FD ID Doctrine Juridice 2012-2013 Id

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept Departamentul de Drept Privat Forma de învăţământ-IF (învăţământ la distanta

)

FISA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Codul disciplinei

DOCTRINE JURIDICE

D.1.2. 10

Semestrul*

II

Numărul de credite

2

Facultatea Domeniul Programul de studii de licenţă (specializarea)

DREPT STIINTE JURIDICE DREPT

Numărul orelor pe semestru/activităţi Tota l SI 14 T C 1 0 AT 4 AA -

28

Categoria formativă a disciplinei F-fundamentală, S-de specialitate, C-complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei : DI – impusă, DO – opţională, DL – liber aleasă (facultativă)

DC DI

Discipline anterioare

Obligatorii Recomandate
-

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI POLITOLOGIE

Obiectivele disciplinei

-

Cunoaşterea evolutiei in timp a conceptelor, principiilor si institutiilor juridice; Cunoaşterea conceptelor, principiilor si institutiilor juridice; Cunoasterea conceptelor fundamentale ale dreptului; Cunoasterea conceptului de drept, de justitie, evolutia izvoarelor dreptului; Intelegerea fenomenului formarii conceptelor, a fundamentarii lor juridice, a imbogatirii permanente a continutului lor in confruntarea cu cerintele vietii juridice; Cunoasterea momentelor de referinta in crearea dreptului.

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) Competenţe specifice înţelegerea corelaţiei dintre ştiinţă şi drept , drept-istorie, drept-religie, drept-morală înţelegerea noţiunilor de justiţie, putere judecătorească, lege înţelegerea noţiunilor de bază privitoare la pozitivismul juridic, normativismul juridic, raţionalismul juridic, etc. 1

2.2.1. Drepturile inalienabile ale omului 2. Teoria contractului social si teoria separatiei puterilor 2. Obiectul de studiu II. Formarea dreptului modern 1. Apartenenta disciplinei doctrine juridice la sistemul stiintei dreptului 1.3. Relatia dintre doctrinele juridice si filosofia dreptului 3.2.1.1. Doctrina juridica a Sfantului Augustin 1.1. Definitia dreptului 1. morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională)  înţelegerea importanţei disciplinei Doctrine juridice pentru formarea şi evoluţia dreptului  promovarea principiilor dreptului. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  înţelegerea şi însuşiirea mecanismului de evoluţie a gândirii juridice  explicarea formării şi evoluţiei conceptelor fundamentale ale dreptului. Teoria izvoarelor dreptului 1.1. Teoria legilor profane 1. Definitia doctrinelor juridice 2.1. Influenta greaca si principiile dreptului roman 2.3.4. tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)  analiza curentelor de gândire juridică şi rolul lor în formarea dreptului  dezvoltarea abilităţii de a argumenta într-un registru larg de probleme  corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică 4. Contributia lui Cicero III. Relatia dintre doctrinele juridice si teoria generala a dreptului 2.2.1. conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice. Rationalistii moderni 2.1. Teoria statului 1.2.2. Locul si rolul doctrinelor juridice in sistemul stiintei dreptului 2. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale.2. utilizarea unor metode.1. Notiunea de doctrine juridice.4. Conceptia despre drept si lege a Sfantului Toma D'Aquino 1. Noi semnificatii ale teoriei dreptului natural 1.1. Continutul dreptului.2. proiecte. a valorilor statului de drept  deprinderea abilităţilor de argumentare Conţinut (descriptori I. Grecia antica 1. Evul mediu 1. Contributia crestinismului la crearea si evolutia dreptului 2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei.2. Laicizarea dreptului 2.1. Izvoarele dreptului 1. a principalelor şcoli şi curente juridice  explicarea relaţiei dintre ştiinţa dreptului şi filosofia dreptului 3.3. Roma antica 2.2. Instrumental – aplicative (proiectarea. Rolul crestinismului in formarea dreptului. Conceptia lui Kant cu privire la drept 2. Dreptul si justitia in antichitate 1. Hegel 2 . procese. Teoria legilor pozitive 2.

Dragnea.Dworkin şi crearea dreptului 2. Bucureşti. Tratat de enciclopedia dreptului. Concepţia lui H. 1936. Editura Lumina Lex. 2010.2. Principii fundamentale de filosofie juridică. 3. Editura C. C. 1995. Fr. Editura Universul juridic. Eremia. Ion Craiovan. Nicolae Popa. Hart X. pluralism juridic şi sociologia dreptului 1. M. Fenomenologia juridică VIII. Rolul teoriei contractului social si al teoriei separatiei puterilor in laicizarea dreptului. 1999. Doctrina lui Neil MacCormick XI. Schmitt şi decizionismul juridic 2. Teoriile antiformaliste 1. Reconstrucţia dreptului 1. Bucureşti. J. 9.Beck. M. Teoria generală a dreptului (Enciclopedie juridică). Filosofia dreptului.A. Stammler 2.răspunsuri la examen/colocviu/lucrări practice . Doctrina juridică. Concepte juridice fundamentale şi evoluţia lor în gândirea juridică 1. Weber şi sociologia dreptului 4. Caiet de seminar. Realism.Beck. Doctrine juridice. Juridicizarea. Teoria normativistă 2. 5. Pozitivismul juridic IV. S. Doctrine juridice. Editura C. 2005. Editura All Beck. M. Bucureşti. Teoriile pluralismului juridic VII. C – colocviu/test final.2. Renaşterea dreptului natural 1. Filosofia dreptului sau dreptul ca filozofie. Realismul american 2. Teoria generala a dreptului. Ion Craiovan.H. Teoriile idealiste ale dreptului 1. Speranţia.-M. E. 2007..L. Bucureşti. Bucureşti. LP – lucrări de control) Stabilirea notei finale (procentaje) . Etatizarea dreptului. 4.-C. 7. Cristea. Bucureşti.H.teste pe parcursul semestrului . Sinteze pentru seminar. Habermass Şcoala italiană a dreptului XII.activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc. 8. Neokantianismul. Leo Strauss şi şcoala germană 2. Cluj. editia a III-a. Drepturile inalienabile ale omului Forma de evaluare (E – examen. 2008. Editura All. Popa. Pozitivismul etatist francez V. Marile curente. . D. Neopozitivismul juridic 1. Negarea jusnaturalismului 1. Alexandru Văllimărescu. Declinul modernismului în concepţia lui Michel Villey IX. 2. Cristea. N. Ghe. 2008. Criza dreptului 1. Editura Universul juridic. Editura Universul 3 . Teme de control 1. S. 6. Conceptul de proprietate 2. R. Gény şi şcoala liberului drept VI. Criza modernismului. 2. Giorgio Del Vecchio si R. Realismul scandinav 3.teme de control E 70% 10% 20% Bibliogra fie Bibliografie obligatorie: 1. Conceptul de contract 3.Djuvara. Conceptul de drept şi structura sistemului juridic.Dănişor. Ion Dogaru şi Dan Claudiu Dănişor.4. Bucureşti.

P. Paris.10. 15. Philippe Malaurie.univ. 2001. Univ.. Lecţii de Filosofie juridică. Dr. 2001. 14.. Carmen Palacean Legenda: SI – studio individual.F. Paris. Paris.Juridic. La Philosophie du droit. Anthologie de la pensée juridique.F. La formation de la pensée juridique moderne. 1998. Cujas. Histoire de la philosophie du droit..U.Carmen Palacean Coordonator de disciplină Conf. Armand Colin. 2010.dr. Paris. Michel Troper. Michel Villey. Michel Villey. Aglaé Maryioli. G. éd. Bucureşti. Lista material elor didactice necesare Data avizării de department: 01. Bucureşti. TC – teme de control. 11. Paris.F.U. Jean-Cassien Billier. Director Departament Conf. AA – activităţi aplicative aplicate 4 . 12. 13. P. AT – activităţi tutoriale.2012. del Vecchio. 2003.U. P. 2003. 1993. Le droit et les droits de l’homme. 10.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful