TAZKIYATUN NAFS (PROSES PENYUCIAN JIWA DARI PENYAKIT HATI) DI ERA MODERN Makalah ini disusun guna memenuhi

tuga mata kuliah Akhlaq Tasawuf Dosen pengampu : Nurrochman, S.Fill., M.Hum

Disusun Oleh : Andang Syaifudin 09680017 Pendidikan Biologi

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012

Lalu untuk menghadapi zaman yang telah berubah ini apa yang harus kita persiapkan. rosul menggunakan cara yaitu dengan penggunaan adab yang baik sesuai Islam. mungkin ini penyebab mengapa negara kita begitu lembat dalam melakukan gebrakan ekonomi dan perkembangan positif di segi lain. mereka yang terlibat kasus korupsi justru malah orang berpendidikan. Mulai dari kejahatan kelas teri sampai kejahatan kelas kakap yang ironisnya dilakukan oleh pihak yang seharusnya mempunyai tanggungjawab dalam kemaslahatan umat. setiap hari rosul memberi tuntunan kepada umatnya tentang bagaimana berperilaku ala Islam2. Jakarta. kesemua alasan tersebut sangat erat dengan konteks sikap jiwa dan perilaku seseorang1. adanya hukum yang lemah. Hlm . 2002. 2006. Pada zaman dulu kehidupan bangsa arab dipenuhi dengan kedzaliman dan oleh Rasululloh diberi pencerahan. Banyak hal penyebab korupsi tersebut. Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nasf. pejabat yang serakah dan hukuman yang ringan. Penerbit Republika. Bukan suatu rahasia lagi bahwa saat ini kalangan politik di negara ini telah terangkat kasusnya ke khalayak umum. dalam makalah ini akan di bahas pengertian Tazkiyatun Nafs dan peranannya dalam pembangunan insan di zaman modern. 1 Abu Fida' Abdur Rafi'. Jakarta. hlm 57 2 Shaleh Ahmad. misalnya saja pemimpin yang tidak memberi contoh yang baik.PENDAHULUAN pada saat ini banyak sekali berita mengenai tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Berakhlaq Dan Beradab Mulia Contoh Dari Rasululloh. tentu saja wawasan agama mengenai kaidah mengelola perilaku dan sifat diri kita.Gema Insani. Fenomena ini bisa saja merupakan fenomena gunung es dimana hanya sepersepuluh saja yang terungkap ke permukaan. Setiap tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan perlahan-lahan oleh rosululloh dihilangakan. sedangkan sisanya masih kabur. Rasulluloh di utus oleh Alloh SWT untuk memperbaiki amal manusia.

PEMBAHASAN TAZKIYATUN NAFS (PROSES PENYUCIAN JIWA DARI PENYAKIT HATI) DI ERA MODERN 1. sum’ ah. Berikut do’a Nabi Ibrahim AS untuk anak cucunya. yang terdapat dalam alQur’an: ‫ربَّنَا وابعث فيهم رسىالً منهم يتْلُى علَيهم آياتك ويُع ِلّمهم‬ ُ َ ِْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ِّ ُُ ُ َ َ َ ِ َ ِْْ َ ‫اا ِ تَاا واال ْ م َ ويُيَ ِ ّيهم ِ َّك َ ن ااعييي اال ِ يم‬ ُ َ ُ َِ َ َ ِْ َ َ ِْ َ َ ْ Artinya: Ya Tuhan kami. Tazkiyah Nafs 1) Hakekat Tazkiyah al-Nafs Pembersihan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit hati seperti sifat hasud. kikir. Ada beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan atas misi tersebut. dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab (al-Quran) dan Al-Hikmah (as-Sunnah) serta mensucikan mereka. Robbani Press. ujub. (Al-Baqarah :129) 3 Said hawwa. bohong. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam dunia tasawuf istilah pendidikan diri sendiri dapat dikenal dengan istilah Tazkiyat al-Nafs.1995. thama. Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu. utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka. a. tidak amanah. serakah. Hakikat Pembinaan Akhlak Tasawuf Pembinaan akhlak bagi setiap muslim merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan terus menerus tanpa henti baik melalui pembinaan orang lain maupun pembinaan diri sendiri tanpa harus dituntun oleh orang lain. Pada hakekatnya pembinaan akhlak tasawuf lebih merupakan pembinaan akhlak yang dilakukan seseorang atas dirinya sendiri dengan tujuan jiwanya bersih dan perilakunya terkontrol. Tarbiyah al-Dzatiyah dan Halaqah Tarbawiyah3. syirik dan lain sebagainya merupakan salah satu misi utama para Rasul Allah. nifaq. rakus. Hlm 2 . riya’. yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau.

(AlBaqarah) Jelas bahwa tazkiyat al-nafs termasuk misi para Rasul. apabila dilaksanakan secara sempurna dan memadai. No. Hasil yang paling nyata ialah adab dan mu’amalah yang baik kepada Allah dan manusia. Dampak dan pengaruhnya akan tampak pada perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan Allah dan makhluk lainnya sesuai dengan perintah Allah. renungan. 11 . dan menentukan keselamatan atau kecelakaan disisi Allah. muhasabah dan dzikrul-maut. Zakatun nafsi artinya penyucian (tathabur) jiwa dari segala penyakit dan cacat. puasa. 4. Ansari (1983). Tazkiyah hati dan jiwa hanya bisa dicapai melalui berbagai ibadah dan amal perbuatan tertentu. fikir. 5. Demikian pula maknanya secara istilah. hlm. Pada saat itulah terealisir dalam hati sejumlah makna dan dampak bagi seluruh anggota badan seperti lisan.Kemudian Allah menjawab do’a tersebut dan memberi karunia atas ummat ini sebagaimana firman-Nya: ‫َما َرس ْلنَا فِي ُم رسىالً من ُم يَتْلُى علَي ُم آيَاتِنَا ويُيَ ِ ّي ُم‬ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ِّ َ َ‫ويُعَ ِلّم ُم اا ِ تَاا واال ْ م َ ويُعَ ِلّم ُم ما اَم تَ ُى ُىاْ تَعلَمىو‬ ُ ْ ْ َّ ُ َ َ ِ ْ َ َ ْ ُ ُ َ Artinya: Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan AlHikmah. Dengan demikian tazkiyah adalah tathahur. infaq. Kepada Allah 4 F. dan menjadikan asma’ dan sifat Allah sebagai akhlaknya (takbaluq). merealisikan (tahaquq) berbagai maqam padanya. telinga dan Iainnya. tilawah al-Qur’an. Kesemuanya ini memiliki berbagai sarana yang sesuai dengan syari’at. Vol. haji. sasaran orang-orang yang bertaqwa. Islamic Order. “Tazkiyah: The Role of the Prophet”. dzikir.. mata. tahaquq dan takhaluq. serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. R. Tazkiyah secara etimologis punya dua makna4: penyucian dan pertumbuhan. seperti shalat.

pelaksanaanya yang secara sempurna. di dalam hati. (terj. sesuai dengan ajaran. Dengan demikian jiwa menjadi tersucikan lalu hasil-hasilnya nampak pada terkendalikannya anggota badan sesuai dengan perintah Allah dalam berhubungan dengan keluarga. Ada beberapa sarana dalam tazkiyah yaitu6: a) Shalat Shalat adalah satu sarana tazkiyah dan merupakan wujud tertinggi dari ‘ubudiyah dan rasa syukur. membebaskannya dari “tawanan”. dapat membebaskan manusia dari sikap sombong kepada Allah dan pada saat yang sama bisa menerangi hati lalu memantul pada jiwa dengan memberikan dorongan untuk meninggalkan pebuatan keji dan mungkar. 39 6 Said hawwa. ‘ujub. syukur. Hlm 33 .1995. jujur kepada Allah dan cinta kepada-Nya.) Hasan Abrori. Shalat yang dilakukan secara sempurna merupakan manusia bahwa jiwa dan hati tersucikan. Jadi. Robbani Press. 5 Dr Amir al-Najjar . sabar. ia adalah sarana itu sendiri.2001. tuntutan maqam dan taklif Ilahi. ia adalah cara sekaligus sarana. masyarakat dan manusia. Dalam sarana tazkiyah. ghurur marah karena nafsu atau karena syetan. Dan terhindarkannya dari hal-hal yang bertentangan dengan semua hal tersebut seperti riya’. Dampak lain yang dapat dirasakan adalah terwujudnya tauhid ikhlas. Sedangkan kepada manusia. ada berbagai amal perbuatan yang memberikan dampak pada jiwa ini sehingga dengan perbuatan tersebut jiwa terbebas dari penyakit atau mencapai maqam keimanan atau akhlak Islami. harap. Semua hal ini bisa terhimpun dalam suatu amal perbuatan5. hlm. 2) Sarana Tazkiyyah Yang dimaksud dengan sarana tazkiyah ialah berbagai amal perbuatan yang mempengaruhi jiwa secara langsung dengan menyembuhkannya dari penyakit. Dengan demikian. tetangga. Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu. Jadi. Jakarta: Pustaka Azzam. Ilmu Jiwa Dalam Tasawwuf.berupa pelaksanaan hak-haknya termasuk di dalamnya adalah jihad di jalan-Nya. santun. atau merealisasikan akhlak padanya.

jika dikatakan tazkiyat al-nafs maka yang dimaksud adalah pembebasan jiwa dari berbagai najis yang mengotorinya. bertambahlah iman mereka (karenanya). c) Puasa Puasa merupakan pembiasaan jiwa untuk mengendalikan syahwat dan kemaluan. b) Zakat dan Infaq Zakat dan infaq bisa membersihkan jiwa dari bakhil dan kikir. Hlm 65 . dan menyadarkan manusia bahwa pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah. “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Nya.Jiwa juga bisa tertutup oleh berbagai kegelapan sehingga tidak bisa melihat berbagai hakekat sebagaimana mestinya. Sehingga dengan bepuasa setiap hamba dapat mendekatkan diri pada Allah SWT dengan khusyu’ tanpa terbebani keinginan-keinginan duniawi. penentangan terhadap rubbubiyah dan berbagai kegelapan. berbagai hawa nafsu yang keliru. “Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. Robbani Press.1995. Oleh sebab itu. “Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya”7. 7 Said hawwa. Karena itu. Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu. kedua ibadah ini termasuk dalam bagian dari tazkiyah. d) Dzikir dan Pikir Membaca Al-Qur’an dapat mengingatkan jiwa kepada berbagai kesempurnaan. sehingga dengan demikian ia termasuk sarana tazkiyah. yaitu melatih kesabaran dan mengekang hawa nafsu dari keinginan-keinginan nafsu duniawi. Tujuan dari puasa tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar dari mulai terbit fajar hingga matahari tenggelam. karenanya Al-Qur’an merupakan salah satu jenis dzikir dan merupakan sarana tazkiyah. namun lebih dari itu.

8 Said hawwa.1995. “Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya. ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami. Jiwa terkadang tidak terkendalikan lalu terjerumus ke dalam kelalaian. Dengan demikian jiwa bisa mencapai derajat tazkiyah yang tertinggi. sewenang-wenang atau lalai. oleh karena itu tafakkur termasuk sarana tazkiyah. amar ma’ruf dan nahi munkar merupakan salah satu sarana tazkiyah. hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”. “Ingatlah. Muhasabah harian terhadap jiwa juga dapat mempercepat taubat dan memperkuat laju iman. dan tidak ada hal yang sedemikian efektif untuk menjauhkan jiwa dari keburukan sebagaimana larangan darinya. Oleh karena itu. mengingat kematian merupakan salah satu sarana tazkiyah8. Hlm 120 . Oleh karena itu. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya”.Berbagai dzikir yang bisa memperdalam iman dan tauhid di dalam hati. maksiat atau syahwat sehingga harus dilakukan mujahaddah (kerja keras) agar bisa kembali. f) Amar Ma’ruf Nahi Munkar Tidak ada hal yang sedemikian efektif untuk menanamkan kebaikan ke dalam jiwa sebagaimana perintah untuk melakukan kebaikan. dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya”. “Hai jiwa yang tenang. e) Mengingat Kematian Kadang jiwa manusia ingin menjauh dari pintu Allah. bersikap sombong. sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Dzikir dan pikir dapat membukakan hati manusia untuk menerima ayat-ayat Allah. Robbani Press. dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu. maka mengingat kematian akan dapat mengendalikannya lagi kepada ‘ubudiyah-Nya dan menyadarkannya bahwa ia tidak memiliki daya sama sekali. karenanya muhasabah merupakan salah satu sarana tazkiyah.

melainkan berjuang di jalan Alloh misalnya bekerja. zakat disertai dengan niat yang baik. Sifat-sifat seperti nifaq. puasa dan tilawah AlQur’an telah dilupakan oleh banyak orang.Jika amar ma’ruf dan nahi munkar merupakan salah satu sarana tazkiyah. kibir. 3) Tahapan Tazkiyat Al-Nafs Tahapan ini merupakan sarana yang tepat sebagai upaya pelaksanaan tazkiyah al-nafs. Tahapan-tahapan tersebut adalah: a) Tathahhur (Upaya mensucikan diri) Usaha seseorang untuk dapat memulai tazkiyat al-nafs adalah melalui tathahur. bahkan merupakan sarana paling tinggi. khianat. tilawah Al-Qur’an disertai dengan tadabur yang baik dan dzikir yang menghadirkan hati (hudhur). hasud. Upaya ini diawali dengan taubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang bisa mengotori jiwa atau hati. sum’ah. maka demikian pula jihad karena ia merupakan bentuk pengukuhan kebaikan dan pengikisan kemungkaran. zakat. sehingga dapat dikatakan jiwanya bersih. berdusta. Ia akan dapat memberikan pengaruh yang sempurna apabila ditunaikan secara sempurna. bentuk jihad bukanlah harus berperang. maka ia harus berupaya mengisinya dengan perbuatanperbuatan mulia (akhlak mulia). ujub. b) Takhallaq (upaya menghiasi diri dengan akhlak al-karimah) Setelah seseorang berusaha mensucikan diri dari perbuatan-perbuatan kotor pada jiwanya. . jiwanya akan terasa kosong dari penyakit-penyakit tadi. seperti shalat disertai khusu’. padahal berbagai ibadah utama dalam islam akan dapat menerangi dan mensucikan jiwa tergantung kepada sejauh mana nilai-nilai bathiniahnya tersebut diperhatikan. su’udhan dan lainlain. Dengan cara ini. Nilai-nilai bathiniyah dalam hal shalat. mengingkari janji. berdusta. khianat. yakni amal-amal lahiriyah disertai dengan amal-amal bathiniah. seperti nifaq. Ia harus mengikis habis segala yang bisa menggoda hatinya untuk kembali melakukan perbuatan-perbuatan kotor. Jadi jihad adalah salah satu sarana tazkiyah. riya’.

karena takhalluq merupakan cara dan jalan bagaimana seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Swt sehingga ia akan memperoleh kedudukan yang mulia disisi-Nya. iffah. dan lain-lain. sebagai bentuk jamak dari kata maqam. macam-macam sarana untuk penyucian jiwa dari sifat-sifat hati yang tercela antara lain sholat. riya’. sum’ah. c) Tahaqquq (Upaya merealisasikan kedudukan-kedudukan mulia atau biasa disebut Maqamatul Qulub) Upaya ini merupakan puncak dari proses tazkiyatal-nafs. penyucian jiwa ini merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Alloh dan memperbaiki amal ibadah kita. Penutup pada era modern saat ini banyak sekali perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. qana’ah. Namun. tawakkal. zakat. sabar.mengingkari janji. amanah. sebagai seorang muslim kita harus mampu menghadapi tantangan ini dengan tazkiyatun nafs. Untuk dapat berada dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. kibir. 4. seorang muslim harus menempuh perjalanan panjang yang dalam istilah Arab dikenal dengan maqamat. . dzikir dan pikir. ujub. su’udhan dan lain-lain haruslah diganti dengan sifat-sifat akhlak mulia seperti jujur. tawadhu’. Dengan cara ini jiwa atau seseorang akan terhiasi perilaku-perilaku baik yang pada akhirnya perlu perwujudan dalam perilaku. iri dengki. tadharru’. dan mengingat kematian. amar makruf nahi mungkar. puasa.

) Hasan Abrori. (terj. 2001. Jakarta . Jakarta Amir al-Najjar. Penerbit Republika.DAFTAR PUSTAKA Abu Fida' Abdur Rafi'. 2006.kekayaan tiada habisnya.1995. Qona'ah. Al-Qowan. Ilmu Jiwa Dalam Tasawwuf. Solo Shaleh Ahmad. Jakarta. Mensucikan Jiwa Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu. Pustaka Azzam. 2002. Berakhlaq Dan Beradab Mulia Contoh Dari Rasululloh. Said hawwa. Gema Insani. Ibnu Rojab. Jakarta. Robbani Press. Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nasf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful