Psihijatrijska mo} Mi{el Fuko

M

edicina, psihijatrija, kazneni sistem i kriminologija su dugo vremena bile, a to su i ostale u širem opsegu i do danas, na granicama ispoljavanja istine u skladu sa normama saznanja i proizvodnje istine u formi provere, pri čemu je ovo drugo uvek težilo da se skriva iza i zadobija svoje opravdanje od prvog. Aktuelna kriza ovih „disciplina“ ne dovodi u pitanje samo njihove granice ili njihove nesigurnosti na polju saznanja, već dovodi u pitanje saznanje, formu saznanja, „subjektobjekt“ normu. Ona preispituje odnose između ekonomskih i političkih struktura našeg društva i saznanja (ne u njihovim istinitim ili lažnim sadržajima već u njihovim funkcijama moći-znanja). U pitanju je, dakle, istorijsko-politička kriza. Uzmimo najpre primer medicine sa prostorom koji je s njom povezan – bolnicom. Bolnica je čak i kasnije bila ambivalentno mesto: mesto pronalaženja skrivene istine i mesto provere istine koju treba proizvesti. Direktno delovanje na bolest: bolnica više ne dozvoljava bolesti da otkrije svoju istinu pogledu lekara, ona je proizvodi. Bolnica je mesto rascvetavanja prave bolesti. Pretpostavljalo se da će ako se bolesnik ostavi na miru – u svom „miljeu“, porodici i okolini, sa vlastitim režimom, navikama, predrasudama i iluzijama – on potpasti pod uticaj složene, zbunjujuće i zapletene bolesti, koja je neprirodna i koja je mešavina više bolesti, prepreka koja sprečava da se prava bolest pojavi u autentičnosti vlastite prirode. Uklanjajući tu

u svođenju bolesti na nepostojanje. Problem suštinskih groznica. Čiste i nečiste. koncepcijom bolesti dominirala je sledeća dvosmislenost: da li bi bolnica kao struktura za prihvatanje bolesti trebalo da bude prostor saznanja ili mesto provere? Otud je niz problema prožimao misao i praksu lekara. Ona je stoga bila mesto opservacije i demonstracije. zar ne bi trebalo da dozvoli bolesti da se razvije? Kada bi trebalo intervenisati i na koji način? Da li bi uopšte trebalo intervernisati? Da li bi trebalo postupati tako da se bolest razvije ili da se zaustavi? Da se olakša ili odvede do kraja? 2) Postoje bolesti i modifikacije bolesti. veku. te aberantne forme. ali. Bolnica u 18. 1772–1838) i njegovih protivnika povodom ideje iritacije. veku je trebalo da stvori uslove rasvetljavanja istine bolesti. jednostavne i složene bolesti. već da je naposletku i proizvede u njenoj zatvorenoj i sapetoj istini. na opštiji način. Posebna priroda bolesti. da bi terapija bila racionalna i utemeljena u istini.Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 207 parazitsku vegetaciju. njen specifični razvoj su konačno mogli da postanu stvarnost kroz efekat hospitalizacije. njene suštinske karakteristike. ili bi trebalo pretpostaviti nesvodive kategorije? (Diskusija između Brusea (François-Joseph-Victor Broussais. Konačno.) 3) Šta je normalna bolest? Šta je bolest koja sledi svoj tok? Da li je to bolest koja vodi ka smrti ili bolest koja se leči spontano po ostvarenju svoje evolucije? U ovim okvirima se . Evo nekoliko: 1) Terapija se sastoji iz potiskivanja bolesti. Ona je konstituisala neku vrstu složene aparature koja je istovremeno otkrivala i stvarno proizvodila bolest: i botaničko mesto za promatranje vrsta i alhemijsko mesto za razvijanje patoloških supstanci. uloga bolnice nije ležala samo u dopuštanju da se bolest sagleda takva kakva jeste. ali i pročišćenja i provere. ne postoji li samo jedna bolest od koje su sve ostale manje ili više izvedene forme. Upravo su ovu dvostruku funkciju tokom dugog vremena preuzimale velike bolničke strukture uspostavljene u 19. praksom i teorijom hospitalizacije i. Tokom čitavog veka (1760–1860).

Mi{el Fuko ≤ Psihijatrijska mo} 208 Biša (Marie François Xavier Bichat. vidimo da ona može nestati. Dezinfekcija lekara i bolnice im je podarila novu nevinost iz koje su izvukli nove moći i nov status u uobrazilji ljudi. transfer. konstataciju. Paster je naneo lekarima ogromnu narcistički ranu za šta im je trebalo dugo vremena da mu oproste: te šake lekara koje su morali da prevlače preko tela bolesnika. Bolnički milje nije više za bolest mesto koje je pogodno za odlučujući događaj. dijagnostiku. izvedu na svetlo i prikažu je. ali se tu bolest ne ostvaruje u krizi. Određujući pokretača bolesti i fiksirajući ga kao jedinstveni organizam. on jednostavno omogućava redukciju. 1771–1802) pitao o poziciji bolesti između života i smrti. Ali to je druga priča. provera se transformiše u dokaz u tehničkoj strukturi laboratorije i predstavi lekara. Bolnički prostor i znanje lekara su do tada imali ulogu proizvodnje „kritičke“ istine bolesti. Nestanak ove uloge je nesumnjivo dramatizovan činjenicom da Paster (Louis Pasteur. protivnapada okrenutog protiv invazije mikroba. Ako bismo želeli da stvorimo „etno-epistemologiju“ medicinske ličnosti. te šake koje su morale da otkriju bolest. on je sveden na fenomen koji je moguće verifikovati i kontrolisati. Što se funkcije provere tiče. ona je omogućila da bolnica postane mesto za opservaciju. epruveta. Mesto u kojem će se bolest proizvoditi će biti laboratorija. 1822– 1895) nije samo pokazao da lekar ne mora da bude proizvođač bolesti „u njenoj istini“. ispituju. njen proces je redukovan na uvećani mehanizam. Paster je obeležio kao prenosioce bolesti. opipavaju. u hiljadama prilika bio onaj koji je širi i reprodukuje: bolnički lekar koji ide od kreveta do kreveta je bio jedan od velikih pokretača zaraze. a sada su se telo lekara i bolnička gužva pojavili kao proizvođači stvarnosti bolesti. zbog svog neznanja. uvećavanje. Znamo za čudesno pojednostavljenje koje je pasterovska biologija uvela u ove probleme. . morali bismo reći da ju je pasterovska revolucija lišila njene neupitno vekovima stare uloge u ritualnoj proizvodnji i proveri bolesti. već da je. kliničko i eksperimentalno obeležavanje.

trenutak Hofbauera (Johann Christoph Hoffbauer. Terapeutska mesta. Drugo po redu korišćeno terapeutsko mesto bilo je pozorište. trenutak kada se ono više ne upisuje na osnovini istina-zabluda-svest. Žan Etjen Eskirol (1772–1840) se. uhvaćena u tu klopku.Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 209 * Postoji. pomoću dekora i kostima nastojalo se da deluje istinito. za trenutak mu je pridavana fiktivna stvarnost. odmor. nema nijednog . na primer. na kraju jasno rasvetljuje pred očima onog ko je bio njena žrtva. Razumljivo je da u tim uslovima prevashodno mesto u kome je ludilo moglo i moralo da zasvetli u svojoj istini nije mogao biti veštački prostor bolnice. donošenja odluka i slobodnog ponašanja. Ni ta tehnika nije još bila potpuno nestala u 19. raskid sa veštačkim i zaludnim gradskim svetom. htenja. kada više nema pojavu poremećenog rasuđivanja. nego poremećaja u načinu delovanja. prema tome. da rasprši himere. Još se početkom klasičnog doba držalo da ludilo pripada svetskim himerama: ono je moglo da živi među njima i nije trebalo da bude od njih odvajano. 1766–1827) i Eskirola. veku. još sećao toga kada je. nema sumnje. veka ludilo nije bilo sistematski zatvarano i smatralo se u suštini nekom formom zablude ili iluzije. savetovao da se izmišljaju suđenja melanholicima. koja su bila priznata. ona je posedovala moć da razbije zablude. ono je postavljano na scenu. preporučivao da svako njeno dvorište otvara širok vidik na neki vrt. možda. ali se to činilo na takav način da se zabluda. radije prepisivali putovanje. osećanja strasti. izvesna istorijska korelacija između dve činjenice: pre 18. veka koincidira sa trenutkom kada je ludilo počelo manje da se shvata u odnosu na zabludu. izuzev kad je poprimalo ekstremne i opasne forme. pre svega. projektujući planove psihijatrijske bolnice. nego na osovini strast-volja-sloboda. to jest suprotnost prirode: bolesniku je prikazivana komedija njegovog ludila. „Postoje duševni bolesnici čije je ludilo jedva vidljivo. u prirodi. Lekari su. nalazila su se. povlačenje. Eskirol je. ukratko. kako bi se podstakla njihova energija i borbenost. Praksa zatvaranja početkom 19. a više u odnosu prema pravilnom i normalnom ponašanju.

2 Ibid.Mi{el Fuko ≤ Psihijatrijska mo} 210 kod kog strasti. savladati njihove pretenzije. koja je lako mogla ostati nezapažena jer se nije izražavala ni u kakvom delirijumu. 1989. da ukloni sve što bi je u bolesnikovoj sredini moglo prikriti. mesto za dijagnostiku i klasifikaciju.. do pokoravanja. § 5: „Traitement de la folie“. mora u njoj da se sretne sa ispravnom voljom i sa ortodoksnim strastima. nego je to „vraćanje moralnih afekata u njihove prave granice. dovesti do pobede ispravne volje. 1 .. njihov neizbežni i zapravo poželjni sudar proizvešće dvojako dejstvo: bolesna volja. poremećena volja. težnja za vraćanjem u porodicu. bude li dobro vođena. 16. nisu poremećeni. dati joj varljive forme. Ali bolnica. borbe i dominiranja. 132–133.. pomešati. izopačeni ili uništeni. deca. pervertirana strast. za obnavljanjem svojih navika“. str. moralni afekti. Opadanje delirijuma je siguran znak izlečenja samo kada se bolesnici vraćaju svojim prvobitnim afektima“.3 Tako se uspostavlja veoma neobična funkcija psihijatrijske bolnice u 19. razbiti grč pomoću grča. obelodaniće svoju bolest otporom koji će pružiti ispravnoj volji lekara. dok druge valja podstaći i ohrabriti“. Treba potčiniti celokupni karakter izvesnih bolesnika. želja da se ponovo vide prijatelji. De la folie (1816). suze saosećajnosti. To je dakle proces suprostavljanja. do odustajanja od poremećene volje. čiji je model stvorio Eskirol. str. I.. održavati je i obnavljati. s druge strane. ukrotiti njihovu srdžbu. veka: da omogući otkrivanje istine o mentalnoj bolesti. 3 Ibid. Njihovo suočenje. ona će najpre imati funkciju koja se pridavala bolnicama krajem 18. nego razotkrivanja: ludilo. potreba za poveravanjem. botanički pravougaonik u kome su vrste bolesti raspoređene Jean Etienne Dominique Esquirol. t. Paris: Frénésie. u: Des maladies mentales consdérées sous les rapports médical. veku. više je mesto suočavanja. „Treba primenjivati uznemirujući metod. borba koja nastaje na toj osnovi moraće. slomiti njihov ponos.2 Kakva onda može da bude uloga duševne bolnice u tom vraćanju pravilnih ponašanja? Razume se..1 Kakav je zapravo proces izlečenja? Je li to onaj pokret kojim se uklanja zabluda i ponovo ukazuje istina? Nije. hygiénique et médico-légal. § 1: „Symptomes de la folie“.

lečenja putem kazne kao što su tuševi. Lekar proizvođač istine nestaje u strukturi znanja. Veliki lekar duševne bolnice – bilo da je to Lere (François Leuret. stroga disciplina. bez sumnje je najsimboličnija ličnost tog tipa funkcionisanja. I to u jednoj igri u kojoj je reč o nadmoći lekara. vlasnički. Šarko (Charcot. da se opravda (i u isto vreme prikrije kao prvobitna nadmoć) proizvodeći fenomene primerene medicinskoj nauci. 1856–1926) – u isti mah je onaj koji može izreći istinu o bolesti. diferencijalna dijagnostika između organske i . Šarko. čudotvorac histerije. kada ostaje pritajena i tiha) i onog koji nad njom dominira. pokorni. ponekad ropski odnosi koji su vezivali bolesnika za lekara – sve je to imalo funkciju da od lekarske ličnosti stvori „gospodara ludila“: onog koji je razotkriva u njenoj istini (kada se skriva. i onaj koji može da proizvede bolest u njenoj istini i da je u stvarnosti pokori putem moći koju njegova volja ima nad samim bolesnikom. u vreme u kom lekarska moć nalazi svoja jemstva i svoja opravdanja u preimućstvima saznanja: lekar je kompetentan. oko ličnosti lekara. mesto dvoboja. posebna pažnja lekara prema izvesnim bolesnicima. zahvaljujući svom znanju o njoj. nagrade. u bolnici Eskirola ili Šarkoa funkcija „proizvođenja istine“ se preuveličava. pošto ju je znalački izazvao. obavezni rad. lekar poznaje bolesti i bolesnike. institucionalno polje na kome se radi o pobedi i pokoravanju.Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 211 u zatvorene parcele tako da sve podseća na neki veliki povrtnjak. Nasuprot tome. dakle. uznosi. 1797–1851). međutim. privatno ili javno ispitivanje. moralni razgovori (pohvale ili ukori). veka – izolacija. Do tog uznošenja dolazi. Moć koju duševna bolnica daje psihijatru moraće. koji je smiruje i poništava. To objašnjava zašto su tehnika hipnoze i sugestije. On poseduje naučno znanje istog tipa kao i ono hemičara ili biologa: to ga ovlašćuje da interveniše i da odlučuje. ali to je i zatvoren prostor za izvesno suočavanje. prisni. Recimo ukratko na shematki način: u pasterovskoj bolnici postepeno je nestajala funkcija „proizvođenja istine“ o bolesti. Sve tehnike i procedure korišćene u duševnim bolnicama 19. problem simuliranja. 1825–1893) ili Krepelen (Emil Kraepelin.

. na zahtev medicinske moći-znanja.Mi{el Fuko ≤ Psihijatrijska mo} 212 psihološke bolesti. * Postavili smo hipotezu: kriza je bila otvorena i tek nagovešteno doba antipsihijatrije započelo je onda kada se posumnjalo. do 1890. isuviše čudesnog savršenstva. ekvivalent onog Pasterovog otkrića. s jedne strane. Što se tiče odnosa moći koji je omogućavao celu tu operaciju. da reprodukuju jednu simptomatologiju. besprimerna poslušnost. bila je dostignuta kada su bolesnici iz Šarkoovog odeljenja počeli. normiranu epilepsijom. otprilike. utvrđivanje i saznavanje fenomena. Sve se otad odvijalo u prozirnosti saznanja.) bili u središtu psihijatrijske teorije i prakse. kad su ga bolesnici – što je vrhunska vrlina histerije. s druge strane). prava epistemološka svetinja – preuzimali na sebe i prihvatali odgovornost za njega: on se u simptomatologiji pojavljivao kao morbidna podložnost sugestiji. Histerična osoba bila je savršeni bolesnik. sazna i prepozna u terminima organske bolesti. jer je omogućavala saznavanje: ona je sama određivala dejstva lekarske moći u formama koje je lekar mogao opisati u jednom naučno prihvatljivom diskursu. čije je svojstvo da reprodukuje fenomene potpuno dostupne saznanju. u suštini. a uskoro i utvrdilo da je Šarko stvarno proizvodio histeričnu krizu koju je opisivao. nego njegovo znanje i istinu koju je izrekao u vezi sa bolešću. doveli u pitanje moć lekara: njegovu moć i njegovo delovanje na bolesnika još više. Moć lekara mu dozvoljava da odsad proizvodi stvarnost mentalne bolesti. između subjekta koji saznaje i objekta koji se saznaje. Kako bilo. izgleda da su svi veliki potresi koji su uzdrmali psihijatriju od kraja 19. to jest takvu koja može da se dešifruje. Tu imamo. To je odlučujuća epizoda u kojoj se ponovo raspodeljuju i jedna drugu tačno nadograđuju dve funkcije duševne bolesti (provera i proizvodnja istine. Tačka savršenstva. tako dugi niz godina (barem od 1860. veka. kako bi on mogao da bude sagledan u svojoj odlučujućoj ulozi. da lekar prenosi bolesti koje je trebalo da suzbija.

Kuper je rekao: „Suština našeg problema je u nasilju“. Ali. 1970. nekada zaduženog da proizvede istinu o bolesti u bolničkom prostoru. str.5 Sve velike reforme. Psihijatrija i antipsihijatrija. 1924–1980). Psychiatrie et Antipsychiatrie. to je način na koji je lekareva moć bila implicirana u istini onog što je govorio i. način na koji je ta istina mogla da bude proizvedena i kompromitovana putem njegove moći. 1840–1919) pa do Lenga (Ronald David Laing. 105.Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 213 Tačnije rečeno. poništi. bilo u pitanju. 33. I tada nije reč toliko o poništavanju moći lekara. Umesto da se nastoji da se teatralno proizvede istina o bolesti bolje je nastojati da se ona svede David Cooper. Celokupna savremena psihijatrija je u suštini prožeta antipsihijatrijom. pokret „depsihijatrizacije“. L’institution en négation: Rapport sur l’hôpital psychiatrique de Gorizia. 1) Izvesna početna forma depsihijatrizacije počinje s Babinskim (Joseph Babinski 1857–1932). Paris: Seuil. prev. str. Lj. Postojao je. koju je Šarkoova neopreznost (ili njegovo neznanje) navela da na pogrešan način proizvodi bolesti. 4 . sve one predstavljaju pokušaje da se taj odnos izmesti. u kom ona nalazi svog kritičkog heroja. prevod: D. 5 Franco Basaglia. ukloni. „Les institutions de la violence“. koliko o njenom pomeranju u ime egzaktnijeg znanja. fabrike. ono što je. hrv. događaju se oko tog odnosa moći. prikrije. dakle da stvara lažne bolesti. obrnuto. da govorimo o antipsihijatrijama koje su prošle kroz istoriju moderne psihijatrije.4 a Bazalja: „Karakteristika tih institucija (škole. dakle. najpre. bolnice) je stroga podvojenost između onih koji raspolažu vlašću i onih koji njom ne raspolažu“. u drukčijim merama. kako bi se u njenoj pravoj delotvornosti uspostavila lekarska moć. Bastaić. Cooper. ako pod tim podrazumevamo sve što ponovo dovodi u pitanje ulogu psihijatra. Mogli bismo. 1927–1989) ili Bazalje (Franco Basaglia. 19801. 1970. koji su savršeno različti. počev od Bernhajma (Hippolyte Bernheim. epistemološkog i političkog gledišta. s istorijskog. Paris: Seuil. u: Franco Basaglia (ed). On se pojavljuje odmah nakon Šarkoa. možda bi bilo bolje brižljivo razabrati dva procesa. ne samo u psihijatrijskoj praksi nego i u psihijatrijskoj misli. Zagreb: Naprijed. Da se mentalna medicina depsihijatrizuje. o tome da se ona drukčije primeni.

o tome da se u duševnoj bolnici postigne isti efekat pojednostavljenja koji je Paster nametnuo drugim bolnicama: da se neposredno povežu dijagnostika i terapeutika. – Prim. nego će se njegova strogost preneti na svođenje bolesti na njen striktni minimum: na nužne i dovoljne znake da bi mogla biti dijagnostifikovana kao mentalna bolest i na neophodne tehničke postupke da bi te manifestacije nestale. Momenat provere. na neki način.Mi{el Fuko ≤ Psihijatrijska mo} 214 na svoju striktnu realnost. saznanje o prirodi bolesti i suzbijanje njenih manifestacija. 2) Kod druge forme depsihijatrizacije. da ne dopuste da ih ona nadvlada. u toj sredini kolektivnog saučesništva i nejasnih znanja. suverena nauka lekara ne zaplete u mehanizme koje je Pithiatismus – lečenje putem ubeđivanja. onaj u kome se bolest ispoljava u svojoj istini i dolazi do svog potpunog ostvarenja. pritom. potpuno suprotne od prethodne. 6 . koja je često samo pitijatizam6. Izraz ušao u širu medicinsku upotrebu zahvaljujući Babinskom (up. Paris. delo: Hystérie-pithiatisme et troubles nerveux d’ordre réflexe en neurologie de guerre (avec Froment.). ali da pritom odnosi moći između lekara i bolesnika budu precizno uključeni u tu proizvodnju. Nazovimo tu „aseptičnu“ i asimptomatičnu formu depsihijatrizacije „psihijatrijom sa nultom proizvodnjom“. podobnost za teatralizovanje. odnos dominacije lekara nad bolesnikom. Treba. ona ne mora da se susretne i da se suoči sa samim ludilom. reč je o tome da se koliko je god to moguće pojača proizvodnja ludila u njenoj istini. prir. izbeći zamku u koju je bio upao Šarko sa svojim mađioničarskim podvizima. 1917). o pasterizaciji psihijatrijske bolnice. Bolnica može da postane jedno tiho mesto u kojem se forma lekarske moći održava u svoj najstriktnijem vidu. Glavni uslov za održanje te „depsihijatrizovane“ lekarske moći sastoji se u isključivanju svih dejstava svojstvenih bolničkom prostoru. taj momenat ne treba više da bude deo procesa lečenja. ne samo da neće ništa izgubiti od svoje strogosti. treba sprečiti da se bolnička disciplina ne naruga lekarskom autoritetu i da se. pre svega. da joj ostanu primereni. Reč je. Njene su dve najznačajnije forme psiho-hirurgija i farmakološka psihijatrija. J. Nakon toga. i da mogu da zadrže kontrolu nad njom.

Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 215 nehotice proizvela. koja hvata u zamku. predstavlja jedan način da on bude zajamčen u stvarnosti: jedan način sprečavanja da proizvodnja istine ne postane neka protiv-moć. otud pravilo slobodnog dogovora između lekara i bolesnika – pravilo ograničavanja svih dejstava tog odnosa isključivo na nivo diskursa („ja od tebe tražim samo jedno. nego o pokušaju da se ono svede na nulu. pravilo diskurzivne slobode („nećeš više moći da se pohvališ da obmanjuješ svog lekara. prva zato što poništava proizvodnju istine. isplata u novcu. jer su obe konzervatori moći. ja neću zapravo biti prevaren. nego o povlačenju iz tog prostora. reći ćeš što ti padne na pamet. tokom tog određenog časa u kom deluje moć lekara – moć koja se ne može steći nikakvim povratnim dejstvom. u jednom prostoru podešenom tako da ta proizvodnja uvek ostane primerena toj moći. rekao bih. pravilo sofe/kauča koje priznaje stvarnost samo efektima postignutim u tom povlašćenom prostoru. druga zato što pokušava da izjednači proizvodnju istine i medicinsku moć. Pojam transfera kao procesa bitnog za lečenje je jedan način konceptualnog promišljanja tog izjednačavanja u formi saznanja. da bi se izbrisala paradoksalna dejstva psihijatrijske nadmoći. ali da zaista kažeš sve što ti prolazi kroz glavu“). izazvane šarkoovskim traumatizmom: to je povlačenje van bolničkog prostora. budući da više nećeš odgovarati na postavljena pitanja. Otud pravilo suočavanja u dvoje. monetarni vid transfera. ali to je i rekonstrukcija lekarske moći. budući da lekar ostaje potpuno povučen u tišinu i nevidljivost. a nećeš čak morati ni da me pitaš šta ja o tome mislim. U njima je više reč o sistematskom razaranju bolničkog prostora internim radom. a to je da kažeš. ti ćeš sâm upasti u zamku. Psihoanaliza se istorijski može dešifrovati kao druga velika forma depsihijatrizacije. pošto si poremetio proizvodnju istine i povećao iznos koji mi duguješ za nekoliko vizita“). proizvođača istine. Polazeći od toga možemo. razumeti o čemu . Antipsihijatrija je usmerena protiv te dve velike forme depsihijatrizacije. poništava i preokreće u svoju korist moć lekara. i reč je više i transferu moći da proizvede svoje ludilo i istinu o svom ludilu na samog bolesnika. ako budeš hteo da me prevariš kršeći to pravilo.

str. 1970. omogućila da se u jednom raščišćenom prostoru utvrdi šta je stvarno i da se interveniše tamo gde. o ustanovljavanju jedne terapeutske i disciplinske moći nad njim – „ortopedije“. o savlađivanju moći ludaka.8 Čini mi se da bi se razne forme antipsihijatrije mogle. po svojoj strategiji. Kao što vidimo. 3) savladati njihove lične otpore. forme raspodele i mehanizma tih odnosa moći. a i da u njoj nikako nije reč o vrednosti psihijatrijske istine u terminima saznanja (dijagnostičke tačnosti i terapeutske delotvornosti). usled same činjenice da je zatvoren. antipsihijatrija razotkriva odnose dominacije. 7 . postaje građanin bez prava. 111.Mi{el Fuko ≤ Psihijatrijska mo} 216 je reč u antipsihijatriji. „Les institutions de la violence“. veku dejstvo Eskirolovih preporuka i shvatanja. U središtu antipsihijatrije je borba s institucijom. str. neutralisanju spoljnih moći koje bi se mogle nad njih vršiti. Castel. u: Franco Basaglia (ed). Le Psychanalysme. interniran. U opravdanjima neke prisilne hospitalizacije koja bi. 5) nametnuti im nove intelektualne i moralne navike. bez mogućnosti žalbe“. one su bile opravdane čudesnom usklađenošću između potreba društvenog poretka – koji je zahtevao da bude zaštićen od poremećaja ludaka – i terapeutskih nužnosti koje su zahtevale izolovanje bolesnika. ovaj.7 Opravdavajući izolaciju ludih Eskirol je navodio pet njenih glavnih razloga: 1) obezbediti njihovu ličnu sigurnost i sigurnost njihovih porodica. u O ovome pogledati R. A antipsihijatrija je stvarno usmerena protiv insititucije kao mesta. kada i kako bude potrebno. 4) podvrgnuti ih silom medicinskom režimu. 150–153. svojstvene institucionalnom odnosu: konstatujući u 20. Paris: Maspero. navodno. u njoj i protiv nje. Kada su početkom 19. Bazalja kaže: „Čista moć lekara raste isto tako vrtoglavo kao što se smanjuje moć bolesnika. tu je isključivo reč o moći. veka bile ustanovljene velike strukture duševne bolnice. koji s njim mogu da rade šta god žele. izložen samovolji lekara i bolničara. 1973. 8 Franco Basaglia. 2) osloboditi ih od spoljnih uticaja. Paris: Seuil. L’institution en négation: Rapport sur l’hôpital psychiatrique de Gorizia.

9 . 11 Italijanska javna psihijatrijska bolnica nadomak Trsta. Upravo je ta trostruka moć konstituisala ludilo kao predmet mogućeg saznanja za medicinsku nauku. razvrstati na sledeći način: izbeći ih u formi jednog dvojnog i sa obe strane dobrovoljnog ugovora (Tomas Sas (Thomas Szasz)). konstituisala ga kao bolest upravo u onom trenutku kada je „subjekt“ pogođen tom bolešću bio diskvalifikovan kao lud – to jest lišen svake moći i svakog znanja u pogledu svoje bolesti. – Prim. o tome piše u svojoj Psihijatriji i antipsihijatriji. upravnik do 1966. Two Accounts of a Journey Through Madness. Dejvid Kuper. započet u januaru 1962. prava zdravog razuma. Međutim. njenu institucionalnu transformaciju je otpočeo Franko Basalja i njegov tim 1965. Postao je širom poznat nakon knjige Mary Barnes koja je tamo provela pet godina. i njenog terapeuta Joea Berkea (M. naprotiv. „Mi o tvojoj patnji i njenoj neobičnosti znamo dovoljno stvari (koje ti i ne slutiš) Kingsley Hall je jedan od tri prihvatna centra osnovan 60-ih. u psihijatrijskoj bolnici u severozapadnom Londonu. ako se obnove (sanatrorijum Kingsli Hol9). povezati ih s drugim odnosima moći. Barnes and J. 10 Eksperiment Vila 21. Antipsihijatriji svojstvena inverzija sastoji se u tome da se ti odnosi.Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 217 odnosu na te igre institucionalne moći. u Vili 2110). halucinacije. koji su već izvan duševne bolnice mogli odrediti segregaciju nekog pojedinca kao mentalnog bolesnika (Goricija11). 1971). pobrinuti se za pogodno mesto gde se one mogu prekinuti ili prognati. fantazme). jednu po jednu. oni su u njoj raspoređivali odnose među pojedincima. prir. u tim se odnosima moći pre svega podrazumevalo apsolutno pravo ne-ludila nad ludilom. London: MacGibbon and Kee. normalnosti koja se nameće poremećenosti i devijaciji. londonskoj radničkoj četvrti. razotkrivati ih. pre svega. prir. smešten u East Endu. i postepeno razarati unutar institucije klasičnog tipa (Dejvid Kuper (David Cooper). stave u središte problematičnog polja i da se. inaugurisao je niz psihijatrijskih projekata od kojih je Kingsley Hall najpoznatiji. – Prim. prir. Berke. – Prim. shvatanja stvarnosti koje ispravlja zablude (iluzije. Odnosi moći sačinjavali su prvenstveno psihijatrijsku praksu: oni su uslovljavali funkcionisanje bolničke institucije. Pravo prevedeno u termine kompetencije koja se vrši nad izvesnim neznanjem. preispitaju na prvobitni način. oni su određivali forme lekarske intervencije.

karakteriše psihoanalizu kao psiho-farmakologiju: obe više spadaju u izvesnu nad-medikalizaciju ludila. veku i proučavanju sudsko-medicinske ek- . u jednom eksperimentu kome mogu i drugi da doprinesu. Naša nauka nam dozvoljava da tvoje ludilo nazovemo bolešću. a samim tim smo mi. karakteriše „klasičnu“ psihijatriju. od patološkog statusa koji im se pripisivao. koje je započelo već u 17. pri čemu se meri i njena suprotnost prema „depsihijatrizaciji“. Demedikalizacija ludila teče uporedo sa tim prvobitnim preispitivanjem moći u antipsihijatrijskoj praksi. Je li moguće da se proizvodnja ludila može ostvarivati u formama koje nisu forme saznajnih odnosa? Reklo bi se da je to fiktivan problem. koja. a završeno u 19. želje. A zapravo. koje sa svoje strane utemeljuje prava te moći. dajući pojedincu zadatak i pravo da istera svoje ludilo do kraja. A samim tim stvara se problem eventualnog oslobađanja ludila u odnosu na tu neobičnu formu moći-znanja koja predstavlja saznavanje. ali da nikad to ne čine u ime neke moći koja bi im bila dodeljena na osnovu njihovog razuma ili njihove normalnosti. Antipsihijatrija nastoji da razreši taj krug. lekari. patnje. odvajajući ponašanja. čini mi se. * Seminar je bio posvećen istoriji bolnice kao institucije i njene arhitekture u 18. Ta igra moći koja omogućuje neko saznanje. veku. ali mi i tu bolest dovoljno poznajemo kako bismo znali da ti ne možeš imati ni vršiti nad njom bilo kakvo pravo. koji ima mesto samo u utopiji. on se postavlja konkretno svakog dana povodom uloge lekara – zvaničnog subjekta znanja – u poduhvatu depsihijatrizacije. nego i važnost odluke i naredbe. obezvređujući najzad veliko prenošenje ludila u kategoriju mentalne bolesti. kvalifikovani da intervenišemo i da u tebi utvrdimo jedno ludilo koje te sprečava da budeš bolesnik kao svi drugi: ti ćeš dakle biti mentalni bolesnik“.Mi{el Fuko ≤ Psihijatrijska mo} 218 kako bismo spoznali da je to jedna bolest. oslobađajući ih od izvesne dijagnostike i simptomatologije koje nisu imale samo klasifikatorsku važnost.

Resume des cours 1970-1982. koji se ne nalazi u ovom izdanju. prvi deo članka. Predavanja. Filipović. 1989. Predavanje je najava ciklusa predavanje koji je Fuko održao na Kolež de Fransu 1973–1974. preveo Andrija Filipović. Paris: Julliard.Antipsihijatrija i osloba|anje `elje 219 spertize u psihijatrijskoj oblasti. M. Novi Sad: Bratstvo i jedinstvo. Fuko. počev od 1820. F. . 1990. 47-58. Izvor : Michel Foucault. pod istim imenom. prev. str. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful