You are on page 1of 64

Hazrlayanlar

Tuncay ZTRK
Sezgin AKAY
Abdullah YT
Bekir GL
Hseyin KAN
M. Azat BOZTA
Ahmet MAKAN
Baykal BULUT
Danma Kurulu
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU
Prof. Dr. Ali Fuat BLKAN
Yrd. Do. Dr. Hseyin ZCAN
Orhan KESKN
Deerlendirme Kurulu
Salih GN
Semih KAYA
Ahmet BLGN
Ahmet ETNKAYA
Hasan Hseyin DEMR
Hayrettin TUNCEL
Abdullah SKER
Ercan TAKIN
Ali KURT
Ercan TAPSIZ
Yakup KARATOSUN
Kapak ve Sayfa Tasarm
Murat ALTINDA
Ycel AKINCI
Resimleyenler
mam CC
Mustafa Afin GRLER
Seslendirenler
Fatma GKBULUT
Yayna Hazrlk
Zambak Dizgi ve Grafik
Film k
S.G.S.M.
Bask-Cilt
alayan A.. - Austos 2007
ISBN: 975-266-616-7

Bu kitabn tamamnn ya da bir ksmnn, kitab yaynlayan irketin nceden


izni olmakszn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayt sistemi ile oaltlmas, yaymlanmas ve depolanmas yasaktr. Bu kitabn tm
haklar, Copyright Zambak Basm Yayn Eitim ve Turizm letmeleri
Sanayi Ticaret A.. ye aittir.

Bu kitabn hazrlanmasnda Trk Dil Kurumunun


ml Klavuzu (2004) esas alnmtr.

Bulgurlu Mah. Libadiye Cad.


Haminne emesi Sok. Baran Merkezi Nu. 20 34696
SKDAR-STANBUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.K. 198
81020 ACIBADEM-STANBUL
telefon : (0.216) 522 09 00 (Pbx)
w w w. d i l s e t . c o m
fax
: (0.216) 443 98 39

N SZ
Dnyann geni bir blgesinde konuulan Trke, olduka eski bir kltr zeminine sahiptir.
Yeni sosyal ve siyas gelimelerle birlikte nem kazanan Trk dili ok farkl corafyalarda ilgi
ile karlanmakta ve bunun sonucu olarak Trke renme talepleri de gittike artmaktadr.
Trke, artk ada diller arasnda yer alan, yurt iinde ve yurt dnda zellikle yabanclarn renmeye altklar dnya dillerinden biri hline gelmitir. te bu taleplerin
karlanmasna ynelik olarak modern eitim ve retim metotlar nda, ada bir yaklamla Trke retimi kitaplarnn hazrlanmas bir gereklilik hline gelmitir.
Bilimsel aratrmalar nda hazrlanan Ebru Trke retim Setinde; dil, kltr, konu,
ekil ve grnt btnlne ok nem verilmitir. Geni aratrma ve tecrbelere dayanlarak
hazrlanan bu sette Trkenin en etkili metotlarla retilmesi hedeflenmitir.
Trke renmeyi zevkli hle getirmek ve dili kltr unsurlaryla bir arada retmeyi salamak Ebru Trke retim Setinin en nemli amalarndandr.
Bu set, farkl alglama biimlerine gre grsel, iitsel ve kinestetik zelliklere sahip renci kitlesinin eitliliine uygun bir yaklamla hazrlanmtr. Bylece farkl kavrama dzeylerinin dil renme becerileri de gzetilmitir.
Kitaplar, grsel malzeme bakmndan da desteklenerek kolay ilenebilir bir tarzda dzenlenmitir. Trkenin zenginliini, anlam ve ifade derinliini yanstan rnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kltrel unsurlar da rencilerin dikkatine sunulmutur.
Ebru Trke retim Setinin Trke renmek isteyenlere faydal olacana inanyoruz.

Dilset Yaynlar

iindekiler
Konu

Merhaba

Sayfa 6-11

 Tanma, Selamlama
 Alfabe, ahs Zamirleri, yelik Zamirleri

Konu

Naslsn?

Konu

Konu

3
4

Sayfa 12-17

Tanma, yi Dilek Szleri


Ek Fiilin Geni Zaman
simlerde Olumsuzluk
Soru Eki

Nerelisin?

Sayfa 18-23

 lkeler, Milletler, Diller


 imdiki Zaman (Olumlu-O
Olumsuz)
 -ll, (-lli, -llu, -ll) Eki

Bu ne?

Sayfa 24-29

 Eyalar ve Hayvanlar
 aret Zamirleri, Soru Eki, oul Eki, imdiki Zaman (Soru)
 smin Bulunma -d
de Hli

Genel Deerlendirme 1

Sayfa 30-31

Konu

Bu Kim?

Sayfa 32-37

 Tantrma, Meslekler, Aile


 Yeterlilik fiili (Olumlu-O
Olumsuz)

Konu

Konu

Ka Yandasn?
 Saylar, Aylar
 Saylar, Sra Say Sfatlar

Bugn Trke Var m?Konu

Sayfa 38-43

Sayfa 44-49

Dersler, Gnler
Gemi Zaman (Olumlu)
nsz Uyumu
Var-Y
Yok

Saat Ka?

Sayfa 50-55

 Saatler
 Gemi Zaman (Olumsuz, Soru)

Genel Deerlendirme 2

Sayfa 56-58

KELMELER

Merhaba!

1. Dinleyiniz.
yi gnler.

Merhaba!

yi akamlar.
yi gnler.

Gnaydn.

yi akamlar.

Gnaydn.

yi geceler.
yi geceler.

2. Dinleyiniz ve
tekrar ediniz.

KONU 1
OKUMA-ANLAMA
1. Okuyunuz.
Mehmet
Aye
Mehmet
Aye

:
:
:
:

Merhaba!
Merhaba!
Adn ne?
Adm Aye. Senin adn
ne?
Mehmet : Benim adm Mehmet.
Aye
: Memnun oldum.
Mehmet : Ben de memnun
oldum.

2. Eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Senin adn ne?


Merhaba.
Adn ne?
Memnun oldum.

a.
b.
c.
d.

3. Aadaki test sorularn cevaplaynz.


1. A: ................................................

Ben de memnun oldum.


Adm Aye.
Benim adm Mehmet.
Merhaba.

3.

B: Merhaba.

A) Senin adn ne?


B) Benim adm Mehmet.
C) Merhaba.
D) Teekkr ederim.

A) Adn ne?
B) Merhaba.
C) Memnun oldum.
D) Adm Ali.
2.

A: Adn ne?
B: ................................................
A) Merhaba.
B) yi akamlar.
C) Senin adn ne?
D) Adm Mehmet.

A: Adm Aye. ................................

4.

A: Memnun oldum.
B: ................................................
A) Benim adm Aye.
B) Adn ne?
C) Ben de memnun oldum.
D) Merhaba.

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: yi gnler.
B: yi gnler.
Uygulama
..................................................................

A: Adn ne?
B: Adm Ali.
Uygulama
..................................................................

A: Senin adn ne?


B: Benim adm Fatma.
Uygulama
..................................................................

A: Memnun oldum.
B: Ben de memnun oldum.
Uygulama
..................................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Dinleyiniz ve tamamlaynz.
Ali
Zehra
Ali
Zehra
Ali
Zehra
Ali

:
:
:
:
:
:
:

............ gnler.
yi gnler.
Adn ne?
............. Zehra. Senin adn ne?
Benim adm Ali.
Memnun oldum.
............. de.

3. Dinleyiniz ve eletiriniz.
1. Benim adm
2. Senin
3. Memnun

a. oldum
b. adn ne?
c. Zehra

KONU 1
KONUMA

DL BLGS

1. Diyalou okuyunuz.

1. ALFABE
Trkede 29 harf vardr.
Kk H arfler
a b c d e f g h i j k l
m n o p r s t u v y z

Ahmet :
Selma :
Ahmet :
Selma :
Ahmet :
Selma :

Gnaydn.
Gnaydn.
Adnz ne?
Adm Selma. Sizin adnz ne?
Benim adm Ahmet. Memnun oldum.
Ben de memnun oldum.

Byk H arfler
A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V Y Z
Harfler i kiye a yrlr:
1. Sesli Harfler a, e, , i, o, , u,
2. Sessiz Harfler b, c, , d, f, g, , h, j, k, l, m,
n, p, r, s, , t, v, y, z

2. Benzer diyaloglar kurunuz.

2. AHIS ZAMRLER

YAZMA

Trkede 6 tane ahs zamiri vardr.


Bunlar:

1. Diyalou tamamlaynz.
A:
B:
A:
B:
A:

yi gnler.
..................................................................
..................................................................
Benim adm Zehra. Sizin adnz ne?
..................................................................

Tekil

oul

Ben

Biz

Sen

Siz

Onlar

3. YELK EKLER
Ben

Benim ad-m

rnek:
Benim adm Ali.

Sen

Senin ad-n

Senin adn ne?

Onun ad-

Onun ad Selma.

Biz

Bizim ad-mz

Bizim admz Ali ve Canan.

Siz

Sizin ad-nz

Sizin adnz ne?

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Merhaba!
Gnaydn.
Memnun oldum.
yi gnler.
yi akamlar.
Adn ne?
yi geceler.
Benim adm Ali.

: .........................................
: .........................................
: .........................................
: .........................................
: .........................................
: .........................................
: .........................................
: ........................................

Onlar Onlarn ad-lar Onlarn adlar Cem ve Tark.

DEERLENDRME
4. Kelimeleri uygun resimlerin altna yaznz.

1. Diyalou tamamlaynz.
A: Gnaydn!
B: ................................................
A: Adn ne?
B: Adm ............ Senin .......................?
A: Benim ................................
B: Memnun oldum.
A: Ben de .....................................

2. Kelimeleri eletiriniz.
1. Adn
2. Benim
3. yi
4. Sizin
5. Onun

10

M
M
G

L
N
C

..................................

..................................

..................................

R
5. Boluklar doldurunuz.
O

..................................
a. ad ne?
b. adm Ali
c. adnz ne?
d. geceler
e. ne?

3. Boluklar uygun harflerle tamamlaynz.


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gnaydn / yi gnler / yi akamlar / yi geceler

1. A: .........................................................
B: yi gnler.
2. A: .........................................................
B: Gnaydn.
3. A: .........................................................?
B: Adm rma.
4. A: .........................................................
B: Ben de memnun oldum.
5. A: .........................................................
B: yi geceler.

KONU 1

Kelimeleri tablodan
iaretleyiniz.
ADINIZ NE
GNAYDIN
MEMNUN OLDUM
MERHABA
Y AKAMLAR
Y GECELER
Y GNLER

V
D
N
L
L
R
K
P
P
E

L
A
B
A
H
R
E
M
N
N
Y
U

R E S M L

V
Z
V
K
T
T
Z
D

T
Y
V
N
K
T
I
G
Y
R
A
L

G
T

G
T
N
K

V
N
K
O

C
R
K
G
I
R
G
V
H
C

R
K
K
D
E

T
K
P
K
A
U

L
L
A
C
N
C
V
C
N
H
M
N

R
M
N
L
T
R
E
H
B
K
L
M

V
K
E
V
L
B
K
L
H
S
A
E

N
R
V
L
R
S
M
T
E
L
R
M

N
A
Y
D
I
N
M
R
F
N

S Z L K

Otur

Kalk

Gel

Git

Sus

Dinle

Konu

Oku

Ver

Yaz

Sil

11

KELMELER
1. Dinleyiniz.
Hoa kal!
Gle gle.
Ho geldiniz.

Ho bulduk.

Buyrun.

Naslsn?

Teekkr ederim.

12

2. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

Teekkr ederim.

KONU 2
OKUMA-ANLAMA
1. Okuyunuz.
Meltem : Ho geldin Hakan.
Hakan : Ho bulduk. Naslsn
Meltem?
Meltem : Teekkr ederim, iyiyim.
Sen naslsn?
Hakan : Teekkr ederim. Ben de
iyiyim.
Meltem : Hoa kal Hakan.
Hakan : Gle gle.

2. Cmleleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Grrz.
Naslsn?
Ho geldin.
Hoa kal.

a.
b.
c.
d.

Ho bulduk.
Gle gle.
Grrz.
Teekkr ederim,
iyiyim.

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

3. Test sorularn cevaplaynz.


1.

A: .............................................
B: Ho bulduk.
A) Merhaba!
C) yi akamlar.

2.

3.

A: Ho geldiniz.
B: Ho bulduk.
Uygulama
..................................................................

A: Hoa kal.
B: Gle gle.
Uygulama
..................................................................

B) Teekkr ederim.
D) Hoa kal.

A: ............................................
B: Ben de iyiyim.
A) Sen naslsn?
B) Teekkr ederim.
C) Ho bulduk.
D) Merhaba.

4.

A: Grrz.
B: Grrz.
Uygulama
..................................................................

B) yi gnler.
D) Ho geldin.

A: Naslsn?
B: ..............................................
A) Gle gle.
C) Ho bulduk.

A: Naslsn?
B: Teekkr ederim. yiyim.
Uygulama
..................................................................

A: Naslsn?
B: yiyim. .............. ..................
A) Hoa kal.
B) Ben de iyiyim.
C) Sen naslsn? D) Gle gle.

13

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.
Selim
Mert
Selim
Mert

:
:
:
:

Merhaba Mert.
.................... Selim.
...............................................?
Teekkr ............. yiyim. ..............
naslsn?
Selim : Ben de iyiyim.
Mert : ...................... .........................
Selim : Gle gle.
3. Cmleleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
zlem : Merhaba Fuat.
Fuat : Merhaba zlem.
zlem : Naslsn?
Fuat : Teekkr ederim. yiyim. Sen naslsn?
zlem : Teekkr ederim. Ben de iyiyim.
2. Benzer diyaloglar kurunuz.

14

Naslsn?
Merhaba!
Hoa kal.
Sen naslsn?

a.
b.
c.
d.

Gle gle.
Teekkr ederim. yiyim.
Ben de iyiyim.
Merhaba!

KONU 2
YAZMA
1. Diyalou tamamlaynz.

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.

A : yi gnler.
B : ...............................................................
A : ...............................................................
B : Teekkr ederim. yiyim. .......... ............?

1. Naslsn?

:....................................

2. Hoa kal.

:....................................

3. Ho bulduk.

:....................................

4. Teekkr ederim. :....................................

A : .................. ................. Ben de iyiyim.

5. Grmek zere. :....................................

B : Hoa kal. .............................................


A : ................................. Grrz.

DL BLGS
1. EK FLN GEN ZAMANI
A : Naslsn Hakan?
B : Teekkr ederim, iyiyim. Sen naslsn?
A : Ben de iyiyim.

ok yorgunum.
Yorgun deilim.

EKM TABLOSU
a,

e ,i

o, u

2. SORU EK

Ben

Hasta-y-m yi-y-im Yorgun-um

zgn-m

m, m i, m u, m

Sen

Hasta-sn

yi-sin

Yorgun-sun

zgn-sn

a,

m = Hasta msn?

Hasta

yi

Yorgun

zgn

e, i

mi = yi misin?

Biz

Hasta-y-z

yi-y-iz

Yorgun-uz

zgn-z

o, u

mu = Yorgun musun?

Siz

Hasta-snz yi-siniz Yorgun-sunuz zgn-snz

m = zgn msn?

Onlar Hasta-lar

yi-ler

Yorgun-lar

zgn-ler

3. SMLERDE OLUMSUZLUK
OLUMLU

OLUMSUZ

Ben

alkanm

Ben alkan deilim.

Sen

alkansn

Sen alkan deilsin.

alkan

O alkan deil.

Biz

alkanz

Biz alkan deiliz.

Siz

alkansnz

Siz alkan deilsiniz.

alkanlar

Onlar alkan deiller.

Onlar

deil
A: Sen futbolcu musun?
B: Hayr, ben futbolcu deilim.
A: Bu, aslan m?
B: Hayr, bu aslan deil. Bu, fil.

15

DEERLENDRME
1. Diyalou uygun ahs zamirleriyle tamamlaynz.
A:
B:
A:
B:
A:

Naslsnz?
Teekkr ederim, iyiyim. ............. naslsn?
............. de iyiyim.
Memnun oldum.
............. de memnun oldum.

2. Yanl cmlelerin dorusunu yaznz.


1.
2.
3.
4.
5.

Nasilsiniz?
Siz naslsn?
Sen naslsnz?
Senin adnz ne?
Hoa geldiniz?

...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

3. Diyaloglar tamamlaynz.

16

1. A: .........................................................
B: yi gnler.
2. A: .........................................................
B: Gnaydn.
3. A: .........................................................?
B: Adm Elton.
4. A: .........................................................
B: Ben de memnun oldum.
5. A: .........................................................
B: Teekkr ederim. yiyim.

4. Diyalou tamamlaynz.
Semra

: Gnaydn Emre.

Emre

: ............. Semra.

Semra

: Naslsn?

Emre

: ......................... ......................
Sen naslsn?

Semra

: ................ .......... ............

5. Boluklar rnekteki gibi doldurunuz.


Ben

renciyim

renci deilim.

Sen

...................

.........................

...................

.........................

Biz

...................

.........................

Siz

...................

.........................

Onlar

...................

.........................

6. Sorular cevaplaynz.
1. Hasta msn?
...............................................................
2. Yorgun musun?
...............................................................
3. zgn msn?
...............................................................
4. Sinirli misin?
...............................................................
5. alkan msn?
...............................................................

KONU 2

K R K R E E

R E S M L

MUTLU

ZGN

TOK

T D E E M

S Z L K

SNRL

RAHAT

DNCEL

YORGUN

HASTA

HEYECANLI

17

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
1. Romanya
2. Amerika Birleik Devletleri
3. Endonezya

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

18

4. Rusya
5. Trkiye
6. Kenya

KONU 3
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Sekreter : Ho geldiniz.
Susan

: Ho bulduk.

Sekreter : Adn ve soyadn ne?


Susan

: Adm Susan, soyadm Smith.

Sekreter : Nerelisin?
Susan

: Amerikalym.

Sekreter : Nerede oturuyorsun?


Susan

: Nevadada oturuyorum.

Sekreter : Teekkr ederim.


Susan

: Bir ey deil.

RNEKLEME

2. Kayt formunu doldurunuz.

Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

KAYIT FORMU
: ..........................................

Ad

Soyad : ..........................................
lkesi

: ..........................................

3. Sorular cevaplaynz.

3

1. Susann soyad ne?


..............................................................
2. Susan nereli?
..............................................................
3. Susan nerede oturuyor?
..............................................................

A: Nerelisin?
B: Trkiyeliyim.
Uygulama
..................................................................

A: Hangi ehirde yayorsun?


B: stanbulda yayorum.
Uygulama
..................................................................

A: Nerede oturuyorsun?
B: Ankarada oturuyorum.
Uygulama
..................................................................

4. Doru mu, yanl m? (D/Y)


1.
2.
3.
4.

(
(
(
(

A: Adn ve soyadn ne?


B: Adm Ahmet, soyadm ahin.
Uygulama
..................................................................

)
)
)
)

Susan stanbulda oturuyor.


Onun soyad Smith.
Susan, Amerikal.
Susan, Amerikada yayor.

19

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve cmleleri sralaynz.
Adnz ne?
Almanyalym. Nerede oturuyorsunuz?
1 yi gnler.
yi gnler.
Grrz.
Adm Hans. Sizin adnz ne?
Memnun oldum Hans. Tekrar grmek
zere.
Benim adm Fuat. Ben Trkiyeliyim. Siz nerelisiniz?
Ben stanbulda oturuyorum. Siz nerede
oturuyorsunuz?
Ben Frankfurtta oturuyorum.
3. Sorular cevaplaynz.
1. Hans nereli?
................................................................
2. Hans nerede oturuyor?
................................................................
3. Fuat nereli?
................................................................
4. Fuat nerede oturuyor?
................................................................

KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
Selim :
Maksim :
Selim :
Maksim :
Selim :
Maksim :
Selim :
Maksim :

20

Adnz ve soyadnz ne?


Adm Maksim, soyadm Lapayev.
Nerelisiniz?
Rusyalym.
Nerede oturuyorsunuz?
Petersburgda oturuyorum.
Memnun oldum.
Ben de memnun oldum.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


1
Ahmet Abdi
Yemen
Sana

ad
mad Sa
m
a
h
o
M
an
Hindist
lhi
Yeni De

KONU 3
YAZMA

DL BLGS

lke

Kta

Millet

Dil

Bakent

Trkiye
rdn
Kenya
Hindistan
Vietnam
in
Rusya
ngiltere
Yemen
Japonya
Fransa
Yunanistan
Grcistan
ABD

Asya
Asya
Afrika
Asya
Asya
Asya
Asya
Avrupa
Afrika
Asya
Avrupa
Avrupa
Asya
Amerika

Trk
Arap
Kenyal
Hindu
Vietnaml
inli
Rus
ngiliz
Arap
Japon
Fransz
Yunan
Grc
Amerikal

Trke
Arapa
Svahilice
Urduca
Vietnamca
ince
Rusa
ngilizce
Arapa
Japonca
Franszca
Yunanca
Grcce
ngilizce

Ankara
Amman
Nairobi
Yeni Delhi
Hanoi
Pekin
Moskova
Londra
Sana
Tokyo
Paris
Atina
Tiflis
Washington

1. rnekteki gibi 5 cmle yaznz.


rnek: Ben inliyim. in, Asya ktasnda.
ince konuuyorum. Pekinde oturuyorum.
1.
2.
3.
4.
5.

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1. Nerelisiniz?
................................................................
2. Japonyalym.
................................................................
3. Nerede oturuyorsunuz?
................................................................
4. Hangi dili konuuyorsunuz?
................................................................
5. Almanca konuuyorum.
................................................................

1. MDK ZAMAN (OLUMLU)


Yapl: Fiil+-(, i, u, )yor+ahs eki

almak

bilmek

Ben

alyorum

biliyorum

Sen

alyorsun

biliyorsun

alyor

biliyor

Biz

alyoruz

biliyoruz

Siz

alyorsunuz biliyorsunuz

Onlar alyorlar

biliyorlar

rnek: Ben, zmirde yayorum.


Biz, Trke reniyoruz.

2. MDK ZAMAN (OLUMSUZ)


Yapl: Fiil+-ma,-me+yor+ahs eki

almak

bilmek

Ben

almyorum

bilmiyorum

Sen

almyorsun

bilmiyorsun

almyor

bilmiyor

Biz

almyoruz

bilmiyoruz

Siz

almyorsunuz

bilmiyorsunuz

Onlar almyorlar

bilmiyorlar

rnek: O, ngilizce bilmiyor.


Onlar, ders almyorlar.

3. -l, -li, -lu, -l


a, , o, u a, , o, u
rnek : Ankaralym.
Bosnalym.
Romanyalym.
e, i, , e, i, ,
rnek : Bikekliyim
zmirliyim
skplym

21

DEERLENDRME
3. ehirlerle ekleri eletiriniz.

1. lkelerle dilleri eletiriniz.


1.
2.
3.
4.
5.

spanya
Rusya
Yemen
Fransa
Japonya

a.
b.
c.
d.
e.

Japonca
Arapa
Franszca
spanyolca
Rusa

ngiltere
Hindistan
Kenya
Amerika Birleik Devletleri

rdn
Ankara
Tokyo
Nairobi

a.
b.
c.
d.

-lym
-luyum
-liyim
-lym

4. Doru mu, yanl m? (D/Y)

2. lkelerle ktalar eletiriniz.


1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

a.
b.
c.
d.

Amerika
Asya
Afrika
Avrupa

1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ngiltere Asyada bir lke.


inliler Japonca konuuyor.
Trkiye Afrikada deil.
Fransann bakenti Londra.
Kenyallar Svahilice konuuyor.

5. Cevaplara uygun sorular yaznz.


1. ..........................................................?
Malezyalym.
2. ..........................................................?
Nairobide oturuyorum.
3. ..........................................................?
lkemiz Asya ktasnda.
4. ..........................................................?
Tokyoda yayorum.
5. ..........................................................?
Trke konuuyorum.
6. Sorular cevaplaynz.
1. Nerelisin?
............................................................
2. Vietnamn bakenti neresi?
............................................................
3. Kenya nerede?
............................................................
4. Hangi millet Trke konuuyor?
............................................................
5. Franszlar hangi dili konuuyor?
............................................................

22

KONU 3

lkelerin bakentlerini bulunuz ve karlarna yaznz.


Kazakistan
Kenya
Arjantin
zbekistan
Grcistan
Suriye
Ukrayna
Gney Afrika
ABD
Yunanistan
Romanya
ran
Banglade
Rusya

Tahran
Yohannesburg
Kiev
Washington
Buenos Aires
Nairobi
Moskova
Dakka
Takent
Astana
am
Tiflis
Bkre
Atina

R E S M L

TRKYE

PAKSTAN

SENEGAL

BREZLYA

ALMANYA

MALEZYA

Kazakistan
Kenya
Arjantin
zbekistan
Grcistan
Suriye
Ukrayna
Gney Afrika
ABD
Yunanistan
Romanya
ran
Banglade
Rusya

: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................
: .....................

S Z L K

NGLTERE

YEMEN

FRANSA

TALYA

NJERYA

23

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.

1. Masa
2. Kalem

24

3. Kitap
4. Kedi

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

5. Aslan
6. Zrafa

7. Harita

KONU 4
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
retmen
Ahmet
retmen
Ahmet
retmen
Ahmet
retmen
Ahmet
retmen
Ahmet
retmen
Ahmet

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Merhaba Ahmet.
Merhaba retmenim.
Ahmet bu ne?
Bu, kalem.
Bu ne?
Bu, kedi.
Bu, harita m?
Evet. Bu, harita.
Bu, masa m?
Hayr, bu masa deil.
Teekkr ederim.
Bir ey deil.

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

2. Eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Bu
Hayr,
Evet,
Bu, harita

a. bu kalem deil.
b. bu kalem.
c. m?
d. ne?

A: Bu ne?
B: Bu, kalem.
Uygulama
................................................

A: Bunlar ne?
B: Bunlar kalem.
Uygulama
..............................................

A: Bu ne?
B: Bu, zebra.
Uygulama
................................................

A: Bunlar ne?
B: Bunlar zrafa.
Uygulama
................................................

3. Sorular cevaplaynz.
1. Bu ne?
............................................
2. Bunlar ne?
............................................

3. Bu, aslan m?
............................................

25

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.
John
Ali
John
Ali
John
Ali
John
Ali

:
:
:
:
:
:
:
:

yi gnler Ali.
yi ........................ John.
Ali, bu ne?
.............. aslan.
Bu ne?
Bu, ...................
Bu, .................. m?
Evet, ............................

3. Cmleleri eletiriniz.
1. yi gnler Ali.
2. Ali, bu ne?
3. Bu, kaplan m?

a. Bu, aslan.
b. Evet, bu kaplan.
c. yi gnler John.

KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
retmen
brahim
retmen
brahim
retmen
brahim

: Merhaba brahim.
: Merhaba retmenim.
: brahim, bu ne?
: Bu, kalem.
: Bu, defter mi?
: Hayr, bu defter deil. Bu, kitap.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


1
masa harita
3
kalem silgi

26

2
zebra aslan
4
kpek kedi

KONU 4
YAZMA
1. Diyalou tamamlaynz.
A : Snfta ne var?
B : ...................... masa var.
A : Snfta neler var?
B : ......................................
A : Hayvanat bahesinde neler var?
B : Hayvanat bahesinde .............. ve fil var.
A : Snfta ka retmen var?
B : Snfta ............... retmen var.
2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.
1. Bu ne?
..................................................
2. Bunlar ne?
..................................................
3. Snfta ne var?
..................................................
4. Bu, kedi mi?
..................................................
5. Hayr, bu aslan deil.
..................................................

DL BLGS
1. ARET ZAMRLER
A: Bunlar ne?
B: Bunlar kalem.

Tekil

oul

Bu

Bunlar

unlar

Onlar

2. OUL EK
1. Kedi

Kediler

2. Kitap Kitaplar
Kaln nller : -a, -, -o, -u

-lar

nce nller : -e, -i, -, -

-ler

3. MDK ZAMAN (SORU)


Yapl: Fiil+-(,i,u,)yor+mu+ahs eki
gelmek

okumak

Ben

geliyor muyum?

okuyor muyum?

Sen

geliyor musun?

okuyor musun?

geliyor mu?

okuyor mu?

Biz

geliyor muyuz?

okuyor muyuz?

Siz

geliyor musunuz? okuyor musunuz?

Onlar geliyorlar m?

okuyorlar m?

4. SMN BULUNMA -de HL


-a, -, -o, -u -da
-e, -i, -, - -de
rnek: Nerede?
Okul-da
Oda-da
Hastane-de
Eczane-de
Bahe-de

Kimde?
Bende
Onda
Alide
Selmada
Bizde

27

DEERLENDRME
1. Test sorularn cevaplaynz.

3. Doru mu, yanl m? (D/Y)

1. Bu ne?

1. ( ) Bu, kitap.

2. ( ) Bu, sra.

A) Aslan
B) Fil
C) Zrafa
D) Kedi
3. ( ) Bu, televizyon.

4. ( ) Bu, masa.

2. Bunlar ne?
A) Defter
B) Kitap
C) Kalem
D) Silgi
3. Bunlar ne?
A) Kedi
B) Kpek
C) Tavan
D) Tavuk

2. Sorular cevaplaynz.
1. Bu, okul mu?
Evet, ....................
2. u, harita m?
Hayr, ....................

4. Snfnzda neler var? Yaznz.


....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

5. Kelimeleri tamamlaynz. (-da, -de)


rnek: Nerede? Okulda
1. Araba......

4. Oda......

2. Ev......

5. Cakarta......

3. Otobs......

6. stanbul......

3. O, sandalye mi?
.................. deil.
4. O, ocuk mu?
Evet, ......................
5. Bu, defter mi?
.......................... kitap.

28

6. Aadaki kelimeleri tamamlaynz. (-da, -de)


rnek: Kimde? Bizde
1. Ben .............

4. Biz

.............

2. Sen .............

5. Siz

.............

3. O

6. Onlar ............

.............

KONU 4

Kelimeleri tamamlaynz.

T V
A AN

T ......................

K ......................
......................

N S L
A
A

A
Z
R
A F

Z ......................

I
A

A ......................

A ......................

R E S M L

S Z L K

Tilki

Penguen

Kurt

Ay

Kanguru

Silgi

Sandalye

Tahta

Saat

Bilgisayar

29

1. Cmleleri sralaynz.

3. Sorular cevaplaynz.

Merhaba!

1. Adnz ne?
................................................................

Benim adm Rait.

2. Nerelisiniz?

Adnz ne?

................................................................

Siz nerelisiniz?

3. Naslsnz?
Merhaba!

................................................................

Nerede oturuyorsunuz?

4. Nerede oturuyorsunuz?

Malezyalym.

................................................................

Grrz.

5. Hangi ehirde yayorsunuz?


................................................................

Adm Metin. Sizin adnz ne?


Nerelisiniz?

4. Eletiriniz.

Ben Trkiyeliyim.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

stanbulda oturuyorum.
Grrz.

2. Resme baknz ve lke numarasn yaznz.

Benim
Senin
Onun
Bizim
Sizin
Onlarn

a.
b.
c.
d.
e.
f.

topu
arabamz
arkadalar
evim
kalemin
snfnz

_____ Rusya
_____ Trkiye

_____ Amerika Birleik Devletleri

6
7
2

_____ Hindistan
_____ in

8
9

_____ Msr

10

_____ spanya
_____ Avustralya
_____ Fransa

_____ Japonya
11

30

_____ ngiltere

GENEL DEERLENDRME-1

5. Boluklar doldurunuz.
Benim kalem ...........

8. Eletiriniz.
1. Romanya

a. Arapa

2. Kenya

b. ngilizce

3. Rusya

c. Yunanca

Sizin kalem ...........

4. Yemen

. Tacike

Onlarn kalem ...........

5. Trkiye

d. ince

6. Japonya

e. Romence

7. ngiltere

f.

8. in

g. Svahilice

9. Yunanistan

. Japonca

10. Tacikistan

h. Trke

Senin kalem ...........


Onun kalem ...........
Bizim kalem ...........

6. Boluklar doldurunuz.
ince
1. inliyim. ...........................
konuuyorum.

Rusa

2. Japonum. ......................... konuuyorum.


3. ........................... Rusa konuuyorum.
4. rdnlym. ..................... konuuyorum.
5. ........................... Trke konuuyorum.

7. Doru mu, yanl m? (D/Y)


1. ( ) inliler ngilizce konuuyor.

9. Sorular cevaplaynz.
1. Bu ne?

Bu, masa.

2. Bu, defter mi?

.......................

3. Bu, aslan m?

.......................

4. Bu, penguen mi?

.......................

5. Bu, araba m?

.......................

2. ( ) Tanzanyallar Svahilice konuuyor.


3. ( ) Ruslar Romence konuuyor.
4. ( ) Trkler Trke konuuyor.
5. ( ) Yemenliler Arapa konuuyor.

31

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.

1. Polis
2. Fotoraf
3. retmen

4. Doktor
5. renci
6. Futbolcu

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

32

KONU 5
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
retmen
Agus
retmen
Agus
retmen
Agus
retmen
Agus

:
:
:
:
:
:
:
:

Bu kim?
Bu, Ervin.
Ervin ne i yapyor?
Ervin renci.
Ahmet renci mi?
Evet, Ahmet de renci.
Ali renci mi?
Hayr, Ali renci deil. O, ofr.

2. Eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Bu kim?
O ne i yapyor?
Ahmet renci mi?
Ali renci mi?

a.
b.
c.
d.

Evet, o da renci.
Hayr, o renci deil.
Bu, Ervin.
O, renci.

3. Sorular cevaplaynz.
1. Bu, Fatih mi?
Evet, ...............................
2. O, avukat m?
Hayr, ..............................

3. Bu, futbolcu mu?


Evet, ...............................
4. O, mdr m?
Hayr, ..............................

4. Diyalou okuyunuz. Benzer diyaloglar kurunuz.


ek

rn

1.

Bu kim?
Bu, retmen.
O nerede?
O okulda.
O ne yapyor?
O ders anlatyor.
Bu kim?
....................................................
O nerede? (Hastane)
....................................................
O ne yapyor? (muayene etmek)
....................................................

2.

Bu kim?
....................................................
O nerede? (araba)
....................................................
O ne yapyor? (araba srmek)
....................................................

3.

Bu kim?
....................................................
O nerede? (yemekhane)
....................................................
O ne yapyor? (yemek yapmak)
....................................................

33

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Bu kim?
B: Bu, pilot.
Uygulama
....................................................

A: Bunlar kim?
B: Bunlar renci.
Uygulama
....................................................

A: Bunlar retmen mi?


B: Evet, bunlar retmen.
Uygulama
....................................................

A: Bunlar futbolcu mu?


B: Hayr, bunlar futbolcu deil.
Bunlar basketbolcu.
Uygulama
....................................................

DNLEME
1. Dinleyiniz.

2. Tekrar dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.


Faruk : yi akamlar Selin.
Selin : ................. akamlar Faruk. Bu ............?
Faruk : Bu, arkadam Fatih.
Selin : Merhaba Fatih. Ben Selin.
Fatih : .................... Selin. Memnun oldum.
Selin : ................. de memnun oldum.
3. Cmleleri eletiriniz.

34

1. yi akamlar Selin.

a. Bu, Fatih.

2. Memnun oldum.

b. Ben de memnun oldum.

3. Bu kim?

c. yi akamlar Faruk.

KONU 5
KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.

retmen : Sinan naslsn?


Sinan

1. Ali

: Teekkr ederim retmenim. Siz naslsnz?

retmen : Ben de iyiyim. Teekkr ederim.


retmen : Bu kim Sinan?
Sinan

: Bu, Hseyin. Hseyin benim arkadam.

retmen : Memnun oldum.


Hseyin

: Ben de memnun oldum.

retmen Can

2. Hseyin retmen Serdar


3. Cemal

retmen Saliha

4. Levent

retmen Yaar

DL BLGS
1. YETERLLK FL (OLUMLU)

YAZMA

Yapl: Fiil+a/e bil+Zaman eki+ahs eki

yzmek

izmek

1. Sorular kendinize gre cevaplaynz.

Ben

yzebilirim

izebilirim

1. Baban ne i yapyor?
........................................................
2. Amcan ne i yapyor?
........................................................
3. Annen ne i yapyor?
........................................................
4. Teyzen ne i yapyor?
........................................................
5. Dayn ne i yapyor?
........................................................

Sen

yzebilirsin

izebilirsin

yzebilir

izebilir

Biz

yzebiliriz

izebiliriz

Siz

yzebilirsiniz

izebilirsiniz

Onlar yzebilirler

izebilirler

rnek: O, sporcu. O, yzebilir.


Ali, ressam. O, resim izebilir.

2. YETERLLK FL (OLUMSUZ)
Yapl: Fiil+a/e+ma, me+ahs eki

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1. Bu kim?
...............................................................
2. Bunlar kim?
...............................................................
3. Bu, avukat.
...............................................................
4. Bunlar sporcu.
...............................................................
5. Bu, renci deil.
...............................................................

yzmek

izmek

Ben

yzemem

izemem

Sen

yzemezsin

izemezsin

yzemez

izemez

Biz

yzemeyiz

izemeyiz

Siz

yzemezsiniz

izemezsiniz

Onlar yzemezler

izemezler

rnek: O, sporcu deil. O, yzemez.


Ali, ressam deil. O, resim izemez.

35

DEERLENDRME
1. Eletiriniz.

YAPTII

MESLEK
retmen

Fotoraf ekmek

Frn

Doktor

Gvenlii salamak

Okul

Eczac

Tamir etmek

Gazete

Fotoraf

Ekmek piirmek

Eczane

Polis

Muayene etmek

Tamirhane

Tamirci

Ders anlatmak

Karakol

Frnc

la satmak

Hastane

2. Diyaloglar tamamlaynz.
1. A:
B:
A:
B:
A:
B:
2. A:
B:
A:
B:
A:
B:

ALITII YER

Bu, Fatih Bey mi?


Evet, ......................
Fatih Bey ................. alyor?
Fatih Bey hastanede alyor.
..........................?
Evet, o doktor.
Bu, Selman Bey ............?
......................, bu Selman Bey.
Selman Bey ............... yapyor?
Selman Bey ......................
O, ................... alyor?
O, frnda alyor.

4. rnekteki gibi cmleler kurunuz.


1.

2.

3.

4.

5.

(sporcu-yzmek)
rnek:
O, sporcu. O yzebilir.
(Ressam-Resim izmek)
..........................................
(Terzi-Elbise dikmek)
..........................................
(ofr-Araba srmek)
..........................................
(A-Yemek yapmak)
..........................................

3. Cmleleri tamamlaynz.

36

1. A: retmen nerede
alyor?
B: retmen .....................
alyor.

3. A: Meyve ve sebzeyi kim


satyor?
B: Meyve ve sebzeyi
............ satyor.

2. A: Doktor hastanede mi?


B: Evet, doktor .................

4. A: Frnda kim alyor?


B: Frnda ................ alyor.

KONU 5

Bulmacay znz.
Anahtar kelimeyi
bulunuz.

6
3

4
4

5
6

8
1

ANAHTAR KELME
1 2 3 4 5 6

R E S M L

S Z L K

adam

Mimar

Hemire

Pilot

Ressam

Di doktoru

Boyac

Postac

Futbolcu

Marangoz

37

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
1.
2.
3.
4.
5.

38

ki

On
Bir
Be

6. Yedi
7. Alt
8. Dokuz
9. Drt
10. Sekiz

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

KONU 6
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
A : Adnz ve soyadnz ne?
B : Adm Asif, soyadm Mahmut.
A : Nerelisiniz?
B : Bangladeliyim.
A : Ka yandasnz?
B : 14 yandaym.
A : Ka kardeiniz var?
B : 2 kardeim var.
A : Hangi okulda okuyorsunuz?
B : Trk Lisesinde okuyorum.
A : Kanc snftasnz?
B : Lise 2. snftaym.
A : Ka yldr Trke reniyorsunuz?
B : Bir yldr Trke reniyorum.
2. Eletiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.

yldr
ki
On drt
Lise
Adm

a. yandaym.
b. Asif.
c. Trke reniyorum.
d. kardeim var.
e. ikinci snfta okuyorum.

3. Sorular cevaplaynz.
1. Asif in soyad nedir?
..................................................................
2. Asif, nerelidir?
..................................................................
3. Asif, ka yandadr?
..................................................................
4. Asif, kanc snfta okuyor?
..................................................................
5. Asif, ka yldan beri Trke reniyor?
..................................................................

4. Kark kelimelerden dzgn cmle kurunuz.


1. soyadnz / ne / ve / adnz
..................................................................
2. okuyorum / Trk / Lisesinde
..................................................................
3. reniyorsunuz / yldr / ka / Trke
..................................................................
4. ka / var / kardeiniz
..................................................................
5. okulda / hangi / okuyorsunuz
..................................................................

39

RNEKLEME
1. Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Ka yandasn?
B: On yandaym.
Uygulama
..................................................................

A: Kanc snfta okuyorsun?


B: Dokuzuncu snfta okuyorum.
Uygulama
..................................................................

DNLEME

A: Doum tarihin ka? (Ocak / ubat /


Mart / Nisan / Mays / Haziran / Temmuz
/ Austos / Eyll / Ekim / Kasm / Aralk)
B: 3 Mays 1985.
Uygulama
..................................................................

A: Ne zamandr Trke reniyorsun?


B: Alt aydr Trke reniyorum.
Uygulama
..................................................................

1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve cmleleri sralaynz.
yi akamlar.
Ben Avustralyalym. Ka yandasn?
Ka kardein var?
On drt yandaym.
Adm Robin. Nerelisin Ali?
Benim iki kardeim var.
Yabanc dil biliyor musun?
Evet, ngilizce biliyorum. Sen ne
zamandan beri Trke reniyorsun?
1 yi akamlar.
Adn ne?
Ben bir yldr Trke reniyorum.
Adm Ali. Senin adn ne?
Trkiyeliyim. stanbulda oturuyorum. Sen nerelisin?

40

3. Sorular cevaplaynz.
1. Ali, nereli?
................................................................
2. Alinin ka kardei var?
................................................................
3. Ali, hangi dili konuuyor?
................................................................
4. Robin, nereli?
................................................................
5. Robin, ka yldr Trke reniyor?
................................................................

KONU 6
KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
Hakan : Ka yandasn?
Aye : 14 yandaym.
Hakan : Ben de 14 yandaym. Ka kardein var?
Aye : ki kardeim var. Senin ka kardein var?
Hakan : Benim kardeim var.
2. Benzer diyaloglar kurunuz.

YAZMA
1. Sorular kendinize gre cevaplaynz.
1. Ka yandasnz?
................................................................
2. Ka kardeiniz var?
................................................................
3. Kanc snftasnz?
................................................................
4. Hangi okulda okuyorsunuz?
................................................................
5. Telefon numaranz ka?
................................................................

2. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.


1. Doum tarihin ka?
...................................................................
2. Onuncu snfta okuyorum.
...................................................................
3. Be kardeim var.
...................................................................
4. Ev telefonum 312 15 04.
...................................................................
5. On yandaym.
...................................................................

DL BLGS
1. SAYILAR
0
1
2
3
4
5
6
7
8

sfr
bir
iki

drt
be
alt
yedi
sekiz

9
10
11
12
13
...
20
21
...

2. SIRA SAYI SIFATLARI

dokuz
on
on bir
on iki
on

yirmi
yirmi bir

30
40
50
60
70
80
90
100
1000

otuz
krk
elli
altm
yetmi
seksen
doksan
yz
bin

bir
iki

drt
be
alt
yedi

birinci
ikinci
nc
drdnc
beinci
- altnc
- yedinci

sekiz
dokuz
on
yirmi
yz
bin
........

- sekizinci
- dokuzuncu
- onuncu
- yirminci
- yznc
- bininci

41

DEERLENDRME
4. Cevaplara uygun sorular yaznz.

1. Test sorularn cevaplaynz.


1. Ka yandasn?
A) 2 462 774
C) 1970

B) 18
D) 2

2. Ka kardein var?
A) Teekkr ederim.
B) On be yandaym.
C) Adm mer.
D) ki kardeim var.
2. Eletiriniz.
1.

2.

1. Yirmi drt

a. 104

2. Be

b. 5

3. On sekiz

c. 519

4. Yz drt

d. 18

5. Be yz on dokuz

e. 24

1. Birinci

a. 29.

2. Drdnc

b. 1.

3. On birinci

c. 11.

4. Yirmi dokuzuncu

d. 4.

5. Yz on dokuzuncu

e. 119.

3. Yandaki resme baknz. Cevaplaynz.


1. Resimde ka koyun var?
...............................................................
2. Resimde ka at var?
...............................................................
3. Resimde ku var m?
...............................................................
4. Resimde tavuk var m?
...............................................................
5. Resimde ka hayvan var?
...............................................................

42

1. ...............................................................?
16 yandaym.
2. ...............................................................?
Yedinci snftayz.
3. ...............................................................?
Doum ylm 1985.
4. ...............................................................?
telefonum 302 08 14.
5. ...............................................................?
Evet, ikinci ders ngilizce.
5. Doru mu, yanl m? (D/Y)
1.
2.
3.
4.
5.

(
(
(
(
(

) 13
) 5.
) 17
) 117
) 10.

on
birinci
on bir
yz on yedi
on birinci

KONU 6
KANGURU KA YAINDA?
Saylar toplaynz. Kangurunun
yan bulunuz.

Cevap :.................

R E S M L

5 LRA
TRKYE

S Z L K

20 RUBLE
RUSYA
10 RYAL
SUUD ARABSTAN

100 DOLAR
ABD

50 AVRO
AVRUPA BRL

1000 YEN
JAPONYA
500 LN
KENYA

100000 RUPAH
ENDONEZYA

43

KELMELER
1. Dinleyiniz.

What is
your name?

My name is
Fatma.

2. Dinleyiniz ve yaznz.

Fizik
Kimya
Mzik

Beden eitimi
Corafya
ngilizce

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

44

KONU 7
OKUMA-ANLAMA
1. Diyalou okuyunuz.
Ahmet : Merhaba Selma.
Selma : Merhaba Ahmet.
Ahmet : Selma, bugn Trke var m?
Selma : Hayr, bugn Trke yok. Trke
yarn.
Ahmet : Yarn matematik var m?
Selma : Evet yarn iki saat matematik var.
Ahmet : Yarn ka saat ngilizce var?
Selma : Yarn bir saat ngilizce var.
Ahmet : Teekkr ederim Selma.
Selma : Rica ederim.

2. Boluklar doldurunuz.
1.
2.
3.
4.

Bugn Trke dersi ........................


Yarn bir saat ......................... var.
Yarn iki saat ......................... var.
Yarn Trke ....................... var.

3. Sorular cevaplaynz.
1. Bugn Trke var m?
...............................................................
2. Yarn ka saat matematik var?
...............................................................
3. ngilizce dersi ne zaman?
...............................................................
4. Yarn Trke dersi var m?
...............................................................

RNEKLEME
1. Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Hangi gn biyoloji var? (Pazartesi / Sal


/ aramba / Perembe / Cuma)
B: aramba gn biyoloji var.
Uygulama
..................................................................

A: Yarn ka saat kimya var?


B: Yarn 2 saat kimya var.
Uygulama
..................................................................

A: Dn akam ne yaptn?
B: Dn akam Trke altm.
Uygulama
..................................................................

A: ngilizce kursu ne zaman? (Cumartesi / Pazar)


B: ngilizce kursu cumartesi saat ikide.
Uygulama
..................................................................

45

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve diyalou tamamlaynz.
Deniz
Aye
Deniz
Aye

: .................... Aye.
: Merhaba Deniz.
: Aye, bugn ................ var m?
: Evet, bugn .......... saat Trke
var.
Deniz : Trkeden sonra hangi dersler var?
Aye : Trkeden sonra .....................
ve matematik var.
Deniz : Yarn mzik var m Aye?
Aye : Hayr, yarn mzik ..................,
yarn tatil.
Deniz : Teekkr ederim.
Aye : Bir ey deil.
3. Cmleleri eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Bugn Trke var m?


Yarn mzik var m?
Trkeden sonra hangi dersler var?
Merhaba Aye.

a.
b.
c.
d.

Corafya ve matematik var.


Merhaba Deniz.
Evet, bugn iki saat Trke var.
Hayr, yarn mzik yok.

KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
A
B
A
B
A
B
A
B

46

: Dn ne yaptn?
: Dn Trke altm.
: Bugn Trke var m?
: Evet, var.
: Yarn mzik var m?
: Hayr, yarn mzik yok.
: Yarn hangi dersler var?
: Yarn bilgisayar ve fizik var.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


2

9 Matematik
9 Biyoloji
9 Mzik ve resim

9 Fizik
9 Beden Eitimi
9 Kimya ve tarih
3

9 ngilizce
9 Edebiyat
9 Corafya ve tarih

KONU 7
YAZMA

DL BLGS
1. VAR-YOK

1. Haftann gnlerini yaznz.


Pazartesi
S.............
ar......................
Per.....................
C................
Cumartesi
Pazar
2. Sorular cevaplaynz.
1. Bir haftada ka gn var?
..................................................................
2. Bir gnde ka saat var?
..................................................................
3. Bugn gnlerden ne?
..................................................................
4. Trke dersi kanc saat?
..................................................................
5. Dn hangi dersler vard?
..................................................................

Sepette kedi var.

Snfta retmen var m?


Evet, var.
Okulda mdr var m?
Hayr, yok.

2. GRLEN GEM ZAMAN (OLUMLU)


Yapl: Fiil+-d, (-di, -du, -d; -t, -ti, -tu, -t)+
ahs eki
EKM TABLOSU
yazmak

1. Bir haftada yedi gn var.


..................................................................
2. Pazartesi haftann ilk gndr.
..................................................................
3. Gnde yedi saat ders var.
..................................................................
4. Hafta sonu evde ders altm.
..................................................................
5. En ok beden eitimi dersini seviyorum.
..................................................................

okumak

Ben

yazdm

okudum

Sen

yazdn

okudun

yazd

okudu

Biz

yazdk

okuduk

Siz

yazdnz

okudunuz

Onlar yazdlar
3. Cmleleri kendi dilinize eviriniz.

Sepette kedi yok.

okudular

rnek: Dn gece dev yaptm.


Sabah erken kalktm.
Ahmet, dn akam gitti.

3. NSZ UYUMU
kalk-dm kalk-tm
f
s
t
k

h
p

iek-ci iek-i
kitap-c kitap-
t
+

git-di

git-ti

yap-d

yap-t

rnek:
Snfta renciler var.
Aata iek var.
Dn iekiye gittim.

47

DEERLENDRME
1. Resme baknz ve sorular
cevaplaynz.
1. Bugn gnlerden ne?
..............................................
2. Yarn cuma m?
..............................................
3. Pazar gn tatil mi?
..............................................
4. Hangi gnler Trke var?
..............................................
5. Sal gn matematik var m?
..............................................
6. Hangi gnler ders yok?
..............................................
7. Dn hangi dersler vard?
..............................................

25 Ekim
aramba
Pazartesi

ngilizce

Trke

Sal

Corafya

Matematik Bilgisayar Bilgisayar


Matematik Corafya

ngilizce

Perembe Trke

Biyoloji

Biyoloji

Tarih

Corafya

ngilizce

Cuma

Matematik Tarih

Cumartesi Tatil

Tatil

Tatil

Tatil

Pazar

Tatil

Tatil

Tatil

: .......................................

2. DNBEETEM : .......................................

48

Tarih

aramba Biyoloji

2. Aadaki kark harflerden ders


isimleri yaznz.
1. ORCAAFY

Trke

3. ESMR

: .......................................

4. AMYK

: .......................................

5. RHAT

: .......................................

6. KZF

: .......................................

7. RTEK

: .......................................

8. RBGSAALY

: .......................................

9. ZKM

: .......................................

10.YOLBOJ

: .......................................

Tatil

3. Soru cmlesi yaznz ve sorular cevaplaynz.


1. tarih / yarn / m? / dersi / var
.................................................................
.................................................................
2. var / pazartesi / dersiniz / mzik / m?
.................................................................
.................................................................
3. m? / resim / sal /gn
.................................................................
.................................................................
4. m? / pazartesi / var / matematik / gn
.................................................................
.................................................................
5. var / aramba / dersleriniz / hangi? / gn
.................................................................
.................................................................

KONU 7

Aadaki kelimeleri
tablodan bulunuz ve
iaretleyiniz.
BEDEN ETM
BYOLOJ
FZK
KMYA
MATEMATK
MZK
RESM
TARH
TRKE

C
M
E
C
Z

G
N

V
V
R
K
F
A
F
H
D
L
K
M

J
V
C
R
Z
J
Y
B
H
H
B

K
R

M
B
H
M
T

Z
V
M
T
L
Y
H
A

V
T
S
M
O
N
F
T
S
K
M

R
B
J
L
C
J
R
E
L
M
V
E

K
J
O
F
M
D
R
M
M
V
F
N

H
J
L

K
T
A
R

H
E

Z
Z
P
M
Z
L
T
M
B
P
D

R
B
V
G

V
V
N
E

K
L
Y
D
V
M
K
K
J
N
F
B

NGLZCE

S Z L K

R E S M L

Kimya Dersi

Corafya Dersi

Tarih Dersi

Beden Eitimi Dersi

What is
your name?

Merhaba

Fizik Dersi

Bilgisayar Dersi

Trke Dersi

Biyoloji Dersi

My name is
Fatma.

ngilizce Dersi

Mzik Dersi

49

KELMELER
1. Dinleyiniz.

2. Dinleyiniz ve yaznz.
1. Saat yirmi.
2. Saat buuk.
3. Saat .
4. Saat eyrek.
5. Saat krk be.
6. Saat elli.

50

3. Dinleyiniz ve tekrar ediniz.

KONU 8
OKUMA-ANLAMA

1. Diyalou okuyunuz.
Ali
Esra
Ali
Esra
Ali
Esra
Ali
Esra
Ali
Esra

: Merhaba Esra. Nereye gidiyorsun?


: Merhaba Ali. Okula gidiyorum. Biraz
ge kaldm.
: Saat ka?
: Saat sekizi yirmi geiyor.
: Ders saat kata balyor?
: Ders saat sekiz buukta balyor.
: imdi hangi ders var?
: ki saat Trke var.
: Grmek zere.
: Grrz.

2. Eletiriniz.
1.
2.
3.
4.

Saat
Ders, saat
Bugn
Bir ey

a. sekiz buukta balyor.


b. iki saat Trke var.
c. deil.
d. sekizi yirmi geiyor.

3. Saatlere uygun cmleler yaznz.


1. 08:20 ...............................................
2. 08:10 ...............................................
2. 08:15 ...............................................
2. 08:30 ...............................................

RNEKLEME
Okuyunuz ve kendi cevabnz yaznz.

A: Saat ka?
B: Saat on bir.
Uygulama
..................................................................

A: Saat kata kalktn?


B: Saat yedide kalktm.
Uygulama
..................................................................

A: Saat kata yattn?


B: Saat on bir buukta yattm.
Uygulama
..................................................................

A: Ka saat ders altn?


B: saat ders altm.
Uygulama
..................................................................

51

DNLEME
1. Dinleyiniz.
2. Tekrar dinleyiniz ve
boluklar doldurunuz.

enim adm Emre. 14 yandaym. Benim kardeim


var. skdar Lisesinde okuyorum.
Ben lise 1e gidiyorum. Bugn saat .............. kalktm. Hemen banyoya gittim. Banyo yaptm. Dilerimi fraladm. Kahvalt yaptm.
Daha sonra elbiselerimi giydim.
Saat .................. servise bindim.
...................... okula geldim. Dersimiz saat .................. bitti. Saat
.................. eve dndm.

3. Eletiriniz.
1. 06:00

a. Ders saat te bitti.

2. 08:00

b. Saat sekiz buukta okula geldim.

3. 08:30

c. Saat altda kalktm.

4. 15:00

d. Saat sekizde servise bindim.

5. 16:00

e. Saat drtte eve dndm.

4. Sorular cevaplaynz.
1. Emre saat kata kalkt?
............................................................
2. Emre saat kata servise bindi?
............................................................
3. Emre saat kata okula geldi?
............................................................
4. Ders saat kata bitti?
............................................................
5. Emre saat kata eve dnd?
............................................................

52

KONUMA
1. Diyalou okuyunuz.
A:
B:
A:
B:
A:
B:

Affedersiniz. Saat ka?


Saat on iki buuk.
Trke saat kata?
Trke saat birde.
Teekkr ederim.
Bir ey deil.

2. Benzer diyaloglar kurunuz.


Matematik
Kimya
Corafya
Tarih
Mzik

: 09:00
: 10:30
: 11:15
: 12:00
: 08:00

KONU 8
YAZMA
1. Sorular cevaplaynz.
1. Saat ka?
............................................................

2. Saat kata akam yemei yedin?


............................................................

3. Saat kata okula gittin?


............................................................

4. Saat kata ders balad?


............................................................

DL BLGS
1. GRLEN GEM ZAMAN (OLUMSUZ)
Yapl: Fiil+-ma,-me+-d,(-di,-du,-d)+ahs eki
EKM TABLOSU
yazmak

izlemek

Ben

yazmadm

izlemedim

Sen

yazmadn

izlemedin

yazmad

izlemedi

Biz

yazmadk

izlemedik

Siz

yazmadnz

izlemediniz

Onlar yazmadlar

izlemediler

rnek:
Ben mektup yazmadm.
Dn sabah erken kalkmadm.
Ali, dn gelmedi.

5. Bir gnde ka saat ders var?


............................................................

2. GRLEN GEM ZAMAN (SORU)


2. Cmleleri kendi
dilinize eviriniz.
1. Saat sekizi eyrek geiyor.

Yapl: Fiil+-d,(-di,-du,-d)+ahs eki+


-m(-mi,-mu,-m)
EKM TABLOSU
almak

.................................................
2. Saat dokuza on var.
.................................................
3. Saat on.
.................................................
4. Saat ona eyrek var.
.................................................
5. Saat on buuk.
.................................................

kalkmak

Ben

altm m?

kalktm m?

Sen

altn m?

kalktn m?

alt m?

kalkt m?

Biz

altk m?

kalktk m?

Siz

altnz m? kalktnz m?

Onlar altlar m? kalktlar m?


rnek:
Mehmet, okula geldi mi?
Dn televizyon izledin mi?
Kahvalt yaptn m?

53

DEERLENDRME
1. Doru saati iaretleyiniz.
9:10

9:15

9:30

9:45

Saat
Saat
Saat
Saat

dokuz on.
dokuzu on geiyor.
dokuz eyrek.
dokuza on var.

Saat
Saat
Saat
Saat

dokuz.
dokuzu eyrek var.
dokuzu eyrek geiyor.
dokuz eyrek buuk.

Saat
Saat
Saat
Saat

sekiz otuz.
ona eyrek var.
dokuz buuk.
dokuz krk be.

Saat
Saat
Saat
Saat

dokuza krk be var.


dokuza on iki var.
dokuza eyrek var.
ona eyrek var.

3. Cevaplara uygun sorular yaznz.


1. ..........................................................?
Saat on bir.
2. ..........................................................?
Saat altda kalktm.
3. ..........................................................?
Ders saat sekiz buukta balad.
4. ..........................................................?
Saat on birde yattm.
5. ..........................................................?
Okula saat sekizde gittim.

4. Sorular Alinin Gnlk Programna


gre cevaplaynz.

Alinin Gnlk Program


2. Soru cmlesi yaznz ve sorular cevaplaynz.
17:00 devler ve ders
07:00 Kahvalt
alma
1.
2.
08:00 Okul
19:00 Akam yemei
13:00 le yemei
21:00 Kitap okuma
15:00 Oyun (Basketbol-Futbol)
22:00 Yat
(yemek yemek)
(film seyretmek)
A: .............................? A: .............................?
B: ............................... B: ...............................
1. Ali, saat kata kahvalt yapt?
................................................................
4.
3.
2. Ali, saat kata kitap okudu?
................................................................
3. O, akam yemeini ne zaman yedi?
................................................................
4. Ali, saat kata uyudu?
................................................................
(top oynamak)
(ay imek)
5. le yemeini saat kata yedi?
................................................................
A: .............................? A: .............................?

54

B: ............................... B: ...............................

KONU 8

Saatleri iziniz.
rnek:

08:30

09:10

11:40

12:00

07:15

20:45

R E S M L

S Z L K

UYUMAK

UYANMAK

KAHVALTI
YAPMAK

SERVSE
BNMEK

OKULA
GTMEK

DERSE
BALAMAK

EVE
DNMEK

FUTBOL
OYNAMAK

DERS
ALIMAK

TELEVZYON
SEYRETMEK

55

1. Cmleleri sralaynz.

2. Test sorularn cevaplaynz.


1. Bir haftada ka gn var?
A) Be
B) Yedi
C) Alt
D) Drt

Adm Haim.
yi gnler.
renci misin?

2. Bir gnde ka saat var?


A) On iki
B) Yirmi iki
C) Yirmi drt
D) Yirmi

Ka yandasn?
yi gnler.
Baban ne i yapyor?

3. Haftann beinci gn hangisidir?


A) Pazartesi
B) Cuma
C) Sal
D) Cumartesi

Adn ne?
Evet, renciyim.
On yedi yandaym.
O, i adam.

4. Haftann yedinci gn hangisidir?


A) Sal
B) Cumartesi
C) aramba
D) Pazar

3. Sorular cevaplaynz.
1. Fransada saat ka? (08.30)
...........................................................
nsanlar ne yapyorlar? (ie gitmek)
...........................................................
2. Kazakistanda saat ka? (11.00)
...........................................................
nsanlar ne yapyorlar? (almak)
...........................................................

3. Meksikada saat ka? (23.45)


.................................................................
nsanlar ne yapyorlar? (uyumak)
.................................................................
4. Trkiyede saat ka? (13.15)
.................................................................
nsanlar ne yapyorlar? (yemek yemek)
.................................................................

4. Test sorularn cevaplaynz.


1. Doktor nerede alyor?

A) Pastane

B) Hastane

C) Postane

D) Karakol

C) Ev

D) Okul

C) Okul

D) Lokanta

C) Berber

D) Postane

2. retmen nerede alyor?

A) Pastane

B) Hastane

3. A nerede alyor?

A) Postane

B) Ev

4. Berber nerede alyor?

56

A) Gazete

B) Okul

GENEL DEERLENDRME-2
5. Sorular cevaplaynz.
1. Okulda alyorum. Ders anlatyorum. Ben kimim?
.................................................................................................
2. Gazetede alyorum. Fotoraf ekiyorum. Ben kimim?
.................................................................................................
3. Futbol takmnda alyorum. Futbol oynuyorum. Ben kimim?
.................................................................................................
4. Hastanede alyor. Hastalara bakyor. O kim?
.................................................................................................
5. Karakolda alyoruz. Gvenlii salyoruz. Biz kimiz?
.................................................................................................
6. Resim atlyesinde alyorum. Resim iziyorum. Ben kimim?
.................................................................................................

6. Sorular cevaplaynz.
1. Resimde ka balon var?
....................................

3. Resimde ka kitap var?


....................................

2. Resimde on balon var m?


....................................

4. Resimde ka saat var?


.................................

7. Sorular cevaplaynz.
1. Ka kardein var?
.................................................................
2. Kanca snftasn?
.................................................................
3. Hangi okulda okuyorsun?
.................................................................
4. Telefon numaran ka?
.................................................................
5. Gnde ka saat ders alyorsun?
.................................................................

57

KONU 1

KONU 4

Ali
Zehra
Ali
Zehra
Ali
Zehra
Ali

John :
Ali :
John :
Ali :
John :
Ali :
John :
Ali :

:
:
:
:
:
:
:

yi gnler.
yi gnler.
Adn ne?
Adm Zehra. Senin adn ne?
Benim adm Ali.
Memnun oldum.
Ben de.

KONU 2

KONU 5

Selim : Merhaba Mert.


Mert : Merhaba Selim.
Selim : Naslsn Mert?
Mert : Teekkr ederim . yiyim. Sen naslsn?
Selim : Ben de iyiyim.
Mert : Hoa kal.
Selim : Gle gle.

Faruk
Selin
Faruk
Selin
Fatih
Selin

KONU 3
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

58

yi gnler Ali.
yi gnler John.
Ali, bu ne?
Bu, aslan.
Bu ne?
Bu, maymun.
Bu kaplan m?
Evet, bu kaplan.

: yi gnler.
: yi gnler.
: Adnz ne?
: Adm Hans. Sizin adnz ne?
: Benim adm Fuat. Ben Trkiyeliyim. Siz nerelisiniz?
: Almanyalym. Nerede oturuyorsunuz?
: Ben stanbulda oturuyorum. Siz nerede oturuyorsunuz?
: Ben Frankfurtta oturuyorum.
: Memnun oldum Hans. Tekrar grmek zere.
: Grrz.

: yi akamlar Selin.
: yi akamlar Faruk. Bu kim?
: Bu, arkadam Fatih.
: Merhaba Fatih. Ben, Selin.
: Merhaba Selin. Memnun oldum.
: Ben de memnun oldum.

DNLEME METNLER
KONU 6

KONU 8

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Benim adm Emre. 14 yandaym. Benim kardeim var. skdar Lisesinde okuyorum. Ben lise
1e gidiyorum. Bugn saat altda kalktm. Hemen
banyoya gittim. Banyo yaptm. Dilerimi fraladm. Kahvalt yaptm. Daha sonra elbiselerimi giydim. Saat sekizde servise bindim. Sekiz buukta
okula geldim. Dersimiz saat te bitti. Saat drtte
eve dndm.

: yi akamlar.
: yi akamlar.
: Adn ne?
: Adm Ali, senin adn ne?
: Adm Robin. Nerelisin Ali?
: Trkiyeliyim. stanbulda oturuyorum.
: Sen nerelisin?
: Ben Avustralyalym.
: Ka yandasn?
: On drt yandaym.
: Ka kardein var.
: Benim iki kardeim var.
: Yabanc dil biliyor musun?
: Evet, ngilizce biliyorum. Sen ne zamandan
beri Trke reniyorsun?
A : Ben bir yldr Trke reniyorum.

KONU 7
Deniz
Aye
Deniz
Aye
Deniz
Aye
Deniz
Aye
Deniz
Aye

: Merhaba Aye.
: Merhaba Deniz.
: Aye, bugn Trke var m?
: Evet, bugn iki saat Trke var.
: Trkeden sonra hangi dersler var?
: Trkeden sonra corafya ve matematik var.
: Yarn mzik var m Aye?
: Hayr, yarn mzik yok, yarn tatil.
: Teekkr ederim.
: Bir ey deil.

59

KONU 1
ad
alfabe
ben
biz
bunlar
byk
diyalog

gle gle
gnaydn
harf
hoa kal
yelik ekleri
iyi akamlar
iyi geceler

iyi gnler
kk harf
memnun olmak
Merhaba
o
onlar
sen

sesli harf
sessiz harf
siz
ahs zamirleri
tercme etmek
teekkr etmek

grmek zere
gle gle
hasta
heyecanl
ho bulduk
ho geldiniz
hoa kal

iyi
mutlu
naslsn?
renci
renci deil
rahat
sinirli

teekkr ederim
tok
zgn
yorgun

Atina
Avrupa
Avustralya
Badat
Banglade
bakent
Belika
ben
bilmek
Bikekli
biz
Buenos Aires
Bosnal
Brezilya

Brksel
Bkre
Cakarta
almak
ekim tablosu
in
ince
inli
Daresselam
Dakka
dil
dnya
Endonezya
Fas

Frankfurt
Fransa
Fransz
Franszca
Franszlar
gney
Gney Afrika Cumhuriyeti
Grcistan
Grc
Grcce
Hindistan
ho bulduk
ho geldiniz
Irak

KONU 2
a
buyrun
alkan
deil
dnceli
ek fiil
geni zaman

KONU 3
ad
Afganistan
Afrika
Almanca
Almanyal
alt
Amerika
Ankara
Ankaral
Arap
Arapa
Arjantin
Astana
Asya

60

KONU DZN
ngiliz
ngilizce
ngiltere
ran
spanya
spanyolca
stanbul
talya
zmirli
Japon
Japonca
Joponya
Kanada
Kanberra
kayt formu
Kazakistan
Kenya
kta
Kiev
konumak

Londra
Malezya
memnun olmak
Msr
Mool
Moolca
Moolistan
Moskova
Nairobi
nerede
nerelisin
o
olumlu
onlar
oturmak
zbekistan
Pakistan
Paris
Pekin
Petersburg

Romanya
Romanyal
Rus
Rusa
Rusya
Rusyal
Sana
sen
Singapur
siz
soyad
Suriye
Svahilice
am
imdiki zaman
Tahran
Tanzanya
Tanzanyal
Takent
tekrar grmek

Tiflis
Tokyo
Trke
Trkiye
Trkiyeli
Ukrayna
Ulan Bator
lke
lkesi
rdn
skpl
Washington
yaamak
Yemen
Yeni Delhi
Yeni Zelanda
Yohannesburg
Yunan
Yunanca
Yunanistan

KONU 4
Antarktika
aslan
Asya
Avustralya
ay
bilgisayar
bu
bunlar
ocuk
oul iaret zamiri
defter
fil
harita
ince nl

inek
iaret zamirleri
ka
kalem
kaln nl
kanguru
kap
kaplan
kedi
kitap
kpek
kurt
masa
ne

neler
o
okul
onlar
otobs
retmen
penguen
saat
sandalye
snfta
sra
silgi
silgiler
u

unlar
tahta
tavan
tavuk
tekil
televizyon
tilki
var
yaamak
zebra
zrafa

61

KONU 5
anahtar kelime
anlatmak
araba
arkada
avukat
bahe
boyac
bu
bulmaca
ders
di doktoru
doktor
eczac
eczane
ekmek
ekmek piirmek

ev
frn
frnc
fotoraf
fotoraf ekmek
fotoraf
futbolcu
gazete
gvenlik
hastane
hemire
ila
ila satmak
i adam
kalem
karakol

kim
konuabilmek
marangoz
memnun olmak
meslek
mimar
muayene
muayene etmek
mdr
oda
okul
olumlu
olumsuz
otobs
renci
retmen

pilot
polis
postac
resim
ressam
salamak
snf
sporcu
ofr
tamir etmek
tamirci
tamirhane
top
yapmak
yeterlilik
yeterlilik fiili

elli
ev telefonu
eyll
gelmek
gn
hayvan
haziran
i
iki
ikinci
istemek
i telefonu
ka
kanguru
karde
kasm
krk
kitap
konumak
lira
lise
mart

mays
nereli
nisan
numara
ocak
okumak
on
on bir
on iki
on
onuncu
oturmak
otuz
renmek
resim
riyal
ruble
rupiah
saat
sekiz
sekizinci
seksen

snf
ilin
imdiki zaman
ubat
telefon
telefon numaras
temmuz
Trk lisesi

nc
zeri
var
yabanc dil
ya
yedi
yedinci
yen
yetmi
yirmi
yirmi bir
yz

KONU 6
austos
alt
altnc
altm
aralk
avro
ay
be
beinci
bilmek
bin
birinci
almak
ders
doum tarihi
doksan
dokuz
dokuzuncu
dolar
drdnc
drt
ekim

62

KONU DZN
KONU 7
aile
beden eitimi
bilgisayar
bir ey
biyoloji
bugn
corafya
cuma
aramba
ders
edebiyat
ev
evet

fizik
kurs
futbol
matematik
gitmek
mzik
grlen gemi zaman okumak
hafta sonu
oynamak
hangi
pazartesi
hayr
perembe
ilk
piknik
ilk gn
resim
ngilizce
rica etmek
kedi
saat
kimya
sal
kitap
sepet

seyretmek
tarih
tatil
televizyon
Trke
var
yapmak
yardm etmek
yarn
yok
zaman

fralamak
Fransa
futbol
ge
gelmek
gitmek
giymek
grlen gemi zaman
gnlk
gnlk program
hemen
ki kilo kiraz
insanlar
isim tamlamas
ka
kata
kahvalt
Kalkmak
kalmak

seyretmek
snf
imdi
televizyon
Trkiye
uyanmak
uyumak

buuk
eit
eyrek
elli
krkbe
yirmi
skdar lisesi
yapmak
yat
yatmak

KONU 8
akam yemei
almak
anne
baba
banyo
basketbol
balamak
binmek
biraz
bitmek
alma
almak
anta
ekim tablosu
ders
diler
dnmek
elbiseler
ev

kaps
Kazakistan
kitap
kolu
Meksika
nereye
okul
okuma
okumak
on bire be var
oyun
devler
le yemei
pazar
program
saat
sabah
sekiz buuk
servis

63

NOTLAR
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

64