RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5

BULAN Tempoh waktu Topik Objektif pembelajaran Murid akan diajar untuk: Hasil pembelajaran Murid akan dapat: 2/1/13 25/1/13

16

Fungsi trigonometri 1. Memahami konsep sudut positif dan sudut negative dalam darjah dan radian.

2. Memahami dan menggunakan enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut.

3. Memahami dan menggunakan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen.

4. Memahami dan menggunakan identiti asas.

5. Memahami dan menggunakan rumus penambahan dan rumus sudut berganda.

1.1 Mewakilkan sudut dalam satah Cartesan yang melebihi atau radian untuk: a) sudut positif b) sudut negatif 2.1 Mentakrifkan sinus, kosinus dan tangen bagi sebarang sudut dalam satah Cartesan. 2.2 Mentakrifkan kotangen ,sekan dan kosekan bagi sebarang sudut dalam satah Cartesan. 2.3 Mencari nilai enam fungsi trigonometri bagi sebarang sudut. 2.4 Menyelesaikan persamaan trigonometri 3.1 Melukis dan melakar graf bagi fungsi trigonometri a) y=c+asinbx b) y=c+akosbx c)y=c+atanbx dengan keadaan a,b dan c ialah pemalar dan b > 0.

3.2 Menentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri dengan menggunakan lakaran graf. 3.3 Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan graf-graf yang telah dilukis. 4.1 Membuktikan identiti asas: a) sin2x+kos2x=1 b) 1+tan2x=sek2x c) 1+kot2x=kosek2x 4.2 Membuktikan identiti trigonometri menggunakan identiti asas. 4.3 Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan identiti asas. 5.1 Membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus penambahan bagi 5.2 Menerbitkan rumus sudut berganda bagi dan 5.3 Membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus penambahan dan/atau rumus sudut berganda. 5.4 Menyelesaikan persamaan trigonometri.

28/1/13 8/2/13 8 Hukum Linear 1. Memahami dan menggunakan konsep garis lurus penyuaian terbaik.

2. Mengaplikasikan hukum linear kepada hubungan tak linear.
1.1 Melukis garis lurus penyuaian terbaik secara pemerinyuan bagi data yang diberi. 1.2 Mencari persamaan bagi garis lurus penyuaian terbaik. 1.3 Menentukan nilai-nilai pembolehubah daripada: a) garis lurus penyuaian terbaik, b) persamaan garis lurus penyuaian terbaik. 2.1 Menukarkan hubungan tak linear kepada bentuk linear.

2.2 Menentukan nilai-nilai pemalar bagi hubungan tak linear apabila diberi: a) garis lurus penyuaian terbaik; b) data. 2.3 Memperoleh maklumat daripada: a) garis lurus penyuaian terbaik; b) persamaan garis lurus penyuaian terbaik.

12/2/13 22/2/13 8

Janjang 1. Memahami dan menggunakan konsep janjang aritmetik.

2. Memahami dan menggunakan konsep janjang geometri.

1.1 Mengenal pasti ciri-ciri janjang aritmetik. 1.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi merupakan janjang aritmetik. 1.3 Menentukan dengan menggunakan rumus: a) sebutan tertentu dalam sesuatu janjang aritmetik, b) bilangan sebutan dalam sesuatu janjang aritmetik 1.4 Mencari: a) hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik, b) hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan bagi sesuatu janjang aritmetik, c) nilai n, apabila hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang aritmetik diberi. 1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang aritmetik 2.1 Mengenalpasti ciri-ciri janjang geometri. 2.2 Menentukan sama ada jujukan yang diberi merupakan janjang geometri. 2.3 Menentukan dengan menggunakan rumus: a) sebutan tertentu dalam sesuatu janjang geometri, b) bilangan sebutan dalam sesuatu janjang geometri. 2.4 Mencari: a) hasil tambah n sebutan pertama dalam sesuatu janjang geometri, b) hasil tambah beberapa sebutan tertentu yang berturutan dalam sesuatu janjang geometri, c) nilai n, apabila hasil tambah n sebutan pertama bagi sesuatu janjang geometri diberi. 2.5 Mencari : a) hasil tambah hingga ketakterhinggaan bagi sesuatu janjang geometri, b) sebutan pertama atau nisbah sepunya apabila hasil tambah hingga ketakterhinggaan sesuatu janjang geometri diberi. 2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan janjang geometri. 25/2/13 8/3/13

Vektor 1. Memahami dan menggunakan konsep vektor.

2. Memahami dan menggunakan konsep penambahan dan penolakan vektor

3. Memahami dan menggunakan vektor dalam satah Cartesan

.
1.1 Membezakan antara kuantiti vektor dan kuantiti skalar. 1.2 Melukis dan melabel tembereng garis berarah untuk mewakili sesuatu vektor. 1.3 Menentukan magnitud dan arah vektor yang diwakili oleh tembereng garis berarah.

1.4 Menentukan sama ada dua vektor adalah sama. 1.5 Mendarab vektor dengan skalar. 1.6 Menentukan sama ada dua vektor adalah selari. 2.1 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor selari. 2.2 Menentukan vektor paduan bagi dua vektor yang tidak selari dengan menggunakan: a) hukum segitiga, b) hukum segiempat selari. 2.3 Menentukan vektor paduan bagi tiga atau lebih vektor dengan menggunakan hukum poligon. 2.4 Menentukan hasil penolakan dua vektor yang a) selari, b) tidak selari. 2.5 Mewakilkan suatu vektor sebagai gabungan vektor-vektor yang lain. 2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan vektor.

3.1 Mengungkapkan vektor dalam bentuk a) x i+yj b) xy c) 3.2 Menentukan magnitud sesuatu vektor. d) 3.3 Menentukan vektor unit dalam arah vektor yang diberikan. e) 3.4 Menentukan hasil tambah dua atau lebih vektor. f) 3.5 Menentukan hasil penolakan antara dua vektor. g) 3.6 Menentukan hasil darab sesuatu vektor dengan skalar. h) 3.7 Melaksanakan operasi gabungan ke atas beberapa vektor. i) 3.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor.

j) 11/3/13 k) l) 22/3/13 m) n) UJIAN AWAL TAHUN (2 MINGGU) o) 25/3/13 p) q) 29/3/13 r) s) CUTI PENGGAL PERTAMA (1 MINGGU) t) 1/4/13 u) v) 5/4/13 w) PERBINCANGAN KERTAS SOALAN & MEMBUAT PEMBETULAN

x)

y) z) 8/4/13 aa)ab)19/4/13 ac) ad) ae) af) ag) ah) ai) aj) ak) al) am) an) ao)8 ap) aq) ar) as) at) au) av) aw) ax) ay) az) ba) bb) bc) bd) be)Pilih atur dan gabungan bf) bg) bh)

bi) bj) bk) bl) bm) bn) bo) bp) bq) br) 1. Memahami dan menggunakan konsep pilih atur. bs) bt) bu) bv) bw) bx) by) bz) ca) cb) 2. Memahami dan menggunakan konsep gabungan. cc) cd) 1.1 Menentukan bilangan cara melakukan peristiwa berturut-turut dengan menggunakan petua pendaraban. ce) 1.2 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan. cf) 1.3 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila r objek dipilih pada sesuatu masa. cg) 1.4 Menentukan bilangan pilih atur n objek yang berlainan dengan syarat tertentu. ch) 1.5 Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang berlainan apabila r objek dipilih pada sesuatu masa
dengan syarat tertentu. ci)

cj) ck) 2.1 Menentukan bilangan gabungan r objek dipilih daripada n objek yang berlainan. cl) 2.2 Menentukan bilangan gabungan r objek daripada n objek yang berlainan dengan syarat tertentu. cm) cn) 22/4/13 co) -

cp) 3/5/13 cq) 8 cr) Kebarangkalian mudah 1. Memahami dan menggunakan konsep kebarangkalian. cs) ct) cu) cv) cw) cx) 2. Memahami danmenggunakan konsep kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif. cy) cz) da) 3. Memahami danmenggunakan konsep kebarangkalian bag iperistiwa tak bersandar. db) 1.1 Menghuraikan ruang sampel bagi sesuatu eksperimen. dc) 1.2 Menentukan bilangan kesudahan bagi sesuatu peristiwa. dd) 1.3 Menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa. de) 1.4 Menentukan kebarangkalian bagi dua peristiwa: df) a) A atau B berlaku, dg) b) A dan B berlaku.
dh) di) 2.1 Menentukan sama ada dua peristiwa dj) adalah saling eksklusif. dk) 2.2 Menentukan kebarangkalian bagi dua dl) atau lebih peristiwa yang saling dm) eksklusif. dn) do) 3.1 Menentukan sama ada dua peristiwa dp) adalah tak bersandar. dq) 3.2 Menentukan kebarangkalian bagi dua dr) peristiwa tak bersandar. ds) 3.3 Menentukan kebarangkalian bagi tiga dt) peristiwa tak bersandar.

du) dv) 6/5/13

dw) dx) 23/5/13 dy) dz) UJIAN PERTENGAHAN TAHUN (3 MINGGU) ea)27/5/13 eb)ec) 7/6/13 ed) ee) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (2 MINGGU) ef) 10/6/13 eg)eh)14/6/13 ei) ej) PERBINCANGAN KERTAS SOALAN & MEMBUAT PEMBETULAN ek) el) 17/6/13 em) en)28/6/13 eo)8 ep)Taburan kebarangkalian 1. Memahami dan menggunakan konsep taburan binomial. eq) er) es) et) eu) ev) ew) ex) 2. Memahami dan menggunakan konsep taburan normal. ey) ez) fa) fb) 1.1 Menyenaraikan semua nilai yang mungkin bagi suatu pembolehubah rawak diskret. fc) 1.2 Menentukan kebarangkalian bagi sesuatu peristiwa dalam suatu taburan binomial. fd) 1.3 Memplot graf taburan binomial.

fe) 1.4 ff) 1.5 fg) fh) 2.1 fi) 2.2 fj) 2.3 fk) 2.4 fl) 2.5 fm)2.6

Menentukan min, varians dan sisihan piawai bagi suatu taburan binomial. Menyelesaikan masalah yang melibatkan taburan binomial. Menghuraikan pembolehubah rawak selanjar dengan menggunakan tatatanda set. Mencari kebarangkalian bagi skor-Z untuk taburan normal piawai. Menukarkan pembolehubah rawak bagi taburan normal, X, kepada pembolehubah piawai, Z. Mewakilkan kebarangkalian sesuatu peristiwa dengan menggunakan tatatanda set. Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa. Menyelesaikan masalah melibatkan taburan normal. fn) 1/7/13 fo) fp) 12/7/13

fq) fr) 12 fs) Pengamiran 1. Memahami dan menggunakan konsep tangen kepada suatu bulatan. ft) fu) fv) fw) fx) fy) fz) ga) gb) gc) gd) 2. Memahami dan menggunakan konsep kamiran tentu. ge) gf) gg) gh) gi) gj) gk) gl)

gm) gn) go) 1.1 Menentukan kamiran melalui proses mencari songsangan kepada pembezaan. gp) 1.2 Menentukan kamiran axn dengan keadaan a ialah pemalar dan n ialah integer, n ≠1. gq) 1.3 Menentukan kamiran bagi ungkapan algebra. gr) 1.4 Mencari pemalar bagi pengamiran, c , dalam kamiran tak tentu. gs) 1.5 Menentukan persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. gt) 1.6 Menentukan kamiran (ax+b)n dengan menggunakan penggantian bagi ungkapan berbentuk , dengan
keadaan a dan b ialah pemalar, n integer dan n ≠1

gu) gv) 2.1 Mencari nilai kamiran tentu bagi ungkapan algebra gw) 2.2 Mencari luas di bawah sesuatu lengkung sebagai had bagi hasil tambah luas. gx) 2.3 Menentukan luas di bawah sesuatu lengkung dengan menggunakan rumus. gy) 2.4 Mencari isipadu janaan apabila sesuatu rantau yang dibatasi oleh suatu lengkung dikisarkan sepenuhnya
pada: gz) a) paksi-x, ha) b) paksi- y hb) sebagai had bagi hasil tambah isipadu. hc) 2.5 Menentukan isipadu janaan dengan menggunakan rumus.

hd)15/7/13 he)hf) 26/7/13 hg)4 hh)Pengaturcaraan linear 1. Memahami dan menggunakan konsep graf ketaksamaan linear. hi) hj) hk) hl) hm) hn) 2. Memahami dan menggunakan konsep pengaturcaraan linear. ho) hp) hq) hr)

hs) ht) hu) hv) hw) hx) 1.1 Mengenal pasti dan melorek rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear pada graf. hy) 1.2 Mencari satu ketaksamaan linear yang mentakrifkan suatu rantau berlorek. hz) 1.3 Melorek suatu rantau yang memenuhi beberapa ketaksamaan linear pada graf. ia) 1.4 Mencari beberapa ketaksamaan linear yang mentakrifkan suatu rantau berlorek.
ib)

ic) id) ie) if) ig) ih) ii)

2.1 Menyelesaikan masalah pengaturcaraan linear dengan: a) menulis ketaksamaan dan persamaan yang menghuraikan sesuatu situasi, b) melorek rantau untuk penyelesaian tersaur, c) menentukan dan melukis fungsi objektif ,ax+by=k dengan keadaan a,b dan k ialah pemalar, d) menentukan nilai optimum bagi fungsi objektif secara graf.

ij) 29/7/13 ik) il) 6/8/13 im) 8 in) Gerakan pada garis lurus 1. Memahami dan menggunakan konsep sesaran io) ip) iq) ir) 2. Memahami dan menggunakan konsep halaju. is) it) iu) iv) iw) 3. Memahami dan menggunakan konsep pecutan. ix) 1.1 Mengenal pasti arah sesaran suatu zarah dari satu titik tetap. iy) 1.2 Menentukan sesaran suatu zarah dari satu titik tetap.

iz) 1.3 Menentukan jumlah jarak yang dilalui oleh suatu zarah dalam sesuatu tempoh masa tertentu
menggunakan kaedah ja) graf. jb) jc) 2.1 Menentukan fungsi halaju suatu zarah melalui kaedah pembezaan. jd) 2.2 Menentukan halaju seketika suatu zarah. je) 2.3 Menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi halaju melalui kaedah pengamiran. jf) jg) 3.1 Menentukan fungsi pecutan suatu zarah melalui kaedah pembezaan. jh) 3.2 Menentukan pecutan seketika suatu zarah. ji) 3.3 Menentukan halaju seketika suatu zarah daripada fungsi pecutan melalui kaedah pengamiran. jj) 3.4 Menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi pecutan melalui kaedah pengamiran. jk) 3.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gerakan pada garis lurus.

jl) 7/8/13 jm) jn) 16/8/13 jo) jp) CUTI PENGGAL KEDUA (2 MINGGU) jq) jr) 19/8/13 js) jt) 11/10/13 ju) jv) ULANGKAJI SPM jw) 14/10/13 jx) jy) 25/10/13 jz) ka) UJIAN AKHIR TAHUN (2 MINGGU) kb) 28/10/13 kc) kd) 8/11/13 ke) kf) PERBINCANGAN KERTAS SOALAN & MEMBUAT PEMBETULAN kg) kh) 11/11/13

ki) kj) 31/12/13 kk) kl) UJIAN SPM km) kn)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful