You are on page 1of 15

SSN SMK SERI KOTA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PERDAGANGAN TINGKATAN EMPAT

MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1. Asas kepada Perdagangan 1.1 Keperluan dan kehendak manusia a. maksud keperluan b. maksud kehendak c. Hierarki Keperluan Maslow

Aras 1 a. menyatakan maksud - keperluan - kehendak b. membezakan keperluan dan kehendak c. melakarkan Hierarki Keperluan Maslow Aras 2 a. menjelaskan keutamaan keperluan berbanding dengan kehendak Aras 3 a. mentafsirkan bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran

Mengelas barang keperluan dan kehendak Pelajar menyenaraikan keperluan dan kehendak sendiri Pelajar mencari makna keperluan dan kehendak dalam glosari rujukan buku teks Pelajar melengkapkan carta Hierarki Keperluan Maslow

2

1.2 Pengeluaran a. maksud pengeluaran b. jenis-jenis pengeluaran c. cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 a. menyatakan maksud pengeluaran b. mengenalpasti cabang-cabang pengeluaran Aras 2 a. Membuat imiginasi struktur asas aktiviti pengeluaran

Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan Menyenaraikan aktiviti-aktiviti perniagaan berkaitan dengan cabang-cabang pengeluaran Melengkapkan butiran carta aliran cabang pengeluaran
AKTIVITI PEMBELAJARAN

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

3

1.3 Faktor-faktor Pengeluaran a. tanah, buruh, modal dan

Aras 1 a. menyatakan maksud faktor-

Pelajar mengelaskan faktorfaktor pengeluaran berdasarkan

1

usahawan b. usahawan dan peniaga c. peranan usahawan

faktor pengeluaran Aras 2 a. menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara

pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran a. tukang gunting rambut b. perniagaan runcit c. perkilangan kajian kes profil usahawan tempatan yang berjaya

4

1.4 Pengkhususan a. maksud pengkhususan b. pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran c. kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Aras 1 a. menyatakan maksud pengkhususan b. mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan Aras 2 a. menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Pelajar mengelas jenis-jenis pengkhususan Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dalam pengeluaran Perbincangan kumpulan berdasarkan kes untuk mengenalpasti pengkhususan kerja. Melakukan sistem barter

1.5 Sistem Barter a. maksud sistem barter b. kelemahan sistem barter

Aras 1 a. Menyatakan sistem barter b. Mengenalpasti sistem barter Aras 2 a. Menghuraikan kelemahan sistem barter Aras 3 a. Mengulas sistem barter

Perbincangan tentang kelemahan sistem barter

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

5

2.0 Unsur Perdagangan a. maksud perdagangan b. maksud perniagaan

Aras 1 a. Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan Aras 2 a. Menerangkan carta perdagangan terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan Aras 1 a. Mengelaskan jenis-jenis bantuan perniagaan b. Menerangkan jenis-jenis bantuan perniagaan Aras 2 a. menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan Aras 3 a. menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada perniagaan tertentu

Melengkapkan carta aliran unsur-unsur perniagaan Perbincangan kumpulan Soal jawab dan sumbangsaran

c. bantuan perniagaan

Melengkapkan carta gambar rajah pancaran fungsi bantuan perniagaan secara kumpulan Perbincangan kumpulan Sumbangsaran tentang bantuan perniagaan daripada tayangan video sesuatu perniagaan Perbincangan “ Apa akan terjadi dalam perniagaan jika tiada pengangkutan “ Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran, perdagangan, dan perniagaan dalam kehidupan seharian perbincangan kumpulan sumbangsaran dan soal jawab

6

d. kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan

Aras 1 a. menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran, perdagangan, dan bantuan perniagaan

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

7

3.0 Perniagaan Dalam Negeri Aras 1

1

3.1 Perniagaan dalam negeri a. maksud perniagaan dalam negeri 3.2 saluran agihan a. jenis-jenis saluran agihan

a. menerangkan maksud perniagaan dalam negeri Aras 1 a. menjelaskan jenis-jenis saluran agihan Aras 2 a. memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan Aras 1 a. menerangkan maksud peruncit b. mengenalpasti fungsi peruncit Aras 1 a. menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 a. menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan b. mengelas dan membezakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 a. Menjelaskan melalui contoh peruncitan besar-besaran b. menjelaskan dan membezakan
HASIL PEMBELAJARAN

Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit

Melengkapkan carta aliran saluran agihan

8 dan 9

3.3 Perniagaan Runcit a. Fungsi peruncit dalam saluran agihan b. Jenis-jenis perniagaan runcit i) Peruncit Kecil-kecilan

ii)

Peruncit Besar-besaran

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

jenis-jenis perniagaan runcit besar-besaran c. menghuraikan ciri-ciri peruncitan besar-besaran

1

10

iii) Bentuk Lain Peruncitan

Aras 1 a. mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan - mesin peruncitan automatik - pesanan mel - francais - jualan langsung - E-dagang - Televisyen interaktif - kedai katalog Aras 2 a. menjelaskan melalui contohcontoh bentuk lain peruncitan

Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam E-dagang

Kajian untuk mengenalpasti barang yang diniagakan melalui pemborong Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna

11

3.4 Perniagaan Borong a. fungsi pemborong dalam saluran agihan

Aras 1 a . menerangkan maksud pemborong b. mengenalpasti fungsi peruncit dan pemborong Aras 2 a. menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

12 -13

b. Jenis Perniagaan Borong i) Pemborong berfungsi penuh ii) Pemborong berfungsi terhad

Aras 1 a. menerangkan jenis-jenis perniagaan borong b. membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong

1

Aras 2 a. menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan pemborong berfungsi terhad b. menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan pemborong berfungsi terhad iii) Agen dan broker Aras 2 a. menghuraikan aktiviti agen dan broker Aras 2 a. mengenalpasti jenis perniagaan yang boleh mengambilalih fungsi pemborong Aras 3 a. mengulas peranan pemborong

Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar

c) Pengambialihan fungsi pemborong

N MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

14-15

3.5 Dokumen Perniagaan Dalam Negeri a. Dokumen Sebelum Membeli surat tanya surat jawapan sebut harga senarai harga katalog

Aras 1 a. menyenaraikan jenis-jenis dokumen sebelum membeli b. mengenalpasti penggunaan dokumen sebelum membeli c. mengenalpasti jenis-jenis diskaun, syarat-syarat serahan dan syarat-syarat bayaran dalam sebut harga

Melengkapkan carta pengelasan dokumen mengikut peringkat umum

1

Aras 2 a. menghuraikan fungsi setiap dokumen sebelum peringkat membeli b. Dokumen semasa membeli borang pesanan nota serahan nota kiriman nota makluman invois nota debit nota kredit Aras 1 a. menyenaraikan jenis-jenis dokumen semasa membeli b. mengenalpasti penggunaan dokumen semasa membeli Aras 2 a. menghuraikan fungsi setiap dokumen semasa peringkat membeli b. mengira diskaun, amaun bayaran dan komisen Aras 1 a. menyenaraikan jenis-jenis dokumen selepas membeli b. mengenalpasti penggunaan dokumen selepas membeli
HASIL PEMBELAJARAN

Melengkapkan butiran penting dalam invois Latihan pengiraan

c. Dokumen selepas membeli - penyata akaun - resit

Menyediakan dokumen yang terlibat berdasarkan situasi dalam urusniaga yang diberi
AKTIVITI PEMBELAJARAN

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

Aras 2 a. mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan b. menghuraikan fungsi setiap dokumen selepas membeli Aras 3 a. merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Aras 1

16-18

3.6 Kaedah Jualan

1

a. Jualan Tunai i) maksud jualan tunai ii) kelebihan dan kelemahan jualan tunai

a. menyatakan maksud jualan tunai b. menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan tunai Aras 2 a. menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai

Pelajar menjelaskan dan membandingkan setiap kaedah jualan berdasarkan gambar

b. Jualan Kredit i ) maksud jualan kredit ii) jenis-jenis jualan kredit a. sewa beli b. bayaran tertunda iii) kelebihan dan kelemahan

Aras 1 a. menyatakan maksud jualan kredit b. menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan kredit Aras 2 a. menjelaskan dengan contoh kaedah jualan kredit b. menghuraikan perbezaan sewa beli dan bayaran tertunda c. mengira faedah sewa beli, harga tokokan, margin harga dan amaun bayaran ansuran Aras 1 a. menyatakan maksud jualan prabayar b. menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan prabayar Aras 2 a. menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar

Melengkapkan senarai kelebihan dan kelemahan setiap jenis jualan kredit kepada penjual dan pengguna Perbincangan kumpulan kecil untuk mendapatkan maklumat: a. b. c. d. e. hak milik barang amaun ansuran harga tokokan margin harga amaun faedah sewa beli

c. Jualan Prabayar i ) maksud jualan pra bayar ii) kelebihan dan kekurangan jualan pra bayar

simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk

d. Jualan Konsainan i ) maksud jualan konsainan ii) kelebihan dan kekurangan jualan konsainan

Aras 1 a. menyatakan maksud jualan konsainan b. menyenaraikan kelebihan dan

1

kelemahan jualan konsainan Aras 2 a. menjelaskan dengan contoh kaedah jualan b. menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan Aras 3 a. membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan 19-20 4.0 Perniagaan Antarabangsa 4.1 Perniagaan Antarabangsa a. maksud perniagaan
BIDANG PEMBELAJARAN

Aras 1 a. menerangkan maksud i) perniagaan antarabangsa ii) perniagaan import, eksport
HASIL PEMBELAJARAN

Mewujudkan satu situasi berkenaan perniagaan antarabangsa dengan bercerita atau daripada keratan akhbar
AKTIVITI PEMBELAJARAN

MINGGU

antarabangsa b. sebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa c. kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna, pengeluar dan negara 21-22 4.2 Perniagaan import, eksport dan entreport a. maksud Perniagaan import, eksport dan entreport b. prosedur import dan eksport c. halangan dalam perniagaan antara bangsa

dan entreport Aras 2 a. menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa

Atau menonton tayangan video tentang syarikat yang menjalankan perniagaan antarabangsa murid membuat catatan dari apa yang difahami

Aras1 a. menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport Aras 2 a. menjelaskan perbezaan aktiviti import, eksport dan entreport b. menjelaskan halangan dalam

Soal jawab untuk mengenalpasti jenis barang import, eksport serta barang yang diimport tetapi dieksport semula ( enterport ) Murid menyediakan carta aliran Import dan eksport yang sistematik Perbincangan dan soal jawab

1

perniagaan antarabangsa c. menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 23-24 4.3 Dokumen Perniagaan Antarabangsa a. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa Aras 1 a. mengenalpasti dokumendokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 a. menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport

berdasarkan petikan akhbar untuk mendapatkan maklumat halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa serta menilai implikasinya.

murid menyediakan folio dokumen perniagaan import dan eksport a. dokumen perniagaan - inden, invois eksport, invois konsular, sijil asal usul b. dokumen pengangkutan - bil muatan, bil udara c. dokumen insurans - polisi insurans d. dokumen kastam - Borang Perakuan Kastam e. dokumen pembayaran - bil perintah bayar

25-28

5.0 Industri Kecil dan Sederhana a. maksud IKS b. ciri-ciri IKS c. kegiatan IKS

Aras 1 a. menerangkan maksud IKS dan kepentingannya Aras 1 mengenalpasti cirri-ciri IKS Aras 1 mengenalpasti kegiatan IKS Aras 2

Keratan akhbar ( ADD )

Peta minda dank ad imbasan

1

d. kepentingan IKS

menjelaskan dengan contoh sumbangan IKS kepada masyarakat dan negara Aras 3 merumuskan peranan IKS dalam pengeluaran

Buku skrap Lembaran grafik Borang tugasan GLA Perbincangan dan pembentangan

e. kaitan IKS dengan Industri Berat
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN

Aras 2 menjelaskan kaitan IKS dengan industri berat
HASIL PEMBELAJARAN

Sumbangsaran, rajah pancaran Sampel-sampel produk IKS dan
AKTIVITI PEMBELAJARAN

f. masalah-masalah IKS

Aras 2 menjelaskan masalah IKS Aras 3 mencadangkan cara-cara mengatasi masalah IKS

Industri Berat Perbincangan kumpulan Penerangan tentang insentif yang diberikan oleh LHDN

29-31

6.0 Pemilikan Perniagaan 6.1 Memulakan perniagaan a. cara memulakan perniagaan Aras 1 Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan: Memulakan sendiri, warisan, ambilalih, francais, dan diundang Aras 2 Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan pernia-gaan Aras 3 a. membuat keputusan memilih cara memulakan perniagaan b. menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk Pelajar yang mempunyai latar belakang berniaga diminta menceritakan pengalamannya

Menyediakan gambar grafik yang sesuai dan meminta murid menamakan jenis-jenis perniagaan

1

memulakan perniagaan b. Pengendalian Perniagaan Aras 1 menerangkan aspek-aspek perniagaan yang perlu dikendalikan Aras 2 a. menghuraikan cara
HASIL PEMBELAJARAN

Kaedah 4 matriks digunakan ( rujuk ms 29 Buku Panduan Guru )
AKTIVITI PEMBELAJARAN

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

pengendalian perniagaan b. menyenaraikan langkahlangkah yang perlu diambil untuk mengendalikan stok, kewangan, kakitangan dan risiko Aras 3 menjelaskan implikasi sekiranya aspek-aspek perniagaan tidak dikendalikan dengan berkesan 32-33 6.2 Jenis Pemilikan Perniagaan a. Milikan Tunggal Aras 1 a. mengenalpasti ciri-ciri milikan tunggal b. menerangkan cara-cara menubuhkan milikan tunggal Aras 2 menerangkan kelebihan dan kekurangan milikan tunggal Kajian kes Murid diminta mengenalpasti ciri-ciri milikan tunggal daripada kajian kes yang diberikan Berdasarkan ciri-ciri yang dikenalpasti pelajar diminta menghuraikan kelebihan dan kekurangan milikan tunggal Penerangan tentang cara-cara menubuhkan milikan tunggal Berdasarkan kajian kes

1

mengenai milikan tunggal, pelajar diminta menyatakan cara mengatasi kekurangan milikan tunggal
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b. Perkongsian

Aras 1 a. mengenalpasti ciri-ciri perkongsian b. menerangkan cara menubuhkan perkongsian Aras 2 a. menjelaskan kelebihan dan kekurangan perkongsian

Penerangan guru tentang cara menubuhkan perkongsian Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan bagi membincangkan ciri-ciri, kebaikan dan kelemahan perkongsian. Seterusnya membentangkan hasil perbincangan

34-37

c. Syarikat Sendirian Berhad

Aras 1 a. mengenalpasti ciri-ciri syarikat Sendirian Berhad b. menerangkan cara-cara menubuhkan syarikat Sendirian Berhad Aras 2 menjelaskan kelebihan dan kekurangan syarikat Berhad

Perbincangan kumpulan 6 kumpulan )

(

Setiap kumpulan mencari maklumat mengenai ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad serta kebaikan dan kelemahannya. Pembentangan hasil perbincangan mereka. Guru membuat rumusan tentang cara-cara menubuhkan Syarikat Sendirian Berhad oleh guru

d. Syarikat Awam Berhad

Aras 1 a. mengenalpasti ciri-ciri syarikat Awam Berhad

Guru menyenaraikan beberapa nama syarikat dan meminta

1

b. menerangkan cara-cara menubuhkan Syarikat Awam Berhad Aras 2 menjelaskan kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad e. koperasi Aras 1 mengenalpasti ciri-ciri koperasi Aras 2 menjelaskan kelebihan dan kekurangan koperasi f. perbadanan awam Aras 1 mengenalpasti ciri-ciri perbadanan awam Aras 2 menjelaskan kelebihan dan kekurangan perbadanan awam 6.3 a. b. Penswastaan maksud penswastaan tujuan penswastaan Aras 1 menerangkan maksud penswastaan Aras 2 menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 menilai dasar penswastaan 38 - 41 7.0 Pelaburan Aras 1

murid-murid memilih syarikat awam berhad

Murid diminta menceritakan perbezaan membeli barang di kedai biasa dan di koperasi Murid diminta menghuraikan kelebihan dan kekurangan koperasi Murid menyenaraikan namanama perbadanan awam di papan hitam Murid mencari maklumat mengenai kelebihan dan kekurangan perbadanan awam Murid menyediakan folio daripada keratan akhbar berkaitan dengan penswastaan Murid diminta memberikan pendapat tentang dasar penswastaan

Perbincangan kumpulan untuk

1

7.1 Pelaburan a. maksud pelaburan b. pelaburan dan spekulator 7.1 Jenis pelaburan a. simpanan tetap atau akaun pelaburan b. harta tanah c. saham i. jenis saham ii. pulangan atas sahan iii. peranan Bursa Saham Kuala Lumpur d. unit amanah 42 7.2 Panduan am melabur a. panduan asas membuat pelaburan

a. menerangkan maksud pelaburan, pelabur dan spekulator b. membezakan pelabur dan spekulator c. mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan d. menerangkan jenis-jenis syer e. menerangkan peranan BSKL f. menerangkan cara-cara melabur Aras 2 a. menejelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelaburan b. menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham c. mengira pulangan daripada pelbagai pilihan pelaburan d. menghuraikan cara membeli dan menjual saham

mengenalpasti jenis pelaburan dari segi ciri dan bentuk pelanggannya Murid mengisi carta melibatkan perbandingan antara beberapa jenis pelaburan Murid membuat kiraan mudah untuk menentukan pulangan modal Mengira pulangan bagi setiap jenis pelaburan berdasarkan keratan akhbar Murid mengenalpasti peranan BSKL ( dari risalah awal yang disediakan oleh guru ) Kajian laporan saham di akhbar / Briteks Penerangan tentang insentif cukai ke atas modal pelaburan Main peranan sebagai pelabur untuk membeli dan menjual saham Melengkapkan : Lampiran Membuat Keputusan Pelaburan Berkesan

Disediakan oleh: Pn. Anitah binti Mohd. Said GKMP Teknik dan Vokasional

1