CUPRINS

I. ARGUMENT………………………………………………………………………………….4

II. SECŢIUNE TEORETICĂ…………………………………………………………………......7 CAPITOLUL I Construcţia unui brand personal………………………………………..........7 1. Ce este un brand personal……………………………………………………………….......7 2. Segmentarea şi vizarea pieţei pentru o poziţionare corectă………………………………..10 3. Rolul poziţionării în construcţia unui brand personal……………………………………...13 4. Reguli pentru un brand de success…………………………………………………………15 CAPITOLUL II Evoluţia brandului personal………………………………………………..20 1. Ciclul de viaţă al brandului personal………………………………………………………20 2. Valoarea de capital a brandului……………………………………………………………26 III. STUDIU DE CAZ…………………………………………………………………………....33 CAPITOLUL I Ciclul de viaţă al brandului Michael Jackson……………………………...34 1. Evoluţia brandului………………………………………………………………………...34 1.1. Perspectivă asupra evoluţiei brandului……………………………………………...34 1.2. Lansarea……………………………………………………………………………..39 1.3. Creşterea bruscă……………………………………………………………………..42 1.4. Maturitatea…………………………………………………………………………..49 1.5. Declinul…………………………………………………….……………………….54 2. Dispariţia fizică – premisă pentru relansarea brandului…………………………………..58 2.1. Impactul morţii……………………………………………………………………...58 2.2. Valoarea numelui Michael Jackson…………………………………………………65 2.3. Relansarea…………………………………………………………………………...69 IV. CONCLUZII………………………………………………………………………………...75 V. BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………..78 VI. ANEXE
3

I. ARGUMENT
Lucrarea reprezintă o analiză a procesului de construcţie al brandului personal prin expunerea în detaliu a elementelor care stau la baza acestuia, precum şi o analiză a evoluţiei în funcţie de etapele parcurse în ciclul de viaţă şi de variaţiile de valoare ale capitalului de brand. În vederea exemplificării elementelor teoretice, a fost ales ca subiect de analiză pentru studiul de caz brandul personal Michael Jackson. Întrucât lucrările teoretice legate de brandul de persoană sunt puţin semnificative din punct de vedere cantitativ şi calitativ, alegerea temei a reprezentat o provocare în vederea adoptării conceptelor promovate în teoriile brandului de produs şi plierea acestora pe situaţia aleasă. Motivaţia alegerii temei constă, de asemenea, în noutatea adusă asupra analizei unui brand personal şi a originalităţii ipotezei care a stat la baza lucrării prezente. În urma cercetărilor întreprinse pe internet, nu am identificat niciun studiu de caz care să-l aibă ca subiect pe Michael Jackson şi să fie realizat în scopuri academice. În general lucrările centrate asupra analizei unui brand personal sunt reduse ca număr în raport cu alte teme, motivul principal al acestui fapt fiind constituit de necesitatea angrenării unor energii suplimentare în vederea structurării reperelor teoretice. Dacă inexistenţa unor alte lucrări în care brandul Michael Jackson să fi fost supus analizei nu poate reprezenta o certitudine, nebeneficiind de posibilitatea unui acces direct la arhivele cu lucrările de licenţă ale studenţilor din anii anteriori, perspectiva propusă este unică şi originală. Bibliografia selectată în vederea extragerii noţiunilor teoretice relevante pentru studiul de caz constă în lucrări de bază din marketing, precum şi în lucrări definitorii pentru branding. Întrucât lucrările teoretice legate de brandul personal sunt sensibil reduse ca număr, extragerea conceptelor în vederea formulării reperelor teoretice a reprezentat un efort concretizat într-un aport personal mai ridicat la lucrarea prezentă. În ceea ce priveşte structura lucrării, aceasta este reprezentată de două secţiuni principale: teoretică şi practică - bazată pe studiul de caz. Secţiunea teoretică cuprinde două capitole centrate pe procesul de construcţie al unui brand personal şi pe urmărirea evoluţiei pe care brandul o înregistrează în timp. Astfel, în cadrul Capitolului I, Construcţia unui brand personal, este prezentat conceptului de brand personal pornind de la definiţiile brandului oferite de autori şi continuând cu expunerea
4

paşilor ce trebuie respectaţi în construcţia acestuia. Alături de introducerea şi exemplificarea unor concepte teoretice cum sunt cele de poziţionare, diferenţiere, piaţă ţintă, “unique selling proposition” etc, sunt selectate şi detaliate principalele legi care stau la baza brandingului personal. Capitolul al II-lea, Evoluţia brandului personal, vizează expunerea a două perspective diferite asupra ciclului de viaţă al brandului şi prezentarea principalelor active care stau la baza creşterii valorii de capital a brandului. Studiul de caz reprezintă o încercare de aplicare a conceptelor teoretice de branding, poziţionare, public ţintă, “unique selling proposition”, capital de brand şi ciclu de viaţă asupra brandului personal Michael Jackson. Am încercat o expunere pe etape a ciclului de viaţă în care să urmăresc elementele definitorii pentru comunicarea de brand, precum şi modificările de poziţionare şi de imagine. Principalele obiective ale lucrării constau în: identificarea corectă a conceptelor teoretice de branding şi transferul acestora către brandul personal, prezentarea cât mai clară a elementelor ce ţin de analiza brandului personal Michael Jackson, dar şi realizarea prin această lucrare a unei baze pentru dezvoltarea unui nou studiu. Ipoteza de lucru este reprezentată de afirmaţia: pentru Michael Jackson dispariţia fizică a reprezentat o premisă pentru relansare datorită elementelor care au stat la baza construcţiei brandului personal. Cazul lui Michael Jackson nu este unic în istoria brandurilor personale, relansări ulterioare dispariţiei fizice producându-se şi în cazul lui Elvis Presley sau al lui Marilyn Monroe. În ciuda acestui fapt, în niciuna din situaţiile amintite, relansarea prin moarte nu a dobândit o asemenea amploare cum s-a întâmplat cu Michael Jackson. Evoluţia lui Michael Jackson reprezintă o succesiune de imagini, de poziţionări, de atribute, o prezentare diferită în fiecare etapă a ciclului de viaţă, neidentificabilă cu o alta anterioară sau viitoare. Cu alte cuvinte, etapa ulterioară morţii, noua imagine oferită publicului nu reprezintă o abatere de la “normă”, ci respectă aceleaşi principii promovate de-a lungul întregului ciclu de viaţă. Dispariţia fizică a însemnat o reinventare, o schimbare de imagine şi de personalitate aşa cum se întâmplase în cazul fiecărei etape anterioare. În cadrul cercetării, am încercat realizarea unei analize asupra vânzărilor de albume, spectacolelor susţinute, apariţiilor media, premiilor câştigate, produselor lansate sub marca

5

Michael Jackson, precum şi asupra evoluţiei valorii de capital a brandului şi a activităţilor comunităţilor online de fani. Cercetarea nu a fost doar una cantitativă, ci şi calitativă, realizată asupra imaginii brandului promovată prin intermediul videoclipurilor, a apariţiilor publice, a spectacolelor susţinute, o cercetare asupra asocierilor realizate de-a lungul timpului. Cercetarea calitativă a presupus identificarea principalelor aspecte ce pot să ofere o perspectivă clară asupra unui brand personal atipic, neidentificabil cu un altul.

6

II. SECŢIUNE TEORETICĂ CAPITOLUL I Construcţia unui brand personal

Construcţia unui brand personal reprezintă un proces de durată, ce solicită multiple energii angrenate în vederea obţinerii unei valori de brand cât mai ridicate şi pentru o perioadă de timp îndelungată. Întrucât teoriile referitoare la brandulul personal sunt sensibil reduse ca număr, capitolul de faţă prezintă principalele elemente care stau la baza construcţiei acestuia, urmărind transferul de concepte dinspre brandul de produs. Pornind de la definiţia dată brandului şi urmărind semnificaţiile pe care le-a avut de-a lungul timpului, sunt introduse în ordine succesivă concepte ca: segmentarea pieţei, public ţintă, poziţionarea sau unique selling proposition. Fiecăruia îi este recunoscut şi evidenţiat rolul semnificativ în procesul de construcţie a brandului personal. De asemenea, în acest capitol sunt aduse în discuţie principalele reguli cărora brandurile trebuie să li se supună şi în funcţie de care să-şi centreze interesele. Aplicabile şi brandului personal, nu doar celui de produs/serviciu, legile expuse se sustrag înţelesului lor prim, mai exact juridic, şi sunt concepute sub forma unor sfaturi în ceea ce priveşte strategia brandului.

1. Ce este un brand personal
“Un brand […] este mai degrabă asemănător unei cutii aflate în capul cuiva […] Odată cu trecerea timpului, puţine lucruri din cutie pot fi recuperabile. Dar se ştie oricum dacă este vorba despre o cutie grea sau uşoară. Se ştie de asemenea, în ce cămară se află, dacă se află în cămara cutiilor pozitive […] sau în cea a cutiilor negative”.1 Perspectiva lui Aaker asupra brandului este relevantă şi în ceea ce priveşte definirea brandului personal care reprezintă un transfer de noţiuni şi concepte dinspre brandul de produs. Cutia despre care autorul citat vorbeşte se referă în fapt la memoria unui brand, la elementele pe care o persoana i le asociază şi în funcţie de care îl poziţionează în mintea sa. Ideal pentru orice brand (personal sau de produs) este ca asocierile pe
1

Aaker, David – Building Strong Brands, New York, The Free Press, 1996, p.10 apud Crăciun, Alexandra – Branding pentru numărătorii de stele, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2010, p. 34;

7

care le poate produce să fie cât mai numeroase şi, în măsura în care este posibil, pozitive. Important este ca această cutie să fie umplută doar cu elemente şi imagini definitorii pentru brand şi în concordanţă cu ceea ce brandul doreşte realmente să transmită urmărind crearea diferenţierii faţă de concurenţă. O explicaţie în ceea ce priveşte eforturile notabile concentrate în vederea construcţiei unui brand personal poate fi oferită pornind de la definiţia brandului în sine, mai exact, o explicaţie a termenului în conformitate cu evoluţia înţelesului acestuia în timp. Steve Rivkin şi Fraser Sutherland au pornit de la definiţia dată de “New Oxford American Dictionary” afirmând faptul că termenul brand “este de origine germană şi datează din engleza veche, având sensul de “arzând”. Sensul verbului, “a marca permanent cu un fier încins”, provine din engleza Evului Mediu târziu, făcând loc ulterior sensului substantivului, “un semn de proprietate făcută de marcarea cu fierul înroşit” în secolul al XVII-lea. În cele din urmă, de la începutul secolului al XIX-lea, avem sensul modern, acela de produs făcut de o companie specifică, sub un nume specific”.2 În prezent, “marcarea” este justificată prin termeni ca vânzare şi profit. O persoană îşi vinde imagine, serviciile, ideile, îşi vinde propriile produse sau cele pe care le garantează, se vinde pe sine. Pentru ca vânzările să fie cât mai mari şi profiturile direct proporţionale cu acestea, oamenii încearcă să devină branduri. Amploarea dobândită de brandingul personal a condus către o specializare a acestuia pe domenii. Piaţa actuală cunoaşte branduri de sportivi (David Beckham, Maria Sharapova, Michael Schumacher), branduri de oameni politici (Barack Obama, Vladimir Putin), branduri în rândul persoanelor de televiziune (Oprah Winfrey, Larry King), branduri de artişti (Michael Jackson, Brad Pitt, Francis Ford Coppola) etc. Considerarea brandingul personal un apanaj al ultimelor două secole reprezintă o greşeală. Napoleon Bonaparte, Cleopatra şi alte personalităţi din istoria mondială sunt exemple de branduri care au fost construite în afara unor teorii, când noţiunea de brand în accepţiune modernă era necunoscută. Dovada constă în recunoaşterea numelui, a poziţiei ocupate în raport cu ceilalţi şi a asocierilor pe care un astfel de brand le produce. În ciuda unor exemple de branduri personale din istorie, primele discuţii clare asupra subiectului îi aparţin lui Tom Peters care oferă o definiţie mai puţin convenţională. “Când toată lumea are o adresă de e-mail şi oricine îţi poate trimite un

2

Rivkin, Steve şi Sutherland, Fraser – Cum se creează un nume de brand: povestea din spatele brandurilor pe care le cumpărăm, Bucureşti, Ed. Brandbuilders, 2008, p. 22;

8

mesaj, cum decizi cărora dintre e-mailuri le acorzi atenţie mai întâi şi pe care le trimiţi la coşul de gunoi? Răspunsul e: personal branding”. 3 Definiţia dată de Tom Peters înglobează şi brandurile personale construite în afara ariei celebrităţilor. Revenind la definiţia iniţială a lui Aaker legată de asemănarea unui brand cu o cutie aflată în mintea cuiva, eforturile unor branduri depuse în vederea obţinerii unei cutii cât mai mari pot fi răsplătite prin plasarea acestora în categoria LOVEMARKS (Kevin Roberts – CEO la Saatchi&Saatchi Worldwide), mai exact “branduri cu carismă fără de care oamenii nu pot trăi”.
4

Definirea unei astfel de categorii de branduri de către Kevin Roberts includea o perspectivă

referitoare la produse, fără a lua în considerare şi persoanele. Într-o astfel de situaţie, întrebarea care se conturează este legată de posibilitatea existenţei unei asemenea categorii şi în rândul brandurilor personale. Plecând de la ideea “căsătoriei” publicului cu anumite branduri exprimată de William J. McEwen în lucrarea “Forţa brandului”, pasiunea care ar sta la baza unei astfel de relaţii cu brandul se poate dovedi atât de intensă încât să justifice existenţa unei categorii de LOVEMARKS chiar şi în rândul brandurilor personale. Există situaţii ca cele din domeniul muzical sau cel al fotbalului în care pasiunea fanilor pentru idolii lor trece mai presus de alte preocupări, iar întreaga lor viaţă este organizată în jurul cultivării acestei pasiuni. Pentru ca brandul să atinga un nivel ridicat al pasiunii publicului, este necesară arderea unor etape ce vor fi discutate în secţiunile următoare.

3

Peters, Tom - The Brand Called You apud Iulian Comănescu – Cum să devii un Nimeni: mecanismele notorietăţii, branduri personale şi piaţa media din România, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2009, p. 17; 4 Roberts, Kevin - Din dragoste pentru brand, Revista Biz, nr. 91/septembrie 2004, p. 26 apud Alexandra Crăciun – Branding pentru numărătorii de stele, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2010, p. 30;

9

2. Segmentarea şi vizarea pieţei pentru o poziţionare corectă
Una dintre întrebările formulate anterior făcea referire la publicul pe care un brand personal urmează să-l aibă din momentul lansării pe piaţă. În funcţie de domeniul în care brandul se încadrează şi ulterior cercetărilor legate de caracteristicile pieţei şi de posibilităţile “acceptării” unui nou brand, este necesară o segmentare a pieţei.

Figura 2.1 Etapa segmentării pieţei Cercetarea este necesară în ceea ce priveşte eliminarea acelei incertitudini care caracterizează debutului unui proiect şi pentru identificarea liniei directoare a planului de marketing ce urmează a fi implementat. Practic reprezintă acel cumul de informaţii care stau la baza deciziilor legate de viitorul brand. Planurile de marketing sunt construite în jurul celor 4P aşa cum este reprezentat în Figura 2.25 4P concentraţi în jurul unei pieţe ţintă. Piaţa ţintă reprezintă “un grup de cumpărători care au în comun anumite nevoi sau caracteristici pe care compania decide să le servească”.6

5

Imagine preluată din cursul “Segmentarea pieţei” cf. http://www.hydrop.pub.ro/Cursul6mk.pdf, data accesării 29 mai 2011; 6 Kotler, Philip şi Armstrong, Gary – Principiile marketingului, ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Teora, 2003, p. 341;

10

Figura 2.2 Cei 4P Cei 4P reprezintă:     produs – include numele, ambalajul, atributele, designul şi garanţiile; preţ – “reprezintă tot ceea ce consumatorul este rugat să plătească pentru a obţine produsul sau serviciul oferit, precum şi modul în care este efectuată plata”7; plasament – “cuprinde modalităţile, metodele şi canalele utilizate pentru livrarea acestor produse unui public consumator”8; promovare – “include seria de activităţi de comunicare, menite să atragă atenţia spre ofertele companiei şi să transmită mesajele acesteia”.9 Philip Kotler definea segmentarea pieţei ca fiind “împărţirea unei pieţe în grupuri distincte de cumpărători, pe baza nevoilor, caracteristicilor sau a comportamentului care ar putea necesita produse sau mixuri de marketing separate”.10 Autorul propune o segmentare în funcţie de gradul de dezvoltare al pieţei. Astfel, există trei niveluri la care segmentarea se poate realiza:

7 8

McEwen, J. William – Forţa brandului, Bucureşti, Ed. Allfa, 2008, p. 71; Ibidem; 9 Ibidem; 10 Kotler, Philip şi Armstrong, Gary – Principiile marketingului, ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Teora, 2003, p. 315;

11

  

fără segmentare diferenţiată; segmentare completă; segmentare pe nişe.

Secolul XX permitea o segmentare a pieţei nediferenţiată, dar din momentul în care brandurile personale au devenit mult mai numeroase şi diversificate ca şi domenii, a fost necesară o segmentare completă a pieţei. O a treia variantă în ceea ce priveşte segmentarea pieţei este reprezentată de nişare. “O nişă reprezintă un grup mai restrâns definit, de regulă identificat prin subîmpărţirea unui segment în subsegmente, sau prin definirea unui grup cu un set distinct de trăsături, care s-ar putea să caute o combinaţie specială de avantaje”.11 Practic încercarea de evitare a “pierderii” unui brand în mulţimea celor existente deja pe piaţă, şi găsirea acelei categorii de public, modestă din punct de vedere cantitativ, dar care poate fi mult mai uşor câştigată şi menţinută. Kotler considera acest tip de segmentare ca fiind cel reprezentativ pentru viitor. În ceea ce priveşte stabilirea publicului ţintă, aceasta reprezintă etapa definitorie pentru strategiile pe care brandul urmează să le implementeze. Orice acţiune următoare inteprinsă de brand va fi raportată la piaţa ţintă.

11

Kotler, Philip şi Armstrong, Gary, op. cit., p. 317;

12

3. Rolul poziţionării în construcţia unui brand personal
Brandul personal asigură vizibilitatea unei persoane în raport cu o alta. Pentru că dificultatea în descoperirea unui teritoriu neexploatat a crescut, pentru că posibilitatea ca o persoană să vină pe piaţă cu ceva în totalitate nou este aproape imposibilă, s-a ajuns la situaţia în care construcţia unui brand personal să deveniă un proces mult mai amplu ce necesită angrenarea mai multor energii. Într-un astfel de context, soluţia este dată de poziţionare. Poziţionarea reprezintă un concept ce aparţine unora dintre cei mai cunoscuţi strategi din domeniul marketingului mondial, Al Ries şi Jack Trout. “Principalul scop al poziţionării nu este crearea unui produs nou şi diferit, ci manipularea a ceea ce există deja în mintea consumatorului, refacerea unor legături deja existente”.12 Aplicând această teorie pe brandingul personal, poziţionarea facilitează demersul unei persoane în a deveni un brand. Acesteia nu i se mai impune ca şi condiţie primordială inovaţia totală, ci manipularea publicului vizat în vederea inducerii acestuia a ideii că spre deosebire de celelalte branduri de pe piaţă, aduce un beneficiu suplimentar. Acest beneficiu este clar exprimat prin decizia de poziţionare. Brandul îşi creează o imagine şi încearcă să pătrundă în mintea consumatorului pentru a-şi fixa o poziţie clară şi de durată, o poziţie pe care niciun alt brand să nu o ocupe. Philip Kotler oferea posibilitatea poziţionării în funcţie de:        caracteristici; beneficii; utilizare/aplicare; utilizator; competiţie; categorie; calitate/preţ.

Mintea umană nu este construită de aşa manieră încât să permită stocarea unei cantităţi mari de informaţie. Pentru o cunoaştere continuă, atât informaţiile noi, cât şi cele vechi sunt trecute printr-o selecţie, iar cele care rămân sunt doar cele cu o importanţă majoră şi cele caracterizate de repetativitate. Doctorul George A. Miller afirma faptul că: “Mintea umană nu poate face faţă, la
12

Ries, Al şi Trout, Jack – Poziţionarea: lupta pentru un loc în mintea ta, Bucureşti, Ed. Curier Marketing, 2004, p. 19;

13

un moment dat, unui număr mai mare de 7 obiecte”.13 Acesta este motivul pentru care se acordă o atât de mare importanţă procesului de poziţionare. O poziţionare corectă asigură unui brand personal posibilitatea de a se afla cât mai sus în lista celor 7, iar dovada că acesta este unul puternic constă şi în ocuparea unui loc în mintea celor care nu sunt direct interesaţi de domeniul în care brandul activează. “Cea mai uşoară cale de a pătrunde în mintea unei persoane este să fii primul”. 14 Neil Armstrong este primul om care a ajuns pe lună, iar Dilma Rousseff este prima femeie preşedinte din istoria Braziliei. “Prima persoană […] care reuşeşte să ocupe o poziţie în mintea cuiva va fi foarte greu de înlăturat”. 15 Cum societatea actuală nu mai rezervă astfel de posibilităţi, poziţionarea corectă prin promovarea unui beneficiu rămâne varianta cea mai indicată. În ceea ce priveşte procesul de poziţionare, efortul nu constă doar în identificarea acelui traseu de urmat, ci foarte importantă este şi comunicarea poziţiei alese şi adaptarea acesteia în funcţie de schimbări. Acest principiu de marketing este promovat de Philip Kotler care susţinea în lucrarea sa “Principiile marketingului” (alături de Gary Armstrong) că din momentul în care poziţia a fost clar construită, aceasta trebuie să se adapteze la schimbările pe care piaţa le cere în vederea dobândirii avantajului concurenţial.

13 14

Apud Ries, Al şi Trout, Jack - op cit., p. 49; Ries, Al şi Trout, Jack - op cit., p. 35; 15 Idem, p. 36;

14

4. Reguli pentru un brand de succes
O autoanaliză a calităţilor pe care un brand le posedă, o poziţionare corectă pe piaţă şi o delimitare clară a segmentului de public vizat nu reprezintă singurele elemente ce pot garanta succesul unui brand. Acestea reprezintă în fapt primele etape din amplul proces de branding. În lucrarea “Cele 22 de legi imuabile ale brandingului”, Al Ries şi Laura Ries prezintă principalele reguli pe care un brand trebuie să le urmeze pentru a rezista cât mai mult pe piaţă şi a întregistra un profit considerabil. Legile elaborate de cei doi autori vizează în mod principal clasa produselor şi serviciilor, dar cum brandul de persoană şi-a extras conceptele din brandul de produs, majoritatea legilor pot fi aplicate şi în situaţia de faţă. Principalele legi care urmează a fi puse în discuţie sunt:     Legea cuvântului; Legea calităţii; Legea graniţelor; Legea consecvenţei.

Legea cuvântului Probabil una dintre legile cu o importanţă semnificativă în raport cu altele este enunţată astfel: “Un brand ar trebui să lupte pentru a deţine un cuvânt în mintea consumatorului”.16 Afirmaţia este strâns legată de procesul de poziţionare şi presupune identificarea acelui atribut care surprinde cel mai bine esenţa brandului personal. Un brand personal nu deţine o singură calitate, iar cu cât cunoaşterea acestor calităţi este mai mare, cu atât este mai grea limitarea la un singur atribut care să reprezinte factorul diferenţiator. Este foarte important ca un brand să reuşească să se focuseze şi să facă o selecţie a informaţiilor în vederea alegerii doar a ceea ce se doreşte cu adevărat să se cunoască despre acesta. “Este imposibil să le asociaţi pe toate [calităţile] cu numele vostru de brand, în mintea umană. Pentru a pătrunde în mintea consumatorului, trebuie să faceţi sacrificii. Trebuie să reduceţi esenţa brandului vostru la o singură idee sau atribut. Un atribut pe care nimeni altcineva din categoria voastră să nu-l mai deţină”. 17 Merită subliniată ultima parte a afirmaţiei referitoare la
16 17

Ries, Al şi Ries, Laura – Cele 22 de legi imuabile ale brandingului, Bucureşti, Ed. Curier Marketing, 2003, p. 47; Idem, p. 53;

15

singularitatea atributului ales spre a fi comunicat publicului. În momentul în care se perpetuează o ideea exprimată anterior de altcineva, conceptul de diferenţiere nu-şi mai găseşte locul, iar viitorul brandului nu este unul favorabil. Posibilitatea ca un brand să-şi asocieze totuşi un atribut deja revendicat de un altul este extrem de scăzută şi se întâlneşte în cazul brandurilor personale cu o teritorialitate redusă şi care imită modele ale unor megabranduri. Ideea optării pentru un atribut unic pe piaţă este împărtăşită şi de autorul David Aaker în lucrarea sa “Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand”. Depăşind cadrul explicaţiilor lui Al Ries şi Laura Ries legate de cuvântul care trebuie promovat, există contradicţii între specialişti în ceea ce priveşte numărul atributelor pe care un brand trebuie să şi le asocieze. P. Kotler şi G. Armstrong (“Principiile marketingului”) justificau opţiunea pentru promovarea mai multor elemente diferenţiatoare în cazul în care un atribut este revendicat de către două branduri. Acest lucru ar contrazice teoria propusă de Rosser Reeves conform căreia trebuie să se “elaboreze o propunere unică de vânzare (USP) pentru fiecare marcă şi să se ţină de ea”18, precum şi pe cea a lui Al Ries de focusare a brandului. Această lipsă a focusării unui brand poate să-l poziţioneze confuz în mintea publicului, reprezentând o greşeală pentru viitorul acestuia. Legea calităţii “Calitatea este importantă, dar brandurile nu se construiesc bazându-se doar pe calitate”. 19 Calitatea produselor/serviciilor/imaginilor pe care un brand personal le vinde este necesară până într-acolo încât să satisfacă anumite nevoi ale publicului. Preţurile anumitor branduri sunt justificate prin dobândirea unei notorietăţi care să-i permită o creştere considerabilă a capitalului de brand. “Un alt factor pentru construirea percepţiei de calitate înaltă este stabilirea unei preţ ridicat”.20 Oamenii au învăţat să pună semnul identităţii între calitate şi preţ ridicat, fapt de cele mai multe ori nejustificat şi nesusţinut. Graniţa stabilită între un brand considerat a fi însemnul calităţii şi un altul care nu beneficiază de un atare statut este destul de fragilă. Diferenţa dintre calitativ şi non-calitativ este puţin sesizabilă în foarte multe situaţii. “Calitatea, sau mai degrabă percepţia calităţii, se află în mintea cumpărătorului. Dacă vrei să construieşti un brand puternic, trebuie să construieşti o
18 19

Kotler, Philip şi Armstrong, Gary, op. cit., p. 349; Ries, Al şi Ries, Laura, op. cit., p. 67; 20 Idem, p. 71;

16

percepţie puternică a calităţii”.21 Cu alte cuvinte, publicul învaţă să perceapă un anumit brand ca fiind unul calitativ, îşi însuşeşte acest fapt ca atare şi îl transmite mai departe. Legea graniţelor “Brandingul de talie mondială nu are bariere. Un brand ar trebui să nu aibă graniţe”. 22 Idealul este reprezentat de recunoaşterea unui brand personal la nivel mondial, de depăşirea graniţelor locale, fapt care poate asigura un ciclu de viaţă mai lung şi mai calitativ. Locul de provenienţă al brandului poate reprezenta un avantaj în vederea poziţionării şi menţinerii pe piaţă. Percepţia pe care publicul o are asupra unor branduri care îşi includ în strategia de comunicare menţiuni referitoare la origini este adesea raportată la stereotipuri. Astfel, Elveţia este ţara recunoscută pentru ceasurile sale, precizia germanilor nu are cum să fie depăşită de tehnologia japoneză şi nicio cultură nu este mai bogată din punct de vedere artistic decât cea americană. “De fapt, trecerea unei graniţe chiar adaugă valoare unui brand. Deoarece o valoare se găseşte în mintea cumpărătorului, percepţia cu privire la locul de unde vine brandul poate adăuga sau reduce valoarea unui brand”.23 Legea consecvenţei “Un brand nu se construieşte peste noapte. Succesul se măsoară în decenii, nu în ani”.24 Ca orice lucru creat pentru a dura, construcţia brandului personal necesită timp pentru a acorda atenţie fiecărei etape. Important este ca pe întreaga perioadă de existenţă a brandului să nu se creeze o depărtare de la axa de susţinere ce reprezintă elementul de legătură dintre etape. “Pieţele se pot schimba, dar brandurile n-ar trebui. Niciodată. Ar putea să se modifice uşor, să ia o nuanţă nouă, dar caracteristicile estenţiale (acelea care s-au fixat deja în minte) ar trebui să rămână neschimbate”.25 În mentalul colectiv vor rămâne întipărite elementele iniţiale, iar dacă ceea ce se comunică ul terior vine în contradicţie cu ceea ce se cunoştea, brandul poate avea de suferit. Trebuie să existe o coerenţă şi o consecvenţă în ceea ce brandul spune despre sine.

21 22

Ries, Al şi Ries, Laura, op. cit., p. 69; Idem, p. 159; 23 Idem, p. 160; 24 Idem, p. 169; 25 Ibidem;

17

Concluzii Brandul personal a luat naştere printr-un transfer de concepte dinspre brandul de produs pentru care teoreticienii au manifestat un mai mare interes. Contrar realităţii care aduce exemple de branduri personale din diverse domenii şi construite în afara unor teorii, primele discuţii referitoare la “personal branding”au avut loc în anul 1997 şi au fost iniţiate de către Tom Peters. Principalele avantaje ale brandingului sunt tratate în termeni de vânzare şi profit, iar pentru atingerea unor niveluri cât mai ridicate ale acestora, este necesară parcurgerea unor etape ca : cercetarea, segmentarea pieţei şi vizarea publicului ţintă, poziţionarea, identificarea atributului diferenţiator în raport cu alte branduri deja existente pe piaţă, precum şi respectarea unor reguli generale ale brandingului. Segmentarea pieţei poate fi făcută în funcţie de mai multe criterii, tinându-se cont de profilul brandului, de caracteristicile pieţei şi de capacităţile acesteia de a “absorbi” noi branduri. În contextul actual, soluţia prezentată de specialişti este dată de nişare, de identificarea unui grup restrâns de public, omogen din punctul de vedere al caracteristicior definitorii. În funcţie de acestea, de calităţile brandului promovat, de competiţie, următoarea etapă în vederea construcţiei unui brand de succes este reprezentată de poziţionarea corectă pe piaţă în vederea diferenţierii. Cea mai indicată modalitate de poziţionare pe piaţă este reprezentată de promovarea unui atribut nerevendicat de un alt brand şi care să surprindă cât mai exact esenţa brandului. Decizia de poziţionare necesită o atenţie sporită, întrucât schimbarea acesteia implică un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte neconcordanţa cu aşteptările publicului. Pentru o perspectivă mai clară legată de branding şi de ceea ce acest proces presupune, Al şi Laura Ries au formulat 22 de legi ale brandingului construite sub forma unor sfaturi. În ciuda faptului că acestea fac referire la brandul de produs/serviciu, aplicabilitatea lor se extinde şi asupra brandului personal. Cele patru legi prezentate demonstrează importanţa majoră deţinută de atributul promovat în construcţia unui brand, cum calitatea percepută a brandului nu este întotdeauna conformă cu realitatea, dar implementarea ideii de calitate în mentalul colectiv creşte valoarea brandului. De asemenea, cultura de provenienţă a bradului poate reprezenta un element de susţinere prin stereotipurile create în jurul acesteia, stereotipuri ce pot oferi o percepţie pozitivă a publicului asupra brandului. Schimbările radicale inserate în strategia brandului nu sunt benefice decât în anumite situaţii şi după o perioadă lungă de timp. Brandurile trebuie să fie carecterizate de consecvenţă.
18

Cu alte cuvinte, construcţia unui brand reprezintă un proces de durată ce implică arderea succesivă a mai multor etape, iar eforturile în vederea susţinerii acestuia nu se reduc odată cu lansarea pe piaţă, ci îmbracă alte forme.

19

CAPITOLUL II Evoluţia brandului personal

Existenţa sau nu a unui ciclu de viaţă şi la branduri nu doar la produse a reprezentat un subiect de dispută între autori în funcţie de propria viziune asupra evoluţiei brandurilor. Capitolul de faţă urmăreşte să prezinte diverse opinii ale autorilor legate de etapele pe care un brand le parcurge în evoluţia sa, precum şi a strategiilor adoptate în fiecare dintre aceste etape. De asemenea, evoluţia brandului implică şi o evoluţie a capitalului de brand a cărui valoare se măsoară în cifre. În cele ce urmează, vor fi prezentate elementele ce definesc capitalul unui brand, dar şi ceea ce presupune fiecare dintre aceste elemente în legătură cu influenţa avută asupra valorii brandului.

1. Ciclul de viaţă al brandului personal
Una dintre regulile pe care construcţia unui brand o cere a fi respectată este reprezentată de durata necesară derulării întregului proces. Discutând legea consecvenţei a fost expus aspectul legat de importanţa investiţiei de timp în înfăptuirea unui brand. Începând cu etapa lansării pe piaţă, în evoluţia acestuia sunt identificate momente lipsite de consecvenţă. Mai exact, brandul poate cunoaşte perioade de creştere, de declin sau de stagnare, fapt ce stă ca dovadă pentru ipoteza existenţei unui ciclu de viaţă şi la branduri, nu doar la produse. Kotler definea ciclul de viaţă al produsului ca fiind “evoluţia parcursă de vânzările şi profiturile unui produs de-a lungul duratei sale de viaţă”.26 În conformitate cu această afirmaţie, ciclul de viaţă al brandului poate fi definit în termeni de vânzare şi profit. Reprezentat grafic, ciclul de viaţă ia forma literei S şi diferă sub aspectul duratei alocate fiecărei etape de la brand la brand.

26

Kotler, Philip şi Armstrong, Gary – Principiile marketingului, ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Teora, 2003, p. 457;

20

Figura 1.1 Ciclul de viaţă al unui produs 27 Cu toate acestea, apar divergenţe între autori în ceea ce priveşte existenţa sau nu a unui ciclu de viaţă al brandului. John Murphy afirma: “Practic cele mai multe branduri nu au niciun fel de ciclu de viaţă”.28 În opoziţie cu acesta se situează Joseph Benson şi Bret Kinsella care considerau că: “Brandurile au succes numai dacă excelează în fiecare dintre stadiile ciclului de viaţă. Fără să ardă etape”. 29 Conform acestei afirmaţii, se poate vorbi despre cicluri de viaţă şi în cazul brandurilor personale, iar strategiile de comunicare se aseamănă cu cele ale produselor. Dacă brandurile au cicluri de viaţă, care sunt etapele care îl alcătuiesc? Răspunsul la această întrebare diferă în funcţie de autor şi de propria modalitate de a privi brandul în evoluţia sa. Prin urmare, ciclul de viaţă poate fi privit din perspectiva evoluţiei unui produs pe piaţă, înregistrând patru etape:    
27 28

Lansare; Creştere; Maturitate; Declin.

Grafic preluat din Kotler, Philip şi Armstrong, Gary, op. cit. p. 458; Murphy, John – What is branding, volumul Brands. The New Welth Creators, Macmillan Business, London, 1998, p.8 apud Crăciun, Alexandra – Branding pentru numărătorii de stele, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2010, p.159; 29 Benson, Joseph şi Kinsella, Bret – articolul Is Your Brand Going to Graduate or Be Stuck in Adolescence?, arhiva Brandchannel apud Crăciun, Alexandra – op. cit., p.159;

21

Dacă construcţia brandului permite, iar energiile acestuia nu au fost epuizate în totalitate, în ciuda faptului că se află într-o perioadă de declin, cu un efort de relansare sau repoziţionare se poate înregistra o nouă creştere. De asemenea, perspectiva asupra ciclului de viaţă al unui brand poate să difere şi să fie prezentată în termeni de:    Dependenţă; Independenţă; Interdependenţă.

Acestea reprezintă etapele incluse în ciclul de viaţă al brandului propuse de Kevin Clark în lucrarea “Brandscendence. Three Essential Elements of Enduring Brands”30 pornind de la teoriile lui Jean Piaget (psiholog). Perspectiva expusă de Kevin Clark este legată de maniera în care brandul evoluează în raport cu mediul său şi comportamentul pe care îl manifestă în fiecare dintre etape. Prin urmare, din acest punct de vedere, ciclul de viaţă al unui brand constă în: a. Dezvoltarea personalităţii “Este “vârsta” în care brandul se comportă asemenea unui copil. El reflectă ceea ce-l înconjoară, reacţionează la mediu, dar relaţia cu acesta şi implicit cu consumatorul, rămâne la stadiul tranzacţional”. 31 Etapă caracterizată de o lipsă a istoriei brandului personal, o lipsă a acelor elemente din trecut la care publicul să se raporteze. Este momentul primelor schimburi de informaţii atât dinspre public către brand, cât şi dinspre brand către public. Din moment ce personalitatea nu este încă una clar creionată, feedback-ul primit din partea publicului este esenţial pentru viitoarea personalitate a brandului. b. Dezvoltarea caracterului “Brandul se comportă asemenea unui adolescent. Din punct de vedere contextual el se adaptează prin strategii proactive, încercând să îşi consolideze succesul”.32 Relaţia dintre brand şi public este una mult mai stabilă, există un istoric al brandului şi experienţe directe ale publicului cu acesta.
30 31

Apud Alexandra Crăciun – op. cit., p. 159; Crăciun, Alexandra – op. cit., p. 160; 32 Ibidem;

22

c. Definirea obiectivelor “[…] brandul se comportă acum asemenea unui adult, el se poate proiecta în lume şi îşi poate modifica propriul mediu”.33 În acest stadiu, brandul îşi atinge maturitatea, este capabil de decizii corecte, fără a mai fi uşor influenţabil de mediul exterior. Experienţele trecute sunt fructificate în vederea asigurării unui ciclu de viaţă extins ca şi durată. Suportul publicului este constructiv în ceea ce priveşte stabilirea modalităţilor de comunicare fără a fi nevoie de apelarea la excese informaţionale, brandul fiind deja cunoscut publicului. Modelul lui Kevin Clark exclude etapa declinului în care energia brandului nu mai este suficientă pentru a face faţă concurenţei. Privind ciclul de viaţă al brandului prin prisma evoluţiei unui produs pe piaţă, această ultimă etapă nu este neglijată. Trebuie reamintit faptul menţionat anterior conform căruia decliul nu înseamnă neapărat şi sfârşitul, ci şi un posibil punct pentru o nouă creştere. Pentru ca acest fapt să fie posibil, este necesară o relansare sau o repoziţionare a brandului. Din această perspectivă, diferită de cea propusă de Kevin Clark, brandul traversează etape ca: a. Introducerea Este momentul primei lansări a brandului pe piaţă, al primului contact cu publicul care încă nu cunoaşte brandul. Acesta este motivul pentru care investiţiile sunt ridicate fie că este vorba de bani, timp, efort etc. Dată fiind lipsa unor experienţe trecute dintre public şi brand, comunicarea este esenţială în vederea poziţionării clare pe piaţă, în atragerea atenţiei publicului pentru câştigarea cutiei din mintea acestuia care treptat să fie umplută cu elemente, de preferat pozitive. Relaţia cu publicul este instabilă, fiind vizibil un oarecare grad de reticenţă din partea acestuia. Pentru captarea imediată a atenţiei este necesară exploatarea unui context favorabil şi expunerea clară a elementului diferenţiator. Important este ca brandul să nu se ofere de la început cu totul publicului şi să fie capabil de menţinerea atenţiei deja câştigate pentru posibilitatea extinderii. Riscul ca un brand personal să nu aibă ocazia arderii tuturor etapelor este mare. Instabilitatea acestei etape poate trimite brandul direct în perioada declinului, spre o “moarte” prematură.

33

Crăciun, Alexandra – op. cit., p. 161;

23

b. Creşterea Dacă poziţia brandului pe piaţă a fost una clară, iar elementul ales ca fiind diferenţiator a determinat crearea de vizibilitate, publicul câştigat în perioada de introducere va rămâne fidel. În această etapă este urmărită extinderea publicului căruia brandul se adresează, câştigarea de noi segmente vizate. Este momentul în care brandul personal începe să producă profit. Etapa implică o creştere a valorii capitalului de brand, iar investiţiile iniţiale vor începe să-şi dovedească utilitatea. Referindu-se la evoluţia produsului, Kotler afirma: “Firma aplică mai multe strategii pentru a susţine cât mai îndelung posibil creşterea rapidă a pieţei: îmbunătăţeşte calitatea produsului şi adaugă caracteristici şi modele de produs noi; intră pe segmente noi de piaţă şi pe canale de distribuţie noi; mută o parte din publicitate de la informarea pieţei cu privire la produs, la convingerea pieţei cu privire la superioritatea produsului; şi scade preţurile, la momentul potrivit, pentru a atrage mai mulţi cumpărători”.34 Prin extrapolare, afirmaţia poate fi valabilă şi în cazul brandului personal. Se doreşte ca perioada de creştere să fie cât mai lungă deoarece reprezintă baza etapei maturităţii de mai târziu. În principiu, publicul câştigat acum va rămâne alături de brand pentru mult timp, iar cu cât etapa de creştere este mai lungă, cu atât mai multe segmenete de public vor fi acaparate. În acest stadiu, comunicarea brandului va fi îndreptată către câştigarea unui nou public şi către menţinerea celui dobândit. Dacă în etapa iniţială informaţiile oferite erau cele de bază, repetate în exces pentru captarea atenţiei, acum se trece la un alt nivel când brandul îşi stabileşte asocieri dintre cele mai diverse: cu alte branduri personale, de produs sau de serviciu, asocieri de noi atribute etc. c. Maturitatea Ulterior perioadei de creştere bruscă, situaţia se stabilizează, aria publicului câştigat nu mai înregistrează creşteri notabile, iar brandul şi-a definit teritorialitatea. Aceasta este cea mai extinsă etapă ca durată şi dificilă din punctul de vedere al menţinerii stabilităţii brandului pe piaţă. Există situaţii în care branduri personale nu reuşesc să reziste pe piaţă pentru foarte mult timp, iar în ciclul de viaţă al acestora este înregistrat un declin prematur.

34

Kotler, Philip şi Armstrong, Gary – op. cit., p. 461;

24

Aglomeraţia pieţei impune brandurilor eforturi în elaborarea unor strategii comunicaţionale care să le garanteze ocuparea unui loc cât mai aproape de vârf în alegerile făcute de public. Schimbările dictate de piaţă trebuie să reprezinte reperele în funcţie de care brandurile să se reinventeze. Schimbările ce sunt necesare a fi efectuate sunt mai dese în cazul brandurilor personale decât în cel al brandurilor de produs/serviciu. Pentru a nu atinge un nivel al saturaţiei în percepţia publicului, sunt necesare în anumite perioade reduceri ale comunicării brandului în vederea acordării timpul necesar reinventării. Relaţia cu publicul este bazată pe existenţa unui cumul de experienţe comune care pot fi utilizate în vederea deciziilor legate de viitorul brandului. Susţinerea şi devotamentul publicului sunt estenţiale pentru ca durata maturităţii să fie cât mai extinsă. Dezvoltarea online-ului a facilitat tot acest demers. d. Declinul Situaţiile neprevăzute care afectează imaginea brandului pot să constituie principalul motiv pentru declanşarea declinului. De asemenea, declinul poate fi cauzat şi de scăderea interesului publicului pentru un anumit domeniu sau acapararea atenţiei acestuia către alte direcţii. Într-o astfel de situaţie, fie se alege soluţia relansării sau repoziţionării, fie brandul este scos de pe piaţă. În această etapă, comunicarea brandului aproape atinge nivelul 0. În cadrul acestor etape, sunt înregistrate ruperi de ritm, evoluţia nefiind una uniformă, iar durata fiecăreia depinde de la caz la caz, neexistând un timp prestabilit. Referirile la ciclul de viaţă al brandului nu se limitează doar la cele două modele expuse anterior, ci fiecare autor prezintă o nouă viziune. Certitudinea constă în faptul că brandurile au ciclu de viaţă, aşa cum se întâmplă în cazul produselor, iar privite în evoluţie au aceeaşi reprezentaţie grafică ca cea expusă în figura 1.1.

25

2. Valoarea de capital a brandului
Valoarea unui brand se măsoară în cifre, idee susţinută de David Aaker care ilustrează puterea anumitor branduri în funcţie de sumele pentru care sunt achiziţionate de firme. “De exemplu, Kraft a fost cumpărat cu aproape 13 miliarde de dolari, cu 600% mai mult decât valoarea lui în acte, iar colecţia de branduri de sub umbrela lui RJR Nabisco a adus mai mult de 25 de miliarde de dolari. Aceste sume depăşesc cu mult valoarea unui bilanţ contabil reprezentând vânzări de cărămizi şi mortar”.35 Acest fapt demonstrează cum valoarea brandului este cu mult ridicată faţă de cea a companiei. Brandurile cu o valoare ridicată sunt în special brandurile cu istorie, construite în trecut şi care în prezent beneficiază de pe urma investiţiilor făcute, sunt brandurile avantajate de lansarea într-o perioadă în care poziţionarea era mult mai facilă în lipsa aglomerării din prezent de pe piaţă. David Aaker definea capitalul unui brand ca fiind “un set de active cuprinzând recunoaşterea numelui, cumpărătorii fideli, calitatea percepută şi asocierile […] care au o legătură strânsă cu brandul (numele şi simbolul acestuia) şi care adaugă (sau scot ceva din) valoarea produsului sau serviciului oferit”.36

loialitate

alte active

imagine şi personalitate

capitalul de brand

nume

asocieri

recunoaştere/ familiaritate

Figura 2.1 Capitalul de brand
35

A. Aaker, David – Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand, Bucureşti, Ed. Brandbuilders, 2005, pp. 9-10; 36 Idem, p. 4;

26

Figura 2.1 ilustrează iconic ceea ce capitalul de brand presupune:       Loialitate; Imagine şi personalitate; Asocieri; Recunoaştere/Familiaritate; Nume; Alte active.

Valoarea ridicată a capitalului de piaţă este benefică în ceea ce priveşte:    Gradul ridicat al fidelităţii publicului; Credibilitatea publicului; Posibilitatea unor extensii de brand etc.

Din lista prezentată anterior termenul “activ” necesită să fie definit. Prin urmare, Aaker afirma: “Un activ este ceva ce intră în posesia firmei, cum ar fi un nume de brand sau o locaţie de vânzare en-detail, care este superioară celei a concurenţei”.37 Activele pot să vină în ajutorul brandului în vederea diferenţierii pe piaţă precum şi pentru asigurarea unui avantaj concurenţial pe termen lung. Numele Unul dintre activele considerate a avea o importanţă majoră în ceea ce priveşte capitalul unui brand este numele, în ciuda faptului că de cele multe ori nu este “îngrijit” cu atenţei de către manageri. John Stuart, fost preşedinte la Quaker Oats afirma: “Dacă ar trebui să ne împărţim această afacere, m-aş bucura să rămân cu brandurile, mărcile şi notorietatea, iar voi aţi putea avea toate activele tangibile – şi mie mi-ar fi mult mai bine decât vouă”.38 În fapt, numele este purtătorul tuturor semnificaţiilor brandului. Relevant pentru această afirmaţie este un citat al scriitorului William Shakespeare introdus de David Aaker la începutul unuia dintre capitolele lucrării sale “Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand”: “Ce este un nume? Un trandafir va mirosi la fel de dulce, indiferent de numele pe care i-l dăm?”.
37 38

Aaker, David – op. cit., p. 17; Apud Rivkin, Steve şi Sutherland, Fraser – Cum se creează un nume de brand: povestea din spatele brandurilor pe care le cumpărăm, Bucureşti, Ed. Brandbuilders, 2008, p. 20;

27

Ca şi atributul pe care un brand îl alege să şi-l însuşească şi pe baza căruia se poziţionează, şi numele brandului trebuie să fie unic, să fie reprezentativ pentru brand şi să fie în perfectă concordanţă cu ceea ce brandul intenţionează să comunice pe viitor. Există mai multe tipuri de nume:      Formate din iniţiale; Nume descriptive; Aluzive; Arbitrare; Născocite.

Majoritatea brandurilor personale poartă numele real al persoanei în cauză sau un nume cu o sonoritate relevantă pentru domeniul de activitate. Trecerea timpului implică o uzură a numelui brandurilor şi în ciuda faptului că acesta nu mai este susţinut prin campanii de comunicare, beneficiază de aceeaşi cotă de piaţă. Aaker denumea acest fenomen ca fiind “puterea numelor vechilor branduri”.39 Loialitatea Pentru un brand personal reputaţia este esenţială, iar în momentul în care aceasta este pierdută, brandul intră inevitabil într-o perioadă de declin, reputaţia influenţând loialitatea faţă de brand. “Pe termen lung, loialitatea faţă de brand, o componentă centrală în marketing, este măsura de ataşament a cumpărătorului faţă de un brand”. 40 Loialitatea publicului presupune un ciclu de viaţă mai lung şi mai important din punct de vedere calitativ, relaţia solidă cu publicul garantând acest fapt. Există mai multe niveluri ale loialităţii, iar acestea sunt reprezentate grafic printr-o piramidă divizată în cinci secţiuni. Nivelurile de loialitate prezentate în figura 2.2 sunt concepute pentru brandul de produs, dar noţiunile pot fi transferabile şi către brandul personal. Spre deosebire de piramida loialităţii prezentată de Aaker, figura 2.2 înlocuieşte termenul de cumpărător cu cel de consumator. Autorul avertizează asupra faptului că aceste cinci niveluri nu există în formă pură, ci apar combinaţii ale acestora.

39 40

Aaker, David – op. cit., p. 89; Idem, p. 50;

28

Public devotat Îi place brandul, îl consideră prieten Public satisfăcut, nesatisfăcut de eventualele implicaţii ale schimbării brandului Public satisfăcut/obişnuit

Public indiferent - fără fidelitate faţă de brand

Figura 2.2 Piramida loialităţii41

Loialitatea este influenţată de:    Recunoaştere; Asocieri; Calitate percepută.

În comparaţie cu aceste trei aspect, loialitatea presupune o relaţie anterioară cu brandul, contacte directe cu brandul şi caracterizate de repetativitate. Recunoaşterea/Familiaritatea Un alt element esenţial al capitalului unui brand este reprezentat de recunoaşterea brandului. “Recunoaşterea brandului este capacitatea unui potenţial cumpărător de a recunoaşte sau de aşi reaminti că un brand este un membru al unei anumite categorii de produse”. 42 Această definiţie face trimitere la un aspect amintit în capitolul anterior şi care se referea la incapacitatea minţii umane de a reţine mai mult de şapte nume reprezentative pentru o anumită categorie. Şi în
41 42

Piramidă preluată şi adaptată din Aaker, David - op. cit., p. 51; Aaker, David – op. cit., p. 79;

29

ceea ce priveşte recunoaşterea brandului, Aaker propune o reprezentare grafică pentru înţelegerea mai clară a definiţei expuse. Astfel, există patru niveluri ale recunoaşterii unui brand (figura 2.3).

cunoaşterea prioritară rememoarea brandului

recunoaşterea brandului

brandul nu este cunoscut

Figura 2.3 Recunoaşterea brandului 43

Recunoaşterea presupune familiaritate, obişnuinţa publicului cu un anumit brand pe care nu-l mai evaluează prin prisma atributelor, ci se instaurează o relaţie de încredere şi de durată. În dobândirea acestei familiarităţi, esenţială este repetativitatea, expunerea excesivă a brandului, în special în prima etapă a ciclului de viaţă. Odată dobândită recunoaşterea din partea publicului, relaţia stabilită cu brandul este una consistentă, bazată pe devotament. Pentru a fi posibilă comunicarea, este necesar un prim pas reprezentat de recunoaştere. “De obicei, nu are rost să încerci să comunici atribute ale brandului până nu se stabileşte un nume cu care să se asocieze atributele respective. Un nume este ca un folder special în minte, care poate fi umplut cu fapte şi sentimente conexe semnificaţiei lui”.44 Simbol/Imagine Diferenţierea brandului la momentul actual presupune un fapt dificil de realizat. În acest context, “un simbol poate fi elementul central al capitalului de brand, cheia diferenţierilor între

43 44

Piramidă preluată din Aaker, David - op. cit., p. 80; Aaker, David – op. cit., p. 81;

30

caracteristicile brandurilor”. 45 Comunicarea prin imagini este mult mai eficientă în ceea ce priveşte câştigarea recunoaşterii, asocierea de atribute în mintea umană legate de un anumit brand. Unul dintre rolurile simbolurilor este reprezentat de asocierile brandului. “Un simbol poate comunica asocieri – chiar şi atribute specifice”. 46 Aaker dă ca exemple în această situaţie umbrela roşie Travelers - ca simbol al protecţiei - şi inima roşie de la banca Dai – Ichi Kangyo ca simbol al căldurii şi al atmosferei prietenoase. În cazul brandurilor personale, imaginea este reprezentată de însăşi persoana în cauză. Imaginea propriu-zisă implică:    Aspect fizic; Vestimentaţie; Atitudine.

Toate aceste elemente trebuie să fie în perfectă concordanţă cu ceea ce brandul vrea să transmită. În cazul a foarte multe branduri personale, imaginea reprezintă principalul element de comunicare. De asemenea, aşa cum pentru un produs “ambalajul inovator poate să-i confere companiei un avantaj în faţa concurenţilor”47, şi brandurile personale se diferenţiază prin “ambalaj”. Asocierile brandului “O asociere de brand reprezintă orice “se leagă” de un brand în memoria cumpărătorului. Astfel, numele ar putea fi legat de un personaj precum Ronald McDonald, un segment al consumatorilor pentru copii, un sentiment ca cel al distracţiei, o caracteristică a produsului cum ar fi serviciile anexe, un simbol ca Arcadele Aurii, un stil de viaţă precum cel al oamenilor grăbiţi, un obiect cum ar fi o maşină sau o activitate precum cea de a merge la un cinema, lângă un McDonald’s”.48 De un brand personal se leagă multiple asocieri, iar acestea nu pot fi clasate din punctul de vedere al importanţei într-o anumită ordine. O ordine prestabilită s-ar putea dovedi a fi irelevantă pentru o anumită categorie de public. Asocierile legate de brand diferă în funcţie de

45 46

Aaker, David – op. cit., p. 247; Idem, p. 248; 47 Kotler, Philip şi Armstrong, Gary – op. cit., p. 402; 48 Aaker, David – op. cit., p. 138;

31

caracteristicile publicului ţintă şi de relaţia pe care acesta o are cu brandul. De asemenea, acestea pot reprezenta elementul diferenţiator al unui brand faţă de un altul. Adesea, asocierile unui brand personal pot să corespundă cu ceea ce un alt brand vrea să comunice (fie brand de produs, persoană sau serviciu), iar în această situaţie cele două se pot asocia în vederea transferului de atribute. Aaker oferea exemplul lui Cher a cărei personalitate diferită de ceea ce piaţa cunoaşte, a permis transferul atributelor brandului său personal către o linie de parfumuri. Situaţiile cele mai frecvente în care o celebritate (un brand) îşi transferă atributele către un produs sunt întâlnite în cazul domeniului sportiv sau artistic. Important este ca un brand personal să aibă aceleaşi valori personale ca şi publicul ţintă. Fie că se vorbeşte de nume, imagine, recunoaştere, asocieri etc, toate reprezintă active ce ţin de capitalul brandului şi prin evaluarea cărora se poate oferi o valoare mai mult sau mai puţin ridicată a acestuia. Toată această valoare se materializează în sume care se doresc a fi cât mai ridicate. Concluzii Nu doar produsele, ci şi brandurile au cicluri de viaţă abordate în mod diferit de către autori. Cea mai uzitată abordare este cea legată de parcurgerea aceloraşi etape în evoluţie cum se întâmplă şi în cazul produselor, mai exact : naşterea/lansarea, creşterea bruscă, maturitatea şi declinul. În mod inevitabil, odată ce energiile brandului nu mai sunt suficiente pentru a face faţă concurenţei, după perioada de declin brandul este scos de pe piaţă. Dacă energiile brandului nu au fost consumate în totalitate, prin relansare sau repoziţionare poate fi înregistrată o nouă creştere, iar ciclul să fie reluat. Eforturile comunicaţionale sunt cele mai intense în perioada de lansare până în momentul stabilizării brandului pe piaţă şi a câştigării unui segment de public cu care să-şi construiască o relaţie stabilă, bazată pe loialitate, dar şi în etapa de maturitate când trebuie menţinut nivelul atins şi consolidată relaţia cu publicul. În ceea ce priveşte valoarea de capital a brandului, aceasta poate fi explicată în cifre. Capitalul unui brand reprezintă un set de active cum ar fi: nume, asocieri, imagine, loialitate, personalitate, recunoaştere etc. Fiecarea dintre acestea îşi are propriul aport în dobândirea unei valori ridicate a capitalului de brand, dar printre cele cu o importanţă majoră pentru brandul personal se numără: numele, imaginea şi recunoaşterea.
32

III. STUDIU DE CAZ CAPITOLUL I Ciclul de viaţă al brandului Michael Jackson

Studiul de caz presupune o analiză a brandului personal Michael Jackson privit din punctul de vedere al evoluţiei ciclului său de viaţă. Fiecare etapă parcursă de brand este clar delimitată şi prezentată, întregul demers fiind realizat în baza susţinerii sau demontării ipotezei enunţate în argumentul lucrării. Pe parcursul studiului de caz sunt urmărite elemente legate de comunicarea brandului, de imaginea construită, de asocierile realizate, de relaţiile stabilite cu publicul, dar şi elementele ce asigură identitatea brandului, elementele diferenţiatoare, poziţia câştigată pe piaţă etc. Etapele ciclului de viaţă (cu excepţia celei de lansare, puţin ofertantă) sunt rezumate prin grafice care să faciliteze o percepţie mai clară a ceea ce brandul Michael Jackson reprezenta în fiecare etapă parcursă. Pentru Michael Jackson construcţia de branding presupune o suită de poziţionări şi repoziţionări determinate de parcurgerea succesivă a etapelor ciclului de viaţă.

1. Evoluţia brandului
1.1. Perspectivă asupra evoluţiei brandului Aşa cum teoria o demonstrează, brandurile au cicluri de viaţă asemenea produselor sau serviciilor. Acestei reguli nu i se sustrag nici brandurile personale, evoluţiile acestora în timp asemănându-se cu cele ale produselor. Prin urmare, brandul Michael Jackson a cunoscut etape ca lansarea, creşterea, maturitatea sau declinul, iar fiecăreia dintre aceste etape i-au fost caracteristice diferite tipuri de relaţii cu publicul, diferite modalităţi de comunicare către un public definit prin diversitate, diferite imagini, atitudini sau asocieri. Michael Jackson reprezintă un brand a cărui principală modalitate de comunicare este determinată de imaginea sa, mai exact de aspectul său fizic propriu-zis, de stilul vestimentar, de atitudine şi de mesajul transmis prin muzica sa. Între toate aceste elemente nu este identificat
33

elementul discrepant, caracterizantă fiind coerenţa, formarea unui tot unitar. De asemenea, mesajul astfel comunicat este dublat de cel transmis prin intermediul asocierilor fie că este vorba de asocieri cu alte branduri personale, fie cu branduri de produs. În cazul asocierilor cu alte branduri de produs (ex. Pepsi), personalitatea brandurilor la momentul respectiv era aceeaşi, iar mesajul transmis coincidea. Privit în evoluţie, brandul Michael Jackson respectă regula referitoare la arderea tuturor etapelor şi la adaptarea comunicării pentru fiecare dintre acestea în parte. Prin urmare, figura 1.1.1 prezintă ciclul de viaţă al brandului Michael Jackson, realizându-se o segmentare a acestuia pe etape. Fiind prezentat ciclul de viaţă al unui brand personal, graficul urmăreşte evoluţia în timp a acestuia în funcţie de ataşamentul publicului. Ataşamentul publicului faţă de brand este măsurat pe o scală de la 0 – 10 în funcţie de:       Numărul de albume vândute; Numărul de premii obţinute49; Numărul de melodii care au ocupat primele poziţii în topurile muzicale; Numărul de spectatori de la concerte; Volumul vânzărilor de produse apărute sub numele Michael Jackson; Reacţiile legate de evenimentele în care a fost implicat etc.

Pe linia ciclului de viaţă sunt punctate în ordine de la 1-19 cele mai importante momente din cariera lui Michael Jackson care i-au influenţat evoluţia într-un mod pozitiv sau negativ. Figura 1.1.1 prezintă grafic ciclului de viaţă al brandului, făcându-se o delimitare a patru etape succesive:     Lansarea; Creşterea; Maturitatea; Declinul.

De asemenea, graficul conţine şi imaginile brandului definitorii pentru fiecare etapă, în vederea unei reprezentări cât mai aproape de realitate a evoluţiei. O analiză de ansamblu asupra
49

Anexa 1- Premiile obţinute de Michael Jackson în timpul vieţii;

34

evoluţiei brandului arată cum constucţia acestuia reprezintă succesiunea unor imagini, a unor ipostaze diferite în fiecare etapă. Cu alte cuvinte, definitorie pentru analiza ciclului de viaţă al brandului este urmărirea reprezentărilor brandului în fiecare perioadă. Reinventarea survenită odată cu depăşirea unui stadiu şi accederea către un altul este una totală, mesajul transmis prin intermediul imaginii sale modificându-se de fiecare dată în perfectă concordanţă cu mesajul transmis de către brand prin muzică. Ipostaza definitorie pentru o etapă este unică, neidentificabilă cu o alta din ciclul său de viaţă. În mare, astfel se justifică poziţia de “Rege al Muzicii Pop” pe piaţă, prin menţinerea atenţiei publicului, incapabil să anticipeze o următoare “mişcare” a brandului. Amintind acest fapt, întradevăr poziţia brandului Michael Jackson este cea de “Rege al Muzicii Pop”, dar nu reprezintă poziţia iniţilă, ci dobândită prin eforturi de comunicare şi menţinută până în prezent. Această poziţie i-a câştigat lui Michael un loc chiar şi în mintea celor mai puţin interesaţi de domeniul muzical. Practic, aşa se demonstrează forţa pe care brandul o are. Poziţionările brandului în cadrul fiecărei etape (cu excepţia etapei declinului) se concentrează în jurul ideii de lider, de cel mai bun din ceea ce piaţa cunoaşte. Pornind de la acest cadru general, secţiunile următoare ale capitolului vor veni în completarea informaţiilor legate de evoluţia brandului pe etape, de la momentul lansării ca membru al trupei The Jackson 5, până la momentul dispariţiei fizice.

35

Figura 1.1.1 Ciclul de viaţă

Principalele momente care au influenţat ciclul de viaţă al brandului 1. Lansarea primului single ca membru al trupei The Jackson 5 – “Big Boy”; 2. Înregistrarea primului single solo – “Got to be there”; 3. Primul rol într-un film – “The Wiz”; 4. Lansarea albumului “Off The Wall”; 5. Lansarea albumului “Thriller”; 6. Executarea pentru prima data a celebrului “moon-walk’; 7. Implicarea în proiectul “We are the world”; 8. Izbucnirea unei serii de scandaluri: schimbări fizice, fotografii apărute în presă care susţineau faptul că Michael Jackson dormea într-o cameră hiperbarică, precum şi cumpărarea unui animal de companie mai puţin obişnuit, un cimpanzeu;
36

9. Lansarea albumului “Bad” urmată de primul turneu la nivel mondial; 10. “Încoronarea” ca “Regele Muzicii Pop”; 11. Reînnoirea contractului cu Sony Music şi lansarea albumului “Dangerous”; 12. Înfiinţarea Fundaţiei “Heal The World”; 13. Prima acuzaţie de molestare sexuală; 14. Căsătoria cu Lisa Marie Presley; 15. Lansarea albumului “HiStory”; 16. Primele dispute cu Sony Music; 17. Lansarea albumului “Invincible”; 18. Lansarea documentarului “Living With Michael Jackson”; 19. A doua acuzaţie de molestare sexuală.

37

1.2. Lansarea Primul contact al brandului Michael Jackson cu piaţa a avut loc în anul 1964, odată cu alăturarea sa grupului muzical The Jackson Brothers, care din acel moment s-a numit The Jackson 5. Acesta nu reprezintă momentul lansării propriu-zise a brandului, ci perioada de awearness dinaintea definitivării clare a identităţii. Prin urmare, identitatea iniţială corespunde cu cea de grup, fără o percepţie directă din partea publicului asupra personajului în sine. Poziţia brandului din acest moment este în contradicţie cu evoluţia ulterioară – cel mai tânăr membru al unei formaţii fără pretenţii ale cărei reprezentaţii erau limitate la cluburile din oraşul natal Gary. Publicul era nesemnificativ din punct de vedere cantitativ şi calitativ, iar acesta nu reprezenta un public în sine pentru Michael Jackson, ci pentru grupul The Jackson 5. Treptat, grupul a început să aibă din ce în ce mai multă vizibilitate, au urmat concursuri câştigate, iar compania Steeltown Records care se ocupa cu descoperirea talentelor incipiente îi urmărea pe fraţi îndeaproape. 1968 a reprezentat anul înregistrării primului single, “Big Boy” şi a descoperirii de către Bobby Taylor şi The Vancouvers a grupului The Jackson 5. Acest lucru a însemnat câştigarea unei audiţii la Motown Records şi semnare unui contract care a presupus şi mutarea performărilor formaţiei în zona Los Angelui. Conform siteului

http://www.biography.com/articles/The-Jackson-5-481740, melodia "I Want You Back" de pe primul album al grupului, “Diana Ross Presents The Jackson 5”, a ajuns în mai puţin de o lună pe primul loc atât în topurile R&B, cât şi Pop. Acesta a reprezentat momentul prim al succesului pe care grupul urma să îl înregistreze în viitor, iar aportul lui Michael la dobândirea lui creştea tot mai mult. Odată cu începuturile definirii brandului Michael Jackson a urmat câştigarea unui segment de public propriu şi mai extins către care se comunica în mod direct. Comunicarea în acest moment este realizată prin intermediul:  Imaginii proprii;
38

Casei de discuri Motown Records.

Mesajul comunicat era concentrat asupra sublinierii ipostazei copilului, care în ciuda vârstei era un profesionist. Ideea centrală consta în atragerea unui segment de public interesat de domeniul muzical şi sensibil din punctul de vedere al ataşamentului faţă de un copil.Prin urmare, casa de discuri Motown Records a folosit ca strategie nu numai comunicarea excesivă legată de brand în ceea ce priveşte inocenţa vârstei, dar s-a ajuns până la punctul de a induce publicul în eroare asupra vârstei reale a lui Michael. Acesta era prezentat ca fiind cu doi ani mai mic decât era în realitate. La nivelul publicului, percepţia era aceea a unui “copil drăgălaş”. O astfel de strategie s-a dovedit a fi utilă, întrucât identitatea brandului Michael Jackson s-a desprins de cea de grup. Prin urmare, odată cu lansarea în 1979 a albumului solo “Off The Wall”, brandul a fost lansat propriu-zis pe piaţă, iar perioada de awearness şi-a dovedit eficacitatea prin succesul avut de artist cu acest album. Din acest moment, imaginea pe care brandul şi-a creat-o a fost independentă de cea a formaţiei The Jackson 5 şi diferită de cea cu care publicul fusese obişnuit. Odată câştigat un segment de public, pasul următor a fost orientat în vederea extinderii şi diversificării publicului. “Michael a fost imediat transformat dintr-un baieţel simpatic într-un superstar matur”. 50 Contextul favorabil lansării Sfârşitul anilor ’70 nu cunoştea o piaţă muzicală foarte dezvoltată nici din punctul de vedere al numărului artiştilor, nici din cel al diversităţii muzicale. Două erau genurile muzicale care se bucurau de o popularitate mare în rândul publicului: muzica rock şi disco-pop, iar majoritatea melodiilor care ocupau primele poziţii în topuri erau cele ale unor formaţii compuse majoritar din barbaţi. Rock-ul era reprezentat pe piaţă de formaţii ca Scorpions, The Rolling Stones, Queen sau AC/DC, iar cel mai cunoscut grup muzical pop la vremea respectivă era cel alcătuit din Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson şi Björn Ulvaeus, mai exact ABBA. Prin urmare, pătrunderea pe o astfel de piaţă nu presupunea o angrenare de energii cum se întâmplă în prezent, ci spaţiile neexploatate erau destul de ofertante. Dată fiind această situaţie, Michael Jackson a identificat acel traseu nerevendicat asupra căruia nimeni nu îşi pusese amprenta şi a pornit “lupta” pentru câştigarea locului din mintea persoanelor care aparţineu
50

“Biografie Michael Jackson”, cf. http://www.bestmusic.ro/michael-jackson/biografie/ , data accesării 4 mai 2011;

39

segmentului de public vizat. Statutul către care se aspira era cel de lider, iar toate eforturile de comunicare s-au îndreptat către această direcţie. Diferenţierea Beneficiind de avantajul oferit de contextul sfârşitului anilor ’70 şi începutul anilor ’80 din punctul de vedere al dezvoltării pieţei muzicale şi al disponibilităţii acesteia de a absorbi noi branduri, la scurt timp de la lansarea propriu-zisă a brandului Michael Jackson, acesta a intrat în etapa de creştere bruscă care s-a întins pe o perioadă de aproximativ 8 ani (aşa cum arată şi graficul de la figura 1.1.1). Un asemenea fapt s-a datorat în primul rând elementelor diferenţiatoare care l-au poziţionat pe Michael pe un loc privilegiat în raport cu concurenţa. Diferenţa nu a constat doar în timbrul vocal diferit al artistului şi în talent, ci şi în maniera în care comunicarea brandului a fost realizată. Aceasta a avut la bază comunicarea prin intermediul “ambalajului” corelată cu cea prin intermediul asocierilor şi al mesajului artistic. Originalitatea brandului a determinat captarea atenţei publicului vizat şi menţinerea acesteia pentru o perioadă îndelungată. Toate acestea pot sta la baza explicaţiei succesului de asemenea dimensiuni pe care Michael Jackson urma să-l înregistreze.

40

1.3. Creşterea bruscă Evenimentul care a stat la baza declanşării creşterii valorii brandului a fost reprezentat de lansarea în 1982 a albumului muzical “Thriller”. Ceea ce s-a petrecut odată cu această lansare a constituit o performanţă pe care niciun alt artist din lumea muzicală nu a mai reuşit să o atingă. “"Thriller" a depăşit toate felurile de recorduri. S-a vândut în mai mult de 50 de milioane de exemplare în toată lumea (mai mult decât orice album de dinaintea sa sau de după). Albumul a avut un număr record de 6 hituri de top 10 şi a petrecut un timp record de 37 de săptămâni pe poziţia numărul 1. Rămâne cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor. În acel an, Michael a câştigat şi 8 premii Grammy, un număr nemaiîntâlnit până atunci - 7 pentru "Thriller" şi unul pentru "E.T. The Storybook". Cea mai mare parte a succesului lui "Thriller", se datora unui nou lucru numit "videoclip"”.51 Eforturile depuse pe întreaga perioadă a creşterii brandului s-au concretizat la finalul acesteia prin recunoaşterea poziţiei de lider. Mai exact, în 1989, Michael Jackson a fost supranumit “Regele Muzicii Pop”, poziţie pe care şi-o menţine şi în prezent şi pe care niciun alt brand nu o va mai putea revendica. Pentru o mai clară exemplificare a ceea ce brandul Michael Jackson a reprezentat în cea de-a doua etapă a ciclului său de viaţă, elementele care l-au definit ca brand au fost expuse grafic în figura 1.3.1. Prin acest grafic se urmăreşte scoaterea în evidenţă a:     
51

atributelor brandului care îi formează personalitatea; elementelor identitare care îl diferenţiază în vederea obţinerii unui avantaj concurenţial; asocierilor cu alte branduri (personale şi de produs); utilităţilor asocierilor; modalităţilor de comunicare ale brandului.

“Biografie Michael Jackson”, cf. http://www.bestmusic.ro/michael-jackson/biografie/ , data accesării 4 mai 2011;

41

Figura 1.3.1 Reprezentarea grafică a brandului
42

Personalitatea brandului – rebelul Conform informaţiilor incluse în grafic, personalitatea brandului din această etapă este caracterizată de o atitudine adolescentină. Mai exact, brandul se doreşte a fi perceput ca un rebel, nesupus niciunui tip de constrângere, încrezător în sine şi capabil de inovaţie. Întrucât toate aceste atribute veneau în contradicţie cu ceea ce brandul comunicase anterior, impactul produs asupra publicului de această schimbare a reprezentat unul dintre motivele principale care au determinat creşterea bruscă. Pentru că brandul devenise mult prea rigid în comparaţie cu ceea ce publicul cunoscuse iniţial, strategia a fost aceea de a releva şi acea parte a personalităţii mai apropiată de uman. Grija faţă de semeni nu a fost prioritară în comunicare, ci doar atât cât pasiunea publicului pentru brand să crească direct proporţional cu valoarea brandului. Prin urmare, substantivul definitoriu pentru brandul Michael Jackson din etapa de creştere este REBELUL. Publicul Etapa de creştere a presupus o extindere a publicului atât din punctul de vedere al diversităţii acestuia, cât şi din punct de vedere cantitativ. Principala noutate a constat în dobândirea unei vizibilităţi la nivel global, publicul nemaifiind limitat la teritoriul american. Din acest punct de vedere, brandul s-a supus respectării legii graniţelor prezentată de Al şi Laura Ries. Comunicarea brandului a fost orientată înspre menţinerea segmentului de public acaparat deja şi înspre câştigarea unuia nou. Publicul ţintă este format din tineri a căror personalitate coincide cu cea a brandului, rebelă. Comunicarea brandului Comunicarea atributelor brandului, aşa cum arată şi graficul de la figura 1.3.1 este realizată prioritar prin:    imagine; asocieri; muzică.

43

Mesajul transmis astfel către public este acelaşi, existând o coerenţă între toate aceste modalităţi de comunicare. Imaginea văzută ca un tot – vestimentaţie, atitudine, aspect fizic propriu-zis – comunică atribute ca:     rebel; inovator; încrezător; sfidător.

Dintre melodiile lansate în această perioadă, cea care comunică în mod direct personalitatea brandului exprimată prin imagini, este melodia “Bad” prin intermediul unor versuri ca “Because I'm Bad, I'm Bad”. Întrucât contextul era unul favorabil ascensiunii rapide, iar poziţia de lider nu era revendicată de niciun alt brand, comunicarea s-a axat pe sublinierea poziţiei de lider pe piaţă. Întărirea acestei poziţii pe piaţă a fost realizată prin asocierea cu un brand de produs – Pepsi. Mai exact, în anii ’60, Pepsi a lansat o campanie intitulată “Pepsi Generation” pentru a se diferenţia de principalul concurent, Coca-Cola, prin mutarea accentului dinspre însuşirile produsului către cele ale consumatorului. ““Pepsi era tânăr, plin de viaţă, iar cei care îl consumau erau oameni tineri, dar şi mai tineri ca suflet, ca spirit şi în inimă”, era de părere Pottasch” (Vice-preşedinte Pepsi-Cola Company).52 Prin urmare, două branduri (unul personal şi unul de produs) cu personalităţi asemănătoare şi care se adresau aceluiaşi tip de public prin intermediul unor mesaje ce coincideau în esenţă, sau asociat în vederea transferului de atribute. Asocierea s-a dovedit a fi una benefică ambelor părţi. În momentul în care Michael Jackson s-a asociat cu Pepsi, s-a revenit la sloganul “The choice of a new generation”. Nu doar Pepsi reprezenta alegerea unei noi generaţii, ci şi Michael. Ceea ce s-a comunicat prin intermediul acestor reclame a fost faptul că tânăra generaţie, rebelă, vede în Michael Jackson un lider, un model de imitat. Prima reclamă îl poziţionează pe Michael ca lider atât în rândul generaţiei sale, cât şi al copiilor, modelul la care aceştia se raportează şi în funcţie de care propria existenţă este influenţată. Prin intermediul acestei reclame se face legătura dintre Michael cel actual şi copil,

52

Culita, Laura - “Creatorul Pepsi Generation a murit” cf. http://www.wallstreet.ro/articol/International/31685/Creatorul-Pepsi-Generation-a-murit.html, data accesării 29 aprilie 2011;

44

practic stabilirea unui punţi de legătură între etapa precedentă şi cea actuală. A încercat să comunice faptul că el nu s-a desprins total de cel care a fost în perioada The Jackson 5 pentru o amortizare a şocului suferit în rândul mai vechilor fani.

Cea de-a doua reclamă accentuează în primul rând caracterul rebel:     Nesupus normei: încalcă regulile de circulaţie; Declară în mod direct: “I am bad!”; Nu cunoaşte constrângeri nici măcar ale legilor naturale; În căutarea situaţiilor limită, de risc.

45

Creşterea brandului poate fi măsurată în funcţie de numărul: albumelor înregistrate şi vândute, spectacolelor susţinute, videoclipurilor filmate, premiilor obţinute, contractelor de publicitate, apariţiilor media, comunităţilor de fani, spectatorilor prezenţi la concerte, vânzărilor produselor apărute sub marca Michael Jackson. Creşterea vizibilă a brandului poate fi demonstrată şi prin compararea datelor legate de concertele susţinute de artist în cadrul turneelor desfăşurate până în anul 1989 ( inclusiv). Datele comparate sunt legate de perioada de desfăşurare a turneelor, numărul de concerte, locaţii, playlisturi, precum şi numărul de spectatori. Spre deosebire de turneul “Bad”, primele trei au fost alături de trupa The Jackson 5. Figura 1.3.2 reprezintă un tabel ce conţine informaţiile principale legate de cele patru turnee (“Destiny”, “Triumph”, “Victory”, “Bad”) desfăşurate de Michael Jackson până în anul 1989 când brandul a intrat în perioada de maturitate. În primul rând, perioada de desfăşurare a evenimentelor creşte notabil în cazul primului turneu solo. Diferenţa este una majoră, fiind de la 3 până la 4 ori mai mare. De asemenea, dacă primele trei turnee nu au cuprins în programul lor decât oraşe din SUA şi Canada, “Bad” nu s-a mai limitat doar la teritoriul american, ci a fost găzduit de 15 ţări în 47 de oraşe diferite. Numărul persoanelor care au venit la concertele lui Michael din primul său turneu solo a fost cel care l-a ajutat pe cântăreţ să înregistreze un nou Record Mondial. Deşi privind media numărului de spectatori, “Bad” este dezavantajat de cele două turnee: “Destiny”şi “Victory”, trebuie totuşi ţinut cont de faptul că în cazul primului exemplu au fost organizate concerte în aceleaşi oraşe în zile consecutive, biletele fiind vândute în majoritatea cazurilor până la epuizare. În data de 16.06.1988, Michael a susţinut chiar două concerte pe stadionul Saint Jakobs din Elveţia, fiind vândute toate cele 50 000 de bilete aferente fiecărei reprezentaţii, iar la concertul susţinut în Liverpool din data de 11.09.1988, au fost prezenţi 125 000 de oameni.

46

DESTINY

TRIUMPH

VICTORY

BAD

Perioada de desfăşurare Numărul de concerte Numărul de ţări Numărul de oraşe Playlist Media aproximativă a numărului de spectatori pe concert/număr total aprox.

22 ianuarie – 14 aprilie 1979 55 2 20 11 melodii

9 iulie – 26 septembrie 1981 20 2 13 11 melodii

6 iulie – 9 decembrie 1984 52 2 19 14 melodii

12 septembrie 1987 – 27 ianuarie 1989 123 15 47 21 melodii

48 000/ 2 640 000

14 500/ 290 000

45 000/ 2 350 000

32 000/ 4 milioane

Ţările în care s-au susţinut concerte

 

SUA CANADA

 

SUA CANADA

 

SUA CANADA

      

ELVEŢIA GERMANIA FRANŢA ŢĂRI DIN REGATUL UNIT IRLANDA SPANIA BELGIA

     

JAPONIA AUSTRALIA SUA ITALIA AUSTRIA OLANDA

Figura 1.3.2 Turnee

47

1.4. Maturitatea Accederea către cea de-a treia etapă a ciclului de viaţă a avut loc odată cu poziţionarea clară pe piaţă ca “Regele Muzicii Pop”. Acesta reprezintă punctul maxim pe care brandul a reuşit să-l atingă în evoluţia sa, iar din acest moment eforturile constau în prelungirea pe cât posibil a perioadei de maturitate. Etapa de creştere a fost reprezentată, din punctul de vedere al comunicării, de mesaje centrate asupra poziţiei de lider. Odată depăşit acest moment, perioada maturităţii a reprezentat pentru brand conturarea unei noi imagini, a unei noi personalităţi, diferită în totalitate de ceea ce publicul cunoştea. Principalele modalităţi de comunicare s-au menţinut din etapa precedentă:    Imagine; Muzică; Asocieri.

Un grafic asemănător celui prezentat la figura 1.3.1 relevă schimbările brandului produse odată cu încheierea etapei de creştere (figura 1.4.1). Personalitatea brandului - responsabilul Atributul definitoriu pentru personalitatea brandului din etapa maturităţii este cel de “responsabil”. Comunicarea a fost direcţionată în vederea construirii imaginii unui brand matur, responsabil pentru propriile acţiuni, cât şi atent la nevoile celor din jur. Renunţarea la atitudinea adolescentină a presupus şi o totală transformare a “băiatului rău”, iar impactul asupra publicului produs de neaşteptata schimbare a însemnat o reeditare a momentului de primă trecere dintre etape. În conformitate cu imaginile incluse în graficul de la figura 1.4.1, brandul este definit prin:     Simplitate; Sensibilitate; Vulnerabilitate; Responsabilitate.

48

Figura 1.4.1 Etapa maturităţii
49

În contradicţie cu imaginea generală de brand responsabil, Michael Jackson se prezenta ca fiind vulnerabil, sensibil la elementele mediului exterior, “un copil care refuza să crească”. Acest aspect reprezintă în fapt mai mult un subiect media exagerat, decât ceea ce brandul comunica în esenţă despre sine. Definirea brandului ca unul responsabil este justificată prin:      Campaniile de strângere de fonduri pentru cercetările din domeniul medical (HIV/SIDA); Înfiinţarea Fundaţiei “Heal The World”; Donaţii pentru familiile sărace din Africa; Susţinerea de concerte caritabile; Grija pentru problemele mediului (“Earth song”) etc.

Publicul şi relaţia cu acesta Pe toată durata perioadei de creştere, brandul a urmărit câştigarea unui segment de public cât mai larg, mai divers, în vederea stabilirii unei relaţii de loialitate care să-i asigure suportul pe viitor. Începutul perioadei de maturitate a reprezentat pentru brandul Michael Jackson dobândirea unui public devotat care în baza experienţelor trecute continua să “consume” brandul. La acest nivel, ataşamentul publicului este unul total, iar produselor lansate pe piaţă nu trebuia să le mai fie dovedită calitatea. Dovada acestui fapt este reprezentată de rapiditatea cu care albumul lansat în 1991, “Dangerous”, s-a vândut. Conform informaţiilor prezentate în lucrarea apărută postmortem, “Michael Jackson-Tribute to a Legend”, au fost furate 30,000 de copii ale albumului dintr-un aeroport din Los Angeles înainte ca acesta să fie lansat în mod oficial. După lansarea oficială din 26 noiembrie 1991, “Dangerous” a devenit albumul cel mai repede vândut vreodată în SUA. Publicul brandului era constituit din persoane nediferenţiate prin sex, vârstă, etnie, nivel educaţional sau alte criterii asemănătoare. Michael Jackson reprezenta un brand mondial care se adresa tuturor. Vizibilitatea brandului era ridicată chiar şi în rândul persoanelor mai puţin interesate de domeniul muzical.

50

Comunicarea Recunoaşterea poziţiei de lider a determinat un ultim efort de comunicare al brandului în această direcţie. Punctarea clară a poziţiei de “Rege” a fost realizată prin intermediul imaginii sale din timpul spactacolului Super Bowl XXVII. Mai exact, vestimentaţia lui Michael era reprezentată de o uniformă militară asemănătoare cu cea a lui Hitler. Asocierea dintre doi lideri incontestabili, cu o inflenţă majoră asupra segmentului de public vizat şi cu o personalitate unică. Odată încheiat acest moment, comunicarea brandului s-a axat pe transmiterea de mesaje centrate pe ideea noii poziţii de brand responsabil. Cum imaginea rebelului nu coincidea cu ceea ce brandul intenţiona să comunice în această etapă, schimbările au fost radicale la acest nivel. Prin urmare, stilul vestimentar excentric a fost înlocuit cu un stil caracterizat de simplitate, iar mişcările de dans sfidătoare, vulgare nu au mai făcut parte din reprezentaţiile artistice. Spre deosebire de evoluţiile înregistrate de alte branduri personale, schimbările radicale în cazul lui Michael Jackson au avut loc şi la nivel fizic. Imaginea este una angelică care face trimitere la spiritul ocrotitor al acestuia. “Băiatul rău” de culoare transformat într-un “ocrotitor cu chip angelic”.

Comunicarea în situaţie de criză Până la începutul anilor ’90 (inclusiv), Michael Jackson a fost implicat în numeroase scandaluri ca: acuzaţii de molestare sexuală asupra unui minor, preconizarea unui număr de operaţii estetice de ordinul zecilor, acuzaţii de deviaţie mentală etc. Toate aceste scandaluri s-au cumulat, şi pentru că strategia brandului în astfel de situaţii era reprezentată de refuzul de a comunica, la începutul anilor ’90 criza în care brandul intrase dobândise valenţe cosiderabile. Prin urmare, strategia a fost aceea ca brandul să comunice în mod direct despre sine. Astfel, după
51

o pauză de 14 ani de la ultimul interviu, brandul a creat un pseudo-eveniment, un interviu acordat lui Oprah Winfrey prin intermediul căruia s-a poziţionat ca victimă a unei boli, vitiligo (deconstruirea miturilor construite în jurul schimbărilor fizice), victimă a abuzurilor din copilărie ale tatălui (justificarea apropierii sale faţă de copii) etc. De asemenea, nu doar mitul constuit de public în jurul schimbărilor sale fizice a fost deconstruit, ci şi mitul creat de el însuşi ca fiind o persoană puternică, stabilă. Dacă în etapa de creştere comunicarea era centrată asupra sublinierii personalităţii rebele a lui Michael, a stăpânirii de sine şi a încrederii în forţele proprii, comunicarea ulterioară îl poziţionează ca victimă (vulnerabilitate). “I was comfortable on stage but once 1 got off 1 was very sad. Lonely.I used to cry from loneliness” 53 (“Mă simţeam confortabil pe scenă, dar odată coborât de pe aceasta eram foarte trist. Singur. Obişnuiam să plâng de singurătate”).54 Adoptarea unei astfel de strategii de comunicare într-o perioadă de criză nu a reprezentat înregistrarea unei noi etape de creştere, ci evitarea unui declin care se anunţa a fi imediat. În ciuda tuturor eforturilor brandului de a se menţine cât mai mult în etapa de maturitate, sfârşitul anilor ’90 şi începutul anilor 2000 au însemnat începutul perioadei de declin.

53

“ Michael Jackson-Tribute to a Legend” - http://www.scribd.com/doc/19493710/Michael-JacksonTribute-to-aLegend , data accesării 10.05.2011; 54 Traducerea declaraţiei făcute de Michael Jackson în cadrul interviului televizat acordat lui Oprah Winfrey în anul 1993 şi transmis din casa din Neverland a cântăreţului;

52

1.5. Declinul Context Dezvoltările tehnologice, diversificarea mijloacelor de

comunicare, interesul crescând al publicului pentru domeniul muzical, au determinat dezvoltarea pieţei muzicale. Prin urmare, numărul brandurilor din domeniul muzical au crescut, precum şi genul muzical care le definea. În aceste condiţii, atenţia publicului cu greu mai putea fi concentrată aupra unui singur brand, iar concurenţa puternică presupunea eforturi mai mari de comunicare. Energia brandului Michael Jackson nu mai reuşea să facă faţă concurenţei de pe piaţă, întrucât şi eforturile de comunicare scăzuseră mult sub nivelul cu care publicul fusese obişnuit. De asemenea, la începutul anilor 2000 s-au înregistrat primele dispute stabilite între Michael Jackson şi casa de producţie Sony care nu l-a mai susţinut din punct de vedere artistic şi nu i-a mai promovat produsele. Dat fiind acest context, declinul nu a putut fi evitat. Personalitatea brandului – deviantul Alegerea termenul de “deviant” ca fiind definitoriu pentru personalitatea brandului promovată în perioada de declin nu este una exagerată. Aceasta are la bază multiplele scandaluri în care Michael a fost implicat, mai exact acuzaţiile de pedofilie, zvonurile legate de schimbarea religiei prin convertirea la Islam, dar şi degradarea fizică. Cu alte cuvinte, Michael Jackson reprezenta doar o umbră a ceea ce publicul cunoştea, iar elementele care îl caracterizau şi care îi asiguraseră succesul erau identificabile. Perioada de declin în care brandul intrase este evidenţiată şi prin graficul prezentat la figura 1.5.1, fiind observabil faptul că mult prea puţine elemente pot fi legate de numele Michael Jackson în această perioadă, iar acestea nu fac parte din categoria celor pozitive. Publicul Contextul prezentat anterior legat de diversificarea pieţei muzicale şi a retragerii susţinerii brandului de către Casa de Producţie Sony Music, precum şi eforturile minime de comunicare ale brandului au determinat o destabilizare a relaţiei cu publicul. Dezamăgiţi de traseul urmat de
53

brand, publicul a încetat să-l mai susţină, iar o primă dovadă pentru acest fapt este reprezentată de slabele vânzări înregistrate de albumul “Invincible”. Activitatea artistică a lui Michael era practic inexistentă, iar pasiunea publicului era manifestată sporadic prin încercarea de susţinere a acestuia pe parcursul perioadelor de criză declanşate de scandaluri. Pasiunea pentru brand nu se stinsese, doar îi lipseau elementele de întreţinere.

54

Figura 1.5.1 Declinul

55

Comunicarea brandului în etapa de declin Odată cu intrarea brandului în perioada de declin, imaginea acestuia a fost supusă din nou transformării. S-a trecut de la imaginea inocentă a copilului la cea rebelă, pentru ca maturitatea să aducă în faţa publicului imaginea angelică a ocrotitorului. În cea de-a patra etapă, schimbarea a avut menirea de a comunica degradarea brandului, supunerea în faţa concurenţei, lipsa unei energii de a mai rezista pe piaţă. Declinul s-a datorat şi contradicţei evidente dintre imaginea brandului lider şi ceea ce brandul comunica despre sine la momentul respectiv (persoană supusă, vulnerabilă). În faţa unei crize, privind retrospectiv asupra istoricului comunicaţional, a fost observat faptul conform căruia soluţia fusese dată de comunicarea directă a brandului despre sine. Prin urmare, timp de opt luni, reporterul Martin Bashir a avut acces în casa lui Michael din Neverland în vederea realizării unui documentar care avea să-l prezinte publicului pe artist aşa cum era în realitate. Rezultatul lansării documentarului “Living with Michael Jackson” a reprezentat un dezastru pentru viitorul brandului. Informaţiile obţinute de Martin au fost puse în contexte care să prezinte brandul ca fiind vinovat de toate acuzaţiile de pedofilie aduse. În ciuda faptului ca ulterior acestui eveniment Michael a încercat o remediere a situaţiei, valoarea de capital a brandului se afla într-o continuă scădere, lăsând impresia că ciclul de viaţă al brandului Michael Jackson se apropia de final.

56

2. Dispariţia fizică – premisă pentru relansarea brandului

2.1. Impactul morţii Impactul morţii asupra mediei Ştirea dispariţiei “Regelui muzicii pop” a reprezentat un şoc pentru toată lumea, iar viteza noilor mijloace de comunicare a permis propagarea acesteia în întreaga lume într-un timp foarte scurt. Informaţiile au început să circule mai întâi pe Twitter, pentru ca ulterior ştirea să fie preluată şi difuzată prin intermediul tuturor lume către canalelor şi-au cazul De de comunicare.

Posturile de televiziune din întreaga întrerupt morţii programele lui Michael numărul obişnuite pentru a-şi îndrepta atenţia

Jackson.

asemenea,

articolelor postate pe internet, cât şi publicate în presa scrisă au fost semnificative din punct de vedere cantitativ. Neaşteptatul eveniment a retrezit pasiunea publicului pentru cel care în anii ’80 domina toate topurile muzicale şi interesul pentru cunoaşterea a cât mai multe detalii referitoare la controversata dispariţie. Prin urmare, primele zile ulterioare datei de 25 iunie 2009 au însemnat reportaje şi materiale difuzate în cadrul tuturor programelor de ştiri, articole publicate atât pe internet,cât şi în presa scrisă, emisiuni TV, toate avându-l ca subiect central pe Michael Jackson. Pentru o prezentare mai clară a impactului real pe care evenimentul l-a avut asupra massmediei au fost supuse monitorizării trei dintre principalele ziare româneşti (Adevărul, Jurnalul Naţional şi Evenimentul Zilei), precum şi o analiză a ştirilor difuzate pe canalele de televiziune PRO TV şi Prima TV. Monitorizarea celor trei publicaţii a fost făcută online pe o perioadă de 4 zile, începând cu data de 26 iunie 2009 (a doua zi după incident) şi până pe 29 iunie 2009, inclusiv, fiind urmărite în primul rând aspecte legate de cantitatea informaţiei. Prima observaţie făcută în urma încheierii
57

procesului de monitorizare se referă la numărul de ştiri apărute zilnic în fiecare publicaţie. Dacă în mod obişnuit un subiect nu este tratat în mai mult de două articole, în cele patru zile ulterioare evenimentului, Adevărul a înregistrat un număr de 33 de articole care îl aveau ca subiect pe Michael Jackson, Jurnalul Naţional 38 de articole, iar Evenimentul Zilei 39 de articole. Figura 2.1.1 prezintă variaţiile pe care numărul de ştiri le-a înregistrat în fiecare ziar pe perioada celor patru zile cât s-a făcut monitorizarea. Urmărind datele prezentate de acest grafic, publicaţia care s-a dovedit a fi constantă în ceea ce priveşte abordarea subiectelor referitoare la Michael Jackson a fost Adevărul cu o medie 8 articole publicate pe zi. Impactul cel mai mare al dispariţiei “Regelui” a fost realizat asupra Evenimentului Zilei care în data de 26 iunie 2009 a avut publicate 21 de articole.

25

20

15

JN ADEVĂRUL

10

EVZ

5

0 26/Jun/09 27/Jun/09 28/Jun/09 29/Jun/09

Figura 2.1.1 Evoluţia numărului de ştiri pe zile şi în funcţie de publicaţie

Dacă în ultima perioadă anterioară momentului 25 iunie 2009 majoritatea ştirilor publicate erau încadrate în categoria celor negative şi erau nesemnificative ca număr, o analiză cantitativă susţinută de una calitativă asupra articolelor strânse în baza de date demonstrează faptul că

58

importante cu adevărat pentru public nu au fost niciodată scandalurile în care artistul a fost implicat, ci ceea ce acesta avea de oferit prin muzica şi dansurile sale. Referirile la adresa lui Michael sunt făcute în termini de “legendă”, “geniu” sau “megastar”. Multitudinea de ştiri apărute în cele patru zile reprezintă dovada pentru interesul publicului faţă de tot ceea ce “Regele” înseamnă. Au fost redactate articole într-o manieră exagerată, fără o selecţie clară a materialelor. Practic jurnaliştii s-au folosit de orice detaliu legat de artist pentru a mai veni cu o informaţei suplimentară pentru public, neţinându-se cont de relevanţa pe care aceasta ar avea-o. Titulurile55 articolelor stau ca dovadă pentru incoerenţa în alegerea subiectelor şi pentru haosul creat în jurul acestui personaj. Privind numărul de accesări pe articol, “eforturile” redactorilor nu s-au dovedit a fi inutile. Astfel, articolele care ofereau înformaţii referitoare la noutăţile înregistrate în cazul anchetei efectuate de poliţişti au fost la fel de citite de public ca cele care aveau titluri ca “PETA, îngrijorată de soarta animalelor lui Michael Jackson”56 sau “Bucureşti: O bluză de la concertul din 1992 al lui Michael Jackson, pe okazii.ro, costă 1000 de euro ”.57 În ceea ce priveşte ştirile difuzate pe cele două canalele de televiziune PRO TV şi Prima TV în zilele imediat următoare datei de 25 iunie 2009, acestea s-au axat pe prezentarea noutăţilor legate de evoluţia anchetei poliţiei privitoare la decesul lui Michael, precum şi prezentarea de materiale cu manifestaţii ale fanilor în memoria “Regelui” sau materiale tribut. Posturile de televiziune au încercat să readucă în prim-plan rolurile cu adevărat caracterizante pentru Michael: cel de cântăreţ şi cel de dansator. În data de 26 iunie 2009, Ştirile PRO TV de la ora 19:00 au început cu un material tribut în care cele mai importante elemente din cariera megastarului au fost reamintite publicului. Înaintea difuzării acestui material nu a existat prezentarea obişnuită a ştirii, discursul verbal fiind inutil într-o astfel de situaţie. Toate elementele legate de scandalurile ultimilor ani au fost depăşite, iar
55 56

Anexa 2– Ştiri publicate în presa scrisă; Matachită, Mihaela - “PETA, îngrijorată de soarta animalelor lui Michael Jackson” cf. http://www.jurnalul.ro/special/special/peta-ingrijorata-de-soarta-animalelor-lui-michael-jackson-512937.html, data accesării 6.05.2011; 57 Niculae, Ana-Maria - “Bucureşti: O bluză de la concertul din 1992 al lui Michael Jackson, pe okazii.ro, costă 1000 de euro ” cf. http://www.adevarul.ro/locale/bucuresti/Jackson-Michael-concertul-okaziiro-costa_0_68393348.html , data accesării 15.05.2011;

59

timp de 2:58 minute cât a durat materialul, secvenţe din cele mai de succes videoclipuri ca “Thriller”, “You are not alone” sau “They don’t care about us” au fost combinate cu imagini din perioada The Jackson 5 şi nu numai. Postul de televiziune PRO TV s-a dovedit a fi constant în difuzarea cantitativă a ştirilor în primele 4 zile ulterioare evenimentului: aproximativ două materiale în cadrul fiecărui program. Aceiaşi situaţie a fost întâlnită şi în cazul postului de televiziune Prima TV. Dintre titlurile ştirilor difuzate în perioada 26 -29 iunie 2009 merită menţionate: “Un rege printre îngeri”58sau “Povestea unui megastar”59. Prima TV a încercat să ofere publicului său prin materialele difuzate sentimentul de apartenenţă la o comunitate globală, cea a fanilor Michael Jackson. De aceea, de-a lungul celor patru zile, marea majoritate a ştirilor difuzate reprezentau manifestaţii ale fanilor din întreaga lume realizate în memoria idolului lor. Impactul asupra mass-mediei pe care decesul lui Michael Jackson l-a avut nu a reprezentat doar o reorganizare a subiectelor de pe agenda publică, ci şi introducerea în programul anumitor televiziuni a unor emisiuni dedicate legendei muzicii pop. Astfel, MTV România a dedicat trei zile “Regelui Muzicii Pop” (26 – 28 iunie 2009) în care fanii au putut urmări atât videoclipuri ale acestuia, cât şi documentare, reportaje, buletine informative etc. “Neaşteptata veste a decesului lui Michael Jackson a luat prin surprindere întreaga lume! MTV, postul de televiziune a cărui istorie se confundă practic cu cariera marelui artist, îi dedică acest weekend legendarului Michael Jackson”.60 De asemenea, un alt post de televiziune românesc cu profil muzical, U TV, a lansat o nouă emisiune “MJ’s Legacy” în cadrul căreia au fost difuzate până în data de 25 iunie 2010 videoclipurile lui Michael realizate de-a lungul întregii cariere.

58 59

“Un rege printre îngeri” - http://www.primatv.ro/stiri-focus/un-rege-printre-ingeri.html , data accesării 15.05.2011;

“Povestea unui megastar” - http://www.primatv.ro/stiri-focus/povestea-unui-megastar.html, data accesării 15.05.2011; 60 “M is for Michael. Azi, Michael Jackson Day la MTV” cf. http://www.mtv.ro/stiri/muzica/m-is-for-michael-azimichael-jackson-day-la-mtv, data accesării 28 aprilie 2011;

60

Impactul morţii asupra fanilor Neaşteptatul eveniment al decesului “Regelui Muzicii Pop” a reprezentat elementul care a redeclanşat pasiunea fanilor pentru artist, pasiune aflată într-o stare latentă. Odată ce ştirea a fost confirmată şi nu a mai rămas loc pentru eventuale suspiciuni, persoanele afectate de dispariţia lui Michael s-au solidarizat pentru a reuşi să depăşească mai uşor momentul. Pentru că pe tot parcursul carierei sale Michael s-a oferit fanilor săi prin muzică şi dans, aceştia, din dorinţa de a-i mulţumi pentru geniul său exprimat în actul artistic, au devenit actorii unor evenimente de tip omagiu. Spectacolele, albumele şi videoclipurile “Regelui” au fost apreciate în întreaga lume, acesta fiind şi motivul pentru care fanii din toate ţările au organizat manifestaţii pentru idolul lor. Unul dintre cele mai impresionante tributuri pentru Michael Jackson a fost adus de către deţinuţii filipinezi care în 2007 lansaseră pe internet binecunoscutul “Thriller”. Deşi spectacolul oferit de această data a fost unul mult mai conservator decât se întâmplase în trecut, evenimentul a reprezentat unul dintre cele mai apreciate omagii aduse artistului în întreaga lume. În România, tributul cu cea mai mare amploare a fost organizat de către membrii unuia dintre fancluburile Michael Jackson din Bucureşti. “La îndemnul organizatorilor din Stockholm, multe ţări l-au omagiat pe Michael Jackson printr-un scurt moment de dans pe una dintre melodiile sale. Sâmbăta, 8 august 2009, România se alătură fanilor din lumea întreagă şi creează şi în Bucureşti un scurt moment cu valoare de tribut, pentru cel care şi-a încheiat prea repede cariera.”.61

61

“Tribut lui Michael Jackson Iubit, apreciat, omagiat” http://mjtributebucharest.ro/?paged=2http://mjtributebucharest.ro/?paged=2, data accesării 28 aprilie 2011;

-

61

Evenimentul s-a bucurat de un succes neaşteptat şi pentru că numărul fanilor a depăşit cu mult aşteptările organizatorilor, iar participanţii au dorit să extindă manifestaţia, s-a mai optat pentru încă o locaţie, Parcul Tineretului. Publicul lui Michael cuprindea şi persoane publice, iar gradul ridicat al pasiunii pe care un brand personal poate să-l dobândească este evidenţiat şi prin declaraţiile publice ale acestora: “Nu pot să mă opresc din plâns din cauza acestei veşti triste. Întotdeauna l-am admirat pe Michael Jackson. Lumea a pierdut unul dintre cei mai mari artişti ai ei, dar muzica lui va trăi pentru totdeauna. Inima mea este alături de cei trei copii ai lui şi de ceilalţi membri ai familiei sale. Dumnezeu să îi ajute” 62 - declaraţie Madonna. “Michael Jackson a făcut astfel încât cultura să accepte o persoană de culoare cu mult înainte de Tiger Woods, Oprah Winfrey şi cu mult înainte de Barack Obama”63 - declaraţie Al Sharpton. “Am un milion de reacţii, la care nu m-aş fi aşteptat. A fost un cântăreţ mare – Dumnezeu îţi dă anumite daruri şi acest copil a fost un copil minunat, înzestrat cu multe daruri. Putea să cânte ca nimeni altul şi putea să comunice cu toţi oamenii”64 - declaraţie Cher. Multe dintre vedete, în special cântăreţi, nu s-au rezumat la a-şi exprima regretul doar prin declaraţii, ci au urmat exemplul fanilor şi l-au omagiat la rândul lor pe “Rege”. În momentul în care Madonna şi-a reluat turneul “Sticky & Sweet”, pe data de 4 iulie 2009, aceasta şi-a început concertul cu un moment realizat în memoria lui Michael. Un dansator îmbracat asemenea lui Michael a intrat pe scenă şi a executat unele dintre cele mai cunoascute mişcări ale artistului.
62

“Află aici ce spun Madonna, P. Diddy, Lisa Marie Presley, Demi Moore, Quincy Jones şi alţi artişti despre moartea lui Michael Jackson”, http://www.gandul.info/news/afla-aici-ce-spun-madonna-p-diddy-lisa-marie-presleydemi-moore-quincy-jones-si-alti-artisti-despre-moartea-lui-michael-jackson-4599066, data accesării 28 aprilie 2011; 63 “Află aici ce spun Madonna, P. Diddy, Lisa Marie Presley, Demi Moore, Quincy Jones şi alţi artişti despre moartea lui Michael Jackson”, http://www.gandul.info/news/afla-aici-ce-spun-madonna-p-diddy-lisa-marie-presleydemi-moore-quincy-jones-si-alti-artisti-despre-moartea-lui-michael-jackson-4599066, data accesării 28 aprilie 2011; 64 “Reacţii la moartea lui MICHAEL. MADONNA: “Nu mă pot opri din plâns!”” http://www.kissnews.ro/2009/06/29/reactii-la-moartea-lui-michael-madonna-nu-ma-pot-opri-din-plans/, data accesării 28 aprilie 2011;

62

După ce la final Madonna şi-a pus o mănuşă cu bijuterii ca cea pe care Jackson obişnuia să o poarte şi i-a adus un ultim omagiu pe melodia “Man in the mirror”, a afirmat: “Ridicaţi mâinile pentru unul dintre cei mai mari artişti din istorie - trăiască Regele!”.65 Printre vedetele care au urmat exemplul Madonnei se numără şi Beyonce, trupa U2 sau LL Cool J.

Manifestaţiile fanilor după dispariţia lui Michael nu au fost doar unele pozitive. 12 persoane care nu şi-au putut stăpânii emoţiile au ales să se sinucidă. Gary Taylor, preşedintele unuia dintre cele mai mari fancluburi din lume a declarat ulterior acestor evenimente: “Stiu că numărul lor a crescut (sinuciderilor, n.r.), în prezent cred că a ajuns la 12. (...) Este un moment greu, dar Michael Jackson nu şi-ar fi dorit niciodată asta. El ar fi vrut ca ei să trăiască”.66

65

“Madonna - Tribut Michael Jackson la Londra (VIDEO) cf. ” http://www.stiumuzica.ro/stiri/page-details,action/pag-0/p-2811-Madonna-Tribut-Michael-Jackson-la-Londra-VIDEO.html, data accesării 28 aprilie 2011; 66 Alexandrescu, Alina - “12 fani ai lui Michael Jackson s-au sinucis” cf. http://www.bestmusic.ro/stiri/12-fani-ai-luiMichael-Jackson-s-au-sinucis+64807.html, data accesării 28 aprilie 2011.

63

2.2. Valoarea numelui Michael Jackson Cât de puternic este construit un brand personal poate fi demonstrat şi prin vânzările pe care acesta le generează, iar personalităţile care au reuşit să clădească averi pe baza imaginii şi a numelui lor aduc profit chiar şi după trecerea în nefiinţă. Exemplele cele mai concludente în acest caz sunt cele ale lui Elvis Presley, John Lennon sau Marilyn Monroe. Momentul dispariţiei fizice al lui Michael a determinat o creştere bruscă a valorii de capital a brandului. Valoarea de capital constă în:       fidelitatea fanilor; notorietatea brandului dobândită de-a lungul carierei; numele Michael Jackson; personalitatea brandului; materialele artistice produse de-a lungul carierei; alte active.

Succesul pe care Michael Jackson l-a avut din momentul în care s-a lansat în cariera solo a însemnat şi încasarea unor venituri substanţiale. Pe măsură ce beneficiile materiale creşteau, artistul se angrena în cheltuieli care ajunseseră să depăşească încasările. Prima investiţie majoră a fost făcută în 1988 prin achiziţionarea unui teren de peste 10 milioane de mp în California pe care a fost construit domeniul Neverland. Cheltuielile au început să fie tot mai mari, nu exista o gestiune clară a banilor, iar cum Michael intrase într-un con de umbră, veniturile nu se mai ridicau la nivelul anilor ’80 – ’90. “Cunoscut pentru sumele impresionante de bani pe care le cheltuia mai ales pe antichităţi, el a fost acuzat că ar fi cheltuit cu 20 - 30 de milioane de dolari mai mult decât încasa pe an. Stilul său de viaţă excentric din ultimii ani a fost posibil datorită unui împrumut de 200 de milioane de dolari, şi unui joint venture cu Sony Corporation, Sony/ATV”.67 În momentul în care Michael Jackson a decedat a lăsat datorii uriaşe, dar care au fost acoperite prin încasărilor ulterioare dispariţiei. Din momentul 25 iunie 2009, odată cu relansarea brandului, valoarea de capital a acestuia a crescut considerabil. Conform testamentului pe care

67

Ivănescu, Lucia - “Averea lui Michael Jackson” cf. http://www.independent-al.ro/vip/averea-lui-michaeljackson.html, data accesării 22 mai 2011;

64

Michael l-a lăsat, averea sa nu constă în lichidităţi, ci principalele active sunt reprezentate de drepturile de autor, investiţiile imobiliare, domeniile pe care le deţinea. Averea “Regelui” a început să crească imediat după moartea sa, astfel încât în mai puţin de 4 luni acesta a fost clasat pe locul al treilea de către revista Forbes în topul vedetelor decedate cu cele mai mari încasări în anul respectiv. Într-un timp atât de scurt încasările au fost aproximate în jurul cifrei de 90 000 000 $. Cel mai valoros contract din istoria muzicii a fost cel semnat în data de 16 martie 2010 între administratorii averii lui Michael Jackson şi Casa de Producţie Sony Music. Durata contractului se întinde pe o perioadă de şapte ani în care vor fi lansate 10 produse (albume muzicale, un joc video, o carte etc). Casa de producţie Sony a luat în considerare faptul că interesul fanilor pentru produsele marca Michael Jackson nu va pieri, iar investiţia va fi repede amortizată, iar profitul va fi pe măsură. Într-un articol 68 apărut în revista Capital în data de 23 iunie 2010, este realizată o scurtă prezentare a manierei în care averea lui Michael a evoluat timp de un an. “Averea lui Michael Jackson a ajuns la circa 900 de milioane de dolari de la moartea lui Michael şi până acum. Este o sumă incredibilă. Niciun alt artist nu a reuşit încasări atât de mari după moarte. Aceste sume întăresc faptul că Michael Jackson este cel mai mare artist al tuturor timpurilor”.69 Strângerea unei astfel de sume a fost posibilă datorită:      celor 9 milioane de albume vândute în SUA şi celor 24 de milioane în restul lumii; vânzării a unui milion de albume The Jakson 5; melodiilor descărcate de pe internet (12,9 milioane de melodii descărcate în SUA şi 26,5 milioane în restul lumii); drepturilor de autor; soneriilor pentru telefon care au adus un profit de aproximativ 3,3 milioane de lire sterline în întreaga lume;

68

http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/averea-lui-michael-jackson-a-crescut-cu-1-miliard-de-dolari-dupamoartea-starului-136290.html, data accesării 29 aprilie 2011 69 Declaraţie a unei surse pentru The Mirror cf. http://www.bestmusic.ro/stiri/Averea-lui-Michael-Jackson-aproapede-1-miliard-de-dolari+85335.html, data accesării 29 aprilie 2011

65

contractului cu Sony Picture care a plătit 40 de milioane de lire sterline pentru a avea dreptul să realizeze filmul ”This Is It”; De asemenea, o contribuţie importantă în vederea creşterii încasărilor au avut-o obiectele

simbol, cele în care publicul a investit emoţional. Marea majoritate a fanilor care îşi procuraseră bilete la concertele pe care Michael Jackson avea să le susţină în Londra au refuzat să le înapoieze pentru a-şi recupera banii şi au decis să le păstreze. Acest lucru a însemnat un adaos de 4,4 milioane de lire sterline. Multe dintre obiectele care i-au aparţinut artistului au fost scoase la licitaţie, iar sumele obţinute au fost semnificative. Dintre cele mai importante licitaţii fac parte :  licitaţia organizată de casa Julien’s Action din Las Vegas în cadrul căreia a fost vândută pentru suma de 190 000 $ mănuşa cu cristale Swarovski purtată de Michael în timpul turneului “Victory”;  licitaţia organizată în Macao în cadrul căreia au fost vândute o mănuşă cu cristale negre şi o minge de baschet cu semnătura artistului pentru sumele de 180 000 $, respectiv 245 000 $;  licitaţia în cadrul căreia certificatul de căsătorie al lui Michael Jackson şi al Lisei Marie Presley a fost vândut unei familii de colecţionari pentru suma de 70 800 $. Topul 70 anual al celor mai bogate celebrităţi decedate realizat de Forbes l-a desemnat în octombrie 2010 pe Michael Jackson ca fiind vedeta decedată cu cele mai mari încasări în ultimul an, mai exact 275 000 000 $. Numele Michael Jackson a produs în perioada octombrie 2009 – octombrie 2010 mai mulţi bani decât oricare altă celebritate, decedată sau nu. În articolul Lucianei Ivănescu din data de 20 mai 2011 apărut în publicaţia online www.independent-al.ro, este menţionat faptul conform căruia Michael este mult mai valoros după moarte, iar brandul Michael Jackson va genera un profit anual în media de 50 de milioane de dolari. Printre sursele care vor mai aduce un plus averii se numără: “reeditarea autobiografiei lui Michael, “Moonwalk”, din 1988, şi publicarea unui album foto de 400 de pagini despre viaţa lui, album care va cântări 1,7 kilograme, va purta titlul “The Official Michael Jackson Opus”,

70

Anexa 3 - Top Forbes 2010: Cele mai bogate celebrităţi decedate;

66

va fi legat în piele şi va avea o copertă din mătase. Va fi pe piaţă de Crăciun şi va costa 165 de dolari”.71 Profiturile înregistrate de brandul Michael Jackson ulterior momentului 25 iunie 2009 demonstrează cum dispariţia fizică a “Regelui” a însemnat relansarea unui brand solid construit şi cu o valoare de capital ridicată.

71

Ivănescu, Lucia - “Averea lui Michael Jackson” cf. http://www.independent-al.ro/vip/averea-lui-michaeljackson.html, data accesării 22 mai 2011;

67

2.3. Relansarea Dispariţia fizică a lui Michael Jackson a reprezentat relansarea brandului care a determinat o mediatizare excesivă a acestuia, precum şi o creştere a valorii de capital. Cele două secţiuni anterioare au fost construite în vederea susţinerii ipotezei lansării, fără a clarifica motivul pentru care un atare eveniment a determinat o reluare a ciclului de viaţă al brandului. Cazul brandului Michael Jackson nu este unic, situaţii similare înregistrându-se şi în momentul decesului lui Elvis Presley sau Marilyn Monroe, diferenţa constând în amploarea fenomenului de creştere dobândit de brandul Michael Jackson. Context În prima jumătate a anului 2009, de numele Michael Jackson erau ataşate toate elementele definitorii ale fiecăreia dintre personalităţile promovate în etapele ciclului de viaţă. Poziţia ocupată de brand era clar stabilită ca fiind cea de “Rege al Muzicii Pop”, dar cutia câştigată în mintea publicului era ocupată atât cu elemente pozitive, cât şi negative. Întrucât elementele negative erau de dată mai recentă, acestea defineau percepţia publicului asupra brandului, fiind ignorate cele care au determinat câştigarea poziţiei de lider. Energiile brandului nu fuseseră consumate în totalitate, pasiunea publicului era în stare latentă, iar ciclul de viaţă nu se încheiase, dovada fiind reprezentată de dorinţa fanilor de revenire a artistului. În momentul în care Michael Jackson a anunţat lansarea unui turneu în Londra, biletele pentru cele 50 de concerte au fost imediat vândute. Era momentul în care publicul aştepta reconfirmarea poziţiei de lider şi descoperirea noii ipostaze sub forma căreia Michael avea să se prezinte. O nouă creştere Dacă în etapa de lansare se vorbea despre “copilul drăgălaş”, apoi, odată cu creşterea, despre băiatul rebel care afirma despre sine “I am Bad!”, maturitatea transformându-l într-o persoană responsabilă, iar declinul într-un deviant, odată cu etapa de creştere înregistrată ulterior relansării, a ajuns să se vorbească despre Michael în termeni de LEGENDĂ. Termenul nu este unul întâmplător sau exagerat, Michael Jackson reinventându-se cu fiecare etapă nouă şi oferindu-se publicului sub o altă formă. Nu doar stilul vestimentar, personalitatea, abordarea artistică erau reorganizate, ci şi aspectul fizic propriu-zis. Astfel de transformări totale sunt neidentificabile cu un alt caz. Evoluţiile tehnologice au permis ca Michael să performeze în continuare ca artist şi să68

şi şocheze şi de această data publicul, dar nu prin mişcările de dans sau stilul vestimentar, ci prin oferirea sa pe scenă sub o altă dimensiune, mediată, mai exact, ca hologramă, ca proiecţie. Spre deosebire de celelalte etape, eforturile de comunicare ale brandului au venit din partea fanilor, a Casei de Producţie Sony, a familiei, aportul lui Michael nemaifiind unul direct. Personalitatea brandului conturată în această nouă etapă de creştere este definită prin:     profesionalism; ambiţie; încredere; perseverenţă.

Publicul Relaţia cu publicul este cel mai bine subliniată prin intermediul manifestaţiilor fanilor prezentate în secţiunea anterioară a capitolului. Toate evenimentele create de fani în memoria idolului lor stau ca dovadă pentru ataşamentul pe care aceştia îl au faţă de personaj, pentru pasiunea cultivată. Odată cu dispariţia lui Michael, fanii s-au organizat în multiple comunităţi (majoritatea online) pentru susţinere reciprocă şi pentru păstrarea vie a amintirii “Regelui”. Relaţia creată de-a lungul timpului de către Michael cu publicul său nu se deteriorase, întrucât se vorbeşte de o relaţie construită pe o bază solidă, ci pasiunea acestora intrase într-o stare latentă. Evenimentul care a redeclanşat-o a fost reprezentat de şocul dispariţiei fizice. Un aspect important de urmărit în ceea ce priveşte publicul din această perioadă al brandului este legat de diversitatea acestuia din punctul de vedere al vârstei. Legenda scrisă de Michael Jackson de-a lungul carierei sale i-a atras şi pe cei care nu au avut posibilitatea de a trăi direct succesul artistului. Comunicarea Toate aceste trăsături ale personalităţii definite anterior au fost clar comunicate prin intermediul documentarului “ This Is It” care conţine scene din timpul repetiţiilor pentru concertele ce urmau a fi susţinute în Londra, videoclipuri necunoscute publicului, precum şi o nouă versiune 3D a videoclipului “Thriller”.

69

Scenele din timpul repetiţiilor îl arată pe Michael ca un adevărat profesionist, preocupat de bunul mers al desfăşurării lucrurilor, implicat în rezolvarea fiecărui detaliu, repetând până la epuizare fiecare moment ce urma să facă parte din spectacole.

În ciuda faptului că timpul scurs de la perioada de glorie a lui Michael era unul semnificativ, iar preferinţele publicului s-au modificat odată cu evoluţia pieţei, acesta se arata a fi încrezător în forţele proprii, ambiţios în a reuşi ce şi-a propus, precum şi în a-şi reconfirma poziţia de lider. Dispariţia fizică a presupus o purificare a imaginii generale a brandului, a percepţiei pe care publicul o avea asupra acestuia. Mai exact, o reorganizare a informaţiilor depozitate odată cu trecerea timpului în cutia ocupată în mintea publicului, eliminarea elementelor negative şi readucerea în faţă a celor care i-au asigurat statutul de “Rege”. Comunicarea nu s-a mai îndreptat într-o singură direcţie, au fost reamintite aspecte legate atât de personalitatea “copilului drăgălş”, de cea a adolescentului rebel, cât şi de cea a maturului responsabil. Toate acestea au oferit o perspectivă a unei personalităţi complexe, a unei adevărate legende.

Studiul de caz a presupus o expunere pe etape a ciclului de viaţă al brandului personal Michael Jackson în vederea conturării unei imaginii de ansamblu asupra evoluţiei înregistrate de acesta de-a lungul timpului. Poziţia ocupată de Michael pe piaţă este cea a “Regelui Muzicii Pop”, poziţie care nu se identifică cu momentele prime ale activităţii sale artistice. Fiind precedată de o perioadă de awearness caracteristică primilor ani de activitate ca membru al formaţiei The Jackson 5, lansarea propriu-zisă a brandului a beneficiat de un context favorabil revendicării poziţiei de lider. O piaţă muzicală subdezvoltată din punctul de vedere al diversităţii genurilor muzicale şi al numelor de

70

artişti consacraţi i-a permis lui Michael să identifice acel traseu neurmat de nimeni şi să-şi îndrepte eforturile de comunicare în vederea poziţionării ca lider. Michael Jackson a început să fie cunoscut publicului ca un “copil drăgălaş” cu o performanţă artistică ce venea în contradicţie cu vârsta sa. Lansarea albumului “Thriller” a determinat o creştere bruscă a brandului, iar “copilul drăgălaş” s-a prezentat publicului cu o nouă imagine, promovând o personalitate neidentificabilă cu cea anterioară. Prin imagine (aspectul său fizic propriu-zis, stilul vestimentar, atitudine), mesaj transmis prin muzică şi asocieri, brandul s-a promovat ca fiind un rebel. Eforturile de comunicare din etapa creşterii au fost centrate asupra ocupării poziţiei de lider, pentru ca la final, Michael să fie recunoscut public ca “Regele Muzicii Pop”. Etapa maturităţii a însemnat o reorganizare de valori. Personalitatea rebelă a fost înlocuită cu cea responsabilă, iar pe primul plan au trecut valori ca grija faţă de celălalt şi grija faţă de mediul exterior. Şi de această dată transformarea brandului a fost una totală, în deplină concordanţă cu ceea ce se dorea a fi comunicat. “Băiatul rău” de culoare s-a transformat într-un “ocrotitor cu chip angelic”. La finalul anilor ’90, piaţa muzicală s-a dezvoltat atât din punctul de vedere al diversităţii genurilor muzicale, cât şi al lansării unor noi branduri de artişti. În acest context, casa de producţie Sony şi-a retras sprijinul acordat lui Michael în vederea promovării materialelor sale muzicale, iar declinul s-a dovedit a fi inevitabil. Ca şi celelalte etape anterioare, declinul a presupus promovarea unei noi imagini, cea a deviantului, imagine total contradictorie cu cele anterioare. Pe tot parcursul evoluţiei, relaţia brandului cu publicul său a urmat un traseu ascensional. Dacă la început publicul era limitat la teritoriul american, iar relaţia nu era una stabilă şi bazată pe experienţe comune, odată cu creşterea, relaţia s-a stabilizat, iar segmentele de public au fost tot mai variate şi mai extinse. Globalitatea brandului a însemnat un public variat şi numeros al cărui ataşament atinsese punctul maxim. Declinul nu a determinat o deteriorare a relaţiei cu publicul, ci pasiunea acestuia pentru brand intrase într-o stare latentă, etapă depăşită odată cu dispariţia fizică şi relansarea brandului. Manifestaţiile fanilor ulterioare dispariţiei fizice stau ca dovadă pentru stabilitatea relaţiei construite. În ciuda duratei de peste 10 ani a etapei de declin, energiile brandului nu fuseseră consumate în totalitate, iar ciclul de viaţă al acestuia nu se încheiase. Dispariţia fizică a însemnat relansarea
71

pentru brandul Michael Jackson, fapt susţinut prin urmărirea impactului pe care evenimentul l-a avut asupra mediei şi al fanilor, precum şi prin urmărirea evoluţiei valorii de brand. Inexistenţa fizică a lui Michael nu a împiedicat evoluţia firească a ciclului de viaţă. Ca de fiecare dată, Michael s-a oferit publicului sub o altă formă, cu o imagine şi o personalitate ce au fost schimbate în totalitate, implicând şi o nouă modalitate de comunicare.

72

Figura 2.3.1 Relansare
73

IV. CONCLUZII
Lucrarea de faţă propune o analiză a brandului personal Michael Jackson realizată pe baza unei cercetări personale, fără a beneficia de informaţii provenite dintr-un alt studiu. Ipoteza de la care am pornit în elaborarea lucrări a fost cea conform căreia dispariţia fizică a lui Michael Jackson a reprezentat premisa pentru relansare brandului personal. Construcţia brandului personal Michael Jackson este realizată pe baza unei succesiuni de imagini contradictorii, a unor modificări de personalitate cu fiecare etapă parcursă. Succesul pe care Michael l-a înregistrat de-a lungul carierei sale nu se datorează doar timbrului său muzical diferit sau talentului de dansator, ci şi construcţiei de branding bazată pe o suită de poziţionări şi repoziţionări în identitatea sa de brand. Concluziile studiului de caz au confirmat ipoteza enunţată în argument, explicaţia pentru tratarea dispariţiei fizice a lui Michael Jackson ca premisă pentru relansarea brandului fiind susţinută chiar de succesiune ipostazelor pe baza cărora brandul a fost construit. Dacă pe parcursul vieţii Michael se reinventa odată cu fiecare etapă pe care o traversa, şi dispariţia fizică a acestuia a presupus oferirea publicului a unei noi ipostaze în care brandul se găsea. Noua imagine promovată odată cu relansarea nu reprezintă o abatere de la “normă”, reprezentând o reinventare a tuturor imaginilor anterioare. Moartea artistului nu constituie un impediment în evoluţia firească a ciclului de viaţă al brandului. Pornind de la ipoteza enunţată în argumentul lucrării, am avut în vedere punctarea succesivă a fiecărei etape din ciclul de viaţă al brandului, insistând asupra momentului relansării. Conform informaţiilor prezentate în studiul de caz, brandul Michael Jackson are un ciclu de viaţă neîncheiat, cu o durată ce depăşeşte 40 de ani, etapa lansării propriu-zise fiind identificată cu momentul desprinderii identităţii proprii de cea a grupului The Jackson 5. Înaintea lansării propriu-zise a existat o perioadă de awearness în care identitatea lui Michael era confundată cu cea a grupului muzical din care făcea parte, iar publicul nu se raporta la el în mod individual, ci la grup în ansamblu. Fiecare etapă aduce în prim-plan o altă imagine a lui Michael, cu o personalitate ce evoluează odată cu brandul. Analiza întreprinsă asupra personalităţii brandului pe etape a determinat definirea acestora prin atribuirea unor substantive caracterizante. Mai exact, lansării îi corespunde “copilul drăgălaş”, creşterii – “rebelul”, maturităţii – “responsabilul”, declinului - “deviantul”, iar

74

relansării - “legenda”. Extragerea acestor concluzii s-a bazat pe o cercetare calitativă asupra imaginii brandului (vestimentaţie, aspect fizic propriu-zis, atitudine), asocierilor, dar şi a mesajului comunicat prin intermediul actului artistic (muzică şi dans). Cercetarea cantitativă şi calitativă asupra albumelor vândute, a concertelor susţinute, a premiilor obţinute şi a topurilor muzicale, a determinat delimitarea etapelor ciclului de viaţă astfel (figura 1.1.1):      lansarea: perioada The Jackson 5 – lansarea albumului “Thriller” ale cărui vânzări au depăşit 50 000 000 de exemplare în întreaga lume; creşterea bruscă: lansarea albumului “Thriller”- “încoronarea” în mod oficial ca “Regele Muzicii Pop”; maturitatea: “încoronarea” în mod oficial ca “Regele Muzicii Pop” – lansarea albumului “Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix”/primele dispute cu Sony Music; declinul: lansarea albumului “Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix”/primele dispute cu Sony Music – dispariţia fizică; relansarea/creşterea: dispariţia fizică – prezent.

Dispariţia fizică a lui Michael Jackson a determinat relansarea brandului personal, principalul argument adus în favoarea acestei afirmaţii fiind reprezentat de ascensiunea valorii de capital a brandului înregistrată ulterior neaşteptatului eveniment. Principalele active (numele Michael Jackson, fidelitatea fanilor, notorietatea brandului, personalitatea acestuia, drepturile de autor etc) au determinat încasări în doar 4 luni de aproximativ 90 000 000 $ (conform revistei Forbes). Valoarea numelui Michael Jackson se afla în această perioadă într-o creştere continuă prin vânzări de albume, melodii descărcate de pe internet, drepturi de autor, contractul semnat cu casa de producţie Sony (cel mai scump contract din istoria muzicii), licitaţii etc. Prin urmare, topul72 anual al celor mai bogate celebrităţi decedate realizat de revista Forbes l-a desemnat în octombrie 2010 pe Michael ca fiind vedeta decedată cu cele mai mari încasări în ultimul an: 275 000 000 $. De asemenea, relansarea este argumentată prin impactul pe care evenimentul l-a avut asupra mediei. Am exemplificat acest impact prin realizarea unei cercetări cantitative (figura 2.1.1) a ştirilor publicate în perioada 26 – 29 iunie 2009 (primele 4 zile ulterioare morţii) în ziarele Evenimentul Zilei, Adevărul şi Jurnalul Naţional, precum şi printr-o analiză a ştirilor difuzate pe
72

Anexa 3 – Top Forbes 2010: Cele mai bogate celebrităţi decedate.

75

canalele de televiziune PRO TV şi Prima TV. Rezultatele au confirmat ipoteza relansării, prin înregistrarea unui număr total de 110 articole care îl aveau ca subiect pe Michael Jackson. Importanţa acordată evenimentului dipariţiei fizice a fost dovedită prin reorganizarea subiectelor de pe agenda publică în cadrul programelor de ştiri. Atât programele de ştiri ale postului de televiziune Prima TV, cât cele ale postului PRO TV au început în data de 26 iunie 2009 cu materiale realizate în memoria “Regelui Muzicii Pop”. Reacţiile fanilor reprezintă o dovadă suplimentară adusă în vederea susţinerii ipotezei relansării prin moarte. Un studiu realizat asupra comunităţilor online de fani din România a demonstrat cum relansarea brandului personal prin moartea lui Michael Jackson nu reprezintă decât o etapă limitată ca perioadă de timp, întrucât interesul publicului pentru brand nu este alimentat suficient de mult. Spre deosebire de etapa primă de creştere a ciclului de viaţă, de această dată declinul brusc va înlocui etapa maturităţii. Prin urmare, lucrarea pe care am realizat-o poate constitui o bază pentru un viitor studiu a cărui temă să pornească de la premisa că moartea timpurie reprezintă o “strategie” de relansare a unor branduri personale prăfuite. În vederea exemplificării pot fi alese ca subiecte de analiză branduri ca Michael Jackson, Elvis Presley, Marilyn Monroe sau John Lennon.

76

V. BIBLIOGRAFIE

A. Aaker, David - Managementul capitalului unui brand: cum să valorificăm numele unui brand, Bucureşti, Ed. Brandbuilders, 2005; A. Aaker, David – Strategia portofoliului de brand: cum să creezi relevenţă, diferenţiere, energie, pârghii comerciale şi claritate, Bucureşti, Ed. Brandbuilders, 2004; Amerein, P., Barczyk, D., Evrard, R., Rohard, F., Sibaud, B., Weber, P. – Manual de Marketing strategic şi operaţional, capitolul “Marketingul strategic”, Bucureşti, Ed. Teora, 2002, pp. 105-132; Comănescu, Iulian - Cum să devii un Nimeni: mecanismele notorietăţii, branduri personale şi piaţa media din România, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2009; Crăciun, Alexandra - Branding pentru numărătorii de stele, Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2010; Kapferer, Jean-Noel – Zvonurile: cel mai vechi mijloc de informare din lume, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1993; Kotler, Philip – Kotler despre marketing: cum să creăm, cum să câştigăm şi cum să dominăm pieţele, capitolul 3 “Identificarea oportunităţilor de piaţă şi elaborarea ofertelor de valoare pentru pieţe ţintă”, capitolul 4 “Elaborarea declaraţiei de valoare şi construirea poziţionării brandului”, capitolul 6 “Elaborarea mixului de marketing”, Bucureşti, Ed. Curier Marketing, 2003; Kotler, Philip, Armstrong, Gary – Principiile marketingului, ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Teora, 2003; McEwen, J. William – Forţa brandului, Bucureşti, Ed. Allfa, 2008; Olins, Wally – Manual de branding, Bucureşti, Ed. Vellant, 2009; Ries, Al, Ries, Laura – Cele 22 de legi imuabile ale brandingului, Bucureşti, Ed. Curier Marketing, 2003;
77

Ries, Al, Trout, Jack – Poziţionarea: lupta pentru un loc în mintea ta, Bucureşti, Ed. Curier Marketing, 2004; Rivkin, Steve, Sutherland, Fraser – Cum se creează un nume de brand: povestea din spatele brandurilor pe care le cumpărăm, Bucureşti, Ed. Brandbuilders, 2008.

Site-uri web
www.adevarul.ro; www.bestmusic.ro; www.biography.com; www.capital.ro; www.dailybusiness.ro; www.evz.ro; www.financiarul.com; www.forbes.com; www.gandul.info; www.hydrop.pub.ro; www.independent-al.ro; www.jurnalul.ro; www.kissnews.ro; www.michaeljackson.ro; www.mjtributebucharest.ro; www.mtv.ro;
78

www.primatv.ro; www.profm.ro; www.scribd.com; www.stiridebine.ro; www.stirileprotv.ro; www.stiumuzica.ro; www.utv.ro; www.wall-street.ro; www.youtube.com.

79

80

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful