8 tema.Advokato teisinė padėtis CP 2002m.CPK sumažino asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą sąrašą .

Gali tik advokatai ir jų padėjėjai. Advokato kaip profesionalaus atstovo vieta CP ypatinga-profesinis veiklos pobūdis lemia specifines advokato teises,pareigas,atsakomybę,kvalifikacinius reikalavimus norintiems tapti advokatais teisininkams. Advokatų veiklos sąlygas ir tvarką reglamentuoja advokatūros įstatymas(AĮ), advokatų profesinės etikos kodeksas, Lietuvos advokatūros statutas, LR advokatūros įstatai. Advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas-teisės konsultacijos, dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba bei atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą, tačiau advokatas turi teisę teikti nemokamą teisinę pagalbą. Fizinis asmuo gali būti advokatu, jeigu jis: *yra LR arba ES valstybės narės pilietis; *turi teisės bakalauro, teisė magistro arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį(vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą); *turi ne mažesnį kaip 5 m. teisinio darbo(nurodyta kas tai yra teisinių pareigybių sąraše, patvirtintame vyriausybės) stažą arba atliko ne trumpesnę kaip 2m. advokato padėjėjo praktiką; *yra nepriekaištingos reputacijos(AĮ 8str.numato sąlygas kai asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos); *moka valstybinę kalbą; *išlaikė advokato kvalifikacinį egzaminą(ši nuostata netaikoma: ei turi 7 m. teisėjo ,esi teisės krypties daktaras,habilituotas daktaras); *neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti advokato pareigų. Taigi vienas pagr.reikalavimų advokatui-jo teisinis ir praktinis pasirengimas profesiniam darbui. Advokatų paslaugas gali teikti advokatai,jų padėjėjai ir advokatų profesinė bendrija. Yra skiriamos 3 advokatų veiklos formos: -individualiai; -partnerystės pagrindais,neįsteigę juridinio asmnes; -įsteigdami juridinį asmenį-advokato profesinę bendriją. LR įstojus į ES AĮ buvo papildytas nuostatomis,kad ES valstybių narių teisininkai gali verstis advokato veikla laikinai arba nuolat. Advokato procesinė padėtis dvejopa: -advokatas yra savo kliento atstovas; -advokato veikla yra sudedamoji teisingumo įgyvendinimo sistemos dalis. Tokia dvilypė padėtis gali sukelti advokato- žmogaus ir teisininko- teisių ir pareigų konfliktą, tačiau pirmenybė turi būti teikiama teisinei pareigai, o ne privačiam interesui. ES advokatų profesinės etikos kodekse suformuluoti šie bendrieji advokatų veiklos principai: 1.nepriklausomumo.Tinkamai savo pareigas advokatas gali atlikti tik tada,jei jis nepriklausomas ir jo sprendimas nedaro įtakos nei asmeniniai interesai,nei spaudimas iš šalies; 2.pasitikėjimas ir sąžiningumas.Santykiai su klientu turi būti grindžiami pasitikėjimu,kad klientas atskleistų visas bylos aplinkybes,kurių nepatikėtų niekam kitam,o tai įmanoma,jei advokatas sąžiningas,nešališkas ir atidus. 3.konfidencialumas.Advokatas negali atskleisti kliento kreipimosi fakto,sutarties sąlygų,kliento suteiktą info,duomenis ir dokumentus. Konfidencialumo pareiga nėra terminuota-net ir po daugelio metų negalima atskleisti kliento paslapties. Už paviešinimąinių,kurios advokatui buvo suteiktos

advokato sąžiningumas ir rūpestingumas teikiant juridinę pagalbą.pactum de quota litis.nei kitų asmenų interesai.advokatas neturi teisės klaidinti teismo ir trukdyti jam tirti bylos aplinkybes. 4.kai juos pasirašė jo padėjėjas ar klientas.Tačiau už kliento pateiktus dokumentus advokatas neatsako. Ir LR yra keliami tokie reikalavimai šiems santykiams: 1.advokatas privalo nuolat kelti kvalifikaciją. Už gautas iš kliento lėšas t. reikmėm.a.be jas suteikusio asmens sutikimo advokatas gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn. 3.privalomasis advokatų civilinės atsakomybės draudimas.kliento finansinę padėtį ir kt.advokatas privalo sąžiningai vesti kliento bylą.advokato santykiai su klientais. pažeidimus advokatas gali būti traukiamas . 3.išskyrus kai turi kliento pavedimą juos naudoti atlyginimui at kt.interesų konflikto draudimas. Advokatui neleidžiama užsiimti t. 6.Kilus interesų konfliktui./j. III. Už netinkamą prof.advokatas turi informuoti kolegą apie tai.draudimas savintis kliento turtą ir lėšas.Nustatant užmokestį už paslaugas. vykdymą. padarytą žalą > 1000 lt. turi nuolat informuoti apie bylos eigą ir rezultatus. 4. II. Etikos kodekso laikymosi. advokatas turi apie tai pranešti klientui.t.Vedant bylą gautas iš kliento lėšas ar turtą advokatas turi perduoti klientui ar laikyti pinigus sąskaitoje.nesuderinama veikla. 2.atlikdamas savo prof.Pareigų BA. 4str. 5. veikla.draudžiama privalomuoju draudimu. 3.Kliento interesai privalo būti ginami teisėtais būdais priemonėmis.Kliento interesų paisymas negali atleisti advokato nuo į.reikia atsižvelgti į bylos sudėtingumą.turi informuoti apie honoraro dydį ir jo paskaičiavimo principus. Ar prof.CA.).kliento interesų draudimas. 4.įstaigose advokatas turi būti taktiškas. 7. 5.Advokatas turi tiksliai ir laiku vykdyti kliento nurodymus.advokato santykiai su kt.advokato santykiai su kitais advokatais: 1.advokatas prieš sutikdamas atlikti pavedimą.advokatais turi atitikti prof.advokatas turi rūpintis savo padėjėjų kvalifikacija ir tinkamu pareigų vykdymu.advokato kvalifikaciją ir patirtį.etikos taisykles..pareiga laikytis įstatymų ir profesinės etikos.laikytis kitų bendrųjų etikos reikalavimų.advokato santykiai su teismu: 1.reikšmingas aplinkybes.pareigas teisme ar kt. mokėjimams atlikti advokatas turi pateikti ataskaitą.kad ketina perimti jo vestą bylą. Šis draudimas nustatytas pačių advokatų interesais.pavedimui vykdyti.4d.Kliento interesų neturi užgožti nei advokato asmeniniai.Advokatas atsako už savo raštų turinį ir formą net tada.su kolegomis advokatas turi elgtis sąžiningai. 2.nagrinėjant bylas. 2.advokatas pats ar kieno nors vardu negali pirkti ar kitu būdu įsigyti iš kliento jo teisių.jeigu info yra tiksli ir neklaidinanti bei pateikiama gerbiant konfidencialumo pareigą ir kitas esmines vertybes(AĮ 42str..).t.asmeninės reklamos draudimas.mandagus. kurioms jis atstovavo ar kurias gynė byloje.drausminėn. 4. Advokatų civilinė atsakomybė už vykdant advokato veiklą f. 5. Galima nurodyti 3 advokato teisinės padėties CP aspektus: I.Advokatas turi teisę informuoti visuomenę apie savo teikiamas paslaugas. kad savo f-jas jis galėtų atlikti būdamas nepriklausomas (AĮ 43str.advokatas privalo laikytis CPT normų nustatytų reikalavimų.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful