20 alin." şi ale art."2# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă amena=area unei terase de către *./. X3+6'/8/8*;S *.9.L. şi înc)irierea terenului folosit cu acest scop pe domeniul public al /omunei .eriam, Budeţul 2imiş în suprafaţă de #0 mp, teren care este situat în faţa maga-inului *./. X3+6'/8/8*;S *.9.L., imobil înscris în /.(. 40"#"1 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(. nr.#4"7?, a$%nd nr.cad&/" 2op&4"2'4"4/a, repre-ent%nd casa cu nr.de conscriere $ec)i 4#7 si adresa nouă /alea ;radului, nr. "40, Bud.2ims, în suprafaţă de 2.#70 mp, aflat în proprietatea pri$ată a numitei /o=oacă Diorica Jmama domnului /o=oacă .etre?, cu respectarea următoarelor condiţii& ' ca terasa să nu incomode-e traficul pietonal, iar *./. X3+6'/8/8*;S *.9.L. să asigure curăţenia, precum şi un climat de decenţă şi ordine la locul de amplasare a terasei, conform normelor legale în $igoare "67

identificarea şi amplasarea suprafeţei unde se $a amena=a terasa $a fi conformă sc)iţei, care constituie Anexa 1 la pre-enta )otăr%re şi care face parte integrantă din aceasta ' cu respectarea pre$ederilor art.# alin.6" din Legea nr.#47/2002 pentru pre$enirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare, respecti$e inter-icerea copmerciali-ării produselor din tutun minorilor Jtinerilor sub "1 ani? a$%nd în $edere că terasa este amplasată l%ngă o institutie de în$ătăm%nt. Art.1. /ontractul de înc)iriere a terenului în suprafaţă de #0 mp, conform modelului ane!at care repre-intă Anexa nr.1 şi care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re, se înc)eie pe o perioadă de - ani+ iar tariful se $a stabili conform art." al 0./.L. nr.64 din 2"."2.20"2 pri$ind stabilirea tarifelor pentru unele ser$icii de interes local la ni$elul /omunei .eriam încep%nd cu anul 20"#, tarif care poate fi modificat prin )otăr%ri ale /onsiliul Local .eriam. Art.3. 8rice sc)imbare a destinaţiei suprafeţei de teren de #0 mp se $a putea face numai cu acordul scris al /onsiliului Local al /omunei .eriam. Art.5. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitras /ornel şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' *./. X3+6'/8/8*;S ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 53 )in ,7.,7.1,13

"61

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind stabilirea taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativ=, respectiv abroFarea art"2 al D"C"L" Periam nr"12912"0<"2012

Consiliul Local al Comunei P-,!(., Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr.4447/*#/"#.04.20"# a ,nstituţiei .refectului C Budeţul 2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .+9,;> sub nr.4012/"#.04.20"# ' adresa nr."47/"7.04.20"# a *er$iciului de *tare /i$ilă din cadrul Airecţiei de +$idenţă a .ersoanelor 2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .+9,;> sub nr.22."47/22.04.20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4#72/24.04.20"# înaintat de doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent C impo-ite şi ta!e locale în cadrul primăriei, prin care propune consiliului local stabilirea cuantumului ta!ei pentru îndeplinirea procedurii de di$orţ pe cale administrati$ă ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."2/"2.07.20"2 pri$ind încetarea aplicabilităţii 0./.L. .eriam nr."/24.0".20"" pri$ind stabilirea unor ta!e locale pe linie de stare ci$ilă ' pre$ederile Legii nr."27/20"# privin) aprobarea r)onanţei )e ur:enţă a Nuvernului nr. 111>1,11 pentru mo)i6icarea *i completarea unor acte normative ' pre$ederile art.21# alin.#" din Legea nr.47"/200# pri$ind /odul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.c, ale art.#7 alin.", ale art.44 alin.", precum şi ale art.""4 alin.l lit.b, alin.# şi alin.6'7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / 400 lei. Art.1. /u data pre-entei, se abrogă art.2 al 0./.L. .eriam nr."2/"2.07.20"2 pri$ind încetarea aplicabilităţii 0./.L. .eriam nr."/24.0".20"" pri$ind stabilirea unor ta!e locale pe linie de stare ci$ilă. Art.3. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent impo-ite şi ta!e, precum şi doamna Eronţ Aaciana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului *tare /i$ilă al *.../.L.+... .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam "67 T%R%0T':

Art.1. *e stabileşte ta!a pentru îndeplinirea procedurii de di$orţ pe cale administrati$ă în cuantum de

' ' ' ' '

/onsiliului Local .eriam Aoamnei (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent impo-ite şi ta!e în cadrul .rimăriei /omunei .eriam Aomnului /opil ;le!andru, referent ,,, superior, casier Aoamnei Eronţ Aaciana, inspector , asistent în cadrul *.../.L.+... .eriam .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 55 )in ,7.,7.1,13

"70

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de &ond &unciar Periam a supra@eţei de 1,;C Ha teren arabil, supra@at= a@lat= în proprietatea privat= a Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul nr.4404/#0.04.20"# pre-entat de către preşedintele /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam, respecti$ primarul /omunei .eriam ' raportul compartimentului de specialitate nr.4466/#".04.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia' ;ngela, inspector , superior C agent agricol în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, pri$ind aprobarea punerii la dispo-itia /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam a suprafetei de ",71 )a în $ederea punerii în posesie a persoanei îndreptătite Lippet Delcso$ ' >agdalena 0ilde L pre$ederile Legii nr."1/"77" pri$ind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr."/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potri$it pre$ederilor Legii fondului funciar nr. "1/"77" şi ale Legii nr. "67/"777, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.247/2004 pri$ind reforma în domeniile proprietăţii şi =ustiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr."64/20"# pri$ind măsurile pentru finali-area procesului de restituire, în natură sau prin ec)i$alent, a imobilelor preluate în mod abu-i$ în perioada regimului comunist în 9om%nia ' protocolul de predare'preluare a terenurilor cu destinatie agricolă din domeniul pri$at al statului înc)eiat între >inisterul ;griculturii si Ae-$oltării 9urale C ;gentia Aomeniilor *tatului C Airectia ;dministrare .atrimoniu înregistrat sub nr.74.100/06."2.20"2 si /omisia Locală de (ond (unciar .eriam înregistrat sub nr.1721/"#."2.20"2 ' *entinţa /i$ilă nr.6"0/27.06.2007 a Budecătoriei *%nnicolau >are ' 0otăr%rea /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş nr.47/#7 din 02."0.2001 ' ;ne!a 24 A .eriam $alidată prin )otăr%rea /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş nr.47/41 din 26.04.20"2 ' .rocesul Derbal de delimitare nr.2#7/26.04.20"2 $alidat prin )otăr%rea /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş nr. 47/41 din 26.04.20"2 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' a$i-ul comisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44, art.""4 si art.""7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T%R%0T' :

Art.1. *e aprobă punerea la dispo-iţia /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam în $ederea aplicării legilor fondului funciar a suprafeţei de 1+98 ;a, suprafaţă care nu repre-intă păşune, dar care este teren arabil identificat şi aflat în proprietatea /omunei .eriam şi în administrarea /onsiliului Local .eriam. *uprafata de ",71 )a este formată din următoarele parcele& "7"

". tarla ; 264' parcela "4/4 2. tarla ; #2"' parcela 4 #. tarla ; 4##' parcela "2

' suprafaţa& 0,24 )a ' suprafaţa& ",00 )a ' suprafaţa& 0,74 )a.

Art.1. *uprafata de 1+98 ;a teren arabil este necesară pentru completarea suprafetei totale de 9-+87 ;a cu care a fost $alidată persoana îndreptătită Lippet Celcsov L !a:)alena /il)e în $ederea punerii în posesie a acesteia. Art.3. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a însărcina domnul primar Aumitras /ornel şi /omisia Locală de (ond (unciar .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam ' /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş ' Aoamnei Lippet Delcso$ ' >agdalena 0ilde ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

____________________________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 5- )in ,7.,7.1,13

"72

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentatiei P"%"/" pentru lucrarea IConstruire parc @otovoltaic cu putere 2,2 .P si racord la '-3, în extravilanul comunei PeriamL, bene@iciar '"C" C0C '#L(, -3-,>Q '","L" Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4#7#/24.04.20"# pre-entat de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, prin care propune consiliului local aprobarea documentatiei X..@.K. C /onstruire parc foto$oltaic cu putere 2,4 >N si racord la *+6' e!tra$ilan comunei .eriamS ' a$i-ul nr.40/"6.04.20"# emis de către /onsiliul Budeţean 2imiş ' pre$ederile Legii nr.24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului nr."76/2000 pentru aprobarea reglementarii te)nice P5)id pri$ind metodologia de elaborare si continutul'cadru al planului urbanistic -onalP ' ,ndicati$ 5>'0"0'2000 ' pre$ederile art.24 alin." şi art.47 din Legea nr.#40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ' dispo-itiile art.2 alin.2 din Legea nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.4 lit.c, ale art.44 alin.2 lit.e, ale art.""4 si ale art."2" alin.# si 4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă documentatia Plan &rbanistic Aonal HP.&.A.2 pentru lucrarea QConstruire parc 6otovoltaic cu putere 1+- !S si racor) la D'#+ extravilan comuna PeriamR+ conform (nexei nr"1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re, documentatie întocmită de proiectant Eirou ,ndi$idual de ;r)itectură A8,6; E+6+; 2imisoara, în conformitate cu proiect nr.2/20"#, pentru beneficiar *./. /E/ *8L;9 +6+95\ *.9.L., a$%nd sediul în municipiul 2imişoara, str. Liniştei, nr.20, =udeţul 2imiş. Art.1. Lucrarea IConstruire parc @otovoltaic cu putere 2,2 .R si racord la '-3, extravilan comuna PeriamL se $a reali-a în e!tra$ilanul /omunei .eriam, =ud. 2imis, pe terenul înscris în& ' /.(. nr.40"274 .eriam, nr.cadastral 40"274, în suprafată de #2.400 mp, categoria de folosintă arabil ' /.(. nr.40"460 .eriam, nr.cadastral 40"460, în suprafată de "7.400 mp, categoria de folosintă arabil. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ "7#

' ' ' ' ' ' '

.rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam /onsiliului Budeţean 2imiş *./. /E/ *8L;9 +6+95\ *.9.L. La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 57 )in ,7.,7.1,13

"74

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 1, Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
Privind modi@icarea si completarea (nexei nr"1 a D"C"L" Periam nr"1C920"0C"2012 privind aprobarea ,eFulamentului de des@=şurare a activit=ţilor de comerţ stradal pe raza comunei Periam Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 06.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.44##/#".04.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana C inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local modificarea si completarea ;ne!ei nr." a 0./.L. .eriam nr."1/20.01.20"2 pri$ind aprobarea 9egulamentului de desfăşurare a acti$ităţilor de comerţ stradal pe ra-a comunei .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."1/20.01.20"2 pri$ind aprobarea 9egulamentului de desfăşurare a acti$ităţilor de comerţ stradal pe ra-a comunei .eriam ' pre$ederile 8rdonantei 5u$ernului nr.77/2000 pri$ind comerciali-area produselor si ser$iciilor de piată, aprobata de Legea nr.640/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 0otăr%rii de 5u$ern nr.#41/2004 pri$ind e!ercitarea comertului cu produse si ser$icii de piată în unele -one publice, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.6"/"77" pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de con$ietuire socială, a ordinii si linistii publice, Jr#?, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 8rdonantei 5u$ernului nr.27/2002 pri$ind reglementarea acti$itătii de solutionare a petitiilor, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 8rdonantei 5u$ernului nr.2/200" pri$ind regimul =uridic al contra$entiilor, cu modificările si completările ulterioare ' 0.5. nr.744/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 8rdonantei 5u$ernului nr. 7"/2002 pri$ind organi-area si funcţionarea ser$iciilor publice de administrare a domeniului public şi pri$at de interes local ' pre$ederile Legii nr."2/"770 pri$ind prote=area populaţiei împotri$a unor acti$ităţi comerciale ilicite, rerepublicată, cu modificările şi completările ulerioare ' necesitatea de creştere a $eniturilor proprii ale bugetului local al /omunei .eriam, în scopul asigurării finanţării c)eltuielilor publice locale, în condiţiile legii ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate nr." din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PcP, art.#6 alin.4 lit.PbP, art.44 si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, modificată şi completată / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea ;ne!ei nr." a 0./.L. .eriam nr."1/20.01.20"2 pri$ind aprobarea 9egulamentului de desfăşurare a acti$ităţilor de comerţ stradal pe ra-a comunei .eriam, conform (nexei nr"1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitraş /ornel, precum şi Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam. .rimarul /omunei .eriam este "74

împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractele/a$i-ele de ocupare a terenului, precum şi autori-atiile/a$i-ele de desfăsurare a acti$itătii de comert stradal. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent ' impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' Aomnului >irea /ristian'>anuel, inspector de specialitate în cadrul compartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

 5OICU LI5IU  ……………………………. _______________________________________
…………………………

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 57 )in ,7.,7.1,13

"76

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea indicatorilor teHnico ) economici ai proiectului de investiţie ,,.odernizare drumuri de interes local în comuna Periam, Gudeţul imişL @inanţat prin ProFramul 3aţional de $ezvoltare Local= Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 26.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4"17/2".06.20"# pre-entat de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, prin care propune consiliului local aprobarea indicatorilor te)nico C economici ai proiectului de in$estiţii ,,>oderni-are drumuri de interes local în comuna .eriam, =udeţul 2imişS, proiect finanţat prin .rogramul 6aţional de Ae-$oltare Locală ' adresa >inisterului Ae-$oltării 9egionale şi 2urismului, Airecţia 5enerală Lucrări .ublice nr. #416/"4."".20"2 pri$ind cuprinderea in$estiţiei în program, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.144"/04."2.20"2 ' pre$ederile art.4 lit.asi ale art.7 alin." lit.e din 8.@.5.nr.21/20"# pentru aprobarea .rogramului naţional de de-$oltare locală ' pre$ederile art."" alin."4 lit. b ale 8rdinului ;dministraţiei .ublice nr."14"/20"# pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor 8.@.5. nr.21/20"# pentru aprobarea .rogramului national de de-$oltare locală ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b si d, alin.4 lit.d, alin 6 lit.a pct."#, art. 44 alin.2 lit.e, art.""4 si ale art."2" alin.# si 4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă indicatorii te)nici ai proiectului de in$estiţii ++!o)ernizare )rumuri )e interes local <n comuna Periam+ Iu)eţul Timi*R, după cum urmea-ă& a? Lungime stră-i supuse moderni-ării&]]]]]. 20.17#,77 ml b? +lemente geometrice& ' Lăţime parte carosabilă de 4,40 m]]]. "0."71,#2 ml ' Lăţime parte carosabilă de 4,00 m]]]... 1.6"1,#7 ml ' Lăţime parte carosabilă de #,00 m]]]... 2.077,06 ml c? *tructuri rutiere& ' *tructură rutieră de tip ,]]]]]]].. 2.464,00 ml ' *tructură rutieră de tip ,,]]]]]]... "1.427,77 ml d? 26 podeţe tubulare ^ 400 mm. Art.1. *e aprobă indicatorii economici ai proiectului de in$estiţii ++!o)ernizare )rumuri )e interes local <n comuna Periam+ Iu)eţul Timi*R, stabiliţi la un cursul E69 de 4,4417 lei/euro din data de "7.06.20"#, după cum urmea-ă& "77

a? Daloare total in$estiţie&]]]]]]]]]].. "1.022.677 lei ' d.c. / O >&]]]]]]]]]].. "1.022.677 lei. b? Daloare in$estiţie e!clusi$ 2.D.;. C "4.4#4.4## lei. ' d.c. / O >&]]]]]]]]]].."4.4#4.4## lei. Art. 3. Daloarea in$estiţiei nu cuprinde c)eltuieli directe şi nepre$ă-ute. Art.5. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială al .rimăriei /omunei .eriam ' >inisterului Ae-$oltării 9egionale şi 2urismului, Airecţia 5enerală Lucrări .ublice ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 58 )in 17.,7.1,13

"71

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii orFaniFramei aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam, respectiv în@iinţarea transportului public 8 autoritatea de autorizare în cadrul Compartimentului O$ezvoltare -conomico8'ocial=, %rbanismL Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 26.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul înregistrat sub nr.4"7" /2".06.20"# pre-entat de doamna Eront Aaciana C secretar al /omunei .eriam, prin care solicită consiliului local înfiinţarea compartimentului de transport public denumit autoritatea de autori-are, la ni$elul /omunei .eriam ' adresa /onsiliului Budeţean 2imiş nr.4647/"4.04.20"# înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4104/07.06.20"#, prin care se solicită înfiinţarea autorităţii de autori-are ' pre$ederile Legii nr.72/2007 pri$ind ser$iciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului ;69*/ nr.206/2007 pentru aprobarea 9egulamentului'cadru de autori-are a autorităţilor de autori-are pentru ser$iciile de transport public local ' pre$ederile 8rdinului ;69*/ nr.207/2007 pentru aprobarea 9egulamentului'cadru de acordare a autori-atiilor de transport în domeniul ser$iciilor de transport public local ' pre$ederile 8rdinului 8.;... nr.#4#/2007 pentru aprobarea 6ormelor de aplicare a Legii ser$iciilor de transport public local nr. 72/2007, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.5. nr.27/20"" pri$ind transporturile, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.;... nr.772/2007 pentru aprobarea 9egulamentului'cadru pentru efectuarea transportului public local si a /aietului de sarcini'cadru al ser$iciilor de transport public local ' pre$ederile 8.;... nr.26#/2007 pri$ind aprobarea 6ormelor'cadru pri$ind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii ser$iciilor de transport public local ' pre$ederile 8.;... nr.272/2007 pentru aprobarea 6ormelor'cadru pri$ind stabilirea, a=ustarea si modificarea tarifelor pentru ser$iciile de transport public local de persoane ' pre$ederile 0.5. nr.144/2001 pentru aprobarea actului constituti$'cadru si a statutului'cadru ale asociatiilor de de-$oltare intercomunitară cu obiect de acti$itate ser$iciile de utilităti publice ' pre$ederile 0.5. nr.7"7/2001 pentru aprobarea .rocedurii'cadru pri$ind organi-area, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii ser$iciilor comunitare de utilităti publice, a criteriilor de selectie' cadru a ofertelor pentru ser$iciile comunitare de utilităti publice si a /ontractului' cadru de delegare a gestiunii ser$iciilor comunitare de utilităti publice ' pre$ederile Legii nr.4"/2006 ser$iciilor comunitare de utilităti publice, republicată ' pre$ederile Legii nr.#1/200# pri$ind transportul în regim de ta!i şi în regim de înc)iriere, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.@.5. nr.6#/20"0 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, act normati$ în ba-a căruia s'a stabilit numărul ma!im de posturi pentru .rimăria /omunei .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.d, ale art.#6 alin.6 lit.a, pct."4 şi ale art.44 alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': "77

Art.1. *e aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al .rimarului /omunei .eriam, respecti$ se înfiinţea-ă transportul public ' autoritatea de autori-are în cadrul compartimentului QAe-$oltare +conomico'*ocială, @rbanismS, astfel înc%t acest compartiment $a de$eni compartimentul TBezvoltare 'conomicoLDocială+ &rbanism *i Transport PublicR+ conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. *e aprobă Re:ulamentul ser$iciilor de transport public local din /omuna .eriam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. *e desemnea-ă ca persoană responsabilă cu desfăşurarea acti$ităţii din cadrul autorităţii de autori-are domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,;, în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, fiind obligată să respecte şi să ducă la îndeplinire pre$ederile 9egulamentului pre$ă-ut la art.2 din pre-enta )otăr%re. Aomnul >arica (lorian $a fi persoana de contact în relaţia cu ;utoritatea 6aţională de 9eglementare pentru *er$iciile /omunitare de @tilităţi .ublice. Art.5. 2ariful perceput de autoritatea de autori-are pentru acordarea autori-aţiilor de transport se stabileşte la suma de 240 lei/autori-aţie. Art.-. :ncep%nd cu data de 24.06.20"#, îşi încetea-ă aplicabilitatea orice alte pre$ederi contrare pre-entei )otăr%ri. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' ;69*/ Eucureşti ' Aomnului >arica (lorian ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 59 )in 17.,7.1,13

"10

"1"

A#'EA nr.1 la 0./.L.nr.47/26.06.20"#

R'N&LA!'#T&L
D'RC$C$$L R B' TRA#DP RT P&@L$C L CAL CAP$T L&L $ #oţiuni Nenerale Art.1. ' .re-entul regulament este elaborat în conformitate cu pre$ederile art. 20 alin. J4? lit. b? din Legea ser$iciilor de transport public local nr. 72/2007. Art.1. ' H12 ;cordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autori-aţiilor de transport pentru ser$iciile de transport public local prestate în comuna .eriam se face de către autoritatea de autori-are organi-ată la ni$elul autorităţii administraţiei publice locale. H12 ;utoritatea de autori-are la ni$elul /omunei .eriam are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autori-aţii de transport pentru următoarele ser$icii de transport public local& a2 de persoane în regim de ta!i b2 de mărfuri în regim de ta!i c2 de persoane în regim de înc)iriere )2 de mărfuri în regim contractual e2 de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci 62 efectuat cu $e)icule speciale destinate ser$iciilor funerare :2 alte ser$icii de transport public local, definite conform legii. Art.3. ' H12 .re-entul regulament se aplică persoanelor =uridice, structurilor din aparatul de specialitate al primarului fără personalitate =uridică, persoanelor fi-ice sau asociaţiilor familiale autori-ate să preste-e în mod independent un ser$iciu de transport public, care solicită acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea unei autori-aţii de transport. H12 .re-entul regulament stabileşte& a2 ca-urile în care nu se acordă autori-aţii de transport b2 procedura de solicitare şi acordare a autori-aţiilor de transport c2 procedura de solicitare şi modificare a autori-aţiilor de transport )2 procedura de solicitare şi prelungire a autori-aţiilor de transport e2 procedura de suspendare şi retragere a autori-aţiilor de transport. Art.5. ' :n sensul pre$ederilor pre-entului regulament, abre$ierile, termenii şi e!presiile de mai =os au următoarele semnificaţii& a2 autoritate )e autorizare ' compartiment în cadrul autorităţii administraţiei publice locale care e$aluea-ă îndeplinirea cerinţelor în $ederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autori-aţiilor de transport b2 autorizaţie )e transport ' document eliberat de autoritatea de autori-are, prin care se atestă că transportatorul îndeplineşte condiţiile de acces pentru efectuarea unui ser$iciu de transport public local c2 autove;icul ' orice $e)icul rutier care se deplasea-ă prin propulsie proprie, cu e!cepţia $e)iculelor care circulă pe şine şi a auto$e)iculelor cu două sau # roţi )2 certi6icat )e competenţă pro6esională ' document care atestă pregătirea profesională a unei persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere e2 con)iţii asociate autorizaţiei ' ane!a la autori-aţie şi parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile şi sancţiunile titularului de autori-aţie 62 copie con6ormă a autorizaţiei )e transport ' document eliberat de autoritatea de autori-are, a$%nd calitatea de copie a autori-aţiei de transport atribuită pentru fiecare dintre auto$e)iculele sau ansamblurile de "12

$e)icule deţinute în proprietate ori în ba-a unui contract de leasing de către transportatorul autori-at, în condiţiile îndeplinirii unor criterii stabilite :2 mo)i6icare a autorizaţiei )e transport ' dispo-iţie a primarului prin care autori-aţia acordată se modifică în condiţiile pre-entului regulament ;2 normalizare ' acti$itate prin care se elimină cau-ele care au condus la nerespectarea de către titularul autori-aţiei a pre$ederilor legale i2 parte interesată ' persoana sau grup de persoane care sunt afectate de ser$iciile furni-ate/prestate de titularii de autori-aţie I2 proce)ura ' specificaţie detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei acti$ităţi sau a unui proces U2 retra:ere a autorizaţiei )e transport ' dispo-iţie a primarului prin care unui titular de autori-aţie i se retrage dreptul de a presta/furni-a ser$iciul de transport public local pentru care a fost autori-at l2 suspen)are a autorizaţiei )e transport ' dispo-iţie a primarului prin care unui titular de autori-aţie i se suspendă, parţial sau total, drepturile conferite prin documentul respecti$, pentru un inter$al de timp determinat m2 titular )e autorizaţie ' persoana =uridică, structura din aparatul de specialitate al primarului fără personalitate =uridică, asociaţie familială sau persoană fi-ică deţinătoare a unei autori-aţii de transport eliberate de autoritatea de autori-are n2 tractor ' $e)icul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat e!clusi$ sau în principal tractării de remorci/semiremorci ori utila=e o2 ve;icul rutier ' sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mi=loace de autopropulsare, şi care se utili-ea-ă în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de ser$icii sau lucrări. CAP$T L&L $$ Cazurile <n care nu se acor)ă autorizaţii )e transport Art.-. ' ;utoritatea de autori-are nu eliberea-ă autori-aţii de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii& a2 nu are în obiectul de acti$itate ser$iciul de transport respecti$ b2 face obiectul unei proceduri de reorgani-are =udiciară, lic)idare sau faliment c2 documentaţia pre-entată pentru acordarea autori-aţiei de transport este incompletă )2 persoana desemnată a să$%rşit fapte penale pri$ind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi anga=are a personalului, precum şi de încălcare a pre$ederilor legale pri$ind efectuarea transporturilor e2 mi=loacele de transport cu care doreşte să preste-e ser$iciul de transport public local nu sunt sau nu $or fi deţinute în proprietate ori în ba-a unui contract de leasing 62 nu deţine ba-a materială în proprietate sau în ba-a unui contract de înc)iriere, care să asigure parcarea tuturor $e)iculelor cu care se e!ecută ser$iciul respecti$ :2 furni-ea-ă informaţii neconforme cu realitatea în documentele pre-entate pentru acordarea autori-aţiei. CAP$T L&L $$$ Proce)ura )e solicitare *i acor)are a autorizaţiilor )e transport D'CJ$&#'A 1 Dolicitarea autorizaţiilor )e transport Art.7. ' H12 .entru acordarea unei autori-aţii de transport, persoanele =uridice, structurile din aparatul de specialitate al primarului fără personalitate =uridică, persoanele fi-ice sau asociaţiile familiale autori-ate să preste-e în mod independent un ser$iciu de transport public $or depune la registratura autorităţii administraţiei publice locale din /omuna .eriam o documentaţie care $a cuprinde& a2 cerere'tip, conform ane!ei nr. " din 8rdinul ;69*/ nr.207/2007 b2 copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului "1#

c2 declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, pri$ind perioadele în care a mai e!ecutat transport public local, menţion%ndu'se ca-urile de interdicţie sau de suspendare a efectuării ser$iciului respecti$ )2 ca-ierul =udiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a să$%rşit fapte penale pri$ind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi anga=are a personalului, precum şi de încălcare a pre$ederilor legale pri$ind efectuarea transporturilor e2 declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionea-ă mi=loacele de transport pe care doreşte să le utili-e-e în e!ecutarea ser$iciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau $or fi deţinute în proprietate sau în ba-a unui contract de leasing 62 declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, pri$ind ba-a materială pe care o deţine în proprietate sau în ba-a unui contract de înc)iriere, care să asigure parcarea tuturor $e)iculelor cu care se e!ecută ser$iciul respecti$ :2 declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele =uridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să re-ulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorgani-are =udiciară, lic)idare sau faliment, emisă cu cel mult 4 -ile înainte de data depunerii documentaţiei ;2 scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult #0 de -ile înainte de data depunerii documentaţiei i2 copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate. Art.7. ' .entru ser$iciile de transport în regim de ta!i şi în regim de înc)iriere, acordarea autori-aţiilor de transport se face în conformitate cu pre$ederile Legii nr. #1/200# pri$ind transportul în regim de ta!i şi în regim de înc)iriere, cu modificările şi completările ulterioare. Art.8. ' 8peratorilor de transport deţinători ai unei licenţe de transport corespun-ătoare, care doresc să e!ecute şi alte ser$icii de transport public local cu auto$e)icule, cu e!cepţia celui efectuat cu autobu-e, li se eliberea-ă, la cerere, autori-aţii de transport pe ba-a unei documentaţii care $a cuprinde& a2 cerere'tip, conform ane!ei nr. " b2 copie a licenţei de transport c2 declaraţie pe propria răspundere, în original, prin care se menţionea-ă mi=loacele de transport pe care doresc să le utili-e-e în e!ecutarea ser$iciului de transport public local şi dacă sunt deţinute în proprietate sau în ba-a unui contract de leasing. D'CJ$&#'A a 1La Analiza )ocumentelor prezentate )e solicitantul autorizaţiei )e transport Art.9. ' H12 ;utoritatea administraţiei publice locale, prin autoritatea de autori-are, anali-ea-ă documentele depuse de solicitant în $ederea acordării autori-aţiei de transport şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunostinţa obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de ma!imum "0 -ile de la înregistrarea documentaţiei. H12 :n ca-ul în care în termen de "0 -ile de la data adresei de solicitare a completărilor solicitantul nu transmite toată documentaţia corespun-ătoare pre$a-ută de pre-entul regulament, inclusi$ completările solicitate, autoritatea de autori-are $a radia solicitarea respecti$ă din procedura de acordare a autori-aţiei de transport şi $a comunica aceasta deci-ie solicitantului. Art.1,. ' :n funcţie de modul de pre-entare şi de comple!itatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, autoritatea de autori-are poate decide în inter$alul de timp pre$ă-ut la art. 7 alin. J2?& a2 con$ocarea la sediul autorităţii de autori-are a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care re-ultă/ nu re-ultă din documentele puse la dispo-iţie b2 $erificarea la faţa locului a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant. Art.11. ' ;utoritatea de autori-are întocmeşte un raport de specialitate care include propunerea =ustificată de acordare/respingere a autori-aţiei, pe care îl înaintea-ă primarului în termen de ma!imum "0 -ile de la data& a2 înregistrării documentaţiei, dacă aceasta este completă b2 primirii completărilor solicitate conform pre$ederilor la art. 7 alin. J2?, dacă documentaţia este corespun-ătoare "14

c2 finali-ării procedurii pre$ă-ute la art. "0. D'CT$&#'A a 3La Acor)area autorizaţiilor )e transport Art.11. ' .rimarul emite dispo-iţia corespun-ătoare de acordare/respingere a autori-aţiei de transport, în termen de ma!imum "0 -ile de la primirea raportului de specialitate. Art.13. ' Aispo-iţia primarului pri$ind acordarea autori-aţiei de transport se transmite solicitantului în ma!imum 4 -ile de la data emiterii, însotita de& a2 autori-aţia de transport, al cărei model este pre$ă-ut în ane!a nr. 4 b2 condiţiile asociate autori-aţiei, care constituie parte integranta a acesteia. Art.15. ' H12 :n ca-ul în care autoritatea de autori-are propune respingerea acordării autori-aţiei de transport, se transmit solicitantului& a2 dispo-iţia primarului pri$ind respingerea cererii de acordare a autori-aţiei de transport b2 moti$ele refu-ului de acordare a autori-aţiei de transport. H12 :n ca-ul refu-ului de acordare a autori-aţiei de transport, solicitantul poate depune o nouă documentaţie de autori-are, după 6 luni de la data emiterii dispo-iţiei prin care s'a respins acordarea autori-aţiei de transport. Art.1-. ' Aispo-iţia primarului prin care se acordă sau se respinge acordarea autori-aţiei de transport poate fi atacată de persoanele interesate la instanţa competentă, în condiţiile pre$ederilor Legii contenciosului administrati$ nr. 444/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Art.17. ' H12 /ondiţiile asociate autori-aţiei pentru titularii de autori-aţie trebuie să conţină cel puţin& a2 denumirea titularului autori-aţiei de transport b2 obiectul autori-aţiei de transport, respecti$ ser$iciul de transport public local pentru care se acordă autori-aţia c2 perioada de $alabilitate a autori-aţiei de transport )2 drepturile titularului de autori-aţie e2 obligaţiile titularului de autori-aţie 62 obligaţia de a transmite la solicitarea autorităţii de autori-are date reale şi complete pri$ind ser$iciul autori-at :2 condiţii pri$ind suspendarea autori-aţiei de transport ;2 condiţii pri$ind retragerea autori-aţiei de transport i2 ca-urile în care autoritatea de autori-are este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de autori-aţie. H12 .re$ederile alin. J"? lit. d?, e? şi i? se preiau din 9egulamentul ser$iciilor de transport public local, aprobat de consiliul local ori din 9egulamentul'cadru al ser$iciilor de transport public local elaborat de autoritatea de reglementare competentă. Art.17. ' /ondiţiile asociate autori-aţiei fac parte integrantă din autori-aţie şi sunt ane!ă la aceasta. Art.18. ' H12 ;utori-aţiile de transport se înregistrea-ă într'un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor. H12 6umărul autori-aţiei de transport este numărul de ordine din acest registru. H32 ;utori-aţia de transport se eliberea-ă în două e!emplare, dintre care un e!emplar este transmis titularului, iar celălalt se pastrea-ă la autoritatea de autori-are. Art.19. ' ;utoritatea de autori-are $a elibera, la cerere, c%te o copie conformă a autori-aţiei de transport pentru fiecare $e)icul utili-at pentru prestarea ser$iciului respecti$, în conformitate cu normele elaborate de >inisterul ,nternelor şi 9eformei ;dministrati$e. Art.1,. ' H12 Aurata de $alabilitate a autori-atţei de transport este de 4 ani. H12 ;utori-aţiile de transport întra în $igoare de la data eliberării lor. Art.11. 'La e!pirarea $alabilităţii autori-aţiei de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, în conformitate cu pre$ederile pre-entului regulament.

"14

CAP$T L&L $C Proce)ura )e solicitare *i mo)i6icare a autorizaţiei )e transport Art.11. ' H12 La cererea titularului, autoritatea de autori-are propune modificarea autori-aţiei de transport în ca-ul modificării datelor de identificare, respecti$ a denumirii şi/sau a sediului titularului de autori-aţie. H12 :n situaţia pre$a-ută la alin. J"?, cererea de modificare a autori-aţiei de transport, conform modelului pre$ă-ut în ane!a nr. 2, $a fi însoţită de copiile certificatului constatator şi certificatului de înmatriculare emise de oficiul registrului comerţului. Art.13. ' H12 ;utoritatea de autori-are poate propune modificarea autori-aţiilor de transport în ca-ul în care intră în $igoare acte normati$e care modifică cadrul legislati$ pentru domeniul reglementat. H12 .entru situaţia pre$a-ută la alin. J"?, modificarea autori-aţiilor de transport se face din iniţiati$a autorităţii de autori-are, care $a comunica în scris titularilor de autori-aţie modificările sur$enite, eliber%nd acestora autori-aţii de transport cu un conţinut modificat, cu respectarea egalităţii de tratament a titularilor. Art.15. ' >odificarea autori-aţiilor de transport se reali-ea-ă conform pre$ederilor aplicabile ale art. "", "2, "# şi ale art. "4 alin. J"?. Art.1-. ' Aispo-iţia de modificare a autori-aţiei de transport emisă de primar însoţită de autori-aţia de transport cu conţinut modificat şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autori-aţie în ma!imum 4 -ile de la data emiterii. Art.17. ' Aispo-iţia primarului de modificare a autori-aţiei de transport poate fi atacată la instanţa competenţă, în condiţiile pre$ederilor Legii nr. 444/2004, cu modificările şi completările ulterioare. CAP$T L&L C Proce)ura )e solicitare *i prelun:ire a valabilităţii autorizaţiei )e transport Art.17. ' H12 2ransportatorii autori-aţi care doresc prelungirea $alabilităţii autori-aţiei de transport $or depune la registratura autorităţii administraţiei publice locale, cu 60 de -ile înainte de e!pirarea termenului de $alabilitate, o cerere de prelungire conform modelului pre$ă-ut în ane!a nr. #, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere pri$ind modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a autori-aţiei de transport. H12 :n $ederea $erificării modificării/nemodificării condiţiilor iniţiale de emitere a autori-aţiei de transport, autoritatea de autori-are poate solicita preci-ări, completări sau pre-entarea integrală a unuia ori a mai multor documente. Art.18. ' .relungirea autori-aţiilor de transport se reali-ea-ă conform pre$ederilor aplicabile ale art. "", "2, "# şi ale art. "4 alin. J"?. Art.19. ' Aispo-iţia de prelungire a autori-aţiei de transport emisă de primar, însoţită de autori-aţia de transport şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autori-aţie în ma!imum 4 -ile de la data emiterii. Art.3,. ' Aispo-iţia primarului de prelungire a autori-aţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile pre$ederilor Legii nr. 444/2004, cu modificările şi completările ulterioare. CAP$T L&L C$ Proce)ura )e suspen)are *i retra:ere a autorizaţiilor D'CT$&#'A 1 Duspen)area autorizaţiei Art.31. ' ;utoritatea de autori-are propune suspendarea autori-aţiei de transport în ba-a constatărilor efectuate din proprie iniţiati$ă sau ca urmare a unor sesi-ări făcute de părţi interesate, în ca-urile specificate în condiţiile asociate autori-aţiei. "16

Art.31. ' *uspendarea autori-aţiei de transport se face pe o perioadă de ma!imum #0 de -ile şi intră în $igoare de la data emiterii dispo-iţiei primarului de suspendare a autori-aţiei de transport. Art.33. ' *uspendarea autori-aţiilor de transport se reali-ea-ă conform pre$ederilor aplicabile ale art. "", "2 şi ale art. "4 alin. J"?. Art.35. ' Aispo-iţia de suspendare a autori-aţiei de transport emisă de primar se transmite titularului de autori-aţie în ma!imum 4 -ile de la data emiterii. Art.3-. ' Aispo-iţia primarului de suspendare a autori-aţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile pre$ederilor Legii nr. 444/2004, cu modificările şi completările ulterioare. D'CJ$&#'A a 1La Retra:erea autorizaţiei Art.37.' H12 ;utoritatea de autori-are propune, la cererea titularului de autori-aţie, retragerea autori-aţiei de transport în următoarele situaţii& a2 în ca-ul începerii procedurii de reorgani-are =udiciară sau a falimentului b2 în ca-ul c%nd titularul autori-aţiei intenţionea-ă să încete-e prestarea/furni-area ser$iciului. H12 /ererea pentru retragerea autori-aţiei de transport, conform modelului din ane!a nr. 4, $a fi însoţită de moti$ele care au stat la ba-a acestei solicitări. Art.37. ' ;utoritatea de autori-are propune retragerea autori-aţiei de transport în ba-a constatărilor efectuate din proprie iniţiati$ă sau ca urmare a unor sesi-ări făcute de părţi interesate, în următoarele situaţii& a2 în ca-urile specificate în condiţiile asociate autori-aţiei b2 în ca-ul c%nd titularul autori-aţiei nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la ba-a acordării acesteia c2 în ca-ul c%nd titularul autori-aţiei a furni-at documente conţin%nd informaţii eronate cu oca-ia solicitării de acordare a autori-aţiei de transport )2 în ca-ul unor abateri care au afectat gra$ $iaţa şi sănătatea publică, siguranţa circulaţiei sau protecţia mediului e2 la e!pirarea termenului de suspendare a autori-aţiei de transport, dacă situaţia creată nu s'a normali-at 62 în ca-ul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea de autori-are în perioada de suspendare :2 în ca-ul refu-ului titularului de autori-aţie de a se supune controlului sau de a pune la dispo-iţia autorităţii de autori-are datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control ;2 în ca-ul reorgani-ării =udiciare sau al falimentului i2 în alte ca-uri pre$ă-ute în pre-entul regulament. Art.38. ' 9etragerea autori-aţiilor de transport se reali-ea-ă conform pre$ederilor aplicabile ale art. "", "2 şi ale art. "4 alin. J"?. Art.39. ' H12 Aispo-iţia de retragere a autori-aţiei de transport emisă de primar, se transmite titularului de autori-aţie în ma!imum 4 -ile de la data emiterii. H12 /opiile conforme ale autori-aţiei de transport au acelaşi regim cu aceasta. Art.5,. ' Aispo-iţia primarului de retragere a autori-aţiei de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile pre$ederilor Legii nr. 444/2004, cu modificările şi completările ulterioare. CAP$T L&L C$$ Dtatiile publice si punctele )e <mbarcare>)ebarcare a persoanelor transportate+ Art.51. :nfiintarea si întretinerea statiilor publice de pe ra-a unitătii administrati$e C teritoriale /omuna .eriam, precum si montarea de cabine si indicatoare de statie, afisarea graficelor de circulatie a curselor =udetene, se $a reali-a în următoarele locatii& a" Periam, str"(rmoniei, în centru 4 la piatr=5N b" Periam, str">=rii, nr"1;N "17

c" Periam, str"Calea (radului, nr"C19$N d" Periam, str"Calea (radului, nr"12BN e" Periam, str"Calea (radului, nr"1CB"

Art.51. .unctele de îmbarcare/debarcare a persoanelor transportate prin ser$icii de transport persoane prin curse regulate speciale, care sunt altele dec%t statiile publice Jmuncitori sau ele$i?, conform pre$ederilor art.#4 alin.J2? din 6ormele de aplicare ale Legii 72/2007, se stabilesc în următoarele locatii& @" Periam, str".aFnoliei, nr"2"

CAP$T L&L C$$$ Bispoziţii 6inale *i tranzitorii Art.53. ' ;utori-aţiile de transport nu pot fi transferate orice transfer efectuat este nul de drept şi determină retragerea imediată a autori-aţiei. Art.55. ' 2arifele percepute de autoritatea de autori-are pentru acordarea autori-aţiilor de transport se stabilesc prin )otăr%re a consiliului local.

"11

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 8 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
Privind modi@icarea si completarea D"C"L" Periam nr"<291B"10"200; privind în@iintarea Clubului 'portiv I(+?3 %LL Periam

Consiliul Local al Comunei P-,!(., Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 26.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.406#/"1.06.20"# înaintat de domnul Eobu ;urel, referent ,,, cultural în cadrul primăriei, prin care propune consiliului local modificarea art.2 al 0./.L. .eriam nr.74/"4."0.2007 pri$ind înfiintarea /lubului *porti$ X;DZ62@LS .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr. 74/"4."0.2007 privind înfiintarea )lubului =portiv DC<I>AJ0#(eriam; ' ;$i-ul de constituire si ;utori-atia de functionare nr.#77/27."".2007 eliberate de >inisterul 2ineretului si *portului - pre$ederile Le:ii nr. 79/2000 a educatiei fi-ice si sportului, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 0.5.nr.114/200" pentru aprobarea 9egulamentului de punere în aplicare a dispo-itiilor Legii educatiei fi-ice si sportului nr. 67/2000 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a pct.6, art.#7 alin.", art.44 alin." precum şi ale art.""4 alin.l lit.b, alin.# şi alin.6'7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea art.2 al 0./.L. .eriam nr.74/"4."0.2007 privind înfiintarea )lubului =portiv DC<I>AJ0# (eriam în sensul că noul /onsiliu Airector al /lubului *porti$ X;DZ62@LS .eriam $a a$ea următoarea componentă& ' Aumitras /ornel, .rimarul /omunei .eriam ' /%tea .etre'.a$el, consilier local al /omunei .eriam ' /o-ma Dasile, consilier local al /omunei .eriam. Art.1. *e aprobă ca acti$itatea /lubului *porti$ X;DZ62@LS .eriam să fie finantată si din bugetul local al /omunei .eriam, urm%nd ca decontarea sumelor alocate si c)eltuite să se facă în ba-a documentelor =ustificati$e conforme cu actele normati$e în $igoare. Art.3. .resedintele clubului sporti$ $a fi ordonator tertiar de credite pentru sumele primite de la bugetul local precum si pentru alte surse de $enituri. Art.5. *e aprobă modificarea art.2 alin.2 din ;ne!a nr." a 0./.L. .eriam nr.74/"4."0.2007 pri$ind 9egulamentul de organi-are si functionare al /lubului *porti$ de drept public S;DZ62@LS .eriam, respecti$ clubul $a a$ea culorile alb'bleu. "17

Art.-. *e aprobă folosinta gratuită pe durata antrenamentelor sporti$e de către /lubul *porti$ X;DZ62@LS .eriam a 2erenului de sport, a Ea-ei sporti$e precum si a *ălii de sport aflate în patrimoniul /omunei si în administrarea /onsiliului Local al /omunei .eriam. Art.7. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam si domnul Eobu ;urel, referent ,,, cultural în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului /ionca >arcel, presedintele /lubului *porti$ X;DZ62@LS .eriam ' Aomnului Eobu ;urel, referent ,,, cultural ' /onsiliului Airector al /lubului *porti$ X;DZ62@LS .eriam ' La dosarul sedintei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU ________________

!RONT DACIANA

______________________________________

#r. -, )in 17.,7.1,13

"70

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 8 Pentru: 8 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii contractului de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C& nr"B01<2A Periam4provenit= din conversia de pe HJrtie a C& nr"B2215 avJnd nr" top"A118A129b c=tre @amilia domnului .arcu Claudiu Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 26.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului >arcu /laudiu înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4274/"".07.20"2, prin care solicită o locuintă pentru el si familia lui ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4"41/20.06.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' referatul C propunere înregistrat sub nr.4"22/"7.06.20"# înaintat de către /omisia de anali-ă si aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinte aflate în proprietatea comunei .eriam sau în fondul locati$ de stat, prin care propune spre atribuire si înc)irirere spatiul situat în /omuna .eriam, *tr.(re-iei, nr."27, Budetul 2imis ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."24" din 8.5.nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#7 alin.2, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /( nr.40"746 .eriamJpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.442"? a$%nd nr. top.6""'6"2/b, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa anterioară .eriam, nr.641, Budetul 2imis, adresă actuală .eriam, strada (re-iei, nr."27, Budetul 2imiş, către familia domnului >arcu /laudiu, titularul contractului. Art. 1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /ontractul de înc)iriere $a putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere.

"7"

Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului >arcu /laudiu ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.-1 )in 17.,7.1,13
98>Z6,; B@A+_@L 2,>,` .9,>Y9,; /8>@6+, .+9,;>
ANE,A nr.1 La H.C.L.nr.!1 8in >.">. "1#

C #TRACT B' Î#C/$R$'R'
pentru supra6eţele cu )estinaţie )e locuinţă

#r. PPPPPPPP)in PPPPPPPPPP1,13 :nc)eiat între& "72

1. C !&#A P'R$A!, cu sediul în comuna .eriam, str.>ureşului,nr." bis, cod poştal #07#"4, =udeţul 2imiş, /od (iscal 474744#, repre-entată de domnul A@>,29;` /896+L, în calitate de .rimar, în îndeplinirea atribuţiilor conferite de art.6# alin.4 litera QaS din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală C republicată, modificată şi completată precum şi în ba-a :nc)eierii nr.177/"4.06.20"2 a Budecătoriei *%nnicolau'>are numită în pre-entul contract proprietarLlocator pe de o parte, şi 1. !ARC& CLA&B$& cu domiciliul în comuna .eriam, nr.#60, =udetul 2imiş, a$%nd /.,. seria 2> nr.601721, eliberată de *./L+. *înnicolau'>are la data de "0.07.2007 şi a$%nd /6. "1#"006020077, numit în pre-entul contract c;iria*Llocatar. $. PR'C'B'R$ PR'L$!$#AR' Art.1. Aatele cuprinse în preambulul contractului între titlu şi art.", fac parte integrantă din pre-entul contract. :n consecinţă, părţile contractante sunt datoare să îşi comunice una alteia orice modificare inter$enită în perioada derulării contractului, care se referă la datele de mai sus. 2oate notificările şi corespodenţa dintre părţi se $or efectua e!clusi$ la adresele mai sus indicate, în cacontrar, partea pagubită prin nerespectarea acestei pre$ederi poate cere re-ilierea contractului şi despăgubiri pentru pre=udiciul cau-at. $$. @$'CT&L C #TRACT&L&$

Art.1. /omuna .eriam, în calitate de proprietar, înc)iria-ă, iar al doilea în calitate de c)iriaş, ia cu c)irie, locuinţa situată la adresa anterioară /omuna .eriam, nr.641 =ud.2imis si adresa actuală /omuna .eriam, str.(re-iei, nr."27, =udetul 2imiş, imobil înscris în /.(. nr.40"746 a comunei .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.442"?, a$%nd nr.top.6""'6"2/b, în suprafaţă de #1,"" mp, compus din& 2 camere, încăl-ire ' nu, apă curentă ' nu, canali-are ' nu, instalaţie electrică C nu, construit din WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW. /amera C 20,4# mp /amera C "7,61 mp Locuinţa care face obiectul înc)irierii $a fi folosită de c)iriaş şi familia compusă din& ". !ARC& CLA&B$& C c)iriaş an naştere& "71# 2. LAAA L R'BA#A'B$A#A C concubină an nastere& "717 #. !ARC& CR$DT$#AL$ #'LA C fiică an naştere& 2001 4. !ARC& B'#$DA CLA&B$A C fiică an naştere& 20"" 4. !ARC& !$# B RA A#N'LA C fiică an naştere& 20"2. Locuinţa descrisă se predă cu in$entarul pre$ă-ut în procesul $erbal de predare'primire al locuinţei, care constituie Anexa nr.1 şi care face parte integrantă din pre-entul contract. $$$. B&RATA C #TRACT&L&$ Art.3. /ontractul de înc)iriere se înc)eie pentru o perioadă de - Hcinci2 ani, respecti$ p%nă la data de PPPPPPP1,18. Aacă nici una dintre părţi nu denunţă acest contract cu #0 de -ile înainte de e!pirarea perioadei pentru care a fost înc)eiat, $alabilitatea acestuia se prelungeşte de drept pentru fiecare an în care nu s'a solicitat "7#

în mod e!pres re-ilierea. :n interesul ambelor părţi, durata contractului defineşte perioada în care familia domnului !ARC& CLA&B$& se află în c)irie. $C. C&A#T&!&L 0$ ! BAL$T%J$L' B' PLAT% A C/$R$'$ Art.5. /)iria lunară este calculată în conformitate cu pre$ederile legale potri$it fişei de calcul, care este Anexa nr.1 la pre-entul contract de înc)ieriere. /)iria se datorea-ă lunar şi se ac)ită pe luna în curs. /)iria se $a plăti la casieria primăriei lunar. .e durata înc)irierii, cuantumul c)iriei se $a modifica în funcţie de rata anuală a inflaţiei, stabilită prin 0otăr%re a 5u$ernului 9om%niei. Art.-. /)iria se poate modifica şi în funcţie de 0otăr%rile /onsiliului Local .eriam. 6eplata la termen a c)iriei atrage o penali-are de 2H, asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, încep%nd cu -iua imediat urmatoare termenului de scadenţă si p%nă la data stingerii sumei datorate inclusi$. :n ca- de neplată, se $a proceda la e!ecutarea silită prin )otăr%re =udecătorească prin care c)iriaşul $a fi obligat să ac)ite restanţa, precum şi dob%nda şi c)eltuielile de =udecată. C. BR'PT&R$L' 0$ @L$NAJ$$L' P%RJ$L R

Art.7. .98.9,+2;9@L are următoarele obligaţii& a? să predea locuinţa c)iriaşului, pe ba-ă de proces'$erbal de predare'primire b? să'l asigure pe c)iriaş de folosinţa normală şi netulburată a locuinţei înc)iriate pe toată durata pre-entului contract şi ulterior, în ca-ul prelungirii, pe durata respecti$ă c? să garante-e pe L8/;2;9 că imobilul este liber de orice sarcini, nu face obiectul $reunui litigiu, nu este înstrăinat, înc)iriat sau concesionat altei persoane d? să repare şi să menţină în stare de siguranţă în e!ploatare şi funcţionalitate locuinţa pe toată durata înc)irierii e? să întreţină în bune condiţii elementele structurii de re-istenţă ale clădirii, elementele de construcţii e!terioare Jacoperiş, faţadă, împre=muiri?, curte şi grădină f? să întreţină în bune condiţii instalaţiile de alimentare cu apă, canali-are şi instalaţiile electrice, dacă acestea au e!istat la momentul predării locuinţei către c)iriaş g? să suporte daunele care $or do$edi că sunt din $ina sa. Art.7. /0,9,;`@L are următoarele obligaţii& a? să ac)ite c)iria la termenele con$enite, precum şi ta!ele de întreţinere aferente locuinţei b? să folosească imobilul conform destinaţiei sale c? să efectue-e lucrări de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii deteriorate, ca urmare a folosirii lor necorespun-ătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în e!teriorul clădirii dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci c)eltuielile de reparaţii $or fi suportate de cei care au acces la ele d? să respecte normele de protecţie ale mediului încon=urător, precum şi pe cele pri$ind pre$enirea şi stingerea incendiilor, potri$it legislaţiei în $igoare e? să e!ploate-e bunul şi să păstre-e în bună stare imobilul înc)iriat, derul%nd acti$ităţile specifice astfel înc%t, cu e!cepţia u-urilor normale, să nu producă deteriorări, distrugeri, degradări ale imobilului f? să suporte daunele care $or do$edi că sunt din $ina sa g? să nu modifice structura locuinţei sau să sc)imbe destinaţia, fără acordul proprietarului )? să asigure curăţenia şi igieni-area în interiorul locuinţei pe toată durata contractului i? să comunice în termen de #0 de -ile proprietarului orice modificare produsă în $enitul net al familiei sale, sub sancţiunea re-ilierii contracturlui de înc)iriere =? să nu înstrăine-e locuinţa sub nici o formă sau să cede-e contractul de înc)iriere V? să comunice proprietarului absenţa peste #0 de -ile din locuinţă, menţion%nd'o în scris "74

l? să predea la mutarea din locuinţă, proprietarului, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de in$entar trecute în procesul'$erbal de predare'primire întocmit la preluarea locuinţei m? să părăsească locuinţa în termen de #0 de -ile de la e!pirarea termenului contractual, dacă contractul de înc)iriere nu s'a prelungit. :n ca-ul în care proprietarul nu respectă pre$ederile cuprinse la art.6, în termen de "4 -ile de la data comunicării de către c)iriaş a deficienţelor constatate, c)iriaşul, cu acor)ul proprietarului, poate elimina aceste deficienţe prin reparaţii iar proprietarul se obligă să suporte c)eltuielile pre-entate prin )eviz. /)iriaşul, pe c)eltuiala proprie, poate aduce <mbunătăţiri spaţiului locati$ înc)iriat, cu acor)ul proprietarului. C$. ! B$F$CAR'A+ Î#C'TAR'A 0$ R'A$L$'R'A C #TRACT&L&$ Art.8. 8rice modificare unilaterală a contractului este nulă fără nici o altă formalitate de anulare. /ontractul poate fi modificat numai prin acordul părţilor, acord ce se $a materiali-a printr'un act a)iţional, semnat de ambele părţi şi ane!at pre-entului contract. ;ne!a respecti$ă de$ine parte integrantă a pre-entului contract. Art.9. /ontractul poate înceta, fără ca $reuna din părţi să reclame pre=udicii în următoarele situaţii& a? c%nd e!piră termenul pentru care s'a înc)eiat b? în situaţia c%nd ambele părţi con$in de comun acord acest fapt, părţile $or înc)eia şi semna un document prin care stabilesc modalităţile de stingere a obligaţiilor reciproce asumate prin acest contract. Art.1,. 9e-ilierea contractului de înc)iriere înainte de termenul stabilit se face la& a? cererea c)iriaşului, cu obligaţia de a notifica .98.9,+2;9@L într'un termen minim de 60 de -ile b? cererea .98.9,+2;9@L@, atunci c%nd& ' c)iriaşul nu a ac)itat c)iria cel puţin # luni consecuti$ ' c)iriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinea-ă fără drept părţi ale acestora ' c)iriaşul are un comportament care face imposibilă con$ieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei ' c)iriaşul a subînc)iriat locuinţa ' c)iriaşul a înstrăinat locuinţa sau a cedat contractul de înc)iriere ' c)iriaşul nu a folosit în fapt locuinţa pe o perioadă de peste trei luni, dacă nu a fost un ca- de forţă ma=oră do$edit cu acte ' c)iriaşul titular de contract sau membrii de familie menţionaţi sunt proprietari ai unei locuinţe corespun-ătoare sau au înstrăinat o locuinţă după data de 0".0"."770 fac e!cepţie contractele de înc)iriere ai căror titulari sau membrii de familie menţionaţi în contract au redobîndit, în calitate de foşti proprietari sau moştenitori ai acestora, locuinţe care sunt ocupate de c)iriaşi, persoane fi-ice, de una din persoanele =uridice pre$ă-ute la art " din 8.@.5. nr.40/"777 sau de o instituţie publică ' c)iriaşul nu a comunicat proprietarului în termen de #0 -ile modificarea $enitului net lunar pe familie, de natură să determine ma=orarea c)iriei ' c)iriaşul nu a respectat clau-ele contractuale. +$acuarea c)iriaşului se face numai pe ba-a unei )otăr%ri =udecătoreşti ire$ocabile şi c)iriaşul nu este obligat la plata c)iriei pre$ă-ute în contract, p%nă la data e!ecutării efecti$e a )otăr%rii de e$acuare. /ontractul de înc)iriere încetea-ă în termen de #0 de -ile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin contract nu au solicitat locuinţa. 6erespectarea clau-elor pre$ă-ute de pre-entul contract se sancţionea-ă cu re-ilierea de drept a acestuia şi atrage după sine e$acuarea c)iriaşului. /)iriaşul este obligat la plata c)iriei pre$ă-ute prin contract p%nă la data e!ecutării efecti$e a e$acuării. C$$. F RJA !A( R% "74

Art.11. 6ici una din părţi nu poate fi trasă la răspundere pentru pre=udicii sau înt%r-ieri în nerespectarea clau-elor con$enite în pre-entul contract în situaţie de forţă ma=oră. (orţa ma=oră este definită în condiţiile legii. Art.11. (orţa ma=oră e!onerea-ă de răspundere partea care o in$ocă, dacă aceasta anunţă cealaltă parte despre inter$enţia e$enimentului ce constituie forţă ma=oră în ma!im # Jtrei? -ile de la producerea acestuia. :n e$entualitatea în care situaţia de forţă ma=oră durea-ă mai mult de " Juna ? lună, părţile $or con$eni cum să acţione-e. C$$$. D L&J$ #AR'A L$T$N$$L R Art.13. :n e$entualitatea apariţiei unor neînţelegeri sau litigii pri$ind derularea acestui contract, părţile $or încerca soluţionarea acestuia pe cale amiabilă şi nu se $or adresa =ustiţiei fără a încerca în prealabil o conciliere directă. Art.15. :n ca- de litigiu, competenţa re$ine instanţei =udecătoreşti în ra-a căreia îşi are sediul p%r%tul. Legea aplicabilă este legea rom%nă iar părţile $or utili-a limba rom%nă. Art.1-. .rin semnarea acestui contract, părţile renunţă la orice declaraţii şi acorduri anterioare, indiferent dacă acestea au fost făcute în forma scrisă sau orală. Art.17. Anexa nr.1 Jprocesul $erbal de predare'primire a imobilului? şi Anexa nr.1 Jfişa de calcul a c)iriei? sunt părţi integrante ale pre-entului contract. 7ncHeiat ast=zi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM în 24dou=5 exemplare, @iecare cu putere de oriFinal, cJte unul pentru @iecare parte"

PR PR$'TAR+
C !&#A P'R$A! prin reprezentant

C/$R$A0+

.(,C% CL(%$!% ($82C$ A@>,29;` /896+L =K)$KAC$ E986_ A;/,;6; WWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWW

WWWWWWWWWWW

A#'EA #R. 1 la contractul )e <nc;iriere nr. PPPP )in PPPPPPPP1,13

"76

PR

C'D C'R@AL

)e pre)areLprimire a locuinţei situate <n Comuna Periam+ nr.7-8+ (u)etul Timis+ a)resa actuală Comuna Periam+ str.Freziei+ nr.119+ (u)etul Timi* imobil înscris în /.(. nr."27"746 a comunei .eriamJpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.442"?, a$%nd nr.cadastral 6""'6"2/b, în suprafaţă de #1,"" mp, situat în intra$ilanul comunei .eriam :n conformitate cu contractul de înc)iriere nr. WWWWWWWW din WWWWWWWWWW20"#, se înc)eie pre-entul proces'$erbal de predare'primire a locuinţei situate în /omuna .eriam, nr.641, Budetul 2imis, adresa actuală /omuna .eriam, str.(re-iei, nr."27, Budetul 2imiş+ între Primăria Comunei Periam+ repre-entată prin (rimar ;J28A$CL )@$>K0, care predă imobilul cu nr.641, actualmente strada (re-iei, nr."27, situat în intra$ilanul comunei .eriam şi !ARC& CLA&B$&+ cu domiciliul în comuna .eriam, nr.#60, =udetul 2imiş, a$%nd /.,. seria 2> nr.601721, eliberată de *./L+. *înnicolau'>are la data de "0.07.2007 şi a$%nd /6. "1#"006020077 care preia această locuinţă a$%nd încăperea de locuit, dependinţele, curtea şi grădina în folosinţă e!clusi$ă, aşa cum sunt specificate mai =os, pentru perioada pentru care a fost înc)iriată şi cu obligaţia de a nu'i sc)imba destinaţia de locuinţă. ,n$entarul şi starea în care se predă şi se preia locuinţa sunt următoarele& ' pereţii, duşumelele şi ta$anele C stare bună ' uşile, ferestrele J$opsitoriile, incuietorile, =alu-elele? C stare bună ' instalaţia electrică C nu e!istă ' instalaţia sanitară C nu e!istă ' altele nepre$ă-ute mai sus C nu e!istă. ;cest proces $erbal s'a întocmit astă-i, WWWWWWWWWWWW20"#, în două e!emplare, c%te unul pentru fiecare parte.

A! PR'BAT+ PR PR$'TAR
C !&#A P'R$A! prin reprezentant P,!.(,, B&!$TRA0 C R#'L PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

A! PR$!$T+ C/$R$A0

!ARC& CLA&B$& PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

8>=(K)A@$ 8 C=8=AK>A B&!$TRAD L R'#BA#A WWWWWWWWWWWWWWWWWW

"77

A#'EA #R. 1 la contractul )e <nc;iriere nr. PPPP )in PPPPPPP1,13

F$0A B' CALC&L În baza /otăr=rii Consiliului Local Periam nr.7->11.11.1,11 ; c)iriei pentru imobilul înscris în /.(. nr.40"746 a comunei .eriam J pro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( nr.442"? a$%nd nr. top. 6""'6"2/b, în suprafaţă de #1,"" mp, situat în intra$ilanul localităţii .eriam, proprietatea /omunei .eriam, patrimoniu pri$at, repre-ent%nd casa cu nr.641, actualmente strada (re-iei, nr."27. K86; E #r. Bestinaţia construcţiei care se crt. <nc;iriază 1. *uprafaţa locati$ă principală 1. Aependinţele principale ale locuinţeiJantreu, tindă, $erandă, culoar, bucătărie, oficiu, debara, cămară, baie? 3. 2erase, pi$niţe, bo!e,spălătorii, uscătorii 5. 5ara=e -. Aotări speciale& cramă, seră, piscină 7. ;ne!e gospodăreşti 7. 2erenul aferent locuinţei înc)iriate Jcurţi, grădini? 8. T TAL C/$R$' 9. /oeficientul de actuali-are Kona ; '" Konele E'A '0,4 1,. T TAL N'#'RAL C/$R$' L&#AR% DTA@$L$T% C;iria lunară stabilită: 17+,, lei>lună. Dupra6aţa mp 38+11 L Tari6 lei>mp>lună ,+85 ,+35 Total lei 31+,1 L

L L L L L 38+11 38+11 L

,+19 1+17 1+17 ,+,1 ,+,1 L ,+L

L L L L L 31+,1 17+,, 17+,,

Fi*a )e calcul se poate mo)i6ica <n urma reactualizării măsurătorilor *i <n 6uncţie )e tari6ele stabilite prin /otăr=ri ale Consiliului Local Periam

PR PR$'TAR
C !&#A P'R$A! prin reprezentant

C/$R$A0
!ARC& CLA&B$&
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

P,!.(,, B&!$TRA0 C R#'L 73 #C.! , B&!$TRA0 L R'#BA#A

PPPPPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPP "71

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 8 Pentru: 8 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru prima înscriere în Cartea &unciar= a imobilului LLB0A, situat în extravilanul comunei Periam, Judeţul imiş Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de 26.06.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4"76/2".06.20"# întocmit de către domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism al .rimăriei /omunei .eriam, prin care se propune /onsiliului Local aprobarea întocmirii documentaţiei cadastrale pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului LL406 identificat conform ;ne!ei nr.", imobil repre-ent%nd foste li$e-i ' faptul că imobilul în cau-ă nu a fost re$endicat în ba-a Legilor de restituire a proprietăţilor şi nu fac obiectul $reunui litigiu L pre$ederile art.4 si art.6 alin." din Legea nr.2"#/"771 pri$ind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare 8 pre$ederile 8rdinului ;6/., nr.6#4/2006 pentru aprobarea 9egulamentului pri$ind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în $ederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.24 C 27 din Legea nr.#40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.424/"776 pentru aprobarea 9egulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 5)idului pri$ind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al .lanului @rbanistic Konal 5> 0"0'2000 ' protocolul de predare'primire a patrimoniului imobiliar e!tra$ilan şi intra$ilan referitor la delimitarea dintre cele două comune, înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."424/"".04.2007 şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2674/"".04.2007, în concordanţă cu pre$ederile 0e"ii nr.3765%&&3 pentru înfiinţarea comunei (eriam judeţul Aimiş prin reor"ani!area comunei (eriam L 9egulamentul de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b şi lit.c, ale art.#6 alin.4 lit.e, art.#6 alin.4 lit.c, ale art.44, art.""4 alin." lit.b si ale art.""7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e atestă apartenenţa la domeniul pri$at al comunei .eriam a imobilului LL406 situat în e!tra$ilanul comunei .eriam, =udeţul 2imiş, imobil repre-ent%nd foste li$e-i, identificat conform Anexei nr.1, la pre-enta )otăr%re şi care face parte integrantă din aceasta. Art.1. *e aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului LL406, în suprafaţă de 6,4# )a, situat în e!tra$ilanul comunei .eriam, =udeţul 2imis. "77

Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredintea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e si /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam ' /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e ' .resedintelui /omisiei de in$entariere a patrimoniului ' *./. *;@98/;A *.9.L. ' E./...,. *%nnicolau >are ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. -1 )in 17.,7.1,13

200

20"

R

!"#$A

C #D$L$&L L CAL AL C !&#'$ P'R$A! (u)eţul Timi*+ 3,731- Periam str. !ure*ului nr.1 bis 2elefon& 0246'#7400" fa!& 0246'#74002 e'mail&office<primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenti: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: -

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii, prin act aditional, a contractului de deleFare a Festiunii 'erviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr.20/#".04.20"# a operatorului *./.S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L., înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4740/0#.06.20"# si respecti$ adresa nr.20/#".04.20"# a operatorului *./.S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L., înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4721/04.06.20"# prin care ne informea-ă că depo-itul de la *%nnicolau >are s'a înc)is fiind astfel necesară depo-itarea gunoiului mena=er colectat de pe ra-a comunei noastre la un depo-it autori-at, respecti$ la groapa ecologică de deseuri 50,K+L; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4"72/2".06.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior C agricol si responsabil mediu în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local sub$entionarea cu o sumă care să repre-inte c)eltuielile oca-ionate pri$ind depo-itarea gunoiului mena=er la depo-itul de deseuri de la 5)i-ela ' pre$ederile contractului de delegare a gestiunii *er$iciilor publice de salubri-are a comunei .eriam prin concesiune, înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."6/2".02.2006, contract înc)eiat între /onsiliul Local al /omunei .eriam C prin primar si *./. S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L. L pre$ederile art.1 din 8rdinul nr."07/2007 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice de stabilire, a=ustare sau modificare a tarifelor pentru acti$ităţile specifice ser$iciului de salubri-are a localităţilor L pre$ederile 0.5. nr.146/2002 pri$ind e$idenţa gestiunii deşeurilor, completată ulterior L dispo-iţiile art.26 alin.2 din Legea nr."0"/2006 a ser$iciului de salubri-are a localităţilor, cu modificările ulterioare ' pre$ederile art."1 alin.2 din 9egulamentul'cadru al ser$iciului de salubri-are a localităţilor L pre$ederile art.#0 alin." din Legea nr. 27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare L pre$ederile art.42 alin." lit.c din Legea nr.4"/2006 a ser$iciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi actuali-ată ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam

202

:n temeiul art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a, pct.1 şi ale art.44 alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată şi modificată, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă, modificarea prin act aditional, conform Anexei nr.1, a contractului de delegare a gestiunii *er$iciilor publice de salubri-are a /omunei .eriam prin concesiune, contract înc)eiat între /onsiliul Local al /omunei .eriam si *./. S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L. si înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."6/2".02.2006. ;ne!a nr." face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. >odificarea $a consta în sub$entionarea de la bugetul local a contra$alorii cantitătilor depo-itate lunar la deponeul de la 5)i-ela, pe ba-a bonului de c%ntar a$i-at de .rimăria /omunei .eriam si compensarea contra$alorii ser$iciului de depo-itare p%nă la concurenta sumelor repre-ent%nd obligatiile contractuale neonorate de către operator. Art.3. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredinţea-ă primarul /omunei .eriam, /ompartimentul ;gricol, .rotectia mediului si /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului ;gricol, .rotectia mediului ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' *./.S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L. ' La dosarul sedintei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

5OICU LI5IU ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. -3 )in ,9.,7.1,13

20#

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Periam a parcelei (<A091, situat= în extravilanul comunei Periam Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr.#061/04.04.20"# a 8./...,. 2imis, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4010/"#.04.20"#, prin care a fost înaintat un plan parcelar pentru tarlaua ;767'760'762, cu parcelele "'6, plan prin care C la data de 04.04.20"# C s'au alocat numere cadastrale imobilelor componente ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4#"4/26.06.20"# întocmit de către domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico' socială, @rbanism si 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam, prin care se propune /onsiliului Local .eriam atestarea apartenenţei la domeniul pri$at al comunei .eriam a parcelei ;760/" situată în e!tra$ilanul comunei .eriam, imobil repre-ent%nd re-er$ă a comunei ' faptul că imobilul în cau-ă nu a fost re$endicat în ba-a Legilor de restituire a proprietăţilor şi nu face obiectul $reunui litigiu L pre$ederile art.4 si art.6 alin." din Legea nr.2"#/"771 pri$ind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului ;6/., nr.6#4/2006 pentru aprobarea 9egulamentului pri$ind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în $ederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.24 C 27 din Legea nr.#40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.424/"776 pentru aprobarea 9egulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' protocolul de predare'primire a patrimoniului imobiliar e!tra$ilan şi intra$ilan referitor la delimitarea dintre cele două comune, înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."424/"".04.2007 şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2674/"".04.2007, în concordanţă cu pre$ederile 0e"ii nr.3765%&&3 pentru înfiinţarea comunei (esac judeţul Aimiş prin reor"ani!area comunei (eriam ' pre$ederile art.444'446 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare L pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b şi lit.c, ale art.#6 alin.4 lit.e, art.#6 alin.4 lit.c, ale art.44, art.""4 alin." lit.b si ale art.""7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

204

Art.1. *e atestă apartenenţa la domeniul pri$at al comunei .eriam a parcelei ;760/" situată în e!tra$ilanul comunei .eriam, =udeţul 2imiş, parcelă căreia i s'a alocat de către 8./...,. 2imis nr.cadastral 402#4", repre-ent%nd re-er$ă a comunei, în suprafaţă de 2277 mp, categoria de folosintă arabil. Art.1. *e aprobă înscrierea în cartea funciară a parcelei descrise la art.". Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredintea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e si /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială,@rbanism si 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism si 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam ' /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e ' .resedintelui /omisiei de in$entariere a patrimoniului ' E./...,. *%nnicolau >are ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. -5 )in ,9.,7.1,13

204

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: 5 Abţineri: 1 #u are )rept )e vot: 1

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr"B;<91<"01"2002 încHeiat între Prim=ria Comunei Periam şi dr"Ji@covici8!sai Lucia8-milia

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4#"6/26.06.20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractelor de concesiune înregistrate la .rimăria /omunei .eriam sub nr.477/"7.0".2004 si nr."717/2".0#.2006 înc)eiate între .rimăria /omunei .eriam şi dr.Bifco$ici',sai Lucia'+milia ' pre$ederile art.4." si 4.2 ale contractului de concesiune înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.477/"7.0".2004 înc)eiat între .rimăria /omuna .eriam şi dr.Bifco$ici',sai Lucia'+milia pri$ind spatiul în suprafată de "4#,12 mp din imobilul înscris în /.(. nr.40"62" .eriam a$%nd nr.cadastral 2op&170/1'170/7, repre-ent%nd Aispensar uman din /omuna .eriam, Bud.2imis, a$%nd adresa .eriam nr.$ec)i 67#, adresă actuală .eriam, str.(re-iei nr."4# ' raportul de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L., e$aluator 2ot) Koltan +ugen' +!pert e$aluator proprietăţi imobiliare şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.##76/"4.04.20"# ' pre$ederile Legii nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, modificată şi completată ' dispo-itiile art.24 şi art.46 alin." din Legea nr. #40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată ' pre$ederile art.444'446 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' imobilul este proprietatea /omunei .eriam, domeniu pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.40"62" .eriam Jpct.E C .artea ,,. J(oaie de proprietate?& /omuna .eriam, domeniu pri$at, asupra "/" parte? ' pre$ederile art.41 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respecti$ faptul că nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea )otăr%rilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude p%nă la gradul al patrulea inclusi$, are un interes patrimonial în problema supusă de-baterilor consiliului local, doamna Bifco$ici' ,sai Lucia'+milia a$%nd dublă calitate, pe de o parte calitatea de doctor, iar pe de altă parte calitatea de consilier local în cadrul /onsiliului Local .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP, art.44 si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': 206

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea prin act adiţional, a contractului de concesiune nr.477/"7.0".2004 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam şi dr.Bifco$ici',sai Lucia'+milia, conform Anexei nr.1+ care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. .rin actul aditional se modifică si se completea-ă punctul 4." din contractul de concesiune nr.477/"7.0".2004, respecti$ se stabileste noul cuantum al rede$entei la 1, euro>mp>an, în conformitate cu clau-ele contractuale si cu raportul de e$aluare. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţii şi clau-e contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind rede$enta, respecti$ punctul 4.", în conformitate cu punctul 4.2 din contractul de concesiune. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actele adiţionale, precum si /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei dr. Bifco$ici',sai Lucia'+milia ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. -- )in ,9.,7.1,13

207

Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: 5 Abţineri: 1 #u are )rept )e vot: 1

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de concesiune nr"1;C;921"03"200A încHeiat între Prim=ria Comunei Periam şi dr"Ji@covici8!sai Lucia8-milia

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4#"6/26.06.20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractelor de concesiune înregistrate la .rimăria /omunei .eriam sub nr.477/"7.0".2004 si nr."717/2".0#.2006 înc)eiate între .rimăria /omunei .eriam şi dr.Bifco$ici',sai Lucia'+milia ' pre$ederile art.4." si 4.2 ale contractului de concesiune înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."717/2".0#.2006 înc)eiat între .rimăria /omuna .eriam şi dr.Bifco$ici',sai Lucia'+milia pri$ind spatiul în suprafată de 47,61 mp din imobilul înscris în /.(. nr.40"62" .eriam a$%nd nr.cadastral 2op&170/1'170/7, repre-ent%nd Aispensar uman din /omuna .eriam, Bud.2imis, a$%nd adresa .eriam nr.$ec)i 67#, adresă actuală .eriam, str.(re-iei nr."4# ' raportul de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L., e$aluator 2ot) Koltan +ugen' +!pert e$aluator proprietăţi imobiliare şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.##76/"4.04.20"# ' pre$ederile Legii nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, modificată şi completată ' dispo-itiile art.24 şi art.46 alin." din Legea nr. #40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, modificată şi completată ' pre$ederile art.444'446 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' imobilul este proprietatea /omunei .eriam, domeniu pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.40"62" .eriam Jpct.E C .artea ,,. J(oaie de proprietate?& /omuna .eriam, domeniu pri$at, asupra "/" parte? ' pre$ederile art.41 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respecti$ faptul că nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea )otăr%rilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude p%nă la gradul al patrulea inclusi$, are un interes patrimonial în problema supusă de-baterilor consiliului local, doamna Bifco$ici' ,sai Lucia'+milia a$%nd dublă calitate, pe de o parte calitatea de doctor, iar pe de altă parte calitatea de consilier local în cadrul /onsiliului Local .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP, art.44 si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': 201

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea prin act adiţional, a contractului de concesiune nr."717/2".0#.2006 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam şi dr.Bifco$ici',sai Lucia'+milia, conform Anexei nr.1+ care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. .rin actul aditional se modifică si se completea-ă punctul 4." din contractul de concesiune nr."717/2".0#.2006, respecti$ se stabileste noul cuantum al rede$entei la 1, euro>mp>an, în conformitate cu clau-ele contractuale si cu raportul de e$aluare. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţii şi clau-e contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind rede$enta, respecti$ punctele 4.", în conformitate cu punctul 4.2 din contractual de concesiune. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actele adiţionale, precum si /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei dr. Bifco$ici',sai Lucia'+milia ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. -7 )in ,9.,7.1,13

207

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi:11 Pentru:11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea încHeierii unui contract de încHiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţ= situat în Comuna Periam, înscris în C"&" nr"B02BB0 Periam 4provenit= din conversia de pe HJrtie a C"&" nr" 1AA2 5 avJnd nr"top 202282A, cu domnul 0etu (nton Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului Eetu ;nton înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4064/"#.04.20"#, prin care solicită prelungirea contractului de înc)iriere a locuintei pentru el si familia sa ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4217/2".04.20"# întocmit de către doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e locale al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.776#/24."0.2007 înc)eiat cu domnul Eetu ;nton ' pre$ederile art.#2#'#24 si art."124'"1#4 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul ci$il, republicată, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.""4/"776 a locuintei, republicată, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea in aplicare a pre$ederilor Legii locuinţei nr.""4/"776, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."2 din "7.0#.20"# pri$ind aprobarea 9egulamentului pri$ind reglementarea cadrului general de e$acuare a persoanelor fi-ice sau =uridice care ocupă în mod abu-i$ locuintele aflate în patrimoniul /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam ' pre$ederile 0.5. nr.#"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/m2? practicat pentru spatiile cu destinatia de locuinte apartin%nd domeniului public sau pri$at al statului ori al unitătilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de ser$iciu, locuintele de inter$entie si căminele pentru salariati ale societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale si regiilor autonome ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protectia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."20" din 8.5. nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu republicată Jr#?, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#7 alin.2, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă înc)eierea contractului de înc)iriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în /omuna .eriam, înscris în /.(. nr.402440 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(. nr. "662? a$%nd nr.top 2044'46, aflat în proprietatea pri$ată a /omunei .eriam, identificat prin adresa $ec)e 2"0

.eriam nr.424, care la renumerotare a de$enit .eriam, nr.427, Budetul 2imis, adresa actuală fiind .eriam, strada (re-iei, nr."7, Budetul 2imiş, către familia domnului Eetu ;nton, titular al contractului. Art.1. /ontractul de înc)iriere $a fi înc)eiat pe o perioadă de - ani, conform modelului pre$ă-ut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. 8rice modificări ale clau-elor contractului de înc)iriere se pot face doar prin act aditional, aprobat de către /onsiliul Local .eriam. Art.5. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e contractul de înc)iriere. Art.-. /u ducerea la îndeplinire se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar' contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului Eetu ;nton ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.-7 )in ,9.,7.1,13

2""

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: -

HOTĂRÂREA
Privind recti@icarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4410/0".07.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local pe trimestrele ,,, si ,D ale anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată 'pre$ederile 0./.L..eriam nr.24/04.04.20"4 pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de $enituri şi c)eltuieli al /omunei .eriam pe trimestrele ,,, si ,D ale anului 20"#, după cum urmea-ă& ' ' C'#$T&R$ Trim. $$$ : 2a!e =udiciare de timbru si alte ta!e de timbruJ07.02.0#? Denituri din $%n-area unor bunuri apartin%nd domeniului pri$at al statului sau al unitătilor administrati$'teritorialeJ#7.02.07? C/'LT&$'L$ Trim. $$$: /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J4".02.20.0".#0? /)eltuieli de capital,titlu acti$e financiare, alte acti$e fi!eJ70.02.7".0".#0? A;LOe!ecutie pt.,,Lucrări de reabilitare a clădirii .ompierilorS R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' ? T TAL Trim.$$$+ din care: /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J4".02.7".0".#0? C .2 O e!ecutie,,Locuinte sociale pentru locuitorii de etnie rromă .eriamS /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J67.02.7".0".#0? C .roiect te)nic capelă religioasă /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J64.02.7".0".#0? C +!ecutie gard la scoala cu clasele D'D,,, /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e 13.-,, lei 4.400 lei 7."00 lei 13.-,, lei 4.400 lei 7."00 lei L5,-.,,, lei '24.000 lei '"1.000 lei '44.000 lei 2"2

' '

' ' ' '

' ' ' '

J67.02.7".0".0#? C 9eparatii la sala de sport si ba-a sporti$ă /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.02.7".0".#0? C +!ecutie strand, inclusi$ a$i-are /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.02.7".0".#0? C /amera de luat $ederi /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J14.02.7".0".0#? C 9eparatii drumuri /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.02.7".0".#0? C ;mena=are parc

'20.000 lei '20.000 lei '40.000 lei '2"7.000 lei '"0.000 lei 5,-.,,, lei "02.000 lei 7#.000 lei 40.000 lei 40.000 lei "0.000 lei 40.000 lei 10.000 lei '40.000 lei '47.000 lei 22.000 lei 4#.000 lei #0.000 lei 4.000 lei "0.000 lei

R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' ? T TAL Trim.$$$+ din care& /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J4".02.7".0".#0? C +!ecutie acoperis clădire /inema ' A;LOe!ecutie pt.,,Lucrări de reabilitare a /lădirii .ompierilorS ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J64.02.7".0".#0? C Lucrări de reparatii generale si reno$are Jreparatii capitale scoli? ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J70.02.7".0".#0? C +!ecutie statii de autobu' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J74.02.7".0".#0? C >oderni-are sistem alimentare cu apă si statie de tratare ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J14.02.7".0".#0? C ;sfaltare stră-i comunaleJtrotuare? ' /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J14.02.7".0".#0? C Lucrări de constructii de drumuri de acces ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J67.02.20.0".#0? C2r.,,,. ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J70.02.20.0".#0? C2r.,,,. ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J4".02.20.0".#0? ar)i$are '2r.,,,. ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J44.02.#0.02.0"? doban-i '2r.,,,. ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J64.02.20.0".#0? tabara scolara C2r.,,, ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J70.02.47.""? coti-atii asociatii C2r.,,, ' /)eltuieli cu bunurile si ser$iciile'alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii J14.02.20.0".#0? (ructim piatra C2r.,,, '

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' A.5.(...2imiş 2"#

' ' ' '

2re-oreriei *%nnicolau >are Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.-8 )in ,9.,7.1,13

2"4

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii si complet=rii, prin act adiţional, a contractului de încHiriere nr"3C0B92;"0B"2013 încHeiat între Comuna Periam şi doamna Leeb (na Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea doamnei Leeb ;na înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4477/0".07.20"#, domiciliată în /omuna .eriam, str./alea ;radului, nr.76, =udetul 2imis, prin care aduce la cunostintă că încep%nd cu data de 0".07.20"#, fiul său minor `erban Aarius'Dlăduţ, în $%rstă de 4 ani, bolna$, încadrat în gradul de )andicap X5ra$ cu asistent personalS, este internat la /entrul de 9ecuperare si 9eabilitare 6europsi)iatrică pentru copii Lugo= ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.4444/02.07.20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării si completării, prin act adiţional, a contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#104/27.04.20"# înc)eiat cu doamna Leeb ;na ' /ertificatul de încadrare a copilului într'un grad de )andicap, ;ne!a 6r."#6 la 0ot nr."4 /5.0./06.07.20"2, eliberat de /omisia pentru .rotectia /opilului din cadrul /onsiliului Budetean 2imis, a$%nd $alabilitate "2 luni, încep%nd cu data de 0".07.20"2 ' pre$ederile contractului de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#104/27.04.20"# ' faptul că doamna Leeb ;na, a beneficiat de pre$ederile legale în $igoare Jpre$ederile art.20, alin.2 lit.b din Legea nr.441/2006 pri$ind protectia si promo$area drepturilor persoanelor cu )andicap, republicată, modificată si completată? cu pri$ire la scutirea de la plata c)iriei pentru locuintele apartin%nd patrimoniului comunei .eriam, înc)iriate către persoanele care repre-intă ca-uri sociale, aceasta fiind scutită de la plata c)iriei ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP, art.44 si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea si completarea art.4 din contractul de înc)iriere înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.#104/27.04.20"# înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam si doamna Leeb ;na, titular al contractului de înc)iriere, prin act aditional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re si din contractul de înc)iriere. Art.1. .rin actul aditional, se stabileste plata c)iriei de către doamna Leeb ;na, a$%nd în $edere că nu se mai încadrea-ă în pre$ederile legale pri$ind scutirea de la plata c)iriei, a$%nd în $edere faptul că 2"4

fiul său minor `erban Aarius'Dlăduţ, bolna$, nu se mai află în îngri=irea acesteia încep%nd cu data de 0".07.20"#, fiind internat la /entrul de 9ecuperare si 9eabilitare 6europsi)iatrică pentru copii Lugo=. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţii şi clau-e contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind art.4 al contractului de înc)iriere. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitras /ornel, primarul /omunei .eriam, care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actul adiţional, precum si /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei Leeb ;na ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează 5OICU LI5IU
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. -9 )in ,9.,7.1,13

2"6

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea prelunFirii Contractului linie de credit pentru investiţii pentru proiecte @inanţate din @onduri europene pentru (dministratii Publice Locale 3r" ,S120AB23<220;03912"0<"2012

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 07.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.47#2/01.07.20"# întocmit de către domnul >irea /ristian'>anuel, inspector de specialitate , în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism si 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune /onsiliului Local .eriam prelungirea contractului de credit bancar cu încă 6 luni, mai e!act p%nă la data de "2.0".20"4 ' pre$ederile 8.@.5. nr.64/2007 pri$ind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile cap.,D din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.7 pct.1 din /arta europeană a autonomiei locale, adoptată la *trassbourg la "4 octombrie "714, ratificată prin Legea nr."77/"777 ' pre$ederile art.742 şi următoarele din /odul /i$il, referitoare la contracte sau con$enţii ' 0otăr%rea nr. 2#4"/24.04.20"2 adoptată de /omisia de ;utori-are a :mprumuturilor Locale din cadrul >inisterului (inanţelor .ublice ' 0otăr%rea /onsiliului Local al /omunei .eriam 6r.7 din "2.07.20"2 pri$ind aprobarea contractului de credit pentru in$estiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene 6r. 9U"20642#744070# din data de "2.07.20"2, a contractului de garanţie cu $eniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale nr. 171 din data de "2.07.20"2 şi a /ontractului de ipotecă mobiliară conturi nr. 1"46 din data de "2.07.20"2 ' pre$ederile contractului linie de credit pentru in$estiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru ;dministratii .ublice Locale 6r. 9U"20642#744070# din data de "2.07.20"2, a contractului de garanţie cu $eniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale nr. 171 din data de "2.07.20"2 şi a /ontractului de ipotecă mobiliară conturi nr. 1"46 din data de "2.07.20"2 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2, art.#6 alin.4 lit.b, ale art.44 alin.2, ale art.6# alin." lit.c şi alin.4 lit.c, ale art.""4 alin." lit.b, alin.# şi alin.4'6 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare / T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă modificarea art.# pct.", prin actul aditional nr.", a contractului linie de credit pentru in$estiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru ;dministratii .ublice Locale 6r.9U"20642#744070# din data de "2.07.20"2, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. 2"7

Art.1. *e aprobă modificarea art.# pct.", prin actul aditional nr.2, a contractului linie de credit pentru in$estiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene pentru administratii publice locale 6r.9U"20642#744070# din data de "2.07.20"2, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. .ersoanele desemnate cu semnarea actelor aditionale ale contractelor menţionate la art." sunt& ' ' Aumitraş /ornel C .rimar al /omunei .eriam C semnătura , Eodescu (lorica C ,nspector , asistent C contabil C semnătura ,,.

Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil,impo-ite si ta!e din cadrul primăriei ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'socială, @rbanism si 2ransport .ublic din cadrul primăriei ' /+/ E;6T *.;. ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,


L.".

5OICU LI5IU

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 7, )in ,9.,7.1,13

2"1

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: Pentru: Împotrivă: Abţineri: 7 7 x x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea sc=derii sumei de 1"200 lei din totalul debitelor datorate de c=tre '"C" 0-3$-, T C# '","L" c=tre Prim=ria Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de "4.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea *./. E+6A+9 [ /8 *.9.L. .eriam 6r.41/"4.07.20"#, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.476"/"4.07.20"# prin care solicită aprobarea compensării sumei de ".400 lei, repre-ent%nd c)eltuieli de =udecată datorate de .rimăria /omunei .eriam firmei *./. E+6A+9 [ /8 *.9.L., cu debitele datorate de societate în contul impo-itelor şi ta!elor locale ' *entinţa ci$ilă nr.2674/.,//;/20"2 din 07.07.20"2 a 2ribunalului 2imiş, *ecţia de contencios ;dministrati$ şi (iscal, rămasă definiti$ă şi ire$ocabilă la data de 24.02.20"# ' 6ota de plată pentru creanţe bugetare nr.# din "7.07.20"# calculată pentru *./. E+6A+9 [ /8 *.9.L. ' 9aportul compartimentului de specialitate nr.6067/"7.07.20"# întocmit de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent, în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile Aispo-iţiei 6r."4#/"0.01.20"" emisă de primarul /omunei .eriam, pri$ind soluţionarea contestaţiei depuse de către S*/ E+6A+9 [ /8S *.9.L. înregistrată la .rimăria comunei .eriam cu nr.4#21 din "".07.20"" ' pre$ederile Legii nr.47"/200# pri$ind /odul (iscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.24 şi ale art.""6 din 8.5. nr.72/200# pri$ind /odul de .rocedură (iscală, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.", art.#6 alin.2 lit.a, art.#6 alin.# lit.c, art.44 alin." şi ale art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare&

/

T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă scăderea sumei de ".400 lei din totalul debitelor repre-ent%nd impo-ite datorate de către *./. E+6A+9 [ /8 *.9.L. faţă de bugetul local al /omunei .eriam, ca şi compensare a c)eltuielilor de =udecată datorate de către .rimăria /omunei .eriam în urma punerii în aplicare a *entinţei /i$ile nr. nr.2674/.,//;/20"2 din 07.07.20"2 a 2ribunalului 2imiş, *ecţia de contencios ;dministrati$ şi (iscal, rămasă definiti$ă şi ire$ocabilă la data de 24.02.20"# Ja se $edea po-iţia de 9ol 6ominal @nic nr."002171?. Art.1 9estul de plată, ca urmare a aplicării art." al pre-entei )otăr%ri, urmea-ă a fi comunicat contribuabilului prin emiterea unei noi deci-ii de impunere. 2"7

Art.3. /u aducerea la îndeplinire se încredinţea-ă /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' *./. E+6A+9 [ /8 *.9.L ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

……………………………. ………………………… _______________________________________

A5RA% IOAN7%IRCEA

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 71 )in 15.,8.1,13

220

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: Pentru: Împotrivă: Abţineri: 7 7 x x

HOTĂRÂREA
privind recti@icarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de "4.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresele nr.7706/#0.07.20"# si nr.1042/01.01.20"# ale Airecţiei 5enerale a (inanţelor .ublice 2imiş, înregistrate la .rimăria /omunei .eriam sub nr.667"/04.01.20"# si respecti$ nr.6114/"#.01.20"# ' adresa nr."004#/07.01.20"# a /onsiliului Budeţean 2imiş, Airecţia Euget'(inanţe înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.6170/"#.01.20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6117/"#.01.20"# înaintat de doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local rectificarea bugetului local si al autofinantării pe trimestrul ,,, al anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată 'pre$ederile 0./.L..eriam nr.24/04.04.20"# pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a si art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de $enituri şi c)eltuieli si al autofinantării al /omunei .eriam pe trimestrul ,,, al anului 20"#, după cum urmea-ă& C'#$T&R$ Trim.$$$ : 189.,,, lei ' *ume defalcate din 2D; pentru finantarea c)eltuielilor descentrali-ate la ni$elul comunelor, oraselor, municipiilor J11.,1.,1? '"4.000 lei ' *ume alocate din cotele defalcate din impo-itul pe $enit pentru +c)ilibrarea Eugetelor locale J,5.,1.,5? 2#0.000 lei ' /ote defalcate din impo-itul pe $enit J,5.,1.,1? 7".000 lei ' *ume defalcate din 2D; pentru ec)ilibrarea bugetelor locale J11.,1.,7? 2.000 lei C/'LT&$'L$ Trim. $$$: 189.,,, lei ' /)eltuieli cu salarii, sporuri, indemni-atii si alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora J7-.1,.1,.,1.1,? ' "4.000 lei ' /)eltuieli de personal J-1.1,.1,.,1.1,? #6.000 lei ' /)eltuieli de personal J-5.1,.1,.,1.1,? "4.000 lei ' /)eltuieli de personal J77.1,.1,.,1.1,? ".000 lei ' /)eltuieli de personal J78.1,.1,.,1.1,? "4.000 lei ' /)eltuieli de personal J7,.1,.1,.,1.1,? ".000 lei ' /)eltuieli cu bunuri si ser$icii C alte c)eltuieli cu bunuri si ser$icii C sentinta ci$ilă nr.#04/.,/L.20"2 si sentinta ci$ilă nr.2674/.,//;/20"2 22"

' ' ' ' ' '

de$enite definiti$e si ire$ocabile J-1.1,.1,.,1.3,? /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J7-.,1.71.,3? C 9eparatii capitale scoli /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J85.,1.71.,3? C 9eparatii drumuri /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J85.,1.71.,1.3,? C ;sfaltare stră-i comunale Jtrotuare? /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J75.,1.71.,1.3,? C ,nstalatie clorinare retea alimentare apă /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J75.,1.1,.,1.3,? C *er$icii de de-infectie la reteaua de apă curentă /)eltuieli de capital, titlu acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e J7,.,1.71.,1.3,? ;mena=are parc

#.000 lei ""0.000 lei 40.000 lei 40.000 lei '7.600 lei "0.600 lei #7.000 lei 31.,,, lei #2.000 lei 31.,,, lei 2.000 lei #0.000 lei

C'#$T&R$ A&T F$#A#TAR' Trim. $$$ : ' Denituri din prestări ser$icii J33.1,.,8? C/'LT&$'L$ A&T F$#A#TAR' Trim. $$$: ' /)eltuieli de personal J7,.1,.1,.,1.1,? ' Aiferenta de tarif pentru depo-itarea gunoiului mena=er la groapa de depo-itare J7,.1,.1,.,1.3,?

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' A.5.(...2imiş ' 2re-oreriei *%nnicolau >are ' Aoamnei Eodescu (lorica, inspector , asistent ' contabil în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

A5RA% IOAN7%IRCEA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.71 )in 15.,8.1,13

222

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 5

HOTĂRÂREA
privind stabilirea structurii orFanizatorice şi a statului de @uncţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam pentru anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul înregistrat sub nr.6047/"7.07.20"# pre-entat de doamna Eronţ Aaciana C secretarul /omunei .eriam, prin care solicită consiliului local aprobarea structurii organi-atorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale .rimarului /omunei .eriam, precum şi ale *.../.L.+... .eriam pe anul 20"# ' nota de fundamentare înregistrată sub nr.6041/"7.07.20"# pre-entată de primarul /omunei .eriam, domnul Aumitraş /ornel ' adresa nr.74"1/*#/"".07.20"# a ,nstituţiei .refectului C Budeţul 2imiş înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4116/"".07.20"# ' a$i-ul ;.6.(... Eucureşti 6r.274#6/20"# înregistrat la .rimăria comunei .eriam cu nr.6##6/24.07.20"# ' pre$ederile art.2, art.47 alin.4 lit.b, art."07 şi art.""" alin.# din Legea nr."11/"777 pri$ind *tatutul funcţionarilor publici, republicată Jr2?, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.4 alin." lit.V şi lit.r şi art."" din 0.5. nr."000/2006 pri$ind organi-area şi funcţionarea ;genţiei 6aţionale a (uncţionarilor .ublici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului preşedintelui ;.6.(... nr.4040/20"2 pri$ind aprobarea listei documentelor necesare pentru obţinerea a$i-ului ;genţiei 6aţionale a (uncţionarilor .ublici, precum şi a modalităţii de transmitere a acestora de către autorităţile şi instituţiile publice şi pentru aprobarea modelului'cadru de stat de funcţii, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.@.5. nr.77/20"# pentru stabilirea unor măsuri pri$ind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea c)eltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 5u$ernului ori a ministerelor ' art.#6 alin.# din Legea nr.#40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ' Legea nr.26"/2007 pri$ind aprobarea 8.@.5.nr.2"4/2001 pentru modificarea Legii nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii ' 8.;... nr.""7/2007 pentru modificarea şi completarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii nr. 40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, aprobate prin 8rdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. ".4#0/2004 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.a, ale art.#6 alin.# lit.b, ale art.44 alin." şi ale art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 22#

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă stabilirea structurii organi-atorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al .rimarului /omunei .eriam pentru anul 20"#, potri$it Anexelor nr.1 şi nr.1, care fac parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. :ncep%nd cu data pre-entei )otăr%ri îşi încetea-ă aplicabilitatea orice alte pre$ederi contrare. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a însărcina domnul primar Aumitraş /ornel şi doamna Eronţ Aaciana, secretarul /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' ;.6.(... Eucureşti ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 73 )in 1,.,8.1,13

224

224

226

COMUNA PERIAM - PRIMĂRIA şi SPCLEP
ANE,A nr. la H.C.L. nr.>#/ "."=. "1# STAT DE $UNCŢII
Trea)ta )ro.es(ona+ă01raN(/e+&+ st&-((+or N(/e+&+ st&-((+or STRUCTURA
$UNCŢIE DE DE%NITATE PU!LICĂ

2na+t .&n#'( onar )&*+( #

-e #on-&#e re 3

,ra-&+ )ro.es(ona+

$&n#'(a )&*+(#ă C+asa -e e4e#&'(e

-e #on-& #ere

-e e4e#&'(e

DEMNITARI 1. . SECRETAR 6. COMPARTIMENT $INANCIAR-CONTA)IL* IMPO+ITE ŞI TA,E 9. :. ;. <. =. COMPARTIMENT A-RICOL* PROTECŢIA MEDIULUI ?. @A. COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ @@. @B. COMPARTIMENT CULTURĂ şi )i.li/0e(1 C/&2nal1 @6.

%ri&ar/ 'i(e%ri&ar Pr(mar 5(#e)r(mar se#retar

DU%ITRAŞ CORNEL A5RA% IOAN %IRCEA IURE"CU LAURA 7 s&s)en-at8 !RONŢ DACIANA 7 )r(n -e+e1are atr(*&'((

II

"

(ns)e#tor (ns)e#tor (ns)e#tor (ns)e#tor re.erent

I I I I III

as(stent as(stent as(stent as(stent s&)er(or

" " " " %

!ODE"CU $LORICA 7 tem)orar o#&)at COTOŞ%AN CLAUDIA7LETIŢIA DU%ITRAŞ LORENDANA $ERCHI "I%ONA7ELENA COPIL ALE>ANDRU

(ns)e#tor (ns)e#tor

I I

s&)er(or as(stent

" "

NICOLE"CU OLI%PIA7AN,ELA 5ACANT

(ns)e#tor re.erent

I III

as(stent as(stent

" %

COPIL PAULA7,IANINA CĂPUTĂ LI5IA

re.erent

I

%

!O!U AUREL

N&me+e, )ren&me+e 0 /a#ant, tem)orar /a#ant, -&)ă #az

Nr. #rt.

$&n#'(a #ontra#t&a+ă

227

@9. COMPARTIMENT SOLUŢIONARE PETIŢII @:. COMPARTIMENT DE+3OLTARE ECONOMICOSOCIALĂ* UR)ANISM ŞI TRANSPORT PU)LIC @;. re.erent III as(stent %

re.erent

I

%

5ACANT

5ACANT

@<. @=. @?. BA. COMPARTIMENT AUTO$INANŢARE B@. BB. COMPARTIMENT 4NTREŢINERE ŞI ADMINISTRARE REŢELE APĂ ŞI CANALI+ARE B6. COMPARTIMENT ADMINISTRARE .a51 6%/r0i'1 B9. COMPARTIMENT ADMINISTRATI3 B:. B;. B<. (ns)e#tor I )r(n#()a+ "

(ns)e#tor -e s)e#(a+(ta te (ns)e#tor -e s)e#(a+(ta te

IA

"

%ARICA $LORIAN

IA

"

5ACANT %IREA CRI"TIAN %ANUEL

re.erent re.erent

I II

% %

5ACANT 5ACANT

m&n#(tor #a+(.(#at m&n#(tor #a+(.(#at

I I

% %

CI,O5AN $LORIAN7%ARIU" 5ACANT

)azn(#

,

5ACANT

a-m(n(st rator

I

%

5ACANT

)azn(# 2n1r(E(tor Fo.er I

% , %

,ALEA ,HEOR,HE ,RI,OROŞCUŢĂ DANIELA ,HEOR,HIŢĂ CRI"TIAN

221

B=. B?. 6A. COMPARTIMENT S.3.S.U. 6@. 6B. SPCLEP 7Ser'i(i2l P2.li( C/&2ni0ar L/(al 8e E'i8enţ1 a Per6/anei9 66. 69. 6:. $2n(ţia/N2&1r %/602ri
Nr.0/0al 8e 8e&ni0ari Nr.0/0al 8e @2n(ţii %2.li(e 8e (/n82(ere Nr.0/0al 8e @2n(ţii %2.li(e 8e exe(2ţie Nr.tota+ -e .&n#/(( #ontra#t&a+e -e #on-&#ere Nr.tota+ -e .&n#/(( #ontra#t&a+e -e e4e#&/(e Nr.0/0al 8e %/602ri 8in (a8r2l in60i02ţiei
Nr.tota+ )ost&r( )otr(/(t art.III a+(n.B -(n O.U.,. Nr. ;60BA@A )entr& mo-(.(#area &( #om)+etarea Le1(( nr.B<60BAA; )r(/(n- .(nan/e+e )&*+(#e +o#a+e, )re#&m &( )entr& sta*(+(rea &nor măs&r( .(nan#(are, #& mo-(..&( #om)+et. &+ter(oare

m&n#(tor #a+(.(#at m&n#(tor #a+(.(#at m&n#(tor #a+(.(#at Fe. "5"U
#on-&#ăto r a&tos)e#(a +ă

I I I

, % ,

5ACANT $ILIPE"CU ,HEOR,HE7 5ALENTIN UN,UREANU $LORIN

% ,

5ACANT

$ILIPE"CU LUCIAN

#ons(+(er (ns)e#tor re.erent O(2%a0e 3a(a n0e " 1 1 " ? 4 B; " ? 11 B? " T/0al

I I III

as(stent as(stent as(stent

" " %

!RAD DORIN7,HEOR,HE !RONŢ DACIANA A!RUDAN %ARIA

1 14 " 1= #! ::
DUMITRAŞ CORNEL - Pri&ar al C/&2nei Peria& SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 7:n /ri;inal9

227

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 5

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea Re:ulamentului local )e implicare a publicului <n elaborarea sau revizuirea planurilor )e amenaIare a teritoriului şi )e urbanism+ iniţiate sau a6late <n competenţa )e aprobare a Consiliului Local Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul înregistrat sub nr.47#6/"4.07.20"# înaintat de doamna Eron / Aaciana, secretar al /omunei .eriam, prin care se arată necesitatea aprobării 9egulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau re$i-uirea planurilor de amena=are a teritoriului &i de urbanism iniţiate sau aflate în competenţa de aprobare a /onsiliului Local .eriam ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6"01/"7.07.20"# întocmit de către domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico' socială, @rbanism &i 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam ' pre$ederile 8rdinului ;dministra /iei .ublice nr.270"/20"0 emis de >inistrul de-$oltării regionale &i turismului pentru aprobarea >etodologiei de informare &i consultare a publicului cu pri$ire la elaborarea sau re$i-uirea planurilor de amena=are a teritoriului &i de urbanism ' pre$ederile Legii nr.#40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.444/200" pri$ind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.42/200# pri$ind transparenţa deci-ională în administraţia publică, cu completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.c, art.44 alin.2 lit.e &i ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă ,eFulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revi!uirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism iniţiate sau aflate în competenţa de aprobare a )onsiliului 0ocal (eriam, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredin /ea-ă domnul Aumitra& /ornel, .rimarul /omunei .eriam &i /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. 2#0

Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului' Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport public din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' La dosarul &edin/ei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 75 )in 1,.,8.1,13

,

2#"

R !"#$A (&B'J&L T$!$0 C !&#A P'R$A! ;dresa& .eriam, str.>ure&ului, nr." bis, =ud.2imi&, /od po&tal #07#"4
Tel. ,1-7 ? 37-,,1+ Fax. ,1-7 ? 37-,,1 'mail: o66iceVprimatimperiam.ro > site o6icial: SSS. primatimperiam.ro PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

A#'EA nr.1 la /.C.L.nr.75>1,.,8.1,13

R'N&LA!'#T L CAL
B' $!PL$CAR' A P&@L$C&L&$ Î# 'LA@ RAR'A DA& R'C$A&$R'A PLA#&R$L R B' &R@A#$D! 0$ A!'#A(AR' A T'R$T R$&L&$

Capitolul $ B$DP A$J$$ N'#'RAL'. B !'#$&L B' APL$CAR' Art.1. 9egulamentul de implicare a publicului în elaborarea sau re$i-uirea planurilor de amena=are a teritoriului J.;2? &i de urbanism J.@5/.@K/.@A? ini /iate sau aflate în competen /a de aprobare a /onsiliului Local al /omunei .eriam, denumit în continuare 9+5@L;>+62 L8/;L, se adoptă în conformitate cu urmatoarele pre$ederi legale aflate în $igoare& • Legea nr.#40/200" pri$ind amena=area teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare • 8rdinul >inisterului Ae-$oltării 9egionale şi 2urismului nr.270"/20"0 pentru aprobarea >etodologiei de informare şi consultare a publicului cu pri$ire la elaborarea sau re$i-uirea planurilor de amena=are a teritoriului şi de urbanism • 5)idurile pri$ind >etodologia de elaborare &i con/inutul cadrul al documenta/iilor de urbanism .@5/.@K/.@A • 0.5. nr.170/2006 pri$ind aprobarea strategiei pentru îmbunătă /irea sistemului de elaborare, coordonare &i planificare a politicilor publice • 0.5. nr. "074/2004 pri$ind stabilirea procedurii de reali-are a e$aluării de mediu • Legea nr. 42/200# pri$ind transparen/a deci-ională în administra/ia publică • Legea nr. 444/200" pri$ind liberul acces la informa/ii de interes public • Legea nr. 27#/2006 pri$ind finan/ele publice. Art.1. .re-entul 9egulament local se aplică în ca-ul ini/ierii &i/sau aprobării următoarelor tipuri de planuri &i documenta/ii de urbanism &i amena=area teritoriului& • .lanuri de amena=are a teritoriului -onale J.;2K? o .;2K intercomunal, frontalier. • Aocumenta/ii de urbanism o .@5 &i 9L@ aferent o .@K &i 9L@ aferent o .@A. 2#2

Art.3. $n6ormarea *i consultarea publicului se face obligatoriu în următoarele etape din cadrul procesului de elaborare sau re$i-uire a planurilor de urbanism &i/sau amena=are a teritoriului, în func/ie de impactul acestora asupra teritoriului &i $ecinătă/ilor& "? +tapa pre:ătitoare ? anunţarea intenţiei )e elaborare a documentaţiei. :n această etapă se elaborea-ă tema de proiectare. ;nunţul intenţiei de elaborare se $a face de către iniţiatorul documentaţiei 2? +tapa de )ocumentare şi elaborarea stu)iilor )e 6un)amentare pentru acele documentaţii care au pre$ă-ute în tema de proiectare studii de fundamentare #? +tapa elaborării propunerilor pentru toate planurile &i documenta/iile de urbanism &i amena=area teritoriului 4? +tapa elaborării propunerilor finale pentru toate planurile &i documenta/iile de urbanism &i amena=area teritoriului, care se supune procedurii de transparenţă deci-ională 4? +tapa monitorizării implementării pentru toate planurile &i documenta/iile. Capitolul $$ A2 C #J$#&T&L R'N&LA!'#T&L&$ L CAL B' $!PL$CAR' A P&@L$C&L&$ Î# 'LA@ RAR'A DA& R'C$A&$R'A PLA#&R$L R B' &R@A#$D! 0$ A!'#A(AR' A T'R$T R$&L&$ Art. 5 Dtructura şi persoanele cu atribuţii <n coor)onarea in6ormării şi consultării publicului pentru planurile )e amenaIare a teritoriului şi pentru )ocumentaţiile )e urbanism • .otri$it 8rdinului nr.270"/#0."2.20"0 pri$ind aprobarea >etodologiei de informare &i consultare a publicului cu pri$ire la elaborarea sau re$i-uirea planurilor de amena=are teritoriului &i urbanism, responsabilitatea pri$ind informarea &i consultarea publicului re$ine autorită/ilor administra/iei publice locale responsabile cu aprobarea acestor planuri/documenta/ii. :n cadrul fiecărei unită/i administrati$'teritoriale C @;2 $a fi desemnată cel pu /in o persoană, prin dispo-i/ie a primarului localită/ii, care $a răspunde de asigurarea, în conformitate cu >etodologia de informare &i consultare a publicului &i pre-entul 9egulament Local C 9.L., a procesului de informare, consultare &i implicare a publicului în elaborarea sau re$i-uirea planurilor de urbanism J.@5/.@K/.@A? &i de amena=are a teritoriului J.;2?.

Art. - Competenţele şi atribuţiile persoanei )esemnate • /oordonea-ă redactarea B C&!'#T&L B' PLA#$F$CAR' a procesului de participare a publicului, pe ba-a 9egulamentului local adoptat &i în func/ie de comple!itatea planului de urbanism sau amena=are a teritoriului • 9ăspunde de redactarea cerin/elor specifice care $or fi incluse în documentele de selectare &i desemnare a elaboratorului pentru documenta/iile de urbanism &i amena=area teritoriului ini/iate de autoritatea publică locală • 9ăspunde de redactarea propunerilor de cerin/e specifice necesar a fi incluse în a$i-ul prealabil de oportunitate pentru documenta/iile de urbanism ini/iate de in$estitori pri$a/i, persoane fi-ice sau =uridice, în colaborare cu *er$iciul de @rbanism &i ;mena=area 2eritoriului pentru localită /ile fără structură de specialitate • 5estionea-ă acti$ită/ile de informare &i consultare a publicului pe tot parcursul documenta /iei, p%nă la aprobare • +ste persoana de contact din partea administra /iei publice locale pentru acti$ită/ile de informare &i consultare a publicului în pri$inta proiectului respecti$ 2##

:n func/ie de comple!itatea planului de urbanism sau amena=are a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea &i consultarea publicului Jdin cadrul ;.L? poate fi spri=inită în îndeplinirea atribu/iilor sale de către un grup de lucru format din repre-entan /i ai ;.L sau ;.B, ai mediului de afaceri, ai societă/ii ci$ile din cadrul localită/ii, speciali&ti din cadrul 9@9, 8;9 sau ai altor organisme legal constituite 9edactea-ă RAP RT&L $#F R!%R$$ Ş$ C #D&LT%R$$ publicului, care înso/it de punctul de $edere al structurii de specialitate din cadrul ;.L $a sta la ba-a deci-iei consiliului local de adoptare sau neadoptare a planurilor de amena=are a teritoriului/documenta/iilor de urbanism. B' F$#A#JAR' A ACT$C$T%J$L R B' $#F R!AR' 0$

@2 ! BAL$TAT' C #D&LTAR'

Art.7. J"? /)eltuielile pentru acti$itatea de informare şi consultare a publicului pri$ind planurile de amena=are a teritoriului şi de urbanism, iniţiate de administra /ia locală a /omunei .eriam $or fi finan/ate integral din bugetul local al acesteia. J2? ;ceste sume $or fi pre$ă-ute în bugetul local al /omunei .eriam. Art.7. /)eltuielile pentru acti$itatea de informare şi consultare a publicului pri$ind documenta /iile de urbanism iniţiate de persoane fi-ice sau =uridice, altele dec%t autoritatea publică locală, $or fi suportate integral de către iniţiatori prin perceperea unei ta!e, stabilită de către fiecare consiliu local în parte sau prin decontarea la final a c)eltuielilor de către ini/iator/beneficiar. :n situaţia în care solicitarea de informaţii implică reali-area de fotocopii de pe documentele deţinute, respecti$ după planul de reglementări, costul ser$iciilor de copiere este suportat de solicitant, în codiţiile legii. .lata se $a efectua după adoptarea/neadoptarea de către autoritatea deliberati$ă a documentaţiei respecti$e şi înainte de ridicarea acesteia. .lata se $a efectua la casieria din cadrul administra/iei publice locale. :n $ederea ridicării documentaţiei de urbanism aprobate, beneficiarul $a pre-enta copie a c)itanţei sau a oricărui document =ustificati$ a plăţii. Art.8. ;dministra/ia locală $a pre$edea în bugetul propriu fonduri pentru consultarea şi informarea publicului pe parcursul iniţierii, elaborării, aprobării şi implementării documentaţiilor de urbanism. C2 PR$#C$P$$L' B' $B'#T$F$CAR' A NR&P&R$L R Ţ$#T% P'#TR& $#F R!AR' Ş$ C #D&LTAR' Art.9. ,dentificarea grupurilor /intă se $a reali-a pentru fiecare tip de plan de amena=are a teritoriului sau documenta/ie de urbanism, lu%nd în considerare principiul repre-entati$ită /ii grupului /intă în raport cu impactul planului sau documenta/iei ce urmea-ă a fi elaborate& :n acest sens, $or fi informa/i &i consulta/i cu precădere& • 9epre-entan/i ai comunită/ii locale din -ona de studiu care face obiectul planului/documenta /iei ce urmea-ă a fi elaborat/elaborate • 9epre-entan/i ai institu/iilor publice de la ni$elul comunită /ii locale, precum &i de la ni$elul =ude/ului cu atribu/ii în emiterea de a$i-e &i acorduri/puncte de $edere • 9epre-entan/i ai asocia/iilor profesionale 9@9 sau/&i 8;9 • 9epre-entan/i ai mediului de afaceri. B2 PR$#C$P$$L' B' $B'#T$F$CAR' Ş$ $'RAR/$AAR' A PR$#C$PAL'L R D'D$A%R$ AL' P&@L$C&L&$ AD&PRA PLA#&R$L R Ş$ B C&!'#TAŢ$$L R D&P&D' $#F R!%R$$ Ş$ C #D&LT%R$$ Art.1,. La elaborarea raportului informării &i consultării popula/iei asupra unui plan de amena=are a teritoriului sau asupra unei documenta /ii de urbanism, se $or sinteti-a toate problemele, obser$a /iile &i 2#4

re-er$ele e!primate pe parcursul etapelor de informare &i consultare, precum &i cele cuprinse în procesul $erbal al de-baterii publice, lu%nd în considerare doar acele aspecte esen /iale care au rele$an/ă asupra de-$oltării durabile a comunită/ii. .rincipalele sesi-ări care $or fi luate în considerare sunt cele care $i-ea-ă& • :ncălcarea unui obiecti$ propus prin *tategia de de-$oltare locală sau printr'o documenta /ie superioară aprobată • :ncălcarea principiilor &i a legisla/iei în domeniul protec/iei mediului, a patrimoniului natural construit • *esi-ările pri$ind propunerile din orice domeniu tratat în documenta /ie, care sunt temeinic argumentate. '2 ! B&L Ş$ L C&L B' B'DF%Ş&RAR' A ACT$C$T%Ţ$$ B' $#F R!AR' Ş$ C #D&LTAR' A P&@L$C&L&$ Art.11. Locul de desfă&urare al acti$ită/ii de informare &i consultare a publicului este sediul primăriei din localitatea .eriam, str.>ure&ului,nr." bis, Bud. 2imi&, de luni p%nă $ineri între orele 1,#0'"6,00. *pa/iul în care $or fi e!puse planurile/documenta/iile, respecti$ se $a desfă&ura de-baterea publică, $a fi specificat pentru fiecare documenta/ie în parte în documentul de planificare, precum &i la a$i-ierul primăriei (se va afişa o copie a documentului de planificare) &i pe site'ul propriu. 2odalitatea de informare simultană a publicului constă în/ • ,nformarea publicului interesat, identificat ca &i grup /intă, cu pri$ire la inten /ia de elaborare a planului/documenta/iei &i obiecti$ele propuse prin acesta • 8b/inerea cerin/elor &i op/iunilor publicului legate de de-$oltarea teritorială în etapa reali-ării studiilor de fundamentare cel pu/in prin metoda de cercetare sociologică, metode &i proceduri specifice pri$ind datele statistice • .ublicarea pe pagina proprie de internet/a$i-ierul primăriei a anun/ului de finali-are a propunerilor preliminare, precum &i posibilitatea, modul, perioada, locul &i orarul în care se pot consulta acestea &i transmite obser$a/ii în ma!imum "4 -ile caledaristice de la publicare, pentru documenta/iile de urbanism &i ma!imum #0 de -ile pentru planurile de amena=are a teritoriului. ;nun/ul $a preci-a &i datele de contact ale persoanei responsabile cu informarea &i consultarea publicului • ;fi&area pe pagina de internet &i/sau la sediul propriu a documenta /iei& piese scrise &i piese desenate • 2ransmiterea în scris către institu/iile publice interesate Jcele ce au emis a$i-e &i acorduri?, către factorii interesa/i identifica/i ca &i grup /intă a anun/ului pri$ind organi-area de-baterii publice cu cel pu/in "4 -ile înainte de a a$ea loc. :n anun / $a fi men /ionată data, ora, locul de desfă&urare a de-baterii publice. )onsultarea publicului asupra propunerilor preliminare acolo unde este ca!ul în func ţie de complexitatea documentaţiei se reali!ea!ă prin cel puţin următoarele activităţi/ • .unerea la dispo-i/ia publicului pentru consultare, a primei $ariante din documenta /ie precum &i a e!plica/iilor prin repre-entări grafice succinte ale propunerilor preliminare pe durata a cel pu/in 20 de -ile • +!punerea materialelor grafice, cu e!plica/ii în care se $a utili-a un limba= nonte)nic, pe durata a cel pu/in 20 de -ile, într'un spa/iu special amena=at &i cu posibilitatea înregistrării obser$a/iilor $enite de la cei interesa/i • .regătirea, organi-area &i conducerea unei de-bateri publice cu pri$ire la propunerile preliminare, inclusi$ în pri$in/a e$aluării impactului acestora asupra mediului această etapă poate fi comasată cu etapa de e$aluare a ;gen/iei pentru .rotec/ia >ediului, acolo unde este ca-ul Jdocumenta /ii ini/iate de către administra/ia locală, .@5, .@K cu impact ma=or?. 2#4

,nformarea publicului cu pri$ire la re-ultatele consultării prin publicarea pe site'ul propriu &i la sediul sau, în spa/iul dedicat informării &i consultării publicului, a obser$a/iilor &i sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare &i a răspunsului la acestea, în termen de ma!imum "4 -ile de la data finali-ării de-baterii publice. F2 ! B&L B' 'CAL&AR' A PR C'D'L R B' PART$C$PAR' P&@L$C%

Art.11. +$aluarea proceselor de participare se $a face prin RAP RT&L pri$ind informarea &i consultarea publică. 9;.892@L informării &i consultării publicului, înso/it de punctul de $edere al /omisiei te)nice de urbanism &i amena=area teritoriului a /onsiliului Bude/ean 2imi& sau ;$i-ul te)nic al /onsiliului Bude/ean 2imi& se pre-inta /onsiliului Local spre însu&irea sau respingerea documenta/iei. ;nual, consiliul local $a monitori-a &i $a face public modul de implementare a documenta /iilor aprobate, printr'un raport ce $a fi făcut public prin afi&area acestuia în locurile special amena=ate &i/sau prin postarea pe pagina de internet a .rimăriei /omunei .eriam. N2 B'F$#$R'A D$T&AJ$$L R Î# CAR' D' C #D$B'R% C% R'N&LA!'#T&L L CAL A F DT Î#C%LCAT 0$ !%D&R$L' AB!$#$DTRAT$C' B' DA#CJ$ #AR' :n ca-ul în care beneficiarii documentaţiilor de urbanism nu respectă termenele impuse în cuprinsul pre-entului regulament cu pri$ire la depunerea documentaţiilor, modificarea şi/sau completarea acestora ori pre-entarea tuturor a$i-elor şi aprobărilor solicitate, se consideră că regulamentul a fost încălcat. Aocumenta/iile de urbanism care se aprobă fără respectarea tuturor etapelor de informare &i consultare pre$ă-ute în pre-entul regulament pentru fiecare tip de documenta /ie de urbanism J.@5, .@K, .@A?, sunt nule de drept. *ancţiunile care se $or aplica $or consta fie în clasarea lucrării, fie în restituirea acesteia, în funcţie de modul în care a fost încălcat pre-entul regulament. :n ca-ul nerespectării atribu/iilor de către func/ionarii publici implica/i, stabilite prin pre-entul 9egulament local, în procedura de informare &i consultare sau re$i-uire a planurilor de amena=area teritoriului &i de urbanism se $or aplica sanc/iunile disciplinare stabilite prin Legea nr."11/"777 pri$ind *tatutul func/ionarilor publici, cu modificările &i completările ulterioare. Capitolul $$$ B$DP A$J$$ F$#AL' ,nforma/iile cuprinse în documenta/iile aprobate repre-intă informa/ii de interes public &i $or fi furni-ate &i puse la dispo-i/ie solicitan/ilor, conform Legii nr.444/200", cu modificările &i completările ulterioare. .re$ederile pre-entului 9egulament se completea-ă, după ca-, cu celelalte pre$ederi ale 8rdinului nr.270"/20"0, precum şi a legislaţiei în $igoare. A@R'C$'R$: APL AP( &AT CTAT& C(T CL PATA ? A)ministraţia publică locală ? A)ministraţie publică Iu)eţeană ? &nitate a)ministrativLteritorială ? Comisia Te;nică )e AmenaIare a Teritoriului şi )e &rbanism ? Consiliul (u)eţean Timiş ? Consiliul Local ? Plan )e AmenaIare a Teritoriului Aonal 2#6

P&N P&A RL& P&B A C&

? Plan urbanistic :eneral ? Plan urbanistic zonal ? Re:ulament local )e urbanism ? Plan urbanistic )e )etaliu ? Aviz oportunitate ? Certi6icat )e urbanism

PR$!AR+ A@>,29;` /896+L

D'CR'TAR C !&#%+ E9860 A;/,;6;

2#7

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ <nscris <n CF nr.5,17-7 Periam Hprovenită )in conversia )e pe ;=rtie a C.F. nr.5-112+ av=n) nr. top.711L711>b+ către 6amilia )oamnei Cincu #arciza

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea doamnei <incu >arci!a înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.13745&6.&3.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul situat în )omuna (eriam nr.716 (vechi) strada <işinului nr.4& (nou) Hudeţul Aimiş; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.1+&35'&.&3.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.%%+&5''.&4.%&''; - faptul că doamna <incu >arci!a domiciliată în )omuna (eriam nr.377 jude ţul Aimiş are în întreţinere un copil bolnav care este încadrat în "radul de handicap D?rav cu asistent personal# av*nd valabilitate '% luni încep*nd cu data de &7.''.%&'% conform )ertificatului de încadrare a copilului întrun "rad de handicap Cnexa >r.74 la :ot.nr.'65?.:.5&'.''.%&'% eliberat de )omisia pentru (rotec ţia )opilului din cadrul )onsiliului Hudeţean Aimiş; - prevederile art.% din :.).0. (eriam nr.3+5'&.&1.%&'% cu privire la scăderea din evidenţele fiscale a unor sume repre!ent*nd plata chiriei pentru locuin ţele aparţîn*nd patrimoniului comunei (eriam închiriate de către persoanele care repre!intă ca!uri sociale; 2#1

- prevederile art.%& alin.% lit.b din 0e"ea nr.44+5%&&7 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată modificată şi completată; - prevederile @.J.?. nr. 4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în )omuna (eriam înscris în )9 nr.4&'317 (eriam (provenită din conversia de pe h*rtie a ).9. nr.41%') av*nd nr. top.7''-7'%5b aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.716 Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada <işinului nr.4& Hudeţul Aimiş către familia doamnei +incu 3arciza titularul contractului. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"1 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei Dincu 6arci-a ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice. 2#7

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 7- )in 1,.,8.1,13

,

240

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 1, Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
privin) stabilirea zonei special amenaIate pentru activităţile )e picnic

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr.6744/27.06.20"2 a /onsiliului Bude/ean 2imi& înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4047/0#.07.20"2 prin care se solicită informa /ii cu pri$ire la organi-area -onelor special amena=ate pentru acti$ită/ile de picnic ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6#"6/24.07.20"# întocmit de către domnul >irea /ristian'>anuel, inspector de specialitate , în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam ' pre$ederile Legii nr.44/20"2 pri$ind desfă&urarea acti$ită/ilor de picnic ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.c, art.44 alin.2 lit.e &i ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă ca loca/ia din -ona de agreement .eriam'.ort, identificată în planul de situa /ie conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re, să fie zon= special amenaGat= pentru activit=ţile de picnic, în care aprinderea focului să fie permisă. Art.1. *e aprobă finan/area din bugetul local al /omunei .eriam a c)eltuielilor necesare pentru amena=area &i dotarea corespun-ătoare a -onelor de picnic, precum &i pentru buna func/ionare a acestora. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredin /ea-ă domnul Aumitra& /ornel, .rimarul /omunei .eriam &i /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului' Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ 24"

' ' ' ' '

.rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport public din cadrul .rimăriei comunei .eriam La dosarul &edin/ei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 77 )in 1,.,8.1,13

,

242

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 5

HOTĂRÂREA
privind aprobarea consumurilor normate de carburanţi şi lubre@ianţi pentru autoveHiculele, utilaGele şi maşinile a@late în dotarea Prim=riei Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6411/#0.07.20"# întocmit de către domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico' socială, @rbanism &i 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam pri$ind aprobarea consumurilor normate J6c? de carburanţi şi lubrefianţi pentru auto$e)iculele, utila=ele şi maşinile aflate în dotarea .rimăriei comunei .eriam ' pre$ederile 8.5.nr.10/200" pri$ind stabilirea unor normati$e de c)eltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările &i completările ulterioare ' pre$ederile art."4 alin.#, alin.4 şi ale art.20 alin." lit.e din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările &i completările ulterioare ' pre$ederile art.6 alin.# şi ale art. 10 din Legea nr.24/2000 pri$ind 6ormele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, rerepublicată, cu modificările &i completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a pct."6, art.44 alin." &i ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă consumurile normate J6c? de carburanţi şi lubrefianţi pentru auto$e)iculele, utila=ele şi maşinile aflate în dotarea .rimăriei comunei .eriam, conform Anexelor nr.1 ? 7+ care fac parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredin /ea-ă domnul Aumitra& /ornel, .rimarul /omunei .eriam &i /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului' Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ 24#

' ' ' ' '

.rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism &i 2ransport public din cadrul .rimăriei comunei .eriam La dosarul &edin/ei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

 A5RA% IOAN7%IRCEA
________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 77 )in 1,.,8.1,13

,

244

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 5

HOTĂRÂREA
privind aprobarea ,eFulamentului pentru stabilirea şi sancţionarea @aptelor de înc=lcare a normelor în domeniul Fospod=ririi localit=ţii, a întreţinerii cur=ţeniei, a ordinii şi liniştii publice în Comuna Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6417/#0.07.20"# întocmit de către domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare economico' socială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam pri$ind aprobarea 9egulamentului pentru stabilirea şi sancţionarea faptelor de încălcare a normelor în domeniul gospodăririi localităţii, a întreţinerii curăţeniei, a ordinii şi liniştii publice în comuna .eriam ' pre$ederile 8.5.nr.2"/2002 pri$ind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr. 6"/"77" pri$ind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de con$ieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.5.nr.2/200" pri$ind regimul =uridic al contra$enţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.e, art.44 alin." şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T % R % 0 T ':

Art.1. *e aprobă ,eFulamentul pentru stabilirea şi sancţionarea faptelor de încălcare a normelor în domeniul "ospodăririi localităţii a întreţinerii curăţeniei a ordinii şi liniştii publice în comuna (eriam conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re.

Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam şi /ompartimentul Ae-$oltare economico'socială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& 244

' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului' Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului Ae-$oltare economico'socială, @rbanism şi 2ransport public din cadrul .rimăriei comunei .eriam La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 78 )in 1,.,8.1,13

,

A#'EA nr.1 La 0./.L.nr.61 din 20.01.20"#

R'N&LA!'#T
pentru stabilirea şi sancţionarea @aptelor de înc=lcare a normelor în domeniul Fospod=ririi localit=ţii, a întreţinerii cur=ţeniei, a ordinii şi liniştii publice în comuna Periam

Bispoziţii :enerale .re-entul regulament stabileşte cadrul =uridic unitar pentru constatarea şi sancţionarea faptelor care constituie contra$enţii la gospodărirea comunei .eriam, în conformitate cu pre$ederile Legii nr. 2"4/200" pri$ind administraţia publică locală, 8.5. nr. 2"/2002 pri$ind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi a Legii nr. 426/2004 pri$ind modificarea 8.5. nr. 2/200" pri$ind regimul =uridic al contra$enţiilor. ;sigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei .eriam, buna gospodărire a acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici, a altor persoane =uridice precum şi a cetăţenilor. ;utorităţile şi instituţiile publice, precum şi agenţii economici au obligaţia să efectue-e lucrările de întreţinere şi curăţenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a ane!elor acestora, a incintelor, împre=muirilor, precum şi a oricăror alte spaţii utili-ate de acestea. 246

/etăţenii au obligaţia să asigure îngri=irea locuinţelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a ane!elor gospodăreşti, curţilor, împre=muirilor şi să păstre-e ordinea şi curăţenia pe stră-i, drumuri, în pieţe, parcuri şi în celelalte locuri publice. Capitolul $. Activităţi e)ilitar ? :ospo)ăre*ti Art.1. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între/ 200 C " 400 lei ' pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei ' pentru persoane =uridice a? 6eîntreţinerea faţadelor de la maga-ine, c)ioşcuri sau tonete, prin lucrări de reparaţii, -ugră$ire sau $opsire b? 6easigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, de-insecţie şi derati-are a locuinţelor indi$iduale, blocurilor de locuinţe, ane!e gospodăreşti, în =urul blocurilor de locuinţe ori în =urul spaţiilor în care îşi desfăşoară acti$itatea c? 6emontarea şi neînlocuirea =g)eaburilor, burlanelor u-ate, ţiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte, precum şi a firmelor u-ate sau deteriorate d? 6eîmpre=muirea şi nesalubri-area terenurilor deţinute cu orice titlu e? Aeteriorarea sau nepăstrarea la loc $i-ibil al numărului imobilului de către proprietar ori de către de locatari din blocuri f? 6eafişarea la loc $i-ibil de către sau locatari a graficului cu orele de odi)nă, c%nd sunt inter-ise acti$ităţile care pot deran=a liniştea şi odi)na locatarilor g? 6eîntreţinerea clădirilor şi instalaţiilor aferente imobilelor de către proprietari )? Aesfiinţarea sau mutarea abu-i$ă a platformelor de gunoi care deser$esc blocurile i? :mpre=muirea sau re-er$area unor suprafeţe aparţin%nd domeniului public fără autori-are legală =? ;mena=area de terase pe domeniul public, pe suprafeţe mai mari dec%t cele aprobate V? 6eîndepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a -ăpe-ii şi g)eţii de pe trotuare, din faţa imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară acti$itatea J-ăpada sau g)eaţa se depune l%ngă trotuar, fără să împiedice circulaţia şi scurgerea apei în rigole, şanţuri, etc. l? 6epresărarea de nisip, sau alte materiale antiderapante pe trotuare, e!clus sare, în faţa imobilelor deţinute cu orice titlu, în ca- de polei m? 6easigurarea curăţeniei trotuarului şi a întreţinerii spaţiului $erde din =urul imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară acti$itatea n? Aepo-itarea pe domeniul public a materialelor de construcţii, a altor materiale şi ambala=e fără autori-are legală o? 6epăstrarea în bună stare de folosinţă a băncilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afişa=, locurilor de =oacă pentru copii, precum şi a altor dotări de mobilier urban p? 6eaducerea la starea iniţială a -onelor $er-i afectate de lucrări edilitar gospodăreşti Jga-onare, plantare de flori sau gard $iu, etc.?. R? 6eîntreţinerea -onei $er-i şi a materialului dendrofloricol din spaţiile adiacente locuinţelor şi a blocurilor de locuinţe. ,=spundeE ' Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public 8 lit" a, c, d, e, F, H, i, G, pN ' Compartiment (dministrativ ) lit" b, @, K, l, m, n, oN ' ,esponsabil Protecţia .ediului ) lit" U" ermen E $e 2 ori pe lun=, sau ori de cJte ori este necesar" Capitolul $$. AmenaIarea Teritoriului+ &rbanism *i activitatea )e construcţii 247

Art.1. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? +!tinderea cimitirelor umane fără autori-aţie sanitară şi fără acordul autorităţii locale b? 6eîmpre=muirea incintelor şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi neinstalarea panourilor de a$erti-are şi identificare c? 6esemnali-area corespun-ătoare conform dispo-iţiilor legale a punctelor de lucru at%t pe timp de -i c%t şi pe timp de noapte, pentru e$itarea accidentelor d? 6easigurarea curăţeniei e!terioare Jpneuri şi şenile a auto$e)iculelor sau $e)iculelor de orice fel, la ieşirea din şantiere precum şi din curţi, terenuri, etc. e? 6emenţinerea ordinii şi curăţeniei pe căile publice de acces în şantiere precum şi în =urul acestora f? 6esemnali-area şi neîmpre=muirea clădirilor care nu pre-intă siguranţă în e!ploatare g? ;n$eloparea apartamentelor indi$iduale, se $a face, numai cu acordul celorlalţi locatari şi în urma obţinerii unui certificat de urbanism. ,=spundeE ' Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul $$$. A)ministrarea Bomeniului Public Art.3. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? *pălarea auto$e)iculelor pe domeniul public b? ;bandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, utila=e defecte, tonete, c)ioşcuri, construcţii metalice c? >ontarea sc)elelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public, fără autori-ări şi fără plata ta!elor legale d? >ontarea pe domeniul public, de mobilier, c)ioşcuri, corturi, tonete pentru parcuri de distracţii, circuri sau alte manifestări fără autori-ările legale e? +!punerea pentru reclamă publicitară pe domeniul public a unor $e)icule, auto$e)icule, utila=e, aparatură sau mărfuri fără autori-ările legale f? +!punerea pentru $%n-are pe domeniul public a $e)iculelor, auto$e)icolelor, autoutilitare, utila=e, remorci, etc., este inter-isă g? >urdărirea domeniul public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la auto$e)icule, ori urmare a e!ploatării auto$e)iculelor )? ;mplasarea rulotelor şi containerelor de construcţii pe domeniul public fără autori-area şi ac)itarea ta!elor legale i? 8cuparea domeniului public cu orice construcţii pro$i-orii, $e)icule şi auto$e)icule, sau materiale fără autori-area şi ac)itarea ta!elor legale =? 6ecurăţirea, neîntreţinerea şi nerepararea spaţiului de parcare de către deţinătorii sau concesionarii legali V? 6esalubri-area domeniului public la terminarea acti$ităţilor autori-ate în condiţiile legii. ,=spundeE ' ermenE Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public 8 lit" c, d, e, H, i, GN ' Compartiment (dministrativ) lit" a, b, @, F, K" $e 2 ori pe lun=, sau ori de cJte ori este necesar" 241

Capitolul $C. A)ministrarea 6on)ului locativ public Art.5. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? 8cuparea de către orice persoană a unei locuinţe fără contract de înc)iriere b? Aegradarea acoperişurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor antene de orice tip de către ocupanţii legali, alte persoane fi-ice, repre-entanţi ori anga=aţi ai unor persoane =uridice c? Aepo-itarea în spaţii aparţin%nd fondului locati$ public de către ocupanţii legali de materiale sau obiecte nefolosibile, în condiţii insalubre d? Aistrugerea sub orice formă a fondului locati$ public de către deţinătorii de contract, dacă nu îndeplineşte elementele constituti$e ale unei infracţiuni e? Lipirea, scrierea sau e!punerea de anunţuri în alte locuri dec%t pe panourile de afişa= de către proprietar, alte persoane fi-ice ori =uridice. ,=spundeE ' Compartimentul (dminitrativN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul C. Canalizare+ alimentare cu apă *i epurarea apelor uzate Art.-. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& "00 C 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C " 400 lei C pentru persoane =uridice a? ;coperirea cu păm%nt, molo- sau alte materiale ale receptorilor reţelei de canali-are, căminelor de canali-are, căminelor de apă, etc. b? >utarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane c? 6ecurăţirea nămolurilor din cămine, staţiile de decantare, etc. d? @tili-area aparatelor de măsură şi control ne$erificate metrologic. ,=spundeE ' Compartimentul 7ntreţinere şi (dministrare ,eţele (p= şi Canalizare ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.7. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? 9acordarea ilegală la reţelele de apă sau canali-are b? Aeteriorarea $oluntară a aparatelor de măsură şi control sau a sigiliilor acestora c? Aeteriorarea $oluntară a capacelor, ramelor metalice şi a grătarelor de la reţelele de apă şi canali-are, ori a căminelor acestora, dacă nu întruneşte elementele constituti$e ale unei infracţiuni d? Aeteriorarea sau distrugerea reţelelor de apă, dacă nu întruneşte elementele constituti$e ale unei infracţiuni e? Aeteriorarea $oluntară a racordurilor, robinetelor, branşamentelor la instalaţiile de distribuire a apei şi a reţelei de canali-are, dacă nu întruneşte elementele constituti$e ale unei infracţiuni f? ;c)i-iţionarea de capace, rame metalice, grătare sau fragmente ale acestora pro$enite de la reţelele de apă şi canali-are, de la persoane fi-ice sau =uridice altele dec%t deţinătorii de drept 247

g? Aeteriorarea cişmelelor de apă de pe reţeaua publică. ,=spundeE ' Compartimentul 7ntreţinere şi (dministrare ,eţele (p= şi Canalizare ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.7. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 000 lei C pentru persoane fi-ice 400 C " 400 lei C pentru persoane =uridice a? 6ee$acuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către utili-atori b? 6edesfundarea sistemelor de canali-are din incinta gospodăriilor de către utili-atori c? >enţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele plu$iale de pe stră-i, de către operatorul ser$iciului public d? :nfundarea gurilor de scurgere la canali-are prin aruncare sau depo-itare de păm%nt sau alte re-iduuri e? *pargerea coloanelor şi e$acuarea apelor u-ate în subsoluri de către proprietar sau c)iriaşi f? 6epermiterea accesului personalului te)nic autori-at la aparatele de măsură şi control în scopul citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei. ,=spundeE ' Compartimentul 7ntreţinere şi (dministrare ,eţele (p= şi Canalizare ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.8. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? >ane$rarea neautori-ată a $anelor şi robinetelor din căminele de mane$ră precum şi folosirea )idranţilor publici de personal neautori-at b? (olosirea apei din cişmele pentru spălarea maşinilor şi altor materiale, indiferent de natura acestora c? Ae$ersarea de ape mena=ere de orice fel pe domeniul public d? /olectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice. ,=spundeE ' Compartimentul 7ntreţinere şi (dministrare ,eţele (p= şi Canalizare ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul C$. Alimentare cu :aze+ electrică *i iluminat public Art.9. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? 6emenţinerea şi nefi!area la cota pa$a=ului a pieselor $i-ibile Jtrape, capace, grătare, răsuflători etc. b? Aeteriorarea aparatelor de măsură şi control, a căminelor unde sunt amplasate acestea, a conductelor, racordurilor şi robinetelor c? ,nter-icerea accesului personalului autori-at, la instalaţiile interioare din incinta beneficiarului ,=spundeE ' Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public ermenE #ri de cJte ori este necesar" 240

Art.1,. C /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 000 lei C pentru persoane fi-ice 400 C " 400 lei C pentru persoane =uridice a? 9acordarea la reţele fără autori-aţie sau a$i-e legale b? 6epo-iţionarea st%lpilor de reţele electrice pe amplasamentele aprobate c? Aistrugerea reţelei şi a lămpilor de iluminat public, dacă nu îndeplineşte elementele constituti$e ale unei infracţiuni d? >odificarea iluminatului public cu oca-ia diferitelor manifestări fără autori-ările legale e? :nlocuirea şi montarea altor lămpi de iluminat public dec%t cele autori-ate legal. ,=spundeE ' ermenE Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public 8 lit" a, bN ' Compartiment (dministrativ ) lit" c, d, e" #ri de cJte ori este necesar" Capitolul C$$. Publicitatea pe )omeniul public Art.11. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? Lipirea afişelor, posterelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri dec%t cele autori-ate b? >ontarea de panouri publicitare sau benere fără autori-are c? 6eîntreţinerea panourilor de afişa= sau de publicitate de către utili-atorii sau deţinătorii legali d? 6esc)imbarea materialelor de publicitate u-ate sau deteriorate de către deţinătorii legali ai acestora e? +!punerea de materiale publicitare în cimitire, de către persoane fi-ice ori =uridice f? (olosirea mi=loacelor de transport în scopuri publicitare fără autori-are şi ac)itarea ta!elor legale g? ,nter-icerea e!punerii, în orice fel, a produselor destinate $%n-ării în maga-inelor proprii, în orice loc în afara acestora )? ,nter-icerea reclamei abu-i$e în $ederea comerciali-ării produselor proprii. ,=spundeE ' ermenE Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public 8 lit" a, b, c, dN ' Compartiment (dministrativ ) lit" e, @, F, H" #ri de cJte ori este necesar" Capitolul C$$$. Transportul public Art.11. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? .unerea în circulaţie a auto$e)iculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie şi igienă sau care au scurgeri de ulei, motorină ori alţi carburanţi sau lubrifianţi 24"

b? +fectuarea transporturilor de persoane prin curse permanente,oca-ionale, speciale, în con$enţie sau neregulate, fără a poseda autori-aţii legale c? ,nstituirea de staţii îmbarcare ' debarcare pe teritoriul comunei .eriam, altele dec%t cele aprobate de /onsiliul Local, precum şi de$ierea de la traseul aprobat de /onsiliul Local. ,=spundeE ' Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul $E. Întreţinerea *i repararea străzilor Art.13. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? Aeteriorarea îmbrăcămintei părţii carosabile, a trotuarelor şi a marca=elor rutiere prin circularea cu mi=loace de transport ori utila=e neadec$ate b? +!ecutarea de lucrări sau inter$enţii la reţeaua te)nico ' edilitară fără autori-ările legale c? 6eanunţarea organelor de specialitate din .rimărie despre lucrările de construcţii, reparaţii sau inter$enţii în carosabil, de unde re-ultă păm%nt, molo- sau alte deşeuri, în $ederea stabilirii locului de depo-itare a acestora d? 6eîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor plu$iale, a podeţelor şi tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în $ederea e$itării inundaţiilor ori a stagnării apelor. ,=spundeE ' Compartimentul $ezvoltare -conomico ) 'ocial=, %rbanism şi ransport Public ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.15. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? 8prirea şi staţionarea auto$e)iculelor pe -one $er-i, scuaruri, insule de diri=are a circulaţiei, al$eole şi în staţiile mi=loacelor de transport în comun, în staţiile special amena=ate pentru auto$e)iculele care e!ecută transport în regim de ta!i, pe trecerile de pietoni, pe ben-ile de circulaţie semnali-ate şi marcate corespun-ător b? 8prirea şi staţionarea auto$e)iculelor pe locurile de parcare re-er$ate pentru diferite acti$ităţi sau pentru persoanele cu )andicap, marcate şi semnali-ate corespun-ător c? 8prirea şi staţionarea auto$e)iculelor pe trotuare în afara ca-urilor permise prin 0otăr%rea /onsiliului Local, iar în lipsa reglementărilor speciale, numai dacă nu răm%ne liber un culoar de minimum ",4 metri lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile pentru circulaţia pietonilor d? .arcarea şi staţionarea auto$e)iculelor în -ona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcţionarea necorespun-ătoare a şanţurilor e? 9e-er$area locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea /onsiliului Local şi semnali-area acestora cu altfel de însemne, marca=e sau dispo-iti$e dec%t cele agreate f? +!ecutarea de marca=e stradale de către persoane neautori-ate g? 8rgani-area de curse neautori-ate auto, moto şi $e)icule cu tracţiune animală )? >utarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu denumirea stră-ilor fără autori-are legală, sau împiedicarea prin orice mi=loace a $i-ibilităţii acestora 242

i? /irculaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, motociclete pe trotuare, în parcuri, cu e!cepţia spaţiilor special amena=ate în acest scop =? ;bandonarea $e)iculelor pe terenuri aparţin%nd domeniului public sau pri$at al comunei .eriam pentru o perioadă de 6 luni. ,=spundeE ' Compartiment (dministrativ ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul E. Dalubrizarea comunei Art.1-. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 000 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? 6eînc)eierea contractelor pentru colectarea deşeurilor mena=ere cu operatorul autori-at pentru prestarea acti$ităţii de salubri-are şi pentru colectarea deşeurilor reciclabile cu unităţile de profil b? 6eînc)eierea de contracte separate pentru ridicarea deşeurilor de altă natură dec%t mena=eră c? 2ransportul deşeurilor mena=ere şi nemena=ere la punctele de colectare în recipiente desc)işi sau neacoperiţi cu plasă de protecţie. ,=spundeE Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.17. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 400 C 2 400 lei C pentru operatorii de ser$icii publice a? 6eîntocmirea graficelor cu frec$enţa de colectare a deşeurilor mena=ere şi nea$i-area lor de către organele în drept b? 6erespectarea graficelor cu frec$enţa de colectare a deşeurilor mena=ere c? 6eînştiinţarea Eiroului de specialitate din cadrul .rimăriei comunei .eriam asupra modificărilor ce inter$in în graficele de colectare a deşeurilor d? 6eridicarea întregii cantităţi de deşeuri şi nelăsarea în stare perfectă de curăţenie a platformei şi recipientelor e? 6easigurarea manipulării corespun-ătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi stradale precum şi a celor amplasate pe -ona $erde, de către personalul operatorului ser$iciului public pentru a e$ita deteriorarea sau distrugerea acestora f? 6eefectuarea salubri-ării stradale prin golirea coşurilor de gunoi amplasate pe stră-i şi spaţii $er-i g? 2ransportul deşeurilor mena=ere, stradale şi industriale de la punctele de colectare la locul de depo-itare în mi=loace de transport desc)ise. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul E$. Respectarea normelor )e convieţuire socială Art.17. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amenda contra$enţională cuprinsă între& 200 C " 000 lei ' pentru persoane fi-ice 24#

400 C 2 400 lei ' pentru persoane =uridice, nerespectarea obligaţiilor sanitar C $eterinare şi de igienă în $igoare pri$ind creşterea de păsări şi animale în comuna .eriam. Aeţinătorii de păsări şi animale au următoarele obligaţii& a? *ă întreţină adăposturile păsărilor şi animalelor, conform regulilor sanitar '$eterinare, în permanentă stare de curăţenie şi cel puţin o dată pe an să le de-infecte-e şi să le $ăruiască b? *ă asigure e$acuarea de=ecţiilor şi depo-itarea gunoiului, astfel înc%t să nu constituie surse de poluare a mediului încon=urător c? *ă permită personalului de specialitate efectuarea acţiunilor sanitar ' $eterinare obligatorii şi $erificarea stării de sănătate a păsărilor şi animalelor din gospodărie d? *ă anunţe imediat organele sanitar ' $eterinare de stat apariţia unor semne de boală la animale, a primelor ca-uri de moarte sau tăiere din necesitate, iar p%nă la sosirea personalului sanitar'$eterinar să i-ole-e animalele bolna$e, să păstre-e pe loc cada$rele, carnea, organele sau alte produse re-ultate de la animalele tăiate din necesitate, lu%nd măsuri ca acestea să nu fie folosite sau $%ndute e? *ă respecte şi să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar '$eterinare de stat pentru pre$enirea şi combaterea bolilor la păsări şi animale, normele şi măsurile sanitar ' $eterinare f? *ă respecte regulile sanitar ' $eterinare stabilite prin actele normati$e în $igoare, pri$ind condiţiile de tăiere a păsărilor şi animalelor şi de $alorificare a produselor obţinute de la acestea g? 2oţi agenţii economici, indiferent de natura capitalului lor, de stat sau pri$at, indiferent de forma =uridică de constituire, al căror obiect de acti$itate este unul dintre cele codificate /;+6 #1"" ' respecti$ X/olectarea deşeurilor Jmetalice? nepericuloaseS, #1#"'XAemontarea Jde-asamblarea? maşinilor şi ec)ipamentelor scoase din u- pentru recuperarea materialelor, #1#2 ' X 9ecuperarea materialelor reciclabile sortateS, 4677 ' X/omerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilorS precum şi cei care comerciali-ea-ă butelii pentru araga-, acti$itate codificată /;+6 4771 cu denumirea generică Q/omerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în maga-ine speciali-ateS, sunt obligaţi sa respecte, corelati$ cu legile şi normele economice, de protecţia mediului şi fiscale, şi legile şi normele legale de con$ieţuire socială care presupun respectarea tuturor regulilor normati$e sau cutumiare de buna $ecinătate acord%nd toată atenţia pre$enirii oricăror e$enimente periculoase sau care produc disconfort şi/sau de-ordine. 3erespectarea acestor prevederi poate duce la interzicerea total= şi de@initiv= a prest=rii acestei activit=ţi economice" ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.18. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? /reşterea animalelor şi păsărilor în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi impro$i-ate în =urul blocurilor de locuit b? 6ee$acuarea ritmică a re-iduurilor animaliere colectate în fose septice cre%nd astfel disconfort $ecinilor. (osa septică $a fi amplasată la o distanţă de "0 m faţă de cea mai apropriată limită de proprietate conform reglementărilor igienico'sanitare în $igoare, betonată şi pre$ă-ută cu capac 244

c? ;mplasarea de gra=duri, fose septice, platforme pentru depo-itarea gunoiului în curţi sau grădini la o distanţă mai mică de #0 m de locuinţele limitrofe d? >urdărirea sau distrugerea mobilierului urban e!istent pe domeniul public Jcoşuri de gunoi, bănci, =ocuri pentru copii, =ardiniere? e? ;mplasarea pubelelor pentru colectarea deşeurilor mena=ere la mai puţin de "0 metri de ferestrele imobilelor şi fără a respecta normele igienico'sanitare în $igoare f? @tili-area domeniului public pentru diferite acti$ităţi gospodăreşti Jspălat rufe, gătit, etc.? g? /onstruirea în mod abu-i$ pe domeniul public de împre=muiri şi adăposturi de animale Jc%ini, pisici, păsări, etc.? )? ,ncinerarea sau abandonarea cada$relor de animale şi păsări pe domeniul public sau pri$at al comunei. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar"

Art.19. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C 2 000 lei C pentru persoane fi-ice şi =uridice a? /reşterea şi întreţinerea c%inilor pe ra-a comunei .eriam, se poate face cu respectarea normelor sanitar C $eterinare şi a legilor în $igoare b? /etăţenii sau persoanele =uridice care deţin imobile cu grădini şi curte, pot să crească şi să întreţină c%ini care $or fi ţinuţi liberi în curte dacă e!istă împre=muiri corespun-ătoare care să nu permită e$adarea c%inilor de pe proprietate pe domeniul public c? /etăţeni care locuiesc la blocuri pot întreţine c%ini în apartamente numai cu acordul asociaţiei de locatari sau cu acordul $ecinilor direcţi d? .roprietarii, deţinătorii legali de c%ini de companie au obligaţia să afişe-e $i-ibil o plăcuţă cu inscripţionarea Q/%ine periculosS pe uşa de acces în proprietate e? Aeţinători de c%ini, $or putea plimba c%ini în locurile publice numai în lesă a cărei lungime poate fi ma!im #m, pentru c%ini care nu sunt agresi$i f? /etăţeni care deţin c%ini agresi$i sau clasificaţi ca periculoşi potri$it 8.@.5. nr. 44 din #0.04.2002, art." lit.a şi b, $or putea plimba c%ini numai cu botniţă şi în lesă cu lungime de ma!im "m g? *e inter-ice intrarea persoanelor însoţite de c%ini, instituţii, maga-ine, săli de spectacol şi sport, locuri de =oacă pentru copii, c%t şi în locurile unde e!istă e!citanţi puternici de distragere pentru c%ini )? 8bstrucţionarea autorităţilor sanitar ' $eterinare de stat de a ' şi e!ercita atribuţiile stabilite prin lege. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul E$$. Conservarea *i protecţia me)iului Art.1,.1. .rotecţia -onelor $er-i constituie obligaţia tuturor persoanelor fi-ice şi =uridice. 1. *er$iciile de specialitate ale .rimăriei comunei .eriam au obligaţia&

244

a? *ă programe-e, să coordone-e şi să urmărească acti$itatea de combatere a ro-ătoarelor şi insectelor $ectoare de maladii şi generatoare de disconfort, conform legislaţiei în $igoare b? *ă informe-e populaţia şi să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de organele de specialitate ale statului în ca- de epidemii, situaţii de cri-ă, altele 3. ;tunci c%nd pentru e!ecutarea unor lucrări autori-ate de construcţii sau reparaţii la clădiri sau infrastructură este necesar să se inter$ină pe -onele $er-i, persoanele sau societăţile care e!ecută aceste lucrări sau, după ca-, beneficiarii lor, au obligaţia de a folosi c%t mai puţin posibil din -ona $erde, iar după terminarea lucrărilor să înlăture toate materialele şi să refacă -onele $er-i afectate. Aacă lucrările pre$ă-ute impun tăierea unor arbori sau arbuşti, cei care e!ecută aceste lucrări sau, după ca-, beneficiarii lor, $or suporta c)eltuielile pentru plantarea altor arbori sau arbuşti. >ăsura pre$ă-ută la alin. 2 nu se aplică în ca-ul c%nd distanţa de la instalaţiile subterane urbane Jcabluri electrice, ţe$i, conducte pentru ga-e, alimentare cu apă, canali-are, termoficare. p%nă la $egetaţia lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în ca-ul arborilor şi ",4 metri în ca-ul arbuştilor. 5. :n -onele $er-i din =urul blocurilor se $or planta numai flori, arbori şi arbuşti ornamentali. -. 2ăierea totală sau parţială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale sau din =urul clădirilor $a fi făcută numai de lucrători speciali-aţi, pe ba-a constatărilor .rimăriei comunei .eriam sau la sesi-ările întemeiate ale cetăţenilor. 7. 2ăierea totală sau parţială a arborilor este permisă numai în ca-urile c%nd aceştia repre-intă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, împiedica efectuarea unor lucrări autori-ate sau reparaţii la clădiri şi infrastructură, creea-ă un disconfort ma=or pentru locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea circulaţiei. 7. ;tunci c%nd numai părţi ale arborilor creea-ă incon$enientele pre$ă-ute la pct. 6 se $or efectua tăieri parţiale, îndepărt%ndu'se numai ramurile respecti$e. 8. 2ăierea totală a arborilor se $a face la ni$elul solului, sau dacă este posibil, din rădăcini, fiind inter-is să răm%nă resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecători ori siguranţa circulaţiei. Art.11. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice a? Aeteriorarea spaţiilor $er-i şi a materialului dendrofloricol e!istent prin rupere, tăiere, călcare sau prin alte mi=loace b? +fectuarea tăierilor de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor sau a lăstarilor fără autori-ările legale c? +fectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amena=area sau refacerea -onelor $er-i pe alte amplasamente şi fără autori-are d? *c)imbarea destinaţiei -onelor $er-i fără autori-ările legale e? 6eîntreţinerea în stare corespun-ătoare a spaţiilor $er-i de către întreţinătorii legali f? 2ra$ersarea sau călcarea cu piciorul a -onelor $er-i de către persoanele fi-ice g? 2ăierea în mod inestetic a arborilor sau arbuştilor Jtăierea se $a face la ni$elul solului sau dacă este posibil din rădăcini )? Aeteriorarea spaţiului $erde în urma unor accidente de circulaţie i? /ontaminarea, poluarea cu deşeuri de orice natură, resturi $egetale, re-iduuri şi alte impurităţi a malurilor si albiei cursurilor de apă. /ontra$aloarea refacerii -onelor $er-i distruse prin faptele de mai sus $a fi suportată de către cei care au produs paguba, în urma e$aluării efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul .rimăriei comunei .eriam. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN 246

ermenE

#ri de cJte ori este necesar"

Art.11. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C 2 400 lei C pentru persoane fi-ice şi =uridice a? 6emenţinerea în stare corespun-ătoare a locurilor de agrement, de către deţinătorii legali b? /irculaţia sau staţionarea auto$e)iculelor sau $e)iculelor în parcuri sau pe -one $er-i c? ;rderea deşeurilor $egetale, mena=ere sau de altă natură. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.13. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 200 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 000 lei C pentru persoane =uridice, însuşirea arborilor dobor%ţi în urma unor fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiaţi, scoşi din rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea ser$iciilor de specialitate din cadrul .rimăriei comunei .eriam. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Art.15. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 ' 100 lei C pentru persoane fi-ice 400 ' " 000 lei C pentru persoane =uridice a? 6emontarea tubulaturii pentru e$acuarea ga-elor arse la instalaţiile proprii de încăl-ire la ni$elul superior al imobilelor b? .relucrarea sau depo-itarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum c? 6eluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutrali-are şi e$acuarea pe rampe special amena=ate a deşeurilor şi re-iduurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, sol$enţilor, $opselelor, detergenţilor, produselor petroliere şi a altor substanţe c)imice re-ultate din procesele te)nologice la diferite obiecti$e. ,=spundeE ' Compartiment (Fricol, Protecţia .ediuluiN ermenE #ri de cJte ori este necesar" Capitolul E$$$. Protecţia sanitară <n locurile publice Art.1-. 8rgani-atorii manifestărilor culturale sau sporti$e care se desfăşoară în casa de cultură, săli de spectacole, cinematografe, săli şi terenuri de sport, stadion, alte locuri publice autori-ate legal, au următoarele obligaţii& a? *ă permită accesul unui număr cel mult egal de spectatori cu capacitatea sălii sau stadionului b? *ă permită accesul permanent la uşile şi căile de e$acuare a persoanelor şi bunurilor în cade urgenţă, să ia măsuri rapide de locali-are a incendiilor şi de limitare a efectelor altor accidente c? *ă asigure pre-enţa, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care cunoaşte planurile de e$acuare, pentru a asigura e$acuarea în condiţii de siguranţă a spectatorilor, în ca- de incendiu sau alte e$enimente negati$e 247

d? *ă inter-ică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, e!plo-i$e sau de altă natură, care pot periclita $iaţa şi integritatea corporală a celor care le folosesc sau a altor persoane e? *ă inter-ică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente şi să e$acue-e de îndată persoanele care perturbă desfăşurarea spectacolului sau manifestării f? *ă pună în timp optim în $%n-are biletele, respect%nd pre$ederile pre$ă-ute la lit. a şi să permită accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomeraţie sau de-ordine g? *ă asigure buna funcţionare a instalaţiilor de lumini, sonori-are, aerisire, încăl-ire, pentru ca spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiţii spectacolul sau manifestaţia respecti$ă )? ,mediat după înc)eierea manifestării să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi repararea e$entualelor pagube produse, astfel înc%t sălile sau stadionul să fie permanent gata pentru organi-area unei noi manifestări i? *ă asigure igieni-area şi buna funcţionare a grupurilor sanitare, dotarea acestora în conformitate cu reglementările sanitare numărul acestora trebuie să fie corelat cu capacitatea sălilor sau a stadionului, potri$it normelor sanitare =? *ă respecte pre$ederile legale pri$ind stabilirea locurilor speciale pentru fumat, să indice aceste locuri în mod $i-ibil. Art.17. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 400 C 2 400 lei ' pentru organi-atorii manifestărilor culturale sau sporti$e care nu au respectat una sau mai multe din obligaţiile pre$ă-ute în art.24. ,=spundeE ' Compartiment Cultur= şi 0ibliotec= comunal= ermenE #ri de cJte ori este necesar Art.17. .ersoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările culturale şi sporti$e, organi-ate în /asa de cultură, cinematograf, săli de spectacole, săli şi terenuri de sport, stadion şi alte locuri publice autori-ate, sunt obligate& a? *ă intre în săli, pe terenuri sau stadion numai pe ba-ă de bilet, abonament sau in$itaţie, cu e!cepţia ca-urilor c%nd intrarea este liberă b? *ă păstre-e ordinea şi curăţenia în locul de desfăşurare al manifestării, să aibă o ţinută decentă şi un comportament ci$ili-at, să dea concurs oamenilor de ordine în i-olarea şi e$acuarea persoanelor care comit acte de indisciplină, să păstre-e calmul şi ordinea la intrare şi ieşirea în ca- de urgenţă, să respecte regulile de pre$enire şi stingere a incendiilor c? *ă fume-e numai în locurile permise, amena=ate şi indicate în mod $i-ibil d? *ă nu introducă în locul de desfăşurare al manifestării băuturi alcoolice, materiale sau substanţe periculoase. Art.18. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& "00 C 400 lei ' încălcarea de către persoanele fi-ice în calitate de spectatori a uneia sau mai multor pre$ederi cuprinse în art.27. ,=spundeE ' Compartiment Cultur= şi 0ibliotec= comunal= ermenE #ri de cJte ori este necesar Capitolul E$C. Protecţia sanitară <n piaţă sau alte locuri autorizate 241

Art.19. .ersoanele fi-ice şi =uridice care desfăşoară acti$ităţi comerciale în piaţă sau alte locuri autori-ate din comuna .eriam, sunt obligate& a? *ă deţină şi să pre-inte la control documentele prin care să =ustifice pro$enienţa produselor şi că acestea corespund din punct de $edere calitati$ pentru a fi comerciali-ate, în ca-ul produselor pentru care legea pre$ede acest lucru b? *ă respecte regulile stabilite de administraţia publică pri$ind curăţenia şi ordinea în pieţe c? *ă dea do$adă de comportament ci$ili-at în relaţiile cu clienţii şi ceilalţi comercianţi din piaţă, să aibă o ţinută decentă d? *ă păstre-e şi să comerciali-e-e produsele în condiţii igienico ' sanitare e? *ă c%ntărească corect produsele comerciali-ate şi să permită clienţilor să $erifice dacă produsele au fost c%ntărite e!act f? *ă folosească numai c%ntare $erificate şi omologate g? *ă ac)ite ta!ele stabilite de administraţia publică pentru produsele pe care le comerciali-ea-ă )? *ă ridice marfa ne$%ndută şi să depo-ite-e ambala=ele şi alte obiecte în numai în locuri special amena=ate i? *ă afişe-e la loc $i-ibil datele de identificare şi preţurile practicate =? *ă nu comerciali-e-e produsele agroalimentare sau de altă natură din mers, pe trotuare, alei sau în alte locuri dec%t cele special amena=ate şi reparti-ate comercianţilor. Art.3,. /onstituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă cuprinsă între& 200 C " 400 lei C pentru persoane fi-ice 400 C 2 400 lei C pentru persoane =uridice, încălcarea de către comercianţi a pre$ederilor art.27. ,=spundeE ' Compartimentul (dministrativ ermenE #ri de cJte ori este necesar Capitolul EC. Proce)ura )e constatare a contravenţiilor *i căile )e atac Art.31. :n ca-ul în care contra$enientul nu respectă obligaţia de a înlătura situaţia creată prin să$%rşirea contra$enţiei, organul constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somaţie la care contra$enientul nu se conformea-ă o nouă amendă pentru contra$enţia să$%rşită. La societăţile comerciale şi instituţii sancţiunea se aplică conducătorului acesteia, patronului sau persoanei care a a$ut sarcina de a urmări îndeplinirea obligaţiilor respecti$e. ;gentul constatator stabileşte amenda în procesul ' $erbal de constatare a contra$enţiei. :n afara sancţiunilor pre$ă-ute, agentul constatator $a stabili în cuprinsul aceluiaşi proces ' $erbal c%nd $a fi ca-ul, $aloarea pagubei produse prin contra$enţie. Aupă ca-, agenţii constatatori $or fotografia sau filma faptele care constituie contra$enţie, preci-%nd în mod e!pres data şi ora să$%rşirii faptei. Art.31. /onstatarea şi sancţionarea contra$enţiilor se face de către& ' .rimarul comunei .eriam ' .ersoanele împuternicite de către .rimarul comunei .eriam din compartimentele responsabile, menţionate în pre-entul 9egulament ' ;genţii din cadrul .ostului de .oliţie din comuna .eriam. Art.33. .l%ngerile formulate împotri$a proceselor ' $erbale de constatare a contra$enţiei se depun la sediul instituţiei din care face parte agentul constatator, urm%nd ca acestea să fie înaintate spre soluţionare Budecătoriei *înnicolau >are. 247

Art.35. .lata amen-ii se face la /.+./., la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor instituţii publice abilitate să administre-e $eniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei ra-ă acestea funcţionea-ă, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contra$enientului ori de locul să$%rşirii contra$enţiei, precum şi la g)işeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a 9om%niei. 8 copie a c)itanţei se predă de către contra$enient agentului constatator, sau se trimite, prin poştă, organului din care acesta face parte, în termen de 41 de ore. Art.3-. /ontra$enientul poate ac)ita pe loc sau în termen de cel mult 41 de ore de la data înc)eierii procesului'$erbal ori, după ca-, de la data comunicării acestuia, =umătate din minimul amen-ilor pre$ă-ute în pre-entul regulament, agentul constatator făc%nd menţiune despre această posibilitate în procesul'$erbal. 2ermenele statornicite pe ore încep să curgă de la mie-ul nopţii -ilei următoare, iar termenul care se sf%rşeşte într'o -i de sărbătoare legală sau c%nd ser$iciul este suspendat, se $a prelungi p%nă la sf%rşitul primei -ile de lucru următoare. Art.37. .agubele pricinuite prin să$%rşirea contra$enţiilor se recuperea-ă în pre$ederile legale. conformitate cu

Art.37. Aispo-iţiile pre-entului 9egulament se completea-ă cu pre$ederile 8.5. nr. 2/200", pri$ind regimul =uridic al contra$enţiilor, modificată şi completată prin Legea nr. "10/2002 şi Legea nr. 426/2004. Art.38. .re$ederile pre-entului 9egulament se completea-ă cu pre$ederile 9egulamentului de desfăşurare a comerţului stradal aprobat prin 0./.L. nr. "1/20.01.20"2 şi 0./.L. nr. 47/06.06.20"# C 0otăr%re pri$ind modificarea &i completarea ;ne!ei nr. " a 0./.L. .eriam nr."1/20.01.20"2 pri$ind aprobarea 9egulamentului de desfăşurare a acti$ităţilor de comerţ stradal pe ra-a comunei .eriam. Art.39. /ontra$enientul este obligat să pre-inte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar în ca-ul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau a cetăţenilor cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent. Art.5,. /ontra$enţiile se constata prin proces ' $erbal, ce $a fi înm%nat sau, după ca-, comunicat în copie contra$enientului. /omunicarea se $a face de către organul care a aplicat sancţiunea. :n ca-ul în care contra$enientul nu este pre-ent sau, deşi pre-ent, refu-ă să semne-e procesul ' $erbal, comunicarea acestuia precum &i înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data înc)eierii. Aacă contra$enientul a fost obligat &i la plata de despăgubiri, odată cu procesul'$erbal i se $a comunica &i înştiinţarea de plată, pe care se $a face menţiunea cu pri$ire la obligati$itatea ac)itării despăgubirii in termen de "4 -ile de la comunicare, in ca- contrar urm%nd sa se procede-e la e!ecutarea silită. Art.51. La constatarea contra$enţiilor se $a folosi, dacă este ca-ul, aparate foto şi $ideo din in$entarul primăriei. Art.51. /ontrolul asupra aspectelor pre$ă-ute în pre-entul 9egulament se $a efectua de către ec)ipe formate din& ". 9epre-entant .rimăriei .eriam 2. 9epre-entant /ompartiment responsabil din cadrul .rimăriei comunei .eriam #. 9epre-entant .ost de .oliţie comuna .eriam 260

Art.53. .l%ngerea împotri$a procesului ' $erbal de constatare a contra$enţiei, însoţita de copia procesului $erbal se depune la Budecătoria pe a cărei ra-a teritoriala funcţionea-ă organul constatator, în termen de "4 -ile de la data înm%nării sau comunicării acesteia. .unerea în e!ecutare a amen-ii &i a despăgubirilor se $a face de către organul din care face parte agentul constatator dacă nu s'a promo$at calea de atac împotri$a procesului ' $erbal. :n $ederea e!ecutării amen-ii, organele menţionate mai sus $or comunica din oficiu organelor de specialitate, conform pre$ederilor legale pri$ind e!ecutarea silită a creanţelor bugetare, în a căror ra-a teritorială domicilia-ă sau îşi are sediul contra$enientul, procesul $erbal de constatare a contra$enţiei &i aplicare a sancţiunii, neatacat în termen, după ca-, a dispo-iţiei )otăr%rii =udecătoreşti ire$ocabile prin care s'a soluţionat pl%ngerea. Art.55. 2arifele de determinare a despăgubirilor pentru pagubele pricinuite prin să$%rşirea contra$enţiilor& 1. Aistrugerea unui mp de stradă asfaltată ' "700 lei. 1. Aistrugerea unui mp de trotuar C 700 lei. 3. Aistrugerea unui mp de stradă betonată C "000 lei. 5. Aistrugerea unui mp de trotuar pa$at C "700 lei. -. Aistrugerea unui coş de gunoi C #00 lei. 7. Aistrugerea unui mp -onă $erde C 24 lei. 7. Aistrugerea unui trandafir C "2 lei. 8. Aistrugerea unui tuia, pin, ienupăr, etc. C 200 lei. 9. Aistrugerea unui arbore ornamental, de aliniament, etc. C 400 lei.

PR$!AR+ A@>,29;` /896+L

D'CR'TAR C !&#%+ E9860 A;/,;6;

26"

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 9 Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
privind aprobarea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de &ond &unciar Periam a supra@eţei de 0,;B Ha teren arabil, supra@aţ= a@lat= în proprietatea privat= a Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul nr.664"/02.01.20"# pre-entat de către preşedintele /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam, respecti$ primarul /omunei .eriam ' raportul compartimentului de specialitate nr.6642/02.01.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior C agent agricol în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, pri$ind aprobarea punerii la dispo-i/ia /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam a suprafe/ei de 0,74 )a în $ederea punerii în posesie a persoanei îndreptă/ite Lippet'Delcso$ >agdalena'0ilde L pre$ederile Legii nr."1/"77" pri$ind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr."/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potri$it pre$ederilor Legii fondului funciar nr. "1/"77" şi ale Legii nr. "67/"777, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.247/2004 pri$ind reforma în domeniile proprietăţii şi =ustiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr."64/20"# pri$ind măsurile pentru finali-area procesului de restituire, în natură sau prin ec)i$alent, a imobilelor preluate în mod abu-i$ în perioada regimului comunist în 9om%nia ' protocolul de predare'preluare a terenurilor cu destina /ie agricolă din domeniul pri$at al statului înc)eiat între >inisterul ;griculturii &i Ae-$oltării 9urale C ;gen/ia Aomeniilor *tatului C Airec/ia ;dministrare .atrimoniu înregistrat sub nr.74.100/06."2.20"2 &i /omisia Locală de (ond (unciar .eriam înregistrat sub nr.1721/"#."2.20"2 ' .rocesul Derbal de delimitare nr.2#7/26.04.20"2 $alidat prin )otăr%rea /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş nr. 47/41 din 26.04.20"2 ' *entinţa /i$ilă nr.6"0/27.06.2007 a Budecătoriei *%nnicolau >are ' 0otăr%rea /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş nr.47/#7 din 02."0.2001 ' ;ne!a 24 A .eriam $alidată prin )otăr%rea /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş nr.47/41 din 26.04.20"2 ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44, art.""4 &i art.""7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T%R%0T' :
262

Art.1. *e aprobă punerea la dispo-iţia /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam în $ederea aplicării legilor fondului funciar a suprafeţei de ,+95 ;a, suprafaţă care nu repre-intă păşune, dar care este teren arabil identificat şi aflat în proprietatea /omunei .eriam şi în administrarea /onsiliului Local .eriam. *uprafa/a de 0,74 )a este formată din următoarele parcele& 4. tarla ; 42"' parcela #"/# 4. tarla ; 2#4' parcela "" ' suprafaţa& 0,74 )a ' suprafaţa& 0,"7 )a.

Art.1. *uprafa/a de ,+95 ;a teren arabil este necesară pentru completarea suprafe/ei totale de 9-+87 ;a cu care a fost $alidată persoana îndreptă/ită LippetLCelcsov !a:)alenaL/il)e în $ederea punerii în posesie a acesteia. Art.3. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitra & /ornel şi /omisia Locală de (ond (unciar .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /omisiei Locale de (ond (unciar .eriam ' /omisiei Budeţene de (ond (unciar 2imiş ' Aoamnei Lippet'Delcso$ >agdalena'0ilde ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

A5RA% IOAN7%IRCEA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

____________________________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 79 )in 1,.,8.1,13

26#

Total consilieri Consiliul Local: Prezenţi: Pentru: Împotrivă: Abţineri:

11 11 7 x 5

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii, prin act adiţional, a contractului de deleFare a Festiunii 'erviciilor publice de salubrizare a Comunei Periam prin concesiune Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr.#1/22.07.20"# a operatorului *./.S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L., înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.6"76/22.07.20"# prin care se solicit compensarea obliga/iei contractuale pri$ind dotarea administra/iei publice locale cu un autogreder cu obliga/ia prestării ser$iciului de salubri-are pentru toate institu/iile publice, precum &i pentru toate manifestările culturale, sporti$e sau de altă natură, astfel înc%t operatorul să î&i poată continua desfă&urarea acti$ită/ii în condi/ii normale ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.64"#/#0.07.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , superior C agricol &i responsabil mediu în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' pre$ederile contractului de delegare a gestiunii *er$iciilor publice de salubri-are a comunei .eriam prin concesiune, înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."6/2".02.2006, contract înc)eiat între /onsiliul Local al /omunei .eriam C prin primar &i *./. S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L. L pre$ederile art.1 din 8rdinul nr."07/2007 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice de stabilire, a=ustare sau modificare a tarifelor pentru acti$ităţile specifice ser$iciului de salubri-are a localităţilor L pre$ederile 0.5. nr.146/2002 pri$ind e$idenţa gestiunii deşeurilor, completată ulterior L dispo-iţiile art.26 alin.2 din Legea nr."0"/2006 a ser$iciului de salubri-are a localităţilor, cu modificările ulterioare ' pre$ederile art."1 alin.2 din 9egulamentul'cadru al ser$iciului de salubri-are a localităţilor L pre$ederile art.#0 alin." din Legea nr. 27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare L pre$ederile art.42 alin." lit.c din Legea nr.4"/2006 a ser$iciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi actuali-ată ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a, pct.1 şi ale art.44 alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată şi modificată, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă, modificarea prin act adi/ional, conform Anexei nr.1, a contractului de delegare a gestiunii *er$iciilor publice de salubri-are a /omunei .eriam prin concesiune, contract înc)eiat între /onsiliul Local al /omunei .eriam &i *./. S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L. &i înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."6/2".02.2006. ;ne!a nr." face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. >odificarea $a consta în compensarea obliga/iei contractuale pri$ind dotarea administra/iei publice locale cu un autogreder cu obliga/ia prestării ser$iciului de salubri-are pentru toate institu/iile 264

publice de pe ra-a /omunei .eriam, precum &i pentru toate manifestările culturale, sporti$e sau de altă natură organi-ate în /omuna .eriam. Art.3. *e mandatea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam să semne-e actul adi/ional în numele /onsiliului Local .eriam. Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredinţea-ă primarul /omunei .eriam, /ompartimentul ;gricol, .rotec/ia mediului &i /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite &i ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului ;gricol, .rotec/ia mediului ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' *./.S5 [ + ,n$est 200#S *.9.L. ' La dosarul &edin/ei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ___________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 7, )in 1,.,8.1,13

264

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea modi@ic=rii şi complet=rii, prin act adiţional, a contractului de vJnzare8cump=rare nr"1A<2901"0B"1;;< încHeiat între Prim=ria Comunei Periam şi domnul C!L!(3 3!C#L(!

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 20.01.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' cererea domnului /ilian 6icolai înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.6161/"#.01.20"# prin care acesta solicită eliberarea unei ade$erin /e în $ederea intabulării dreptului de proprietate asupra imobilului pe care l'a cumpărat în rate &i pe care l'a ac)itat integral ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6174/"#.01.20"# înaintat de domnul /opil ;le!andru, referent ,,, superior în cadrul primăriei, prin care se propune consiliului local aprobarea modificării &i completării, prin act adiţional, a contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."674/0".04."777 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam şi domnul /,L,;6 6,/8L;, ' pre$ederile contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr. "674/0".04."777 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam şi domnul /,L,;6 6,/8L;, pri$ind cota de "/2 parte din locuin/a înscrisă în /.(. nr.216" .eriam a$%nd nr. cadastral 4271/2067'2070/4/24, repre-ent%nd casa cu nr.$ec)i "4 din /omuna .eriam, Bud.2imi& ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.PbP, art.#6 alin.4 lit.PaP, art.44 &i art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă modificarea &i completarea contractului de $%n-are'cumpărare înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."674/0".04."777 înc)eiat între .rimăria /omunei .eriam &i domnul /,L,;6 6,/8L;,, prin act a)iţional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re &i din contractul de $%n-are'cumpărare. Art.1. .rin actul adi/ional se modifică &i se completea-ă punctul " al contractului nr."674/0".04."777. ;ctul adi/ional este necesar pentru identificarea corectă a imobilului pe care cumpărătorul l'a cumpărat în rate &i pe care l'a ac)itat integral la data de "0.0".2006 în $ederea intabulării dreptului său de proprietate în cartea funciară asupra casei înscrisă în /.(. nr.40""42 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(. nr.216" .eriam? a$%nd nr./ad& /" &i 2op& 4271/2067'2070/4/24, repre-ent%nd casa cu adresa $ec)e& /omuna .eriam, nr."4, Bud.2imi& &i adresa nouă& .eriam, /alea ;radului, nr.27, Bud.2imi&. Art.3. .rin actul adiţional care se $a înc)eia, se $or păstra toate celelalte condiţii şi clau-e contractuale, modific%ndu'se doar clau-ele pri$ind punctul " al contractului.

266

Art.5. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitra & /ornel, primarul /omunei .eriam, care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e actul adiţional. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului /ilian 6icolai ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează A5RA% IOAN7%IRCEA
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 71 )in 1,.,8.1,13

267

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 7 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea pre@inanţ=rii contractului de @inanţare a (sociaţiei >(L riplex C#3&!3!%.

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "2.07.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7414/04.07.20"# întocmit de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul .rimăriei /omunei .eriam )r(n #are se )ro)&ne a)ro*area )re.(nan'ăr(( )e a4a LEADER -(n $EADR I$on-&+ E&ro)ean A1r(#o+ F( Dez/o+tare R&ra+ăJ, %ăs&ra 96@, "&*7măs&ra 96@.B K$&n#'(onarea ,r&)&r(+or -e A#'(&ne Lo#a+ă, -o*Ln-(rea -e #om)eten'e F( an(marea ter(tor(&+&(M ' pre$ederile P+an&+&( Na'(ona+ -e Dez/o+tare R&ra+ă IPNDRJ BAA<7BA@68 7 pre$ederile 0otăr%rii /onsiliului Local al /omunei .eriam nr.21 din 21.0#.20"2 pri$ind aderarea comunei la .eriam la ;*8/,;_,; S59@.@L A+ ;/_,@6+ L8/;LY 29,.L+3 S /86(,6,@>S - prevederile $e"ulamentului de or"ani!are şi funcţionare al )onsiliului 0ocal (eriam; - raportul )omisiei de specialitate din cadrul )onsiliului 0ocal (eriam; :n temeiul pre$ederilor art."4, art.#6 alin.7 lit.a şi ale art.44 alin." şi alin.2 lit.f din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. H12 *e aprobă )re.(nan'area #ontra#t&+&( -e .(nan'are a+ Aso#(a'(e( ,AL Tr()+e4 CON$INIU%, )e a4a LEADER -(n $EADR I$on-&+ E&ro)ean A1r(#o+ F( Dez/o+tare R&ra+ăJ, )e %ăs&ra 9B@, s&*7măs&ra 96@.B K$&n#'(onarea ,r&)&r(+or -e A#'(&ne Lo#a+ă, -o*Ln-(rea -e #om)eten'e F( an(marea ter(tor(&+&(M, )r(n a#or-area #ătre Aso#(a'(a ,AL Tr()+e4 CON$INIU% a s&me( -e @A.AAA RON 2n an&+ BA@6. 7 9 "&ma se /a #&)r(n-e 2n *&1et&+ +o#a+ a+ Com&ne( Per(am )e an&+ BA@6. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitraş /ornel şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' 5rupului de ;cţiune Locală 2riple! /onfinium 261

' ' ' '

/ompartimentului Ae-$oltare economico'socială al .rimăriei /omunei .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONT DACIANA

______________________________________

#r. 71 )in 11.,9.1,13

,

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 267

Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 5

HOTĂRÂREA
privind recti@icarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1607/""."0.20"# înaintat de doamna Aumitraş Lorendana, inspector asistent în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam, prin care se propune /onsiliului local rectificarea bugetului local şi al autofinanţării pe trimestrul ,D al anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată 'pre$ederile 0./.L..eriam nr.24/04.04.20"# pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a şi ale art.""4 lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de $enituri şi c)eltuieli şi al autofinanţării al /omunei .eriam pe trimestrul ,D al anului 20"#, după cum urmea-ă& ' ' ' ' ' ' C'#$T&R$ Trim.$C: 97.83, lei *ume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent J5-.,1.,1.,1? 64."#0 lei ,mpo-it pe clădiri de la persoane fi-ice H,7.,1.,1.,12 7.400 lei ,mpo-it şi ta!a pe teren de la persoane =uridice H,7.,1.,1.,12 7.400 lei ,mpo-itul pe terenul din e!tra$ilan H,7.,1.,1.,32 4.400 lei 2a!e =udiciare de timbru şi alte ta!e de timbru H,7.,1.,32 "."00 lei Denituri din $%n-area unor bunuri aparţin%nd domeniului pri$at al statului sau al unităţilor administrati$'teritoriale H39.,1.,72 7.200 lei C/'LT&$'L$ Trim.$C: 9ambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea proiectelor cu finanţare @+ ' 81.,5H7,.,1.-,.71.,1.3,2 /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e -1.,1.71.,1.3, C A;L O e!ecuţie pt.,,Lucrări de reabilitare a /lădirii pompierilorS R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' L Trim. $C : /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e 7,.,1.71.,1.3, C ;mena=are parc /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e -1.,1.71.,1.3, C .2 O e!ecuţie ,,Locuinţe sociale pentru locuitori de 97.83, lei 64."#0 lei #2.700 lei L 79.9,, lei ' 47.700 lei

' '

' '

270

'

etnie romă .eriamS /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e -1.,1.71.,1.3, ' ;mena=are toaletă pentru persoane cu di-abilităţi R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' L Trim $C : /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e -1.,1.71.,1.3, C +!ecuţie gara= /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e -1.,1.71.,1.3, C A;L O e!ecuţie pt.,,Lucrări de reabilitare a /lădirii pompierilorS /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e -1.,1.71.,1.3, C ;mena=are rampă pentru persoane cu di-abilităţi /)eltuieli de capital, titlul acti$e nefinanciare, alte acti$e fi!e 7-.,1.71.,3 C 9eparaţii capitale şcoli

' 24.000 lei ' 4.000 lei 79.9,, lei 40.000 lei 2.#00 lei 4.000 lei 22.600 lei

' ' ' '

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' A.5.(...2imiş ' 2re-oreriei *%nnicolau >are ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector asistent în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

A5RA% IOAN7%IRCEA

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.73 )in 18.1,.1,13

27"

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ str.Armoniei+ nr.7+ bl.1+ ap.1+ către 6amilia )omnului $ovan Flavius

Consiliul Local al Comunei Periam+ (u)eţul Timi*+ ales în condiţiile stabilite de 0e"ea nr.735%&&4 pentru ale"erea autorităţilor administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de '+.'&.%&'3 av*nd în vedere următoarele/ - cererea domnului 8ovan 9lavius înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.337'5&%.&6.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru apartamentul cu numărul ' situat în localitatea (eriam strada Crmoniei nr.7 bloc ' jud.Aimiş; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.31%65&1.&6.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe locale al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.1'1&5%%.&+.%&&+; - prevederile @.J.?.nr.4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; - prevederile $e"ulamentului de or"ani!are şi funcţionare al )onsiliului 0ocal (eriam; - raportul )omisiei de specialitate din cadrul )onsiliului 0ocal (eriam;

272

,n temeiul prevederilor art.37 alin.% lit.c art.37 alin.1 lit.b art.37 art.41 alin.3 şi ale art.''1 alin.' lit.b din 0e"ea nr.%'15%&&' privind Cdministraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare

/

T % R % 0 T ':

(rt"1" =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în )omuna (eriam str.Crmoniei nr.7 bl.' ap.' aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară/ )omuna (eriam bl.' ap.' Hudeţul Aimiş către familia domnului $ovan Flavius titularul contractului cu condiţia achitării diferenţei de plată p*nă la data încheierii contractului. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"1 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului ,o$an (la$ius ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

27#

#r. 75 )in 18.1,.1,13

,

274

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul <n supra6aţă )e 75+,7 mp cu )estinaţie )e locuinţă )in imobilul situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F. nr.5595 Periam+ av=n) nr. top.7-1L7-5>a>1+ către 6amilia )oamnei $ancu FloricaLNabriela

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea doamnei 8ancu 9lorica-?abriela înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.3&%75%'.&+.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru un imobil situat în )omuna (eriam; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.313'5&1.&6.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; - referatul . propunere înre"istrat sub nr.+7&75''.'&.%&'3 înaintat de către )omisia de anali!ă şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe aflate în proprietatea comunei (eriam sau în fondul locativ de stat prin care propune spre atribuire şi închirirere spaţiul în suprafaţă de 34 &7 mp situat în )omuna (eriam =tr.9re!iei nr.+% Hudeţul Aimiş; - faptul că familia doamnei 8ancu 9lorica-?abriela încep*nd cu data de &'.'&.%&'3 nu mai are unde locui; - prevederile @.J.?. nr. 4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; 274

' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de <B,0A mp cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9. nr.4464 (eriam av*nd nr. top.71%-7145a5% aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.33+ Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada 9re!iei nr.+% Hudeţul Aimiş către familia doamnei !ancu &lorica8>abriela. (%) =uprafaţa de 34 &7 mp care se închiria!ă familiei doamnei 8ancu 9lorica-?abriela repre!intă cele 3 încăperi închiriate din imobilul mai sus descris şi este identificată conform schiţei care constituie (nexa nr"2 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"1 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei ,ancu (lorica'5abriela ' La dosarul şedinţei 276

'

.rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 7- )in 18.1,.1,13

,

277

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul <n supra6aţă )e 37+3, mp cu )estinaţie )e locuinţă )in imobilul situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F. nr.5595 Periam+ av=n) nr. top.7-1L7-5>a>1+ către )omnul Brăcea #icolaeLLucian

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului ;răcea >icolae-0ucian înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.34765&4.&6.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru imobilul situat în )omuna (eriam nr.33+ Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada 9re!iei nr.+% Hudeţul Aimiş; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.313%5&1.&6.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.46%35''.&+.%&&+; - prevederile @.J.?. nr.4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 271

/

T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de 3A,30 mp cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9. nr.4464 (eriam av*nd nr. top.71%-7145a5% aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.33+ Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada 9re!iei nr.+% Hudeţul Aimiş către domnul $r=cea 3icolae8Lucian titularul contractului. (%) =uprafaţa de 37 3& mp care se închiria!ă domnului ;răcea >icolae-0ucian repre!intă cele % încăperi închiriate din imobilul mai sus descris şi este identificată conform schiţei care constituie (nexa nr"1 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"2 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului Arăcea 6icolae'Lucian ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 77 )in 18.1,.1,13

,

277

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul <n supra6aţă )e 17+1- mp cu )estinaţie )e locuinţă )in imobilul situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F. nr.5,17-7 Periam Hprovenită )in conversia )e pe ;=rtie a C.F. nr.5-112+ av=n) nr. top.711L711>b+ către 6amilia )oamnei !arian #icoleta

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea doamnei 2arian >icoleta înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.343&5&4.&6.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru imobilul situat la adresa anterioară (eriam nr.716 Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada <işinului nr.4& Hudeţul Aimiş; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.31335&1.&6.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.14615'&.&6.%&&+; - faptul că doamna 2arian >icoleta domiciliată în )omuna (eriam strada <işinului nr.4& Hudeţul Aimiş are în întreţinere pe concubinul său bolnav . tatăl copiilor care este încadrat în "radul de handicap D?rav cu asistent personal# av*nd valabilitate permanentă încep*nd cu data de 3&.&3.%&'' conform )ertificatului de încadrare în "rad de handicap >r.certificat/'%7353&.&3.%&'' eliberat de )omisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul )onsiliului Hudeţean Aimiş;

210

- prevederile art.% din :.).0. (eriam nr.3+5'&.&1.%&'% cu privire la scăderea din evidenţele fiscale a unor sume repre!ent*nd plata chiriei pentru locuinţele aparţin*nd patrimoniului comunei (eriam închiriate de către persoanele care repre!intă ca!uri sociale; - prevederile art.%& alin.% lit.b din 0e"ea nr.44+5%&&7 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată modificată şi completată; - prevederile @.J.?. nr. 4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de 2A,22 mp cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9. nr.4&'317 (eriam (provenită din conversia de pe h*rtie a ).9. nr.41%') av*nd nr. top.7''-7'%5b aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.716 Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada <işinului nr.4& Hudeţul Aimiş către familia doamnei .arian 3icoleta titularul contractului. (%) =uprafaţa de 2A,22 mp care se închiria!ă familiei doamnei 2arian >icoleta repre!intă ' încăpere închiriată din imobilul mai sus descris şi este identificată conform schiţei care constituie (nexa nr"1 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"2 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re.

21"

(rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei >arian 6icoleta ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 77 )in 18.1,.1,13

,

212

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul <n supra6aţă )e 75+-9 mp )in imobilul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F.5,1385 Periam Hprovenită )in conversia )e pe ;=rtie a C.F. nr.5-1-2+ av=n) nr. ca)astral 571L575+ către 6amilia )oamnei !arin Nior:iana $uliana

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererile doamnei 2arin ?ior"iana 8uliana înre"istrate la (rimăria )omunei (eriam sub nr.43&&5''.&3.%&'% şi respectiv nr.3%745%4.'&.%&'% prin care solicită o locuinţă pentru familia sa; - adresa nr.%4'%5=%5'5'6.&%.%&'3 a 8nstituţiei (refectului . Hudeţul Aimiş înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.'7135%%.&%.%&'3 prin care se solicită acordarea unei locuinţe pentru reîntre"irea familiei 2arin respectiv pentru încetarea stării de plasament a celor trei copii ai doamnei 2arin ?ior"iana 8uliana; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.31335&1.&6.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; - referatul . propunere înre"istrat sub nr.31345&1.&6.%&'3 înaintat de către )omisia de anali!ă şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe aflate în proprietatea comunei (eriam sau în fondul locativ de stat prin care propune spre atribuire şi închirirere % încăperi din spaţiul situat în )omuna (eriam =tr.)alea Cradului nr.6& Hudeţul Aimiş; - prevederile @.J.?. nr. 4&5'666 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare;

21#

- prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de <B,2; mp din imobilul cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9.4&%3+4 (eriam (provenită din conversia de pe h*rtie a ).9. nr.41'1) av*nd nr.cadastral 43%-434 aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.133 Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada Cradului nr.6& Hudeţul Aimiş către familia doamnei .arin >iorFiana !uliana titularul contractului. (%) =uprafaţa de 34 16 mp care se închiria!ă familiei doamnei 2arin ?ior"iana 8uliana repre!intă % încăperi închiriate din imobilul mai sus descris şi este identificată conform schiţei care constituie (nexa nr"1 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"2 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei >arin 5iorgiana ,uliana ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONŢ DACIANA

214

______________________________________

#r. 78 )in 18.1,.1,13

,

214

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: Pentru: Împotrivă: Abţineri: 11 11 x x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul <n supra6aţă )e 85+87 mp )in imobilul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F.5,1385 Periam Hprovenită )in conversia )e pe ;=rtie a C.F. nr.5-1-2+ av=n) nr. ca)astral 571L575+ către 6amilia )omnului Că)ană A)rian

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului 8ordache 8oan înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.34+15&4.&6.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru % încăperi din imobilul situat în )omuna (eriam strada )alea Cradului nr.6& Hudeţul Aimiş av*nd în vedere faptul că nu deţine niciun imobil în proprietate; - cererea domnului <ădană Cdrian înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.37&35'&.&6.%&'3 prin care solicită aprobarea închirierii unei locuinţe din fondul locativ al (rimăriei (eriam av*nd în vedere faptul că este căsătorit şi are doi copii minori; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.+13&5'&.'&.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam din care reiese că domnul <ădană Cdrian nu deţine nici un imobil în proprietate; - referatul . propunere înre"istrat sub nr.+7&75''.'&.%&'3 înaintat de către )omisia de anali!ă şi aprobare a solicitărilor de atribuire de locuinţe aflate în proprietatea comunei (eriam sau în fondul locativ de stat prin care propune spre atribuire şi închirirere % încăperi din spaţiul situat în )omuna (eriam =tr.)alea Cradului nr.6& Hudeţul Aimiş; 216

- prevederile @.J.?. nr.4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?. nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de CB,C< mp din imobilul cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9.4&%3+4 (eriam (provenită din conversia de pe h*rtie a ).9. nr.41'1) av*nd nr.cadastral 43%-434 aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.133 Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada Cradului nr.6& Hudeţul Aimiş către @amilia domnului +=dan= (drian. (%) =uprafaţa de +4 +3 mp care se închiria!ă familiei domnului <ădană Cdrian repre!intă % încăperi închiriate din imobilul mai sus descris şi este identificată conform schiţei care constituie (nexa nr"1 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"2 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei )omunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& 217

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam Aomnului Dădană ;drian La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA ________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 79 )in 18.1,.1,13

,

211

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea vJnz=rii, @=r= licitaţie public=, a terenului intravilan în supra@aţ= total= de C2< mp a@lat în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, c=tre doamna D=rd=l=u $orina, proprietara construcţiei înscrise în C"&" nr" B012B3 Periam Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "1."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea doamnei :ărdălău ;orina înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.36&45'+.&6.%&'3 prin care solicită aprobarea cumpărării în trei rate e"ale a terenului aferent construcţiei situată în localitatea (eriam strada 2olidului nr.'& jud.Aimiş; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr. 776" din data de 20.07.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea $%n-ării terenului intra$ilan situat în /omuna .eriam, Bud. 2imiş, e$idenţiat în /.(.nr.402#47 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( $ec)i nr.2444?, a$%nd nr.top&"064' "067/b, în suprafaţă totală de 127 mp, aflat în proprietatea /omunei /omunei .eriam, domeniu pri$at ' raportul de e$aluare întocmit la data de ""."0.20"# de către *./. 0;65; /86*@L2 *.9.L., e$aluator 2ot) Koltan +ugen'+!pert e$aluator proprietăţi imobiliare şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.1414/""."0.20"# ' pre$ederile contractelor de $%n-are'cumpărare înregistrate la .rimăria /omunei .eriam sub 6r.22#2/07.06."777 şi 6r.2"64/"4.07.2007, precum şi ale actului adiţional înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."/24.04.20"# ' pre$ederile art.4 din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.444 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' terenul este proprietatea .rimăriei /omunei .eriam, domeniu pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.402#47 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( $ec)i nr.2444? .eriam Jpct.E2 C :nscrieri pri$itoare la proprietate& /omuna .eriam, domeniu pri$at, asupra cotei de "/" parte? ' faptul că terenul care urmea-ă a fi $%ndut doamnei 0ărdălău Aorina $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b , art.44 alin.#, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': 217

Art.1. *e aprobă $%n-area, fără licitaţie publică, a terenului intra$ilan în suprafaţă totală de 817 mp către doamna /ăr)ălău Borina, proprietara construcţiei înscrise în /.(. nr.402#47 a /omunei .eriam, Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(. nr.2444?, a$%nd nr.top."064'"067/b, teren aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniu pri$at. Art.1. D%n-area terenului se $a face în ba-a raportului de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L. ' e$aluator 2ot) Koltan +ugen ' +!pert e$aluator proprietăţi imobiliare, raport care a fost înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.1414/""."0.20"# şi care constituie Anexa nr.1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. *e aprobă raportul de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L. prin care s'a stabilit suma de "".040,44 lei pentru $%n-area terenului în suprafaţă totală de 127 mp, sumă care repre-intă contra$aloarea terenului descris la art." al pre-entei )otăr%ri. .reţul terenului aferent casei de locuit $a fi ac)itat de către cumpărătoare, în rate egale, pe o perioadă de ma!im #6 luni de la data adoptării pre-entei )otăr%ri. .reţul $a fi actuali-at cu coeficienţii ratei inflaţiei stabiliţi de ,nstitutul 6aţional de *tatistică. /)eltuielile efectuate cu e$aluarea terenului $or fi suportate de către cumpărătorul terenului. Art.5. .lata contra$alorii terenului se $a face în lei la casieria .rimăriei /omunei .eriam iar contractul se $a înc)eia în formă autentică în fa/a notarului public, după ac)itarea ultimei rate. Art.-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin /ea-ă domnul primar Aumitraş /ornel care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de $%n-are' cumpărare, precum şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' .reşedintelui /omisiei centrale de in$entariere din cadrul primăriei ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' Aoamnei 0ărdălău Aorina ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

A5RA% IOAN7%IRCEA

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.8, )in 18.1,.1,13

270

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 9 Pentru: 9 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea indicatorilor teHnico ) economici pentru obiectivul ,,7n@iinţare sistem de canalizare în Comuna Periam, Judeţul imişL Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa e!traordinară din data de #"."0.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa >inisterului Ae-$oltării 9egionale şi 2urismului, Airecţia 5enerală Lucrări .ublice nr.##"4/"7."".20"2 pri$ind cuprinderea in$estiţiei în program, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.1440/04."2.20"2 ' adresa /onsiliului Budeţean 2imiş nr."4.077/2"."0.20"# înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.114#/2"."0.20"# cu pri$ire la urgentarea obţinerii a$i-ului /onsiliului 2e)nico'+conomic al >.A.9.;... pentru documentaţia te)nico'economică ' e!punerea de moti$e înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7000/24."0.20"# pre-entată de domnul Aumitraş /ornel, primar al /omunei .eriam, cu pri$ire la necesitatea aprobării indicatorilor te)nico C economici pentru obiecti$ul ,nfiinţare sistem de canali!are în )omuna (eriam Hudeţul Aimiş# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7026/21."0.20"# întocmit de domnul >irea /ristian'>anuel, inspector , principal în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam ' proiectul te)nic şi al detaliilor de e!ecuţie 6r.2/20"# întocmit de către *./.0adro Line best *.9.L. înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.67##/"7.01.20"# ' procesul $erbal de recepţie a documentaţiei de proiectare .2OAA+ C :nfiinţare sistem de canali-are în /omuna .eriam, înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.6744/"7.01.20"# ' documentaţia de a$i-are pentru obiecti$ul P:nfiinţare sistem de canali-are în /omuna .eriam, Budeţul 2imişP înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.1777/24."0.20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile 8.@.5. nr.21/20"# pentru aprobarea .rogramului naţional de de-$oltare locală L pre$ederile 8.;... nr."14"/20"# pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor 8rdonanţei de urgenţă a 5u$ernului nr.21/20"# pentru aprobarea .rogramului naţional de de-$oltare locală ' pre$ederile 0.5. nr.21/2001 pri$ind aprobarea conţinutului'cadru al documentaţiei te)nico' economice aferente in$estiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a de$i-ului general pentru obiecti$e de in$estiţii şi lucrări de inter$enţii ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.@.5. nr.#4/2006 pri$ind atribuirea contractelor de ac)i-iţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de ser$icii, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b şi d, alin.4 lit.d, alin 6 lit.a pct."4, art. 44 alin.2 lit.e, şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 27"

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă indicatorii te)nici pentru obiecti$ul WÎn6iinţare sistem )e canalizare <n Comuna Periam+ (u)eţul Timi*W, lucrare finanţată din bugetul de stat prin 8.@.5. nr. 21/20"# . Euget >ultianual, conform Anexei nr.1+ care face parte integrantă din pre-entul proiect de )otăr%re. Art.1. *e aprobă indicatorii economici pentru obiecti$ul WÎn6iinţare sistem )e canalizare <n Comuna Periam+ (u)eţul Timi*W conform Anexei nr.1+ care face parte integrantă din pre-entul proiect de )otăr%re. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, /ompartimentul (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e şi /ompartimentul Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art. 5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei Aumitraş Lorendana C inspector , asistent C cu atribuţii de contabil în cadrul primăriei ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' *./.0adro Line best *.9.L. ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE , PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ŞEDINŢĂ,

 A5RA% IOAN7%IRCEA …………………………….
………………………… _______________________________________

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 81 )in 31.1,.1,13

272

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 7 Împotrivă: x Abţineri: 5

HOTĂRÂREA
privind aprobarea ,eFulamentului pentru eliberarea (utorizatiei de &unctionare re@eritoare la des@=surarea activit=ţilor economice pe raza Comunei Periam Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate nr.76#"/"2."".20"# întocmit de doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent C impo-ite si ta!e, prin care propune /onsiliului Local .eriam adoptarea unei )otăr%ri pri$ind aprobarea 9egulamentului pentru eliberarea ;utori-atiei de (unctionare referitoare la desfăsurarea acti$ităţilor economice pe ra-a /omunei .eriam ' 8.5. nr. 77/2000 pri$ind comerciali-area produselor şi ser$iciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' 0.5. nr.###/200# pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a 8.5. nr. 77/2000 pri$ind comerciali-area produselor şi ser$iciilor de piaţă ' 0.5. nr.#41/2004 pri$ind e!ercitarea comerţului cu produse şi ser$icii de piaţă în unele -one publice, cu modificările şi completările ulterioare ' 0.5.nr.744/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a 8rdonantei 5u$ernului nr. 7"/2002 pri$ind organi-area si funcţionarea ser$iciilor publice de administrare a domeniului public şi pri$at de interes local ' pr$ederile 8.;... nr.##7/2007 pri$ind actuali-area /lasificării acti$itătilor din economia natională C /;+6 ' Legea nr. 40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' Legii nr.60/"77" pri$ind organi-area si desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.6"/"77" pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de con$ietuire socială, a ordinii si linistii publice, Jr#?, cu modificările si completările ulterioare ' Legea nr."2/"770 pri$ind prote=area populaţiei împotri$a unor acti$ităţi comerciale ilicite, rerepublicată, cu modificările şi completările ulerioare ' 8.5. nr.2/200" pri$ind regimul =uridic al contra$enţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ' 0./.L. .eriam nr."1/20.01.20"2 pri$ind aprobarea 9egulamentului de desfăşurare a acti$ităţilor de comerţ stradal pe ra-a comunei .eriam ' 0./.L. .eriam nr.47/06.06.20"# pri$ind modificarea si completarea ;ne!ei nr." a 0./.L. .eriam nr."1/20.01.20"2 pri$ind aprobarea 9egulamentului de desfăşurare a acti$ităţilor de comerţ stradal pe ra-a comunei .eriam ' necesitatea de creştere a $eniturilor proprii ale bugetului local al /omunei .eriam în scopul asigurării finanţării c)eltuielilor publice locale ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.#6 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct."7, art.44 alin." şi art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T': Art.1. *e aprobă $e"ulamentul pentru eliberarea Cutori!atiei de 9unctionare referitoare la desfăsurarea activităţilor economice pe ra!a )omunei (eriam conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. 27#

(rt"2" (entru eliberarea5vi!area Cutori!atiei de 9unctionare inclusiv a orarului de functionare se percepe următoarea taxă/ - eliberare Cutori!atie de 9unctionare - eliberare vi!ă anuală Cutori!atie de 9unctionare - eliberare duplicat Cutori!atie de 9unctionare - 20 lei; - 20 lei; - 22 lei"

(rt"3" ProFramul de @uncţionare al a"enţilor economici care desfăşoară activitate comercială pe ra!a comunei (eriam este/ 1" unităţi comerciale cu profil alimentar/ între orele A ) 23 " 2" unităţi comerciale cu profil nealimentar/ între orele C ) 23 N 3" unităţi de alimentaţie publică (baruri restaurante)/ între oreleE 0 )2B N B" unităţi de alimentaţie publică cu pro"ram distractiv (internet-cafe discotecă spaţii unde se or"ani!ea!ă mese festive)/ între orele 0 )2B , cu respectarea ordinii şi liniştii publice. Art.5 H12 :n unităţile de alimentaţie publică si în unitătile de alimentaţie publică cu program distracti$ de pe ra-a comunei .eriam funcţionarea programului mu-ical $a fi limitat la ora 13,,. H12 .ot desfăşura program mu-ical după ora 13,, numai unităţile care au acordul e!pres al .rimăriei /omunei .eriam. ;cest acord se $a elibera pentru funcţionarea unităţilor de tipul discotecilor, barurilor de noapte şi unităţilor care organi-ea-ă manifestări Jacţiuni? cu caracter festi$ Jnunţi, bote-uri, etc.?. (rt"2" (rimarul )omunei (eriam este împuternicit de către )onsiliul 0ocal (eriam să semne!e autori!atiile de functionare pentru activitătile desfăsurate de a"entii economici. (rt"A" (*nă la data de &'.&'.%&'4 operatorii economici sunt obli"ati să facă demersurile necesare pentru obtinerea Cutori!atiei de functionare conform pre!entei hotăr*ri. (rt"<" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna 9erchi =imona-Klena . inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam. Art.8. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'socială, @rbanism si 2ransport .ublic din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' ;gentilor economici de pe ra-a /omunei .eriam ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".
00 00 00 00 00 00 00 00

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

CNTEA PETRE7PA5EL


#r. 81 )in 11.11.1,13

!RONŢ DACIANA

274

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F. nr.5711 Periam+ av=n) nr. top.15-L157+ către 6amilia )oamnei Nrebenar Florica

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea doamnei ?rebenar 9lorica înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.+7715'1.'&.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru imobilul situat la adresa anterioară (eriam nr.%+% Hudetul Aimis adresă actuală (eriam strada Crtarului nr.3' Hudetul Aimiş; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.+6+65%1.'&.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.3%&35%3.'&.%&&+; - faptul că doamna ?rebenar 9lorica domiciliată în )omuna (eriam strada <isinului nr.14 Hudetul Aimiş are în întretinere pe sotul său bolnav . tatăl copiilor care este încadrat în "radul 88 de handicap av*nd valabilitate permanentă încep*nd cu data de %+.&6.%&&1 conform )ertificatului de încadrare în "rad de handicap >r.certificat/1''35%+.&6.%&&1 eliberat de )omisia de experti!ă medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti din cadrul )onsiliului Hudetean Aimis;

274

- prevederile art.% din :.).0. (eriam nr.3+5'&.&1.%&'% cu privire la scăderea din evidentele fiscale a unor sume repre!ent*nd plata chiriei pentru locuintele apartin*nd patrimoniului comunei (eriam închiriate de către persoanele care repre!intă ca!uri sociale; - prevederile art.%& alin.% lit.b din 0e"ea nr.44+5%&&7 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată modificată si completată; - prevederile @.J.?. nr.4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spatiul cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9. nr.47%' (eriam av*nd nr. top.'41-'47 în suprafată de 3;,21 mp imobil aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa veche (eriam nr.144 adresa la renumerotare (eriam nr.%+% si av*nd adresa actuală (eriam strada Crtarului nr.3' Hudetul Aimiş către familia doamnei >rebenar &lorica titularul contractului. (%) 0ocuinta în suprafată totală de 3;,21 mp care se închiria!ă familiei doamnei ?rebenar 9lorica este formată din/ ' cameră ' bucătărie si ' cămară. (3) =uprafata de 36 1' mp care se închiria!ă familiei doamnei ?rebenar 9lorica repre!intă cele 3 încăperi închiriate din imobilul mai sus descris si este identificată conform schitei care constituie (nexa nr"1 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"2 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re.

276

(rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei Aumitraş Lorendana C inspector , asistent în cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei 5rebenar (lorica ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

CNTEA PETRE7PA5EL ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 83 )in 11.11.1,13

,

277

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ str.Armoniei+ nr.7+ bl.1+ ap.17+ către 6amilia )oamnei $un:lin: #atasa

Consiliul Local al Comunei Periam+ (u)eţul Timi*+ ales în condiţiile stabilite de 0e"ea nr.735%&&4 pentru ale"erea autorităţilor administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare; reunit în şedinţa ordinară din data de %'.''.%&'3 av*nd în vedere următoarele/ - cererea doamnei 8un"lin" >atasa înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.+3&'5'7.'&.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru apartamentul cu numărul '7 situat în localitatea (eriam strada Crmoniei nr.7 bloc ' jud.Aimiş; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.+66&5%1.'&.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciar-contabil impo!ite şi taxe locale al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.1'1'5%%.&+.%&&+; - prevederile @.J.?.nr.4&5'666 privind protectia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.'%4 din @.?.nr.6%5%&&3 privind )odul de procedură fiscal rererepublicată cu
'

modificările şi completările ulterioare; - prevederile $e"ulamentului de or"ani!are şi funcţionare al )onsiliului 0ocal (eriam; - raportul )omisiei de specialitate din cadrul )onsiliului 0ocal (eriam;

271

,n temeiul prevederilor art.37 alin.% lit.c art.37 alin.1 lit.b art.41 alin.3 şi ale art.''1 alin.' lit.b din 0e"ea nr.%'15%&&' privind Cdministraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare

/

T % R % 0 T ':

(rt"1" =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în )omuna (eriam str.Crmoniei nr.7 bl.' ap.'7 aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam Jidentificat prin adresa anterioară& /omuna .eriam, bl.", ap."6, Budetul 2imis?, către familia doamnei $un:lin: #atasa titularul contractului. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"1 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"B" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul compartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aoamnei ,ungling 6atasa ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

CNTEA PETRE7PA5EL ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 85 )in 11.11.1,13

Total consilieri Consiliul Local: 11 277

,

Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea vJnz=rii, @=r= licitaţie public=, a constructiei cu destinatie de locuint=, în supra@aţ= total= de 20 mp a@lat= în proprietatea Comunei Periam, patrimoniu privat, c=tre cHiriasul 0etu (nton

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în conditiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului Betu Cnton înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.6'175%'.''.%&'3 prin care solicită aprobarea cumpărării în rate a casei cu nr.4%6 situată în localitatea (eriam actualmente strada 9rasinului nr.'6 jud.Aimiş; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr. 720# din data de 04."".20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea $%n-ării casei situate în /omuna .eriam, nr.427, Bud. 2imiş, e$idenţiată în /.(. nr.402440 .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /( $ec)i nr."662?, a$%nd nr.top&2044'46, cu suprafaţa utilă de 40 mp, casă aflată în proprietatea /omunei .eriam, domeniu pri$at ' raportul de e$aluare întocmit la data de 26.06.20"# de către *./. 0;65; /86*@L2 *.9.L., e$aluator 2ot) Koltan +ugen'+!pert e$aluator proprietăţi imobiliare şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4406/21.06.20"# ' pre$ederile contractelor de înc)iriere înc)eiate cu domnul Eetu ;nton si înregistrate la .rimăria /omunei .eriam ' pre$ederile 8.@.5 nr.40/"777 pri$ind protecţia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.4 din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.7 din Legea nr. 14/"772 pri$ind $%n-area de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată Jr2?, cu modificările şi completările ulterioare L pre$ederile Aecretului'lege nr. 6"/"770 pri$ind $%n-area de locuinte construite din fondurile statului către populatie, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.444 şi art.447 alin.2 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' constructia se află în proprietatea .rimăriei /omunei .eriam, domeniu pri$at, conform e!trasului de carte funciară pentru informare nr.402440 .eriam (provenită din conversia de pe h*rtie a ).9. vechi nr.'77%) pct.E2 C (oaie de proprietate& /omuna .eriam, domeniu pri$at, intabulare drept de proprietate dob%ndit prin lege, cota actuală "/" parte ' faptul că locuinta care urmea-ă a fi $%ndută domnului Eetu ;nton $a aduce o creştere la $enitul bugetului local al /omunei .eriam ' faptul că imobilul descris nu a fost re$endicat în ba-a Legii nr."0/200" pri$ind regimul =uridic al unor imobile preluate în mod abu-i$ în perioada 6 martie "744 '22 decembrie "717, cu modificările şi completările ulterioare. #00

' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.#, art.""7, art."2" alin." şi ale art."2# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă $%n-area, fără licitaţie publică, a constructiei cu destinatie de locuintă situată în intra$ilanul /omunei .eriam, înscrisă în /.(. nr.402440 a /omunei .eriam Jpro$enită din con$ersia de pe )%rtie a /.(. nr."662?, a$%nd nr.top.2044'46, cu suprafaţa utilă de -, mp+ constructie aflată în proprietatea /omunei .eriam, domeniu pri$at, către domnul @etu Anton+ care are calitatea de c)irias. Art.1. D%n-area constructiei se $a face în ba-a raportului de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L. ' e$aluator 2ot) Koltan +ugen ' +!pert e$aluator proprietăţi imobiliare, raport care a fost înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.4406/21.06.20"# şi care constituie (nexa nr"1 care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. *e aprobă raportul de e$aluare întocmit de către *./. 0anga /onsult *.9.L. prin care s'a stabilit suma de ""."00 lei pentru $%n-area constructiei cu suprafaţa utilă de 40 mp, sumă care repre-intă contra$aloarea constructiei descrise la art." al pre-entei )otăr%ri. /)eltuielile efectuate cu e$aluarea constructiei $or fi suportate de către cumpărător. Art.5. .reţul constructiei $a fi ac)itat de către cumpărător cu plata în rate, în următoarele condiţii& a? a$ans de #0 H din preţul de $%n-are b? rate lunare eşalonate pe un termen de p%nă la #6 luni. .reţul $a fi actuali-at cu coeficienţii ratei inflaţiei stabiliţi de ,nstitutul 6aţional de *tatistică. Art.-. .lata contra$alorii constructiei se $a face în lei la casieria .rimăriei /omunei .eriam, iar înscrierea în cartea funciară a contractului de $%n-are'cumpărare . prevă!ut în (nexa nr"2 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re . cade în sarcina cumpărătorului, după ac)itarea ultimei rate. Art.7. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin tea-ă domnul primar Aumitraş /ornel care este împuternicit de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de $%n-are' cumpărare, precum şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul compartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' .reşedintelui /omisiei centrale de in$entariere din cadrul primăriei ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei .eriam ' Aomnului Eetu ;nton ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

CNTEA PETRE7PA5EL

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 8- )in 11.11.1,13

#0"

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind modi@icarea (nexei la D"C"L" Periam nr"1A92002 privind însuşirea !nventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Periam, respectiv modi@icarea (nexei nr"A0 la D">" nr";<<92002 privind atestarea domeniului public al Gudetului imis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Gudetul imis Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub 76##/"2."".20"# pre-entat de iniţiatorul proiectului de )otăr%re, domnul primar Aumitras /ornel ' adresa nr."#772/9/"4.02.20"# a /onsiliului Budeţean 2imiş C Airectia ;dministrarea .atrimoniului înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."771/04.0#.20"# ' adresa nr.4611/0"."".20"# a .rimăriei /omunei .esac înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.74#6/07."".20"# prin care /onsiliului Local .esac solicită adoptarea unei )otăr%ri prin care să fie radiate bunurile imobile apartin%nd /omunei .esac si e$identiate în domeniul public al /omunei .eriam ' pre$ederile art.7 lit.e, art.1 alin." şi art.2" din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, modificată şi completată ' pre$ederile Legii nr.#67/2007 pentru înfiinţarea comunei .esac, =udeţul 2imiş, prin reorgani-area comunei .eriam, localitatea .esac fiind p%nă în anul 2001 sat aparţinător al comunei .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."6/2002 pri$ind însuşirea ,n$entarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei .eriam ' protocolul de predare'primire a patrimoniului imobiliar e!tra$ilan şi intra$ilan referitor la delimitarea dintre comuna .eriam si /omuna .esac, înregistrat la .rimăria /omunei .esac sub nr."424/"".04.2007 şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.2674/"".04.2007, în concordanţă cu pre$ederile Legii nr.#67/2007 pentru înfiinţarea comunei (esac judeţul Aimiş prin reor"ani!area comunei (eriam ' pre$ederile ;ne!ei nr.# la 0.5. nr.441/"777 pri$ind aprobarea 6ormelor te)nice pentru întocmirea in$entarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si =udeţelor ' pre$ederile 0.5. nr.2"#7/2004 pentru aprobarea /atalogului pri$ind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mi=loacelor fi!e, modificată ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.24/2000 pri$ind normele de te)nică legislati$ă pentru elaborarea actelor normati$e, cu modificările si completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.42/200# pri$ind transparenta deci-ională în administratia publică, modificată L 9egulamentul de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' a$i-ul comisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam #02

:n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b şi c, art.#6 alin.4 lit.f, art.#6 alin.4 lit.c şi art.44 alin.# din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. 0./.L. .eriam nr."6/2002 pri$ind însuşirea ,n$entarului bunurilor care aparţin domeniului public al /omunei .eriam se modifică, după cum urmea-ă& a2 *e abrogă po-iţiile 3+ 7+ 1,+ 17+ 18 si 31 din Anexa nr.7, ' ,n$entarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei .eriam C ane!ă care face parte din 0.5. nr.777/2002. Art.1. *e comunică pre-enta )otăr%re /onsiliului Local .esac, precum si /onsiliului Budeţean 2imiş, în $ederea înaintării către 5u$ernul 9om%niei a propunerii de completare a 0.5. nr.777/2002 C 0otăr%re pri$ind atestarea domeniului public al =udeţului 2imiş, cu modificările aduse ;ne!ei 60 pri$ind ,n$entarul bunurilor care aparţin domeniului public al /omunei .eriam. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a însărcina domnul primar Aumitras /ornel si doamna Eront Aaciana, secretar al comunei. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /onsiliului Local .esac ' /onsiliului Budeţean 2imiş C Airectia ;dministrarea .atrimoniului ' /omisiei comunale centrale de in$entariere a $alorilor materiale şi băneşti ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite si ta!e al .rimăriei /omunei .eriam ' La dosarul sedintei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 87 )in 11.11.1,13
#0#

Total consilieri Consiliul Local: 11 Prezenţi: 11 Pentru: 1, Împotrivă: x Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
Privind validarea unui nou consilier local în locul devenit vacant în cadrul Consiliului Local Periam, urmare a demisiei consilierului local .(>-, C1L!38.(,!%'

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr."16/"6."0.20"# a .artidului Aemocrat Liberal C 8rgani-atia Budeteană 2imis, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.1717/24."0.20"# ' referatul nr.7771/"4."".20"# pre-entat de secretarul comunei .eriam ' adresa .artidului Aemocrat Liberal C 8rgani-atia Budeteană 2imis, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7770/2"."".20"# ' 0otăr%rea /onsiliului Local .eriam nr.#1/06.06.20"# pri$ind încetarea mandatului de consilier local al domnului >ager /ălin'>arius, prin demisia acestuia de pe listele 8rgani-atiei .A'L .eriam şi declararea $acantă a unui post de consilier local în cadrul /onsiliului Local .eriam ' procesul'$erbal înc)eiat de /omisia de $alidare din cadrul /onsiliului Local .eriam ' pre$ederile art.6 alin.# si art.7 din Legea nr.#7#/2004 pri$ind *tatutul aleşilor locali, modificată şi completată ' art.76 alin.7 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :n conformitate cu pre$ederile art.#" alin.4, art.#2'##, art.#6 şi art.44 alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T % R % 0 T ':

Art.1. :ncep%nd cu data de 2"."".20"#, se $alidea-ă mandatul de consilier local în cadrul /onsiliului Local .eriam al doamnei @ucse A)riana+ înscrisă ca supleant pe lista propusă de 8rgani-aţia .A'L .eriam, pe locul rămas $acant ca urmare a demisiei domnului consilier local >ager /ălin'>arius. Art.1. >andatul de consilier local al doamnei Eucse ;driana $a intra în $igoare după depunerea =urăm%ntului de credintă.

Art.3. 0otăr%rea de $alidare poate fi atacată de cei interesati la instanta de contencios administrati$ în termen de 4 -ile de la adoptare sau în ca-ul celor absenti de la sedintă, de la comunicare. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ #04

' ' ' ' '

.rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam Aoamnei Eucse ;driana /ompartimentului (inanciar'contabil din cadrul .rimăriei /omunei .eriam .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE , PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ŞEDINŢĂ,
L.".

Contrasemnează

 CNTEA PETRE7PA5EL  …………………………….…………………………
……………………………………………………………….. _______________________________________ I)ren&me+e F( n&me+eJ

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 87 )in 11.11.1,13

#04

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea dot=rii serviciului public de alimentare cu ap= prin acHiziţionarea unui tractor

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' e!punerea de moti$e înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7747/"4."".20"# pre-entat de domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7714/"4."".20"# întocmit de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , ; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam, cu pri$ire la necesitatea aprobării >emoriului =ustificati$ pri$ind proiectul& ;otarea serviciului de alimentare cu apă prin achi!iţia unui tractorMM; ' >emoriul =ustificati$ întocmit de *./.,nfra >edia /onsult *9L şi înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7611/"#."".20"# ' pre$ederile P+an&+&( Na'(ona+ -e Dez/o+tare R&ra+ă IPNDRJ BAA<7BA@68 7 pre$ederile 0otăr%rii /onsiliului Local al /omunei .eriam nr.21 din 21.0#.20"2 pri$ind aderarea comunei .eriam la ;*8/,;_,; S59@.@L A+ ;/_,@6+ L8/;LY 29,.L+3 S /86(,6,@>S ' pre$ederile 0otăr%rii /onsiliului Local .eriam nr. 21 din "0.07.20"2 pri$ind modificarea 0otăr%rii /onsiliului Local .eriam nr. 21 din 21.0#.20"2 pri$ind aprobarea aderării comunei la ;*8/,;_,; S59@.@L A+ ;/_,@6+ L8/;LY 29,.L+3 /86(,6,@>S S ' pre$ederile 8.5. nr.26/2000 cu pri$ire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile ;3+, ,D L+;A+9 din cadrul .rogramului 6ational de Ae-$oltare 9urală ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.d, art.44 alin.2, art.""4 alin." lit.b şi ale art.""4 alin.# lit.a şi b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă necesitatea si oportunitatea reali-ării in$estiţiei ++Botarea serviciului )e alimentare cu apă prin ac;iziţia unui tractorXX pentru /omuna .eriam, care are un număr de 4404 locuitori, conform 9ecensăm%ntului populaţiei din anul 20"". Art.1. *e aprobă depunerea proiectului ++Botarea serviciului )e alimentare cu apă prin ac;iziţia unui tractorXX la 5rupul de ;cţiune Locală 2riple! /86(,6,@>, în $ederea finanţării acestuia. *ursa de finanţare este măsura 4"'#22 P9eno$area, de-$oltarea satelor, îmbunătăţirea ser$iciilor #06

de ba-ă pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în $aloare a moştenirii ruraleP, măsură acti$ă în cadrul 5rupului de ;cţiune Locală 2riple! /86(,6,@>. Aosarul proiectului cuprinde cererea de finanţare şi ane!ele acesteia. Art.3. *e aprobă >emoriul =ustificati$ al proiectului de in$estiţie ++Botarea serviciului )e alimentare cu apă prin ac;iziţia unui tractorXX, ca parte integrantă a dosarului cererii de finanţare. Art.5. *e aprobă $aloarea proiectului în sumă de #61.264 lei fără 2D;, adică 12.400 +uro, fără 2D;, respecti$ 446.647 lei cu 2D;, adică "02.#00 +uro cu 2D;. Art.-.. *e aprobă $aloarea c)eltuielilor eligibile în sumă de #21.017 lei fără 2D;, adică 7#.400 +uro, fără 2D;, respecti$ 406.1#0 lei cu 2D;, adică 7"."40 +uro cu 2D;. Art.7. *e aprobă cofinanţarea din Eugetul Local a c)eltuielilor neeligibile în sumă de 40."74 lei fără 2D;, adică 7.000 +uro fără 2D;, respecti$ 47.1"7 lei cu 2D;, adică ""."60 +uro cu 2D;. Art.7. *e desemnea-ă .rimarul /omunei .eriam, domnul Aumitraş /ornel, să repre-inte /omuna în $ederea depunerii dosarului cererii de finanţare, precum şi în $ederea finanţării şi derulării proiectului ++Botarea serviciului )e alimentare cu apă prin ac;iziţia unui tractorXX . Art.8. /onsiliul Local al /omunei .eriam se anga=ea-ă să suporte c)eltuielile de mentenanţă şi gestionare a in$estiţiei, pe o perioadă de cel puţin 4 ani de la data la care in$estiţia a fost dată în e!ploatare. Art.9. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin /ea-ă domnul primar Aumitraş /ornel, precum şi domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , ; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. Art. 1,. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' 5rupului de ;cţiune Locală 2riple! /onfinium ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

CNTEA PETRE7PA5EL ________________

!RONT DACIANA

______________________________________

#r. 88 )in 11.11.1,13

#07

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind recti@icarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de 2"."".20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr."44#4/"1."".20"# a /onsiliului Budeţean 2imiş, Airecţia Euget'(inanţe înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.7147/"1."".20"# ' adresa nr.402#/2"."".20"# a A5(. 2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."00"#/2"."".20"# ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."0022/2"."".20"# înaintat de doamna Aumitras Lorendana, inspector asistent în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam, prin care se propune /onsiliului local rectificarea bugetului local si al autofinantării pe trimestrul ,D al anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată 'pre$ederile 0./.L..eriam nr.24/04.04.20"# pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a si ale art.""4 lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de $enituri şi c)eltuieli si al autofinantării al /omunei .eriam pe trimestrul ,D al anului 20"#, după cum urmea-ă& ' ' C'#$T&R$ TR.$C: *ume alocate din cote defalcate din impo-itul pe $enit pentru ec)ilibrarea bugetelor locale J04.02.04? *ume defalcate din 2D; pt. finantarea c)elt. descentrali-ate la ni$elul comunelor, oraselor, municipiilor, din care& finantarea drept. asist. pers. ai pers. cu )andicap J"".02.02? C/'LT&$'L$ TR.$C: ;cti$e nefinanciare C alte acti$e fi!e .2 O AA+ moderni-are drumuri de interes local /omuna .eriam J14.02.0#.7".0".#0? ;lte bunuri si ser$icii pentru intretinere si functionare J4".02.20.0".#0? /)eltuieli de personal J61.02.20.0"."0? R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' ? TR.$C: 71.5,, lei ##.000 lei #1.400 lei

71.5,, lei "2.000 lei 2".000 lei #1.400 lei L 17.1-, lei #01

' ' '

' ' ' '

/)eltuieli de personal J61.02.20.0"."0? R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' ? TR.$C: /)eltuieli de personal J4".02.20.0"."0? /)eltuieli de personal J67.02.20.0"."0? /)eltuieli de personal J70.02.20.0"."0?

' 26."40 lei 17.1-, lei 24."40 lei ".000 lei ".000 lei.

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitras Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' A.5.(...2imiş ' 2re-oreriei *%nnicolau >are ' Aoamnei Aumitras Lorendana, inspector asistent în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.89 )in 11.11.1,13

#07

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind orFanizarea reţelei unit=ţilor de înv=ţ=mJnt preuniversitar de stat ale Comunei Periam, ce va @uncţiona în anul şcolar 201B82012 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' propunerea comisiei ,,, din cadrul /onsiliului Local .eriam, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0.0"7/2"."".20"# prin care se propune consiliului local aprobarea reţelei unităţilor de în$ăţăm%nt preuni$ersitar de stat a /omunei .eriam, ce $a funcţiona în anul şcolar 20"4'20"4 ' referatul înregistrat sub nr."0.020/2"."".20"# înaintat de domnul Aumitraş /ornel C primarul /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local aprobarea reţelei unităţilor de în$ăţăm%nt preuni$ersitar de stat ale /omunei .eriam, ce $a funcţiona în anul şcolar 20"4'20"4 ' adresa nr."0.200/2"."".20"# a ,nspectoratului `colar Budeţean 2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0.007/2"."".20"# ' adresa nr.#204/2"."".20"# a Liceului 2eoretic .eriam, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0.02"/2"."".20"# ' a$i-ul ,nspectoratului `colar Budeţean 2imiş 6r."0774 din 7 decembrie 20"#, înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."041"/07."2.20"# ' pre$ederile art."7 alin.4 şi ale art.6" alin."'2 din Legea nr."/20"" pri$ind +ducaţia 6aţională, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.2# alin.", ale art.#6 alin.2 lit.d, ale art.#6 alin.6 lit.a pct.", ale art.44 alin." şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă organi-area reţelei unităţilor de în$ăţăm%nt preuni$ersitar de stat ale /omunei .eriam, reţea ce $a funcţiona în anul şcolar 20"4'20"4, după cum urmea-ă& #r. Crt. ". 2. Benumirea unităţii *colare L,/+@L 2+89+2,/ .eriam 59YA,6,_; .eriam /@ .9859;> .9+L@65,2 P(>AR .B ;9 A)resa /omuna .eriam, str. >agnoliei, nr.2, Bud. 2imiş /omuna .eriam, str. /alea ;radului, nr."41, Bud. 2imiş

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam, precum şi doamna 0o=da Aiana'>i)aela, director al Liceului 2eoretic .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& #"0

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam ,nspectoratului `colar Budeţean 2imiş Liceului 2eoretic .eriam La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.9, )in 19.11.1,13

#""

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucr=ri de interes local pentru anul 201B, acţiuni sau lucr=ri stabilite în con@ormitate cu art"A alin"< din LeFea nr"B1A92001

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul înregistrat sub nr."0744/"2."2.20"# pre-entat de domnul ;$ram ,oan >ircea, $iceprimar al /omunei .eriam, prin care se propune consiliului local aprobarea (lanului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul %&'4 acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.7 alin.% din 0e"ea nr.4'75%&&' ' raportul compartimentului de specialitate "0744/"2."2.20"# întocmit de doamna /opil .aula' 5ianina, inspector , asistent C social în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' pre$ederile art.6 alin.7 din Legea nr.4"6/200" pri$ind $enitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.a, art.#6 alin.# lit.a şi art.44 alin.l din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă Planul de acţiuni sau de lucr=ri de interes local pentru anul 201B, acţiuni sau lucr=ri stabilite în con@ormitate cu art"A alin"< din LeFea nr"B1A92001, la ni$elul /omunei .eriam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul $iceprimar ;$ram ,oan >ircea şi doamna /opil .aula'5ianina, inspector , asistent C social în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Diceprimarului /omunei .eriam ' Aoamnei /opil .aula'5ianina, inspector , asistent C social în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

#"2

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CNTEA PETRE7PA5EL
…………………………

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

 ……………………………. _______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.91 )in 19.11.1,13

#"#

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind stabilirea num=rului maxim de posturi pentru asistenţii personali, care vor @i pl=tiţi la nivelul Consiliului Local Periam pe anul 201B Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."0746/"2."2.20"# întocmit de doamna /opil .aula'5ianina, inspector , asistent cu atribuţii de asistent social în cadrul .rimăriei /omunei .eriam prin care solicită aprobarea numărului ma!im de posturi pentru asistenţii personali pe anul 20"4 ' pre$ederile art.2 şi art.6 din 0.5. nr.427/200" pentru aprobarea 6ormelor metodologice pri$ind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu )andicap, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a pct.2, art.44 alin." şi art.""4 din Legea nr.2"4/200", pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T%R%0T':

Art.1. *e aprobă un număr ma!im de -, )e posturi pentru anga=area asistenţilor personali pentru persoanele cu )andicap gra$, e!istente la ni$elul /omunei .eriam, pentru anul 20"4. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul primar Aumitraş /ornel, compartimentul financiar'contabil, impo-ite şi ta!e, precum şi compartimentul asistenţă socială din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului financiar'contabil, impo-ite şi ta!e ' /ompartimentului asistenţă socială ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

#r. 91 )in 19.11.1,13

______________________________________

#"4

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea Planului de ocupare a @uncţiilor publice la nivelul Comunei Periam, pentru anul 201B

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' referatul înregistrat sub nr.7072/27."0.20"# înaintat de doamna Eronţ Aaciana, secretar al /omunei .+9,;>, prin care se propune consiliului local aprobarea .lanului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 20"4 ' pre$ederile 0.5. nr.44#/2007 pri$ind stabilirea unor măsuri cu pri$ire la e$idenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici ' pre$ederile art.22 alin." lit.o şi ale art.2# alin.4 şi alin.4 din Legea nr."11/"777 pri$ind statutul funcţionarilor publici, republicată Jr2?, cu modificările şi completările ulterioare ' 8rdinul ;dministraţie .ublică nr.7660/2006 pri$ind aprobarea ,nstrucţiunilor pentru elaborarea .lanului de ocupare a funcţiilor publice ' pre$ederile 0.5. nr.6""/2001 pentru aprobarea normelor pri$ind organi-area şi de-$oltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8rdinului ;dministraţie .ublică nr."7#2/2007 pentru aprobarea 9egulamentului pri$ind organi-area şi desfăşurarea e!amenului de promo$are în clasă a funcţionarilor publici ' adresa nr.420"4/20"# a ;.6.(... Eucureşti înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0.071/22."".20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.a, art.#6 alin.# lit.a şi art.44 alin.l ale Legii nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă Planul )e ocupare a 6uncţiilor publice pentru anul 1,15 , la ni$elul .rimăriei /omunei .eriam, precum şi al *.../.L.+... .eriam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă primarul /omunei .eriam, domnul Aumitraş /ornel. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' ;.6.(... Eucureşti ' La dosarul şedinţei #"4

'

.rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.93 )in 19.11.1,13

#"6

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind stabilirea tari@elor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam începJnd cu anul 201B

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."0.71#/"2."2.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana C inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.64/2"."2.20"2 pri$ind stabilirea tarifelor pentru unele ser$icii de interes local la ni$elul /omunei .eriam încep%nd cu anul 20"# ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.2/"6.0".20"# pri$ind aprobarea modificării şi completării art." al 0./.L. .eriam nr.64/2"."2.20"2 ' art.4 din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.#74'#71 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul civil, republicată ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n conformitate cu pre$ederile art.#6 alin.2 lit.b, ale art.#6 alin.4 lit.c şi ale art.44 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, modificată şi completată / T%R%0T':

Art.1. *e stabilesc tarifele pentru unele ser$icii de interes local la ni$elul /omunei .eriam, încep%nd cu anul 1,15+ după cum urmea-ă& 1. Aarife pentru închirierea sau concesionarea spaţiilor din imobilele proprietate publică sau privată a )omunei (eriam tarife care nu conţin A.<.C pentru reali!area lucrărilor de construcţii ori pe care există construcţii edificate astfel/ B'DT$#AJ$A DPAJ$$L R CAR' D' Î#C/$R$AA% @nităţi comerciale en'gros @nităţi care organi-ea-ă =ocuri de noroc /ase de sc)imb $alutar, sedii de bănci, agenţii /+/, sedii societăţi comerciale @nităţi comerciale speciali-ate de alimentaţie publică Jbaruri, restaurante, fast'food? Aepo-ite aferente baruri, restaurante, fast'food *paţii locati$e amena=ate cu =ocuri, fără c%ştiguri băneşti @nităţi comerciale cu amănuntul, cu profil nealimentar, tutungerii, drog)erii, unităţi tip Q/onsignaţiaS Tari6e 1,13 lei>mp>lună "4 27 22 7 4,4 "" 6 Tari6e încep%nd cu anul 1,15 lei>mp>lună 119 11 9 5+11 7 #"7

@nităţi comerciale speciali-ate în profil alimentar, panificaţie, lactate, legume şi fructe ,dem pentru unităţi care desfac produsele proprii alimentare @nităţi speciali-ate de librărie, papetărie şi anticariat, filatelie, drog)erie @nităţi comerciale mi!te cu profil alimentar, nealimentar şi de alimentaţie publică Aepo-ite aferente spaţiilor mi!te cu profil alimentar, nealimentar şi de alimentaţie publică *paţii de producţie publică Jlangoşerii, laboratoare, bucătării, carmangerii, simigerii şi pi--erii?, de producţie industrială şi de prestări de ser$icii di$erse @nităţi profesionale J/amera de comerţ, .oşta şi 2elefoane, mass'media, de 9adioC2D? *edii administrati$e ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale şi ale administraţiei publice locale 2erase declarate locuri publice de desfacere în perioada 1 aprilie ? 3, septembrie 2erase declarate locuri publice de desfacere în perioada 1 octombrie ? 31 martie >aga-ii şi bo!e independente care nu aparţin din punct de $edere constructi$ de unităţile de ba-ă *paţii destinate pentru :n$ăţăm%nt, inclusi$ creşe şi grădiniţe, sănătate Jdispensare, farmacii?, acti$ităţi social'culturale, cercetare ştiinţifică, ateliere, sedii de organi-aţii, spaţii de producţie şi prestări de ser$icii ale cooperati$elor de in$ali-i etc. Aepo-ite aferente spaţiilor destinate sănătăţii Jdispensare, farmacii?

7 "" 7 "" 4,4 7 7 7 " 0,40 7 "

9 11 9 11 -+9 9 9 1 ,+-, 7 1

0,40

,+-,

1. Aarife de concesionare a terenurilor din proprietatea publică sau privată a )omunei (eriam tari@e care nu conţin "+"(", pentru reali!area lucrărilor de construcţii ori pe care există construcţii edificate astfel/ Tari6e )e concesionare a terenurilor )in proprietatea publică *i privată pentru realizarea lucrărilor )e construcţii Bestinaţia construcţiilor Tari6e 1,13 Tari6e încep%nd cu anul 1,15 lei>mp>an lei>mp>an /onstrucţii destinate acti$ităţilor financiar'bancare " 1+, /onstrucţii destinate acti$ităţilor economice " 1+/onstrucţii destinate acti$ităţilor medicale " 1+1 /onstrucţii de locuinţe şi case de $acanţă " 1+, /onstrucţii de gara=e " 1+, :n ca-ul e!istenţei unor utilităţi în apropierea amplasamentului construcţiei, $or cuantifica succesi$, prin aplicarea unor procente în ca-ul următoarelor reţele& a. apă, canal b. transport urban c. energie electrică d. telefonie tarifele minimale se 4H 4H 4H 4H -3 -3 -3 -3 #"1

e. transport rutier f. transport fero$iar

2H #H

13 33

3" Aarife de închiriere sau concesionare a terenurilor din proprietatea publică sau privată a )omunei (eriam cu altă destinaţie dec*t cea de construit tari@e care nu conţin "+"(" astfel/ #r. Dcopul &.!. Tari6e 1,13 Tari6e crt. încep%nd cu anul 1,15 lei>mp>an lei>mp>an 1. ;mplasarea panoului publicitar pe domeniul public sau mp 5, 5, pri$at al /omunei .eriam ' suprafaţa minimă supusă tarifării $a fi cea re-ultată din înclinarea proiecţiei ori-ontale a panoului, la care se adaugă " m de =ur ' împre=ur 1. /)irie teren arabil intra$ilan mp ,+,,+,3. *paţii cu destinaţie comercială Jc)ioşcuri, g)erete, puncte mp 5, 5, de desfacere produse, asigurări, alte acti$ităţi? amplasate pe terenuri aparţin%nd domeniului public, aflate în administraţia /onsiliului Local al /omunei .eriam ? 5. :nc)iriere teren arabil e!tra$ilan, pentru acti$ităţi )a 7,, 7,, economice, altele dec%t agricultura Jfora=e, construcţii căi acces, construcţii de obiecti$e industriale etc.? :nc)iriere teren arabil e!tra$ilan pentru acti$ităţi agricole )a 5-, 5-, -. ;mplasare stupi'stupină mp 5 5 7. 2recerea liniei electrice subterane şi instalarea unui st%lp mp 7. pe drumurile =udeţene Art.1. :ncep%nd cu data pre-entei )otăr%ri, îşi încetea-ă aplicabilitatea orice alte pre$ederi contrare. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se însărcinea-ă domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsilierilor din cadrul /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului financiar'contabil, impo-ite şi ta!e ' Aomnului Eobu ;urel, referent , Jcultural? ' Aomnului @ş$at ;lin';urel, administrator *ală *porti$ă >ultifuncţională ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ ŞEDINŢĂ, PREŞEDINTELE DE ,
L.".

 ……………………………. _______________________________________
…………………………

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 95 )in 19.11.1,13
#"7

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al @urnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea public= şi privat= a Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr.76#2/"2."".20"# pre-entat de doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent'impo-ite şi ta!e în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune /onsiliului Local .eriam adoptarea unei )otăr%ri pri$ind aprobarea modului de e!ercitare a dreptului de acces al furni-orilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi pri$ată a /omunei .eriam L pre$ederile art.6 alin.# şi alin.4 şi ale art."# din Legea nr."44/20"2 pri$ind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice L pre$ederile Legii nr.47"/200# pri$ind /odul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare L pre$ederile 8.5. nr.72/200# pri$ind /odul de .rocedură (iscală, republicată Jr2?, cu modificările şi completările ulterioare L pre$ederile Legii nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare L pre$ederile Legii nr.42/200# pri$ind transparenţa deci-ională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' a$i-ul comisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.a'b, art.44 şi art.""4 alin.l lit.b din Legea nr. 2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T % R % 0 T ' :

Art.1. *e aprobă e!ercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice şi pri$ate a /omunei .eriam, de către furni-orii de reţele de comunicaţii electronice, conform ,eFulamentului referitor la condiţiile în care se reali!ea!ă accesul pe proprietatea publică sau privată a )omunei (eriam în vederea instalării întreţinerii înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora modul de utili!are partajată a elementelor de infrastructură precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice , care constituie Anexa nr.1 şi care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. (urni-orii de reţele de comunicaţii electronice $or ac)ita un tarif repre-ent%nd contra$alaoarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat de reţele de comunicaţii electronice, după cum urmea-ă& a? pentru reţele subterane& ,+1- lei>ml>an b? pentru reţele supraterane& ,,-, lei>ml>an. Art.3. 2ariful pre$ă-ut în pre-enta )otăr%re se $a ac)ita în ba-a unui contract înc)eiat în formă autentică între /omuna .eriam, în calitate de titular al dreptului de proprietate publică sau pri$ată şi fiecare furni-or de reţele de comunicaţii electronice, pe ba-a procesului $erbal înc)eiat între părţi, prin care se confirmă lungimea reţelei de comunicaţii electronice. #20

Art.5. *umele încasate se $or face $enit la bugetul local. Art.-. .entru contractele care se $or înc)eia, precum şi pentru actele adiţionale la contractele iniţiale, plata se efectuea-ă integral pentru anul în curs, în termen de #0 de -ile de la semnarea contractelor, respecti$ a actelor adiţionale. Art.7. :n ca-ul neac)itării la termenele stabilite, se $or percepe ma=orări de înt%r-iere. 6i$elul ma=orării de înt%r-iere este de 2 H din suma datorată şi neac)itată în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, încep%nd cu -iua imediat următoare termenului de scadenţă şi p%nă la data stingerii sumei datorate inclusi$. Art.7. :n contractul înc)eiat între părţi $or fi preci-ate toate condiţiile de e!ercitare a dreptului de acces al furni-orilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi pri$ată a /omunei .eriam, inclusi$ contra$aloarea dreptului de folosinţă a imobilului şi despăgubirile datorate pentru e$entualele pre=udicii cau-ate prin efectuarea lucrărilor. Art.8. .re$ederile pre-entei )otăr%ri nu se aplică reţelelor electronice aparţin%nd *er$iciului de 2elecomunicaţii *peciale. Art.9. :n ca-ul în care, pe parcursul derulării contractului, inter$in sc)imbări care conduc la modificarea tarifului sau care apar ca urmare a prelungirii reţelei de comunicaţii electronice, părţile $or proceda la actuali-area clau-elor contractuale, prin înc)eierea de acte adiţionale în formă autentică la contractele iniţiale. Art.1,. 6erespectarea pre$ederilor pri$ind amplasarea, întreţinerea, utili-area, înlocuirea sau mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, incluis$ suporturile şi celelalte componente necesare susţinerii acestora, precum şi a punctelor terminale utili-ate pentru furni-area ser$iciilor de comunicaţii electronice, se sancţionea-ă conform pre$ederilor Legii nr.40/"77" pri$ind autori-area e!ecutării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi potri$it celorlalte pre$ederi legale cu aplicabilitate în materie. Art.11. .rimarul /omunei .eriam este împuternicit de către consiliul local să semne-e contractele şi actele adiţionale înc)eiate cu furni-orii de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi pri$ată a /omunei .eriam. Art.11. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredinţea-ă primarul /omunei .eriam şi doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent C impo-ite şi ta!e. Art.13. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' ;6/8> ' Airecţia 9egională 2imiş ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CNTEA PETRE7PA5EL ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 9- )in 19.11.1,13

,

#2"

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam începJnd cu anul 201B Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."0714/"2."2.20"# întocmit de doamna (erc)i *imona'+lena, inspector , asistent impo-ite şi ta!e în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local adoptarea unei )otăr%ri cu pri$ire impo-itele şi ta!ele locale încep%nd cu anul 20"4 ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.1467/"0."0.20"# întocmit de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local instituirea unei ta!e locale pri$ind ocuparea temporară a domeniului public sau pri$at în /omuna .eriam ' pre$ederile 2itlului ,3 din Legea nr.47"/200# pri$ind /odul (iscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.44/2004 pentru aprobarea 6ormelor metodologice de aplicare a Legii nr.47"/200# pri$ind /odul (iscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr.746/2007 pri$ind ni$elurile pentru $alorile impo-abile, impo-itele si ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi amen-ile aplicabile încep%nd cu anul fiscal 20"0 ' pre$ederile art."6 alin.2 şi art.26 din Legea nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr."#07/20"2 pri$ind ni$elurile pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi amen-ile aplicabile încep%nd cu anul 20"# ' pre$ederile 8.5. nr.#0/20"" pentru modificarea şi completarea Legii nr.47"/200# pri$ind /odul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar'fiscale ' pre$ederile 0otăr%rii nr."/04.0".20"# pri$ind stabilirea impo-itelor şi ta!elor locale în /omuna .eriam pentru anul 20"# ' actuala perioadă de cri-ă economică şi financiară, precum şi posibilităţile limitate ale cetăţenilor de a suporta creşteri ale impo-itelor şi ta!elor locale ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' a$i-ul comisiilor de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul art.27, art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.c, art. 44 alin.2 lit.c şi art.""4 din Legea nr. 2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

/

T % R % 0 T ' :

Art. 1 C *e stabilesc impo-itele şi ta!ele locale încep%nd cu anul 1,15 după cum urmea-ă & b2 ni$elurile stabilite în sume fi!e sunt pre$a-ute în 2abloul cuprin-%nd impo-itele şi ta!ele locale pentru anii 20"# şi 20"4, constituind Anexa nr. 1 c2 cota pre$a-ută la art. 24#, alin. J2? din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 1+-, 34 Himp. clă)iri pers. Iuri)ice pt. clă)irile pentru care sLa 6ăcut reevaloarea24 )2 cota pre$a-uta la art. 24#, alin. J6?, lit. a? din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 1, 34 Himp. clă)iri pers. Iuri)ice pt. clă)irile pentru care nu sLa 6ăcut reevaloarea <n ultimii 3 ani anteriori anului 6iscal )e re6erinţă24 #22

e2 cota pre$a-uta la art. 24#, alin. J6?, lit. b? din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 5, 34 Himp. clă)iri pers. Iuri)ice pt. clă)irile pentru care nu sLa 6ăcut reevaloarea <n ultimii - ani anteriori anului 6iscal )e re6erinţă24 62 cota pre$a-ută la art. 270, alin. J4? din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la 334 Htaxa pentru servicii )e reclamă *i publicitate24 :2 cota pre$a-ută la art. 277, alin.J2? din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte la -3 Htaxa ;otelieră+ cotă aplicată asupra taxei )e cazare2. Art. 1 C .entru plata cu anticipaţie a impo-itului, datorat pentru întregul an de către contribuabili, p%nă la data de #" martie inclusi$, se acordă bonificaţia pre$a-ută la art.244, alinJ2?, art.260, alin.J2? şi art.264, alin.J2? din 2itlul ,3 din /odul (iscal, şi se stabileşte, în ca-ul persoanelor fi-ice , după cum urmea-ă & )2 în ca-ul impo-itului pe cladiri, la 1, 3 e2 în ca-ul impo-itului pe teren, la 1,3 62 în ca-ul mi=loacelor de transport, la 1,3. Art. 3 C >a=orarea anuală pre$a-ută la art. 217 din din 2itlul ,3 din /odul (iscal, se stabileşte după cum urmea-ă& e? în ca-ul impo-itului pe cladiri, la ,3 4 f? în ca-ul impo-itului pe teren, la , 34 g? în ca-ul ta!ei asupra mi=loacelor de transport, la , 3+ cu e!cepţia mi=loacelor de transport pre$ă-ute la art.26# alin.J4? şi J4? din /odul (iscal 4 )? în ca-ul ta!elor pentru eliberarea & ). 1. certificatului de urbanism,la , 3 4 ). 1. autori-atiei de construire, la ,3 4 ). 3. autori-atiei de fora=e şi e!ca$ari, la ,3 4 ). 5. autori-atiei de desfiinţare, la ,3 4 ). -. autori-atiei pri$ind lucrările de racorduri şi branşamente, la ,3 4 ). 7. a$i-ului comisiei de urbanism şi amena=area teritoriului, la ,3 4 ). 7. certificatului de nomenclatura stradală, la ,3 4 ). 8. autori-aţiei de funcţionare pentru acti$itaţi lucrati$e şi $i-a anuală ,la , 3 4 ). 9. autori-aţiei sanitare de funcţionare, la ,3 4 ).1,. de copii )ielografice, la ,3 4 ).11. certificatului de producator şi pentru $i-a trimestrială a acestuia, la ,3 4 e2 în ca-ul ta!ei pentru folosirea mi=loacelor de reclamă şi publicitate,la ,3 4 62 în ca-ul impo-itului pe spectacole,la ,34 :2 în ca-ul ta!ei )oteliere, la ,3 4 ;2 în ca-ul altor ta!e locale, la ,3 . Art. 5. ? .entru determinarea impo-itului pe cladiri şi a ta!ei pentru eliberarea autori-aţiei de construire în ca-ul persoanelor fi-ice, precum şi a impo-itului pe teren, încep%nd cu anul 20"4, se introduce delimitarea -onelor /omunei .eriam, care este pre-entată <n anexa 1. Art. -. ? 2erenurile pentru care nu se datorea-a impo-it, potri$it art.247, lit.i? la 2itlul ,3 din Legea 47"/200#J ,,terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dat= sunt improprii pentru aFricultur= sau silvicultur=,orice terenuri ocupate de iazuri,b=lţi,lacuri de acumulare sau c=i naviFabile, cele @olosite pentru activit=ţile de ap=rare impotriva inundaţiilor,Fospod=rirea apelor, Hidrometrice, cele care contribuie la exploatarea resurselor de ap=,cele @olosite ca zone de protecţie de@inite în leFe,precum şi terenurile utilizate pentru exploat=rile din subsolL? sunt& a? ............................................................................................................................................... b? ............................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................. Art. 7. L :n conformitate cu pre$ederile art. art. "71, alin. J2? din 8.@.5. 72/200# pri$ind /odul de procedură fiscală, rererepublicată, cu modificările şi completările ulterioare, creanţele fiscale restante #2#

aflate în sold la data de #" decembrie a anului, mai mici de 5, lei, se anulează. .lafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neac)itate de debitori. Art. 7. ? *e acordă scutire de la plata impo-itului pe clădire şi terenul aferent acesteia pentru persoanele ale căror $enituri sunt sub ni$elul salariului minim brut pe ţară, sau ale căror $enituri constă în e!clusi$itate din indemni-aţie de şoma=, sau a=utor social, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în 9egulamentul de la ;ne!a # a pre-entei )otăr%ri. Art. 8. C *e acordă scutire de la plata impo-itului pe clădire şi terenul aferent acesteia, aflată la adresa de domiciliu a copiilor orfani de ambii părinţi în $%rstă de p%nă la "1 ani, respecti$ 24 ani, dacă urmea-ă cursurile unei instituţii de în$ăţăm%nt, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în 9egulamentul de la ;ne!a # a pre-entei )otăr%ri. Art. 9. C *e acordă scutire de la plata impo-itului pe clădire şi terenul aferent acesteia, contribuabililor persoane fi-ice care au în îngri=ire copii cu )andicap gra$ sau accentuat şi in$aliditate gradul ,, stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a acestor facilităţi fiind cuprinse în 9egulamentul de la ;ne!a # a pre-entei )otăr%ri. Art. 1,. C .re-enta 0otar%re $a intra în $igoare încep%nd cu ,1.,1.1,15, de la această dată, pre$ederile 0otăr%rii /onsiliului Local pri$ind stabilirea impo-itelor şi ta!elor locale pentru anul 20"#, cu nr.1 )in ,5.,1.1,13, precum şi orice alte pre$ederi contrare pre-entei )otăr%ri, îşi încetea-ă $alabilitatea. Art. 11. ? Lista actelor normati$e prin care sunt instituite impo-itele şi ta!ele locale, inclusi$ )otăr%rile /onsiliului Local al comunei .eriam, prin care s'au instituit/stabilit impo-ite şi ta!e locale pe o perioadă de 4 ani anteriori anului fiscal curent, este pre$ă-ut în anexa nr. 5 . Art. 11. ? Lista cuprin-%nd actele normati$e, inclusi$ )otăr%rile /onsiliului Local al comunei .eriam, în temeiul carora s'au acordat facilitati fiscale pe o perioadă de 4 ani anteriori anului fiscal curent, este pre$a-ută în anexa nr. - . Art. 13. C ;ne!ele nr. 1 ? - fac parte integrantă din pre-entul proiect de )otăr%re. Art. 15. ? /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se însărcinea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul comunei .eriam şi doamna (erc)i *imona +lena, inspector , asistent în cadrul /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e al .rimăriei comunei .eriam. Art. 1-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei (erc)i *imona +lena, inspector , asistent impo-ite şi ta!e ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE PREŞEDINTELE DE DE ŞEDINŢĂ ŞEDINŢĂ, ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

 CNTEA PETRE7PA5EL  …………………………….
………………………… _______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 97 )in 19.11.1,13

#24

Anexa nr.1
La /.C.L.nr.97 )in 19.11.1,13

TA@L &L
cuprinz=n) valorile impozabile+ impozitele *i taxele locale+ alte taxe asimilate acestora+ precum *i amenzile aplicabile <ncep=n) cu anul 6iscal 1,15
!" C#$%L &!'C(L ) ! L%L !* ) !mpozite şi taxe locale +(L#,!L- !.P#/(0!L- P,-+1/% - L( (, " 221, (L!3" 435, !.P#/! -L- 6! (*-L- L#C(L- C(,- C#3' (% 73 ,8 # (3%.! 1 '%.1 73 L-! 6! C(,- '- !3$-*-(/19(J%' -(/1 (3%(L, 73 C#3$!:!!L- (, " 2;2 6! ,-'P-C !+ (, " 2;2, (L!3" 4125, P,-C%. 6! (.-3/!L- P# ,!+! (, " 2;<, (L!3" 4<5 CAP$T L&L $$ ? $!P A$T&L 0$ TAEAG2 P' CL%B$R$ A. Persoane 6izice CAL R$L' $!P AA@$L' pe metru patrat )e supra6aţă construită )es6ă*urată la clă)iri+ <n cazul persoanelor 6izice Art. 1-1 alin. H32 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ 1,13 :ncep%nd cu anul (,*/;L 1,15 Daloarea impo-abilă Daloarea impo-abilă 2 ' lei/m ' ' lei/m2' /u (ără /u (ără Tipul clă)irii instalaţii de apă, instalaţii de apă, instalaţii de apă, instalaţii de apă, canali-are, electrice şi canali-are, electricitate canali-are, canali-are, încăl-ire Fcondiţii sau încăl-ire electrice şi electricitate sau cumulati$eG încăl-ire Fcondiţii încăl-ire cumulati$eG 0 ;. /lădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi e!teriori din cărămidă arsă sau orice alte materiale re-ultate în urma unui tratament termic şi/sau c)imic E. /lădiri cu pereţii e!teriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din $ălătuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau c)imic /. /lădire'ane!ă cu cadre din beton armat sau cu pereţi e!teriori din cărămidă arsă sau din din orice " 7#4 244 2 444 "47 # 931-5 4 --1-9

"47

"4#

1-9

153 #24

alte materiale re-ultate în urma unui tratament termic şi/sau c)imic A. /ădire'ane!ă pereţii e!teriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din $ălătuci sau din orice materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau c)imic

74

6#

9-

73

+. :n ca-ul contribuabilului care deţine la aceeaşi 74H din suma care s'ar aplica clădirii adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utili-ate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri pre$ă-ute la lit. ;'A (. :n ca-ul contribuabilului care deţine la aceeaşi 40H din suma care s'ar aplica clădirii adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utili-ate în alte scopăuri dec%t cel de locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri pre$ă-ute la lit. ;'A

74H din suma care s'ar aplica clădirii

40H din suma care s'ar aplica clădirii

I? :ncep%nd cu data de " ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate proprietate publică sau pri$ată a statului ori a unităţilor administrati$ Cteritoriale, concesionate, înc)iriate, date în administrare sau folosinţă, după ca-, persoanelor =uridice, se stabileşte ta!a pe clădiri, care repre-intă sarcina fiscală a contribuabililor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după ca-, în condiţii similare impo-itului pe clădiri. 4? *uprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor ni$elurilor cladirii, inclusi$ ale balcoanelor, loggiilor sau ale celor situate la subsol, e!ceptand suprafetele podurilor care nu sunt utili-ate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite. J4? Daloarea impo-abila a cladirii se a=ustea-a in functie de rangul localitatii si -ona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea $alorii determinate conform alin. J#? cu coeficientul de corectie corespun-ator, pre$a-ut in tabelul urmator&
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ #ona in cadrul │ $an ul localitatii │ │ localitatii │ │ ├─────────────────────┼───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │ │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ % │ 2,60 │ 2,50 │ 2,40 │ 2, 0 │ 1,10 │ !,05 │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ & │ 2,50 │ 2,40 │ 2, 0 │ 2,20 │ 1,05 │ !,00 │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ ' │ 2,40 │ 2, 0 │ 2,20 │ 2,!0 │ 1,00 │ 0,$5 │ ├─────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ ( │ 2, 0 │ 2,20 │ 2,!0 │ 2,00 │ 0,95 │ 0,$0 │ &─────────────────────'───────────'───────────'───────────'───────────'───────────'───────────(

#26

;$%nd în $edere faptul că localitatea .eriam este localitate de rangul ,D, se $or aplica coeficienţii corespun-ători -onelor din cadrul localităţii ;, E, /, A.

J6? :n ca-ul unui apartament amplasat într'un bloc cu mai mult de # ni$eluri şi 1 apartamente, coeficientul de corecţie pre$ă-ut la alin. J4? se reduce cu 0,"0. J7? Daloarea impo-abilă a clădirii, determinată în urma aplicării pre$ederilor alin.J"?'J6?, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmea-ă& a? cu 20H, pentru clădirea care are o $ec)ime de peste 40 de ani la data de " ianuarie a anului fiscal de referinţă b? cu "0H, pentru clădirea care are o $ec)ime cuprinsă între #0 de ani şi 40 de ani inclusi$, la data de " ianuarie a anului fiscal de referinţă. J1? :n ca-ul clădirii utili-ate ca locuinţă, a carei suprafaţă construită depaşeşte "40 de metri patraţi, $aloarea impo-abila a acesteia, determinată în urma aplicării pre$ederilor alin. J"?'J7?, se ma=orea-ă cu cate 4H pentru fiecare 40 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. J1J"? :n ca-ul clădirii la care au fost e!ecutate lucrări de reconstruire, consolidare, moderni-are, modificare sau e!tindere, din punct de $edere fiscal, anul terminarii se actuali-ea-ă, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. Art. 1-1. ' J"? .ersoanele fi-ice care au în proprietate doua sau mai multe clădiri datorea-ă un impo-it pe clădiri, ma=orat după cum urmea-ă& a? cu 64H pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu b? cu "40H pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu c? cu #00H pentru a treia clădire şi urmatoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. J2? 6u intră sub incidenta alin. J"? persoanele fi-ice care deţin în proprietate clădiri dobandite prin succesiune legală. J#? :n ca-ul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impo-itul ma=orat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dob%ndite, aşa cum re-ultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. J4? .ersoanele fi-ice pre$ă-ute la alin. J"? au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în ra-a cărora îsi au domiciliul, precum şi la cele în ra-a cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Art.1-5 alin.H72 ' :nstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile pre$ă-ute de lege, nu poate fi efectuată p%nă c%nd titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respecti$e nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu e!cepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cu$enite bugetului local al unităţii administrati$teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cau-ă, cu termene de plată scadente p%nă la data de înt%i a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. ;testarea ac)itării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. (ctele prin care se înstr=ineaz= cl=diri cu înc=lcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept" @. Persoane Iuri)ice Art. 1-3: Calculul impozitului pe clă)iri )atorat )e persoanele Iuri)ice J2? ,n ca-ul persoanelor =uridice, impo-itul pe cladiri se calculea-a prin aplicarea unei cote de impo-itare asupra $alorii de in$entar a cladirii. Art.1-3 alin.J2? C cota de impo-it stabilită prin 0/L #$C'L&R$L' PR P&D' <ncep=n) cu anul 1,15
/ota aplicată asupra $alorii de in$entar a clădirii JH?

#27

J4? :n ca-ul unei clădiri care a fost ree$aluată, conform reglementărilor contabile, $aloarea impo-abilă a cladirii este $aloarea contabilă re-ultată 1+în urma ree$aluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului ' persoană Iuri)ică. J6? :n ca-ul unei clădiri care nu a fost ree$aluată, cota impo-itului pe cladiri se stabileşte de consiliul local între & a? pentru clădirile care nu au fost ree$aluate în ultimii # ani anteriori b? 1, anului fiscal de referinţă b? pentru clădirile care nu au fost ree$aluate în ultimii 4 ani anteriori b? 5, anului fiscal de referinţă. J6!? /ota impo-itului pe clădiri pre$a-ută la alin. J6? se aplica la $aloarea de in$entar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor =uridice, p%nă la sfarşitul lunii în care s'a efectuat prima ree$aluare. (ac e!cepţie clădirile care au fost amorti-ate potri$it legii, în ca-ul cărora cota impo-itului pe clădiri este cea pre$ă-ută la alin. J2?. CAP$T L&L $$$ ? $!P A$T&L 0$ TAEAG2 P' T'R'#
$!P A$T&L>TAEAG2 P' TR'#&R$L' A!PLADAT' Î# $#TRAC$LA# ? T'R'#&R$ C& C #DTR&CJ$$

;rt. 241, alin. J2? 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 Kona în cadrul localităţii 0 A E / A
"0#4# 1477 6477 4447

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15 ' lei/)aII? ' 6i$elurile impo-itului, pe ranguri de localităţi 0
"0#4# 1477 6477 4447

' lei/)aII? ' 6i$elurile impo-itului, pe ranguri de localităţi ,
1477 6477 4447 2""#

,,
744# 4267 ###4 "76#

,,,
6444 4447 2""# "2#0

,D
889 711 -35 358

D
7"" 4#4 #44 "71

,
1477 6477 4447 2""#

,,
744# 4267 ###4 "76#

,,,
6444 4447 2""# "2#0

,D
889 711 -35 358

D
7"" 4#4 #44 "71

$!P A$T&L>TAEAG2 P' T'R'#&R$L' A!PLDAT' Î# $#TRAC$LA#
) #,!C- (L 1 C( ->#,!- $- &#L#'!3:1 $-C? C-( C% C#3' ,%C:!! Art. 1-8+ alin. H52

6r. crt. /ategoria ". 2.

Kona

de folosinţă 2eren arabil .ăşune Aona A 21 2"

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 ' lei/)aII? '
Aona @ 2" "1 Aona C "1 "4 Aona B "4 "# A 18 11

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15 ' lei/)a '
E 11 18 C 18 1B 113

#21

#. 4. 4. 6. 7. 1. 7.

(%neaţă Die Li$adă .ădure sau alt teren cu $egetaţie forestieră 2eren cu ape Arumuri şi căi ferate 6eproducti$

2" 46 4# 21 "4 ! !

"1 #4 46 2" "# ! !

"4 21 #4 "1 1 ! !

"# "1 21 "4 ! ! !

11 57 -3 18 "4 ! !

18 357 11 "# ! !

118 318 1 ! !

13 18 18 1! ! !

J4? *uma stabilită conform alin. J4? se înmulteşte cu coeficientul de corecţie corespun-ător pre$ă-ut în urmatorul tabel&
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ $an ul localitatii │ 'oeficientul de corectie │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ + │ ,,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ I │ 5,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ II │ 4,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ III │ ,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ IV │ 1,10 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ V │ !,00 │ &────────────────────────────────────'─────────────────────────────────────────(

$!P A$T&L>TAEAG2 P' TR'#&R$L' A!PLADAT' Î# 'ETRAC$LA#

Art. 1-8+ alin. H72
6r. crt. 0 ". 2. #. 4. 4. 4.". 6. 6.". 7. 7.". 1. 1.". Kona /ategoria de folosinţă " 2eren cu construcţii ;rabil .ăşune (%neaţă Die pe rod, alta dec%t cea pre$ă-ută la nr. crt. 4.". Die p%nă la intrarea pe rod Li$adă pe rod, alta dec%t cea pre$ă-ută la nr. crt. 6.". Li$adă p%nă la intrarea pe rod .ădure sau alt teren cu $egetaţie forestieră, cu e!cepţia celui pre$ă-ut la nr. crt. 7.". .ădure în $%rstă de p%nă la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie 2eren cu apă, altul dec%t cel cu amena=ări piscicole 2eren cu amena=ări piscicole

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
A #" 40 21 21 44 ! 44 ! "6 ! 6 #4 E 21 47 24 24 4# ! 4# ! "4 ! 4 #"

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15
A 31 -, 18 18 -x -x 17 x 7 35 @ 18 57 11-3 x -3 x 15 x 31 C B 11 51 1, 1, 57 x 57 x 8 x 1 1-

/ 24
44 22 22 40 ! 40 ! "2 ! 2 21

A 22 42 20 20 47 ! 47 ! 1 ! " 24

1511 11 -, x -, x 11 x 1 18

#27

7. Arumuri şi căi ferate ! ! ! ! x x x x "0. 2eren neproducti$ ! ! ! ! x x x x I? :ncep%nd cu data de " ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau pri$ată a statului ori a unităţilor administrati$'teritoriale, concesionate, înc)iriate, date în administrare sau folosinţă, se stabileşte ta!a pe teren care repre-intă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după ca-, în condiţii similare impo-itului pe teren.

Art.1-8 alinH72 ? :nregistrarea în registrul agricol a datelor pri$ind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi sc)imbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe ba-ă de documente, ane!ate la declaraţia făcută sub semnătură proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru ma=or al gospodăriei, potri$it normelor pre$ă-ute la art. 27#, sub sancţiunea nulităţii. Art.1-8 alinH82 ? ;t%t în ca-ul clădirilor, c%t şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală re-ultată din măsurătorile e!ecutate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/"776, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în $edere suprafeţele care corespund situaţiei reale, do$edite prin lucrări te)nice de cadastru. Aatele re-ultate din lucrările te)nice de cadastru se înscriu în e$idenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operea!ă încep*nd cu data de înt*i a lunii următoare celei în care se înre"istrea!ă la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă ca anexa la declaraţia fiscală. Art.1-8 alinH7K12 C :nstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile pre$ă-ute de lege, nu poate fi efectuată p%nă c%nd titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe @iscale locale+ cu excepţia obli:aţiilor 6iscale a6late <n liti:iu+ cuvenite bu:etului local al unităţii a)ministrativteritoriale un)e este amplasat terenul sau al celei un)e isi are )omiciliul 6iscal contribuabilul <n cauza+ cu termene )e plata sca)ente pana la )ata )e <nt=i a lunii următoare celei <n care are loc <nstrăinarea. Atestarea ac;itării obli:aţiilor bu:etare se 6ace prin certi@icatul @iscal emis )e compartimentul )e specialitate al autorităţilor a)ministraţiei publice locale. (ctele prin care se înstr=ineaz= terenuri cu înc=lcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept"
CAP$T L&L $C L TAEA AD&PRA !$(L AC'L R B' TRA#DP RT > $!P A$T&L P' !$(L AC'L' B' TRA#DP RTG2

Art. 173+ alin. H12
>i=loace de transport cu tracţiune mecanică 2ipuri de auto$e)icule Ce;icule <nmatriculate ".>otorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de p%nă la ".600 cm# inclusi$ 2.;utoturisme cu capacitatea cilindrică între "60 " cm# şi 2.000 cm# inclusi$ #.;utoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.00" cm # şi 2.600 cm# inclusi$ 4.;utoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.60" cm # şi #.000 cm# inclusi$ 4.;utoturisme cu capacitatea cilindrică de peste #.00" cm# inclusi$

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
*uma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm# sau fracţiune din aceasta x 1 "1 72 "44 270

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15
*uma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm# sau fracţiune din aceasta x 8 18 71 155 19,

##0

6.;utobu-e, autocare, microbu-e 24 15 7. ;lte auto$e)icule cu masa totală ma!imă autori-ată de #0 3, p%nă la "2 tone inclusi$, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 1. 2ractoare înmatriculate "1 18 I? :ncep%nd cu data de " ianuarie 2007, sintagma ,, impo-itul pe mi=loacele de transportS înlocuieşte sintagma ,,ta!a asupra mi=loacelor de transportS Ce;icule <nre:istrate ". De)icule cu capacitate cilindrică "." De)icule înegistrate cu capacitate cilindrică L 4.100 cm# ".2 De)icule înregistrate cu capacitate cilindrică M 4.100 cm# 2. De)icule fără capacitate cilindrică e$idenţiată lei/200 cm# 4 6 40 lei/an lei>1,, cm3 5 7 -, lei>an

Autove;icule )e transport mar6ă cu masa totală autorizată )e peste 11 tone Art. 173+ alin. H52 *i 191+ alin. H32
6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate e!clusi$ în operaţiunile de transport intern ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate în operaţiunile de transport intern şi intenaţional

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+

încep%nd cu anul fiscal 1,15
6umărul a!elor şi masa totală ma!imă autori-ată
,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate e!clusi$ în operaţiunile de transport intern ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate în operaţiunile de transport intern şi intenaţional

De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut

De)icule cu alt sistem de suspensie

De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut

De)icule cu alt sistem de suspensie

De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut

De)icule cu alt sistem de suspensie

De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut

De)icule cu alt sistem de suspensie

$. Ce;icule cu )ouă axe ". >asa de cel puţin "2 tone, dar 2. >asa de cel puţin "# tone, dar #. >asa de cel puţin "4 tone, dar 4. >asa de cel puţin "4 tone, dar 4. >asa de cel puţin "1 tone $$. Ce;icule cu trei axe ". >asa de cel puţin "4 tone, dar 2. >asa de cel puţin "7 tone, dar #. >asa de cel puţin "7 tone, dar 4. >asa de cel puţin 2" tone, dar 4. >asa de cel puţin 2# tone, dar

mai mică de "# tone mai mică de "4 tone mai mică de "4 tone mai mică de "1 tone

0 "## #67 4"7 4"7 "## 2#" 474 6"4 747

"## #67 4"7 ""67 ""67 2#" 474 6"4 747 "472

0 "## #67 4"7 4"7 "## 2#" 474 6"4 747

"## #67 4"7 ""67 ""67 2#" 474 6"4 747 "472

, 133 377 -17 -17 133 131 575 71957

133 377 -17 1179 1179 131 575 71957 1571

, 133 377 -17 -17 133 131 575 71957

133 377 -17 1179 1179 131 575 71957 1571

mai mică de "7 tone mai mică de "7 tone mai mică de 2" tone mai mică de 2# tone mai mică de 24 tone

##"

6. >asa de cel puţin 2" tone, dar mai mică de 2# tone 7. >asa de cel puţin 26 tone $$$. Ce;icule cu patru axe ". >asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone 2. >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 27 tone #. >asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 27 tone 4. >asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de #" tone 4. >asa de cel puţin #" tone, dar mai mică de #2 tone 6. >asa de cel puţin #2 tone
"?

747 747 6"4 62# 77# "444 "444 "444

"472 "472 62# 77# "444 227" 227" 227"

747 747 6"4 62# 77# "444 "444 "444

"472 "472 62# 77# "444 227" 227" 227"

957 957 71713 973 1-51-51-5-

1571 1571 713 973 1-51191 1191 1191

957 957 71713 973 1-51-51-5-

1571 1571 713 973 1-51191 1191 1191

*ume estimati$e, calculate pe ba-a cursului mediu de sc)imb de 4,07 lei/euro, progno-at pentru anul 20"0 de /omisia 6ationala de .rogno-a. /onform art. "0 alin. J"? din Airecti$a "777/62//+ a .arlamentului +uropean si a /onsiliului din "7 iunie "777 de aplicare a ta!elor la $e)iculele grele de marfa pentru utili-area anumitor infrastructuri, aceste $alori $or fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 20"0 luandu'se in considerare rata de sc)imb intre euro si leu in $igoare la " octombrie 2007, publicata in Burnalul 8ficial al /omunitatilor +uropene.

Combinaţii )e autove;icule H autove;icule articulate sau trenuri rutiere2 )e transport mar6ă cu masa totală maximă autorizată )e peste 11 tone Art. 173+ alin. H-2
6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13
,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate e!clusi$ în operaţiunile de transport intern De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut De)icule cu alt sistem de suspensie ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate în operaţiunile de transport intern şi intenaţional De)icule cu De)icule sistem de cu alt suspensie sistem de pneumatică suspensie sau un ec)i$alent recunoscut

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15
,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate e!clusi$ în operaţiunile de transport intern De)icule cu sistem de suspensie pneumatică sau un ec)i$alent recunoscut De)icule cu alt sistem de suspensie ,mpo-itul, în lei, pentru $e)iculele anga=ate în operaţiunile de transport intern şi intenaţional De)icule cu De)icule sistem de cu alt suspensie sistem de pneumatică suspensie sau un ec)i$alent recunoscut

6umărul a!elor şi masa totală ma!imă autori-ată

$. Ce;icule cu 1 M 1 axe ". >asa de cel puţin "2 tone, dar mai mică de "4 tone 2. >asa de cel puţin "4 tone, dar mai mică de "6 tone #. >asa de cel puţin "6 tone, dar mai mică de "1 tone 4. >asa de cel puţin "1 tone, dar mai mică de 20 tone 4. >asa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 6. >asa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 2# tone 7. >asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone 1. >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 21 tone 7. >asa de cel puţin 21 tone $$. Ce;icule cu 1 M 1 axe ". >asa de cel puţin 2# tone, dar mai mică de 24 tone 2. >asa de cel puţin 24 tone, dar mai mică de 26 tone #. >asa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 21 tone 4. >asa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 27 tone 4. >asa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de #" tone

0 0 0 60 "#7 #20 4"4 747 747 "21 277 47" 72" 17"

0 0 60 "#7 #20 4"4 747 "#"0 "#"0 277 47" 72" 17" "427

0 0 0 60 "#7 #20 4"4 747 747 "21 277 47" 72" 17"

0 0 60 "#7 #20 4"4 747 "#"0 "#"0 277 47" 72" 17" "427

, , , 7, 137 31, 515 757 757 118 199 591 711 871

, , 7, 137 31, 515 757 131, 131, 199 591 711 871 1519

, , , 7, 137 31, 515 757 757 118 199 591 711 871

, , 7, 137 31, 515 757 131, 131, 199 591 711 871 1519

##2

6. >asa de cel puţin #" tone, dar mai mică de ## tone 7. >asa de cel puţin ## tone, dar mai mică de #6 tone 1. >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone 7. >asa de cel puţin #1 tone $$$. Ce;icule cu 1 M 3 axe ". >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone 2. >asa de cel puţin #1 tone, dar mai mică de 40 tone #. >asa de cel puţin 40 tone $C. Ce;icule cu 3 M 1 axe ". >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone 2. >asa de cel puţin #1 tone, dar mai mică de 40 tone #. >asa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 4. >asa de cel puţin 44 tone C. Ce;icule cu 3 M 3 axe ". >asa de cel puţin #6 tone, dar mai mică de #1 tone 2. >asa de cel puţin #1 tone, dar mai mică de 40 tone #. >asa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 4. >asa de cel puţin 44 tone Art. 173+ alin. H72 Remorci+ semiremorci sau rulote

"427 "714 "714 "714 "477 2"77 2"77 "#74 "7#7 2677 2677 774 760 "4#4 "4#4

"714 #0"2 #0"2 #0"2 2"77 2716 2716 "7#7 2677 #76# #76# 760 "4#4 221# 221#

"427 "714 "714 "714 "477 2"77 2"77 "#74 "7#7 2677 2677 774 760 "4#4 "4#4

"714 #0"2 #0"2 #0"2 2"77 2716 2716 "7#7 2677 #76# #76# 760 "4#4 221# 221#

1519 1985 1985 1985 1-79 1197 1197 1391937 1779 1779 795 97, 1535 1535

1985 3,11 3,11 3,11 1197 1987 1987 1937 1779 3973 3973 97, 1535 1183 1183

1519 1985 1985 1985 1-79 1197 1197 1391937 1779 1779 795 97, 1535 1535

1985 3,11 3,11 3,11 1197 1987 1987 1937 1779 3973 3973 97, 1535 1183 1183

>asa totală ma!imă autori-ată

a. .%nă la " tonă inclusi$ b. .este " tonă, dar nu mai mult de # tone c. .este # tone, dar nu mai mult de 4 tone d. .este 4 tone Art. 173+ alin. H72 !iIloace )e transport pe apă ". Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi u- personal 2. Eărci fără motor, folosite în alte scopuri #. Eărci cu motor 4. 6a$e de sport şi agrementI? 4. *cutere de apă 7. Remorc;ere *i <mpin:ătoare: a? .%nă la 400 /. inclusi$ b? .este 400 /. şi p%nă la 2.000 /. inclusi$ c? .este 2.000 /. şi p%nă la 4.000 /. inclusi$ d? .este 4.000 /. 7. Dapoare C pentru fiecare ".000 tdN sau fracţiune din acesta 1. /eamuri, şlepuri şi bar=e flu$iale&

6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 2a!a, în lei 7 #4 42 64 2" 46 2"0 """7 2"0 ! 447 707 "#71 22#7 "12 !

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd

cu anul fiscal 1,15
,mpo-itul, în lei 9 35 -1 75 11 -7 11, 1119 11, x --9 9,9 1398 1137 181 x

###

a? /u capacitatea de încărcare p%nă la ".400 tone inclusi$ "12 b? /u capacitatea de încărcare de peste ".400 tone şi p%nă la #.000 tone inclusi$ 210 c? /u capacitatea de încărcare de peste #.000 tone 470 I? /riteriile de stabilirea a cuantumului impo-itului $or fi pre$ă-ute în normele metodologice de aplicare a pre-entului cod

181 18, 59,

Art. 175: Aobandiri si transferuri ale mi=loacelor de transport J4? 8rice persoana care dobandeste/instrainea-a un mi=loc de transport sau isi sc)imba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu pri$ire la mi=locul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei ra-a teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de #0 de -ile inclusi$ de la modificarea sur$enita.
CAP$T L&L C ? TAEA P'#TR& 'L$@'RAR'A C'RT$F$CAT'L R+ AC$A'L R 0$ A A&T R$AAJ$$L R ;rt. 267, alin. J"? 2a!a pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 2a!a , în lei 6 7 7 "2 "4 "4O0,0" leu/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte ".000 m2 1 pentru fiecare m2 afectat 1 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie "# pentru fiecare racord "4 7 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15 2a!a , în lei 7 7 9 11 15 15M,+,1 leu>m1 pentru 6iecare m1 care )epă*e*te 1.,,, m1 8 pentru fiecare m2 afectat 8 pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie 13 pentru fiecare racord 19

*uprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism a? .%nă la "40 m2 inclusi$ b? :ntre "4" şi 240 m2 inclusi$ c? :ntre 24" şi 400 m2 inclusi$ d? :ntre 40" şi 740 m2 inclusi$ e? :ntre 74" şi ".000 m2 inclusi$ f? .este ".000 m2

Art. 177, alin (2), Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este e ala cu 50! din taxa
stabilita conform alin" (1)"
;rt. 267, alin. J4?

2a!a pentru eliberarea autori-aţiei de fora=e sau e!ca$ări 2a!a pentru eliberarea autori-aţiei de construire pentru c)ioşcuri, tonete, cabine, spaţii de e!punere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişa=, a firmelor şi reclamelor 2a!a pentru eliberarea unei autori-aţii pri$ind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canali-are, ga-e, termice, energie electrică, telefonie şi tele$i-iune prin cablu 2a!a pentru a$i-area certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amena=area teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului =udeţean 2a!a pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

;rt. 267, alin. J7?

;rt. 267, alin. J""?

;rt. 267, alin. J"2?

;rt. 267, alin. J"#?

##4

;rt. 261, alin. J"? ;rt. 261, alin. J2? ;rt. 261, alin.J#?

2a!a pentru eliberarea unei autori-aţii pentru desfăşurarea unei acti$ităţi economice& ". în mediul rural 2a!a pentru eliberarea autori-aţiilor sanitare de funcţionare 2a!a pentru eliberarea de copii )eliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte planuri, deţinute de consiliile locale 2a!a pentru eliberarea certificatului de producător

;rt. 261, alin. J4? ;rt. 261, alin. J4?

"4 20 #2 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 #1

11, 31 pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 5,

;rt. 27", alin.J2?

;rt. 274, alin.J2?

2a!a pentru eliberarea/ $i-area anuală a autori-aţiei pri$ind desfăşurarea acti$ităţii de 40 -, alimentaţie publică CAP$T L&L C$ ? TAEA P'#TR& F L D$R'A !$(L AC'L R B' R'CLA!% 0$ P&@L$C$TAT' 2a!a pentru afişa= în scop de reclamă şi publicitate& 6,D+L@9,L+ 6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ ;.L,/;2+ :6 încep%nd cu anul fiscal 1,15 ;6@L (,*/;L 1,13 ' lei/m2 ' ' lei/m2 ' a? în ca-ul unui afişa= situat în locul în care persoana derulea-ă o acti$itate economică #2 31 b? în ca-ul oricărui alt panou, afişa= sau structură de afişa= pentru reclamă şi publicitate 2# 13 CAP$T L&L C$$L $!P A$T&L P' DP'CTAC L' >anifestarea artistică sau acti$itatea distracti$ă 6,D+L@9,L+ 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;.L,/;E,L+ încep%nd cu ;6@L (,*/;L anul fiscal 1,15 1,13 'lei/m2 ' lei/m2 ' a? în ca-ul $ideotecilor 2 1 b? în ca-ul discotecilor 0,# ,+3
┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐ │ $an ul localitatii │ 'oeficient de corectie │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ + │ ,,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ I │ 5,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ II │ 4,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ III │ ,00 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ IV │ 1,10 │ ├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ │ V │ !,00 │ &────────────────────────────────────'─────────────────────────────────────────(

;rt. 274. J#?

,mpo-itul pe spectacole se a=ustea-ă prin înmulţirea sumei stabilite, potri$it alin. J2?, cu coeficientul de corecţie corespun-ător, preci-at în tabelul următor&

CAP$T L&L $E ? TAE' DP'C$AL'

##4

;rt. 212& *e instituie taxele speciale după cum urmea-ă & #r. crt. ". 2. #. 4. 4. 6. 7. 1. 7. "0. "". "2. "#. "4. "4. "6. Benumire taxă 2a!a pentru consum apă de la reţeaua publică de interes local 2a!a pentru e6ectuare copii xerox 6ormat A5 2a!a pentru e6ectuare copii xerox 6ormat A3 2a!ă <nc;iriere bul)oexcavator ec)ipat cu cupă încărcător frontal 2a!ă <nc;iriere bul)oexcavator ec)ipat cu braţ şi cupă e!ca$ator 2a!ă <nc;iriere Tractor &7-, 2a!ă <nc;iriere Ci)anIă 2a!ă <nc;iriere Remorcă 2a!ă <nc;iriere Tocător CD& 2a!ă <nc;iriere 6oreză orizontală @'RL$#N/'R DO$O ! 2a!ă <nc;iriere motos6re)el L' !AC 2a!ă <nc;iriere motocositoare DT$/L 2a!a <nc;iriere miniexcavator O !ATD& 17R /D 1+9 lei>m3 1 lei>coală 1 lei>coală 77 lei>oră 8, lei>oră -1 lei>oră 11 lei>oră "7 lei>oră 13 lei>oră 78 lei>oră 95 lei>oră 15 lei>oră -, lei>oră 1, lei>oră Caloare

2a!ă pentru comerţ ambulant 2a!ă înc)iriere teren ba-ă sporti$ă Jaer liber? 2a!ă înc)iriere sala de sport multifuncţională
' 1 aprilie ? 3, septembrie&

1, lei>oră 3, lei>oră pentru individuale 5, lei>oră pentru individuale 40 lei pentru plăcuţă 40 lei pentru plăcuţă 400 lei/act jocuri de echipă şi 1, lei>oră pentru jocuri jocuri de echipă şi 1, lei>oră pentru jocuri "0 lei pentru eliberare certificat înmatriculare 20 lei pentru eliberare certificat înmatriculare

' 1 octombrie ? 31 martie:
"7. "1. "7. 20.

2a!ă înscriere mopede, căruţe 2a!ă înscriere remorci, tractoare 2a!ă eliberare certificat di$orţ 2a!ă înc)iriere /asă de /ultură .eriam Jsală mare?& L pentru nunţile sau petrecerile private or:anizate <n incinta Casei )e Cultură Periam ' pentru botezurile or:anizate <n incinta Casei )e Cultură Periam L pentru <nc;irierea veselei e!istente în in$entarul .rimăriei /omunei .eriam, necesară la di$erse alte e$enimente organi-ate în altă locaţie dec%t incinta /asei de /ultură .eriam L pentru spectacole+ evenimente artistice , organi-ate de di$erse persoane L pentru seri )istractive or:anizate pentru tineret , de către di$erse persoane fi-ice sau =uridice ' pentru serbări *colare+ pentru alte evenimente e)ucative+ socialLculturale *i pentru mani6estări cu scop electoral

ta!a o repre-intă contra$aloarea înc)irierii $eselei e!istente în in$entarul .rimăriei /omunei .eriam, respecti$ 1 lei>persoană, dar nu mai puţin de -,, lei ta!a o repre-intă contra$aloarea înc)irierii $eselei e!istente în in$entarul .rimăriei /omunei .eriam, respecti$ 1 lei>persoană 1 lei>persoană (entru distru"erea sau deteriorarea veselei închiriate se va percepe o taxă repre!ent*nd de % ori contravaloarea preţului de achi!iţie al bunului distrus sau deteriorat. 1-, lei 1-, lei nu se plăte*te taxă, cu condiţia ca spaţiul să fie predat în aceleaşi condiţii bune în care a fost primit. 1,, lei

2".

2a!ă înc)iriere /asă de /ultură .eriam Jsală mică?

##6

An:aIaţii .rimăriei /omunei .eriam şi ai ser$iciilor aflate în subordinea /onsiliului Local .eriam, $or beneficia pentru ei şi familia lor Jp%nă la gradul , de rudenie?, o singură dată, de gratuitate la înc)irierea uneia dintre sălile /asei de /ultură .eriam pentru un e$eniment din categoria celor pre$ă-ute la pct.20'2".

;rt. 21# alin. J"? Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru $i-itarea mu-eelor, a caselor memoriale sau a monumentelor a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de ar)itectură şi ar)eologie

CAP$T L&L E ? ALT' TAE' L CAL' 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13

6,D+L@9,L+ ;.L,/;E,L+ încep%nd cu anul fiscal 1,15 1 leu/mp/-i 1 leu/mp/-i 1 leu/mp/-i 1 leu/mp/-i

". Aepo-itare materiale 2. .entru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului, cu respectarea 9egulamentului aprobat prin 0./.L. nr. "1/20.01.20"2 #. 2a!a pentru ocuparea domeniului public cu construcţii pro$i-orii autori-ate în condiţiile legii 4. 2a!ă pentru ocuparea temporară a domeniului public/pri$at al /omunei Jcu materiale/deşeuri de construcţii, utila=e agricole parcate sau stocate, automobile $ec)i etc.? ;rt. 21# alin. J2? 2a!a -ilnică pentru deţinerea sau utili-area ec)ipamentelor destinate în scopul obţinerii de $enit ;rt. 21# alin. J#? 2a!a anuală pentru $e)icule lente

" leu/mp/-i " leu/mp/-i " leu/mp/-i '

"# lei/-i

13 lei>zi

#4 lei

35 lei

;rt. 274, alin. J#?

;rt. 274, alin. J4?

;rt. 274, alin. J6?

CAP$T L&L E$$$ L DA#CJ$&#$ L$!$T'L' !$#$!' 0$ !AE$!' AL' A!'#A$L R Î# CAA&L P'RD A#'L R F$A$C' 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ 6,D+L@9,L+ ;/2@;L,K;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 încep%nd cu anul fiscal 1,15 /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă de /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă la 70 de lei la 277 lei, iar cea de la lit. b? cu amendă de la 277 lei la 676 de la 70 de lei la 277 lei, iar cea de la lit. b? cu amendă de la 277 lei la lei 676 lei :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de e$idenţa şi gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la #24 lei la ".471 lei amendă de la #24 lei la ".471 lei L$!$T'L' !$#$!' 0$ !AE$!' AL' A!'#A$L R Î# CAA&L P'RD A#'L R (&R$B$C' 6,D+L@9,L+ ;.L,/;2+ 6,D+L@9,L+ ;/2@;L,K;2+ :6 ;6@L (,*/;L 1,13 încep%nd cu anul fiscal 1,15

##7

J6? :n ca-ul persoanelor =uridice, limitele şi ma!ime ale amen-ilor pre$ă-ute la alin.J#? şi J4? se ma=orea-ă cu #00H, respecti$& /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă de la 210 de lei la """6 lei, iar cele de la lit. b?'d? cu amendă de la """6 de lei la 2.714 de lei. :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la ".#00 lei la 6.#"2 lei.

J6? :n ca-ul persoanelor =uridice, limitele şi ma!ime ale amen-ilor pre$ă-ute la alin.J#? şi J4? se ma=orea-ă cu #00H, respecti$& /ontra$enţia pre$ă-ută la alin. J2? lit. a? se sancţionea-ă cu amendă de la 210 de lei la """6 lei, iar cele de la lit. b?'d? cu amendă de la """6 de lei la 2.714 de lei. :ncălcarea normelor te)nice pri$ind tipărirea, înregistrarea, $%n-area, e$idenţa şi gestionarea, după ca-, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contra$enţie şi se sancţionea-ă cu amendă de la ".#00 lei la 6.#"2 lei.

$$. L'N'A nr. 117>1999 privin) taxele extraIu)iciare )e timbru+ cu mo)i6icările ulterioare

##1

A#'EA ? L$DTA C&PR$#A"#B TAE'L' 'ETRA(&B$C$AR' B' T$!@R& 'xtras )in norma Iuri)ică L lei Capitolul $
Taxe pentru eliberarea certi6icatelor )e orice 6el+ altele )ec=t cele eliberate )e instanţe+ !inisterul (ustiţiei *i Libertăţilor Cetăţene*ti+ Parc;etul )e pe l=n:ă Înalta Curte )e Casaţie *i (ustiţie *i )e notarii publici+ precum *i pentru alte servicii prestate )e unele instituţii publice

"

2

+liberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în e!ercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, ade$erinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu e!cepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă ta!ă e!tra=udiciară de timbru mai mare +liberarea certificatului de producător

6,D+L@L ;.L,/;2 :6 ;6@L (,*/;L 1,13 2 !
.unct abrogat prin art. ", pct. "44 din Legea nr. "74/2004 pentru aprobarea 8.5. nr. 72/200# pri$ind /odul de procedura fiscală

6,D+L@L

încep%nd cu anul fiscal 1,15
1 x
Punct abro:at prin art. 1+ pct. 155 )in Le:ea nr. 175>1,,5 pentru aprobarea .N. nr. 91>1,,3 privin) Co)ul )e proce)ura 6iscală

#

4

+liberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal& ' pentru animale sub 2 ani 2 ' pentru animale peste 2 ani 2 /ertificarea Jtranscrierea? transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate& ' pentru animale sub 2 ani ' pentru animale peste 2 ani +liberarea certificatelor de înregistrare fiscală 2 4
!
.unct abrogat prin art. ", pct. "44 din Legea nr. "74/2004 pentru aprobarea 8.5. nr. 72/200# pri$ind /odul de procedura fiscală

1 1 1 x
Punct abro:at prin art. 1+ pct. 155 )in Le:ea nr. 175>1,,5 pentru aprobarea .N. nr. 91>1,,3 privin) Co)ul )e proce)ura 6iscală

4

6 7 1 7 "0 "" "2

+liberarea, la cerere, a certificatelor medico'legale şi a altor certificate medicale folosite în =ustiţie +liberarea, la cerere, a certificatelor de ca-ier =udiciar :nregistrarea la cerere, în actele de stare ci$ilă a sc)imbării numelui şi a se!ului :nregistrarea la cerere, în actele de stare ci$ilă a desfacerii căsătoriei 2ranscrierea la cerere în registrele de stare ci$ilă rom%ne, a actelor de stare ci$ilă întocmite de autorităţile străine 9econstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare ci$ilă +liberarea altor certificate de stare ci$ilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse/deteriorate

2 2 "4 2 2 2 2

1 1 11 1 1 1

Capitolul $$ Taxe pentru eliberarea sau presc;imbarea actelor )e i)entitate *i <nscrierea menţiunilor <n acestea+ precum *i pentru eliberarea permiselor )e v=nătoare *i )e pescuit " ;cte de identitate& e. eliberarea sau presc)imbarea cărţilor de identitate Jinclusi$ a celor pro$i-orii? şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii rom%ni, eliberarea carnetelor de identitate, 4 ##7

"

? .otri$it pre$ederilor 8rdonantei de urgenţă a 5u$ernului nr."04/2004 pri$ind unele măsuri pentru eliberarea şi înm%narea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în >onitorul 8ficial al 9om%niei, .artea ,, nr. ".077 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. #4/2004, în scopul finali-ării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înm%narea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

#40

Anexa nr. 1 La /.C.L.nr.97 )in 19.11.1,13

Belimitarea pe zone a comunei P'R$A! ' Teren $#TRAC$LA# ? Aprobată prin /otăr=rea Consiliului Local Periam #r. PPPPP )in 19.11.1,13

A #A A 6r. crt " 2 # 4 4

*trada *trada >ureşului *trada ;rmoniei *trada 5ării Diorelelor *trada >agnoliei

6umere locuinţă 74 C "7" 44 C 76, " bis, 2 bis ' ' 2 ' "1 1 C 22, 22/a "7 C 27.

A #A @ 6r. crt " 2 # 4 4 6 7 1 7 "0 "" "2 "#

*trada *trada /alea 2imişoarei *trada Dişinului *trada ;rmoniei *trada 5ării *trada >estecenilor *trada *alciei *trada >olidului *trada Leandrului *trada /ri-antemelor *trada .latanilor *trada *te=arului *trada (re-iei *trada /alea ;radului

6umere locuinţă " C 27 2 C #0 26 C 42 27 C 67 " C 7 2 C "2 " C "7 2 C 21 " C "4 2 C "2 " C 7 2 C "2 " C "# 2 C "2 " C 7 2 C "2 " C "" 2 C "0 6" C 74 46 C 10 44 C 76 1# C 17 67 C "47 46 C "71 62 C 2"2 1# C 2#7 #4"

"4 "4 "6

*trada >agnoliei *trada 9ăc)itei *trada *tadionului

2 C 6 " C "7 " C 7 2 C "2 "C#

A #A C 6r. crt " 2 # 4 4 6 7 1 7 "0 "" "2 "# "4 "4 "6 "7 "1 "7 20 2" 22

*trada *trada /alea 2imişoarei *trada Dişinului *trada (rasinului *trada ;rţarului *trada .inului *trada .lopului *trada /astanilor *trada *te=arului *trada *moc)inului *trada .latanilor *trada >ăslinului *trada >ureşului *trada (re-iei *trada /alea ;radului *trada Korelelor *trada 2randafirilor *trada .anselelor *trada 6ufărului *trada Aaliei *trada Kambilelor *trada 6arciselor *trada Lalelelor

6umere locuinţă #4 C 46 67 2 C 22 " C 24 " C 2# 2 C #4 " C ""7 2 C 70 "C4 ' ' 21 C 42 47 C 1" " C 47 2 C "6 " C 4# 2 C #2 ' " C 7# 2 C 42 " C 64 2 C 44 " C 1"/b 2 C 60 2 C "2 "7 C "0" "1 C "42 (urdea " C "07 2 C 14 " C 77 2 C 70 " C 77 2 C 10 " C "7 2 C 22 " C 2# 2 C "6 "C7 2C1

A #A B 6r. crt " 2

*trada *trada Dişinului *trada *te=arului

6umere locuinţă 44 C 76 7" C "0# 24 loc. cartier romi " C 47 2 C 26 #42

# 4 4 6 7

*trada Liliacului *trada (agului *trada *alc%mului *trada >ăceşiului .eriam .ort

2 C 42 2 C "2 2 C "0 "C4 2C1 (ara numere de casă, sau numerele p%nă la "4##

Anexa nr. 3 La /.C.L.nr.97 )in 19.11.1,13

Re:ulament
pentru stabilirea proce)urii *i criteriilor )e acor)are a 6acilităţilor 6iscale pentru anul 1,15 .entru a beneficia de scutire la plata impo-itului pe clădiri şi a impo-itului pe teren pentru persoanele pre$ă-ute la art. 7. al pre-entei )otăr%ri, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii & ' persoanele beneficiare, să nu deţină şi alte proprietăţi Jclădiri, spaţii comerciale sau cu destinaţie de locuinţă? ' domiciliul înscris în E.,.//.,. să coincidă cu adresa clădirii pentru care se solicită scutire ' $enitul brut lunar pe membru de familie să fie sub ni$elul sumei de 700 lei. .rin familie, în accepţiunea acestei proceduri înţeleg%nd soţ, soţie, copii precum şi alţi membri ai familiei de grad , care se gospodaresc împeună ' persoanele beneficiare să nu fie administratori, asociaţi sau să deţină acţiuni în cadrul societăţilor comerciale ' pot beneficia de această facilitate şi persoanele care locuiec la aceeaţi adresă şi care şi'au asumat obligaţia de plată în numele debitorului în conformitate cu pre$ederile 8.@.5. nr. 72/200#pri$ine /odul de .rocedură (iscală, rererepublicată cu modificările şi completările ulterioare. *cutirile pre$ă-ute la art. 7, art. 1 şi art.7 din pre-enta )otăr%re, se acordă& ' pe ba-a cererii însoţită de documente =ustificati$e ' încep%nd cu data de înt%i a lunii următoare depunerii cererii. Acte necesare acor)ării )e 6acilităţi 6iscale prevăzute la art.7 al prezentei ;otăr=ri: ' declaraţie pe propria răspundere precum că nu au alte $enituri, nu sunt asociaţi, administratori, nu deţin acţiuni la societăţi comerciale ' acte de identitate pentru toti membrii familiei C copie ' certificat fiscal/ade$erinţă eliberat Jă? de ;dministraţia (inanciară *%nnicolau >are din care re-ultă că nu au $enituri Jpentru toţi membrii familiei cu $%rsta de peste "1 ani? ' ade$erinţă de $enit pentru fiecare membru de familie J$enitul brut? ' pentru cei care reali-ea-ă $enituri care constă în a=utor social, pensii, a=utor de şoma= şi/sau pensie de sistenţă socială, do$ada se face cu documente eliberate de organele abilitate. #4#

Acte necesare acor)ării )e 6acilităţi 6iscale prevăzute la art.8 al prezentei ;otăr=ri : ' copii certificate deces părinţi ' copie /.,. sau copie /ertificat de naştere ' ade$erinţă din care să re-ulte calitate de ele$/student. Acte necesare acor)ării )e 6acilităţi 6iscale prevăzute la art.9 al prezentei ;otăr=ri: ' copie /ertificat încadrare în grad de )andicap gra$ sau accentuat/in$aliditate ' copie act de identitate. *cutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă p%nă la sf%rşitul anului şi se operea-ă încep%nd cu data de înt%i a lunii următoare celei în care persoanele în cau-ă au depus cererea însoţită de toate documetele pre$ă-ute în pre-entul regulament. :n ca-ul în care, persoanele beneficiare nu se mai încadrea-ă în criteriile enumerate mai sus, în cel mult #0 de -ile sunt obligate să depună o cerere pentru calcularea impo-itelor.

Anexa nr. 5 La /.C.L.nr.97 )in 19.11.1,13

L $ D T A
cuprin-%nd actele normati$e prin care s'au stabilit impo-itele şi ta!ele locale pentru anii 2007C 20"#

$.

Actele normative prin care s'au stabilit impo-itele şi ta!ele locale& ' Legea 47"/200# pri$ind /odul (iscal ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.44/2004 6orma 44/2004 pentru aprobarea 6ormelor >etodologice de aplicare a Legii pri$ind /odul (iscal.J>.8. nr. ""2/06.02.2004? ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.71#/2004, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile care se inde!ea-ă/a=ustea-ă/actuali-ea-ă anual pe ba-a ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2004 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.777/2004, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile care se inde!ea-ă/a=ustea-ă/actuali-ea-ă anual pe ba-a ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr."4"4/2006, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile care se inde!ea-ă/a=ustea-ă/actuali-ea-ă anual pe ba-a ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2007 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr.746/2007, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile aplicabile în anul fiscal 20"2 ' 0otăr%rea 5u$ernului nr. "#07/20"2, pri$ind aprobarea ni$elurilor pentru $alorile impo-abile, impo-itele şi ta!ele locale şi alte ta!e asimilate acestora, precum şi pentru amen-ile aplicabile în anul fiscal 20"#. #44

$$.

/otăr=rile Consiliului Local Periam prin care s'au stabilit impo-itele şi ta!ele locale & 7. 0./.L..eriam nr."#4 / "4."2.2006, pentru anul 2007 7. 0./.L..eriam nr.41/"4.04.2007, coroborată cu 0./.L. .eriam nr. 62/"1.06.2007 pentru anul 2001 8. 0./.L..eriam nr.44/26.04.2001, pentru anul 2007 9. 0./.L..eriam nr.77/"6."".2007, pentru anul 20"0 1,. 0./.L..eriam nr.62/"0."2.20"0, coroborată cu 0./.L. .eriam nr. 7/24.0".20"", pentru anul 20"" 11. 0./.L. .eriam nr. 67/22."2.20"", pentru anul 20"2 11. 0./.L. .eriam nr. 67/21."2.20"2, coroborată cu 0./.L. .eriam nr. "/04.0".20"#, pentru anul 20"#.

Anexa nr. La /.C.L.nr.97 )in 19.11.1,13

L $ D T A
cuprin-%nd actele normati$e în temeiul cărora se puteau acorda scutiri sau reduceri de la plata impo-itelor şi ta!elor locale pentru perioada 2007'20"#

$. Actele normative care prevă) 6acilităţi 6iscale :
". 0.5. 774/2002, pentru aprobarea 6ormelor >etodologice pri$ind procedura şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impo-itelor, ta!elor şi a altor $enituri ale bugetelor locale J>.8f. nr. 472/"2.01.2002? 2. 8.@.5. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare aprobată şi modificată prin Legea nr. 47"/2002 J>.8. 422/"1 iulie 2002? #. 0.5. nr. 774/24 iulie 2002 de aprobarea 6ormelor >etodologice pri$ind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impo-itelor, ta!elor si a altor $enituri ale bugetelor locale J>.8. 472/"2 august 2002? 4. Legea 47"/200#, pri$ind /odul (iscal J>.8f. nr. 727/2#."2.200#?,cu modificările şi completările ulterioare 4. 0.5. nr. 44/2004 pentru aprobarea 6ormelor >etodologice de aplicarea a Legii nr. 47"/200# pri$ind /odul (iscal #44

6. Legea nr. #0#/2007, pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/"774 pri$ind $eteranii de ra-boi, precum si unele drepturi ale in$ali-ilor si $adu$elor de ra-boi.

$$. /otăr=ri ale Consiliului Local Periam pri$ind facilitati fiscale&
1. 0./.L. .eriam nr. "/04.0".20"#, pri$ind stabilirea impo-itelor şi ta!elor locale în /omuna .eriam pentru anul 20"#.

#46

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind aprobarea ProFramului (nual al (cHiziţiilor Publice pentru anul 201B Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."0.711/"2."2.20"# pre-entat de domnul >irea >anuel /ristian, ,nspector , principal C responsabil cu ac)i-iţiile publice în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care solicită /onsiliului Local aprobarea .rogramului anual al ac)i-iţiilor publice pentru anul 20"4 ' .rogramul anual al ac)i-iţiilor publice pentru anul 20"4 înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0.717 din "2."2.20"# ' pre$ederile 8.@.5 nr. #4/2006 pri$ind atribuirea contractelor de ac)i-iţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de ser$icii, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.#, alin.", lit. a şi art.4 alin. " ' # din 0.5. nr. 724/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a pre$ederilor referitoare la atribuirea contractelor de ac)i-iţie publică din 8.@.5. nr. #4/2006, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul comisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art. #6 alin.2 lit. b, ale art. #6 alin.4 lit.d şi lit.e, ale art.44 alin.", precum şi ale art.""4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art. 1. *e aprobă ProFramul (nual al (cHiziţiilor Publice pentru anul 201B la ni$elul /omunei .eriam, conform Anexei nr. 1 la pre-enta )otăr%re, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art. 1. :n măsura în care se $or aloca şi alte sume care să spri=ine bugetul local al /omunei .eriam pe parcursul anului 20"4 şi $or fi reali-ate şi alte ac)i-iţii care nu sunt pre$ă-ute în .rogramul ;nual al ;c)i-iţiilor .ublice pentru anul 20"4, acestea $or fi cuprinse în Lista ane!ă, conform Anexei nr. 1 la pre-enta )otăr%re, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a însărcina domnul primar Aumitraş /ornel şi domnul >irea >anuel /ristian, inspector de specialitate , C responsabil cu ac)i-iţiile publice în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& #47

' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CNTEA PETRE7PA5EL

____________________________________

!RONŢ DACIANA

#r. 97 )in 19.11.1,13

#41

R

! "# $A

(&B'J&L T$!$0 ($82N$8C )@2J>K8 (K$8C2
.eriam, str. >ureşului nr. " bis, =udeţul 2imiş, cod poştal& #07#"4 2el& 0246/#7400" (a!. 0246/#74002, NNN.primatimperiam.ro, e'mail& office<primatimperiam.ro
#r. <nre:istrare: 1,.789 >11.11.1,13
A#'EA #r. 1 La /.C.L. nr.97>19.11.1,13

APR @+ /onducătorul unităţii contractante

C$AAT+ /ompartiment (inanciar'/ontabil

PR NRA!&L A#&AL AL AC/$A$J$$L R P&@L$C' 1,15
" euro c 4,4427 lei/curs E69 din "2."2.20"#
6r. crt. ;utoritatea contractantă 8biectul contractului/ acordului cadru /od /.D Daloarea estimată fără 2D; ;nunţ de intenţie dacă este ca-ul ' ' .rocedura aplicată Aata estimată pt.începerea procedurii Aata estimată pt.finali-area procedurii .ersoana responsabilă de procedură

". 2.

/omuna .eriam /omuna .eriam

Lucrari de instalatii de apa si canali-are si conducte de e$acuare :nfiinţare sistem de canali-are

442#24#0'4 *taţii de tratare a apei 442#2400'6 Lucrări de construcţii de

"40.000 lei ##.617 euro "1.424."70 lei 4."#7.747 euro

/erere oferta :n derulare

0".06.20"4 "2."".20"4

#0.07.20"4 20"# 06.0".20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

#47

#.

/omuna .eriam/ Liceul 2eoretic

*tudiu de (e-abilitate şi .roiect 2e)nic reabilitare şi e!tindere Liceul 2eoretic C local ,, local ,,

4.

/omuna .eriam/ Liceul 2eoretic /omuna .eriam /centru ci$ic /omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam

Lucrari de reparatii generale si reno$are, Liceul 2eoretic C local ,, local ,, Lucrari de reabilitare si moderni-are constructii

4.

6. 7. 1. 7.

;c)i-itie materiale pentru pa$are Lucrari de pa$are si de asfaltare .roiect te)nic comple! balnear Lucrari de constructii comple! balnear

canali-are de ape re-iduale 442#242#'# Lucrări de construcţii de staţii de pompare 77#"4000'1 *tudiu de (e-abilitate 7"#22000'" *er$icii de proiectare te)nică pentru construcţia de lucrări publice 4444#000'7 Lucrări de reparaţii generale şi de reno$are 442""#40'7 Lucrări de construcţii de clădiri multifuncţionale 44""#"00'6 >ateriale pentru pa$are 442##222'" Lucrări de pa$are şi de asfaltare 7"##4000'4 *tudii te)nice 442"2"00'7 Lucrari de constructii de comple!e pentru petrecerea timpului liber 7"#22400'6 *er$icii de proiectare te)nică pentru

66.77" lei "4.000 euro

'

/umpărare directă

0".02.20"4

#0.04.20"4

>irea /ristian' >anuel

".400.000 lei ##6.174 euro 42#.007 Lei 74.000 euro

'

/erere oferta /umpărare directă

0".04.20"4

#0.06.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

'

0".04.20"4

#"."2.20"4

66.72# Lei "4.0#0 euro 62.444 lei "4.047 euro 64.777 lei "4.441 euro 4.#4#.240 Lei ".200.000 euro

' ' ' '

/umpărare directă /umpărare directă /umpărare directă /erere de oferte

"0.04.20"4 "4.04.20"4 "4.04.20"4 "4.01.20"4

0".07.20"4 #".07.20"4 "4.06.20"4 "4."0.20"4

"0.

/omuna .eriam

>oderni-are sosele'ruta ocolitoare .eriam C ser$icii de proiectare te)nica pentru infrastructura de transport

1#."22 Lei "1.661 euro

'

/umpărare directă

20.06.20"4

20.01.20"4

>irea /ristian' >anuel

#40

"".

/omuna .eriam

>oderni-are sosele'ruta ocolitoare .eriam' lucrari de e!ecutie drumuri de centura ;c)i-itionare microbu.roiect 2e)nic pentru a-il de bătr%ni

"2. "#

/omuna .eriam/ Liceul 2eoretic /omuna .eriam

infrastructura de transport 442##"22'0 Lucrări de construcţii de drumuri de centură #4""4400'# >icrobu-e 7"#22000'" *er$icii de proiectare te)nică pentru construcţia de lucrări publice 442"42"2'6 Lucrări de construcţii de a-iluri de bătr%ni 77#"4000'1 *tudiu de (e-abilitate 7"22000'6 *er$icii de proiectare ar)itecturală 442"2#60'7 Lucrări de construcţii de clădiri religioase 4422##00'7 Lucrări de construcţii de parcări 44"""200'# /iment "42"2#"0'6 Ealast 72#"2000'"
*er$icii artistice

".024.2#0 Lei 2#0.247 euro

'

/erere de oferte

20.07.20"4

#0."2.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

#24.047 Lei 7#.000 euro 7#.407 lei 2".000 euro

' '

/erere de oferte /erere de oferte

0".04.20"4 0".04.20"4

#".07.20"4 #".07.20"4

"4.

/omuna .eriam

Lucrari de constructii de a-il pentru batrani *tudiu de fe-abilitate si proiect te)nic e!ecutie capela C ser$icii de proiectare speciali-ata

12#.740 lei "14.000 euro 44.647 lei "2.400 euro

'

/erere de oferte /erere de oferte

"4.01.20"4

#"."0.20"4

"4.

/omuna .eriam

'

0".0#.20"4

24.04.20"4

"6.

/omuna .eriam

Lucrari de constructii cladiri religioase ' capela Lucrari de constructii de parcari

"47.440 lei #4.#1" euro 62."#7 Lei "#.744 euro 62.##1 Lei "4.000 euro "7."47 Lei 4.#00 euro "#".#44 Lei 27.400 euro "60.707 Lei

'

/umpărare directă /umpărare directă /umpărare directă /umpărare directă /umpărare directă /erere de

0".06.20"4

#0."".20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea

"7.

/omuna .eriam

'

"4.04.20"4

"4.06.20"4

"1. "7. 20. 2".

/omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam/

;c)i-itie ciment ;c)i-itie balast ;genda culturala 20"4' *er$icii artistice .roiect te)nic constructie locuinte

' ' ' '

20.0#.20"4 20.0#.20"4 04.04.20"4 0".07.20"4

20.04.20"4 20.04.20"4 "4."2.20"4 #0.01.20"4

7"220000'6

#4"

Locuinte sociale 22. /omuna .eriam/ Locuinte sociale /omuna .eriam/ Locuinte sociale

sociale C ser$icii de proiectare ar)itecturala Lucrari de constructie de adaposturi sociale *( O .2 locuinte sociale pentru romi

2#.

24.

/omuna .eriam/ Locuinte sociale /omuna .eriam /omuna .eriam

Locuinte sociale pentru romi

24. 26.

Lucrari de marca= rutier Lucrari de constructii de trotuare

27. 21. 27. #0. #".

/omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam

;c)i-itionare tractor ;c)i-itionare $idan=a ;c)i-itionare remorca ;c)i-itionare lama ni$elare 9eno$are casă de $acanţă .eriam .ort

*er$icii de proiectare ar)itecturală 442""200'" Lucrari de constructii de adaposturi sociale 77#"4000'1 *tudiu de (e-abilitate 7"22000'6 *er$icii de proiectare ar)itecturală 442""200'" Lucrari de constructii de adaposturi sociale 442##22"'4 Lucrări de marca= rutier 442##"6"'4 Lucrări de construcţii de trotuare "67"0000'4 2ractor #4"444"0'4 Didan=oare #422##00'7 9emorci #4#7000'7 ;ccesorii pentru tractoare 4444#000'7 Lucrări de reparaţii generale şi de reno$are 44"""27"'

#6.072 euro 6.44#.640 lei ".447."#" euro "72."1" lei #1.667 euro '

oferte /erere de oferte /erere de oferte 0"."0.20"4 #0."".20"4

/ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

'

0".07.20"4

#0.01.20"4

4.4#4.626 lei 774.74" euro 1.#27 lei ".170 euro 4"#.120 lei 72.7#7 euro 204.124 lei 46.000 euro 67.61" lei "4.200 euro 6".447 lei "#.100 euro "1.70" lei 4.200 euro 44.427 lei "0.000 euro

'

/erere de oferte /umparare directa /umparare directa /erere de oferte /erere de oferte /erere de oferte /erere de oferte /umparare directa

0"."0.20"4

#0."".20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

' '

0".04.20"4 0".04.20"4

"4.04.20"4 "4."".20"4

' ' ' ' '

0".04.20"4 0".04.20"4 0".04.20"4 0".04.20"4 0".04.20"4

0".06.20"4 0".06.20"4 0".06.20"4 0".06.20"4 #0.06.20"4

#2.

/omuna .eriam

;mena=are spaţiu picnic la .eriam

62.##1 lei

'

/umparare

0".04.20"4

0".01.20"4

>irea

#42

.ort ##. /omuna .eriam ;mena=are spaţii de ca-are la .eriam .ort

#4.

/omuna .eriam

;c)i-iţie material săditor pentru spaţii $er-i

#4.

/omuna .eriam

;c)i-iţie materiale apă'canal

#6.

/omuna .eriam

Lucrări racordare la reţeaua de canali-are a localităţii

#7.

/omuna .eriam

Lucrări de reno$are a /asei de /ultură

#1.

/omuna .eriam

Lucrari de impre=muire scoala mica

#7.

/omuna .eriam

*tudiu de fe-abilitate şi proiect te)nic e!tindere grădiniţă

40.

/omuna .eriam

Lucrări de construcţii de e!tindere

lucrari de amena=are a terenului 442"24"#'4 Lucrari de constructii de imobile pentru ca-are de scurta durata 0#44"000'# .lante, ierburi, musc)i sau lic)eni ornamentali 44""42"0'4 >ateriale pentru instalatii de apa si canali-are 442#2400'6 Lucrări de construcţii de canali-are de ape re-iduale 4444#000'7 Lucrari de reparatii generale si de reno$are 44262400'6 Lucrări de -idărie şi de -idire 27#44000'1 .roduse din fier for=at 77#"4000'1 *tudiu de fe-abilitate, 7"220000'6 *er$icii de proiectare ar)itecturală 442"4"00'"

"4.000 euro 447.277 lei "00.700 euro '

directa /erere de oferta 0".04.20"4 0".01.20"4

/ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

22.264 lei 4.000 euro

'

/umparare directa

0".02.20"4

#0.0#.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

"27."21 lei 27.000 euro 42#.007 lei 74.000 euro

'

/umparare directa /umparare directa

0".02.20"4

#0."".20"4

'

0".07.20"4

#0.01.20"4

66.77" lei "4.000 euro

'

/umparare directa

0".04.20"4

#0.06.20"4

400.000 lei ""2.27" euro

'

/erere de oferta

0".04.20"4

#0.06.20"4

64.1## lei "4.714 euro

'

/umparare directa

0".02.20"4

#0.0#.20"4

>irea /ristian' >anuel

#17.#14 lei

'

/umparare

0".04.20"4

#0.06.20"4

>irea

#4#

grădiniţă 4". Lucrari de construire $estiare stadion

42.

/omuna .eriam

*tudiu de (e-abilitate si .roiect 2e)nic reamena=are si moderni-are parc central

4#.

/omuna .eriam

Lucrari de reamena=are si moderni-are parc central

44. 44.

/omuna .eriam /omuna .eriam

Lucrări de împădurire *tudiu de fe-abilitate şi proiect te)nic construire cantină socială

46.

/omuna .eriam

/onstruire cantină socială

47.

.roiect 2e)nic pentru construire piaţă /omuna .eriam /omuna .eriam Lucrări de construcţii de pieţe 9eno$are şi e!tindere maga-ii .rimăria .eriam

41. 47.

Lucrari de constructii de gradinite 442"2200'1 Lucrări de construcţii de comple!e sporti$e 77#"4000'1 *tudiu de fe-abilitate, 7"220000'6 *er$icii de proiectare ar)itecturală 44""27""'2 Lucrări de ar)itectură peisagistică a parcurilor 77#"4000'" *er$icii de ,nsamantare 77#"4000'1 *tudiu de fe-abilitate, 7"220000'6 *er$icii de proiectare ar)itecturală 442"2422'0 Lucrari de constructii de cantine 7"220000'6 *er$icii de proiectare ar)itecturală 442"#"40'6 Lucrari de constructii de piete 44262100'7 ' lucrari de e!tindere a

17.000 euro "70.000 lei 42.67" euro '

directa /umparare directa 0".04.20"4 #0.06.20"4

/ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

#4.7#" lei 7.100 euro

'

/erere de ofertă

0".02.20"4

#0.0#.20"4

667.704 lei "40.000 euro

'

/erere de ofertă

0".07.20"4

#0.01.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

4".1#4 lei "".440 euro 47.177 lei "#.442 euro

' '

/umparare directa /umparare directa

0".07.20"4 0".02.20"4

"4."0.20"4 #0.0#.20"4

###.74# lei 74.000 euro 77.747 lei 22.000 euro 66.461 lei "4.740 euro 77.70# lei "7.700 euro

'

/umparare directa /erere de ofertă /umparare directa /umparare directa

0".04.20"4

#0.06.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

'

0".02.20"4

#0.0#.20"4

' '

0".04.20"4 0".0#.20"4

#0.06.20"4 #0.04.20"4

#44

40.

/omuna .eriam

Lucrari de curatire si intretinere pasuni in /omuna .eriam Lucrari de reparare si intretinere a ec)ipaemntelor de aer conditionat din cadrul primariei comunei .eriam >otorină Een-ină ;c)i-iţionare accesorii de birou, articole mărunte de birou, papetărie, )%rtie pentru foto' copiatoare şi !erografică, imprimate şi produse cone!e /artuşe de toner şi cerneală pentru imprimante ;c)i-iţionare materiale pentru curăţenie ;c)i-iţionare periferice, accesorii ,2 *er$icii mentenanta instalatii de incal-ire *er$iciu de mentenanta instalatii electrice

4".

/omuna .eriam

42. 4#.

/omuna .eriam /omuna .eriam

cladirii, 4444#000'7 ' lucrari de reparatii generale si de reno$are, 74222#00'4 ' ser$icii de ar)itectura pentru lucrari de e!tindere a constructiilor 44"""27"'4 ' Lucrari de amena=are a terenului 44247000'7 9eparare şi întreţinere a ec)ipamentelor 07"#4200'7 07"#2000'7 #0"72000'" #0"77000'6 #0"72700'1 #0"77642'1 22000000'0 #0"24"00'2 #0"72""2'7 #71#"240'0 #0200000'" 44247#00'0 9eparare şi întreţinere a centralelor termice 44247000'7 9eparare şi întreţinere a ec)ipamentelor

66.700 lei "4.710 euro

'

/umparare directa /umparare directa /umparare directa /umparare directa

0".04.20"4

#0.06.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

' "440 lei #41 euro 70.000 lei "4.72"euro ""."#2 lei 2.400 euro ' '

0".01.20"4

#0.01.20"4

0".0".20"4 0".0".20"4

#"."2.20"4 #"."2.20"4

44. 44. 46. 47.

/omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam

4.466 lei ".240 euro ".##6 lei #00 euro 7.764 lei 2.2#1 euro "0.000 lei 2.246 euro

' ' ' '

/umparare directa /umparare directa /umparare directa /umparare directa /umparare directa

0".0".20"4 0".0".20"4 0".0".20"4 0".0".20"4

#"."2.20"4 #"."2.20"4 #"."2.20"4 #"."2.20"4

41.

/omuna .eriam

' "0.000 lei 2.246 euro

0".0".20"4

#"."2.20"4

#44

47.

/omuna .eriam

/onsultanţă pentru moderni-are drumuri ;sistenţă te)nică pentru moderni-are drumuri /onsultanţă pentru infiinţare sistem canali-are ;sistenţă te)nică pentru înfiinţare sistem canali-are ;mena=are mu-eu

60.

/omuna .eriam

6".

/omuna .eriam

62.

/omuna .eriam

6#.

/omuna .eriam

64.

/omuna .eriam

9efacere pod o$oidal pe Ac #0, canal ;ranca 9eno$are şi amena=are club pensionari Aeponeu cimitir ortodo!

64.

/omuna .eriam

66.

/omuna .eriam

67. 61. 67.

/omuna .eriam /omuna .eriam /omuna .eriam

,mpre=muire cimitir ortodo! +c)ipamente pompieri +c)ipamente protecţie

7"#""#00'4 *er$iciu de consultanţă în infrastructură 7"247000'" *upra$eg)ere a lucrărilor de construcţii 7"#""#00'4 *er$iciu de consultanţă în infrastructură 7"247000'" *upra$eg)ere a lucrărilor de construcţii 44400000'" Lucrări de finisa=e a construcţiilor 44#00000'0 Lucrări de instalaţii pentru clădiri 4422"""0'6 Lucrări de construcţii de poduri 4444#000'7 Lucrări de reparaţii generale şi de reno$are 44222""0'# Lucrări de construcţii de rampe de deşeuri #4721200'0 5arduri #41"""00'# @niforme de pompieri "1"4#000'# +c)ipamente de protecţie

64.404 lei "4.617 euro 20".747 lei 44.#07 euro 64.000 lei "4.471 euro "#0.000 lei 27.276 euro

'

/erere de ofertă /erere de ofertă /erere de ofertă /erere de ofertă /umparare directa

0".02.20"4

#0.0#.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

'

0".02.20"4

#0.0#.20"4

'

0".0#.20"4

"4.04.20"4

'

0".0#.20"4

"4.04.20"4

' #"."67 lei 7.000 euro

0".04.20"4

#0.06.20"4

' 64.464 lei "4.400 euro 26.7"6 lei 6.000 euro #4.622 lei 1.000 euro 200.000 lei 44.7"7 euro 27.400 lei 6.624 euro 6.000 lei ".#47 euro '

/umparare directa /erere de ofertă

"4.07.20"4

#0.01.20"4

>irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel >irea /ristian' >anuel

0".04.20"4

#0.06.20"4

'

' ' '

#46

70.

/omuna .eriam

;utospecială pompieri

#4"442"0'# De)icule de pompieri

#46.2"6 lei 10.000 euro

'

>irea /ristian' >anuel

:ntocmit, 9+*.86*;E,L ;/0,K,_,, .@EL,/+, ,nspector , principal >,9+; /9,*2,;6'>;6@+L

#47

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privind radierea dreptului de concesiune asupra imobilului înscris în C"&" nr"B02A03 Periam, avJnd nr" cadastral 11339b9191, în supra@aţ= total= de 23< mp, drept înscris în @avoarea $>&PC&' imiş Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul înregistrat sub nr."0.716/"2."2.20"# întocmit de doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local radierea dreptului de concesiune încris în fa$oarea A5(./(* 2imiş pentru acti$itatea .ercepţiei 9urale .eriam care s'a desfăşurat p%nă în anul 200# în imobilul situat la adresa $ec)e& .eriam, nr.10", Bud.2imiş şi adresă actuală& .eriam, str.>ureşului nr.2 bis, Bud.2imiş, imobil înscris în /.(. nr.40260# .eriam J6r./.(. $ec)i& 4420?, a$%nd nr.cad. 2op&""##/b/"/", în suprafaţă de 4#7 mp şi aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniu public Jact nr.77#/24.0#.2004? ' pre$ederile art.444 alin." din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul /i$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art.# şi art.4 din Legea nr.2"#/"771 pri$ind proprietatea publică şi regimul =uridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ' imobilul mai sus menţionat nu se află sub incidenţa Legii nr. "0/200" pri$ind regimul =uridic al unor imobile preluate în mod abu-i$ în perioada 6 martie "744 C 22 decembrie "717, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.4/04.04."774 ' imobilul înscris în /.(. nr.40260# a /omunei .eriam, a$%nd nr. cadastral ""##/b/"/", în suprafaţă totală de 4#7 mp, nu face obiectul $reunui litigiu aflat pe rolul unei instanţe =udecătoreşti ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, ale art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.#, ale art.""7 şi art."20 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T % R % 0 T ' : Art.1. J"? *e aprobă radierea dreptului de concesiune asupra imobilului înscris în C.F. nr.5,17,3 Periam J6r./.(. $ec)i& 4420?, a$%nd nr. cadastral ""##/b/"/", în suprafaţă totală de 4#7 mp, imobil aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniul public, drept înscris în fa$oarea A5(./(* 2imiş, pentru acti$itatea .ercepţiei 9urale .eriam. J2? >oti$ul radierii constă în faptul că încep%nd cu anul 200#, .ercepţia 9urală .eriam şi'a încetat acti$itatea în /omuna .eriam, fiind mutată şi preluată în cadrul ;dministraţiei (inanţelor .ublice a 8raşului *%nnicolau >are, nemaifiind aplicabile pre$ederile 0./.L. .eriam nr.4/04.04."774, în ba-a căreia s'a instituit dreptul de concesiune. Art.1. ,mobilul descris la art." nu face obiectul $reunui litigiu aflat pe rolul unei instanţe =udecătoreşti. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se însărcinea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Eronţ Aaciana, secretar al /omunei .eriam. #41

Art. 5. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' E./...,.*%nnicolau >are ' A.5.9.(... 2imiş ' .reşedintelui /omisiei de in$entariere a patrimoniului ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ , PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

 CNTEA PETRE7PA5EL  …………………………….
………………………… _______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 98 )in 19.11.1,13

#47

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privin) aprobarea <nc;eierii contractului )e <nc;iriere pentru spaţiul <n supra6aţă )e -7+-7 mp cu )estinaţie )e locuinţă )in imobilul situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F. nr.39- Periam+ av=n) nr. top.799L8,1+ către 6amilia )omnului $ovan DebastianLNino

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului 8ovan =ebastian-?ino înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.'&.%'45%3.''.%&'3 prin care solicită aprobarea încheierii unui contract de închiriere pentru un imobil situat în )omuna (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.373+5'4.'&.%&&+ încheiat cu domnul 8ovan =ebastian-?ino; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.'&4+35&1.'%.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe al (rimăriei comunei (eriam; ' pre$ederile art.#2#'#24 şi art."124'"1#4 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul ci$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.""4/"776 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea in aplicare a pre$ederilor Legii locuinţei nr.""4/"776, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."2 din "7.0#.20"# pri$ind aprobarea 9egulamentului pri$ind reglementarea cadrului general de e$acuare a persoanelor fi-ice sau =uridice care ocupă în mod abu-i$ locuinţele aflate în patrimoniul /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam ' pre$ederile 0.5. nr.#"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/m2? practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţin%nd domeniului public sau pri$at al statului ori al unităţilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de ser$iciu, locuinţele de #60

inter$enţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome ' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protecţia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."20" din 8.5. nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu republicată Jr#?, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam - raportul )omisiei de specialitate din cadrul )onsiliului 0ocal (eriam; :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.#6, art.44 alin.# şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

(rt"1" (') =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă de 2A,2A mp cu destinaţie de locuinţă din imobilul situat în )omuna (eriam înscris în ).9. nr.361 (eriam av*nd nr. top.366-+&' aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa anterioară (eriam nr.+41 Hudeţul Aimiş adresă actuală (eriam strada 2ureşului nr.'76 Hudeţul Aimiş către familia domnului !ovan 'ebastian8>ino. (%) =uprafaţa de 17 17 mp care se închiria!ă familiei domnului 8ovan =ebastian-?ino repre!intă cele 4 încăperi închiriate din imobilul mai sus descris şi este identificată conform schiţei care constituie (nexa nr"2 şi care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"1 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" @rice modificări ale clau!elor contractului de închiriere se pot face doar prin act adiţional aprobat de către )onsiliul 0ocal (eriam. (rt"B" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"2" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. #6"

Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam ' Aomnului ,o$an *ebastian'5ino ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CNTEA PETRE7PA5EL ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 99 )in 19.11.1,13

,

#62

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
Privin) aprobarea <nc;eierii unui contract )e <nc;iriere pentru spaţiul cu )estinaţie )e locuinţă situat <n Comuna Periam+ <nscris <n C.F. nr.778 Periam+ av=n) nr.ca). 137L137+ cu )omnul Derban N;eor:;e

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea domnului =erban ?heor"he înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.'&3335&%.'%.%&'3 prin care solicită prelun"irea contractului de închiriere a locuinţei pentru el şi familia sa; - raportul compartimentului de specialitate înre"istrat sub nr.'&4++5&1.'%.%&'3 întocmit de către doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe locale al (rimăriei comunei (eriam; - prevederile contractului de închiriere înre"istrat la (rimăria )omunei (eriam sub nr.+'+5''.&%.%&'4 încheiat cu domnul =erban ?heor"he; ' pre$ederile art.#2#'#24 şi art."124'"1#4 din Legea nr.217/2007 pri$ind /odul ci$il, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile Legii nr.""4/"776 a locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0.5. nr."274/2000 pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea in aplicare a pre$ederilor Legii locuinţei nr.""4/"776, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."2 din "7.0#.20"# pri$ind aprobarea 9egulamentului pri$ind reglementarea cadrului general de e$acuare a persoanelor fi-ice sau =uridice care ocupă în mod abu-i$ locuinţele aflate în patrimoniul /omunei .eriam sau în fondul locati$ de stat din /omuna .eriam ' pre$ederile 0.5. nr.#"0/2007 pentru actuali-area tarifului lunar al c)iriei Jlei/m2? practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţin%nd domeniului public sau pri$at al statului ori al unităţilor administrati$'teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de ser$iciu, locuinţele de inter$enţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome #6#

' pre$ederile 8.@.5. nr. 40/"777 pri$ind protecţia c)iriaşilor şi stabilirea c)iriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile art."20" din 8.5. nr.72/200# rererepublicată, pri$ind /odul de procedură fiscală cu republicată Jr#?, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam - raportul )omisiei de specialitate din cadrul )onsiliului 0ocal (eriam; ,n temeiul prevederilor art.37 alin.% lit.c art.37 alin.1 lit.b art.36 alin.' art.41 alin.3 şi ale art.''1 alin.' lit.b din 0e"ea nr.%'15%&&' privind Cdministraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare

/

T%R%0T':

(rt"1" =e aprobă încheierea contractului de închiriere pentru spaţiul cu destinaţie de locuinţă situat în )omuna (eriam înscris în ).9. nr.37+ (eriam av*nd nr.cad '37-'33 aflat în proprietatea privată a )omunei (eriam identificat prin adresa veche (eriam nr.%33 adresa actuală fiind (eriam strada Crţarului nr.7' Hudeţul Aimiş către familia domnului 'erban >HeorFHe titular al contractului. (rt"2" )ontractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 2 ani conform modelului prevă!ut în (nexa nr"1 care face parte inte"rantă din pre!enta hotăr*re. (rt"3" @rice modificări ale clau!elor contractului de închiriere se pot face doar prin act adiţional aprobat de către )onsiliul 0ocal (eriam. (rt"B" =e mandatea!ă domnul ;umitraş )ornel (rimarul )omunei (eriam să semne!e contractul de închiriere. (rt"2" )u ducerea la îndeplinire se încredinţea!ă domnul ;umitraş )ornel primarul )omunei (eriam şi doamna ;umitraş 0orendana inspector 8 asistent în cadrul )ompartimentului 9inanciarcontabil impo!ite şi taxe din cadrul (rimăriei comunei (eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului Budeţului 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contencios administrati$ #64

' ' ' ' ' '

.rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam /ompartimentului (inanciar'contabil, impo-ite şi ta!e din cadrul .rimăriei comunei .eriam Aomnului *erban 5)eorg)e La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CNTEA PETRE7PA5EL ________________

!RONȚ DACIANA

______________________________________

#r. 1,, )in 19.11.1,13

,

#64

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea concesion=rii unei supra@eţe de 2AC mp teren, supra@aţ= a@lat= în proprietatea Comunei Periam şi în administrarea consiliului local, c=tre '"C" #.+ P- ,#. '"("

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& - cererea nr.335&4.'%.%&'3 a =.). @2< (KA$@2 =.(" înre"istrată la (rimăria )omunei (eriam sub nr.'&1&35&7.'%.%&'3 prin care solicită aprobarea concesionării suprafeţei de %7+ mp teren pe durata deţinerii şi oper=rii de c=tre #.+ Petrom '"(" a obiectivului =taţiei de re"lare 2ăsurare şi (redare a "a!elor naturale 4',.5 Periam; ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0.717/"2."2.20"# întocmit de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , ; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea concesionării unei suprafeţe de 261 mp din totalul de "".700 mp către *./. 8>D .+298> *.A. ' faptul că terenul în suprafaţă totală de "".700 mp se află în proprietatea /omunei .eriam, domeniul pri$at şi se află în administrarea /onsiliului Local .eriam, aşa cum reiese din e!trasul de carte funciară pentru informare nr.402#07 .eriam, a$%nd nr.topografic 402#07 ' pre$ederile art."#0 alin.2 lit.) şi art."#1 alin.2 lit.d din Legea nr."2#/20"2 a energiei electrice *i a :azelor naturale ' pre$ederile art.212 alin.4 din Legea nr.47"/200# pri$ind /odul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.c, art.#6 alin.4 lit.b, art.44 alin.#, art.""7 şi ale art."2" alin." din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă concesionarea unei suprafeţe de 178 mp teren din suprafaţa totală de "".700 mp înscrisă în /.(. nr.402#07 .eriam, a$%nd nr.top.402#07, suprafaţă aflată în proprietatea /omunei .eriam şi în administrarea /onsiliului Local .eriam, către D.C. !C P'TR ! D.A., pe durata deţinerii *i operării )e către !C Petrom D.A. a obiectivului *taţiei de reglare, >ăsurare şi .redare a ga-elor naturale HDR!2 Periam. *uprafaţa de 261 mp teren repre-intă at%t teren aferent #66

*9> .eriam, c%t şi drum de acces şi este identificată conform Anexei nr.1 la pre-enta )otăr%re, ane!ă care face parte integrantă din aceasta. Art.1. *e împuterniceşte domnul primar Aumitraş /ornel de către /onsiliul Local .eriam să semne-e contractul de concesiune pentru suprafaţa de 261 mp, conform Anexei nr.1 la pre-enta )otăr%re, ane!ă care face parte integrantă din aceasta. Art.3. *e aprobă întocmirea, de către o persoană fi-ică sau =uridică speciali-ată, a unei documentaţii de de-membrare a terenului în suprafaţă de 261 mp din totalul de "".700 mp teren situat în e!tra$ilanul /omunei .eriam, în parcela ;67 JLL67?, teren aflat în proprietatea /omunei .eriam, domeniu pri$at şi în administrarea /onsiliului Local .eriam. Art.5. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se încredin/ea-ă domnul primar Aumitraş /ornel, precum şi domnul >arica (lorian, inspector de specialitate , ; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. Art.-. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aomnului >arica (lorian, inspector de specialitate , ; în cadrul compartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam. ' *./. 8>D .+298> *.;. ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

CNTEA PETRE7PA5EL

____________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r. 1,1 )in 19.11.1,13

#67

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva polu=rii cu nitraţi proveniţi din surse aFricole

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' adresa nr.2674/20"# a Airecţiei pentru ;gricultură Budeţeană 2imiş, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.77#6/20."".20"# ' raportul compartimentului de specialitate "04"6/04."2.20"# întocmit de doamna 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , principal în cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' 8rdinul /omun al >inisterului >ediului şi Ae-$oltării Aurabile şi al >inisterului ;griculturii şi Ae-$oltării 9urale nr."442/74#/2001 pentru aprobarea listei localităţilor pe =udeţe unde e!istă surse de nitraţi din acti$ităţi agricole ' 0.5. nr.764/2000 pri$ind aprobarea .lanului de acţiune pentru protecţia apelor împotri$a poluării cu nitraţi pro$eniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a pct.7, art.44 alin.l şi ale art.""4 alin." lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva polu=rii cu nitraţi proveniţi din surse aFricole, la ni$elul /omunei .eriam, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din pre-enta )otăr%re. Art.1. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă primarul /omunei .eriam, domnul Aumitraş /ornel şi /ompartimentul ;gricol, protecţia mediului din cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' Aoamnei 6icolescu 8limpia';ngela, inspector , principal cadrul /ompartimentului ;gricol, .rotecţia mediului din cadrul .rimăriei /omunei .eriam ' Airecţiei Budeţene pentru ;gricultură 2imiş ' La dosarul şedinţei #61

'

.rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

……………………………. _______________________________________ …………………………

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.1,1 )in 19.11.1,13

#67

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea indicatorilor teHnico ) economici ai proiectului de investiţie ,,.odernizare drumuri de interes local în comuna Periam, Gudeţul imişL @inanţat prin ProFramul 3aţional de $ezvoltare Local= Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condi/iile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorită/ilor administra/iei publice locale, republicată, cu modificările &i completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat la .rimăria /omunei .eriam sub nr."0142/"6."2.20"# pre-entat de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic prin care propune consiliului local aprobarea indicatorilor te)nico C economici ai proiectului de in$estiţii ,,>oderni-are drumuri de interes local în comuna .eriam, =udeţul 2imişS, proiect finanţat prin .rogramul 6aţional de Ae-$oltare Locală ' a)resa >inisterului Ae-$oltării 9egionale şi 2urismului, Airecţia 5enerală Lucrări .ublice nr. #416/"4."".20"2 pri$ind cuprinderea in$estiţiei în program, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr.144"/04."2.20"2 ' pre$ederile 0./.L..eriam nr.41/26.06.20"# pri$ind aprobarea indicatorilor te)nico C economici ai proiectului de in$estiţie ,,>oderni-are drumuri de interes local în comuna .eriam, =udeţul 2imişS finanţat prin .rogramul 6aţional de Ae-$oltare Locală ' pre$ederile art.4 lit.aşi ale art.7 alin." lit.e din 8.@.5.nr.21/20"# pentru aprobarea .rogramului naţional de de-$oltare locală ' pre$ederile art."" alin."4 lit. b ale 8rdinului ;dministraţiei .ublice nr."14"/20"# pri$ind aprobarea 6ormelor metodologice pentru punerea în aplicare a pre$ederilor 8.@.5. nr.21/20"# pentru aprobarea .rogramului naţional de de-$oltare locală ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b şi d, alin.4 lit.d, alin 6 lit.a pct."#, art. 44 alin.2 lit.e, art.""4 şi ale art."2" alin.# şi 4 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă indicatorii te)nici ai proiectului de in$estiţii ++!o)ernizare )rumuri )e interes local <n comuna Periam+ Iu)eţul Timi*R, după cum urmea-ă& e? Lungime stră-i supuse moderni-ării&]]]]]. 20.17#,77 ml f? +lemente geometrice& ' Lăţime parte carosabilă de 4,40 m]]]. "0."71,#2 ml ' Lăţime parte carosabilă de 4,00 m]]]... 1.6"1,#7 ml ' Lăţime parte carosabilă de #,00 m]]]... 2.077,06 ml g? *tructuri rutiere& ' *tructură rutieră de tip ,]]]]]]].. 2.464,00 ml ' *tructură rutieră de tip ,,]]]]]]... "1.427,77 ml )? 26 podeţe tubulare ^ 400 mm. #70

Art.1. *e aprobă indicatorii economici ai proiectului de in$estiţii ++!o)ernizare )rumuri )e interes local <n comuna Periam+ Iu)eţul Timi*R, stabiliţi la un cursul E69 de 4,4402 lei/euro din data de "4."".20"#, după cum urmea-ă& a? Daloare total in$estiţie&]]]]]]]]]].. 20.470.106 lei ' d.c. / O >&]]]]]]]]]].. "1.022.677 lei. c? Daloare in$estiţie e!clusi$ 2.D.;]]]]]]. "6.627.77# lei. ' d.c. / O >&]]]]]]]]]].."4.4#4.4## lei. Art. 3. Daloarea in$estiţiei nu cuprinde c)eltuieli directe şi nepre$ă-ute. Art.5. :ncep%nd cu data pre-entei )otăr%ri, îşi încetea-ă aplicabilitatea pre$ederile 0./.L..eriam nr.41/26.06.20"# pri$ind aprobarea indicatorilor te)nico C economici ai proiectului de in$estiţie ,,>oderni-are drumuri de interes local în comuna .eriam, =udeţul 2imişS finanţat prin .rogramul 6aţional de Ae-$oltare Locală. . Art.-. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri, se încredinţea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi /ompartimentul Ae-$oltare +conomico'socială, @rbanism şi 2ransport public al .rimăriei /omunei .eriam. Art.7. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' /ompartimentului Ae-$oltare +conomico'*ocială, @rbanism şi 2ransport .ublic al .rimăriei /omunei .eriam ' >inisterului Ae-$oltării 9egionale şi 2urismului, Airecţia 5enerală Lucrări .ublice ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice. .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

……………………………. _______________________________________ …………………………

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.1,3 )in 19.11.1,13

#7"

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea contribuţiei Comunei Periam la patrimoniul (sociaţiei de $ezvoltare !ntercomunitar= $eşeuri imiş 4($!$5, pentru anul 201B Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul înregistrat sub nr."0.124/"6."2.20"# întocmit de domnul >arica (lorian, inspector de specialitate ,; în cadrul .rimăriei /omunei .eriam, prin care propune consiliului local aprobarea coti-aţiei pentru anul 20"4 în cuantum de 0,40 lei/locuitor ' adresa nr."#7"/04."2.20"# a ;sociaţiei de Ae-$oltare ,ntercomunitară de Aeşeuri 2imiş J;A,A?, înregistrată la .rimăria /omunei .eriam sub nr. "0474/04."2.20"# ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.27/02.04.2007 pri$ind asocierea /omunei .eriam în $ederea costituirii ;sociaţiei de Ae-$oltare ,ntercomunitară Aeşeuri 2imiş şi participare la capitalul social ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr."7/20.01.20"2 pri$ind desemnarea repre-entantului în ;dunarea 5enerală a ;sociaţiei de Ae-$oltare ,ntercomunitară Aeşeuri 2imiş J;A,A? ' pre$ederile Legii nr.4"/2006 pri$ind ser$iciile comunitare de utilităţi publice, republicată ' pre$ederile Legii nr."0"/2006 ser$iciului de salubri-are a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederileLegea nr.2""/20"" nr.71/2000 pri$ind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 8.5. nr.26/2000 cu pri$ire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam ' raportul /omisiei de specialitate din cadrul /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.""'"#, art.#6 alin.2 lit.d, art.#6 alin.6 lit.a, pct."4 şi art.44 şi ale art.""7 din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T % R % 0 T ' :

Art.1. *e aprobă contribuţia /omunei .eriam, prin /onsiliul Local .eriam, la patrimoniul ;sociaţiei de Ae-$oltare ,ntercomunitară Aeşeuri 2imiş J;A,A?, pentru anul 20"4, respecti$ se stabileşte o coti-a/ie în numerar în cuantum de ,+-, lei > locuitor. Art.1. /u data pre-entei îşi încetea-ă aplicabilitatea orice pre$ederi contrare. Art.3. /u aducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se însărcinea-ă domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.5. .re-enta )otăr%re se comunică& #72

' ' ' ' ' ' '

,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ .rimarului /omunei .eriam /onsiliului Local .eriam ;sociaţiei de Ae-$oltare ,ntercomunitară Aeşeuri 2imiş J;A,A? Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam La dosarul şedinţei .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

……………………………. _______________________________________ …………………………

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.1,5 )in 19.11.1,13

#7#

Total consilieri Consiliul Local: 13 Prezenţi: 11 Pentru: 11 Împotrivă: x Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind recti@icarea buFetului local al Comunei Periam pe anul 2013 Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul imiş, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare reunit în şedinţa ordinară din data de "7."2.20"#, a$%nd în $edere următoarele& ' raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr."0727/"1."2.20"# înaintat de doamna Aumitraş Lorendana, inspector asistent în cadrul primăriei şi a$i-at de domnul Aumitraş /ornel, .rimarul /omunei .eriam, prin care se propune /onsiliului local rectificarea bugetului local şi al autofinanţării pe trimestrul ,D al anului 20"# ' pre$ederile Legii nr.4/20"# pri$ind bugetul de stat pe anul 20"# ' pre$ederile Legii nr.27#/2006 pri$ind finanţele publice locale, modificată şi completată ' pre$ederile 0./.L. .eriam nr.24/04.04.20"# pri$ind aprobarea bugetului local al /omunei .eriam pe anul 20"# ' pre$ederile 9egulamentului de organi-are şi funcţionare al /onsiliului Local .eriam :n temeiul pre$ederilor art.#6 alin.2 lit.b, art.#6 alin.4 lit.a, ale art.44 alin.2 lit.a şi ale art.""4 lit.b din Legea nr.2"4/200" pri$ind ;dministraţia .ublică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, / T%R%0T':

Art.1. *e aprobă rectificarea bugetului local de $enituri şi c)eltuieli şi al autofinanţării al /omunei .eriam pe trimestrul ,D al anului 20"#, după cum urmea-ă& ' C'#$T&R$ Trim.$C *ub$enţie a=utor încăl-ire locuinţe H51.,1.352 1-,-, lei "4040 lei 1-,-, lei "4040 lei L 1853, lei ' 7#40 lei ' "0110 lei ' 200 lei 1853, lei 7100 lei 660 lei 700 lei 7270 lei "600 lei 200 lei #74

C/'LT&$'L$ Trim.$C ' *ub$enţie încăl-ire H78.,1.1-.,12 ' ' ' ' ' ' ' ' ' R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' ? Trim.$C: /)eltuieli de personal H78.,1.1,.,1.1,2 ;lte bunuri şi ser$icii pentru întreţinere şi funcţionare H7,.,1.1,.,1.3,2 /)eltuieli de personal H77.,1.1,.,1.1,2 R'B$DTR$@&$R$ B' CR'B$T' ? Trim.$C: ;lte bunuri şi ser$icii pentru întreţinere şi funcţionare H-1.,1.1,.,1.3,2 ;lte obiecte de in$entar H-1.,1.1,.,-.3,2 ;lte obiecte de in$entar H77.,1.1,.,-.3,2 /)eltuieli de personal H-1.,1.1,.,1.1,2 /)eltuieli de personal H-5.,1.1,.,1.1,2 /)eltuieli de personal H7,.,1.1,.,1.1,2

Art.1. /u ducerea la îndeplinire a pre-entei )otăr%ri se $a încredinţa domnul Aumitraş /ornel, primarul /omunei .eriam şi doamna Aumitraş Lorendana, inspector , asistent în cadrul .rimăriei /omunei .eriam. Art.3. .re-enta )otăr%re se comunică& ' ,nstituţiei .refectului'Budeţul 2imiş C Airecţia pentru $erificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normati$e şi contenciosul ;dministrati$ ' .rimarului /omunei .eriam ' /onsiliului Local .eriam ' A.5.(...2imiş ' 2re-oreriei *%nnicolau >are ' Aoamnei Aumitraş Lorendana, inspector asistent în cadrul primăriei ' La dosarul şedinţei ' .rin afişa=, atenţiei publice.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.".

CNTEA PETRE7PA5EL

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________

!RONŢ DACIANA

______________________________________

#r.1,- )in 19.11.1,13

#74