NAMA: ______________________________ SAINS TAHUN 5 UJIAN 1 Sila jawab semua soalan.

Bahagian A (4 markah) Bulatkan jawapan yang betul 1 . 3 .

TARIKH: __________

2 .

4 .

ASDAD

Bahagian B (5 markah) Jawab semua soalan dalam ruang yang disediakan.

Jadual 1 menunjukkan bilangan hari dan bilangan tompok hitam pada sekeping roti selepas direnjis sedikit air.

Bilangan hari Bilangan tompok hitam

2 1

4 2

6 3

8 4

1. Apakah corak perubahan bilangan tompok hitam apabila bilangan hari bertambah?

2. Apakah yang di ubah (pemboleh ubah dimanipulasikan)

3. Apakah yang di perhatikan (pemboleh ubah bergerak balas)

4. Ramalkan bilangan tompok hitam pada roti itu pada hari ke sepuluh.

5. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful