1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ส�ำหรับนักเรียน)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบประจ�ำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553

ชื่อ……………………………………………………………………………… นามสกุล ………………………….…………………………………...........
เลขประจ�ำตัวสอบ ……………………………………………… โรงเรียน ……………………..…………………………………………………...........
สอบวันที่ ………………………… เดือน ………………………… พ.ศ. …………………
คะแนนเต็ม 30 คะแนน
ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
เวลาสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1 ให้นกั เรียนเขียนเครือ่ งหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�ำตอบทีถ่ กู ต้อง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
1. สามหมื่นแปดพันเอ็ด เขียนเป็นตัวเลขไทยได้อย่างไร
ก. ๓๘,๑๐๐ ข. ๓๘,๐๐๑
ค. ๓๐,๘๐๑ ง. ๓๐,๘๑๑
2. เลขโดด 8 ในข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก. 58,320
ค. 9,078
3. 54,381 <
ควรเติมจ�ำนวนใดลงใน
ถูกต้อง
ก. 9,654
ค. 54,813

ข. 27,856
ง. 860
จึงจะท�ำให้ประโยคแสดงการเปรียบเทียบจ�ำนวน
ข. 4,309
ง. 52,138

4. 5, 8, 11, 5, 8, 11, 5, 8, 11, ...
จากแบบรูปของจ�ำนวนต่อไปนี้ จ�ำนวนที่ 19 จ�ำนวนที่ 26 และจ�ำนวนที่ 34
เรียงตามล�ำดับ คือจ�ำนวนในข้อใด
ก. 5, 8, 5 ข. 5, 8, 11
ค. 8, 11, 5 ง. 11, 5, 8
5. 69,315 + 27,688 =

ก. 97,003

ข. 86,993

ค. 42,373

ง. 41,627
1530617003

* ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�ำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�ำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้

ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3

214 + 28. 80. 40.615 .076 = ก. สัปดาห์ที่แล้วร้านค้าขายผลไม้ได้เงิน 56.807 = ง. (93. 6.112 . 8.45.157 . 41.212 ค.369) + 28.213 ข.2.215 .804 = ข.6.788 ข. 6.4.650 บาท บ่อที่สองขายกุ้งได้เงินกี่บาท ก.545 บาท ข.765 บาท ข.360 บาท สัปดาห์นี้ร้านค้าขายผลไม้ได้เงินกี่บาท ก. ประโยคสัญลักษณ์ในข้อใดที่ผลลบมีค่าเท่ากับ 4.933 ค.110 = ค. 68. 38.200 บาท 9.800 + 42.245 บาท 8.298 12.190 บาท วันพุธแม่ค้าขายอาหารได้เงินกี่บาท ก.105 + 58. 67. 46.638 .100 บาท ข.864 ง.245 บาท ค. 64. 37.531 .485 บาท ง. 47.650 = 7. 36. 53. 52.7. 65.398 = ค. 19.158 จ�ำนวนใน คือจ�ำนวนใด ก.605 .380 + 36.= 27.3 .490 = ง. 41.350 บาท วันอังคารขายอาหารได้เงินมากกว่า วันจันทร์ 1. 8.445 บาท ค.330 บาท ค. 9. 18.1.125 บาท สัปดาห์นี้ขายผลไม้ได้เงินน้อยกว่า สัปดาห์ที่แล้ว 9.507 ง. 67. วันจันทร์แม่ค้าขายอาหารได้เงิน 4.2 6. ประโยคสัญลักษณ์ใดมีผลบวกมากที่สุด ก.245 บาท ง. 41. ลุงชัยจับกุ้งขายบ่อแรกได้เงิน 53. 3.702 = ข.871 = 10.485 บาท * ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�ำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�ำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.895 บาท บ่อที่สองได้เงินมากกว่าบ่อแรก 14. 59.057 11.881 = ก. 55. 39.520 บาท ง. 75.980 บาท วันพุธขายอาหารได้เงินมากกว่าวันอังคาร 2.

ข้อใดสรุปเกี่ยวกับการคูณได้ถูกต้อง ก.115 บาท ง. ประโยคสัญลักษณ์ใดมีผลคูณมากที่สุด ก. 4. 525 บาท ง. 10.511 บาท ข. 4 16.482 ข. เป็นการจัดจ�ำนวนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มลดลงครั้งละเท่า ๆ กัน ค. 1. 8. 6. 38 ข.052 Ö 5 = ข. 14. 38 Ö 4 = Ö 8 จ�ำนวนใน คือจ�ำนวนใด ก. 736 ง.568 บาท 19. เป็นการน�ำจ�ำนวนที่เท่า ๆ กัน หลาย ๆ จ�ำนวนมาบวกกัน ข.605 บาท ค. 8. 983 Ö 6 = ง. คุณยายซื้อบะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูปเพื่อน�ำไปบริจาคจ�ำนวน 1.360 บาท จ่ายค่าไฟ 3. 7.350 Ö 4 = 17.100 บาท ข. 1.198 บาท และจ่ายค่าน�้ำ 1. 76 Ö 92 = ก.953 บาท ร้านค้าเหลือเงินอยู่กี่บาท ก.992 18. เป็นการเพิ่มขึ้นหรือบวกจ�ำนวนหลาย ๆ จ�ำนวน 15.800 บาท ค. 550 บาท ข. 255 บาท * ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�ำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�ำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.468 บาท ง.3 . 8 ง. 1. 6. 836 ค. 1. ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีรายได้ 9. แม่ค้าขายมังคุดได้ 56 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 28 บาท แม่ค้าขายมังคุดได้เงินทั้งหมดกี่บาท ก.3 13.350 ซอง ราคาซองละ 6 บาท คุณยายจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ก. เป็นการแบ่งจ�ำนวนออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะมีค่าเท่ากัน ง.209 บาท 14. 560 บาท ค. 19 ค. 815 Ö 7 = ค.

59 ง. ชุดรับแขกราคา 1. (7 Ö 153) ö 9 = ง.544) Ö (315 ö 7) = ก.848 บาท ง. 950 บาท ค. 3. ลุงมีเก็บมะม่วงใส่เข่งได้ 7 เข่ง เข่งละ 153 กิโลกรัม น�ำมาขายให้พ่อค้า 9 คน คนละเท่า ๆ กัน พ่อค้าแต่ละคนได้มะม่วงคนละกี่กิโลกรัม เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตามข้อใด ก. ö 9 = 7 จ�ำนวนใน คือจ�ำนวนใด ก.564 ö 7 = ก. 1.299 บาท สมพรซื้อชุดรับแขก 3 ชุด จ่ายเงิน 3. แม่ค้ามีขนมปังกรอบ 245 ชิ้น จัดใส่ถุง ถุงละ 7 ชิ้น แม่ค้าควรใช้วิธีใดในการหาจ�ำนวนถุง ที่จะใช้ จึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด ก.897 บาท * ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�ำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�ำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป. (7 + 153) Ö 9 = ค.3 . (153 + 7) ö 9 = 25. 366 เศษ 4 22. 2. 63 ค. การคูณ เพราะจ�ำนวนถุงที่จะใช้ ต้องมากกว่าจ�ำนวนขนมปังทั้งหมด ข. (603 . การคูณ เพราะจ�ำนวนถุงที่จะใช้ ต้องน้อยกว่าจ�ำนวนขนมปังทั้งหมด ค.655 24. 2. 54 ง. 72 ข. 750 บาท ข. (153 ö 7) Ö 9 = ข. 45 ค.147 บาท คนขายลดราคาให้สมพรกี่บาท ก.4 20. 366 เศษ 2 ข. การหาร เพราะจ�ำนวนถุงที่จะใช้ ต้องมากกว่าจ�ำนวนขนมปังทั้งหมด ง. 336 เศษ 2 ค. 49 21. 531 ข. การหาร เพราะจ�ำนวนถุงที่จะใช้ ต้องน้อยกว่าจ�ำนวนขนมปังทั้งหมด 23. 336 เศษ 4 ง.

5 ตอนที่ 2 แสดงวิธีท�ำ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 26. (56 Ö 32) ö 8 = (2 คะแนน) วิธีท�ำ * ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�ำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�ำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 .

500 บาท น�ำเงินไปซื้ออาหารส�ำหรับเลี้ยงปลาดุก 9 กระสอบ ราคากระสอบละ 650 บาท วันชัยจะเหลือเงินกี่บาท (3 คะแนน) ประโยคสัญลักษณ์ วิธีท�ำ * ข้อสอบชุดนี้ห้ามน�ำไปเผยแพร่ เพราะอาจจะท�ำให้การทดสอบคลาดเคลื่อนได้ ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 . วันชัยขายปลาดุกในบ่อได้เงิน 21.6 27.