You are on page 1of 50

D≈-S°w

06

Ih¿tÃmdn (hmb\)
Bflm-hns\ {]tNm-Zn-∏n-°p∂ Xo{hm-\p-`hw
tUm. tdmbn tXmakv .....................................................................................................................................

10

]pkvX-I-Øm-fp-I-fn¬ \n∂v ]d-∂p-t]m-Ip∂ ]£n-Iƒ

16

hn. _me-N-{μ≥ ................................................................................................................................................

10
16

]pkv X - I - ∏ pgp
Fen-k-_Øv tImin ....................................................................................................................................

20

Pohn-X-Øn-te°p aS-ßpI˛ kpμ¿em¬ _lp-KpW
A`n-PnXv Fkv. {]kmZv ................................................................................................................................

21

Q

C∂v Ak-an¬ kw`-hn-°p-∂Xv, \msf? (Im-en-Iw)
_m_p `c-ZzmPv ...............................................................................................................................................

06

kmbv∏ns‚ c≠"-®-c'-an-√m-sX-ßs\??!!
tUm. tPm¿Pv tXmakv .................................................................................................................................

16

09

]mgv Z n\w (I-Y)
amIv B≥tU-gvk¨ & em≥kv hq_nƒkv ........................................................................................

23

ant mdmw: Nne a[p-c-amb Hm¿Ω-Iƒ
Fkv. Kpcp-am-WnIyw ....................................................................................................................................

25

]≈n-°q-S-Øns‚ ]g-s©m-√p-Iƒ (sk-]v‰w. 5 A≤ym-]IZn\-°p-dn-∏v)
kn_n I≈n-ImSv ............................................................................................................................................

28

D]m[n (I-hn-X)

20

[¿Ω-cmPv aS-∏≈n ..........................................................................................................................................

31

Blmcw ]mgm-°m-Xn-cn°q, Poh≥ c£n°q
s{]m^. tPm¨ Ipcm-I¿. ...........................................................................................................................

32

A·n-bm-fp∂ \fμ (N-cn-{X-h-gn-bn-eq-sS)
tPm¨ \nt°mƒk¨ & \anXv Atdmd ............................................................................................

35

Pme-I-∏n-∂n¬ \n∂v (Bƒ°q-´-Øn¬ X\nsb)
amXyp Ipcym-t°mkv ....................................................................................................................................

38

hn{iaw (k©m-cn-bpsS \mƒhgn)

21

t_m_n-tPmkv I´n-ImSv ..............................................................................................................................

40

hnNm-cW sNøp∂ Ihn-X-Iƒ
]cn-`mj: hn. chn-Ip-am¿ ..............................................................................................................................

44

HmWw ap≥sam- g nbpw ]n≥sam- g nbpw
Inc¨ acnb tPmkv .....................................................................................................................................

45

Zn\-ßsf hnip-≤o-I-cn-°p∂ lrZ-b-߃ (N-e-®n-{X-\n-cq-]-Ww)

23

tdmkn Xºn .....................................................................................................................................................

48

[\-hm-\pw emkdpw ([ym-\w)
^m. tPmk^v ]pØ≥]pc-bv°¬ .........................................................................................................

D]-tZ-iI kanXn

A okn

amt\-P¿
AeIvkv Ing-t°-IS- h
- n¬

t_m_n tPmkv
tUm. kn. C√n-°-apdn

ssS∏v sk‰nwKv
‰yqWn tPm¨

tPmk^v Io{]Øv

Magazine
Bharananganam - 686 578
Kottayam, Kerala, India
Tel: 04822 - 236487, 237474

{]q^v doUnwKv
enkn \o≠q¿

Web: www.assisijeevan.com

amXyp ss]IS
No^v FUn-‰¿
sI. jmPn
amt\-PnwKv FUn-‰¿
PntPm Ipcy≥

ASSISI

t]Pv sk‰nwKv
_nPp tPm¿÷v

tUhnUv {^m≥knkv

]pkvXIw 57 e°w 09
sk]v‰w-_¿ 2012

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

50

E-mail:
magazine@assisijeevan.com,
3
assisi.magz@gmail.com

hm°p-Iƒ Xn∂mw,
hni-∏m-fs´

apJ-°p-dn∏v

""A

 okn amknI \n¿Øn-°-f-™m¬ Chn-sS-sb-s¥-¶nepw kw`hn-°p-sa∂p Icp-Xp-∂pt≠m?'' A{]-Xo-£n-X-am-bn-cp∂p Imepjyw \nd™
B tNmZyw. AXpsIm≠p-Xs∂ s]s´∂v DØcw ]d-bm-\m-bn-√. ]n∂oSv
AtX tNmZyw kzbw tNmZn®p: A o-kntbm a\p-jy-kvt\-lntbm tIcfo-btam amXr-`q-antbm \n∂p-t]m-bm¬ Chn-sS-sb-s¥-¶nepw kw`-hn-°ptam?
I≈p-jm∏v \n∂p-t]m-bm¬ ]ns∂ ]qkm-Im≥ ]‰msX hcpw. ]∂n-°r-jnbn-s√-¶n¬ kZy°p t]m¿°p-≠m-hn-√. ]t£ hm-bn-°m≥ H∂p-an-s√-¶ntem?
\mhns‚ kzmZn\pw t\m´ns‚ Incp-In-cp-∏n-\p-a-∏p-dØv temI-an-√m-Ø-h¿°v
H∂pw kw`-hn-°n-√m-bn-cn-°mw. F∂m¬, hni-°p-∂-h\p `£n-°m≥ sImSpt°-≠Xv A∏-a-√, hm°m-sW-∂mWv "A okn' hniz-kn-°p-∂-Xv. A∏w
Ign-®m¬ InS-∂p-d-ßp-I-tb-bp≈q; hm°p Ign-®m¬ AXn-\m-hn-√-t√m.
Aßs\ Dd-ßm-\m-hm-Øh
- c
- mWv Cu aÆns\ kpμ-ca
- m-°n-bn-´p-≈X
- .v hm°pw
hmb-\bpw Poh-izm-kw-t]mse {][m-\-am-Ip-∂Xv AXp-sIm-≠m-Wv. Ata-cn°-bnse Idp-Ø-h-cpsS PohnXw "A¶nƒ tSmwkv Iym_n≥' F∂ t\mhen-em°n lmcn-b‰v _o®¿ tÃmhv ]pd-Øn-d-°n-bXv 1852 emWv. Hcp ZiIw
Ign™v ASn-a-Ø-Øn-s\-Xn-cmb bp≤w AhnsS XpS-ßn. Bbn-Sbv°v
F{_mlw en¶¨ s]m°w Ipd™ B t\mh-en-Ãns\ I≠-t∏mƒ
A¤pXw Iqdn-bt{X: ""At∏mƒ \nß-fm-Wt√ Cu bp≤-Øn\p Imc-W°mcn!'' Ncn{Xw C∂m-bn-cn-°p-∂n-S-sØ-Øn-bXv ico-c-Øns‚ kzmZp-Iƒ°∏p-dØv hmb-\-bpsS amkva-cnI he-b-Øn¬ Nne-sc-¶nepw s]´p-t]m-b-XpsIm-≠m-Wv. Hcp Ihn-bp-sStbm Nn¥-Is‚tbm Kpcp-hn-s‚tbm a\- n-ep≈
kz]v\-ß-sf, ]qsºmSn sIm≠p-h-cp∂ ]qºm‰ IW-s°, hm°p-Iƒ hmb\-°m-c-\n-se-Øn-°p-∂p. AtXmsS hmb-\-°m-c≥ as‰mcp temI-Øn-te°p
{]th-in-°p-I-bm-Wv. Chn-SpsØ Imahpw am’-cy-hpw ipjvI-kw-`m-j-Whpw Abmƒ°v Atcm-N-I-ambn amdp-∂p. Cu temI-Øn-em-bn-cn-°p-tºmgpw
AXn-t‚-X-√mØh\mWv Abmƒ.
AXp-sIms≠ms°-bmhmw hmb-\sb Nne¿ {]W-bn-®-Xv. Ab¬]°sØ XnbmSn s]¨Ip´n ]Tn-∏n®p sImSpØ A£-c-ß-fp-]-tbm-Kn-®v,
i¿°c s]mXn-™p-sIm-≠p-h∂ ]{X-°-S-em-kn¬ I≠ ]c-ky-Øn¬\n∂v
""am≥am¿°p IpS'' F∂v BZy-ambn Iq´n-hm-bn-®-Xns‚ AXn-c-‰-bm-\μw hn.Sn. `´-Xn-cn-∏mSv hnh-cn-°p-∂p-≠v. Ccp-´ns‚ GIm-¥-X-bn-en-cp∂v Bcp-a-dnbmsX At±lw AXp ho≠pw ho≠pw Dcp-hn-Sp-I-bm-Wv. F√m-hcpw Npcp≠p-IqSn InS-∂p-d-ßp-tºmgpw Ah¿s°ms° A\y-amb Hcp \nKqV B\μhpw A¤p-X-tem-Ihpw At±-l-Øns‚ apºn¬ ae¿s° Xpd-°p-I-bmWv. hmb-\-°m-c\p a’-c-ß-fn¬ XmXv]-cy-an√; ImcWw Abm-fpsS inc p
ap´n-\n-ev°p-∂Xv BIm-i-sØ-bm-Wv. hmb-\-°m-c≥ Bt{Im-i-ß-sfbpw
_l-f-ß-sfbpw Ah-K-Wn-°p∂p; ImcWw SmtKmdpw tam∏-kmßpw Hs°bmbn Abmƒ kwhm-Z-Øn-em-Wv. hmb-\-°m-cs‚ IqsS ibn-°m≥ Hcmƒ
thW-sa∂pIqSn-bn√; ImcWw Abm-fp-dß
- p-∂Xp ]pkvXI
- sØ s\t©mSp
tN¿Øm-Wv.
CXp-hs
- c-bp≈ PohnXw sIm≠v F¥p-t\Sn F∂-Xn\p sImSp-°m-\p≈
Htc-sbm-cp-Øcw CØncn hmbn®p F∂-Xp-am-{X-am-Wv. cm{Xn-bn¬ DW¿∂ncp∂p Sm¿k-t\m-sSm∏w Iºn¬\n∂p Iºn-te°p NmSn-bn-´p≠v; Ago-t°mSp-am-jns\ hmbn®v D]-\n-jØp ]Tn-°m≥ sImXn- tXm-∂n-bn-´p≠v; sNt°mt…m-hm-Iy-bpsS sXcp-hp-I-fn-eqsS \S-∂n-´p≠v. Hcp sNdp-{Km-a-amWp Rßfp-tS-Xv. Hcp kv{Xo ssk°nƒ Nhn-´p-∂Xp BZy-ambn I≠-t∏mƒ ""CsXs¥mcp Al-¶mcn!'' F∂p a\- n¬ ]d-™n-´p-≠v. C∂v AtXm¿Øp e÷n°p-∂-Xn\p ImcWw Nne kv{Xo]£ hmb-\-I-fmWv. Ata-cn-°-bpsS
Xnf°w I≠v IÆp a™-fn-°m-ØXv "dqSvkv' F∂ t\mh¬ hmbn-®Xp
sIm≠m-Wv. Nne ]≈n{]kw-K-ßfpw thZ-]mT ¢m p-Ifpw \nanØw
{InkvXp-hn¬\n∂v Gsd-b-I-em≥ CS-bm-bn-´p-≠v. (Iq-´-Øn¬ ]d-b-s´, Hcp
sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

4

I∏q-®n≥ k∂ym-kn-bpsS hm°p-I-fmWp Ah-\n-tes°s∂ aS-°n-b-Xpw.) C∂p Nn¥-I-fn-se-¶nepw
{InkvXp \nd-bp-∂-Xn\p ImcWw Im∏\pw kmap-h¬
cmb\pw kzhm-ckv {]`phpw eb-\m¿tZm t_m^p-sams°-bm-Wv. A\y-amb temIw, A\y-amb Nn¥-Iƒ,
A\y-amb kz]v\-߃ Hs° ]Xps°, ]Xps°
\ap°p kz¥-am-Ip-∂p. \mw \ma-dn-bmsX Hcp ]cnWm-a-Øn\p hnt[-b-am-Ip-∂p. temI-Øn\p Xcm-\mImØ Hcp \ndhv a\- n¬ \nd-bp-∂p. Hcp ]pØ≥]pkvXIw hmbn®p Xo¿°p-tºm-tg°pw AXns‚ XmfpI-sfms° CØn-cn-b-I∂v ]pkvX-I-Øn\p hÆw
hbv°p-∂Xp {i≤n-®n-´nt√? \ΩpsS hnImc-ßfpw
\nizm-k-ßfpw Nn¥-Ifpw Xmfp-Iƒ°n-S-bn¬ Ib-dn∏-‰p-∂Xp sIm≠mWv AsX∂p P¿a≥ IYm-Imcn
sIm¿tW-enb ^yq≥Iv.
]pkvX-I-ßsf FXn¿°p-∂Xv Bsc∂ tNmZyw
hmb-\sb kvt\ln-°m≥ klm-bn-t®-°mw. H´p-an°
thZ-{K-Ÿ-ßfpw km[m-c-W-°m-c\v BZy-sams°
\njn-≤-am-bn-cp-∂-t√m. ]t£ hmb-\-tbm-Sp≈ AZay-amb Bth-isØ Iev]-\-IƒsIm≠p sacp-°m≥
A[n-Im-cß
- ƒ°m-bn-√. ]n∂oSv Ah¿ {ian-®Xv ]pkvXI-߃°p Xobn-Sm-\m-Wv. \fμ sse{_-dn-bnse e£°-W-°n\p ]pkvX-I-߃°p Xobn-´-t∏mƒ AXp
IØn-Øo-cm≥ amk-߃ th≠n-h-∂p-sh∂v B\μv
kqNn-∏n-°p-∂p-≠v. \mkn-Iƒ Np´p-I-cn-®Xv 60 e£w
a\p-jy-sc-am-{X-a-√, 10 tImSn ]pkvX-I-߃IqSn-bmWv. ]q\m-bnse `fim¿I¿ C≥Ãn-‰yq´v X√n-ØI¿ØXv F´p-h¿jw apºm-bn-cp-∂nt√? hmb-\sb
F∂pw `b-∂Xv A[n-Imc tI{μ-ß-fm-Wv. AXp-sIm≠mWv kXy-ß-sf√mw Xß-fpsS ]°-ep-s≠∂pw
F√m-°m-et- Ø-°p-ap≈ DØ-cß
- ƒ X߃ Fgp-Xnb
]pkvX-I-Øn-ep-s≠∂pw _m°n-bp≈ ]pkvX-I-ßsf√mw \ntcm-[n-°-W-sa∂pw Ah¿ \nc-¥cw ]d-bp∂-Xv. \sΩ B´n-sØ-fn-°m-\mWv Ah-cpsS {iaw.
AXn-s\-Xn-cm-bp≈ {]Xn-tcm-[-amWp hmb-\. \ΩpsS
Pohn- X - Ø n- s ‚bpw Ime- Ø n- s ‚bpw DØ- c - ß ƒ
\ΩƒXs∂ Is≠-Øp-sa-∂p≈ {]Jym-]-\-am-W-Xv.
Ip™m-Sm-Im≥ a\- n-s√∂p Xocp-am-\n-°p-∂n-SØv
hmb-\-bp-≠m-Ip-∂p. ad-hn-tcmKw _m[n-®p-Xp-S-ßnb
Hcp {KmasØ°pdn®v Hcp IY-bp≠v. tcmKsØ {]Xntcm- [ n- ° m≥ Ah¿ Hmtcm- ∂ nepw t]sc- g pXn
hbv°p∂p: CXp acw, CXp hoSv, CXp ]ip˛]m¬
Xcp∂ arKw. hm°p-Iƒ AXmWv: \nc-¥-c-am-bp≈
Hm¿a-s∏-Sp-ج. Sn.-hn. ImWn®pw {In°‰p Ifn-∏n®pw
D’-h-ßfpw s]cp-∂m-fp-Ifpw kwL-Sn-∏n®pw F√mw
ad-°m-\mWv A[n-Im-cn-Iƒ \tΩmSp ]d-bp-∂-Xv.
hm°ns\ A≈n-∏n-Sn-®n-cp-∂v, {`m¥-amb hmb-\-bnte¿s∏´mWv \ma-Xns\ [n°-cn-t°-≠-Xv.
Nne ]pkvX-I-ß-sfbpw Nn¥-I-sfbpw Nne¿
A]-l-kn-°p-∂Xp tI´n´v A¤p-X-s∏´p t]mbn-´p≠v. Hcp]mSp sNfn-hm-cn-sb-dn-b-s∏-´-bm-fmWv \otj.

Xs‚ Nn¥-I-fpsS NqSn¬ {`m¥p ]nSn-®p-t]mb a\pjy- \ m- W - t ±- l w. kz¥w Poh≥ sImSp- Ø mWv
At±lw {KŸ-߃ cNn-®-Xv. B kwL¿j-Øns‚tbm A[zm- \ - Ø n- s ‚tbm Bbn- c Ønsem∂p
t]mepw A\p-`-hn-°m≥ Xøm-d-√mØ Nne¿, At±l-sa-gp-Xn-bXv Fs¥∂v H∂-t\z-jn-°pI-IqSn sNømsX, Hcp kpJ-\n-{Z-bv°p-tijw Fgp-t∂-‰p-h∂v At±lsØ hna¿in-°p-∂Xp tI´n-´p-≠v. Hcp-]mSv Ae-®nep-Iƒ _jo-dns‚ IrXn-Iƒ°p ]n-∂n-ep-≠v. ]´nWn
InS-∂n-´mWv Np≈n-°mSv Ihn-X-Iƒ Ipdn-®-Xv. hmb\bv°pw Fgp-Øn\pw th≠n PohnXw am‰n-h-®-XpsIm≠v Ip™v acn-°m≥ XpS-ßp-tºmƒt]mepw NnIn’n-°m≥ Imin-√msX am¿Ivkv he-™n-´p-≠v. D∑mZ-߃°n-S-bn-emWv sZmkvsX-sbhvkvIn t]\-sb-SpØ-Xv. \mb-°p-™ns\ \°n-Øp-S-s®-Sp-°p-∂-Xp-t]mse-bmWv Xm≥ hm°p-Iƒ Xøm-dm-°p-∂-sX∂v Iae-kp-c-ø. ]{X-°m-c-\m-bn-cp∂ AΩm-h≥ ]‰nb Hcp
hm°n-\p-th≠n shcp-Ip-t]mse \S-°p-∂Xp I≠n´p-≠v. \s√mcp Nn¥bv°pw ]pkvX-I-Øn\pw ]n∂n¬
kwL¿jw \nd™ \nan-jß
- f
- p-≠v, Dd-ßm-\m-hmØ
cm{Xn-I-fp-≠v, \Jw-I-Sn-°epw Un{]-j-\p-ap-≠v. BcpsSbpw ]pkvX-IsØ \ap°p hna¿in-°mw, thWsa-¶n¬ hen®p Iodmw. ]t£ AXp sNøp-∂-Xn-\papºv aq∂p-h¿jw sIms≠-gp-Xnb Hcp ]pkvXI
- t- ØmsSm∏w aq∂p-Zn-hk
- s
- a-¶nepw sNe-hn-SpI F∂ an\naw
Imcyw \n¿h-ln-t°-≠-Xp-≠v. Aa¿Xy-sk-∂ns\ Hcn°¬ hmbn-®p-sIm-≠n-cp-∂-t∏mƒ Hcmƒ Ft∂mSp
tNmZn-®Xv sk≥ F¥p-sIm-≠mWv Xs‚ BZy-`mcysb Unthmkv sNbv X - s X∂m- b n- c p- ∂ p. F∂mWmthm C\n Abmƒ sk∂ns\ hna¿in-®p-Xp-S-ßp∂-X!v
A©m-a-sXmcp DSp∏p hmßp-∂-Xn-\p-]-Icw Hcp ]p-kX
v Iw hmßm≥ {ian-®p-IqtS \ap°v? Nm\¬N¿®I-fpsS apºn-en-cn-°p-∂X
- n-\p-]I
- cw B\-μnt\m Jen¬
Pn{_mt\m \ap°p sNhn sImSp-Øp-IqtS? Xd-bn¬
am¿_n- f n- S p- ∂ - X n- \ p- ] - I cw hoSns‚ `nØn- I sf
]pkvXI sj¬^p-IƒsIm≠v Ae-¶-cn-°pI-bmbncp-s∂-¶n¬. B{i-a-ß-sfms° ]≠v Adn-hns‚ CSß- f m- b n- c p- ∂ p. {]iv \ - ß - f p- a mbn hcp- ∂ - h - t cmSv
""{]m¿∞n°mw, F√mw icn-bmIpw'' F∂-Xn-\-∏pdw
Fs¥-¶nepw ]d-bm≥ C∂sØ an° B{i-a-hm-knIƒ°pamIp-∂pt≠m? tPmen In´n-b-Xn-\p-tijw
A£-c-hn-tcm-[n-I-fm-bn-Øo-cp∂ A[ym-]-I-cpsS
FÆw Ipd- s ®m- ∂ p- a - √ . sj¬^p- I - f n- e n- c n- ° p∂
]pkvX-I-߃ IoS-ß-fpsS B{I-a-W-Øn\p hnt[-bam-Ip-I-bm-Wv. CØ-c-samcp ImeØv hmbn-°p∂
]Øp t]cn-cp∂v Hcp ]pkvX-I-sØ-°p-dn®v N¿®
sNbvXn-cp-s∂-¶n¬. Hm¿°p-I, Ccp-´ns‚ Ccp´v IqSnh-cn-Ib
- m-Wv.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

sI. jmPn
5

ImenIw

C∂v Akan¬
kw`-hn-°p-∂-Xv, \msf?
_m_p `c-ZzmPv

F

√m Iem-]-ß-sfbpw acn-®-h-cp-sSbpw hoSp-Iƒ \jvS-s∏-´-h-cp-sSbpw P\n® aÆv
Dt]-£n®v HmSn-t∏m-∂-h-cp-tSbpw IW-°p-Iƒ D≠m°n \ΩpsS Pn. sI.sb Xr]vXn-s∏SpØn \Ωƒ kzÿ-cmbns°m-≠n-cn-°p-∂p. Pn.-sI. F∂m¬ s]mXp-hn-⁄m\w (General Knowledge). AsXmcp henb Imcy-am-Wv. ]Tn-°p-∂-h-cp-sSbpw ]Tn-∏n-°p-∂-h-cpsSbpw `mc-hp-am-W-Xv. F∂m¬ ]Tn-t°≠ bYm¿∞ ]mT-߃ \Ωƒ ]Tn-°msX t]mhp∂p-sh∂ Zpc¥w IqSn-bp-≠-Xn¬. As√-¶n¬ Fs∂-¶nepw \Ωƒ ]Tn-°m≥ {ian-®n-cp∂p-sh-¶n¬ temIw Cßs\ Bhp-ambncp∂n-√t√m? acp-`q-an-I-fpsS h\y-X-I-fnepw P\Po-hn-X-Øns‚ ssZ\y-X-I-fnepw Bfl-im-¥n-bpsS Kncn-\n-c-I-fnepw F{X {]hm-N-I-∑mcpsS i_vZw IpSpßn be-b-Sn-°p-∂p-≠v. Ah-cpsS A\p-bm-bn-I-fmWv \Ωƒ F∂v
B¿Ø-´-l-kn-°p-tºmgpw \Ωƒ Ahsc \nXyhpw \ncm-I-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p.
C¥ym-N-cn-{X-Ønse G‰hpw henb Iq-´-]-em-b-\hpw \njvIm-k-\-hp-amWv Ak-an¬
C∂v kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂X
- v F∂v am[y-aß
- ƒ ]d-bp-∂p. Ct∏m-gXv Bdp-e£ØnseØp∂p. \msfbXv F¥m-Ip-sa-∂-dn-bn-√. am{X-a√ B Hgp-°n-s\m∏w Hcp Xncn-s®m-gp°p-ap-≠v. c≠v i‡-amb Hgp-°p-I-fpsS Iq´n-ap-´¬ D≠m-°p∂ kwL¿jw `bm-\-I-ambn-cn-°pw. AXp-≠m-°p∂ hntZzjw Hcn-°epw ian-°mØ IpSn-∏-I-I-fn-te-°m-bn-cn°pw
C¥ysb \bn-°p-I. ImcWw Akw Iem]w Ak-an¬ am{Xw HXp-ßp∂ H∂-√. AXv
C¥y apgp-h\pw {i≤n-°m≥ th≠{X hym]vXn-bp-≈Xpw C¥y-bpsS \m\m-Xz-Ønse
GIXzw F∂ A`n-em-jsØ Fs∂t∂°pw C√m-Xm-°m≥ i‡n-bp≈Xpamb Hcp
hn[zw-kI hrØn-bp-am-Wv. IW-°p-Iƒ sIm≠v Ifn-t°≠ Hcp Ifn-b√ CXv. AXpsIm≠v Cu sNdp-Ip-dp-∏n¬ Rms\mcp IW°pw \nc-Øp-∂n-√, acn®-h-cpsS FÆw,
A·n-°n-c-bmb hoSp-Iƒ, {]mW-c-£m¿∞w HmSn-t∏m-tI-≠n-h-∂-h¿, `oXn-tbmsS \m´nte°v Xncn-t®mSns°m≠n-cn-°p-∂h
- ¿, Ah-cpsS PmXn, aXw, h¿Kw H∂pw Xs∂. ImcWw
Hmtcm XhW \Ωƒ IW-s°-gp-Xp-tºmgpw A°-ta-dn-tb-dn-h-cpw. A°-ß-sf-t∏mse
s]cp-Im≥ hm°p-Iƒ°m-hn-√. lc-Whpw A¶-K-Wn-X-Øn¬ Xs∂-bm-Wp-≈-Xv.
\Ωƒ CXphsc Bh¿Øn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ sX‰v Ct∏mgpw Bh¿Øn-°m≥ imTyw
]nSn-°p-∂p. F√m Iem-]-ß-tfbpw hwio-b-sa∂pw h¿Ko-b-sa∂pw ap{Z-IpØn Xr]vXcm-hm≥ \Ωƒ {ian-°p-∂p. Cu Iem-]-ß-fn-sem∂pw hwio-bX Cs√t∂m h¿Ko-bX
Cs√-t∂m A√ CXn-\¿∞w. h¿Ko-bX D≠m-°n-sb-Sp-Ø-Xm-sW-∂mWv Rm≥ Icp-Xp∂-Xv. C¥y-bpsS am{Xw IY-b-√n-Xv, temI-sa-ºmSpw Ae-b-Sn-°p∂ Iem-]-ß-fp-sSbpw
IY-bnXp Xs∂-bm-Wv. h¿K-kw-L¿j-ßsf h¿Kob kwL¿j-ß-fm°n ]cn-h¿Ø\w

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

6

sNbvX-Xns‚ ]n∂n¬ Hcp clky AP-≠-bp-≠v.
Bbn-cØ
- n-sXm-≈m-bn-cØn Adp-]X
- p-If
- n-emWv kmºØnI h¿K-ß-fpsS A[n-Imc ka-c-Øn\v _Z-embn
hwio-b-X-bp-sSbpw h¿Ko-b-X-bp-tSbpw Imem-]-ßfm-bn-cn°pw C\n-bp-≠mhpI F∂v {]h-Nn-°-s∏-´-Xv.
""]pXnb Ipcn-ip-bp-≤-߃''°v {]tNm-Z-\-am-bXv Cu
{]h-N-\-am-Wv. ""ssZhw D≠m-Is´ F∂p ]d-™p,
D≠mbn'' F∂ ss__nƒ hN\wt]mse a\pjy¿°pw D≠m-Is´ F∂p ]d™v D≠m-°m≥ NnesXm° Ign-bp-sa-∂-Xns‚ kqN-\-bmWv B {]h-N\hpw AXns‚ ]n∂mse D≠m- I m≥ XpS- ß nb
hwiob Iem-]-ß-fpw. AXn\v ap≥]v hwiob Iem]-߃ D≠m-bn√ F∂v CXn-\¿∞-an-√. BtKmf
hym]-I-ambn AXn-s\m-tc-Io-I-cWw kw`-hn®psh∂XmWv {][m\w. F√m hwio-b-X-I-fp-sSbpw h¿Ko-bX-I-fp-sSbpw Pmc-k-¥-Xnbpw k¶-c-kr-jvSn-bp-ambn
AXv amdn. cmjv{So-bhpw A[n-Im-c-hp-ambn AXv
thgvN \S-Øn. kq£vah
- n-iI
- e
- \
- Ø
- n-tebv°p Rm≥
IS-°p-∂n-√. AXv Cu Ipdn-∏ns‚ ]cn-[n-bn¬ HXpßp-∂n-√. Akw Iem-]sØ am{X-am-Wn-t∏mƒ ]cntim-[n-°p-∂-Xv.
t_mtUm-I^pw _w•m-tZ-in¬ \n∂v AXn¿Øn
IS-s∂-Øn-bh
- cpw At\ym\yw sIm≠pw sIm-SpØpw
Akans\ Nph-∏n-°p-∂-psh-∂mWv {]N-cn-∏n-°-s∏Sp∂ IY. t_mtUm-Iƒ°v Hcp kzX-{¥-kw-ÿm\tam kzX-{¥-tZ-itam thW-sa-∂p≈ Bh-iy-Øn\v
Hcp-]mSp hg-°p-ap-≠v. 1950 ap¬ ""DZ-bm-ebw'' F∂
kwÿm-\-Øn-\p-th≠n Ah¿ Bhiyw D∂-bn-®n-cp∂p. 1987 \p tijw Cu Bhiyw i‡- a m- b n.
1993epw 1996 ˛98Ifnepw Iem]w cq£-am-bn. 1993
¬ t_mtUm-Ifpw ap…o-ßfpw XΩn-em-bn-cp∂p G‰pap-´¬. 1996˛98 Ifn¬ BZn-hm-kn-Ifpw t_mtUm-Ifpw
XΩn-embn Iem-]w. B Iem-]-ß-fn¬ Zpcn-X-a-\p-`hn®v A`-bm¿∞n Iymºp-If
- n¬ FØn-s∏-´h
- ¿ H∂c
]Xn- ‰ m- ≠ n- \ p- t i- j hpw A`- b m¿∞n Iymºp- I fn¬Øs∂ ]p\-c-[n-h-kn-∏n-°-s∏-SmsX Ign-bp-I-bmWv. kwÿm\ k¿°mcpw tI{μ-k¿°mcpw Cu
{]iv \ sØ Fßs\ \ncp- Ø chmZ- ] - c - a m- b mWv
ssIImcyw sNøp-∂p-sh-∂X
- ns‚ DZm-lc
- W
- a
- m-Wn-Xv.
Ak- a ns‚ IpSn- t b- ‰ - Ø n- s ‚bpw IpSn- I n- S - ∏ ns‚bpw Ncn{Xw hnNn-{X-am-Wv. Gsg´v Xcw hwio-bX- I - f mWv AXn- e p- ≈ - X v . t_mtUm- I ƒ tIm®v

cmP_wI-Xn-Iƒ, dmU-Iƒ "BZn-hm-kn-Iƒ NmbsØm-gn-em-fn-Iƒ, Ak-an-Iƒ, _wKmfn lnμp-°fpw
ap…n-I-fpw.
(1) Bkm-aokv kwkm-cn-°p∂ ap…ow-߃ ]gbap-Kƒ ]S-bm-fn-I-fm-Wv. apKƒ ]S-tbm´ Ime-ß-fn¬
]e-k-a-bØv ]e-bn-S-ß-fn-embn IpSn-tbdn IpSn-sh-®h¿. ]e-`m-j-߃ kwkm-cn-®n-cp∂ Ah¿ \q‰m-≠pI-fn-eqsS Xt±-i-`mj kzbw hcn®v Ak-an-I-fmbn.
(2) _wKmfn `mj kwkm-cn-°p∂ Xt±-io-b-cmb
_wKmfn ap…ow-ßfpw lnμp-°fpw C¥y kzX-{¥am-hp-∂-Xn\v \q‰m-≠p-Iƒ°v ap≥t] Ing-°≥ _wKmfn¬ \n∂v IpSn-tbdn ÿnc-hm-kn-I-fm-b-h-cm-W-v.
_wKmfn kwkm-cn-°p∂ ap…o-߃ ]g-b-In-g-°≥
]m°n-ÿm-\n¬ \n∂pw C∂sØ _w•m-tZ-in¬
\n∂pw AXn¿Øn-I-S∂v Hfn-s®-Øn-b-h-cm-W-v.
(3) So ss{SUvkv ˛ AYhm Nmb-tØm´w sXmgnem-fn-Iƒ.
{_n´ojv `c-WI
- m-eß
- f
- n¬ Ak-anse Nmb-tØm´-ß-fn-te°v Iqen-∏-Wn-°m-sbØn AhnsS hmk-ap-d∏n® C¥y-bpsS \m\m-`m-K-ß-fn-ep-ap-≈-h-cm-W-h¿.
tIc-f-Øn¬ \n∂v Ak-anse Nmb-tØm-´-ß-fn-te°v
h≠n°v t]mIp∂ ae-bm-fn-I-sf-°p-dn®v sshtem∏n≈n Fgp-Xnb ""Akw ]Wn-°m¿'' F∂ IhnX
AXns‚ Z¿i\ imkv{X-am-Wv. AsXmcp henb
IpsØm-gp-°m-bn-cp-∂p. B ae-bm-fn-I-fn¬ `qcn-]£hpw Ak-an-I-fmbn amdn-°-gn-™n-cn-°-Ww.
(4) bYm¿∞ BZn-hm-kn-Iƒ˛ ae-bm-fn-Iƒ F∂
kw⁄-bn¬ \ΩpsS BZn-hm-kn-Iƒ s]Sm-Ø-Xpt]mse Ak-an-Iƒ F∂v ]d-bp-tºmƒ Chcpw C√mXmhpw. ]pd-Øp-\n∂v ImgvN ImWp-∂h
- ¿°v t_mtUmI-fm-bn-cn°pw Xt±-io-bcpw BZn-hm-kn-I-fpw.
t_mtUm-em‚ v sS\n-t´m-dn-b¬ Bt´m-W-akv
Unkv{Sn-Iv‰p-Iƒ F∂-t]-cn¬ Ak-anse Nne hS-°≥
Pn√- I sf Dƒs∏- S p- Ø n- b p- ≠ m- ° nb {]tZ- i Øpw
AXns‚ AXn¿Øn Pn√- I - f n- e p- a mWv Ct∏mƒ
Iem]w \S-∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. t_mtUm-Iƒ
ap…ow IpSn-tb-‰-°msc sIme-sN-øp-tºmƒ t_mtUm
Xo{h- h m- Z n- I ƒ°nS- b nse hnhn[ {Kq∏p- I ƒ
At\ym\yw sIme-sN-øp-∂p. Ak-ans‚ D≈n¬ Hcp
kzX-{¥-`-c-W-{]-tZ-i-a√ Ah¿°v th≠Xv Hcp kzX{¥-kw-ÿm\w Xs∂-bm-Wv.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

7

t_mtUm-ems‚ F∂v C∂-dn-b-s∏-Sp∂ {]tZ-iß-fn¬ bYm¿∞-Øn¬ t_mtUm-Iƒ \yq\-]-£-amWv. `qcn-]-£hpw ap…ow-ß-f-S-°-ap≈ Xt±-io-bhpw
adp-\m-´p-Im-cp-am-Wv. t_mtUm-I-fpsS P\-kw-Jym-\nc°v 29%
Øn¬
Xmsg- b m- W v.
aq∂n¬
Hcmƒt]mepw t_mtUm-b-√. kz¥w P∑-\m-´n¬
Xs∂ \yq\-]-£-am-sW∂v \ΩpsS cmjv{So-Kp-cp-°∑m¿ Xs∂-bmWv Ahsc Hm¿Ω-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂-Xv.
Ahsc bpt≤m-’p-Ic
- m-°n-bXpw a‰p≈ kaq-lß
- sf
D∑q-e\w sNbvXp `qcn-]£
- a
- p-≠m-°m-\p≈ {ia-Øn\v
Ahsc t{]cn-∏n-®Xpw \ΩpsS cmjv{Sob Z√m-f-∑mcmWv ""kz¥w \m´n¬ \yq\- ] - £ - a m- b - X n- \ m¬
t_mtUm-Iƒ°v kzX{¥ kwÿm\w \S-°mØ
kz]v\-amWv'' F∂v ]d-™Xv cmtPjv ss]e-‰m-Wv.
""Cμn-c-bmWv C¥y''sb∂v hnfn-®p-Iq-hnb ]gb
tIm¨{Kkv A[y-£≥ tZh-Im¥ _Sphmbv°v
cmjv{Sobw Hcp ]InSsh-®p-I-fn-bm-bn-cp∂p. AkwImc-\mb _Sph F∂ hnSp-hm-b-°m-c≥ A[n-Im-cØns‚ ka-hm-Iy-ß-fmWv F∂pw Btem-Nn-®p-sIm≠n-cp-∂X
- v.
""Aen-Ifpw Iqen-Ifpw F∂pw tIm¨{K- ns\
A[n-Im-c-Øn¬ \ne-\n¿Øpw'' F∂-mW-bmƒ Cμncm-Km-‘n-tbmSpw ]d-™-Xv. "Aen' F∂p ]d-™m¬
IpSn-tb‰ ap…ow-߃, Iqen-sb∂p ]d™m¬ IpSntb‰ tXm´w sXmgn-em-fn-Iƒ.
_- l p- ÿ n- c - a mb Hcp kmaq- l nI ÿnXnsb
Fßns\ kpÿn-c-am-°-W-sa-∂-Xn\v Cu cmjv{Sob
t\Xr-Xz-Øn\v hy‡-amb ImgvN-∏m-Sp-≠m-bn-cp-∂n-√.
thm´p-_m¶v cmjv{So-b-Øn-\mbn Ahƒ hwio-b-Xtbbpw h¿Ko-bX-tbbpw \nc-¥cw ]cn-]m-en-®p-sIm≠n-cp-∂p.
F∂m¬ Ak-an¬ Imem-Im-e-ß-fn-embn cq]-s∏´p-h∂ hwio-b-X-bp-sS ASn-th-cp-Iƒ Irjn-bnepw
aÆnepw Xs∂-bmWv Bgv∂n-d-ßn-bn-cn-°p-∂-Xv. Hcp
`q{]-tZ-isØ hwio-b-X-bn-te°pw h¿Ko-b-X-bnte°pw ]cn-h¿Ø\w sNbvsX-Sp-°p-I-bmWv sNbvXXv.

t_mtUm-Ifpw Xmgv∂ a[y-h¿§-ßfpw Irjn∏Wn Dt]-£n-°p-Ibpw a‰v tPmen-Iƒ tXSnt∏mhpIbpw sNbvX-tXm-sS-bmWv Imcy-߃ Bcw-`n-°p-∂Xv. Ch-cpsS ]n∑m‰w kzXth Hcp Im¿jnI taJ-ebmb Ak-an¬ h√m-sØmcp iq\y-X-bm-Wp-≠m-°nb-Xv. ]mS-߃ Xcn-imbn InS-°m≥ XpS-ßn. hnf Cd°m\pw hnf sImøm\pw Bfn-√m-sX-bm-bn. F√m
Ak-an-Ifpw kwL-Sn-X -sXm-gn¬ taJ-e-Iƒ tXSnt∏mbtXmsS Ah-cpsS ÿm\-tØ°v Irjn-bnepw
aÆnepw Bk-‡-cmb bYm¿∞ I¿j-I-sØm-gn-emfn-Iƒ _w•m-tZ-in¬ \n∂v IpSn-tb-dm≥ XpS-ßn. Akanse P∑n-h¿K-߃ AXns\ t{]m’m-ln-∏n-°pIbpw sNbvXp. ImcWw Ah¿°v Iqen Ipd®p
sImSp-Øm¬ aXn-bm-bn-cp-∂p. bYm¿∞-Øn¬ Akanse Im¿jnI taJ-eb
- psS emt`— Xs∂-bmWv Cu
IpSn-tb-‰-߃°v {]tNm-Z-\-am-hp-∂-Xv.'
F∂m¬ h¿j-߃sIm≠v Cu \nb-a-hn-cp≤
IpSn-tb-‰-°m-cpsS FÆ-Øn¬ h≥h¿≤-\hv D≠m-btXmsS t_mtUm-Ifpw Xt±-io-b-cmb a‰v hwio-b-XIfpw \yq\-]-£-ambn. CXp-≠m-°nb ""sFU‚n‰n
ss{Iknkv'' BWv C∂sØ \ne-bn-te°v Ak-ans\
X≈n-bn-´-Xv. kz¥w kwÿm-\-Ønse aÆn-t\bpw
a\p-jy-tcbpw Dt]-£n®v Ak-an-Iƒ a‰v C¥y≥
kwÿm-\-ß-fn¬ AtX sXmgn-ep-Iƒ°mbn Iq´ambn FØp-∂p-sh-∂Xpw bmYm¿∞y-am-Wv. ae-bmfnbpw Ct∏mƒ \m´nse A[n-I-h-cp-am\w ths≠∂v
sh®v Kƒ^nse Xp—-h-cp-am-\-Øn-\mbn InS-∏mSw
]Wbw shbv°p-∂p-≠t√m?
Akw Hcp kmaq-ly-]m-T-am-Wv. C¥y-bn¬ FhnsSbpw {]tXy- I n®pw tIc- f - Ø n¬ kw`- h n- ° m≥
km[y-X-bp≈ kmaq-ly-]m-T-Øn\v DX-Ip∂ Krl-]mTw. \ΩpsS Irjn-bn-S-ßfpw sXmgn-en-S-ßfpw A\ykw-ÿm-\-sØm-gn-em-fn-I-fp-tS-Xmbn amdn-°-gn-™p.
IpSn-tb-dm≥ Ah¿°n-hnsS `qan-bn-√m-Ø-Xp-sIm≠mWv Ah¿ IpSn-tb-‰-°m-cm-hØ-Xv. F∂m¬ C∂v
Ak-an¬ kw`-hn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂Xv \msf FhntSbpw kw`-hn-°mw.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

8

kmbv∏ns‚ c≠"-®-c'-an-√m-sX-ßs\??!!
tUm. tPm¿Pv tXmakv

sh≈

kmln-_p-am¿ \mSp-hn-´n´v h¿j-߃
]e-Xp Ign-™n´pw C∂pw \Ωƒ sNøp∂ GsXmcp
Imcy-Øn\pw kmbv-∏ns‚ Hcp AwKo-Imcw In´m≥
\Ωƒ Ipºn´p \n¬°p-Ib
- mtWm F∂p tXm∂n-t∏mIp-∂p. ASn-a-Xz-Øns‚ Nß-e-bn¬\n∂v C\nbpw
\ΩpsS a\ v kzX-{¥-ambn´n√ F∂p-Xs∂ thWw
Icp-Xm≥. C¥y≥ P\-X-bpsS km[m-cW `mj
AXmWv.
\ΩpsS ]e \K-c-߃°pw hntZ-i-_-‘-ap≈
sN√-t∏-cp-Iƒ \evIn ]m›m-Xy-h-XvI-cWw \S-Øp∂-Xp-Xs∂ Cu Zmky`mh-Øn\v aXn-bmb sXfn-hmWv. sNss∂°v sX°ns‚ Ut{Sm-bn‰v F∂pw AlΩ-Zm-_m-Zn\v C¥y-bpsS am©-ÿ F∂pw IpfaWmen°v C¥y-bpsS knÃvk¿e≠v F∂pw _mwKvfqcn\v C¥y-bpsS knen-°≥hmen-sb∂pw Be-∏pgbv°v Ing-°ns‚ sh\o-sk∂pw Pbv]q-cn\v C¥ybpsS ]mco-sk∂pw t]cp-\evIn Cu ÿe-ß-sfsbms° \Ωƒ "sa®-s∏-SpØn.' H∂p tNmZn-°-s´,
Ata- c n- ° - b psS _mw•q- s c- t ∂m, Cw•- ≠ ns‚
apwss_-sb-t∂m Fs¥-¶nepw B \mSp-I-fn-ept≠m?
Cu Xc-Øn-ep≈ ]m›m-Xy-hX
- I
v c
- W
- Ø
- n\v am[ya-߃ \evIp∂ t{]m’m-l\w hfsc hep-Xm-Wv.
sh≈-°m-cs‚ \m´n¬ {]kn-≤-amb ssSw, FIvkv{] v, sSen-{Km-^v, t{ImWn-°nƒ apX-emb ]{X-ß-fpsS
t]cn-t\mSv "C¥y≥' As√-¶n¬ "C¥y-bpsS' F∂
Xe Iq´n-t®¿ØmWv \ΩpsS ]e- ]-{X-ßfpw t]cp
\evIn-bn-cn-°p-∂-Xv. B \m´nse amkn-I-I-fpsS
t^mt´mÃm‰v tIm∏n-I-fmbn \ΩpsS amkn-I-Ifpw
amdp-∂p. Xß-fpsS ImWn-IfpsS FÆw h¿≤n-∏n°m≥ Ata-cn-°≥ {]kn-U‚ ns‚ Ce-Ivj-t\m,
As√-¶n¬ {_n´-Wnse Hcp cmPm-hns‚ hnhm-ltam
kwt{]-£Ww sNøm≥ \ΩpsS Nm\-ep-Iƒ ap∂n´p
\n¬°p∂p.
{i≤ ]nSn®p]‰p∂p as‰mcp hm°mWv t_mfnhp-Uv. C¥y≥ kn\namtaJ-ebv°v AwKo-Imcw In´W-sa-¶n¬ kmbv∏ns‚ H∏v IqSntb Xocq F∂p
tXm∂n-t∏m-Ip-∂p. tlmfn-_p-Un-t\mSp kmay-an-√mØ
F¥p kn\n-am-hy-hk
- mbw. AXp-sIm≠v \ap°pw Ccn°s´ Hcp t_mfn-hp-Uv. t_mw_-bpsS t]cv apwss_
F∂m°nb ÿnXn°v ap≈n-hpUv F∂ t]cp-am‰w
Nn¥n-°m-hp-∂-tX-bp-≈q. CXp-sIm≠p Xocp-∂n√ ˛
tImfn-hpUv (X-an-gv\m-Sv) tamfn-hpUv (a-e-bm-fw), HmfnhpUv (H- U o- k ) ]©vhpUv (]- © m- _ v)
km≥U¬hpUv (I-∂-U) tkmfn-hpUv (kn‘n) XpSßnb "hpUp-'Iƒ CXns‚ _m°n]{Xw Xs∂. t‰mfnhpUv F∂ t]cv kz¥-am-°m≥ _wKm-fnbpw sXepKphpw XΩn-ep≈ a’cw Ct∏mgpw XpS-cp-I-bm-Wv.
Hcp C¥y≥ kn\n-am-Xmcw Cubn-S°v hnti-jn-∏n-°-

s∏-´Xv C¥y-bpsS Pqenbm tdm_¿´vkv F∂m-Wv.
Ata-cn-°-bpsS I{Xo\m ssI^v F∂ H∂v Bsc¶nepw tI´n- ´ pt≠m? tlmfn- h pUv C{X- a m{Xw
kzm[o\w \ΩpsS \m´n¬ sNep-Øn-bn-´p-s≠-¶n¬
_m°n-bp≈ Imcy-ß-fpsS ÿnXn F¥m-bn-cn°pw?
Ip‰-Ir-Xy-ß-fpsS Imcy-Øn¬t∏mepw \ΩpsS
\m´n¬ hntZ-i-kzm-[o\w ImWmw. DZm-l-c-W-Øn\v
Ata-cn-°b
- nse 9/11 Xo{h-hmZn B{I-aW
- Ø
- n-\p-tijw
\ΩpsS \m´n¬ \S∂ kvt^mS-\-Øns‚ t]cpw
AtX ssÃen¬Xs∂ h∂p: "26/11'. dn∏¿ Pm°v
F∂ Ip‰-hm-fn-bpsS t]cn¬ Hcp C¥y≥ sabvUv
dn∏¿ \ap- ° pap- ≠ m- b n. Ata- c n- ° ≥ {]kn- U ‚ v
\nIvk¨s‚ ÿm\w sXdn-∏n® hm´¿tK‰v kw`-hØns‚ Nph-Sp-]n-Sn®v \ΩpsS \m´nepw D≠mbn Ipsd
tK‰p-Iƒ. t^mU¿ tK‰v (Im-en-Øo‰ Ipw`-tIm-Ww),
tImƒtK‰v (I¬°cn Ipw`-tIm-Ww), sF. ]n. F¬.
tK‰v (sF.]n.-F¬ Ipw`-tIm-Ww) F∂o t]cp-I-fn¬
Ipsd Agn-a-Xn-Iƒ ]pd-Øp-h-∂p. ]t£, t]cn¬
am{Xta Cu tK‰p-Iƒ°v hntZ-in-I-fp-ambn kmay-ap≠m-bn-cp-∂p≈q. AXns‚ t]cn¬ ChnsS Bcp-sSbpw
ÿm\w sXdn- ° p- I - t bm, Dd°w sISp- I tbm
sNbvXn√.
]m›mXy cmPy-ß-fn¬sh®v GsX-¶nepw anIhp
Im´nb C¥ym-°msc At∏mƒXs∂ \Ωƒ Xe-bnte‰n \S-°m-dp-≠v. Ch-cn¬ an°-hcpwXs∂ Xß-fpsS
C¥y≥ ]ucXzw Dt]- £ n- ® - h - c m- s W∂ Imcyw
\mtam¿°m-td-bn-√. Xo¿®-bmbpw CXn\v A]-hm-Z-ßfp≠v. kp_n≥ taØbpw Aa¿Xym-sk∂psams°
DZm-l-c-W-߃. Ah¿°v \tam-hm-Iw.
_n n-\-knepw Cu ]m›mXy ]I¿s∏-Sp-°¬
[mcm-f-am-Wv. Ata-cn-°-bn¬ Hcp tI˛-am¿´v D≠m-bt∏mƒ \ap°v hn˛-am¿´pw Pn˛-am¿´pw D≠m-bn. \mS≥
t]cn-en-d-ßp∂ GsXmcp km[-\-tØ-°mfpw tPm¨,
]o‰¿ Cw•≠v, dn®m¿Uv F∂o hntZ-i-t]-cp-I-fn-en-dßp∂ km[- \ - ß ƒ°v Bh- i y- ° m- t c- s d- b m- W v .
F∂mWv ]¶Pv Fd-Wm-Ipfw F∂ t]cn¬ Hcp j¿´nSm≥ \ap°p km[n-°pI?
Cw•-≠n¬ Hcp Cw•ojv {]oan-b¿ eoUv D≠m-bt∏mƒ \ap°pw D≠mbn Hcp C¥y≥ {]oan-b¿ enUv.
AhnsS Hcp hmƒkv{So‰v D≠m-b-t∏mƒ CXm ChnsS- s bmcp Zem¬ kv { So‰v . \√ \mS≥ s]mcn®
tImgnbpw N∏m-Ønbpw In´p∂ X´p-I-S-bpsSt]mepw
t]cv kmbv]ns‚ tlm´-ens‚ t]cm-Wv. Ata-cn-°≥
{]kn-U‚ v Fb¿t^mgvkv 1˛¬ ]d-∂-t∏mƒ C¥y≥
{]kn-U‚ v ]d-°p∂ hnam-\-Øns‚ t]cv Fb¿
C¥ym 1. \Ω-ƒ Ftßm-t´-bv°mWv t]mIp-∂Xv?
(I-S-∏mSv: Zn lnμp, ]cn-`m-j: \n[n≥ tPmk-^v)

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

9

Ih¿tÃmdn

Bflm-hns\
{]tNm-Zn-∏n-°p∂ Xo{hm-\p-`hw
tUm. tdmbn tXmakv

hm

b-\-bpsS Ncn{Xw Bcw-`n-°p-∂Xv F∂m-sW∂v \ap-°-dnbn-√. {]Ir-Xnsb hmbn-®p-Xp-S-ßnb a\p-jy≥ XpS¿∂v Nn{X-߃,
Nn”-߃ hmbn-®n-cn-°mw. AXn-\p-tijw A£-c-Øns‚ ]nd-hnbm-bn. A£-cØ
- n-eqsS am\p-jyIw kºm-Zn-®p-h® Z¿i-\ß
- ƒ ImeØn-eqsS k©-cn-®p-sIm-≠n-cn-°p-∂p. Kp´≥_¿Kv A®Sn I≠p-]nSn-®-tXm-Sp-IqSn Hcp "]mc-ssUw-jn^v‰v' kw`-hn-®p. Adn-hns‚ kzX{¥-k-©mcw km[y-am-bXv Aß-s\-bm-Wv. Ct∏mƒ temIw Hcp
he-bmbn (network) amdn-bn-cn-°p-∂p. CXv \n¿Wm-b-I-amb as‰mcp
hgn-Øn-cnhv krjvSn-®n-cn-°p-∂p. \man-t∏mƒ IS-em-kn-√mØ temIsØ-°p-dn®v Nn¥n-°p-I-bm-Wv. ]pkvX-I-ß-fpsS cq]-`m-h-߃ amdptºm-gpw hmb-\-bpsS kmt¶-Xn-I-hn-Zy-Iƒ°v hyXn-bm-\-ap-≠m-Iptºmgpw AXns‚ {]m[m\yw sX√pw Ipd-bp-∂n√ F∂-XmWv hmkvXhw.
hmb-\-sb-°p-dn®v henb hmb-\-°m¿, Fgp-Øp-Im¿ Nn¥n-°p∂-sX-ßs
- \-sb∂v At\z-jn-°p-∂Xv IuXp-II
- c
- a
- m-bn-cn-°pw. "]pkvXI-ß-fpsS Nmºy≥' F∂-dn-b-s∏-Sp∂ em‰n-\-ta-cn-°≥ Fgp-Øp-Imc≥ B¬_¿t´m am≥Kz¬ hmb-\b
- p-am-bn, ]pkvXI
- ß
- f
- p-ambn _‘s∏´ ]Øn-e[
- nIw {KŸ-߃ Fgp-Xn-bn-´p-≠v. "hmb-\b
- psS Ncn{Xw'
Fgp-Xnb At±lw hmb-\sb Pohn-X-am-bn-Øs∂ I≠p. ""`qan-bn¬
hmbn-®p-Xo-cmØ {KŸ-߃ hmbn-°m-\p≈ ÿe-amWv kz¿§w''
F∂mWv At±lw ]d-™n-´p-≈X
- .v "hmb-\b
- psS kz¿§-Øn¬' Fs∂gp-Xp-tºmƒ kpIp-am¿ Ago-t°mSv kv]¿in-°p-∂Xv Cu Z¿i-\-sØØ-s∂-bm-Wv.
amXrIm hmb-\-°m-c-s\-°pdn®v am¿Kz-en\v henb Z¿i-\-ß-fmWp-≈-Xv. \√ hmb-\-°m-c≥ ]p\xkrjvSn \S-Øp-∂-h-\m-Wv.
Abmƒ°v {i≤-sb-s¥-∂-dn-bmw. \√ hmb-\-°m-c≥ hnh¿Ø-I≥
IqSn-bmbn hf-cp-∂p. "]pXn-bs
- Xt¥m Is≠-Øp-∂h
- \
- mWv bYm¿∞
hmb-\-°m-c≥' F∂v Fta-gvk¨ ]d-™Xv am≥Kz¬ IS-sa-Sp-°p∂p-≠v. \√ hmb-\-°m-c-\mWv Fgp-Øp-Im-cs‚ a\ v Xncn-®-dn-bp∂-Xv. Fgp-Øp-Im-cs‚ BJym-\-tØmSv bYm¿∞ hmb-\-°m-c≥
Hcp ]mfn Iq´n-t®¿°p-∂p. Cu hmb-\-°m-c-\mWv Fgp-Øp-Im-cs\
]qcn-∏n-°p-∂-Xv. Aßs\ hmb-\-°m-c≥ A\-iz-c-X-tbmSp tN¿∂p
\n¬°p-∂p.
DØ-c-߃°p-th-≠n-b-√. ]pXnb tNmZy-߃°p-th-≠n-bmWv
\√ hmb-\°
- m-c≥ hmbn-°p-∂X
- .v BXy¥n-Ia
- mb DØ-cß
- ƒ \ΩpsS
At\z-j-WsØ XS- -s∏-Sp-Øp-∂p. ""tNmZy-ß-fn¬\n∂v tNmZy-ßfn-te-°p≈ {]bm-W-amWv Nn¥'' F∂ am¿´n≥ sslU-K-dpsS

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

10

Ih¿tÃmdn
hm°p-Iƒ \√ hmb-\-°m-c\v {][m-\-am-Wv. F√m {KŸ-ßfpw
amXr-Im-hm-b-\-°m-c\v {][m-\-am-W-v. F√m {KŸ-߃°pw amXrIm-hm-b\
- °
- m-cp-≠v. Nne Fgp-Øp-Im¿ (]p-kvXI
- ß
- ƒ) ]e \q‰m≠p- I ƒ bYm¿∞ hmb- \ - ° m- c \pth≠n ImØn- c n- ° p- ∂ p.
(t\m¿t{Xm]v ss{^°p-th≠n hneyw tª°v 150 h¿j-߃
ImØn-cp-∂-Xmbn am≥Kz¬ kqNn-∏n-°p-∂p). hmb-\-°msc
am≥Kz¬ aq∂p hn`m-K-ambn Xncn-°p-∂p. 1. hn[n Iev]n-°msX
Bkz-Zn-°p-∂-h¿ 2. Bkz-Zn-°msX hn[n Iev]n-°p-∂-h¿ 3.
Bkz-Zn-°p-Ibpw hn[n Iev]n-°p-Ibpw sNøp-∂-h¿. Bkz-Zn°p-Ibpw hn[n Iev]n-°p-Ibpw sNøp-∂-h-cmWv bYm¿∞ hmb\-°m¿ F∂v am≥Kz¬ Icp-Xp-∂p. Fgp-Øp-Im-c≥ AWn-\n-c-Ønbn-cn-°p∂ Nn”-ß-fpsS Ipcp-°-gn-°p-∂-h-\mWv \√ hmb-\-°mc≥. izk\w t]mse-bp≈ ASn-ÿm-\N
- c
- y-bmWv am≥Kz-en\v hmb\. bYm¿∞ hmb-\-°m-c≥ Hmtcm ]mT-Øn\pw kaq-l-Øn¬
khn-ti-j-ÿm\w \¬Ip-∂-h-\m-Wv.
A®-Sn-b{¥w I≠p-]n-Sn® Kp´≥_¿Kv hen-sbmcp hnπ-hØ
- n\v
XpS°w Ipdn-®-Xmbn ]utem sImbvtem hnNm-cn-°p-∂p. \thm∞m-\-Øns‚ ]pXn-sbmcp bpK-amWv Kp´≥_¿Kv Xpd-∂n-´-Xv.
Bi-b-ß-fpsS, Z¿i-\-ß-fpsS kzX-{¥-k-©m-c-amWv At±lw
km≤y-am-°n-bX
- v. {KŸ-߃ Aßs\ Bi-bß
- ƒ kq£n-°p∂
]m{X-ß-fmbn am-dn. Iºyq-´dpw C‚¿s\‰pw Xpd-∂n´ temIw
Kp´≥_¿Kn-\p-ti-j-ap≈ henb IpXn-®p-Nm-´-ambn sImbvtem
hne-bn-cp-Øp-∂p. Bi-bß
- f
- psS P\m-[n-]XyhXvIc
- W
- a
- mWv CXneqsS kw`-hn-°p-∂X
- v. \n w-K\
- mb kzoI¿Ømhp am{X-a√ hmb\-°m-c≥ F∂mWv ]utem sImbvtem-bpsS ]£w. hfsc {][m\-s∏-´, {Inbm-fl-I-amb ZuXy-amWv hmb-\-°m-c-\p-≈-sX∂v
At±lw hniz-kn-°p-∂p.
kmln- X y- s Øbpw hmb- \ - s bbpwIpdn®v acntbm
h¿Kmkvtbmk Bg-Øn¬ Nn¥n-®n-´p-≠v. "hmbn-°m-Ø-h¿
Ah¿°p \jvS-s∏-Sp∂ henb kt¥mj-sØ-°p-dn®dn-bp-∂n√''
F∂mWv At±lw ]d-bp-∂-Xv. H´pw hmbn-°m-Ø-h≥ Bflo-bambn Im´m-f-k-am-\-\m-sW∂v tbmk {]kvXm-hn-°p-∂p. hmb\
\ap°p kzmX-{¥y-Øns‚ al-Øm-b-temIw Xpd-∂p-X-cp-∂-Xmbn
At±lw Dd®p hniz-kn-°p-∂p. \ΩpsS kzXzw F√m _‘-\ß-fn¬\n∂pw ap‡n-t\-Sp-∂p. \mw kzbw Xncn-®-dn-bp-I-bpw
kzXzw Is≠-Øn-bX
- ns‚ \n¿hr-Xn-bn¬ FØn-t®-cp-Ibpw sNøp∂p. hmbn-°m-Ø-h¿ hf-sc-b-[nIw kwkm-cn-°p-sa-¶nepw Ah¿
hf-sc-°p-dt® A¿∞-]q¿Æ-ambn kwh-Zn-°p-∂p≈q F∂mWv
tbmk-bpsS A`n{]mbw. kz¥w kzXzsØ Bhn-jvIc
- n-°m-\p≈
]mZ-k-ºØv Ah¿°v kzmb-Ø-a√ F∂-XmWv Imc-Ww.
`mh-\bpw Nn¥bpw At\z-j-Whpw t]mjn-∏n-°p∂ I¿ΩamWv hmb\ F∂mWv tbmkbpsS ImgvN-∏m-Sv. hmb-\-bn-eqsS
\Ωn-te°v Bi-b-߃ Hgp-In-\n-d-bp-I-bm-Wv. IrXy-ambpw AKm[-ambpw kq£va-ambpw kwkm-cn-°m≥ hmb\ \sΩ klm-bn°p-∂p. Aßs\ a\p-jy-kz-Xz-Øns‚ ]cn-[n-Iƒ, km≤y-X-Iƒ
hnI-kn-°p-∂p.
hna¿i-\m-flI a\ v hmb-\-bpsS Dt]mXv]-∂-am-sW∂v
tbmk Icp-Xp-∂p. Ncn-{X-Øns‚ ]ptcm-bm-\-Øn-\p≈ Nme-Isk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

11

Ih¿tÃmdn

Ih¿tÃmdn
i-‡n-bmWv hna¿i-\m-flI
- a
- \
-  v. kzmX-{¥ysØ kwc-£n-°p-∂Xv
CØcw a\- p-≈-h-cm-Wv. \mw Pohn-°p∂ temI-sØ-°p-dn-®v, PohnX-sØ-°p-dn®v ASn-ÿm-\-]-chpw auen-I-hp-amb tNmZy-߃ DZn°p-∂Xv hna¿i _p≤n-If
- n-em-Wv. dn_-ep-If
- psS Bflm-hn-\p≈ `£W-amWv hmb-\-sb∂pw tbmk Is≠-Øp-∂p. tNmZyw sNøepw
hna¿i-\-hp-an-s√-¶n¬ \mw {]mIr-Xm-h-ÿ-bn-te°p aS-ßp-sa-∂mWv
At±lw {]kvXm-hn-°p-∂-Xv. At∏mƒ Ncn{Xw \n›-e-am-Ipw. Ncn{XsØ Ne-\m-fl-I-am-°p∂ kam-¥c Pohn-X-߃ cq]-s∏-Sp-∂Xv
hmb-\-bn-eq-sS-bm-Wv. kz¥w PohnX ]cn-an-X-nIƒs°-Xn-sc-bp≈
bp≤-ambn hmb\ amdp-∂p. hmb-\-bn-eqsS tam£w ssIh-cn-°m-sa∂mWv tbmk hniz-kn-°p-∂-Xv.
Hm¿l≥]m-apIv "CkvXmw-_pƒ' F∂ Bfl-I-Y-bn¬ Xs‚
hmb-\m-tem-Is
- Ø-°p-dn®v ]cm-a¿in-°p-∂p-≠v. AZ¿ Itfgvkv F∂
teJ\ kam-lm-c-Øn¬ hmb-\-bpsS km[y-X-Iƒ At±lw shfns∏-Sp-Øp-∂p. ""ZpxJ\nan-j-ß-fn¬, {KŸ-߃ kt¥m-j-Øns‚
hmXm-b-\-߃ Xpd∂p Xcp∂p''sh∂mWv At±lw ]d-bp-∂-Xv.
Xs‚ Bflm-hn\v cq]w \¬In-bXv hmb-\-bm-sW∂v At±lw FSpØp-]-d-bp-∂p. Pohn-X-Øns‚ bYm¿∞ s]mcp-fn-t\mSv Xs∂ ASp∏n-®Xv \√ {KŸ-ß-fm-sW∂v At±lw XpS¿∂p ]d-bp-∂p. t\mhep-Isf B[p-\nI ImesØ CXn-lm-k-ß-fmbn ImWp∂ Hm¿l≥
]mapIv Ah-bpsS {]m[m\yw FSpØp]d-™n-´p-≠v. t\mh-ep-Iƒ
Ncn-{X-{K-Ÿ-ß-fn¬ ImWmØ a\p-jy-k-aq-l-Øns‚ Ncn-{X-amWv
Bhn-jvI-cn-°p-∂-sX-∂mWv At±-l-Øns‚ A`n-{]m-bw. "" We read
sometimes logically, sometimes with our eyes, sometimes with our
imagination, sometimes with a small part of our mind, sometimes
the way we want to, sometimes the way the book wants us to, and
sometimes with every fiber of our being '' F∂v ]mapIv Xncn-®-dn-bp∂p. (The Naive And The Sentimental Novelist)

"]pkvX-I-ßsf AXn-cp-hn´p kvt\ln-®-h≥' (The man who
Loved Books Too much) F∂ Ben-k≥ lyqh¿ Hm¿Svse-‰ns‚
t\mh¬ bYm¿∞ kw`- h - Ø n¬\n∂p cq]w sIm≠- X m- W v .
_nªntbm ss^≥ (_n-ªn-tbm-am-\n-bm-Iv) Bb tPm¨ Nmƒkv
Kn¬°n-bpsS IY-bmWv t\mh-enÃv Ah-X-cn-∏n-°p-∂-Xv. ]pkvX-Itam-jvSm-hmb Kn¬°n A\-h-[n-X-hW Pbn¬hmkw A\p-`-hn-°p∂p. A]q¿h-{K-Ÿ-ß-tfm-Sp≈ Bk-‡n-bmWv Abmsf hgn-sX-‰n°p-∂-Xv. Cu t\mh-en¬ ]pkvXI kvt\lw D∑m-Z-ambn amdp-∂Xv
\mw ImWp-∂p. t\mh-enÃv tPm¨an¬´¨ ]pkvX-I-ß-sf-°p-dn®v
]d-bp-∂Xv D≤-cn-°p-∂p≠v: ""]pkvXIw \n›-b-ambpw PU-ambn
amdnb hkvXp-h-√, adn®v AXn\v P∑w \¬Inb Bflmhv F{Xam{Xw ktN-X-\-amtWm AtX Af-hn¬ ktN-X-\-amb i‡n-bp≈-Xm-Wv. t]mcm, {KŸw AXn\p P∑w \¬Inb [nj-W-bpsS
ip≤hpw kwkvIr-X-hp-amb {Zhyw kq£n-°p∂ sNdp-Ip-∏n-bmWv''
(an¬´¨). al-Ømb {KŸw ssIbn-se-Sp-°p-tºmƒ kv]μn-°p∂
Hcm-flm-hn-t\m-SmWv \mw _‘w ÿm]n-°p-∂-Xv. "]pkvX-I-߃
\sΩ \Ωnepw hep-Xmb H∂n¬, kzm`m-hn-I-amb H∂n¬ thcn-d°n
Dd-∏n-°p∂p' F∂v Ben-U≥ lyqh¿ Xncn-®-dn-bp-∂p. Nmƒkv
Kn¬°n ]pkv X I{`m¥- \ m- W v . Cu D∑m- Z sØ \ns°m- f mkv
_mkvt_¨kv "am\y-amb {`m¥v' F∂m-Wv hnfn-°p-∂-Xv. ]pkvXI-t{]-an-Iƒ Hcp-X-c-Øn¬ Znhy-am-b, am\y-amb D∑m-Z-Øn-\p-S-a-I-fmsk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

12

Wv. "F sP‚n¬ amkvsU v' F∂ {KŸ-Øn¬ ]pkvXI
- {- `m-¥ns‚
`n∂-Xe
- ß
- ƒ _mkv t_¨kv At\z-jn-°p-∂p-≠v. ""]pkvXI
- ß
- ƒ
tiJ-cn-°p-∂h
- ¿ Ah am{X-a√ kz¥-am-°p-∂X
- v. 2500 h¿j-߃°∏p-d-ap≈ Adn-hp-Iƒ Ah¿ ImØp-kq-£n-°p-I-bmWv'' F∂mWv
At±lw ]d-bp-∂-Xv. "Znhy-amb D∑mZw' Aß-s\ k{In-b-amb
CS-s]-S-embn Ncn-{X-Øn¬ ÿm\w ]nSn-°p-∂p.
_mkvt_¨kv Icp-Xp-∂-Xp-t]mse, \mw ImØpkq£n®
Adn-hp-If
- mWv {KŸ-߃. ""]pkvXI
- ß
- f
- n¬ Ibdn bm{X sNbvXmem-I-s´, B\-μ-Øns‚bpw BX-¶-Øn-s‚bpw Bth-i-Øn-s‚-bpw
kwL¿j-Øns‚bpw Bizm-k-Øn-s‚bpw `oXn-bp-sSbpw Bcm[-\-bp-sSbpw Xobn-s‚bpw Hcp-]mSv ImgvN-Iƒ Ah ImWn-®p-Xcp∂p'' F∂mWv B\μv Ipdn-°p-∂-Xv. (F-gpØv ]pkvXIw apX¬
bp≤w hsc) a\p-jy-h¿Kw \S-∂p-h∂ hgn-I-fnse ka-{Km-\p-`-h߃ kwt£-]n-®n-cn-°p-∂Xv {KŸ-ß-fn-em-sW∂ ImgvN-∏m-SmWv
\man-hnsS ImWp-∂-Xv.
ltcmƒUv ªqw "Fß-s\, F¥p-sIm≠v hmbn-°Ww?' F∂
{]_-‘-Øn¬ hmb-\-bpsS {]m[m\yw Du∂n-∏-d-bp-∂p-≠v. kz¥amb A`n-{]m-bhpw hn[n-sb-gp-Xm-\p≈ IcpØpw ImØp-kq-£n°-W-sa-¶n¬ \nc-¥-c-ambn hmb-\-bn¬ apgp-I-W-sa-∂m-W-t±-lØns‚ A`n-{]m-bw. \mw \ΩpsS kzXzsØ _e-s∏-Sp-Ø-\mWv
hmbn-°p-∂-Xv. \ΩpsS B[n-Im-cn-I-amb XmXv]-cy-ßsf AS-bm-fs∏-Sp-Øp-Ibpw ÿm]n-°p-Ibpw sNøp∂ I¿Ω-am-W-Xv. kzbw
]qcn-∏n-°m\pw hf-cm-\p-ap≈ ]mX-bmWv hmb\ sh´n-Øp-d-°p-∂Xv. am\p-jnI hnIm-c-߃ a\p-jy-`m-jbn¬ hmbn-°p-tºmƒ \mw
ka-{K-k-Ø-bn¬, a\p-jy-Xz-tØmsS hmbn-°m≥ ]Tn-°p-∂p. \mw
Hmtcm henb Fgp-Øp-Im-c-s\bpw hmbn-°p-tºmƒ Ah¿ hn]p-eam-°nb Pohn-X-hp-ambn A`n-k-‘n-°p-I-bm-Wv. Pohn-X-sØbpw
kzXz-sØbpw Xncn-®-dn-bp-∂-Xn-\p≈ bm{X-bmbn hmb-\- am-dp-∂p.
"Akm-[m-cW ImgvN-i-‡n-tbm-Sp-Iq-Snb A‘-\mb sset{_dn-b-\m-bn-cp-∂p' tPm¿Pv eqbn t_m¿lkv. al-Ømb kXy-ßtfmSv At±lw Iq´n-ap-´n-bXvv {KŸ-ß-fn-eq-sS-bm-Wv. ""t_m¿l-kn\v
]dp-Zok F∂Xv ]qt¥m-´-a-√, Hcp henb sse{_-dn-bmWv'' F∂p
t]mƒ. Fkv. ]n∏¿ ]d-bp-tºmƒ t_m¿lkpw ]pkvX-I-ßfpw
XΩn-ep≈ AKm-[hpw ZrV-hp-amb _‘-amWv hy‡-am-Ip-∂-Xv.
""Who with such splendid irony
Granted me books and blindness at one touch''
F∂v Fgp-Xp-tºmƒ ]pkvXI kvt\l-Øns‚ Xo{h-X-bmWv
t_m¿lkv shfn-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. sse{_dn Hm^v _t_¬, _pIv
Hm^v km≥Uv F∂nh Fgp-Xnb t_m¿lkv A‘-\m-b-t∏mgpw
hm°p-I-fpsS a¿Ω-c-߃ {KŸ-ß-fn¬\n∂v tI´n-cp-∂-Xmbn
{]kvXm-hn-®n-´p-≠v. t]Pp-Iƒ amdn-a-dn™ A\-¥-amb ]pkvX-Iambn temIsØ t\m°n- ° m- W p- I - b mWv "aW- e ns‚
]pkvXI'ØneqsS t_m¿l-kv. {]tl-fn-Im-k-am-\-amb IY-Ifpw
teJ-\ß
- fpw Fgp-Xm≥ t_m¿l-kn\v Icp-Øp-]I
- ¿∂Xv At±lw
Xs‚ buh-\-Øn¬ Im¿∂p Xn∂ {KŸ kap-®-b-am-Wv.
Hmtcm al-Ømb {KŸ-Øn\pw Hmtcm hn[n-bm-sW∂v hmƒ´¿
_≥bm-an≥ Icp-Xp-∂p. ]pkvXI
- h
- p-ambn \mw kwhm-ZØ
- n¬ G¿s∏sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

13

Ih¿tÃmdn

Ih¿tÃmdn
Sp-I-bm-Wv. Hmtcm hmb-\-°m-c-\n-eq-sSbpw {KŸw ]p\¿P∑w t\Sp∂p. AXv kz¥-am-bp≈ ]g-b-tem-IsØ ]pXp-°p-∂p. Aim-ay-amb
XrjvW-bp-≈-h-\mWv ]pkvX-I-kvt\-ln. AØcw hmb-\-°m-tcm-Spam-{X-ambn {KŸ-߃ Nne-sX√mw kwkm-cn-°p-∂p-≠v. AXp-sIm≠mWv hmb-\-°m-c≥ kt¥m-j-Øns‚ A[n-Xy-I-bn¬ FØp-∂-Xv.
]pkvXIw Abm-fn¬ Pohn-°p-I-b-√, Abmƒ ]pkvX-I-Øn¬ Pohn°p- I - b m- W v . Aßs\ ]pkv X - I - ß ƒ PohnX \n¿Ωn- X n- ° p≈
B[mcine-bmbn amdp-∂p.
"]pkvX-I-Øns‚ `mhn'sb°p-dn®v Nn¥n® Fgp-Øp-Im-c-\mWv
Dw_¿t´m Ft°m. Hm¿Ω i‡-ambn \ne-\n¬°-W-sa-¶n¬ hmb\
A\n-hm-cy-sa∂v At±lw Icp-Xp-∂p. a\p-jy\p i‡nbpw AXns‚
]p\-cp-÷o-h-\hpw ssIh-cn-°m≥ hmb\ Nme-I-i-‡n-bmbn h¿Øn°p-∂p. \sΩ Nn¥n-°m≥ t{]cn-∏n-°p∂, X´n-bp-W¿Øp∂ b{¥ß-fmWv ]pkvXI
- ß
- ƒ. AXv Hm¿Ωsb \nc-¥cw sh√p-hn-fn-°p-Ibpw
{]tNm-Zn-∏n-°p-Ibpw sNøp-∂p. \ΩpsS ss[j-Wn-I-amb F√m Bhiy-ß-sfbpw {KŸ-߃ Xr]vXn-s∏-Sp-Øp-∂p-sh∂v Ft°m km£ys∏-Sp-Øp-∂p. ""K‘-ß-fpsS, cq]-ß-fp-sS, Nn¥-I-fpsS Hcp {]]©w
DW¿Øp-IbmWv ]pkvXI
- ß
- ƒ'' F∂ Ão^≥ a√m-ta-bpsS {]kvXmh\ Dw_¿t´m Ft°m {]m[m-\y-tØmsS FSpØp ImWn-°p-∂p.
"hnIm-c-hn-Nm-c-ß-fpsS sl¿t_-dnbw' F∂mWv Ft°m ]pkvX-Ißsf hnfn-°p-∂Xv. ]pkvX-I-߃ tcma-°p-∏m-b-am-sW∂v At±lw
Icp-Xp-∂p. ""sX‰p-Iƒ°pw A\n-›n-X-Xz-Øn\pw ssiXy-Im-e-Øn-\psa-Xnsc AXv {]Xn-tcm[w krjvSn-°p-∂p. temIsØ F√m Bi-bßfpw hnIm-c-ßfpw Adn-hp-Ifpw \sΩ s]mXn-™p-\n¬°p-∂Xv
km¥z-\-{]-Z-am-Wv. \n߃°p Np‰pw ]pkvX-I-߃ D≠m-hp-tºmƒ
XWp-∏-\p-`-h-s∏-Sn-√. A⁄-X-bpsS XWpØ `oj-Wn-Iƒs°-Xn-sc,
]pkvX-I-߃ \n߃°v {]Xn-tcm-[-I-am-Ip-∂p. Hm¿Ω-bpsS henb
Jfi-߃ ]pkvX-I-ß-fn¬ kq£n-°m≥ Ign-bp-∂p.'' Cu hm°pIƒ hmb-\-bp-sSbpw {KŸßfpsSbpw temI-Øn¬ B≠p-ap-ßnb
Hcm-fpsSXmsW∂ t_m[yw \ap°p ]I¿∂p-X-cp-∂p.
"F¥p-sIm≠v ¢m n-°p-Iƒ hmbn-°Ww' F∂-Xn\v C‰mtem
Im¬hnt\m A°-an´v DØcw ]d-bp-∂p-≠v. Hmtcm hmb-\bpw ]pXnb
At\z-j-Whpw k©m-c-hp-ambn A\p-`-h-s∏-Sp-∂Xv ¢m n-°p-Iƒ
hmbn-°p-tºm-gmWv. AØcw ]pkvXI
- ß
- ƒ Hcn-°epw AXnse Bib-߃ ]d-™p-Xo-cp-∂n-√. hcm≥ t]mIp∂ Xe-ap-d-Iƒ°pw Ahbn¬\n∂v shfn®w kzoI-cn-°mw. \nXy-\q-X\
- X
- z-amWv Ah-bpsS {]tXyI-X. ¢m n-°p-Iƒ \sΩ Ft∏mgpw \qX-\-amb Z¿i-\-ß-fn-te°v
B\-bn-®p-sIm-≠n-cn-°pw. ""Reading is like thinking, like praying, like
talking to a friend, like expressing your ideas, like listening to other
people’s ideas'' F∂ tdm_¿t´m s_mem-t\m-bpsS Z¿i\w Im¬hn-

t\m-bpsS Bi-b-Øns‚ XpS¿®-bm-Wv. hmb\ ka-{Km-\p-`-h-ambn
amdp-∂-Xns‚ Nn{X-am-Wn-hnsS shfn-s∏-Sp-∂p-Xv.
"al-Ømb ]pkvX-I-߃ hmbn-°p-∂-Xn-\p≈ 10 hgn-Iƒ' F∂
teJ-\-Øn¬ Pman, Pohn-Xs-Ø -sa-®-s∏-Sp-Øm-\p≈ DØ-a-am¿§ambn hmb-\sb ImWp-∂p. \ΩpsS hnizm-k-Øn-s‚bpw Nn¥-I-fpsSbpw cq]w a\- n-em-°m≥ hmb\ klm-bn-°p-∂p. \sΩ \ΩpsS
]cn-an-Xn-I-fn¬\n∂v AXv c£-s∏-Sp-Øp-∂p. ]g-b-Ime sX‰p-Ifn¬\n∂v ]eXpw ]Tn°m≥ klm-bn-°p-∂p. F√m-‰n-s\bpw Iq´n-bnsk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

14

Ne- ® n- { X- \ n-Ih¿tÃmdn
c q- ] Ww
W-°m-\p≈ \nß-fpsS Ignhv h¿[n-∏n-°p-∂p. bYm¿∞ a\p-jy\m-Im≥ IcpØp ]I-cp-∂p. Pohn-X-Øns‚ tNmZy-߃°v kzbw
DØcw Is≠-Øm≥ Ign-bp-∂p. At\z-jW
- m-flI
- a
- mb ssNX\yw
hf-cp-∂p. al-Ømb Hcp kw`m-jW
- Ø
- n¬ ]¶m-fn-bm-Ip-∂p. CsX√m-amWv At±-l-Øns‚ {][m-\-Nn-¥-Iƒ. ""The great books in
history. By reading them, your own mind can expand and your
thoughts reach a higher plane'' F∂ At±-l-Øns‚ ImgvN-∏mSv

{it≤-b-am-Wv.
""Rm≥ ]pkvX-I-߃ D]-tbm-Kn®v temIw Np‰n-°≠p''
F∂mWv A∂m Izn≥Uven≥ ]d-bp-∂-Xv. sams≠bv≥ F∂ Nn¥Is‚ Cu hm°p-Iƒ Ahsc Gsd {]tNm-Zn-∏n-®n-´p≠v: ""When I
am reading a book, whether wise or silly, if seems to me to be aline
and talking to me.'' ssPh-amb Hcp ssNX-\y-amWv Ah¿ {KŸ-

ß-fn¬ ImWp-∂-Xv. F√m \ncm-i-I-fn¬\n∂pw Xs∂ c£n-®Xv
hmb-\b
- m-sW∂v A∂m Izn≥Uven≥ {]kvXm-hn-°p-∂p. Xs∂ am‰n
adn® G‰hpw henb i‡nbpw hmb-\-X-s∂-sb∂v Ah¿ Icp-Xp∂p
Xvkyqdm-bpdn F∂ Pm∏-\okv hna¿i-I≥ Ihn-X-sb-°p-dn®v
]d-bp∂ Cu hm°p-Iƒ kmln-Xy-sØ-°p-dn®pw hmb-\-sb-°pdn®pw Nne Dƒ°m-gvN-Iƒ \ap°p \¬Ip∂p: ""a\p-jy-lr-Z-bØn¬ hnØp-Iƒ ]mIm≥ Ihn-Xbv°p Ign-bpw. a\p-jys‚
{]h¿Ø-\-߃ hn]p-e-am-Wv. Ah≥ (A-h¿) ImWp-∂Xpw
tIƒ°p-∂X
- p-sa√mw lrZ-bk
- v]r°m-bX
- n-\m¬ Ah-sb√mw BhnjvIc
- n-°s
- ∏-Sp-∂Xv Ihn-Xb
- n-em-Wv. ]q°ƒ°n-Sb
- n-en-cp∂p ]mSp∂
cm°pbn-en-s‚bpw sh≈-Øn¬ XpSn®p Ic-bp∂ Xh-f-bp-sSbpw
PohnXw kqNn-∏n-°p-∂Xv tNX-\-bp≈ Hmtcm Pohn°pw kzXz-]c-amb CuWw Bh-iy-ap-s≠-∂m-Wv. henb bXv\-sam-∂p-an-√m-sX,
`qan-sbbpw kz¿§-sØbpw Ne-\m-fl-I-am-°m\pw ssZhsØ
kv]¿in-°m\pw Ihn-Xbv°p Ign-bpw. AXv ]ucp-j-sØbpw
kvss{XW-Xs
- bbpw [\m-flI
- m¿∞-Øn¬ ]cn-Wa
- n-∏n-°p-∂p. NInX-\mb Hcp `Ss‚ Bflm-hn\v CuWw kΩm-\n-°p-∂p, `qan-sbbpw
kz¿§-sØbpw Ne-\m-fl-I-am-°p-∂, ssZhsØ kv]¿in-°p-∂,
]ucp-j-sØbpw kvss{XW-X-sbbpw ]cn-W-an-∏n-°p-∂, Bflmhns\ {]tNm-Z-\-Øm¬ Xo{h-am-°p∂ A\p-`-h-amWv hmb\ F∂v
\mw Xncn-®-dn-bp-∂p.

{i≤n°q, \nßsf klm-bn-°m≥ Rß-tfmSp kl-Ic- n-°q.
Š \n߃ hcn-kwJy AS-®n´v amknI In´msX h∂m¬ cko-Xnse \ºdpw
hnem-khpw h®v Hcp t]mÃv Im¿Uv amknI Hm^o-kn-te°v Ab-bv°pI.
Š amkn-I-bp-ambn _‘-s∏´ F√m IØn-S-]m-Sp-I-fnepw \nß-fpsS amkn-Ibnse dm∏-dnse cPn-ÿ \º¿ \n›-b-ambpw Fgp-XpI.
Š ta¬hn-em-k-tØm-Sp-IqSn Ft∏mgpw ]n≥tImUv tN¿°p-hm≥ {i≤n-°pI.
Š \n߃°p e`n-°p∂ amkn-I-bpsS dm∏-dn¬ amknI hcn-kwJy Xocp∂
XnbXn (Expiry Date) tcJ-s∏-Sp-Øn-bn-´p≠.v AXv {i≤n®v hcn-kwJy ]pXp°p-I. \nß-fpsS amknI Dd∏p hcp-Øp-I. \nß-fpsS ta¬hn-em-k-Øn¬
hcp∂ am‰w DSs\ Hm^o-kn¬ Adn-bn-°pI.

H‰-{]Xn
˛
hm¿jnI hcn-kwJy
˛
c≠v h¿j-tØ°v
˛
aq∂v
h¿jt
Ø°v
˛
sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI
hntZ-i-tØ°v Hcp-h¿jw ˛

12.00 cq]
130.00 cq]
250.00 cq]
350.00
cq]
15
1500.00 cq]

Ih¿tÃmdn

]pkvX-I-Øm-fp-I-fn¬ \n∂v
]d-∂p-t]m-Ip∂ ]£n-Iƒ
hn. _me- N - { μ≥

F

∂m-Wv Rm≥ ]pkvX-I-ß-fp-ambn {]W-b-Øn-em-bsX∂v
Adn-™p-Iq-Sm. Hm¿Ω-bnse BZy ]pkvXIw AΩ F\n-°mbn hmbn®p-X-∂, ]n∂oSv Rm≥ ]e-bm-hrØn hmbn-®, "hn{I-am-ZnXy IY-IfmWv'. Rm≥ BZyw hmbn® Cw•ojv t\mh¬ \mtem At©m
¢m n¬ ]Tn-°p∂ ImeØv hmbn® AKØ {InÃn-bpsS "]Øv
sIm®p Idp-º-∑mcpw' (Ten little Niggers). B ]pkvX-I-sØ-°p-dn®p≈ Hm¿Ω-Iƒ C∂pw Fs∂ tcmam-©-`-cn-X-\m-°p-∂p.
\nß-fpsS amXm-]n-Xm-°ƒ ]pkvXI
- ß
- ƒ hmbn-°p-∂hcpw tiJcn-°p-∂-h-cp-am-sW-¶n¬ \n߃ `mKy-hm-∑m¿! F∂m¬ Ip™p-߃
B ioew amXm-]n-Xm--°-∑m-cn¬ \n∂v kzmb-Ø-am-°n-s°m-≈-W-sa∂n-√. Nne Ip™p-߃ B ioesØ Bth-i-]q¿Δw Dƒs°m≈p∂p, Nne-cm-Is´ AXn¬ XXv]-c-c-√. {]IrXymXs∂ Hcmƒ
A¥¿ap-Jnbpw Aev]w GIm-In-bp-ambncn°p-∂Xv hmb-\-bpsS a\pjy-\mbn cq]-s∏-Sp-Øp-∂X
- n¬ klm-bI
- c
- a
- m-Wv. Rm≥ sNdp-∏Ø
- n¬
{]k-cn-∏p≈ hmN-I-\n-]p-W-\mb Hcp Ip´n Bbn-cp-∂n√. AtX
kabw F\n°v kplr-Øp-°-fp-≠m-bn-cp-∂p. Ah-tcm-sSm∏w Rm≥
^pSvt_mfpw _m‰van‚\pw Ifn-®n-cp-∂p. A∏m-bpsS tPmenam‰-tØmsSm-∏-ap≈ Rß-fpsS Xmakwam‰w Fs‚ kvIqƒ PohnXw tIc-fØns‚ ]e `mK-Øp≈ Bdv kvIqfp-I-fn-embn ]q¿Øn-bm-t°≠
kml-N-cy-ap-≠m-°n. Aÿn-c-amb Xma-k-ÿ-e-߃ Aÿn-c-amb
Hcp a\ pIqSn F\n°v kΩm-\n-®p. Ac-£n-XX
- z-Øn¬ F\n°v kpc£n-X-Xzhpw kulr-Zhpw \evIn-bXv Fs‚ ]pkvX-I-ß-fm-bn-cp-∂p.
]pkvXI
- ß
- f
- p-tSXv Hcp am{¥nI temI-amWv; Hmtcm hmb-\bpw Beokns‚ am{¥nI°ÆmSn∏qt¥m-´-Øn-te°p≈ Hcp bm{X-bmbn amdn.
hmb-\ kpJ-Zm-bI
- hpw kuay-hp-ambnØocm≥ \ap-°m-hiyw Aev]w
`mh-\bpw hn´p-\n-ev°m-\p-≈ Aev]w ss\]p-Wy-hp-am-Wv.
Iuam-c°
- m-eØv h√-t∏mgpw ]pkvXI
- ß
- ƒ hmßn-bn-cp-∂X
- v AΩbpsS t]gvkn¬ \n∂v ASn®v am‰nb sIm®p XpI-Iƒ sImt≠m,
kq£n®psh® t]m°‰v aWn sImt≠m Bbn-cp-∂p. tPmen kΩm\n® kmº-ØnI kzmX-{¥y-Øn¬ ]pkvX-I-߃ hmßp-∂-Xv, Fs‚
hen-sbm-cm-thi-am-bn-Øo¿∂p. Rm≥ ]pkvXI hnev]-\-°m-sc-°pdn®v Akq-bm-ep-hm-Ip-am-bn-cp-∂p ˛ ]pkvX-I-ß-fpsS CS-bn¬ Pohn°pI F{X `mKyw! Hcn-°¬ ]pkvXIime kq£n-∏p-Im-c-\m-Im\p≈ Hcp ]co£ Rm≥ Fgp-Xn-b-Xm-Wv, ]t£ {]th-i\ ]co£
F\n°v hnP-bn-°m-\m-bn-√. ]pkvXI
- t- {]-an-Iƒ°v hmb-\i
- m-eI
- f
- psS
\K-c-amb Xncp-h-\-¥-]pcw Hcp kz¿§-am-Wv. (AhnsS bqWn-th-gvkn‰n
sse{_- d n- b nse kpμ- c n- b mb hmb- \ - i mekq£n- ∏ p- I m- c n- b psS
km∂n[yw t]mse Nne AUo-jvW¬ t\´-ß-fp-ap-≠v).
sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

16

Ih¿tÃmdn
Ih¿tÃmdn
Ign™ 50 h¿j-ambn ]pkvX-I-ß-fpsS temI-hp-am-bp≈
Fs‚ _‘-Øn¬ AXym-[p-\nIambn ioXn-I-cn® ]pkvX-I-ime
apX¬ hgn-h°
- nse ]pkvXI
- °
- ®-hS- °
- m-cs\hsc Rmt\m¿Ωn-°p∂p. ]pdwN´tb-°mƒ IqSp-X¬ Dƒ°m-ºns\ hne-a-Xn-°p-∂-Xn\m-emImw Ah-sb√mw F\n°v Htct]mse am{Xta A\p-`-h-s∏´n-cp-∂p≈q: Nne-t∏mƒ Nh‰pIp´-bn¬ apØv Is≠-Øp-tºmƒ
Rm≥ Gsd kt¥m-jn-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v. ]pkvX-I-°-®-h-S°m-cn¬ Gsd-t∏cpw shdpw I®-h-S-°m¿ am{X-am-b-Xp-sIm≠v Ahcn¬ A]q¿Δw Nne¿ am{Xta ]pkvX-I-߃ hmßm-s\-Øp-∂-h-cpambn ]pkvX-I-ß-tfm-Sp≈ Ah-cpsS {]Wbw ]¶p-h-®n-cp-∂p-≈q.
Ah-cn¬ Hcn-°epw F\n°v ad-°m-\m-hmØ Hcm-fmWv _mw•q¿
{]oan-b¿ _pIvknse {io. jm≥_m-lv.
F¨]-Xp-I-fn¬ Rm≥ _mw•q-cn¬ Hcp \nXy-k-μ¿i-I-\m-bncp-∂p. AhnsS Fs‚ th´-bm-S¬ apgp-h≥ Fw. Pn. tdmUnepw
AXns‚ ]cn-k-c-ß-fn-ep-am-bn-cp-∂p. jm≥_m-lns‚ DS-a-ÿ-X-bnep≈ {]oan-b¿ _pIvtjm-∏n¬ Ahn-kva-c-Wo-b-amb ]e kmbm”-ßfpw ]pkvX-I-ßfpsS XocØv Rm≥ sNe-h-gn-®n-´p-≠v.
jm≥_mlv IS Xpd-°p-tºm-tgbv°pw CSn®v Xn°n D≈n¬
Ibdn kwXr-]vXn-bpsS s\Sp-ho¿∏p-b¿ØpI Fs‚ ]Xn-hm-bn-cp∂p. _mw•q-cn¬ KwKm-dmw, lnKn≥ t_mXw t]mep≈ {]apJ
]pkvXI°®-h-S-°m-cp-≠m-bn-cp-s∂-¶nepw {]oan-b¿ _pIvkns\
Rm≥ IqSp-X¬ CjvS-s∏-Sm≥ ImcWw Ahn-SpsØ ]pkvX-I-ßfpsS hnj-b-ssh-hn-[yhpw Hcp ]pkvX-I-im-e-bpsS A¥-co£sØØs∂ hna-eo-I-cn® jm≥_m-lns‚ km∂n-[y-hp-am-Wv.
]pkvXIw hmßm-s\-Øp-∂-h¿°v kpK-a-ambn H∂v Xncn-bm\p≈ CSw t]mep-ap-≠m-bn-cp-∂n√ {]oan-b-dn¬. F∂n´pw ASp°pw
Nn´-bp-an-√msX Iq´n-sh-®n-cp∂ B ]pkvX-I-߃°n-S-bn-eqsS
Np‰nØn- c n- b m≥ R߃ F{X tamln- s ®t∂m! A°m- e Øv
jm≥_mlv Xs‚ Aº-Xp-I-fpsS ]IpXn-bn-em-bn-cp-∂n-cn°-Ww.
At±lw ]pkvX-I-im-e-bpsS {]th-i-\-I-hm-S-Øn¬ im¥-\mbn
Ccn-°p-am-bn-cp-∂p. hn‰n-cp∂ F√m ]pkvX-I-ßfpw hmbn-®ncp∂
Btfm As√-¶n¬ Ah-sb-°p-dn®v Adn-hp≈ Btfm Bbn-cp∂p
At±-lw. jm≥_m-ln\v Xnc-s°m-gn™ ka-bß
- f
- n¬ Rm≥, ]pXnb-Xmbn FØnb ]pkvX-I-ß-sf-°p-dn®v At±-l-hpambn kwkmcn-®n-cp-∂p. AXv C‚-d¿s\-‰ns‚ hc-hn\v ap≥]p≈ Ime-am-bn-cp∂p. R߃ Aßs\ kwkm-cn-®n-cn-°p-tºmƒ, Fs‚ hmb-\b
- psS
XmXv]-cy-ap≈ taJ-e-I-f-dn-bp∂ jm≥_m-lv, s]s´∂v Ht∂m
ct≠m ]pkvX-I-߃ X∏n-sb-SpØv X∂n´v ]dbpw: "" Cu ]pkvXI-ß-sfm∂v t\m°q, Xm¶ƒ Nne-t∏mƒ CjvS-s∏-t´-°pw.'' Nnet∏mƒ ]pkvXI
- ß
- f
- psS D≈-S°w hmbn-®X
- n\ptijw Rm≥ At±l-tØmSv A`n-{]mbw tNmZn-°p-am-bn-cp-∂p. Hcp \nan-jsØ Nn¥m`-cn-Xa
- mb \n»-_vZbv°v tijw At±lw Cßs\ samgn-bpw: ""Ct±l-Øn\v AXv CjvS-s∏-Sp-sa∂v tXm∂p-∂n-√.'' Hcn-°¬ GI-tZiw
Hcp aWn-°q¿ Xnc-™t- ijw F\n-°n-jvSs
- ∏´ ]pkvXI
- ß
- s
- fm∂pw
In´msX \ncm-i-\mbn Rm≥ Cu Imcyw jm≥_m-ln-t\mSv ]d™-t∏mƒ At±-l-Øns‚ adp-]Sn Cßs\: ""kmc-an-√, FtØ≠
ka-bØv Ah \nßsf tXSn-sb-Øpw.'' Cu kwkm-c-Øn\nS-bn¬
Rm≥ Nmcn-\n-∂n-cp∂ Id-ßp∂ _p°v Ãm‚n¬ Adn-bmsX
sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

17

Ih¿tÃmdn

Ih¿tÃmdn
ssIX´n ]pkvX-I-ß-sfms° Xmsg hoWp. Hcp £am-]Ww \S-Øns°m≠v ]pkvX-I-߃ s]dp-°n-b-Sp-°p-tºmƒ Ah-bv°n-S-bn¬ AXm
Fs∂ tXSn-sb-Øn-b-Xp-t]mse Rmt\sd B{K-ln-®n-cp∂ {]Ir-Xnsb-°p-dn-®p≈ Hcp ]pkvXIw!
{]oan-b¿ C∂n-√. jm≥_mlv Ct∏mƒ Fhn-sS-bm-sW∂v F\n-°dn-™q-Iq-Sm. sXmÆq-dp-I-fn¬ Fs‚ ÿnc-amb _mw•q¿ kμ¿i-\߃ GI-tZiw Ah-km-\n-®p. Ct∏mƒ h√-t∏mgpw Xnc°p]nSn®v
Ht∂m ct≠m Znh-k-tØ°v t]mbn hcp-tºmƒ ]pkvX-I-ßsf Xncbm≥ F\n-s°-hnsS kabw? C∂p Rms\s‚ ho´nse ]pkvX-I-tiJcw Xnc-bp-tºmƒ Fßp-\nt∂m Hcp ]pkvXIw ssII-fn-se-Øp∂p.
Xmfn≥ Nph-´n¬ GtXm sFXn-ly-ßsf Hm¿Ωn-∏n°pw IWs° Fs‚
hf-™p-]p-f™ H∏n-\-Sn-bn¬ Cßs\ Hcp Ipdn-∏p-ambn {]oan-b¿,
_mw•q¿ ˛˛/˛˛/8-˛. At∏mƒ a\- n¬ \nd-bp∂p kmXzn-I\
- mb jm≥_mlns‚ im¥-amb apJw. Hcn-°¬°qSn {]im-¥-amb, Ipfn-c-Wn™
_mw•q-cnse kmbm-”-߃ ]p\¿P-\n-°p-∂p. F\n-°n-t∏mƒ kz¿§w
hnZq-cØ
- n-e√
- .
Fs‚ A`n-\n-th-iß
- f
- psS h¿Æ-cm-Pn-bpsS Hcp Xe-bv°¬ ]pkvXI-ßs
- f-¶n¬ adp-Xe lnam-eb
- a
- m-Wv. lnam-eb
- t- Øm-Sp≈ A`n-\n-thiw
F∂n¬ Hcn-°epw Ah-km-\n-°p-∂n-√. IpSpw-_-Øns‚ DØ-c-hm-ZnXz-hpw sI´p-]m-Sp-I-fp-an-√m-bn-cp-s∂-¶n¬ F{X ]t≠ Rm≥ lnam-e-bØns‚ ae-I-fn¬ Ae™p \S-°p-∂p-≠m-hp-am-bn-cp-∂p. Hgn-bm-_m[
t]mse Nne A`n-\n-th-i-ß-fp-≠m-Ip-∂-Xns‚ Hcp t\´w \nß-fpsS
a\ v GIm-{K-am-Ip∂p F∂-Xm-Wv. apc-Sn-∏n-s‚, euInI-Xb
- p-sS, A\mhiy Nn¥-I-fpsS Xnc-°nepw amdm-e-I-fnepw\n∂v a\ v tamNn-X-ambn
H∂n¬ am{Xw tI{μo-Ir-X-am-Ip-∂p. Aev]-k-a-b-tØ-s°-¶nepw Hcmƒ
""Zp¿`-K-amb h¿Ø-am\''sØ ad-°p-∂p. lnam-e-b-tØm-Sp≈ A`n-\nthiw Fs∂ GIm-{K-Nn-Ø-\m-°p-∂p. AS-®n´ apdn-bpsS Pme-I-∏n∂n-en-cp∂v \mep-Np-ac
- p-Iƒ°p-≈n¬ Np‰n-Øn-cn-bp∂ sshZyp-X]
- ¶
- b
- psS
NqSphmbp-hn¬ hnΩn-´-s∏-Sp-tºmgpw hnim-e-amb Xmgvhmc-ß-fpw Ipfnc-Wn-bn-°p∂ {]IrXnZriy-ßfpw a™n¬s∏m-Xn™ ]¿Δ-X-ß-fpsS
Kcn-abpw Fs‚ a\°Æn¬ bmYm¿∞y-am-Ip-∂p ˛ lnam-eb bm{XIƒ F\n°v kΩm-\n® ImgvN-bpsS Nmb-°q-´p-Iƒ! ]pkvX-I-ßfpw
ae-I-fp-amWv F\n°v AXn-Po-hn-\-Øn-\m-h-iy-amb Bflo-tbm¿÷w
kΩm-\n-®-Xv; tImgn-t°mSv sh®mWv ]pkvX-I-ßfpw ae-Ifpw Hcpan®v tN¿∂v Hcm-fn-te°v F\n°v Dƒ°mgvN \evIn-b-Xv.
Cu Znh-k-ß-fn¬ Rms\-hn-sS-t∏m-bmepw D]-tbm-Kn®v ]g-Inb
]pkvXI
- ß
- ƒ hne-v°p∂ IS-If
- mWv Xnc-bm-dv. ]pXnb ]pkvXI
- ß
- ƒ°v
Xmßm-\m-hmØ hne-bm-Wv. F∂m-e-Xn-ep-]-cn-bm-bn, Agn-®p-hn´ Hcp
th´-∏-´n-sb-t∏mse \qdp-I-W-°n\v ]pkvX-I-ß-fpsS Iqºm-c-Øn-\n-Sbn-eqsS ]c-Xn, Ae-am-cI
- f
- p-sSbpw ]pkvXI
- \
- n-cI
- f
- p-sSbpw CS-bn-eqsS
XnSp-°Ø
- n¬ IÆp-It- fm-Sn®v Ah-km\w At\z-jn-®e
- ™
X
- ns\ NmSn∏n-Sn-°p-tºm-gp-≠m-Ip∂ Hcp kpJw! ]pkvX-I-ß-fpsS Imcy-Øn¬
e£yw sX‰mØ kq£va {LmWn-bmb Hcp th´-∏-´n-bmWv Rm≥.
tImgn-t°ms´ {]i-kvX-amb ]mc-K¨ tlm´-en-\-SpØv ]gb
]pkvX-I-߃ hnev°p∂ Hcm-fp≠v (C-t∏mƒ At±lw ASpØv Hcp
sNdnb aqe-bn-te°v amdn-bn-cn-°p-∂p.). Rm\-t±-l-Øns‚ ]pkvX-I°S-bn¬ sN∂v Fs‚ ]Xnhv Xnc-®n¬ Bcw-`n®p: ""ChnsS lnam-e-bsØ-°p-dn-®p≈ Fs¥-¶nepw ]pkvX-I-߃... t^mt´m tiJ-c-tam
sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

18

Ih¿tÃmdn
Ih¿tÃmdn
k©mc hnh-c-Wtam... Aßs\ Fs¥-¶n-ep-apt≠m?' At±lw
t\∏m-fn-s\-°p-dn®p≈ ""GXm\pw ]pkvX-I-߃ F\n-s°-SpØp
X∂psIm≠p ]d™p: GXm\pw NneXv IqSn D≠m-bn-cp-∂p. hn‰pt]m-bn.'' At±lw ImWn®p X∂ a‰v ]pkvX-I-߃ Fs‚ tiJc-Øn¬ D≈-h-bm-Wv. ""Rm\t\zjn-°p-∂Xv 19-˛20 \q‰m-≠p-I-fnse
Km¿hmƒ lnam-eb bm{X-sb-°p-dn-®p≈ ]pkvX-I-ß-fmWv''
R߃ kmh-Imiw Hcp kw`m-j-W-Øn-te°v {]th-in-°p-Ibm-bn-cp∂p. At±-l-tØmSv lnam-e-b-tØm-Sp≈ Fs‚ A`n-\nthiw ]¶p-h-®p. AØcw ]pkvX-I-߃ Fs¥-¶nepw h∂m¬
Xo¿®-bmbpw Fs∂ Adn-bn-°p-sa∂v Aev]w `hy-X-tbmsS
At±lw ]d-™p. H∏w At±lw Fs‚ lnam-eb bm{X-I-sf-°pdn®v Xnc-°n. eUm-°n-te-bv°p≈ Fs‚ ss_°p bm{X-sb-°pdn®v ]d-bp-tºmƒ At±-l-Øns‚ IÆp-Iƒ A¤p-X-Øm¬ hnIkn-°p-∂Xv Rm≥ I≠p; At±lw Bcm-[\
- t- bmsS Fs∂ t\m°n
\n∂p.
Rm≥ Hcp ]gb IhnXmkam-lm-chpw t\∏m-fn-s\-°p-dn®pw
]m¿Δ-Xm-tcm-l-W-sØ-°p-dn-®p-ap≈ GXm\pw ]pkvX-I-ßfpw
hmßn ]Ww sImSpØv aS-ßn-t∏m-cm≥ XpS-ßp-tºmƒ At±lw
Cßs\ ]d-™p:
"kmtd, Rm\pw Hcn-°¬ lnam-e-b-Øn¬ t]mbn-´p≠v.''
""F∂v?''
""1985 ¬ Hcp sNdp kwL-Øn-t\m-sSm∏w 3 amk-°mew C¥y
apgp-h≥ Np‰n Hcp Xo¿∞m-S\w \S-Øp-tºmƒ Rm≥ tIZm¿\mYpw _Z-cn-\mYpw kμ¿in-®n-´p-≠v.'' H∂v \n»-_vZ-\mbn At±lw
Xs‚ ]pkvX-I-ß-fpsS \o≠ \nc-I-fn-te°v Ae-£y-am-sbm∂v
t\m°n. B sX√v sNcn™ apJØv, hnZq-c-tØbv°v ]mbn® angnI-fn¬ At±lw IpXn-c-°p-f-º-Sn-tb‰ B ae-h-gn-I-fn-eqsS k©cn-°p-∂Xv Rm≥ ImWp-∂p.
Fs‚ lrZbw At±l-Ønte°v k©-cn-°p-∂p. F\n-°v B
Ic-ßf
- n¬ ]nSn-°W
- w. Cu a\p-jy≥ F{X-tbm Ime-ambn F\n°v
]cn-Nn-X\
- mWv!
""\n߃ ]n∂oSv Ft∏m-sg-¶nepw t]mbn-´pt≠m?'' Rm≥.
At±lw ho≠pw \n»-_vZ-\m-Ip-∂p. F∂n´v Xe Ipep-°n-s°m≠v
Cßs\ ]d-bp∂p:
""kmtd, F\n-°-Xn\v Ign-™n-cp-s∂-¶n¬..., ]t£ Fßs\,
Cu ]pkvX-I-ß-fpw H∏w, ]pe¿Øm≥ Hcp IpSpw-_hpw ]n∂n-ep≈-t∏mƒ.?''
H∂v s\Sp-ho¿∏n´v At±lw hnjbw am‰n:
""bm{X-I-sf-°p-dn®v km¿ Fs¥-¶nepw Fgp-Xn-bn-´pt≠m?''
At±lw hn\-bm-\zn-X-\mb Hcp t{imXm-hm-Ip-∂p... F∂m¬
B sIm®p a\p-jy≥ Xs‚ ]pkvX-I-im-esb ]n∂n-ep-t]-£n®v
flyover te°v \S∂p Ibdn ]mf-ß-fn¬ \n∂v Nnd-Ip-Iƒ hncn®v
GtXm ae-a-S-°p-Isf e£y-am°n k‘ym-Im-i-Øns‚ Ccp-fn-abn-te°v ]d-∂-I-ep-∂Xv Rm≥ ImWp-∂p.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

19

Ih¿tÃmdn

]pkv X - I - ∏ pgp
Fen-k-_Øv tImin
]pkvX-I-Ønse AΩ amtdmSp tN¿Øv
DΩ shs®s∂ Dd-°p∂p:
K¿`-Øn¬®p-a∂
- h
- ƒ
B¿t°m I\n-thmsS Zm\w sNøm≥
Fs∂ ]n≈-sØm-´n-en¬ InS-Øp-∂p.
]pkvX-I-Ønse A—≥
F\n-s°∂pw Aºn-fn-am-as\ ImWn®v Xcp∂p
AΩ Nq≠n-°m-Wn®p X∂ A—≥
Fs∂ Adn-bp-∂n-√, Rm\-—-s\bpw.
]pkvX-I-Ønse kvt\ln-X≥
F\n-°mbn PohnXw If-bp-∂p.
Fs‚ s\©n¬ ]Xn-™-h≥ Nne-t∏m-sgs∂
X≈n-∏-d-bp-∂p.
kuIcyw In´p-tºm-sg√mw H‰n-s°m-Sp-°-bpw.
]pkvX-I-Ønse `¿Ømhv
F\n°v ]mXn-sabv ]IpØv Xcp∂p:

Xmen-Nm¿Ønb ssI
Fs∂ asÆÆ sIm≠-`n-tjIw sNbvXv
A·n-ip≤n hcp-Øp-∂p.
]pkvX-I-Ønse a°ƒ
Fs‚ Im¬sXm´v hμn-°p∂p.
]Øp-amkw Rm≥ Npa-∂-h¿
Fs∂ Imen¬Øq°n Fdn-bp∂p
]gb hkvXp-°ƒs°m∏w Rm\pw aÆn¬.
]pkvX-I-Ønse ssZhw
hni-∏n-∂-∏hpw \·-X-bv°p-Sp∏pw \evIp∂p
tcmKn-Isf kuJy-am-°p∂p
Rm≥ s\m¥v hnfn-°p∂ ssZhw
IÆpw ImXpw s]mØn-bn-cn-°p-∂p.
AXn-\m¬ Hcp {]m¿∞\ am{Xw _m°n:
Fs∂ Hcp ]pkvX-I-∏p-gp-hm-°-tW.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

20

Ih¿tÃmdn

"Pohn-X-Øn-te°p aS-ßpI'
˛kp-μ¿em¬ _lp-KpW
(bph- X - e - a p- d - b psS Hcp ]pkv X - I - h n- N m- c - w )
A`n-PnXv Fkv. {]kmZv
+2 lypam-\n-‰okv, Kh. F®v.-F-kv.-F-kv., Cucm-‰p-t]´

"Pohn-X-Øn-te°p aS-ßpI' F∂ ]pkvX-I-Øn-te°p
Fs∂ ASp∏n®Xv AXns‚ hyXy-kvX-amb Xe-s°-´p-Xs∂.
F¥p-sIm≠v \mw Hcp aS-°-bm{X \S-ØWw? ImcWw C∂p
\mw Pohn-°p-∂Xv bYm¿∞ Pohn-X-a√ Xs∂, adn®v anYym-[m-cW-Ifpw Zpcm-{K-lß
- fpw aq¿—n® Hcp Ir{Xna Pohn-Xa
- m-Wv. F¥ns\bpw \in-∏n-°p-Ibpw apX-em-°p-Ibpw sNøp∂ a\pjy{]hW-X-bpsS Hcp-W¿Øp-]m-´mWv Cu ]pkvX-Iw. F∂m¬ Npcp-fgnbpw tXmdpw Cu aS-°-bm{X A{X Ffp-∏-a√ F∂v \ap°p
a\- n-em-°m\mhp-∂p. ChnsS ]cn-ÿnXn F∂ a\p-jys‚ ]cnX-ÿn-Xnsb Ah-tem-I\w sNøm≥ {KŸ-Im-c≥ Hcp {iaw \SØn-bn-´p-≠v.
{KŸ- I m- c ≥ F∂ t]cn\v ChnsS bYm¿∞- Ø n¬
B¿°mWv A¿lX F∂Xv Hcp km[m-cW Bkzm-ZI
- s\ kw_‘n®v Ipd®v Bi-b-°p-g∏w krjvSn-°p-∂p-≠v. ImcWw ]pkvXI-Øns‚ Xe-s°-´n¬ ImWp∂ t]cv kpμ¿em¬ _lp-KpW
F∂m-Wv. F∂m¬ kpμ¿em¬ _lp-KpW ]pkvXI-sam∂pw
cNn-®n-´n-s√∂v ]pkvX-I-Øns‚ BZy-`m-K-Øp-Xs∂ At±-lØns‚ hnh¿Ø-I≥ ]n. DØ-a≥ hy‡-am-°n-bn-´p≠v. ImcWw,
XSn® ]pkvX-I-߃ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv ]mgvthe-bm-sW∂v
At±lw hniz-kn-°p∂p. {Kma-߃ tXmdpw \S∂v P\-ß-tfmSp
t\cn´p kwkm-cn-°p-Ibpw Bi-b-߃ ]¶p-sh-bv°p-Ibpw
sNøp∂ At±lw `mc-Xob kaq-l-Øn¬ {]tXy-In®pw ka-ImenI kaq-l-Øn¬ XnI®pw hyXy-kvX-\m-Wv. Bi-b-߃ At±l-Øn-s‚-Xm-sW∂pw Xms\mcp hnh¿Ø-I≥ am{X-am-sW∂pw
]n. DØ-a≥ ]d-bp-tºm-gmWv {KŸ-Im-c-s\-∏-‰n-bp≈ kwibw
Zqco-I-cn-°-s∏-Sp-∂-Xv.
Cu ]pkvXI
- Ø
- n¬ {]Ir-Xn-tbbpw `qcn-]£w a\p-jy-tcbpw
NqjWw sNøp∂ hnI-k-\-sa∂p ]d-bp∂ X´n-∏n-s\-Xnsc
i_vZapb¿Øm≥ _lp-Kp-Wm-Pn°p Ign-™n-´p-≠v. Poh≥ \ne\n¿Øm≥ Bh-iy-amb sh≈hpw hmbphpw aen-\-am-°p∂
bmsXmcp I¿Ωhpw hnI-k-\-am-sW∂p ]d-™p-IqSm F∂p
{]Jym- ] n- ° m- \ p≈ N¶q‰w \ΩpsS Ime- L - ´ - Ø n¬ Hcp
kpμ¿em¬ _lp-Kp-Wsb t]mep≈ Npcp°w Nne¿t° D≠mbn-´p-≈q. AXp-sIm≠p Xs∂-bmWp apsºm-cn-°epw D≠m-bn-´n√m-Øh
- n[w hn\m-iI
- c
- a
- mb sSlvdn ]≤-Xn-s°-Xnsc Gsd°psd
H‰bv°p \n∂p s]mcp-Xm≥ At±-l-Øn\p Ign-™-sX∂pw
hnh¿Ø-I≥ Hm¿Ω-s∏-Sp-Øp-∂p.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

21

Ih¿tÃmdn
]cn-ÿn-Xn-bp-ambn _‘-s∏´ GI-tZiw F√m
{]iv\-ß-sf Ipdn®pw _lp-Kp-Wm-Pn ]cm-a¿in-°p∂p-≠.v kmaq-lnI Xe-Øn¬ C¥y-bn¬ t\Snb ]ptcmKXn Gsd {]iw- k m¿l- a m- s W- ∂ p- ≈ - X p- s Im≠v
Xs∂ At±-l-Øns‚ ka-Im-enI {]h¿Ø-\-߃
IqSp-Xepw ]cn-ÿnXn taJ-eb
- n-em-Wv. F∂m¬ kzmX{¥-ka
- c Ime-L´- Ø
- n¬ aZy-]m-\Ø
- n\pw Akv]¿iyX-b°
v p-sa-Xnsc At±-lØ
- ns‚ {]h¿Ø-\ß
- ƒ D≠mbn-cp-∂p-. Cu ]pkvXI
- Ø
- n¬ Nn]vtIm {]ÿm-\sØ
AXns‚ hym]vXn-bpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ Ah-X-cn∏n-°p-∂-Xn-s\m∏w _lp-Kp-Wm-Pn-bpsS A\p-`-h-ßfpw, DZvt_m-[-\-ß-fp-sams° Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v.
\q‰n-sbm≥]Xp t]Pp-I-fp≈ Cu ]pkvX-I-Øn¬
\mtem At©m t]Pp-Iƒ sIm≠v A[ym-bß
- ƒ Ahkm- \ n- ° p- ∂ p- s h- ¶ nepw AXnse Bi- b - ß ƒ
k¿Δhym-]n-X-s∂. ]cn-ÿn-Xnsb apgp-h\pw _m[n°p∂ {]iv\-߃ Xs∂-bm-W-Xns‚ Bibw F∂Xn-\m¬ \ΩpsS IÆpw ImXpw Cu ]pkvX-I-Øn¬
am{X-a√ tI{μo-I-cn-°-s∏-tS-≠-sX-∂Xv \mw a\- nem-°-Ww. ChnsS _lp-Kp-Wm-Pn-bpsS {]mtbmKnI
PohnXw \ap°p ap∂n¬ Hcp-Øa amXr-I-bm-hp∂p.
Cu ]pkvXI
- Ø
- n-ep-S\
- ofw ImW-s∏-Sp∂ as‰mcp
khn-ti-jX a\p-jys‚ km[m-cW _p≤n°p \nc°mØ bmsXmcp imkv{XobXbpw Imcy-ß-fpsS
hnh- c - W - Ø n¬ C√m- s b- ∂ - X m- W v . Hcp- Z m- l - c Ww
t\m°mw:
lnam-e-b-Øn¬ {]mbw Ipd™ ss]≥ ac-߃
Iq´-tØmsS Im‰n¬ \new-]-Xn-°p∂Xv B aÆn¬
CXn-\Iw Xs∂ Aæw hfsc h¿≤n®p F∂p-≈Xns‚ sXfn-hm-sW∂v _lp-Kp-WmPn hmZn-°p-∂p.
Cu {]kvXm-h-\-bn-eqsS aÆp-kw-c-£Ww F∂
Bi-b-Øn-te°p At±lw Im¬shbv∏v \S-Øp-∂p.
XpS¿∂p aÆp kwc-£W
- Ø
- n-\p≈ _Z¬am¿K-߃
\n¿t±-in-®p-sIm≠v At±lw ASpØ ]mcn-ÿn-XnI
{]iv\-Øn-te°p IS∂pt]mIp-∂p. imkv{Xob hiØn-t\m-sSm∏w Xs∂ kmaq-lnI hihpw tIm¿ØnW-°p-hm≥ At±lw AKm[ {]mhoWyw Xs∂ t\Snbn-´p-s≠∂p tXm∂p-∂p. aÆp kwc-£-W-sØ-∏-‰n-∏d-bp∂ At±lw temIh\-imkv{X ktΩ-f-\-Ønte°p km[m-c-W-sb-∂-t]mse IS-∂p-h∂v AXns‚
ip]m¿i-Isf Ah-tem-I\w sNøp-∂p. Cu hnj-bØn¬ kaqlw \¬tI≠ Du∂¬ Fs¥∂v hy‡am-°p-∂p. Aßs\ Hcp {]iv\-Øns‚ hnhn[ hi߃ Hcp ]mT-]p-kvXI
- Ønse∂-hÆw At±lw Ahtem-I\w sNøp-∂p-≠v. F∂m¬ CtX coXn Xs∂bmWv ]pkvXIØns‚ F√m-`m-KØpw kzoI-cn-®n-cn°p-∂Xv F∂v \mw Nn¥n-°-cpXv. a‰v hyXy-kvX-ßfmb kao-]\ coXn-Iƒ At±lw ]e-{]-iv\-ß-fnepw

kzoI-cn-°p-∂p-≠v. cN-bn-Xm-°ƒ At±-l-Øns‚
hmsam- g n- b m- b p≈ {]kw- K - ß ƒ AXp- t ]mse
]I¿Øp-∂X
- n-\m¬ Hcp km[m-cW kmln-Xy-kr-jvSnbpsS Nn´ CXn\p Nne-t∏m-sgms° \jvS-am-Ip-∂p≠v.
Cu krjvSn-bn¬ \n∂v ka-Im-en-I-amb hnh-c߃ tiJ-cn-°p-∂X
- n\pw Ah {]Z¿in-∏n-°p-∂X
- n\pw
A[n-Ir-X¿ IqSp-X¬ {i≤n-®n-´p-s≠∂p a\- n-em°mw. Nne kmaq-lnI {]iv\ß
- s
- fbpw Ah-tem-I\w
sNøp-∂-Xn¬ At±lw anI® t\´w ssIh-cn-®n-´p≠v.
At±-lØ
- ns‚ ]e kao-]\ am¿§-ßfpw C∂v B[p\nI kaq-l-Øn\v A\yw\n∂p t]mIp-∂p-sh∂p
\ap°p Is≠-Øm≥ Ign-bpw.
At±-l-Øns‚ kao-]-\-ß-sfbpw {]kw-K-ß-sfbp-sams° Ah-tem-I\w sNøp-∂-Xn\pw hy‡-am°p-∂-Xn\pw F\n-°p≈ ]cn-an-Xn- Rm\-dn-bp-∂p-≠v.
]pkvX-I-Øns‚ G‰hpw HSp-hn-embn 20˛mw \q‰m≠ns‚ Hcp al-Ømb hy‡nXzw tUm. ZmZm kmenw
Aen-sb-∏‰n _lp-Kp-WmPn ]d-bp-∂p. ]cn-ÿn-Xn-sb∏‰n ]d-bp-tºmƒ kenw Aen-sb-°m-f-∏pdw ]d-bpIbpw {]h¿Øn-°p-Ibpw sNbvX alm-∑msc FSpØp- I m- ´ m≥ _lp- K p- W mPn ad- ° p- ∂ n- √ . ChnsS
kenw Aen-sb FSp-Øp-Im-´p-∂-Xn\v At±-l-Øn\v
hy‡-amb Nne e£y-߃ Xs∂ D≠m-bn-cp-∂n-cn°-Ww. Hcp ]t£, \tΩmSp _lp-Kp-WmPn ]d-bm\p-t±-in-°p∂ ktμ-i-Øns‚ Hcp amXr-I-bm-bn-cp-∂ncn°mw tUm. kenw Aen. CØ-c-Øn-ep≈ hy‡amb Nne ImgvN-∏m-Sp-Iƒ Cu ]pkvX-IsØ angn-hp‰-Xm-°p-∂p. ]pkvXIw apt∂m´phbv°p∂ ktμ-ian-Xm-Wv: "\mw \ΩpsS Bh-iy-߃ {]Ir-Xn-bn¬
\n∂p \nd-th-‰Ww; ]t£, XrjvW-bpsS ]n∂mse
]mb-cp-Xv.'
B¿tWmƒUp tSmbn≥_o≥ ]d-™Xpw _lpKp-WmPn \ap°p th≠n hymJym-\n-°p-∂p. \Ωƒ,
Ncn-{X-KX
- n-bn¬ am‰-߃ hcp-Øp∂ k¿Km-flI \yq\]-£-am-Wv. ⁄m\w, I¿Ωw, `‡n F∂n-h-bpsS
tbmK-amWp b⁄-sa∂p \ΩpsS kwkvImcw ]Tn∏n-°p-∂p. kenw Aen C°mcyw At±-lØ
- ns‚ PohnX-Øn-eqsS \ap°p ImWn-®p-X-cp-∂p. At±lw \n»_vZ\
- mbn I¿Ω-a\
- p-jvTn®p; \n»-_vZ\
- mbn \sΩ hn´pt]m-bn. F√m-hcpw {i≤n-°p-tºmƒ \nß-fpsS \n»_vZX IqSp-X¬ hmNm-e-am-Ip-∂p. Bkzm-Z-\-ti-jnbn¬ Xmf-∏n-g-Iƒ kw`-hn-°mØh¿°pw \√-]p-kvXI-ßsf kvt\ln-°m≥ aSn-bn-√m-Ø-h¿°pw Cu
]pkvXIw Hcp apX¬°q´v Xs∂-bm-Wv.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

22

IY

Db-c-ap≈, F∂m¬ Iq\n-Øp-S-ßnb B hr≤a\pjy≥ a®ns‚ Ac-≠-sh-fn-®-Øn¬ sIm®p-P-\m-eIƒs°m-∂n-\-cn-In¬ Iq´n-bn-´n-cp∂ ]g-b-s]--´n-Iƒ°cn-In-te°v \oßn. G‰hpw apI-fn-en-cp∂ s]´n-bnse
am-dm-eI
- ƒ am‰n shfn-®Ø
- n-te°v \o°n-∏n-Sn®v AXn¬
Abmƒ t^mt´m B¬_-߃ Xnc-bp-Ib
- m-Wv. Hmtcm
B¬-_-Øn-s‚bpw t]Pp-Iƒ BImw-£-tbmsS adn°p∂ Abmƒ Xs∂ Cu a®ns‚ Ccp-´n-te°pw
Po¿Æ-Xb
- n-te°pw Iq´n-s°m≠p h∂ {]tNm-Z\
- sØ
kvt\l-]q¿Δw ]c-Xp-I-bmWv. Cu t^m-t´m-Iƒ°nSbn¬ KX-Im-e-ß-fn¬ FhnsSsht®m Xs∂ ]ncn™p-t]mb {]nb-kJ
- n-bpsS {]W-bØ
- ns‚ Hm¿Ω-Iƒ
t]dp∂ Hcp Nn{X-ap-≠v. X´n≥]p-dsØ Ip™-s\-ensb-t∏mse £am-]q¿Δw im¥-\mbn `qX-Im-eØ
- ns‚
B \n-[n-∏p-c-bn¬ ]c-Xp-tºmƒ Hm¿Ω-I-fpsS Xnc-Ifn¬ Abmƒ IS-se-SpØp t]mIp-∂p. kJn-bpsS
th¿]m-Sn\v tijhpw Pohn-X-N{Iw Id-ßn-s°m-≠ncp-s∂-¶nepw h¿Ø-am-\-Im-e-Øns‚ GIm-¥-X-sb°mƒ `qX-Im-e-Øns‚ Hm¿Ω-Iƒ Abm-fn¬ Poh\p-‰-Xm-bn-cp-∂p.
s]mSn-]n-Sn® Hcm¬_w am‰n-sh-®n´v Gsd ]g-Inb
\mƒh-gn-∏p-kvXIw t]mse tXm∂n® H∂v s]´n-bn¬
\n∂v Abmƒ ]pd-sØ-Sp-Øp. AXv Ct∏mƒ a≤y-hb-kvI-\mbnØo¿∂ At±-l-Øns‚ aIs‚ Ip™p∂m-fnse Ub-dn-bm-bn-cp-∂p. Aß-s\-sbm∂v ]s≠s∂-¶nepw I≠n-cp-∂-Xmbn Abmƒ°v Hm¿Ωn-°m-\m-

hp-∂n-√. As√-¶n¬Øs∂ Xs‚ tam\v A\p-Zn\
Ipdn-∏p-Iƒ kq£n-°p∂ ioew D≠m-bn-cp-∂p-sh∂v
Abmƒ Nn¥n-®n-´p-t]m-ep-ap-≠m-bn-cp-∂n-√.
"Ip™p-ß-fpsS Cu ]gb km[-\-ß-sfms°
Ah- s f- ¥ n- \ m- W n- ß s\ shdpsX sI´n- s ∏- d p°n
hbv°p-∂Xv?' B›-cy-]q¿Δw, \c® Xe-bn-f°n
apJØv Hcp Xam-i-]p-©n-cn-tbmsS Abmƒ Nn¥n-®p.
\mƒhgn∏pkvX-I-Øns‚ Hcp a™-Xmƒ Xpd∂v
AXnse sIms®- g pØv hmbn- ° p- t ºmƒ Abmƒ
hnkva-b-`-cn-X-\m-bn. a[p-chpw hy‡-hp-amb, Bflmhn¬ apg-ßp∂ B hm°p-Iƒ Abm-fpsS angn-Isf
{]Im-i-]q-cn-X-am-°p-∂p. CXv Cu hoSn-\p-≈n¬ thKØn¬ hf¿∂p-t]mb Hcp Ip™ns‚ i_vZ-am-Wv.
h¿j-߃ ]n∂n´v C∂m-i_vZw Abmƒ°v IqSp-X¬
Ahy-‡hpw A]-cn-Nn-Xh
- p-am-bn-s°m-≠n-cn-°p-Ib
- m-W.v
a®ns‚ A]m- c - \ n- » - _ v Z - X - b n¬ Bdp hb-   p≈
\njvI-f-¶-\mb Ip™ns‚ i_vZw A¤p-X-߃
cNn®v Xo¿Øpw hnkvar-Xn-bn-em≠ Hcp KX-Im-e-Ønte°v B hr≤s\ Iq´n-s°m-≠p-t]m-bn.
Xmfp-Iƒ Hmtcm-∂mbn adn-°p-tºmƒ sshIm-cnI-amb Hcp Zmlw Abmƒ Adn-™p. H∏w, Xs‚
Ip™ns‚ \n¿Ω- e hpw efn- X - h p- a mb Nn¥- I ƒ
A°m-esØ Xs‚ Nn¥-If
- n¬\n∂v F{X hyXy-kvXam-bn-cp-∂p-sh∂v Abmƒ thZ-\-tbmsS Hm¿Øp.
F∂m¬ F{X hyXykvXw?
A°meØv Xm\pw _n n\kv hyh-lm-cß
- f
- psS

]mgvZn\w
amIv B≥tU-gvk¨ &
em≥kv hq_nƒkv

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

23

Hcp \mƒh-gn-∏p-kvXIw kq£n-®n-cp∂ hnhcw At∏mgmWv At±-l-Øns‚ Hm¿Ω-bn-se-Øn-b-Xv. Xs∂
Ac≠ Cu a®n≥ ]pd-tØ°v \bn® B {]nb-s∏´
Nn{X- s Ø- ° p- d n- ® p≈ Nn¥t]mepw ad∂v Xs‚
Ip™ns‚ \mƒh-gn-∏p-kvXIw AS-s®-SpØv Abmƒ
Xmtg°v t]mIm- s \m- c p- ß n. Xe- a p- ´ m- X n- c n- ° m≥
Ip\n™v a®ns‚ XSn-t°m-h-Wn-bn-dßn Nph∂ ]ch-Xm\n hncn® hcm-¥b
- n-eqsS Abmƒ Xs‚ Hm^okv
dqans\ e£y-am°n \S-∂p. Nn√phmXn¬ Xpd∂v
D≈n¬ IS∂v Xs‚ _nkn\ v \mƒhgn X∏n-sbSpØv Abmƒ Xs‚ Ip™ns‚ \mƒh-gn-∏p-kvX-ItØm-sSm∏w AXv tai-∏p-dØv tN¿Øp-h-®p. AbmfpsS \mƒhgn∏pkvXIw, XpI-en¬ s]mXn™v ]pdwN-´-bn¬ hrØn-bmbn kz¿Æm-£-c-ß-fn¬ t]sc-gpXnb H∂m-bn-cp-∂p. F∂m¬ aI-t‚-Xm-Is´ XSn-∏n®
henb A£-c-ß-fn¬ ]pdw-N´ \nd-bp-amdv ""PnΩn''
Fs∂-gp-Xnb apjn™v Fgp-Øp-Iƒ am™p-Xp-Sß
- nb
H∂pw. B A£-c-߃°v apI-fneqsS Abmƒ Xs‚

timjn® ssIhn-c-ep-Iƒ HmSn-°p-tºmƒ D]-tbmKhpw Ime-∏-g-°hpw sIm≠v am™p-Xp-S-ßnb NneXns\ XncnsI ]nSn-°m-\p≈ {ia-Øn-em-bn-cp-∂p.
Abmƒ Xs‚ \mƒh-gn-bn-eqsS IS-∂p-t]m-Iptºmƒ Hcp Znh-ksØ Ipdn-∏n¬ IÆp-Iƒ s]s´∂v
DS°n \n∂p, ImcWw AXv a‰v Znh-k-ß-fn-te-Xn-s\°mƒ hfsc sNdnb Hcp Ipdn-∏m-bn-cp-∂p. hrØnbp≈ ssIb-£-c-Øn¬ Cßs\ Fgp-Xn-bn-cn-°p∂p:
""PnΩn-bpsS IqsS ao≥ ]nSn®v apgp-h≥ Znh-khpw
\jvS-s∏-SpØn; Hcp ao≥t]mepw In´n-bp-an-√.''
Hcp s\Sp-\n-izm-k-tØmsS Xe-bnf-°n-s°m≠v,
Abmƒ B Znh-k-sØ, Pq¨ 4˛-se, PnΩn-bpsS
\mƒhgn°pdn-∏n-te°v t\m°n. henb Nfp-ßnb
A£-c-Øn¬ XSp-∏n®v Cßs\ Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂p:
""C∂v UmUn-bpsS IqsS ao≥]n-Sn-°m≥ t]mbn
Fs‚ Pohn-X-Ønse G‰-hpw \√ Znh-kw.''

temI-Øn¬ \n߃ Hcp hy‡n am{X-am-bn-cn-°pw, F∂m¬ Hcp hy‡n°v \n߃ Hcp
temI-am-Wv. B hy‡n \nß-fpsS Ip™m-Wv. \nßsf \nß-fpsS Ip™p-ß-fn¬ \n∂v ]nSn®v
am‰m≥ PohnXw AXns‚ \qdp-Iq´w {]mcm-_v[-ß-fp-ambn hcp-∂p. ""AXym-hiyw'' Ft∏mgpw
\nß-fpsS Pohn-XsØ \nb-{¥n-°m-\-\p-h-Zn-®m¬ \n߃°v Hcn-°epw Xncn®p ]nSn-°m-\m-hmØ
\nan-j-ß-fm-bn-cn°pw Pohn-X-Øn¬ \n∂v \jvS-am-hp-I. \nc-¥cw am‰-ß-fn-eqsS IS∂p t]mIp∂
\nß-fpsS Ip™p-ß-fpsS Pohn-X-Øn¬ H∂pw Bh¿Øn-°-s∏-Sp-∂n-√. temI-Ønse apgp-h≥
]W-Øn\pw Ah-cpsS Pohn-X-Øn¬ ]≤Xn {]Im-c-a-√msX kw`-hn-°p∂ kt¥m-j-ßsf
Xncn®v hmßm-\m-hn-√. Ct∂°v Hcp \qdp h¿j-߃°v tijw \n߃°v F{X _m¶v _me≥kv
D≠m-bn-cp-s∂-t∂m \n߃ Fß-s\-bp≈ ho´n¬ Xma-kn-®n-cp-s∂-t∂m \n߃ Fß-s\-bp≈
Im¿ HmSn-®n-cp-s∂t∂m H∂pw Imcy-ambn KWn-°-s∏-Sm≥ t]mIp-∂n-√. F∂m¬ \nß-fpsS
Ip™p-ß-tfm-sSm∏w sNe-h-gn® kab-Øns‚ t]cn¬ Cu temIw hyXy-kvX-am-tb-°mw.
(Ip™n\v "kvt\l-'sa-∂m¬ "ka-b-'sa∂v D®m-cWw ˛ F∂ IrXn-bn¬ \n∂v)
IØv
Hcn-°epw \jvS-s∏-Sp-Ø-cp-XmØ Hcp e°w F∂v "A okn' bpsS BK-Ã-e-°-sØ-°p-dn®p ]d-bm≥ CXp Ipdn-°p-∂p. C¥y F∂ P\m[n-]-Xy-]-c-am-[n-Imc cmjv{Sw \m\m-Xz-Øn¬ GIXzw ImØp-\n¬°p-∂-sX-ß-s\-sb∂v Hm¿Ωn-∏n-°p-∂, HØncn Nnt¥m-±o-]-I-amb apJ-°p-dn-∏p-apX¬ samgn-am-‰n-b-h-X-cn-∏n® ac-°-Y-hsc hfsc \∂m-bn-cn-°p-∂p. PntPm Ipcy-s‚, A{X {lkz-a-√mØ Ih¿tÃmdn DW¿Øp∂ Nn¥m-X-cw-K-Øn\v
k¿h-Im-en-I-amb Hcp am\-ap-≠v. k¿h-kw-lm-c-Øns‚ aq¿Øn-bmb sP. kn. _n.°v "hnI-k\ P¥p' F∂p \¬Inb t]cv Btem-Nm-\m-arXw. hmb\-°m¿°v apºn¬ ]›n-a-L-´-Øns‚ ac-W-apJw Im´n-Ø-cp∂ tUm. tPman AK-Ãns‚ teJ\w {]Ir-Xn-˛-]-cn-ÿnXn kvt\ln-Iƒ°v Adn-hns‚
k¶-S-߃ \¬Ip-∂p. hn. Pn. Xºn-bpsS Ime-h¿j Nn¥bpw amXyp Fw. Ipcym-t°m-kn-s‚, {]Ir-Xn-kw-c-£-W-Øn\p ]Øp-I-ev]-\-Ifpw ta¬
kqNn-∏n-®-h-tbmSp tN¿Øp hmbn-t°-≠-h-bm-Wv. kzmX-{¥y-Zn\ ktμ-i-sa∂p hmbn-t°≠ Bg-ta-dnb Nn¥-I-fmWv tUm. kvIdnbm k°-dnb hmb\-°m¿°p-ap-ºn¬ hbv°p-∂-Xv. XnI®pw hyXy-kvX-cmb c≠p a\pjy kvt\ln-I-sf-bm-Wt√m B‚Wn eqt°mkpw sI. Fw. sP. ]bkpw \ap°p
]cn-N-b-s∏-Sp-Øn-Ø-cp-∂-Xv. P\m-e-bv°-cn-Inse hnIr-Xn-°p-´n-I-fpsS Imcyw ]d-bp∂ k°-dn-bmkv s\Sp-¶-\m-ens‚ teJ-\hpw s]mXp[mc-bp-tSXn¬ \n∂p hyXy-kvX-amb Hcp hnZym-`ym-k-Z¿i\w \ΩpsS apºn¬ hbv°p-∂p. ayqkvta-cn-bpsS teJ\w CØncn IqSp-X¬ hy‡n-\n-jvT-am-bn-t∏mbnt√?
C{X anI® Nn¥m-hn-`-h-߃ hmb-\-°m¿°v \¬Ip∂ A o-kn, FUn-‰n-ßnepw {]q^v t\m´-Ønepw IqSn {i≤n-°-W-sa-s∂mct]£. Nme°p-Sn-]p-g, Im∏n-tXm-´w, tXbn-e-tXm-´w, Ge-tXm´w Fs∂ms° \mw ]d™p XpS-ßn-bn-´n-√t√m (I-h¿tÃmdn t]Pv 10,11) ! Nme-°p-Sn-∏p-g, Im∏n-tØm´w, tXbn-e-tØm´w Ge-tØm´w F∂n-ßs\ Cc-´n∏p \¬In \mw D®-cn-°p∂ A£-c-߃ Cc-´n-∏p-\¬In-Øs∂ Fgp-Xm\pw A®-Sn-°m\pw {i≤n°ptam? s\√n-bm-ºXn `qXw ae-bm-fnsb t]Sn-∏n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂ Cu thf-bn¬ "hnI-k\ hncp≤w' F∂v Nne-cp-sS-sb-¶nepw ]pcn-I-߃ Npfn∏n-t®-°m-hp∂ Ign-™-e°w A okn-sb, BK-Ãns‚ kphn-tijw F∂p hmgvØm-\mWv Cu hmb-\-°m-c≥ CjvS-s∏-Sp-∂-Xv.
Nmt°m kn. s]mcn-bØv, `c-W-ßm\w

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

24

ant m- d m- w :
Nne a[p-c-amb Hm¿Ω-Iƒ
Fkv. Kpcp-am-WnIyw

(an-t m-dm-an-Iƒ A\m-bm-k-ambn kXy-‘-Xbpw ]c-kv]c hnizm-khpw ImØp-kq-£n-°p-∂Xv Hcn°¬ ImWm-\n-S-bm-bn. F¥p-sIm≠v \ap-°p-sam∂v {ian®p IqSm? ""I temav F, H, epMvsebv'' (ep-Mvse-bv,
\n\°v \μn!) )

""km

td, Ah-sc-¥mWv hnfn®p ]d-bp-∂s
- X∂v
a\- n-emtbm?''
Fs‚ ss{Uh¿ Bth-i-`-cn-X-\mbn Ft∂mSv
tNmZn-®p.
''F¥mWv?'' Rm≥ Xnc-°n.
AXv Unkw-_-dnse at\m-l-c-amb Hcp {]`m-Xam-bn-cp-∂p. kqcy≥ sXfn™v {]tim-`n-®n-cp-s∂-¶nepw
A¥co£Ønse Ipfn¿a ambv ° - s ∏- ´ n- c p- ∂ n- √ .
ant m-dm-ans‚ N¥-Iƒ {Inkvakv BtLm-j-Øns‚
Bth-i-Øn-em-Wv. ant m-dm-an-Iƒ Unkw.25 \v am{Xa√ {InkvXp-akv BtLm-jn-°p-∂-Xv, Unkw-_¿
amkw apgp-h≥ Ah¿°v BtLm-j-Øns‚ \mfp-Ifm- W v . ant m- d m- a n¬ hep- ∏ - Ø n¬ c≠m- a sØ
ÿm\Øp \n¬°p∂ epMvsebv kn‰n-bpsS Unkw_¿ N¥ BtLmjØnan¿∏n- e m- W v . Bfp- I ƒ
{U pw ssN\okv km[-\-ßfpw ]m{X-ßfpw ho´p]-I-c-W-ß-fpw... Aß-s\-sb√mw hmßp∂ Xnc-°nem-Wv. apgp-h≥ kn‰nbpw Hcp N¥ t]mse tXm∂n®p. Cu tImem-le
- ß
- ƒ°n-Sb
- n-emWv ss{Uh¿ kqNn∏n® ant m-dman `mj-bn-ep≈ Cu A\u¨kvsa‚ v
D®-`m-jn-Wn-bn-eqsS h∂-Xv.

""Btcm Hcp So˛-j¿´v hmßn IS-bn¬ ad∂v h®v
t]mbncn°p-∂p. Bfv Cu ]cn-k-cØv Fhn-sS-sb-¶nep-ap-s≠-¶n¬ h∂v km[\w ssI∏‰n t]mIm≥ Bhiy-s∏-´p-sIm-≠p≈ A\u¨kvsa‚m-WX
- v.'' ss{Uh¿
hnh-cn®p. "F¥v? kXy-k-‘-Xbv°pw Hc-Xn-cnt√?'' ˛
sR´- e n¬ \n∂p- W ¿∂ Fs‚ BZysØ Nn¥
CsXs‚ \m´n¬ kw`-hn-°ptam F∂-Xm-Wv. tI{μk¿°m¿ tPmen Hc-\p-{K-l-hpw H∏w Hcp im]-hp-amWv. A\p-{K-l-am-bn-cn-°m≥ ImcWw sNe-hn-√msX
\n߃°v C¥y-bnse hyXykvX\mSp-Iƒ kμ¿in°m≥ km[n-°p-∂p. AtXkabw \nß-fpsS IpSpw_-Ønepw \m´nepw \n∂v hn´p-]n-cn™v amk-ßfpw
h¿j-ßfpw A\y-\m-Sp-If
- n-embncn-°pI F∂ Zu¿`mKy-hp-ap-≠.v Hcp c≠p h¿j-°m-et- Ø°v F∂v ]d™v
epMvse-bn¬ Rm≥ \nb-an-X-\m-bn´v ]Øv h¿j-߃
]n∂n-´p.
hS°v Ing°v C¥y-sb-°p-dn®v C¥y-bpsS a‰v
`mK-ßf
- n-ep-≈h
- ¿°v Gsd sX‰n-≤m-cW
- I
- f
- p≠v: Ah¿
""kwkvIm-c-an-√mØ BZn-hm-kn-Ifpw h\y-Po-hn-Isf
Xn∂p∂ \mbm-Sn-I-fp-am-Wv...'' Aßs\ ]e-Xpw. AhtcmSv apJy-[mcm C¥ym-°m-c-\p≈ Ah⁄ kmhImiw i{Xp-X-bmbn cq]-s∏-Sp-∂p. Ah-scs∂ BZyw

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

25

Hcp apJy-[mcm C¥ym-°m-c\
- mbn IW-°m-°n-bt- ∏mƒ
F\n°v Atcm-N-I-Xz-amWv A\p-`-h-s∏-´-Xv. F¥m
Chcpw C¥y-°m-c-t√, Fs∂ am{Xw F¥n\v C¥ym°m-c-\mbn am‰n-\n¿Øn ImWWw? Gsd Xma-knbmsX Rm≥ Xncn-®-dn™p, ""Ahcpw'' ""\Ωfpw''
XΩn¬ `oa-amb hyXym-k-߃ Ds≠-∂v. ant m-dman¬ Imep-Ip-Ønb Znhkw AsX-\n°v A\p-`-h-s∏´-Xm-Wv.
sFtkm-fn¬ \n∂v 235 Intem ao‰¿ hnZq-c-Ønep≈ bm{X-bn¬ R߃ tXbn-e-tØm-´-Øn-\n-S-bnep≈ Hcp Nmb-°-S-bv°-cn-In¬ h≠n \n¿Øn. Hcp
""C¥ym-°mc''\mb-Xp-sIm≠v Hcm-Zn-hmkn \S-Øn-bncp∂ Nmb-°-S-bn¬ \n∂v Nmb IpSn-°m≥ Rm≥
Aev]w hnap-J-\m-bn-cp-∂p. F∂m¬ hni∏v ""A`nam\''an√m-Ø-h-\m-bXp sIm≠v Rm≥ ISbv-°p-≈ntebv°v XnS-°-s∏-´p IS∂p. IS-°mcn kv{Xo {]k∂-`m-h-Øn¬ tNmZn®p: ""kmd-∑m-tc,
Nmb FSp-°t´?'' Nmb henb sa®-ambn-cp-∂n-√. Nmb IpSn-®t- ijw Rm≥ Hcp
]Øv cq] t\m´p sImSp-Øp.
""kmsd, sNbv©v C√-t√m. sNbv©v
Dt≠m?'' IS-°mcn. Fs‚ ssIh-ihpw
sNbv©v D≠m-bn-cp-∂n-√. Cu kabw
_wKmfn ss{Uh¿ h≠nbn¬ Xncn®v
sN∂n-cp∂v A£-a-\mbn tlmW-Sn-°pI- b m- b n- c p- ∂ p. F\n°v C—m- ` wKw
tXm∂n. At∏mƒ Ah¿ ]p©n-cn®p
sIm≠v Ft¥m H∂v ant mdman `mjbn¬ ]d-™p. F\n-s°m∂pw a\- n-embn-√. ]ns∂ Ah¿ Fs‚ h≠n°v t\sc
ssIIm-Wn®v bm{X ]d-™p. At∏m-sg\n°v t_m[w hoWp ˛ Ah¿ Xs‚ c≠v
cq] ths≠∂v h®n-cn-°p-∂p. F∂n´pw

Ah¿ ]p©n-cn-°p∂p! apdp-°m≥ Id]p-c≠ ]√p-Iƒ sIm≠v C{X at\ml-ca
- mbn Nncn-°m-\m-hp-sa∂v F\n-s°mcn-°epw hnNm-cn-°m-\m-bn-cp-∂n-√. Cu
a\p-jy¿ \mSyßfn-√mØ kXy-k‘cpw km[m-cW-°m-cp-am-Wv.
Ign™v Ccp- ] Xv h¿j- a mbn
epMvsebn¬ Xmak°mc-\mb Fs‚
kplrØv (Hcp Xan- g v \ m- ´ p- I m- c ≥
s{]m^-k¿) ]d™p: ""epMvse-bn-te°p≈ _ p-I-fn¬ Bfp-Iƒ henb
sI´p-I-fp-ambn k©-cn-°pI ]Xnhv
ImgvN-bm-Wv. Ah¿ _ n-d-ßp-tºmƒ
sI´p-Iƒ°v Npa-°m≥ ]‰p-∂-Xn¬
IqSp-X¬ `mc-ap-s≠-¶n¬ Ah¿ AXv
GsX-¶nepw tImWntem IS-bpsS ap∂ntem _ v
tÃm∏n¬ Xs∂tbm C´n-´p-t]m-hpI ]Xnhv ImgvNbm-Wv. F∂n-´h
- ¿ ASpØ Znhkw h∂v FSp-Øp-sIm≠p-t]m-Ipw. Ah-cpsS sI´v AhnsS ImWp-∂n-s√¶n¬ Xo¿®-bmbpw ASp-Øp≈ IS-°m-c≥ ag \\bmsX D≈n¬ FSpØv h®n-´p-≠m-Ipw. IS-°m-ct- \mSv
sI´v Bh-iy-s∏-Sp-tºmƒ Abmƒ sXfn-shm∂pw
tNmZn-°m-dn-√. tNmZn-°p∂ Bsf ]q¿Æ-ambn hnizkn-®p-sIm≠v sI´v Xncn-t®-ev]n-°p∂p! Ah¿ F√mh-scbpw hniz-kn-°p∂p!''
CXv tI´-t∏mƒ ]≠v ho´n¬ h®v \S∂ Hcp
kw`hw Rm≥ Hm¿Øp-t]m-bn. Hcn-°¬ Rms\s‚
`mcy-tbm-sSm∏w _ vbm{X sNøp-Ib
- m-bn-cp-∂p. Sn°‰v
FSpØp Ign-™-t∏mƒ I≠IvS¿ _me≥kmbn
\mev henb \mWbØp´p-Iƒ Ah-fpsS ssIbn¬
sImSp-Øp. Xo¿®-bmbpw B \mWbØp´p-Iƒ 50

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI
G{]n¬ 2012 A okn amknI

26
26

ss]k-bpsS Bbn-cp-∂n-√. Ah-bpsS hep-∏-Øn¬
\n∂v hy‡-am-Wv Ah H∂n-t‚tXm c≠n-t‚tXm
BWv. GXm-bmepw \mW-b-߃ ssIbn¬ In´n-bt∏mƒØs∂ `mcy I≠-IvS-dpsS ap∂n¬ h®v Ah
FÆn-Øn-´s
- ∏-Sp-Øm≥ XpS-ßn. Rm\-t∏mƒ Ah-fpsS
aS-b-Ø-c-sØ-tbm¿Øv ]ndp-]n-dpØp sIm≠n-cp-∂p.
"Ah H∂ns‚ \mW-b-ß-f-s√-¶n¬ c≠n-t‚-Xm-bn-cn°pw. \ap°v t\´-ta-bp-≈q. AXv a\- n-em-hmØ
hnUvVn-bmtWm Chƒ?' C∂v Rm≥ A∂v ""IqSpX¬ Adn-hp≈ anSp°''\mIm≥ {ian-®-Xn¬ e÷n°p-∂p.
ant m-dm-an-Iƒ Hcp-an®v Hcp kaq-l-am-bn-´mWv
{Inkv X p- a  v BtLm- j n- ° p- ∂ - X v . {Inkv X p- a kv
BtLm-j-th-f-bn¬ F√m-hcpw s]mXp BtLm-jØn\v ]Ww kw`m- h \ sNø- W w. PmXn- a Xw
t\m°msX. B {]tZ-iØv IqSn IS-∂p-t]m-Ip∂
hml-\-ß-fn¬ \ns∂√mw Ah¿ ]Ww ]ncn-°pw.
\n߃ ]ncnhv sImSpØp Ign- ™ m¬ Ah¿
\n߃°v Npht∏m ]®tbm \nd- Ø n- e p≈ Hcp
sIm®p ]XmI Xcpw. AXv \nß-fpsS hml-\-Øn¬
sI´n-bm¬ ]ns∂ Bcpw \nß-fpsS hml-\sØ XS™p-\n¿Øn ]Ww ]ncn-°n-√. R߃°v, C¥y-bpsS
a‰v `mK-ß-fn¬ \n∂v AhnsS Xma-k-am-°n-b-h¿°v,
ant m-dm-an-If
- psS Cu {InkvXp-a v ]ncn-hn-s\-°p-dn®v
]cm-Xn-bp-≠m-bn-cp-∂p. ImcWw R߃ {InkvXym-\nI-f√
- , ]ns∂ F¥n\v Ah-cpsS {InkvXp-a v BtLmj-Øn\v ]ncnhv sImSp-°Ww? AXp-sIm≠v Rßfn¬ Nne¿°v Hcm-ibapZn®p ˛ Ah¿ kz¥--ambn
sNdnb Hcp ]Xm-Ib
- p-≠m°n hml-\Ø
- n¬ ÿm]n®v
{InkvXp-a v \mfp-I-fn¬ k©-cn-®p. Rß-fpsS
"kwkvImckº-∂-cmb C¥ym-°mcp'sS, a‰p-≈-hsc
I_-fn-∏n-°m-\p≈ Ign-hn¬ Rm≥ B›-cy-s∏-´n-s√¶nepw kXy-k-‘cpw km[m-c-W-°m-cp-amb ant mdn- a - I ƒ kwi- b - e htei- a n- √ msX ]p©n- c n®v
ssIhoin Cßs\ ]XmI ÿm]n®v t]mIp∂
Rß-fpsS h≠n-Isf IS-Øn-hn-Sp-tºmƒ Rm≥
B›-cy-`-cn-X-\m-bn. Cßs\ I_-fn-∏n®v apt∂m´v
t]mIp-tºmƒ Fs‚ kplrØv CXv ]d™v Dds°
Nncn-°p-tºmƒ Rm\p-≈n¬ \odp-∂p-≠m-bn-cp-∂p.
CXmtWm "kwkvIm-c-k-º-∂X'? a‰p-≈-h-sc-°mƒ
{]-K-¬`-cm-bn-cn-°pI F∂m¬ Ahsc h©n-°m-\-dnbpI F∂-XmtWm?...
Rm≥ ant m-dm-an-Is
- f-°p-dn®v kvXpXn-]m-S¬ \SØp-I-b-√. Ah¿°v Ah-cp-tS-Xmb Ipd-hp-I-fp-≠v.
Ah-cn¬ ]ecpw IpSn-b-∑mcpw apdp-°p-∂-hcpw ab°p-a-cp-∂p-Iƒ D]-tbm-Kn-°p-∂-h-cp-am-Wv. Iuam-c-{]mb-°m-cn¬ K¿`-[m-cWw km[m-cW
- a
- m-Wv. kv{XoI-tfmSv, {]tXy-In®v Ahn-hm-ln-X-tcm-Sv, kaqlw ]cp-°-

\m-bn-´mWv s]cp-am-dp-∂-Xv. Aßs\ Aßs\ ]eXpw... F∂n-cp-∂mepw Ah-sc-√m-hcpw kXy-k-‘X
]men-°p-∂p. Ah¿ ]d-bp∂ hm°n\v hne-I-ev]n-°p∂-h-cm-Wv. {Iqc-Ir-Xy-߃ Ah-cpsS CS-bn¬ tI´ptIƒhn t]mep- a n- √ . CsXs‚ Ign™ ]Øv
h¿jsØ A\p-`-h-am-Wv.
ant m-dm-an-Isf°pdn®v a‰v C¥y-°m¿ ÿncw ]dbp∂ ]cmXn Ah¿ C∂pw C¥y-bpsS tZio-b-`m-jbmb lnμn ]Tn-®n√ F∂p-≈-Xm-Wv. F\n°v hntbmPn-∏p-≠v. Ah-cmZyw ant m-dm-an-I-sf-t∏mse kXy--k‘-cm-Im≥ ]Tn-°s
- ´. \ap°v Ahsc tami-°m-cm-°mXn-cn-°mw. ant m-dm-an-Iƒ°pw a‰v C¥ym-°m-cn¬ \n∂v
Nne-sXms° ]Tn-°m-\p≠m-hpw. \ap°v \√ Imcy߃ ]c-kv]cw sIm≠pw sImSpØpw ]Tn-°mw,
A√msX \Ωƒ ]c-kv]cw ssIam-dp-∂Xv I©mhpw
h©-\bpw Bhm-Xn-cn-°-s´. Bsc-¶nepw amd-W-sa¶n¬ BZyw amtd-≠Xv \Ωƒ, a‰v C¥ym-°m-cm-bn-cn°-Ww.
ant m-dm-an-Iƒ Fs∂ ]Tn-∏n-®Xv kXy-k-‘X
Bcw-`n-°p-∂Xv ]c-kv]c hnizm-k-am-bn-´mWv F∂
kXy-am-Wv. a‰p-≈-hsc kwi-b-te-i-sat\y hniz-kn°p-I. ]c-kv]c hnizmkw ssIam‰w sNø-s∏-Sp-∂nSØv kXy-k-‘X Xfn¿°p-∂p. kXy-k-‘X A\pZn\ Pohn-X-Øn¬ {]mtbm-Kn-I-am-°m≥ \ap°v Hcp
""AÆm-l 
- msc'' Sow Bh-iy-apt≠m? Km‘n-Pn-bpsS
amXrI _p≤n-ap-´p-≈-Xmbn F\n°v tXm∂m-dp-≠v.
F∂m¬ H∂v kXy-amWv ant m-dm-an-Iƒ AXv Bbmk-c-ln-X-ambn Pohn-°p-∂p-≠v. F¥p-sIm≠v \ap-°psam∂v {ian-®p-IqSm?
(teJ-I≥ Un.Un tI{μ, sNss∂-bnse Akn.
F≥Pn-\o-b-dm-Wv, email: sgmnse@yahoo.in, courtesy:
"The Hindu'')

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

27

]≈n-°q-S-Øns‚ ]g-s©m-√p-Iƒ
kn_n I≈n-Im´v

"dm

In-∏-d-°p∂ sNº-cp¥pw' Ip©n-b-Ω-bpsS
aI≥ ]©m-c°
- p-©phpw H∂mw ¢m n¬ \n∂v ¢m ptI‰w In´nb ]nt≈-cpsS IqsS "H∂m\mw Ip∂p-tIdn
Hcm-Sn-°p-∂p-tIdn c≠n-te°p-t]mbn. shfn-°p-hn´
t\cØv DW-°m≥ Xocp-am-\n® sNSn-bpsS aq´n¬
Imcyw km[n-®n´v Ah¿ thKw AΩnWn´o®-dns‚
ASp-tØ°p ]m™p. Ah-sc√mw Pbn-®n´pw ]mhw
AΩnWn´o®¿ am{Xw tXm‰p-t]m-bnt√? Ign™ Im¬
\q‰m-≠mbn So®-dn-ßs\ H∂n¬ tXmt‰m-≠n-cn-°p-∂p.
BZy-¢m- nse tXma-kp-Ip-´n-bp-sS-bpw _me-N-{μs‚bpw _jo-dn-s‚bpw a°ƒ ho≠pw h∂v So®sd
tXmev]n-®p.
GXm≠v 90' IfpsS XpS°w hsc \ΩpsS ]≈n°q-S-߃ Cß-s\-sbm-s°-Ø-s∂-bm-bn-cp-∂p. F√mh¿jhpw Htc ¢m n¬Øs∂ tXm‰v tXm‰v Pohn-XtØmSv KpkvXn ]nSn®v \°m-∏n® iºfw hmßp∂
]≈n-°qSw hm[ym-c-∑m¿.
shfp-∏ns\ Fgp-t∂‰v sh≈-ap-≠p-Sp-Øv, c≠mw
ap≠v Igp-Øn¬ Np‰n, ka-kym-]q-cW t«mIw sX√pds° aqfn, apdp-°n-bXp \o´n-Øp-∏n, Ime≥IpS
shdp-sX-ho-in, ]pcm-W-I-Y-I-fpsS sN√w Xpd-°p∂
ap≥jn-am¿.
"kv ^ SnI'Ønse Nmt°mamjn- s \- t ∏mse
¢m n¬ h∂m-ep-S≥ Zznam\ ka-hm-Iy-Øns‚ kmam\y-cq]w F√m-h-tcmSpw tNmZn-®v, ]d-bm-Ø-h¿°v
\ncs∏ ASn-sIm-SpØv ]mW-en-e, sXm´m-hmSn XpSßnb "HSn' hnZy-Iƒ {]tbm-Kn-®n´pw A∂pw X√p-In´nb lX-`m-Ky¿ \¬Ip∂ ]pXnb Cc-´-t∏cpw G‰phmßn ]pXnb hgn-°W
- °
- n\p hgn-ac
- p-∂n-´n-cp∂ IW°p-km-d∑
- m¿. hmßnb hne-bn¬ \n∂pw hn‰-hn-eb
- n¬
\n∂pw Iq´n-bm-epw Ipd-®mepw lcn-®m-epw KpWn-®mepw Ch¿°v PohnXw \jvS-°-®-hSw Xs∂.
cmjv{S-`m-j-bpsS "atlm-]m≤ym'b∑m¿°v ico-cap-gp-∏-\p-k-cn®v "tNm´m lnμn', "_Um lnμn' F∂v
hnfn-t∏cv. "Iew' F∂m-¬ t]\-bm-sW∂p ]d-™t∏mƒ "N´n' F∂m¬ s]≥kn- e m- t Wm- s b∂v
tNmZn®ht\mSv "]nXmPn'bpambn hcm≥ ]d™ So®tdmSv "[\y-hmZv' ]d-™p-t]mb A∏p-°p-´s\ ]ns∂°m-Wp-∂Xv Nd-]dm lnμn "t_m¬Øn' \mj-W¬
s]¿an‰v temdn sX°p-h-S°v HmSn-°p-∂-Xm-Wv.

¢m n-eqsS shdpsX \S-°p-Ibpw \S∂p aSp°p-tºmƒ Ccp-∂p-d-ßp-Ibpw sNøp∂ Xø¬ So®dns‚ At_m[ km∂n-≤y-Øn¬ ka-NX
- p-cØ
- n¬ apdns®-SpØ tImd-Øp-Wn-bn¬ R߃ Cg-sb-SpØv
Nß-e-°-Ænbpw A´-°mepw Xbv®v Ah-km\w
Cebpw sNSnbpw ]qhpw Xbv®v ]mkm-b-Xp-sIm≠v,
]n∂oSv, hn´p-t]mb j¿´ns‚ _´¨ Xbv°m≥ `mcybpsS klmb lkvX-߃ th≠n hcp-∂n-√.
{Un√p-km-dns‚ IqsS \n∂v IhmØp ]Tn®v h´Ønepw \of-Øn-ep-tamSn. k∫v Pn√m a’-c-Øn¬
HmSm≥ t]mIm-\p≈ {][m\ {]tem-`\w HmSn-°gn™p hcp-∂-h¿°v Iptdsi •qt°mkp s]mSn
Xn∂mw F∂-Xm-Wv.
sslkvIq-fn¬ IWt°m kmaq-ly-]m-Ttam ]Tn∏n-®n-cp∂ kmdp Xs∂-bmWv tjIvkv]n-b¿ hmbn®Xpw. "Hu´v sse≥ tÃmdn-'bpsS CS-bv°p≈ "Kym∏pI-fn¬' "Cukpw', "hmkpw', "HmWpw', "Hm^pw' amdnam-dn-sb-gpXn R߃ ]IpXn am¿°p taSn-®p.
tkh-\-hm-c-Øn\v ]≈n-°q-S-Ønse "UkvIpw'
"_©pw' IgpIn shfp-∏n-®p. ap‰sØ ]p√p-sN-Øn.
]nt≈-cpsS ho´o∂p sIm≠p-h∂ ]®-°∏ kmd∑mcpw ]nt≈cpw IqsS s]mfn®v sN≠apdn-b≥
]pgpßn Im¥mcn Iq´n- b - S n- ® p. Xocp∂ Znhkw
]mbkw sh®p IpSn-®p. tXßm Nnc-≠m≥ anSp°n
tKmaXnSo®¿ Xs∂. CS-th-f-I-fn¬ Iºnfn\mc-ßbpw Nmº-ßbpw eqhn-°mbpw CjvSw t]mse Xn∂pa-Zn-®p.
I\ym-Ip-am-cn-bn¬ t]mbn DZbw I≠v sIm´m-chpw arK-im-ebpw ISepw taØ≥a-Wnbpw I≠v,
""t]mw, t]mw, t]mw, t]mw, t]m´-dp-h≠n

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

28

Sn∏v tSm∏v Sn∏v tSm∏v, ss{Uhdp kmdv
\osf \osf-°n-S-°p∂ Smdn´ tdmUv''
F∂ ]m´pw ]mSn "Sqdp' t]mbn h∂-tijw t]mbhcpw t]mIm-Ø-hcpw hnt\m-Z-bm-{X-sb-°p-dn®v cN-\sb-gpXn. "ssakvIq-fns\'∏‰n Fgp-Xnb Cw•ojp cN\-bn¬ Hcp sNº-c-Øn-∏q-t]m-ep-an-√mØ kvIqƒ ap‰tØbv°p t\m°n "sZb-dosk Km¿U≥ C≥{^≠v
Hm^v ssa kvIqƒ' Fs∂-gp-Xn-bXv F¥n-\m-sWt∂m¿Ω- b n- √ . cmjv{S- ` m- j - b n¬ HmWw ˛
tZiobtXymlm-dm-sW∂pw "Kmbv ZqØv tZØosl'
F∂pw, "ZqØv aoTm ssl' F∂pw I´≥Im∏n am{Xw
IpSn-®n-´p-≈-h-cp-sa-gp-Xn.
Cu kmd-∑msc s]mXpth ]nip-°-∑m-sc-∂m-Wv
\m´p-Im¿ hnfn-°p-I. FÆn-®p´ A∏w \p≈n-Øn-∂p∂
Inºfw In´mØ h¿§-am-Wn-h-sc∂v Ah¿°-dn-bn-√t√m. Inºfw In´m≥ h√ hgn-bp-ap-≠m-bn-cp-s∂¶ntem?
tacn-So-®¿ ]®-°-dn-°-S-bn-te°p h∂m¬ IS-°mc≥ tKm]m-e\v B[n-bmWv. apgp-h≥ ]®-°-dnbpw
HSn®pw aWØpw t\m°n-bnt´ So®¿ Ac-°ntem
G‰hpw hne-°p-d™ ]®-°-dn-bp-ambn cwK-sam-gnbq.
A\-[ym-b\ Zn\-amb i\n-bm-gvNI
- f
- n¬ Cu kmd∑m-sc√mw Ah-c-h-cpsS sIm®p-]-d-ºp-I-fn¬ \Sp-Xe-Iƒ \´p \\®p Inf®p hnb¿°p-∂Xp ImWmw.
km≤ymb Zn\-ßf
- n¬ cmhnse ]d-ºn¬ ]Wn Ign™v
kvIqfn-tet°m-Sp-Ibpw sshIn´p h∂v ho≠pw ]Wnbp-Ibpw sNøp∂ "]m¿´v ssSw' I¿j-I-cm-bn-cp∂p
Ah-sc-√mw.

IeymW hoSp-I-fn¬ Z£n-Wbpw ap≠pw hmßn
A\p-{K-ln-°m≥, acn® ho´n¬ \S-Øn-∏p-Im-c-\m-bn,
\m´n≥]p-dsØ hmb-\-im-e-bpsS ta¬t\m-´-°m-c\mbn, HmWm-tLm-j-°-Ωn-‰n-bpsS I¨ho-\-dmbn,
s]mXp-\n-c-Øns‚ \n¿Ωm-W-Øn\v \nth-Z-\-sa-gp-Xm\m-bn, Gh¿°pw At]-£-Ifpw l¿Pn-Ifpw Xømdm-°m-\m-bn. Nne¿ cmjv{So-b°
- m-cmbn. Ijm-bØ
- nse
Np°p-t]mse Ah¿ kPoh km∂n-≤y-am-bn.
90'Iƒ IpSw Xpd∂phn´ BtKm-f-h-XvI-c-W, DZmc-h-XvI-c-W-߃ A[ym-]-I-cpsS iºf kvsIbn-en\p-≠mb \of-°q-Sp-Xepw A[ym-]-Isc ASn-]-Sse
am‰n-sb-gp-Xn. Cu Ime-Øp-X-s∂-bmWv "Un. ]n. C.
]n' t]mse-bp≈, {]mtbm-Kn-I-X-e-Øn¬ hnP-bn°mØ ]co-£-W-ß-fpsS t]cnepw amdnb kmºØnI \ne krjvSn® B`n-Pm-Xy-Øns‚ t]cnepw
s]mXp-hn-Zym-`ymk ÿm]\ßfn¬ \n∂v ae-sh-≈∏m-®n¬ t]mse Ip´n-Iƒ, kn.-_n.-F-kv.kn. kvIqƒ
_ p-I-fn¬ Ibdn AI-e-ß-fn-te°p t]mb-Xpw.
]©m-b-Øn¬\n∂p kuP-\y-ambn In´p∂ No\nssØ- b v ° p- t ]mepw Dugw ImØp\n¬°p- ∂ - h ¿
\m´n≥]p-dØv "{^o' Bbn-°n-´p∂ hnZym-`ym-k-Øn¬
\n∂v {]Xo£ ]n≥h-en-®p. ]Ww sImSpØp hmßp∂-sX¥pw A¥ pw \√-Xp-am-sW∂p hniz-kn-°m≥
XpS-ßn.
]mc-º-cyhpw Z¿i-\-hp-ap≈ Nne tIm¿∏-td‰v
amt\-Pp-sa‚p-Iƒs°m-gnsI _m°n-sb-√m-h¿°pw
FbvUUv kvIqƒ N°-c-°p-S-am-bn. \m´n¬ tPmen
In´m-Ø-h¿ D≈-Xp-hn‰p s]dp°n ae-_m-dn\p t]mbn

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

29

tPmen taSn-®p. \mKm-em‚n-epw `q´m-\nepw ]Tn-∏n\t√mWw ]Tn-°Ww. \n\-s°mcp `mhn-bp-s≠∂v
°m≥ t]mb-h¿ Xncn®p h∂v kn.-_n.Fkn-I-fn¬ ]d-™Xv Ah-cm-bn-cp-∂p.
tNt°-dn.
\o ]mS-W-sa∂pw {]kw-Kn-°-W-sa∂pw
ap≠p-SpØp \S∂ amj-∑m-sc√mw Im¬i-cm-bn\o kvt]m¿Svkv kvIqfn¬ t]mI-W-sa∂pw
bn´v j¿´-Xn-\I
- Ø
- n´v Ac-s°-´p-ap-dp-°n. hoSn\p Np‰pw
]d-™Xv Ah-cm-bn-cp-∂p.
aXn-ep-sI´n Hcp "B¬t´m' Imsd-¶nepw hmßn.
{Un¬ ]ocn-bUv hoWp ssIsbm-Sn-™-hs\
kvIfp-hn-´p-h-∂m¬ hoSn-∂-IØp am{X-an-cp-∂p. \mSv
tXmfn-te‰n h≠n hnfn-®p-t]m-bXpw
Ah-cn¬\n∂pw Ah¿ \m´n¬\n∂pw AI-∂p-t]m-bn.
Ah-cm-bn-cp-∂p.
tIc-f-h-\-ß-fnse B\-I-fpsS IW-s°-Sp-°pkvIqfn-\-Sp-Øp≈ ho´n-te°v DÆm≥
tºmƒ sImº-\m-\-I-fpsS FÆw hf-sc-°p-d-sh-∂t]mIp-tºmƒ s]mXn-t®m-dn-√m-Ø-hsc
t]mse A[ym-]-I-cpsS FÆ-Øn¬ B¨km-d-∑m¿
ho´n-te°p Iq´n-s°m-≠p-t]m-bXpw
hwi\miw hcp∂ knwl-hm-e-∑m-cm-bn. F≥{S≥kv
Ah-cm-bn-cp-∂p.
Fgp- X n- ° n- ´ m- Ø - h cpw F≥Pn- \ o- b dm- I m- Ø - h - c pw
s]cp-hn-c¬ t]mbn´v
t\gvkns\s°´n hntZ-iØp t]mIm-\m-Im-Ø-hcpw
sN-dp-hn-c¬ t]mepw Ah-cm-h-iy-s∏-´n-√.
kmd-∑m-cm-bn. ASp-°-f-∏-Wnbpw ]nt≈sc t\m´hpw
Ign™v ]{Xw t]mepw hmbn-°m≥ ka-b-an-√mØ
\mw Ahsc ImWmsX
So®¿am¿ ]mSn- ∏ - g - I nb ]gw- ] m- ´ p- I ƒ sIm≠v ,
Ah-cpsS hgn-I-fn¬ \n∂v
C‚¿s\‰pw hn°n-hn-Uo-bbpw sIm≠pIfn-°p∂
]pXp-Im-e-Øn-s\m∏w
Ip´n-If
- p≈ ¢m n¬ Akz-ÿX
- I
- ƒ \nd®p sIm≠nhgn-amdn \S-°p-I-bmWv.
cn-°p-∂p.
B A£-c-Zo-]-ßsf
H∂mw XobXn cmhnse s]≥j≥ hmßm≥
AI-se-\n-s∂-¶nepw sXmgmsX
t]mIm-\mbn _ p- ImØp \n¬°p∂ ]g-b-km-d\mw Ftßm-´mWv
∑msc I≠n-s√∂p \Sn®v \mw thK-Øn¬ h≠n-tbmC{X-th-Kw...?
Sn®p t]mIp-∂p. ""ieyam. tI‰n-bm¬ ]ns∂ \qdpIq´w tNmZy-ßfm''

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

30

[¿Ω-cmPv aS-∏≈n

IhnX

]mX Cc-´n-∏n-®-X-dn-bmsX
]Xps° \S∂ ]ip-hpw.
`bw Hcp D]m-[n-b√
D]m-[n-Iƒ \nc-h[n `b-ß-fm-Wv...

D]m[n
`bw Hcp D]m-[n-bm-Wv...
AXn-Po-h-\-Øns‚ _p≤n-bm-Wv...
\n»_vZ-X-bpsS kuμ-cym-fl-I-X-bmWv
`bw c£bpw shfn-®-hp-am-Wv...
\obpw Rm\pw... {]]-©hpw
Rm≥ ImWp∂ ]£n-Ifpw
InW-dp-I-fpw ]mX-Ifpw AXm-Wv...
`bw `qan-bpsS s]mcp-fm-Wv.
Fs‚ Iº-f-hpw
\ns‚ {]W-b-Øns‚
Xoh-≠n-bm-∏o-kpw
CSh-gn-bnse ao≥Im-cs‚
H‰-s∏´ Iq°v hnfnbpw AXm-W-v...
]c-kv]cw B{I-an-°p-I-bn-s√∂
Zb-bm-Wv...
`bw {Inbm-fl-IXbm-Wv...
HXp-ßn-bn-cn-°p-∂-Xns‚
imeo\-X-bm-Wv... AXn¿Øn-Iƒ
t`Zn-°n√ F∂ ]c-kv]c _lp-am-\-am-Wv.
Rm≥ BfllXy sNbvtX°mw
F∂ {]Xn-tcm-[hpw IqSn-bmWv.
ta¬°q-c-bpsS Acn-∏-I-fn¬\n∂p
]pd-s∏´p NmSp∂ IÆocpw
IpS-In-´m-sX-t]mb Fs‚
ag-°m-e-ß-fpw...

NßmXo, F\n-s°m∂p s]m´n-®n-cn-°m≥
tXm∂p-∂p....
Nncn Hcp D]m-[n-bmWv
{`m¥n-te-°p≈ Hcp dm¥¬ sh´w
Rm≥ AXn¬ Hcp hnf°v ]m‰...
Fs‚ Nnd-sI-SpØp \o hmbn®p Ign™
Xmfn-¬ AS-bmfw sht®m-fq...
AS-bmfw Hcp D]m-[n-bm-Wv...
Pohn-°msX acn-®-Xn-s‚...
Hm¿Ωbpw Hcp D]m-[n-bmWv
Hcp \oeajn-t∏-\-bpsS DSa-bp-sS,
Hcp IÆn amß®p-\-bp-sS...
tdj-\-cn-bpsS Ccpºv K‘-Øn-s‚...
X]m¬°-c-t\mSp \o Xs∂ hmbn®pXt∂mfq
F∂v ]d-bp∂ \nc-£-c-X-bp-sS...
henb kz]v\-߃ I≠p acn-®p-t]mb
hnπ-h-Im-cn-Iƒ...
hndIp sIm≈n-t]mse \ΩpsS
A∏-Øn\p th≠n Fcn-™-h¿...
kz]v\-߃ ]e D]m-[n-I-fm-Wv...
Hfn-t®m-Sm-\pw bp≤w sNøm\pw D≈ D]m-[n-Iƒ...
\o Fs‚bpw
Rm≥ \ns‚bpw
Hcp]mSv D]m-[n-I-fm-Wv....

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

31

teJ\w

Blmcw ]mgm-°m-Xn-cn-°q,
Poh≥ c£n°q
s{]m^. tPm¨ Ipcm-I¿

Hm

tcm Znh-khpw 25,000 t]¿ ]´nWn aqew acn°p-∂p. \Ωƒ Ah-cn-sem-cmƒ BImsX t]mbXv
\ΩpsS `mKyw. F∂m¬ hni∏v aqew acn-°p∂ a\pjy-cpsS thZ\ ImWm≥ am{Xw lrZ-bh
- mbv]v \ap°v
D≠m-ImsX t]mIp-∂pt≠m? A\ys‚ thZ-\-bn¬
Aen-bp∂ Hcp lrZ-b-ap-s≠-¶n¬ \ap-s°-ß-s\ Cu
{]iv\-]-cn-lm-c-Øns‚ `mK-am-Im≥ Ign-bp-sa∂v \mw
Nn¥n-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. AXp-sIm-≠v, C\n-ta¬
Rm≥ Blmcw ]mgm-°n-s√∂v \ap°v Xo¿∏p-I-ev]n°mw, ImcWw, ]mgm-°p∂ `£Ww "temIhni∏n'
s‚ tXmXv Db¿Øp-Ib
- mWv sNøp-∂X
- v. "temI `£y]-cn-]mSn'Ifn-eqsS kwL-S-\-Iƒ hni-°p∂ a\pjy¿°v Blmcw \evIm≥ {ian-°p-tºmƒ `£Ww
sX√pw ]mgm-°msX Ah¿°v \Ω-fm-em-hp∂ kw`mh-\-Iƒ sNbvXp-sIm≠v klm-bn-°p-I-bmWv th≠Xv.
`mc-Xob Nn¥-b-\p-k-cn®v ""A∂w ]c-{_-“-kzcq]''amWv. \ΩpsS ]nXm-a-l-∑m-cpsS Z¿i-\-a-\p-kcn®v Blmcw ssZh- Ø n- s ‚ X\n- k z- c q- ] - a m- W v .
F∂m¬ Ah-cpsS ]n≥Km-an-I-fmb \mw Cu ]pcmX\ ssZh-Øn\v th≠{X _lp-am\w sImSp-°p∂pt≠m? \Ωn¬ ]ecpw sImSp-°p-∂n√ F∂-XmWv
kXyw. ^e-tam, Zi-e-£-°-W-°n\v \ΩpsS ktlmZ-c-߃ hni∂v acn-°p-tºmƒ, Zi-e-£-°-W-°n\v
S¨ Blmcw AIm-c-W-ambn \Ωƒ hen-s®-dn-bp-Itbm ]mgm-°p-I-tbm Ah-K-Wn-°p-Itbm sNøp-∂p.
Nne-t∏m-sgms° Blmcw ]mgm-°p-∂-Xn\v \Ωƒ
Nne Imc-Wß
- ƒ Is≠-Øm-dp-ap-≠v. B {]iv\ß
- sf
\o°n If-bm≥ km[n-®m¬ \n m-ca
- mbn ]cn-lc
- n-°mhp∂ H∂mWv C∂sØ ]´nWn F∂ temI {]Xn-

`m-kw. Npcp-°-Øn¬, ""Blmcw ]mgm-°-cp-Xv... AXv
hni-°p-∂-h\v sImSp-°p-I.''
Blmcw ]mgm-°p-∂Xv kmº-ØnI-amtbm ]mcnÿn-Xn-I-amtbm [m¿Ωn-I-amtbm \ymbo-I-cn-°m-hp-∂X-√. Imcy-߃ icn-bmb hgn-bn-e√m t]mIp-∂-sX¶n¬ sX‰v I≠p-]n-Sn-°m≥ \ap°v _m[y-X-bp-≠v.
ASn-ÿm\ ImcWw PmXn-˛-h¿Æw˛h¿§w-˛-`m-j-˛-a-Xw˛-hn-izm-kw-˛t- Ziw F∂n-hb
- vs°√mw AXo-Xa
- mbn a\pjy-\n¬ kw`-hn® aqey-tim-jW
- a
- m-W.v imkv{X-Øns‚
I≠p-]n-Sn-Ø-߃ kar-≤nsb krjvSn-°p-tºmƒ adph-iØv hym]m-c-hm-Wn-Py-Øns‚ [mc-W-Iƒ Zu¿e`ysØ krjvSn-°p-∂p. DXv]m-Z\ LS-I-߃ `mKn-Iambn \io-I-cW LS-I-ß-fmbn amdn-bn-cn-°p-∂p.
kwkvImcw apt∂-dn-s°m-≠n-cn-°p-∂p-sh∂v \mw AhIm-i-s∏-Sp-∂p, F∂m¬ aqey-ß-fn¬ \mw ]n∂m°w
t]mbn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv.
Hcp km[m-cW
- °
- m-cs‚ ImgvN∏
- m-Sn¬ \n∂v Imcyßsf t\m°n ImWm≥ {ian-°mw. Hcp ImeØv
Blmcw ssZhnI-ambn IW-°m-°p-Ibpw BZ-cthmsS ]¶p-h-bv°p-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. F∂m¬
hyh- k m- b - h - X v I rX kwkv I mcw cq]- s ∏- ´ - t XmsS
Blmcw kar- ≤ n- b mbn e`n- ° m≥ XpS- ß p- I bpw
kº-Øn-s‚bpw kmaq-ly-{]-ÿm-\-Øn-s‚bpw {]IS-t\m-]-m[n-bmbn AXv amdp-Ibpw sNbvXp. BUw_-c-]q¿Æ-amb kZy-Ifpw AXns‚ D—n-jvS-h-XvI-cWhpw kº-Øn-s‚bpw ÿm\-am-\-Øn-s‚bpw {]IS-\-am-Ip-tºmƒ `£Ww a\p-jy≥ Ah-iy-a-\p-k-cn®√ Bl-cn-°p-∂Xv, Hcp-hs‚ hb-dns‚ Cem-kvXnI-Xbv°v A\p-k-cn-®m-sW∂v hcp-∂p.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

32

Hcp kZytbm as‰-s¥-¶nepw BtLm-j-®S-ßpItfm kwL-Sn-∏n-°p-tºmƒ an®w-h-cp∂ Blmcw
\jvS-s∏-SmsX D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm≥ ASp-Øp≈
GsX- ¶ nepw A\m- Y - a - μ n- c - ß tfm at‰- s X- ¶ nepw
ÿm]-\-ßtfm Bbn ap≥Iq´n Hcp [mc-W-bp-≠mbn-cn-°p-∂Xv DNn-X-am-Wv. Aßs\ \evIp-tºmƒ
AXv kzoI-cn-°p-∂h
- sc ]c-am-h[n _lp-am-\n-®p-sIm≠m-bn-cn-°Ww sNtø-≠-Xv, A√msX `n£ sImSp°p∂ at\m-`m-h-tØmsS Bbn-cn-°-cp-Xv.
ho´ntem hncp-∂p-t]m-Ip-tºmtgm kZy-I-fn¬
]s¶-Sp-°p-tºmtgm \n߃ `£n-°p-∂Xv \nß-fpsS
Xocp-am-\-{]-Imcw kz¥w hni-∏-I-‰m≥ th≠n am{Xam-bn-cn-°W
- w. A√msX a‰p-≈h
- c
- psS \n¿_-‘Ø
- n\v
hgßn Bh-iy-ap-≈Xpw C√m-ØXpw hb-dn\v AkzÿX P\n-∏n-°p-thm-f-am-bn-cn-°-cpXv Ign-°p-∂-Xv.
Blmc-Im-cy-Øn¬ Bh-iy-°m-c\
- √
- mØ Hcmsf, Ign°m≥ Aan- X - a mbn \n¿_- ‘ n- ° m- X n- c n- ° p- I bpw
sNøpI.
]m{X- Ø n¬ `£Ww _m°nshbv ° p- t ºmƒ
Nn¥n-°pI, A{Xbpw Blmcw D≠m-°n-sb-Sp-°m≥
Irjn-bnSw apX¬ Xo≥tai hsc AXn\v ]n∂n¬
hybw sNbvX Du¿÷hpw [\hpw ka-bhpw F{Xam-{X-sa-∂v. ]mSw Dgp-Xp-a-dn®v Irjn sNbvXv \\®v
hnf-sh-SpØ I¿j-I≥, [m\yw s]mSn®v ]cp-h-s∏-SpØn-sb-SpØ an√p-Im-c≥, N¥-bn-se-Øn® Bƒ, ISbn¬ hmßn-sh®v \n߃°mbn hn‰ IS-°m-c≥, ASp°-fb
- n-se-Øn®v ]mIw sNbvXb
- mƒ, Ah-km\w ]m{XØn¬ hnf-ºnb Bƒ... hfsc efn-X-sa∂v tXm∂mhp∂ Aev ] w D—n- j v S - a m- ° - s ∏´ Blm- c - Ø n\v
]n∂n¬- A-{Xbpw \o≠ Hcp {]{In-b-bp-≠v. AXmWv
Ah-km\w ^ew ImWmsX amen-\y-°q-ºm-c-Øn-emIp-∂X
- v. CXn-s‚-sb√mw ASn-ÿm\-ambn h¿Øn-°p-∂Xv Pohn-tXmt±-iy-sØ-°p-dn-®p≈ hy‡-X-bn√m-bvabpw aqey-ß-fpsS timj-Whp-am-Wv. \Ωƒ PohnXw apgp-h≥
henb Hcp Hm´-Øn-em-Wv-˛-P-\\w
apX¬ acWw hsc \ofp∂ Hm´w.
AXn-\n-S-bn¬ \∑-Xn-∑-I-sf-°pdn®v Nn¥n-°m≥, em`\jvS-ß-sf°p-dn®v Nn¥n-°m≥, \√-io-e-ßsfbpw Zp»o-e-ß-sfbpw Ipdn®v
Nn¥n-°m≥ \ap-s°-hnsS kabw?!
\Ωƒ HmSn- s °m- t ≠- b n- c n- ° p- I bmWv . BZyw kv I qfn- t e- ° v ,
]ns∂ Hm^o- k n- t e- ° v , tijw
kq∏¿ kvs]jym-en‰n tlmkv]n-‰ep-If
- n-te°v, Ah-km\w ac-WØ
- n-

tebv°v. AXn-\n-S-bnse Pohn-X-Ønse \n m-c-ßfmb ]e-Xn-s‚bpw aqey-sØ-°p-dn®v Nn¥n-°m≥
\ap°v kabw In´m-dn√Xs∂.
CXv ]cn-lm-c-an-√mØ Hcp {]iv\-a-√. \ap-°mhiyw Xo£vWX
- bpw {]iv\w ]cn-lc
- n-°m-\p≈ \n›b-Zm¿Vy-hp-am-Wv. ]q®bv°v Bcv aWn-sI´pw? "\Ωƒ'
Xs∂. Blmcw Ign-°p∂ Gh-\p-a-dn-bWw AbmfpsS hoSn\v shfn-bn¬ A∏m¿´vsa‚n\v shfn-bn¬,
aWn- k u- [ - Ø n\v shfn- b n¬. hni- ° p∂ Bscms°tbm Ds≠-∂v. Bsc-¶nepw `£Ww ]mgm-°p∂Xv I≠m¬ Ah-tcmSv Acp-sX∂v \njvI¿jn-°m≥
\ap°v _m[y-X-bp-≠v. \Ωƒ `£Ww ]mgm-°-cpXv
F∂v am{X-a-√, ]mgm-°p-∂-hsc AXns‚ Acp-Xm-bvasb°p-dn®v \nc-¥cw Hm¿Ω-s∏-Sp-Øp-Ibpw thWw.
\n›-ba
- mbpw Cu \nc-¥c
- a
- mb Hm¿Ω-s∏-Sp-ج AhcpsS a\- n¬ kmh-Imiw thcp-d-bv°p-Ibpw Ft∏msg-¶nepw {]h¿Øn-°m-\m-cw-`n-°p-Ibpw sNøpw.
Blmcw ]mgm-°m-Xn-cn-°pI F∂Xv `£W
[m¿Ωn-IX
- b
- psS H∂mw ]IpXn am{Xta BIp-∂p≈q;
c≠mw ]IpXn AXv hni-°p-∂h\pambn ]¶p-hbv°pI F∂-Xm-Wv. Bsc-¶nepw Cu ]¶p-shbv∏v
Bcw-`n-®m¬ AXv kmh-Imiw tZio-b-am-hp-Ibpw
]n∂oSv A¥¿tZ-io-b-am-hp-Ibpw sNøpw.
\Ωƒ `£-W-sØ-°p-dn®v kwkm-cn-t°≠ kab-am-bn-cn-°p-∂p. `£-Ws
- a-∂Xv Hcp {]iv\a
- mbn Xncn®-dn™v kwkm-cn®v XpS-ßp-I. hm°p-I-fpsS Bt‰manI i‡n \ΩpsS `mh-\b
- v°X
- o-Xa
- m-Wv. Hcp tZiob
Zpc-¥tam GsX-¶nepw {]K-ev`-cpsS ac-Wtam F{X
s]s´-∂mWv Im´pXo t]mse hm¿Ø-bm-Ip-∂-Xv.
F¥p-sIm≠v `£-Whpw Aßs\ Hcp hm¿Ø-bm°n- I q- S m? C∂sØ kmº- Ø nI- i m- k v { X- Ø ns‚

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

33

`mjbn¬, Cu {]iv\sØ \∂mbn "am¿°-‰nßv' \SØ-Ww. BcnXv sNøpw? kmaq-lnI D∂-a\
- Ø
- n-\mbn
{]h¿Øn-°p∂ GXv kwL-S-\-Iƒ°pw CXv sNøm\m-h-Ww. CXv Ip™p-ß-fpsS ]mT-]p-kvX-I-Øns‚
`mK-am-°W
- w. F\n°v C°m-cy-Øn¬ {]tNm-Z\w In´nbnXv aq∂mw ¢m n¬ Fs‚ So®¿ ]Tn-∏n® ]mTØn¬ \n∂m-Wv. Cu ktμ-i-Øn\v kv{XoI-fpsS
temI-Øn-te°v Cdßns®√m-\m-hW
- w. ImcWw, AhcmWv C°m-cy-Øn¬ "A`y-¥c hIp∏v' ssIImcyw
sNøp-∂-Xv. Ahƒ ]mNIw sNøp∂ Hmtcm hn`-hØnepw F{X-am{Xw hcp-am-\-amWv Znh-khpw sNe-hgn-°-s∏-Sp-∂-sX-∂v, Ahƒ Ip™p-߃°mbn \ndbv°p∂ tNm‰p-]m-{X-Ønepw IpSpw-_-Øn-\mbn Hcp°p∂ Du´p-ta-ib
- nepw hnf-ºs
- ∏-Sp∂ `£-WØ
- ns‚
hnth-I-]q¿Δ-amb D]-tbmKw hm¿jnI hcp-am-\Øns‚ Icp-X¬ h¿≤n-∏n-°p-sa∂pw XØp-ey-amb
aqey-߃°mbn Ah D]-tbm-K-s∏-Sp-Øm-sa∂pw
t_m[y-amb kv{Xo C°m-cy-Øn¬ Xo¿®-bmbpw
{]h¿Ø\ \nc- X - b m- I pw. Cu `£- W - h n- π hw
kv{Xobn¬\n∂pXs∂ Bcw-`n-°-s´. Ahƒ°v AXn\p≈ Ah-Im-i-ap-≠v. Ahƒ ]mIw sNøp∂ `£W-tØm-Sp≈ _lp-am\w Ah-Im-i-s∏-Sm≥ {]mY-anI-ambn Ahƒ°-√msX B¿°mWv Ign-bpI? `£W-sam-cp-°m≥ kv{Xo hybw sNøp∂ Du¿÷hpw
ka-bhpw ]Whpw {Inbm-fl-IXbpw ]cn-K-Wn-°ptºmƒ, ]mIw sNbvX `£Ww F®n¬∏m{X-Ønte°v t]mIp-tºmƒ AXv Ahsf thZ-\n-∏n-t°-≠Xt√? Blmcw Hcp kmº-ØnI Dd-hnSw IqSn-bmWv.
kv{Xo AXn\v ]c-am-h[n hne Iev]n-°m≥ _m[yÿ-bm-Wv. ""A∂w ]c-{_“cq]w'' F∂ lnμp-hnizmkw t]mse Blmcw ]mgm-°p∂Xns\-Xnsc
Jpdm\pw A¥¿tZ-iob D]hn {]h¿Ø-\-߃°mbv
kzbw ka¿∏n-®p-sIm≠v {InkvXp-a-Xhpw `£-WØns‚ aqeysØ Db¿Øn-∏n-Sn-°p∂p.- K-h¨sa‚pw hym]m-c-kw-L-S-\Ifpw C°m-cy-sØ-°p-dn®v t_m[-hm∑m-cm-bm¬ a‰v {]iv\-߃ \ap°v
]cn-l-cn-°m-\m-hp-∂-tX-bp-≈q.
am[y-a-߃°pw C°m-cy-Øn¬
Hcp- {]- [ m\ ]¶p- h - l n- ° m- \ p- ≠ v .
h¿Ø-am\ ]{X-ßfpw amkn-I-Ifpw
sSen-hn-j\pw C‚¿s\‰pw Cu taJe-bn¬ DW¿∂v {]h¿Øn-t°-≠-Xp≠v. Ahbv°v Imcy-ßsf krjvSn°mt\m \in-∏n-°mt\m km[n-°pw.
Kh¨sa‚n-s\bpw hym]m-c-kw-L-S\-Isfbpw Cu {]iv\-sØ-°p-dn®v
t_m[-hm-∑m-cm-°pI F∂ Imcyw
G‰hpw \∂mbn sNøm-\m-hp-∂Xv

am[y-aß
- ƒ°m-Wv.
CsX√mw km[m-c-W-°m-c-\mb Fs‚ Nn¥-I-fmWv. Cu {]iv\-Øn\v C\nbpw ]e Xe-ßfpw ]cnlm-c-am¿§-ßfpw Rm≥ ImWmsX t]mb-Xp-≠m-hpw.
CXv hni-∂n-cn-°p∂ Hcp Ip™n-s‚tbm kv{XobpsSbp Nn{Xw ImWp-tºmƒ, adp-h-iØv [\-hms‚
`£Wta-i-bn¬ \n∂v ]mgm-bn-t∏m-Ip∂ `£-WØns‚ sshhn-[yhpw Afhpw ImWp-tºm-ƒ D≠mIp-∂, Fs‚ kzImcy hymIp-e-X-bm-Wv. Km‘n-bmWv
Hcn-°¬ ]d-™Xv, ssZhw C\n Hcn-°¬°qSn {]Xy£-s∏-Sp-I-bm-sW-¶n¬ AXv hni-°p∂ Zi-e-£-°W-°n\v a\p-jy-cpsS Hgn-™-]m-{X-ß-fn¬ `£-W-cq]-Øn-em-bn-cn°pw F∂v.
Ata-cn-°≥ sFIy-cm-Py-ß-fn¬ ]mgm-°-s∏-´psIm-≠n-cn-°p∂ `£Ww C∂v Hcp ]mcn-ÿn-XnI
{]iv\w Xs∂-bmbn amdn-s°m-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. ]T\߃ ImWn-°p-∂Xv ]mIw sNøp∂ `£-WØ
- ns‚
icm-icn 27% ]mgm°n°f-bp∂p F∂m-Wv. Cu
`£Ww ]mIw sNøm≥ D]-tbm-Kn-°p∂ ]W-a-√,
]mgm-°n-°-f-bp∂ `£Ww \n¿Ωm¿÷\w sNøm≥
Xs∂ Ata-cn-°≥ sFIy-\m-Sp-Iƒ tImSn-°-W-°n\v
tUmf-dp-I-fmWv {]Xn-h¿jw sNe-h-gn-°p-∂-Xv.
""Fs‚ AΩ-sb-°p-dn-®p≈ G‰hpw Hu∂-Xyap≈ Imcyw Ign™ ap∏Xv h¿j-ß-fmbn Ah¿
ho´n¬ R߃°mbn hnf-ºn-bXv an®w h∂ `£W-am-Wv. bYm¿∞ `£Ww R߃ Hcn-°epw I≠n´n-√.'' (Im¬hn≥ {Xn√n≥)
$ GsX-¶nepw NS-ßn¬ Blmcw an®w hcn-Ibm-sW-¶n¬ 1098 (C-¥y-bn¬ am{Xw) F∂ \º-dnte°p hnfn-°q. CXv Ip™p-ßsf klm-bn-°p∂
sl¬∏v sse\m-Wv. Ah¿ h∂v Blmcw tiJ-cn®v
sIm≠ps]mbn-s°m-≈pw.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

34

Ncn-{X-h-gn-bn-eqsS

A·n-bm-fp-∂ \f-μ

tPm¨ \n-t°mƒk¨ & \-an-Xv A-tdm-d
`q-X-Øn-s‚ I-Æo-cmbn
{]`m-X-Øn¬ an-∂n-\n-ev-°p-I-bpw
kz]v-\w-t]m-se am™p-t]m-Ip-Ibpw sNbvX
a-™p-Xp-≈n-bm-Wv \fμ

tem-

I-Øn-se G-‰hpw h-epXpw sF-Xn-lm-knI-hpamb sse-{_-dn-Ifn-sem-∂n-s‚ A-h-in-„-ß-ƒ
Dƒs°m≈p-∂-XmWv \-f-μ. 427˛\pw1197˛\pw CS-bv°v C-¥y-bn-epw t\-∏m-fn-epw- Sn-_-‰n-epw\n∂v, F∂√,
ssN\-bnepw P-∏m-\nepw \n∂p-t]m-ep-ap-≈ A-t\z-jI¿ F-Øn-bn-cp∂, A-¥m-cm-{„ _p-≤nk ]T-\tI-{μam-bn-cp-∂p AXv. 5˛mw \q-‰m-≠n-s‚ Xp-S-°-Øn-¬ Ipam-c-Kp-]vX-s‚ `-c-W-ImeØm-Wv \-f-μ k¿-h-IemimebpsS B-hn¿-`mhw. A-Xn\pw B-bn-c-Øn-tesd h¿-jß
- ƒ-°p-ap-tº _p-≤s
- ‚bpw a-lm-ho-cs
- ‚bpw
Im-e-Øp e-`n® DZv-t_m-[-\-ß-fp-am-bn D-‰-_-‘-ap≈
Im-cy-ß-fm-bn-cp-∂p C-hn-sS ]Tn-∏n-®n-cp∂-Xv F-∂-Xn\m¬ \-fμ
- b
- °
-v v H-c¿-YØ
- n¬ A-{Xbpw ]u-cm-Wn-IXzw
A-h-Im-i-s∏-Sm-hp-∂-XmWv. `mcXN-{I-h¿-Øn-bm-bncp∂ a-lm\m-b A-timI≥ [-\-k-lm-b-ßfpw kvtIm-f¿-jn-∏p-Ifpw \-fμ-bv°v \¬-In-bn-cp-∂p F-∂mWv
]cº-cm-K-X- hnizm-kw-. \fμ, Cu-Pn-]v-Xn¬ A-e-Ivkm≥-{Un-bm-bn-ep-≠m-bn-cp-∂ {]-i-kv-Xhpw ]p-cm-X-\hpamb alm-sse-{_-dn-tbm-Sv In-S-]n-Sn-®n-cp∂p. c≠pw
Htc-t]m-se hn-\m-i-Øn-\n-c-bmbn F-∂-XmWv I„w.
_n-cp-Zw \-evI
- p∂ H-cp tIm-tf-Pv F-∂X
- n-s\-°mƒ
D-∂-Xhn-Zym-`ym-k-w \-ev-Ip∂ -H-cp D-]-cn-]T-\-tI{μw
Xs∂bm-bn-cp-∂p \-f-μ. A-hn-sS-sb-Øp-∂ hn-Zym¿YnIƒ Ipd-™-Xv 20 h-b-s -¶nepw Xn-I-™-hcpw bqWn-th-gv-kn-‰n {]-th-i-\-Øn-\p-≈ hmNn-I ]co-£ Ign-™-h-cp-am-bn-cp∂p. hy-Xykv-X ta-J-e-Ifp-am-bn _‘-s∏-´ ]-g-bXpw ]p-Xn-b-Xpam-b ]p-kv-X-I-ß-tfmSpw

\m-\m ta-J-e-I-fn¬-s∏-´ hn-j-b-ß-tfmSpw D-≈ B-gØn-ep-≈ A-Sp-∏w A-h¿ Im-Wn®p-sIm-Sp-°-W-am-bncp∂p. A-t]-£I-cn¬-\n-∂v ]-Øn¬ ct≠m aqt∂m
t]-cn¬ Iq-Sp-X¬ {]-th-in-∏n-°-s∏-´n-cp-∂n√, Ah¿t]mepw Xm-a-kw-hn-\m A-[ym-]-I-cp-sSbpw k-l-]mTnI-fp-sSbpw [n-jW
- b
- n¬ hn-\b
- m-\zn-Xc
- m-Ip-am-bn-cp∂p.
lp-bm-≥-km-ßns‚ A-`n-{]m-b-Øn¬, ""\n-in-Xamb
tNm-Zy-߃°pw A-h-bpsS D-Ø-c-߃°pw H-cp Znhkw a-Xn-bm-Ip-am-bn-cp-∂n√. {]-`m-Xw ap-X¬ {]tZm-jw
h-sc A-h¿ N¿-®I
- f
- n¬ ap-gp-In-bn-cp∂p, sN-dp-∏°
- mcpw
{]m- b - t a- d n- b - h cpw ]- c - k v ] - c w k- l m- b n- ® n- c p∂p.
{Xn]nSIbn¬ \n-∂p≈ tNm-Zy-ßs-- f-°p-dn®p N¿-®s
- Nøm≥ I-gn-hn√m-Øh
- ¿ tam-is
- ∏´hcpw \m-Wt- °Sp-sIm≠v kz-bw H-fn-°p-∂-h-cp-am-bn-cp-∂p. AXp-sIm-≠pXs∂ hy-XykvX
- \-Kc
- ß
- f
- n¬\n-∂p-≈, N-¿®
- I
- f
- n¬ s]s´∂v Jym-Xn t\-Sm≥ B-{K-ln-°p-∂, [m-cmfw hn-Zymk-º∂
- ¿ kwib-\n-hm-cW
- Ø
- n-\v C-hn-sS F-Øp-Ibpw
sN-bv-Xn-cp-∂p...''
lp-bm-≥-kmMv \-f-μ k-μ¿-in-®-t∏mƒ, Ht∂m
ct≠m \n-e-I-fp-≈ 108 B{i-as°-´n-S-ß-fn-em-bn 8500
hn-Zym¿-Yn-I-fpw 1500 A-[ym-]-Icpw A-hn-sS-bp-≠m-bncp∂p. h-fs
- c-°m-eØ
- n-\p tij-ap-≈ D-XvJ
- \
- \
- Ø
- n¬,
\-b-\ a-t\m-l-cam-b t£-{X-ßfpw sN-¶√n¬ Xo¿Ø kvXq]-ßfpw I-s≠-Øp-I-bp-≠m-bn. Hmtcm B{i-a-Øn-epw H-cp- I-´n-ep≈tXm c-≠p -I-´n-ep-≈tXm
B-b th-≠{X ap-dn-I-fp≠v. I-X-Ip-Iƒ XSn-sIm-≠p≈-Xm-bn-cp∂p. \m-ep-sI-´n-s‚ B-Ir-Xn-bn-ep≈ B
Xm-ak
- ÿ
e
- Ø
- n-s‚ ap‰-Øv {]-th-i\
- I-hm-SØ
- n-\v A`n-ap-J-am-bn H-cp {io-tIm-hn-epw D-≠m-bn-cp∂p. ap-dn-Ifn-se√mw D-≠m-bncp∂ I-tk-c-I-fpw X-Sn-°-´-I-fpw
sNdn-b hn-cn∏pI-fpw `n-Øn-bn¬ A\p-tbm-Pyam-b
ÿ-e-Øp kq-£n-®n-cp-∂ ]m-{X-ßfpw H-tc t]mse-

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

35

bp≈hbm-bn-cp∂p. a-g-°m-e-Øn-\p ap-ºm-bn G-‰hpw
\√ ap-dnIƒ k-aq-l-Øn-se G‰hpw ap-Xn¿-∂-h¿-°mbn \-ev-Ip-∂ ]-Xn-hp-≠m-bn-cp-∂p F∂v bn Nn-Mv F-gpXn-bn-cn-°p∂p.
]n-∂o-Sp-≈ X-s‚ Po-hn-X-Øn¬ lp-bm≥-kmMv
sN-bv-X-Xp-t]mse, \√ A-[ym-]-I-cn¬ Nne¿ ]Tn∏n°p-I am-{X-a√ {]-_-‘-ßfpw hym-Jym\-ßfpw Xøm-dm-°n {]-kn-≤o-I-cn-°p-Ibpw sN-bv-Xn-´p≠v. \n-c-h[n-t∏¿ {]-i-kv-X-cm-hp-Ibpw \-f-μ-bn-se hn-Zym-`ym-kw
Io¿-Øn ssI-h-cn-°p-Ibpw sN-bv-Xp. A-[ym]I¿°p-≈ {]-kw-K]oT-hpw- s]mXphm-b A-Sp-∏pw Ip-fn-apdn-I-fpw In-Wdpw s]m-Xpk-hn-ti-jX-I-fmbp-≈,
A„mw-Ka
- m¿-KsØ A-\p-ka
-v c
- n-∏n-°p-∂ hn-[Ø
- n¬ F´m-bn hn-`-Pn-®n-cp∂, B-{i-a-ß-fn¬ Ip-´n-I-tfm-sSm-∏w
A-[ym-]-I¿ Xm-a-kn®p. X-d-Iƒ \n¿-Ωn-°m≥ C-„nItbm It√m D-]t- bm-Kn-°m-Xn-cp-∂nSØv NmWIhpw
I-®n-bpw tN¿-Øv sa-gp-In `w-Kn-s∏-Sp-Øn-bn-cp-∂p. Zn\-Nc
- yI-sf \n-b{- ¥n-°p-∂X
- n\v P-eL
- S- n-Im-cß
- fpw ]cn-]m-Sn-Iƒ, tk-h-\-߃, B-tLm-j-߃ Xp-S-ßn-bh-bp-sS Xp-S-°-Øn\pw k-am-]-\-Øn\pw A-S-bm-f-ambn a-Wn-Ifpw D-]-tbm-Kn-®p. bo- Nnßv F-gpXn: ""\-fμ B-{i-a-Øn-\p k-ao-]w ]-Øn-te-sd Ipf-ß-fp-≠mbn-cp∂p. Zn-hk
- hpw k-∂ym-knI-sf kv\m\ka-bw Adn-bn-°p-∂X
- n-\v aWnap-gß
- pw.'' A
- h
- c
- p-sS {]-XnZn-\hymbm- a - Ø n\v , k- ∂ ym- k n- I ƒ cm- h n- s e A- e v - ∏ w
sshIntbm ssh-Ip-t∂-c-ßfntem t]m-bn-cp-∂p.

h-bpƒ-s∏-sS hy-Xykv-X hn-j-b-ß-fp-am-bn _-‘-s∏´
]-Xn-\m-bn-c-Øn-e-[n-Iw ]p-kv-X-I-߃ D-≠m-bn-cp-∂p.
C-¥y-bn-se th-Z-ß-fn¬\n∂pw C-Xnlmkß-fn¬ \n∂p-ap≈ ]p-kv-X-I-ß-fpw F√m aX-ß-fnepw X-Xz-imkv{- X-ßfnepw s]-´ ]p-kX
v- I
- ß
- f-- p--ap-≠m-bn-cp-∂p. _p≤a-X {K-Ÿ-ß-fm-bn-cp-∂p ap-Jy-sa-¶nepw km-ln-Xyw, Ihn-X, kw-Ko-Xw F-∂nßs\ F√m hn-j-b-ß-sf-∏-‰nbpw ]Tn-∏n-®n-cp∂p. A-dn-b-s∏-Sp-∂ F√m `m-jbpw
]Tn-∏n-®n-cp∂p. A-dn-hp-Iƒ ]-¶psh-®n-cp∂p. tem-Ihp-am-bn A-dn-hp-Iƒ ]-¶p-sh-bv-°p-∂-Xn\m-bm-Wv _p≤-n-ÃpIƒ \-f-μ-bv-°v cq]w-sIm-Sp-ØXv. B¿°pw \f-μ-bn-se-Øp-Ibpw ]Tn-°p-Ibpw sN-øm-am-bn-cp∂p.

1193˛¬ Xp¿-°n-bn¬-\n-∂p≈ ap-…o-ap-Iƒ _-‡nbm¿ In¬-Pn-bp-sS t\-Xr-Xz-Øn¬ C-Xv I-h¿-® sNøm-s\Øn. kz¿-Æw {]-Xo-£n-s®Øn-b A-h¿, F√mw
]p-kv-X-I-ß-fm-sW-∂p I-≠-t∏mƒ \-fμ-sb A·n°n-c-bm-°n. 12000˛tØm-fw B-flm°-sf A-h¿ Po-ht\msS I-Øn®p. B Xo \-fμ-sb hn-gpßn. \fμ
IØn-Øo-cm≥ aq-∂v am-kw th-≠nh-∂p F∂p Nn-e¿
]d-bp-∂p. kq-cy-s\-t∏mepw ]n-¥≈
- p-∂ hn-[a
- m-bn-cp∂
I-Øn-°-em-Wv A-h¿ \-S-Øn-b {K-Ÿ-tlmaw. Aßs\ cm-{Xn-sb ]-I-em-°n F-∂-h¿ ho-º-Sn®p. \-f-μ
I-Øp-∂ sh-fn-®-Øn¬ A-h¿-°v ]m-Xn-cm-{]m¿-Y\bv°v Jp-dm≥ hm-bn-°m≥ I-gn™p. Z-sseem-asb BZyhpw A-h-km-\-hp-am-bn I-c-bn® B hm¿-Ø Sn-_-‰nse-Øn-®Xvv, Zp-c¥-sØ A-Xn-Po-hn-®v A-hn-sS-sbØnb H-cp hr-≤k-∂ym-knbpw H-c-[ym-]-I-\pw H-cm¨-Ip\-fμ
- H-cn-°epw sIm-Sp-°p-∂X
- n-\v A-ew-`m-hw Im´n-bp-am-bn-cp-∂p.
Wn-®n-´n√ F-∂p-am-{Xa√, H-cn-°¬ C-hn-sS Bbnc-°\-f-μ-bp-sS Zpc-¥w N-cn{Xw t]mepw am-‰na-dn®p.
W-°n-\v k-∂ym-kn-Ifpw A-[y-m]-Icpw hn-Zym¿Yn-Ifpw
k-am-[m-\t- Øm-sSbpw £-at- bm-sSbpw I-gn™-XmWv. ]T-\w a-cn-°p-tºmƒ A-⁄-X `c-Ww \-S-Øp∂p.
- y-am-bn-cp-∂ B-bn-c°
- W
- °
- nHº-Xp\ne sse-{_-dn-bn¬ K-Wn-X-im-kv-{Xw, A-kv- `m-hn-sb t\-cn-Sm≥ B-hi
t{Sm-Wan, B¬-°-an (sI-an-kv{Sn), sa-Un-kn≥ F-∂n- \p h¿j-sØ A-dn-hv `m-cX-Øn-\v \-„-s∏´p. Zp-jvSa\p-jy¿ `m-cX-sØ A⁄-X-bp-sS A-‘Imc K¿-Ø-Øn¬ X-≈n.
]- t £ A- t ∏mgpw
F√m \-fμ
- I
- fpw I-ØpI- b m- b n- c p∂p. k¿tΔm]-cn temI sse{_-dn-I-tfm-tcm∂pw A·n-°n-cb
- m-°n-bXn-s\m∏w A-[ym-]I
- s
- cbpw ]nim-Np-°-sf-∂v hn-fn-®v
A-h¿ Np-s´-cn®p. CuPn-]vX
- n-se A-eI
- vk
- m≥{Un-bm-bn¬ \-fμ
- s
- °m∏w `o-am-Im-cam-b H-cp

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

36

sse-{_-dn ]u-cm-Wn-I¿ \n-¿Ωn-®n-cp∂p. C-Xv A-eIv-km≥-{U sse-{_-dn F∂mWv A-dn-b-s∏-´n-cp-∂Xv. ]p-cm-X-\ {Ko-knepw Cu-Pn-]v-Xnepw F-gp-X-s∏-´
]p-kv-XI-ß-sf-√mw A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp-∂p. ]u-cmWn-I-cp-sS k-akv-X A-dn-hp-I-fpw, bp-≤-ßsfbpw
]n-Sn-®-S-°-ep-I-sf-bpw AXnPohn®p.

Ww ]p-kv-X-I-߃ Iq-´p-Im-cm-Wv, Ah A-dn-hn-s‚ ambm-Pm-e-hp-amWv. A-dn-hv A-Xv {K-ln-°m\pw D-]-tbm-Kn°m\pw A-dn-bm-hp-∂-h¿-°v i-‡n-bmWv. F-gp-Xp-∂ t]\ hm-fn-s\-°mƒ i-‡-amWv.
C-∂v \-f-μ-bv°v Np-‰p-ap-≈ P-\-߃ \n-c-£-c-cmsW∂-Xv lr-Z-b-t`-Z-Iam-b Hcp sshcp[n-amWv. kao-]
{Km-a-ß-fn¬ D¥n-b h-b-dp-am-bn \n-ch-[n Ip-´nI-sf \-ap°v Im-Wm≥ I-gn-bpw. kp-μ-cam-b `q-{]-Ir-Xn-bpw k-º∂am-b {]-Ir-Xn-hn-`h
- ß
- f
- pw B-th-iI
- c
- am-b N-cn-{Xhpw
D≈ _p-≤s‚-bpw a-lm-ho-c-s‚-bpw A-tim-I-s‚-bpw
\m-Sv A-h-sbm∂pw Hm¿-an-°m≥-t]m-epw- B-hm-Ø-hn-[w
Z-cn-{Z-am-bn-t∏m-bn-cn-°p∂p. ]qPyhpw Z-imwi k-{º-Zmbhpw I-≠p-]n-Sn-® Kp]v-X Im-e-L-´-Øn-se I-e, \mSIw, km-ln-Xyw, K-Wn-X, tPym-Xn-im-kv-{X I-s≠-Øep-Iƒ H-s° hn-]p-e-am-b tXm-Xn¬ D-≠m-bn-cp∂ kmwkv-Imcn-I kzm-[o-\-hpw _o-lm-¿ C-∂v hn-kv-a-cn-®n-cn°p∂p. cm-Py-sØ G-‰hpw A-hn-I-kn-X-am-b, cm-{„o-b
A-gn-a-Xnbn¬ Ip-{]-kn-≤n-bm¿-÷n-® {]-tZ-i-am-bn- _olm¿ C-∂v am-dnbncn-°p∂p.

tdm-an¬-\n∂p-≈ Pq-enb-kv ko-k¿ A-e-Ivkm≥{Unb-bnse \u-Im-ib
- Ø
- n-ep≠m-bn-cp-∂ hym]m-c-tc-J-Iƒ A-S-ßp-∂ a-s‰m-cp sse-{_-dn°v bmZr-—n-I-am-bn Xo sIm-Sp-°p-I-bp-≠-mbn. A-Xv ap-ºp
]-d-™ a-l-Ømb AeIvkm≥{Um sse-{_-dn-°mbn-cp-s∂-¶n¬ A-sXm-cn-°epw ]p-\-cp-≤-cn-°m-\m-hpam-bn-cp-∂n√. tdm-w t]mepw A-t±-lØ
- n-\v am-∏v sImSp-°p-am-bn-cp-∂n√. ]-t£ A-t±-lw `m-Ky-hm-\m-bncp-∂p. Imc-Ww a-lØmb sse-{_-dn a-s‰m-cn-S-Ømbn-cp-∂p. A-e-Iv-km≥{Unb-bnse \u-Im-i-b-Ønep≠m-bn-cp-∂ B-bn-c-tØmfw h¿-j-ß-fnse hfsc hn-e-s∏-´ -hm-Wn-Pytc-J-Ifpw I®-h-S hn-h-c-Wß-fp-amWv A-t±-lw A·n-°n-c-bm-°n-bXv. Cu {KŸ-ß-fpsS-sbm-s° ]-I-¿-∏pIƒ X-øm-dm-°m≥ A\-f-μ-bp-sS A-h-in-„-߃-°v A-cn-In-em-bn H-cp A°m-eØvv {]- pI-fp-≠m-bn-cp-∂n√. ]-I¿-s∏-Sp-t°¥m-cm-{„ bq-Wn-th-gv-kn-‰n-bpw -t]m-kv-‰v-{Km-Pp-th-‰v ]T-\≠ \n-ch-[n ]p-kv-X-I-߃ F√mw H-cn-S-Øp am-{XØn-\p-≈ H-cp d-kn-U≥-jy¬ kv-Iqfpw Dƒ-s∏-Sp-∂ Hcp
am-bn kw-`-cn-®n-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p.
tam-l-]≤-Xn ]-cn-K-W-\-bn-ep-≠v. knw-K-∏q¿, P-∏m≥,
640˛¬ J-eo-^m Hadns‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ ap- ssN-\, C-¥y F-∂o- cm-{„-߃ tN¿-∂p hn-`mh-\w sN…o-߃ A-e-Iv-km≥{Unb B-{Ian-®v Io-g-S°n. A- øp-∂, \qdp-tIm-Sn tUm-f¿ sNe-hp {]-Xo-£n-°p∂ ]ß-s\ ]p-cm-X\ tem-I-Øn-se a-lØm-b \-K-c-ß- ≤-Xn-bm-WnXv. _p-≤nk]T-\w, X-Xz-im-kv-{Xw, a-X-Xm-cfn¬ H-∂p X-I¿-∂p. A-hn-sS-bp-≠m-bn-cp∂ ]p-cm-X- X-ayw, `m-j, N-cn-{Xw, A-¥m-cm-{„ _-‘߃, ]-cn-ÿn\amb kp-μ-ct£-{X-߃ A-h¿ X-I¿Øp. ]p-cm- Xn ap-X-em-b-h ]Tn-°m-\p≈ tI-{μ-߃ Dƒ-s∏sS
X-\amb sIm-Øp-]-Wn-Ifpw {]-Xn-a-Ifpw A-h¿ X- Gjy≥ P-\-X-bp-sS ]p-tcm-K-Xnbpw ]-g-b-_-‘-ß-fp-sS
- hpw e-£y-an-´p-≈ \n-ch[n ÿm-]\
- ß
- ƒ
I¿Øp. am-\h
- N-cn-{XØn-se ]p-cm-X\
- \n-¿Ωn-Xn-Ifm- ]p-\x-ÿm-]\
b ]n-c-an-Up-Iƒ X-I¿-°m\pw A-h¿ {ian®p. ]- C-hn-sS-bp-≠m-hpw. lp-bm≥-km-ßpw bo Nnßpw Xo¿-®t£ A-h `o-a-mImcam-bn-cp-∂-Xn-\m¬ A-h¿-°-Xn- bmbpw Aw-Ko-I-cn-°-s∏-Spw.
\p I-gn-™n√. ]n-s∂-bh
- ¿ ]m-›mXy-tem-Ihn-⁄m\-Øn-s‚ \n-d-hmb A-e-Iv-km≥-{Un-bm-bn-se temtIm-Øc
- amb sse-{_-dnbnte-°v Xn-cn™p.
C-…m-ans‚ c-≠ma-sØ J-eo-^m-bmb
H-a¿, Jpdm-s\m-gn-sI a-s‰√m {K-Ÿ-ßfpw
I-Øn-°m≥ D-Ø-c-hn´p. Jp-cm-s\ F-Xn¿sØ-gp-Xn-bn-´p-≈h
- th-Zh
- n-cp-≤hpw A-\p-Iqen-s®-gp-Xn-bn-´p-≈-h D-]-cn-π-hhpw B-bncn°pw; A-Xn-\m¬ Jp-dm≥-am{Xw ti-jn®m¬a-Xn F-∂m-bn-cp-∂p H-a-dn-s‚ \n-e-]mSv. Ip-fn-ap-dn-I-fn¬ sh-≈w Nq-Sm-°m≥ Ae-Iv-km≥-{U-bn-¬ F√m-bn-SØpw P-\-߃
]p-kv-X-I-߃ I-Øn-®p. kv-]m-\o-jv C≥Izn-kn-j-\nepw ]p-kv-X-I-߃ A-·n-°n-cbm-°p-I-bp-≠mbn. F¥p-sIm-≠m-Wv a-\pjy¿ ]p-kv-X-Iß-sf `-b-s∏-Sp-∂-Xv? Imcsk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

37

Bƒ°q´-Øn¬ X\nsb

amXyp Ipcym-t°mkv

Pme-I-∏n-∂n¬
\n∂v

"Rm

\n-s∂mcp Ihn-Xm-{]-Im-i-\-Øn\v t]mIp∂p. hcpt∂m?'
{]nb kplrØns‚ kvt\l-]q¿Δ-amb £Ww.
"BcpsS? Fhn-sSbm?' Xnc°n
"Fen-k-_Øv tIminbpsS, \´m-t»-cn-bn¬.'
"Bfmcm? ap≥]v tI´n-´n-√-t√m.'
"{Intkmkvt‰mw Xncp-ta-\nbpw sI.-_n. {iotZ-hnbpw -tUm. {]ao-fm-tZ-hnbpw sI.-_n. {]k-∂-Ip-am-dpsams° thZn-bn-ep-≠v.'
"DtΔm? F∂m¬ t]m∂mtem?'
Aß-s\bmWv tIm´-b-Øn-\-Sp-Øp≈ \´m-t»-cnbnse Kh¨sa‚ v ss{]adn kvIqfn¬ FØp-∂Xv.
sN∂-t∏mƒ {Intkmkvt‰mw Xncp-ta-\n-bpsS kc-kamb {]kwKw Bcw-`n-®n-cp-∂p. tI´-Xn-ß-s\....
.... "Ipsd h¿j-߃°v tijw Rm\pw Fen-k_Øpw ]c-tem-Is
- Ø-Øpw. AhnsS kz¿§-hm-Xn-en\v
ap∂n¬ Rm≥ "F≥{Sn'bpw {]Xo-£n®p \n¬°ptºmƒ AXm, adn-b-Øns‚ aSn-bn¬ Fen-k-_Øv.
sXs√m-c-¤p-X-tØmsS Hcp sNdp-]p-©ncn Fen-k_-Øn\v Fdn-™p-sIm-SpØv \n¬°p-tºm-gp≠v ssZhØns‚ L\-Kw-`ocamb kzcw: "BcmXv? sR´nt∏mbn! Rm≥... Rm≥... _nj∏m t]cv

{Intkmkvt‰mw'
"GXv _nj∏v' ssZhw.
"Rm≥ Fen-k-_Øv tImin-bpsS _nj-∏m-bncp∂p'
"AXn\v ChnsS hcm≥ \o F¥m sNbvXXv?'
ssZhw.
"{]tXy-In-s®m-∂p-an-√. Ah-km-\-Imew tcmKhpw
\S-°m≥ høm-bn-Ibpw Hs°-bm-bn-cp-∂p.'
ssZhw: ""\o Fen-k-_-Øns\ t\m°v...''
kZ- n¬ "Nncn ]S¿∂p.' ssZhw ]d™p "Rm\hƒ°v kΩm-\-ambn \¬Inb timjn® Imep-I-fnte°v t\m°m-sX, Ime-tØmfw Ahƒ ITn-\m≤zm\w sNbvXp Pohn-®p. IqsS at\m-lc
- ß
- f
- mb IhnX-Ifpw FgpXn \otbm?
kZ- n¬ ho≠pw Iq´-®ncn F√m-hc
- p-tSbpw IÆpIƒ thZn-bpsS Hcp hiØv teml-°q-Sn-\p-≈n¬ Ccn°p∂ shfp-Øv, sa√n-®s
- X-¶n-epw, tXP- m¿∂ kv{Xo
cq]-Øn-tebv°v. \dp-\n-em-hns‚ Nmcp-X-bp≈ Nncn.
{ioaXn Fen-k-_Øv tImin.
C¥y kzmX-{¥y-Øns‚ s]m≥]p-e-cn-bn-te°v
]nd∂ 1947˛¬ Xs∂- b mWv Fen- k - _ Øv
tIminbpsS P\-\w. ]t£ Akzm-X-{¥y-Øns‚
{]Xo- I - s a- t ∂mWw c≠mw- h - b -   n¬ t]mfntbm
_m[n®v Imep-Iƒ c≠pw Xf¿∂p-t]m-bn. \´m-t»cn
F∂ {Kma-Øn¬ s]mIp-Sn-bn¬ ]n.sF tImin-bpsSbpw kmdmΩ tImin-bp-sSbpw ]p{Xn-bmbn P\n®v
65 h¿j-߃ ]n∂n-Sp-tºmƒ Ahƒ AS-bm-f-s∏-SpØp∂ ]mTw AXn-Po-h-\-Øn-t‚-Xm-Wv. ""Rms\s‚
Ipd-hp-I-sf-sb√mw hfsc hmin-tbmsS AXn-Po-hn®p
F∂p Rm≥ ]d-bn-√, ]d-bm≥ ]‰n-√. B¿°p-aXp
km≤y-am-sW∂v tXm∂p-∂p-an-√.' Fen-k_
- Øv D≈pXp-d-°p-tºmƒ hn\n-abw sNø-s∏-Sp-∂Xv hm°p-IfpsS hnip-≤nbpw \njvI-f-¶-X-bpsS kuc-`y-hp-am-Wv.
Cusbmcp kpK-‘m-\p-`-h-Øn-em-h-Ww \´m-t»cn
{Kmaw Fen-k-_-Øns\ Xß-fpsS lrZ-b-tØmSv
tN¿Øv "tamƒ' F∂ hnti-j-W-tØmsS kvt\ln°p-∂-Xv. sNdnb Imcy-߃°pt]mepw a‰p-≈-hsc
B{i-bn-t°≠n hcp∂ _mey-Øns‚ InX-∏p-Iƒ
Ah-fpsS D≈n-ep≈ ]m´p-Iƒ°v {ipXn-tN¿°p∂

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

38

]›m-Ø-e-ambn. BImiw \jvS-amb Infn-sb-t∏mse, \ocp-dh \jvS-s∏´ a’y-sØ-t∏m-se, a™nsem∂p Ipfn-cm-sX, ag-bn-sem∂v \\-bm-sX, shbnen-sem∂v DW-ßm-sX, ]qhn-s‚bpw ]qØp-ºn-bptSbpw ]n∂mse HmSm-\m-hm-sX, Du™m-ens‚ Dbc-ß-fn¬ ]d-°m-\m-hm-sX, D≈n¬ Xo£vW-am-sbØp∂ Xmf-t_m-[-Øn-s\m∏w _mey Iuam-c-߃
D≈n-ep-W¿∂ {]W-bß
- t- fm-sSmØv k√-]n-°m≥ Ifn°q-´p-Im-cn-√msX H‰-s∏´pt]mb Pohn-Xw. ]t£
hnß-ep-Isf im]-hN
- \
- ß
- f
- m-°msX {]m¿∞\m a{¥ß-fmbn Db¿Øn-b-t∏mƒ AI-sØmcp angn Xpd-∂p.
]ns∂ I≠-sX√mw hm°p-I-fmbn ]cs∂mgp-Ip-I-bmbn-cp-∂p. Ccpºv N´-߃°p-≈n¬ th®p-t]m-Ip∂
ico-cw, kvIqfns‚ Ihm-S-߃ Fen-k-_-Øn\v
ap∂n¬ sIm´n-b-S-®-t∏mƒ ho´p-ap-dn-Isf ¢mkv apdnI-fm°n am‰nb Kpcp-°-∑m¿ Ahƒ°v ]I¿∂Xv
Adnhv am{X-am-bn-cp-∂n-√ Pohn-X-Øns‚ I\n-hp-Ifpw
IqSn-bm-Wv. ]Ømw-Xcw ]ªnIv ]co£ Fgp-Xp-hm≥
FØn-bt∏mgmWv Fen-k-_Øv BZy-ambn Hcp
¢m vapdn ImWp-∂Xpw ¢mkv apdn-bn-en-cn-°p-∂-Xpw.
]n∂oSv \o≠ h¿j-ß-fnse ]T\w ho´n¬Ø-s∂.
AXn- \ n- S - b n¬ A—s‚ A]- I - S - a - c - W w. ]ns∂,
AΩbpw GI- k - t lm- Z - c - \ p- s am- Ø p≈ PohnXw.
]T\w XpS¿∂p.
_ncpZ _ncp-Zm-\-¥c ]T-\-߃ Ahƒ°v kΩm\n-®Xv kmln-Xy-Øns‚ henb temI-am-bn-cp-∂p.
]n∂oSv AXp-Xs∂ Pohn-X-hp-am-bn-Øo¿∂p. ae-bmf
`mj-bnepw BwK-teb `mj-bnepw _ncp-Zm-\-¥c
_ncpZw. Gsd CjvSa
- mb BwK-teb kmln-Xy-Øn¬
A≤ym-]n-I-bmbn tIm´-bsØ ss\\m≥kv tImtfPn-se-Øp-tºmƒ Ahƒ°v \jvS-amb ¢m p-ap-dn-IfpsS Bc-h-߃ A¤p-X-tØmsS tI´p-\n-∂p. H®-

bp-≠m-°m-\√ H®-bp-≠m-°c
- p-sX∂v ]d-bm-\m-bn-cp∂p
hn[n. 19 h¿jsØ A[ym-]\ PohnXw kΩm-\n®
injykºØv C∂pw kvt\l-Øns‚bpw Icp-Xens‚bpw kulr-Z-Øns‚bpw Xqh¬kv]¿i-ambv
]n¥p-S-cp∂p F∂Xv Fen-k-_-Øn\v A`n-am-\-am-Wv.
CXn-\n-S-bn¬ GI ktlm-Z-cs‚ BI-kvanI ac-Ww.
5 h¿j-߃°p apºv AΩbpw Cu temIØp\n∂v
bm{X ]d-™-t∏mƒ X\nsbbmb PohnXw X\nsb
A√ F∂v hnfn-®p-]d
- b
- p-∂X
- m-bn-cp∂p \´m-t»-cn-bnse
B alm-k-tΩ-f-\w.
Fen-k-_Øv tImin-tbmSp kwkm-cn-°p-tºmƒ
˛ Ah¿°-Sp-Øm-bn-cn-°p-tºmƒ \Ωn-te°v kw{I-an°-s∏-Sp-∂Xv Ah-cpsS imco-cnI sshI-ey-tØ-°pdn-®p≈ BIp-eX
- I
- tfm Hm¿Ω-s∏-Sp-Øe
- p-Itfm A√.
adn®v \∑- I - f psS t\c- d n- h p- I fpw Z¿i- \ - ß - f psS
kuIp-am-cy-hp-am-W.v AXv am{X-amWv Fen-k_
- Ø
- ns\
Bƒ°q-´-Ønse "H‰bmƒ' B°p-∂-Xv. {]Ir-Xntbbpw ]®-∏n-t\bpw Hcp-]mSv kvt\ln-°p-∂, Infnbmbv ]d-°p-hm≥ CjvS-s∏-Sp-∂, \¿Ø-In-bm-Im≥
sImXn-°p-∂, Hcp Ihn-bm-Im≥ tamln-°p∂ a\ mWv Fen-k_
- Ø
- n-t‚-Xv. I√p-If
- n-°m\pw Ce-™n∏q-°ƒ s]dp-°m-\p-ap≈ B{Klw Ct∏mgpw ImØp
kq£n-°p-tºmƒ BZnss\¿Ω-ey-߃ Fen-k-_Øn\v C\nbpw \jvS-am-bn-´n√ F∂v Xncn-®-dn-b-Ww.
GsXmcp Imcyhpw Hcp DØ-c-hm-Zn-Xz-am-Ip-tºmƒ
kt¥mjw \jv S - a m- I p∂p F∂ Xncn- ® - d n- h mWv
F¬ksb hyXy-kvX-bm-°p-∂-Xv. DØ-c-hm-Zn-Xz-a√msX Xs∂ Np‰p-ap≈Xns\-sb√mw kvt\ln-°m\m-hp-tºm-gmWv bYm¿∞ kt¥mjw A\p-`-hn-°m\m-Ip-∂Xv F∂v Fen-k_
- Øv ]dp-bt- ºmƒ Ah-cm¬
kvt\ln-°s
- ∏-Sp-∂h
- c
- n-te°pw B henb kt¥mjw
{]k-cWw sNø-s∏-Sp-∂p.
Ign-™p-t]mb \o≠ 20 h¿jß-fn¬ Pme-I-∏n∂n¬ \n∂v Xm≥ I≠ temIsØ [ym\\na-·-ambn
hm°p-Iƒ°p-≈n¬ Hfn-∏n®p h® Fen-k-_Øv B
hm°ps]´n-bpsS Xmt°m¬ \´m-t»cn°msc G¬∏n®-t∏mƒ tIc-fØ
- n-\v, ae-bm-fn-°v AXn-ew-L\
- Ø
- ns‚
i‡-amb Ipsd Ihn-X-Iƒ Xpd-∂p-In-´n.
{]W-b-sØ-°p-dn-®pw, {]Ir-Xn-sb-°p-dn-®pw- hn.
{KŸ-Øn-se Nne kμ¿`-ßs
- f-°p-dn®pw AhnsS icnbmbn hmbn-°s
- ∏-SmsX t]mIp∂ a\p-jy-sc°p-dn®pw
hm°p-Iƒ°n-Sb
- nse au\-ßs
- f-°p-dn-®p-sams° Ihn
kuay- a mbpw Xo£v W - a mbpw kwh- Z n- ° p- t ºmƒ
t]mfntbm h∂v Xf¿∂p-t]mb Ah-fpsS c≠v ImepIfpw hm¬ao-I-Øn-\p-≈nse ]cp-h-s∏-S-embn amdn
F∂v \mw Xncn-®-dn-bp-∂p. Nn{X-h¿Æ-ßfpw Nnd-IpIfpw Ah-km-\-tØ-°mbn am‰n-h® sIm°q-Wns‚
[ym\-ambn AXv cq]m-¥c-s∏-Sp-∂p.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

39

k©m-cn-bpsS \mƒhgn

hn{iaw
t_m_n tPmkv

h

√msX apdp-In-t∏mb X{¥n-I-fp≈ hmtZym-]I-cWw t]mse \ΩpsS h¿Ø-am-\-Po-hn-Xw. BZysams° AXv \nßsf klm- b n- ® n- ´ p- ≠ m- I pw.
F∂mepw Cu°fn A[nIw \ofn-√. ASpØ NphSv
NnØ-tcm-Km-ip-]{Xn BWv. CØcw Hcp sIWn
apºn¬ I≠-Xp-sIm-≠m-bn-cn°mw ssZhw t]mepw
hn{i-an-®-Xv.
ssZhw Fß-s\-bmWv hn{i-an-°p-∂Xv? AXv
GXm≠v Akm[yw Xs∂. B¿°m-W-X-dn-bm-Ø-Xv?
\{k-Ønse tbip-hXv ]d-bp-∂p-≠v, Fs‚ ]nXmhv
Hcn-°epw hn{i-an-®n-´n-s√-∂v. AXmWv bp‡n-`-{Zw.
kqcy≥ sI´p-t]m-IpI Fs∂mcp sa‰-^-dns\ ]eXp-sIm≠v KpWn-®m¬ Imcyw a\- n-em-Ipw. ]ns∂
Poh\w km[y- t a- b - √ m- Ø - h n- [ - Ø n¬ sImSnb
XWp∏pw iq\y-Xbpw am{X-am-Ipw. At∏mƒ ]ns∂
ssZhw hn{i-an-®p-sh∂ Abp-‡n-bn¬ thZw Bcw`n-°p-∂-sX-¥n\v? \n›-b-ambpw s]mXpsh ]d-bp∂
B ]-gb ImcWw Ct∏mgpw km[p-hm-Wv. hn{i-asØ
]hn-{X-am-°m-\p≈ £Ww. ssZhw-t]mepw hn{i-an®
`qan. AXn¬\n∂v Hgn-™p-am-dm≥ \n\-°-h-Im-i-an√!
Bs´, Cu hn{iaw Xs∂-sb-¥n-\mWv? GI-Xm\-X-sb∂ sshc-kysØ IpdpsI IS-°p-hm≥ CX√msX thsd hgn- b n- √ . \nc- ¥ cw G¿s∏- S p∂
F¥nepw bm{¥nI-X-bpsS sIWn ]Xn-™n-cn-∏p-≠v.
H∂nepw Bflm-hn-√m-sØmcp Imew. \K-cß
- sf sNdp-

°p-I-sb∂ \\-hp≈ k¶-ev]-\-Øn\v bm{¥n-I-X-bnte°v Iq∏p-Ip-Øm-Xn-cn-°pI F∂p-IqSn A¿∞-ap≠v. I≠n-t√, b{¥-a\
- p-jysct∏mse IÆn¬ \\thm
Np≠n¬ Nncntbm C√m-Ø-h-cpsS KWw s]cp-Ip-∂Xv.
AXns\-°mƒ at\m-l-c-amb Imcyw amdn-\n∂v
Nne-Im-cy-߃ ImWp-tºmƒ \n߃°p e`n-°p∂
Nne {]Imi ]cm-K-ß-fp≠v F∂-Xp-X-s∂. Ipi-h≥
Hcp IpSw sa\-™-Xn-\p-tijw AXns‚ Nmen¬
\n∂v amdn AXns\ t\m°n-\n-e°
v p-∂X
- p-t]m-se, Xm≥
hc® Nn{X-Øn¬\n∂v amdn-\n∂v Hcp Nn{X-Im-c≥
Nn{XsØ ImWp- ∂ - X p- t ]m- s e, F√m- h cpw AXv
sNtø-≠-Xp-≠v. AXn¬ Bfl-\n¿hr-Xn-bpsS Hcp
an∂-em´w \n›-bambp-ap-≠.v Ah-\h
- s\ t\m°n Nne
t\c-ß-fn¬ kzbw A`n-\-μn-°m-\m-h-Ww. k^-e-amIp∂ I¿Ω-߃! AØcw Hcp ]cn-io-e\
- Ø
- n-te¿s∏Sp-hm≥ {InkvXp \Ωsf klm-bn-°p-∂p≠v: \n߃
ImWp-∂Xv ImWm≥ Ign™ IÆp-Iƒ F{X A\pKr-lo-Xw. \n߃ tIƒ°p-∂h tIƒ°m≥ Ign™
ImXp-Ifpw A{]-Im-cw. Appreciate your existence
F∂p kmcw. H∏w, amdn-\n-∂p≈ t\m´-Øn¬ XncpØmt\m sa®-s∏-Sp-Ømt\m D≈ km[yX \ne\n¬°p-∂p-≠v. Ggmw Znhkw hn{i-an-®-Xn\p tijamWv Xs‚ krjvS-{]-]-©-Øns‚ G‰hpw henb
k¶-S-sØ-°p-dn®v ssZhw t_m[-hm-\m-b-Xv. GIm¥-Xs
- b∂ ITn\ intcm-en-Jn-XØ
- n\v, hnt[-bXz-Øn\v
ia-\-sa∂ \ne-bn-emWv `qan-bn-te°p h®v G‰hpw
AgIpw Bghpw D≈ Hcp krjvSn-bn¬ ssZhw
G¿s∏-´Xv- -˛lΔ F∂ kv{Xo. Xs∂-°p-dn®pw Xm≥
hkn-°p∂ CS-ß-sf-°p-dn®pw Hcm-fpsS icn-bmb
hne-bn-cp-Ø-ep-Iƒ kw`-hn-°p-∂Xv Abm-fpsS hn{ia-th-f-bn-em-sW∂v tXm∂p-∂p. hn{iaw ]ecpw IcpXp-∂-Xp-t]mse Ae-k-X-bv°p≈ Iº-a-√. Ah-\hs‚ k¿§m-fl-I-X-bn-te°v H∂v kuay-ambn aSßn
]q¿Δm-[nIw {]`-tbmSpw {]km-Z-tØm-Spw-IqSn F√mw
]p\-cm-cw-`n-°m-\p≈ Dug-am-Wv. Hcp ssItØmSv NmSn°-S-°p-tºmƒ Ip´n-°m-eØv \mw sNbvXn-cp-∂Xp
t]mse H∂p ]pd-tIm-t´mSn aptºm-´p≈ B°w
Is≠-Øp-I. hn√ns‚ NcSv F{X-am{Xw i‡-ambn

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

40

]nt∂m´p hen-°m-\m-hp-∂pthm A{Xbpw Du°-Øn¬
icw ]mbp-∂-Xp-t]mse. \s√m-cp-d-°-Øn-\p-tijw
]pe-cn-bn¬ kw`-hn-°p∂ dnPp-h-t\-j≥ t]mse.
AXn-√msX t]mIp-∂-Xns‚ ASbmf-߃ Np‰n\p-ap-≠v. kvs{S v F∂ ]Zw F{X km[m-c-W-ambn
amdn-bn-cn-°p∂p F∂p {i≤n-°p-I. Hcmƒ hen™p
apdp-Im≥ XpSßn F∂-Xns‚ A]mb AS-bm-f-am--WXv. IÆn¬ XpWn-sI´n h\-Øn-eqsS \S-∂p-t]m-Ip∂
Hcp a\p-jy-s\-°p-dn®v tSmWn Unat√m Fgp-Xn-bn-´p≠v. Hmtcm Nn√-bnepw thcn-ep-sams° X´n tNmc
hm¿∂v Abm-f-ß-s\. IÆnse ISpw-sI´v Agn-°m≥
t\c- a n- √ m- Ø - X p- s Im- ≠ mWv Abm- f - ß - s \- s b∂v !
Abmƒ am{X-a√ Abmsf hew Np‰p-∂-hcpw A`n-apJo-I-cn-°p∂ ITn\ kΩ¿±-Øn\v \oXn-I-c-W-an-√.
s]m´n-sØ-dn®pw Nne-t∏mƒ ]pe`yw ]d™pw a‰pNn- e - t ∏mƒ sImSnb au\- Ø n- t e°v hgp- X nbpw
Abmƒ Xs‚ ]cn-k-csØ sam´p-kq-Nn-bn¬ \n¿Øp∂p, \nc-¥-cw. Ifn®pw Nncn®pw {]W-bn®pw {]m¿∞n®p-sams° Xotc≠ Hcp at\m-lcm\p-`h
- sØ Hm¿Ωns®-Sp-°m≥ t]mepw `b-s∏-Sp∂ hn[-Øn¬ C{Xbpw
`mc-s∏-tS-≠-Xn-√. £W-߃°v t\sc h√msX
C≥kp-te-‰-Umbn t]mhp∂ Ipsd-b-[nIw a\p-jy¿.
Pohn-X-Øns‚ apgw Ipd-bp∂p F∂-Xn-t\m-sSm∏w
Pohn-°p∂ Zn\-ßf
- psS KpW-ta-∑bpw Xosc-bn-√mØ
hn[-Øn¬ Imcy-ß-sf-Øp-∂p-≠v.
hn{iaw Hcp h¬ao-I-am-Wv. AXn-\-I-Øn-cn-°ptºmƒ thSs‚ Bkp-c-X-Iƒ AS¿∂p-t]m-hp-Ibpw
Fhn-sSbvt°m \mSp-I-S-Ønb D≈nse Ihnbpw
Ejnbpw t_m[-afi
e
- Ø
- n-te°v aS-ßn-sb-Øp-Ibpw
sNøp-∂p. AXn-\p-tijw GsXmcp \njm-Z\pw Imcp-

Wy-Øns‚ D]-\b
- \
- a
- p-≠m-hpw. ASp-ØnsS Aß-s\mcm-sf-°p-dn®p tI´p. ASp-∏n-®p≈ ]Xn-aq∂v h¿j߃ ]Xn-\©v ¢mknIv Nn{X-߃ sNbvX InwIn
ZpIv F∂ A\-\y-amb B¥-cnI Pohn-X-ap≈ Hcp
Ne-®n-{X-Im-c≥ Ign™ aq∂p-h¿j-ambn Bƒ km∂n[y-an-√mØ Hcp ae-ap-I-fn-em-bn-cp-∂p. AXn-\p-tijw
B ]n≥hm-ße
- ns‚ A\p-`h
- ß
- s
- f-°q-Sn-sh®v Abmƒ
ho≠pw Ac-ßn-te-s°-Øn-bn-´p-≠v. C\n-bp≈ AbmfpsS kz¿K-bm\w ]g-b-Xn-s\-°mƒ {]Im-i-ap≈Xmbn-cn-°p-sa∂v Zm, Ct∏mtg hmXp-h-bv°mw.
hn{i-a-th-f-Iƒ ]pXnb ]pXnb {ia-߃ sIm≠v
\nd-bvt°-≠-Xm-sW∂ sX‰n-≤m-cW \ap-°p-≠v. Hcp
bm{X t]mhp-I, Nßm-Xn-°q-´-hp-ambn aZy-]n-°pI
XpS-ßn-b-sXms° hn{i-a-Øns‚ \m\m¿∞-ß-fmbn
\mw Ipcp-Xp-∂p. ASn-ÿm-\-]-c-ambn shdp-sX-bn-cn°m-\p≈ £W-am-Wn-Xv. shdp-sX-bn-cn-°m-\p≈ Hc\p-io-e\w \n¿`m-Ky-h-im¬ \ΩpsS c‡-Øn¬ ]Xn™n-´n-√. kzbw A`n-ap-Jo-I-cn-°m-\p≈ `oXn-sIm≠v
\mtam-tcmtcm Imcy-ß-fn¬ ]ns∂bpw \Ωsf ap°ns°m-√p-I-bm-Wv. \nc-¥cw Hmtcmtcm Imcy-߃
sNbvXpsIm≠n-cp∂ Hcp kv{Xosb {InkvXp XncpØn-bXv {i≤n-°-Ww am¿Øm, am¿Øm F∂p hnfn®p-sIm-≠.v A`n-kw-t_m-[\ Bh¿Øn-°p∂ {InkvXpio-e-Øns‚ kqN\ AXp Xd-∏n-®p-]-d-bpI F∂Xp
Xs∂. DZm-l-c-W߃ Ipd-h-√. Pdp-ktew Pdpktew, ina-tbmt\ ina-tbm-t\, kmhqƒ kmhqƒ,
XpS-ßn-b-h. Xs‚ ]mZ-]-Xva-ß-fn¬ shdp-sX-bn-cp∂
Hcp kv{Xosb Nq≠n-°m-Wn®v Ah-fmWv Pohn-XØns‚ \√ `mKw sXc-s™-Sp-Øn-cn-°p-∂-sX∂v
{InkvXp ]d-™Xv I≠n-t√. c≠v kv{XoIƒ°n-S-bnep≈ XcwK hyXn-bm-\ß
- sf Xmc-Xa
- y-s∏-SpØn Hcmƒ

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

41

as‰m-cm-sf-°mƒ t`Z-sa∂p ]d-bp-∂Xv {InkvXp-hns‚ am¿§-a-√.
AXv Hcm-fpsS Xs∂ c≠p ka-b-ßsf ]p\¿hn-Nn-¥\w sNøm\p≈ £W-am-Wv. Hcm-fpsS Pohn-XØ
- ns‚ G‰hpw `mhm-flI
- hpw
krjvSn-]c
- h
- p-amb aplq¿Øw AXm-sW∂v Kpcp-hn-\d
- n-bmw, Hcmƒ
IÆp-]q-´n-bn-cn-°p∂ t\cw. Imem-Im-eß
- f
- mbn Ejn-Iƒ ]d-bp∂
[ym\-Øns‚ Hcp sk°p-e¿ ]cn-`m-j. H∂pw Nn¥n-°m-Xn-cn-°p∂
Ah-ÿ-sb-∂m-Wt√m XYm-K-Y-∑m¿ [ym\sØ \n¿Δ-Nn-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. F∂n´pw AXn-\p-tijw ]e-Xn-s‚bpw sI´p-I-fgn-bp-∂p. {]Imiw ]c-°p-∂p. hn{i-aa
- mWv hyh-lm-cn-bpsS [ym\w.
sl{_mb ⁄m\w hn{i-a-Øns‚ lcn-X-`q-an-bn-te°v km[Isc Bh-iy-Øn-tesd Iq´n-s°m-≠p-t]m-Ip-∂p-≠v. ssZh-sØt∏mepw, kzmÿy-Øns‚ \o¿Ø-Sm-I-ß-fn-te°v Iq´n-s°m-≠pt]mbn Iep-jn-X-amb {]mW\v hn{iaw Xcp-∂-bmƒ F∂ a´n-emWt√m k¶o¿Ø-I≥ Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xv. a\p-jy\v am{Xa√,
aÆn\pw hn{iaw \¬I-W-sa∂v iTn-°p-∂p≠v ss__nƒ. Pq_nen-h¿jw Inf-bv°m-sXbpw hnX-bv°m-sXbpw aÆns\ shdpsX
hnS-W-sa∂v AXv tZi-tØmSv Bh-iy-s∏-Sp-∂p. ^p°vthm°-bneq-sS-sbms° \ΩpsS ImeØv khn-tij {i≤ In´nb B Irjn]m-Tß
- ƒ°v kl-{km-_vZß
- f
- psS ]g-°a
- p-s≠∂v Hm¿Ωn-°p-∂Xv
\√-Xm-Wv. t\m°-Ww, AW-s°-´p-I-sfms° ]pg-bp-sSbpw PohnX-Øn-s‚bpw KXn Xncn-®p-hn-Sp∂Xp-hsc Cu \m´nepw h¿j-Øn¬
Hcp Irjn-tb-bp-≠m-bn-cp-∂p-≈q. F∂n´pw ChnsS Bcpw ]´n-Wnsbm∂pw InS-∂n-´n-√. aq∂p Iqt∏m-f-sa-Ønb B Irjn coXnIƒ°p-tijw hb¬ Xcn-ins‚ ]cym-b-ambn amdn-bXv Adn-™nt√. \nc-¥cw sImSpØpsIm≠n-cn-°p∂ F¥n\pw B\p-]m-XnIambn kzoI-cn-°m-\p-≈ t\chpw kml-N-cyhpw D≠m-I-W-sa∂
efn-X-amb \nb-a-ßfpw \mw ad-∂p-t]m-bn.
Hc¿∞-Øn¬ km_-Øn-t\m-Sp≈ ITn\ \njvTbpsSbpw imTyØn-s‚bpw ImcWw AXv Xs∂-bm-h-Ww. tPmen sNbvXp-sIm≠n-cn-°p-∂p, Zo¿L-Imew sIm≠v kzm`m-hn-I-ambn A\p-`-h-s∏Sp∂ Hcp I¿Ω-sØ, {]Xn-tcm-[n-°p-hm≥ Hcmƒ Abm-tfm-Sp-Xs∂
Ipd®p ]Wn--s∏t´ ]‰q. F∂mepw Ime-{I-taW BNm-c-ß-fpsS
Bflmhv \jvS-am-Ip-Ibpw ]e-Xn-s‚bpw s]mcp-f-dn-bmsX CS-

dnbpw Ipcp-ßnbpw a\p-jy-\n¬ s]´p-t]mhp-Ibpw sNøp-tºmƒ {InkvXp hn{i-asØbpw hna-eo-I-cn-®p. H∂pw sNøm-Xncn-°p-I-b√ k\m-X\ \∑-bp-ambn _‘s∏´v \ne- \ n¬°m≥ Ign- b p- ∂ - X mWv
km_-Øns‚ aqe-°√v F∂v ]Tn-∏n-®p.
km_sØ∂ hn{i-a-sØ, Ah-\-h-\n¬
A[n-jvTn-X-a-√mØ Nne \√ {]hr-ØnI-fn¬ t_m[-]q¿Δw G¿s∏´v Ag-Ip-≈Xm°n am‰m-sa∂v Ag-Ip-≈, Bg-hp-ap≈
Hcp kam-¥-c-hm-b\ {InkvXp-hn-eqsS
kw`-hn-®p. Aßs\ hn{i-asØ Hcp
]tcm-∑p-Jk
- m-[\
- b
- m-°n. D]-hmkw, \n»-_vZX XpS-ßnb thZ-]p-kvX-I ioeßsf hf- s c- t h- K - Ø n¬ hn{i- a - a mbn
tN¿Øp- h m- b n- ° m- h p- ∂ - X m- W v . ico- c Øn\pw hn{iaw Bh-iy-ap-≠v. De-bp∂
h©n-bpsS AWn-bØp InS-∂p-t]mepw
hn{i-an-°m-\m-hpsa∂v `qansb ]Tn-∏n®
Kpcp-hmWv {InkvXp.
\ap°v adp-I-c-bn-te°v t]mbn hn{ian-°m-sa∂v {InkvXp injy-∑msc £Wn°p-∂p-≠v. c≠m-bncw h¿j-߃°p-apºp≈ Hcp IS-temc {Kma-Øn¬ t]mepw
AXn\v {]k-‡n-bp-s≠-¶n¬ \ntbm¨
hnf-°p-Iƒ d∫-dp-an-Tmbn t]mse hen®p
\o´nb ]I-ep-If
- p-≈, cm{Xn sh≈n-aq-ßmsb- t ∏mse ad™pt]mIp∂ \K- c Øns‚ b{¥sØ tXmev]n-°p∂ {iaß-fn¬ AXn-s\{Xam{Xw {]Xn-[z-\n-I-fp≠m-hn-√. kzbw hn{i-an-°m≥ am{X-a√
D‰-h¿°v hn{iaw Dd-∏m-°p-∂h
- n[w kpIrX-kp-K-‘-ap-≈-XmtWm NßmXo, \nßfpsS Pohn- X w, F∂- X mWv \ΩpsS
Ip™p amkn-I-bpsS CØ-h-WsØ
k¶-Sw.
sImSnb A\o-Xn-bpsS \pI-Øn\p
Iogn¬ A\p-\n-anjw sRcn-™-a¿∂p
sIm≠n-cn-°p∂ Hcp-Im-e-Øn¬ hn{i-asØ-°p-dn®v ]d-bm-\p≈ [m¿ΩnImh-Imiw-t]mepw \ap-°n-s√∂p tXm∂p-∂p.
F´p-a-Wn-°q¿ A≤zm\w F´v aWn-°q¿
hnt\mZw F´v aWn-°q¿ hn{iaw F∂
a´n¬ Hcm-fpsS bma-ßsf th¿Xn-cn-s®gp-XW
- s
- a∂ Xncn-®d
- n-hn¬ \n∂m-bn-cp∂p
kp{]-[m-\-am-b, Hcp-]t£, BZy-tØ-Xpamb B sXmgn-em-fn-I-fpsS {]Xn-tcm[hpw ]ns∂ kwL¿j-hpw. sabvZn-\-

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

42

Øns‚ kml-N-cy-amWv ]d-™p-h-cp-∂Xv. AXns‚ A¿∞w A≤zm-\-Øns‚
IrXy-amb c≠v aS-tßm-fw-h-cp∂ hn{iaw. \ΩpsS Ime-sØm∂pw Imcy-߃
t`Z-s∏-´-Xn-s√∂v am{X-a√ hj-fm-hp∂p
F∂ kqN-\-I-fp-≠v. Imcyw icn-bm-Wv.
kmam\yw t`Z-s∏´ Hcp PohnX \nehmcw sFSo taJ-e-bn¬ e`n-°p-∂p-≠v.
F∂m¬ AXn\v B sNdp- a p- d - ° m¿
\¬Ip∂ hne ITn- \ - a m- W v . iºfw
sImSp-°p∂ I¶m-Wn-bpsS tZiØv Cu
]mXn-cm-hn¬ ]I-em-bn-cn-°p-∂X
- p-sIm-≠pam{Xw Chn-sS-bn-cp∂v Dd-°a
- n-fb
- vt°-≠nh-cp∂ Hcp KXn-tISv F¥p-sIm-≠mWv
s]mXp-ka
- qlw N¿®bv°v hbv°mØ-Xv?
sse^vssì BXp-c-X-Iƒ Fs¥∂v
Adn-bm≥ Ahsc t\m°n ]Tn-®m¬ aXn.
hc-ºØv hnf-°p-h®v ]mSw Dg-cp-sX∂v
F¥n-\mWv \ΩpsS sXm´p-ap-ºsØ Xeapd iTn-®-Xv? ]e Imc-W-߃sIm≠v
Hcp {]tXy-I-co-Xn-bn¬ Nmhn-sIm-Sp-Øncp∂ \ΩpsS ssPhn-I-L-Sn-Im-c-Øn¬
CXp-≠m-°m≥ t]mIp∂ Zqc-hym-]I
- a
- mb
]cn- ° p- I sf ImWm- s X- t ]m- I - c p- X v .
Aßs\ Fs¥ms° Imcy-߃ hn{ia-Øns‚ Hcp \nem-sh-fn-®Ø
- n¬ ImtW≠n-bn-cn-°p-∂p. skz‰v ^mIvS-dn-sb∂
Hcp ]pXnb k¶-ev]-an-∂p-≠v. Ahn-cm-aambn ]Wn-sN-øm≥ Xøm-dp≈ ]mh-s∏´
a\p-jy-sc-s°m≠v GX-f-hnepw tPmensb-Sp-∏n-°p∂ \ho\ hym]mc X{¥ßƒ. \gvknßv taJ-e-bn¬ Cu ASpØ-Im-e-Ømbn \S∂ Nne {]Xn-tcm-[߃ Hcp em¬kemw A¿ln-°p-∂p.
Xqsh≈ hk-¥-Øns‚ CSn-ap-g-°-sa∂mWv Hcm-fX
- ns\ hnti-jn-∏n-®X
- .v Ipd®v
ho´p-Im-cy-߃ {i≤n-®mepw \√-Xm-Wv.
]pe-cn-bnte Fgp-t∂‰v cm{Xn 11 aWn°v
]m{Xw tamdn InS- ° p- t hmfw kZm
{iaßfn-em-bn-cn-°p∂ s]¨tX\o-®Isf Hm¿Ωn-∏n-°p∂ ho´-Ω-am¿, hntijn®pw DtZym-K-ÿ-I-fmb ho´-Ω-am¿.
tai XpS-bv°m≥ t]mepw H∂p Xøm-d√mØ B¨ kn¶-߃°v \tam-hm-Iw.
dn{So‰v F∂ Hcp ioe-Øn-te°v aebmfn \{km-Wn-Iƒ FØn-bn-cn-°p∂
Hcp Ime- a m- W n- X v. B hm°ns‚
A¿∞wt]mepw _m°v Sp s_bv k v
F∂m-Wv. hmK AXn¿Øn-bn¬ Hmtcm

k‘y-bnepw Ccp cmPy-ß-fn-sebpw ssk\n-I¿ sNøp-∂-Xpt]mse Im‰n-em-Sp∂ ]Xm-I-Iƒ XmgvØn H∂v ]nt∂m´p amdn\n¬°p∂ NS-ßm-W-Xv. AhnsSt∏mepw F¥p am{Xw ITn-\m≤zm-\-߃. sNIn-S-S-∏n-°p∂ ku≠v knÃw, \n¿Øp-∂-Xn-s\°p-dn®v Btem-N-\-t]m-ep-an-√mØ Zo¿L-amb {]`m-j-W-߃, Dds°-∏m-Sq, Dd-s°-∏mSp F∂v Ae-dn-hn-fn-°p∂ Kmb-I-kw-Lw.
CsXms° Cß-s\-Xs∂ \ne-\n¬t°-≠-Xpt≠m? Fs‚ ]ng,
Fs‚ ]ng, Rß-fpsS henb ]ng, hn{i-a-Øn\pw B ]cm-i-‡nbp-am-bp≈ B¥-cnI kulrZw _e-s∏-Sp-Øm-\pap≈ CS-ßf
- mbn
\ΩpsS [ym\-tI-{μ-߃ ]cn-W-an-®n-cp-s∂-¶n¬ Imcy-ß-sf{X
\∂m-tbt\? hn{i-a-Øn-\mbn {InkvXp Im´n-Ø-cp∂ adp-I-c-bmbn
AXn-s\-sbms° Bsc-¶nepw H∂v ]p\-c¿∏n-®n-cp-s∂-¶n¬... A≤zm\n-°p-∂-h-cp-sSbpw `mcw-Np-a-°p-∂-h-cp-sSbpw AØm-Wn-bmbn
kzbw shfn-s∏-Sp-Øn-b-bmƒ \nßsf A\p-{K-ln-°-s´.

Nne a\p-jy¿°v F√m-Øn-s‚bpw hne-b-dn-bmw,
]t£ H∂n-s‚bpw aqey-a-dn-bn-√.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

˛Hm-kvIm¿ ssh¬Uv

43

IhnXIƒ

hnNm-c-W sNøp∂ Ihn-X-Iƒ
PohnXw Poh-\p-≈h
- ¿°m-Wv,
acWw acn-®-h¿°pw.
PohnXw kwKoXw t]mse-bm-hs
- ´.
acWw, ]mSmsX t]msbmcp kzc-hpw.

Hcp ss{IkvX-h-tZiw
CS-hg- n-bn¬
ssIbn-sem-c-dm°p Ip∏n-bp-ambn
ssZhw ab-ßn-°n-S-°p-∂p.
Fgp-t∂-‰m-s´, ssZh-ta,
\nh¿∂p-\n∂p
a\p-jy-s\-t∏mse s]mcp-Xn-bm-s´.
Hcp aWn-°q¿
Fgp-Xnb Ihn
Xncp-Øm-\mbn
Hcp aWn-°q¿ Rm≥ If™p
Hcp aWn-°q-sd∂p ]d-™m¬:
Cu t\c-Øn-\p-≈n¬
1400 Ip´n-Iƒ hni∏p sIm≠p acn-®n-´p≠v
Hmtcm c≠p sk°‚nepw
A©p hb- n¬ Xmsg-bp≈
Hcp Ip´n
\ΩpsS temIØv
hni∏psIm≠p acn-°p-∂p-≠v.

{]W-bm`y¿∞\
henb Imcy-߃ \n\°p Rm≥ sIm≠p-Xcmw:
]pe-cn-bpsS Nmb-߃,
]\n-\o¿∏p-°-fpsS kuμ-cyw.
Bfn-°-Øp-s∂mcp {]W-b-hpw.
\o ]d-™p,
CsXm∂pw henb Imcy-ßf
- s
- √-∂v,
]W-amWp Imcy-sa-∂v.
Bh-s´,
F∂m¬ ]W-hp-ambn Rm≥ hcmw.
]ns∂ \o tNmZn-°-cp-Xv
FhnsS ]\n-\o¿∏p-°-fpsS kuμ-cy-sa-∂v,
]pe-cn-bpsS Nmb-ßs
- f∂v
Bfn-°Ø
- p∂ {]W-bs
- a-∂v.

Hcp aWn-°q-dmbn
Bbp-[-∏-¥-bhpw XpS¿∂n-cp∂p
B Hcp aWn-°q-dn-\p-≈n¬
Bdp-tImSn Ccp-]-sØ´p e£w tUmf¿
h≥i-‡n-Iƒ At\ym\yw c£n-°m≥
sNehn´ncn-°p∂p.
Bbp-[ß
- ƒ°mbn
temI-an∂p am‰n-h-bv°p∂ XpI
Hcp-h¿jw
A™qdp tImSn tUmf-dm-bn-cn-°p∂p.
\ΩpsS cmPyhpw
AXns‚ kw`m-h\ \¬Ip-∂p≠v

Xmdm-hp-I-fpsS A¥yw
""Xmdm-hp-Isf
H‰-bS- n°p sIm√p-∂X
- mWp
t`Zw.
H∂p t]mbn-°g
- n-™m¬
a‰p-≈h th≠{X Xo‰-sb-Sp-°n-√.''

tNmZyw {]I-Sa
- mWv
Cu Ah-ÿb
- n¬
Ihn-X-sb-gpØp XpScp∂Xn¬
A¿∞-ap-t≠m-sb-∂v.
Nne Ihn-X-Iƒ hnj-b-am-°p-∂Xv
Bbp-[-s®-ehpw bp≤hpw
hni-°p∂ Ip´n-I-fp-am-sW-∂Xp icn.
]t£ a‰p-≈h ]d-bp-∂Xv
{]Wbw hm¿≤Iyw
]p√p-ta-Sp-Iƒ ac-߃ ae-Iƒ
]ns∂ Ihn-X-Iƒ Nn{X-߃
F∂n-hs
- b-°p-dn-®p-amWv.
Ch-sb-°p-dn-®p-a√
Ah-sb-¶n¬
Ip´n-I-sfbpw kam-[m-\-sØbpw Ipdn-®v
Bcpw thh-em-Xn-s∏-Sm\pw t]mIp-∂n-√.

hgn-bn√
a\p-jy¿ Xmdm-hp-I-f-√-t√m.
Nne¿ t]mbn-°-gn-™mepw
Ah¿ Xo‰ Ipd-bv°p-I-bn-√.

Cu \m´p-_p≤n
a\p-jy-cpsS Imcy-Ønepw
_m[-Ia
- mtWm?
Hcm-Wh
- b
- p-≤Ø
- n-\p≈
Xøm-sd-Sp-∏p-Isf
\ymbo-Ic
- n-°p-Ib
- m-Ws
- X∂p hcptam?

(bqsP-\ntbm sZ A{μm-Z, emßvè lyqKvkv,
FdnIv {^oUv, dq-ann))
]cn-`mj: chnIpam¿

]mºv
]p√n-\n-S-bn-te°p an∂¬th-K-Øn¬
Ah≥ sX∂n-aS- ß
- p-∂p˛
F\n°p IS-∂p-t]m-hm≥
hgn amdn-Ø-cm≥
Ah≥ acymZ ImWn-°p∂p:
Ahs\ sIm√m≥
Hcp I√p Ip\n-s™-Sp-°m≥
F\n°p e÷ tXm∂n-t∏m-hp-∂p.
kwKo-X-Øn¬ Hcp kzcw

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

44

HmWw
ap≥sam- g n- b pw
]n≥sam- g nbpw
{ioaXn Inc¨ acn-bm -tPmkv

ap≥samgn
""]≠v amhvfn F∂p hnfn-°p∂ Hcp InMv tIc-fmbn¬ dqƒ sNbvXn-cp-∂p. ha-\m≥ F∂ kvt{S©¿
h∂v B InMvs\ ]mXm-f-Øn-tebv°v Uu¨ temUv
sNbvXp. F∂n-s´mcp ]mtkzUpw sImSp-Øp. F√m
Cub-dnepw Hm\-Øn\v amhvfn B ]mtkzUv D]-tbmKn®v ]mXm-fØ
- n¬ \n∂v Iw sNøpw... AXmWv Hm\w''
(Nm\¬ Ah-Xm-c-I-cpsS ae-bm-f-sØ-°p-dn®v ˛
{io Pb-cmPv hmcy¿)
Hcp-an®p ]¶n´ _m-ey-Im-ehpw Hm¿Ω-bn¬ Hcpt]mse a[p-cn-°p∂ Htc `qX-Im-ehpw _‘-ß-fpsS
kpÿn-c-Xbv°pw Cg-b-Sp-∏-Øn\pw B°w Iq´p-at√m. ]gb B amthen IY-bnse kXyhpw anYybpw
icnbpw sX‰pw F{X-tØm-f-am-sW-∂-dn-bn-s√-¶nepw
Htc Hm¿Ω-If
- psS ]¶n-Sepw ]p\-cp-÷o-h\
- hpw _‘ß-fpsS Bgw h¿≤n-∏n-°p-sa-∂-Xn¬ kwi-b-an-√.
temI-sØ-hn-sS-bm-bn-cp-∂mepw HmW-\m-fp-Iƒ
ae-bm-fn-If
- mb \mtam-tcm-cp-Øc
- p-sSbpw a\- n¬ Htc
t]mse-bp-W-cp∂ Krlm-Xp-c-Xz-Øns‚ Imc-Whpw
as‰m-∂-√. Ft∂m Hcn-°¬ \Ω-sf-√m-h-cp-sSbpw
ap≥Km- a n- I ƒ \∑bpw kar- ≤ nbpw \nd™ Hcp
ImeØv Hcp-an®v Pohn-®n-cp-∂p, F∂ Hm¿Ω \Ωn¬
Hcp-a-bp-≠m-°p-∂p. AXv \sΩ Htc `qX-Im-e-Øns‚
]¶p-Imcpw X∑qew tkmZ-c-ß-fp-am-°p-∂p. C∂v \nehn-ep≈ At\-I-a-t\Iw t`Z-Nn-¥-Iƒ°pw hn`m-Kob-X-Iƒ°pw AXo-X-ambn At`-Zy-amb Hcp sFIyw
\ap-°n-S-bn¬ Ds≠∂ Hm¿Ω-s∏-Sp-Ø-em-Wt√m
HmWw \¬Ip∂ {][m-\-s∏´ ktμ-i-ß-fn-sem-∂v.
Bg-Øn-ep≈ GXv ]T-\hpw a\-\hpw AXv Ncn{X-Øn-em-bmepw XØz-im-kv{X-Øn-em-bmepw˛ t`Z߃IqSn GI-am-sW∂ Xncn-®d
- n-hn-te-bv°m-bn-cn-°pw.
\sΩ \bn-°p-I. DZm-l-c-W-Øn\v HmW-Øns‚ D¤h-sØ-°p-dn-®p≈ At\z-jW
- ß
- ƒ \ap°p \¬Ip∂
hnh-c-߃ t\m°pI:

acp-X-\m¿ cNn® "a[pssc Im©n' F∂ ]pkvXI- Ø nse hnh- c - W - ß - f - \ p- k - c n®v Xan- g v \ m- ´ nepw
Ct∏mƒ B{‘-bpsS `mK-amb Xncp∏Xn-bn-ep-sams°
{InkvXphn\p ap≥]v \memw iX-IØ
- n¬ HmW-Øn\p
kam-\-amb BtLm-j-߃ \S-∂n-cp-∂p. hma-\s‚
_lp-am-\m¿∞w {imhW ]u¿Æan \mfn¬ t£{Xß-fn¬ h®v Xme-s∏menbpw tNcn-t∏mcpw Bdm´pw
kZy-bp-sam-s°-bm-bn-´m-bncp∂p Cu BtLm-jw.
tIc-f-Øn¬ CsXmcp kmaq-lnImtLm-j-ambn cq]s∏´p F∂p am{Xw. Cßs\ t\m°p-tºmƒ `qX-Ime-Øns‚ thcp-Iƒ ]ns∂bpw ]ns∂bpw IqSp-X¬
P\-k-aq-l-ßsf Htc Nc-Sn¬ tIm¿Øn-W-°p-∂Xmbn ImWmw.
hntcm-[m-`m-k-sa∂p tXm∂p∂ as‰mcp Imcyw
HmW-tØm-S-\p-_-‘n-®p≈ G‰hpw {][m-\-s∏´
anØn¬t∏mepw CØ-c-samcp sFI-cq]yw Is≠Øm≥ Ign-bp-sa-∂-XmWv. tZh-∑mcpw Akp-c-∑mcpw
XΩn-ep≈ i{Xp-X-bm-Wt√m tI´p ]g-Inb B IYbnse aqe-X-¥p. F∂m¬ A£-cm¿∞-Øn¬ Ah¿
ktlm-Z-c-∑m-cm-bn-cp-∂p.
{_“m-hns‚ ]u{X\pw aco-Nn-bpsS ]p{X\pamb
Iiy-]-cm-P¿jn°v ZnXn F∂ `mcy-bn-ep-≠mb ]p{X∑m-cmWv ssZXy-∑m¿ AYhm Akp-c-∑m¿. Iiy-]\v
AZnXn F∂ `mcy-bn-ep-≠mb ]p{X-∑m-cmWv tZh-∑m¿.
{]mb-]q¿Øn-sb-Ønb tZh-∑m¿ tPyjvT-∑m-cmb
Akp-c-∑m-tcmSv Ipd®p `qan Bh-iy-s∏-s´-¶nepw
Ah¿ \¬In-bn-√. AsX-s®m√nbp≈ 12 `b-¶-c-bp≤-߃ 300 sIm√w \o≠p-\n-∂p-sh-∂mWv IT-I-kwlnX ]d-bp-∂-Xv.
Iiy-]s‚ a°-fmb Akp-c-∑m-cn¬ {]ap-J-\m-bncp∂p lnc-Wy-I-in-]p. At±-l-Øns‚ ]p{X≥ {]ÀmZs‚ ]u{X≥ hntc-N-\s‚ aI-\m-bn-cp∂p alm-_en. ip{Im-Nm-cy-cpsS klm-bt- ØmSp IqSn hniz-PnØv
bmKw \S-Øn-bpw, tZh-∑m¿ hnjvWp-hn-t\mSv ]nWßn

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

45

\S∂ ka-bØv tZh-temIw B{I-an-®p-sams° _en
aqtem- I - ß - f p- s Sbpw N{I- h ¿Øn- b m- b n- Ø o¿∂p.
CXn¬ Akq-b-]q≠v ]cm-Xn-bp-ambns®∂ tZh-IfpsS ]cm-Xn-Xo¿°m≥ alm-hnjvWp hma-\\
- mbn AhX-cn-®p-sh∂pw Ah-Xm-c-e£yw km[n-®p-sh-∂p-amWt√m sFXolyw ]d-bp-∂-Xv.
ChnsS \mw A\p-kva-cn-t°≠ hkvXpX alm_-enbpw hma-\s\ Ab® tZth-{μ\pw ktlm-Z-c∑m-cm-bn-cp-∂p-sh-∂-Xm-Wv.
F√m t`Z-Nn-¥I
- ƒ°p-a∏
- pdw AZzo-Xn-bhpw Ahn`m-Py-hp-amb sFIyw Ds≠∂v Xncn-®-dn-bm≥ HmWw
\sΩ klm-bn-°-s´. HmW-k-Zybpw HmW-∏q-°-f-hpsams° hnc¬Nq- ≠ p- ∂ Xpw sshhn- [ y- Ø nse
sFIyw˛ \m\m-Xz-Ønse GI-Xzw˛ F∂ Bi-b-amW-t√m.
HmW-sØ-°p-dn-®p≈ c≠m-asØ Nn¥ AXv Hcp
hnf-sh-Sp-∏p-’hw am{X-a√ hos≠-Sp-∏p-’hw IqSnbmWv F∂-Xm-Wv. hnim-ea
- mb A¿∞-Øn¬ hnf-shSp∏pw Hcp hos≠-Sp-∏m-W-t√m. hos≠-Sp-°pI F∂p
]d-bp-tºmƒ˛ ]s≠-t∏mtgm D≠m-bn-cp-∂-Xns\
Is≠-ØpI F∂ A¿∞-am-Wt√m D≈-Xv. Ft∏msg-¶nepw D≠m-bn-cp-∂Xv am{Xta Hcmƒ°v hos≠-Sp°phmt\m Krlm-Xp-cX
- t- bmsS Hm¿Ωn-°p-hmt\m Ignbp-I-bp-≈q.
\ΩpsS ]g- a - b psS, Kcn- a - b p- s S, X\n- a - b psS
CsX√mw tN¿∂ Hcp kwkvIm-c-Øns‚ {]Ir-XntbmSv tN¿∂v \n¬°p∂ Hcp Pohn-X-co-Xn-bp-sS, \∑
am{Xw hnf-™p-\n∂ Hcp Ime-L-´-Øns‚ Hs°
hos≠-Sp-∏mWv HmWw.
a- l m- _ - e n°v aSßnhcm≥ \∑- b psS Hcp
km{amPyw At±lw ]n∂n-ep-t]-£n-®n-cp-∂p. \aps°ms° Hm¿Ωn-°p-hm\pw BtLm-jn-°p-hm\pw
Nne Kcn-a-Iƒ ap≥X-e-ap-d-Iƒ _m°n-h-®n-cp-∂p. (AXp-sIm-≠mhmw HmW-sØ-°p-dn-t®m¿Ωn-°p-tºmƒ
]e-t∏mgpw Cu hcn-Iƒ a\- n-te-bvt°m-Sn-sb-Øp∂-Xv:˛

"P∑-߃°-∏p-d-sØtßm
Hcp sNºIw ]q°pw kpK‘-w)
\q- ‰ m- ≠ p- I ƒ°- ∏ pdw Cu aÆn¬ P\n- ° m≥
t]mIp∂ Hcp Ip™n\v \ΩpsS Xe-apd F¥v _m°n
hbv°p∂p F∂v hnNn-¥\w sNtø-≠-Xp-≠v. ]mcnÿn-Xn-I-amb IS-∏mSv AXn¬ G‰hpw {][m-\-s∏-´Xm-Wv. AtXm-sSm∏w \ΩpsS ]mc-º-cyhpw aqeyßfpw kwkvIm-chpw {]tXy-In®v `mjbpw \mw kwc£n-t°-≠-Xp-≠v.
bph-Xe
- a
- p-db
- psS {]Xn-\n-[n-If
- mb Nm\-ep-If
- nse
Ah-Xmc-Icpw F^v. Fw. tÃj-\p-I-fnse tdUntbm
tPm°n-Ifpw Nh-®p-Xp-∏p∂ k¶-ca
- e
- b
- m-fØ
- ns‚ HcpZm-l-c-W-amWv Cu teJ-\-Øns‚ ap≥sam-gn. HmWtØmSv/ \ΩpsS kwkvIm-ct- ØmSv Ah¿°p≈ at\m`m-hhpw Ah-cpsS `mjbpw AXn\v hfsc hy‡-amWv.
Cw•ojv \∂mbn kwkm-cn-°m≥ Ign-bp-∂Xv A`nam-\hpw ae-bmfw \∂mbn kwkm-cn-°p-∂Xv A]-am\hpw F∂-XmWv C∂sØ Ah-ÿ. ]Z-ip-≤n-tbmsS
ae-bmfw kwkm-cn-°p-hm\pw ]Z-kq-£va-X-tbmsS

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

46

Fgp-Xp-hm\pw hcpwXe-ap-dsb \mw ioen-∏n-t°-≠Xp-≠v.
`mj-tbm-sSm∏w Xs∂ \jvS-s∏-´p-sIm-≠n-cn°p∂ H∂mWv kwkvIm-cw. CXn¬ tIc-fo-bhpw `mcXo-b-hp-amb Awi-߃ Dƒs∏-Spw. imkv{X kmt¶XnI hnZy-bnse hnImkw \sΩ BtKm-f-]u-c-∑m-cm°n- Ø o¿°p- t ºmƒ F√m tZiob/ {]mtZ- i nI
kwkvIm-cß
- fpw kmam-\y-hX
- v°c
- n-°s
- ∏-Sp-Ibpw icmi-cn-h-Xv°-cn-°-s∏-Sp-Ibpw sNøp-I-bmWv. AXn-\n-Sbn¬ X\na \jvS-s∏-Sm-Xn-cn-°-W-sa-¶n¬ a\x]q¿Δap≈ ]cn-{iaw IqSntb Xocp.
imkv { X- Ø ntem kmt¶- X n- I - h n- Z y- b n- e p≈
Adnthm hnim-e-amb temI-hp-am-bp≈ ]cn-N-btam
H∂pw kz¥w kmwkvIm-cnI \∑-Iƒ If™pIpfn°p-∂-Xn-\p≈ Imc-W-ß-f-√. temI-Øns‚ s\dp-Ibn¬ \n∂p-t]mepw Hcmƒ°v Xs‚ \mSn-s\-°p-dn®pw
kwkvIm-c-sØ-°p-dn®pw Du‰w-sIm-≈m≥ Ign-bpw.
aq∂v h¿j-߃°p ap≥]v HmkvIm¿ kΩm-\-Zm-\-®-Sßn¬ sh®v Cu hm°p-Iƒ ]d-bp-tºmƒ {io. dkq¬
]q°p´n sNbvXXv AXp-X-s∂-bm-Wv:
""I come from a country and civilization that gave
the world the word that precedes silence and is followed by more silence. That word is ‘OM’ So I dedicate this award to my country. This is not a sound
award, but a piece of history that is handed over to
me.''

Ah-\-hs\ hen-sbmcp ]mc-º-cy-Øns‚ IÆnbmbpw X\n°p e`n-°p∂ ]pc-kvIm-c-ßsf Ncn-{XØns‚ `mK-ambpw ImWm≥ Bg-ap≈ kmwkvImcnI t_m[w Bh-iy-am-Wv. AXv {]Xn-^-en-t°-≠Xm-Is´ Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw hy‡n-Xz-Ønepw at\m`m-h-Ønepw temI-ho-£-W-Ønepw Pohn-X-ssi-enbnep-sam-s°-bm-Wv.
apXn¿∂-h-tcm-Sp≈ _lp-am-\w, klPo-hn-I-tfmSp≈ klm- \ p- ` q- X n, hy‡n- I - f n- s ebpw kaq- l Ønsebpw sshhn-[y-ßsf Dƒs°m-≈m-\p≈ a\ v
{]Ir-Xnsb t\mhn-°mØ Pohn-X-ssien, aX-ß-fpsSbpw BNm-c-ß-fp-sSbpw A¥x Ø Dƒs°m≠p≈ {]m¿∞- \ m- i oew Ch- s bms° Hcn- ° ¬
\ΩpsS al-Ømb kwkvIm-cØ
- ns‚ `mK-am-bn-cp-∂p.
Ch \jvSs
- ∏-Sp-Øp-∂Xv Ah-\h
- s
- \-Øs∂ \jvSs
- ∏-

Sp-Øp-∂-Xn\p Xpey-am-Wv.
ASpØ Xe-ap-dbv°v th≠n kwkvIm-c-Ø-\nabpw `mjbpw \ΩpsS at\m-l-c-amb {]Ir-Xnbpw
\ap°v ImØp-h-bv°mw.
HmWw \¬Ip∂ ktμ-i-ß-fn¬ G‰hpw {][m\-s∏´ as‰m∂v ]tcm-∑p-J-X-bp-tS-XmWv. X\n-°pap≥]n¬ ssI\o-´nb (k-Xy-Øn¬ Im¬\o-´nb!)
Hcmƒ°p-ap≥]n¬ Xs‚ km{am-Pyhpw Xs∂-Øs∂bpw ka¿∏n-®-bm-fm-Wt√m alm-_-en. imkv{Xkm-t¶-XnI hnZy-I-fpsS hnIm-k-tØmSp IqSn hy‡nIƒ XΩn-ep≈ ]c-kv]-cm-{i-b-Xzhpw _‘hpw C√mXmbn hcp∂ Hcp Ime-ØmWv \mw C∂v Pohn-°p-∂Xv. {io. sI. Pn. i¶-c-∏n-≈-bpsS Hcp Ihn-X-bn¬
kam-\-amb Hcp kμ¿`-ap≠v:
""\n\°v Bsc-bmWv G‰-hp-anjvSw?''
""Fs∂-Øs∂''
""AXp-I-gnt™m?...!''
]c-kv]cw H∂v apJ-Øp-t\m°n kwkm-cn-°phm\pw kvt\lw ]¶p-h-bv°p-hm\pw HmW-°mew
\sΩ t{]cn-∏n-°-s´. AXn-\p-tijw am{Xw hniz-am\-hn-I-X-bn-tebv°pw temIw apgp-h≥ Xd-hm-Sm-bn-°mWp∂ kmtlm-Z-cy-Øn-tebv°pw \ap°v Nph-Sp-hbv°mw.
Cßs\ t`Z-ß-fpsS thZ-\-bn¬ \n∂v sFIyØns‚ GI-Xm-\-amb im¥-X-bn-tebv°v apt∂-dphm\pw kwkvIm-c-Ønepw `mj-bnepw A`n-am\w
sIm≈p-hm\pw ]tcm-∑p-J-X-bpsS _me-]m-T-ß-fneqsS ]n®hbv°p-hm\pw Cu HmWw \sΩ t{]cn-∏n°-s´.
]n≥samgn:
GXp [qk-c-k-¶-ev]-Øn¬ hf¿∂mepw
GXp b{¥-h-XvIr-X-tem-I-Øn¬ ]pe¿∂mepw
a\ n-ep-≠m-Is´ {Kma-Øn≥ hnip-≤nbpw
aWhpw a-a-Xbpw CØncn sIm∂-∏qhpw
(ssh-tem-∏n-≈n)
ap≥sam-gn-bn¬ \n∂v ]n≥sam-gn-bn-te-bv°p≈ aS°-bm{X XpS--ß-s´-sb∂p am{Xw CØ-h-WsØ
HmWm-iw-k.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

47

Ne-®n-{X-\n-cq-]Ww

Zn\-ßsf hnip-≤o-I-cn-°p∂ lrZ-b-߃
({]amWw ˛3)
tdmkn Xºn

56

an\n‰v ssZ¿-Ly-ap≈ Cu kn\n-a I≠p-I-gnbp-tºmƒ H‰ tjm´n¬ Xo¿Ø Hcp Nn{Xw t]mse
tXm∂pw. H‰-cm-{Xn-bmWv IY-bpsS kμ¿`w. Hcp
{Inkvakv cm{Xn. B cm{Xo Xocp∂tXmsS AXn-km[m-c-W-amb Hcp kw`m-jW iI-e-tØm-sS, kn\na
Ah-km-\n-°p-I-bpw- sN-øp-∂p.
Cu {Inkvakv cm{Xn-bpsS IY ]d-bp-∂Xv Ch
- p-Im-cn-bmb Hcp kv{XobpsS a\("Eva') F∂ \mev]X
 n-eqsSbmWv F√mhcpw {Inkvakv BtLm-jn-°p∂
Znhkw Ahƒ X\n-®m-Wv. B GIm-¥X Ahƒ°p
kln-°m-\m-Ip-∂n-√. Ahƒ ]q¿Δ Imap-Is\ At\zjn®v Abm-fpsS Xma-k-ÿ-e-Øn\p kao]w ImtdmSn®p hcp-∂p. Abmƒ C∂v DØ-c-hm-Zn-Xz-ap≈ Krl\m-Y-\pw, a°-fpsS \√ A∏\pw `mcy°v \√ `¿Ømhp-amWv. kz¥-am-sbmcp SmIvkn HmSn-®p-sIm-≠mWv
Abmƒ IpSpw_w t]m‰p-∂-Xv. A∂-bmƒ SmIvknbn¬ ho´n-tebv°v hcp-∂Xv km¥m-t¢m-kns‚ thjØn¬ `mcy°pw a°ƒ°pw [mcmfw kam-\-s∏m-XnI-fp-am-bn-´m-Wv. kΩm-\-s]m-Xn-I-sf√mw Ah¿°p
sImSpØp {Inkvakv ]m´p-]mSn km¥m-t¢m-kmbn
Ahsc B\-μn-∏n-°p-∂p. `mcy {Inkvakv `£-W-hn`-h-߃ Xo≥ta-i-bn¬ Hcp-°n-sh-®n-cn-°p∂p. ]I¬
apgp-h≥ SmIvkn HmSn®v £oWn®p h∂ Abmsf
`mcy kvt\l-]q¿Δw ]cn-N-cn-°p-∂p. B ka-bØpw
GtXm Hcp Ahy-‡-amb ZpxJw Abm-fpsS a\- n¬
\nd™p\nev°p-∂Xv t{]j-I¿°p-Im-Wmw. Abmƒ
Xs‚ aI-t\m-sSm∏w {Inkvakv ac-Øn\p Np‰pw HmSn°-fn-°pIbm-Wv. Cu cwKw Ch \n¿Øn-bn-´n-cn-°p∂
Xs‚ Imdn-en-cp∂p ImWp-Ibpw IqSp-X¬ k¶-S-s∏Sp-Ibpw sNøp-∂p. AhnsS \n∂-hƒ hr≤-k-Z-\Øn¬ Xma-kn-°p∂ Ah-fpsS {]mb-amb AΩm-bnsb
ImWm≥ sN√p-∂p. Ahn-sSbpw F√m-hcpw Xo≥taibv°p Np‰p-an-cp∂v {Inkvakv BtLm-jn-°p-I-bmWv. AΩmbn Ah-cpsS apdn-bn-ep-s≠-∂v kZ\w \SØn-∏p-Imcn Chsb I≠-bp-S≥ h∂p ]d™p. Ahƒ
AΩm- b n- b psS apdn- b n¬ sN∂v kΩm- \ - s ∏mXn
FSpØp sImSp-°p-tºmƒ {]mbm-[nIyw sIm≠v

Aev]w Hm¿Ω-]n-iIv kw`-hn-®-Xp-t]mse AΩmbn
tNmZn- ° p- ∂ p: ""\o C∂v tlmwh¿°v F√mw
sNbvXnt√?'' CXp tIƒ°p∂ Ch Hcp kvIqƒ
Ip´nsb t]mse s]s´∂v _mey-Øn-te°v Xncn®p
t]mIp-∂p. Ipd®v Ign™v AΩmbn ho≠pw ]d-bp∂p. "Rm≥ hnNm-cn®p. \o C∂v FtUz¿Uv (C-hbpsS `¿Øm- h v ) t\m- s Sm- ∏ - a m- b n- c n°pw Fs∂
ImWm≥ hcnI F∂v.' CXp tIƒ°p∂ Ch BsI
XI¿∂v s]m´n-°-c-bp-∂p. hr-≤-k-Z\w hn´v ]pdtØbv°v hcp∂ Chsb ImsØ-t∂mWw Ah-fpsS
]q¿hImap-I≥ Pm\kv \nev°p∂p. Pm\kv hfsc
t{]a-]q¿Δw Ch-tbmSp tNmZn-°p-∂p: "Cu {Inkvakv
cm{Xn \n\°v F¥p kΩm-\-am-Wv th≠Xv?' Ch
hfsc k¶-S-tØmsS Pm\-kn-t\mSp ]d-bp-∂p. "C∂v
cm{Xn 7 aWn hsc FtUz¿Uv Ft∂m-sSm∏w ho´nep-≠m-bn-cp-∂p. AXn-\p-tijw Ahs\ ImWm-Xm-bn.
Rm≥ F√m-bn-SØpw At\z-jn-®n´pw Ahs\ Is≠Øm-\m-bn-√. Ahs\ I≠p-]n-Sn-°m≥ Ft∂m-sSm∏w
Cu cm{Xn \o hcptam? A∂p cm{Xn apgp-h≥ Pm\kv
Ch-tbm-sSm∏w FtUzm¿Uns\ Xnc-bm≥ t]mIm≥
Xøm- d m- I p- ∂ p. `mcysb [cn- ∏ n- ° m- s \- t ∂mWw
Abmƒ ho´n¬ h∂v Xs‚ Im¿ tamjWw t]msb∂v
t]meo-kn¬ ]cm-Xn-s∏-Sp-∂p. Xm≥ Im¿Xn-c™v
t]mIp-I-bm-sW∂v `mcy-tbmSp ]d-™v ho´n¬ \n∂v
Cd-ßp-∂p. ]e-bn-S-ß-fnepw ]e kw`-h-ß-fn-eq-sS-bpambn B cm{Xn apgp-h≥ Ah¿ FtUz¿Uns\ Xncbp-I-bm-Wv. Cu At\z-j-W-Øn-\n-S-bn¬ Hcp-an-®p≈
ac-W-sØ-°p-dn®v kwkm-cn-°p∂ Ch Pohn-X-Øn¬
XnI®pw \ncm-in-X-bm-sW∂v Xncn-®-dn™ Pm\kv
Ahsf kz¥w ho´n-tebv°v £Wn-°p-∂p. ]t£
AXn-t\mSv Ch-bpsS {]Xn-Ic
- Ww Cß-s\-bm-Wv: ""\o
C∂v \s√mcp `¿Øm-hm-Wv. \ns‚ Ip´n-I-fpsS \√
A∏≥. DØ-c-hm-Zn-Xz-ap≈ Hcp Krl-\m-Y≥. AhnsS
Rm≥ h∂m¬ icn-bm-In-√.''
FtUz¿Uv Ct∏mƒ ho´n¬ aS-ßn-sb-Øn-bn-´p≠m-hp-sa∂ {]Xo£ \evIn-s°m≠v Pm\kv Chsb
\n¿_-‘]
- q¿Δw Ah-fpsS ho´n-tebv°v sIm≠p-t]mhp-I-bm-Wv. H∏w Ah¿ XΩn-ep≈ [mcW C{]-Im-cam-Wv, Ch FtUz¿Uv h∂n-´pt≠m F∂v ho´n¬
t]mbn At\z-jn-°p-tºmƒ Pm\kv ]pdØv Imdn¬
ImØn-cn°pw. A©p-an-\n-´n-\Iw Ch ]pdØv h∂ns√-¶n¬ FtUz¿Uv h∂p F∂¿∞w. Pm\kv XncnsI

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

48

Ahs‚ ho´n¬ t]mhp-Ibpw sNøpw. Ahƒ Xncn®v
h∂m¬ Ah-scm-cp-an®v A∂v Ch-bpsS ho´n¬ {InkvXp-akv BtLm-jn-°pw. Ch D≈n¬ t]mbn aSßn--sb-ØpI Xs∂ sNbvXp. B cm{Xn Ah-scm-cpan®v {InkvXp-a v BtLm-jn-®p.
"Ch'-bpsS \n¿_-‘-{]-Imcw Ah¿ ho≠pw
FtUz¿Uns\ Xnc™v dbn¬th tÃj-\n-te°p
t]mIp-∂p. AhnsS sN∂v Cßs\ Hcmƒ s{Sbn≥
Ib-dm≥ ChnsS h∂n-cpt∂m F∂v tNmZn®p sIm≠v
Hcp IpSpw_ t^mt´m Iøn¬ \ns∂-SpØv AXn¬
FtUz¿Uns\ sdbn-th Poh-\°
- m-cn°v ImWn-®p-sImSp-°p-∂p. Aßs\ Hcmƒ C∂n-hnsS h∂n-´n-s√∂p
Poh-\-°mcn adp-]Sn ]d-bp-∂p. "Ch' bpsS Iønse
t^mt´m I≠ Pm\kv t^mt´m-bn¬ FtUz¿Uns‚
IqsS- b p≈ kv { Xo Bcm- s W∂v tNmZn- ° p- ∂ p.
At∏mƒ t¢m°n¬ kabw B cm{Xn Ign-™n-cn-°p∂p. AXv FtUz¿Uns‚ `mcybpw Ip´n-I-fp-am-sW∂v
"Ch' Pm\-kn-t\mSp ]d-bp-∂p. aq∂p-h¿jw apºv
Ah≥ Fs∂ Dt]-£n®p t]mbn Ct∏mƒ Zqsc Hcp
ÿeØv `mcybpw Ip´n-I-fp-ambn kpJ-ambn Pohn°p- ∂ p. C∂se cm{Xn, F√m- h cpw BtLmjØnan¿∏n-em-bn-cp∂ {Inkvakv cm{Xn, F\n°v X\n®n-cn-°m≥ høm-bn-cp-∂p. AXp-sIm-≠mWv Rm≥
\nt∂m-Sn-ßs\ sNbvX-Xv. Abmƒ°v Ah-tfm-Snt∏mƒ Icp-Wb
- n¬ \nd™ {]W-ba
- m-W.v Xncn®v Ah¿
kz¥w Imdp-I-fn¬ hoSp-I-fn-tebv°v bm{X ]d™v
]ncn-bp-∂p.
Pm\kv Xncn®p ho´n-se-Øp-tºmƒ Ip™p-߃
\√ Dd-°-Øn-emWv. `mcy tkm^-°-cn-In¬ Xs∂
Dd-ßn-°n-S-°p-∂p. Abmƒ Ahsf kzm¥-\-]q¿Δw
hnfn-s®-Wo∏n-°p-∂p. H´pw {]tIm-]n-X-bm-ImsX

Xs∂ Abmsf kvt\l-]q¿Δw t\m°p-∂p. Pm\kv
]d™p, \ΩpsS Im¿ Xncn®pIn´n. Ahƒ ]d™p:
"Rm≥ Adn-™p.' A{]-Xo-£n-X-ambn, Gsd im¥ambn Ahƒ Abm-tfmSv tNmZn-°p∂p "Ch' F¥p
]d-bp-∂p. Abmƒ {]tXy-In®v adp-]-Sn-sbm∂pw ]dbp-∂n-√. Ahƒ ho≠pw tNmZn-°p-∂p, {Inkvakv cm{Xn
Ch-tbm-sSm∏w sNe-h-gn-°m≥ th≠n-bmtWm t]mbXv? Abmƒ ]d-bp∂p ""A√'' Ahƒ ho≠pw AtX
tNmZyw Xs∂ tNmZn-°p-∂p. A√ F∂v Abmƒ Dd∏n®p ]d-bp-∂p. aq∂mw {]amWw F∂ kn\na AhnsS
Xocp-∂p.
ssZh-Øns‚ Znhkw ]cn-ip-≤-ambn BN-cn°Ww F∂ Iev]\ ]pXnb Ime-Øn¬, ]pXnb
PohnX A\p-`-h-Øn¬ Fßs\ F∂v Nn¥n-∏n-°p-IbmWv Cu Nn{Xw. CXnse \mbn-I-bpsS t]cv "Ch'
F∂m-bXv bmZr—n-I-a-√. Ahƒ kv{XobpsS BZn-cq]-amb Ch/ lΔ Xs∂-bm-Wv. Pohn-XØ
- n¬ H‰-s∏´p
t]mbXmWv Ah-fpsS ZpxJw. c≠p-t]¿ Hcpan®v Htc
a\- mbn Ign-bp-∂n-S-ØmWv ssZh-ap-≠m-Ip-∂-Xv.
B\-μ-ap-≠m-Ip-∂-Xv. F√m-hcpw th≠-s∏-´-h-tcmsSmØv B\-μn-°p∂ {Inkvakv cm{Xn ssZhw a\pjy-\mbn `qan-bn¬ P\n® B cm{Xn Ahƒ°v BÀmZn-°m≥ kulr-Z-ß-fn-√. ZpxJßsf X\n®v t\cn-Sm\m-Ipw, ]t£ kt¥mjw AsX-ßs\ H‰-bv°-\p-`hn-°m-\mIpw?
"Ch' Pm\-kn-t\mSv \pW ]d-bp-∂p, ]d-™-X{Xbpw \pW-bm-bn-cp∂p F∂-hƒ AwKo-Ic
- n-°p-Ibpw
sNøp- ∂ p- ≠ v . hm°p- I - f nse Ak- X y- t Ø- ° mƒ
F{Xtbm henb kXy-ß-fmWv Ah-cpsS lrZ-b߃°n-S-bn¬ kwth-Z\w sNø-s∏-Sp-∂Xv!
Pm\-kns‚ `mcy kw`-hn® kXyw Adn-™psIm≠v kwkm-cn-°p-tºmgpw Abmƒ
Ah-tfmSv \pW ]d-bp∂p Fs∂mcp
hymJym\w km[y- a m- W v . F∂m¬
A√. AXp \pW-bm-sW∂v Fßs\
]d-bm-\mhpw? Htc kabw kaqlw
Gev]n-°p∂ DØ-c-hm-Zn-Xz-Øn\pw
kz¥w a\- ns‚ B¥-cn-I-X-bpsS
B{K-lØ
- n\pw CS-bn¬s∏´v s\SpsI
]nf¿°-s∏-Sp∂ ]pXnb a\p-jys‚
PohnXw hne-bn-cp-Øm≥ {]am-Wß
- sf
]pXnb coXn-bn¬ hymJym-\n-°-Wsa∂pw Cu kn\na i‡-ambn kqNn∏n-°p-∂p.
a\pjy PohnXw AXv Hcp \nb-aØnepw HXp-°m≥ Ign-bp-∂-X-s√∂v
Hcn-°¬ IqSn Hm¿Ωn-∏n-°p∂p Cu
Nn{Xw.

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

49

Editor : Shaji Karimplanil, St. Joseph Capuchin Provincialate, Post Bag No. 5, S.H. Mount P.O. Kottayam - 686006
Publisher : Alexander Joseph Kizhakekadavil, St. Joseph Capuchin Provincialate, Post Bag No. 5, S.H. Mount P.O. Kottayam - 686006
Owned by : Franciscan Third Order and the Sathyaradhana Sakhyam, Assisi Ashram, Bharananganam, Kottayam
(Dist), Kerala, Pin: 686 578, Ph: 04822 - 237474

[ym\w

[\-hm\pw
emkdpw
^m. tPmk^v ]pØ≥]p-c-bv°¬

tbip-hns‚ "[\-hm\pw emkdpw' F∂ D]-abnse [\-hm-\mb a\p-jy≥ Bh-iy-Øn\v ]Whpw
kpJhpw A\p-`-hn-®-h-\m-Wv. as‰-√m-h-cmepw _lpam-\n-°-s∏´ Cu [\-hms‚ t]cv kphn-ti-j-Øn¬
ImWp-∂n√ (eq°m 16/19-˛31). "ssZh-amWv Ahs‚
klmbw' F∂¿∞w hcp∂ "emk¿' F∂m-bn-cp∂p
Zcn-{Zs‚ t]cv. tbip-hns‚ D]-a-I-fn¬ t]cv ]d™p
hnfn-°p∂ GI hy‡n Cu a\p-jy≥ am{X-am-Wv.
ssZh-ap-ºmsI Ah\v {]k-‡n-bp-≠m-bn-cp-∂p. Zcn{Zs\ Db¿Øp-Ibpw Al-¶m-cn-Isf X≈n-°-f-bpIbpw sNøp∂ ssZh-Øns‚ kz`mhw Cu D]-a-bn¬
\mw ImWp-∂p. ]g--b\
- n-ba
- Ø
- nse "ssZh-Øns‚ ]mhß-fn¬' Hcm-fmbn Ct±-lsØ ImWmw. Hmtcm `-£Whpw Bcw-`n-°p-∂X
- n-\p-apºv sdm´n-°j
- Ww sIm≠v
kº-∂¿ ssIIƒ XpS®v `£-Wtaibv°v Xmsg
\nt£- ] n- ® p, `£- W - t ijw Ah XqsØ- S pØv
AhnSw hrØn-bm-°n-bn-cp-∂p. B sdm´n-°-j-W-߃
Zcn-{Z-\mb emk-dn\p sImSp-°p-hm-\p≈ a\ v [\hm\v C√msX t]mbn. \mbv°ƒ emk-dns\ Icp-WtbmsS t\m°n-s°m-≠n-cp-∂p. [\-hm-s\-°mƒ IcpW
\mbv°ƒ°p-≠m-bn-cp-∂p.
ac-Wt- ijw cwKw amdn-ad
- n-bp-∂p. `qan-bn¬ kIe
ku`m-Ky-ßfpw A\p-`-hn® a\p-jy≥ \c-I-Øns‚
NqS-dn-bp-∂p. `qan-bn¬ Hcp-]mSp kln® a\p-jy≥
A{_m-l-Øns‚ aSn-Ø-´n-se-Øp-∂p. kvtXm{X-Ko-XØn¬ adnbw ]mSn-b-Xp-t]mse ssZh-an-hnsS kº∂sc shdpw ssItbmsS ]d-™-b®v Zcn-{Zs\ hninjvSh
- n-`h
- ß
- ƒ sIm≠v Xr]vX\
- m-°p-∂Xv \mw ImWp∂p.
[\n-I≥ Bscbpw sIm≈-b-Sn-®-Xmtbm BcpsSbpw ]nSn®p ]dn-s®-Sp-ØX
- mtbm ]d-bp-∂n-√. e`n®
kpJ-߃ Bthmfw Bkz-Zn-®-Xmbn am{Xta ImWp∂p-≈q. [\-hms‚ lrZ-b-Øn¬ ssZh-Øn-t\m, ]mh߃t°m ÿm\w sImSp-Øn√ F∂-Xm-bn-cp∂p
Abm-fpsS {]iv\w. `qan-bn¬ Zcn-{Z\v sImSp-°m-Xncp∂ Hcp Xp≈n sh≈w ac-Wt- ijw [\-hm\v \ntj[n-°-s∏-Sp-∂p. `qan-bn¬ [\-hm\pw Zcn-{Z-\p-an-S-bn-ep≠m-bn-cp∂ Hcp henb hnShv ac-W-ti-jhpw XpS-cp-

∂-Xmbn Xncp-h-N\w km£y-s∏-Sp-Øp-∂p. `qan-bn¬
Pohn-°p∂ A©p ktlm-Z-c-∑msc°pdn®v [\-hm≥
Hm¿Ωn-°p-I-bm-Wv. Pohn-X-Im-eØv Bsc-°p-dn®pw
kvt\l-tØmsS Nn¥n-°mØ a\p-jy≥ Ct∏mƒ a‰p≈-hs
- c-°p-dn®v Hm¿Ωn-°p-∂p. ]t£ `qan-bn¬ k¬{]hr-Øn-Iƒ sNøm-Øh
- ¿°v ac-Wt- ØmsS AXn-\p≈
km[y-X-Iƒ Xocp-∂p.
acn-®h
- ¿ Dbn¿sØ-gp-t∂‰v Xncn®psN∂v km£ys∏-Sp-Øn-bm¬ am\-km-¥cw kw`-hn-°p-sa∂v [\-hm≥
hniz- k n- ® p. ]t£ C°mcyw ssZhw t]mepw
t{]m’m-ln-∏n-°p-∂n-√. A¤p-X-߃ a\p-jysc
tImcn-Ø-cn-∏n-t®-°mw. ]t£ am\-km-¥-c-s∏-Sp-ØW- s a- ∂ n- √ . C°m- e Øpw A¤p- X - ß - s f- ° p- d n®v
HØncn kwkm-cn-®n´pw kzPo-hn-X-Øn¬ Hcp -am-‰hpw
hcm-Øh
- c
- nt√? a\p-jys‚ lrZbw ssZh-Øn-te-bv°v
Xncn-bp-Ibpw £an-°p-hm≥ Xøm-dm-hp-Ibpw sNøptºm-gmWv am\-km-¥cw kw`-hn-°p-I. Cu D]-a-bpsS
Ah-km\`mKw \sΩ £Wn-°p-∂Xv lrZ-b-]-cnh¿Ø-\Ø
- n-te-°m-Wv.
Cu D]-a-bn-te-Xp-t]mse temI-Øn¬ c≠p-Iq´w
a\p-jy-cp-≠v. temI-Ønse kIe kpJ-ku-`m-Ky-ßfp-ap-≠m-bn´pw ssZhsØ IqSmsX Ign-bp-∂h
- cpw Hcp]mSp IjvS-X-Ifpw Zpcn-X-ß-fp-ap-≠m-bn´pw ssZhw
am{Xw kz¥-am-bp-≈h
- c
- pw. kIe apdn-hp-Ifpw s\mºc-ß-fp-a-\p-`-hn® tbip-hns\t∏msebmbn-cp∂p `qanbn¬ Pohn® em-k¿. F∂m¬ al-Xz-]q¿Æ-\mbn
Dbn¿sØ-gp-t∂‰ tbip-hn-s\-t∏m-se-bm-bn-cp∂p acW-ti-j-ap≈ emk¿. Cu temIw Hcp \mSI cwKam-Wv. ]ecpw cmPm-°-∑mcpw ]´m-f-°mcpw t]msesbms° ImW-s∏-Spw. Ah-km\w Ae-¶mc hkv{X߃ Agn®phbv°p-tºmƒ F√m-hcpw Hcp-t]msebncn°pw. ac-W-tijw \msa-√m-h-cp-sSbpw Ahÿ CXpXs∂.

A okn dn\yq- h ¬ sk‚¿
`c- W - ß m\w ˛ 686 578
t^m¨: 04822 -˛ 236386, 238335
sk]v‰w 2˛7
]cn-ip-≤m-flm-`n-tjIw [ym\w A okn Sow
sk]v‰w 7˛10 Zº-Xo-[ym\w
^m. Ipcym-t°mkv IÆ-¶c
sk]v‰w 16-˛21 B¥-cnI kuJym-\p-`-h-[ym\w A okn Sow
sk]v‰w 30˛HIvtSm 5 {]m¿∞-\m-\p-`-h-[ym\w ^m kptcjv

sk]v‰w-_¿ 2012 A okn amknI

50