2752eH.unDe.H xD.

oD
unD'u
D vkmu&X(AKO)w>uJ;G jyXxg
xgvXrRM>cd.z;wz.
xgvXtzDvmwz.tHRrh
Rrh>ySRvXtrRM>cd.z; 1<2<3 txgM.vD
txgM.vDRI

?w>rk>v>rJmxH/
eH.xD.oDrkmovhRvg<xd.rd>{lyORo,k>ng
qDtd.tdxd.*JRrk>*DR<w>rk>v>ySJR,o;rD.
eD.w,>,lRqlrl’D<unDvRuyDRxD.zD
eH.xD.oDrk>*hRrk>0g<rfuM>uhRyuD>vg
zHzko;ckzJeH.oD<zdo.eHRCh>0hRCh>0DR
w>eHRvD>cHrJmxHzd<w>obVwM>’H;Cd
w>obV,HR’H;b.q.<unDeH.oDyrR’.
ymzSd.yo;[JClCl<xd.vHG>zdyORwul-uL
xd.vHG>zdyORo,k>,R<oh.eD.unDzdud;*R
vDRz;y0JrHRvmtg<w>tJ.wpSRvXyusg
eH.oDo,k>,rJmxH<xD.yX>vDR*myD.vJ.xH
ql,ySRuvkmud;*R<w>tJ.tgxD.vX,o;
zHzkxH.M>yuD>vg<,Hmwh>(2752)ng
uD>vgrh>yxHyuD><wrh>y,DR’d.pd*D>
zHzk[h.ogvXy*D><yw’k;uJySR*RuD>
u’k;M>uhRyuD>vg<eH.xD.oDrh>y*H>bg
weHRtHRuvkmrJmxH<cJ*DRurh>w>o;zSH
unDzdo;qH;w*hR<eH.oDtHRtd.rl*hR*hR
ch.tJef,l.zdvHRud;*R<tJ.tySRuvkmwJmo;
eH.oDw>rk>v>rJmxH<u[Jpdmw>eHRurSH
eH.oDw>o;zSH[JwkR<ch.tJef,l.ub.w>rkm
eH.oDw>rk>v>uG>pd<rh>’fzdvHRuzsd;pd
qX*hRokvXeH.xD.oD<ylR’k.ylR’gud;*RrD.
w>rk>v>rJmxHvD>cH<wDeHuD>vgobVvHIIIIIII

eD>{hR’hRwRo. (zD
(zDolvhR)

?ovhReH.xH;vgCHvR/
R/
eH.xH;ovhRwkRtd.ySR<vgxH;ovhRwkRtd.ySR
rk.vd.bdol.zSHud;*R<cGgvd.bdo;zSHud;*R
zHzkvXysXRyd.,kRySR<ovhReH.xH;vgCHvR
eH.xH;unDol;oh.wkR<vgxH;unDol;oh.wkR
zHzkvXysXRrRtd.,kR<rd>y>vXysXRrRtd.,kR
ovhReH.xH;rh>[JwkR<yd.vDRzdvHR’D;rR,kR
pH.CJReH.oDvXu[J<yd.CJRvgoDvXu[J
zDxD.eJeyk>tusJ<o.xD.eJe0J>tusJ
rd>y>zHzkrRvdmxJG<vgxH;ovhRyXRCmeJ
,HR’D;eRzHzkvXysXR<,dm’D;eRzHzkvXysXR
eH.xH;ewoh.ngvXR<vgxH;ewoh.ngvXR
rh>,HR’D;zHzktpXR<xlxH;ewoh.ngvXR
rlxH;vXetd.qd;eJ<’hxH;zJetd.qd;eJ
xHrl,GRw&H;e’J<usdrl,GRw&H;e’J
w>qd.*hR,GR’d.[h.0J<td.Cltd.zd;uhRy0J
rlxH;vD>zJetd.qd;<’hxH;vD>zJetd.qd;
zH’d.uoHzHrRvdm<zk’d.uoHzkrRvdm
Clzd;td.qd;rh>’fod;<w>uDcJyqD.uHGmzsd;
uDRulmyORuvHRzdwGR<xd.vHG>yORuvHRzdwGR
*DRxX.oXrRo,k>,R<[gvDRcDrRo,k>,R
‘hyDRvD>usJ,HR’D;,R<qXxH.uhR,uD>CHvR
vgeDeH.xH;vXu[J<vgysKRovhRxH;u[J
qhbX.eH.uH.uwDReJ<zJbHcd.zX.uwDReJ
eH.vD>vHRvXuluReJ<bh.uHGmqSK.oDuhRe0J
zD*H>rk>CgvXeqSD;<rk>CgzD*H>vXeqSD;
eXrlqXqluvHRpd;<eXqSDqXqluvHRpd;
oH.yDRvD>usJvXeydm<wcsK;,lRzd*D>rRvdm
weHRtHRrk>Cgrk.yOR<woDtHRrk>Cgrk.yOR
ulod;0J’D;eH.uH.Ch<uluR0J’D;qhuH.Ch
oHusHyDR’JGoD.tzV<o,k>o;,uD>olvhR
xHolvhRvX,[J,J<uD>olvhRvX,[J,J
usd.rd>oD.,o;[l;*JR<usd.zgoD.,o;[l;*JR
ol;oh.CHvRyXRCmeJ<pXRoJ.G oD*D>vXu[J
oH.vD>vXzHzkuwDR<CDvD>vXzHzkuwDR
w-uX;vXrd>rR[;*DR<w-uX;vXy>rR[;*DR
vXo;’DzsX.rh>uwDR<urh>uvkmvRuyDR
xHoDvXe[Jtd.eJ<uD>oDvXe[Jtd.eJ
wrh>zHzkw>[h.og<wrh>rd>y>w>[h.og
zHzk[h.ySRrh>uD>vg<uwDR,kRzdpXRqlng
vXrlxH;uvHRzdwGR<vXyRxH;uvHRzdwGR
tlpdmCkmvgysKRCHvR<’HpdmCkmovhRCHvR
ovhRvgxH;eH.CHvR<eXrlo,k>ySRud;*RI

pDR[J
[JvX> uFH&OG.

?ySRwpdRvJRySRwpdR[J/
1. kqoPOxbvFxtoI, xOFdFTetIkOItIjoB
klufsERxamRloBmI, bFsFkqotloBmI
duFdatOfkLeBkLexamR, likmBloBmIkWEfpJB
tIKelifxOF0R\tERpJB, mAItIlitBtIdoRpJB
2. pvBkWEfnEFkyBtPF, tItBpJBxEBsvFdOFmR
bFsFjABlipKOFnI, kqoSEFSOBtloBmI
kqoPOKOFnIxajB, xeFbFklufhAFloBHR
dvdvlitIkWeRpfPLa, keToFPOlEBtInAIHa
3. tIhAFHaxamEBxkLa, luIpJABdOFlEfnEFlEfla
KoPLOlilEfnEFlEfla, kqoHAFqakABnEFla
nEFlaxaTeleFbFsF, jEI0edWR0etkmF
HlABtHonEFToFHo, koRnEFdeRmBlBkpoB
4. kqoPOxkEIxSo, mAItIxeFtImAItIto
kLOflEfleIHnvseRlB, pmAIxeFptloBmI
klufjAI0omBHpJI, mBcufdoRtIbvFtIba
tIbvFtIbamAItInf, nmBtIntloBbJa
5. KOFnIlipLiBtImBniB, \kiRdoRtISERToFp\tiB
xajBxapvBleBbFsF, tImAItItotloBmI
xeFdoRhAFKohAFnoBtI, muIlIPOlEBkhERcf
nEBdOFnEBToxOFxamR, pfkedDptInAIHa
6. HRKuliKOFnIKexEB, TeRjEITeRbahERcfdER
kqoHnvseRlBkL,e mippOfp0eceRceR (bFbF,toto)
pJBtSOBleBtSOBhe, POlEBKexEBtOInoFkLe
muIlIliKekiftSOB, HukkeToFSiBHoSO
7. nmAIhRsJeRmiHibAF, nkkeToFpJBkvFHA
nmAmAIpJBkvFtIHA, pJBxajBnfnAInBHA
miHibAFxKopqo, tBkLOFtBSAdoRmvBbJoR
klufklOBtIHRkW,E mBhRjoBpPOplEB
8. \kiRpsOkmOFxaToF, tnEBxEBpbvFptoI
tITEtItoppIyWB, sJipJBsvxoRSD\TAlDya
hAFpJBKWeRyfjABxamR, kLeRSiRcukLemBHpJI
kWIlOmBdoRmBmAIHA, nkmAIKOFnIlijAB
9. yWBcuTipfloBkqo, tmAItonEtIklo
xOFdoRkEISolipJeBmR, tjABlipJBduFdWeFpJB
tIxKOFkLiImAItIxEB, piBcfkABnTvnTER
kLOflEFleIHnvseRlB, nmAIpiBcftloBmI
10. xOFdoRtITEFtIkWISO, SOfkPoToFneTobO

kqoPOxkEIxSo, mBtuBhoFKOFHAFqaxoB
tjABlipmEKAbF, lEfleIkLOfHnvseRlB
kLeRSiRmBToToFxtoB, TeHORtuBHORhoFKOFmoB

pDRoX&h. (zkw>rk>v>rl)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful