“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

1

အမွတ္စဥ္ - ၄၊ အတြဲ - ၁။ (ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၃ရက္၊ ၂၀၁၃။)

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

2

“သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ။”
ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ပန္ၾကားလႊာ

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္း ႏွင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ…။
“ဝိေမာကၡ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ (၄) စာေစာင္ကို အခန္းက႑အသစ္မ်ားႏွင့္အတူ စီစဥ္တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။
ဂ်ာနယ္ထဲမွာေဖာ္ျပပါရွိတဲ့

အခ်က္အလက္မ်ား

အားလံုး နီးပါးဟာ

Facebook

ႏွင့္

တျခားအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ

ဓမၼဒါနျဖန္႔ျဖဴးေရးသားေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ ႔ အသိပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ၊ အႏုပညာဆိုင္ရာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား (Intellectual Properties) သာ
ျဖစ္ျပီး ၄င္း တိ႔က
ု ို မိမိတို႔ ဂ်ာနယ္မွ ထပ္ဆင့္ေ၀မွ်ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။
သိ႔ျု ဖစ္ပါ၍

ဤဂ်ာနယ္ႏွင့္တကြ

ဂ်ာနယ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို

ဓမၼဒါနျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ကိစၥမွတစ္ပါး

မိမိတ႔၏
ို

ပုဂၢလိက

အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မူလပိုင္ရွင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို မေတာင္းခံပဲ အသံုး မျပဳၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
အြန္လိုင္းကေန ဂ်ာနယ္ကို တိုက္ရိုက္ဖတ္ရႈခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Facebook စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/pages/TheVimokkha/457828154264364
သိမ္းထားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့

မွာ

တိုက္ရိုက္ဖတ္ရႈလို႔

ရႏိုင္ပါတယ္။

http://www.mediafire.com/?lm6ytbtdbgwge

ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ထားလိ႔ရ
ု ႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးရဲ

ေအာက္ေျခမွာ

တကယ္လို႔
မွာ

ဖုန္း

စာဖိုင္ကို

ေဒါင္း လုဒ္လုပ္ျပီး

ကိုယ္ဖတ္ခ်င္တဲ့

ဂ်ာနယ္အမွတ္စဥ္ကို

(သိ႔)ု

ေတြကေန

Tablet

ရွာျပီး

အလြယ္တကူ

ဆိုဒ္က၀
ို င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ QR Code ကို ထည့္သြင္း ေပးထားပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၀ိေမာကၡဂ်ာနယ္ - စီစဥ္သူမ်ား
vimuttisukha@gmail.com
https://www.facebook.com/vimuttisukha.bliss

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

3

rmwdum
ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပ န္

ဒိ႒ိ ျဖစ္ျခင္းအေၾက ာင္း (၈)ပါး

၂၁

ေကာဓနသုတ္

Pali To English Translation

THE ASSURED SKELETON DESTINY

တရားေဒသနာ (Dhamma Talks)

Five Ways Of Performing Dāna - Part (3)

……Venerable Shwe Oo Min Sayardaw

၁၁

အရိုးဆံုးတရားအားထုတ္နည္း

…… ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက

သူေတာ္ေကာင္းအဆံုးအမ မွတ္သားနာယူ
၁၀

ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေနထိုင္ျခင္း

….. သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီး

၁၈

မေမွ်ာ္စိတ္ႏွင့္ လွဴလိုက္ပါ

…… မဟာေဗာဓိျမိဳင္ဆရာေတာ္

၁၈

လံ႔လ
ု ၾကီးသူႏွင့္ နည္းသူ

…… ျမစိမ္း ေတာင္ဆရာေတာ္

၂၄

အသိမွအက်င့္ အက်င့္မွအသိ

……. အရွင္ဆႏၵာဓိက

၂၇

ေမတၱာဆိုင္ရာ ၾသ၀ါဒ

….. ေယာဆရာေတာ္ၾကီး

ဘာသာေရးသတင္း
၁၃

အဘိဓမၼာရက္တို အထူးသင္တန္း (စကၤာပူ)

၁၉

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည္႕ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား အတြက္ စာအုပ္ အလွဴဒါန

၃၆

ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းၿပ)သင္တန္း မ်ားကို ၿမန္မာၿပည္အႏ႔ွံ ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

4

ဓမၼရသေဆာင္းပါး
၁၆

အႏိႈင္း မဲ့ အျဖည့္ခံ ယေသာဓရာ (၄)

..…… အရွင္ပညာသာမိ

၂၈

အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ မိမိသည္သာလ်ွင္ မိမိ၏ အားထားရာျဖစ္သည္။

……. ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္

၃၀

ပထမေက်ာ္ ႏွင့္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ

……. Phillip Pyae

၃၃

The Benefits of Meditation and Sacrifice

……. Aung San Suu Kyi

ဓမၼပံုျပင္

ကိုယ္သန္႔သူႏွင့္စိတ္သန္႔သူ

…… ဦးကသာ - ေလာကမွန္ကူ

၂၅

ငါေသမွေအးမယ္

….. မဂၢငဆ
္ ရာေတာ္

၃၅

In Between

…….Moe Hein

ဓမၼကဗ်ာ

အေမးအေျဖက႑
၁၄

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားေဟာဟုတ္ပါသလား

…….ပန္းကမၻာ

၂၉

သံဃာေတာ္မ်ားလူထြက္ရ ျခင္း အေၾကာင္း (၄)ခ်က္

…… အရွင္ေကာမလ (ဆန္နီေနမင္း )

Food For Thought
၁၇

Eternal Now

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

5

ဒိ႒ိ ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း (၈)ပါး
ခႏၶာ အဝိဇၨာ ဖေႆာစ၊

သညာ တေကၠာ အေယာနိေသာ။
ဒုမၼိေတၱာ ပရေတာ ေဃာေသာ၊
ဒိ႒ိ ႒ာနာနိ အ႒ဓာ။

၁။ ခႏၶာ၏ သေဘာကို မသ္ိျခင္းေၾကာင့္ ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။
၂။ အဝိဇၨာေၾကာင့္လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။
၃။ ဖႆေၾကာင့္လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။

၄။ သညာ အမွတ္မွား၍လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။
၅။ ဝိတက္ေၾကာင့္လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။

၆။ ႏွလံုး သြင္း မွားေသာေၾကာင့္လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။

၇။ မိတ္ေဆြမွားနွင့္ ေပါင္းသင္းမိ၍လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။

၈။ မွားယြင္း ေသာ တရားကို နာရေသာေၾကာင့္လည္း ဒိ႒ိ ျဖစ္သည္။
ဤသ္႔္ို ဒိ႒ိ ျဖစ္ျခင္း၏ အေၾကာင္း (၈)ပါးက္ို
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။
Credit To: https://www.facebook.com/shwetundr

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

6

THE ASSURED SKELETON DESTINY
"This body, too: Such is its nature, such is its future, such its unavoidable destiny. Like massive boulders, mountains
pressing against the sky, moving in from all sides, crushing the four directions, so do aging and death come rolling over
living beings: noble warriors, brahmans, merchants, workers, outcastes, & scavengers. They spare nothing. They trample
down everything. Here elephants & troops can hold no ground, nor can chariots or infantry, nor can a battle of wits or
even wealth win out. So a wise person, seeing his own good, steadfast, secures confidence in the Buddha, Dhamma, &
Sangha. One who practices the Dhamma in thought, word, & deed, receives praise here on earth and after death rejoices
in the divine dimensions."

- SN 3.25

Credit To: https://www.facebook.com/bhikkhu.samahita

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

7

Five Ways Of Performing Dāna Part (3)

Venerable Shwe Oo Min Sayardaw
Webhū Sayadaw always instructed us to maintain awareness at the nostril. If we can do that, the 84,000 Dhamma Khandhas, 84,000
Buddhas dwell at your nostril. All my devotees, you all are doing just that, aren’t you? Some may not be able to do that much, as they
spend more time watching television. I would like to give you a record book. You must keep a record book to compare between the
time spent in watching television and the time meditating, the time maintaining the application of ñāņa to yourKhandha. We must
keep account of that. Some keep account of purchase and sell, some do it daily, and some do it monthly. One must be good with your
account records. The other day, some accountants came to pay me a visit. Have to tell them to keep account of their mindfulness too.
If you drop some money in the market, you will trace back your route and search for that money. Very sad face, and return only after
a long search. How valuable can it be? Couldn't be more than 9000, or 10,000 kyats the most. If you lose a million kyats that you
have won from lottery, you would have combed the whole of Yangon to search for that money. If 100 millions, of course you would
search just about everywhere. But you all are not searching the tens of trillions of Dhammas that you have been losing every day! A
lot more than that. You all have been losing out tens of trillions of Dhammas at each step that you walk everyday. A lot more than
that, don’t you think? You have been losing thousands of trillions everyday. What will you do for these losses? There are a lot of
unmindful people, looking left, looking right, walking east and walking west, north and south. Think which is more, the number of
people walking unmindfully or the number of people walking mindfully with Sati? Let’s not talk of others; let’s check on ourselves.
See which is more, the hours you have walked mindfully and the hours you have walked unmindfully. Unmindful hours were more.
How much more? Not so much yet, unmindful hours were only since we were born! If we keep an account book of that, we will find
our great losses. So, what those Americans said was just an understatement. Let’s start the habit of keeping account starting by tonight,
OK? Check how much tens of trillions we accumulated each day. People from Accountant General’s Office had done that. Sayagyi U
Ba Khin and his staffs started the habit of meditation during lunch break. Have to put in effort that way. His staffs became exemplary
people, U Ba Khin himself became well-known and well-respected meditation teacher in Burma, as well as to the world. We must
work hard to accumulate those Kusala Dhammas that will raise the quality of our human life. Not only today, we must do it everyday.

(to be continued...)
Credit To: www.vimuttisukha.com

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

8

ကိုယ္သန္႔သူႏွင့္ စိတ္သန္႔သူ
တခါက အထက္အညာ ျမိဳ႔ကေလးတျမိဳ႔တြင္ အလြန္ဇီဇာေၾကာင္

ဇရပ္အိုတခုကို ေတြ႔ရသည္။ ဇရပ္၏ ေရွ႔မ်က္ႏွာစာတြင္လည္း ေရအိုး

ေသာ

စင္ကေလးတခု ရွိ၏။ သူသည္ အလြန္၀မ္းသာသြားသည္။ ဇရပ္သို႔

လူတဦးရွိသည္။

သူတပါးႏွင့္

သူသည္

ဇြန္းပန္ကန္

အစားအေသာက္စားရာ၌

ခြက္ေယာက္ခ်င္း

ေရာေႏွာေပါင္းစပ္

မစားႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္းဖြ႔ျဲ ပီး ဘယ္ေတာ့မွ မစားပါ။
မလႊဲမေရွာင္သာ၍ စားရလွ်င္ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းမ်ားကို ပထမဦးစြာ

အျပီးႏႈိက္ယူထားလိုက္သည္။ သူတပါး ႏႈိက္ျပီးသား ထမင္းဟင္းကိုမူ
ေနာက္ထပ္
စားၾက ပံုကို

မႏိုက္ေတာ့ပါ။
ေျပာျပလွ်င္

ေရွး က

လက္ရည္တ ျပင္တည္း

ေအာ့ႀကီး

အန္ႀကီးျဖစ္၍

ေရွာင္သြားတတ္သည္။
တခုေသာေႏြဦးေပါက္တြင္

သူသည္

မသြားဖူးေသာ

ခရီးတခုကို

သြားရသည္။ သူႏွင့္ ခရီးသြားမည့္အေဖာ္မ်ား ေရာက္ခ်ိန္တန္လ်က္

ေရာက္မလာေသာေၾက ာင့္ တဦး တည္း ထြက္ခါြလာခဲ့သည္။ သူသည္

အေျပးတပိုင္းသြားျပီး
တ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္

ဤေရမႈတ္သည္ သူတကာ ေသာက္သံုးေသာ ေရမႈတ္ျဖစ္သည္။

ဘယ္လက္ျဖင့္ကိုင္သူက ညာႏႈတ္ခမ္းမွ ေသာက္မည္။ ညာလက္ျဖင့္

ကိုင္သူက ဘယ္ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ေသာက္မည္-စသည္ျဖင့္ ေတာင္ေတာင္
အီအီ ေတြးေတာစဥ္းစားသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ ဤဘက္ကေတာ့ မည္သူ
မွ

ေသာက္မည္မဟုတ္-ဟု

တက္နားလိုက္သည္။

လမ္းမွာ

အရိပ္အာ၀ါသနည္းသည့္အျပင္ ရာသီဥတုကလည္း အလြန္ပူျပင္းလွ
ေသာေၾကာင့္

သြားေလသည္။

ေရခဏခဏ

ေနမြန္းတိမ္းေသာအခါ

ပို၍

ေသာက္ရသည္။

ပူလာျပီး

မၾကာမီ

ေရကုန္

ေခၽြးကပိုထြက္လာသည္။

ေရအလြန္ဆာလာသည္။ ေနာက္ ခရီး တတိုင္ အတြင္း ေရမေတြ႔လွ်င္
ေသရခ်ည္ရ႔ဟ
ဲ ုပင္ ညည္းမိေလသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ခရီး တတိုင္ မသြား
ရပါ။ ကုန္းကေလး တခုကို ေက်ာ္လိုက္လွ်င္ ဆီးပင္ကေလးမ်ားႏွင့္

တယ္ကံေကာင္းပါလား-ဟု

ေသးသည္။

ေတာင္းႏွင့္

သိ႔ေ
ု သာ္

ေရမွာ

ခပ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္းမေသာက္ဘဲ စဥ္းစားေနလိုက္

တပ္ရာဘက္မွ

အျပည့္ထည့္ခဲ့သည္။

ရွိေနသည္။

ဖြင့္ၾကည့္လိုက္သည္။

တကိုယ္တည္း ေျပာျပီး ခ်ိတ္ထားေသာ အိုး မႈတ္ခြက္ျဖင့္ ေရတခြက္

လမ္းခရီး အေျခအေနကို မသိေသာေၾကာင့္ ထမင္း ကို အ၀စား
ခဲ့သည္။ အထုပ္ျဖင့္လည္း ထုပ္ယူလာခဲ့သည္။ ေရကိုလည္း ဘူး

ေရအိုးကို

သံုးမႈတ္ေလာက္

ယူဆကာ

ေရမႈတ္ကို

လက္ကိုင ္

ဤသိ႔ု

ေရႏွစ္မႈတ္

ေသာက္ခ်လိုက္သည္။
ေသာက္ျပီးမွ

ေက်နပ္စြာျဖင့္

ဇရပ္ေပၚ

သူေရေသာက္ေနစဥ္ သူ႔လႈပ္ရွားမႈကို စိုက္၍ၾကည့္ေနေသာ မ်က္လံုး
တစံုကိုမူ

သူသတိမထားမိလိုက္ေခ်။

ဇရပ္ေပၚထိုင္ျပီး

ဟိုဟို

သည္သည္ မ်က္လံုးကစားလိုက္မွ မလွမ္း မကမ္း ဆီး ပင္ေအာင္တြင္
ထိုင္ေနေသာ အနာႀကီးေရာဂါသည္တေယာက္ကို ျမင္လိုက္ရသည္။
ထိုလူမွာ ေရာဂါေၾကာင့္ ေျခ၊ လက္၊ ႏွာေခါင္းမ်ားပင္ မပီျပင္ေတာ့။
ဦးေခါင္းပတ္ပတ္လည္

ဦးထုပ္ေဆာင္းသည့္

တ၀ိုက္တြင္

အေရ

ဖတ္မ်ားက လန္ေနေသးသည္။ နဖူးႏွင့္ ႏွာေခါင္းကလည္း ေခၽြးေတြ

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

9

လား၊ ဘာေတြလဲ မသိ။ အဆက္မျပတ္ စီးက်ေနသျဖင့္ ပုဆိုးျဖင့္ ငံ႔ုငံ႔ု
သုတ္ေနရသည္။

ထိုေရာဂါသည္သည္ မ်က္ႏွာကို ပုဆိုး ျဖင့္ တခ်က္ ငံ႔ုသုတ္လက
ို ္ျပီး

ဇရပ္၏ေတာင္ဘက္ မလွမ္းမကမ္း တြင္လည္း ေရတြင္း ႀကီးတတြင္းက
ေရငင္ေမာင္းတံႏွင့္ ပံုး ႏွင့္ အသင့္ရွိေနျပန္သည္။ ေသာက္သံုးရံုမက
ခ်ိဳး၍ပင္ မကုန္ႏိုင္ေခ်။

ဇရပ္ေပၚက လူကို လွမ္းေမးလိုက္သည္။ ဒီမွ ာ ဇရပ္ေပၚက လူႀကီး

ထို႔ေၾကာင့္ အႏွီဇရပ္ႀကီးသည္ ခရီးသြားတို႔အတြက္ အလြန္တရာ

ေရာဂါသည္ႀကီး သူ႔အနား လာမည္စိုး ၍ ပ်ာပ်ာသလဲျဖင့္ ေျပာပါ

ထိုဇရပ္၌

ကၽြန္ေတာ္တခုေလာက္

ေမးပါရေစ။

ထိုအခါ

ဇရပ္ေပၚကလူက

ေျပာပါ ၾကားပါတယ္-ဟုဆိုသည္။

လူႀကီး မင္း-ေစာေစာက ေရေသာက္တာ ေရမႈတ္လက္ကိုင္ဘက္က

ဘာျဖစ္လို႔ ကတ္သီးကတ္သတ္ ေသာက္ရ တာပါလဲ ခင္ဗ်ား-ဟု
ေရာဂါသည္က ေမး၏။
ေၾသာ္-ဒါလား

က်ဳပ္က

ဘယ္အရာမဆို

သန္႔မွႀကိဳက္တာဗ်။

သူတကာ ေသာက္တဲ့ ခြက္ႏႈတ္ခမ္း ကေနျပီး က်ဳပ္ေရမေသာက္ႏိုင္

ေက်းဇူးမ်ားလွေသာ

နားခိုစရာစခန္းႀကီး တခု

နားခို၍

ခရီးဆက္ၾကရေသာ

ဇရပ္တကာေကာင္း မႈရွင္ႀကီးကို

မွန္းေမွ်ာ္၍

ျဖစ္ေနေပသည္။

လူအေပါင္း တိ႔သ
ု ည္
ေမတၱာပို႔သကာ

သာဓုအႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚသြားၾကကုန္၏။
အမ်ားျမင္ေလာက္ရာ
ေကာင္းမႈရွင္အမည္
အညၾတ

ဇရပ္တေနရာတြင္

ေရးထိုး ထားေသာ

ကမၸည္းစာတန္းကလည္း

လူသူေတာ္ႀကီး ကို

ရည္စူး၍

ထူး ျခားလွသည္။
------ျမိဳ႔ေန

ဦးသန္႔စင္+ေဒၚမယ္အိုတို႔၏ ေကာင္းမႈ-ဟူ၏။

ဘူး ေလ-ဟု ဆိုလွ်င္ ေရာဂါသည္က သက္ျပင္းတခ်က္ခ်လိုက္သည္။

ဦးသန္႔စင္-ဟူသည္မွာ ဦးဇီဇာေၾကာင္ႀကီးပင္ ျဖစ္သတည္း။ သူသည္

အတိတ္ဘ၀က သူမ်ားအေပၚ မာန္မာနႀကီး တခြဲသားနဲ႔ မတူမတန္

အျမင္မွန္ ရသြားသည္။ ေနာင္တတရားလည္း ရသြားသည္။ သူ၏

ကၽြန္ေတာ္စိတ္မေကာင္း ပါဘူး၊
ဆက္ဆံခဲ့မိလ႔ို

ထင္ပါရဲ႔၊

လာျဖစ္ရပါတယ္။

အခု

ဒီဘ၀မွာ

ဒီဘ၀

လူမွန္းသိစအရြယ္ကတည္းက

ဘယ္သူ႔အေပၚပဲျဖစ္ျဖစ္

ကၽြန္ေတာ့ကို

ကၽြန္ေတာ္ဟာ

အနာႀကီးေရာဂါသည္

အဲဒ၀
ီ ဋ္ေၾကြးေတြကို

ရွိေစေတာ့ဆိုျပီး
ျမဲခဲ့ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းခင္ဗ်ား၊

တိရစၧာန္တေကာင္လို

ဒီမွ်သာ

ငါးပါးပဥၥသီ

စိတ္ေကာင္းထားပါတယ္။

ဆက္ဆံၾကိမ္း ေမာင္းၾကရင္

ေတာင္ ဘယ္လိုမွ စိတ္မရွိပါဘူး။ သူတို႔ေနရာမွာ ငါသာဆိုရင္လဲ
ဒီလိုေနမွာပဲလ႔ို

ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး

အမ်ားစိတ္အေႏွာက္အယွက္

မျဖစ္ေအာင္ သတိထား ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခု အမ်ားအသံုးျပဳတဲ့
ဇရပ္ေပၚမွာေတာင္ တက္မနားဘဲ သစ္ပင္ေအာက္မွာ ေနတာကိုသာ
ၾကည့္ပါ။

အနာႀကီးေရာဂါသည္၏ ပညာေပးျခင္း ကို ခံလိုက္ရသည့္ေန႔ကစျပီး
အမ်ားအေပၚ
အမ်ားႏွင့္

ရြံရွာတတ္ေသာ

အဖန္တလဲလဲ

ႏွိမ္နင္း ပစ္လိုက္သည္။

ဇီဇာေၾကာင္မႈ

စိတ္ဆိုးႀကီးကို

ေရာေႏွာစားေသာက္ျခင္းအားျဖင့္

ၾကာလာေသာအခါ

ရြံရွာတတ္ေသာစိတ ္

အလ်ဥ္းမရွိေတာ့ရံုမက လူငယ္မ်ားနဲ႔အတူ လက္ရည္တျပင္တည္း ပင္
စားျပလိုက္ေသးသည္။ ဤသိ႔ု ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားေသာ
သူ႔ကို

ျမိဳ႔ေနလူထုမ်ားက

တကယ္တမ္းတြင္

သူသည္

မ်ားစြာ

အံ႔ၾသၾကေလသည္။

ဇီဇာေၾကာင္တတ္သည္ကလြဲ၍

စိတ္ရင္းသေဘာ ျဖဴစင္ေကာင္း မြန္သူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မၾကာမီ
အမ်ား၏

ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို

ခံရသည္။

မိတ္ေဆြရင္းခ်ာမ်ား

ေပါမ်ားလာသည္။

စီး ပြားမွာလည္း

ေရေသာက္ရရင္လဲ အမ်ားကို ကိုယ္ခ်င္း စာျပီး အမ်ားေသာက္တဲ့

ယခင္က

အလြန္ဇီဇာေၾကာင္သူျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ဘယ္သူမွမေသာက္တဲ့ လက္ကိုင္ဘက္ကသာ ကတ္သီးကတ္သတ္

အက်င့္ဆိုးႀကီးကို ျပဳျပင္လိုက္သည္မွစ၍ ျမိဳ႔ေမတၱာကို ခံယူရရွိရံုမက

ကတ္သီးကတ္သတ္

ရရွိခဲ့ေလသည္။ ဤကဲ့သ႔ို သူသည္ ေျခာက္ကပ္အထီးက်န္လွေသာ

ေနာက္ျပီး မလြဲမေရွာင္သာလို႔ အမ်ားေသာက္တဲ့ ေသာက္ေရအိုးမွာ
ခြက္ရ႔ဲ

ဘယ္-ညာ

ေသာက္ခဲ့ပါတယ္။

ႏႈတ္ခမ္းေတြက

အခုေတာ့

လူႀကီးမင္း ကလဲ

လက္ကိုင္ဘက္က

စိတ္မေကာင္း ျဖစ္လို႔ေမးမိတာပါ-ဟု
ဤတြင္

ဇရပ္ေပၚမွ

မေသာက္ပါဘူး။

ကၽြန္ေတာ့လိုပဲ

ေသာက္တယ္ဆိုေတာ့

ႏွာတရႈတ္ရႈတ္ႏွင့္ေျပာသည္။

လူဇီဇာေၾကာင္ႀကီးမွာ

မည္သို႔မွ်

ေအာင့္အ ည္းႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေပ။ ေသာက္ျပီး ေသာ ေရမ်ားသာမက

တိုးတက္လာေလသည္။
သူသည္

အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္သည္အထိ
ကြမ္းေတာင္ကိုင္

အေခ်ာအလွ

ဒီေရအလား

အိမ္သူသက္ထားမရွိခဲ့ေပ။

မယ္အိ၏

ေမတၱာတံ႔ုျပန္မႈကိုပါ

ဘ၀မွ စိုျပည္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ ဘ၀သိ႔ု ေရာက္ရွိခဲ့ပံုကို
ေတြ႔မိေလတိုင္း

ေရာဂါသည္ႀကီးကို

သူ႔ကို

သြား၍

ပညာသားပါပါျဖင့္

ဆံုး မေပးခဲ့ေသာ

သတိရမိေလသည္။

ထိုေ႔ၾကာင့္

စားျပီးသား အစာမ်ားပါ အကုန္ အန္ခ်ေလေတာ့သည္။

ကတညဳတ-ကတေ၀ဒီ မဂၤလာတရားႏွင့္အညီ ထိုေက်းဇူးရွင္ႀကီး ၏

ေနာက္ ငါးႏွစ္မွ်ၾကာေသာအခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇရပ္အိုေနရာတြင္

ဇရပ္အိုႀကီး ေနရာတြင္

သစ္လြင္လွပေသာ
ဇရပ္ႀကီး တေဆာင္
ထိုဇရပ္ႀကီးသည္

ဆင္၀င္စမုတ္ႏွင့္

မ်က္လွည့္ျပလိုက္သ လို
ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားရံုမက

ဘံုအဆင့္ပါရွိေသာ

ေပၚေပါက္လာသည္။
ဆင္၀င္စမုတ္၏

တဖက္တခ်က္တြင္လည္း ေသာက္ခ်င့္စဖြယ္ ေရအိုးသံုးလံုးစီ ရွိေသာ
ေရအိုး စင္ လွလွကေလးမ်ားက ေနရာယူထားေသးသည္။ ထို႔ျပင္

ေက်းဇူးတရားကို

ေအာက္ေမ့ေသာအားျဖင့္

လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုဇရပ္ကို

ဇရပ္ႏွင့္

လူသူေတာ္ဇရပ္ႀကီးဟု

သူႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ

ေရတြင္းမ်ားကို

အမ်ားက

ေဆာက္လုပ္

ေခၚၾကေလသည္။

ေနာင္ေသာ္ လူသူေ တာ္မွ မည္သို႔မည္ပံု ေျပာင္း လဲသြားသည္မသိ။
ဖိုးသူေတာ္ဇရပ္ဟု ေခၚၾကျပန္သည္။ ၄င္းဇရပ္အနီးမွ ေတာင္ကုန္း ကို

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

10

ကား

ဇရပ္ကုန္းဟု

ေခၚၾက ကုန္၏။

ဗဟုိျပဳ၍

လူေနအိမ္ေျခမ်ား

ေပၚေပါက္လာေလသည္။

အေတာ္ၾကာလာေသာအခါ

ဇရပ္ႀက ီးမရွိေတာ့ဘ ဲ

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း

ေရတြင္းကို

အမည္သည္လည္း ဇရပ္ကုန္း ရြာဟု တြင္ေလသတည္း။

ထိုရြာ၏

ထိုဇရပ္ကုန္းရြာ၏

အေနာက္စူးစူး

ကုန္းေစာင္းကေလးတြင္

ယေန႔တိုင္ေအာင္

ရွိေနပါေသးသည္။

ထိုေက်ာက္ပံုကေလး၏

အေ၀းမွျမင္ႏိုင္ေသာ

ေက်ာက္ပံုစုစုကေလးမွာ

ေရွ႔ယခင္ကစ၍

ေအာက္တည့္တည့္တြင္ ေက်းဇူးရွင္ လူသူေတာ္ႀကီး ထာ၀ရအိပ္စက္
အနားယူလ်က္ ရွိသ ည္ကို ဦးသန္႔စင္ သိမသြားပါေခ်။

ေသာက္ေရအိုး ထဲမွ

ေရကို

သူ႔ခြက္ထဲသို႔

ထည့္ေပးပါရန္ ေတာင္းပန္၍ ရမည့္သူကို ေမွ်ာ္ေနခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္
ဦးသန္႔စင္

ေရာက္လာ၍

ေရေသာက္ပံုကို

ရိပ္စားမိေသာအခါ

အေနာက္ဘက္

က်င္းကိုကိုယ္တိုင္တူးကာ
မိမိဘာသာ

ျမင္ရေသာအခါ

ေရေတာင္းရန္ အစီအစဥ္ကို ဖ်က္ျပီး ေရေသာက္ျပီးေလဟန္ျဖင့္
ဦးသန္႔စင္ကို ဆံုးမခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္မူ သူသည္

ေတာင္ေစာင္းသုိ႔သြားျပီး

၀င္ေရာက္အိပ္စက္ျပီး

သိမ္း ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တေန႔

မိမိဇာတ္ကို

ႏြားေက်ာင္းသူမ

ကေလးမ်ား ေရာက္လာေသာအခါ ေလမွာ တလူလူလြင့္ေနေသာ
စြပ္က်ယ္အျဖဴ

မည္းညစ္ညစ္တြင္

ေသြး ျဖင့္

ေရးထားသည့္

ေျမဖို႔ေပးခဲ့ၾကပါ-ဟူေသာ စာကိုျမင္ၾကရသည္။ မိန္း ကေလးမ်ားက

သနားကရုဏာသက္မိေသာေၾကာင့္ ေျမဖို႔ရံုသာမက အနီးအနားရွိ
ေက်ာက္တံုး မ်ားကို

ယူေဆာင္စုပံုျပီး

စိုက္ထားေပးခဲ့ၾကေလသည္။

ထိ႔ထ
ု က္ပို၍ ဆိုရပါလွ်င္ ဦး သန္႔စင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ ထိုအခ်ိန္က
လူသူေတာ္ႀကီးသည္

ထို႔အျပင္ သူသည္ မိမိ၏ လက္ရွိဘ၀ခရီး ႀကီး နိဂံုးခ်ဳပ္ရေတာ့မည္က ို

မွတ္တိုင္ကေလးတခုပါ

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ကြယ္လြန္သူ ဦး သန္႔စင္တေယာက္
သိမသြားခဲ့ပါေခ်။ အကယ္၍ သူသာ သိခဲ့မည္ဆိုပါလွ်င္--(ဦးကသာ-ေလာကမွန္ကူ)
Credit To: http://www.mawluu.com

မည္သည့္အခါမွ အမ်ားေသာက္ေရအိုးတြင္ ေရေသာက္ေလ့ မရွိပါ။
ထိုေန႔ကလည္း ေရမေသာက္ဘဲ အငတ္ခံသြားခဲ့ေပသည္။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

11

အရိုးဆံုး တရားအားထုတ္နည္း
အခုဒီမွာ ထိုင္ေနတယ္ေနာ္...။ ကိုယ့္လက္ႏွင့္ လက္ႏွစ္ခုထိေနတယ္။ ဟိုဒကာၾကီးဆိုလည္း လက္ႏွင့္လက္ထိထားတယ္။
ဟိုဒကာၾကီးကလည္း လက္ႏွင့္လက္ထိထားတယ္ေနာ္။ အဲဒီထိထားတဲ့ေနရာကို စိတ္ႏွင့္ အာရံုျပဳၾကည့္စမ္းပါ။
ဘာကိုသိရသလဲ?

ဘယ္လိုအာရံုမ်ိဳး၊ ဘယ္လို sensation မ်ိဳး၊ ဘယ္လို feeling မ်ိဳးရွိလဲ?
(........)

အင္း...။ ဟုတ္တယ္။ ေႏြးေနတယ္ေနာ္။ အဲဒါ ေႏြးေနတာ sensation တစ္ခုဘဲ။ ဒီမွာ ေသခ်ာကပ္ျပီး ၾကည့္လိုက္ပါအံုး။
သူ႔မွာ လႈပ္ေနတာတစ္ခုခုရွိႏိုင္သလား? ရွိသလား?

ရွိတယ္ေနာ္။ သတိေသေသခ်ာခ်ာထားၾကည့္လို႔ရွိရင္ Pulse က အဲဒီမွာ ၾကည့္လ႔ရ
ို တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ သိမ္ေမြ႔တယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ့္

သိတယ္။ ဒီမွာ Pulse ရွိတယ္။ ျပီး ေတာ့ တုန္ေနတယ္။ Vibration ရွိတယ္။ Vibration မွန္း သိလ႔ရ
ို တယ္။ သူက ပိုေတာင္ သိမ္ေမြ႔ေသးတယ္။
အဲဒီလို ပိုျပီးေတာ့ သိမ္ေမြ႔တာကို သိေလေလ၊ သတိပိုေကာင္းေလေလ၊ သမာဓိပိုေကာင္း ေလေလဘဲ။ ပထမေတာ့ အၾကမ္းစားကို

သိရတာဘဲ။ အၾကမ္း စားကို သိႏိုင္တဲ့သမာဓိႏွင့္ သိမ္ေမြ႔တာကို သိႏိုင္တဲ့သမာဓိဆိုရင္ သိမ္ေမြ႔တာာကို သိႏိုင္တဲ့ သမာဓိကပိုေကာင္းတယ္။
အၾကမ္းစာကိုသိတဲ့ သတိႏွင့္ သိမ္ေမြ႔တာကို သိတဲ့ သတိႏွင့္ဆိုရင္ သိမ္ေမြ႔တာကို သိတဲ့ သတိက ပိုျပီး အားေကာင္း တယ္။

အဲဒီေတာ့ သိမ္ေမြ႔တဲ့ အာရံုကို ပိုျပီးေတာ့ ဂရုစိုက္ျပီးေတာ့ ပိုျပီးေတာ့ အေလးထားျပီးေတာ့ စိတ္ကေလးႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာကပ္ျပီးေတာ့
သိေနဖို႔လိုတာ။ ဘာမွ မခက္ဘူး ။

ဒီလိုသိေနလိ႔ရ
ု ွိရင္ လံုး၀အေတြး အေတာ မရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ ဒီသိရတဲ့အာရံုကို ငါလိ႔မ
ု ထင္ေတာ့ဘူး ။ ပထမေတာ့ ငါ့လက္က ပူေနတာလို႔
ဒီလိုထင္တာကိုး။ ငါ့...လက္...ပူ.... သံုးခုကတြဲထားတယ္။ ေနာက္ သတိအင္မတန္ေကာင္းလာတဲ့အခါမွာ၊ လံုး၀အေတြး အေတာမရွိတဲ့
အခါမွာ၊ ပစၥဳပၸန္တကယ္တည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါလည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ လက္လည္း မဟုတ္ေတာ့ဘူး ။ ပူတာဘဲ ရွိေတာ့တယ္။ ငါဆိုတဲ့

ပညတ္လည္း ကြာသြားျပီ။ လက္ဆိုတဲ့ ပညတ္လည္း ကြာသြားျပီ။ ပူတယ္ဆိုတဲ့ သဘာ၀ sensation ေလးတစ္ခုကိုဘဲ သိေနရေတာ့တာဘဲ။
အဲဒီလို ငါလည္း မဟုတ္၊ လက္လည္းမဟုတ္ပဲႏွင့္ ပူတာကိုသိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူဟာ ပရမတၳကို သိတာဘဲ။ ပညတ္မပါေတာ့ဘူး ။ ငါပူတာ
မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လက္ပူတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ပူတာဟာ ပူတာဘဲ။ သူ႔ဟာသူဘဲ။

အဲဒီလိုသိရင္ကိုဘဲ ရုပ္ကို ရုပ္လ႔ို သိလိုက္တာဘဲ။ ရုပ္ကို ငါလို႔မထင္ေတာ့ဘူး။ ရုပ္ေပၚမွာ ငါဆိုတဲ့ အထင္အျမင္မွားမႈဟာ ေပ်ာက္သြားျပီ။
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

12

ဒါဟာ ေျပာျပေတာ့ ရိုးရိုးေလးႏွင့္ လြယ္လြယ္ေလးေနာ္။ အာရံုက ရိုးရိုးေလးေနာ္။ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး ။ ပူတဲ့အာရံုေလး။ သိ႔မ
ု ဟုတ္ရင္
လႈပ္ေနတဲ့အာရံုေလး။

ဒီဟာေလးအေပၚမွာ စိတ္ကေလးကို တည့္တည့္ေလးထားျပီး ေတာ့ သိသိ၊ သိသိေနတဲ့အခါမွာ လံုး၀အေတြးလည္း ကင္း သြားျပီ။
ပညတ္လည္း စိတ္ထဲမွာ မထင္ေတာ့ဘူး။ သူ႔ကို နာမည္လည္း မတပ္ေတာ့ဘူး။ လက္ရဲ ႔ ပံုသ႑ာန္ၾကီး ကိုလည္း ဘဲ စိတ္ထဲက

အာရံုမျပဳေတာ့ဘူးဆိုရင္ တည့္တည့္သိတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါလည္း မရွိဘူး၊ လက္လည္း မရွိဘူး။ ပူတာဘဲရွိေတာ့တယ္။ ငါမရွိဘူး၊ လက္မရွိဘူး ။
လႈပ္တာဘဲ ရွိေတာ့တယ္။

အဲဒီေတာ့ ပစၥဳပၸန္တကယ္တည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပညတ္မပါပဲႏွင့္ ပရမတ္ကို တကယ္တည့္တည့္သိတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလိုဘဲ အမွန္ကို သိတာဘဲ။
သိပ္ခဲခဲယဥ္းယဥ္းၾကီးလည္း မဟုတ္ဘူးေနာ္။

အဲဒီေတာ့ အာရံုက အင္မတန္ရိုး တယ္။ သိပံုေလးကလည္း အင္မတန္ရိုး တယ္။ ဆန္းဆန္းၾကယ္ၾကယ္မဟုတ္ဘူး ေနာ္။ ဒါေပမယ့္

အဲဒီလိုသိလ႔ို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အသိဉာဏ္ကေတာ့ အင္မတန္နက္နဲတယ္။ ဒီလို အနတၱဆိုတဲ့ သဘာ၀ကို ေျပာရတာ ၾကားရလို႔၊ စာအုပ္ထဲမွာ

ဖတ္ရလိ႔သ
ု ိပံုႏွင့္ အခုလို တကယ္ျဖစ္ေနတာေလးကို အေတြးမပါပဲႏွင့္ တည့္တည့္သိတဲ့အခါမွာ သိလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ စိတ္ထဲမွာ အင္မတန္
အားရေက်နပ္မႈျဖစ္လာတယ္။ တခါတေလ အင္မတန္ထူးဆန္းတယ္လို႔ေတာင္ထင္တယ္။ ဟာ....ဘယ္လိုျဖစ္သြားတုန္းလို႔။ ဒီလိုထင္သြား
တယ္ေနာ္။

အျမဲတမ္း ငါ....ငါ.....ငါ....ဆိုျပီးေတာ့ စြဲလာတဲ့ အစြဲၾကီးဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခဏေလာက္ ေပ်ာက္သြားတယ္။

သိတဲ့စိတ္ကေလးရွိတယ္။ သိေနရတဲ့ ပူတဲ့အာရံု၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လႈပ္တဲ့အာရံုေလးဘဲရွိတယ္။ က်န္တာဘာမွ မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို feeling

အင္မတန္ထူး ဆန္းတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့အသိဉာဏ္ဟာ အင္မတန္နက္နဲတယ္။ ရိုးတဲ့အာရံု၊ သိတာလည္းဘဲ ရိုးရိုးေလးသိတယ္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အသိဉာဏ္က အင္မတန္ၾကီးက်ယ္တယ္။ အင္မတန္နက္နဲတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတ္လ႔ို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အသိဉာဏ္ဟာ ဆန္းဆန္းျပားျပား မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘာမွ Philosophically Analyse
လုပ္ေနစရာမလုိဘူး။ ေတြးစရာ၊ ၾကံစရာ ဘာမွ မရွိဘူး။ တိုက္ရိုက္သိတဲ့ ဉာဏ္ေလး ျဖစ္လာတာဘဲရွိတယ္။ အင္မတန္နက္နဲတယ္။
အင္မတန္ရိုးတယ္။

အဲဒီေတာ့ အဲဒီလို ရိုးရိုးႏွင့္ နက္နက္နဲနဲသိေအာင္ကိုဘဲ တရားအားထုတ္ရတာဘဲ။ ဘာမွ ဆန္းဆန္းျပားျပား ရွာဖို႔ သိဖ႔ို ၾကိဳးစားေနတာ
မဟုတ္ဘူး ။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့သဘာ၀ကို အမွန္အတိုင္း သိဖ႔ဘ
ို ဲ ၾကည့္ေနတာဘဲ။

အဲဒီလိုဘဲ ခႏၶာကိုယ္မွာ ျဖစ္သမွ် တျခားဘယ္လိုအာရံုမ်ိဳးကိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ သတိေလးႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာကပ္ျပီးေတာ့ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ
အျမဲတမ္း ဘဲ သူ႔သေဘာႏွင့္ သူဟာသူ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ၾကာေလ ပိုထင္ရွားေလ၊ ၾကာေလ ပိုထင္ရွားေလ ျဖစ္လာတယ္။
သတိေကာင္းတဲ့သူဟာ ဒီအာရံုကို သိေနတဲ့စိတ္ကိုလည္း သူသိေနတယ္။ လႈပ္ေနတာကို သိတယ္။ အဲဒီလႈပ္ေနတာကို သိတဲ့စိတ္ကိုလည္း
သိတယ္။ အေလ့အက်င့္မ်ားလာရင္ ဒီလိုဘဲ သိလာတာဘဲ။ ပထမေတာ့ အာရံုကိုဘဲသိတယ္။ စိတ္ကိုမသိဘူး။ ေနာက္ အင္မတန္

သတိသမာဓိေကာင္းလို႔ အေလ့အက်င့္မ်ားလာတဲ့အခါမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အာရံုကိုလည္း သိတယ္။ အဲဒီအာရံုကို သိတဲ့စိတ္ကိုလည္း

သိတယ္။ ဒီလိုန႔ဘ
ဲ ဲ ဆက္ျပီးေတာ့ ၾကည့္သြားလိ႔ရ
ု ွိရင္ ဒီသိတဲ့စိတ္ကလည္း ဘဲ သူသိတဲ့သေဘာေလးသက္သက္ပဲ ဆိုတာကို ျမင္တယ္။
သူလည္းဘဲ အျမဲတမ္းမရွိဘူး။ ရွိခ်င္တဲ့အခါရွိတယ္ ေနာ္။ တခါတေလ သတိေမ့တဲ့အခါမွာ၊ ေမာဟအားၾကီးေနတဲ့အခါမွာ ပစၥဳပၸန္မွာ
ျဖစ္ေနတဲ့အာရံုကို မသိဘူး။

အဲဒီေတာ့ သိတဲ့စိတ္ကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း ဘဲ ငါသိတယ္ဆိုတဲ့ အထင္ဟာ မပါလာေတာ့ဘူး။ သိတဲ့သေဘာေလးကဘဲ သိတယ္ဆို
တာေလးကို ကိုယ့္ဉာဏ္မွာ ရွင္းရွင္း လင္း လင္းေပၚလာတယ္။ သိေနရတဲ့ ရုပ္ကိုလည္းဘဲ ငါပူတယ္၊ ငါလႈပ္တယ္၊ ငါေညာင္း တယ္၊

ငါနာတယ္လို႔ ဒီလိုမထင္ေတာ့ဘူးေနာ္။ ပူတဲ့သေဘာေလးက သူ႔ဖာသာသူ ပူတာဘဲ။ သိတဲ့သေဘာေလးကလည္း သူ႔ဖာသာသူ သိတာဘဲ။
ရိုးရိုး ေလးဘဲ။ လႈပ္တဲ့သေဘာကလည္း သူ႔ဟာသူ လႈပ္တဲ့ သေဘာေလးရွိတယ္။ သိတာကလည္း သူ႔ဟာသူ သိတာဘဲ။

အဲဒီေတာ့ ဘယ္အရာကိုၾကည့္ၾကည့္ သဘာ၀အျဖစ္န႔ဘ
ဲ ဲျမင္တယ္။ ပုဂၢိဳလ္သ တၱ၀ါအျဖစ္ႏွင့္ မျမင္ေတာ့ဘူး ။ အဲဒီဉာဏ္ဆိုတာ နဲနဲေနာေနာ

ဉာဏ္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ နာမ္ရုပ္ကို ပိုင္း ျခားျပီးေတာ့ သိတဲ့ဉာဏ္ျဖစ္သြားျပီ။ ေလာကီကိစၥေတြမွာ၊ Philosophy ေတြ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

13

နက္နက္နဲနဲ ၾကီးက်ယ္တာေတြ ေလ့လာဖတ္ရႈေနအံုးေတာ့၊ ဒီေလာက္နက္နဲတဲ့ ဉာဏ္မ်ိဳးကို ရဖိ႔ရ
ု န္မလြယ္ဘူး ။ အေတြးေလးႏွင့္ဘဲ

သိရတာကိုး။ အထင္ႏွင့္ဘဲ သိရတာကိုး။ အခုဟာက အေတြးမပါဘူး ။ အထင္မဟုတ္ဘူး။ တကယ္ျဖစ္ေနတာကို တိုက္ရိုက္ၾကည့္ျပီး

သိရတာမို႔လို႔ အင္မတန္ နက္နဲၾကီးက်ယ္တဲ့ဉ ာဏ္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဉာဏ္မ်ိဳးကို ရတဲ့သူဟာ နဂိုတုန္းက သူသိထားတဲ့ အသိအျမင္၊ အထင္
မွားမႈေတြဟာ အမ်ားၾကီး ေပ်ာက္ကုန္တယ္။ သူ႔ရဲ ႔ Personality ပါ တခါတည္း ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ အသိဉာဏ္ပါ ေျပာင္းလဲသြား

ႏိုင္တယ္။ အေတြးအေခၚနဲ႔ ရတဲ့ အသိဉာဏ္ဟာ Personality အေျပာင္း အလဲကို တကယ္မျဖစ္ေစႏိုင္ဘူး ။ ဒီလိုတိုက္ရိုက္ၾကည့္ျပီးေတာ့
သိလာတဲ့ အသိဉာဏ္ဟာ Personality ကုိအမ်ားၾကီး ေျပာင္းလဲသြားေစတယ္။

သူတို႔အေနာက္ႏိုင္ငံကေျပာတဲ့ Personality ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ယူျပီး ေတာ့ သံုးလိုက္ရတာပါ။ လူ႔ရဲ ႔ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူ၊
အသိအျမင္ ေျပာင္းလဲသြားတာ။ ေျပာင္း လဲတာမွ တကယ္ကို သိသိသာသာၾကီးကို ေျပာင္းလဲသြားတာဘဲ။ ေျပာင္း ျပန္ျပန္မလာႏိုင္
ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္တယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကိဳးစားလို႔ရွိရင္။

အဲဒီေတာ့ တရားအားထုတ္တာေတြမွာ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အားထုတ္တာေတြ ရွိေပမယ့္ ဒီပစၥဳပၸနမ
္ ွာျဖစ္ေနတဲ့၊ ခႏၶာကိုယ္မွာျဖစ္ေနတဲ့

သဘာ၀တရားကို အေတြြးမပါ၊ ပံုသ႑ာန္မွန္းဆမႈမပါဘဲႏွင့္ တိုက္ရိုက္သိတဲ့ ဒီတရားအားထုတ္တဲ့နည္းဟာ အရိုးဆံုး ၊ သဘာ၀အက်ဆံုး၊
အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္တယ္။ အေကာင္း ဆံုးဘဲ။ Simple ျဖစ္တယ္။ Natural ျဖစ္တယ္။ Effective ျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ Simple ျဖစ္မွ

ေကာင္းတယ္။ သိပ္ျပီးေတာ့ Complicated ျဖစ္လာရင္၊ ရႈပ္ေထြး ကုန္တာမိ႔လ
ု ႔ို လုပ္ရတာ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး ။ ပင္ပန္းတယ္။ ေရရွည္
မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ တမင္တကာလုပ္ယူရတာမဟုတ္တဲ့ ရိုးရိုးေလးျဖစ္ေနတဲ့၊ သဘာ၀တရားကို ရိုးရိုးေလးဘဲ သတိေလးႏွင့္ကပ္ျပီး ေတာ့
ၾကည့္ျပီး ေတာ့ သိေနဖို႔ဘဲလိုတာဘဲ။
(ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိက)
Credit To: https://www.facebook.com/vimuttisukha.bliss

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

14

ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဘုရားေဟာဟုတ္ပါသလား

ေမး။ ။ အရွင္ဘုရား ၅၅၀ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္ထဲမွာ .... အၿမဲတမ္း ပဲ

ေပးရမွာပါပဲ၊ သို႔ေသာ္ ေဒ၀ဒတ္မရွိခဲ့ရင္ ဘုရားျဖစ္နုိင္ပါ့မလားလို႔

ပတ္သတ္တဲ့ အာနႏၵာတိ႕ု .. သူ႔ ပါတနာေတြကလည္း သူ႕ကို အၿမဲ ...

ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူကေတာ့ သူ႔လမ္းေၾကာင္း အတုိင္း ပါရမီ ေတြ

အဇာတသတ္

ဟာ

ပါရမီျဖည့္တဲ့

လူေတြ

ဘီလိမ္ျဖစ္ေနတယ္
ျဖစ္ေနတယ္

..

...

ၿပီးေတာ့

ဘ၀တိုင္း

သူနဲ႔

ဘ၀တိုင္း

ေတြ႕ေနရတယ္ ... ဒီ ၅၅၀ ဇာတ္နိပါတ္ေတြဟာ ဘုရားေဟာလား
ဒါမွမဟုတ္ ... ေနာင္လာေနာက္သားေတြက ပံုျပင္လုိေျပာတာလား..

ေမးစရာ

ရွိတယ္၊

ဆက္လက္ျဖည့္

ဧကန္ျဖစ္လာမွာပါပဲ၊

ဗ်ာဒိတ္ရၿပီးသား

ဆည္းၿပီး

ဘုရားအေလာင္းေတာ္

အခ်ိန္တန္လ်င္

ေဒ၀ဒတ္မဟုတ္ခဲ့လ်င္လ ည္း

ဘုရားတစ္ဆ ူ

သူ႕လိုလူ

ေနာက္တစ္ေယာက္ ေပၚလာစရာ ရွိပါတယ္။

ဗိုလ္ႀကီးထြန္းလင္းေက်ာ္ (ကထိက)

သို႔ေသာ္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ စစ္မႈတကၠသိုလ္

အနည္းအက်ဥ္း ရွိစၿမဲပဲ၊ ဒါကိုပဲ ေလာကဓံလို႔ သုံးႏႈန္းေလ့ရွိၾက

(အေျဖ)

ေဒ၀ဒတ္အေလာင္းဟာ

က်င္လည္စဥ္

အေလာင္းေတာ္အေပၚမွာ

သံသရာမွာ

စတင္ရန္ၿငိဳးဖြ႕ဲ ခဲ့တယ္လို႔

ဆုိပါတယ္၊

ရြဲကုန္သည္

ဘ၀က

စၿပီး

လူတစ္ေယာက္အေပၚမွာ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕မိၿပီ၊ အာဃာတထား မိၿပီဆုိရင္

ေက်ေအးနုိင္ဖ႔ုိ ေတာ္ေတာ္ခဲယဥ္းတာကို လူတုိင္းသိၾကပါလိမ့္မယ္၊
ထုိအခ်ိန္ကစၿပီး

ေဒ၀ဒတ္အေလာင္း ဟာ

ဘုရားအေလာင္းေတာ္

အေပၚမွာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ေႏွာက္ယွက္ ေနခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္၊

ေႏွာက္ယွက္ဖ႔ုိ စိတ္က အားသန္ေနတဲ့အတြက္ ေနာက္ဘ၀ေတြ
မွာလဲ အတူတူပဲ ျဖစ္ၾကရပါတယ္၊

ေဒ၀ဒတ္က

အနစ္နာ

ခံေပးခဲ့ရတယ္လ႔လ
ို ဲ

ယူဆနုိင္ပါတယ္၊ “ သူတည္းတစ္ေယာက္၊ ေကာင္းဖု႔ေ
ိ ရာက္မူ၊ သူ
တစ္ေယာက္မွာ၊

တယ္၊

ေလာကမွာ

Foolish

လူေကာင္း(ပညာရွိ)လဲ
အမည္းရွိလ်င္အျဖဴလဲ

ရွိမယ္၊

Evil

အကုသုိလ္ရွိလ်င္ ကုသိုလ္လဲရွိမ ယ္
တရားနဲ႔

ကင္းကြာလို႔

Against လုပ္သူ ဆုိတာ

&

ရွိမယ္၊

မရပါဘူး၊

ဘယ္ေလာက္

Wise

Black

or

လူဆုိး ရွလ
ိ ်င္

&

Demerit

&

White
Merit

စသျဖင့္ ဒြယံဒြယသေဘာ

ဘုရားအေလာင္းေတာ္လည္း

ထုိနည္း၄င္းပါပဲ၊ ကိုယ္ကပါရမီေတြ ဘယ္ေလာက္ျဖည့္ေန သည္
ျဖစ္ေစ အဖ်က္သမားကေတာ့ ေတြ႔ႀကဳံရတာပါ၊
တာက ဗုဒၶေဒသနာေတြထဲမွာ

အံ့ၾသစရာေကာင္း

ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕တာဟာ

သံေယာဇဥ္

ဆယ္ပါးထဲမွာ ပါ၀င္ပါသတဲ့၊

ပဋိဃသံေယာဇဥ္လ႔ေ
ို ခၚဆုိပါတယ္၊

တစ္မ်ိဳးပါပဲ

ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ

လူတစ္ေယာက္ကို မုန္း တီးနာ ၾကည္းေနတာဟာလဲ သံေယာဇဥ္

ေနာက္တခ်က္အေနနဲ႔ေလ့လာလ်င္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ပါရမီမ်ား
ျဖည့္ဖ႔အ
ုိ တြက္

ေကာင္းတာေတြ

လုပ္ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ကန္႔လန္႔တုိက္သူ၊

ရွည္လ်ားလွတဲ့

တစ္ခုေသာဘ၀

ေလာကႀကီးမွာ

ပ်က္လင့္ကာသာ

ဓမၼတာတည္း

ဆိုတဲ့

စကားအတုိင္း ေရသစ္ေတြစီးဆင္းလာလ်င္ ေရေဟာင္းမ်ားက ဖယ္

တဲ့။

ဒါကိုလဲ

အေၾကာင္း တစ္မ်ိဳးလို႔ သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္၊
ေနာက္တစ္ခ်က္က

လူတစ္ေယာက္ဟာ

ဆုံစည္း နုိင္ျခင္း

ေသခါနီးမွာ

တခုခုကို

စြဲလမ္းေသသြားခဲ့လ်င္ ေနာက္ဘ၀ လူျပန္ျဖစ္ခဲ့လ်င္ ထုိအစြဲအလမ္း
ေၾကာင့္ ျပန္ဆုံစည္းနုိင္တယ္၊ ဒီဘက္ဘ၀က အက်ိဳးဆက္ေတြကို

ေနာက္ဘ၀အထိ ခံစားရတယ္ လိ႔ု ဆုိတယ္၊ ငယ္ငယ္က ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္
ျဖစ္ရပ္မွန္စာအုပ္တအုပ္မွာ

15

ဓားျပဗိုလ္

အျပစ္ေပးေတာ့ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖတ္၊
ကားစင္မွာ ေသေစခဲ့တယ္၊

တေယာက္ကို

ဖမ္း မိလို႔

ေျခ ေထာက္ႏွစ္ ဖက္ျဖတ္ၿပီး

ေနာက္မၾကာခင္မွာ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြား လာေတာ့ ေမြးရာပါ
လက္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းပါ မလာခဲ့ဘူး၊
ေလးက

လူ၀င္စားအေန

ဓားျပဗုိလ္ျဖစ္ခဲ့

တယ္၊

နဲ႔ေျပာျပမွ

ေမြးလာတဲ့ကေလး

အရင္ဘ၀က

လက္ေျခေလးေခ်ာင္းလုံး

သူဟာ

၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္ထဲမွာပါတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕စကားေတာ္ေတြကုိ ရဟႏၱာ
မေထရ္ျမတ္ႀကီးမ်ားက

လက္ဆင့္ကမ္း

က်က္မွတ္သယ္ေဆာင္

ခဲ့ၾကတယ္၊ မူရင္းပါဠိဘာသာ၊ သကၠဋ၊ဆန္စကရစ္၊ သီဟဠ (သီဟိုရ္)
မွ

ရဟႏၱာ

မေထရ္ႀကီး

သီဟိုရ္ဘာသာမွ

အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသ

ပါဠိဘာသာကို

ကေနတဆင့္

ျပန္ေျပာင္းေရးသားခဲ့တယ္လို႔

သမိုင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္၊

အျဖတ္ခံရၿပီး

အကယ္၍သာ ထုိေဒသနာေတာ္မ်ား မမွန္ကန္ဘူး ၊ ဘုရားစကား

ဘာကိုညႊန္ျပေနသလဲဆုိေ တာ့ ဒီဘက္ဘ၀က စိတ္၊ ေစတသိက္

အေရွ႕တုိင္း၊ အေနာက္တုိင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ေထရ၀ါဒႏိုင္ငံမ်ားမွ

ေက်းဇူး ျပဳေနတယ္ဆုိတာကိုပါ။

ၾကလိမ့္မယ္၊

ေသြးထြက္လြန္ ကာ ေသဆုံးခဲ့ရတယ္ လို႔ ေျပာျပပါသတဲ့၊

ဒါဟာ

ေတြက ေနာက္ဘ၀ အထိ ဥပနိႆယအေနနဲ႔ ပ႒ာန္းနည္း ျဖင့္

ဗုဒၶဘာသာမွာေကာင္းတာလုပ္ရင္

ေကာင္းက်ိဳးရမယ္၊

ဆုိးတာ

လုပ္ရင္ ဆုိး က်ိဳးခံစားရမယ္ လိ႔ု ေဟာထား တဲ့အတုိုင္း အရွင္အာနႏၵာ

ေတာ္၊

အာေဘာ္ႏွင့္ မညီညြတ္ဘူးဆုိလ်င္

ပညာတတ္အေက်ာ္

သမိုင္းအဆက္ဆက္

အေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားတု႔က

ပယ္ျမစ္ၾ ကလိမ့္မယ္၊

ထုိသုိ႔ေသာ

ကန္႔ကြက ္

ဆန္႔က်င္မႈမ်ိဳး

သမိုင္းအဆက္ဆက္ က်မ္း စာတစ္ေစာင္၊ စကားတစ္ခြန္း မွ် မၾကား
ခဲ့မိဘူး၊ မွတ္တမ္းမရွိခဲ့ဘူး၊

တု႕ိ ကေတာ့ ဘ၀ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာင္း တာေတြ လုပ္ခဲ့ၾက

အခုေခတ္အေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျပရလ်င္ ဒီပနီက်မ္းျပဳအေက်ာ္ လယ္တီ

ခ်က္အေနနဲ႔

၀ိပႆနာဆုိင္ရာ

တာေၾကာင့္ ဘုရားအေလာင္းႏွင့္သာ ဆုံစည္းခဲ့ၾကတယ္၊ ေမွ်ာ္လင့္
ဒီဘက္ဘ၀မွာ

ေကာင္းရင္

ေနာက္ဘ၀

မွာလဲ

ေကာင္းဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္နုိင္မယ္၊ ဒီဘ၀မွာ ဆုိးေန ရင္ ေနာက္တ မလြန္မွာ
ဘ၀ေကာင္းရဖိ႔ု

မေမွ်ာ္လင့္

ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ရွိပါတယ္၊

နုိင္ဘူး၊

ရွားရွားပါးပါးအနည္းစုသာ

ဒါေၾကာင့္သူေတာ္ေကာင္းေတြဟာ သူေတာ္ေကာင္းအခ်င္းခ်င္း တဲြမိ

ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဒီပနီစာအုပ္မ်ား၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး ၏
ခဲ့ေသာ္လည္း

စာအုပ္မ်ားဟာ

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ်

ၾကာျမင့္

ဆန္႕က်င္တာ

မေတြ႔ခဲ့ရဘူး၊ ဘာျဖစ္လ႔လ
ို ဲဆုိေတာ့ ဘုရားရွင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက ္
စကားမ်ား၊

ေဒသနာေတာ္မ်ားႏွင့္

အေၾကာင္း ေရာအက်ိဳးပါ

အားလုံး ကိုက္ညီေနတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

တာျဖစ္ပါတယ္၊ အခုမ်က္ေမွာက္ကိုယ့္ ပတ္၀န္းက်င္မွာလဲ ေလ့လာ

ဇာတ္ေတာ္ငါး ရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ားသည္ တလုံး မက်န္ ဘုရား

အခ်င္းခ်င္း ပဲ၊ဘုရားတရားကိုင္းရိႈင္းသူ ေတြကလဲ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း

ဆုိသည့္အတုိင္း

နုိင္ပါတယ္၊ အရက္သမား၊ ေလာင္း ကစားသမားေတြကလဲ သူတုိ႔
သာ တသက္တာ မိတ္ေဆြမ်ားအျဖစ္ ေပါင္း သင္းနုိင္ ၾကပါတယ္၊
ဒါေၾကာင့္ ဒီလူေတြပဲဘ၀တုိင္း ဆုံရတာျဖစ္တယ္။
၅၅၀

ဇာတ္ေတာ္မ်ားဘုရားေဟာ

ဥပမာေလးနဲ႔

ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္၊

ဟုတ္/ မဟုတ္ကို

ဆုိပါစို႔..

ေရွးဦးစြာ

မိခင္တစ္ေယာက္က

မီးဖြားလာတယ္၊ ကေလးေမြးၿပီး မၾကာခင္မွာ မိခင္က ေသဆုံးသြားၿပီ၊
ကေလးကေတာ့ အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့ တယ္ေပါ့၊
ကေလးငယ္ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ

မင္းအေမဟာ

ေနာင္တခ်ိန္

ေဒၚဘယ္သူ၊

ေဟာေဒသနာဟုကားမဆိုနိဳင္ပါ၊
ေနေသာ
နုိင္ရန္

ဘုရားရွင္၏

ပါဠိေတာ္မ်ားကို

တန္ဆာဆင္ကာ

အေဖကလဲ

ေထာက္ခံတယ္ေပါ့၊

အဆုိပါကေလးဟာ

ေထာက္ခတ
ံ ယ္၊

post_10.html

အေၾကာင္းအရာ၊

လည္း ေတြ႔ရတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္သူမွလည္း သူ႔ရဲ႕ မိခင္ရင္း
မိခင္အစစ္

ဆုိတာ

ေစာဒကမတက္ခဲ့ၾကဘူး၊

မဟုတ္ခဲ့ဘူးဆုိလ်င္…

အလက္မခိုင္လုံခဲ့ဘူးဆုိလ်င္

တကယ္လို႔သာ

အေၾကာင္းအရာ၊

ပတ္၀န္းက်င္က

ေနာက္လူအမ်ားအေသးစိတ္ေလ့လာ

အက်ယ္ခဲ်႕ေဟာ

ၾကား

ထားျခင္း

Credit To: http://www.dhammayaungchi.com/2013/01/blog-

အခ်က္အလက္၊ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လုံေန တာကို
မဟုတ္ပါဘူး

ပါ၀င္

အရွင္သုနႏၵာလကၤာရ M.A (ပန္းကမၻာ) ေျဖ ၾကားသည္၊

ေဆြမ်ိဳးအားလုံးကလဲ

လက္ခံသည့္အတုိင္းလဲ

ဘုရားတစ္ဆ”ူ

ႏႈတ္ထြက္စကားေတာ္မ်ား

ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားလိုက္ရပါသည္။

အသက္ ဘယ္ေလာက္ စသည္ျဖင့္ ပတ္၀န္း က်င္က ၀ိုင္း၀န္းေျပာျပ
ၾကတယ္၊

“စာတစ္လုံး ၊

အခ်က္

လက္ခံနုိင္မွာ

မဟုတ္ပါဘူး .. ၀ိုင္းၿပီးျငင္းခုံၾကပါလိမ့္မယ္.. ဒီဥပမာအတုိင္းဘဲ..

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

16

အႏႈိင္းမဲ့အျဖည့္ခံ ယေသာဓရာ ( ၄ )
အရင္တစ္ပတ္တင္ခဲ့တဲ့ ပု႔စ
ိ ္မွာ သုမိတၱာဆုိတဲ့ ယေသာဓရာအေလာင္း လ်ာမေလးရဲ့ အသိဥာဏ္နဲ႔ သတၱိစြမ္း ပကား ၾက ီးမားျပတ္သားမႈေၾကာင့္
ဗုဒၶဝါဒေပၚထြန္းခဲ့တဲ့အထိ

ကူညီပ့ံပုိး ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း

တင္ျပခဲ့ပါတ ယ္။

ဒီတစ္ပတ္ေတာ့

သူမရဲ့

အသိဥာဏ္န႔ဲ

ဝကၤဘာေတာင္တန္း ကုိ

ထြက္ခြါရတယ္။

သတၱိစြမ္းပကားၾကီးမားပုံကုိ ေဝႆႏၱရာဇာတ္ေတာ္ကုိ အေျခခံျပီး ေတြးေတာႏုိင္သေလာက္ သုံး သပ္တင္ျပမွာပါ။ ဇာတ္ေ တာ္အေၾကာင္းကုိ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပန္လ ည္တင္ျပရင္း သုံးသပ္သြားမွာပါ။
ဒီဇာတ္ေတာ္မွာ

တုိင္းျပည္က ႏွင္ထုတ္လုိ႔

ထြက္ခြါခါနီး မွာ

ေဝႆႏၱရာက

ေဝႆႏၱရာဟာ တုိင္းျပည္ကေန

ပါရမီျဖည့္ဖက္ျဖစ္တဲ့

မဒၵီမိဖုရားကုိ

ဟိမဝႏၱာရွိ
မွာတယ္။

ခ်စ္ႏွမ

ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ကေတာ့

တုင
ိ ္းျပည္ကေနထြက္ရေတာ့မယ္။ ဒီလုိထြက္ခြါရတဲ့အခါမွာ ခ်စ္ႏွမအေနနဲ႔ မိဘေတြရွိရာ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိ ( ေဒဝဒဟ ) ျပန္ခ်င္လဲျပန္ပါ။

တုိင္းျပည္ျပန္ေရာက္လုိ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ဆုိလဲ ျပဳပါ။ ဒီအရာေတြအတြက္ အားလုံး ကုိ နားလည္ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ သားေလး ဇာလီန ဲ႔
သမီးေလး ကဏွာဇိန္တ႔က
ုိ ုိလဲ ေလာကအလယ္ မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ ျပဳစုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနရစ္ပါေတာ့လုိ႔ မွာရွာတယ္။
ေဝႆႏၱရာမင္းဟာ

မဒၵီမိဖုရားကုိ

ပစ္ထားရက္တဲ့စိတ္နဲ႔

ဒီစကားေတြကုိ

ေျပာေနတာမဟုတ္ပါဘူး ။

မဒၵီမိဖုရားဟာ

ျပန္ေရာက္ခ်င္လ ဲ

အလြန္ခ်စ္ခင္ေလးစားထုိက္တဲ့ မိန္းမသားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်စ္စိတ္ ေလးစားစိတ္ေတြန႔ဲ ေနရစ္ခဲ့ဘုိ႔ မွာတမ္း ေခြ်ေနတာပါ။
ေဝႆႏၱရာရဲ့

စိတ္ထဲမွာ

ဘယ္ေန႔

ဘယ္အခ်ိန္

ဘယ္ေသာခါမွ

တုိင္းျပည္ကုိ

ျပန္ေရာက္မယ္ဆုိတာလဲမသိ၊

ေမာင္ေတာ္

ေဝႆႏၱရာ၊

ေမာင္ေတာ္မရွိတဲ့

ေရာက္ႏုိင္သလုိ ျပန္မေရာက္ေတာ့ဘဲ တစ္သက္လုံး ဝကၤဘာေတာင္တန္းမွာပဲ ေနရေကာင္း ေနရႏိုင္တာကုိး။
ဒီလုိမွာတမ္းေခြ်ေတာ့

မဒၵီမိဖုရားက

တစ္ေယာက္ထည္းခြဲမေနပါဘူးတဲ့။

ျပန္ေျပာတယ္။
ႏွမေတာ္ရဲ့

တုိင္းျပည္ကုိလဲ

မျပန္ဘူး။

ေလာကရဲ့

ေမာင္ေတာ္ရဲ့

နန္းေတာ္ထဲမွာလဲ

လွ်ိဴေျမာင္

ေခ်ာက္ကမ္းပါး ေတြ

ဘယ္ေနရာမွာမွ

တစ္ေယာက္ထ ဲ

က်န္မေနခဲ့ခ်င္ပါဘူး ။ ေမာင္ေတာ္ ရွိရာအရပ္မွာပဲ မခြဲမခြာ လက္တြဲသြားမွာပါ။ ဝကၤဘာဆုိတဲ့ ေတာနက္ၾကီးထဲမွာ သားရဲ တိရစၦာန္ေတြ
ဘယ္ေလာက္ဆုိးသြမ္းၾကမ္းတမ္းပါေစ

ေမာင္ေတာ္ေနာက္ကုိ

ႏွမေတာ္လုိက္မယ္။

ဘယ္ေလာက္ပဲ

ထူထပ္လုိ႔ နက္ရႈိင္းေနပါေစ ေမာင္ေတာ္န႔ဲ မခြဲဘူး လု႔ိ ေျပာျပေတာ့ ေဝႆႏၱရာကလက္ခံတယ္။
ဒါနဲ႔

သားေလးရယ္

သမီးေလးရယ္

ဝကၤဘာေတာင္တန္းကုိေရာက္ၾကတယ္။
တရားက်င့္တယ္။

မဒၵီမိဖုရားက မိသားစု

ႏွစ္ေယာက္လုံး ကုိေခၚပီးေတာ့

ေရာက္ေတာ့

ဝကၤဘာေတာင္တန္း မွာ

စုစုေပါင္း

မိသားစုေလးေယာက္

ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနထုိင္ၾကတယ္။

ေလးေယာက္ရဲ့ အစားအစာအတြက္ သစ္ဥ

သစ္ဖု

ဟိမဝႏၱာရွိ

ေဝႆႏၱရာက

အရွာထြက္ရတယ္။ ေနကုန္ေနခန္း

ေတာၾကီးမ်က္မဲထဲမွာ ပင္ပင္ပန္း ပန္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် အစာရွာထြက္ရေသာ္လည္း မဒၵီမိဖုရား ေပ်ာ္ပါတယ္။ ေက်နပ္တယ္။
ဒီေနရာမွာ

သတိျပဳမိတာက သူမဟာ

ေဝႆႏၱရာကုိ တဏွာေပမသက္သက္နဲ႔ အရူးအမူး

ခ်စ္ေ နရုံသက္သက္မွ်ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊

ေဝႆႏၱရာရဲ့ ဘုရားျဖစ္ေရး ေလာကကုိ ကယ္တင္ေရးဆုိတဲ့ လမ္းစဥ္ကုိ ျမတ္ႏုိးလြန္းလု႔ိ ေလးစားလြန္းလုိ႔ ၾကည္ညုိလြန္းလု႔ိ သူမရဲ့
ခ်မ္းသာမႈေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ပီး ေတာၾကီးမ်က္ထဲအေရာက္လုိက္လံျဖည့္ဆည္း ေပးတာပါ။ တကယ္လုိ႔သာ သူမဟာ ေဝႆႏၱရာအေပၚမွာ
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

17

ေလးစားၾကည္ညုိ တန္ဘုိးထားမႈေတြမပါဘဲ တဏွာေပမသက္သက္အတြက္နဲ႔သာခ်စ္ခဲ့တာဆုိရင္ မဒၵီဟာ ဒီေလာက္ထိဘဝကုိ ရင္းရဲ
ရင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး ။ အဆင္းရဲခံႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး ။
တကယ္လ႔ုိ

တဏွာေပမသက္သက္ကုိ

ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဗ်ဴဟာအဆင့္ဆင့္ခ်မွတ္ျပီး

ခုေတာ့

ၾကိဴးစားေနတဲ့

အေျခခံပီး

အရာရာဟာ

ေမာင္ေတာ္

ရင္းရဲ

ရင္း ႏုိင္ေစအုံးေတာ့၊

ေလာကအတြက္ပဲ
ေဝႆႏၱရာကုိ

ေရရွည္မွာ

ျဖစ္ေစရမယ္

ခ်စ္ေမတၱာေရာ

ဆုိတဲ့

ဒီေလာက္အထိ

ျမင့္ျမတ္လွတဲ့

ေလးစားၾကည္ညုိစိတ္ပါ

ေက်နပ္စြာ

သံဓိ႒ာန္နဲ႔

အားၾကီးမိသူမ ုိ႔

ဒီေလာက္အထိ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏုိင္တာပါ။ သူမရဲ့ ေဝႆႏၱရာအေပၚထားရွိတဲ့ အခ်စ္စိတ္ ေမတၱာစိတ္ ေလးစားစိတ္ေတြဟာ ပါရမီျဖည့္ရာမွာ

အလြန္ထိေရာက္တဲ့ စြမ္း အင္ေတြပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္လဲ သူမက ေမာင္ေတာ္ရဲ့ ေလာကတၳစရိယဆုိတဲ့ ေလာကေကာင္းက်ိဴးသယ္ပုိးေရး

ခရီးလမ္းမွာ မျငီး မျငဴ ကူညီျဖည့္ဆည္း ရင္း ေက်နပ္ေနသူရယ္ပါ။ သို္႔ေသာ္လဲ ဒီေက်နပ္ ပီတီျဖစ္ရတဲ့ အေျခအေနဟာ အမွတ္မထင္
ေပ်ာက္ကြယ္ပ်က္ဆီးဘုိ႔အေၾကာင္းဖန္လာေတာ့တယ္။
တစ္ေန႔မွာေတာ့

မဒၵီမိဖုရား

အစားအစာအတြက္

သစ္ဥ

သစ္ဖုအရွာထြက္ေနတုန္း

ဇူဇကာပုဏၰားဟာ

သားနဲ႔သမီးကုိလာပီး

အလႈခံပါေတာ့တယ္။ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ ရရွိေရးကုိရည္မွန္း ေတာင့္တျပီးေတာ့ အလြန္ခ်စ္ရတဲ့ သားေလးနဲ႔ သမီးေလးကုိ ေဝႆႏၱရာဟာ
လႈလုိက္ပါေတာ့တယ္။ ညေနခ်မ္း ေရာက္ေတာ့ မိသားစုအတြက္ သစ္ဥ သစ္ဖုေတြ မိသားစုအတြက္ အားပါးတရသယ္ေဆာင္လာခဲ့တဲ့

ယေသာဓရာဟာ ျမင္ေနက်ျမင္ကြင္းေလး မျမင္ရေတာ့ ရင္ထဲ ႏွလုံးထဲမွာ အလြန္ပဲ စုိးထိတ္မိခဲ့ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီျမင္ကြင္းေလးကေတာ့
သူမကုိ အေမာေျပေစတဲ့ သူမရဲ့ သားေလးနဲ႔ သမီးေလးတုိ႔ရဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားေနၾကတဲ့ ျမင္ကြင္းေလးပါပဲ။
( ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ )
အရွင္ပညာသာမိ
Credit To: http://wisdom-of-dhamma.blogspot.jp/2012/12/blog-post_7282.html

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

18

Credit To: https://www.facebook.com/aiko.honey.lay

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ တရားက်င့္ဝတ္ မဟုတ္ရာ၌ လံ႔လ
ု ၊ ဝီရိယ
ႀကီးသူသည္ ဒုကၡေရာက္၍ လံ႔လ
ု နည္းသူသာ ခ်မ္းသာရ၏။ က်င့္ၾကံ

ေသာ္လည္း ဆင္းရဲလြတ္ေၾကာင္း တရားမဟုတ္ေသာ ေၾကာင့္ တည္း။
ေကာင္းမြန္

ဝီရိယႀကီးသူသာ

မွန္ကန္ေသာ
ခ်မ္းသာ၍

တရားက်င့္ဝတ္၌ကား

လံ႔လ
ု နည္း

သူမွာ

လံ႔လ
ု ၊

ဆင္းရဲရသည္’။

တရားကို အျမဲတစိုက္မတ္မတ္ရွိေနမွသာ လိုခ်င္ေသာ တရားထူးကို
ရႏိုင္မည္။

ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

Credit To: https://www.facebook.com/myasein.taungyogis

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

19

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည္႕ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား အတြက္ စာအုပ္ အလွဴဒါန

ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းသည္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားေမြးထုတ္ေရးအတြက္
ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ားကိုတိုးတက္ျပန္႔ပြားေစရန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ေဆာင္ရြက္လ ်က္ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီ
ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းႏွင့္ တနဂၤေႏြအပတ္စဥ္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ေပၚေပါက္ေစေရးအတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္
လ်က္ရွိပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း စာအုပ္ အေျမာက္အ မ်ား စုေဆာင္းထားရွိၿပီး၊ သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ ေနရာမ်ားသို႔ လိုအပ္သလို
လွဴဒါန္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း ဓမၼေက်ာင္းေတာ္ စာအုပ္ တစ္အုပ္တန္ဘိုးမွာ – ၂၄၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ တတ္စြမ္းႏုိင္သမွ် စာအုပ္အေရအတြက္မ်ားကို
လွဴဒါန္း ႏိုင႐
္ ံုသာမကသင္တန္း အတြက္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္း ႏုိင္ပါသည္။
၂၀၁၂ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ား ေက်ာင္းပိတ္၍ မိမိတ႔ရ
ို ပ္ရြာမ်ားသို႔ ျပန္ၾကြသြားသည့္အခါ “ဓမၼေက်ာင္းေတာ္”
စာအုပ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သာသနာျပဳအေတြ႔အၾကံဳရရွိသလို ယဥ္ေက်းမႈ
သင္တန္း မဖြင့္လွစ္ဖူးသည့္ ေ၀းလံသည့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ သင္တန္း မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ေႏြရာသီတြင္
စာအုပ္ေရ ၂ေသာင္း(၄၈သိန္းဖိုးခန္႔) လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၃ခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ စာအုပ္ေရ ၅ေသာင္းမွ ၁သိန္းအထိ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ
ထူး ခၽႊန္ထက္ျမက္ေသာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသာသနာျပဳၾကပါစို႔ဟု
တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလႈရွင္မ်ား အလြယ္တကူလႈဒါန္းႏိုင္ရန္ ဓမၼေဒါင္းလုပ္မိသ ားစုမွလည္း လုပ္အားဒါနအျဖစ္ အလႈေငြမ်ားကို
ကူညီေကာက္ခံေပးပါသည္။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

20

ဓမၼေဒါင္းလုပ္မွ တဆင့္ လႈဒါန္းလိုပါက..
S$11 (စာအုပ္ေ၇ ၃၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၁ )
S$18 (စာအုပ္ေ၇ ၅၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၈ )
S$25 (စာအုပ္ေ၇ ၇၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၂၅ )
S$35 (စာအုပ္ေ၇ ၁၀၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၃၅ )
S$52 (စာအုပ္ေ၇ ၁၅၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၅၂ )
S$70 (စာအုပ္ေ၇ ၂၀၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၇၀ )
S$105 (စာအုပ္ေ၇ ၃၀၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၀၅ )
S$174 (စာအုပ္ေ၇ ၅၀၀ အတြက္ စကၤာပူေဒၚလာ ၁၇၄ )
စသည္ျဖင့္ လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
စကၤာပူတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ အလႈရွင္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ DBS Saving Plus အေကာင့္ထဲသို႕ တိုက္ရိုက္ လႈဒါန္း ႏိုင္ပါသည္...
၀၇၀-၀-၀၁၂၂၅၇
070-0-012257
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ရွိၾကကုန္ေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္းတိ႕ု သည္.. ေအာက္ပါ Paypal အေကာင့္ထဲသို႕ တိုက္ရိုက္ send money
ျဖင့္လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္...
kyawlwin2000@gmail.com
အလႈေငြ လႊဲၿပီး ပါက အလႈရွင္ စာရင္း ျပဳစုရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခ်က္ကို dhammadownload.admin@gmail.com သိ႕ု
email ပို႕ေပးပါရန္လည္း ေမတၱာ ရပ္ခံပါသည္...
၁) အလႈရွင္၏ နာမည္ အျပည္႕ အစုံ၊
၂) လႈဒါန္းသည္႕ အေၾကာင္း အရာ - ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည္႕ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား အတြက္ ဓမၼေက်ာင္း ေတာ္ စာအုပ္
အလႈဒါန
၃) လႊဲသည္႕ ပမာဏ (မွတ္ခ်က္။ အလႈရွင္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ လႈဒါန္း မႈမ်ားကို dhammadownload.admin@gmail.com သိ႕ု email
ပို႕ျခင္း ျဖင့္သာ အေၾကာင္းၾကားေစလိုပါသည္။ SMS, Facebook Chat, Viber Message, WhatApp Message, Phone Call
Conversation မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ားသည္ စာရင္းမ်ားလႊဲမွားပါက ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ မလြယ္ကူပါ။ )
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွဴဒါန္းလိုပါက – ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္း အေဆာင္-၄ ပထပ္၊ သိမ္ႀကီးေစ်း(စီ)႐ံု၊ ဖုန္း-၃၈၂၉၃၅၊ ၀၉-၅၀၇၉၆၇၄၊
၀၉-၅၁၄၃၉၉၈၊ ၀၉-၅၀၁၅၄၄၆ သိ႔ု ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

http://dhammadownload.com/Contribute-to-dhammayoungchi.htm

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

21

ဗုဒၶ ၀ါဒ မွ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ၾကီး ဆန္ ့က်င္ ေနေသာ "အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ ရန္ညွိဳးဖြဲ ့ျခင္း၊ အစြဲၾကီးစြာ မွတ္သား ကာ
မကာင္းမွဳ တို ့ကို က်ဴး လြန္ျခင္း" "ေကာဓနသုတ္၊"

နိဒါန္း

------

(ဒုကပုဂၢလပညတ္)
(၁) အမ်က္ထြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုစကား၌ အမ်က္ထြက္ၿခင္း`ေကာဓ´ဟူသည္ အဘယ္နည္း ။
အၾကင္အမ်က္ထြက္ၿခင္း အမ်က္ထြက္ေသာ အၿခင္းအရာ အမ်က္ထြက္သူ၏ အၿဖစ္ ၿပစ္မွားၿခင္း ၿပစ္မွားေသာအၿခင္းအရာ
ၿပစ္မွားသူ၏အၿဖစ္ ပကတိသေဘာကိုစြန္.ၿခင္း ပကတိသေဘာကိုစြန္.ေသာအၿခင္းအရာ ပကတိသေဘာကိုစြန္.သူ၏အၿဖစ္ ဆန္.က်င္ၿခင္း
အဖန္ဖန္ဆန္.က်င္ၿခင္း ၾကမ္း တမ္း သူ၏အၿဖစ္ စကားကိုၿပည့္စံုစြာမဆိုႏိုင္ၿခင္း စိတ္ႏွလံုးမသာယာေသာအၿဖစ္သည္ ရိွ၏။
(၂) ရန္ၿငိဳးဖဲြ.တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုစကား၌ ရန္ၿငိဳးဖဲြ.ၿခင္း`ဥပနာဟ´ဟူသည္

အဘယ္နည္း။ ေရွးဦး စြာ အမ်က္ထြက္ၿခင္း ၿဖစ္၏။ ထို.ေနာက္ ရန္ၿငိဳးဖဲြ.ၿခင္းၿဖစ္၏။ ဤသိ.ု သေဘာရွိေသာ

အၾကင္ရန္ၿငိဳးဖဲ.ြ ၿခင္း ရန္ၿငိဳးဖဲ.ြ ေသာအၿခင္းအရာ ရန္ၿငိဳးဖဲြ.သူ၏အၿဖစ္ ေရွးရွဴထားၿခင္း အမ်က္ထားၿခင္း မွ သည္
(၃) အဘိသဂႋ (အမ်က္ထြက္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အစြဲႀကီး ျခင္း)
ဟူေသာ အကုသိုလ္စိတ္ တို ့ေၾကာင့္

၁။ အဘိဇာ =သူတစ္ပါး၏စည္း စိမ္ကိုဥစၥာကိုမိမိပုိင္ျဖစ္ရန္ၾကံစည္ၿခင္း
၂။ ဗ်ာပါဒ =သူတစ္ပါးကုိေသေၾကပ်က္စိးေစလုိၿခင္း
၃။ မိစၦာဒိ႒ိ =အယူမွားၿခင္း ၊

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

22

၄။ သဗၹေဒါသ=ကိုယ္၊ႏူတ္၊စိတ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာမေကာင္းမူအားလုံးအဆင့္ဆင့္က်ဴး လြန္ၾကပံု ကို ..................
ျမတ္ဗုဒၶ မွ ေကာဓနသုတ္၊(ပိတဋ) တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆံုးမေဟာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။
(၁) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....

ဤေလာက၌ ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ အဆင္းမလွပါမူကားေကာင္းေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏။
ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရဟန္း တို႔ ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ အဆင္းလွျခင္း၌ မႏွစသ
္ က္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို

အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အစဥ္လိုက္အပ္၏၊ ထိုအမ်က္ထြက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ အကယ္၍ ေကာင္းစြာ
ေရခ်ဳိးအပ္ ေကာင္းစြာ လိမ္းက်ံအပ္သည္ျဖစ္၍ ဆံမုတ္ဆိတ္ကိုရိတ္ၿပီးလွ်င္ ေကာင္းမြန္ ျဖဴစင္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ရေစကာမူ၊
ထိုသူသည္ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ အဆင္းမလွသည္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍

ရန္သူတ႔ို၏အက်ဳိး ကို ျပဳတတ္ေသာ ဤပဌမသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသိ႔လ
ု ည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း
ေရာက္လာ၏။

(၂) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....

ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ ဆင္းရဲစြာ အိပ္ေနရ ပါမူေကာင္း ေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏၊
ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရဟန္း တို႔ ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ေနရျခင္း၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ ရွိေသာဤေယာက်္ား ပုဂၢိဳလ္ကို
အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အစဥ္လိုက္ အပ္၏၊ ထိုအမ်က္ထြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အကယ္၍ ပလႅင္၊

ေမြးရွည္ေကာေဇာ ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....ႀကီး၊ ပန္းေျပာက္ျခယ္သားေမြးအခင္း၊ ဝံပိုင့္ေရအခင္း ျမ တ္၊ (နီေသာ) မ်က္ႏွာၾကက္ႏွင့္
အံုးနီႏွစ္ဖက္ရွိ ေနရာတိ႔၌
ု အိပ္၍ ေနရေစကာမူ၊ ထိုသူသည္ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲစြာသာလွ်င္ အိပ္ေနရ၏။
ရဟန္း တို႔ရန္သူတ႔ို ႏွစ္သက္အ ပ္၍ ရန္သူတ႔ို၏အက်ဳိးစီးပြါးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤဒုတိယသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ
မိန္းမသိ႔လ
ု ည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။
(၃) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....

ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ အက်ဳိးစီးပြါး မ်ားျပားစြာျဖစ္ထြန္းမႈရွိသူ မျဖစ္ပါမူကား
ေကာင္းေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏၊

ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည့္အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရဟန္း တို႔ ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြါးရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို
အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္အစဥ္လိုက္အပ္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးမရွိသည္ကို ယူ၍မူ၍လည္း ''ငါသည္
အက်ဳိးစီးပြါးရွိသည္ကို ယူအပ္ၿပီ''ဟု မွတ္ထင္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးရွိသည္ကို ယူ၍မူလည္း ''ငါသည္ အက်ဳိးစီးပြါး မရွိသည္ကို

ယူအပ္ၿပီ''ဟုမွတ္ထင္၏၊ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေ သာ ထိုသူအား အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ကုန္၍ ယူအပ္ကုန္ေသာ

ဤတရားတိ႔သ
ု ည္ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြါးမဲ့ရန္ ဆင္းရဲရန္ ျဖစ္ကုန္၏။ ရဟန္းတိ႔ု ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏

အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ ဤတတိယသေဘာသည္အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသို႔လည္း ေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္း ေကာင္း ေရာက္လာ၏။
(၄) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....
ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိသူမျဖစ္ပါမူေကာင္းေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏၊
ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ သူ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္း တို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ အမ်က္ေဒါသသည္

ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေသာ ထိုေယာက်္ား၏ ထႂကြလ႔လ
ံု ျဖင့္ရအပ္ကုန္ေသာ လက္႐ံုးအားကိုး

ဆည္းပူး အပ္ကုန္ေသာ ေခြၽးဒီးဒီး က်ျဖစ္ေစအပ္ကုန္ေသာ တရားႏွင့္ယွဥ္ကုန္ တရားသျဖင့္ ရအပ္ကုန္ေသာ စည္း စိမ္ဥစၥာတို႔ကိုလည္း
မင္းတို႔သည္ မင္း ၏ ဘ႑ာတိုက္၌ သြင္းကုန္၏။ ရဟန္း တို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ
ဤစတုတၳသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသိ႔လ
ု ည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။
(၅) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....

ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ အျခံအရံရွိသူ မျဖစ္ပါမူေကာင္းေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏၊
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

23

ထိုသို႔ အလိုရွိျခင္းသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရန္သူသည္ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ သူ၏ အျခံအရံရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို

အမ်က္ေဒါသသည္ ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ အစဥ္လိုက္အပ္၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္အားမေမ့ေလ်ာ့ျခင္းျဖင့္ ရအပ္ေသာ အျခံအရံမွလည္း
အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ ပ်က္စီး ၏၊ ရဟန္းတို႔ ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ
ဤပၪၥမသေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္း မသိ႔လ
ု ည္းေကာင္း ၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။
(၆) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....

ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ အေဆြခင္ပြန္းရွိသူမျဖ စ္ပါမူေကာင္းေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏၊
ဤသိ႔ု အလိုရွိျခင္း သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရဟန္း တို႔ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူ၏ အေဆြခင္ပြန္းရွိမႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္း တို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္
ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္ကို အေဆြခင္ပြန္း အကြၽမ္းဝင္သူ

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔သည္လည္း ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ရဟန္း တို႔ ရန္သူတ႔ႏ
ို ွစ္သက္အပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အစီးအပြါးကို ျပဳတတ္ေသာ
ဤဆ႒သေဘာသည္ အမ်က္ထြက္ေသာမိန္း မသို႔လည္း ေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာ၏။
(၇) ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္း တို ့....

ေနာက္တစ္မ်ဳိးကား ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္သူအား ''ဤသူသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး ၍ေသၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္းသာကင္းေသာ
မေကာင္းေသာလားရာ ပ်က္စီး ၍ က်ေရာက္ရာ ငရဲသို႔ က်ေရာက္ပါမူကား ေကာင္းေလရာ၏''ဟု အလိုရွိ၏၊
ထိုသို႔အလိုရွိျခင္း သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း၊

ရဟန္း တို႔ ရန္သူသည္ ရန္ဘက္ျဖစ္ေ သာ သူ၏ သုဂတိဘံုသို႔ ေရာက္မႈ၌ မႏွစ္သက္။ ရဟန္းတို႔ အမ်က္ထြက္ေလ့ရွိေသာ

အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ အမ်က္ထြက္ျခင္းျဖင့္ အစဥ္လိုက္ေသာ ဤေယာက်္ားပုဂၢိဳလ္သည္ ကိုယ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၏၊

ႏႈတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၏၊ စိတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၏၊ ထိုအမ်က္ထြက္သူသည္ ကိုယ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၍ ႏႈတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၍

စိတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကိုက်င့္၍ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသၿပီး သည္မွ ေနာက္၌ ခ်မ္း သာကင္းေသာ မေကာင္း ေသာ လားရာ့ပ်က္စီး၍ က်ေရာက္ရာ

ငရဲသ႔ို အမ်က္ထြက္ျခင္းသည္ ႏွိပ္စက္အပ္သ ည္ ျဖစ္၍ ေရာက္ရ၏။ ရဟန္းတို႔ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အ ပ္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးကို ျပဳတတ္ေသာ
ဤသတၱမသေဘာသည္အမ်က္ထြက္ေသာ မိန္းမသိ႔လ
ု ည္း ေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္း ေကာင္း ေရာက္လာ၏။
*** ရဟန္း ရွင္လူအေပါင္းတို ့....

ရန္သူတို႔ ႏွစ္သက္အ ပ္ကုန္၍ ရန္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ဤတရားခုနစ္မ ်ဳိးတိ႔သ
ု ည္ အမ်က္ထြက္ေသာ
မိန္းမသိ႔လ
ု ည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားသို႔လည္းေကာင္း ေရာက္လာကုန္၏ဟု (ေဟာေတာ္မူ၏)။

***အမ်က္ထြက္ေလ့ ရွိသူသည္ အဆင္းမလွ၊ ထိုသူသည္ ဆင္း ရဲစြာလည္း အိပ္ရ ေနရ၏၊ ထိုမွတစ္ပါး အက်ဳိး စီးပြါးရွိ၏ဟု မွတ္ယူ၍
အက်ဳိးစီးပြါးမဲ့သည့္ အျဖစ္သ႔ို ေရာက္၏။ အမ်က္ ထြက္တတ္ေသာ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ ေယာက်္ား သည္

ထိုအမ်က္ထြက္မႈေၾကာင့္ ကုိယ္ ႏႈတ္ျဖင့္ သတ္ပုတ္ညႇဥ္းဆဲမႈကုိ ျပဳ၍ ဥစၥာ ၏ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသိ႔ု ေရာက္၏။ အမ်က္ေဒါသတည္း ဟူေသာ
ယစ္ျခင္း ျဖင့္ ယစ္ေသာ ေယာက်္ားသည္ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာ မရွိသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္၏၊ ေဆြမ်ဳိး မိတ္သဂၤဟတို႔သည္

လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္ကုန္ေသာ သူတို႔သည္ လည္း ေကာင္း အမ်က္ထြက္သူကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏။ အမ်က္ေဒါသသည္ အက်ဳိး စီးပြါး
မဲ့ကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ အမ်က္ေဒါသသည္ စိတ္ကုိ ဖ်က္ဆီး တတ္၏၊ စိတ္၏အတြင္း ၌ ေဘးကုိ ျဖစ္ေစတတ္၏၊ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းကုိ

ပညာႏု႔သ
ံ ူ လူအေပါင္း သည္ မသိေခ်။ အမ်က္ထြက္သူသည္ အက်ဳိးစီးပြါးကုိ မသိႏိုင္၊ အမ်က္ထြက္သူသည္ အေၾကာင္း တရားကုိ မျမင္ႏိုင္၊
အမ်က္ေဒါသသည္ သတၱဝါကုိ ႏွိပ္စက္ေသာအခါ အလြန္ မုိက္မဲမႈသည္ ျဖစ္၏။ အမ်က္ထြက္ေသာ သူသည္ ျပဳႏိုင္ခဲေသာ အမႈကုိ

ျပဳလြယ္ေသာ အမႈကဲ့သို႔ ခြၽတ္ယ ြင္းေစ၏၊ ထိုသူသည္ ေနာက္အခါ၌ အမ်က္ ေဒါသ ေျပေပ်ာက္သည္ ရွိေသာ္ မီးေလာငသကဲ့သို႔ ပူပန္ရ၏။
***အၾကင္ အမ်က္ေဒါသေၾကာင့္ သတၱဝါတိ႔သ
ု ည္ အမ်က္ထြက္ကုန္၏၊ ထိုအမ်က္ ေဒါသသည္ အၾကင္အခါ၌ ျဖစ္ေပၚ၏၊ ထိအ
ု ခါ၌ မီးသည္
တေထာင္းေထာင္း ထေသာ အခုိး ကုိ ျပဘိသကဲ့သို႔ အရွိန္အေစာ္ ကင္း မဲ့ေသာ မ်က္ႏွာရွိသည့္ အျဖစ္ ကုိ ျပ၏။ ထိုအမ်က္ထြက္သူအား
ရွက္မႈ ထိတ္လန္႔မႈမရွိ၊ ထိုအမ်က္ထြက္သူသည္ (ဆံုးမအပ္ေသာ) စကားကုိ ႐ိုေသမႈ မရွိ၊ အမ်က္ေဒါသ ႏွိပ္စက္ေသာသူအား မွီခို ရာ
တစ္စံုတစ္ရာမွ် မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

24

***ပူပန္ေသာက ေရာက္ေစတတ္ကုန္ေသာ အၾကင္ ကံတ႔သ
ို ည္ သမထဝိပႆနာတရားတို႔မွ ေဝးကြာကုန္၏။
***ေဒါသသည္ ေကာဓ အသြင္ျဖင့္ ျဖစ္၏၊ (ႏွလံုးအိမ)္ ဂူ၌ ကိန္း၏၊ ေသမင္း၏ ေက်ာ့ကြင္း သဖြယ္ ျဖစ္၏။

***ထိုေဒါသကုိ ပညာ ဝီရိယသမၼာဒိ႒ိ (ပညာ)ဟူေသာ ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ပယ္ျဖတ္ရာ၏။ ပညာရွိသည္ ထိုအကုသိုလ္ကုိ အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ျဖတ္

သကဲသ႔ို ထု႔အ
ို တူသာလွ်င္ ငါတု႔အ
ိ ား ႏွလံုးမသာယာ မ်က္ႏွာမရႊင္ေသာ အျဖစ္သည္ မျဖစ္ေစလင့္ဟု ႏွလံုးျပဳၿပီး လွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႔ကုိ
က်င့္ကုန္ ရာ၏။

***ေဒါသကင္းကြာ၍ ပင္ပန္း ျခင္း မရွိကုန္ေသာ ေလာဘ ကင္း ကြာ၍ ျငဴစူမႈ မရွိကုန္ေသာ ယဥ္ေက်းကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တ႔သ
ို ည္
အမ်က္ေဒါသကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ လ်က္ အာသေဝါတရား မရွိကုန္မူ၍ ကိေလသာ ၿငိမ္းေအးၾကေလကုန္သ တည္း ။
(ေကာဓနသုတ္၊ အဗ်ာကတဝဂ္၊ သတၱကနိပါတ္)
Credit To: https://www.facebook.com/yannaing.soe.7

အသိမွအက်င့္ အက်င့္မွအသိ…
ပယ္သင့္တ့ဲတရားကို မပယ္ႏိုင္တာ အသာထား
က်င့္သင့္တဲ့တ ရားကို မက်င့္ႏိုင္တာ အသာထား
ဒါကေတာ့ ပယ္သင့္တ ဲ့တရားပဲ

ဒါကေတာ့ က်င့္သင့္တဲ့တ ရားပဲ လိ႔ု

အရွိကို အရွ္ိအတိုင္း၊ အမွန္ကို အမွန္အတိုင္း
သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
အသိမွန္မွ အက်င့္မွန္ႏိုင္ၿပီး

အက်င့္မွန္မွ အသိမွန္ႏိုင္ပါတယ္။
အရွင္ဆႏၵာဓိက
Credit To: https://www.facebook.com/khincho.soe.3
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

25

ငါေသမွေအးမယ္

ငါရွိမွ.....
ငါပါမွ.....
ငါလုပ္မွ.....
ငါသိမွ.....။
ငါ့ေလာက္သိ.....
ငါ့ေလာက္တတ္.....
ငါ့ေလာက္ျမတ္.....
ငါ့ေလာက္နပ္တာ ဘယ္မွာရွိလို႔လဲ။

ငါမရွိတဲ့အရပ္ ငတ္ေသႏိုင္တယ္။
ငါ့မပါတဲ့အဖြဲ႔ ပဲ့ထြက္ႏိုင္တယ္။
ငါမပါတဲ့အလုပ္ ရႈပ္ေထြး ႏိုင္တယ္။
ငါမသိေသးတဲ့အေၾကာင္းအရာ အႏွစ္မပါႏိုင္။
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

26
ငါရွိတဲ့အရပ္.....
ငါပါတဲ့အဖြ႔.ဲ ....
ငါလုပ္တဲ့အလုပ္.....
ငါသိတဲ့အေၾကာင္းအရာ.....
ငါဆိုတဲ့ငါက ေလာကကိုအလွဆင္မွာ။

ငါမရွိတဲ့အခါ.....
ငါေတြးျပီး စိတ္ပူမိ။
ေတြးမပူပါနဲ႔ဗ်ာ.....
ငကန္းေသ ငေစြေပၚမွာ.....
ဠင္းတေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွမွာ။
အရူးကိုလည္း ဗံုႏွင့္မေျမွာက္ခ်င္ေတာ့ဘူး။
တစ္တီတူးငွက္လိုလည္း မိုးေျခကန္ မအိပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

အို....
ငါဆိုတဲ့ငါ
ေစာေစာေသ၊ ျမန္ျမန္ေသ၊ အခါမလပ္ေသ
တရိႈက္မက္မက္ေသ
ငါမရွိေလ ေကာင္း ေလ။
ငါေသေလ ေကာင္းေလ။

ငါရွိေနသမွ်
ငါဆိုတဲ့အတၱ
ငါက ဒုကၡေပးအံုးမွာ။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

27
ငါမရွိ၊ ငါမပါ
ငါမလုပ္၊ ငါမသိ
ငါမျမတ္၊ ငါမတတ္၊ ငါမနပ္တဲ့အခါ
ေလာက သာယာမွာ။

ငါေသ...ငါမ်ားမ်ားေသ
ငါေတြမ်ားမ်ားေသေလ
ကမၻာၾကီး ေအးခ်မ္း ေလေပါ့။
မဂၢင္ဆရာေတာ္ (၇-၁၁-၂၀၁၁) - အာဟာရစာေစာင္ (အမွတ္စဥ္ ၁၃၁၊ မတ္လ- ၂၀၁၂)

ေယာဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႔ ေမတၱာဆိုင္ရာၾသ၀ါဒ
ေခတ္ၾကီး ဘယ္လိုတိုးတက္ေနျပီ ေျပာေျပာ ေမတၱာက ေနာက္က်က်န္ခဲ႔ျပီရယ္လို႔ မရွိပါဘူး ။ သူကေတာ႔ ေရွ႔က ခ်ည္းပါ။ ဘယ္ေခတ္၊

ဘယ္အခါ၊ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသ၊ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္လုပ္ငန္း ကိစၥမွာမွ ဘယ္ေတာ႔မွ ရုိးသြားတယ္မရွိ။ ဘယ္ေတာ႔မွ ေခတ္
ေနာက္က်သြားတယ္လည္းမရွိ။ ကမာၻၾကီး စတည္တဲ႔ေန႔ကစျပီး ကမာၻၾကီးပ်က္သုဥ္း တဲ႔ ေနာက္ဆံုးေန႔ အထိ အျမဲတမ္း ေလာကအတြင္းမွာ

ေနရာယူျပီး အလွဆင္ေပးတဲ႔ ကမာၻ႔ အရုိး ခံ အလွ စြမ္း အားၾကိီးလို႔ ေခၚဆိုရတဲ႔ ေမတၱာ စြမ္းအားပါ။ ေမတၱာဆိုတာ ဟာ ဘာသာေပါင္း စံုတို႔ရဲ႔
တစ္ခုတည္းေသာ ေပါင္းဆံုရာ တရား၊ ေလာကမွာ ဘယ္ဘာသာမဆို ၊ ေမတၱာကို မလိုခ်င္တဲ႔ ဘာသာ၊ ဘယ္ဘာသာမွ မရွိပါဘူး။ ဘာသာ
အားလံုးသည္ ေမတၱာကို လက္ခံတယ္။ ေမတၱာဆိုတ႔ဲ တရားစြမ္းအား ႏွလံုး သားမွာ ကိန္း ေနတဲ႔ သူေတြက အလွတန္ဆာဆင္နိုင္တယ္။
လူ႔ဘ၀ တန္ဖိုးျမင္႔မားသြားေစနိုင္တယ္။

တိပိဋကဓရေယာဆရာေတာ္ၾကီး

မဏိ၀ံသမင္းေ၀နို္င(္ ဟသာၤတ) ၏ အရွင္တို႔စကား အရွင္တို႔တရား စာအုပ္မွ ထုတ္နုတ္ပူေဇာ္ပါသည္။
Credit To: အႏိႈင္းမဲ့စာတိုေပစမ်ား
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

28

အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ မိမိသည္သာလ်ွင္ မိမိ၏ အားထားရာျဖစ္သည္။
အလုပ္တစ္ခုမွာ တစ္ေယာက္က သူခင္တဲ့သူ၊ သူအားကိုးေနရတဲ့သူကို အလုပ္မေျပာင္းနဲ႔ေနာ္ နင္မရွိရင္ ငါတို႔မျဖစ္ဘူးတဲ့၊ ဒါေပမဲ့
ေျပာတဲ့သူက သာတဲ့ေနရာရေတာ့ ေျပာင္း သြားတယ္။

ေနာက္ လင္နဲ႔မယား၊ မိန္းမက ကဲြမယ္ ကြာမယ္ေျပာေနတယ္၊ ေယာက်္ားက တကယ္ကြာလိုက္ေတာ့ မိန္းမက်န္ခဲ့တ ယ္။
ေက်ာင္းတက္တဲ့

ေက်ာင္း သူႏွစ္ေယာက္

အရင္ေနာက္တစ္ေက်ာင္း ေျပာင္း သြားတယ္။

နင္ေက်ာင္း မေျပာင္းနဲ႔ေနာ္တဲ့၊

သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို

တဖြဖြေျပာတယ္၊

ေျပာတဲ့သူကပဲ

မိဘက ငါမရွိရင္ နင္တ႔ို ေခြးျဖစ္မယ္ေနာ္၊ ငါမရွိမွ ငါ့အေၾကာင္းသိမယ္ေျပာတယ္။ ေသသြားရတာပဲ။
တစ္ေယာက္ကို မွီမယ္လို႔ ေတြးရင္ ကိုယ္မွီမယ့္သူက ခဲြခြာျခင္း ၊ မတည္ျမဲျခင္း သေဘာတရားေတြက အျမဲစိုးမိုးလိ႔ေ
ု နတယ္။ ဒါေတြက
ဘုရားေဟာလည္းဟုတ္တယ္။ ကိုယ္ရွာေဖြရင္လည္း ေတြ႕မွာပဲ၊ ဒါဟာသဘာဝတရားပဲ။ သဘာဝထဲမွာပဲေနၾကရေအာင္၊။

အမွန္တရားဟာ ခါးတယ္။ ရင္ဆိုင္ဖို႔ ခက္တယ္၊ ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။ ေရွာင္လ႔မ
ို ရဘူး၊ အရက္ေသာက္တဲ့သူဟာ အရက္ကို ခ်ိဳလို႔
ေသာက္တာလားေမးၾကည့္။

အဲလိုပဲ၊

လက္မခံခ ်င္ပဲ

ကိုယ့္အတြက္သက္သာတယ္။ ေအာ္ … သဘာဝတရားေတြပဲကိုး။
အထက္ပါ

ေျပာဆုိမွူမ်ားကုိ

လက္မခံခ ်င္သကဲ့သုိ႔

တြန႔ေ
္ နမယ့္အစား

ရွိေပလိမ္မည္။

လက္ခံလိုက္တာက

အကၽြႏု္ကုိယ္တုိင္းလည္း

ၾကိဳက္လိုက္တာက

လက္မခံခ ်င္ေပ၊

လက္မခံခ်င္သနည္း ဟု၊ စစ္ေဆးၾကည့္ေသာ္ ဤကဲ့သ႔ို ခြဲခြါရမည္ကို ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ဟု ေျဖရေပလိမ့္မည္။
မွန္ေပသည္။

လူတိုင္းလူတိုင္းသည္

မိမိတုိ႔

ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊

အားကုိးအားထား

ျပဳရသူမ်ားနဲ

အႏွစ္တရာမၾကာေသာ အလြန္တိုေတာင့္လွေသာ ကာလအတြင္း ဝယ္ မလြဲမေသြ ခြဲခြါၾကရမည္ျဖစ္၏။

့၊

အဘယ္ေၾကာင့္

မခြဲခြါလိုၾကေပ။

သိ႔ေ
ု သာ္

သူမရွိလွ်င္ မျဖစ္ဟု အားကုိးအားထား ျပဳေနခဲ့ရသူမ်ားသည္၄င္း၊ ငါမရွိလွ်င္မျဖစ္ဟု အထင္ၾကီး ေနခဲ့သူမ ်ားသည္၄င္း၊ မည္၍ မည္မ်ွ
မ်က္ကြယ္ျပဳသြားၾကေလသနည္း ဟူသည္မွာ ေရတြက္၍ မကုန္ႏုိင္ေ တာ့ေပ။

ငါမရွိလွ်င္လုံးဝမျဖစ္ဟု ထင္မိခဲ့ေသာ ျပင္သစ္ဧကရစ္နပုိလီယံဘုိနာပတ္သည္၄င္း၊ အေမရိကန္သမၼတ ေအပရာဟင္လင္ကြန္းသည္၄င္း၊
သဲကႏၱာရေျမေခြးဟု တင္စားခံခဲ့ရေသာ စစ္သူၾကီးရႊမ္း မဲသည္၄င္း၊ မဟာမိတ္တပ္တ႔၏
ုိ
ဦး စီးဦးေဆာင္ စစ္သူၾကီးေမာင့္ဂုိမာရီသည္၄င္း၊
ထိုကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ

အားေကာင္းေမာင္း သန္

သူတုိ႔မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ေနၾကသည္သာ။
အမွန္မွာမူ

အားၾက ီးသူတ႔အ
ုိ ေပၚ

ေယာက္်ားၾကီးမ်ားသည္၄င္း၊

အားကိုးတတ္ေသာ

အားငယ္သူ

အသီး သီးမ်က္ကြယ္ျပဳသြားခဲ့ၾကေလျပီ။

တုိ႔၏အယူအဆသည္၄င္း၊

အားငယ္သူတုိ႔အား

ေပးတတ္ေသာ အားၾကီးသူတုိ႔၏ အယူအဆသည္၄င္း၊ မိမိတို႔၏ စြဲလမ္းမွဳတည္းဟူေသာ ဥပါဒါန္သာျဖစ္ေလသည္။

သု႔ေ
ိ သာ္

အားကုိးမွူကို

အခ်ဳပ္အားျဖင္ဆိုရ ပါမူ အားၾကီးသူကုိ အားကုိးေနရျခင္း ဟုဆိုအပ္ေသာ ဒုကၡ၊ အားငယ္သူကို စိတ္မခ်ျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ ဒုကၡ၊ စသည္
စသည္ ဒုကၡအဖုံဖုံတို႔သည္၊ တစ္ပါးသူတို႔အေပၚ မိမိ၏ စြဲလမ္းမွူ ဥပါဒါန္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကျခင္းသာလ်ွင္ ျဖစ္ေလ၏။
အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ၊ မိမိသည္သာလ်ွင္ မိမိ၏ အားထားရာျဖစ္သည္။
မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ေျပာျပျခင္း မ်ားအား ျပန္လည္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္
Credit To: https://www.facebook.com/greenkstar
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

29

အရွင္ဘုရား သံဃာေတာ္ေတြ လူထြက္သြားၾကတာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲလ ုိ႔ ခဏခဏ လာေမးေနၾကတဲ့သူေတြအတြက္ ျမတ္ဗုဒၶ

မိန္႔ေတာ္မူခဲ့တာကုိ ဦးဇင္းေဒါက္တာက်မ္းစာအတြက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားနဲ႔ဆုိင္ရာ ရွာေဖြရင္း က်မ္းအေထာက္အထားပါ ေတြ႕ရွိတာနဲ႔
ေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။

၁။ ရဟန္းနဲ႔ဆုိင္ရာမ်ား ဆုိဆံုးမသည္ကုိ မလုိက္နာႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊

၂။ စားခ်င္၊ ၀တ္ခ်င္၊ သံုးေဆာင္ခ်င္တာမ်ားမရဘဲ မစားခ်င္၊ မ၀တ္ခ်င္၊ မသံုးေဆာင္ခ်င္တာမ်ား သံုးေဆာင္ရလုိ႔လည္းေကာင္း။
၃။ သူမ်ား ကာမဂုဏ္ငါးပါးခံစားသည္ကုိျမင္ၿပီး ခံစားခ်င္စိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

၄။ လံုၿခံဳစြာ ၀တ္ဆင္မထားေသာ မိန္းမေတြျမင္ၿပီး ကာမစိတ္ မထိန္း ႏုိင္လ႔လ
ုိ ည္းေကာင္း သာသနာေဘာင္မွ လူ႔ေဘာင္သုိ႔
ကူး ေျပာင္းသြားၾကရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ (မဇၥ်ိမပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ဘိကၡဳ၀ဂ္၊ စာတုမသုတ္၊ (မ၊ ၂၊ ၁၁၉)

ျမတ္ဗုဒၶလက္ထက္ကေတာင္ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူထြက္ၾကတယ္ဆုိေတာ့ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ခက္လာတဲ့

ရဟန္းစည္းကမ္း ေတြကလည္း ရွိေန၊ စားစရာကလည္း မ်ိဳးစံု၊ ၀တ္ခ်င္စရာကလည္း မ်ိဳးစံု၊ သံုးေဆာင္ခ်င္စရာ ပစၥည္းေတြကလည္း
မ်ိဳးစံုျဖစ္ေန၊ ကာမဂုဏ္ခံစားမႈေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ေတာ့လည္း ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြက ေနရာတကာမွာ မ်ိဳးစံုျဖစ္ေန၊ လံုၿခံဳစြာ
၀တ္ဆင္မထားတဲ့ မိန္းမေတြက ေပါမ်ားေနတဲ့ေခတ္ဆုိေတာ့ သာသနာေဘာင္၀င္ေရာက္မဲ့လူ နည္းလာေနတာ အမွန္ပါ။

ဒါျပင္ အဆုိးဆံုက သာသနာေဘာင္ေရာက္လာၿပီး သာသနာထိခုိက္ေအာင္ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကလည္း ရွိေနျပန္တယ္။ သာသနာေဘာင္မွာ
ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ ေနႏုိင္တဲ့သူေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း အထက္ပါ(၄)ခ်က္ထဲက တစ္ခ်က္ခ်က္ေၾကာင့္ လူထြက္သြားၾကျပန္ေရာ။

အဲဒီေတာ့ သာသနာေဘာင္ရွိေနတဲ့ သံဃာမ်ားအေနနဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သာသနာ ယုတ္ေလ်ာ့မသြားဘဲ ထပ္ဆင့္တုိးပြားၿပီးပဲ
ေနေအာင္ မိမိစိတ္ကုိ ထိန္းႏုိင္ပါမွ ေတာ္ေပမည္။ ဒကာ၊ ဒကာမေတြလည္း တက္ႏုိင္သမွ် သာသနာအတြက္ အမွန္အကန္ အက်ိဳးမ်ား

ေအာင္ လုပ္မဲ့သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ၀ုိင္း၀န္းကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အမွန္အကန္သမားေတြမဟုတ္တာကုိသြားလွဴေနၿပီး
အမွန္အကန္သမားျဖစ္မဲ့ ကုိရင္၊ ရဟန္းေလးေတြက ုိ လ်စ္လ်ဴရႈ႕ ပစ္ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားဟာ နံပါတ္(၂)

အခ်က္ေၾကာင့္လည္း သာသနာေဘာင္ကေန ေလွ်ာ့သြားႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆရာဒကာ လက္တြဲညီမွ သာသနာျပန္႔ပြားမွာမု႔ိ ဆရာျဖစ္တဲ့
သံဃာေတာ္ေတြကလည္း မိမိစိတ္ကုိႏုိင္ေအာင္ထိန္းၿပီး ဒကာ၊ ဒကာမေတြကလည္း တက္ႏုိင္သ မွ် ၀ုိင္း၀န္း ကူညီေပးၾကမွသာ ျမတ္ဗုဒၶ
ေလးသေခ်ၤနဲ႔ကမၻာတစ္သိန္း၊ (၄၅)ႏွစ္အတြင္း တစ္ရက္မွ (၂)နာရီေလာက္သာ အနားယူၿပီး ပင္ပန္းခံ တည္ေထာင္ေပးခဲ့တဲ့ သာသနာ
ေတာ္ႀကီးဟာ အဓြန႔ရ
္ ွည္စြာ တည္တံ့ၿပီးသကာလ အၿမဲထာ၀စဥ္ တုိးတတ္ျပန္႔ပြားေနပါလိမ့္မယ္။
အရွင္ေကာမလ ဆန္နီေနမင္း
sanninaymin@gmail.com
www.sanninaymin.com

ကုိလံဘုိၿမိဳ႕၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

30

ပထမေက်ာ္ ႏွင့္ ျမစ္ဖ်ားခံရာ

Phillip Pyae
ပထမျပန္စာေမးပြဲကို အင္းဝေခတ္ အင္းဝၿမိဳ႕ ေညာင္ရမ္း မင္းဆက္ ၁၀-ဆက္တြင္ သံုး ဆက္ေျမာက္ သာလြန္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ရာဇဝင္မ်ားက ဆုိသည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ---

“စာသဘင္ပြဲ၊ ပါဝင္ႏြဲ၏၊ ရာဇဝင္ျပေခ်၊ အစေဖြေ သာ္၊ ျမေျမအမြန္၊ ဝေျမစြန္ဝယ္၊ သာလြန္ ဓမၼရာဇ္၊ ဧကရာဇ္၏၊ သကၠရာဇ္ေဆာင္ျပည့္၊
တစ္ေထာင္ျပည့္တြင္” စသည္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကေလသည္။
ပထမ စာေတာ္ျပန္ပြဲမွ

ပထမျပန္ ေဝါဟာရကို

အစမူလက “ပထမ စာေတာ္ျပန္ပြဲ”ဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ အင္႐ံုစာတမ္းေခၚ ေလာကဗ်ဴဟာက်မ္း၌

‘ပထမပဥၥင္းေလာင္း’စေသာ အသံုးအႏႈံးမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

အဆင့္ခြဲျခားရာ၌

သကၠဒါန္

သိၾကား

စာတမ္း နႏၵေယာ္ဓာဝန္ႀကီး ခန္႔

ျပန္တမ္း မ်ားတြင္ “ဝတ္ရည္စ ားရည္ ဟန္ပန္သပ္ရပ္ျခင္း ရိွ၍ ဣေၿႏၵသိမ္ေမြ႔ေသာ ဉာဏ္ပညာ ထက္ျမက္ကာ သင္က်မ္းမ်ားလည္း ေက်၍

ေမးသမွ် အဆစ္အပိုင္းမ်ားလည္း မႂကြင္းမက်န္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာ သာမေဏကို ပထမပၪၥင္းေလာင္း အျဖစ္ ခ်ီးေျမႇာက္ေၾကာင္း” ဆုိထားသျဖင့္
ပထမ ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ထုိေခတ္က အမ်ားသူငါ စိတ္ဝ င္စား အထင္ႀကီးေသာ ေဝါဟ ာရတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိေဝါဟာရကို စြဲ၍ “ပထမ
စာေတာ္ျပန္ပြဲ”ဟု စတင္အမည္တြင္ခဲ့၊ မွည့္ေခၚခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္

ယင္းစာေတာ္ျပန္ပြဲမွ

‘ပထမျပန္’ဟု

အမည္

ေျပာင္းလဲ

ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

ရဟန္းရွင္လူတို႔က

အေလးအျမတ္ထားေလ့ရိွေသာ ပထမေနရာအတြက္ ျပန္ဆိုရသည္ကို စြဲ၍ “ပထမျပန္”ဟု ေခၚဆုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကသည္။

ထုိ ပထမျပန္ စာေမးပြဲသည္ ျပန္၍ ေရတြက္ေသာ္ လက္ရိွ ေကာဇာသကၠရာဇ္ကို ေရွ႕ဆံုးမွ ‘တစ္’ ျဖဳတ္လုိက္ပါက သူ၏ သက္တမ္း

(၃၇၃)ႏွစ္ ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာ႔သက္တမ္း အရွည္ၾကာဆံုး စာေမးပြဲတုိ႔တြင္ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ရိွေပလိမ့္မည္။ အင္းဝေခတ္၊
ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊

ရတနာပံုေခတ္၊

ကိုလုိနီေခတ္၊

ေခတ္အဆက္ဆ က္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ ခရီးႏွင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊

ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္ႏွင့္

ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီေခတ္

ဟု

ထုိသုိ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ပထမျပန္ စာေမးပြဲသည္ က်င္း ပပံုျခင္း၊ ျပ႒ာန္း ပံုျခင္း၊ ျပ႒ာန္း ပံု က်မ္းစာျခင္း၊

က်င္း ပသည့္ လျခင္း အနည္းငယ္ ကြာဟခ်က္ ရိွၾကသည္။ သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ လုိက္ေလ်ာညီမႈျဖစ္ေအာင္ ျပ႒ာန္း ခဲ့ၾက၊ စီစ ဥ္ခဲ့ၾကျခင္း
ျဖစ္ေပမည္။

သာလြန္မင္းတရာႀကီးလက္ထက္ က်င္းပခဲ့သည့္ သကၠရာဇ္ (၁၀၀၀)ျပည့္ႏွစ္မွာပင္ စတင္ရရိွေသာ “ပထမေက်ာ္”မွာ ရွင္ဉာဏဝရ

ပင္ျဖစ္သည္။

ေနာင္တြင္

ေခတ္အဆက္ဆ က္မွာပင္

“ပထမေက်ာ္

ေအာင္စံထား

‘ပထမေက်ာ္’ဟူေသာ

ဆရာေတာ္”ဟု

နာမည္သည္

သမိုင္းတြင္ခဲ့၊

ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။

အမတ္ႀကီး မ်ားစေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အားေပး ပူေဇာ္ခဲ့လ႔လ
ုိ ည္း နာမည္ႀကီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

နာမည္ႀကီး ခဲ့သည္။
ရွင္ဘုရင္၊

ထုိအခ်ိန္မွ

အိမ္ေရွ႕မင္း၊

စ၍

မိဖုရား၊

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

31

ပထမေက်ာ္လုပြဲ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဥဳးဗုဓ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အင္းဝေခတ္ ဖလ္နန္း ရွင္ ေခၚေသာ ဘႀကီးေတာ္မင္းတရားလက္ထက္တြင္ “ဒီႏွစ္ေတာ့ အိမ္ေ ရွ႕မင္း (သာယာဝတီမင္း)၏

ေက်ာင္းတိုက္က ပထမေက်ာ္ ရမည္”ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ထုိအခ်ိန္အခါ၌ နန္းမေတာ္မယ္ႏုႏွင့္ မင္း သားႀကီး ေမာင္အိုတုိ႔က

ပထမေက်ာ္ေလာင္းလ်ာကို ျဖားေယာင္းပင့္ေဆာင္ သြားသည္။ ထုိ႔ေနာက္၌ “နန္းမေတာ္မယ္ႏု ေက်ာင္း တုိက္က ပထမေက်ာ္ ထြက္မည္”ဟု
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျပန္သည္။ ထုိသတင္း ကို ဘႀကီးေတာ္ မင္း တရာ၏ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ႕စံျဖစ္သူ သာယာဝတီမင္းက ၾကား၍
စံုစမ္း သည့္အခါ သူ႔ေက်ာင္းက ပထမေက်ာ္ ေလာင္းလ်ာ နန္းမေတာ္ႀကီး ၏ ေက်ာင္း သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ သိရေသာ အခ်ိန္မွ စ၍ အိမ္ေရွ႕မင္းျဖစ္ေသာ သာယာဝတီမင္း သားသည္ အႀကီး အက်ယ္ေဒါသမ်ား ေပါက္ကြဲထြက္၍

ေနာင္ေတာ္ ဘႀကီးေတာ္မင္းထံ သြားေရာက္ တိုင္တန္းသျဖင့္ ျပႆနာသည္ ပို၍ ႀကီး ထြားသြားသည္။ ဘႀကီးေတာ္ မင္း တရာသည္လည္း

တစ္ဖက္က ညီေတာ္ ျဖစ္၍ တစ္ဖက္က မိဖုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္ေနျပန္သျဖင့္ ဤအမႈကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ေနသည့္အတြက္ သာသနာပိုင္
ဆရာေတာ္မ ်ားထံ

အဆံုးအျဖတ္

ေပးရန္

အမႈကို

အပ္ႏွံေလသည္။ သာသနာပိုင္

ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း

ရွင္ဘုရင္

ကိုယ္တိုင ္

မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာ အမႈျဖစ္၍ သူတုိ႔လည္း ဆံုးျဖတ္ရခက္ေနၾကသည္။ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ အေၾကာင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျပကာ “ကဲ ဒီေန႔
စာၾကည့္ၾကအံုးစိ႔”ု ဟု ဆုိကာ ေန႔ေရႊ႕ လေရႊ႕ႏွင့္ အမႈမွာ ၾကန္႔ၾကာ၍ ေနေတာ့သည္။

သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားကလည္း ရွင္ဘုရင္ကဲ့သ႔ပ
ုိ င္ တစ္ဖက္က အိမ္ေရွ႕မင္း၊ တစ္ဖက္က နန္းမေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေနၾကသည္က

တစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ေရွ႕မင္း ျဖစ္ေသာ သာယာဝတီမင္း ကလည္း သူသာ ဤအမႈကို ႐ံႈးပါက မည္သူပဲ ျဖစ္ေစ အရွင္မထားဘူး-ဟု ဓားႀကိမ္း

ႀကိမ္း ေနသည္က တစ္ေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္မ်ား ဆံုး ျဖတ္ရခက္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ အခက္ေတြ႔ေန၍ အသက္႐ႈပင္ က်ပ္ေနေသာ
အခ်ိန္၌ -

ဆရာေတာ္ ဥဳးဗုဓ္က “ဆရာေတာ္တ႔ုိ ဆြမ္းစားကာ၊ ေန႔တိုင္းပင္ စာၾကည့္မည္ ဆုိၿပီး၊ ရက္ေတြ ေရႊ႕လာတာ ၾကာၿပီ၊ ဒီအမႈကို ခုထ ိ

မဆံုးျဖတ္ေသးဖူးလား”ဟု ေလွ်ာက္ထားပါသည္။
ဥဳးဗုဓ္က

သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္မ်ားက တစ္ဖန္ “ဒါျဖင့္ရင္ ဆရာေတာ္ေလးကေရာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါ့မလား” ဟု ေမးေသာအခါ ဆရာေတာ္
“ဒီအမႈကို

အပ္ပါက

ဆံုးျဖတ္ပ ါမည္”ဟု

ေလွ်ာက္ထားသည္။

ထုိအမႈကို

ဆရာေတာ္

ဥဳးဗုဓ္အား

အပ္လုိက္ရေတာ့မွ

ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း အိပ္ေပ်ာ္စားဝင္ ေပ်ာ္ရႊင္၍ သြားေတာ့သည္။ ဝန္ထုပ္ႀကီး လည္း က်သြား၊ အသက္႐ႈလည္း ဝသြားေတာ့သည္။

စိတ္ခက္ထန္လွေသာ သာယာဝတီမင္း ႏွင့္ ေတာသူဘဝမွ မိဖုရားေခါင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ‘ၾကက္ေကာင္း၊ ေခါင္းဆိတ္ မခံ’ဆုိသလုိ

ျဖတ္ထုိးဉာဏ္

ေကာင္းလွ

ထက္ျမက္လွေသာ

နန္း မေတာ္မယ္ႏုတုိ႔၏

ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္သည့္

ဤအမႈအတြက္

ဆရာေတာ္

သံဃာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ မွဴးႀကီးမတ္ရာမ်ား၊ တိုင္း သူျပည္သားမ်ား၊ အင္း ဝေနျပည္ေတာ္ ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး အံုးအံုး ကၽြက္ကၽြက္ ျဖစ္ကာ
အထူးပင္ စိတ္ဝင္စားစြာျဖင့္ မည္သ႔ုိ မည္ပံု ဆံုးျဖတ္မည္ကို ေစာင့္စားေနၾကသည္။

ဆံုး ျဖတ္မည့္ ေန႔သ႔ို ေရာက္ေသာအခါ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္ေသာအမႈသည္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ

အိမ္ေရွ႕မင္းႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး တုိ႔၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ဆရာေတာ္ ဥဳးဗုဓ္ ဆံုးျဖတ္ပံုမွာ ---

“ဤအမႈသည္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မိႏုႏွင့္လည္း မဆိုင္၊ အိမ္ေရွ႕မင္း ငခင္ႏွင့္လည္း မဆိုင္။ ဆရာဘုန္းႀကီးခ်င္း တပည့္လက္သား

ျဖားေယာင္းေသာ အမႈျဖစ္ေပသည္။

ထုိေၾကာင့္ ‘န ဘိကၡေဝ အညႆ ပရိသာ အပလာေဠတဗၺာ၊ ေယာ အပလာေဠယ် အာပတၱိ ဒုကၠဋႆ’ ဟူေသာ (ဝိ-ပါ၊ ၃၊ ၁၁၉)

ဝိနည္း ပါဠိေတာ္အရ ..

နန္းမေတာ္ႀကီး ၏ ေက်ာင္းဘုန္းႀကီး သည္ သူတစ္ပါး၏ တပည့္သားကို လွည့္ျဖားျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၠဋ္ အာပတ္သ င့္သည္၊ ေဒသနာ

ၾကားေလ။ အနီး အနားရိွ ရဟန္းတစ္ပါးက ေဒသနာ ခံေစ။ အိမ္ေရွ႕မင္း ၏ ေက်ာင္းတိုက္၌ သီတင္း သံုးေသာ ဘုန္းႀကီး သည္လည္း မိမ ိ
တပည့္သားကို အထိန္းအကြပ္ ညံ့ဖ်င္း ေသာေၾကာင့္ ေစတိယဂၤဏဝတ္၊ ေဗာဓိယဂၤဏဝတ္ ျပဳေလ၊ ပထမေက်ာ္ေလာင္းလ်ာသည္လည္း
အဂတိ လိုက္စားျခင္း ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲ ဝင္ျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းေစ”ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလသည္။
ဤအဆံုးအျဖတ္သည္

ေက်နပ္ခဲ့ၾက၍

တရားမွ်တ

ေနာင္သာသနာတြင္

စံျပ

ဝိနည္း လမ္း

က်ခဲ့ျခင္းတု႔ေ
ိ ၾကာင့္

အဆံုးအျဖတ္ပင္

ထုိအခ်ိန္က

ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။

အမႈသည္မ်ားေရာ

စတင္ကာ

ရဟန္းရွင္လူတုိ႔ပါ

ေခတ္အဆက္ဆက္

တန္ဘုိးထားၾက႐ံုမွ်မက ယခုကာလတိုင္ေအာင္လည္း ရဟန္းရွင္လူတ႔ုိ တန္ဖုိး ထားၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

ဤမွ်အထိ

အဂၤလိပ္ေခတ္ ပထမေက်ာ္မွာ (၁၂၅၉) ခုႏွစ္တြင္ ပထမေက်ာ္တန္း၌ (၁၂)ပါး ေျဖဆိုၾက ရာ တစ္ပါးတည္း သာ ေအာင္ျမင္၍ ပထမေက်ာ္
ရရိွသြားသည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သရက္ေတာေက်ာင္းတုိက္မွ ဥဳးေကတု ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိအရွင္သည္ အဂၤလိပ္ေခတ္၌ ပထမဦးဆံုး
ပထမေက်ာ္ျဖစ္၍ ေနာင္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕သု႔ိ ေျပာင္း ေရႊ႕ သီတင္း သံုးကာ “ဘံုပ်ံ ဆရာေတာ္”ဟု ထင္ရွားသည္။

(၁၂၆၀) ျပည့္ႏွစ္မွ စ၍ သီးျခား ပထမေက်ာ္တ န္းကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး ပထမႀကီး တန္းမွ အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူအား “ပထမေက်ာ္”ဘြဲ႔

သတ္မွတ္ၾကေလသည္။

[ယခု တင္ျပမႈသည္ မွတ္တမ္း မ်ားအရ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ မစုိးရိမ္တိုက္တည္ ဆရာေတာ္ ဥဳးသူရိယာဝံသ၊ တိပိဋကဆရေတာ္

ဥဳးဝိစိတၱသာရာဘဝံသ

တုိ႔မွာ

အဆုိပါ

၁၂၆၀-ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားဆီက

တိပိဋကဆရာေတာ္သည္ ၁၂၉၅-ခုႏွစ္က သီးျခား ပထမေက်ာ္ပင္ ျဖစ္၏။]

ရရိွခဲ့ၾကေသာ

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“သီး ျခား

ပထမေက်ာ္”မ်ားပင္

ျဖစ္ၾကသည္။

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

32

သီလရွင္မ်ား ေျဖဆုိ ခြင့္ျပဳ

ေက်ာက္စာဝန္ မစၥတာ ေတာ္စိန္ခုိ၏ အၾကံျပဳခ်က္အရ သကၠရာဇ္ ၁၂၆၃ (1901) ခုႏွစ္မွ စ၍ သီလရွင္မ်ား ပထမျပန္ စာေမးပြဲ

ေျဖဆုိခြင့္ ရရိွခဲ့ၾကသည္။
ဘာသာျပန္ ျပ႒ာန္း ျခင္း

သကၠရာဇ္ ၁၂၆၆ (1905)ခုႏွစ္မွ စ၍ ပထမငယ္တန္း ၌ ဇနကဇာတ္ အ႒ကထာ၊ ပထမလတ္တန္း ၌ ဓမၼပဒ အ႒ကထာ၊

ပထမႀကီးတန္း၌ မိလိႏၵာပါဠိေတာ္တ႔က
ုိ ို ဘာသာျပန္ က်မ္းစာမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ျပ႒ာန္း ခဲ့ပါသည္။
ပါဠိဘာသာကို စတင္ ေျဖဆုိခြင့္ျပဳျခင္း

သကၠရာဇ္ ၁၂၇၁ (1909)ခုႏွစ္ ပထမျပန္ စာေမးပြဲ၌ စတင္ ေျဖဆုိခဲ့ၾကေသာ္လ ည္း ၁၂၉၅-ခုႏွစ္မွ ေအာင္လက္မွတ္၌ ထည့္သြင္း

ေရးသားေပးသည္။

ဓမၼစရိယ (စာခ်)တန္း ေပၚလာျခင္း

ဓမၼာစရိယတန္း (စာခ်တန္း )ကိုေတာ့ ၁၃၀၂-ခုႏွစ္က စတင္ ျပ႒ာန္း ကာ ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထုိႏွစ္က မဟာစည္ဆရာေတာ္၊

တိပိဋက ဆရာေတာ္တ႔ုိ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ့ၾကသည္။
တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ခြဲက်င္းပျခင္း

၁၃၆၀-ျပည့္ႏွစ္ (1999)မွ စတင္ကာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္န ယ္ ခြဲ၍ က်င္း ပလာသည္မွာ ယခု ၁၃၇၂-ခုႏွစ္ဆုိလွ်င္ (၁၂)ႏွစ္ပင္ ရိွၿပီးျဖစ္၍

ပထမေက်ာ္ရသူ (၁၂)ပါးမွ်သာ ရိွသည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသြယ္သြယ္မွ ငယ္၊ လတ္၊ ႀကီး၊ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရိွၾကေသာ သံဃာေတာ္တ႔အ
ုိ ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ကမ႓ာေအး ကုန္း ေျမသုိ႔ ပင့္ေဆာင္ကာ အထူးေအာင္ စာေမးပြဲအျဖစ္ သီး သန္႔ ေျဖဆုိေစခဲ့သ ည္။ ေအာင္ျမင္သူမ်ားထဲမွာ ပထမႀကီးတန္း၌
အမွတ္အမ်ားဆံုးရသူျဖစ္မွ ‘ပထမေက်ာ္’ဘဲ႕ြ ကို ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ (၁၂)ႏွစ္၌ မည္မွ်ပင္ေတာ္သူေတြ ေပါမ်ားပါေစ ပထမေက်ာ္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ပါးတည္းသာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာ

(၁၂)ပါးသာ ျဖစ္သည္။

ထုိ (၁၂)ႏွစ္တ႔တ
ုိ ြင္ ရန္ကုန္တိုင္း က (၄)ပါး၊ မႏၲေလးတိုင္းက (၄)ပါး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းက (၄)ပါးစီ ရရိွခဲ့ၾကသည္။ ေဖာ္ျပပါ ပထမေက်ာ္

(၁၂)ပါးတု႔တ
ိ ြင္ သာမေဏေက်ာ္ မဟုတ္သူမ်ားက (၃)ပါးသာ ရိွသည္။
က်န္

(၉)ပါးတု႔သ
ိ ည္ကား

“သာမေဏေက်ာ္၊

အမ်ားစုသည္လည္း သာမေဏေက်ာ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။

ပထမေက်ာ္”မ်ားသာ

ျဖစ္ၾကသည္။

က်န္

ဒုတိယ၊

တတိယ

ပုဂၢိဳလ္

ေတာ္မွ ေက်ာ္ေသာ ေခတ္
ပထမႀကီးတန္းကို

မေအာင္ေသးသူ

သာမေဏေက်ာ္တုိ႔သည္

ပထမႀကီးတန္းကို

ျပန္လည္

ဝင္ေရာက္

ေျဖဆုိေသာအခါ

ပထမေက်ာ္ဘြဲ႔ကို ရရိွလုိၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ အၿပိဳင္ဆင္ႏြဲၾကသည့္ အခ်ိန္၌ စစ္မွန္ေသာ ရတနာကို တန္း ဝင္-ရတနာ

ျဖစ္ေအာင္ အကြက္ေဖာ္ အေရာင္တင္ေပးရသကဲ့သုိ႔ စာသင္သားဘက္ကလည္း အေျခခံ စာေပ ျပည့္စုံ၊ ကံ, ဉာဏ္, ဝီရိယ-သံုးပါးလံုး ႏွင့္
ျပည့္စံုၿပီး

ေက်ာင္းတိုက္ဘက္ကလည္း

စာသင္နည္းစနစ္ေကာင္း၊

စည္း ကမ္းပိုင္း

ပံ့ပိုးမႈအပိုင္း ကလည္းေကာင္းပါမွ

ရရိွႏိုင္သည္။ ကံေကာင္း ႐ံု ဉာဏ္ေကာင္း႐ံုမွ်ျဖင့္ မရႏိုင္ပါ။ ထု႔ေ
ိ ၾကာင့္ ဘက္စံုေတာ္မွသာ ေက်ာ္ေသာ ေခတ္ ျဖစ္ေပသည္။
ပူေဇာ္သင့္လွ

အထက္၌

ေဖာ္ျပခဲသ
့ လုိ

လြန္စြာမွပင္

ရရိွခဲလွေသာ

ပထမေက်ာ္ဘြဲ႔ရ

အရွင္ျမတ္မ်ားကို

ပထမေက်ာ္က ို

သာသနာေတာ္အား

အျမတ္တႏိုးတန္ဖုိး ထားၾကသူ ေရွးေခတ္ဦး တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဴပ္သူတ႔က
ုိ အစ လူတန္း စား အသီး သီးတုိ႔က ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသလုိ ယခုေခတ္ ဒကာ၊
ဒကာမ အေပါင္းတု႔က
ိ လည္း အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုး ထားကာ ပူေဇာ္သင့္လွပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
Other Dhamma Posts
Source:

အရွင္ေတဇနိယ (ပ႒ာန္း အလင္းေရာင္)၊ ေညာင္တုန္းပါဠိတကၠသိုလ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Credit To: https://www.facebook.com/phillip.pyae
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

33

The Benefits of Meditation and Sacrifice

Aung San Suu Kyi
The rainy season retreat has begun. It is a time for offering robes to monks and for making special efforts toward
gaining a better understanding of Buddhist values. In Burma, we look upon members of the sangha (the Buddhist

religious order) as teachers who will lead us along the noble eightfold path. Good teachers not merely give scholarly

sermons, they show us how we should conduct our daily lives in accordance with right understanding, right thought,
right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration.

Not long ago before my house arrest in 1989, I was granted an audience with the venerable U Pandita, an exceptional
teacher in the best tradition of great spiritual mentors whose words act constantly as an aid to a better existence. U
Pandita, the hole teacher, spoke of the importance of right speech. Not only should one speak only the truth, one's

speech should lead to harmony among beings, it should be kind and pleasant and it should be beneficial. One should
follow the example of the Lord Buddha who only spoke words that were trustful and beneficial, even if at times such
speech was not always pleasing to the listener.

The holy teacher also urged me to cultivate mindfulness. Of the five spiritual faculties (ie, faith, energy, concentration,

wisdom, and mindfulness), it is only mindfulness that can never be in excess. Excessive faith without sufficient wisdom
leads to blind faith, while excessive wisdom without sufficient energy leads to undesirable cunning. Too much energy

combined with weak concentration leads to indolence. But as for mindfulness, it is in excess, but always in deficiency.
The truth and value of this Buddhist concept that holy teacher U Pandita took such pains to impress on me became

evident during my years of house arrest. Like many of my Buddhist colleagues, I decided to put my time under detention
to good use by practicing meditation. It was not an easy process. I did not have a teacher and my early attempts were
more than a little frustrating. There were days when I found my failure to discipline my mind in accordance with

prescribed meditation practices so infuriating I felt I was doing myself more harm than good. I think I would have given
up but for the advice of a famous Buddhist teacher, that whether or not one wanted to practice meditation, one should
do so for one's own good.
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

34

So, I gritted my teeth and kept at it, often rather glumly. Then my husband gave me a copy of Sayadaw U Pandita's book,
"In this Very Life, the Liberation Teachings of the Buddha."

By studying this book carefully, I learned how to overcome difficulties of meditation and to realize its benefits. I learned

how practicing meditation led to increased mindfulness in every day life and again and again. I recalled the holy teacher's
words on the importance of mindfulness with appreciation and gratitude.

In my political work, I have been helped and strengthened by the teachings of members of the sangha. During my very
first campaign trip across Burma, I received invaluable advice from monks in different parts of the country. I Prome, a
holy teacher told me to keep in mind the hermit Sumedha, who sacrificed the possibility of early liberation for himself

alone and underwent many lives of striving that he might save others from suffering. So must you be prepared to strive
for as long as might be necessary to achieve good and justice, exhorted the holy teacher.

In a monastery at Pakokku, the advice that an abbot gave to my father when he went to that town more than 40 years
ago was repeated to me: "Do not be frightened every time there is an attempt to frighten you, but do not be entirely
without fear. Do not become elated every time you are praised, but do not be entirely lacking in elation."

In other words, while maintaining courage and humility, one should not abandon caution and healthy self-respect.
When I visited Natmauk, my father's home town, I went to the monastery where he studied as a boy.
There the abbot gave a sermon on the four causes of decline and decay: failure to recover that which had been lost;

omission to repair that which had been damaged; disregard of the need for reasonable economy; and the elevation to
leadership of those without morality and learning. The abbot went on to explain how these traditional Buddhist views
should be interpreted to help us build a just and prosperous society in the modern age.

Of the words of wisdom I gathered during that journey across central Burma, those of a 91-year-old holy teacher of
Sagaing are particularly memorable. He sketched out for me how it would be to work for democracy in Burma.

"You will be attacked and reviled for engaging in honest politics," pronounced the teacher, "But you must persevere. Lay
down an investment in suffering and you will gain bliss."

Aung San Suu Kyi, Bangkok Post, September 1996.
Credit To: http://www.enabling.org/ia/vipassana/Archive/K/Kyi/meditationSacraficeKyi.html

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

35

In Between

There's a time to live
and a time to die.
In between

there's time to think
to do and give.
But

if less in the giving

and more in the receiving
less worth

is your life than a tree

which gives shade, fruit
and everything.
So

be of good service
as much you can.

The least for yourself

more for kith and kin.
And

the most for the land
you live in.

Moe Hein
(From Poems On Life)
“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

36

ဓမၼေရာင္ၿခည္ဓမၼဒါနလုပ္ငန္းသည္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္း ၿပ)သင္တန္း မ်ားကို ၿမန္မာၿပည္အႏ႔ွံ ဖြငလ
့္ ွစ္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိပါတယ္ရွင္။

ၿမန္မာၿပည္တိုင္းနယ္အႏွံ႔တြင.္ .ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းၿပ)သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ…

ဆရာဆရာမမ်ားကေနတဆင့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေရးအတြက္
ၿဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းၿပ) သင္တန္း မ်ားကို တတ္အားသမွ် ေနရာအႏွံ ့ပ႕ို ခ်ကာ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား တိုးတက္ၿပန္႔ပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္
ရွိပါတယ္ရွင္။

ယခုအခါ ဓမၼေရာင္ၿခည္မွ ဘဘဦးလွမ်ိဳးအပါအ၀င္ ဆရာဆရာမ(၅)ေယာက္ဦး စီး ကာ ေရးၿမိဳ၊ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕၊ၿမိတ္(ဗိတ္)ၿမိဳ႕၊ ၿမိတ္ကၽြန္း စု

(ကၽြန္းစုၿမိဳ႔နယ္)၊ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳမ်ားသို႕ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းၿပ) သင္တန္းမ်ားေပးရန္ သြားေရာက္ၾကၿပီ ၿဖစ္ပါတယ္ရွင္။
(၁၁.၁.၂၀၁၃)ရက္ေန႕တြငရ
္ န္ကုန္မ ွစတင္ထြက္ခြာသြားၾကၿပီး ေရးၿမိဳ႕တြင္(၁၂.၁.၂၀၁၃ႏွင႕္ ၁၃.၁.၂၀၁၃) ႏွစ္ရက္ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္
ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းၿပ)သင္တန္း ကို အ.ထ.က.(၁)ေရးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနရာ ဆရာ၊ဆရာမ (၃၁၂)ဦး တက္ေရာက္လွ်က္
ရွိပါသည္။

ထိုေနာက္ (၁၄.၁.၂၀၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သိ႕ု ထြက္ခြာလာမွာၿဖစ္ၿပီး (၁၅.၁.၂၀၁၃၊၁၆.၁.၂၀၁၃) ႏွစ္ရက္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္
သင္တန္း မ်ား ပို႕ခ်ၿပီး ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္(ဗိတ္)ၿမိဳ႕သိ႕ု ထြက္ခြာလာကာ (၁၉.၁.၂၀၁၃၊၂၀.၁.၂၀၁၃) ႏွစ္ရက္ ၿမိတ္(ဗိတ)္ ၿမိဳ႕တြင္

သင္တန္း မ်ား ပို႕ခ် ၿပီးေနာက္ (၂၁.၁.၂၀၁၃၊၂၂.၁.၂၀၁၃)ႏွစ္ရက္ၿမိတ္ကၽြန္းစုၿမိဳ႔နယ္(ကၽြန္းစုၿမိဳ႔နယ္)တြင္သင္တန္းမ်ားသင္ၾကားေပးမည္ၿဖစ္
ပါသည္။

ထိုေနာက္ (၂၃.၁.၂၀၁၃)တြင္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕သိ႕ု ထြက္ခြာလာၿပီး (၂၄.၁.၂၀၁၃၊၂၅.၁.၂၀၁၃) ႏွစ္ရက္ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္
ၿဖစ္ပါတယ္ရွင္။

ယခု ထိုၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖြင္႔လွစ္လ်က္ရွိေ သာသင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္လိုပါက ဓမၼေရာင္ျခည္ဓမၼဒါနလုပ္ငန္း အေဆာင္-၄၊ ပထပ္၊
သိမ္ႀကီးေစ်း(စီ)႐ံု၊ ဖုန္း-၃၈၂၉၃၅၊ ၀၉-၅၀၇၉၆၇၄၊ သိ႔ု ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

“ ဝိေမာကၡ ” အြန္လိုင္းဓမၼဂ်ာနယ္

37

၂၀၁၂ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ စာသင္သားသံဃာေတာ္မ်ား ေက်ာင္းပိတ္၍ မိမိတ႔ရ
ို ပ္ရြာမ်ားသို႔ ျပန္ၾကြသြားသည့္အခါ “ဓမၼေက်ာင္းေတာ္”
စာအုပ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ သာသနာျပဳအေတြ႔အၾကံဳရရွိသလို ယဥ္ေက်းမႈ
သင္တန္း မဖြင့္လွစ္ဖူးသည့္ ေ၀းလံသည့္ ေက်းရြာေဒသမ်ားတြင္ သင္တန္း မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ေႏြရာသီတြင္
စာအုပ္ေရ ၂ေသာင္း(၄၈သိန္းဖိုးခန္႔) လွဴဒါန္းႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ စာအုပ္ေရ ၅ေသာင္း မွ ၁သိန္းအထိ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္

အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ ထူးခၽႊန္ထက္ျမက္ေသာ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား
ေမြးထုတ္ေရးအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသာသနာျပဳၾကပါစို႔ဟု တုိက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္အပ္ပါသည္။

လွဴဒါန္း လိုပါက – ဓမၼေရာင္ျခည္ ဓမၼဒါနလုပ္ငန္း အေဆာင္-၄ ပထပ္၊ သိမ္ႀကီးေစ်း(စီ)႐ံု၊ ဖုန္း-၃၈၂၉၃၅၊ ၀၉-၅၀၇၉၆၇၄၊ ၀၉-၅၁၄၃၉၉၈၊
၀၉-၅၀၁၅၄၄၆ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါသည္။

ဓမၼေရာင္ၿခည္သ႕ို ဆက္သြယ္လ ွဴဒါန္းရန္အဆင္မေၿပပါက..ေကခိုင္ဆီကိုလဆ
ဲ က္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါတယ္ရွင.္ ....။
(အုပ္ ၁၀၀လွ်င္ ၂၄၀၀၀ က်ပ္၊ အုပ္ ၅၀လွ်င္ ၁၂၀၀၀က်ပ္၊အုပ္ ၂၅ လွ်င္ ၆၀၀၀က်ပ္၊ ၁၀အုပ္လွ်င္ ၂၄၀၀က်ပ္)..
မိမိႏိုင္သေလာက္လွဴဒါန္း ႏိုင္ပါတယ္ရွင။္

အဆိုပါ ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္း ၿပ)သင္တန္း မ်ားတြင္လည္း ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ဓမၼေက်ာင္းေေတာ္စာအုပ္ၿဖင္႕သင္ၾကား
ပို႔ခ်ေပးမည္ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔. ဓမၼေရာင္ၿခည္သ႕ို ဓမၼေက်ာင္းေတာ္စာအုပ္လွဴဒါန္းေပးေသာဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအား ေက်းဇူးဥပကာရ
တင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင္႕ ၀မ္းေၿမာက္၀မ္းသာ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚဆိုအပ္ပါတယ္ရွင။္

(ေကခို္င႔ဆ
္ ီ ယဥ္ေက်းမႈနည္းၿပသင္တန္းဓာတ္ပုံမ်ားရလာရင္လည္း ၀မ္း ေၿမာက္၀မ္း သာ သာဓုေခၚႏို္င္ေအာင္တင္ေပးပါမယ္ရွင္..။ယခု
ဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယဥ္ေက်းမႈ(နည္းၿပ)သင္တန္း မ်ားမွာ ေ၀မယ့္ ဓမၼေက်ာင္းေတာ္စာအုပ္ပုံေလးေတြတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။)
Credit To: https://www.facebook.com/kkhinekyaw

“ဝိမုတၱိရသ စာစဥ္” မွ တာ၀န္ယူ တင္ဆက္ျဖန္႔ေဝသည္။
တန္ဖိုး - (အခမဲ)့

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful