பாகு நற்றும் கேதுவுடன் செவ்யாய் அல்஬து சுக்பன் கெர்ந்தால் தாநத திய௃நணம் நற்றும் ெி஬ ஧ிபச்ென஦ேள் யாழ்க்னேனில் ஏற்஧ட஬ாம்.

சுக்பன஦ ெ஦ி ஧ார்த்தால் தாநத திய௃நணம். நண யாழ்க்னே

஧ி஫கும் திய௃ப்தினற்஫

ஜீய஦ாதி஧தி சேடாநல் இய௃ந்து

஬க்஦த்தில் உள்஭ சூரினன் நற்றும் புதன஦ குய௃ ஧ார்க்கும் அனநப்புனடன ஜாதேர் கயன஬ யாய்ப்புக்ோ஦ கதர்வுே஭ில் எ஭ிதில் சயற்஫ி ச஧றுயார் குய௃ ெ஦ி கெர்ந்துள்஭ ஜாதே அனநப்புள்஭ ச஧ண்ேள் ெனநன஬ில் தி஫னநொ஬ி ஆ஦ால் னநன஬ில் ....?...?...?....? ஆேத்தான் இய௃ப்஧ார். ெந்திபனுடன் கேது கெர்ந்து இய௃ந்து இயர்ேன஭ ெ஦ி த஦து மூன்று அல்஬து ஧த்தாயது ஧ார்னயனால், அந்த ஜாதேபது உட஬ில் இய௃ந்து ஑ய௃ யிதநா஦ ஥ீச்ெ யாெம் யய௃ம். செவ்யாய் ஑ன்று – ஐந்து – ஑ன்஧து ஆேின இடங்ே஭ில் இய௃ந்தாக஬ா நற்றும் கநரம் – நிது஦ம் – ெிம்நம் – து஬ாம் – தனுெில் இய௃ந்தாக஬ா அந்த ஜாதேர் தீ஧ாய஭ி ஧ட்டாசு அதிேம் சயடிப்஧ார். (தீ஧ாய஭ிக்கு சொல்஬ ஥ின஦த்தது -ஹி ..ஹி... சோஞ்ெம்

தாநதம்... நனமனா஬ ஧ட்டாசு அதிேம் சயடிச்ெிய௃க்ேநாட்டீங்ேக஭!) குய௃னய கேது ஧ார்த்தால் அந்த ஜாதேர் ெிக்ே஦நா஦யர் கேதுனய குய௃ ஧ார்த்தால் அந்த ஜாதேர் ஧ணக்ோபர்.

கநரம், நிது஦ம், ெிம்நம்

து஬ாம், தனுசு, கும்஧ம் ஆேின ஬க்஦ நற்றும் பாெியுனடன ேடி஦ உனமப்஧ா஭ிேள். ெந்திபன் அல்஬து சுக்பன் இய௃ந்தால் அந்த ஜாதேர் ஬க்஦ம் அல்஬து ஥ான்ேில் ஧மங்ேன஭ யிய௃ம்஧ி உண்஧ார். சூரினன஦ ெ஦ி ஧ார்த்தால் அந்த அனநப்புனடன ஜாதேர் ச஧ய௃ம்஧ாலும் ேண்ணாடி அணிந்தயபாே இய௃ப்஧ார். செவ்யாய் நற்றும் குய௃ கெர்ந்தால் அந்த ஜாதேர் ெகோதபர்ேளுடன் நிகுந்த ச஥ய௃க்ேத்துடன் இய௃ப்஧ார். இகத செவ்யாயுடன் பாகு அல்஬து கேது கெர்ந்தால் அந்த ஜாதேர் ெகோதபர்ேளுடன் ஧னேனாேகய இய௃ப்஧ார். ஬க்஦த்தில் கேது இய௃க்கும் ச஧ண்ேளுக்கு அய௃ம்பு நீ னெ ேணயத஦க்கு ஧ிடிக்ோத ேய௃த்னத சய஭ிப்஧னடனாே க஧ாட்டு உனடப்஧யர் ச஧ண்ேள் ஆண்ேன஭ப்க஧ால்

ஜாதேத்தில் கேது ஑ன்று – ஐந்து அல்஬து ஑ன்஧தில் இய௃க்கும். ன் அனநயார். திரிகோணங்ே஭ில் சேட்ட நற்றும் ஥ல்஬

ேிபேங்ேள் இய௃ந்தால், அந்த அனநப்புனடன ஜாதேர் ஥ல்஬யர்ேள் நற்றும் சேட்டயர்ேள் எ஦ அன஦த்து யனேனி஦கபாடும் ஧மகுயர். கேது/பாகு ஥ான்ேில் இய௃ந்தால் ேணய஦ின் ஬க்஦த்திற்க்கு நன஦யினின் ெந்திப பாெி ஐந்து அல்஬து ஑ன்஧தாே ேணயன் ஥ின஦ப்஧னத சொல்஬ாநக஬ செய்யாள். புதன் பாெி அல்஬து அந்த ஜாதேர்ேள் இனெக்கு அடினநனாே இய௃ப்஧ர். ஬க்஦த்திற்க்கு ஐந்தில் ெ஦ி இய௃ப்஧ின் ஏகதனும் ெி஬ ோபணங்ே஭ால் திய௃நணம் தாநதம் ஆகும். நற்஫யர்ேள் புேழ்யதற்க்கு நனங்ேி ெி஬ கயன஬ செய்து ஏநாறு஧யர்ேள் ஜாதேத்தில் ஬க்஦த்தில் பாகு இய௃க்கும். சஜன்ந ெ஦ி உள்஭ பாெினின஦ கோச்ொப பாகு அனடயும்க஧ாது பேெினநாே அதிேம் சொத்து கெர்ப்஧ார். நாந்தி ஧திச஦ான்஫ாம் இடத்தில் ஬க்஦த்தில் இய௃ந்தால் இய௃ந்தால் அந்த நன஦யி

சய஭ியூரில் கெர்க்கும் சொத்து ஥ின஬க்கும்.

இய௃ந்தால் சதாடர்ந்து புேழ் கதடி யய௃ம். ஫ிதுனம் – சிம்஫ம் – கன்னி – துலாம் கடகம் – தனுசு – ஫ீ னம் ஆகி஬ ஭ாசிக்கா஭ர்கள் ஫ற்றும் புதன் ஫ற்றும் சூரி஬ன் சசர்ந்துள்ள அம஫ப்புள்ளவர்கள் ஜாதகம் பார்ப்பதமன இலகுவாக கற்ப்பார்கள்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful