3.2.1. 3.2.1.1.

Descrierea procesului tehnologic si de automatizare pe Cracare Catalitica Generalitãţi Procesele de cracare constau în transformarea hidrocarburilor grele în produse uşoare mai valoroase. Aceastã transformare se poate realiza fie termic, fie catalitic. In prezent, procedeele catalitice au înlocuit aproape total pe cele termice, deoarece catalizatorul permite ca reacţiile de cracare sã aibã loc la temperaturi şi presiuni mai coborâte, producând benzinã cu cifrã octanicã mai ridicatã, gaze de cracare mai stabile şi mai puţine produse reziduale. Procesul de cracare cataliticã în strat fluidizat (FCC) este un proces care utilizeazã un catalizator sub formã de particule foarte mici care, sub acţiunea unui curent de gaze sau vapori se comportã ca un fluid. In acest fel, catalizatorul este vehiculat continuu din zona de reacţie în zona de regenerare, unde, prin arderea cocsului depus pe catalizator, se obţine, pe lângã menţinerea activitãţii catalitice, şi cãldura necesarã în zona de reacţie pentru cracarea materiei prime. Unul dintre cele mai importante avantaje ale cracãrii catalitice în strat fluidizat este capacitatea catalizatorului de a circula uşor între reactor şi regenerator atunci când este fluidizat cu un flux de vapori corespunzãtor. In instalaţia FCC, faza de vapori din reactor este formatã din hidrocarburi vaporizate şi abur, în timp ce în regenerator, mediul de fluidizare este format din aer şi gazele combustibile. In acest mod, fluidizarea permite contactul între catalizatorul regenerat fierbinte şi materia primã; catalizatorul fierbinte vaporizeazã materia primã lichidã şi cracheazã catalitic materia primã vaporizatã pentru a forma produse mai uşoare. Dupã ce hidrocarburile gazoase sunt separate de catalizatorul uzat, hidrocarburile sub formã de vapori sunt rãcite şi apoi fracţionate în produsele dorite în coloana principalã de fracţionare. Catalizatorul uzat este trimis din reactor în regenerator unde cocsul depus este ars în vederea restabilirii activitãţii catalizatorului. In timpul arderii cocsului, este eliberatã o mare cantitate de cãldurã. Cea mai mare parte a acestei cãlduri de ardere este absorbitã de catalizatorul regenerat şi este transportatã înapoi la reactor de cãtre catalizatorul regenerat fluidizat pentru a asigura cãldura necesarã procesului de reacţie. Capacitatea de circulaţie continuã a catalizatorului fluidizat între reactor şi regenerator permite operarea eficientã a Cracãrii Catalitice ca un proces continuu. In acest capitol sunt prezentate: descrierea procesului tehnologic, automatizarea, fişa regimului tehnologic, variaţia parametrilor de proces şi influenţe asupra calitãţii produselor, evacuarea la canalizare şi unele prescripţii obligatorii pentru personalul care lucreazã în aceastã instalaţie. Descrierea procesului tehnologic pe reactie-regenerare Descrierea schemei tehnologice şi a procesului s-a făcut urmărind schemele detaliate care au stat la baza proiectării. Urmărirea fluxurilor s-a făcut prin identificarea numărului conductei tehnologice sau utilajului.

3.2.1.2.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

Materia primă cu o temperatură de aproximativ 60 0C vine de la rezervoarele T27, T28, T29 în aspiraţia pompelor booster 09-FP4 A / B şi este refulată prin conducta PM-09F-001-300RUR3 în vasul tampon 09-FNV1, unde are loc separarea urmelor de apă din materia prima, de unde este aspirata de pompele 09-FP1E/T si pompata prin conducta de refulare a acestora, PM-09F- 002-200-RUR3,în mantaua schimbătorului de căldură 09-FE 21 A/B unde se face schimb de căldură cu benzina grea, unde materia primă se încălzeşte până la aproximativ 100 0C. Dupa ieşirea din 09-FE 21, pe conducta PM-09F-003-200-RUR4, materia prima merge in continuare prin mantaua schimbătorului de căldură 09-FE 17 A / B, unde se încălzeşte până la temperatura de 130 0C de la motorina usoara, urmând ca prin conducta de ieşire PM - 09 F - 004-200-RUR4 să intre în schimbătorul de căldură 09-FE 18 unde face schimb de căldură cu motorina reziduală. De aici, cu temperatura de aprox. 140 C, prin conducta PM-09F-005-200-RUR4, materia primă intră în ultimul preîncălzitor 09-FE 2 A / B unde face schimb de căldură cu slurry (motorină cu praf de catalizator). La ieşirea din schimbătorul 09-FE 2 A / B, cu o temperatură de aprox. 170 - 190 0C, materia primă trece prin conducta PM-09F-006--B-150-RUR4 în cuptorul 09-FH2 (alimentarea se face pe doi paşi). Debitul de materie primă pe fiecare din cei doi paşi este reglat la robinetele de reglare FRC - 137 - 1 şi FRC - 137 - 2. La ieşirea din cuptor, materia primă cu o temperatură de aprox. 185÷240 0C merge prin conducta PM-09F-008-200-RUR7 iar de aici alimenteaza riser-ul prin conducta PM-09F007-200-RUR7. În functionare normală, alimentarea înăltată se realizează astfel: - 75 % din materia primă este introdusă în riser prin patru distribuitoare speciale de tip OPTIMIX, la elevatia de 8648 mm, alimentate prin conducte de 4”: PM-09F-604-100H2A2; PM-09F-604a-100-H2A2; PM-09F-604b-100-H2A2; PM-09F-604c-100-H2A2. În vederea unei mai bune dispersii a materiei prime în stratul de catalizator, se introduce abur de medie presiune în fiecare conductă de alimentare a riser-ului cu materie primă prin conductele VM-09F-606a,b,c,d-50-MS12/H2A2. Necesarul de abur este reglat de robinetele regulatoare 09FFV-604÷607; - 25 % din materia primă este introdusă în riser prin două distribuitoare speciale de tip OPTIMIX, la elevatia de 16648 mm, alimentate prin conducte de 3”: PM-09F-606-80-H2A2 si PM-09F-606a-80-H2A2. În vederea unei mai bune dispersii a materiei prime în stratul de catalizator, se introduce abur de medie presiune în fiecare conductă de alimentare a riser-ului cu materie primă prin conductele VM-09F-613a,b-50-MS12/H2A2. Necesarul de abur este reglat de robinetele regulatoare 09-F-FV-628/629; - reziduul recirculat (slurry) este introdus în riserul exterior prin intermediul unui distribuitor

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

special de tip OPTIMIX, la elevatia de 9648 mm, alimentat prin conducta PM-609-80H2A2. În vederea unei mai bune dispersii a reciclului de slurry în stratul de catalizator, se introduce abur de medie presiune prin conducta VM-09F-610-40-MS12/H2A2. Pe colectoarele de abur VM-09F-604-80-MS12 si VM-09F-611-50-MS12 sunt prevăzute separatoarele de abur 09F-V101 respectiv 09F-V102 în vederea separării picăturilor de condens din aburul care se injectează în materia primă. Alimentarea riser-ului sau by-passarea lui se face cu ajutorul celor douã robinete regulatoare 09F-UV-106A şi 09F-UV-106B care se acţioneazã concomitent: când unul este închis celãlalt este deschis. La baza riserului se injectează abur de medie presiune prin conductele VM-09F-601-150MS12 (abur la pornire) si VM-09F-602-100/150-MS12 (aburul de liftare). Debitul de abur este reglat de robinetele regulatoare 09F-FV-601, respectiv 09-F-FV-602. În vederea asigurării unei mai bune fluidizări a catalizatorului se injectează gaz-lift la baza riserului (gaz lift provenit de la vârful coloanei de absorbtie secundară din instalatia de Concentrare Gaze) prin conducta nouă PG-09F-601-80-B1A1. Debitul de gaz lift necesar este reglat de robinetul regulator 09F-FV-631. Distilatul de emergentă (benzină nestabilizată de la sectia Fractionare) se introduce în alimentarea riser-ului prin conducta PM-09F-172-50-RUR3, debitul necesar fiind reglat de robinetul regulator 09F-FRC-105. Atunci când se introduce benzină în riser, este necesar ca acest flux să aibă un debit constant, înainte de a fi introdus ca alimentare la sectia ReactieRegenerare. Dacă acest flux contine apă, el nu poate fi introdus în riser. ATENTIE: APA NU TREBUIE SA FIE INTRODUSA LA RISER. In riser, toate aceste fluxuri se amestecã cu catalizatorul care vine de la regenerator cu o temperaturã de 6630C, se evaporã şi se încãlzesc pânã la 5400C prin cãldura luatã de la catalizatorul fierbinte. Circulaţia ascendentã a catalizatorului în riser se face în fazã diluatã (densitate 93 kg/m3) şi dacã, datoritã unei cauze oarecare, alimentarea instalaţiei trebuie opritã sau redusã, catalizatorul din riser va cãdea brusc, iar riser-ul se va înfunda la partea inferioarã cu o masã de catalizator cu densitate mare (cca. 513 kg/m3). Reacţiile de cracare au loc în timpul circulaţiei ascendente a amestecului catalizatorhidrocarburi prin riser. La ieşire prin partea superioarã a riser-ului, amestecul catalizator – produse de reacţie trece prin trei cicloane într-o singură treaptă care reţin cea mai mare parte a catalizatorului şi o dirijeazã spre partea inferioarã a reactorului. Produsele de reacţie în fazã de vapori cu urme de catalizator trec din separatoarele ciclon ale reactorului în camera plenum iar de aici, în conducta de vapori a acestuia PG-09F-38-900-RUR14 care le conduce la partea inferioarã a coloanei principale de fracţionare 09F-V8. Catalizatorul reţinut de

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

separatoarele ciclonice este dirijat, prin picioarele de scurgere ale acestora, spre baza reactorului. Principalele funcţii ale reactorului sunt:

să asigure o zonă pentru reacţiile finale de cracare ale vaporilor de hidrocarburi la ieşirea din cicloane; să asigure o zonă de liniştire pentru o mai bună separare a catalizatorului de produsele de reacţie.

Din reactor, catalizatorul uzat, continând cca. 1% cocs, coboară în stripperul de catalizator 09F-V5, unde este stripat cu abur în scopul îndepărtării particulelor de hidrocarburi adsorbite pe suprafata lui. Aburul este introdus în stripper prin conducta VM-09F-047-100-RUR4 pe care este prevăzut un separator de picături 09F-V103. Din acest separator, aburul este dirijat la conul stripper, la stripper si la conul reactorului prin conductele VM-09F-617-100/150MS11/MS12, VM-09F-619-80/100- MS11/MS12 si VM-09F-621-50/80- MS11/MS12. Debitele de abur sunt reglate de următoarele bucle de reglare: 09F-FRC-625, 09F-FRC-624, respectiv 09F-FRC-626. ATENTIE: ABURUL TREBUIE SA FIE USCAT Alimentarea combinată pătrunde în Riser prin cele sase distribuitoare Optimix şi întâlneşte catalizatorul regenerat ce vine din regenerator (prin conducta de catalizator regenerat) cu o temperatură de 650÷680 0C. Pana la intalnirea cu materia prima catalizatorul este liftat cu abur sau cu gaz lift de la varful coloanei de absorbtie secundara. La contactul materiei prime cu catalizatorul fierbinte aceasta se vaporizeaza complet, formând cu catalizatorul un amestec a cărui curgere se asimilează cu curgerea omogenă. Vaporii de materie primă crează liftarea amestecului până în vârful riserului, unde are loc o primă treaptă de separare a catalizatorului de produsele de reacţie, în cele trei cicloane (treapta I) conectate de riser. Marea majoritate a reacţiilor de cracare au loc în riser când materia primă este în contact cu catalizatorul, la temperatura de 515÷520 0C, reglarea temperaturii în riser făcându-se prin bucla TRC 601, care acţionează asupra suberului (ventil glisant) de catalizator regenerat, prin mărirea sau micşorarea debitului de catalizator care se amestecă cu materia primă. Circulaţia ascendentă a catalizatorului în riser se face în fază diluată (densitate aprox. 93 Kg / m3) şi dacă datorită unei cauze oarecare, alimentarea instalaţiei trebuie redusă sau oprită, catalizatorul din riser va cădea brusc, iar riserul se va înfunda cu o masă de catalizator cu densitate mare (513 Kg / m3) Catalizatorul se separă în cicloanele din treapta I şi este dirijat prin picioarele cicloanelor către partea inferioară a reactorului. Produsele de reacţie în fază de vapori, împreună cu catalizator antrenat ies pe partea superioară a separatoarelor ciclon şi trec în reactor (09-FV 4) unde au loc reacţiile finale de cracare. Urmând o circulaţie ascendentă produsii de

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4

Pe Cod formular: F – 003 – 93 / ed. se continuă în faza diluată (unde au loc şi reacţiile de conversie a oxidului de carbon la bioxid de carbon).09F . Aburul de stripare dupa ce iese din separatorul de picaturi 09F-V103 este introdus dupa cum urmeaza: • pe conducta VM .621-50/80-MS11/MS12 la conul striperului cu un debit controlat de bucla de reglare 09F-FRC 626. Nivelul de catalizator din reactor este reglat de bucla de reglare LRC . să-l întoarcă înapoi în faza densă. 4 .619-80/100-MS11/MS12 la conul reactorului cu un debit controlat de bucla de reglare 09F-FRC 624. Marea majoritate a cocsului depus pe catalizator este ars în faza densă (partea inferioară). în conducta de vapori PG09F-038-900-RUR14 care alimentează coloana de fracţionare 09-FV 8. prin intermediul conductei PG-09F-030-1200-RUR7 trec în camera cu orificii 09-FV 11. este ars în prezenţa aerului distribuit uniform prin distribuitorul de aer de la baza regeneratorului. merge prin conducta de catalizator uzat. gazele de ardere (amestec format din bioxid de carbon. faza diluată şi faza gaz. Din reactor. catalizatorul. oxigen.690 0C după care. În regenerator. Catalizatorul reţinut de cicloanele treapta a II-a este dirijat prin piciorele de scurgere ale acestora spre baza reactorului. Aici sunt separate şi ultimele particule da catalizator antrenat. în regeneratorul 09-FV3. Nivelul de catalizator din conducta de transport şi din striper asigură o presiune suficientă pentru a învinge diferenţa dintre presiunea regeneratorului şi a reactorului şi a asigura curgerea prin suberul (ventil glisant) de catalizator uzat. • • De aici aburul şi vaporii de hidrocarburi trec în reactor iar catalizatorul stripat.617-100/150-MS11/MS12 la striper cu un debit controlat de bucla de reglare 09F-FRC 625. pe conducta VM . pe conducta VM . Rolul cicloanelor (treapta I şi II) este de a separa catalizatorul antrenat de gazele arse şi prin intermediul picioarelor de scurgere. cocsul depus pe catalizator în reactor.602 care acţionează asupra suberului aflat pe conducta de catalizator uzat. monoxid de carbon. fixate de camera plenun a reactorului (cicloane treapta a II-a). produşii de reacţie trecând din camera plenum reactor. Funcţie de densitatea stratului de catalizator sunt create trei zone pe înălţimea regeneratorului: faza densă. Gazele arse (faza gaz) intră în camera plenum regenerator cu o temperatură de 680 . azot) părăsind regeneratorul prin patru baterii de cicloane. pe care în urma reacţiilor de cracare s-a depus cocs (se va denumi catalizator uzat) cade în striperul 09-FV 5 unde se îndepărtează urmele de hidrocarburi absorbite în catalizator prin striparea cu abur.09F .reactie intră în cele trei separatoare ciclon ale reactorului.09F .

Aburul de antrenare a turbinei. Pe această conductă se află o clapetă specială comandată de traductorul de presiune 09F . Debitul de abur este controlat de robinetul de reglare 09F-HV-50. care are rolul de a regla (bucla PDIC . 663 0C trece în conducta de catalizator regenerat şi ajunge la nodul de amestec de la baza riserului unde întâlneşte materia primă (alimentare combinată). Pe această conductă se află un şuber special (ventil glisant) care este comandat de bucla de reglare F-TRC-601 care reglează temperatura din reactor. Suflanta este un compresor centrifugal. Catalizatorul regenerat cu o temperatură de aprox.09F . Dupa acest subar gazele arse sunt dirijate spre cos sau spre cazanul recuperator prin intermediul ventilului glisant cu doua cai.C1. 4 . Ventilul glisant de pe conducta de catalizator regenerat mai este controlat de o buclă de reglare PDIC . Agentul de pulverizare în cazul motorinei pentru ars şi a condensului la regenerator este aburul adus prin conductele VM .15 de unde pe conducta VI-09F-072150-RUR5 intră în turbină.09F .068 care măsoară diferenţa de presiune dintre refularea suflantei şi partea superioară a regeneratorului.această conductă este amplasat şuberul special cu două pene (ventil glisant cu două pene sau „slide valve”). Reglarea fină se face astfel: cvasitotalitatea oxigenului este consumată în stratul dens de catalizator de la baza regeneratorului pentru arderea cocsului la CO 2 şi CO. este abur de înaltă presiune (35 bar) şi vine pe conducta VI -09F071-250/150-RUR5 la separatorul de condens 09-FV .063-40-RUR4. Pentru cazurile de pornire a instalaţiei sunt prevăzute pe regenerator deasupra distribuitorului de aer două ştuţuri speciale tip „lance” prin care este pulverizată în stratul de catalizator motorină (torch-oil) care asigură producerea de cocs necesară realizării nivelului termic. Aerul necesar arderii cocsului de pe catalizator este furnizat de către suflanta 09F . Debitul de aer la regenerator este reglat prin modificarea turaţiei suflantei. În situaţiile în care în regenerator se dezvoltă temperaturi excesiv de ridicate.80) diferenţa de presiune dintre reactor şi regenerator. în cazul Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Suflanta aspiră aerul din atmosferă prin intermediul unui filtru şi al unui amortizor de zgomot şi îl refulează pe conducta NT-09F-025-750-RUR1 spre cuptorul de încălzirea aerului 09F H1 de la baza regeneratorului. Motorina este adusă la regenerator prin conducta PM-09F-087-40-RUR3 cu debit controlat de robinetul 09F-HV-57. există posibilitatea de a injecta condens pulverizat prin patru ştuţuri speciale montate sub intrarea în fiecare grup de cicloane.58 care controlează debitul de abur de înaltă presiune admis în turbină.062-40RUR4 şi VM . antrenată de o turbină cu condensare totala.604 care acţionează prin intermediul unui bloc de selecţie. Apa demineralizată (sau condens) este adusă la regenerator prin conducta CR-09F-083-50RUR1 cu debit controlat de 09F-HV-53.PD . cu ajutorul buclei de reglare FRC .

gazele de ardere de la regenerator intră în camera de orificii 09-FV11. Catalizatorul. 4 . Din refularea pompelor condensul rece este trimis la sistemul de etanşare cu apă şi se distribuie fie la vasul degazor 09-YV9. fie la reţeaua de condens a rafinăriei.C) se află amplasat robinetul de reglare LV . după care trec prin conducta PG-09F-032-1500-RUR7 la cazanul recuperator 09-FH4. Astfel din pâlnia de încărcare a şopronului. fie cel proaspăt.59. CO Boyler.prezenţei oxigenului în exces. Condensul provenit din aburul de la turbină. unde are loc o detentă. 09-FV1 . Pe această conductă (refularea pompelor 09FP 11 T. (bunkere) de catalizator. Agentul de răcire este apa recirculată şi este preluat din reţea. 09-FV2 se face cu ajutorul vacuumului creat de ejectorul 09F . Aburul provenit din eşaparea turbinei suflantei este preluat prin sistemul de vacuum creat de două baterii de ejectoare şi trimis în condensatorul de suprafaţă 09-FE13. se introduce în instalaţie în şopronul amenajat special în acest scop şi este vehiculat prin transport pneumatic la unul din cele două vase.E. Încărcarea catalizatorului în vasele 09-FV1. amplasat pe conducta de by pass în atmosferă a suflantei.Boylerului. acesta poate întreţine arderea finală a CO la CO2 în faza diluată degajându-se o cantitate de căldură ceea ce conduce la o creştere sensibilă a temperaturii în aceste zone.59. Din vasul de catalizator 09-FV2 se încarcă instalaţia cu catalizator de echilibru. Din conducta principală de condens se ramifică două linii: CR-09F-083-80-RUR1 care alimentează sistemul de stropire de la regenerator şi CR-09G-070-50-RUR1 care merge la vasul 09-GV-3 din cadrul instalaţiei FG.59 din bucla de reglare DTRC .pentru catalizatorul proaspăt. O astfel de creştere a temperaturii. fie cel de echilibru.068-150-RUR4. este o indicaţie clară a existenţei oxigenului în exces şi astfel debitul de aer este ajustat de către ventilul TDV .E. este preluat de trei pompe 09-FP11T. fie la CO Boyler. Aburul necesar funcţionării ejectorului (abur de medie presiune: 16 bar) trece prin conducta VM-09F-067150-RUR4 în vasul separator de condens 09-FV16 şi intră în ejector pe conducta VM . Returul de apă caldă părăseşte condensatorul pe la partea inferioară după care intră în reţea.C (două antrenate cu turbină iar una cu motor electric).021.09F . după care intră în cele două compartimente ale condensatorului. La ieşirea din camera de orificii se află montat suberul cu două căi. care controlează debitul de condensat şi face parte din bucla de reglare a nivelului din condensatorul de suprafaţă LRC 021. care dirijează gazele de ardere. comandat de traductorul diferenţă de temperatură TDT .J1. Acesta este evacuat în faza fluidizată (cu ajutorul aerului tehnic) pe la partea Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 09-FV2 pentru catalizatorul de echilibru. După şuberul special cu două discuri (ventilul glisant cu două pene). catalizatorul este preluat şi fluidizat de aerul tehnic preluat din reţea. fie prin conducta FG-09F-033-1500-RUR7 la coşul metalic al CO .

riserul şi cuptorul 09-FH1. suberele pot fi acţionate şi prin operarea manuală a unui ventil cu patru căi.C uleiul intră în colectorul PU-09F-264-80-RUR4 care alimentează dispozitivele de acţionare ale tuturor ventilelor glisante.C.B. Cele patru ventile glisante de pe grupul de reacţie sunt acţionate printr-un sistem hidraulic. sau prin colectorul K . sistemul este alcătuit din două vase de ulei şi pompele de vehiculare. întrucât acesta tinde să se opună acţionării manuale a şuberului. În această coloană efuentul este fracţionat în produse şi Cod formular: F – 003 – 93 / ed. pentru o perioadă scurtă de timp. Când se face această operaţie se întrerupe alimentarea cu ulei. uleiul iese pe la partea inferioară a vasului şi intră în colectorul PU-09F264-100-RUR4. şuberele pot fi operate prin intermediul unor roţi de mână cu care este echipat fiecare dintre ele.070-100-RUR9 la care sunt conectate toate racordurile de evacuare prin vacuum cu care sunt prevăzute striperul 09-FV5. Pe această conductă se află robinetul de reglare PV .09F . tot în stare fluidizată. uleiul este aspirat de pompele 09-F-P8 A. la acelaşi colector este racordată şi conducta K .012B-100-RUR9 de unde prin colectorul K-09F-012-100/150-RUR9 intră în regenerator. cu stabilitate ridicată.B. Din vasul de recepţie al sistemului hidraulic 09-FV7 (vasul de joasă presiune). pe la partea inferioară a coloanei de fracţionare 09-FV8. PRC-242. Din vasul da catalizator 09-FV1 se introduce în proces catalizatorul proaspăt de completare. Din sistemul de acţionare a fiecărui şuber uleiul se întoarce în vasul acumulator 09-FV7. În aceste situaţii funcţionarea sistemului automat trebuie oprită.09F . 16 bar).242 care face parte din bucla de reglare a presiunii uleiului din sistemul hidraulic. De asemenea. În principal. cu ajutorul uleiului din vasul de înaltă presiune 09-FV6 unde se menţine o presiune de aprox.5 bar cu ajutorul azotului din reţeaua de înaltă presiune. În astfel de situaţii. De asemenea. 17.A. circulaţia uleiului se menţine.inferioară (conică) a vasului pe conducta K . care utilizează ca agent un ulei special. dar trecând prin conducta de încărcare a bunkerelor K-09F-010-100-RUR9. Din refularea pompelor 09-FP8 . Este trimis la regenerator prin conducta K-09F-013-50-RUR9.descărcarea catalizatorului fierbinte. 4 . trec în secţia de fracţionare.09F 012. care îndeplineşte aceiaşi funcţie ca şi dispozitivul automat. Uleiul alimentat la fiecare şuber poate trece prin dispozitivul automat de acţionare care îl dirijează de o parte sau alta a cilindrului hidraulic funcţie de semnalul primit de la regulatorul respectiv.09F . În cazul lipsei totale a uleiului hidraulic.276A-20-RUR4 (abur de medie presiune. Produsele de reacţie din reactor. necoroziv şi cu temperatură de congelare foarte scăzută. În cazul defectării pompelor de ulei (09-FP8). Tot prin acest colector se face şi operaţia inversă . Acestea sunt pompe cu piston antrenate direct cu abur care vine în cilindrii pe conducta VM .

8.Generatorul de abur este alimentat cu apă demineralizată şi deacrată pe conducta ADT .12 de la coloana de debutanizare. Din această linie se preia prin conducta PM .138-250-RUR10 cu aproximativ 250 0C.140-150RUR10. prin robinetul de reglare 09-FV .515 0 C şi.09F -195-150RUR4 şi merge la separatorul de condens 09-FV .250 -RUR11.09F .09F . De aici pe conducta PM .193-50-RUR4 de către pompele 09-YP6T. 4 . Aburul produs (15 bar) părăseşte generatorul 09-FE . De aici.134-100-RUR10 intră în colectorul de retur cu un debit controlat de bucla de reglare FRC-161. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. de la care revine pe conducta PM .09F-132-100-RUR10 în colectorul de retur.B (ambele antrenate cu turbine) şi este împins în colectorul PM-09F.162. Utilizarea talerelor inel şi disc în această situaţie este recomandabilă datorită volumului mare de vapori cu care se lucrează. Din baza coloanei.130 .133-100RUR11şi trimisă în fascicolul tubular al generatorului de abur 09-FE-3. 09-GE . la refierbătorul 09-GE .RUR4 intră în colectorul de abur de medie presiune al instalaţiei. 09FE .fluxuri de reciclu: slurry. Fluxul de slurry intră în coloană pe colectorul PM 09F .3 pe conducta VM . având rolul atât de a răci efluentul cât şi de a spăla şi trimite în baza coloanei urmele de catalizator aduse din reactor.09F . Debitul de slurry de pe acest circuit este controlat de bucla de reglare FRC-162.09F .196-150.131-100-RUR11şi trimisă la schimbătorul de căldură cu materia primă 09-FE-2 A/ B.330 0C. slurry intră în aspiraţia pompelor 09-FP .3. Din acest colector o parte din slurry este recirculată pe conducta PM-09F-130C-100RUR11 direct în colectorul de retur slurry cu un debit controlat de bucla de reglare FRC 168 de pe această conductă.158. Efluentul din reactor (vapori supraîncălziţi) intră în coloană cu o temperatură de 510 .195A-150-RUR4 la supraîncălzitorul de abur 09-FE . E.18. motorină grea. O altă parte din slurry este preluată din colector pe conducta PM . pe conducta PM-09F-130D-150RUR11. efuentul reactorului este contactat pe cele 6 talere inel şi disc de la baza coloanei cu un flux important de slurry rece provenit de la următoarele aparate: 09-FE .09F . În acest scop.G. înainte de a începe funcţionarea.2 A / B . motorină uşoară. Acest debit este controlat de robinetul de reglare HV . benzină grea.. benzină şi gaze. aburul circulă pe conducta VM . montat pe conducta PM . O altă parte din slurry este preluată din colector pe conducta PM .09F-141-80-RUR10 o cantitate de slurry retur direct la baza coloanei 09-FV .12. trebuie răcit la o temperatură de 320 .09F .2 A.23 A / B unde se încălzeşte până la circa 210 0C şi pe conducta VM . 09-FE .09F .165 acţionat manual pe teren. de unde se înapoiază în colectorul de retur pe conducta PM . cu un debit reglat de bucla de reglare FRC .09F-132-100-RUR10.23 A / B. O altă parte din slurry este trimisă în instalaţia F.

care cade uşor spre baza vasului şi iese pe conducta PM .Căldura necesară supraîncălzirii aburului este furnizată de o altă parte din slurry recirculat. pentru diluţie. Debitul de slurry din acest circuit este controlat de bucla de reglare 09F .18 unde face schimb de căldură cu materia primă.H2A2 cu un debit controlat de bucla de reglare FRC .148.09F – 610-80. Asfel.238-40-RUR10. pe conducta PM-09F-144-RUR11 motorina reziduală merge la răcitorul final 09-FE4 A ÷ F.8 imediat Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Acest flux dupa ce trece prin cele doua filtre 09F-F2 B are doua directii.23 A / B de unde intră în colectorul de retur prin conducta PM 09F . una in conducta de by-passare a reserului iar cealalta intra in riser printr-un ditribuitor situat intre cele doua distribuitoare Optimix.FRC . slurry este amestecat. De aici o parte din motorină este împinsă pe conducta PM-09F-128-150-RUR12 înapoi în coloana 09-FV . Vaporii supraîncălziţi ai efluentului din reactor după ce au fost răciţi prin contractarea cu reciclul de slurry. 4 . răcindu-se până la cca.23-40RUR108. celălalt constituie fluxul de motorină reziduală propriuzisă şi merge pe conducta PM . Refluxul recirculat de motorină grea este preluat din coloana 09-FV .8 de pa talerul acumulator numărul 2 cu o temperatură de aproximativ 275 0C pe conducta PM .RUR12. care este preluat din colector pe conducta PM . Acesta este constituit din trei baterii a câte două aparate dintre care două baterii se află în funcţiune. 1500C .09F .12. Aceste pompe refulează motorina reziduală la depozit pe conducta PM . De aici. a treia fiind rezervă pentru operaţii de întreţinere . merge în aspiraţia pompelor 09-FP3 A/B. Răcit la aprox.146 -80-RUR3 cu un debit reglat de bucla FRC .09F .143-80-RUR11 la schimbătorul de căldură 09-FE .145-80-RUR3 şi intră în aspiraţia pompelor 09-FP . Cealaltă parte din slurry intrat în decantor.curăţire. în zona în care distilă motorina grea.12 A/B. o ultimă parte a debitului de slurry este preluată din colector pe conducta PM09F-135-80-RUR11 şi intră în partea inferioară a decantorului de nămol FV . urcă în coloana 09-FV .149.151.137-40-RUR11şi este trimis la schimbătorul 09-FE .09F .8 pe talerul inelar numărul 3 prin conducta PM-09F-136-80-RUR11 debit controlat de bucla FRC . În sfârşit.8.157 de pe conducta PM . o parte din slurry intră în decantor cu o concentraţie mare de catalizator. împreună cu motorina de diluţie constituind fluxul de motorină reziduală.09F .157 prin robinetul de reglare FV .09F 125-350 . 600C fluxul de motorină reziduală iese din răcitorul 09-FE4 A-F pe conducta PM . fiind contactaţi de refluxul intern de motorină grea introdus în coloană sub talerul acumulator numărul 2. În această zonă.09F . cu un flux de motorină grea. părăseşte decantorul pe la partea superioară şi se desparte în două fluxuri: unul se întoarce la coloana 09-FV .

8 de pe talerul acumulator nr. De aici pe conducta PM-09F-155A-50RUR3. prin conducta PM-09F-156-50-RUR3. 18 unde prin răceşte în Cod formular: F – 003 – 93 / ed.172.190 în cascadă cu bucla LC . 4 .22 se ramifică o conductă PM-09F-087-40-RUR3 prin care se poate trimite un flux de motorină grea la sistemul de motorină pentru ars (torchoil) de la regeneratorul 09-FV . Vaporii rămaşi din efluentul de reacţie după ce au fost răciţi în secţia de motorină grea îşi continuă mersul ascendent şi trec în secţia de motorină uşoară unde sunt contactaţi mai întâi cu refluxul intern de motorină uşoară introdus în coloană sub talerul acumulator nr. 230 0C şi pe conductele PM-09F-115-250RUR3.09F .22 (cu apă) unde se răceşte până la aproximativ 180 0C şi pe conducta PM-09F-150-50-RUR3 intră la baza decantorului 09-FV . O parte din motorina grea returnată spre coloană este trimisă pe conducta PM .15480-RUR3 în aspiraţia pompelor 09-FP .1 de bucla de reglare FRC . după răcitorul 09-FE .7. De aici o parte din motorină este împinsă pe conductele PM-09F-116A-200-RUR3.5 A / B. Refluxul recirculant revine în instalaţie pe conducta PM-09F-151-150-RUR3 şi cu o temperatură de aprox.1 cu un debit controlat funcţie de nivelul de pe talerul acumulator nr.8 pe talerul numărul 25 unde în circulaţie descendentă spre talerul acumulator nr. O altă parte din motorina grea care constituie refluxul recirculant propriu-zis este trimis pe conductele PM-09F-126-200/250-RUR12 şi PM-09F-127-100-RUR12 la instalaţiile FG la refierbătorul coloanei de debutanizare 09-GE . PM09F-116B-200-RUR3 şi PM-09F-116-200/100-RUR3 înapoi la coloana 09-FV . 1.9 şi ca absorbant secundar la coloana 09-GV .8 imediat sub talerul acumulator nr.3. Din conducta de refulare a pompelor 09-FP– 13A/B pe conducta PM-09F-158-40-RUR3. O altă parte din motorina uşoară care constituie fluxul de recirculare propriu-zis este trimisă pe conducta PM-09F-112-150-RUR3 în instalaţia FG unde se utilizează ca agent termic la refierbătorul 09-GE . o parte din motorina grea este trimisă la sistemul de spălare şi etanşare a pompelor şi aparaturii AMC prin care se vehiculează slurry.171.11 pentru aport termic. PM-09F-155B-50-RUR3 şi PM-09F-155-50-RUR3 intră în răcitorul 09-FE . 2 continuare vaporii de efluent şi condensează motorina grea conţinută în aceştia.13 A / B.sub talerul acumulator numărul 2 cu un debit comandat funcţie de nivelul de pe talerul acumulator numărul 2 de bucla de reglare FRC .12 pentru diluarea fluxului de slurry cu debit controlat de bucla de reglare FRC . Refluxul recirculant de motorină uşoară este preluat din coloana 09-FV . PM-09F-115A-250-RUR3 şi PM-09F-115B-250-RUR3 intră în aspiraţia pompelor 09-FP . De asemenea.208 în cascadă cu bucla LRC . 100 0C intră în coloana de fracţionare pe talerul nr. Refluxul recirculat revine în instalaţie pe conductele PM-09F-152-200-RUR3 şi PM-09F158-100-RUR12 şi cu o temperatură de circa 230 0C reintră în coloana 09-FV . 1 cu o temperatură de aprox.152.

Benzina grea produsă. Aburul de stripare împreună cu vaporii extraşi prin stripare părăseşte coloana pe la partea superioară şi pe conducta PM-09F-120-200-RUR3 intră în coloana 09-FV . Prin conductele PB-09F-112-200-RUR3. răcindu-se până la aprox. împreună cu refluxul recirculat iese din coloana 09-FV .8 de pe cutia de preluare a talerului nr. 75 0C. PM-09F-122B-100-RUR3 şi PM-09F-122C-100-RUR3 motorina cu o temperatură de aprox. La ieşirea din 09-FE . Motorina uşoară stripată iese din coloana 09-FV . după ce au fost răciţi în secţia de motorină uşoară îşi continuă circulaţia ascendentă în coloană şi trec în secţia de benzină grea. Vaporii rămaşi din efluentul de la reactor.curgere descendentă spre talerul acumulator nr. 225 0C este împinsă în fascicolul tubular (ţevi) al schimbătorului 09-FE . Aburul de stripare (16 bar) intră în partea inferioară a coloanei 09-FV . De aici pe conductele PB-09F-113A-150-RUR3. unde cedează căldură materiei prime.7 cu o temperatură de aprox. iar benzina grea rezultată din reacţie este condensată. unde se etanşare şi spălare PM-09F-163-50-RUR4. De aici motorina uşoară merge pe conducta PM-09F-123-100-RUR3 la răcitorul de motorină uşoară (cu aer) 09-FE .135 0C. injecteajă în cazuri de avarii (distilat de emergenţă).10 cu un debit reglat funcţie de nivelul din baza coloanei de bucla de reglare LRC 213.10. Din conducta PM-09F-124-100-RUR3 se pot prelua două fluxuri: * * primul. De aici motorina uşoară merge pe conducta PM-09F-124-100-RUR3 la depozit cu un debit controlat de bucla de reglare FRC . De aici pe conductele PM-09F-122A-100RUR3.8 deasupra talerului acumulator nr.1.215. 2000C.14 A / B.10 pe la partea inferioară a acesteia şi pe conductele PM-09F-121-150-RUR3. Motorina uşoară produsă este preluată din conducta PM-09F-115-250-RUR3 şi pe conducta PM-09F-118-150-RUR3 intră în partea superioară a coloanei de stripare motorină uşoară 09-FV .21 A / B. 4 . care pe conducta PM-09F-173-50-RUR3 merge la colectorul sistemului de al doilea. PB-09F-112A-200-RUR3 şi PB-09F-112B-200RUR3 refluxul recirculat de benzină grea merge în aspiraţia pompelor de benzină grea 09FP .10 pe conducta VJ09F-216-100-RUR1 cu un debit reglat de bucla de reglare FRC . 1 răceşte în continuare vaporii de efluent ai reactorului şi condensează motorina uşoară conţinută de aceştia. unde se răceşte până la o temperatură de aprox.17 A / B.21 A / B prin conducta Cod formular: F – 003 – 93 / ed.201. PM-09F-121A-150-RUR3 şi PM-09F-121B-150RUR3 intră în aspiraţia pompelor 09-FP6 A / B. care pe conducta PM-09F-172-50-RUR3 merge la baza riserului. unde cedează căldură materiei prime. PB-09F-113B-150-RUR3 şi PB-09F-113-150-RUR3 benzina grea este trimisă la schimbătorul de căldură 09-FE .

19 A / B. 60 C. Vaporii rămaşi din efuentul de la reactor după răcirea din secţia de benzină grea constituie produsul de vârf al coloanei 09-FV .8 deasupra talerului nr. Aceşti vapori în drumul lor spre vârful coloanei sunt răciţi de refluxul intern provenit din refluxul rece introdus pe primul taler al coloanei. 145 C pe conducta PGB-09F-101-800-RUR3 şi Cod formular: F – 003 – 93 / ed. C3.24 A / B unde se răceşte până la o temperatură de aprox.13 pe la partea superioară şi pe conducta PB-09F-168-100-RUR3 intră în coloana de fracţionare 09-FV . Mai departe benzina grea este trimisă la depozit pe conducta PB-09F-171-50-RUR3 cu un debit controlat de bucla FRC . Ei ies pe vârful coloanei cu o temperatură de aprox. C2. cu un debit reglat funcţie de nivelul din baza coloanei 09-FV -13 de bucla de reglare LRC .PM-09F-114-150-RUR3 benzina grea trece în răcitorul cu apă 09-FE -7 (care se poate by pass-a) unde se răceşte până la o temperatură de aprox. C1.212.197) pe linia PB-09F-114.9B. C4 şi C5+ (benzină).13 pe conducta VJ -09F-215-50-RUR1 cu un debit reglat de bucla de reglare FRC .197. 110 C. prin modificarea legăturilor de conducte apă recirculată la 09-FE7. rezultate din procesul de cracare precum şi abur provenit de la striparea catalizatorului. H2S.8 (după ventilul regulator FV . • Merox. PB-09F-169A-80-RUR3 şi PB-09F169B-80-RUR3 intră în aspiraţia pompelor de benzină grea 09-FP . Aburul de stripare (16 bar) intră în partea inferioară a coloanei 09-FV . Din această linie se mai pot trimite fluxuri de benzină la : • • distilat de emergenţă pe conducta PM-09F-172-50-RUR3 şi trimis la baza riserului.214. PB-09F-170A-50-RUR3 şi PB-09F-170B-50-RUR3 benzina grea este împinsă în răcitorul cu apă 09-FE .13 pe la partea inferioară cu o temperatură de aprox. De aici pe conductele PB-09F-170-50-RUR3. Pentru îmbunătăţirea răcirii la vârful coloanei de fracţionare 09-FV8 s-a alimentat independent răcitorul 09-FE7 din conducta subterană existentă. 6. Aburul de stripare împreună cu vaporii extraşi prin stripare părăsesc coloana 09-FV . prin conducta de refularea pompei 09-FP . Ei conţin H2. Cu această temperatură se întoarce la coloana 09-FV . Benzina grea produsă este preluată din conducta PB-09F-112-200-RUR3 şi pe conducta PB-09F-166-80-RUR3 este trimisă la partea superioară a coloanei de stripare benzină grea 09-FV .13. 3 cu un debit controlat de bucla de reglare FRC . 4 . Benzina grea stripată iese din coloana 09-FV . a motorinei uşoare şi benzinei grele.8. reflux rece la coloană 09-FV .222. 170 C prin conductele PB-09F-169-80-RUR3.8 pe talerul nr.

gazele separate în vasul 09-FV . PB-09F-108A-150-RUR3 şi PB-09F-108B-150-RUR3 şi intră în aspiraţia pompelor 09-FP-7A.9 A / B. De aici benzina Cod formular: F – 003 – 93 / ed.1 nefiind în funcţiune.6 se introduc pe conducta AU-09F-177-50-RUR4.9 pe la partea superioară şi pe conducta PG-09F-105500-RUR3 merge la instalaţia FG în vasul separator 09-GV .236 funcţie de nivelul de hidrocarburi din vasul 09-FV .B (una antrenată cu motor electric.1 (vasul de aspiraţie treapta I a compresorului 09-GC .9 intră pe conducta PG-09F-176-300RUR3 un flux de gaze recirculate din treapta I a compresorului de gaze 09-GC1 de la instalaţia FG cu un debit controlat de bucla de reglare PRC .9B se poate dirija benzina direct la Merox (fără a mai putea fi controlată de bucla de reglare FRC . Faza vapori părăseşte vasul 09-FV . În perioada imediată pornirii instalaţiei CC. În aceste situaţii presiunea în vasul de reflux este reglată de bucla de reglare PRC 233.9. Pe traseul dintre 09-FE .2 A / B care elimină condensul (apă + hidrocarburi) din vasul separator 09-GV.9 pe conductele PB-09F-108150-RUR3.7 A / B (în cazul în care ambele pompe 09-FP . apele uzate cu H2S de la vasul 09-GV5 de la instalaţia FG. PB-09F107A-150-RUR4 şi PB-09F-107B-150-RUR4 benzina este împinsă în instalaţia FG la coloana de absorbţie primară 09-GV .9.merg la răcitorul cu aer 09-FE .9 unde condensează parţial şi se răcesc până la aprox. Deschiderea robinetului de reglare (PV . O altă parte din benzina nestabilizată iese din vasul 09-FV .239 în cascadă cu bucla LRC . 4 .9 sunt trimise la faclă prin conducta EF-09F-192-300RUR3. Amestecul lichid .6 cu un debit reglat de bucla de reglare FRC .7 sunt defecte). 45 C merge pe conducta PGB .3 (vasul separator de picături dintre treptele compresorului 09-GC1).vapori rezultat cu o temperatură de aprox.oprire.9. compresorul 09-GC .9 intră în conducta de refulare a pompelor 09-GP . În răcitorul final continuă condensarea produsului de vârf.9 începe să crească (înainte ca supapele de siguranţă PSV .09F-103-300-RUR3 la vasul de reflux 09-FV .6 şi 09-FV .9 A. funcţie de presiunea din vasul de reflux 09-FV . PB-09F-106A-RUR3 şi PB-09F-106B-RUR3 intră în aspiraţia pompelor 09-FP . De aici pe conductele PB-09F-107-150-RUR4. 65 0C. C.1). cealaltă cu turbină). Din refularea pompei 09-FP . Pe traseul dintre 09-FE .6 A / B.9 merge apoi prin conducta PGB-09F102-600-RUR3 în mantaua răcitorului final (cu apă) 09-FE .9 şi 09-FE .234. Pe traseul dintre vârful coloanei şi răcitorul 09-FE .239) pentru situaţiile de pornire . Din refularea pompei 09-FP-9A se poate trimite un flux de benzină pe circuitul refulării pompelor 09-FP .vapori din condensatorul 09-FE . montate pe vas să se descarce).9 pe la partea inferioară şi pe conductele PB-09F-106/200-RUR3. B.233) are loc şi în situaţiile în care presiunea din 09-FV . amestecul lichid . Faza lichidă de hidrocarburi părăseşte vasul 09-FV .

2.9 şi intră pe conductele AI-09F-110-100-RUR3. În acest scop efluentul este contactat pe cele 6 talere tip Cod formular: F – 003 – 93 / ed.03 filele 1÷7.231.04-0 şi schema de conducte şi automatizare nr. Descrierea procesului Prezentarea fluxului tehnologic al instalaţiei de fracţionare este în conformitate cu schema de proces nr. CN. Aceasta 3. Înainte de a începe fracţionarea.1. produsul de vârf conţine pe lânga benzină şi o mare cantitate de gaze. pe talerul nr.2.secţia de fracţionare Generalităţi Efluentul de la reactorul de CRACARE CATALITICĂ trebuie să fie separat în coloana de fracţionare în produse şi fluxuri de reciclu : -reziduu (slurry). 30-0165. 3. PB-09F-109A-100-RUR3 şi PB-09F109B-100-RUR3 ca reflux de vârf. NH3 . pentru micşorarea 3. S-a realizat legătura din linia de benzină debutanizată din linia de refulare a pompelor 09GP8 A.4 barG (efluentul de la reactor). AI-09F-111A-100-RUR3 şi AI-09F-111B-100-RUR3 apa uzată este trimisă în vasul acumulator 09-YV -1 cu un debit reglat funcţie de nivelul de interfaţă hidrocarburi . efluentul trebuie răcit de la 524-5320C la circa 345-3700C. sarcinii de vapori de la vârful coloanei 09-FV8. De aici.2. În ambele cazuri benzina reprezintă produsul de vârf.9 de bucla de reglare LRC .2. 36-0921.8. produsele mai grele fiind obţinute ca fracţii laterale. -motorină grea (HCO). 1 al coloanei 09-FV .este împinsă pe conductele PB-09F-109-100-RUR3. FUNCŢIONAREA LOR DIFERĂ ÎN DOUA PRIVINŢE: -La coloana de fracţionare a instalaţiei de CRACARE CATALITICĂ. B în linia de reflux de la vârful coloanei de fracţionare 09-FV8. Apa de proces (apa uzată) ce conţine dizolvat H2S. AI-09F-110A-100-RUR3 şi AI09F-110B-100-RUR3 în aspiraţia pompelor 09-FP .apă din doma vasului 09-FV .177. -benzină nestabilizată.2. cu un debit reglat funcţie de temperatura de la vârful coloanei de bucla de reglare TRC . -gaze bogate. Efluentul în stare de vapori de la reactor este dirijat prin linia PG-09F-038-900-RUR14 la baza coloanei de fracţionare 09F-V8.2. Descrierea procesului tehnologic . -benzină grea. -Alimentarea coloanei de fracţionare a instalaţiei de cracare catalitică este constituită din vapori supraîncalziţi de hidrocarburi la 5200C şi 1. pe conducta AI-09F111-100-RUR3.10 A / B. -motorină uşoară (LCO).se separă la partea inferioară a domei vasului 09-FV . 4 .2. Coloana de fracţionare a instalaţiei de CRACARE CATALITICĂ este foarte asemănătoare cu coloana de distilaţie atmosferică. implică adaptarea unor soluţii pentru îndepărtarea excedentului de căldură.

O altă parte din slurry este preluată prin conducta PM-09F-139-100-RUR10 şi recirculată direct în colectorul de recirculare slurry PM-09F-138-250-RUR10.B-300-RUR11 de unde este împins în 3. . cu o temperatura de circa 2300C. Acest sistem are atât rolul de a răci efluentul reactorului.09F-FRC-162 slurry de la 09F-E2A. Slurry circulă prin fasciculul tubular vertical al 09F-E3 prin mantaua căruia circulă apa care se transformă în abur. Din baza coloanei.2. Fluxul de slurry circulă prin tuburile celor două schimbătoare în serie.B.09F-FRC-161 slurry de la 09F-E3.B. Fluxul recirculat de slurry intră în coloană deasupra talerului 2 tip disc prin conducta PM09F-138-250-RUR10.09F-E23A. Debitul de slurry este menţinut constant cu ajutorul următoarelor bucle de reglare : . cât şi de a spăla şi trimite în baza coloanei particulele de catalizator aduse din reactor.2. 4 .O parte din slurry este preluată prin conducta PM-09F-131-100-RUR11. . . prevăzută cu robinet de secţionare la plecare din colectorul principal şi dirijată la preîncălzitorul de materie prima 09F-E2A. Din colectorul de slurry (PM-09F-130-250-RUR11) pleacă următoarele circuite: .3 colectorul de slurry PM-09F-130-250-RUR11.O altă parte din slurry este preluată prin conducta PM-09F-133-10-RUR11.09F-E3 ⇒ generator de abur.B (ambele antrenate cu turbină) prin liniile PM-09F-129A.B.2. .B ⇒ supraîncălzitor abur. Debitul de slurry care cedează căldura materiei prime este măsurat şi reglat cu bucla de reglare 09F-FRC-162 situată pe conducta de ieşire slurry din PM-09F-132-100-RUR10.09G-E12 ⇒ refierbător coloană debutanizare. fluxul de slurry este dirijat în aspiraţia pompelor 09F-P2A.inel şi disc din baza coloanei cu un flux de slurry recirculat de la urmatoarele aparate de schimb de căldură: .09F-FRC-157 slurry de la 09F-E23A.09F-E2A. Circuitul de slurry. Utilizarea talerelor inel şi disc în baza coloanei este recomandabilă datorită volumului mare de vapori din aceasta zonă. . . Din 09F-E3 fluxul de slurry la temperatura de circa 222 0C este dirijat prin conducta PM09F-134-100-RUR10 înapoi în colectorul de retur PM-09F-138-250-RUR10 având debitul controlat de bucla de reglare 09F-FRC-161 prin robinetul de reglare 09F-FV-161 montat pe Cod formular: F – 003 – 93 / ed.09G-FRC-106 slurry de la 09G-E12. . . Slurry cu temperatura de circa 1720C măsurată cu 09F-TI-139 este dirijat în colectorul de recirculare PM-09F-138-250-RUR10. prevăzută cu robinet de secţionare la plecare din colectorul principal şi dirijată la generatorul de abur 09FE3.B ⇒ preîncălzitor materie primă / slurry.

la ieşirea din 09FE3. Semnalele primite de la buclele de măsurare a nivelului şi a debitului de abur (produs în generatorul 09F-E3) 09F-LIC-159. fluxul de slurry este amestecat pentru diluare cu un flux de motorină grea care este dirijat prin conducta PM-09F-156-50-RUR3 (după 09F-E22) la baza decantorului. reglat de bucla de reglare 09F-FRC-151 cu robinetul de reglare 09F-FV-151 montat pe linia PM-09F- Cod formular: F – 003 – 93 / ed. o parte din fluxul de slurry intrat în decantor cu o concentraţie mare de particule de catalizator cade spre baza vasului şi iese prin conducta PM-09F-14950-RUR11 cu debit controlat de bucla de reglare 09F-FRC-149 prin robinetul de reglare 09F-FV-149 montat pe această conductă. Acest flux dupa ce trece prin cele doua filtre 09FF2B este dirijat prin conducta PM-09F-610-80-H2A2 la alimentare înalţată la RISER 09FV4 (intre cele doua seturi de alimentare Optimix ) sau in conducta PM-09F-085-100-RUR7 de by-passare a materiei prime la riser. Scopul introducerii motorinei de diluare este acela de a favoriza decantarea particulelor solide de catalizator. Debitul de motorină grea de diluare este măsurat şi reglat cu bucla de reglare 09F-FRC-152 prin robinetul de reglare 09F-FV-152 montat pe conducta PM-09F-156-50-RUR3.B şi de aici în colectorul de abur de medie presiune al instalaţiei. Fasciculul tubular al generatorului de abur este protejat împotriva suprapresiunii de supapa de siguranţa 09F-SS-13 montată pe conducta PM-09F-134-100-RUR10.B prin linia ATD-09F-193-50-RUR5 în alimentarea generatorului de medie presiune 09F-E3. În sfârşit. 6. o ultimă parte a debitului de slurry este preluată din colector pe conducta PM-09F135-80-RUR11 cu robinet de secţionare la plecare din colector şi dirijată la partea inferioară a decantorului de slurry 09F-V12. Apa tratată este asigurată prin următorul circuit: Din vasul degazor 09Y-V9 apa tratată este dirijată cu ajutorul pompelor 09Y-P6A. Aburul produs are debitul măsurat şi înregistrat (09F-FR-153). 4 . respectiv 09F-FI-153 intră în selectorul de semnal 09F-XY-159. Din vasul 09F-V18 aburul iese pe conducta VM-09F-195A-150-RUR4 şi intră în supraîncălzitorul 09F-E23A. Astfel. Aburul produs (14ata) părăseşte generatorul pe conducta VM-09F-195-150-RUR4 şi intră în vasul 09F-V18. care părăseşte decantorul pe la partea superioară şi se desparte în două fluxuri: -Unul se întoarce înapoi la coloana de fracţionare 09F-V8. În decantor la vârf se separă slurry cu motorina de diluare.conducta PM-09F-134-100-RUR10. pe talerul inelar nr. Generatorul de abur este alimentat cu apă demineralizată şi deaerată pe conducta ATD-09F193-50-RUR4. În această zonă. unde este selectată valoarea minimă ca ieşire spre bucla de reglare 09F-FIC-158. Debitul este controlat cu ajutorul robinetului regulator 09F-FV-158 comandat de bucla de reglare 09F-FIC-158.

Acest flux este reglat cu ajutorul buclei de reglare 09F-FRC-410 prin robinetul de reglare 09F-FV-410. ca agent termic la refierbătorul coloanei de debutanizare a benzinei.B. 4 . După cedarea căldurii. cu o temperatură de 2780C.2.E. de unde este refulată prin conducta PM-09F-126-200-RUR12 în instalaţia de FRACŢIONARE GPL.B.G unde se răceşte de la circa 3550C la 800C.B.B şi dirijată astfel: 1. prin conducta PM-09F-145-80-RUR3 reziduul limpezit este dirijat în trasul pompelor 09F-P12A. spre depozit. -Celălalt flux constituie reziduu limpezit propriu-zis şi este dirijat prin conducta PM-09F136-80-RUR11 la răcitorul cu aer 09F-E4A. Tot din refularea pompelor 09F-P3A. prin linia PM-09F-125-350-RUR12 şi se dirijează în aspiraţia pompelor 09F-P3A. cu nivel termic mai mic (circa 2000C). urcă în coloana 09F-V8. De aici. în secţia de motorină grea.B.2. Debitul de motorină recirculată este reglat cu ajutorul robinetului regulator 09F-FV-190 comandat de bucla de reglare 09F-FIC-190 în cascadă cu bucla 09F-LIC-172 ce măsoară nivelul de motorină din tancul acumulator.4. este dirijată prin linia PM-09F-126-250/200RUR12 la refierbătorul coloanei de debutanizare 09G-E11 din cadrul instalaţiei FRACŢIONARE GPL.136-80-RUR11. pentru a asigura necesarul de căldură al coloanei 09G-V9.C. PM-09F-158-40-RUR3. 09G-E11.2. Debitul de reziduu limpezit este reglat de bucla de reglare 09F-FRC-148 prin robinetul de reglare 09F-FV-148 montat pe conducta PM-09F-146-80-RUR3.O altă parte. prin conducta PM-09F-482-100-RUR12/RUR11 se dirijează motorina grea în alimentarea combinată ce se introduce în alimentarea înălţată la riser în funcţie de gradul de conversie dorit.F. prin contactare cu reciclu de slurry. 2. se reîntoarce prin linia PM-09F-152-200-RUR3 pe Cod formular: F – 003 – 93 / ed. ● Motorina grea produsă este preluată prin conducta PM-09F-125-350-RUR12 de motorina grea recirculată din tancul de acumulare amplasat între talerele 27 şi 28 ale coloanei 09F-V8 în aspiraţia pompelor 09F-P3A.B şi de aici la limita instalaţiei. Circuitul de motorină grea Motorina grea recirculată se preia din tancul acumulator care se găseşte amplasat între talerele 27 şi 28. unde prin circulaţie descedentă spre talerul acumulator (dintre talerele 27 şi 28) răceşte în continuare vaporii de efluent şi condensează motorina grea conţinută în acesta. De aici. refluxul intern de motorină grea. fiind contactaţi cu 3.O parte prin linia PM-09F-128-150-RUR12 pe talerul 28 al coloanei 09F-V8. Vaporii supraîncălziţi ai efluentului din reactor după ce au fost răciţi. motorina grea recirculată cu temperatura de 2000C se întoarce în coloana 09F-V8 prin linia PM-09F-152-200-RUR3 pe talerul 25. de motorină grea pentru spălarea compensatorilor de pe conductele de catalizator uzat şi regenerat precum şi aparaturii AMC. Din linia PM-09F-155-50-RUR3. reprezentând refularea pompelor 09F-P13A. pleacă un by-pass.

Din refularea pompelor 09F-P5A.B. Debitul este reglat cu ajutorul robinetului de reglare 09F-FV-208 comandat de bucla de reglare 09F-FIC208. -Prin linia PM-09F-117-150-RUR13.B motorina uşoară este dirijată prin linia PM-09F123-100-RUR3 la răcitorul de aer 09F-E10. De aici motorina este dirijată prin linia PM09F-122-100-RUR3 la schimbătoarele de căldură materie primă / motorină uşoară 09FE17A. Circuitul de motorină uşoară Motorina uşoară (inclusiv motorina uşoară recirculată) este preluată din tancul acumulator al coloanei 09F-V8. -Ultima parte este dirijată prin linia PM-09F-482-100-RUR12/RUR11 în linia de alimentare cu materie primă proaspătă PM-09F-007-200-RUR7 spre sector reacţie – regenerare. Debitul de motorină grea recirculată în alimentarea sectorului de reacţie este reglat cu 3.2.talerul 25 al coloanei 09F-V8.B. cu un debit reglat în funcţie de nivelul din baza striperului cu ajutorul robinetului regulator 09F-LV-213 comandat de bucla de reglare 09F-LIC-213. situat între talerele 20 şi 21 cu o temperatură de circa 190ºC şi prin conducta PM-09F-115-250-RUR3 este dirijată în aspiraţia pompelor 09F-P5A. împreună cu vapori de hidrocarburi uşoare antrenate prin stripare.B. Motorina uşoară stripată părăseşte striperul pe la bază şi prin linia PM-09F-121-150-RUR3 este dirijată în aspiraţia pompelor 09F-P6A. Din schimbătoarele de căldură 09F-E17A. unde se răceşte până la circa 500C. De aici motorina uşoară este dirijată astfel: -Motorina uşoară sau amestecul motorină uşoară + benzină grea este dirijat spre depozit. Aburul de stripare. 4 . Aburul de stripare (abur de medie presiune) intră în baza striperului 09F-V10 prin linia VM09F-216-100-RUR4 cu un debit măsurat şi reglat cu ajutorul buclei de reglare 09F-FIC-215.B motorina uşoară este dirijată astfel: -Prin linia PM-09F-116-100-RUR3 pe talerul 21 al coloanei 09F-V8 ca reflux. Deoarece debitul de benzină grea este măsurat şi controlat cu ajutorul buclei de Cod formular: F – 003 – 93 / ed.2. unde se răceşte de la circa 1830C la circa 1150C încălzind materia primă de la circa 1000C la circa 1150C. În cazul în care se doreşte maximizarea producţiei de motorină uşoară s-a prevăzut posibilitatea ca prin linia PB-09F-171A-50-RUR3 să fie introdusă benzina grea în conducta de motorină uşoară. -Motorina uşoară ca produs este preluată prin linia PM-09F-118-150-RUR3 şi dirijată în partea superioară a striperului de motorină uşoară 09F-V10. iar prin linia PM-09F-120-200-RUR3 sunt dirijaţi în coloana 09F-V8 deasupra talerului acumulator. ajutorul robinetului regulator 09F-FV-410 comandat de bucla de reglare 09F-FIC-410.2. părăsesc striperul pe la vârf.5. Din instalaţia GASCON motorina uşoară se întoarce cu o temperatură de circa 1100C. motorina cu temperatura de 1900C este dirijată la instalaţia GASCON ca agent termic (09G-E9) şi ca absorbant (la absorberul secundar 09GV7).

Benzina grea recirculată este preluată de pe talerul 7. Debitul de motorină uşoară sau amestec motorină uşoară + benzină grea se menţine constant cu ajutorul buclei de reglare amplasată pe linia de intrare în vasul de alimentare al instalaţiei HPM. având debitul măsurat şi controlat cu ajutorul buclei Cod formular: F – 003 – 93 / ed. cu o temperatură de circa 1420C.reglare 09F-FIC-222. unde sunt răciţi în continuare de refluxul recirculat de benzina grea. iar materia primă se încălzeşte de la circa 600C la circa 1000C. unde se răceşte de la circa 1420C la circa 970C. comandat de bucla de reglare 09F-FIC-197. O altă parte din benzina grea este dirijată prin linia PB-09F-166-80-RUR3 la vârful striperului de benzină grea (09F-V13) cu un debit controlat de robinetul regulator 09F-LV212 comandat de bucla de reglare 09F-LIC-212. după ce au fost răciţi în secţia de motorina uşoară. Aburul de stripare (abur de medie presiune) intră în baza striperului de benzină grea 09FV13 prin linia VM-09F-213-50-RUR4. prin linia PM-09F-112-200-RUR3 şi dirijată o parte în aspiraţia pompelor de recirculare benzină grea 09F-P14A. -Prin linia PM-09F-163-50-RUR4 motorina uşoară este dirijată la sistemul de spălare la etanşările de la pompele care vehiculează produse cu conţinut ridicat de catalizator precum şi 3. introducerea acesteia în linia de motorină uşoară se face după aparatul de măsurare a debitului de motorină 09F-FE-201 cu scopul de a măsura numai fluxul de motorină uşoară. De aici este dirijată prin schimbătoarele de căldură materie primă – benzină grea (09F-E21A.B). având debitul reglat cu ajutorul robinetului regulator 09FFV-197.2. -Prin linia PM-09F-172-80-RUR3.6. Aburul de stripare împreună cu vaporii extraşi prin stripare părăsesc striperul pe la vârf şi prin linia PB-09F-168-100-RUR3 sunt dirijaţi sub talerul 5 al coloanei principale de fracţionare.2. este dirijată prin preîncălzitorul de apă demineralizată 09F-E7 spre coloana de fracţionare 09F-V8 pe talerul 3. De aici.2. Circuitul de benzină grea Vaporii rămaşi din efluentul de la reactor.B. iar benzina grea este condensată. -Prin linia PM-09F-124A-100-RUR3 motorina uşoară sau amestecul motorină uşoară + benzină grea este dirijat spre instalaţia HIDROFINARE PETROL – MOTORINĂ (HPM). se asigură în condiţii de emergenţă necesarul de materie primă la secţia de reacţie. 4 . de motorină uşoară sau în amestec cu benzina grea. la elementele de automatizare. Benzina este răcită de la circa 97 0C la circa 800C. prin linia PB-09F-114-150RUR3. îşi continuă mersul ascedent în coloană şi trec în secţia de benzină grea. În aceste condiţii numai excesul de motorină sau amestec motorină uşoară + benzină grea va fi trimis spre depozit cu un debit reglat cu ajutorul robinetului regulator 09F-PV-201 comandat de bucla de reglare 09F-PIC-201 (bucla existentă 09F-FIC-201 a fost modificată în 09F-PIC-201). pe când apa este încălzită până la circa 700C.

Circuitul de vârf al coloanei de fracţionare 09F-V8 Vaporii rămaşi în efluentul de la reactor după răcirea în secţia de benzină grea constituie produsul de vârf al coloanei principale de fracţionare 09F-V8. În această linie se injectează prin linia EC-09F-006-20-E301 inhibitor de coroziune tip NALCO.C. H2S.2. pentru a preveni depunerea de săruri de amoniu pe tuburile răcitorului cu aer 09F-E9.B. Pe linia de vapori de la vârful coloanei până la răcitorul cu aer 09F-E9 sunt prevăzute supapele de siguranţă 09F-SS-6A. -Spre linia de motorină uşoară PM-09F-124-100-RUR3 pentru ca în amestec cu aceasta să fie dirijată spre instalaţia HIDROFINARE PETROL – MOTORINĂ (HPM). Debitul de reciclu este controlat cu ajutorul buclei de reglare 09F-PIC-234. striparea benzinei grele şi a motorinei uşoare. Amestecul de vapori de benzină şi gaze părăsesc coloana prin linia PGB-09F-101-800-RUR3 spre condensatorul de vârf 09F-E9 unde condensează parţial şi se răcesc de de la circa 106 0C la circa 600C.B. Ei conţin gaze (H2. -Prin linia CR-09F-500-50-RUR3 se introduce condensat rece din abur. unde este răcită de la circa 1400C la circa 400C cu apă rece recirculată (apă de turn). În această linie este injectat condensat rece din abur prin linia CR-09F-500a-RUR3.7. Benzina grea stripată este dirijată prin linia PB-09F-169-80-RUR3 în aspiraţia pompelor 09F-P19A. sunt răciţi de refluxul intern provenit din refluxul recirculat de benzină grea introdus pe talerul 3 şi refluxul de vârf introdus pe talerul 1 al coloanei.B cu o temperatură de circa 40 0C este Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4 . Benzina grea răcită părăseşte răcitoarele 09F-E24A. în scopul prevenirii depunerilor de săruri de amoniu pe tuburile condensatoarelor. fiind dirijată astfel: -Spre instalaţia HIDRODESULFURARE BENZINĂ GREA (HB-CC) atunci când se doreşte maximizarea producţiei de benzină.2.B şi de aici prin linia PB-09F-170-50-RUR3 este trecută prin răcitoarele de benzină grea 09F-E24A. uşoară).B prin linia PB-09F-171-50-RUR3 cu un debit măsurat şi controlat cu ajutorul buclei de reglare 09FFIC-222. atunci când se doreşte maximizarea producţiei de motorină (a se vedea şi descrierea circuitului de motorină 3. Tot în această linie mai sunt dirijate următoarele fluxuri: -Prin linia PG-09G-065-300-RUR3 / PG-09F-176-300-RUR3 este dirijat reciclul din treapta I-a a compresorului 09G-C1. C1÷C4) şi benzină nestabilizată (C5+÷1600C). precum şi aburul provenit de la antrenarea şi striparea catalizatorului. Amestecul de produs condensat şi gaze părăseşte răcitorul cu aer 09F-E9 prin linia PGB09F-102-600-RUR3 şi este dirijat la condensatoarele 09F-E6A.B. Amestecul lichid – gaze din condensatorul 09F-E6A.de reglare 09F-FIC-214.2. în drumul lor ascendent din zona de benzină grea spre vârful coloanei. Aceşti vapori.

Decshiderea acestui robinet este comandată de bucla de reglare menţionată în situaţiile în care presiunea din vasul 09F-V9 începe să crească şi înainte ca supapele de descărcare 09F-SS-9A.B. În vasul de reflux 09F-V9 are loc separarea fazei vapori de faza lichidă. O altă parte din benzina nestabilizată intră prin linia PB-09F-108-150-RUR3 în aspiraţia pompelor 09F-P7A. Faza vapori părăseşte vasul prin linia PG-09F-105-500-RUR3 spre vasul 09G-V1. Din pompele 09F-P9A. care în funcţie de nivelul din vasul de reflux 09F-V9 acţionează asupra robinetului de reglare 09F-FV-239. PB-09F-107-150-RUR4 este prevăzută linia PB-09F-175-50-RUR4 pentru dirijarea benzinei în linia PM-09F-172-50RUR3 spre secţia de reacţie-regenerare ca distilat de emergenţă. În această linie mai sunt dirijate următoarele fluxuri: -Prin linia PG-09F-500-25-40R1 se introduc gaze de egalizare cu vasul intermediar de ape uzate 09Y-NV1.B. gazele separate în vasul de reflux 09F-V9 sunt dirijate la faclă prin linia EF-09F-192-300/200.B şi de aici este dirijată prin linia PB-09F-109-100-RUR3 la vârful coloanei principale de fracţionare 09F-V8 pe talerul 1 ca reflux. vas din care aspiră compresorul 09G-C1. când compresorul 09G-C1 nu este încă pus în funcţiune. Din linia de benzină nestabilizată spre instalaţia GASCON. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. presiunea din vasul de reflux este reglată cu ajutorul buclei de reglare 09F-PIC-233 prin intermediul robinetului 09F-PV-233. -Prin linia 75-PG-003-80-SCF12 se introduc gaze cu H2S de la vasul 75-V4 din cadrul instalaţiei HIDRODESULFURARE BENZINĂ GREA (HB-CC).B. montat pe linia PB09F-107-150-RUR4. precum şi condensatul rece din abur introdus pentru spălarea sărurilor de amoniu). pentru cazurile în care debitul de materie primă scade sub 60% din debitul normal de alimentare la riser.C să deschidă. stripare benzină grea şi motorină uşoară. 4 . În perioada imediat următoare pornirii instalaţiei CRACARE CATALITICĂ. benzina nestabilizată este dirijată prin linia PB-09F-107-150-RUR4 la coloana de absorbţie primară 09G-V6 din instalaţia GASCON. -Prin linia PB-09F-500-50-40R1 se introduc hidrocarburi lichide de la vasul de alimentare al instalaţiei STRIPARE APE UZATE. Benzina nestabilizată este dirijată din vasul de reflux 09F-V9 prin linia PB-09F-106-250RUR3 în aspiraţia pompelor de benzină nestabilizată (alimentare instalaţia GASCON) 09FP9A.B şi prin linia PB-09F-108-150-RUR3 în aspiraţia pompelor de reflux 09F-P7A. Debitul de benzină nestabilizată este reglat cu ajutorul buclei 09F-LIC-236. iar în domul de la partea inferioară a vasului se separă din faza lichidă apa (provenită din condensarea aburului de antrenare şi stripare catalizator. În această situaţie.dirijat prin linia PGB-09F-103-500-RUR3 la vasul de reflux 09F-V9.

având drept consecinţă un punct final de distilare al benzinei grele în intervalul 220-2400C. Fracţionarea benzinei grele – reflux recirculat Fracţia de benzină grea (160-2150C) extrasă din coloană de pe talerul 7 prin linia PB-09F112-200-RUR3 este dirijată. robinet montat pe linia de refulare a pompelor 3.Debitul de reflux benzină uşoară este reglat funcţie de temperatura vaporilor de la vârful coloanei. Motorina uşoară recirculată cedează căldură în echipamentele din GASCON.B spre: • Instalaţia de HIDRODESULFURARE BENZINĂ (HB-CC). iar cealaltă parte este dirijată în striperul de benzină grea 09F-V13 şi de aici. Debitul optim de reflux recirculat de benzină grea este determinat de necesitatea micşorării debitului de vapori la vârful coloanei. Motorina reflux recirculat merge la GASCON. Operatorul va urmări să menţină constantă temperatura de pe talerul de preluare a benzinei 3. atunci când se doreşte maximizarea producţiei de benzină. Zona de motorină uşoară Motorina uşoară extrasă din coloană de pe talerul acumulator situat sub talerul 20 este condensată în interiorul coloanei de refluxul intern alcătuit din refluxul recirculat de motorină uşoară care intră în coloană pe talerul 18.2.8. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. în aspiraţia pompelor de recirculare 09F-P14A.2.9.2. Apa separată în doma vasului de reflux 09F-V9 este preluată prin linia AI-09F-111-80RUR3 la instalaţia de STRIPARE APE UZATE în vasul 09Y-V1. Motorina uşoară extrasă din coloană formează o parte reflux recirculat şi o parte (care este dirijată la striper) produs finit. un randament mai mare de benzină grea extrasă ca produs va ridica temperatura talerului de benzină grea. Nivelul constant în doma vasului de reflux 09F-V9 este asigurat cu ajutorul buclei de reglare 09F-LIC-232 ce comandă robinetul regulator 09F-LV-232. 4 .B.B. precum şi asigurarea temperaturii finale de distilare a benzinei uşoare (1600C). Astfel. cu ajutorul buclei de reglare 09F-TIC-177 ce comandă robinetul regulator 09FTV-177 de pe linia PB-09F-109-100-RUR3. 09F-P10A. unde este utilizată ca agent termic şi absorbant. cu ajutorul pompelor 09F-P19A. o parte. grele prin variaţia debitului de produs finit extras. Debitul optim de benzină grea extrasă ca produs este determinat de cantitatea de căldură necesar a fi extrasă din zona de benzină grea. deoarece se micşorează refluxul intern şi vaporii grei de motorină uşoară urcă.2.2.2. • Instalaţia de HIDROFINARE PETROL MOTORINĂ (HPM) – în amestec cu motorina uşoară – atunci când se doreşte maximizarea producţiei de motorină.

din secţia de motorină grea vor urca spre secţia de motorină uşoară vapori mai grei şi finalul motorinei uşoare va creşte.2. care deversează de pe talerul 28 spre talerele dintre secţia de motorină grea şi slurry. refluxul intern care deversează de pe talerul acumulator de motorină uşoară pe talerele de dedesubt se va diminua cu aceeaşi cantitate. Totuşi. În cazuri rare. Absorberul secundar (09G-V7) este operat pentru a recupera maximum de componenţii C3 si C4 concomitent cu reţinerea benzinei antrenate sub formă de picături fine din absorberul principal 09G-V6. Deoarece refluxul în secţiunile inferioare se va reduce astfel.Ratia optimă a acestui reflux este fixată de necesarul echipamentelor din GASCON. Dacă randamentul de motorină uşoară creşte. Temperatura de extragere este numai indirect afectată de modul în care sunt operate schimbătoarele din circuitul motorinei uşoare de îndepărtare a căldurii. deşi această temperatură de extragere nu este la fel de sensibilă la variaţiile finalului motorinei uşoare. Pentru o bună stripare este necesar un debit de abur de circa 25-30 kg/m3 produs stripat 3. cu excepţia faptului că debitul de recirculare este determinat de necesităţile refierbătorului coloanei de debutanizare 09G-E11. Temperatura de preluare a motorinei uşoare este. care va fi compensată automat printr-o creştere a refluxului de vârf.10. Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4 . în primul rând. În timp ce aburul îndepărtează componenţii uşori. Temperatura finală de distilare a motorinei grele poate fi reglată exact în acelaşi mod ca şi cea a motorinei uşoare şi toate comentariile făcute cu privire la secţia de motorină uşoară se aplică şi secţiei de motorină grea.2. Descărcarea acestor secţii poate fi făcută prin reducerea debitului de motorină uşoară absorbent. dependentă de finalul motorinei uşoare care se produce. talerele de la vârful coloanei de fracţionare pot avea tendinţa de supraîncărcare sau înecare. motorina grea este folosită în general drept component de amestec pentru combustibil lichid şi aşadar. pe cât este temperatura din vârful coloanei la variaţiile finalului benzinei. motorina uşoară trebuie stripată cu abur. operaţie care se realizează în coloana de stripare 09F-V10.2. ca şi temperatura de pe talerul de preluare a acestei fracţii. Sistemul este astfel calculat încât la o operare în condiţii normale a coloanei de debutanizare va fi preluată o cantitate suficientă de căldură pentru a condensa întreaga cantitate de motorină grea recirculată la secţia de reacţie şi a asigura refluxul intern. Temperatura finală de distilare a motorinei uşoare este determinată de cantitatea de produse uşoare extrase din striper. care reduc temperatura de inflamare. temperatura de inflamare nu este importantă. el va afeca uşor şi domeniul de distilare al produsului şi ar fi necesară o cantitate excesivă de abur pentru a ridica temperatura corespunzătoare la 10% distilate a produsului stripat. În scopul obţinerii temperaturii de inflamare cerute. Zona de motorină grea Sistemul de motorină grea este similar cu sistemul de motorină uşoară.

dar ar fi de asemenea suficient a se menţine conţinutul în catalizator al reciclului de Cod formular: F – 003 – 93 / ed. fiind ajustată la nivelul optim pentru operarea corectă a secţiilor superioare ale coloanei.2. va fi mai mic decât cantitatea ce se extrage în acel punct. Ar fi de dorit să se recircule tot acest produs şi să fie cracat până la dispariţie. se extrage de la vârful decantorului de nămol. dar din păcate el conţine unii compuşi aromatici grei. fie al motorinei uşoare. debitul de reflux de vârf va creşte în încercarea de a menţine coborâtă temperatura din vârful coloanei. De aceea. de temperatura la care se întoarce reciclul de slurry la vârful grupului de talere inel si disc. în timp ce “reziduul îngroşat” este recirculat din baza decantorului. de condiţiile de cracare. pe când slurry crachează în cocs şi gaze. care crachează foarte greu şi aceştia s-ar acumula până când greutatea API ar deveni greutate zero sau chiar mai mică. Cantitatea de slurry recirculată la secţia de reacţie depinde. O creştere a raţiei de extragere a motorinei grele va reduce refluxul intern care deversează de pe talerul acumulator de motorină grea pe talerele de dedesubt. operarea ei este cea mai importantă deoarece aici este extrasă cea mai mare cantitate de căldură din fluxul de efluent de la reactor. într-o măsură mai mică.2. întrucât motorina grea va putea craca la produse mai valoroase. iar aici. va rezulta o scădere a nivelului în baza coloanei. se recirculă motorina grea la riser pentru a transfera catalizatorul recuperat din baza decantorului de nămol. Motorina limpezită. este necesar să se extragă o cantitate de slurry ca produs. Din acest motiv.2. o motorină grea care conţine o cantitate de catalizator îndepărtat din vaporii de la reactor. produs care este utilizabil numai drept component de amestec pentru combustibilul lichid. în primul rând. se va pierde nivelul de lichid de pe talerul de acumulare respectiv.11. acesta se va îneca. Acest lucru trebuie făcut în asa fel încât să se piardă cât mai putin catalizator. Pentru aceasta se alimentează decantorul de nămol cu o cantitate de slurry recirculat. va fi îndepărtată prea multă căldură din vaporii în curgere ascendentă. 3. se va depune la baza vasului. şi cum acest reflux merge în secţia de slurry şi la baza coloanei. Cantitatea de căldură îndepărtată din vaporii de la reactor depinde de volumul de slurry circulat peste talerele inel şi disc şi. la sectia de reacţie. Zona de slurry Deşi secţia de slurry produce produsul cel mai puţin valoros al coloanei de fracţionare. liberă de catalizator. 4 . debitul de reflux de vârf va scade şi dacă debitul de reflux intern care curge pe talerul de preluare fie al benzinei grele. motorina grea este extrasă în cantitate suficientă pentru a regla nivelul din baza coloanei. Dacă sarcina generatorului de abur este prea mare. Dacă generatorul de abur 09F-E3 funcţionează cu o sarcină prea mică.În general. iar dacă debitul de reflux devine mai mare decât volumul care poate curge în jos prin coloană. Materialul din baza coloanei este slurry. deoarece catalizatorul este mai greu decât motorina.

dar aceasta ar putea schimba condiţiile de cracare şi. în orice caz. condiţii în care pericolul formării cocsului în baza coloanei este relativ mic. Temperatura din baza coloanei de fracţionare a unei instalaţii de CRACARE CATALITICĂ poate fi numai coborâtă. controlat manual de către operator. de alte schimbări care însoţesc schimbările reciclului de slurry. în general. Aceasta este metoda preferată de reglare a nivelului din baza coloanei. deoarece majoritatea reciclului de slurry se întoarce necracat la baza coloanei de fracţionare. deoarece efectul asupra secţiei de cracare este minim. Dacă reciclul de slurry creşte şi reciclul de motorină grea se reduce în scopul menţinerii unei raţii de alimentare şi a unei conversii constante. Schimbând randamentul de motorină limpezită se modifică cu siguranţă nivelul dar. este probabil ca greutatea specifică pentru slurry să crească. de asemenea. iar cel de motorină grea este menţinut constant. Dacă greutatea API pentru slurry devine prea joasă şi deci temperatura din baza coloanei prea ridicată. reciclul de slurry este majorat. în timp ce aromatele grele din slurry se vor reîntoarce nemodificate la baza coloanei. acest debit va scădea şi nivelul din baza coloanei va cădea. nu este o metodă prea eficace. Nivelul din baza coloanei de fracţionare este. Dacă.12. permiţând astfel înlocuirea prin motorină grea cu punct de fierbere mai coborât. Fluxul cel mai important care intră în secţia de slurry este refluxul intern care deversează de pe talerul acumulator de motorină grea şi dacă randamentul de motorină grea creşte. pe de altă parte. 3. Dacă materia primă şi condiţiile de cracare sunt astfel alese încât să nu se producă motorină grea. în general. 4 . randamentul de motorină poate fi variat.slurry sub 2%. Efectul schimbărilor debitului de slurry recirculat la riser asupra greutăţii API şi temperaturii din baza coloanei depinde de natura materiei prime şi. este temperatura de fierbere a produsului din acel punct.2. Această instalaţie a fost calculată pentru o temperatură de 3550C şi slurry cu greutate specifică egală cu 1. ca şi din orice punct al acesteia. Temperatura din baza coloanei. este de dorit să se menţină constant randamentul de motorină limpezită pentru o reglare minimă a temperaturii din baza coloanei şi. există pericolul formării de cocs în baza coloanei. Zona de bază a coloanei Pentru reglarea acumulării componenţilor grei trebuie extrasă o cantitate suficientă de motorină limpezită.2. pentru a fi obţinută conformă. Acest lucru poate fi făcut schimbând raţia de reciclu. Se crede adesea că o creştere a debitului de slurry prin generatorul de abur va ridica nivelul Cod formular: F – 003 – 93 / ed. reglând astfel greutatea API pentru slurry si temperatura din baza coloanei de fracţionare. prin extragerea unei cantităţi mai mari se slurry din sistem.2. de asemenea. având grijă ca această variaţie să nu se facă într-o asemenea măsură încât motorina uşoară să scadă. pentru că orice variaţie în greutatea API pentru slurry va tinde să afecteze condiţiile instalaţiei de cracare. este posibil ca greutatea API pentru slurry să scadă din cauza hidrocarburilor parafinice din motorina grea care vor craca.

iar nivelul de pe talerul de motorină grea va tinde să scadă şi nu să crească. acesta va curge în sus si va creşte greutatea API şi randamentul reziduului limpezit. va creşte şi cantitatea de căldură eliminată din baza coloanei. Alimentarea cu slurry din baza coloanei de fracţionare la decantorul de nămol şi reziduul limpezit la depozit trebuie să aibă cam aceeaşi greutate API. astfel că randamentele de benzină. deşi un oarecare efect în acest sens poate fi observat. preluat din baza decantorului. consecinţa fiind micşorarea debitului de motorină grea extrasă din coloană şi recirculată pe talerul 28 (sub talerul acumulator de motorină grea). În aceste condiţii. acesta va fi cu totul mic. astfel încât cantitatea de reflux care deversează de pe talerul acumulator de motorină uşoară în secţia de motorină grea va scade. refluxul de vârf va scade şi. motorină reziduală şi slurry rămân neschimbate şi de asemenea punctul de fierbere şi temperatura din baza coloanei sunt neschimbate. În condiţii normale de operare. 3. menţine la minimum reciclul de slurry. motorină uşoară. Acest diluent este utilizat pentru a transporta catalizatorul înapoi la reactor şi. Dacă debitul prin generatorul de abur creşte.2. în consecinţă. În scopul menţinerii unui debit de produs prin decantor a fost prevăzută o linie de retur de la vârful acestuia la coloană. creşterea acestui debit de retur va duce la scăderea conţinutului de catalizator în fluxul de slurry de recirculare. refluxul intern prin coloană va scădea şi el. schimbările în debitul generatorului de abur nu vor afecta condiţiile de cracare. benzină grea. 4 . Când se alimentează instalaţia cu materie primă uşoară cu domeniu coborât de fierbere. În acelaşi fel. pe când motorina grea va craca în produse mai valoroase.13.şi va coborî temperatura din baza coloanei dar. randamentul de reziduu limpezit poate ajunge la circa 1-2% faţă de materia primă şi. În realitate. cantitatea mică de condensat suplimentar care se formează în baza coloanei va compensa aceste efecte şi nivelul care ar putea avea variaţii va rămâne constant. din cauza imperfecţiunii contactului pe talerele inel şi disc se va observa o mică schimbare a temperaturii în baza coloanei. deoarece acesta tinde să cracheze în cocs şi gaze. în acelaşi timp. Raţia de reciclu de la baza decantorului este menţinută la circa 5% faţă de debitul de materie primă. Debitul de produs este ajustat după cum o cere controlul temperaturii în baza coloanei de fracţionare. chiar la zero.2. Dacă la decantor este pompată prea multă motorină grea ca diluant. Decantorul de nămol Rolul decantorului de nămol 09F-V12 este de a separa catalizatorul de reziduu limpezit şi a-l trimite înapoi la reactor. Pentru diluare. dar ea va fi cu totul neînsemnată până în situatia în care ar dispare lichidul de pe talerul acumulator de motorină reziduală. Ca mijloace de automatizare sunt prevăzute o reglare de debit a reziduului limpezit şi o reglare de debit a reciclului de slurry spre reactor. uneori. în conul de la baza decantorului de nămol se pompează motorină grea răcită. De fapt. cu o greutate specifică mai mare decât a alimentării calde de slurry în decantorul de nămol. Cod formular: F – 003 – 93 / ed.2. Debitul de motorină grea diluent este ajustat astfel încât să fie egal sau puţin mai mic decât raţia de reciclu de la baza decantorului.

raţiile de extragere pot fi readuse la normal. După procedura de uscare de la pornire. astfel încât va avea tendinţa de a congela în liniile reci.2. pentru a se restabili nivelul înainte ca pompele de slurry să scape. Căderea de presiune poate fi estimată scăzând din presiunea regeneratorului suma dintre presiunea din vasul de reflux şi presiunea diferenţială reactorregenerator. extragerea fracţiilor laterale şi a reziduului limpezit va fi oprită. Aceasta se face. în general. Deranjamente Înecarea coloanei de fracţionare este. în general.1.În concluzie.3. Procesul tehnologic al instalaţiei de striparea apelor uzate Generalitati Cod formular: F – 003 – 93 / ed. Este absolut necesar ca nivelul să nu fie lăsat să treacă peste partea superioară a sticlei de nivel. nivelul optim. o creştere a randamentului de reziduu limpezit va : • • • Reduce greutatea specifică a fluxului de slurry şi temperatura din baza coloanei. Motorina reziduală are un punct de congelare ridicat. Când se întâmplă acest lucru. 4 .14. cu abur a tuturor acestor linii. iar alimentarea cu materie primă se va face direct la baza coloanei.2. Talerele acumulatoare de motorină uşoară şi benzină grea îşi pot pierde nivelul de lichid dacă cantitatea de căldură îndepărtată în partea de jos a coloanei este excesiv de mare. Dacă nu este posibil să se regleze nivelul.2. În aceste situaţii se va diminua debitul de slurry de recirculare. refluxul de vârf va creşte. este necesar să se menţină continuu curegerea fluidului prin toate componentele acestui sistem şi să se evite răcirea exagerată a fluxului de motorină limpezită la depozit. Nivelul din baza coloanei este uneori pierdut în timpul pornirii sau deranjamentelor.3. Sarcina de lichid poate fi redusă prin creşterea căldurii eliminate într-un punct de mai jos al coloanei. răcitoare etc. Reduce finalul şi temperatura corespunzătoare la 90% distilate a motorinei uşoare.2. fracţia laterală ce se extrage de pe talerul golit şi de pe orice taler de preluare de deasupra acestuia. 3.2. Când instalaţia este în funcţiune. datorită încărcării excesive cu lichid a talerelor un deranjament şi o primă indicaţie a acestei situaţii este creşterea căderii de presiune pe coloană. La oprire este necesară suflarea 3. prin creşterea debitului de slurry recirculat la generatorului de abur şi creşterea cantităţii de abur produs în generator. Când nivelul de lichid revine. Această situaţie trebuie întotdeaua anticipată. se va reduce alimentarea până când se atinge 3. Când coloana se îneacă. În final coloana se va umple cu lichid. În acest caz. O creştere bruscă a căderii de presiune pe coloană va fi urmată de o creştere a presiunii regeneratorului. va fi pentru moment oprită sau mult redusă. dar cu efect slab asupra temperaturii coloanei. singurul fapt care mai poate periclita talerele este nivelul ridicat în coloana de fracţionare. Scădea conţinutul de catalizator al fluxului de slurry de recirculare.

4 . Cele două vase.SCA nr. fila 1÷3.Procesul tehnologic al instalaţiei retehnologizate şi parametrii de lucru sunt în conformitate cu “Schema de proces” nr. de la vasul situat pe linia de facla 09F-V104. de la instalaţia DAV3 prin linia AU-09F-306-80-RUR3 şi de la instalaţia cocsare prin linia AU-09F-306a-50-RUR3.032.B prin conducta AU-09F-289150-RUR3 şi sunt trimise. 360926.B prin conducta AL-09F-302100-RUR3. Produsul petrolier colectat în compartimentul de produs petrolier al vasului 09Y-NV1 este Cod formular: F – 003 – 93 / ed.3. fila 6.04-0 şi “Schema de Conducte şi Automatizare “ nr. apa stripată este dirijată la desalinare electrică (dacă conţinutul de fenoli este ridicat) sau la staţia de tratare biologică (dacă conţinutul de fenoli este scăzut). fila 2 din Instalaţia Concentrare Gaze. 3. După ieşirea din schimbătorul de căldură. Apa stripată este dirijată prin conducta AL-09F-301-150-RUR3 la pompele de apă stripată 09-Y-P2A.B şi apoi prin schimbătorul de căldură 09Y-E1A.03-2. Descrierea procesului tehnologic Alimentarea cu ape uzate a instalaţiei se face astfel: În vasul tampon 09Y-V1 sunt primite apele uzate de la vasul de reflux al coloanei principale de CC .03-4.09F-V9 prin conducta AU-09F-111-80-RUR3 din Instalaţia Fracţionare . Prin interpunerea acestui vas pe circuitul de ape de înaltă presiune se evită degazarea acestora la vasul 09F-V9 şi pătrunderea gazelor corozive în linia de gaze spre compresor.2.3. Apele din vasul 09Y-V1 sunt preluate cu pompele 09Y-P1A. 09Y-V1 şi 09Y-NV1. 36-0945. iar în vasul 09Y-NV1 prin bucla de reglare 09Y-LRC 501. În vasul intermediar 09Y-NV1 sunt primite apele de proces provenite din sistemul de înaltă presiune (de la vasul 09G-V5) prin conducta AU-09Y-500-50-E021 – SCA nr. Pentru funcţionarea optimă a coloanei de stripare. Amplasarea utilajelor în instalaţie este în conformitate cu planul de amplasare al instalaţiei nr. Coloana de stripare 09Y-V2 este alimentată deasupra primului taler. 36-0921.2. prin conducta AU-09F291-100-RUR13. 30-0132. Apele din vasul 09Y-NV1 sunt trimise prin conducta AU-09Y-501-50-E021 la vasul tampon 09Y-V1. prin conducta AL-09F-303-100RUR3. temperatura apei de intrare trebuie să fie de circa 950C. sunt astfel amenajate încât să permită separarea produsului petrolier eventual antrenat datorită dereglării nivelului de interfaţă la doma vaselor separatoare din care se face alimentarea instalaţiei. prin conducta AU-09F-290-100-RUR3 la preîncălzitorul 09Y-E1A.B (circuit ţevi). Menţinerea nivelului de apă în vasul 09Y-V1 se face prin bucla de reglare 09Y-LRC 12. cu debit constant realizat prin bucla de reglare debit 09Y-FRC 16. unde fac schimb de căldură cu apa stripată obţinută la baza coloanei de stripare (circuit manta). R-2-75-4112-rev.

cu o temperatură de circa 1060C.300 A / B-50-RUR3 fluxul de hidrocarburi este eliminat în sistemul de slops al rafinăriei. hidrocarburi. unde se separă picăturile de condens. fenolii existenţi în alimentare sunt stripaţi în proporţie de maxim 40%. Nivelele maxim şi minim sunt semnalizate la tablou. În condiţiile alimentării coloanei cu debit constant de apă. În această conductă sunt introduse şi apele uzate provenite din afara Complexului de Cracare catalitică. Apa evacuată la baza coloanei de stripare prin conducta AL-09F-301-150-RUR3 este trimisă cu pompele de apă stripată 09Y-P2A. ceea ce face necesară o preepurare înainte de a fi evacuate la canalizare. fie la vasul de reflux 09F-V9 prin conducta PS-09F-300a-50-RUR. 4 .B şi trimis. este trimis prin conducta PG-09F-293-200-RUR13 la vasul separator 09Y-V3.C. Apa stripată.300B-50-RUR3 şi PS .acestea impreuna alimenteaza vasul tampon de ape uzate 09Y .09F . nu au o Cod formular: F – 003 – 93 / ed. este trimisă prin conducta AL-09F-303-100-RUR3 la sectorul de tratare biologică pentru îndepărtarea urmelor de fenol.evacuat prin conducta PB-09Y-500-50-E042 şi este trimis în vasul de reflux al coloanei principale de fracţionare.306-80RUR3 în aspiraţia pompelor de şlops 09Y-P3A.B pentru a ceda căldură apei de alimentare (circuit manta).300A. Apele uzate din instalaţia de Cracare Catalitică sunt împinse de pompele 09F . NH3 şi a fenolilor într-o măsură cât mai mare. Se precizează că prin stripare în condiţii optime. hidrofinare petrol şi motorină.B până la aproximativ 700C.09F . cocsare. hidrofinare benzină. iar in conducta apelor ce vin de la instalatia CC intra si apa de la vasul situat pe linia de facla 09F-V104.P 10 A / B pe conductele AI . cât şi cele provenite din instalaţiile: distilare atmosferică. PS . Toate aceste ape rezultate din procesele menţionate. acizi naftenici. fie la rezervorul de şlops prin conducta PS-09F-300-50-RUR3. preîncălzită la temperatura de circa 950C şi pentru asigurarea stripării H2S şi NH3 până la limite admise în apa stripată se asigură aport de căldură la baza coloanei cu ajutorul refierbătorului 09Y-E2. 09F-V9.09F . Fluxul de vapori de la vârful coloanei de stripare.09F .09F . Produsul petrolier colectat în compartimentul de produs petrolier al vasului 09Y-V1 este evacuat prin conducta PS-09F-299-80-RUR3 cu pompele de şlops 09Y-P3A. De aici pe conductele PS . răcită în schimbătorul de căldură 09Y-E1A. în timp ce gazele reziduale sunt trimise prin conducta PG-09F-295200-RUR13 la incineratorul 09Y-H1. sunt impurificate cu hidrogen sulfurat.B prin conducta AL-09F-302-100-RUR3 la schimbătorul de căldură 09Y-E1A. În această instalaţie sunt tratate atât apele uzate din C. De menţionat că pompele de slops. care intră în instalaţie pe conducta AI . Nivelul din baza coloanei se menţine cu ajutorul buclei de reglare automată 09YLRC 24.V1. Respectarea regimului de temperatură al coloanei de stripare este o condiţie esenţială pentru striparea H2S.B.111-80-RUR3. amoniac.

291-100-RUR3 la partea superioară a coloanei de stripare 09Y . AU .09F .302 apele stripate sunt împinse în circuitul manta al schimbătorului 09Y .LRC . circulă pe conductele AL 09F .301B-100-RUR3 şi intră în aspiraţia pompelor de apă stripată 09Y . ies pe la partea inferioară a vasului tampon şi pe conductele AU .290A-100-RUR3. Apa stripată cu o temperatură de cca. În acest schimbător apele uzate se preîncălzesc. pornirea lor făcându-se automat de către traductorul de nivel 09Y . Apele ies din schimbătorul de căldură 09Y .LT .09F .09F . în fascicolul tubular al schimbătorului de căldură 09-YE-1A/ B cu un debit reglat funcţie de nivelul din vasul 09Y . pe seama apelor stripate din baza coloanei de stripare.P2 A / B. Debitul de ape stripate este reglat funcţie de nivelul din baza coloanei de stripare 09Y V2 de bucla de reglare 09Y . 67 C. iese pe la vârful coloanei de stripare.E1 A / B şi pe conducta AL . în circuitul manta al refierbătorului 09Y .FRC16 în cascadă cu bucla 09Y . Aburul (fie cel injectat direct.09F .289B-150-RUR3 intră în aspiraţia pompelor de alimentare a coloanei de stripare 09Y -P 1 A / B.303-100- Cod formular: F – 003 – 93 / ed.289A-150-RUR3 şi PS 09F .312-150-RUR1.09F . 820C. 4 . le stripează şi împreună cu hidrogenul sulfurat şi amoniacul extrase.09F 302A. 1). În primul caz se face prin intermediul aburului (6 ata) introdus în partea inferioară a coloanei (sub talerul nr.290.E1 A / B.V1.E2 montat la baza coloanei. De aici sunt împinse pe conductele AU .09F .302B şi AL . de la cca.09F .09F .09F .09F . Striparea apelor poate fi făcută fie direct.V2 (pe talerul nr.305 se întoarce la coloana de stripare.289-150-RUR3.FV16.LRC12 prin robinetul de reglare 09Y . AL .funcţionare continuă. Această coloană are un diametru de 1100 mm şi este echipată cu 20 talere cu clapeţi şi simplă deversare.E2 unde se evaporă parţial datorită căldurii cedate de abur (6 ata) care circulă în ţevi. 104 C iese pe la partea inferioară a coloanei şi o parte din ea se recirculă continuu pe conducta AL . montat pe pe conducta AU .24 prin robinetul de reglare 09Y .290B-100RUR3. fie cel provenit din refierbător) circulă ascendent în contracurent cu apele uzate introduse la partea superioară a coloanei. Apele uzate separate de hidrocarburi.LV . Cu această temperatură. 400C până la cca.10 în momentul în care nivelul de hidrocarburi a atins o anumită valoare. 20) pe conducta VJ 09F .09F . apele uzate merg pe conducta AU .24 montat pe conducta AL . de bucla de reglare 09Y .301A-150-RUR3 şi AL .301-150-RUR3.vapori rezultat iese din refierbător şi pe conducta AL . În cel de-al doilea caz striparea se realizează cu ajutorul aportului termic dat prin refierbătorul 09Y . PS . Cealaltă parte care constituie fluxul propriu-zis de apă stripată. AL . De aici pe conductele AL .09F . Amestecul lichid .09F . unde cedează căldura apelor uzate şi se răcesc până la cca.303-100-RUR3.304-100-RUR3.09F . fie indirect.

C.09F . Statia este formata din doua parti: Cod formular: F – 003 – 93 / ed. având un diametru mai mic decât mantaua exterioară a incineratorului. tăiere cocs. se propune să se dea acestora altă destinaţie (desalinare.2. În această manta există orificii prevăzute cu clapete pentru admisia de aer.298-80-RUR3 pe care se află montată diafragma de măsură 09Y . Debitul de combustibil gazos pentru ars este reglat funcţie de temperatura gazelor de ardere trimese la coş de bucla de reglare 09Y .293-200-RUR3 comunică cu spaţiul de vapori al vasului 09Y . PG . Totodată aceste conducte sunt prevăzute cu pante continue spre vasul 09Y . Conducta de gaze de stripare PG . circulând abur (6 ata) în scopul de a reduce la minimum cantitatea din gazele de stripare care condensează. Gazele de ardere rezultate din incineratorul 09Y .295-200-RUR3 la cuptorul incinerator 09Y . Întrucât aceasta nu este cea mai economică soluţie. În incinerator datorită prezenţei flăcării arzătorului întreţinută cu combustibil gazos adus pe conducta CG .09F .09F .V3. prin robinetul de reglare 09Y .).FE29.297-40-RUR3 înapoi la vasul tampon 09Y . arderea are loc într-o cameră de formă cilindrică confecţionată din cărămizi refractare. la vasul de condensat 09Y .V1 este considerabilă.V1 spre a nu permite acumulări de condensat.V1. după separarea eventualelor părţi condensate.09F .307-40-RUR3. Aburul împreună cu produsele stripate de la vârful coloanei de stripare merg pe conducta PG .4. 4 . etc.H2.4.V3 (prevăzut cu serpentină exterioară de încălzire contra îngheţului) poate fi evacuat pe conducta AU .295-200-RUR3 şi PG .293-200-RUR3.2. circulaţia gazelor de stripare. hidrogenul sulfurat este ars la bioxid de sulf şi împreună cu celelalte gaze prezente în camera de ardere este evacuat la coş.307-40-RUR3. care ar împiedica 3.J1 şi trimis pe conducta AU .09F .09F .TRC2.RUR3 sunt dirijate la canalizare. este dirijat pe conducta FG . Aburul necesar funcţionării ejectorului este livrat pe conducta VM09F-308-25-RUR4).296-40RUR3 (de către ejectorul 09Y .H1 sunt dirijate la un coş comun cu cuptorul de încălzire 09F .V3 de unde. dintre care unul în permanenţă deschis.09F .H1 prin intermediul a doi opritori de flăcări montaţi în paralel. Condensatul colectat în vasul separator de condensat 09Y .09F . Conductele PG .293-200-RUR3. incinerator şi respectiv vasul 09Y .TV2 montat pe conducta CG .09F .09F . Descrierea procesului-statia de condens.298-80RUR3 sunt manşonate. 3.insotitori apa fierbinte Descrierea procesului tehnologic Statia de condens C.09F . prin spaţiul dintre conductă şi manşon. În incinerator.1.V1 prin conducta PG . care indică situaţiile în care apa trimisă pentru stripare are o temperatură ridicată şi cantitatea de vapori degajată direct din vasul 09Y .

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. statii de colectare (s. ceea ce implica deschiderea.2. Actionarea lor se poate face prin comanda manuala sau automata in functie de nivelul din vas (LT1 pentru V1 si LT2 pentru V2 si V3). b (una-activa.2. Cele doua vase pot comunica intre ele printr-o conducta de legatura. Presiunea de pe vase este indicata de manometrele Pi2 pentru vasul V2 si Pi3 pentru vasul V3. Pentru mentinerea nivelului minim in vasele de condens. Cand nu se iau probe. Condensul colectat la baza vasului este pompat la termocentrala cu pompele P1. Debitul de condens este determinat prin intermediul masurii Q (FRQ).). 2 bar sau la esaparea in atmosfera. a. si o refuleaza la presiunea de 7 bar g.4. catre schimbatoarele de caldura si mai departe in colectorul tur de apa al circuitului de incalzire .a. pe conducta de refulare a pompelor s-au montat ventile regulatoare. partea de medie presiune. Presiunea pe vas este indicata de manometrul Pi1. partea de joasa presiune. cu presiunea de 3 bar g. 4 . una-rezerva) aspira apa din colectorul de retur din instalatie. Pe liniile de refulare de la pompe sunt montate manometre pentru masurarea locala a presiunii iar pe colectorul de aspiratie al pompelor sunt prevazute: un manometru pentru masurarea presiunii apei din returul circuitului si un traductor de presiune PT-04 prin intermediul caruia este sesizat la DCS scaderea/cresterea presiunii din sistem. Sistemul insotitori apa calda Sistemul de insotitori pe agent termic apa fierbinte din inst.a. respectiv: schimbatoare de caldura abur –apa si pompe de circulatie.c. b. Probele se pot lua si din stutul pompelor cand racitorul e defect. In vas condensul expandeaza rezultand abur la presiunea de max. condensul expandeaza. b. In vasul V2 se colecteaza condensul din CC iar in V3 din instalatia Alchilare. Surplusul de abur expandat din vasele V2 si V3 se poate dirija catre consumatorii de abur de 3. este compus din echipamentele de baza mentionate mai sus. aburul rezultat fiind expandat in conducta de incalzire a apei de la cazanele recuperatoare. c. Partea de joasa presiune este alcatuita din doua vase orizontale ce colecteaza condensul provenit din aburul de 6 bar (presiunea de lucru maxima fiind 1. In vase.) si liniile de insotitori . 6 bar.c. statii de distributie (s. iar condensul colectat este pompat la termocentrala cu pompele P2. pompele de circulatie pc1 a. Partea de medie presiune are in componenta un vas orizontal V1 care colecteaza condensul produs din aburul de 16 bar de la instalatiile CC si Alchilare.7 bar). La fiecare vas exista cate un dispozitiv de luat probe din condensul pompat pentru a se verifica puritatea acestuia. precum si din sistemul de conducte de distributie a agentului termic (apa fierbinte) alcatuit din : colectoare principale (tur – retur). racitorul de luat probe ramane izolat.

inainte de colectorul de aspiratie al pompelor sunt montate 2 supape de siguranta SS-1a. Pe conducta principala de retur a instalatiei de incalzire. pentru mentinerea in stare calda a corpului pompei aflate in rezerva s-a prevazut pentru fiecare pompa cate un by-pass a robinetului de retinere montat pe linia de refulare. pe partea de apa Cod formular: F – 003 – 93 / ed. C.. care pompeaza condensul recuperat in vasele V2J si V3J din cadrul statiei de condens C.. Inainte de punctul de racord la colectorul principal de retur al instalatiei. care limiteaza presiunea apei de completare la 5 bar g.respectiv inchiderea regulatorului PV-04 montat pe linia de completare In momentul in care exista neetanseitati si deci pierderi de apa din sistem (debitul de completare = max. atunci completarea in circuitul de incalzire se poate face cu apa demi la temperatura de cca.C. din refularea pompei YP6 aflata in inst. Se mentioneaza ca atat liniile de aspiratie si refulare de la pompele de circulatie cat si conductele de completare (condens pompat si apa demi) sunt prevazute cu insotitori cu apa fierbinte. 2 (unul activ. respectiv spre colectorul de retur . Esaparea de la cele 2 supape este dusa prin intermediul a 2 conducte pana la nivelul platformei betonate. Presiunea condensului pompat este de cca.5 bar g. 10% din debitul total de apa) regulatorul de pe linia de completare este deschis si in mod automat se restabileste presiunea normala in sistem.) prin tevi si aburul de J. 5  5. 1b. (max. linia de completare de Dn 80 este prevazuta cu un robinet de retinere care da posibilitate fluidului sa circule numai intr-un singur sens. 2. 2 care uilizeaza ca fluid incalzitor aburul de joasa presiune din reteaua rafinariei Fluidele vehiculate prin schimbatoarele de caldura S2/1. asigurandu-se astfel o circulatie inversa prin pompa respectiva. prin intermediul unei conducte de Dn 50 prevazute cu un regulator de presiune PIC-01. Operatiile de inchidere/deschidere a uneia sau a celeilalte dintre liniile de completare se va efectua manual de catre personalul de operare . la CET (statia de tratare). unul in rezerva) sunt: apa fierbinte (110 0C. 3.P. 7 bar g ) din schimbatoare este prevazuta cate o supapa de descarcare in atmosfera pentru situatia in care. dupa care apa este preluata de canalizarea existenta in zona. 7 bar g . 4 . apa din circuit este incalzita intr-unul dintre schimbatoarele de caldura S2/1. In situatia in care nivelul in vasele de condens de J.P. este sub valoarea minima si pompele P2/1. pentru a se evita pericolul de inghet in periodele in care nu exista circulatie a fluidului vehiculat pe acestea . Deasemenea.) prin manta . care protejeaza intreg circuitul de distributie a agentului termic si a caror presiuni de lucru / declansare sunt 5 / 6 bar . 2. In continuare. Completarea se face in mod normal cu condens de joasa presiune din colectorul de refulare al pompelor P2/1. Pe fiecare conducta de iesire a apei fierbinti (120 0C. alimentati din colectorul de tur al sistemului de incalzire. 200 0C si 6 bar g . 80 90 0C.C. 3 se opresc (protectie pe nivel minim in vas).

presiune de declansare) . Tot la limita instalatiei sunt montate aparate de masura locala (termometru si manometru). respectiv colectare (retur) din instalatie sunt prevazute cu robinete de izolare precum si cu goliri. si FG-CC. inainte de recordarea la statiile de colectare (pe returul insotitorilor). Schimbatoarele de caldura sunt prevazute cu un by-pass intre colectorul de intrare si cel de iesire care se va utiliza in situatia in care temperatura apei pe conducta de retur este ridicata (peste 120 0C) sau in situatii accidentale.este depasita presiunea maxima admisibila (8.C. transmisa de traductorul de temperatura TT-07 . prin intermediul carora se realizeaza eliminarea aerului din liniile de insotitori. cate o aerisire prevazuta cu robinet de izolare.) catre liniile de insotitori ai conductelor tehnologice din instalatiile C. dupa cum urmeaza: termometre – pe intrare/iesire apa. Apa fierbinte este trimisa apoi prin sistemul de distributie: colector tur – Dn 100 si statii de distributie (S. 2 si a caror presiuni de lucru / declansare sunt 6 / 6. este prevazut un by-pass intre colectoarele de tur si retur ale sistemului de incalzire cu apa fierbinte care va fi utilizat la pornirea circuitului sau in cazul in care va fi nevoie de izolarea colectoarelor principale: tur-retur din instalatie . unde se primeste si se afiseaza valoarea temperaturii apei. Pe liniile de iesire a condensului din fiecare schimbator de caldura s-au prevazut cate 2 oale de condens (2 – active) tip “Armstrong”.8 bar . la pornire sau in Cod formular: F – 003 – 93 / ed. C.C. in care ambele schimbatoare de caldura devin nefunctionale .A. prin statiile de colectare (S.6 bar Pentru a se putea regla temperatura apei fierbinti la iesire din schimbatoarele de caldura la valoarea dorita (temp.C. au montate fiecare. sunt prevazute aparate de masura locale. Condensul rezultat de la schimbatoarele de caldura va fi introdus prin intermediul unui colector de Dn 80 in vasul de recuperare V3J din cadrul statiei de condens C.C.120 0C). cu clopot inversat.C. Liniile de insotitori din instalatie. Pentru protectia schimbatoarelor de caldura pe partea de abur s-a prevazut cate o supapa de siguranta pe mantaua fiecarui schimbator: SS-1/1. cate unul pe fiecare dintre colectoare: tur / retur . La limita instalatiei C.. dupa care. manometre – pe intrare abur in schimbatoare . Deasemenea. model 314 . s-a prevazut pe conducta de intrare a aburului in schimbatoare un regulator TV-07. nominala . 4 . Fiecare dintre colectoarele statiilor de distributie (tur). iar pe unele dintre colectoare s-au montat racorduri de rezerva pentru alimentarea in viitor cu apa fierbinte din circuitul de incalzire si a altor insotitori ai conductelor tehnologice . care va fi actionat prin intermediul convertorului de semnal TY-07 de la DCS-ul din camera de comanda a inst.) si prin colectorul de retur – Dn 100 se reintoarce in aspiratia pompelor de circulatie . pe intrare abur si pe iesire condens.

2. Soluţia de cazan recuperator aleasă are o geometrie în formă de L. vaporizator şi economizor.timpul functionarii instalatiei . Această geometrie a permis ca suprafeţele de transfer termic din zona de intrare a gazelor de ardere să poată fi amplasate vertical. facilitănd aplicarea unei soluţii eficiente de curăţare a depunerilor în funcţionarea cazanului. Schema tehnologica de la statia de condens (P&ID) nr.09-RF sunt anexate la prezentele instructiuni de operare . Soluţia de cazan trebuie să permită evacuarea depunerilor din cazan cu operaţii minime. este izolat termic cu saltele de vata minerala peste care s-a montat tabla galvanizata pentru protectie . Pentru echilibrarea hidraulica a sistemului pe 45 linii de insotitori s-au montat discuri de laminare cu diverse dimensiuni ale orificiilor de restrictie . cu intrarea gazelor de ardere pe partea orizontală şi ieşirea pe partea verticală. La Mont. În conformitate cu parametrii cazanului acesta conţine supraîncălzitor.2256-70. B. Conţinutul de suspensii solide în gazele de ardere necesită o soluţie de cazan care să permită curăţarea în funcţionare a suprafeţelor de transfer termic şi menţinerea unor parametrii de funcţionare în limite acceptabile. si FG-CC alimenteaza cca. 73 de insotitori ai conductelor tehnologice din aceste instalatii (conform Anexa 1).2256-70. fiecare linie de insotitor este prevazuta cu robinete de izolare atat inainte de racordarea la colectorul de distributie – tur cat si la cel de colectare – retur . Cod formular: F – 003 – 93 / ed.Conţinutul de SO2 din gazele de ardere. care prin depunerea pe suprafeţele de transfer termic diminuează eficienţa acestora şi pot reduce chiar secţiunea de curgere a gazelor pănă la perturbarea gravă a funcţionării cazanului. Intreg circuitul de incalzire. 2005. Soluţia constructivă a cazanului a fost determinată de 2 caracteristici ale sursei de gaze de ardere: A. Deasemenea. 4 . 3. cu racordul de ieşire gaze în poziţia racordului de ieşire gaze al vechiului cazan CO Boiler. Soluţia funcţională de cazan cu circulaţie frontală multiplă. Descrierea procesului pentru CAZAN RECUPERATOR 09F-NH4 Cazanul recuperator este de tipul funcţional cu circulaţie frontală multiplă.C. permite realizarea unei preîncălziri a apei de alimentare înainte de intrarea în economizor prin amestec cu apă din sistemul fierbător care are o anumită suprapresiune faţă de apa de alimentare.conţinutul de suspensii solide în gazele de ardere.02-RF precum si schema de distributie a insotitorilor nr. Circuitul de incalzire cu apa fierbinte din instalatia C. La Mont. 2005.5. In Anexa 2 la instructiunile de operare s-au prezentat liniile de insotitori pe care s-au montat discuri de laminare precum si dimensiunile orificiilor de restrictie din aceste discuri .

tronsonul metalic aferent din canalul de gaze. Cazanul recuperator este prevăzut cu o instalaţie de curăţare prin vibrare a depunerilor acumulate pe suprafeţele de transfer termic în funcţionarea cazanului. racordat prin compensatori elastici metalici de partea orizontală şi verticală. elementele de susţinere pentru serpentine şi tronsonul de gaze. elementele de suţinere pentru serpentine şi tronsonul de gaze. Canalul de gaze de legătură este prevăzut la partea inferioară cu o pălnie colectoare care deserveşte partea verticală. Canalul de gaze de la partea orizontală este profilat adecvat pentru montarea unor pălnii colectoare la partea inferioară. Acest canal de gaze este realizat din pereţi membrană în zona primelor 3 module şi dintr-o carcasă metalică pentru modulul 4. Geometria părţii orizontale a cazanului facilitează curăţarea şi colectarea depunerilor de pe suprafeţele de transfer termic în zona în care gazele de ardere au cel mai mare conţinut de suspensii solide. Partea verticală a cazanului conţine economizorul. format din 2 pachete de serpentine duble orizontale. tronsonul aferent din canalul de gaze. 4 . legate între ele prin conducte exterioare. fiecare grup de vibrare fiind fixat pe cadrul metalic al cazanului. Instalaţia de curăţire cuprinde căte 2 grupuri de vibrare pentru fiecare modul (pachet de serpentine). elementele aferente sistemului de curăţare prin vibrare. susţinute individual la partea superioară şi grupate în 4 module. amplasate în 2 module susţinute separat şi legate între ele printr-un compensator elastic metalic. Fiecare modul poate fi complet preasamblat pentru montaj şi are următoarele componente principale: • • • • un pachet de serpentine orizontale. Componentele cazanului recuperator sunt susţinute pe un cadru metalic configurat şi dimensionat adecvat pentru susţinerea tuturor componentelor cazanului. Fiecare modul poate fi complet preasamblat pentru montaj şi are următoarele componente principale: • • • • un pachet de serpentine verticale. Suprafeţele de transfer termic de la partea orizontală sunt amplasate într-un canal de gaze care va fi etanşat. elementele aferente sistemului de curăţire prin vibrare. Cod formular: F – 003 – 93 / ed.Suprafeţele de transfer termic din această zonă (Supraîncălzitor şi Vaporizator) sunt configurate sub formă de panouri de serpentine duble. Legătura dintre partea orizontală şi partea verticală este realizată printr-un canal de gaze profilat adecvat.

Acest circuit este prevăzut cu 2 electropompe de recirculare. Sistemul de etanşare cuprinde cutii de etanşare în jurul tuturor colectoarelor de la partea orizontală şi verticală şi a grinzilor de susţinere de la partea orizontală. 4 . În zonele de trecere a ţevilor şi tiranţilor de susţinere prin canalul de gaze. • Cazanul recuperator este prevăzut cu un sistem de colectare a depunerilor compus din 3 pălnii colectoare la baza părţii orizontale a cazanului şi o pălnie colectoare la baza tronsonului de legătură între partea orizontală şi partea verticală. Practic evacuarea depunerilor se poate face şi în stare caldă a cazanului. prin intermediul unei tije de vibrare. se va avea în vedere Cod formular: F – 003 – 93 / ed. una în funcţiune şi alta în rezervă. care trebuie executate cât mai exact. respectiv în toate zonele în care există treceri ale unor componente prin canalele de gaze. datorită suprapresiunii pe partea de gaze din funcţionarea cazanului. permit evacuarea depunerilor numai în perioadele de întrerupere a circulaţiei gazelor de ardere în cazan. • Circuit de recirculare al apei în sistemul fierbător care realizează faza de vaporizare în 2 vaporizatoare legate în paralel la circuitul de recirculare. au fost prevăzute saltele profilate din păslă de fibre minerale care au un rol important de acoperire a spaţiilor libere la trecerile prin canalul de gaze. • • • Circuitul de apă-abur al cazanului are următoarele componente: Tambur separator de abur. care este prevăzut cu un dispozitiv de amestec pentru preîncălzirea suplimentară a apei de alimentare prin amestec cu apa din sistemul fierbător. din interiorul cutiilor de etanşare. Fiecare grup de vibrare are un sistem de bucşe de cauciuc între saşiul pe care sunt fixate motoreductorul şi ciocanul basculant şi placa de bază care se fixează pe cadrul metalic. La amplasarea saltelelor profilate. fiecărui panou de serpentine pe care este fixată o grindă de vibrare. Cazanul recuperator este prevăzut cu un sistem de etanşare pentru toate zonele în care prin canalul de gaze trec ţevi. • Circuitul de abur al cazanului între tamburul separator-supraîncălzitor-conducta de ieşire Circuitul de aerisire-golire-probe. Pălniile colectoare sunt prevăzute cu capace etanşe care. tiranţi de susţinere şi grinzi de susţinere. Sistemul de etanşare pe partea de gaze de ardere este foarte important în condiţiile în care cazanul funcţionează cu suprapresiune pe partea gazelor de ardere. Circuit de alimentare cu apă. Ciocanul basculant transmite şocuri. cu by-passarea gazelor de ardere în timpul acestei operaţiuni. Dispozitivul de amestec între apa de alimentare şi apa din sistemul fierbător este de tipul cu transfer de impuls. abur supraîncălzit.Un grup de vibrare este format dintr-un motoreductor planetar care acţionează un ciocan basculant.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed.B. Cazanul recuperator este dotat cu o instalaţie de automatizare care asigură funcţionarea automată a cazanului prin următoarele reglaje: -reglarea automată a debitului de apă de alimentare în raport de sarcina termică a sursei de gaze de ardere prin menţinerea nivelului apei în tambur. • Pe colectorul de faclă al secţiei de fracţionare se află montată o clapetă de reţinere înainte de a se lega în colectorul principal de faclă. circuitele de materie primă la refularea pompelor de alimentare).2. .2. 3. în cazuri accidentale ale creşterii presiunii. Cazanul recuperator este prevăzut cu înzidire (în zona racordului de intrare gaze şi a primelor 2 pălnii colectoare) cu izolaţii pentru tot canalul de gaze.B.C de pe conducta de vapori PGB-09F-101-800 care protejează coloana principală 09F-V8 cu sistemul de fracţionare. descarcă la canalizare supapele de siguranţă de dilatare termică montate la unele schimbătoare de căldură pe circuitul de produs (ex.2. • Se evacuează la canalizare şi apele uzate după ce au fost stripate (de H2S) în instalatia de STRIPARE APE UZATE ale instalaţiei. 4 . • Scurgerile de la utilajele instalaţiei se evacuează cu închidere hidraulică în canalizarea industrială a instalaţiei Cracare Catalitică. realizează în sistemul de faclă de înaltă presiune al complexului de Cracare Catalitică Evacuarea la canalizare • Supapele de dilatare termică de pe circuitele de răcire de la răcitoarele cu apă.6. -reglarea automată a temperaturii aburului printr-o injecţie de amestec cu apă de alimentare 3.fixarea acestora de canalul de gaze prin piesele metalice prevăzute.2. Evacuări din instalaţie Evacuarea la faclă Supapele de siguranţă de la echipamentul tehnologic sunt legate la colectorul de faclă după cum urmează: • Supapele 09F-SS-6A.6. la 100°C. • De asmenea. • Scurgerea vaselor şi conductelor la pâlniile legate la canalizare nu se face în mod normal decât după aburiri şi spălări la oprirea instalaţiei.6. pe partea de apă descarcă în pâlniile legate la canalizare.reglarea automată a temperaturii apei la intrare în economizor la 130-140°C pentru prevenirea corodării ţevilor din zona de ieşire a gazelor din cazan care este şi zona de intrare a apei în economizor. Supapele 09F-SS-9A. tamburul separator şi conductele de apă-abur şi cu înveliş metalic din tablă zincată a tuturor zonelor izolate. • Evacuarea supapei de siguranţă 09Y-PSV-01 (ce protejează vasul 09Y-NV1) se 3.C de pe vasul de reflux 09F-V9 care protejează vasul şi sistemul de fracţionare.1.

4 .20 8.• Reţeaua de canalizare este prevăzută din conducte de oţel.00-1. % gr.3 671 66 16. % gr.65 kg/kg 17. 0C Activitate catalizator de echilibru (MAT Activity) Consum aer/cocs Viteza de circulaţie a catalizatorului Carbon pe catalizatorul uzat Carbon pe catalizatorul regenerat Cocs Conradson materie primă Valoare 2 125 005 kg/h 138662 kg/h (CFR*=1.1 % gr 7-10 % gr 230-250 7500-8500 kcal/kg 1. din materia primă Abur atomizare la distribuitoarele de materie primă.26 % gr CFR = Raport alimentare combinată (COMBINED FEED RATIO) CFR = materie ⋅ prima ⋅ proaspata + motorina ⋅ reziduala ⋅ recirculata materie ⋅ prima ⋅ proaspata Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 0C Presiune Reactor.74 2 1.36 % gr 0. montate prin sudură.5 % vol 5 312 kg/h 4.7 kg abur/t catalizator 2 1 330 520 1.62 % gr 0. PARAMETRII SPECIFICI INSTALAŢIEI DE CRACARE CATALITICĂ Parametrul 1 Debit prelucrare: . bar g Temperatură catalizator regenerat.11) 73.1 t/min 0. izolate anticoroziv la exterior. din materia primă Temperatură materie primă. 0C Temperatură Reactor. probate pentru etanşeitate şi îngropate la circa1 m adâncime pentru a fi protejate împotriva îngheţului.materie primă proaspătă .21 7.25 % gr 0.materie primă combinată Conversie (ASTM 90% la 1930C) Producţie cocs Randament în cocs Selectivitate cocs Caracterizare cocs • Conţinut de hidrogen • Masă moleculară • Căldură de ardere Raport alimentare combinată/materie primă Raport catalizator/materie primă Raport catalizator/alimentare combinată 1 Raţia de stripare Abur liftare la Riser.

Cod formular: F – 003 – 93 / ed. 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful